Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
151001
   Автоматизация анализа и разпознавание изображений. – Рига
Вып. 3. – 1982
151002
   Автоматизация лимнологических исследований и световой режим водоемов : сб. статей / АН УССР, Сиб. отд-ние, Лимнол. ин-т ; отв. ред. П.П. Шерстянкин. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1984. – 151 с. – Библиогр. в конце ст.
151003
   Автоматизация нефтеперерабатывающего производства. – Москва. – ISSN 1300946
№ [?]. – 1982
151004
  Гломозда Д.К. Автоматизация преобразования раскрашенных сетей Петри с качественными фишками в раскрашенные сети Петри с количественными фишками / Д.К. Гломозда, Н.Н. Глибовец, А.Н. Максимец // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 151-163. – ISSN 1019-5262
151005
   Автоматизация проектирования в электронике : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Тэхника, 1970-
Вып. 20. – 1979
151006
   Автоматизация проектирования в электронике : республиканский межведомственный научно-технический сборник. – Киев : Тэхника, 1970-
Вып. 26. – 1982
151007
   Автоматизация процессов планирования и управления. – Вильнюс
Вып. 7. – 1979
151008
   Автоматизация процессов планирования и управления. – Вильнюс
Вып. 9. – 1982
151009
  Чичкарев Е.А. Автоматизация учета результатов научной работы сотрудников вуза на базе системы управления контентом / Е.А. Чичкарев, А.В. Сергиенко, Н.В. Назаренко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 155-159. – ISSN 2413-1571
151010
   Автоматизация учета результатов научной работы сотрудников вуза с использованием системного подхода / Е.А. Чичкарев, Н.В. Назаренко, А.В. Сергиенко, О.В. Кривенко // Проблеми інформаційних технологій / М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т ; голов. ред. Ходаков В.Є. ; редкол.: Бардачов Ю.М., Павлов О.А., Хомченко А.Н. [та ін.]. – Херсон, 2017. – № 01 (021), травень. – С. 64-69. – ISSN 1998-7005


  Йдеться про розроблену інформаційно-аналітичну систему моніторингу та обліку результатів наукової діяльності.
151011
   Автоматизация электрон. машиностр.. – Ленинград
№ 382. – 1983
151012
  Івахненков С. Автоматизація бізнес-процесів та бухгалтерського обліку: "хмарна" револція? // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; редкол.: Єфіменко В.І., Голов С.Ф., Калюжна Є.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 26-35 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
151013
  Критська В. Автоматизація визначення словозмінних парадигм нових іменників // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 124-134. – ISSN 1682-3540


  Запропоновано алгоритм визначення словозмінних парадигм нових іменників для систем автоматизованого опрацювання українських текстів.
151014
  Рябокінь Ю.М. Автоматизація діяльності медичних закладів / Ю.М. Рябокінь, А.О. Бех, В.В. Руденко // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; Ред. рада: М.О. Сидоров, П.І. Андрон, А.В. Анісімов [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (24). – C. 44-52. – ISSN 2306-6512
151015
  Рев"яцький І.Ю. Автоматизація електронної системи формування бібліографії наукових праць у вищих медичних навчальних закладах України / І.Ю. Рев"яцький, О.М. Заліська // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / М-во охорони здоров"я України, ДП "Держ. експертний центр МОЗ України", Нац. фармацевтичний ун-т ; Голов. ред.: В.В. Трохимчук [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5. – С. 18-24. – ISSN 0367-3057
151016
  Муравський В. Автоматизація інвентаризації в комп"ютерно- комунікаційній формі обліку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 107-116. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
151017
  Горбачевський С. Автоматизація обліку результатів наукової та науково-технічної діяльності у ВВНЗ // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 95-100. – ISSN 2617-1775
151018
  Жученко А.І. Автоматизація процесу алкілування бензолу пропіленом у рідкій фазі / А.І. Жученко, Л.С. Черевко // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 33-34
151019
  Копистинський Л.О. Автоматизація процесу керування навантаженням електробурів з використанням методу коригування структури системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Копистинський Лев Олександрович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
151020
  Якименко А.В. Автоматизація процесу підготовки даних для реєстрації DOI // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.М. Гузь, О.С. Онищенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 80-89. – ISBN 978-966-360-321-6 (вип. 13) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
151021
  Дмитрієва Є.Р. Автоматизація розрахунку нормативу використання води для фізкультурно-спортивних комплексів / Є.Р. Дмитрієва, О.О. Шматова // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 137-142 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1992-7894
151022
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2015 : ІI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2015, Київ, 15-16 квіт. 2015 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – 127, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. пол., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-622-693-1
151023
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2016 : ІIІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2016, Київ, 20-21 квіт. 2016 : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2016. – 139, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-622-753-2
151024
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології - 2017 : ІV Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених, аспірантів і студентів АКІТ - 2017, Київ, 19-20 квіт. 2017 р. : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ют. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – 201, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-622-826-3
151025
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – 76, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
151026
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
151027
   Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Десята наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 8-9 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Інж.-хім. ф-т ; [уклад., ред., правка та комп"ютер. верстання М.В. Лукінюка]. – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2016. – 90, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-622-803-4
151028
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес - процессов=Automation of technological and business - processes : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2312-3125
Vol. 9, iss. 3. – 2017. – 68 с. – Резюме мовою статті
151029
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес - процессов=Automation of technological and business - processes : міжнар. н.-вироб. журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Вашпанов Ю.О., Герега А.М. [та ін.]. – Одеса. – ISSN 2312-3125
Vol. 9, iss. 4. – 2017. – 104 с. – Резюме мовою статті
151030
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес-процессов = Automation of technological and business-processes : міжнародний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Mingcong D., Myong K.J. [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2312-3125
Vol. 10, iss. 3. – 2018. – 68 с. – Резюме укр., англ. мовами
151031
   Автоматизація технологічних і бізнес-процесів = Автоматизация технологических и бизнес-процессов = Automation of technological and business-processes : міжнародний науково-виробничий журнал / Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Хобін В.А. ; редкол.: Hesuan Hu, Mingcong D., Myong K.J. [та ін.]. – Одеса : [б. в.]. – ISSN 2312-3125
Vol. 10, iss. 4. – 2018. – 68 c. – Резюме укр., англ. мовами
151032
  Остапенко В.О. Автоматизація технологічного процесу ізомеризації H-бутану в ізобутан / В.О. Остапенко, М.В. Коржик // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма [тобто Дев"ята] наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 9-10 груд. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2015. – С. 81-82
151033
  Чуланников В.В. Автоматизимрованный кабинет-лаборатория физики в среднем профтехучилище / В.В. Чуланников. – М, 1978. – 88с.
151034
  Важов А.Я. Автоматизированая обработка учетной информации на сельскохозяственныхх предприятиях / А.Я. Важов. – Москва : Агропромиздат, 1987. – 285с.
151035
  Дядюра В.А. Автоматизированая система сейсмологических наблюдений / В.А. Дядюра, И.Ю. Михайлик, А.З. Ганиев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 1. – С. 45-59 : Рис. – Бібліогр.: с. 58-59. – ISSN 0203-3100
151036
  Хенли Дж. Автоматизированная библиотека и информационные системы. / Дж. Хенли. – М., 1974. – 119с.
151037
   Автоматизированная библиотека: достижения, новации, перспективы : автоматизация библиотек, электронный каталог, электронные документы в библиотеках, элетронные библиотеки, использование Интернета в библиотечном деле, обслуживание пользователей на основе компьютерных технологий / [сост., авт. вступ. ст. и предисл. к разд. Т.В. Майстрович ; под общ. ред. С. Самсонова]. – Москва : Журнал "Библиотека", 2013. – 479, [1] с. : табл. – На корешке указано назв. сер. - На обл. также: Юбилейная серия "Столетья вестник беспристрастный". "Библиотеке" 100. Библiотекаръ, 1910-2010. – (Столетья вестник беспристрастный : юбилейн. книж. сер., посвящ. 100-летию журн. "Библиотека" ; т. 4). – ISBN 978-5-906104-03-8


  Содержание: Автоматизация библиотек ; Электронный каталог ; Электронные документы в библиотеках . Электронные библиотеки ; Использование интернета в библиотечном деле ; Обслуживание пользователей на основе компьютерных технологий.
151038
  Феншоу Х.Д. Автоматизированная гидравлическая буровая установка "Петролеум таймс" / Х.Д. Феншоу. – М, 1961. – 98с.
151039
   Автоматизированная гидрометеорологическая система : (Первая очередь). – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 215 с. – Библиогр.: с. 211-214
151040
  Ингерман В.Г. Автоматизированная интерпретация результатов геофизических исследований скважин / В.Г. Ингерман. – Москва : Недра, 1981. – 224с.
151041
   Автоматизированная информационная система для экономических объектов. – Москва : Наука, 1977. – 245 с., 1 л. табл. : ил. – Библиогр.: с. 243. – (Проблемы советской экономики)
151042
  Грищенко В. Автоматизированная информационная система контроля учебной деятельности студентов / Виталий Грищенко, Александр Купо, Алексей Шершнев // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 50-56. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 3). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статье описана концепция разработки основных элементов информационно-образовательной среды факультета, согласующиеся с концепцией информатизации ВУЗа, и предоставляющих интерактивный доступ к образовательным ресурсам и сервисам.
151043
   Автоматизированная информационная система Международной информационной системы по общественным наукам социалистических стран ( АИС МИСОН). – Москва : ИНИОН, 1987. – 26 с. – (Ускорение социально-экономического развития страны / ВДНХ СССР)
151044
  Умаров У. Автоматизированная информационно-поисковая система "Мелиоративная гидрогеология" и постоянно действующие модели / У. Умаров. – Ташкент, 1978. – 117с.
151045
  Мигдал Александр Автоматизированная корысть : глобальный механизм // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 3 (2834). – С. 68-70 : Фото
151046
  Мошкович Ж.Г. Автоматизированная лексикографическая система УНИЛЕКС-2 / Ж.Г. Мошкович. – М, 1989. – 107с.
151047
  Колодяжная Л.И. Автоматизированная лексикографическая система унилекс / Л.И. Колодяжная. – М, 1987. – 115с.
151048
  Туропов У. Автоматизированная оболочка для обработки данных в медицинской документации / У. Туропов, А. Савурбоев, А. Гулиев // Інформаційна освіта та професійно-комунікативні технології XXI століття : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конференції: м. Одеса, 11-13 верес. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Одес. облрада, Одес. облдержадмін. [та ін.] ; за заг. ред. В.Г. Спрінсяна ; [редкол.: Г.О. Оборський, В.Г. Спрінсян, В.М. Шейко [та ін.]. – Одеса : Астропринт, 2019. – С. 29-32. – ISBN 978-966-927-534-9
151049
   Автоматизированная обработка автомобильных гамма-спектрометрических измерений (АСОМ-АГС) : Методические указания. – Алма-Ата : Каз. филиал ВИРГ, 1976. – 151 с.
151050
   Автоматизированная обработка видеоданных : Сборник науч. трудов. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1987. – 90 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151051
   Автоматизированная обработка визуальной информации : Сборник науч. трудов. – Новосибирск : ВЦ СО АН СССР, 1989. – 122 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151052
  Григорьев В.И. Автоматизированная обработка гидрометеорологической информации. / В.И. Григорьев. – Ленинград, 1979. – 304с.
151053
   Автоматизированная обработка данных в производственных системах : Сборник науч. трудов. – Донецк : ИЭП, 1985. – 151 с., 1 л. схем. – Библиогр. в конце ст.
151054
  Мерзон Э.Д. Автоматизированная обработка и результаты статистических расчетов самостоятельной работы студентов / Э.Д. Мерзон, С.А. Угрюмов ; [М-во высш. и сред. спец. образ. СССР, Информ. центр высш. школы]. – Москва : [б. и.], 1972. – 42 с. – (Экспресс-информация)
151055
   Автоматизированная обработка изображений природных комплексов Сибири. – Новосибрск : Наука, 1988. – 221, [2] с. : 68 фот. – Библиогр.: с. 137-141
151056
  Цуркан В.В. Автоматизированная обработка информации в библиотеках. / В.В. Цуркан, И.П. Ляшенко. – М., 1983. – 88с.
151057
  Ковалев В.И. Автоматизированная обработка информации в Госбанке СССР / В.И. Ковалев, Ю.Н. Рахманова. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 143 с.
151058
  Моисеенко Г.И. Автоматизированная обработка информации в торговле ГДР / Г.И. Моисеенко. – Москва, 1979. – 133с.
151059
  Александров В.В. Автоматизированная обработка информации на языке предикатов / В.В. Александров, Г.А. Булкин, А.О. Поляков ; АН СССР, Лениннгр. н.-и. ВЦ. – Москва : Наука, 1982. – 103 с.
151060
  Герштейн Г.Е. Автоматизированная обработка информации о движении товаров на оптовых базах / Г.Е. Герштейн. – М., 1971. – 48с.
151061
  Грачев А.А. Автоматизированная обработка информации по морской геологии : Обзор / [А. А. Грачев, А. Г. Штерн, В. С. Щербаков]. – Москва : ВИЭМС, 1975. – 52 с. – (Математические методы исследования в геологии / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т экономики минер.-сырья и геол.-развед. работ, Отраслевой центр. науч.-техн. информации)
151062
   Автоматизированная обработка комплексных аэрогеофизических данных с применением АСОМ-АГС/ЕС : Сборник научных статей. – Ленинград : НПО "Рудгеофизика", 1987. – 85, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
151063
  Виткин В.К. и др. Автоматизированная обработка отчетности сельскохозяйственных предприятий на ЕС ЭВМ / В.К. и др. Виткин. – Москва, 1981. – 134с.
151064
  Панков В.В. Автоматизированная обработка учетной информации. / В.В. Панков. – М., 1980. – 158с.
151065
  Герасимова Г.Ф. и др. Автоматизированная обработка фонда стандартов и технических условий на предприятии / Г.Ф. и др. Герасимова. – М., 1980. – 64с.
151066
  Барановский Н.Т. Автоматизированная обработка экономической информации : [учеб. для высш. с.-х. учеб. заведений по экон. спец.] / Н.Т. Барановский, Ф.И. Васькин. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 303, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 299 (14 назв.)
151067
  Малиночка Э.Г. Автоматизированная обратная связь как средство совершенствования процесса обучения / Э.Г. Малиночка. – Саратов, 1989. – 184с.
151068
   Автоматизированная обучающая система вычислительного центра минвуза РСФСР/первая очередь/. – Москва : Отд. науч. информации НИИВШ, 1975. – 60 с. – (Применение технич. средств в учебном процессе)
151069
   Автоматизированная обучающая система Гамма. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1983. – 131 с. – Библиогр.: с. 91-93
151070
  Липовский В.И. Автоматизированная обучающая система знаний студентов на ПЭВМ. / В.И. Липовский. – Днепропетровск, 1993. – 57с.
151071
  Алымов А.И. Автоматизированная подсистема "Контроль исполнения документов" / А.И. Алымов, Г.Г. Гребенкин, А.А. Гоба. – Киев, 1980. – 70 с.
151072
   Автоматизированная подсистема анализа и планирования итогов деятельности вуза. – Москва : [б. и. ], 1972. – 30 с. – (Реферативная информация / М-во высш. и сред. спец. образования СССР , Информ. центр высш. школы)
151073
  Грязнов А.Я. Автоматизированная подсистема оперативно-календарного планирования предприятия / А.Я. Грязнов. – М, 1974. – 64с.
151074
   Автоматизированная подсистема планирования материально-технического снабжения союзной республики : Тезисы докладов. – Киев : [б. и.], 1970. – 84 с.
151075
  Исаев Э.А. Автоматизированная подсистема управления кадрами / Э.А. Исаев. – М, 1974. – 64с.
151076
   Автоматизированная подсистема управления материальными ресурсами. – Москва : Экономика, 1970. – 160 с.
151077
  Кузнецов Г.В. Автоматизированная подсистема управления технологическим процессом транспортирования горной массы карьерным автотранспортом и средства ее реализации. : Автореф... Канд.технг.наук: 06.13.07 / Кузнецов Г.В.; Днепропетровский горный ин-т. – Днепропетровск, 1979. – 25л.
151078
   Автоматизированная проектная процедура выбора рациональной архитектуры ИВСП : Метод. материалы. – Минск : ИТК, 1985. – 62 с. – Библиогр.: с. 59-61
151079
  Ярославцев В.Н. Автоматизированная разработка техпромфинплана / В.Н. Ярославцев. – М, 1977. – 80с.
151080
   Автоматизированная система анализа моделей схем на языке ФОРТРАН : Учебн. пособие. – Рига
Часть 1 : Общее описание и инструкция к использованию. – 1972. – 68с.
151081
   Автоматизированная система анализа моделей схем на языке ФОРТРАН : Учебное пособие. – Рига : Ред.-изд.отд.ЛГУ
Ч. 2 : Описание алгоритмов и программ. – 1972. – 184с.
151082
   Автоматизированная система анализа моделей схем на языке ФОРТРАН : Учебное пособие. – Рига : Ред.-изд.отд.ЛГУ
Ч. 3 : Структура и программы системы. – 1972. – 172с.
151083
   Автоматизированная система анализа моделей схем на языке ФОРТРАН (АСАМС-Ф) : [Учеб. пособие]. – Рига : [б. и.]
Ч. 1 : Общее описание и инструкция по использованию. – 1972. – 68 с. : ил.
151084
   Автоматизированная система анализа научной информации (АСАНИ). – Киев : [б. и.], 1972. – 49 с. – Перед загл. авт.: Л.С. Козачков, Т.П. Довгялло, В.В. Моисеенко и др. – (АН УССР. Институт кибернетики : Препринт ; 72-26 : Секция системотехники)
151085
   Автоматизированная система анализа поведения морского биогеоценоза : Функциональные подсистемы. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1981. – 240 с. : ил. – Библиогр.: с. 236-237
151086
  Крисевич В.С. Автоматизированная система ведения словарей и картотек АСВС / В.С. Крисевич. – Минск
7. – 1975. – 142с.
151087
  Королев М.А. Автоматизированная система высшей школы / М.А. Королев. – Киев, 1972. – 25 с.
151088
  Парахненко И.С. Автоматизированная система геомониторинга строящегося высотного здания общественного центра в Киеве : геомониторинг / И.С. Парахненко, И.В. Кедык // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 6 (15)
151089
  Васильев Ю.Г. Автоматизированная система государственной статистики - одно из основных функциональных звеньев ОГАС / Ю.Г. Васильев. – Москва, 1975. – 56с.
151090
  Сиськов В.И. Автоматизированная система государственной статистики / В.И. Сиськов. – Москва, 1978. – 54с.
151091
   Автоматизированная система государственной статистики : [Учеб. пособие для вузов по спец. "Статистика". – Москва : Статитика, 1979. – 336 с. – Библиогр.: с. 331
151092
  Михайлов Б.А. Автоматизированная система государственной статистики / Б.А. Михайлов. – Л., 1988. – 67с.
151093
  Минаков Эдуард Васильевич Автоматизированная система диагностики и выбора лечебно-оздоровительных мероприятий при профилактических осмотрах сельского населения : Автореф... доктора мед.наук: 05.13.09 / Минаков Эдуард Васильевич; АН УССР. Ин-т кибернетики им. В.М.Глушкова. – К., 1989. – 32л.
151094
   Автоматизированная система для аэрофизических исследований. – Москва : Изд-во МГУ, 1988. – 83 с. : ил.
151095
  Антонов Е.Ю. Автоматизированная система для интерпретации данных индукционных импульсных электромагнитных зондирований с учетом индукционно-вызванной поляризации / Е.Ю. Антонов, Н.О. Кожевников, М.А. Корсаков // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 8. – С. 1282-1293 : рис. – Библиогр.: с. 1292-1293. – ISSN 0016-7886
151096
   Автоматизированная система для обучения студентов-радиофизиков : (Введение в систему). – Томск : Изд-во Том. ун-та, 1987. – 241 с. – Библиогр.: с. 185-189
151097
  Саад К.М. Автоматизированная система инкрементной разработки крупных программ для мини- и микро-ЭВМ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.11 / Саад К. М.; КПИ. – К., 1993. – 16л.
151098
  Булах Е.Г. Автоматизированная система интерпретации гравитационных аномалий : (метод. минимизации) / Е.Г. Булах ; АН УССР, Ин-т геофизики. – Київ : Наукова думка, 1973. – 111 с. : граф. – Библиогр.: с. 106-109 (118 назв.)
151099
  Хисамутдинов В.Р. и др. Автоматизированная система информационного обеспечения разработок / В.Р. и др. Хисамутдинов. – М., 1980. – 208с.
151100
  Амусья М.Я. Автоматизированная система исследования структуры атомов / Амусьян М.Я., Чернышева Л.В. ; АН СССР, Ленингр. науч.-иссл. вычислит. центр. – Ленинград : Наука, 1983. – 180 с.
151101
   Автоматизированная система исследования характеристик грунтов / С.Н. Осинов, В.Ф. Заворотный, Г.Ф. Нестеренко, Н.Т. Сергеенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 65-70 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
151102
   Автоматизированная система коллективного пользования научным оборудованием Академии наук Молдавской ССР. – Кишинев : Штиинца, 1988. – 22, [2] с. – Библиогр.: с. 22-23
151103
   Автоматизированная система контекстного редактирования : (Языковая подсистема СКП). Метод. разраб. – Минск : Ин-т техн. кибернетики, 1980. – 40 с.
151104
  Кучак Ю.А. Автоматизированная система контроля за содержанием нестицидов в окружающей среде / Ю.А. Кучак. – К., 1985. – 80с.
151105
  Баженов С.Р. Автоматизированная система межбиблиотечного абонемента и доставки документов под ИРБИС. Новые результаты / С.Р. Баженов, Р.М. Паршиков // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 1. – С. 38-42


  В статье представлены результаты очередного этапа по разработке автоматизированной системы межбиблиотечного абонемента (МБА) и доставки документов (ДД) в ГПНТБ СО РАН (г. Новосибирск): режим перенаправления заказа в другие библиотеки в АРМ МБА системы ...
151106
  Гондюл В.П. Автоматизированная система моделирования алгоритмов размещения элементов РЭА / В.П. Гондюл, Ф Ю. Зінковський, А.М. Усатенко // Управляющие системы и машины, 1980. – №5
151107
  Макарова И.Л. Автоматизированная система мониторинга качества воды в прибрежной зоне моря / И.Л. Макарова, К.Н. Макаров // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 3. – С. 41-46 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
151108
   Автоматизированная система мониторинга уровня воды в открытых водоемах / Я.И. Лепих, Ю.Я. Бунякова, Ю.В. Крышнев, П.А. Снегур // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 223-231 : рис. – Библиогр.: с. 229. – ISSN 0203-3100
151109
   Автоматизированная система научно-педагогической информации : Сб. науч. трудов. – Москва : НИИТИИП, 1991. – 116, [1] с. – Библиогр. в конце ст.
151110
   Автоматизированная система научно-технической информации "Минерал". – Ташкент : Фан, 1986. – 132 с. : ил. – Библиогр.: с. 109-110
151111
   Автоматизированная система непрерывного оперативно-производственного планирования. – Киев, 1968. – 109с.
151112
  Гук А.П. Автоматизированная система обработки аэрокосмических изображений : учеб. пособ. для спец. 30.03 и 30.06 / А.П. Гук, В.Н. Дементьев, В.П. Пяткин; отв. ред. Г.А. Гиенко ; рец. В.А. Забелин, П.М. Бондаренко. – Новосибирск : НИИГАиК, 1989. – 67 с.
151113
  Ванагс Я Э. Автоматизированная система обработки данных административного района. / Я Э. Ванагс, И.Я. Ванагс. – Москва, 1980. – 151с.
151114
   Автоматизированная система обработки данных станций типа "Земля", "Черепаха". – Ташкент : Фан, 1980. – 171 с. : ил. – Библиогр.: с. 125-131
151115
   Автоматизированная система обработки и интерпретации результатов гравиметрических измерений. – Москва : Недра, 1973. – 351 с. – Библиогр.: : с. 343-348
151116
   Автоматизированная система обработки информации и управления в метрологии : Труды. – Москва : [б. и.], 1978. – 81 с. – Библиогр. в конце работ
151117
   Автоматизированная система обработки информации по начислению, выплате пенсий и пособий и их учету в органах социального обеспечения Латвийской ССР АСОИ-ПЕНС : Учебн. пособие. – Рига : Латвийск. гос. ун-т, 1977. – 120 с. – Библиогр.: с. 119
151118
   Автоматизированная система обработки материалов по мониторингу орошаемых земель : фізико-географічні проблеми моніторінгу природного середовища України / Л.И. Зеленская, Г.Д. Зеленский, А.И. Передерий, Ю.А. Трахтман, Н.П. Шерстюк // Фізична географія та геоморфологія : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1992. – Вип. 39. – С. 34-40 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
151119
  Евстигнеев Е.Н. Автоматизированная система обработки экономической информации в торговле / Е.Н. Евстигнеев, Ю.М. Монашкин. – Москва, 1986. – 271с.
151120
  Евстигнеев Е.Н. Автоматизированная система обработки экономической информации в торговле / Е.Н. Евстигнеев, В.В. Ковалев. – М., 1991. – 271с.
151121
   Автоматизированная система обслуживания конечно-элементных расчетов. – Киев : Вища школа, 1986. – 251 с. : ил. – Библиогр.: с. 243-251
151122
  Пасхин Е.Н. Автоматизированная система обучения ЭКСТЕРН / Е.Н. Пасхин, А.И. Митин. – Москва, 1985. – 145с.
151123
  Аннопольский Дмитрий Владимирович Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления ликвидацией последствий аварий на химических предприятиях : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Аннопольский Дмитрий Владимирович; Харк. госуд. техн. ун-тет радиоэлектрон. – Харьков, 1994. – 16л.
151124
   Автоматизированная система оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическими системами. – Новосибрск : Наука. Сиб. отд-ние, 1986. – 201, [3] с. – Библиогр.: с. 192-200
151125
  Перельман А.Е. Автоматизированная система оперативного планирования и управления производством. / А.Е. Перельман. – М., 1968. – 136с.
151126
  Трошин А.Н. Автоматизированная система оперативного управления производством на машиностроительном предприятии. / А.Н. Трошин. – М., 1978. – 176с.
151127
   Автоматизированная система оперативной обработки данных гравиметрии и магнитометрии / В.И. Старостенко, Р.Г. Бас, Г.С. Бутаков, В.А. Дядюра; АН УССР ; Ин-т геофизики ; Мин. геологии УССР ; Трест "Укргеофизразведка", Трест "Киевгеология" ; [Отв. ред. д-р физ.-мат. наук Е.Г. Булах]. – Киев : Наукова думка, 1972. – 161 с. – Библиогр.: с. 157-160
151128
   Автоматизированная система оплаты труда (АСОТ). – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 167 с.
151129
   Автоматизированная система оптимальной упаковки изделий : Материалы по математич. обеспечению ЭВМ. – Минск : ИТК, 1990. – 60, [3] с.
151130
   Автоматизированная система планирования материальных ресурсов. – Киев : Техника, 1973. – 199 с.
151131
  Гребнев А.И. Автоматизированная система планирования розничного товарооборота / А.И. Гребнев. – М., 1972. – 256с.
151132
   Автоматизированная система плановых расчетов. – Москва : Экономика, 1980. – 375 с., 1 отд. л. схем. – Библиогр.: с. 373-375
151133
  Бегалиев С.Б. Автоматизированная система плановых расчетов / Бегалиев С.Б., Мусакожоев Ш.М. – Фрунзе : Кыргызстан, 1984. – 160 с.
151134
  Волчков Б.А. Автоматизированная система плановых расчтов. / Б.А. Волчков. – Москва, 1970. – 136с.
151135
   Автоматизированная система поисковой и статистической обработки геологической информации на ЭВМ. – М, 1972. – 56с.
151136
   Автоматизированная система построения массивов АСУ МИЭТ : Экспресс-информация. – Москва : [б. и.], 1975. – 38 с. : ил. – (Экспресс-информации ; НОТ и применение технических средств в учебном процессе в вузах и библиотечном обслуживании)
151137
   Автоматизированная система построения тестов функционального и диагностического контроля логоческих схем. – Москва : ИТМ, ВТ, 1976. – 28 с.
151138
  Генис А.А. Автоматизированная система программированного обучения / М-во высш. и сред. спец. образ. СССР, Информ. центр. высш. школы ; [А.А. Генис и др.]. – Москва : [б. и.], 1972. – 15, [1] с. : ил. – (Экспресс-информация)
151139
   Автоматизированная система проектирования электронных схем. – Киев : Техніка, 1972. – 308 с. – Библиогр.: с. 301-304
151140
   Автоматизированная система радиационного мониторинга и раннего оповещения о радиационных авариях "Гамма-1" и "Гамма-2" / С.В. Барбашев, В.И. Витько, В.С. Волошин, Г.Д. Коваленко. – Киев : Освита Украины, 2017. – 231, [1] с. : ил., табл. – Название обл.: Автоматизированная система радиационного мониторинга. - Текст рос., укр. – Библиогр.: с. 130-135. – ISBN 978-617-7480-23-4
151141
   Автоматизированная система разработки планов розвития производства. – Киев : Техніка, 1984. – 206 с. – Библиогр.: с. 201-204
151142
   Автоматизированная система расчетов народнохозяйственных планов капитальных вложений : Методология разраб. – Москва : Экономика, 1979. – 199 с. : ил. – Библиогр.: с. 196-197
151143
   Автоматизированная система регистрации периодических изданий стран - членов МЦНТИ : Методические рекомендации. – Москва : ГПНТБ СССР, 1978. – 65 с. – Библиогр.: с. 64
151144
   Автоматизированная система сводных каталогов зарубежных книг. – Москва : ГПНТБ СССР, 1974. – 61 с.
151145
   Автоматизированная система сводных каталогов зарубежных периодических и продолжающихся изданий : Метод. рекомендации. – Москва : ГПНТБ, 1977. – 48 с. : ил.
151146
  Матлин А.О. Автоматизированная система создания интерактивных средств обучения в образовательном процессе / А.О. Матлин, Фоменко // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 2 (91). – С. 18-21. – ISSN 1818-4243


  Рассматривается методика построения виртуальных лабороторных работ.
151147
   Автоматизированная система управления : (Опыт Харьковского турбинного завода им. С.М. Кирова). – Москва : НИИинформтяжмаш, 1970. – 98 с.
151148
   Автоматизированная система управления : (Теория и методология). – Москва : Мысль
Том 1. – 1972. – 455 с.
151149
   Автоматизированная система управления : Теория и методология. – Москва : Мысль
Том 2. – 1972. – 495 с.
151150
   Автоматизированная система управления Бурштынской ГРЭС. – Киев, 1971. – 68с.
151151
  Кравченко Р.Г. Автоматизированная система управления в сельском хозяйстве / Р.Г. Кравченко. – М., 1975. – 192с.
151152
  Белый Б.Н. Автоматизированная система управления в торговле : учеб. пособ. / Б.Н. Белый, В.И. Иваницкий, Ю.Б. Святченко ; М-во торговли УССР, Киев. торг.-экон. ин-т, Кафедра экономики торговли, Кафедра высшей математики. – Киев : [Киев. торг.-экон. ин-т], 1976. – 130 с. : схем. – Библиогр.: с. 127-128
151153
  Шураков В.В. Автоматизированная система управления вуза / В.В. Шураков. – Москва, 1976. – 184с.
151154
   Автоматизированная система управления комплектованием фондов в ГПНТБ СССР : Методические рекомендации. – Москва : [ГПНТБ СССР], 1974. – 39 с.
151155
   Автоматизированная система управления МАИ. – Москва : [б. и.], 1976. – 34, [2] с. : ил. – (Экспресс-информация ; Управление, экономика и прогнозирование высш. и средн. спец. образования)
151156
  Калашников А.В. Автоматизированная система управления материально-технич. снабжением сельского хозяйства / А.В. Калашников, Э.Л. Лайкам. – М., 1985. – 136с.
151157
  Плоткин Б.К. Автоматизированная система управления материально-техническим снабжением / Б.К. Плоткин. – Л., 1983. – 63с.
151158
  Гребнев Е.Т. Автоматизированная система управления материальнотехническим снабжением / Е.Т. Гребнев, К.А. Смирнов. – Москва : Знание, 1973. – 64 с.
151159
  Плоткин Б.К. Автоматизированная система управления материальными ресурсами / Б.К. Плоткин. – Л., 1991. – 76с.
151160
   Автоматизированная система управления МВТУ им. Н.Э.Баумана. – Москва : [б. и.], 1975. – 40 с. – (Экспресс-информация ; Нот и применение технических средств в учебном процессе в вузах и библиотечном обслуживании)
151161
   Автоматизированная система управления Московским экономико-статистическим институтом. – Москва, 1976. – 32с. – (Управление, экономика и прогнозирование высш. и средн. спец. образования)
151162
   Автоматизированная система управления на Донецком машиностроительном заводе. – Москва : Ниинфортяжмаш, 1968. – 182с.
151163
   Автоматизированная система управления на Ленинградском металлургическом заводе имени 22 съезда КПСС : Опыт создания и внедрения АСУП. – Москва : Машиностроение, 1974. – 60 с.
151164
  Каримов Д.Х. Автоматизированная система управления народным хозяйством союзной республики / Д.Х. Каримов, Ю.И. Черняк. – Душанбе, 1973. – 210с.
151165
  Морозов Р.П. Автоматизированная система управления обслуживанием приборов и оборудования / Р.П. Морозов. – Москва, 1989. – 183с.
151166
  Шеин Д.П. Автоматизированная система управления органами внутренних дел СССР / Д.П. Шеин. – М, 1973. – 36с.
151167
  Иванов А.П. Автоматизированная система управления предприятием / А.П. Иванов. – Москва, 1973. – 64с.
151168
   Автоматизированная система управления предприятием : Учебн. пособие для техн. спец. вузов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 224 с.
151169
  Шичкин П.В. Автоматизированная система управления региональным хозяйственным комплексом / П.В. Шичкин. – Саранск, 1987. – 79 с.
151170
   Автоматизированная система управления ремонтным производством : Система "Резерв". – Москва : Экономика, Маркнигоиздат, 1970. – 128 с. – Библиогр.: с. 126-127
151171
   Автоматизированная система управления сельскохозяйственным предприятием : Научные труды. – Москва : ВНИИК, 1978. – 217 с.
151172
   Автоматизированная система управления технологическим процессом первичной переработки нефти. – Киев, 1977. – 52 с. – На обороте тит. л. авт.: Г.М. Бакан, В.М. Горячев, А.С. Калита, В.Т. Страшко. – Библиогр.: с. 47-52. – (АН УССР. Ин-т кибернетики ; 77-35 : Препринт)
151173
   Автоматизированная система управления Уральским политехническим институтом. – Москва, 1976. – 31с. – (Управление, экономика и прогнозирование высш. и средн. спец. образов)
151174
  Мергелов Г.С. Автоматизированная система управления финансами отрасли / Г.С. Мергелов, С.В. Поляк. – Москва, 1973. – 160с.
151175
  Леошкин А.П. Автоматизированная система управления химическим производством / А.П. Леошкин. – М., 1975. – 111с.
151176
  Продайвода Г.Т. Автоматизированная система численного и графического анализа акустической анизотропии горных пород / Г.Т. Продайвода, В.И. Нейман, Ю.В. Нахшин // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 43-54. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геология ; № 9)
151177
   Автоматизированная служба регистрации периодических изданий стран-членов МЦНТИ/АСРПИ МЦНТИ. – Москва : [б. и.], 1974. – 40 с. : ил. – Библиогр.: с. 38
151178
  Соловьев А.К. Автоматизированная технология планирования научно-производственной деятельности / А.К. Соловьев, В.С. Кузнецов. – М., 1991. – 122с.
151179
  Сериков В.А. Автоматизированная цифровая обработка радиотехнических сигналов / В.А. Сериков. – Ленинград, 1973. – 97 с.
151180
   Автоматизированное дешифрование аэрокосмических снимков. Выявление изменений состояния территорий и объектов по многозональным космическим снимкам, полученным на разные даты / А.П. Гук, Л.Г. Евстратова, Е.П. Хлебникова, М.А. Алтынцев, С.А. Арбузов, А.С. Гордиенко, А.А. Гук // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 8. – С. 39-47 : табл. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 0016-7126
151181
  Погарский С.А. Автоматизированное измерение параметров СВЧ и КВЧ элементов : учеб. пособие для студентов физ. специальностей / С.А. Погарский, Д.В. Майборода ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2014. – 123, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 122-123. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 978-966-285-038-3
151182
  Линде В А. Автоматизированное микропрограммирование устройств на секционированных микропроцессорах / В А. Линде, . – М., 1987. – 72с.
151183
  Жоголев А.В. Автоматизированное обновление среднемасштабных почвенных карт / А.В. Жоголев, И.Ю. Савин // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 11. – С. 1319-1327 : рис. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
151184
   Автоматизированное программирование задач на ЦВМ типа "Минск-12". – Москва : Советское радио, 1968. – 232 с. – Библиогр.: с. 228
151185
  Энкарначчо Ж. Автоматизированное проектирование : основные понятия и архитектуры систем / Ж. Энкарначчо, Г. Эрнст. – Москва : Радио и связь, 1986. – 287с.
151186
   Автоматизированное проектирование антенн и устройств СВЧ : [Учеб. пособие для радиотехн. спец. вузов] / Воскресенский Д.И., Кременецкий С.Д., Гринев А.Ю., Котов Ю.В.; Д.И. Воскресенский, С.Д. Кременецкий, А.Ю. Гринев, Ю.В. Котов. – Москва : Радио и связь, 1988. – 240 с.
151187
   Автоматизированное проектирование антенн и устройств СВЧ. – Москва : Изд-во МАИ, 1990. – 138 с. : ил.
151188
  Шпур Г. Автоматизированное проектирование в машиностроении / Г. Шпур, Ф.-Л. Краузе. – Москва : Машиностроение, 1988. – 648 с.
151189
   Автоматизированное проектирование в радиоэлектронике и приборостроении : Межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград : ЛЭТИ, 1987. – 115, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151190
   Автоматизированное проектирование в радиоэлектронике и приборостроении : Межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград : ЛЭТИ, 1989. – 115, [1] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151191
   Автоматизированное проектирование валковых машин для переработки полимеров. – Киев : Техника, 1988. – 208с.
151192
   Автоматизированное проектирование генеральных планов промышленных предприятий. – Киев : Будівельник, 1986. – 112 с.
151193
   Автоматизированное проектирование дискретных управляющих устройств : Сборник статей. – Москва : Наука, 1980. – 210 с. – Библиогр. в конце статей
151194
   Автоматизированное проектирование дискретных управляющих устройств (САПР "Электрик") : Метод. материалы. – Минск : ИТК, 1984. – 88с. – Библиогр.: с. 85-86
151195
  Хокс Б. Автоматизированное проектирование и производство / Б. Хокс. – Москва : Мир, 1991. – 296с.
151196
  Морозов К.К. Автоматизированное проектирование конструкций радиоэлектронной аппаратуры : Учебное пособие для студ. вузов, обучающ. по специальности "Конструирование и производство радиоаппаратуры / К.К. Морозов, В.Г. Одиноков, В.М. Курейчик. – Москва : Радио и связь, 1983. – 280с.
151197
  Жук К.Д. Автоматизированное проектирование логико-динамических систем / К.Д. Жук, А.А. Тимченко. – К., 1981. – 320с.
151198
  Шубенко-Шубин Автоматизированное проектирование лопаточных аппаратов тепловых турбин. / Шубенко-Шубин, Ф.А. Стоянов. – Л., 1984. – 237с.
151199
  Мещанов В.П. Автоматизированное проектирование направленных ответвителей СВЧ / В.П. Мещанов, А.Л. Фельдштейн. – Москва, 1980. – 144 с.
151200
  Орлов А.Ю. Автоматизированное проектирование сетей газоснабжения с учетом надежности и динамики их развития : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.12 / Орлов А.Ю.; КИСИ. – Киев, 1986. – 18л.
151201
   Автоматизированное проектирование силовых электронных схем. – Киев : Техніка, 1988. – 183, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 175-182. – ISBN 5-335-00060-0
151202
   Автоматизированное проектирование систем [управления]. – Москва
Вып. 4. – 1982
151203
   Автоматизированное проектирование систем автоматического управления. – Москва : Машиностроение, 1990. – 334 с. : ил. – Библиогр.: с. 333-335
151204
   Автоматизированное проектирование систем управления. – Москва : Машиностроение, 1989. – 344 с.
151205
   Автоматизированное проектирование технических систем и процессов : Сб. науч. трудов. – Минск : Ин-т техники кибернетики, 1979. – 120 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
151206
   Автоматизированное проектирование устройств СВЧ / [В.В. Никольский, В.П. Орлов, В.Г. Феоктистов и др.] ; Под ред. В.В. Никольского. – Москва : Радио и связь, 1982. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 262-270. – ((Проектирование радиоэлектронной аппаратуры на интегральных микросхемах))
151207
   Автоматизированное проектирование устройств СВЧ. – Москва : МИРЭА, 1986. – 231 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151208
   Автоматизированное проектирование устройств СВЧ : Сб. науч. тр. (межвузовский). – Москва : МИРЭА, 1987. – 159 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151209
   Автоматизированное проектирование устройств СВЧ : Сб. науч. тр. межвузовский. – Москва : МИРЭА, 1989. – 189 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151210
  Статюха Г.А. Автоматизированное проектирование химико-технологических систем / Г.А. Статюха. – Киев : Выща школа, 1989. – 399 с.
151211
   Автоматизированное проектирование цифровых устойств. – Москва : Радио и связь, 1981. – 238 с. : ил. – Библиогр. в конце глав. – (Проектирование радиоэлектрон. аппаратуры на интеграл. микросхемах)
151212
  Литюк В.И. Автоматизированное проектирование цифровых фильтров на базе микропроцессорной техники / В.И. Литюк. – Таганрог, 1987. – 79 с.
151213
  Калниболотский Ю.М. Автоматизированное проектирование электронных схем / Ю.М. Калниболотский, К.С. Сундучков, А.И. Солодовник. – Киев : Техніка, 1987. – 300 с.
151214
  Ажогин В.В. Автоматизированное проектирования математического обеспечения АСУТП : [учеб. для вузов по спец. "Автоматизация теплоэнерг. процессов", "Автоматизир. системы управления", "Прикл. математика"] / Ажогин В.В., Згуровский М.З. – Київ : Вища школа, 1986. – 334, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 325-330
151215
  Обухова Л.Е. Автоматизированное производство и человек / Л.Е. Обухова. – М., 1984. – 149с.
151216
   Автоматизированное рабочее место для статистической обработки данных. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 189, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 187-188. – (Статистика и информатика)
151217
  Дайитбегов Д.М. Автоматизированное рабочее место для статистической обработки экономической информации / Д.М. Дайитбегов. – Москва, 1987. – 171с.
151218
   Автоматизированное рабочее место математика / В.З. Аладьев, В.А. Ваганов, М.Л. Шишаков, .Хунт; International Academy of Noosphere Russian Academy of Natural Sciences Russian Ecologicai Academy. – Таллин ; Гомель ; Москва, 1999. – 606 с. – ISBN 3-420-61402-3
151219
  Аладьев В. Автоматизированное рабочее место математика / В. Аладьев, М. Шишаков. – Москва : Лаборатория Базовых Знаний, 2000. – 752 с. + 1 CD. – ISBN 5-93208-052-Х
151220
   Автоматизированное рабочее место программиста : Сб. науч. тр. – Новосибирск : [б. и.], 1988. – 144 с.
151221
  Жигарев А.Н. Автоматизированное рабочее место экономиста / А.Н. Жигарев. – Ленинград, 1987. – 52с.
151222
  Хаббард Д. Автоматизированное роектирование баз данных / Д. Хаббард. – Москва : Мир, 1984. – 293с.
151223
  Лавров А.Н. Автоматизированное управление в больших системах / А.Н. Лавров. – Л., 1974. – 119с.
151224
   Автоматизированное управление затратами на предприятии : Сб. науч. тр. – Ленинград : Машиностроение. Ленингр. отд-ние, 1990. – 222, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 220-221
151225
   Автоматизированное управление обучением : Дисциплины химико-технологического цикла. – Москва : Высшая школа, 1991. – 234, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 228-229. – ISBN 5-06-000987-4
151226
  Плоткин Б.К. Автоматизированное управление процессом обращения средств производства / Б.К. Плоткин. – Л., 1979. – 136с.
151227
   Автоматизированное управление регионом : [Сб. статей]. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1988. – 171 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151228
  Маркушевич Н.С. Автоматизированное управление режимами электросетей 6-20 кВ / Н.С. Маркушевич. – Москва, 1980. – 208 с.
151229
  Советов Б.Я. Автоматизированное управление современным предприятием / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский. – Ленинград, 1988. – 168с.
151230
   Автоматизированное управление технологическими процессами : Учебн. пособие. – Ленинград : Изд-во ЛГУ, 1988. – 221, [1] с. : ил. – Библиогр.: c. 218-220
151231
  Зытнер Д.Я. Автоматизированное управление электроприводами поточно-транспортных систем / Д.Я. Зытнер, А.Я. Кирячек. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 208 с.
151232
  Гондюл В.П. Автоматизированное формирование чертежей функциональных узлов РЭА на печатных платах / В.П. Гондюл, Л.В. Карташова, І.А. Мельничук // Вестник Киевского политехнического института. Серия радиотехники, 1986. – Вып. 23
151233
  Ивашнёва С.В. Автоматизированное экспертное оценивание уровня профессиональной компетентности педагогических работников // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 10 (249). – С. 59-63. – ISSN 0234-0453


  В статье представлен проект компьютерной программы для экспертного оценивания уровня профессиональной компетентности педагогических работников. Функциональные возможности программы подразумевают применение трех моделей, две из которых основаны на ...
151234
  Пухов Г.Е. Автоматизированные аналогоцифровые устройства моделирования. / Г.Е. Пухов. – К., 1974. – 322с.
151235
  Страхов А.Ф. Автоматизированные антенные измерения / А.Ф. Страхов. – Москва : Радио и связь, 1985. – 137 с.
151236
  Биматов В.И. Автоматизированные базы данных : учеб. пособие / В.И. Биматов, Г.В. Надоховский ; под ред. А.А. Козлова ; Томск. гос. ун-т им. В.В. Куйбышева. – Томск : [б. и.]
Ч. 2. – 1989. – 110 с.
151237
  Овчаров Л.А. Автоматизированные банки данных / Л.А. Овчаров, С.Н. Селетков. – М., 1982. – 262с.
151238
   Автоматизированные банки данных и банки знаний : Сборник статей. – Волгоград : ВолгПИ, 1987. – 56 с. – Библиогр. в конце ст.
151239
   Автоматизированные библиотечно-информационные сети и системы: проблемы разработки, функционирования и развития : Сборник научных трудов. – Москва : [б. и.], 1989. – 76 с.
151240
   Автоматизированные библиотечно-информационные системы : Сборник научных трудов. – Новосибирск : ГПЕТБ СО АН СССР, 1985. – 127 с.
151241
  Коровякова И.Л. Автоматизированные библиотечно-информационные системы и сети / И.Л. Коровякова. – М, 1988. – 80с.
151242
  Шрайберг Я.Л. Автоматизированные библиотечно-информационные системы России / Я.Л. Шрайберг, Ф.С. Воройский. – Москва, 1996. – 272с.
151243
  Глумов И.Ф. Автоматизированные геофизические комплексы для изучения геологии и минеральных ресурсов Мирового океана / И.Ф. Глумов. – Москва : Недра, 1986. – 343с.
151244
  Кудряшов Г.Ф. Автоматизированные дизнальные электроагрегаты. / Г.Ф. Кудряшов, Е.Е. Чекменев. – М., 1964. – 352с.
151245
  Жимерин Д.Г. Автоматизированные и автоматические системы управления / Д.Г. Жимерин, В.А. Мясников. – М, 1975. – 680с.
151246
  Жимерин Д.Г. Автоматизированные и автоматические системы управления / Д.Г. Жимерин, В.А. Мясников. – М, 1979. – 591с.
151247
  Страхов А.Ф. Автоматизированные измерительные комплексы / А.Ф. Страхов. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 216 с.
151248
  Дудченко С.В. Автоматизированные информационно-библиотечные системы и информационные технологии как средство пополнения документальных ресурсов вузовской библиотеки корпоративность их использования // Культура народов Причерноморья : Научный журнал / Крымский научный центр Национальной академии наук и Мин. обр. и науки Украины ; Таврический нац. ун. им. В.И. Вернадского ; Межвузовский центр " Крым". – Симферополь, 2004. – № 48, т. 2. – С. 15-22. – ISSN 1562-0808
151249
  Белоногов Г.Г. Автоматизированные информационно-поисковые системы / Г.Г. Белоногов, Р.Г. Котов. – Москва : Советское радио, 1968. – 182 с. : черт. – Библиогр.: с. 169-175 (128 назв.)
151250
  Соколов А.В. Автоматизированные информационнопоисковые системы ИПЯ и логика поиска систем "Электротехника" и "Реферат" : метод. пособие / А.В. Соколов. – Москва, 1979. – 57с.
151251
  Ильин В.А. Автоматизированные информационные системы / В.А. Ильин. – Москва, 1972. – 63с.
151252
  Глушков В.М. Автоматизированные информационные системы / В.М. Глушков. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 4 ; Наука управления)
151253
  Криницкий Н.А. Автоматизированные информационные системы / Н.А. Криницкий. – М., 1982. – 384с.
151254
   Автоматизированные информационные системы для химии / Влэдуц, , , Э.А. Гейвандов. – Москва, 1974. – 311с.
151255
   Автоматизированные информационные системы иерархического типа с семантическими потоками информации : Методические указания. – Куйбышев, 1974. – 52 с.
151256
  Кристальный В Б. Автоматизированные информационные системы по геологии / В Б. Кристальный. – М, 1975. – 43с.
151257
   Автоматизированные информационные технологии в экономике : Учебник для студентов высших учебных заведений по агро-экономическим специальностям / М.И. Семенов, Трубилин, В.И. Лойко, Т.П. Барановская; М.И. Семенов, И.Т. Трубилин, В.И. Лойко и др.; Под общ. ред. И.Т. Трубилина. – Москва : Финансы и статистика, 1999. – 416 с. – ISBN 5-279-02162-8
151258
   Автоматизированные информационные технологии в экономике : Учебник для студ. вузов, обуч. по эконом. спец. – Москва : Компьютер, ЮНИТИ, 1999. – 400 с. – Библиогр.: с. 393-395
151259
   Автоматизированные информационные технологии в экономике : Учеб. для студ. высш. учеб. зав. – Москва : Финансы и статистика, 2000. – 416с. – ISBN 5-279-02162-8
151260
   Автоматизированные информационные технологии в экономике : Учебник для студ. высш. учеб. зав. – Москва : Юнити, 2005. – 399 с. – ISBN 5-238-00040-5
151261
   Автоматизированные информационные технологии в экономике : учебник для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по экономическим специальностям / В.В. Брага, Н.Г. Бубнова, Л.А. Вдовенко, В.И. Гусев, Т.Г. и др. Захарова; В.В. Брага, Н.Г. Бубнова, Л.А. Вдовенко, В.И. Гусев, Т.Г. Захарова и др.; под ред. Г.А. Титоренко. – Москва : ЮНИТИ, 2006. – 399 с. – ISBN 5-238-00040-5
151262
  Гагарина Лариса Геннадиевна Автоматизированные комплексы для технологических испытаний светотехнических приборов с импульсным режимом работы : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Гагарина Лариса Геннадиевна; Моск. ин-т электронной техники. – М., 1993. – 26л.
151263
  Неумывакин Ю.К. Автоматизированные методы геодезических измерений в землеустройстве / Ю.К. Неумывакин, М.И. Перский. – Москва : Недра, 1990. – 263 с. – ISBN 5-247-00874-X
151264
  Деметрович Янош Автоматизированные методы спецификации / Деметрович Янош. – Москва, 1989. – 115с.
151265
   Автоматизированные моделирующие и управляющие системы : Межвуз. (межвед) темат. сб. науч. тр. – Куйбышев : Авиац. ин-т, 1980. – 163 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
151266
   Автоматизированные моделирующие системы в технологических задачах : Сборник научных трудов. – Куйбышев : [б. и.], 1984. – 190 с.
151267
   Автоматизированные обучающие и информационные системы. – Москва, 1982. – 98с.
151268
   Автоматизированные обучающие комплексы в курсе высшей математики : [Учебное пособие для техн. вузов] / И.В. Кузьмин, Ю.Ф. Панов, М.Е. Иванов, др. и; И.В. Кузьмин, Ю.Ф. Панов, М.Е. Иванов и др. ; Под общ. ред. И.В. Кузьмина. – Киев : Вища школа, 1991. – 193, [2] с. : ил. – Библиогр.: c. 193-194
151269
  Савельев А.Я. Автоматизированные обучающие системы на базе ЭВМ / А.Я. Савельев. – Москва
1. – 1977. – 34с.
151270
   Автоматизированные обучающие системы на базе ЭВМ. – Минск : Изд-во БГУ, 1980. – 175 с. : ил. – Библиогр.: с. 171-174
151271
   Автоматизированные производства изделий из композиционных материалов. – Москва : Химия, 1990. – 237, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 235-238
151272
  Карагодова А Е. Автоматизированные рабочие места / Е.А. Карагодова, В.Н. Антонов, В.Ф. Маслов ; под общ. ред. В.Н. Антонова. – Киев : Тэхника, 1989. – 126, [1] с.
151273
  Антонов В.Н. Автоматизированные рабочие места : Вопросы практического использования / В.Н. Антонов. – Киев : Либідь, 1992. – 164с. – ISBN 5-325-00005-5
151274
   Автоматизированные рабочие места в системе управления предприятием : Сборник научных трудов. – Ленинград : ЛИЭИ, 1989. – 115 с. – Библиогр. в конце ст. – (Экономика и орг. автоматизир. системи вычисл. центров / Ленингр. инж.-экон. ин-т им. Пальмиро Тольятти)
151275
   Автоматизированные рабочие места в экономических и обучающих системах. – Киев, 1990. – 36с.
151276
   Автоматизированные рабочие места интеллектуальной деятельности : Сборник научных трудов. – Новосибирск : [б. и.], 1985. – 151с.
151277
  Ёлшин Автоматизированные рабочие места при проектировании РЭА / Ёлшин. – Москва : Радио и связь, 1983. – 127 с. – (Библиотека конструктора радиоэлектронной аппаратуры)
151278
   Автоматизированные рабочие места управленческого аппарата. – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1990. – 169, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 167-168
151279
  Баранов В.М. Автоматизированные системы в бибилотеках : книга для чтения на английском языке для библиотечных специальностей вузов / В.М. Баранов. – Москва : Высшая школа, 1985. – 96 с.
151280
  Волчков Б.А. Автоматизированные системы в планировании. / Б.А. Волчков, И.И. Лифшиц. – Москва, 1980. – 63с.
151281
   Автоматизированные системы в управлении учебно-воспитательным процессом в педагогическом институте : Сб. науч. тр. – Свердловск : СГПИ, 1986. – 141, [2] с.
151282
   Автоматизированные системы государственной метрологической службы : Сборник научных трудов. – Москва : ВНИИМС, 1986. – 97 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151283
   Автоматизированные системы декаметровой связи : Сборник статей. – Москва : Знание, 1986. – 63, [1] с. – (Новое в жизни, науке, технике / О-во "Знание" ; 12/1986 ; Радиоэлектроника и связь)
151284
  Кочетов Ф.Г. Автоматизированные системы для геодезических измерений / Ф.Г. Кочетов. – Москва : Недра, 1991. – 207с. с ил. – ISBN 5-247-01582-7
151285
   Автоматизированные системы для обучения программированию : Проектирование и реализация. – Кишинев : Штиинца, 1989. – 160, [1] с. – Библиогр.: с. 138-143
151286
   Автоматизированные системы для программированного обучения "Диалог-ЧПИ" : Технические характеристики и методика применения. – Челябинск : Челяб. полит. ин-т, 1981. – 56 с., прилож. 2 л. – Библиогр.: с. 55
151287
  Примак А.В. Автоматизированные системы защиты воздушного бассейна от загрязнения / А.В. Примак. – К, 1988. – 165с.
151288
  Ташимов М.А. Автоматизированные системы и комплексы для обработки экспериментальных данных / М.А. Ташимов. – Алма-Ата : Наука, 1990. – 227 с.
151289
   Автоматизированные системы и передача информации : Материалы семинара по кибернетике. – Кишинев : Штиинца
Ч. 2. – 1975. – 158 с. : ил.
151290
   Автоматизированные системы и применение ЭВМ в теоретических и прикладных исследованиях : Научная конференция молодых ученых и специалистов: Тезисы докладов. – Москва
Часть 1. – 1973. – 112 с.
151291
  Смирнов К.А. Автоматизированные системы и технические средства управления / К.А. Смирнов. – Москва : Леская промышленность, 1975. – 202 с.
151292
  Горбачев Л.М. и др. Автоматизированные системы информации и управления в стандартизации / Л.М. и др. Горбачев. – М., 1976. – 73с.
151293
   Автоматизированные системы информационного комплекса в геологии : Научно-методические основы и результаты экспериментов. – Москва : Недра, 1973. – 199с.
151294
  Овчинников В.Г. Автоматизированные системы информационного обеспечения / В.Г. Овчинников. – М., 1977. – 256с.
151295
   Автоматизированные системы контроля состояния морской среды : Сборник научных трудов. – Севастополь : [б. и.], 1992. – 154 с.
151296
   Автоматизированные системы контроля текущей успеваемовсти МИЭТ. – Москва : [б. и.], 1975. – 44 с. – (Экспресс-информация ; НОТ и применение технических средств в учебном процессе в вузах и библиотечном обслуживании)
151297
  Петров В.В. Автоматизированные системы массового распространения информации / В.В. Петров, А.В. Нестеренко. – К., 1993. – 132с.
151298
   Автоматизированные системы научно-технической информации : Указатель литературы за 1974-1976 гг. – Москва : ГПНТБ, 1977. – 104 с.
151299
   Автоматизированные системы научно-технической информации в союзной республике : Обзорная информация. – Минск : [б. и.], 1975. – 46 с. – (Научно-техническая информация)
151300
  Египко В.М. Автоматизированные системы научных исследований / В.М. Египко. – Киев, 1982. – 16с.
151301
  Синицын Н.В. Автоматизированные системы научных исследований / Н.В. Синицын. – М., 1987. – 61с.
151302
   Автоматизированные системы научных исследований, обучения и управления в вузах : Межвуз. сборник научн. трудов. – Новосибирск : НГУ, 1985. – 164 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151303
  Сергиенко И.В. Автоматизированные системы обработки данных / И.В. Сергиенко. – Киев : Наукова думка, 1976. – 256с.
151304
   Автоматизированные системы обработки для решения типовых задач нефтяной геологии : Сборник статей. – Ленинград : [ВНИГРИ], 1978. – 122, [6] с., вкл. табл.
151305
  Никитин П.И. Автоматизированные системы обработки и поиска документальной информации / П.И. Никитин. – Москва, 1977. – 136 с.
151306
   Автоматизированные системы обработки изображений (АСОИз-86) : Тезисы докладов 2 Всесоюзной конференции Львов, сентябрь 1986 г. – Москва : Наука, 1986. – 361с.
151307
  Никитин П.И. Автоматизированные системы обработки информации и их проектирование / П.И. Никитин. – М, 1974. – 107с.
151308
  Солдатов В.Н. Автоматизированные системы обработки сейсмических данных / В.Н. Солдатов ; отв. ред. В.З. Ямпольский ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т химии нефти. – Новосибирск : Наука ; Сиб. отд-ние, 1985. – 191с.
151309
   Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной информации : Методический вспомогательный материал. – Тарту : [б. и.], 1989. – 40 с. – ISBN 5-279-00370-0
151310
   Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной информации : [Учебник для вузов по спец. "Финансы и кредит". – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 254, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 251. – ISBN 5-279-00370-0
151311
   Автоматизированные системы обработки экономической информации : Учебник. – Москва : Финансы и статистика, 1986. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 261-264
151312
  Пасхин Е.Н. Автоматизированные системы обучения / Е.Н. Пасхин. – М., 1987. – 55с.
151313
  Васманов В.В. Автоматизированные системы оперативного управления / В.В. Васманов. – Москва, 1970. – 264с.
151314
   Автоматизированные системы планирования : [Сборник статей. – Киев : [ИК], 1974. – 72 с. – Библиогр. в конце статей
151315
   Автоматизированные системы планирования и управления : [Сборник статей]. – Ереван : Айастан, 1979. – 168 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
151316
   Автоматизированные системы планирования и управления : [Сборник статей]. – Ереван : Айастан, 1980. – 168 с. : ил. – Библиогр. в конце статей
151317
  Юсупов И.Ю. Автоматизированные системы принятия решений / И.Ю. Юсупов. – Москва : Наука, 1983. – 88с.
151318
  Теверовский Е.Н. Автоматизированные системы прогнозирования и контроля загрязнения атмосферы при разовых выбросах из ЯЭУ / Е.Н. Теверовский. – М., 1983. – 135с.
151319
   Автоматизированные системы проектирования и обучения : Межвуз. сборник научных трудов. – Иваново : ИЭИ, 1988. – 160 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151320
  Еремеев И.С. Автоматизированные системы радиационного мониторинга окружающей среды / И.С. Еремеев. – К., 1990. – 256с.
151321
  Борискин О.Ф. Автоматизированные системы расчета колебаний методом конечных элементов / О.Ф. Борискин. – Иркутск : Издательство Иркутского университета, 1984. – 188 с. : ил. – Библиогр.: с. 179-188 (140 назв.)
151322
   Автоматизированные системы с буксируемыми приборами в океанологических исследованиях. – Киев : Наукова думка, 1987. – 173, [1] с. : ил. – Библиогр.: c. 166-172
151323
  Лаптев В.В. Автоматизированные системы сбора и обработки геолого-геофизической информации в процессе бурения скважин. : Обзор зарубеж. литературы / [В.В. Лаптев, Б.Н. Славитский, А.И. Шадрин]. – Москва : [б. и.], 1976. – 56 с. : ил. – (Нефтегазовая геология и геофизика / М-во нефт. пром-сти. Всесоюз. науч.-исслед. ин-т организации, упр. и экономики нефтегазовой пром-сти)
151324
  Марков Н.Г. Автоматизированные системы сбора и регистрации сейсмической информации / Н.Г. Марков. – Москва : Недра, 1992. – 219с.
151325
   Автоматизированные системы сбора, хранения и обработки морских геолого-геофизических и промысловых данных : Сборник научных трудов. – Рига : ВНИИморгео, 1990. – 81, [2] с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151326
   Автоматизированные системы управления - вопросы разработки и внедрения : Тезисы докладов 2 региональной конференции по управлению производством. – Свердловск : [б. и.]
Секция 1. – 1969. – 114 с.
151327
   Автоматизированные системы управления - вопросы разработки и внедрения : Тезисы докладов 2 региональной конференции по управлению производством. – Свердловск : [б. и.]
Секция 2. – 1969. – 100 с.
151328
   Автоматизированные системы управления : Сборник научно-технич. статей. – Минск : [ЦНИИТУ], 1965. – 498 с. : ил.
151329
  Мизин И.А. Автоматизированные системы управления / И.А. Мизин. – М.
1. – 1970. – 212с.
151330
   Автоматизированные системы управления : [Сборник статей]. – Киев : ИК, 1975. – 87 с., 2л. табл. – Библиогр. в конце ст.
151331
   Автоматизированные системы управления : Материалы всесоюз. конф. "Опыт создания и работы АСУ на предприятиях, в обьединениях и в отраслях". – Москва : Экономика, 1976. – 214 с.
151332
  Сомс Р.В. Автоматизированные системы управления / Р.В. Сомс. – Рига, 1976. – 98с.
151333
   Автоматизированные системы управления. – Ленинград
Вып. 3. – 1976
151334
  Азерская Н.Я. Автоматизированные системы управления : рек. указ. литературы / Н.Я. Азерская ; сост.: Н.Я. Азерская ; Центр. науч.-техн. б-ка. – Москва : Знание, 1977. – 39 с. – (В помощь лектору)
151335
  Змитрович А.И. Автоматизированные системы управления / А.И. Змитрович. – Минск, 1977. – 239с.
151336
   Автоматизированные системы управления. – Ленинград
Вып. 4. – 1977
151337
  Савченко Л.А. Автоматизированные системы управления / Л.А. Савченко. – Москва : Статистика, 1979. – 88 с.
151338
   Автоматизированные системы управления. – Львів
№ [?]. – 1981
151339
   Автоматизированные системы управления : Лабораторный практикум. – Москва : Высшая школа, 1985
151340
   Автоматизированные системы управления : Лабораторный практикум для вузов. [Для вузов по спец. "АСУ". – Москва : Высшая школа, 1985. – 96 с. : ил.
151341
   Автоматизированные системы управления : Рек. указ. лит. в помощь лектору. – Москва : Знание, 1985. – 16 с.
151342
   Автоматизированные системы управления : Лабораторный практикум по техн. средствам: [Учебное пособие для вузов]. – Москва : Высшая школа, 1986. – 278, [1] с. : ил. – Библиогр. в тексте
151343
  Романов А.Н. Автоматизированные системы управления боем / А.Н. Романов, Г.А. Фролов. – Москва : ДОСААФ, 1976. – 11с.
151344
  Дивногорцев Г.П. Автоматизированные системы управления в материально-техническом снабжении / Г.П. Дивногорцев, В.М. Яшин. – М., 1968. – 55с.
151345
  Амитан В.Н. Автоматизированные системы управления в народном хозяйстве : [учеб. пособие для экон. спец. ун-тов] / В.Н. Амитан. – Киев ; Донецк : Вища школа, 1982. – 206 с. : ил. – Библиогр.: с. 203-204
151346
   Автоматизированные системы управления в народном хозяйстве : [Учеб. для системы переподгот. и повышения квалификации руководящих кадров нар. хоз-ва. – Москва : Экономика, 1987. – 285, [1] с. : ил. – Библиогр.: c. 279
151347
  Абдурахманов С.А. Автоматизированные системы управления в народном хозяйстве СССР / С.А. Абдурахманов, Ю.П. Лапшин, Е.Г. Яковенко. – Москва : Экономика, 1972. – 45 с. – Библиогр.: с. 44. – (Экономические знания - в массы)
151348
   Автоматизированные системы управления в пищевой промышленности. – Москва : Агропромиздат, 1991. – 143 с. – (Учебники и учебные пособия для студентов вузов : Учебники и учебные пособия для студентов вузов)
151349
  Никитенко П.П. Автоматизированные системы управления в сельском хозяйстве / П.П. Никитенко. – Минск, 1973. – 151с.
151350
   Автоматизированные системы управления в торговле : Сборник научных трудов. – Москва : [б. и.], 1974. – 125 с., 2 л. схем. – Библиогр. в конце работ
151351
  Самсонов В.С. Автоматизированные системы управления в энергетике / В.С. Самсонов. – Москва : Высшая школа, 1990. – 208 с.
151352
   Автоматизированные системы управления воздушным движением в гражданской авиации : Труды. – Ленинград : ОЛАГА, 1978. – 85 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
151353
   Автоматизированные системы управления вузом : Сборник научных трудов. – Новосибирск : НГУ, 1978. – 175 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
151354
   Автоматизированные системы управления вузом : Сборник научных трудов. – Новосибирск : [б. и.], 1980. – 152 с.
151355
   Автоматизированные системы управления вузом : Библиографический указатель (1980-1983). – Рига : Латв. гос. ун-т, 1984. – 22 с.
151356
   Автоматизированные системы управления гибкими технологиями : В.И. Скурихин, А.А. Павлов, Э.П. Путилов, С.Н. Гриша. – Киев : Техника, 1987. – 165, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 162-164
151357
   Автоматизированные системы управления городским хозяйством. – Киев : Будівельник, 1978. – 143 с. – Библиогр.: c. 138-141
151358
  Юрченко Александр Иванович Автоматизированные системы управления и вопросы совершенствования их информационного обеспечения (на материалах Главснаба УССР) : Автореф... канд эконом.наук: 08.00.13 / Юрченко Александр Иванович; АН УССР. Ин-т экономики. – К., 1973. – 28л.
151359
  Бобко И.М. Автоматизированные системы управления и их адаптация / И.М. Бобко ; отв. ред. акад. Г.И. Марчук ; АН СССР, Сиб. отд-ние, ВЦ. – Москва : Наука, Сиб. отд-ние, 1978. – 112 с. : схем. – Библиогр.: с. 110-111
151360
  Гальперин Л.Б. Автоматизированные системы управления и их правовое обеспечение / Л.Б. Гальперин. – Томск, 1978. – 170 с.
151361
   Автоматизированные системы управления и обработки данных. – Киев : [б. и.], 1976. – 61 с. – (Препринт / АН УССР, Ин-т кибирнетики ; 76-33)
151362
   Автоматизированные системы управления и организация экономической информации на машиностроительных предприятиях : Учебное пособие для студентов вузов, обучающ. по спец. "Экономика и организация машиностроительной промышленности". – Харьков : Вища школа, Изд-во при ХГУ, 1987. – 168 с.
151363
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 63. – 1982
151364
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 75. – 1985
151365
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 76. – 1985
151366
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 77. – 1986
151367
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 78. – 1986
151368
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 79. – 1986
151369
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 80. – 1986
151370
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 82. – 1987
151371
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 83. – 1987
151372
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 86. – 1988
151373
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 87. – 1988
151374
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 88. – 1988
151375
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 89. – 1989
151376
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 90. – 1989
151377
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 91. – 1989
151378
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 92. – 1989
151379
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 94. – 1990
151380
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 95. – 1990
151381
   Автоматизированные системы управления и приборостроения. – Харьков
№ 99. – 1993
151382
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 29. – 1974
151383
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 30. – 1974
151384
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 31. – 1974
151385
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 32. – 1974
151386
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 33. – 1975
151387
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 34. – 1975
151388
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 35. – 1975
151389
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 36. – 1975
151390
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 37. – 1976
151391
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 38. – 1976
151392
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 39. – 1976
151393
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 40. – 1976
151394
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 41. – 1977
151395
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 42. – 1977
151396
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 43. – 1977
151397
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 44. – 1977
151398
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 45. – 1978
151399
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 46. – 1978
151400
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 47. – 1978
151401
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 48. – 1978
151402
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 49. – 1979
151403
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 50. – 1979
151404
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 51. – 1979
151405
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 52. – 1979
151406
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 53. – 1980
151407
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 54. – 1980
151408
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 55. – 1980
151409
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 56. – 1980
151410
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 57. – 1981
151411
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 58. – 1981
151412
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 59. – 1981
151413
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 60. – 1981
151414
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 61. – 1982
151415
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 62. – 1982
151416
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 63. – 1982
151417
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 64. – 1982
151418
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 65. – 1983
151419
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 66. – 1983
151420
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 67. – 1983
151421
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков
Вып. 68. – 1983
151422
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 69. – 1984
151423
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 70. – 1984
151424
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 71. – 1984
151425
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 72. – 1984
151426
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 73. – 1985
151427
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 74. – 1985
151428
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 75. – 1985
151429
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 77. – 1986
151430
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 78. – 1986
151431
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 79. – 1986
151432
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 81. – 1987
151433
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 83. – 1987
151434
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 84. – 1987
151435
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 85. – 1988
151436
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 93. – 1990
151437
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 94. – 1990
151438
   Автоматизированные системы управления и приборы автоматики. – Харьков : Вища школа
Вып. 96. – 1990
151439
   Автоматизированные системы управления и руководитель. – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 214 с. – Библиогр.: c. 210-212. – (Экономика и управление : Экономика и управление)
151440
   Автоматизированные системы управления и средства автоматизации в нефтяной промышленности : Сборник научных трудов. – Киев : КИА, 1988. – 83 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151441
  Шустарева Г.В. Автоматизированные системы управления материально-техническим снабжением / Г.В. Шустарева. – М, 1970. – 33с.
151442
  Титоренко Галина Антоньевна Автоматизированные системы управления материально-техническим снабжением / Титоренко Галина Антоньевна, Степанов Валерий Иванович. – М. : б.и., 1983. – 94с.
151443
  Сагиндыков У.С. Автоматизированные системы управления материально-техническим снабжением. / У.С. Сагиндыков. – Караганда, 1987. – 90с.
151444
   Автоматизированные системы управления машиностроительными предприятиями : [Учебник для вузов. – Москва : Высшая школа, 1991. – 217, [5] с. : ил. – Библиогр.: с. 219
151445
   Автоматизированные системы управления на морском транспорте. – Киев : Ин-т кибернетики, 1984. – 76 с.
151446
   Автоматизированные системы управления на промышленных предприятиях : Библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы. – Ленинград : [б. и.], 1973. – 76 с.
151447
  Буклагин Д.С. Автоматизированные системы управления на ремонтных предприятиях / Д.С. Буклагин ; Всесоюз. объединение «Союзсельхозтехника», Центр. науч.-исслед. ин-т информации и техн.-экон. исследований. – Москва : Союзсельхозтехника : ЦНИИТЭИ, 1976. – 65 с. – Список лит.: с. 59-64. – (Серия «Ремонт и техническое обслуживание маш.-тракт. парка»)
151448
   Автоматизированные системы управления научных исследований и обучения : Сборник научных трудов. – Новосибирск : НГУ, 1982. – 168 с.
151449
   Автоматизированные системы управления непрерывными технологическими процессами : Учеб. пособие. – Томск : ТПИ, 1987. – 95 с.
151450
   Автоматизированные системы управления организациями и предприятиями (дискретного типа). – Вильнюс : Минтис, 1968. – 324с.
151451
  Крушевский А.В. Автоматизированные системы управления отраслью / А.В. Крушевский. – К., 1973. – 303с.
151452
   Автоматизированные системы управления предприятием : Сборник статей. – Киев : Наукова думка, 1966. – 172с.
151453
  Онисимова Л.Е. Автоматизированные системы управления предприятием / Л.Е. Онисимова. – Куйбышев
1. – 1975. – 92с.
151454
  Калинкин Г.А. Автоматизированные системы управления предприятием / Г.А. Калинкин. – Минск, 1979. – 158с.
151455
  Быков Е.Е. Автоматизированные системы управления предприятием / Е.Е. Быков. – Москва, 1980. – 73с.
151456
   Автоматизированные системы управления предприятием : [Текст лекций. – Ярославль : ЯПИ, 1988. – 44 с. – Библиогр.: c. 44
151457
   Автоматизированные системы управления предприятием и объединением. – Киев : Техніка, 1978. – 295 с. – Библиогр.: c. 290-293
151458
   Автоматизированные системы управления предприятиями. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1971. – 92с.
151459
   Автоматизированные системы управления предприятиями : [Сборник статей]. – Киев : ИК, 1977. – 96 с. : ил. – Библиогр. в конце ст.
151460
  Соков Ю.А. Автоматизированные системы управления предприятиями / Ю.А. Соков. – Ростов -на-Дону, 1977. – 88с.
151461
  Потапов Л.В. Автоматизированные системы управления предприятиями / Л.В. Потапов. – Улан-Удэ, 1978. – 83с.
151462
   Автоматизированные системы управления предприятиями : [Сб. статей]. – Киев : Ин-т кибернетики, 1978. – 94 с.
151463
   Автоматизированные системы управления предприятиями : [Учебник для инж. спец. вузов]. – Москва : Высшая школа, 1979. – 303 с. : ил. – Библиогр.: с. 297-300
151464
   Автоматизированные системы управления предприятиями : [Сборник статей]. – Киев : Ин-т кибернетики, 1979. – 103 с.
151465
   Автоматизированные системы управления предприятиями : Сб. статей. – Киев : ИК, 1980. – 92 с. – Библиогр. в конце статей
151466
  Андреев В.А. Автоматизированные системы управления предприятиями : учеб. пособие / Андреев В.А., Пенкин Г.П. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 248 с. : ил.
151467
  Карагодова Е.А. Автоматизированные системы управления предприятиями / Е.А. Карагодова. – Киев, 1982. – 236 с.
151468
   Автоматизированные системы управления предприятиями : Учеб. пособие студ., обуч. по спец. "Планирование промышленности". – Москва : Финансы и статистика, 1983. – 263 с.
151469
   Автоматизированные системы управления предприятиями и объединениями : Разраб., внедрение, развитие. – Москва : Экономика, 1985. – 247 с. : ил. – Библиогр.: c. 244-245
151470
   Автоматизированные системы управления предприятиями массового производства : [Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов. – Москва : Высш. школа, 1987. – 240 с.
151471
  Клименюк Н.Н. Автоматизированные системы управления предприятиями сборного железобетона / Н.Н. Клименюк. – Киев, 1984. – 212с.
151472
   Автоматизированные системы управления предприятиями текстильнй и легкой промышленности : [Учеб. для экон. спец. вузов текстил. и лег. пром-сти. – Москва : Легпромбытиздат, 1986. – 256 с.
151473
  Седегов Р.С. Автоматизированные системы управления предприятиями. / Р.С. Седегов. – Минск, 1979. – 128с.
151474
   Автоматизированные системы управления производством : Библиографический указатель литературы на русском языке за 1965-1968 гг. – Кишинев, 1969. – 65 с.
151475
   Автоматизированные системы управления производством : [Сборник статей]. – Киев : [ИК], 1974. – 129 с. – Библиогр. в конце ст.
151476
  Третьяков Э.А. Автоматизированные системы управления производством / Э.А. Третьяков, Л.А. Игнатов. – Москва : Машиностроение, 1991. – 94с.
151477
   Автоматизированные системы управления промышленными предприятиями : [Сборник статей. – Киев : [ИК], 1975. – 119 с. – Библиогр. в конце ст.
151478
  Глушков В.М. Автоматизированные системы управления сегодня и завтра / В.М. Глушков. – Москва : Мысль, 1976. – 64с.
151479
  Бушуев С.Д. Автоматизированные системы управления строительством / С.Д. Бушуев. – К, 1989. – 254с.
151480
  Небритов Б.Н. Автоматизированные системы управления строительством. / Б.Н. Небритов. – Ростов-на-Дону, 1988. – 82с.
151481
   Автоматизированные системы управления технологическими процессами : Пособие по монтажу и наладке. – Москва : Статистика, 1974. – 180 c. – Библиогр.: с. 177-178
151482
   Автоматизированные системы управления технологическими процессами : [Межвузовский сборник научных трудов. – Рязань : Рязан. радиотехн. ин-т, 1976. – 132 c. : ил.
151483
   Автоматизированные системы управления технологическими процессами : Справочник. – Киев : Техніка, 1983. – 352 c. : ил. – Библиогр.: c. 340-349
151484
  Белевцев А.Т. Автоматизированные системы управления технологическими процессами (АСУТП) / А.Т. Белевцев. – Москва : Знание, 1975. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике : серия "Наука управления" ; № 8)
151485
   Автоматизированные системы управления технологическими процессами. Идентификация и оптимальное управление : Справочник. – Харьков : Вища школа, 1976. – 180 c. – Библиогр.: с. 169-177
151486
  Устинова Г.М. Автоматизированные системы управления торговлей / Г.М. Устинова. – Киев, 1982. – 48с.
151487
  Баранюк В.А. Автоматизированные системы управления штабов и военных учреждений : (по материалам иностр. печати) / В.А. Баранюк, В.И. Воробьев. – Москва : Воениздат, 1974. – 214с. : ил.
151488
  Дуэль М.А. Автоматизированные системы управления энергоблоками с использованием средств вычислительной техники / М.А. Дуэль. – Москва, 1983. – 208 с.
151489
  Хруцкий Е.А. Автоматизированные системы управления, планирования и учета в материально-техническом снабжении / Е.А. Хруцкий. – Москва, 1989. – 156 с.
151490
   Автоматизированные системы управления. Применение вычислительной техники и автоматизированных систем управления на предприятиях и в отраслях промышленности : [Сборник. – Москва : Экономика, 1972. – 399 с.
151491
  Шубин А.А. Автоматизированные системы учета и контроля использования времени рабочих и служащих : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 602 / Шубин А.А. ; Москов. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1972. – 20 с. – Бібліогр.:с.19-20
151492
   Автоматизированные средства обработки измерительной информации : Сборник научных трудов. – Днепропетровск : ДГУ, 1987. – 136 с. : ил.
151493
  Попов М.И. Автоматизированные средства обработки снимков с трековых камер и многолучевых осциллографов : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Попов М.И.; ОИЯИ. – Дубна, 1971. – 20с.
151494
  Джафаров Д.А. Автоматизированные технологии в библиотеках Азербайджана // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 11. – С. 24 - 28. – ISSN 0130-9765
151495
  Архипов Г.В. Автоматизированные установки кондиционирования воздуха / Г.В. Архипов, В.Г Архипов. – Москва : Энергия, 1975. – 201 с. с черт. – Библиогр.: с. 199 (9 назв.)
151496
  Повилейко Р.П. Автоматизированные характеристики. / Р.П. Повилейко. – М., 1990. – 62с.
151497
  Шипилло В.П. Автоматизированный вентильный электропривод / В.П. Шипилло. – Москва : Энергия, 1969. – 400 с.
151498
  Болдырева В.А. Автоматизированный комплекс обработки гравиметрических измерений / В.А. Болдырева, Н.Д. Кантер, А.А. Чернов. – Москва : Недра, 1976. – 238 с.
151499
  Войтов А.И. Автоматизированный метод измерения реакторных спектров быстрых нейтронов многокомпонентными активационными детекторами : дисс. ... канд. физ.- мат. наук : 01.04.16 / Войтов А.И. ; МИНВУЗ УССР; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 216 л. + Приложение: л. 193-198. – Библиогр.: л. 199-216
151500
  Калюх Ирина Евгеньевна Автоматизированный метод построения координат симметрии и преобразования ангармонического потенциала : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.06 / Калюх Ирина Евгеньевна; Днепропетровский ун-т, Киевский политехн. ин-т. – Киев, 1991. – 20 с.
151501
  Сидорова Г.А. Автоматизированный расчет заработной платы / Г.А. Сидорова. – Новосибирск, 1976. – 108с.
151502
   Автоматизированный расчет объема жидкостей в баках с учетом колебания судна / Л.Н. Вильдяева, А.А. Семин, С.Л. Панов, В.Н. Чередник, А.М. Макаров // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 142-148 : рис. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 2524-0102
151503
  Ягуп В.Г. Автоматизированный расчет тиристорных схем / В.Г. Ягуп. – Харьков : Вища школа издательство при Харьковском университете, 1986. – 158 с.
151504
   Автоматизированный расчет учебной нагрузки и штатов профессорско-преподавательского состава кафедр : Методические рекомендации. – Москва : НИИВШ, 1988. – 40 с.
151505
  Тен И.Г. Автоматизированный синтез алгоритмов управления объектами ч распределенными параметрами в условиях неполной информации : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01. / Тен И. Г.; АН Кирг.ССР, Ин-т автомат. – Фрунзе, 1980. – 17л.
151506
  Стабин И.П. Автоматизированный системый анализ. / И.П. Стабин, В.С. Моисеева. – М., 1984. – 309с.
151507
   Автоматизированный способ регистрации границ контуров в структуре почвенного покрова / Я.Г. Пошивайло, В.Н. Никитин, К.С. Байков, С.В. Соловьев, Н.А. Шергунова, А.А. Зверев, Ю.В. Черненко // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 24-28 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
151508
  Панков В.В. Автоматизированный учет на предприятиях по поставкам продукции / В.В. Панков. – М., 1984. – 175с.
151509
   Автоматизированный электропривод. – Москва : [б. и.], 1959. – 72 с. : ил. – (Электроэнергетика)
151510
   Автоматизированный электропривод и его применение в промышленности : Библиографический указатель 1961-1964 гг. – Москва : [б. и.], 1954. – 104 с.
151511
   Автоматизированный электропривод и следящие системы : Учебное пособие для вузов. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1965. – 364 с. с черт. – Перед загл. авт.: А.Б. Зеленов, А.В. Карочкин, Ю.П. Самчелеев, В.И. Школьников. – Библиогр. в конце книги
151512
   Автоматизированный электропривод общепромышленных механизмов : Доклад к четвертому Всесоюзному совещанию по автоматизированному электроприводу. – Москва : [б. и.], 1964. – 180 с.
151513
   Автоматизированный электропривод производственных механизмов : Труды 4 Всксоюз. конференции по автоматизированному электроприводу. – Москва-Ленинград : Энергия
Том 1. – 1965. – 384 с.
151514
   Автоматизированный электропривод производственных механизмов : Труды 4 Всксоюз. конференции по автоматизированному электроприводу. – Москва-Ленинград : Энергия
Том 2. – 1966. – 472 с.
151515
   Автоматизированный электропривод производственных механизмов : Труды 4 Всксоюз. конференции по автоматизированному электроприводу. – Москва-Ленинград : Энергия
Том 3. – 1966. – 448 с.
151516
   Автоматизированный электропривод. Следящие системы, управление и преобразовательные устройства. – Москва : Наука, 1965. – 176 с.
151517
  Брона Г.В. Автоматизированныя система обработки учетной информации на ЭВМ / Г.В. Брона, В.Б. Ефетов, Т.Н. Кимстач ; Ин-т кибернетики АН УССР, Республ. фонд алгоритмов и программ АН УССР. – Киев : [б. и.], 1970. – 204 с.
151518
  Тихомиров Борис Иванович Автоматизировання разработка отраслевого плана капитальных вложений Б.И.Тихомиров / Тихомиров Борис Иванович. – М. : Экономика, 1977. – 144с.
151519
  Баженов С.Р. Автоматизировання система межбиблиотечного абонемента и доставки документов под ИРБИС. Новые результаты / С.Р. Баженов, Р.М. Паршиков // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 11. – С. 77-81. – ISSN 0130-9765
151520
  Янов Я.А. и др. Автоматизировання система текущего планирования производства и сбыта сборного железобетона / Я.А. и др. Янов. – Рига, 1972. – 75с.
151521
  Белоногов Г.Г. Автоматизированые информационные системы / Г.Г. Белоногов, В.И. Богатырев ; под общ. ред. К.С. Тараканова. – Москва : Советское радио, 1973. – 328 с. – Библиогр.: с. 313-320 (139 назв.)
151522
  Аппак М.А. Автоматизированые рабочие места на базе микро ЭВМ "Искра 226" / Аппак М.А. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 109, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 101 (8 назв.)
151523
  Аппак М.А. Автоматизированые рабочие места на основе персональных ЭВМ / М.А. Аппак. – Москва : Радио и связь, 1989. – 176 с. : ил. – ISBN 5-256-00342-9
151524
  Афонин В.А. Автоматизированые системы контроля : конспект лекций : принципы реализации основных методов контроля / Афонин В.А. ; ред. В.И. Дмитриев. – Москва : [б. и.], 1976. – 87 с. – Библиогр.: с. 82-83. – (МЭИ)
151525
  Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-26. – ISSN 1029-7200


  Наведено функціональні можливості нової автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи Національної бібліотеки Білорусі.
151526
  Фісенко Л. Автоматизована бібліотечно-інформаційна система Національної бібліотеки Білорусі // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – № 2. – С. 24-26. – ISSN 1029-7200


  Наведено функціональні можливості нової автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи Національної бібліотеки Білорусі.
151527
  Яковлєва І.Д. Автоматизована верифікація VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв швидкого перетворення Фур"є з фіксованою комою / І.Д. Яковлєва, І.Д. Лісовенко, З.Р. Кудринський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 237-240. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У даній роботі запропоновано метод автоматизованої верифікації VHDL-моделей алгоритмічних операційних пристроїв (АОП) швидкого перетворення Фур"є (ШПФ) з фіксованою комою. Метод реалізовано в складі програмного забезпечення для автоматизованого синтезу ...
151528
   Автоматизована гравіметрична система з елементами штучного інтелекту для пошуку корисних копалин / І.Ю. Черепанська, О.М. Безвесільна, В.С. Нічик, С.С. Котляр, С.О. Нечай // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 195-200. – (Технічні науки ; № 6 (303)). – ISSN 2307-5732
151529
  Мкртчян Олександр Автоматизована еколого-морфометрична класифікація рельєфу басейну Чорної Тиси // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 173-184 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
151530
  Водічев В.А. Автоматизована електромеханічна система електротранспортного засобу / В.А. Водічев, В.А. Войтенко, Є.О. Смотров // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2015. – № 20 (96). – С. 80-86. – ISSN 2221-3805
151531
  Трипольська Вікторія Володимирівна Автоматизована ідентифікація підписів як бінарних зображень у просторі ознак перетворення радона на основі нейромережевого підходу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Трипольська В.В.; МОіНУ. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 7 назв
151532
  Соколовська Аліса Борисівна Автоматизована інформаційна система забезпечення контролю екологічних водонебезпечних процесів : Автореф. дис. ... канд. техніч. наук: 05.13.06 / Соколовська А.Б.; Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
151533
  Кравчук В.І. Автоматизована інформаційна система як засіб підвищення ефективності економічного контролю підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 258-263 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
151534
  Яйлимов Б.Я. Автоматизована інформаційна технологія картографування земного покриву на основі методів та моделей злиття супутникових даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.07.12 / Яйлимов Богдан Ялкапович ; НАН України, Держ. косм. агенство України, Ін-т косм. дослідж. – Київ, 2016. – 22 с. – Бібліогр.: 28 назв
151535
  Британ А.В. Автоматизована інформаційно-вимірювальна система моніторингу характеристик атмосферного озону / А.В. Британ, Б.О. Іванов, В.Б. Осіс // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 104-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409
151536
  Даревич Р.Р. Автоматизована метапошукова система на основі адаптивної онтології : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Даревич Р.Р.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
151537
  Мельникова Н.І. Автоматизована обробка персоналізованої медичної інформації для систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельникова Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
151538
  Болтенко В.О. Автоматизована однопозиційна система пасивної локації вибвхових джерел : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.21 / Болтенко В. О.; Одес. держ політ. ун-т. – Одеса, 1998. – 17л.
151539
  Ісоєва М.Н. Автоматизована перевірка істинності силогізмів у секвенційних численнях чистих неокласичних логік // Матеріали XVI Міжнародної науково-практичної конференції "Шевченківська весна - 2018" : квіт. 2018 р., Київ, Україна / "Шевченківська весна - 2018", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 34-35
151540
   Автоматизована підсистема обробки та аналізу даних сейсмічних спостережень Карпатського регіону / Т. Вербицький, Ю.Т. Вербицький, О.Т. Стецьків, І.М. Ніщіменко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 171-181 : рис. – Бібліогр.: с. 180. – ISSN 0203-3100
151541
  Киричук Ю.В. Автоматизована приладова інформаційно-вимірювальна система : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Киричук Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: 101 назва
151542
  Христюк Б.Ф. Автоматизована система "Ice-Autumn” для довгострокового прогнозування дат появи льодових явищ та встановлення льодоставу на водосховищах Дніпровського каскаду // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (70). – C. 39-49. – ISSN 2306-5680
151543
  Кузьміна К.І. Автоматизована система "Комфорт" для психоемоційного розвантаження і м"язової релаксації користувача ПК / К.І. Кузьміна, В.Г. Тюпанський, Т.А. Андон // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 47-50 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
151544
  Філатов М.С. Автоматизована система адаптивного тріангулювання із згущенням багатозв"язних та складених областей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 155-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Розроблено алгоритм та програмний комплекс адаптивного тріангулювання із згущенням багатозв"яних і складених областей з криволінійними межами. Designed and implemented algorithm and program complex for adaptive triangulation of complex and multiply ...
151545
  Онанко А. Автоматизована система аналізу вимірювань ультразвукових швидкостей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 69-71. – (Фізика ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються програмно-алгоритмічні засоби автоматизованої системи чисельного аналізу даних ультразвукових вимірювань параметрів анізотропії швидкостей для експрес-обробки, які забезпечують урахування вппиву неоднорідності складу i будови текстур SіO2 ...
151546
  Меркулова Катерина Володимирівна Автоматизована система визначення життєздатності клітин ( на прикладі культивованих фібробластів) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Меркулова К.В.; Донецький національний університет. – Донецьк, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
151547
  Кохан С.С. Автоматизована система визначення розміру майнової відповідальності за неналежне використання земель : геоінформатика і кадастр / С.С. Кохан, А.А. Москаленко // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 28-31 : Мал. – Бібліогр.: 9 назв
151548
   Автоматизована система для інформаційного забезпечення прийняття рішень щодо лісних екосистем Чорнобильської зони відчуження / Б.І. Бойко, В.М. Войціцький, О.В. Кисіль, В.Ф. Кузенко, М.Д. Кучма // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 171-176. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття присвячена проблемі розробки інформаційних систем. Наводяться основні структурні та функціональні особливості автоматизованої інформаційної системи ЕКОС.
151549
  Ткачук А.Г. Автоматизована система з автономною стабілізацією на базі мобільної платформи для вимірювання теплових показників об"єктів / А.Г. Ткачук, О.М. Безвесільна, О.О. Доброжанський // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2023. – Вип. 1 (22). – С.36-44. – ISSN 2412-5288
151550
  Червоненко П.П. Автоматизована система керування повітророздільними установками середнього тиску : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.07 / Червоненко Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
151551
  Смолій Вікторія Миколаївна Автоматизована система керування технологічним процесом виробництва типових змінних елементів електронних апаратів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / Смолій В. М.; Донецький держ. техн. ун-тет. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
151552
  Кіктєв М.О. Автоматизована система керування технологічним процесом одержання вуглекислих солей : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Кіктєв М.О. ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 27 назв.
151553
  Леонтьєв П.В. Автоматизована система керування установкою комплексної підготовки газу до транспортування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Леонтьєв Петро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
151554
  Куліков В.М. Автоматизована система комплексного критеріального оцінювання діяльності співробітників науково-дослідних установ / В.М. Куліков, О.С. Дворщенко, Т.В. П"ятчаніна // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 113-120. – ISBN 978-966-479-052-6
151555
  Єльнікова Т.О. Автоматизована система контролю параметрів розвитку фітопланктону у водоймах / Т.О. Єльнікова, І.Г. Коцюба // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – С. 143-149. – (Серія : Технічні науки ; вип. 3 (78)). – ISSN 1728-4260
151556
  Продайвода Т.Г. Автоматизована система математичного моделювання ефективних термопружних властивостей геологічного середовища : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук : Спец. 04.00.05 - геологічна інформатика / Продайвода Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 126 л. – Бібліогр.: л. 121-126
151557
  Продайвода Т.Г. Автоматизована система математичного моделювання ефективних термопружних властивостей геологічного середовища : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : спец.: 04.00.05 - геол. інформатика / Продайвода Т.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
151558
  Кендзіор Здзіслав Автоматизована система моніторингу рівня забруднення рік та керування процесами очищення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Кендзіор З.; Держ. комітет зв"язку та інформації України. Нац. акад. України. – Львів, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 17 назв
151559
  Мелкумян К.Ю. Автоматизована система моніторингу типових техно-екологічних подій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Мелкумян К.Ю. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
151560
  Культенко О.В. Автоматизована система обліку і розрахунків (білінг) юридичної діяльності та можливість використання утилізації і реалізації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 245-248. – ISSN 2219-5521
151561
  Онанко Ю.А. Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії гірських порід // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 9-11
151562
  Онанко Ю.А. Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії гірських порід // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 381-383
151563
   Автоматизована система обробки і аналізу результатів ультразвукових вимірювань анізотропії порід-колекторів / Г.Т. Продайвода, Ю.А. Онанко, О.В. Шабатура, А.П. Онанко // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 135-136
151564
  Теличко Г.О. Автоматизована система обробки інформації для підтримки прийняття рішення добору і розподілу персоналу підприємства : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Теличко Г.О.; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
151565
   Автоматизована система обробки результатів вимірювань швидкостей пружних хвиль в породах-колекторах інваріантно-поляризаційним методом / Г. Продайвода, С. Вижва, Ю. Онанко, А. Онанко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-52. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Запропонована автоматизована система чисельного аналізу і візуалізації даних ультразвукових вимірювань параметрів анізотропії швидкостей пружних квазіповздовжньої, "швидкої" і "повільної" квазіпоперечних хвиль в породах-колекторах ...
151566
  Махно Т.О. Автоматизована система обробки ультразвукових зображень сонних артерій на основі еволюційних алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Махно Таїсія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Вінниця, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
151567
  Скарга-Бандурова Автоматизована система підвищення безпеки функціонування екологічно небезпечних хімічних виробництв ( на прикладі виробництва формаліну) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Скарга-Бандурова І.С.; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
151568
  Ляшенко Тетяна Валеріївна Автоматизована система підтримки прийняття лікарських рішень (на прикладі тиреотоксичного серця) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ляшенко Т.В.; ДНУ. – Донецьк, 2003. – 24с. – Бібліогр.: 7 назв
151569
  Пересунько С. Автоматизована система порівняльного аналізу законодавства України та інших держав (короткий опис проекту) / С. Пересунько, М. Швець, В. Хруцький // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 2. – С.23-28
151570
   Автоматизована система радіоекологічного моніторингу та пожежного попередження в забруднених лісових масивах зони відчуження Чорнобильської АЕС / В.М. Войціцький, В.П. Данько, О.В. Кисіль, І.П. Коваль, А.В. Коваленко, В.Н. Курашов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 11-18. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 1)


  Наведено результати розробки автоматизованої системи оперативного дистанційного радіоекологічного моніторингу та пожежного попередження в лісових масивах, забруднених унаслідок аварії на Чорнобильській АЕС. Загальні принципи побудови системи наведено ...
151571
  Віршило Іван Вікторович Автоматизована система розв"язку задач інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Віршило І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
151572
  Віршило Іван Вікторович Автоматизована система розв"язку задачі інверсії даних сейсмоакустики для багатокомпонентного анізотропного геологічного середовища : Дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.22 / Віршило І.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 182л. + Дод.: л.151-182. – Бібліогр.: л.139-150
151573
  Городжа К.А. Автоматизована система статистичної віброударної діагностики електротехнічного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Городжа Костянтин Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
151574
  Дубів О.В. Автоматизована система тестування як засіб підвищення ефективності навчального процесу // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 63-65. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
151575
  Бабічев Сергій Анатолійович Автоматизована система технічної діагностики міцносних характеристик металів на основі гібридних нейронних мереж : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Бабічев С.А.; МОіНУ. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
151576
  Наговський Д.А. Автоматизована система управління гранулоутворенням при огрудкуванні сипучих матеріалів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Наговський Д.А.; Херсонський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
151577
  Глуцький Володимир Іванович Автоматизована система управління повсякденною діяльністю вищого військового навчального закладу на базі локальної обчислювальної мережі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Глуцький В.І.; Держком. промисл. політ. Укр. " Київський ін-т автоматики". – Київ, 2001. – 19с.
151578
   Автоматизована система управління роботою багатофункціонального прожектора / С.В. Лєнков, А.В. Головань, Д.В. Лісовенко, В.К. Шваб // Збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2006
151579
   Автоматизована система управління роботою багатофункціонального прожектора / С.В. Лєнков, А.В. Головань, Д.В. Лісовенко, В.К. Шваб // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 2. – С. 82-87


  В роботі розглянуто функціональну структуру комплексу технічних засобів та апаратне забезпечення АСУ роботою багатофункціонального прожектора. В ній також описано особливості алгоритму формування поверхні мембрани прожектора в залежності від того, для ...
151580
  Коджа Тетяна Іванівна Автоматизована система управління та контролю знань в процесі навчання : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Коджа Т.І.; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 12 с. – Бібліогр.: 8 назв
151581
  Забродський В.А. Автоматизована система управління якістю продукції. / В.А. Забродський, М.Г. Гузь. – К, 1977. – 48с.
151582
  Мальований М. Автоматизована система управління: функціонал і "хвороби росту" / підготував Дмитро Шулікін // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 9 листопада (№ 44)


  Що являє собою автоматизована система управління закладу вищої освіти, які модулі і функції вона має, які проблеми виникають у процесі експлуатації і як їх усунути? Під час онлайн-зустрічі, яку організувало Національне агентство із забезпечення якості ...
151583
  Степашко В.С. Автоматизована структурна идентификація прогнозуючих моделей складних об"єктів. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.01.11 / Степашко В.С.; НАН Укр.Ін-т кібернетики. – К, 1994. – 44л.
151584
  Степашко В.С. Автоматизована стурктурна ідентифікація прогнозуючих моделей складних об"єктів. : Автореф... Доктора техн.наук: 01.01.11 / Степашко В.С.; НАН Укр.ін-т ківбернетики. – К, 1994. – 44л.
151585
   Автоматизована установка безконтактного контролю якості технологічних обробок напівпровідникових пластин / С.В. Лисоченко, В.О. Безякін, Ю.С. Жарких, О.В. Третяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 308-317. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Описані автоматизована установка для безконтактного контролю результатів технологічних обробок напівпровідникових пластин і фізичні основи її функціонування. Можливості установки базуються на вимірюваннях зарядового стану поверхні методом контактної ...
151586
   Автоматизована установка для дослідження електрофізичних параметрів поверхневобар"єрних наногетероструктур / С.В. Бунак, В.В. Ільченко, О.В. Третяк, А.Г. Шкавро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 223-227. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розроблено та створено автоматизовану установку для дослідження вольт-фарадних та вольт-провідносних характеристик напівпровідникових бар"єрних наноструктур. Висока чутливість роздільна здатність та точність установки забезпечується використанням ...
151587
  Медведєв Д.Г. Автоматизоване визначення морфологічних параметрів зображень об"єктів з розмитими краями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Медведєв Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
151588
  Єльнікова Т.О. Автоматизоване вимірювання геометричних параметрів та моделювання процесів розвитку фітопланктону у водоймах : монографія / Т. О. Єльнікова, Ю. О. Подчашинський ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир : Житомирська політехніка, 2019. – 179, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 171-179. – ISBN 978-966-683-531-7
151589
  Рашад Джамиль Абдель-Фатах Расрас Автоматизоване інтегрувальне управління технологічним процесом випалу клінкеру : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:15.13.07 / Рашад Джаміль Абдель-Фатах Расрас; НТУ"Харківс. політехн. ін-тут". – Харків, 2001. – 19 с.
151590
  Стенін О.А. Автоматизоване навчання операторів ергатичних систем : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямами підгот. "Системна інженерія", "Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології" та "Комп"ютерні науки" / О.А. Стенін, О.І. Михальов, К.Ю. Мелкумян ; [відп. ред. М.М. Ткач] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2013. – 176, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 173-176
151591
  Скурихін В.І. Автоматизоване проектування / В.І. Скурихін, А.Б. Похвалинський. – К., 1983. – 33с.
151592
  Бєлятинський А.О. Автоматизоване проектування автомобільних доріг за допомогою CREDO / А.О. Бєлятинський, Г.М. Агєєва, К.В. Марінцева // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2017. – Вип. № 2 (18). – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-929-446-3
151593
  Долгоруков С.О. Автоматизоване проектування випробувального стенду навігаційного обладнання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Долгоруков Сергій Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 30 с. – Бібліогр.: 14 назв
151594
  Карабецький Д.П. Автоматизоване проектування гібридних сонячних енергетичних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Карабецький Денис Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 25 с. – Бібліогр.: 20 назв
151595
  Малоєд М.М. Автоматизоване проектування оптимальних систем стабілізації нелінійних динамічних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Малоєд Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
151596
  Сущенко О.А. Автоматизоване проектування робастних систем стабілізації інформаційно-вимірювальних пристроїв на рухомій основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.12 / Сущенко Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 43 с. – Бібліогр.: 81 назва
151597
  Антонов В.М. Автоматизоване робоче місце (економіста, фінансиста, бухгалтера) : Hавч. посiбн. для студ. pадiофiз. ф-ту / В.М. Антонов; КУ iм. Т. Шевченка. – Київ : ІЕУГП, 1998. – 28с.
151598
  Головко О.В. Автоматизоване робоче місце геолога моніторингу підземних залізорудних свердловин : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Головко О.В.; МОіНУ; Дніпропетровський нац. ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
151599
  Фетісов В.С. Автоматизоване робоче місце менеджера : навчальний посібник / В.С. Фетісов. – Київ : Знання, 2008. – 390с. – ISBN 978-966-346-441-1
151600
   Автоматизоване робоче місце наукового дослідника. До питання розробки методів пошуку аналогів патентної документації винаходу / О.В. Палагін, В.Ю. Величко, К.С. Малахов, О.С. Щуров // Комп"ютерні засоби, мережі та системи : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова ; редкол.: О.В. Палагін, В.О. Романов, В.П. Боюн [та ін.]. – Київ, 2017. – № 16. – С. 5-13. – ISSN 1817-9908
151601
  Чалий С.Ф. Автоматизоване управління бізнес-процесами (моделі, методи і технології) : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.06 / Чалий С.Ф.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 32 назви
151602
  Іващук В.В. Автоматизоване управління процесом випарювання асортиментних продуктів харчової промисловості / В.В. Іващук, В.В. Швець // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (68). – С. 48-51
151603
  Сущенко Г.А. Автоматизоване управління технологічним комплексом очистки дифузійного соку з урахуванням взаємодії підсистем. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Сущенко Г.А.; Укр. держ. ун-тет харчових технологій. – К., 1998. – 16л.
151604
  Гемба О.В. Автоматизоване формування математичних моделей програмуємої електроної апаратури в середовищі штучного інтелекту. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Гемба О.В.; Нац.техн.ун-т.Укр. – К, 1996. – 17л.
151605
  Шаповалова С.І. Автоматизоване формування моделей складних систем у середовищі штучного інтелекту. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Шаповалова С.І.; Нац.техн.ун-тУкр.КПІ. – К, 1996. – 17л.
151606
  Мальцева Людмила Миколаївна Автоматизоване формування спряжених гвинтових нелінійчатих поверхонь, виключають інтерференцію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Мальцева Л.М.; МО і НУ КНУ будів. і архітект. – Київ, 2002. – 19 с.
151607
  Мальцева Людмила Миколаївна Автоматизоване формування спряжених гвинтових нелінійчатих поверхонь, що виключають інтерференцію : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.01.01 / Мальцева Л. М.; МОНУ КНУ буд. і архітект. – Київ, 2002. – 19 с.
151608
  Мриглод О. Автоматизований алгоритм пошуку термінів у наукових публікаціях // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 273-284. – (Серія : Комп"ютерні науки та інформаційні технології ; № 826). – ISSN 0321-0499
151609
  Дубук Василь Іванович Автоматизований аналіз даних на персональних комп"ютерах // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 44-45. – Бібліогр. в кінці ст.


  Запропоновано метод аналізу даних на персональних комп"ютерах під управлінням операційних систем сімейства Linux за допомогою спеціального програмного забезпечення. Розглянуто вбудовані засоби аналізу даних програмного забезпечення OpenOffice.org ...
151610
  Сергєєва К.Л. Автоматизований аналіз космічних зображень териконів // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 43-49. – ISSN 1997-9266
151611
  Бенеш Рената Вітольдівна Автоматизований аналіз критеріїв якості відбитків для удосконалення технології друкування : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.01 / Бенеш Р.В.; Мін-во освіти і науки України Українська академія друкарства. – Львів, 2006. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
151612
  Ізарова І.О. Автоматизований арешт коштів боржника: європейський досвід та українські перспективи // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 145-146. – ISBN 978-617-7361-58-8
151613
  Тульчій Автоматизований клас програмованого навчання "Ніжин". / Тульчій, Матюшко, Ю.О. Немерич. – К., 1967. – 112с.
151614
  Іванов І. Автоматизований комплекс для in-situ контролю параметрів росту тонких шарів поруватого кремнію / І. Іванов, В. Скришевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 21-24. – (Радіофізика та електроніка ; Вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано експресну методику для визначення товщини та швидкості росту шару поруватого кремнію під час електрохімічного травлення кремнієвої платини в розчині плавикової кислоти. Методика базується на вимірюваннях відбитого лазерного променя під ...
151615
  Фірсов О.Г. Автоматизований комплекс для професійного відбору фахівців для діяльності в умовах підвищеної небезпеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук. : 05.13.09 / Фірсов О.Г. ; НАН України, Мін-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. науково-навч. центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 14 назв.
151616
  Вишневський Ю.В. Автоматизований комплекс розвідки АКР СН-4003 - проблеми застосування / Ю.В. Вишневський, С.Г. Власенко, О.А. Караванов // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : збірник тез доп. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2016 р. / М-во оборони України, Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр сухопутних військ ; [відп. за вип. Лучук Е.В.]. – Львів : Національна академія сухопутних війск, 2016. – С. 5
151617
  Кухарчук В.В. Автоматизований контроль моментних характеристик електричних машин : Автореф... д-ра техн.наук: 05.00.13 / Кухарчук В.В.; Вінницьий держ. техн. ун-тет. – Вінниця, 1999. – 35л.
151618
  Васильківський І.В. Автоматизований контроль оптичних параметрів водно-дисперсних середовищ : монографія / І.В. Васильківський, В.Г. Петрук ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2007. – 171с. – ISBN 978-966-641-212-9
151619
  Алексєєв М.О. Автоматизований контроль параметрів об"єктів управління на основі перебудованих спектральних операторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Алексєєв М.О. ; МОНУ ; Держ. вищий навчальний заклад "Національний гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2010. – 35 с. – Бібліогр. : 30 назв
151620
   Автоматизований контроль системи управління якістю освіти у вищому навчальному закладі / М.К. Жердєв, І.В. Пампуха, А.В. Малюга, В.Г. Трофименко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 264-269


  У даній статті визначається роль інформаційно-аналітичної системи в управлінні якістю освіти в вищому навчальному закладі. Наведена та описана структурна схема навчального процесу у вищому навчальному закладі. Розглянуто проблему ...
151621
   Автоматизований мікроспектрофлуориметр для вимірювання флуоресцентних характеристик біооб"єктів / В.Л. Зима, М.С. Мірошниченко, С.П. Чумаков, Ю.В. Семенов, О.В. Биць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 6-8. – (Біологія ; Вип. 31)


  Модифіковано мікроспектрофлуориметричну установку, яка дає змогу оцінювати концентрацію [Ca2+]і та досліджувати кальцієві транзієнтні сигнали в клітинах за допомогою кальцієвих флуоресцентних зондів. Удосконалене апаратне і програмне забезпечення дало ...
151622
  Доломан С.Є. Автоматизований переклад - історія і перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-16. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Аналізуються комп"ютерні програми перекладу як моделі людини-перекладача. Подається історія машинного перекладу, а також розглядається сучасне програмне забезпечення з погляду коректності забезпечення функції перекладу.
151623
  Білецька О. Автоматизований переклад у контексті сучасної інформаційної культури // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 206-210


  В статті досліджується явище автоматизованого перекладу як складової сучасної інформаційної культури, досліджується вплив глобалізації на розширення сфери вжитку систем автоматизованого перекладу. The article looks into the computer assisted ...
151624
  Агеєв Дмитро Володимирович Автоматизований програмний комплекс проектування топологічних структур цифрових телекомунікаційних систем : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.12.13 / Агеєв Д.В.; Харьківський національний університет радіоелектроніки. – Харків, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв.
151625
  Верещагін І.І. Автоматизований синтез і моделі гнучких комп"ютерних професійних тренажерів широкого призначення : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Верещагін І.І.; НАНУ; МОіНУ; Міжнар. науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
151626
  Поліщук М.М. Автоматизований синтез мобільних роботів довільної орієнтації в технологічному процесі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.02 / Поліщук Михайло Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 83 назви
151627
  Гринь Д.М. Автоматизований спосіб визначення неузгодженого залягання геологічних горизонтів за тривимірними сейсмічними даними // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 6. – С. 183-194 : рис. – Бібліогр.: с. 191-192. – ISSN 0203-3100
151628
  Івченко В.М. Автоматизований фотометр для досліджень випромінювання нічного неба // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 151-163. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Описано автоматизований фотометр з лічбою фотонів на базі IBM PC сумісного персонального комп"ютера. Фотометр складається з двох оптико-механічних блоків з пристроєм зміни фільтрів кожний, поворотного пристрою, пульту управління та персонального ...
151629
  Філіпова Л.Я. Автоматизовані бази даних у світовому інформаційному просторі // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 1999. – Вип. 1 : Бібліотекознавство. Документознавство. Інформатика. – С. 144-152. – ISBN 966-7352-07-2
151630
   Автоматизовані банківські системи в Internet : Методична розробка для студ. ун-ту. – Київ : Київський університет, 1999. – 69 с.
151631
  Карачка А.Ф. Автоматизовані засоби для презиційних технічних вирмірювань темератури : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.05 / Карачка А. Ф.; НТУУ "КПІ". – К., 1995. – 17л.
151632
  Азарова А.О. Автоматизовані засоби покращення управління організаційним капіталом / А.О. Азарова, Т.В. Остапчук, О.О. Мороз // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 85-88. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
151633
  Сажок Микола Миколайович Автоматизовані засоби формування баз даних і знань для озвучення українських текстів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Сажок М.М.; НАНУ. Мін-во освіти і науки України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
151634
  Юринець В.Є. Автоматизовані інформаційні системи і технології : навч. посібник / В.Є. Юринець, Р.В. Юринець ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. – 697, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 689-697. – ISBN 978-966-613-900-2
151635
  Мінченко А.В. Автоматизовані інформаційні системи у діяльності правоохоронних органів : Навчальний посібник / А.В. Мінченко; Інститут післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 278с. – ISBN 966-7863-23-9
151636
  Юринець В.Є. Автоматизовані інформаційні системи у фінансах : Навчальний посібник / В.Є. Юринець, М.І. Крупка, З.В. Юринець; Мін-во освіти і науки України; Львськ. нац. ун-т ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2004. – 329с. – ISBN 966-613-130-7
151637
  Марченко Д.М. Автоматизовані інформаційні системи управління - ресурс підвищення ефективності внутрішнього контролю підприємств : інформаційні технології в економіці і управлінні / Д.М. Марченко, Г.М. Яровенко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 150-158. – Бібліогр.: 25 назв
151638
  Матюшко І.С. Автоматизовані класи / І.С. Матюшко. – К., 1974. – 128с.
151639
  Сороко В.М. Автоматизовані навчаючі системи з елементами штучного інтелекту : Навч. посібник / В.М. Сороко, О.В. Журавльов. – Київ : НМК ВО, 1992. – 214с.
151640
  Гамалій В.Ф. Автоматизовані робочі місця в аграрних підприємствах / В.Ф. Гамалій, А.М. Тарасюк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 18, вересень. – С. 53-59. – ISSN 2306-6814
151641
  Топольник Я. Автоматизовані системи наукових досліджень як засіб нових інформаційних технологій в освіті / Я. Топольник, Є. Шаповалова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 5 (85). – С. 76-86. – ISSN 2077-1827


  "У статті розглядаються окреми аспекти проблеми інформаційно-комунікаційних технологій в освіті".
151642
  Отрішко Олег Васильович Автоматизовані системи обліку і контролю використання інтелектуальної власності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Отрішко О.В.; НАНУ. Ін-тут проблем математ. машин і систем. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
151643
  Колгатін О.Г. Автоматизовані системи тестування // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2007. – № 10/11. – С. 38-41.
151644
  Гаранько Т.Й. Автоматизовані системи управління для оперативної поліграфії / Т.Й. Гаранько, І.В. Огірко // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – № 2 (52). – С. 90-92. – ISSN 0554-4866
151645
   Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології : збірник наукових праць. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-55-5
Вип. 1. – 2003
151646
   Автоматизовані системи управління і нові інформаційні технології : Збірник наукових праць. – Київ : Академперіодика. – ISBN 966-8002-55-5
Вип. 2. – 2004
151647
  Курбан О.В. Автоматизовані системи управління інформаційними процесами в соціальних онлайн-мережах в умовах інформаційних війн // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 60-70. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
151648
  Бурлаков О.С. Автоматизовані системи управління підприємствами (організаційно-методологічні аспекти) / О.С. Бурлаков, І.М. Мушеник // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2016. – № 2 (31). – С. 189-193. – ISSN 2308-1988
151649
  Вітвіцький В.В. Автоматизовані системи управління продуктвністю агропроимслового комплексу України : інформаційні технології в економіці і управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 26-32 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
151650
  Дуель М.О. Автоматизовані системи управління технологічними процессами енергоблоків теплових електростанцій. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.13.07 / Дуель М.О.; Харків.держ.політехн.ун-т. – Харків, 1998. – 34л.
151651
  Третяк Т. Автоматизовані технології прес-моніторингу соціально-політичних процесів за матеріалами газетної періодики / Т. Третяк, В. Шишкіна // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 149-155. – ISBN 978-966-02-4455-9
151652
  Спрогис А.К. Автоматизованная система разработки планов сельскохозяйственного производства / А.К. Спрогис. – Рига, 1977. – 129с.
151653
  Костюк І.В. Автоматизовне управління технологічним комплексом виробництва високофруктозних сиропів : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Костюк І. В.; МО України, УДУХТ. – Київ, 2000. – 18л.
151654
  Левит Н.Б. Автоматика / Н.Б. Левит, В.К. Подгайный. – М, 1964. – 400с.
151655
   Автоматика
№№ 1-6. – 1981
151656
   Автоматика
№№ 1-6. – 1987
151657
   Автоматика
№№ 1-6. – 1988
151658
   Автоматика
№№ 1-6. – 1989
151659
   Автоматика
№№ 1-6. – 1990
151660
   Автоматика
№№ 1-6. – 1991
151661
   Автоматика
№№ 1-6. – 1992
151662
   Автоматика
№№ 1-6. – 1993
151663
  Шевяков А.А. Автоматика авиационных и реактивных силовых установок / А.А. Шевяков. – М., 1965. – 547с.
151664
  Шевяков А.А. Автоматика авиационных силовых установок / А.А. Шевяков. – М., 1960. – 372с.
151665
  Дробница Н.А. Автоматика в быту / Н.А. Дробница. – Киев : Техніка, 1984. – 71 с.
151666
  Мейнерс Г. Автоматика в электроэнергетике : Основы современной техники автоматического управления электрическими установками / Г. Мейнерс. – Москва-Ленинград, 1938. – 216 с.
151667
  Титаренко М.В. Автоматика в энергетике / М.В. Титаренко, З.Г. Каганов. – Новосибирск : Изд-во Сиб. отд-ния АН СССР, 1962. – 48с.
151668
   Автоматика и автоматизация производственных процессов : Учеб. пособ. для студ. высш. сельскохоз. учеб. заведений по инж. спец. – Москва : Агропромиздат, 1985. – 336 с. – Библиогр.: c. 329. – (Учебники и учеб. пособия для высш. сельскохоз. учеб. заведений)
151669
  Савичев С.С. Автоматика и автоматизация производственных процессов в кинематографии / С.С. Савичев. – М., 1990. – 271с.
151670
   Автоматика и вычислительная техника : Труды 14 Научно-технической конференции, состоявшейся 25 апреля 1964 г. в г. Каунас. – Вильнюс : МИнтис, 1965. – 113 с.
151671
   Автоматика и вычислительная техника : Труды 15 Научно-технической конференции, почвященной 25-летию республики./12-24 апреля 1965г./. – Вильнюс : МИнтис, 1968. – 140 с. : ил.
151672
  Керного В.В. Автоматика и вычислительная техника : учеб. пособ. для радиотехнич. техникумов по спец. № 0704 "Радиоаппаратостроение", № 0711 "Радиолокационные устройства" / В.В. Керного, Ф.М. Бабушкина. – Минск : Вышэйшая школа, 1970. – 364 с.
151673
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 6. – 1976
151674
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 8. – 1978
151675
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 9. – 1979
151676
   Автоматика и вычислительная техника : Межвуз. темат. сб. науч. тр. – Душанбе : ТаджГУ, 1980. – 126 с. : ил. – Библиогр. в конце работ
151677
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 10. – 1980
151678
   Автоматика и вычислительная техника
№№ 1-6. – 1981
151679
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 11. – 1981
151680
   Автоматика и вычислительная техника
№№ 1-6. – 1982
151681
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 12. – 1982
151682
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 14. – 1985
151683
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 16. – 1987
151684
   Автоматика и вычислительная техника. – Минск
№ 17. – 1988
151685
  Исмаилов Рауф Абдулали оглы Автоматика и вычислительная техника: / Исмаилов Рауф Абдулали оглы. – Москва : Высшая школа, 1990. – 141с.
151686
  Стрыгин В.В. Автоматика и вычислительная техника: уч. пособие / В.В. Стрыгин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1977. – 295с.
151687
   Автоматика и информатика. – София
№№ 1-6. – 1994


  1997. N 1/2
151688
   Автоматика и информатика. – София
№№ 1-6. – 1995


  1997. N 1/2
151689
   Автоматика и информатика. – София
№№ 1-6. – 1996


  1997. N 1/2
151690
   Автоматика и информатика. – София
№№ 1-6. – 1997


  1997. N 1/2
151691
   Автоматика и информатика. – София
№№ 1-6. – 1998


  1997. N 1/2
151692
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 6. – 1999
151693
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 1/2. – 1999
151694
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 3. – 1999
151695
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 4. – 1999
151696
   Автоматика и информатика. – София
Год. 33, N 5. – 1999
151697
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 1. – 2000
151698
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 2/3. – 2000
151699
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 4. – 2000
151700
   Автоматика и информатика. – София
Год. 34, N 5/6. – 2000
151701
   Автоматика и информатика. – София
Год. 35, N 5/6. – 2001
151702
   Автоматика и информатика. – София
Год. 35, N 1/2. – 2001
151703
   Автоматика и информатика. – София
Год. 35, N 3/4. – 2001
151704
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 1. – 2002
151705
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 3. – 2002
151706
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 4. – 2002
151707
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 5. – 2002
151708
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 36, N 6. – 2002
151709
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.37,N 1. – 2003


  1997. N 1/2
151710
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.37,N 2. – 2003


  1997. N 1/2
151711
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.37,N 3. – 2003


  1997. N 1/2
151712
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.38,N 1. – 2004


  1997. N 1/2
151713
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.38, N 2. – 2004


  1997. N 1/2
151714
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.39, N 1. – 2005
151715
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.39, N 2. – 2005
151716
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.39, N 3. – 2005
151717
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.39, N 4. – 2005
151718
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.40, N 1. – 2006
151719
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.40, N 2. – 2006
151720
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.40, N 3. – 2006
151721
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.40, N 4. – 2006
151722
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.41, N 1. – 2007
151723
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.41, N 2. – 2007
151724
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.41, N 3. – 2007
151725
   Автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год.41, N 4. – 2007
151726
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 1. – 2008
151727
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 2. – 2008
151728
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 3. – 2008
151729
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София. – ISSN 0861-7562
Год. 42, N 4. – 2008
151730
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 43, N 4. – 2009
151731
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 43, N 1. – 2009
151732
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 43, N 2. – 2009
151733
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика. – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 43, N 3. – 2009
151734
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 1. – 2010
151735
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 2. – 2010
151736
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 3. – 2010
151737
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 44, N 4. – 2010
151738
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, N 1. – 2011
151739
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, N 2. – 2011
151740
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, № 3. – 2011
151741
   Автоматика и информатика / Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов". – София : САИ. – ISSN 0861-7562
Год. 45, № 4. – 2011
151742
   Автоматика и радиоэлектроника. Вычислительная техника
№№ 1-12. – 1984
151743
   Автоматика и радиоэлектроника. Техническая кибернетика
№№ 1-12. – 1983
151744
   Автоматика и радиоэлектроника. Техническая кибернетика
№№ 1-12. – 1984
151745
  Исмаилов Рауф Абдулали оглы Автоматика и робототехника в машиностроении. / Исмаилов Рауф Абдулали оглы, А.В. Коржавин. – Москва : Высшая школа, 1988. – 144с.
151746
   Автоматика и телемеханика : Сборник статей. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1948. – 277 с.
151747
   Автоматика и телемеханика : [Сборник трудов 4-й и 5-й науч.-техн. конференции молодых сотрудников ин-та. – Москва : Изд-во АН СССР, 1958. – 146 с. – Библиогр. в конце трудов
151748
   Автоматика и телемеханика : Систематический указатель статей, опубликованных в журнале "Автоматика и телемеханика" за 1936-1959 гг., и именной указатель авторов (Приложение к №12). – Москва : Изд-во АН СССР, 1960. – 64 с.
151749
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1981
151750
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1982
151751
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1983
151752
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1984
151753
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1985
151754
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1986
151755
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1987
151756
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1988
151757
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1989
151758
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1990
151759
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1991
151760
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1992
151761
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1993
151762
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1994
151763
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1995
151764
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1996
151765
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-
№№ 1-12. – 1997
151766
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 1. – 2003
151767
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 2. – 2003
151768
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 3. – 2003
151769
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 1. – 2005. – 192 с.
151770
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 2. – 2005. – 192 с.
151771
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 3. – 2005. – 192 с.
151772
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 4. – 2005. – 192 с.
151773
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 5. – 2005. – 192 с.
151774
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 6. – 2005. – 192 с.
151775
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 7. – 2005. – 192 с.
151776
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 8. – 2005. – 192 с.
151777
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 9. – 2005. – 192 с.
151778
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 10. – 2005. – 192 с.
151779
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 11. – 2005. – 192 с.
151780
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 12. – 2005. – 192 с.
151781
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 1. – 2006
151782
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 2. – 2006. – 192 с.
151783
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 3. – 2006. – 192 с.
151784
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 4. – 2006. – 192 с.
151785
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 5. – 2006. – 176 с.
151786
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 6. – 2006. – 208 с.
151787
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 7. – 2006. – 190 с.
151788
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 8. – 2006. – 192 с.
151789
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 9. – 2006. – 192 с.
151790
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 10. – 2006. – 176 с.
151791
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 11. – 2006. – 176 с.
151792
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 12. – 2006. – 225 с.
151793
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 1. – 2007. – 192 с.
151794
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 2. – 2007. – 176 с.
151795
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 3. – 2007. – 208 с.
151796
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 4. – 2007. – 192 с.
151797
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 5. – 2007. – 208 с.
151798
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 6. – 2007. – 192 с.
151799
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 7. – 2007. – 192 с.
151800
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 8. – 2007. – 192 с.
151801
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 9. – 2007. – 192 с.
151802
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 10. – 2007. – 176 с.
151803
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 11. – 2007. – 222 с.
151804
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 12. – 2007. – 160 с.
151805
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 1. – 2008. – 192 с.
151806
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 2. – 2008. – 192 с.
151807
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 3. – 2008. – 192 с.
151808
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 4. – 2008. – 208 с.
151809
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 5. – 2008. – 192 с.
151810
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 6. – 2008. – 172 с.
151811
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 7. – 2008. – 192 с.
151812
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 8. – 2008. – 176 с.
151813
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 9. – 2008. – 192 с.
151814
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 10. – 2008. – 192 с.
151815
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 11. – 2008. – 192 с.
151816
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 12. – 2008. – 192 с.
151817
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 1. – 2009. – 192 с.
151818
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 2. – 2009. – 192 с.
151819
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 3. – 2009. – 192 с.
151820
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 4. – 2009. – 192 с.
151821
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 5. – 2009. – 192 с.
151822
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 6. – 2009. – 192 с.
151823
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 7. – 2009. – 192 с.
151824
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 8. – 2009. – 192 с.
151825
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 9. – 2009. – 176 с.
151826
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 10. – 2009. – 192 с.
151827
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 11. – 2009. – 192 с.
151828
   Автоматика и телемеханика. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0005-2310
№ 12. – 2009. – 209 с.
151829
  Вайсман Г.М. Автоматика и телемеханика в метеорологии : Учебное пособие для техникумов / Г.М. Вайсман. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1967. – 228с.
151830
  Левшина О.Н. Автоматика и телемеханика в народном хозяйстве / О.Н. Левшина. – М, 1956. – 40с.
151831
  Холин А.Т. Автоматика и телеуправление на радиостанциях / А.Т. Холин. – Москва : Связь, 1965. – 400 с.
151832
  Холин А.Т. Автоматика и телеуправление на радиостанциях / А.Т. Холин. – изд. 2-е, доп. – Москва : Связь, 1973. – 448 с.
151833
   Автоматика и управление в технических системах : В 11-ти книгах. – Киев : Выща школа
Кн.1 : Электрические элементы систем управления промышленными роботами/ А.А. Краснопрощина, В.А. Скаржепа, В.Б. Яковлев. – 1990. – 248 с.
151834
   Автоматика и управление в технических системах : В 11-ти книгах. – Киев : Выща школа. – ISBN 5-11-001989-4
Кн.2 : Идентификация объектов систем управления технологическими процессами/ В.Н. Киричков ; Под ред. А.А. Краснопрошиной. – 1990. – 248 с. : ил. – Библиогр.: c. 260-261
151835
   Автоматика и управление в технических системах : В 11-ти книгах. – Киев : Выща школа
Кн. 6 : Математическое обеспечение научных исследований в автоматике и управлении /Л.Ф. Компанец, А.А. Краснопрошина, Н.Н. Малюков. – 1992. – 287 с. : ил.
151836
   Автоматика и электромеханика : [Сборник статей]: Посвящается памяти акад. В.С. Кулебакина. – Москва : Наука, 1973. – 191 с. : ил. – Библиогр.: c. 10 и в конце статей
151837
  Мунькин В.Б. Автоматика киноустановок / В.Б. Мунькин, С.А. Соколов. – М., 1980. – 216с.
151838
  Рейн А.И. Автоматика механического транспорта сыпучих грузов / А.И. Рейн. – Москва; Ленинград, 1966. – 71с.
151839
  Бондаренко И.П. Автоматика на производстве / И.П. Бондаренко. – Москва : Советская Россия, 1957. – 43 с. : ил. – Библиогр. в конце книги. – (Библиотечка "В помощь лектору" ; [№ 16])
151840
   Автоматика на сельскохозяйственных предприятиях : Справочник. – Москва : Россельхозиздат, 1978. – 272 с.
151841
  Вагапов В.Б. Автоматика радиоэлектронных систем / В.Б. Вагапов. – Київ : Выща школа, 1988. – 350 с.
151842
  Доброленский Ю.П. Автоматика управляемых снарядов / Ю.П. Доброленский. – М., 1963. – 548с.
151843
  Беркович М.А. Автоматика энергосистем : [учебник для энерг. и энергостроит. техникумов] / М.А. Беркович, В.А. Гладышев, В.А. Семенов. – Москва : Энергия, 1980. – 224 с. : ил. – Библиогр: с. 219-220 (38 назв.)
151844
   Автоматика, вимірювання та керування = Automation, measuring and management : науковий журнал / Нац. ун-т "Львівська політехніка" ; голов. ред. А. Наконечний ; редкол.: І. Бучма, З. Мичуда, М. Зайонц [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 2019-. – ISSN 2707-2916
Vol. 2, N 1. – 2020. – 106 с. – Резюме укр., англ. мовами
151845
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 4, N 1. – 1988. – 56 с.
151846
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 4, N 2. – 1988. – 60 с.
151847
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 4, N 3. – 1988. – 48 с.
151848
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 4, N 4. – 1988. – 52 с.
151849
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 4, N 5. – 1988. – 48 с.
151850
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 4, N 6. – 1988. – 40 с.
151851
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 4, N 7. – 1988. – 44 с.
151852
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 4, N 8/9. – 1988. – 60 с.
151853
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 5, N 2. – 1989. – 52 с.
151854
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 5, N 3. – 1989. – 48 с.
151855
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 5, N 4. – 1989. – 48 с.
151856
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 5, N 5. – 1989. – 44 с.
151857
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 5, N 6. – 1989. – 40 с.
151858
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 5, N 7. – 1989. – 52 с.
151859
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 6, N 7. – 1990. – 52 с.
151860
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 6, N 8/9. – 1990. – 68 с.
151861
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 6, N 10. – 1990. – 52 с.
151862
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 6, N 11. – 1990. – 40 с.
151863
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 6, N 12. – 1990. – 36 с.
151864
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 6, N 6. – 1990. – 50 с.
151865
   Автоматика, изчислителна техника, автоматизирани системи. – София : Информа. – ISSN 0205-1745
Год. 6, N 5. – 1990. – 52 с.
151866
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 1. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151867
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 2. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151868
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 3. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151869
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 4. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151870
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 5. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151871
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 6. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151872
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 7. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151873
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 8. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151874
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 9. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151875
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 10. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151876
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 11. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151877
   Автоматика, связь, информатика. – Москва. – ISSN 0005-2329
№ 12. – 1999. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151878
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 1. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151879
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 2. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151880
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 3. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151881
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 4. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151882
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 5. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151883
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 6. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151884
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 7. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151885
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 8. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151886
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 9. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151887
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 10. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151888
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 11. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151889
   Автоматика, связь, информатика. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 12. – 2000. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151890
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 1. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151891
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 2. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151892
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 3. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151893
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 4. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151894
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 5. – 2001. – до 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь"
151895
   Автоматика, связь, информатика : научно-популярный, производственно-технич. ж-л. – Москва, 1923-. – ISSN 0005-2329
№ 6. – 2001. – До 1999р- назва "Автоматика,телемеханика и связь
151896
   Автоматика, телемеханика и приборостроение. – Москва ; Ленинград : Наука, 1964. – 283 с., вкл. л. : 3 табл.
151897
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1981. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151898
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1982. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151899
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 7-12. – 1984. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151900
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1985. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151901
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1986. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151902
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1987. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151903
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-4, 6-11. – 1988. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151904
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1989. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151905
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1990. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151906
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1991. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151907
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-12. – 1992. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151908
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№№ 1-9. – 1993. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151909
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151910
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151911
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151912
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151913
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151914
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151915
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151916
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151917
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151918
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151919
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151920
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1995. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151921
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151922
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151923
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151924
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151925
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151926
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151927
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151928
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151929
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151930
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151931
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151932
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1996. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151933
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151934
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151935
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151936
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151937
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151938
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151939
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151940
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151941
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151942
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151943
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151944
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1997. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151945
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 1. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151946
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 2. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151947
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 3. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151948
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 4. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151949
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 5. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151950
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 6. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151951
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 7. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151952
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 8. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151953
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 9. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151954
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 10. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151955
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 11. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151956
   Автоматика, телемеханика и связь. – Москва
№ 12. – 1998. – з 1999р- назва "Автоматика, связь, информатика"
151957
  Майзель М.М. Автоматика, телемеханика и системы управления производственными процессами / М.М. Майзель. – М, 1972. – 463с.
151958
   Автоматика, телемеханика/ приборостроение : Аннотированный указатель литературы. – Москва
Вып. 3. – 1960. – 224 с.
151959
  Васильев А.Ф. Автоматическая обработка учетной информации в сельскохозяйственных предприятиях / А.Ф. Васильев, К.К. Пучинскас. – Москва, 1984. – 199с.
151960
  Капланов М.Р. Автоматическая подстройка частоты / М.Р. Капланов, В.А. Левин. – изд. 3-е, доп. – Москва-Ленинград, 1962. – 320 с.
151961
  Калачихин В.Ю. Автоматическая предметизация короткой фразы методом сравнения с библиографическими записями в электронном каталоге / Владимир Юрьевич Калачихин // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 4. – С. 41-49. – ISSN 0869-608Х


  Предлагается новый метод автоматической классификации по полноразмерному естественному рубрикатору, могущий быть примененным к сверхкоротким текстам. В основе метода - использование уже принятых классификационных решений, заимствуемых из ...
151962
   Автоматическая регистрация моментов : сборник научных трудов Латв. – Рига
Вып. 14. – 1980
151963
  Крисилов Ю.Д. Автоматическая регулировка и стабилизация усиления транзисторных схем / Ю.Д. Крисилов. – М., 1972. – 272с.
151964
  Крисилов Ю.Д. Автоматическая регулировка и стабилизация усиления транзисторных схем / Ю.Д. Крисилов. – Москва : Советское радио, 1972. – 272 с.
151965
  Кречмар А.В. Автоматическая фотосъемка в экологических исследованиях / А.В. Кречмар. – Москва : Наука, 1978. – 111с.
151966
  Криксунов В.Г. Автоматические анализаторы спектров электрических сигналов / В.Г. Криксунов. – Киев, 1965. – 179 с.
151967
  Куликовский Л.Ф. Автоматические информационные измерительные приборы / Л.Ф. Куликовский. – Москва-Ленинград, 1966. – 424 с.
151968
  Кризе С.Н. Автоматические регулировки в радиоприемниках / С.Н. Кризе. – Москва, 1978. – 87 с.
151969
  Исмаилов Шамсаддин Юсиф оглы Автоматические системы и приботы с шаговыми двигателями. / Исмаилов Шамсаддин Юсиф оглы. – М., 1968. – 136с.
151970
  Круг К Г. Автоматические системы о элементами обучения / К Г. Круг, А.В. Нетушил. – М, 1963. – 28с.
151971
  Кривицкий Б.Х. Автоматические системы радиотехнических устройств / Б.Х. Кривицкий. – Москва-Ленинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 664 с.
151972
  Горбунов В.И. Автоматические устройства в радиационной дефектоскопии / В.И. Горбунов, Б.Н. Епифанцев. – М, 1979. – 121с.
151973
  Гребень И.И. Автоматические устройства для обучения / И.И. Гребень, А.М. Довгялло. – Киев, 1965. – 196с.
151974
  Грибанов Ю.И. Автоматические цифровые корреляторы / Ю.И. Грибанов. – М., 1971. – 240с.
151975
  Иваницкий Г.Р. Автоматический анализ микрообъектов / Г.Р. Иваницкий. – М.-Л., 1967. – 224с.
151976
  Коломиец О.М. Автоматический выбор диапазона измерений в цифровых приборах / О.М. Коломиец, Е.М. Прошин. – Москва, 1980. – 129 с.
151977
  Вершинин Н.И. Автоматический контроль / Н.И. Вершинин. – Москва-Ленинград, 1964. – 144с.
151978
  Кривенков В.В. Автоматический контроль и поверка преобразователей угловых и линейных величин. / В.В. Кривенков. – Л., 1986. – 246с.
151979
  Вальтер А.К. Автоматический контроль плотности железорудной пульпы гамма-лучами / А.К. Вальтер. – Харьков, 1962. – 244с.
151980
   Автоматический полив // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2018. – № 6. – C. 96-97 : фото
151981
  Дольник А.Г. Автоматический регулятор напряжения / А.Г. Дольник. – М, 1953. – 16с.
151982
  Иорданская Л.Н. Автоматический синтаксический анализ. / Л.Н. Иорданская. – Новосибирск
2. – 1967. – 232с.
151983
  Крылов И.А. Автоматический синтез расчетных программ. / И.А. Крылов, А.Н. Соломатин. – М., 1986. – 21с.
151984
  Коростелев А.А. Автоматическое измерение координат / А.А. Коростелев. – Москва, 1961. – 103 с.
151985
   Автоматическое распознавание слуховых образов. – Тбилиси, 1978
151986
  Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование / Н.Н. Иващенко. – М, 1958. – 531с.
151987
  Вершинин Н Автоматическое регулирование / Н Вершинин. – Москва-Ленинград, 1959. – 128с.
151988
  Вершинин Н.И. Автоматическое регулирование / Н.И. Вершинин. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1965. – 136с.
151989
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование / А.С. Клюев. – М., 1967. – 343с.
151990
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование / А.С. Клюев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М., 1973. – 391с.
151991
  Иващенко Н.Н. Автоматическое регулирование / Н.Н. Иващенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – М, 1978. – 736с.
151992
  Клюев А.С. Автоматическое регулирование / А.С. Клюев. – М., 1986. – 350с.
151993
  Крутов В.И. Автоматическое регулирование двигателей внутреннего сгорания / В.И. Крутов. – 2-е изд. доп. и испр. – М., 1963. – 623с.
151994
  Киселев Г.С. Автоматическое регулирование мощности гидроэлектростанций по водотоку / Киселев Г.С. – Москва : Энергия, 1973. – 121 с. – (Библиотека гидротехника и гидроэнергетика ; вып. 37)
151995
  Кириллов И И. Автоматическое регулирование паровых и газовых турбин. / И И. Кириллов, . – М., 1961. – 600с.
151996
  Дерецкий Я Ю. Автоматическое регулирование электрических печей сопротивления прямого нагрева / Я Ю. Дерецкий. – М., 1963. – 128с.
151997
  Долгий Ю.Ф. Автоматическое регулирование: уч. пособие / Ю.Ф. Долгий. – Свердловск, 1987. – 100с.
151998
  Забелин В.Л. Автоматическое титрование. / В.Л. Забелин. – М., 1971. – 96с.
151999
  Красовский Е.П. Автоматическое управление асинхронными двигателями / Е.П. Красовский, А.Г. Шаповаленко. – К., 1964. – 171с.
152000
  Волков В.В. Автоматическое управление длинноходовым пневмоприводом / В.В. Волков. – Свердловск, 1962. – 72с.
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,