Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>
1560001
  Азарова Ю.О. "Феноменология духа" Г.В. Ф. Гегеля в интерпретации Ж.-Л. Нанси // Німецький ідеалізм: Німеччина - Україна. До 260-річчя з дня народження Йоганна Баптиста Шада : матеріали міжнар. наук. конф., [18-19 жовт. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ген. консульство ФРН Донецьк / офіс Дніпро [та ін.] ; [редкол.: Бакіров В.С. (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2018. – С. 27-35. – ISBN 978-966-285-527-2
1560002
  Кушаков Ю.В. "Феноменологія духу" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 505-511. – ISBN 966-316-069-1
1560003
  Мельников Н.И. "Ферменты патогенности" и токсины бактерий / Н.И. Мельников. – М., 1969. – 252с.
1560004
  Мельников Н.И. "Ферменты патогенности" и токсины бактерий / Н.И. Мельников, В.Н. Мельников, М.Г. Гимранов. – Москва : Медици на, 1969. – 250с.
1560005
  Млечин Л.М. "Фермер" сообщает из Парижа / Л.М. Млечин. – М, 1992. – 63с.
1560006
  Бутусов Ю. "Фермопіли" комбата Куцина // Незборима нація : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2022. – Листопад (число 11). – С. 3
1560007
  Беляева Г.С. "Фигаро литтерэр". История и методология политико-литературного еженедельника : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Беляева Г.С.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра зарубеж. печати и литературы. – М., 1975. – 24л.
1560008
   "Фиделио" Л.Бетховена. – Москва, 1961. – 101с.
1560009
  Шаф О. Фен-шуй по-українськи, або Культурна дипломатія від Людмили Скирди // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2020. – 17-23 вересня (№ 38). – С. 11


  Творчість Л. Скирди у літературознавчих розвідках Н. Костенко та М. Наєнка.
1560010
  Щедрін А.Т. Фен-шуй у глобалізованому соціокультурному просторі (особливості релігійно-містичної креативності доби постмодерну) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 127-139
1560011
  Горинь Б. Феноменальна постать // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 13 вересня (№ 18). – С. 1, 3


  До 80-річчя Валерія Шевчука.
1560012
  Бондаренко Ю. Феноменальна та рутинна історія у прозі Миколи Хвильового: зони конфліктів і небезпек // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАНУ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ, 2009. – № 2 (578). – С. 74-81. – ISSN 0236-1477
1560013
  Корній Лідія Феноменальне видання дум : [рецензія] // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 3 (312). – С. 101-102. – ISSN 0130-6936
1560014
  Пляцко Р. Феноменальний Іван Пулюй // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 лютого (№ 19/20). – С. 22
1560015
  Міхельс В. Феноменальні властивості процентних таблиць бухгалтерської та статистичної звітності : теорія і практика / В. Міхельс, В. Бондар // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 41-47 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1560016
  Лозко Г.С. Феноменальність етнічних архетипів священного // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2006. – С. 15-19. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (17))
1560017
  Дмитренко М. Феноменально щасливий збирач і дослідник // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2021. – 10 квітня (№ 7). – С. 4


  До 150-річчя від дня народження Володимира Гнатюка.
1560018
  Иванов Д.В. Феноменальное сознание // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.83-99. – (Философия ; № 6). – ISSN 0201-7385
1560019
  Гаврилов В.П. Феноменальные структуры Земли / В.П. Гаврилов. – Москва : Наука, 1978. – 144с.
1560020
  Павленко Ю. Феномени довіри і недовіри у всесвітній історії // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 27-39. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1811-3141
1560021
  Столяренко Д.А. Феномени командності та колективності в корпоративній культурі (в контексті проблеми усуспільнення людини) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 60-65. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1560022
  Конотоп Л.Г. Феномени культурно-антропологічного та езотеричного осмислення: любов і смерть // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2008. – С. 173-1176. – (Філософія. Культурологія ; № 1)
1560023
  Павлюк О.О. Феномени медіалізму та медіатизації та їх вплив на міжнародні відносини // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 308-313. – ISSN 2076-1554
1560024
  Висоцька О.Є. Феномени публічності та приватності в контексті сучасних комунікативних процесів // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 21-29. – ISSN 2663-0265
1560025
  Болокобыльский А.В. Феноменологическая версия интерпретации рациональности и ее недостатки // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 3-10. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье раскрываются особенности феноменологической интерпретации рациональности. На примере концепций Э. Гуссерля и М. Хайдеггера показывается зависимость этой интерпретации от тяготеющих к времяразмерным формам конструктов - "жизненного мира" и ...
1560026
  Инишев И .Н. Феноменологическая герменевтика в медиа-теоретической перспективе // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 153-162. – ISSN 0042-8744
1560027
  Рогачев И.И. Феноменологическая гидродинамика неньютоновской жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогачев И. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1951. – 6л.
1560028
  Рогачев И.И. Феноменологическая гидродинамика неньютоновской жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Рогачев И. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 3 с.
1560029
  Наумова Е.И. Феноменологическая диалектика Гегеля - Кожева // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 15-18. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
1560030
  Залевски К. Феноменологическая и статистическая термодинамика : крат. курс лекций / пер. с польск. / К. Залевски. – Москва : Мир, 1973. – 167 с.
1560031
  Разбеглова Т.П. Феноменологическая концепция литературного творчества Романа Ингардена и Станислава Лема: к поискам культурно-эстетического универсализма // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 2. – С. 46-51.
1560032
  Кушнаренко С.П. Феноменологическая методология анализа социокультурных явлений // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 83-91. – ISSN 1811-0916
1560033
  Хейнлоо Я.Л. Феноменологическая механика турбулентных потоков / Я.Л. Хейнлоо. – Таллин : Валгус, 1984. – 245с.
1560034
  Бондарев Евгений Николаевич Феноменологическая модель деформирования материалов с механической памятью формы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бондарев Евгений Николаевич; МВ и ССО РСФСР. Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбышев, 1979. – 13л.
1560035
   Феноменологическая модель очистки питьевой воды фильтрами на основе трековых мембран / В.А. Антипов, Е.В. Казаков, А.И. Мельников, Р.С. Соляник, О.П. Честнов, В.И. Максин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 3. – С. 54-58 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1726-5428
1560036
  Ямпольская А.В. Феноменологическая редукция как философская конверсия // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 9. – С. 157-166. – ISSN 0042-8744
1560037
  Авакьянц Г.М. Феноменологическая теория полупроводников : (некоторые исследования) / Г.М. Авакьянц ; Акад. наук УзССР, Физ.-техн. ин-т. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1960. – 348 с. – Библиогр.: с. 343-345
1560038
  Пугачев Г.А. Феноменологическая теория прочности и электропроводности бетэла / Г.А. Пугачев. – Новосибирск, 1990. – 247 с.
1560039
  Паташинский А.З. Феноменологическая теория фазовых переходов 2 рода, основанных на гипотезе подобия : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 041 / Паташинский А.З. ; АН УССР ,Физ.-техн..ин-т низких температур. – Харьков, 1968. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1560040
  Суханов А.А. Феноменологическая теория явлений электрической неустойчивости при электронных фазовых переходах в полупроводниках (теория концентрационной неустойчивости). : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Суханов А.А.; АН СССР. Ин-т радиотехники и электроники. – М., 1972. – 24л.
1560041
  Гуров К.П. Феноменологическая термодинамика необратимых процессов (физические основы) / К.П. Гуров. – Москва : Наука, 1978. – 128 с.
1560042
  Мицек А.И. Феноменологическая трактовка анизотропии магнитных свойств ферро- и антиферромагнетиков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мицек А.И.; МВ и ССО РСФСР. Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1963. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1560043
  Бабушкин В.У. Феноменологическая философия науки : критический анализ / В.У. Бабушкин ; отв. ред. Б.Т. Григорьян ; АН СССР, ИНИОН. – Москва : Наука, 1985. – 189 с. – Библиогр.: с. 181-188 (223 назв.)
1560044
  Цэндин К.Д. Феноменологическая электротепловая теория эффекта переключения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.10 / Цэндин К. Д.; Гос. опт. ин-т. – Л., 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1560045
  Иванова-Георгиевская Феноменологические идеи Э. Гуссерля как предпосылка онтологической экспликации игры О. Финком и Г.-Г. Гадамером ( // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 33-50. – ISBN 966-96471-2-6
1560046
  Белов Владимир Трифонович Феноменологические методы рентгеновского флуоресцентного анализа : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Белов Владимир Трифонович; МВ ССО РСФСР. Ростовский гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1973. – 20л.
1560047
  Ромм Т.А. Феноменологические основы анализа социального воспитания // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 5 (38). – С. 6-15. – ISSN 1811-0916
1560048
  Бойко В.С. Феноменологические параметры дислокационной теории тонких двойников : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бойко В. С.; АН УССР, Физ-техн. ин-т низк. темпер. – Х., 1967. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1560049
  Мариш К.С. Феноменологический анализ изотопических вкладов Т3/2 и Т1/2 в процессах образования мезонов нуклонами и мезонами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мариш К.С.; Объедин. ин-т ядерных исслед. Лаб. ядерных проблем. – Дубна, 1966. – 14л.
1560050
  Чернов С.М. Феноменологический анализ сильных взаимодействий -гиперона. : Автореф... канд. физ.-мат..наук: 01.04.02 / Чернов С.М.; МГУ. Физ. ф-тет. – М., 1976. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1560051
  Никифиоров В.И. Феноменологический анализ фотообразования одиночных пионов на нуклонах в диапазоне энергий первого пион-нуклонного резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.16 / Никифиоров В. И.; МГУ. – М., 1977. – 18л.
1560052
  Ромек Е.А. Феноменологический метод и дилемма психиатрии : Бинсвангер и Гуссерль. // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 11. – С.80-91. – ISSN 0042-8744


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1560053
  Кривцова С.В. Феноменологический метод с точки зрения экзистенциального анализа // Вопросы психологии : научный журнал / Рос. акад. образования ; Трудовой коллектив ред. – Москва, 2013. – № 6. – С. 14-24. – ISSN 0042-8841
1560054
  Детистова А.С. Феноменологический проект М. Ришира: фантазия как измерение феноменологического // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 139-148. – ISSN 0042-8744
1560055
  Гитерман М.Ш. Феноменологическое исследование критического состояния жидкостей. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 041 / Гитерман М.Ш.; АН СССР. – Харьков, 1968. – 36л.
1560056
  Истеков К.К. Феноменологическое описание плотности уровнений и вероятности деления ядер. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.16 / Истеков К.К.; АН КазахССР. Ин-тут ядерной физики. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1560057
  Грудцин Сергей Николаевич Феноменологическое описание свойств мезонов на основе потенциальных кварковых моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Грудцин Сергей Николаевич; Гос. ком. по использованию атомной энергии СССР. Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1988. – 18л.
1560058
  Свасьян К.А. Феноменологическое познание / К.А. Свасьян. – Ереван, 1987. – 198 с.
1560059
  Трифанов Д.А. Феноменология в ранних трудах М. Хайдеггера как методология онтологического исследования // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 70-71. – (Філософія. Політологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817
1560060
   Феноменология в современном мире. – Рига : Зинатне, 1991. – 320с. – ISBN 5-7966-0394
1560061
  Лебедев А. Феноменология визуальных образов в психологии изобразительного искусства // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 68-81. – ISSN 2071-9788
1560062
  Лызлов А.В. Феноменология восприятия и аффективность / А.В. Лызлов, О.В. Серавина, О.Б. Ковалевская // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2011. – № 2. – С. 101-111. – ISSN 0042-8841
1560063
  Кузнецов В.Ю. Феноменология времени и порядки рефлексии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 75-82. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385
1560064
  Качераускас Т. Феноменология времени и пространства // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 12. – С. 129-136. – ISSN 0042-8744
1560065
  Розин Вадим Маркович Феноменология глазами методолога // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2008. – № 5. – С. 116-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8744
1560066
  Гегель Г.В. Феноменология духа ( Введение ) // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2009. – № 10. – С.140-151. – ISSN 0042-8744


  Фрагмент конспектов лекций Гегеля по философии духа, опубликованных в 1994 г.
1560067
  Легар Ф. Феноменология и анализ данных по рассеянию нуклонов : [учебное пособие] / Ф. Легар, Е.А. Строковский ; Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Научно-исследовательский ин-т ядерной физики им. Д.В. Скобельцына. – Москва : Университетская книга, 2010. – 210 с. – ISBN 978-5-91304-121-0
1560068
   Феноменология и гуманитарное знание : [материалы международной научной конференции : 1-2 октября 1997 г.] / А. Богачев, В. Бурлачук, С. Вековшинина, О. Гомилко, Н. [и др.] Денисенко; [Богачев А и др. ; отв. ред. А.Л. Богачев] ; Укр. феноменол. о-во при Укр. филос. фонде. – Киев : Тандем, 1998. – 181, [2] с. – Авт. указ. на обороте тит. л. - Предисл. и содерж. парал. рус. и англ. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 966-7145-12-3
1560069
  Любимова Г.Ю. Феноменология и обучающие аспекты начального опыта работы / Г.Ю. Любимова, И.В. Евсевичева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 76-92. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1560070
  Тавризян Г.М. Феноменология и проблема человека во французском экзистенциализме : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Тавризян Г.М. ; АН СССР , Ин-т философии. – Москва, 1968. – 19 с.
1560071
  Сайтарлы И. Феноменология искусства в философских произведениях Ж.-П. Сартра и А.Ф. Лосева // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 58-67. – ISBN 966-96471-2-6
1560072
  Власова О.А. Феноменология Карла Ясперса: гистология и рентгеноскопия души // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 2. – С. 89-100. – ISSN 0042-8744
1560073
  Королькова Е. Феноменология любви // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 1. – С.85-88. – ISSN 2073-9702
1560074
  Кривопальцев В.И. Феноменология М.Мерло-Понти. (Крит. анализ истории и методологии) : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.03 / Кривопальцев В.И. ; Уральск. гос. ун-тет им. А.М. Горького. – Свердловск, 1975. – 16 с.
1560075
  Захарова Е.В. Феноменология недостаточного бытия // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 10. – С. 30-36. – ISSN 0235-1188
1560076
  Тыменецка А.-Т. Феноменология отвечает на вызов прагматической проверки: мера // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 145-162. – ISSN 0042-8744
1560077
  Аврахова Л.В. Феноменология поступка в интерсубъективном поле нравственной философии М.М. Бахтина // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 100-103. – ISSN 2077-1800
1560078
  Байтеева М.В. Феноменология права Адольфа Райнаха // Язык и право / М.В. Байтеева. – Казань : Отечество, 2013. – С. 22-27. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1560079
  Байтеева М.В. Феноменология права Вильгельма Шаппа // Язык и право / М.В. Байтеева. – Казань : Отечество, 2013. – С. 27-35. – ISBN 978-5-9222-0621-1
1560080
  Метлев А. Феноменология праздности // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 64-86
1560081
  Тимощук Е.А. Феноменология Р. Ингардена в образовательном процессе // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 125-129. – ISSN 1811-0916
1560082
  Человенко Т.Г. Феноменология религии : к вопросу о методологических трансформациях в условиях новой эпистемологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 764-1 : Наука і релігія в освітньому просторі. – С. 145-162. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 32). – ISSN 0453-8048
1560083
  Варнавский П. Феноменология социокультурной адоптации (на примере мигрантов из Центральной Азии в Забайкалье) // Диаспоры : независимый научный журнал / Высшая гуманитарная школа им. С. Дубнова. – Москва, 2011. – № 1. – С. 184-218. – ISSN 1810-228Х
1560084
  Цыпин Г. Феноменология творчества // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2012. – № 2. – С. 166-192. – ISSN 2071-9788
1560085
  Черная А. Феноменология традиций игровой культуры: опыт историко-генетического исследования // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 82-105. – ISSN 2071-9788
1560086
  Черная А. Феноменология традиций игровой культуры:опыт историко-генетического исследования // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2011. – № 3. – С. 132-154. – ISSN 2071-9788
1560087
  Порало І.В. Феноменологізація категорії інформація у системі інформаційних відносин // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 119-126
1560088
  Шевчук Д. Феноменологічна естетика Г. Шпета // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 17-26. – (Серія "Культурологія" ; вип. 8). – ISBN 978-966-2254-07-2


  "Доліджено концепцію феноменологічної естетики відомого філософа Густава Шпета. Звертається увага на розуміння естетичних аспектів слова, представлене в працях Г. Шпета. Досліджуються театрологічні ідеї мислителя, а також принципи наук про мистецтво, ...
1560089
  Іванчук А. Феноменологічна концепція "тіла" у творчості М. Мерло-Понті // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобицький держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – С. 139-146. – (Серія "Філософія" ; вип. 35)
1560090
  Чуйко В. Феноменологічна концепція когнітивної діяльності як наслідку усвідомлення незнання // Sententiae : наукові праці Спілки дослідників модерної філософії (Паскалівського товариства) / Вінницький нац.техн.ун.; Український філософський фонд. – Вінниця, 2007. – Спецвипуск № 1 : Випадковість в сучасному світі: діалог науки, релігій, культур. – С.221-231
1560091
  Попова Н.М. Феноменологічна концепція у синхронно-діахронічному підході до аналізу національної концептосфери Іспанії // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М. – Київ, 2017. – № 31. – С. 101-111. – ISSN 2413-5593
1560092
  Карнаухова Н.Л. Феноменологічна модель релігії Нініана Смарта : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Карнаухова Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 175-196
1560093
  Карнаухова Н.Л. Феноменологічна модель релігії Нініана Смарта : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Карнаухова Надія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1560094
  Тімченко О.П. Феноменологічна модель соціуму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 102-112
1560095
  Фостяк Т.А. Феноменологічна настанова Макса Шелера // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Редкол.: М.Л. Ткачук, І.А. Бондаревська, В.І. Менжулін [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 65 : Історико-філософські студії. – C. 47-55. – ISSN 1996-9872
1560096
  Куцепал С.В. Феноменологічна онтологія Ж.-П. Сартра: діалектика буття та ніщо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 28-32. – (Філософія. Політологія ; Вип. 68/69). – ISSN 1728-3817


  У статті йдеться про головні ідеї онтології Ж.-П.Сартра. Характеризується Буття, розглядається природа й значення Небуття. Розглядаються подібності й відмінності між Сартром та Гегелем, Сартром і Хайдегером. The essay is about the main expressions of ...
1560097
  Сичок С.В. Феноменологічна онтологія структури міфу та антиміфу у творчості Шевченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С.160-166
1560098
  Плющева М.О. Феноменологічна онтологія тілесності : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеолоія, феноменологія / Плющева М.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.175-185
1560099
  Плющева М.О. Феноменологічна онтологія тілесності : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: спец. 09.00.01 / Плющева М.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16с. – Бібл.: 5 назв
1560100
  Дондюк А.М. Феноменологічна редукція - когнітивна провокація чи руйнація нормативу в творчості Жоржа Перека // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 8. – С. 33-36. – ISSN 2312-4342
1560101
   Феноменологічна редукція // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 940-941. – ISBN 966-316-069-1
1560102
  Колесник О. Феноменологічна редукція як принцип побудови тексту "Короля Ліра" В. Шекспіра // Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003 / Укр. феноменол. т-во при Укр. філос. фонді ; [редкол.: А.Т. Ішмуратов та ін.]. – Київ : ППС-2002, 2005. – С. 93-102. – ISBN 966-96471-2-6
1560103
  Волковинська В.О. Феноменологічна соціологія у пошуку "події" // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 183-188. – ISBN 966-7943-03-8


  Феноменологія у застосуванні до соціально-філософського поля досліджень отримує значний потенціал через поняття "подія". Подія є тим смислом, що конституює життєву історію, бачення власного життя. Поняття "подія" дозволяє вийти за межі ...
1560104
  Дондюк А.М. Феноменологічна структура свідомості і аномальне: когнітивні можливості досвіду // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 20-22
1560105
  Якуц Р.Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.01 / Ростислав Романович Якуц; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1560106
  Якуц Р.Р. Феноменологічна та семіотична інтерпретації настанов комунікації : Дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія / Ростислав Романович Якуц; Львівський нац.ун-т ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 201л. – Бібліогр.: л.187-201
1560107
  Причепій Є.М. Феноменологічна теорія свідомості / Є.М. Причепій. – Київ, 1971. – 104с.
1560108
  Терлецький В.М. Феноменологічна традиція інтерпретації трактату про час Арістотеля (Phys. 10-14) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 38-40
1560109
  Коцюба М. Феноменологічна філософія: від "досвіду Іншого" до "досвіду етичного" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Отфрид Гьофе, А. Єрмоленко [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 : Європа - незавершений проект?. – С. 90-98. – ISSN 0235-7941
1560110
  Аветисян А. Феноменологічне дослідження візуального досвіду: погляд художника (за творами Мориса Мерло-Понті) // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 : Держава і громадянські протести. – С. 94-105. – ISSN 2522-9338
1560111
  Голуб І.О. Феноменологічне обгрунтування пізнання психічного : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.01 / Голуб І.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1560112
  Голуб І.О. Феноменологічне обгрунтування пізнання психічного : Дис. ... канд. філософ. наук. Спец. 09.00.01 - онтологія, гносеологія, феноменологія / КНУТШ; Голуб І.О. – Київ, 2007. – 185л. – Бібліогр.: л.175-185
1560113
  Кебуладзе В.І. Феноменологічне поняття досвіду між повсякденністю і філософією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 13-17. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті описується формування поняття досвіду в трансцендентальній феноменології на тлі вжитку цього поняття у філософській традиції та щоденного розуміння досвіду. В статье описывается формирование понятия опыта в рансцендентальной феноменологии на ...
1560114
  Кебуладзе В.І. Феноменологічне поняття інтелектуальної інтуїції та його обгрунтування у філософії Густава Шпета // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Філософія та релігієзнавство
1560115
  Шиян А. Феноменологічне розуміння істини та "критика чистого розуму" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.165-171. – ISSN 0235-7941
1560116
  Волковинська В.О. Феноменологічне тлумачення соціально-психологічниї досліджень конформної поведінки та поняття "ситуація" // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 106-114
1560117
  М"яловська А.В. Феноменологічний аналіз змісту та форм культу в християнській традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 40-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена феноменологічному аналізу змісту і форм культу в християнській традиції. З"ясовано значення понять культ, обряд, ритуал та окреслено їх співвідношення. А також, віднайдені спільні риси між християнським культом і іншими релігійними ...
1560118
  Прудченко Інна Феноменологічний аналіз історико-педагогічного знання // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 3 (38). – С. 26-32. – ISSN 2078-1016


  Розвиток історико-педагогічного знання і науки.
1560119
  Герчанівська П.Е. Феноменологічний аналіз у культурології // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 3-11. – ISSN 2312-4679
1560120
  Якуша П.О. Феноменологічний виклад трансцендентальної естетики // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 101-104


  Запропонована стаття має на меті окреслити границі трансцендентальної естетики в межах феноменологічного підходу у філософії. Використання Гусерлем Кантової термінології свідчить про смислову тяглість трансцендентальної тематики. З"ясовується, що ...
1560121
  Воронова М. Феноменологічний зміст публіцистичного портрета // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 11-18


  У статті досліджено феноменологічну сутність жанру публіцистичного портрета. Розглянуто філософський аспект жанру в контексті проблеми збереження історичної та соціальної пам"яті, творчого безсмертя та самопізнання. Визначено етико#філософську місію ...
1560122
  Решетник М.Д. Феноменологічний метод Макса Шелера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 100-103. – (Філософія. Політологія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються специфічні ознаки феноменологічного методу Макса Шелера. Рассматриваются специфические черты феноменологического метода Макса Шелера. The basic ideas of Max Schelers phenomenological method are studied.
1560123
  Голуб І.О. Феноменологічний підхід до проблеми розладів пам"яті // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 9-10
1560124
  Окороков В. Феноменологічний шлях до лінійності мислення (чиста логіка та проблеми зв"язності) // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.57-67. – ISBN 966-7653-02-8
1560125
  Краплина В.В. Феноменологічні аспекти державного регулювання інноваційного розвитку економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 47-54. – ISSN 1993-6788


  Phenomenological aspects of state regulation of the economy"s innovative development.
1560126
  Теремко В.І. Феноменологічні виміри стратегії та її роль у життєдіяльності видавництва // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 47, квітень - червень. – С. 24-33


  У статті йдеться про сутність, феноменологічну специфіку стратегії як засобу досягнення цілей у конкурентних умовах та її роль у видавничій сфері. The article concerns the essence, phenomenological specificity of the strategy as a mean of achieving of ...
1560127
  Черняков Б.І. Феноменологічні властивості зображення як категорії культури та журналістикознавства // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 20. – С. 132-153


  Поняття, об’єкт і предмет соціології.Бібліографічний список.Зображення у масовій комунікації.
1560128
  Мацоча Феноменологічні засади співвідношення державної та політичної влади / Мацоча, МІ // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 640-648. – ISSN 1563-3349
1560129
  Солдатська Т.І. Феноменологічні інтерпретації респонзивного етосу // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 174-176
1560130
  Марчук О.В. Феноменологічні концепції іншого в сучасній філософії : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Марчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 175л. – Бібліогр.: л.161-175
1560131
  Марчук О.В. Феноменологічні концепції іншого в сучасній філософії : автореф. дис. ...канд. філос. наук : спец.: 09.00.04 - філос. антропол., філос. культ. / Марчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 27 с. – Бібліогр.: 6 назв
1560132
  Гомонай Олена Василівна Феноменологічні моделі магнітних та пружних властивостей сплавів, що зазнають фазових перетворень : Автореф. дис. ... доктора фізико-математ. наук: 01.04.07 / Гомонай О.В.; НАНУ. – Київ, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 37 назв
1560133
  Поліщук Г.Б. Феноменологічні основи юридичної техніки кодифікаційних актів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 98-101
1560134
  Бровко М.М. Феноменологічні особливості проблеми активності мистецтва в контексті його прикладних аспектів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 66-68
1560135
  Іваницький О.І. Феноменологічні рівняння стану сильновзаємодіючої матерії з критичною точкою : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Іваницький Олексій Ігорович ; Нац. акад. наук України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 13 назв
1560136
  Кебуладзе В. Феноменологічні сюжети // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2021. – Т. 40, № 1. – С. 128-132. – ISSN 2075-6461


  Огляд книги Apostolescu, I. (Ed.). (2020). The Subject(s) of Phenomenology: Rereading Husserl. Cham: Springer Nature. Предмет(и) феноменології: перечитування Гуссерля.
1560137
  Шевченко С.Л. Феноменологічні та герменевтичні коннотації екзистенціальної теології Мерольда Вестфаля // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квітня 2014 року) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 1. – С. 229-230
1560138
  Коцюба М.П. Феноменологічно-антроплогічне прояснення досвіду етичного : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Коцюба Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 200 арк. – Додатки: арк. 199-200. – Бібліогр.: арк. 184-198
1560139
  Коцюба М.П. Феноменологічно-антроплогічне прояснення досвіду етичного : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Коцюба Максим Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1560140
  Березіна В.В. Феноменологічно-герменевтична концептуалізація світу і відродження практичної філософії (Гусерль, Гайдегер, Гадамер) // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С. 178-183. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті розглянуто генезу поняття життєсвіту у трансцендентальній феноменології Гусерля та викликане ним нове розуміння практики. Показано імпліцитну герменевтичну складову феноменології Гусерля, яка набула подальшого розвитку у герменевтичних ...
1560141
  Теремко В.І. Феноменологічно-функціональна специфіка контенту книжкового видання // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2012. – Вип. 1 (38). – С. 17-27. – ISSN 1998-6912
1560142
  Кебуладзе В. Феноменологія : навч. посібник / Вахтанг Кебуладзе. – Вишневе : ППС-2002, 2005. – 118, [2] с. – Бібліогр.: с. 115-117 та в кінці розд. – (Серія наукової літератури "МАЙСТЕРКЛАС" / відп. ред. А.Л. Богачов, В.І. Кебуладзе)
1560143
   Феноменологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 941-946. – ISBN 966-316-069-1
1560144
  Алещенко В. Феноменологія "гібридної війни" та її особливості у виконанні Російської Федерації: інформаційно-психологічний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-11. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена феноменології "гібридної війни" та її особливостям у виконанні Російської Федерації. Досліджено інформаційно-психологічний складник "гібридного" протистояння та механізм його застосування, в тому числі і проти України. Наголошується, ...
1560145
  Мостова Т.Д. Феноменологія "синдрому відчуження хвороби" при алкоголізмі та наркоманії: психологічні складові // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 341-344
1560146
  Шульга О. Феноменологія Арона Гурвіча: джерела, зв"язки, контекст // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 38-51. – ISSN 1563-3713
1560147
   Феноменологія буття людини: сучасна західноєвропейська філософська рефлексія. – Київ : Український центр духовної культури, 1999. – 278с. – ISBN 966-7276-57-0
1560148
  Онищенко В.Ф. Феноменологія глобалізації // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 2. – C. 32-43. – ISSN 1811-3141
1560149
  Гошовський Я. Феноменологія депривації: системний теоретико-емпіричний дискурс // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 85-95. – ISSN 1810-2131
1560150
  Мовчан Ю.В. Феноменологія джерел права Європейського Союзу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 136-141. – ISSN 2220-1394
1560151
  Перелигіна Р.В. Феноменологія домашнього насильства в Україні та Європейському Союзі / Р.В. Перелигіна, У.М. Митник // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 181-186. – ISSN 2219-5521
1560152
  Кабуладзе І. Феноменологія допредикативного досвіду // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 5 : Філософія дссвіду. – С. 24-39. – ISSN 0235-7941
1560153
  Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Вахтанг Кебуладзе ; [відп. ред. А. Лой ; Нац. ун-т "Києво-Могил. академія", Центр европ. гуманіт. досліджень]. – Київ : Дух і Літера, 2012. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 261-278. – ISBN 978-966-378-236-2


  Монографію присвячено дослідженню внутрішньої тенденції трансцендентальної феноменології, яка полягає в її перетворенні з філософії свідомості на філософію досвіду. Феноменологію представлено як трансцендентальний емпіризм, що є антиметафізичним ...
1560154
  Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Вахтанг Кебуладзе ; [відп. ред. А. Лой]. – [Вид. 3-тє.]. – Київ : Дух і Літера, 2017. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 261-278. – ISBN 978-966-378-236-2
1560155
  Кебуладзе В. Феноменологія досвіду / Вахтанг Кебуладзе. – Київ : Дух і Літера, 2020. – 278, [2] с. – Бібліогр.: с. 261-278. – ISBN 978-966-378-729-9
1560156
  Гегель Ф Г.В. Феноменологія духу = Phanomenologie des Geistes / Георг Вільгельм Фридрих Гегель; Пер. з нім. П.Таращук; Науков. ред. перекл. Ю.Кушаков. – Київ : Основи, 2004. – 548с. – ISBN 966-500-054-3
1560157
  Перелигіна Р.В. Феноменологія жіночого тероризму // Європейська юридична освіта і наука : зб. матеріалів IX Міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2015 р. : до 20-ї річниці Київ. ун-ту права НАН України / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України, Ужгород. нац. ун-т, Закарпат. облдежадмін. ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – С. 124-126. – ISBN 978-617-7363-09-4
1560158
  Осіпцов А.В. Феноменологія загальнолюдських цінностей особистості в сучасній науці // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 6 (135). – С. 95-101. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Здійснено дефінітивний аналіз феноменології загальнолюдських цінностей, обгрунтовано позиції вчених щодо підходу та систематизації цього феномену в сучасній науці, означено теоретичні та методологічні основи педагогічного і психологічного дослідження ...
1560159
  Веприцький Р.С. Феноменологія злочинності в регіоні : монографія / Роман Веприцький. – Харків : Золота миля, 2014. – 322, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 309-322 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-51-1
1560160
   Феноменологія злочину (плебсологічний праксис) : монографія / [М.І. Скригонюк та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет. – ISBN 978-966-439-306-2
Ч. 1. – 2011. – 335, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 319-334
1560161
  Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика у структурі філософської і гуманітарної освіти // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2013. – № 5 : Філософський факультет. – С. 51-59. – ISSN 0235-7941
1560162
  Кебуладзе В. Феноменологія і герменевтика як методологічні стратегії в сучасній українській філософії та гуманітаристиці // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 128-139
1560163
   Феноменологія і мистецтво : щорічник 2002-2003. – Київ : ППС-2002, 2005. – 168, [2] с. : табл. – Назва на обкл. парал. укр., рос., нім., англ. - Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 966-96471-2-6
1560164
  Вахтель А.І. Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Вахтель Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Додатки: арк. 203-204. – Бібліогр.: арк. 191-202
1560165
  Вахтель А.І. Феноменологія і натуралізм: від феноменологічної критики натуралізму до натуралізації феноменології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Вахтель Андрій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1560166
  Дмитренко К. Феноменологія і соціальні науки: можливі конвергенції // Філософії та науки : тези шостої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління", 10-11 берез. 2011 р. / Філософії та науки, студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. – Київ : НаУКМА, 2011. – С. 18-21
1560167
  Позднякова-Кирбят"єва Феноменологія і соціологія колективної пам"яті Поля Рікера: інтерпретація з українським контекстом // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2013. – № 6 (98), червень. – С. 104-108. – ISSN 2077-1800
1560168
  Гаврилів Т. Феноменологія ідентичності ліричного "Я" в сучасній австрійській поезії. // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 76-80. – ISSN 0236-1477
1560169
  Чуйко В.Л. Феноменологія й реконструктивна рефлексія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-195. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Обґрунтовано вирізнення феноменологічної рефлексії та реконструктивної рефлексії на підставі протиставляння свідомості й самосвідомості.
1560170
  Решетник М.Д. Феноменологія К. Ясперса // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 76. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1560171
  Таран М.А. Феноменологія китайської історії та імперативи розвитку освітнього процесу // Україна - Китай / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України ; голов. ред. В. Кіктенко ; редкол.: О. Богомолов, А. Гончарук, П. Ленський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (7), спец. вип. : 25 років встановлення дипломатичних відносин між Україною та Китайською Народною Республікою. – С. 118-119
1560172
  Виговський Д.Л. Феноменологія кримінальної субкультури / Д.Л. Виговський, А.В. Виговська // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 193-199.
1560173
  Легасова Л. Феноменологія Криму в історичній ретроспективі / Л. Легасова, О. Лисенко // Полиновий травень 44-го : дослідження, документи, свідчення / Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс, Ін-т історії України НАН України ; [авт.-упоряд.: Л.В. Легасова та ін. ; редкол.: В.А. Смолій та ін. ; пер.: О.О. Гаращенко та ін.]. – Київ : Аеростат, 2017. – С. 14-30. – ISBN 978-617-7158-09-6
1560174
  Юдкін-Ріпун Феноменологія культури як методологія інтерпретації : монографія / Ігор Юдкін-Ріпун. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2020. – 335, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 299-335 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2241-57-0
1560175
  Широков В.А. Феноменологія лексикографічних систем : Монографія / В.А. Широков; Нац. акад. наук України; Українськ. мовно-інформаційн. фонд. – Київ : Наукова думка, 2004. – 328 с. – (Наукова книга). – ISBN 966-00-0088-Х


  В монографии рассматриваются постановки и методы решения обратных задач теплопроводности, вопросы корректности их постановки и пути регуляризации решения некорректных задач
1560176
  Шигімагіна Л. Феноменологія любові в контексті християнства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 159-162. – ISSN 1728-9343
1560177
  Бовсунівська Т.В. Феноменологія любові у лейкістів // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 65-70. – ISBN 966-8188-10-1
1560178
  Дегтяренко Т.В. Феноменологія материнства в контексті психологічних поглядів Тараса Шевченка / Т.В. Дегтяренко, Лєсньова, І..М // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 127-131. – ISSN 1810-2131
1560179
  Мельничук О.С. Феноменологія міста та формування його правового образу // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 27-31
1560180
  Алькін А.О. Феноменологія множинного народження заряджених частинок у високоенергетичній взаємодії протонів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Алькін Антон Олегович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1560181
  Коновалова І.Ю. Феноменологія музичної обробки (на матеріалі хорових творів українських композиторів 19 - 20 ст.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвазнав.: 17.00.01 / Коновалова І.Ю.; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1560182
  Посторонко І.Г. Феноменологія муніципалізму в Конституції України: структурно-блокові питання та закріплення // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – C. 405-411
1560183
  Пономарьов В. Феноменологія нації // Критика. – Київ, 2008. – Жовтень - Листопад, (число 10/11). – С. 23


  Праці Мірослав Гроха — чеського історика і політичного теоретика, професора Карлового університету в Празі.
1560184
  Резнікова Н. Феноменологія неозалежності в умовах економічної глобалізації // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 52-73. – ISSN 1811-9824
1560185
  Шульга В. Феноменологія обдарованості у суб"єктно-вчинковому вимірі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 109-118. – ISSN 1810-2131


  У дослідженні проаналізована феноменологія обдарованості у форматі суб"єктно-вчинкових пояснень сутності явищ людської психіки, розглянуті зміст та обсяг введеного В.А. Роменцем поняття "універсальна обдарованість" як таке, що дозволяє конкретизувати, ...
1560186
  Славова Л.Л. Феноменологія політика: екстралінгвістичне висвітлення // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 295-299


  У статті визначається співвідношення понять імідж та образ громадського діяча. Подано аналіз мовленнєвих засобів формування іміджу. В статье рассматривается соотношение понятий имидж и образ общественного деятеля. Представлено анализ речевых средств ...
1560187
  Шевчук Д.В. Феноменологія політичного світу і сучасна політична філософія // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 327-335. – ISSN 2076-7382
1560188
  Опольська Н.М. Феноменологія права на творчість // Дванадцяті юридичні читання "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози" : матеріали міжнар. наук. конф., 1-2 черв. 2017 р., м. Київ, Україна / "Держава в суспільно-політичних процесах: виклики і загрози", юрид. читання. – Київ : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2017. – С. 110-113
1560189
  Приходченко К.І. Феноменологія проективної методики як інтерактивної технології // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 3 (76). – С. 49-53. – ISSN 2304-0629
1560190
  Лігоцький А. Феноменологія проектування новітніх освітніх систем у глобальному освітньому середовищі // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (39). – С. 173-184. – ISSN 2617-1775
1560191
  Бойчук Н.В. Феноменологія релігії М. Шелера і католицизм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 8-10
1560192
  Мірошниченко А.К. Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Мірошниченко Анна Казимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 184-200
1560193
  Мірошниченко А.К. Феноменологія релігії як дисципліна релігієзнавства : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Мірошниченко Анна Казимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр. : 7 назв
1560194
  Смолінська О.Є. Феноменологія родознавства у культурно-освітньому просторі університету / О.Є. Смолінська, Т.З. Купчак, Х.А. Дзюбинська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – № 4. – C. 96-102. – ISSN 2226-3209
1560195
  Канова Г.О. Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості і лейкістів та харківської школи романтиків) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.05 - / Канова Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1560196
  Канова Г.О. Феноменологія романтичного еросу (на матеріалі творчості лейкістів та харківської школи романтиків) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Канова Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 194л. – Бібліогр.: л. 171 - 194
1560197
  Масаєв М.В. Феноменологія сенсу історії в контексті проблем "філософії космосу" М.А. Бердяєва і духовно-моральних задач розвитку християнської цивілізації (до 140-річчя із дня народження великого вітчизняного філософа) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 371-374. – ISSN 2076-1554
1560198
  Добко Т.Д. Феноменологія смирення // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 52-62


  Запропоновано феноменологічне дослідження природи і цінності смирення. На тлі його порівняння з гординею як його протилежністю, виокремлення різних видів гордині, представлено оригінальний етос смирення, який увиразнює його дух служіння і сприйняття ...
1560199
  Михальчук Н.О. Феноменологія смислу в читацькій діяльності старшокласників // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 17-24
1560200
  Максименко Ю. Феноменологія сміху: контури інтерактивної сміхотерапії / Ю. Максименко, О. Ткачук // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 110-113. – ISSN 1810-2131
1560201
  Мерло-Понті Моріс Феноменологія сприйняття = Phenomenologie de la perception / Мерло-Понті Моріс; Пер.з фр.О.Йосипенко та ін.;Наук. ред. пер. В.Лях. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – 552с. – Шифр дубл. – ISBN 966-628-004-3
1560202
  Туляков О.О. Феноменологія становлення харизматичного лідера: солоквіум // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 96-100. – ISSN 2077-1800
1560203
  Вереша Р.В. Феноменологія суб"єктивної сторони складу злочину // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2018. – Т. 15, № 1/2 (40/41). – С. 40-49. – ISSN 2310-9769
1560204
  Батанов О.В. Феноменологія сучасного європейського муніципалізму та місцеве самоврядування в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 77-81
1560205
  Данилевич Л.А. Феноменологія та психосемантика поняття "професійний психологічний вплив" // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 72-77
1560206
  Оганезова-Григоренко Феноменологія творчого процесу артиста мюзиклу / О.В. Оганезова-Григоренко. – Одеса : Астропринт, 2017. – 286, [2] с. – Глосарій спец. термінів: с. 254-258. – Бібліогр.: с. 259-286 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-927-314-7
1560207
  Приймак С.І. Феноменологія тілесності в дискурсі силових видів спорту // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 75-77
1560208
  Авер"янова Н. Феноменологія українського мистецького духу : До 123-летия від дня народження Олекси Новаківського // Українознавство : календар-щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ, 2006. – [на 2007 рік]. – С. 194-197. – ISBN 966-7060-92-6
1560209
  Банковська Н. Феноменологія української літератури // Визвольний шлях : Суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба. Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Кн. 9. – С. 44-52. – ISSN 0042-9422
1560210
  Банковська Н. Феноменологія української літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2006. – Вип. 9 : Національні моделі порівняльного літературознавства. – С.11-17.
1560211
  Чернов М.Л. Феноменологія урбаністичного духу (за працею О. Шпенглера "Занепад Європи", II т.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 80. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1560212
  Шебанова В.І. Феноменологія харчової поведінки у континуумі "норма–патологія" : монографія / Шебанова Віталія Ігорівна. – Херсон : Вишемирський В.С., 2016. – 610, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 549-586 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7273-39-3
1560213
  Даренський В. Феноменологія християнського етосу (про книгу В.А. Малахова "Уязвимость любви") // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2006. – № 15/16. – С. 498-515
1560214
  Шарипін А.В. Феноменологія часу в українській культурі XIV-XV ст. // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 120-128
1560215
  Якуша П.О. Феноменологія як зустрічний погляд на онтологію // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 233-236. – ISSN 2076-1554
1560216
  Забор В.С. Феноменологія як метод психопатології та психотерапії / В.С. Забор, О.О. Фільц // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 26-31. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2410-7484
1560217
  Музика М.П. Феноменологія як пошук нових ірраціоналістичних тенденцій в осмисленні права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 136-149. – ISSN 2078-9165
1560218
  Гняздовський А. Феноменологія як трансцендентальна теорія політичного // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2009. – № 1 : Феноменологія сьогодні. – С.66-79. – ISSN 0235-7941
1560219
  Кебуладзе В.І. Феноменологія як трансцендентальний емпіризм // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 81-89. – ISSN 2076-7382
1560220
  Мельников О.Г. Феноменологія, форми, види та особливості девіантної поведінки військовослужбовців / О.Г. Мельников, Я.І. Мельник // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 328-333
1560221
  Балута Г.А. Феноменологія: системні аспекти та епістемологічні перспективи // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С . 90-99. – ISSN 2076-7382
1560222
  Стовба О. Феноменолого-комунікативний підхід А.В. Полякова: право "по той бік" класичного праворозуміння // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2014. – № 1/2. – C. 513-519. – ISSN 2227-7153
1560223
  Моисеева А.Ю. Феноментальный и эпистемологический аспекты убеждения // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 2 (65). – С. 89-98. – ISSN 1560-7488
1560224
  Кадиров Шакиржан Феноментовыделительная деятельность сложных желез и возможность рекреторного происхождения ряда ферментов слюны : Автореф... наук: 03.00.13 / Кадиров Шакиржан; Кубанский гос. ун-т. – Краснодар, 1977. – 19л.
1560225
  Мичелл Д. Феномены книги чудес / Д. Мичелл, Р. Рикард. – М., 1988. – 294с.
1560226
  Мичелл Д. Феномены книги чудес. / Д. Мичелл, Р. Рикард. – 2-е изд. – М., 1990. – 287с.
1560227
  Зайкин И М. Феномены малокомплектных школ / И М. Зайкин, . – Горький, 1990. – 141с.
1560228
  Москатова А.К. Феномены многомерности сознания и жизнедеятельности человека в новой реальности // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2011. – № 2 (52). – С. 105-111. – ISSN 1684-2618
1560229
  Тимчишин Г. Феноритмогрупи рододендронів в умовах Львова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 48-50. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 22/24). – ISSN 1728-3817


  За результатами фенологічних спостережень 57 таксонів рослин роду Rhododendron L. в умовах ботанічного саду ЛНУ ім. Івана Франка встановлено тривалість вегетаційного періоду та 4 фенологічні групи досліджуваних таксонів. The endurance of vegetal ...
1560230
  Василенко О.В. Фенотипи хронічної серцевої недостатності зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка. Клінічне та діагностичне значення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Василенко Ольга Володимирівна ; Нац. акад. мед. наук України, ДУ "Нац. наук. центр", "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1560231
  Нисман Б.Х. Фенотипическая изменчивость культивируемых клеток нейробластомы мыши с генетически обусловленной теплоустойчивостьюж : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Нисман Б. Х.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1987. – 22л.
1560232
  Заварзин Г.А. Фенотипическая систематика бактерий: пространство логических возможностей / Г.А. Заварзин. – Москва : Наука, 1974. – 142 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 137-141
1560233
  Тарунина Марина Владимировна Фенотипические и генотипические особенности вариантов мышиных эмбриональных фибробластов линии С3Н1ОТ1/2 с пониженной зависимостью размножения от сыворотки крови : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.17 / Тарунина Марина Владимировна; Ин-т цитологии. – Л., 1986. – 22л.
1560234
  Ермилов Александр Николаевич Фенотипический полиморфизм у трансгенных мышей, содержащих вирусный онкоген МУС и ген поверхностного антигена вируса гепатита в человеке : Автореф... биол.наук: 03.00.17 / Ермилов Александр Николаевич; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1988. – 23л.
1560235
   Фенотипові та функціональні властивості генерованих дендритних клітин людини після обробки цитотоксичними лектинами B. subtilis B-7025 / Н. Храновська, О. Скачкова, О. Горбач, Г. Потебня, Р. Сидор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 76-79. – (Біологія ; вип. 1 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто фенотипові та функціональні властивості генерованих дендритних клітин людини після обробки цитотоксичними лектинами B. subtilis B-7025. Рассмотрены фенотипические и функциональные свойства генерируемых дендритных клеток человека после ...
1560236
   Фенотипування за біохімічними маркерами фізіологічної відповіді для скринінгу сортів озимої пшениці / М. Мусієнко, Н. Таран, В. Стороженко, Л. Бацманова, Н. Грудіна, Н. Свєтлова, О. Серга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 42-47. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Проведено польовий скринінг та фенотипування за біохімічними параметрами сортів озимої пшениці степового екотипу за екзогенної обробки рослин пероксидом водню. Кількість ТБК-активних продуктів, фотосинтетичних пігментів і сульфохіновозилдіацилгліцеролу ...
1560237
  Сайковська О. Фентезі у сучасній болгарській літературі // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 156-164. – ISBN 978-617-7480-12-8


  Автор вказує на фольклористичні розвідки О. Брюкнера, О. Гейштора, Г. Ловм’янського, О. Шієвського про міфологічне потойбіччя «навію». У статті проаналізовано зображення навії у творах «Слово і меч» Вітольда Яблонського (альтернативна історія Польщі XI ...
1560238
  Логвіненко Н. Фентезі як вид фантастичної прози // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 38-40
1560239
  Задорожна О. Фентезі як інтермедіальний жанр // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті розглянуто особливості жанру фентезі. З"ясовано, що фентезі має аглютинований характер утворення та ілюструє явище вторинного синкретизму на жанровому рівні (поєднання жанрів в межах літератури фентезі) та на загальномистецькому рівні ...
1560240
  Манахов О. Фентезі як інтертекстуальний жанр епохи постмодернизму // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 36-43. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті охарактеризовано фентезі як інтертекстуальний жанр, зроблено акцент на його постмодерністських рисах, указано літературні джерела, що слугували основою для створення такого текстового полотна. Йдеться про міфи давньої Греції, епічні тексти ...
1560241
  Канчура Є. Фентезі: оновлення погляду на світ і шлях до себе // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово" ; голов. ред. К. Рибалко. – Київ, 2017. – № 6 (723), червень. – С. 47-52. – ISSN 0130-5263
1560242
  Манахов О.І. Фентезійний світ Джона Толкіна в рецепції Ніка Перумова: з історії створення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 53-60
1560243
  Горбов Е.К. Феня / Е.К. Горбов. – М, 1958. – 259с.
1560244
  Доватур А.И. Феогнид и его время / А.И. Доватур. – Л, 1989. – 207с.
1560245
  Рудь М.О. Феод / М. Рудь // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 386. – ISBN 966-642-073-2
1560246
  Арутюнян А.Ж. Феодализация древнеармянского государства в аспекте границ полномочий царей династии Аршакидов и феодал-нахараров // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2008. – С. 134-138. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1560247
   Феодализм : статьи профессоров : И.М. Гревса, Н.К., Д. Петрушевского, В. П-аго Ан. Ясинского, В. Новодворского, П. Милюкова, М. Любавского и Н. Кареева / издание Студ. Издательского Комитета при Историко-Филолог. фак-те С.-Пт. Ун-та. – С.-Петербург : Тип. В. Безобразова и К, 1910. – 184 с. – Перепечатано по особому разрешению из 70-го полутома "Энциклопедического Словаря" Брокгауза и Ефрона
1560248
   Феодализм в балтийском регионе. – Рига, 1983. – 156с.
1560249
   Феодализм в Балтийском регионе. – Рига, 1985. – 147с.
1560250
  Павлов-Сильванский Н.П. Феодализм в Древней Руси : с пред. М.Н. Покровского / Н. Павлов-Сильванский. – 2-е изд. – Петроград : Изд. Прибой, 1924. – 160 с. – Экз. без тит. л.
1560251
  Вайнштейн О.Л. Феодализм в Западной Европе / О.Л. Вайнштейн. – Москва
1. – 1932. – 164с.
1560252
  Гуковский А.И. Феодализм в Западной Европе / А.И. Гуковский. – Москва : Журнально-газетное объдинение
Ч. 2. – 1932. – 88 с.
1560253
  Ашрафян К.З. Феодализм в Индии: особенности и этапы развития / К.Э. Ашрафян ; АН СССР. – Москва : Наука, 1977. – 238с. – Библиогр.: с. 213-223
1560254
   Феодализм в России. – М, 1985. – 228с.
1560255
   Феодализм в России. – М, 1987. – 325с.
1560256
  Павлов-Сильванский Феодализм в России / Павлов-Сильванский. – Москва : Наука, 1988. – 690с. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5-02-008914-1
1560257
  Котельникова Л.А. Феодализм и город в Италии в VIII-XV веках = Mondo feudale e citta in Italia nei secoli VIII-XV : по материалам центральных и северных областей / Л. А. Котельникова ; отв. ред. чл.-кор. АН СССР В. И. Рутенбург ; [Акад. наук СССР, Ин-т всеобщ. истории]. – Москва, 1987. – 252, [4] с. : табл. – Указ. имен и геогр. назв.: с. 246-253. - Авт. также на англ. яз.: L. A. Kotel"nikova. – Библиогр.: с. 237-245
1560258
  Поршнев Б.Ф. Феодализм и народные массы / Б.Ф. Поршнев. – Москва, 1964. – 520с.
1560259
  Петрушевский Д.М. Феодализм и современная историческая наука. – [Б.м. : Б.и, 1923. – с. 110-119. – Авт. указ. в конце текста. - Отд. оттиск из: ?


  На тит. л. надпись: Дорогому другу Николаю Прокофьевичу Василенку от любящего его автора. 30.III.25. Москва
1560260
  Якубовский А.Ю. Феодализм на востоке / А.Ю. Якубовский. – Л, 1932. – 50с.
1560261
  Сэмюэлс Рут Феодализм. Крестовые походы. Гетто // Україна - Ізраїль. Вісник / Тов-во "Україна - Ізраїль". – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 43-53
1560262
   Феодалізм. – К, 1986. – 202с.
1560263
  Войтович Л. Феодалізм в українських землях : проблеми існування та періодизації // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 9. – С. 30-40
1560264
   Феодалізм на Україні. – К, 1990. – 192с.
1560265
  Скіра Ю. Феодальна анархія та зміцнення королівської влади у англійському та Французькому королівствах у першій половині XII ст. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 358-363. – ISBN 978-966-171-793-9
1560266
  Лучицкий И.В. Феодальная аристократия и кальвинисты во Франции : (Диссертация на степень магистра всеобщей истории) / И. В. Лучицкий. – Киев : В университ. тип. – ([История феодальной реакции во Франции в 16 и 17 веках] ; [Ч.1])
Ч. 1. – 1871. – IV, 562, 70 с. – Библиограф. в прим.


  Монография посвящена одному из самых драматичных эпизодов в истории Франции - религиозным войнам, которые раздирали страну при последних Валуа с 1562 по 1598 г.
1560267
  Мордвинцев В.М. Феодальная вотчина на Левобережной Украине в XVIII в. / В.М. Мордвинцев. – Киев, 1990. – 70 с.
1560268
  Бессмертный Ю.Л. Феодальная деревня и рынок в Западной Европе : 12-13 вв. : по северо-французским и западнонемецким материалам / Ю.Л. Бессмертный ; АН СССР, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1969. – 372 с.
1560269
   Феодальная деревня Московского государства Х1У-ХУ1 вв.. – М-Л., 1935. – 124с.
1560270
  Ванин Ю.В. Феодальная Корея / Ю.В. Ванин. – Москва, 1962. – 199с.
1560271
  Пти-Дютайи Феодальная монархия во Франции и в Англии Х-ХШ вв. / Пти-Дютайи. – М., 1938. – 420с.
1560272
   Феодальная Россия во всемирно-историческом процессе. – М, 1972. – 440с.
1560273
   Феодальная Таврика. – Киев, 1974. – 216с.
1560274
  Георгиев Ю. Феодальная Япония глазами русского писателя // Япония сегодня. – Москва, 2007. – № 4. – С. 14-15.


  Із історії японської культури
1560275
  Мордвінцев В.М. Феодальне землеволодіння монастирів (друга пол. XVII -XVIII ст. // Історія церкви та релігійної думки в Україні : у 3 кн. / О.П. Крижанівський, С.М. Плохій. – Київ : Либідь, 1994. – Кн. 3 : Кінець XVI - середина ХІХ століття. – С. 145-151. – ISBN 5-325-00575-8, 5-325-00153-1
1560276
  Кірєєва І.В. Феодальне право в системі світських правових систем Західної Європи // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 90-97
1560277
  Блок Марк Феодальне суспільство = La societe feodale / Блок Марк; Пер. з франц. В.Шовкуна. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2001. – 528с. – ISBN 966-95968-0-7
1560278
  Гусаков Володимир Володимирович Феодальний "замок" на Сході : (за матеріалами середньоазіатських археологічних досліджень) // Археологія : науковий журнал / АНУ, Ін-т археологїі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-19. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0235-3490


  Статтю присвячено східним (середньоазіатським) феодальним "замкам", що разом із традиційними кварталами (махалла) старих міст та іригаційними спорудами (каналами і карізамиї є головними монументальними пам"ятками середньоазіатської давнини. Використано ...
1560279
  Островітянов К.В. Феодальний лад / К.В. Островітянов. – К., 1941. – 23с.
1560280
  Ястребов Ф.О. Феодально-кріпосницькі відносини на Україні 18 столітті : оформлення кріпосного права / Ф.О. Ястребов. – Київ : Радянська школа, 1948. – 16 с.
1560281
  Самойлов Юрий Феодально-туристическая раздробленность : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 6. – С. 48-56. – Библиогр.: Фото
1560282
  Колесницкий Н.Ф. Феодальное государство / Н.Ф. Колесницкий. – М. : Просвещение, 1967. – 271 с.
1560283
  Галанза П.Н. Феодальное государство и право Германии / П.Н. Галанза ; МГУ им. М.В. Ломоносова, Юрид. фак. – Москва : Московский университет, 1963. – 46 с.
1560284
  Галанза П.Н. Феодальное государство и право Франции / П.Н. Галанза ; МГУ им. М.В. Ломоносова, юрид. фак-т. – Москва : Московский университет, 1963. – 64 с.
1560285
  Панов В.С. Феодальное государство и право. / В.С. Панов. – М., 1960. – 39с.
1560286
  Штефэнеску Ш.И. Феодальное землевладение в Валахии в XIV-XVI вв : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Штефэнеску Ш.И. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ист. ф-тет. – Москва, 1957. – 13 с.
1560287
  Рапов О.М. Феодальное землевладение в домонгольской Руси : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Рапов О.М.; Моск.гос.ун-т. – Москва, 1970. – 13л.
1560288
  Веселовский С.Б. Феодальное землевладение в Северо-Восточной Руси / С.Б. Веселовский. – Москва-Ленинград
Т. 1, ч. 1, 2. – 1947. – 495с.
1560289
  Боброва С.П. Феодальное землевладение в Сибири в XII в. : Автореф... канд. ист.наук: / Боброва С. П.; Ворон.ГУ, каф. всеобщ. ист. – Воронеж, 1956. – 17л.
1560290
  Цыбенко О. Феодальное землевладение епископской церкви и положение крестьян в Кремоне XI-XII вв. (Исслед. на оснвое актов кремнского картулрия) : Автореф... канд. ист.наук: / Цыбенко О.; Льв.ГУ. – Львов, 1956. – 16л.
1560291
  Соловьев М.Е. Феодальное общество. / М.Е. Соловьев. – М., 1959. – 80 с.
1560292
  Фишер И.Р. Феодальное поместье Словакии XVII в. (по данным урбариев) : Автореф... канд. ист.наук: / Фишер И.Р.; Ин-т славяноведения АН СССР. – М., 1966. – 18л.
1560293
  Сас П.М. Феодальные города Украины в конце ХУ - 60-х годах ХУІ в. / П.М. Сас. – К., 1989. – 231с.
1560294
  Шарифли М.Х. Феодальные государства Азербайджана второй половины 9-11 вв. : Автореф... Доктора ист.наук: / Шарифли М.Х.; АН АзССР.Отдел.обществ.наук. – Баку, 1965. – 94л.
1560295
  Ибрагимов Д. Феодальные государства на территории Азербайджана 15 века / Д. Ибрагимов. – Баку, 1962. – 113с.
1560296
  Ибрагимов Д.М. Феодальные государства на территории Азербайджана XV века. : Автореф... доктор ист.наук: / Ибрагимов Д.М.; Азерб. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Баку, 1963. – 100л.
1560297
   Феодальные отношения в Дагестане Х1Х начало ХХ в.. – М, 1969. – 396с.
1560298
  Спекторов Л.Д. Феодальные отношения в Камбодже накануне установления протектората Франции (основные формы земельной собственности в середине XIX в.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Спекторов Л.Д.; МГУ. – М., 1978. – 25л.
1560299
  Спекторов Л.Д. Феодальные отношения в Камбодже накануне установления франзуского протектората / Л.Д. Спекторов. – М., 1979. – 168с.
1560300
  Бреговский Л.С. Феодальные отношения в Каталонии первый период реконкисты (VII-XII вв.). : Дис... канд. истор.наук: / Бреговский Л.С.;. – 228л. – Бібліогр.:л.225-227
1560301
  Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве / Б.Д. Греков. – Москва-Л., 1935. – 136с.
1560302
  Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве / Б.Д. Греков. – Москва-Л., 1936. – 191с.
1560303
  Греков Б.Д. Феодальные отношения в Киевском государстве / Б.Д. Греков. – М.-Л., 1937. – 191с.
1560304
   Феодальные отношения в Молдавии в периоод Х1У-ХУШ веков. – Кишинев, 1950. – 256с.
1560305
  Маслов Г.М. Феодальный Вьетнам, XIV- нач. XV в / Г.М. Маслов. – М., 1989. – 189с.
1560306
  Искендеров Ахмед Ахмедович Феодальный город Японии XVI столетия. / Искендеров Ахмед Ахмедович. – М., 1961. – 115с.
1560307
   Феодальный крестьянин в Восточной и Северной Европе. – Таллин, 1983. – 172с.
1560308
  Тихомиров Михаил Николаевич Феодальный порядок на Руси / Тихомиров Михаил Николаевич. – Москва; Ленинград : Молодая гвардия, 1930
1560309
  Флоринский Т. Феодор Яковлекич Фортинский (некролог) [ректор Киев. ун-та, историк] / Т.Д. Флоринский. – Санкт-Петербургъ : Сенатская типография, 1903. – 19 с.


  На обл. дарств. надпись Осипу Александровичу ... от автора
1560310
  Крылова М. Феодора - дар Юстиниану / М. Крылова, М. Тушинский // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 173-180


  Імператриця Візантії Феодора, дружина імператора Юстініана
1560311
  Крылова Маргарита Феодора - дар Юстиниану : Люди и судьбы / Крылова Маргарита, Тушинский Михаил // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 10. – С. 172-180 : Фото


  Подорож до Аляски, яку Росія 140 років тому продала за 7 мілліонів 200 тисяч доларів
1560312
  Кулишов В. Феодора - императрица Византии // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2010. – № 7 (67). – С. 36-59. – ISSN 1812-867Х
1560313
  Никольский В.А. Феодосий Косой / Издание библиотеки "Век". – 16 с.
1560314
  Багратуни Г.В. Феодосий Николаевич Красовский : очерк жизни и научно-производственной деятельности / Г.В. Багратуни ; под ред. С.Г. Судакова. – Москва : Из-во геодезической лит-ры, 1959. – 124 с. : ил.
1560315
  Фейдер В.А. Феодосий Николаевич Чернышев / В.А. Фейдер. – Л, 1961. – 348с.
1560316
  Анисимов Ю.А. Феодосий Николаевич Чернышев : 1856-1914 : геолог / Ю.А. Анисимов, В.И. Оноприенко ; отв. ред. А.С. Поваренных ; АН СССР. – Москва : Наука, 1985. – 300 с. : ил. – Библиогр.: с. 274-288. – (Научно-биографическая серия)
1560317
  Чаговец В.А. Феодосий Печерский,его жизнь и сочинения(С приложением текстов поучений по новым данным). – Киев, 1901. – 218 с.
1560318
  Набатов Г.О. Феодосий Смолячков. / Г.О. Набатов. – Л., 1964. – 126с.
1560319
   Феодосийская картинная галерея им. И,К.Айвазовского. – Симферополь, 1978. – 94с.
1560320
   Феодосийская картинная галерея им. И.К.Айвазовского. – 4-е доп. изд. – Симферополь, 1987. – 95с.
1560321
  Барсамов Н. Феодосийская картинная галерея имени И.К. Айвазовского / Н. Барсамов; ред.: Б. Черепанов. – Феодосия, 1959. – [10] с. : ил.
1560322
   Феодосийская картинная галерея ми. И.К.Айвазоввского. – 2-е изд. – Симферополь, 1980. – 93с.
1560323
  Барсамов Н. Феодосийская картинная галлерея имени И.К. Айвазовского : к 75-летию со дня основания / Н. Барсамов, С. Барсамова. – Симферополь : Крымиздат, 1955. – 231 с. : ил., 17 л. ил.
1560324
  Павлов В.И. Феодосийская мозаика / В.И. Павлов. – Симферополь, 1983. – 80с.
1560325
  Хутько Т.В. Феодосийский коммерческий суд в Таврической губернии в 1819-1840 гг. // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 9. – С. 8-12. – ISSN 1812-3805
1560326
   Феодосийский краеведческий музеей : Путеводитель. – Симферополь, 1970. – 80с.
1560327
  Барсамов Н. Феодосия : краеведческий очерк / Н. Барсамов. – Симферополь : Крымиздат, 1953. – 208 с. : Библиогр.: с. 207
1560328
  Барсамов Н.С. Феодосия : ист.-краевед. очерк / Н.С. Барсамов. – 2-е изд., доп. – Симферополь : Крымиздат, 1957. – 196 с. : ил.. 1 л. ил. – Библиогр.: с. 195
1560329
  Балахонов В.И. Феодосия / В.И. Балахонов. – Симферополь, 1970. – 128с.
1560330
  Балахонов В.И. Феодосия / В.И. Балахонов. – Симферополь, 1975. – 117с.
1560331
  Тарасенко Н.Ф. Феодосия / Н.Ф. Тарасенко. – Симферополь : Таврия, 1978. – 112с.
1560332
  Балахонова А.И. Феодосия : путеводитель / А.И. Балахонова, В.И. Балахонов. – 7-е доп. изд. – Симферополь : Таврия, 1984. – 96с.
1560333
  Катюшин Е.А. Феодосия. Каффа. Кефе. : ист. очерк / Евгений Катюшин. – Феодосия : Коктебель, 1998. – 159, [1] с., [4] л. ил. : фотоил. – Библиогр. в примеч. в конце разд. – (Библиотека альманаха "Крымский альбом" ; вып. 6). – ISBN 5-7770-0869-12
1560334
   Феодосия. Планерское. Судак : Фотоальбом. – Текст парал.укр. та рос. мовами. – Київ : Мистецтво, 1978. – 121с.
1560335
  Балахонов В. Феодосия.Очерк путеводитель / В. Балахонов. – Симферополь : Крымиздат, 1963. – 142с.
1560336
  Анісімов Ю.О. Феодосій Миколайович Чернишов / Ю.О. Анісімов. – Київ : Техліт, 1961. – 62с.
1560337
  Тригубенко В.В. Феодосій Печерський (бл. 1036-1074) // Українська педагогіка в персоналіях : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. : у 2 кн. / [О.В. Сухомлинська, Н.Б. Антонець, Л.Д. Березівська та ін.] ; за ред. О.В. Сухомлинської. – Київ : Либідь, 2005. – Кн. 1 : X - XIX століття. – С. 23-27. – ISBN 966-06-0367-3
1560338
  Мелешко В. Феодосій Роговий як нагадування та приклад // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2015. – 3 вересня (№ 33). – С. 12


  Роговий Феодосій Кирилович - український письменник. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1992).
1560339
   Феодосій Стеблій = Feodosij Steblij : (1994-2009) : біобібліографічний покажчик / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Наук. б-ка ; [уклад. О. Галевич ; авт. передм. Б. Якимович ; редкол.: В. Кмень (голова) та ін.]. – Львів : Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, 2010. – 225, [3] с., [13] арк. фотогр. – Парал. тит. арк. англ. – (Українська біобібліографія. Нова серія ; чис. 28)
1560340
  Нестуля О.О. Феодосій Тимофійович Камінський // Зневажена Кліо / НАНУ; Ін-т історії України; Редкол.: Данилюк Ю.З., Даниленко В.М., Васильєв В.Ю., Верменич Я.В. та ін. – Київ, 2005. – С. 203-216. – ISBN 966-02-2441-9
1560341
  Ярошевський Феодосійська легенда 200-літньої витримки / Ярошевський, о. // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 липня (№ 30). – С. 6


  Іван Айвазовський — видатний український та російський художник-мариніст та баталіст вірменського походження.
1560342
  Барсамов М. Феодосія : історико-краєзнавчий нарис / М. Барсамов. – Сімферополь : Кримвидав, 1957. – 183 с. : іл. – Бібліогр.: с. 181
1560343
   Феодосія. – К, 1978. – 124с.
1560344
   Феодосія (Україна) та Колобжег (Польща) уклали Угоду про співпрацю міст // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 56. – ISSN 1728-6220
1560345
  Поляков А. Феодосія Андріївна Барвінська / А. Поляков. – Х., 1940. – 60с.
1560346
  Гринкевич Г. Феоктист Алексеевич Березовский : Библиогр. аннот. указ.: К 100 летию со дня рождения / Г. Гринкевич. – Омск, 1976. – 32с.
1560347
  Кукса Н. Феофан Гаврилович Лебединцев (1828-1888 рр.) // Православний вісник : видання Української Православної Церкви Київського Патріархату / Українська Православна Церква. – Київ, 2003. – № 7/8. – С. 37-39. – ISSN 0203-5863


  Лебединцев Феофан Гаврилович — педагог, історик, громадський і церковний діяч, літератор, журналіст, професор Київської Духовної Академії. Основоположник української періодики. Засновник, видавець і перший редактор журналу "Киевская Старина". Був ...
1560348
   Феофан Георгиевич Ангелин : живопись : каталог выставки / Ангелин Феофан Георгиевич. Выставка живописи; Союз художников РСФСР, Моск. организация ; предисл. Д. Папикян. – Москва : Советский художник, 1977. – 11 с., [7] л. ил. : ил., портр.
1560349
  Алпатов М.А. Феофан Грек = Theophanes the Greek / М.В. Алпатов. – Москва : Изоискусство, 1979. – 200 с. : ил.
1560350
  Алпатов М. Феофан Грек / М. Алпатов. – Москва : Мысль, 1984. – 208с. – Для науч.фонда расст.:СФ/1156297
1560351
  Алпатов М.А. Феофан Грек = Theophanes the Greek / М.В. Алпатов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Изобразительное искусство, 1984. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 195-197
1560352
  Алпатов М.В. Феофан Грек = Theophanes the Greek : альбом / М.В. Алпатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Изобразительное искусство, 1990. – 207 с. : ил. – Библиогр.: с. 195-197
1560353
  Лазарев В.Н. Феофан Грек и его школа. / В.Н. Лазарев. – М., 1961. – 134с.
1560354
  Лабынцев Ю.А. Феофан Лебединцев - основатель "Киевской старины" : (к 180-летию со дня рождения : 1828-2008) / Юрий Лабынцев, Лариса Щавинская ; Департамент культуры г. Москвы ; Управление культуры Центрального административного округа г. Москвы ; Гос. учреждение культуры г. Москвы "Библиотека украинской литературы". – Москва, 2008. – 48 с.
1560355
  Ничик В.М. Феофан Прокопович / В.М. Ничик. – Москва : Мысль, 1977. – 192с. – (Мыслители прошлого)
1560356
  Войцеховська І. Феофан Прокопович // Історія України в особах IX-XVIII ст. / В. Замлинський, І. Войцеховська, В. та ін. Галаган. – Київ : Україна, 1993. – С. 354-359. – ISBN 5-319-01062-1
1560357
  Смирнов В. Феофан Прокопович / В. Смирнов. – Москва : Соратник, 1994. – 224с. – (Серия избранных биографий). – ISBN 5-87883-009-4; 5-87883-001-9
1560358
  Шляхтун П.П. Феофан Прокопович // Політологія : історія та теорія : підручник для студентів ВНЗ / П.П. Шляхтун. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 95-96. – ISBN 978-611-01-0097-7
1560359
  Копаница Любовь Николаевна Феофан Прокопович и Антиох Кантемир (К истории русско-укр. литературных связей первой половины XVIII века) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.01.03, 10.01.01 / Копаница Любовь Николаевна ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 24 с.
1560360
  Копаница Любовь Николаевна Феофан Прокопович и Антиох Кантемир (к истории русско-украинских литературных связей первой половины 18 века) : Дис... канд.филол.наук: 10.01.03.10.01.01. / Копаница Любовь Николаевна; МВ и ССО УССР. КГУ имТ.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 213л. – Бібліогр.:л.185-213
1560361
  Крыжановский Е. Феофан Прокопович и Варлаам Ванатович. / Е. Крыжановский. – 267-315с.
1560362
  Чистович И. Феофан Прокопович и его время / И. Чистович. – 752с.
1560363
  Дічек Н. Феофан Прокопович і слов"янське освітнє бароко // Історико-педагогічний альманах / АПНУ; Уманський держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини; Всеукр. асоц. істориків педагогіки. – Київ ; Умань, 2007. – Вип .2. – С. 48-55.
1560364
  Шкіль С.О. Феофан Прокопович як викладач богословських дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 107-108. – (Філософія. Політологія ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817
1560365
  Шкіль С.О. Феофан Прокопович як викладач богословських дисциплін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 66-67. – (Філософія. Політологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817
1560366
  Кралюк П. Феофан Прокопович як філософ // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 256-264. – ISBN 978-966-2254-74-7
1560367
  Кралюк П.М. Феофан Прокопович як філософ // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 256-264. – ISBN 978-966-373-777-5
1560368
  Пархоменко В.А. Феофан Шиянов, второй епископ Полтавской епархии : [К столетию со дня кончины] / [соч. Владимира Пархоменко]. – Полтава : Электрическая тип. Г.И. Маркевича, 1912. – 13 с., 1 л. портр.
1560369
   Феофил Гарилович Яновский (1860-1828) // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 13 (628). – С. 22
1560370
  Єгорова З. Феофіл Яновський: лікар, учений, людина. До 160-річчя від дня народження // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 26 червня (№ 104). – С. 17


  В Університеті св. Володимира читав курс клінічної мікроскопії та бактеріології.
1560371
  Хижняк В.П. Феофілактов Костянтин Матвійович // Сторінки історії. Видатні вчені / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [видавець М. Ляшенко]. – Київ : Бібліотека українця, 1999. – С. 68. – ISBN 966-7419-44-4
1560372
  Онопрієнко В.І. Феофілактов Костянтин Матвійович // Українська біографістика : зб. наук. пр. / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 125-127
1560373
   Феофілактов Костянтин Матвійович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 152-153.
1560374
  Короткий В.А. Феофілактов Костянтин Матвійович / В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал // Почесні члени і доктори Університету Св. Володимира / автори-упорядники: В.А. Короткий, Т.В. Табенська, Ю.В. Цимбал. – Київ : Либідь, 2005. – С. 258-259. – ISBN 966-06-0393-2
1560375
   Феофілактов Костянтин Матвійович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 107-108. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1560376
   Феофілактов Костянтин Матвійович / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко // Ректори Київського університету. 1834-2006 / В.В. Скопенко, В.А. Короткий, Т.В. Табенська, І.І. Тіщенко, Л.В. Шевченко. – Київ : Либідь, 2006. – С. 118-125. – ISBN 966-06-0464-5 ; 978-966-060464-3
1560377
   Феофілактов Костянтин Матвійович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 282-283 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1560378
   Феофілактов Костянтин Матвійович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 291. – ISBN 978-966-439-961-3
1560379
  Короткий В. Феофілактов Костянтин Матвійович (1818-1901) / В. Короткий, В. Ульяновський // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 445-446. – ISBN 5-7707-1062-4
1560380
   Феофілактов Костянтин Матвійович (1818-1901) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 166-167. – ISBN 966-95774-3-5
1560381
   Феофілактов Костянтин Матвійович (1818-1901) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 493-494. – ISBN 978-966-439-754-1
1560382
  Сергеенко М.Е. Феофраст и его ботанические сочинения / М.Е. Сергеенко. – Ленинград, 1951. – 329-354с.
1560383
  Драч Г.В. Феохарий Кессиди: ученый и человек // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 8. – С. 78-87. – ISSN 0235-1188
1560384
  Кунатовський М.В. Феохромоцитома: особливості гемодинамічного контролю при лапароскопічних адреналектоміях // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 49-56. – ISSN 2224-0586
1560385
  Арсений, (архиепископ Новгородский) Ферапонтов монастырь. – [8] с. – Отд. отт. из журн. "Церковные ведомости", № 17,
1560386
  Тухтасинов И. Фергана / И. Тухтасинов. – Ташкент, 1969. – 56с.
1560387
  Тиллаходжаев С.М. Фергана / С.М. Тиллаходжаев. – Ташкент : Узбекистан, 1977. – 103 с.
1560388
  Исмаили М. Фергана до рассвета : [роман] / Исмаили Мирзакалан ; авториз. пер. с узб. Г. Рихтера и М. Салиева ; ил.: Б. Кедрин. – Москва ; Ташкент : Гослитиздат УзССР, 1959. – 387 с.
1560389
  Исмаил Мирзакалон Фергана до рассвета / Исмаил Мирзакалон ;. – Ташкент
2. – 1970. – 271 с.
1560390
  Мирмухсин М. Ферганская весна : стихи и поэмы / Мирмухсин; пер. с узб. – Москва, 1951. – 164 с.
1560391
  Заллер Вальтер Ферганская долина : В чаше пророка // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 5. – С. 164-176 : Фото. – Бібліогр.1 назва. – ISSN 1029-5828
1560392
  Рахматуллаев Ш.М. Ферганская долина на рубеже 1980 - 1990-х годов.: симптомы системного кризиса советской модернизации Узбекистана // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 64-81. – ISBN 978-966-02-8033-5
1560393
   Ферганская долина: природа, население, хозяйство : сборник научных трудов. – Ленинград : ГО СССР, 1989. – 112 с.
1560394
  Вавилов И Ф. Ферганская область в период Великой Отечественной войны : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 571 / Вавилов Ф.И. ; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1969. – 32 с.
1560395
  Минквиц З.А. Ферганская область. Ботанико-географические районы Кокандского уезда // Дикий херсонский виноград / И. Пачоский. – Одесса, 1912. – С.339-369
1560396
  Осипова А.И. Ферганский залив палеогенового моря, история его развития и условий обитания населявшей его фауны и флоры. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Осипова А.И.; Моск.ордена Ленана гос.ун-т. – М, 1954. – 36л.
1560397
   Ферганский обл. музей литературы им. Гафура Гуляма. – Ташкент, 1983. – 68с.
1560398
   Ферганский Областной Публичный Музей в гор. Новом-Маргелане : Отчет и Устав. – Ташкент : Типо-Литография В.М.Ильина, 1900. – 16 с.
1560399
  Паас Х.Ю. Ферди Саннамээс (1895-1963) : Автореф. дис. ... канд. искусствовед. наук : 823 / Паас Х.Ю. ; Тартусский гос. ун-т. – Тарту, 1969. – 23 с.
1560400
  Гомбрович В. Фердидурке = Ferdydurke / В. Гомбрович; Пер. з польської А. Бондар. – Київ : Основи, 2002. – 325с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 966-500-202-3
1560401
  Клековкін О.Ю. Фердинанд Брюнетьєр // Театр при столику. Методологія театрознавства : подорожній щоденник / О.Ю. Клековкін. – Київ : Фенікс, 2013. – С. 123-124. – ISBN 978-966-136-114-9
1560402
  Керн Л.Е. Фердинанд Великолепный / Л.Е. Керн. – А., 1969. – 158с.
1560403
  Давыдов Ю.В. Фердинанд Врангель / Ю.В. Давыдов. – Москва : Географгиз, 1959. – 55с. – (Замечательные географы и путещественники)
1560404
  Толмачева З.А. Фердинанд де Соссюр, истоки и следствия его лингвистической теории / З.А. Толмачева. – Рига, 1967. – 48с.
1560405
   Фердинанд Лассаль. – 95с.
1560406
  Бернштейн Э. Фердинанд Лассаль : биогр. очерк / сост. Эд. Бернштейн. – Петроград : издательство Петроградских рабочих и Красноармейских депутатов, 1919. – 116 с.
1560407
  Майский И.М. Фердинанд Лассаль / И.М. Майский. – М, 1923. – 52с.
1560408
   Фердинанд Миндинг : 1806-1885 / Р.И. Галченкова, Ю.Г. Лумисте, Е.П. Ожигова, И.Б. Погребысский; Галченкова Р. И. – Ленинград : Наука, 1970. – 224с.
1560409
  Пасецкий В.М. Фердинанд Петрович Врангель 1796-1870 / В.М. Пасецкий. – Москва : Наука, 1975. – 160с.
1560410
  Орлов Денис Фердинанд Порше : Архив // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 6. – С. 118-126 : Фото. – ISSN 1029-5828
1560411
  Макдермотт А. Фердинанд Порше: у скорости в плену // Караван историй. Украина / "Караван - Медиа". – Киев, 2012. – № 6 июнь. – С.110-123. – ISSN 1726-6084
1560412
  Семенов А. Фердинанд Ферднинандович Моравиц / А. Семенов. – с.
1560413
  Семенов-Тян-Шанский А.П. Фердинанд Ферднинандович Моравиц / [Андрей Семенов]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. В. Безобразова и К*], 1897. – X с., 1 л. портр.
1560414
  Дворкина Ю. Фердинанд Фрейлиграт / Ю. Дворкина. – Минск, 1935. – 96с.
1560415
  Эйдук Я. Фердинанд Фрейлиграт и Карл Маркс. / Я. Эйдук. – Москва-Л., 1936. – 214с.
1560416
  Варшавский Л.Р. Фердинанд Холдер / Л.Р. Варшавский. – Москва, 1980. – 143с.
1560417
  Сенькин Я.М. Фердинанд, или новый Радищев / Я.М. Сенькин; Предисловие К. Кобрина. – Москва : Новое литературное обозрение, 2006. – 144с. – На обл.: Письма русского путешественника 001. – ISBN 5-86793-422-5
1560418
  Загреба М. Фердінанд-V (1835-1848 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 37-45. – ISSN 1811-542X


  Монети Австрійської імперії
1560419
   Фердман Давид Лазаревич // Видатні вчені Національної академії наук України : Особові архівні та рукописні фонди академіків і членів-кореспондентів у Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського (1918-1998) : путівник / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису, Ін-т архівознавства ; редкол.: О.С. Оніщенко (голова), В.Г. Врублевський, С.Г. Даневич [та ін.] ; [укладачі: О.С. Боляк, Т.І. Воронкова, С.Г. Даневич та ін.]. – Київ, 1998. – С. 242-244. – ISBN 966-02-0537-6
1560420
   Фердман Давид Лазарович // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 50. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1560421
   Фердман Давид Лазарович (1903-1970) // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 494. – ISBN 978-966-439-754-1
1560422
  Дьяконов М.М. Фердоуси / М.М. Дьяконов. – М-Л, 1940. – 138с.
1560423
  Ласло Ж. Ференц Лист / Ж. Ласло, Б. Матека. – Будапешт, 1967. – 255с.
1560424
  Вишневская С. Ференц Лист играл так эмоционально, что в пианино нередко рвались струны // Факты и комментарии. – Киев, 2019. – 7-13 марта (№ 9)
1560425
  Білинська М. Ференц Лист і Україна // Український календар УСКТ. – Варшава, 1981
1560426
  Долганова И. Ференц Лист, "который миром звуков правил" // Личности / Издательский дом "Личности". – Киев, 2011. – № 2 (30). – С. 84-101. – ISSN 1819-6268
1560427
  Александрова В.Н. Ференц Лист. 1811-1886 : краткий очерк жизни и творчества / В.Н., Александрова, Е.И. Мейлих. – Ленинград : Музыка, 1968. – 127 с. : ил. – (Книжка для юношества)
1560428
  Мессойліді Н. Ференц Ліст і свобода угорців // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 16-22 березня (№ 10). – С. 16
1560429
  Кушка Н. Ференц Ліст на Вінничині: міфи та факти // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2007. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 7-15. – ISSN 1728-6875
1560430
  Бестебрертье Г. Феркерк рассказывает : [пер. с голланд.] / Г. Бестебрертье. – Москва : [Физкультура и спорт], 1971. – 144 с. : портр.; 8 л. ил. – (Звезды мирового спорта)
1560431
  Апдайк Д. Ферма : роман / Джон Апдайк ; [пер. с англ. И.В. Калашниковой]. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 222, [2] с. – (Классическая и современная проза). – ISBN 978-5-17-057217-5


  Трагическая история любви, боли, беды и одиночества... Небольшой роман, снискавший восторги критиков и признанный одним из лучших произведений Джона Апдайка. Преуспевающий житель Нью-Йорка приезжает на ферму, где прошло его детство, чтобы познакомить ...
1560432
  Скоморовский Р.С. Ферма в лесу. / Р.С. Скоморовский. – К., 1931. – 24с.
1560433
  Оруэлл Д. Ферма животных / Д. Оруэлл. – Л, 1990. – 63с.
1560434
   Фермент глюкозооксидаза и его применение. – Киев, 1964. – 143с.
1560435
  Андреева В.А. Фермент пероксидаза : участие в защитном механизме растений / Андреева В.А. ; отв. ред. Ю.Н. Журавлев ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Биол.-почв. ин-т. – Москва : Наука, 1988. – 127, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 110-128
1560436
  Казюта О.М. Ферментативна активність грунтів заплави р. Сіверський Донець під лісовим ценозом // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 139-146 : рис. – Бібліогр.: с. 146. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1560437
  Корчашкіна Л.А. Ферментативна активність і трансформація азотовмісних органічних речовин в осушеному лучно-болотному грунті // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук України ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2013. – Вип. 80. – С. 123-126 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1560438
  Крижанівський А.Б. Ферментативна активність листя яблуні за впливу штамів Bacillius thuringiensis та Конфідору екстра // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України". – Київ, 2015. – № 3. – С. 133-136 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2077-4893
1560439
   Ферментативна активність личинок комарів за денсовірусної інфекції / О.М. Філенко, Н.Н. Лебединець, Г.Г. Кононко, Н.М. Кутузова, В.В. Макаров, Л.П. Бучацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-70. – (Біологія ; вип. 32)


  Встановлено істотні біохімічні зміни в личинок комарів під впливом денсовірусної інфекції. Спостерігалося збільшення активності монофенолоксидази на 66,07% і тирозинамінотрансферази на 1549,43%. Сумарні хітинолітична і естеразна активність ...
1560440
  Зимогляд А.Г. Ферментативна активність оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків / А.Г. Зимогляд, В.С. Старова // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 17
1560441
  Савко У. Ферментативна активність сукцинатдегідрогенази в мітохондріях клітин слизової оболонки шлунка та гепатоцитів щурів за умов експериментальної виразки / У. Савко, К. Дворщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 30-31. – (Біологія ; вип. 52/53). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання ферментативної активності сукцинатдегідрогенази в мiтохондрiях клітин слизової оболонки шлунка за умов обох моделей експериментальної виразки та в мітохондріях гепатоцитів за умов етанолової виразки. При стресовій виразці шлунка в ...
1560442
  Малинина Татьяна Владимировна Ферментативная активность актомиозина и его сократительные свойства в присутствии магния : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Малинина Татьяна Владимировна; МГУ. – М., 1974. – 21л.
1560443
  Гарбуз С.А. Ферментативная активность внутри и снаружи водоустойчивых агрегатов в почвах разного вида использования / С.А. Гарбуз, Н.В. Ярославцева, В.А. Холодов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 398-407 : рис. – Библиогр.: 69 назв. – ISSN 0032-180Х
1560444
  Сафарова С.Н. Ферментативная активность поджелудочной железы и кишечника в условиях воздействия на организм высокой температуры и инсоляции : Автореф... канд. биол.наук: / Сафарова С. Н.; АН Уз. ССР, Объед. уч. сов по зоол. профилю, От-ния биол. наук. – Ташкент, 1967. – 19л.
1560445
  Олійник Я.В. Ферментативний каталіз / Я.В. Олійник. – Львів
Ч. 1. – 1974. – 83с.
1560446
  Альтман С. Ферментативное расщепление РНК посредством РНК; Цех Т. Ферментативная активность РНК / С. Альтман, Т. Цех. – Москва : Знание, 1991. – 32с. – (Химия)
1560447
  Кунаева Р.М. Ферментативное расщепление фенольных соединений / Р.М. Кунаева, Г.Р. Балтабаева. – Алма-Ата, 1979. – 74с.
1560448
   Ферментативное расщепление целлюлозы. – Москва, 1967. – 112с.
1560449
  Панкова Г.Е. Ферментативные гидролизаты мышечных белков как источник питания клеток при культивировании in vitro. : Автореф... канд. биол.наук: / Панкова Г.Е.; ВНИИ вет. вирусологии и микробиологии. – М,, 1965. – 10л.
1560450
  Букатина А.Е. Ферментативные преобразователи энергии: Принципы функционирования / А.Е. Букатина. – Москва : Наука, 1988. – 191 с. : ил. – Бібліогр.: с. 178-190. – (Теоретическая и прикладная биофизика). – ISBN 5-02-003962-4
1560451
  Розанов А.Я. Ферментативные процессы и их коррекция при экстремальных состояниях / А.Я. Розанов. – К, 1985. – 208с.
1560452
  Фролова Наталия Юрьевна Ферментативные свойства и фосфорилирование миофибриллярных белка в сердечной мышце при экспериментальном инфаркте миокарда : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Фролова Наталия Юрьевна; Военно-медицинская академия им. С.М.Кирова. – Л., 1987. – 24л.
1560453
  Голубев Д.Б. Ферментативные сдвиги при вирусной репродукции / Д.Б. Голубев. – Л., 1968. – 208с.
1560454
  Соломатина В.Д. Ферментативные функции крови, рост и молочная продуктивность телок, нетелей, коров при маломолочном выкармливании супом : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 551 / Соломатина В.Д. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 27 с.
1560455
  Уэстли Д. Ферментативный катализ / Д. Уэстли. – Москва : Мир, 1972. – 269с.
1560456
  Клесов А.А. Ферментативный катализ / А.А. Клесов, И.В. Березин. – М, 1980. – 264с.
1560457
  Клёсов А.А. Ферментативный катализ. / А.А. Клёсов, И.В. Березин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1984. – 216 с.
1560458
  Шкляр Б.Х. Ферментативный лизис дрожжей / Б.Х. Шкляр. – Минск, 1977. – 190с.
1560459
  Воронцов Евгений Алексеевич Ферментативный синтез аналогов никотинамидидадениндинуклеотида и изучение их взаимодействия с лактатдегидрогеназой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Воронцов Евгений Алексеевич; М-во мед. промышл. Всесоюзн. науч. исслед. ин-т антибиотиков. – М., 1980. – 24л.
1560460
  Макаров К.С. Ферментативный синтез белковоподобных веществ -- пластеинов и изучение их физико-химических и биологических свойств : Автореф... докт. биол.наук: / Макаров К. С.; АН МССР. – Ярославль, 1971. – 23л.
1560461
  Кайнова А.С. Ферментативный синтез гликогенов in vitro и изучение синтезированных гликогенов : Автореф... канд. биологич.наук: / Кайнова А.С.; Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1953. – 12л.
1560462
  Остославская В.И. Ферментативный синтез оптически активных пептидов из гликолевых эфиров ацилированных DI-аминокислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Остославская В.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1960. – 12л.
1560463
  Фикташ И.С. Ферментация некоторых углеводов в содержимом рубца крупного рогатого скота в опытах in vitro : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Фикташ И.С. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1966. – 18 с.
1560464
  Зуева Е.С. Ферментивное восстановление дисульфидных связей в растениях. : Автореф... канд. биол.наук: / Зуева Е.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 24л.
1560465
  Зимогляд А.Г. Ферментна активність ряду оксидоредуктаз як показник збереження нативної природи білків у гідротоп-індукованій фазі додецидсульфату натрію / А.Г. Зимогляд, В.С. Старова // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2017" / "Сучасні Тенденції 2017", Київ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 39
1560466
  Березовская Н.Н. Ферментная система аминирования пировиноградной кислоты в печени животных. : Автореф... Доктора биол.наук: / Березовская Н.Н.; АМН СССР. – М, 1965. – 24л.
1560467
  Розанов А.Я. Ферментная технология : руководство по классическим и новым технологиям, справочные таблицы / А.Я. Розанов. – Одеса : Эрудит, 1996. – 293 с. – На обкл.:Ферментная технология.Руководство по классическим и новым технологиям,справочные таблицы
1560468
  Асатиани В.С. Ферментные методы анализа / В.С. Асатиани ; АН ГССР. – Москва : Наука, 1969. – 740 с.
1560469
  Токарева Р.Р. Ферментные препараты как улучшители качества хлеба : Автореф. дис. ... доктор биол. наук / Токарева Р.Р. ; Ин-т биохимии им. А.Н. Баха АН СССР. – Москва, 1964. – 38 с.
1560470
   Ферментные системы высших базидиомицетов. – Киев : Наукова думка, 1989. – 278с.
1560471
  Атанасян М.Б. Ферментные системы прямого аминирования кетокислот у дрожей ВКМУ-42 : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Атанасян М.Б.; МВ и ССО Арм.ССР. – Ереван, 1980. – 25л.
1560472
  Шугалей В.С. Ферментология / В.С. Шугалей, Р.М. Кесслер. – Ростов -на-Дону, 1986. – 91с.
1560473
  Славний П.С. Ферментологія / Славний П.С., Капустян А.В. – Київ : Фітосоціоцентр, 2013. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-240. – ISBN 978-966-306-171-3
1560474
  Пашук К. Ферментування сирних продуктів з комбінованою жировою фазою / К. Пашук, Г. Насирова, Ф. Федін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджували вплив замінників молочного жиру - "Делікон", "Сонола", "Біфілінг 54" та "Феттимілк-сир", на ферментування сирних продуктів. Замінники вводили у кількості 30% від жирової фази. Показано їх вплив на початкові стадії вироблення продуктів та ...
1560475
  Березин И.В. Ферменты - химические катализаторы? / И.В. Березин, А.А. Клесов. – Москва : Знание, 1971. – 48 с. : черт. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "Химия" ; 9)
1560476
  Оппенгеймер К. Ферменты / К. Оппенгеймер, Р. Кун. – Москва-Ленинград, 1932. – 839с.
1560477
   Ферменты. – Москва-Ленинград, 1940. – 247 с.
1560478
  Диксон М. Ферменты / М. Диксон, Э. Уэбб. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 728 с.
1560479
   Ферменты : Основы молекулярной биологии. – Москва : Наука, 1964. – 312с.
1560480
  Диксон М. Ферменты / М. Диксон, Э. Уэбб. – Москва : Мир, 1966. – 816 с.
1560481
  Мосс Д. Ферменты = Enzymes / Д. Мосс; Пер. с англ.: Н.А. Райской. – Москва : Мир, 1970. – 128с.
1560482
  Цыперович А.С. Ферменты / А.С. Цыперович. – Киев, 1971. – 358с.
1560483
   Ферменты. – Тбилиси, 1975. – 116с.
1560484
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва : Мир
1. – 1982. – 389с.
1560485
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва
Т. 2. – 1982. – 398-806с.
1560486
   Ферменты / Диксон, , Малкольм, , Уэбб, , Эдвин. – Москва
3. – 1982. – 809-1118с.
1560487
  Голубев Б Д. Ферменты в системах инфицированных вирусами клеток / Б Д. Голубев. – Ленинград : Наука, 1979. – 194 с. : ил., табл.
1560488
   Ферменты в эволюции животных. – Л., 1969. – 200с.
1560489
  Розенгарт В.И. Ферменты двигатели жизни / В.И. Розенгарт. – Ленинград : Наука, 1983. – 160с.
1560490
  Сарсенбаев К.К. Ферменты и адаптация растений к резкоконтинентальному климату : Автореф... наук: 03.00.12 / Сарсенбаев К. К.; Ин-т физиол. и биофиз растен. Ан Тад. ССР. – Душанбе, 1988. – 44л.
1560491
  Благовещенский А.В. Ферменты и их значение : материалы к лекции / А.В. Благовещенский ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР. – Москва : [б. и.], 1960. – 24 с.
1560492
  Пронин С.И. Ферменты и их использование в пищевой промышленности. / С.И. Пронин. – М.Л., 1933. – 36с.
1560493
   Ферменты и синтез биополимеров. – Москва : Мир, 1967. – 383с.
1560494
   Ферменты микроорганизмов. – Москва : Наука, 1973. – 314с.
1560495
  Рубан Е.Л. Ферменты микроорганизмов и их практическое использование / Е.Л. Рубан. – Москва, 1976. – 42с.
1560496
  Степанова Н.Г. Ферменты обмена глюкозо-6-фосфата в клеточных фракциях печени эмбрионов, новорожденных, взростлых животных и регенерирующей печени и их реглируемость гилюкокортикостероидами. : Автореф... канд.биол.наук: / Степанова Н.Г.; АМН СССР.Ин-т эксперим.медицины. – Л, 1964. – 22л.
1560497
  Ходосова И.А. Ферменты опухолевых клеток / И.А. Ходосова. – Л., 1988. – 176с.
1560498
  Хачатрян М.А. Ферменты орнитинового цикла в оногенезе тутового шелкопряда : Автореф... канд.биол.наук: 03.00.04 / Хачатрян М.А.; МВ и ССО Арм.ССР. – Ереван, 1980. – 26л.
1560499
  Габриелян Гоар Аршалуйсовна Ферменты орнитинового цикла у дрожей : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Габриелян Гоар Аршалуйсовна; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 28л.
1560500
  Коноплицкая К.Л. Ферменты основного пути метаболизма этанола и их ингибиторы / К.Л. Коноплицкая; АН Украины. Ин-т органической химии; Отв. ред. Г.А. Пхакадзе. – Киев : Наукова думка, 1992. – 113с. – ISBN 5-12-003126-9
1560501
  Гельман Н.С. Ферменты переноса электрона (водорода) и их связь со структурой бактериальной клетки. : Автореф... Доктора биол.наук: / Гельман Н.С.; Акад.наук СССР. – М, 1963. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1560502
  Закиров М.З. Ферменты плесневых грибов / М.З. Закиров. – Ташкент, 1975. – 123с.
1560503
  Смородинцев И.А. Ферменты растительного животного царства, их химические и физические свойства, условия действия и значение в организме медицине и технологии / И.А. Смородинцев. – 2-е изд. – Москва
1 : Общая ферментологич. – 1922. – 341с.
1560504
  Смородинцев И.А. Ферменты растительного животного царства, их химические и физические свойства, условия действия и значение в организме медицине и технологии : Частная ферментология с ключением методики исследования / И.А. Смородинцев. – Москва
3. – 1922. – 261с.
1560505
   Ферменты, ионы и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1982. – 171с.
1560506
   Ферменты, ионы и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1984. – 149с.
1560507
  Вальдшмидт-Лейтц Ферменты, их действие и свойства / Вальдшмидт-Лейтц. – Ленинград, 1929. – 208 с.
1560508
  Захарова И.Я. Ферменты, трансформирующие галактозу / И.Я. Захарова, др. и. – Киев : Наукова думка, 1988. – 224 с. : ил., табл. – Библиогр.: в конце частей. – ISBN 5-12-000240-4
1560509
   Ферменты. Окислительно-восстановительные ферменты растений и амилолитические ферменты плесневых грибов. – Тбилиси : Мецниереба, 1975. – 116 с.
1560510
  Фридрих П. Ферменты: четвертичная структура и надмолекулярные комплексы / П. Фридрих. – Москва, 1986. – 374с.
1560511
  Толкієн Джон Рональд Руел Фермер Джайлз із Гема, або простою мовою, величні і дивовижні пригоди фермера Джайлза, володаря приборканого змія, графа зміїного і короля Малого Королівства / пер. з англ. І. Примачик // Всесвіт : Журнал іноземної літератури: Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / Нац. спілка письм. України. – Київ : Видавничий дім "Всесвіт", 2008. – №3/4
1560512
  Кулинич П.Ф. Фермер та фермерське господарство як суб"єкти права на сільськогосподарські землі // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне науково-практичне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2013. – № 8. – С. 31-36
1560513
  Игнатищев Р.М. Фермер! Дачник! Вам ветродвигатель. Его соорудить можно силами одной семьи, дешево и быстро / заслуж. деятель науки Руслан Игнатищев. – Bзд. 2-е доп. – Могилев : Областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2018. – 20, [5] с., включ. обл. : ил.


  У пр. №3720BR напис: Научной библиотеке Киевсого национального университета им. Шевченко, экз. № 2. Подпись. Р. Игнатищев. 14.08.2018
1560514
   Фермери отримають по 10 тисяч гривень // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2022. – 11-24 лютого (№ 6/7)
1560515
  Мартынов В.Д. Фермерская кооперация / В.Д. Мартынов. – М, 1990. – 62с.
1560516
  Котляров И.Д. Фермерские интернет-моллы как сетевые формы партнерства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 11 (253). – С. 108-112. – ISSN 2221-1055
1560517
  Лещенко Л.А. Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.03 / Лещенко Л. А.; Ин-т социальн. и экон. пробл. заруб. стран. – К., 1984. – 426л.
1560518
  Лещенко Л.А. Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг.) / Л.А. Лещенко. – К., 1979. – 243с.
1560519
  Лещенко Леонид Авдеевич Фермерское движение в Канаде (1900-1939 гг.) : Автореф... д-ра истор.наук: 07.00.03 / Лещенко Леонид Авдеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1984. – 49 с.
1560520
  Куропятник Г.П. Фермерское движение в США / Г.П. Куропятник. – М, 1971. – 440с.
1560521
  Язьков Е.Ф. Фермерское движение в США (1918-1929 гг.) / Е.Ф. Язьков. – М, 1974. – 340с.
1560522
  Куропятник Геннадий Петрович Фермерское движение в США в 70-90-х годах XIX века : Автореф... д-ра ист.наук: / Куропятник Геннадий Петрович; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1968. – 23л.
1560523
  Шпотов Б.М. Фермерское движение в США, 1780-1790-е годы / Б.М. Шпотов. – М., 1982. – 215с.
1560524
  Бакетт М. Фермерское производство: организация, управление, анализ / М. Бакетт ; пер. с англ. А.С. Каменского. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 464 с.
1560525
  Терентьева А.С. Фермерское хозяйство США в начале ХХI века: состояние и тенденции развития // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 12 (552). – С. 85-101. – ISSN 0321-2068


  Семейная ферма остаётся ключевым звеном американского сельского хозяйства. Основную часть аграрной продукции производят крупные и средние хозяйства. Фермы классифицируются по стоимости реализованной продукции, специализации, производственно-финансовой ...
1560526
  Коныгин А.А. Фермерское хозяйство США. / А.А. Коныгин, 1989. – 205с.
1560527
  Черевко Г. Фермерство в Україні: міф чи реальність // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 3-8. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1560528
  Матусевич В.А. Фермерство и сельскохозяйственная кооперация в США. / В.А. Матусевич. – М., 1991. – 47с.
1560529
  Мельник Л.Л. Фермерство України в контексті розмірів землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1560530
  Макаренко П.М. Фермерство України у контексті тенденцій розвитку світового сільського господарства / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 4 (162). – С. 145-151
1560531
  Стаценко Т. Фермерська республіка - політичний ідеал Томаса Джефферсона в розвитку Сполучених Штатів Америки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
1560532
  Морозова В. Фермерське господарство: складений чи статутний капітал? // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юрид.-видав. приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2021. – № 4 (118), серпень 2021 р. – С. 47-50
1560533
  Пентела-Правдюк Фермерське господарство: як отримати земельну ділянку? // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ.ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2010. – № 7. – С. 45-46
1560534
  Єременко Д.В. Фермерське село: філософський та економічний аспект дослідження / Д.В. Єременко, Л.В. Єременко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 10-14. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1560535
  Бородіна О.М. Фермерський потенціал домогосподарств: методичні підходи до оцінювання та розвитку / О.М. Бородіна, С.В. Киризюк, І.В. Прокопа // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, жовтень - грудень. – C. 106-115. – ISSN 1605-7988
1560536
  Городенко С.В. Фермерський рух України: проблеми та шляхи реалізації // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 55-58.
1560537
  Гринчук С.В. Фермерські господарства в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетровський держ аграрний ун-т; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 2, січень. – С. 17-20. – ISSN 2306-6792
1560538
  Амонс С.Е. Фермерські господарства та їх роль у розвитку аграрного сектору економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; голов. ред.: Калетнік Г.М. ; редкол.: Бєлік П., Вдовенко Л.О., Головня О.М. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 5 (45). – С. 17-28. – ISSN 2411-4413
1560539
  Макаренко П.М. Фермерські господарства України - до 20-річного ювілею / П.М. Макаренко, Л.Л. Мельник // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 16-23
1560540
  Осипова М. Фермерські господарства України: особливості, проблеми, перспективи розвитку / М. Осипова, Н. Доброва // Науковий вісник : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2016. – № 10 (242). – С. 98-121. – ISSN 2409-9260
1560541
  Мельник Л.Ю. Фермерські господарства: проблеми ефективного функціонування та розвитку / Л.Ю. Мельник, О.Е. Ільченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С.131-134. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1560542
  Золотухин В.П. Фермеры и Вашингтон / В.П. Золотухин. – Москва, 1968. – 272с.
1560543
  Игнатищев Р.М. Фермеры! Созрела целесообразность снижать затраты, превращая в тепло энергию ветра / Руслан Игнатищев. – Могилев : Могилевская областная укрупненная типография им. Спиридона Соболя, 2019. – 11, [1] с. : ил.


  У пр. № 3535BR напис: Дар автора Киевскому национальному университету им. Тараса Шевченка. 20.10.2017. Подпись
1560544
  Мигдал А.Б. Фермионы и бозоны в сильных полях / А.Б. Мигдал. – Москва : Наука, 1978. – 272 с.
1560545
  Стріха М. Фермопіли української опозиції // Критика. – Київ, 2001. – Березень, (число 3). – С. 4-5
1560546
  Жадова Л.А. Фернан Леже / Л.А. Жадова. – Москва, 1970. – 139с.
1560547
   Фернан Леже // Великие художники : Их жизнь, вдохновение и творчество. – Киев, 2005. – Ч. 103 : Леже Фернан. – С. 3-31.
1560548
   Фернан Леже, Жорж Бокье, Надежда Леже. – М., 1963. – 81с.
1560549
  Черненко М.М. Фернандель / М.М. Черненко. – М., 1968. – 144с.
1560550
  Свет Я.М. Фернандо Магеллан / Я.М. Свет. – Москва : Географгиз, 1956. – 38с.
1560551
  Ющук С.І. Ферогранатові плівки для мікроелектроніки / С.І. Ющук, С.О. Юр"єв ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Левада, 2021. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-225. – ISBN 978-617-8070-02-1


  У пр. № 1743835 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича КНУ ім. Т. Шевченка від автора д.т.н. проф. Ющука Степана Ів. Підпис. 29.08.2021 р.
1560552
  Бокринська О.Я. Феромагнітний резонанс у техніці сантиметрових хвиль. / О.Я. Бокринська. – Київ, 1966. – 106с.
1560553
  Скиркявичюс А.В. Феромоны : Справочник / А.В. Скиркявичюс. – Вильнюс, 1988. – 368с.
1560554
   Феромоны и поведение. – М., 1982. – 327с.
1560555
  Новиков С.Н. Феромоны и размножение млекопитающих / С.Н. Новиков. – Л., 1988. – 167с.
1560556
  Лебедева К.В. Феромоны насекомых / К.В. Лебедева. – М., 1984. – 268с.
1560557
   Феромоны насекомых и разработка путей их практического испльзования. – Л., 1988. – 134с.
1560558
  Масляк Р.Я. Ферорезонансні процеси та захист трансформаторів напруги в електричних мережах 6-35 кВ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Масляк Роман Ярославович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1560559
  Богомолов М. Феростопи / М. Богомолов. – Х.-Д., 1932. – 184с.
1560560
  Водяницкий Ю.Н. Ферригидрит в почвах / Ю.Н. Водяницкий, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 862-873. – Библиогр.: 79 назв. – ISSN 0032-180Х
1560561
   Ферриды:. – М., 1981. – 88с.
1560562
   Ферримагнетизм. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 208 с.
1560563
   Ферримагнетизм минералов. – М., 1983. – 96с.
1560564
  Кудрявцева Г.П. Ферримагнетизм природных оксидов. / Г.П. Кудрявцева. – М, 1988. – 230с.
1560565
  мовчан Феррит-диэлектрические резонаторы из одноосных ферриьов в дорезонансной области / мовчан, И.В. Зависляк // Известия высших учебных заведений. Радиоэлектроника : международный ежемесячный научно-технический журнал / Нац. технический ун-т Украины "Киевский политехнический ин-т". – Киев, 2013. – Т. 56, № 12. – С. 3-12. – ISSN 0021-3470
1560566
  Ильченко М.Е. Ферритовые и диэлектрические резонаторы СВЧ / М.Е. Ильченко, Е.В. Кудинов. – Киев : Издательство Киевского университета, 1973. – 175 с.
1560567
  Кузнецов В.Ф. Ферритовые логические элементы / В.Ф. Кузнецов. – М., 1975. – 119с.
1560568
  Злобин В.А. Ферритовые материалы / В.А. Злобин, В.А. Андреев, Ю.С. Звороно. – Ленинград, 1970. – 112 с.
1560569
  Дроботов Ю.В. Ферритовые платы / Ю.В. Дроботов. – М., 1975. – 264с.
1560570
  Глотов В.Г. Ферритовые сердечники для запоминающих устройств / В.Г. Глотов. – М, 1977. – 137с.
1560571
  Дроботов Ю.В. Ферритовые сердечники запоминающихся устройств / Ю.В. Дроботов. – М., 1985. – 80с.
1560572
  Богданов Г.Б. Ферритовые термисторы / Г.Б. Богданов, А.А. Бокринская. – Киев, 1964. – 191с.
1560573
  Рогозин В.В. Ферритовые фильтры и ограничители мощности / В.В. Рогозин, В.И. Чуркин. – Москва : Радио и связь, 1985. – 262 с.
1560574
  Мелков Г.А. Ферритовый удвоитель частоты с эффективностью 60 % / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко // ФТТ, 1973. – № 11
1560575
  Мелков Г.А. Ферритовый усилитель с диэлектрическим резонатором / Г.А. Мелков, Н.Н. Артюх // Изв. ВУЗов "Радиоэлектроника", 1973. – №1
1560576
   Ферритовый фазовращатель / Г.А. Мелков, Г.Ю. Бабаян, Н Г. Кошелев, А.Л. Луценко // Труды Х Всесоюзн. Научн.- техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1560577
  Мелков Г.А. Ферритовый фазовращатель тороидального типа миллиметрового диапазона / Г.А. Мелков, А.Л. Луценко, Н.П. Милевский // XIII Всесоюзная научно-техн. конф. по СВЧ ферритовой технике
1560578
  Хасанов В.В. Ферритообразование в растворах-расплавах, содержащих оксиды молибдена (VI), висмута, бария, бора и железа (III) / Хасанов В.В. – Москва, 1990. – 22 л.
1560579
  Лукачина Е.Н. Ферритообразование в системах гидроокисей никеля (ІІ), меди (ІІ), цинка и железа (ІІІ). : Автореф... канд. хим.наук: / Лукачина Е.Н.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1966. – 15л.
1560580
   Ферриты : пер. с яп. – Москва : Металлургия, 1964. – 195 с.
1560581
  Ситидзе Ю. Ферриты : пер. с япон. / Ю. Ситидзе, Х. Сато. – Москва : Мир, 1964. – 408 с.
1560582
   Ферриты. – Минск : Наука и техника, 1968. – 516 с.
1560583
  Рабкин Л.И. Ферриты / Л.И. Рабкин, С.А. Соскин, Б.Ш. Эпштейн. – Ленинград : Энергия, 1968. – 384 с.
1560584
   Ферриты в нелинейных сверхвысококачественных устройствах. – Москва : Иностранная литература, 1961. – 634 с.
1560585
  Белов К.П. Ферриты в сильных магнитных полях / К.П. Белов. – Москва : Наука, 1972. – 200 с. : черт. – Библиогр.: Быблыогр.: с. 190-200 (333 навз.)
1560586
  Шольц Н.Н. Ферриты для радиочастот / Н.Н. Шольц, К.А. Пискарев. – Москва-Ленинград : Энергия, 1966. – 258 с.
1560587
   Ферриты и бесконтактные элементы. – Минск : Изд-во АН БССР, 1963. – 420с.
1560588
  Смоленский Г.А. Ферриты и их техническое применение / Г.А. Смоленский, В.В. Леманов. – Ленинград : Наука, 1975. – 219с.
1560589
   Ферриты и магнитодиэлектрики. – Москва : Советское радио, 1968. – 176 с.
1560590
  Гуревич А.Г. Ферриты на сверхвысоких частотах / А.Г. Гуревич. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1960. – 407 с.
1560591
  Джигит И.С. Ферриты, их свойства и применение / проф. И.С. Джигит, канд. техн. наук Б.И. Левин ; Гос. науч.-техн. ком-т Совета Министров СССР, Акад. наук СССР, Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации. – Москва : [б. и.], 1958. – 35 с. – Библиогр. в конце книги (23 назв.)
1560592
   Ферриты. Физические и физико-химические свойства : доклады 3-го Всесоюзн.совещания. – Минск : Изд-во АН БССР, 1960. – 656 с.
1560593
  Смит Я. Ферриты. Физические свойства и практические применения : Пер. с англ. / Я. Смит, Х. Вейн. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 504с.
1560594
  Пендин А.А. Феррициниевый электрод и его применения к изучению свойств катиона феррициния : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Пендин А.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 19 с.
1560595
   Ферро-марганец и белый уголь в Грузии. – Тифлис : 1-я тип. Полиграфтреста ВСНХ Грузии, 1925. – 46 с. – (Пролетарии всех стран, соединяйтесь!)
1560596
  Розенцвейг Р. Феррогидродинамика / Р. Розенцвейг. – Москва : Мир, 1989. – 357 с.
1560597
  Арутюнов М.Г. Феррография - магнитная скоростная печать / Арутюнов М.Г., Патрунов В.Г. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 224 с. – Библиогр.: с. 216-222
1560598
  Арутюнов М.Г. Феррография / Арутюнов М.Г. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 312с . : ил. – Библиогр.: с. 297-310 (361 назв.)
1560599
  Афанасьев Ю.В. Феррозондовые приборы / Афанасьев Ю.В. – Ленинград : Энергоатомиздат, 1986. – 186, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 180-185 (132 назв.)
1560600
  Афанасьев Ю.В. Феррозонды / Афанасьев Ю.В. – Ленинград : Энергия, 1969. – 167 с. : рис. – Библиогр.: с. 157-165
1560601
  Акулов Н.С. Ферромагнетизм / Н.С. Акулов. – Москва ; Ленинград : ГИТТЛ, 1939. – 188 с.
1560602
  Вонсовский С.В. Ферромагнетизм / С.В. Вонсовский, Я.С. Шур. – Москва ; Ленинград, 1948. – 816 с.
1560603
  Бозорт Р.М. Ферромагнетизм : Пер. с англ. / Р.М. Бозорт. – Москва : Иностранная литература, 1956. – 784 с.
1560604
  Изюмов Ю.А. Ферромагнетизм кристаллов, содержащих примеси : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: / Изюмов Ю.А.; Объединен. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1967. – 19л.
1560605
  Кащеев В.Н. Ферромагнетизм при высоких температурах / В.Н. Кащеев. – Рига : Зинатне, 1972. – 162 с.
1560606
  Парсанов А.П. Ферромагнетизм сплавов марганец-бор : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Парсанов А.П. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1960. – 7 с.
1560607
  Поливанов К.М. Ферромагнетики / К.М. Поливанов. – Москва-Ленинград, 1957. – 256 с.
1560608
  Пузей И.М. Ферромагнитная анизотропия и проблема высокопроницаемых сплавов. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Пузей И.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 18л.
1560609
  Пухов И.К. Ферромагнитная релаксация в монокристаллах ферритов со структурой шпинели. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 050 / Пухов И.К.; Ан СССР.Сибирск.отд.ин-т физики. – Красноярск, 1970. – 27л.
1560610
   Ферромагнитные комплексы азометиновых лигандов / А. Гарновский, В. Икорский, Д. Гарновский, И. Васильченко, А. Бурлов, А. Ураев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-22. – (Хімія ; вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Обобщены и систематизированы данные по ферромагнитным комплексам, полученным исходя из азометиновых лигандов B-аминовинилиминов и оснований Шиффа). Разработан новый подход к синтезу ферро- и антиферромагнитных комплексов, основанный на рациональном ...
1560611
  Мозговой Е.Н. Ферромагнитные суспензии в магнитном поле. : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.05 / Мозговой Е.Н.; АН ЛатвССР. Объед. совет Отд. физ. и техн. наук. – Рига, 1975. – 20л.
1560612
  Забиров Г.А. Ферромагнитный генератор свободных электрических колебаний и его применение : Автореф... канд. физ-мат.наук: / Забиров Г.А.;. – М, 1964. – 8л.
1560613
  Русов Г.И. Ферромагнитный и спин-волновой резонанс в тонких магнитных пленках. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Русов Г.И.; Красноярский гос. пед. ин-т. – Красноярск, 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1560614
  Паршин А.С. Ферромагнитный и спин-волновой резонанс в тонких монокристаллических пленках железо-марганцевых явлений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.11 / Паршин А.С.; АН СССР.Сиб.отдел.Ин-т физики. – Красноярск, 1979. – 21л.
1560615
   Ферромагнитный резонанс. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 343 с.
1560616
  Мелков Г.А. Ферромагнитный резонанс в больших ферритовых сферах // Радиоэлектроника, 1975. – № 9
1560617
  Дерюгин И.А. Ферромагнитный резонанс в коллоидальном железе в диапазоне 3000-36000 мггц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Дерюгин И. А. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко , Каф. радиофизики. – Киев, 1959. – 19 с.
1560618
  Пец Александр Васильевич Ферромагнитный резонанс в кристаллах с дислокациями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Пец Александр Васильевич; Донецк. гос. ун-т. – Дубна, 1980. – 20л.
1560619
  Мэнь Сянь-чжень Ферромагнитный резонанс в монокристаллах ферритов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мэнь Сянь-чжень.; Акад. наук СССР ,Физ.-техн. ин-т. – Ленинград, 1963. – 8 с. – Бібліогр. : с. 7-8
1560620
  Козлов В.И. Ферромагнитный резонанс в тонкихд пленках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Козлов В.И.; МГУ. – М, 1966. – 19л.
1560621
  Мелков Г.А. Ферромагнитный резонанс в ферритах в присутствии спиновых волн большой амплитуды / Г.А. Мелков, А.Ю. Тараненко // XVII Всесоюзн. конф. по физике магнитных явлений
1560622
  Рубан Вячеслав Александрович Ферромагнитный резонанс и магнитнооптические эффекты в легированных кристаллах гранатов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Рубан Вячеслав Александрович; КГУ. – Киев, 1984. – 24л.
1560623
   Ферромагнитный резонанс и поведение ферромагнетиков в переменных магнитных полях : сборник статей. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1952. – 350 с.
1560624
  Агеев А.Н. Ферромагнитный резонанск в гранатах, содержащих примесные парамагнитные ионы : Автореф. дис. . . канд. фи.-мат. наук / Агеев А.Н. ; АН СССР, Ин-т полупроводников. – Ленинград, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1560625
  О"Делл Ферромагнитодинамика : Динамика ЦМД, доменов и доменных стенок / О"Делл. – Москва : Мир, 1983. – 253 с.
1560626
  Соломатин В.Т. Ферронец в анализа сталей и сплавов / В.Т. Соломатин. – М., 1980. – 154с.
1560627
  Рахимов Г.Р. Феррорезонанс (автопараметрическое возбуждение электроферромагнитных цепей) / Рахимов Г.Р. ; Акад. наук Узбек. ССР, Ин-т энергетики. – Ташкент : Издательство АН УзССР, 1957. – 144 с., [1] л. граф. : ил., табл. – Библиогр.: с. 135-143
1560628
  Зильберман Б.З. Феррорезонансные стабилизаторы напряжения : Автореф... канд. техн.наук: / Зильберман Б.З.; МВ СССР. Харьковский политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1950. – 11 с.
1560629
   Ферросплавы. – М., 1965. – 136с.
1560630
  Несмеянов А.Н. Ферроцен и родственные соединения : Избранные труды. 1969-1979 / А.Н. Несмеянов. – Москва : Наука, 1982. – 439 с.
1560631
  Казаков Е.В. Ферроцианидные и ферроцианидноорганические иониты : Автореф. дис. ... канд. химич. наук / Казаков Е.В. ; ЛГУ , Химич. фак. – Ленинград, 1968. – 22 с.
1560632
  Коган Г.М. Ферруччо Бузони / Г.М. Коган. – М., 1964. – 191с.
1560633
  Коган Г.М. Ферруччо Бузони / Г.М. Коган. – Москва : Советский композитор, 1971. – 232 с.
1560634
  Писаржевский О.Н. Ферсман / О.Н. Писаржевский. – Москва : Молодая гвардия, 1959. – 400с. – (Жизнь замечательных людей)
1560635
  Писаржевский О.Н. Ферсман : повесть / О.Н. Писаржевский. – Москва : Советский писатель, 1967. – 400с.
1560636
  Сафина Л.К. Ферулы Казахстана / Л.К. Сафина, М.Г. Пименов. – Алма-Ата, 1984. – 110с.
1560637
  Ротару А. Ферумвмісні ціаногетерометалічні каркаси зі спіновим переходом / А. Ротару, І.О. Фрицький, І.О. Гуральський // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 20. – ISBN 978-966-981-038-0
1560638
  Шульпяков Глеб Фес : роман // Новый мир : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2010. – № 3 (1019 ). – С. 9-82. – ISSN 0130-7673
1560639
   Фесенко Євгеній Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 494. – ISBN 978-966-439-754-1
1560640
   Фест Файна Гадзиня. – К., 1993. – 222с.
1560641
   Фестивали и праздники зимы // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 6. – С. 10-13 : фото
1560642
   Фестивали и праздники Израиля // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 5. – С. 12-14 : фото
1560643
  Мамчур Н. Фестивали лета: танцы и Греция из цветов. В парке Шевченко устроят фестиваль юмора, а на Певческом покажут разноцветные композиции // Сегодня. Киевский выпуск (Четверг). – Киев, 2019. – 13 июня (№ 107). – С. 9


  "В воскресенье, 16 июня, парк Шевченко превратится в территорию смеха и улыбок. Здесь состоится фестиваль Kyiv Open Smile, на котором выступят звезды юмора и спорта. На фесте можно будет встретить самых сильных мужчин планеты - украинских стронгменов, ...
1560644
   Фестивали осени // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2016. – № 4. – С. 12-16 : фото
1560645
  Алимов Р. Фестивали юности планеты : сов. подгот. комитет XII Всемир. фестиваля молодежи и студентов / Р. Алимов, А. Киселев. – Москва, 1984. – 40 с.
1560646
   Фестивалимо : Подорож на подію // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 10-11 : Фото
1560647
  Чернецька С.Ю. Фестивалі фольклору в соціокультурних процесах України кінця XX - початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Чернецька Світлана Юріївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1560648
  Стоєцький В. Фестивалю дружин юних пожежних - 18! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 10. – С. 10-11 : фото
1560649
   Фестиваль -- это юности праздник большой. – М., 1978. – 94с.
1560650
  Гроха Л.П. Фестиваль / Л.П. Гроха. – Київ, 1968. – 167 с.
1560651
  Залыгин С.П. Фестиваль / С.П. Залыгин. – Москва, 1980. – 296с.
1560652
  Григоров М. Фестиваль "INTERMEZZO" у Вінниці // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2015. – 3-9 червня (№ 22). – С. 8-9
1560653
  Ільченко Н.В. Фестиваль "Ігри вогнеборців" 2018 // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 11, листопад. – С. 11 : фото
1560654
   Фестиваль "Люби і знай свій рідний край" // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 (112), листопад - грудень. – С. 32-33 : фото
1560655
  Павлова Вера Ивановна Фестиваль "Осень в Михайловском" : партнерский проект в поддержку чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Одной из претворённых в жизнь идей "Пушкинская библиотека" стали фестивали библиотечных программ по продвижению чтения "Осень в Михайловском" - совместные проекты Фонда, Центра чтения Российской национальной библиотеки и Псковского регионального центра ...
1560656
  Павлова Вера Ивановна Фестиваль "Осень в Михайловском" : партнерский проект в поддержку чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Одной из претворённых в жизнь идей "Пушкинская библиотека" стали фестивали библиотечных программ по продвижению чтения "Осень в Михайловском" - совместные проекты Фонда, Центра чтения Российской национальной библиотеки и Псковского регионального центра ...
1560657
  Павлова Вера Ивановна Фестиваль "Осень в Михайловском" : партнерский проект в поддержку чтения // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 18. – С. 15-16. – ISSN 1727-4893


  Одной из претворённых в жизнь идей "Пушкинская библиотека" стали фестивали библиотечных программ по продвижению чтения "Осень в Михайловском" - совместные проекты Фонда, Центра чтения Российской национальной библиотеки и Псковского регионального центра ...
1560658
  Аршинник Татьяна Фестиваль "Сигет 2005" : Островной бум // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 7. – С. 16 : Іл.
1560659
   Фестиваль "Сигет" в Будапеште : Неделя праздника. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 41 : Фото
1560660
  Лук"янчук Г. Фестиваль "Червона рута" 1989 року - мистецький рух до незалежності України // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 11-23 червня (№ 23/24). – С. 10
1560661
  Соболєвська С.О. Фестиваль аматорських театрів як засіб міжкультурної комунікації // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 152-158. – ISSN 2226-0285
1560662
   Фестиваль драми та художнього слова. – Снина, Стащин, 1966. – 20с.
1560663
   Фестиваль искусств "Московские звезды". – М., 1971. – 47с.
1560664
   Фестиваль інноваторів // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 16 жовтня (№ 40). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Свято інноваторів: у Київській політехніці відкрився VI Всеукраїнський фестиваль "Sikorsky Challenge 2017".
1560665
   Фестиваль інновацій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 9 жовтня (№ 39). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Мініатюрний геймпад, корисні десерти, інтерактивні нічні екскурсії - ці та інші проекти перемогли в конкурсах стартапів, що пройшли в межах Всеукраїнського фестивалю інновацій. Захід був організований Міністерством освіти і науки разом з КНУ імені ...
1560666
   Фестиваль інновацій КНУ імені Тараса Шевченка // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; гол. ред. К.М. Левківський ; ред. кол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (149). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  Наприкінце листопада вперше в КНУ ім. Т. Шевченка відбувся Фестиваль інновацій. За результатами конкурсу серед інноваційних проектів перше місце отримав проект "Нові біоцидні препарати для тривалого знезараження перев"язочних і гігієнічних матеріалів ...
1560667
  Кабыш Светлана Фестиваль как стимулятор турпотока : туризм // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 1. – С. 52-54 : Фото. – ISSN 1998-8044
1560668
  Матчук Я. Фестиваль кіно // Міжнародник : видання Інституту міжнародних відносин КНУТШ / Інститут міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 36


  У березні 2012 р. у Залі вченої ради ІМВ пройшов міжнародний фестиваль документального кіно II Humen DOC, на який були запрошені викладачі, аспіранти та студенти.
1560669
  Лук"янчук Георгій Фестиваль класичної музики // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / Міністерство культури і туризму України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 3. – ISSN 0868-9644
1560670
   Фестиваль ландшафтна весна - 2018 // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 3. – С. 22-37 : фото
1560671
   Фестиваль Лисенка у Львові. – Львів, 1992. – 72 с.
1560672
   Фестиваль мололежной книги "В единой семье братских народов". – Иваново, 1970. – 60с.
1560673
  Богданова Светлана Фестиваль московский и всея Руси : Туринформ // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 8 : Фото
1560674
  Філоненко Л. Фестиваль музики Богдани Фільц // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; голов. ред.: І. Пилатюк ; редкол.: І. Зінків, О. Катрич, Г. Льоос [та ін.]. – Львів, 2018. – Число 1 (27). – С. 134-139. – ISSN 2224-0926
1560675
  Ларіна О. Фестиваль науки почав свою ходу від поррогу Інституту Патона // Світ. – Київ, 2019. – Травень (№ 19/20). – С. 4


  ХІІІ Всеукраїнський фестиваль науки, засновником і одним із організаторів якого є Національна академія наук України, розпочався з Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона
1560676
  Смілянська А. Фестиваль науки: хімія гончарства й тактичне макраме // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2015. – 20 травня (№ 87). – С. 11


  Про ІX Всеукраїнський фестиваль науки та виставку-презентацію досягнень вчених, яка відкрилася в Інституті електрозварювання ім. Є.О. Патона. Організатори - НАНУ, МОН, КНУ імені Тараса Шевченка та ін.
1560677
   Фестиваль оперного і балетного мистецтва. – К., 1941. – 56с.
1560678
  Кондакова Л. Фестиваль по заявкам // Эксперт Украина : Украинский деловой журнал / ООО "Эксперт Украина". – Киев, 2007. – № 33. – С. 50-53
1560679
  Богданова Светлана Фестиваль рекламы - технологии целевого попадания : Как попасть в яблочко подскажет фестиваль рекламы. Спецвыпуск - Технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 1. – С. 36-37 : Фото
1560680
  Гуменюк Т. Фестиваль релігій: сучасні освітні інновації // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 39-40


  У сфері вищої культурологічної освіти постійно урізноманітнюються форми організації навчального процесу, залучаються сучасні інноваційні освітні технології, спрямовані на формування креативної особистості фахівця, його широкої професійної ...
1560681
  Зайцев Вадим Фестиваль Сахары. Тунис // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 12 (2879), декабрь. – С. 20 : фото
1560682
  Зінов"єва Т.А. Фестиваль та театральність третього тисячоліття на матеріалах військово-історичних реконструкцій українського козацтва // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 175-179. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У етапі проаналізовано специфіку вияву театральних рис і фестивальності військово-історичних реконструкцій українського козацтва, а також визначено їхню культурну роль у полі сучасної української культури.
1560683
  Черток С.М. Фестиваль трьох континентов / С.М. Черток. – Ташкент, 1978. – 184с.
1560684
  Животовська В. Фестиваль української новели / В. Животовська, В. Баранов, В. Бондар // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 16 травня (№ 20). – С. 3
1560685
  Яценко Н. Фестиваль української термінології // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2013. – № 3 (47). – С. 135-143. – ISSN 1682-3540


  23–25 квітня 2013 р. в Інституті української мови НАН України в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки відбулася дев"ята Міжнародна наукова конференція "Українська термінологія і сучасність", присвячена широкому колу теоретичних і практичних ...
1560686
   Фестиваль шагает по планете. – 2-е, дораб. – М., 1987. – 143с.
1560687
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 7. – С. 2-3 : фото
1560688
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 6. – С. 7 : фото
1560689
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 6. – С. 12 : фото
1560690
  Таратухін В.А. Фестиваль юних пожежників // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 7, липень. – С. 19-20 : фото
1560691
  Чичкина Светлана Фестиваль яхт в Москве : В атмосфере Лазурного берега, или Как приобрести яхту мечты. Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 54 : Фото
1560692
   Фестиваль, що // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест
1560693
  Шевченко А. Фестиваль, що відкриває істинну історію державності й об"єднує українську молодь // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – № 13/18, липень - вересень 2021


  Про дисидентів, шістдесятництво та фестиваль від МАН України.
1560694
  Шевченко Н. Фестиваль, що єднає народи // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 8


  "Нещодавно у стінах Червоного корпусу КНУ вирувало феєричне свято латиноамериканської культури «Alma Latinoamericana», ініційоване кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн, яка останнім часом узялася за відродження латиноамериканістики в ...
1560695
  Шевченко Н. Фестиваль, що єднає народи // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2018. – Дод. до газ. Травень (№ 5) : Історичний факультет. – С. 2


  "Нещодавно у стінах Червоного корпусу КНУ вирувало феєричне свято латиноамериканської культури «Alma Latinoamericana», ініційоване кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн, яка останнім часом узялася за відродження латиноамериканістики в ...
1560696
   Фестиваль, що єднає народи // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 4


  "...у стінах Червоного корпусу КНУ вирувало феєричне свято латиноамериканської культури «Alma Latinoamericana», ініційоване кафедрою нової та новітньої історії зарубіжних країн. До програми заходу ввійшли найкращі музичні і танцювальні зразки ...
1560697
  Посохов І.С. Фестивальна діяльність в контексті розвитку подієвого туризму України: стан, проблеми, перспективи // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 58-70. – ISSN 2308-135X
1560698
   Фестивальна діяльність у еногастрономічному туризмі: виклики та перспективи для України / О.В. Ганчукова, О.О. Мотузенко, Д.В. Петліна, О.В. Кузнєцова // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 45. – C. 55-66. – ISSN 2308-135X


  Мета. Аналіз фестивальної діяльності в Україні у сфері еногастрономічного туризму та рекреації, їх територіальна диференціація та вплив на розвиток соціуму та дестинацій. Методика. На засадах загальнонаукових аналітичних та логічних (порівняльних) ...
1560699
   Фестивальна еволюція над Дунаєм // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 5, вересень - жовтень. – С. 76-78 : фото. – ISSN 1998-8044
1560700
  Птахів Семен Фестивальна індустрія: часи становлення // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 4, липень - серпень. – С. 58-62 : фото. – ISSN 1998-8044
1560701
  Рутковский А. Фестивальная матрешка: итоги вскрытия // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  Объявлены результаты главного конкурса юбилейного 65-го Каннского МКФ. Именно те картины, которые в предыдущей заметке о фестивале выделял корреспондент "2000" ("Любовь" Михаэля Ханеке и "Реальность" Маттео Гарроне), а также датский актер Мэдз ...
1560702
  Бортник С.Ю. Фестивальний рух у місті Києві за роки незалежності / С.Ю. Бортник, І.Г. Поліщук, Ю.О. Сидорук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 172-181. – ISSN 2308-135X
1560703
  Виткалов С.В. Фестивальний рух як культурний феномен сучасності: аналіз регіонального вектора // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 182-190. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглядаються причини посилення інтересу до сфери культури в сучасних умовах, зокрема й до фестивальних заходів, що організуються на Рівненщині, виявляються їх культурний ефект, призначення і роль фестивального руху загалом у структурі ...
1560704
  Антоненко О.М. Фестивальний рух як чинник розвитку музичної культури Запоріжжя періоду незалежної України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 133-142. – ISSN 2225-7586
1560705
  Сторожик Н. Фестивальний тур "Роксоланії" на Сардинії // Київський університет. – Київ, 2015. – Жовтень (№ 13). – С. 8


  Цього літа народний ансамбль української музики "Роксоланія" Молодіжного центру культурно-естетичного виховання в складі студентів та викладачів кафедри фольклористики Інституту філології взяв участь у кількох міжнародних фольклорних фестивалях, що ...
1560706
  Вороніна Г.Б. Фестивальний туризм як новий напрям світового туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 31-34. – Бібліогр.: 5 назв.
1560707
  Тримбач С. Фестивальні лаштунки // Критика. – Київ, 1998. – Жовтень, (число 10). – С. 16-18
1560708
  Дьячкова О. Фестивальні палімпсести // Критика. – Київ, 2001. – Жовтень, (число 10). – С. 29-31
1560709
   Фестивальный разговорник на славянских языках. – Москва, 1957. – 48 с.
1560710
  Бабушка Л.Д. Фестивація культуротворчості як глобалізаційний та альтерглобалізаційний проекти : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Бабушка Лариса Дмитрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 52 назви
1560711
  Бабушка Л.Д. Фестивація як ритуалізований арт-простір у вимірах глобалізму та альтерглобалізму // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 15-20. – ISSN 2312-4679


  "Наукова новизна роботи полягає у розширенні естетичних ознак категорії фестивації в рамках діючих механізмів комунікативних систем, зокрема, соціопрагматики, симіозу та актуалізації культурно-історичного потенціалу. А також у виявленні ...
1560712
  Степаник М. Фестини дримбм у бойківських Карпатах // Літопис Бойківщини : журнал присвяч. дослідам історії, культури і побуту бойківського племени / Т-во "Бойківщина" ; голов. ред. Я. Радевич-Винницький ; редкол.: Я. Геврич, Н. Гринаш, М. Зимомря [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – Ч. 2/95 (106). – С. 11-14
1560713
  Яворський М. Фестини та конгреси як чинник самоорганізації та консолідації / М. Яворський, Радевич-Винницький // Україна молода. – Київ, 2020. – 3 червня (№ 47)


  Українці-бойки проживають у центральній і західній частинах українських Карпат (Бойківщина) і є невід’ємною складовою українського народу. Бойки - одна з найчисленніших етнографічних частин українців: їх близько двох мільйонів осіб. Проживають вони на ...
1560714
  Степина Л Х.Ф. Фестский диск // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2011. – № 5 (61). – С.62-64. – ISSN 1680-2721
1560715
  Сенченко І.Ю. Фесько Андибер / Сенченко І.Ю. – Харків : Укрдержвидав, 1930. – 97 с. – (Масова художня бібліотечка)
1560716
   Фет-Фрумос і сонце.. – К., 1959. – 71с.
1560717
  М"ястківський А.П. Фет Фрумос і Котигорошко / А.П. М"ястківський. – Київ, 1978. – 71 с.
1560718
  Дячук І.І. Фетальний морфогенез та синтопічні особливості клиноподібної пазухи із суміжними структурами // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Бойчук Т.М. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 3 (49). – С. 23-25. – ISSN 1727-0847
1560719
  Калманович Д.В. Фетвы Абу Су" уда-эфенди как источник по истории семейного права в Османской империи XVI в. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 32-41. – (Востоковедение. Африканистика ; Вып. 4). – ISSN 2074-1227
1560720
  Ларионов Э.И. Фети. Притча о слепых. Притча о потерянной драхме. / Э.И. Ларионов. – М., 1955. – 8с.
1560721
  Кальметьева Э.В. Фетишизация числа / Э.В. Кальметьева. – М., 1962. – 90с.
1560722
  Куракина В.И. Фетишизация языка в современной британской аналитической философии : Автореф... канд. филос.наук: / Куракина В.И.; АН СССР. Ин-т философии. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1560723
  Хоменко Г. Фетишизація патріотизму як проблема миробудівництва в дискурсі вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 56-64. – ISSN 2078-1016
1560724
  Гладких М.І. Фетишизм / М. Гладких // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 386. – ISBN 966-642-073-2
1560725
  Францов Ю.П. Фетишизм и проблема происхождения религий / Ю.П. Францов. – Москва, 1940. – 144 с.
1560726
  Копалов В.И. Фетишистское сознание и его анализ : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Копалов В.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л.
1560727
   Фетхуллах Гюлен и современный мир: толерантность, диалог, взаимопонимание / [сост.: А. Нысанбаев, Г. Соловьева ; авт. вступ. ст.: А. Насынбаев]. – Алматы : Дауір, 2009. – 511 с. – ISBN 9965-32-897-8
1560728
   Фетхуллах Гюлен: очерки - перспективы - мнения. – Москва : Новый свет, 2006. – 157 c. : фот. – ISBN 5-98359-024-3
1560729
  Решетник М.Д. Фехнер (Fechner) Густав Теодор // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – C. 650-651. – ISBN 966-316-069-1
1560730
  Блох Л.С. Фехтовальные приемы / Л.С. Блох. – М, 1954. – 84с.
1560731
   Фехтование. – М., 1953. – 48с.
1560732
  Аркадьев В.А. Фехтование : учеб. пособие для секций коллективов физ. культуры / В.А. Аркадьев. – Москва : Физкультура и спорт, 1953. – 180 с.
1560733
   Фехтование. – М., 1954. – 40с.
1560734
   Фехтование. – М., 1954. – 84с.
1560735
  Хозиков Ю.Т. Фехтование / Ю.Т. Хозиков, А.Н. Пономарев. – М., 1956. – 56с.
1560736
   Фехтование. – М., 1964. – 304с.
1560737
   Фехтование. – М., 1967. – 431с.
1560738
   Фехтование : спортивные термины на пяти языках. – Москва : Русский язык, 1979. – 96 с.
1560739
  Голяницкий А.П. Фехтование в СССР / А.П. Голяницкий. – М., 1956. – 268с.
1560740
  Рагозин Ю.П. Фехтование на нервах / Ю.П. Рагозин. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 205 с. – ISBN 5-235-00985-1
1560741
  Аркадьев В.А. Фехтование на рапирах : учеб. пособие для занятий с начинающими / В.А. Аркадьев. – Москва : Физкультура и спорт, 1956. – 163 с.
1560742
  Сазонов М.В. Фехтование. / М.В. Сазонов. – М., 1956. – 24с.
1560743
  Аграновский М.А. Фехтование. (Эспадрон, рапира, штык) / Аграновский М.А. ; Укр. научно-исслед. ин-т физической культуры. – Киев : Укрфизкультвоенспорт, 1940. – 26 с.
1560744
  Гуцул В.М. Фехтувальний трактат Фіоре деі Лібері да Прімаріаччо "Квітка битви" та рицарські бойові практики другої половини XIV - першої третини XV ст. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 66-74. – (Серія: Історія ; вип. 2 (39)). – ISSN 2523-4498
1560745
  Келлер В.С. Фехтування на шаблях / В.С. Келлер, Д.А. Тишлер. – К, 1970. – 143с.
1560746
  Косинська Ольга Фешенебельна "Жараааа!" : Модні екскурси // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 4. – С. 44-45 : Фото
1560747
   Фешин Н.И. Каталог выставки. – Казань, 1963. – 84с.
1560748
   Фешин Н.И. Каталог выставки. – М., 1964. – 25с.
1560749
   Фешин Николай Иванович. – Л., 1975. – 170с.
1560750
  Кочерга І. Фея гіркого мигдалю / І. Кочерга. – Х, 1926. – 103с.
1560751
  Міловідова Олена Фея з ньюзруму // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2020. – № 7/8/9 (2958). – С. 48-51 : фото
1560752
  Зискинд Я.М. Фея на пенсии / Я.М. Зискинд. – М, 1981. – 47с.
1560753
  Шукухи А. Фея острова : повесть / А. Шукухи. – Москва : Советский писатель, 1977. – 224 с.
1560754
   Фея сирени. – Москва, 1961. – 32с.
1560755
  Петрусенко Т.В. ФЗ-44: новый сюрприз / Татьяна Викторовна Петрусенко, Ирина Всеволодовна Эйдемиллер // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – апрель. – С. 50-51. – ISSN 1726-6726


  В 2014 году контрактную систему в сфере закупок реформировали в России столь активно, что за первый год своего существования Федеральный закон № 44-ФЗ претерпел уже семь редакций. Наиболее значительные изменения были внесены федеральными законами от ...
1560756
  Муравьева А.А. Фзазовые равновесия и кристаллические структуры соединений в тройных системах алюминия и кремния (или гремания) с редкоземельными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Муравьева А.А.; Львов. гос. ун-т им. Ив.Франко. – Львов, 1972. – 18л.
1560757
  Кость Л.Л. Фзико-химическое исследование четверніх водніх систем из сульфата лития, калия, магния и натрия, руидия, магния : Автореф... канд хим.наук: / Кость Л. Л.; Мосу. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.29-31
1560758
  Путятина В.И. ФЗКМ: научная организация и нормирование труда. / В.И. Путятина, А.М. Шуников. – М., 1979. – 143с.
1560759
  Савченко Н.А. Фиагдонское рудное поле : (Вопросы изучения месторождений жильного типа на примере Северного Кавказа и Украины) / Н.А. Савченко. – Киев : Наукова думка, 1970. – 187с.
1560760
  Монтепен Фиакр номер 13. / Монтепен, де Ксавье. – Х., 1994. – 624с.
1560761
  Халил Зейнал Фиалка : стихи / Зейнал Халил; авториз. пер. с азерб. – Москва : Советский писатель, 1958. – 140 с.
1560762
  Сафиева Г. Фиалка : стихи / Гулрухсор Сафиева ; пер. с тадж. – Москва : Молодая гвардия, 1971. – 24 с.
1560763
  Туфан Х. Фиалка : стихи разных лет / Хасан Туфан ; пер. с татар. – Москва : Современник, 1984. – 112 с.
1560764
  Дадиани Ш. Фиалка дяди Самсона : пьесв в 1-м д. / Шалва Дадиани;. – Москва : Госкультпросветиздат, 1953. – 36 с.
1560765
  Сарывелли О. Фиалки : стихи / О. Сарывелли; Осман Сарывели ;. – Баку : Язычы, 1982. – 175 с.
1560766
  Булычева А.А. Фиалки в январе / А.А. Булычева. – Львов, 1978. – 119с.
1560767
  Волконская О.А. Фиалки и волки / О.А. Волконская. – 2-е изд. – Пермь, 1975. – 247с.
1560768
  Моруа А. Фиалки по средам : Новеллы / А. Моруа. – Москва, 1963. – 160 с.
1560769
  Моруа Андре Фиалки по средам / Моруа Андре. – Москва : Мир, 1964. – 159с.
1560770
  Моруа А. Фиалки по средам: новеллы / А. Моруа. – Москва, 1991. – 139с.
1560771
  Триз Д. Фиалковый венец / Д. Триз. – М., 1964. – 206с.
1560772
  Триз Д. Фиалковый венец / Д. Триз. – М., 1989. – 206с.
1560773
  Йестен И. Фиаско Гитлера в Украине // 2000 : еженедельник. – Киев, 2013. – 4-10 октября (№ 40). – С. С 1-2


  Данная статья - перевод материала, первоначально опубл. в жур. Foreign Affairs (янв. 1943 ). Council on Foreign Relations. Распространяется Tribune Media Services. Немцев поколениями приучали к мысли о том, что завоевание Украины - самый верный путь ...
1560774
  Йестен И. Фиаско Гитлера в Украине // Foreign affairs chronicles / ЧП "Газетный комплекс "Интернет-медиа" ; гл. С. Кичигин ; редкол.: К. Василькевич, Д. Галкин, С. Харченко [и др.]. – Киев, 2014. – № 2 (3), апрель - июнь. – С. 166-170. – ISSN 2310-1229


  Данная статья - перевод материала, первоначально опубликованного в журнале Foreign Affairs (январь 1943 г.). Немцев поколениями приучали к мысли о том, что завоевание Украины - самый верный путь к обеспечению изобилия для Германии. С идеей ...
1560775
  Дроздов К. Фиаско обязательной украинизации. Кризис хлебозаготовок 1932-1933 годов и поворот нацполитики в Центральном Черноземье // Родина : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 2010. – № 4. – С. 90-93. – ISSN 0235-7089
1560776
  Шахназаров Г.Х. Фиаско футурологии / Г.Х. Шахназаров. – М, 1979. – 352с.
1560777
  Андреенко Г.В. Фибринолиз : (биохимия, физиология, патология) / Андреенко Г.В. – Москва : Московский университет, 1979. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 313-350
1560778
  Яромюк Г.А. Фибринолитические свойства чумного микроба и природа его фибринолитической субстанции : автореф. дис. ... канд. биол. наук / Яромюк Г.А. ; Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1964. – 15 с.
1560779
  Рустамова Б.А. Фибринстабилизирующий фактор крови и его взаимодействия с гуморальными агентами противосвертывающей системы. : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Рустамова Б.А.; МГУ. биол.-почв. ф-тет. – М., 1971. – 21л.
1560780
  Амброз А.К. Фибулы Юга Европейской части СССР II в. до н.э.- IV в. н. э. // Археология СССР : свод археологических источников : Д1-30 / АН СССР, Ин-т археологии ; под общ. ред. Б.А. Рыбакова. – Москва : Глав. ред. восточ. лит-ры, 1966. – Д1-30 : Фибулы Юга Европейской части СССР II в. до н.э.- IV в. н.э. / А.К. Амброз. – С. 1-87, 28 табл.
1560781
  Попов Г. Фиг вам // Корреспондент : Журнал новой эпохи Украины / ООО КП-Пабликейшис. – Киев, 2007. – № 39. – С. 62-64


  Населення Латинської Америки
1560782
  Барковский П. Фигаль Гюнтер // Докса : збірник наукових праць з філософії та філології / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Одес. гум. традиція. – Одеса, 2015. – Вип. 2 (24) : Герменевтика тексту та герменевтика долі. – С. 283-285. – ISSN 2410-2601
1560783
  Грунин Михаил ФИГи по фигу : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 20-21
1560784
  Донцова Д.А. Фиговый листочек от кутюр : [роман] / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2003. – 348, [1] с. – Сериал "Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант". – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-02768-8
1560785
  Зенченко О.В. Фигура-символ в истории культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 3. – С. 28-33. – ISSN 2073-9702


  В статье рассматривается проблема сосуществования различных символических систем в культуре. Их интеграция в целостное единство осуществляется в рамках метарациональной символической системы, центральным элементом которой выступает фигура-символ
1560786
  Чуйкова Н.А. Фигура и гравитационное поле Луны : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чуйкова Н.А. ; МГУ. – Москва, 1969. – 5 с.
1560787
  Сийм-Юзе Фигура и мода / Сийм-Юзе. – Таллин, 1959. – 82с.
1560788
  Гаврилов И.В. Фигура и размеры Луны по асторономическим наблюдениям / И.В. Гаврилов. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152 с.
1560789
  Донцова Д.А. Фигура легкого эпатажа : роман / Дарья Донцова. – Москва : ЭКСМО, 2006. – 374, [9] с. – В книге так же: Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой: советы. - На обл.: Следствие ведет дилетант Евлампия Романова. – (Иронический детектив). – ISBN 5-699-17333-1
1560790
  Церклевич А.Л. Фигура литосферы Земли и геотектоника // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 1. – C. 67-72. – ISSN 1025-6415
1560791
   Фигура Луны и проблемы лунной топографии : сб. статей/ пер. с англ. и нем. – Москва : Наука, 1968. – 256 с.
1560792
  Соколова Е.И. Фигура человека в живописи / Е.И. Соколова. – М., 1988. – 70с.
1560793
  Белякова Н.Т. Фигура, грация, осанка : (для старшеклассниц) / Н.Т. Белякова. – Москва : Просвещение, 1978. – 48 с. : ил.
1560794
  Людмирский Л.М. Фигурная езда на велосипеде / Л.М. Людмирский. – М., 1955. – 72с.
1560795
   Фигурное катание. – М., 1966. – 200с.
1560796
  Чайковская Е.А. Фигурное катание / Е.А. Чайковская. – М., 1975. – 127с.
1560797
   Фигурное катание на коньках. – М., 1952. – 24с.
1560798
  Люсси Г. Фигурное катание на коньках / Г. Люсси, М. Ричардс. – М., 1959. – 108с.
1560799
  Панин Н.А. Фигурное катанье на коньках. / Н.А. Панин. – Рига, 1952. – 203с.
1560800
  Нессель В.А. Фигурное украшение первых веков н. э. из раскопок Портового района Херсонеса // Древности : Харьковский историко-археологический ежегодник; Статьи, публикации, заметки, рецензии, хроника / Харьковское историко-археологическое общество. – Харьков, 2008. – за 2006-2008 рік. – С. 226-231. – ISBN 978-966-8603-35-8
1560801
  Скобелев Э.М. Фигуры / Э.М. Скобелев. – Минск, 1986. – 236с.
1560802
  Шильман М. Фигуры исключения в Платоновском государстве // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 5. – С. 80-85
1560803
  Бахтамов Р.Б. Фигуры не имеет... / Р. Бахтамов. – Москва : Знание, 1977. – 159 с. – (Ннаука и прогресс)
1560804
  Бондаренко Николай Петрович Фигуры равновесия в пост-ньютоновском приближении общей теории относительности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.08 / Бондаренко Николай Петрович; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 12л.
1560805
  Лихтенштейн Л. Фигуры равновесия вращающейся жидкости / Л. Лихтенштейн. – Москва, 1965. – 252 с.
1560806
  Крат В.А. Фигуры равновесия небесных тел / В.А. Крат. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ, 1950. – 329 с.
1560807
  Рябуха Д. Фигуры с натуры / Д. Рябуха. – Алма-Ата, 1966. – 76с.
1560808
  Смущинская И.В. Фигуры слова как элемент современного дискурса // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. І.В. Смущинська ; редкол.: Р. Бруннер, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (2). – C. 272-286
1560809
  Баскин М.П. Фидеизм и идеализм на службе у англоамериканского империализма : стенограмма публичной лекции ... / М.П. Баскин ; Всесоюз. общ. по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Правда, 1951. – 32 с.
1560810
  Лебедева Н.Б. Фиджи - перекресток Океании / Н.Б. Лебедева. – М., 1985. – 64с.
1560811
  Лебедева Н.Б. Фиджи: История и современность / Н.Б. Лебедева. – Москва, 1981. – 191с.
1560812
   Фидий. – М, 1961. – 16с.
1560813
  Жестоканов С.М. Фидон Аргосский: тиран и реформатор // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 44-52. – (История ; Вып. 3). – ISSN 1812-9323
1560814
  Абдулхакова Е.М. Фидуций в романо-германском праве // Международное публичное и частное право : Научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2004. – № 1. – С.38-39. – ISSN 1812-3910


  Фидуций - договор доверительного управления
1560815
  Хемингуэй Э. Фиеста / Э. Хемингуэй. – Рига, 1989. – 285с.
1560816
  Хемингуэй Э. Фиеста (И восходит солнце). Прощай оружие! Старик и море. Рассказы : [романы, повесть] ; пер. с англ. / Эрнест Хемингуэй. – Москва : Художественная литература, 1988. – 556 с. – (Библиотека классики ; Зарубежная литература)
1560817
  Богданов К.Ю. Физик в гостях у биолога / К.Ю. Богданов. – Москва : Наука, 1986. – 140с.
1560818
  Корниенко А.Н. Физик, обеспечивший высокую точность движения ракет [А.Ю. Ишлинский] // Страна знаний : научно-популярный журнал для юношества / Обществ. орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Киев, 2015. – № 6 (110). – С. 8-11


  Олександр Юлійович Ішлінський - радянський математик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік АН СРСР, Директор інституту математики АН УРСР (1948–1955), з 1964 року — директор Інституту проблем механіки АН СРСР.
1560819
  Китайгородский А.И. Физика -- моя профессия / А.И. Китайгородский. – Москва, 1965. – 176 с.
1560820
  Башкиров Ю.А. Физика - народному хозяйству / Ю.А. Башкиров. – Москва, 1976. – 64 с.
1560821
  Алексеева М.Н. Физика - юным: Теплота. Электричество : книга для внеклас. чтения / М.Н. Алексеева. – Москва : Просвещение, 1980. – 160 с.
1560822
  Авенариус М.П. Физика / М.П. Авенариус. – Стеклографич.изд. – Б.м.
Том 1, кн. 3. – 176 с. – Видання рос.мов.стар.орф.
1560823
  Стюарт Бальфур Физика / [соч.] Бальфур Стюарт, проф. ; Пер. с англ. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Изд. кн. маг. Черкасова ; [В тип. Ф.С. Сущинского], 1873. – [4], IV, 160 с. – (Серия Первоначальных учебников ; 3)
1560824
  Стюарт Бальфур Физика / [соч.] Бальфур Стюарт, проф. ; Пер. с англ. М.А. Антоновича. – Санкт-Петербург : Знание, 1884. – [4], IV, 136 с. – Экз. без обл. и отсутств. с. 113-136. – (Серия Первоначальных учебников ; 3)
1560825
  Анго А. Физика : В объеме курса сред. учеб. заведений / [соч.] Проф. и д-ра физики А. Анго; Пер. со 2 фр. изд., с пополнениями и прил. Н.И. Мамонтова. [Ч. 1-2]. – Москва : Кн. магаз. Н. И. Мамонтова
[Ч.2] : Свет. Статическое электричество. Магнетизм. Динамическое электричество. Распространение теплоты. Метеорология. Приложения. – 1895. – IV, 678 с., ил.
1560826
  Зонненштраль А.А. Физика : (К 50-летию журнала "Педагогический сборник"). – Киев, 1914. – [21] c. – Отд. оттиск
1560827
  Балдин С.Ф. Физика : 660 рис., 718 вопросов и задач / С.В. Балдин. – Прага : Американское издательство
Ч. 2 : Звук. Свет. Электричество и магнетизм. – 1923. – 660 с. – Библиогр.: с. 659-660
1560828
  Тимирязев А.К. Физика : Лекции, читанные в Ком. ун-те им. Я.М. Свердлова / А.К. Тимирязев. – Москва : Издание коммунистического ун-та им.Я.М. Свердлова
Ч.1. – 1925. – 203 с.
1560829
  Бачинский А. Физика : в 3-х кн. / А. Бачинский. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 2 : Учение о звуке. Учение о свете. – 1926. – 152 с.
1560830
  Бачинский А. Физика : в 3-х кн. / А. Бачинский. – 5-е изд., стереотип. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 1 : Механика. Теплота. Сведения из химии и метеорологии. – 1928. – 278 с.
1560831
   Физика / И.Е. Тамм, А.И. Рабинович, С.И. Вавилов, Э.В. Шпольский, С.Т. Конобеевский. – Москва; Ленинград : Госиздат. – (Наука ХХ века)
Т. 1. – 1928. – 192с.
1560832
  Бачинский А. Физика : в 3-х кн. / А. Бачинский. – 5-е изд., стереотип. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 2 : Учение о звуке. Учение о свете. – 1928. – 153 с.
1560833
  Бачинский А. Физика : в 3-х кн. / А. Бачинский. – 6-е изд., стереотип. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 3 : Электрические и магнитные явления. – 1928. – 237 с.
1560834
   Физика / И.Е. Тамм, Г.С. Ландсберг, С.И. Вавилов, Б.А. Введенский. – Москва; Ленинград : Госиздат. – (Наука ХХ века)
Т. 2. – 1929. – 217с.
1560835
  Михельсон В.А. Физика : Учеб. пособие для вузов / В.А. Михельсон. – 4-е, стереотипн. – Москва, 1930. – 710 с.
1560836
  Бачинский А.И. Физика / А.И. Бачинский. – 7-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 1. – 1930. – 316 с.
1560837
  Бачинский А.И. Физика : руководство для подготовки в вуз / в 3-х кн. / А.И. Бачинский. – 7-е изд., испр. – Москва ; Ленинград : Госиздат
Кн. 3 : Электрические и магнитные явления. – 1930. – 280 с.
1560838
  Торчинский А.А. Физика : рабочая книга для школ повышенного типа / А.А. Торчинский. – Ч. 2. – Москва ; Ленинград : ГУПИ
Электричество. Магнетизм. Колебания и волны. – 1931. – 372 с.
1560839
  Александров Д.А. Физика : для индустриальных техникумов / Александров Д.А., Кельзи Е.Н., Красиков Ф.Н. – Ленинград-Москва : ГТТИ
Ч. 1. – 1932. – 307 с.
1560840
  Фалеев Г.И. Физика / Г.И. Фалеев. – Москва, 1933. – 88 с.
1560841
  Ноультон А.А. Физика : пособие для самообразования / пер. с англ. / А.А. Ноультон. – Ленинград ; Москва : ГТТИ, 1933. – 602 с.
1560842
  Модестов А.Я. Физика : Учебн. для техн. / А.Я. Модестов. – Вновь перераб. изд. – Москва : Ленинград : Гос. техн.-терет.
Ч. 1 : Механика. Акустика. – 1933. – 219 с.
1560843
  Крушевский А.И. Физика : учебник для рабоч. фак-тов / А.И. Крушевский. – 10-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ
Ч. 1 : Общие сведения. Жидкости и газы. Теплота. – 1934. – 184 с.
1560844
  Модестов А.Я. Физика : Учебн.для техн. / А.Я. Модестов. – Вновь перераб. изд. – Москва - Ленинград : Гос. техн.-терет. изд-во
Ч. 3 : Электричество. Свет. – 1934. – 363 с.
1560845
  Аристотель Физика / Аристотель. – Пер. с греч. – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 191с.
1560846
  Аристотель Физика / Аристотель; Пер. В.П. Карпова. – Изд. 2-е. – Москва : Соцэкгиз, 1937. – 228с.
1560847
  Михельсон В.А. Физика : Учеб. пособие для вузов / В.А. Михельсон. – 9 изд., перераб. и доп. – Москва ; Ленинград
Т. 1 : Механика. Молекулярная физика. Термодинамика. – 1938. – 331 с.
1560848
  Михельсон В.А. Физика : Учеб. пособие для вузов / В.А. Михельсон. – 9 изд., перераб. и доп. – Москва; Ленинград
Т. 2 : Электричество. Оптика. Строение атома. – 1938. – 366 с.
1560849
  Модестов А.Я. Физика / А.Я. Модестов. – 7-е, перераб. – Москва : Ленинград : Гос. техн.-терет.
Т. 2 : Электричество. Свет. – 1938. – 311 с.
1560850
  Михельсон В.А. Физика : Учебн. для студент. высш. учебн. заведен. / В.А. Михельсон. – 10-е, полн.перераб. – Б. м.
Т. 1. – 1940. – 656 с. – У книзі відсутн. тит. арк.
1560851
  Михельсон В.А. Физика : учебник для студентов высш. учебн. заведений / В.А. Михельсон. – 10-е изд., полн.перераб. – Москва; Ленинград : ГИТТЛ
Т. 2 : Электричество. Оптика. – 1940. – 656 с.
1560852
  Фалеев Г.И. Физика / Г.И. Фалеев
Ч. 1. – 1944
1560853
  Сахаров Д.И. Физика : учебник / Д.И. Сахаров. – 2-е изд., перераб. – Москва : ГУПИ, 1948. – 368 с.
1560854
  Лашкарев В.Е. Физика / В.Е. Лашкарев, А.И. Даниленко, В.И. Лященко. – Киев ; Львов
1. – 1948. – 212 с.
1560855
  Соколов И.И. Физика / И.И. Соколов. – Москва, 1949. – 95 с.
1560856
  Соколов И.И. Физика / И.И. Соколов. – Москва, 1949. – 121с.
1560857
  Арцыбышев С.А. Физика : учебник для студентов-медиков / С.А. Арцыбышев. – 5-е изд. – Москва : Медгиз, 1950. – 512 с. : ил., табл.
1560858
   Физика. – Киев
2. – 1950. – 184 с.
1560859
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6 класса семилетней и средней школы / А.В. Перышкин. – 3-е изд. – Москва
1. – 1951. – 136 с.
1560860
  Никитин Н.А. Физика : метод. указ. и контр. зад. для студ. заоч. высш. техн. учебн. завед. / Н.А. Никитин, Б.М. Яворский, Л.Б. Милковская. – 3-е изд. – Москва, 1952. – 128 с.
1560861
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6 класса семилетней и средней школы / А.В. Перышкин. – 5-е изд. – Москва
1. – 1953. – 136 с.
1560862
  Перышкин А.В. Физика / А.В. Перышкин, Н.П. Третьяков. – 2-е изд. – Москва, 1955. – 436 с.
1560863
  Арцыбышев С.А. Физика : учебник для студентов-медиков / С.А. Арцыбышев. – 6-е изд. – Москва : Медгиз, 1955. – 376 с. : ил.
1560864
   Физика : программа, методические указания и контрольные задания для учащихся заочных отделений библиотечных техникумов и культурно-просветительных школ. – Москва, 1956. – 72 с.
1560865
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6 класса семилетней и средней школы / А.В. Перышкин. – 8-е изд. – Москва
1. – 1956. – 128 с.
1560866
   Физика : учебник для 6 класса средней школы / Минченков Е.Я., Перышкин А.В. – Москва, 1957. – 146 с.
1560867
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 7 класса семилетней и средней школы / А.В. Перышкин. – 9-е изд. – Москва
2. – 1957. – 184 с.
1560868
   Физика : программа, методические указания и контрольные задания для студентов заочн. высш. учебн. заведений. – Москва, 1958. – 247 с.
1560869
  Горячкин Е.Н. Физика : учебник для 7 класса / Е.Н. Горячкин. – Москва : ГУПИ
Ч. 2 : Электричество. – 1959. – 158 с.
1560870
   Физика : Учебник для 6 класса средней школы. – Изд.2-е, перер. – Москва, 1960. – 192 с.
1560871
   Физика : учебник для 8 класса. – Киев, 1960. – 248 с.
1560872
   Физика : Контрольные задания : для студентов всех факультетов. – Ленинград, 1960. – 51 с.
1560873
   Физика : учебник для 7-го класса средней школы. – Изд. 2-е, перераб. – Москва, 1961. – 168 с.
1560874
   Физика : Учебник для 6 класса средней школы. – Изд.3-е. – Москва, 1961. – 192 с.
1560875
  Бытько Н.Д. Физика / Н.Д. Бытько. – Москва
1-2. – 1961. – 324 с.
1560876
   Физика : учебник для 8 класса. – Москва, 1962. – 248 с.
1560877
   Физика : программа и рабочий план изучения курса. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Киевский университет
Вып. 1. – 1962. – 36 с.
1560878
  Бытько Н.Д. Физика / Н.Д. Бытько. – Москва
3-4. – 1962. – 355 с.
1560879
   Физика : метод.указания к лаборат.работам. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Киевский университет
Вып. 4. – 1962. – 89с.
1560880
   Физика : учебник для 8 класса. – Москва, 1963. – 248 с.
1560881
  Эллиот Л. Физика : пер. с англ. / Л. Эллиот, У. Уилкокс. – Москва : ГИФМЛ, 1963. – 807 с.
1560882
  Евдокимов В.Г. Физика / В.Г. Евдокимов, М.М. Калабин. – Ленинград, 1963. – 156 с.
1560883
  Ченобытов А.М. Физика / А.М. Ченобытов. – М, 1964. – 467с.
1560884
  Дмитренко Г.В. Физика / Г.В. Дмитренко. – Киев
1. – 1964. – 291 с.
1560885
   Физика : программа, метод. указания и контрольные задания для студентов тех. специальностей заочн. высш. учеб. заведений, фак-тов и отд. – Изд. 7-е, испр. – Москва, 1965. – 175 с.
1560886
   Физика. – Москва : Наука, 1965. – 899с.
1560887
   Физика : для студ. 2 курса. – Казань, 1965. – 84 с.
1560888
  Семенов В.Г. Физика : .Волновые процессы : лекции 11-16 для студентов 2 курса / В.Г. Семенов. – Казань, 1966. – 43 с.
1560889
   Физика : программа, метод. указания и контрольные задания для студ.-заочников инж.-эконом. специальностей высш. учеб. заведений, фак-тов и отд. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1966. – 132 с.
1560890
   Физика : учебник для 8 класса. – Изд. 5-е. – Москва, 1966. – 248 с.
1560891
  Дашковская Р.А. Физика / Р.А. Дашковская. – Киев, 1966
1560892
  Эллиот Л. Физика : пер. с англ. / Л. Эллиот, У. Уилкокс. – 2-е, стереотип. – Москва : Наука, 1967. – 807с.
1560893
  Бытько Н.Д. Физика / Н.Д. Бытько. – М.
1-2. – 1967. – 286 с.
1560894
  Перышкин А.В. Физика : учеб.пособие для 6 кл. средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – Москва, 1968. – 207 с.
1560895
   Физика : Метод. указания, рабочий план-программа и задания по курсу. – 4-е изд., доп. и перераб. – Киев : Киевский университет, 1968. – 259 с.
1560896
  Хмелько Физика / Хмелько, Н.И. Ильчишина. – К, 1969. – 126с.
1560897
   Физика : Учебное пособие. – Ленинград, 1969. – 311с.
1560898
  Перышкин А.В. Физика : : учебник для 7 кл. / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – Москва, 1969. – 192 с.
1560899
  Гончаренко С.У. Физика : пособие для учащихся / С.У. Гончаренко, Л.Г. Гречко, М.И. Розенберг. – Киев : Радянська школа
Ч. 1 : Механика. Молекулярная физика. – 1969. – 206 с.
1560900
  Хмелько В.Е. Физика : начальный курс / для студентов-иностранцев / В.Е. Хмелько. – Киев : Киевский университет
Вып. 1 : Механика. – 1969. – 180с.
1560901
  Хмелько В.Е. Физика : учеб.пособие / для студентов-иностранцев / В.Е. Хмелько, Н.И. Ильчишина. – Киев : Киевский университет
Вып. 2 : Словарь к начальному курсу физики. Механика и теплота. – 1969. – 125с.
1560902
  Туровский Я.А. Физика / Я.А. Туровский. – Москва : Издательство Московского университета, 1970. – 27с.
1560903
  Перышкин А.В. Физика : : учебник для 7 кл. / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 224 с.
1560904
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – М, 1970. – 256с.
1560905
  Дмитренко Г.В. Физика : учеб. пособие / Г.В. Дмитренко. – Киев : Киевский университет
Ч. 1 : Механика. – 1970. – 395 с.
1560906
  Дмитренко Г.В. Физика : учеб. пособие / Г.В. Дмитренко. – Киев : Киевский университет
Ч. 2 : Молекулярная физика и теплота. – 1970. – 212 с.
1560907
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 2-е изд. – М, 1971. – 256с.
1560908
  Перышкин А.В. Физика : : учебник для 7 кл. / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 3-е изд. – Москва, 1971. – 192 с.
1560909
  Хмелько Физика / Хмелько, Н.И. Ильчишина. – Москва, 1971. – 216,56с.
1560910
  Дмитренко Г.В. Физика / Г.В. Дмитренко. – Москва
1. – 1971. – 240с.
1560911
  Дмитренко Н.В. Физика / Н.В. Дмитренко. – Москва : Высшая школа
2 : Молекулярная физика и теплота. – 1971. – 136с.
1560912
  Биченков Е.И. Физика : пособ. для учащихся физ.-мат. школы / Е.И. Биченков ; Новосибирск. гос. ун-т. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 3. – 1971. – 224 с.
1560913
  Бытько Н.Д. Физика : учеб. пособие / Н.Д. Бытько. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч. 1, 2 : Механика. Молекулярная физика и теплота. – 1972. – 335 с.
1560914
  Биченков Е.И. Физика : пособ. для учащихся физ.-мат. школы / Е.И. Биченков ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Новосиб. гос. ун-т. – Новосибирск : Издательство Новосибирского университета
Ч. 2. – 1972. – 112 с. : черт.
1560915
  Бытько Н.Д. Физика : учеб. пособие / Н.Д. Бытько. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа
Ч. 3, 4 : Электричество. Оптика и строение атома. – 1972. – 382 с.
1560916
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 4-е. – М., 1973. – 255 с.
1560917
  Корнилов А.И. Физика / А.И. Корнилов. – 4-е. – Ярославль, 1973. – 135 с.
1560918
   Физика. – Москва : Наука
Ч. 1 : Вселенная. – 1973. – 431с.
1560919
   Физика. – Москва : Наука
Ч. 2 : Оптика и волны. – 1973. – 399с.
1560920
  Дмитренко Г.В. Физика / Г.В. Дмитренко, А.М. Борбат. – М.
4. – 1973. – 168с.
1560921
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 5-е. – М., 1974. – 256 с.
1560922
  Перышкин А.В. Физика : : учебник для 7 кл. / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 6-е изд. – Москва, 1974. – 192 с.
1560923
  Режепп А.С. Физика / А.С. Режепп. – Рига, 1974. – 212с.
1560924
   Физика. – Москва : Наука
Ч. 3 : Механика. – 1974. – 431с.
1560925
   Физика. – Москва : Наука
Ч. 4 : Электричество и строение атома. – 1974. – 527 с.
1560926
  Зарецкая Н.Б. Физика : метод. пособие / Н.Б. Зарецкая. – Москва : Издательство Московского горного института, 1975. – 175 с.
1560927
  Зарецкая Н.Б. Физика / Н.Б. Зарецкая. – М, 1975. – 175с.
1560928
  Чернышев В.Б. Физика / В.Б. Чернышев, А.К. Шимченко. – Изд. 2-е. – Краснодар
1. – 1975. – 74с.
1560929
  Дмитренко Г.В. Физика : учеб. пособие для студентов из зарубежных стран / Г.В. Дмитренко, Н.Л. Козлова. – 2-е изд., перераб. – Киев : Вища школа
Ч. 1, 2 : Механика. Молекулярная физика и теплота. – 1976. – 384 с.
1560930
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 7 кл. / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 9-е изд. – Москва, 1977. – 192 с.
1560931
  Шахмаев Н.М. Физика : учеб.пособие / Н.М. Шахмаев. – Москва : Высшая школа
Ч. 1 : Молекулярная физика. Электричество. – 1977. – 280с.
1560932
  Шахмаев Н.М. Физика : учеб.пособие / Н.М. Шахмаев. – Москва : Высшая школа
Ч. 2 : Колебания и волны. Оптика. Строение атома. – 1977. – 304с.
1560933
  Фарбер Ф.Е. Физика : учеб. пособие / Ф.Е. Фарбер. – Москва : Высшая школа, 1979. – 320 с.
1560934
  Кембровский Г.С. и др. Физика : пособие для поступающих в вузы / Г.С. и др. Кембровский. – 4-е изд., перераб. – Минск : Издательство БГУ, 1979. – 303с.
1560935
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 3-е. – М., 1979. – 224 с.
1560936
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 4-е. – М., 1980. – 224 с.
1560937
  Катаев Г.И. Физика : метод. указания для студентов-заочников естественных фак. гос. ун-тов / Г.И. Катаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 63 с.
1560938
  Буховцев Б.Б. Физика : метод. указания / Б.Б. Буховцев. – Москва : Издательство Московского университета, 1980. – 50 с.
1560939
  Буховцев Б.Б. и др. Физика : учебн. пособие для 9 класса ср. шк. / Б.Б. и др. Буховцев. – 11-е изд. – Москва : Просвещение, 1981. – 254 с.
1560940
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – 5-е. – М., 1981. – 224 с.
1560941
  Жданов Л.С. Физика : Учебник для сред. спец. учеб. заведений / Л.С. Жданов, Г.Л. Жданов. – 3 изд., перераб. – Москва : Наука, 1981. – 559 с.
1560942
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6-7 кл. средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 4-е изд. – Москва, 1981. – 319 с.
1560943
  Орир Дж. Физика : В 2-х т./ Пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир
Т. 1. – 1981. – 336с.
1560944
  Орир Дж. Физика : В 2-х т./ пер. с англ. / Дж. Орир. – Москва : Мир
Т. 2. – 1981. – 337-622с.
1560945
  Буховцев Б.Б. и др. Физика : учебник для 9 класса ср. шк. / Б.Б. и др. Буховцев. – Москва : Просвещение, 1982. – 271 с.
1560946
   Физика : учеб.пособие для студентов-иностранцев подгот.фак.вузов / Л.Н. Корочкина, А.С. Каурова, Л.Д. Шутенко, Б.П. Стасюк. – Москва : Высшая школа, 1983. – 392с.
1560947
   Физика : пособие для подгот. отд-ний / М.В. Белоус, В.Н. Васковская, Л.В. Воронецкая, Ю.Л. Ментковский. – Киев : Вища школа, 1983. – 360с.
1560948
   Физика. – Киев, 1983. – с.
1560949
  Жданов Л.С. Физика / Л.С. Жданов, Г.Л. Жданов. – 4. – М., 1984. – 512 с.
1560950
   Физика. – София
Т. 9, № 2. – 1984
1560951
  Кабардин О.Ф. Физика : справ. материалы/учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1985. – 319 с.
1560952
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6-7 кл.сред. школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 7-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1985. – 319 с.
1560953
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6-7 кл. средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 8-е изд. – Москва : Просвещение, 1986. – 319 с.
1560954
  Буховцев Б.Б. и др. Физика : учебник для 9 класса ср. шк. / Б.Б. и др. Буховцев. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 271 с.
1560955
  Глухова Г.Н. Физика : учебник / Г.Н. Глухова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 399 с.
1560956
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 6-7 кл. средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 9-е изд. – Москва, 1987. – 318 с.
1560957
   Физика : Методические указания и контрольные задания / А.А. Воробьев, В.П. Иванов, В.Г. Кондакова, А.Г. Чертов. – 5-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1987. – 208с.
1560958
  Марон А.Е. Физика : учеб. пособие для 10 кл. веч. (заоч.) сред. шк. / А.Е. Марон, Г.Я. Мякишев. – Москва : Просвещение, 1988. – 255 с.
1560959
  Кикоин И.К. Физика : Учебник для 8-го класса средней школы / И.К. Кикоин, А.К. Кикоин. – 9-е изд. – Москва : Просвещение, 1988. – 238 с. – ISBN 5-09-000264-9
1560960
  Кабардин О.Ф. Физика : справ. материалы/ учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1988. – 367 с.
1560961
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 7 класса средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 10-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1989. – 175 с.
1560962
  Перышкин А.В. Физика : учебник для 8 кл.средней школы / А.В. Перышкин, Н.А. Родина. – 10-е изд. – Москва : Просвещение, 1989. – 191 с.
1560963
  Джанколи Д.К. Физика : в 2-х т. / Д.К. Джанколи. – Москва : Мир
Т. 1. – 1989. – 653 с.
1560964
  Джанколи Д.К. Физика : в 2-х т. / Д.К. Джанколи. – Москва : Мир
Т. 2. – 1989. – 667 с.
1560965
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – М., 1990. – 190 с.
1560966
  Саенко П.Г. Физика : Учебник для 9-го кл. сред. шк. / П.Г. Саенко. – Москва : Просвещение, 1990. – 174с.
1560967
  Марон А.Е. Физика : учеб. для 12 кл. веч. (заоч.) сред. шк. / А.Е. Марон. – Москва : Просвещение, 1990. – 223 с.
1560968
  Кикоин И.К. Физика / И.К. Кикоин. – М., 1990. – 190 с.
1560969
  Акиньшин В.Д. Физика : учеб. пособие : для инж.-пед. спец. / Акиньшин В.Д., Зольников П.П., Конев С.Н. ; Свердлов. инж.-пед. ин-т. – Свердловск : СИПИ, 1990. – 143 с.
1560970
   Физика. – София
Т. 15, № 5, 6. – 1990
1560971
  Мякишев Г.Я. Физика : учебник для 11-го класса средней школы / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – Москва : Просвещение, 1991. – 253 с.
1560972
  Кабардин О.Ф. Физика : Справочные материалы / О.Ф. Кабардин. – 3-е изд. – Москва : Просвещение, 1991. – 367с.
1560973
  Саенко П.Г. Физика : учебник для 9 кл. ср. шк. / П.Г. Саенко. – 2-е изд. – Москва : Просвещение, 1992. – 175с.
1560974
  Шахмаев Н.М. Физика / Н.М. Шахмаев. – 2-е изд. – М, 1992. – 240с.
1560975
  Шахмаев Н.М. Физика / Н.М. Шахмаев. – 2-е изд. – М, 1993. – 239с.
1560976
  Мякишев Г.Я. Физика : Учебник для 11 кл. сред. шк. / Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев. – 2-е изд., дораб. – Москва : Просвещение, 1993. – 254 с.
1560977
  Балашов М.М. Физика : проб. учебник для 9 кл. средней школы / М.М. Балашов. – Москва : Просвещение, 1993. – 319 с.
1560978
   Физика. – Донецьк : БАО, 1999. – 464 с. – (Справочник школьника). – ISBN 966-548-073-1
1560979
   Физика : Школьный курс.Механика.Молекулярная физика Термодинамика.Єлектростатистика и постоянный ток. – Москва : АСТ-Пресс, 2000. – 688с. – (Универсальное учебное пособие). – ISBN 5-7805-0538-1
1560980
  Трубецкова С.В. Физика : учеб.пособие / С.В. Трубецкова. – Москва : Физматлит. – ISBN 5-9221-0617-1
Ч. 7, 8 : Колебания и волны. Геометрическая и волновая оптика. Вопросы - ответы. Задачи - решения. – 2005. – 304 с.
1560981
  Кабардин О.Ф. Физика : учеб. пособие для общеобразоват. усреждений / О.Ф. Кабардин. – Москва : АСТ : Астрель, 2006. – 381, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 382. – (Справочные материалы). – ISBN 5-17-009529-5
1560982
   Физика ( Учебник для 8 класса). – Изд. 5-е. – Москва : Просвещение, 1966. – 248 с.
1560983
   Физика (Метод. разработка для слушателей подготов. курсов).. – К, 1976. – 114с.
1560984
  Ковалев П.Г. Физика (механика) / П.Г. Ковалев, М.Д. Хлиян. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1972. – 166 с.
1560985
  Бачинский А.И. Физика (Учебник для ремесленных и железнодорожных училищ) / А.И. Бачинский, С.М. Ильяшенко. – Изд. 3-е, перераб. – Москва ; Ленинград, 1947. – 396 с.
1560986
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 1. – 1996
1560987
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 2. – 1996
1560988
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 3. – 1996
1560989
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 4. – 1996
1560990
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 5. – 1996
1560991
   Физика /с пономерными указателями: предметными, авторскими, объектными, источников/ : реферативный журнал, сводный том. – Москва
№ 6. – 1996
1560992
   Физика XX века: Развитие и перспективы : Развитие и перспективы. – Москва : Наука, 1984. – 336 с.
1560993
   Физика авроральных явлений. – Ленинград : Наука : Ленинградское отделение, 1988. – 260, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце глав.
1560994
  Мурзин В.С. Физика адронных процессов / В.С. Мурзин, Л.И. Сарычева. – Москва : Энергоатомиздат, 1986. – 280 с.
1560995
   Физика активных диэлектриков : Сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1980. – 188с.
1560996
  Буберман Г.С. Физика алмазов / Г.С. Буберман. – Москва, 1968. – 48с.
1560997
  Джаныбеков Е. Физика аль-Фаради : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Джаныбеков Е.; АН Каз.ССР, От-ние физ.мат. наук, Объед. уч. сов. – Алма-Ата, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1560998
  Кувшинский Н.Г. Физика аморфных молекулярных полупроводников / Н.Г. Кувшинский, Н.А. Давиденко, В.М. Комко. – Київ : Либідь, 1994. – 176 с.
1560999
   Физика атмосферы. – Вильнюс, 1973. – 181с.
1561000
   Физика атмосферы и проблема климата. – Москва : Наука, 1980. – 260с.
<< На початок(–10)1561156215631564156515661567156815691570(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,