Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>
1498001
  Филимонов Александр Петрович - унитарные инвариантные узлы и факторизация их характеристических оператор-функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Филимонов Александр Петрович; АН УССР. Ин-т прикладной математики и механики. – Донецк, 1981. – 18л.
1498002
  Протопопова И.А. "Умопостигаемый атом" Платона // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 8. – С. 138-144. – ISSN 0042-8744
1498003
  Умарова А. "Унесенная ветром" : рассказ // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли / ООО "Журнал Радуга" ; гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, Д. Бураго, А. Володарский [и др.]. – Киев, 2020. – № 7/8. – С. 7-13. – ISSN 0131-8136
1498004
  Ларионов А.А. "Университетская автономия" в Московской славяно-греко-латинской академии (XVIII - начало XIX в.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 27-40. – (История ; № 3). – ISSN 0201-7385


  В статье проводится анализ статуса Славяно-греко-латинской академии в свете представлений о «доклассическом» университете. Автором выявлен определенный набор «академических свобод», характеризующих «университетскую автономию». Академия обладала ...
1498005
  Тимошик М.С. "Университетские известия" (1861-1919) : тип видання, структура, проблематика // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.31-37
1498006
  Щербатюк Володимир Михайлович "Университетские известия" (1861-1919) та їх роль у розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському ун-теті : Дис... канд. істор.наук: 07.00.06 / Щербатюк Володимир Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 215л. – Бібліогр.:л.187-215
1498007
  Катренко А.М. "Университетские известия" та видання праць вчених Київського університету : науково-навч. видання для студ. істор. факультетів / А.М. Катренко, В.М. Щербтюк ; МОУ ; КУ ім. Тараса Шевченка ; Лисянський історичний музей. – Київ, 1996. – 46 с.
1498008
  Щербатюк В.М. "Университетские известия" та їх рольу розгортанні наукових досліджень у галузі історії в Київському університеті : Автореф... Канд.істор.наук: 07.00.06 / Щербатюк В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1998. – 16л.
1498009
  Маркин В.Л. "Университетский протест" 1911 г. и реакция российского общества // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 10-19. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1498010
  Головачева А.Г. "Униженные ", "оскорбленные" и "мечтатели" Достоевского и Чехова // Русский язык и литература в учебных заведениях : научно-методический журнал / Нац. пед. ун-т им. М. Драгоманова. – Киев, 2011. – № 6. – С. 19-23


  К 190-летию со дня рождения Ф.М.Достоевского
1498011
   "Уникальность, профессионализм, качество - наши преимущества" : "Качество обслуживания - санаторий" // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 1. – С. 70
1498012
  Даренський В.Ю. "Універсалії культури" як онтологічна проблема // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2011. – Вип. 12. – С. 296-310. – ISSN 2076-7382
1498013
  Козаченко Ю.В. Умови рівномірної збіжності та ймовірністю вейвлет-розкладів випадкових процесів з Exp[varphi][Omega] / Ю.В. Козаченко, О.В. Полосьмак // Теорія ймовірностей та математична статистика / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка та мале підприємство "ТВіМС" ; редкол.: Скороход А.В., Козаченко Ю.В., Сахно Л.М. [та ін.]. – Київ, 2009. – № 81. – С. 76-87. – ISSN 0868-6904
1498014
  Кривошея С.А. Умови розв"язності матричного алгебраїчного рівняння Ріккаті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-20. – (Математика. Механіка ; Вип. 4)


  За допомогою апарату теорії узагальнено-обернених операторів отримано необхідну, а також достатню умови розв"язності матричного рівняння Рікката АХ - ХВ = Ф + ЕХФХ (подано формулу) у критичному та некритичному випадках. Указані умови сформульовані в ...
1498015
  Кривошея С.А. Умови розв"язності нетерових крайових задач для інтегро-диференціальних систем // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 144-151. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  З допомогою апарату теорії узагальнено-обернених матриць одержано умови розв"язності та досліджено структуру множини розв"язків лінійних нетерових крайових задач для інтегро-диференціальних систем типу Фредгольма та Вольтерра з виродженим ядром.
1498016
  Демчишин М.Г. Умови розвантаження водоносних горизонтів на схилах долин Дніпра та Либеді / М.Г. Демчишин, О.М. Анацький // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 90-96 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1498017
  Смагіна Т. Умови розвитку гнучких навичок (soft skills) педагогів у процесі навчання на курсах підвищення кваліфікації / Т. Смагіна, О. Шуневич // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 73-80. – ISSN 2411-1317
1498018
  Радаєв В. Умови розвитку економічної теорії // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2004. – № 1. – С. 24-42. – Бібліогр.: 43 назв. – ISSN 1811-3141
1498019
  Кохан В.П. Умови розвитку електронних послуг в Україні / В.П. Кохан, Єгорова-Луценко // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (26). – С. 35-40. – ISSN 2311-4894
1498020
  Мартинюк Р. Умови розвитку змішаної парламентарно-президентської форми правління в Україні // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 32-37.
1498021
  Покроєва Л.Д. Умови розвитку професійних компетентностей педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 24-28. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1498022
  Макарова О. Умови розвитку професійної ідентичності майбутніх правоохоронців під час навчання у вищому навчальному закладі зі специфічними умовами навчання // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 74-81. – ISSN 2617-6858


  "Розглянуто розвиток професійної ідентичності правоохоронців на етапі фахової підготовки. Висвітлена низка чинників суб’єктивного характеру та психолого-педагогічні умови, що грунтуються на розумінні структури, функцій, механізмів і закономірностей ...
1498023
  Залещик В.В. Умови розвитку рекреації на Луганщині // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 93-97. – Бібліогр.: 12 назв
1498024
  Семенчук А.О. Умови розвитку ринку продукції легкої промисловості : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 10 (100). – С. 19-35. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1498025
  Ломаєв О.О. Умови розвитку та районування карсту Волино-Поділля // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 33-38 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв
1498026
  Брянцева Т.П. Умови розвитку торгівлі міст Правобережної України у XVIII ст. // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1982. – С. 87-94. – (Історичні науки ; вип. 24). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1498027
  Рожкова Т.С. Умови розвитку української економіки в процесі трансформації навколишнього середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 55, ч. 2. – С. 155-162.
1498028
  Єдинак Г.А. Умови розвитку фізичної активності дошкільників / Г.А. Єдинак, Л.Л. Галаманжук // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 46-50. – Бібліогр.: 14 назв.
1498029
  Нестеренко В.А. Умови розгортання радянського партизанського руху в 1941 - на початку 1942 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. архіографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України; Сумський держ.ун.; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2012. – № 18/19. – С. 106-110. – ISSN 2227-183Х
1498030
  Грицай В.Й. Умови самоорганізації поліферментної простациклін-тромбоксанової системи // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 372-376. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі представлена математична модель поліферментної простациклін-тромбоксанової системи. Проведено опис умов виникнення самоорганізації в залежності від гемостатичних параметрів. Знайдені структурно-функціональні зв"язки, що впливають на ...
1498031
  Олексенко В. Умови саморефлексії студентів у навчальній діяльновті // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 2 (76). – С. 19-22. – ISSN 1562-529Х
1498032
  Кошель Леся Умови седиментації відкладів раннього ейфеля Переддобрудзького прогину // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 92-93. – ISSN 0869-0774
1498033
  Сомик А.В. Умови середовища реалізації грошово-кредитної політики в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 6 (163). – С. 39-52
1498034
  Панченко В.С. Умови служби мирових суддів як гарантія професійного виконання обов’язків: на прикладі Волинської ґубернії (1871–1919 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (515) березень - квітень. – С. 118-130. – ISSN 0130-5247
1498035
  Федоренко О.С. Умови соціальної інтеграції внутрішньо переміщених осіб у громаді : дис. ... д-ра філософії : 231, 23 / Федоренко Олександра Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 228 арк. – Додатки: арк. 193-228. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 170-192
1498036
  Зеленський С. Умови справедливості кримінального судочинства // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 92-97. – (Серія: Право ; вип. 1). – ISBN 978-617-7365-02-9
1498037
  Ставицький А.В. Умови стабілізації банківської системи України на сучасному етапі // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 1 (230). – С. 47-58 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2305-7645
1498038
  Лисенко Ю.Г. Умови створення інноваційного університетського комплексу: економіко-математична модель оцінки інноваційного потенціалу ВНЗ / Ю.Г. Лисенко, Д.В. Біленко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 151-159. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 10). – ISSN 2310-9513
1498039
  Мехед А.С. Умови створення комічного: ситуативне та мовне комічне у чеській літературі // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 428-432


  У статті подано визначення категорії комічного, описуються умови виникнення комічного в тексті, розглядаються види ситуативного та мовного комічного на матеріалі чеської художньої літератури
1498040
  Філімоніхіна І.І. Умови стійкості основних рухів чотирьох обертових ізольованих систем / І.І. Філімоніхіна, О.О. Горошко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  За допомогою методики, заснованої на теоремі Рауса, одержані достатні умови стійкості, які із точністю до меж співпадають із необхідними, основних рухів чотирьох обертових ізольованих систем, складених із обертового несучого тіла і приєднаних до нього ...
1498041
  Джалладова І. Умови стійкості розв"язків лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізнюванням аргументу та лінійних стохастичних диференціальних рівнянь з випадковими коефіцієнтами без запізнювання аргументу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Кібернетика ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Побудовано моментні рівняння для розв"язку системи лінійних стохастичних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу у випадку коли права частина системи містить випадкові процеси типу білого шуму, а також для розв"язку системи лінійних ...
1498042
  Нікітін А.В. Умови стійкості стохастичних диференціальних рівнянь ІТО-Cкорохода зі сталими коефіцієнтами у гільбертових просторах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-30. – (Кібернетика ; вип. 1 (15)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню стійкості розв"язків стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода зі сталими коефіцієнтами у гільбертових просторах. Посвящена исследованию устойчивости решений линейных стохастических дифференциальных уравнений с ...
1498043
  Коткова В. Умови та виклики впровадження електронного обліку у НМНАПУ // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 231-237. – ISBN 978-617-7548-12-5
1498044
  Назаренко Т. Умови та етапи впровадження профільного навчання географії // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 16-20. – ISSN 2075-1478
1498045
  Леонова О.О. Умови та закономірності формування тіньової економіки в Україні // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 2 (180). – С. 42-49


  Статтю присвячено науковому осмисленню проблем історичного формування і поширення тіньової економіки, а також можливостей обмеження її впливу на етапі розповсюдження. З існуванням неофіційної економічної діяльності фактично функціонує нова господарська ...
1498046
  Лукіна Т. Умови та критерії ефективності державного управління якістю загальної середньої освіти // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ при През.Укр. Дніпропетр.рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2003. – № 4 (14). – С. 164-174
1498047
  Сащук Т.І. Умови та критерії кваліфікації актуальних проблем соціальної практики в медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  З"ясовано питання типології проблем соціальної практики у загальнонаціональних друкованих виданнях. Визначено умови та критерії кваліфікації актуальної соціальної проблематики. The question of typology of problems of social practice in the national ...
1498048
  Якимець О.І. Умови та межі застосування криміналістичних засобів і методів в цивільному судочинстві // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2001. – № 4. – С.49-53. – ISBN 966-614-021-7
1498049
  Захарян О.О. Умови та методи досягнення згоди в суперечках // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : ВПЦ НаУКМА, 2012. – Т. 136 : Педагогічні, психологічні науки та соціальні роботи


  Зроблено спробу проаналізувати фактори, що перешкоджають досягненню згоди в суперечках. Розглянуто шляхи усунення цих перешкод, акцентовано увагу на досягнені згоди за допомогою технологій паблік рилейшнз.
1498050
  Твеліна А. Умови та можливості викладання фітнесу студентам будь-яких спеціальностей у період втілення програм позааудиторного виховання фізичної культури // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 390-396. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1498051
  Андрущенко В. Умови та напрями інноваційного розвитку освіти // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2009. – № 3 (34). – С. 5-13
1498052
   Умови та оплата праці працівників освіти під час карантину: спільний лист МОН і Профспілки // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2020. – 18-25 березня (№ 11/12). – С. 2
1498053
  Пішко І.О. Умови та особливості військово-професійної діяльності миротворчих підрозділів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 124-126. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (29))
1498054
  Березовський О.М. Умови та особливості діяльності журналу "Україна" 1907 року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 7-10. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано умови, у яких існував журнал "Україна" та з"ясовано його місце в національному русі. The author analyses the problem of existence of journal "Ukraine" and shows its place in development of national movement.
1498055
  Шевчук С.М. Умови та особливості розвитку суспільної географії в УРСР у 1920 - 30- х рр. // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7069-75-8
1498056
  Енджиргли Марина Володимирівна Умови та оцінки швидкості рівномірної збіжності стохастичних рядів та інтегралів із просторів : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.05 / Енджиргли Марина Володимирівна; КУ ім. Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 14л.
1498057
  Енджиргли Марина Володимирівна Умови та оцінки швидкості рівномірної збіжності стохастичних рядів та інтегралів із просторів : Дис... канд. фіз.-мат.наук: / Енджиргли Марина Володимирівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 130л. – Бібліогр.:л.125-130
1498058
  Боднарчук Ю.Ю. Умови та періоди розселення депортованих із Закерзоння українців на Тернопільщині в 1944-1946 рр. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 51-58. – (Історія ; Вип. 24)
1498059
  Андрейцев В. Умови та підстави зміни і припинення договірних правовідносин при виконанні науково-дослідних робіт // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 180-190. – ISSN 1993-0909
1498060
  Клочко В.П. Умови та підходи до виміру ефективності роботи закладів культури // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : щоквартальний науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2008. – С. 80-85. – (Економічні науки ; № 1)
1498061
  Романюк Я.М. Умови та порядок визнання нікчемних правочинів дійсними // Вісник Верховного Суду України : офіційне науково-практичне видання / Верховний Суд України. – Київ, 2010. – № 2 (114). – С. 35-40
1498062
  Волошенко В.М. Умови та пріоритети стратегічного планування розвитку сфери туризму на регіональному рівні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-16. – (Державне управління ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто нормативно-правові підходи, економічні, політичні, соціокультурні та інші засади здійснення стратегічного планування розвитку регіонального туризму в Україні як перспективного напряму української туристичної галузі. Пропонується ...
1498063
  Грибан А. Умови та рекомендації для успішного патентування індивідуальних хімічних сполук // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 43-50.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1498064
  Грибан А. Умови та рекомендації для успішного патентування індивідуальних хімічних сполук // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 32-37. – ISSN 1608-6422
1498065
  Мостова І.В. Умови та рівні профілактики дезадаптивних розладів студентів // Організаційна та економічна психологія в Україні: сучасні проблеми та перспективи розвитку : тези доповідей XIII Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (Київ, 12-13 квіт. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, М.С. Корольчука. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 81-82. – ISBN 978-966-629-858-7
1498066
  Тріфонова О.Е. Умови та різновиди експлікації імпліцитного смислу в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 197-201. – ISBN 966-8188-08-X
1498067
  Тріфонова О.Е. Умови та різновиди експлікації імпліцитного смислу в англо-українському та українсько-англійському напрямках перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 197-201. – Бібліогр.: Літ.: С. 201; 12 назв. – ISBN 966-8188-07-1
1498068
  Хабчук А.О. Умови та фактори впливу на морально-психологічний стан українських миротворців в Іраку (2003-2005 рр.) // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 111-117
1498069
  Ушенко Н. Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-45.
1498070
  Ушенко Н. Умови та фактори підвищення продуктивності використання людського капіталу України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 37-45. – Бібліогр.: с. 37, 39-41, 43-44
1498071
  Голуб В.П. Умови та фактори техногенного підтоплення Подолу // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 29-32. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1726-5428
1498072
  Симоненко А.М. Умови та фактори формування і розвитку освітнього комплексу Київської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 173-180. – Бібліогр.: 4 назви
1498073
  Колотуха О. Умови та фактори формування попиту на спортивний туризм у світі // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 45-54
1498074
  Кіричук З.В. Умови та фактори формування франчайзингу в умовах ринкових трансформаційних процесів // Вісник університету "Україна" : теоретичне та науково-методичне видання / Університет "Україна". – Київ, 2010. – С. 121-124. – (Економіка, менеджмент, маркетинг ; № 1). – ISBN 978-966-388-252-9
1498075
  Андросович К.А. Умови та форми процесу успішної адаптації студентів-першокурсників // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1498076
  Підопригора І.І. Умови та чинники впливу на організацію інформаційно-пропагандистсткого забезпечення військово-морських сил Збройних Сил України у 2014 році // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 216-229. – ISSN 2313-5603
1498077
  Кльоба Л.Г. Умови та чинники державного регулювання банківської діяльності / Л.Г. Кльоба, В.Л. Кльоба, Р.Л. Кльоба // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 42-45. – Бібліогр.: 13 назв
1498078
  Шуміло О.С. Умови та чинники економічної безпеки підприємства роздрібної торгівлі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 137-141. – ISSN 2222-4459
1498079
  Фролова А.В. Умови та чинники забезпечення ефективної державної екологічної політики // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 5 (74), вересень - жовтень. – С. 31-32 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв
1498080
  Пашко П.В. Умови та чинники забезпечення митної безпеки // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2010. – № 1 (67). – С. 5-16.
1498081
  Мазурок П.П. Умови та чинники розвитку сучасного ринку праці України під впливом глобалізації / П.П. Мазурок, А.Ю. Шахно // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 3. – С. 16-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1498082
  Сало Х. Умови та чинники фінансової безпеки кредитних спілок // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 346-352. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-7574-11-3
1498083
  Теслюк Р. Умови та чинники якості життя населення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 286-291. – (Серія географічна ; Вип. 34)
1498084
  Полосьмак О.В. Умови та швидкість рівномірної збіжності розкладів процесів з L2(O) [подано формулу] по вейвлетам Баттл-Лемарі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 36-40. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-966-2142-95-2. – ISSN 1812-5409


  Досліджено умови та знайдено швидкість рівномірної збіжності за ймовірністю на [0, T] розкладів по вейвлетам Баттл-Лемарі випадкових процесів X = {X(t),t є R}, з EX(t) = 0, E|X(t)|2 < оо. Ключові слова: випадковий процес, вейвлет-розклад, збіжність за ...
1498085
  Кольцов В.М. Умови та шляхи переходу від номінального до уявного конституціоналізму в країнах пострадянського простору // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 4 (66). – С. 72-78. – (Серія: політологія). – ISSN 2310-2896
1498086
  Кучай О.В. Умови та шляхи формування іміджу Києва як європейського культурно-історичного центру // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1562-0905
1498087
  Півовар Д.П. Умови типового договору в цивільному праві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1498088
  Баженова О.В. Умови торгівлі та індустріалізація: реалії в Україні / О.В. Баженова, І.С. Чорнодід // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров, А.І. Ігнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1/2 (40/41). – С. 18-30. – ISSN 2617-8044
1498089
  Костюченко О. Умови трудового договору лікаря, що впливають на якість медичних послуг // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 64-69.
1498090
  Кондрух Н. Умови укладання трудового договору // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 35-37
1498091
  Северин Н. Умови успішної адаптації іноземних студентів в Україні / Н. Северин, С. Чернявська // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (103). – С. 114-118. – ISSN 1562-529Х
1498092
  Федущак М.Ю. Умови утворення екзотичних конгломератів воротищенської серії Передкарпаття. / М.Ю. Федущак. – К., 1962. – 112с.
1498093
  Татаринов П.М. Умови утворення родовищ рудних і нерудних корисних копалин / П.М. Татаринов. – Київ : Київський університет, 1962. – 256с.
1498094
  Колісник П.І. Умови утворення та деякі характеристики роси на Україні / П.І. Колісник, І.І. Трусов // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 26-32 : Карта, рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 26)
1498095
  Полуда В. Умови утримання в"язнів у нацистських таборах військовополонених в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-42. – (Історія ; вип. 4 (122)). – ISSN 1728-3817


  На основі широкої джерельної бази розглядається проблема умов утримання військовослужбовців Червоної Армії в нацистських таборах військовополонених. На основе широкого круга источников рассматривается проблема содержания военнослужащих Красной Армии в ...
1498096
  Висовень О. Умови утримання та ставлення до в"язнів совісті у місцях позбавлення волі // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 78-84


  На прикладі євангельських християн-баптистів (60-70-ті роки XX ст.).
1498097
  Штефан М.Й. Умови участі громадськості в радянському цивільному процесі // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 5. – С. 132-146
1498098
  Овод А. Умови участі прокурора в господарському судочинстві // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 406-407
1498099
  Божко Т.О. Умови фахової підготовки дизайнерів-графіків // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 80-89. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про рівень дивергентного мислення дизайнерів-графіків, їхніх здатностей до виявлення і всебічного опрацювання структурних зв’язків між всіма елементами візуального коду у різнорівневих за складністю ...
1498100
   Умови формування аграрно-промислового комплексу в зоні інтенсивного товарного рослинництва : територіально-виробничі системи (комплекси) / М.Г. Ігнатенко, А.Т. Дарова, Я.І. Жупанський, О.О. Мельник // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 105-114 : Схема
1498101
  Войтанік І.В. Умови формування англомовного дискурсу в письмі у студентів економістів - міжнародників // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 86-90. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329


  У статті описано умови формування англомовного дискурсу в письмі у студентів економістів - міжнародників. Виокремлено й охарактеризовано ознаки писемного дискурсу й соціокультурні чинники, які впливають на його створення. Встановлено, що письмо, як ...
1498102
  Балута В. Умови формування андрагогічної компетентності майбутніх магістрів педагогічної освіти в процесі професійної підготовки // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2015. – Вип. 19. – С. 9-13. – ISSN 2309-9127
1498103
  Іванова А.В. Умови формування бурого вугілля пізньоміоценового віку в Закарпатті (родовище Бегань) / А.В. Іванова, Л.Б. Зайцева // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 85-89 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1498104
  Попов Є.Є. Умови формування валютного курсу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 127-130.
1498105
  Куценко Л. Умови формування вдалого заголовка // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 228-231
1498106
  Паламарчук М.М. Умови формування високого весняного водопілля в басейні Десни // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 164-172 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1498107
  Булат А.Ф. Умови формування газових пасток у вугленосних відкладах / А.Ф. Булат, В.В. Лукінов, К.А. Безручко ; НАН України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Київ : Наукова думка, 2017. – 250, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-247. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1534-0
1498108
  Тимчук Я.Я. Умови формування гідрохімічного режиму ріки Прут в різні гідрологічні сезони / Я.Я. Тимчук, М.В. Корчемлюк // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 73-78. – Бібліогр.: 4 назви
1498109
  Ренда А. Умови формування гляціоелеваційного каму біля с. Борки (Волинське Полісся) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 57-63 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1498110
  Байдюк Л. Умови формування готовності майбутніх учителів початкової школи до навчання іноземних мов у процесі професійної підготовки // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (21), ч. 2. – С. 14-21. – ISSN 2307-4914
1498111
  Шабатура О.В. Умови формування гранітоїдів Приазовського блока Українського щита // Геофизический журнал : Международный журнал. – Киев, 2007. – Т. 29, № 3. – С. 131-134 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0203-3100
1498112
  Калініченко О.О. Умови формування ділянок постійного підтоплення в межах ландшафту промислового міста / О.О. Калініченко, Л.Й. Золотарьова // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 121-131. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 0868-6939
1498113
  Папушина В.А. Умови формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури в процесі професійної підготовки / В.А. Папушина, Г.В. Красильникова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 52-58. – (Педагогічні науки ; № 1 (126)). – ISSN 2414-5076
1498114
   Умови формування зон небезпечного вітру на території України / Г.П. Івус, С.О. Зубкович, Г.В. Хоменко, І.А. Ковальков // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2014. – Вип. 18. – С. 48-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2311-0899
1498115
  Козловський Б.І. Умови формування і методи прогнозування вологозапасів на меліорованих землях / Б.І. Козловський, Й.М. Білоус // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 335-342 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1498116
  Брагін А.М. Умови формування і основні фізико-механічні властивості четвертинних порід опорного розрізу Музичі // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 166-170. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1498117
  Іщук С.І. Умови формування і фактори територіальної організації столичної господарської агломерації / С.І. Іщук, О.В. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 41-44 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто умови формування і фактори територіальної організації столичної господарської агломерації.
1498118
  Козінцева Л.М. Умови формування і характеристики весняних повеней на р. Прип"яті біля м. Мозиря // Географічний збірник. – Київ, 1961. – Вип. 6. – С. 118-125
1498119
  Кокоріна В.І. Умови формування інноваційної системи країни // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 2 (30). – С. 356-362. – (Право. Економіка. Управління)
1498120
  Ренда А.Д. Умови формування каму біля селища Люблинець (Волинське Полісся) // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 4 (88). – С. 22-29. – ISSN 0868-6939
1498121
   Умови формування комбінованих газових пасток на території Західного Донбасу / К. Безручко, О. Приходченко, А. Каргаполов, М. Уразка // Геологія і геохімія горючих копалин / НАН України, Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Укр. нафтогаз. акад. – Львів, 2016. – № 1/2 (168/169). – С. 26-37 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 36. – ISSN 0869-0774
1498122
  Човча І.В. Умови формування креативних здібностей майбутніх інженерів-педагогів у контексті особистісно-орієнтованого навчання // Гуманітарний форум НТУ: часопис студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2015. – Вип. 2 : Соціально-гуманітарні науки. – С. 37-39
1498123
  Дєнєжніков С. Умови формування маркетингової діяльності закладу вищої освіти / С. Дєнєжніков, В. Серга // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2020. – № 8 (102). – С. 160-171. – ISSN 2312-5993
1498124
  Діченко А.Л. Умови формування маркетингової товарної політики сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С.39-43 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1498125
  Лужкова О.О. Умови формування морально-естетичного ідеалу студентів вищих технічних навчальних закладів // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (23). – С. 144-148
1498126
  Гунченко Ю.О. Умови формування навичок забезпечення особистої безпеки військовослужбовців внутрішніх військ МВС України в ході занять з вогневої підготовки / Ю.О. Гунченко, В.К. Шваб, С.І. Шепель // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 124-129


  У статті визначено проблеми забезпечення особистої безпеки військовослужбовцями внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України в процесі виконання завдань професійної діяльності. Проаналізовано умови формування навичок забезпечення особистої ...
1498127
  Абдула Ю.А. Умови формування ойконімії Харківщини // Studia slovakistica : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т. – Ужгород, 2009. – Вип. 10 : Ономастика. Топоніміка. – С. 202-206. – ISBN 978-966-8946-92-9 (серія); 978-966-8946-95-0
1498128
  Сокур К.С. Умови формування поверхневого стоку в межах урбанізованих територій при випаданні дуже сильних та небезпечних опадів / К.С. Сокур, Л.В. Паламарчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 36-49. – ISSN 2306-5680
1498129
   Умови формування прожилкової мінералізації вугленосних відкладів Любельського родовища (Львівсько-Волинський кам"яновугільний басейн) / М. Зубик, І. Наумко, Б. Сахно, Я. Яремчук // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: О. Машковський, М. Павлун, Є. Слиско [та ін.]. – Львів, 2016. – № 66, вип. 1. – С. 129-141 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2078-6220
1498130
  Чебоненко С.О. Умови формування професійних здібностей до педагогічної діяльності // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.119-126. – (Психологічні науки)
1498131
  Ульяніч І.В. Умови формування рефлексивної компетентності вчителів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 1 (166). – С. 1-6
1498132
  Шпиг В.М. Умови формування сильних і тривалих опадів, пов"язаних із системами фронтальних хмар : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. географічн. наук : спец. 11.00.09. - Метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шпиг В.М. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1498133
  Шпиг В.М. Умови формування сильних і тривалих опадів, пов"язаних із системами фронтальних хмар : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.09 - метеорологія, кліматологія, агрометеорологія / Шпиг В.М.; Мін-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи; НАНУ; Український науково-дослідний гідрометеорологічний ін-т. – Київ, 2008. – 241л. + Додатки: л.188-241. – Бібліогр.: л.161-187
1498134
  Калашнікова Л.Ю. Умови формування соціальної позиції студента // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 125-135. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1498135
  Шевчук В. Умови формування структурних зсувів та їх класифікація для цілей моделювання зсувної небезпеки / В. Шевчук, О. Іванік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 17-20. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано підходи до класифікації гравітаційних процесів. На основі поглибленого геологічного аналізу водно-гравітаційних процесів у регіонах із складною гетерогенною геологічною будовою визначено пріоритетний характер виникнення структурних ...
1498136
  Гончарова С.Ю. Умови формування та важелі регулювання "нової економіки" як сучасного феномена / С.Ю. Гончарова, І.В. Буряк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 52-58. – ISSN 2222-4459
1498137
  Михайленко М.М. Умови формування та кліматична характеристика снігового покриву степової зони України // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 86-88. – (Геології та географії ; № 5, вип 1)
1498138
  Біксей П.М. Умови формування та поширення шкідливих явищ в північній частині Буковинських Карпат // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 3 : Сучасні рельєфоутворюючі прочеси. – С. 68-76 : Карта, табл. – Бібліогр.: 3 назви
1498139
  Бурлаков В.В. Умови формування та розвитку людського капіталу в Україні // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 29-33. – (Економічні науки ; № 1)
1498140
  Галущенко М.Г. Умови формування та розрахунки мінімального стоку річок басейну Дніпра (в межах України) / М.Г. Галущенко, І.М. Ромась // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 289-295 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3. – ISBN 966-521-129-3
1498141
  Галущенко М.Г. Умови формування та розрахункові характеристики максимального стоку річок радянської частини басейну Дунаю // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 53-57. – Бібліогр.: 8 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1498142
   Умови формування та структура метастабільної модифікації неодиму / О.Л. Кравець, О.Б. Лисенко, Г.В. Борисова, С.Л. Рево // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 353-358. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено структуру неодиму, виготовленого гартуванням з рідкого стану зі швидкостями від 6-10 4 [подано формулу] до 3-10 6 [подано формулу] К/с. Показано, що при швидкостях гартування понад -3*10 5 [подано формулу] К/с в структурі металу, разом з ...
1498143
  Брагін А.М. Умови формування та фізико-механічні властивості деяких плейстоценових горизонтів : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 200-206 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 0868-6939
1498144
  Гребень В.В. Умови формування та характеристики стоку наносів р. Рось // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-66. – Бібліогр.: 2 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  Наведено результати досліджень умов формування стоку завислих наносів у басейні р. Рось. Обчислено характеристики твердого стоку: норма, мінливість, внутрірічний розподіл та інші по водпостах басейну, де вимірюється стік наносів.
1498145
   Умови формування хімічного складу води гірського озера Марічейка (масив Чорногора, Українські Карпати) / В.К. Хільчевський, М.В. Корчемлюк, Р.Л. Кравчинський, Б.Б. Савчук // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (48). – С. 6-15. – ISSN 2306-5680
1498146
  Головченко Ю.Г. Умови формування хімічного складу підземних вод бучацько-канівських відкладів південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини / Ю.Г. Головченко, В.Г. Пелешенко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 137-142 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології та географії ; № 8)
1498147
  Назарук А.А. Умови формування хоспісів у просторі сучасного міста // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 135. – С. 53-57. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура ; вип. 135). – ISSN 0869-1231
1498148
  Паламарчук Л.В. Умови формуванняи сильних опадів холодного періоду року на рівнинній території України / Л.В. Паламарчук, В.М. Шпиг, К.В. Гуда // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (74). – С. 110-120. – ISSN 0868-6939


  У роботі розглядаються синоптичні та термодинамічні умови утворення сильних опадів у холодний період року в Україні. Для визначення стану атмосфери у відповідний період застосовуються діагностичні чисельні моделі. Отримані дані дозволять описати ...
1498149
  Площик М Умови функціонування ринкової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 72-74
1498150
  Балан Я. Умови цивільно-правового договору найму житла // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 119-125. – ISSN 1561-4999
1498151
  Коструба А. Умови цивільно-правової відповідальності за порушення грошових зобов"язань у сфері підприємницької діяльності під час проведення антитерористичної операції в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 162-170. – ISSN 1026-9932
1498152
  Завадська О.П. Умови цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану терористичним актом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Завадська Ольга Петрівна ; Хмельницька обласна рада ; Хмельницький ун-т управління та права ім. Леоніда Юзькова. – Хмельницький, 2019. – Бібліогр.: 8 назв
1498153
  Бех В.П. Умови як чинник модернізації національних систем вищої освіти / В.П. Бех, Ю.В. Бех // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 95. – С. 15-28
1498154
  Марушкевич А.А. Умови, види, методи, форми внутрішнього контролю / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 116-117. – ISBN 978-966-439-865-4
1498155
  Некляєв Ю. Умови, за яких подружжя іноземців може розлучитися в Україні: практичний аспект // Юридична газета. – Київ, 2019. – 22 січня (№ 2/3). – С. 42-43
1498156
  Фролов Ю.О. Умови, що сприяють вчиненню злочинів неповнолітніми // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1965. – С. 101. – (Серія права ; № 6)
1498157
  Єрмоленко В.А. Умови, що сприяють вчиненню злочинних порушень авторського права та суміжних прав // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 42-46. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1498158
   Умовна акредитація // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 15 червня (№ 24). – С. 2. – ISSN 2219-5793


  П"ятого червня Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти ухвалило рішення про умовну (відкладену) акредитацію освітніх програм закладів вищої освіти зі специфічними умовами навчання. Список відповідних освітніх програм можна ...
1498159
  Плюхін О. Умовна інваріантність (1+1) - вимірного рівняння реакції-дифузії-конвекції відносно алгебр Галілея // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 17-20. – (Математика. Механіка ; вип. 2 (34)). – ISSN 1728-3817


  Знайдено всі рівняння реакції-дифузії-конвекції розмірності (1+1), які є умовно інваріантними відносно алгебри Галілея без оператора маси, та алгебри Галілея з оператором маси. All reaction-diffusion-convection equations of (1+1) dimension, that are ...
1498160
  Бондаренко Б. Умовна правоздатність ненародженої дитини: проблеми праворозуміння // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 207-208. – ISBN 978-617-7069-14-9
1498161
  Сєров М.І. Умовна симетрія нелінійного хвильового рівняння #u=F(u) [подано формулу] / М.І. Сєров, Ю.Г. Подошвелев, Т.П. Яковенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 158-163. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдені оператори умовної симетрії нелінійного хвильового рівняння #u=F(u) [подано формулу], які використані для побудови анзаців і проведення редукції даного рівняння. The operators of a conditional symmetry of nonlinear wave are found the equations ...
1498162
  Фролов Ю.О. Умовне засудження до позбавлення волі з обов"язковим залученням засудженого до праці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 80-86. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье анализируется институт условного осуждения к лишению свободы с обязательным привлечением осужденного к труду, его законодательная регламентация, а также практика применения судебными органами. Автор придерживается мнения, что условное ...
1498163
  Ардан Р. Умовний ризик та інтернет-відомість компанії / Р. Ардан, Я.Я. Притула // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 15-18. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 5). – ISBN 966-76-52-00-9


  Вивчається залежність волатильності доходів фінансових активів від довгострокових Інтернет-відомостей компаній. Запропоновано міру публічності компанії як нормалізований логарифм числа цитування в основних пошукових Інтернет серверах. Одержано ...
1498164
  Головань В.О. Умовний спосіб як морфологічний засіб модерації категоричності в дискурсі Європейського парламенту // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 31-35. – ISSN 2077-804X
1498165
  Война О.А. Умовні марковські процеси та задачі оптимального оцінювання для напівмарківських процесів // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 88-97. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В роботі розглянуто задачі фільтрації, інтерполяції та екстраполяції для багатовимірних ланцюгів Маркова при неповних спостереженнях. Крім того розв"язана задача оптимального оцінювання функціоналів типу моменту першого попадання напівмарківського ...
1498166
  Белановський І.Д. Умовні рефлекси у комах / І.Д. Белановський. – С. 15-20
1498167
  Донченко В.С. Умовні розподіли та нечіткі множини // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 175-179. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Стаття присвячена представленню нечіткої множини та повних систем таких множин значеннями умовного розподілу одної узагальненої випадкової величини за іншою такою величиною та обговоренню деяких наслідків такого представлення. Зокрема пропонується ...
1498168
  Литвиненко Л.М. Умовність театрального мистецтва: історична динаміка ідей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Статтю присвячено аналізу історичної динаміки ідей щодо умовності театрального мистецтва. Основним постулатом всіх представлених концепцій є визначеність умовності як важливого критерію художності театрального мистецтва, який фіксує міру незбігання ...
1498169
  Ус О.В. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 117. – С. 98-105. – ISSN 2224-9281
1498170
  Гізімчук С. Умовно-дострокове звільнення від покарання осіб, засуджених до довічного позбавлення волі: перспективи вдосконалення / С. Гізімчук, Д. Говорун // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 7. – С. 115-119.
1498171
  Снігир О. Умовно незалежний сусід // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 17-23 грудня (№ 48). – С. 5


  Військове співробітництво Білорусі та Росії загрожує безпеці України.
1498172
  Тукаленко Є.В. Умовнорефлекторна інструментальна поведінка щурів за впливу іонізуючої радіації : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини та тварин / Тукаленко Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 174л. – Бібліогр.: л.141-174
1498173
  Тукаленко Є.В. Умовнорефлекторна інструментальна поведінка щурів за впливу іонізуючої радіації : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: спец. 03.00.13 / Тукаленко Є.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібл.: 8 назв.
1498174
  Ганжа Б.Л. Умовнорефлекторна харчова поведінка щурів при експериментальній аносмії / Б.Л. Ганжа, Л.С. Ритікова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 65-71. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 1)


  У спробах на 60 білих щурах-самках вивчали динаміку утворення харчо добувних умовах рефлексів, диференціювального та змащувального гальмування на фоні хронічної аносмії, викликаної зруйнуванням нюхових рецепторів сульфатом цинку. Показано, що ...
1498175
  Воробьев Н.В. Умозаключение по аналогии. / Н.В. Воробьев. – Москва, 1963. – 26с.
1498176
  Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках : Вопрос о смысле жизни в древне-русской религиозной живописи / Е.Н. Трубецкой. – Москва, 1916. – 44с.
1498177
  Трубецкой Е.Н. Умозрение в красках: вопр. о смысле жини в древнерус. религиоз. живописи. / Е.Н. Трубецкой. – М., 1990. – 44с.
1498178
   Умозрительные изследования Императорской СанктПетербургской Академии Наук. – Санкт-Петербург : Императорская Академия Наук
Т. 4. – 1815. – 428 с.
1498179
  Стаут Р. Умолкнувший оратор / Р. Стаут. – М, 1990. – 236с.
1498180
  Брагин А.И. Умом и молотком / А.И. Брагин. – Москва : Политиздат, 1975. – 127с. – (Герои советской родины)
1498181
   Умом и сердцем: мысли о воспитании. – 3-е изд. – Москва, 1982. – 383с.
1498182
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – М., 1965. – 415с.
1498183
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – 2-е изд., доп. – М., 1980. – 383с.
1498184
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – 4-е изд., доп. – М., 1986. – 367с.
1498185
   Умом и сердцем: мысли о воспитании.. – 5-е изд. – М., 1989. – 367с.
1498186
  Козырев Петр Умом Россию не понять : Последний абзац // Всемирный следопыт : Ваш гид по странам / ООО "Всемирный Следопыт". – Санкт-Петербург, 2007. – № 8 : Индонезия. – С. 110-111 : Фото


  Місто Великий Новгород, Росія
1498187
  Бондаренко Кость Умом Россию не понять // Профиль : украинский еженедельник / "Главред Медиа". – Киев, 2008. – № 50. – С. 68-71
1498188
  Исаев И.А. Умом Россию не понять? // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 16. – С. 17-20. – ISSN 1812-3805
1498189
  Сизонов Д.Ю. Умотивованість активних дериваційних моделей функціями медичної термінології у ЗМІ // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 40-43. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)


  У статті розглядаються активні дериваційні моделі функцій медичних термінів у мові засобів масової інформаціїї, їх умотивованість та актуалізація в медіакомунікації.
1498190
  Смоляр Н.П. Умотивованість лексичного значення дієслівних композитів моделі "іменник + дієслово" у сучасній німецькій мові // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 3 : Філологічні науки. – С. 209-214. – ISSN 1729-360Х
1498191
  Зимовець Г.В. Умотивованість та мовно-семіотична гетерогенність у структурі сучасних ергонімів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 94-99. – Бібліогр.: Літ.: с. 98-99; 6 п. – ISSN 1729-360Х
1498192
  Голубев А.Д. Умрем, как жили / А.Д. Голубев. – Москва : Молодая гвардия, 1981. – 271с.
1498193
  Мамонтов Дмитрий Умри все живое // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 9 (2912). – С. 82-86 : фото
1498194
  Казаченкова Л.А. Умри или изменись! / Любовь Александровна // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 6 (36). – С. 45-59. – ISSN 2072-3849


  21-23 мая 2013 г. в Новосибирске в рамках Года Германии в России проходил Futur-форуме "Новая библиотека". Его организатором выступила Новосибирская государственная областная научная библиотека, а соорганизаторами - правительство Новосибирской области, ...
1498195
  Владимирский А.В. Умственная работоспособность в разные часы школьного дня : Эксперим. исслед. над воспитанниками С.-Петерб. уч-ща глухонемых / Д-р А.В. Владимирский. – Санкт-Петербург : Тип. М.А. Александрова, 1909. – [2], 96 с.
1498196
  Гребняк Н.П. Умственная работоспособность гимназистов и лицеистов в процессе учебной деятельности / Н.П. Гребняк. – Донецьк : Лебедь, 2000. – 214с. – (Библиотека профилактической медицины). – ISBN 966-508-128-4
1498197
  Киколов А.И. Умственно-эмоциональное напряжение за пультом управления / А.И. Киколов. – М, 1967. – 176с.
1498198
   Умственное воспитание детей дошкольного возраста.. – Иркутск, 1988. – 110с.
1498199
  Фролова А.Н. Умственное воспитание детей раннего возраста. / А.Н. Фролова. – К., 1989. – 159с.
1498200
  Саморукова П.Г. Умственное воспитание детей. / П.Г. Саморукова. – Л, 1975. – 88с.
1498201
   Умственное воспитание дошкольника.. – М., 1972. – 288с.
1498202
  Перец, Б. Умственное воспитание ребенка с колыбели. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1897. – 189 с.
1498203
  Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста : Кн. для воспитателей / [Соч.] Е.Н. Водовозовой. – 4-е изд., сов. перераб. – Санкт-Петербург : Тип. В.С. Балашева, 1891. – XVI, 392 с., [24] л. табл.
1498204
  Водовозова Е.Н. Умственное и нравственное воспитание детей от первого проявления сознания до школьного возраста : Кн. для воспитателей / [Соч.] Е.Н. Водовозовой. – 5-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Тип. Эдуарда Гоппе, 1901. – VIII, 376 с., [24] л. табл.
1498205
  Грачева В.А. Умственное развитие детей 6-7 лет в процессе решения математических занимательных задач : Автореф... канд. пед.наук: / Грачева В. А.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 22л.
1498206
   Умственное развитие детей, поступающих в московские городские школы : (Докл., прочит. в Моск. пед. кружке в отд. нач. школ) : С прил. прогр. вопр. для исслед. конкрет. представлений и понятий у детей, поступающих в гор. школы. – Москва : Типо-лит. т-ва И.Н. Кушнерев и К°, 1912. – 16 с. – (Библиотека нового воспитания и образования и защиты детей / Под ред. И. Горбунова-Посадова ; Вып. 85)
1498207
  Степанова Е.И. Умственное развитие и обучаемость взрослых / Е.И. Степанова. – Л., 1981. – 84с.
1498208
  Поддьяков А.Н. Умственное развитие и принцип дифференциации : [рецензия] // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 2. – С. 174-177. – ISSN 0042-8841
1498209
  Леонтьев А.Н. Умственное развитие ребенка / А.Н. Леонтьев. – Москва, 1950. – 32с.
1498210
  Гезель А. Умственное развитие ребёнка / А. Гезель. – М.-Л., 1930. – 370с.
1498211
   Умственное развитие учащихся в процессе обучения.. – Волгоград, 1967. – 260с.
1498212
  Гуревич К.М. Умственное развитие школьников / К.М. Гуревич, Е.И. Горбачева. – Москва, 1992. – 79с.
1498213
  Оффнер М. Умственное утомление : сущность умственного утомления, методы измерения и польза этих измерений для обучения / Макс Оффнер, д-р (проф. в гимн. короля Людовика в Мюнхене) ; пер. с нем. Ф.Э. Кноп ; под ред. проф. Пед. акад. А.П. Нечаева ; с предисл. и доп. к рус. изд. авт. – Санкт-Петербург : Тип. П.П. Сойкина, 1911. – 88, II с. – Библиогр.: "Указатель литературы" (с. 83-88)


  Ред. Нечаев Александр Павлович (1866-1921)
1498214
  Пратусевич Ю.М. Умственное утомление школьника. / Ю.М. Пратусевич. – М., 1964. – 459с.
1498215
   Умственноотсталый ребенок.. – вып. 1. – М., 1935. – 175с.
1498216
  Циглер Т. Умственные и общественные течения XIX-го века / Теобальд Циглер ; пер. и примеч. Г.Г. Генкеля. – Санкт-Петербург : Изд. Б.Н. Звонарева, 1900. – 616 с., [13] л. портр.
1498217
  Драчев А.В. Умственные люди / А.В. Драчев. – М., 1985. – 192с.
1498218
  Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст / Н.С. Лейтес. – М., 1971. – 279с.
1498219
  Лейтес Н.С. Умственные способности и возраст // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 330-351. – ISBN 978-966-222-967-7
1498220
  Реньяр П. Умственные эпидемии / П. Реньяр. – Москва. – 290с.
1498221
  Реньяр П. Умственные эпидемии : демонизм, истерия, гипнотизм, морфиномания и мания величия : ист.-психиатр. очерки д-ра Поля Реньяра, проф. общ. физиологии / П. Реньяр; [пер. с фр. Эл. Зауэр]. – [2-е изд. испр.]. – Москва : Emergency Exit, 2004. – 295, [1] с. : ил., табл. – ISBN 5-98726-001-9
1498222
  Кропоткин П.А. Умственный и ручной труд : Библиотека журнала "Народное просвещение" / П. Кропоткин. – Киев : Тип. Т-ва И.Н.Кушнерев
№1 : г.Киев. Май. – 15 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Единственное издание, разрешенное для России автором, пересмотренное и дополненное им. Георг Мориц Коэн Брандес (1842-1927), датский литературный критик, - автор предисловия. Дионео (псевдоним, настоящее имя Исаак Владимирович Шкловский) (1865-1935), ...
1498223
  Парфенов Д.А. Умственный и физический труд в СССР / Д.А. Парфенов. – Москва, 1964. – 144с.
1498224
   Умственный труд и физическая культура.. – М., 1970. – 83с.
1498225
  Эголинский Я.А. Умственный труд и физическая культура. / Я.А. Эголинский, В.К. Грабовская. – Л., 1972. – 32с.
1498226
  Копырин В.А. Умственный труд при социализме : Автореф... канд. философ.наук: / Копырин В.А.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1966. – 19л.
1498227
  Алленов В.И. Умственный труд школьника и его роль в педагогичесом процессе : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Алленов В. И.; Аленов В.И. ; НИИ теории и ист. педагогики Акад. пед. наук РСФСР. – Москва, 1952. – 16 с.
1498228
  Салов И.А. Умчавшиеся годы. / И.А. Салов. – Саратов, 1990. – 363с.
1498229
  Злобин Г.А. Умысел и его формы / Г.А. Злобин, Б.С. Никифоров. – Москва, 1972. – 262с.
1498230
  Даурова Татьяна Григорьевна Умышленные легкие телесные повреждения как предмет ответственности в совтеском уголовном праве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.08 / Даурова Татьяна Григорьевна; Саратовский юрид. ин-т. – Саратов, 1975. – 20л.
1498231
  Жукова В.К. Умышленные телесные повреждения и борба с ними по советскому уголовному праву : Автореф... канд. юр.наук: / Жукова В. К.; МГУ, Юр. фак. – М., 1966. – 15л.
1498232
  Побегайло Э.Ф. Умышленные убийства и борьба с ними. / Э.Ф. Побегайло. – Воронеж, 1965. – 206с.
1498233
  Лалаян К.А. Умышленные убийства и борьба с ними. Ст. 99 и 100 УК Арм. ССР. : Автореф... канд. юрид.наук: / Лалаян К.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 23л.
1498234
  Горина Л. Умэ-мацури - душистый праздник грядущей весны // Исторический журнал : ежемесячное научно-популярное издание / Даниленко В.И. ; Гос. публичная ист. б-ка России. – Москва, 2013. – № 3 (99). – С. 86-103. – ISSN 1812-867Х
1498235
  Перерва В.С. Унiaтські богослужбові книги в цepковному житті Київської митрополії ХІХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 44-48. – (Історія ; вип. 53)


  Розглядається роль і місце уніатських богослужбових книг у церковному житті Київської єпархії в кінці XVIII-XIX ст.
1498236
  Якімова А.М. Унiверситетська освiта за М. Драгомановим: нацiональна модель і європейський досвiд // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 221-226. – ISSN 2218-0567
1498237
   УНА-УНСО: "Хай ненавидять, аби любили". – К., 1996. – 79с.
1498238
   Унадився журавель до бабиних конопель // Українська культура : щомісячний всеукраїнський журнал / М-во культури України ; ДП "Нац. газетно-журнальне вид-во". – Київ, 2016. – № 3/4 (1047/1048). – С. 68-72
1498239
   Унамуно (Unamuno) Мігель де // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 936-937. – ISBN 966-316-069-1
1498240
  Беджети А. Унапредуванье на економската соработка мегу Република Македониjа и Република Турциjа, со посебен осврт на привлекуванье инвестиции = Economic cooperation promotion between republic of Macedonia and republic of Turkey, with special emphasis on investment attraction / Абдулменаф Беджети, Шенаj Хаджимустафа ; Македонска академиjа на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2015. – 102 с. : іл., табл. – Парал. тит. лист англ. мовою. – ISBN 978-608-203-133-0


  Літери македонського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1498241
   Унапредуванье на економските односи помегу Република Македониjа и Република Турциjа = Makedonya-Turkiye ekonomik iliskilerinin gelistirilmesi : конференциjа / Макед. акад. на науките и уметностите ; [уред. В. Камбовски]. – Скопjе : Макед. акад. на науките и уметностите, 2009. – 216 с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. тур. – Бібліогр.: с. 114-120. – ISBN 978-608-203-034-0
1498242
   Унаследованность, направленность и цикличность магматизма.. – Свердловск, 1978. – 180с.
1498243
  Неверов К.А. Унасур - новый формат региональной интеграции в Латинской Америке // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 181-183
1498244
  Чикин А.С. Унвермаг и покупатели / А.С. Чикин. – Свердловск, 1954. – 120с.
1498245
  Беркман И.Л. Унверсальные одноковшовые стоительные экскаваторы / И.Л. Беркман. – М, 1977. – 384с.
1498246
  Золтан А. Унгаризми в нягівському Євангелії // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 175-179. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1498247
   Унгенская майолика : Альбом. – Кишинев, 1969. – 44с.
1498248
  Жуковский В.А. Ундина : Старинная повесть / В.А. Жуковский. – Москва, 1974. – 135с.
1498249
  Жуковский В.А. Ундина : Старин. повесть / В.А. Жуковский. – Москва, 1979. – 135с.
1498250
  Фуке Ф. Ундина / Ф. Фуке. – М, 1990. – 558с.
1498251
  Калиняк Л. УНДО, ОУН: еволюція міжпартійного конфлікту (1928-1932) // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 12. – С. 13-30. – ISSN 2078-6077
1498252
  Щербановский О.С. Унесенные бурей. / О.С. Щербановский. – Москва, 1969. – 336с.
1498253
  Щербановский О.С. Унесенные бурей. / О.С. Щербановский. – Владивосток, 1981. – 318с.
1498254
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
1. – 1982. – 608с.
1498255
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
2. – 1982. – 584с.
1498256
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
Т. 1. – 1986. – 622 с.
1498257
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
Т. 2. – 1986. – 590 с.
1498258
  Митчелл М Унесенные ветром / М Митчелл. – Ленинград : Лениздат. – ISBN 5-289-00447-5
1. – 1989. – 576с.
1498259
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Каунас : Швиеса. – ISBN 5-430-00248-8
1. – 1989. – 607 с.
1498260
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Каунас : Швиеса. – ISBN 5-430-00249-6
2. – 1989. – 576 с.
1498261
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саратов
1. – 1990. – 479с.
1498262
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саратов
2. – 1990. – 480с.
1498263
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Кишинев
2. – 1990. – 605с.
1498264
  Митчелл М. Унесенные ветром / Маргарет Митчелл ; [пер. с англ. Т. Кудрявцевой]. – Киев : Полиграфкнига
Т. 1. – 1991. – 475, [1] с.
1498265
  Митчелл М. Унесенные ветром : роман / М. Митчелл; Пер. с англ. Т.Озерской. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-02327-2
1. – 1991. – 464с.
1498266
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва
Т. 1. – 1991. – 608с.
1498267
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Ростов-на-Дону
1. – 1991. – 318с.
1498268
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саранск
1. – 1991. – 574с.
1498269
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Саранск
2. – 1991. – 575с.
1498270
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Ростов-на-Дону
2. – 1991. – 335с.
1498271
  Митчелл М. Унесенные ветром : роман / М. Митчелл; Пер. с англ. – Москва : Художественная литература. – ISBN 5-280-02329-9
2. – 1991. – 448с.
1498272
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Ростов-на-Дону
3. – 1991. – 390с.
1498273
  Митчелл М. Унесенные ветром : в 2-х кн. / М. Митчелл. – Киев : Военная книга
Кн. 2. – 1992. – 370 с.
1498274
  Митчелл М. Унесенные ветром : Роман. / М. Митчелл. – Санкт-Петербург : Бакай. – ISBN 5-88627-002-7
Т. 2. – 1992. – 448с.
1498275
  Митчелл М. Унесенные ветром / М. Митчелл. – Москва, 1993. – 174с.
1498276
  Ванханен Наталья Унесенные ветром эпох : вехи истории // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 126-138 : Фото, карта
1498277
  Усыченко Ю.И. Унесенные ветром. / Ю.И. Усыченко. – Одесса, 1966. – 319с.
1498278
  Цфасман Р.А. Унесенные джазом... // Человек : Иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2006. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 0236-2007
1498279
  Гай Д.И. Унесу боль твою...: Землетрясение в Армении / Д.И. Гай. – Москва, 1989. – 271с.
1498280
  Петляков П.А. Униатская церковь -- оплот антикоммунистической реакции на западноукраинских землях (1917-1946 гг.) : Дис... докт. ист.наук: 07.00.02 / Петляков П. А.; Черн. гос. ун-т. – Черновцы, 1983. – 389л. – Бібліогр.:л.373-389
1498281
  Петляков Петр Андреевич Униатская церковь - оплот антикоммунистической реакции на западноукраинских землях (1917-1946 гг.) : Автореф. дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.02 / Петляков Петр Андреевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 40 с.
1498282
  Петляков П.А. Униатская церковь - орудие антикоммунизма и антисоветизма / П.А. Петляков. – Львов : Вища школа, 1982. – 166 с.
1498283
  Дмитрук К.Е. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня : [ Греко-католич. церковь на землях Украины и Белоруссии] / Дмитрук К.Е. – Москва : Политиздат, 1988. – 381 [8] c. : илл. – ISBN 5-250-00221-8
1498284
  Даниленко С.Т. Униаты / С.Т. Даниленко. – Москва, 1972. – 223 с. – (Современные религии)
1498285
  Штемлер И.П. Универмаг / И.П. Штемлер. – М, 1984. – 304с.
1498286
  Шевлякова Д.А. Универсализм формы в итальянской культуре. Итальянская мода // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 19 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 33-43. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 4). – ISSN 0201-7385
1498287
   Универсалии и их место в типологических исследованиях.. – М., 1971. – 18с.
1498288
   Универсалии и типологические исследования.. – М., 1974. – 144с.
1498289
  Иванов С.Г. Универсалии и хозяйственная жизнь: рождение капитализма // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 3. – С. 52-61. – ISSN 0042-8744
1498290
  Кирилюк Александр Универсалии культуры и семиотика дискурса. Новелла / Кирилюк Александр; НАНУ; ЦГО; Одесский филиал. – Одесса : Астропринт, 1998. – 144с. – ISBN 966-549-232-2
1498291
  Истамгалин Р.С. Универсалия служения как составляющая авторитарного идеала в Московской Руси // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2010. – № 4 (июль-август). – С. 100-107. – ISSN 0236-2007
1498292
  Пименова Н.Б. Универсальна ли связь инструментальных имен и локативов? // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 51-64. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1498293
  Кон П. Универсальная алгебра / П. Кон. – Москва : Мир, 1968. – 352 с.
1498294
  Плоткин Б.И. Универсальная алгебра, алгебраическая логика и базы данных / Б.И. Плоткин. – Москва : Наука, 1991. – 448с. – ISBN 5-02-014635-8
1498295
  Ейлер, Г. Леонгард Универсальная арифметика
2. – 1769. – 586с.
1498296
  Чуприна Н.Т. Универсальная библиотека: инновационная деятельность в профессиональной практике : Научно-практическое пособие / Н.Т. Чуприна. – Москва : Либерея, 2004. – 120 с. – ("Библиотекарь и время". 21 век). – ISBN 5-85129-175-3
1498297
  Богданов А.В. Универсальная бухгалтерия : учебное пособие / А.В. Богданов ; Европейский ун-т, Херсонский филиал. – Херсон : Херсонская городская типография, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-1510-10-3
1498298
  Хаселир Р. Универсальная версия Windows for Workgroups 3.11 : Практическое пособие / Р. Хаселир, К. Фаненштихт; Пер. с нем. – Москва : Єком, 1994. – 416с. – ISBN 5-87373-013-Х
1498299
  Сотникова А.П. Универсальная десятичная класификация. / А.П. Сотникова. – М., 1981. – 70 с.
1498300
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1962. – 725с.
1498301
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 29с.
1498302
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 104с.
1498303
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 76с.
1498304
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 92с.
1498305
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 53 с.
1498306
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 148 с.
1498307
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 212 с.
1498308
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 98 с.
1498309
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1963. – 32 с.
1498310
   Универсальная десятичная классификация. – М
55. – 1963. – 140с.
1498311
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 138 с.
1498312
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 224 с.
1498313
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1964. – 178 с.
1498314
   Универсальная десятичная классификация. – М
57,58,59. – 1964. – 292с.
1498315
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1965. – 112с.
1498316
   Универсальная десятичная классификация. – Москва, 1966. – 496с.
1498317
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1966. – 32 с.
1498318
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1968. – 104 с.
1498319
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1969. – 28 с.
1498320
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1969. – 175 с.
1498321
   Универсальная десятичная классификация. – М
Ч.1. – 1969. – 497 с.
1498322
   Универсальная десятичная классификация. – М
Ч.2. – 1969. – 591 с.
1498323
   Универсальная десятичная классификация. – М, 1970. – 42 с.
1498324
   Универсальная десятичная классификация. – вып. 2, ч. 2. – Москва, 1982. – 153с.
1498325
   Универсальная десятичная классификация. – 2, 3-е изд. – Москва, 1983. – 90с.
1498326
   Универсальная десятичная классификация. – 2, 3-е изд. – Москва, 1983. – 19с.
1498327
   Универсальная десятичная классификация. – вып. 2. – Москва, 1983. – 248с.
1498328
   Универсальная десятичная классификация. – 3-е изд. – Москва, 1987. – 240с.
1498329
   Универсальная десятичная классификация. – 3-е изд. – Москва, 1988. – 85с.
1498330
   Универсальная десятичная классификация : Полное издание на русском языке. – Москва : ВИНИТИ. – ISBN 5-94577-001-9
Т.1 : Вспомогательные таблицы. 0 Общий отдел. – 2001. – 247с.
1498331
   Универсальная десятичная классификация (УДК) : отраслевые таблицы по геологии, геодезии, картографии и смежным отраслям науки и техники, МФД № 400. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : ВИЭМС, 1972. – 302 с.
1498332
   Универсальная десятичная классификация (УДК) : химия, химическая промышленность и смежные отрасли науки и техники. – Изд. 3-е. – Москва : НИИТЭХИМ, 1975. – 453, [2] с.
1498333
  Гаврилова С.А. Универсальная десятичная классификация и общая методика ее использования / С.А. Гаврилова. – М., 1974. – 50с.
1498334
  Гаврилова С.А. Универсальная десятичная классификация и общая методика ее использования / С.А. Гаврилова. – 2-е изд. – М., 1975. – 50с.
1498335
  Сукиасян Э.Р. Универсальная десятичная классификация. Воникновение, распространение в современном мире // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 11-18. – ISSN 0130-9765
1498336
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – вып. 3, кн. 1. – Москва, 1969. – 296с.
1498337
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – вып. 3, кн. 2. – Москва, 1970. – 304с.
1498338
   Универсальная десятичная классификация. Естественные и технические науки. – 2-е ихзд. – Москва, 1976. – 152с.
1498339
   Универсальная десятичная классификация: сокр. табл.. – 2-е изд. – Москва, 1978. – 431с.
1498340
  Волков В.Г. Универсальная интерпретирующая программа для ЭВМ "Роботрон-1720" / В.Г. Волков, Д.Л. Лозенцвак. – Москва, 1985. – 207с.
1498341
  Вознюк А.В. Универсальная классификация болезней // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / КВНЗ "Житомир. ін-т медсестринства" Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Богдан, О.В. Горай [та ін.]. – Житомир, 2017. – № 1 (17). – С. 77-113
1498342
  Агладзе Игорь Николаевич Универсальная методика построения статистических моделей цифровых электронных схем : Автореф... канд. техн.наук: 05.252 / Агладзе Игорь Николаевич; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1973. – 23л.
1498343
   Универсальная научная библиотека в регионе. – Л, 1991. – 183с.
1498344
  Петрова И.Д. Универсальная научная библиотека как региональный центр библиографического обеспечения науки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 5 (376). – С. 22-27. – ISSN 0869-6020
1498345
  Галеев А.А. Универсальная неустойчивость неоднородной плазмы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галеев А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет физ. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1498346
  Алексидзе М.А. Универсальная программа разностного решения задачи Дирихле для уравнения Пуассона с помощью формул повышенной точности / М.А. Алексидзе ; АН ГССР, Вычисл. центр. – Тбилиси : Мецниереба, 1969. – 314 с. – (Труды IX. Библиотека программ для ЭВМ БЭСМ-2)
1498347
  Розенсзтрох К. Универсальная Родина // Психоаналіз : часопис / Українська Асоціація Психоаналізу ; Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; ТОВ "Міжнар. Ін-т Глибинної Психології" ; голов. ред. Уварова С.Г. – Київ, 2017. – № 1 (20), спецвип. : Родина. Что это значит для нас сегодня?. – С. 37-40. – ISSN 2307-3195
1498348
  Рамперсад Х.К. Универсальная система показателей деятельности = Total performance scorecard : как достигать результатов, сохраняя целостность : перевод с англ. / Хьюберт К. Рамперсад ; с пердисл. Д.А. Леонард ; [ перевод А. Логинова, А. Лисицына, А. Лисовская ]. – Москва : Альпина Бизнес Букс, 2004. – 352 с. – ISBN 5-9614-0068-9
1498349
  Фукс Г.И. Универсальная тепловая диаграмма для воздуха и продуктов сгорания / Г.И. Фукс. – Томск, 1955. – 18 с.
1498350
   Универсальная энциклопедия лекарственных растений. – Минск; Москва : Книжный Дом; Махаон, 2000. – 656с. : илл. – (Мир энциклопедий). – ISBN 985-428-305-4
1498351
  Штурма П. Универсальная юрисдикция и наказание за серьезные нарушения Женевских конвенций 1949 г. // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 4 (291). – С. 83-92. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039


  Существенные признаки, случаи применения, актуальные проблемы и перспективы развития универсальной юрисдикции. Закрепление универсальной юрисдикции в уголовных кодексах зарубежных стран. Ответственность государств и уголовная ответственность физических ...
1498352
  Бурячок А.А. Универсальний русско-украинский словарь : Універсальний російсько-український словник:75 000 слів / А.А. Бурячок. – Київ : Фенікс, 2000. – 624с. – ISBN 966-7558-20-7
1498353
  Сергиенко И.В. и др. Универсально-специализированная автоматизированная система обработки данных на ЭВМ / И.В. и др. Сергиенко. – К.
1. – 1973. – 316с.
1498354
  Сергиенко И.В. и др. Универсально-специализированная автоматизированная система обработки данных на ЭВМ / И.В. и др. Сергиенко. – К.
2. – 1973. – 367с.
1498355
  Рябко Б.Я. Универсальное алфавитное кодирование : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.09 / Рябко Б. Я. ; Ин-т математики , Сиб. отд. АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 13 с.
1498356
  Трофимов Виктор Куприянович Универсальное кодирование марковских источников : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.009 / Трофимов Виктор Куприянович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Специализир. совет при Ин-те математики. – Новосибирск, 1977. – 11л. – Бібліогр.:с.8-11
1498357
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма / В.Х. Кондараки. – Николаев : Типография В.М. Краевского
Ч. 1. – 1873. – V, 253 с.
1498358
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма / В.Х. Кондараки. – С.-Петербург : Типография В. Веллинга
Ч. 1, 2. – 1875. – 234, [4], 132 с.
1498359
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма / В.Х. Кондараки. – С.-Петербург : Типография В. Веллинга
Ч. 3, 4, 5, 6, 7. – 1875. – 119, 76, 125, 64 с.
1498360
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма / В.Х. Кондараки. – С.-Петербург : Типография В. Веллинга
Ч. 7. – 1875. – 64 с.
1498361
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 9. – 1875. – 106 с.
1498362
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 10. – 1875. – 79 с.
1498363
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 11. – 1875. – 87 с.
1498364
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 13. – 1875. – 151 с.
1498365
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 15. – 1875. – 235 с.
1498366
  Кондараки В.Х. Универсальное описание Крыма : [в 17 ч.] / В.Х. Кондараки, члена императорских обществ: сельскаго хозяйства Южной России, Одесскаго истории и древности и Ялтинскаго садоводов и виноделов. – Санкт-Петербург : Тип. В. Веллинга
Ч. 17. – 1875. – 87 с., табл.
1498367
  Гуцаленко Л.А. Универсальное развитие человека: предпосылки и перспективы / Л.А. Гуцаленко. – Минск, 1988. – 205с.
1498368
   Универсальное средство : Новое в жизни, науке, технике. Сер."Медицина". – Москва : Знание
7. – 1991. – 64с.
1498369
  Гутнер Г.Б. Универсальность и постнеклассика // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С.139-156. – ISSN 2077-8309
1498370
  Титлянова А.А. Универсальность процессов биотического круговорота // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 7. – С. 771-780 : табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1498371
  Байтанасова К.М. Универсальность творчества Мухтара Ауэзова / К.М. Байтанасова, Л.А. Сергазы // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Рос. гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 68-70
1498372
  Красовский А.А. Универсальные алгоритмы оптимального управления непрерывными процессами / А.А. Красовский. – М., 1977. – 271с.
1498373
  Богданов В. Универсальные аспекты организации предложения и синтаксическая специфика славянских языков // Wyraz i zdanie w jazykach slowianskich: Opis, konfrontacja, przeklad : Materialy Miedzynarodowej konferencji naukowej,Wroclaw,25-26 listopada 1998 r. / Pod red.L.Pisarek, J.Sokolowskiego. – Wroclaw, 2000. – С. 9-14. – (Slavica Wratislaviensia ; 107). – ISBN 83-229-1991-3
1498374
   Универсальные библиотеки и научная информация о специальной литературе. – Л
3. – 1974. – 180с.
1498375
  Матаев А.Ф. Универсальные геодезические таблицы / А.Ф. Матаев. – Москва : Недра, 1974. – 88 с.
1498376
  Матаев А.Ф. Универсальные геодезические таблицы / А.Ф. Матаев. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1979. – 143 с.
1498377
  Истрина М.В. Универсальные государственные книжные издательства в России XVIII века. : Автореф. дис... канд. филол. наук : 679 / Истрина М.В. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Ф-тет журналистики. – Москва, 1971. – 13 с.
1498378
  Исмаилов А.А. Универсальные грамматики в истории английского языковедения. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Исмаилов А.А.; Москов. гос. пед. ин-тут ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1981. – 28л.
1498379
  Римский В.Л. Универсальные и коррупционные нормы взаимодействий в российской политике // Политические исследования. ПОЛИС : научный и культурно-просветительский журнал / Некоммерческое партнёрство "Редакция журн. "ПОЛИС" ; Ин-т сравнительной политологии РАН и др. – Москва, 2011. – № 4 (124). – С. 104-116. – ISSN 0321-2017
1498380
   Универсальные и отраслевые научные библиотеки Белоруссии в 1978 году. – Минск, 1980. – 119с.
1498381
  Чурилкина В.Ф. Универсальные и специальные клеи / В.Ф. Чурилкина. – М, 1967. – 16с.
1498382
  Авах Ю.А. Универсальные машины автоматического контроля : (экон. эффективность и основные устройства) / Ю.А. Авах. – Москва : Энергия, 1976. – 145 с. – Список лит.: с. 142-144. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 561)
1498383
  Азимов Д. Универсальные метрические пространства над полуполями : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 002 / Азимов Д.; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. наукам Отд-ния физ.-техн. и матем. наук. – Ташкент, 1969. – 8л. – Бібліогр.:с.7-8
1498384
  Левицкая Н.В. Универсальные мосты переменного тока / Н.В. Левицкая. – Москва, 1959. – 13с.
1498385
  Головащук Наталия Сергеевна Универсальные накрывающие для свободных линейных боксов : Дис... канд. физ.-ма.наук: 01.01.06 / Головащук Наталия Сергеевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 104л. – Бібліогр.:л.96-104
1498386
  Головащук Наталия Сергеевна Универсальные накрывающие для сободных линейных боксов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Головащук Наталия Сергеевна;. – К., 1989. – 11л.
1498387
  Диксмье Ж. Универсальные обертывающие алгебры / Ж. Диксмье. – Москва, 1978. – 407 с.
1498388
  Кривонос В.Ш. Универсальные образы во втором томе "Мертвых душ" Гоголя: смысл и функции // Известия Российской академии наук / Российская академия наук (РАН). – Москва, 2014. – С. 15-21. – (Серия литературы и языка ; т. 73, № 1). – ISSN 0321-1711


  В статье привлечено внимание к роли универсальных образов во втором томе "Мертвых душ". В этой связи специально изучаются смысл и функции "пути", "учительства", и "иного мира". Особое внимание уделяется сопоставлению второго тома поэмы Гоголя и его ...
1498389
  Керча Ю.Ю. Универсальные полимеры / Ю.Ю. Керча. – К., 1982. – 15с.
1498390
  Казаченко Л.П. Универсальные связи в спектрах сложных молекул : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Казаченко Л.П.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1498391
  Мальцева О.В. Универсальные смыслы социально-философской сатиры Бернарда Мандевиля // Наука. Релігія. Суспільство / Держ. ун-т інформатики і штучного інтелекту ; Відділ у справах релігій Донецької обл. держ. адміністрації. – Донецьк, 2009. – № 4. – С.186-198. – ISSN 1728-3671
1498392
  Гайдуков В.П. Универсальные таблицы для перевода мер и технических расчетов на логарифмической линейке / В.П. Гайдуков. – Л., 1930. – 48 с.
1498393
  Висьневский Я.С. Универсальные таблицы для пересчета минералогического состава горных пород на химический состав и химического состава на минералогический / Я.С. Висьневский. – Ташкент, 1965. – 199с.
1498394
  Адрианов И.В. Универсальные тахеометрические таблицы / И.В. Адрианов. – Москва : Госстройиздат, 1952. – 92, [7] с. : ил.
1498395
  Нгуен Фук Универсальные устройства сопряжения с ЭВМ и пересчетные модули в стандарте КАМАК : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Нгуен Фук; Объедин. ин-т ядерных исследований. 10-8990. Лаб. высоких энергий. – Дубна, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1498396
  Спиридонов О.П. Универсальные физические постоянные : книга для учащихся / О.П. Спиридонов. – Москва : Просвещение, 1984. – 160с.
1498397
  Бахмутский В.Ф. Универсальные цифровые измерительные приборы и системы / Бахмутский В.Ф. – Киев : Техніка, 1979. – 208 с. : ил. – Библиогр.: с. 203-206 (90 назв.)
1498398
  Калинин А.Г. Универсальные языки программирования : Семант. подход / А.Г. Калинин, И.В. Мацкевич. – Москва, 1991. – 398 с.
1498399
  Земсков А.И. Универсальный библиотековед мирового уровня - профессор Яков Леонидович Шрайберг // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 5. – С. 66-68. – ISSN 0869-608Х
1498400
  Лозовский Л.Ш. Универсальный бизнес-словарь / Л.Ш. Лозовский. – Москва : ИНФРА-М, 1997. – 640с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М). – ISBN 5-86225-512-5
1498401
  Лозовский Л.Ш. Универсальный бизнес-словарь / Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг, А.А. Ратновский. – Москва : Инфра-М, 1999. – 640с. – (Библиотека словарей ИНФРА-М). – ISBN 5-86225-512-5
1498402
  Клименко И.Е. Универсальный генератор для спектрального анализа и некоторые его применения. : Автореф... канд. техн.наук: / Клименко И.Е.; Сталинград. гос. пед. ин-тут им. А.С.Серафимовича. – Сталинград, 1954. – 10л.
1498403
   Универсальный гидравлический регулятор типа РД-3а ОРГРЭС для теплофикационных установок. – М - Л, 1957. – 16с.
1498404
  Бартенев В.Г. Универсальный измерительный прибор / В.Г. Бартенев. – Москва : Энергия, 1979. – 47 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; Вып. 985)
1498405
  Каврайский В.В. Универсальный инструмент : (из записок по инструментоведению) / В.В. Каврайский; Военно-Морская Академия РККА им. тов. Ворошилова. Гидрограф. ф-тет. Кафедра гидрографии. – Ленинград, 1935. – 52 с.
1498406
  Куликов В.В. Универсальный искусственный язык НООМ-ДИАЛ: Методические указания для изучающих язык. / В.В. Куликов. – М., 1994. – 112с.
1498407
  Филатов Э.Я. Универсальный комплекс машин для испытания материалов и конструкций на усталость. / Э.Я. Филатов, В.Э. Павловский. – К., 1985. – 91с.
1498408
  Тихомиров Ю.В. Универсальный лабораторный практикум по курсу физики на основе компьютерных моделей // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.17-26.
1498409
  Сайфуллин Р.С. Универсальный лексикон: химия, физика и технология (на русском и английском языках) : Справочник / Р.С. Сайфуллин, А.Р. Сайфуллин. – Москва : Логос, 2002. – 448с. – На тит. листе русский и агл. язык. – ISBN 5-94010-116-Х
1498410
  Усольцева Е.В. Универсальный орган - кисть / Е.В. Усольцева. – М., 1989. – 62с.
1498411
  Конфедератов И.Я. Универсальный паровой двигатель-великое русское изобретение / И.Я. Конфедератов. – Москва, 1951. – 24с.
1498412
  Вильховченко С.Д. Универсальный программируемый текстовый редактор Multi-Edit. / С.Д. Вильховченко. – Москва : ABF, 1994. – 266 с.
1498413
  Гольденберг Л.И. Универсальный самоучитель современного английского языка : [для учащихся всех типов школ, лицеев, гимназий, колледжей, абитуриентов, студентов, преподавателей, репетиторов] / Гольденберг Л.И. ; [ред. Н.В. Хроменко]. – Донецк : БАО, 2011. – 335, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-481-551-9
1498414
  Мартынов В.В. Универсальный семантический код / В.В. Мартынов. – Минск, 1977. – 191с.
1498415
  Мартынов В.В. Универсальный семантический код / В.В. Мартынов. – Минск, 1984. – 132с.
1498416
  Елисова М.О. Универсальный символ "мировое древо" и его образно-речевые парадигмы в художественных текстах Бориса Пастернака : Дис. ... канд. филол. наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Елисова М.О.; КНУТШ Институт филологии. – Киев, 2006. – 242л. – Библиогр.: л. 198 - 242
1498417
  Коломойцев В.Э. Универсальный словарь экономических терминов: инвестирование, конкуренция, менеджмент, маркетинг, предпринимательство : Учебное пособие / В.Э. Коломойцев. – Киев : Молодь, 2000. – 415с. – ISBN 966-7615-17-0
1498418
  Инджиев А.А. Универсальный справочник начинающего журналиста / Инджиев А.А. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. – 496 с. – (Профессиональное мастерство). – ISBN 978-5-222-11130-7
1498419
   Универсальный столик Е.С. Федорова. – Москва : Изд-во АН СССР, 1953. – 837с.
1498420
  Фикличев В.Г. Универсальный теодолитно-иммерсионный метод / В.Г. Фикличев. – М., 1967. – 132с.
1498421
  Жуков Борис Универсальный труженик : зоосфера // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 4 (2823). – С. 60-67 : Фото
1498422
  Драгункин А. Универсальный учебник английского языка. Новый подход / Александр Драгункин. – Москва ; Санкт-Петербург : РИПОЛ классик ; Респекс, 2008. – 720с. – ISBN 978-5-7345-0280-8 ,978-5-386-00242-8
1498423
  Жуков Борис Универсальный хищник : зоосфера / Жуков Борис, Шпиленко Николай // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2010. – № 9 (2840). – С. 108-115 : Фото
1498424
   Универсальный энциклопедический словарь. – Москва : Большая Российская энциклопедия, 2002. – 1552с. – (Энциклопедические словари). – ISBN 5-85270-266-8
1498425
   Универсальный энциклопедический словарь. – Москва : ЭКСМО; Большая Российская энциклопедия, 2003. – 1552с. – (Энциклопедические словари). – ISBN 5-85270-266-8; 5-699-04363-2
1498426
   Универсальный энциклопедический справочник / [сост.: А.В. Чернявский, Д.А. Ковальчук]. – Харьков ; Белгород : Клуб семейного досуга ; Фолио, 2009. – 478, [2] с. : ил., табл. – На обл. содержание: Земля и Вселенная; Человек; Живая природа; История; Религия; Культура; Наука; Пространство, вещество и время. – Библиогр.: с. 474. – ISBN 978-966-14-0526-3
1498427
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – Москва, 1964. – 171с.
1498428
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1967. – 196с.
1498429
   Универсальный язык программирования. – Москва, 1968. – 352 с.
1498430
  Лавров С.С. Универсальный язык программирования / С.С. Лавров. – 3-е изд., испр. – Москва, 1972. – 183с.
1498431
   Универсальня вычислительная полупроводниковая машина "Раздан-2".. – Київ
1. – 1968. – 159с.
1498432
  Стайков И. Универсиада-77 и висшего образование в Народна республика България. / И. Стайков. – София, 1978. – 90с.
1498433
  Мариц А.М. Универсильный стереотаксический атлас головного мозга собаки / А.М. Мариц, Н.П. Духовная. – Кишинев, 1975. – 176с.
1498434
  Карпов А.О. Университет - от модерна к постмодерну // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 132-141. – ISSN 0869-0499


  В статье с философских позиций рассматривается социокультурное движение образования к современной постмодернистской парадигмально-дифференцированной структуре, обусловленное его подчинением экономическим и технократическим нуждам общества. Показано, ...
1498435
  Коновалов Г.И. Университет / Г.И. Коновалов. – Москва, 1947. – 373с.
1498436
  Коновалов Г.И. Университет / Г.И. Коновалов. – Москва, 1948. – 268с.
1498437
  Карнаухов С. Университет "Львовская политехника" переходит на дистационное обучение, чтобы экономить на отоплении // Факты и комментарии. – Киев, 2017. – 24 ноября (№ 171). – С. 11


  "... Как информирует Zaxid.net, во время зимней сессии с 25 декабря по 27 января зачеты и экзамены студенты будут сдавать только в четырех учебных корпусах из десяти. — Перевести студентов на дистанционное обучение администрация университета приняла ...
1498438
  Василькевич К. Университет будущего: ни оплаты, ни лекций, ни педагогов // 2000 : политика, наука, культура, спорт. – Киев, 2017. – 15-21 сентября (№ 37). – С. C 1-3


  "Явно нехарактерные для вуза вещи бросаются в глаза уже в вестибюле Ecole 42 - парижской школы для самостоятельного обучения программированию. Это, к примеру, убойная коллекция провокационной настенной живописи или расписной автомат по продаже ...
1498439
  Рагозин Н.П. Университет в "обществе знаний" // Антропологічні виміри філософських досліджень : збірник наукових праць / Дніпропетровський нац. ун-т залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 2. – С. 102-106. – ISSN 2227-7242
1498440
  Ильченко Е.В. Университет в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. и после неё // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 70-95. – (Педагогическое образование ; № 2). – ISSN 0201-7385
1498441
  Лапина М.С. Университет в моей жизни / М.С. Лапина ; Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Центр краеведения. – Харьков : ХНУ имени В.Н. Каразина, 2010. – 313, [1] с., [5] л. фотоил. – Библиогр.: с. 299-310 и в подстроч. примес. – ISBN 978-966-623-715-9
1498442
  Броклис Лоренц Университет в ранний период современной европейской истортрии: учебные планы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.44-50. – ISSN 0321-0383
1498443
  Тхагапсоев Х.Г. Университет в современной России: технология как стратегический горизонт? // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 58-61. – ISSN 0869-3617


  Статья является попыткой продемонстрировать, что отсутствие у нашей страны стратегических ориентиров развития, фундированных теоретически, оборачивается «технологизмом» в образовании: технологии в этой сфере, особенно в университете, обретают характер ...
1498444
   Университет в солдатской шинели. – Воронеж, 1985. – 351 с.
1498445
  Малиновский И.А. Университет в сочинениях А.П.Чехова : (Лекция, читанная студентам 1 курса юридического факультета Том. университета 7 сентября 1904 г.) / / И. Малиновский. – Томск : Т-во скоропечатни А.А. Левенсон, 1904. – 25 с.
1498446
  Петров В.В. Университет в условиях глобализации: организация, структура, управление // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2016. – № 4 (67). – С. 20-28. – ISSN 1811-0916
1498447
  Долженко О. Университет в условиях межцивилизационного зазора // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 2. – С. 20-26. – ISSN 0321-0383
1498448
   Университет в условиях современности: сила традиций перед вызовами будущего : монография / [Е.Г. Михайлева и др.] ; под общ. ред. д-ра социол. наук, проф. Е.Г. Михайлевой ; Нар. укр. академия. – Харьков : Щедра садиба плюс, 2014. – 284 с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 8. – Библиогр.: с. 265-283. – ISBN 978-617-7188-73-4
1498449
  Станис В.Ф. Университет во имя мира и дружбы / В.Ф. Станис. – Москва, 1985. – 94 с.
1498450
   Университет для всех. – Кишинев, 1965. – 46с.
1498451
   Университет для всех. – К, 1970. – 20с.
1498452
  Станис В.Ф. Университет дружбы / В.Ф. Станис, 1980. – 76с.
1498453
   Университет дружбы народов. – Москва : Прогресс, 1969. – 66 с.
1498454
   Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. – Москва, 1967. – 252с.
1498455
   Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. – Москва, 1985. – 140с.
1498456
  Кочергин А.Н. Университет и глобализация. Интеграция вызовов современности или "руинизация"? // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 11 (ноябрь). – С. 22-26. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрено положение университета как единства образования, науки и воспитания с точки зрения его способности выступать в качестве интегратора вызовов современности, определяющего развитие образования, науки, техники, общества и культуры
1498457
  Бонвеч Бернд Университет и изучение истории в Германии: прошлое и настоящее // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 110-120. – ISBN 966-544-344-5
1498458
  Шелер М. Университет и народный университет / М. Шелер // Логос : Философско-литературный журнал / Центр феноменологической философии; Философский факультет РГТУ. – Москва, 2005. – № 6. – С. 60-98. – ISSN 0869-5377


  Неразделенность проблем реформы ун-та и построение народного ун-та. История немецкого ун-та
1498459
  Шафранов-Куцев Университет и регион / Шафранов-Куцев. – Тюмень : Тюменский гос. ун-тет, 1997. – 224с. – ISBN 5880810488
1498460
  Лево Ж. Университет и рынок : сопоставимы ли академическая и экономическая рациональности? // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2008. – № 11. – С. 21-26. – ISSN 0235-1188
1498461
  Макаркин Н.П. Университет и рынок образовательных услуг. / Н.П. Макаркин, О.Б. Томилин // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 10. – С.8-11.
1498462
   Университет и школа. – Воронеж, 1974. – 128с.
1498463
   Университет им. Аттилы Йожефа. – Сегед, 1979. – 94с.
1498464
  Черниченко К. Университет им. Т. Шевченко по-прежнему лидирует // Московский комсомолец в Украине. – Киев, 2013. – 14-20 августа (№ 34). – С. 12


  В этом году самым популярным ВУЗ стал КНУ имени Тараса Шевченко: туда подали - 51 894 заявления.
1498465
   Университет имени Тараса Шевченко. Сквозь огонь и медные трубы=The Palace students // Дом Индекс. Участки. Дома. Квартиры. – Киев, 2010. – № 6 (49). – С. 36-43, 113-115. – ISSN 1991-8348
1498466
   Университет исследовательского и предпринимательского типа: европейский опыт для Молдовы, России и Украины = Research and entrepreneurship university: european experience for Moldova, Russia and Ukraine : [науч.-практ. изд.] / [Андрощук Г. и др. ; авт.-сост. О.А. Хименко ; вступ. слово Б.Е. Патон]. – Киев [и др.] : Т.А.Т. Груп, 2011. – 344, [2] с. : ил., табл. – Авт. указ. а обороте тит. л. - Проект программы Европейской Комиссии ТЕМПУС IV "Навстречу модели университета исследовательского и предпринимательского типа в системе высшего образования России, Украины и Молдовы" N 144855-TEMPUS-2008-DE-JPHES. – Библиогр.: с. 340 и в подстроч. примеч. – (Проект программы Европейской Комиссии ТЕМПУС-IV "Навстречу модели университета исследовательского и предпринимательского типа в системе высшего образования России, Украины и Молдовы" N 144855-TEMPUS-2008-DE-JPHES. MERCURY)


  У пр. № 1710391 напис: Першому проректору Київського національного університету імені Тараса Шевченка Закусилу Олегу Калениковичу із вдячністю від партнерів проекту "MERCURY". 13 січня 2012 р. Підписи
1498467
  Мишаткин А. Университет как "город" внутри города [на примере Харьковского национального университета] // XV Харківські студентські філософські читання : матеріали міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів, 26-27 квіт. 2019 р. / "Харківські студентські філософські читання", міжнар. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2019. – С. 113-116. – ISBN 978-966-285-572-2
1498468
  Рихтер К.К. Университет как драйвер инновационного развития / К.К. Рихтер, Н.В. Пахомова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2012. – С. 61-82. – (Экономика ; Вып .4). – ISSN 1026-356X


  В статье обобщаются теоретические взгляды о роли университетов в процессе формирования инновационной экономики. Специальное внимание уделено анализу концепции тройной спирали, согласно которой университет становится одним из главных драйверов ...
1498469
  Оноприенко В.И. Университет как корпорация: проблема ответственности // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 23-29. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1498470
  Бакштановский В.И. Университет как научно-образовательная корпорация : дуализм самоидентификации и выбор приоритета / В.И. Бакштановский, М.В. Богданова, Ю.В. Согомонов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 3. – С.78-95. – ISSN 0235-1188
1498471
  Зиневич О.В. Университет как научный и социальный институт в современном российском обществе / О.В. Зиневич, Е.А. Рузанкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 7. – С. 37-43. – ISSN 0869-3617


  Цель статьи - демонстрация возможностей интерпретации университета как научного и социального института с точки зрения концепции науки второго рода. Реконтекстуализация науки и высшего образования приводит к пониманию трансгрессивного характера ...
1498472
  Воронин А.В. Университет как системообразующий региональный научно-инновационный комплекс // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 8/9. – С. 62-68. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные направления деятельности Петрозаводского государственного университета как многопрофильного классического университета.
1498473
  Медведев И.А. Университет как составляющая безопасности государства // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 1 (46). – С. 41-48. – ISSN 1811-0916


  Современная ситуация в мире характеризуется как ситуация глобального кризиса. И человеческий фактор, и внешняя среда ставят перед человечеством все новые и новые проблемы. Управлять социальными системами становится все сложнее и сложнее. Немаловажную ...
1498474
  Деменчук П.Ю. Университет как транснациональная корпорация: социально-политические вызовы глобализации // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2014. – № 6. – С. 4-7. – ISSN 1726-667Х


  Рассматриваются проблема глобализации рынка образовательных услуг и порождаемые ей социально-политические изменения. Обосновывается тезис о трансформации национального университета в транснациональный. Представляется оценка роли технологий ...
1498475
  Томашевский Р. Университет как фактор консолидации польского общества и государства (1907–2007) // Дриновський збірник : зб. статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культ. простір Центрально-Східної Європи: нац. моделі та західні впливи" / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2018. – Т. 11 : [Збірник статей за матеріалами XVII Кирило-Мефодіївських читань на тему "Освітньо-культурний простір Центрально-Східної Європи: національні моделі та західні впливи" : 11-12 трав. 2017 р., м. Харків / ред. С. Філчева. – C. 315-334. – ISSN 2218-0567
1498476
  Лавров В.В. Университет как форма жизни (Факты и документы из крымского периода жизни Вернадского) // Гуманітарні науки : Науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2002. – № 1. – С.170-174
1498477
   Университет как центр культуропорождающего образования : Изменение форм коммуникации в учебном процессе. – Минск : БГУ, 2004. – 279с. – ((Universitas)). – ISBN 985-485-073-0
1498478
  Боголиб Т.М. Университет как экономическая корпорация (опыт США) // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 13-17. – ISSN 1729-7206
1498479
  Струина Р.М. Университет культуры / Р.М. Струина. – Сталинград, 1960. – 28с.
1498480
  Славин А.А. Университет культуры / А.А. Славин, Бернер-Зарудин. – Ашхабад, 1963. – 27с.
1498481
  Медведев В. Университет культуры отпраздновал 25-летие ректорства Михаила Поплавского // Сегодня. – Киев, 2018. – 25 апреля (№ 75). – С. 7


  "В стенах Киевского национального университета культуры и искусств царило праздничное оживление. Студенты, преподаватели и многочисленные зведные гости собрались отметить 25-летие работы Михаила Поплавского на должности ректора этого прославленного ...
1498482
  Цибульский М.Я. Университет марксизма-ленинизма / М.Я. Цибульский. – Х, 1957. – 51с.
1498483
   Университет молодого марксиста. – М, 1969. – 64с.
1498484
  Абилов А.А. Университет на земле Дагестана / А.А. Абилов. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1967. – 172 с. : ил.
1498485
  Садовничий В.А. Университет на пути к новому качеству образования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 3-15. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Доклад на совещании Президиума РАН 18 июня 2008 г.
1498486
   Университет обновленного края. – Махачкала, 1981. – 339 с.
1498487
  Прокофьев Н. Университет октябрей / Н. Прокофьев. – Москва, 1933. – 128 с.
1498488
  Шведченко С.В. Университет педагогического мастерства : Методика и опыт. Учитель года России // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 1. – С. 49-50 : Фото. – ISSN 0016-7207
1498489
  Губерский Л.В. Университет прирастает наукой. Из интервью еженедельнику "Зеркало недели" [2 октября 2010 г.] // Сучасна українська філософія: традиції, тенденції, інновації : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [відп. ред.: А.Є. Конверський, Л.О. Шашкова]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 42-50. – ISBN 978-966-439-447-2


  Интервью с ректором КНУ, академиком НАН Украины Леонидом Губерским перед празднованием 175-годовщины университета провела Лидия Суржик. Про М. Максимовича. - С. 50.
1498490
  Покровский Н.Е. Университет уходит за границы города : Ближний Север России как возможная дестинация // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 12. – С. 46-52. – ISSN 1726-667Х
1498491
  Симковский М.Н. Университет художественного воспитания / М.Н. Симковский. – Москва, 1959. – 103 с.
1498492
  Гинкель Г. ван Университет ХХІ в.: задачи, проблемы, возможности и менеджмент / материал подгот. У. Бахтикиреева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 41-49. – ISSN 0321-0383
1498493
  Гинкель Г. ван Университет ХХІ в.: задачи, проблемы, возможности и менеджмент / материал подгот. У. Бахтикиреева // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 1. – С. 41-49. – ISSN 0321-0383
1498494
  Садовничий В.А. Университет ХХІ века. Размышления об университетском образовании / В.А. Садовничий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 15-34. – (Педагогическое образование ; № 2)
1498495
  Каргова Т. Университет Шевченко: студенты от Евро не пострадают // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 13-19 квітня (№ 15)


  2012-й - особенный год для Украины, в связи спроведением чемпионата Европы по футболу, и благодаря этому у массмедиа постоянно есть информационный повод. Другое дело, как они его используют и интерпретируют новости - так, в момент, когда необходимо ...
1498496
   Университет, 1837-1843 // Памятники градостроительства и архитектуры Украинской ССР / Жариков Н.Л. – Киев, 1987. – С. 111-112
1498497
  Коновалов Г.И. Университет. Степной маяк / Г.И. Коновалов. – Москва, 1961. – 608с.
1498498
  Рязанцев И.П. Университет: его ценности и традиции в воспоминаниях его преподавателей (на основании изучения образовательных биографий) / И.П. Рязанцев, М.А. Подлесная, И.И. Козлов // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 221-228. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 4). – ISSN 1995-0047


  В статье представлена часть эмпирического исследования, проведенного в российских университетах (МГУ и СПбГУ) с 2010 по 2012 гг., посвященная изучению ценностей и традиций крупнейших и наиболее значимых университетов страны. Подобная задача решается ...
1498499
  Кумышева Р.М. Университет: к проблеме образовательной микросреды // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 90-94. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена структурно-функциональному анализу образовательной микросреды в университете. На примере микросреды медицинского факультета рассматривается ее роль в трансформации учебного опыта студентов в их жизненное пространство. The article ...
1498500
  Смирнов В.А. Университет: проблема конгруэнтности системы производства знания и системы обучения // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 433-441. – ISSN 2312-5993


  У статті метою розгляду вперше обрана проблема конгруентності університетської структури, форми виробництва знання й теорії навчання Г. Бейтсона. Доведено, що університет може розглядатися як унікальний майданчик інноваційних взаємодій. Цей висновок ...
1498501
   Университетам культуры. – Л - М, 1960. – 165 с.
1498502
  Никольский В. Университетская автономия и академическая свобода // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 147-155. – ISSN 0869-3617


  Критический взгляд на взаимосвязь традиционных ценностей. Россия.
1498503
   Университетская автономия и ее значение в настоящее время. – К, 1966. – 12с.
1498504
  Швец И.Т. Университетская автономия. / И.Т. Швец. – К, 1966. – 12с.
1498505
  Ястребцева А.В. Университетская академическая свобода // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2010. – № 11. – С. 130-142. – ISSN 0235-1188
1498506
   Университетская библиотека во Вроцлаве. – Варшава, 1988. – 24с.
1498507
  Губаревич Д.И. Университетская библиотека и образовательный процесс: изменение характера взаимодействия в эпоху цифровых технологий / Д.И. Губаревич, Е.Ф. Карпиевич // Библиотеки в информационном обществе: сохранение традиций и развитие новых технологий : Тема 2016 г. - "Эффективное использование информ. технологий и наукометр. инструментов в библиотеч.-информ., науч. и образоват. деятельности" : доклады II Междунар. науч. конф., Минск, 1-2 дек. 2016 г. / Гос. учреждение "Белорус. с.-х. б-ка им. И.С. Лупиновича" Нац. акад. наук Беларуси ; [редкол.: В.В. Юрченко и др. ; науч. ред. и сост.: И.Б. Стрелкова]. – Минск : Ковчег, 2016. – С. 326-333. – ISBN 978-985-7162-52-9
1498508
  Бургер И.П. Университетская библиотека: новые задачи - новый облик // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2007. – № 12. – С. 79-81. – ISSN 1726-667Х
1498509
  Берлянт А.М. Университетская географическая картография и ее связь со школьным образованием : География. МГУ-250 лет // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2005. – № 7. – С. 17-22 : Фото. – Бібліогр. 11 назв. – ISSN 0016-7207
1498510
  Гребень В.В. Университетская деятельность и основные направления гидролого-гидрохимических исследований профессора В.К. Хильчевского / В.В. Гребень, М.Р. Забокрицкая // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (49). – C. 59-92. – ISSN 2306-5680


  Охарактеризована деятельность професора-гидролога В.К. Хильчевского, заведующего кафедрой гидрологии и гидроэкологии географического факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который работает в университете с 1976 г. ...
1498511
  Андреев А.Ю. Университетская идея в понимании М.В. Ломоносова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 52-68. – (История ; № 5). – ISSN 0201-7385
1498512
   Университетская книга. – Москва, 1996-
№ 5. – 1997
1498513
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2006
1498514
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2006
1498515
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2006
1498516
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2006
1498517
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2006
1498518
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2006
1498519
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2006
1498520
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2006
1498521
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2006
1498522
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2006
1498523
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2006
1498524
   Университетская книга. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12 : Юбилейный выпуск. – 2006
1498525
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2007
1498526
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2007
1498527
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2007
1498528
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2007
1498529
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2007
1498530
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2007
1498531
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2007
1498532
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2007
1498533
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2007
1498534
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2007
1498535
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2007
1498536
   Университетская книга. Universitas. – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2007
1498537
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2008
1498538
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2008
1498539
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2008
1498540
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2008
1498541
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2008
1498542
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2008
1498543
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7. – 2008
1498544
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8. – 2008
1498545
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9. – 2008
1498546
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10. – 2008
1498547
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11. – 2008
1498548
   Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2008
1498549
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1 (146). – 2009
1498550
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2 (147). – 2009
1498551
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3 (148). – 2009
1498552
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4 (149). – 2009
1498553
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5 (150). – 2009
1498554
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6 (151). – 2009
1498555
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7 (152). – 2009
1498556
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8 (153). – 2009
1498557
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9 (154). – 2009
1498558
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10 (155). – 2009
1498559
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 11 (156). – 2009
1498560
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 12. – 2009
1498561
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ июль-август. – 2010
1498562
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ декабрь. – 2010
1498563
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ ноябрь. – 2010
1498564
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ октябрь. – 2010
1498565
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2010
1498566
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 1. – 2010
1498567
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 2. – 2010
1498568
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 3. – 2010
1498569
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 4. – 2010
1498570
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 5. – 2010
1498571
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6. – 2010
1498572
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь-февраль. – 2011
1498573
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2011
1498574
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2011
1498575
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2011
1498576
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2011
1498577
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2011
1498578
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2011
1498579
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2011
1498580
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2011
1498581
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2011
1498582
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2012
1498583
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2012
1498584
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2012
1498585
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2012
1498586
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Изд. дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2012
1498587
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2012
1498588
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2012
1498589
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2012
1498590
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2012
1498591
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2012
1498592
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2013
1498593
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2013
1498594
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2013
1498595
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2013
1498596
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2013
1498597
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2013
1498598
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2013
1498599
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2013
1498600
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2013
1498601
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2013
1498602
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2014
1498603
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2014
1498604
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2014
1498605
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
ноябрь. – 2014
1498606
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
декабрь. – 2014
1498607
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июль - август. – 2014
1498608
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
сентябрь. – 2014
1498609
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
октябрь. – 2014
1498610
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2014
1498611
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2014
1498612
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
июнь. – 2015
1498613
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
май. – 2015
1498614
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
апрель. – 2015
1498615
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
январь - февраль. – 2015
1498616
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
март. – 2015
1498617
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 6, июль - август. – 2015
1498618
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 7, сентябрь. – 2015
1498619
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 8, октябрь. – 2015
1498620
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 9, ноябрь. – 2015
1498621
   Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
№ 10, декабрь. – 2015
1498622
  Роботова А.С. Университетская лекция: прошлое, настоящее, будущее // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 127-133. – ISSN 0869-3617


  Автор исследует значение университетской лекции в современном образовательном процессе. В настоящее время лекция как метод преподавания трансформируется: она принимает черты аргументативного дискурса, становится средством научной коммуникации, ...
1498623
  Гор Г.С. Университетская набережная / Г.С. Гор. – М.-Л., 1964. – 490с.
1498624
  Гусев А. Университетская наука в России: перенос западной модели и возможные риски // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2013. – № 9. – С. 141-164. – ISSN 0207-3676
1498625
  Иванов А.Е. Университетская политика самодержавия накануне первой русской революции 1899-1904 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Иванов А.Е.; АН СССР. Ин-тут истории СССР. – Москва, 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1498626
   Университетская пушкиниана : Прижизненные публикации и издания А.С. Пушкина: Каталог. – Москва : Книжный дом "Университет", 1999. – 256 с. – (Из собрания Научной библиотеки МГУ). – ISBN 5-8013-0093-7
1498627
  Каленова Т.М. Университетская роща / Т.М. Каленова. – Новосибирск : Западно-Сибирское кн. изд-во, 1984. – 416 с.
1498628
  Поляков Н.В. Университетская система образования Франции / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 181-194. – ISBN 978-966-551-249-3
1498629
  Чермит К.Д. Университетская среда и здоровье участников образовательного процесса // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 60-65. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены основные результаты деятельности Адыгейского государственного университета по проекту «Образовательная программа бакалавриата по направлению подготовки "Социальная работа"» программы Евросоюза Темпус-IV. The article presents the ...
1498630
  Тугуз Ф.К. Университетская среда как фактор воспитания // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 2. – С. 72-78. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается среда современного университета с точки зрения задач по формированию личности выпускника. Подчеркивается эффективность комплексного подхода к оценке влияния среды на студентов, анализируются ее главные компоненты и характер их ...
1498631
  Сахроков В.А. Университетская теология и духовно - нравственное воспитание студенческой молодежи // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 5. – С. 84-89. – ISSN 1561-2465
1498632
  Иконников В.С. Университетская типография : (записка профессора Иконникова). – [Киев], 1884. – 58 с., 2 л. табл. – Отд. оттиск из: Зап. об учен. и учебно-вспомогат. учрежд., К., 1884
1498633
  Бакштановский В.И. Университетская этика : заповедная ? корпоративная ? профессиональная ? / В.И. Бакштановский, Ю.В. Согомонов // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 8. – С.29-44. – ISSN 0235-1188
1498634
   Университетски изследвания и преподавания на българската история у нас и в чужбина. – София, 1981. – 892с.
1498635
  Сукиасян Э.Р. Университетские библиотеки в США // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 6. – С. 25-28. – ISSN 1726-6726
1498636
  Старцев А.И. Университетские годы Радищева. / А.И. Старцев. – М., 1956. – 190с.
1498637
   Университетские известия : Киевский университет; Год 22-й. – Киев
№8 : Август. – 1882. – 308с.
1498638
  Коршенко И.Ф. Университетские кадры для малых инновационных предприятий, входящих в инновационный пояс вуза / И.Ф. Коршенко, О.П. Коршенко, Т.Е. Шушарина // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 5, май. – С. 52-66. – ISSN 1609-4646


  В статье рассмотрена одна из причин невысокой эффективности создаваемых в университетах малых инновационных компаний, связанная с недостаточным набором компетенций научно-педагогических работников, идущих в инновационное предпринимательство. Показано, ...
1498639
   Университетские классы - возрождение традиции шефства / Хусаинов Марат Абзалович, ХлебниковаТатьяна Дмитриевна, , Цыбина Алла Павловна, Любина Нина Ивановна // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х
1498640
   Университетские классы - возрождение традиции шефства / М.А. Хусаинов, Т.Д. Хлебникова, А.П. Цыбина, Н.И. Любина // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 56-58. – ISSN 1726-667Х


  Центр довузовского образования Уфимского гос. нефтяного тех. ун-та
1498641
  Шитов С.Б. Университетские комплексы как средство формирования человеческого капитала и общества знаний в россии // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 2. – С.43-55. – ISSN 1561-2465


  Общество знаний - это социум, который способен работать со всем челове- ческим знанием и информацией, здесь самообучение и саморазвитие человека являются главными составляющими. Университетский комплекс представляет собой средство подготовки ...
1498642
  Жураковский В. Университетские комплексы:цели и задачи // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.5-8. – ISSN 0321-0383
1498643
   Университетские порталы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С.29-30. – ISSN 0321-0383
1498644
  Ефимова И.Н. Университетские рейтинги как инструменты реформирования системы высшего образования в глобальном контексте // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ ; Евразийская ассоциация ун-тов [и др.]. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – C. 9-17. – ISSN 1026-955X


  Представлено исследование проблемы продвижения вузов в зарубежных и российских рейтингах. Проведен анализ основных зарубежных и российских рейтингов вузов Нижегородской области. Рассмотрено влияние новой модели инновационной экономики, образования и ...
1498645
  Вишленкова Е.А. Университетские ритуалы (на материалах Императорского Казанского университета) // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2004. – Вип. 7. – С. 4-14. – ISBN 966-544-344-5
1498646
  Московин В.М. Университетские стратегии в условиях глобализации и депопуляции // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 11. – С. 29-32. – ISSN 0321-0383


  В статье рассмотрены возможные стратегии университетской деятельности в условиях глобализации и депопуляции.Подобные стратегии целесообразно реализовывать на основе синергетического подхода.
1498647
  Пирогова Т. Университетский библиотекарь: особенности профессии : еще раз о профессиональном самосознании / Татьяна Пирогова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 22 (112). – С. 2-5. – ISSN 1727-4893


  "Сконструировать" образ университетского библиотекаря, получить представление о его профессиональном самосознании, заглянуть за границы чисто профессиональной деятельности позволило социологическое исследование, проведенное в Научной библиотеке ...
1498648
  Крикуненко И. Университетский бунт // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2019. – № 31 (255), 29 августа 2019. – С. 46-48


  "...украинские выпускники школ все чаще отказываются от получения классического диплома в пользу альтернативного образования".
1498649
  Щетинина Г.И. Университетский вопрос 1870-1880-х гг.и устав 1884 г.ж : Автореф... канд.ист.наук: / Щетинина Г.И.; Моск.ун-т. – Москва, 1965. – 15л.
1498650
  Зелинский Ф.Ф. Университетский вопрос в 1906 г.. – Санкт-Петербург : Сенатская типография, 1895. – 76 с.
1498651
  Пирогов Н.И. Университетский вопрос Н.И. Пирогова. – Санкт-Петербург : В типографии Иосафата Огризко, 1863. – 85 с.
1498652
  Ковалевский В. Университетский комплекс и инновационный потенциал региона // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 4. – С. 3-11. – ISSN 0869-3617


  Оренбургский гос. ун-т
1498653
  Колокольцев В.М. Университетский комплекс: интеграция и непрерывность / В.М. Колокольцев, Е.М. Разинкина // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 5. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  В статье обсуждается проблема непрерывной профессиональной подготовки квалифицированных кадров в условиях университетского комплекса. Показан многолетний опыт сотрудничества университета с работодателями и образовательными учреждениями среднего ...
1498654
  Цхадая Н.Д. Университетский комплекс: северная версия // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 14-20. – ISSN 0869-3617


  В статье подчеркивается роль университетского комплекса как средства решения острых демографических проблем региона на примере Республики Коми. Автор полагает, что структура университетских комплексов в наибольшей степени отвечает задаче подготовки ...
1498655
  Пахсарьян Н.Т. Университетский курс истории литературы и современность: к проблеме взаимосвязи общей и сравнительной истории литератур // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 25–31. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (12)). – ISSN 2226-551X
1498656
  Броклис Лоренц Университетский период современной европейской истории:учебные планы // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 2. – С.44-52. – ISSN 0321-0383
1498657
  Астахова Е.В. Университетский преподаватель в условиях перехода к life-long learning: точка бифуркации пройдена // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 9-15. – ISSN 1993-5560
1498658
  Астахова Е.В. Университетский преподаватель в условиях перехода общества к инновационной экономике: векторы измерения // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2010. – Т. 16. – С. 22-31. – ISSN 1993-5560
1498659
  Грудзинский А.О. Университетский трансфер знаний для устойчивого роста / А.О. Грудзинский, А.Б. Бедный // Alma mater : ежемесячный научный журнал. Спецвыпуск / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – №9 (октябрь) : 20 лет программе Tempus. – С. 25-28. – ISSN 0321-0383


  Рассматривается концепция треугольника знаний как основа функциональной модели инновационного университета. Раскрывается процесс формирования системы трансфера знаний в Нижегородском государственном университете им. Н. И. Лобачевского в контексте ...
1498660
  Волосникова Л.М. Университетский устав Российской империи 1863 года - режим академической свободы // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 5. – С. 13-16. – ISSN 1812-3805
1498661
   Университетский ученый в "мультиверсуме" современной культуры = The university schoiar in the "muitiverse" of contemporary cuiture : Материалы конференции Российской Ассоциации выпускников Программы Фулбрайта, Ярославль, 19-20 апреля 2002 г. – Москва, 2002. – 184 с.
1498662
  Хаджирадева В. Университетский экзамен. Почему наши вузы пасут задних в международных рейтингах // Аргументы и факты в Украине : общественно-информационная газета. – Киев, 2014. – 25 июня - 1 июля (№ 26)


  В национальном рейтинге университетов первое место разделили КНУ имени Тараса Шевченко и НТУУ "КПИ".
1498663
   Университетскія известія. – Киев : Университетская типография
№ 11, ноябрь. – 1871. – 29 с., 14 с., 24 с., С. 289-328
1498664
   Университетскія известія. – Киев : Университетская типография
№ 2, февраль. – 1874. – 72 с.
1498665
  Дебагорий-Мокриевич Университетское время и начало моего народничества // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 187-190. – ISBN 5-7707-1062-4
1498666
  Гитис Л.Х. Университетское книгоиздание XXI века // Университетская книга. Universitas / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2007. – № 8. – С. 26-29. – ISSN 1726-6726


  О проблемах университетских издательств, а также о некоторых путях решения этих проблем.
1498667
  Ладыжец Н.С. Университетское образование / Н.С. Ладыжец. – Ижевск, 1992. – 232с.
1498668
   Университетское образование : приглашение к размышлению / В.А. Садовничий, В.В. Белокуров, В.Г. Сушко, Е.В. Шикин. – Москва : Московский университет, 1995. – 352с. – ISBN 5-211-03413-9
1498669
  Цейкович К.Н. Университетское образование в Великобритании / [подгот. канд. техн. наук К.Н. Цейковичем, А А. Самсоновой]. – Москва : Отд. науч. информации НИИВШ, 1976. – 78 с. – (Обзорная информация. Серия "Высшего и средне специального образование за рубежом" / Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы, Отд. науч. информации)
1498670
  Федорова Н.В. Университетское образование в Великобритании на современном этапе (на прим. подготовки студентов гуман. ф-тов). : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Федорова Н.В.; МВ и ССО СССР. Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1973. – 39л.
1498671
  Марцинковский И.Б. Университетское образование в капиталистических странах. / И.Б. Марцинковский. – Ташкент, 1981. – 190с.
1498672
  Подшивалкина В.И. Университетское образование в контексте классической и постнеклассической научных парадигм // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1148. – C. 126-129. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 34). – ISSN 2227-6521
1498673
  Жаров Е.Ю. Университетское образование в Российской империи в XIX - начале XX в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Ред. журн. "Вопросы истории" ; РАН. – Москва, 2012. – № 9. – С. 112-122. – ISSN 0042-8779
1498674
  Бутягин А.С. Университетское образование в СССР / А.С. Бутягин, Ю.А. Салтанов. – Москва, 1957. – 296с.
1498675
  Ременников Б.М. Университетское образование в СССР / Б.М. Ременников, Г.И. Ушаков. – Москва, 1960. – 96с.
1498676
   Университетское образование в СССР : Указ. лит. на русс. яз за 1978-1985 гг. – Москва, 1987. – 262с.
1498677
   Университетское образование в СССР и за рубежом. – М
1. – 1966. – 647с.
1498678
   Университетское образование в СССР и за рубежом. – М
2. – 1974. – 476с.
1498679
   Университетское образование в СССР и за рубежом = University studies in the USSR and abroad : Указ. сов. и иностр. лит. – Москва
Ч. 3 : 1973-1977. – 1981. – 240с.
1498680
  Поляков Н.В. Университетское образование в Украине между мировыми войнами / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 244-263. – ISBN 978-966-551-249-3
1498681
  Картавцева А.П. Университетское образование в условиях филиала // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 170-177. – ISSN 1811-0916
1498682
  Картавцева А.П. Университетское образование в условиях филиала / А.П. Картавцева, И.С. Морозова // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 170-177. – ISSN 1811-0916


  Статья посвящена проблеме функционирования целостных социальных систем, и университетское образование рассматривается в качестве одного из возможных вариантов развития данного феномена. Авторы подчеркивают, что образование представляет собой ...
1498683
   Университетское образование в Финляндии. – Москва, 1979. – 16с.
1498684
   Университетское образование за рубежом = University studies in abroad : Аннот. указ. русс. и иностр. лит. за 1978-1985 гг. – Москва, 1987. – 331с.
1498685
   Университетское образование за рубежом : Аннотированный указатель русской и иностранной литературы 1985-1989 гг. – Москва : Изд-во МГУ, 1992. – 165с.
1498686
  Поляков Н.В. Университетское образование Канады / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 233-243. – ISBN 978-966-551-249-3
1498687
  Нигматов З Университетское образование: гуманитарно-ориентированный инновационный подход / З. Нигматов // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 9. – С. 77-82. – ISSN 0869-3617


  Татарский гос. гуманитарно-педагогичесий ун-т
1498688
  Горбунова Л.С. Университетское образование: трансформационное обучение как путь к автономному мышлению // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – С. 14-39. – (Філософія ; вип. 43)


  В даній статті теорія трансформативного навчання дорослих розглядається як релевантний підхід до освіти індивіда, здатного стати автономним комунікативним суб"єктом громадянського суспільства.
1498689
  Сергеев Н.К. Университетское педагогическое образование в современных условиях // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 47-56. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития педагогического образования. Представлен стратегический курс Волгоградского государственного социально–педагогического университета. Уделяется внимание сущности и специфике современного ...
1498690
  Парейяда Ф.С. Университетское планирование и развитие / Ф.С. Парейяда, Й.К. Бертран, Т. Эрнандес // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 4. – С.34-62.
1498691
  Тихонов В.А. Университетское пространство в системе формирования гражданственности личности // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2012. – № 4 (48). – С. 6-8. – ISSN 1997-0803


  В статье отмечается роль университетов в образовательном пространстве, значение университетской системы образования в формировании гражданственности личности. The role of Universities in educational space and significance of university education ...
1498692
  Родин И.В. Университетское сообщество и кризис системы высшего образования во Франции (1964-1968 годы)


  В статье проанализирован кризис системы высшего образования во Франции в 1964-1968 гг., реакции на него профсоюзов преподавателей и студентов и их предложения по реформированию высшей школы.
1498693
  Родин И.В. Университетское сообщество и кризис системы высшего образования во Франции (1964-1968 годы) // Новая и новейшая история / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2014. – № 5. – С. 221-231. – ISSN 0130-3864


  Студенческое протестное движение.
1498694
  Нюрка Перас Рохас Университетское студенческое движение на Кубе в 1934-1940 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Нюрка Перас Рохас; АН СССР. Ин-т Латинской Америки. – М., 1978. – 20л.
1498695
  Медик В.А. Университетское студенчество: образ жизни и студенчество / В.А. Медик, А.М. Осипов. – Москва : Логос, 2003. – 200с. – ISBN 5-94010-154-2
1498696
  Шукшунов В. и др. Университетское техническое образование : концептуальные основы // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2004. – № 10. – С.19-30. – ISSN 0869-3617


  Южно-Российский гос.тех. ун-т (Новочеркасский политехнический институт)
1498697
  Чувакин А.А. Университетское филологическое образование на современном этапе // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 10 (октябрь). – С. 74-76. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ сущностных проблем высшего профессионального образования в России. На примере филологического образования выявлены основные противоречия, возникающие в процессе реализации программных заявлений в образовательной практике An analysis ...
1498698
  Задорожный Г.В. Университетское экономическое образование в условиях становления постнеклассической науки / Г.В. Задорожный, О.Г. Колинько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1068. – С. 3-28. – (Економічна ; вип. 86). – ISSN 2311-2379
1498699
  Ковалев В.В. Университетское экономическое образование: проблемы восприятия знания // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 142-158. – (Экономика ; Вып. 2). – ISSN 1026-356X
1498700
  Анищенко В.С. Университетського образования без науки быть не может // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 2, февраль. – C. 14-20. – ISSN 1026-955X


  Представлен анализ проблемы эффективности научной работы преподавателей университетов как одной из ключевых в решении вопроса повышения рейтинга вуза.
1498701
  Бакиров В.С. Университеты " третьей волны": социокультурная миссия // Университеты. Наука и просвещение : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2012. – № 1 (48). – С. 22-30


  В чем основная миссия университетов в современных условиях, способны ли они ее в принципе выполнять и что для этого нужно делать? ХХ1 век открывает новый раздел университетской истории.
1498702
  Васильев А. Университеты Австрии // Сучасна освіта : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 2009. – № 1/2. – С. 22-23.
1498703
  Бейзеров В.А. Университеты в глобализирующемся мире // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 87-95. – ISSN 1561-2465


  Рассмотрены проблемы влияния процессов глобализации на развитие высшего образования в развитых странах мира, а также на процессы интеграции национальных систем образования в единое мировое образовательное пространство. Особое внимание уделяется ...
1498704
   Университеты в информационном обществе: новые вызовы // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 6 (77) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 6-7.


  В Московском гос. ун-те экономики, статистьики и информатики (МЭСИ) состоялся семинар-совещание.
1498705
  Андреев А.Л. Университеты в контексте социальной истории:от "обучения культуре" к формированию креативных интеллектуальных сред // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 6. – С. 116-127. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается соотношение между идеей университета и реальными функциями университетов в обществе, высказываются предположения о перспективах эволюции университетского образования. The article considers some correlations between the idea of ...
1498706
  Бондаренко В.П. Университеты в проектах Гипровуза / В.П. Бондаренко. – Москва, 1975. – 86с.
1498707
  Щетинина Г.И. Университеты в России и устав 1884 года / Г.И. Щетинина. – Москва, 1976. – 231 с.
1498708
  Захарова О.Л. Университеты Германии в Болонском процессе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 2. – С. 101-106. – ISSN 0869-561Х
1498709
  Кочеткова Т.О. Университеты Германии: от реформы Гумбольдта до Болонского процесса / Т.О. Кочеткова, М.В. Носков, В.А. Шершнева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 3. – С. 137-142. – ISSN 0869-3617


  В статье рассмотрены основные принципы университета Гумбольдта и организация системы высшего образования в современной Германии. Представлен Технический университет Дортмунда: история его создания как инновационного вуза, организация обучения, реформы ...
1498710
  Пезенти А. Университеты жизни. / А. Пезенти. – М, 1977. – 231с.
1498711
  Бок Д. Университеты и будущее Америки / Д. Бок. – Москва, 1993. – 124с.
1498712
   Университеты и научные учреждения. – 2-е перераб. и доп. изд. – Москва, 1935. – 586с.
1498713
   Университеты и общество : Сотрудничество университетов в 21 веке: Материалы Второй международной научно-практической конференции ун-тов (МГУ им.М.В.Ломоносова, 27-28 ноября 2003 г.). – Москва : МАКС Пресс, 2004. – 788с. – ISBN 5-317-01148-5
1498714
   Университеты и общество. Сотрудничество университетов на рубеже веков : Материалы Первой международной конференции ун-тов стран СНГ и Балтии (МГУ им.М.В.Ломоносова, 23-24 марта 2000г.). – Москва : Московский университет, 2001. – 768с. – ISBN 5-211-03901-7
1498715
  Кантор В.К. Университеты и профессорство в России // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 6. – С. 16-28. – ISSN 0042-8744
1498716
  Кукушкина Е.И. Университеты и становление социологического образования в России // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 10. – С.130-138. – ISSN 0132-1625
1498717
  Янкелевский Е.Е. Университеты культуры - в массы трудящихся. / Е.Е. Янкелевский. – Новгород, 1961. – 56с.
1498718
  Орусова О.В. Университеты примеряются к информационной эпохе // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 11 (640). – С. 12-16. – ISSN 0321-5075


  Вища освіта в Японії.
1498719
  Садовничий В.А. Университеты России в XXI веке: замысел программы // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 11. – С. 20-24
1498720
  Скопенко В. Университеты славятся традициями / беседу вела Татьяна Стоянова // Elite club : журнал о красоте жизни. – Киев, 2004. – № 6 (10). – С. 154-156 : Фото
1498721
   Университеты США и Великобритании. – Казань, 1991. – 100с.
1498722
  Поляков Н.В. Университеты Украины от второй мировой войны до периода независимости / Н.В. Поляков, В.С. Савчук // Классический университет : от идей античности к идеям Болонского процесса / Н.В. Поляков, В.С. Савчук. – Днепропетровск : Издательство ДНУ, 2007. – С. 263-273. – ISBN 978-966-551-249-3


  Университетская система Украины в период освободительной борьбы (1917-1920). "Особенный" путь развития университетского образования в Украине (1920-1939).
1498723
   Университеты. Universitates. Наука и просвещение : научно-популярний журнал. – Київ, 2000-
№ 2. – 2001
1498724
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-. – ISBN 966-03-0684-9
№ 2. – 1999
1498725
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-
№ 1. – 2000
1498726
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный альманах. – Харків, 1999-
№ 2. – 2000
1498727
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2001
1498728
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2001
1498729
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2001
1498730
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярный журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2001
1498731
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2002
1498732
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2002
1498733
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2003
1498734
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2004
1498735
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2004
1498736
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2004
1498737
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2004
1498738
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2005
1498739
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2005
1498740
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярный журнал. – Харьков, 2000-
№ 4. – 2005
1498741
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2006
1498742
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2006
1498743
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2006
1498744
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2006
1498745
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 1. – 2007
1498746
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2007
1498747
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2007
1498748
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2007
1498749
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1. – 2008
1498750
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2. – 2008
1498751
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3. – 2008
1498752
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4. – 2008
1498753
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2. – 2009
1498754
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3. – 2009
1498755
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4. – 2009
1498756
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (40). – 2010
1498757
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (41). – 2010
1498758
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (42). – 2010
1498759
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (43). – 2010
1498760
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (44). – 2011
1498761
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (45). – 2011
1498762
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (46). – 2011
1498763
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (47). – 2011
1498764
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (48). – 2012
1498765
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (49). – 2012
1498766
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (50). – 2012
1498767
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 4 (51). – 2012
1498768
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 1 (52). – 2013
1498769
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 2 (53). – 2013
1498770
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина. – Харків, 2000-
№ 3 (54). – 2013
1498771
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 1811-2404
№ 1/2 (64/65). – 2017. – 72 с.
1498772
   Университеты. Наука и просвещение = Universitates : научно-популярний журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ассоц. выпускников, преподавателей и друзей Харьк. нац. ун-та им. В.Н. Каразина ; гл. ред. И.Е. Тарапов ; редкол.: Холип Ю.В., Тарапова Е.И., Круглова В.В. [и др.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2000-. – ISSN 1811-2404
№ 1/2 (66/67). – 2018. – 76 с.
1498773
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2002
1498774
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2002
1498775
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 2. – 2003
1498776
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 3. – 2003
1498777
   Университеты. Наука и просвещение. = Universitates : Научно-популярний журнал. – Харків, 2000-
№ 4. – 2003
1498778
   Университеты. Наука и просвещение. Альманах = Universitates : научно-популярний ежеквартальный журнал. Альманах / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
за 2008 г. – 2008
1498779
  Третьяков В.Т. Университеты: от обороны к наступлению // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 14-15
1498780
   Университеты: ссуды на учебу и ставка на науку // Сегодня. – Киев, 2017. – 1 августа (№ 137). – С. 11


  Высшее образование в Исландии.
1498781
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 4. – 2003
1498782
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 5. – 2003
1498783
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва
№ 6. – 2003
1498784
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва, 2000-
№ 1. – 2006
1498785
   Универсум : Научно-популярный журнал. – Москва, 2000-
№ 2/3. – 2006
1498786
  Бойд Р.У. Универсум информации. / Р.У. Бойд. – М., 1976. – 403с.
1498787
  Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. / Н.Н.Моисеев. – Москва : Устойчивый мир, 2001. – 200c. – (Устройство мира : Библиотека журнала "Экология и жизнь"). – ISBN 5-93177-016-X
1498788
  Лубенко В.В. Универсум. Школа будущего / В.В. Лубенко ; под ред. С.Д. Максименко ; Акад. пед. наук Украины, О-во психологов Украины, Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев : Информационно-аналитическое агентство. – ISBN 978-617-571-001-2
Кн. 3 : Семья. – 2010. – 137, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 132-133
1498789
  Лубенко В.В. Универсум. Школа будущего. Ученик - учитель - родители / В.В. Лубенко ; под ред. С.Д. Максименко ; Акад. пед. наук Украины, О-во психологов Украины, Ин-т психологии им. Г.С. Костюка АПН Украины. – Киев : Информационно-аналитическое агентство, 2008. – 105, [1] с. – Библиогр.: с. 102. – ISBN 978-966-2142-46-4
1498790
  Варшаломидзе Л.Г. УНИДРУА - Международный институт по унификации частного права // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 120-124. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1498791
  Кулешов А.П. Унижение / А.П. Кулешов. – Москва, 1984. – 223с.
1498792
  Мфуйу Д. Унижение. / Д. Мфуйу. – М., 1982. – 174с.
1498793
  Биишева Зайнаб Абдулловна Униженные : роман / Зайнабв Биишева ; ториз. пер. с башк. И.Гизатуллина. – Уфа : Башкнигоиздат, 1968. – 292 с.
1498794
  Биишева Зайнаб Абдулловна Униженные : роман / Зайнаб Биишева ; авториз. пер. с башк. Ю.Аминова. – Уфа : Башк. кн. изд-во, 1980. – 623 с.
1498795
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1946. – 447с.
1498796
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Ленинградское газетно-журнальное и книжное издательство, 1947. – 400 c.
1498797
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва, 1955. – 383с.
1498798
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1957. – 399с.
1498799
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва : Художественная литература, 1969. – 368с.
1498800
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Кишинев, 1970. – 496 с.
1498801
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1971. – 384 с. – (Шк. б-ка)
1498802
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Нальчик, 1971. – 388с.
1498803
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1972. – 384 с. – (Шк. б-ка)
1498804
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Детская литература, 1974. – 384с. – (Шк. б-ка)
1498805
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Л, 1977. – 372с.
1498806
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1979. – 367с.
1498807
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1980. – 622с.
1498808
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1981. – 375 с.
1498809
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Москва : Московский рабочий, 1981. – 351 с.
1498810
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1984. – 368с.
1498811
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные : роман в 4-х частях с эпилогом / Ф.М. Достоевский. – Киев : Художественная литература, 1985. – 390 с.
1498812
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – М, 1989. – 413с.
1498813
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные = роман в 4-х частях / Ф.М. Достоевский. – Ленинград : Художественная литература, 1989. – 364 с.
1498814
  Достоевский Ф.М. Униженные и оскорбленные / Ф.М. Достоевский. – Москва : Радуга, 1990. – с.
1498815
  Круговов В.И. УНИК / В.И. Круговов. – Л, 1990. – 39с.
1498816
  Руденко Надія Уникаємо авітамінозу // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 3-4 : фото
1498817
  Д"ячук Юрій Уникайте отруєння грибами! // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 6 : фото
1498818
  Шарапов Алексей Уникальная здравница : выбирай Украину // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 3. – С. 100-103 : Фото. – ISSN 1998-8044
1498819
  Марченко С. Уникальная Има Сумак // Творчество народов мира. – Москва, 2010. – Вып. 10. – С. 71-76


  Има Сумак (Зоила Аугуста Императрис Каварри дель Кастильо (1922-2008) - перуанская оперная певица и актриса, имевшая мировую известность и владевшая уникальным голосовым диапазоном в 5 октав
1498820
   Уникальная история исследований в области неонатологии – разработка сурфактанта из легочной ткани свиней / Tore Curstedt, Henry, Halliday, , Christian, Speer // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 93-99. – ISSN 2226-1230
1498821
  Хаткевич Василий Уникальная карта ХУІ века : Путешествия, приключения, открытия // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 6. – С. 2 : Карта
1498822
  Марчук А. Уникальная пещера на Сокотре : Путешествия. Открытия. Приключения // Вокруг света. Украина. Геосфера : Научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий. – Киев, 2005. – № 11. – С. 4 : Іл.
1498823
  Сенчихин В. Уникальное "детище юридической академии" // 2000 : еженедельник. – Киев, 2012. – 17-23 августа (№ 33)


  14 августа в живописном курортном пос. Затока в 40 км от Одессы состоялось торжественное открытие спортивно-оздоровительного комплекса "Академия", предназначенного для отдыха студентов и преподавателей Национального университета "Одесская юридическая ...
1498824
  Зоркая Н.М. Уникальное и тиражированное: Средства массовой информации и репродуцированное искусство / Н.М. Зоркая. – М., 1981. – 168с.
1498825
  Эттытегина Н. Уникальное искусство Чукотки // Творчество народов мира. – Москва, 2006. – Вып. 2. – С. 17-28
1498826
  Ерохина Г. Уникальное книгохранилище: история. Раритеты.Инновации / Г. Ерохина, Г. Колосова // Библиотека : массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2010. – № 4. – С. 37 - 41. – ISSN 0869-4915
1498827
  Дмитрук Н.Г. Уникальное культурное наследие Великого Новгорода (к 1150-летию города) / Н.Г. Дмитрук, В.А. Низовцев // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 7. – С. 29-34. – ISSN 0016-7207
1498828
   Уникальное месторождение пригидротермальной биоты в нижнекембрийских осадочно-вулканогенных комплексах Кызыл-Таштыгского рудного поля (Восточная Тува) / А.А. Терлеев, В.А. Симонов, А.В. Каныгин, Д.А. Токарев, С.И. Ступаков, А.В. Котляров // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 1. – С. 66-74 : рис., табл. – Библиогр.: с. 73-74. – ISSN 0016-7886
1498829
   Уникальное сочетание таланта математика и экономиста. К 100-летию со дня рождения академика Л.В. Канторовича // Вестник Российской академии наук : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – Т. 82, № 4. – С. 353-357. – ISSN 0869-5873
1498830
   Уникальному памятнику русской культуры Благовещенскому собору Московского Кремля - 500 лет. – М, 1989. – 96с.
1498831
  Зайцева И.П. Уникальность "поэтики безыскусности" лирического творчества Михаила Матусовского // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 316-322
1498832
  Мищенко Л.В. Уникальность пологендерных структур интегральной индивидуальности школьников // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 323-332. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1498833
  Зырянова Л.Н. Уникальные бета-переходы / Л.Н. Зырянова. – Москва ; Ленинград, 1960. – 99 с.
1498834
   Уникальные возможности в бронировании гостиниц // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 8-10 [прилож.]
1498835
  Лисицын В.М. Уникальные исследовательские стенды - эффективная база для подготовки магистров / В.М. Лисицын, И.Ю. Зыков, А.Н. Яковлев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2008. – № 8 : Инновационная образовательная программа Томского политехнического университета. – С. 25-27. – ISSN 0321-0383
1498836
  Ярич И. Уникальные коллекци Подмосковья / Ирина Ярич // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2011. – № 10. – С. 15-19. – ISSN 0869-4915


  В помещении Фонда редкой книги Московской областной государственной научной библиотеки имени Н.К. Крупской прошел семинар "Книжные памятники в библиотеках Подмосковья: современное состояние, проблемы и перспективы". В статье представлен обзор докладов ...
1498837
  Комиссарова Т.С. Уникальные ландшафты Ленинградской области : География и екология. К 300-летию Санкт-Петербурга / Т.С. Комиссарова, А.А. Соколова // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 33-37. – ISSN 0016-7207
1498838
   Уникальные объекты живой природы бассейна Байкала. – Новосибирск : Наука, 1990. – 224с.
1498839
  Бахритдинов Б.А. Уникальные объекты неживой природы и их охрана / Бахритдинов Б.А., Тетюхин Г.Ф. ; АН УзССР, Отд. географии. – Ташкент : Фан, 1990. – 61, [2] с. : ил.
1498840
  Шутова Наталья Уникальные программы от "Элитур Клуба" : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 5. – С. 53 : Фото
1498841
  Ханмагомедов Х.Л. Уникальные туристско-экскурсионные памятники природы Дагестана, их паспортизация и изучение / Х.Л. Ханмагомедов, А.Н. Гебекова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 37-43. – Библиогр.: 14 назв.
1498842
   Уникальный контент РЖД // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 6, листопад - грудень. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
1498843
   Уникальный ксенолит алмазоносного перидотита из кимберлитовой трубки Удачная (Якутия): роль субдукции в образовании алмазов / А.М. Логвинова, Л.А. Тэйлор, Е.Н. Федорова, А.П. Елисеев, Р. Вирт // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 1/2. – С. 397-415 : рис., табл. – Библиогр.: с. 411-415. – ISSN 0016-7886
1498844
  Тимашов И.Е. Уникальный ландшафт Забайкалья: ледниковый кодар и чарские пески : география. Природа России / И.Е. Тимашов, О.А. Борсук, А.А. Лукашов // География в школе : теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 27-33 : Фото. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0016-7207
1498845
  Макаренко Н. Уникальный метод получения наноленты графена с заданными свойствами // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / редкол.: Сальникова И.Н., Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф. [и др.]. – Киев, 2020. – № 9 (171). – С. 60-66
1498846
  Нестеровский В.А. Уникальный промышленно-генетический тип осадочных месторождений // Геологія і корисні копалини світового океану : науковий журнал / НАН України, Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення ; ред. рада: Шнюков Є.Ф., Коболєв В.П., Кочелаб В.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 1 (59). – С. 54-68. – ISSN 1999-7566
1498847
  Насирова С. Уникальный Ширванский сюжетный ковер, хранящийся в национальном музее истории Азербайджана // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 166-170. – ISSN 2076-1554


  Повествуется об одном Ширванском ковре из коллекции НМИА, на котором изображены интересные сюжетные линии и символические узоры, такие как "бута", "анд", "древо жизни", "богиня Хумай" и др. Дана подробная информация о каждом узоре, выявлен смысл ...
1498848
  Куньч З.Й. Уникання пасивних дієслівних конструкцій як елемент культури української мови // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 42-48


  Проаналізовано типові помилки, пов"язані з уживанням пасивних дієслівних конструкцій, а також виявлено, як це відображається на таких ознаках мовної культури, як правильність, змістовність, точність, логічність, відповідність ситуації тощо
1498849
  Ворожбит О. Уникати фальстарту // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2020. – № 36 (668), 4-10.09.2020. – С. 24-25. – ISSN 1996-1561


  Як ЮНЕСКО, ЮНІСЕФ, ВООЗ та інші світові організації намагаються зробити безпечнішим процес навчання в умовах пандемії.
1498850
  Прибитько В.М. Уникаючи небезпеки (Сценарії профілактичних заходів) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 12, грудень. – С. 8-10
1498851
  Кочубей В.В. Уникнення конфлікту інтересів під час здійснення адвокатом консультативної роботи в кримінальному процесі // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури. – Київ, 2015. – № 1. – С. 108-112
1498852
  Барабашин С. Уникнення подвійного оподаткування // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 3-9 лютого (№ 5). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1498853
  Ходзицька В.В. Уникнення подвійного оподаткування доходів: світові тенденції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (281). – Бібліогр.: 33 назв.
1498854
  Шмигаль Н.М. та інші Уникнення подвійного оподаткування: теорія та практика ефективного використання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 98-104. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 5 (74)). – ISSN 1814-1161
1498855
  В"язовченко А. Уникнути банкрутства всім і кожному // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 24-30 березня (№ 11). – С. 1, 7


  "Минуло лише кілька днів, як у Верховній Раді зареєстровано проект Кодексу процедур банкрутства (реєстраційний №8060) авторства 26 народних депутатів, а законопроект уже викликав неабиякий інтерес не тільки у фаховому експертному середовищі. Текст ...
1498856
  Крамар О. Уникнути ірландизації // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 34 (562), 23-30.08.2018. – С. 22-25. – ISSN 1996-1561


  Чому ігнорування мовної проблеми загрожує "закономірним" зникненням української мови в Україні.
1498857
  Володимиров Олег Уникнути трагедії можна // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 49-51 : фото
1498858
   Уникумы природы. – Владивосток, 1966. – 43с.
1498859
  Липко В.А. Уникумы. / В.А. Липко. – Ташкент, 1969. – 231с.
1498860
  Кауфман С.В. Униполярно-заряженный воздух по методу е а е а и его биологическое действие на организм животных и человека. / С.В. Кауфман. – Воронеж, 1935. – 151с.
1498861
  Перчик Л.Д. Униполярно-коммутаторные генераторы импульсов : Автореф... канд. техн.наук: / Перчик Л.Д.; Харьк. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Харьков, 1966. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1498862
   Униполярные машины. – М - Л, 1940. – 180с.
1498863
   УНИТА капитулировала, но подозрения остаются // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 16. – С.10-11. – ISSN 0234-1670


  [Ангола. Внутренняя обстановка в стране.]
1498864
  Олейник Н.П. Унитарная и федеративная формы государственного устройства : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2004. – № 5. – С. 25-27 : Табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 0016-7207
1498865
  Сакач Аттила Андреевич Унитарная подгруппа мультипликативной группы группового кольца : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Сакач Аттила Андреевич; Ужгородский ГУ. – Ужгород, 1991. – 89л. – Бібліогр.:л.86-89
1498866
  Ханхасаев М.Х. Унитарная теория рассеяния пимезонов на ядрах. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.16 / Ханхасаев М.Х.; Объед.ин-т ядерных исслед. – Дубна, 1990. – 20л.
1498867
  Зиновьев М Г. Унитарно-симметричная статическа теория множественного рождения частиц : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 3309 / Зиновьев Г.М,; Объедин. ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1967. – 10л.
1498868
  Бештоев Х.М. Унитарно-симметричные обобщения статистическое теории множественного образования частиц : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.16 / Бештоев Х.М. ; МГУ. – Москва, 1973. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
1498869
  Алебастров Валерий Алексеевич Унитарность и причинность в квантовой теории поля с нелокальным взаимодействием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Алебастров Валерий Алексеевич; Объедин. ин-т ядерных исследований. 2-7736 Лаб. теорет. физики. – Дубна, 1974. – 10л.
1498870
  Иохвидов И.С. Унитарные и самосопряженные операторы в пространстве с индефинитной метрикой. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Иохвидов И.С.; Одес. ин-тут инжинеров морского флота. – Одесса, 1950. – 7 с.
1498871
  Гусар М. Унитарные представления группы Лоренца 2-5597. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 041 / Гусар М.; Объед.ин-т.ядерных исслед. – Дубна, 1971. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1498872
  Кириллов А.А. Унитарные представления нильпотентных групп Ли : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Кириллов А.А. ; МГУ. – Москва, 1961. – 4 с.
1498873
  Бусяцкая И.К. Унитарные представления экспоненциальных групп Ли. : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Бусяцкая И. К.; МГУ, Мех.мат.фак. – М., 1973. – 8л. – Бібліогр.:с.8
1498874
  Черветто А. Унитарный империализм : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-14-Х
Т. 1. – 2005. – XVII, 772, [3] с. – Биогр. справочник: с. 707-758. - Алф. указ.: с. 761-773. – Библиогр. в примеч.: с. 684-706
1498875
  Черветто А. Унитарный империализм : [пер. с итал.] / Арриго Черветто. – Paris : Марксистская наука. – ISBN 2-912639-18-2
Т. 2. – 2005. – XXI, 709, [1] с. : карты. – Биогр.справочник: с. 656-695 .- Алф. указ.: с. 697-709. – Библиогр. в примеч.: с. 637-653
1498876
  Верзилов А.В. Унитские Архимандриты в Чернигове / А.В. Верзилов. – Чернигов, 1903. – с.
1498877
  Демиденко А.А. Унификация видов изданий научно-технической информации / А.А. Демиденко, А.А. Штовассер. – М, 1958. – 19с.
1498878
  Кадышева О.В. Унификация и гармонизация норм международного частного права в отношении определения государственной принадлежности иностранных юридических лиц // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.44-65. – (Право ; № 3). – ISSN 0201-7385
1498879
  Симанов А.Л. Унификация как тенденция развития физики / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2011. – № 4 (51). – С. 61-67. – ISSN 1560-7488
1498880
  Симанов А.Л. Унификация как тенденция развития физики . Ч.II / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 2 (53). – С. 50-77. – ISSN 1560-7488
1498881
  Симанов А.Л. Унификация как тенденция развития физики. Ч.III / А.Л. Симанов, А.Ю. Сторожук // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 3 (54). – С. 132-153. – ISSN 1560-7488
1498882
  Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в договорах об оказании правовой помощи с участием СССР. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Хачатурян А.Г.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 21л.
1498883
  Хачатрян Армен Григорьевич Унификация коллизионных норм в договорах об окозании правовой помощи с участием СССР. : Дис... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Хачатрян Армен Григорьевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 211л. – Бібліогр.:л.197-211
1498884
  Хачатурян А.Г. Унификация коллизионных норм в международном частном праве / А.Г. Хачатурян. – К, 1993. – 115с.
1498885
  Кисиль В.И. Унификация коллизионных норм о расторжении брака в договорах о правовой помощи между СССР и другими социалистическими государствами // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1987. – С. 78-84. – (Международные отношения и международное право ; № 24)
1498886
   Унификация математических моделей в гидробиологии : Инструктивно-методические материалы. – Петрозаводск, 1987. – 68с.
1498887
  Рахимов Махмуд Джураевич Унификация морфологических средств выражения значения множественного числа имен существительных в истории английского языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Рахимов Махмуд Джураевич; Киевский гос. пед. ин-т ин. яз. – Киев, 1978. – 23л.
1498888
  Варшаломидзе Л.Г. Унификация норм международного частного права в рамках Унидруа : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Варшаломидзе Л. Г.; КУ им. Т. Шевченко. Ин-т международ. отношений. – К., 1998. – 203л. – Бібліогр.:л.181-195
1498889
  Кауров О.Ю. Унификация положений уголовных законов Российской Федерации, республики Беларусь и Украины в части уголовной ответственности за преступления террористического характера. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 86-90. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1498890
  Палиашвили И.А. Унификация права международной торговли (На прим. конвенции 1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров) : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Палиашвили И.А.; МВ и ССО УССР, КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 21 с.
1498891
  Палиашвили Ирина Аполлоновна Унификация права международной торговли (на примере конвенции 1980 г. О договорах международной купли-продажи товаров) : Дис... канд.юр.наук: 12.00.10 / Палиашвили Ирина Аполлоновна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 209л. – Бібліогр.:л.193-209
1498892
  Гильо Г.Г. Унификация разметки рукописи / Г.Г. Гильо. – Л.-М., 1935. – 30с.
1498893
   Унификация систем документации: история, современное состояние, перспективы : Сб. тр. – Москва : ВНИИДАД, 1989. – 184 с. – Библиогр. в конце ст.
1498894
  Блинков О.Е. Унификация советского наследственного права в Указе Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 года «О наследниках по закону и по завещанию» // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2006. – № 6. – С. 34-37. – ISSN 1812-3805
1498895
  Булат Р.Е. Унификация управления качеством высшего военно-технического образования // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 286-291. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1498896
  Саков А.А. Унификация управленческой документации и общесоюзные классификаторы / А.А. Саков. – Москва : Экономика, 1982. – 168 с.
1498897
  Молчанова Н.Ф. Унификация форм имен существительных в дательном, местном и творительном падежах множественного числа. : Автореф... канд. филолог.наук: / Молчанова Н.Ф.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1965. – 19л.
1498898
  Симанов А.Л. Унификация: космология и физика высоких энергий // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Рос. акад. наук, Сибир. отд-ние, Ин-т философии и права. – Новосибирск, 2015. – № 1 (64). – С. 34-57. – ISSN 1560-7488
1498899
   Унифицированная АЭС с реакторами ВВЭР-1000. – Москва : Энергоиздат, 1982. – 71 с.
1498900
  Малыш В.Н. Унифицированная информационная система как средство обеспечения и обучения информационной безопасности в вузе / В.Н. Малыш, М.И. Бочаров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 33-35. – ISSN 1726-667Х
1498901
  Малыш Владимир Николаевич Унифицированная информационная система как средство обеспечения и обучения информационной безопасности в вузе / Малыш Владимир Николаевич, Бочаров Михаил Иванович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 33-35. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1498902
  Горев Л.Н. Унифицированная методика оптимизации мелиоративно-водохозяйственных систем : эколого-гидрохимический аспект / Л.Н. Горев, В.И. Пелешенко. – Киев : Лыбидь, 1991. – 296 с. : табл. 45, ил. 8, библиогр. 43 назв. – ISBN 5-11-001712-3
1498903
   Унифицированная система организационной распорядительной документации. – 2-е, испр. изд. – М, 1981. – 144с.
1498904
   Унифицированная система организационной распорядительной документации, используемой в автоматизированных системах управления и в условиях традиционных методов управления : альбом форм, нормативные и методические материалы. – Москва : ВНИИДАД, 1976. – 330, 1 с.
1498905
  Сергеев В.А. Унифицированная система сбора данных и управления аппаратурой и использование ее в экспериментах на 70-ГэВ ускорителе ИФВЭ. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.04.01 / Сергеев В.А.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1979. – 20л.
1498906
   Унифицированная стратиграфическая схема мезозойских отложений Русской платформы, Днепровско-Донецкой и Прикаспийской впадин. – Л - М, 1953. – 3с.
1498907
   Унифицированное высококачественное оборудование для оконечных станций дальней связи. – М, 1966. – 180с.
1498908
  Георгиевский В.Б. Унифицированные алгоритмы для определения фильтрационных параметров / В.Б. Георгиевский. – К., 1971. – 328 с.
1498909
  Георгиевский В.Б. Унифицированные алгоритмы расчета фильтрационных параметров. : Автореф... Канд.техн.наук: / Георгиевский В.Б.; Ин-т гидромеханики АН УССР. – К, 1967. – 27л.
1498910
   Унифицированные интерактивные средства проектирования изделий электронной техники / Б.Л. Толстых, И.Л. Талов, В.Н. Харин, В.Е. Межов, Ю.Н. Черняев. – Москва : Радио и связь, 1984. – 136 с.
1498911
  Каральник А.Н. Унифицированные кинопроекторы / А.Н. Каральник. – М., 1970. – 256с.
1498912
   Унифицированные методы анализа вод. – изд.2-е, испр. – М, 1973. – 376с.
1498913
  Шехтер С. Унифицированные системы автоматического регулирования / С. Шехтер. – М., 1968. – 272с.
1498914
   Унифицированные системы документации. Система документации по внешней торговле : основные положения. – Издание официальное. – Москва : Изд-во стандартов, 1976. – 17, [2] с. : ил., табл. – Содерж.: ГОСТ 6.18.1-75 ; ГОСТ 6.1-73 ; ГОСТ 6.2-73 ; ГОСТ 6.4-70 ; ГОСТ 6.5-70 ; ГОСТ 6.35-71 ; ГОСТ 6.36-71 ; ГОСТ 6.37-71. - Прилож.: с. 8-17. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1498915
   Унифицированные системы документации. Система документации по материально-техническому снабжению и сбыту : основные положения и формуляр-образец : ГОСТ 6.16.1-75, ГОСТ 6.16.2-75. – Издание официальное. – Москва : Государственный ком. стандартов Совета Мин. СССР, 1975. – 3 с. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1498916
   Унифицированные системы документации. Система отчетно-статистической документации : основные положения и формуляр-образец : ГОСТ 6.12.1-75, ГОСТ 6.12.2-75. – Издание официальное. – Москва : Государственный ком. стандартов Совета Министров СССР, 1975. – 30 с. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1498917
   Унифицированные системы документации. Система первичной учетной документации : основные положения и формуляр-образец : ГОСТ 6.13.1-75, ГОСТ 6.13.2-75. – Издание официальное. – Москва : Государственный ком. стандартов Совета Министров СССР, 1975. – 8 с. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1498918
   Унифицированные системы документации. Система плановой документации : основные положения и формуляр-образец : ГОСТ 6.11.1-75, ГОСТ 6.11.2-75. – Издание официальное. – Москва : Государственный ком. стандартов Совета Мин. СССР, 1975. – 6 с. – (Государственные стандарты Союза ССР)
1498919
   Унифицированные стратиграфические схемы юрских и меловых отложений Средней Азии. – М, 1969. – 116с.
1498920
  Гугин В.Ф. Унифицированные телевизоры 3 класса "Рекорд-64", "Рекорд-6", "Рассвет", "Аэлита", "Весна-3" / В.Ф. Гугин. – Москва, 1966. – 56 с.
1498921
  Тарасов В.С. Унифицированные телевизоры второго класса / В.С. Тарасов. – Москва : Связь, 1969. – 96 с.
1498922
   Унифицированные технические условия на сдачу в ремонт и приемку из ремонта буровых станков ЗИФ-300М, ЗИФ-650А, ЗИФ-1200А. – М, 1962. – 184с.
1498923
  Ельяшкевич С.А. Унифицированные цветные телевизоры II класса / С.А. Ельяшкевич, С.Э. Кишиневский. – 2-е изд., доп. – Москва : Связь, 1977. – 112 с. – (Библиотека "Телевизионный и радиоприем. Звукотехника" ; Вып. 91)
1498924
   Унифицированные цветные телевизоры блочно-модульной конструкции УПИМЦТ-61-11 / Ельяшкевич С.А. – Москва : Связь, 1979. – 128 с.
1498925
  Милзарайс Унифицированные электропроигрывающие устройства II класса / Милзарайс, .Я.Я., А.Д. Мижуев. – Москва, 1981. – 127 с.
1498926
  Ельяшкевич С.А. Унифицированный лампово-полупроводниковый телевизор цветного изображения УЛПЦТ-59-II / С.А. Ельяшкевич, С.Э. Кишиневский. – Москва, 1973. – 87 с.
1498927
   Унифицированный способ расчета термодинамических свойств природных цеолитов по кристаллохимической формуле / О.В. Еремин, Е.С. Эпова, О.С. Русаль, Р.А. Филенко, В.А. Бычинский, К.В. Чудненко, С.В. Фомичев, В.А. Кренев // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 8. – С. 1053-1062. – ISSN 0044-457Х
1498928
   Унифицированный стационарный цветной телевизор 2УСЦТ. – Москва : Радио и связь, 1988. – 96 с.
1498929
  Неванлинна Р. Униформация / Р. Неванлинна. – Москва, 1955. – 435 с.
1498930
  Корецкий В.М. Униформизм в праве // Избранные труды : в 2-х кн. / В.М. Корецкий. – Киев : Наукова думка, 1989. – Кн. 1. – С. 89-103. – ISBN 5-12-001050-4
1498931
  Кшибеков Д. Уничтожение противоположности между городом и деревней : Автореф... канд. филол.наук: / Кшибеков Д.; Ин-т философ. АН СССР. – Москва, 1953. – 21 л.
1498932
  Кузовков Н.А. Уничтожение противоположности между городом и деревней в СССР и проблема ликвидации существенного различия между ними. : Автореф... Канд.экон.наук: / Кузовков Н.А.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1954. – 17л.
1498933
  Запорожец Т.Р. Уничтожение противоположности между городом и деревней, промышленностью и сельским хозяйством и пути преодоления существенного различия между ними : Автореф... канд. экон.наук: / Запорожец Т.Р.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра политической экономии. – Москва, 1953. – 16л.
1498934
  Герасимов А.Н. Уничтожение противоположности между физическим и умственным трудом в СССР и процесс преодоления существенного различия между ними. : Автореф... Канд.филос.наук: / Герасимов А.Н.; Моск.гос.экон.ин-т. – М, 1957. – 21л.
1498935
  Кирсанов В.А. Уничтоженные книги: эхо сталинского террора в советской истории науки / В.С.Кирсанов // Вопросы истории естествознания и техники / РАН; Ин-т истории естествозн. и техники им. С.И.Вавилова. – Москва, 2005. – № 4. – С.105-124. – ISSN 0205-9606


  30-е гг.ХХ в.Обнаружены гранки набранных в 1938 г.,но так и не изданных переводов книг классиков науки: "Начал" И. Ньютона,"Динамики" Г.В. Лейбница, хрестоматиипо истории физики Б.М. Гессена.
1498936
  Ланж Карен Уничтожить кудзу : экология // National geographic Россия / официальное издание национального географического общества. – Москва, 2010. – № 5. – С. 34 : Фото
1498937
  Регер Э. Уния сильной руки / Э. Регер. – Москва, 1934. – 397с.
1498938
  Шиш А.З. Уніати-покутники / А.З. Шиш. – К, 1978. – 134с.
1498939
  Возняк С.М. Уніатство - занряддя клерикального антикомунізму / С.М. Возняк. – Київ, 1987. – 46с.
1498940
  Клімов В.В. Уніатство - запеклий ворог української культури / В.В. Клімов. – Київ, 1981. – 48с.
1498941
  Болдижар М.М. Уніатство / Болдижар М.М. – Львів, 1988. – 141 с.
1498942
  Танчер В.К. Уніатство і взаємини народів / В.К. Танчер, доктор. філос. наук. – Київ : Знання України, 1974. – 28 с.
1498943
   Уніатство і клерикальний антикомунізм.. – К., 1982. – 303с.
1498944
   Уніатство і український буржуазний націоналізм. – Київ, 1986. – 252 с.
1498945
  Шиш А.З. Уніатство: шляхом підступів і зради / А.З. Шиш. – Київ : Знання, 1980. – 48 с. – Бібліогр.: с. 45-46. – (Науково-атеїстична ; серія V, № 11)
1498946
  Мигович І.І. Уніатська церква - вокруг культурного прогресу / І.І. Мигович. – К, 1982. – 189с.
1498947
  Петляков П.А. Уніатська церква - ідейний ворог трудящих / П.А. Петляков. – Львів, 1976. – 155 с.
1498948
  Мадей Н.М. Уніатська церква в Болгарії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 160-161. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1498949
  Шеретюк Р. Уніатська церква в етноконфесійній політиці російського уряду (1795-1796 рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 6 (346). – С. 26-39. – ISSN 0869-3595
1498950
  Шеретюк Р.М. Уніатська церква в контексті етноконфесійної політики Російської імперії першої чверті ХІХ ст. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (491). – С. 48-62. – ISSN 0130-5247
1498951
  Мигович І.І. Уніатська церква і український буржуазний націоналізм / І.І. Мигович. – К, 1981. – 144с.
1498952
  Сафронова Н.О. Уніатська церква і фашизм. / Н.О. Сафронова. – вид. 2-е, доп. й перероб. – Львів, 1981. – 63с.
1498953
  Хіхлач Б.М. Уніатська церква на Поділлі в українському соціокультурному процесі XVIII ст. : дис. ... канд. історичних наук : 09.00.12 / Хіхлач Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 190л. + Додаток : л.189-190. – Бібліогр. : л.158-188
1498954
  Хіхлач Б.М. Уніатська церква на Поділлі в українському соціокультурному процесі XVIII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Хіхлач Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр. : 8 назв
1498955
  Лось В.Е. Уніатська церква на Правобережній Україні наприкінці XVIII - першій половині XIX ст. : організаційна структура та культурно-релігійний аспект / Валентина Лось ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2013. – 297, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 281-296. – Бібліогр.: с. 229-253 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6771-8
1498956
  Лось В.Е. Уніатська церква Правобережної України кінця 18 - початку 19 століття: історіографія проблеми // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 151-170. – ISBN 966-02-4450-4
1498957
  Кудінов Ю. Уніатська церква Раннього Нового часу: історіографічні візії вчених США та Канади 1970-х - 2000-х рр. // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 48-52. – ISBN 978-966-171-795-3
1498958
  Клімов В.В. Уніатські клерикали - проти радянської культури / В.В. Клімов. – К., 1986. – 47с.
1498959
  Щербина Т.В. Універбати як вияв вторинної номінації в говірках Черкащини // Діалекти в синхронії та діахронії : трансформація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології : [матеріали міжнар. наук. конф. "Трансфомація діалектного континууму і проблеми лінгвоекології. До 30-річчя Чорнобильської трагедіі" (Київ, 11-12 квіт. 2016 р.] / НАН України, Ін-т укр. мови ; [редкол.: П.Ю. Гриценко (відп. ред.)]. – Київ : КММ, 2017. – [3]. – С. 483-492. – ISBN 978-966-1673-36-5


  "Розвиток будь-якої мови пов’язаний із прагненням людини ословити дійсність і зробити своє повідомлення максимально інформативним за оптимального використання мовних ресурсів. Одним із виявів удосконалення й раціоналізації одиниць номінації є ...
1498960
  Пришляк В. Універсал гетьмана Данила Апостола на Веркіївське сотництво Іванові Адасовському 1733 року // Український археографічний щорічник : український археографічний збірник / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського ; голов. ред. Г. Папакін. – Київ, 2016. – Т. 22/23. – С. 431-438. – (Нова серія ; вип. 19/20)
1498961
  Губський С. Універсал і будівництво збройних сил // Українознавство : календар-щорічник. – Київ, 1998. – [на 1998 рік]. – С. 53-60
1498962
  Мицик Ю.А. Універсали / Ю. Мицик // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 377. – ISBN 966-642-073-2
1498963
   Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657. – Київ : Альтернативи, 1998. – 382с. – (Матеріали до українського дипломатарію ; Серія 1 ; Універсали українських гетьманів). – ISBN 966-7217-53-1
1498964
  Кравченко М. Універсали Богдана Хмельницькоо // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 4. – С.180-181
1498965
  Дзейко Ж. Універсали гетьманів Війська Запорозького: техніко-юридичні аспекти (середина XVII ст. - кінець XVIII ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-19. – (Юридичні науки ; вип. 4 (98)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються універсали гетьманів Війська Запорозького (середина XVII ст. – кінець XVIII ст.) в аспекті застосування для їх створення юридичної техніки. The analysis of the universals of Zaporozhes Army Hetmans (the middle of the 17-th ...
1498966
  Мицик Ю.А. Універсали гетьманів України як джерело з історії Глухова й Глухівщини ХVІІ–ХVІІІ ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2015. – Вип. 8. – С. 106-108. – ISSN 2218-4805
1498967
  Пилипенко О.Є. Універсали гетьманів України як історичне джерело вивчення історії Ніжинського грецького братства (середина XVII - перша половина XVIII ст.) // Українська козацька держава. Витоки та шляхи історичного розвитку : (матеріали 4-тих Всеукр. іст. читань) / НАН України, Ін-т історії України, Черкас. держ. пед. ін-т ; [редкол.: В.А. Смолій та ін.]. – Київ ; Черкаси : Інститут історії України, 1994. – С. 173-174. – ISBN 5-7702-0775-2
1498968
  Прус В.З. Універсали гетьманів як джерело права Лівобережної України другої половини XVII - першої половини XVIII ст. // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 201-206.
1498969
  Капелюшний В. Універсали Української Центральної Ради та Уставні Грамоти Ради Білоруської Народної Республіки: історико-порівняльний аспект // Українська революція 1917-1921 рр.: погляд із сьогодення : [збірник матеріалів міжнар. наук. конф. 25 квіт. 2012 р.] / Укр. ін-т національної пам"яті ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Іст. ф-т, Каф. новітньої історії України ; [редкол.: Литвин В.М. (голова) та ін.]. – Київ : Український ін-т національної пам"яті, 2013. – С. 80-87. – ISBN 978-966-611-889-2


  У статті через призму впливу Української революції 1917-1921 рр. на державотворчі процеси в Білорусі здійснюється порівняльний аналіз значення та змісту Універсалів Центральної Ради та уставних Грамот Ради Білоруської Народної Республіки.
1498970
  Тур М.Г. Універсалізм versus контекстуалізм в легітимації соціуму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 153-158. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі виявлення філософських засад лібералізму і комунітаризму окреслюється специфіка їх методологічних підходів до розв"язання легітимаційних завдань. При цьому на метакритичному рівні шляхом звернення до праць Ч. Тейлора, Р. Рорті, Ю. ...
1498971
  Бакіров В.С. Універсалізм і партикуляризм у рейтингуванні університетів // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 50-59. – ISSN 2304-06294
1498972
  Письменна Ю.О. Універсалізм і релятивізм у світлі ідей сучасної когнітивної лінгвістики // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 11. – С. 145-153


  В статье рассматриваются современные взгляды на универсализм и релятивізм как модусы теоретического осмысления языка и его места в общей структуре когнитивности. Оппозиция универсальное и относительное в лингвистике связана с формулированием гипотезы ...
1498973
  Батанов В.Ю. Універсалізм творчої діяльності Е. Вілли-Лобоса // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 106-111. – ISSN 2312-4679


  "Методологічною основою роботи є інтонаційний підхід школи Б. Асафьєва в Україні із властивим йому лінгвистико-культурологічним аспектом трактування музикознавчого методу, з опорою на аналітикоструктурний принцип і опорою на порівняльні стилістичні ...
1498974
  Батанов В.Ю. Універсалізм творчої діяльності П. Хіндеміта // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 290-295. – ISSN 2226-3209
1498975
  Генералюк Л. Універсалізм Шевченка: взаємодія літератури і мистецтва / Леся Генералюк ; НАНУ, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2008. – 544с. – ISBN 978-966-00-793-2
1498976
  Кирилюк О. Універсалії культури і семіотика дискурсу. Казка та обряд : Монографія / НАНУ; Центр Гуманітарної Освіти; Одеська філія; Олександр Кирилюк. – 2-е вид., доп. та випр. – Одеса : Автограф, 2005. – 372с. – ISBN 966-96048-3-4
1498977
  Зражевська Н.І. Універсалії культурного дискурсу в інформаційному суспільстві: постановка проблеми // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 15. – С. 6-9


  Стаття присвячена проблемам практичної реалізації новели нової редакції Закону "Про авторське право та суміжні права", згідно з якою інтерв"ю вважається твором, написаним у співавторстві. The articile considers problems by realization in practice ...
1498978
  Дорофєєва М.С. Універсалії перекладу в контексті синергетики // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Д.В. Дергач, Ф.С. Бацевич, А. Брацкі [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 33. – С. 111-125. – ISSN 2311-2697


  У статті розглянуто зміст поняття "перекладацькі універсалії" крізь призму синергетики. Виявлено розбіжність між семіотичним та синергетичним розумінням універсалій перекладу. Запропоновано визначення поняття "синергетичні універсалії" в теорії ...
1498979
  Яненко І.В. Універсалії у сфері флоронімів різноструктурних мов // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 93-102. – ISSN 2075-4205
1498980
  Кірюхін Д. Універсалістський концепт обставин справедливості: межі практичного застосування // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : Філософія в сучасній Грузії. – С. 75-85. – ISSN 0235-7941
1498981
  Ільїна А.В. Універсалістські аспекти Кантової третьої "Критики" в деконструкційному заломленні: проблема вільної гри // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (30). – С. 49-56. – ISSN 2414-5823


  Досліджуються фундаментальні аспекти (квазі)трансцендентального універсалізму на ґрунті аналізу інтерпретації Кантової третьої "Критики" Жаком Дерріда. Зазначено і вмотивовано, що особливу значущість для деконструкційної думки має викладена в межах ...
1498982
  Бокал Г.В. Універсалія // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 301. – ISBN 966-316-069-1
1498983
  Кирилюк О.С. Універсалія безсмертя у дискурсі Долі : Г. Сковорода, О. Пушкін, Т. Шевченко, Л. Толстой, М. Кириєнко-Волошин : (До 200-річчя Т.Г. Шевченка) / Олександр Кирилюк ; НАН України, Центр Гуманітар. освіти, Одес. філ., Півд. наук. центр НАНУ, Одес. обл. орг. т-ва "Знання" України. – Одеса : ЦГО НАНУ, 2014. – 279, [1] с. : іл. – На тит. арк. також: (До 200-річчя Т.Г. Шевченка). - Текст укр., частково рос. – Бібліогр.: с. 264-274. – (Серія "Універсалії культури і семіотика дискурсу"). – ISBN 978-966-02-7360-3
1498984
  Турган О. Універсалія в системі онтологічної поетики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 218-223. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1498985
   Універсальна розрахункова модель для нормування характеристик максимального стоку дощових паводків і весняних водопіль / Є.Д. Гопченко, В.А. Овчарук, М.Є. Романчук, О.С. Кирилюк // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (83). – С. 66-70. – ISSN 0868-6939


  У статті представлений аналітичний огляд існуючих нормативних методик для визначення максимального стоку паводків й водопіль на річках України. Обґрунтовано нову універсальну модель формування максимального стоку, яка дозволяю виконувати нормування ...
1498986
  Чубіндзе О.О. Універсальна юрисдикція в національному законодавстві: порівняльний аспект // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2019. – С. 96-105. – (Юридичні науки ; т. 4). – ISSN 2617-2607
1498987
  Бармашина Л.М. Універсальний дизайн як складова соціальної екології // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 341-348 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1498988
  Лубківський Р. Універсальний дух перекладача // Про Дмитра Павличка : зб. статей : [подані 165 текстів 131 автора] / [упоряд. і ред. Дмитро Пилипчук]. – Київ : Просвіта, 2019. – С. 643-701. – ISBN 978-617-7201-57-0
1498989
  Плахотнюк Н.В. Універсальний механізм ООН в сфері боротьби з торгівлею жінками та дітьми // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 251-254. – ISSN 2219-5521
1498990
  Кедик В.П. Універсальний принцип дії закону про кримінальну відповідальність // Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / Є.Л. Стрельцов, О.В. Козаченко, Н.А. Мирошниченко, Є.Ю. Полянський, Д.О. та ін. Балобанова. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 236-252. – (Сила права). – ISBN 978-966-419-315-0
1498991
   Універсальний словник-енциклопедія. УСЕ. – Київ : Ірина, 1999. – VII, 1551с. – ISBN 966-552-024-5
1498992
  Стрельцов Є. Універсальні визначення в кримінальному праві: до постановки проблеми // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 13-19 жовтня (№ 41). – С. 15. – ISSN 1992-9277
1498993
  Кузик В. Універсальні коди "Щедрика" в опрацюванні М. Леонтовича. Спроба полівекторного аналізу // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 29-31 грудня (№ 52). – С. 8-9


  "Феноменальний успіх у Києві в Різдвяних концертах хору студентів Свято-Володимирського університету під орудою О.Кошиця в 1916 р. <...> став для "Щедрика" першим щаблем сходження до світової слави".
1498994
  Блідченко-Найко Універсальні компоненти символічної образності казкового наративу (на матеріалі українських і англійських чарівних казок) // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : [збірник наукових праць] / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – С. 9-17. – (Серія : Філологія ; т. 21, № 2). – ISSN 2311-0821
1498995
  Неділько С. Універсальні концепти в англомовному релігійному дискурсі // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів ін-ту інозем. філології ; голов. ред. Біскуб І.П. – Луцьк, 2016. – № 3. – С. 64-67. – ISSN 2410-2202
1498996
  Коваленко В. Універсальні критерії та стандарти змісту освітніх і наукових тексті // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2019. – № 1 (72). – С. 39-43. – ISSN 2078-1016
1498997
  Швецова-Водка Універсальні ретроспективні покажчики текстових неперіодичних видань як складова українського бібліографічного репертуару // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 105-114. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 12). – ISSN 2226-3047
1498998
   Універсальні сімейства розподілу Джонсона та їх використання для аналізу часових рядів швидкості приземного вітру / Г.П. Івус, Е.В. Агайар, Семергей-Чумаченко, Л.М. Гурська // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 59-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2311-0902
1498999
  Назимко О.В. Універсальні соціально-трудові права представників корінних народів за змістом норм міжнародного трудового права та міжнародних декларативно-рекомендаційних положень // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 34-43. – ISSN 2524-0064
1499000
  Невара Л.М. Універсальні та регіональні стандарти забезпечення захисту права на освіту // Проблеми реалізації та забезпечення ефективності правових реформ : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (16 трав. 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 45-47. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-30-8
<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,