Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>
1513001
   [Учебник английского языка для вузов искусств] = English for art students / под ред. Г.С. Кнабе. – Москва : Высшая школа
[Ч.] 1. – 1977. – 300 с.
1513002
   [Учебник английского языка для вузов искусств] = English for art students / под ред. Г.С. Кнабе. – Москва : Высшая школа
[Ч.] 2. – 1977. – 318 с.
1513003
  Дацко О. Участь Європейської асоціації університетів у формуванні освітньої політики регіону // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 5 (69). – С. 14-25. – ISSN 2312-5993
1513004
  Остапюк М. Участь ЄС у врегулюванні "замороженого конфлікту" в Придністров"ї // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 104-108
1513005
  Паньків М. Участь жінки у визвольній боротьбі // Гомін України. – Торонто, 2010. – Рік 62, 9 листопада (№ 42). – С. 7
1513006
  Світич К. Участь жінок Російської імперії у "батальонах смерті" в період Першої світової війни // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 85-89. – ISBN 978-966-171-783-9
1513007
  Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1513008
  Матвієнко О.М. Участь жінок у суспільно-політичному житті України в 90-ті рр. 20 - на початку 21 ст. : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Матвієнко О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 238л. + Додатки : л.227-238. – Бібліогр. : л.189-226
1513009
  Рудська А. Участь жінок у суспільному та політичному житті: перспективи та перешкоди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 99-101. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається актуальність вдосконалення релізації гендерної політики в Україні. Проаналізовано механізми залучення жінок обіймати керівні посади. На прикладі Фінляднії показано, як участь жінок у суспільному житті забезпечується законодавчим ...
1513010
  Кривоший О. Участь жінок у формуванні державотворчих традицій українського народу за козацької доби (XVI - перша пол. XVII ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 22-26
1513011
  Розовик О. Участь жінок УСРР у кооперативному будівництві в 1920-х роках // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 26
1513012
  Орлова Тетяна Участь жіноцтва України в економічній діяльності дорадянських часів ( історіографічні аспекти) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – С. 106-117
1513013
  Копетюк М. Участь законного представника неповнолітнього на досудовому слідстві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 98-105.
1513014
  Якубова Т. Участь запорозького козацтва в штурмі Очакова у часи росйсько-турецької війни // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 119-121. – ISBN 966-650-037-X
1513015
  Меланчук А.В. Участь захисника в доказуванні у кримінальному процесі // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 136-138
1513016
  Титов А. Участь захисника в кримінальних справах за призначенням: окремі проблеми // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.87-90. – Бібліогр.: 2н. – ISSN 0132-1331
1513017
  Нікіта А.В. Участь захисника в особливих порядках кримінального провадження // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 362-365. – ISBN 978-617-7096-97-8
1513018
  Ковальчук А.М. Участь захисника в процесі примирення підозрюваного з потерпілим на досудовому розслідуванні : дис. ... д-ра філософії : 081 / Ковальчук Анастасія Маратівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 209, [8] арк. – Додатки: арк. : 192-209, [8]. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк.: 173-191
1513019
  Галаган О.І. Участь захисника в стадії попереднього розслідування // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 80-83. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье рассмотрены некоторые вопросы участия защитника в предварительном следствии, дан анализ освещения в юридической литературе спорного вопроса о процессуальном положении адвоката-защитника в советском уголовном процессе. Автор поддерживает ...
1513020
  Скрябін О.М. Участь захисника під час закінчення досудового розслідування // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 121-128. – (Юридичні науки ; № 1)
1513021
  Леляк О. Участь захисника під час укладання угоди про визнання винуватості: право чи обов"язок? // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 2 (164). – С. 49-57
1513022
  Татаров О.Ю. Участь захисника у кримінальному провадженні: проблеми законодавчого врегулювання / О.Ю. Татаров, С.С. Чернявський // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка , ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 2. – C. 77-84
1513023
  Сінєльник Р. Участь захисника у провадженні у справах про адміністративні правопорушення в контексті пріоритетності забезпечення прав і свобод людини // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 6. – С. 73-76.
1513024
  Лукацька Л.Г. Участь захисника у слідчих діях // Зовнішня торгівля: право та економіка / Мін. економіки та з питань європейської інтеграції України; Укр.академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2006. – № 3. – С.84-90
1513025
  Лубенець Є. Участь збірної команди УСРР у 1 Всесоюзній спартакіаді 1928 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 281-283. – ISBN 978-966-171-893-6
1513026
  Ольховая Ю.І. Участь Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 387-388
1513027
  Гогоша О. Участь збройних сил України у миротворчих операціях ООН та НАТО // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 16-27. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1513028
  Щеглюк Д. Участь здобувачів вищої освіти у системі забезпечення якості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 68-73. – (Педагогіка ; вип. 2 (8)). – ISSN 1728-3817


  На основі аналізу чинної нормативної бази з питань вищої освіти України, стандартів ISO серії 9000 та Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти визначено основні інституційні рівні, на яких закладами вищої ...
1513029
  Священко З.В. Участь земських діячів в урядовій аграрній політиці Російської імперії на початку ХХ ст. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2016. – Вип. 34. – C. 120-125. – (Серія "Історичні науки")


  Свій погляд на земський рух виклав М. Драгоманов. С. 120.
1513030
  Магась-Демидас Участь земських установ у кооперативному русі Київської губернії на початку ХХ ст. // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 49-63
1513031
  Шеверєва В. Участь ЗМІ у передвиборній агітації по виборах до вищих органів влади України // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-76.
1513032
  Чернінський А. Участь зорової кори у реалізації електроенцефалографічної реакції засвоєння ритму при світловій стимуляції людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-37. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Досліджено перебудови електричної активності головного мозку людини під час ритмічної стимуляції світловими спалахами. За допомогою методів реконструкції джерел електричної активності на основі аналізу незалежних компонентів виявлено, що основними але ...
1513033
  Бєлкін Л. Участь ЗСУ України в антитерористичних заходах на Донбасі // Юридична газета. – Київ, 2019. – 20 серпня (№ 33/34). – С. 32-33
1513034
  Савельєв Ю. Участь і політичні режими в сучасній Європі: порівняння країн "нової східної Європи" зі "старими" та "недавніми" країнами-членами ЄС // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 9-16. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті пропонується систематичний огляд різних типів участі (політичної, громадянської і соціальної) і порівнюються тенденції і кшталти участі між певними кластерами європейських суспільств. Такі кластери включають, по-перше, "нову східну Європу", ...
1513035
  Кишиченко Т. Участь І. Каманіна у роботі Київської археографічної комісії // Київська археографічна комісія в історії українського національного відродження : [зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народж. Тараса Шевченка (м. Київ, 9 жовт. 2014 р.)] / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; [упоряд.: Д. Гордієнко, В. Корнієнко ; редкол.: Г.В. Папакін (голова) та ін.]. – Київ : Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського, 2015. – С. 120-127. – ISBN 978-966-02-7529-4


  "На сучасному етапі розвитку національної археографії велика увага приділяється науковому доробку вчених-істориків, які зробили значний внесок у її розвиток. Серед них одне з головних місць належить І. Каманіну – видатному історику, архівісту, ...
1513036
  Заболотна І. Участь І. Крип"якевича в діяльності Українського Таємного університету у Львові // Матеріали VI наукового семінару "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці XIX - на початку XX ст." : до дня народження М.П. Старицького / "Роль визначних особистостей - митців, діячів науки та культури у процесі формування національної самосвідомості наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст.". – Київ : [ВПЦ НаУКМА], 2011. – С. 68-74. – ISBN 978-966-2410-26-6
1513037
  Шевченко Г. Участь Івана Богуна у військово-політичному конфлікті між козацьким гетьманом Виговським та полтавським полковником Пушкарем // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 19. – С. 133-142
1513038
  Синенький В. Участь Івана Карпинця в українсько-польській війні 1918-1919 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 67-69. – ISSN 2076-1554


  І.І. Карпинець — український історик і музеєзнавець, член НТШ. Доктор філософії (1932 р.).
1513039
  Нахлік Є. Участь Івана Франка у львівських заходах до ювілеїв Івана Котляревського (1888, 1898) // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Т. Салига, С. Пилипчук, В. Будний [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 84. – С. 115-130. – ISSN 0130-528Х
1513040
  Підбузька Г. Участь Івана Франка у чужих енциклопедичних виданнях: стаття "Українці" // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 216-224. – (Серія філологічна ; Вип. 55). – ISSN 2078-5534


  Розглянуто один із промовистих літературознавчих (історико-літературних) творів Івана Франка, з яким він виступив перед чужомовним читачем. Підкреслено особливу увагу автора до давньої (від Княжої доби) української літератури, лапідарність наукового ...
1513041
  Червінська Л.М. Участь іммігрантів у політичному житті країн-прийому // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 155-156
1513042
  Чучкова Н.О. Участь іноземних осіб у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Чучкова Наталія Олександрівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр. : 19 назв
1513043
  Кундицький О. Участь іноземних структур у фінансуванні малого і середнього бізнесу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 412-418. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1513044
  Стрипко М. Участь інститутів громадянського суспільства в нормотворчій діяльності як актуальна умова підвищення якості вітчизняного законодавства // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 80-82. – ISBN 978-617-7069-14-9
1513045
  Скрипник Наталія Вячеславівна Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі флсв+ мутантних мишей : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Скрипник Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 24 с.
1513046
  Скрипник Наталія Вячеславівна Участь інтернейронів гіпокампу в епілептогенезі ФЛСВ1-/- - мутантних мишей : Дис...канд.біолог.наук: 03.00.11 / Скрипник Наталія Вячеславівна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 236л. – Бібліогр.:л.184-236
1513047
  Кузьмич О. Участь інших осіб у виконанні договорів про надання правової допомоги в положеннях нового Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 12 (86). – С. 26-30
1513048
  Грицюта О. Участь Історичного товариства Нестора-Літописця в організації Всеросійських археологічних з"їздів // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 3. – С. 135-139. – ISSN 1998-4634


  На основі ретельного вивчення джерел висвітлюється роль Історичного товариства Нестора-Літописця (ІТНЛ) в організації та роботі Всеросійських археологічних з"їздів, які мали велике науково-громадське значення. Вони були своєрідним дослідним ...
1513049
  Грицюта О.О. Участь Історичного товариства Нестора-Літописця в роботі ХІІ археологічного з’їзду в Харкові // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; голов. ред. Пилипчук О.Я. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 11 (2017). – C. 153-161. – ISSN 2415-7422
1513050
  Руденко Н. Участь калмиків у військових кампаніях російської армії на початку XVIII століття // Полтавська битва 1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Полтав. міськрада ; Посольство Рос. Федерації в Україні ; Посольство Швеції в Україні [та ін. ; редкол.: Н.В. Білан та ін.]. – Полтава : Толмачова Н.Ю., 2009. – С. 228-236. – ISBN 978-966-8591-31-0
1513051
  Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 155 арк. – Бібліогр.: арк. 140-155
1513052
  Капустяна І.П. Участь кальцитоніну та аміліну в регуляції жовчосекреторної функції печінки щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Капустяна Ірина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1513053
  Ємельянов В. Участь кальцієвої сигнальної системи в індукованому накопиченні калози та зростанні хітиназної активності у клітинах томатів / В. Ємельянов, В. Семенець, Д. Ноздренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-49. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль кальцієвої сигнальної системи в індукованому зростанні хітиназної активності та синтезі калози в культурі клітин томатів. Показано провідну роль периплазматичного пулу кальцію в індукуванні вивчених реакцій. The role Са2+ signaling ...
1513054
  Осташ Н.І. Участь Канади у війні в Афганістані в контексті канадсько-американських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 2. – С. 52-58
1513055
  Потапов О. Участь Київської міської думи в організації Київського українського народного університету // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 96-100. – ISSN 2309-9356


  Висвітлено повноваження органів міського самоврядування у сфері освіти. Проаналізовано участь Київської міської думи в організації, фінансуванні діяльності Київського українського народного університету (КУНУ), зміни контингенту студентів та складу ...
1513056
  Целевич О. Участь козаків в Смоленській війні 1633-34 рр. / О. Целевич. – 72с.
1513057
  Кочегаров К.О. Участь козаків Лубенського полку в придушенні Башкирського повстання 1706-1711 рр. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 18-33. – ISSN 0130-5247
1513058
  Леп"явко С. Участь козацтва у Московській війні Стефана Баторія // Сіверянський літопис : всеукраїнський історико-краєзнавчий просвітницький журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 2. – С.16-27
1513059
  Верстюк В.В. Участь козацьких полків у воєнних діях на теренах ВКЛ у 1654 році в оцінці М. Костомарова // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 16-17
1513060
  Попова Н. Участь комерційних банків у забезпеченні економічного зростання в Україні : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2003. – № 6. – С. 39-47 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1513061
  Шульгва Н.П. Участь комерційного банку у лізинговому бізнесі / Н.П. Шульгва, Т.В. Шаповал // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 528-530
1513062
  Костюк М.П. Участь Комітету Південно-Західного фронту Всеросійського Земського Союзу у виселенні волинських німців-колоністів зимою 1915 - 1916 рр. // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2014. – [Вып. 40]. – С. 278-295. – ISSN 2313-1993
1513063
  Носкова Н.С. Участь комсомолу України в радянському і культурному будівництві (1926-1929 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – № 5. – С. 37-49. – (Серія історії ; № 5, вип. 1)
1513064
  Латиш Ю.В. Участь Комуністичної партії України у виборах Президента України 2010 р. // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 58-66. – ISBN 978-966-171-277-4
1513065
  Рейтблат А. Участь комуністів у науковій роботі // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 22 жовтня (№ 31). – С. 2


  Комуністи біологічного факультету повинні взяти найактивнішу участь в роботі наукових гуртків, очоливши науково-дослідну роботу на факультеті.
1513066
  Даниленко О. Участь кооперації в зовнішній торгівлі УСРР (1920-і рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 28-33


  Розкриваються особливості діяльності кооперативних товариств у сфері зовнішньої торгівлі УСРР в 1920-і роки.
1513067
  Зазуляк Ю. Участь королівських комісарів у роз"їздах маєткових границь у Руському воєводстві XV-XVI ст. // Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellonskiego. Prace historyczne / Uniwersytet Jagiellonski. – Krakow, 2016. – 143, z. 2 : Ukraina, Rus w epoce nowozytnej. Instytucje i elity. – С. 237-244. – ISBN 978-83-233-4124-6. – ISSN 0083-4351
1513068
  Замікула Микола Участь країн Балтії у операції НАТО в Афганістані // Вісник Науково-інформаційного Центру міжнародної безпеки та євроатлантичной співпраці ДонНУ / Донецький національний університет. Центр міжнародної безпеки. – Донецьк, 2007. – № 4 (8). – С, 67-73
1513069
  Чаплик М. Участь криміналітету в гібридній війні: погляд крізь призму українських реалій // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Балакірєва О.М., Бєлова Л.О., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 21. – С. 25-36. – ISSN 2077-5105
1513070
  Хвіст В. Участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 136-139. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Подано матеріали про участь кримських татар в антирадянських військових формуваннях у складі німецької армії в роки Великої Вітчизняної війни. Проаналізовано проблеми кримськотатарського колабораціонізму. In the article adduced materials about ...
1513071
  Дмитрук А. Участь кримських татар у воєнних кампаніях 1648 р. під проводом Б. Хмельницького у битвах на р. Жовті води і під Корсунем // Наукові праці студентів та магістрантів історичного факультету Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 11. – С. 47-53
1513072
  Дмитрук А.М. Участь кримських татар у воєнних кампаніях 1648 р. під проводом Б. Хмельницького у битвах на р. Жовті Води і під Корсунем // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 53-55
1513073
  Гушинець Г.П. Участь Л-тироксину в регуляції шлункового сокоутворення / Г.П. Гушинець, А.Ф. Косенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 45-53. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 2)


  У дослідах на собаках з фістулами шлунка за Басовим встановлено, що тиротоксин змінює характер гістамінової шлункової секреції в залежності від шляху надходження гормону в організм собак. Тривале пероральне призначення гормону знижує рівень шлункового ...
1513074
  Черкаська Д.В. Участь Л.М. Славіна в діяльності Львівської філії Інституту археології Академії наук УРСР // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Клочко В.І., Буйських А.В., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 67 : Археологічні студії. – С. 106-110. – ISSN 1996-9872
1513075
  Паска Г. Участь Лева Бачинського у діяльності Загальної української ради // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – С. 25-31. – (Історія ; № 2 (50)). – ISSN 2414-9012
1513076
  Любчик І. Участь лемків у боротьбі за виборче право в Австро-Угорщині (До 110-річниці прийняття закону про "Загальне виборче право") // Лемківський календар на 2017 рік / Всеукр. т-во "Лемківщина" ; Фундація дослідж. Лемківщини у Львові ; [редкол.: М. Литвин, О. Кровицька, С. Гавенко та ін.]. – Львів : [б. в.], 2016. – С. 33-37. – (Бібліотека Лемківщини ; ч. 66). – ISBN 978-966-02-8122
1513077
  Шкабко С. Участь Леоніда Кучми у конституційному процесі (1994-2004): історичний аспект // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 24-29


  У статті прослідковується й аналізується участь та місце Президента Леоніда Кучми в новітньому українському конституціоналізмі. Основна увага акцентується на проблематиці узгодження різних варіантів конституційних проектів, переговорний процес між ...
1513078
  Генега Р.Я. Участь львівського студентства в русі опору в другій половині 1940-х - на початку 1950-х рр. // Український історичний журнал : Науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2007. – № 3. – С. 97-112. – ISSN 0130-5247
1513079
  Галішевський В.А. Участь М. Брайчевського у створенні та діяльності Народного Руху України // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 17. – С. 120-129. – ISSN 2077-7280
1513080
  Верстюк В.В. Участь М. Костомарова в діяльності Санкт-Петербургської громади наприкінці 50-х - на початку 60-х років XIX століття // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – C. 10-12
1513081
  Образцов С.В. Участь М. Омеляновича-Павленка в бою під Хелмно (1-2 листопада 1914 р.) // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 68-77
1513082
  Єфіменко В.П. Участь М.М. Цитовича у діяльності Київського юридичного товариства / В.П. Єфіменко, О.Є. Пилипенко // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 218-222. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1513083
  Волга В.О. Участь малого бізнесу у територіальних інноваційно-освітніх кластерах (зарубіжний досвід) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 126, (ч. 2). – С. 168-181. – ISSN 2308-6912


  У статті систематизований розвиток територіальних інноваційно-освітніх кластерів (ІОК) промислово розвинених країн, відмінності функціонування яких визначаються історичними, демографічними, географічними особливостями. Технологічний розрив у розвитку ...
1513084
  Вербенська В.М. Участь МВФ у забезпеченні стійкості фінансових систем країн-реципієнтів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 46, ч. 1. – С. 165-169
1513085
  Бурак В. Участь медіатора у вирішенні колективних трудових спорів // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 9-11
1513086
  Шпакович О. Участь МЕО в міжнародному правотворчому процесі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 21, ч. 2. – С. 230-235
1513087
  Бенедисюк І. Участь митних органів у забезпеченні запобіжних заходів у процесі захисту прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 69-75
1513088
  Бурдяк В.І. Участь міжнародних організацій та національних держав у вирішенні міграційної кризи сучасності // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Бурдяк В.І., Фісанов В.П., Монолатій І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Вип. 8 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 13-31. – ISSN 2522-4050


  У статті проаналізовано сутність рішень та діяльності провідних міжнародних організацій у справі врегулювання міграційної кризи сучасності, а також сприйняття світовою спільнотою Глобального договору про безпечну, впорядковану та легальну міграцію, ...
1513089
  Берназюк Я.О. Участь міжнародних організацій у правотворчому процесі та вплив на проведення судової реформи в Україні // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 211-214. – ISBN 978-617-7096-97-8
1513090
  Шевченко Н. Участь міжнародних фондів у підтримці наукових досліджень в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка у 2008-2011 рр. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн" : (до 105-ї річниці з дня народж. д.і.н., проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломат. відносин між Україною та Державою Ізраїль) : зб. наук. статей / "Актуальні проблеми новітньої історії зарубіжних країн", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Логос, 2013. – С. 261-264. – ISBN 978-966-171-651-2


  Проаналізовано участь міжнародних структур у наданні грантованої підтримки для наукових досліджень в КНУ імені Тараса Шевченка упродовж 2008-2011 рр.
1513091
  Гогоша О. Участь Міжнародного комітету Червоного Хреста у гуманітарних місіях та операціях ООН // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 95-103. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1513092
  Пішак В.П. Участь мікро РНК у ранньому розвитку тварин і людини / В.П. Пішак, М.О. Ризничук // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2017. – Т. 7, № 3 (25). – С. 82-87. – ISSN 2226-1230
1513093
  Білоніжка П. Участь мікроорганізмів в утворенні осадових порід і мінералів / П. Білоніжка, Ю. Дацюк // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – № 65, вип. 2. – С. 119-125 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2078-6220
1513094
  Корж-Ікаєва Участь міліції та органів громадського-самоврядування в охороні та забезпеченні прав і свобод неповнолітніх // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 94-97
1513095
  Іванов С. Участь Міністерства оборони України у договірних відносинах // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 75-81.
1513096
  Гнатюк Л.В. Участь міста в територіальному поділі праці (на прикладі м. Одеси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 14-19 : Табл.
1513097
  Глущєнко Ю.М. Участь місцевих державних адміністрацій у бюджетному процесі як один із напрямів їх правотворчої діяльності // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 276-284. – ISSN 1563-3349
1513098
  Буряк Я. Участь місцевих державних адміністрацій у господарському процесі: судова практика та проблемні питання // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 10 (248). – С. 26-30
1513099
  Назимко Сергій Петрович Участь міських верств населення України в національно-визвольному русі (1905-1907 рр.) : Дис... канд. історичнихнаук: 07.00.02 / Назимко Сергій Петрович; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1994. – 213л. – Бібліогр.:л.8-21
1513100
  Назимко С.П. Участь міських верстів населення України у національно-визвольному русі. : Автореф... Канд.іст.наук: 07.00.02 / Назимко С.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 24л.
1513101
  Компан О.С. Участь міського населення у визвольній війні українскього народу 1648-1654 рр. / О.С. Компан. – Київ, 1954. – 112с.
1513102
  Михайлина П.В. Участь міського населення України у визвольній боротьбі українського народу против польско-шляхетського поневолення за возз"єднання з Росією / П.В. Михайлина. – Чернівці, 1969. – 64с.
1513103
  Коробка В. Участь міської громадськості Катеринославської губернії в підготовці проекту городового положення 1870 року // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 4. – С. 69-74. – ISSN 1728-9343
1513104
  Климов А. Участь молодих робітників промисловості Донбасу в стахановському русі в другій половині 30-х рр. XX ст // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 102-109
1513105
  Корецька О. Участь молоді в програмах волонтерства Європейського Союзу // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 2 (11). – C. 32-39. – ISSN 2306-3971
1513106
  Похресник А.К. Участь молоді Західної Європи в Болонському процесі та її громадянська позиція / А.К. Похресник // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 45 : Болонський процес в Україні (ч. 1). – С. 25-32. – ISSN 1818-5797
1513107
  Коротич І. Участь молоді у виборчому процесі: деякі проблеми та шляхи їх вирішення // Вісник Центральної виборчої комісії : Загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2006. – № 1. – С. 87-89
1513108
  Омельченко О.В. Участь молоді у розвитку промисловості західних областей України (1946-1958 рр.) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Омельченко О. В.; КУ. – К., 1994. – 21л.
1513109
  Омельченко Олег Володимирович Участь молоді у розвитку промисловості Західних областей України (1946-1958 рр.) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Омельченко Олег Володимирович; Львівський держуніверситет ім. І.Франка. – Львів, 1994. – 174л. – Бібліогр.:л.157-174
1513110
  Козубовська І.В. Участь молодших школярів у волонтерській діяльності / І.В. Козубовська, Р.В. Козубовський // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 71-74. – Бібліогр.: с. 73. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1513111
  Воронін Кирило Юрійович Участь моноамінів у нейроендокринній регуляції гіпоталамо-адреналової,-тироїдної та -гонадної систем птахів (гістофізіологічний аналіз) : Дис...канд.біолог.наук:14.03.09 / Воронін Кирило Юрійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 193л. – Бібліогр.:л.153-193
1513112
  Воронін Кирило Юрійович Участь моноамінів у нейроендокринній регуляції гіпоталамо-адреналової, -тиреоїдної та -гонадної систем птахів (гістофізіологічний аналіз) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 14.03.09 / Воронін К.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1513113
  Слободяник Л. Участь монооксиду азоту в регуляції депонування крові печінкою / Л. Слободяник, Є. Решетнік, П. Янчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 33-36. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  В гострих дослідах на щурах, внутрішньопортальне введення L-аргініну у дозах близьких до фізіологічної концентрації в крові, зумовлює розширення ємнісних судин печінки, внаслідок чого об"єм депонованої в них крові збільшується. Блокада NО-синтаз за ...
1513114
  Кириченко К.М. Участь морських агентів при вчиненні морського протесту // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2016. – № 4. – C. 10-13
1513115
  Моргунова І. Участь Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку при Університеті Св. Володимира // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 40-43. – (Історія ; Вип. 100). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто діяльність Н. Полонської-Василенко в історико-етнографічному гуртку. Проаналізовано вплив М. Довнара-Запольського на формування Наталії Дмитрівни як історика Росії. Work of N. Polonska-Vasylenko at the history-ethnographic group was ...
1513116
  Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичини й Волині ( 20-30-ті рр. 20 ст. ) : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 253 л. + Додатки : л.229-253. – Бібліогр.: л. 193-228
1513117
  Рева Н.М. Участь наддніпрянських українців у суспільно-політичному русі Галичиний і Волині (20-30-ті рр. 20 ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12. / Рева Н.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 4 назви
1513118
  Бондарчук К. Участь найманих працівників у прибутках підприємств (зарубіжний досвід) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 38-44
1513119
  Колісник В О. Участь народних засідателів у цивільному процесі // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 36-42. – ISSN 0201-7245
1513120
  Катренко А.М. Участь народних учителів в революційно-демократичному русі 70-80-х рр. ХІХ ст. на Україні / А.М. Катренко, В.Й. Борисенко // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 87-92. – (Серія історії ; № 18)
1513121
  Шушкевич Ю.О. Участь народного руху України у виборах 1998 року за матеріалами газети "Волинь" // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 177-188. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1513122
  Чуприна М. Участь населелля Чернігівщини у війні проти французьких загарбників // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1998. – № 3. – С.62-71
1513123
  Хом"як А. Участь населення України у волонтерській та благодійницькій діяльності // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2015. – № 2 (7). – С. 67-71. – ISSN 2306-3974
1513124
  Сидоренко О.С. Участь населення Чернігівської губернії у російсько-турецькій війні 1877-1878 рр. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 359-362. – ISSN 2218-4805
1513125
   Участь наукових та науково-педагогічних працівників у наукових конференціях та семінарах, проведених за межами Харківського національного університету повітряних сил імені Івана Кожедуба у 2019 році // Бюлетень військово-технічної інформації : науково-інформаційне видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; ред. Г.В. Пєвцов. – Харків, 2020. – Вип. 8. – С. 69-108


  Харківський національний університет повітряних сил ім. І. Кожедуба
1513126
  Січкаренко К.О. Участь наукових установ України у програмах ЄС: основні тенденції та проблеми / К.О. Січкаренко, Г.П. Дубинський // Вісник Інституту економіки та прогнозування : науковий журнал / Інститут економіки та прогнозування НАН України. – Київ, 2017. – [2017 рік]. – С. 62-70


  Розглядаються аспекти науково-технічної співпраці українських науково-дослідних установ із зарубіжними партнерами. З огляду на те, що інтеграція української наукової спільноти до світового інформаційного нині є надважливим завданням, а досвід участі ...
1513127
  Потапенко Р. Участь науково-педагогічної інтелігенції в демократизації освітнього простору України періоду перебудови (1985 - 1991 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 38. – С. 58-64. – ISSN 2522-4611
1513128
  Савенко Т.С. Участь Наукового Товариства імені Шевченка у відзначенні ювілеїв та пам"ятних дат у міжвоєнний період // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 61-63. – ISSN 1810-2131
1513129
  Кузьменко Н.О. Участь науковців Харківського політехнічного інституту в міжнародному геофізичному році (1957–1958) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 136-144. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Висвітлено факт участі колективу кафедри «Основи радіотехніки» Харківського політехнічного інституту (ХПІ) в дослідженнях за програмою Міжнародного геофізичного року (МГР) 1957–1958 рр. Детально викладено етапи підготовки й результати досліджень та ...
1513130
  Вітман К.М. Участь національних меншин у розробці концепції етнонаціональної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 546-552. – ISSN 1563-3349
1513131
  Кулик С. Участь Національного фронту й Британської національної партії у виборах різних рівнів (кінець 1960-2013 рр.) / С. Кулик, Ю. Головачек // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 38-44. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 10 (259)). – ISSN 1729-360Х
1513132
  Диба О.М. Участь небанківських фінансових установ у кредитуванні інноваційних проектів / О.М. Диба, Є.А. Поліщук, Ю.О. Гернего // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 272-277 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-0712
1513133
  Послушин Є. Участь негромадських суб`єктів у здійсненні конституційних завдань держави (на прикладі вищого шкільництва) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.203-210. – Бібліогр.: 15 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1513134
  Олексієнко Наталія Валентинівна Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження : Афтореф. дис. ... канд. біологічних наук; 03. 00. 11 / Олексієнко Н. В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1513135
  Олексієнко Н.В. Участь нейромедіаторів головного мозку та гіпоталамо-гіпофізарнотиреоїдної системи птахів в реакції адаптації на хронічне охолодження : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.11- цитологія, клитинна біологія, гістологія / Олексієнко Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 154л. : Ілюстрації. – Бібліогр.: л. 130-154
1513136
  Дзержинський М.Е. Участь нейромедіаторних систем мозку в регуляції функції надниркових залоз у птахів / М.Е. Дзержинський, О.М. Птиця, О.В. Струц // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 126-131. – (Біологія ; Вип. 26)


  Досліджено вплив блокади і стимулювання катехоламінергічних та холінергічних рецепторів головного мозку, а також нонапептидів в механізмі регуляції функції гіпоталамо-адреналового комплексу у 60-денних півнів. Встановлено, що через дофамінові рецептори ...
1513137
  Гавриш О.В. Участь неповнолітніх у відновленні промислового потенціалу УРСР у повоєнний період (1945 - початок 1950-х рр.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 36 : На пошану професора Сергія Романовича Ляха з нагоди 60-річного ювілею. – С. 173-176. – ISSN 2076-8982


  На основі вивчення архівних джерел, матеріалів періодичної преси та спогадів очевидців у статті висвітлюється та аналізується раніше малодосліджена та на сьогодні досить актуальна проблема використання дитячої праці у відновленні промислового ...
1513138
   Участь Нз рецептора у функціонуванні мембрано- зв"язаних ферментів парієтальних клітин слизової оболонки шлунка за умов експериментальної моделі виразки / В.О. Чайка, Л.І. Гавриш, О.В. Скопенко, Є.А. Строцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 14-15. – (Біологія ; Вип. 45/46). – ISSN 1728-3817


  Установлено, що агоніст Н3 гістамінового рецептора R-альфа-метилгістамін знижує активність 5ў-нуклеотидази та Na+,K+-АТФази в плазматичних мембранах парієтальних клітин слизової шлунка щурів за умов стресової моделі виразки. Введення антагоніста Н3 ...
1513139
  Хім"як А. Участь Німеччини у діяльності Північноатлантичного альянсу: історико-політичний огляд // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 95-104. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1513140
  Пазюк Л.М. Участь нонапептидів гіпоталамусу в механізмах регуляції щитовидної залози / Л.М. Пазюк, М.Е. Дзержинський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 121-125. – (Біологія ; Вип. 26)


  При використанні гістофізіологічного та радіоімунологічного методів дослідження здійснено комплексний аналіз реакції гіпоталамо-гіпофізарно-тиреоїдного комплексу при введенні птахам пітуїтрину, до складу якого входять нонапептиди, які виробляються у ...
1513141
  Красногор О.В. Участь нотаріуса в процесі медіації // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 89-91. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1513142
  Нікітюк О.М. Участь нотаріуса у посвідченні шлбюних договорів: проблеми теорії і практики // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 116-118. – ISBN 978-617-673-442-0
1513143
  Міхеєв А. Участь О. Андрієвського у роботі Директорії УНР // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 15-16
1513144
   Участь О. Мазурика у мистецьких виставах у Франції (Р. З.) // Сучасність : література, мистецтво, суспільне життя / редкол.: Б. Бойчук, В. Бургардт, Б. Кравців [та ін.]. – Мюнхен, 1971. – № 9 (129), вересень. – С. 126
1513145
  Яновська О. Участь обвинуваченого в судовому провадженні: право чи обов"язок // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 26-33. – ISSN 1026-9932
1513146
  Фічора Т.І. Участь ОБСЄ в розв"язанні придністровського конфлікту // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 99-105. – ISBN 966-7196-06-2
1513147
  Кривошея І.І. Участь ОБСЄ у вирішенні збройних конфліктів на пострадянському просторі: проблема Нагірного Карабаху (1992–2016) і Донбасу (2014–2016) (на матеріалі електронних видань).. / І.І. Кривошея, Л.М. Якименко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 122-129. – ISSN 2076-1554
1513148
  Музичко О. Участь одеських істориків в українському національному русі другої половини XIX - початку XX ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 112-115. – ISBN 978-966-439-357-4
1513149
  Ящук А.В. Участь Одеського товариства історії та старожитностей у створенні міських гербів Таврійської губернії першої половини ХІХ століття // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т. Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (319), квітень - червень. – С. 212-223. – ISSN 0320-9466
1513150
   Участь оксиду азоту в регуляції печінкового кровообігу / В.О. Цибенко, П.І. Янчук, В.І. Комаренко, О.М. Пасічніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-16. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  У дослідах на наркотизованих собаках і щурах та in vitro на ізольованих смужках судин вивчали вплив ацетилхоліну (АХ) та L-аргініну на скоротливість ворітної вени (ВВ). Внутрішньопортальне введення АХ і L-аргініну викликало зменшення локального ...
1513151
   Участь оксиду азоту в регуляції печінкового кровообігу / В.О. Цибенко, П.І. Янчук, В.І. Комаренко, О.М. Пасічніченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1513152
  Красіонова О. Участь ООН у врегулюванні військового конфлікту на території України / О. Красіонова, М. Черниш // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 143-147
1513153
   Участь опіоїдних рецепторів у реалізації впливу лей- і мет-енкефаліну на холесекрецію / Л.А. Латишенко, Є.М. Решетнік, С.П. Весельський, М.Ю. Макарчук // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 62-68. – (Серія "Біологічні науки" ; вип. 156)
1513154
  Бабенко Людмила Участь органів ВЧК-ГПУ у вилученні церковних цінностей на початку 20-х років // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ : науковий і документальний журнал / Головна редакційна колегія науково-док. серії книг "Реабілітовані історією". – Київ, 2004. – № 1/2 (22/23). – С. 410-428
1513155
  Делія Ю.В. Участь органів державної влади у забезпеченні реалізації актів місцевого самоврядування в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 126-132. – ISSN 1563-3349
1513156
  Войтенко А. Участь органів місцевої влади у мінімізації негативних наслідків аваріїна ЧАЕС // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.13 - 19
1513157
  Макаренко О. Участь органів опіки та піклування у відносинах із надання допомоги дієздатній фізичній особі (ст. 78 Цивільного кодексу України) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2015. – № 9 (237). – С. 13-16
1513158
  Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Новик Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 210 арк. – Додатки: арк. 206-210. – Бібліогр.: арк. 184-205
1513159
  Новик Н.С. Участь органів опіки та піклування у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Новик Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 c. – Бібліогр.: 18 назв
1513160
  Погребняк В.Я. Участь органів суддівського самоврядування у вирішенні питань призначення суддів на адміністративні посади в судах (на прикладі діяльності Ради суддів господарських судів України) // Вісник господарського судочинства : офіц. друкований орган Вищ. господ. суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 40-44
1513161
  Кубієвич С.П. Участь Організації з безпеки і співробітництва в Європі у процесі мирного врегулювання конфлікту на Донбасі в контексті виконання Мінських домовленостей // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 356-359. – ISSN 2219-5521
1513162
  Семьоркіна К.О. Участь організацій громадянського суспільства у впровадженні національної стратегії у сфері прав людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 61-65. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначені проблемних питань, що виникають у взаємодії організацій громадянського суспільства та органів державної влади в цілому та під час формування і реалізації державної політики у сфері прав людини. На основі визначених проблем, ...
1513163
  Левчишина О. Участь організацій саморегулівних професій в адміністративному судочинстві Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 247-248
1513164
  Проценко В. Участь освітянської профспілки у виборах до Рад у 1920-х рр.. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 35. – C. 18-26
1513165
  Денісова Г.В. Участь особи як свідка у кримінальній справі - обставина, що виключає можливість ведення її провадження / Г.В. Денісова, О.В. Крикунов // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 435-440. – ISSN 1563-3349
1513166
  Гордійчук О.В. Участь П. Калнишевського в російсько-турецькій війні 1768-1774 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 105-111. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1513167
  Совгиря О. Участь парламентської опозиції у виборчому процесі: характеристика чинного законодавства та пропозиції щодо його розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 3. – С. 87-90.
1513168
  Рассамакін М. Участь партії демократичного соціалізму у виборах 1994 року в Німеччині // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 85-88
1513169
  Дорошко Микола Участь партійно-радянського керівництва УСРР в реалізації політики геноциду українського селянства у 1932-1933 рр. // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 5/6 (74/75). – С. 186-191. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
1513170
  Романюк В.В. Участь педагога, психолога та лікаря у кримінальному провадженні щодо неповнолітніх // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (67). – C. 101-109. – ISSN 1999-5717
1513171
  Миснікова Т. Участь перекладача жестової мови у судовому процесі як гарантія реалізації принципу мови судочинства // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 1/2 (40), лютий. – С. 17-20
1513172
  Савчук Р. Участь перекладача під час розгляду адміністративної справи по суті // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 140-146. – ISSN 2663-5313
1513173
  Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 115-140
1513174
  Головинська Ю.Ю. Участь периферичних глутаматних рецепторів NMDA - підтипу в регуляції шлункової секреції у щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Головинська Ю.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1513175
  Скопненко Б.О. Участь Першої окремої чехословацької бригади у боях за визволення Києва в листопаді 1943 р. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 106-112. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1513176
  Демуз І.О. Участь Петра Стебницького у подіях Української революції 1917–1921 рр. // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик, Л.І. Буряк, Т.В. Котлярова та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 15. – C. 212-231. – ISSN 2520-2855
1513177
  Хитрич А.В. Участь Петра Холодного в українському мистецькому житті (кінець XIX – початок XX століть) // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4. – С. 100-106. – ISSN 2413-5402
1513178
  Куян М.В. Участь південнослов"янських народів у партизанському русі на території СРСР в роки Великої Вітчизняної війни // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 9-17. – (Серія історії ; № 11)
1513179
  Музичко О.Є. Участь південноукраїнських істориків у роботі наукових з"їздів (друга половина XIX - початок XX ст.) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 191-229. – ISSN 2312-6825
1513180
  Павлюк В.І. Участь підприємств міністерства оборони Ураїни в нтеграційній стратегії держави як засіб підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 17-22


  Розглядаються об"єктивні основи, стан та особливості участі державних підприємств Міністерства оборони України в реалізації інтеграційної стратегії держави через призму їх конкурентоспроможності. Обґрунтовується необхідність більш активної, системної ...
1513181
  Масик Р. Участь підприємств Східної Галичини в цивільних державних замовленнях Польщі (1920-1939) // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С.180-192. – ISSN 2078-6077
1513182
  Печенюк І.С. Участь підрозділів Збройних Сил України у міжнародній миротворчій діяльності (1992-2006): гуманітарний аспект / І.С. Печенюк, О.Д. Розумний // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 21. – С. 368-381
1513183
  Стрельчук Н.В. Участь політичних партій Республіки Македонії у виборчому процесі (90-ті роки XX ст. - початок XXI ст.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 105-112. – (Історія ; Вип. 19)
1513184
  Кресіна І.О. Участь політичних партій у парламентських коаліціях в Україні / І.О. Кресіна, В.П. Мироненко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 81-92. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 73). – ISSN 1563-3349
1513185
  Гонюкова Лілія Участь політичних партій у політико-управлінській діяльності держави // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С.174-180
1513186
  Терзі О.С. Участь політичних партій України в реформуванні місцевих органів державної влади та самоврядування / О.С. Терзі, М.В. Ковальова // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 1728-3671
1513187
  Терзі О.С. Участь політичних партій України у прийнятті Декларації про державний суверенітет (історичний аспект) // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 140-144. – ISSN 1728-3671
1513188
  Бойчук Я.А. Участь поляків у культурно-просвітньому житті України (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 36-41. – ISSN 2076-8982
1513189
  Папакін А. Участь польських військових формувань у оборонних боях у Києві у лютому 1918 р. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 3. – 67-78. – ISSN 0869-3595
1513190
  Адамєц А. Участь польських і українських академічних бібліотек у Вікіпедії // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 85-86. – ISBN 978-966-941-056-6
1513191
  Баженова С.Е. Участь польської молоді Правобережної України в революційному русі (90-ті роки ХІХ – початок ХХ ст.) / С.Е. Баженова, С.І. Оліпер // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 91-106. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1513192
  Буглай Н.М. Участь Польщі в діяльності Вишеградської групи у контексті європейської інтеграції // "Епоха Кваснєвського" в зовнішній політиці Республіки Польща (1995-2005 рр.) : монографія / Н.М. Буглай. – Миколаїв : Іліон, 2017. – С. 290-307. – ISBN 978-617-534-424-8
1513193
  Темірова Н. Участь поміщицьких господарств України в хлібній торгівлі (II половина XIX - початок XX століть) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 86-89. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено один з аспектів підприємницької діяльності поміщиків України на межі XIX-XX ст. - торгівлю хлібом. На основі статистичних та аналітичних матеріалів охарактеризовані умови зберігання зібраного хліба, форми реалізації наявного зерна, визначені ...
1513194
  Липка Н.В. Участь понятих під час проведення окремих слідчих дій // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 53-59
1513195
  Булейко О.Л. Участь понятих у кримінальному процесі // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2009. – № 2 (52). – С. 2-5.
1513196
  Кучинська О.П. Участь понятих у кримінальному процесі України: за і проти // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2008. – № 9 (96). – С. 10-13.
1513197
  Кріпак А.П. Участь потерпілого у кримінальному процессуальному доказуванні: окремі проблемні питання // Актуальні проблеми удосконалення кримінального процесуального законодавства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. до 70-річчя д. ю. н., проф. Юрія Павловича Аленіна, м. Одеса, 21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Рада молодих вчених, Каф. кримін. процесу ; [уклад.: В.А. Завтур ; за ред. Г.О. Ульянової, І.В. Гловюк]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 173-175. – ISBN 978-966-419-300-6
1513198
  Мещерякова Н. Участь прватних експертів у науковій та методичній діяльності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 1. – С. 36-38. – ISSN 1608-6422
1513199
  Форитор Т.М. Участь представника потерпілого в кримінальному провадженні // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2013. – № 3 (150). – С. 46-48


  У статті визначено поняття та процесуальний статус представника потерпілого. Наведено факти обов"язкової участі представника. Розглянуто юридичну та матеріально-правову підстави представництва.
1513200
  Тернавська В.М. Участь представників місцевої громади у здійсненні правосуддя в Україні в ХІ-ХVIII ст.ст // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 47-53.
1513201
  Цебенко О.О. Участь представників роду Гербуртів в політичному житті Речі Посполитої в XV - XVII ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 556-569. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1513202
  Скомороха Т.В. Участь Президента України у законодавчому процесі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 2 (5). – С. 29-35. – ISSN 2220-1394
1513203
  Сидорчук О. Участь присяжних засідателів у судовому процесі за судовими статутами 1864р. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.106-112. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1513204
  Романюк Б. Участь прокурора - криміналіста на стадії досудового слідства // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 1. – С.44-50
1513205
  Анпілогов О. Участь прокурора в адміністративному судовому процесі // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 9. – С. 105-114.
1513206
  Руденко М. Участь прокурора в господарському судочинстві: окремі питання теорії і практики // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.161-168
1513207
  Колотило О.О. Участь прокурора в провадженні у справах про адміністративні правопорушення : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.10 / Колотило Олексій Онуфрійович ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1513208
  Коссак С. Участь прокурора в процесі // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXVІ звіт. наук.-практ. конф., 6-7 лют. 2020 р. : [у 2 ч.] / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2020. – Ч. 1. – С. 155-158
1513209
  Шаренко С Участь прокурора в судовому розгляді кримінальних справ як спосіб забезпечення реалізації принципу презумпції невинуватості // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 181-186. – ISSN 0201-7245
1513210
  Смирнова В.В. Участь прокурора при розгляді в суді справ про застосування примусових заходів медичного характеру // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 97. – С. 255-261. – ISSN 0201-7245
1513211
  Василів С.С. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 104-109. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1513212
  Оксенчук І.В. Участь прокурора у виконавчому провадженні // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 108-114
1513213
  Драган О. Участь прокурора у виконавчому провадженні в умовах реформування системи виконання судових рішень // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 11. – С. 50-57
1513214
  Солодкий В. Участь прокурора у виконавчому провадженні: суть, генезис і значення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.56-60. – ISSN 0132-1331
1513215
  Белікова С. Участь прокурора у виконанні рішень суду про відібрання дитини як спосіб захисту прав дитини // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 29-37
1513216
  Непша О. Участь прокурора у наказному провадженні // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 102-106.
1513217
  Годуєва К.І. Участь прокурора у перегляді судових рішень у кримінальних провадженнях щодо неповнолітніх / К.І. Годуєва, В.А. Мозгова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 227-231. – ISSN 2219-5521
1513218
  Руденко М. Участь прокурора у провадженні цивільних справ апеляційною інстанцією: теоретичні та пракичні аспекти / М. Руденко, Т. Дунас // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 2. – С. 81-92
1513219
  Кушнерик Ю. Участь прокурора у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій під час досудового розслідування грабежів та розбоїв // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 1. – С. 78-83
1513220
  Крючко Ю. Участь прокурора у розгляді справ про корупційні правопорушення / Ю. Крючко, О. Червякова // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 10. – С. 78-82.
1513221
  Меденцев А. Участь прокурора у розгляді судом справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовуму порядку // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 109-114.
1513222
  Корнієнко М.С. Участь прокурора у цивільному процесі // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 167-168. – ISBN 978-617-7363-7-0
1513223
  Руденко М.В. Участь прокурора у цивільному процесі на різних етапах становлення вітчизняного законодавства // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 42-48.
1513224
  Олійник Х. Участь прокурора у цивільному процесі: підстави і форми // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 95-99
1513225
  Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1513226
  Дунас Т.О. Участь прокурора у цивільному судочинстві України : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Дунас Т.О. ; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – 230л. + Додатки : л.229-230. – Бібліогр. : л. 205-228
1513227
  Насвіщук Л. Участь прокурора у цивільному, господарському та адміністративному судочинстві // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 45-49.
1513228
  Савчук О.І. Участь протеасомного протеолізу в ішемічному ушкодженні мозку : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Савчук Олена Іванівна ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1513229
   Участь протеінкінази С у механізмах порушення судинного тонусу за умов цукрового діабету. Частина 4 / І. Кізуб, О. Харченко, О. Костюк, Л. Остапченко, К. Клименко, А. Соловйов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Цукровий діабет (ЦД) супроводжується розвитком порушень судинного тонусу. До розвитку цих порушень залучений регуляторний фермент протеїнкіназа С (ПКС). Багато даних свідчать про те, що скоротливі відповіді гладеньких м"язів судин суттєво підвищені за ...
1513230
  Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів : Дис. ... канд. біолог. наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Драган Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 133л. – Бібліогр.: л. 113-133
1513231
  Драган Л.П. Участь протеїназ та системи полі-адф-рибозилювання у радіаційно-індукованому апоптозі клітин тимуса та селезінки щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Драган Л.П.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1513232
  Капралов О.О. Участь протеїнкінази С у дії токоферолу на синтез РНК // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 59-62. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 5)


  Виявлено, що обробка ізольованих ядер нормальних щурів активатором протеїнкінази С ФМА викликає деяке збільшення синтезу РНК. У той самий час при додаванні ФМА до ядер, що були оброблені тритоном Х-100, не виявлено пригнічення синтезу РНК. Преінкубація ...
1513233
  Штефан М.Й. Участь професійних конференцій у радянському цивільному процесі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – C. 99. – (Серія права ; № 6)
1513234
  Онищенко А.О. Участь професора І.М. Щоголева у підготовці наукових кадрів на вищих селекційно-насіннєвих курсах (1923-1924) // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 189-192
1513235
  Якуба В.В. Участь професора М.М. Новикова (1933-2007) у наукових форумах з актуальних проблем фізики // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали VII Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів : 16 берез. 2012 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Держ. наук. с.-г. б-ка, ННЦ "Ін-т землеробства НААН", Панфил. дослід. станція ; [редкол. частини: Вергунов В.А. (голова), Коваленко С.Д., Грищенко Т.Р. та ін.]. – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 168-169
1513236
  Медведь М. Участь професора Миколи Мушинки у долі приватної бібліотеки Олени Рудловчак // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська, академія мистецтв. – Ужгород, 2017. – Вип. 8. – С. 52-53. – ISSN 2520-6419
1513237
  Пятницька В.В. Участь професора С.Ф. Веселовського у суспільно- політичному житті вищої школи 20-х рр. ХХ ст. // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 211-213
1513238
  Полянський Ю.Є. Участь професорсько-викладацького складу кафедри морського та митного права ОНЮА в навчальному процесі у навчальних центрах та інших підрозділах академії // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 54-55.
1513239
  Штефан М.Й. Участь профспілок в ряданському цивільному процесі : Дис... канд. юридич. наук: / Штефан М.Й.; КДУ ім.Т.Г. Шевченка. – К., 1964. – 264, 48л. – Бібліогр.:л.1-48
1513240
   Участь профспілок у громадському житті села. Постанова ЦК ВКП/б/. – Х, 1929. – 32с.
1513241
  Цесарський Ф.А. Участь профспілок у захисті прав найманих працівників // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 109-111. – ISBN 978-617-7450-09-1
1513242
   Участь профспілок у політичному житті України. – Київ, 2002. – 44с. – ISBN 966-95717-8-2
1513243
  Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 135 арк. – Бібліогр.: арк. 115-135
1513244
  Іщук Т.В. Участь процесів протеолізу у розвитку експериментального опіку стравоходу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Іщук Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1513245
  Шендрик О. Участь публічних бібіліотек України у проекті "Креативна Європа" як чинник розвитку європейської співпраці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 9 (266), вересень. – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано особливості європейської ініціативи "Креативна Європа" як одного з найбільших проектів культурно-гуманітарного спрямування. Висвітлено перспективи участі в ньому публічних бібліотек України
1513246
  Васильченко Й В. Участь публічно- правових утворень у відносинах з приводу набуття відумерлої спадщини // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2004. – № 5. – С.46-61
1513247
  Мелех Б.В. Участь Ради Європи в захисті прав людини в Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 13-23
1513248
  Галаган В.Я. Участь радянських жінок у боротьбі проти гітлерівських загарбників : (за матеріалами збірників документів) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 42-46. – (Історичні науки ; вип. 28). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В настоящей статье рассматриваются сборники документов и материалов, в которых раскрывается вклад женщин Украины в достижение Победы советского народа над гитлеровской Германией.
1513249
  Власенко С. Участь радянських партизанських формувань у Київській наступальній операції 1943 року та пам"ятні місця подій у сучасному науковому дискурсі // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 221-230. – ISBN 978-617-7399-29-1
1513250
  Зайцева М. Участь регіональних лідерів у світових інтеграційних процесах на прикладі країн БРІКС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 115-117
1513251
  Лях У. Участь редемптористів у проводі підпільної УГКЦ (1946 - 1989 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 47-48
1513252
  Мамішова Н. Участь Республіки Молдова в Організації за демократію та економічний розвиток (ОДЕР-ГУАМ): від президентства П. Лучинськи до президентства М. Санду // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Сидорук Т., Шуляк А., Вознюк Є. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 2 (8). – С. 293-304. – ISSN 2522-1663
1513253
  Кульчицький С.В. Участь робітників України у створенні фонду соціалістичної індустріалізації / С.В. Кульчицький. – К., 1975. – 175с.
1513254
  Некрасова Оксана Валентинівна Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (досвід та уроки 80-х років) : Автореф... канд. істор.наук: 07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна;. – К., 1993. – 23л.
1513255
  Некрасова Оксана Валентинівна Участь робітничої молоді в процесах самоврядування в Україні (Досвід та уроки 80-х років) : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Некрасова Оксана Валентинівна; КПІ. – К., 1993. – 186л. – Бібліогр.:л.169-186
1513256
  Куций А.Ф. Участь Романа Сушка у бойових діях військової формації Січових Стрільців армії УНР (січень - квітень 1918 р.) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 102-109. – ISSN 0321-0499
1513257
  Сова А. Участь Романа Шухевича в пластовому русі // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 97-111


  У статті на основі неопублікованих архівних матеріалів, тогочасної преси та спогадів сучасників висвітлено маловідомі сторінки з життя та жіяльності Романа Шухевича в організації "Пласт"
1513258
  Швагрун В.В. Участь російських вчених в Міжнародному конгресі істориків у Лондоні 1913 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 169-171. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  На основі опублікованих матеріалів і нових архівних документів висвітлено участь російських учених на Лондонському конгресі історичних наук. On the basis of the published materials and new archival documents exposed the participation of the Russian ...
1513259
  Сурнін В.Б. Участь Російсько-Німецького добровольчого легіону у визвольній боротьбі європейських країн проти Наполеона в 1812-1815 рр. // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 71-75. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1513260
  Надтока О.М. Участь російської інтелігенції в українському національному відродженні XIX - початку XX століття (до історіографії проблеми) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-20. – (Історія ; вип. 43)


  Аналізується дореволюційний етап дослідження теми участі російської інтелігенції в українському національному відродження ХІХ - початку ХХ ст.
1513261
  Бут С. Участь Російської Федерації та Китайської Народної Республіки у врегулюванні "корейської проблеми" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 1. – С. 118-121
1513262
  Потарикіна Л.Л. Участь РСІ УРСР у боротьбі за відбудову і розвиток промисловості (1923-1934) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 31. – С. 28-36
1513263
  Глушан О. Участь С.В. Бородаєвського в розбудові української державності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-12. – (Історія ; Вип. 107). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюється участь українського вченого і громадсько-політичного діяча С.В. Бородаєвського у державотворчих процесах в Україні під час революційних подій 1917-1920 рр. Проаналізовано його роль в налагодженні зовнішньоторговельних зв"язків ...
1513264
  Корнієнко О. Участь С.В. Руднєва у створенні оборонних формувань Путивльського району Сумської області напередодні радянсько-німецької війни 1941-1945 рр. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 131-136
1513265
  Ємчук О. Участь С.І. Маслова у діяльності Підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств у 1919 році // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 225-234


  Розкрито участь С. І. Маслова (1880-1957) у діяльності Підвідділу з ліквідації майна церков та релігійних товариств в 1919 р. на базі документів його особового архіву. Описано церковні бібліотеки та архіви.
1513266
  Бойко Наталія Участь С.О. Єфремова у формуванні й діяльності українських ліберально-демократичних партій на початку XX ст. (1900-1907 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 363-375. – ISBN 978-966-02-4851-9
1513267
  Коваль Л.В. Участь самодіяльних органів колективів підприємств у здійсненні управлінських функцій // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 16-20. – (Серія права ; № 6)


  Повышение роли коллективов рабочих и служащих в решении вопроса деятельности предприятий - одна из задач, поставленных Программой КПСС. В настоящее время на социалистических предприятиях функционирует система самодеятельных органов производственников, ...
1513268
  Ковбасюк Ю. Участь Світового банку в трансформації економік країн Європи і Центральної Азії // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.366-373. – ISBN 966-73-53-51-Х
1513269
  Малиновский Б.Н. Участь свою не выбирали / Б.Н. Малиновский. – К., 1991. – 253с.
1513270
  Козлов В. Участь святого престолу (Ватикану) у системі багатосторонньої дипломатії // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченої 60-річчю Великої Перемоги / КНУТШ ; Наук. тов-во студ. та аспірантів ; [голова ред. кол.: О.К. Закусило]. – Київ : [Віддруковано у вид-ві "Логос"], 2005. – Вип. 3, ч. 1 : Гуманітарні науки. – С. 180-182
1513271
  Збарський В.К. Участь селянських домогосподарств у процесах кооперації та агропромислової інтеграції / В.К. Збарський, М.П. Канінський // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 87-93. – ISSN 2221-1055
1513272
  Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією : дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 159 л. – Бібліогр.: л. 134-159
1513273
  Войтенко В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку переддіабетичного стану у щурів з хронічною алкогольною інтоксикацією : автореф. дис. … канд. біол. наук : 03.00.04 / Войтенко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1513274
  Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 158 л. – Бібліогр.: л. 133-158
1513275
  Конопельнюк В.В. Участь серотоніну в механізмах розвитку стрептозотоцин-індукованого цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Конопельнюк Вікторія Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1513276
  Камінська О. Участь Сидора Голубовича в студентському русі кінця XIX століття // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 122-127. – ISSN 1728-9343


  Сидір Тимофійович Голубович — український галицький державний діяч, адвокат, доктор права, посол австрійського парламенту (від 1911) та Галицького сейму (від 1913).
1513277
  Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 187, [6] л. – Бібліогр.: л. 167-187
1513278
  Тимошенко М.О. Участь системи глутатіону в експериментальному гастроканцерогенезі : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.04 / Тимошенко Марія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1513279
  Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 164 арк. – Библиогр.: арк. 136-164
1513280
  Карповець Т.П. Участь системи метаболізму серотоніну в механізмах розвитку ожиріння та інсулінорезистентності : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Карповець Тарас Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 21 с. – Бібліогр.: 16 назв
1513281
  Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 148л. – Бібліогр. : л.130-148
1513282
  Максимович Я.С. Участь системи оксиду азоту в механізмах регуляції біохімічних процесів в динаміці розвитку і загоєння стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка щурів : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Максимович Я.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1513283
   Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка / О. Богданова, Л. Кузьменко, О. Дробінська, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 7-10. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  Встановлено зростання активності синтази оксиду азоту в клітинах слизової оболонки шлунка за умов розвитку та у процесі відновлення виразок, індукованих стресовим фактором. Більш значне зростання активності фермента було характерне для тварин, яким ...
1513284
   Участь системи синтази оксиду азоту в розвитку та відновленні стрес-індукованих уражень слизової оболонки шлунка / О. Богданова, Л. Кузьменко, О. Дробінська, Л. Остапченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 5-8. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Установлено зростання активності синтази оксиду азоту в клітинах слизової оболонки шлунка (СОШ) за умов розвитку та у процесі відновлення виразок, індукованих стресовим фактором. Значніше зростання активності ферменту було характерним для тварин, яким ...
1513285
  Дрогобицька О.Я. Участь сільського духовенства у передвиборчій боротьбі у галицькому селі (кінець XIX - 30-ті рр. XX ст.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 151-158. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1513286
  Новікова О.М. Участь сільського жіноцтва Радянської України 1930-х рр. в громадсько-політичному житті // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук ; голв. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2014. – Вип. 84 (№ 5). – С. 64-66. – ISSN 2076-1554
1513287
   Участь сім"ї та фахівців в організації допомоги дітям дошкільного віку з гіперкінетичним розладом / К.В. Аймедов, О.В. Кривоногова, Ю.Є. Кокоріна, Ю.О. Асєєва // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Л.О. Булахова, О.О. Древіцька, А.В. Каніщев [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 24, № 1 (92). – С. 48-49. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2410-7484
1513288
  Ситар О. Участь сірки в регуляції адаптивних змін ліпід-пігментного комплексу рослин сої за умов дії іонів свинцю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Біологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Показано можливість регуляції сіркою активності захисних систем за умов дії іонів свинцю на прикладі змін у ліпідпігментному комплексі рослин сої. У рослин, що вирощувались без додавання сірки в поживне середовище за умов дії іонів свинцю на 48 годину ...
1513289
  Довбня В.А. Участь Січових стрільців в охороні правопорядку в Києві (грудень 1918 - лютий 1919 рр.) // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник. – Київ, 2001. – № 5. – С.8-10. – Бібліогр.: 17 н.
1513290
  Величенко О. Участь Соціал-демократичної партії Німеччини у виборах до місцевих органів влади (1946 - 1947 рр.) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 436-439. – ISBN 978-966-171-893-6
1513291
  Карпенко І.М. Участь спеціаліста в цивільному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конференції (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 4 : (Кримінальне право та кримінологія ; правосуддя (цивільний процес та нотаріат) ; правосуддя (кримінальний процес та криміналістика) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 82-83
1513292
  Романюк Б.В. Участь спеціаліста на стадії досудового слідства : навчальний посібник / Б.В. Романюк ; МОНУ ; Міжвід. наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організ. злоч. при РИБО України. – Київ : Аванпост-Прим, 2010. – 304 с. – ISBN 978-966-8571-90-9


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1513293
  Кройтор В.А. Участь спеціаліста при виконанні судового рішення // Реформа виконавчого провадження: сьогодення та перспективи : зб. наук. праць / М-во юстиції [та ін. ; редкол.: С.В. Шкляр, С.Я. Фурса, О.С. Снідевич ; упоряд.: Фурса С.Я., Снідевич О.С., Аліменко О.Ю.]. – Київ : Юстон, 2018. – С. 104-107. – ISBN 978-617-7361-58-8
1513294
  Ціркаль В.В. Участь спеціалістів при проведенні окремих судових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 142-144. – (Юридичні науки ; Вип. 52/55). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються процесуальні та організаційні питання проведення окремих судових рішень. Procedural and organizational matters of conducting individual court proceedings are dealt with.
1513295
  Ціркаль В.В. Участь спеціалістів при проведенні слідчих дій : Кримінально-процесуальні, організаційні й криміналістичні аспекти. Навчально-практичний посібник / В.В. Ціркаль. – Київ : Кантрі Лайф, 2003. – 184с. – ISBN 966-96055-7-1
1513296
  Бойчук Т. Участь співробітників Чернівецького державного медичного інституту в ліквідації вогнищ шкірно-венеричних хвороб на території Чернівецької області (1946-1949 рр.). / Т. Бойчук, А. Мойсей // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 8-19. – ISSN 2311-9896
1513297
  Даниленко О.В. Участь спортсменів УСРР в міжнародних змаганнях у 1920-ті роки // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т історії України НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Нац. спілка краєзнавців України. – Суми, 2015. – № 24. – С. 51-61. – ISSN 2227-183Х
1513298
  Ложешник А.С. Участь старшини південноукраїнських іррегулярних військ у Бендерській кампанії 1789 р. / А.С. Ложешник, О.С. Ложешник // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 40. – С. 168-177. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1513299
  Портніченко Г.В. Участь стеролрегуляторних білків (SREBP) у регуляції морфофункціонального стану серцево-судинної системи гіпертезивних щурів за умов високохолестеринової дієти : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Портніченко Георгій Володимирович ; НАН України, Ін-т фізіології ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1513300
  Старенький О.С. Участь сторін кримінального провадження у процесі доказування: проблемні питання нормативної регламентації // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2014. – Вип. № 3. – С. 305-316
1513301
  Карпова І.Г. Участь студента у волонтерській роботі: набуття досвіду професійної діяльності // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak-Austria-Hungary : coll. of intern. sci. papers : [in 2 pt.] / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 1 : Modern priorities of economics societal challenges. – С. 173-175. – ISBN 978-966-2188-73-8
1513302
  Бойчук І. Участь студентів Буковинського державного медичного університету в ансамблі "Трембіта" (історія та сучасність) // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 2 (26). – С. 59-69. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2311-9896


  Народний аматорський ансамбль пісні і танцю створений в 1963 році на основі студентських хорового і танцювального колективів. Ансамбль неодноразово виступав з концертами як на Буковині, а також в Румунії, Польщі, Угорщині та інших країнах. Мета ...
1513303
  Попик Н. Участь студентів вузів в українському волонтерському русі (1992-2014 рр.) // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 46. – С. 115-123. – ISSN 2415-3567
1513304
  Хоркава І.І. Участь студентів Греко-католицької богословської академії у м. Львові у поширенні тверезості на теренах Галичини впродовж 20-30-х рр. XX ст. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 116-124. – (Серія "Релігієзнавство" ; вип. 2 (14)). – ISSN 2522-9672
1513305
  Ховрич С. Участь студентів деяких українських вишів у відзначенні 100-річного ювілею Тараса Шевченка (1814 - 1861) // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 374-377. – ISBN 978-966-171-893-6
1513306
  Комарніцький О.Б. Участь студентів Кам"янець-Подільського ІНО в оборонно-масовому русі в СРСР у 1920-ті рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – C. 22-32. – (Історичні науки ; т. 31). – ISSN 2309-2254
1513307
  Кравчук О. Участь студентів Кам"янець-Подільського університету у встановленні влади у місті Директорії УНР / О. Кравчук, С. Калитко // Проблеми історії країн Центральної та Східної Європи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; редкол.: В.С. Степанков, С.А. Копилов, І.І. Боровець [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 7 : На пошану професора М.Г. Кукурудзяка. – С. 96-107. – ISSN 2309-2262


  За спогадами В. Приходька.
1513308
  Катренко А.М. Участь студентів Київського університету у революційному русі Росії (80-і роки XIX ст.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 24-34. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье освещается деятельность народовольческого кружка В.П. Конашевича - М.А. Корниенко и группы М.П. Шебалина, в которых активное участие приняли студенты Киевского университета, отмечается боевой, революционный демократизм устремлений этих ...
1513309
   Участь студентів КУП НАН України в роботі Міжнародної конференції (Луцьк) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 344
1513310
  Бургаз Ю. Участь студентів у прокламаційному русі в Російській імперії (60-і рр. XIX ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 79-84. – (Серія: Історичні науки ; вип. 22)
1513311
  Бургаз Ю.В. Участь студентства в подіях 9 січня 1905 р. // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – C. 27-32. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 20). – ISSN 2227-6505
1513312
  Черченко І. Участь суб"єктів федерації в механізмі зовнішніх відносин Канади (конституційно-правовий аспект) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 10. – С.160-163. – ISSN 0132-1331
1513313
  Шуневич К. Участь судового експерта у кримінальному провадженні в державах змагальної системи права на прикладі Великої Британії // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 133-145. – ISSN 1026-9932
1513314
  Конаков Б. Участь США у Женевському переговорному процесі 1982 - 1989 рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 49-53. – ISBN 978-966-171-793-9
1513315
  Годлюк А. Участь США у міжнародних конфліктах: сторінки історії розрядки першої половини 1970-х рр. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8, липень - серпень. – С. 17-22
1513316
  Білоніжка П. Участь Тараса Шевченка в Аральській науковій і Каратауській геологічній експедиціях // Вісник Наукового товариства ім. Шевченка : інформаційне видання Світової ради Наукових товарист ім. Шевченка / Наукове товариство ім. Шевченка. – Львів, 2004. – Число 31, весна - літо. – С. 6-9. – ISSN 1563-3977
1513317
  Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : дис.. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 191 л. – Бібліогр.: л. 159-191
1513318
  Грінченко О.А. Участь таурину в регуляції шлункової секреції : автореф. дис. ... канд. біологічних наук : 03.00.13 / Грінченко О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1513319
  Первомайський О.О. Участь територіальних публічно-правових утворень в цивільних відносинах: проблеми теорії та практики : монографія / О.О. Первомайський ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : Ред. журналу "Право Украини", 2013. – 192, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 4). – ISBN 978-966-7509-99-6
1513320
  Первомайський О.О. Участь територіальної громади у цивільних правовідносинах : Монографія / О.О. Первомайський. – Харків : Страйд, 2005. – 184с. – (Юридичний радник). – ISBN 966-8678-10-9
1513321
  Франків І. Участь Тита Реваковича в організації опіки над українською еміграцією // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 6 (84). – С. 28-33
1513322
  Бабарицька В.К. Участь ТНК в інтеграції країни з перехідною економікою / В.К. Бабарицька, Ю.О. Барбаш // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 41-43. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано значення прямих іноземних інвестицій для повноцінної інтеграції країни з перехідною економікою у сві-тове господарство. Обґрунтовано модель такої інтеграції за допомогою транснаціональних корпорацій (ТНК). It was undertaken an attempt ...
1513323
  Петров Р.А. Участь третіх країн у процесі прийняття рішень в Європейському Союзі // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 5. – С. 167-170. – ISSN 2220-1394
1513324
  Мельник Я. Участь третіх осіб у цивільному судочинстві, як специфічна форма реалізації права на безпеку: матеріально-процесуальний аспект // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 320-321
1513325
  Шиманович Ольга Участь третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у цивільному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 87-92
1513326
  Каленюк Г.Т. Участь трудящих в економічному житті суспільства / Г.Т. Каленюк. – Київ, 1982. – 48с.
1513327
  Боровська Л.П. Участь трудящих в управлінні виробництвом - важливий фактор підвищення його ефективності / Л.П. Боровська. – Київ, 1976. – 48с.
1513328
  Терлецький В.М. Участь трудящих мас в управлінні Радянською державою / В.М. Терлецький. – К., 1950. – 34с.
1513329
  Гура В. Участь у бізнес-клубах як шлях зменшення ризиків для підприємництва / В. Гура, Л. Кот // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 53-55. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано необхідність оцінки ризиків підприємницької діяльності з метою пошуку шляхів їх мінімізації, розглянуто особливості функціонування бізнес-клубів, обґрунтовано важливість участі представників МСП у бізнес-клубах для зменшення ...
1513330
  Радченко О.І. Участь у виборах і референдумах як конституційний обов"язок: зміст і перспективи запровадження в Україні // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 212-216. – ISBN 978-617-7069-57-6
1513331
  Іванова О. Участь у діяльності товариства з обмеженою відповідальністю через представника, який діє за дорученням / О. Іванова, І. Балон, В. Зубова // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія ; голов. ред. Лазебний Л.Л. – Київ, 2017. – № 2 (175). – С. 38-41
1513332
  Костенко Н. Участь у культурі: культурні техніки і медіатизація невизначеності // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 17/18, № 1/2. – С. 17-22. – ISSN 2077-5105
1513333
   Участь у Програмі Європейського Союзу "Горизонт 2020" // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 4 (141). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366


  За 2014-2015 роки від України було подано 394 заявки для участі у конкурсах програми Європейського Союзу "Горизонт 2020".
1513334
  Ковальчук Я. Участь у спадкуванні за заповітом інвалідів // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 4 (82). – С. 100-102.
1513335
  Ковальчук Я. Участь у спадкуванні за заповітом непрацездатних утриманців спадкодавця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2009. – № 1 (79). – С. 105-107.
1513336
  Панич Н.Ю. Участь у справах приватного обвинувачення органів прокуратури в Галичині (1849-1918 рр.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 26-30. – (Право. Економіка. Управління)
1513337
  Тимошевська І. Участь у судовому процесі органів та осіб, яким законом надано право звертатися до суду в інтересах інших осіб, у структурі доступності правосуддя // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 248-261. – ISSN 1026-9932
1513338
  Штефан Е. Участь у цивільних справах з авторських правовідносин органів державної влади та місцевого самоврядування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2015. – № 4 (84). – С. 5-14
1513339
  Допілка В.О. Участь України в боротьбі з морським піратством: етапи формування правової бази. / В.О. Допілка, І І. Нікольчева // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – C. 123-131. – (Юридичні науки ; № 2)
1513340
  Білан С.О. Участь України в діяльності міжнародних організацій // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 58-60
1513341
  Колесникова В. Участь України в діяльності ЮНЕСКО до проголошення незалежності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 298-301.
1513342
  Кориневич А. Участь України в договорі про застосування енергетичного співтовариства: перспективи і зобов"язання в енергетичній сфері // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 100, (ч. 1). – С. 196-203


  Стаття присвячена аналізу положень Договору про заснування Енергетичного Співтовариства та зобов"язань, які він накладає у енергетичній сфері. Аналіз договору таких зобов"язань є актуальним для України, адже з 1 лютого 2011 р. наша держава є членом ...
1513343
  Овчарова Л.П. Участь України в європейських наукових програмах: тенденції та перспективи / Л.П. Овчарова, В.П. Бодеко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18. – С. 33-42. – ISSN 2310-5534
1513344
  Безкоровайна В. Участь України в інтеграційних процесах в умовах глобалізаційного розвитку // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2004. – С. 173-181. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 1684-9949
1513345
  Костюк О. Участь України в інтеграційних процесах СНД у баченні російського політикуму у 1990–х рр. // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 93-97. – ISSN 2076-1554
1513346
  Маслов Ю.К. Участь України в макрорегіональних стратегіях ЄС: концептуальне бачення та виклики глобалізації // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11/12 (696/697), листопад - грудень. – С. 77-86. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2522-9303
1513347
  Голубнича Г.І. Участь України в механізмі врегулювання торгівельних спорів в рамках Світової організації торгівлі // Генезис публічного та приватного права: європейський вимір : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конференції : тези наук. доповідей, (6 берез. 2019 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2019. – С. 76-79. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7674-71-8
1513348
  Скороход Ю.С. Участь України в миротворчій діяльності ООН на півдні Лівану // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2001. – Вип. 5 : Українська зовнішня політика та дипломатія: 10 років незалежності. – С. 177-185. – ISBN 966-7196-06-2
1513349
  Кулеба Д.І. Участь України в міжнародних організаціях : Правова теорія і практика / Д.І. Кулеба ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Промені, 2007. – 304 с. – (Бібліотека кафедри міжнародного права / гол. ред. серії Л.В. Губерський). – ISBN 978-966-8935-02-2
1513350
  Булгакова М. Участь України в міжнародних переговорах з питань зміни клімату: офіційна позиція України на погляд громадськості // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2011. – № 11/12 (51/52). – С. 11-17
1513351
  Шевчук Василь Участь України в міжнародній миротворчій діяльності ( 1992-2002 рр. ) // Університет : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2009. – № 1 (27). – С. 25-29
1513352
  Сєров О.П. Участь України в міжнародній та національній безпеці // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 288-290. – ISBN 978-617-7363-7-0
1513353
  Ємельянова Т.О. Участь України в міжнародному виставковому проекті "Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи" / Т.О. Ємельянова, Н.В. Маковська // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; редкол.: Т.Баранова, А. Бернат, І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (318), січень - березень. – С. 210-217. – ISSN 0320-9466
1513354
  Хорошковська Т. Участь України в міжнародному дослідженні якості освіти PISA-2018 // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 82-83. – ISBN 978-966-644-365-9
1513355
  Бабець Ірина Георгіївна Участь України в обміні технологіями з країнами ЄС / Бабець Ірина Георгіївна, Полякова Юлія Володимирівна // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 43-48. – Бібліогр. в кінці ст.


  Участь України в міжнародному трансфері технологій та обміні результатами науково-технічної діяльності характеризується рядом проблем, найбільш суттєві з яких такі: незначні обсяги реалізації вітчизняної високотехнологічної продукції на ринках країн ...
1513356
  Шкуратенко О. Участь україни в ООН по законодавчому визначенню міжнародних стандартів прав і свобод людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 3. – С.59-61. – Бібліогр.: 17 н. – ISSN 0132-1331
1513357
  Гуменюк А.Г. Участь України в операції ООН в Сьєрра - Леоне // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 30, ч. 2. – С.73-76
1513358
  Корчомний Ю. Участь України в програмах партнерства НАТО в 90-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 76-78
1513359
  Дорошко М. Участь України в реалізації проєкту "Міжмор"я" як чинник підвищення її геополітичного статусу / М. Дорошко, Н. Карпенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 5-8. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Лейтмотивом статті є позиція авторів, що в умовах глобальних трансформацій вагомим чинником зміцнення геополітичного статусу України може стати її активне залучення до реалізації ініціативи Балто-Чорноморського союзу (або Міжмор"я) в частині створення ...
1513360
  Радзієвська С.О. Участь України в регіональних інтеграційних процесах і їх вплив на підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 1. – С. 49-55.
1513361
  Романюк О.В. Участь України в регіональній економічній організації - Чорноморському Економічному співробітництві (ЧЕС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.164-168
1513362
  Кизименко І. Участь України в світових та регіональних організаціях по забезпеченню миру та стабільності: історична література (1991-2011 рр.) // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 106-111


  У статті розкриваються окремі аспекти відображення в працях дослідників участі України в організаціях, що покликані забезпечити мир та стабільність у світі. Загалом історія участі України, як незалежної держави, в ООН та ОБСЄ досить "молода". У зв"язку ...
1513363
  Кочубей Ю.М. Участь України в складі СРСР у діяльності спеціалізованих установ системи ООН (1945-1992 рр.) // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2007. – Вип. 13 : Зовнішня політика і дипломатія: історичний та сучасний виміри. – С. 50-54. – ISBN 966-7196-06-2
1513364
  Віднянський С.В. Участь України в соціальній та гуманітарній діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 133-141.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1513365
  Кучик О Участь України у врегулюванні етнополітичних конфліктів на пострадянському просторі / О Кучик, О. Цебенко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 3-12. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 28). – ISSN 2078-4333
1513366
  Пелих А.О. Участь України у зміцненні воєнно-політичної складової європейської безпеки: проблеми та шляхи їх вирішення // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 152-154
1513367
  Пастухова Л. Участь України у механізмі забезпечення прав людини за Європейською соціальною хартією // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 169-178. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 23)
1513368
  Дев"ятиярова В. Участь України у миротворчій діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 6-7
1513369
  Фірсова Л. Участь України у міжнародних програмах і проектах // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10. – С. 24-27. – ISSN 1608-6422
1513370
  Горкун Т.І. Участь України у міжнародній торгівлі послугами як фактор економічної безпеки нашої держави: пробеми та перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 398-401
1513371
  Пронкіна Л. Участь України у міжнародному обміні знаннями як важливий напрям забезпечення європейської орієнтації політики в сфері технологій / Л. Пронкіна, О. Марченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 77-85. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  Розкрито сутність, структуру міжнародного ринку знань, сегментами якого є ринки інтелектуальних ресурсів працівників і фахівців знань; освітніх, консалтингових, науково-технічних послуг; технологій і продукції високотехнологічних секторів; об’єктів ...
1513372
  Маліченко О.М. Участь України у міжнародному співробітництві у сфері випробування та клеймування виробів з дорогоцінних металів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 381-389. – ISSN 1563-3349
1513373
  Грушова А.Т. Участь України у програмах ЮНІСЕФ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 83-87. – (Міжнародні відносини ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Присвячено актуальній проблемі - захисту прав дитини. Проаналізовано співробітництво України з ЮНІСЕФ щодо охорони дитинства та виокремлено найбільш вагомі проекти ЮНІСЕФ у цій галузі. Зроблено всебічний огляд спільних заходів, спрямованих на ...
1513374
  Нікешина Н. Участь України у процесах транснаціоналізації світового господарства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 11 : Економічні науки. – С. 70-73. – ISSN 1818-2682
1513375
  Домрачев В.М. Участь України у світових інвестиційних процесах / В.М. Домрачев, В.Г. Кабанов // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 66-72
1513376
  Гуменюк А.Г. Участь України у створенні загальноєвропейського культурного простору // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 293-300
1513377
  Щербаков М. Участь України у формуванні нової європейської системи колективної безпеки у 90-х роках XX століття: історіографія та огляд джерел // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та асп. ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 2. – С. 66-67
1513378
  Столярський О. Участь Українм у міжнародному співробітництві з протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочиним шляхом // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 196-199. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 15)
1513379
  Дмитрук Я. Участь українських вояків у вересневій кампанії 1939 р. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 231-234. – ISBN 978-966-171-793-9
1513380
  Баран А. Участь українських депутатів парламенту Габсбурзької монархії у створенні українських освітніх, економічних та військових організацій на території Східної Галичини // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – C. 5-10. – ISSN 2524-0129
1513381
  Щербаков М. Участь українських миротворців у міжнародних операціях на Балканах (90-і роки XX ст.) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 358-360. – ISBN 978-966-171-795-3
1513382
  Данилевська О. Участь українських мовознавців в удержавленні української мови за доби Української революції 1917 - 1920 рр. // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 27-41. – ISSN 1682-3540


  "Проаналізовано основні напрями мовної політики Центральної Ради, Гетьманату й Директорії УНР та участь у тогочасних процесах удержавлення української мови українських мовознавців - І. Огієнка, міністра освіти в уряді Директорії УНР, голови Правописної ...
1513383
  Зінченко Н.С. Участь українських науковців у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр науково-технічної і економічної інформ. – Київ, 2013. – № 7 (151). – С. 16-21


  Розглянуто досвід та перспективи участі України у Сьомій Рамковій програмі Європейського Союзу. Досліджено тематичні пріоритети України і динаміку участі українських вчених у 7-й РП. Представлено загальну характеристику Сьомої Рамкової програми ЄС. ...
1513384
  Іваник С. Участь українських філософів в науковій діяльності Польського філософського товариства у 1910-1939 рр. ( у межах досліджень Львівської філософської школи ) // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 661 : Філософські науки. – С. 119-126. – ISSN 0321-0499
1513385
  Кузнєцова Н. Участь українських цивілістів у підготовці модельного цивільного законодавства країн СНД / Н. Кузнєцова, А. Довгерт // Приватне право : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 2. – С. 211-216
1513386
  Мордвінцев В.М. Участь українського духовенства в роботі Законодавчої комісії 1767-1774 pp. // Всеукраїнська міжнародна християнська асамблея : науково-практична конференція. Київ, 17-18 лютого 1998 р. : доповіді, повідомлення. – Київ, 1998
1513387
  Палій А. Участь українського козацтва у війнах Польщі 1604 - 1618 років за московський трон (історичний нарис) // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі" Українського тов-ва охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України та УТОПІК ; редкол.: Телегін Д.Я., Бондаренко І.П., Заремба С.З. [та ін.]. – Луганськ, 2001. – Вип. 10. – С. 110-119. – ISBN 966-650-037-X
1513388
  Стрельський В.І. Участь українського народу у Вітчизняній війні 1812 року / В.І. Стрельський. – К., 1953. – 32с.
1513389
  Драгомирецька І. Участь української діаспори Канади у відродженні кредитної кооперації в Україні (1992-2005 рр.) // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 125-128
1513390
  Ісаєвич О. Участь української діаспори США в інформаційному забезпеченні України (фонд "Сейбр-Світло" і діаспора США) // Український вимір : міжнародний збірник інформаційних, освітніх, наукових, методичних статей і матеріалів з України та діаспори / [відп. ред.: С. Пономаревський]. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2005. – Ч. 4, кн. 1. – С. 45-52
1513391
  Забігайло К.С. Участь Української РСР у виробленні статуту Організації Об"єднаних Націй ( До 20-річчя піписання Статуту ООН) // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 3. – С. 109-115
1513392
  Павленко В.В. Участь Української РСР у радянсько-болгарському співробітництві. / В.В. Павленко. – К., 1985. – 48с.
1513393
  Руккас А. Участь українців - контрактних офіцерів польської армії у вересневій кампанії 1939 р. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 3. – С.90-102 : Фото. – ISSN 0869-3595
1513394
  Довбищенко М. Участь українців у державному будівництві Російської імперії XVIII - початку XIX ст. // Соціокультурний поступ українства: цивілізаційний контекст : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, М.В. Довбищенко, С.Р. Кагамлик, К.А. та ін. Кобченко. – Київ : Лисенко М.М., 2015. – С. 129-151. – ISBN 978-617-640-241-1
1513395
  Марущенко О.В. Участь українців у збройних силах Німеччини в роки Другої світової війни (на прикладі дивізії "Галичина"): проблеми історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 28-31. – (Історія ; вип. 63/64)


  Розглядаються окремі аспекти формування дивізії "Галичина" у висвітленні вітчизняних та зарубіжних істориків.
1513396
  Мягкий І.М. Участь українців у Першій світовій війні 1914–1918 рр. (за документами ЦДАВО України) // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; редкол.: В. Воронін, Р. Гула, Н. Маковська [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4/5 (292/293), липень - жовтень. – C. 51-60. – ISSN 0320-9466
1513397
  Перга Ю. Участь українців Холмщини і Підляшшя у парламентських виборах Другої Речі Посполитої 1922 р. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 319-321. – ISBN 978-966-171-893-6
1513398
  Андрющенко Е. Участь УНА - УНСО в релігійному житті України 90-х рр. XX ст. // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 1. – С. 718-724. – ISBN 966-7379-92-11
1513399
  Самойлов П.Л. Участь університетів у регіональних інноваційних екосистемах, європейській досвід // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – C. 150-166. – (Економічні науки ; вип. 1 (81)). – ISSN 2306-5478


  Метою статті є огляд передових практик участі вищих навчальних закладів у інноваційних екосистемах. У статті подано огляд теоретичних засад з формування ефективних інноваційних екосистем, розглянуто необхідні дії державних регуляторів, а також органів ...
1513400
  Совгиря О. Участь Уряду України у виборчому процесі: теоретико-прикладні аспекти // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2013. – № 5. – С. 150-157. – ISSN 1026-9932
1513401
  Купчик Олег Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-115. – Бібліогр. в кінці ст.
1513402
  Купчик О. Участь УСРР в радянській зовнішній політиці в контексті утворення СРСР (1922-1923 рр.) // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 100-115.
1513403
  Купчик О. Участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 34-35. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено участь УСРР у міжнародних конференціях на початку 1920-х рр. Освещено участие УССР в международных конференциях в начале 1920-х гг. A participation of Ukrainian SSR in international conferences at the beginning of 1920 years is told.
1513404
  Федорова Л. Участь учених університету Св. Володимира у діяльності Київського товариства охорони пам"яток старовини і мистецтв // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 143-146. – ISBN 978-966-95419-8-7
1513405
  Заболотна І.М. Участь учнів львівської школи Грушевського в археографічних експедиціях на початку XX ст. // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 20-22. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1513406
  Верезомська С.Ж. Участь Ф. Ернста у музейному будівництві України 1917-1933 років // Могилянські читання : збірник наукових праць : щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2008. – 2007 рік : Музейники XX століття дослідники української сакральної культури. – С. 11-13. – ISBN 978-966-651-576-9
1513407
  Сич О.А. Участь фінансових інституцій у проектах ревіталізації // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 51-55. – ISSN 2071-4653
1513408
  Лисенко А. Участь формувань отамана Н. Григор"єва у звільненні Півдня України навесні 1919 р. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2020. – Вип. 50. – С. 70-78. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1513409
  Салтиков В.В. Участь Франції у врегулюванні ситуації в Афганістані за президентства Н. Саркозі // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 419-427


  Аналізується рівень наданої допомоги Францією за президентства Ніколя Саркозі у розбудову миру та стабільності у Афганістані, досліджується ефективність наданої допомоги. Ключові слова: адміністрація Саркозі, французька допомога ...
1513410
  Селевич Ю. Участь Харківської духовної консисторії у вирішенні конфліктів серед духовенства та прочан в XIX - на початку XX ст. // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 144-149
1513411
  Куліш С.М. Участь Харківської професури у створенні університетського статуту 1863 р.: спроба актуалізації історичного досвіду // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 199-204. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X


  Стаття присвячена виявленню участі харківської професури в обговоренні проекту університетського статуту в ХІХ столітті і особливостей самоуправління (автономії) університету, здійснена спроба актуалізації історичного досвіду.
1513412
  Хома І.Б. Участь холдінгових структур в процесі економічної реструктуризації дочірніх підприємств / І.Б. Хома, Н.Г. Дулиба // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – № 1 (9). – С. 89-95. – ISSN 2221-8440
1513413
  Хитровська Ю.В. Участь церкви у національно-визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці XVIII - на початку XIX ст. та урядова реакція на неї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-30. – (Історія ; вип. 47)


  На основі архівних матеріалів досліджується питання про участь в польському та українському національно-визвольному русі на Правобережній Україні наприкінці ХVIII - на початку ХІХ ст. та реакція уряду на неї.
1513414
  Демченко Т.П. Участь Чернігівської громади у відзначенні 25-річчя першої публікації Михайла Грушевського (1910) // Розумовські зустрічі : збірник наукових праць / Ін-т законодавства Верховної Ради України [та ін.] ; голов. ред. В.М. Бойко ; редкол.: Є.І. Бородін, В.Ф. Верстюк, А.М. Киридон [та ін.]. – Чернігів, 2017. – № 4. – С. 163-174. – ISSN 2409-2037
1513415
  Бровченко Т. Участь Чехословацької республіки у міжнародному процесі врегулювання становища біженців (1921-1938) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-95. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто політику Ліги Націй щодо біженців та участь у цьому процесі Чехословацької республіки. The article deals with the policy of the League of Nations concerning refugees and the participation of Czechoslovakia in this proc-ess.
1513416
  Кузьменко А.В. Участь Чорногорії в Першій світовій війні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 40-43. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1513417
  Білий Дмитро Участь Чорноморського козацького війська у Кавказькій війні (1792-1860 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 2 (80). – С. 18-23
1513418
  Шегда О. Участь Швеції в регіональному співробітництві скандинавських країн в 1990-2000-х роках // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 67-70. – ISSN 2076-1554
1513419
  Мазипчук М. Участь Ю. Коцюбинського у проведенні колективізації та хлібозаготівель в 30-ті роки XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 284-286. – ISBN 978-966-171-893-6
1513420
  Кучер В.В. Участь Ю.Тютюнника в українізації військових частин у Криму // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 172-186
1513421
  Ільчишин С. Участь Юнацтва ОУН в боротьбі за українську освіту та школу у II Речі Посполитій // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – С. 46-52. – ISSN 2518-7732
1513422
  Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198л. – Бібліогр. : л.171-198
1513423
  Бондаренко Л.О. Участь юридичних осіб системи МВС України у цивільно-правових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондаренко Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 10 назв
1513424
  Горевий Володимир Участь юридичної служби суб"єкта господарювання (підприємництва) у відшкодуванні шкоди, заподіяної йому працівником / Горевий Володимир, Куліш Анатолій // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 3 (159). – С. 81-83
1513425
  Горевий В. Участь юридичної служби у відшкодуванні збитків заподіяних суб"єкту господарювання (підприємництва) контрагентами / В. Горевий, А. Куліш // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 39-42.
1513426
  Мазипчук М. Участь Юрія Коцюбинського у радянській зовнішній політиці (1925-1930 роки) // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 43-47


  У статті вивчається діяльність Юрія Коцюбинського на посаді радника повноважних представництв СРСР протягом другої половини 20-х років XX ст. Особлива увага приділяється розкриттю внеску Ю. Коцюбинського у роботу радянських представництв Австрії та ...
1513427
  Ковальчук М. Участь яничар в економічному житті Османської імперії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 310-313. – ISBN 978-966-171-793-9
1513428
  Мосолов В.Г. Участье / В.Г. Мосолов. – Волгоград, 1966. – 28с.
1513429
  Старшинов Н.К. Участье / Н.К. Старшинов. – М, 1987. – 159с.
1513430
  Костюк М.П. Учась німців у розвитку сільської промисловості Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Вопросы германской истории : сб. науч. ст. / ДНУ. – Днепропетровск, 2000. – [Вып. 26]. – С.99-106. – ISBN 966-551-070-3
1513431
  Зубов Н.Н. Учатсие Советского Союза в проведении второго Международного полярного города (1932-1933) / Н.Н. Зубов, Н.И. Козицкий. – М., 1959. – 36с.
1513432
  Хагуров Т.А. Учащаяся молодежь в кризисном обществе // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 11 (319). – С. 93-104. – ISSN 0132-1625
1513433
  Ткаченко П.С. Учащаяся молодежь в революционном движении 60-70 х годов ХІХ в / П.С. Ткаченко. – М, 1978. – 245с.
1513434
  Кныш Г.Н. Учащаяся молодежь в российских революциях. / Г.Н. Кныш. – Днепропетровск, 1993. – 152с.
1513435
  Джахая Л.Г. Учащаяся молодежь в эпоху НТР. / Л.Г. Джахая. – Сухуми : Алашара, 1989. – 82 с.
1513436
  Шенгелиа Г.Н. Учащаяся молодежь Грузии в революции 1905-1907 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.571 / Шенгелиа Г. Н.; АН ГССР, Ин-т ист. археол. и этнограф. – Тбилиси, 1972. – 20л.
1513437
   Учащаяся молодежь: Социальные проблемы самоуправления. – К, 1992. – 165с.
1513438
  Науменко Г.Ф. Учащейся молодежи - интернационалистическую закалку / Г.Ф. Науменко. – К, 1981. – 160с.
1513439
  Глазырин В.В. Учащийся СПТУ: права, обязанности / В.В. Глазырин, В.Г. Гришаева. – М, 1987. – 158с.
1513440
  Фаньян Д.С. Учащимся -- прочные знания и навыки по гражданской обороне / Д.С. Фаньян. – Кишинев, 1979. – 93с.
1513441
   Учащимся о религии и атеизме. – Петрозаводск, 1989. – 131с.
1513442
  Малыгин М.А. Учащимся профессионально-технических учебных заведений о Продовольственной программе СССР. / М.А. Малыгин, Е.Ф. Соснин. – М., 1983. – 65с.
1513443
  Самойлов И.И. Учбно-наглядные пособия по географии / И.И. Самойлов. – Пособие для учителей. – Москва : Просвещение, 1975. – 223с.
1513444
  Волков Г.І. Учбовий курс кримінального права / Г.І. Волков. – Харків : Вид-во НКЮ УСРР
Т. 1 : Злочин. – 1930. – 404 с.
1513445
   Учбовий посібник "НСДАП - Шлях до влади /1919-1933рр/2. – Запоріжжя, 1993. – 99с.
1513446
  Маняко Г.А. Учбовий посібник з німецької мови для студентів медичних ін-тів / Г.А. Маняко. – К., 1965. – 220с.
1513447
  Сідлик З.Л. Учбовий посібник з прикладной частини курсу промислової статистики / З.Л. Сідлик. – Харьков, 1963. – 264с.
1513448
  Заворотько П.П. Учбовий посібник з радянського цивільного процесуального права / П.П. Заворотько, М.Й. Штефан. – Київ : Вид-во Київського ун-ту
Вип. 2 : Особи, які беруть участь у справі позовного провадження. – 1967. – 107 с. – Назва вип. 1: Практичний посібник з радянського цивільного прцесуального права. - На обкл. назва вип. : Особи, які....
1513449
   Учбові завдання для тестового вибіркового контролю з курсу "Нижчі рослини". – Київ : КДУ, 1981. – 60с.
1513450
   Учбові завдання до інтенсивно-корективного курсу французської базисної граматики для студ.фак.романо-герм.філології. – К, 1984. – 39с.
1513451
   Учбові завдання з англійської мови /теми "Знаменні дати нашої країни"/ для студентів неспеціальніх факультетів. – Київ, 1983. – 44с.
1513452
   Учбові завдання з англійської мови для студ.3-го курсу юридичного факультету. – Київ, 1983. – 28с.
1513453
  Архіпович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентґв 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архіпович, Г.А. Кириченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1980. – 24с.
1513454
   Учбові завдання з англійської мови для студентів 3-4 курсів відділення української мови та літератури філологічного факультету. – Київ, 1983. – 44с.
1513455
  Архіпович Л.Ф. Учбові завдання з англійської мови для студентів 3 курсу історичного факультету / Л.Ф. Архіпович, Г.А. Кириченко; МВ і ССО УРСР. КДУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ : КДУ, 1977. – 79с.
1513456
   Учбові завдання з англійської мови для студентів 4 курсу історичного факультету. – Київ, 1981. – 46 с.
1513457
   Учбові завдання з астрометрії для студентів першого і другого курсів фізичного факультету. – Київ : Київський університет, 1983. – 60 с.
1513458
   Учбові завдання з німецької мови для студентів третіх-четвертих курсів факультету журналістики. – Київ, 1983. – 52с.
1513459
   Учбові завдання з німецької мови для студентів Ш-1У курсів факультету журналістики. – Київ, 1981. – 71с.
1513460
   Учбові завдання з позалекційного читання для студентів радіофізичного та фізичного факультетів. – ч.1. – Київ, 1992. – 38с.
1513461
   Учбові завдання з фонетики польської мови для занять у фонолабораторії студ 1-3 курсів спеціалізации "Слов"янські мови та літератури". – К, 1983. – 12с.
1513462
   Учбові завдання та контрольні роботи з англійської мови для студентів Ш-1У курсів заочного відділення філологічного ф-ту. – Київ, 1984. – 68 с.
1513463
   Учбові завдання та методичні вказівки до практичних занять з курсу "Диференціальні рівняння". – Київ, 1981. – 32с.
1513464
   Учбові завдання та методичні вказівки. До практичних занять з курсу "Диференціальні рівняння". – К, 1982. – 22с.
1513465
  Ветвінська Т.Л. Учбові завдання:Вправи з стилістики англійської мови для студентів V (VI-вечірнього) курсу фак-ту романо-германської філологїї / Т.Л. Ветвінська. – Київ : КДУ, 1977. – 38 с. ; №2
1513466
  Сухова Т. Учбові заклади морського відомства в культурному розвитку Миколаєва (кінець XVIII - перша пол. XIX ст.) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2007. – № 2 (2), жовтень - грудень. – С. 76-79. – ISSN 1998-4634
1513467
   Учбово-методичний посібник з курсу діалектичного матеріалізму. – Х, 1961. – 164с.
1513468
   Учбово-методичний посібник з курсу історичного матеріалізму. Для студентів-заочників вищ.учбових закладів. – К, 1960. – 156с.
1513469
   Учбово-методичний посібник з курсу історії КПРС.. – вип.1. – К, 1965. – 64с.
1513470
   Учбово-методичний посібник з курсу історії КПРС.Сеінарські заняття. Для студентів загальнонаук. фак. вищих учб. закладів. – вип.4. – К, 1965. – 32с.
1513471
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії /докомуністичні способи виробництва/. Для студентів заоч. і вечірн. відділів та загальнонаук. фак-тів вузів Укр.РСР. – К, 1964. – 117с.
1513472
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії. Для студентів-заочників вузів Укр.РСР.. – Х, 1961. – 192с.
1513473
   Учбово-методичний посібник з курсу політичної економії. Комуністичний спосіб виробництва. Для студентів заоч. і вечірніх відділів та зангальнонаук. фак. вузів Укр. РСР. – К, 1965. – 160с.
1513474
   Учбово-методичний посібник по матеріалах ХХП з"їзду КПРС для студентів, що вивчають політичну економію. – К, 1962. – 128с.
1513475
   Учбово-методичний посібник по матеріалах ХХШ з"їзду КПРС.. – К, 1967. – 119с.
1513476
  Карпенко Ю.О. Учбово-методичні вказівки з кусру історичної граматики української мови / Ю.О. Карпенко. – Київ, 1960. – 44с.
1513477
   Учбово-методичні нормативи викладання юридичних наук. – К, 1972. – 58с.
1513478
  Сергеева Л. Учеба в Восточной Европе: пять мифов и их разоблачение // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 1-7 июня (№ 22)


  Данный материал был опубликован в еженедельнике "УИКЕНД", № 15. Мир глобализируется и становится дружественнее к молодым людям, желающим стать профессионалами международного уровня, какую бы страну они ни представляли. Чтобы получить диплом, ...
1513479
  Царев В. Учеба в Германии : реалии и перспективі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2007. – № 4. – С. 57-69. – ISSN 1562-529Х
1513480
  Полехина Ю. Учеба во Фландрии // Сегодня. – Киев, 2018. – 23 января (№ 12). – С. 11


  Обучение в бельгийских университетах.
1513481
  Полехина Ю. Учеба за глаз // Сегодня. – Киев, 2017. – 11 апреля (№ 66). – С. 11


  Обзор возможностей обучения на заочном отделении. О плюсах и минусах учебы на заочном отделении говорит директор Института журналистики КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Ризун.
1513482
  Точин А.Е. Учеба и труд рядом идут / А.Е. Точин. – М, 1963. – 97с.
1513483
  Точин А.Е. Учеба и труд рядом идут / А.Е. Точин. – М, 1963. – 97с.
1513484
  Сигал Л.М. Учеба и труд. Из опыта перестройки школы / Л.М. Сигал. – Куйбышев, 1961. – 127 с.
1513485
  Полехина Ю. Учеба на курорте [Кипре] // Сегодня. – Киев, 2017. – 12 сентября (№ 165). – С. 11


  Система образования на острове в авторитете не только у местных жителей, но и считается сильной среди иностранцев. Среди преимуществ - овладение несколькими языками (греческий, турецкий, ливанский, французский, испанский) по современейшим методикам. К ...
1513486
  Грай П А. Учеба,труд,творчество / П А. Грай, . – Челябинск, 1963. – 67с.
1513487
  Кръстев Боримир Учебен наръчник за българска културна реч : Как (не) трябва да говори всеки ученик, всеки студент, всеки образован българин: С речник от 2500 думи, които най-често се произнасят неправилно / Кръстев Боримир. – Пловдив : Летера, 1999. – 297с. – ISBN 954-516-242-2
1513488
  Хрусанов Г. Учебен процес / Г. Хрусанов. – София, 1971. – 474 с.
1513489
  Павлов Д. Учебна техника за институте за началки учители / Д. Павлов. – София, 1979. – 143с.
1513490
  Трембачев А.Ф. Учебная геодезическая практика : учебно-методич. пособ. / Киевский ордена Ленина государственный ун-т им. Т.Г. Шевченка ; А.Ф. Трембачев. – Киев : Киевский университет, 1967. – 132 с.
1513491
   Учебная геодезическая практика студентов университета / Н.Я. Борисов, О.И. Борисова, Г.Ф. Лысов, В.Ф. Скобеев; МВиССО РСФСР ; Мордовский гос. ун-т им. Н.П. Огарева ; Н.Я. Борисов, О.И. Борисова, Г.Ф. Лысов, В.Ф. Скобеев ; [под ред. Г.Ф. Лысова]. – Саранск, 1972. – 130 с.
1513492
   Учебная геологическая практика. – Иркутск, 1981. – 42с.
1513493
   Учебная геологосъемочная практика. – Свердловск, 1981. – 76с.
1513494
  Шубина Н.Г. Учебная геоморфологическая практика в Подмосковье / Н.Г. Шубина. – Москва, 1973. – 141с.
1513495
  Писарев А.Е. Учебная гостиница: опыт соседей : отели // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 76-79 : Фото. – ISSN 1998-8044
1513496
  Захраи С.Х. Учебная грамматика русского языка / Сейед Хасан Захраи. – [Тегеран : Изд-во Тегеран. ун-та. – [588] c. : табл., портр. – Книга на персидском языке. - Библиогр. описание осуществлено с помощью Интернета. – ([Книги по гуманитарным наукам ; 104 ; Иностранные языки]). – ISBN 964-459-707-9
1513497
  Кюнер Р. Учебная греческая грамматика / [соч.] Р. Кюнера ; пер., с необходимыми изм. и приб., с 24-го изд. подлинника П. Н[осов]. – 2-е изд., пересмотр. и испр. – Санкт-Петербург : [Тип. И.И. Глазунова], 1869. – X, 308, 46 с.


  Пер.: Носов, Петр Михайлович (1821-1899)
1513498
  Габай Т.В. Учебная деятельность и её средства / Т.В. Габай. – М., 1988. – 254с.
1513499
  Кабанова-Меллер Учебная деятельность и развивающее обучение. / Кабанова-Меллер. – М., 1981. – 96с.
1513500
  Арыдин В.М. Учебная деятельность студентов : справочное пособие для абитуриентов, студентов, молодых преподавателей / В.М. Арыдин, Г.А. Атанов. – Донецк : ЕАИ-пресс, 2000. – 80 с. – ISBN 966-7200-07-8
1513501
  Лешин Владимир Вячеславович Учебная деятельность учащихся с тяжелыми формами соматических заболеваний // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 6. – С. 65-75. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Основу исследования составил авторский подход к изучению проблем, которые связаны с обучением учащихся, имеющих тяжелые формы соматических заболеваний (ТФСЗ). Этот подход опирается на теоретические и экспериментальные исследования в области специальной ...
1513502
  Антонова С.Г. Учебная дисциплина в пространстве общекультурных компетенций // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2010. – № 3 ( апрель). – С. 51-57. – ISSN 0321-0383


  статье рассматриваются теоретические и методические вопросы использования междисциплинарного знания в содержании учебной дисциплины с учетом формирования общекультурных компетенций.
1513503
   Учебная и воспитательная работа в школах мастеров. – Челябинск, 1967. – 100с.
1513504
   Учебная и воспитательная работа в школе-интернате. – Пермь, 1963. – 108с.
1513505
  Субботина А.П. Учебная и воспитательная работа в школьной ученической бригаде. / А.П. Субботина. – М., 1960. – 31с.
1513506
  Крутских Д.А. Учебная и методическая работа на курсах гражданской обороны / Д.А. Крутских, А.П. Руденко. – М., 1984. – 126с.
1513507
  Архангельский С.И. Учебная и научная кинематография в высшей школе : (из опыта работы вузов) / Архангельский С.И., Кудеев Б.В. ; М-во высш. образования СССР, Метод. упр. – Москва : Совецкая наука, 1956. – 62 с.
1513508
  Дармодехин Сергей Владимирович Учебная и профессиональная ориентация в общеобразовательной школе Франции : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Дармодехин Сергей Владимирович; Науч.-иссл. ин-т общей педагогики АПН СССР. – М., 1973. – 24л.
1513509
  Маньшин Р. Учебная и трудовая миграция молодежи из России / Р. Маньшин, Е. Письменная, О. Тимошенко // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2007. – № 9. – С. 61-66.
1513510
  Лебедев П.М. Учебная картина как вид наглядного пособия и методика работы с нею (На матер. преаод. географ. и ист. в 5-7 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: / Лебедев П.М.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1959. – 19л.
1513511
  Лебедев Е.А. Учебная книга географии. Российская Империя : курс гимназический / Е.А. Лебедев. – 28-е испр. и доп. изд. – С.-Петербург : Типография Э. Арнгольда, 1909. – IV, 206 с.
1513512
  Лебедев Е.А. Учебная книга географии. Российская Империя : курс гимназический / Е.А. Лебедев. – 29-е испр. и доп. изд. – Петроград, 1916. – 202 с. – Дефект. кн.: відс. 1-5 стор.
1513513
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1901. – VI, 309 с., 5 л. карт. – Экз. дефектный, 1 л. катры вырезан
1513514
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 5-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1907. – VI, 309 с., 5 л. карт
1513515
  Кареев Н.И. Учебная книга древней истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1914. – VI, 309 с., 5 л. карт.
1513516
  Зайцева А.В. Учебная книга и книжное дело московского студенчества в начале XX в.: библиотеки, издательства, книжная торговля // Библиотековедение : научно-практический журнал / ФГБУ "Рос. гос. б-ка". – Москва, 2015. – № 2. – С. 110-116. – ISSN 0869-608Х


  Из нескольких десятков студенческих издательств дореволюционной России только три являлись библиотеками-издательствами: Библиотека студентов-юристов Киевского университета св. Владимира, Студенческая библиотека Института инженеров путей сообщения в ...
1513517
  Константинов, Е. Учебная книга истории государства Российского, составленная из новейших отечественных творений..., с присовокуплением леточислительных таблиц к каждому периоду. – Спб., 1820. – /2/, 411с.
1513518
  Кареев Н. Учебная книга истории средних веков : с историческими картами : учебное руководство для старших классов мужских гимназий / Н. Кареев. – Изд. 2-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1902. – 236 с. + исторические карты
1513519
  Кареев Н. Учебная книга истории средних веков : с историческими картами : учебное руководство для коммерческих училищ / Н. Кареев. – Изд. 3-е. – С.-Петербург : Типограф. М.М. Стасюлевича, 1903. – 236 с. + исторические карты
1513520
  Курчаткин В.В. Учебная книга кузнеца-газосварщика / В.В. Курчаткин. – М, 1980. – 300с.
1513521
  Кириллов И.И. Учебная книга мойщика сельскохозяйственных машин / И.И. Кириллов, В.П. Пименов. – Москва, 1975. – 160 с.
1513522
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1902. – VIII, 348 с., 7 л. карт.
1513523
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 6-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1905. – VIII, 350 с., 8 л. карт. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 12710 ICT деф., отсутств.: ориг. обл. и тит. л., карты
1513524
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 9-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. М.М. Стасюлевича, 1908. – VIII, 350 с., 8 л. карт.


  На тит. л. печать-экслибрис: Книжный магазин .. Просяниченко
1513525
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 15-е изд. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1916. – VIII, 351 с., 8 л. карт.
1513526
  Кареев Н.И. Учебная книга новой истории : с историческими картами / Н. Кареев. – 16-е изд. – Петроград : Тип. М.М. Стасюлевича, 1917. – VIII, 351 с., [4] л. карт.
1513527
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – 2-е испр. изд. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 1 : Русская народжная словесноть и древняя русская письменность. – 1914. – [8], 268 с.
1513528
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – 2-е испр. изд. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 1 : Русская народжная словесноть и древняя русская письменность. – 1915. – [6], 268 с.
1513529
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 2 : От эпохи Петра Великого до Пушкина включительно. – 1915. – [4], 272 с.
1513530
  Бороздин А.К. Учебная книга по истории русской литературы : [В 3 ч.] / А.К. Бороздин, проф. – Петербург ; Киев : Книгои здат "Сотрудник"
Ч. 3 : Эпохи императора Николая I и Александра II. – 1915. – [4], 426 с.
1513531
  Греч, Николай Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности. – С-Пб., 1820. – 450с.
1513532
   Учебная книга российской словесности или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности : изданныя Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии издателя
Ч. 2. – 1820. – 450 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, шкіра
1513533
  Греч, Николай Учебная книга российской словесности, или избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности. – Спб., 1820. – 363с.
1513534
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типогрвфии издателя
Ч. 1. – 1819. – [6], VI, 400 с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На тит. арк. надпис чорним чорнилом: Князь Юрий Зенкевич-Керновский
1513535
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типогрвфии издателя
Ч. 2. – 1820. – [2], 442, [8] с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На перед. форзаці надпис чорним чорнилом: Юрия Зенкевича, восп. Коллегии Павла Галагана (Старая Коллегия, Коллегия ...
1513536
  Греч Н.И. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии издателя
Ч. 3. – 1820. – [4], 363 с. – На корешке: Учебная Книга Российской словесности. Часть III


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри з тисненням. На форзаце 2 надпси черными чернилами: "Юрия Зенкевича Восп. Коллегии Павла Галагана 39 выпуска" и ...
1513537
  Греч Н. Учебная книга российской словесности, или Избранные места из русских сочинений и переводов в стихах и прозе, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики, и истории российской словесности, изданные Николаем Гречем. – Санкт-Петербург : В типографии Издателя
Ч. 4. – 1822. – [2], VIII, 663, [14] с.


  Код- Гр, фсд-задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХІХ ст. - картон, папір, корінець зі шкіри. На перед. форзаці надпис чорним чорнилом: Юрия Зенкевича, восп. Коллегии Павла Галагана (Старая Коллегия, Коллегия ...
1513538
  Соловьев С.М. Учебная книга русской истории / Соч. Сергея Соловьева. – 12-е изд. – Москва : Типо-лит. И.Н. Кушнерев и К*, 1905. – [2], 398, II с.
1513539
  Глазков А.А. Учебная лаборатория вакуумной техники / А.А. Глазков, Р.А. Милованова. – Москва : Атомиздат, 1971. – 279 с.
1513540
  Морозова И.Г. Учебная лаборатория электровакуумных и полупроводниковых приборов / И.Г. Морозова. – Москва, 1967. – 379 с.
1513541
  Данилов Н.Н. Учебная летняя практика по ихтиологии и гидробиологии / Н.Н. Данилов, Р.К. Зиганшина. – М, 1982. – 88с.
1513542
  Мохов И.А. Учебная литература / И.А. Мохов. – М, 1954. – 28с.
1513543
  Баязитова Г. Учебная литература для студентов вузов: опыт США / Гузель Баязитова // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2008. – № 7. – С. 56-57. – ISSN 1726-6726
1513544
  Ким И.Н. Учебная литература для уровневой системы образования. // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 10. – С. 93-100. – ISSN 0869-3617


  Эффективное обучение бакалавров и магистрантов в компетентностном формате возможно только при наличии учебной литературы с высоким научно-инновационным и учебно-методическим потенциалом. Учитывая, что ресурсов ни одного из вузов недостаточно для ...
1513545
  Исаченкова Л.Б. Учебная мотивация студентов географического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 37-49. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Статья посвящена особенностям учебной мотивации студентов географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что для студентов всех пяти курсов мотивы социального одобрения и избегания неудачи ...
1513546
  Бухгольц О.Э. Учебная полевая практика по экономической географии : Руководство для студентов-экономгеографов 2 курса / О.Э. Бухгольц. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1973. – 83с.
1513547
  Мишнев В.Г. Учебная практика по геоботанике : Учеб.пособие для студ. биологич. спец. / В.Г. Мишнев, Л.П. Вахрушева, С.Ф. Котов; МВиССО УССР, Симферопольский гос. ун-т. – Киев, 1988. – 89с.
1513548
  Кусов В.С. Учебная практика по геодезии : методич. пособ. для студ. 1 курса ф-та почвоведения / В.С. Кусов. – Москва : Московский университет, 1988. – 55 с. – ISBN 5-211-00736-0
1513549
   Учебная практика по геодезии и разведке торфяных месторождений. – Минск, 1965. – 28с.
1513550
  Корчагин В.В. Учебная практика по геологической съемке в области развития магматических образований / В.В. Корчагин, В.А. Тимесков. – Казань, 1976. – 32с.
1513551
   Учебная практика по зоологии позвоночных. – Рига, 1976. – 88с.
1513552
   Учебная программа по политической экономии для студентов экономического факультета Московского университета. – М, 1975. – 64с.
1513553
   Учебная программа спецкурса "Пионерская практика в школе" для студентов 2-3 курсов. – Одесса, 1981. – 59с.
1513554
  Квит С. Учебная разгрузка / розмову вела Євгенія Вецько // Корреспондент / ООО "Корреспондент". – Киев, 2015. – № 11 (652), 20 марта 2015. – С. 10-15. – ISSN 2305-3364


  Министр образования Сергей Квит рассказал Корреспонденту, какие школы и вузы прекратят существование, что такое ПТУ по-голландски, введут ли плату за обучение в старших классах и как учиться детям из зоны АТО.
1513555
  Минин И.А. Учебная теория словесности / [соч.] Н. Минина. – 11-е изд. – Пермь : Изд. книгопрод. Д.Ф. Федорова, 1876. – 72 с.
1513556
  Бокачев Н.Г. Учебная топографическая практика : методические указания / Н.Г. Бокачев, Н.Н. Смирнов, Г.К. Чеснокова. – Москва : Московский университет, 1982. – 50с.
1513557
   Учебная тревога. – М, 1988. – 304с.
1513558
  Ксенз Л. Учебная тревога // Деловая столица. – Киев, 2013. – 10 июня (№ 22/23). – С. 26


  В 2013 году правительство увеличило госзаказ на технические специальности и уменьшило финансирование популярных направлений. Это вызовит недобор на некоторые специальности, что даст возможность чиновникам от образования возобновить коррупционные схемы.
1513559
  Ксенз Л. Учебная тревога превращается в панику // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2014. – 3 березня (№ 9). – С. 22


  Вступна кампанія - 2014 у вітчизняні вузи опинилася під загрозою зриву. Вступительная кампания-2014 в отечественные вузы оказалась под угрозой срыва.
1513560
   Учебная тропа природы "Матвеевский лес". – М, 1981. – 42с.
1513561
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
1. – 154с.
1513562
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
2. – 164с.
1513563
  Сальников А.Н. Учебная хрестоматия по русской словесности / А.Н. Сальников. – СПб
3. – 442с.
1513564
   Учебная цифровая вычислительная машина "ПЕНЗА-1" и ее применение в учебном процессе. – Москва, 1973. – 24с.
1513565
  Коровкина Н.Н. Учебная экологическая тропа : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 57-58 : Табл. – ISSN 0016-7207
1513566
  Bernstein J. Учебниик физиологии животного организма и в частности человека / J. Bernstein. – Москва : Типография М.Г. Волчанинова, 1895. – 773 с.
1513567
  Капабланка Х.Р. Учебний шахматной игры / Х.Р. Капабланка. – М., 1975. – 151с.
1513568
  Камянова Т. Учебник Deutsch немецкого языка / Татьяна Камянова. – 3-е изд., исправл и доп. – Москва : Славянский дом книги, 2003. – 592с. – ISBN 5-85550-127-2
1513569
  Карягин А.В. Учебник автолюбителя. / А.В. Карягин, Г.М. Соловьев. – 9-е изд. – М., 1956. – 304с.
1513570
  Ивановский В.В. Учебник административного права : (Полицейское право. Право внутреннего управления) / [соч.] В.В. Ивановского, проф. Казан. ун-та. – Казань : Типо-литография Импер. ун-та, 1904. – [4], X , 578, с.
1513571
  Ивановский В.В. Учебник административного права : (Полицейское право. Право внутреннего управления) / [соч.] В.В. Ивановского, проф. Казан. ун-та. – 2-е изд., испр. и доп. – Казань : Типо-литография Импер. ун-та, 1907. – [4], X , 578 с.
1513572
  Гуревич В.Б. Учебник аналитической геометрии / В.Б. Гуревич, В.П. Минорский. – Москва, 1958. – 164 с.
1513573
  Трубин Ф.Г. Учебник аналитической геометрии для ВТУЗов с приложением "Некоторых методических замечаний к преподаванию аналитической геометрии во ВТУЗах" : Автореф... канд. пед.наук: / Трубин Ф.Г.; Моск. обл. пед. ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1513574
  Павлович Н.А. Учебник аналитической химии для средн. мед. школ. / Н.А. Павлович. – Л., 1952. – 208с.
1513575
  Дюваль М. Учебник анатомии и физиологии человека / Дюваль М.; испр. и доп. Ф.Е. Тур. – 3-е изд. – С.-Петербург : Брокгауз-Ефрон, 1908. – VII, 427 с.
1513576
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – Москва, 1954. – 363с.
1513577
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – 2-е изд., перераб. – М., 1960. – 244с.
1513578
  Татаринов В.Г. Учебник анатомии и физиологии человека / В.Г. Татаринов. – 2-е изд., переработ. – Москва, 1963. – 348с.
1513579
  Завьялов В.В. Учебник Анатомии и физиологии человека : для средних учебных заведений / В.В. Завьялов. – Киев : Типография Петра Барского, 1907. – II, 175 с.
1513580
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 2-е изд. – Л-М, 1951. – 136с.
1513581
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 4-е изд. – М-Л, 1953. – 136с.
1513582
  Годлинник Ю.Г. Учебник англ яз. для 5-го класса семилетней и средней школы. / Ю.Г. Годлинник, М.Д. Кузнец. – изд 17-е. – Л, 1954. – 144с.
1513583
  Годлинник Ю.И. Учебник англ яз. для 6-го класса семилетней и средней школы. / Ю.И. Годлинник, М.Д. Кузнец. – 2-е изд. – Л-М, 1951. – 120с.
1513584
  Звинская З.И. Учебник англ. языка для 5-го класса. / З.И. Звинская. – К, 1960. – 124с.
1513585
  Ланда А. Учебник англ. языка для 9-го класса средней школы / А. Ланда, М.И. Лебединская. – Изд. 6-е. – Москва-Ленинград, 1947. – 116с.
1513586
  Фоломкина Учебник англиийского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 10-изд. – М, 1976. – 192с.
1513587
   Учебник английского военного перевода. – М, 1946. – 435с.
1513588
  Аракин В.Д. Учебник английского военного перевода. / В.Д. Аракин. – Москва, 1946. – с.
1513589
  Борисов Ю.Б. Учебник английского язка. ДЛя 2 класа школ с преподаванием ряда предметов на иностр. яз. / Ю.Б. Борисов. – Изд. 3-е. – Москва, 1966. – 196с.
1513590
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 5-е изд. – Москва. – 208с.
1513591
  Вайсблит И. Учебник английского языка / И. Вайсблит. – Москва-Ленинград, 1930. – 523 с.
1513592
  Абрам С.Я. Учебник английского языка : для вузов, втузов, рабфаков, техникумов и рабочих кружков / С. Абрам, Ф. Зильперт. – Москва ; Ленинград : Центриздат ; Коминтерн, 1931. – 287 с.
1513593
  Бахчисарайцева М.Э. Учебник английского языка : для сельскохозяйственных вузов / М.Э. Бахчисарайцева, С.А. Гернгрос, А.Н. Шевалдышев. – Москва ; Ленинград : Изд-во иностранных рабочих
Ч. 1. – 1933. – 264 с.
1513594
  Кобленц Н.С. Учебник английского языка / Н.С. Кобленц, Т.М. Кобленц. – Москва, 1936. – 175с.
1513595
  Кобленц Н.С. Учебник английского языка / Н.С. Кобленц, С.С. Толстой. – М.-Л., 1936. – 200с.
1513596
  Бартенева Е.А. Учебник английского языка : утвержден в качестве учебника для вузов / Е.А. Бартенева. – Москва : Изд-во лит-ры на иностр. яз., 1940. – 248 с.
1513597
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 3. – 1940. – 41 с.
1513598
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 4. – 1940. – 44 с.
1513599
  Корндорф Б.Ф. Учебник английского языка / Б.Ф. Корндорф. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1945. – 451с.
1513600
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 8. – 1945. – 104 с.
1513601
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 1. – 1947. – 76 с.
1513602
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 2. – 1947. – 36 с.
1513603
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 5. – 1947. – 57 с.
1513604
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 6. – 1947. – 44 с.
1513605
  Петрова А.В. Учебник английского языка : для вузов заоч. обучения / Петрова А.В., Понтович С.В. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз.
Вып. 7. – 1947. – 52 с.
1513606
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Изд. 5-е испр. и доп. – М., 1948. – 320с.
1513607
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Изд. 5-е испр. и доп. – М., 1949. – 320с.
1513608
  Михайловская М.И. Учебник английского языка / М.И. Михайловская. – М, 1949. – 140с.
1513609
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1. – 1949. – 404с.
1513610
  Галинская М. Учебник английского языка / М. Галинская, З. Цветкова. – Москва, 1950. – 528с.
1513611
  Суворов С.П. Учебник английского языка : первый год обучения / С.П. Суворов. – Москва, 1950. – 395 с.
1513612
  Терешко З.Н. Учебник английского языка / З.Н. Терешко. – М., 1951. – 342с.
1513613
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
2. – 1951. – 544с.
1513614
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Москва, 1952. – 368с.
1513615
   Учебник английского языка. – М., 1953. – 439с.
1513616
  Галинская М.М. Учебник английского языка / М.М. Галинская, З.М. Цветкова. – 2-е переработ. изд. – М., 1953. – 432с.
1513617
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд 2-е. – Москва, 1954. – 376с.
1513618
   Учебник английского языка. – М., 1954. – 359с.
1513619
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка / А.Н. Шевалдышев. – Москва, 1954. – 336с.
1513620
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1-2. – 1954. – 480, 368с.
1513621
   Учебник английского языка. – М.
1. – 1955. – 438с.
1513622
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Москва, 1956. – 312 с.
1513623
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – М., 1957. – 344с.
1513624
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – М
1,2. – 1957. – 371с.
1513625
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 5-е изд. – Москва
1. – 1958. – 416с.
1513626
  Галинская М.М. Учебник английского языка / М.М. Галинская, З.М. Цветкова. – 3-е изд. – М., 1959. – 432с.
1513627
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд. 3-е. – Москва, 1959. – 414с.
1513628
  Чарыкова Т.Н. Учебник английского языка : для студентов мед. вузов / Чарыкова Т.Н., Харкевич Е.Н. – Ленинград : Медгиз, Ленингр. отд-ние, 1959. – XVI, 543 с.
1513629
   Учебник английского языка. – ч.1. – М, 1959. – 624с.
1513630
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – 2-е изд. – М
1,2. – 1959. – 371с.
1513631
  Суворов С.П. Учебник английского языка : для студентов неязыковых вузов, изучавших язык в сред. учеб. заведениях / Суворов С.П., Шевалдышев О.М. – 2-е изд., доп. и испр. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз, 1960. – 384 с.
1513632
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Л, 1960. – 423с.
1513633
  Баг Э.Я. Учебник английского языка : для вечерн. ф-тов и отделений высш. техн. учеб. заведений / Э.Я. Баг, Н.А. Нечаева, Э.С. Яралова. – Москва : Изд. лит. на иностр. яз., 1960. – 214 с.
1513634
  Бабаджан Э.М. Учебник английского языка : для 3-го курса пед. ин-тов и фак. иностр. яз. / Бабаджан Э.М. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1960. – 244 с.
1513635
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – 3-е изд. – М
1,2. – 1960. – 371с.
1513636
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка / Г.Л. Пурвер. – Москва
Ч. 1, 2. – 1960. – 371 с.
1513637
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 4-е изд. – Москва
2. – 1960. – 368с.
1513638
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Л, 1961. – 424с.
1513639
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – 3-е перераб. изд. – Москва, 1961. – 339с.
1513640
  Алмазова Л.А. Учебник английского языка / Л.А. Алмазова, М.В. Бойкова, А.Д. Гачечиладзе. – Изд. 4-е. – Москва, 1961. – 414с.
1513641
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Москва, 1961. – 460 с.
1513642
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка / В.Р. Гундризер. – Москва, 1962. – 320с.
1513643
  Баг Э.Я. Учебник английского языка / Э.Я. Баг. – Изд.2-е испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1962. – 206с.
1513644
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 4-е стереотип. изд. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 1. – 1962. – 684с.
1513645
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – 7-е изд. – М.
1. – 1962. – 419с.
1513646
  Баг Э.Я. Учебник английского языка : для вечерн. ф-тов и отделений высш. техн. учеб. заведений / Э.Я. Баг, Н.А. Нечаева, Э.С. Яралова. – 2-е изд., (испр. и доп.). – Москва : Высшая школа, 1963. – 206 с.
1513647
   Учебник английского языка. – Москва, 1963. – 511с.
1513648
   Учебник английского языка : для 2 курса педагогических институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1963. – 378 с.
1513649
   Учебник английского языка. – Москва : Международные отношения, 1963. – 295с.
1513650
  Вилюман В.Г. Учебник английского языка / В.Г. Вилюман, Н.И. Еремеева, Е.А. Корнеева. – Ленинград, 1963. – 398с.
1513651
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 4-е стереотип. изд. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 1. – 1963. – 684с.
1513652
  Петрова А.В. Учебник английского языка / А.В. Петрова, С.В. Понтович. – М.
1. – 1963. – 419с.
1513653
  Бонк А Н. Лукьянова Учебник английского языка / А Н. Лукьянова Бонк, Л.Г. Памухина. – Москва : Внешторгиздат
Ч. 2. – 1963. – 604с.
1513654
  Бабаджан Э.М. Учебник английского языка : для III курса ин-тов и фак. иностр. яз. / Бабаджан Э.М. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1964. – 336 с.
1513655
  Константинов Б Е. Учебник английского языка / Б Е. Константинов, . – М., 1964. – 416с.
1513656
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – М, 1964. – 200с.
1513657
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1964. – 292с.
1513658
   Учебник английского языка. – М., 1965. – 515с.
1513659
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – Москва : Высш. школа, 1965. – 443 с., [1] л. план. : ил., карт.
1513660
  Горышник Л.А. Учебник английского языка : для 1 курса заоч. ин-тов и фак. иностр. яз. / Л.А. Горышник, А.Н. Жукова, О.Г. Жукова [и др.]. – Москва : Высш. школа, 1965. – 515 с.
1513661
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 2-е изд. – Москва : Высш. школа, 1966. – 443 с. : ил., табл.
1513662
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка : для заоч. техн. вузов и фак. / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – Москва : Высшая школа, 1966. – 404 с. : ил.
1513663
  Беляева М.А. Учебник английского языка / М.А. Беляева, В.А. Короллькова. – 2-е изд. – Москва, 1966. – 344 с.
1513664
  Абрамкина Т.А. Учебник английского языка : для 1-го курса неязыковых фак. ун-тов / Т.А. Абрамкина [и др.]. – Москва : Высшая школа, 1966. – 312 с. : ил.
1513665
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, стереотип. – Москва, 1966. – 378с.
1513666
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, испр. – Москва : Международные отношения, 1967. – 312 с.
1513667
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – 3-е изд. испр. и доп. – Львов, 1967. – 346с.
1513668
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка : для заоч. техн. вузов и фак. / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – Москва : Высшая школа, 1967. – 404 с. : ил.
1513669
  Бух М.А. Учебник английского языка : для военных авиационно-технических училищ ВВС / М.А. Бух; под ред. Г.М. Уайзера. – Москва : Военное издательство Мин-ва обороны СССР, 1967. – 671с.
1513670
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 2-е изд. – Москва : Высш. школа, 1967. – 434 с. : ил., табл.
1513671
  Арбекова Т.И. Учебник английского языка / Т.И. Арбекова, А.Д. Бодрова. – Москва, 1968. – 303 с.
1513672
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 2-е изд. – М., 1968. – 271с.
1513673
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 2-е изд. – М, 1968. – 192с.
1513674
  Матюшкина-Герке Учебник английского языка / Матюшкина-Герке, С.П. Балашова, Н.Н. Броссе. – Москва, 1968. – 472с.
1513675
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 3-е изд. – М, 1969. – 192с.
1513676
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Л., 1969. – 279с.
1513677
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – Москва, 1969. – 240с.
1513678
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 3-е изд. – Москва, 1970. – 240с.
1513679
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – Москва, 1970. – 336с.
1513680
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 3-е изд. – Москва : Высш. школа, 1970. – 503 с.
1513681
  Гачечиладзе А.Д. Учебник английского языка / А.Д. Гачечиладзе, К.Ф. Пассек. – Москва, 1970. – 240с.
1513682
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 4-е изд. – М, 1970. – 192с.
1513683
  Иванова Л.Л. Учебник английского языка / Л.Л. Иванова, С.П. Балашова, Т.Н. Кузьмичева. – Москва, 1970. – 335с.
1513684
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 1. – 1970. – 543с.
1513685
  Гилянова А.Г. Учебник английского языка : (для III курса ин-тов и фак. иностр. яз.) / А.Г. Гилянова, М.И. Оссовская, З.Я. Тураева. – Москва : Высшая школа, 1971. – 224 с.
1513686
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – К, 1971. – 374с.
1513687
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. – Москва, 1971. – 240с.
1513688
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – Москва, 1971. – 240с.
1513689
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – для 8-ого класса. – Москва, 1971. – 191с.
1513690
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 5-е изд. – М, 1971. – 192с.
1513691
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 4-е изд. – М, 1971. – 176с.
1513692
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 1. – 1971. – 540 с.
1513693
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка : для заоч. техн. вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багрова, Э.В. Ершова. – 2-е изд. , перераб. – Москва : Высшая школа, 1972. – 494 с. : ил.
1513694
  Красинская М.С. Учебник английского языка / М.С. Красинская, И.А. Головина. – Москва, 1972. – 320с.
1513695
  Абрамкина Т.А. Учебник английского языка / Т.А. Абрамкина, М.М. Фалькович, Е.А. Бонди. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1972. – 294с.
1513696
   Учебник английского языка : Для (неяз.) вузов (и фак) заочн.обучения. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1973. – 382с.
1513697
   Учебник английского языка. – Москва, 1973. – 320 с.
1513698
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 7-е изд. – М, 1973. – 192с.
1513699
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1973. – 346с.
1513700
  Яковлева Р.А. и Преснова А.Д. Учебник английского языка / Р.А. и Преснова А.Д. Яковлева. – Москва, 1973. – 320с.
1513701
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 2-е изд., испр. – Москва, 1973. – 304с.
1513702
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. – Москва, 1973. – 240с.
1513703
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 4-е изд. – Москва, 1973. – 208с.
1513704
  Шерешевская М.А. Учебник английского языка / М.А. Шерешевская, Н.М. Эльянова. – Москва
1. – 1973. – 96с.
1513705
  Шерешевская М.А. Учебник английского языка / М.А. Шерешевская. – Ленинград
2. – 1973. – 88с.
1513706
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Международные отношения
Ч. 2. – 1973. – 448 с.
1513707
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 4-е изд., стер. – Москва : Высш. школа, 1974. – 503 с. : ил.
1513708
  Вахмистров В.В. Учебник английского языка / В.В. Вахмистров. – Москва, 1974. – 415с.
1513709
   Учебник английского языка : 1 курс. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1974. – 384с.
1513710
   Учебник английского языка : для 1 курса. – Москва : Высшая школа, 1974. – 343 с.
1513711
  Матюшкина-Герке Учебник английского языка / Матюшкина-Герке, Л.Л. Иванова, С.П. Балашова. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1974. – 288с.
1513712
   Учебник английского языка. – Москва, 1975. – 296с.
1513713
   Учебник английского языка : для І курса институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 3-е, доп. и испр. – Москва : Высшая школа, 1975. – 398 с.
1513714
   Учебник английского языка. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1975. – 480с.
1513715
  Чистик М.Я. Учебник английского языка / М.Я. Чистик. – Москва, 1975. – 350с.
1513716
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – 2-е изд. – К, 1975. – 382с.
1513717
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1975. – 176с.
1513718
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 8-е изд. – Москва, 1975. – 240с.
1513719
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 2-е изд. – Москва, 1975. – 175с.
1513720
  Авраменко О.П. Учебник английского языка : [Для торг. ин-тов и технол. ин-тов пищевой пром-сти] / Авраменко О.П., Скибицкая Н.А. – Киев : Вища школа, 1975. – 196 с.
1513721
   Учебник английского языка : Для ІІ курса институтов и факультетов иностранных языков. – Москва : Высшая школа, 1975. – 296 c.
1513722
  Серебренникова Э.И. Учебник английского языка / Э.И. Серебренникова. – Москва, 1976. – 240с.
1513723
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков. – 6-е изд. для 8-ого класса. – Москва, 1976. – 191с.
1513724
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая. – Москва, 1976. – 192с.
1513725
  Дивинская Э.А. Учебник английского языка / Э.А. Дивинская, Е.А. Виноградова. – Москва : Просвещение, 1976. – 208 с.
1513726
  Весник Д.А. Учебник английского языка : Для 3-го курса / Д.А. Весник. – Москва, 1976. – 280с.
1513727
  Бух М.А. Учебник английского языка / М.А. Бух. – М, 1976. – 373с.
1513728
   Учебник английского языка. – М., 1976. – 269с.
1513729
   Учебник английского языка. – Киев, 1976. – 287 с.
1513730
  Фоломкина Учебник английского языка / Фоломкина, Э.И. Каар. – 2-е изд. – Москва, 1977. – 192 с.
1513731
   Учебник английского языка : для І-ІІ этапов обучения в технических вузах. – Москва : Высшая школа, 1977. – 240 с.
1513732
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка / Г.М. Уайзер. – 10-е изд. – М, 1977. – 176с.
1513733
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков. – 10-е изд. – Москва, 1977. – 240с.
1513734
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 3-е изд. – Москва, 1978. – 384с.
1513735
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка : 6 кл. / Г.М. Уайзер. – 11-е изд. – М, 1978. – 176с.
1513736
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 6-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1978. – 352с.
1513737
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 5-е изд., испр. – Москва : Высш. школа, 1978. – 368 с.
1513738
  Гудзь В.Я. Учебник английского языка / В.Я. Гудзь, Э.А. Дивинская. – 9-е. – М, 1978. – 208с.
1513739
  Вейзе А.А. Учебник английского языка / А.А. Вейзе, В.С. Харитонов. – Москва, 1979. – 207с.
1513740
  Весник Д.А. Учебник английского языка / Д.А. Весник. – Москва, 1979. – 352с.
1513741
  Берлина И.К. Учебник английского языка / И.К. Берлина. – Москва, 1979. – 247с.
1513742
   Учебник английского языка / Берлина И.К. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 316с.
1513743
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка / Л.С. Ямпольский. – 6-е изд., испр. идоп. – Львов : Вища школа, 1979. – 328 с.
1513744
  Дегтярева В.В. Учебник английского языка / В.В. Дегтярева. – 3-е изд. – К, 1980. – 287с.
1513745
  Гроссман Е.Я. Учебник английского языка : для V курса заочных отделений / Е.Я. Гроссман, Н.Д. Токарева. – Москва : Высшая школа, 1980. – 391с.
1513746
  Старков А.П. Учебник английского языка : 9-10 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 8-е изд. – Москва, 1980. – 352с.
1513747
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка : 9 - 10 кл. / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1980. – 336с.
1513748
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1980. – 336с.
1513749
  Борисенко И.И. Учебник английского языка : учебник / И.И. Борисенко, Н.А. Лапоногова, Л.М. Медведева; под ред.проф. Ю.А. Жлуктенко. – Киев : Вища школа, 1980. – 222 с.
1513750
   Учебник английского языка. – М., 1981. – 352с.
1513751
   Учебник английского языка : для 2 курса пед.ин-тов и фак. иностр. яз. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 384 с.
1513752
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, С.А. Тылкина. – М., 1982. – 349с.
1513753
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 10-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1982. – 352с.
1513754
  Старков А.П. Учебник английского языка : 8 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 12-е изд. – Москва, 1982. – 191с.
1513755
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 13-е изд. – Москва, 1982. – 208с.
1513756
  Синельникова Н.М. Учебник английского языка / Н.М. Синельникова, А.А. Барбарига. – Москва, 1982. – 303с.
1513757
  Слободчиков А.А. Учебник английского языка / А.А. Слободчиков. – 4-е изд. – М., 1982. – 384с.
1513758
  Гудзь В.Я. Учебник английского языка / В.Я. Гудзь, Э.А. Дивинская. – 10-е. – М, 1982. – 208с.
1513759
  Бурлак А.И. Учебник английского языка / А.И. Бурлак. – М., 1982. – 247с.
1513760
  Герман-Прозорова Учебник английского языка : учебник англ. языка : для студентов высш. инж. мор. уч-щ / Герман-Прозорова Л.П., Иванов В.Г. – Москва : Высш. школа, 1982. – 367 с. – (Высшее образование)
1513761
  Буренина Л.К. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / Л.К. Буренина, С.Б. Консон. – 6-е изд., стер. – Москва : Высш. школа, 1982. – 368 с.
1513762
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 7-е изд., испр. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1982. – 637с.
1513763
  Старков А.П. Учебник английского языка : 8 кл. / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 13-е изд. – Москва, 1983. – 192с.
1513764
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 11-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1983. – 352с.
1513765
  Новицкая Т.М. Учебник английского языка / Т.М. Новицкая, В.М. Макеева. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва, 1983. – 240с.
1513766
  Харитонов В.С. Учебник английского языка / В.С. Харитонов. – 9-е изд. – М., 1983. – 176с.
1513767
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Изд. 7-е, испр. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1983. – 638с.
1513768
  Виноградова Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Виноградова, Э.А. Дивинская. – 9-е изд. – Москва, 1984. – 175с.
1513769
  Старков А.П. Учебник английского языка / А.П. Старков, Р.Р. Диксон. – 12-е изд. для 9-10 классов. – Москва, 1984. – 352с.
1513770
  Парахина А.В. Учебник английского языка / А.В. Парахина, А.Е. Чернухин. – 4-е изд., испр. и доп. – М., 1985. – 319с.
1513771
  Берлина И.К. Учебник английского языка : для II курса естественных факультетов университетов / И.К. Берлина, М.Г. Помпа, Е.К. Старшинова. – изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1985. – 240 с.
1513772
  Богородицкая В.Н. Учебник английского языка / В.Н. Богородицкая. – М, 1985. – 287с.
1513773
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Высшая школа
Ч. 2. – 1985. – 511 с.
1513774
  Горкун М.Г. Учебник английского языка / М.Г. Горкун. – К, 1986. – 238с.
1513775
  Шавернева Л.И. Учебник английского языка / Л.И. Шавернева. – 2-е изд., дораб. – Москва, 1986. – 304с.
1513776
  Юдина Е.Е. Учебник английского языка / Е.Е. Юдина. – Киев : Вища школа, 1986. – 288 с.
1513777
   Учебник английского языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1987. – 272с.
1513778
   Учебник английского языка : учебник / И.М. Берман, Т.М. Ковбасюк, О.В. Авраменко, М.А. Панченко; И.М. Берман. – Киев : Вища школа, 1987. – 319 с.
1513779
  Дивинская А Э. Учебник английского языка / А Э. Дивинская, Е.А. Виноградова. – 6-е. – М, 1987. – 208 с.
1513780
  Парахина А.В. Учебник английского языка : для сред. спец. учеб. заведений / А.В. Парахина, С.А. Тылкина. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1987. – 383, [1] с. : ил.
1513781
  Виноградова Е.А. Учебник английского языка / Е.А. Виноградова, Э.А. Дивинская. – 10-е изд. – Москва, 1988. – 175с.
1513782
  Борисенко И.И. Учебник английского языка / И.И. Борисенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1988. – 284 с.


  Учебник состоит из 14 разделов и 3 приложений (1.Латинские слова и сокращения;2.Перечень государств - членов ООН;3.Словарь политической и экономической терминологии). Каждый раздел включает основной и дополнительные тексты, упражнения ...
1513783
  Чечель Е.Г. Учебник английского языка / Е.Г. Чечель. – Киев, 1988. – 303с.
1513784
  Богородицкая В.Н. Учебник английского языка / В.Н. Богородицкая, Л.В. Хрусталева. – М, 1989. – 271с.
1513785
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – 8-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа
Ч. 1. – 1989. – 639с.
1513786
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – 4-е изд., стереотип. – Москва : Высшая школа. – ISBN 5-06-001294-8(Ч.2)
Ч. 2. – 1989. – 511с.
1513787
  Гмирянская В.А. Учебник английского языка / В.А. Гмирянская. – Киев : Высшая школа, 1991. – 303 с.
1513788
  Горкун М.Г. Учебник английского языка / М.Г. Горкун. – 2-е перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1991. – 358с.
1513789
   Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Котий, г.А., Н.А. Лукьянова. – Минск : Выща школа. – ISBN 5-339-00635-2; 5-339-00636-0 (ч.1)
Ч. 1. – 1991. – 638с.
1513790
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка / К.Э. Эккерсли. – Москва
1. – 1992. – 256с.
1513791
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х кн. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Крон-Пресс
Ч. 1. – 1992. – 638 с.
1513792
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0010-6
Ч. 1. – 1992. – 640с.
1513793
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-035-1(ч.1, кн.1)
Ч. 1, кн. 1. – 1992. – 352с.
1513794
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Минск : Вышэйшая школа. – ISBN 5-339-00825-8; 5-339-00824-Х
Ч. 1. – 1992. – 639с.
1513795
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-036-Х
Ч. 1, кн. 2. – 1992. – 344с.
1513796
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3; 5-86716-038-6(ч.2, кн.2)
Ч. 2, Кн. 2. – 1992. – С.302-604
1513797
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Памухина. – Стереотип. изд. – Москва : АРТ. – ISBN 5-86716-034-3, 5-86716-037-8(ч.2, кн.1)
Ч. 2, Кн. 1. – 1992. – 302 с.
1513798
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Минск : Вышэйшая школа. – ISBN 5-339-00637-9 (Ч.2)
Ч. 2. – 1992. – 511 с.
1513799
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0011-4
Ч. 2. – 1992. – 511с.
1513800
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка / К.Э. Эккерсли. – Москва
2. – 1992. – 256с.
1513801
  Эккерсли К Учебник английского языка / К Эккерсли. – Репринтное воспроизведение. – Санкт-Петербург : Художественная литература. – ISBN 5-280-02472-4
Кн. 3. – 1992. – 320 с.
1513802
  Эккерсли К Учебник английского языка / К Эккерсли. – Репринтное воспроизведение. – Санкт-Петербург : Художественная литература. – ISBN 5-280-02473-2
Кн. 4. – 1992. – 320с.
1513803
   Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Лукьянова, н.А., Л.Г. Памухина. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1993. – 510с.
1513804
   Учебник английского языка. – Москва, 1994. – 336 с.
1513805
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Б.и.
Ч. 1. – 1994. – 640с.
1513806
  Бонк Учебник английского языка / Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : АРТ
Ч. 1, кн. 1. – 1994. – 352с.
1513807
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Л.Г. Лукьянова. – Москва : АРТ
Ч. 1, кн. 2. – 1994. – 344с.
1513808
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ
Ч.2, кн. 1. – 1994. – 302с.
1513809
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : АРТ
Ч. 2, кн.2. – 1994. – с.302-604
1513810
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк. – Минск : Вышэйшая школа
Ч. 2. – 1994. – 512с.
1513811
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк. – Москва : ДеКонт. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч.2. – 1994. – 512с.
1513812
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Рыбинск : ДеКонт; РДП. – ISBN 5-88697-006-1(Ч1)
Ч. 1. – 1995. – 640с.
1513813
  Бонк Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк, А.Г. Котий, Н.А. Лукьянова. – Иваново : Фора
Ч. 1. – 1995. – 640с.
1513814
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Иваново : Фора
Ч. 2. – 1995. – 512с.
1513815
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-008-8; 5-88697-007-Х
Ч. 2. – 1995. – 512с.
1513816
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-006-1; 5-88697-007-Х; 5-88697-006-1 (ч.1)
Ч. 1. – 1996. – 512с.
1513817
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Рыбинск : Деконт; РДП. – ISBN 5-88697-008-8; 5-88697-007-Х; 5-88697-008-8 (ч.2)
Ч. 2. – 1996. – 512с.
1513818
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва; Харьков : ДеКонт; Торсинг. – ISBN 966-7300-02-1
Ч. 1. – 1997. – 638с.
1513819
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва; Рыбинск : ДеКонт; Рыбинский Дом печати. – ISBN 5-88697-006-1
Ч. 1. – 1997. – 640с.
1513820
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва; Рыбинск : ДеКонт; Рыбинский Дом печати. – ISBN 5-88697-008-8
Ч. 2. – 1997. – 512с.
1513821
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва; Харьков : Деконт; Торсинг. – ISBN 966-7300-03-Х
Ч. 2. – 1997. – 512с.
1513822
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка = Essential English for Foreign Students revised edition by C.E. Eckersley / К.Э. Эккерсли. – Харьков : Торсинг, 1998. – 768с. – ISBN 966-7300-38-2
1513823
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 1998. – 640с.
1513824
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : в 2-х частях / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 1998. – 511 с.
1513825
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-89535-015-1; 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 1999. – 637с.
1513826
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-89535-016-Х; 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 1999. – 511с.
1513827
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0041-6
Ч. 1. – 2000. – 637с.
1513828
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Бонк Н.А., Лукьянова Н.А., Памухина Л.Г. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0042-4
Ч. 2. – 2000. – 512с.
1513829
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Бонк Н.А., Котий Г.А., Лукьянова Н.А. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0160-9; 5-8330-0161-7
Ч. 1. – 2001. – 637с.
1513830
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : ГИС. – ISBN 5-8330-0162-5
Ч. 2. – 2001. – 511с.
1513831
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Н.А.Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо; Деконт+; ГИС. – ISBN 5-699-02316-X ( Ч.1 )
Ч. 1. – 2003. – 637с.
1513832
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Деконт+; ГИС. – ISBN 5-8330-0195-1( Ч.1)
Ч. 1. – 2003. – 637 с.
1513833
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : В 2-х ч. / н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо; Деконт+; ГИС. – ISBN 5-699-02317-8 ( Ч.2 )
Ч. 2. – 2003. – 511 с.
1513834
  Эккерсли К.Э. Учебник английского языка = Essential english / К.Э Эккерсли. – Москва, Харьков : АСТ, Торсинг, 2004. – 767с. – ISBN 5-17-010841-9
1513835
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : [ в 2-х ч. ] / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва : Эксмо ; Деконт+ ; ГИС. – ISBN 5-699-05836-2 ( Ч.1 )
Ч. 1. – 2005. – 640 с.
1513836
  Бонк Н.А. Учебник английского языка : [ в 2-х ч. ] / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова., Л.Г. Памухина. – Москва : Эксмо ; Деконт+ ; ГИС. – ISBN 5-699-05837-0 ( Ч.2 )
Ч. 2. – 2005. – 512 с.
1513837
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Москва ; Киев : Деконт+ ; ГИС ; Арий. – ISBN 978-5-8330-0241-4
Ч. 1. – 2007. – 638, [2] с. : ил., табл. – Лицензировано для продажи только на территории Украины
1513838
  Бонк Н.А. Учебник английского языка / Н.А. Бонк, Н.А. Лукьянова, Л.Г. Памухина. – Москва ; Киев : Деконт+ ; ГИС ; Арий. – ISBN 978-5-8330-0242-1
Ч. 2. – 2007. – 510, [2] с. : ил., табл. – Лицензировано для продажи только на территории Украины
1513839
   Учебник английского языка для 1-го курса пед. ин-тов и фак-тов иностр. яз.. – Изд. 4-е. – М., 1958. – 429с.
1513840
   Учебник английского языка для 1-го курса педагогических институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 2-е, испр. – М., 1965. – 512с.
1513841
   Учебник английского языка для 1-го курса фил. фак. ун-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва, 1979. – 509с.
1513842
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М. – 160с.
1513843
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 2-е изд. – М, 1953. – 160с.
1513844
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 3-е изд. – М, 1954. – 160с.
1513845
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М, 1955. – 160с.
1513846
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 10- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 5-е изд. – М, 1956. – 160с.
1513847
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 5-е изд. – М, 1968. – 208с.
1513848
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 6-е изд. – М, 1969. – 207с.
1513849
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 9-е изд. – М, 1972. – 207с.
1513850
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 10-е изд. – М, 1973. – 207с.
1513851
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 10 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1976. – 175с.
1513852
  Шевцова С.В. Учебник английского языка для 3 курса институтов и факультетов иностранных языков / С.В. Шевцова. – Москва, 1977. – 255с.
1513853
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 13-е изд. – М, 1958. – 200с.
1513854
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 4-е изд. – М, 1959. – 207с.
1513855
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 5-е изд. – М, 1960. – 200с.
1513856
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 11-е изд. – М, 1966. – 200с.
1513857
  Нелидова И.А. Учебник английского языка для 6- го класса средней школы / И.А. Нелидова, Л.Р. Тодд. – 12-е изд. – М, 1967. – 200с.
1513858
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1969. – 176с.
1513859
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1970. – 176с.
1513860
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 6-е изд. – М, 1973. – 176с.
1513861
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 6 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 7-е изд. – М, 1974. – 176с.
1513862
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 3-е изд. – М, 1971. – 192с.
1513863
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 4-е изд. – М, 1972. – 192с.
1513864
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 2-е изд. – М, 1970. – 192с.
1513865
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 6-е изд. – М, 1974. – 192с.
1513866
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 10-е изд. – М, 1978. – 192с.
1513867
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 7 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 11-е изд. – М, 1979. – 192с.
1513868
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 4-е изд. – М, 1973. – 176с.
1513869
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 кл сред школы / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 5-е изд. – М, 1974. – 176с.
1513870
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 6-е изд. – М, 1975. – 176с.
1513871
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 10-е изд. – М, 1979. – 176с.
1513872
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 8 класса / Г.М. Уайзер, А.Д. Климентенко. – 11-е изд. – М, 1980. – 176с.
1513873
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 -10-х кл сред школы / Г.М. Уайзер. – 8-е изд. – М, 1981. – 336с.
1513874
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 кл сред школы / Г.М. Уайзер. – М, 1973. – 207с.
1513875
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 класса / Г.М. Уайзер. – 2-е изд. – М, 1974. – 207с.
1513876
  Уайзер Г.М. Учебник английского языка для 9 класса / Г.М. Уайзер. – 3-е изд. – М, 1975. – 207с.
1513877
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – М, 1936. – 160с.
1513878
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – 2-е изд. – М, 1938. – 128с.
1513879
  Пурвер Г.Л. Учебник английского языка для взрослых / Г.Л. Пурвер. – М, 1948. – 432с.
1513880
  Хорнби А.С. Учебник английского языка для взрослых / А.С. Хорнби. – М
1. – 1973. – 196с.
1513881
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва, 1948. – 640с.
1513882
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 32 с.
1513883
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 27 с.
1513884
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 19 с.
1513885
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 38с.
1513886
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 56с.
1513887
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 46с.
1513888
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 38с.
1513889
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 52с.
1513890
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова, Г.И. Краснощекова. – Москва
Ч.1. – 1944. – 71с.
1513891
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова. – М., 1948. – 359с.
1513892
  Драгунова Е.Н. Учебник английского языка для взрослых, начинающих изучение языка в вузах и самостоятельно. / Е.Н. Драгунова. – Вып.15-24. – М., 1949. – 576с.
1513893
  Молчановская В. Учебник английского языка для военных школ / В. Молчановская. – Москва-Ленинград, 1935. – 102 с.
1513894
  Толстой С.С. Учебник английского языка для втузов и вузов. / С.С. Толстой, Т.М. Кобленц. – Москва-Л., 1936. – с.
1513895
  Обухова М.М. Учебник английского языка для высших военных инженерных училищ / М.М. Обухова, А.П. Соколенко. – М., 1989. – 304с.
1513896
  Лапидус Б.А. Учебник английского языка для групп, работающих по расширенной программе : Учеб. пособие для студ. неязыковых вузов / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – 2-е изд., испр. – Москва, 1970. – 366с.
1513897
  Бурова З.И. Учебник английского языка для гуманитарных вузов / З.И. Бурова. – Москва, 1980. – 383с.
1513898
   Учебник английского языка для делового общения. – М.
1. – 1991. – 192 с.
1513899
   Учебник английского языка для делового общения. – Москва
2. – 1991. – 192 с.
1513900
  Марвик С.К. Учебник английского языка для деловых людей: Начальный курс. / С.К. Марвик. – М., 1991. – 258с.
1513901
  Андрианова Л.Н. Учебник английского языка для заочных технических вузов / Л.Н. Андрианова, Н.Ю. Багррова, Э.В. Ершова. – 3-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1980. – 480 с.
1513902
  Реймерс Б. Учебник английского языка для командного и начальствующего состава РККА / Б. Реймерс. – Москва, 1937. – 204 с.
1513903
   Учебник английского языка для курсантов высших военно-политических училищ. – М, 1987. – 318с.
1513904
  Белевич-Станкевич Учебник английского языка для медиков = English for medical students : допущено ... в качестве учебника для медицинских ин-тов / Белевич-Станкевич Е.А. – Москва : Медгиз, 1949. – 500 с.
1513905
  Маслова А.М. Учебник английского языка для медицинских вузов. / А.М. Маслова. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1986. – 352с.
1513906
  Китаевич Б.Е. Учебник английского языка для мореходных училищ / Б.Е. Китаевич. – 2-е изд. – М, 1984. – 287с.
1513907
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для неполной средней и средней школы : для 7-го класса / Нолле-Нестерова. – Ленинград
Ч. 3. – 1940. – 144 с.
1513908
  Матвеев Н Учебник английского языка для неязыковых вузов / Н Матвеев. – 4-е изд., испр. – Москва, 1984. – 239с.
1513909
  Бахчисарайцева М.Э. Учебник английского языка для сельскохозяйственных вузов / М.Э. Бахчисарайцева, С.А. Гернгрос, А.Н. Шевалдышев. – Москва ; Ленинград : Изд-во товарищество иностран. рабочих в СССР
Ч. 2. – 1935. – 236 с.
1513910
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – Москва, 1975. – 300 с.
1513911
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – 2-е изд., испр. – Москва, 1978. – 290с.
1513912
   Учебник английского языка для сельскохозяйственных и лесотехнических вузов. – 3-е изд., перераб. – Москва, 1984. – 336 с.
1513913
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для средней школы : для 8-го класса / Нолле-Нестерова. – Ленинград
Ч. 4. – 1940. – 144 с.
1513914
  Нолле-Нестерова Учебник английского языка для средней школы : для 8-го класса / Нолле-Нестерова. – Москва
Ч. 4. – 1943. – 144 с.
1513915
  Борхсениус В.Е. Учебник английского языка для старших курсов сельхозвузов / В.Е. Борхсениус, Т.В. Солтицкая. – М., 1949. – с.
1513916
  Лепешова Д И. Учебник английского языка для старших курсов физических факультетов / Д И. Лепешова. – Москва : МГУ, 1985. – 408с.
1513917
  Глушко М.М. Учебник английского языка для студентов-математиков старших курсов / М.М. Глушко, Л.Н. Выгонская, Т.К. Перекальская. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1992. – 174с.
1513918
  Лепешова И.Д. Учебник английского языка для студентов старших курсов физичнских факультетов / И.Д. Лепешова, Т.И. Савощенко. – Москва : МГУ, 1973. – 376с.
1513919
  Графова Л.Л. Учебник английского языка для таможенников : учебник англ. яз. для слушателей Российской таможенной акад. и студ. вузов / Л.Л. Графова, С.В. Арзуманян, Т.П. Лазарева ; [под общей ред. Л.Л. Графовой ; науч. ред. А.Ф. Лисов ; пер. С.Я. Шмаков] ; Российская таможенная акад. – Москва : Высшая школа, 1998. – 687 c. – На обл. кн. назв. на англ. языке: English for customs. – ISBN 5-06-003591-3
1513920
  Гундризер В.Р. Учебник английского языка для технических вузов / В.Р. Гундризер. – Москва, 1972. – 319с.
1513921
  Баракова М.Я. Учебник английского языка для технических вузов горно-геологического профиля : [для неяз. вузов] / М.Я. Баракова. – Москва : Высш. школа, 1977. – 272 с.
1513922
  Меленевский П.М. Учебник английского языка для технического персонала / П.М. Меленевский. – Москва : Госиздат Украины, 1925. – XV, 216, 35 с.
1513923
  Поталуева А.А. Учебник английского языка для физиков / А.А. Поталуева, Е.В. Хомутова. – Москва : МГУ, 1989. – 255с.
1513924
  Полякова Е.Б. Учебник английского языка для школьников среднего возраста. / Е.Б. Полякова. – М., 1992. – 400с.
1513925
  Салтыкова И.В. Учебник английского языка для юридических вузов и факультетов / И.В. Салтыкова, Д Н. Колосанова, . – Москва : Высшая школа, 1980. – 368 с.
1513926
  Яковлева Р.А. и др. Учебник английского языка как второго / Р.А. и др. Яковлева. – М., 1967. – 406с.
1513927
  Смоллер Ф.А. Учебник английского языка с социал-экономическим уклоном / Ф.А. Смоллер. – Хабаровск
2. – 1932. – 100с.
1513928
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1951. – 512с.
1513929
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1952. – 512с.
1513930
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1953. – 512с.
1513931
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1954. – 512с.
1513932
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1955. – 512с.
1513933
  Суворов Учебник английского языка. / Суворов, О.М. Шевалдышев. – М., 1958. – 376с.
1513934
  Зелтынь Е.М. Учебник английского языка. / Е.М. Зелтынь. – М., 1961. – 310с.
1513935
  Яблоновский Г.Т. Учебник английского языка. / Г.Т. Яблоновский. – Москва, 1965. – 404 с.
1513936
  Ятель Г.П. Учебник английского языка. / Г.П. Ятель, Л.С. Ямпольский. – Львов, 1967. – с.
1513937
  Пронина Р.Ф. Учебник английского языка. / Р.Ф. Пронина, Л.Н. Сорокина. – М., 1968. – 312с.
1513938
  Елисеева А.Г. Учебник английского языка. / А.Г. Елисеева, Г.В. Боганова. – Москва, 1970. – 192с.
1513939
  Шевалдышев А.Н. Учебник английского языка. / А.Н. Шевалдышев. – М, 1973. – 270с.
1513940
  Харитонов В.С. Учебник английского языка. / В.С. Харитонов. – 7-е изд. – М., 1976. – 168с.
1513941
  Старостин П.И. Учебник английского языка. / П.И. Старостин. – М., 1976. – 198с.
1513942
  Ханова О.С. Учебник английского языка. : 4 кл. / О.С. Ханова. – 13-е изд. – Москва, 1978. – 182с.
1513943
  Харитонов В.С. Учебник английского языка. / В.С. Харитонов. – 8-е изд. – М., 1979. – 168с.
1513944
  Чистик М.Я. Учебник английского языка. / М.Я. Чистик. – Москва, 1980. – 368с.
1513945
  Ступников Учебник английского языка. : 9 кл. / Ступников, М.А. Шерешевская. – 5-е изд. – Москва, 1980. – 255с.
1513946
  Ямпольский Л.С. Учебник английского языка. / Л.С. Ямпольский. – Львов, 1981. – 328с.
1513947
  Ступников Учебник английского языка. : 9 кл. / Ступников, М.А. Шерешевская. – 6-е изд. – М., 1984. – 239с.
1513948
  Ступников Учебник английского языка. / Ступников, М.А. Шершевская. – 7-е изд. – М., 1988. – 238с.
1513949
  Бонк Н.А. Учебник английского языка. В 2-х частях / Н.А. Бонк, Г.А. Котий, Н.А. Лукьянова. – Иваново : Фора. – ISBN 5-87179-026-7
ч.1. – 1994. – 640с.
1513950
   Учебник английского языка. Для вузов заочного обучения. – Москва : Высшая школа, 1968. – 384 с.
1513951
   Учебник английского языка. Для высш.военно-учебн.заведений. – ч2; 2-е изд. – М, 1957. – 292с.
1513952
   Учебник английского языка. Для высш.командных воен.заведений. – Изд. 2-е. – М, 1967. – 460с.
1513953
   Учебник английского языка. Для высш.командных воен.учеб.заведений. – М, 1963. – 460с.
1513954
  Лапидус Б.А. Учебник английского языка. Для групп, работающих по расширенной программе (неязыковых вузов) / Б.А. Лапидус, М.М. Неусихина. – Москва, 1965. – 462с.
1513955
   Учебник английского языка. Для заочн.техн.вузов. – Москва : Высшая школа, 1974. – 303 с.
1513956
   Учебник английского языка. Для заочного обучения плавсостава морского флота. – вып.3. – М, 1944. – 111с.
1513957
   Учебник английского языка. Для І курса институтов и факультетов иностранных языков. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1982. – 295c.
1513958
   Учебник английского языка: Для 1 курса естест. фак. ун-тов. – 3-е изд., испр. и доп. – М, 1985. – 303с.
1513959
   Учебник английского языка: Для 2 курса ин-тов и фак. иностр. яз. – М, 1984. – 272с.
1513960
   Учебник английского языка: Для вузов заоч.обучения. – 3-е изд., перераб. и доп. – М, 1982. – 318с.
1513961
  Дивинская Э.А. Учебник английского языка: Для Х класса школ с преподаванием ряда предметов на английском языке / Э.А. Дивинская, Е.А. Виноградова. – Изд. 5-е. – М., 1984. – 208с.
1513962
  Оде-Васильева Учебник арабского языка / К.В. Оде-Васильева ; ЦИК СССР, Ленинград. Восточный ин-т. – Ленинград : Изд. Ленинградского Восточного Ин-та, 1936. – 252с. – Кн. на арабс. и русск. яз.
1513963
  Мемедов А.А. Учебник арабского языка / А.А. Мемедов. – Баку, 1958. – 568с.
1513964
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – Москва, 1960. – 687с.
1513965
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – Москва, 1969. – 688с.
1513966
  Мамедов А. Учебник арабского языка : Учебник для 1 курса / А. Мамедов. – Баку, 1971. – 404 с.
1513967
  Мамедов А.А. Учебник арабского языка : Учебник / А.А. Мамедов. – Баку, 1980. – 360с.
1513968
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Восточная литература, 2000. – 752с. – ISBN 5-02-018052-1
1513969
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : Для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – Москва : Восточная литература РАН, 2001. – 383с. – ISBN 5-02-018219-2
1513970
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 3-е изд., испр. и доп. – Москва : Восточная литература, 2002. – 752 с. – ISBN 5-02-018052-1
1513971
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : Для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – 2-е изд., репринтное. – Москва : Восточная литература, 2003. – 383с. – без аудиокассеты. – ISBN 5-02-018413-6
1513972
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 4-е изд., [перераб. и расш.]. – Москва : Восточная литература, 2004. – 751 с. – Предм. указ.: с. 740-744. – ISBN 5-02-018464-0
1513973
  Кузьмин С.А. Учебник арабского языка : для первого года обучения / С.А. Кузьмин. – Изд. 3-е, репр. – Москва : Восточная литература, 2005. – 381, [3] с. : табл. – ISBN 5-02-018498-5
1513974
  Ковалев А.А. Учебник арабского языка / А.А. Ковалев, Г.Ш. Шарбатов. – 5-е изд., стер. – Москва : Восточная литература, 2008. – 751, [1] с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 740-744. – ISBN 978-55-02-036339-7
1513975
  Халидов Б.З. Учебник арабского языка. / Б.З. Халидов. – 3-е изд. – Ташкент, 1981. – 655с.
1513976
  Шагаль В.Э. Учебник арабского языка. / В.Э. Шагаль. – Москва : Высшая школа, 1983. – 783с.
1513977
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – в 2-х част. – Москва, 1976. – 270с.
1513978
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – в 2-х част. – Москва, 1976. – 270с.
1513979
  Алексеева Е.А. Учебник бенгальского языка / Е.А. Алексеева. – Москва
2. – 1976. – 272с.
1513980
  Рабес О., Левенгардт Э. Учебник биологии : с 280 рис. в тексте и ц цветн. табл. / О. Рабест и Э. Левенгардт ; Пер. с нем. прив.-доц. Г.Э. Риттера. – Москва : Изд. Т-ва "Мир", 1912. – 236, IV с., 4 л. цв. ил. : ил.


  Авт. Левенгардт, Эмиль Пер.: Риттер, Георгий Эмильевич (1866-1919)
1513981
  Рыжков В.Л. Учебник биологии / В.Л. Рыжков, Е. Финкельштейн. – Москва-Ленинград, 1933. – 214с.
1513982
  Рыжков В.Л. Учебник биологии по Дальтон-плану / В.Л. Рыжков, Е. Финкельштейн. – 2-е изд. – Харьков, 1931. – 508с.
1513983
  Палладин А.В. Учебник биологической химии / А.В. Палладин. – Москва-Ленинград, 1939. – 503с.
1513984
  Палладин А.В. Учебник биологической химии : допущ. ВКВШ при СНК СССР в качестве учебника для мед. ин-тов / акад. А. В. Палладин. – 12-е изд., пересм. и доп. – Москва : Медгиз, 1946. – 530 с. – Предм. указатель, с. 517-530. – Библиогр. в конце глав
1513985
  Добринская М.А. Учебник биологической химии : для медицинских училищ / М.А. Добринская, Н.А. Павлович. – 2-е изд., доп. и перераб. – Ленинград : Медгиз, 1961. – 231 с.
1513986
  Гинина С.Ц. Учебник болгарского языка : учеб. для студ. вузов / Ст. Ц. Гинина, И. В. Платонова, Р. П. Усикова; под ред. Р. П. Усиковой. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1985. – 440 с.
1513987
  Гинина С. Учебник болгарского языка для иностранцев / С. Гинина. – София, 1964. – 412с.
1513988
  Гинина С. Учебник болгарского языка для иностранцев / С. Гинина. – Изд. 2-е. – София, 1966. – 404с.
1513989
  Гинина С. Учебник болгарского языка для иностранцев / С. Гинина. – Изд. 3-е. – София, 1972. – 405с.
1513990
  Бернштейн С.Б. Учебник болгарского языка. / С.Б. Бернштейн. – Москва, 1948. – 272с.
1513991
  Бекетов А.Н. Учебник ботаники : [Ч. 1-4] / [соч.] А. Бекетова, д-ра естеств. наук и проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1885. – [4], XII, 911 с. : ил. – Экз. в разных тип. переплетах. - Экз. № 89095 без ориг. обл. и тит. л.
1513992
  Ярошевский К.Ф.. Учебник ботаники : Руководство для средних учебных заведений с реальным курсом : с 234 политипажаи в тексте / сост. согласно с учеб. план. и прогр., утв. г. министром нар. прос. для реал. уч-щ, К.Ф. Ярошевский, , состоявший преп. естеств. наук в 3-й Моск. (б. реал.) гимназии. – 6-е изд. – Москва : Тип. А.И. Мамонтова и К*, 1890. – XII, 284 с. : ил.
1513993
  Ярошевский К.Ф.. Учебник ботаники : Руководство для средних учебных заведений с реальным курсом : с 234 политипажаи в тексте / сост. согласно с учеб. план. и прогр., утв. г. министром нар. прос. для реал. уч-щ, К.Ф. Ярошевский, , состоявший преп. естеств. наук в 3-й Моск. (б. реал.) гимназии. – 8-е изд. – Москва : Тип. М.Г. Волчанинова, 1897. – XII, 284 с. : ил.
1513994
  Бекетов А.Н. Учебник ботаники : Органография с терминологиею, морфология и систематика семенных растений : с 267 рис. в тексте / [соч.] А. Бекетова, д-ра естеств. наук и проф. С.-Петерб. ун-та. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : Тип. Т-ва "Общественная польза", 1897. – [8], 446 с. : ил.
1513995
  Страсбургер Э., Нолль Ф. Учебник ботаники для высших учебных заведений : с 232 рис. в тексте / [соч.] Д-ра Э. Страсбургера, проф. Ун-та в Бонне и д-ра Ф. Нолля, проф. Ун-та в Бонне ; Пер. со 2 перераб. изд., под ред. [и с предисл.] д-ра Хр.Я. Гоби, проф. С.-Петерб. ун-та. – Санкт-Петербург : Изд. К.Л. Риккера
Общая часть. – 1898. – VIII, 320 с. : ил.


  Сост.: Нолль, Фриц (1858-1908) Ред., авт. предисл.: Гоби, Христофор Яковлевич (1847-1919) Перевод с соч.: "Lehrbuch der Botanik fur Hochschulen, von Dr. E. Strasburger, Dr. F. Noll, Dr. H. Schenk und Dr. A. Schimper" Содерж.: 1. Морфология ...
1513996
  Страсбургер Э., Нолль Ф., Шенк Г., Шимпер.А.Ф.В. Учебник ботаники для высших учебных заведений : с 668 рис. / [соч.] Д-ра Э. Страсбургера, проф. Боннского ун-та; д-ра Фрица Нолля, проф. Боннского ун-та; д-ра Генриха Шенка, проф. Высш. техн. шк. в Дармштадте; д-ра А.Ф.В. Шимпера ; Пер. с 5-го нем. зд. М.И. Голенкина и В.А. Дейнеги, прив.-доцентов Моск. ун-та. – 2-е изд., полное. – Москва : Т-во "Печатня С.П. Яковлева", 1904. – VIII, 678 с. : ил. – Библиогр.: "Указатель важнейшей литературы" (с. 646-657)


  Пер. Голенкин, Михаил Ильич (1864-1941); Дейнега, Валериан Аверкиевич (1864-1917( Сост. Страсбургер, Эдуард (1844-?) Нолль, Фриц (1858-1908); Шенк, Генрих; Шимпер, А.Ф.В.
1513997
  Страсбургер Э. Учебник ботаники для высших учебных заведений / Э. Страсбургер. – Москва
1. – 1921. – с.
1513998
  Страсбургер Э. Учебник ботаники для высших учебных заведений / Э. Страсбургер. – Москва
2. – 1923. – с.
1513999
  Палладин В.И. Учебник ботаники для реальных и коммерческих училищ : с 197 рис. в тексте / [соч.] В.И. Палладина, проф. СПб. ун-та. – Юрьев : Тип. К. Маттисена, 1910. – VIII, 152 с. : ил.
1514000
  Капелькин В., Флеров А. Учебник ботаники для средних учебных заведений : в 3 т. / сост. В. Капелькин и А. Флеров. – 2-е изд., испр. и доп. ; 1905-1906. – Москва : Изд. М.С. Сабашниковых ; [Тип. О-ва распростр. кн. , аред. В.И. Вороновым]
Ч. 1 : (Цветковые растения) : с 94 рис. в тексте. – 1906. – X, [2], 104 с. : ил.
<< На початок(–10)1511151215131514151515161517151815191520(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,