Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1557001
  Ру Д. Управління / Д. Ру, Д. Сульє. – К, 1995. – 440с.
1557002
  Гарбор Робін Управління автоматизацією бібліотеки / Гарбор Робін. – Київ : ASLIB, 1997. – 56с. – ISBN 966-7308-04-9
1557003
  Приказюк Н.В. Управління агентською мережею страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  Досліджено теоретичні та практичні аспекти діяльності страхових агентів. Проаналізовано особливості управління агентською мережею страхових компаній та розроблено пропозиції щодо його удосконалення в Україні. Рассмотрено теоретические и практические ...
1557004
  Кистенюк Г. Управління активами комерційного банку в Україні: методи та проблемні аспекти // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 4 (224). – С. 98-110. – ISSN 2409-9260
1557005
  Нестерова Д.С. Управління активами страхових компаній в Україні // Финансовые услуги : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 2015. – № 1/2 (109/110). – С. 26-28
1557006
  Михайлова К. Управління активами та репутацією в умовах фінансової кризи // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2009. – № 1. – С. 54-59. – ISSN 1810-7923
1557007
  Кущ О.О. Управління банківським портфелем цінних паперів в умовах нестабільності на фондовому ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 93-96 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1557008
  Пересада А.А. Управління банківськими інвестиціями : Монографія / А.А. Пересада, Т.В. Майорова; Мін-во освіти і науки України; Київський нац. екон. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 388с. – ISBN 966-574-673-1
1557009
   Управління банківськими ризиками : підручник / [Л.О. Примостка, І.В. Краснова, О.О. Примостка та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л.О. Примостки ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2018. – 535, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-926-201-1
1557010
  Бомба І.І. Управління безпековою діяльністю страхових компаній в Україні : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Бомба Івона Ізабела ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1557011
  Головатий Р.Р. Управління безпекою на стадії плануавння проектів створення об"єктів з масовим перебуванням людей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Головатий Роман Русланович ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Львів. держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів, 2018. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1557012
  Мушникова С.А. Управління безпекою розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Мушникова Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпров. політехніка". – Дніпро, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 46 назв
1557013
  Маркіна І. Управління безпекою туризму в умовах глобалізації // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2014. – № 10 (226). – С. 61-65
1557014
  Адаменко М. Управління бібліотечними проєктами: теоретичний та практичний аспекти (за матеріалами закордонних інтернет-джерел) // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, С. Зворський [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (95). – С. 18-21
1557015
  Хома І.Б. Управління бізнес-конфліктами з використанням теорії нечітких множин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 50-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1557016
  Парсяк В.Н. Управління бізнес-процесами - інструмент підвищення ефективності організацій = економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 131-138 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1557017
  Ходаківський О.М. Управління бізнес-процесами підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 60-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1557018
  Байгушев В.В. Управління бізнес-системами гнучких об"єднань корпоративних структур на основі критичних параметрів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 135-144. – ISSN 2222-4459
1557019
  Маханець Л.Л. Управління борговою безпекою держави // Наукова спадщина Йозефа Алоїза Шумпетера і сучасність: погляд із минулого в майбутнє : матеріали ІІІ Міжнар. Шумпетерівської конф., 21-22 жовт. 2016 / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Центр екон. дослідж. ім. Йозефа Шумпетера, Ін-т Д-ра Яна-Урбана Сандала. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2016. – С. 223-226
1557020
  Газуда М.В. Управління брендингом як фактор конкурентоспроможності виноробного підприємства // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 259-263. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1557021
  Коваленко Л.О. Управління бюджетними ресурсами регіону : бюджет // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 12. – С. 51-54
1557022
  Лучка А. Управління бюджетною ліквідністю у ФРН: особливості організації та уроки для України // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 198-201. – ISSN 1818-2682


  Проаналізовано особливості використання в ФРН тимчасово вільних бюджетних коштів. На основі досвіду ФРН вироблено пропозиції щодо організації в Україні управління ліквідністю єдиного казначейського рахунку.
1557023
  Козир І М. Управління в колгоспах / І М. Козир. – К., 1974. – 56с.
1557024
  Лелет С.М. Управління в національній поліції України: адміністративно-правове регулювання : монографія / [Лелет С.М. ; за заг. ред. В.О. Криволапчука] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : ДНДІ МВС України, 2017. – 239, [1] с. : іл. – На тит. арк. та обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 191-206. – ISBN 978-617-7767-08-3
1557025
  Бандурка О.М. Управління в органах внутрішніх справ України : Підручник / О.М. Бандурка; МВС України, Ун-т внутрішніх справ. – Харків, 1998. – 480c. – ISBN 966-610-012-6
1557026
  Фролова О.Г. Управління в прикордонних і митних органах як різновид державного управління, його об"єкти і суб"єкти // Митна справа : науково-аналітичний ж-л з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2001. – № 6. – С.64-72
1557027
  Михалюк Н. Управління в системі економічного механізму / Н. Михалюк, Л. Балаш, Г. Гринишин // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: с. 36. – ISSN 2313-3627
1557028
  Голосніченко І. Управління в судах: український і зарубіжний досвід (на матеріалах Українсько-канадського проекту судової співпраці) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 221-226. – ISSN 0132-1331
1557029
  Лавренюк В.В. Управління валютним ризиком банку в умовах турбулентності на світових фінансових ринках / В.В. Лавренюк, Д.Ю. Лук"янчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 288-295. – ISSN 2222-4459
1557030
  Сало І.В. Управління валютним ризиком банку на основі застосування трансфертного ціноутворення / І.В. Сало, М.А. Ребрик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 324-330
1557031
  Чорна Т.В. Управління валютним ризиком комерційного банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 382-384. – ISBN 978-966-188-219-4
1557032
  Ющенко В.А. Управління валютними ризиками : Hавч. посібник / В.А. Ющенко, В. Міщенко. – Київ : Знання, 1998. – 444с. – ISBN 966-574-199-3; 966-7293-29-7
1557033
   Управління валютними ризиками та перспективи розвитку національної економіки / С.І. Маслов, Д.В. Карамишев, С.А. Бриксін, В.О. Могилко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 16-18
1557034
  Войцеховський В.С. Управління вантажопотоками мережевого авіаперевізника на засадах логістики : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Войцеховський Віктор Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Держ. ун-т інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1557035
  Гамма Т.М. Управління вартістю в інтеграційних процесах / Т.М. Гамма, О.М. Бабій // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2017. – № 2/3 (63/64). – С. 51-60. – ISSN 2313-4569
1557036
  Пойда-Носик Управління вартістю і структурою капіталу підприємства як елемент фінансової безпеки : фінанси інституційних секторів економіки / Пойда-Носик, Л.В. Петришинець // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 117-124 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1557037
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю інтелектуального капіталу: теорія і практика : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 13-18. – Біблогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1557038
  Сорокіна Л.В. Управління вартістю капіталу банківських систем на основі нейро-нечіткого моделювання // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 4 (154). – С. 506-515 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1557039
  Мамонтова Н.А. Управління вартістю компанії: теоретико-методологічні аспекти : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 135-139 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1557040
  Січний С.Б. Управління вартістю матеріально-технічних ресурсів підприємствами при будівництві об"єктів для державного замовника : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Січний Сергій Борисович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 18 назв
1557041
  Диба В. Управління вартістю нематеріальних активів: теорія та облік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 5 (355), травень. – С. 62-67. – ISSN 1810-3944
1557042
  Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємств : Монографія / О.Г. Мендрул; МОіНУ. Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 272с. – ISBN 966-574-448-8
1557043
  Мендрул О.Г. Управління вартістю підприємства : навч. посібник / О.Г. Мендрул ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2011. – 538, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 518-535. – Бібліогр.: с. 536-538. – ISBN 978-966-483-470-1
1557044
  Гринюк І.М. Управління вартістю підприємства як складова загальної концепції управління: закордонний досвід // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 2 (62). – С. 59-65. – ISSN 2222-8810
1557045
  Бедрій Д.І. Управління вартістю проектів наукових установ з врахуванням ризиків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бедрій Дмитро Іванович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1557046
  Гнєушева І.О. Управління вартістю та структурою капіталу підприємства / І.О. Гнєушева, Т.І. Притика // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 14-16
1557047
  Петраш О.П. Управління вартістю: сучасні інструменти оцінки ефективності інвестиційного проекту девелопера // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 25-29. – ISSN 2306-546X


  Метою статті є наукове обґрунтування можливості продуктивного використання у вітчизняній практиці, для оцінки ефективності інвестиційного проекта компанії (девелопера), сучасних інструментів і моделей управління вартістю підприємства. Предметом ...
1557048
  Сущенко О.А. Управління взаємодією суб"єктів експортної діяльності підприємства // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 129-133. – ISSN 1995-0519
1557049
  Колодій А.Ф. Управління виборчим процесом як складова демократичного врядування (на прикладі виборів народних депутатів України) : наук. розробка / А.Ф. Колодій, М.А. Наход ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Львів. регіон. ін-т держ. упр. – Київ : НАДУ, 2012. – 66, [2] с. – Бібліогр.: с. 61-65. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1557050
  Олійник Я.Б. Управління використанням природних ресурсів : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Олійник Я.Б., Пересєкін В.М., Запотоцький С.П. ; КНУТШ, Географічний факультет ; Ін-т післядипломної освіти. – Київ : Обрії, 2008. – 284 с. – ISBN 966-95774-0-7


  На тит. арк. примірника с інв. № 1618454 дарчий надпис Я.Б.Олійника : Вельмишновному Олегу Калениковичу [Закусилу] з щирою вдячністю. 28.03.09
1557051
   Управління виробництвом : навчальний посібник / М.П. Бутко, Д.І. Котельніков, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко; М.П. Бутко, Д.І. Котельніков, М.І. Мурашко, Л.Д. Оліфіренко; Чернігівський держ. технол. ун-т; Ун-т сучасних знань. – Київ : Знання України, 2006. – 296с. – ISBN 966-316-111-6
1557052
  Гаца О.О. Управління виробництвом в умовах застосування АСУ / О.О. Гаца, О.А. Чалий. – К., 1980. – 48с.
1557053
  Ханна М.Д. Управління виробництвом з метою задоволення споживача : Ph. D. з менеджменту / М.Д. Ханна; Передмова А.Мазаракі і Н. Гуляєвої; Пер. на укр. мову Р. Григоренком та ін.; Південний Ун-т Джорджії Стейтсборо ... – Київ, 2003. – 226с.
1557054
  Стоволос Н.Б. Управління виробництвом і реалізацією продукції молочного скотарства / Н.Б. Стоволос, О.В. Сідакова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 61-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1557055
  Мігай Н.Б. Управління виробничим потенціалом машинобудівних підприємств в умовах макроекономічної нестабільності : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 121-128 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1557056
  Андрієнкр В.Ф. Управління виробничими об"єднаннями. (Організаційно-економічний аспект) / В.Ф. Андрієнкр, В.К. Євдокимено; В.Ф. Андрієнко, В.К. Євдокименко. – Київ : Знання, 1981. – 48 с. – Список літ.: с. 46. – (Т-во "Знання" УРСР. Серія XII. Наука і практика управління ; № 9)
1557057
  Семенченко Н. Управління виробничою діяльністю фірми // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 4. – С. 152-155.
1557058
  Медведєва О.О. Управління виробничою потужністю глибоких залізорудних кар"єрів на основі формування їх робочої зони : автореф. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Медведєва О.О. ; М-во освіти і науки України; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1557059
  Данилко В.К. Управління витратами : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.К. Данилко, О.М. Кушніренко, К.С. Марченко ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-215. – ISBN 978-966-222-933-2
1557060
  Желєзняк А. Управління витратами в механізмах підвищення ефективності молочного скотарства // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 88-93 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-3627
1557061
  Марченко В.М. Управління витратами в процесі формування цінності проекту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (204). – С. 48-53
1557062
  Шумило Ю.О. Управління витратами в системі бюджетування // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 12. – С. 19-23
1557063
  Махініч Г.О. Управління витратами на забезпечення якості продукції на підприємстві // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 71-76
1557064
  Кісельова Я.Е. Управління витратами підприємств дорожнього господарства / Я.Е. Кісельова, Я.В. Догадайло // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 53-56. – (Серія "Наука і практика управління" ; спецвип. № 13 (33)). – ISBN 966-7610-02-0
1557065
  Надточій І.І. Управління витратами підприємств як джерела їх інноваційного розвитку / І.І. Надточій, Н.Г. Ревенко, О.В. Пулянович // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 10-16. – ISSN 2306-6806
1557066
  Турило А.М. Управління витратами підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Турило, Ю.Б. Кравчук, А.А. Турило. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 120с. – ISBN 966-364-232-7
1557067
  Курташова І.В. Управління витратами та доходами Інтернет-представництв в контексті обліку за центрами відповідальності : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 182-187 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1557068
  Панасюк І.П. Управління витратами як визначальний фактор ефективної діяльності авіакомпанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 80-84 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1557069
  Гришко Н. Управління витратами як інструмент оздоровлення стану вугледобувних підприємств : економіка підприємств // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 12 (278). – С. 44-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-3944
1557070
  Комісарова Т. Управління виховним процесом сучасної загальноосвітньої школи // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 9. – С.17-20. – ISSN 0131-6788
1557071
  Баскова О.О. Управління вихровим тепломасообміном в елементах енергетичного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Баскова Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 28 с. – Біблііогр.: 15 назв
1557072
  Добко Т.А. Управління вищим навчальним закладом в умовах диверсифікації джерел фінансування вищої освіти: співпраця з жертводавцями (на прикладі Українського католицького університету) // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (87). – C. 22-31. – ISSN 1562-529Х
1557073
  Черненко Н.М. Управління вищим навчальним закладом у сучасних умовах / Н.М. Черненко, О.В. Вороненко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 25-29. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1557074
  Бутовченко К. Управління вищими навчальними закладами // Юридична газета. – Київ, 2012. – 28 лютого (№ 9)


  "... Демократизація чи монополізація".
1557075
  Трегубенко А.С. Управління вищою освітою в Україні: стратегічний аспект // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 54-56
1557076
  Мясищев А.А. Управління вібрацією БПЛА роторного типу за допомогою режекторних фільтрів / А.А. Мясищев, В.В. Овчарук, Є.О. Степаненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 71. – С. 37-48. – ISSN 2524-0056
1557077
  Ладиченко К. Управління відносинами готельних підприємств зі споживачами: проблеми та перспективи розвитку // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 3. – С. 45-48 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1606-3732
1557078
  Шарапа О.М. Управління відносинами з клієнтами через впровадження CRM-систем як складова ефективного ведення бізнесу : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 175-183. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1557079
  Дрига С.Г. Управління власним капіталом торговельних підприємств у кризових умовах господарювання / С.Г. Дрига, І.Д. Міщенко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 164-169. – ISSN 2222-0712
1557080
  Матвєєв В. Управління власністю міжнародних корпорацій в умовах глобалізації / В. Матвєєв, Н. Кравчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 110-119. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1557081
  Заяць Р.В. Управління власністю як складова аграрного підприємництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 21, листопад. – С. 62-66. – ISSN 2306-6792
1557082
  Осецький В.Л. Управління власністю як умова посилення функцій держави: інституційний контекст // Науковий погляд: економіка та управління : (правонаступник наукового журналу "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Економіка") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (55). – С. 61-68. – ISSN 2310-0672
1557083
  Остапчук Т.П. Управління внутрішньою соціальною відповідальністю підприємства: суть та ефективність реалізації / Т.П. Остапчук, С.Ю. Бірюченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 458-465. – ISSN 2222-4459
1557084
  Ковальчук І.П. Управління водогосподарською та водоохоронною діяльністю (на прикладі басейну Західного Бугу) // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 49-53. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1561-4980
1557085
  Сіданіч І. Управління впровадженням духовно-морального компонента в систему магістерської підготовки майбутніх викладачів зі спеціалізації "Християнська педагогіка у вищій школі" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 9 (73). – C. 118-130. – ISSN 2312-5993
1557086
  Снісаренко О.С. Управління впровадженням наукових результатів - головна умова ефективної підготовки молодих науковців / О.С. Снісаренко, О.Л. Ануфрієва // Проблеми освіти : науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки ,молоді та спорту України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2013. – Вип. 76. – С. 96-101
1557087
  Акмаєв А.І. Управління вугільною галуззю в кризових умовах / А.І. Акмаєв, І.А. Фесенко, О.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 122-128


  Стаття присвячена комплексному аналізу причин виникнення кризи у вугільній галузі та формуванню методології обґрунтування антикризових управлінських рішень. This article is devoted to the complex analysis of the causes led to growing crisis in coal ...
1557088
  Божидарнік Тарас Вікторович Управління гнучким розвитком підприємств в трансформаційній економіці: стратегічний аспект : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Божидарнік Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1557089
  Коваль Л.В. Управління господарством у сучасних умовах / Л.В. Коваль. – К, 1974. – 48с.
1557090
  Джуринський В.О. Управління господарським об"єднанням: проблеми вдосконалення законодавства // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 129-135.
1557091
  Денисенко М.П. Управління готельним бізнесом як складовою туристичної системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 17-23. – ISSN 2306-6806
1557092
  Близнюк О. Управління грошовими коштами як вид управління: юридичне розуміння // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 10. – С. 51-56. – ISSN 0132-1331
1557093
  Петренко О.П. Управління грошовими потоками аграрних підприємств // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 130-133. – ISBN 978-966-2188-73-8
1557094
  Магдич І.П. Управління грошовими потоками в інвестиційній діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Магдич Ігор Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1557095
  Рендович П. Управління грошовими потоками інвестиційної діяльності підприємств // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (53 ). – С. 111-120. – ISSN 1818-5754
1557096
  Білик М.Д. Управління дебіторською заборгованістю підприємств : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 24-36 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1557097
  Дропа Я. Управління дебіторською заборгованістю підприємств за умов фінансової кризи / Я. Дропа, І. Чабан // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 147-153. – ISSN 0201-758Х
1557098
  Котляр М.Л. Управління дебіторською заборгованістю як важливий чинник підвищення фінансової стійкості підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 47-49. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є визначення сутності дебіторської заборгованості підприємства та її видів, обгрунтування необхідності побудови системи ефективного управління нею, дослідження факторів впливу на її рівень, розгляд основних етапів процесу управління ...
1557099
  Данилова Л.І. Управління дебіторською і кредиторською заборгованістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 55-56. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглянуто методи управління кредиторською та дебіторською заборгованістю підприємств.
1557100
  Шамрай В.І. Управління декоративними властивостями гірських порід на основі фактурної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Шамрай Володимир Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1557101
  Баб Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду / Баб, "як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 60-63
1557102
  Вітлінський В.В. Управління депозитним портфелем домогосподарства / В.В. Вітлінський, О.М. Гай // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 131-140. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1557103
  Шпенюк О.Є. Управління державним боргом в умовах посилення зовнішніх ризиків // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 41-53 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1605-7988
1557104
  Жулин О.В. Управління державним боргом з метою максимізації суспільного добробуту // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / Національний транспортний університет. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Технічна серія. Економічна серія. – С. 319-322
1557105
  Федосов В.М. Управління державним боргом у контексті ризик-менеджменту / В.М. Федосов, О.М. Колот // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 3-33.
1557106
  Коляда Т.А. Управління державним боргом у контексті стабілізації державних фінансів України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 7/8 (1). – С. 82-85. – ISSN 1728-6220
1557107
  Орленко О.В. Управління державним боргом України в умовах дисбалансів світової економіки // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 16-18
1557108
  Сизранцев Г.О. Управління державним боргом України: проблеми та нпапрями оптимізації // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 56-60. – ISSN 2222-4459
1557109
  Терешко О. Управління державним боргом України: проблеми та перспективи / О. Терешко, Б. Вишивана // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 210-217. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто основні недоліки управління державним боргом в Україні, зокрема його загрозливі масштаби та нераціональну структуру, досліджено можливі об"єктивні і суб"єктивні причини виникнення вітчизняних боргових проблем та запропоновано заходи, ...
1557110
  Елєрс Г. Управління державним боргом: завдання, цілі, учасники // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 1 (218). – С. 7-21 : рис. – ISSN 2305-7645
1557111
  Власенко Т.А. Управління державним боргом: сутність поняття та обґрунтування методів реструктуризації // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 310-317. – ISSN 2222-4459
1557112
  Акініна Наталія Управління державним замовленням на підготовку фахівців // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2000. – № 1. – С.288-292
1557113
  Карапетян О. Управління державним зовнішнім боргом: методологія оцінки боргової стійкості // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 10 : Економічні науки. – С. 101-109. – ISSN 1818-2682
1557114
  Зучек І. Управління державним майном: правові аспекти // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 16-20.
1557115
  Босенко О.С. Управління державним та гарантованим державою боргом як складова євроінтеграційного процесу України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. / Босенко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. управління". – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1557116
  Сбруєв М. Управління державним університетом США як об"єкт порівняльно-педагогічного дослідження // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 87-88. – ISBN 978-966-2249-24-8
1557117
  Вдовічен А. Управління державними борговими зобов"язання як фактор можливого поглиблення дисбалансів національної економіки // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2018. – № 11 (263). – С. 44-67. – ISSN 2409-9260
1557118
  Розпутенко І.В. Управління державними видатками в перехідних економіках : Автореф... докт. з держ. управл.наук: 25.00.05 / Розпутенко І. В.;. – К., 1999. – 32л.
1557119
  Майданик Р. Управління державними корпоративними правами // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 11. – С.19-22
1557120
  Федоренко А.В. Управління державними корпоративними правами // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 23-37 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1605-7988
1557121
  Чихачова Ю.С. Управління державними корпоративними правами в Україні : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 87-93 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1557122
  Солов"ян Ю. Управління державними корпоративними правами: оцінка ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 103-108. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються особливості управління державними корпоративними правами. Увагу зосереджено на основних методичних підходах до оцінки ефективності управління корпоративними правами держави. Надаються рекомендації стосовно підвищення ефективності ...
1557123
  Чумак О.В. Управління державними підприємствами через призму корпоративної соціальної відповідальності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 22, листопад. – С. 38-42. – ISSN 2306-6814
1557124
  Плішка Т.П. Управління державними програмами щодо інноваційно-інвестиційного розвитку України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 20-24. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
1557125
  Петленк Ю. Управління державними фінансами в Україні: проблеми і шляхи їх вирішення / Ю. Петленк, Т. Котовський // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 21-28. – ISSN 1818-5754
1557126
  Полозенко Д. Управління державними фінансами України в умовах економічного зростання : державні фінанси // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 7. – С. 23-25. – Бібліогр.: 11 назв
1557127
  Вінник О.М. Управління державно-приватним партнерством при використанні його акціонерної форми // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 4 (63). – С. 112-120. – ISSN 1993-0909
1557128
   Управління державної охорони України у фотографіях. – Київ : [б. в.], 2020. – 110 с. : іл., портр. – Текст парал. укр., англ.
1557129
  Демещук В.Л. Управління детонаційним процесом в подовжених зарядах при руйнуванні породних масивів : автореф. дис. ...канд. техн. наук : спец.: 05.15.03 - відкрита розробка корис. копалин / Демещук В.Л. ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т Укр. " Київський політехічний ін-т". – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1557130
  Шишкін В.О. Управління диверсифікацією підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.399-402. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1557131
  Гудзь О.Є. Управління диджиталізацією підприємства в сучасних умовах / О.Є. Гудзь, Д.М. Пільник // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (39). – С. 4-9. – ISSN 2415-8089
1557132
  Чернова К.О. Управління діаспорами у поліетнічному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 76-78. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Здійснено спробу аналізу управління діаспорами. Зокрема, розглядаються такі проблеми як сутність менеджменту етнонаціональних процесів, правове забезпечення етнокультурного розвитку меншин, толерантність у міжетнічних стосунках. The article offers an ...
1557133
  Олійник Д. Управління діквідністю комерційного банку на основі оптимального використання залишків тимчасово вільних коштів на поточних рахунках клієнтів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 31-34 : Табл.
1557134
  Кучеренко В.Р. Управління діловими проектами : Навчальний посібник для студ. вузов / В.Р. Кучеренко, О.С. Маркітан; МОНУ; Одеськ. держ. економ. ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 280с. – ISBN 966-8365-99-2
1557135
   Управління діловою кар"єрою : навч. посібник / [Назарова Г.В., Отенко І.П., Мішина С.В., Мішин О.Ю.] ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2013. – 294, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-676-558-4
1557136
  Жуманкулова Л.О. Управління діяльністю державних підприємств на ринку Казахстану : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Жуманкулова Лязат Оралтаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1557137
  Семенюк О.Г. Управління діяльністю з охорони державної таємниці та ії елементи // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 55-63. – ISSN 2308-9636
1557138
  Золотаревська Л.Я. Управління діяльністю інноваційних фондів : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.06.02. / Золотаревська Л.Я.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 16 с. – Бібліогр.: с.14
1557139
  Харко В. Управління діяльністю організації на міжнародному ринку послуг / В. Харко, П. Строгуш // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 168-171. – ISSN 2078-5860
1557140
  Мельник К.М. Управління діяльністю підприємства в період кризи: маркетинговий аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 17-20
1557141
  Золотаревська Любов Ярославівна Управління діяльністью інноваційних фондів : Дис....канд. економ. наук: 08.06.02 / Золотаревська Любов Ярославівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 220л. + Додатки: л.171-220. – Бібл.:л.163-170
1557142
  Пелехата О. Управління документними комунікаціями за допомогою мережних технологій // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 3 (188). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326
1557143
  Спрінсян В.Г. Управління документообігом як складовою документаційного менеджменту // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 52-58


  У статті розглядаються принципи управління документообігом у системі документаційного менеджменту, маршрут руху документів, доцільність упровадження системи електронного документообігу.
1557144
  Драч І. Управління дослідницькою діяльністю в системі університетського врядування: характеристика та закономірності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 3 (70). – С. 60-65. – ISSN 2078-1016
1557145
  Ілляшенко К.В. Управління екологічними витратами на підприємствах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-57. – Бібліогр.: Літ.: 2 п. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Присвячено питанням обліку і плануванню екологічних витрат. Розглянуто поняття, класифікація і напрями удосконалення системи обліку природоохоронних витрат на підприємстві. Обґрунтовано необхідність упровадження на підприємстві еколого-економічного ...
1557146
  Шолойко А.С. Управління екологічними ризиками в Україні на мікро- та макрорівні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – C. 21-25. – ISSN 2306-6814
1557147
  Стрільчук В.М. Управління екологічними ризиками у нових організаційних структурах природокористування // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 125-135. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1557148
  Бутрим О.В. Управління екологічною безпекою в регіонах України // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 129-132. – ISBN 0201-8683
1557149
  Башкатов О.М. Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м.Тираспіль) : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Башкатов О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1557150
  Шмандій Володимир Михайлович Управління екологічною безпекою на регіональному рівні (теоретичні та практичні аспекти) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Шмандій В.М.; Укр. науково-дослід. ін-тут еколог. проблем. – Харків, 2003. – 36с. – Бібліогр.: 33 назв.
1557151
  Бредун В.І. Управління екологічною безпекою сейсмотехнонавантаженого регіону : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бредун Віктор Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1557152
   Управління екологічною діяльністю = Environment management activity : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / [Гриценко А.В. та ін.] ; за заг. ред. Максименко Н.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Коміс. з екології, охорони навколиш. середовища та збаланс. природокористування наук.-метод. ради МОНМС України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 335, [1] с., [10] арк. фотогр. : іл., табл., мапи. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці модулів. – (Навчально-наукова серія "Бібліотека еколога" / [редкол.: Бондарь О.І. та ін.])
1557153
  Судакова О.І. Управління екологічною складовою економічної безпеки промислових підприємств // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 54-60. – (Економічні науки)
1557154
  Савенко Р.Г. Управління еколого-економічним потенціалом регіональних ресурсів природокористування // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 74-80. – ISSN 2218-1199
1557155
  Петрушенко М.М. Управління еколого-економічними конфліктами в контексті теорії оптимальних механізмів розподілу ресурсів / М.М. Петрушенко, Г.М. Шевченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 3 (141). – С. 186-192 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1557156
  Сизоненко О. Управління еколого-економічними процесами промислових підприємств // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 28-31. – ISSN 1728-9343
1557157
  Пашков А.П. Управління еколого-економічною безпекою на засадах ризик-орієнтованого підходу / А.П. Пашков, Л.А. Щаслива // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 9, вересень. – С. 32-35 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1557158
  Іляшенко А.Х. Управління економічним зростанням при реалізації грошово-кредитної політики // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 130-137. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1557159
  Дергалюк М.О. Управління економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 60-64 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1557160
  Макаренко М.В. Управління економічним потенціалом регіону як основою формування конкурентних переваг регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 217-224. – ISSN 1993-6788


  Досліджено сутність поняття економічного потенціалу, розглянуто головні складові такого потенціалу, розроблено методи управління економічним потенціалом.
1557161
  Вербицька Г.Л. Управління економічним ризиком : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 34-41 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв.
1557162
  Малишівський Т. Управління економічним розвитком громади крізь призму концепції "місцевого економічного розвитку" / Т. Малишівський, В. Стефінін // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 66-75. – ISSN 2409-9260
1557163
  Солодовник Г.В. Управління економічним та інформаційним ризиками : навч. посібник для студентів екон. і техн. спец. / Г.В. Солодовник ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2018. – 151, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-149. – ISBN 978-617-7645-15-2
1557164
  Гуткевич С.О. Управління економічними ресурсами підприємства / С.О. Гуткевич, О.І. Шаманська // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 99-105. – ISSN 1993-6788
1557165
   Управління економічними ризиками у міжнародному маркетингу / Т.І. Якимчук, Т.В. Кузнєцова, О.Ю. Лесняк, О.А. Стахів // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – C. 492-499. – (Економічні науки ; вип. 4 (92)). – ISSN 2306-5478
1557166
  Пономарьова Н. Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку : події // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 64. – ISSN 1810-3944
1557167
  Маркова Є.Ю. Управління економічною безпекою в стратегії розвитку рибодобувних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 30-36 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1557168
  Колісніченко П.Т. Управління економічною безпекою на малих та середніх підприємствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 22-27. – ISSN 2306-6792
1557169
  Штангрет А.М. Управління економічною безпекою підприємств авіаційної галузі : монографія / А.М. Штангрет. – Львів : Українська академія друкарства, 2011. – 250, [20] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 247-248. – ISBN 978-966-322-240-0
1557170
  Ляшенко О.М. Управління економічною безпекою підприємств в умовах гібридної війни // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 61-68. – ISSN 2222-8810
1557171
  Войнаренко Михайло Управління економічною безпекою підприємств на основі оцінки відхилень порогових показників / Войнаренко Михайло, Яременко Оксана // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 60-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті пропонується механізм побудови управління економічною безпекою машинобудівного підприємства на основі відхилень від нормативних показників, що дасть можливість швидко встановити проблеми у діяльності та вжити термінових заходів щодо їх усунення.
1557172
  Бовсуновська Г.С. Управління економічною безпекою суб"єктів підприємництва в умовах невизначеності (на прикладі страхових компаній) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 186-191. – ISSN 2222-4459
1557173
  Гончаров Ю.В. Управління економічною безпекою сфери вищої освіти та вибір моделі оцінки якості освітнього процесу // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 142-147. – (Серія "Економіка")


  "...В статті розглянуто управління економічною безпекою сфери вищої освіти та здійснено вибір моделі оцінки якості освітнього процесу."
1557174
  Пилипенко А.А. Управління економічною безпекою функціонування та розвитку інтегрованої структури бізнесу: архітектурне моделювання та організація обліку // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (86). – С. 71-80. – ISSN 1683-1942
1557175
  Турський І.В. Управління економічною власністю в посттрансформаційній економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 8. – С. 54-63. – ISSN 1993-6788
1557176
  Гавриленко О. Управління екосистемними послугами: стратегія запровадження в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 29-35. – (Географія ; вип. 1 (70)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано концепцію екосистемних послуг і механізми запровадження платежів за такі послуги. Досліджено наявність в Україні передумов для включення екосистемних послуг у систему економічних відносин. Обґрунтовано першочерговість проведення ...
1557177
  Свергунов О.О. Управління експортною політикою у сфері військово-технічного співробітництва в умовах криз: світовий досвід та Україна // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 3 (32). – С. 166-176. – ISSN 2306-5664
1557178
  Скрипніченко Олег Петрович Управління експортом промислового підприємства на засадах маркетингу (на матеріалах українських товаровиробників-експортерів) : Дисертація...кандидата економічних наук Спеціальність 08.02.03 / Скрипніченко Олег Петрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 218л. + Додатки:л.181-218. – Бібліогр.:л.170-180
1557179
  Руденко Л. Управління екстернальними потоками операційних капіталів транснаціональних корпоративних структур : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 47-65 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1557180
  Мироненко М.А. Управління енергетичним підприємством на основі принципів концепції ощадливого виробництва / М.А. Мироненко, О.В. Кириченко, С.О. Свіренко. – Дніпро : Ліра, 2018. – 98, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 92-96. – ISBN 978-966-981-098-4
1557181
  Миколюк О.А. Управління енергетичною безпекою підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Миколюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 53 назви
1557182
   Управління енергозберігаючими технологіями в Україні та світі: методологія та практика : колектив. монографія : присвяч. 100-річчю Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918-2018) / [С.О. Смирнов, R. Dziuba, М.М. Бабенко та ін. ; за заг. ред. д-ра фіз.-мат. наук, проф. С.О. Смирнова] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : АКЦЕНТ ПП, 2017. – 195, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. в кінці кн. - Присвяч. 100-річчю Дніпропетр. нац. ун-ту ім. Олеся Гончара (1918-2018). - Текст укр., рос. та пол. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-921-102-6
1557183
  Кіссе А.І. Управління етнічними конфліктами: визначення поняття, особливості та підходи // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 676-682. – ISSN 1563-3349
1557184
  Корнієнко І.В. Управління ефективністю автоматизованого кадастрового офісу // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 10-15 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2524-0102
1557185
  Лесюк В.С. Управління ефективністю використання машинно-тракторного парку аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 15, серпень. – С. 74-80 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1557186
  Надворний О.Б. Управління ефективністю діяльності промислових підприємств в сучасних економічних умовах // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 77-80
1557187
  Жихарцева О.О. Управління ефективністю діяльності фінансово-промислових груп та напрями його вдосконалення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 114-119. – ISSN 2308-1988
1557188
  Попова О. Управління ефективністю інвестиційного проекту на промисловому підприємстві // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.98-102. – ISBN 966-654-085-1
1557189
  Палійчук О.О. Управління ефективністю підприємства на основі впровадження ВРМ-систем // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 142-146


  Інформаційні технології створюють принципово нові моделі управління, прогнозування, планування і стають вирішальним чинником економії часу та підвищення продуктивності праці.
1557190
  Копитко С.Б. Управління ефективністю системи захисту комп"ютерної інформації як задача динамічного програмування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 255-261 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1557191
   Управління ефективністю функціонування і розвитку підприємств : монографія / [Г.О. Швиданенко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 397, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 369-397. – ISBN 978-966-926-146-5
1557192
  Чернецька Ю.В. Управління ефективністю функціонування систем розподілу електричної енергії в умовах стимулюючого регулювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Чернецька Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1557193
  Чорненька О.Б. Управління заборгованістю як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 170-178. – ISSN 1998-6912
1557194
  Пендель Антоні Йозеф Управління загальноосвітніми навчальними закладами Польщі: стан та перспективи розвитку : Автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління: 25.00.02 / Пендель А.Й.; Львів. рег. ін-тут держ. управл. Нац. акад. держ. управл. при Презид. України. – Львів, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1557195
   Управління закладами і майном // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 липня (№ 26/27)


  Президент України Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законів України щодо ефективного управління майном закладів вищої освіти державної і комунальної форми власності» № 1557-IX, який Верховна Рада ухвалила 17 червня 2021 ...
1557196
  Летуновська Н.Є. Управління закладами соціального призначення промислового підприємства з урахуванням ціни та якості їхніх послуг // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 95-106. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1557197
  Рум"янцев А. Управління залученими інвестиціями при створенні спільних підприємств в Україні : аналізують науковці / А. Рум"янцев, С. Ніколаєва // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 2. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1557198
  Фомішина В.М. Управління заощадженнями у відтворенні основного капіталу національної економіки // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України. – Одеса, 2013. – Вип. 54. – С. 336-343
1557199
  Куницька О.М. Управління запасами з використанням сучасних підходів логістики та маркетингу / О.М. Куницька, Є.В. Мержиєвська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 193-197. – ISSN 0321-0499
1557200
  Будник В.А. Управління запасами підприємств з урухуванням вартості грошей за часом // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 27-28 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1557201
   Управління затратами підприємства : Монографія / Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін; Г.В. Козаченко, Ю.С. Погорелов, Л.Ю. Хлапьонов, Г.А. Макухін. – Київ : Лібра, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-7035-83-9
1557202
  Письменна Т. Управління збалансованістю страхового портфеля: дискурс в теорію та погляд на сучасну практику // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – С. 90-101. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1557203
  Малік М.Й. Управління земельними ресурсами аграрного сектору України: стан та пріоритетні напрями вдосконалення // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 5-11. – ISSN 2524-0455
1557204
  Юрченко І.В. Управління земельними ресурсами в контексті реалізації земельно-кадастрової політики Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 9 (275). – С. 63-69. – ISSN 2221-1055
1557205
  Семенчук І.М. Управління земельними ресурсами в умовах євроінтеграції / І.М. Семенчук, Т.І. Склярук // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 18-23. – ISSN 2306-6792
1557206
  Горлачук В.В. Управління земельними ресурсами об"єднаних територіальних громад у контексті децентралізації / В.В. Горлачук, О.В. Клименко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 20, жовтень. – С. 56-63. – ISSN 2306-6792
1557207
  Малий І.Й. Управління земельними ресурсами України: минуле та майбутнє / І.Й. Малий, К.В. Загребельна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 28-33 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1557208
  Мартин А. Управління земельними ресурсами: пріоритетні завдання на сучасному етапі реформ // Земельне право України : теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2009. – № 11. – С. 9-16
1557209
  Ступень М. Управління земельно-майновим комплексом у межах населених пунктів / М. Ступень, С. Малахова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 38-40 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1557210
   Управління землями під полезахисними лісовими насадженнями на місцевому рівні: децентралізаційні моделі / О.С. Дорош, В.А. Фоменко, Л.А. Гунько, В.А. Салюта // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3. – С. 6-17. – ISSN 2306-1677


  Вивчено стан ведення полезахисного лісорозведення в Україні та з"ясовано, що індиферентне ставлення з боку держави упродовж багатьох років до полезахисних лісових смуг призвело до кризової екологічної ситуації (маємо близько 15 млн га деградованих ...
1557211
  Мартин А.Г. Управління землями сільськогосподарського призначення державної власності: впровадження європейського досвіду / А.Г. Мартин, Б.М. Копайгора // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2014. – № 3. – С. 88-92. – ISSN 2310-4678
1557212
  Циганок В.І. Управління змагальним процесом у гандболі з використанням експрес-оцінок інтегральних показників змагальної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Циганок Владислав Іванович ; М-во освіти і науки України, Придніпров. держ. акад. фіз. культури і спорту. – Дніпро, 2021. – 26 с. – Бібліогр.: 12 назв
1557213
  Дорошук Г.А. Управління змінами на виробничому підприємстві: теоретичні засади та методичний інструментарій : монографія / Г.А. Дорошук, Г.О. Граціотова ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Освіта України, 2021. – 207, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 149-165. – ISBN 978-617-7366-78-1
1557214
  Артамощенко В.С. Управління змінами щодо розвитку системи військової освіти на засадах програмно-проектного менеджменту / В.С. Артамощенко, О.Ю. Фаворська // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 40-44. – ISSN 2618-1614
1557215
  Бутенко Н.Ю. Управління знаннями в корпораціях // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 414-419. – ISSN 2222-4459
1557216
  Тесля Ю.М. Управління знаннями в мета-методології управління проектами / Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна, Н.Ю. Єгорченкова // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2016. – № 4 (60). – С. 53-61. – ISSN 2222-8810
1557217
  Сікора Я.Б. Управління знаннями в процесі формування предметних компетентностей майбутніх учителів інформатики // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 220-226. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1557218
  Калінічева Г. Управління знаннями та інформацією як чинник забезпечення якості вищої освіти: зарубіжний досвід // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 4 (69). – С. 76-85. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1557219
  Артамонова Н.О. Управління знаннями як нова функція патентно-інформаційних підрозділів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 139-149. – ISBN 966-7352-66-8


  Досліджується система управління знаннями як теоретичний фундамент, що визначає розвиток інформаційно-бібліотечної науки, а також роль знання, менеджменту, інформаційних технологій, корпоративної культури в управлінні знаннями.
1557220
  Глушенкова А.А. Управління знаннями як фактор розвитку інтелектуального капіталу організації / А.А. Глушенкова, К.Ю. Мацько // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (39). – С. 36-40. – ISSN 2415-8089
1557221
  Пазізіна К. Управління зовнішнім боргом України в контексті подолання фінансово-боргових криз // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 127-131. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1557222
  Мукоїд С.Л. Управління зовнішнім боргом України у посткризовий період // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 307-309. – ISBN 978-617-7069-02-6
1557223
  Мєдвєдкова Н.С. Управління зовнішнім державним боргом у забезпеченні фінансової стабільності / Н.С. Мєдвєдкова, В.В. Копецький // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 39-46. – ISSN 2306-6814
1557224
  Сухарський В.С. Управління зовнішньоеконмічною діяльністю: теорія, методологія, практика / В.С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2001. – 284с. – ISBN 966-7692-73-6
1557225
  Дегтярев О.В. Управління зовнішньоекономіною діяльностю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізіції (на прикладі космічної галузі України) : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.03.03 / Дегтярев О.В.; Олександр Вікторович Дегтярєв; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1557226
  Огородник І.Л. Управління зовнішньоекономічними і валютними операціями в регіональних підрозділах комерційних банків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-73. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглянуто особливості управління зовнішньоекономічною діяльністю в регіональних відділеннях.
1557227
   Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Hавчальний посібник для студ.економ.ВУЗів і факультетів. – Київ : Віра-Р; Альтерпрес, 2000. – 448с. – ISBN 966-542-092-5
1557228
   Управління зовнішньоекономічною діяльністю : Hавчальний посібник для студ. економ. ВУЗів і фікультетів. – 2-е вид., випр. і доп. – Київ : Віра-Р, 2002. – 552с. – 33Упра Шифр дубл. – ISBN 966-7807-10-Х
1557229
   Управління зовнішньоекономічною діяльністю : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Дахно, , , Н.В. Альбіщенко, А.О. Жебровський, О.О. Кириленко, С.В. та ін. Коваленко; Дахно І.І., Альбіщенко Н.В., Жебровський А.О., Кириленко О.О., Коваленко С.В. та ін. ; за ред. І.І. Дахно. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 328 с. – ISBN 978-966-364-478-3
1557230
  Гобела В.В. Управління зовнішньоекономічною діяльністю & Management of foreign economic activity : навч. посібник / В.В. Гобела ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : ЛьвДУВС, 2021. – 243, [1] с. – Передм. парал. укр., англ. - Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 236-243 та в кінці частин. – ISBN 978-617-511-328-8
1557231
  Дегтярев Олександр Вікторович Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі космічної галузі України) : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Дегтярев О. В.; МНіОУ; ДНУ. – Дніпропетровськ, 2005. – 174 л. + Додатки: л.171-174. – Бібліогр.: л.156-170
1557232
  Дегтярев Олександр Вікторович Управління зовнішньоекономічною діяльністю високотехнологічних підприємств в умовах глобалізації (на прикладі космічної галузі України) : Автореф. дис. ... канд. економічних наук; 08. 02. 03 / Дегтярев О. В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібл.: 7 назв
1557233
  Гайдукова Т.П. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств промислової галузі (інституціональний контекст) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 61-64. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1557234
  Грущинська Н.М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств України в умовах становлення процесів митного регулювання з країнами Центрально-Східної Європи : міжнародні економічні зв"язки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 7. – С. 101-108. – Бібліогр.: 17 назв
1557235
  Овсієнко А.М. Управління зовнішньоекономічною діяльністю суб"єктів господарювання // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 123-128. – ISSN 2306-546X
1557236
  Башинська Г.І. Управління зовнішньоекономічною діяльністью транснаціональних корпорацій. : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / БАшинська Г.І. ; Ін-т міжнар. відносин КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 190 л. – Бібліогр.:л.174-190
1557237
  Старченко В.Д. Управління і госпрозрахунок / В.Д. Старченко. – К, 1975. – 48с.
1557238
  Камбур Н.О. Управління і право в інституціоналізації освітиіфілософські смисли // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 42-56. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1557239
  Головня О.М. Управління інвестиційним кліматом: інтереси держави, регіонів і підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 256-261 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1557240
  Ребенок А.В. Управління інвестиційним проектом як інструментом реалізації стратегії підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 154-159. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено проблему управління стратегією підприємства на основі проектного підходу. Для підвищення ефективності управління розроблено математичний апарат та програму оцінки рівня відхилень у процесі виконання проекту як інструменту реалізації ...
1557241
  Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом / А.А. Пересада. – Київ : Лібра, 2002. – 472с. – ISBN 996-7035-48-4
1557242
  Свінцицька О.М. Управління інвестиційним процесом у видавничо-поліграфічній галузі : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 49-53 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1557243
  Бойко А.В. Управління інвестиційним розвитком у контексті підвищення конкурентоспроможності економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-127.
1557244
  Білоног Т.В. Управління інвестиційними проектами промислового підприємства на засадах програмно-цільового методу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 106-110. – ISSN 1993-6788


  Обгрунтовано необхідність застосування програмно-цільовиого методу в управлінні проектами підприємства. Розкрито процес розробки інвестиційної програми підприємства.
1557245
  Підхомний О.М. Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.М. Підхомний. – Київ : Кондор, 2003. – 184с. – ISBN 966-7982-44-0
1557246
  Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 228 л. – Додатки: л. 224-228. – Бібліогр.: л. 211-223
1557247
  Карпінський Р.Л. Управління інвестиційними ризиками підприємства в кризових умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карпінський Роман Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: Бібілогр.: 15 назв
1557248
  Ковтун Е.О. Управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – C. 77-79. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1557249
  Дамаскіна М.В. Управління інвестиційними ризиками транснаціональних корпорацій в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 39-43.
1557250
  Вербівська Л.В. Управління інвестиційно-інноваційними ресурсами підприємств у реаліях цифрової економіки / Л.В. Вербівська, І.В. Заїчко, Н.М. Тимченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – C. 67-73. – ISSN 2306-6814
1557251
  Рубіш М.А. Управління інвестиційно-проектною діяльністю підприємств // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 302-305. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1557252
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств / С.В. Герасимова. – Київ : Знання, 2006. – 407с. – ISBN 966-346-266-3
1557253
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств в умовах ринкової трансформації економіки : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. : 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Герасимова С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 474л. + Додатки : л.448-474. – Бібліогр. : л.410-447
1557254
  Герасимова С.В. Управління інвестиційною діяльністю акціонерних товариств промисловості: проблеми та особливості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-6.
1557255
  Мостенець А.В. Управління інвестиційною діяльністю банку / А.В. Мостенець, В.Е. Петренков // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 284-288. – ISSN 2222-4459
1557256
  Вишивана Б.М. Управління інвестиційною діяльністю в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 10. – С. 82-88
1557257
  Кухта П.В. Управління інвестиційною діяльністю підприємств України : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кухта П. В. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1557258
  Наумова О. Управління інвестиційною діяльністю підприємства в умовах кризових явищ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 32-35. – (Економіка ; вип. 4 (181)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль інвестицій в діяльності підприємства в умовах кризових явищ. Визначено фактори, які чинять на них вплив. Виявлено сучасні тенденції здійснення інвестиційної діяльності вітчизняними підприємствами, зокрема, викладено проблеми захисту ...
1557259
  Удалих О.О. Управління інвестиційною діяльністю промислового підприємства : Навчальний посібник для вищ. навч. закл. / О.О. Удалих; МОНУ; Макіївський економіко-гуманітарний інститут. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 292с. – ISBN 966-364-126-6
1557260
  Денисенко А.А. Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств : Дис. ... канд. економ. наук. Спец. 08.06.01- економіка, організація і управління підприємствами / Денисенко А.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 201 л. + Додатки. – Бібліогр.: л. 184-201
1557261
  Денисенко А.А. Управління інвестиційною діяльністю сільськогосподарських підприємств : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.06.01 / Андрій Анатолійович Денисенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1557262
  Балацький О.Ф. Управління інвестиціями : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.Ф. Балацький, О.М. Теліженко, М.О. Соколов. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Суми : Університетська книга, 2004. – 232с. – ISBN 966-680-117-5


  Складається з двох частин. Для студентів економічних спеціальностей "Інвестування", "Інвестиційний менеджмент", "Інноваційний менеджмент"
1557263
  Захарова О.В. Управління інвестуванням у людський капітал: методологія, оцінка, планування : монографія / О.В. Захарова ; МОНУ ; Держ. вищий навч. заклад ; Донецьк. нац. техн. ун-т. – Донецьк : ДонНТУ, 2010. – 378 с. : табл. + Додатки: с. 363-377. – До 90-річчя Донецького нац. технічного ун-ту. – Бібліогр.: с.320-362. – ISBN 978-966-377-103-8
1557264
  Швиданенко Г.О. Управління інноваційним контуром розвитку підприємства / Г.О. Швиданенко, К.С. Бойченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 125-132. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1557265
  Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком : навч. посібник для студ. ВНЗ / С.М. Ілляшенко. – Вид. 3-тє , стер. – Суми : Університетська книга, 2014. – 324, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин. – ISBN 978-966-680-184-1
1557266
  Кулагіна Т.В. Управління інноваційним розвитком закладу освіти // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 17-19. – ISBN 978-966-698-283-7
1557267
  Горячева К. Управління інноваційним розвитком підприємства із застосуванням технополісної концепції / К. Горячева, О. Звоненко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 19-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті подаються результати досліджень у галузі інноваційного розвитку й управління інноваційними процесами. Описується технополісна модель інформаційного забезпечення інноваційного розвитку. Викладена конце пція побудови галузевих і ...
1557268
  Альошин С.Ю. Управління інноваційним розвитком підприємства на засадах контролінгу: теоретичний аспект // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 1 : Нетарифний протекціонізм у країнах ЄС та Україні. – С. 208-216. – ISSN 2222-4459
1557269
  Краснопольський Д.С. Управління інноваційним розвитком України на основі зарубіжного досвіду // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 120-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Економіка" ; № 1 (51)). – ISSN 2310-0672
1557270
  Ілляшенко С.М. Управління інноваційним розвитком: проблеми, концепції, методи : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / С.М. Ілляшенко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 278с. – ISBN 966-680-080-2


  Розглядаються теоретичні і методичні основи управління на ринкових засадах процесами інноваційного розвитку господарюючих суб"єктів у нестабільному ринковому середовищі перехідної економіки
1557271
  Паливода О.М. Управління інноваційними перетвореннями на підприємствах легкої промисловості: проблеми та шляхи вирішення : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 101-109 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1557272
  Фірсова С. Управління інноваційними підприємствами в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 102-106. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми становлення і розвитку інноваційних підприємств діяльність яких направлена на забезпечення сталого розвитку економіки України. Пропонуються шляхи вирішення цих проблем This article is dealt with problems of formation and ...
1557273
  Кальний С.В. Управління інноваційними проектами : конспект лекцій / Кальний С.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. менеджменту інновац. та інвестиц. діяльності. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – 97, [1] с. : іл. – Ключові поняття та терміни: с. 90-96. – Бібліогр.: с. 96-97. – ISBN 978-617-646-400-6
1557274
  Цюцюра С.В. Управління інноваційними проектами модернізації підприємств енергоємних галузей : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.22 / Цюцюра С.В.; МОіНУ; Київський нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 27 назв
1557275
  Гудзь О.Є. Управління інноваційними ризиками підприємств ТК // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 16-20
1557276
  Гардабхадзе І.А. Управління інноваційністю проектної діяльності магістрів спеціалізації "дизайн одягу" // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 10 : Технічна естетика. – С. 22-32. – ISSN 2415-8151
1557277
  Зоргач А.М. Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємства: системний аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 165-169. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Проведено дослідження розвитку інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства як системи. Виділено складові системної структури та розкрито суть кожної з них. Проведено исследование развития инновационно-инвестиционной деятельности предприятия как ...
1557278
  Овчаренко Тетяна Сергіївна Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: 08.02.02 / Овчаренко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1557279
  Овчаренко Тетяна Сергіївна Управління інноваційно-інвестиційною діяльністю промислових підприємств : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.02 / Овчаренко Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 210 с. + Додатки: л. 160 - 210. – Бібліогр.: л. 148 - 160
1557280
  Мохамед Е.М. Управління інноваційною діяльністю в освіті // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : [про Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова] : матеріали доп. Звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2008 р., 5-6 лютого 2009 р. / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П. Драгоманова, 2009. – С. 144-148
1557281
  Кірдіна О.Г. Управління інноваційною діяльністю підприємств в умовах глобальної конкурентоспроможності / О.Г. Кірдіна, Ю.М. Уткіна, М.В. Кондратюк // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 193-200. – ISSN 2075-4892
1557282
  Коваленко О.В. Управління інноваційною діяльністю: шляхи вдосконалення : монографія / О.В. Коваленко, В.Л. Конащук, Л.А. Кромська ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – 143, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-143. – ISBN 978-966-8462-94-8
1557283
   Управління інноваційною економікою: стратегічні підходи до бізнес-процесів, кадрового менеджменту та конкурентоспроможності / О.М. Ложачевська, В.Є. Сафонова, І.А. Гнатенко, Т.А. Навроцька // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 14-19. – ISSN 2306-6792
1557284
  Сіренко Н.М. Управління інноваційною системою аграрного підприємства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 43-46
1557285
   Управління інноваціями в сучасній організації : Монографія. – Київ, 2006. – 359с. – ISBN 966-8939-069
1557286
  Веретнов В. Управління інноваціями непропорційного перестрахування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-31. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У cтaттi досліджуються чинники, що впливають на управління інноваціями непропорційного перестрахування, сутність іновацій непропорційного сгорахування, розгпядаються фактори впливу на ефективність управління інноваціями, бізнес система ...
1557287
  Клімова І. Управління інноваціями щодо забезпечення адаптації особистості до соціуму вищої школи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (89). – С. 62-65. – ISSN 1562-529Х


  "...Сутність запропонованих інновацій полягає в реалізації дидактичного принципу оптимізації змісту (елементи знань з"єднані найкоротшим логічним зв"язком). За допомогою певної побудови викладу навчального матеріалу профільного спрямування викладачі ...
1557288
  Мазур О.Є. Управління інституціональною динамікою: узагальнення сучасних підходів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2013. – № 3. – С. 254-260. – ISSN 2222-0712


  У результаті проведеного аналізу зроблено висновок, що в основу реформування системи вищої освіти має бути покладено гуманістичну парадигму, що базується на компетентнісному підході та передбачає використання сучасних (інноваційних) технологій навчання.
1557289
  Дубенюк О.О. Управління інтеграційними корпоративними структурами в Україні / О.О. Дубенюк, М.В. Шарко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 235-241. – ISSN 1562-0905
1557290
  Нагорна В.О. Управління інтелектуальним капіталом вищих навчальних закладів: теоретичні аспекти // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 111-118. – ISSN 2413-9610
1557291
  Городянська Л.В. Управління інтелектуальним капіталом і забезпечення підприємств інтелектуальними ресурсами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 1. – С. 127-132. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено економічний зміст категорій "інтелектуальний капітал", "інтелектуальні pecypcи" та взаємозв"язок між ними. Запропоновано відтворення інтелектуального капіталу на підприємстві здійснювати організованим шляхом із використанням ...
1557292
  Куденко Н. Управління інтелектуальним капіталом підприємства : Критика і бібліографія // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 86-88. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1557293
  Ілляшенко С.М. Управління інтелектуальним капіталом підприємства : монографія / Ілляшенко С.М., Голишева Є.О., Колодка А.В. – Суми : Триторія, 2017. – 356, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-97628-7-0
1557294
  Джемелінська Л.В. Управління інтелектуальною власністю в системі економічної безпеки промислового підприємства // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 90-94. – ISSN 2310-5534
1557295
  Стрижак О. Управління інтелектуальною власністю: регіональний аспект // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 23-32. – ISSN 1608-6422
1557296
  Круглікова В.В. Управління інтерактивними маркетинговими комунікаціями інтернет-магазину // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 47-50. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1557297
   Управління інформаційним забезпеченням підприємств туристського та готельного бізнесу / Н.М. Богдан, І.М. Писаревський, І.В. Сегеда, О.П. Колонтаєвський // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (52). – С. 100-107. – ISSN 2222-0712
1557298
  Кубявка М.Б. Управління інформаційними впливами на противника з врахуванням поточної ситуації // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 53. – С. 99-104. – ISSN 2524-0056
1557299
  Кунченко М.О. Управління інформаційними потоками в системі бюджетування підприємств торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 195-200. – ISSN 2222-4459
1557300
  Блиндюк В. Управління інформаційними потоками у сфері енергозберігаючої діяльності // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – C. 207-212. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 33)
1557301
  Самчинська Я.Б. Управління інформаційними технологіями - критичний бізнес-процес компанія // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 296-300 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1557302
   Управління інформаційними технологіями вищих навчальних закладів / О.В. Співаковський, Я.Б. Федорова, О.О. Глущенко, Н.А. Кудас; О.В. Співаковський, Я.Б.Федорова , О.О. Глущенко., Н.А. Кудас. – 2-е вид., доп. і переробл. – Херсон : Айлант, 2007. – 300с. – ISBN 966-630-003-6
1557303
  Богуславська О.В. Управління інцидентами інформаційної безпеки / О.В. Богуславська, М.Ю. Довбій // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 247-248
1557304
  Богуславська О.В. Управління інцидентами інформаційної безпеки / О.В. Богуславська, Ю М. Довбій, // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 247-248
1557305
  Вайсман О.О. Управління іпотечним житловим кредитуванням як інструмент забезпечення населення України житлом // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 27-31. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1557306
  Тимошенко Л.В. Управління кадровим забезпеченням підприємництва в Україні / Л.В. Тимошенко, О.О. Гришаніна, Л.В. Касьяненко // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 155-166. – ISSN 2073-9982
1557307
  Ніколаєнко Н. Управління кадровим потенціалом бібліотеки: функціональний підхід // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (285), квітень. – С. 10-15. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто різноманітні стилі управління в бібліотеках, Запропонованно такі стилі управління, яквиробник резулььаьу, адміністратор, підприємець, інтегратор та нові ролі бібліотекаря - фкасилітатор, тьютор, модератор
1557308
  Гриньова В.М. Управління кадровим потенціалом підприємства : монографія / Гриньова В.М., Писаревська Г.І. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 226, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 195-225. – Бібліогр.: с. 176-194. – ISBN 978-966-676-512-6
1557309
  Скрипник Н.А. Управління кадровим потенціалом стійкого інноваційного розвитку підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Скрипник Наталія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1557310
  Барбон О.В. Управління кадровими процесами в контексті реформування місцевого самоврядування // Актуальні проблеми вдосконалення публічного управління та адміністрування : зб. №8 матеріалів щоріч. наук.-практ. семінару, 22 квіт. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: М.П. Іщенко (голова) та ін.]. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2016. – С. 37-39. – ISBN 978-617-7274-42-0
1557311
  Черчик Л. Управління кадровою безпекою в системі менеджменту персоналу підприємства // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 57-61. – ISSN 2411-4014
1557312
  Гладун П.П. Управління каналами розподілу продукції як складова комерційного успіху підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 83-88 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1557313
  Пила В.І. Управління капіталізацією банків в умовах фінансової нестабільності / В.І. Пила, О.І. Копилюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 3-8
1557314
  Гриньова В.М. Управління кар"єрним зростанням персоналу підприємства : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.М., Небилиця О.А. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 178, [2] с. – Додатки: с. 149-177. – Бібліогр.: с. 134-148. – ISBN 978-966-676-549-2
1557315
  Літинська В.А. Управління кар"єрою персоналу : навч. посібник / Літинська В.А. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2015. – 187, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-513-333-0
1557316
  Савостін-Косяк Управління кваліфікацією майстрів-приймальників шляхом впровадження елементів дистанційного навчання / Савостін-Косяк, О.І. Глига // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспорт. ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2018. – Вип. 6. – С. 153-159. – ISSN 2413-0966
1557317
  Лук"янов Дмитро Олександрович Управління ключовою інформацією в системах захисту групових комунікацій : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.03 / Лук"янов Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 137л. + Додатки: л.131-137. – Бібліогр.: л.115-130
1557318
  Галенко С.М. Управління комунальними підприємствами: проблеми та шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 96-97
1557319
  Борсук Н.Я. Управління комунальною власністю в Україні: адміністративно-правові аспекти : монографія / Н.Я. Борсук. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 327, [1] с. – Бібліогр.: с. 292-325 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-722-1
1557320
  Лисицін Б.О. Управління комунікаціями в проекті створення CALL-центру високотехнологічної компанії // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 104-107
1557321
  Павлюк А.А. Управління конкурентними перевагами країни в умовах глобальної нестабільності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (9). – С. 122-124. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1557322
  Легомінова С.В. Управління конкурентними перевагами підприємств // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (26). – С. 69-76. – ISSN 2415-8089
1557323
  Євтушенко Н.О. Управління конкурентними перевагами підприємства в кризових умовах / Н.О. Євтушенко, А.А. Зазимко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 37-41. – ISSN 2415-8089
1557324
  Легомінова С.В. Управління конкурентними перевагами телекомунікаційних підприємств: теорія і методологія : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Легомінова Світлана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1557325
  Кривоберець М.М. Управління конкурентними перевагами туристичних операторів України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривоберець Марина Миколаївна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1557326
   Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств : монографія / А.С. Кобець, І.І. Вініченко, А.О. Сітковська, Ж.В. Крючкова ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Київ : ДКС центр, 2018. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 170-197. – ISBN 978-617-7300-22-8
1557327
  Грановська В.Г. Управління конкурентоспроможністю аграрних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Грановська Вікторія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т. – Дніпро, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
1557328
  Кравченко О.І. Управління конкурентоспроможністю вищих навчальних закладів у країнах Європейського Союзу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 228-234. – ISSN 2227-2844


  Розглянуто сутність та значення конкурентоспроможності вищих навчальних закладів Європейського Союзу. Визначено заходи щодо залучення контингенту з інших країн, які полягають у створення специфічних агенцій з вербування студентів з інших навчальних ...
1557329
  Косарєв В.М. Управління конкурентоспроможністю вищого навчального закладу на основі системного підходу // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 96-102.
1557330
  Гринькевич О.С. Управління конкурентоспроможністю вищої освіти в Україні : інституційний аналіз і моніторинг ; монографія / О.С. Гринькевич ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2018. – 461, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 346-385 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0442-9
1557331
  Голосов Олександр Олександрович Управління конкурентоспроможністю зернового комплексу України на світовому ринку : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Голосов О.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 214 л. + Додатки: л.205-214. – Бібліогр.: л.191-204
1557332
  Голосов О.О. Управління конкурентоспроможністю зернового комплексу України на світовому ринку : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.02.03 / Олександр Олександрович Голосов; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1557333
  Жигулін О.А. Управління конкурентоспроможністю підприємств аграрного сектору: інноваційно-креативний підхід // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 39-44. – ISSN 2306-6792
1557334
  Капуста З.М. Управління конкурентоспроможністю підприємств АПК на ринках країн ЄС / З.М. Капуста, А.В. Огієнко, М.М. Огієнко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 118-121. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Сучасний рівень розвитку агропромислового комплексу має недостатній рівень та характеризується низкою негативних тенденцій. Проблема якості та конкурентоспроможності вітчизняної сільськогосподарської продукції є однією з основних проблем цивілізованого ...
1557335
  Чубірка С.С. Управління конкурентоспроможністю підприємства / С.С. Чубірка, А.Г. Лизанець // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – № 17 (12). – С. 179-186. – ISSN 2311-8164
1557336
  Геращенко І.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства / І.О. Геращенко, О.О. Шмадченко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 50, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (11-13 червня 2015 р., м. Харків). – C. 297-301. – ISSN 2075-4892
1557337
   Управління конкурентоспроможністю підприємства : навч. посібник / [Г.З. Леськів, В.І. Франчук, Г.Я. Левків, В.В. Гобела] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 219, [1] с. : іл., табл. – На тит. арк. авт. не зазнач. - Термінол. словник: с. 208-216. – Бібліогр.: с. 217-219. – ISBN 978-617-511-363-9
1557338
  Фірсова С. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах маркетингової орієнтації / С. Фірсова, К. Литвин // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 39-45 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1606-3732
1557339
  Євтушенко Н.О. Управління конкурентоспроможністю підприємства в умовах стратегічних змін / Н.О. Євтушенко, М.В. Байдін // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 32-36. – ISSN 2415-8089
1557340
  Головкова Л.С. Управління конкурентоспроможністю потенційних можливостей підприємств в умовах кризи / Л.С. Головкова, Г.В. Омельчак // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 47-52. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1557341
  Яворський О.С. Управління конкурентоспроможністю продукції вітчизняних підприємств в умовах загострення конкуренції // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 4-12
1557342
  Чепіжко О.В. Управління конкурентоспроможністю промислових підприємств в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чепіжко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1557343
  Акімова Л.М. Управління конкурентоспроможністю промислового підприємства : монографія / Л.М. Акімова, М.В. Корж, І.В. Чуб ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ : Редакційно-видавничий відділ Національного університету водного господарства та природокористування, 2017. – 120, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 115-120. – ISBN 978-966-327-358-7
1557344
  Мельник Л.Г. Управління конкурентоспроможністю фірми в ринкових умовах / Л.Г. Мельник, О.В. Кубатко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 127-135


  Проведено ретроспективний аналіз розвитку конкурентної політики фірми. Розглянуто методи добросовісної та недобросовісної конкуренції.
1557345
   Управління конфліктами : текст лекцій : навч. посібник / [Жаворонкова Г.В. та ін.]. – Київ : Кондор, 2010. – 170, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 169-170. – ISBN 978-966-351-318-8
1557346
   Управління конфліктами : збірник тренінгових вправ : навчальний посібник / Ємельяненко Л.М. [ та ін. ] ; за ред. Л.М. Ємельяненко, О.В. Корчевної О.В. ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 424 с. – ISBN 978-966-483-064-2
1557347
  Хмурова В.В. Управління конфліктами на підприємствах сфери послуг / В.В. Хмурова, О.С. Новак // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2014. – Вип. 1 (23). – С. 106-113 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1557348
  Назарова Г.В. Управління корпоративним пенсійним фондом : монографія / Назарова Г.В., Цюрко І.А. – Харків : ХНЕУ, 2012. – 218, [2] с. : іл., табл. – Додатки: с. 191-218. – Бібліогр.: с. 173-190. – ISBN 978-966-676-528-7
1557349
  Птащенко Л.О. Управління корпоративними фінансами : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Птащенко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 296с. – ISBN 978-966-364-565-0
1557350
  Довгань Л.Є. Управління корпораціями / Л.Є. Довгань, В.В. Пастухова, Л.М. Савчук ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2004. – 233, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-230. – ISBN 966-622-164-0
1557351
   Управління корпораціями : навч. посібник / [З.С. Шершньова та ін.] ; за ред. З.Є. Шершньової, А.Є. Черпак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 695, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 627-629. – Бібліогр.: с. 609-626. – ISBN 978-966-483-689-7
1557352
  Чайка Г. Управління креативністю як механізм підвищення конкурентоспроможності організації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (144). – С. 44-57. – ISSN 1605-2005
1557353
  Дзюблюк О. Управління кредитним процесом комерційних банків у контексті мінімізації кредитного ризику із використанням новітніх фінансових інструментів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
1557354
  Антонюк Г. Управління кредитним ризиком в банківській діяльності // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 155-157. – ISSN 1815-3232
1557355
  Козинець Д.М. Управління кредитними ризиками банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 431-433. – ISBN 978-966-188-219-4
1557356
  Люта О.В. Управління кредитними ризиками в процесі формування доходів кредитних спілок / О.В. Люта, Н.Г. Пігуль // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 196-203
1557357
  Кудрявцев П.М. Управління кредитними ризиками комерційного банку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 321-325. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1557358
  Чегель Ю. Управління кредитними ризиками та якість кредитного портфеля // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 105
1557359
  Лахтадир С.І. Управління кредитною діяльністю комерційного банку / С.І. Лахтадир, О.С. Харлашкіна // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 445-447. – ISBN 978-966-188-219-4
1557360
  Шелухін М. Управління кримінологічною безпекою на транспорті // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 11. – С. 145-151. – ISSN 0132-1331
1557361
  Калініна Л.М. Управління культурним розвитком особистості в змісті підручника для керівників сфери освіти / Л.М. Калініна, Д.О. Козлов // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 109-122. – ISBN 978-966-644-526-4. – ISSN 2411-1309
1557362
  Колодізєва Т.О. Управління ланцюгами поставок : навч. посібник / Т.О. Колодізєва ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 163, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 152-161. – ISBN 978-966-676-641-3
1557363
  Ларіонова К.Л. Управління ліквідністю банків України в сучасних умовах: нормативний аспект / К.Л. Ларіонова, Т.В. Донченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 76-82. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1557364
  Галайко Н.Р. Управління ліквідністю банку в сучасних умовах // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 2 (68). – С. 185-192. – ISSN 1562-0905
1557365
  Золотарьова О. Управління ліквідністю комерційного банку в контексті забезпечення його фінансової стійкості та надійності / О. Золотарьова, Н. Фролова, К. Чернецька // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 122-126. – ISSN 1993-0259
1557366
  Шкуренко О.В. Управління логістичним забезпеченням розвитку інноваційного співробітництва в умовах циркулярної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Шкуренко Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2021. – 45 с. – Бібліогр.: 54 назв
1557367
  Новопісна К. Управління логістичними витратами на українських підприємствах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 52-58. – ISSN 1728-9343
1557368
  Чухлатий А.В. Управління логістичними потоками в формуваннях національної гвардії України // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 69. – С. 52-58. – ISSN 2075-4892
1557369
  Коніщева Н. Управління логістичною діяльністю вугільного підприємства / Н. Коніщева, Н. Трушкіна // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 57-67. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1557370
  Зеленко О. Управління логістичною діяльністю сільськогосподарських підприємств // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 3 (11). – С. 63-66. – ISSN 2411-4014
1557371
  Любохинець Л.С. Управління людським капіталом в умовах інноваційного економічного розвитку: світова та національна практика // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 7-14. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1557372
  Журавльова І.В. Управління людським капіталом підприємства : Наукове видання / Журавльова І.В., Кудлай А.В. – Харків : ХНЕУ, 2004. – 284с. – ISBN 966-676-114-9
1557373
  Ревуцька Л.Є. Управління людським капіталом підприємства в сучасних умовах // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Якименко Н.В., Горелов Д.О. [та ін.]. – Харків, 2014. – Вип. 46, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами десятої науково-практичної міжнародної конференції "Проблеми міжнародних транспортних коридорів та корпоративної логістики", (5-7 червня 2014 р., м. Харків). – С. 51-51. – ISSN 2075-4892
1557374
  Грішнова О. Управління людським капіталом у контексті реалізації інноваційної стратегії підприємства / О. Грішнова, Н. Полив"яна // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 37-41.
1557375
  Замараєв А.В. Управління людським потенціалом в умовах реформування державної служби // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 119-121
1557376
  Пашко Л.А. Управління людськими ресурсами як виклик сучасності // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 81-87. – ISBN 966-614-021-7
1557377
  Мельник О. Управління майновими правами суб"єктів авторських і суміжних прав: проблемні питання. // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 6. – С.90-93. – ISSN 0132-1331
1557378
  Кравчук О.О. Управління майном державної власності: функціональний аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 202-208. – ISSN 1026-9932
1557379
   Управління майном по-новому // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 21 червня (№ 23)


  Верховна Рада удосконалила управління майном закладів вищої освіти державної та комунальної форм власності.
1557380
  Щербина В.С. Управління майном: поняття та зміст / В.С. Щербина, Т.В. Боднар // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 1 (73). – С. 6-17. – ISSN 2078-9165
1557381
  Турський І. Управління малим підприємством як економічна категорія // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 1. – С.111-115. – ISBN 966-654-085-1
1557382
  Красовська О.Ю. Управління маркетинговими інструментами промислового підприємства: теорія, методологія та практика / Красовська Олена Юріївна ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ : ДКС центр, 2020. – 288, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-268. – ISBN 978-617-7300-60-0
1557383
  Платонова Віра Віталіївна Управління маркетинговими стратегіями міжнародних платіжних систем країн Центральної та Східної Європи : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Платонова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1557384
  Савич О.П. Управління маркетинговою діяльністю автовиробників на світовому ринку : монографія / О.П. Савич ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2017. – 244, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 237-244. – ISBN 978-966-926-147-2
1557385
  Лазоренко Л.В. Управління маркетинговою діяльністю підприємства // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 13-17. – ISSN 2415-8089
1557386
  Савін Кирило Сергійович Управління маркетингом банківських установ у країнах Європейського Союзу ( на матеріалах німецької банківської системи) : Автореф. дис. ... економ. наук: 08.02.03 / Савін К.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1557387
  Савін Кирило Сергійович Управління маркетингом банківських установ у країнах європейського союзу (на матеріалах німецької банківської системи) : Дисертація ...кандидата економічних наук Спеціальність 08.02.03 / Савін Кирило Сергійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 201л. + Додатки: 1-13. – Бібліогр.:л.186-201
1557388
  Воротіна Л.І. Управління маркетингом в умовах розвитку різних видів підприємств / Л.І. Воротіна, Л.С. Кудіна // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 63-69. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 5)


  Здійснена спроба проаналізувати взаємозв"язок відносин власності, ринку та маркетингу. Значна увага приділена маркетингу як концепції, на принципах якої мають будувати свою діяльність різні види підприємств в умовах ринку.
1557389
  Краус К.М. Управління маркетингом малих торговельних підприємств : монографія / Краус Катерина Миколаївна. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 213, [15] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-172. – ISBN 978-611-01-0764-8
1557390
  Краус К.М. Управління маркетингом малого торговельного бізнесу: концепції, організація, домінанти розвитку : монографія / Катерина Миколаївна Краус ; М-во освіти і науки України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Полтава : Дивосвіт, 2013. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-633-082-0
1557391
  Карпенко Н.В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу : монографія / Н.В. Карпенко ; МОНУ ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-7971-52-6
1557392
  Тарасюк А.В. Управління маркетингом як інструмент підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (297). – С. 101-106. – ISSN 2221-1055
1557393
  Зубарєва М.А. Управління масами в епоху суспільства споживання // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (118), лютий. – С. 63-67. – ISSN 2077-1800
1557394
  Зінов П.І. Управління матеріальним забезпеченням в органах внутрішніх справ : монографія / П.І. Зінов. – Харків : Золота миля, 2013. – 190, [2] с. – Бібліогр.: с. 165-183 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-11-5
1557395
  Шарко В.В. Управління матеріальними потоками на основі логістичної системи: товарознавчий підхід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 179-184. – (Економічні науки ; № 5, т. 2). – ISSN 2226-9150
1557396
   Управління матеріальними ресурсами : енциклопед. словник / [Антонюк О.В. та ін.] ; за ред. Г.В. Щокіна, О.В. Антонюка, М.Ф. Головатого, М.О. Копнова ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал, 2009. – 375, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-608-857-7
1557397
  Іжевський П.Г. Управління мережевою взаємодією в бізнес-системах та бізнес-процесах підприємств АПК : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Іжевський Павло Григорович ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1557398
  Шишолін А.П. Управління міжнародним трансфером знань у закладах вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шишолін Андрій Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1557399
  Каніщенко О. Управління міжнародними брендами: фактор "високих мотивацій" / О. Каніщенко, Т. Доця // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 2 (60). – С. 32-35. – ISSN 1606-3732
1557400
  Савчук В.П. Управління міжнародними інвестиційними проектами : навч. посібник / В.П. Савчук, С.І. Прилипко, О.Г. Величко ; за заг. ред. С.І. Прилипка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 469, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-691-0
1557401
  Грицишин А.Т. Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Грицишин Анна Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 234, [3] арк. – Додатки: арк. 216-234, [3]. – Бібліогр.: арк. 192-215
1557402
  Грицишин А.Т. Управління міжнародними резервами в країнах Центральної та Східної Європи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Грицишин Анна Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1557403
  Дунська А.Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 104-109. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1993-6788
1557404
  Колесник Ю.В. Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-7
1557405
   Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.Ю. Сіваченко, Ю.Г. Козак, Ю.І. Єхануров, Ю.В. Макогон, Д.В. та ін. Побережний; МОНУ; За ред.: Сіваченка І.Ю. та ін. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 456с. – ISBN 966-364-209-2
1557406
   Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства (організації) : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 186 с. – ISBN 966-8253-18-3
1557407
  Добржанський С. Управління міст Правобережної України другої половини XIX - початку XX ст.: сучасні дослідницькі пріоритети та історіографічні оцінки // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 14-19
1557408
  Семенова Т.М. Управління місцевими фінансами в умовах децентралізації (на прикладі району) : дис. ... д-ра філософії : 281 ; 28 / Семенова Тетяна Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 227 арк. – Додатки: арк. 197-227. – Бібліогр.: арк. 174-196
1557409
  Дрогобецький І. Управління муніципальною власністю в Україні та окремих країнах світу: суть, інструментарій // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (103), січень - березень. – С. 203-218. – ISSN 2786-4537
1557410
  Олійник В. Управління на місцях: дослідження // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  20 січня у прес-центрі Українського кризового медіа-центру відбулася презентація результатів Всеукраїнського соціологічного дослідження та присвячена їй панельна дискусія на тему "Децентралізація управління освітою в територіальних громадах України". ...
1557411
  Довбня С.Б. Управління на основі моделювання бізнес-процесів: сутність, етапи та переваги / С.Б. Довбня, О.О. Письменна // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 40-48. – (Економічні науки ; Вип. 1, ч. 2). – ISSN 1728-4236
1557412
   Управління навчальним закладом : Навчально-методичний посібник. У двох частинах. – Харків : Ранок; Веста. – ISBN 966-314-208-1
Ч.1 : Абетка мененджера освіти. – 2004. – 160с.
1557413
   Управління навчальним закладом : Навчально-методичний посібник. У двох частинах. – Харків : Ранок. Веста. – ISBN 966-314-207-3
Ч.2 : Ключ до професійного успіху. – 2004. – 152с.
1557414
  Ануфрієва О.Ф. Управління навчальними практиками на засадах співробітництва і партнерства як умова професійної самореалізації майбутніх інженерів // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 11-15. – ISSN 2074-8167
1557415
  Черниш А.П. Управління навчально-виховним процесом у гімназії : Автореф... канд. пед.наук: / Черниш А.П.; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К., 1996. – 26л.
1557416
  Распутна Л. Управління надійністю і стабільністю комерційного банку : наші інтерв"ю / Л. Распутна, М. Садовий // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 1605-2005
1557417
  Сусліков Л.М. Управління науковими проектами : навч. посібник / Л.М. Сусліков, І.П. Студеняк ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2019. – 431, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 431. – ISBN 978-617-7333-76-9
1557418
  Лищишин О. Управління науково-технічним прогресом через ліцензії, винаходи та ноу-хау / О. Лищишин, М. Лищишин // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 3. – С. 153-156.
1557419
  Бєсов Л.М. Управління науково-технічним розвитком України. Історичний аспект (1920-1990 рр.) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2015. – Вип. 7. – С. 40-47
1557420
  Шихненко К.І. Управління науковою роботою в університетах США: історичний аспект // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 35-38. – ISBN 978-966-698-283-7
1557421
  Романко О.П. Управління національною конкурентоспроможністю на засадах активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіонів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Романко Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1557422
  Подольська О.Г. Управління нелінійними гібридними системами методом кінцевого стану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 / Подольська О.Г.; МОНУ; Севастопольський нац. техн. цн-т. – Севастополь, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1557423
  Ткаченко С.Ю. Управління нематеріальними активами в контексті підвищення вартості компанії та стратегічної спрямованості на лідерство продукції // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 57-63
1557424
  Кузьмінський В.О. Управління неприбутковою організацією / В.О. Кузьмінський. – Київ : Логос, 2006. – 168с. – ISBN 966-581-662-4
1557425
  Валетта У. Управління нерухомим майном як фінансовим активом - елемент, якого бракує земельній реформі в Україні // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2002. – № 2. – С.15-23
1557426
  Гохберг Ю.О. Управління нововведеннями на підприємствах : розвиток сумісних підприємств, інвестиційно-інноваційних процесів та вільні економічні зони: Навчальний посібник / Ю.О. Гохберг; МОНУ; ДНУ. – 3-є вид., перер. і доп. – Донецьк, 2001. – 231с. – ISBN 966-639-056-6
1557427
  Юлдашев О.Х. Управління норматворчою діяльністю-найперспективніший шлях удосконалення законодавства України // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 41-50
1557428
  Данюк Л.В. Управління нотаріатом в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Данюк Л.В. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назви
1557429
  Селіванова І.А. Управління об"єктами державної власності // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 108-110. – (Право. Економіка. Управління)
1557430
  Калініна О.М. Управління оборотним капіталом промислового підприємства на основі бюджетування : монографія / О.М. Калініна, О.М. Ястремська, В.П. Божко ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : НТМТ, 2011. – 208 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 191-207. – ISBN 978-617-578-55-8
1557431
  Чобіток В.І. Управління оборотними активами підприємства: теоретичний аспект / В.І. Чобіток, К.С. Пятилокотова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 230-234. – ISSN 2075-4892
1557432
  Поповиченко І.В. Управління обсягами реалізації готової продукції в умовах нерівномірного попиту на прикладі підприємства ПАТ "Запорізький масложиркомбінат" / І.В. Поповиченко, О.В. Лантух, А.В. Загуменнова // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 106-115. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185


  Ефективна діяльність підприємств у сучасний період значною мірою залежить від того, наскільки достовірно вони передбачають перспективи своєї діяльності, тобто від прогнозування. Адекватне прогнозування - це основа успішного планування і контролю всіх ...
1557433
  Коваленко В.В. Управління операційними ризиками в банківській системі : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 189-196 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1557434
  Гопко В. Управління операціями з давальницькою сировиною іноземного замовника // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 3. – С.123-126. – ISBN 966-654-085-1
1557435
  Клокар Н. Управління оптимізацією мережі навчальних закладів регіону: організаційний аспект // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 12-17
1557436
  Рибалка Н.О. Управління органами прокуратури України: адміністративно-правове регулювання : монографія / Н.О. Рибалка ; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : Золота миля, 2012. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 282-318 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1685-46-7
1557437
  Ноняк М.В. Управління організаційним розвитком телекомунікаційних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ноняк Михайло Васильович ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1557438
  Гордієнко Л.Ю. Управління організаційними трансформаціями: теоретико-методологічні засади та управлінський інструментарій : монографія / Гордієнко Л.Ю. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 440 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-346. – ISBN 978-966-676-435-8
1557439
  Дороніна М.С. Управління організаційною поведінкою : монографія / Дороніна М.С., Тютлікова В.В. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 200 с. + Додатки: с. 169-198. – Бібліогр.: с. 155-168. – ISBN 978-966-676-440-2
1557440
  Юрков Дмитро Олександрович Управління організаційною системою на основі поведінкової моделі людини в середовищі виробничого соціуму : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.06 / Юрков Д.О.; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1557441
  Дедюх Є.В. Управління освітнім процесом закладу позашкільної освіти: основні категорії дослідження // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 37-54. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
1557442
   Управління освітою : часопис для керівників освітньої галузі. – Київ, 2001-
Листопад - Грудень (№ 11/12) : Організація співпраці з батьками в закладі освіти. – 2020. – 98 с. – передплата з 1.07.2020
1557443
  Товканець О.С. Управління освітою та освітніми процесами: аналітичний екскурс наукових підходів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 35-39. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1557444
  Калініна Л. Управління освітою як предмет дослідження українських і зарубіжних учених // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 112-115. – ISBN 978-617-7263-79-0
1557445
  Скідін О.Л. Управління освітою: теоретико-методологічний аналіз соціальних технологій / О.Л. Скідін. – Запоріжжя, 2000. – 291с. – ISBN 966-599-020-9
1557446
  Азарова І.Б. Управління освоєним обсягом: кейс моніторингу виконання державної цільової програми в медичній сфері // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (715). – С. 50-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
1557447
  Приходько І.П. Управління основними виробничими фондами для забезпечення його економічної безпеки // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 69-71
1557448
  Запорожець І. Управління охороною прав на об"єкти інтелектуальної власності: пошук нових методів здійснення // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 70-73. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1557449
  Волинець К. Управління педагогічним коледжем в умовах реформування соціально-економічних відносин / К. Волинець. – Київ, 1977. – 40с.
1557450
  Денищенко О.В. Управління переміщенням бурових верстатів тягачами для підвищення безпеки процесу / О.В. Денищенко, І.В. Козіна, О.О. Юрченко // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 120. – С. 225-234 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1607-4556
1557451
  Петюх В.М. Управління персоналом : Навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.М. Петюх; МОУ.КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 124с. – ISBN 966-574-043-1
1557452
  Балабанова Л.В. Управління персоналом : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л.В. Балабанова ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.І. Туган-Барановського. – Київ : Професіонал, 2006. – 512 с. – ISBN 966-370-011-4
1557453
   Управління персоналом : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.Д. Виноградський, С.В. Беляєва, А.М. Виноградська, О.М. Шканова; МОНУ; Київськ. економ. ін-т менеджменту "ЕКОМЕН". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 504с. – ISBN 966-364-226-2
1557454
  Михайлова Л.І. Управління персоналом : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.І. Михайлова. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 248с. – ISBN 978-966-364-481-3
1557455
  Виноградський М.Д. Управління персоналом : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.Д. Виноградський, А.М. Виноградська, О.М. Шканова. – 2-е вид. – Київ : Центр учб. л-ри, 2009. – 500, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 475-477. – ISBN 978-966-364-766-1
1557456
  Балабанова Л.В. Управління персоналом : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Балабанова Л.В., Сардак О.В. ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Баранівського, Шк. маркетинг. менеджменту. – Київ : Центр учб. л-ри, 2011. – 467, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 446-467. – Бібліогр.: с. 433-438. – ISBN 978-611-01-0181-3
1557457
  Залюбінська Л.М. Управління персоналом : підручник для студентів ВНЗ / Л.М. Залюбінська, М.Л. Скорик ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки. – Одеса : ОНУ. – ISBN 978-617-689-217-5
Ч. 2. – 2017. – 558, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 554-558 та в кінці розд.
1557458
  Бербенець О.В. Управління персоналом (людськими ресурсами) як фактор збільшення капіталізації компанії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 31-33. – ISSN 2306-6806
1557459
  Ткаченко Т.П. Управління персоналом бібліотеки в умовах постійних змін та перетворень // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2012. – Вып. 4. – С. 57-63
1557460
   Управління персоналом в системі моделювання розвитку безпекового інноваційного потенціалу сучасного підприємства в умовах діджиталізації / Н.В. Коваленко, В.Ю. Ільїн, К.М. Гірняк, В.А. Власенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 10 (257). – С. 45-51. – ISSN 2522-1620
1557461
   Управління персоналом в умовах інтелектуалізації й трансформації суспільства: ідеологія, технології та пріоритети : монографія / [Г.М. Захарчин, Й.С. Ситник, А.О. Касич та ін.] ; за наук. ред. Г.М. Захарчин і Й.С. Ситника ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2021. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-941-633-9
1557462
  Ігнатушенко О.С. Управління персоналом в умовах пандемії / О.С. Ігнатушенко, Н.С. Кованська // Перспективні напрями розвитку наукової думки в ХХІ столітті : зб. наук. праць за матеріалами ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, присвяч. 30-річчю незалежності України, 14 трав. 2021 р. / ПрАТ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [літ. ред., упоряд.: О.А. Золотарьова]. – Одеса : Лерадрук, 2021. – С. 151-156. – ISBN 978-617-7768-23-3
1557463
  Бірдус Л.В. Управління персоналом вищого рівня: стратегія та прогнозування / Л.В. Бірдус, М.А. Бурдус // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 12-14. – ISSN 2306-6792
1557464
  Дейнега Х.М. Управління персоналом державної служби: зарубіжний досвід та умови впровадження в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 151-153
1557465
  Череп О.Г. Управління персоналом з урахуванням корпоративної соціальної відповідальності підприємств / О.Г. Череп, А.В. Конєва // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 195-199. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1557466
  Євтушенко Г.І. Управління персоналом на державній службі: європейські стандарти / Г.І. Євтушенко, О.О. Мороз // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 11 (502) : Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями. – С. 362-367. – ISSN 2222-4459
1557467
  Мороз М. Управління персоналом на основі компетенції / М. Мороз, А. Касприк, М. Заплатинський // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 337-340. – ISSN 0201-758Х
1557468
  Щербак В.Г. Управління персоналом підприємства : Наукове видання / Щербак В.Г. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 220с. – ISBN 966-676-110-6
1557469
  Лепейко Т.І. Управління персоналом підприємства в умовах невизначенності (поведінковий підхід) : монографія / Лепейко Т.І., Миронова О.М. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236 с. – ISBN 978-966-676-374-0
1557470
   Управління персоналом сучасної організації : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.А. Гавриш [та ін.] ; [відп. ред. Т.В. Лазоренко] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 333, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 330-333. – ISBN 978-966-622-416-6
1557471
  Костакова Л. Управління персоналом у контексті побудови регламентної системи управління витратами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 22-27 : табл.
1557472
  Мальська М.П. Управління персоналом у туризмі : теорія та практика : навч. посібник / М.П. Мальська, О.Ю. Бордун, І.З. Жук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 232, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 229-232. – ISBN 978-617-673-114-6
1557473
   Управління персоналом фірми : Навчальний посібник для студ. економ. спец. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 272с. – ISBN 966-690-033-7
1557474
  Зінченко С. Управління персоналом як особливий вид управлінської діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 156-162
1557475
  Шестакова А.В. Управління персоналом як поняття міждисциплінарного значення в контексті соціально орієнтованої економіки // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (75). – С. 99-112. – ISSN 1681-116Х
1557476
  Стець Н.В. Управління персоналом як складова система аграрного менеджменту / Н.В. Стець, С.Є. Стець // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 205-213. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1557477
  Клім Д. Управління персоналом: від тотальної оптимізації до успіху компанії : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 36-40. – Бібліогр.: 2 назви
1557478
  Селіверстова Н.І. Управління підготовки педагогів-менеджерів в альтернативній вищій школі. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Селіверстова Н.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
1557479
  Шофолов Д.Л. Управління підготовкою майбутніх екологів до збалансованого природокористування : монографія / Д.Л. Шофолов. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2013. – 237, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.188-220. – ISBN 978-617-7123-43-8
1557480
  Селіверстова Надія Іванівна Управління підготовкою педагогів-менеджерів в альтернативній вищій школі : Дис... кандид. педагогічнихнаук: 13.00.01 / Селіверстова Надія Іванівна; Нікопольський ін-тут управління, бізнесу та права. – Нікополь, 1996. – 168л. – Бібліогр.:л.156-165
1557481
  Луговий В. Управління підготовкою педагогічних кадрів у системі вищої школи // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 2 (23). – С. 6-9
1557482
   Управління підприємницьким ризиком. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – 224с. – ISBN 966-7411-64-8
1557483
  Старостіна А.О. Управління підприємницькими ризиками - важливий інструмент підвищення конкурентоспроможності / А.О. Старостіна, В.А. Кравченко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 92-104.
1557484
  Кравченко В. Управління підприємницькими ризиками: суб"єктивні чинники // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 24-27. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  Ставлення підприємців до ризику є важливою складовою вивчення загального стану управління підприємницькими ризиками. Іманентна ризикованість підприємців може бути, за умови широкого навчання підприємців та надання ним консультаційної підтримки, ...
1557485
  Кравченко В. Управління підприємницькими ризиками: сутність та сучасна методика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 70-72. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статье исследованы проблемы управления предпринимательскими рисками. Показано, что низкая инновацион-ная активность отечественных предприятий в значительной мере объясняется отсутствием современной методики управления предпринимательскими рисками. ...
1557486
  Квасній Л.Г. Управління підприємствами та галузями паливно-енергетичного комплексу України в умовах ринку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 171-175. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1557487
  Каніщенко О.Л. Управління підприємством в умовах посилення нестабільності міжнародного ринкового середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 154-162


  Висвітлено особливості здійснення управлінської діяльності компаній в умовах посилення геополітичних протистоянь, застосування міжнародних економічних санкцій, активізації формальних та неформальних ідеологічних впливів та загострення соціокультурних ...
1557488
  Мордвінцева Т.В. Управління підприємством в умовах ринку на основі маркетингової стратегії // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.237-241. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1557489
  Герасимчук В. Управління підприємством як соціально-економічною системою: функціональний підхід // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С. 12-18. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1557490
  Шульга Н.П. Управління плановим балансом та бюджетом в банках України і напрямки його удосконалення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 16-17. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції в управлінні плановим балансом та бюджетом в банках України та розроблено рекомендації щодо його удосконалення. The article is devoted to modern lines in a planned balance and budget management in the Ukrainian banks. ...
1557491
  Кравченко М.Г. Управління побутовими відходами в Україні: адміністративно-правовий аспект : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Кравченко Михайло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 575 арк. – Додатки: арк. 558-575. – Бібліогр.: арк. 495-558
1557492
  Кравченко М.Г. Управління побутовими відходами в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Кравченко Михайло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 34 с. – Бібліогр.: 44 назви
1557493
  Раєвнєва О.В. Управління поведінкою підприємства в умовах нестаціонарності ринкового середовища: концептуальні засади та модельний інструментарій : монографія / Раєвнєва О.В., Тоузані Т. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2021. – 290, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 220-239. – ISBN 978-617-7801-22-0
1557494
   Управління податковим навантаженням підприємств / І.В. Алєксєєв, С.В. Паранчук, О.С. Червінська, Н.Г. Синютка // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2016. – № 4 (82). – С. 145-152 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1562-0905
1557495
  Михайленко С. Управління податковим навантаженням як фактор фінансового забезпечення підприємництва // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 67-69. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  У статті визначається сукупний податковий тиск на середньостатистичне підприємство у країні, проведено порівняння податкового навантаження в Україні з податковим тиском у розвинутих країнах. Розраховано податкове навантаження на прикладі конкретного ...
1557496
  Карапетян О. Управління позиками міжнародних фінансових організацій // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 1 (18). – С. 80-89. – ISSN 1818-5754
1557497
  Жеребятнікова І.В. Управління політичними конфліктами у транзитних суспільствах // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 327-331. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1557498
  Ставченко С.В. Управління політичною кризою в демократичних політичних системах : монографія / С.В. Ставченко ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпро : Формат А+, 2018. – 293, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 258-292 та в кінці розд. – ISBN 978-966-97734-3-2
1557499
  Солодка О. Управління портфелем CDO у механізмі сек"юритизації активів // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 212-219. – ISSN 2078-5860


  Визначено особливості формування ефективного портфелю CDO, обрунтовано доцільність його інтеграції у механізм сек"юритизації активів, визначено умови ефективного управління портфелем CDO в операціях грошового потоку та ринкової вартості. У розрізі ...
1557500
  Васильченко З. Управління портфелем банківських активів / З. Васильченко, І. Васильченко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 3-7. – ISSN 1605-2005
1557501
  Хохлов В.Ю. Управління портфелем облігацій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 7 (212). – С. 121-129 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1557502
  Василевич Л. Управління портфелем педагогічних методик / Л. Василевич, О. Василевич // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 52-57


  У роботі з метою підвищення ефективності викладання різних дисциплін запропоновано використання оптимальних портфелів педагогічних методик. Розглядаються елементи теорії управління портфелем педагогічних методик. Наведені деякі практичні рекомендації ...
1557503
  Книрік Н.Р. Управління портфелем проектів аутсорсингової ІТ-компанії на основі імітаційного моделювання : автореф. дис... канд. техн. наук.: 05.13.22 / Книрік Наталя Ромуальдівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1557504
  Іващук Н. Управління портфелем цінних паперів комерційного банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 3. – С. 191-198. – ISSN 1562-0905
1557505
   Управління потенціалом підприємства : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / І.З. Должанський, Т.О. Загорна, О О. Герасименко Удалих, В.М. Ращупкіна; МОНУ; Макіївськ. економіко-гуманіт. ін-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 362с. – ISBN 966-364-167-3
1557506
  Хомяков В.І. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник для вищих навч. закладів / В.І. Хомяков, І.В. Бакум. – Київ : Кондор, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-351-174-0
1557507
  Цибульська Е.І. Управління потенціалом підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ, які навчаються за спец. 7.050107, 8.050107 - Економіка підприємства / Е.І. Цибульська ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2011. – 383, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 372-378. – Бібліогр.: с. 379-382. – ISBN 978-966-2298-10-9
1557508
  Щебель А.І. Управління потенціалом підприємства в системі координат організаційного розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Щебель Андрій Іванович ; Закл. вищ. освіти "Львів. ун-т бізнесу та права". – Львів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1557509
  Іолкін Я. Управління правами інтелектуальної власності на фармацевтичному ринку: фактор інформаційної складової торговельної марки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 110-113. – (Юридичні науки ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються питання особливостей управління торговельними марками на фармацевтичному ринку залежно від їхньої інформаційної складової, етики ведення рекламної кампанії на ринку лікарських засобів та особливостей сприйняття торговельної марки ...
1557510
  Маслянко Павло Павлович Управління працездатністю динамічних систем випробувань оптико-електронних систем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Маслянко Павло Павлович; АН України. Ін-т кібернетики. – К., 1993. – 16л.
1557511
  Соцький А. Управління працівниками як об"єкт правового регулювання норм трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 4 (242). – С. 34-38


  У статті досліджується місце і роль господарської влади роботодавця у системі управління працівниками з погляду трудового права. Виявлено та вирішено окремі проблеми управління працівниками та можливості врегулювання цієї діяльності нормами трудового ...
1557512
  Криклій О.А. Управління прибутком банку : монографія / О.А. Криклій, Н.Г. Маслак. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 136с. – ISBN 978-966-8958-22-9
1557513
  Павлюк І.О. Управління прибутком підприємств в умовах сьогодення // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 84-88. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2307-5740
1557514
  Кондрацька Н.М. Управління прибутком підприємства / Н.М. Кондрацька, А.Л. Горбатюк // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 100-109. – (Економічні науки ; вип. 3 (83)). – ISSN 2306-5478
1557515
  Глушенкова А.А. Управління прибутком підприємства / А.А. Глушенкова, І.М. Ромашов // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 53-57. – ISSN 2415-8089
1557516
  Кальмук Я.Л. Управління прибутком підприємства в сучасних умовах / Я.Л. Кальмук, С.Т. Дуда // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 254-258. – ISBN 5-7763-2435-1
1557517
  Автухов Є.Ю. Управління приватним капіталом у малому та середньому бізнесі України в умовах економічної кризи / Є.Ю. Автухов, Н.П. Мешко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 409-418. – ISSN 2222-4459
1557518
  Хвесик М.А. Управління природними ресурсами в умовах децентралізації // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0372-8498
1557519
  Варивода Є.О. Управління природно-заповідними територіями та об"єктами Харківської області на засадах екосистемного підходу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 53-60 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 16). – ISSN 1992-4259
1557520
  Микитенко В. Управління природо-ресурсними активами в умовах нарощення глобальних загроз і ризиків / В. Микитенко, І. Драган // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 1. – С. 78-88. – ISSN 2410-0919
1557521
  Лебединський Ю.П. Управління природокористуванням / Ю.П. Лебединський, І.М. Потравний, Б.Ю. Краснянський. – Київ : Урожай, 1987. – 253с.
1557522
  Фещенко В.П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фещенко В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:10 назв
1557523
  Фещенко В.П. Управління природокористуванням промислових підприємств на принципах сталого розвитку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Фещенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190 л. + Додатки: л.181-190, [ 3 ]. – Бібліогр.: л. 164-180
1557524
  Васильченко З. Управління проблемними активами банків у міжнародній практиці // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 4. – С. 453-463. – ISSN 1684-906Х
1557525
  Гаврилко П.П. Управління проблемними банками за рівнем їх фінансової грамотності / П.П. Гаврилко, Т.В. Гуштан // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9 (244). – С. 22-27. – ISSN 2522-1620
1557526
  Радченко Т.В. Управління проблемними кредитами у комерційному банку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 477-479. – ISBN 978-966-188-219-4
1557527
  Туманік О.А. Управління пробленими кредитами банківських установ // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 492-493. – ISBN 978-966-188-219-4
1557528
   Управління продажем банківських послуг : навч. посібник / [Т.А. Васильєва та ін.] ; за заг. ред. Т.А. Васильєвої, Я.М. Кривич ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 226, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 217-226. – ISBN 978-966-657-621-0
1557529
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: визначення загальних показників потреби населення у вуглеводах, які повинні надходити з продуктами харчування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 195-199 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1557530
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: потреба населення у харчових білках // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 195-199 : форм., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1557531
  Бужин О.А. Управління продовольчою безпекою: якість продовольчої доступності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 122-126
1557532
  Слівінська Н. Управління продуктивністю праці в організаціях // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 68-70
1557533
  Ольшанська Я.В. Управління продуктивністю праці на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 122-129
1557534
  Маринич І.А. Управління продуктивністю та ефективністю праці працівників / І.А. Маринич, І.Р. Кудін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 361-367. – ISBN 5-7763-2435-1
1557535
  Стефанюк В.Й. Управління продукційним процесом за вирощування стевії (Stevia Rebaudiana Bertoni) : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.09 / Стефанюк Володимир Йосипович ; Нац. акад. аграр. наук Укаїни, Нац. наук. центр "Ін-т землеробства НААН". – Чабани, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1557536
  Пан Л.В. Управління проектами : Навчально-методичне забезпечення курсу, для студ. напряму підготовки 0501: економіка та підприємництво / НаУКМА; Кафедра економичної теорії; Л.В. Пан. – Київ : КМ Академія, 2004. – 139с. – ISBN 966-518-261-7
1557537
  Тарасюк Г.М. Управління проектами : Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – Київ : Каравела, 2004. – 344с. – ISBN 966-96331-3-3


  Розглядаються теоретичні, методологічні та практичні основи управління проектами. Для студентів вузів
1557538
  Гонтарева І.В. Управління проектами : навчальний посібник / Гонтарева І.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2007. – 348 с. – ISBN 978-966-676-248-4
1557539
   Управління проектами : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Л.О. Збаразська, В.С. Рижиков, І.Ю. Єрфорт, О.Ю. Єрфорт; МОНУ. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-364-611-4
1557540
  Приймак В.М. Управління проектами : практикум : навчальний посібник / Приймак В.М. – Житомир : ЖДУ ім. І.Франка, 2009. – 292 с.
1557541
  Тарасюк Г.М. Управління проектами : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Г.М. Тарасюк. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2009. – 320с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-56-3
1557542
  Ноздріна Л.В. Управління проектами : підручник [для студентів вищих навчльних закладів] / Л.В. Ноздріна, В.І. Ящук, О.І. Полотай ; М-во освіти і науки України, Укоопспілка ; Львів. комерц. акад. – Київ : Центр учб. л-ри, 2010. – 430, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-611-01-0030-4
1557543
  Логачова Л.М. Управління проектами : навч. посібник для студ. ВНЗ / Л.М. Логачова, О.В. Логачова. – Суми : Університетська книга, 2014. – 207, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 206-207. – Бібліогр.: с. 203-205. – ISBN 978-966-680-561-7
1557544
  Кубявка Л.Б. Управління проектами впливів у програмах інформатизації вищих навчальних закладів : автореф. дис... канд. техн. наук: 05.13.22 / Кубявка Любов Богданівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1557545
  Гурець Н.В. Управління проектами впровадження системи екологічного менеджменту у муніципальних утвореннях // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 112-118. – (Серія: Технічні науки ; № 4). – ISSN 2306-4412


  "На сучасному етапі розвитку суспільства найбільш гострими проблемами муніципальних утворень є екологічні, пов’язані з надмірною концентрацією на обмежених територіях населення, транспорту і промислових підприємств. Одним із ефективних шляхів вирішення ...
1557546
  Пашкова В. Управління проектами з оцифрування в бібліотеці // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34
1557547
  Пашкова В. Управління проектами з оцифрування в бібліотеці // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 34
1557548
  Ковалько М.С. Управління проектами інформатизації в територіальних громадах // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 228-229. – ISBN 978-617-7149-61-2
1557549
  Поліщук І.Г. Управління проектами системи виробничої інфраструктури промислового підприємства / І.Г. Поліщук, О.Б. Короленко // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 24-30. – ISSN 2308-1988
1557550
  Рижков О.С. Управління проектами та програмами спільної підготовки фахівців міжнародного рівня : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Рижков Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2018. – 41 с. – Бібліогр.: 48 назв
1557551
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 2 (50). – 2014. – 195 с. – Резюме мовою статті
1557552
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 3 (51). – 2014. – 137 с. – Резюме мовою статті
1557553
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (52). – 2014. – 163 с. – Резюме мовою статті
1557554
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (53). – 2015. – 138 с. – Резюме мовою статті
1557555
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 3 (55). – 2015. – 176 с. – Резюме мовою статті
1557556
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (57). – 2016. – 148 с. – Резюме мовою статті
1557557
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк : Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля : Україн. асоц. упр. проектами : Ун-т економік та права "КРОК", 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (61). – 2017. – 150 с. – Резюме мовою статті
1557558
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк : Східноукраїн. нац. ун-т ім. В. Даля : Україн. асоц. упр. проектами : Ун-т економік та права "КРОК", 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (64). – 2017. – 159 с. – Резюме мовою статті
1557559
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк : [б. в.], 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (65). – 2018. – 136 с. – Резюме мовою статті
1557560
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк : [б. в.], 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 3 (67). – 2018. – 138, [2] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1557561
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк : [б. в.], 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (69). – 2019. – 145, [1] с. – Резюме укр., англ., мовами
1557562
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк : [б. в.], 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 4 (72). – 2019. – 147, [1] с. – Резюме укр., рос., англ., мовами
1557563
   Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк : [б. в.], 2000-. – ISSN 2222-8810
№ 1 (73). – 2020. – 135, [1] c. – Резюме укр., рос., англ., мовами
1557564
  Козак О.О. Управління проектами у сфері впровадження рішень інформаційної безпеки третього покоління / О.О. Козак, О.В. Кальніченко // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 86-87
1557565
  Засуха І.П. Управління проектами цифровізації в державному секторі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Засуха Ігор Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1557566
  Гречка Ю.Є. Управління проектами як нова філософія проектного інноваційного мислення у добу глобалізації та інформаційного суспільства / Ю.Є. Гречка, К.Г. Нікітенко, Л.Д. Осіпова // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 57-63. – ISSN 2072-1692
1557567
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 13, ч. 2. – 2014. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1557568
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 13, ч. 1. – 2014. – 227 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1557569
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 14, ч. 1. – 2014. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1557570
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 14, ч. 2. – 2014. – 133 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1557571
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 17, ч. 1. – 2016. – 132 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1557572
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 18, ч. 1. – 2016. – 144 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1557573
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 19, ч. 2. – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1557574
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 19, ч. 1. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1557575
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 20, ч. 1. – 2017. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Технічні науки")
1557576
   Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; голов. ред. Дмитриченко М.Ф. – Київ, 2004-. – ISSN 2309-8635
Вип. 20, ч. 2. – 2017. – 117 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія "Економічні науки")
1557577
  Улько Є.М. Управління проектом із переробки курячого посліду на якісний торфопослідний компост та забезпечення меліоративної дії з відтворення родючості грунтів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 17, вересень. – С. 26-35 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1557578
  Кам"янська Т.Ю. Управління проектом створення онлайн-платформи "Генератор добрих справ" у соціальній сфері / Т.Ю. Кам"янська, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 84-85
1557579
  Скочко М.В. Управління проектом створення системи електронного навчання / М.В. Скочко, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 124-125


  Йдеться про start-up проект, який розробили студенти різних структурних підрозділів КНУ імені Тараса Шевченка. Представники філософського, радіофізичного, психологічного ф-тів та факультету інформаційних технологій зібрались разом для створення та ...
1557580
  Разнатовський І.М. Управління промисловістю Української РСР / І.М. Разнатовський. – Київ, 1970. – 219с.
1557581
  Боган С. Управління промисловістю, сільським господарством та трудовими ресурсами в націистській Німеччині (1933 - 1945 рр.) / С. Боган, І. Мамотенко // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 148-156. – ISBN 978-617-7768-17-2
1557582
  Демида Н.М. Управління промислово-фінансовими групами в разі підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 790 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 79-85. – ISSN 0321-0499
1557583
  Суховірський Б.І. Управління просторово-розподіленими системами засобами ГІС // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 11-14 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1557584
   Управління прототипуванням та ризиками ІТ- проектів з відкритим кодом / В.А. Ситник, П.О. Тесленко, Д.І. Бедрій, О.І. Шерстюк // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 116-128. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-8810
1557585
  Рисіна М.Ю. Управління професійним розвитком учителів у західноєвропейських країнах: історико-педагогічний аспект // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 236-253. – ISBN 978-966-698-252-5
1557586
  Седікова І.О. Управління професійно-кваліфікаційним розвитком працівників на підприємствах виноробної галузі // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 4. – С. 62-67 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1557587
  Базелюк В.Г. Управління професійною кар"єрою науково-педагогічних працівників у закладі вищої освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, О. Галус, В. Гладуш [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 10 (39)). – ISSN 2218-7650
1557588
  Гугул О. Управління професійною підготовкою персоналу корпорації : професійна орієнтація, підготовка кадрів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8. – С. 31-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1557589
  Чмутова І.М. Управління процесами відтворення у виробничій та фінансовій сферах : монографія / Чмутова І.М., Тисячна Ю.С. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 414, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 225-258. – ISBN 978-966-676-628-4
1557590
  Решетниченко А.В. Управління процесами зрілого розвитку соціальних спільнот // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 110-113. – ISSN 2077-1800
1557591
  Гірняк В.В. Управління процесами оптимізації структури капіталу банку : монографія / В.В. Гірняк, Н.В. Дунас ; Львів. ін-т банк. справи Ун-ту банк. справи Нац. банку України (м. Київ). – Львів : ЛІБС УБС НБУ ; Ліга-Прес, 2014. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-198. – ISBN 978-966-397-218-3
1557592
  Авдрушків Б. Управління процесами реструктуризації промислових підприємств в умовах економічних реформ / Б. Авдрушків, Н. Кирич, О. Погайдак // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 3-5. – ISSN 1729-7206
1557593
  Матковський А.В. Управління процесами формування, розподілу та використання прибутку підприємства в умовах структурних змін / А.В. Матковський, В.О. Головко // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 5 (60). – С. 61-65. – ISSN 2218-1199
1557594
  Булгаков О.Б. Управління процесом випарювання у виробництві аміачної селітри : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Булгаков О. Б.; МО України, НТУ України КПІ. – К., 1997. – 22л.
1557595
  Бондар-Підгурська Управління процесом гармонізації національних інтересів в контексті інноваційного соціально-орієнтованого розвитку України // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 83-95 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1557596
  Джусов О.А. Управління процесом інвестування на міжнародному ринку акцій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Джусов Олексій Анатолійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – 443 л. – Додатки: л. 415-443. – Бібліогр.: л. 377-414
1557597
  Темиргалієв Р.І. Управління процесом інноваційного розвитку промисловості та інтенсифікацією виробництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 74-77. – Бібліогр.: 6 назв
1557598
  Гутарева Ю.В. Управління процесом комерціалізації інноваційного продукту виробничого підприємства в умовах глобалізації : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Гутарева Юлія Василівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1557599
  Чернишова Є. Управління процесом підготовки та професійного зростання науково-педагогічних кадрів в умовах евроінтеграції / Є. Чернишова, Г. Штомпель, В. Саюк // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 8-12.
1557600
  Мешко Г.М. Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти / Г.М. Мешко, О.І. Мешко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 154-163. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1557601
  Свидрук І.І. Управління процесом працевлаштування випускників вищих навчальних закладів: практичні та правові аспекти // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 373-375. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Обгрунтовано необхідність вдосконалення управління процесом працевлаштування випускників вузів.
1557602
  Швалюк Т.М. Управління процесом символьних перетворень при розв"язанні задач комп"ютерної алгебри : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.03 / Швалюк Т.М.; НАНУ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1557603
  Лебідь І. Управління процесом українізації початкової освіти (1917-1920 рр.) // Освіта і управління : Науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2006. – Том 9, Ч. 3/4. – С. 206-213.
1557604
  Марченко В.М. Управління процесом формування витрат системного інтегратора / В.М. Марченко, П.В. Новіков // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 116-123. – ISSN 2310-5534
1557605
  Бердар М.М. Управління процесом формування і використання фінансових ресурсів підприємства на основі логістичного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 133-138. – ISSN 1993-6788
1557606
  Штангрет А.М. Управління процесом формування людського капіталу як основи розвитку економічних знань // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.3. – С. 396-400. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1557607
  Красніков І.Л. Управління процессом конденсації в агрегатах синтезу аміаку : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Красніков І.Л.; Харків. держ. політехн. ун-т. – Х., 1997. – 19л.
1557608
  Гоян О.Я. Управління радіостанцією: сучасні стандарти комерційного мовлення // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 27-34.
1557609
  Бабій Б.М. Управління Радянськими Збройними силами на Україні в 1921-1925 рр. // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 37-46
1557610
  Лебединський Ю.П. Управління районними агропромисловими комплексами / Ю.П. Лебединський, О.І. Охрімчук. – К., 1981. – 48с.
1557611
  Волков В. Управління раціональним видобуванням та використанням мінерально-сировинних ресурсів України / В. Волков, Л. Горошкова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 60-65. – (Геологія ; вип. 3 (82)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається захищена патентами авторська методика управління раціональним видобуванням та використанням мінерально-сировинних ресурсів України на прикладі нерудних корисних копалин для будівництва. Запропоновано варіант вирішення проблеми на основі ...
1557612
  Мозенков В О. Управління реалізацією стратегії розвитку на підприємствах з корпоративними правами в режимі онлайн : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 116-123 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1557613
  Грабенко О.В. Управління реальними інвестиціями на підприємстві // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.105-108
1557614
  Матвієнко Н. Управління регіональним розвитком туризму Хорватії / Н. Матвієнко, В. Матвієнко, Ю. Денисюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 64-66. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структуру та динаміку туристичних потоків Хорватії. Розглянуто ієрархічну систему органів управління розвитком туризму. Висвітлено стратегію розвитку туристичного кластеру Хорватії. Виділено особливості успішних туристичних кластерів ...
1557615
  Ковальчук В. Управління регіональним розвитком: глобальний контекст // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 79-83. – ISSN 2414-4436
1557616
   Управління регіональним розвитком: проблеми та перспективи : монографія / [Гавкалова Н.Л. та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Гавкалової Н.Л. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2013. – 398, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 373-398. – ISBN 978-966-676-516-4
1557617
   Управління регіональною продовольчою безпекою в умовах економічної нестабільності : монографія / Калетнік Г.М., Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Підвальна О.Г. ; М-во освіти і науки України ; М-во аграр. політики та продовольства України, Вінниц. нац. аграр. ун-т. – Вінниця : Меркьюрі-Поділля, 2015. – 251, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 193-215. – ISBN 978-966-2696-96-7
1557618
  Козловський С.В. Управління регіональною продовольчою безпекою на основі інноваційного методу моделювання - нечіткої логіки / С.В. Козловський, Е.А. Кірєєва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 18-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1557619
  Козловський С.В. Управління регіональною продовольчою безпекою на основі сучасних методів моделювання / С.В. Козловський, Е.А. Кірєєва // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 57-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1557620
  Находов В.Ф. Управління режимами споживання та ефективністю використання електричної енергії в енергетичних системах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.01 / Находов Володимир Федорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – 49 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 60 назв
1557621
  Кодинець А.О. Управління результатами інтелектуальної діяльності на підприємстві (цивільно-правовий аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 18-20. – (Юридичні науки ; вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються цивільно-правові аспектів правої регламентації відносин у сфері створення та використання службових результатів творчості, розглядаються основні механізми розподілу майнових прав на створені у процесі трудової діяльності об"єкти ...
1557622
   Управління рекламним бізнесом на засадах концепції маркетингу : монографія / Н.В. Куденко, Т.О. Примак, Т.В. Архипова, О.Л. Шевченко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 279, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-262. – ISBN 978-966-483-652-1
1557623
  Головчук Ю.О. Управління рекламною діяльністю в системі брендингу (на прикладі ринку сучасної Fashion-індустрії) / Ю.О. Головчук, В.О. Марченко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 74-80. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
1557624
  Базілінська О.Я. Управління рентабельністю підприємств в умовах нестаціонарної економіки / О.Я. Базілінська, О.І. Панченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 360-365. – ISSN 2222-4459
1557625
  Ховрак І. Управління репутацією закладів вищої освіти на засадах соціальної відповідальності // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4. – С. 143-152. – ISSN 2410-0919
1557626
  Желєзняк А. Управління ресурсами аграрних підприємств на основі оптимізації бізнес-процесів / А. Желєзняк, І. Іваницький // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 116-122 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1557627
  Мірошниченко О.Ю. Управління ресурсами підприємства : навч. посібник / О.Ю. Мірошниченко, Н.В. Ревуцька, О.М. Гончарова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 216, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-225-0
1557628
  Зверук Л.А. Управління ресурсною базою банків: методичні засади та механізм реалізації / Л.А. Зверук, В.І. Курінська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 271-276. – ISSN 2222-4459
1557629
  Мельник А. Управління ресурсоємністю національної економіки в контексті підвищення її конкурентоспроможності: теоретико-методологічний аспект / А. Мельник, І. Чикало // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 7-22. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано динаміку показників ресурсоємності; сформовано концептуальний підхід до управління ресурсоємностю національної економіки.
1557630
  Кисляченко М.Ф. Управління ресурсозберігаючими системами землеробства і роль інформаційних технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 110-116. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1557631
  Заруцька О.П. Управління ризиками - провідний чинник фінансової стійкості вітчизняних банків // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 94-105. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1557632
  Бабина О.Є. Управління ризиками бізнесу: сутність, складові, рішення / О.Є. Бабина, М.М. Тарашевський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 14-17. – ISSN 2306-6806
1557633
  Червінська О.С. Управління ризиками в банківській діяльності / О.С. Червінська, І.І. Кутник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 159-164. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1557634
  Джулій Л.В. Управління ризиками в морських пунктах пропуску на базі єдиної інформаційної системи портового співтовариства / Л.В. Джулій, Л.В. Луценко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 208-212. – (Економічні науки ; № 3, т .1 (212)). – ISSN 2226-9150
1557635
  Бортнік О.В. Управління ризиками в органах місцевого самоврядування на основі міжнародних стандартів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 141-148. – ISSN 2306-6814
1557636
  Рач Д.В. Управління ризиками в проектах в умовах контекстної та поведінкової невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Рач Денис Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 34 назви
1557637
  Сєріков А.В. Управління ризиками в проектному фінансуванні на основі обернених розрахунків / А.В. Сєріков, О.В. Марченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 272-277. – ISSN 1993-6788
1557638
  Халатур С.М. Управління ризиками в проєктах для удосконалення ліквідності, економічної безпеки та платоспроможності підприємств / С.М. Халатур, М.В. Кравченко, А.О. Матвієнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, січень. – С. 23-29. – ISSN 2306-6814
1557639
  Ковач М.Й. Управління ризиками в процесі здійснення операцій злиття, придбання та поглинання банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (204). – С. 35-39
1557640
  Олексієнко С. Управління ризиками в системі банківського менеджменту : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 24-31
1557641
  Шалига Т. Управління ризиками в системі дистанційного банківського обслуговування // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 5 (98). – С. 75-85 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-2005
1557642
  Чубай В.М. Управління ризиками взаємовідносин промислового підприємства із суб"єктами внутрішнього і зовнішнього середовища / В.М. Чубай, О.В. Тесак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 188-196 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1557643
  Степура М. Управління ризиками видаткової частини бюджету як пріоритетний напрям реформування бюджетного менеджменту в Україні / М. Степура, Г. Котіна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 2 (116). – С. 53-60. – ISSN 1728-9343


  У статті досліджено чинники, що породжують існування ризиків видаткової частини бюджету, обґрунтовано необхідність управління бюджетними ризиками; визначено сутність ризик-менеджменту в частині видатків бюджету, окреслено суб"єкти ризик-менеджменту з ...
1557644
   Управління ризиками державного боргу: від теоретичних концепцій до практичних кроків в Україні / В. Висоцький, В. Калитчук, Ю. Драчук, Т. Котович // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С.41-48. – ISSN 1818-5754
1557645
  Ахрамович В.М. Управління ризиками інформаційної безпеки комерційного банку / В.М. Ахрамович, В.М. Чегренець // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (38). – С. 54-59. – ISSN 2409-7292
1557646
  Кривцун І.М. Управління ризиками комерційного банку / І.М. Кривцун, О.І. Кутник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 104-108. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  3 метою ефективного управління ризиками запропонований поділ банківських ризиків на: "традиційні", тобто кредитні, депозитні, відсоткові, валютні, інфляційні ризики тощо; "нетрадиційні", зумовлені спеціалізацією та диверсифікацією діяльності банку. ...
1557647
  Кирилова Л.І. Управління ризиками комерційного банку // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 2 (15). – С. 22-26
1557648
  Януль І.Є. Управління ризиками ліквідності комерційних банків в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 101-105


  У статті вивчаються фактори ризику ліквідності комерційного банку. Запропоновано методи управління ліквідністю банку з метою мінімізації відповідного ризику.
1557649
  Лазебник Л. Управління ризиками міжнародних розрахунків у банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 3 (111). – С. 44-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1605-2005
1557650
  Ніценко В.С. Управління ризиками на підприємствах агропродовольчої сфери / В.С. Ніценко, С.В. Руденко // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Корнієцький. ; редкол.: Амосов О.Ю., Васильєв А.Й., Вальдемар І. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 12-21. – ISSN 2524-0455
1557651
  Корнілова О.В. Управління ризиками організаційної структури підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 7/1. – С. 10-13. – ISSN 2409-1944
1557652
  Ліхо О.А. Управління ризиками при забезпеченні населення Рівненської області водою у контексті Водної рамкової директиви Європейського Союзу / О.А. Ліхо, О.І. Гакало // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 60-70. – (Сільськогосподарські науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478
1557653
  Кириченко О.А. Управління ризиками при кредитуванні малих та середніх підприємств аграрного сектору економіки / О.А. Кириченко, І.В. Кудря // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 20-24
1557654
  Даценко Г.В. Управління ризиками при проведенні внутрішнього аудиту на підприємстві // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 5-10. – ISSN 2306-6814
1557655
  Гриценко Л.Л. Управління ризиками при реалізації інфраструктурних проектів у рамках державно-приватного партнерства / Л.Л. Гриценко, Т.Ю. Красуля // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 85-90 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1557656
  Черевиков Є.Л. Управління ризиками проектів державно-приватного партнерства / Є.Л. Черевиков, Т.А. Єрофеєва // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 48-53
1557657
  Цицик К.Ю. Управління ризиками проектного фінансування // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 332-334. – ISBN 978-966-188-219-4
1557658
  Горго І.О. Управління ризиками сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Горго Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1557659
  Плиса В. Управління ризиками у сфері електронних страхових послуг // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 114-125. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто сутність, завдання та проблеми формування механізму управління ризиками у сфері електронних страхових послуг. З"ясовано, що в даний час сформувалося декілька моделей онлайнового страхового бізнесу: Internet-представництво традиційного ...
1557660
  Карпов В.В. Управління ризиками у сфері захисту музейних колекцій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 58-65. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження полягає у виявленні алгоритму дій музейних установ та органів виконавчої влади у сфері культури, спрямованих на уникнення ризиків та захист музейних колекцій від негативних впливів внутрішніх та зовнішніх загроз. Методи дослідження. ...
1557661
  Шкиря А.С. Управління ризиками у фінансовому секторі України в умовах кіберзагроз і постпандемічного відновлення економіки // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 19-27. – ISSN 2309-1533
1557662
  Кічук Н.В. Управління ризиками як комплексна діяльність сучасного вишу // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – № 4 (145). – C. 80-83. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  Розкрито ризики вишу, що впливають на якість підготовки фахівців, представлено інструменти індентифікації ризиків (внутрішній аудит, акредитація, оцінка).
1557663
  Чечуліна О. Управління ризиками як компонента системи внутрішнього контролю державних установ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 40-42. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність управління ризику, як елементу системи внутрішнього контролю, визначено відмінності такої системи у державній установі. Персоналії: О.І. Ястремський. - С. 40, В.Д. Базилевич. - С. 40. Исследована сущность управления рисками, как ...
1557664
  Петлін І.В. Управління ризиком збільшення (накопичення) залишків коштів на єдиному казначейському рахунку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 279-285. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто недоліки різних систем касового виконання бюджетів. Аргументовано, що казначейська система виконання бюджетів є найбільш ефективною, але потребує детальнішого аналізу та вдосконалення з урахуванням досвіду існуючих систем у розвинених ...
1557665
  Дражан О.І. Управління ризиком кредитного портфеля на основі методу диверсифікації // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 420-421. – ISBN 978-966-188-219-4
1557666
  Грінченко А.В. Управління ризиком на підприємстві: теоретичні аспекти // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 47-53
1557667
  Корпунцов М.В. Управління ризикостійкістю підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 72-74.
1557668
  Налбандян Н.А. Управління ринковими ризиками у міжнародній торгівлі сировинними продовольчими товарами : автореф. дис. ... канд. економічих наук : 08.00.02 / Налбандян Ніколай Арменович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1557669
  Налбандян Н.А. Управління ринковими ризиками у міжнародній торгівлі сировинними продовольчими товарами : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Налбандян Ніколай Арменович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 235, [7] арк. – Додатки: арк. 202-235, [7]. – Бібліогр.: арк. 183-201
1557670
  Бець М.Т. Управління ринком праці в Україні як фактор суспільного розвитку / М.Т. Бець, Ю.Р. Сокіл // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 398-407. – ISSN 0321-0499


  Проаналізовано і оціненно динаміку попиту та пропозиції робочої сили і зареєстрованого безробіття у 2010-2011 рр.
1557671
  Касьянов Сергий Павлович Управління рівнем радоновоі безпеки об"єктів будівництва і на етапі проєктуванння і реконструкціі (на прикладі м. Дніпропетровська) : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01. / Касьянов Сергий Павлович; Придн. держ. акад. будівництва та архітектури. – Дніпропетровськ, 1998. – 16л.
1557672
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 1 (179). – 2015. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1557673
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 2 (180). – 2015. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1557674
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця
№ 3 (181). – 2015. – 173 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1557675
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 3 (185). – 2016. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1557676
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 4 (186). – 2016. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1557677
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 1/2 (187/188). – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1557678
   Управління розвитком = Управление развитием = Development management : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця. – ISSN 2413-9610
№ 2 (192). – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1557679
  Дробот С.А. Управління розвитком атомно-промислового комплексу України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дробот Сергій Анатолійович ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1557680
  Пархоменко Н.О. Управління розвитком бізнес-систем в умовах глобального середовища: теорія, методологія та практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Пархоменко Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 55 назв
1557681
  Прокопенко І. Управління розвитком вищого навчального закладу // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – № 2 (71). – С. 3-9. – ISSN 1562-529Х
1557682
  Яровий В.Ф. Управління розвитком галузі туризму на основі злиття та поглинання підприємств і організацій // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 57-61
1557683
  Узунов Ф.В. Управління розвитком державно-приватного партнерства у реальному секторі: на прикладі туристичної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 124-126. – Бібліогр.: 6 назв
1557684
  Кравченко О.І. Управління розвитком дистанційного навчання з магістерської підготовки керівників соціалних закладів в Україні // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 142-149
1557685
  Назарова Г.В. Управління розвитком діяльності промислових підприємств : монографія / Назарова Г.В., Іванісов О.В., Доровськой О.Ф. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 240 с. – ISBN 978-966-676-372-6
1557686
  Очеретна В.В. Управління розвитком експедиторських компаній в умовах невизначеності ринку транспортних послуг : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Очеретна Валентина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. мор. ун-т. – Одеса, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 24 назви
1557687
  Ганущак-Єфіменко Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 72-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1557688
  Сахарова К. Управління розвитком інтелектуального потенціалу територіальних громад // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 166-173. – ISSN 2414-4436
1557689
  Соколовський С.А. Управління розвитком кластерно-мережних структур / С.А. Соколовський, М.В. Черкашина, М.О. Науменко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 269-272. – ISSN 2222-4459
1557690
  Літкевич А.М. Управління розвитком конкурентоспроможності загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06.; 011 / Літкевич Алла Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. закл. вищ. освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1557691
   Управління розвитком людського потенціалу територіальної громади в інноваційно-знаннєвому суспільстві / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундам. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; [уклад. : Ю.О. Куц, В.В. Мамонова, С В. Газарян]. – Київ : НАДУ, 2012. – 42, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 34-41. – (Бібліотека слухача НАДУ ; Державне управління: від теорії до практики)
1557692
  Нагорічна О.С. Управління розвитком митної справи в умовах сьогодення // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 3 (40). – С. 10-15. – ISSN 2308-1988
1557693
  Богачов С.В. Управління розвитком міських агломерацій на державному та місцевому рівнях / С.В. Богачов, М.В. Мельникова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 81-91 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1557694
  Корінєв В.Л. Управління розвитком науково-дослідного потенціалу приватного вищого навчального закладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-96. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1557695
  Мозолев О.М. Управління розвитком освіти в сфері фізичної культури і спорту в Польщі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Мозолев Олександр Михайлович ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1557696
  Савченко В.А. Управління розвитком персоналу : Навч. посібник / В.А. Савченко; МОіНУ. Київ. нац. економ. ун-тет. – Київ : КНЕУ, 2002. – 351с. – ISBN 966-574-409-7
1557697
  Цуркан М.Л. Управління розвитком персоналу на основі крауд-технологій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 246-251. – ISSN 2222-4459
1557698
  Приймак В. Управління розвитком персоналу: Teambuilding / В. Приймак, І. Файчак // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 145-150. – ISSN 2078-5860


  Надано комплексну характеристику феномену Teambuilding як одного з ключових інноваційних методів розвитку персоналу, який сприяє формуванню професійного та особистісного розвитку працівника, що у свою чергу забезпечує високий рівень ...
1557699
   Управління розвитком підприємства в інтеграційних умовах : колект. монографія / [Г.С. Баламут та ін.] ; за заг. ред. Т.В. Гринько ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2014. – 323, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-169-3
1557700
  Коваленко Н.В. Управління розвитком промислових підприємств України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Коваленко Наталія Василівна ; М-во освіти і науки України, ПВНЗ "Європ. ун-т". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1557701
  Салига С.Я. Управління розвитком промислового наукоємного виробництва : монографія / С.Я. Салига, П.А. Борисенко ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя : [Вид-во КПУ], 2010. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-414-068-0
1557702
   Управління розвитком регіону : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Л. Миронова, О.П. Добровольська, А.Ф. Процай, С.Ю. Колодій; МОНУ; Таврійськ. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 328с. – ISBN 966-364-250-5
1557703
  Хлєбников А. Управління розвитком системи надання публічних послуг в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 128-133. – ISSN 2414-4436
1557704
  Шульга О. Управління розвитком сільських територій: українські реалії і зарубіжна практика // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 23-28
1557705
   Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2219-5300
Вип. 28. – 2016. – 177 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1557706
   Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2219-5300
Вип. 30. – 2017. – 210 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1557707
  Іванченко Катерина Іванівна Управління розвитком спільних підприємств з іноземним капіталом : Дисертація...кандидата економічних наук Спеціальнісь 08.06.02 / Іванченко Катерина Іванівна; Полтавський кооперативний інститут. – Полтава, 1999. – 249л. + Додатки л.241-249. – Бібліогр.:л.221-241
1557708
  Бліщук К.М. Управління розвитком території: економічні аспекти // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 217-224
1557709
   Управління розвитком трудового потенціалу підприємства : монографія / Гриньова В.М. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-676-360-3
1557710
  Поліщук Л.С. Управління розвитком туризму: досвід Польщі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 181-187 : рис. – Бібліогр.: 13 назв.
1557711
  Бурєннікова Н.В. Управління розвитком: модель формування сучасної інформаційної системи / Н.В. Бурєннікова, В.А. Фостолович // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 138-144. – ISSN 2222-4459
1557712
  Бурдейна В.А. Управління роздрібним кредитуванням банку в умовах економічної кризи // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 398-400. – ISBN 978-966-188-219-4
1557713
  Марков Б.М. Управління роздрібними торгівельними мережами в умовах трансформації внутрішньої торгівлі України: теорія, методологія, стратегія : монографія / Марков Борис Михайлович ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : ДКС центр, 2020. – 300, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 239-272. – ISBN 978-617-7300-59-4. – ISSN 2020
1557714
   Управління розробкою проєктів продуктових ІТ-компаній на платформах імітаційного моделювання / З.М. Соколовська, О.А. Клепікова, Н.В. Яценко, А.В. Марченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 108-123. – ISSN 2222-4459
1557715
  Ляшко О.М. Управління рухом дебіторської і кредиторської заборгованостей як засіб підвищення рівня збалансованості грошових потоків суб"єктів господарювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 112-113. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Аналізується рух дебіторської та кредиторської заборгованості як важливий напрямок управління грошовими потоками суб"єктів господарювання в Україні.
1557716
  Мартиненко О. Управління самостійною роботою майбутніх учителів математики у віртуальному навчальному середовищі через використання електронної версії робочого зошиту / О. Мартиненко, Я. Чкана, О. Удовиченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 144-153. – ISSN 2312-5993
1557717
  Рассадникова С. Управління системою енергетичної безпеки регіонів в аспекті економічної безпеки країни // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 79-85. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 43, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1557718
  Соколюк Г.О. Управління системою мотивації персоналу підприємства: теоретичні та методичні аспекти / Г.О. Соколюк, О.А. Миколюк // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 188-192. – ISSN 2309-1533
1557719
  Карамишев Д.В. Управління системою охорони здоров"я у контексті стратегічного управління організацією // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 330-334. – (Право. Економіка. Управління)
1557720
  Гражевська Н. Управління складними соціально-економічними системами в контексті синергетичної парадигми // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 62-70. – ISSN 1682-2366
1557721
  Ярошенко Т. Управління складністю в університетському середовищі: контексти прийняття рішень за Cynefin // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 117-120. – ISBN 978-966-518-677-9


  Розглянуто деякі аспекти змін і трансформацій моделі сучасного університету. Пропонується використати теорію управління складністю Cynefin за Д. Сноуденом не лише для аналізу управління знаннями чи організаційного навчання, але й для вдосконалення ...
1557722
  Сисоєв Ю.О. Управління складом плазмового потоку вакуумно-дугових джерел // Авіаційно-космічна техніка і технологія : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; голов. ред. С.В. Єпіфанов ; редкол.: С.М. Фірсов, Л.О. Базима, О.О. Баранов [та ін.]. – Харків, 2020. – 2 (162), березень - квітень. – С. 11-17. – ISSN 1727-7337


  Розглянуто питання управління кількістю крапельної фракції в плазмовому потоці технологічних вакуумно-дугових джерел плазми контрольованою зміною температури робочої поверхні катода. Таке управління температурою робочої поверхні катода дозволяє ...
1557723
  Тимошевська І.П. Управління смартизацією міст: стратегії сталого розвитку та їх впровадження // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Г.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 (21). – С. 25-32. – ISSN 2311-4894
1557724
  Бардієр Ф.Ф. Управління соціалістичним промисловим підприємством / Ф.Ф. Бардієр. – Київ : Держполітвидав, 1958. – 72 с. – (На допомогу економічній освіті)
1557725
  Вдовічен А.А. Управління соціальним капіталом як механізм регулювання диспропорційності в економіці України // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 8-17. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1557726
  Юзик Л. Управління соціальним маркетингом в умовах глобальної конкуренції // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 138-148. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1557727
  Гриньова В.М. Управління соціальним розвитком промислових підприємств : монографія / Гриньова В.М., Новікова М.М., Боровик М.В. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-676-220-0
1557728
  Калачова І.В. Управління соціальними процесами за системою показників "статус-контекст-реакція" // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 66-72 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1557729
  Савіцька О.П. Управління соціально-господарським виробництвом в умовах переходу до ринкових відносин : Автореф... канд. екон.наук: 08.07.02 / Савіцька О. П.; Льв. держ. с.г. ін-т. – Львів, 1995. – 24л.
1557730
  Чернега І.І. Управління соціально-економічним механізмом підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Чернега Інна Іванівна ; ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1557731
  Римкіна М.С. Управління соціально-економічним розвитком підприємств енергетичного сектору України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Римкіна Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1557732
  Назарова Г.В. Управління соціально-трудовою сферою підприємства : монографія / Назарова Г.В., Гончарова С.Ю., Водницька Н.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 324 с. – ISBN 978-966-676-362-7
1557733
  Занора В.О. Управління соціокультурними проектами в освітньому середовищі: інформаційні технології та обгрунтування їх вибору / В.О. Занора, Н.В. Зачосова, С.С. Данилюк // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 2 (70). – С. 41-49. – ISSN 2222-8810
1557734
  Димченко О.В. Управління спільним майном багатоквартирних будинків у контексті вивчення досвіду країн Європейського Союзу / О.В. Димченко, М.А. Ольховська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 71-76
1557735
  Юдіна О.І. Управління сталим економічним розвитком підприємств сфери послуг: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Юдіна Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
1557736
  Дунська А.Р. Управління сталим розвитком підприємств оборонно-промислового комплексу України / А.Р. Дунська, О.А. Бондаренко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 23-29. – ISSN 2306-6806
1557737
  Колесник В.І. Управління стартапами в Україні: проблеми та перспективи
1557738
  Тесля Ю.М. Управління створенням конкретизованої методології управління проектами / Ю.М. Тесля, Ю.Л. Хлевна, Н.В. Оберемок // Управління проектами, системний аналіз і логістика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т ; редкол.: Дмитриченко М.Ф., Дмитрієв М.М., Гурнак В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, ч. 1. – С. 115-125. – (Серія "Технічні науки"). – ISSN 2309-8635
1557739
  Володькіна М.В. Управління стратегічним набором фірми в умовах нестабільного зовнішнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 80-82. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто проблеми обрання стратегічних зон господарювання фірми в сучасних мінливих умовах.
1557740
  Шульга Н. Управління стратегічним портфелем банку та роль контролінгу в його сервісній підтримці // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 80-88. – ISBN 966-654-157-2
1557741
  Литвиненко Л. Управління стратегічним розвитком авіакомпанії на ринку міжнародних пасажирських перевезень // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 146-154. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 30)
1557742
  Федюнін С.А. Управління стратегічним розвитком підприємства / С.А. Федюнін, Н.О. Плевако, М.Ю. Філоненко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (33). – С. 45-49. – ISSN 2415-8089
1557743
  Приймак Н.С. Управління стратегічними змінами на підприємствах: теорія та практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Приймак Наталія Сергіївна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назв
1557744
  Стрельнікова С.Ю. Управління стратегічними змінами телекомунікаційних підприємств в умовах цифрової трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Стрельнікова Світлана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1557745
  Ілляшенко Н.С. Управління стратегіями випереджаючого науково-технологічного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Ілляшенко Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1557746
  Ващенко О.П. Управління стратегіями ціноутворення на інноваційні товари / О.П. Ващенко, Д.О. Якимчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (33). – С. 54-58. – ISSN 2415-8089
1557747
  Мацука В. Управління стресом у туризмі // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 96-100. – ISBN 978-617-674-059-9
1557748
  Снігова О.Ю. Управління структурними змінами в старопромислових регіонах України : монографія / О.Ю. Снігова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2020. – 551, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-926-322-2
1557749
  Гусєв В.О. Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційними процесами в економіці Украіни : навч. посібник / В.О. Гусєв, О.М. Соколова ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В.Г. Бодрова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундаментальних та прикладних дослідень, Каф. екон. теорії та історії економіки. – Київ : НАДУ, 2011. – 283, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – (Бібліотека магістра / ред. рада: Ковбасюк Ю.В. [та ін.]). – ISBN 978-966-619-302-8
1557750
  Нелюба В.М. Управління структурою капіталу промислових підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 50-51. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджено управління структурою капіталу підприємств Вінниччини.
1557751
  Баланенко О.Г. Управління структурою фонду заробітної плати як фактор підвищення продуктивності праці / О.Г. Баланенко, В.Г. Левенець // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 15, № 2. – С. 209-213. – ISSN 1993-0259
1557752
   Управління суспільними процесами: глобалізаційний вимір : навч. посібник / [С.О. Кравченко, І.В. Вернудіна, В.В. Карлова та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : УкрСІЧ, 2017. – 240 с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 237-239 та в кінці розд. – ISBN 978-617-7107-49-0
1557753
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2001
1557754
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1/3. – 2002
1557755
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2002
1557756
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 4/6. – 2003
1557757
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 7/9. – 2003
1557758
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 10/12. – 2004
1557759
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1-2/1-6. – 2005
1557760
   Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал. – Київ, 2001-
№ 1-2/1-6. – 2006
1557761
   Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2001-
№ 1/4/ 1/12 (29/32). – 2008
1557762
   Управління сучасним офісом (офіс-менеджмент) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Шевчук С.П. [та ін.] ; Південнослов. ін-т Київ. славіст. ун-ту. – Київ : Професіонал ; Центр учбової літератури, 2010. – 184 с. – ISBN 978-966-370-134-9 (Професіонал) ; 978-966-364-988-7 (ЦУЛ)


  У навчальному посібнику висвітлено проблеми та методи управління сучасним офісом. Розглянуто принципи і підходи до ефективної організації роботи сучасного офісу, інформаційно-документаційного забезпечення офіс-менеджменту та прийоми і засоби роботи з ...
1557763
  Боклан Н.С. Управління сферою послуг в умовах трансформації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 63-64. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розглянуто роль і проблеми формування сфери послуг в умовах перехідного періоду та запропоновано шляхи підвищення ефективності управління підприємствами сфери телекомунікацій та зв"язку в Україні.
1557764
  Пашов Р.І. Управління та бюрократія: від функції до дисфункції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 56-61. – ISSN 2077-1800
1557765
  Любунь О. Управління та ефективність стратегічного планування у банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 8-12. – ISSN 1605-2005
1557766
   Управління та інформаційні технології у правовій державі : Матеріали науково-практичної конференції 26 травня 2005 року. – Львів : Ліга-Прес, 2006. – 66с. – (Юридичні науки). – ISBN 966-397-031-6
1557767
  Місяць О. Управління та контроль - необхідні функції командира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто здійснення контролю командирами військових частин фінансової діяльності, збереження та законності витрачання державних коштів. The article deals with implementation of control of financial activity, conservation and legality of state money ...
1557768
  Коваленко С.П. Управління та контроль у державних холдингових компаніях // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 104-108. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто теоретичні аспекти корпоративного управління та контролю в державних холдингових компаніях, визначено суть і мету здійснення управління та контролю, а також внесені пропозиції щодо їх вдосконалення.
1557769
  Бурбела О.В. Управління та моделювання системи менеджменту якості та алгоритм розрахунку економічної ефективності від її впровадження / О.В. Бурбела, Ю.О. Шалагай // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 95-97
1557770
  Тітова С.В. Управління та охорона земель природно-заповідного фонду України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 32-38
1557771
  Хромець М. Управління та регулювання процесу формування бібліотечно-інформаційних ресурсів // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 274-280
1557772
  Хюфнер Клаус Управління та фінансування вищої освіти в Німеччині // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 6. – ISSN 1682-2366
1557773
  Том Н. Управління талановитою молоддю через "практикантські програми" // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (689), квітень. – С. 42-57 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
1557774
  Станкевич-Волосянчук Управління твердими побутовими відходами у Закарпатті - нинішня ситуація та перспективи // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 5 (80), вересень - жовтень. – С. 9-12 : фото, рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1557775
  Вандюк Н.С. Управління тепловим (термічним) режимом Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 74-80


  Розглянуто методи управління термічним режимом Канівського водосховища в умовах екстремальних значень температури. Визначено, що найефективнішим підходом є виконання несинхронних попусків вище- і нижчерозташованих гідроелектростанцій. Ключові слова: ...
1557776
  Буравльов Є.П. Управління техногенною безпекою України / Є.П.Буравльов, В.В.Гетьман; Рада нац. безпеки і оборони України. Ін-т проблем нац. безпеки; За ред. В.П.Горбуліна. – Київ, 2006. – 248с. – ISBN 966-8440-54-4
1557777
  Серова-Нашева Управління технологічним процесом виготовлення виробів для однопараметричної селективної збірки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Серова-Нашева Наталія Валеріївна ; Севастопол. нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв
1557778
  Ватраль М. Управління товариством з обмеженою відповідальністю / М. Ватраль, Г. Оверко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 31-35. – ISSN 2663-5313
1557779
  Степаненко С. Управління торговельними марками: боротьба з паразитизмом // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 1 ),березень. – С. 80-93. – ISSN 1684-906Х
1557780
   Управління торговою маркою в механізмі товарної інноваційної політики підприємства : монографія / [Щербак В.Г. та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 251, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 182-202. – ISBN 978-966-676-567-6
1557781
  Бакалінський О.В. Управління траєкторією створення споживчої цінності в сервісному процесі // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2021. – № 2 (49). – С. 3-14. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1557782
  Литвиненко В.С. Управління трансакційними витратами вертикально інтегрованих кооперацій: обліковий аспект // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 3. – С. 166-171. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Досліджено економічну суть та механізм управління трансакційними витратами вертикально інтегрованих корпорацій. Обгрунтовано доцільність здійснення інвестицій для зниження рівня трансакційних витрат та необхідність забезпечення їх відокремленого ...
1557783
  Канцуров О.О. Управління трансакційними витратами інституту бухгалтерського обліку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6814
1557784
  Самофалов П.П. Управління трансакційними витратами корпоративних структур // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 9 (184). – С. 119-124
1557785
  Кириченко О.А. Управління трансакційними витратами суб"єктів господарської діяльності : фінанси інституційних секторів економіки / О.А. Кириченко, І.А. Белоусова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 97-104 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1557786
  Мвшко Н.П. Управління трансфертом технологій в умовах міжнародної конкуренції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 111-116. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1557787
  Дзьоба О.Г. Управління трансформаціями та розвитком системи газозабезпечення : монографія / Дзьоба О.Г. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2012. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 330-351. – ISBN 978-966-694-172-8
1557788
  Іванісов О.В. Управління трудовим потенціалом : навчально-практичний посібник / Іванісов О.В., Єрмоленко О.А., Доровський О.Ф. ; МОНУ ; Харк. нац. економ. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 388 с. – ISBN 978-966-676-221-7
1557789
  Васильєва О.О. Управління трудовим потенціалом аграрної сфери в умовах сталого розвитку : втореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Васильєва Олена Олексіївна ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1557790
  Беззубко Л.В. Управління трудовими конфліктами : навч. посібник / Беззубко Л.В., Зюнькін А.Г., Калина А.В. ; МАУП. – Київ : МАУП, 2004. – 256 с. – ISBN 966-608-418-Х
1557791
  Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.В. Крушельницька. – Київ : Кондор, 2003. – 224с. – ISBN 966-8251-04-0
1557792
  Шульга В. Управління трудовими ресурсами в умовах інформаційного суспільства // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 95-99. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1557793
  Жукова В.П. Управління трудовими ресурсами вузівських бібліотек // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 15. – С. 207-213. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається процес управління кадрами вузівської бібліотеки в контексті концепції трудових ресурсів.
1557794
  Череп А.В. Управління трудовими ресурсами підприємства / А.В. Череп, А.Ю. Губа // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 62-72 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Економічні науки ; № 1 (21))
1557795
  Федчук А.П. Управління туристичним процесом в екстремальних регіонах (на прикладі Антарктичного туризму) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 124-129 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1557796
  Орлов М. Управління у сфері екології. що забезпечує стійкий розвиток України. як наукова і правова проблема // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2004. – № 2. – С.63-70
1557797
  Берлач А. Управління у сфері запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в Україні: правові та організаційні засади / А. Берлач, А. Сіліна // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С.16-20. – ISSN 0132-1331
1557798
  Коваленко С.В. Управління у сфері освіти: визначення поняття // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 2. – С. 69-75.
1557799
  Прокопенко І.Ф. Управління університетом в умовах модернізації освіти // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 274-280
1557800
  Прокопенко І. Управління університетом в умовах модернізації освіти // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 24-27. – ISSN 1562-529Х
1557801
  Котельніков Д.І. Управління фінансами : словник-довідник юридичних термінів / Д.І. Котельніков, М.Д. Нестеренко. – Київ : Кондор, 2009. – 160 с. – ISBN 978-966-351-253-2
1557802
  Карлін М.І. Управління фінансами вищої школи в Україні в сучасних умовах: проблеми та перспективи // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 8-13
1557803
  Корченков О.О. Управління фінансами ТНК: проблеми фінансового забезпечення // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2006. – № 1 : Економічні науки. – С. 146-150. – ISSN 1729-360Х
1557804
  Гудзь П.В. Управління фінансами у курортних містах // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 2. – С. 69-75
1557805
  Давиденко Н.М. Управління фінансовим забезпеченням корпоративного підприємства через ринок облігацій // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 90-93. – (Економічні науки)
1557806
  Глущенко С.В. Управління фінансовим ризиком і економічна безпека України // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.22-29. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1557807
  Селіверстова Л.С. Управління фінансовими інвестиціями корпорації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 22-25
1557808
  Горошкова Л.А. Управління фінансовими потоками програм створення територіальних громад / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Г.В. Коваленко // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєверодонецьк, 2017. – № 1 (61). – С. 93-100 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
1557809
  Коваленко Є.С. Управління фінансовими ресурсами будівельних підприємств на основі нечіткомножинного підходу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 3 (153). – С. 513-524 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  Розкрито особливості споживчих потреб як основи становлення інноваційної сфери.
1557810
  Стецюк П.А. Управління фінансовими ресурсами в процесі інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 68-70. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто методичні підходи щодо розробки правил, регламентів і процедур використання фінансових ресурсів, що забезпечують систему моніторингу і контролінгу інвестиційної і в цілому господарської діяльності підприємств.
1557811
  Стоян В.І. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства України через механізм функціонування єдиного казначейського рахунку / В.І. Стоян, О.П. Зварич // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 55-68. – ISSN 2305-7645
1557812
  Талько А.В. Управління фінансовими ресурсами органів місцевого самоврядування // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 125-126
1557813
  Василик А.В. Управління фінансовими ресурсами підприємств // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 20-27
1557814
   Управління фінансовими ресурсами підприємств, що здійснюють міжнародну економічну діяльність, шляхом інвестування в енергозберігаючі технології / О.О. Котенко, М.Д. Домашенко, В.Ю. Бурнакова, Д.Д. Черниш // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 6 (509) : Вектори розвитку економіки України в умовах "Touchless economy". – С. 275-281. – ISSN 2222-4459
1557815
  Телишевська Л.І. Управління фінансовими ресурсами підприємства в межах його інвестиційної діяльності / Л.І. Телишевська, О.В. Птащенко, А.В. Бєлоус // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 8 : Оцінювання рівня тінізації ринку праці України і державна політика з його детінізації. – С. 273-277. – ISSN 2222-4459
1557816
  Ткаченко А.М. Управління фінансовими ресурсами підприємства та оптимізація вартісної структури капіталу / А.М. Ткаченко, О.І. Коваль // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.297-299. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1557817
  Рибалко Н.О. Управління фінансовими ресурсами підприємства: завдання, механізм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 156-161
1557818
  Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : навчальний посібник / Р.В. Пікус. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2011. – 599 c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 593-598. – ISBN 978-966-346-934-8
1557819
  Пікус Р.В. Управління фінансовими ризиками : лабораторний практикум / Р.В. Пікус, Н.В. Приказюк, Г.Ю. Тлуста. – Київ : Логос, 2012. – 278, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці лабораторних робіт. – ISBN 978-966-171-511-9
1557820
  Юдін В.К. Управління фінансовими ризиками у сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 08.00.08 / Юдін Володимир Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Уман. нац. ун-т садівництва, ПВНЗ "Європ. ун-т. – Київ, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1557821
  Рижа Т.В. Управління фінансово-господарською діяльністю вищих навчальних закладів: зарубіжний досвід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 39-42. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1557822
   Управління фінансово-економічною безпекою : практикум для студ. ВНЗ / А.В. Череп, В.З. Бугай, А.В. Горбунова, О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 170, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 167-170 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-599-454-1
1557823
  Шпильовий С.Є. Управління фінансово-економічною діяльністю та фінансовий контроль у Збройних Силах України / С.Є. Шпильовий, Д.М. Котій ; Військовий ін-т КНУТШ. – Київ, 2008. – 204 с.
1557824
  Кравченко М. Управління фінансово-економічною підсистемою підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 13-16. – ISSN 1728-9343
1557825
  Шелест В.В. Управління фінансовою безпекою довірчого товариства : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 181-184. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1557826
   Управління фінансовою санацією підприємств : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Пепа., В.О.Федорова, А.Б. Кондрашихін, О.В. Андрєєва ; МОН України ; Мін. транспорту та зв"язку України ; Держ. економіко--технол. ун-т транспорту. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-364-709-8
1557827
  Боронос В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств : навч. посібник / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус, І.М. Кобушко. – Суми : СумДУ, 2010. – 437, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-436 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-657-292-2


  У пр. №1717994 напис: Анатолію Миколайовичу від авторів з повагою. Підпис. 23,06,2010
1557828
  Боронос В.Г. Управління фінансовою санацією підприємств: методика і практика : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.Г. Боронос, І.Й. Плікус. – Суми : Сумський держ. ун-т, 2011. – 311 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-310. – ISBN 978-966-657-374-5
1557829
   Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Нестеренко, О.В. Серебряков; С.Я. Салига, О.І. Дацій, Н.В. Нестеренко, О.В. Серебряков; МОНУ; Гуманітарний ун-т " Запорізький ін-т держ. та муніципал. управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 240с. – ISBN 966-364-048-0
1557830
   Управління фінансовою санацією підприємства : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М Данилюк, В. Савич, В. Орлова, О. Турій, Т. та ін. Коцкулич; [М. Данилюк, В.Савич, В. Орлова, О.Турій, Т. Коцкулич та ін.]; МОНУ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу; Ін-т менеджменту та економ. "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 320с. – ISBN 966-364-317-X
1557831
  Мірошник Р.О. Управління фінансовою сферою в процесі впровадження інноваційного проекту / Р.О. Мірошник, У.О. Наливайко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 225-231. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1557832
  Климчук М.М. Управління фінансуванням енергозбереження на будівельних підприємствах: міжнародний досвід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 2 : Міграція робочої сили з України до ЄС: аналіз особливостей та наслідків. – С. 65-70. – ISSN 2222-4459
1557833
  Астапенко Т. Управління фондами: наукове підгрунтя, критерії ефективності, практичні аспекти (досвід Миколаївськой ОУНБ ім. О. Гмирьова) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 5 (166). – С. 24 - 27. – ISSN 2076-9326
1557834
  Кухта П.В. Управління формуванням інвестиційних ресурсів акціонерного товариства // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 130-136. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1557835
  Бойко М.М. Управління формуванням індивідуального та корпоративного соціального капіталу у сфері послуг / М.М. Бойко, О.А. Грішнова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 211-218. – ISSN 2222-0712
1557836
  Беляєва О.О. Управління формуванням кредитних портфелів у банківській системі країн Центральної та Східної Європи в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Беляєва Оксана Омелянівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1557837
  Карбовник А. Управління формуванням оборотних активів підприємства в умовах інфляції // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 229-232. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1557838
  Осипенко С.М. Управління формуванням професійної компетентності випускників вищих військових навчальних закладів / С.М. Осипенко, А.В. Зозуля, В.М. Синиця // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (76). – С. 133-139. – ISSN 2078-7480
1557839
  Свистун Т.В. Управління харчовим вибором студентської молоді / Т.В. Свистун, М.О. Бєлошапко // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О., Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 4. – С. 110-115 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1557840
  Вовчак Р. Управління холдинговими компаніями // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 361-363
1557841
  Подденежний О.Г. Управління цифровою трансформацією освіти: сучасний науковий дискурс // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2021. – С. 105-110. – (Економічні науки ; т. 6, вип. 1). – ISSN 2519-4739
1557842
  Медінцов В.В. Управління цінністю інновацій в програмах будівництва складних об"єктів (на прикладі об"єкта "Конфайнмент" ЧАЕС) : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.22 / Медінцов Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1557843
  Березін О.В. Управління ціноутворенням : навч. посібник для студ. ВНЗ / О.В. Березін, Ю.В. Карпенко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтав. ун-т економіки і торгівлі". – Суми : Університетська книга, 2014. – 175, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-175 та в кінці розд. – ISBN 978-966-680-631-7
1557844
  Гамаг П.І. Управління ціноутворенням на медичні послуги в санаторно-курортних закладах України / П.І. Гамаг, Ю.В. Деркач // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 90-95 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1557845
  Вакуленко А.В. Управління якістю : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / А.В. Вакуленко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 167с. – На обкл.: до 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-605-7
1557846
   Управління якістю активів у банках : монографія / [Р.А. Слав"юк та ін.] ; за ред. Р.А. Слав"юка ; Нац. банк України, Ун-т банк. справи. – Київ : УБС НБУ, 2013. – 198, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 188-198 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-484-196-9
1557847
   Управління якістю бізнес-процесів на підприємстві : монографія / Шемаєва Л.Г., Безгін К.С., Наумік К.Г., Ушкальов В.В. ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 240 с. – ISBN 978-966-676-312-2
1557848
  Коробійчук В.В. Управління якістю блоків декоративного каменю за допомогою кваліметричних та інформаційно-комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.15.03 - відкрита розроб. родовищ корисних копалин / В.В. Коробійчук ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1557849
  Левицький В.Г. Управління якістю блоків декоративного каменю на основі використання цифрової фотограмметрії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.03 / Левицький Володимир Григорович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 27 назв
1557850
  Батечко Н. Управління якістю в сфері вищої освіти: методологічний контекст // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Безпалько, С. Караман [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2017. – № 6. – C. 156-162. – ISSN 2226-3012
1557851
  Лопушенко К.І. Управління якістю в туризмі / К.І. Лопушенко, С.Р. Пасєка // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 90-94
1557852
  Кузьмак О.М. Управління якістю вищої освіти в Україні на шляху інтеграції у європейський простір (досвід Європейського Союзу) / О.М. Кузьмак, О.І. Кузьмак // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 16-21. – (Серія "Економіка" ; вип. 23 (51)). – ISSN 2311-5149
1557853
  Короткий Г.І. Управління якістю вищої освіти та формування екологічно свідомої особистості / Г.І. Короткий, Ю.А. Атаманюк, Ю.О. Дорошенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 77-83. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність поняття "управління якістю вищої освіти" та виділено його складові (моніторинг, контроль, оцінювання, діагностика). Актуалізовано проблему достовірності визначення рівня навченості студента за результатами тестового ...
1557854
  Василькова В Н. Управління якістю вищої освіти: маркетинговий підхід // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 267-280. – ISBN 978-966-926-349-0
1557855
  Науменко М.І. Управління якістю військової освіти: теорія, методологія, практика / М.І. Науменко, Ю.І. Приходько // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-50.
1557856
  Прігунов О.В. Управління якістю діяльності закладів вищої освіти : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Прігунов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 20 назв
1557857
  Андросюк Л.А. Управління якістю на основі збалансованої системи показників // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 67-71. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1557858
  Балова В. Управління якістю навчального процесу у навчальних закладах АТО Гагаузії // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 33, ч. 1 : Гагаузька культура. – С. 240-249
1557859
  Войтюк А.В. Управління якістю облікової інформації щодо дебіторської заборгованості суб"єкта господарської діяльності // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 58-60. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-0431
1557860
  Шкурко О.П. Управління якістю обслуговування користувачів наукових бібліотек закладів вищої освіти України : автореф. дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03, 27 / Шкурко Олена Петрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр. : 28 назв
1557861
  Демченко О.Л. Управління якістю освіти в контексті Болонського процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 58-60. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  В контексті євроінтеграції
1557862
  Нєженцева А. Управління якістю освіти в університетах Великої Британії // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 132-137. – ISSN 2077-1827
1557863
  Базелюк В. Управління якістю освітньої діяльності у закладах вищої освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. М.О. Кириченко ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 69-73
1557864
  Ільїн О.О. Управління якістю підготовки студентів шляхом застосування окремих форм інтернаціоналізації // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 55-59. – ISSN 2415-8089
1557865
  Кононенко Н.О. Управління якістю послуг як запорука привабливості вітчизняної сфери туризму // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 308-309. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1557866
  Прохорович В.О. Управління якістю праці і продукції в сільському господартсві / В.О. Прохорович. – Київ, 1980. – 48с.
1557867
  Стефінін В. Управління якістю праці: макроекономічний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 52-57. – ISSN 1818-2682
1557868
  Сташевський З.П. Управління якістю продукту освітнього проекту з використанням ентропії Шеннона / З.П. Сташевський, Ю.І. Грицюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.11. – С. 404-409. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розглянуто особливості визначення системних характеристик компетенцій під час реалізації освітнього проекту підготовки фахівців з інформаційної безпеки (ІБ). Здійснено формалізацію процесу побудови моделі компетенції як освітньої системи, у якій ...
1557869
  Мельник А.С. Управління якістю продукції в механізмі соціалістичного господарювання / А.С. Мельник. – К., 1981. – 48с.
1557870
  Семенов Г.А. Управління якістю продукції на підприємстві / Г.А. Семенов, А.О. Квасова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 208-213. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Розглянуто поняття якості, що характеризує ефективність усіх аспектів діяльності підприємства. Проаналізовано системи управління якістю продукції.
1557871
   Управління якістю продукції: сутність, принципи, основні підходи / Є.О. Олійник, А.С. Олійник, О.Г. Пилипченко, О.С. Пугін // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 79-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1557872
  Кравченя А.О. Управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 45-48. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті розглянуто управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики як педагогічна проблема. Визначено суперечності, що виникають під час управління якістю професійної підготовки майбутніх учителів інформатики. Проаналізовано ...
1557873
  Харитончик І.С. Управління якістю сільськогосподарської продукції / І.С. Харитончик. – Київ, 1984. – 47с.
1557874
   Управління якістю спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем воєнного призначення / А.І. Сбітнєв, С.В. Лєнков, О.М. Грищак, О.В. Горшков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 75-78. – Бібліогр.: С. 78 (13 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  У даній статті наводяться результати аналізу існуючих систем управління якістю програмного забезпечення. Пропо-нується алгоритм створення моделі якості спеціального програмного забезпечення воєнного призначення. This article presents results of ...
1557875
  Нікітін В.С. Управління якістю туристичного продукту // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 322-323. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1557876
  Ільницький Д. Управління якістю університетських компетенцій: від самооцінювання до міжнародних порівнянь // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 72-98. – ISSN 1811-9824


  Надано порівняльну характеристику до-університетського оцінювання, сертифікаційних програм глобального оцінювання, зовнішнього оцінювання абітурієнтів та випускників і осіб віком 30+, функціонування агенств акредитації та агенцій професійної ...
1557877
  Зінченко О.А. Управління якістю фінансового результату підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 1 (103). – С. 109-114 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1557878
  Кузь В.І. Управлінська бухгалтерська звітність підприємства: принципи та підходи до формування / В.І. Кузь, В.С. Кравчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 188-197. – (Економічні науки ; вип. 2 (58)). – ISSN 2310-8185
1557879
  Кузнецова С. Управлінська бухгалтерська звітність: проблеми створення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 11. – С. 15-24


  Управлінська бухгалтерська звітність - це бух. звітність, що містить облікову інформацію про діяльність підприємства та надається внутрішнім користувачам у процесі управління підприємством.
1557880
  Скідін О.Л. Управлінська діяльність в освітянських організаціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 23-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  Розглянуто сучасні проблеми управлінського процесу в навчальних закладах; управління як специфічні відносини; еволюція змісту поняття "управління"; проблема вартості управлінської праці; термін "стиль керівництва"; співвідношення таких форм людської ...
1557881
  Остапенко А. Управлінська діяльність І.П. Львова на посаді завідувача кафедри педагогіки Чернігівського педагогічного інституту (1952?1958) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 39-43. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано діяльність чернігівського педагога І. П. Львова, який завідував кафедрою педагогіки з 1952 до 1958 н. р. Опрацьовано звітні матеріали (плани роботи кафедри за 1952, 1953, 1955 н. р., доповідь на резолюцію І. А. Каїрова "О состоянии ...
1557882
  Лєкарь Т.В. Управлінська еліта як складова становлення та розвитку державного управління в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 214-216. – (Право. Економіка. Управління)
1557883
  Ріктор Т.Л. Управлінська еліта як стратегічний ресурс побудови держави: проблеми та перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 76-78
1557884
  Марценюк Р.А. Управлінська звітність у системі менеджменту: теоретичний аспект // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 159-161. – ISBN 978-611-01-0721-1
1557885
  Дмитренко О.А. Управлінська інформація в контексті державно-управлінських рішень // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 138-140. – Бібліогр.: 7 назв
1557886
  Губа Б.Р. Управлінська культура викладача як психолого-педагогічний феномен // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 170-176. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1557887
  Александрова Н.М. Управлінська культура майбутнього викладача економіки: зміст і структура // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2015. – № 4. – С. 54-63. – ISSN 2078-7782


  У статті з огляду на переорієнтацію психолого-педагогічної підготовки майбутніх викладачів економіки в економічному університеті на посилення культурологічного складника професійної підготовки обґрунтовано актуальність формування управлінської культури ...
1557888
  Пшенична Л. Управлінська культура менеджера освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 368-382. – ISSN 2312-5993
1557889
  Зелінська Г.О. Управлінська культура як складова регіонального освітнього менеджменту / Г.О. Зелінська, І.Б. Запухляк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 300-305
1557890
  Кривошеєв В. Управлінська культура як фактор державотворення // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.390-393
1557891
  Кушнір С.О. Управлінська модель організації інвестиційно-інноваційної діяльності підприємств // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – C. 15-24. – (Економічні науки ; № 4 (28)). – ISSN 2414-0287
1557892
  Попелешко Ю. Управлінська освіта та її інноваційний аспект // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 74. – С. 78-87. – ISSN 2077-1827
1557893
  Кононець М.О. Управлінська освіта як фактор формування управлінської культури та нової інноваційної парадигми: теоретико-методологічний контекст // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 71. – С. 158-163. – ISSN 2072-1692
1557894
  Рассихіна В.Є. Управлінська оцінка фінансового забезпечення інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 109-114
1557895
  Тарасов В.І. Управлінська парадигма дослідження моделей економічного розвитку країн / В.І. Тарасов, В.В. Трофимова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 10-13
1557896
  Ковальчук З.Я. Управлінська педагогічна діяльність як психолого-педагогічна система // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 295-305. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1557897
  Мельничук О.І. Управлінська праця та удосконалення її організації в аграрних підприємствах // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 2. – С. 46-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2312-847X
1557898
  Білошапка В.А. Управлінська результативність в міжнародному бізнесі : навчальний посібник / В.А. Білошапка ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2008. – 216 с. – ISBN 978-966-483-023-9
1557899
  Білошапка В.А. Управлінська результативність в розвитку міжнародних компаній : монографія / В.А. Білошапка ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Міжнар. ін-т бізнесу. – Київ : Графіка і Друк, 2007. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 206-223. – ISBN 978-966-2933-06-6
1557900
  Єрмолаєва Г.А. Управлінська складова підготовки сучасного бібліотечного фахівця // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 207-210. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (32)). – ISSN 2219-8741


  "Підготовка менеджерів з економіко-правових питань бібліотечної діяльності передбачає вивчення фундаментальних університетських загальнонаукових і загальнопрофесійних циклів дисциплін. В процесі цільового навчання у студентів має бути сформовано ...
1557901
  Mapмaзoвa T.I. Управлінська функція політики як чинник конструктивних змін у державі й суспільстві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 682-689. – ISSN 1563-3349
1557902
  Палеха Ю.І. Управлінське документування : Навч. посібник: У 2-х частинах / Ю.І. Палеха; МОНУ; Європейськ. ун-тет. – 3-тє вид., доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-42-2
Ч.2 : Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 283с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1557903
   Управлінське документування : підручник / [М.Ф. Безкровний, М.Ф. Кропивка, Ю.І. Палеха, Т.Д. Іщенко ; за заг. ред. Ю.І. Палехи] ; М-во освіти і науки України. – Київ : Ліра-К, 2019. – 366, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: с. 350-365. – (Серія: "Діловодство в інформаційно-консультаційній діяльності"). – ISBN 978-966-2609-67-7
1557904
  Палеха Ю.І. Управлінське документування. У 2-х частинах : Навчальний посібник для вищ. навч. закладів / Ю.І. Палеха; МОіНУ; Європейський ун-тет. – Вид. 3-тє, доп. – Київ : Європейський університет. – ISBN 966-7942-28-2
Ч.1 : Ведення загальної документації (зі зразками сучасних ділових паперів). – 2003. – 383с.


  Для керівників та працівників кадрових служб підприємств, студентів вузів, викладачів
1557905
  Верба Вероніка Анатоліївна Управлінське консультування: світові та регіональні тенденції розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 21-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті представлено авторський погляд на тенденції розвитку управлінського консультування, здійснено огляд світового ринку послуг з управлінського консультування, визначено тенденції розвитку і чинники, які впливають на його динаміку та структуру, ...
1557906
  Чухліб О.А. Управлінське рішення щодо витрат у собівартості продукції : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.129-137. – Бібліогр.: 2 назви
1557907
   Управлінське та безпекове консультування : навч. посібник у схемах і таблицях / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад.: М.І. Копитко, З.Б. Живко, В.І. Франчук та ін.]. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 252-254. – ISBN 978-617-511-361-5
1557908
  Ліба Н.С. Управлінський аналіз інноваційної діяльності / Н.С. Ліба, І.І. Пекар // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 212-217. – ISSN 2311-8164
1557909
  Дворнікова Н.С. Управлінський аспект демократизації навчально-виховного процесу у вітчизняних вищих навчальних закладах // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 48-51. – ISBN 966-8847-12-1
1557910
  Сологуб Ю.І. Управлінський аспект дослідження міських регіональних систем розселення : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 73-76. – Бібліогр.: 5 назв
1557911
  Штулер Г.Г. Управлінський аспект оптимізації адміністративних витрат як фактор підвищення конкурентоспроможності підприємства / Г.Г. Штулер, І.Ю. Дишко // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 178-182. – (Економіка ; Вип. 32)
1557912
  Онищенко Н.П. Управлінський аспект підготовки майбутніх учителів до виховної роботи на компетентнісній основі в умовах реформування вищої освіти // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 130-138. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1557913
  Пшенична Л. Управлінський аспект сьогодення через призму макаренківської спадщини / Л. Пшенична, О. Скиба // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 2 (76). – C. 254-269. – ISSN 2312-5993
1557914
  Герасимчук В. Управлінський вектор економічної складової сталого розвитку: Україна і світ : основи стратегії // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 9. – С. 7-9 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1810-3944
1557915
  Мельник О.Ф. Управлінський дискурс навчального процесу у вищому навчальному закладі // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 234-238. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті розглядається науковий процес у дискурсі управління, охарактеризова- но специфіку наукового менеджменту у вищих навчальних закладах, визначено основні принципи управління.
1557916
  Кальна-Дубінюк Управлінський консалтинг в інноваційному розвитку підприємств // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 76-81
1557917
  Зінов"єв Ф.В. Управлінський консалтинг як інструмент розвитку українських підприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 88-91. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1557918
  Кузьмін О.Є. Управлінський консалтинг: сутність, проблеми та перспективи розвитку в Україні / О.Є. Кузьмін, М.Г. Книш // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 567 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 193-197. – ISSN 0321-0499
1557919
  Бутинець Т.А. Управлінський контроль та його елементи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – C. 31-37. – (Економічні науки ; Вип. 1 (51)). – ISSN 1728-4236
1557920
  Кузнецов А.А. Управлінський контроль: сутність, місце та призначення // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 97-106. – (Економічні науки ; № 2 (19)). – ISSN 2074-5362
1557921
  Лень С В. Управлінський облік : Навчальний посібник / С В. Лень. – Київ : Знання-Пресс, 2003. – 287с. – (Вища освіта ХХІ століття). – ISBN 966-7767-96-5
1557922
  Добровський В.М. Управлінський облік : Навч. посібник / МОНУ; КНЕУ; В.М. Добровський, Л.В. Гнилицька, Р.С. Коршикова. – Київ : КНЕУ, 2005. – 278с. – ISBN 966-574-721-5
1557923
  Голов С.Ф. Управлінський облік : Підручник для студ. вищих навч. закладів за спец. "Облік і аудит" / С.Ф. Голов. – 3-тє вид. – Київ : Лібра, 2006. – 704с. – ISBN 966-7035-53-0
1557924
  Атамас П.Й. Управлінський облік : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., навчаються за спеціальністю "Облік і аудит" / П.Й. Атамас; Дніпропетровськ. ун-т економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 440с. – ISBN 966-364-159-2
1557925
  Труш В.Є. Управлінський облік : навчально--методичний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.Є. Труш, Т.М. Чебан, Н.Я. Стефанович. – Київ : Кондор, 2007. – 296 с. – ISBN 978-966-351-092-7
1557926
  Радецька Л.П. Управлінський облік : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закладів] / Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Київ : Академія, 2007. – 352с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-249-5
1557927
  Партин Г.О. Управлінський облік : навч. посібник / Г.О. Партин, А.Г. Загородній. – 2-ге вид., вип. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 303с. – ISBN 966-346-286-8
1557928
  Корецький М.Х. Управлінський облік : навчальний посібник для вищ. навч. закладів / М.Х. Корецький, Н.В. Дацій, Л.В. Пельтек ; МОНУ ; Дніпропетровський держ. аграрний ун-т ; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніціпального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 296 с. – ISBN 966-364-406-0
1557929
  Фаріон І.Д. Управлінський облік : підручник для студ. вищих навч. закладів / І.Д. Фаріон, Т.М. Писаренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 792 с. : табл. – Бібліогр.: с. 779-791. – ISBN 978-611-01-0353-4
1557930
  Чебанова Н.В. Управлінський облік : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 216-218. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-654-045-8
1557931
  Лабунська С.В. Управлінський облік : навч. посібник / С.В. Лабунська, Л.В. Безкоровайна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 351, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 306-308. – Бібліогр.: с. 309-315. – ISBN 978-966-676-654-3
1557932
  Лень В.С. Управлінський облік : підручник / В.С. Лень. – Київ : Каравела, 2019. – 259, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 254-256. – Бібліогр.: с. 257-259. – ISBN 978-966-222-989-9
1557933
  Осадча Г.Г. Управлінський облік в дії: нормативний метод обліку витрат // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 6 (253). – С. 64-71. – ISSN 2522-1620
1557934
  Чернікова І.Б. Управлінський облік в єдиній бухгалтерській системі прийняття рішень / І.Б. Чернікова, О.О. Кваша // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 : Концептуальні засади стратегічного розвитку біоекономіки в Україні. – С .323 -328. – ISSN 2222-4459
1557935
  Ткаченко А.М. Управлінський облік в системі контролінгу / А.М. Ткаченко, Ю.Ю. Дрозд // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 200-208.
1557936
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1557937
  Федун Світлана Федорівна Управлінський облік в системі управління витратами молокопереробних підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 214-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано недоліки традиційної системи бухгалтерського обліку, розглянуто дискусійні питання щодо цілісності та правомірності розподілу бухгалтерського обліку, а також тлумачення поняття "управлінський облік", визначено основні причини ...
1557938
  Манакіна В. Управлінський облік в Україні: проблеми становлення і розвитку / В. Манакіна, О. Чудакова // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 50-56. – ISSN 1728-9343
1557939
  Череп А.В. Управлінський облік виробничо-заготівельної діяльності : монографія / Череп Алла Василівна, Рибалко Олена Михайлівна ; ДВНЗ "Зпоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 121-138. – ISBN 978-966-599-508-1
1557940
  Вербовецька С.Г. Управлінський облік і його роль у бюджетуванні підприємства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1557941
  Стоян В. Управлінський облік і контроллінг у системі управління комерційним банком : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 69-72
1557942
  Ліба Н. Управлінський облік інноваційної діяльності // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 193-196. – ISSN 1993-0259
1557943
  Корінько М.Д. Управлінський облік при диверсифікації // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 2. – С. 121-127. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1557944
  Рудницька О. Управлінський облік товарних запасів у місцях зберігання на торговельних підприємствах // Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації : міжнародний науковий журнал / ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 45-57. – ISSN 2410-0706
1557945
  Гнзділова О.М. Управлінський облік у системі банківського контролінгу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 83-87. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (84)). – ISSN 1814-1161


  У статті узагальнено підходи до поняття "контролінг" і запропоновано авторську концепцію суті банківського контролінгу й місця в ньому управлінського обліку.
1557946
  Сльозко Т. Управлінський облік чи управлінська стратегія? // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 49-54. – Бібліогр.: 18 назв
1557947
  Новицький В.Є. Управлінський облік як важлива складова системи економічної безпеки підприємства та корпорації // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2010. – № 7/8. – С. 43-44. – ISSN 1728-6220
1557948
  Бобиль В.В. Управлінський облік як елемент управління банківськими ризиками // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2011. – № 3. – С. 18-23
1557949
  Семенюта В.В. Управлінський облік як інструмент забезпечення ефективного управління підприємством / В.В. Семенюта, Л.Ш. Олійник // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 132-137. – (Економічні науки)
1557950
  Клименко С.О. Управлінський облік як основний метод аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства / С.О. Клименко, Л.В. Мікрюкова, К.В. Баришевська // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 57-61. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  У статті розглянуто проблеми обліково-аналітичного забезпечення ефективності використання основних засобів підприємства. Актуального значення в сучасних умовах набуває питання точної оцінки ефективного використання основних засобів. Проблема коректного ...
1557951
  Безверхня Ю.В. Управлінський облік: аналітичний аспект // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 192-197. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1557952
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 8/9. – С. 78-93
1557953
  Нападовська Л. Управлінський облік: значення та застосування у практичній діяльності вітчизняних підприємств в умовах ринкових відносин // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-55
1557954
  Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі : навч. посібник для студентів вищих навч. закладів / О.В. Карпенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 244с. – ISBN 978-966-364-517-9
1557955
  Кислиця Н.Г. Управлінський облік: реальність і тенденції розвитку : фінансовий механізм // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 1. – С. 47-51
1557956
  Макроусова Т.А. Управлінський облік: суть, значення, проблеми та перспективи розвитку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2005. – С. 136-140. – (Економічні науки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1557957
  Мединська О.А. Управлінський облік: теоретичні засади побудови // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 134-138. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1557958
  Маначинська Ю.А. Управлінський та актуарний облік: порівняльна характеристика // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 185-197. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1557959
  Левицька С. Управлінський та внутрішньогосподарський облік: завдання, мета, чинники ефективного впровадження // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 2. – С. 27-35
1557960
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – Бібліогр.: с. 12-14, 19. – ISSN 0131-775Х


  Розв"язано проблеми формування ефективної системи управління регіоном. Визначено теоретичні аспекти формування адміністративно-державного управління в регіонах і системи регіонального управління, які здійснюються на основі різноспрямованих процесів ...
1557961
  Пилипів В. Управлінські аспекти децентралізації в контексті адміністративно-територіальної реформи в Україні : Управління економікою: теорія і практика // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 12-19. – ISSN 0131-775Х
1557962
  Кобзар Ю. Управлінські аспекти забезпечення нової якості національного медіа-простору (на прикладі нових редакційних законів) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 77-85.
1557963
  Харченко С.В. Управлінські аспекти забезпечення результативності використання потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 141-149. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1557964
  Друк В.В. Управлінські аспекти здійснення державної інтеграційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 112-114. – ISSN 2306-6814
1557965
  Масловська Л. Управлінські аспекти зовнішньоекономічної діяльності України в перехідний період // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 8. – С.67-71. – ISSN 0131-775Х
1557966
  Піддубна Л.І. Управлінські аспекти проблеми підвищення конкурентоспроможності української економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 186-192.
1557967
  Артиш В.І. Управлінські аспекти розвитку виробництва, екологічно чистої продукції в сільському господарстві України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 242-247
1557968
   Управлінські аспекти соціальної роботи : Курс лекцій. – Київ : МАУП, 2002. – 376с. – ISBN 966-608-241-1
1557969
  Ігонін Р.В. Управлінські відносини як складова предмета адміністративного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 258-262. – ISSN 1563-3349
1557970
  Бобало Ю. Управлінські впливи системи внутрішнього забезпечення якості в закладах вищої освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (73). – С. 10-29. – ISSN 2078-1016
1557971
  Збанацька О. Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів / Оксана Збанацька // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 12 (197). – С. 19-23. – ISSN 2076-9326


  Стаття висвітлює основні положення методики бібліографічного описування управлінських документів, зокрема розпорядчих. Розглядається можливість використання зон та елементів бібліографічного опису опублікованих документів при описуванні розпорядчих ...
1557972
   Управлінські засади адаптивної безпекової політики державно-приватної підтримки інноваційного бізнесу в умовах глобалізації / З.Б. Живко, С.В. Васильчак, Є.С. Цюман, Н.Л. Кужель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (254/255). – С. 80-86. – ISSN 2522-1620
1557973
   Управлінські засади моделювання державних пріоритетів в інноваційній економіці: диверсифікація підприємницької діяльності та адаптування ринку / Н.М. Вдовенко, Л.В. Сухомлин, І.Г. Бачкір, І.А. Гнатенко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, вересень. – C. 19-23. – ISSN 2306-6806
1557974
  Купрійчук В.М. Управлінські засади реалізації державної політики щодо розвитку гуманітарної сфери в добу української національної революції 1917–1920 рр. // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпропетровськ, 2015. – № 2 (13). – C. 14–20
1557975
  Чуйко О.В. Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 84-90. – ISSN 2411-3190
1557976
   Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012-. – ISSN 2304-2281
Вип. 3. – 2013. – 217 с. – Резюме укр., англ. мовами. - Вип. журн. до 50-річчя Тернопільського нац. екон. ун-ту
1557977
  Шацька З.Я. Управлінські інновації в системі підприєства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 176-182 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1557978
  Тарнавська Н. Управлінські інновації у забезпеченні конкурентоспроможності суб"єктів господарювання України // Управлінські інновації : збірник наукових праць Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1. – С. 34-55
1557979
  Сагуйченко В.В. Управлінські інновації у проблемному полі філософії освіти // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 1 (43). – С. 99-104
1557980
  Прокопенко Оксана Управлінські кадри - до рівня євровимог : підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування як важливий чинник успішної реалізації стратегій економічного та соціального розвитку територіальних громад / Прокопенко Оксана, Волошинський Богдан // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 46-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний етап управління національною економікою характеризується формуванням системи стратегічних планів розвитку як у цілому держави, так і окремих регіонів, адміністративно-територіальних одиниць в контексті сучасної законодавчої бази. Указом ...
1557981
  Заєць О. Управлінські кадри освіти : проблема підготовки // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 56-62.
1557982
  Клокар Н. Управлінські компетентності директора школи: сучасні тенденції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 28-31. – (Педагогіка ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1557983
  Кірєєв Д.Б. Управлінські механізми розвитку інформаційної економіки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-34. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статтті проаналізовано основні складові та структуру механізмів державного управління в контексті розвитку інформаційної економіки в Україні. На основі запропонованих ознак наведено класифікацію механізмів державного управління в інформаційній ...
1557984
  Гірський Б. Управлінські повноваження голови суду // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (20). – С. 61-65. – ISSN 2524-0129
1557985
  Пашко Л. Управлінські помилки при формуванні комунікативної поведінки оцінюваного державного службовця // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 124-133
1557986
  Карпенко О.В. Управлінські послуги в Україні: механізми надання органами влади : монографія / О.В. Карпенко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : [б. в.], 2014. – 407, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 349-406. – ISBN 978-966-2341-13-3
1557987
  Стецюк М.П. Управлінські пріоритети використання земельних ресурсів у контексті функціонування аеропортів та їх інфраструктури / М.П. Стецюк, Л.Р. Скрипник // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 33-40 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-1677
1557988
  Кудінова І.П. Управлінські рішення в консалтингу / І.П. Кудінова, Н.М. Нестеренко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 112-115
1557989
  Шевченко А.В. Управлінські рішення щодо використання інструментів маркетингу для забезпечення конкурентоспроможності ЗВО / А.В. Шевченко, А.А. Путінцева // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 97-103
1557990
  Радіонов Ю.Д. Управлінські рішення як фактор неефективного використання бюджетних коштів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 12 (613). – С. 41-51 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1557991
  Черваньов Управлінські складові здійснення інвестиційної діяльності на підприємствах України / Черваньов, П.В. Кухта // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 85-87
1557992
  Телєтов О.С. Управлінські та податкові аспекти регулювання діяльності громадських організацій в Україні / О.С. Телєтов, О.В. Ревенко, В.О. Дементов // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 120-129. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1557993
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини в земельному праві України / Діана Бусуйок ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ніка-Центр, 2017. – 351, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-521-700-8
1557994
  Бусуйок Д.В. Управлінські та сервісні правовідносини у сфері використання й охорони земель: підходи до дослідження // Від правової охорони природи Української РСР до екологічного права України : зб. тез Всеукр. наук.-практ. Конф., присвяч. пам"яті д-ра юрид. наук., проф. Василя Лук"яновича Мунтяна з нагоди 95-річчя від Дня народж., 26 трав. 2017 р., Київ / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т [та ін.] ; [уклад.: В.В. Носік, А.С. Євстігнєєв, М.П. Кучерова]. – Чернівці : Кондратьєв А.В., 2017. – С. 97-100. – ISBN 978-966-7957-20-9
1557995
  Жовнірчик Я.Ф. Управлінські функції державного регулювання регіонального розвитку : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 45-47. – Бібліогр.: 9 назв
1557996
  Шкуро В.П. Управлінські функції менеджера соціальної роботи // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 94-95
1557997
  Євдокименко В. Управлінські, адміністративні і громадські послуги як сегмент регіональних ринків / В. Євдокименко, Поляк Олександра // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2004. – № 4. – С. 16-24. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1557998
  Гнатенко І. Управлінські, маркетингові та фінансові підходи оцінювання соціо-еколого-економічного ефекту взаємодії підприємств в умовах зміни споживчих переваг // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1/2. – С. 111-121. – ISSN 2410-0919
1557999
  Смірнова О.В. Управлінсько-діяльнісні складові дискурсу прикладної реалізації політичної волі та волевиявлення // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 269-278
1558000
  Проневич О. Управлінсько-правова природа принципу незалежності прокуратури // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 102-104. – ISBN 978-617-7069-28-6
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,