Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>
1547001
  Старовойт В.О. "Трансноуменалізм" та об"єктно-орієнтована онтологія: реальне, уявлюване та конституція предметності у межах спекулятивного реалізму // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 46-58. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 58). – ISSN 2226-0994
1547002
  Костюк В.Н. "Транспортний комплекс України. Загальна характеристика галузевої структури комплексу", 9 клас. : урок з використанням інтерактивних технологій та електронного атласу // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 7/8 (125/126). – С. 16-18 : табл.
1547003
  Стрежнева М. "Трансправительственные сети" в ЕС // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2008. – Т. 6, № 1. – С. 122-134. – ISSN 1728-2756
1547004
  Баева А. Транс-формите на пътя : опит за функционален анализ на Йовковите цикли / А. Баева. – София : Изд-ка къща Сребърен лъв, 1995. – 343 с. – ISBN 954-571-051-9
1547005
  Вірченко А.А. Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Ангеліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1547006
  Вірченко А.А. Трансмісійний механізм бюджетно-податкової політики в умовах макроекономічної нестабільності : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Ангеліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 227 л. – Додатки: л. 202-227. – Бібліогр.: л. 175-201
1547007
  Рубцова М.Ю. Трансмісійний механізм впливу цінових коливань на ринку нафти на платіжні баланси та валютні курси країн нетто-експортерів і нетто-імпортерів нафти // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 84-91. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1547008
  Любський М. Трансмісійний механізм грошово-кредитної політики: сутність і роль у сучасній економіці // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (567). – С. 79-85. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0131-775Х
1547009
  Касперович Ю.В. Трансмісійний механізм монетарного регулювання на формування доходів бюджету // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 42-45 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1547010
  Нікіфоров П. Трансмісійний механізм монетарної політики : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 48-52 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1547011
  Хохич Д.Г. Трансмісійний механізм монетарної політики в контексті забезпечення макроекономічної стабільності / Д.Г. Хохич, О.О. Любіч, Г.П. Бортніков // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 8 (333). – C. 38-59. – ISSN 2305-7645
1547012
  Лагутін В.Д. Трансмісійний механізм монетарної політики в трансформаційній економіці / В.Д. Лагутін, Т.О. Кричевська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 43-45. – (Економіка ; вип. 69). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сутність і механізм дії трансмісійного механізму монетарної політики в сучасній українській економіці. The article teals with the essence and mechanism of the transmission mechanism action of the monetary policy in modern ...
1547013
  Федірко М. Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 218-230. – ISSN 1818-5754
1547014
  Калінкова І.Ю. Трансмісійний механізм фінансових шоків в економічній системі світу та України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 55-57. – ISBN 978-966-188-219-4
1547015
  Осецький В. Трансмісійний механізм циклічності інноваційного розвитку економіки / В. Осецький, В. Поліванов // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 24-30. – ISSN 2411-4014
1547016
  Іващенко О.А. Трансмісійний потенціал монетарної політики в зоні євро // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 107-110. – ISBN 978-617-571-143-9
1547017
  Лещинська С. Трансмісія коломийки в сучасному українському мистецтві // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 284-291


  Авторка намагається простежити трансформацію жанру коломийки в сучасному фольклорі та мистецтві методом розкриття явища фольклоризму коломийок на прикладі творчості класика української музики Миколи Лисенка та його послідовників - представників ...
1547018
  Грица С.Й. Трансмісія фольклорної традиції : Етномузикологічні розвідки / С.Й. Грица; НАНУ. Ін-т мистец-тва, фольклор. та етнологии ім. М.Т. Рильского. – Київ-Тернопіль : Астон, 2002. – 236с. – ISBN 966-7995-52-6
1547019
  Собченко І. Трансмодальність мінімалістичного письма Аготи Крістоф: від драматургічного діалогу до романної оповіді // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 106-110. – ISSN 2307-2261
1547020
  Неклесса А.И. Трансмутация истории // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2001. – № 3. – С.58-71. – ISSN 0042-8744


  Философия истории
1547021
  Карпова С. Транснационализация в международной деятельности российских компаний // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2011. – № 2. – С. 48-54. – ISSN 2074-6040
1547022
  Березной Алексей Васильевич Транснационализация российского бизнеса // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – №11. – С. 32-43. – Бібліогр.: с. 32-38, 40-42. – ISSN 0131-2227
1547023
  Глущенко Г. Транснационализм мигрантов и перспективы глобального развития // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2005. – № 12. – С. 50-57. – Библиогр.: на 11 пунктів. – ISSN 0131-2227
1547024
  Крутий И.А. Транснациональная инновационная деятельность университетов // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2012. – № 9. – С. 26-44. – ISSN 1609-4646


  В статье анализируется инновационная деятельность университетов разных стран мира, мотивы сотрудничества между фирмами и университетами, открытые инновации как одна из моделей управления. Рассматриваются механизмы функционирования международных ...
1547025
  Сухаренко А. Транснациональная коррупционная деятельность должностных лиц РФ: состояние и проблемы борьбы // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 3 (48). – С. 37-39. – ISSN 1812-3910
1547026
  Лоскутовс Алексеис Транснациональная организованная преступность - латвийские вызовы и ответы // Connections : the quarterly journal / Консорциум "Партнерство ради мира" воен. акад. и ин-тов по изуч. вопросов безопасности. – Garmisch-Partenkirchen, 2016. – T. 15, № 3. – С. 37-43. – ISSN 1812-1098
1547027
  Биленчук П.Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация : учебное пособие для вузов / П.Д. Биленчук, С.Е. Еркенов, А.В. Кофанов. – Київ : Атіка, 1999. – 272 с. – (Преступность XXI века). – ISBN 5-900-195-24-4
1547028
  Мережко А.А. Транснациональное торговое право : (Lex mercatoria) / А.А. Мережко. – Київ : Таксон, 2002. – 464с. – Библиогр.: с.436-463. – (Modus vivendi). – ISBN 966-7128-30-Х; 966-7128-36-9;
1547029
  Абу Хена Мостофа Камаль Транснациональное экологическое право. Принцип предосторожности: эволюция старой парадигмы // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2007. – № 3 (31). – С. 5-14. – ISSN 1560-2893
1547030
  Сухаренко А.Н. Транснациональные аспекты российской организованной киберпреступности // Информационное право : научно-практическое и информационное издание. – Москва, 2009. – № 3 (18). – С. 28-31.


  В статье содержится анализ состояния, динамики и тенденций развития киберпреступности в России, а также её транснациональных проявлений. В заключении предлагается перечень организационно-правовых мер, направленных на повышение эффективности борьбы с ...
1547031
  Яковлева А. Транснациональные банки и финансовые институты: сущность и стратегии развития // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2006. – № 10. – С. 114-123. – ISSN 0042-8736
1547032
  Василенко Е.А. Транснациональные гостиничные цепи в РФ // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 46-51. – Библиогр.: 6 назв.
1547033
  Иванова С. Транснациональные компании молочной промышленности: компаративный анализ // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ИД "Панорама" ; Российская акад. соц. наук. – Москва, 2011. – № 8. – С. 22-25. – ISSN 2074-6040


  Процесс транснационализации мировых рынков молока и молочной продукции неоднороден. Компаративный анализ позволил выявить особенности функционирования компаний "Нестле" и "Фонтерра". The transnationalization of the world markets for milk and milk ...
1547034
  Аджубей Ю.В. Транснациональные корпорации : последствия экспансии / Ю.В. Аджубей. – Москва : Знание, 1985. – 64 с. : ил. – Библиогр.: с. 56. – (Новое в жизни, науке, технике. Экономика : Экономика ; 11/1985)
1547035
  Аджимет Г.Х. Транснациональные корпорации в международном бизнесе / Г.Х. Аджимет, В.А. Ахметова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 65-70
1547036
   Транснациональные корпорации в системе государственно-монополистического регулирования экономики. – Москва, 1985. – 168с.
1547037
  Сауляк В.Е. Транснациональные корпорации в системе неоколониализма / В.Е. Сауляк. – Москва, 1985. – 80с.
1547038
  Алиханова Т.А. Транснациональные корпорации в тропической Африке / Т.А. Алиханова ; АН СССР, Ин-т Африки. – Москва : Наука, 1986. – 166 с. – Библиогр.: с. 160-165
1547039
  Шишаева А.В. Транснациональные корпорации в экономике малых стран западной Европы / Шишаева А.В. – Москва : Международные отношения, 1983. – 176 с.
1547040
  Киселев И.Я. Транснациональные корпорации и буржуазное трудовое право / И.Я. Киселев. – М, 1985. – 168с.
1547041
  Медведков С.Ю. Транснациональные корпорации и обострение капиталистических противоречий / С.Ю. Медведков. – М, 1982. – 245с.
1547042
   Транснациональные корпорации и рабочий класс.. – М, 1987. – 199с.
1547043
  Лиферов А.П. Транснациональные корпорации как фактор активизации интеллектуальной миграции в современном мире // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2009. – Т.11, вып. 3 (№ 50). – С. 270-277. – ISSN 1606-951Х
1547044
  Кузнецов А. Транснациональные корпорации стран БРИКС // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Ин-т мировой экон. и международных отношений. – Москва, 2012. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 0131-2227
1547045
  Ефимова Е.Г. Транснациональные корпорации стран Северной Европы: становление и этапы развития / Е.Г. Ефимова, В.А. Уланов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 92-102. – (Экономика ; Вып. 1). – ISSN 1026-356X
1547046
  Цветков А.Г. Транснациональные корпорации: социальная деятельность и эксплуатация трудящихся / А.Г. Цветков, А.В. Потехин. – Киев, 1982. – 146с.
1547047
  Жарков В.В. Транснациональные монополии в экономике капитализма / В.В. Жарков. – М., 1974. – 64с.
1547048
  Журавин С Транснациональные страховые компании (ТНСК) как источник прямых иностранных инвестиций (ПИИ) / С Журавин, Ю. Нетесаный // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 72-73. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Привлечение инвестиционных ресурсов одна из задач каждого государства. В числе крупных корпораций - транснациональные страховые компании "играют" не последнюю роль, как источник новых страховых технологий, так и одним из серьезных инвесторов для ...
1547049
  Ковалевский А.А. Транснациональный бизнес / А.А. Ковалевский. – Москва : Наука, 1990. – 167с.
1547050
  Астапович А.З. Транснациональный капитал США в мировом хозяйстве / Астапович А.З. ; отв. ред. П.И. Хвойник ; АН СССР, Ин-т мировой экономики и междунар. отношений. – Москва : Наука, 1990. – 198 с. – Библиогр.: с. 195-199
1547051
  Диксон Р. Транснациональный конституционализм и ограниченная доктрина неконституционного изменения конституции / Р. Диксон, Д. Ландау // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2016. – № 2 (111). – С. 32-63. – ISSN 1812-7126
1547052
   Транснациональный монополистический капитал Африка.. – М, 1989. – 343с.
1547053
  Болгарова Н.К. Транснаціоналізаційні процеси в економіці України / Н.К. Болгарова, Т.М. Паневник // Бізнес Інформ : науковий журнал. – Харків, 2013. – № 12 : Визначення ефективності боргової політики держави. – С. 33-38. – ISSN 2222-4459
1547054
  Шубравська О.В. Транснаціоналізація аграрного сектору економіки: основні характеристики процесу // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (691), червень. – С. 39-53. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
1547055
  Троян В.М. Транснаціоналізація акціонерних компаній та її роль у нарощуванні інвестиційного потенціалу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 87-88. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему транснаціоналізації акціонерних компаній та роль її у нарощуванні івестиційного потенціалу і забезпеченні економічної безпеки.
1547056
  Кабо Г.О. Транснаціоналізація банківського капіталу як імператив сучасної інтеграції країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 256-261
1547057
  Трохименко В.І. Транснаціоналізація банківської діяльності: сучасний стан і виклики для України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 117-119. – ISBN 978-966-188-219-4
1547058
  Карлін М. Транснаціоналізація банківської системи України: регіональний аспект / М. Карлін, М. Щегельська // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 22-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1547059
  Косіченко І.І. Транснаціоналізація бізнес-діяльності у форматі детермінант розвитку світового консалтингового бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 : Неосвіченість суспільства як чинник маніпулювання суспільними настроями. – С. 21-26. – ISSN 2222-4459
1547060
  Дейнека Т.А. Транснаціоналізація виробництва та капіталу в контексті вітчизняного економічного розвитку // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 41-46. – (Економічні науки)
1547061
  Ніколаєв Д.Г. Транснаціоналізація господарської діяльності в кінці XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-44. – (Економіка ; вип. 43)


  Розглядаються особливості виникнення та функціонування самостійного транснаціонального капіталу.
1547062
  Щеглюк С.Д. Транснаціоналізація ділової активності у великих містах України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – С. 83-91. – ISSN 2071-4653
1547063
  Герасимчук З.В. Транснаціоналізація економіки регіонів України : теорія, методологія, практика : монографія / Герасимчук Зоряна Вікторівна, Гонта Олена Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2011. – 465, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 441-465. – ISBN 978-966-1532-57-0
1547064
  Поліщук А.Р. Транснаціоналізація економіки: світові тенденції й Україна // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 98-100. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2313-0431
1547065
  Карасьова Н. Транснаціоналізація економічних процесів та її вплив на Україну // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 43-47


  Розглянуто діяльність транснаціональних корпорацій, які є невід’ємними учасниками інтеграційних процесів у світовій економіці і найбільшими інвесторами на міжнародному інвестиційному ринку. Наведені основні напрямки формування національної політики ...
1547066
  Максименко І.А. Транснаціоналізація економічної діяльності корпорації: сучасні тенденції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 129-135.
1547067
   Транснаціоналізація і конкурентний розвиток національних економік: теорія і практика країн, що розвиваються : монографія / [Л.В. Руденко-Сударєва, В.В. Токарь, Ю.В. Ткаченко та ін.] ; за наук. ред. д-ра екон. наук, проф. Лариси Руденко-Сударєвої. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2014. – 567, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-340-565-0


  У пр. № 1728044 напис: З повагою від авторів. Підпис
1547068
  Великоречанін П. Транснаціоналізація інституту громадянства та особливі випадки полігромадянства // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 8 (116). – С. 35-42
1547069
  Ступницький О.І. Транснаціоналізація науково-технічної політики в умовах посилення міжнародної взаємозалежності : Монографія / О.І. Ступницький; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2001. – 243с. – ISBN 966-594-158-5
1547070
  Рогач О. Транснаціоналізація світового господарства та перехідні економіки : Навч. посібник / О. Рогач, О. Шнирков; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 1999. – 302с. – ISBN 966-594-098-8
1547071
  Безуглий В.В. Транснаціоналізація сучасного господарства Євросоюзу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 115-120
1547072
  Ніжейко К.А. Транснаціоналізація українських ІТ-компаній / К.А. Ніжейко, Р.О. Власюк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 40-48. – ISSN 2222-4459
1547073
  Мадяр Р.О. Транснаціоналізація українського бізнесу в глобальній економіці / Р.О. Мадяр, Ю.Б. Кушнір, М.І. Далекорей // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 26-31. – ISSN 2306-6814
1547074
  Батченко Л.В. Транснаціоналізація української економіки - необхідність, зумовлена часом / Л.В. Батченко, А.Є. Жаріков // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 12-17. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1547075
  Пехтик А. Транснаціоналізація як об"єктивна вимога сучасного бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.237-240. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 5)
1547076
  Чу Їн Транснаціональна вища освіта в Китаї: цільові пріоритети, нормативні та організаційні засади // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 8 (112). – С. 263-278. – ISSN 2312-5993
1547077
   Транснаціональна злочинність і національна безпека: необхідність зміни безпекової парадигми України / О.П. Постельжук, Л.І. Валюх, Г.Я. Невинна, Р.Ю. Михальчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 22, листопад. – С. 107-113. – ISSN 2306-6814
1547078
  Лисак К.О. Транснаціональна злочинність як деструктивний мегатренд сучасності в умовах глобалізації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 208-214


  У статті аналізуються особливості трансформаційних тенденцій, пов"язаних із міжнародною організованою злочинністю як соціально-політичним явищем в умовах сучасної глобалізації. Ключові поняття: трансформація, глобалізація, транснаціональна організована ...
1547079
  Борисова Л.В. Транснаціональна злочинність: актуальність проблеми // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 40-43. – ISSN 1727-1584
1547080
  Вербенський М.Г. Транснаціональна злочинність: генезис, сучасні тенденції та перспективи // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 71-76.
1547081
  Козирєва В.П. Транснаціональна неспроможність / В.П. Козирєва, А.П. Гаврилішин // Малий і середній бізнес (право, держава, економіка) : економіко-правовий науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького; Рада по вивченню продуктивних сил НАН України; Укр. спілка підприємців малого та середнього бізнесу. – Дрогобич, 2012. – № 3/4 (50/51). – С. 175-180
1547082
  Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність в Україні: еволюційний аспект // Теоретико-прикладні засади правової науки: сучасний вимір : матеріали наук.-практ. конф., 25 груд. 2014 р., м. Запоріжжя / Громадська орг. "Всеукр. асоц. кримінального права" [та ін.] ; [редкол.: Т.А. Денисова (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : Зеленкевич Л.П., 2014. – С. 109-113. – ISBN 978-966-2456-11-0
1547083
  Скулиш Є.Л. Транснаціональна організована злочинність: проблема визначення та основні ознаки // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2005. – Вип. 30. – С. 444-452. – ISSN 1563-3349
1547084
  Жаровська Г.П. Транснаціональна організована злочинність: стратегічні вектори події // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 240-245. – ISBN 978-617-7220-83-0
1547085
  Гайдуцький І.П. Транснаціональна парадигма сталого низьковуглецевого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 14-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6806
1547086
  Семененко Л.Л. Транснаціональна протидія наркозалежності // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 3 (76). – С. 285-288
1547087
  Предборський В. Транснаціональна тіньова економіка як активний тінізатор націоонального економічного простору // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 159-163.
1547088
  Жаровська Г.П. Транснаціональне злочинне середовище: кримінально-правова та кримінологічна характеристика // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2013. – № 3 (31), спецвипуск. – С. 51-63. – ISSN 1609-0462
1547089
  Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право : міжнар. аспект : монографія / В.В. Попко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 431, [1] c. – До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. - До 185-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Бібліогр.: с. 389-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-973-6


  У пр. № 1746133 напис: Шановному Володимиру Анатолійовичу, зі щирими побажаннями миру та всього найкращого! З повагою, від автора! 16.06.2022 р. Підпис.
1547090
  Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові засади : дис. д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Попко Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 559 арк. – Додатки: арк. 550-559. – Бібліогр.: арк. 498-549
1547091
  Попко В.В. Транснаціональне кримінальне право: міжнародно-правові засади : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.11 / Попко Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1547092
  Конопльова І.О. Транснаціональне співробітництво як інструмент удосконалення управління економічними процесами регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 144-148. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1547093
  Гончаренко О. Транснаціональне торгове право як форма нормативного саморегулювання // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (108). – С. 32-42. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 2616-6100
1547094
  Мальський М.М. Транснаціональний виконавчий процес як підгалузь виконавчого процесу // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 3 (40). – С. 120-125. – ISSN 2413-1342
1547095
  Паніотов Є. Транснаціональний злочин: криміналістичне поняття // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2010. – № 2 (86). – С. 114-119.
1547096
  Заваженко Т.М. Транснаціональний капіталізм, чи особливості постмодерністської епохи за Ф. Джеймісоном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-16. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості постмодернізму та основні його риси крізь призму культурно-філософської концепції одного з найвідоміших культурних критиків сучасності Ф. Джеймісона. In thise article was analized the constitutive features of the ...
1547097
  Фурса Є. Транснаціональний нотаріальний процес: становлення нового напряму науки про нотаріат // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 246-260. – ISSN 1026-9932
1547098
  Левківський В.М. Транснаціональний характер діяльності ТНК: світовий досвід та українські реалії // Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління : збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2014. – С. 14-22. – (Сер. 1 "Економіка" ; вип. 3 (23)). – ISSN 2218-2934(Print),2225-5508(Onlin
1547099
  Денисова С.П. Транснаціональний характер комп"ютерного жаргону // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 247-252. – (Бібліотека Інституту філології)
1547100
  Лімборський І. Транснаціональний Шекспір і вестернізований менталітет початку XXI ст. // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2015. – № 8 (656). – С. 80-86. – ISSN 0236-1477
1547101
  Шевченко В.Ю. Транснаціональні альянси та глобальна конкуренція // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-41. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядаються напрями та форми транснаціоналізації світової економіки.
1547102
  Клюско Л.А. Транснаціональні банки: позитивний вплив і негативні наслідки для національних банківських систем : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 257-264 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1547103
  Скулиш Н.Є. Транснаціональні злочинні організації: поняття, структура, стан // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 120-124. – (Правознавство ; Вип. 282)
1547104
  Немировська О.В. Транснаціональні компанії та регулювання трансферного ціноутворення в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 4 (53). – С. 265-272. – ISSN 2309-1533
1547105
  Баторшина А.Ф. Транснаціональні корпорації - основні рушійні сили сучасної світової економічної системи / А.Ф. Баторшина, Д.В. Малащук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 2 (55). – С. 44-50
1547106
  Шабліна Я.В. Транснаціональні корпорації - ядро інноваційного розвитку національної економіки // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / КиївЦНТЕІ Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8. – С. 22-28
1547107
  Шкурат І. Транснаціональні корпорації -рушійні сили глобалізації // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 344-352
1547108
   Транснаціональні корпорації : Навчальний посібник. – Київ : Таксон, 2001. – 304с. – (("Modus vivendi")). – ISBN 966-7128-30-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1547109
  Поцелуйко А.А. Транснаціональні корпорації : (аналітико-статистична інформація) / А.А. Поцелуйко; МОіНУ; УкрІНТЕІ. – Київ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип.5. – 2002. – 32с.
1547110
  Руденко Л. Транснаціональні корпорації : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Лариса Руденко; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 227с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-589-1
1547111
   Транснаціональні корпорації : особливості інвестиційної діяльності. Навчальний посібник / С.О. Якубовський, Ю.Г. Козак, О.В. Савчук, Н.С. та ін. Логвінова; Якубовський С.О., Козак Ю.Г., Савчук О.В., Логвінова Н.С. та ін.; За ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, О.В. Савчука. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 488с. – ISBN 966-364-287-4
1547112
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації : підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.І. Рогач ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 400с. – ISBN 978-966-439-128-0
1547113
   Транснаціональні корпорації : навч. посібник / Войтко С.В. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 207, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник: с. 197-200. – Бібліогр.: с. 180-184. – ISBN 978-966-622-804-1
1547114
  Семененко Т.М. Транснаціональні корпорації в конкурентному бізнес-середовищі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 5 (156). – С. 162-169
1547115
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації в світовій економіці : монографія / О.І. Рогач ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 176 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 169-175. – ISBN 966-594-682-X
1547116
  Воронкова Т.Є. Транснаціональні корпорації в системі глобальної економіки: стан та проблеми / Т.Є. Воронкова, К.В. Хівренко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 112-115. – ISSN 2306-6806
1547117
  Бондарчук В.В. Транснаціональні корпорації в теорії фірми Джона Кеннета Гелбрейта / В.В. Бондарчук, А.В. Рабошук // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 136-141. – (Серія : Економічні науки ; вип. 1 (75)). – ISSN 1728-4236
1547118
  Смирнов І.Г. Транснаціональні корпорації в туризмі: галузеві та регіональні особливості / І.Г. Смирнов, В.В. Головко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 3-14 : рис. – Бібліогр.: 6 назв.
1547119
  Вовк І.А. Транснаціональні корпорації і горизонтальний вимір верховенства права // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 73-75. – ISBN 978-966-285-568-5
1547120
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації і економічне зростання країн, що розвиваються : Автореф. дис. ... д-ра єкон. наук : 08.05.03 / Рогач О. І.; КУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. віднос. – Київ, 1995. – 40 с.
1547121
  Рогач Олександр Ігорович Транснаціональні корпорації і економічне зростання країн, що розвиваються : Дис... докт. екон.наук: 08.05.03 / Рогач Олександр Ігорович; КУ ім. Т. Шевченка. Інст. міжнародних відносин. – Київ, 1995. – 423л. – Бібліогр.:л.406-426
1547122
  Прохорова Марина Едуардівна Транснаціональні корпорації та екологічні аспекти економічного зростання приймаючих країн : Дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Прохорова Марина Едуардівна ; КУ. – Київ, 2000. – 229 л. – Бібліогр.: л. 192-204
1547123
  Прохорова Марина Едуардівна Транснаціональні корпорації та екологічні аспекти економічного зростання приймаючих країн : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.05.01 / Прохорова М. Е.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1547124
  Рогач О. Транснаціональні корпорації та економічне зростання: : Навчальний посібник / О. Рогач; Унів. ім. Тараса Шевченка. Інст. міжнародних відносин. – К., 1997. – 144с.
1547125
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / Олександр Рогач, Валентина Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 255, [1] с. : іл., табл. – Рез. англ., нім. – Бібліогр.: с. 220-234. – ISBN 978-611-01-0679-5
1547126
  Рогач О.І. Транснаціональні корпорації та експорт нових індустріальних країн Азії : монографія / Олександр Рогач, Валентина Косьміна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 255, [1] с. : іл., табл. – Зміст, резюме парал. укр., англ, нім. мовами. – Бібліогр.: с. 220-234. – ISBN 978-611-01-0953-6
1547127
  Сорока І.Б. Транснаціональні корпорації та їхня роль у процесі активізації міжнародної інтеграції // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 9 (99). – С. 35-41. – ISSN 1993-6788
1547128
  Шнипко О. Транснаціональні корпорації та проблеми транснаціоналізації українського ринку // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 58-62. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISSN 1810-3944
1547129
  Макарчук К.О. Транснаціональні корпорації та транснаціональні банки як суб"єкти міжнародного бізнесу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 41-45. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1547130
  Крисюк Р.В. Транснаціональні корпорації у процесі міжнародного руху капіталу // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 130-134
1547131
  Пехник А.В. Транснаціональні корпорації у реаліях сучасного міжнародного бізнесу / А.В. Пехник, Ю.І. Присяжнюк // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 82-90. – (Серія: Економічні науки ; вип. 51). – ISSN 2306-4420
1547132
  Нікітіна Т.А. Транснаціональні корпорації як провідна форма концентрації капіталу в умовах глобалізації // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 19-26
1547133
  Сталінська Г.О. Транснаціональні корпорації як прояв глобалізації та багатосторонньої взаємодії країн // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 45-47. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто взаємопереплетення рівнів глобалізаційних процесів (макрорівня, мікрорівня та мезорівня) та на прикладі компанії "Procter & Gamble" доведено, що транснаціональні корпорації є проявом глобалізації та багатосторонньої взаємодії країн на всіх ...
1547134
  Безрукова Н.В. Транснаціональні корпорації як рушійні сили та джерело суперечностей економічної глобалізації // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 60-63. – (Економічні науки)
1547135
  Смирнов І.Г. Транснаціональні корпорації: географічний та геоекологічний аспекти діяльності : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоекології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 272-281 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0868-6939
1547136
  Залогіна М.М. Транснаціональні корпорації: їх вплив на розвиток національної економічної системи // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 266-268. – ISBN 978-617-7069-02-6
1547137
  Лімонова Е.М. Транснаціональні корпорації: основні етапи розвитку та регулювання їхньої діяльності в умовах глобалізації / Е.М. Лімонова, К.С. Архіпова // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 93-101. – (Економічні науки ; № 1 (16)). – ISSN 2074-5362
1547138
   Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Якубовський С.О. [та ін.] ; за ред. С.О. Якубовського, Ю.Г. Козака, Н.С. Логвінової. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 334 с., [138] с. : іл., табл. + Додатки: с. 335-471. – Бібліогр.: с. 324-334. – ISBN 978-611-01-0189-9
1547139
  Волошко Н.О. Транснаціональні корпорації: теоретико-методологічні основи організації діяльності в умовах глобалізації економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 7, липень. – С. 110-113. – ISSN 2306-6806
1547140
  Філашкін В. Транснаціональні способи вчинення торгівлі людьми // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 100-103
1547141
  Опейда З. Транснаціональні субсидії: останні тенденції права ЄС // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 серпня (№ 16). – С. 14-15
1547142
  Чирич О. Транснаціональні та офшорні компанії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 123-131. – ISSN 0132-1331
1547143
  Чирич О. Транснаціональні та офшорні компанії // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 3. – С. 114-119. – ISSN 0132-1331
1547144
  Олійник В.В. Транснаціональні теоретичні конструкти післядипломної освіти / В.В. Олійник, Г.О. Штомпель // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 59-65. – ISSN 2078-1016


  Систематизовано концепти для кращого розуміння вітчизняних особливостей постдипломної підготовки та впровадження нового Закону України "Про вищу освіту".
1547145
  Сухоруков А. Транснацоналізація економіки та економічна безпека // Євроатлантикінформ : науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-38.
1547146
  Портной М.А. Трансокеанские партнерства - новый этап мирового интеграционного процесса // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 8 (560). – С. 73-84. – ISSN 0321-2068


  "Транстихоокеанское и Трансатлантическое торговое и инвестиционное партнёрства представляют новый этап в развитии мирового интеграционного процесса. Как бы к ним ни относились аналитики, эти соглашения являются неизбежным новым этапом в развитии ...
1547147
  Браїлко Ю.І. Трансонімізація топоніма "Чорнобиль" в українському поетичному дискурсі
1547148
  Браїлко Ю. Трансонімізація топоніма "Чорнобиль" в українському поетичному дискурсі // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 1 (51). – С. 61-74. – ISSN 0320-3077


  Проаналізовано явище трансонімізації топоніма Чорнобиль в українському узусі та поетичному дискурсі. Доведено, що від нього за традиційною метонімічною моделлю “місце [місто] події ^ подія” утворений омонімічний хрононім, зокрема такий його різновид, ...
1547149
  Скляренко О.М. Трансономастична конверсія антропонімів // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 195-206. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1547150
   Трансопорт во втором пятилетии.. – М-л, 1932. – 250с.
1547151
  Лаптева Д.Г. Транспарантные номограммы и их применение к номографированию уравнений с несколькими комлексными переменными. / Д.Г. Лаптева, Г.С. Хованский. – М., 1991. – 45с.
1547152
  Романчукевич В. Транспарентість як один із найважливіших принципів діяльності Національного банку Чехії : міжнародні банківські зв"язки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 60-63 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв
1547153
  Грищенко Надія Транспарентність влади: нема патриціїв - нема васалів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41
1547154
  Грищенко Надія Транспарентність влади: нема патриціїв - нема васалів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 40-41
1547155
  Слободянюк О.В. Транспарентність діяльності страховиків та її вплив на розвиток страхового ринку // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 3 (31). – С. 176-192. – ISSN 2413-9998
1547156
  Івченко В.В. Транспарентність звітної інформації як запорука сталого розвитку корпоративних структур // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 184-190. – ISSN 2222-4459
1547157
  Тихомирова Є.Б. Транспарентність і відкритість діяльності влади та шляхи її забезпечення в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
1547158
  Бульбенюк С.С. Транспарентність і конкурентність в умовах демократичного транзиту в сучасній Україні // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Теремко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (5). – С. 263-276. – ISSN 2518-7546
1547159
  Дерій Ж.В. Транспарентність інноваційної діяльності як необхідна умова існування та розвитку харчової промисловості України / Ж.В. Дерій, Н.В. Завгородня // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 264-267. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1547160
  Білоцька І.А. Транспарентність корпоративного сектору як передумова результативності бізнесу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6814
1547161
  Мельник Н. Транспарентність обліку як складова сприятливості ведення бізнесу в Україні // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 4. – С. 10-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв.
1547162
  Наливайко Л. Транспарентність публічної влади: вітчизняний і зарубіжний досвід / Л. Наливайко, Чепік-Трегубенко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 6. – С. 148-156. – ISSN 1026-9932
1547163
  Бохан А. Транспарентність ринкової статусності екологічної дипломатії // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Савельєв Є. ; редкол.: Айзен. Р., Борсекова К., Віталішова К. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Т. 16, № 4 (63), жовтень - грудень. – C. 504-519. – ISSN 1684-906Х
1547164
  Калюжна Н.Г. Транспарентність торговельно-економічного співробітництва держав: сутність та атрибути / Н.Г. Калюжна, С В. Яковченко
1547165
  Калюжна Н.Г. Транспарентність торговельно-економічного співробітництва держав: сутність та атрибути / Н.Г. Калюжна, В.С. Яковченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 2 (36). – С.16-23. – ISSN 2222-0712
1547166
  Головіна Д.В. Транспарентність управлінської звітності як основа прийняття ефективних рішень / Д.В. Головіна, В.В. Куріленко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 7/8 (206/207). – С. 15-21
1547167
  Візіренко С.В. Транспарентність фінансової звітності як запорука інформаційного забезпечення стейкхолдерів / С.В. Візіренко, А.М. Незнамова // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 4 (45). – С. 136-141. – ISSN 2308-1988
1547168
  Романчукевич В. Транспарентність Центрального банку та оцінка його комунікацій з питань монетарної політики / В. Романчукевич, О. Лиманська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто методи оцінки транспарентності центральних банків та здійснено її аналіз для Національного банку України із використанням індексного методу. Подано результати кількісного аналізу розкриття інформації Національного банку України, центральних ...
1547169
  Вавженчук С.Я. Транспарентність юридичної природи договору довічного утримання // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган вищого господарського суду України / Вищ. госп. суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 78-81
1547170
  Мельник О.В. Транспарентність як засада організації та діяльності прокуратури // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 17 (30). – С. 114-118. – ISSN 2519-2353
1547171
  Єсімов С.С. Транспарентність як принцип діяльності органів публічного управління в умовах використання інформаційних технологій / С.С. Єсімов, В.А. Бондаренко // Соціально-правові студії : науково-аналітичний журнал / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; М-во внутр. справ України ; М-во освіти і науки України ; редкол.: Балинська О., Франчук В., Наконечна Н. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1. – С. 42-49
1547172
  Терещук Г. Транспарентність як явище та вимога публічно-владної діяльності // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Галянтич М.К., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2 (18). – С. 83-88. – ISSN 2524-0129
1547173
  Шабанова Ю.А. Трансперсональная метафизика мастера Экхарта : в контексте развития европейской философии / Шабанова Ю.А.; МОНУ; Нац. горный ун-т. – Днепропетровск : Национальный горный университет, 2005. – 238с. – ISBN 966-350-013-1
1547174
  Морозов А.Ю. Трансперсональний досвід як відповідь на виклики нігілізму: європейський контекст / А.Ю. Морозов, М.М. Рогожа // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (9). – С. 27-37. – ISSN 2616-9967


  Приділено увагу питанню духовності як екзистенційної налаштованості людини на священну таємницю буття. Будучи трансцендентною, царина священного в акті епіфанії проявляється у різноманітних символічних формах особистісного досвіду. Стверджується, що ...
1547175
  Цветкова Н.Н. Транспирация и ее значение в жизни растений / Н.Н. Цветкова. – Л., 1962. – 160с.
1547176
  Цветкова Н.Н. Транспирация и ее значение в жизни растений / Н.Н. Цветкова. – Л., 1966. – 187с.
1547177
  Паутова В.Н. Транспирация растений лесных и степных сообществ на Большом Ушканьем острове (оз.Байкал). : Автореф... Канд.биол.наук: 03.094 / Паутова В.Н.; Иркут.гсо.ун-т. – Иркутск, 1970. – 16л.
1547178
  Михаэлис З. Транспирация яровой пшеницы в связи с минеральным питанием в разные стадии развития. : Автореф... канд. биол.наук: / Михаэлис З.; Мин. с.-х. СССР. Лен. с.-х. ин-т. – Пушкин, 1964. – 17л.
1547179
  Маянский Н Д. Трансплантационная болезнь / Н Д. Маянский, Д.Р. Каулен. – Новосибирск, 1978. – 256с.
1547180
  Радзиховская Р.М. Трансплантационный и специфический противоопухолевый иммунитет / Р.М. Радзиховская. – Москва, 1965. – 192 с.
1547181
   Трансплантационный иммунитет. – Киев : Наукова думка, 1978. – 208с.
1547182
  Петров Р.В. Трансплантационный иммунитет и радиационные химеры / Р.В. Петров, Ю. Зарецкая. – Москва : Атомиздат, 1965. – 232с.
1547183
  Лыокене Г.П. Трансплантация кожи у сельскохозяйственных животных. : Автореф... канд. вет.наук: / Лыокене Г.П.; Эстон. с.-х. акад. Каф. хирургии и акушерства. – Тарту, 1961. – 24л.
1547184
  Пахкадзе Г.А. Трансплантация органов и синтетические эндопротезы / Г.А. Пахкадзе, Коноплицкая Ксения. – К, 1986. – 49с.
1547185
  Кренке Н.П. Трансплантация растений / Н.П. Кренке. – Москва : Наука, 1966. – 336с.
1547186
  Іщенко В. Трансплантація в законі // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)
1547187
  Пюрик В.П. Трансплантація кісткового мозку при лікуванні пародонтиту і кісткових порушень щелеп. : Автореф... Докора мед.наук: 14.00.21 / Пюрик В.П.; Івано-Фаранк.ін-т. – К, 1993. – 35л.
1547188
  Оліник Ю.В. Трансплантація клітин кордової крові в комплексному лікуванні хворих з хронічними трофічними виразками венозної етіології : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Оліник Юрій Васильович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова". – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1547189
  Кобза І. Трансплантація органів в Україні - історія в особистостях та подіях / І. Кобза, В. Чоп"як, Р. Жук // Праці Наукового товариства ім. Шевченка : український науково-практичний журнал / Наукове товариство ім. Шевченка. Лікарська комісія. – Львів, 2018. – Т. 52, № 1 : Медичні науки. – С. 25-32. – ISSN 1563-3950


  Про Є.Г. Черняхівського, одного з організаторів в 1907 р. Природ.-лікарської. секції Українського Наукового Студентського Товариства Університету Св. Володимира .На засіданні Тов-ва 23.05.1913 доповів про першу в Україні трансплантацію нирки, що ...
1547190
  Остопарченко Л. Трансплантація органів в Україні: що зміниться // Юридична газета. – Київ, 2022. – 18 січня (№ 1)


  "Президент підписав Закон "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють питання трансплантації анатомічних матеріалів людині" №1967-ІХ".
1547191
  Пішта В.І. Трансплантація органів та інших анатомічних матеріалів людині: релігійно-етичний аспект // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 417-422. – ISBN 978-617-7404-86-5
1547192
  Мусієнко А. Трансплантація органів та тканин. Проблемні аспекти правового регулювання в Україні // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 5. – С.84-88
1547193
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-
№ 1 (01). – 2020. – 141, [1] c. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1547194
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
№ 1 (02). – 2021. – 122 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1547195
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
№ 2 (03). – 2021. – 112 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1547196
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
Т. 3, № 1. – 2022. – 100 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1547197
   Трансплантація та штучні органи / Держ. закл. "Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти М-ва охорони здоров"я України", Дер. установа "Нац. ін-т серцево-судинної хірургії ім. М.М. Амосова Нац. акад. мед. наук України, ТОВ "Професійні вид. Східна Європа" ; голов. ред. Никоненко О.С. – Київ : Професійні видання Східна Європа, 2018-. – ISSN 2788-4740
Т. 3, № 2. – 2022. – 110 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1547198
  Гель А. Трансплантація. Новації законодавця у цій сфері: перший погляд // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 30-31 серпня (№ 30/31)
1547199
  Бабич О. Трансплантація: правове регулювання та механізми реалізації в Україні // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 16-17
1547200
  Гель А. Трансплантація: чергові новації, або Роздуми про якість вітчизняного нормотворення // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2020. – 22 травня - 4 червня (№ 20/21). – С. 20-21. – ISSN 1992-9277
1547201
  Богомолець О. Трансплантологія в Україні відстала від світу на цілу епоху // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 12-18 травня (№ 17). – С. 1, 12


  "Через політичні ігрища в парламенті досі не прийнято закон про "Про застосування трансплантації анатомічних матеріалів людині", який врятує життя тисячам українців. Законопроект пройшов усі експертні етапи, він відповідає найкращим світовим зразкам. ...
1547202
  Лупашина И.С. Транспляция с фортрана на машинах с малым объемом оперативной памяти. 71/3 : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 010 / Лупашина И.С.; Объед. ин-т ядерных исслед. Лаборат. вычислит. техники и автоматизации. – Дубна, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1547203
  Городенська К. Транспозитори синтаксичної сфери: порівняльна характеристика // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (63). – С. 3-14. – ISSN 1682-3540
1547204
  Мирсеитова Сапаргуль Сламбаевна Транспозиция вопросительных предложений в современном английском языке : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Мирсеитова Сапаргуль Сламбаевна; Московский гос. лингвист. ун-т. – М., 1991. – 22л.
1547205
  Лю Ди Транспозиция деепричастий в аспекте их перевода на китайский язык // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 73-81. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385
1547206
  Ким О.М. Транспозиция на уровне частей речи и явление омонимии в современном русском языке : Автореф... д-ра филол.наук: 10.02.01 / Ким О.М.; Ташкентск. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1978. – 44л.
1547207
  Сколова Г.Г. Транспозиция прилагательных и существительных / Г.Г. Сколова. – М., 1973. – 175с.
1547208
  Соколова Г.Г. Транспозиция прилагательных и существительных в современном французском языке и особенности их стилистического использования : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Соколова Г.Г. ; 1 Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1966. – 20 с.
1547209
  Лебідь А. Транспозиції поняття "істина" в аналітиці мовних конструкцій: Л. Вітгенштайн та Дж. Остін // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 35-39. – (Серія "Філософія" ; вип. 13). – ISBN 966-7631-79-6
1547210
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 16, кн. 1. – С. 329-332. – (Бібліотека Інституту філології)
1547211
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1547212
  Недбайло К.М. Транспозиції частин мови в перекладі з англійської мови на українську (на матеріалі художніх текстів) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Недбайло К.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 212л. + Додатки : л.208-212. – Бібліогр. : л.183-207
1547213
  Огринчук О. Транспозиційний потенціал особових форм у поетичних творах М. Бажана та І. Драча / Олександра Огринчук // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 211-216. – ISSN 0320-3077
1547214
  Петров Р.А. Транспозиція "acquis" Європейського Союзу у правові системи третіх країн : монографія / Р.А. Петров. – Київ : Істина, 2012. – 356, [1] с. – Бібліогр.: с. 288-321 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8909-81-8
1547215
  Недбайло К.М. Транспозиція іменних частин мови у перекладі художніх текстів з англійської мови українською // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 9-13. – (Бібліотека Інституту філології)
1547216
  Ковбаско Ю.Г. Транспозиція як тип граматичної взаємодії між частинами мови // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 170-174
1547217
  Ігнатенко М.Г. Транспорт : характеристика сучасного господарства / М.Г. Ігнатенко, О.Я. Каспрук // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 18. – С. 107-109
1547218
  Гершанович В.Н. Транспорт аминокислот, полипептидов и органических кислот у бактерий / В.Н. Гершанович. – Москва : Медецина, 1977. – 184 с.
1547219
  Курсанов А.Л. Транспорт ассимиляторов в растении / А.Л. Курсанов. – Москва : Юридическая литература, 1976. – 646с.
1547220
  Ковалев И.В. Транспорт в Великой Отечественной войне / И.В. Ковалев. – М, 1981. – 480с.
1547221
  Белинский А.Ю. Транспорт в градостроительном освоении Севера : [обзор] / Белинский А.Ю., Фурен В.М. ; Гос. ком-т по гражд. строит. и архитектуре при Госстрое СССР ; Центр науч.-тех. информации по гражд. строит. и архитектуре. – Москва : [б. и.], 1975. – 45 с. – Библиогр.: с. 43-44. – (Серия "Градостроительство")
1547222
  Фролов А Транспорт в каменно-угольной промышленности. / А Фролов. – М-Л-Грозный, 1935. – 80с.
1547223
  Николаев Д.С. Транспорт в международных экономических отношениях / Д.С. Николаев. – Москва, 1984. – 206с.
1547224
  Рудницкий А.М. Транспорт в планировке города / А.М. Рудницкий. – Киев, 1976. – 100 с.
1547225
  Черепанов В.А. Транспорт в планировке городов / В.А. Черепанов. – 2-е изд., доп. – Москва, 1981. – 215 с.
1547226
  Гасанов М.А. Транспорт в региональном народнохозяйственном комплексе / М.А. Гасанов. – Москва : Наука, 1989. – 92с.
1547227
  Баталов А.Л. Транспорт в современной Индии / А.Л. Баталов ; АН СССР, Ин-т народов Азии. – Москва : Изд-во Вост. лит., 1961. – 232 с.
1547228
  Бугроменко В.Н. Транспорт в территориальных системах / В.Н. Бугроменко ; отв. ред. Г.А. Гольц ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Тихоокеан. ин-т географии. – Москва : Наука, 1987. – 110, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 106-111
1547229
  Волинець О.О. Транспорт в туризмі: переваги та недоліки авіаційних і автобусних перевезень в європейському напрямку // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 14-17. – ISSN 2304-5809
1547230
  Милославский Є.І. Транспорт в українській п"ятирічці / Є.І. Милославский. – Х., 1930. – 52с.
1547231
   Транспорт веществ и биоэлектрогенез у растений. – Горький, 1983. – 84с.
1547232
   Транспорт веществ у растений в связи с метаболизмом и биофизическими процессами. – Горький
Вып. 8. – 1977
1547233
   Транспорт во внешней торговле СССР.. – М, 1977. – 358с.
1547234
   Транспорт во втором пятилетии.. – М-Л, 1933. – 200с.
1547235
   Транспорт во втором пятилетии.. – М-Л, 1933. – 275с.
1547236
   Транспорт води та електролітів через епітелій товстої кишки щурів після антибіотикотерапії з азитроміцином / Т. Червінська, М. Козьякова, Л. Закордонець, Г. Толстанова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 51-52. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Встановлено порушення транспортної функції епітелію товстої кишки щурів після 5-денного введення антибіотика групи макролідів азитроміцину. Показано підвищення абсорбції води, іонів натрію та хлору і зменшення секреції іонів калію в експериментах на ...
1547237
   Транспорт води через епітелій товстої кишки щурів за дії антибіотику цефтріаксону / Т. Довбинчук, Т. Берегова, Г. Толстанова, Л. Закордонець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 29-33. – (Біологія ; вип. 3 (68)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив антибіотику цефтріаксону на транспорт води через епітелій товстої кишки щурів, в залежності від терміну введення та дози препарату, за використання методу перфузії ізольованої ділянки кишки in situ. В дозі 50 мг / кг / добу, ...
1547238
  Наточин Ю.В. Транспорт воды и натрия в осморегулирующих органах : Автореф... докт. биол.наук: / Наточин Ю.В.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1967. – 35л.
1547239
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 1 : Транспорт по листу. – 1940. – С. 159-162
1547240
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 2 : Транспорт по стеблю. – 1940. – С. 253-256
1547241
  Чейлахян М.Х. Транспорт гормонов цветения по различным органам растения / М.Х. Чейлахян
ч. 3 : Транспорт по корню. – 1940. – С. 374-377
1547242
  Бронер Д.Л. Транспорт города : (статистический очерк) / Д.Л. Бронер. – Москва : Статистика, 1975. – 64 с. : ил. – (Статистика для всех)
1547243
  Яворський Юрій Транспорт для туризму. Як можливо? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 4, липень - серпень. – С. 62-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1547244
  Халмурадов А.Г. Транспорт жирорастворимых витаминов / А.Г. Халмурадов. – Киев, 1980. – 213с.
1547245
  Суворов О.Ю. Транспорт заряду в тонкоплівкових надпровідних гетероструктурах MoRe-Si(W)-MoRe з гібридним бар"єром із напівпровідника з нанокластерами металу : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Суворов Олександр Юрійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1547246
   Транспорт и городская среда. – Москва, 1978. – 162 с.
1547247
  Образцов В.Н. Транспорт и его будущее / В.Н. Образцов. – Москва-Ленинград : Издательство АН СССР, 1948. – 103 с.
1547248
   Транспорт и защита окружающей среды.. – М, 1979. – 95с.
1547249
   Транспорт и инженерное оборудование городов. – Киев, 1964. – 100 с.
1547250
  Сернова Н.В. Транспорт и межотраслевой баланс. : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Сернова Н.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 22л.
1547251
  Заблоцкий Г.А. Транспорт и модели планировочной структуры города / Г.А. Заблоцкий. – Москва, 1973. – 48 с.
1547252
   Транспорт и народное хозяйство.. – М. – 112с.
1547253
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1923. – 100с.
1547254
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1923. – 83с.
1547255
   Транспорт и народное хозяйство.. – М, 1924. – 164с.
1547256
  Аксенов И.Я. Транспорт и охрана окружающей среды / И.Я. Аксенов, В.И. Аксенов. – Москва : Транспорт, 1986. – 175 с.
1547257
   Транспорт и перевозки в торговле.. – М, 1959. – 623с.
1547258
   Транспорт и планировка городов. – Киев, 1963. – 62 с.
1547259
  Новаковский М. Транспорт и проектирование центра города / М. Новаковский. – Москва, 1978. – 201 с.
1547260
  Хануков Е.Д. Транспорт и размещение производства. : Автореф... Доктора экон.наук: / Хануков Е.Д.; МПС СССР.Моск.трансп.-экон.ин-т. – М, 1955. – 32л.
1547261
   Транспорт и расселение. – Киев, 1967. – 73 с.
1547262
  Гольц Г.А. Транспорт и расселение. / Г.А. Гольц. – Москва : Наука, 1981. – 247с.
1547263
  Хачатуров Т.С. Транспорт и связь в СССР / Т.С. Хачатуров. – Москва, 1952. – 48с.
1547264
  Хачатуров Т.С. Транспорт и связь в СССР / Т.С. Хачатуров. – М, 1953. – 48с.
1547265
   Транспорт и связь СССР : Статистический сборник. – Москва, 1957. – 260с.
1547266
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1936. – 64с.
1547267
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1967. – 332с.
1547268
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1972. – 320с.
1547269
   Транспорт и связь СССР.. – М, 1990. – 238с.
1547270
  Олейник Я.Б. Транспорт и связь Украины / Я.Б. Олейник, А.В. Степаненко // География, 1996. – №37
1547271
  Артамонов Д.С. Транспорт и торговля по восточной границе СССР / Артамонов Д.С. – Москва : Транспечать НКПС, 1928. – 296 с.
1547272
  Волотовский И.Д. Транспорт ионов в фоторецепторной клетке / И.Д. Волотовский, В.И. Ховратович, Л.А. Баранова. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 219 с. – ISBN 5-343-00565-9
1547273
  Марахова И.И. Транспорт ионов и пролиферация клетов в культуре : Автореф... наук: 03.00.17 / Марахова И.И.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1988. – 50л.
1547274
  Кларксон Д.Т. Транспорт ионов и структура растительной клетки / Д.Т. Кларксон. – Москва, 1978. – 368 с.
1547275
  Кулене В В. Транспорт ионов и энергетическое сопряжение в митохондриальной мембране : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Кулене В.В; МГУ, 1970. – 17л.
1547276
  Сысуев В.А. Транспорт ионов кальция в клетки фитопатогенного гриба Phytophora infestans (Mont.) de Bary. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Сысуев В.А.; АН СССР. Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов. – Пущино-на-Оке, 1979. – 23л.
1547277
  Лейкин Юрий Наумович Транспорт ионов кальция в митохондриях печени : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Лейкин Юрий Наумович; МГУ. Биолого-почвен. фак-т. – М., 1972. – 24л.
1547278
  Веренинов А.А. Транспорт ионов у клеток в культуре / А.А. Веренинов, И.И. Марахова. – Ленинград : Наука, 1986. – 292 с. – Парал. тит. арк. англ. мовою
1547279
  Веренинов А.А. Транспорт ионов через клеточную мембрану : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Веренинов А.А.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1979. – 38л.
1547280
  Веренинов А.А. Транспорт ионов через клеточную мембрану. Анализ потоков / А.А. Веренинов; АН СССР; Ин-т цитологии; Отв. ред.: А.С.Трошин. – Ленинград : Наука, 1978. – 286 с.
1547281
  Мадяр Р.О. Транспорт і зв"язок регіону у зовнішній торгівлі в умовах транскордонного співробітництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 39-42 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1547282
  Студенников Т.В. Транспорт і зв`язок України в семирічці / Т.В. Студенников. – К, 1960. – 104с.
1547283
  Коценко К.Ф. Транспорт і його вивчення в курсі географії : Посібник для вчителів / К.Ф. Коценко. – Київ : Радянська школа, 1983. – 168с.
1547284
  Машкевич С. Транспорт і розвиток міста: історія трамвайної лінії Київ - Пуща-Водиця / Стефан Машкевич // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 22-32


  Стаття присвячена історії трамвайної лінії Київ - Пуща-Водиця як частинi історії дачного селища Пуща-Водиця під Києвом. Показано, що до середини минулого століття розвиток трамвайного сполучення і розвиток самого селища були тісно взаємопов"язані і, ...
1547285
  Рейцен Є. Транспорт і туризм Києва / Є. Рейцен, Н. Кучеренко // Другі києвознавчі читання: історія та етнокультура : до 100-річчя Української революції 1917-1921 рр. : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : [Київ, 29 берез.2017 р.] / Києвознавчі читання. – Київ : Фоліант, 2017. – С. 286-292. – ISBN 978-617-7399-06-2
1547286
   Транспорт к третьему году пятилетки. – Москва, 1931. – 61с.
1547287
  Костерин С.А. Транспорт кальция в гладких мышцах / С.А. Костерин. – Киев : Наукова думка, 1990. – 213с.
1547288
  Капля Александр Андреевич Транспорт кальция в миометрии крольчих при различных фоункциональных состояниях матки : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Капля Александр Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 24 с.
1547289
  Курский М.Д. Транспорт кальция и функция гладких мышц / М.Д. Курский, Е.Т. Михайленко, А.Н. Федоров. – Киев : Наукова думка, 1981. – 170с.
1547290
  Хижняк С.В. Транспорт кальция мембранами саркоплазматического ретикулума скелетных мышц кролика на ранних этапах лучевого воздействия : автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Хижняк Светлана Владимировна ; Акад наук УССР, Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1989. – 19 с. – Библиогр.: 12 назв.
1547291
  Гринюс Л.Л. Транспорт макромолекул у бактерий. / Л.Л. Гринюс. – Москва : Наука, 1986. – 240 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 580 назв.
1547292
  Бочаров В.И. Транспорт на сверхпроводящих магнитах / В.И. Бочаров, И.В. Салли, В.А. Дзензерский ; отв. ред. Ю.А. Бахвалов, Сев.-Кавк. науч. центр высш. шк. – Ростов-на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1988. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-147 (62 назв.). – ISBN 5-7507-0053-4
1547293
  Степанова Н.Н. Транспорт наносов в нестационарном русловом потоке : Автореф... Канд.техн.наук: 11.00.07 / Степанова Н.Н.; АН СССР.ин-т водных проблем. – М, 1988. – 22л.
1547294
  Бреслер В.М. Транспорт органических кислот через плазматические мембраны дифференцированных эпителиальных слоев у позвоночных / В.М. Бреслер, А.А. Никифоров ; АН СССР, Ин-т эволюц. физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова. – Ленинград : Наука : Ленинградское отд-ние, 1981. – 203 с. – Библиогр.: с. 185-202
1547295
  Кондрахин В.А. Транспорт освободившихся стран / В.А. Кондрахин. – М, 1989. – 122с.
1547296
   Транспорт питательных веществ и продуктивность растений. – Киев : Наукова думка, 1974. – 192 с.
1547297
  Брылов С.А. Транспорт при геологоразведочных работах / С.А. Брылов, Л.Г. Грабчак. – Москва : Недра, 1970. – 184 с. – Библиогр.: с. 182
1547298
  Брылов С.А. Транспорт при геологоразведочных работах / С.А. Брылов, Л.Г. Грабчак, О.Б. Чистяков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 209 с. : ил. – Библиогр.: с. 207 (9 назв.)
1547299
  Грабчак Л.Г. Транспорт при геологоразведочных работах / Л.Г. Грабчак. – Москва, 1992. – 206с.
1547300
  Гуляр С.А. Транспорт респираторных газов при адаптации человека к гипербарии / С.А. Гуляр. – Киев : Наукова думка, 1988. – 291с.
1547301
  Лысенко Ю.Я. Транспорт республики в двенадцатой пятилетке / Ю.Я. Лысенко, В.Н. Гурнак. – Киев : Техніка, 1986. – 199с.
1547302
  Букін В.І. Транспорт республіки в умовах перебудови / В. І. Букін. – Киев : Знання, 1989. – 44, [1] с. – (Серія 3. Економіка: наука управління, практика ; 12)
1547303
  Бордун І.Ю. Транспорт Розточчя в контексті рекреаційного розвитку регіону / І.Ю. Бордун, В.С. Грицевич // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 77-83 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 44). – ISSN 2410-7360
1547304
  Васильев Н. Транспорт России в войне 1914-1918 гг. / Н. Васильев. – Москва, 1939. – 260с.
1547305
  Никольский Н.Н. Транспорт сахаров через клеточные мембраны. / Н.Н. Никольский, А.С. Трошин. – Л, 1973. – 222с.
1547306
  Августынюк А. Транспорт Советской державы : восстановление и развитие транспорта в послевоен. сталинской пятилетке : [для сред. и ст. возраста] / А. Августынюк, В. Вахман. – Москва ; Ленинград : Детгиз, 1950. – 104 с., 1 л. портр. : портр., ил.
1547307
  Махмудов Э.Р. Транспорт Современного Афганистана. Некоторые экон. проблемы. / Э.Р. Махмудов. – М., 1983. – 168с.
1547308
  Веселов В.Т. Транспорт современной Турции / В.Т. Веселов. – Москва, 1969. – 144с.
1547309
   Транспорт СССР. – Москва, 1961. – 760с.
1547310
   Транспорт СССР : Итоги за пятьдесят лет и перспективы развития. – Москва : Транспорт, 1967. – 324 с.
1547311
  Маркова А.Н. Транспорт СССР и основные этапы его развития / А.Н. Маркова. – Москва : Наука, 1977. – 232с.
1547312
   Транспорт СССР.. – М, 1960. – 540с.
1547313
  Шанина В.А. Транспорт стран СЭВ: Пути интенсификации / В.А. Шанина. – М., 1988. – 101с.
1547314
   Транспорт Страны Советов.. – М, 1987. – 310с.
1547315
  Кругляк Ю.О. Транспорт тепла фононами в узагальненій моделі Ландауера–Датта–Лундстрома / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 2. – С. 16-35. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій транспортної моделі Ландауера-Датта-Лундстрома побудовано узагальнену модель переносу тепла фононами. Аналогічно до фермівського вікна електронної ...
1547316
  Лукаш Малец Транспорт у відносинах Україна - ЄС. Перспективи розвитку // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [54]
1547317
  Малец Лукаш Транспорт у відностнах Україна - ЄС. Перспективи розвитку // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. [54]
1547318
  Ходжаев С.М. Транспорт Узбекистана / С.М. Ходжаев. – Ташкент, 1961. – 203с.
1547319
  Захаров А.Г. Транспорт Украины / А.Г. Захаров. – К., 1974. – 46с.
1547320
  Милославский Є.І. Транспорт України в завершальному році п"ятирічки / Є.І. Милославский. – Х., 1932. – 47с.
1547321
  Зведенюк П. Транспорт України в новій п"ятирічці / П. Зведенюк. – Київ, 1947. – 76с.
1547322
   Транспорт України у 2-ій п"ятирічці. – Х., 1932. – с.
1547323
   Транспорт України у 2-ій п"ятирічці.. – Х, 1932. – 60с.
1547324
  Воблий В.К. Транспорт УРСР / В.К. Воблий. – Київ, 1945. – 207-221с.
1547325
  Милославский Є.І. Транспорт УРСР на третьому році п"ятирічки / Є.І. Милославский. – Х., 1931. – 44с.
1547326
  Столяров Є.В. Транспорт фотонів у одновимірних хвилеводах та неадіабатична молекулярна динаміка : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Столяров Євген Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 25 назв
1547327
  Рубин А.Б. Транспорт электронов в биологических системах / А.Б. Рубин, В.П. Шинкарев. – Москва : Наука, 1984. – 319с.
1547328
  Каневский В.И. Транспорт энергии при рассеянии света на золотом наноцилиндре / В.И. Каневский, В.С. Сидоренко // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – Вип. № 4 (116). – С. 37-43. – ISSN 2412-9070
1547329
  Демский Ф Э. Транспорт, пассажир, право / Ф Э. Демский, . – К., 1987. – 48с.
1547330
  Мани Л. Транспорт, энергетика и будущее / Л. Мани. – М., 1987. – 155с.
1547331
  Капля Александр Андреевич Транспорт. кальция в миометрии крольчих при различных функциональных состояниях. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.04 / Капля Александр Андреевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 129л. – Бібліогр.:л.105-129
1547332
  Максимов В.Б. Транспорт. Пособие по практике устной речи для студ. пед. ин-тов / В.Б. Максимов. – М.-Л., 1966. – 103с.
1547333
  Воробьев-Обухов Алексей Транспорт: долгий путь из пункта А в пункт Б // Вокруг света : украинское издание: ежемесячный научно-популярный журнал: юбилейный номер / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2011. – № 12 (2855) : 1891-2011. Полтора века удивительных открытий. – С. 78-81 : фото
1547334
  Данченко В. Транспорт: що необхідно знати при організації міжнародних перевезень // Податкове планування : Журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2006. – № 11. – С. 65-75
1547335
   Транспортабельные и облегченные установки для бурения разведочных и эксплуатационных скважин умельшенного и малого диаметра в СССР и за рубежем. – Москва, 1962. – 76с.
1547336
  Якубайтис Э.А. Транспортаня сеть / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1979. – 53с.
1547337
   Транспортирование документации и печатных изданий в библиотеках.. – М, 1979. – 99с.
1547338
   Транспортирование квадратной матрицы. – Москва, 1965. – 4с.
1547339
   Транспортирование прямоугольной матрицы. – Москва, 1965. – 4 с. – (Библиотека программ для ЭВМ. Раздел IV. Общематематический ; вып. 4-18)
1547340
  Лещинский Н.И. Транспортирование радиоактивных веществ / Н.И. Лещинский. – Москва, 1962. – 195 с.
1547341
  Зайцев С.С. Транспортировка данных в сетях ЭВМ / С.С. Зайцев. – Москва, 1985. – 128с.
1547342
  Седых С.Н. Транспортировка интенсивных электронных пучков в протяженных каналах сложной структуры при помощи магнитных периодических фокусирующих систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.20 / Седых С.Н.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1994. – 20л.
1547343
  Норакидзе Н.М. Транспортировка книг, документов и почтовой корреспонденции : Литература на русском и иностранных языках за 1961 - 1967 (I кв.) гг. / Н.М. Норакидзе. – Москва, 1967. – 90 с.
1547344
  Бенфорд А. Транспортировка пучков заряженных частиц : пер. с англ. / А. Бенфорд ; пер. с англ. И.Л. Коренева, Л.А. Юдина. – Москва : Атомиздат, 1969. – 240 с.
1547345
  Мешков И.Н. Транспортировка пучков заряженных частиц / И.Н. Мешков. – Новосибирск : ИЯФ, 1991. – 217 с.
1547346
  Матвєєва А.В. Транспортна безпека держави як складова національної транспортної політики // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, А.В. Анісімова, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (19). – С. 30-35. – ISSN 2311-4894
1547347
  Івах Я. Транспортна геологістика з точки зору обороноздатності України / Я. Івах, М. Сеньків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 40-43. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано транспортну інфраструктуру України, зокрема, залізничну, автомобільну, авіаційну та морську, з точки зору військової логістики. Обґрунтовано вплив розвитку транспортної геологістики, і зокрема транспортної інфраструктури, на рівень ...
1547348
  Пилипець О.В. Транспортна доступність історико-культурних об"єктів міста Чернівці, як чинник розвитку екскурсійного туризму (на прикладі вірменської церкві) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 299-302
1547349
  Дідовик В.А. Транспортна задача в економіко-географічному аналізі // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 24-30. – Бібліогр.: 3 назви
1547350
  Цегелик Г.Г. Транспортна задача лінійного програмування / Г.Г. Цегелик. – Львів, 1979. – 79с.
1547351
  Іксанов О.М. Транспортна задача, її властивості та методи розв"язування (курс "Дослідження операцій") : навчальний посібник / О.М. Іксанов., В.І. Шевченко ; КНУТШ. – Київ : ТВіМС, 2010. – 85 с. + Додаток: с. 79-82. – Бібліогр.: с. 83-84
1547352
  Карпов В.М. Транспортна інфраструктура в зовнішньоекономічній діяльності України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 10 (137). – С. 98-104
1547353
  Фоменко Г.Р. Транспортна інфраструктура і проблеми міст // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 177-185. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1547354
  Дзюбак К.М. Транспортна інфраструктура та ефективність сільськогосподарського землекористування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 5, березень. – С. 44-51 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6792
1547355
  Малиш Н.А. Транспортна інфраструктура України в умовах імплементації Угоди про асоціацію з ЄС // XIV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002) "Розвиток.. : тези доп. учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2016. – С. 146-149. – ISBN 978-617-571-127-9
1547356
  Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 6 (595). – С. 50-58. – ISSN 0131-775Х
1547357
  Прейгер Д. Транспортна інфраструктура України: стан і проблеми посткризового розвитку // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 5 (594). – С. 23-31. – ISSN 0131-775Х
1547358
  Гороховська К.В. Транспортна інфраструктура як елемент розвитку транскордонного співробітництва в Україні // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 789. – С. 16-20. – (Економіка ; вип. 789). – ISSN 2519-240Х
1547359
  Терещенко О. Транспортна кампанія // Юридична практика : газета українських юристів. – Київ, 2021. – 23 березня (№ 11/12) : Банкрутство. – С. 19
1547360
  Смирнов І.Г. Транспортна логістика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.Г. Смирнов, Т.В. Косарева. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 224 с. – ISBN 978-966-364-723-4
1547361
  Запотоцький С. Транспортна логістика: основні виклики для України / С. Запотоцький, В. Паренюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-47. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  В статті проаналізовано загальні засади розвитку транспортної логістики в Україні. Означено основні чинники, що визначають логістичну діяльність та впливають на вибір виду транспорту. Проведено аналіз перевезення вантажів за видами транспорту, та ...
1547362
  Пилипець О.В. Транспортна мережа, як чинник розвитку туризму (на прикладі міста Чернівці) // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 219-222
1547363
  Кузьмін П.В. Транспортна однорідність України та ЄС, як чинник створення зони вільної торгівлі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 104, (ч. 2). – С. 88-92


  В сучасних умовах Україна позиціонує себе, як транзитна держава, через яку проходять основні транспортні потоки до Європи. Реалізація геоекономічного потенціалу нашої держави може бути зумовлена потужною транспортною інфраструктурою та сприятливим ...
1547364
  Майстер Андрій Транспортна освоєність території Волинської області // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 188-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2076-1333
1547365
  Паппас С. Транспортна політика Європейського Союзу : Навч. посібник / С. Паппас. – Київ, 2004. – 80с. – На тит. листі назва проекту "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". – (Право ЕС ; Книга №18)
1547366
  Чужиков В. Транспортна політика ЄС: соціальний аспект // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 43-47
1547367
   Транспортна політика України та її наближення до норм Європейського Союзу / [Сирийчик Т. та ін. ; за ред. та під керівн. М. Свєнчіцкі] ; Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки. – Київ : Аналітично-дорадчий центр Блакитної стрічки, 2010. – 102 с. : табл., схеми + Додатки: с. 75-100
1547368
  Голуб Г.С. Транспортна система Волинської області в контексті териториальної організації життєдіяльності населення // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 171-174
1547369
  Зуб Я.О. Транспортна стратегія України в контексті розвитку європейської транспортної інфраструктури / Я.О. Зуб, Ю.Г. Супрун // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 182-184
1547370
  Мельник Н Д. Транспортная авиация ВВС в Великой Отечественной войне. : Автореф... канд.ист.наук: 571 / Мельник Д.Н,; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 22л.
1547371
  Арикайнен А.И. Транспортная артерия Советской Арктики / А.И. Арикайнен ; отв. ред. Е.И. Толстиков ; АН СССР. – Москва : Наука, 1984. – 192 с. – (Наука и технический прогресс)
1547372
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством потребителей / С.О. Мащенко, Аль-Саммараи Мохаммед Саад Ибрахим // XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 108-109. – ISBN 978-966-8725-10-4
1547373
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством путей сообщения / С.О. Мащенко, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим // Вісник Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2015. – С. 91-96. – (Серія "Технічні науки" ; № 1). – ISSN 2306-4412
1547374
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечетким множеством целей / С.О. Мащенко, А.М. Саад // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 154-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409
1547375
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечеткими множествами поставщиков и потребителей / С.О. Мащенко, Аль-Саммарраи Мохаммед Саад Ибрахим // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 1 (115). – С. 39-53. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1547376
  Мащенко С.О. Транспортная задача с нечеткими множествами пунктов отправления и потребления / С.О. Мащенко, Аль Саммараи Мохаммед Саад Ибрахим // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 133-134. – ISBN 978-966-8725-10-4
1547377
  Ланге Э.Г. Транспортная и распределительная задача дробного программирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.008 / Ланге Э.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та матем. – Новосибирск, 1972. – 16л.
1547378
  Кабаджа Е.А. Транспортная инфраструктура нефтяной промышленности России : География. Хозяйство России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 12-21 : Табл. – ISSN 0016-7207
1547379
  Дубовик В.О. Транспортная сеть стран Южной Америки // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – С. 48-62. – ISSN 0444-748Х
1547380
  Дубовик В.О. Транспортная сеть стран Южной Америки // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 5. – С. 39-55. – ISSN 0444-748Х
1547381
  Краевый А.Д. Транспортная система в региональном агропромышленном комплексе (экономико-географическое исследование на примере Черкасской области УССР) : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Краевый А.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 16л.
1547382
  Краевый Александр Дмитриевич Транспортная система в региональном агропромышленном комплексе (экономико-географическое исследование на примере Черкасской области УССР) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Краевый Александр Дмитриевич; АН УССР Ин-т геофизики. – К, 1985. – 225л. – Бібліогр.:л.170-186
1547383
   Транспортная система городов различной величины. – Киев, 1974. – 108 с.
1547384
  Олейник Я.Б. Транспортная система и экономико-географическое положение / Я.Б. Олейник, Н.И. Корольова // Киевский пригородный агропромышленный комплекс: совершенствование структуры и территориальной организации
1547385
  Черкасов А.И. Транспортная система Канадского севера // Соединенные Штаты Америки и Канада : научно-информационный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т США и Канады. – Москва, 1984. – № 4 (42) : Президент и конгресс в год выборов. Расстановка сил в Канаде по вопросу об отношениях с СССР. Рациональное использование мясного и молочного сырья. Другие материалы о политике и хозяйстве стран Северной Америки. – С. 91-107
1547386
   Транспортная система региона. – Київ : Наукова думка, 1989. – 205с.
1547387
  Цветов Ю.М. Транспортная система УССР и координация работы различных видов транспорта / Ю.М. Цветов. – К., 1974. – 48с.
1547388
  Лебедев Е.П. Транспортная статистика / Е.П. Лебедев. – Москва, 1953. – 336с.
1547389
  Крылов П.М. Транспортная уязвимость населения России в начале ХХI в. / П.М. Крылов // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 26-35 : табл. – Библиогр.: с. 34-35. – (Географическая ; № 1). – ISSN 0373-2444
1547390
  Орлов Б.Н. Транспортная функция белков крови и ее молекулярные механизмы / Б.Н. Орлов, В.Ф. Киреева. – Горький, 1980. – 92с.
1547391
  Креховецький В.В. Транспортне забезпечення адміністративних районів Івано-Франківської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 10. – С. 135-140 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1547392
  Яковчук О.В. Транспортне забезпечення туризму в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 120-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1547393
  Довженко Є.В. Транспортне законодавство як комплексна галузь національного законодавства України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 93-100
1547394
   Транспортне иа енергетичне співробітництво України з Угорською Республікою: особливості сучасного етапу / С. Пирожков, Д. Прейгер, В. Омельченко, Р. Лапшин // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 19-33. – ISSN 1562-0905
1547395
  Тацій Ольга Сергіївна Транспортне обслуговування пішоходних зон міських центрів великих і більших міст України : Автореф... кандид. техн.наук: 18.00.04 / Тацій Ольга Сергіївна; Київ. держ. технічний ун-тет будівництва і архітектури. – К., 1994. – 22л.
1547396
  Шульженко Ф.П. Транспортне право : навчальний посібник / Ф.П. Шульженко, О.О. Гайдулін, Р.С. Кундрик ; МОНУ ; Київський нац. економ. ун-т. – Київ : КНЕУ, 2005. – 244с. – ISBN 966-574-748-7
1547397
  Корнієнко П.С. Транспортне право та висвітлення його становлення у правовій літературі кінця XIX - початку XX ст. // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 20-24
1547398
   Транспортне право України : Навчальний посібник / Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський, С.Е. Демський, А.В. ; За Мілашевич, Ред. Гіжевського заг., Е.Ф. Демського, Е Демський; МОНУ. Ін-тут економ. в права "Крок"; За заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф.Демського. – Київ : Юрінком Інтер, 2002. – 416с. – ISBN 966-667-035-6
1547399
  Булгакова І.В. Транспортне право України : академічний курс : підручник для вищ. навч. закладів / І.В. Булгакова, О.В. Клепікова. – Київ : Ін Юре, 2005. – 536 с. – ISBN 966-313-247-7
1547400
   Транспортне право України : підручник для студ. вищих навчальних закладів / Шелухін М.Л. [ та ін. ] ; за ред. М.Л. Шелухіна ; МОНУ. – Київ : Ін Юре, 2008. – 896с. – ISBN 978-966-313-398-0
1547401
   Транспортне право України : навчальний посібник / Демський Е.Ф., Іжевський В.К., Демський С.Е., Мілашевич А.В.; МОНУ; Ун-т економіки та права "Крок"; [ за заг. ред. В.К. Іжевського, Е.Ф. Демського ]. – Київ : Атіка, 2008. – 292с. – ISBN 978-966-326-276-5
1547402
  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підручник / [В.К. Гіжевський, Е.Ф. Демський, А.В. Мілашевич] ; М-во освіти і науки України, Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Атіка, 2010. – 198, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-176 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-388-5
1547403
  Булгакова І.В. Транспортне право України : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / І.В. Булгакова, О.В. Клепікова ; М-во освіти і науки України. – Київ : Прецедент, 2011. – 344 с. – Бібліогр.: с. 341-344. – ISBN 978-966-520-152-6
1547404
  Гіжевський В.К. Транспортне право України : підручник [для студ. юрид. спец. вищих навч. закладів] / [Гіжевський В.К., Демський Е.Ф., Мілашевич А.В.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Укр. ; Ун-т економіки та права "Крок". – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Атіка, 2012. – 330, [2] с. : табл. – Додатки: с. 184. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-326-430-1
1547405
  Клепікова О.В. Транспортне право України як підгалузь господарського права // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2 (12). – С. 134-141. – ISSN 2227-796X


  In the article the issues regarding the place and role of transport law in the law system are investigated. We have summarized the scientific views about the character of transport law relations. In particular, it is stated that the legal definition of ...
1547406
  Матвєєва А.В. Транспортне право України. Загальна частина : навч. посібник / А.В. Матвєєва ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків : Юрайт, 2021. – 148 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 132-139. – ISBN 978-617-7450-27-5
1547407
  Бармашина Л.М. Транспортний аспект проблеми формування безперешкодного середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 5-13 : рис. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 2077-3455
1547408
  Жарких Ю.С. Транспортний і квантовий часи релаксації двовимірних електронів у МДН-структурах на кремнії / Ю.С. Жарких, С.В. Лисоченко, О.В. Третяк // Український фізичний журнал, 2003. – № 5
1547409
  Безуглий В.В. Транспортний комплекс Європейського Союзу: формування, сучасний стан і перспективи співпраці з Україною // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 59. – С. 199-215
1547410
  Рибчук А.В. Транспортний комплекс національної економіки як динамічна система / А.В. Рибчук, Ю.М. Пантюк, В.В. Титар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 48-52. – ISSN 2306-6814
1547411
  Лимарь Т.В. Транспортний комплекс Полтавської області і основні напрями вдосконалення його територіальної організації : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Лимарь Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 190 арк. – Додатки: арк. 170-190. – Бібліогр.: арк. 147-169
1547412
  Лимарь Т.В. Транспортний комплекс Полтавської області і основні напрями вдосконалення його територіальної організації : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лимарь Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1547413
  Чобаль Л.Ю. Транспортний комплекс України: структурні зміни та тенденції розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 139-150. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1547414
  Матвєєва А.В. Транспортний коридор : правова природа, зміст, види та учасники (комплексне дослідження) : монографія / А.В. Матвєєва ; Н.-д. ін-т прав. забезп. інновац. розвитку Нац. акад. прав. наук України. – Харків : ФІНН, 2011. – 201, [3] с. – Бібліогр.: с. 181-202 та в підрядк. прим. – (Бібліотека Юриста). – ISBN 978-966-8030-48-2
1547415
  Міщенко А. Транспортний коридор як організаційно-правова форма спеціального правового режиму // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 167-175. – ISSN 1993-0909
1547416
  Війтев Ю. Транспортний податок. проблемні питання законодавства і практики // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.117-120
1547417
  Гурнак В.М. Транспортний потік республіки / В.М. Гурнак. – К., 1986. – 49с.
1547418
  Желіховська М.В. Транспортний сектор України: проблеми та перспективи розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 4, т. 3). – ISSN 2226-9150


  Досліджено тенденції розвитку транспортного комплексу України, проблеми та перспективи подальшого розвитку. Здійснено комплекний аналіз стану галузі. Значну увагу приділено питанням стабілізації та оптимізації функціонування транспортного комплексу за ...
1547419
  Іванечко Н. Транспортний шеринг: маркетингові аспекти / Н. Іванечко, О. Борисяк, І. Леонова // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1 (99), січень - березень. – С. 55-65. – ISSN 2786-4537
1547420
  Овєчкіна О.А. Транспортні витрати підприємств харчової промисловості у контексті логістичних підходів / О.А. Овєчкіна, О.В. Фомічова // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 103-110. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1547421
  Кузьмін П. Транспортні витрати як чинник динаміки міжнародної торгівлі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 284-288. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333


  Досліджено сучасні теорії міжнародної торгівлі. Проблематикою впливу різноманітних чинників на міжнародну торгілю займались докт. екон. наук, проф.КНУТШ А.С. Філіпенко, І.І. Дахно, Л.Г. Мельник та інші.
1547422
  Палмовський Т. Транспортні вузли у транспортному коридорі Гданськ-Одеса // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2004. – С. 176-190. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 11)
1547423
  Христюк М.М. Транспортні вузли України, їх класифікація та розміщення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 69-75. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 0868-6965
1547424
  Гавриленко О. Транспортні геотехсистеми як фактор втрати біорізноманіття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-40. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено прояви негативного впливу геотехсистем (ГТС) транспортного призначення на природне середовище та визначено шляхи мінімізації й запобігання цьому впливові. Визначено фрагментацію навколишнього простору як найбільш негативний серед усіх видів ...
1547425
  Парфьонова Т.О. Транспортні задачі комбінарного типу, їх властивості та розв"язування : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01. / Парфьонова Т.А. ; НАНУ, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1547426
  Пустовалов С.Ж. Транспортні засоби в поховальному обряді населення півдня України епохи бронзи // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 212-222. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  З’ясовано призначення транспортних засобів, які використовувалися в поховальних обрядах населення епохи ранньої бронзи півдня України. Загалом відомо понад 250 транспортних засобів з поховань ямної та катакомбної спільнот. Реконструкції, виконані О. М. ...
1547427
  Кіщак І.Т. Транспортні коридори в системі транскордонного співробітництва України / І.Т. Кіщак, С.П. Шевчук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 23-30. – ISSN 2308-6912


  У статті розкрито роль транспортних коридорів у розвитку транскордонного співробітництва регіонів України в умовах активізації євроінтеграційних процесів. Висвітлено проблеми співробітництва у рамках єврорегіонів, міжнародних організацій та асоціацій, ...
1547428
  Таш"ян Р. Транспортні організаційні договори // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого. – Харків, 2015. – № 1 (80). – С. 82-91. – ISSN 1993-0909
1547429
  Скрипник В. Транспортні послуги в системі об"єктів цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5 (291). – С. 50-55. – ISSN 2663-5313
1547430
  Харсун Л.Г. Транспортні послуги в умовах глобалізації світових товарних ринків // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 65-69
1547431
  Кондратюк К.М. Транспортні послуги та напрями їх покращення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 131-134.
1547432
  Погорелов О.Є. Транспортні процеси в твердому тілі в нерівноважних умовах збудження термічним імпульсом : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Погорелов Олександр Євгенович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назв.
1547433
   Транспортні системи гірничих підприємств : навч. посібник для здобувачів вищ. освіти, які навч. за спец. "Гірництво" / З.Р. Маланчук, В.Я. Корнієнко, В.С. Сорока, О.Ю. Васильчук ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного гос-ва та природокористування України. – Рівне : НУВГП, 2018. – 190, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-190. – ISBN 978-966-327-412-6
1547434
  Кругляк Ю.О. Транспортні явища в графені в узагальненій моделі Ландауера – Датта – Лундстрома / Ю.О. Кругляк, М.В. Стріха // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 13, № 3. – С. 5-29. – ISSN 1815-7459


  У методичній статті, розрахованій на науковців, викладачів та студентів вищої школи, з позицій концепції "знизу/вгору" узагальненої транспортної моделі Ландауера - Датта - Лундстрома обговорюються такі характеристики графену, як густина електронних ...
1547435
  Бадамбазар М. Транспортно-географическое районирование Монгольской Народной Республики в связи с развитием автомобильного транспорта : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.03 / Бадамбазар М.; МВССО РСФСР Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1974. – 25л.
1547436
  Ярошевич М. Транспортно-географічне положення як чинник формування східноєвропейського газового хабу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-72. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Східноєвропейський газовий хаб - один із найбільш масштабних енергетичних проектів, який здатен лібералізувати ринок природного газу, інтегрувати українську газотранспортну систему в загальноєвропейську систему газопроводів та забезпечити ...
1547437
  Пащенко Ю.Є. Транспортно-дорожній комплекс України в процесах міжнародної інтеграції : Монографія / Ю.Є. Пащенко, О.І. Никифорук; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2008. – 192с. – ISBN 978-966-340-257-4
1547438
  Скульбашевська В.Б. Транспортно-економічні зв"язки у хімічній промисловості Південно-Західного економічного району СРСР : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 75-80
1547439
  Баженова Є.О. Транспортно-експедиторська діяльність в Україні // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 7-10. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1547440
  Саакадзе Л.В. Транспортно-инфраструктурные проекты Китая: вызовы для США / Л.В. Саакадзе, А.С. Билоконь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 28-32


  У статті представлений аналіз транспортно-інфракструктурних проектів Китаю в умовах глобального панування США. Розглянуто транспортно-комунікаційні нововедення у Китаї та їхня ефективність у контексті міжнародної нестабільності.
1547441
  Яцюта О. Транспортно-логістична система України в умовах європейської інтеграції // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (86). – С. 89-99. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1547442
  Попова Н.В. Транспортно-логістична система: дефініція та складові // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 169-174. – ISSN 2222-4459
1547443
  Кулик В.А. Транспортно-логістичний кластер: формування, функціонування, аналіз діяльності : монографія / В.А. Кулик, О.В. Онищенко. – Кременчук : Кременчуцька міська друкарня, 2016. – 226 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 208-224. – ISBN 978-617-641-045-4
1547444
  Смирнов І. Транспортно-логістичний розвиток Емірату Дубай: проблеми територіальної організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 8-11. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розкрито досвід Дубаю в розвитку та територіальній організації транспортно-логістичної інфраструктури, зокрема в будівництві найбільшого аеропорту світу "Джебель-Алі" та Дубайського логістичного містечка. Розглянуто вибір місця розміщення останнього з ...
1547445
  Дунська А.Р. Транспортно-логістичні кластери як напрямок розвитку зовнішньоекономічної діяльності України / А.Р. Дунська, О.В. Хомич // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – С. 55-59. – ISSN 2222-4459
1547446
  Вергун В.А. Транспортно-логістичні мережі країн східноєвропейського економічного простору: тенденції, проблеми та перспективи : монографія / В.А. Вергун, О.І. Ступницький, М.А. Дашкуєв ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 205, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-175. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-9725-30-1
1547447
  Егоров В.А. Транспортно-накопительные системы для ГПС / В.А. Егоров. – Ленинград, 1989. – 292 с.
1547448
  Сыч Е.Н. Транспортно-производственные комплексы: формирование и развитие : монография / АН УССР ; Южный научный центр ; Е.Н. Сыч ; [отв. ред. В.Т. Корж]. – Київ : Наукова думка, 1991. – 144 с. – ISBN 5-12-002187-5
1547449
  Сыч Е.Н. Транспортно-производственные системы: развитие и функционирование. / Е.Н. Сыч. – К., 1986. – 166с.
1547450
  Удовиченко В.В. Транспортно-селитебний ландшафтно-планувальний каркас території Лівобережної України: теоретико-методологічні, методичні та практичні аспекти дослідження // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (85). – С. 28-36. – ISSN 0868-6939
1547451
  Хахлюк А.М. Транспортно-транзитна складова економічної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 63-66
1547452
  Молдустанов Т. Транспортно-экономические связи Киргизии и перспективы их развития. : Автореф... канд. экон.наук: / Молдустанов Т.; АН СССР. Ин-т экономики. – М., 1965. – 20л.
1547453
  Мартынов В.Л. Транспортно-экономические связи Петербурга-Петрограда-Ленинграда: ретроспективный географический анализ : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 5. – С. 9-14 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7207
1547454
   Транспортно-экономические связи СССР.. – М, 1965. – 172с.
1547455
  Клыкова В.П. Транспортно-экономические связи Таджикистана и развитие транспортной сети республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Клыкова В.П.; АН ТаджССР. НИИ экономики. – Душанбе, 1967. – 34л.
1547456
  Андреев В.К. Транспортно-экспедиционное обслуживание : правовые вопросы / В.К. Андреев. – Москва : Юридическая литература, 1977. – 71 с. – (Хоз. руководитель о законодательстве)
1547457
  Брухис Г.Е. Транспортно экспедиционный договор / Г.Е. Брухис. – Москва : Морской транспорт, 1957. – 120 с.
1547458
   Транспортное законодательство : (Цивилистич. и хоз.-правовой аспекты): Библиогр. пособие. – Красноярск : Изд-во Краснояр. ун-та, 1987. – 173с.
1547459
  Лузгин С.Ф. Транспортное значение Днепра и его притоков / С.Ф. Лузгин. – Минск, 1932. – 23с.
1547460
  Зеркалов Д.В. Транспортное обеспечение международной торговли : сравочник / Д.В. Зеркалов. – Киев : Дакор; КНТ, 2007. – 628с. – (Внешнеэкономическая деятельность). – ISBN 978-966-373-243-5
1547461
   Транспортное обслуживание торгово-оптовых баз.. – К, 1985. – 112с.
1547462
  Андреев В.К. Транспортное право : учеб. пособие / В.К. Андреев ; Калининград. гос. ун-т. – Калинин : КГУ, 1977. – 84 с.
1547463
   Транспортное право Украины. – Харків : Консум, 1998. – 495с. – ISBN 966-7124-23-1
1547464
  Тарасов М.А. Транспортное право. / М.А. Тарасов. – Ростов-на-Дону, 1968. – 236с.
1547465
  Сатармина Светлана Транспортные артерии российского туризма : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 10. – С. 16-19 : Фото
1547466
  Чекалин С.В. Транспортные космические системы. / С.В. Чекалин. – М, 1990. – 63с.
1547467
  Нефедов П.П. Транспортные методы в аналитической химии полимеров / П.П. Нефедов, П.Н. Лавренко. – Ленинград : Химия, 1979. – 232 с.
1547468
  Романович А.Н. Транспортные правонарушения / А.Н. Романович. – Минск, 1984. – 126с.
1547469
  Коробеев И А. Транспортные правонарушения : квалификация и ответственность / И А. Коробеев, . – М, 1990. – 127 с.
1547470
  Алексеев Н.С. Транспортные преступления / Н.С. Алексеев. – Ленинград, 1957. – 147с.
1547471
  Алексеев Н.С. Транспортные преступления / Н.С. Алексеев. – Ленинград, 1957. – 147с.
1547472
  Даниэльбек В.В. Транспортные преступления по советскому уколовному законодательству : Автореф... канд. юрид.наук: / Даниэльбек В.В.; ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 9 с.
1547473
   Транспортные приспособления на сахарных заводах : (пер. с нем.). – Киев : Тип. Р.К. Лубковского, 1908. – 19 с. : ил. – Отд. оттиск: Приложение к Вестнику сахарной промышленности. 1908, № 44
1547474
  Баркова Е.А. и др. Транспортные проблемы групповых систем населенных мест / Е.А. Баркова и др. – Москва : [Б. и.], 1979. – 64 с.
1547475
  Мусаев Б.С. Транспортные расходы в торговле Азербайджанской потребительской кооперации и пути их дальнейшего снижения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Мусаев Б.С.; Ком.высш.и сред.образования Совета Министров АзССР.Азерб.гос.ун-т. – Баку, 1963. – 23л.
1547476
   Транспортные рибонуклеиновые кислоты : Некоторые аспекты структуры и функции. – Киев : Наукова думка, 1976. – 219 с.
1547477
  Родовичюс Г.А. Транспортные рибонуклеиновые кислоты и аминоацил-тРНК синтезы печени кроликов при экспериментальном инфаркте миокарда : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Родовичюс Г. А. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 18 с.
1547478
  Коваленко М.И. Транспортные рибонуклеиновые кислоты ретикулоцитов кролика. : Автореф... канд. биол.наук: / Коваленко М.И.; АН УССР. Ин-тут биохимии. – К., 1967. – 17л.
1547479
  Демидов С.В. Транспортные РНК и аминоацил-тРНК-синтетазы печени кроликов в онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Демидов С. В.; АН УССР, Ин-т биохим. – К., 1980. – 23л.
1547480
  Яремчук Анна Дмитриевна Транспортные РНК: аминоацил-тРНК-синтетазы и их высокомолекулярные комплексы в регенерирующей печени крыс : автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.03 / Яремчук Анна Дмитриевна ; Ин-т молекул. биологии и генетики АН УССР. – Киев, 1984. – 20 с.
1547481
  Булавин Л.А. Транспортные свойства растворителя в полимерных сетках кремнийорганических гелей. / Л.А. Булавин, В.Б. Иваницкий // Тезисы докл. Теплофизич. конф. СНГ


  Освещаются основные направления усиления социальной ориентаци экономического развития в ХII пятилетке и долгосрочной перспективе. Раскрывается взаимодействие экономических и социальных факторов прогресса производительных сил и производственных ...
1547482
  Ставничий Ю.А. Транспортные системы городов / Ю.А. Ставничий. – Москва, 1990. – 219 с.
1547483
   Транспортные системы городов и зон их влияния, 1987. – 103с.
1547484
   Транспортные схемы крупных городов УССР. – Москва, 1968. – 86 с.
1547485
  Новиков О.А. Транспортные тарифы / О.А. Новиков, С.В. Переверзва. – Л., 1987. – 83с.
1547486
  Шалягин В.Н. Транспортные транспортно-технологические средства повышения проходимости / В.Н. Шалягин. – М., 1986. – 255с.
1547487
   Транспортные узлы капиталистических стран. – Москва, 1962. – 320с.
1547488
   Транспортные устройства и склады.. – Тагил, 1970. – 32с.
1547489
  Иоэльсон Е.Б. Транспортные холодильные установки / Е.Б. Иоэльсон. – М.-Л, 1935. – 316с.
1547490
   Транспортный бизнес на пути к глобализации // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 2 (39). – С. 86-88 : фото
1547491
  Словин Л.С. Транспортный вариант : повести и рассказы / Л.С. Словин. – Кишинев : Лумина, 1988. – 728 с. – ISBN 5-372-00220-4
1547492
  Булгакова И.В. Транспортный железнодорожный договор как правовая форма отношений, связанных с перегрузкой грузов железнодорожным транспортом // Актуальные проблемы гражданского права : научный журнал : сборник научных трудов / Учрежд. образов. Федерации профсоюзов Беларуси "Междунар. ун-т "МИТСО" ; Центр частноправовых исследов. ; НИИ трудовых и социал. отношений. – Минск, 2015. – № 1 (5). – С. 22-26. – ISSN 2306-255X
1547493
  Жуков Е.А. Транспортный комплекс в структуре народного хозяйства : (вопросы теории и практики) / Е.А. Жуков ; отв. ред. А.Н. Маркова ; АН СССР, Ин-т экономики. – Москва : Наука, 1990. – 160, [1] с.
1547494
  Бутин И.А. Транспортный комплекс социалистической экономики / И.А. Бутин, Н.Г. Калинин, В.С. Мокров. – Москва : МГУ, 1984. – 187 с.
1547495
  Ротанов С.В. Транспортный протокол класса О для локальных вычислительных сетей / С.В. Ротанов, Д.В. Куцевалов. – Рига
ч. 1. – 1985. – 47с.
1547496
  Ротанов С.В. Транспортный протокол класса О для локальных вычислительных сетей / С.В. Ротанов, Д.В. Куцевалов. – Рига
ч. 2. – 1985. – 55с.
1547497
  Антонов А. Транспортування завихореною течією часточок зависі / А. Антонов, О. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 49-53. – (Математика. Механіка ; Вип. 15/16). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто деякі частинні задачі про транспортування завихореною течією часточок придонної мулистої або піщаної зависі. In the article some problems about transportation by a vortex fluid flow of particles of sand or slurry suspension are ...
1547498
  Антонова В. Транспортування завихореною течією часточок зависі у куті / В. Антонова, О. Зайцев // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 95-98. – (Математика. Механіка ; Вип. 19/20). – ISSN 1728-3817


  У роботі розглянуто частинна задачаі про транспортування завихореною течією часточок придонної ілістої або піщаної зависі у кути. In the article some problem about transportation by a vortex fluid flow of particles of sand or slurry suspension in area ...
1547499
  Бойко О.Е. Трансрегіональне співробітництво Луганської області з граничними областями Російської Федерації в галузі туризму / О.Е. Бойко, А.В. Рюміна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 71-77. – Бібліогр.: 10 назв.
1547500
  Кравчук В.М. Трансректальна біопсія під ультразвуковим наведенням із використанням еластографії зсувної хвилі в диференційній діагностиці хронічного простатиту та новоутворень передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Кравчук Вадим Миколайович ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1547501
  Гальчинський А. Трансринкові трансформації // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-12. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1547502
  Уварова С. Транссексуализм как феномен современности // Психоаналіз : часопис / Укр. Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології". – Київ, 2016. – № 1 (19), ювілейний вип. : Міжнародному інституту глибинної психології 15 років. – С. 92-96. – ISSN 2307-3195
1547503
  Уварова С. Транссексуализм как феномен современности // Психоаналіз : часопис / Міжнар. ін-т глибинної психології ; редкол.: Уварова С.Г., Бреусенко-Кузнєцов О.А., Вісковатова Т.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (22). – С. 133-137. – ISSN 2307-3195
1547504
  Залужная Д.В. Транссибирская магистраль (ее прошлое и настоящее. Исторический очерк / Д.В. Залужная. – Москва, 1980. – 288с.
1547505
  Адабашьян А.А. Транссибирский экспресс : повесть / Александр Адабашьян, Никита Михалков. – Москва : Воениздат, 1981. – 152 с. – (Военные приключения)
1547506
  Мельніков А.С. Транссубъктивний экзистенциализм Димирия Гинева // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 55-60. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1547507
  Малютіна Н. Транстекстуальні засади трансформації української сатиричної комедії кінця ХІХ - початку ХХ століть у драму // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 206-211. – ISBN 966-8110-14-5
1547508
  Пригодій С.М. Транстекстуальність художнього твору // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 295-312
1547509
  Тимощук Т.І. Транстермінологізація англомовної лексики театрального та фотомистецтва як один із шляхів формування лексикону кінематографічної галузі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 62. – С. 217-220
1547510
  Паулино Эрнесто Арельянес Хименес Транстихоокеанское партнерство: ответ США на рост экономической мощи Китая // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 4. – C. 103-107. – ISSN 0444-748Х
1547511
  Бирман И.Я. Транстпортная задача линейного программирования / И.Я. Бирман. – Москва, 1962. – 271 с.
1547512
  Бережной Ю.А. Трансуранові елементи // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; науково-консультативна рада.: А.Г. Загородній, А.Г. Наумовець, М.З. Згуровський, Л.В. Губерський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (126). – С. 8-10. – ISSN 2518-7104
1547513
  Лаврухина А.К. Трансурановые элементы / А.К. Лаврухина, Ю.А. Золотов. – Москва, 1958. – 128 с.
1547514
  Хайд И.К. Трансурановые элементы / И.К. Хайд, Г.Т. Сиборг. – Москва : Иностранная литература, 1959. – 206 с.
1547515
  Хайд И.К. Трансурановые элементы / И.К. Хайд, Г.Т. Сиборг. – Москва
Вып. 1. – 1967
1547516
   Трансурановые элементы в окружающей среде. – Москва, 1985. – 344с.
1547517
  Назарова А.Ф. Трансфекция нуклеиновыми кислотами бактериофагов / А.Ф. Назарова. – Москва : Наука, 1980. – 120с.
1547518
  Старовіт О.М. Трансфер "зелених" технологій як вид комунікацій та етапи цього процесу // Питання інтелектуальної власності у сфері трансферу технологій : зб. наук. праць IV Всеукр. наук.-практ. конф.-семінару з проблем економіки інтелект. власності, 21 трав. 2021 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко, О.П. Орлюк, А,О. Кодинець та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 144-154. – ISBN 978-966-999-179-9
1547519
  Галсберстам Д. Трансфер гендерів // Критика. – Київ, 2012. – Січень - Лютий, (число 1/2). – С. 28-33


  В основу публікації покладено лекцію, що її авторка виголосила 2 червня 2011 року в Києво-Могилянській академії щодо деяких засад досліджень гендеру й сексуальності та їх реалізації в США.
1547520
  Старовіт О.М. Трансфер зелених технологій: особливості ліцензійних договорів // Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності та практичні аспекти її застосування : зб. матеріалів III Всеукр. наук.-практ. конф. "Всеукр. семінар з проблем економіки інтелект. власності" (24 верес. 2020 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сіл. госп-ва України ; НДІ інтелект. власності [та ін. ; уклад.: Г.К. Дорожко ; редкол.: О.Ф. Дорошенко та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 136-142. – ISBN 978-966-999-094-5
1547521
  Медведкин Т.С. Трансфер знаний: теория и практика Европейского Союза // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2012. – С. 122-128. – (Серія: Економіка ; вип. 3). – ISSN 2226-2822
1547522
  Іванова В.В. Трансфер знань як складова становлення та розвитку економіки, заснованої на знаннях: світовий досвід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 44-46.
1547523
  Мних О.Б. Трансфер інноваційних технологій на глобальних і національних ринках і його вплив на економіку / О.Б. Мних, В.П. Далик, Р.Р. Брицький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 11 (526) : Регіональна орієнтація економічних систем в умовах слоубалізації. – С. 35-41. – ISSN 2222-4459
1547524
  Шкарлет С.М. Трансфер інноваційних технологій у вищих навчальних закладах / С.М. Шкарлет, О.О. Новомлинець, К.М. Пиріг // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 190-192. – ISBN 978-966-600-659-5


  Чернігівський національний технологічний університет.
1547525
  Семенов Г.А. Трансфер кризи і антикризова політика транзитивних країн / Г.А. Семенов, І.А. Євлакова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 138-143. – ISSN 1729-7206
1547526
   Трансфер набутих компетентностей науковим працівником / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. Юрков // Професійний розвиток наукових працівників освітніх та наукових установ системи Міністерства оборони України: механізм формування сучасної моделі : колект. монографія / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. та ін. Юрков. – Київ : Компринт, 2023. – С. 113-122. – ISBN 978-617-8269-30-2
1547527
  Рижиков В. Трансфер набутих компетентностей у науковій школі військового наукового підрозділу (організації) / В. Рижиков, К. Горячева, О. Кравченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 12-16. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
1547528
  Новіков М.В. Трансфер наукомістких технологій - основа економічного відродження України // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 1. – С . 17-21. – ISSN 1815-2066


  Економічне відродження України можливе тільки завдяки широкому промисловому та соціальному запровадженню накопиченого потенціалу результату дослідницької роботи українських вчених.
1547529
  Куріляк Ю. Трансфер суб"єкт-суб"єктної взаємодії як вияв комунікативно-стратегічної компетентності магістранта-гуманітарія // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – C. 159-163. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1547530
  Кохно П. Трансфер технологий: понятия и модели / П. Кохно, А. Кохно // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 10. – С. 96-111. – ISSN 0207-3676
1547531
  Литвинова Валерія Валентинівна Трансфер технологій - основна складова інноваційного розвитку України / Литвинова Валерія Валентинівна, Грабовський Броніслав Олександрович, Григорович Наталія Миколаївна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті досліджено питання впровадження деяких механізмів державного регулювання трансферу технологій. Зокрема, визначено основні завдання у сфері трансферу технологій, його основні етапи, а також напрями діяльності центрів трансферу технологій. ...
1547532
  Михайлов В.М. Трансфер технологій - перспективний механізм інноваційного розвитку університету / В.М. Михайлов, П.В. Іванніков // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 120-125


  У статті наведено системний підхід впровадження результатів наукових досліджень університету через участь у мережі трансферу технологій, розкрито механізм інноваційної взаємодії в межах університетського Офісу тренсферу технологій, представлено його ...
1547533
   Трансфер технологій : підручник / [А.А. Мазаракі та ін.] ; за заг. ред. А.А. Мазаракі ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. – 555, [1] с. : іл., табл. – 33 Тран. – Бібліогр. в кінці розд. та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-629-703-0


  У пр. № 1739448 напис: Шановному Олегу Каленіковичу з найкращими побажаннями від автора. З повагою І. Совершенна. Підпис
1547534
   Трансфер технологій // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 30 квітня (№ 17). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  У Харківському національному університеті міського господарства імені О. М. Бекетова відбулось урочисте відкриття Центру трансферу технологій "Мегаполіс".
1547535
  Соломонко Д.О. Трансфер технологій в аграрному секторі: сучасний стан та перспективи розвитку // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 3. – С. 122-128. – ISSN 1562-0905
1547536
  Шпикуляк О.Г. Трансфер технологій в агропромисловому виробництві України / О.Г. Шпикуляк, С.О. Тивончук, С.В. Тивончук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 105-110. – ISSN 2221-1055
1547537
  Хаустов В.К. Трансфер технологій в інноваційних процесах України та Білорусі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-34 : табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-7988
1547538
  Іванова М.В. Трансфер технологій і його роль у підвищенні конкурентоспроможності вітчизняних підприємств / М.В. Іванова, С.Ф. Саннікова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 52-55. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1547539
  Жуков С.А. Трансфер технологій і формування інноваційної стратегії в промисловій галузі української економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 400-409. – ISSN 0321-0499


  Визначено значення трансферу технологій для реалізації інноваційних процесів у промисловості України. Встановлено важливість державної підтримки та регулювання трансферу технологій. Обгрунтовано, що перспективним товаром на світових ринках є і буде ...
1547540
  Шикова Л.В. Трансфер технологій у вищому навчальному закладі // Всеукраїнський семінар з проблем економіки інтелектуальної власності : I Всеукр. наук.-практ. конф., [м. Київ], 18 трав. 2018 р. : [збірник матеріалів] / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелектуальної власності ; [редкол.: Орлик О.П. (голова) та ін.]. – Київ : Кравченко Я.О., 2018. – С. 154-158. – ISBN 978-966-97775-7-7


  "Трансфер технологій виступає важливим фактором у досягненні розвитку інновацій та інноваційних процесів. Головним суб"єктом у розвитку системи трансферу технологій виступають вищі навчальні заклади. Подолавши законодавчі недоліки в сфері трансферу ...
1547541
  Падучак Б.М. Трансфер технологій у розрізі проекту угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2014. – Вип. 11 (за 2013р.). – С. 75-89. – ISBN 978-617-696-422-3. – ISSN 2308-0353
1547542
  Лихолет С.І. Трансфер технологій у системі інноваційної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 37-38
1547543
  Орлюк О.П. Трансфер технологій як драйвер інноваційного руху України: правові аспекти // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2023. – № 12 (252). – С. 36-45. – ISSN 2308-9636
1547544
  Клименко К.С. Трансфер технологій як елемент зміцнння фундаменту української економіки: основні проблеми // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2012. – С. 247-249. – (Економічні науки ; Вип. 3 (61)). – ISSN 1728-4236
1547545
  Рудченко І. Трансфер технологій як елемент інноваційної інфраструктури // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 61-67.
1547546
  Смирнова Н.В. Трансфер технологій як засіб формування національної моделі інноваційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5, березень. – С. 39-41. – ISSN 2306-6814
1547547
  Андросова О.Ф. Трансфер технологій як інструмент реалізації інноваційної діяльності : монографія / О.Ф. Андросова, А.В. Череп. – Київ : Кондор, 2007. – 356 с. – ISBN 978-966-8251-93-1
1547548
  Войтович Н.В. Трансфер технологій як складова інноваційного розвитку маркетингової діяльності підприємств АПК / Н.В. Войтович, Ю.Я. Поляк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, грудень. – C. 62-66. – ISSN 2306-6806
1547549
  Лунячек В.Е. Трансфер технологій як складова процесу підвищення кваліфікації керівників освіти // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е., Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 52/53. – С. 201-210. – ISSN 2074-8922
1547550
  Якубівська Ю. Трансфер технологій як чинник інноваційного розвитку економіки // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – С. 197-202. – (Економічні науки ; вип. 20). – ISSN 1818-2682
1547551
  Карпенко А.В. Трансфер технологій: сутність та тенденції в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 1 (30). – С. 24-30. – ISSN 2308-1988
1547552
  Хэннен У.Дж. Трансфер фактор - Плюс : идеальная комбинация биологически активных веществ для оптимального иммунитета / Доктор Уильям Дж. Хэннен ; под ред. проф. Ю.П. Гичева и д-ра Э. Огановой ; пер. с англ. Ю.Ю. Гичева ; Междунар. о-во микронутриентологов (США) ; Центр микронутриентологии (Россия). – Новосибирск : Центр микронутриентологии, 2001. – 72, [1] с., включ. обл. : табл. – Библиогр.: с. 52-73
1547553
  Летифов Г.М. Трансфер Фактор - уникальное иммунорегулирующее средство : опыт и перспективы применения в мед. практике / д.м.н. Летифов Г.М. ; Ростов. гос. мед. ун-т, Каф. детских болезней № 4. – Барнаул : [б. и.], 2004. – 22, [3] с., включ. обл. : табл. – Библиогр.: с. 19-20
1547554
  Малахова М.Я. Трансфер факторы, механизмы действия и испльзование в повышении качества жизни и комплексных программах профилактики заболеваний / д. м. н. проф. каф. клин. и лаб. диагностики СПб МАПО, чл.-кор. РАЕН проф. М.Я. Малахова. – Санкт-Петербург : [б. и.], 2008. – 71 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 69-71
1547555
  Останіна А.В. Трансфер фармацевтичних технологій в Україні: завдання господарсько-правового забезпечення // Економічна теорія та право : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; Редкол.: А.П. Гетьман, Л.С. Шевченко, Д.В. Задихайло [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (26). – С. 204-218. – ISSN 2411-5584
1547556
  Баймуратов Т.М. Трансфер экономических рисков в страховой деятельности: институциональный подход // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2006. – № 5 (21). – С. 8-13. – ISSN 1728-8878
1547557
  Скрильник С.В. Трансференція у перекладі // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 63. – С. 98-102
1547558
  Стасіневич С.А. Трансферне ціноутворення в Україні як спосіб податкового контролю / С.А. Стасіневич, С.О. Майко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Висвітлені питання сутності, організаційно-економічного механізму трансферного ціноутворення в комплексі контрольованих інструментів оподаткування доходів суб"єктів підприємницької діяльності шляхом відстеження ціноутворення на їхню продукцію в ...
1547559
  Дзюба Павло Валерійович Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : Дис. ... канд. економічних наук: 08.05.01 / Дзюба П.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 210л. + Додатки: л.186-210. – Бібліогр.: л.163-185
1547560
  Дзюба П.В. Трансферне ціноутворення у фінансовій системі ТНК : Автореф. дис. ...канд. економ. наук: Спец. 08.05.01 / Павло Валерійович Дзюба; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1547561
  Ульянов К.Є. Трансферне ціноутворення як фактор монополізації ринків // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 88-95


  Розглянута природа трансферного ціноутворення як засобу забезпечення конкурентних переваг завдяки економії на внутрішньо корпоративних трансакційних витратах та оптимізації податкового навантаження і, відповідно, як фактором монополізації ринків. ...
1547562
  Дзюба П. Трансферне ціноутворення: економічний зміст і специфіка // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.14-22. – Бібліогр. 16 назв. – ISSN 0131-775Х
1547563
  Князь С.В. Трансферний потенціал інноваційного розвитку промислово-торговельних організацій // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 57-64 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1547564
  Толуб"як В. Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 7-15. – ISSN 1818-5754
1547565
  Зузік К.М. Трансферт технологій у діяльності міжнародних корпорацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 52-56. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Проаналізовано проблему передачі технологій міжнародними корпораціями. Розглянуто питання технологічного середовища та типи передачі технологій. Приділено увагу вимірам технології та їх впливу на економічний розвиток країни-реципієнта, сучасні методи ...
1547566
  Асадчев Валерій Михайлович Трансферти в системі міжбюджетних відносин : Автореф. дис. ... канд.економ. наук: 08.04.01 / Асадчев В.М.; НАНУ. Ін-тут економічного прогнозування. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1547567
  Мацюра С.І. Трансферти в системі міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 223-229. – ISSN 1993-6788
1547568
  Вишнівська Н.В. Трансферти в системі міжбюджетних відносин // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 45-48
1547569
  Слухай С.В. Трансферти і конкуренція між суб"єктами міжурядових фінансових відносин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 19-22. – (Економіка ; Вип. 75/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано явище конкуренції в секторі суспільного управління. Детально розглянуто вияви вертикальної і гори-зонтальної конкуренції, вплив ступеня конкуренції на розподіл видатків і доходів загалом і трансфертів зокрема. З"ясовано особливості ...
1547570
  Костирко Р.О. Трансфертне ціноутворення - інструмент внутрішнього контролю результатів взаємовідносин між структурними підрозділами підприємства // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 111-117. – (Економіа ; Вип. 26)
1547571
  Пашковська Т. Трансфертне ціноутворення 2017: що нового? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 6 лютого (№ 6). – С. 33
1547572
  Сопко В. Трансфертне ціноутворення в міжнародних розрахунках / В. Сопко, О. Мельничук // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 93-107. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1547573
  Савченко Т.Г. Трансфертне ціноутворення в системі ризик-менеджменту банку / Т.Г. Савченко, І.В. Бєлова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 24. – С. 157-169
1547574
  Бобиль В. Трансфертне ціноутворення в системі управлінського обліку сучасного банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 5. – С. 38-46. – ISSN 1605-2005
1547575
   Трансфертне ціноутворення в Україні 2023 : [10 років : ювілейне видання] : актуальні вітчизняні та міжнар. нормат. бази, статистика результатів та коментарі щодо методології контролю ТЦ та суд. практики / [упоряд.: В. Кругляк, Є. Курілов]. – Київ : Інтерконтиненталь-Україна, 2023. – 218 с. : табл. – На обкл. упоряд. зазнач. як авт. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-7315-56-7
1547576
  Андрусь О. Трансфертне ціноутворення в Україні: проблеми і перспективи розвитку // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 22. – С. 6-13. – ISSN 2310-5534
1547577
  Лавреха Ю. Трансфертне ціноутворення у 2017 р. // Юридична газета. – Київ, 2016. – 20 грудня (№ 51). – С. 18-19
1547578
  Задоя А.О. Трансфертне ціноутворення у міжнародному бізнесі / А.О. Задоя, С.А. Венгер // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 156-163. – ISSN 2074-5354
1547579
  Терещенко О.О. Трансфертне ціноутворення як інструмент контролінгу / О.О. Терещенко, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-135.
1547580
  Савченко Т. Трансфертне ціноутворення як інструмент управління процентним ризиком банку / Т. Савченко, О. Пожар // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 30-38
1547581
  Свідерська Н.В. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансового контролінгу: проблематика практичного використання в Україні / Н.В. Свідерська, Н.В. Волошанюк // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2014. – № 8 (225). – С. 97-111 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2305-7645
1547582
  Волошенко А. Трансфертне ціноутворення як інструмент фінансової корупції // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 1/2 (121). – С. 41-47 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-2005
1547583
  Савченко Н.М. Трансфертне ціноутворення як основа взаєморозрахунків між центрами відповідальності // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2007. – № 110, Част. 2. – С. 44-46
1547584
  Кравцова Є. Трансфертне ціноутворення: враховуємо рекомендації ОЕСР // Юридична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 8). – С. 6
1547585
  Болтянська І. Трансфертне ціноутворення: досвід організації ефективного локального комплаєнсу всередині компаній різних галузей // Юридична газета. – Київ, 2018. – 21 серпня (№ 34). – С. 18
1547586
  Монаєнко А. Трансфертне ціноутворення: економічні та правові нюанси // Юридична газета. – Київ, 2021. – 14 вересня (№ 17). – С. 26-27
1547587
  Денисова Г. Трансфертне ціноутворення: контроль по-новому // Юридична газета. – Київ, 2017. – 12 грудня (№ 50). – С. 12-13


  Як прогалини в контролі за трансфертним ціноутворенням поступово ліквідуються.
1547588
  Макаренко М.І. Трансфертне ціноутворення: концептуальні засади та значення для банківських установ / М.І. Макаренко, Т.Г. Савченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 44-51
1547589
  Базов В.П. Трансфертне ціноутворення: міжнародно-правова доктрина та практика // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (207). – С. 34-46. – ISSN 2308-9636
1547590
  Штангрет А.М. Трансфертне ціноутворення: світовий і вітчизняний досвід застосування / А.М. Штангрет, С.Г. Мартинюк, А.В. Шанигін // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2013. – Вип. 4 (45). – С. 3-8. – ISSN 1998-6912
1547591
  Черевко О.І. Трансфертне ціноутворення: теоретичні аспекти та практичне застосування // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – № 2 (45), квітень. – С. 91-96. – ISSN 2218-1199
1547592
   Трансфертне ціноутворення: український варіант / О.В. Жукова, В.І. Дубницький, В.О. Вареня [та ін.]. – Київ : Юстініан, 2014. – 183, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7039-11-1
1547593
  Савченко Т.Г. Трансфертне цуноутворення в системі оцінки ефективності діяльності підрозділів банку // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 14. – С. 268-275. – бібліогр.: 9 пунктів. – ISBN 966-8958-00-4
1547594
  Шевченко О.В. Трансфертні платежі у системі міжбюджетних відносин: інституціональний аспект // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (14). – С. 29-33
1547595
  Батрак М. Трансфертное ценообразование // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 36-39.
1547596
  Волошенко А.В. Трансфертное ценообразование как сфера теневой экономики в Украине // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 53-58. – ISSN 1993-6788
1547597
   Трансферы в Content Inn : Амадеус // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 7. – С. 3 (прилож) : Фото
1547598
  Падалка Г.М. Трансфесійна підготовка фахівців у системі вищої мистецької освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2022. – С. 3-7. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 28). – ISSN 2664-1909
1547599
  Кулаичев А.П. Трансфинитные множества - пределы познания // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2014. – № 4 (63). – С. 41-56. – ISSN 1560-7488


  Рассмотрены семантические проблемы познания бесконечных множеств. Показано существование различных воззрений на содержательные основания, базовые понятия и структуру бесконечных множеств, ведущих к различным и противоположным выводам. Тем самым в ...
1547600
  Надежина Е.Л. Трансфомация полей метеорологических элементов в нижнем слое атмосферы под влиянием неоднородности подстилающей поверхности : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 051 / Надежина Е.Л.; Главная геофиз.обсерватория. – Ленинград, 1971. – 20л.
1547601
  Гніденко М.П. Трансфомація традиційних форм і методів навчання в університетській освіті / М.П. Гніденко, О.О. Ільїн, С.В. Прокопов // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (28). – C. 66-71. – ISSN 2415-8089
1547602
  Машненков К. Трансфоормація державної екологічної політики в Україні в контексті третьої та четвертої промислових революцій // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 90-97. – ISSN 2414-4436
1547603
  Селищева Д.В. Трансформативний потенціал поетичного висловлювання: критика прагматичної поетики // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 128-136. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
1547604
  Скоморохов О.О. Трансформатори : теорія й розрахунок / О.О. Скоморохов. – Харків-Київ : Технічне видавництво, 1932. – 127 с.
1547605
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович. – Москва, 1964. – 319 с.
1547606
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1968. – 352 с.
1547607
  Липштейн Р.А. Трансформаторное масло / Р.А. Липштейн, М.И. Шахнович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1983. – 296 с.
1547608
  Куликовский Л.Ф. Трансформаторные функциональные преобразователи с профилированными вторичными контурами / Л.Ф. Куликовский, Н.Е. Конюхов, Ф.М. Медников. – Москва : Энергия, 1971. – 104 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 399)
1547609
  Холуянов Ф.И. Трансформаторы однофазного и трехфазного тока / Ф.И. Холуянов. – Москва-Ленинград : Госиздат, 1930. – 269 с.
1547610
  Порудоминский В.В. Трансформаторы с переключением под нагрузкой / Порудоминский В.В. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 264 с. – Библиогр.: с. 258-262. – (Трансформаторы ; вып. 15)
1547611
  Кузнецов В.К. Трансформаторы усилительной и измерительной аппаратуры : теория, расчет и конструирование / В.К. Кузнецов, Б.Г. Оркин, Ю.С. Русин. – Ленинград, 1969. – 152 с.
1547612
  Мазель К.Б. Трансформаторы электропитания / К.Б. Мазель. – Москва, 1982. – 79 с.
1547613
  Коч С.В. Трансформации идентификационных стратегий болгар Украины: социально-политические условия и адаптационные практики // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 58-70. – ISSN 2519-2949
1547614
  Кузнецов К.М. Трансформации потенциальных полей на основе непрерывного вейвлет-преобразования / К.М. Кузнецов, И.В. Оболенский, А.А. Булычев // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 62-69 : рис. – Библиогр.: с. 69. – (Геология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1547615
  Вихрева Г.М. Трансформации фонда изданий бывших союзных республик в ГПНТБ СО РАН / Г.М. Вихрева, О.П. Федотова // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 217-224. – ISSN 2224-1825


  Констатируется, что издания бывших союзных республик в фонде библиотеки разнообразны не только по номенклатуре и издающим организациям, но и по тематике, а также по хронологии пребывания в фонде. Изменения, количественные и качественные, которые ...
1547616
  Махмурян Рубен Степанович Трансформационно-семантический анализ асиндетических сложных предложений английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Махмурян Рубен Степанович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 22л.
1547617
  Сучков И.А. Трансформационные преобразования гидроокислов марганца из железо-марганцевых образований Мирового океана при температурном воздействии // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 258-271 : рис., табл. – Библиогр.: 14 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1547618
  Енукидзе Л.А. Трансформационный метод и его применение к материалу простого предложения в грузинском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 681 / Енукидзе Л.А. ; АН Груз. ССР , Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1969. – 33 с.
1547619
  Вовшин Я.М. Трансформационный синтаксис глагольных конструкций современного английского языка / Я.М. Вовшин. – Минск, 1983. – 120с.
1547620
   Трансформация. – Киев
Вып. 6, № 3. – 1995
1547621
   Трансформация. – Киев
Вып. 7, № 1. – 1996
1547622
   Трансформация. – Киев
Вып. 8, № 1. – 1997
1547623
   Трансформация. – Киев
Вып. 9, № 1. – 1998
1547624
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев
№ 1. – 2000
1547625
   Трансформация : экономический бюллетень о странах с переходной экономикой. – Киев, 1990-
№ 2. – 2001
1547626
  Плотникова Л.М. Трансформация амплитудных и энергетических спектров сейсмических колебаний в условиях сложных сред. / Л.М. Плотникова. – Ташкент, 1976. – 102с.
1547627
  Бикбулатова Е.М. Трансформация во времени органического вещества отмершего фитопланктона и образующихся взвесей. : Автореф. ... канд. хим. наук: 11.00.10 / Бикбулатова Е.М. ; Гос. комитет СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды. – Новочекаск, 1979. – 16 с.
1547628
  Селезов И.Т. Трансформация волн в прибрежной зоне шельфа. / И.Т. Селезов. – К, 1983. – 207с.
1547629
  Смолянкина С.В. Трансформация воспитательной роли преподавателя на начальном этапе обучения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2019. – Т. 25. – С. 118-125. – ISSN 1993-5560
1547630
  Поляков Н.В. Трансформация высшего образования (на примере Украины) накануне Болонского процесса: основные тенденции / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 385-406. – ISBN 978-966-551-249-3
1547631
  Бойко О. Трансформация государственного управления в условиях четвертой промышленной революции // Теоретичні і практичні засади еволюції від інформаційного суспільства до "суспільства знань" і до smart-суспільства: виклики і можливості четвертої промислової революції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. 23-24 квіт. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В.Г. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2018. – С. 93-95. – ISBN 978-617-685-049-6
1547632
  Виленский А. Трансформация государственной политики поддержки малого и среднего предпринимательства в пространственной экономике Японии // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2015. – № 3. – С. 114-133. – ISSN 0207-3676
1547633
  Снопкова Е.И. Трансформация дидактических процессов высшей школы под влиянием концепции smart-образования // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 199-203. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1547634
  Полякова Е.О. Трансформация жанра жития в новелле М. Кузмина "Пример ближним" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 226-229. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1547635
  Махонин П. и др. Трансформация и модернизация чешского общества // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 7. – С.32-47. – ISSN 0132-1625
1547636
  Гирич В. Трансформация и характера труда и образа жизни личности в контексте информационно-технологической революции // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 2. – С.60-65
1547637
  Стеллифферовский А.В. Трансформация иностилевого текста в языке английской газеты. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Стеллифферовский А.В.; Моск.пед.ин-т иностр.яз. – М, 1985. – 23л.
1547638
  Городяненко В. Трансформация исторической памяти в условиях декомуннизации украинского общества // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 60-63. – ISSN 2077-5105
1547639
  Титомиров А.В. Трансформация клеток мышей, содержащей бактериальный ген дигидрофолатредуктазы : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Титомиров А. В.; Ин-т цитол. – Л., 1986. – 17л.
1547640
  Яскевич Я.С. Трансформация логической парадигмы в классической и неклассической логике // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VII міжнар. наук.-практ. конф. (13-14 трав. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, І.В. Хоменко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – С. 67-71
1547641
  Цингер Трансформация максимальных расходов водохранилищами. / Цингер, оВ.Н. – Л, 1960. – 124с.
1547642
  Тарарак А.В. Трансформация мифа о Наполеоне в творчестве В. В. Маяковского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 6 (160). – C. 393-397
1547643
  Миронова Д. Трансформация НАТО в контексте глобального финансово-экономического кризиса // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 6. – С. 80-89. – ISSN 0131-2227
1547644
  Гураль М. Трансформация новозаветного канона в романе Ж. Сарамаго "Евангелие от Иисуса" / М. Гураль, А. Нямцу // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 110-119. – ISBN 966-568-301-2


  Формы и способы переосмысления евангельского сюжетно-образного материала в мировой литературе сложны и многообразны, они в значительной степени определяют характер трансформации его формально-содержательных доминант (продолжение, дописывание, ...
1547645
  Сулейменов О. Трансформация огня : стихи / Олжас Сулейменов ;. – Алма-Ата : Жалын, 1983. – 239 с.
1547646
  Холодов В.И. Трансформация органического вещества морскими ежеми (Regularia) / В.И. Холодов. – Киев : Наукова думка, 1981. – 159с.
1547647
  Воробьева О.А. Трансформация парадигматических структур оригинала во вторичных текстах пародийного типа (на материале произведений Е.А. Евтушенко и пародий на них А.А. Иванов) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 44-49. – (Русская филология ; № 1 (63) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Аналіз механізму трансформації парадигматичних структур лексики творів Є.О. Євтушенка в пародіях на них О. Іванова дозволив зробити загальний висновок про зменшення кількості парадигм в пародіях і про введення особливих парадигм ОЦІНКИ і ЗНИЖЕННЯ. ...
1547648
  Даниленко Алексей Константинович Трансформация перерабатывающей сферы АПК региона в условиях формированыия рыночной экономики 1985-1995 г. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Даниленко Алексей Константинович; Волгоградский гос. ин-т. – Волгоград, 1996. – 20л.
1547649
  Авдеенков А.Н. Трансформация политического режима в современной России: динамика и легитимность // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 210-213
1547650
  Болдырева А.Е. Трансформация прецедентного высказывания как средство создания юмористического эффекта // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 5-11
1547651
  Ткаченко Н.Б. Трансформация публичных закупок в Украине // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; НАН Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гринберг Р.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 9 (674). – С. 123-138. – ISSN 2522-9311
1547652
  Гилязетдинова Д.Р. Трансформация пустотного пространства при моделировании генерации углеводородных флюидов на примере доманикового горизонта Южно-Татарского свода / Д.Р. Гилязетдинова, Д.В. Корост // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 4 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 78-85 : рис., табл. – Библиогр.: с. 85. – (Геология ; № 5). – ISSN 0201-7385
1547653
  Холодов В.И. Трансформация различных форм пищи морскими ежами. Strongyiocentrotus Droebachiensis (O.F. Miiller) : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.18 / Холодов В.И.; АН УССР. Ин-т биологии южных морей им. А.О Ковалевского. – Севастополь, 1975. – 23л.
1547654
  Азарова Л.В. Трансформация сложноподчиненного предложения с придаточным дополнительным в современном английском языке. (Эксперим.-интонац. исследование). : Автореф... канд. филол.наук: Ш143.21-1 / Азарова Л.В.; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 22л.
1547655
  Шкаев Д.Г. Трансформация сознания из мифопоэтического в рефлексивное // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 26-27
1547656
  Клочко А.А. Трансформация социально-экономических отношений в условиях информационной экономики // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2017. – Т. 23. – С. 346-356. – ISSN 1993-5560


  "В статье приведена характеристика информационной экономики. Автор рассматривает становление теории информационной экономики и влияние современных информационных технологий на различные стороны социально-экономической жизни. Приводятся различные ...
1547657
  Астахова Е.В. Трансформация социальных функций высшего образования в современных условиях : учеб. брошюра по социологии образования / астахова Е.Б. ; Харьков. гуманитарный ин-т "Народ. укр. акад.". – Харьков : [б. и.], 1999. – 75 с. – ISBN 966-7557-24-3
1547658
  Найденов А.И. Трансформация спектра наносекундных импульсов / Найденов А.И. – Москва : Сов. Россия, 1973. – 180 с. – Библиогр.: с. 172-177
1547659
  Лавлинский Р.А. Трансформация стереотипов в условиях глобализации // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ред. Токовенко О.С. ; редкол.: Вятр. Є., Гугнін О.М., Рамішвілі В.М. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 2 (11). – C. 114-119. – ISSN 2312-4342
1547660
  Кочарян А.С. Трансформация структуры семьи и системы ценностей: анализ случая казуистической навязчивости / А.С. Кочарян, Н.В. Баринова // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 7, Т. 1. – С. 46-52 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 2410-1249
1547661
  Храмова С. Трансформация сюжета художественного произведения в литературной критике XIX века // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 331-337
1547662
  Шарко М.В. Трансформация терминологического аппарата экономического развития инновационной деятельности в условиях динамических изменений внешней среды / М.В. Шарко, Н.В. Гусарина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 344-350. – ISSN 2222-0712
1547663
  Унтура Г.А. Трансформация технопарка в инновационный центр // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 76-102. – (Экономика ; вып. 4). – ISSN 1026-356X


  Стаття присвячена розвитку інноваційної діяльності в технопарках, які мають передумови стати великими інноваційними центрами. Виявлено фактори внутрішнього і зовнішнього середовища, які за державної підтримки впливають на інноваційне зростання малих і ...
1547664
  Карпинский Г.К. Трансформация тока / Г.К. Карпинский. – Москва, 1953. – 48 с.
1547665
  Еремина-Чащина Трансформация традиционных сюжетов и образов в цикле новелл С.Д. Кржижановского "Мал мала меньше" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 295-299. – (Серія "Філологія" ; вип. 74). – ISSN 2227-1864
1547666
  Бойко Л.И. Трансформация функций высшего образования и социальные позиции студенчества // Социологические исследования. – Москва, 2002. – № 3. – С.78-83. – ISSN 0132-1625
1547667
   Трансформация химического состава снега в местах падения первой ступени ракет-носителей "Протон" в Центральном Казахстане / Т.В. Королева, П.П. Кречетов, И.Н. Семенков, А.В. Шарапова, А.Д. Кондратьев // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 8. – С. 90-99 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1547668
  Гринюс Л.Л. Трансформация химической энергии в электрическую в биомембранах, сопрягающих окисление и фосфорилирование : Автореф... канд. биол.наук: 093 / Гринюс Л.Л.; Биолого-почвенный фак-т. – М., 1971. – 22л.
1547669
  Максимов В.В. Трансформация цвета при изменении освещения / В.В. Максимов. – Москва : Наука, 1984. – 161с.
1547670
  Билай В.И. Трансформация целлюлозы грибами / В.И. Билай, Т.И. Билай, Е.Г. Мусич ; АН УССР, Ин-т микробиологии и вирусологии им. Д.К. Заболотного. – Киев : Наукова думка, 1982. – 296 с. – Библиогр.: с. 251-287
1547671
  Калинина А.С. Трансформация церковно-приходской жизни православного нвселеления БССР в 1929-1939 гг. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Калинина Анна Сергеевна ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 2019. – 24 с. – Библиогр.: 21 назв.
1547672
  Скулачев В.П. Трансформация энергии в биомембранах / В.П. Скулачев. – Москва : Наука, 1972. – 203с.
1547673
  Беляев Э.В. Трансформация: у каждой страны уникальный путь // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.37-46. – ISSN 0132-1625
1547674
  Березюк М. Трансформації базових компонентів стресостійкості здобувачів вищої освіти під час війни / М. Березюк, С. Діхтяренко // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 1 (71). – С. 41-47. – ISSN 2617-6858
1547675
  Луценко Ю.Ю. Трансформації в українському перекладі роману Оскара Уайльда "Портрет Доріана Грея" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 423-425. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1547676
  Горбик В.М. Трансформації відтворювального процесу в державному управлінні природно-економічним потенціалом регіонів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 112-117. – ISSN 2306-6814
1547677
  Стадник М.М. Трансформації гносеології протестантизму // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Голов. ред.: Є.А. Харьковщенко ; Редкол.: В.Д. Бондаренко, І.В. Кондратьєва, Т.П. Кононенко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (6). – С. 46-50


  Розкрито загальні підходи до осмислення теоретиками протестантизму особливостей пізнавального процесу. Показано, що із розвитком наукових знань теологи протестантизму модернізували свої підходи до обґрунтування теологічних доктрин. З появою ...
1547678
  Білик Н.Д. Трансформації готичних топосів у Ч. Діккенса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 24-29
1547679
  Степико М.Т. Трансформації ідентичностей громадян України в умовах російської агресії // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2. – С. 76-84. – ISSN 2616-9460
1547680
  Терещенко С.І. Трансформації інтелектуального потенціалу в інтелектуальний капітал // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 212-218. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1547681
  Дибач І.Л. Трансформації категоріально-понятійного апарату організаційної структуризації закладів вищої освіти // Український журнал прикладної економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Язлюк Б.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т.П., Горська Є. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Т. 4, № 4. – С. 129-140. – ISSN 2415-8453
1547682
  Мельник Л. Трансформації міського простору на прикладі тестової ділянки в м. Луцьк / Л. Мельник, А. Орещенко, С. Батиченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 53-57. – (Географія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто історичні аспекти виникнення та формування вулиць м. Луцьк в межах тестової ділянки. Проаналізовано сучасні особливості розвитку та функціонування об"єктів в межах тестової ділянки. Охарактеризовані фактори впливу на рівень та особливості ...
1547683
  Карчова Ю.І. Трансформації народнопісенного виконавства у творчості Каті Чілі (Катерини Кондратенко) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 50-58. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1547684
  Дробот І.І. Трансформації націоналістичної ідеології в першій половині ХХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т іст. України, Ін-т політич. і етнонац. досліджень. – Київ, 2001. – № 6. – С. 110-122. – ISSN 0130-5247
1547685
  Доронін І.М. Трансформації національної безпеки в інформаційну епоху: загальна доктрина та її правова складова // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 104-111. – ISSN 2616-6798
1547686
  Панченко О. Трансформації під час перекладу застарілої української лексики англійською // Англістика та американістика : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. і іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова ; редкол.: Л.І. Белехова, Жан-Ремі Ляпер, Каха Габунія [та ін.]. – Дніпро, 2022. – Вип. 19. – С. 65-71. – ISSN 2313-500Х
1547687
  Яцюк М.В. Трансформації політичного менталітету української політичної верхівки у добу боротьби за владу між гетьманатом і директорією 1918 р. // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 373-377. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1547688
  Ковальчук С.Я. Трансформації продовольчих систем на тлі повоєнного відновлення України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 79-89. – ISSN 2306-6792
1547689
  Кисельов О.С. Трансформації радянського релігієзнавства часів перебудови (український контекст) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 106-108
1547690
  Боднар В.Б. Трансформації релігійного життя євангельських церков (ЄХБ, АСД та ХВЄП) в Чернівецькій області в умовах радянської політики атеїзації суспільства (1944-1985 рр. ) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – C. 407-410. – ISSN 2076-1554
1547691
  Гаврилюк Т.В. Трансформації релігійної свідомості в умовах поліконфесійності України // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 280-282. – ISBN 978-617-571-130-9
1547692
  Стоян С.П. Трансформації символічної мови архітектури в сучасному просторі міста: колізії діалогу та конфронтації // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 98-101. – ISSN 2616-9967


  У статті здійснюється аналіз трансформації символічної мови архітектури в сучасних містах, яка пов"язана із практикою активного оновлення урбаністичного простору за рахунок реалізації інноваційних, а іноді вкрай радикальних архітектурних проєктів. ...
1547693
  Мельниченко А.А. Трансформації системи освіти в контексті розвитку Інтернету речей // Інтернет речей: проблеми правового регулювання та впровадження : матеріали наук.-практ. конф. 24 жовт. 2017 р. / Ком. Верхов. Ради України з питань інформатизації та зв"язку ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського" [та ін. ; упоряд.: В.М. Фурашев, С.Ю. Петряєв]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – С. 20-23. – ISBN 978-966-622-861-4
1547694
  Кобєлєв О.М. Трансформації системи соціальних комунікацій як фактор розвитку інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 7-15
1547695
  Девтеров І.В. Трансформації соціальних стереотипів: минуле, теперішнє, майбутнє / І.В. Девтеров, В.О. Роєнко // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 129-136


  Розглянуто особливості стереотипів та їх трансформації в контексті минулого, теперішнього і майбутнього. Ключові слова: трансформації, соціальний стереотип, інформація, кіберпростір, Інтернет. Рассмотрены особенности стереотипов и их трансформации в ...
1547696
  Козобродова Д. Трансформації соціальної реальності у контексті її психомірності // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред. В. Адрущенко ; редкол.: В. Андрущенко, В. Бобрицька, Н. Дем"яненко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (87). – С. 71-78. – ISSN 2078-1016
1547697
  Римаренко С.Ю. Трансформації соціокультурного простору України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 361-366. – ISSN 2076-1554
1547698
  Ороховська Л.А. Трансформації суспільної свідомості під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 26-30. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1547699
  Даниленко С.І. Трансформації суспільної сфери у сучасних міжнародних відносинах / С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 399-436. – ISBN 978-966-9725-65-3
1547700
  Давидов Д.С. Трансформації сучасного глобального господарства в теорії постіндустріального суспільства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 75-80. – ISSN 2226-8820
1547701
  Заніздра О.А. Трансформації та модифікації фразеологічних одиниць (на матеріалі творів Ліни Костенко) // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови ; редкол.: І.С. Попова, В.О. Горпинич, С.П. Бибик [та ін.]. – Дніпро, 2019. – 2019. – С. 21-31. – ISSN 2313-4437
1547702
  Мех О.А. Трансформації та перспективи розвитку системи управління науково-технологічною сферою України // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (104). – С. 69-94. – ISSN 0374-3896
1547703
  Іщук С.О. Трансформації у промисловому секторі економіки України: регіональний вимір / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський, О.В. Ляховська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 1 (107). – С. 88-101. – ISSN 1562-0905
1547704
   Трансформації угрупування колембол заплавних біотопів Закарпатської низовини під впливом осушувальної меліорації / К. Гоблик, І. Капрусь, О. Орлов, М. Рагуліна // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 73-82. – (Серія біологічна ; вип. 86). – ISSN 0206-5667
1547705
  Кузьменко Ю. Трансформації фінансового законодавства України для врегулювання правничого статусу криптовалют // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 157-161. – ISSN 2663-5313
1547706
  Марченко А. Трансформації японської національної ідентичності в добу глобалізації // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 52-57. – (Серія "Культурологія" ; вип. 19). – ISBN 978-966-2254-07-2


  Автор розглядає проблему трансформацій японської національної ідентичності в контексті глобалізаційних процесів, що відбуваються в сучасному світі; закцентовано увагу на особливостях суперечливого поєднання в межах культури Японії традицій Сходу і ...
1547707
  Корнієнко В. Трансформації, інтелектуальні технології та проблеми створення системи вітчизняної реферативної інформації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 31-35. – ISSN 2076-9326
1547708
  Кононенко О. Трансформаційі процеси в напрямі формування та розвитку зеленої економіки: методичні підходи до оцінок // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 190-192. – ISBN 978-617-7069-38-5
1547709
  Каламан О.Б. Трансформаційне лідерство: оптимальний стиль роботи команди в публічній сфері / О.Б. Каламан, О.В. Пурцхванідзе // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1, січень. – С. 109-114. – ISSN 2306-6814
1547710
  Рєпіна І.М. Трансформаційний аналіз та прогноз розвитку інноваційного підпрниємництва в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 19-27 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1547711
  Горбулін В.П. Трансформаційний потенціал гібридного світу: виклики для України / В.П. Горбулін, Д.В. Дубов // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 3-9
1547712
  Кремень В. Трансформаційний потенціал класичної моделі університету // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – C. 8-13. – ISSN 2226-3012
1547713
  Лопатинський Ю.М. Трансформаційні зміни на регіональному ринку праці в умовах інтелектуалізації та модернізації економіки : монографія / Ю.М. Лопатинський, А.А. Антохов, О.Ю. Антохова ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 227, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-217 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7096-61-5
1547714
  Пасько В.Ф. Трансформаційні процеси в аграрному землекористуванні регіонів України // Регіон - 2018: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8-9 листоп. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Л.М. Нємець (голова), М.О. Барановський, П. Беднар та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 187-190. – ISBN 978-966-285-535-7
1547715
   Трансформаційні процеси в господарстві регіонів східної Європи : Наукові доповіді Міжнародної науково-практичної конференції ( м. Ірпінь, 10-12 вересня 1997р.). – Ірпінь, 1997. – 136с. – ISBN 966-7257-03-7
1547716
  Курей О. Трансформаційні процеси в економіках сучасності // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 270-286. – ISBN 978-966-2075-05-2
1547717
  Кузьмінський А. Трансформаційні процеси в освітній системі України в контексті цивілізаційних змін // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 11-18. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1547718
  Дзвінчук Д.І. Трансформаційні процеси в освітніх системах - вимоги XXI століття // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 72. – С. 89-98
1547719
  Стоколос Н. Трансформаційні процеси в уніатській церкві періоду поділів Польщі (1772-1795 рр.) та їхні наслідки / Н. Стоколос, Р. Шеретюк // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2009. – С. 228-243. – (Серія "Історичне релігієзнавство" ; вип. 1). – ISBN 966-7631-79-6
1547720
  Корсак Р. Трансформаційні процеси в Чеській республіці 1993 - 2005 рр. // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 56-71. – ISBN 978-966-2075-05-2
1547721
  Гуйван О.Г. Трансформаційні процеси на Кубі (2008-2020 рр.) // Соціально-політичні студії : науковий альманах : праці молодих науковців / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т міжнародних відносин, політології та соціології ; редкол.: В.В. Глєбов, Ю.В. Узун, С.В. Коч [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 4. – С. 25-32. – ISSN 2664-1933
1547722
  Масик Ю. Трансформаційні процеси політичних систем балтійських країн // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали Х Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 1 груд. 2020 р.) / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов (наук. ред.) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 50-52. – ISBN 978-617-8034-00-9
1547723
  Крикун О.О. Трансформаційні процеси розвитку сучасного ринку праці в Україні // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 23-32. – ISSN 2415-2456
1547724
  Овсянніков В. Трансформаційні процеси рок-музики в контексті війни в Україні // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2022. – № 3. – С. 208-213. – ISSN 2226-3209


  Наукова новизна статті полягає в тому, що вперше в українському науковому ракурсі визначено українську та західну рок-музику у світлі підтримки українського народу під час війни та виявлено «національний», «інтернаціональний» та «урбаністичний» ...
1547725
  Вінічук І.М. Трансформаційні процеси словниково-термінологічного забезпечення електронних ресурсів у сучасних інформаційних технологіях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 105-110. – ISSN 2409-9805
1547726
  Найдюк О.М. Трансформаційні процеси у жанрах музичної критики (за матеріалами української преси 1990-2005 років) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Найдюк Олеся Миколаївна ; М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1547727
  Цимбаленко Є.С. Трансформаційні процеси у медіакомунікаціях: від глобальності та локальності до глокальності // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 56-59. – ISSN 2312-5160


  У статті систематизуються уявлення про глобальність, локальність, глокальність у теоріях соціальних і медіакомунікацій; визначаються глокальні парадигми трансформацій у медіакомунікаціях. In the article it is systematized the understanding of ...
1547728
  Ярмоліцька Н.В. Трансформаційні процеси у сучасній вищій освіті в умовах глобалізації // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 136-138
1547729
  Смоленюк Р.П. Трансформація аграрного сектора економіки на засадах сталого розвитку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 14-20. – ISSN 2309-1533
1547730
  Остапенко П.О. Трансформація адміністративно-територіального устрою Полтавської області : суспільно-географічне дослідження : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Остапенко Павло Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 282 арк. – Додатки: арк. 183-282. – Бібліогр.: арк. 161-182
1547731
  Остапенко П.О. Трансформація адміністративно-територіального устрою Полтавської області: суспільно-географічне дослідження : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Остапенко Павло Олегович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1547732
  Дуб А.Р. Трансформація адміністрування податку з доходів фізичних осіб: світовий досвід і можливості для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5 (270). – С. 80-93 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1547733
  Турчина М. Трансформація архетипу трикстера в сучасному українському мистецтві: на прикладі образу Гамлета // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (11). – С. 43-47. – ISSN 2616-9967


  У статті проаналізовано трансформацію архетипу трикстера в сучасному українському мистецтві на прикладі образу Гамлета. Розглянуті поняття "трикстер", "культурний герой" та "герой культури", їхні значення в архаїчній міфології та сучасній культурі. ...
1547734
  Халабуда В.О. Трансформація банківських ризиків: теоретичні аспекти // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 310-317. – (Економічні науки ; вип. 3 (80)). – ISSN 2306-4242
1547735
  Судак І.І. Трансформація безпекової стратегії НАТО як відповідь загрозам безпеки у світі // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 329-351. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1547736
  Вощенко В.Ю. Трансформація бібліотек як соціальних інституцій в умовах відкритого доступу до інформації / В.Ю. Вощенко, І.В. Денисовець // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 1. – С. 87-92


  Розглядаються проблеми діяльності бібліотек в умовах розвитку інформаційного суспільства.
1547737
  Смоляр І. Трансформація бібліотечно-інформаційного обслуговування в умовах дистанційного сервісу / І. Смоляр, О. Туровська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (284), березень. – С. 17-20. – ISSN 2076-9326


  Порушено проблеми з якими стикаються сучасні бібіотекарі під час дистанційного обслуговування відділених читачів
1547738
  Збанацька О.М. Трансформація бібліотечної освіти в Україні: сучасний погляд // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. ; редкол.: Збанацька О.М., Філіппова Н.П., Бездрабко В.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4. – C. 124-132. – ISSN 2409-9805
1547739
  Клименко І.В. Трансформація булгаківських мотивів у романі Галини Тарасюк "Гаспид і Маргарита" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 201-202. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1547740
  Бурдяк В.І. Трансформація в сфері освіти та культури посткомуністичної республіки Болгарія // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 122-133. – (Думка). – ISSN 2304-7410


  Досліджено розвиток культури й освіти в Республіці Болгарія та зміни періоду демократизації. З початком процесів європейської інтеграції Болгарія розпочала впровадження європейських культурних цінностей, виконує програми Ради Європи й ЄС. Велику ...
1547741
  Шадура Н.М. Трансформація в українському перекладі роману О. Гріна "Бегущая по волнам" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 181-183. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1547742
  Бутенко Л.Л. Трансформація векторів розвитку педагогічної теорії та практики в умовах соціокультурного пограниччя: реалії сучасного Донбасу // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 17-25. – ISSN 2227-2844
1547743
  Пекарчук В.М. Трансформація виборчої системи Верховної ради України періоду незалежності / В.М. Пекарчук, А.В. Пекарчук // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2019. – Вип. 1 (85). – С. 54-62. – ISSN 2524-0323
1547744
  Лось В. Трансформація візій старця-інока у книзі чудес Почаївської Богородиці як один із виявів піднесення престижу ЧСВВ: постановка питання // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 488-497
1547745
  Павлова О.Ю. Трансформація візуальних практик у контексті первинної урбанізації // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. А.Є. Конверський ; редкол.: Р. Аудроне, М.М. Бровко, П.Е. Герчанівська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (5). – С. 60-66. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена вивченню процесу первинної урбанізації як контексту трансформації візуальних практик. Це передбачає довгострокову перспективу вивчення міста як медіатора великої традиції. Народна культура в процесі формування цивілізації ...
1547746
  Смолянюк В. Трансформація війської сфери Російської Федерації: кількість, якість, спрямованість // Людина і політика : український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2001. – № 2. – С.76-87
1547747
  Крупка Я.Д. Трансформація вітчизняного обліку інвестиційної діяльності до міжнародних стандартів // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 131-133. – ISBN 978-611-01-0721-1
1547748
   Трансформація властивостей грунтів Степу Сухого у зв"язку з аридизацією клімату / С.А. Балюк, Л.І. Воротинцева, М.А. Захарова, О.А. Носоненко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2017. – С. 32-40 : рис. – Бібліогр.: с. 39-40. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1547749
  Білоусова О.С. Трансформація впливу держави на інвестиційні процеси // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 32-37. – ISSN 2306-6814
1547750
  Пухтинський М.О. Трансформація врядування в Україні в конституційно-правовому дискурсі // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 219-227. – ISSN 0869-2491
1547751
  Дегтярьова І.О. Трансформація галузі знань і наукових досліджень у сфері публічного управління у Польщі: досвід впровадження дисциплини "Nauki o polityce publicznej" // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 12 груд. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 62-65. – ISBN 978-617-7139-11-8
1547752
  Олійник Я.Б. Трансформація геополітичного становища України / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України
1547753
  Вєтринський І.М. Трансформація геополітичної стратегії Росії в контексті Кримської кризи // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 421-432
1547754
  Дюжев С.А. Трансформація гідрографічної мережі міста як складової його ландшафтної інфраструктури (на прикладі питань перетворення русла р. Почайна у м. Києві) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 242-248. – ISSN 2077-3455
1547755
  Піляєв І.С. Трансформація глобалізаційних процесів у контексті наслідків повномаштабного російського вторгнення в Україну // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7 (728). – Бібліогр.: 4 назв.
1547756
  Левченко В.Л. Трансформація глядацьких рецепцій комічного в епоху Модерну: історична перспектива і методологічні підвалини / В.Л. Левченко, Н.І. Ковальова // Epistemological studies in philosophy, social and political sciences : scientific journal / Дніпропетров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: Токовенко О.С., Окороков В.Б., Кривошеїн В.В. [та ін.]. – Dnipro, 2020. – Vol. 3, iss. 1. – C. 62-67. – ISSN 2618-1274
1547757
  Безух О.В. Трансформація господарських правовідносин в умовах сучасного ринку // Правове забезпечення підприємництва в умовах сучасного ринку : збірник наук. праць / НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; [редкол.: Щербина В.С. (голова) та ін.]. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва ім. Ф.Г. Бурчака НАПрН України, 2015. – С. 19-36. – ISBN 978-617-7087-39-6
1547758
  Мукомела І.В. Трансформація демократії як політико-правової категорії в умовах інформаційного суспільства // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 25-38. – ISSN 1993-0941
1547759
  Крисоватий А. Трансформація державних фінансів України в системі децентралізаційних процесів / А. Крисоватий, Н. Синютка // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 1). – С. 35-56. – ISSN 1684-906Х
1547760
  Магась В.О. Трансформація державно-правової системи Російської імперії в 1905-1917 рр. / В.О. Магась, А.Л. Глушковецький // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 517-531. – (Історичні науки ; вип. 11). – ISSN 2309-8074
1547761
  Меркер Гюнтер Трансформація державного сектору в умовах глобалізації світового господарства (на приклді промислово розвинутих країн) : Дис.....канд. економ. наук: 08.05.01 / Меркер Гюнтер; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 217л. + Додатки: л.214-217. – Бібл.: л.193-214
1547762
  Лущенко А. Трансформація державного суверенітету // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 48-49
1547763
  Лук"янчук Г. Трансформація державотворчої ідеї // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 22-28 серпня (№ 34). – С. 3


  Презентація наукового видання" Трансформація української національної ідеї" - збірки статей 30 відомих українських істориків, філософів, політологів та культурологів.
1547764
  Чейпеш І.В. Трансформація дидактичних принципів культуровідповідності й полікультурності в навчальному процесі з іноземної мови / І.В. Чейпеш, М.І. Кухта // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 316-318. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1547765
  Побережна Т.І. Трансформація діяльності публічних бібліотек Поділля в умовах воєнного стану // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. ; редкол.: Збанацька О.М., Філіппова Н.П., Бездрабко В.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4. – C. 56-62. – ISSN 2409-9805
1547766
  Рудніченко Є.М. Трансформація діяльності суб"єктів митного регулювання та їх вплив на систему економічної безпеки суб"єктів господарювання // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 3 (55). – С. 105-117 : фото,. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
1547767
  Любченко О.М. Трансформація дозвіллєвих практик у країнах Центрально-Східної Європи // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 35-41. – ISSN 2312-4679
1547768
  Макміллан О.Д. Трансформація дослідницької проблематики М. Г. Попруженка (1866-1944): спільне і відмінне в "одеському" та "софійському" доробках // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 392-398. – ISSN 2218-0567
1547769
  Якубовський С.О. Трансформація економічних систем країн Вишеградської групи : монографія / С.О. Якубовський, О.В. Журавльов ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса : ОНУ, 2016. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 159-169. – ISBN 978-617-689-192-5
1547770
  Бодров В.Г. Трансформація економічних систем: концепції, моделі, механізми регулювання та управління : навч. посіб. / В.Г. Бодров ; Українська Академія держ. управління при Президентові України. – Київ : УАДУ, 2002. – 104 с. – ISBN 966-619-089-3
1547771
  Бодров В. Трансформація економічних систем: роль міжнародних фінансових організацій // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2001. – № 4. – С.56-67. – ISBN 966-73-53-51-Х
1547772
  Бояршинова К. Трансформація емоційного насилля в контексті он-лайн спілкування в соціальних мережах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 5-9. – (Психологія ; вип. 2 (14)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено проблемі емоційного насилля в соціальних мережах. Розглянуто наукові підходи до визначення емоційного насилля та проведено порівняння із психологічним насиллям, віктимізацією, психологічно жорстокою поведінкою. Показано особливості ...
1547773
  Данилець В. Трансформація енергетичної політики США у першій половині 1970-х рр. // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; Укр. асоц. американістики ; редкол.: Перга Т.Ю., Машевський О.П., Таран М..А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 67-79. – ISSN 2521-1706
1547774
   Трансформація епілептичних нападів та зміни їх частоти як прояв клінічного патоморфозу фармакорезистентної симптоматичної і криптогенної епілепсії / Л.Б. Мар"єнко, С.С. Пшик, К.М. Мар"єнко, Л.Й. Ткачук // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 11-16. – ISSN 1029-4244
1547775
  Головатюк В.М. Трансформація євроінтеграційного потенціалу національної економіки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (94). – С. 3-15. – ISSN 0374-3896
1547776
  Швечикова-Плавська Трансформація європейського регіонального комплексу безпеки в постбіполярний період : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Швечикова-Плавська Ярослава Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 216 арк. – Бібліогр.: арк. 178-215
1547777
  Швечикова-Плавська Трансформація європейського регіонального комплексу безпеки в постбіполярний період : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Швечикова-Плавська Ярослава Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1547778
  Цімох Н.І. Трансформація жанрів телебачення України : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Цімох Наталія Іванівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1547779
  Хоменко Тетяна Миколаївна Трансформація жанру проповіді в сучасній україномовній публіцистиці (Євген Сверстюк, Мирослав Маринович - Україна, Іван Ортинський - Німеччина) : Дис...канд.філолог.наук:10.01.08 / Хоменко Тетяна Миколаївна; МОіНУ. – Львів, 2001. – 184л. – Бібліогр.:л.169-184
1547780
  Сутулова О.В. Трансформація жіночих образів у драматургії І. Дніпровського та І. Микитенка: історико-літературний та семантико-стилістичний аспекти // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті досліджено зміни зображення жіночої ідентичності у драматургії 20-30 років ХХ століття на тлі історичних та суспільних зрушень. Простежено еволюцію образу жінки у період становлення радянської влади в Україні. В статье исследовано изменения в ...
1547781
  Гулевич О.Ю. Трансформація зайнятості та ринку праці сфери культури України / О.Ю. Гулевич; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Принт-Експрес, 2001. – 80с. – ISBN 966-02-2199-1
1547782
  Азьмук Н.А. Трансформація зайнятості у країнах із розвинутою інформаційною економікою // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 7-12 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-0712
1547783
  Бейдик О. Трансформація законодавчої бази рекреації та туризму України / О. Бейдик, Б. Семенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2019. – С. 3-11. – (Серія: Географічні науки ; № 9 (393)). – ISSN 1729-360Х
1547784
  Бадер А.В. Трансформація засобів та форм реалізації збройного насилля у сучасному світі // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 10 (138). – C. 60-66. – ISSN 2077-1800
1547785
  Голик М.М. Трансформація Збройних сил України в період становлення та розвитку української незалежності (1991-2007 рр.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 99-102. – ISSN 2076-1554
1547786
  Нікітін Ю.В. Трансформація злочинності в умовах глобалізації: гендерні аспекти найманства / Ю.В. Нікітін, І.В. Нікітіна // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 67-78. – ISSN 2222-5374
1547787
  Макарова М. Трансформація змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 12 (269), грудень. – С. 25-28. – ISSN 2076-9326


  На підставі соціокультурного аналізу та дискурсивного підходу з"ясовано сутність трансформації змісту бібліотечно-інформаційної діяльності в умовах глобалізації, зокрема під впливом новітніх інформаційно-комунікаційних технологій. Акцентовано на ...
1547788
  Дяченко Р.О. Трансформація змісту підприємницької діяльності в контексті дегуманізації сучасного суспільства // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 86-87
1547789
  Примакова В. Трансформація змісту післядипломної підготовки керівників закладів загальної середньої освіти України в історичній ретроспективі: психолого-педагогічний аспект // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 6/7 (214/215), червень-липень. – С. 29-33. – ISSN 2308-4634
1547790
  Ібраїмова Е. Трансформація зовнішньої енергетичної політики ЄС в контексті української кризи // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 132-135
1547791
  Булик О. Трансформація зовнішньоторговельної політики України в умовах війни // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. ун-ту природокористування / Львів. нац. ун-т природокористування ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Агрес О., Барвінська-Малайович А., Брух О. [та ін.]. – Львів, 2023. – Т. 16, № 3/4. – С. 53-60. – ISSN 2313-3627
1547792
  Поліха Л.Я. Трансформація і взаємовплив форми в дизайні засобів масової інформації та комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  The article describes the processes of form creation, in particular a format as size characteristic, a newspaper of magazine version as a new typological symbiosis, headings as a system of hierarchical interdependencies, borrowed advertising form as a ...
1547793
  Кузьменко О.М. Трансформація ідеї університету: від першого історичного типу до першої кризи // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 3/4. – C. 11-16. – ISSN 1609-8595


  Проаналізовано процес становлення першого історичного типу Університету у період Середньовіччя; визначено його характерні ознаки; сформульовано місію середньовічного Університету з позиції церкви та держави; осмислено роль перших університетів в ...
1547794
  Онуфрів С. Трансформація ідентичності українського суспільства під час Революції Гідності // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – C. 225-231. – (Серія "Журналістика" ; вип. 41). – ISSN 2078-7324
1547795
  Максимець Б.В. Трансформація ідеології українського націоналізму у світлі рішень третього надзвичайного великого збору ОУН // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – C. 62-74. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1547796
  Брикс А.Л. Трансформація іммобільної частини скупчень легких нафтопродуктів в геологічному середовищі / А.Л. Брикс, Ю.О. Негода // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 18-25 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1547797
   Трансформація інвестиційної інфраструктури - запорука економічної безпеки: національний та регіональний аспекти / І.О. Іртищева, Л.П. Рогатіна, І.С. Крамаренко, Є.Г. Андрющенко, В.В. Білан // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12, червень. – С. 27-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6792
1547798
  Брус С. Трансформація індустрії фінансових послуг під впливом фінтеху: глобальний та регіональний виміри // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, липень - вересень. – С. 41-55. – ISSN 1605-7988
1547799
  Малкіна Г.М. Трансформація інститутів політичної відповідальності в системі вищих органі державної влади України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 332-342
1547800
  Макаревич А.С. Трансформація інституту вакфу в Османській імперії XVI століття : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Макаревич Антоніна Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 226 арк. – Додатки: арк. 216-226. – Бібліогр.: арк. 170-215
1547801
  Ощипок І. Трансформація інституту національних держав // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 112-114
1547802
  Сокур С.П. Трансформація інструментів лобіювання для економічних стейкхолдерів в Європейських країнах // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (714). – С. 78-90. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
1547803
  Городенко Л.М. Трансформація інформації у мережевій комунікації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 152-155


  У статті досліджуються структурні взаємозв"язки інформації у системі мережевих комунікацій; визна чаються й характеризуються унікальні властивості інформації у мережевому середовищі. The article investigates the structural relationships of information ...
1547804
  Світлична С.О. Трансформація інформаційно-бібліографічної діяльності в умовах сучасного освітнього процесу // Змішане навчання у реформуванні освітньої моделі : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т [та ін.] ; [редкол.: Н.Ю. Олійник (голова), М.С. Синєкоп, В.О. Бабенко та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2018. – С. 42-44
1547805
  Білик Р.М. Трансформація кластерної будови рідких металів при формуванні багатокомпонентних розплавів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Білик Роман Миколайович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1547806
  Кравець С. Трансформація ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 1 (156), січень. – С. 61-66. – ISSN 2308-4634


  У статті заявлено про необхідність трансформації структури та змісту ключових компетентностей майбутніх фахівців готельно-ресторанного сервісу в умовах інтернаціоналізації. На основі вивчення досвіду зарубіжних країн та аналізу змісту ключових ...
1547807
  Павлов М.М. Трансформація ключових компетенцій публічних службовців в умовах цифровізації // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 10-15. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
1547808
  Олтаржевський Д.О. Трансформація комунікаційних парадигм у світлі концепцій корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 40-45. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 10). – ISSN 2078-2551
1547809
  Тарнавська Н. Трансформація концептів інноваційного розвитку економіки України / Н. Тарнавська, А. Пода // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 266-283. – ISSN 1684-906Х
1547810
  Шевцова Г.З. Трансформація концептуальних підходів до управління розвитком хімічної промисловості в контексті неоіндустріалізації // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 146-156. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1547811
  Леврінц М. Трансформація концептуальних положень системи підготовки вчителів іноземних мов у США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 30-38. – ISSN 2312-5993
1547812
  Андрюшко-Пупчик Трансформація концепції прав і свобод людини в умовах глобалізації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 213-215. – ISBN 978-966-171-322-1
1547813
  Алєксєєнко І.В. Трансформація концепцій національної безпеки в умовах глобалізації / І.В. Алєксєєнко, А.І. Курас // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4. – С. 91-96. – ISSN 2519-2949
1547814
  Лелюк О.Ю. Трансформація корпоративних стратегій управління людськими ресурсами в умовах кризи : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.07 / Лелюк Ольга Юріївна ; М-во соц. політики України, Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України (м. Київ). – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1547815
  Бондаренко О.В. Трансформація корпоративної культури в соціально-економічному просторі України : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.04 / Бондаренко Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Запоріжжя, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 21 назва
1547816
  Бондаренко О.В. Трансформація корпоративної культури в соціально-економічному просторі України [ : дис. ... канд. соцiол. наук : 22.00.04 / Бондаренко Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Зпоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 295 арк. – Додатки: арк. 242-295. – Бібліогр.: арк. 221-241
1547817
  Шеретюк Р. Трансформація культової практики Греко-уніатської церкви на теренах Правобережної України напередодні її інкорпорації до складу російського православ"я // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 115-121
1547818
  Степаненко А. Трансформація культурних ландшафтів українських міст у тилу в умовах повномасштабної війни // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Кетуракіс, Р. Пучетайте [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (12). – С. 38-43. – ISSN 2616-9967


  Досліджується комплексний вплив сучасної війни на тенденції трансформації культурних ландшафтів міст України. Узагальнено та структуровано емпіричний матеріал міждисциплінарного характеру, що ґрунтується на спостереженні актуальних соціокультурних ...
1547819
  Парфенюк І.М. Трансформація культурних цінностей в епоху інформаційних війн // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 181-185. – ISSN 2226-3209
1547820
  Гавеля О.М. Трансформація культурних цінностей обдарованої особистості в сучасному суспільстві : автореф. дис. … д-ра культурології : 26.00.01 / Гавеля Оксана Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1547821
  Сидоренко Т.В. Трансформація культурно-дозвіллєвої діяльності публічних бібліотек Півдня України 90-х років ХХ ст. // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 50-57. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Дослідження порушує питання аналізу та узагальнення досвіду публічних бібліотек Півдня України 90-х рр. XX ст.з культурно-дозвіллєвої діяльності. Методологічною основою дослідження є соціокомунікаційний підхід, загально-теоретичні методи, ...
1547822
  Орел М.Г. Трансформація культурного коду та державності в епоху постмодерну та їх взаємозв"язок у контексті політичної безпеки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2, січень. – С. 95-101. – ISSN 2306-6814
1547823
  Гладка А.Г. Трансформація культурного ландшафту Києва в період незалежності України // Українські культурологічні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. М. Рогожа ; редкол.: Р. Сапенько, С. Оборська, О. Бойко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (10). – С. 51-56. – ISSN 2616-9967


  Стаття присвячена культурологічному аналізу культурного ландшафту Києва, який утворюється комплексом таких складових: архітектурний ансамбль та публічні простори, об"єкти історико-культурної спадщини, культурні і креативні індустрії, медіа, а також ...
1547824
  Подобівський В.С. Трансформація ландшафтів Гологоро-кременецького кряжу протягом ХІХ-ХХІ ст. // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 173-185


  У статті висвітлено результати комплексних історико-географічних та геоекологічних досліджень процесів освоєння природи регіону давнього заселення – Гологоро-Кременецького кряжу. Обґрунтовано алгоритм історико-географічного аналізу геоекологічного ...
1547825
  Брінцева О. Трансформація людського капіталу в контексті зміни змісту праці в новій економіці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 46-49 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-6912
1547826
  Муха О. Трансформація людської тілесності у XXI сторіччі: на шляху до "тіла майбутнього" // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. Мельник В.П. ; редкол.: Т. Аарреваара, О. Бабкіна, Т. Батенко [та ін.]. – Львів, 2010. – № 5. – С. 60-68. – ISSN 2307-0463


  Cтаття презентує трансформацію парадигм людської тілесності ХХ і ХХІ сторіч на прикладі концепцій М. Фуко і Ж. Бодрійяра. Проводяться аналогії із християнським поняттям “райської тілесності” та новотвором сучасної антропології – ідеєю про “тіло ...
1547827
  Ніконенко У.М. Трансформація макроекономічної політики країн-експортерів сировинних ресурсів в умовах глобалізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Ніконенко Уляна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 54 назви
1547828
  Горіна Ж.Д. Трансформація масової культури в сучасних медіатекстах // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – Т. 24, вип. 1 (19). – С. 14-20. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1547829
  Колесников А.О. Трансформація материнської говірки в новожитню (на матеріалі українських південнобесарабських говірок) // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 200-216. – ISBN 978-966-1673-36-5
1547830
  Гергі Д.С. Трансформація методико-аналітичних підходів щодо розбудови системи антикризового менеджменту будівельних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11 (198). – С. 83-92
1547831
  Олабин О.В. Трансформація методів державного управління в умовах переходу від авторитарного режиму до демократичного // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 57-60. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано зміст методів державного управління в умовах авторитарного та демократичного режимів. Визначені основні критерії трансформації методів державного управління в процесі переходу від авторитарного до демократичного режиму. Проанализировано ...
1547832
  Воротинський В.В. Трансформація методів політичної маніпуляції як наслідок зміни уподобань користувачів мережі Інтернет // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 1 (7), ч. 1. – С. 19-28
1547833
  Рабінович П. Трансформація методології вітчизняного праводержавознавства: досягнення і проблеми // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2003. – № 1. – С.20-26. – ISBN 966-667-078-Х
1547834
  Корновенко С. Трансформація методологічних підходів до вивчення аграрної історії в Україні: основні тенденції (1990-2020-ті рр.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2023. – № 4 (44), жовтень-грудень. – С. 248-265. – ISSN 1998-4634
1547835
  Серажим Ю.В. Трансформація механізму саморегулювання міжнародного ринку цінних паперів у сучасних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Серажим Юліан Віталійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-215
1547836
  Пахольчук В.В. Трансформація механізму фінансування Збройних Сил в умовах євроатлантичної інтеграції : дис. ... д-ра філософії : 07 ; 072 / Пахольчук Вадим Володимирович ; Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 301 арк. – Додатки: арк. 273-301. – Бібліогр.: арк. 236-272
1547837
  Дуб А.Р. Трансформація механізму фінансування охорони здоров"я: виклики для об"єднаних територіальних громад // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 76-84 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1562-0905
1547838
  Калініна С.П. Трансформація міжнародного ринку праці в умовах глобалізаційних зрушень : (монографія) / Калініна С.П., Гетьманенко Ю.О., Гайдаш О.С. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.П. Калініної ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). – Вінниця : "Нілан-ЛТД", 2015. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-223. – ISBN 978-617-7212-98-9
1547839
   Трансформація місцевих фінансів пост-конфліктних територій на засадах фіскальної децентралізації : монографія / [Н.Ю. Рекова та ін.] ; за заг. ред. проф. Н.Ю. Рекової ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобуд. акад. – Краматорськ : ДДМА, 2017. – 301 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 235-263. – ISBN 978-966-379-822-6
1547840
  Вітер І. Трансформація місця та ролі держави в умовах глобалізації розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.30-38. – ISBN 966-654-102-5
1547841
  Полтавець Т. Трансформація мови під впливом соціальних мереж // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 410-421. – ISSN 2224-9516
1547842
  Аксьонова В. Трансформація мовностилістичних трансформація мовностилістичних особливостей контенту українських медіа особливостей контенту українських медіа в контексті національного єднання // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – Вип. 16. – С. 107-115


  Завдання мови - описувати все, що з"являється і відбувається в суспільстві. Аналіз наукової літератури дав можливість виявити низький рівень уваги дослідників до особливостей мовного репрезентування політичних подій у країні кінця 2013 - початку 2015 ...
1547843
  Скібіна О. Трансформація моделей бібліотек Нової української школи на засадах бенчмаркінгу / О. Скібіна, Г. Ткаченко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2024. – № 1 (35). – С. 26-30. – ISSN 2518-7341
1547844
  Приказюк Н.В. Трансформація моделей регулювання страхової діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7/8 (182/183). – С. 38-42
1547845
  Чатченко О.Є. Трансформація моделі бізнесу в процесі цифровізації економіки України / О.Є. Чатченко, І.Г. Бубенець // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Верескун М.В, Гусєва О.Ю., Демитров Г. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3/4 (40). – С. 93-97. – ISSN 2415-8089
1547846
  Шерстюк О.Л. Трансформація моделі ризику аудиту в умовах перевірки інтегрованої звітності // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2020. – Вип. 1 (91). – С. 88-95. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91)). – ISSN 2664-245X
1547847
  Поліщук К.О. Трансформація навику взаємодії із інформаційним простором: мислений запит в Google // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 6. – С. 48-50
1547848
  Стеченко Д. Трансформація навчальної дисципліни "Розміщення прдуктивних сил і регіоналистика" // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2001. – № 2/3. – С34-41. – ISSN 1682-2366
1547849
  Озимчук О. Трансформація назви та змісту ранньосередньовічних титулів // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 103-107. – ISSN 2519-1942
1547850
  Затонацька Т.Г. Трансформація напрямів взаємодії держави та приватного сектору у сфері вищої освіти в Україні: сучасний стан і вектори розвитку / Т.Г. Затонацька, О.О. Герасименко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 68-79. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1547851
  Майданець-Баргилевич Трансформація народної культури у творах митців першої третини ХХ століття // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 244-252. – ISSN 2078-0133
1547852
   Трансформація наукових напрямів кафкдри загальної гігієни ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" в історичному векторі / Е.М. Білецька, Н.М. Онул, Т.А. Головкова, О.В. Антонова, Т.Д. Землякова, В.І. Главацька, О.В. Безуб, Д.М. Горбачов, Ю.В. Барніч // Історія медичної науки, практики та освіти : зб. статей та тез наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / М-во охорони здоров"я України, Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т громад. здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; [редкол.: А.М. Сердюк, Н.С. Полька]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 320-329
1547853
  Загурська Е. Трансформація національного міфу на українській сцені (на прикладі образу Марусі Чурай) // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 84-93
1547854
  Костючок П. Трансформація національної ідентичності українців Карпат у роки Першої світової війни // Вісник Прикарпатського університету : збірник наукових праць / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – С. 163-169. – (Історія ; вип. 25). – ISSN 2311-8911
1547855
  Застрожнікова І. Трансформація національної освітньої системи в умовах децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Баштанник В.В., Хожило І.І., Акімова Л.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 4 (43). – С. 44-49. – ISSN 2414-4436
1547856
  Антофійчук В. Трансформація образу Іуди Іскаріота в українській літературі ХХ століття // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАН України та Національної спілки письменників України. – Київ, 2001. – № 2. – С. 52-58. – ISSN 0236-1477
1547857
  Колкутіна В. Трансформація опозиційних структур у ранній творчості Т.Г. Шевченка / В. Колкутіна, М. Іскова // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 104-113. – ISBN 978-966-8906-60-2
1547858
  Майстренко Ю.В. Трансформація організаційно-економічної моделі управління сфери культури як основа територіального брендингу // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 2 (39). – С. 72-79. – ISSN 2308-1988
1547859
  Гетманенко В.А. Трансформація органічної речовини компостів у процесі біоконверсії за даними іч-спектроскопії / В.А. Гетманенко, М.А. Папірний // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 93-96 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
1547860
  Гавриленко В.С. Трансформація орнітокомплексів природного ядра і суміжних територій біосферного заповідника "Асканія-Нова" / В.С. Гавриленко, М.А. Листопадський // Вісті Біосферного заповідника "Асканія-Нова" : науковий журнал / Нац. акад. аграр. наук України ; Біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Ф.Е. Фальц-Фейна ; голов. ред. Гавриленко В.С. – Асканія-Нова, 2016. – Т. 18. – С. 98-115. – ISSN 1682-2374
1547861
  Касьянов Д. Трансформація освіти в контексті вимог нанотехнологічного розвитку // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 4 (51). – С. 52-58. – ISSN 2078-1016


  Проаналізовано трансформаційні процеси в системі освіти в контексті підвищення її ролі до навчання та діяльності згідно з вимогами нанотехнологічного розвитку.
1547862
  Кіт М. Трансформація освіти в контексті соціокультурної динаміки XXI стоіття: виклик-відповідь // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: В. Адрущенко, Н.Бахмат, Г. Берегова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (78). – С. 26-32. – ISSN 2078-1016
1547863
  Струтинська О.В. Трансформація освіти в умовах розвитку цифрового суспільства: європейський досвід та перспективи для України // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 71-88. – ISSN 2414-5076
1547864
  Щубелка Н.В. Трансформація освіти як явища сучасної культури : Автореф... канд.філос.наук: 09.00.10 / Щубелка Н.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Київ, 1998. – 16л.
1547865
  Бойко Т. Трансформація освітніх процесів у Донецькому краї: протистояння реальностей // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 16-22. – ISSN 2520-2626


  "У статті розглянуто трансформаційні процеси в освітньому середовищі Донецького краю, виділено вектори проєвропейської та реверсної моделей освітньо-виховних процесів. Акцентовано увагу на відмінностях реформування та індокринації, насадження виховання ...
1547866
  Простибоженко О.С. Трансформація особистого майна одного з подружжя у спільне майно їх обох: проблеми правозастосовної практики // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (38). – С. 156-164. – ISSN 2310-6166
1547867
  Курдес О. Трансформація особистості судового експерта в екстремальних умовах воєнного часу // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 1 (30). – С. 144-161. – ISSN 1993-0917
1547868
  Дзюба П.В. Трансформація парадигми руху міжнародних портфельних інвестицій // Сучасні тенденції міжнародного руху капіталу : монографія / за ред. д.е.н., проф. Рогача О.І. – Київ : Центр учбової літератури, 2019
1547869
  Савицька І.М. Трансформація парадигми філософії освіти в сучасних умовах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 60-63. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 56). – ISSN 2306-6687


  Ці проблеми знайшли своє відображення в науковому доробку вітчизняних вчених, зокрема Л.В. Губерського, В.Г. Кременя, В.П. Андрущенка та інш.
1547870
  Головай І. Трансформація педагогічних ідей Софії Русової в українському гуманітарному ліцеї // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 75-78. – ISBN 978-617-7932-12-2
1547871
  Кічук Н.В. Трансформація педагогічної парадигми Олександра Духновича у вимірах сучасної вітчизняної освіти // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 3 (132). – С. 153-158. – ISSN 2414-5076
1547872
  Луговий В.І. Трансформація підготовки кандидатів і докторів наук в Україні в контексті інтеграції до європейських просторів вищої освіти і досліджень / В.І. Луговий, Ж.В. Таланова // Міжнародний науковий вісник : зб. наук. статей за матеріалами XXVI Міжнар. науково-практичної конференції / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.] ; редкол.: Ващук Ф.Г., Олексик Х.М., Артьомов І.В. [та ін.]. – Ужгород, 2013. – Вип. 7 (26). – С. 7-15. – ISSN 2218-5348
1547873
  Шевченко О. Трансформація підходів дослідження глобальних проблем сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 44-49. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  В статті розкривається зміст сучасних наукових підходів дослідження глобальних проблем людства, зокрема глобальної зміни клімату. Розглянуто концепції "меж зростання" та "сталого розвитку", як базових наукових підходів осмислення та врегулювання ...
1547874
  Колісник В. Трансформація підходів законодавця до предмета конституційно-судового провадження // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 59-66. – ISSN 2310-6158
1547875
  Музика О. Трансформація підходів щодо визначення бюджету // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.42-47. – Бібліогр.: н. – ISSN 0132-1331
1547876
  Гао В. Трансформація планетарного світу як умова формування глобальної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 25-28. – ISSN 2076-1554
1547877
  Козир Ю.Р. Трансформація платіжних систем в умовах цифрової економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 3 (542) : Прямі іноземні інвестиції в Україну в умовах інтеграції до Європейського Союзу. – С. 103-107. – ISSN 2222-4459
1547878
  Барабаш Л.В. Трансформація поведінкових фінансів внаслідок зміни моделей економічної поведінки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – С. 43-49. – (Серія "Економічна" ; вип. 99). – ISSN 2311-2379
1547879
  Ємельяненко К.О. Трансформація повноважень органів місцевого самоврядування в процесі їх реформування // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 269-283. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1547880
  Пашкова О. Трансформація поглядів на історичну тематику у військово-патріотичному вихованні в Україні (1991-2013) // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 222-232. – ISSN 2617-1775
1547881
  Домбровський Трансформація поглядів на розбудову Збройних Сил часів Української Центральної Ради / Домбровський, Т // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 27-30. – ISBN 978-617-7768-14-1
1547882
  Андріяш М.М. Трансформація податкових систем країн "східного партнерства" як чинник європейської інтеграції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 130-141. – ISSN 2308-6912


  Дана стаття присвячена поступальному руху країн-партнерів зовнішньополітичної ініціативи Європейського Союзу - "Східного партнерства" на шляху євроінтеграції, що набуло особливої актуальності в умовах ратифікації та імплементації угод про асоціацію. ...
1547883
  Заярна І. Трансформація поетичної мініатюри у просторі російської постмодерністської поезії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 59-70. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті розглянуто особливості функціонування поетичної мініатюри в сучасній постмодерністській поезії, досліджено збереження традиційних жанрових складників у різновидах філософської мініатюри, виокремлено основні вектори модифікації мініатюри у ...
1547884
  Черенков А.В. Трансформація показників родючості чорнозему типового за різних систем удобрення у сівозміні / А.В. Черенков, В.І. Чабан, О.Ю. Подобед // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2016. – Вип. 1 (90). – С. 37-42 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0372-8498
1547885
  Метельова Т.О. Трансформація політики пам"яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії) // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 134-153
1547886
  Касаткіна К.А. Трансформація політики США щодо Куби (1953-1979 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Касаткіна Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1547887
  Шаповаленко М.В. Трансформація політичних режимів в умовах геополітичної турбулентності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 8-12. – (Серія "Питання політології" ; вип. 36). – ISSN 2220-8089
1547888
  Скриль С.А. Трансформація політичних систем Латвії, Литви та Естонії в умовах інтеграції в європейське співтовариство // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2015. – Вип. 54. – С. 146-152
1547889
  Бурдяк В.І. Трансформація політичного режиму в Румунії: труднощі початку переходу до демократії // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2016. – № 3 (35). – С. 87-105. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1547890
  Штука І.А. Трансформація політичної еліти сучасної України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 447-453. – ISSN 2076-1554
1547891
  Мандзій Л.С. Трансформація політичної еліти України: спроба консолідації (1991-1994 рр.) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 278-289
1547892
  Красівський О.Я. Трансформація політичної системи в незалежній Україні 1991 - 2016 рр. / О.Я. Красівський, Д.О. Красівський // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 21-32
1547893
  Добровольська А.Б. Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: Бульвінський А.Г. (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 178-193. – ISBN 978-966-02-7888-2
1547894
  Мацибок-Стародуб Трансформація поняття "Гріх" у трилогії "Метелики на шпильках" Ірини Вільде // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 1


  У статті проаналізовано окремі аспекти православного світогляду, представлені в циклі ранніх повістей Ірини Вільде, зокрема розглянуто особливості зображення письменницею такого поняття, як гріх. Досліджено усвідомлення головним персонажем трилогії ...
1547895
  Данилов Д.А. Трансформація поняття "дг"яна" у вченні йоги : [медитація в часі] : монографія / Данилов Дмитро Анатолійович ; НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди. – Київ : Дух і літера, 2020. – 189 с. : табл. – На тит. арк. зазнач.: Дарунок Видавництва "Дух і літера". - Покажчик: с. 172-189. – Бібліогр.: с. 143-162. – ISBN 978-966-378-797-8
1547896
  Нейман В.П. Трансформація поняття "митна політика": історико-правовий аналіз // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 134-138. – ISSN 2076-1554
1547897
  Тараненко О.В. Трансформація поняття "мова ворожнечі" у контексті медіависвітлення ситуації з вимушено переміщеними особами в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  Характеристика трансформації поняття "мова ворожнечі" у сучасному контексті українських медіа на матеріалах щодо вимушено переміщених осіб внаслідок військових дій на сході України. Визначення класифікації випадків застосування мови ворожнечі до ...
1547898
  Скибицька Ю.В. Трансформація постмодерної поетики в драматургічній творчості Неди Нежданої // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті на матеріалі п"єс Неди Нежданої продемонстровані трансформаційні зміни в творчості письменниці, а також зроблено спробу, незважаючи на присутність в аналізованих драматичних творах окремих елементів постмодерної поетики, довести їх ...
1547899
  Скибицька Ю.В. Трансформація постмодерної поетики української драми межі XX-XXI століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Скибицька Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1547900
  Скибицька Ю.В. Трансформація постмодерної поетики української драми межі XX-XXI століть : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Скибицька Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 199 арк. – Бібліогр.: арк. 182-199
1547901
  Чиналієва І. Трансформація пострадянського правового простору: систематизація принципів цивільно-процесуального права // Генеза : філософія, історія, політологія / Голов. ред. Сергій Грабовський. – Київ, 1998. – № 1/2 (6/7). – С. 200-204
1547902
  Авдюгін Р.Г. Трансформація правових засобів забезпечення прав людини в умовах глобалізації // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 216-218. – ISBN 978-966-171-322-1
1547903
   Трансформація правової системи України: євроінтеграційний вимір / [В.Д. Гвоздецький та ін.] ; за заг. ред. В.Д. Гвоздецького ; М-во внутр. справ України, Акад. упр. МВС. – Київ : Логос, 2009. – 377, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-171-108-1
1547904
  Цісак В. Трансформація преси в Польші і Україні в контексті суспільних змін (1989-1999 рр.) : Автореф...док.філолог.наук:10.01.08 / Цісак В.;КНУТШ. – 42с. – Бібліогр.:с.36-38
1547905
  Середа О. Трансформація принципів правового регулювання оплати праці в сучасних умовах / О. Середа, Ю. Бурнягіна // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: К.В. Ефремова, Р.В. Шаповал, А.П. Гетьман [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (37). – С. 49-55. – ISSN 2311-4894
1547906
  Медведюк Людмила Григорівна Трансформація природи мистецтва та літератури в новітньому часі : Дис...канд.філологічних наук:10.01.05 / Медведюк Людмила Григорівна; НАНУ;Ін-тут літератури ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2001. – 197с. – Бібліогр.:с.174-197
1547907
  Сябро А.В. Трансформація пріоритетів регіональної політики у сфері інформаційної безпеки (на прикладі країн АТР) : дис. ... д-ра філософії : 291 / Сябро Анастасія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 220 арк. – Додатки: арк. 217-220. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 191-216
1547908
  Нікітін Д.Ю. Трансформація прокуратури України у напрямку підтримання державного обвинувачення та протидії злочинності в бюджетній сфері // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 169-177. – ISSN 2222-5374
1547909
  Чорний С.Г. Трансформація протидефляційної стійкості грунту в контексті сучасних змін клімату / С.Г. Чорний, О.М. Хотиненко, А.В. Волошенюк // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 83. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0587-2596
1547910
  Чобіток В.І. Трансформація процесів розвитку інтелектуального потенціалу: історично-філософські аспекти / В.І. Чобіток, С.М. Шепеленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 9 (548) : Закордонний досвід щодо повоєнного відновлення соціально-економічного розвитку. – С. 276-282. – ISSN 2222-4459
1547911
  Менулін В.І. Трансформація психоаналітичної концепції міфа. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.05 / Менулін В.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 25л.
1547912
  Трофименко М. Трансформація публічної дипломатії Європейського Союзу в умовах глобалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 301-308. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1547913
  Ілюк Т.В. Трансформація публічної та культурної дипломатії Росії на сучасному етапі: діяльність "Росспівробітництва" // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 19-32. – ISBN 978-966-02-8033-5
1547914
  Хоменко І.А. Трансформація радіодрами в сучасному комунікативному просторі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 60, липень – вересень


  The article is devoted to evolution of the forms and genres of radio plays. The problem is considered in the overall context of contemporary media culture. Main of the studyis to find new opportunities and ways to improve the Ukrainian broadcasting. ...
1547915
  Бейдик О.О. Трансформація регіонального туризму за умов децентралізації (на прикладі Запорізької області) / О.О. Бейдик, О.І. Топалова, Л.А. Прохорова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 37-42 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1547916
  Стаканов Р.Д. Трансформація регіональної трудової міграційної політики в умовах формування глобального ринку праці : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Стаканов Роман Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 107 назв
1547917
  Литовченко І.Л. Трансформація ринку в сучасних умовах переходу до цифрової економіки // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (698). – Бібліогр.: 12 назв
1547918
  Малащук Д.В. Трансформація ринку інформаційно-комунікаційних технологій // Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 358-362. – ISBN 978-617-571-143-9
1547919
  Кравченко І. та інш. Трансформація ринку праці в контексті глобалізаційних процесів // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 1. – С.164-168. – ISBN 966-654-102-5
1547920
  Ковбич Т.К. Трансформація ринку праці Європейського Союзу під впливом діджиталізації економіки : дис. ... д-ра філос. : 292, 29 / Ковбич Тетяна Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Нав.-наук. ін-т міжнар. відносин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 356 арк. – Додатки: арк. 303-356. – Бібліогр.: арк. 267-302
1547921
  Іванчук А.І. Трансформація розуміння "тілесності" у філософській концепції М. Мерло-Понті // Наукова конференція "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства" : (2 липня 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / "Філософсько-світоглядні та міждисциплінарні проблеми гуманітарного розвитку сучасного суспільства", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2015. – С. 17-19
1547922
  Радченко Л. Трансформація розуміння категорії шлюб за законодавством окремих держав // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 43-46. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено розгляду проблематики правового регулювання шлюбних і подібних до шлюбу сімейних відносин у міжнародному сімейному праві, оцінці сучасного розуміння категорії "шлюб" за законодавством окремих зарубіжних держав та аналізу практики його ...
1547923
  Фіалковська Н.О. Трансформація ролі держави в лібералістичній традиції // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 84-86
1547924
  Кучер Г.В. Трансформація ролі держави як джерела фінансування суспільного розвитку в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – C. 27-31. – ISSN 2306-6806
1547925
  Крупка М. Трансформація ролі доходів місцевих бюджетів як інструменту бюджетного механізму в контексті децентралізації / М. Крупка, М. Кульчицький, В. Коваленко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 7-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1547926
  Орловська Ю. Трансформація ролі інновацій у розвитку сучасної світової економіки / Ю. Орловська, С. Морозова // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2016. – C. 60-66. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 42, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1547927
  Турченко Г. Трансформація російського сепаратизму на Півдні України у 1917 - 1918 рр. // Революція, державність, нація: Україна на шляху самоствердження (1917-1921 рр.) : матеріали Міжнар. наук. конф. (м. Київ, 1-2 черв. 2017 р.) / Ін-т історії України НАН України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Укр. ін-т нац. пам"яті [та ін.] ; [упоряд.: В. Верстюк (відп. ред.), В. Скальський, Г. Басара-Тиліщак та ін. ; редкол.: В. Смолій (голова) та ін.]. – Київ ; Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2017. – С. 171-185. – ISBN 978-617-7062-20-1
1547928
  Швед В. Трансформація саудівської моделі історичного розвитку в умовах сучасних викликів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 72-74. – (Історія ; вип. 3 (146)). – ISSN 1728-3817
1547929
  Матвєєва О.В. Трансформація світового порядку в умовах глобальних загроз та викликів // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 113-119. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1547930
  Чадюк М. Трансформація світогляду // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 2-3 березня (№ 38-39)


  Побачила світ книжка професорки Єльського університету у Марсі Шор, присвячена Революції Гідності.
1547931
  Гайдай Л.І. Трансформація селянських господарств Правобережної України в процесі спеціалізації сільськогосподарського виробництва на початку ХХ ст. // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – № 5 : Історичні науки. – С.32-36
1547932
  Кондратенко Н. Трансформація семантики лексеми "волонтер" у медійному і мережевому дискурсах / Н. Кондратенко, О. Оніщенко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2021. – Т. 26, вип. 2 (24). – С. 46-53. – (Серія: Філологія ; Т. 26, вип. 2 (24)). – ISSN 2307-8332


  Представлено аналіз вживання лексеми «волонтер» в українських електронних засобах масової інформації і дискурсі соціальних мереж. Визначено специфіку семантичної структури лексеми та її контекстуальне оточення. Представлено комплекс семантичних ...
1547933
  Костенко Н.В. Трансформація силабо-тоінчного вірша в поезії Бориса Олійника // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 7 (175). – C. 86-90
1547934
  Бацвін А. Трансформація символічного простору міста Галича в другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2024. – № 1 (401), січень - березень. – С. 88-96. – ISSN 2664-4282
1547935
  Монько Т.С. Трансформація системи бібліотечно-інформаційного забезпечення керівників органів і установ охорони здоров"я України. : Автореф... канд. пед.наук: 05.25.03 / Монько Т.С.; Київ. держ. ін-т культури. – К., 1995. – 21л.
1547936
  Іванюта Н. Трансформація системи джерел господарського процесуального права / Н. Іванюта, Н. Загородня // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7. – С. 32-43. – ISSN 1026-9932
1547937
  Калашнікова С. Трансформація системи забезпечення якості вищої освіти: досвід Естонії // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 26. – ISBN 978-617-7288-01-4
1547938
  Пилипчук В.Г. Трансформація системи захисту персональних даних та приватності в контексті євроінтеграції України / В.Г. Пилипчук, В.М. Брижко // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 3 (90). – С. 36-50. – ISSN 1993-0909
1547939
  Карковська В.Я. Трансформація системи медсестринської освіти в Україні: виклики, тенденції та інновації / В.Я. Карковська, М.І. Головчак // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 16, серпень. – С. 193-198. – ISSN 2306-6814
1547940
  Кузьменко Ю.В. Трансформація системи професійної освіти фахівців із трудової підготовки в Україні у другій половині ХХ - на початку ХХІ ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 322-330. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Окреслено зміни, що відбувалися в системі професійної освіти фахівців із трудової підготовки у 50-х рр. ХХ. - на початку ХХІ ст. в українських вузах.
1547941
  Неліпа К.Г. Трансформація системи розселення Запорізької області (суспільно-географічне дослідження) : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Неліпа Ксенія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1547942
  Маркевич Л.А. Трансформація системи художньої мови української національної балетної вистави в 20-80 роках XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Маркевич Лариса Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1547943
  Беззуб І. Трансформація сільських бібліотек в Україні в інформаційні, соціокультурі та комунікативні центри громад // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 439-460. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано актуальні питання сучасного функціонування сільської бібліотеки, створення й розвиток її нової моделі як соціально-комунікаційного центру, визначено роль у формуванні культурного та інформаційного простору місцевих громад.
1547944
   Трансформація сільського розселення в Україні : колект. монографія / [Т.А. Заяць та ін.] ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи. – Київ : [б. в.], 2017. – 296, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 6. – Бібліогр.: с. 259-287. – ISBN 978-966-02-8280-3
1547945
  Брикс А.Л. Трансформація скупчень легких нафтопродуктів, забруднюючих геологічне середовище / А.Л. Брикс, Р.Б. Гаврилюк // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1157. – С. 116-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 42). – ISSN 2410-7360
1547946
  Круглашов С. Трансформація соціалістичних ідей у світогляді М. Драгоманова // Історія архівної справи: спогади, дослідження, джерела : збірник наукових праць. – Київ, 2001. – Вип. 4 : Проблеми архівознавства і джерелознавства. До 90-річчя від дня народження профессора В.І. Стрельського. – С. 303-319. – ISBN 966-625-033-0
1547947
  Кожемяченко О.О. Трансформація соціально-трудових віносин в умовах дистанційних обмежень / О.О. Кожемяченко, Н.Л. Кузьмінська, О.П. Кавтиш // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (240). – С. 89-95. – ISSN 2522-1620
1547948
  Зінченко В. Трансформація соціально мобільних сил в умовах "пізнього капіталізму" // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.108-122. – ISSN 1609-5499
1547949
  Михасюк І. Трансформація соціальної політики України в контексті євроінтеграції: регіональний аспект / І. Михасюк, Я. Кашуба, А. Хоронжий // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 42-47. – ISSN 2078-5860


  Обґрунтовано концептуальні засади формування сучасної моделі соціальної політики України на регіональному рівні. Окреслено теоретико-методологічні підходи та практичні рекомендації щодо розроблення цієї моделі в контексті євроінтеграційних прагнень ...
1547950
  Савенко О. Трансформація соціальної політики, нові завдання // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.118-124
1547951
  Смачило С.М. Трансформація соціальної функції демократичної держави в умовах глобалізації (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Смачило Степан Михайлович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1547952
  Гулевський С.В. Трансформація соціокультурного дискурсу телевізійних серіалів у сучасному медіа-просторі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Гулевський Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
1547953
   Трансформація спектрів домішкової фотолюмінесценції монокристалів CdTe: Cl зумовлена НВЧ-опроміненням / О.П. Лоцько, С.М. Калитчук, Р.А. Редько, Н.І. Березовська // Лашкарьовські читання – 2016 : конф. молодих вчених з фізики напівпровідників [з міжнар. участю, Київ, 6-8 квіт. 2016 р., Україна] : зб. тез / НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 4. – ISBN 978-966-02-7887-5


  "...Завдяки успіхам в технології вирощування компенсованих монокристалів CdTe:Cl в останні роки значно зросла зацікавленість до їх вивчення та розробки на основі цих матеріалів високочутливих неохолоджуваних детекторів іонізуючого випромінювання. Хоча ...
1547954
  Підгрушний Г.П. Трансформація спеціалізації сільського господарства Київського Придніпров"я у постсоціалістичний період: методика дослідження й територіальні особливості / Г.П. Підгрушний, А.В. Марущинець // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 48-56 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1547955
  Лепак П.А. Трансформація стану економічної культури в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, листопад. – С. 111-115. – ISSN 2306-6806
1547956
  Данилов В.Я. Трансформація статистичних підходів виділення динаміки економічних циклів / В.Я. Данилов, Н.С. Глухова // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 5 (122). – С. 63-68. – ISSN 1997-9266
1547957
  Лещух І.В. Трансформація структури витрат на інноваційну діяльність промислових підприємств великих міст України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (285). – С. 117-128 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2305-7645
1547958
  Ковтун Н.М. Трансформація суб"єктності суспільного воління у контексті дослідження соціальної активності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 74-76
1547959
  Добровольська А. Трансформація суспільно-політичного середовища Молдови як чинник формування її зовнішньополітичного курсу: результати парламентських виборів 2019 р. // Історичні передумови становлення зовнішньополітичної орієнтації країн пострадянського простору : зб. наук. праць / А.Г. Бульвінський, О.Ф. Деменко, А.Б. Добровольська, О.В. Кириченко, О.О. та ін. Кордун. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2020. – С. 91-108. – ISBN 978-966-02-9365-6
1547960
  Середа В. Трансформація суспільного виробництва в моделі сталого розвитку в умовах глобалізаціі світової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 67-74. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено аналіз механізмів вирішення протиріч реалізації моделі сталого розвитку в умовах глобалізації. Розглянуто досвід узгодження інтересів бізнесу і суспільства на глобальному рівні, впровадження механізмів узгодження інтересів держави та ...
1547961
  Небесна З. Трансформація сучасного весільного обряду українців на Бойківщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 29. – С. 52-63


  У статті розглядається питання символіки у весільному обряді українців Бойківщини та процеси трансформації в обрядовості наприкінці ХХ - початку ХХІ ст. Простежується стійкість окремих елементів обряду. Особливо важливо, що у статті висвітлюється ...
1547962
  Балацька О.Б. Трансформація сучасного збройного насилля: специфічні риси і тенденції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 95-102. – ISSN 2077-1800
1547963
  Берегова О.М. Трансформація сучасного музичного мислення крізь призму творчості Сергія Зажитька // Українське музикознавство : щорічний науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Центр муз. україністики ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Волосатих О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 43. – С. 81-93. – ISSN 0130-5298


  "Акцентується увага на перехідному характері нинішньої цивілізації, зміні парадигм виконання і сприйняття музики, поступовому визріванні нового типу мислення в сучасній музичній свідомості. Відзначаються такі явища, як домінування видовищного чинника ...
1547964
  Максимовська Н.О. Трансформація сфери дозвілля в умовах інформаційного суспільства: соціально-педагогічний аспект / Н.О. Максимовська, А.В. Вегеріна // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 106-110. – Бібліогр.: с. 109. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1547965
  Мелещук А.А. Трансформація східнослов"янського месіанізму від філософської думки Русі до ранніх слов"янофілів // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 21, № 12. – С. 26-33. – ISSN 2077-1800
1547966
  Чернова І. Трансформація та інтерпретація старозаповітних мотивів і образів у поезії Олександра Олеся // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 42-46. – ISBN 966-568-301-2
1547967
  Білас М.І. Трансформація та перспективи розвитку неокорпоративізму в Скандинавії в умовах інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 218-219
1547968
  Рязанцева Т. Трансформація тем і мотивів метафізичної поезії в літературі ХХ століття // Сучасність : Література, наука, мистецтво, суспільне життя / Досл-виробн. об"єднання "Пролог". – Київ, 2002. – № 3. – С.117-127. – Бібліогр.: С.127. -12 назв. – ISSN 0585-8365
1547969
  Кузьменко О.Б. Трансформація територіальної структури аграрного виробництва України: оцінка стану та пріоритетні напрями корегування // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 104-111. – ISSN 1562-0905
1547970
  Шакун В. Трансформація тероризму: окремі прояви чи довготривалий збройний конфлікт? // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 378-381. – ISBN 978-617-7220-78-6
1547971
  Пушкар Т.А. Трансформація технологій Е-learning в систему smart-освіти / Т.А. Пушкар, І.С. Глушенкова // Материалы XVII международной научно-практической конференции "Smart-образование в smart-обществе: возможные пути адаптации" : 14 февр. 2019 г. / "Smаrt-образование в smаrt-обществе: возможные пути адаптации" междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Издательство НУА, 2019. – С. 176-179. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития). – ISSN 2616-9770
1547972
  Дещіця А.Б. Трансформація тоталітарного режиму в Україні: теорія і практика : Автореф... канд. політ.наук: 23.00.01 / Дещіця А. Б.; Льв. ГУ. – Львів, 1995. – 24л.
1547973
  Кірик А.Ю. Трансформація транспортної політики Європейського Союзу // Управлінські та правові засади забезпечення розвитку України як європейської держави : зб. тез XXVI щорічної звіт. наук. конф. наук.-пед. працівників, докторантів та аспірантів : присвяч. 30-річчю Хмельниц. ун-ту упр. та права ім. Леоніда Юзькова (12 берез. 2022 р.) / Хмельниц. обл. рада, Хмельниц. ун-т упр. та права ім. Леоніда Юзькова ; [відп. ред.: І.В. Шевчук]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2022. – С. 85-87. – ISBN 978-617-7572-52-6
1547974
  Баумейстер А.О. Трансформація трансцендентальної філософіії у Чальза Тейлора // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 10-19


  У статті досліджується Тейлорова версія трансцендентальної філософії. Автор доводить, що трансцендентальний підхід важливий для Тейлора передусім для спростування практичного релятивізму. Водночас у статті продемонстровано, що моральна онтологія ...
1547975
   Трансформація триптофану в реакції з тетрахлорауратною кислотою / Т. Макаренко, Р. Линник, М. Малишева, Ю. Муха, Н. Вітюк, О. Севериновська, Г. Єременко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 30-34. – (Хімія ; вип. 1 (57)). – ISSN 1728-3817
1547976
   Трансформація трудоресурсного забезпечення світової економіки: глобалізаційний дискурс : монографія / Калініна С.П., Михайлишин Л.І., Коровчук Ю.І., Савченко Е.О. ; за заг. ред. С.П. Калініної ; Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Вінниця : Твори, 2021. – 253, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 172-188. – ISBN 978-966-949-842-7
1547977
  Ковальчук Г. Трансформація українського книгознавства: до 100-річчя Українського наукового інституту книгознавства / Г. Ковальчук, Т. Мяскова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (268). – С. 71-74. – ISSN 1029-7200
1547978
  Барандій А.Ю. Трансформація української ідентичності кінця XIX - початку XX століть // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2016. – Вип. 2 (7). – С. 61-66. – ISSN 2312-4679
1547979
  Говоровська О. Трансформація української освіти в контексті розвитку світових інформаційних технологій // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37. – С. 124-130
1547980
  Найчук А. Трансформація української філософсько-педагогічної думки у традиційному суспільстві // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, І.О. Кучинська, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 8. – C. 57-67
1547981
  Кругляк М. Трансформація уявлень про етику науки від класичного до сучасного періоду розвитку наукового пізнання // Філософія і методологія наукового пізнання : колект. монографія / Ю. Вільчинський, С. Бондар, Л. Рижко, В. Деркач, С. та ін. Вільчинська. – Київ : КНЕУ, 2014. – С. 145-164. – ISBN 978-966-483-893-8
1547982
  Романова О.М. Трансформація уявлень про лісову демонологію в традиційних віруваннях українців XIX - XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Романова Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1547983
  Шкарлет С.М. Трансформація уявлень про стале господарювання: можливості науково-технологічного розвитку / С.М. Шкарлет, В.В. Микитенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (110). – С. 6-23. – ISSN 1560-4926


  Авторами розроблено та обґрунтовано комплекс ключових завдань задля досягнення сталого господарювання в межах динамічної системи. Він передбачає, по-перше, впорядкування руху чотирьох процесів, які є конститутивно-ключовими для сталого розвитку, в ...
1547984
  Куриленко І.А. Трансформація феномену книги та книжної культури в епоху постмодерну // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2016. – С. 34-41. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 48). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто проблемні питання, пов’язані з дослідженням феномену книги та книжної культури в епоху постмодерну. Осмислюються деякі підходи щодо визначення характерних ознак, типології та сутності означеного культурного явища. Досліджуються особливості ...
1547985
   Трансформація філософських підходів до конкретної методичної концепції у навчальному процесі закладу вищої освіти / В.Д. Гладуш, В.В. Ковальчук, С.В. Рябченко, В.В. Скалозуб, А.М. Турінов // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 12-17. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1547986
  Шевченко В.Б. Трансформація філософсько-культурологічних та ціннісних орієнтирів людини майбутнього в інформаційному суспільстві // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 226-232. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1547987
  Кхелуфі А. Трансформація філософської культури тибетського буддизму в XX столітті // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 214-216
1547988
  Примостка Л.О. Трансформація фінансового сектора: чинники, форми, напрями / Л.О. Примостка, О.В. Чепіжко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 6 (533) : Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в умовах війни. – С. 84-93. – ISSN 2222-4459
1547989
  Власенко М.О. Трансформація фінансового сектору країн Європейського Союзу в умовах інституційної конвергенції : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Власенко Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 293, [5] л. – Додатки: л. 231-293, [5]. – Бібліогр.: 190-230
1547990
  Багрій К.Л. Трансформація фінансової звітності в Україні за МСФЗ: перспективи та основні перешкоди // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 83-89. – (Економічні науки ; вип. 3 (71)). – ISSN 2310-8185
1547991
  Бонк М. Трансформація фінансової звітності з точки зору теорії і практики - основні напрямки змін в XXI столітті // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Т. 15, (№ 3). – С. 344-357. – ISSN 1684-906Х
1547992
  Никонович М.О. Трансформація фінансової звітності підприємств: необхідність та проблеми // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 161-163. – ISBN 978-611-01-0721-1
1547993
  Кульпінський С.В. Трансформація фінансової політики підприємств залізничного транспорту України в умовах дефіциту капітальних інвестицій / С.В. Кульпінський, А.В. Базавлук // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 7 (248). – С. 105-115. – ISSN 2305-7645
1547994
  Синютка Н.Г. Трансформація фіскальної політики та фіскального простору за умов експансії цифрових технологій / Н.Г. Синютка, А.І. Луцик // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.] ; редкол.: Дем"яненко М.Я., Жук В.М., Бичкова С.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (82). – C. 108-113. – ISSN 2307-9878
1547995
  Онопко М.О. Трансформація фондів суверенного багатства в умовах глобальної інтеграції : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Онопко Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 227 л. – Додатки: л. 219-227. – Бібліогр.: л. 197-218
1547996
  Шевчук Л.В. Трансформація фразеологічних одиниць у текстах М. Жванецького як вияв мовної гри // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 121-126. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1547997
  Соколов В. Трансформація хат-читалень в Україні у другій половині 1940-х - першій половині 1960-х рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (260). – С. 20-33. – ISSN 1029-7200
1547998
  Макух О.І. Трансформація цінностей сучасної сім"ї // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 112-116. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
1547999
  Траверсе Т.М. Трансформація Я-концепції особистості: когнітивний аспект // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 5 (75). – С. 151-155. – ISSN 2617-6858
1548000
  Мезенцев К. Трансформацйне лідерство академіка Ярослава Олійника та його наукова школа / К. Мезенцев, С. Шевчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 4-14. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 49)). – ISSN 2311-3383
<< На початок(–10)1541154215431544154515461547154815491550(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,