Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>
151001
  Прокопенко Л. "Академічна доброчесність: практичний вимір" для бібліотек (нотатки з конференції) // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 4 (18). – С. 43-46. – ISSN 2518-7341
151002
  Малишев О. "Академічний плагіат", "академічна відповідальність" та інші неакадемічні реалії чинного законодавства // Майбутнє науки в обріях права : зб. наук. праць : матеріали IX міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених (Київ, 5 груд. 2018 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих учених ; [редкол.: Н.М. Пархоменко (голова) та ін.]. – Київ : Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, 2018. – С. 28-32. – ISBN 978-966-02-8706-8
151003
  Чорний О. "Академічний тест" для команди Зе // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 5-11 жовтня (№ 37). – С. 11


  "Серед численних недофінансованих сфер Національна академія наук України вже не перший рік опиняється в унікальному становищі. Приймемо за аксіому три тези: 1) без науки, у т.ч. фундаментальної, неможливе формування високоефективної ...
151004
  Татомир І. "Академічні єдинороги" як нова категорія економічної науки // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. ; редкол.: Анісіч З., Барроз Р., Білан Ю. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2. – С. 7-19. – ISSN 2410-0919


  "В академічному середовищі збільшилась кількість осіб, які використовують професійні активи для формування стійких доходів, що веде до формування нового прошарку академічних кіл. Вперше термін "єдинорог" був запропонований венчурним підприємцем Айлін ...
151005
  Глінчук Людмила "Академія здоров"я" запрошує на Полісся! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2019. – № 3. – С. 66-67 : фото. – ISSN 1998-8044
151006
  Загородній А. "Академія має величезний потенціал, і національний інтерес України в тому, щоб його реалізувати" / розмову вела С. Мазуренко // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 13 серпня (№ 156). – С. 3
151007
  Смілянська А. "Академія наук завжди була національною у найвищому розумінні цього слова" [до 100-річчя НАН України] // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 11 грудня (№ 236). – С. 5
151008
  Габович О. "Академія" і "академіки" / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 33-35. – ISBN 978-966-518-698-4
151009
  Аракеляна Даце "Аккредитация" означает "доверие" : консульство // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 2. – C. 48-50 : Фото. – ISSN 1998-8044
151010
  Дроздовський Д. "Акордеон": Історія музики з Освенцема // Українська літературна газета. – Вишгород, 2019. – 29 березня (№ 6). – С. 19


  Роман Миколи Жулинського "Акордеон".
151011
  Тищик Б. "Акт злуки УНР І ЗУНР (1919 р.) та його історичне значення" // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 84-88
151012
  Карим М. Ак-йондоз // Свадьба : повести / А.Х. Хакимов. – Уфа : Башкирское кн. изд-во, 1981. – С. 141-188
151013
  Анов Н.И. Ак-Мечеть : ист. роман / Н.И. Анов. – Алма-Ата : Казгиз, 1957. – 368 с. : портр.
151014
  Анов Н.И. Ак-Мечеть : о А.Н. Плещееве : ист. роман / Н.И. Анов ; послесл. К. Куровой. – 5-е изд. – Алма-Ата : [Казгослитиздат], 1965. – 335 с. : ил.
151015
  Хакимов З.А. Ак-Сарай / З.А. Хакимов. – Ташкент, 1976. – 20с.
151016
   Академіку Володимиру Михайловичу Литвину - 55 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 315-316. – ISSN 0132-1331
151017
   Академіку Дмитру Іллічу Заболотному - 70 років! // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля. – Київ, 2017. – № 5 (121). – С. 78. – ISSN 1562-1146
151018
  Наєнко М. Академіку Дмитру Сергійовичу Наливайку - 90 // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд. М. Єщенко. – Київ, 2020. – Вип. 12. – С. 185-186
151019
   Академіку М.М. Амосову - 100 років // Здоровье ребенка : научно-практический журнал / Донец. нац. мед. ун-т им. М. Горького ; голов. ред. Юліш Є.І. ; редкол.: Абатуров О.Є., Антипкін Ю.Г., Араєв М.Л. [та ін.]. – Киев, 2013. – № 6 (49). – C. 163-165. – ISSN 2224-0551
151020
   Академіку Мамутову Валентину Карловичу - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 260-261. – ISSN 1562-0905
151021
   Академіку НАМН України В.В. Лазоришинцю - 60 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 146-147. – ISSN 2413-7944
151022
   Академіку НАМН України В.Г. Майданнику - 60 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 147-148. – ISSN 2413-7944
151023
   Академіку НАМН України В.І. Цимбалюку - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 149-150. – ISSN 2413-7944
151024
   Академіку НАМН України В.М. Запорожану - 70 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 150-151. – ISSN 2413-7944
151025
   Академіку НАМН України Г.В. Гайко - 80 // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 454-455. – ISSN 2413-7944


  "21 грудня 2016 р. виповнилося 80 років від дня народження директора ДУ "Інститут травматології та ортопедії НАМН України", Заслуженому діячеві науки і техніки України, лауреату Державної премії України в галузі науки і техніки, академіку НАМН України, ...
151026
   Академіку НАМН України Ж.І. Возіановій - 80 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2017. – Т. 23, № 1/2. – С. 151. – ISSN 2413-7944
151027
   Академіку НАМН України С.В. Комісаренку - 75 років // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна академія медичних наук України. – Київ, 2018. – Т. 24, № 3/4. – С. 365-367. – ISSN 2413-7944
151028
   Академіку НАН України Амоші Олександру Івановичу - 80 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 149-150 : фото. – ISSN 1562-0905
151029
   Академіку НАН України Буркинському Борису Володимировичу - 75 років // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 152-153 : фото. – ISSN 1562-0905
151030
   Академіку НАН України К.М. Ситнику - 90 // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А., Грачев О.О., Джозефсо П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (92). – С. 141-142. – ISSN 0374-3896
151031
  Бігун В.С. Академіку НАН України Ю.С. Шемшученку - 70 років // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 390-393. – ISSN 1818-992Х
151032
   Академіку НАПрН В. Нору - 70 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 312-313. – ISSN 0132-1331
151033
   Академіку НАПрН України В. Щербині - 60 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 330. – ISSN 0132-1331
151034
   Академіку НАПрН України О. Скрипнюку - 50 років // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 363-364. – ISSN 0132-1331
151035
  Попик В. Академіку Олексію Семеновичу Онищенку - 85 // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (244). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200
151036
   Академіку Ю.Ф. Ярмишу - 70 років // Інформаційний вісник Академії наук вищої школи України / Академія наук вищої школи України. – Київ, 2005. – № 3 (45) : травень - серпень. – С. 55-56
151037
  Смирнов І.Г. Академічна (загальна) соціологія як підстава соціології туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
151038
  Шманіна Т.А. Академічна адаптація іноземних студентів до вивчення природничих дисциплін у ВНЗ України / Т.А. Шманіна, О.Ю. Свистунов // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2016. – С. 300-307. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 9, ч. 2). – ISBN 978-966-7406-67-7
151039
  Левченко Н. Академічна бібліотека в системі вищої освіти // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 204-215. – ISSN 2224-9516
151040
  Бойченко М.І. Академічна визначеність завдань соціальної філософії в контексті радикальних соціальних змін в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 92-102
151041
   Академічна дипломатія // Київський університет. – Київ, 2017. – Листопад (№ 9). – С. 2


  "Нещодавно відбувся офіційний 4-денний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Польщі на чолі з Президентом Спілки, ректором КНУ Леонідом Губерським. Візит було організовано Президентом Національної ради науки та вищої ...
151042
   Академічна дипломатія та співпраця ректорських середовищ України і Польщі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 листопада (№ 46). – С. 7. – ISSN 2219-5793


  Відбувся офіційний візит делегації Спілки ректорів вищих навчальних закладів України до Республіки Польща на чолі з президентом спілки, ректором КНУ імені Тараса Шевченка Л. Губерським. Результатом офіційного візиту делегації стало зміцнення ...
151043
   Академічна доброчесність - основа професіоналізму сучасного викладача закладу вищої освіти / С.А. Саяпіна, О.Г. Коркішко, А.В. Коркішко, Є.Д. Смоляр // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 5-10. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
151044
  Остролуцька Л. Академічна доброчесність - це очищення української освіти // Світ. – Київ, 2019. – Квітень (№ 15/16). – С. 2
151045
  Гаруст Ю.В. Академічна доброчесність - шлях до захисту інтелектуальної власності українських науковців / Ю.В. Гаруст, Б.О. Павленко // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 4 (17). – С. 88-95. – ISSN 2519-2353


  "Освіта є основою для розвитку будь-якого суспільства, і саме тому дослідження академічної доброчесності, як основи права інтелектуальної власності у вітчизняній науці є перспективним особливо в умовах входження України до європейського освітнього ...
151046
   Академічна доброчесність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 26 лютого (№ 8). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Міжнародна науково-практична конференція "Теоретико-методологічні та прикладні засади забезпечення академічної доброчесності в закладах вищої освіти" відбулася у Національному університеті "Острозька академія".
151047
  Батечко Н. Академічна доброчесність в контексті європейських практик: досвід Франції. / Н. Батечко, А. Дурдас // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 88-94. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
151048
  Бойко М. Академічна доброчесність в освітньому процесі педагогічного університету: управлінський аспект // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2020. – С. 172-180. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
151049
  Батарчук І.І. Академічна доброчесність в освітньому середовищі як запорука успіху // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2020. – Вип. 1 (13). – С. 127-130. – ISSN 2313-0431
151050
  Колесніков А. Академічна доброчесність в українському освітньо-науковому просторі: проблеми та соціальні загрози // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Шушпанов Д.Г. ; редкол.: Августин Р.Р., Барна М.Ю., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 24. – С. 122-128. – ISSN 2522-185X
151051
  Вергун А. Академічна доброчесність з позицій антиплагіатної експертизи: ключові принципи та їх імплементація / А. Вергун, С. Ягело // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 100-108. – ISSN 2411-1317
151052
   Академічна доброчесність має стати нормою // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2020. – 23 жовтня (№ 195)


  У вишах впроваджуватимуть проект "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти" (Academic IQ). У ньому візьмуть участь 60 закладів вищої освіти, які, спільно з експертами, працюватимуть над створенням дієвої внутрішньої системи забезпечення ...
151053
  Вергун А.Р. Академічна доброчесність та антиплагіатна експертиза у Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького: ключові засади і методологія / А.Р. Вергун, С.П. Ягело, Г.М. Стечак // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Терноп. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Федчишин Н.О. – Тернопіль, 2020. – № 4 (89). – С. 116-122. – ISSN 1681-2751
151054
  Клюєв О.М. Академічна доброчесність та творча наполегливість Заслуженого професора М.С. Бокаріуса - насущний приклад для сьогодення / О.М. Клюєв, В.О. Ольховський, В.В. Бондаренко // Архів кримінології та судових наук : науковий журнал / М-во юстиції України, Харків. н.-д. ін-т судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; редкол.: О.М. Клюєв, В.С. Батиргареєва, Г.О. Спіцина [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1. – С. 30-38
151055
  Осадченко І.І. Академічна доброчесність у контексті науково-педагогічної діяльності: реалії та перспективи / І.І. Осадченко, Т.А. Карпук // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 49-53. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
151056
  Главчев М. Академічна доброчесність у науковому та освітньому середовищі України: бібліотечна складова / М. Главчев, Ю. Главчева // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 11-14. – ISSN 2518-7341


  Останніми роками збільшується відсоток інтеграції бібліотек в академічне середовище. Бібліотеки долучаються до роботи з упровадження принципів академічної доброчесності в Україні задля сприяння підвищенню якості освітньої та наукової діяльності, ...
151057
  Шулікін Д. Академічна доброчесність у правничих школах // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2022. – 21 лютого (№ 7)


  Актуальні проблеми забезпечення академічної доброчесності в юридичних школах, формування відповідної культури у вишах, якість наукових публікацій та інші актуальні питання обговорили на вебінарі 08 Галузевої експертної ради "Право", який організувало ...
151058
  Сопова Д. Академічна доброчесність у системі професійної підготовки майбутнього педагога // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 52-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
151059
  Батечко Н. Академічна доброчесність у контексті синергії наукових підходів / Н. Батечко, М. Михайліченко // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 26-33. – ISSN 2226-3012
151060
  Бутова В. Академічна доброчесність українських студентів у контексті світових освітніх процесів // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 50-51
151061
  Грищук О.К. Академічна доброчесність як важливий компонент реформи вищої освіти в Україні / О.К. Грищук, О.М. Язвінська, В.А. Ткаченко // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 35-37


  Якість реформи вищої освіти в Україні неможливо забезпечити без дотримання принципів академічної доброчесності усіма учасниками освітнього процесу.
151062
  Ячменик М. Академічна доброчесність як елемент забезпечення якості освіти у вищій школі: досвід Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 342-351. – ISSN 2312-5993
151063
  Ожеван М.А. Академічна доброчесність як політико-етична проблема // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 94-104. – ISSN 2616-9460
151064
  Коляда Н. Академічна доброчесність як складова якості освітнього процесу в умовах закладу вищої освіти (з досвіду роботи Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини) / Н. Коляда, О. Кравченко, К. Чупіна // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 2. – C. 95-104. – ISSN 2307-4906
151065
  Чумаченко М.О. Академічна доброчесність як фактор формування професійної самосвідомості здобувачів вищої освіти гуманітарних та культурно-мистецьких галузей знань // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2020. – № 2. – С. 52-57. – ISSN 2226-3209
151066
  Засєкіна Л.В. Академічна доброчесність, якість освіти та якість життя студентів в умовах дистанційного навчання під час Covid-19 // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – C. 41-45. – (Серія "Психологія" ; вип. 12). – ISSN 2415-7384
151067
  Шулікін Д. Академічна доброчесність: виклики і практика // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 вересня (№ 36). – С. 6. – ISSN 2219-5793
151068
  Буяк Б. Академічна доброчесність: від ментальної ідеї до законодавчої норми // Сучасні стратегії гендерної освіти в умовах євроінтеграції : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., 10-11 верес. 2020 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Громадська орг. "ЕдКемп Україна" [та ін. ; редкол.: І. Гевко та ін. ; заг. ред.: В.П. Кравець, О.М. Кікінеджі]. – Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2020. – С. 8-9. – ISBN 978-617-595-103-3
151069
  Юрко Н.А. Академічна доброчесність: основні принципи та види порушень / Н.А. Юрко, І.М. Стифанишин, У.М. Проценко // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 133-140. – ISSN 2304-5809
151070
  Недогібченко Є. Академічна доброчесність: складові елементи // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (98). – С. 13-21. – ISSN 2308-0361
151071
  Шулікін Д. Академічна доброчесність: у вишах і нормативному полі // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 4 жовтня (№ 38). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793
151072
   Академічна доброчесність: шлях до очищення // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 22 квітня (№ 16/17). – С. 12-13. – ISSN 2219-5793


  11-12 квітня, на базі НаУКМА, проходила конференція «Академічна доброчесність: практичний вимір».
151073
  Нечитайло А. Академічна додана вартість. Інтернаціоналізація діяльності сучасного університету // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 21 лютого (№ 22). – С. 9


  В.о. ректор КНЕУ Д.Г. Лук"яненко розповідає про інтернаціоналізацію науково-освітньої діяльності ВНЗ, документ "Стратегія інтернаціоналізації КНЕУ на 2016-2020 рр." та ін.
151074
  Михайленко О. Академічна етика у дзеркалі культурних інтерпретацій // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 9-15 лютого (№ 5). – С. 13


  "Українська освіта і наука - у вирі реформ. У розпалі суспільна дискусія про формування нової академічної культури, яка базуватиметься на довірі, чесності, прозорості, а також справжньому, а не символічному навчанні, що органічно поєднується з ...
151075
  Кіт Л. Академічна ініціатива для практичної політики // Київський університет. – Київ, 2018. – Квітень (№ 4). – С. 2


  Посол Індії в Україні Маной Кумар Бхарті і директор ІМВ Валерій Копійка підписали Меморандуму про відкриття Центру індійської культури в ІМВ.
151076
  Литвинчук Н. Академічна інтерпретація повсякденних ручних практик по-британськи // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (377), січень - лютий. – С. 103-104. – ISSN 0130-6936
151077
  Завалко Н. Академічна історична наука на тлі наукового суперництва О. К. Касименка та І. Д. Бойка // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 82-88. – ISSN 1728-9343


  У статті показана сладна ситуація, що створилася в академічному співтоваристві істориків у повоєнні десятиліття, через призму боротьби особистісних інтересів та розгортання наукового суперництва в середині колективу Інституту історії АН УРСР. На ...
151078
  Семеног О. Академічна культура - фундаментальний складник підготовки доктора філософії зі спеціальності 015 "професійна освіта" // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 192-203. – ISSN 2312-5993
151079
  Семеног О.М. Академічна культура дослідника: європейський та національний контексти = Researcher"s academic culture: european and national contexts : навч. посібник / Семеног О.М. ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – 215, [1] с. : іл., табл. – Анотація укр., англ. - На тит. арк. авт., назва, парал. укр., англ. - Проєкт Жана Моне Модуль (2018-2021) EurDocs в СумДПУ ім. А.С. Макаренка. - With the support of the Erasmus+ Programme of the European Union. – Бібліогр.: с. 201-215. – ISBN 978-966-698-318-6
151080
  Гудзенко О.З. Академічна культура сучасного студентства в умовах реформування вищої освіти // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 14-16. – ISBN 978-617-7351-15-2
151081
  Пак І.В. Академічна культура українського студентства: фактори формування та особливості прояву : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Пак Інна В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
151082
  Добко Т. Академічна культура як необхідна передумова ефективного управління сучасним університетом в умовах автономії // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 12-30
151083
  Пшенична Л. Академічна культура як чинник ефективного управління сучасним університетом // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 270-288. – ISSN 2312-5993
151084
  Михайловський В. Академічна культура. Казус українських гуманітаріїв // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 51(579), 21- 27.12.2018. – С. 40-43. – ISSN 1996-1561
151085
  Пак І.В. Академічна культура: деякі аспекти соціологічної інтерпретації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 323-326. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
151086
  Семеног О. Академічна лекція як професійний комунікативний феномен // Естетика і етика педагогічної дії : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 91-100. – ISSN 2226-4051
151087
  Вербовий М. Академічна міграція та стратегічні домінанти освітнього менеджменту // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 116-126
151088
  Жижко Т.А. Академічна мобільність - об"єктивна умова розвитку університетської освіти // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 96. – С. 12-19
151089
  Кучай О.В. Академічна мобільність – необхідна умова формування спільного освітнього простору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 259. – C. 152-156. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
151090
  Жиляєв І.Б. Академічна мобільність / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 87-89. – ISBN 978-966-7909-71-0
151091
   Академічна мобільність // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки та Вища технічна школа Оствестфален Ліппе ( Німеччина) реалізовуватимуть програму академічної мобільності "Еразмус+"
151092
  Свириденко Д. Академічна мобільність в дискурсі глобалізації вищої освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 183-190. – ISSN 2075-1443
151093
  Пащенко С.Ю. Академічна мобільність викладачів як ресурс стратегічного розвитку сучасної університетської освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 10-21. – ISSN 2078-1016


  У статті визначено зміст поняття "академічна мобільність викладача", а також її місце в організаційній структурі сучасного університету. Проаналізовано стратегію імплементації ідей академічної мобільності викладачів ВНЗ у сучасну освітню практику ...
151094
  Добоні М. Академічна мобільність доступна для кожного // Київський університет. – Київ, 2015. – Листопад (№ 14). – С. 2


  У листопаді університет зібрав студентів, викладачів, науковців на Всеукраїнському інформаційному дні програми Європейського Союзу Еразмус+ у галузі вищої освіти. На зустрічі було представлено структуру програми Еразмус+ у галузі вищої освіти, правила ...
151095
   Академічна мобільність і визнання документів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 31 серпня (№ 33/34). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Т.в.о. Міністра освіти і науки Сергій Шкарлет провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Ліван в Україні Алі Дахером. Під час зустрічі сторони обговорили перспективи українсько-ліванського співробітництва у сфері освіти і науки. ...
151096
  Співаковська Є. Академічна мобільність майбутніх педагогів у межах міжнародної співпраці університетів / Є. Співаковська, В. Коткова // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 4 (59) : Педагогіка. – C. 62-67. – ISSN 2078-1687
151097
  Кирей Р. Академічна мобільність прискорює інтеграцію. Можливість здобувши знання і викладати в іншому навчальному закладі країни чи за її межами дає чимало переваг // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2016. – 8 червня (№ 107). – С. 6


  Міжнародне співробітництво Уманського державного педагогічного університету імені Павлв Тичини.
151098
  Бойко І.І. Академічна мобільність студентів як фактор інтеграції вищої освіти України в європейському просторі // Українська освіта у світовому часопросторі : матеріали Другого Міжнародного конгресу (25-27 жовтня 2007 року, м. Київ) / МОНУ ; Науково-дослідний ін-т українознавства ; [ упоряд.: О.Б. Ярошинський ; ред. рада: Кононенко П.П. та ін. ]. – Київ : Рада, 2008. – Кн. 2. – С. 122-123
151099
  Черняк А. Академічна мобільність студентів: актуальні питання обмінних програм в контексті модернізації вищої освіти в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 354-356
151100
  Пасічник Ю. Академічна мобільність та її вплив на науково-технічний прогрес // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 220-222
151101
  Сушик О. Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви / О. Сушик, І. Сушик // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8. – С. 8-18. – ISSN 2226-3012
151102
  Рогач А.О. Академічна мобільність українських студентів в умовах глобалізації // Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – С. 34-35. – ISBN 978-617-7351-19-0
151103
  Федорова І.І. Академічна мобільність українських студентів сучасного освітнього простору / І.І. Федорова, Я.В. Трофименко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 139-144. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
151104
  Муц Луай Файсал Академічна мобільність українських студентів як показник міграційних процесів в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 118-122. – ISSN 2306-6814
151105
  Кізілов О.І. Академічна мобільність українських студентів: наміри, залучення та перешкоди / О.І. Кізілов, А.В. Рапопорт, К.О. Кізілова // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [відп. ред. В.С. Бакіров]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – Вип. 20 / редкол.: Сокурянська Л.Г. [та ін.]. – С. 327-333. – ISSN 2073-9591
151106
  Романинець М.Р. Академічна мобільність українського студентства в умовах глобалізованого простору: філософсько-правові аспекти // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 77-83. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 21). – ISSN 2415-3818
151107
  Хан Є.В. Академічна мобільність як важлива складова інтеграції вищої освіти Російської Федерації до Європейського освітнього простору (2003-2010 роки) // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 121-128. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Висвітлюється академічна мобільність як важливий аспект інтеграційних тенденцій в системі вищої професійної освіти Російської Федерації в рамках участі в Болонському процесі. Аналіз проблеми передбачає осмислення й інтерпретацію поняття академічної ...
151108
  Бойчевська І. Академічна мобільність як елемент професійної соціалізації молоді // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 122-123. – ISBN 978-966-644-324-6
151109
  Глибовець В.Л. Академічна мобільність як новий вид сезонної міграції населення / В.Л. Глибовець, І.О. Степанець // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 188-195 : рис. – Бібліогр.: 7 назв.
151110
  Косарєв В.М. Академічна мобільність як складова міжнародної сертифікації вищого навчального закладу / В.М. Косарєв, Є.А. Дядько // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 179-189
151111
  Гарасимів Б. Академічна мобільність як стратегічна варіація українського студентства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – С. 15-20. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
151112
  Воднік В.Д. Академічна мобільність як умова конкурентоспроможності випускника на ринку праці // Академическая мобильность - важный фактор образовательной евроинтеграции Украины : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 16-19 нояб. 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Харьк. обл. гос. администрация, Совет ректоров вузов Харьк. региона, Нар. укр. акад. при поддержке Междунар. фонда "Відродження" ; [редкол.: В.И. Астахова и др.]. – Харьков : Издательство НУА, 2010. – С. 101-106
151113
  Скабара Р.М. Академічна мобільність як чинник розвитку освітніх подорожей в Україні / Р.М. Скабара, В.В. Худоба // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 61. – С. 38-43. – ISSN 2308-135X
151114
  Козієвська О. Академічна мобільність: причини вибору навчання за кордоном // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 88-97. – ISSN 2078-1016


  Досліджуються причини (економічні, політичні, культурні, мовні, територіальні), які визначають рішення студентів навчатися за кордоном, вибір країни навчання, вищого навчального закладу, спеціальності. Робиться висновок про необхідність для України ...
151115
  Андрущенко В. Академічна мобільність: проблема реалізації в Україні і в світі / В. Андрущенко, В. Молодиченко // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 1 (36). – С. 34-42. – ISSN 2078-1016


  У статті розглядаються форми і напрями академічної мобільності, передбачені Болонськими домовленостями.
151116
  Жмудовська О. Академічна мрія у колисці геніїв // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 22 березня - 4 квітня (№ 13). – С. 15


  До 150-річчя Київського інституту музики ім. Р.М. Глієра відбулася прес-конференція ректора вишу Олександра Злотника.
151117
  Горовий В.М. Академічна наука в інформаційному суспільстві // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (109). – С. 145-150. – ISSN 1560-4926
151118
  Назарчук З.Т. Академічна наука Західного регіону України: історія та сучасність // Бюлетень Західного наукового центру (2017-2018) : до 100-річчя НАН України / НАН України ; М-во освіти і науки України, [Захід. наук. центр ; редкол.: З.Т. Назарчук (відп. ред.) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – С. 7-15. – ISBN 978-917-7694-06-8
151119
  Дембновецький О.Ф. Академічна наука у вирешенні прдовольчих проблем України / О.Ф. Дембновецький, Р.Б. Рудий // Проблеми науки : Міжгалузевий науково- техн. журнал. – Київ, 2002. – № 8. – С.9-18
151120
  Яцків Я. Академічна наука України у XXI ст.: досягнення світового рівня, проблеми та виклики, реформування та вибори / Я. Яцків, А. Загородній // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 2 (52). – С. 56-61. – ISSN 1819-7329
151121
  Звонкова Г.Л. Академічна наука України: екскурс у 1960-1980-і роки // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2015. – Вип. 21. – С. 14-20. – ISSN 2079-2999


  Висвітлено формування стратегії поєднання науки і практики в діяльності Академії наук Української РСР у 1960-1980-і роки. Обгрунтовано чому наукова галузь не стала повноцінною сферою соціального управління в Українській державі.
151122
  Снєгірьов П. Академічна наука: курс на регіони // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (122). – С. 5-6. – ISSN 1562-1146


  13 листопада 2017 р. у стінах Київської обласної державної адміністрації (ОДА) відбулася зустріч президента Національної академії медичних наук (НАМН) України академіка Віталія Цимбалюка та губернатора Київщини Олександра Горгана, у ході якої було ...
151123
  Діденко Ю.В. Академічна наукова періодика в системі сучасної комунікації // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 11-18. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
151124
  Андрущенко В. Академічна недоброчесність як виклик інтелектуальній спроможності нації // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 132). – С. 10
151125
  Чікішев Н.Д. Академічна нерівність: прояви, фактори актуалізації та теоретичні пояснення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 67-71. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 41). – ISSN 2227-6521


  "У статті аналізується феномен академічної нерівності в умовах глобалізації. Розглянуто передумови виникнення сучасних форм нерівностей в освіті та науці. Окремо розглянуто аспект декларативності офіційного освітнього дискурсу, що відображається у ...
151126
  Чепига М. Академічна нечесність викладачів та студентів: шлях її подолання в Україні // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 79-91. – ISSN 1682-2366


  Пропонується проект кодексів честі студента і викладача, написаний на звернення директора Депортаменту вищої освіти МОН України до викладачів вищих навчальних закладів.
151127
  Гілюн О.В. Академічна нечесність студентів як предмет соціологічних досліджень // Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – С. 12-14. – ISBN 978-617-7351-15-2
151128
  Артьомов П.М. Академічна нечесність як елемент академічної культури українського студентства: результати емпіричних досліджень / П.М. Артьомов, І.В. Пак // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 234-240. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
151129
  Олеськова Г.Г. Академічна освіта сестринського персоналу Німеччини: реалії сьогодення і перспективи // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 4 (76). – C. 42-47. – ISSN 1681-2751


  У статті значну увагу приділено опису трактування поняття "академічна освіта". До того ж у статті розкрито сутність поняття "академічний" і висвітлено трактування поняття "академічний ступінь". Особливий інтерес становлять перспективи розвитку в ...
151130
  Ожоган В.М. Академічна політика // Календар-Довідник : 2018-2019 навч. рік / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [відп. за вип.: А. Мелешевич, Т. Ярошенко, О. Куценко]. – Київ : НаУКМА, 2018. – С. 18-25. – ISBN 978-617-7668-05-2
151131
  Давидова Н. Академічна свобода та автономія закладу освіти: межі здійснення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 21-24. – ISSN 2307-8049
151132
  Савчин М.В. Академічна свобода та право індивіда на розвиток (про формування світу ідей та обмін ними) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2019. – № 1/2 (69/70). – С. 6-25. – ISSN 2078-9165
151133
  Ружицька А. Академічна свобода у студентських вимірах // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 20-27 січня (№ 3/4). – С. 3


  Студентка 5 курсу Інституту іноземної філології НПУ імені Михайла Драгоманова щодо принципу "академічної свободи" університетів.
151134
  Безклубий І.А. Академічна свобода як максима університетської освіти України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 19-25
151135
  Горська С. Академічна свобода: чи всі до неї готові // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2014. – 3-10 вересня (№ 37). – С. 2-3 : фото


  6 вересня у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбулася нарада керівників ВНЗ з питань імплементації закону України "Про вищу освіту". У нараді взяли участь Прем"єр-міністр України Арсеній Яценюк, Міністр освіти і науки Сергій ...
151136
  Бершеда Є. Академічна складова дипломатичного корпусу України // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи" ; голов. ред. О. Таукач. – Київ, 2019. – № 1. – С. 33-37. – (Історичні науки). – ISSN 2663-2675
151137
  Кіпень В. Академічна спільнота вузів про ненормативні відносини і корупцію / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 151-168. – ISBN 966-639-065-5
151138
   Академічна стипендія імені Героїв Небесної Сотні // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 5-12 травня (№ 16/18)
151139
  Гаврильчик В. Академічна стратегія у сфері IB- кращі практики на Регіональному семінарі у Києві // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7
151140
  Єрмоленко А. Академічна філософія у вимірі парадигмальних змін // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6 : Академічна філософія. – С. 6-11. – ISSN 2522-9338
151141
  Захара І.С. Академічна філософія України ( 17- полов. 18 ст.) / І.С. Захара. – Львів : Вид-во ЛНУ ім. Ів.Франка, 2000. – 240c. – ISBN 966-7086-79-8
151142
  Сошенко С.М. Академічна чесність учасників освітнього процесу у вищих навчальних закладах / С.М. Сошенко, А.С. Шмельова // XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук : КрНУ, 2017. – С. 53
151143
   Академічна чесність як основа сталого розвитку університету / [Т. Фініков, Т. Добко, В. Турчиновський та ін. ; заг. ред.: Т. Фініков, А. Артюхов]. – Київ : Таксон, 2016. – 231, [1] с. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7128-91-3
151144
  Шулікін Д. Академічна чесність: практики ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 15 травня (№ 18/19). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  У Науково-технічній бібліотеці Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" за підтримки Посольств а США в Україні відбулась конференція "Академічна доброчесність: практики українських ВНЗ". ...
151145
  Скрипнюк О. Академічна школа міжнародного права в Україні: питання теорії та міжнародно-правової діяльності // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв [та ін.] ; голов. ред. А. Денисенко. – Київ, 2019. – Вип. 20. – С. 758-767. – ISBN 978-617-7631-10-0
151146
  Засєкіна Л. Академічна, кадрова, організаційна і фінансова автономія як траєкторія розвитку вітчизняних університетів // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 41-52. – ISBN 978-966-518-677-9


  Викладено результати теоретичного аналізу категорії автономії університету. Виокремлено основні види автономії: організаційну, академічну, фінансову, кадрову. Здійснено порівняльний аналіз проявів різних видів автономії в українських та інших ...
151147
  Короденко М. Академічна, кадрова, фінансова // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 20 липня (№ 28). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  Як ефективно впровадити у школах освітню, організаційну, кадрову і фінансову автономію та здійснювати ефективний менеджмент - про це йдеться у посібнику "Автономія як шлях до ефективного менеджменту школи" Шведсько-українського проєкту "Підтримка ...
151148
  Лісняк І.М. Академічне бандурне мистецтво кінця ХХ-початку ХХІ століття як відображення провідних тенденцій розвитку сучасної української музичної культури : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Лісняк Інна Миколаївна ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
151149
  Воронка Г. Академічне консультування в навчально-освітньому процесі Канади та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 27-30.
151150
  Воронка Г. Академічне консультування, соціальне забезпечення студентів у Канаді та Великобританії // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 19-22.
151151
  Гриценко П.Ю. Академічне мовознавство у викликах сьогодення // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 5. – C. 92-95. – ISSN 1027-3239
151152
  Черноіваненко А.Д. Академічне музично-інструментальне мистецтво як предмет музикознавчої системології : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 17.00.03 / Черноіваненко Алла Дмитрівна ; М-во культури та інформ. політики України, Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
151153
  Бабенко Т. Академічне письмо: залежність назви навчального курсу від цілей та мети навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 79-83. – ISSN 2308-4634


  У статті обґрунтовано й запропоновано мету, цілі та назви навчальних курсів з формування мовленнєвої компетентності з академічного письма на окремих ступенях навчання: бакалавраті, магістратурі та докторантурі; уточнено пов"язані з цією проблематикою ...
151154
  Чухрай Н.І. Академічне підприємництво за кордоном та в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 448-458. – ISSN 0321-0499


  Обгрунтовано сутність, місце і роль академічного підприємництва у програмах ЄС. Наведено результати маркетингового дослідження розвитку академічного підприємництва в норвезькому та українському університетах.
151155
  Литвин І.В. Академічне підприємництво: досвід Стенфордського університету // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 305-312. – ISSN 0321-0499
151156
   Академічне релігієзнавство : підручник для студентів ВНЗ. – Київ : Світ Знань, 2000. – 862 с. – ISBN 966-7742-06-7
151157
  Сарапін О.В. Академічне релігієзнавство та його дисципліни / О.В. Сарапін, Г.В. Середа, О.І. Предко // Філософська та політологічна освіта в Україні на перетині тисячоліть : монографія / А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Л.В. Губерський, В.І. Ярошовець, Г.Є. [та ін.] Аляєв. – Київ : Київський університет, 2007. – С. 163-189. – ISBN 966-594-988-8
151158
  Корчинський Мирослав Академічне сопілкарство - предмет мистецтва і науки // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 4 (28) : Театр. Музика. Кіно. – С. 48-53. – ISSN 1728-6875
151159
  Казимирова І. Академічне термінознавство: ретроспекція та перспективи розвитку / І. Казимирова, Л. Туровська // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68). – С. 83-91. – ISSN 1682-3540


  Згадуються Кримський А., Грушеський М., Огієнко І.
151160
  Галата С. Академічне шахрайство // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 27 липня (№ 30). – С. 1, 8-9. – ISSN 2219-5793


  Про академічне шахраство у вищій школі України.
151161
  Гніт Ю.М. Академічний дискурс вивчення ідентичності в українській гуманітаристиці. // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 11 (151). – C. 58-69. – ISSN 2077-1800
151162
  Корольов Г. Академічний дискурс дослідження історії Української революції 1917-1921 років (90-ті р. ХХ ст. - початок ХХІ ст.) // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 371-384
151163
  Швидка Н. Академічний драматичний театр імені Івана Франка у Києві в 1960-х роках // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 154-157. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 26)


  У статті охарактеризовано стан театру ім. Івана Франка в 1960-х рр. Визначено головні причини зниження мистецького рівня постановок та втрати популярності серед глядачів
151164
  Попович О.С. Академічний інбридинг - проблема, що традиційно ігнорується при формуванні кадрової політики в науці України / О.С. Попович, В.І. Кліменкова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 54-63. – ISSN 1560-4926
151165
  Кісілюк Е. Академічний інбридинг у кадровій політиці закладів вищої освіти // Університет у сучасному суспільстві: місія, проблеми, виклики : колект. монографія : (підгот. на честь 25-річчя створення ПВНЗ "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая") / Г.І. Калінічева, Т.А. Васильєва, Н.В. Глушко, З.І. Зайцева, Л.Г. та ін. Кириченко. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – С. 136-147. – ISBN 978-617-7571-48-2


  Згадується портальна версія Енциклопедії КНУ імені Тараса Шевченка. С. 51-52.
151166
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1/2. – 1997
151167
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 1998
151168
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 1998
151169
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 1999
151170
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2000
151171
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2001
151172
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2001
151173
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review. : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2002
151174
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review. : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2002
151175
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2003
151176
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2003
151177
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2004
151178
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2004
151179
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2005
151180
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2005
151181
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2006
151182
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2006
151183
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : Науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2007
151184
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2007
151185
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 1. – 2008
151186
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-
№ 2. – 2008
151187
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1. – 2009
151188
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2. – 2009
151189
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1(32). – 2010
151190
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (33). – 2010
151191
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (34). – 2011
151192
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (35). – 2011
151193
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (36). – 2012
151194
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (37). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
151195
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (38). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
151196
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (39). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
151197
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (40). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
151198
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (41). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
151199
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 1 (42). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
151200
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (43). – 2015. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
151201
   Академічний огляд. Економіка та підприємництво = Academy review : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ : Академічний огляд : Дніпропетров. ун-т ім. А. Нобеля, 1994-. – ISSN 2074-5354
№ 2 (45). – 2016. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
151202
  Жиляєв І.Б. Академічний персонал / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 30-31. – ISBN 978-966-7909-71-0
151203
  Яковенко Н. Академічний підручник: канон і новація // Критика. – Київ, 2007. – Липень - Серпень, (число 7/8). – С. 10-13
151204
  Цолль Ф. Академічний проект директиви про посередницькі он-лайн платформи – новий законодавчий інструмент договірного права Європейського Союзу / Ф. Цолль, Л.М. Саванець // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – C. 207-215. – ISSN 1026-9932
151205
  Меняйло В. Академічний профіль доцента як суб"єкта дослідницько-інноваційної діяльності у сучасному закладі вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 82-89. – ISSN 2307-4906
151206
  Нян Кай Лю Академічний рейтинг університетів світу / Нян Кай Лю, Чень. Інь // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 67-78. – ISSN 1682-2366
151207
  Каплан І. Академічний ретрит з буддизму. Звіт про літню релігієзнавчу школу "Буддизм та буддизми" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 116-118. – ISSN 2522-9338
151208
  Майстренко-Вакуленко Академічний рисунок в художніх освітніх закладах України. Історія становлення та проблеми сучасності // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В. Сидоренко, А. Пучков, І. Безгін та ін. – Київ, 2012. – Вип. 7 : Сучасні стратегії екранної освіти: українська версія (Київ). – C. 247-251


  "Історія виникнення та розвитку станкового рисунка і академічного - навчального - щільно переплетені. Власне становлення художньої освіти в Україні починається саме з утвердження рисунка як окремого виду мистецтва, а також як основи академічної ...
151209
  Чуткий А.І. Академічний союз студентів Київського комерційного інституту початку XX ст. // Universum Historiae et Archeologiae / Oles Honchar Dnipro National University ; ed. in chief S.I. Svitlenko ; ed.: A.G. Blazejewski, N.V. Venger, A.A. Yegoreichenko [et al.]. – Дніпро, 2020. – Vol. 3 (28), Lib. 1. – С. 41-59. – ISSN 2664-9950
151210
  Бойченко М.І. Академічний статус соціальної філософії у стосунку до її неакадемічних втілень // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 1 (1). – C. 34-37


  Сучасна академічна соціальна філософія зазнає багатьох видів теоретичної та практичної критики і водночас отримує від суспільства все більше соціальних запитів. Доведено, що адекватна відповідь на ці запити можлива не на шляху відмови від ...
151211
  Хромець В. Академічний тип богословської освіти на території України в XIX на початку XX століття: утвердження та становлення // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 50-55. – (Серія "Філософія" ; вип. 21). – ISSN 2312-7112
151212
  Грицик Л. Академічний тип української орієнталістики: китайський вектор // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5/6 (1073/1074). – С. 275-278. – ISSN 0320-8370


  Інтерес до китайської літератури. Літературна компаративістика.
151213
  Бошицький Ю.Л. Академічний університет європейського зразка. До 20-ї річниці Київського університету права НАН України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 4-11. – ISSN 2219-5521
151214
   Академічний форум медіаосвітян // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 4


  Третього квітня Національна академі педагогічних наук України провела методологічний семінар "Медіаосвіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспектив". Відкрив методологічний семінар президент НАПН України Василь Кремень, який окреслив ...
151215
  Пронкевич О. Академічні асоціації як чинник демократизації української вищої освіти // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 2 (71). – С. 56-59. – ISSN 1606-3732


  Стаття присвячена обговоренню проблем взаємозв"язку демократичних змін в освітній сфері для підвищення рівня кваліфікації, загальної культури та ерудиції фахівців з вищою освітою з ефективністю процесів державотворення в Україні.
151216
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки в новому соціотехнічному вимірі: : Ч.3. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 6. – С. 3-17. – ISSN 1029-7200
151217
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі : Ч.1. Академічна бібліотека як видавець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-14. – ISSN 1029-7200
151218
  Соловяненко Д. Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі : Ч.2. Інфраструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 1029-7200
151219
  Конюшенко І.В. Академічні видання музичної тематики: проблеми їх функціонування та розповсюдження в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 148-154


  Досліджується розвиток академічних видань музичної тематики в Україні та основні форми їх розповсюдження. The article examines the development of academic publications of music themes in Ukraine and the main forms of distribution. В статье ...
151220
  Воскобойнікова-Гузеєва Академічні видання України в інтерент-просторі: реалії і перспективи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 14-21
151221
  Ковтун Г. Академічні витоки хімічної науки // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 40-45. – ISSN 0372-6436


  Хіміки, які організували Хімічну лабораторію в складі фіз.-матиматичного відділу Укр. академії наук(1918) : О.В. Сперанський - проф. хімії КУ, В.І. Вернадський, В.С. Фінкельштейн, В.О. Кістяківський - акад. ВУАН, Є.С. Бурскер
151222
  Зязюн Л. Академічні виховні цінності в системі освіти Франції // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2005. – № 1. – С.110-116.
151223
   Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 60. – ISSN 0236-1477


  "1 листопада 2018 року в Інституті літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України відбувся круглий стіл «Академічні зібрання творів Тараса Шевченка: історія і сучасність (до 100-річчя Національної академії наук України)». У заході взяли участь ...
151224
  Вахріна О.В. Академічні кодекси цінностей у вищій школі Польщі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 49-59. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто теоретичні дослідження у сфері трактування цінностей та їх класифікації у доробках польських вчених та представлено зміст типових аксіологічних вимог до академічної спільноти в Польщі.
151225
  Ткачук І. Академічні козацтва Запороже і Чорноморе на Буковині // Українське козацтво : квартальник Українського Вільного Козацтва / голов. ред. Антін Кущинський. – Chicago, 1973. – Рік 10, ч. 4 (26), жовтень-грудень. – С. 14-16
151226
  Бурунов О.О. Академічні концепції та зовнішньополітичні ініціативи Генрі Альфреда Кіссінджера : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Бурунов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв
151227
   Академічні нагороди // Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – С. 9-17. – ISBN 978-617-7530-19-9


  У 1994 році АН вищої школи України встановила Академічну нагороду Ярослава Мудрого (для визначення учених, які отримали принципово важливі нові фундаментальні та прикладні результати) та Академічну нагороду Святого Володимира (для відзначення великого ...
151228
   Академічні обміни - для пам"яті й прогресу // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2019. – 22 жовтня (№ 201). – С. 3


  У Житомирському держуніверситеті ім. Івана Франка 16-17 жовтня відбулося XXI засідання Консорціуму Варшавського університету та вітчизняних вишів. На ньому йшлося про участь закладів у програмі академічних обмінів PROM-2.
151229
  Грачев О.О. Академічні організації молодих учених і фахівців у країнах світу / О.О. Грачев, В.І. Хорєвін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (101). – С. 50-74. – ISSN 0374-3896
151230
  Боярова Л.Г. Академічні перекладні словники як сфера фіксування української термінолексики: нормативний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1127. – С. 24-29. – (Серія "Філологія" ; вип. 71). – ISSN 2227-1864
151231
  Вакаренко О.Г. Академічні періодичні видання: сучасний формат // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 114-118. – ISSN 1027-3239


  У статті висвітлено концептуальні засади формування сегмента видавничої продукції НАН України в електронному середовищі та актуальні питання підвищення "видимости" вітчизняної наукової періодики для світової спільноти.
151232
  Зайцева З. Академічні проекти Івана Франка в Науковому товаристві імені Шевченка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 395-411
151233
  Завальнюк О.М. Академічні свободи в українських університетах: перший національний досвід європейського рівня (1917-1920 рр.) // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 8. – C. 198-211. – ISSN 2309-2262


  Основні засади Київського народного українського університету (КНУУ) (1917-1919) були сформульовані не у статуті, вироблення якого затягувалося, а у короткому за обсягом інформаційному матеріалі ректора І. Ганицького "Проспект Народнього Українського ...
151234
  Линовицька О. Академічні свободи та університетська автономія // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 27-31. – ISSN 2078-1016
151235
  Герцюк Д. Академічні свободи у системі цінностей вищої освіти: еволюція і сучасний стан // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 16-24. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 4)
151236
   Академічні свободи, університетська автономія та освіта для сталого розвитку. Мовою документів : [наук. видання] / МОНУ ; НАНУ ; Голов. упр. державної служби України ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Рос. акад. освіти ; [редкол. : Клименко Л.П., Мещанінов О.П., Коваль Н.В., Верланов Ю.Ю.]. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-336-130-7
151237
  Россада Т. Академічні сертифікати від ІВМ // Київський університет. – Київ, 2016. – Лютий (№ 2). – С. 2


  Компанія IBM, один зі світових лідерів з виробництва програмного і апаратного забезпечення, консалтингу та ІТ-сервісу в новітніх галузях – від суперкомп’ютерів до нанотехнологій, разом з факультетом кібернетики урочисто відзначили талановитих ...
151238
   Академічні стипендії // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 25 грудня (№ 50). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  Уряд призначив щорічні академічні стипендії Кабінету Міністрів України 100 студентам і 35 аспірантам. Відповідне рішення було прийнято 20 грудня 2017 р. під час засідання Кабміну.
151239
   Академічні стипендії Героїв Небесної Сотні // Київський університет. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Другий рік поспіль студенти та курсанти, які мають найкращі показники в навчанні та відомі своєю активною громадянською позицією, отримуватимуть упродовж навчального року стипендії на честь 10 наймолодших Героїв Небесної Сотні. Відповідний наказ ...
151240
  Корж-Усенко Академічні традиції та інновації: ретроспекція правового поля та практики вітчизняної вищої школи // Проблеми інноваційного розвитку вищої освіти у глобальному, регіональному та національному контекстах : монографія / М.А. Бойченко, О.П. Борзенко, А.В. Красуля, К.І. Шихненко, О.О. та ін. Бондаренко. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2017. – С. 324-349. – ISBN 978-966-968-247-0


  Дослідження спрямоване на виокремлення провідних тенденцій в організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України на початку ХХ ст. на підставі ретроспективного аналізу нормативно-правової бази та практики її реалізації у вищій школі. ...
151241
   Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : (ювілейне видання) / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2008. – 238, [2] с. : іл., портр., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-1585-12-5
151242
   Академічні установи Західного наукового центру НАН України і МОН України : ювілейне видання / НАН України, М-во освіти і науки України ; [редкол. : акад. НАН України З.Т. Назарчук (голова) та ін.]. – Львів : ПАІС, 2018. – 243, [1] с. : іл., портр., табл. – 100 років НАН України. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7694-05-1
151243
  Ілляшенко І.О. Академічні установи міста Києва: структура та розміщення // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 271-278
151244
  Кузьміна С.Л. Академічні філософи і педагогічна освіта у Києві XIX - початку XX ст. // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 363-368. – ISBN 978-966-2748-30-7


  "<…> Насамперед слід згадати про значний внесок академічних філософів у розвиток професійної педагогічної культури Києва. Звісно, важливими осередками її поширення були Університет Св. Володимира і Київська духовна академія, де на філософських кафедрах ...
151245
  Полешко А. Академічні читання з проблеми розподілу влади в епоху глобалізації // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 273-274. – ISSN 0132-1331


  На відзначення 15-ї річниці Конституції України в Київському регіональному центрі Національної академії правових наук України відбулися академічні читання, на яких з доповіддю виступив член-кореспондент НАПрН України, доктор юридичних наук, професор ...
151246
  Попова О.В. Академічно-офіційний дискурс в сучасній лінгвістичній парадигмі (на матеріалі української, російської, китайської та англійської мов) / О.В. Попова, Дін Сінь, Л.Є. Стародубенко // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 131-136. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
151247
  Луговий В.І. Академічно-університетський дуалізм світового дослідницького простору / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 84-97. – ISSN 0374-3896
151248
   Академія - колиска мого життя. – Івано-Франківськ : Сіверсія, 2002. – 232 с. – ISBN 966-7515-21-4
151249
   Академія : гуманітарний альманах. – Київ
№ 2. – 1995. – 120 с.
151250
  Пивовар С.Ф. Академія / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 8-9. – ISBN 966-642-073-2
151251
  Алєксандрова О.В. Академія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 83-84. – ISBN 966-316-069-1
151252
  Ларіна О. Академія Copernicus - в Україні // Світ. – Київ, 2019. – Січень (№ 3/4). – С. 4


  "Академія Copernicus - в Україні: Єврокомісія надала Україні унікальний статус, як одній з перших країн не членів ЄС".
151253
  Антонюк. Н. Академія адвокатури України - Інститут Левітта (США) :англомовний правничий проект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-75. – ISSN 1682-2366
151254
  Антонюк Наталія Академія адвокатури України - Інститут Левітта (США): англомовний правничий проект // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-74. – Бібліогр.: с. 74. – ISSN 1682-2366


  У статті висвітлюється міжнародний англомовний проект "інститут Левітта - Академія адвокатури України", присвячений вивченню специфіки суду присяжних та юриспруденції студентами академії за безпосередньої участі американських суддів, прокурорів, ...
151255
   Академія вищої школи підбила підсумки // Світ. – Київ, 2020. – Липень (№ 23/24). – С. 3


  В режимі онлайн відеоконференції відбулося заключне в навчальному році засідання президії Академії вищої школи України. Члени Президії привітали президента Академії О.Г. Наконечного з обранням на черговий термін до складу Великої вченої ради КНУ імені ...
151256
   Академія гостинності. – Киев
№ 1, лютий. – 2020. – 92 с.
151257
   Академія гостинності. – Киев
№ 2/3, червень. – 2020. – 99 с.
151258
   Академія гостинності. – Киев
№ 4, серпень. – 2020. – 99 с.
151259
   Академія гостинності. – Киев
№ 5, жовтень. – 2020. – 72 с.
151260
   Академія гостинності. – Киев
№ 6, грудень. – 2020. – 72 с.
151261
   Академія гостинності. – Киев
№ 1, лютий. – 2021. – 72 с.
151262
   Академія гостинності. – Киев
№ 2/3, квітень - червень. – 2021. – 74 с.
151263
   Академія гостинності. – Киев
№ 4, серпень. – 2021. – 72 с.
151264
   Академія гостинності. – Киев
№ 5/6, жовтень - грудень. – 2021. – 82 с.
151265
  Литвин В.М. Академія є сталою і постійною величиною : промова Голови Верховної Ради України акад. НАН України В. М. Литвина // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 7. – С. 19-23. – ISSN 0372-6436
151266
   Академія ЄС - східне партнерство // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 20-27 лютого (№ 7/8). – С. 3


  У Києві упродовж 11-15 лютого 2019 р. тривала перша "Академія ЄС - Східне партнерство" у рамках проекту "EU-EaP Academy: Supporting Next Generation of Scholars in European Studies" за підтримки Програми ЄС Еразмус+ напряму ім. Жана Моне у рамках ...
151267
   Академія здоров"я. – Київ : Дивосвіт
№№ 1-4. – 1997
151268
   Академія здоров"я. – Київ : Дивосвіт
№ 1. – 1999
151269
  Габович О. Академія і "академії" / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 26-31. – ISBN 978-966-518-698-4


  Про академічну організацію наукової діяльності.
151270
   Академія лідерства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 26 жовтня (№ 43). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  У Пущі-Водиці урочисто відкрили унікальний для нашої країни заклад - Українську академію лідерства. Академія заснована у 2015 році за підтримки інвестиційного фонду Western NIS Enterprise Fund. Завдання академії - відібрати молодих людей з високим ...
151271
  Безгін І.Д. Академія мистецтв України: історія і сьогодення // Академіки. Життя в мистецтві / І.Д. Безгін. – Київ : ІПСМ АМУ, 2006. – Ч. 1. – С. 4-7. – ISBN 966-96714-2-6
151272
   Академія музичної еліти України : історія та сучасність. – Київ : Музична Україна, 2004. – 560 с. – ISBN 966-95024-9-7
151273
   Академія наук вищої школи та МОН співпрацюватимуть у сфері науки // Світ. – Київ, 2019. – Липень (№ 27/28). – С. 3
151274
   Академія наук вищої школи України : довідник (адреси і телефони). – Київ : [б. в.], 2001. – 147 с.
151275
   Академія наук вищої школи України : довідник / [редкол.: О.Г. Наконечний (голова), А.С. Філіпенко, М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : МП Леся, 2017. – 299, [1] с. – Алф. покажчик: с. 297-300. – ISBN 978-617-7530-19-9
151276
  Аксенова Г.П. Академія наук та науковий інститут в ідеях та діяльності В.І. Вернадського (до 150-річчя від дня народження вченого) // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (79). – С. 95-105. – ISSN 0374-3896
151277
   Академія наук України : Каталог. – Київ : Март, 1993. – 158с.
151278
  Білоус О. Академія Наук України у роки Великої Вітчизняної війни 1941 - 1945 рр. // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 677-687. – ISBN 978-966-97201-1-5


  На матеріалах фондозбірні меморіального комплексу "Національний музей історії Великої вітчизняної війни 1941 - 1945 років".
151279
   Академія наук Української Радянської Соціалістичної Республіки : короткий довідник. – Київ : Видавництво АН Української РСР, 1958. – 132 с. : іл.
151280
  Палладін О.В. Академія наук Української Радянської Соціалістичної республіки 1919-1944 / А.В. Палладін. – Київ : АН УРСР, 1944. – 106, [2] c.
151281
  Немошкаленко В.В. Академія наук Української РСР : 1969 / В.В. Немошкаленко, М.В. Новиков, В.М. Пелих; Від. ред. М.П. Семененко. – Київ : Наукова думка, 1969. – 272с. : іл.
151282
  Тонкаль В.Ю. Академія наук Української РСР / В.Ю. Тонкаль. – К., 1980. – 435с.
151283
  Терлецький В.М. Академія наук Української РСР 1919-1969 : короткий історчний нарис / АН УРСР ; В.М. Терлецький ; [за ред. І.Г. Підоплічка, ак.]. – К. : Наукова думка, 1969. – 296 с.
151284
   Академія наук УРСР у 1941 році. – Київ : Видавництво АН УРСР, 1941. – 202 с.
151285
   Академія наук УРСР. Липнева сесія 1942 р. : Липнева сесія 1942 р. – Уфа : [б. в.], 1942. – 24 с.
151286
  Стріха М. Академія наук, безумовно, є штабом української науки / М. Стріха, Я. Яцків, О. Кришталь // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 5 червня (№ 95). – С. 8


  Коментарі, щодо реформи української науки.
151287
   Академія наук: сто років потому / підготувала Наталія Кулік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 17 грудня (№ 49). – С. 1, 10-11. – ISSN 2219-5793
151288
   Академія пам"яті професора Володимира Антоновича 16-18 березня 1993 р. м. Київ : доп. та матеріали / Академія пам"яті професора Володимира Антоновича; Ін-т укр. археографії АН України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. дав. та новіт. історії України ; [редкол.: Г. Боряк, В. Ульяновський, В. Короткий]. – Київ : [б. в.], 1994. – 270 с.
151289
  Стариков Г.М. Академія пам"яті Ярослава Дашкевича (25.02.2011) // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сум. держ. ун. ; Держ. архів Сумської обл. ; редкол.: Сохань П.С., Боряк Г.В., Брехуненко В.А. [та ін.]. – Суми, 2011. – № 12/13. – С. 206-209. – ISSN 2227-183Х
151290
  Суржик Л. Академія перед вибором(ами) // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 28 лютого - 6 березня (№ 7). – С. 1, 13


  Українська наука, Національна академія наук України (НАН України), переживає чи не найтяжчий період. Істотне урізання бюджетних видатків, за словами керівників наук. установ, не обмежиться "затягуванням пасків". У НАН України розроблено програму ...
151291
  Урсуленко О. Академія повноцінного життя // Дебют - газета : сучасна українська проза/поезія. – Херсон, 2019. – № 1 (1-3)


  Академія повноцінного життя на чолі з її засновником Олексієм Урсуленком заснувала Міжнародний фестиваль "Повноцінного життя".
151292
   Академія правових наук України : довідник. – Київ : ІнЮре, 2002. – 248 с. – ISBN 966-8088-03-4
151293
  Тацій В. Академія правових наук України на рубежі століть: підсумки та перспективи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 2. – C.3-9. – ISSN 0132-1331
151294
  Тацій В. Академія правових наук України: становлення та наукові здобутки // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.5-16
151295
  Єфименко Т.І. Академія фінансового управління-науковий провайдер найкращих світових практик управління змінами у сфері державних та корпоративних фінасів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 11 (252). – С. 7-8. – ISSN 2305-7645
151296
  Гуменюк Б. Академія, де вчать мистецтва дипломатії // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2007. – Вип. 8 : за 2007 рік. – С. 624-628. – ISBN 966-7522-07-5
151297
  Костюченко О. Академія, що світить крізь століття / О. Костюченко, І. Омелянчук // Урядовий кур"єр : газета Кабінету Міністрів України. – Київ, 2021. – 26 листопада (№ 228)


  Виповнюється 445 років Острозькій академії, яка започаткувала розвиток вищої освіти в Україні.
151298
  Тацій В. Академія: здобутки і перспективи // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2013. – 16-22 березня (№ 11). – С. 5. – ISSN 1992-9277


  У Харькові пройшли щорічні загальні збори Національної академії правових наук України. Наприкінці 2012 року 10 науковців академії відповідно до Указу Президента України від 18 травня 2012 р. були нагородженні Державною премією України в галузі науки і ...
151299
  Тацій В.Я. Академія: здобутки і перспективи // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 407-413. – ISBN 978-966-458-725-6
151300
  Губерський Л.В. Акаєв Аскар Акаєвич // Українська дипломатична енциклопедія : у 2 т. / КНУТШ, ІМВ ; редкол.: Л.В. Губерський, В.А. Вергун, В.І. Головченко, В.П. Гондюл, К.І. Грищенко, О.В. Задорожній, В.М. Литвин, Д.В. Табачник, І.Ф. Курас, В.М. Матвієнко та ін. ; відп. за вип. Д.В. Кушерець, Є.А. Харлан. – Київ : Знання України, 2004. – Т. 1 : А - Л. – С. 30. – ISBN 966-316-039-X
151301
  Альтман И. Акакий Алексеевич Хорава / И. Альтман. – М-Л, 1947. – 84с.
151302
  Гугушвили Э. Акакий Васадзе / Э. Гугушвили. – Тбилиси, 1980. – 36 с.
151303
  Гугшвили Э. Акакий Хорава / Э. Гугшвили. – Тбилиси, 1980. – 32с.
151304
   Акакий Церетели.. – Тбилиси, 1940. – 24 с.
151305
  Абзианидзе Г.Н. Акакий Церетели. Жизнь и творчество. / Г.Н. Абзианидзе. – Тбилиси : Издательство АН ГрузССР, 1959. – 59 с. – (Научно-популярная серия / Акад. наук Груз. ССР)
151306
  Маргвелашвили Г.Г. Акакий Церетели. Краткий очерк жизни и творчества. 1840-1960. / Г.Г. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1960. – 190 с.
151307
  Дзидзигури Ш.В. Акакий Шанидзе / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1977. – 52с.
151308
  Дзидзигури Ш.В. Акакий Шанидзе: (Создатель груз. шк. языкознания) / Ш.В. Дзидзигури. – Тбилиси, 1987. – 47с.
151309
  Наєнко М. Акакій Церетелі - українською // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 14 січня (№ 1). – С. 3


  Посольство Грузії в Україні влаштувало прийняття на честь 175-ліття від дня народження видатного грузинського поета, письменника і громадського діяча Акакія Церетелі.
151310
  Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных / В.И. Петроченко. – Москва : Издательство АН СССР
1. – 1956. – 435с.
151311
  Петроченко В.И. Акантоцефалы (скребни) домашних и диких животных / В.И. Петроченко. – Москва : Издательство АН СССР
2. – 1958. – 459с.
151312
  Хохлова И.Г. Акантоцефалы наземных позвоночных фауны СССР / И.Г. Хохлова. – Москва, 1986. – 275с.
151313
  Лисицына Ольга Ивановна Акантоцефалы наземных позвоночных фауны Украины : Автореф... канд. биолог.наук: 03.00.10 / Лисицына Ольга Ивановна; АН Украины, Ин-т зоологии им. И.Шмальгаузена. – Киев, 1993. – 25л.
151314
  Оксентюк Я.Р. Акаридієві кліщі - шкідники запасів Житомирського Полісся (видова різноманітність, особливості шкодочинності, методи її прогнозування, рекомендації по боротьбі і профілактиці) : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.08 / Оксентюк Ярослава Русланівна ; НАН України, Ін-т зоології ім. І.І. Шмальгаузена. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
151315
   Акарицидні властивості ефірних олій щодо популяції гамазоїдних кліщів виду Dermanyssys gallinae (De Geer, 1778) / О.В. Тертична, Л.І. Свалявчук, О.П. Бригас, О.І. Мінералов, К.В. Коцовська // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-54 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-4893
151316
  Хамидов А. Акароидные (тироглифоидные) клещи Северного Таджикистана. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Хамидов А.; АН Тадж.ССР.Отдел.биол.наук. – Душанбе, 1976. – 27л. – Бібліогр.:с.27
151317
  Севастьянов В.Д. Акаролог ведет поиск. / В.Д. Севастьянов, Р.М. Короткий. – М., 1985. – 135с.
151318
  Дудинский Т.Т. Акарофауны гнезд карпатской пчелы в условиях Закарпатья : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.08 / Дудинский Т.Т.; Ин-т зоологии. – К, 1992. – 16л.
151319
   Акафист
151320
   Акафисты. – Почаев : в типографии Обители монастыря, 1786


  Код - Кир, фсд - незадовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. - відсутня
151321
   Акафіст, 1928
151322
  Ярошенко Р. Акафіст до Вишгородської Матері Божої / Роман Ярошенко. – Івано-Франківськ : [б. в.], 2011. – 35, [1] с.
151323
  Кожушний О.В. Акафіст до Пресвятої Богородиці і херетизми як характерна риса цього гімнографічного жанру // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 40-47. – Бібліогр.: Літ.: с. 47; 13 п.


  Розглядається найбільш відома й унікальна форма візантійської гімнографії - "Акафіст до присвятої Богородиці". Deals with the most famous hymn of the Byzantie Chrch, the Akathistos has a unique form in Byzantine hymnography.
151324
   Акафіст Пресвятій Богородиці на честь її ікони "Скоропослушниця" / [видано за підтр. А.М. Мацоли ; літ. ред. О. Мирончук]. – Київ : [Видавничий відділ УПЦ Київського Патріархату], 2012. – 31, [1] с. : іл. – Видано з благословення Святійшого Патріарха Київського і всієї Русі-України Філарета. – ISBN 978-966-7567-92-7
151325
  Кискина О.Г. Акациевая и сливовая ложнощитовки и меры борьбы с ними в сливовых садах / О.Г. Кискина, Верещагин, В. – Кишинев, 1960. – с.
151326
  Карпов Л.Д. Акациевая огневка и меры борьбы с ней в условиях южно-украинской причерноморской степи : Автореф... канд. биол.наук: / Карпов Л. Д.; ОГУ. – Одесса, 1952. – 15 с.
151327
  Бычковский В.Л. Акации у гавани / В.Л. Бычковский. – Одесса, 1960. – 32с.
151328
  Агеева З.С. Акающие говоры Красноуфимского района свердловской области : Автореф... канд. филол.наук: / Агеева З.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1954. – 10л.
151329
  Берхорст Ральф Акбар Великий: мечта об империи : история // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 6. – С. 106-119 : Фото. – ISSN 1029-5828
151330
  Акишев З. Акбельский перевал : роман / Акишев З. – Алма-Ата : Жазушы, 1975. – 207 с.
151331
  Сафин Р. Акбузат : стихи / Рафаель Сафин ; пер. с башк. – Москва : Советский писатель, 1970. – 63 с.
151332
   Акбузат : Башкирский народный героический эпос. – Уфа : Башкирское книжное изд-во, 1972. – 44 с. : ил.
151333
   Акбузат. Башкирский народный эпос. – Уфа, 1976. – 112с.
151334
  Жиляк І.Д. Акваамінодифосфати Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ та Cd2 : Дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Іван Дмитрович Жиляк; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2006. – 203л. – Додатки: л.179-203. – Бібліогр.: л.158-178
151335
  Жиляк І.Д. Акваамінодифщсфати Со2+, Ni2+, Cb2+, Zn2+ та Cd2+ : Автореферат дис. ...канд. хім. наук: Спец. 02.00.01 / Іван Дмитрович Жиляк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 26 назв
151336
  Супрунович А.В. Аквакультура беспозвоночных / А.В. Супрунович. – Киев : Наукова думка, 1988. – 156с. – ISBN 5-12-000258-4
151337
  Шерстобитов Е.Ф. Акваланги на дне / Е.Ф. Шерстобитов. – М, 1965. – 191с.
151338
  Большак В.Г. Аквалангистика : юмористические рассказы / Василий Григорьевич Большак. – Москва : Правда, 1977. – 48 с.
151339
  Щербак В.И. Акваландшафтное и биологическое разнообразие Национального природного парка "Нижнесульский", Украина / [В.И. Щербак, Н.Е. Семенюк, Н.Я. Рудик-Леуская] ; Киев. созологический центр, Нац. природ. парк "Нижнесульский". – Киев : Фитосоциоцентр, 2014. – 266, [1] с., [4] л. цв. фот. : ил., табл. – Авт. указ. в конце кн. - Значит. часть науч. исследований, подгот. и издание монографии осуществлены при финанс. помощи Франкфуртского зоолог. о-ва (Германия). – Библиогр.: с. 232-241. – ISBN 978-966-306-180-6
151340
  Кулініч М.Т. Аквальні рекреаційні ландшафти як основа розвитку екотуризму / М.Т. Кулініч, А.Т. Кулініч // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 286-288
151341
  Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров"я : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 184 арк. – Додатки: арк. 175-184. – Бібліогр.: арк. 161-174
151342
  Кулініч М.Т. Аквально-терральні рекреаційні комплекси Середнього Подніпров"я : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.11 / Кулініч Марина Тарасівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
151343
  Митчел Д. Акваметрия / Д. Митчел, Д. Смит. – Москва, 1952. – 427с.
151344
  Митчелл Дж. Акваметрия / Дж. Митчелл, Д. Смит. – Москва : Химия, 1980. – 600 с.
151345
  Павлов С.И. Акванавты / С.И. Павлов. – Красноярск, 1968. – 164с.
151346
  Павлов С.И. Акванавты / С.И. Павлов. – Красноярск, 1978. – 272с.
151347
  Шадурский Егор Аквапартк "Вотервиль" и другие прожекты : Спецвыпуск. Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 62-63 : Фото
151348
  Ювенальев И.Н. Акваплан / И.Н. Ювенальев. – Москва, 1953. – 48с.
151349
  Рыкова Н.А. Акварели / Н.А. Рыкова. – Калининград, 1973. – 55с.
151350
  Ефлеева Л.Л. Акварели / Л.Л. Ефлеева. – Ярославль, 1979. – 17с.
151351
  Квасов А.С. Акварели Александра Квасова / А.С. Квасов. – Москва, 1977. – 29с.
151352
   Акварели В.И. Сурикова. 1848-1916 : Каталог. – Москва : Искусство, 1973. – 78 с.
151353
  Зубов Дмитрий Акварели Гессе // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 7. – С. 22-25. – ISSN 1818-2968
151354
  Куйбышева К.С. Акварели декабриста Петра Ивановича Борисова / К.С. Куйбышева, Н.И. Сафонова. – Москва, 1986. – 549с.
151355
  Самохвалов А.Н. Акварели и литографии / А.Н. Самохвалов. – Ленинград, 1978. – 7с.
151356
   Акварели и рисунки : [альбом]. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1964. – [11 с., 48 л. ил.] : ил.
151357
   Акварели и рисунки. – Ленинград ; Москва : Советский художник, 1966. – 8 с., [105] ил. : ил.
151358
  Пушкарев В.А. Акварели и рисунки в Государственном Русском музее. XVII -- начало XX века / В.А. Пушкарев. – Москва, 1982. – 12с.
151359
   Акварели и рисунки русских и советских художников = Water-colors and drawings by Russian and Soviet artists : из собрания Государственного музея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина. – Москва : Изобразительное искусство, 1982. – 328 с.
151360
  Промет А Л. Акварели одного лета : повести и рассказы / А Л. Промет, ; пер. с эст. И Кононова и Г.Муравина. – Москва : Советский писатель, 1961. – 475 с.
151361
   Акварели одного лета : повести, рассказы. – Москва : Молодая гвардия, 1990. – 444, [3] с. – (Библиотека юношества)
151362
  Промест А Л. Акварели одного лета. / А Л. Промест. – М, 1963. – 46с.
151363
   Акварели советских художников : [альбом]. – Москва : Советский художник, 1977. – [6] с., 37 л. цв. ил.
151364
  Верейский Г.С. Акварели, рисунки : альбом / Г.С. Верейский. – Москва : Советский художник, 1973. – 184 с.
151365
  Голубкова Е.А. Акварели. / Е.А. Голубкова. – Одесса, 1973. – 46с.
151366
  Котляр Э.П. Акварели. / Э.П. Котляр. – М, 1973. – 126с.
151367
  Вериківська І. Акварелі альбому 1845 року й поетичні твори Шевченка // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 264-273. – ISBN 966-7759-23-7
151368
  Обуховська Л. Акварелі розповідають... // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 27 лютого (№ 36). – С. 12


  Що спільного у Шевченка та Волошина? 5 березня у Києві, в Національному музеї Тараса Шевченка (в рамках підготовки до святкування 200-річчя Кобзаря) та 100-річчя Будинку Максиміліана Волошина відкриється виставка «Акварелі Тараса Шевченка та ...
151369
  Шевченко Т.Г. Акварелі Т.Г. Шевченка : (репродукції) / Т.Г. Шевченко; текст Г.П. Паламарчук. – Київ : Мистецтво, 1963. – 4 с., 12 л. репрод.
151370
   Акварелі українських художників. – Київ : Мистецтво, 1971. – 18 с.
151371
  Смирнов Г.Б. Акварель / Г.Б. Смирнов, А.А. Унковский. – 2-е изд. – М.-Л., 1964. – 48с.
151372
  Горощенко Г.Т. Акварель / Г.Т. Горощенко. – Изд. 2-е. – М., 1966. – 22с.
151373
  Пак В. Акварель / В. Пак. – Минск, 1971. – 48с.
151374
   Акварель : [альбом репродукций]. – Ленинград : Аврора, 1974. – 159 с., ил. : ил. – Текст парал. на рус. и англ. яз.
151375
  Столяров И.М. Акварель / И.М. Столяров. – Минск, 1980. – 112с.
151376
   Акварель [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Систем. требования : Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)


  Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Образования для занятий с детьми во внеурочное время. Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на ...
151377
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – Москва, 1982. – 163с.
151378
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – 2-е изд. – Москва, 1984. – 163с.
151379
  Немировская М.А. Акварель и рисунок XVIII - первой половины XIX века в собрании государственной Третьяковской галереи / М.А. Немировская. – 3-е изд. – Москва, 1990. – 163с.
151380
   Акварель и рисунок второй половины ХIХ - начала ХХ века в собрании Государственной Третьяковской галереи : [альбом] / [авт. вступ. ст. и сост. М.А. Немировская]. – Москва : Изобразительное искусство, 1988. – 270, [1] с. : ил., цв. ил.
151381
   Акварель и рисунок русских художников конца XVIII - середины XIX в. : временная выставка из фондов отдела истории русской культуры. – Ленинград : Типография им. И. Федорова, 1972. – 21, [15] с.
151382
  Матушек О.Ф. Акварель міста : поезії / О.Ф. Матушек. – Київ, 1981. – 48 с.
151383
   Акварель московских художников : [альбом]. – Москва : Искусство, 1967. – [28] с. : ил.
151384
  Чуйко Т.С. Акварель Т. Шевченка "Місячна ніч на косаралі" в контесті історії ноктюрнів західноєвропейського та світового мистецтва // Міжнародний науковий круглий стіл, присвячений 200-літтю від дня народження О. Бутакова : 4 лют. 2016 р. / Нац. музей Тараса Шевченка ; [передм. Д. Стус]. – Київ : [б. в.], 2016. – С. 54-58
151385
  Наумова Н. Акварель Тараса Шевченка "Царський сад" // Пам"ятки України: науковий альманах / голов. ред. О. Неживий ; редкол.: В. В"ятрович, А. Гречило, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 71-75
151386
  Масленникова И.Н. Акварель. Цветная литография : Каталог выставки / И.Н. Масленникова; Попова Н.И. – Москва, 1990. – 32с.
151387
  Кльнинг А.К. Акварельная живопись / А.К. Кльнинг. – М., 1968. – 76с.
151388
  Дем"янюк М.Б. Акварельні візії : [збірка віршів] / Марія Дем"янюк. – Хмельницкий : Цюпак А.А., 2014. – 125, [1] с. : іл. – ISBN 978-617-513-310-1
151389
  Миллер В.П. Аквариум : Краткое руководство к уходу за аквариумом и его населением : Описание водяных растений и рыбок : (С 37-ми рис. в тексте) / сост. В.П. Миллер. – Санкт-Петербург : Кн. склад. В.И. Губинского ; [Тип. А. Якобсона], 1894. – X, 111 с. : ил. – Библиогр.: "Сочинения об аквариумах, рыбах и водяных растениях"


  На тит. печать-фамилия: Я.П. Мошинский (Якова Петровича)
151390
  Журавлев Н.Н. Аквариум : краткое руководство по устройству аквариума, уходу, содержанию и разведению тепловодных рыб и водных растений / Н.Н. Журавлев. – Ленинград : Лениздат, 1959. – 194 с., [10] л. ил. – Библиогр.: с. 190-191
151391
   Аквариум : сборник статей. – Москва : [б. и.], 1960. – 60 с., [5] л. ил
151392
  Кузнецов В.П. Аквариум в начальной школе / В.П. Кузнецов. – М., 1951. – 64с.
151393
  Герд С.В. Аквариум в школе / С.В. Герд. – М.-Л., 1953. – 252с.
151394
  Махлин М.Д. Аквариум в школе / М.Д. Махлин, Л.П. Солоницына. – М., 1984. – 143с.
151395
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание флоры Аквариума, устройство Аквариума, уход за ним и проч. : с 189 политипажами / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 2-е изд., знач. переделанное и пополн. – Москва : Изд. и тип. А.А. Карцева, 1890. – XVI, 754 с. – Библиограф.: с. 748-751. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации)
151396
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание водяных животных и растений для аквариумоа, устройство Аквариума, ухода за ним и проч. : с 263 политипажами и 2 табл. / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 3-е изд., совершенно переделанное. – Москва : Изд. А.А. Карцева ; Типо-литогр. Г.И. Простакова, 1904. – [4], 688 с. – Дополнение изд. под загл.: "Новые аквариумные рыбы и растения". – Библиогр.: с. 673-677. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации и Большая почетная медаль Парижского общества акклиматизации)
151397
  Золотницкий Н.Ф. Аквариум любителя : Подробное описание водяных животных и растений для аквариумоа, устройства аквариума, ухода за ним и проч. : с 327политипажами и 1 табл. в красках / [соч.] П.Ф. Золотницкого. – 4-е изд., значит. дополн. – Москва : Изд. А.А. Карцева ; Тип. п./ф. "Печатное исскуство", 1916. – [2], XII, 764 с. : ил. – Библиогр.: с. 737-750. – (Золотая медаль Императорского Русского общества акклиматизации, Большая золотая медаль Киевского Общества любителей природы и Большая почетная медаль Парижского общества акклиматизации)
151398
  Никитин В.Н. Аквариум Севастопольской биологической станции / В.Н. Никитин; Рис. В.К. Попова; АН СССР. – Ленинград : Изд. АН СССР, 1931. – 38с.
151399
  Нисченков А.Н. Аквариум, его устройство и уход за ним / сост. А.Н. Нисченков. – Санкт-Петербург : Изд. Колесова и Михина ; [Типо и литогр. К. Сорванова и комп.], 1872. – [2], 49 с.


  На обл.. фам. 1875 г.
151400
  Вагнер К.К. Аквариум, устройство аквариума, его население и уход за ним : Подробное описание рыб, водяных животных, насекомых и растений и размножающихся в комнатных аквариумах : в 3 ч. : со множеством чертежей и рис. в тексте / сост. К.К. Вагнер, преп. естеств. истории. – Москва : Типо-лит. К.Ф. Александрова, 1898. – 218, IV с. : ил.
151401
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – М., 1965. – 320с.
151402
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – Москва : Московский университет, 1968. – 400 с.
151403
  Ильин М.Н. Аквариумное рыбоводство / М.Н. Ильин. – М., 1977. – 400 с.
151404
  Жданов С В. Аквариумные растения : справочник / С В. Жданов, . – Москва : Лесная промышленность, 1981. – 312 с.
151405
  Жданов В.С. Аквариумные растения / В.С. Жданов. – М., 1987. – 293с.
151406
  Фогель З. Аквариумные рыбы / З. Фогель. – Прага, 1963. – 207с.
151407
  Иннес У. Аквариумные рыбы / У. Иннес. – М., 1974. – 151с.
151408
  Полонский А.С. Аквариумные рыбы / А.С. Полонский. – Калининград, 1974. – 151с.
151409
   Аквариумы и террариумы как средство и зимой, в городе, оставаться в общении с природой : Молодым жителям Риги посвящает Рыбный дядушка. – Рига : [Тип. Г. Лаакман, Юрьев], 1905. – 8 с. : ил. – В конце текста: Рыбной дядушка [псевд.]
151410
   Аквариус : астрологический альманах. – Ленинград : Ленинградский астрологический центр
№ 1. – 1991. – 66 с.
151411
  Шереметьєв І.І. Акваріумні риби / І.І. Шереметьєв. – К., 1988. – 219с.
151412
   Акватория и берега Севастополя: экосистемные процессы и услуги обществу. – Севастополь : Аква-Вита, 1999. – 290 с. – Библиогр.: с. 261-279. – ISBN 966-95316-3-2
151413
  Дьомін М.М. Акваторії Києва: втрати, здобутки та шляхи відродження / М.М. Дьомін, О.О. Михайлик // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 75. – С. 154-162. – ISSN 2076-815X
151414
  Топорков В.Г. Акваторії, як засіб підвищення естетичних якостей медіафасадів / В.Г. Топорков, Т.Ю. Безуглий // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 173-176 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
151415
  Нарушевич В.В. Акваторія : поезії / В.В. Нарушевич. – Одеса, 1983. – 79 с.
151416
  Палеха Ю.М. Акваторія у планувальній структурі міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 326-329. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
151417
  Матросова Наталья Акведуки, шагнувшие сквозь века // Исторический журнал : научно-популярный журнал. – Москва, 2008. – № 11. – С. 34-49. – ISSN 1812-867Х
151418
  Стамп Э. Аквинат = Aquinas / Элеонор Стамп ; пер. с англ. Г.В. Вдовиной ; науч. ред. К.В. Карпов ; [Рос. акад. наук, Ин-т философии, О-во христиан. философов]. – Москва : Языки славянской культуры, 2013. – 350, [2] с. – Парал. тит. л. англ. - Указ. имен: с. 351. – Библиогр.: с. 330-350 и в подстроч. примеч. – (Философская теология : cовременность и ретроспектива / редкол.: В.К. Шохин, А.Р. Фокин, Свящ. Владимир Шмалий [и др.]). – ISBN 978-5-9551-0662-5
151419
  Никитин П.А. Аквитанская семенная флора лагерного сада (Томск) / П.А. Никитин; Ред. Хахлов В.А. – Томск : Томский университет, 1965. – 119с.
151420
  Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (2), ніколу (2), цинку та купруму (2) : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 22 назв
151421
  Прокопчук Н.М. Аквоамінофосфати кобальту (ІІ), ніколу (ІІ), цинку та купруму (ІІ) : Дис. ... канд. хім. наук : спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Прокопчук Н.М. ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – 220 л. + Додатки : л.175-220. – Бібліогр. : л.150-174
151422
  Султанов К. Акдарья : роман / Караматдин Султанов; пер. с каракалп. Л.Бать и К.Хакимовва. – Москва : Советский писатель, 1973. – 295 с.
151423
  Костенко А.А. Акдемик В.П. Шестопалов. Научные достижения и ученики / А.А. Костенко, С.А. Маслов, П.Н. Мележик // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 2 (84). – С. 139-149. – ISSN 0374-3896
151424
  Шульга Н.Ф. Акдемик Лев Давидович Ландау (К 100-летию со дня рождения) / Н.Ф. Шульга, В.Д. Ходусов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 808. – С. 89-91. – (Серія фізична ; Вип. 2/38/ ;Ядра, частинки, поля). – ISSN 0453-8048
151425
  Губарев В. Акдемик Михаил Кузьмин : взгляд в глубины Байкала // Наука и жизнь : ежемесячный научно-популярный журнал / Автономная некоммерческая организация "Редакция журнала "Наука и жизнь". – Москва, 2008. – № 6
151426
  Дробноход М. Акдемія наук вищої школи України у контексті проблем освітньої і наукової сфер держави // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2007. – Т. 10, Ч. 2. – С. 6-17.
151427
  Андрушенко В.М. Акетуальні проблеми формування продовольчої безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 10, жовтень. – С. 90-92
151428
  Поротов Г.Г. Акиках, ачичух, абабах / Г.Г. Поротов. – Владивосток, 1972. – 68с.
151429
  Басаргин И.У. Акимыч - таежный человек / И.У. Басаргин. – М., 1972. – 208с.
151430
  Басаргин И.У. Акимыч - таежный человек : повесть в новеллах, рассказы / И.У. Басаргин ; худож. А. Заплавный. – Новосибирск : Зап.-сиб. кн. изд-во, 1978. – 206 с. : ил.
151431
  Вадецький Б.О. Акин Терезі / Б.О. Вадецький. – Київ, 1956. – 362с.
151432
  Журтбай Т. Акинак : лит.-ист. исслед. / Турсын Журтбай. – Астана : Аударма баспасы, 2014. – 567, [1] с., [6] л. цв. ил. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-9965-18-402-4
151433
  Барсов Е.В. Акир Премудрый во вновь открытом сербском списке XVI в. / с предисл. Е.В. Барсова. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1887. – 7, [1], 11 с. – Отд. оттиск из: Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Моск. Ун-те. 1886, кн. 3 - Текст на старосл. яз.
151434
   Акир Премудрый, во вновь открытом сербском списке XVI в. / с предисл. Е.В. Барсова. – Москва : Изд. Изд. Имп. О-ва Ист. и Древностей Рос. при Моск. ун- те ; В унив. тип. (М. Каткова), 1887. – 7, [1], 11 с. – Отд. оттиск: Чтения в Императорском Обществе Истории и Древностей Российских при Моск. ун-те. 1886, кн. 3. - Текст на старосл. яз.
151435
   Акира Куросава. – М, 1977. – 287с.
151436
  Нестеренко Надежда Акира Куросава // Человек без границ : философия, психология, история, наука, искусство / Некоммерческое партнёрство"Культурный центр "Новый Акрополь". – Москва, 2009. – № 3. – С. 54-57. – ISSN 1818-2968


  Японський кінорежисер, продюсер і сценарист (1910-1998)
151437
  Шевченко А.І. Акіда в сунітській та шиїтській традиціях: теологічні розбіжності / А.І. Шевченко, С.В. Ісмагілов // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 154-159. – ISSN 1728-3671
151438
   Акіменко Віталій Володимирович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 6. – ISBN 978-966-439-754-1
151439
   Акіменко Віталій Володимирович (1965) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 10. – ISBN 978-966-933-054-3
151440
   Акімов Ігор Андрійович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 6. – ISBN 978-966-439-754-1
151441
   Акімов Ігор Андрійович (1937) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 10. – ISBN 978-966-933-054-3
151442
   Аккадский (вавилоно-ассирийский) язык : Хрестоматия с таблицами знаков. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
Вып. 1. – 1957. – 212 с.
151443
  Липин Л.А. Аккадский (ваилоно-ассирийский) язык. / Л.А. Липин. – Вып.2. – Л., 1957. – 216с.
151444
  Колосов Ю.Г. Аккайская мустьерская культура / Ю.Г. Колосов. – Киев, 1986. – 223с.
151445
  Карашевич І. Аккерман в межах військово-ленної системи Османської імперії // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : зб. наук. праць / Наук.-дослід. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток іст. та культури [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 21, ч. 2. – С. 361-364. – (Бібліотечка "Часи козацькі"). – ISSN 2078-0850
151446
  Арсаханов И.А. Аккинский диалект в системе чеченоингушского языка / Арсаханов И.А. – Грозный : Чечено-Ингуш. кн. изд-во, 1959. – 180 с.
151447
  Журавель П.А. Акклиматизаия кормовой лиманно-каспийской фауны в водохранилищах и озерах / П.А. Журавель. – Днепропетровск, 1974. – 124с.
151448
  Асхаев М.Г. Акклиматизация амурского сазана в водоемах бассейна Байкала. : Автореф... Канд.биол.наук: / Асхаев М.Г.; Иркутск.гос. ун-т. – Ирскутск, 1961. – 17л.
151449
  Яблоков А.С. Акклиматизация деревьев и кустарников методом отдаленной половой гибридизации / А.С. Яблоков. – Москва, 1953. – 40с.
151450
  Литус И.Е. Акклиматизация диких животных. / И.Е. Литус. – Киев, 1986. – 185с.
151451
  Лебедев Г.И. Акклиматизация древесных и кустарниковых пород / Г.И. Лебедев. – Москва, 1953. – 140 с.
151452
  Руковский Н.Н. Акклиматизация енота (Procyon lotor L.) в Азербайджанской ССР : Автореф... канд. биол.наук: / Руковский Н.Н.; МВО СССР. Москов. пушно-меховой ин-т. – Москва, 1951. – 14 с.
151453
  Житков Б.М. Акклиматизация животных и ее хозяйственное значение / Б.М. Житков. – Москва-Л., 1934. – 112с.
151454
  Хлебович В.В. Акклиматизация животных организмов / В.В. Хлебович. – Л., 1981. – 136с.
151455
  Слесь И.С. Акклиматизация и биологические особенности антилопы канная в условиях Аскания-Нова. : Автореф... Канд.биол.наук: / Слесь И.С.; АН УССР.Ин-т зоологии, 1955. – 18л.
151456
  Строганов Н.С. Акклиматизация и выращивание осетровых рыб в прудах / Н.С. Строганов. – Москва, 1968. – 378с.
151457
  Лобанов Н.В. Акклиматизация и гибридизация быковых в зоопарке "Аскания-Нова". : Автореф... канд.биол.наук: 097 / Лобанов Н.В.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1968. – 19л.
151458
  Треус В.Д. Акклиматизация и гибридизация животных в Аскании-Нова / В.Д. Треус. – К., 1968. – 316с.
151459
  Лавров Н.П. Акклиматизация и реакклиматизация пушных зверей в СССР. / Н.П. Лавров. – М., 1946. – 220с.
151460
  Барбашова З.И. Акклиматизация к гипоксии и ее физиологические механизмы / З.И. Барбашова; З.И. Барбашов ; АН СССР, Ин-т эволюционной физиологоо им. И.М. Сеченова. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1960. – 216 с. – Библиогр.: с. 180-215
151461
  Волгин М.В. Акклиматизация леща в озере Убинском Новосибирской области : Автореф... канд. биол.наук: / Волгин М.В.; Объедин. совет по биол. и мед. наукам при Томском гос. ун-те им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
151462
  Воронов Г.А. Акклиматизация млекопитающих на Сахалине и Курильских островах / Г.А. Воронов. – Москва : Наука, 1982. – 134с.
151463
  Покровский В.С. Акклиматизация ондатры (Ondatra Zibethica Z. - 1766 г.) в дельте р.Аму-Дарьи : Автореф... кандид. биологич.наук: / Покровский В.С.; Горьковский гос. университет. МВО СССР. – Горький, 1951. – 15 с.
151464
  Приходько В.А. Акклиматизация рипуса (Coregonus albula inf. sp. ladogensis) в прудах Украины : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Приходько В.А. ; МВО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 14 с.
151465
  Приходько В.А. Акклиматизация рипуса в прудах Украины : Дис... канд.биолог.наук: / Приходько В.А.; КГУ. – Киев, 1955. – 172л. – Бібліогр.:л.165-172
151466
   Акклиматизация рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. – Москва : Наука, 1968. – 272 с.
151467
  Собенин А.П. Акклиматизация рыб и ее влияние на изменение гельминтологического статуса некоторых водоемов Челябинской области : Автореф... канд. биол.наук: 03.107 / Собенин А.П.; Мин-во с.-х. СССР. Всесоюз. академия с.-х. наук. Всесоюзн. ин-т гельминтологии. – М., 1972. – 16л.
151468
  Мельник С.Д. Акклиматизация субтропических и южных растений в г.Львове : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Мельник С.Д. ; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1957. – 21 с.
151469
  Мельник С.Д. Акклиматизация субтропических и южных растений в г.Львове : Дис... канд. биол.наук: / Мельник С.Д.; Львовский пед.ин-т. – Львов, 1957. – 283л. – Бібліогр.:л.254-264
151470
  Феоктистов М.И. Акклиматизация судака в новосибирском водохранилище. : Автореф... канд. биол.наук: 03.097 / Феоктистов М.И.; Совет по биол. наукам. Томский гос. ун-т. – Томск, 1970. – 24л.
151471
  Данишевский Г.М. Акклиматизация человека на Севере / Г.М. Данишевский. – М, 1955. – 358с.
151472
  Сердюченко В.И. Аккомодационная эзотропия : клиника, диагностика, лечение / В.И. Сердюченко, Н.М. Дегтярева ; ГУ "Ин-т глазных болезней и тканевой терапии им. В.П. Филатова НАМН Украины". – Одесса : Астропринт, 2018. – 655, [3] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 53-56. – ISBN 978-966-927-397-0
151473
  Динабургский В.Д. Аккорд / В.Д. Динабургский. – Тула, 1979. – 119с.
151474
  Мезько Н. Аккорд любви / Н. Мезько. – Пг.-К., 1920. – 31с.
151475
  Гандрабура В.С. Аккордно-премиальная оплата труда в колхозах : Автореф... канд. эконом.наук: 08.594 / Гандрабура В.С.; Одесский с.-х. ин-т. – Одесса, 1970. – 20л.
151476
   Аккордно-премиальная система оплаты труда в совхозах. – Москва : Россельхозиздат, 1966. – 108 с.
151477
   Аккорды. – Москва : Художественная литература, 1977. – 270 с.
151478
  Куринский В.А. Аккорды : стихи и афоризмы / Валерий Куринский. – Киев ; Москва : Комби ЛТД, 2003. – 416 с. – (ПостПсихология). – ISBN 966-8214-03-X
151479
  Задорожняя Е. Аккорды : поэзия / Елена Задорожняя;. – Черкассы : Изд. Чабаненко Ю.А., 2004. – 102 с. – ISBN 966-8702-10-7
151480
  Шумов М.И. Аккорды тревог / М.И. Шумов. – Минск, 1984. – 287с.
151481
  Санкин Л. Аккредитация вуза в контексте управления качеством образования / Л. Санкин // Высшее образование сегодня : Реформы. Нововведения. Опыт / ВАК России. – Москва, 2006. – № 3. – С. 9-16. – ISSN 1726-667Х


  С.-Петербургский гуманитарный ун-т профсоюзов
151482
   Аккредитивы. Документарное инкассо. Банковские гарантии: больше надежности в международном бизнесе. – 5-е перераб. изд. – Цюрих, 1989. – 145 с.
151483
  Авравома В. Аккумулема - базовая единица лингвокультурологии // Русский язык за рубежом : учебно-методический иллюстрированный журнал / Мин. обр. и науки РФ; МАПРЯЛ; Гос.ин-т русс. языка им. А.С.Пушкина. – Москва, 2007. – № 6 (205) : 11 конгресс Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. – С. 52-55. – ISSN 0131-615X
151484
  Ракитин О.И. Аккумулирование теплоты с помощью адсорбционных тепловых насосов : Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.14.04 / Ракитин О.И.; НАНУ, Ин-т технич. теплофизики. – Киев, 1997. – 19с.
151485
  Пауэр В. Аккумулирование энергии / В. Пауэр. – Москва-Ленингад, 1930. – 232 с.
151486
   Аккумулирование энергии и пути повышения эффективности работы электростанций и экономии энергии : материалы Всесоюзного научно-технического совещания. Москва, октябрь 1985 г. – Москва : ЭНИН
Ч. 1 : Аккумулирование энергии в электроэнергетике. – 1986. – 190 с.
151487
   Аккумулирование энергии и пути повышения эффективности работы электростанций и экономии энергии : материалы Всесоюзного научно-технического совещания. Москва, октябрь 1985 г. – Москва : ЭНИН
Ч. 2 : Аккумулирующие энергоустановки, тепловые процессы и тепло аккумулирующие материалы. – 1986. – 195 с.
151488
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии / К. Зоммер. – Учебное пособеи. – Москва : Мир, 1977. – 294 с.
151489
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии / К. Зоммер. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1984. – 295 с.
151490
  Зоммер К. Аккумулятор знаний по химии / К. Зоммер. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1985. – 295 с.
151491
  Вайнел Дж.В. Аккумуляторные батареи / Дж.В. Вайнел. – Москва, 1947. – 459 с.
151492
  Вайнел Дж. Аккумуляторные батареи / Дж. Вайнел. – Изд. 4-е. – Москва-Ленинград, 1960. – 480 с.
151493
  Васильев А.А. Аккумуляторные батареи в энергосистемах / Васильев А.А. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1950. – 168 с. – Библиогр.: с. 168 (13 назв.)
151494
  Куликов И.Г. Аккумуляторы / И.Г. Куликов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1961. – 151 с.
151495
   Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые и никель-железные : ГОСТ 9240-71 и ГОСТ 9241-71. – Изд. официальное. – Москва : Госкомитет стандартов Совета Министров СССР, 1977. – 46 с.
151496
   Аккумуляторы и батареи аккумуляторные щелочные никель-кадмиевые и никель-железные с ламельными электродами в стальных сосудах : Технические условия. ГОСТ 9240-79(СТ СЭВ 1105-78), ГОСТ 9241-79. – Изд. официальное. – Москва : Гос. ком-т СССР по стандартам, 1980. – 40 с.
151497
  Коровин П.Н. Аккумуляторы, их устройство и обслуживание / П.Н. Коровин. – Москва, 1938. – 111 с.
151498
   Аккумуляторы.. – М, 1961. – 180с.
151499
  Краюшкин В.А. Аккумуляция нефти и природного газа на континентальном склоне Северной Америки / В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 4. – С. 22-43 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0367-4290
151500
  Мусаелян Л.А. Аккумуляция содержания как закономерность развития материи. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Мусаелян Л.А.; МВ и ССО РСФСР.Уральский гос.ун-т. – Свердловск, 1980. – 16л.
151501
  Скулачев В.П. Аккумуляция энергии в клетке / В.П. Скулачев; Северин С.Е. – Москва, 1969. – 440с.
151502
  Петрикевич С.Б. Аккумуляция, распределение и превращение ароматического углеводорода 3,4-бензпирена в микробных клетках : Автореф... кандидата биол.наук: / Петрикевич С.Б.; Ин-т микробиологии АН СССР. – М., 1965. – 20л.
151503
  Колпакчи А.А. Акликирование калогенбензолов на катализаторах фриделя-крафтсагуставсона и некоторые сопутствующие реакции : Автореф... канд. хим.наук: 343 / Колпакчи А.А.; Днепропетр. хим. тех. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 15л.
151504
   Аклиматизация переис в Каспийском море. – М, 1952. – с.
151505
   Акліматизація й інтродукція нових рослин. – Київ : Наукова думка, 1965. – 224с.
151506
  Шайтан І.М. Акліматизація рослин в СРСР / І.М. Шайтан. – Київ, 1959. – 176 с.
151507
  Сокур І.Т. Акліматізація і розведення хутрових звірів на Україні. / І.Т. Сокур. – К., 1953. – 79с.
151508
  Карабаев Х. Акмарал / Х. Карабаев. – М., 1978. – 238с.
151509
  Хамматов Яныбай Акмат-ток-ман : роман / Хамматов Яныбай. – Москва, 1973. – 416 с.
151510
  Іваній І.В. Акме-культурологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Іваній Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 61 назва
151511
  Левицька О.І. Акме-мотивація до успішності у професійному навчанні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 181-183
151512
  Ткаченко О.А. Акме-орієнтація життєвого самовизначення особистості в умовах суспільної кризи // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 143-145
151513
  Оганезова-Григоренко Акме та критерії оцінки його досягнення автопоезною системою "актор мюзиклу" // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 291-303. – ISSN 2310-0583
151514
  Гусева Н.Д. Акмеологическая деятельность преподавателя высшей школы : научно-методическое издание / Н.Д. Гусева; Мин-во образования РФ; Исследов. центр проблем качества подготовки специалистов; Академия акмеологич. наук и др.; науч. ред.: Н.В. Кузьмина-Гаршина, Л.Е. Варфоломеева, В.Н. Скворцов. – Санкт-Петербург; Москва : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 274с. – ISBN 5-7563-0241-7
151515
  Башанаева Г.Г. Акмеологическая теория саногенного мышления субъектов семейных отношений // Научное обозрение. Серия 2 : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва, 2013. – С. 73-79. – (Гуманитарные науки ; № 1/2). – ISSN 2076-4685
151516
  Шевченко Р.П. Акмеологический подход в анализе нарушений адаптационного потенциала студентов специальности морского и речного транспорта // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 133-142. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2707-0409
151517
  Овсянникова О.Н. Акмеологический подход в развитии креативности студентов в процессе обучения иностранному языку // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. образов. "Московский пед. гос. ун-т". – Москва, 2014. – № 2, ч. 1. – С. 107-112. – ISSN 2073-9613
151518
  Арутюнян Н.К. Акмеологический подход к профессиональной деятельности современного педагога // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Кіровоградська льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2018. – C. 185-189. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2522-1477
151519
   Акмеология : учебник. – 2-е изд., перераб. – Москва : РАГС, 2006. – 424 с. – (Учебники Российской академии государственной службі при Президенте Российской Федерации / Научно-редакц. совет: Медведев Д.А. (председ.) и др.). – ISBN 5-7729-0202-4
151520
  Шмелева Е.А. Акмеология в профессиональной подготовке учителя к педагогическим инновациям // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 37-39. – ISSN 1726-667Х
151521
  Анисимов О.С. Акмеология мышления / Анисимов О.С. – Москва : [б. и.], 1997. – 534 с. – (Энциклопедия управленческих знаний). – ISBN 5-88075-028-0
151522
   Акмеология чтения: идеи и решения : Мат-лы научно-практ. семинара 21 апреля 1999 г. – Санкт-Петербург, 1999. – 44 с. – ISBN 5-7719-0048-6
151523
  Аннєнкова І.П. Акмеологічна культура як інваріанта професіоналізму фахівця соціономічного профілю / І.П. Аннєнкова, В.М. Гладкова // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 14-25. – ISSN 2227-2747
151524
  Батечко Н. Акмеологічна модель підготовки викладача вищої школи в умовах магістратури // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 60-68. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
151525
  Кубанов Р.А. Акмеологічна основа підготовки конкурентоспроможних фахівців економічних спеціальностей // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: В.Ю. Сторіжко, Ф.М. Лиман, І.О. Мороз [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 3 (13). – С. 83-87. – ISSN 2413-1571
151526
  Антонов В.М. Акмеологічна педагогіка, акме-менеджмент якісної освіти: кіберакмеологічна концепція = Innovation acmeology pedagogy: cyberacmeology aspect management of quality education : монографія / В.М. Антонов, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського" ; Укр. Акад. Акмеології. – Одеса : Купрієнко СВ, 2018. – 295 с. : іл., табл. – Вступ та висновки парал. укр., англ. – Бібліогр.: с. 176-179. – ISBN 978-617-7414-21-5
151527
  Білоус С.Ю. Акмеологічна складова педагогічної системи "Школа - Мала академія наук" // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 21-26. – (Педагогічні науки ; № 3)
151528
  Сазоненко Г. Акмеологічна школа: авторська система // Директор школи, ліцею, гімназії : всеукраїнський науково-практичний журнал : фахове видання з педагогічних та психологічних наук / Міністерство освіти і науки України; АПНУ; Нац. пед. ун. ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – № 6. – С. 41-47
151529
  Богославець Л.П. Акмеологічний аспект модульного середовища університету // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 20-23. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
151530
  Заїкіна В.В. Акмеологічний підхід до навчання менеджерів при викладанні математичних дисциплін у ВНЗ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 2 (58). – C. 300-307. – ISSN 2078-9165


  Акмеологія досліджує процеси розвитку особистості з її просуванням до вершин зрілості. Викладач-акмеолог повинен допомогти розробити студенту траєкторію особистісно-професійного розвитку з урахуванням його типу інформаційного метаболізму. Обговорюється ...
151531
  Васьков Ю.В. Акмеологічний підхід до організації фізичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів в аспекті особистісно орієнтованого навчання // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 3-9 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1818-9172
151532
  Муризіна О.Ю. Акмеологічний підхід до формування професійної успішності в сімейних лікарів на різних етапах денної форми безперервного навчання // Медичні перспективи : науковий журнал / ДЗ "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; редкол.: Т.О. Перцева, В.Й. Мамчук, Е.М. Білецька [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2018. – Т. 23, № 1, ч. 2. – С. 80-83. – ISSN 2307-0404
151533
  Калениченко К.М. Акмеологічний підхід у навчанні дорослих як основі розвитку професійно важливих особистісних якостей кадрового резерву освітньої організації // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 53-55
151534
  Пашко Л.А. Акмеологічний сервіс - складова системи безперервної освіти керівних кадрів // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 177-178
151535
  Булига І. Акмеологічні аспекти становлення зрілої особистості // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 207-211. – ISSN 2312-1246
151536
  Стефанчук М. Акмеологічні засади організації діяльності прокуратури щодо реалізації функції представництва інтересів // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 140-150. – ISSN 1026-9932
151537
  Погрібна В.Л. Акмеологічні механізми адаптації першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі / В.Л. Погрібна, О.В. Волянська // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 225-233. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
151538
  Дідик Н. Акмеологічні моделі професійної підготовки соціального педагога і соціального працівника // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 71-74


  Розглядаються акмеологічні моделі, що рекомендовано застосовувати у професійній підготовці соціального педагога і соціального працівника. Проаналізовано зміст і характеристики акмеологічної позиції студента. Розкрито особливості застосування ...
151539
  Пальчевський С.С. Акмеологічні підходи до формування особистості учня на уроках зарубіжної літератури // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2008. – № 11. – С. 17-18. – Бібліогр. в кінці ст.
151540
  Якобчук Г. Акмеологічно-концептуальна модель продуктивної діяльності вчителів початкових класів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 98-102. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті досліджуються акмеологічні особливості продуктивних учителів початкових класів. В ході дослідження автор використовує акмеологічну концептуальну модель продуктивної діяльності вчителів початкових класів з метою подолання негативних протиріч. ...
151541
  Пальчевський С.С. Акмеологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / С.С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2008. – 398с. – ISBN 978-966-351-161-0
151542
  Антонов В.М. Акмеологія здоров"я в Україні : монографія / В.М. Антонов, Є.А. Кульгінський, Ю.В. Антонова-Рафі ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, ПВНЗ "Київ. мед. ун-т". – Київ : СТ-Друк, 2018. – 388, [2] с. : іл., табл. – Без тит. арк. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7414-00-0
151543
  Коваль П.М. Акмеологія педагогічної майстерності у працях академіка І.А. Зязюна // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 26-30. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
151544
   Акмеологія шкільної освіти : наук.-метод. посібник / [Г.С. Сазоненко, І.П. Маноха, І.Д. Бех та ін. ; за заг. ред. Г.С. Сазоненко]. – Київ : Український гуманітарний ліцей Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2010. – 559, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у вступ. сл.: с. 6-8. – Бібліогр.: c. 544-559. – ISBN 978-966-2044-44-7
151545
  Антонов В.М. Акмеологія щастя в Україні : кіберакмеологічний аспект : монографія / В.М. Антонов ; Нац. Техн. Ун-т України "КПІ ім. Ігоря Сікорського", Укр. Акад. Акмеології. – Київ : Agrar MG, 2018. – 135, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 73-91. – ISBN 978-617-646-376-4
151546
  Плахотнік О.В. Акмеологія як нова якість освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 187-192


  Науковий інтерес до акмеології не слабшає. І акмеологія як принципово нова наука, джерела якої знаходяться в педагогіці і психології, і проблема підвищення якості освіти зараз активно досліджуються. Акмеологія - наука, що виникла на стику природничих, ...
151547
  Богосвятська А.-М. Акмеологія: вищий ступінь індивідуального розвитку // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукр. наук.-метод. журнал / Івано-Франків. обл. пед. ін-т післядиплом. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 3 : Сучасні технології навчання. – С. 14-19
151548
  Сидоренко В. Акмепрофесіогенез педагога нової української школи в суспільстві знань // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 38-43. – ISSN 2226-3012
151549
   Акмэ : Первый сборник Тифлисского цеха поэтов. – Тифлис : Тип. "Слово", 1919. – 64 с. – Экз. деф. без обл.


  В сборнике приняли участие А. Антоновская, Р. Асильянц, Г. Баммель, Н. Бел-конь-Любомирской, В. Зота, О. Камаева, С. Городецкий, С. Меликова, К. Образцов, В. Пруссак, С. Рафалович. Тифлисский цех поэтов был основан Сергеем Городецким в 1918 году. ...
151550
  Шинкаренко Т. Аколада, уклін, поцілунки, або деякі елементи культури спілкування // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 78-80.
151551
  Дзюба Т. Акомодація до часу / Т. Дзюба. – Київ : Ярославів вал, 2000. – 48с. – ISBN 5-308-01750-6
151552
  Слободян О. Акомодація як інструмент функціонального зсуву (до проблем російсько-українських діялектних впливів) // Мова та історія : періодичний збірник наукових праць / ред. Б. Бабич. – Київ, 1995. – Вип. 7. – С. 9-11
151553
  Омельченко В.А. Аконфліктність і аконфліктна драматургія в художній культурі ХХ століття європейської традиції ( на прикладі розвитку музичного мичтецтва) : Автореф... канд. мистецвтвозн.наук: 17.00.01 / Омельченко В. А.; М-во культ. і мист. Укр., Хар. держ. академ. культ. – Х., 1998. – 16л.
151554
  Саркисян Г.А. Акоп Акопян / Г.А. Саркисян. – Ереван, 1956. – 106с.
151555
  Ерлашова С.М. Акоп Акопян. Живопись / С.М. Ерлашова. – Москва, 1983. – 120с.
151556
  Акопян А. Акоп Акопян. Народный художник Армянской ССР : каталог выставки / Акопян А. – Москва : Совецкий художник, 1979. – 25 с.
151557
  Дрампян Р.Г. Акоп Карапетович Коджоян / Р.Г. Дрампян. – М., 1960. – 75с.
151558
  Эйнатян Д.А. Акоп Крымеци - армянский космограф XIV-XV веков / Д.А. Эйнатян. – Москва : Наука, 1991. – 104 с.
151559
  Салахян А.И. Акоп Паронян. / А.И. Салахян. – М., 1950. – 205-207с.
151560
  Короткий В. Акопов Михайло Арутюнович // Енциклопедія Сучасної України / [НАН України, Наук. т-во ім. Шевченка, Ін-т енцикл. дослідж. НАН України ; редкол.: Дзюба І.М. та ін.]. – Київ : Координац. бюро Енцикл. Сучас. України НАН України, 2001. – Т. 1 : А. – С. 303. – ISBN 966-02-2074-X ; 966-02-2075-8 (Т.1)
151561
   Акопов Михайло Арутюнович (1919-1988) // Професори Київського університету : короткий біогр. довідник : [містить 2046 біогр. ст., присвяч. проф. ун-ту] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.В. Губерський (голова), О.К. Закусило, В.А. Бугров та ін. ; передм. Л.В. Губерського ; наук. ред. Ю.В. Латиш]. – Київ : Київський університет, 2019. – С. 10. – ISBN 978-966-933-054-3
151562
  Петренко В.М. Акорд / В.М. Петренко. – Київ, 1979. – 142 с.
151563
  Klym Акордеон : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2015. – № 1. – С. 61-116
151564
  Жулинський М.Г. Акордеон : майже роман : пам"яті Івана Драча / Микола Жулинський. – Київ : Український пріоритет, 2018. – 87, [1] с. : іл. – На тит. арк. екслібрис Володимира Сергійчука. – ISBN 978-617-7398-91-1
151565
  Боба-Дига Акордеон : вірші // Київ : журнал письменників України / Нац. Спілка письменників України ; Т-во з обмеженою відповідальністю "Журнал "Київ" ; голов. ред. Т. Зарівна ; редкол.: В. Герасим"юк, В. Голобородько, С. Грабар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8. – С. 57-58. – ISSN 0208-0710


  Варшавський часопис "Поезія сьогодні" в гостях у журналу "Київ".
151566
  Цибульський П.Д. Акордеон з Клінгенталя : оповідання / П.Д. Цибульський. – Ужгород : Карпати, 1971. – 151 с.
151567
  Неприцький-Грановський О.І. Акорди : ліpична поема / Ол. Неприцький-Грановський. – Київ : [Життя й Мистецтво ; Дpук. Акц[іонеp.] Т-ва "П. Баpський"], 1914. – 32 с. – (Видавництво "Життя й Мистецтво")
151568
  Хоросницька М.В. Акорди : поезії / М.В. Хоросницька. – Львів : Каменяр, 1978. – 120 с.
151569
   Акорди : Антологія української лірики від смерті Шевченка. – Репринт. вид. з дод. – Київ : Веселка, 2005. – 350с. – ISBN 966-01-0369-7
151570
   Акорди життя : поет. збірка. – Харків : Прапор, 1973. – 239 с.
151571
  Диченко І. Акорди кольору та ритму // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 18-19. – ISSN 0130-1799


  Художник Ольга Кравченко
151572
  Вольвач П. Акорди околиць // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 2-10. – ISSN 0131-2561
151573
  Мацяк О. Акорди як різновид фоагментарної прози Ольги Кобилянської // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – Вип. 67. – С. 76-81
151574
  Попов В. Акосмічний бунт античного гнозису та проблеми сучасної західної ідентичності // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 116-119. – ISSN 1728-9343
151575
  Воротников Ю.Л. Акратичские и энкратические дискурсы в современном русском языке // Вопросы филологии : научный журнал / Ин-т иностранных языков ; Российская акад. лингвистических наук ; Ин-т языкознания РАН. – Москва, 2011. – № 3 (39). – С. 6-9. – ISSN 1562-1391
151576
   Акредаційна комісія доручила провести перевірку 45 ВНЗ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 20 квітня (№ 16). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  За результатами обговорення Акредитаційна комісія України звернулася до МОН з пропозицією взяти під контроль процес припинення діяльності вищих навчальних закладів (за рішеннями засновників чи за об’єктивними обставинами) через неможливість надавати ...
151577
  Чуканова С. Акредитаційні стандарти Американської бібліотечної асоціації для магістерських програм із бібліотекознавства та інформології у вишах США : (огляд) / Світлана Чуканова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 30-33. – ISSN 1029-7200


  Стаття знайомить з акредитаційними стандартами, розробленими Американською бібліотечною асоціацією щодо реформування вищої бібліотечної освіти у Сполучених Штатах Америки. Ключові слова: вища бібліотечна освіта США, Американська бібліотечна асоціація, ...
151578
   Акредитація в умовах війни // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – № 11/12. – С. 5
151579
  Вощевська О.В. Акредитація вищих навчальних закладів США // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 55-59. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розкриваються питання функціонування системи вищої освіти США, розглядаються характерні риси, що суттєво відрізняють американську модель системи вищої освіти від інших країн. Автор овлення акредитаційних органів в США. Розглянуто процедуру та ...
151580
  Крижанівський Є.І. Акредитація вищих навчальних закладів: проблеми і шляхи їх вирішення / Є.І. Крижанівський, Ф.В. Козак, Б.В. Сверида. // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 46 : Болонський процес в Україні (ч. 2). – С. 146-150. – ISSN 1818-5797
151581
  Панич О. Акредитація вищих навчальних закладів: цінність американських традицій для освітніх реформ в Україні // Будуємо нову Україну : зб. конф., 26-27 листоп. 2014 р., м. Київ / [редкол.: О. Дем"янчук та ін.]. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – C. 76-85. – ISBN 978-966-518-677-9


  Присвячена аналізу стратегій і практик акредитації вищих навчальних закладів і програм. Особливу увагу приділено незалежним акредитаційним агенціям США. Автор доводить, що створення таких інституцій було б корисним у ході реформування вищої освіти в ...
151582
  Лавриненко О. Акредитація закладів охорони здоров"я як адміністративна процедура / О. Лавриненко, Б. Ребриш // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 74-80
151583
  Ковтунець В. Акредитація заладу вищої освіти [США] // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 32. – ISBN 978-617-7288-01-4
151584
  Косарєв В.М. Акредитація і атестація вищих навчальних закладів як реалізація системи якості підготовки фахівців: міжнародний досвід // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 161-168. – ISBN 978-966-434-012-7
151585
  Сєбкова Х. Акредитація і забезпечення якості вищої освіти в Європі // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 77-84. – ISSN 1682-2366
151586
  Шовковська А.В. Акредитація лабораторій - шлях до підвищення рівня аналітичних робіт у сфері якості грунтів / А.В. Шовковська, М.Є. Лазебна // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 141-145 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0587-2596
151587
   Акредитація освітніх програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 22 квітня (№ 16/17). – С. 5. – ISSN 2219-5793
151588
   Акредитація освітніх програм // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 2 вересня (№ 35). – С. 4. – ISSN 2219-5793
151589
   Акредитація освітніх програм // Київський університет. Дайджест. – Київ : Київський університет, 2021. – Дод. до газ. Вересень (№ 7)


  Цьогоріч Університет провів 90 акредитацій. Проведення тренінгів із заповнення дипломів нового зразка дозволило мінімізувати неточності та пришвидшити видачу документів.
151590
  Опольська А.В. Акредитація освітніх програм зі спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями): виклики й перспективи / А.В. Опольська, О.Ф. Усик // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 13. – С. 167-190. – ISBN 978-617-7747-51-1. – ISSN 2415-3729
151591
  Ковтунець В. Акредитація освітньої програми [США] // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 31. – ISBN 978-617-7288-01-4
151592
  Губерська Н.Л. Акредитація освітньої програми як вид адміністративної процедури у сфері вищої освіти в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 90-96. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)


  Визначено зміст поняття "акредитація". Встановлено та проаналізовано основні стадії процедури акредитації освітньої програми. Надано їх загальнотеоретичну характеристику.
151593
   Акредитація програм


  Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей.
151594
   Акредитація програм // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 грудня (№ 49)


  Про визнання освітніх програм другого (магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей.
151595
   Акредитація програм PhD // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 24 лютого (№ 8)


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти опублікувало рекомендації щодо акредитації програм третього рівня вищої освіти. Документ, розміщений на сайті naga.gov.ua.
151596
   Акредитація програм із старими шифрами // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 10 лютого (№ 6)


  Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти у листі № 382 від 05.02.2020 р. роз"яснює механізм акредитації програм зі старими шифрами.
151597
  Галата С. Акредитація програм: "кравчучки" відміняються [НАЗЯВО] // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 8 липня (№ 26/27). – С. 5. – ISSN 2219-5793
151598
  Свіжевська С.А. Акредитація як іміджева стратегія підвищення якості вищої освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 110-115. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309


  Забезпечення високої конкурентоспроможності набуває статусу визначального чинника виживання вищого навчального закладу в сучасних умовах, коли бюджетне фінансування може бути розподілено не тільки між державними, а й приватними навчальними закладами, ...
151599
  Тезікова С. Акредитація як механізм вимірювання якості освіти: досвід університетів США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 85-86. – ISBN 978-966-2249-24-8
151600
  Семенюк В.І. Акредитація як механізм державного регулювання якості медичної допомоги в галузі охорони здоров"я : міжнародний досвід // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 94-100 : табл. – Бібліогр.: 15 назв
151601
  Андрусенко С.І. Акредитація. Організація та проведення у вищих навчальних закладах України : посібник при підготовці та проведенні процедури акредитації у вищих навч. закл. України / Андрусенко С.І., Домніч В.І. ; МОНУ ; Держ. акредитаційна комісія. – Київ : КУЕТТ, 2003. – 172 с. – ISBN 966-7737-25-х
151602
  Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 3. – С. 76-82. – ISSN 1605-2005
151603
  Озель Д. Акредитив у сучасній практиці господарювання : пошуки молодих науковців // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 4. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
151604
  Максименко О. Акредитив як платіжний інструмент та спосіб фінансування // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2010. – № 1 (75). – С. 6-8
151605
  Шпильовий В.А. Акредитивна форма розрахунків у практиці зовнішньоекономічної діяльності // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 50-55. – ISSN 2306-6792
151606
  Яременко М.І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яременко Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 142 л. – Додаток: л. 142. – Бібліогр.: л. 132-141
151607
  Яременко М.І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яременко Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
151608
   Акриламид : Совм. изд. Прогр. ООН по окружающей среде, Мждунар. орг. труда и ВОЗ. – Москва : Медицина, 1989. – 108 с.
151609
   Акриловые олигомеры. – Горький : ГГУ, 1989. – 73 с.
151610
   Акриловые олигомеры и материалы на их основе. – Москва : Химия, 1983. – 232 с.
151611
  Волкова Н.А. Акритархи кембрия западной части Русской платформы : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 128 / Волкова Н.А.; АН СССР. Геологич. ин-т. – М., 1971. – 26л.
151612
  Умнова Н.И. Акритархи ордовика и силура Московской синеклизы и Прибалтики / Н.И. Умнова. – Москва : Недра, 1975. – 167с.
151613
  Пашкявичене Л.Т. Акритархи пограничных отложений венда и кембрия запада Восточно-Европейской платформы : монография / Пашкявичене Л.Т. ; АН СССР, Палеонтол. ин-т, Науч. совет по пробл. "Пути и закономерности ист. развития живот. и растит. организмов". – Москва : Наука, 1980. – 75 с. – Библиогр.: с. 52-55
151614
  Кирьянов В.В. Акритархи силура Волыно-Подолии / В.В. Кирьянов; Отв. ред. Айзенверг Д.Е. – Киев : Наукова думка, 1978. – 116с.
151615
   Акробатика : Правила соревнований. – Москва ; Ленинград : Физкультура и спорт, 1948. – 30 с.
151616
   Акробатика : Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 32 с.
151617
  Кожевников С. Акробатика / С. Кожевников. – М, 1952. – 140с.
151618
   Акробатика : Программа для спортивных секций, коллективов физической культуры. – Москва : Физкультура и спорт, 1954. – 64 с.
151619
   Акробатика : учебник для ин-тов физ. культуры. – Москва : Физкультра и спорт, 1965. – 196 с.
151620
   Акробатика : Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1965. – 79 с.
151621
  Онищенко О.А. Акробатика / О.А. Онищенко. – К, 1966. – 90с.
151622
   Акробатика : Правила змагань : Затв. Ценрт. радою Союзу спортивних товариств і організацій СРСР 5/1 1965 р. Із змін. та дод., що набрали чинності з 1 січ. 1968 р. Пер. з рос. вид. – Киев : Здоров"я, 1968. – 84 с.
151623
  Нечаєв В.М. Акробатика / В.М. Нечаєв. – К., 1969. – 60с.
151624
   Акробатика : Правила соревнований. – Москва : Физкультура и спорт, 1971. – 77 с.
151625
   Акробатика : учебник для ин-тов физ. културы. – 2-е изд. – Москва : Физкультура и спорт, 1973. – 160 с.
151626
   Акробатика : Правила соревнований. – Москва : Физкультура испорт, 1974. – 71 с.
151627
  Игнашенко А.М. Акробатика в школе / А.М. Игнашенко. – М., 1964. – 199с.
151628
  Коркин В.П. Акробатика для спортсменов. / В.П. Коркин. – М., 1974. – 92с.
151629
  Игнашенко А.М. Акробатика. / А.М. Игнашенко. – М., 1951. – 160с.
151630
  Колтановский А.П. Акробатика. : Наглядное учебное пособие по классификационной программе / А.П. Колтановский. – Москва : Физкультура и спорт, 1952. – 124 с.
151631
  Иванов К.Н. Акробатика. / К.Н. Иванов. – Л., 1962. – 91с.
151632
  Игнашенко А.М. Акробатика. Уч. пособие для секций / А.М. Игнашенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1956. – 208с.
151633
  Жуков Ю.А. Акробатическая подготовка волейболистов / Ю.А. Жуков. – Москва, 1967. – 48с.
151634
  Соколов Е.Г. Акробатическая подготовка гимнастов. / Е.Г. Соколов. – М., 1968. – 144с.
151635
  Захарьин В.В. Акробатические прыжки / В.В. Захарьин. – Москва, 1956. – 95с.
151636
  Краснова Елена Акробаты мира флоры : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 4. – С. 8-16 : Фото
151637
  Бовсунівська Т. Акровірш як когнітивний зразок кмітливого версифікаційного кодівання // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 92-101. – ISBN 978-966-1516-14-3
151638
  Навальна М. Акроніми в мові сучасної української періодики // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 45-50. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
151639
  Михаловский К. Акрополь / К. Михаловский. – Варшава, 1983. – 20с.
151640
  Соколов Г.И. Акрополь в Афинах / Г.И. Соколов. – Москва, 1968. – 108 с.
151641
  Мережковский Д.С. Акрополь: Избр. лит.-критич. ст. / Д.С. Мережковский. – Москва : Книжная палата, 1991. – 351 с.
151642
  Гогешвили А.А. Акростих в "Слове о полку Игореве" / А.А. Гогешвили. – Москва, 1991. – 192с.
151643
  Шрайєр В. Акротірський шпигун / В. Шрайєр. – Київ, 1959. – 102с.
151644
  Гілевич Н.С. Акрыленая рэвалюцыяй / Н.С. Гілевич. – Мінськ, 1962. – 188с.
151645
  Гасан-Гусейнов Аксайская невеста / Гасан-Гусейнов; пер. с авар. И.Сачкова. – Москва : Советский писатель, 1991. – 379 с.
151646
  Головко Т. Аксакал української політики // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 28 квітня (№ 17). – С. 6


  Мустафа Джемілєв — політичний та громадський діяч СРСР і України кримськотатарського походження, один із провідників кримськотатарського національного руху, правозахисник, учасник дисидентського руху, політв"язень.
151647
   Аксаков Константин Сергеевич : [указатель литературы] / составитель О,М. Ерахторина // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал. – Москва, 2013. – № 49 : Вехи российской истории: указатель литературы, вып. 5 : Общественная мысль России XIX - начала XX вв. Представители консерватизма и традиционализма, ч. 1. – С. 16-30
151648
  Чванов М.А. Аксаковские места в Башкирии. / М.А. Чванов. – Уфа, 1976. – 72с.
151649
  Агабабян С.Б. Аксел Бакунц : автореф. дис. ... доктора филол. наук / Агабабян С.Б. ; Акад. наук Арм. ССР. – Ереван, 1963. – 82 с.
151650
  Ишханян Р.А. Аксел Бакунц. (Жизнь и вопросы творчества) : Автореф... канд. филолог.наук: / Ишханян Р.А.; АН АрмССР. Ин-тут литературы им. М.Абегяна. – Ереван, 1962. – 19л.
151651
  Богомолов Н.В. Акселерат и акселератка / Н.В. Богомолов. – Куйбышев, 1989. – 122с.
151652
  Радунская И.Л. Аксель Берг / И.Л. Радунская. – Москва : Издательство ЦК ВЛКСМ "Молодая гвардия", 1971. – 495 с.
151653
  Епифанова А.П. Аксель Иванович Берг / А.П. Епифанова. – Москва, 1965. – 92с.
151654
  Кукарцева М.А. Аксель Хоннет - социальный теоретик и социолог // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4 (360). – С. 38-45. – ISSN 0132-1625
151655
  Аксельрод М.М. Аксельрод М.М. Живопись. Графика : живопись, графика, театр : каталог выставки / Аксельрод М.М. ; предисл. Ю. Герчука. – Москва : Совецкий художник, 1972. – 27 с.
151656
  Худолий О.В. Аксеологический потенциал аддиктивной личности // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 89-95
151657
  Найденко В.И. Аксиально-симметричные периодические структуры и резонаторы / В.И. Найденко, Ф.Ф. Дубровка. – Киев, 1985. – 224 с.
151658
  Садовский В.Н. Аксиматический методв как проблема логики и методологики науки : Автореф... канд. филос.наук: / Садовский В.Н.; Ин-т филос. АН СССР, Сектор логики. – М., 1966. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
151659
  Яроцкая Г.С. Аксиогенез экономического сознания в русской лингвокультуре : монография / Г.С. Яроцкая ; [науч. ред. Л.А. Петрова] ; М-во образования и науки Украины, Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова. – Одесса : Одесский национальный университет, 2013. – 551, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 485-550. – ISBN 978-617-689-041-6
151660
  Коломоец Е.С. Аксиологическая инфляция семьи в концепциях З. Баумана и А. Менегетти: социально-философское и личностно-психологическое измерения // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 27-29
151661
  Стукалов А.В. Аксиологическая концепция права и морали Н.Н. Алексеева // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 20. – С. 34-36. – ISSN 1812-3805
151662
  Трушников Денис Юрьевич Аксиологическая модель воспитания в инженерном вузе : (статья вторая) // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 6. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
151663
  Мишина И.Д. Аксиологическая модель права в правовой компаративистике // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 53-56. – ISBN 978-966-171-322-1
151664
  Александрова В.Г. Аксиологическая направленность компетентностного подхода в гуманитарно-личностном образовательном пространстве / В.Г. Александрова, М.И. Шишова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 56-63. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
151665
  Зинатуллин З.З. Аксиологическая оценка учебного курса "Профессиональная этика" // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 76-78. – ISSN 1026-955X


  Раскрыты содержание и социальная ценность учебного курса "Профессиональная этика" для бакалавров.
151666
  Пономарев Ю.Ю. Аксиологическая функция философии: единство истины, добра и красоты : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Пономарев Ю.Ю.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 16л.
151667
  Пономарев Юрий Юрьевич Аксиологическая функция философии: единство истины, добра и красоты : Дис... канд. филос.наук: 09.00.01. / Пономарев Юрий Юрьевич; КГУ. – К, 1992. – 155л. – Бібліогр.:л.146-155
151668
  Лаптева Л.Е. Аксиологические аспекты изучения правовой культуры общества // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2009. – № 6 (287). – С. 63-64. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Л.С. Явич и современное состояние теории права. Материалы круглого стола.
151669
  Зорькин В. Аксиологические аспекты Конституции России // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 4 (65). – С. 4-7. – ISSN 1812-7126
151670
  Бургин М.С. Аксиологические аспекты научных теорий. / М.С. Бургин, В.И. Кузнецов. – Киев : Наукова думка, 1991. – 184с.
151671
  Петренко В.Ф. Аксиологические аспекты психологических теорий // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2012. – № 2 (март - апрель). – С. 5-19. – ISSN 0236-2007
151672
  Панасюк Олег Терентьевич Аксиологические аспекты трудового права : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Панасюк Олег Терентьевич; МО Украины, КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 116л. – Бібліогр.:л.109-116
151673
  Панасюк О.Т. Аксиологические аспекты трудового права : монография / О.Т. Панасюк. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2018. – 96, [2] с. : ил., табл. – Сер. осн. в 2016 р. - На тит. л. назв. сер. на укр. яз.: Серія "Сучасне трудове право". – Библиогр.: с. 84-88 и в подстроч. примеч. – (Серия "Современное трудовое право"). – ISBN 978-617-566-470-4


  У пр. № 1716696 дарчий напис: З повагою та найкращими побажаннями від автора. О. Панасюк
151674
  Кучерук О.А. Аксиологические ориентиры современной молодежи // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 2 (64). – С. 70-75. – (Серія: філософія). – ISSN 2310-2896


  Современный мир демонстрирует трансформационное преобразование всех социокультурных проявлений общественной жизни. Одной из ключевых проблем является ценностно-ориентирующая и смысловая направленность формирования молодежных аксиологических ориентиров. ...
151675
  Калинько М.В. Аксиологические основания бытия личности // Інтелект. Особистість. Цивілізація : Тематичний збірник наукових праць із соціально-філософських проблем / Донецький державний університет економіки і торгівлі ім .М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2003. – Вип.1, том 1. – С.26-33
151676
  Кочеткова Л.Н. Аксиологические основания инженерного образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный ун-т. – Москва, 2011. – № 12. – С. 70-75. – ISSN 1561-2465


  На основе результатов социологического исследования, проведенного в Московском государственном техническом университете радиотехники, электроники и автоматики, показана неконструктивность углубления профессиональной направленности образования за счет ...
151677
  Докучаев И.И. Аксиологические основания культурно-исторических типов / И.И. Докучаев, Ж.В. Веклич // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 3. – С. 4-11. – ISSN 2073-9702


  Історичні типи культури : креативний і традиційний
151678
  Михайлова В.Л. Аксиологические основы правового сознания // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (50). – С. 161-167
151679
  Квятковский Д.О. Аксиологические особенности гуманистических идеалов украинской молодежи // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 3. – С.235-241. – ISSN 1728-3671
151680
  Сабирова Д.Р. Аксиологические приоритеты содержания подготовки учителя иностранного языка в США / Д.Р. Сабирова, А.С. Акмаева // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 276-279. – (Серія : Педагогічні науки)
151681
  Бачур Б.С. Аксиологические проблемы соотношения права и человека в современном мире // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 11-13. – ISBN 978-966-927-199-0
151682
  Филошин Вячеслав Анатольевич Аксиологические функции языка в социальном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Филошин Вячеслав Анатольевич; КГУ. – К., 1990. – 15л.
151683
  Филюшкин Вячесла Анатольевич Аксиологические функции языка в социальном познании : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Филюшкин Вячесла Анатольевич; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – К., 1990. – 108л. – Бібліогр.:л.96-108
151684
  Ширманов И.А. Аксиологический анализ работы П.И. Новогородцева "Восстановление святынь" // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 23. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805


  В статье проводится анализ духовных и правовых ценностей, сформулированных в одной из последних работ выдающегося российского философа права Павла Ивановича Новгородцева. Значение его творчества выходит далеко за рамки русской философии и культуры ХХ ...
151685
  Дробышева Е.Э. Аксиологический анализ феномена массовой культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 93-98. – ISSN 2073-9702


  Данная работа посвящена аксиологическому анализу феномена массовой культуры в дискурсивном поле авторской теории о ценностных основаниях архитектоники культуры. В числе ряда других проблем, анализируется многообразие аксиосферы массовой культуры, ...
151686
  Савостьянова М.В. Аксиологический аналииз парадигмальной науки или о роли ценностей в науке : монография / М.В. Савостьянова. – Киев : Парапан, 2009. – 260 с. – ISBN 978-966-8210-78-5
151687
  Виллян У. Аксиологический аспект в исследованиях социалистической нравственности : Автореф... Канд. филос.наук: 09.00.05 / Виллян У.; МВ и ССО УССР.КГУ им.ТГ.Шевченко. – К, 1987. – 16л.
151688
  Виллян У. Аксиологический аспект в исследованиях социалистической нравственности (методологический анализ) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.05 / Виллян У.; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1987. – 168л. – Бібліогр.:л.150-168
151689
  Кожевников Ю.И. Аксиологический аспект научной деятельности и социальная ответственность ученого. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.01 / Кожевников Ю.И.; Сарат.гос.ун-т. – Саратов, 1974. – 16л.
151690
  Майборода В.В. Аксиологический аспект феномена любви // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 34-35
151691
  Яковлев С.В. Аксиологический критерий нормирования государственного образовательного стандарта // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2010. – № 4 (24). – С. 86-100. – ISSN 1812-9463
151692
  Фёдорова Л.А. Аксиологический подход к проблемам образования / Л.А. Фёдорова, Л.Ю. Коршикова // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 2 (65). – С. 153-164. – ISSN 1811-0916


  Целью статьи является анализ особенностей ценностных составляющих современного образования. На основе аксиологического подхода и рефлексивного анализа философии образования показано диалектиче-ское понимание образования как ценности и рассмотрены ...
151693
  Мозговая Е.Я. Аксиологический потенциал факультативных занятий по русскому языку как иностранному (на примере клуба любителей русского языка) // Русский язык, литература, культура в школе и вузе : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; КНУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 2012. – № 4 (46). – С. 35-36
151694
  Маргвелашвили Г.Т. Аксиологическое значение различия между экзистенциальным и категориальным в хайдеггеровском онтологическом учении. / Г.Т. Маргвелашвили. – Тбилиси, 1979. – 165с.
151695
  Мищенко В.И. Аксиологическое измерение деятельности: созидательность как явление миру духовного облика личности // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 137-148. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 59). – ISSN 2226-0994
151696
  Сухина И. Аксиологическое понимание инкультурации и культурной идентичности личности // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2012. – С. 39-46. – (Серія "Культурологія" ; вип. 9). – ISBN 978-966-2254-07-2
151697
  Филюшин В.А. Аксиологическое содержание естественного языка как философская проблема // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Лыбидь, 1990. – Вып. 74 : Материалистическая диалектика как методология познания
151698
  Выжлецов Г.П. Аксиология в системе философского знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 34-39. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 4). – ISSN 1560-1390
151699
  Выжлецов Г.П. Аксиология веры // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 72-75. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 3). – ISSN 1560-1390
151700
  Новичков В.Б. Аксиология дидактики / В.Б. Новичков, Е.Б. Титаренко // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 20-25. – ISSN 0869-561Х


  В статье анализируются основные положения концепции духовно–нравственного развития и воспитания личности гражданина России. Показаны достоинства и недостатки концепции.
151701
  Кирьякова А.В. Аксиология креативности в контексте современной парадигмы образования / А.В. Кирьякова, В.В. Мороз // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 2. – С. 60-64. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается креативность как аксиологический ресурс развития современного университетского образования. Обосновывается важность развития у студентов в процессе обучения таких основных навыков, как креативное, критическое мышление и решение проблем, ...
151702
  Костюрина Н.Ю. Аксиология современной молодежи: основные научные стратегии изучения // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАН Украины. – Москва, 2012. – Т. 14, вып. 3 (73/74). – С. 213-219. – ISSN 1606-951Х
151703
  Малгожата Уланэк Аксиология художественного пространства в ранней прозе Бориса Пастернака // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 305-311
151704
  Бальжик И.А. Аксиология церковного права // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 23-27.
151705
  Мирошников Ю.И. Аксиология: концепция эмотивизма / Ю.И. Мирошников; Российская академия наук; Уральское отделение; Ин-т философии и права; Каф-ра философии. – Екатеринбург : УрО РАН, 2007. – 164с. – ISBN 5-7691-1809-1
151706
  Таровський Є.С. Аксиологічний аспект права як ідеального об"єкта соціальної теорії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 84-86
151707
  Богданова О.В. Аксиома бытия в "Холодной осени" И.А. Бунина // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (15). – С. 8-16. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332


  Рассматривается мотивно-образная система рассказа И.А. Бунина «Холодная осень», осмысляется его композиционная структура, вычленяется ведущий контент идейной слагаемой. В статье показано, что суммарная общность мелких деталей и образно-поэтических ...
151708
  Кановей В.Г. Аксиома выбора и аксиома детерминированности. / В.Г. Кановей. – Москва : Наука, 1984. – 65 с.
151709
  Вознесенский А.А. Аксиома самоиска / А.А. Вознесенский. – Москва, 1990. – 561с. – ISBN 5-85-202-005-2
151710
  Павлов В.Т. Аксиоматизация научных знаний как проблема логики науки // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
151711
  Моисил Г.К. Аксиоматизация теории минимиозации комбиниторных автоматов / Г.К. Моисил. – Москва, 1963. – 26с.
151712
  Капхенгст Хайнц Аксиоматизируемые классы автоматов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Капхенгст Хайнц; Объедин. учен. совет ин-тов математики, кибернетики и Глав. астрон. обсерватории АН УССР. – К., 1964. – 8л.
151713
  Тютин Виталий Иванович Аксиоматика и ряды подгрупп n-арных групп : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Тютин Виталий Иванович; АН БССР, ин-т математики, Гомельское отд. – Гомель, 1986. – 97л. – Бібліогр.:л.94-97
151714
  Тютин Виталий Николаевич Аксиоматика и ряды подгрупп N-арных групп : Автореф... канд. физико-математическихнаук: 01.01.06 / Тютин Виталий Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 11л.
151715
  Эйдельман М.С. Аксиоматика природы или новые основания науки : Приложение к журналу "Аксиоматика природы" ISSN 0131-9876 / М.С. Эйдельман. – 3-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург, 2000. – 44с.
151716
  Масленников М.В. Аксиоматическая модель явлений переноса частиц / М.В. Масленников. – Москва : Наука, 1989. – 190 с.
151717
  Ван Хао Аксиоматические системы теории множеств. / Ван Хао, Мак-Нотон. – Москва, 1963. – 53с.
151718
  Сабад Е.П. Аксиоматическое доказательство асиатотический соотношений : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сабад Е. П.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
151719
  Берадзе А.А. Аксиоматическое построение одной из плоских геометрий : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Берадзе А.А.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1952. – 10 с.
151720
  Касымджанов Машрук Арифжанович Аксиометрическая перенормировка экспоненциального взаимодействия в обобщенно-гамильтоновом подходе. : Автореф... канд.физ.-мат.наук: 01.04.02 / Касымджанов Машрук Арифжанович; АН УзССР. Объединение учен. совет по физике Отд-ния физ.-мат. наук. – Ташкент, 1974. – 13л.
151721
  Баженов А.А. Аксиомитаческий и семантический подходы к структуре физической теории : Автореф... канд. филос. наук: 090001 / Баженов Александр Андреевич; Томск. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1978. – 19 с.
151722
  Игнатищев Р.М. Аксиомметод без перехлеста. Акцент на "смотри!" и "опыт" / засл. деятель науки Руслан Игнатищев. – Могилёв : Могилевская областная укрупненная типография имени Спиридона Соболя, 2016. – 47, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 46-47


  У пр. №3482BR напис: Научной библ. Киевского национального ун-та, экз. №1. Подпись, Р. Игнатищев, 7.05.2017
151723
  Медников Б.М. Аксиомы биологии = Biologia axiomatica / Б.М. Медников. – Москва : Знание, 1982. – 136 с. : ил. – (Наука и прогрес)
151724
  Григорьев В.В. Аксиомы волшебной палочки. / В.В. Григорьев. – Москва, 1967. – 160с.
151725
  Бим-Бад Аксиомы педагогики // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 3. – С. 15-20. – ISSN 0869-561Х
151726
  Гаппоев А.А. Аксиомы правосознания в правовом учении И.А. Ильина // История государства и права : научно-правовое издание / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2015. – № 17. – С. 8-12. – ISSN 1812-3805


  В статье анализируется концепция правосознания, изложенная в работе «О сущности правосознания» русским профессором философии и права начала ХХ в. И.А. Ильиным. Раскрывается содержание сформулированных мыслителем в качестве аксиом правосознания закона ...
151727
  Лопатин Л.М. Аксиомы философии / Л.М. Лопатин. – М, 1996. – 555с.
151728
  Новак О.Н. Аксионим ЛЕПОТА в сербской лингвокультуре // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 47-51. – ISSN 2307-4558
151729
  Трапезников А. Аксиос : проза: повесть // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России; Российский Фонд Мира; Трудовой коллектив журнала " Москва". – Москва, 2011. – № 4. – С. 70-134. – ISSN 0131-2332
151730
  Южанинова Е.Р. Аксиосфера Интернета как пространство ценностного самоопределения студентов // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С. 42-45. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрено пространство аксиосферы Интернета как самостоятельный феномен, содержащий иерархию ценностей, определенный духовный опыт и идеалы. Обоснована актуальность исследования проблемы ценностного самоопределения студентов в пространстве аксиосферы ...
151731
  Ковтуненко В. Аксіальна хіральність, або як утворюється додатковий ізомер / В. Ковтуненко, Л. Величко // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Л. Величко ; редкол.: М. Василега-Дерибас, Л. Ващенко, В. Вербицький [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (131), березень - квітень. – С. 2-4
151732
  Тартаковський В.К. Аксіально-симетричний гармонічний осцилятор. Методичні аспекти / В.К. Тартаковський, О.В. Фурсаєв // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 138-144. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1)


  Приведено детальне розв"язання квантово-механічної задачі про тривимірний гармонічний осцилятор для потенціалу з аксіальною симетрією. Звернуто увагу на використання симетрії задачі при розв"язанні задачі Шредінгера і на введення фізичних квантових ...
151733
  Олькіна О.В. Аксіогенез як напрямок парламентської діяльності в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 44-49. – ISSN 2220-1394
151734
  Ковпак В.А. Аксіогенеза публіцистики Я. Стецька: репрезентація смислу "Бог" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 9-13. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
151735
  Волошина В.В. Аксіоідентичність як детермінанта професійної підготовки майбутнього психолога // Психологія та психосоціальні інтервенції : науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія" ; редкол.: В. Чорнобровкін, І. Бушай, С. Богданов [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 1. – С. 31-35. – ISSN 2617-2348


  "У статті презентовано результати теоретико-емпіричного вивчення процесу розвитку аксіоідентичності майбутнього психолога в процесі його професійної підготовки у закладі вищої освіти".
151736
  Батанов О.В. Аксіоконцептосфера сучасного унітаризму в Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 32. – С. 191-202. – ISSN 0869-2491
151737
  Тарарак Н.Г. Аксіологізація змісту вищої мистецької освіти України (1990-ті рр. – XXI століття) // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 127-134. – ISSN 2312-0657


  На основі здійснення ретроспективного аналізу генези формування ціннісних орієнтацій учасників навчального процесу систематизовано теоретичні питання й розкрито особливості практичних здобутків, накопичених вищою вітчизняною школою упродовж 90-х рр. ...
151738
  Грабар Н. Аксіологізація комунікаційної діяльності бібліотек ЗВО в сучасному медіапросторі / Н. Грабар, А. Кухаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (278), вересень. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто аксіологіічні проблеми комунікаційної діяльності бібліотек ЗВО в сучасному медіапросторі, що значною мірою зумовлено трансформацією ціннісної системи соціуму в умовах інтенсивних глобалізаційних процесів
151739
  Островський Д.О. Аксіологічий аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату) : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.16 - перекладознавство / Островський Д.О.; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2007. – 348л. + Додатки: л.194-348. – Бібліогр.: л.169-193
151740
  Попова Н.М. Аксіологічна детермінованість та динаміка розвитку концепту solidaridad в концептосфері іспанців // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 326-333
151741
  Чекаленко Л.Д. Аксіологічна дилема неспроможних держав / Л.Д. Чекаленко, М.О. Васильєва // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 77-83. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
151742
  Жихарєва О.О. Аксіологічна динаміка опису природних катастроф в англомовному біблійному дискурсі // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 64-72. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 1). – ISSN 2311-0821
151743
  Дроботов С. Аксіологічна і когнітивна функції права у процесі становлення правової держави // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 28-35
151744
  Супрун В.М. Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини XX століття : монографія / В.М. Супрун ; [наук. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Вінниця : Твори, 2020. – 414, [2] с. : іл. – Монографія є дисертацією. – Бібліогр.: с. 376-414. – ISBN 978-966-949-369-9
151745
  Супрун В.М. Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини XX століття : автореф. дис. … д-ра філол. наук : 10.01.01 / Супрун Володимир Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
151746
  Супрун В.М. Аксіологічна концептосфера жіночої прози української діаспори середини XX століття : монографія / В.М. Супрун. – Вінниця : Твори, 2020. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 376-414. – ISBN 978-966-949-369-9
151747
  Ключник Р.М. Аксіологічна криза як чинник розвитку політичної системи // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2016. – № 1 (38). – С. 13-21. – (Серія "Політика" ; № 1 (38)). – ISSN 2306-5664
151748
  Юдіна Т. Аксіологічна лексика у романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія" // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 167-170. – ISBN 978-617-689-129-1
151749
  Корольова В.В. Аксіологічна лексика української мови як засіб соціокультурної ідентифікації особистості // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 82-88
151750
  Катернюк В.В. Аксіологічна маркованість прізвиськ в англійській та українській мовах // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 4 : Філологічні науки. – С. 366-372. – ISSN 1729-360Х
151751
  Сушкевич О.В. Аксіологічна модальність як відносна суб"єктивна категорія // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 91-98. – ISSN 2305-3852


  У статті зроблено спробу встановити відносний суб’єктивний характер категорії «аксіологічна модальність». Проаналізовано як традиційні уявлення про сутність згаданої категорії, так і сучасні погляди. Комунікативна позиція мовця визначається як ...
151752
  Волошина В. Аксіологічна модель сучасної професійної підготовки майбутніх психологів // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3 (62) : Психологія. – C. 29–36. – ISSN 2078-1687
151753
  Романова Ю.В. Аксіологічна обумовленість професіоналізації психолога-практика (теоретичний аналіз) // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 104-112
151754
  Зернецький П. Аксіологічна основа аргументації у британському політичному мовленні / П. Зернецький, Г. Рябоконь // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 6 (108), листопад - грудень. – С. 59-62


  Розглянуто проблему аргументації та зазначено її місце у структурі британського політичного мовлення на прикладі дебатів британського парламенту в Палаті громад.
151755
  Джунь В. Аксіологічна оцінка людини, її гідності та природних прав у науці конституційного права України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 151-163. – ISSN 1026-9932
151756
  Чубарева О.О. Аксіологічна палітра студентської молоді: проблема визначення // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 106 (№ 3). – C. 277-282. – ISSN 2076-1554
151757
  Сьомін С.В. Аксіологічна парадигма українсько-російського протистояння в інформаційному просторі окупованого Криму // Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – C. 78-83
151758
  Ладиченко В.В. Аксіологічна природа організації державної влади // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С. 9-15
151759
  Кьопке В.А. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів 20 ст. : Дис. ... канд. філос. наук : Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кьопке В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 174 л. – Бібліогр.: л. 156-174
151760
  Кьопке В.А. Аксіологічна проблематика в філософсько-релігійних концепціях німецьких мислителів 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Кьопке В.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 4 назви
151761
  Черняк Ю. Аксіологічна семантика образу Гамлета в контексті смисложиттєвих пошуків сучасності // Ренесансні студії / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2010. – Вип. 14/15. – С. 3-27
151762
  Семенюк О. Аксіологічна семантика речень з емоційно-статальним предикативом та інфінітивом // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2003. – Вип. 27/28. – С. 77-80. – ISSN 0320-3077
151763
  Маркова О.І. Аксіологічна складова змісту концепту "патріотизм" на матеріалі газетного дискурсу України // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред Ткаченко О.Г. – Суми ; Харків, 2018. – Т. 10, № 1. – С. 50-57. – ISSN 2077-804X


  "Аксіологічна складова змісту концепту "патріотизм", виявлена за допомогою текстів ЗМІ України, представлена лексикою, що віддзеркалює особливості ментальності українського народу, його світосприйняття та ціннісні орієнтири життя. Предметно-образне ...
151764
  Ніколаєнко Л.І. Аксіологічна складова мовного образу співчуття (на матеріалі української і польської мов) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 189-196


  У статті проаналізовано аксіологічні характеристики емоції співчуття, об"єктивовані в українській та польській мовах. Експліковано вплив гедоністичної та моральної оцінки на концептуалізацію співчуття у мовній свідомості українців і поляків. В статье ...
151765
  Перова О.Є. Аксіологічна спрямованість людського пізнання в історико-філософських концепціях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
151766
  Пермінова А. Аксіологічна суголосність автора і перекладача як принцип конструювання метапоетичних проектів // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 17, т. 3 (171). – С. 299-303
151767
  Чорнобильська С. Аксіологічна сутність і теоретичний зміст "європейськості" в українській літературі епохи романтизму // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2007. – Вип. 2 : Творчість Л. Боровиковського в контексті слов"янського романтизму. – С. 230-235
151768
  Зінченко А.В. Аксіологічна сутність комунікативної толерантності майбутнього педагога в навчально-професійній взаємодії // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 197-201
151769
  Литвинюк О.М. Аксіологічна трансформація загальнокультурних традицій у контексті творчості Вільяма Голдінга : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Литвинюк О.М. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
151770
  Пушко Л.В. Аксіологічна функція фразеологізмів і метафоричних ботанічних номінацій із компонентами "дуб" і "дерево" (на матеріалі англійської, української та російської мов) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 39-43
151771
  Давидов П. Аксіологічна цінність університетської освіти в Україні // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2016. – № 5. – С. 39-52. – ISSN 2227-1503
151772
  Васечко І.Б. Аксіологічне значення категоріально- понятійного апарату трудового права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С.72-76. – (Правознавство ; Вип. 200). – ISBN 966-568
151773
  Кравченко П. Аксіологічне осмислення автентичності людського буття С. К"єркегором // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ; Полтава, 2013. – Вип. 30. – С. 13-21. – ISSN 2075-1443
151774
  Копилов В.О. Аксіологічне осмислення освітнього процесу / В.О. Копилов, О.Ю. Панфілов // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4. – С. 6-14. – ISSN 2073-803X


  У статті досліджено аксіологічну природу теорії й практики сучасної освіти та зроблено акцент на специфіці її гуманізації. Визначено, що усвідомлення самоцінності людської особистості призводить до виникнення й розвитку особистісно-орієнтованого ...
151775
  Яшник С.В. Аксіологічне переосмислення сучасного освітнього простору // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 266-272. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті робиться спроба переосмислення ролі сучасної освіти та аналізуються нові прогресивно-гуманістичні орієнтири вітчизняної педагогики, які відповідають ціннісним орієнтаціям світової спільноти.
151776
  Король О.В. Аксіологічний аспект безперервної освіти в контексті сучасних реалій глобалізації // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С.233-237. – ISSN 1728-3671
151777
  Дубінін В.В. Аксіологічний аспект давньоіндійської релігійної філософії (за сюжетами "Бхагавад-гіта" і "Шримад-бхагаватам") // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 52-58
151778
  Островський Д.О. Аксіологічний аспект історизмів як перекладознавча проблема (на матеріалі українських, російських і німецьких текстів малого формату) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.16 / Островський Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
151779
  Білокінь О. Аксіологічний аспект означення часу відвідування могили Тараса Шевченка (за матеріалами книг вражень) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 217-225


  У статті розглядаються аксіологічні характеристики часу відвідування могили Т. Шевченка, обумовлені ціннісними орієнтирами особистості та мовного соціуму
151780
  Таровський Є.С. Аксіологічний аспект права як ідеального об"єкта соціальної теорії // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 84-86
151781
  Гураленко Н.А. Аксіологічний аспект різноджерельного права в Україні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 17-22. – (Правознавство ; Вип. 385)
151782
  Марченко Н.В. Аксіологічний аспект розгляду "казки" як фольклорного й авторського твору в процесі формування світогляду індивідуума // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 32-41


  Стаття присвячена розгляду значення казки як фольклорного надбання етносу та літературного твору з погляду аксіології у процесі формування світогляду індивідуума. В статье рассматривается значение сказки как фольклорного и литературного жанра с ...
151783
  Марченко Н. Аксіологічний аспект розгляду надбань українського фольклору як одного з головних націєтвірних чинників // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 117-126
151784
  Цимбалюк М.М. Аксіологічний аспект утворення та реалізації правових смислів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 14-21.
151785
  Гурц В.В. Аксіологічний аспект функціонування політичного лідерства в умовах демократії // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 19-21
151786
  Юрчак М.Б. Аксіологічний вимір відносин ЄС - Україна: 2013 рік // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 85-87
151787
  Сопілко І. Аксіологічний вимір державної інформаційної політики: досвід України і країн Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 89-96. – ISSN 1026-9932
151788
  Мамчур Г.В. Аксіологічний вимір державної служби сучасної України // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 380-384
151789
  Пашкіна А.М. Аксіологічний вимір діяльності державних службовців: історичний спадок та вимоги сучасності // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 17. – С. 193-203


  У статті висвітлено явище організаційних цінностей у контексті діяльності органів державної служби, історичні передумови його формування та можливі деструктивні наслідки внаслідок незбігу індивідуальної й організаційної цінніс-них систем. Запропоновано ...
151790
  Джус О.А. Аксіологічний вимір дослідження ролі міжнародного військового партнерства у захисті суверенітету України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 79. – С. 472-481
151791
  Шевчук К.С. Аксіологічний вимір естетичного переживання в польскій естетиці першої половини XX ст. : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Шевчук Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
151792
  Шевчук К.С. Аксіологічний вимір естетичного переживання в польській естетиці першої половини XX ст. : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.08 / Шевчук Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Рівнен. держ. гуманіт. ун-т. – Рівне, 2016. – 402 арк. – Бібліогр.: арк. 365-402
151793
  Димитров В.Ю. Аксіологічний вимір законів управління (соціально-філософський аналіз) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 107-115


  Простежена реалізація дії законів соціального буття через управлінські процеси в їх ціннісному аспекті. Ключові слова: управління, аксіологія, закони, система, соціальна дія. Прослежена реализация действия законов социального бытия через ...
151794
  Гоян І.М. Аксіологічний вимір історичної пам"яті українців / І.М. Гоян, В.П. Будз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-23. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовані особливості історичної пам"яті українців. Українська історична пам"ять суттєво відрізняється від імперської історичної пам"яті росіян, яка вказує на цінність влади. Історична пам"ять українців ґрунтується на цінності людини. Похідними ...
151795
  Задорожня Г. Аксіологічний вимір Конституції України: проблеми теорії та практики // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 7/8 (121/122). – С. 98-102


  У статті проаналізовано ціннісні правові засади, які має містити оновлена Конституція України.
151796
  Буруковська Наталія Василівна Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання : Автореф. дис. ... канд. філосов. наук:09.00.02 / Буруковська Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
151797
  Буруковська Наталія Василівна Аксіологічний вимір методологічних тенденцій гуманітарного знання : Дис...канд.філософ.наук:09.00.02 / Буруковська Наталія Василівна; КНУТШ. – К., 2001. – 162л. – Бібліогр.:л.151-162
151798
  Семенченко Ф.Г. Аксіологічний вимір політичної діяльності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 295-304
151799
  Аксельрод Р.Б. Аксіологічний вимір політичної компетентності управлінської еліти // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 344-352
151800
  Ключник Р.М. Аксіологічний вимір політичної кризи в Україні // Цивілізаційні виклики для сучасної України : монографія / О.В. Дашевська, Р.М. Ключник, Д.В. Прошин, Ю.Й. Семчук, О.М. Турчак. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2016. – С. 23-48. – ISBN 978-966-434-365-4
151801
  Клімова Г.П. Аксіологічний вимір правової культури // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 199-209. – ISSN 0201-7245
151802
  Юрійчук О. Аксіологічний вимір правової культури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 287-290. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
151803
  Король І.І. Аксіологічний вимір проблеми істини в соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 84-87. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються основні віхи взаємозв"язку цінностей та істинного знання в соціологічній науці. Безпосередньо аналізується вплив цінностей та ціннісних орієнтацій дослідника на отримання істинного знання. In the article the basic marks of interrelation ...
151804
  Міхільов О.Д. Аксіологічний вимір релігії в самосвідомості римської культури (на матеріалі праць Марка Туллія Ціцерона) / О.Д. Міхільов, О.Ю. Волох // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 625-2 : Наука і релігія сьогодні. – С. 101-105. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
151805
  Баранова С С. Аксіологічний вимір самоорганізації суспільних рухів / С С. Баранова, Т.А. Вербецька // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 9 (137), вересень. – C. 75-80. – ISSN 2077-1800
151806
  Богера Х. Аксіологічний вимір свободи у творах Г. Сковороди // Переяславські Сковородинівські студії : зб. наук. праць : Філологія. Філософія. Педагогіка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Центр Сковородинознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип. 1. – С. 176-179
151807
  Ковтун Л. Аксіологічний вимір системи колористичних уявлень українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-51. – (Українознавство ; Вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується система колористичних уявлень українців як ціннісно-культурних універсалій. Увагу зосереджено на висвітленні аксіологічних особливостей українського колористичного світосприйняття. The system of color imaginations of Ukrainians ...
151808
  Аболіна Т.Г. Аксіологічний вимір сучасного етичного дискурсу в політико-правовій сфері // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 13-26
151809
  Буруковська Н.В. Аксіологічний вимір у контексті гуманітарних досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
151810
  Кожем"якіна О.М. Аксіологічний вимір філософії довіри // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 78-80
151811
  Ісіченко І. Аксіологічний вимір художнього світу Григорія Квітки-Основ"яненка (повість "Добре роби, добре й буде") // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2013. – Т. 150 : Філологічні науки (Літературознавство). – С. 14-17. – ISSN 1996-5931


  Тенденційність і дидактизм повісті Григорія Квітки-Основ"яненка "Добре роби, добре й буде" визначаються структуротворчими механізмами, закладеними у вербальну діяльність оповідача - Грицька Основ"яненка. The tendentiousness and didacticism of Hryhoriy ...
151812
  Рижко О. Аксіологічний вияв проблеми плагіату // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 259-267. – ISSN 2524-0331
151813
  Карпенко Є. Аксіологічний зміст емоційного інтелекту як запорука конгруентного життєздійснення особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 1 (75). – С. 67-73. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-2131
151814
  Васильчук В.О. Аксіологічний зміст категорії "справедливість" у праві // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 28-34. – (Правознавство ; Вип.311)
151815
  Бойчук А.Ю. Аксіологічний зміст принципів юридичної відповідальності за правопорушення проти навколишнього середовища: історичний аспект // Lex Portus : юридичний науковий журнал / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Громад. орг. "Морська асоціація "Святий Миколай" ; редкол.: Ківалов С.В., Кормич Б.А., Сафін І.В. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 2 (10). – С. 118-127. – ISSN 2524-101X
151816
  Коць Т. Аксіологічний і часовий виміри мовної норми // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 42-50. – ISSN 1682-3540


  "Проаналізовано теоретичні питання мовної норми як одного з центральних понять загальної теорії мови і категорії культури мови. Актуалізовано аксіологічні параметри мовної норми, поняття прескриптивної і дескриптивної, символічної і прагматичної, ...
151817
  Бабенко М.В. Аксіологічний код поезії Мар"яни Савки // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 24-29


  Статтю присвячено аналізові творчості Мар"яни Савки, зокрема увагу акцентовано на проблемі аксіологічного коду в її поезії, що є особливо актуальним у нашу нігілістичну літературну добу
151818
  Петрикова В.Т. Аксіологічний компонент біографічного читання в історії формування наукових комунікацій України // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 82-95


  Розглянуто сучасні ознаки інформаційного суспільства, історію його формування за умов модернізації суспільства в його ціннісних орієнтирах. Предметно проаналізовано науковий простір України на межі ХIХ-ХХ століть і формування в ньому системного знання ...
151819
  Бєлова А.Д. Аксіологічний компонент номінацій квітів в сучасній англійській мові // Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи / НАН України, Центр наук. дослідж. і викл. інозем. мов ; [редкол.: А.Д. Бєлова (голов. ред.), Б.М. Ажнюк, О.М. Ільченко та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 34-39. – ISBN 978-966-171-881-3
151820
  Вільчинська І.Ю. Аксіологічний підхід до дослідження політичної мотивації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 194-203
151821
  Кучук А. Аксіологічний підхід до дослідження правових явищ // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 116-120
151822
  Вовканич С. Аксіологічний підхід до оцінки духовно-інноваційного потенціалу регіональних суспільних систем / С. Вовканич, Х. Копистянська, С. Цапок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 15-29. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1562-0905
151823
  Вовканич С. Аксіологічний підхід до процесів модернізації промислового потенціалу в системі сучасних складових української національної ідеї / С. Вовканич, С. Шульц // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (30). – С. 20-31. – ISSN 1819-7329


  Негентропійно-методологічна візія.
151824
  Марченко О.Г. Аксіологічний підхід до формування освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 39. – С. 11-15. – ISSN 2074-8167
151825
  Петриченко Н.С. Аксіологічний підхід плюрилінгвальної освіти // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 156-160. – ISSN 2076-1554
151826
  Кос О. Аксіологічний підхід у вихованні гуманістичних цінностей студентів // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 141-149. – ISBN 978-617-7890-23-1
151827
  Оробець К. Аксіологічний підхід у кримінальному праві: зміст та значення // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2016. – № 12 (250). – С. 222-226. – ISSN 2307-8049
151828
  Нікогосян Л.Р. Аксіологічний підхід у системі професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі / Л.Р. Нікогосян, Ю.О. Асєєва // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 4 (157). – С. 33-38. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті визначено важливість системно-ціннісного підходу, подано характеристику аксіологічного підходу як методологічного концепту професійно-педагогічної підготовки майбутніх фахівців медичної галузі.
151829
  Крижко В.В. Аксіологічний потенціал державного управління освітою : Навчальний посібник / МОіНУ; Василь Крижко, Ірина Мамаєва. – Київ : Освіта України, 2005. – 224с. – ISBN 966-8847-00-8
151830
  Марчук Михайло Георгійович Аксіологічний потенціал наукового значення: поняття, структура, спосіб актуалізації : Дис... доктора філософських наук: 09.00.09. / Марчук Михайло Георгійович; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ, 2002. – 436 л. – Бібліогр.: л.413-436
151831
  Марчук Михайло Георгійович Аксіологічний потенціал наукового значення: поняття, структура, спосіб актуалізації : Автореф. дис. ... доктора філософ. наук: 09.00.09 / Марчук М.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 40 с. – Бібліогр.: 26 назв
151832
  Прима О.І. Аксіологічний потенціал турецької етикетної лексики // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 238-244


  У статті розглядається проблема аксіологічного потенціалу різних тематичних груп турецького мовного етикету. Зібрано та проаналізовано більше 500 етикетних формул турецької мови щодо наявності в них ціннісного значення.
151833
  Черниш Н.Й. Аксіологічний простір ровесників незалежності України: соціологічні виміри / Н.Й. Черниш, М.Ю. Борецька // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Балакірєва О.М., Бандурка О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (78). – C. 34-53. – ISSN 1681-116Х
151834
  Держко І.З. Аксіологічний радикалізм метафізичного волюнтаризму Ф. Ніцше // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, Полтава, 2009. – Вип. 22. – С.20-29. – ISSN 2075-1443
151835
  Пазенюк В. Аксіологічний світ людини // Філософські діалоги : збіринк наукових праць / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; упоряд.: В.А. Малахов, Г.П. Ковадло ; ред. рада: М.В. Попович, Є.К. Бистрицький, В.Й. Омельянчик [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 7 : Толерантність та діалог в сучасному світі. – С. 41-52. – ISBN 978-966-02-6741-1
151836
  Левко О.В. Аксіологічний статус лексем цнотливий, цнотливість і цнота в українському медіадискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 36. – С. 60-75. – ISSN 2311-2697


  У статті досліджено вживання лексем цнотливий, цнотливість і цнота в українському політичному медіадискурсі, проаналізовано оцінну семантику, якої набувають "лексеми цнотливості" у медійних текстах суспільно-політичної тематики у прямому та переносному ...
151837
  Мариненко Ю.І. Аксіологічні аспекти авторецепції П. Куліша // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 370-376. – (Б-ка Ін-ту філології)
151838
  Сидоренко Л.І. Аксіологічні аспекти в сучасній екології // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 22-28.
151839
  Андрейцев В. Аксіологічні аспекти кодифікації законодавства про наукові школи вчених // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 22-36. – ISSN 1993-0909
151840
  Сінькевич О. Аксіологічні аспекти Конституції України (до 25-річчя Основного Закону) // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 486-490
151841
  Брацка М.В. Аксіологічні аспекти народних повістей Юзефа Ігнація Крашевського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 73-79


  У статті аналізуються дві повісті з циклу народних повістей Юзефа Ігнація Крашевського ("Остап Бондарчук" і "Ярина") з погляду літературної теорії цінностей, зокрема унаочнюється трактування понять добра і зла. В статье анализируются две повести из ...
151842
  Андрейцев В.І. Аксіологічні аспекти правничої освіти // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 29-31
151843
  Аманмурадов Н. Аксіологічні аспекти процесів культуротворення у Туркменістані // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 11-17. – ISSN 2226-2180
151844
  Парафійник Надія Іванівна Аксіологічні аспекти релігії та атеїзму, їх роль у світоглядному становленні молоді : Дис... канд. філософськихнаук: / Парафійник Надія Іванівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 163л. – Бібліогр.:л.145-163
151845
  Парафійник Н.І. Аксіологічні аспекти релігії та атеїзму, їх роль у світоглядному становленні молоді. : Автореф... Канд.філос.наук: 09.00.11 / Парафійник Н.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 25л.
151846
  Колода А.А. Аксіологічні аспекти смислового навантаження понять юридичної охорони та юридичного захисту трудових прав працівників / А.А. Колода, Д.І. Сіроха // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 234-239. – ISBN 978-617-7625-74-1
151847
  Панасюк О.Т. Аксіологічні аспекти трудового права. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.05 / Панасюк О.Т.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 24л.
151848
  Левко О.В. Аксіологічні виміри біблійного концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 34. – С. 18-29. – ISSN 2311-2697


  У статті досліджено оцінний компонент концепту СМИРЕННЯ в українському політичному медіадискурсі, здійснено компаративний аналіз семантики "лексем смирення" в медійних текстах релігійної та суспільно-політичної тематики, визначено амбівалентність ...
151849
  Гарасим Я. Аксіологічні виміри етноестетики народнопісенних творів // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 26-39


  У статті проаналізовано процес етноестетизації фольклорних пісенних текстів через етичну призму національного світогляду. З‘ясовано, що основними моральними імперативами українців, що відіграли важливу роль при формуванні етноестетичного канону, стали ...
151850
  Сидоренко С.А. Аксіологічні виміри менеджменту // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 156-162
151851
  Миколюк О.А. Аксіологічні властивості гоноративу як вербального знаку // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2013. – № 56. – С. 130-132
151852
  Діденко Ніна Аксіологічні детермінанти соціальної відповідальності бізнесу / Діденко Ніна, Павлова Ганна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – с.124-126. – ISSN 1728-9343
151853
  Лановик М. Аксіологічні домінанти наукового світогляду професора Романа Гром"яка / М. Лановик, З. Лановик // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2017. – № 6 (678), червень. – С. 64-72. – ISSN 0236-1477
151854
  Борисенко Є.О. Аксіологічні екзистенціали власності // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 21-24. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
151855
  Саркісян В. Аксіологічні засади громадського контролю за виборами в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 464-467
151856
  Сидій О. Аксіологічні засади заборони діяльності антидемократичних політичних партій в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 478-481
151857
  Ореховський М. Аксіологічні засади захисту конституційного ладу через призму конституційно-правового статусу президента України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 329-331
151858
  Плахотнік О.В. Аксіологічні засади ноосферно-екологічної парадигми розвитку суспільства / О.В. Плахотнік, В.Є. Головатюк // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 310-317


  У статті йдеться про те, що людина, наділена розумом, здійснює техногенне перетворення природи, перетворюється в головну геологічну силу. Людина повинна взяти на себе відповідальність за майбутній розвиток природи. Розвиток довкілля та суспільства має ...
151859
  Дяченко Р.О. Аксіологічні засади підприємницької діяльності в умовах постіндустріального суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 58. – С. 250-258. – ISSN 2072-1692
151860
  Марченко М.В. Аксіологічні засади права вето Президента України в контексті формування людиноцентристської правової ідеології // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 9/1. – С. 36-39. – ISSN 2409-1944
151861
  Шейна А.М. Аксіологічні засади принципу демократизму у праві // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 10-17
151862
  Демінська Л.О. Аксіологічні засади професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання : монографія / Л.О. Демінська ; М-во освіти і науки, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Донец. держ. ін-т здоров"я, фіз. виховання і спорту Нац. ун-ту фіз. виховання і спорту України. – Донецьк : Юго-Восток, 2013. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 378-435. – ISBN 978-966-374-760-6
151863
  Марченко М. Аксіологічні засади реалізації повноважень глави української держави // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 283-286
151864
  Лупаренко С.Є. Аксіологічні засади системи освіти країн Західної Європи // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 103-110. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
151865
  Кучеренко Н.В. Аксіологічні засади сучасної університетської освіти: правові підходи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Кучеренко Наталія Василівна ; Хмельницька обл. рада; Хмельницький ун-т управління та права; Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – Бібліогр.: 12 назв
151866
  Якубовська М. Аксіологічні засади у системі творення культурологічної компетентності: модель формування особистості студента // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 8 (175), серпень. – С. 90-94. – ISSN 2308-4634
151867
  Бялик В. Аксіологічні засади формування значення англійського неологізму // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2010. – С. 61-68. – Бібліогр.: Літ.: С. 59-60; 10 назв. – (Германська філологія ; Вип. 531)
151868
  Плахотнік О.В. Аксіологічні засади формування особистості у соціокультурному середовищі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 225-230


  Цінності - є одним із найважливіших понять, яке дозволяє не лише пояснити дії людини, але й зрозуміти її внутрішній світ, наблизитися до розгадки індивідуального та колективного цічепокладання. Духовні цінності являють собою багаторівневу систему, що ...
151869
  Рошкулець Р.Г. Аксіологічні ідеї П.Юркевича: класичні передумови і паралелі з сучасністю // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – Вип. 148/149. – С. 130-133. – (Філософія ; Вип. 148/149)
151870
  Жук О.А. Аксіологічні концепти БАЖАННЯ і ПРИСТРАСТЬ у давньогрецькій і латинській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 173-178


  У статті розглядається структура мовної репрезентації морально-етичних цінностей "бажання" і "пристрасть" у творах античних письменників і філософів. В статье рассматривается структура языковой репрезентации морально-этических ценностей "желание" и ...
151871
  Рассудіна К.С. Аксіологічні концепції католицьких філософів ХX ст.: Д. фон Гільдебранд І. Т. Шліпко // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (15). – С. 41-44. – ISSN 2521-6570
151872
  Сайтарли І.А. Аксіологічні критерії соціокультурної типології у Т.Парсонса // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 42-51
151873
  Кузнєцова Т.В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комунікативно-концептуальний підхід : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Кузнєцова Т.В. ; МОНУ, КНУТШ. – Київ, 2010. – 428л. + Додаток : л.411-428. – Бібліогр. : л.355-410
151874
  Кузнєцова Т.В. Аксіологічні моделі мас-медійної інформації: комунікативно-концептуальний підхід : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01. / Кузнєцова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 31с. – Бібліогр.: 42 назви
151875
  Семак О. Аксіологічні мотиви драматургії української діаспори (на матеріалі п"єс Івана Багряного, Ігоря Костецького та Іларіона Чолгана) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 209-211. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  У статті проаналізовано аксіологічний прідхід до проблематики драматичних творів, написаних у 40-х роках за межами України.
151876
  Бойко Т.В. Аксіологічні ознаки концепту minne (на матеріалі поезії Гайнріха фон Морунгена) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2009. – Вип. 25, ч. 1. – С. 71-75
151877
  Кіреєнко К.В. Аксіологічні ознаки концепту КОХАННЯ у фольклорно-магічній картині світу французьких любовних замовлянь // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 423-428


  Розглянуто французькі любовні замовляння під кутом зору когнітивної лінгвістики з метою дослідження репрезентації в них концепту КОХАННЯ. Увагу зосереджено на аналізі аксіологічних ознак концепту кохання у французькій фольклорно-магічній картині світу, ...
151878
  Звонко Г.О. Аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 67 (1). – С. 59-67. – ISSN 2520-6397


  У статті на основі контекстуального аналізу експлікуються аксіологічні ознаки концепту ПЕРЕТВОРЕННЯ, тобто такі елементи значення, що репрезентують позитивне чи негативне ставлення мовця до концептуалізованого явища в цілому або до окремих його ...
151879
  Перова О.Є. Аксіологічні орієнтації сучасного наукового дослідження живого // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 40-41. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
151880
  Савостьянова М.В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки : Дис. ... доктора філософських наук. Спец. 09.00.09 - філософія науки / Савостьянова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 442л. – Бібліогр. : л.401-442
151881
  Савостьянова М.В. Аксіологічні основи критики парадигмальної науки : автореф. ... д-ра. філос. наук : 09.00.09 / Савостьянова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 32 с. – Бібліогр.: 24 назви
151882
  Дьоміна О.С. Аксіологічні основи національної ідеї // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 201-205. – ISSN 2076-1554


  Досліджено процес формуванняціннісної основи політичного процесу в Україні, її соціально–культурне підґрунтя, звернення держави з тоталітарним минулим до національної ідеї як сутнісної складової духовності сучасного українського політичного процесу, ...
151883
  Твердохлєб М.Ю. Аксіологічні основи парламентської діяльності: теоретико-методологічний аспект : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Твердохлєб Марина Юріївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
151884
  Чупрій Л. Аксіологічні основи політичної діяльності // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С.99-107. – ISSN 1609-5499
151885
  Мельничук О. Аксіологічні основи права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 220-224. – ISSN 0132-1331
151886
  Рибалка В.В. Аксіологічні основи психологічної культури особистості : навчально-методичний посібник / Рибалка В.В. ; Академія педагогічних наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Ін-т обдарованої дитини ; Укр. науково-методичний центр практ. психології і соціальної роботи МОН і АПН України. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-8658-57-0
151887
  Піддячий В. Аксіологічні основи розвитку громадянської компетентності майбутнього педагога // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (54/55). – C. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
151888
  Нікора А. Аксіологічні основи розвитку особистості студента в освітньо-виховному середовищі університету // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 263-267. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
151889
  Гринь Т.В. Аксіологічні основи у педагогічній концепції С.Русової та В.Сухомлинського (порівняльний аналіз) // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 93. – С. 71-74. – (Серія : Педагогічні науки)
151890
  Пожидаєва О.А. Аксіологічні особливості концепту "жінка" і його репрезентація в сучасній іспанській лексикографії // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 242-247


  У статті розглядається оцінна структура концепту "жінка" в сучасній іспанській лексикографії, у межах якої виділяється сукупність домінантних ознак, що особливим чином представлені в мові та розкривають специфічні гендерні характеристики. В ...
151891
  Петренко С.В. Аксіологічні особливості літературно-критичних жанрів медійного дискурсу (на матеріалі англійської мови) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 2 (164). – С. 259-262
151892
  Шадюк О. Аксіологічні особливості підготовки майбутнього педагога до інклюзивної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 106-116. – ISSN 2312-5993
151893
  Антонюк М.А. Аксіологічні парадигми повістей Тараса Шевченка в літературному контексті першої половини XIX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Антонюк Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Каф. іст. укр. л-ри і шевченкознавства. – Київ, 2013. – 180 л. – Бібліогр.: л. 166-180
151894
  Антонюк М.А. Аксіологічні парадигми повістей Тараса Шевченка в літературному контексті першої половини XIX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук. : 10.01.01 / Антонюк Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
151895
  Бурбело В.Б. Аксіологічні параметри дискурсу в перспективі історичного розвитку // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 217-221. – ISBN 966-594-420-7
151896
  Зверов В.В. Аксіологічні параметри інформаційного суспільства // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 64-66
151897
  Іващук І. Аксіологічні передумови взаємодії країн в умовах глобальних трансформацій // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 67-72. – ISSN 1818-2682
151898
  Максак О.І. Аксіологічні передумови виховної проблематики в сучасній філософії освіти // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. ; редкол.: Андрусишин Б.І., Войцехівська І.Н., Гончар Б.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 27. – С. 285-291. – ISSN 2076-1554
151899
  Прохоренко К. Аксіологічні питання об"єктивації клімату в екологічному праві України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 71-73. – (Юридичні науки ; Вип. 87). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано нормативно-правові та доктринальні підходи до визначення клімату в екологічному праві та правового регулювання діяльності, що на нього впливає. В статье проанализированы нормативно-правовые и научные подходы к определению ...
151900
  Твердохлєб М.Ю. Аксіологічні підходи до парламентської діяльності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 55-61. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
151901
  Невмержицька О.М. Аксіологічні погляди та естетичні категорії у творчості Олексія Федоровича Лосєва // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 177-180. – ISSN 2076-1554
151902
  Єрмакова С.С. Аксіологічні приорітети професійної підготовки майбутнього викладача технічного вищого навчального закладу // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 159, ч. 4. – С. 59-65. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  На сучасному етапі розвитку освіти вагомого значення набуває підготовка фахівця як високоморальної, духовної, культурної особистості. Визначено основні групи морально-етичних характеристик особистості, необхідних сучасному викладачу ТВНЗ.
151903
  Крижановська Ж.М. Аксіологічні пріоритети виховання особистості у контексті випереджаючої освіти для сталого розвитку // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 56-58. – ISSN 2077-1800
151904
  Калениченко О.О. Аксіологічні пріоритети Володимира Підпалого (за поетичним циклом "Григорій Сковорода") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С.271-274


  Аналітичний огляд життєвих ціннісних орієнтацій Володимира Підпалого на матеріалі його філософічного циклу "Григорій Сковорода"
151905
  Ганаба С. Аксіологічні пріоритети історичної освіти // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С.А. Копилов, В.В. Газін, В.А. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 7. – C. 19-27
151906
  Андрущенко Т.В. Аксіологічні пріоритети та напрями розвитку української освіти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 105-119. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 70). – ISSN 1563-3349
151907
  Москальов Д. Аксіологічні проблеми сучасної Японії // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3 (140). – С. 70-78. – ISSN 1682-2366
151908
  Черненко Г.А. Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі України : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.02 / Черненко Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 55 назв
151909
  Черненко Г.А. Аксіологічні пропозиційні структури в українсько- та російськомовному мас-медійному дискурсі України : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.02 / Черненко Ганна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 513 арк. – Додатки: арк. 493-513. – Бібліогр.: арк. 431-492
151910
  Прима О.І. Аксіологічні прояви релігії в турецькому моленнєвому етикеті // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 368-377


  У статті розглядається проблема аксіологічного прояву релігії в турецькому мовленнєвому етикеті. Турецький мовленнєвий етикет досліджується з точки зору лінгвістичної аксіології. Підкреслюється вплив доктрини ісламу на турецький етикет. В статье ...
151911
  Будугай О.Д. Аксіологічні та жанрові параметри пригодницько-шкільної повісті для дітей 1960-1980-х років : монографія / Ольга Будугай ; Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький : СКД, 2009. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 144-157. – ISBN 966-8122-44-X
151912
  Бойченко Н.М. Аксіологічні та когнітивні виміри вищої освіти // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 175-188. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
151913
  Павлюк Л.Г. Аксіологічні та структурні характеристики дискурсу реклами у мас медіа // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 13-23


  У статті розглянуто рекламний дискурс у тісному зв`язку із соціокультурними тенденціями розвитку українського суспільства. Узагальнено найбільш типові групи аргументів у рекламних текстах, проаналізовано семантичні, психологічні і структурні засоби ...
151914
  Суярко М. Аксіологічні та теологічні аспекти права екологічної безпеки та проблеми його ефективності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 19-22. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання ефективності нормативних приписів права екологічної безпеки у зв"язку із інтегруючими чинниками цієї правої спільності - феноменом екологічної безпеки, життям та здоров"ям людини. Issues of effectiveness of legislative orders of ...
151915
  Недосека А.М. Аксіологічні характеристики фразеологізмів в англомовному художньому дискурсі / А.М. Недосека, Ю.В. Косенко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 3. – С. 74-81. – ISSN 2077-804X
151916
  Пелепець Л.А. Аксіологічні цінності в романі Ліни Костенко "Берестечко" // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 72-73. – ISBN 978-966-8308-26-0
151917
  Кравченко П.А. Аксіологічні чинники розвитку науки в межах соціокультурного релятивізму // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 21. – С.98-109. – ISSN 2075-1443
151918
  Занфірова Т. Аксіологічні, онтологічні та гносеологічні засади норм трудового права: проблема взаємозв"язку // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 187-196. – ISSN 1993-0909
151919
  Падар Ю.А. Аксіологічність в українській мемуаристиці початку XX століття // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 25. – С. 201-208
151920
  Мельничук О.П. Аксіологічність у "Протестації" Мелетія Смотрицького // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 88-94
151921
  Падар Ю.А. Аксіологічність у "Щоденнику" Євгена Чикаленка // Мова: класичне - модерне - постмодерне : зб. наук. статей / Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." ; [редкол.: Ожоган В.М. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : СІК ГРУП УКРАЇНА, 2014. – Вип. 1. – С. 152-159. – ISBN 978-617-7092-36-9
151922
  Падар Ю.А. Аксіологічність у системі дискурсивних категорій // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 139-147


  У статті розглянуто основні дискурсивні категорії, обґрунтовано статус аксіологічності як дискурсивної категорії. Автор відокремлює категорію оцінковості від категорії модальності, розуміючи останню у вузькому значенні - як характеристику події з точки ...
151923
  Становських З. Аксіологічно-орієнтовані стратегії психологічної допомоги безробітним в кризовій життєвій ситуації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-87. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриті психологічні особливості переживання безробітними ситуації втрати роботи як життєвої та професійної кризи. На прикладі з практики, розглянуто зміст аксіологічно-орієнтованих стратегій психологічної допомоги безробітним. Рsychological ...
151924
  Гончарова Т.В. Аксіологічно марковані агентиви з формантом -ER на позначення емоцій людини в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 192-197
151925
  Розмаріца І.О. Аксіологічно марковані одиниці в екологічному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 199-202. – ISBN 966-581-295-5
151926
  Трубенко А.І. Аксіологія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 569-570. – ISBN 966-316-069-1
151927
  Салей М. Аксіологія в конституційному праві: до постановки питання про зміст та поняття // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 133-137. – ISSN 1561-4999
151928
  Кравцов І.В. Аксіологія в нормотворенні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 2219-5521
151929
  Богашов О.А. Аксіологія виборів та виборчого процесу в Україні (до постановки проблеми) // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 91-99. – (Юридична ; Вип. 1)
151930
  Мельник М. Аксіологія відшкодування моральної шкоди: методологічний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 222-224. – ISBN 978-617-7069-28-6
151931
  Цвігун Т.Б. Аксіологія грошей-першопричина долоризації економіки: теоретичний та емпіричний виміри // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 282-292


  У статті досліджено та розглянуто основоположні передумови виникнення доларизаційних процесів в економіці. Запропоновано підхід оцінки доларизації на основі цінності, а також проведено аналіз стану та динаміку заміщення валют в Україні.
151932
  Козаков В.М. Аксіологія державного управління : підручник / В.М. Козаков ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ, 2011. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 248-255. – (Бібліотека магістра). – ISBN 978-966-394-031-1
151933
  Вовканич С.Й. Аксіологія знання в переході до інноваційної моделі розвитку // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2005. – № 4. – С. 18-36. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – ISSN 0374-3896
151934
  Кузнєцова Т. Аксіологія медіатексту: уточнения категоріальніх понять // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 225-230. – ISSN 2078-1911
151935
  Стриєк Т. Аксіологія нашої шкільної науки // Критика. – Київ, 2004. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 32-35


  Шкільна освіта В Польщі.
151936
  Хрипко С. Аксіологія освіти як таїна покликання і духовна сутність вартості буття // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. осв. АПН України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. акад. політ. наук. – Київ, 2010. – № 1/2. – С. 252-270
151937
  Сидоренко Л.І. Аксіологія постнекласичної науки // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 204-222. – ISBN 978-966-439-447-2
151938
  Степанюк А.А. Аксіологія правової політики в міжнародному приватному праві // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – Вип. 119. – С. 110-119. – ISSN 2224-9281
151939
  Явоненко С.О. Аксіологія практичного розуму / С.О. Явоненко. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 184с. – ISBN 966-7276-73-2
151940
  Мацегорін О.І. Аксіологія принципів зобов"язального права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 180-185
151941
  Десятнюк О.М. Аксіологія ризикованості сфери оподаткування : податки // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 2 (159). – С. 51-59 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
151942
  Ігнатьєва С.Є. Аксіологія у контексті сучасної лінгвістики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 4 (140). – С. 112-117
151943
  Калмикова Я.С. Аксіологія фактів у доказовій діяльності в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 101-105. – ISSN 2219-5521
151944
  Болсунова О.М. Аксіологія юридичної відповідальності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 62-65
151945
  Цмоць У.О. Аксіологія юридичної практики // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 87-96. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
151946
  Пацурківський П. Аксіома конституціоналізму, або ціннісна комплементарність конституційних принципів верховенства права і верховенства Конституції України // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 377-383
151947
  Терентьєва Л. Аксіома простого категоричного силогізму з точки зору сучасної онтології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2001. – № 5. – С.57-73
151948
  Регідайло Надія Аксіома, яку потрібно доводити // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 38-39
151949
  Бісікало О.В. Аксіоматизація простору сенсу образних конструкцій / О.В. Бісікало, Р.Н. Квєтний // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 121-127
151950
  Редько В.Н. Аксіоматика багатозначних залежностей табличних баз даних / В.Н. Редько, Д.Б. Буй, А.В. Пузікова // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
151951
  Гридчина В.В. Аксіоматика знакової теорії мови: візуальна інформація // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 9-14. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  У статті розглянуто 12 аксіом загальної інформації та 14 аксіом спеціальної інформації аксіоматики знакової теорії мови, розробленої О.Ф. Лосєвим. Уточнено деякі аксіоми з огляду на специфічність функціонування візуальних знаків
151952
  Попович М.М. Аксіоматика і проблематика вчення про мовні // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 130-135
151953
  Попович М.М. Аксіоматика і проблематика вчення про мовну систему // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 3. – С. 130-135
151954
  Карпінський Б.А. Аксіоматика та ознаки генезису життя й державотворення та їх соціо-економічне забезпечення / Б.А. Карпінський, О.Б. Карпінська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 9 (512) : Роль освіти в інноваційній моделі економічного розвитку. – C. 6-19. – ISSN 2222-4459
151955
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
151956
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 12 (257). – С. 3-12. – ISSN 2076-9326
151957
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 1 (258), січень. – С. 3-10. – ISSN 2076-9326
151958
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал : щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 2 (259), лютий. – С. 3-11. – ISSN 2076-9326
151959
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 16-24. – ISSN 2076-9326
151960
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 18-26. – ISSN 2076-9326
151961
  Сенченко М. Аксіоматична теорія соціальних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 5 (262), травень. – C. 11-17. – ISSN 2076-9326
151962
  Шевченко В.Є. Аксіоматичний метод і елементи геометрії Лобачевського / В.Є. Шевченко. – Київ : Вища Школа, 1973. – 92с.
151963
  Омельчук Л.Л. Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінативними даними : Автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.01 / Омельчук Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 17с. – Бібліогр.: 8 назв
151964
  Омельчук Л.Л. Аксіоматичні системи специфікацій програм над номінативними даними : Дис. ... канд. фіз.-мат. наук. Спец. 01.05.01 - теоретичні основи інформатики та кібернетики / Омельчук Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 142л. + Додатки: л.135-142. – Бібліогр.: л. 125-134
151965
  Карпенко З. Аксіометрика вчинку: модус самотворення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 2 (64). – C. 90-97. – ISSN 1810-2131


  Абульханова К. Пам’яті Володимира Андрійовича Роменця
151966
  Марнянський І.А. Аксіоми - для чого вони? / І.А. Марнянський. – К, 1986. – 109с.
151967
  Малюта І. Аксіоми від Миколи Дмитренка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2017. – 16 червня (№ 24). – С. 14. – ISSN 2519-4429
151968
   Аксіоми для нащадків: українські імена у світовій науці = Axioms for descendan : Збірник нарисів. – Львів : Меморіал, 1992. – 544с. – ISBN 5-8690-010-6
151969
   Аксіоми для нащадків: Укріїнські імена у світовій науці : збірник нарисів. – Львів : Каменяр, 1991. – 244с.
151970
  Чуйко В.Л. Аксіоми землі / В.Л. Чуйко. – Київ, 1988. – 76 с.
151971
  Крисоватий А. Аксіоми суспільного вибору в податкових фінансах // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 30-40. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1811-3141
151972
  Тарановський А. Аксіоми треба доводити?! Питання застосування принципів права під час реалізації та застосування норм права // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 3. – С. 24-27
151973
  Белецька А. Аксіоми як основні тези дослідження масових емоцій у соціальних комунікаціях // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2020. – Т. 1 (76). – С. 25-40. – ISSN 2522-1272
151974
  Карпенко З.С. Аксіопсихологічна реконструкція національно-визвольної боротьби у поетичній творчості Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 136-137. – ISSN 1810-2131
151975
  Гуляс І.А. Аксіопсихологічне проєктування життєвих досягнень особистості : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Гуляс Інеса Антонівна ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 43 назви
151976
  Карпенко Зіновія Аксіопсихологічні джерела методу моделювання к психології особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.138-144. – ISSN 1810-2131
151977
  Рогова О.Г. Аксіостратегія як чинник духовно-ціннісної модернізації освіти // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 19-24. – ISSN 2077-1800
151978
  Горобець К. Аксіосфера права як система // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 1. – С. 66-71
151979
  Мойсієнко А. Аксіофраземна прагматика: нові здобутки і перспективи // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, І. Гарбера, Ю. Голоцукова [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 39. – С. 154-156. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
151980
  Швай Р. Аксіоцентризм, пайдоцентризм та сучасний освітній процес // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 5 (172), травень. – С. 17-22. – ISSN 2308-4634
151981
   Аксонный транспорт веществ в системах мозга : сборник научных трудов. – Киев : Нукова думка, 1981. – 175 с.
151982
  Порсин Ю.Я. Аксонометрические изображения машиностроительных деталей / Ю.Я. Порсин. – М.-Л., 1963. – 186с.
151983
  Комановский М.Л. Аксонометрические проекции / М.Л. Комановский. – Ленинград-Москва, 1949. – 44 с.
151984
  Попов Н.А. Аксонометрические проекции. / Н.А. Попов. – 2-е изд., доп. – М., 1933. – 68с.
151985
  Каменев В.И. Аксонометрические проекции. Альбом чертежей. / В.И. Каменев. – 4-е изд., доп. – Москва-Свердловск, 1946. – 72с.
151986
  Глазунов Е.А. Аксонометрия / Е.А. Глазунов, Н.Ф. Четверухин. – М, 1953. – 292с.
151987
  Білинська М. Акспекти управлінської діяльності щодо створення системи якості вищої медичної освіти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 2. – С.80-86. – ISBN 966-7800-15-6
151988
  Кобищанов Ю.М. Аксум / Ю.М. Кобищанов. – Москва, 1966. – 296с.
151989
  Сергійчук В. Акт 30 червня 1941 року та його відгомін в Україні // Українознавство : календар - щорічник / Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Центр українознавства. – Київ : Українська видавнича спілка, 2000. – [на 2001 рік]
151990
  Черкасов С.С. Акт Варшавської конфедерації 1573 р. та проект скликання Національного Собору у політичній програмі польського реформаційного руху XVI ст. // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (4). – С. 50-65
151991
  Килимник Ю. Акт відновлення історичної справедливості // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 29-30 вересня (№ 173/174). – С. 13


  Підтримка оприлюдненої в "Дні" пропозиції гідно відзначити 100-ту річницю української дипломатичної справи.
151992
  Ярошинський О. Акт відновлення української державності 30 червня 1941 р. в інформаційно-пропагандивній діяльності ОУН(б) в Україні // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (61). – C. 184-198. – ISSN 2413-7065
151993
   Акт відновлення української державності 30 червня 1941 року та діяльність похідних груп ОУН : Бібліографічний покажчик. – Тернопіль, 2004. – 52с.
151994
  Козловський В.В. Акт воспроизведения чужих слов и многоаспектность немецкого конъюктива // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
151995
  Козловський В.В. Акт воспроизведения чужих слов и многоаспектность немецкого конъюктива // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 169-172. – ISBN 966-7890-03-1
151996
  Бурбело В.Б. Акт довіри в комунікативному процесі (до постановки проблеми) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 114-127


  Статтю присвячено аналізу поняття довіри в сучасних суспільних науках та визначенню лінгвокомунікативних перспектив його дослідження. Основну увагу звернено на виокремлення мовленнєво-актових складових довіри, основних семантичних доменів її ...
151997
  Король А.А. Акт звинувачення сучасної німецької мови (на матеріалі правового дискурсу) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 202-205. – ISBN 966-8188-07-1
151998
  Головченко В. Акт злуки в історичних долях України: погляд міжнародника // Політика і публіцистика : збірник наукових праць політологічної спрямованості / Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 1 (5). – С. 7-25. – ISBN 978-966-349-110-3


  У статті здійснено спробу по-новому поглянути на історичне й міжнародно-політичне значення Акту злуки 1919 р. для формування модерної української нації й національної ідеї.
151999
  Капелюшний В.П. Акт злуки УНР і ЗУНР в сучасній історіографії: проблеми недобросовісної інтерпретації // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 54-60. – ISBN 978-617-7777-14-3
152000
  Зеляк Н.М. Акт злуки УНР і ЗУНР: правові передумови та історичне значення // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 263-266. – ISBN 978-617-7777-14-3
<< На початок(–10)151152153154155156157158159160(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,