Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>
1550001
  Потапенко В.Г. Формування "зеленої" економіки в Україні як альтернативний сценарій інтеграції до європейського економічного простору // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 51-53. – Бібліогр.: 5 назв
1550002
  Дутка С.М. Формування агроенергетичного технопарку на порушених землях і забезпечення його економічності та надійності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 11. – С. 189-198 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1550003
   Формування адаптивної відповіді GLYCINE MAX (L.) MERR. на вплив іонів кадмію залежно від умов азотного живлення / О Є. Конотоп, І Матушикова, М Л. Бацманова, Н.Ю. Таран // Український ботанічний журнал / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 2012. – Т. 69, № 3. – С. 438-446. – ISSN 0372-4123
1550004
  Яворська О. Формування адвентивної фракції синантропної флори Київської міської агломерації до кінця XIX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 50-52. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  Представлені результати порівняльного аналізу систематичної структури адвентивних фракцій синантропних флор Київської міської агломерації (КМА) та регіональної флори. Вказані основні особливості формування досліджуваного компоненту урбанофлори КМА до ...
1550005
  Алфімов В. Формування акмеологічної культури керівників загальноосвітні шкіл // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 4/5 (976/977). – С. 57-58. – ISSN 0131-6788
1550006
  Хобта І.П. Формування активної життєвої позиції молоді / І.П. Хобта. – К, 1984. – 47с.
1550007
  Сафарян С. Формування активної читацької діяльності - складові інформаційно-методичного середовища викладачів світової літератури // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк.обл.пед.ін-т післядипл.пед.освіти та вид-во "Антросвіт". – Київ, 2012. – № 1 : "Золота доба" іспанської культури. – С. 2-5
1550008
  Косарєв О.Й. Формування амортизаційної стратегії авіакомпанії з урахуванням життєвого циклу обладнання : економіка та управління підприємствами / О.Й. Косарєв, О.М. Рибак // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 105-114 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1550009
  Метьолкіна О.М. Формування англомовної професійно орієнтованої компетенції у діалогічному мовленні майбутніх митників : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Метьолкіна Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1550010
  Малюга В.М. Формування антинацистської позиції в інформаційно-пропагандистській діяльності ОУН у 1941-1942 рр. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 363-373
1550011
  Паньків О. Формування антропологічної проблематики у досократівській філософії // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 54-58. – ISSN 0321-0499
1550012
  Мороз Л.О. Формування асортименту та якості модифікованих пентафталевих емалей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.15 / Мороз Людмила Омелянівна ; Центр. спілка споживчих товариств України ; Львів. комерційна акад. – Львів, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1550013
  Піціль О.С. Формування атеїстичної громадської думки на селі / О.С. Піціль. – К, 1981. – 48с.
1550014
  Герасимов Б.М. Формування бази знань інтелектуального тренажера підготовки операторів радіолокаційних систем / Б.М. Герасимов, О.Ю. Казанцев, А.А. Репецький // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 11-15.
1550015
  Циганов Сергій Андрійович Формування банківської системи України в умовах ринкової трансформації економіки : Дис... доктор економ.наук: 08.01.01 / Циганов Сергій Андрійович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 396л. – Бібліогр.:л.377-396
1550016
  Саблук П.Т. Формування біоенергетичного потенціалу України у контексті проблем глобалізації й продовольчої безпеки // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 97-104
1550017
  Козетова Л.Г. Формування біологічних понять у курсі батаніки / Л.Г. Козетова. – Київ : Радянська школа, 1974. – 128с.
1550018
  Стадницький Юрій Іванович Формування біопаливної галузі в Україні: перспективи, проблеми, шляхи оптимізації // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 211-219. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Зміна ситуації на світовому ринку палива створює сприятливі перспективи для розвитку в Україні сільського господарства та виробництва біопалива як для внутрішнього, так і зовнішнього ринків. Розвиток біодизельноі галузі України доцільно здійснювати в ...
1550019
  Шах Х.Х. Формування близькосхыдного регіону як підсистем сучасного світового господарства : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Шах Х.Х.; КГУ им.Тараса Шевченко. Ін-т міжнар.віднос. – Київ, 1998. – 17 с.
1550020
  Забуранна Л.В. Формування брендингових стратегій на вітчизняному туристичному ринку / Л.В. Забуранна, В.Г. Крамаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 68-76 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1550021
  Іщенко М.П. Формування в молоді комуністичного ставлення до праці / М.П. Іщенко. – К., 1983. – 32с.
1550022
  Денисенко М.В. Формування в студентів немовних спеціальностей професійної англомовної комунікативної компетенції // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 240-247
1550023
  Женченко М.І. Формування в Україні видавничої мережі у сфері правничих наук (1991-2004) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 101-106


  Розглянуто процес формування та розвитку в Україні видавничої мережі у сфері правничих наук, подано статистичні дані про випуск літератури основними спеціалізованими юридичними видавництвами.
1550024
  Шкільник М.М. Формування в учнів граматичних понять та категорій іменника / М.М. Шкільник. – К., 1962. – 168с.
1550025
   Формування в учнів допоміжної школи умінь застосовувати знання з мови в практичних письмових роботах. – К., 1965. – 42с.
1550026
  Скиба М. Формування в учнів екологічних понять у процесі вивчення природознавства (6-й клас) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 41-44. – ISSN 0131-6788


  У статті окреслено ефективні методи і прийоми формування у школярів екологічних понять у процесі вивчення природознавства у 6-му класі, розглянуто групи екологічних понять і наведено приклади завдань для їх формування, а також закріплення й розвитку ...
1550027
  Колотило Вікторія Формування в учнів картографічної компетенції під час вивчення теми "Карти - джерела географічних знань", 8 клас : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 28-29 : Табл.
1550028
  Руденко Ю.Д. Формування в учнів науково-матеріалістичного світогляду. / Ю.Д. Руденко. – К., 1977. – 127с.
1550029
  Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров"я людини : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойченко Т. Є.; КУ ім. Шевченка. – К, 1994. – 24л.
1550030
  Бойченко Т.Є. Формування в учнів середньої школи системи знань про здоров"я людини. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Бойченко Т.Є.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1994. – 257л. – Бібліогр.:л.159-176
1550031
  Левченко І.П. Формування в учнів творчого ставлення до праці / І.П. Левченко. – Київ, 1971. – 46с.
1550032
  Руденко М. Формування в учнів упевненості при виборі професії / М. Руденко, Б. Федоришин // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 10. – С.35. – ISSN 0131-6788


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1550033
  Сапожникова Е.Ш. Формування в учнів школи-інтернату готовності до праці / Е.Ш. Сапожникова. – К., 1963. – 32с.
1550034
  Супрун Л.М. Формування в школярів навичок і вмінь в процесі навчання / Л.М. Супрун. – К., 1975. – 48с.
1550035
  Матвіїв М. Формування вартості нематеріальних активів фірми на ринку знань // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 2 (19). – С. 178-183. – ISSN 1818-5754


  Проаналізовано основні складові "Стратегії впровадження новітніх фінансових інструментів на ринках капіталу до 2020 року". Запропоновано заходи, спрямові на реалізацію завдань Стратегії з метою формування повноцінного ринку фінансових інструментів.
1550036
  Коваль С.П. Формування вибіркової сукупності підприємств оптової торгівлі // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 9-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1550037
  Богун В.Л. Формування виробничого потенціалу промислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 120-124.
1550038
  Чурносова І. Формування вищими навчальними закладами конкурентного потенціалу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 75-80. – ISSN 1728-9343
1550039
  Новицький В.Є. Формування відкритої економіки України в умовах ринкових перетворень (коопераційна модель). : Автореф... доктор екон.наук: / Новицький В.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 40л.
1550040
  Попик В. Формування вітчизняних ресурсів біографічної інформації: від витоків Національного відродження до здобуття Україною незалежності // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 21-31. – Бібліогр.: с. 30-31. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано розвиток вітчизняних ресурсів історико-біографічної інформації від часів піднесення процесів Національного відродження у 40-х роках ХІХ ст. і до здобуття Україною незалежності. Визначальний внесок у справу "олюднення" ...
1550041
  Курач Т.М. Формування вітчизняного фонду космічних знімків // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 21-28. – ISBN 978-966-455-002-1
1550042
  Новікова І.Е. Формування вітчизняної банківської системи у другій половині ХІХ ст. (структура та функціональне призначення) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2007. – Вип. 39/40. – С. 172-180. – ISSN 0320-4421
1550043
  Олейников В. Формування вітчизняної юридичної думки в галузі соціального захисту населення (XI-початок XIX ст.) / В. Олейников, А. Гончаров // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 126-129.
1550044
  Рудченко О.Ю. Формування власного капіталу як складова розвитку малого підприємництва / О.Ю. Рудченко, С.О. Клименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 54-62. – Бібліогр.: с. 54-58, 61


  Стаття розглядає актуальну категорію власного капіталу малих підприємств у аспекті розвитку їхньої діяльності та перспектив зростання, які можуть бути значно прискорені за рахунок відповідних коштів місцевих бюджетів і принести користь територіям.
1550045
  Корейба І.В. Формування вмінь професійного читання німецькомовних Інтернет-текстів у майбутніх учителів // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 1. – С. 25-30. – ISSN 1817-8510
1550046
  Фігель Ю.О. Формування вмінь реалізації права в юридичній клініці // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 10 (121). – С. 46-48
1550047
  Лебедевич С.І. Формування внутрішнього екологічного аудиту вітчизняних підприємств та організаційний механізм його проведення / С.І. Лебедевич, У.П. Новак // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.1. – С. 61-68. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1550048
  Ахтирська Н. Формування внутрішнього переконання судді у справах, пов"язаних з торгівлею людьми / Н. Ахтирська, Т. Юденко // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 4 (313). – С. 2-4
1550049
  Меркулов М.М. Формування внутрішньогосподарського механізму інноваційної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 51-54. – ISSN 0321-0499
1550050
  Курило С.М. Формування водного стоку і міграція стронцію-90 у малий водоток // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 632-639 : Табл. – Бібліогр.: 17. – ISBN 966-521-129-3
1550051
  Закревський Д.В. Формування газового та іонного складу води на Трубізькій осушувальній системі під впливом режиму рівнів і розчинених органічних речовин / Д.В. Закревський, В.І. Осадчий // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 47-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 26)
1550052
  Яценко Л.В. Формування гендерних відносин старшокласників у підготовці їх до сімейного життя засобами шкільного курсу зарубіжної літератури / Л.В. Яценко, Т.В. Неб"янська // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 26-30. – Бібліогр. в кінці ст.
1550053
  Чернявська Н.М. Формування географічної компетентності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 3 (121). – С. 10-12. – Бібліогр.: 26 назв
1550054
  Мацько Н.Д. Формування геометричних понять в учнів 4-5 кл.: Посіб. для вчителя / Н.Д. Мацько. – К., 1988. – 160с.
1550055
  Палієнко Е.Т. Формування геоморфологічних знань у школярів : Посібник для вчителів / Е.Т. Палієнко. – Київ : Радянська школа, 1982. – 129с.
1550056
  Грибоєдов С.В. Формування гетьманського уряду Української Держави. Історіографія питання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-33. – (Історія ; вип. 46)


  Аналізується стан вивчення питання формування гетьманського уряду Української Держави в 1918 р.
1550057
  Грибоєдов С.В. Формування гетьманською уряду української держави (історіографія питання) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-80. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  Аналізується стан дослідження питання формування гетьманського уряду Української Держави в 1918 р.
1550058
  Костенко Л.В. Формування гідрографічної мережі гірської частини басейну Верхнього Пруту / Л.В. Костенко, В.Г. Смирнова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 105-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1550059
  Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Боднарчук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 304 л. + Додаток : л. 237-304. – Бібліогр. : л. 214-236
1550060
  Боднарчук Т.В. Формування гідролого-гідрохімічного режиму та якості води у верхів"ях басейнів Дністра та Західного Бугу : автореф. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Боднарчук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1550061
  Кірін Р.С. Формування гірничого законодавства на території України (X - початок XX ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 56-60. – (Юридичні науки ; Вип. 39)


  Розглянуто історико-правові особливості виникнення та розвитку гірничого законодавства, принципів та умов його застосування на території України. The historically legal peculiarities of the mining legistation appearance and development, principles and ...
1550062
  Часовська О.А. Формування глобальних стандартів управління людськими ресурсами // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 122-125. – (Економічні науки)
1550063
  Ткач І.І. Формування глобального інтерактивного навчального середовища в умовах побудови інформаційного суспільства : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 261-267 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1550064
  Рибчук А.В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.02 / Рибчук А. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 466 л. + Додатки: л. 406-431. – Бібліогр.: л. 432-466
1550065
  Рибчук А.В. Формування глобальної виробничої інфраструктури світового господарства : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Рибчук А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 39 назв
1550066
  Білозір Л.М. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Білозір Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 256л. + Додатки: л.208-234. – Бібліогр.: л.235-256
1550067
  Білозір Л.М. Формування глобальної регуляторної політики у сфері торгівлі сільськогосподарською продукцією : автореф. дис... канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Білозір Л. М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1550068
  Гончаров В. Формування гової концепції еколого-економічного механізму господарювання // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 6. – С. 47-49. – ISSN 1728-9343
1550069
  Клець В.К. Формування головних принципів діяльності державної служби в США // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 242-256
1550070
  Кравчук Г.Т. Формування готовності до використання інформаційних технологій - важлива складова професійної підготовки фахівців банківської справи // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 181-186. – ISSN 1562-0905
1550071
  Чорній В.Я. Формування готовності до професійного спілкування майбутніх фахівців банківської справи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чорній В.Я. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1550072
  Бондаренко Т.С. Формування готовності до розробки та використання комп"ютерних навчальних систем у майбутніх інженерів-педагогів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бондаренко Тетяна Сергіївна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т проф.-техн. освіти. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1550073
  Омельченко Л.М. Формування готовності майбутніх соціальних педагогів до реалізації професійної діяльності: теоретико-методологічні засади // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 223-230. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглядаються теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів, розкривається сутність та структура готовності педагогів до реалізації соціально-педагогічної діяльності з позицій гуманістично-орієнтованої ...
1550074
  Ємельянова Д.В. Формування готовності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до самостійної роботи в умовах кредитно-модульного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Ємельянова Д.В. ; Держ. закл. "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1550075
  Завіна Віталій Іванович Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до організації контролю за навчальною діяльністю школярів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Завіна Віталій Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 194л. – Бібліогр.:л.152-170
1550076
   Формування готовності майбутнього педагога до застосування інформаційних технологій навчання у вищій школі / Р. Гладишевський, Л. Ковальчук, Ю. Луцишин, О Сеньковський // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 40-51. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1550077
  Коротяєва І.Б. Формування готовності студентів педагогічного університету до міжкультурної комунікації // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 88-94
1550078
  Щербань П.М. Формування громадсько-політичної активності старшокласників. / П.М. Щербань. – Київ, 1982. – 48с.
1550079
  Кушерець В.І. Формування громадської думки / В.І. Кушерець. – К., 1990. – 32с.
1550080
  Кузьменко Олександр Васильович Формування громадянознавчих знань в американській школі / Кузьменко Олександр Васильович, Цяцька Ірина Миколаївна // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 18-24
1550081
  Сахневич Ірина Формування громадянського самовизначення молоді як історико-педагогічна проблема // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 3. – С. 25-29. – ISSN 1999-4966
1550082
  Кисельова О. Формування громадянського суспільства - запорука контрольованості розподільчих процесів : державна влада та місцеве самоврядування // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 9. – С. 26-33. – Бібліогр.: 13 назв
1550083
  Тригубенко В. Формування гуманістичних цінностей особистості: від Київської Русі до сучасності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 12 (960). – С. 56-59. – ISSN 0131-6788
1550084
  Козак І.В. Формування гуманістичного світогляду учнів у творчій спадщині В.О.Сухомлинського // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 105-115
1550085
  Опанасенко В. Формування дворянського стану у Чернігівській губернії // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.41-44
1550086
  Поліщук І. Формування демократичної традиції у політичній культурі українського народу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 76-81
1550087
  Дубрава Олександр Петрович Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : Автореф... канд. історич.наук: 07.00.02 / Дубрава Олександр Петрович; Мін-во освіти України. КУ ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. – К., 1996. – 24л.
1550088
  Пилипчук В. Формування державно-правових основ розбудови сектора безпеки України (серпень 1991 — березень 1992 року) // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 2. – С. 89-98. – ISSN 1993-0909
1550089
  Довгань Г. Формування державно-правової системи охорони прав винахідників в УРСР у 20-х роках ХХ ст. // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 6 (50). – С. 67-73
1550090
  Грабовець Н. Формування державного земельного кадастру за часів Київської Русі // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 112-114
1550091
  Касприк А. Формування державного механізму управління інвестиційним процесом в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 19 : Фінансово-економічні проблеми розвитку економіки України. – С. 262-269. – ISSN 0201-758Х
1550092
  Ткаченко К.Л. Формування державної інвестиційної політики : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 86-91 : Рис. – Бібліогр.: 2 назви
1550093
  Бондаренко О.І. Формування державної міграційної політики // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 88-91


  У статті йдеться про процес формування державної міграційної політики в Україні. Зокрема досліджуються можливі негативні наслідки вимушеної міграції та пропонуються шляхи вдосконалення міграційного законодавства для запобігання цьому явищу. The ...
1550094
  Домбровська С. Формування державної політики в сфері вищої освіти в умовах соціальних трансформацій // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 4 (53). – С. 29-32. – ISSN 1562-529Х
1550095
  Ільяшенко В.А. Формування державної соціальної політики України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 192-197. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1550096
  Диба М.І. Формування державною контрольно-ревізійною службою системи індикаторів фінансових ризиків підприємств // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 8-14. – ISSN 0321-0499
1550097
  Невмержицький Я.І. Формування дивідендної політики підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 12. – С. 47-52 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1550098
  Колісник Ф.В. Формування діалектико-матеріалистичного світогляду в учнів при вивченні хімії. / Ф.В. Колісник, Ю.Г. Пономаренко. – 3-е вид., перероб. – Київ, 1982. – 94с.
1550099
  Головко Любов Леонідівна Формування досвіду самостійної діяльності студентів вищої сільськогосподарської школи : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Головко Любов Леонідівна; Акад. педагог. наук України. Ін-тут педагогіки і психології профес. освіти. – К., 2000. – 20л.
1550100
  Каташинська Іванна Вікторівна Формування дослідницьких умінь у майбутніх педагогів в процесі професійної підготовки. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01. / Каташинська Іванна Вікторівна; КУ ім. Т. Г. Шевченка. – К., 1992. – 24л.
1550101
  Іваницька Н.А. Формування дослідницьких умінь учнів основної школи в процесі навчання фізики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Іваницька Н.А. ; Кіровоградський держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2011. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1550102
  Твердохліб І.П. Формування досьє типових корупційних діянь в Україні на підставі нейромережевих технологій : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / І.П. Твердохліб, Є.І. Беген // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 273-282 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1550103
  Шильникова О.М. Формування доходів місцевих бюджетів // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С54-57
1550104
  Павлюк К.В. Формування доходів місцевих бюджетів : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 24-37 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв
1550105
  Януль І.Є. Формування доходів місцевих бюджетів в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 45-46. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаються проблеми формування доходів місцевих бюджетів в Україні. Визначено основні напрями зміцнення власної дохідної бази, поліпшення між бюджетних відносин.
1550106
  Олексюк Ольга Миколаївна Формування духовного потенціалу студентської молоді в процесі професійної підготовки : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.04, 13.00.01 / Олексюк Ольга Миколаївна; Київ. держ. ін-тут культури. – К., 1997. – 333л. – Бібліогр.:л.274-300
1550107
  Олексюк О.М. Формування духовного потенціалу студентської моолді в процесі професійності підготовки : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Олексюк О. М.; КУ. – К., 1997. – 50л.
1550108
  Назарчук О.І. Формування духовного світу та інтелектуального потенціалу учнів засобами декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва. : (На прикладі творів Гете "Вільшаний король", Шолом-Алейхема "Хлопчик Мотл",Шекспіра "Гамлет",вивчення байки у світовій літературі,сценарію "Свято книги". // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 6. – С. 16-30.
1550109
  Шкебелей І.І. Формування духовної культури особистості засобами православної мистецької спадщини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1550110
  Осипова Ганна Формування духовної культури особистості на порозі ХХІ століття // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 24 : Філософія, суспільство, педагогіка. – С.137-144. – ISSN 1728-9572
1550111
  Курило Л. Формування духовності молоді в епістолярії Олеся Гончарa // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 117-121
1550112
  Бохан А.В. Формування екологічно збалансованої підприємницької діяльності // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 118-122.
1550113
  Асламова Л.І. Формування екологічного мишлення в постчорнобильский період / Л.І. Асламова, Р.З. Векслярський, К.Г. Кошарський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 260-263. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Суспільство у своєму розвитку прийшло до усвідомленої необхідності екологічної освіти та виховання, як важливіших заходів подолання екологічної небезпеки, "людської лакуни", для виживання та збереження людської гідності. Сформульовані проблеми, ідеї ...
1550114
  Кремечек Г.А. Формування екологічного світогляду молоді - запорука майбутнього / Г.А. Кремечек, С.Г. Терлецька // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 5. – С. 28-30. – Бібліогр.: 4 назв.
1550115
  Довга Т. Формування екологічної звітності сміттєпереробних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-53. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан формування нефінансової звітності підприємств України. Виявлено причини відмінностей українських екологічно відповідальних звітів від провідних європейських практик. Виокремлено принципи складання звіту зі сталого розвитку ...
1550116
  Тверезовська Н.Т. Формування екологічної культури майбутніх соціальних педагогів у навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів / Н.Т. Тверезовська, Л.А. Сатановська // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 173-182. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обгрунтовуються шляхи формування екологічної культури як необхідної складової формування особистості майбутьнього фахівця з соціальної педагогіки в навчально-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів з метою підвищення ефективності ...
1550117
  Грабовська Ірини Миколаївна Формування екологічної культури особистості : Дис... канд. філософ.наук: 09.00.11 / Грабовська Ірини Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 171л. – Бібліогр.:л.157-171
1550118
  Грабовська І.А. Формування екологічної культури особливості : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.11 / Грабовська І. А.; КУ ім. Шевченка. – К., 1994. – 17л.
1550119
  Ткачук Г.П. Формування екологічної культури учня / Г.П. Ткачук. – К, 1988. – 31с.
1550120
  Томахін М. Формування екологічної мережі та розвиток природно-заповідної справи в України / М. Томахін, В. та інш. Канцурак // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України зі земельних ресурсів. – Київ, 2012. – № 3. – С. 23-29
1550121
  Плахотнік О.В. Формування екологічної свідомості людини XXI ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасні проблеми екологічного стану планети Земля та прогнози щодо її майбутнього.
1550122
  Ли Жуй Формування еколого-економічного інструментарію екологізації народного господарства Китаю : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 280-287 : Табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 1993-6788
1550123
   Формування еколого-економічної системи енергоактивного агрокліматичного коридору як зони екологічного комфорту : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища / С.М. Дутка, Ю.В. Мельник, І.В. Дерев"янко, Н.М. Власова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 175-183 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1550124
  Мельник Л. Формування економіки знань, або Принципи організації майбутнього // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 19-28. – ISSN 0372-6436


  Постіндустріальне, інформаційне суспільство, суспільство знань.
1550125
  Мілютін В.М. Формування економіко-екологічного механізму захисту навколишнього середовища в регіоні / В.М. Мілютін, Є.В. Роздобудько, Г.М. Черномаз // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 116-121. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1550126
  Осіпова Лариса Василівна Формування економічних відносин між Україною і країнами СНД та їх вплив на вітчизняне промислове виробництво : Дис... кандид. економічнихнаук: 08.01.01 / Осіпова Лариса Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 220л. – Бібліогр.:л.190-220
1550127
  Чиж В. Формування економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги // Економіст : Літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвип. / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 8 : Спецвип. присвячено вченим-економістам Східноукр. нац. ун. ім. Володимира Даля (Луганськ). – С. 49-51. – ISSN 1810-3944
1550128
  Євчук Л.А. Формування економічного механізму взаємовідносин підприємств і організацій АПК в сфері реалізації сільськогосподарської продукції. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.07.02 / Євчук Л.А.; Миколаїв.держ.сільськогоспод.ін-т. – Миколаїв, 1998. – 17л.
1550129
  Карюк В. Формування економічного механізму стимулювання інноваційної діяльності персоналу підприємств // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1550130
  Стафійчук В.І. Формування економічного поля взаємодії в Центральній Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71-72 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 45)


  Розкрито зовнішньоторговий аспект інтеграційних процесів у ЦЕАВТ.
1550131
  Косарев О.Й. Формування економічного простору авіакомпанії / О.Й. Косарев, В.М. Парій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 113-118 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1550132
  Бернова О.М. Формування економічного світогляду студентів у процесі навчання // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ, 2000. – № 21. – С.78-85.
1550133
  Дідович І.І. Формування економічної безпеки держави та регіону / І.І. Дідович, І.Я. Фабін // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.11. – С. 152-158. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1550134
  Овсюк Ніна Формування економічної компетентності у процесі вивчення географії та основ економіки : наукові дослідження // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 2 (108). – С. 37-41. – Бібліогр.: 15 назв
1550135
  Булавенко С.Д. Формування економічної культури учнів основної та старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Булавенко С.Д. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1550136
  Якубівська Ю. Формування економічної парадигми взаємозв"язку венчурного капіталу та інтелектуальної власності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 219-222. – ISSN 1818-2682
1550137
  Ціх Г.В. Формування економічної політики держави на основі положень неоконсервативних теорій / Г.В. Ціх, Н.Ю. Мариненко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 148-160


  Проведено аналіз поглядів представників економічного неоконсерватизму щодо вирішення проблем інфляції, бюджетного дефіциту, оподаткування, безробіття тощо та їх рекомендації урядам держав для здійснення економічної політики.
1550138
  Баркалова І.М. Формування економічної політики Німеччини в контексті політичних змін у 1950-і рр. // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту МОНУ і НАН України ; Голов. упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2011. – № 4. – С. 7-10. – ISSN 1728-3671
1550139
  Мазуренко В.П. Формування експортної стратегії України в умовах глобалізації бізнесу / В.П. Мазуренко, О.В. Толубко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 150-155.
1550140
  Кушнаренко Н.М. Формування електронного бібліотечного середовища в краєзнавчому аспекті // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 90-103. – ISBN 966-7352-66-8
1550141
  Сташук Олександр Андрійович Формування елементів естетичної культури молодших підлітків в процесі зображення людини на уроках образотворчого мистецтва : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.01 / Сташук Олександр Андрійович; Рівненський держ. педагог. Ін-т. – Рівне, 1996. – 235л. – Бібліогр.:л.185-235
1550142
  Стащук О.А. Формування елементів естетичної культури молодших підлітків на уроках образотворчого мистецства. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Стащук О.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 24л.
1550143
  Влінов О.А. Формування емоційної стійкості у військовослужбовців аеромобільних військ під час повітряно-десантної підготовки. : Автореф... Канд.психол.наук: 20.02.02 / Влінов О.А.; Київ військов.гуманіт.ін-т. – К, 1999. – 19л.
1550144
  Мішеніна Т. Формування естетичного світогляду учнів на уроках української мови у контексті національної культури // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 28-30. – ISSN 0131-6788
1550145
  Бабенко Т.В. Формування естетичного смаку засобами англійської мови : підручник / Т.В. Бабенко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 264с. – ISBN 978-966-439-153-2
1550146
  Лісінська Т.Ю. Формування естетичного смаку молодших підлітків у процесі вивчення іноземної мови. : Дис... Канд. пед. наук: / Лісінська Т.Ю.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 1996. – 188л. – Бібліогр.:л.162-181
1550147
  Карпова Л.І. Формування естетичної культурі військовослужбовців засобами самодіяльної художньох творчості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05 / Карпова Л. І.; М-во культ., Київ. держ. ін-т культ. – К., 1994. – 26л.
1550148
  Колтун В. Формування етичного ресурсу місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 214217
1550149
  Власюк О.П. Формування етнічної ідентичності сучасних українців // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 146-150
1550150
  Береза Л. Формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови


  Стаття присвячена проблемі формування етнокультурної компетентності іноземних студентів у процесі навчання української мови, запропоновано підходи та умови розвитку міжкультурної комунікації.
1550151
  Пацко О. Формування ефективних асоціацій азотфіксуючих бактерій і синьозелених водоростей / О. Пацко, Т. Паршикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 43-44. – (Біологія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив вільноживучих азотфіксуючих бактерій родів Azotobacter, Azospirillum, синьозелених водоростей Nostoc commune, Anabaena variabilis та бінарних композицій даних мікроорганізмів на енергію проростання насіння салату, ріст і розвиток ...
1550152
  Шапуров О.О. Формування ефективних механізмів господарювання в ринкових умовах : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 69-72 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1550153
  Хахльов О.В. Формування ефективних організаційних форм у процесі структурних трансформацій // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 28-33.
1550154
  Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичних балансів як основа енергетичної безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 87-91
1550155
  Чукаєва І.К. Формування ефективних пропорцій паливно-енергетичного балансу на перспективу як база енергетичної стратегії України // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ, Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 1. – С. 97-101. – ISSN 1681-6277
1550156
  Филюк Г. Формування ефективного конкурентного середовища на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-36. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано сучасний стан, проблеми та перспективи становлення ефективного конкурентного середовища на вітчизняному страховому ринку, роль держави у цьому процесі. Окреслено перспективи розвитку конкуренції на цьому ринку внаслідок вступу України до ...
1550157
  Журавльов В.А. Формування ефективного механізму забезпечення національної продовольчої безпеки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 79-83. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1550158
  Мачок Є Формування ефективного механізму конвергенції промислових політик Європейського Союзу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 40-42
1550159
  Ульянченко О.В. Формування ефективного механізму управління фінансовими ресурсами АПК // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 71-75.
1550160
  Гарбар Віктор Анатолійович Формування ефективного мотиваційного забезпечення економічної діяльності та соціально-трудових відносин в перехідній економіці : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.01.01 / Гарбар Віктор Анатолійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 2000. – 21л.
1550161
  Гарбар Віктор Анатолійович Формування ефективного мотиваційного забезпечення економічної діяльності та соціально-трудових відносин в перехідній економіці : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Гарбар Віктор Анатолійович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 187л. – Бібліогр.:л.164-187
1550162
  Якимюк Ю. Формування ефективного сховища інформації у вищому навчальному закладі - важлива складова системи електронного документообігу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326
1550163
  Молдован О. Формування ефективного та конкурентоспроможного фіскального простору: досвід Словаччини для України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 176-185. – ISSN 1818-5754
1550164
  Короленко М. Формування ефективного фондового портфеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Економіка ; вип. 41)


  Статтю присвячено питанням діяльності інвесторів на ринку цінних паперів. Значна увага приділена проблемі формування фондового портфеля в Україні.
1550165
  Штундер І.О. Формування ефективної зайнятості в умовах інноваційного розвитку економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 66-71.
1550166
  Осіпова Л.В. Формування ефективної моделі відкритої економіки України як виклик глобалізації : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 15-24 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1550167
  Сай І.А. Формування ефективної моделі державного управління трудовими ресурсами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 192-196. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1550168
  Прокопенко О. Формування ефективної політики екологізації інноваційної діяльності на основі прогнозування реакції на неї підприємств та ринку : екологізація економіки // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 12 (290) : Економіка природокористування. – С. 60-63 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1810-3944
1550169
  Бухальська Т.В. Формування ефективної системи управління землями державної та комунальної власності в межах населених пунктів : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 25-31 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1550170
  Міщенко С.В. Формування ефективної структури фінансового сектору України : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Міщенко С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1550171
  Крапівін Олександр Формування євроатлантичної орієнтації студентської молоді східного регіону: досвід Донецького національного університету // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 29-30. – ISSN 1728-6220
1550172
  Чорноморець О.О. Формування Європейського валютного союзу та його вплив на економіку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 274-278. – (Міжнародні відносини ; вип. 21/24)


  Розкрито основні етапи формування та цілі створення Європейського валютного союзу. Проаналізовано наслідки створення ЄВС для економіки України та висвітлено три головні шляхи, через які ЄВС впливає на стан економіки України. The author of this article ...
1550173
  Ковальчук Т.І. Формування європейського громадянства як особливого феномену об"єднаної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 2. – С. 144-148
1550174
  Копійка В.В. Формування Європейської економічної зони - перший крок до нового розширення ЕС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 56-60. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Розглянуто процес пошуку механізму співробітництва між країнами ЄС та ЄАВТ у 90-і рр. та перспектив нового розширення ЄС. The article deals with the process of elaborating co-operation mechanisms between EU and EFTA in 90-ies and perspectives of new ...
1550175
  Ковальчук Т. Формування європейської ідентичності в контексті мультикультуральної парадигми // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 254-261. – ISBN 966-7196-06-2


  Стаття присвячена проблемі формування європейської ідентичності в контексті мультикультуральної парадигми. Автор аналізує особливості створення зони єдиної європейської культури, вплив культурного фактору на формування європейської ідентичності, на ...
1550176
  Чорногор Я.О. Формування європейської ідентичності та місце України в ній // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2011. – № 1/2/3/4. – С. 16-17. – ISSN 0868-8117
1550177
   Формування європейською пресою громадської думки про політичне ставновище України 30-х років ХХ століття : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.18 / Житарюк М. Г,; Житарюк М. Г,; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1997. – 21л.
1550178
  Добржанська О.Л. Формування єдиної стратегічної культури у програмах Ради Європи / О.Л. Добржанська, О. Михальська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 74-77
1550179
  Омельчук В. Формування єдності гуманітарного простору арабськими державами // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 4 (48) липень - серпень. – С. 446-461
1550180
  Омельчук В.В. Формування єдності гуманітарного простору України до початку XX ст. // Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ, 2010. – Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – С. 7-21
1550181
  Іваненко Б.Б. Формування життєвих програм суб"єкта під впливом виховання та внутрішньо детермінованих чинників // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2009. – № 1 (17). – С.106-111
1550182
  Хоменко О.А. Формування жіночої ідентичності в Японії в повоєнні роки (на прикладі реклами косметики) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 41/42. – С. 147-167. – ISSN 1682-671Х
1550183
  Калюжна Т.Г. Формування загальнолюдських цінностей майбутнього вчителя під час вивчення курсу "Основи педагогічної творчості і майстерності" // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 3/4 (60/61). – С. 100-106. – Бібліогр. в кінці ст.
1550184
  Воробйов В.В. Формування законодавства у сфері охорони здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 160-166. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1550185
  Пашков В. Формування законодавства України щодо правового забезпечення обігу лікарських засобів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 5. – С.35-37
1550186
  Вашуленко О.С. Формування законодавчої бази України в науково-технологічній сфері // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 42-47.
1550187
  Кінь О.В. Формування засад кадрової політики у Збройних Силах України як складової державної кадрової політики / О.В. Кінь, О.Л. Тракалюк, Н.В. Кінь // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 284-290
1550188
  Бажанов О. Формування засад сек"юритизація іпотечних активів в Україні // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 59-63.
1550189
  Уланчук В. Формування звіту про фінансові результати суб"єктами малого підприємництва / В. Уланчук, Т. Кучеренко, О. Шайко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 1. – С. 21-26 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв
1550190
  Трушина Т. Формування здорового способу життя шляхом організації змістовного дозвілля молоді // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 3. – С. 19
1550191
  Несух Л.М. Формування землеволодіння у північно-східній Угорщині після урбаріальної реформи 1767 року // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 204-210. – (Історія ; Вип. 25)
1550192
  Кириленко І.Г. Формування зернового ринку в Україні: стратегія розвитку / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук, Б.В. Андрющенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 9 (179). – С. 79-83
1550193
  Гродецька Н.М. Формування злочинної поведінки неповнолітніх залежно від типу неблагополучних сімей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 54-60. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1550194
  Романишин Ю.Л. Формування змістового компонента в майбутніх документознавців-менеджерів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 154-159
1550195
  Терентьєв М.В. Формування змісту вищої освіти за спеціальністю "Державне управління" : автореф. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Терентьєв М.В. ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ.упр. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Днепропетровск, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1550196
  Кочергіна Н.Л. Формування зовнішньоекономічних відносин - складова механізму інтеграції України у світове господарство // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-52. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються проблеми розширення зовнішньоекономічних відносин України у процесі її інтеграції у світову економіку.
1550197
  Олексієнко Наталія Дмитрівна Формування зовнішньополітичних орієнтацій суспільств перехідного періоду засобами масової комунікації (на прикладі України, Росії та Польщі) : Дис....канд. політичних наук: 23.00.04 / Олексієнко Наталія Дмитрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 202л. + Додатки: 188-202. – Бібл.:л.170-202
1550198
  Шамраєва В. Формування зовнішньополітичної доктрини США щодо України та її реалізація // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 78-83
1550199
  Шинкарук К.О. Формування зовнішньополітичної ідентичності України : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шинкарук К.О. ; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1550200
  Шинкарук К.О. Формування зовнішньополітичної ідентичності України : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Шинкарук К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. – Бібліогр.: л. 172-220
1550201
  Балюн О. Формування зовнішньополітичної стратегії у відносинах між Україною та Державою Ізраїль // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. університет України "КПІ". – Київ, 2003. – Вип. 17. – С. 3-11
1550202
  Кваша К.С. Формування зони вільної торгівлі в інтеграційному процесі України до Європейського Союзу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 8 (178). – С. 64-68
1550203
  Лебедь І.Г. Формування зони вільної торгівлі у рамках співдружності незалежних держав: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 204-210


  Стаття присвячена розгляду проблемних питань у створенні зони вільної торгівлі в межах Співдружності Незалежних держав та перспектив її формування.
1550204
  Камша Н.М. Формування і ведення реєстру вимог кредиторів у справі про банкрутство // Санація та банкрутство : Науково-практичний журнал / Вищий господарський суд України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 69-71.
1550205
   Формування і використання бібліотечних фондів. – К., 1984. – 160с.
1550206
  Кіндрацька Л. Формування і використання резервів під кредитні ризики та методика обліку цих операцій у комерційних банках України : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 33-35 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1550207
  Супрунец Н. Формування і використання фонду україніки в бібліотеках Донецкой області (1997-2006 рр.) // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 14 - 16. – ISSN 1811-377X
1550208
  Войтович С.А. Формування і властивості твердофазних ієрархічних структур "господар-гість" для пристроїв молекулярної енергетики і наноелектроніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Войтович С.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1550209
  Савицький В.М. Формування і динаміка хімічного складу річкових вод лівобережних приток Дніпра у зоні лісостепу / В.М. Савицький, І.О. Шевчук, В.І. Пелешенко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 504-510 : Рис. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1550210
  Півторак Г.П. Формування і діалектна диференціація давньоруської мови / Г.П. Півторак. – К., 1988. – 277с.
1550211
  Ступнікер Г. Формування і оцінка інтелектуального капіталу підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 189-192. – ISSN 1993-0259
1550212
  Новиков В. Формування і прогнозування доходів населення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.26-28
1550213
  Головата Л. Формування і розбудова кореспондентськой мережі часопису "Краківські вісті" (1940-1945) // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2006. – Вип. 14. – С. 325-358. – ISBN 978-966-02-3903-3 (Вип. 14)
1550214
  Кудря Я.В. Формування і розвиток бібліографічного ресурсу науково-освітньої підготовки фахових керівників для корпорацій машинобудування України : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 97-102 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1550215
  Хамник М.М. Формування і розвиток господарських судів в Україні (історико-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень / Хамник М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 193л. – Бібліогр.: л. 178-193
1550216
  Клімова О.І. Формування і розвиток економічних систем унаслідок структурних змін в економіці України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 111-117. – ISSN 1993-6788
1550217
  Воронкова В.Г. Формування і розвиток економічної парадигми в умовах глобалізації // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 5-16. – ISSN 2072-1692
1550218
  Мисліцька Н.С. Формування і розвиток законодавчо-нормативного забезпечення державного антимонопольного регулювання : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 55-61 : Табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1993-6788
1550219
  Телешун Я.С. Формування і розвиток засад громадянського суспільства в умовах XXI століття: політико-юридичний аспект українських реалій // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 9/10, 11/12. – С. 56-57. – ISSN 0868-8117
1550220
  Мицюк С.В. Формування і розвиток кластерів як механізм підвищення конкурентоспроможності регіонів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 64-68


  Проаналізовано проблеми формування та розвитку кластерів. Розглядається вплив кластерів на конкурентоспроможність регіонів.
1550221
  Кравченко А.І. Формування і розвиток натурфілософських ідей Шеллінга в працях Д.М. Велланського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1550222
  Кривокульська Н. Формування і розвиток підсистеми громадського регулюввання природоохоронної діяльності // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 35-38. – ISSN 1818-2682
1550223
  Руднєв В.В. Формування і розвиток українскьої соціалістичної нації / В.В. Руднєв. – Київ, 1957. – 40 с.
1550224
  Чирков О.А. Формування і розвиток української антропології (фізичної) у зв"язку з українознавством // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 472-480
1550225
  Геєць В. Формування і розвиток фінансової кризи 2008-2009 років Україні // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4 (581). – С. 5-15 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1550226
  Сніжко С.І. Формування і розвиток школи метеорології і кліматології в Київськом університеті (1846-2009 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 6-18. – ISSN 0868-6939
1550227
  Сніжко С.І. Формування і розвиток школи метеорології і кліматології в Київському університеті (1846-2009 рр.) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 57. – С. 6-18. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1550228
  Мазнєва М.В. Формування і розподіл доходів як чинник підвищення рівня життя населення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 164-169 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1550229
  Скакальська І.Б. Формування і становлення української еліти Волині міжвоєнного періоду XX ст. // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 306-313
1550230
  Шилова Людмила Левківна Формування і шляхи розвитку терміносистеми віршознавства у російській мові : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шилова Людмила Левківна; Укр. державний педінститут ім. М.Драгоманова. – К., 1993. – 24л.
1550231
  Воропаєва Т. Формування ідентифікаційної матриці та культуротворча діяльність українців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-18. – (Українознавство ; вип. 13). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються проблеми самоідентифікації та культуротворчої діяльності українців. The problems of self-identification and cultural-building of Ukrainians are analyzed in this article.
1550232
  Алюпінар Гусейн Формування ідентичності: поляки, турки та євреї в українських думах // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 74-77. – ISSN 0130-6936
1550233
  Алюпінар Г. Формування ідентичності: поляки, турки та євреї в українських думах // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 5 : Турецька фольклористика. – С. 74-77. – ISSN 0130-6936
1550234
  Ситник О. Формування ідеології авторитаризму та її поширення в СРСР та УРСР протягом 1920-х років // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 9 (100). – С. 77-80. – ISSN 1728-9343
1550235
  Ситник Олександр Формування ідеології більшовизму та її вплив на суспільно-політичний розвиток України початку XX ст. // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 79-83. – ISSN 1728-9343
1550236
  Барсук К. Формування ідеологічних засад "вільних" профспілок Німеччини (1890-1894) // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 35-36
1550237
  Шурко О. Формування іміджу авторитарного лідера в сучасних умовах / О. Шурко, А. Новик // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 100-105
1550238
  Міхно Н.К. Формування іміджу міста в контексті політики підтримки сталого розвитку регіону // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 87-89. – ISSN 2077-1800
1550239
  Рижков М.М. Формування іміджу політичного лідера ЄС: гендерний аспект / М.М. Рижков, О. Зайцева // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 55-57
1550240
  Черемних І.В. Формування іміджу телекомпанії в системі телевізійного маркетингу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 78-83.


  Статтю присвячено проблемам формування іміджу телекомпанії за допомогою таких складових маркетингової політики комунікацій, як паблік рилейшнз та реклама. Тісно взаємодіючи та доповнюючи один одного, ці методи комунікації є різними за ознаками й ...
1550241
  Бєлоусова Н.Б. Формування іміджу України в міжнародних інформаційних потоках: проблеми та перспективи / Н.Б. Бєлоусова, М. Рахматова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 178-180
1550242
  Борисова Ю.В. Формування іміджу України друкованими періодичними виданнями Польші. (За публікаціями вересня-листопада 2007 року) // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць зі спеціальності "Теорія та історія журналістики" / МОНУ; КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т журн-ки. – Київ, 2008. – Вип. 3 (8). – С. 116-123. – ISBN 978-966-406055-1


  Досліджується зв"язок між виборчим процесом і формуванням іміджу країни; вивчається формування іміджу України польськими виданнями "Газета Виборча" та "Rzeczpospolita" під час парламентських виборів в Україні, у тому числі частково за допомогою ...
1550243
  Борисова Ю. Формування іміджу України електронними та пресовими періодичними виданнями Польщі (за публікаціями вересня - листопада 2007 р.) // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 172-174. – ISBN 978-966-439-147-1
1550244
  Єлейко І. Формування іміджу України на міжнародному ринку туристичних послуг / І. Єлейко, І. Джалюк // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 127-131. – ISSN 2078-5860
1550245
  Якобишин О. Формування іміджу України на сторінках газети "The Times" (2007-2008 рр.) / О. Якобишин, І. Бабущак // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 129-132. – (Філологія ; Вип. 18)
1550246
  Рижков М.М. Формування іміджу України у системі міжнародних відносин (у контексті реалізації державних іміджевих програм) / М.М. Рижков, О. Пєтухова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 62-67
1550247
  Соломянюк Н.М. Формування ІМК при плануванні в маркетингу (на прикладі ЗАТ "Ліктрави") // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 48-50 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1550248
  Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп на засадах фінансового лізингу : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 3. – С. 72-77 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1550249
  Абрамова І. Формування інвестиційного клімату на регіональному рівні : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 50-52. – Бібліогр.: 4 назви
1550250
  Литвинчук В. Формування інвестиційного портфеля в умовах сучасного інформаційного простору : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1550251
  Чуприна Н.М. Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чуприна Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1550252
  Чуприна Н.М. Формування інвестиційного потенціалу промислових підприємств : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Чуприна Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 189 л. + Додаток: л. 160-170. – Бібліогр.: л. 171-189
1550253
  Харламова Г.О. Формування інвестиційного потенціалу трансформаційної економіки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 132-142
1550254
  Мартиненко В.Ф. Формування інвестиційного середовища суспільного розвитку в Україні: методологічний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 115-123
1550255
  Дьомкіна А.П. Формування інвестиційної політики галузі телекомунікацій України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 69-74. – (Економіка ; вип. 47)


  Йдеться про той комплекс проблем, який повинен запустити механізм економічного зростання, основою якого має стати радикальна модернізація, сутність якої полягає у форсованому економічному, технічному та технологічному оновленні, що вимагає концентрації ...
1550256
  Абишли Л.В. Формування інвестиційної політики і загальний аналіз її впливу на економіку // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№4). – С. 493-498. – ISSN 1684-906Х
1550257
  Ліщинський М.П. Формування інвестиційної привабливості аграрних корпорацій України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 61-64


  Досліджено стан інвестиційної діяльності в корпоративних структурах АПК України; доведено, що Україна має потенційні можливості отримання конкурентних переваг на світовому ринку сільськогосподарської продукції.
1550258
  Кочедикова Г.В. Формування інвестиційної привабливості енергетичного сектору України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 12 ( 103). – С. 148-151
1550259
  Пугач О.Б. Формування інвестиційної стратегії в умовах ризику та невизначеності // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 116-126
1550260
  Лизогуб В.С. Формування індивідуально-типологічних властивостей нервової системи в онтогенезі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 47-50. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Вивчено особливості формування функціональної рухливості основних нервових процесів (ФРНП) в осіб віком від 6 до 70 років. Визначено, що показник ФРНП залежить від віку досліджуваних та умов організації занять фізіологічною культурою.
1550261
  Бондар Л.В. Формування індивідуального стилю оволодіння іншомовною мовленнєвою діяльністю студентів немовних вузів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 127-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 1)
1550262
  Реброва І. Формування індивідуальної пам"яті в его-документах про Другу світову війну: гендерний аспект // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2009. – Вип. 13/14 : Історична пам"ять і тоталітаризм: досвід Центрально-Східної Європи. – С. 238-248. – ISBN 978-617-578-013-8
1550263
  Шевченко Н.О. Формування інноваційних механізмів функціонування підприємництва // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 165-171. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1550264
  Сторожук В.М. Формування інноваційних систем та процеси організації і управління нововведеннями в регіонах та галузях економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 71-75
1550265
  Коткова Н.С. Формування інноваційно-активних підприємств спиртової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Коткова Н.С. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1550266
  Музика П. Формування інноваційного потенціалу аграрного сектору на регіональному рівні // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 20-26
1550267
  Мірошник Р.О. Формування інноваційного потенціалу підприємств шляхом розвитку нематеріальних активів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 150-154. – ISSN 0321-0499
1550268
  Зикіна В.О. Формування інноваційної діяльності венчурним капіталом // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 1 (34). – С. 44-48. – ISSN 2074-5354
1550269
  Стефанишин В. Формування інноваційної економіки в Україні і ринок капіталів // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 283-286. – ISSN 2078-5860
1550270
  Атанасова М.П. Формування інноваційної культури студента в контексті підготовки полікультурної особистості фахівця / М.П. Атанасова, Ю.А. Скарлупіна // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 155-160. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1550271
  Безчасний Л.К. та інш. Формування інноваційної моделі економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.7-15
1550272
  Стефанишин О. Формування інноваційної моделі розвитку людського потенціалу національної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 287-289. – ISSN 2078-5860
1550273
  Кривенко Л.В. Формування інноваційної моделі розвитку України - запорука економічного зростання / Л.В. Кривенко, В.М. Милашенко // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2011. – № 2 (31). – С. 16-20


  Проаналізовано теоретичні та практичні підходи до формування інноваційної моделі економічного розвитку України. Розглянуто основні засади економічного зростання країни через ефективне застосування інновацій.
1550274
  Парубець О.В. Формування інноваційної моделі спеціалізації в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 5. – С. 33-38.
1550275
  Ляхно М.І. Формування інноваційної системи в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 56-61
1550276
  Різніченко Л.В. Формування інноваційної складової в енергоефективній діяльності підприємств / Л.В. Різніченко, О.С. Хома // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 129-135. – ISSN 1993-6788
1550277
  Корнілова І.М. Формування інноваційної стратегії корпоративних структур // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 76-81. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1550278
  Слободчикова О.А. Формування інноваційної стратегії малих підприємств України в умовах ринкової економіки // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 100-106
1550279
  Захарчин Г.М. Формування інституту організаційної культури в контексті інституційної економіки // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 4 (58). – С. 157-163. – ISSN 1562-0905


  Підкреслено інституціональну природу організаційної культури та її інституціональне середовище. Показано взаємозв"язок між формальними і неформальними інститутами.
1550280
  Коваленко Ю. Формування інституційних передумов розвитку фінансового сектору економіки України : фінанси, податки, кредит // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 7 (596). – С. 49-60 : Рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 0131-775Х
1550281
  Гордіца К.А. Формування інституційно-правового середовища ринкових реформ: вітчизняний досвід другої половини XIX - початку XX століття // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 35-43
1550282
  Голян В.А. Формування інституційного механізму екологозбалансованого водокористування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 145-154. – ISSN 1993-6788
1550283
  Михайлова Л. Формування інституційного середовища кадрового забезпечення в контексті аграрних трансформацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 19-24. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1550284
  Овдін О. Формування інституційної структури для здійснення столипінської аграрної реформи у Катеринославській губернії // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 2. – С. 42-47.
1550285
  Вірченко В.В. Формування інституційної структури фінансового ринку в умовах транзитивної економіки : Дис. ... канд.економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Вірченко В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 276л. – Бібліогр.: л. 259 - 276
1550286
  Батрименко В.В. Формування інституціональних засад конкурентоспроможності банківської системи України в умовах експансії Європейського фінансового капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 112-119.
1550287
  Батрименко В.В. Формування інституціонально-господарських механізмів взаємодії кредитно-фінансової системи України з транснаціональним банківським капіталом в умовах глобалізації / В.В. Батрименко, В.І. Батрименко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 24-28.
1550288
  Голян В. Формування інституціонального середовища водокористування в умовах ринкових відносин: проблеми теорії та методології : природокористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 8 (286). – С. 14-24 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1550289
  Трохимчук В.В. Формування інституціонального середовища економічної влади: ринкова влада, її природа та форми прояву // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 56-61
1550290
  Левицька Ольга Олександрівна Формування інтегрального індексу здоров"я населення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 85-97. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Стратегічним пріоритетом у державній та регіональній політиці на шляху подолання демографічної кризи в Україні має стати поліпшення стани здоров"я населення та залучення для цього всіх необхідних засобів. Тому запропонована методика побудови ...
1550291
  Ільяшенко В.А. Формування інтегрованих виробничо-торговельних систем у продовольчому секторі регіону : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 90-92. – Бібліогр.: 4 назви
1550292
  Черваньов Д. Формування інтегрованих об"єднань підприємств у промисловості / Д. Черваньов, І. Горбась // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 7-10. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості формування об"єднань підприємств у промисловості (на прикладі галузі будівельної кераміки). Проаналізовано організаційні форми інтеграції вітчизняних підприємств на основі вертикальної технологічної співпраці. The article deals ...
1550293
  Бабуліна Т. Формування інтелектуального капіталу українського суспільства та створення умов активізації його ефективного використання // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 26-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1550294
  Семчук Н. Формування інтелігенції як освітологічна проблема // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 2/3. – С. 168-172
1550295
  Калініченко Н.А. Формування інтересу до праці в сільському господарстві / Н.А. Калініченко. – К, 1980. – 108с.
1550296
  Ніколаєць К. Формування інтернаціональних поглядів в українському суспільстві другої половини 1960-х - на початку 1990-х років: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 37-39. – (Історія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові дослідження, автори яких вивчали різні аспекти формування інтернаціональних поглядів в Україні у другій половині 1960-х - на початку 1990-х років. In the given article is analyses main aspects of scientific research ...
1550297
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(100) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко, С Б. . Лепявко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 264-268. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  The electronic properties (work function, surface band bending, density of electronic states near Fermi level) of the Ge(100)-(2x1) surface were investigated using electron spectroscopy methods during adsorption of Sb atoms on it. It is shown, that on ...
1550298
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(113) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 232-235. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджено зміну електронних властивостей (роботи виходу, загину зон поблизу поверхні, густини електронних станів поблизу рівня Фермі) поверхні Ge(113)-(3xl) ...
1550299
  Находкін М.Г. Формування інтерфейсу Sb/Ge(l 1 1) / М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 323-332. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів УФЕС, OEC та ДПЕ досліджені електронні властивості кристалічної Ge(111)c-2x8 та розупорядкованої іонами Аr+ a-Ge(111) поверхонь, а також інтерфейсів на них з атомами Sb в діапазоні температур 20-400 С. Встановлено складний характер ...
1550300
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sb/Ge(l11) при адсорбції Sb на аморфізовану поверхню a-Ge(l11) та відпалі системи до упорядкування / П.В. Мельник, Находкін.М.Г, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 261-266. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже-електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sb a-Ge(111) при їх відпалі до температури упорядкування. Встановлено, що при перших ознаках ...
1550301
  Мельник П.В. Формування інтерфейсу Sn/Ge(l і 1)-с(2х8) / П.В. Мельник, М.Г. Находкін, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 205-209. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та оже- електронної спектроскопій досліджені зміни структури та електронних властивостей інтерфейсів Sn/Ge(111l)-c(2x8). Встановлено металічний характер поверхонь зі структурами [подано ...
1550302
  Гриценко А. Формування інформаційно-поведінкової парадигми монетарної політики / А. Гриценко, Т. Кричевська // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-69 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1811-3141
1550303
  Луцик Ю.О. Формування інформаційної економіки - об"єктивний процес // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 52-54. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується розвиток інформаційного суспільства та створення інформаційної економіки в країнах світу. Показана необхідність реалізації стратегії їх розвитку в Україні для підвищення соціально-економічного рівня. The article deals with the ...
1550304
  Назаренко Л. Формування інформаційної компетенції учнів-читатчів : (на матеріалі повісті "Кайдашева сім"я" Нечуя-Левицького)
1550305
  Джинчарадзе Н.Г. Формування інформаційної культури молоді // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 139-147. – (Філософія. Політологія. Соціологія. Психологія ; [за 1994 рік])
1550306
  Бобяк А.П. Формування інформаційної системи економічного аналізу власного капіталу // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 34-37 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1550307
  Темірова Н Формування історичних документаційних центрів: досвід української діаспори // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 12 : Історія. – С. 15-22. – ISSN 1728-9572
1550308
  Полухін Л.К. Формування історичних поглядів М.І. Костомарова : (до критики буржуазно-поміщицької історіографії на Україні) / Л.К. Полухін ; Академія наук Української РСР, Ін-т історії. – Київ : Вид-во Академії наук Української РСР, 1959. – 127 с.
1550309
   Формування історичної пам"яті : Польща і Україна = Ksztaltowanie pamieci narodowej : Polska i Ukraina : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Харків, 12 травня 2007 р. ) / Генеральне консульство Республіки Польща в Харкові ; Центральна наукова б-ка Харківського нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна ; [ упоряд. : М. Жур, І. Журавльова ; редкол. : Л. Авраменко, О. Гедройц та ін. ; наук. ред. І. Лосієвський ]. – Харків : Майдан, 2008. – 432c. – (Польський альманах ; Ч. 3). – ISBN 978-966-372-205-4
1550310
  Сєдова Л. Формування й розвиток основних маральних орієнтирів ХНЕУ // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 10. – С. 25-41. – ISSN 1682-2366
1550311
  Сахарова Т. Формування каналів збуту в міжнародному туризмі // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 5 (63). – С. 39-42. – ISSN 1606-3732
1550312
  Артімонова І.В. Формування каналів розподілу сільськогосподарської продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 105-109
1550313
  Гіржон В.В. Формування квазікристалічної фази в поверхневих шарах технічного алюмінію при лазерному легуванні / В.В. Гіржон, О.В. Смоляков, І.В. Танцюра // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 398-405. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено структурно фазовий стан поверхневих шарів алюмінію А8 після лазерного легування сумішшю порошків міді та заліза з різною товщиною обмазки. Показана можливість формування квазікристалічної псі-фази и легованому прошарку. Встановлено ...
1550314
  Шлемкевич Л.П. Формування класової непримиренності до буржуазної ідеології / Л.П. Шлемкевич. – К., 1981. – 48с.
1550315
  Мартиняк І.О. Формування кластерної політики як механізму вдосконалення інфраструктури функціонування малого і середнього інноваційного бізнесу в регіоні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 4 (50). – С. 54-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто основні напрями формування регіональної політики підтримки інноваційного підприємництва з використанням засад кластерної теорії. Запропоновано зосередити увагу на потенціалі навчальних закладів та використанні програм партнерства держави ...
1550316
  Романішина Л.М. Формування ключових компетентностей майбутніх фахівців у процесі навчання в медичному коледжі / Л.М. Романішина, І.М. Хмеляр, М.М. Лукащук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 71-78. – (Педагогіка ; № 2)
1550317
   Формування коаліції та уряду: досвід країн Європи // Часопис Парламент : науково-популярний журнал / Лабораторія законодавчих ініціатив. – Київ, 2009. – № 4. – С. 5-14
1550318
   Формування комп"ютерної грамотності учнів. – К., 1987. – 157с.
1550319
  Клименко Ж. Формування компаративістської компетентності учнів у процесі вивчення світової літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – № 6 (368). – С. 12-16


  У статті розглядаються проблеми компаративного вивчення світової літератури в школі
1550320
  Дига Н. Формування компетентностей учнів у діалозі з письменником
1550321
  Яковенко С.І. Формування комплексного механізму управління діяльністю корпорації : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 149-163. – Бібліогр.: 26 назв
1550322
  Мінченко М.В. Формування комплексної інтегральної оцінки фінансово-економічного розвитку регіону : регіональна економіка / М.В. Мінченко, І.М. Волик, І.М. Боярко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 76-85. – Бібліогр.: 10 назв
1550323
  Жуков С.А. Формування комплексної регіональної моделі входження України в Європейський союз // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 143-149 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1550324
  Єфименко Н.А. Формування комплексної стратегії діяльності абстрактного машинобудівного підприємства в умовах розвитку ринкової економіки : економічна наука // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 51-52. – Бібліогр.: 3 назви
1550325
  Козир М.В. Формування комунікативних умінь учня: навчаємо аргументації // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2011. – № 32 (288). – С. 2-6
1550326
  Добротвор О.В. Формування комунікативної компетентності старшокласників засобами організаційно-діяльнісної гри : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Добротвор О.В. ; Ін-т педагогіки НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1550327
  Касярум К.В. Формування комунікативної компетенції магістрантів педагогічних спеціальностей у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Касярум К.В.; Касярук Катерина Володимирівна ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1550328
  Ромащенко І.В. Формування комунікативної компетенції маркетологів як головна складова мовної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 192-195. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (27); Ч. 2)
1550329
  Терезюк Н. Формування комунікативної компетенції студентів ВНЗ у процесі навчання іноземної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 32-35. – ISSN 0131-6788
1550330
  Макашова Ю. Формування комунікативної літературної компетенції через використання технології розвитку критичного мислення учнів
1550331
   Формування комуністичного світогляду в процесі викладання суспільствознавства. – К., 1966. – 139с.
1550332
  Непорожній О.С. Формування комуністичної свідомості на уроках літератури у 4-10 класах / О.С. Непорожній. – К., 1978. – 151с.
1550333
   Формування комуністичної свідомості радянських людей. – К., 1967. – 38с.
1550334
   Формування комуністичної свідомості радянської молоді. – Київ, 1967. – 144с.
1550335
  Кузнецов О.В. Формування комунітарної грошової політики в Європейському валютному союзі : Дис... канд. економ.наук: 08.05.01 / Кузнецов О. В.; КНУ ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – 186л. – Бібліогр.:л.172-186
1550336
  Грущинська Н.М. Формування конгломератів - ознака сучасних міжнародних економічних відносин // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 52-56. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1550337
  Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприємств на українському ринку кондитерських виробів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривенко М.П. ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 219 л. + Додаток: л. 208-219. – Бібліогр.: л. 191-207
1550338
  Кривенко М.П. Формування конкурентних переваг підприємств на українському ринку кондитерських виробів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кривенко М.П. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1550339
  Ліпанова О.І. Формування конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств в умовах глобалізації : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 129-134 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1550340
  Филюк Г. Формування конкурентного середовища в банківському секторі // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 23-30 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1550341
  Горохова В.С. Формування конкурентного середовища в економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 81-90. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1550342
  Беглиця В.П. Формування конкурентної галузі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 10-16
1550343
  Анрушків Т. Формування конкурентоспроможного фондового ринку України та шляхи його інтеграції до міжнародних фондових ринків // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 107-110. – ISSN 1818-2682
1550344
  Єресько І. Формування конкурентоспроможної регіональної економіки як мета стратегічного планування комплексного розвитку регіону // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 3. – С. 19-25
1550345
  Верхоглядова Н.І. Формування конкурентоспроможності вищого навчального закладу // Экономика и право : Научный журнал / НАНУ; Ин-т экономико-правовых исслед. НАН Украины; Донецкий нац. техн. ун-т. – Донецк, 2004. – № 3. – С. 64-68. – ISSN 1681-6277
1550346
  Кривак А.П. Формування конкурентоспроможності національної економіки в контексті інноваційної діяльності машинобудівного комплексу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 75-78
1550347
  Борбат О.М. Формування конусів на поверхні електродів при розряді в атмосфері інертних газів / О.М. Борбат, З.П. Корольова, Л.В. Поперенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 13-16. – (Фізика ; вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Формування домішкових і конденсаційних конусів при тліючому розряді в порожнинному катоді з активатором в атмосфері інертних газів відбувається при розрядних струмах, для яких мають місце зростання/падіння напруги в розряді, амплітуди коливань (2 мГц) ...
1550348
  Малиновський В. Формування концептуальних засад культурної політики України на сучасному етапі державного будівництва // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.156-164
1550349
  Сафонова В.Є. Формування концептуальних підходів до вдосконалення якості вищої освіти // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 202-209. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто категоріальний апарат якості вищої освіти. Розроблено концептуальні підходи до вдосконалення якості вищої освіти на всіх рівнях управління системою вищої освіти - державному, регіональному та вузівському. . The article considers ...
1550350
  Назарова К. Формування концептуальних підходів до вивчення Голодомору 1932-1933 рр. в Україні у сучасній англо-американській радянології
1550351
  Купалов Р.О. Формування концептуальної моделі комплексного інституційного механізму державного регулювання розвитку підприємницького середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 67-74. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1550352
  Лубніна Н.В. Формування концепції близькосхідного мирного врегулювання нової адміністрації США // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (16). – С. 132-136
1550353
  Ясько А.Г. Формування концепції вибору та управління стратегією диверсифікації підприємств харчової та переробної промисловості : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 134-141 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1550354
  Паппу Т.Б. Формування концепції екологічного аудиту території // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 169-174
1550355
  Гуменюк А.Г. Формування концепції миротворчої діяльності України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 42, ч. 2. – С. 36-40.
1550356
  Бутенко Н.В. Формування концепції промислового маркетингу / Н.В. Бутенко, В.І. Трохименко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 91-95
1550357
  Кальєніна Н.В. Формування концепції стратегічного управління витратами // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 91-93. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1550358
  Тимченко Ю.В. Формування кооперативних організацій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 108-113


  Розглянуто становлення кооперативних організацій в господарській системі України дореволюійного періоду з метою врахування досвіду їх функціонування в процесі формування структури та інститутів сучасної ринкової економічної системи України.
1550359
  Фіщук Ганна Іванівна Формування корегентних нелінійних структур у нерівноважній плазмі : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Фіщук Ганна Іванівна; НАН України. Ін-т теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова. – К., 1998. – 16л.
1550360
  Деревицький А.В. Формування коричневих грунтів (на прикладі Північного Алжіру) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 65-71 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Географії ; Вип. 12)
1550361
  Маковоз О.С. Формування корпоративних інститутів у посрадянських країнах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 137-140. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1550362
  Кавун О.О. Формування корпоративних торговельних мереж у роздрібній торгівлі України : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 91-97. – Бібліогр.: 10 назв
1550363
  Корінько М.Д. Формування корпоративної інформаційної системи у процесі реінжинірингу бізнес-процесів під час реструктуризації транснаціональних корпорацій / М.Д. Корінько, Г.Б. Тітаренко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 227-232. – ISSN 1993-6788
1550364
  Кицак Т.Г. Формування корпоративної культури в процесі розвитку соціально-трудових відносин на підприємстві : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) / Кицак Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 220л. + Додатки :л.169-203. – Бібліогр. : л.204-220
1550365
  Кисельова В. Формування краєзнавчих баз даних як перспективний напрям розвитку інформаційного забезпечення краєзнавства / В. Кисельова, О. Михайлова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 94-98. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4595-2 (вип. 19)
1550366
  Ярошенко Ф.О. Формування креативних моделей управління проектами розвитку системи державних фінансів України / Ф.О. Ярошенко, С.Д. Бушуєв // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 2 (183). – С. 4-10
1550367
  Давидов П.Г. Формування креативної інженерії освіти через призму Болонського процесу : філософія та практика // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С.8-14. – ISSN 1728-3671
1550368
  Распутна Л. Формування кредитного портфеля комерційного банку з урахуванням ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1550369
  Циганов С.А. Формування кредитного портфеля комерційного банку: зарубіжний досвід та практика в Україні / С.А. Циганов, К.П. Побоча // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 215-219. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Основну увагу приділено новим тенденціям в управлінні кредитними портфелями в комерційних банках. Проведено порівняльний аналіз сучасної практики управління в країнах з ринковою і перехідною економіками, у тому числі в Україні. Сформульовано конкретні ...
1550370
  Зеленецький В. Формування кримінальної справи // Вісник Академії прокуратури України / Академія прокуратури України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 35-40
1550371
  Лагода А.В. Формування критеріїв прийняття інвестиційних рішень на різних стадіях розробки інвестиційного проекту // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 231-235. – ISBN 966-7958-13-2
1550372
  Пометун О. Формування критичного мислення учнів на уроках з курсу за вибором "Права людини" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7.
1550373
  Пометун Олена Іванівна Формування критичного мислення учнів на уроках з курсу за вибором "Права людини" // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 5-7. – Бібліогр.: с. 5-6
1550374
  Янковська Ж. Формування Куліша-фольклориста (біографічні зауваги) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 551-557


  Біографія П.Куліша на сьогодні є достатньо описана в науковій літературі. Ми маємо на меті виділити та проаналізувати ті моменти життя письменника, які найбільше вплинули на формування його як фольклориста. The biography of P.Kulish is described ...
1550375
  Ніколаєнко Я.М. Формування культури громадянськості в античній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 36-37. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
1550376
  Петрожалко Ю.В. Формування культури професійного мовлення у студентів економічного фаху ВНЗ // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 84 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1550377
  Плахотнік О.В. Формування культури та природо-охоронної свідомості старшокласників при вивченні курсу "Географія культури світу" / О.В. Плахотнік, Л.Ф. Мелько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 135-139. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Розглядаються можливості формування культури та природоохоронної свідомості старшокласників при вивченні курсу "Географія культури світу". Акцентується увага на необхідності формування екологічної культури шляхом вивчення природоохоронних традицій ...
1550378
  Гавеля О.М. Формування культурних цінностей обдарованої особистості в умовах економічної та соціальної нерівності // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 187-198
1550379
  Присяжнюк О. Формування культурологічного дискусу та політики толерантності в ЗМІ як нагальна проблема українського медійного простору // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 193-195.
1550380
  Мельник О.Г. Формування купівельної сили грошей і реалізація інноваційних інвестицій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 33-44 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1550381
  Антощишина Н.І. Формування ланцюга цінності авіатранспортних послуг малобюджетними авіакомпаниями : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 12 (102). – С. 72-78 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1550382
  Кириченко О.В. Формування латиноамериканської політики США у 80-і роки : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.03 / Кириченко О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 18л.
1550383
  Рубан В.А. Формування ленінських традицій української радянської преси (1917-1925 рр.) / В.А. Рубан. – Київ, 1971. – 196с.
1550384
  Мехх А. Формування літературних компетенцій за допомогою інформаційних технологій та інтернет-ресурсів : Система уроків за повістю Михайла Стельмаха "Гуси лебеді летять" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 6 (627). – С. 15-22. – ISSN 0130-5263
1550385
  Гавдида Н. Формування літературно-малярського дискурсу у творчості Богдана Лепкого // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник / Укр.Інформ. Служба; Нац. ун. "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Кн. 12. – С. 17-24. – ISSN 0042-9422
1550386
  Величко О.П. Формування логістичних систем у сучасному агробізнесі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 63-65
1550387
  Колобков В.В. Формування людини нового суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1972. – с.
1550388
   Формування людського капіталу у транснаціональних корпораціях / Н.І. Кара, О.С. Костюк, Л.А. Янковська, В.М. Пісний // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 649 : Логістика. – С. 276-282. – ISSN 0321-0499
1550389
  Мікловда В.П. Формування людського потенціалу інноваційного розвитку / В.П. Мікловда, М.І. Пітюлич, Г.С. Кесарчук // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 6-14. – (Економіка ; Вип. 30)
1550390
  Гудим В.В. Формування маніакальної пристрасті через засоби масової інформації // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 551-554. – ISSN 1563-3349
1550391
  Єранкін О.О. Формування маркетингових орієнтирів підприємств АПК України в контексті світової продовольчої кризи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 105-113
1550392
  Примаченко Н. Формування маркетингової культури у майбутніх фахівців підприємницької діяльності // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 63-69. – ISSN 1682-2366
1550393
  Козак О.М. Формування маркетингової стратегії конкурентної боротьби ВНЗ : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 78-83 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1550394
  Гальчинська Ю.М. Формування маркетингової цінової політики на підприємствах бурякоцукрового підкомплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гальчинська Ю.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1550395
  Длігач А.О. Формування маркетингової цінової стратегії : маркетинг і бізнес // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 80-93 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1550396
  Різун Володимир Формування масової свідомості - тонка річ // День, 2000. – 3 березня


  Новопризначений директор Інституту журналістики реформує навчальні програми
1550397
  Чепіль М.М. Формування медійної культури у навчально-виховному процесі / М.М. Чепіль, Н.З. Дудник // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 25. – С. 361-367
1550398
  Крук О. Формування мережі державних заповідників як один з напрямів розвитку українського музейництва 1950-х - 1980-х років // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 145-156
1550399
  Бесєдіна Н. Формування мережі державних музеїв на Полтавщині в 1950-1980-х роках // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 157-164
1550400
  Агієнко І. Формування мережі залізниць на українських землях у XIX сторіччі: хронологічні орієнтири // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 204-209
1550401
  Михайлюк Олена Ігорівна Формування мережі і розвиток сільськогосподарських освітніх закладів Полтавщини в 19-на початку 20 століття : Дис....канд. істор. наук: 07.00.07 / Михайлюк Олена Ігорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 183л. – Бібліогр.:л.167-183
1550402
  Мошенський С.З. Формування мережної структури фінансових ринків: світові та українські аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 31-35. – (Економіка ; вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються процеси трансформації структури фондових ринків від лінійно-ієрархічної до мережної та значення цих змін для економічної безпеки України. The article presents an analysis related to processes of transformation occurring in the ...
1550403
  Мисака Г.В. Формування методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в умовах фінансової кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 65-68. – (Економіка ; Вип. 112). – ISSN 1728-3817


  В статті представлено результати дослідження ролі методологічних засад аналізу фінансового стану емітентів цінних паперів в процесі прийняття інвестиційних рішень учасниками фондового ринку в умовах фінансової кризи. The article presents the results ...
1550404
  Бузько І.Р. Формування методологічних основ розвитку персоналу / І.Р. Бузько, Ю.Ю. Д"яченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 8-12. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1550405
  Мельник О.Г. Формування методологічних підходів у дослідженнях інновацій та інноваційного розвитку : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1550406
  Домбровська С.М. Формування механізмів демократизації вищої освіти й автономії вищих навчальних закладів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 155-158. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401


  In the article the results of researches of processes of reformation of higher education in Ukraine are shown, analysed, normative documents, which regulate forming of educational space, and results of height of indexes of higher educational ...
1550407
  Блешмудт П.П. Формування механізмів державного регулювання іноземних інвестицій в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-81. – (Економіка ; вип. 43)


  Стаття присвячується ролі держави в процесі залучення іноземних інвестицій в Україну для найбільш ефективного процесу трансформації.
1550408
  Кір"ян Т. Формування механізмів захисту населення від фінансово-економічної кризи / Т. Кір"ян, Ю. Куліков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 14-20
1550409
  Баюра Д.О. Формування механізмів корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 171-177


  В роботі виділено сукупність механізмів, які найбільшим чином впливають на формування системи корпоративного управління. На переконання автора, вибір та застосування механізмів корпоративного управління залежить від розміру акціонерного товариства, ...
1550410
  Гаман П.І. Формування механізмів прискореного інноваційного розвитку рекреційного потенціалу Карпатського регіону України (теоретико-методологічні засади) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 82-83. – Бібліогр.: 9 назв
1550411
   Формування механізмів співпраці між місцевою владою та діловими колами України і Польщі : Збірка матеріалів за результ.укр.-польсько-америк.проекту... – Київ : АДЕФ-Україна, 2001. – 120с. – ISBN 966-7936-05-8
1550412
  Сливка О. Формування механізмів управління людським розвитком на регіональному рівні // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 34-38. – ISSN 1818-2682
1550413
  Ковтун О.А. Формування механізму державної фінансової підтримки санації підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 28-30
1550414
  Даневич М.В. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності працівників за умов посилення впливів глобалізації // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 1 (57). – С. 112-118. – ISBN 966-614-021-7
1550415
  Лісовська Л.С. Формування механізму забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / Л.С. Лісовська, А.В. Катаєв // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 328-333. – ISSN 0321-0499
1550416
  Ткач В.Ю. Формування механізму інтеграції України у європейський ринок праці : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.02 / Ткач В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1550417
  Ткач В.Ю. Формування механізму інтеграції України у Європейський ринок праці : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Ткач В.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 209л. + Додатки: л. 198 - 209. – Бібліогр.: л. 170 - 197
1550418
  Костерін В. Формування механізму муніципального господарювання у великому місті // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.283-292
1550419
  Половян Н.С. Формування механізму оперативного управління відходами / Н.С. Половян, С.П. Натрус // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 291-298


  Розглянуті основні інструменти, які використовують у механізмі екологічного регулювання і стимулювання, виконано аналіз існуючих інструментів екологічної політики, виявлені їх сильні та слабкі сторони. Запропоновано механізм оперативного управління ...
1550420
  Божко В. Формування механізму правового регулювання оплати праці впродовж XX ст. до н. е. - XIV ст. н. е. у провідних країнах світу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 226-233. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1550421
  Лютий І.О. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій / І.О. Лютий, Т.В. Нічосова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-53.
1550422
  Лютий І.О. Формування механізму управління емісійною діяльністю підприємства на ринку облігацій / І.О. Лютий, Т.В. Нічосова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 45-53. – Бібліогр.: с. 46


  Визначено коло підприємств-емітентів, які мають потребу в розробці механізму управління емісійною діяльністю, та представлено модель побудови даного механізму.
1550423
  Макаренко М.В. Формування механізму управління ефективним функціонуванням підприємства : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 11. – С. 126-135 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1550424
  Польова Н.М. Формування механізму управління інноваційною діяльністю машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами / Н.М. Польова, В.О. Шпильова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 130-134 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1550425
  Позднякова С. Формування механізму управління людським капіталом / С. Позднякова, О. Следь // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 323-326. – ISSN 1993-0259
1550426
  Карамбович І.М. Формування митної системи в процесі ринкової трансформації економіки України : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.02 / Карамбович І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 441л. + Додаток : л.392-411. – Бібліогр. : л.412-441
1550427
  Карамбович І.М. Формування митної системи в процесі ринкової трансформації економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Карамбович І.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 40 назв
1550428
  Тельвак В.П. Формування Михайла Грушевського як історіографа (гімназійна доба) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 69-71. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  На основі широкої джерельної бази проаналізовано гімназійний період життя М. Грушевського під кутом формування його історіографічних поглядів. Досліджено джерела формування його світогляду і наукових інтересів. Розглянуто перші історичні реферати ...
1550429
  Колбіна Т. Формування міжкультурної комунікації засобами іноземної мови // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2008. – № 5 (48). – С. 57-65. – ISSN 1562-529Х
1550430
  Сухіашвілі Д. Формування міжнародно-правових та концептуальних засад відносин Грузії та ЄС. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 18-20
1550431
  Жадько В.О. Формування міжнародно-правової позиції України щодо європейських стандартів свободи слова та охорони культурних цінностей // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 227-235. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1550432
  Денисенко В В Формування міжнародно правових звичаїв га норм у племінних народів (за античними епіграфічними джерелами) // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 583-588. – ISSN 1563-3349
1550433
  Зінько Юрій Формування міжнародного геопарку "Скелясті бескиди" як центру геотуризму // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Географія і туризм: європейський досвід. – С. 83-93. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 24)
1550434
  Кийков О. Формування міжнародного іміджу // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2010. – № 6 (88). – С. 71-77. – ISSN 0869-3595
1550435
  Матвіїв М. Формування міжнародного ринку виробництва знань в Україні // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Т. 8, № (2). – С. 217-229. – ISSN 1684-906Х
1550436
   Формування мінеральних вод України : монографія / Шестопалов В.М. [ та ін. ] ; за ред. В.М. Шестопалова ; НАН України, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка НАН України, 2009. – 320 с. : іл. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0902-Х
1550437
  Луніна І.О. Формування місцевих бюджетів на основі принципу еквівалентності: шлях до ефективної бюджетної системи України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 3-12
1550438
  Семенишева Т.О. Формування мовленнєвої готовності дітей старшого дошкільного віку зі зниженим зором до навчання в школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Семенишева Т.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
1550439
  Драч Є. Формування мовленнєвої компетенції // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 195-199. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1550440
  Кириченко М. Формування мовних умінь і навичок учнів у підготовці до зовнішнього незалежного тестування // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 44-46. – ISSN 0131-6788
1550441
  Барабаш-Ревак Формування мовного образу об"єкта - атрибути і їх оцінка (на прикладі мовного образу парубка в текстах української народної культури) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 80-85. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2


  Семантичний аналіз мовних засобів на позначення одних із найважливіших атрибутів молодого неодруженого чоловіка виявляє ті його риси і оцінку, які містяться в народній свідомості і є основою для творення стереотипу парубка.
1550442
  Черемська О. Формування мовної і комунікативної компетенцій мовної особистості у вищій школі // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 63-72. – ISSN 1682-2366
1550443
  Білецька О.О. Формування мовної культури міської молоді в сучасній Україні // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 64-68
1550444
  Паламар Лариса Формування мовної особистості у вищих навчальних закладах України
1550445
  Бикова Т.В. Формування мовної політики в незалежній Латвійській Республіці: моделі, перспективи розвитку // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 691-699. – ISSN 1563-3349
1550446
  Гудзенко О.П. Формування моделей буття в українській драматургії 20-х років XX століття: філософія гри // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 1. – С. 76-80
1550447
  Подольський Анатолій Формування моделей історичної пам"яті та сучасне суспільство ( на прикладі спроб збереження пам"яті про історію Голокосту в Україні ) // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-57. – ISSN 1999-4966
1550448
  Шкляр В.І. Формування моделі "влада - преса - суспільство" в період легітимації політичної системи // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 116-118
1550449
  Олійник О.В. Формування моделі систематизації видів і напрямів економічного аналізу // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 89-95. – (Економічні науки ; Вип. 2 (48)). – ISSN 1728-4236
1550450
  Величко В.В. Формування моделі територіального устрою в середньовічному Китаї // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 40-47. – ISSN 1608-0599
1550451
  Бєлозерцев О.В. Формування моделі управління реструктуризацією вугледобувного підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 21. – С. 263-271


  Сформовано модель стратегічного управління реструктуризацією вугледобувного підприємства з врахуванням етапу його розвитку та інтенсивності впливу факторів середовища функціонування.
1550452
  Кулик Ю.М. Формування моделі управління ризиковими ситуаціями для забезпечення надійності логістичної системи підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 74-78 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1550453
  Дехтяр Н.А. Формування моделі фінансових стимулів держави щодо підтримки соціально відповідального бізнесу в Україні у контексті світового досвіду / Н.А. Дехтяр, К.В. Піскун // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 164-172
1550454
  Ніколаєв І. Формування монопартійної системи на Миколаївщині в 20-х роках XX ст.: форми і методи
1550455
  Колодій Ігор Степанович Формування морально-бойових якостей у воїнів Збройних Сил України : Дис... канд. педаг.наук: 03.00.04 / Колодій Ігор Степанович; КУ ім Т.Шевченка. – Киев, 1996. – 198л. – Бібліогр.:л.163-188
1550456
  Гризоглазова Таміла Іванівна Формування морального досвіду молодших школярів засобами музичної казки : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.1 / Гризоглазова Таміла Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1550457
  Буркинський Б. Формування морської доктрини України / Б. Буркинський, О. Котлубай, В. Степанов // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11. – ISSN 0372-6436
1550458
  Вієвська М. Формування мотивації фахівця до безперервної професійної освіти / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 75-82. – ISSN 1682-2366
1550459
  Анісімов А.Ю. Формування мотиваційного компоненту готовності вчителів гуманітарних дисциплін до тестового оцінювання навчальних досягнень учнів / А.Ю. Анісімов, Н.Д. Ремез // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд "Відродження"; Видавництво "Факт". – Харків, 2011. – № 8/9. – С. 17-20
1550460
  Махініч Г.О. Формування мотиваційного механізму праці у системі управління якістю на підприємстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2008. – № 3, ч. 2. – С. 67-70. – ISBN 966-614-021-7
1550461
  Казмерчук-Палащина Формування мотиваційної системи в процесі здійснення стратегічних змін на торговельних підприємствах України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 45-47 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1550462
  Курченко Т. Формування музейної мережі півдня України у першій половині XIX століття // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 178-183
1550463
  Зубарєв В.В. Формування музично-естетичних інтересів у важковиховуваних підлітків. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Зубарєв В.В.; Ін-тут пед. АПН України. – К., 1993. – 24л.
1550464
  Десятов Д. Формування навичок критичного мислення учнів в процесі використання Інтернет-ресурсів на уроках історії // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2011. – № 1. – С. 21-23
1550465
  Дем"янюк А.А. Формування навичок наукового мовлення у студентів-іноземців гуманітарних спеціальностей на основі курсу "коментоване читання наукових текстів" // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 108-113.


  Науково-методична база курсу "Коментоване читання наукових текстів" . Розглядаються питання формування навичок наукового мовлення іноземних студентів. Of scientific-methodical basis on the course "Commentary reading of scientific texts".
1550466
  Бишевець Н.Г. Формування навичок розробки інформаційних технологій навчання у майбутніх вчителів фізичного виховання // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 2. – С. 41-44. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1550467
  Миленкова Р.В. Формування навичок самоорганізації та розробки особистого проекту студента у ВНЗ // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 95-100. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1550468
  Пішванова Валерія Формування навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 20-22. – Бібліогр. в кінці ст.


  Аналізуються форми і методи вироблення умінь і навичок самостійного вивчення іноземної мови майбутніми спеціалістами бібліотечної та видавничої справи.
1550469
  Забродська Л. Формування навчального контенту засобами інформаційних технологій в умовах модернізації системи ППО // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2010. – № 2 (17). – С. 51-57
1550470
  Іванісік А.І. Формування надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі самофокусуючого середовища / А.І. Іванісік, А.В. Конопатський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 244-247. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається можливість формування надкоротких оптичних імпульсів унаслідок перехідного ефекту на межі самофокусуючого середовища. Показано, що амплітудна модуляція лазерного випромінювання, яка трансформується у фазову самомодуляцію, веде до ...
1550471
  Штомпель В.І. Формування наноструктур в об"ємі поліелектролітних комплексів на основі Na солі карбоксиметилцелюлози та полі-4-винілпіридинхлориду / В.І. Штомпель, Б.С. Саса // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 229-232. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Проведена ідентифікація і досліджена структура та теплофізичні властивості стехіометричних поліелектролітних комплексів на основі сильних аніонного і катіонного поліелектролітів. За допомогою методу дифракції рентгенівських променів встановлено ...
1550472
  Юркова О.І. Формування наноструктури та механічних властивостей в А-залізі під час інтенсивної пластичної деформації тертям : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.04.07 / Юркова О.І.; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2008. – 38 с. – Бібліогр.: 24 назв.
1550473
  Майборода О.М. Формування народності / О.М. Майборода. – К, 1986. – 48с.
1550474
  Краснова М.В. Формування наукових підходів щодо договорів в екологічному праві як міжгалузевого правового інституту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-12. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто основні наукові напрями дослідження договорів в екологічному праві, які в сучасних умовах дозволяють більш ефективно регулювати відносини в сфері використання природних ресурсів, охорони довкілля та забезпечення екологічної безпеки, ...
1550475
  Гриценко І. Формування наукових поглядів щодо інституту адміністративної відповідальності // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 45-50.
1550476
  Карпенко Н.В. Формування наукових шкіл з маркетингу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 4 (35). – С. 63-69. – (Економічні науки)
1550477
  Воробйова Л. Формування наукових шкіл. Українська школа фізичної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 66-76. – Бібліогр.: с. 66-76. – ISSN 0131-775Х


  Аналізується визначення поняття "наукова школа". Формулюються характерні риси наукових шкіл. Говориться про те, що підхід різних авторів, які займаються цією проблемою, до категорії "наукова школа" є неоднозначним. Також розглядаються наукові школи у ...
1550478
   Формування науково-атеїстичного світогляду у студентської молоді. – Чернівці, 1973. – 216с.
1550479
  Несененко П.П. Формування наукового етапу економічної думки та можливості застосування деяких аспектів його методології для осмислення та вирішення сучасних проблем України / П.П. Несененко, О.А. Артеменко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 520-529. – ISSN 0321-0499


  Розглянуто джерела становлення наукового етапу економічної думки, насамперед школою фізіократів. Показано особливості перехідного стану суспільств, що характеризуються процесами формування промислового капіталу і їхня схожість із сучасною Україною.
1550480
  Матвієнко В.М. Формування наукового світогляду академіка К.Г.Воблого / В.М. Матвієнко, Н.М. Матвієнко // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 42-49.
1550481
  Кузьменко В.В. Формування наукової картини світу учнів: від витоків до сьогодення : монографія / Кузьменко Василь Васильович. – Херсон : РІПО, 2007. – 600 с. – ISBN 978-966-2919-02-8
1550482
  Лузан Ю.Я. Формування наукової парадигми сучасного розвитку аграрного сектору України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 22-29. – ISSN 2221-1055
1550483
  Левик Б. Формування національних Збройних сил Латвії в нових геополітичних умовах // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промисловості НАН України ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 7 (114). – С. 120-125. – ISSN 1728-9343
1550484
  Запатріна І. Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-83. – Бібліогр.: с. 72, 80. – ISSN 0131-775Х


  Проаналізовано досвід розробки та реалізації національних проектів у Російській Федерації в контексті формування стратегії соціально-економічного розвитку та бюджетної політики. Здійснено оцінку щодо можливостей і особливостей застосування механізму ...
1550485
  Запатріна І. Формування національних проектів: зарубіжний досвід і можливості для України : Економіка зарубіжних країн // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 72-83. – ISSN 0131-775Х
1550486
  Баран Л.О. Формування національно- мовної свідомості Івана Франка // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 229-236
1550487
  Єфименко А.П. Формування національного плану боротьби з корупцією на основі європейських стандартів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 36-43.
1550488
  Ковтун О.М. Формування національної екологічної мережі-важливий напрям планування використання та охорони земель в Україні // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2010. – № 1 (112). – С. 45-48.
1550489
  Зварич І. Формування національної ідентичності - домінанта етнополітичного менеджменту України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 330-341. – ISBN 978-966-02-5322-3
1550490
  Наливайченко С.П. Формування національної професійної програми якості в туризмі / С.П. Наливайченко, К.В. Наливайченко // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 82-84. – ISSN 1729-7206
1550491
  Кучинський М. Формування національної свідомості молодших школярів засобами казок Василя Сухомлинського // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 127-129
1550492
  Стасик М.В. Формування національної свідомості та еволюція характерів персонажів у романі У. Самчука "Чого не гоїть огонь" // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2001. – С. 123-126. – (Філологічні науки ; № 2). – ISBN 966-599-114-0
1550493
  Бевз Тетяна Формування національної свідомості українця ( на прикладі становлення світогляду Н. Григорієва ) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 122-130
1550494
  Розовик Д. Формування національної системи освіти урядами України у 1917-1920 рр. // Часопис української історії / КНУ ім. Тараса Шевченка. Каф-ра укр. історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 24-27
1550495
  Толуб"як В.С. Формування недержавного пенсійного забезпечення як складової пенсійної системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 121-124
1550496
  Білоусов М.М. Формування незалежної зовнішньої політики України на 46-й сесії Генеральної Асамблеї ООН // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 3-6. – (Міжнародні відносини ; Вип. 4)


  Присвячена аналізу документів і матеріалів, які розглядалися на 46-й сесії Генеральної Асамблеї ООН за ініціативою та активною участю делегації України. Відзначаються принципово нові підходи і оцінки у зовнішній політиці Української держави.
1550497
  Побірченко Н.С. Формування неперервної педагогічної освіти як системи з погляду історичних перетворень (II половина ХIХ - початок ХХ ст.) // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 2 (67). – С. 68-78
1550498
  Семанюк В. Формування нових видів обліку та перспективи їх розвитку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 112-116. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1550499
  Швець Н.Р. Формування нових правил і принципів банківського нагляду в Україні : монографія / Н.Р. Швець ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Чернів. нац. ун-т, 2009. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-332 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-423-068-8
1550500
  Муравйов В. Формування нових правових зв"язків між Україною і Європейським Товариством // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1994. – № 1. – С. 96-109


  Історія правових відносин між Європейським Товариством (ЄТ) і Україною.
1550501
  Колотило М.О. Формування нового абрису університету ХХІ століття у процесах глобалізації та інтернаціоналізації системи вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 55-59. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))


  У статті розглянуто проблему трансформації місії Університету ХХІ століття під впливом світових процесів глобалізації та інтернаціоналізації. Наголошується на необхідності втілення проектної складової до навчального процесу та впровадження концепції ...
1550502
  Мхитарян Н.І. Формування нового зовнішньополітичного курсу Туркменістану та перспективи розвитку відносин з Україною // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 32-35. – ISSN 0868-8117
1550503
  Юрій С. Формування нового світового економічного порядку: науково-практичні підходи / С. Юрій, Є. Савельєв // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 13-26. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1550504
  Кіндратець О.М. Формування нового світового порядку // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 34-36. – ISSN 0868-8117
1550505
  Головіна С.В. Формування нового соціального мислення як передумова підвищення конкурентоспроможності трудових ресурсів : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 220-226 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1550506
  Рудніченко Н. Формування нового суспільно-політичного національно-маркованого концепту "помаранчевий" у концептуальній картині світу сучасних українців // Молода нація : альманах: спецвипуск / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2011. – № 52 : Україна і Світ на перетині епох. Матеріали круглих столів "Україна у пошуках ідентичності : проблеми і перспективи"; "Постпомеранчева Україна: ідеології, технології, утопії". – С. 216-238. – ISBN 966-7332-13-6
1550507
  Роговий В.М. Формування новоімперської сталінської ідеології й політики у контексті українсько-російських взаємовідносин у 20-30-х роках ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-66. – (Історія ; вип. 50)


  Стаття присвячена висвітленню процесу становлення новоімперської, проросійської ідеології й політики у контексті українсько-російських взаємин.
1550508
  Гуменюк Б.І. Формування нової архітектури європейської безпеки: місце і роль України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2009. – Вип. 15 : Світова та українська дипломатія: історичний досвід, сучасний стан, перспективи. – С. 17-23. – ISBN 966-7196-06-2
1550509
  Підчоса О.В. Формування нової енергетичної політики України в умовах політико-економічної трансформації південного флангу Євразії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, ч. 2 : Присвячено 90-й річниці народження Гліба Миколайовича Цвєткова. – С. 125-127
1550510
  Шляхов Б.М. Формування нової людини і мистецтво / Б.М. Шляхов. – Київ, 1964. – 53 с.
1550511
  Нікіфоров П. Формування нової парадигми банківського нагляду в Україні : аналізують науковці / П. Нікіфоров, Н. Швець // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-10. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1605-2005
1550512
  Русанов О. Формування нової парадигми розвитку житлово-комунального господарства (економіко-правовий аспект) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 3 (103). – С. 51-56. – ISSN 1728-9343
1550513
  Гайда Л. Формування нормативно-правової бази діяльності музеїв при навчальних закладах України // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 49-54
1550514
  Дупай М. Формування облікової політики - важлива складова організації бухгалтерського обліку / М. Дупай, В. Дупай // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 231-233. – ISSN 1993-0259
1550515
   Формування оборонно-промислової політики України в умовах позаблоковості : збірник матеріалів "круглого столу" / [Шеховцов В.С. та ін.] ; за заг. ред. проф. А.І. Шевцова ; Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Регіональний філіал в м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : НІСД, 2011. – 106 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-128-8
1550516
  Шпильовий С.Є. Формування оборонного бюджету в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 104-106. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті теоретичні та практичні проблеми формування оборонного бюджету в сучасних умовах. Ключові слова: бюджет, фінанси, економіка, видатки, держава, Збройні Сили України. In the article theoretical and practical problems of formation of ...
1550517
  Пономаренко О.М. Формування образного світу дитини засобами фортепіанної музики // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – Вип. 13. – С. 53-59
1550518
  Базалук О. Формування образу людини майбутнього як стратегічна мета філософії освіти // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2010. – Т. 13, ч 2/3. – С. 49-55.
1550519
  Мельничук Н.Б. Формування образу політичного лідера в суспільній свідомості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 221-225
1550520
  Герасименко С.С. Формування ознакової множини для порівняльного оцінювання соціально-економічного розвитку / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна, О.О. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3 (54). – С. 4-8 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1550521
  Пластун В.Л. Формування оптимального портфеля страхових послуг / В.Л. Пластун, В.С. Домбровський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 335-341 : табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788
1550522
  Кобилецька О.Ф. Формування оптимальної регіональної політики в умовах інтеграції України в глобальну торговельну систему // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 4. – С. 53-56.
1550523
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-21.
1550524
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 22
1550525
  Поливана Т.М. Формування оптимальної структури капіталу корпорацій: теоретичні підходи та міжнародний досвід // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 18-21


  Розглянуто основні моделі оптимальної структури капіталу корпорацій. Узагальнено провідні теоретичні підходи щодо вирішення проблеми побудови оптимальної структури капіталу корпорацій. Вивчено емпіричний досвід по впровадженню моделей оптимальної ...
1550526
  Грін О.О. Формування органів влади і управління в період Закарпатської України (1944-1945 рр.) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 161-167. – ISSN 1563-3349
1550527
  Гай-Нижник Формування органів державної влади та управління ЗУНР (1918-1920 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 326-348
1550528
  Фурсов О.І. Формування організаційно-економічного механізму управління основними засобами в умовах реструктуризації паідприємств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 198-205. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1550529
  Ксенофонтов М.М. Формування організаційної системи забезпечення розвитку сільських територій - європейський досвід // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун. біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Т. 2, № 3/4. – С. 128-132. – ISSN 2078-9912
1550530
  Транченко Л.В. Формування організаційної структури підприємства відповідно до вимог програмно-цільового управління : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 158-164 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв
1550531
   Формування осіннього паводка 1974 р. на річках північного захаду УРСР / Л.М. Козінцева, В.П. Молодих, М.Н. Паламарчук, О.З. Ревера // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 48-54 : Табл., рис. – Бібліогр.: 2 назви. – (Географія ; Вип. 19)
1550532
  Артемчик В.Р. Формування основ безпеки життєдіяльності у дітей дошкільного віку // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2011. – № 11. – С. 17-20 : фото
1550533
  Кухарський Володимир Формування основ морального виховання в дохристиянський період // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 7. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.
1550534
  Прохорова О. Формування основ професіоналізму та професійної майстерності як основна мета підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 60-64. – ISSN 1562-529Х
1550535
  Покась В.І. Формування основ фінансової автономії місцевого самоврядування : бюджет // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 8. – С. 67-73. – Бібліогр.: 3 назви
1550536
   Формування основ християнської моралі в процесі духовного відродження України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Острог
Кн. 1. – 1995. – 56 с.
1550537
  Плахотнік О.В. Формування основних геоекологічних понять у шкільній освіті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 192-205. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Показано, що геоекологічна проблематика активно впроваджується не лише у вузівську, але й у шкільну освіту. Формування знань починається від найдоступніших розумінню дошкільнят і молодших школярів екологічних понять з подальшим їх поглибленням і ...
1550538
  Свириденко В. Формування основних течій болгарського національно-визвольного руху: історіографічне бачення проблем // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2010. – Вип. 13. – С. 215-222. – ISSN 2077-7280
1550539
  Ворона Л.І. Формування особистоcті великого вченого та педагога Миколи Миколайовича Боголюбова // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 75-79. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Величезний внесок Миколи Боголюбова у розвиток науки відзначають президент Національної Академії наук (НАН) України Б. Патон, директор Інституту математики НАН України А. Самойленко, директор Інституту магнетизму Міністерства освіти і науки і НАН ...
1550540
  Денисов С.Ф. Формування особистості злочинця молодіжного віку / С.Ф. Денисов, О.І. Напиральська // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 43-47. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1550541
  Данилова Л. Формування особистості нового типу // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 3. – С.26-28
1550542
  Олена Бакай Формування особистості учня засобами шкільної географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 16-20. – Бібліогр.: 12 назв
1550543
  Воропаєва В.Г. Формування парадигми культури особистості в умовах мегасоціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 138-143. – ISSN 2072-1692
1550544
  Голяш І. Формування парадигми розвитку аудиту // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Т. 10 (№ 3). – С. 229-346. – ISSN 1684-906Х
1550545
  Цікул І.В. Формування паритетної демократії в Україні як принцип євроінтеграційних процесів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 292-298
1550546
  Волошина Н.М. Формування патріотизму в сучасній Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 203-209
1550547
  Сидорук Д.Г. Формування патріотизму військових моряків Радянського флоту: теорія і практика. (1917-1945). : Автореф... доктор іст.наук: 07.00.02 / Сидорук Д.Г.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 32л.
1550548
  Милютченко І. Формування педагогічної майстерності у вищій школі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 14-19. – ISSN 1562-529Х
1550549
  Кіктенко О.В. Формування передумов реалізації переваг інноваційной діяльності // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 67-70 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1550550
  Скрипник О.А. Формування персонологічного ідеалу бодгісатви за "Віламакірті нірдеша сутрою" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 77-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1550551
  Леоненко П.М. Формування підприємницького інституціонального середовища в Україні / П.М. Леоненко, П.І. Юхименко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 19-26


  Здійснено аналіз процесів становлення та розвитку інституціонального середовища в Україні. Розкриті причини викривлення його формальних норм, суперечності та особливості підприємницької діяльності в умовах утвердження ринково-орієнтованих ...
1550552
  Сопілко І.М. Формування підходів до уніфікації понятійно-категоріального апарату інформаційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 126-132
1550553
  Дубровська Є.В. Формування підходів щодо класифікації дебіторської заборгованості // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 18-23
1550554
   Формування плазми кільцевого розрядника та її іонний склад / Л.С. Богдан, Ю.В. Задирака, Г.О. Зиков, С.М. Левитський, Є.В. Мартиш, В.Г. Петренко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 56-60. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  Досліджено параметри, масовий склад іонів та їх розподіл за енергіями в плазмі, яка утворюється при електричному пробої у вакуумі між електродами, розташованими на внутрішній поверхні діелектричного кільця. Відмічена наявність кластерних іонів. ...
1550555
  Жарких Ю.С. Формування плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 231-234. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано новий метод формування тонких заряджених діелектричних плівок аерогелю кремнезему на поверхні кремнію. Проведені дослідження складу і зарядового стану таких плівок. Зроблені оцінки товщини і ступеню поруватості синтезованих плівок. ...
1550556
  Білюк А.В. Формування податкового механізму стимулювання інноваційної активності як елементу державної політики економічного зростання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 102-106. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1550557
  Кучеренко Т. Формування показника чистого прибутку у звіті про фінансові результати // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 2. – С. 36-38.
1550558
  Свідерський Є. Формування показників звітності підприємств з податку на прибуток у 2011 році / Є. Свідерський, Д. Свідерський // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 10. – С. 15-21. – Бібліогр.: 10 назв
1550559
  Яровой Л.К. Формування полів зі стабільним просторовим розподілом інтенсивності на виході багатомодового світловоду за допомогою двоступеневого кореляційного методу / Л.К. Яровой, О.В. Гнатовський, А.М. Саєнко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-52. – (Фізика ; вип. 4)


  Досліджена можливість перетворення пучків на виході багатоходового світловоду в поля з стабілізованим просторовим розподілом інтенсивності. Перетворення реалізується за допомогою двоелементної кореляційної схеми з фазовим модулятором хвильового фронту ...
1550560
  Рубцова М.Ю. Формування політики економічної взаємодії з транснаціональним бізнесом як чинника конкурентоздатності країни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 122-126. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто відношення між державами і ТНК, що формують конкурентоздатність приймаючих країн та реалізують конкурентні переваги на міжнародних ринках. The article investigates of the relation between Stats and TNC, which create competitiveness of the ...
1550561
  Божидарнік Т. Формування політики регулювання розвитку молокопродуктового підкомплексу Волинської області : функціональна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 5 (295). – С. 73-75 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1810-3944
1550562
  Галака С.П. Формування політики Російської Федерації в галузі нерозповсюдження ядерної зброї на початку 1990-х років // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 11-14. – (Міжнародні відносини ; вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Розглядається політика Російської Федерації щодо нерозповсюдження ядерної зброї на етапі її формування початку 1990-х років. Особлива увага приділяється інтенсивним зусиллям російської дипломатії, спрямованим на вивезення ядерної зброї колишнього ...
1550563
  Бабій Л.В. Формування політики співпраці України з міжнародними економічними організаціями в системі ООН // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 11 (61). – С. 25-33
1550564
  Добржанська О.Л. Формування політико-ідеологічних орієнтацій українського суспільства в сучасних ЗМІ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 138-145.
1550565
  Сорокін Р.О. Формування політико-правових поглядів Соломона Крима в 1898-1903 рр. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 86-90.
1550566
  Карабанов М.М. Формування політичних поглядів лідерів КП(б)У щодо українського селянства у 1918-1919 роках / М.М. Карабанов, А.А. Кравченко, В.В. Гудзь // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 109-116. – (Історія ; вип. 22)


  Висвітлюється з нових методологічних позицій формування політичних поглядів лідерів КП(б)У щодо українського селянства у 1918-1919 рр., розкриваються теоретичні і практичні підгрунтя, хибність цих поглядів.
1550567
  Безклетний С.Є. Формування політичної культури сучасних студентів як завдання практичної політики // Гілея : філософія, історія, політологія. Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Українська Академія наук. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 212-223.
1550568
  Проскуріна Олена Олександрівна Формування політичної культури українського суспільства:проблеми й перспективи розвитку : Дис....канд. політичних наук: 23.00.03 / Проскуріна Олена Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 185л. – Бібліогр.:л.167-185
1550569
  Сервецький І. Формування політичної свідомість громадян - прогрес суспільства / І. Сервецький, В. Редька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 21-24. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі проблеми, які впливають на формування політичної свідомості громадян. Зроблено висновок, що підвищення політичної активності громадян впливає на позитивну мотивацію у їх сприянні правоохоронним органам у боротьбі зі злочинністю та ...
1550570
  Лось Й. Формування політичної філософії суспільства і держави ресурсами публіцистики (деякі питання історії та методології // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 12-35. – (Серія журналістика ; Вип. 30)
1550571
  Барцицька А. Формування поняття "криміналістична технологія" // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 113-116.
1550572
  Ляшенко Тетяна Формування поняття "Центральноазійський регіон" // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 18 (255). – С. 5-7
1550573
  Варакута Ольга Формування понять "план місцевості" та "географічна карта" на уроках географії : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 2. – С. 7-13 : Картосхема, схема, табл.
1550574
  Давидченко Т.С. Формування понять "тип","типологія" в теорії та практиці журналістики, їх сутність та визначення // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 49-51


  У статті здійснено огляд робіт, присвячених вивченню явищ "тип" і "типологія", окреслено перспективи подальших наукових досліджень цих понять у журналістиці, показано відсутність зв"язку між явищем типології та науковим поняттям "класифікація". Також ...
1550575
  Чернявський К. Формування попиту на кредитні ресурси : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 1. – С. 34-42 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1550576
  Анішина Н. Формування попиту на робочу силу в регіонах України в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки / Н. Анішина, Л. Колєшня // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 3-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1550577
  Мостенська Т.Л. Формування попиту та пропозиції на ринку молока і молочних продуктів України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 43-51


  Визначено основні чинники впливу на формування попиту та пропозиції, визначено тенденції формування цін на молоко і молочні продукти.
1550578
  Данильченко О.П. Формування постійного населення і зародження міжнародних зв"язків півдня України (XVIII-XIX століття0 // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 226-230. – ISBN 966-7196-06-2
1550579
  Бауліна Т.В. Формування потенціалів системно-універсальногно функціонування реального сектору економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 2-9
1550580
  Петрович Й.М. Формування потенціалу управління підприємством / Й.М. Петрович, О.М. Семенів // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 225-232. – ISSN 0321-0499
1550581
  Шаповалова Е.О. Формування почуття прекрасного на уроках літератури / Е.О. Шаповалова, П.М. Яковенко. – Київ, 1987. – 116с.
1550582
  Ткаченко А.О. Формування правових норм у сфері банківської діяльності в українській державі (Гетьманаті П.П. Скоропадського) // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 3-7
1550583
  Величко В.В. Формування правових основ екрномічного співробітництва України і КНР: початковий етап // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 1999. – Вип. 2. – С. 184-190.
1550584
  Федик Є.І. Формування правової культури студентів-юристів: теоретичні та прикладні аспекти (на матер. діяльності навч. закладів з підготовки молодших спеціалістів). : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Федик Є.І.; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 1996. – 24л.
1550585
  Омельчук Сергій Формування правописних умінь студентів-нефілологів : система проблемно-пошукових завдань на матеріалі відмінювання іменників ІІ відміни чоловічого роду однини // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 25-27. – Бібліогр.: с. 25. – ISSN 0130-5263
1550586
  Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : автореф. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1550587
  Коваленко Н.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів в Україні : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Коваленко Н.Ю.; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2009. – 207 с. – Бібліогр.: л. 190-207
1550588
  Коваленко Я.Ю. Формування правосвідомості і правової культури студентів неюридичних вищих навчальних закладів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-58.
1550589
   Формування правосвідомості юриста. – Львів, 1997. – 96с.
1550590
  Петренко В.В. Формування практичних умінь і навичок при вивченні географії у восьмирічній школі / В.В. Петренко. – Київ : Радянська школа, 1964. – 167с.
1550591
  Вербицький В. Формування практичного інтелекту учнів в умовах позашкільного еколого-натуралістичного закладу // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 3-6. – ISSN 0131-6788


  Розроблення психолого-педагогічної концепції виявлення і підтримки обдарованних дітей передбачає, зокрема, проектування загальних положень її психологічної складової, аналіз питать творчої та інтелектуальної обдарованності в структурі особистості, ...
1550592
  Шарманська С.О. Формування прибутку в контексті вартісного підходу до управління бізнесом // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 287-294


  Розглянуто сутність управління витратами як складової формування прибутку. Виявлено механізм формування економічного прибутку та запропоновано заходи щодо мотивації персоналу у зростанні вартості компанії. The content of management charges as a ...
1550593
  Четиріна І.М. Формування принципів та структури інституцій ефективної системи оподаткування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 214-219. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1550594
  Нєворова Людмила Василівна Формування пристосувальних реакцій в системі забезпечення киснем організму дітей з різними властивостями нервових процесів : Автореф... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Нєворова Людмила Василівна; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 17л.
1550595
  Букет Є.В. Формування прізвищ Правобережної Київщини на -ук/-юк та -енк(о) (на матеріалі с. Грузьке Макарівського р-ну Київської обл.) // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 9 : Ономастика. Антропоніміка. – С. 13-16. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-93-6
1550596
  Погріщук Б. Формування пріоритетів розвитку світової економічної системи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – С. 215-221. – (Економічні науки ; Вип. 5/1). – ISSN 1993-0240
1550597
  Яо Фен Формування пріоритетних напрямів економічного співробітництва між Україною та КНР : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Яо Фен; КНУТШ. – Київ, 2008. – 191л. + Додатки: л.179-191. – Бібліогр.: Ббліогр.: л.159-178
1550598
  Шашкова Л.О. Формування проблематики історії науки як міждисциплінарної галузі дослідження // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукое видання / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – № 16/17. – С . 18-23. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті аналізується процес формування проблематики досліджень історії науки
1550599
  Шутов М.М. Формування проблемно-орієнтованого навчання у вищих навчальних закладах охорони здоров"я в контексті міжнародного досвіду : економіка та соціальна політика / М.М. Шутов, В.В. Дорофієнко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 3. – С. 144-149. – Бібліогр.: 12 назв
1550600
  Христова Т.Є. Формування прогресивних фітофізіологічних поглядів на основі спостережень та емпіричних узагальнень / Т.Є. Христова, Є О. Пюрко, М.М. Мусієнко // Історико-методологічні аспекти фітофізіологічних досліджень в Україні : монографія / Т.Є. Христова, О.Є. Пюрко, М.М. Мусієнко. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2009. – С. 11-15. – ISBN 978-966-197-032-7


  Амбодик-Максимович Нестор Максимович - вчений-енциклопедист, вихованиць Київської академії.
1550601
   Формування продовольчих ресурсів в Україні / М.М. Кулаєць, М.Ф. Бабієнко, П.А. Лайко, О.Д. Витвицька // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 41-46
1550602
  Бойко В.І. Формування продовольчих ресурсів в Україні: регіональний аспект / В.І. Бойко, О.А. Козак // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 37-40
1550603
  Самойленко О.А. Формування продуктивності і якості зерна ячменю озимого залежно від технологічних прийомів вирощування в умовах Присивашшя : автореф. дис. ... канд. сільськогоспод. наук : 06.01.09 / Самойленко О.А. ; Ін-т зернового господарства ; Нац. акад. аграр. наук України. – Дніпропетровськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1550604
   Формування прозорого ринку землі і підвищення ефективності сільського господарства // Земельне право України: теорія і практика : загальнодержавне юридичне видання / ТОВ "Видавництво "Юрисконсульт". – Київ, 2010. – № 6. – С. 5-8
1550605
  Дьомін Ю. Формування прокурорського нагляду за додержанням законів при провадженні оперативно-розшукової діяльності // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 12. – С. 56-62.
1550606
  Ганущак-Єфіменко Формування промислових кластерів як ефективний напрям розвитку економіки регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 11 (101). – С. 151-158. – ISSN 1993-6788
1550607
  Погорєльцева Н.П. Формування промислового сегменту іпотечного ринку в Україні: суперечності та перспективи // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 241-247.


  У статті на основі аналізу основних суперечностей економічних інтересів суб"єктів іпотечних кредитних відносин та можливих механізмів їх узгодження досліджуються перспективи формування промислового сегменту іпотечного ринку в Україні. In the article ...
1550608
  Васильченко В.С. Формування промислового сектора ринку праці України : Дис... канд. економ.наук: 08.00.04 / Васильченко В. С.; АН України, Рада по вивченню продуктивних сил. – К., 1992. – 36л. – Бібліогр.:л.25-27
1550609
  Новоселець М.К. Формування просторових неоднорідностей тканин паренхіматозних органів як фізичних систем з розподіленими параметрами / М.К. Новоселець, О.М. Скорик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 295-300. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано формування просторових неоднорідностей фізичних параметрів паренхіматозних органів. Запропоновано модель еволюції просторового розподілу вектора стану клітин двох органів, з прямим і зворотнім зв"язком керування. Показано, що відхилення ...
1550610
  Агаркова А.О. Формування професійно-етичної культури майбутніх лікарів у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Агаркова А.О. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: с. 13 назв
1550611
  Барановська Л.В. Формування професійно-мовленнєвої компетенції майбутніх фахівців законоохоронної сфери / Л.В. Барановська, І.А. Саражинська // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 45-50. – Бібліогр.: Літ.: С. 50; 5 поз.
1550612
  Чабан Світлана Володимирівна Формування професійно-педагогічного інтересу до музичної народної творчості у майбутніх вчителів початкових класів : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Чабан Світлана Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 204л. – Бібліогр.:л.189-204
1550613
  Лобунець В. Формування професійно-педагогічної компетентності майбутніх інженерів-економістів / В. Лобунець, М. Пантелєєв, І. Геращенко // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 5 (54). – С. 48-52. – ISSN 1562-529Х
1550614
  Клочко В.І. Формування професійно спрямованої іншомовної компетентності фахівців технічних та економічних спеціальностей засобами сучасних інформаційних технологій : монографія / В.І. Клочко, М.Г. Прадівлянний ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 196 с. – ISBN 978-966-641-316-4
1550615
  Дроздова І. Формування професійного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей ВНЗ під час навчання усного мовлення : (Мова і література в закладах нового типу та ВНЗ)
1550616
  Москаленко А.М. Формування професійної етики майбутніх управлінців навчальних закладів в умовах магістратури // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 223-229. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  У статті обгрунтовано необхідність підвищення якості професійної підготовки майбутніх управлінців в умовах магістратури, представлений досвід Київського національного університету імені Тараса Шевченка із забезпечення формування професійної ...
1550617
  П"ятакова Г. Формування професійної компетентності магістра - філолога в умовах освітніх змін // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 151-160. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1550618
  Локшин В. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери у ВНЗ // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 11 (971). – С. 45-49. – ISSN 0131-6788
1550619
  Лалак Н. Формування професійної компетентності майбутніх учителів засобами навчальної дисципліни "Історія України" // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 2. – С. 15-18.
1550620
  Туранов Ю.О. Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій на засадах проектної технології // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 242-247. – (Педагогіка ; № 3)
1550621
  Отрощенко Л.С. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини : монографія / Л.С. Отрощенко. – Суми : Українська акад. банк. справи НБУ, 2010. – 169 с. – ISBN 978-966-8958-51-9
1550622
  Малінкіна Формування професійної компетентності майбутнього соціального педагога в умовах ВНЗ / Малінкіна, Л // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 94-102. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті розглянуто педагогічні умови формування професійної компетентності соціального педагога у навчально-виховному процесі ВНЗ та теоретично проаналізовано зміст поняття "профексійна компетентність".
1550623
  Панченко В.Ф. Формування професійної компетентності у курсантів вищих військових навчальних закладів у системі двоциклової підготовки військових фахівців з навчальної дисципліни "Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт" / В.Ф. Панченко, С.А. Тарасюк, А.Є. Бутенко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 274-280


  У статті обґрунтовано необхідність формування оновленого змісту програми з навчальної дисципліни "Фізичне виховання, спеціальна фізична підготовка і спорт" для курсантів вищих військових навчальних закладів при переході системи вищої освіти на ...
1550624
  Паламар Л.М. Формування професійної компетенції у магістрів-філологів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 94-96. – ISBN 966-8188-07-1


  Проблема формування потенціалу професійного саморозвитку майбутніх викладачів вищої школи у процесі магістерської підготовки до сьогодні ще не була предметом спеціального дослідження. Проблема формирования потенциала професионального саморазвития ...
1550625
  Сидоренко Н.С. Формування професійної культури державних службовців : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Сидоренко Н.С. ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; Нац. акад. держ. управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1550626
  Цегольник П.А. Формування професійної моделі фахівця в сфері управління : Автореф... канд. держ. управл.наук: 25.00.03 / Цегольник П. А.; Укр. держ акад. управл. при презид. Укр. – К., 1997. – 16л.
1550627
  Теченко В.І. Формування професійної правосвідомості працівників міліції : Автореф... канд. юр.наук: 12.00.01 / Теченко В. І.; КУ. – Київ, 1993. – 15 с.
1550628
  Ігнатенко П.Р. Формування професійної спрямованості старшокласників / П.Р. Ігнатенко. – К., 1983. – 47с.
1550629
  Кришталь М.А. Формування професійної та фахової компетентності у майбутніх бакалаврів пожежної безпеки як основна функція педагогів військово-спеціальних дисциплін // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 247-253
1550630
  Коновалик В. Формування професіоналізму майбутнього вчителя // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 32-37. – ISSN 2077-1827
1550631
  Тюптя О.В. Формування психологічної готовності до професійної діяльності представників соціономічних професій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 2)


  На основі проведеного теоретичного аналізу літератури виділено основні підходи щодо розгляду готовності до професійної діяльності. Побудовано модель психологічної готовності до професійної соціономічної діяльності. Обгрунтовано вибір методичних засобів ...
1550632
  Тюптя О.В. Формування психологічної готовності до професійної діяльності представників соціономічних професій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 8)


  На основі проведеного теоретичного аналізу літератури виділено основні підходи до розгляду готовності до професійної діяльності. Побудовано модель психологічної готовності до професійної соціономічної діяльності. Обгрунтовано вибір методичних засобів ...
1550633
  Тюптя Олена Володимирівна Формування психологічної готовності до соціономічної професійної діяльності (на прикладі професії "соціальний педагог") : Автореф... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Тюптя Олена Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 21л.
1550634
  Панченко Т. Формування психологічної готовності студентів з обмеженими фізичними можливостями до самостійної навчальної діяльності // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 1 (43). – С. 145-150. – ISSN 1810-2131
1550635
  Кохан А. Формування публічної політики як механізму протидії політичним маніпулюванням у прийнятті політико-управлінських рішень // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 176-183
1550636
  Брижицька С.А. Формування радянської свідомості відвідувачів могили Тараса Шевченка : (За матеріалами "Книг вражень" 1927-1928 років) // Записки осередку наукового товариства ім.Т.Шевченка у Дніпропетровську : збірник наукових праць / Наукове товариство ім. Т. Шевченка у Дніпропетровську. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 33-41


  У контексті суспільно-політичних змін у СРСР з"ясовано критерії становлення радянської свідомості відвідувачів могили Т. Шевченка в м. Каневі
1550637
  Ціхоцький І. Формування раннього ідіолекту Івана Франка в контексті освітніх дискусій у Галичині другої половини XIX ст. : (Мовностилістична і правописна проблематика) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 448-453. – (Серія філологічна ; Вип. 50)
1550638
  Собчук Любов Наумівна Формування раціональних рівнів запасів заготовок у нагромаджувачах гнучких технологічних систем : Автореф... кандид. техн.наук: 05.02.08 / Собчук Любов Наумівна; МО України. Луцький індустріальний ін-тут. – Луцьк, 1995. – 20л.
1550639
  Абрамова М.В. Формування раціональної системи управління твердими побутовими відходами / М.В. Абрамова, І.Х. Османов // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2011. – № 2 (20). – С. 6-10. – ISSN 1729-7206
1550640
  Олійник Я.Б. Формування регіональних диспропорцій в Україні та основні напрями їх усунення. // Матеріали наукової конференції "Поглиблення ринкових реформ та стратегія економічного розвитку України до 2010 року", 1999. – Ч. 2
1550641
  Краснопольська Н.В. Формування регіональних і персональних наукових шкіл у географії // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 5. – С. 334-339. – ISSN 1729-360Х
1550642
   Формування регіональних схем екомережі : (методичні рекомендації). – Київ : Фітосоціоцентр, 2004. – 71с. – ISBN 966-306-084-6
1550643
  Макаренко М.В. Формування регіональної кластерної політики // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 197-207 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1993-6788
1550644
  Мішин О.В. Формування регіональної системи безпеки в Африці : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Мішин Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1550645
  Мішин О.В. Формування регіональної системи безпеки в Африці : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Мішин Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 240 л. – Бібліогр.: л. 208-240
1550646
  Драган І.В. Формування регіональної системи управління у сфері природокористування на інноваційній основі // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 1 (71), січень - лютий. – С. 9-10
1550647
  Білий Дмитро Формування регіональної та станової ідентичності кубанського козацтва: "Посольство Антона Головатого" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 69-72. – ISSN 1728-9343
1550648
  Алешкевич Ярослав Формування релігійних уявлень та трансформація поховальних обрядів угорців у добу переселення // Carpatica - Карпатика : науковий збірник / Ужгородський національний університет; Ін-т карпатознавства. – Ужгород, 2005. – Вип. 32 : присвячений світлій пам"яті педагога і вченого Томаша Сопка. – С. 38-50
1550649
   Формування ресурсів підземних вод на Україні. – Київ : Вид-во АН УРСР, 1963. – 111с.
1550650
  Костирко Т. Формування ресурсної бази інформаційного забезпечення освіти в умовах регіону // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 2. – С. 25-27.
1550651
  Охріменко В. Формування ретроспекції та проспекції логічними модальними операторами


  У статті досліджується формування ретроспекції та проспекції логічними модальними операторами. Встановлено закономірності контамінації модальних висловлень з маркером категоричної достовірності "infatti" та маркером проблематичної достовірності ...
1550652
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 16. – 2002
1550653
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 1(56). – 2006
1550654
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 10 (77). – 2007
1550655
   Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 11 (78). – 2007
1550656
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць. – Київ, 1999-
№ 12 (79). – 2007
1550657
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (82). – 2008
1550658
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (83). – 2008
1550659
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (84). – 2008
1550660
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (88). – 2008
1550661
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (90). – 2008
1550662
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 1 (92). – 2009
1550663
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (93). – 2009
1550664
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (96). – 2009
1550665
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 ( 98/99). – 2009
1550666
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 ( 100). – 2009
1550667
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 10 (101). – 2009
1550668
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 ( 102). – 2009
1550669
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 ( 103). – 2009
1550670
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 1 (104). – 2010
1550671
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (105). – 2010
1550672
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (106). – 2010
1550673
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (107). – 2010
1550674
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (108). – 2010
1550675
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (109). – 2010
1550676
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (110/111). – 2010
1550677
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (112). – 2010
1550678
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 1999-
№ 10 (113). – 2010
1550679
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 11 (114). – 2010
1550680
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (115). – 2010
1550681
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 1 (116). – 2011
1550682
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (117). – 2011
1550683
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (118). – 2011
1550684
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (119). – 2011
1550685
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5 (120). – 2011
1550686
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 6 (121). – 2011
1550687
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 7/8 (122/123). – 2011
1550688
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 9 (124). – 2011
1550689
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 12 (127). – 2011
1550690
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 1 (128). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1550691
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 2 (129). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1550692
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 3 (130). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1550693
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 4 (131). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1550694
   Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
№ 5/1 (132). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1550695
  Кудирко Л.П. Формування ринкового простору перехідної економіки України у контексті ідей неоліберальної спадщини / Л.П. Кудирко. – Донецьк, 1997. – 23с.
1550696
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спеціальний випуск : у 2-х ч. / [редкол. спец. вип. : А. Ф. Павленко (відп. ред.), Г.О. Швиданенко, А.П. Наливайко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-453-4; 978-966-483-454-1 (Ч. 1)
Ч. 1 : Економіка підприємства: теорія і практика. – 2010. – 435, [1]с. : іл., табл. – Паг. частин заг. — Зб. засн. у 1992 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1550697
   Формування ринкової економіки : зб. наук. праць : спец. випуск : у 2-х ч. / [редкол. спец. вип.: А.Ф. Павленко (відп. ред.), Г.О. Швиданенко, А.П. Наливайко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ. – ISBN 978-966-483-453-4; 978-966-483-455-8 (Ч. 2)
Ч. 2 : Економіка підприємства: теорія і практика. – 2010. – 401, [1] с. : іл., табл. – Паг. частин заг. — Зб. засн. у 1992 р. – Бібліогр. наприкінці ст.
1550698
   Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – ISSN 0201-758Х
Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – 2008. – резюме укр., англ. мовами
1550699
   Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1995-. – ISSN 0201-758Х
Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – 2010. – резюме укр., англ. мовами
1550700
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 22. – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1550701
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 23, ч. 1. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1550702
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 23, ч. 2. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1550703
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 24. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1550704
   Формування ринкової економіки в Україні = Formation of market economy in Ukraine : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1995-. – ISSN 2078-5860
Вип. 25. – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами. – (Серія економічна ; Вип 25)
1550705
  Калетник Г.М. Формування ринкової інфраструктури у біопаливному виробництві // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 10. – С. 99-101.
1550706
  Мурадов А.Д. Формування ринкової мотивації до праці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 104-113. – (Економіка ; Вип. 37)


  Досліджуються елементи механізму мотивації до праці в ринковій моделі господарювання. Звернута увага на можливості застосування мотивації до праці на початку розбудови незалежної України.
1550707
  Кібальник Любов Олександрівна Формування ринку агропромислової продукції в трансформаційній економіці України : Дис....канд. економ. наук: 08.01.01 / Кібальник Любов Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 192л. + Додатки:л.180-192. – Бібліогр.:л.171-180
1550708
  Селезньова Людмила Василівна Формування ринку екологічних послуг в економіці України : Дис....канд.економ.наук: 08.01.01 / Селезньова Людмила Василівна; Мін-во освіти України. КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196л. + Додатки:л.177-196. – Бібліогр.:л.166-177
1550709
  Береговий В.К. Формування ринку інноваційної продукції в Україні / В.К. Береговий, Т.В. Лавренюк // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 157-163
1550710
  Бурлака В.Г. Формування ринку нафтопродуктів в Україні в умовах підвищення світової ціни на нафту / В.Г. Бурлака, Р.В. Шерстюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 16-23. – ISSN 1993-6788
1550711
  Кнейслер О. Формування ринку перестрахування у контексті інституціонально-еволюиійної теорії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 4. – С. 53-61. – ISSN 1818-5754
1550712
  Коваль І.Г. Формування ринку праці в Україні та його вплив на зміни соціальної структури суспільства. : Автореф... Канд.соціал.наук: 22.00.03 / Коваль І.Г.; НАН Укр. – К, 1994. – 17л.
1550713
  Жовтанецький В.І. Формування ринку праці та пріоритети зниження рівня безробіття в Україні / В.І. Жовтанецький, Б.Ф. Заблоцький // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 166-170
1550714
  Кириленко І.Г. Формування ринку українського біопалива: передумови, перспективи, стратегія / І.Г. Кириленко, В.В. Дем"янчук, Б.В. Андрющенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 4 (186). – С. 62-67
1550715
  Желінська Н.О. Формування риторичних прийомів на логіко-риторичному рівні поверхневої структури риторико-стилістичної організації художнього тексту (на матеріалі французьких романів XX століття) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових статей / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2002. – Вип. 8. – С. 98-103. – ISBN 966-638-08406
1550716
  Діденко М.М. Формування рівноваги АПК в умовах ринкової трасформації економіки України : Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.01.01 / Діденко М.М.; КГУ им.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 36с.
1550717
  Мартиш Є.В. Формування рідбергівських станів у нижній іоносфері / Є.В. Мартиш, В.С. Сидоренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 59-62. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Розглянуто процеси, пов"язані з рекомбінацією іона з плазмового об"єму та електронна поверхні пилової частинки. Показано, що вони приводять до формування нейтралів у високо збуджених (рідбергівських) станах. Концентрація таких частинок може ...
1550718
  Лось Ф.Є. Формування робітничого класу на Україні / Ф.Є. Лось. – Київ, 1949. – 27с.
1550719
  Мельник Л.Г. Формування робітничого класу на Україні : Транспортний пролетаріат у 60-90-х роках XIX ст. / Л.Г. Мельник. – Київ : Вид. при Київ. ун-т вид. об"єдн. "Вища школа", 1988. – 104 с. – ISBN 5-11-000362-9
1550720
  Кравченко І.С. Формування робочої сили: мегаекономічний аспект // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 69-78. – ISSN 2072-9480
1550721
  Козак І.Й. Формування розумних матеріальних інтересів як проблема комуністичного виховання : Дис... канд. філос. наук: / Козак І.Й.; Кам"янець-Подільський держ. пед. ін-т. – Кам"янець-Подільський, 1972. – 180л. – Бібліогр.: л.168-180
1550722
  Сотник І.М. Формування самовідтворювального еколого-економічного механізму управління ресурсозбереженням // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 5-14. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1550723
  Доброскок І.І. Формування самоорганізації студента у процесі вивчення соціальної педагогіки у ВНЗ // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 170-174. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1550724
  Федоренко І.Т. Формування самостійності учнів у навчально-виховній роботі школи / І.Т. Федоренко. – К., 1963. – 151с.
1550725
  Бабіч О. Формування світоглядних образів сприйняття одне одного поляками та українцями і їх вплив на двосторонні відносини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 291-294.
1550726
  Білогур В. Формування світоглядної культури студентів як основа управління процесом становлення їхньої системи цінностей // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2011. – № 1 (40). – С. 93-99. – ISSN 2078-1016
1550727
  Сироїд І. Формування світогляду Олеся Гончара // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 101-104. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено основні етапи становлення суспільно-політичних поглядів Олеся Гончара, еволюцію його громадської позиції. The article deals with main periods of formation of Oles Honchars social and political views, evolution his public position.
1550728
  Лизогуб В.С. Формування сили нервових процесів у онтогенезі людини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 65-68. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Вивчено вікові особливості формування сили нервових процесів (НП) у людей віком від 6 до 70 років. Проведений порівняльний аналіз цих параметрів у осіб, які не займалися спортом (неспортсмени) та тих, хто відвідував спортивні секції (спортсмени). ...
1550729
  Білоусов І.В. Формування силіцидного шару в двовимірних дефектах на поверхні кремнію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Проаналізовано вплив дефектів на поверхні кремнію на формування силіцидного шару. Розраховано часові залежності температури екзотермічної реакції формування силіциду в області дефекту. Виділення тепла при високій швидкості реакції обумовлює значне ...
1550730
  Грибоєдов С.В. Формування силових структур правоохоронної системи гетьманату Української держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-124. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються умови та якісний рівень формування правоохоронних органів Гетьманату доби Української Держави 1918 року на основі архівних матеріалів та історіографічних досліджень істориків і фахівців правоохоронної галузі.
1550731
  Калита Н.В. Формування систем приватного пенсійного забезпечення: світовий досвід і Україна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 6. – С.49-56
1550732
  Бойко С. Формування системи антикризового управління підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 49-53. – (Економіка ; вип. 41)


  Ідеться про формування системи антикризового управління підприємства.
1550733
  Грищенко Т.В. Формування системи банківського кредитування експертної діяльності українських підприємств : ринок фінансових послуг / Т.В. Грищенко, В.В. Курищук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 107-114 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1550734
  Сергейчук О.А. Формування системи гарантій режиму законності у державному управлінні в сучасній Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 132-140.
1550735
  Соловйова Н. Формування системи державного планування розвитку сільського господарства України : наукові дискусії // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 8 (585). – С. 11-20 : Табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 0131-775Х
1550736
  Крушельницька Т. Формування системи державного управління ринком алкоголю і тютюну в перехідній економіці України // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.70-79
1550737
  Ігнащенко В. Формування системи договірно-правового регулювання залучення та використання міжнародної технічної допомоги в Україні // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 44-54


  Стаття присвячена аналізу елементів системи договірно-правового регулювання залучення та використання міжнародної технічної допомоги (МТД) в Україні. Досліджується система угод "рамкового" характеру; угоди, що носять конкретний секторальний характер; ...
1550738
  Білоус А. Формування системи екологічного менеджменту в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С. 194-195
1550739
  Жалдак М. Формування системи інформатичних компетентностей майбутніх учителів інформатики у процесі навчання в педагогічному університеті / М. Жалдак, Ю. Рамський, М. Рафальська // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10. – С. 44-52. – ISSN 1682-2366
1550740
  Внукова Н.М. Формування системи кількісних показників оцінки фінансового стану підприємств-емітентів : фінанси підприємств / Н.М. Внукова, Н.І. Зінченко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 112-120 : Табл. – Бібліогр.:10 назв
1550741
  Щєлко В. Формування системи комплексної підготовки фахівців в освіті за допомогою інтерактивних технологій // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 8. – С. 223-230. – ISSN 1998-6939


  У статті розкриваються питання інноваційного підходу до організації навчального процесу в закладах освіти. У статті розглянуто питання використання інтерактивної технології у процесі навчання.
1550742
  Вовк О.Й. Формування системи литовсько-руського права другої половини XV-початку XVI ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 115-126.
1550743
  Вовк О.Й. Формування системи литовсько-руського права другої половини ХV- початку XVI ст. // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 115-126.
1550744
  Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 293 л. + Додатки : л. 210-293. – Бібліогр.: л. 189-209
1550745
  Пащук Л.В. Формування системи маркетингу персоналу на підприємстві : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Пащук Л. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1550746
  Москаль Г. Формування системи міграційної політики в контексті національних інтересів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 12 (321). – С. 15-18
1550747
  Ібатулліна А.В. Формування системи місцевих податків і зборів // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 239-244.
1550748
  Ільїч Л.М. Формування системи мотивації трудового потенціалу акціонерних товариств // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 147-152. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1550749
  Кордюм Є. Формування системи насіннєвої репродукції рослин в умовах космічного польоту / Є. Кордюм, А. Попова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 157-158. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817
1550750
  Житарюк І. Формування системи національної освіти Буковини та Північної Бессарабії (Хотинщини) за часів їх перебування у складі Австрії та царської Росії // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 3 (36). – С. 96-101
1550751
  Пушкар М.С. Формування системи облікових дисциплін в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 12-15. – (Економіка ; Вип. 53)


  Висвітлено питання системи облікових дисциплін, яка склалася в Україні та роль кожної з них в інформаційному полі.
1550752
  Мазур Н. Формування системи оцінювання та рейтингування педагогічного персоналу ВНЗ I-II рівнів акредитації на основі експертних оцінок // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 67-74. – ISSN 1682-2366
1550753
  Лондар С.Л. Формування системи первинних дилерів в Україні : ринок фінансових послуг / С.Л. Лондар, В.Й. Башко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 3 (172). – С. 61-73 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1550754
  Рибальченко С.М. Формування системи показників стратегічного управління підприємствами в рамках стратегії соціо-еколого-економічного розвитку регіонів // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 66-71. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1550755
  Євсєєнко О.Ф. Формування системи показників фондового ринку та її взаємоз"язок з макроекономічними агрегатами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 61-64. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто систему показників фондового ринку у країнах з розвиненою ринковою економікою та в Україні. Визначено взаємозв"язок фондових показників з макроекономіними індикаторами.
1550756
  Єрєгян А.Р. Формування системи покарань в Київській Русі: аналіз основних джерел права Х-ХІІ ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 55-58
1550757
  Тарабан С.В. Формування системи прийняття управлінських рішень місцевими органами державної виконавчої влади : автореф. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / Тарабан С. В.; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харк. регіон. ін-т держ. упр. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.:14 назв
1550758
  Грабчук О. Формування системи принципів фінансового ризик-менеджменту / О. Грабчук, К. Тимощенко // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 241-244. – ISSN 1993-0259
1550759
  Краснікова Н.О. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС : міжнародні фінанси // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.130-139 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1550760
  Розовик Д.Ф. Формування системи професійної освіти України (1917-1920) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Історія ; вип. 53)


  Розкрито діяльність урядів України, місцевих органів влади, культурних організацій з формування системи професійної освіти України (1917-1920).
1550761
  Сватюк О.Р. Формування системи рекламної інформації у вищих навчальних закладах / О.Р. Сватюк, І.Б. Гапій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 313-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1550762
  Найдьонов М.І. Формування системи рефлексивного управління в організаціях / Найдьонов Михайло Іванович. – Київ : Міленіум, 2008. – 484 с. – ISBN 978-966-8063-65-7
1550763
  Пасіка С. Формування системи соціального забезпечення військовослужбовців / С. Пасіка, С. Ненько // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 1 (181). – С. 44-47
1550764
  ГУМенюк Формування системи соціального захисту населення // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 11. – С. 44-47. – ISSN 0132-1331
1550765
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній ( на прикладі компаній легкої промисловості ) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1550766
  Лебедь І.Г. Формування системи стратегічного менеджменту у зовнішньоекономічній діяльності українських компаній (на прикладі компаній легкої промисловості) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лебедь Ірина Геннадіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. – Додатки: л. 220-223. – Бібліогр.: л. 201-219
1550767
  Котляревська Н.С. Формування системи управління лісовим господарством України : економічна теорія та історія економічної думки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 10-16 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1550768
  Пішеніна Т.І. Формування системи управління радіоекологічним комплексом України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Пішеніна Т.І. ; НАНУ, Держ. установа "Ін-т економіки природокорист. та сталого розвитку НАНУ". – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 41 назв.
1550769
  Павлов О.І. Формування системи управління розвитком сільських територій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 12 (182). – С. 109-114
1550770
  Махініч Г.О. Формування системи управління якістю на фармацевтичних підприємствах України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Махініч Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 199, [ 36 ] л. + Додатки : [ 36 ] л. – Бібліогр.: л. 181-199
1550771
  Махініч Г.О. Формування системи управління якістю на фармацевтичних підприємствах України : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Махініч Г.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1550772
  Старчук Формування ситуації успіху у майбутніх офіцерів як науково-педагогічна проблема / Старчук, С.О. Кубіцький // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 56. – С. 13-18. – ISBN 966-8847-12-1
1550773
  Пригода В.М. Формування складових інформаційного суспільства - вагомий важіль міжнародної конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 178-185


  В статті розкривається взаємоз"язок конкурентоспроможності економіки України і формування складових інформаційного суспільства, показано потенціал країни щодо такого формування, проаналізовано конкретний вплив цього процесу на конкурентоспроможність ...
1550774
  Гедьо Г. Формування складу грецького населення Приазов"я кінця XVIII - середина XIX ст. за матеріалами діловодчої документації // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 238-252. – ISBN 966-7804-53-4
1550775
  Чмутова І.М. Формування складу підконтрольних показників у системі контролінгу капіталу підприємства / І.М. Чмутова, К.М. Азізова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 6 ( 97). – С. 153-158
1550776
  Малацай І. Формування Словацької національної партії в 60-70-ті роки ХІХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – (Історія ; вип. 89/90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес формування Словацької національної партії на тлі загальнодержавних політичних змін у 60-70-ті рр. ХІХ ст. в Угорщині. The process of Slovak National Party formation in the light of the national political changes in 60-70-ies of the ...
1550777
  Максимець О.М. Формування словотвірної структури іменників на позначення процесів, пов"язаних зі сферою трудової та професійної діяльності людини в новій українській мові : кінця XVII - XX століття. // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 4. – С. 63-70
1550778
  Кондрашова М.В. Формування соціальних і економічних інституцій в умовах ринкової економічної ситеми // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 108-110. – Бібліогр.: 10 назв
1550779
  Сушкова О.М. Формування соціальних стереотипів у матеріалах релігійного спрямування газети "Ваш шанс" / О.М. Сушкова, О.М. Євтушенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 93-97. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1550780
  Кравченко К.В. Формування соціально-екологічної відповідалье-ності у дітей шкільного віку - майбутнє здорове суспільство // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 244-248


  У статті розглянуто, як пагубні наслідки забруднення навколишнього середовища впливають на здоров"я молоді Визначено функції засобів масової інформації, школи та сім"ї у формуванні соціально-екологічної відповідальності у старшокласників. Розглядаються ...
1550781
  Щербина В. Формування соціально-психологічних аспектів кіберкомунікаційних практик у навчальному процесі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Автор на матеріалах пілотажного соціально-психологічного дослідження розглядає проблему формування новітніх комунікативних практик у навчально-виховному процесі сучасної української вищої школи. Автор робить висновок про необхідність впровадження ...
1550782
  Гавриленко М.О. Формування соціальної активності студентського самоврядування в контексті Болонського процессу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 36-40. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті описується студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України в порівнянні з країнами Європи. Стаття розглядає формування соціальної активності студентського самоврядування в процесі інтеграції української системи вищої освіти у ...
1550783
  Вієвська М.Г. Формування соціальної відповідальності сучасних фахівців як інтегруюча тенденція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 28-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 94/96). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються аспекти формування соціальної відповідальності як типової якості особистості менеджера та інтегруюча тенденція. Ключові слова: відповідальність, соціальна відповідальність, формування соціальної відповідальності у майбутніх ...
1550784
  Кіндратець О.М. Формування соціальної демократії в країнах Заходу та в Україні // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2009. – № 11/12. – С.21-23. – ISSN 0868-8117
1550785
  Бражко О.В. Формування соціальної політики в системі державного регулювання зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 144-151. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1550786
  Грибан О.О. Формування спільного кредитного ринку Європейського Союзу : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Грибан О.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 219л. + Додатки: л.211-219. – Бібліогр.: л.189-210
1550787
  Бут Ю.С. Формування спільної екологічної політики Європейського Союзу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бут Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 257 л. – Додатки: л. 237-257. – Бібліогр.: л. 206-236
1550788
  Бут Ю.С. Формування спільної екологічної політики Європейського Союзу : автореф. дис. ...канд. екон. наук : 08.00.02 / Бут Юрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1550789
  Шостко О.Ю. Формування спільної європейської політики протидії організованій злочинності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 166-173. – ISSN 0201-7245
1550790
  Манжола В.А. Формування спільної зовнішньої політики та політики безпеки / В.А. Манжола, В.В. Копійка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 13-18. – (Міжнародні відносини ; Вип. 8)


  Статтю присвячено питанням політичного та воєнного співробітництва країн Європейського Союзу, формуванню ефективного механізму проведення єдиної зовнішньої політики та політики безпеки. This article is devoted to issues of political and military ...
1550791
  Шинкаренко І.В. Формування спільної податкової політики країн ЄС : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шинкаренко Іван Вячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 231 л. – Бібліогр.: л. 210-231
1550792
  Шинкаренко І.В. Формування спільної податкової політики країн ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Шинкаренко Іван Вячеславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1550793
  Сокур С. Формування спільної політики ЄС у галузі безпеки й оборони в контексті боротьби з сучасним кібертероризмом // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 10 (271). – С. 24-27
1550794
  Шевченко О.О. Формування споживацької поведінки домогосподарств в умовах розвитку нової економіки: інституціональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 26-30
1550795
  Журило В. Формування споживчих мотивацій на ринках технологічних інновацій: теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-39. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто структуру мотиваційного процесу споживачів продуктів технологічних інновацій, здійснено класифікацію споживчих мотивів, визначено зовнішні та внутрішні стимули формування мотивації споживачів. Рассмотрена структура мотивационного ...
1550796
  Журило В.В. Формування споживчої поведінки на українському ринку високотехнологічних товарів : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Журило В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1550797
  Журило В.В. Формування споживчої поведінки на українському ринку високотехнологічних товарів : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Журило В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 231 л. + Додатки : л. 217-231. – Бібліогр. : л. 196-216
1550798
  Сапачук Ю.М. Формування стабілізаційних механізмів сучасного фінансового ринку : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Сапачук Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 215 л. – Додатки: л. 196-215. – Бібліогр.: л. 180-195
1550799
  Поляк О.В. Формування статистики управлінських/адміністративних послуг / О.В. Поляк, Т.Г. Сарчинська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 67-71 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1550800
  Суперсон В. Формування статистичної інформації правового характеру в сфері комп"ютерних технологій // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.43-47. – Бібліогр.: 4 н. – ISSN 0132-1331
1550801
  Алексеєнко М.Д. Формування статутного капіталу банку : банківська справа / М.Д. Алексеєнко, Л.М. Алексеєнко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 109-115 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1550802
  Кузнєцова О. Формування стилю професійної діяльності як запорука успішності майбутнього фахівця // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2010. – № 6 (61). – С. 85-88. – ISSN 1562-529Х
1550803
   Формування стилю соціалістичної архітектури. – Київ, 1961. – 219 с.
1550804
  Гребень В.В. Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні Укарїни (на прикладі басейну р. Рось) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.07 / Гребень В. В.; КУ ім. Шевченка. – К., 1998. – 16л.
1550805
  Гребень Василь Васильович Формування стоку важких металів у лісостеповій зоні України (на прикладі басейну р.Рос) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.07 / Гребень Василь Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 222л. – Бібліогр.:л.196-216
1550806
  Грисюк О.В. Формування стратегії банку в умовах впливу факторів зовнішнього середовища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 14-15. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Подається характеристика ролі аналізу зовнішнього середовища банку, як складового компоненту стратегічного управління; визначаються групи факторів зовнішнього середовища, які чинять вплив на формування стратегії банку; виділяються основні типи ...
1550807
  Гохберг Ю. та інш Формування стратегії досягнення високої конкурентоспроможності підприємства // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження: науковий та громадсько-політичний журнал / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2001. – № 12. – С.74-78
1550808
  Одинець Валентина Миколаївна Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Дис... кандид. економ.наук: 08.05.01 / Одинець Валентина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1998. – 227л. – Бібліогр.:л.208-220
1550809
  Одинець В.М. Формування стратегії залучення іноземних інвестицій в економіку України : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 058.05.01 / Одинець В. М.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1550810
  Новаківський І.І. Формування стратегії інноваційного менеджменту підприємства в умовах становлення інформаційного суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 210-217. – ISSN 0321-0499
1550811
  Литвин А.Є. Формування стратегії міжнародного податкового планування ТНК // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 2 (43). – С. 106-111
1550812
  Біленчук П.Д. Формування стратегії національної безпеки України: право, політика, економіка / П.Д. Біленчук, Ф.М. Медвідь // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 11. – С. 31-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1550813
  Журило В.В. Формування стратегії ринкової поведінки підприємств на ринку високотехнологічних товарів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 116-123
1550814
  Стасенко А.В. Формування стратегії розвитку газопромислових підприємств України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 345-352.
1550815
  Каракай Ю. Формування стратегії розвитку інноваційних ринків // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 3-7. – ISSN 1728-9343
1550816
  Патюта І.М. Формування стратегії розвитку фінансового моніторингу в банківській системі України : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 224-231 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1550817
  Лозовський Ю.А. Формування стратегії як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств АПК // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні етапи формування і реалізації стратегії на сільськогосподарських підприємствах як чинник підвищення їх конкурентоспроможності.
1550818
  Савельєв В.В. Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на ринку продуктів харчування : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савельєв Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 192 л. – Додатки: л. 186-192. – Бібліогр.: л. 170-185
1550819
  Савельєв В.В. Формування стратегій глобальної маркетингової діяльності підприємств на ринку продуктів харчування : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Савельєв Вадим Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1550820
  Гусєв Ю.В. Формування стратегій розвитку підприємництва на засадах франчайзингу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 181-184
1550821
  Литвин А.Є. Формування стратегій ТНК у галузі інформаційних технологій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 265-272 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1550822
  Станіва К.М. Формування стратегічних альянсів у міжнародному економічному просторі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 175-179. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1550823
  Акмаєв А.І. Формування стратегічних напрямів посилення потенціалу вугледобувних підприємств в умовах кризи / А.І. Акмаєв, О.В. Бєлозерцев // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 159-170.
1550824
  Тищенко О.М. Формування стратегічних напрямків розвитку електроенергетики регіонів України / О.М. Тищенко, Н.Б. Петрова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 24. – С. 170-179


  У статті розглядається формування стратегії управління розвитком електроенергетики за допомогою оцінки конкурентоспроможності електроенергетики регіонів.
1550825
  Мельник Ю. Формування стратегічних пріоритетів України на міжнародному ринку послуг // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 72-84. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1550826
  Васильківський Д.М. Формування стратегічних рішень щодо управління процесом підвищення економічного потенціалу підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 162-167. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено теоретичні основи формування механізму підвищення економічного потенціалу підприємства. Це дозволило виявити суть і зміст економічного потенціалу підприємства та його елементів, орієнтованого на збереження довгострокової ...
1550827
  Капітан І.Б. Формування стратегічного управління інноваційною діяльністю підприємств на засадах маркетингу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 137-143 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1550828
  Козинець І.П. Формування структур цивільно-військового співробітництва у миротворчих підрозділах Збройних сил України: на прикладі Іраку // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 424-430
1550829
  Таранова М.О. Формування структури і властивостей швидкорізальної сталі в умовах гідро- та газової екструзії : автореф. дис. ... канд. технічних наук : 05.02.01 / Таранова М.О. ; НАНУ ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв
1550830
  Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.13 - фізика металів / Танцюра І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр. : 11 назв.
1550831
  Танцюра І.В. Формування структури поверхневих шарів алюмінієвих сплавів під дією імпульсної лазерної обробки : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.04.13 / Танцюра І. В.; Держ. вищ. навч. закл. – Запоріжжя, 2009. – 156 л. – Бібліогр.: л. 138-156
1550832
  Лесюк Р.І. Формування струмопровідних елементів електронних плат струменевою технологією з використанням наночастинок срібла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лесюк Ростислав Ігорович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 22 с. – Бібліогр. : 14 назв.
1550833
  Пашинська О.Г. Формування субмікрокристалічної структури і властивостей металів методами комбінованої пластичної деформації : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.07 / Пашинська О.Г. ; НАН України; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 48 назв.
1550834
  Михальський В.В. Формування субоптимального портфеля на світових фінансових ринках : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 7 (176). – С. 93-100 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1550835
  Ярош Д.В. Формування судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2007. – Вип. 1. – С. 18-22. – (Право. Економіка. Управління)
1550836
  Микитенко І.А. Формування сукупних доходів і витрат у сільських домогосподарствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 6. – С.107-111
1550837
  Тюрменко І.І. Формування суспільно-політичних поглядів і державницької позиції І. Огієнка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 27-31. – (Історія ; вип. 44)


  У статті аналізуються чинники, що сприяли становленню І. Огієнка як ученого та національно визначеного державного діяча з чітко окресленими суспільно-політичними поглядами, спрямованими на утвердження української державності
1550838
  Сівков І.В. Формування суспільно-політичної та юридичної лексики арабської мови у класичний та посткласичний період (7 - 8 ст) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 120-132. – ISSN 1608-0599
1550839
  Надтока О. Формування суспільного світогляду як напрям сучасної інформаційної політики української держави // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 3-12.
1550840
  Колісник Ю. Формування суспільної свідомості журнальною періодикою УРСР (1950-1980 рр.) : монографія / Юрій Колісник ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 290с. – ISBN 978-966-493-156-1
1550841
  Павко А.І. Формування сучасного методологічного мислення при вивченні актуальних проблем політичної історії України початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 51-52. – (Історія ; вип. 63/64)


  Висвітлено методологічні аспекти дослідження актуальних проблем політичної історії України початку XX ст., указано на їх значення для формування сучасного типу історичного мислення.
1550842
  Шевченко О.О. Формування сучасного наукового світогляду студентів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 123-126. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1550843
  Шевченко О. Формування сучасного наукового світогляду студентів // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 63-70. – ISBN 978-966-349-240-7
1550844
  Анджапарідзе А. Формування сучасної договірно-правової бази українсько-грузинських відносин: успіхи й труднощі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 691-699. – ISSN 1563-3349
1550845
  Калач Г.М. Формування сучасної моделі управління корпоративними правами держави : менеджмент / Г.М. Калач, Г.М. Бараніченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 11. – С. 159-165. – Бібліогр.: 10 назв
1550846
  Котлубай О. Формування сучасної морської транспортної політики України у працях науковців відділу ринку транспортних послуг Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України (м. Одеса) : виклики часу / О. Котлубай, С. Дебель // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 13-15. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1550847
  Воротіна Л.І. Формування сучасної парадигми стратегії збереження життєвого циклу промислових підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 30-37.
1550848
  Новак І.М. Формування сучасної системи професійної безпеки та охорони праці в Україні / І.М. Новак, Н.І. Котова // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2011. – № 1 (15). – C. 110-117. – ISSN 2072-9480
1550849
  Бідзіля Ю. Формування сучасної української емігрантської преси в Італії // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 98-103. – (Філологія ; Вип. 19)
1550850
  Ющук І. Формування сучасної української літературної мови // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 2 (647). – С. 32-37. – ISSN 0130-5263
1550851
  Божко О.І. Формування та бойовий шлях 1-ї і 2-ї українських радянських дивізій (вересень 1918 - червень 1919 рр. ) : Автореф. дис.. канд. іст. наук: 07.00.02 / Божко О. І.; КУ ім. Шевченка. – Київ, 1994. – 18с.
1550852
  Кульчицький М.І. Формування та виконання бюджету за програмно-цільовим метотом : бюджет / М.І. Кульчицький, З.В. Перун // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 78-83 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1550853
  Молина Е.В. Формування та використання інвестиційного ресурсу інноваційного розвитку промислових підприємств // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 5. – С. 15-19
1550854
  Власова Т.Р. Формування та використання інтелектуального капіталу в процесі суспільного відтворення : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Власова Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 225л. + Додатки: л.209-225. – Бібліогр.: л.187-208
1550855
  Антонюк В.П. Формування та використання людського капіталу в Україні: соціально-економічна оцінка та забезпечення розвитку : (монографія) / В.П. Антонюк ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Донецьк : [ Б.в. ], 2007. – 348 с. – ISBN 978-966-02-4416-0
1550856
  Пішеніна Т. Формування та використання регіональних екологічних програм у діяльності радіоекологічного комплексу // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 3 (293). – С. 43-44. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1550857
  Яковенко О. Формування та використання фонду електронних документів у науковій бібліотеці // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 20 : Інформаційні технології в системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 28-38. – ISBN 966-02-2853-8 (сер.); 978-966-02-4687-2 (вип. 20)
1550858
  Харченко Т.Б. Формування та впровадження системи екологічного менеджменту на підприємствах України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 22. – С. 164-171


  Розглянуто основні підходи до формування системи екологічного менеджменту та можливості їх застосування на підприємстві в сучасних умовах розвитку економіки України. Зазначено переваги застосування екологічного менеджменту, а також перспективи розвитку ...
1550859
  Панасюк Р. Формування та діяльність коаліційного кабінету міністрів (1918 р.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-50. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано позиції Українського Національного Союзу, гетьмана П. Скоропадського та німецького військового командування щодо формування нового коаліційного уряду. Досліджено хід переговорів та діяльність оновленого кабінету ...
1550860
  Чорна Л. Формування та діяльність системи освітніх закладів національних меншин м. Києва ( 1920-1930 рр.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 150-157.
1550861
  Вовк Ю. Формування та діяльність Уряду Радянської України у 1917 - 1922 роках // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 27-34. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті висвітлено процес формування та діяльності Уряду Радянської України у 1917-1922 рр. З"ясовано причини, передумови створення Уряду, вплив на його діяльність комуністичної партії. Акцентовано увагу на тих питаннях, які розглядали на урядових ...
1550862
  Погорілий С.Д. Формування та дослідження паралельних схем алгоритму Данцига / С.Д. Погорілий, І.В. Білоконь, Т.Ю. Проців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 207-216. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано використання паралельної реалізації знаходження мінімального шляху орієнтованого графа на прикладі алгоритму Данцига. Виконано модифікацію алгоритму для паралельних систем та його формалізацію з використанням математичного апарату систем ...
1550863
  Ситник О.М. Формування та еволюція ідеологічних концепцій національно-державницького спрямування в Україні (від початку XIX ст. - до 1939 р.) : монографія / Олександер Ситник ; Донец. юрид. ін-т Луганс. держ. ун-ту внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Донецьк : [Нуолідж], 2009. – 547 с. – ISBN 978-966-1571-88-3
1550864
  Жовтянський В.А. Формування та еволюція циліндричного плазмового згустка // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 287-296. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  Досліджується просторово-часова еволюція циліндричного згустка гелієвої плазми, у якому може очікуватися максимальний вплив ефектів розширення на розпад плазми. Формування згустка здійснюється методом діафрагмування імпульсного відкритого розряду в ...
1550865
  Мельник П.В. Формування та електронні властивості інтерфейсу Sb/Ge(111) / П.В. Мельник, Находкін.М.Г, М.І. Федорченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 271-276. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  За допомогою методів дифракції повільних електронів, фото- та Оже-електронної спектроскопій досліджені структура та електронні властивості інтерфейсів Sb/Ge(111). Встановлено перехід від с(2х8) до 7x7 структури на поверхні Ge(111) після нанесення ...
1550866
  Сунь Вей Формування та культивування ключової компетенції у новій економіці // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 309-314 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1550867
  Байковський П.Б. Формування та механізми функціонування партійної системи Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Байковський П.Б. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1550868
  Стоян Віра Іванівна Формування та облік витрат виробництва в системі управлінського обліку (на прикладі підприємств скляної промисловості України) : Автореф. дис... канд. екон. наук : 08.06.04 / Стоян В.І. ; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1550869
  Возна Н.Я. Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп"ютеризованих системах : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Возна Н.Я.; Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1550870
  Богун В.Л. Формування та оцінка виробничого потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 56-59.
1550871
  Шевчук П. Формування та перспективи динаміки життєвого потенціалу на період трудової діяльності / П. Шевчук, Г. Швидка // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 22 назв.
1550872
  Богун В.Л. Формування та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підприємств в умовах ринкової економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 213-218


  У статті досліджено особливості формування та підвищення ефективності використання виробничого потенціалу промислових підприємств в умовах ринкової економіки. Запропоновано методичні підходи до аналізу виробничого потенціалу промислових ...
1550873
  Лопушинський І.П. Формування та реалізація державної мовної політики в галузі освіти України: досвід, проблеми та перспективи : монографія / І.П. Лопушинський ; Нац. академія державна управління при Президентові України. – Київ : Олді-плюс, 2006. – 460 с. – ISBN 966-7914-99-5
1550874
  Цимбалюк М. Формування та реалізація ідеї правового суспільства у процесі розвитку інститутів народовладдя // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 161-168. – ISSN 0132-1331
1550875
  Гура В.Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Гура В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назв
1550876
  Гура В.Л. Формування та реалізація потенціалу конкурентоспроможності підприємств молокопереробної галузі України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.04 / Гура В.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 278 л. + Додаток: л. 184-263. – Бібліогр.: л. 264-278
1550877
  Заморський Олександр Олександрович Формування та реалізація продуктивності дерев яблуні в залежності від типу інтеркалярних вставок та сроків обрізування в умовах Цнтрального Лісостепу України : Автореф... канд. с.-г.наук: 06.01.07 / заморський Олександр Олександрович; Уманська с.-г. акад. – Умань, 2000. – 21л.
1550878
  Дмитренко М.Г. Формування та реалізація регіональної ощадної політики // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 13-22
1550879
  Халецька А.А. Формування та реалізація соціальної політики держави по підвищенню доходів, рівня життя та захисту населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 98-99
1550880
  Кучерова К.С. Формування та реалізація стратегії виходу підприємства із кризового стану // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 85-91
1550881
  Поплавська Ж.В. Формування та регулювання конкурентних відносин на монополізованих ринках: теоретичний та прикладний аспект : монографія / Поплавська Ж.В., Михальчишин Н.Л. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Компанія "Манускрипт", 2010. – 296 с. + Додатки: с. 192-293. – Бібліогр.: с. 175-191
1550882
  Шеломовська О. Формування та розвитку нормативної бази управління вищою освітою в Європі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 4 (11). – С. 105-114
1550883
  Сухий П.О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : Дис. ... доктора географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Сухий П.О. ; МОНУ ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – 409л. + Додатки : л. 310-370. – Бібліогр. : л. 371-409
1550884
  Сухий П.О. Формування та розвиток агропродовольчого комплексу Західноукраїнського регіону (суспільно-географічний аналіз) : автореф. ... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / Сухий П.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1550885
  Наталія Грабовець Формування та розвиток державного земельного кадастру в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 102-105.
1550886
  Малярчук Н. Формування та розвиток інституту приватного обвинувачення // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 11 (167). – С. 184-187
1550887
  Алексєєв С.А. Формування та розвиток корпоративних форм підприємництва в промисловості України у 1991-2004 рр. : історичний аспект // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С. 3-10. – ISSN 1728-3671
1550888
  Дзядук Т.В. Формування та розвиток мережевої економіки : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Дзядук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 216 л. + Додаток: л. 212-216. – Бібліогр.: л. 197-211
1550889
  Дзядук Т.В. Формування та розвиток мережевої економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Дзядук Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1550890
  Денисюк Л.М. Формування та розвиток міст на території Південно-Західного економічного району за роки Радянської влади // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 47-55 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1550891
  Вернигора Л. Формування та розвиток наукових поглядів М.І Зібера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 27-30. – (Економіка ; вип. 96). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена творчості видатного українського вченого-економіста, вихованця та викладача Київського універ-ситету Миколи Івановича Зібера. В статті висвітлена його наукова та громадська позиція, яка є свідченням його національної ідентичності. ...
1550892
  Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка І.Р. Юхновського // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 83-100. – ISSN 0374-3896
1550893
  Литвинко А.С. Формування та розвиток наукової школи статистичної фізики академіка НАН України С.В. Пелетминського // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 85-101. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 0374-3896
1550894
   Формування та розвиток національної системи кваліфікацій / В. Савченко, О. Кузнєцова, Н. Паршина, М. Дрозач // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8. – С. 15-20
1550895
  Ковалишин П.В. Формування та розвиток ринку венчурного інвестування України / Ковалишин П.В. – Миколаїв, 2009. – 302 с. – ISBN 966-8205-30-8
1550896
  Судак І.І. Формування та розвиток суспільно-політичних і економічних відносин між федеральним центром та провінціями у Канаді (1867-1939 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.02 - всесвітня історія / Судак І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 200л. – Бібліогр.: л. 171-200
1550897
  Ігнатюк А.І. Формування та розвиток теорії галузевих ринків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 11 ( 102). – С. 7-13
1550898
  Ревуцький Сергій Формування та розвиток технопаркової інноваційної інфраструктури в Російській Федерації // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 3 (53). – С. 57-69
1550899
  Марушкевич Б. Формування та розвиток українських молодіжних громадських організацій у сучасній аналітиці // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 1 (47). – С. 112-117. – ISSN 1810-2131
1550900
  Протасов В.Ю. Формування та розподіл доходів у колгоспах. / В.Ю. Протасов, Л.О. Шепотько. – К., 1973. – 183с.
1550901
  Швед З. Формування та становлення філософського розуміння свободи в історії європейської думки // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 2 (109). – С. 135-138. – ISSN 1728-9343
1550902
  Коломієць Т. Формування та сучасний стан колекції родини Bromeliaceae Juss. у захищеному ґрунті ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-31. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Наведено дані щодо таксономічного та кількісного складу колекції родини Bromeliaceae Juss. Ботанічного саду ім. акад. О.В. Фоміна Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Зазначено основні джерела надходження рослин і напрями ...
1550903
  Мусієнко І. Формування та трансформації іміджу України у німецькому мовному просторі Європи: історична ретроспектива // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 192-195. – ISBN 978-966-439-147-1
1550904
  Сворак Степан Формування та трансформація вічового устрою Руської держави // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 15. – С. 30-32. – Бібліогр. в кінці ст.


  Питання про методологію формаційного підходу до вивчення державного устрою та права Русі виникають у сучасних умовах не випадково. Нині потрібно спростувати легковажні тлумачення надзвичайно складних і доволі суперечливих суспільно-політичних процесіву ...
1550905
  Заславська О. Формування та управління банківськими депозитами // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 5 (112). – С. 34-37. – ISSN 1728-9343
1550906
  Козачок І.А. Формування та управління ефективним використанням фінансових ресірсів підприємства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 277-283. – ISSN 2072-1692
1550907
  Бойко Ф. Формування та функціонування інституту права власності у Галичині в складі польського королівства (1349–1569 рр.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 32-38. – (Серія юридична ; Вип. 48)
1550908
  Яковенко О.І. Формування та функціонування італійської економічної терміносистеми : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Яковенко О. І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1550909
   Формування та функціонування механізму корпоративного управління на промислових підприємствах : монографія / Пономаренко В.С. [ та ін. ]. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 448 с. – ISBN 978-966-676-285-9
1550910
  Русак О.П. Формування та функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні / О.П. Русак, Ю.І. Гальчук // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 57-59. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1550911
  Жнякін Б.А. Формування тарифів на послуги підприємств комунальної теплоенергетики // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 368-373. – ISBN 966-7958-13-2
1550912
  Литвиненко Г.С. Формування творчого стилю О.Довженка та відображення народної культури у його творчості // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський університет імені Тараса Шевченка, Філологічний факультет. – Київ, 1996. – Вип. 4. – С. 104-106. – Бібліогр.: С. 106
1550913
  Комашко Н.В. Формування творчої компетентності майбутніх дизайнерів у процесі вивчення комп"ютерної графіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук. : 13.00.04 / Комашко Наталія Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв.
1550914
   Формування творчої особистості засобами етнопедагогіки. – Київ, 1995. – 176 с.
1550915
  Кресін О. Формування теоретико-методологічних засад порівняльного правознавства у працях Пауля Йоганна Анзельма фон Фейєрбаха // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 380-394. – ISSN 0132-1331
1550916
  Романишина Н. Формування теоретичних і практичних жанрових умінь розпізнавання оповідання-портрета


  Автор пропонує методику теоретичного обгрунтування терміну "оповідання-портрет", обравши малу прозу В. Винниченка прикладом для визначення і застосування поняття
1550917
  Грищук М.В. Формування теоретичних концепцій розвитку місцевого самоврядування українськими вченими у період XIX та початку XX ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 716-719. – ISSN 1563-3349
1550918
  Бойко Т.Г. Формування теоретичних та нормативно-технічних засад оцінювання якісного рівня продукції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Бойко Т.Г. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 34 с. – Бібліогр. : 27 назв
1550919
  Познаховський А.В. Формування територіальних ринків праці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 68-72
1550920
  Сегеда Сергій Павлович Формування типу військового видання в період українського державотворення 1917 - 1920 рр. (за матеріалами часопису "Стрілець") : Дис... кандид. філософ.наук: / Сегеда Сергій Павлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 192л. – Бібліогр.:л.155-181
1550921
  Сегеда С.П. Формування типу військового видання в процесі українського державотворення 1917-1920 рр. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Сегеда С.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 19л.
1550922
  Сокол П.М. Формування товарної стратегії на підприємстві / П.М. Сокол, Г.В. Петриченко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 140-143. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1550923
  Дрожжина С. Формування толерантності в сучасному суспільстві: аксіологічний аспект / С. Дрожжина, М. Чернишова // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 135-137. – ISSN 1728-9343
1550924
  Яшин Н. Формування толерантності студентів як педагогічна проблема у вищих навчальних закладах України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 111-116. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1550925
  Юр"єва П.Б. Формування торгівлі як складної соціально-економічної системи: теоретичні аспекти : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 33-35 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1550926
  Римаренко В.Є. Формування трудових навичок в учнів / В.Є. Римаренко. – К., 1961. – 55с.
1550927
  Бейдик О.О. Формування туристично-інформаційних центрів в Україні за сприянням Європейського Союзу / О.О. Бейдик, С.Ю. Сировець // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 84-94. – ISBN 978-966-455-002-1
1550928
  Давидов П.Г. Формування у вищій школі толерантної особистості через розвиток духовності // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 238-246
1550929
  Комарова Інна Іванівна Формування у майбутніх учителів культури педагогічного спілкування : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Комарова Інна Іванівна; Тернопіль. держ. педагог. ун-тет ім. В.Гнатюка. – Тернопіль, 2000. – 19л.
1550930
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності до педагогічної імпровізації : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 16 с.
1550931
  Смиренський Володимир Миколайович Формування у майбутніх учителів музики готовності педагогічної імпровізації : Дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Смиренський Володимир Миколайович ; Ін-т педагогіки та ін-т проблем виховання АПН України. – Київ, 1998. – 169 л. – Бібліогр.:л.150-169
1550932
  Личко Л.Я. Формування у майбутніх фахівців з менеджменту та економіки стратегічної компетенції в говорінні // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-42. – ISSN 1817-8510
1550933
  Рубашевська Людмила Володимирівна Формування у старшокласників орієнтирів на загальнолюдські цінності (в позаурочній діяльності) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Рубашевська Людмила Володимирівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – 23 с.
1550934
  Адабір А. Формування у старшокласників умінь інтерпретувати морально-естетичну позицію письменника під час вивчення великих епічних творів


  У статті аналізується процес формування у старшокласників умінь аналізувати великий епічний твір та інтерпретувати морально-естетичну позицію письменника, визначаються рівні навчальних досягнень.
1550935
  Дерба С.М. Формування у студентів-іноземців практичного знання українських конструкцій і слів на позичення часу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 111-116. – (Б-ка Ін-ту філології)


  У статті розглянуто дюіяльність прямого методу при формуванні у студентів-іноземців практичних знань конструкцій і слів на позначення часу в українській мові. Проаналізовано структуру заняття, послідовність та приклади завдань, які необхідно виконати ...
1550936
  Спічка А.Г. Формування у студентів іншомовної лексичної компетенції // Актуальні проблеми викладання іноземних мов у вищій школі : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2009. – Вип. 11. – С. 141-145
1550937
  Киричук О.В. Формування у учнів активної життєвої позиції / О.В. Киричук. – К., 1983. – 137с.
1550938
  Рожанська Н.В. Формування українського громадянського суспільства і гуманітарна освіта // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 72-78. – ISBN 978-966-651-760-2


  У межах зовнішньоінституційного підходу в соціології освіти виявляються основні фактори взаємодії гуманітарної освіти і громадянського суспільства в Україні. Виявлені фактори аналізуються в контексті трансформації соціальної структури українського ...
1550939
  Щербак Н. Формування українського образу світу в політичних дискусіях інтелігенції початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – C. 93-96. – ISBN 978-966-439-147-1
1550940
  Шовгун Н.О. Формування українського сленгу в мовленнєвій діяльності малих соціальних груп. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Шовгун Н.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 16л.
1550941
  Сабадош І.В. Формування української ботанічної номенклатури / І.В. Сабадош. – Ужгород, 1996. – 192с.
1550942
  Краснопольська Н.В. Формування української географії в дореволюційний період // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 1 : Географічні науки. – С. 293-296. – ISSN 1729-360Х
1550943
  Бевз Тетяна Анатоліївна Формування Української держави за доби Центральної Ради (березень 1917р. - квітень 1918р.) : Автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бевз Тетяна Анатоліївна; КУ ім. Тараса Шевчена. – Київ, 1995. – 24 с.
1550944
  Поліщук Інна Іванівна Формування української держави у 1648-1657 рр. : Дис... канд. іст. наук : 07.00.01 / Поліщук Інна Іванівна ; КУ. – Київ, 1995. – 239 л. – Бібліогр.: л. 201-239
1550945
  Образцова Н.В. Формування української етнічної громади у Португалії (1988-2010 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Образцова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 258 л. – Додатки: л. 186-225. – Бібліогр.: л. 226-258
1550946
  Образцова Н.В. Формування української етнічної громади у Португалії (1998-2010 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Образцова Наталія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1550947
  Румянцева С.С. Формування української інтелігенції Наддніпрянської України наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-55. – (Історія ; вип. 47)


  Аналізуються головні шляхи та джерела формування української інтелігенції на межі ХІХ-ХХ ст.
1550948
  Передрієнко В.А. Формування української літературної мови 18 ст. / В.А. Передрієнко. – К, 1979. – 144с.
1550949
  Ситченко А. Формування української ментальності в процесі вивчення творів С.Черкасенка
1550950
  Мазука Л.І. Формування Української меншини в Казахстані (80-і р. ХІХ ст. 30-і р. ХХ ст.) : Автореф... канд .іст.наук: / Мазука Л. І.; КУ. – К., 1996. – 25л.
1550951
  Цимбал Наталія Андріївна Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки 20 ст. : Дис....канд. філолог. наук: 10.02.01 / Цимбал Наталія Андріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 175л. + Додатки: л.170-175. – Бібл.: л.150-170
1550952
  Цимбал Наталія Андріівна Формування української термінології органічної хімії в 90-ті роки ХХ ст. : 10.02.01. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Цимбал Наталія Андріівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с.
1550953
  Розовик Д. Формування української шкільної освіти у Харківській губернії (1917-1920 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-52. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто процес створення української шкільної освіти на Харківщині в період Української революції 1917-1920 рр. The article considers the process of create Ukrainian school"s education in Kharkiv region during Ukrainian revolution 1917-1920.
1550954
  Коваль Р.Г. Формування умов інвестування соціально-економічного розвитку підприємства // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 12. – С. 49-51. – Бібліогр.: 10 назв
1550955
  Зоріна С.І. Формування умов становлення ринкового механізму господарювання : Автореф... канд. економ.наук: 08.00.01 / Зоріна С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 20л.
1550956
  Шарманська В.М. Формування управління підприємством в умовах становлення ринкового господарства. : Автореф... Канд.екон.наук: 08.01.01 / Шарманська В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 28л.
1550957
  Макодзей Л.І. Формування управлінської компетентності майбутніх магістрів лісового господарства : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Макодзей Л.І. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1550958
  Пчельнікова В.О. Формування уявлень дев"ятикласників про історію України // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2011. – № 5 (249). – С. 12-16
1550959
  Маньгора Володимир Васильович Формування уявлень про державу в учнів основної школи на уроках історії та основ правознавства // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 50-51. – Бібліогр. в кінці ст.
1550960
  Бригинець І. Формування уявного образу // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 11. – С. 153-154.
1550961
  Толкачова Н.Є. Формування феодальної земельної власності у давньоруській державі // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-25.
1550962
  Ляшенко О.І. Формування фізичного знання в учнів середньої школи : логіко-дидакт. основи / О.І. Ляшенко. – Київ : Генеза, 1996. – 126 с.
1550963
  Мицик В.В. Формування філософської та політико-правової думки про права людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 68, ч. 1. – С. 175-180.
1550964
  Мицик В.В. Формування філософської та політико-правової думки про права людини // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 175-179.
1550965
  Біляєв С.С. Формування фінансових умов надання медичних послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 164-167. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1550966
  Власюк В.Є. Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 89-94. – Бібліогр.: 6 назв
1550967
  Лещук В.П. Формування фінансового капіталу фінансово-промислових груп у ринкових умовах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 142-145. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1550968
   Формування фінансового потенціалу інвестиційної діяльності в економіці України = Forming of financial potential of investment activity in economy of Ukraine : монографія / [Крупка М.І. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2011. – 403, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 382-403. – ISBN 978-966-613-904-0
1550969
  Шевченко О.Ю. Формування фінансової складової національної економічної безпеки в умовах глобалізації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 4. – С. 12-17. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто систему основних економічних факторів впливу на фінансову безпеку країни в умовах глобалізації світової економіки, викладено основні загрози даних факторів та їх позитивний вплив на економічні інтереси країни.
1550970
  Кремпова Н.Л. Формування фінансової стратегії соціально-економічного розвитку регіонів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 200-204
1550971
  Іванова М.І. Формування фінансової функціональної стратегії / М.І. Іванова, Д.М. Потьомкін // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2009. – С. 8-17. – (Економічні науки ; Т. 12, № 2). – ISSN 1562-9961
1550972
  Єфименко Т.І. Формування фіскального простору економічних реформ : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 4 (185). – С. 3-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 21 назва
1550973
  Гуцол Г. Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв"язання проблеми // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2010. – № 4 (50). – С. 7-9
1550974
  Кунанець Н. Формування фондів наукових книгозбірень Львова шляхом книгообміну в кінці ХІХ – на початку ХХ століття // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2011. – № 2 (52). – С. 17-19


  У статті також згадуються періодичні видання, редакторами яких були викладачі та науковці Університету Святого Володимира: "Современная медицина" (1860-1880); "Журнал элементарной математики (1883-1886), з 1886 до 1916 року виходив під назвою "Вестник ...
1550975
  Фарафонова Н.В. Формування фонду відтворення основних засобів суб"єктів господарювання в ринкових умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 25-27
1550976
  Матійченко Я.Т. Формування фонду оплати праці в колгоспах / Я.Т. Матійченко. – Київ, 1972. – 190с.
1550977
  Терський С. Формування фортифікацій Волинського князівства у XII - першій половині XIII ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 106-116. – ISSN 0869-3595
1550978
  Юрченко О.С. Формування фразеологічного фонду української літературної мови / О.С. Юрченко. – Х., 1984. – 208с.
1550979
  Купріянова М.О. Формування французької вимови у Квебеку з 17 сторіччя до наших днів // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 175-181.
1550980
  Григоренко Т.М. Формування франчайзингових роздрібних торговельних мереж // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 79-83
1550981
  Настюк А.А. Формування функцій князівської влади в період князя Олега // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 66-73. – ISSN 1563-3349
1550982
  Стеченко Д. Формування функціонално-галузевої структури продовольчого комплексу Волинської області / Д. Стеченко, В.С. Корчун // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1991. – Вип. 43. – С. 82-94
1550983
  Точилін В.О. Формування функціонально ефективної моделі ринку: конкуренція та бар"єри, ринкова влада і державне регулювання : економічна історія та історія економічної думки / В.О. Точилін, В.В. Венгер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 2 (92). – С. 23-38 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1550984
  Ромась М.І. Формування хімічного складу атмосферних опадів на території України / М.І. Ромась, О.О. Косовець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2007. – Т. 12. – С. 172-181.
1550985
  Гай-Нижник Формування центральних та місцевих органів виконавчої влади в Україні за доби Центральної Ради (1917-1918 рр.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 24. – С. 229-270
1550986
  Гончаренко І.О. Формування цивілізацій А. Тойнбі у сучасному прочитанні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 190-199.
1550987
  Андрєєва О.М. Формування цивілізаційної ідентичності України в контексті вибору оптимальної моделі її національної безпеки // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 338-348
1550988
  Гетманцев О.В. Формування цивільних процесуальних норм на території України в кінці ІХ ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 25-30. – (Правознавство ; Вип. 478)
1550989
  Побожій С. Формування цін на твори мистецтва : аналізують науковці української академії банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 28-31. – Бібліогр.: 16 назв
1550990
  Орлов О.О. Формування ціни та прибутку на енергозберігаючу продукцію виробничо-технічного призначення / О.О. Орлов, Є.Г. Рясних // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 10 (191). – С. 69-78. – Бібліогр.: 16 назв
1550991
  Іванова Ю. Формування ціннісних оріентацій студентів - майбутніх соціальних педагогів // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 7 (979). – С. 14-17. – ISSN 0131-6788
1550992
  Бушуєва І. Формування часової функції ризику : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 21-22. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1605-2005
1550993
  Яценко Таміла Формування читацької компетентності учнів: методична "мода" чи вимога сучасності?
1550994
  Яценко Таміла Формування читацької компетентності школярів у процесі сучасної інтерпретації творів української класичної літератури


  У статті узагальнено визначення поняття "читацька компетентність", розглянуто ефективність використання структурно-стильового аналізу під час вивчення української класичної літератури в умовах компетентнісного підходу.
1550995
  Фатма Бейоглу Формування Чорноморського регіону економічного співробітництва. : Автореф... канд. екон.наук: 08.05.03 / Фатма Бейоглу; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 21л.
1550996
  Бирилюк О.М. Формування шлюбу в Київській Русі: норми звичаєвого та церковного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 44-48
1550997
  Миронюк О.В. Формування щільних тонкошарових структур у системі полімер-алюмосилікат-карбонат : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Миронюк О.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1550998
  Жукевич І.В. Формування явних та неявних принципів права // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 11 (49). – С. 43-49.
1550999
  Новікова І. Формування якісної економічної освіти у контексті ринкової трансформації банківської системи на теренах України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. : економічна освіта // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 8 (186 ). – С. 49-53. – Бібліогр.: 15 назв
1551000
  Хром"як Н.В. Формування, аналіз та внутрішній контроль статистичної звітності промислових підприємств / Н.В. Хром"як, В.М. Чубай // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики Україн ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президенті України. – Київ, 2011. – № 2 (53). – С. 54-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
<< На початок(–10)1551155215531554155515561557155815591560(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,