Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>
1492001
  Требін М.П. Сучасний світ і його війни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 5-27. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1492002
  Ніколенко О. Сучасний світ і реформування літературної освіти в Україні // Султанівські читання : збірник статей / Мін-во освіти і науки України, Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 3 : Актуальні проблеми літературознавства в компаративних вимірах. – С. 278-289. – ISBN 978-966-286-026-9
1492003
  Смертенко П.С. Сучасний світ та інформаційний простір: роль наукового журналу / П.С. Смертенко, В.С. Солнцев // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 28-38. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1492004
  Наумов Д.М. Сучасний світовий робітничий рух / Д.М. Наумов. – К, 1970. – 48с.
1492005
  Сергійчук В.І. Сучасний символ українського відродження // Соборна пам"ять України : календар-альманах 2009 / В.І. Сергійчук. – Київ : Сергійчук М.І., 2008. – С. 16-20. – ISBN 978-966-2911-24-4


  До 100-річчя від дня народження Степана Бандери.
1492006
   Сучасний словник-мінімум іншомовних слів : Близько 6 тисяч слів. – Київ : Довіра, 1999. – 367с. – Бібліогр.:с.367. – (Словники України). – ISBN 966-507-087-8
1492007
  Зубков М.Г. Сучасний словник англо-український та українсько-англійський = English-Ukrainian, Ukrainian-English modern dictionary : 100 000 слів та словосполучень, словник географічних назв, транскрипція світового стандарту / М. Зубков, В. Мюллер ; [ред. А. Бахмет]. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Харків : Школа, 2019. – 1458, [1] стб. – Укр. частину узгодж. з останньою ред. чинного правопису. – (New edition : сучасна англійська лексика). – ISBN 978-966-429-527-4
1492008
  Пашкевич Г.О. Сучасний стан археоботанічних досліджень в Україні // Археологія і давня історія України : науковий журнал з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Буйських А.В., Горбаненко С., Залізняк Л.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (37). – С. 292-298. – ISSN 2227-4952


  Згадується Д.Я. Телегін, який був ініціатором створення в Інституті археології АН УРСР спорово-пилкової лабораторії, яка би вивчала рештки культурних рослин з археологічних розкопок.
1492009
  Гринь В.П. Сучасний стан аудиту в Україні: проблеми та перспективи його подальшого розвитку // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 93-100. – (Економічні науки ; № 3 (19))
1492010
  Кононова Л.М. Сучасний стан банківської системи України / Л.М. Кононова, Я.А. Назаренко; Єсіпенко Н.М., Назаренко Я.А., Нгуєн Чунг Кієн // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 24-28. – ISSN 2524-0102
1492011
  Куца М.В. Сучасний стан безпеки дорожнього руху на пасажирському автотранспорті / М.В. Куца, Є.О. Терещенко // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 151-153. – ISBN 978-966-641-732-2
1492012
  Ткач А. Сучасний стан боротьби із тероризмом в Україні // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 335-339. – ISBN 978-617-7220-78-6
1492013
  Бруслик О.Ю. Сучасний стан британського парламентаризму // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 155-166. – ISSN 1993-0941
1492014
  Малишко В.М. Сучасний стан британської історіографії еволюції правового та організаційного інституту приватирства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 25-31. – ISSN 2219-5521
1492015
  Ковейно Ю.В. Сучасний стан ведення лісового господарства: нормативно-правовий огляд // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 164-172. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1492016
  Кожемяченко О.О. Сучасний стан видавничо-поліграфічної галузі України / О.О. Кожемяченко, Т.О. Бойко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 31-37. – ISSN 2310-5534
1492017
  Піскор Ю. Сучасний стан видавничої справи української діаспори у США // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (17), січень. – С. 17-20
1492018
  Гринкевич С. Сучасний стан використання трудового потенціалу в контексті новітніх вимог суспільного розвитку / С. Гринкевич, О. Брух, М. Когут // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2019. – Т. 12, № 1/2. – С. 44-58. – ISSN 2313-3627
1492019
  Березіна Л.М. Сучасний стан виробництва продукції рослинництва в Україні / Л.М. Березіна, Д.С. Бородіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 21, листопад. – С. 46-50. – ISSN 2306-6792
1492020
  Сало А.В. Сучасний стан вищої освіти в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 7 : Глобальні імперативи оподаткування діяльності ТНК. – С. 54-66. – ISSN 2222-4459


  Проведено комплексний аналіз найбільш вагомих показників функціонування вищої освіти в Україні.
1492021
  Кіпень В. Сучасний стан вищої школи і становище викладачів / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 12-23. – ISBN 966-639-065-5
1492022
  Меленчук А.В. Сучасний стан відносин України з Європейським Союзом в контексті підписання Угоди про Асоціацію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 483-492
1492023
  Ямчук І.Р. Сучасний стан віктимізації в Україні та заходи подолання існуючих проблем віктимології / І.Р. Ямчук, М.І. Хараїн // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 160-162. – ISBN 978-966-419-280-1
1492024
  Назаровець С.А. Сучасний стан вітчизняних бібліотекознавчих повнотекстових веб-ресурсів // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 256
1492025
  Смирнова Н.В. Сучасний стан вітчизняного технологічного ринку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 19, жовтень. – C. 33-36. – ISSN 2306-6814
1492026
  Бойчук Н.Я. Сучасний стан вугільної промисловості України // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 13-19. – ISSN 2310-5534
1492027
  Закорко В. Сучасний стан вуличного мистецтва: сумські мурали // Мова та історія : збірник наукових праць / Засновник Ю.Л. Мосенкіс ; упоряд.-ред.: Д. Чистяк, Д. Коляденко, Т. Голота [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 490 : Спец. вип. "Мистецтво і державність. Бекстейдж: успіх у постатях". – С. 70-80
1492028
  Кишко О.М. Сучасний стан вчення про хворобу Боткіна / О.М. Кишко. – Ужгород
1. – 1972. – 100с.
1492029
  Лазар І.Г. Сучасний стан гендерних досліджень / Ірина Лазар ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : ПАРАПАН, 2007. – 230, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 143-162. – Бібліогр.: с. 39-142. – ISBN 978-966-8210-55-6
1492030
  Вілкул Ю.Г. Сучасний стан гірничо-видобувної промисловості України / Ю.Г. Вілкул, А.А. Азарян, В.О. Колосов // Гірничий вісник : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: Ступнік М.І., Бровко Д.В., Азарян А.А. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2022. – Вип. 110. – C. 3-8. – ISSN 2306-5435
1492031
  Сергєєва О.Р. Сучасний стан глобальної економіки в світовому господарстві // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 32-37. – ISSN 2306-6814
1492032
  Халепо Т.І. Сучасний стан Греції : Стенограмма публічної лекції доцента Т.І. Халепо, прочитаної 10 липня 1946 р. в залі Музею В.І. Леніна в Києві / Т.І. Халепо; Лекційне бюро управління в справах Вищої школи при Раді Міністрів УРСР. – Москва : Книгоиздат "Современные проблемы", 1946. – 29 с.
1492033
  Петик Л.О. Сучасний стан державного боргу України та перспективи використання зарубіжного досвіду управління державними запозиченнями / Л.О. Петик, С.І. Цюник, Ю.В. Ковальчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 225-231. – ISSN 2222-4459
1492034
  Дзядук Г. Сучасний стан державного регулювання аграрного сектору економіки України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 104-108. – ISSN 2414-4436
1492035
  Арабаджи К.Г. Сучасний стан державного регулювання сімейної політики, з урахуванням досвіду розвинених країн світу // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 59-71. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1492036
  Юрко І.В. Сучасний стан домогосподарств та їх інвестиційне значення в повоєнному відновленні економіки України / І.В. Юрко, Д.О. Рябцев // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 10 (549) : Використання державно-приватного партнерства для повоєнного відновлення економіки України. – С. 117-124. – ISSN 2222-4459
1492037
  Євтєєва Д. Сучасний стан дослідження злочинів у сфері сім"ї, опіки, піклування та нормального розвитку дітей у вітчизняній кримінально-правовій науці // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2017. – № 3 (49). – C. 77–81. – ISSN 2311-6676
1492038
  Василенко В.Ю. Сучасний стан дослідження процесу формування іміджу закладу вищої освіти: теоретичний аспект // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 20-27. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
1492039
  Давіденко І. Сучасний стан досліджень з усної історії філософії // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2022. – Т. 41, № 2. – С. 235-238. – ISSN 2075-6461


  Опис основних дискусій, що відбулися під час онлайн круглого столу «Усна історія філософії: окреслення предмета» (6 липня 2022 ).
1492040
  Заболотна Н. Сучасний стан дотримання трудових прав жінок в Україні (на прикладі судової практики) / Н. Заболотна, І. Цилюкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – C. 93-99. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1492041
  Петрова С.О. Сучасний стан дуальної системи вищої освіти Німеччини // Матеріали IІ Міжнародної наукової конференції "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс" : 18 листоп. 2022 р., м. Львів, Україна / "Розвиток наукової думки постіндустріального суспільства: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 305-306. – ISBN 978-617-8037-97-0
1492042
  Папп Д.Д. Сучасний стан екологічної свідомості та екологічної культури населення Закарпаття та напрямки їх формування // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 164-172. – ISSN 2308-1988


  "Вперше зроблено спробу виявити які з проблем охорони навколишнього середовища є найбільш важливими для населення Закарпаття на сучасному етапі та дослідити ставлення респондентів до стану екології свого регіону. Констатовано, що у частини населення ...
1492043
  Макогон Ю.В. Сучасний стан економічної співпраці країн Південно-Східної Азії // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Антонюк Л.Л.,Бубенок О.Б., Блудова Т.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 64-75. – ISSN 2409-904X
1492044
  Скуба Г.В. Сучасний стан експертно-криміналістичного забезпечення розслідування терористичного акту // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 247-254. – ISSN 2310-9769
1492045
  Пастушенко А.І. Сучасний стан ефективності сільськогосподарських підприємств Дніпропетровської області // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 7, квітень. – С. 48-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1492046
  Валуйський І.А. Сучасний стан забезпечення бюджетної безпеки України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 30-34. – ISBN 978-617-645-233-1
1492047
  Варивончик Д.В. Сучасний стан забезпечення епідеміологічного нагляду за причинами та заходами профілактики слабкозорості і сліпоти як основної оперативної функції громадського здоров"я України // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 6-12. – ISSN 2309-8147
1492048
  Ілляшенко І.О. Сучасний стан загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва: динаміка розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 292-304
1492049
  Креховець О. Сучасний стан зайнятості населення України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 68-70. – ISSN 2078-5860
1492050
  Острогляд О.В. Сучасний стан законодавчої реалізації кримінально-правової політики // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2020. – С. 111-118. – (Серія "Право" ; вип. 9 (21)). – ISSN 2078-6670
1492051
  Краснікова О. Сучасний стан застосування методів мікросейсмічного контролю за проведенням та якістю ГРП / О. Краснікова, Г. Лісний, С. Вижва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 64-71. – (Геологія ; вип. 4 (95)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду особливостей обробки та інтерпретації даних мікросейсмічного моніторингу гідророзриву пласта (ГРП). Потреба у висвітленні напрямку робіт, пов"язаних з інтенсифікацією видобутку, зумовлена недостатньо розвинутою практикою застосування ...
1492052
  Засадний Б. Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 22-30. – (Економіка ; вип. 9 (186)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасний стан застосування МСФЗ в Україні, визначено результати подолання проблем та викликів, які існували на початковому етапі застосування МСФЗ перед державними органами регулювання в сфері бухгалтерського обліку і звітності ...
1492053
  Пономаренко А.В. Сучасний стан захисту свідків в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 218-223. – ISSN 2072-8670
1492054
   Сучасний стан зовнішнього боргу США / Н.А. Галуцьких, І.Л. Дідорчук, Є.Л. Кошкарьова, О.А. Шуба, А.В. Тахтаулова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 8 (547) : Продовольча безпека в умовах "Ідеального шторму" світової економіки. – С. 43-53. – ISSN 2222-4459
1492055
  Макарчук К.О. Сучасний стан зовнішньоторговельних відносин Сінгапуру, Республіки Індонезія та Малайзії / К.О. Макарчук, Н.В. Непрядкіна, О.С. Шинкаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 5 (532) : Втрати трудового та освітнього потенціалу України за період воєнного стану. – С. 17-26. – ISSN 2222-4459
1492056
  Нефьодов В.М. Сучасний стан і актуальні проблеми доставки товарів народного споживання автомобільним транспортом в містах / В.М. Нефьодов, О.П. Калініченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 3, вип. 156. – С. 17-21. – Бібліогр.: табл. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1492057
  Пашков А.П. Сучасний стан і досвід поводження з небезпечними відходами в Україні та за кордоном / А.П. Пашков, О.Г. Мітюкова, С.І. Пашков // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 3, березень. – С. 36-38 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1492058
  Шумада Н. Сучасний стан і завдання української фольклористики // Україна на межі тисячоліть: етнос, нація, культура : доп. та повідомлення / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України ; Міжнар. асоц. етнологів ; [редкол.: В. Горленко та ін. ; ред.: Н. Мельник та ін.]. – Київ : Видавництво Асоціації етнологів, 2000. – Кн. 1-2. – С. 292-298. – ISBN 966-02-2032-4
1492059
  Терещенко О.О. Сучасний стан і напрями інноваційного розвитку корпоративних фінансів / О.О. Терещенко, А.І. Іващенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (266). – С. 112-124 : табл. – Бібліогр..: 3 назв. – ISSN 2305-7645
1492060
  Долбнєва Д.В. Сучасний стан і напрями удосконалення аудиторської діяльності в умовах європейської інтеграції України та застосування міжнародних стандартів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 72-76. – ISSN 2306-6806
1492061
  Шведун В.О. Сучасний стан і перспективи державного регулювання інноваційної реклами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 112-115. – ISSN 2306-6814
1492062
  Макарчук К.О. Сучасний стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Китаю / К.О. Макарчук, М.В. Шуба // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 45-50. – ISSN 2222-4459
1492063
  Чижевська Л. Сучасний стан і перспективи раціонального використання порушених земель у Волинській області // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 26-30 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1492064
  Канавець М. Сучасний стан і перспективи розвитку взаємодії молодіжних громадських організацій з органами публічної влади і об"єднаними територіальними громадами в умовах децентралізації // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 116-130. – ISSN 2414-4436
1492065
  Бездрабко В.В. Сучасний стан і перспективи розвитку вітчизняної біографістики // Українська біографістика : збірник наукових праць Інституту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 14. – C. 29-49
1492066
  Кравчук А.В. Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційної діяльності промислових підприємств України / А.В. Кравчук, П.Г. Перерва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 57-65. – ISSN 2222-4459
1492067
  Белікова Т.В. Сучасний стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / Т.В. Белікова, В.В. Лубянникова, О.С. Хіжняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 304-308. – ISSN 2222-4459
1492068
   Сучасний стан і перспективи розвитку й трансформації Північноатлантичного альянсу : [аналіт. доповідь / В. Кравченко, В. Орлик, М. Замікула та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2021. – 36 с. : іл. – Авт. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-330-5
1492069
  Векленко Ю.А. Сучасний стан і перспективи розвитку кормовиробництва України / Ю.А. Векленко, І.Ф. Підпалий // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т. – Вінниця, 2015. – № 2. – С. 45-52. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
1492070
   Сучасний стан і перспективи розвитку моніторингу земельних відносин / С.М. Смирнова, В.М. Смирнов, А.Ю. Мась, А.В. Борисова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 62-66. – ISSN 2306-6814
1492071
  Логутова Т.Г. Сучасний стан і перспективи розвитку морських портів України: Аналіз діяльності, інфраструктурні проекти та тарифоутворення портових зборів / Т.Г. Логутова, М.М. Полторацький // Strategies for economic development: the experience of Poland and the prospects of Ukraine : сollective monograph / Stat. Univ. of Jan Kochanowski, Dep. of entrepreneurship a. innovation ; ed. by A. Pawlik, K. Shaposhnykov ; [sci. board: A. Pawlik et al.]. – Kielce : Baltija Publishing, 2018. – Vol. 2 : [Yakimtsov V.V., Grigorak M.Y., Savchenko L.V. et al.]. – С. 246-264. – ISBN 978-9934-571-44-2
1492072
  Біленчук П.Д. Сучасний стан і перспективи розвитку науки криміналістики в Україні / П.Д. Біленчук, О.О. Шуоьга // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 50-56. – ISBN 978-617-7364-24-4
1492073
  Гошовський С.В. Сучасний стан і перспективи розвитку новітніх технологій сейсмічних досліджень у процесі буріння Стаття 2 / С.В. Гошовський, С.С. Пігнастій, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 22-42 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1682-3591
1492074
  Олешко Т.І. Сучасний стан і перспективи розвитку нового ринку електроенергії в Україні / Т.І. Олешко, Д.О. Савельєва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (506) : Новий ринок електроенергії в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку. – С. 92-97. – ISSN 2222-4459
1492075
   Сучасний стан і перспективи розвитку сімейного права України в умовах адаптації до Європейського права : матеріали Всеукр. круглого столу до 20-річчя НУ "ОЮА", м. Одеса 20 листоп. 2017 р. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції, Каф. цивільного права ; [за заг. ред. Є.О. Харитонова, Г.М. Глиняної ; упоряд.-уклад. К.І. Спасова]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 142, [2] с. – Статті укр., пол., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (20 років - 20 кроків). – ISBN 978-966-419-319-8
1492076
   Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області / М. Мельнійчук, С. Уєвич, В. Чернець, Л. Гладич, Т. Безсмертнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 101-115 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1492077
  Моцик О. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-американських відносин // Україна дипломатична : науковий щорічник / М-во закордонних справ України ; Дип. акад. України при М-ві закордонних справ України ; Ген. дирекція з обслуг. інозем. представництв ; Іст. клуб "Планета". – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 451-462. – ISBN 966-7522-07-5
1492078
  Ошуркевич Н. Сучасний стан і проблеми професійної орієнтації молоді в Україні та Канаді / Н. Ошуркевич, З. Потіха // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 121-126. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1492079
  Танчак Я.А. Сучасний стан і реалії банківської системи України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 219-224. – ISSN 2222-4459
1492080
  Сидоренко С.В. Сучасний стан і ріст полезахисних лісових смуг Харківської області та їхня меліоративна ефективність / С.В. Сидоренко, С.Г. Сидоренко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 133. – С. 39-53 : табл., рис. – Бібліогр.: с.51-53. – ISSN 1026-3365
1492081
  Томчук О.В. Сучасний стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні / О.В. Томчук, Н.Г. Здирко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 32-42. – ISSN 2411-4413
1492082
  Вітер В.А. Сучасний стан і тенденції розвитку іноземного інвестування в економіку України в умовах інтеграції до ЄС / В.А. Вітер, Цаль-Цалко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2024. – № 2, січень. – С. 168-176. – ISSN 2306-6814
1492083
  Косілова О.І. Сучасний стан і тенденції розвитку інституту омбудсмана у світі та в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 62-71
1492084
  Никончук В.М. Сучасний стан і тенденції розвитку інтелектуальної власності в різних галузях економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 145-150 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1492085
  Шуплат О.М. Сучасний стан і тенденції розвитку підприємств сфери туризму в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 122-129. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1492086
  Бунін С.В. Сучасний стан і тенденції світового ринку страхових послуг // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 15-19. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1492087
  Тарасюк Г.М. Сучасний стан івент-кейтерингу в Україні та перспективи його розвитку / Г.М. Тарасюк, А.О. Чагайда, О.М. Тищенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 70-74 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2306-6806
1492088
  Рибакова Т.О. Сучасний стан інвестиційно-фінансового співробітництва України та Європейського Союзу // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – Вип. 46. – C. 183-191. – ISSN 2306-546X
1492089
  Спринчук Н.А. Сучасний стан інвестування розвитку товарного кормовиробництва як синтетичної галузі / Н.А. Спринчук, І.С. Воронецька, В.П. Жуков // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 18-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1492090
  Танчак Я.А. Сучасний стан інноваційного розвитку банківської системи України / Я.А. Танчак, А.В. Панчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 23-28. – ISSN 2221-755X
1492091
  Гук Л. Сучасний стан інноваційної зайнятості в Україні (на прикладі іт-зайнятості) // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 18-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв
1492092
  Чернишев В.Г. Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарства за регіонами України / В.Г. Чернишев, Д.В. Окара, І.Л. Ковальова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 21, листопад. – С. 36-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1492093
  Наливайко Р Л. Сучасний стан інституту застережень до міжнародних договорів / Р Л. Наливайко, А.Є. Колоколов // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 24-31. – ISSN 2078-3566
1492094
  Шевченко В.М. Сучасний стан інтеграційних процесів для дітей з особливими потребами в Польщі // Освіта для XXI століття: виклики, проблеми, перспективи : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2019 р. : присвячено 95-тій річниці Сум. держ. ун-ту ім. А.С. Макаренко / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (відп. ред.) та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 2. – С. 128-130. – ISBN 978-966-698-283-7
1492095
  Матевосян В. Сучасний стан інформаційної технології у Республіці Вірменія
1492096
  Кінаш І.П. Сучасний стан інфраструктурного забезпечення освіти України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 259-262. – ISSN 1993-6788
1492097
  Шепелява Н.А. Сучасний стан лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечних систем України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 164-170. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуто стан лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечних систем України. Підкреслено необхідність створення єдиного комплексу мовних засобів. Надано характеристику видам забезпечення, які використовуються для ефективного функціонування ...
1492098
   Сучасний стан лісів на водозборі річки Мерефа / В.В. Горошко, С.П. Распопіна, Ю.М. Біла, А.Ю. Гордіященко // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2019. – С. 120-131 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 129-131. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1492099
  Бондар А.О. Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля / А.О. Бондар, М.В. Матусяк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 170-178 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
1492100
  Конопляста С.Ю. Сучасний стан логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем та їх батьків як запоруки успішної соціалізації / С.Ю. Конопляста, А.О. Синиця // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 63-72. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1492101
  Білоус А.В. Сучасний стан медіа-індустрії України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 163-174


  Здійснено аналіз представленої на території України друкованої продукції, електронних видань і теле- та радіо мовлення. Виявлено тенденції розвитку вітчизняної медіа-індустрії. Осуществлен анализ представленной на территории Украины печатной ...
1492102
  Неєжмаков П.І. Сучасний стан метрологічного забезпечення світлових вимірювань в Україні / П.І. Неєжмаков, О.Д. Купко, В.В. Терещенко // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О.М. Величко, М.М. Горобець, О.В. Дзисюк [ та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – C. 17-23. – ISSN 2306-7039
1492103
  Костащук В.І. Сучасний стан міжнародного туризму між Україною та Італією (на прикладі Чернівецької області) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 63-72


  В статті розкрито сучасний стан туристичних потоків між Чернівецькою областю України та Італії. Запропоновано статистичні дані про стан іноземного та зарубіжного туризму в області. За допомогою коефіцієнту туристичних обмінів проведено аналіз основних ...
1492104
   Сучасний стан мінерально-сировинної бази розсипних родовищ титану України / О. Ганжа, Г. Кузьманенко, Т. Охопіна, О. Ремезова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 60-66. – (Геологія ; вип. 4 (99)). – ISSN 1728-3817


  (Представлено членом редакційної колегії д - ром геол . наук , проф . В . А . Михайловим ) Проаналізовано сучасний стан світових титанових родовищ та місце України у світі за запасами титанових руд . Наведено перелік країн - лідерів за запасами ...
1492105
  Корнєва З.М. Сучасний стан навчання англійської мови технічного спряму вання в закладах вищої освіти // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (98). – С. 10-17. – ISSN 1817-8510
1492106
  Литвин С.Х. Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 4-8


  У статті висвітлено сучасний стан наукової розробки проблем документознавства, суперечливість поглядів науковців щодо його структури
1492107
  Балабанов Г.В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г.В. Балабанов, Р.О. Гришко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 19-28 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1492108
  Подолюх Х.А. Сучасний стан недержавного пенсійного забезпечення в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 43-44
1492109
  Березовець Л.В. Сучасний стан некомерційної реклами в Україні : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Березовець Л.В. ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 164 л. – Бібліогр.: л. 156-164
1492110
  Березовець Л.В. Сучасний стан некомерційної реклами в Україні. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.01.08 / Березовець Л.В.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1999. – 18л.
1492111
  Казначеєв Д.Г. Сучасний стан нелегального обігу вогнепальної зброї в Україні / Д.Г. Казначеєв, В.Д. Поливанюк // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 92-96. – ISBN 978-617-616-070-0
1492112
  Сотніченко О.А. Сучасний стан непрямого оподаткування в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 157-164. – ISSN 2306-546X
1492113
  Прокопенко Ж.В. Сучасний стан нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку діяльності НБФУ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 336-339. – ISSN 2222-4459
1492114
  Чижмарь Ю.В. Сучасний стан нормативно-правового регулювання трудових відносин у Франції // Наукові праці Національного університету "Одеська юридична академія" / Національний університет "Одеська юридична академія". – Одеса, 2015. – Т. 16. – С. 115-120. – ISSN 2307-3427
1492115
  Єрмоленко В.М. Сучасний стан нормативного забезпечення державного контролю за якістю сільськогосподарської продукції // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 22-25. – ISBN 978-966-419-269-6
1492116
  Міщук І. Сучасний стан обов’язкового медичного страхування в Україні та шляхи його розвитку // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (276). – С. 110-114. – ISSN 2663-5313
1492117
  Слуцький Я. Сучасний стан освітнього напряму адаптаційної підготовки іноземних студентів у ЗВО України // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 53. – С. 179-187. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1492118
   Сучасний стан парку культури та відпочинку імені Лесі Українки міста Луцька (Волинська область) / М.Й. Шевчук, Л.О. Коцун, І.І. Кузьмішина, Б.Б. Коцун, А.А. Журавель // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 126-130. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1492119
  Борщовецька В. Сучасний стан перекладацького ринку праці: виклики, пропозиції, рекомендації, перспективи // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2019. – С. 190-195. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 38). – ISSN 2411-5991
1492120
  Клюс О.А. Сучасний стан питання щодо організації фізичного виховання у ВНЗ для студентів неспеціалізованих факультетів / О.А. Клюс, М.М. Кужель // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2020. – Вип. 9. – С. 52-55
1492121
  Літовка-Деменіна Сучасний стан підготовки майбутнього фахівця сфери туризму до екскурсійної діяльності: теоретико-методологічний аспект // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 93-102. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1492122
  Филь Р.С. Сучасний стан підготовки спеціалістів у сфері інтелектуальної власності / Р.С. Филь, С.П. Филь // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7767-18-2
1492123
  Волкова О. Сучасний стан податкової політики України в сфері зовнішньоекономічної діяльності // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2021. – № 1/2 (278/279). – С. 24-29. – ISSN 2409-9260
1492124
  Місяць О.О. Сучасний стан поняття воєнної безпеки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – С. 109-112. – (Серія : Право та державне управління ; № 2 (13))
1492125
  Таратула Р.Б. Сучасний стан порушених територій унаслідок розробки родовищ сірки / Р.Б. Таратула, Б.В. Шумлянський // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 58-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1492126
  Лисодєд О.В. Сучасний стан прав засуджених в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 317-320. – ISSN 2219-5521
1492127
  Маруда О.Г. Сучасний стан прав осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 86-94. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1492128
  Бондарєва Т.Г. Сучасний стан правового забезпечення здійснення валютних операцій суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності / Т.Г. Бондарєва, О.Б. Немкович // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – С. 15-23. – (Економічні науки ; вип. 4 (84)). – ISSN 2306-5478
1492129
  Заремба Сучасний стан правового захисту авторського права в мережі інтернет у світі та в Україні / Заремба, У.-М.І // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 55-57. – ISBN 978-966-419-299-3
1492130
  Ткаченко Д.В. Сучасний стан правового регулювання відсторонення суддів в Україні // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; голов. ред. Іншин М.І. редкол.: Андріїв В.М., Щербина В.І., Коваленко Р.І. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 2. – С. 209-213. – ISSN 2617-5967
1492131
  Бондар О.Г. Сучасний стан правового регулювання органічного тваринництва в Україні: актуальні проблеми / О.Г. Бондар, Д.М. Луц // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2019. – С. 16-25. – (Юридичні науки ; № 2). – ISSN 2616-9444
1492132
  Клименко А. Сучасний стан правового регулювання соціального забезпечення громадян України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Вавженчук С.Я., Васильєва В.А., Коструба А.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (292). – С. 72-77. – ISSN 2663-5313
1492133
  Литвин Н.А. Сучасний стан правового регулювання фінансування сфери охорони здоров"я // Буковинські осінні адміністративні читання : зб. матеріалів міжнар. конф.: 26 листоп. 2021 р., м. Чернівці / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [редкол.: І.В. Ковбас (голова) та ін. ; уклад.: І.В. Ковбас, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2021. – С. 49-51. – ISBN 978-617-8034-26-9
1492134
  Солдатенко О. Сучасний стан правового регулювання фінансування сфери охорони здоров"я України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 142-147. – ISSN 2307-8049
1492135
  Бобрик К.Ю. Сучасний стан правового та організаційного забезпечення протидії організованій злочинності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 310-313. – ISSN 2219-5521
1492136
  Савка І. Сучасний стан практики професійної підготовки майбутніх перекладачів у ЗВО // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 3 (107). – С. 235-245. – ISSN 2312-5993
1492137
  Гаранін О.Я. Сучасний стан практичної реалізації законодавства про авторське та суміжні права в державних архівах України / О.Я. Гаранін, Н.В. Залєток // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 330-346. – ISSN 2222-4203
1492138
  Попова О.М. Сучасний стан природно-заповідного фонду Одеської області, його репрезентативність та перспективи розвитку // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 188-194. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1492139
  Нетробчук І.М. Сучасний стан природно-заповідної мережі басейну р. Цир у Волинській області / І.М. Нетробчук, О.В. Коваль // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 129-135 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1492140
  Павлов О.О. Сучасний стан проблем нутритивної підтримки в пацієнтів з хірургічною абдомінальною патологією / О.О. Павлов, Н.В. Миронова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2016. – № 6 (77). – С. 143-147. – ISSN 2224-0586
1492141
  Фабрична Я. Сучасний стан проблеми контролю та оцінювання в навчанні письмового перекладу // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Черниш В.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Задорожна І.П., Зєня Л.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (108). – С. 16-28. – ISSN 1817-8510


  Досліджуючи сучасний стан проблеми контролю та оцінювання в навчанні письмового перекладу, авторка статті аналізує релевантні наукові джерела з метою скласти уявлення про наукові досягнення з питань організації та реалізації аспектів контролю та ...
1492142
  Болгар Т. Сучасний стан проблемних активів у банківській системі України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 36-43. – ISSN 1818-5754
1492143
  Бузевич І.Ю. Сучасний стан промислової іхтіофауни р. Дніпро і р. Десна в межах Чернігівської області // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ, 2019. – № 1 (47). – С. 5-16. – ISSN 2075-1508
1492144
  Короткова Л.І. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 65-71. – ISSN 2304-0629
1492145
  Раєвська Я.М. Сучасний стан професійної підготовки фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 198-211. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 17). – ISSN 2072-4772
1492146
  Черніков Є.Е. Сучасний стан реформування органів прокуратури України: проблеми та перспективи / Є.Е. Черніков, В.В. Кононова // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 361-364. – ISBN 978-617-616-075-5
1492147
  Прокопенко Ж.В. Сучасний стан ринку небанківських фінансових установ: пенсійне забезпечення, інвестиції та лізинг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 85-96. – ISSN 2306-6806
1492148
  Сотнікова О.В. Сучасний стан ринку праці в Україні та постіндустріальні мегатренди його якісної трансформації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 97-102 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1492149
   Сучасний стан родовищ літієвих руд в Україні / М.В. Гейченко, О.Л. Фалькович, А.Ш. Мєнасова, Г.А. Лівенцева // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 45, № 1. – С. 83-94. – ISSN 2519-2396
1492150
  Корнілова Н.В. Сучасний стан розвитку внутрішнього туроперейтингу в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 69-75. – Бібліогр.: 11 назв.
1492151
  Бородієнко О. Сучасний стан розвитку громадсько-публічного управління університетами України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2022. – № 6 (204), червень. – С. 35-45. – ISSN 2308-4634
1492152
  Анисенко О.В. Сучасний стан розвитку державної топографо-геодезичної мережі України / О.В. Анисенко, В.А. Рощенко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 21, листопад. – С. 22-27 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1492153
  Малиновська О.Ю. Сучасний стан розвитку дитячого туризму в Україні / О.Ю. Малиновська, К.С. Долгова // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 370-375
1492154
  Антонів В. Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 13-16. – ISSN 2078-5860
1492155
  Шуміло О.С. Сучасний стан розвитку міжнародних грошових переказів в Україні / О.С. Шуміло, В.А. Євтушенко, Є.О. Ковальова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 7 (546) : Резильєнтність економіки: сутність і виклики для України. – С. 134-139. – ISSN 2222-4459
1492156
  Корнілова Н.В. Сучасний стан розвитку міжнародного туризму на острові Ірландія // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 78-84. – Бібліогр.: 15 назв.
1492157
  Марущак А.І. Сучасний стан розвитку національної системи кібербезпеки (на прикладі СБ України та Держспецз"вязку України) / А.І. Марущак, С.Г. Петров // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (33). – С. 77-87. – ISSN 2616-6798
1492158
  Кухарик В. Сучасний стан розвитку офшорного бізнесу в світі / В. Кухарик, В. Фаримець // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вавринюк А.А., Васюта О. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 1 (7). – C. 21-40. – ISSN 2522-1663
1492159
  Підгорний В.А. Сучасний стан розвитку свинарства в сільськогосподарських підприємствах України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Губенко В.І. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – № 4 (37). – С. 85-91. – ISSN 2308-1988
1492160
  Матвієнко Н.М. Сучасний стан розвитку туризму на Мальті // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 6. – C. 170-178


  Проаналізовано сучасний стан розвитку туризму на Мальті, зокрема розглянуті найпопулярніші види туризму, особливості туристичної інфраструктури, охарактеризовано динаміку туристичних потоків. Проанализировано современное состояние развития туризма на ...
1492161
  Кучеренко Р.А. Сучасний стан розвитку харчової промисловості у контексті продовольчої безпеки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 122-133. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1492162
  Руднєва М.Г. Сучасний стан світового виноградарсько-виноробного комплексу та винного ринку - суспільно-географічний аспекти // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 267-275 : рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1492163
  Сальман І.Ю. Сучасний стан світового ринку зернових культур та місце України в ньому / І.Ю. Сальман, К.В. Ткаченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 21-24. – ISSN 2309-1533
1492164
  Шуба О.А. Сучасний стан світового фондового ринку та виклики його розвитку / О.А. Шуба, А.В. Чорна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 1 (540) : Ризики розвитку циркулярної економіки в умовах нестабільності світового ринку. – С. 130-136. – ISSN 2222-4459
1492165
  Пьохов В. Сучасний стан світової екології України: глобальні проблеми та шляхи подолання / В. Пьохов, С. Пьохова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 16-23. – ISBN 978-617-7768-14-1
1492166
  Жешко С.М. Сучасний стан системи міжбюджетних відносин в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 18-19
1492167
  Димніч О.В. Сучасний стан системи пенсійного забезпечення громадян України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 159-165. – ISSN 2222-4459
1492168
  Сторожук Н. Сучасний стан системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції / Н. Сторожук, Н. Мась, В. Покотило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду сучасного стану системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших категорій постраждалих від військових дій. Подається аналіз правових основ, на яких ґрунтується функціонування ...
1492169
  Капранова Л.Г. Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні / Л.Г. Капранова, К.В. Ковтун // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 76-81. – ISSN 2225-6407
1492170
  Коцюбинська Є.Б. Сучасний стан соціального страхування в Україні // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Житомир. держ. технол. ун-т ; редкол.: Євдокимов В.В., Олійник О.В., Легенчук С.Ф. [та ін.]. – Житомир, 2018. – Вип. 2 (40). – С. 33-36. – ISSN 1994-1749
1492171
  Гордей О.Д. Сучасний стан соціального та економічного розвитку України / О.Д. Гордей, Б.А. Миркун // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 10 : Світовий досвід державної підтримки суб"єктів електроенергетичного ринку. – С. 151-157. – ISSN 2222-4459
1492172
  Брага І.І. Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постановки проблеми) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – С. 22-32. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1492173
  Шушакова І.К. Сучасний стан стимулювання розвитку інтелектуального потенціалу // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 87-89. – ISBN 978-617-696-384-4
1492174
  Фекета І.Ю. Сучасний стан та антропогенні модифікації рослинності полонини Руної Карпат // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 321-326. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1492175
  Лаврук Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузей сільського господарства / Лаврук, ВВ, Л.М. Будняк // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 5-11. – ISSN 2306-6814
1492176
  Нікітін Ю.О. Сучасний стан та інструменти інноваційного розвитку наукових організацій НАН України / Ю.О. Нікітін, М.В. Мельник, С.О. Хвалінський // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 98-102. – ISSN 1729-7036


  У статті досліджено сучасний стан і шляхи розвитку наукових організацій НАН України.
1492177
  Чижевська Л.В. Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб"єктів аудиторської діяльності / Л.В. Чижевська, О.Р. Антонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 261-267. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1492178
  Шемшученко Ю.С. Сучасний стан та необхідність реформування космічного законодавства України / Ю.С. Шемшученко, В.В. Семеняка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 9-16. – ISSN 2219-5521
1492179
  Сірий Є. Сучасний стан та основні проблеми розвитку молодіжного підприємництва та самозайнятості в Україні // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 1/2. – С. 138-149. – ISSN 2410-0919
1492180
  Костьов"ят Г. Сучасний стан та основні проблеми фінансової системи України // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 84-88. – ISBN 978-966-347-084-9
1492181
  Магдич І.П. Сучасний стан та основні тенденції інвестиційної діяльності підприємств пивоварної галузі України // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 83-91. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150


  В статті досліджено сучасний стан розвитку пивоварної галузі в Україні. Проведено аналіз обсягів виробництва пивної продукції та основні тенденції інвестиційної діяльності підприємств пивоварної галузі, що дало змогу виокремити напрями розвитку галузі ...
1492182
  Владиченко Л.Д. Сучасний стан та особливості відносин між державою та релігійними організаціями: порівняльний аналіз українського та польського досвіду : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Владиченко Лариса Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 481 арк. – Бібліогр.: арк. 413-481
1492183
  Заячук О. Сучасний стан та особливості територіальної організації закладів культури Чернівецької області // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 101-105 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1492184
  Соколова А.О. Сучасний стан та оцінка економічних засад сталого сільського розвитку: регіональний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (177). – С. 92-97
1492185
  Чечель А.О. Сучасний стан та переваги інноваційного розвитку промислових підприємств України / А.О. Чечель, Д.А. Харланова // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 89-92. – ISBN 978-617-7565-33-7
1492186
  Євтушенко О.В. Сучасний стан та перспективи використання інноваційних маркетингових технологій у розвитку креативних індустрій України. - C. 93-101. / О.В. Євтушенко, Г.І. Гапоненко, І.М. Шамара // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2022. – C. 93-101. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 15). – ISSN 2310-9513
1492187
  Булкін С.С. Сучасний стан та перспективи діяльності сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 131-136 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1492188
  Плужник А.В. Сучасний стан та перспективи дослідження ксилотрофних грибів національного природного парку "Холодний Яр" / А.В. Плужник, В.В. Джаган // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – C. 58-71. – (Серія "Біологічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5835
1492189
  Моросюк О.А. Сучасний стан та перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 34-35
1492190
  Світлична В.Ю. Сучасний стан та перспективи запровадження комплаєнс-контролю у діяльність банківських установ / В.Ю. Світлична, О.М. Овчелупова // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Плотницька С.І., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 7 (153). – С. 24-30 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1492191
  Соломаха А.Г. Сучасний стан та перспективи запровадження поліцейського права в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 260-264. – ISBN 978-617-7293-17-9
1492192
  Брусак В. Сучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного використання геолого-геоморфологічних об"єктів Збаразьких Товтр / В. Брусак, К. Москалюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 25-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1492193
  Брусак Віталій Сучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного використання геолого-геоморфологічних об"єктів Кам"янець-Подільських Товтр / Брусак Віталій, Москалюк Катерина // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 39-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1492194
  Конта Р.М. Сучасний стан та перспективи історіографічного дослідження розвитку етнології в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940 рр.) // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 334-344. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1492195
  Кухарчик В.Г. Сучасний стан та перспективи кадрового забезпечення морського транспорту на міжнародному ринку праці // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 31-35. – ISSN 2524-003X
1492196
  Скварко Ю.В. Сучасний стан та перспективи металургійної галузі України: фінансові показники розвитку, експорт-імпорт продукції // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 102-106. – ISSN 2071-4653
1492197
  Муравйов К.В. Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку соціального та правового захисту персоналу органів та установ виконання покарань // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 92-99. – ISSN 2306-9082
1492198
  Воронкова О.М. Сучасний стан та перспективи податкового регулювання страхової діяльності в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 164-171. – ISSN 2306-546X
1492199
  Стрілець Б. Сучасний стан та перспективи правового регулювання криптовалют у Європейському Союзі // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Західноукр. нац. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Слома В.М. ; редкол.: Балинська О.М., Банах С.В., Гречанюк С.К. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 2 (30). – С. 70-76. – ISSN 2524-0129
1492200
  Терещук Оксана Сучасний стан та перспективи розвитку агротуризму на Волині // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 157-166 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1492201
  Адамська І. Сучасний стан та перспективи розвитку будівельної галузі України // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 5 (60). – С. 7-15. – ISSN 2409-8892


  У статті розкрито сучасний стан розвитку будівельного комплексу Закарпатської області та України. Визначено основні тенденції розвитку будівельної галузі. Проаналізовано динаміку та перспективи діяльності будівельних підприємств за рядом економічних ...
1492202
  Харабара В.М. Сучасний стан та перспективи розвитку валютного ринку України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 28-30. – ISSN 2306-6806
1492203
  Притика Д. Сучасний стан та перспективи розвитку господарського судочинства // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 9. – С. 3-9. – ISSN 0132-1331
1492204
  Скобєлєва Г.С. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України / Г.С. Скобєлєва, О.В. Єлісєєнко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 4 (32). – C. 45-48. – ISSN 1997-4167
1492205
  Міняйло О.І. Сучасний стан та перспективи розвитку електронних державних закупівель в Україні / О.І. Міняйло, А.М. Костенко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 135-144. – ISSN 2306-546X
1492206
  Марченко С. Сучасний стан та перспективи розвитку законодавства України щодо використання та розпорядження землями в межах об"єднаних територіальних громад / С. Марченко, Є. Черепаха // Вісник Пенітенціарної асоціації України : науковий журнал / Пенітенціарна асоціація України. – Київ, 2021. – № 1 (15). – С. 113-121. – ISSN 2523-4552
1492207
  Ситник І.П. Сучасний стан та перспективи розвитку інтернет–трейдингу в Україні / І.П. Ситник, С.Я. Геник // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 39-42
1492208
  Бобко Л.О. Сучасний стан та перспективи розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 41-47
1492209
  Шахно А.Ю. Сучасний стан та перспективи розвитку людського капіталу в Україні / А.Ю. Шахно, Л.С. Андрух // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 88-94. – ISSN 2309-1533
1492210
  Венгер В.В. Сучасний стан та перспективи розвитку металургійної галузі України: напрями технологічної модернізації / В.В. Венгер, В.К. Хаустов // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (694/695), вересень - жовтень. – С. 24-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2522-9303
1492211
  Криволапов Б.М. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного приватного права // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність, 2016. – Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – С. 100-109. – ISBN 978-617-566-401-8
1492212
  Лобань О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні / О.О. Лобань, Г.В. Копачинська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 28-38. – ISSN 2308-135X
1492213
  Гладій М.Р. Сучасний стан та перспективи розвитку молочної галузі України / М.Р. Гладій, О.П. Просович // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 20-31. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; Vol. 6, N 2). – ISSN 2522-1639
1492214
  Гуменюк О.А. Сучасний стан та перспективи розвитку податкової політики України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 94-95
1492215
  Бідюк Н. Сучасний стан та перспективи розвитку професій сестринського персоналу Німеччини / Н. Бідюк, Г. Олеськова // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2018. – Т. 8, вип. 2. – P. 166-174. – ISSN 2308-4081
1492216
  Шкарівська І. Сучасний стан та перспективи розвитку процесу лобіювання в політичній системі України // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 59-60
1492217
  Данилюк Т. Сучасний стан та перспективи розвитку ринку послуг України // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 3. – С. 19-23. – ISSN 2411-4014
1492218
  Кучеренко В.С. Сучасний стан та перспективи розвитку річкового транспорту на Дніпрі для потреб рекреації і туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 67-73 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1492219
  Лебедик Г.В. Сучасний стан та перспективи розвитку розрахунків з органами соціального страхування / Г.В. Лебедик, А.С. Криуліна // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 131-135. – ISSN 2218-1199
1492220
  Жиденко Н.А. Сучасний стан та перспективи розвитку системи професійного навчання персоналу органів державної влади в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – С. 16-22. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (94)). – ISSN 2310-2837
1492221
  Жмурко І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарського страхування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 49-54. – ISSN 2309-1533
1492222
  Манько А.М. Сучасний стан та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму на Буковині / А.М. Манько, П.В. Романів, В.Р. Монастирський // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Максименко Н.В. ; редкол.: Ачасов А.Б., Борковський Якуб, Василенко О.В. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 36. – С. 43-55. – ISSN 1992-4224
1492223
  Нецора Т.Г. Сучасний стан та перспективи розвитку стратегічно важливих підприємств державного сектору // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 75-80
1492224
  Харчевнікова Л.С. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 192-199. – (Економічні науки)
1492225
  Вергун Л.І. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної галузі в регіонах України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 157-164. – Бібліогр.: 4 назв.
1492226
  Єрко І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Волинської області / І.В. Єрко, А.В. Єрко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1492227
  Яковлєв А.І. Сучасний стан та перспективи розвитку українського ринку інтелектуальної власності / А.І. Яковлєв, О.П. Косенко, М.М. Ткачов // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 455-464. – ISSN 0321-0499
1492228
  Завертаний Д.В. Сучасний стан та перспективи розвитку хлібопекарської галузі України // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 194-203. – ISSN 2413-9998
1492229
  Губарь В.М. Сучасний стан та проблеми відновлення історичної садиби В.І. Вернадського на Бутовій горі с. Яреськи Шишацького району Полтавської області // Читання академіка В.І. Вернадського : [збірник] / НАН України, Коміс. НАН України з наук. спадщини акад. В.І. Вернадського, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: А.Г. Загородній (голова) та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2021. – Вип. 2. – С. 112-125. – ISBN 978-966-02-9828-6
1492230
  Смірнова О.М. Сучасний стан та проблеми гендерної рівності в діяльності органів внутрішніх справ України // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 6 (43). – С. 356-360
1492231
  Исакова Н.Б. Сучасний стан та проблеми підприємницького сектору науки // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Маліцький Б.А. , Грачев О.О., Джозефсон П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (89). – С. 28-42. – ISSN 0374-3896
1492232
  Ступник Я.В. Сучасний стан та проблеми протидії корупції в Україні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 337-341. – ISBN 978-617-7404-86-5
1492233
  Кустов В.В. Сучасний стан та проблеми розвитку виробництва металургійних флюсів України // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 124. – С. 226-231. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1492234
  Шамара І.М. Сучасний стан та проблеми розвитку туризму в Китаї / І.М. Шамара, І.П. Четверікова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 206-211. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1492235
  Гора І.В. Сучасний стан та проблеми судово-мистецтвознавчої експертизи в судочинстві України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 214-224. – ISSN 2310-9769
1492236
  Тулай О. Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення сталого розвитку агропромислового сектору // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 104-116 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1492237
  Князь С.В. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні / С.В. Князь, Г.Й. Лучко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 347-354. – ISSN 1993-6788
1492238
  Гринкевич С.С. Сучасний стан та проблемні аспекти системи кредитування сільськогосподарських підприємств Львівської області / С.С. Гринкевич, Я.М. Антонюк, Т.Я. Антонюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1492239
  Шевченко Т.Є. Сучасний стан та пропроблеми іноземного інвестування в Україні / Т.Є. Шевченко, О.В. Антоненко // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 121-127. – ISSN 2310-5534
1492240
  Чемерис С.Л. Сучасний стан та регіональні особливості народжуваності населення України / С.Л. Чемерис, Е.Ш. Мамішова // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 183-185. – ISBN 978-966-285-399-5
1492241
  Романенко Є.О. Сучасний стан та системний розвиток форм та методів взаємодії між державою та громадянським суспільством в ЄС / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 1 (1), листопад. – С. 102-109. – ISSN 2617-9660
1492242
  Білоус С.В. Сучасний стан та стратегічні орієнтири туристичного бізнесу західного регіону України / С.В. Білоус, Ю.О. Масюк, О.П. Біланюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 52-60. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1492243
  Ющук М. Сучасний стан та тенденції вдосконалення інвестиційного законодавства України // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 197-199. – ISBN 978-617-7768-38-7
1492244
  Ліщук С.В. Сучасний стан та тенденції державного регулювання в сфері професійного спорту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 106-109. – ISSN 2306-6814


  У статі досліджуються сучасний стан та тенденції державного регулювання в сфері професійного спорту. Проаналізовано нормативно-правове регулювання професійного спорту в Україні. Досліджено історичний розвиток професійного спорту в Україні. Порівняно ...
1492245
  Ратошнюк Т.М. Сучасний стан та тенденції розвитку аграрного підприємства Житомирщини / Т.М. Ратошнюк, Л.Л. Капітула // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 78-83. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1492246
  Блінова Л. Сучасний стан та тенденції розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 526-538


  У статті розглядається сучасний стан галузі житлово-комунального господарства, шляхи та способи розв"язання основних проблем, які існують в галузі, можливості залучення в галузь інвестиційних ресурсів, сучасний стан та реалізація проектів ...
1492247
  Семенда Д.К. Сучасний стан та тенденції розвитку ринку технічних культур в Україні / Д.К. Семенда, О.Вс. Семенда, О.В. Семенда // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 65-74 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2306-6792
1492248
  Пасевич Д.І. Сучасний стан та тенденції розвитку Світового ринку телевізійних рекламних послуг // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 61-64. – ISBN 978-617-696-385-1
1492249
  Новак А.Ф. Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку небанківських фінансових послуг / А.Ф. Новак, Я.М. Юхимчук // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 82-87. – (Серія "Економіка" ; вип. 21 (49)). – ISSN 2311-5149
1492250
  Магденко С.О. Сучасний стан та тенденції стійкого розвитку харчової промисловості на прикладі м"ясопереробної галузі // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 2. – С. 33-38 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1492251
  Малишко В.В. Сучасний стан та тенденції функціонування державних фінансів в Україні // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2021. – Вип. 50. – C. 187-193. – ISSN 2306-546X
1492252
  Пугач С. Сучасний стан та трансформації галузевої структури промисловості Волинської області / С. Пугач, Я. Сосницька, Л. Маковецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1492253
  Шульга О.А. Сучасний стан та тренди розвитку національного бренду України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав, 2023. – Вип. 56. – С. 148-154. – ISSN 2306-546X
1492254
  Гончар Г. Сучасний стан та умови фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи / Г. Гончар, А. Затуливітер // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 4 (212), квітень. – С. 74-78. – ISSN 2308-4634
1492255
  Семенда Д.К. Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи / Д.К. Семенда, О.Вс. Семенда, О.В. Семенда // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 43-49 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1492256
  Городніченко Ю.В. Сучасний стан та шляхи покращення ефективності інвестиційної діяльності вітчизняних банків / Ю.В. Городніченко, М.А. Кучеренко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2022. – Вип. 52. – С. 147-155. – ISSN 2306-546X
1492257
  Зоренко Я.В. Сучасний стан технологій опрацювання аудіоінформації для електронних мультимедійних видань / Я.В. Зоренко, Р.А. Хохлова, Т.В. Горова // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4 (66). – C. 56–70. – ISSN 2077-7264
1492258
  Цебень Р.Л. Сучасний стан трансфертного ціноутворення як інструменту оподаткування підприємств в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 195-200. – ISSN 2308-1988


  "Визначено нормативно-правову базу з питань трансфертного ціноутворення та систематизовано основні критерії визнання операцій контрольованими. Сформовано перелік нерезидентів, операції з якими є об’єктом податкового контролю трансфертного ...
1492259
  Мельнійчук М.М. Сучасний стан туристсько-рекреаційного використання національного природного парку "Дермансько-Острозький" / М.М. Мельнійчук, Т.П. Безсмертнюк // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 144-147. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1492260
  Гарагонич В.В. Сучасний стан українсько-румунського транскордонного співробітництва / В.В. Гарагонич, В.В. Гарагонич // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 37-40. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1492261
  Радкевич Ю.М. Сучасний стан українського музичного діаспорознавства (на матеріалі виконавського стилю Квітки Цісик) // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (10). – С. 324-328. – ISSN 2312-4679
1492262
  Затонацька Т. Сучасний стан українського ринку електронних платіжних систем / Т. Затонацька, О. Вольвач // Світ фінансів : науковий журнал / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 2 (67). – С. 118-128. – ISSN 1818-5754
1492263
  Дідич Т. Сучасний стан упорядкованості суспільних відносин як результат соціалізації права в Україні // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 123-124
1492264
  Берлач Н.А. Сучасний стан участі України у міжнародних організаціях // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (50). – С. 19-29. – ISSN 2072-8670
1492265
  Демидов С.В. Сучасний стан фармакогеноміки / С.В. Демидов, Н.М. Топчій // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 5 (82) : листопад - грудень. – 116-121
1492266
  Гнидюк І.В. Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров"я // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 155 (11/12). – С. 73-77. – ISSN 1728-6220
1492267
  Мірошниченко В.О. Сучасний стан фінансового потенціалу аграрних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 124-129. – ISSN 2222-4459
1492268
  Андросова О.Ф. Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності / О.Ф. Андросова, О.І. Олійник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-135 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1492269
  Попович І.В. Сучасний стан фінансування розвитку медичного страхування у страхових компаніях // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 186-193. – ISSN 2309-1533
1492270
  Бугаєнко Т. Сучасний стан формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів фізичної культури у процесі педагогічної практики / Т. Бугаєнко, М. Лянной // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 3 (87). – С. 3-14. – ISSN 2312-5993
1492271
  Керученко О.С. Сучасний стан цивільно-правового регулювання надання психологічних і психотерапевтичних послуг в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; № 1)
1492272
  Іващенко А.Г. Сучасний стан, діюча практика та умови банківського кредитування малого та середнього підприємництва України / А.Г. Іващенко, О.О. Школенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 5. – С. 10-18 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2409-1944
1492273
   Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму у Західному регіоні України : матеріали I Всеукр. студентської наук.-практ. конф., 2-3 берез. 2016 р. / М-во освіти і науки України ; М-во молоді та спорту України, Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 117, [5] с. : іл., табл. – Конф. присвяч. 70-річчю Львів. держ. ун-ту фіз. культури. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7336-00-5
1492274
  Чирков О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку українознавства як науки самопізнання українського народу // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 154-164


  За матеріалами X щорічної Міжнародної науково-практичної конференції.
1492275
  Пендзей Л.П. Сучасний стан, проблеми та перспективи формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 323-327. – ISSN 2078-6670
1492276
  Готра В.В. Сучасний стан, фактори забезпечення та напрями активізації інвестиційної діяльності у сфері сільського господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 114-121. – ISSN 1993-6788
1492277
  Рижиков В. Сучасний стан, цілі та зміст, проблеми і перспективи розвитку військової освіти в Україні / В. Рижиков, О. Прохоров, О. Колісник // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 270-281. – ISSN 2617-1775
1492278
  Лозовицький О.С. Сучасний Схід: демократичний ренесанс чи геополітичний перерозподіл в умовах глобалізації? // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 4 (54) липень - серпень. – С. 149-159
1492279
  Лук"яненко К.А. Сучасний танець у балетмейстерському мистецтві України // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2023. – № 2. – С. 117-121. – ISSN 2226-3209
1492280
  Пастухов О.А. Сучасний танець: теоретичні засади новітніх підходів до викладання // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – № 4. – С. 118-122. – ISSN 2226-3209
1492281
  Гринишина М. Сучасний театр у національному контексті: Пошуки семантичної тотожності // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, В.О. Тузов [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 8. – C. 246-247. – ISSN 2309-8406
1492282
  Капітан О. Сучасний теоретико-правовий дискурс щодо дефініції "правоутворення" / О. Капітан, Х. Дідух // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2023. – С. 77-82. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 10 № 1 (37)). – ISSN 2415-3818
1492283
  Корнійчук Г.В. Сучасний теоретичний базис управління фінансовим потенціалом підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 52-55. – ISSN 2306-6806
1492284
  Григорук В.І. Сучасний термінологічний словник з оптоелектроніки / В.І. Григорук, П.А. Коротков ; [голов. ред. А.С. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2011. – 396, [4] с. : табл. – Бібліогр.: с. 398. – ISBN 978-966-06-0603-6
1492285
   Сучасний термінологічний словник з радіофізики / За ред В.І.Григорука, П.А.Короткова; Уклад.: Н.О. Галич, В.І. Григорук, П.А. Коротков, Т.П. Короткова, М.В. Максюта та ін. – Київ, 2006. – 611с. – ISBN 966-8126-79-3
1492286
  Завіруха Г.В. Сучасний тероризм як крайня форма прояву соціального конфлікту // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 41-54
1492287
  Мокляк В.В. Сучасний тероризм як соціальне явище: сутність та форми прояву // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 147-156. – ISSN 2224-9281
1492288
  Ткач В.Ф. Сучасний тероризм: тенденції, вияви, виклики та загрози для України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 12-18. – ISSN 2306-5664
1492289
  Масляк П. Сучасний тероризм:причини і перспективи. // Визвольний шлях : суспільно-політичний науковий і літературний місячник. – Київ, 2001. – Кн. 2. – С.25-30. – ISSN 0042-9422


  [Нотатки геополітика - Масляка П.]
1492290
  Новиков М.М. Сучасний техніці - надміцні матеріали. / М.М. Новиков. – К., 1983. – 15с.
1492291
   Сучасний техногенез та інженерне освоєння льосових масивів = Современный техногенез и инженерное освоение лессовых массивов = Contemporary technogenesis and engineering development of loess massifs : присвяч. 70-літньому ювілею проф. О.М. Шашенка / І.О. Садовенко, М.В. Фощій, Г.І. Рудько [та ін. ; за ред. І.О. Садовенка] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка", Держ. служба геології та надр України [та ін.]. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2019. – 271, [1] с. : іл., портр., табл. – Дод. тит. арк. рос., англ. - Зміст, висновки парал. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 248-257. – ISBN 978-617-7663-39-2
1492292
  Шапар В.Б. Сучасний тлумачний психологічний словник : близько 2500 термінів / Віктор Шапар. – Харків : Прапор, 2007. – 640 с. – ISBN 966-7880-85-0
1492293
   Сучасний тлумачний словник української мови : Для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Київ : Кобза, 2005. – 544с. – ISBN 966-8024-15-Х
1492294
   Сучасний тлумачний словник української мови : 50 000 слів: оптимальна добірка слів з усіх галузей знань. – Київ : Школа, 2006. – 832с. – ISBN 966-8182-64-2


  Для студентів вищих навчальних закладів
1492295
   Сучасний тлумачний словник української мови : 65 000 слів : [довідкове вид.]. – Харків : Школа, 2006. – 1008 с. – (Офіційна бібліотека). – ISBN 966-8182-41-3
1492296
  Загнітко А.П. Сучасний тлумачний словник української мови : [70000] : [для учнів всіх типів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнтам, студентам, викладачам] / А.П. Загнітко, І.А. Щукіна ; [ред.-уклад. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2012. – 959, [1] с. – ISBN 978-966-481-242-6
1492297
  Довгаль О.А. Сучасний торговий протекціонізм США і перспективи функціонування інтеграційного об"єднання НАФТА / О.А. Довгаль, Г.В. Сердюк // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 6-12. – ISSN 2222-0712
1492298
  Демиденко Я.С. Сучасний український авангардизм у горизонті філософських взаємовпливів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 2. – С. 21-22
1492299
  Мельник Н.Г. Сучасний український анекдот про москалів: динаміка традиції // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 153-164. – ISSN 2522-1337
1492300
  Кривушенко Б.О. Сучасний український арт-ринок живопису: специфіка, структура тематичного наповнення // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 319-326. – ISSN 2225-7586


  Наукова новизна статті полягає у виділенні і описі популярних тем українського живопису, систематизації актуальних тем сучасного українського живопису з обґрунтуванням причин, з яких ці теми важливі для українських художників, глядачів і критиків. ...
1492301
  Слободян М.І. Сучасний український документальний фільм / М.І. Слободян. – Київ : Наукова думка, 1972. – 119 с.
1492302
  Мойсієнко А. Сучасний український драматургійний дискурс: питання внутрішньої та зовнішньої комунікації // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет" ; редкол.: Мозер М., Костич Л.М., Арібжанова І.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (50). – С. 159-163. – ISSN 0320-3077
1492303
  Ткаченко Т.І. Сучасний український жіночий детективний роман XXI ст. : (на матеріалі творів Євгенії Кононенко "Зрада", "Імітація") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 375-378. – ISBN 966-8188-10-1
1492304
  Шапіро О. Сучасний український іконопис / О. Шапіро, М. Скоп // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / ТОВ "Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2016. – № 6/7. – С. 190-193. – ISSN 0130-321Х
1492305
  Крусян А.Р. Сучасний український конституціоналізм : монографія / А.Р. Крусян. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 558, [2] с. – Бібліогр.: с. 502-558. – ISBN 978-966-667-417-6
1492306
  Бітківська Г.В. Сучасний український літературний журнал як інтермедіальний текст : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 ; 10.01.06 / Бітківська Галина Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 38 назв
1492307
  Бірченко М.І. Сучасний український літературний процес // Вивчаємо українську мову та літературу : Науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2007. – № 14. – С. 22-33.
1492308
  Яручик В. Сучасний український літературний процес у Польщі // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, Н.І. Бернадська, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22 : Українська література у світі. – С. 90-102. – ISBN 978-617-8077-06-8
1492309
  Сич О.М. Сучасний український націоналізм: політологічні аспекти трансформації парадигми : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.01 / Сич Олександр Максимович ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1492310
  Мартинюк Р. Сучасний український парламентаризм: особливості розвитку // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 27-31.
1492311
  Савченко С.В. Сучасний український патріотизм як провідний чинник соціалізації особистості / С.В. Савченко, В.С. Курило // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2019. – № 1 (170). – С. 58-64. – ISSN 2227-2747


  "Статтю присвячено розкриттю сучасного українського патріотизму як провідного чинника соціалізації особистості. Установлено, що основною соціально-психологічною характеристикою патріотизму є здатність формуватися лише в соціумі, у процесі соціалізації, ...
1492312
  Карлова В. Сучасний український патріотизм: сутність та роль у консолідації суспільства // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 21-30.
1492313
  Серажим К.С. Сучасний український політичний дискурс: формування нового стилістичного канону (дисертаційне дослідження) // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 8. – С. 88-94
1492314
  Зубков М.Г. Сучасний український правопис : Комплексний довідник / М.Г. Зубков; За ред. В.С. Калашника . – 3-тє вид-ня, випр. і доповн. – Харків : Торсінг, 2000. – 208с. – (Бібліотечка " Ранець" школяра). – ISBN 966-7661-29-6
1492315
  Зубков М. Сучасний український правопис : Комплексний довідник / М. Зубков; За ред.В.Калашника. – 5-е вид.. випр. та доп. – Харків : Торсінг, 2002. – 208с. – (Бібліотечка школяра "Ранець"). – ISBN 966-7661-29-6
1492316
  Зубков М.Г. Сучасний український правопис : комплексний довідник / М.Г. Зубков. – вид. 9-тє, випр. й доп. – Харків : СПДФО Співак Т.К., 2006. – 366, [2] с. – ISBN 966-8896-20-3
1492317
  Нечволод Л.І. Сучасний український правопис : Комплексний довідник: Правила, коментарі, приклади, винятки / Л.І. Нечволод. – 3-тє вид., виправл. та доп. – Харків : Торсінг плюс, 2007. – 224с. – (Свічадо). – ISBN 966-670-450-1
1492318
  Хавкіна Л. Сучасний український рекламний міф як сфера відображення й формування гендерних стереотипів // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 346-350
1492319
  Голубєва З.С. Сучасний український роман / З.С. Голубєва. – К., 1973. – 47с.
1492320
  Наєнко М.К. Сучасний український роман / М.К. Наєнко. – Київ, 1981. – 48 с. – (Література і мистецтво. Серія 6 ; № 12)
1492321
  Логвиненко О.М. Сучасний український роман. / О.М. Логвиненко. – Київ : Вища школа, 1989. – 173с.
1492322
  Бернадська Н. Сучасний український роман: карта прочитань // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (189). – С. 49-57. – ISSN 1682-2366
1492323
  Бондаренко О.В. Сучасний український соціум у вимірі основних принципів соціально-економічного життя // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 102-109
1492324
  Шевченко Й.В. Сучасний український театр : збірка статтів / Йона Шевченко. – Харків : Держвидав України, 1929. – 104 с.
1492325
  Станішевський Ю. Сучасний український театр оперети: Проблеми, пошуки, парадокси // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – Вип. 2. – С. 151-160. – ISBN 966-7021-96-3
1492326
  Хвостова Т. Сучасний український театр у вимірі інтернет-культури // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Литвин С.Х., Денисюк Ж.З., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2. – С. 39-43. – ISSN 2226-0285
1492327
  Кусько Галина Сучасний український текстиль : еволюція, досвід, перспективи // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2009. – Ч. 1 (25) : Архітектура. Образотворче та декоративно-вжиткове мистецтвою. – С. 113-117. – ISSN 1728-6875
1492328
  Чернецька С.Ю. Сучасний український фольклорно-фестивальний рух: роль і місце громадських організацій у його формуванні // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2010. – Вип. 25. – С. 144-151
1492329
  Царьова І.В. Сучасний український юридичний текст: лексико-дериваційна структура = Present day Ukrainian law text: lexico-derivational structure : монографія / Ірина Царьова. – Дніпро : Ліра, 2020. – 445, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 374-415 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-981-369-5
1492330
   Сучасний українсько-англійський юридичний словник : близько 30 000 термінів і стійких словосполучень / І.І. Борисенко, В.В. Саєнко, Н.М. Конончук, Т.І. Конончук ; [наук. ред. В.Г. Гончаренко]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Юрінком Інтер, 2019. – 630, [2] с. – Бібліогр.: с. 629-630. – ISBN 978-966-667-269-1
1492331
   Сучасний українсько-арабський словник : близько 12500 слів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: А. Субх, Ю. Кочержинський ; заг. ред.: Сівков І.В. та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2009. – 436 с. – ISBN 978-966-439-125-9
1492332
  Павко А.И. Сучасний університет в контексті Болонського процесу // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С.57-62. – ISSN 2218-5348
1492333
  Савицька І.М. Сучасний університет в контексті формування нової парадигми філософії освіти // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 283-285
1492334
  Павко А.І. Сучасний університет в умовах викликів глобалізованого світу // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 63-66. – ISSN 0372-6436


  Інтелектуальний потенціал є невід"ємною рисою, насамперед, тих університетів, які уособлюють національні символи країн. Це, наприклад, Гарвардський університет в США, Карловський університет в Чехії, Сорбонський університет у Франції, Оксфорд і ...
1492335
  Курбатов С. Сучасний університет має бути інноваційним і глобальним / спілкувався Максим Короденко // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 29 червня (№ 26). – С. 4-5. – ISSN 2219-5793


  Про особливості університетських рейтингів, глобальне і національне в діяльності вишів і необхідність комерціалізації науки розповідає завідувач відділу лідерства та інституційного розвитку вищої освіти Інституту вищої освіти Національної академії ...
1492336
  Романовський О. Сучасний університет у глобальному бізнес-середовищі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 2) : 20 років кафедрі міжнародного бізнесу. – С.110-116


  Досліджується феномен підприємницької діяльності ВНЗ і трансформації зарубіжних дослідницьких університетів у підприємницькі. Розгнлянуто основні етапи підприємницької діяльності дослідницьких університетів.
1492337
  Колотило М.О. Сучасний університет у соціально–філософському вимірі: тенденції становлення та перспективи розвитку // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 230-235. – ISSN 2076-1554
1492338
  Савицька І.М. Сучасний університет через призму нової філософії освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 280. – С. 44-50. – (Серія "Гуманітарні студії"). – ISSN 2518-1076
1492339
  Довгополова Г. Сучасний університет як соціальна корпорація / Г. Довгополова, Корж-Усенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 59-69. – ISSN 2312-5993
1492340
  Яценко О. Сучасний університет: соціальність і дарвінізм // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 12 (114). – С. 7-14. – Бібліогр.: Бібілогр: 6 назв. – ISSN 1682-2366
1492341
  Шевчук Д. Сучасний університет: традиція, яка творить майбутнє // Quo vadis, Університете? / В. Бахрушин, М. Бойченко, Н. Бойченко, М. Виросткєвич, Т. та ін. Добко. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2020. – С. 17-32. – ISBN 978-617-7328-82-6
1492342
  Бойченко Н.М. Сучасний університет: ціннісно-етичний вимір : монографія / Наталія Михайлівна Бойченко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Промінь, 2015. – 295, [1] с. – Бібліогр.: с. 265-295. – ISBN 978-966-8512-45-2


  У пр. № 1704489 напис: Шановному Леоніду Васильовичу з глибокою вдячністю і повагою від авторки. (Підпис)
1492343
  Квіт С. Сучасний університет: як забезпечити якість освіти? // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 6-9. – ISSN 2520-6419


  "Центр забезпечення якості освіти Національного університету «Києво-Могилянська академія» був створений влітку 2016 року. Давній партнер Могилянки, ІТ компанія «Infopuls» технічно забезпечила початок його роботи. Центр має на меті забезпечити ...
1492344
  Якимчук А.А. Сучасний управлінець в освіті: основні риси // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 3 (41), спецвип. : Тези та матеріали доповідей 23 Міжнародної науково-практичної конференції КІБіТ "Студент - Дослідник - Фахівець", (16 травня 2019 р.). – С. 111-112
1492345
  Соколова О.А. Сучасний управлінець: його ціннісні орієнтири, перспективи та реалії // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 94-96
1492346
  Корнєєв Віктор Сучасний урок географії: методи навчання : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-10 : Фото. – Бібліогр.: 7 назв
1492347
  Корнєєв Віктор Сучасний урок географії: підготовка до уроку, тематичне і поурочне планування : Реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 2-7. – Бібліогр.: 11 назв
1492348
  Шуляр В. Сучасний урок і проблеми викладання актуальної літератури в старшій школі // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 17-25
1492349
  Мисан В. Сучасний урок історії: тип, структура, характеристика, форми // Історія в середніх і вищих навчальних закладах України / Засновники:Кам"янець-Подільський держ. університет ім.Івана Огієнка та видавництво"Антросвіт". – Київ, 2005. – № 1. – С. 35-40.
1492350
  Мисан В. Сучасний урок історії: типологія, структура, характеристика форми // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 15-21
1492351
  Шуляр В. Сучасний урок літератури: тематична картка для учня-читача (за творчістю М. Вороного) // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2014. – № 11. – С. 13-22; 49


  Для організації продуктивної співпраці суб’єктів сучасного уроку літератури автор пропонує розробляти та використовувати тематичні картки для учня-читача. У статті подано варіант розуміння низки понять і складові такого навчального засобу. Читачам ...
1492352
  Ісаєва Олена Сучасний урок літератури: яким він є, яким він має бути // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-6. – Бібліогр. в кінці ст.


  Сучасний урок літератури... Яким він має бути? - це питання задають собі і вчителі-практики, і методисти-науковці. Напевно, це урок, який побудований з урахуванням вимог сучасної школи і відповідає завданням виховання юної особистості, вихованої в дусі ...
1492353
  Шуляр В.І. Сучасний урок української літератури / В.І. Шуляр. – Харків : Основа, 2009. – 128с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.9(70)). – ISBN 978-611-00-0364-3
1492354
  Чупринін О.О. Сучасний урок української літератури в 6 класі : Усі тексти за новою програмою. Методичний коментар. Календарно-тематичне планування / О.О. Чупринін. – Харків : Основа, 2006. – 448с. – На обкл.: 12-річна школа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.7(32)). – ISBN 966-333-358-8
1492355
  Мацько В. Сучасний урок української літератури, або погляд на проект концепції реформування літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 2 (659). – С. 46-47. – ISSN 0130-5263
1492356
  Бєляєв О.М. Сучасний урок української мови : [4-8 кл. загальноосвіт. школи : навч.-метод. посіб.] / О.М. Бєляєв ; НДІ педагогіки УРСР. – Київ : Радянська школа, 1981. – 177 с. – Бібліогр. в підрядк. приміт.
1492357
   Сучасний урок української мови в 6 класі / С.А. Омельчук, Л.В. Середа, Н.В. Кумейська, О.І. Заводянна; С.А. Омельчук, Л.В. Середа, Н.В. Кумейська, О.І. Заводянна. – Харків : Основа, 2006. – 200, [4] с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 6 (31)). – ISBN 966-333-336-7
1492358
  Горошкіна О.М. Сучасний урок української мови: від планування до проведення / О.М. Горошкіна, Л.О. Попова. – Харків : Основа, 2010. – 112 с. – (Б-ка журнлу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип. 5(78)). – ISBN 978-617-00-0539-7
1492359
   Сучасний урок хімії у 11 класі. – Харків : Основа, 2005. – 208с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 10 (34)). – ISBN 966-333-257-3
1492360
   Сучасний урок хімії у 8 класі. – Харків : Основа, 2005. – 144с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 11 (35)). – ISBN 966-333-262-X
1492361
   Сучасний урок. Панорама методичних ідей. – Харків : Основа, 2004. – 128с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.5). – ISBN 966-333-031-7
1492362
  Буринська Н. Сучасний урок. Яким він має бути? : педагогічні дослідження // Біологія і хімія в рідній школі / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 5 (105). – С. 31-32
1492363
   Сучасний урок: панорама методичних ідей : 10 клас. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип.8(20)). – ISBN 966-333-198-4
Випуск 4. – 2005. – 128с.
1492364
   Сучасний урок: панорама методичних ідей 7-8 класи : Дидактичні матеріали. – Харків : Основа, 2005. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 2(14)). – ISBN 966-333-144-5
1492365
   Сучасний урок: панорама методичних ідей. 11 клас. – Харків : Основа, 2005. – 160с. – (Бібліотека журналу "Історія та правознавство" ; Вип. 4(16)). – ISBN 966-333-170-4
1492366
   Сучасний фахівець і просто чудова людина [про Валентину Іващенко] // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, Т. Богуш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (88). – С. 41
1492367
  Фойгт А.В. Сучасний філософський лібералізм: основні напрямки трансформації // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 157-158
1492368
  Пономаренко О.І. Сучасний фінансовий аналіз і фінансові числення // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – Т. 3, № 1. – С. 28-42. – ISSN 1029-4171
1492369
  Болгар Т.М. Сучасний фінансовий стан банківської системи України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (35). – С. 86-92. – ISSN 2074-5354
1492370
  Меос Найрі Сучасний фінський сад: гармонія та затишок // Ландшафт и архитектура. – Київ, 2019. – № 5. – С. 54-57 : фото
1492371
  Бакіна Тамара Степанівна Сучасний фольклор школярів (особливості творення і побутування) : Автореф... кандид. філол.наук: 10.01.07. / Бакіна Тамара Степанівна; НАН України. – К., 1997. – 24л.
1492372
  Бакіна Т.С. Сучасний фольклор школярів. (Особливості творення і побутування) : дис... канд. філол.наук: 10.01.07 / Бакіна Т.С. ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології. – Київ, 1997. – 211л. – Бібліогр.: л. 191-211
1492373
  Афанасьєв К. Сучасний формат адміністративних правовідносин // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 20-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1492374
  Лук"янчук Р.В. Сучасний формат державного регулювання процесів забезпечення кібернетичної безпеки: досвід європейського союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-38. – (Державне управління ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено сучасні засади політики державного регулювання процесів забезпечення кібернетичної безпеки в країнах ЄС. Розглянуто заходи, завдяки яким здійснюється посилення кібербезпеки, охарактеризовано сучасні механізми боротьби з ...
1492375
  Смущинська І.В. Сучасний французький термін: основні характеристики і проблеми відтворення українською мовою // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 396-406. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено сучасному французькому терміну. Проаналізовано історію його походження, зокрема особливий статус латини, основні моделі і шляхи його творення. Особливу увагу приділено характеристикам французького терміна в порівнянні з іншими мовами, ...
1492376
   Сучасний французько-український, українсько-французький словник : 35 000 слів : для школярів, абітурієнтів, студентів, викладачів. – Харків : Промінь, 2007. – 800 с. – ISBN 966-324-021-0
1492377
  Калініченко Володимир Сучасний фундаментальний підручник з бібліотечного краєзнавства : [рецензія] // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 85-87. – ISSN 1682-2366
1492378
  Канєва Т.В. Сучасний характер функціонування і подальші напрями розвитку страхування майна в Україні / Т.В. Канєва, Д.В. Наливайко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 251-257. – ISSN 2306-546X
1492379
  Туров І.В. Сучасний хасидизм: трансформація ідеології і практики під впливом чинника протистояння сіонізму // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 312-352. – ISBN 978-966-02-8321-3
1492380
  Яковець І.О. Сучасний художній музей як мистецький патерн : сутність, функціонування, розвиток : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства : 26.00.01 / Яковець Інна Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2018. – 35 с. – Бібліогр.: 49 назв
1492381
  Копилов М. Сучасний художній образ у творах графічних жанрів // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 100-106. – ISSN 0236-4832
1492382
  Шевчук О. Сучасний центр української етномузикології (до 25-річчя діяльності лабораторії етномузикології НМАУ ім. П.І. Чайковського // Проблеми етномузикології : збірник наукових статей з атласом / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; Проблемна н.-д. лабораторія етномузикології [та ін.] ; редкол.: Рожок В.І., Берегова О.М., Амбразявічюс Р. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 117-121. – (Серія "Слов"янська мелогеографія" ; кн. 6). – ISSN 2522-4212


  "Стаття, приурочена до 25-ліття Проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ) етномузикології Національної музичної академії України імені П. Чайковського, інформує про основні напрями її діяльності. Це експедиційно-польова робота в Україні та на ...
1492383
   Сучасний читач і бібліотека. – К,, 1991. – 96с.
1492384
  Кириченко Г. Сучасний читач і бібліотека // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 4 (42). – С. 19-20
1492385
  Мельнійчук М.М. Сучаснийи стан басейну річки Західний Буг у межах Волинської області / М.М. Мельнійчук, В.В. Горбач // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 30-43. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1492386
  Згуровський М. Сучасник трьох століть. Новатор високотехнологічного розвитку та прогресу країни [Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського] // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Серпень (№ 31/32). – С. 3


  Стаття ректора Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" академіка НАН України Михайла Згуровського - про історію та сьогодення цього славетного українського вишу (з нагоди його ...
1492387
  Теліга О. Сучасникам. Радість : переклади // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 244-246
1492388
   Сучасники - про українську культуру: Дмитро Стус // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 8-9. – ISSN 0868-9644
1492389
  Решетилов В.Г. Сучасники : документ. повісті / В.Г. Решетилов. – Київ : Радянський письменник, 1976. – 216с.
1492390
  Омельчук О. Сучасники і сучасність Михайля Семенка: з критичної спадщини письменника 1920-х років // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (717). – С. 86-103. – ISSN 0236-1477
1492391
  Кожукало Н. Сучасники М.В. Гоголь і Г.К. Андерсен: спільні сторінки в біографії класиків світової літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; голов. ред. Д. Лебедь ; редкол.: Н.М. Бібік, Г.В. Бітківська, А.І. Богосвятська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, квітень 2019. – С. 16-19
1492392
   Сучасники про Д.І. Яворницького. – 2-ге вид., доповн. – Київ : Ярославів Вал, 2006. – 234с. – ISBN 966-8382-08-0
1492393
  Отземко О.В. Сучасники про лютневі події 1917 року в Україні / О.В. Отземко, А.Б. Грідіна // Національна та історична пам"ять : зб. наук. праць / Укр. ін-т нац. пам"яті. – Київ, 2013. – Вип. 6. – С. 164-173
1492394
   Сучасники про Миколу Лукаша : Дайджест прижиттєвих публікацій. – Київ, 2005. – 87с. – (Кролевець і Кролевеччина : Матеріали для історико-краєзнавчих досліджень ; Вип.7). – ISBN 966-8005-03-1(серія)
1492395
   Сучасники про українську культуру: Борис Олійник // Українська культура : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 2012. – № 4 (1000). – С. 10-11. – ISSN 0868-9644
1492396
  Молякевич Д.П. Сучаснику мій.. – Львів : Львівське книжково-журнальне видавництво, 1961. – 126с.
1492397
  Капсамун І. Сучасні "кочубеї" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 27 вересня (№ 174). – С. 4


  Як і через кого Московський патріархат хоче заблокувати надання Томосу Україні.
1492398
  Соколов Б. Сучасні "приватизатори перемоги", або Про підсумки Другої світової війни // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 2 вересня (№ 157). – С. 5
1492399
  Цирфа Юлія Сучасні "шукачі щастя" - чергова загроза міжнародній безпеці // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 21. – С. 22-25


  Пірати, корсари, флібустьєри - такі знайомі з дитинства слова. З часів буканьєрів і каперів минуло чимало років, однак прагнення до легкої наживи залишається незмінними За підрахунками експертів, щорічні збитки, яких завдають пірати по всьому ...
1492400
  Васьків О.М. Сучасні HR-технології для бізнесу / О.М. Васьків, Ю.А. Стадник // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (528) : Вплив глобалізаційних процесів на національну економіку України. – С. 114-122. – ISSN 2222-4459
1492401
  Степаненко А.В. Сучасні аграрно-промислові комплекси (АПК) : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 149-160 : Рис., табл. – Бібліогр.: 3 назви
1492402
  Журавель Я. Сучасні адміністративно-правові підходи до визначення поняття "орган місцевого самоврядування" // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 133-136.
1492403
  Гридасова Г.О. Сучасні актори міжнародних відносин: інформаційні транснаціональні корпорації = Modern actors of the international relations: information transnational corporations : монографія / Гридасова Ганна Олександрівна ORCid: 0000-0002-9270-5213 ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин]. – Київ : [б. в.], 2019. – 279, [1] с. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 257-279. – ISBN 978-966-2696-90-5
1492404
   Сучасні актуальні проблеми права інтелектуальної власності в країнах Центрально-Східної Європи: теорія, методологія та практика : зб. наук. пр. за матеріалами Всеукр. наук.-метод. семінару, 28 черв. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права, Міжнар. центр прав. та іст.-політ. дослідж. країн Центр.-Сх. Європи ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ ; Львів : Галицька видавнича спілка, 2015. – 109, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7363-03-2
1492405
  Кияновська Л. Сучасні алегорії вічної класики. Опери "Сокіл" і "Алкід" Д. Бортнянського у Львівському національному театрі опери і балету ім. С. Крушельницької // Українська музика : науковий часопис : щоквартальник / М-во культури та інформ. політики України ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка ; редкол.: М. Новакович, І. Пилатюк, І. Бермес [та ін.]. – Львів, 2021. – Число 3 (41). – С. 98-102. – ISSN 2224-0926


  Оперна творчість Дмитра Бортнянського являє собою один з фундаментальних артефактів української культури, передусім завдяки тому, що не просто вписує національну спадщину в широкий європейський мистецький контекст доби класицизму – другої половини ...
1492406
  Веддінгтон-Фезер Сучасні англійські оповідки // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2007. – № 7/8. – С. 106-117. – ISSN 0320 - 8370
1492407
  Тетерін І.А. Сучасні англо-американські фальсифікатори політичної економії на службі імперіалізму / І.А. Тетерін. – К, 1952. – 31с.
1492408
  Нонік В.В. Сучасні антикорупційні механізми: морально-етичний та діагностичний ракурс // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс.ький держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 73-78. – ISSN 2306-6814
1492409
  Денисик Г.І. Сучасні антропогенні ландшафти річища Південного Бугу : природничо-географічні дослідження / Г.І. Денисик, О.Д. Лаврик // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2011. – № 3 (75). – С. 33-37 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1561-4980
1492410
  Малаков Д. Сучасні архітектори вважають: до 20 поверхів — це тільки витрати на будівництво, а вже вище — зиск / підготувала М. Семенченко // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 30-31 серпня (№ 154/155). – С. 10


  Відомий краєзнавець, києвознавець та автор безлічі путівників, альбомів та монографій — про архітектурні абсурди радянського Києва, хмарочоси та «сталінське барако».
1492411
  Столярчук Я.м. Сучасні асиметрії розвитку фінансового глобалізму / Я.м. Столярчук, О.Ю. Бєлєнький // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 195-206
1492412
  Каракулова І.С. Сучасні аспекти банкрутства підприємств в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 188-192


  У статті досліджуються проблеми банкрутства підприємств на сучасному етапі. Розглянуто недоліки і запропоновано підходи до удосконалення державної політики щодо неплатоспроможних підприємств. In the article the problem of bankruptcy of enterprises is ...
1492413
  Мерецький В.М. Сучасні аспекти викладання клінічної фармакології // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 92-94. – ISSN 1681-2751
1492414
   Сучасні аспекти викладання курсу неврології лікарям-інтернам на кафедрі медицини невідкладних станів / І.С. Зозуля, А.О. Волосовець, А.І. Зозуля, В.І. Боброва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 2 (78). – C. 118-120. – ISSN 1681-2751
1492415
  Шарата Н.Г. Сучасні аспекти виховання студентської молоді // Продовольча безпека України в умовах війни і післявоєнного відновлення: глобальні та національні виміри : міжнар. форум : тези доп. учасників міжнар. наук.-практ. конф. : 1-2 черв. 2023 р., м. Миколаїв / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін та ін.]. – Миколаїв : МНАУ, 2023. – С. 382-386. – ISBN 978-617-7149-69-8
1492416
   Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ" ;. – Київ. – ISSN 2310-4910
Вип. 23. – 2016. – 330 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492417
   Сучасні аспекти військової медицини : збірник наукових праць Національного військово-медичного клінічного центру "ГВКГ" МО України / М-во оборони України, Військово-мед. департамент ; Нац. військомо-мед. клінічний центр "ГВКГ". – Київ. – ISSN 2310-4910
Вип. 24. – 2016. – 506 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492418
   Сучасні аспекти військової медицини = Current aspects of military medicine : збірник наукових праць / М-во оборони України, Головне військово-мед. упр., Нац. військово-мед. клінічний центр "ГВКГ", Укр. військово-мед. акад. ; редкол.: Казмірчук А.П., Бичкова С.А., Мясников Г.В. [та ін.]. – Київ : Видавництво Людмила. – ISSN 2310-4910
Вип. 26, ч. 2. – 2019. – 259, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492419
  Котелевець Д. Сучасні аспекти державного регулювання розвитку цифрової економіки в Україні // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Spivak S.M., Kilyar O.R., Korolyuk T.M. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 4 (77). – C. 13-22. – ISSN 2409-8892
1492420
  Бойко Т.В. Сучасні аспекти діагностики гастроезофагеальної рефлюксної хвороби // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : науково-практичний журнал / ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МЩЗ України" ; голов. ред. Бабінець Л.С. – Тернопіль, 2017. – № 2 (30). – C. 8-12. – ISSN 1811-2471
1492421
  Малахов В.О. Сучасні аспекти діагностики та лікування хронічної травматичної енцефалопатії (огляд літератури) / В.О. Малахов, В.С. Личко // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 3 (89). – C. 21-26. – ISSN 2224-0713
1492422
   Сучасні аспекти дослідження міжетнічних зв"язків у фольклорі : до XVII міжнародного з"їзду славістів (Париж, 2023 р.) : колект. монографія / [Л. Вахніна, Т. Шевчук, І. Коваль-Фучило та ін. ; [відп. ред.Лариса Вахніна] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. – 346, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9105-8
1492423
  Єрмоленко С.Я. Сучасні аспекти дослідження мови Тараса Шевченка // Одеський лінгвістичний вісник : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2014. – Вип. 3 : Спеціальний випуск, присвячений 200-річчю від дня народження Т.Г. Шевченка. – С. 57-67. – ISBN 978-617-7041-71-8
1492424
  Мельник А.В. Сучасні аспекти дослідження природно-заповідного фонду Закарпатської області як ядра для розвитку екологічного туризму / А.В. Мельник, Н.В. Чир // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 3 (107). – С. 43-52 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1492425
  Статкевич Т.О. Сучасні аспекти дослідження рекламного дискурсу: експресія-аргументація // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 387-394. – ISBN 978-966-581-958-5
1492426
  Статкевич Т.О. Сучасні аспекти дослідження сучасного дискурсу: маніпуляція // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 181-186.
1492427
  Виткалов С. Сучасні аспекти дослідження та побутування серпанкового ткацтва // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів. – Київ, 2015. – Вип. 14 (17). – С. 82-87. – ISSN 2313-8505
1492428
  Турило А.М. Сучасні аспекти економіко-математичного моделювання інноваційного розвитку залізорудних кар"єрів : економіко-математичне моделювання / А.М. Турило, О.А. Зінченко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 173-179 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1492429
  Мельник М.І. Сучасні аспекти економіко-правового регулювання класифікації та ідентифікації послуг у контексті детінізації економіки України / М.І. Мельник, І.Р. Залуцький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 2 (96). – С. 112-130. – ISSN 1562-0905
1492430
  Костишина Т.А. Сучасні аспекти ефективності використання найманої праці в економіці України / Т.А. Костишина, О.О. Кравченко // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 288-294
1492431
  Козлакова Г. Сучасні аспекти європейської політики вивчення іноземних мов в університетфх / Г. Козлакова, Г. Копил // Вища освіта України : Теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2004. – № 2. – С.83-88.


  Роль і місце вивчення та викладання німецької мови як другої іноемної
1492432
  Солодкий В.О. Сучасні аспекти забезпечення збалансованості соціально-економічного розвитку // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – С. 265-274. – (Економічні науки ; вип. 2 (102)). – ISSN 2306-5478
1492433
  Коваленко О.М. Сучасні аспекти забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства / О.М. Коваленко, О.В. Станіславик // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2015. – № 10. – С. 4-8. – (Серія: "Економіка"). – ISSN 2409-1944
1492434
  Матвієнко О.В. Сучасні аспекти змісту підготовки вчителів початкових класів до формування та збереження здоров"я учнів / О.В. Матвієнко, І.В. Шеремет, К.С. Василенко // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 146-148
1492435
  Колеснік Я.В. Сучасні аспекти інвестиційного потенціалу у корпоративному управлінні // II International scientific conference "Corporate governance: strategies, technology, processes" : October 26, 2018 : proceedings of the conference / "Corporate governance: strategies, technology, processes", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University ; Baltija Publishing, 2018. – С. 220-222. – ISBN 978-9934-571-53-4
1492436
  Осетинський А. Сучасні аспекти інституційного забезпечення касаційного перегляду судових рішень та єдності правозастосування у національних судових системах країн ЄС // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 7-15. – ISSN 0132-1331
1492437
  Матвієнко А.А. Сучасні аспекти кримінально-правового реагування на злочини підрозділами карного розшуку // Актуальні проблеми протидії організованій злочинній діяльності : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 26 верес. 2014 р. / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України. – Одеса : ОДУВС, 2014. – С. 85-86
1492438
  Лувіка Л. Сучасні аспекти культурно-просвітницької та виховної роботи бібліотек вищих навчальних закладів // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 2 (36). – С. 22-24. – ISSN 1811-377X
1492439
  Бойко В.І. Сучасні аспекти лікування ендометріозу яєчників / В.І. Бойко, І.М. Нікітіна, О.В. Єжова // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 3 (5). – С. 47-51. – ISSN 2413-550Х
1492440
   Сучасні аспекти методики аналізу оборотних активів в системі управління підпрємством / Н.М. Купріна, О.М. Величо, Т.М. Ступницька, Х.О. Баранюк, О.П. Володінап // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Одес. нац. технолог. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 14, вип. 4. – С. 24-25. – ISSN 2312-847X
1492441
  Логуш Л.В. Сучасні аспекти міжнародного комерційного арбітражу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" : спец. випуск / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19, Ч. 1
1492442
  Черкун Є.А. Сучасні аспекти міжнародної безпеки на Близькому Сході у контексті зовнішньої політики держави Ізраїль // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 74. – С. 447-455


  Статтю присвячено аналізу зовнішньої політики держави Ізраїль у контексті врегулювання палестино-ізраїльського конфлікту та іранської ядерної програми. Розглянуто вплив цих аспектів наміжнародну безпеку близькосхідного регіону. Ключові слова: Ізраїль, ...
1492443
  Сторожук Р.П. Сучасні аспекти мотивації праці / Р.П. Сторожук, І.О. Кардаєва // Торгівля і ринок України : тематичний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – Вип. 34. – С. 275-281. – ISSN 2079-4762
1492444
  Яковенко О. Сучасні аспекти нормативного забезпечення стандартизації у бібліотечній сфері // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 49 : Інформаційно-комунікаційні трансформації і бібліотечно-інформаційна діяльність. – C. 263-278. – ISSN 2224-9516
1492445
  Гриценко А. Сучасні аспекти оборонної політики України // Україна - НАТО : Науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-13.
1492446
  Скоромна О.Ю. Сучасні аспекти оподаткування аграрних підприємств податком на додану вартість // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 34-40 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1492447
  Циганюк А.В. Сучасні аспекти організації формування інвестиційних ресурсів аграрних підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 75-78
1492448
  Толстанов О.К. Сучасні аспекти підготовки лікарів в інтернатурі за спеціальністю "Дитяча хірургія" в умовах реформування охорони здоров"я / О.К. Толстанов, О.А. Данилов, В.Ф. Рибальченко // Хірургія дитячого віку : науково-практичний спеціалізований рецензований журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; Всеукраїнська асоціація дитячих хірургів ; голов. ред. Русак П.С. – Київ, 2016. – № 3/4 (52/53). – С. 96-97. – ISSN 2304-0041
1492449
  Висоцька О.І. Сучасні аспекти післядипломної підготовки медичних кадрів первинної медичної допомоги та громадського здоров"я з питань протидії розповсюдженню ВІЛ/СНІДу в Україні // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 64-71. – ISSN 2077-6594
1492450
  Костецький В. Сучасні аспекти пошуку стимулів до інноваційної діяльності суб"єктів господарювання / В. Костецький, І. Примаченко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 2 (63). – С. 126-139 : табл., рис. – Бібліогр: 10 назв. – ISSN 1818-5754
1492451
  Шандра В. Сучасні аспекти реформування системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації в державі у контексті європейського вибору України // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 2 (27). – С. 5-12
1492452
  Білявська В. Сучасні аспекти ринку зерна в Україні / В. Білявська, І. Запотоцька, С. Запотоцький // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 126-127
1492453
  Василенко А.О. Сучасні аспекти розвитку аутсорсингу в Україні через призму досвіду західноєвропейських країн // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 161-169
1492454
  Талавиря М. Сучасні аспекти розвитку інфраструктури сільських територій / М. Талавиря, І. Косач // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 2 (30). – С. 85-92. – ISSN 2411-5215
1492455
  Аверчева Н.О. Сучасні аспекти розвитку ринку харчових яєць // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, травень. – С. 87-98 : рис., табл. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2306-6792
1492456
  Мазур В.С. Сучасні аспекти розвитку туристичного бізнесу в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 224-230. – ISSN 2222-4459
1492457
  Богачова О.В. Сучасні аспекти розробки концепції законопроекту // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 21-28
1492458
  Дзюблюк О. Сучасні аспекти розуміння сутності і ролі кредиту як економічної категорії // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 7-16. – ISSN 1818-5754
1492459
  Дригуля Н. Сучасні аспекти співпраці органів державної влади та організацій громадянського суспільства в контексті запровадження належного врядування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – № 1. – С. 48-57. – ISSN 2664-3618
1492460
  Захаренко Н.С. Сучасні аспекти стану та розвитку підприємств суднобудування України / Н.С. Захаренко, О.Б. Носовська // International scientific conference "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization" : proceedings of the conf. : Мay 25, 2018 / "The formation of a modern competitive environment: integration and globalization", intern. sci. conf. – Greenwich : University of Greenwich ; Baltija Publishing, 2018. – Pt. 1. – С. 125-127. – ISBN 978-9934-571-43-5
1492461
  Петренко В.О. Сучасні аспекти судової експертизи порушених прав інтелектуальної власності / В.О. Петренко, Г.К. Дорожко // Судова експертиза об"єктів інтелектуальної власності : теорія і практика : науково-практичний збірник / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: Дорошенко О.Ф., Атаманова Ю.Є., Бутнік-Сіверський О.Б. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 7. – С. 108-113. – ISBN 978-966-999-093-8. – ISSN 2308-0329
1492462
  Чернишова С.О. Сучасні аспекти та напрямки дослідження творчості В.С. Моема // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 399-407


  У статті зроблено огляд сучасних наукових підходів до вивчення прози англійського письменника В.С.Моема у вітчизняному та зарубіжному літературознавстві. В статье сделан обзор современных научных подходов к изучению прозы английского писателя ...
1492463
   Сучасні аспекти та перспективи економічного зростання сільськогосподарських підприємств в системі вдосконалення умов інвестиційного забезпечення / В.М. Ходаківський, Д.О. Бондар, Є.В. Консевич, Л.О. Ненько // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 22, листопад. – С. 167-174-. – ISSN 2306-6792
1492464
  Другов О. Сучасні аспекти та перспективи створення ендаументів при українських університетах (досвід УБС НБУ) // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 56-60. – ISBN 978-966-347-084-9


  Про залучення в систему вищої освіти приватних коштів.
1492465
  Хмелевський Д.О. Сучасні аспекти та стратегії розвитку бізнесу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 135-138. – ISSN 2306-6806
1492466
  Бойко Я.М. Сучасні аспекти трансформації відносин власності у лісовому господарстві // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С.147-153. – (Економіка ; Вип. 31)
1492467
  Поліщук Т.О. Сучасні аспекти туристичного менеджменту Провансу (Франція) // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 2 (36). – С. 131-132
1492468
  Грабовська І.В. Сучасні аспекти управління знаннями в інноваційному менеджменті організації на засадах креативності // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 42-47. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 2307-5740
1492469
   Сучасні аспекти управління промисловими підприємствами : монографія / [І.В. Макалюк, Н.П. Круш, А.Ю. Погребняк та ін.] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2018. – 253, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 205-227. – ISBN 978-966-622-903-1
1492470
  Фадєєва І.Г. Сучасні аспекти управлінського обліку витрат на нафтогазовидобувних підприємствах: вітчизняний та зарубіжний досвід / І.Г. Фадєєва, О.І. Гринюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 5. – С. 38-42. – ISSN 2306-6806
1492471
  Бойко М.О. Сучасні аспекти фізичної терапії осіб з невропатіями верхніх кінцівок / М.О. Бойко, І.І. Мацейко, К.С. Руденко // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 208-210. – ISBN 978-617-8037-94-9
1492472
  Забаштанський М.М. Сучасні аспекти фінансового забезпечення інвестиційної діяльностіна засадах державно-приватного партнерства / М.М. Забаштанський, А.В. Роговий // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2020. – Вип. 2 (21). – С. 121-128. – ISSN 2410-9576
1492473
  Баула О.В. Сучасні аспекти формування корпоративно-соціальної відповідальності в Україні / О.В. Баула, Ганущак-Єфіменко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11 (186). – С. 26-28
1492474
  Неговська К.І. Сучасні аспекти формування особистості інженера-педагога в контексті фахової підготовки // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 130-133. – (Педагогічні науки)


  У статті проаналізовано психолого-педагогічну вітчизняну та зарубіжну літературу та визначено аспекти проблеми формування особистості майбутнього інженера-педагога.
1492475
  Бал М. Сучасні аспекти формування та реалізації публічної безпеки: європейський досвід / М. Бал, А.В. Стельмах // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – Вип. 5. – C. 6-17. – ISSN 2786-6246
1492476
  Кофанова О. Сучасні аспекти фундаментальної підготовки молоді та проблеми навчання у вищому технічному закладі освіти / О. Кофанова, Ю. Киричков // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (175). – С. 67-80. – ISSN 1682-2366
1492477
  Бубенов Ю.В. Сучасні аспекти функціонування домогосподарств в Україні // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 24-29. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1492478
  Фаїзов А.В. Сучасні аспекти функціонування системи публічних закупівель в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2019. – С. 68-76. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (75/76)). – ISSN 2310-8185
1492479
  Бутко М.П. Сучасні аспекти цифровізації і впровадження штучного інтелекту в діяльність закладів вищої освіти України / М.П. Бутко, М.І. Мурашко, С.О. Назарко // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М., Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 11 (732). – С. 76-86. – ISSN 2522-9303
1492480
  Малімон В. Сучасні аудіовізуальні інструменти репрезентації національної ідентичності на відеохостингах у період російсько-української війни // Досвід проживання російсько-української війни у вимірах пластичного мистецтва, психології мистецтва й арттерапії : [зб. тез доп. круглого столу (Івано-Франківськ, 3 лют. 2023 р.)] / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника, Ф-т психології, Каф. психології розвитку [та ін. ; упоряд.: С. Литвин-Кіндратюк, Б. Кіндратюк]. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2023. – С. 37-40. – ISBN 978-966-640-539-8
1492481
  Кучеренко А.О. Сучасні афористичні висловлювання в арабській онлайн-комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 12-16. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тексти афористичної спрямованості в арабському культурно-розважальному контенті соціальних медіа. Предмет дослідження становили лінгвістичні, соціолінгвістичні і прагматичні риси арабських інтернет-висловлювань. На підставі аналізу понад 500 ...
1492482
   Сучасні белорускі партрет : Живапіс. Скульптура. Графика.. – Мінськ, 1982. – 26с.
1492483
  Лупіка Л. Сучасні бібліотеки – відкритий простір для освіти, спілкування і дозвілля // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 27-28. – ISSN 1811-377X


  Завдання сучасних бібліотек згідно з новою концепцією їх розвитку -стати справжніми центрами культури, інформації, освіти, дозвілля і соціально значущого спілкування різних категорій громадян. Основними формами роботи такої бібліотеки є не тільки ...
1492484
   Сучасні бібліотеки переймають естафету модернізації від програми "Бібліоміст" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 24-26


  Матеріал, присвячений фінальному ярмарку сучасних бібліотек "Сучасна бібліотека: міст ваш!", який зібрав представників бібліотечної спільноти з усіх куточків України для обміну досвідом, спілкування, встановлення нових контактів, поширення кращих ...
1492485
  Гуменчук В.В. Сучасні бібліотеки України як інклюзивний простір: промоція читання та популяризація книги // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. – Київ, 2022. – № 3. – С. 14-19. – ISSN 2409-9805
1492486
  Коффман С. Сучасні бібліотеки? // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 43-49. – ISSN 1811-377X


  Представлено роздуми віце-президента з підтримки бібліотечних послуг у компанії "Бібліотечні системи та послуги" (США) С. Коффмана про майбутнє бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій та визначено основні завдання бібліотек щодо ...
1492487
  Коффман С. Сучасні бібліотеки? / Стів Коффман // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2015. – № 1 (47). – С. 44-46. – ISSN 1811-377X


  У статті представлено роздуми автора щодо майбутнього бібліотек у часи стрімкого розвитку цифрових технологій та визначено основні завдання бібліотек із виживання в цій конкурентній боротьбі.
1492488
  Кисельова В. Сучасні бібліотечні проекти з краєзнавства: стан реалізації та перспективи розвитку // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2018. – Вип. 50 : Оптимізація бібліотечної діяльності у розвитку національного інформаційного простору. – С. 297-307. – ISSN 2224-9516
1492489
  Іванова Н. Сучасні бібліотечні установи в просцесі поширення правових знань // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 81-87
1492490
  Федорова Т.О. Сучасні бізнес-моделі компаній-посередників на ринку В2В // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 4 (68). – С. 193-202. – ISSN 2313-4569


  "У статті проаналізовано підходи до поняття "бізнес-модель", які використовуються у сучасній економіці. Обґрунтовано необхідність привнесення інновацій до існуючих бізнес-моделей в умовах цифрової економіки, особливо на ринках В2В. Акцентовано увагу на ...
1492491
  Пилипчук В. Сучасні бізнес-тенденції та розвиток маркетингу вітчизняних компаній / В. Пилипчук, О. Данніков // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2008. – № 2. – С. 61-67. – ISSN 1606-3732
1492492
  Лобко Н.В. Сучасні біографічні та генеалогічні дослідження: шляхи зближення та трансформації // Українська біографістика : збірник наукових праць Ін-ту біографічних досліджень / НАНУ, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т біографічних досліджень. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 262-273
1492493
  Терешкун О. Сучасні біотехнології та ідентичність індивіда // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – Матеріали міжнародної наукової конференції "Проблеми культурної ідентичності: співвідношення традиційного і модерного аспектів ідентифікації", (15-16 квітня 2011 року, м. Острог). – С. 122-126. – (Серія "Культурологія" ; вип. 7). – ISBN 978-966-2254-07-2
1492494
   Сучасні болгарські письменники.. – К., 1962. – 291с.
1492495
  Марункевич А. Сучасні боргові проблеми економічно розвинутих країн / А. Марункевич, М. Сидорович // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 219-228. – ISSN 1818-5754
1492496
  Курбатов С. Сучасні британські інновації в розробці міжнародних університетських рейтингів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 1 (60). – С. 65-73. – ISSN 2078-1016
1492497
  Гавенко С.Ф. Сучасні варіанти ароматизування продукції поліграфічними технологіями / С.Ф. Гавенко, О.Г. Котмальова // Квалілогія книги : збірник наукових праць / Укр. акад. друкарства. – Львів, 2010. – Вип. № 1 (17). – С. 22-32. – ISBN 966322012-0
1492498
  Лазаренко Т.Д. Сучасні вектори дослідження проблеми ідентичності в мультикультурній жіночій новелі США останньої третини XX ст. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 447-455


  У статті узагальнюються різноманітні підходи до вивчення проблеми ідентичності та визначаються основні напрямки ії реалізації у коротких оповіданнях етнічних авторок США. В статье обобщаются различные подходы к изучению проблемы идентичности и ...
1492499
  Юхименко Т.В. Сучасні вектори розвитку банківського сектору в Україні та світі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 130-133. – ISSN 2306-6806
1492500
  Брич В. Сучасні вектори розвитку міжнародного туризму в умовах глобалізації / В. Брич, О. Гербера // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 77-83. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 37)). – ISSN 2311-3383
1492501
  Пуховська Л. Сучасні вектори розвитку професійної освіти і навчання в країнах ЄС // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 239-240. – ISBN 978-617-7263-79-0
1492502
  Ахновська І.О. Сучасні вектори розвитку сімейної освіти в Україні // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 57-60. – ISBN 978-9934-571-33-6
1492503
  Колосов Р.В. Сучасні вектори та напрямки розвитку корпоративного права в України // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 87-93. – (Серія: Право ; вип. 11). – ISSN 2226-3047
1492504
  Лобанова А.С. Сучасні вектори удосконалення соціологічної підготовки студентів вищих педагогічних навчальних закладів (на прикладі регіонального ВНЗ) / А.С. Лобанова, Л.В. Кучерявенко // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 889. – С. 191-194. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорі, методи ; Вип. 25). – ISSN 0453-8048
1492505
  Боронь О. Сучасні версії Шевченкового псевдобатьківства // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (723). – С. 88-99. – ISSN 0236-1477


  Н основі науково доведених фактів, документів, листування Шевченка спростовано дві гіпотези останнього часу про поетове батьківство щодо Софії Платонівни Закревської, у заміжжі Фелен (1845-?), і такого собі Федора Кириченка. Обидві версії, перша з яких ...
1492506
  Філонов О.В. Сучасні виборчі системи, їх позитивні та негативні риси, перспективи розвитку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 53-58. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1492507
   Сучасні видавництва вищих навчальних закладів : матеріали Першої Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-26 верес. 2014 р.) / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Держ. наук. установа "Книжк. палата України ім. Івана Федорова" ; [редкол.: Л.Ф. Дьяченко та ін. ; відп. ред. Л.Ф. Дьяченко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – 251, [5] с. : іл., табл. – Ст. укр., та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-689-091-1
1492508
  Стойко С.М. Сучасні види антропогенного впливу на життєве середовище / С.М. Стойко, І.Б. Койнова // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 50-57 : рис. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1561-4980
1492509
   Сучасні види вогнепальної стрілецької зброї підрозділів МВС України : навч. посібник / [Ю. Йосипів, В. Синенький, М. Курляк та ін.] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. – 183, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. – Бібліогр.: с. 183. – ISBN 978-617-511-360-8
1492510
  Могилко Л.В. Сучасні види державних цінних паперів та їх роль у фінансуванні бюджетного дефіциту країни // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 168-169
1492511
  Савчин М. Сучасні виклики для конституційної юстиції та їх вирішення // Юридична газета. – Київ, 2021. – 22 червня (№ 12)
1492512
  Вояковський Д. Сучасні виклики для української європейськості // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 12. – С. 32-37. – (Історичні науки)
1492513
  Балакірєва О.М. Сучасні виклики до системи освіти в Україні / О.М. Балакірєва, Р.Я. Левін // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2018. – Т. 24. – C. 40-56. – ISSN 1993-5560
1492514
  Балакірєва О.М. Сучасні виклики до системи освіти в Україні / О.М. Балакірєва, Р.Я. Левін // XVI международная научно-практическая конференция: "Образовательные риски: суть и подходы к решению" : (15 февраля 2018 г.) / "Образовательные риски: суть и подходы к решению", междунар. науч.-практ. конф. – Харьков : Народная украинская академия, 2018. – С. 45-50. – (Интеллектуальный потенциал общества в условиях перманентных социальных изменений: пути сохранения и развития)
1492515
  Швалб Ю.М. Сучасні виклики до теорії соціалізації особистості // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 162-164
1492516
  Сосса Р. Сучасні виклики до топогеодезичного та картографічного забезпечення сектору безпеки та оборони держави / Р. Сосса, Ю. Голубінка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  Топогеодезичне та картографічне забезпечення потреб безпеки та оборони держави у зв"язку з розвитком інформаційних технологій, зміною тактики ведення бойових дій, появою нових викликів і загроз потребує докорінної зміни. У статті розглянуто фактори, ...
1492517
  Тараненко Г.Г. Сучасні виклики зовнішньої політики України в контесті розвитку системи міжнародної безпеки // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 14. – С. 78-99. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1492518
   Сучасні виклики і актуальні проблеми права інтелектуальної власності в Україні та Європі : зб. матеріалів [IV] Міжнар. наук.-практ. конф. (6 жовт. 2014 р.) / Київ. ун-т права НАН України, Всесвіт. орг. інтелект. власності. – Київ : Ліра-К. – ISBN 978-966-2609-85-1
Вип. 4 / [редкол.: Ю.Л. Бошицький та ін.]. – 2014. – 311, [1] с. : табл. – Ст. укр. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1492519
  Омельчук В. Сучасні виклики і діяльність Комітету національної безпеки Республіки Казахстан // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 465-470. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1492520
  Білас І.Г. Сучасні виклики і загрози правам людини в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 1). – С. 17-25. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядаються та аналізуються сучасні виклики і загрози пра- вам людини, що формуються в умовах процесів глобалізації світу. Здій- снюється порівняльний аналіз потенційних загроз правам людини на міжнародному та національному (на прикладі ...
1492521
  Смалько О.А. Сучасні виклики інформаційного суспільства // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 61-62
1492522
  Гончар Б.М. Сучасні виклики міжнародній безпеці і ООН // Пам"ять століть. Україна : Історичний науковий та літературний журнал / Мін. освіти і науки Укр.; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова та ін. – Київ, 2005. – № 5. – С. 39-52. – ISSN 0869-3595
1492523
  Гончар Б.М. Сучасні виклики міжнародній безпеці і ООН // Україна дипломатична : науковий щорічник / Дипломатична академія при Мін. закорд. справ України. – Київ, 2005. – Вип. 5 : за 2004 рік. – С. 118-135. – ISBN 966-7522-07-5
1492524
  Попович О.С. Сучасні виклики науці і шляхи їх подолання / О.С. Попович, Л.В. Рижко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (115). – С. 88-104. – ISSN 1560-4926


  На основі аналізу результатів соціологічних опитувань учених, проведених фондом Wellcome Trust, ідей, на яких ґрунтуються ініціативи Президентського комітету радників з науки і технологій США, стану наукової сфери в Україні показано, що виклики ...
1492525
  Рубцов А.О. Сучасні виклики оновлення стратегічної концепції НАТО: теоретико-методологічний аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 94-99


  Проаналізовано еволюція ключових концепцій формування євроатлантичної інтеграції і ролі НАТО в цьому процесі. Визначено дія зовнішніх чинників, які динамічно змінюються в системі міжнародних відносин і впливають на трансформацію внутрішнього розвитку ...
1492526
  Карпачова Ніна Сучасні виклики правам і свободам людини // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-8. – ISSN 0132-1331
1492527
   Сучасні виклики правам і свободам людини : матеріали Міжнар. конф., присвяченої 60-й річниці Загальної декларації прав людини і 10-й річниці Омбудсмана України, [(м. Київ, 14 квітня 2008 року)] / [за ред. Н.І. Карпачової]. – Київ : К.І.С., 2010. – 155, [1] с., [16] c. іл. : фотоіл. – ISBN 966-7855-00-7
1492528
  Тупицький О. Сучасні виклики правам і свободам людини: загальноєвропейський та український аспект // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: І. Сліденко, А. Селіванов, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5. – С. 102-106. – ISSN 2310-6158
1492529
  Мезенцев К. Сучасні виклики просторового розвитку міських територій в Україні / К. Мезенцев, Н. Мезенцева // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 197-198. – ISBN 978-617-7069-38-5
1492530
  Барабаш Т.М. Сучасні виклики реформування кримінального процесуального закону в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 65-69. – ISSN 2220-1394
1492531
  Орєхова Т. Сучасні виклики розвитку вищої освіти в умовах становлення розумної економіки / Т. Орєхова, І.С. Каленюк, І.М. Унінець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 67-74. – ISSN 2222-4459
1492532
   Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 260, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-384-4
1492533
   Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – 186, [2] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-696-385-1
1492534
  Письменний В.В. Сучасні виклики системи фінансового вирівнювання територій: досвід України і скандинавських стран // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С, 112-122. – (Економічні науки ; № 3 (23))
1492535
  Петруха С.В. Сучасні виклики сталого розвитку аграрного сектору економіки України: теоретико-концептуальні аспекти / С.В. Петруха, Б.В. Стахов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8, квітень. – С. 49-71 : рис. – Бібліогр.: 60 назв. – ISSN 2306-6792
1492536
   Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – 331, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-97-8
1492537
  Цибуляк-Кустевич Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 11. – С. 214-230. – ISSN 1026-9932
1492538
   Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – 391, [1] с. – Назва обкл.: Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні. ІІ Міжнародна науково-практична конференція, 18-19 жовтня 2018 р. м. Чернівці, Україна. - Ст. нім., рос., укр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7096-97-8
1492539
  Гончарук Ю. Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2019. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 4-5. – ISSN 1992-9277
1492540
  Мелешко І.В. Сучасні виклики та завдання неформальної освіти дорослих // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 139-141. – ISBN 978-966-698-290-5
1492541
  Носік В.В. Сучасні виклики та правові реалії у регулюванні земельних і аграрних відносин в Україні // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 101-106
1492542
  Подольская Є.А. Сучасні виклики та ситуація в галузі вищої освіти Харківського регіону / Є.А. Подольская, В.Н. Назаркина // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2016. – Т. 22. – С. 249-257. – ISSN 1993-5560


  "У статті осмислюються сучасні виклики і аналізується ситуація в галузі освіти Харківського регіону. Розкривається освітній потенціал Харківщини у контексті підвищення конкурентоздатності регіону, аналізуються економічні та соціокультурні передумови ...
1492543
  Баценко Л.М. Сучасні виклики теорії та практики міжнародних комунікацій в системі адміністративного управління організації в умовах сталого розвитку: системний підхід / Л.М. Баценко, Р.В. Галенін // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2023. – С. 58-66. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 53). – ISSN 2664-2964
1492544
  Сімутіна Я.В. Сучасні виклики трудового права України в контексті євроінтеграції // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 375-379. – ISSN 2524-017X
1492545
  Титова О.М. Сучасні виклики у пам"яткоохоронній сфері // Шості Зарембівські читання : матеріали Шостих Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 70-річчю від дня народж. д-ра іст. наук С.З. Заремби, м. Київ, 18 квіт. 2017 р. : [зб. наук. праць] / Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; [редкол.: Титова О.М. (голова) та ін. ; упоряд. Г.М. Бичковської]. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2017. – С. 18-24. – ISBN 978-966-8999-85-7
1492546
  Гевко В.В. Сучасні виклики у сфері кримінального судочинства // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 12. – С. 64-71.
1492547
  Степико М. Сучасні виклики українській національній ідентичності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2019. – № 3/4 (99/100), травень - серпень. – С. 253-265. – ISSN 2524-0137
1492548
  Сергеєва Т. Сучасні виклики українській освіті // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, А.В. Бабічев, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (97). – С. 26-32. – ISSN 1562-529Х
1492549
  Назаренко В.А. Сучасні виклики урбанізації - економічний погляд // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 97-104 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1492550
  Сутюшев Т.А. Сучасні виміри вищого військового навчального закладу / Т.А. Сутюшев, В.І. Воробйов // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; голов. ред. Г.А. Дробаха ; редкол.: В.М. Телелим, О.М. Шмаков, В.П. Городнов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (61). – C. 67-72. – ISSN 2078-7480
1492551
  Бибик С.П. Сучасні виміри історичної стилістики // У просторі культури мови і стилю : Світлані Яківні Єрмоленко / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: С.П. Бибик, Т.А. Коць ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова), С.П. Бибик, А.Ю. Ганжа та ін.]. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2019. – С. 88-94. – (Глибини рідної мови...). – ISBN 978-617-7621-08-8
1492552
  Рубанець О. Сучасні виміри когнітивного // Філософська думка : Український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.19-35
1492553
  Коломоєць Т. Сучасні виміри кодифікації адміністративного законодавства України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 98-99. – ISBN 978-617-7069-15-6
1492554
  Сухова Н.М. Сучасні виміри структурованості філософії освіти: риси, рівні, аспекти // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 76-80. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  Автор статті досліджує проблему структурування сучасної філософії освіти в контексті педагогічної практики і філософської методології.
1492555
  Костюк В.Л. Сучасні вимоги до викладання навчальної дисципліни "Трудове право України" // Інноваційні технології у вищій юридичній освіті : матеріали Міжнародної науково-методичної конференції, присвяченої 390-річчю з дня заснування Київської братської школи-предтечі Києво-Могилянської академії, 25-28 травня 2005 року / відп. ред. Н.В. Артикуца; НаУКМА, ф-т правничих наук, Центр інноваційних методик... – Київ : Стилос, 2005. – С. 200-204. – ISBN 966-8009-46-0
1492556
  Шульга Ю.П. Сучасні вимоги до випускника вищої школи у контексті реалій сьогодення // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 123-124


  В умовах ринкової економіки головним критерієм оцінки якості підготовки випускника вищої школи є його професійна конкурентоспроможність.
1492557
  Любенко А. Сучасні вимоги до державного фінансового контролю в Україні // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6. – С. 441-444. – ISSN 1993-0259
1492558
  Коблянська А.В. Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров"я дітей: досвід та рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров"я / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 68-72. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1492559
  Коблянська А.В. Сучасні вимоги до державної політики у сфері охорони довкілля та здоров"я дітей: досвід та рекомендації Всесвітньої Організації Охорони Здоров"я / А.В. Коблянська, К.А. Скляренко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 68-72. – ISSN 2077-7477
1492560
  Калагін Ю.А. Сучасні вимоги до мети виховної роботи у ВВНЗ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 104-107. – ISSN 2077-1800
1492561
  Бесшапошникова Т.В. Сучасні вимоги до методичної підготовки вчителя музичного мистецтва / Т.В. Бесшапошникова, С.Я. Школьнік // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 11-17. – ISSN 2413-5402
1492562
  Задорожна О.С. Сучасні вимоги до організації штатного розкладу на телебаченні: об’єктивні та суб’єктивні чинники // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 50, січень - березень. – С. 257-262


  У статті розглянуто сучасні вимоги до організації штатного розкладу на телебаченні. Звертається увага на методи визначення потреб організації у творчих кадрах на прикладі редакції новин Київської дер жавної регіональної телерадіокомпанії. На засадах ...
1492563
  Бірілло І.В. Сучасні вимоги до підготовки майбутніх архітекторів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 349-356. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1492564
  Котяш В. Сучасні вимоги до програми богословської освіти // Релігія та Соціум : міжнародний часопис / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; відп. ред. Балух В.О. – Чернівці, 2018. – № 1/2 (29/30). – С. 205-211. – ISSN 2224-0306
1492565
  Андрощук І.М. Сучасні вимоги до професійного розвитку викладачів кафедр менеджменту закладів вищої освіти Республіки Польща // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 9-17. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
1492566
  Волосовець Т.М. Сучасні вимоги до системи підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-стоматологів // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 1. – C. 53-58. – ISSN 1029-4244
1492567
  Комаров В.А. Сучасні вимоги правового регулювання трудових відносин // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2006. – Вип. 4. – С. 12-18.
1492568
   Сучасні вимоги роботодавців до рівня компетентності бакалавра-еколога / Г.В. Тітенко, Н.В. Максименко, А.Н. Некос, К. Буткіна // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1147. – С. 123-135 : рис., табл. – (Серія "Екологія" ; вип. 12). – ISSN 1992-4259
1492569
  Пододіменко І. Сучасні вимоги суспільства до професійної підготовки фахівця у галузі інформаційних технологй в Японії // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 2. – С. 190-196. – ISSN 2308-4081
1492570
  Стрижак М.М. Сучасні вимоги та особливості планування і вивчення курсу "Україна і світове господврство" в 9 класі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2018. – № 7/8 (197/198). – С. 37-42 : табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1492571
  Потапчук О. Сучасні вимоги цифрового суспільства до фахівців комп"ютерного профілю // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2022. – С. 78-82. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х


  Проаналізовано сучасні вимоги до майбутніх фахівців комп"ютерного профілю та визначено ключові компетентності, якими вони повинні володіти. Встановлено, що зазначене питання є недостатньо дослідженим і потребує детального аналізу. На основі аналізу ...
1492572
  Стойчик Т.І. Сучасні вимоги щодо якості професійної освіти в Україні // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 109-116. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 5 (34)). – ISSN 2218-7650
1492573
  Сорока Г.І. Сучасні виховні системи та технології : Навчально-методичний посібник для керівників шкіл, учителів, класних керівників, вихователів, слухачів ІПО / Г.І. Сорока; Мін-во освіти і науки України;Ін-т післядипломної освіти. – Київ : Ранок, 2002. – 128 с. – (Управлыння школою). – ISBN 966-679-575-2
1492574
  Юрченко В. Сучасні вияви і трансформації традиційних форм торгівлі українців упродовж ХХ - на початку ХХІ століття (на прикладі Слобожанщини) // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (372), березень - квітень. – С. 77-87. – ISSN 0130-6936
1492575
  Нірша А.М. Сучасні відвідувачі: "Бережіть музей, він нам дуже потрібен" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, В.М. Фурсов [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7/8 (144). – С. 49-51. – ISSN 2518-7104


  Музей О.С. Пушкіна в Одесі.
1492576
  Полторацький О. Сучасні відносини Україна - ЄС у східноєвропейському та розширеному геополітичному вимірі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 81-94. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 31). – ISSN 2078-4333
1492577
  Водотика С.Г. Сучасні візії причин появи магдебурзького права в Україні / С.Г. Водотика, Л.А. Савенок // Чорноморський літопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; Ін-т іст. україни НАН України. – Миколаїв, 2014. – Вип. 10. – С. 113-118. – ISSN 2079-682X
1492578
  Фурашев В.М. Сучасні війни: роль та місце інформаційного права та інформаційної безпеки // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з проблем інформатизації, інформаційних технологій, інформаційного права та інформаційного законодавства / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2014. – № 3 (43). – С. 10-18
1492579
  Вавринюк А. Сучасні військові конфлікти та їх вплив на економіку й демографічні зміни в окремих країнах світу // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 121-125. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1492580
  Семенко М.В. Сучасні вірші / Михайль Семенко. – Харків-Київ : ДВОУ, 1931. – 136 с. – (Література і мистецтво)
1492581
  Стрішенець Н. Сучасні вітчизняні бібліотечно-інформаційні стандарти: термінологічний аналіз // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (245). – С. 28-40. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується якість сучасних українських бібліотечно-інформаційних стандартів на терміни та визначення понять.Виокремлено основні проблеми та означено шляхи їх вирішення
1492582
  Коцур В. Сучасні вітчизняні дослідження благодійності генеральної та полково-сотенної козацької старшини середини XVII - XVIII ст. // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 145-156
1492583
  Риков С.О. Сучасні вітчизняні засади надання медичної допомоги дітям перших років життя із порушенням зорових функцій / С.О. Риков, Ю.В. Баринов // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 64-68. – ISSN 1681-276Х


  "...У публікації проведено науковий аналіз описаних у вітчизняній та зарубіжній літературі досліджень щодо організації надання медичної допомоги дітям перших років життя з порушенням зорових функційю. А також етапи, зміни та нововведення у зв’язку із ...
1492584
  Ковальов А.В. Сучасні вітчизняні наукові дослідження функцій православної церкви у політичній системі України // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 36-39
1492585
  Орлов В.М. Сучасні вітчизняні наукові інституції та школи дослідників історії релігії і церкви в Україні XIX- першого десятиліття XXI ст. // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2016. – Вип. 9. – С. 542-548. – ISSN 2218-4805


  О. Надтокою особливо відзначено роль Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який починаючи з 1990-х рр. став флагманом у дослідженні історії церкви в Україні на прикладі православ"я.
1492586
  Сарнацький О.П. Сучасні вітчизняні та російські дослідження про ставлення самодержавної влади Російської імперії щодо українства в другій половині XIX століття // Віддане служіння історичній науці : до 70-річчя професора Григорія Казьмирчука / Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: М.Г. Казьмирчук, Ю.В. Латиш]. – Київ : КП УкрСІЧ, 2014. – С. 375-384. – ISBN 978-617-7107-21-6
1492587
  Галущенко О.М. Сучасні водні баланси річкових водозборів басейну Дніпра (у межах України) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 36-39. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 44)


  Подано приклади застосування воднобалансової оцінки для вивчення закономірностей формування гідрометеорологічних процесів.
1492588
  Сабадан О. Сучасні воєнні доктрини Японії як фактор системи безпеки регіону // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 1. – С. 21-23
1492589
  Стрельцов Є.Л. Сучасні воєнні конфлікти: складність визначення // Права людини та публічне врядування в сучасних умовах : матеріали V Міжнар. правничого форуму, 10 черв. 2022 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права, Каф. кримін. права ; [редкол.: І.В. Ковбас та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 153-155. – ISBN 978-617-8034-4
1492590
  Бабенко І.Ю. Сучасні гарантії реалізації прав людини на стадії досудового розслідування за законодавством України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Бабенко Ірина Юріївна ; М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України. – Маріуполь, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1492591
  Лі Білян Сучасні гарні поради / Лі Білян. – Тайнань : Чженчжуншу, 1981. – 206с. – Видання китайською мовою
1492592
  Коваленко П.А. Сучасні генетичні дослідження belgica Antarctica (Diptera, Chironomidae) / П.А. Коваленко, В.А. Горобчишин, І.А. Козерецька // IX Міжнародна Антарктична конференція, присвячена 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : присвя. 60-річчю підписання Договору про Антарктику в ім"я миру та розвитку міжнародної співпраці : IX MAK 2019 : м. Київ, Україна, 14-16 трав. 2019 р. : тези конф. / Антарктична конференція. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 67-68
1492593
  Чекалов В.А. Сучасні генно-інженерні рослини: факти, міфи та перспективи / В.А. Чекалов. – Київ : Національний авіаційний університет, 2016. – 67, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 64-67. – ISBN 978-966-932-003-2
1492594
  Анисенко О.В. Сучасні геодезичні прилади, їх значенння і роль у геодезичних вимірюваннях / О.В. Анисенко, К.А. Платонова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, лютий. – С. 80-83. – ISSN 2306-6814
1492595
  Стецишин М.М. Сучасні геоекологічні проблеми грунтів Запорізької області / М.М. Стецишин, С.В. Гришко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 269-278 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1492596
  Мичак А.Г. Сучасні геоекологічні проблеми північної частини басейну р. Ірпінь та шляхи їх вирішення (на основі матеріалів космічних зйомок і наземних досліджень) / А.Г. Мичак, В.Є. Філіпович, Н.Г. Мичак // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: С.Ю. Бортник, П.Г. Шищенко, Я. Шманьда [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 46, вип. 1/6 (117/122). – С. 28-37. – ISSN 0868-6939
1492597
  Михайлов В.А. Сучасні геолого-економічні проблеми золотодобувної промисловості / В.А. Михайлов, В.В. Шунько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 17-22. – (Геологія ; Вип. 17)


  В останні роки золотодоувна промисловість світу переживає гостру кризу через падіння вартості золота та намір деяких урядів і банків розпродавати частину своїх золотих запасів. Проте аналіз динаміки та тенденцій світового видобутку золота дає змогу ...
1492598
  Паздрій І.В. Сучасні геоморфологічні процеси в альпійсько-субальпійській зоні Чорногірського хребта : регіональні проблеми ландшафтознавства та геоморфології / І.В. Паздрій, Ю.І. Білінський // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 149-156. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0868-6939
1492599
  Грубрін Ю.Л. Сучасні геоморфологічні процеси на території басейну р. Стир // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 32-35
1492600
  Грубрін Ю.Л. Сучасні геоморфологічні процеси на території м. Києва // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 3-11 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 19)
1492601
  Вєтринський І.М. Сучасні геополітичні виклики для міжнародної безпеки // Модернізація і безпека розвитку в умовах глобалізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. Зернецької О.В. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 141-150. – ISBN 978-966-02-7953-7
1492602
  Михайлус В.С. Сучасні гербіциди для захисту сільськогосподарських культур // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 112-114. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2313-0431
1492603
  Мельник М.І. Сучасні глобальні виклики та тренди: діагностика впливу на ендогенний розвиток регіон / М.І. Мельник, І.В. Лещух // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (101). – С. 36-45. – ISSN 1562-0905
1492604
  Зварич І. Сучасні глобальні екологічні ризики // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 95-101. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1492605
  Ступницький О.І. Сучасні глобальні конкурентні стратегії ТНК : монографія / О.І. Ступницький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 415, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 397-415. – (Серія "Міжнародний бізнес"). – ISBN 978-966-439-677-3


  У пр. №1699217 напис: Шановній Белінській Юлії на добру згадку успіхів та вдачі від Автора. 03.02.2014, Підпис
1492606
   Сучасні глобальні тенденції економіки / Т.А. Дейнека, О.Д. Дивнич, О.В. Чернова, І.Л. Загребельна, Н.В. Волкова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 12 (539) : Інструменти реалізації "Плану Маршала" для повоєнного відновлення України. – С. 37-44. – ISSN 2222-4459
1492607
  Барладін О.В. Сучасні глобуси та їх класифікаційні ознаки // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 22-33. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 966-7650-87-1
1492608
   Сучасні говори Наддніпрянщини.. – Дніпропетровськ, 1969. – 110с.
1492609
   Сучасні гравіметри авіаційної гравіметричної системи / О.М. Безвесільна, А.Г. Ткачук, Л.О. Чепюк, К.С. Козько // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 2. – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 93. – ISSN 0203-3100
1492610
  Застровська С.О. Сучасні граматичні течії (німецька мова) = Moderne grammatische stromungen : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.О. Застровська, О.А. Застровський, О.А. Зубач ; М-во освіти і науки України ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : РВВ Волинського національного університету ім. Лесі Українки, 2010. – 367, [1] с. : іл. – Бібліогр.:с. 353-355. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-600-493-5; 978-966-600-499-7
1492611
  Паливода К. Сучасні гроші як базовий інвестиційний інструмент // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 10-14. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  В статті аргументується думка, що інвестиції в сучасному розумінні цього поняття отримали розвиток лише після втрати грошима золотого забезпечення, причому сама емісія нових грошей стала одним з інвестиційних ресурсів. Thought argues that investment ...
1492612
  Можаровська Н.О. Сучасні гуманітарно-правові проблеми інформаційної безпеки суспільства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 160-164
1492613
  Пауел Дж.Б. Сучасні демократичні країни. Участь у політичному житті, стабільність і насильство = Contemporary democraciec / Дж.Б. Пауел; Пер. з англ. О.В.Христенко, В.К.Горбатька. – Харків : Каравела, 2004. – 288с. – ISBN 966-586-123-9
1492614
  Розинка О. Сучасні деривативи на світовому фондовому ринку : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 4 (94). – С. 80-84 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1605-2005
1492615
  Чугаєв О. Сучасні детермінанти економічної сили країн // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2017. – № 1 (26). – С. 119-136. – ISSN 1811-9824
1492616
  Денисов С. Сучасні детермінанти злочинності в Україні // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 4 (62) : Детермінанти злочиннсті. – С. 21-33. – ISSN 2311-6676
1492617
  Опанащук Ю.Ю. Сучасні детермінанти нотаріальної діяльності: цивілістичний аспект // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Л. Копиленко, В.С. Ковальський, М.К. Галянтич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (212). – С. 51-59. – ISSN 2308-9636


  У статті проаналізовано основні нормативно-правові та правореалізаційні перешкоди на шляху розвитку та вдосконалення нотаріальної діяльності в Україні на сучасному етапі. Автором наголошено на тому, що політику вітчизняного законодавця щодо ...
1492618
  Коваленко В.В. Сучасні детермінанти оцінювання ризику легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом у банках / В.В. Коваленко, А.С. Єгорова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1 (326). – С. 102-116 : Рис., табл,. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2305-7645
1492619
  Обелець Т.В. Сучасні детермінанти розвитку трудового потенціалу України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 160-164 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1492620
  Деркач М.І. Сучасні детермінанти розвитку фінансових систем країн світу : монографія / Деркач М.В., Стукало Н.В. ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Типографія Стиль, 2008. – 254 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-252 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-25-5101-3
1492621
  Головня О.М. Сучасні детермінанти системних соціально-економічних трансформацій готельного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 111-116. – ISSN 2222-4459
1492622
  Мазуренко В.П. Сучасні детермінанти управління інноваційною діяльністю у контексті підвищення конкурентоспроможності національної економіки // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 127-134. – ISSN 1729-7036
1492623
  Рудницька А. Сучасні дефініції містики та містицизму: проблема спільності координат дослідження // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Є. Бистрицький, О. Білий, А. Гусейнов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 : Східні філософії: проблема свободи. – C. 85-94. – ISSN 2522-9338
1492624
  Єрмоленко В.М. Сучасні джерела і форми аграрного права // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 73-83. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1492625
  Цоклан В.І. Сучасні джерела конституційного права України та їх система: проблеми теорії та практики // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 100-107.
1492626
  Холодько О.П. Сучасні джерела формування донних відкладів Канівського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 3 (20). – С. 164-169 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв
1492627
  Таблер Т.І. Сучасні дидактичні засоби навчання математики // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 240-247. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1492628
  Бернадська Н.І. Сучасні дискусії навколо роману-епопеї та "Війна і мир" Л. Толстого // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 5. – С. 4-13. – ISBN 966-594-499-1
1492629
  Кравчук Г. Сучасні дискусії навколо українського правопису = Зміни й доповнення мовознавців // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 20, жовтень. – С. 9-16
1492630
  Лактіонова А.В. Сучасні дискусії про знання: моральне знання і знання як успішність // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 25. – С. 31-34. – ISBN 966-7943-03-8


  У статті представляються сучасні дискусії про статус знання з моральної епістемології та в підходах, в яких знання розглядається в термінах успішності. Обидва зазначені новітні дослідницькі філософські сфери є сумісними, вписуються в перспективу ...
1492631
  Терлецький В. Сучасні дискусії про назву Аристотелевого твору, відомого нам як "метафізика" // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Баумейстер, О. Гомілко [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Т. 36 (№ 2 2017). – С. 50-65. – ISSN 2075-6461
1492632
  Шевченко О.Л. Сучасні дистанційні аерокосмічні технології в комплексі радіогідрологічного моніторингу / О.Л. Шевченко, О.Т. Азімов, О.І. Сахацький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-44. – (Геологія ; Вип. 29/30). – ISSN 1728-3817


  Представлено оригінальну методику застосування космічних знімків для оцінки масштабів простору водної поверхні, який виник у результаті інженерних перебудов під час проведення водоохоронних заходів у межах Чорнобильської зони відчуження, а також для ...
1492633
  Громова Н. Сучасні дівочі святвечірні ворожіння про шлюб на Бойківщині // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20 : На пошану професора кафедри етнології та краєзнавства історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктора історичних наук Валентини Борисенко. – С. 100-106
1492634
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Hавч.посібник для вищих та серед.навч.закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – Київ : А.С.К., 1998. – 174 с. – ISBN 966-539-085-6
1492635
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери / С.В. Глущик. – К., 1998. – 172с.
1492636
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищ. та серед. спец. навч. закладів / Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. – 3-тє вид., перероб. і допов. – Київ : А.С.К., 2000. – 400 с. – ISBN 966-539-254-9
1492637
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посібник для вищих та середніх спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2002. – 400 с. – ISBN 966-539-254-9
1492638
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник для вищих та середніх спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-тє вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2002. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1492639
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посіб. для вищих та серед. спец. навч. закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2003. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1492640
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-є вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2004. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1492641
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навч. посібник для вищ. та середніх спеціальн. навч. закл. / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2005. – 400с. – ISBN 966-539-451-7
1492642
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник / С.В. Глущик, О.В. Дияк., С.В. Шевчук. – Вид. 5-те, перероб. і допов. – Київ : Атіка, 2005. – 542, [2] с. : табл. – Словники: с. 510-537. – Бібліогр.: c. 538-541 та в підрядк. прим. – ISBN 966-326-094-7
1492643
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : Навчальний посібник / С.В. Глущик, О. В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2006. – 400с. – ISBN 966-319-128-7
1492644
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навчальний посібник для вищих та середніх спеціальних навчальних закладів / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 4-е вид., перероб. і доп. – Київ : А.С.К., 2008. – 400 с. – ISBN 978-966-539-533-1
1492645
  Глущик С.В. Сучасні ділові папери : навч. посібник [для вищих та середніх спец. навч. закладів] / С.В. Глущик, О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – 6-те вид., допов. і переробл. – Київ : Арій, 2009. – 512 с. – ISBN 978-966-498-069-9
1492646
  Островський В. Сучасні діти (Краса, сила й наука) : Комедія на 3 дії / В. Островський. – Львів : В-во "Театральна бібліотека", 1931. – 36 с.
1492647
  Лук"янова Л. Сучасні домінанти розвитку системи педагогічної освіти України // Педагогічна газета України. – Київ, 2022. – Березень - червень (№ 2-3)
1492648
  Дубна М.М. Сучасні дослідження бойків-переселенців на Одещині // Матеріали 73-ї звітної студентської наукової конференції ОНУ імені І.І. Мечникова : 25-27 квіт. 2017 р. : Секція: Іcт. науки / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Історичний факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 69-76. – ISBN 978-617-689-216-8
1492649
  Щербань М.І. Сучасні дослідження в Арктиці та Антарктиці. / М.І. Щербань. – К., 1957. – 20с.
1492650
  Микитенко О. Сучасні дослідження етнокультури болгарської спільноти України в Болгарії // Міграції в історії і етнічних процесах України : одес. етногр. читання : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Іст. фак-т, Каф. археології та етнології України [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Кушнір (наук. ред.) та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2017. – С. 260-270. – ISBN 978-617-689-214-4
1492651
   Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наукових статей. – Ужгород : Ліра, 2003. – 361, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ., нім., рос. – Бібліогр. в кінці статей. – ISBN 966-7400-30-7
1492652
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород : Обручар В.В.
Вип. 5. – 2007. – 631 с. – Резюме укр., англ. мовами
1492653
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород : ТзОВ "Папірус-Ф", 2004-
Вип. 6. – 2008. – 765 с. – мова резюме англ. та укр.
1492654
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород
Вип. 7. – 2009. – мова резюме англ. та укр.
1492655
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород : TIMPANI. – ISBN 978-966-8904-46-2
Вип. 8. – 2010. – 760 с. – Резюме англ. мовою.- На обкл. журналу : 65-річчю Ужгородського нац. ун-ту присвячується
1492656
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т," Ф-т романо-германської філології. – Ужгород : Графіка. – ISBN 978-966-2303-00-1
Вип. 9. – 2011. – 637 с. – Резюме укр., англ. мовами.- На обкл. журналу : 45-річчю факультету романо-германської філології присвячується.
1492657
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород : Бреза А.Е. – ISBN 978-966-2668-24-7
Вип. 10. – 2012. – 399 с. – Резюме англ. мовою
1492658
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISBN 978-617-7132-02-07
Вип. 11. – 2013. – 493 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492659
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород. – ISBN 978-617-7132-18-8
Вип. 12. – 2014. – Мова резюме англ. та укр.
1492660
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород. – ISBN 978-617-7132-32-4
Вип. 13. – 2015. – 368 с. – Резюме англ. мовою
1492661
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISBN 978-617-7132-63-8
Вип. 14. – 2016. – 319 с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
1492662
   Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISBN 978-617-7132-80-5
Вип. 15. – 2017. – 312 с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
1492663
   Сучасні дослідження з іноземної філології = ontemporary Studies in Foreign Philology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; відп. ред. М.П. Фабіан ; редкол.: П.М. Лизанець, В.В. Барчан, А.Г. Гудбанян [та ін.]. – Ужгород : Аутдор-Шарк. – ISSN 2617-3921
Вип. 16. – 2018. – 226, [7] с. – Резюме укр. мовою та мовою статті
1492664
   Сучасні дослідження з іноземної філології = Contemporary Studies in Foreign Philology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород : ДАНЗ "УжНУ". – ISSN 2617-3921
Вип. 17. – 2019. – 300, [6] с. – Резюме укр., англ. мовами
1492665
   Сучасні дослідження з іноземної філології = Contemporary Studies in Foreign Philology : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Ф-т іноземної філології ; голов. ред. Фабіан М.П. ; редкол.: Бенцеш Райко, Гвоздяк О.М., Корольова А.В. [та ін.]. – Ужгород : ДАНЗ "УжНУ". – ISSN 2617-3921
Вип. 18. – 2020. – 356, [1] с. – DOI: 10.24144/2617-3921.2020.18 - Резюме укр., англ. мовами
1492666
   Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації = Exploring linguistics, literature and intercultural communication ELLIC 2021 : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – 261, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7926-22-0
1492667
   Сучасні дослідження з німецької історії = Современные исследования по немецкой истории = Moderne forschungen zur deutschen geschichte = Modern studies in german history : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. Н.В. Венгер ; редкол.: А. Айсфельд, С.Й. Бобилєва, О.М. Каковкіна [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2616-9479
[2018]. – 2018. – 150, [2] с. – Резюме укр., рос., нім., англ. мовами
1492668
   Сучасні дослідження з німецької історії = Современные исследования по немецкой истории = Moderne forschungen zur deutschen geschichte = Modern studies in german history : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. Н.В. Венгер ; редкол.: А. Айсфельд, Й. Дік, В. Деннінгхаус [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2616-9479
[2020]. – 2020. – 182, [2] c. – Резюме укр., рос., нім., англ. мовами. До 2018 р. журн. вих. під назв. "Вопросы германской истории", до 1977 р. вип. 5 журн. вих. під. назв. "Вопросы германской истории и историографии"
1492669
   Сучасні дослідження з німецької історії = Moderne forschungen zur deutschen geschichte = Modern studies in german history : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; голов. ред. Н.В. Венгер ; редкол.: А. Айсфельд, Й. Дік, В. Деннінгхаус [та ін.]. – Дніпро : ЛІРА. – ISSN 2616-9479
[2021-2022]. – 2021. – 161, [2] c. – Резюме укр., рос., нім., англ. мовами. До 2018 р. журн. вих. під назв. "Вопросы германской истории", до 1977 р. вип. 5 журн. вих. під. назв. "Вопросы германской истории и историографии"
1492670
  Шемчук М.П. Сучасні дослідження і картографування поверхні Марса // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 61-70


  У статті подано інформацію про діючі космічні апарати та знімальне обладнання з дослідження і картографування Марсу. Вказано складені на основі цих спостережень карти і наведено їх приклади. Проаналізовано подальші перспективи розвитку галузі у світі і ...
1492671
  Грачев О.О. Сучасні дослідження і розробки ОЕСР у галузі освіти, науки, технологій та інновацій / О.О. Грачев, Л.П. Овчарова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (98). – С. 18-34. – ISSN 0374-3896
1492672
  Кікоть А.А. Сучасні дослідження костюма: культурологічний підхід // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 208-215
1492673
  Воронцова О.А. Сучасні дослідження печерних пам"яток Києво-Печерської лаври // Могилянські читання : збірник наукових праць: щорічник / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; редкол.: О.В. Рудник, С.В. Пивоваров, Л.П. Михайлина [та ін.]. – Київ, 2018. – 2017 рік : Збереження й дослідження культурної спадщини України: люди, ідеї, візії. – С. 145-150. – ISBN 978-966-136-493-5
1492674
  Кукса Б.В. Сучасні дослідження проблеми навчання міжкультурного ділового спілкування майбутніх фахівців у галузі туризму // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Н.В. Майєр ; редкол.: Васько Р.В., Матвієнко О.В., Ніколаєва С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (96). – С. 3-8. – ISSN 1817-8510
1492675
  Рокета О. Сучасні дослідження проблеми наркоманій та ВІЛ-інфікованих в Україні // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 288-292
1492676
  Гуменюк Л.Й. Сучасні дослідження психологічних наслідків терористичної загрози для психіки людини // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 224-234. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1492677
  Карачунова Л.В. Сучасні дослідження та впровадження інформаційних симстем у соціальну підсистему суспільства, на прикладі Пенсійного фонду України // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 85-89. – Бібліогр.: 4 назви. – ISBN 966-7650-87-1
1492678
  Ленартович О.Ю. Сучасні дослідження українського визвольного руху в роки Другої світової війни // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 102 (№ 11). – C. 92-97. – ISSN 2076-1554


  Історія Другої світової війни викликає посилений інтерес вітчизняних істориків. Серед проблемних питань, що досліджуються, чільне місце займає український визвольний рух. Більшість науковців висвітлюють ці питання через призму подій в Галичині - ...
1492679
   Сучасні досягнення в науці та освіті = Modern achievements of science and education : зб. праць XVII Міжнар. наук. конф., 22-29 верес. 2022 р., м. Нетанія, Ізраїль / Nat. Сouncil of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the International Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [etc ; редкол.: А.В. Горошко, А.М. Гуржій, В.О. Харжевський та ін.]. – Хмельницький : ХНУ, 2022. – 135, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-330-413-7
1492680
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : Збірник наукових праць Західного Геодезичного Товариства. – Львів : Ліга-Прес, 2003. – 328с. – ISBN 966-8293-08-8
1492681
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
[б/н] : Присвячується 10-й річниці проф. свята працівників геології, геодезії і картографії України та 60-річчю Ін-ту геодезії Нац. ун-ту "Львівська політехніка". – 2005. – резюме укр., рос, англ. мовами
1492682
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць. – Львів : Львівська політехніка, 2007. – ISSN 1819-1339
1492683
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (16) : Присвячується 28 сесії Міжнародної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування Землі держав-учасниць СНД (Львів-Ужгород 22-27.09.2008). – 2008. – резюме укр., рос, англ. мовами
1492684
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (17) : До 14-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 2009. – резюме укр., рос, англ. мовами
1492685
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (18). – 2009. – резюме укр., рос, англ. мовами
1492686
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (19) : До 15-ї річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 2010. – резюме укр., рос, англ. мовами
1492687
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (20). – 2010. – резюме укр., рос, англ. мовами
1492688
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (21) : До 16-ї річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України. – 2011. – резюме укр., рос, англ. мовами
1492689
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць Західного геодезичного товариства УТГК / Західне геодезичне тов-во УТГК ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів : Вид-во Львівської політехніки, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (22) : До ІІ з"їзду Українського товариства геодезії і картографії, 20-ї річниці від дня утворення Державної служби геодезії, картографії та кадастру та 20-ї річниці від дня утворення Українського товариства геодезії і картографії. – 2011. – резюме укр., рос, англ. мовами
1492690
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (23). – 2012. – резюме укр., рос, англ. мовами
1492691
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне тов-во УТГК. – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (24). – 2012. – резюме укр., рос, англ. мовами
1492692
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодез. та картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (25). – 2013. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1492693
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодез. та картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехнікі". – Львів, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (26). – 2013. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1492694
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (27). – 2014. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1492695
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (28). – 2014. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1492696
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (29). – 2015. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1492697
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (30). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1492698
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (31). – 2016. – 175 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1492699
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (32). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1492700
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1(33). – 2017. – 190 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами ; До 22-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України
1492701
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (34). – 2017. – 136 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами ; До 22-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України
1492702
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. Волчко П.І. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (35). – 2018. – 232 с. – Резюме укр., рос, англ. мовами ; До 22-річниці професійного свята працівників геології, геодезії і картографії України
1492703
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Бурак К.О., Бурштинська Х.В., Васютинський І.Ю. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (36). – 2018. – 134, [2] с. – Резюме укр., рос, англ. мовами
1492704
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (37). – 2019. – 115, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
1492705
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (38). – 2019. – 103, [5] c., включ. обкл. – Резюме укр., англ. мовами
1492706
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (39). – 2020. – 147, [4] с. – Резюме укр., англ. мовами
1492707
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (40). – 2020. – 124, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами
1492708
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (41). – 2021. – 180, [2] c. – Резюме укр., англ. мовами
1492709
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (42). – 2021. – 126, [6] c. – Резюме укр., англ. мовами
1492710
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (43). – 2022. – 126, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами
1492711
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (44). – 2022. – 143, [5] c. – Резюме укр., англ. мовами
1492712
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (45). – 2023. – 168, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами
1492713
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Україн. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 2 (46). – 2023. – 148, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами
1492714
   Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва = Modern achievements of geodesic science and industry : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Укр. т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов. ред. І.С. Тревого ; редкол.: Тревого І.С., Заблоцький Ф.Д., Церклевич А.Л. [та ін.]. – Львів : Львівська політехніка, 1996-. – ISSN 1819-1339
Вип. 1 (47). – 2024. – 223, [4] c. – Резюме укр., англ. мовами
1492715
  Клюєв О. Сучасні досягнення судово-експертної галузі в Україні // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; голов. ред. О. Клюєв ; редкол.: Паткаван Восканян, Даріуш Зуба, Александар Іванович [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 1 (30). – С. 5-11. – ISSN 1993-0917
1492716
  Пінчук І.Я. Сучасні досягнення та перспективи розвитку інституту психіатрії // Становлення психіатрії в Київському університеті: історична довідка / І.Я. Пінчук, М.Ю. Полив"яна. – Київ, 2022. – С. 32-38
1492717
  Фінклер Ю. Сучасні друковані мас-медіа України: до проблеми визначення типологічних характеристик // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 1. – С.8-9


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1492718
  Грубрін Ю.Л. Сучасні екзогенні рельєфоутворюючі процеси (VII пленум Міжвідомчої геоморфологічної комісії ВНЗ АН СРСР) : хроніка // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 79-83. – (Географії ; Вип. 12)
1492719
  Бєдний М.М. Сучасні екзодинамічні процеси на території лівобережжя Середнього Придністров"я та залежність їх від тектоніки / М.М. Бєдний, Ю.Л. Грубрін // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1970. – Вип. 1 : Сучасні фізико-географічні процеси. – С. 64-67
1492720
  Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви адвентистів сьомого дня : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11. / Вітюк І.К.; Віктюк І.К. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1492721
  Вітюк І.К. Сучасні екологічні проблеми та їх вирішення в християнській есхатології (на матеріалах Церкви Адвентистів сьомого дня) : дис. ... канд. філос. наук: 09.00.11 / Вітюк І.К.; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. – Житомир, 2009. – 212, [ 5 ] л. + Додатки: [5] л. – Бібліогр.: л. 191-212
1492722
  Навроцький В.М. Сучасні екологічні проблеми України // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 296-301
1492723
   Сучасні екологічно чисті технології знезараження непридатних пестицидів : Монографія. – Вінниця : Універсум, 2003. – 254с. – ISBN 966-641-060-5
1492724
  Похилько С.В. Сучасні еколого-економічні аспекти регіонального підходу в управлінні природокористуванням // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 18-26. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
1492725
  Коржнев Михайло Миколайович Сучасні еколого-економічні проблеми розвитку України у зв"язку з асиміляційним потенціалом її геологічного середовища // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 129-138 : Фото, табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1492726
  Лук"яненко І.Г. Сучасні економетричні методи у фінансах : Навчальний посібник / І.Г. Лук"яненко, Ю.О. Городніченко. – Київ : Літера ЛТД, 2002. – 352с. – ISBN 966-7543-29-3
1492727
  Покрещук О.О. Сучасні економіко-правові аспекти антидемпінгового регулювання ЄС та України / О.О. Покрещук, Ю.Й. Гарасим // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 5-10
1492728
  Орнат М. Сучасні економічні моделі реформування народного господарства Китаю // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 427-435. – ISSN 1684-906Х
1492729
  Журба І.Є. Сучасні економічні основи транскордонного співробітництва країн Східної Європи / І.Є. Журба, Д.М. Русак // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 137-144. – (Економічні науки ; № 4, т. 1 (226)). – ISSN 2226-9150
1492730
  Грабинський І.М. Сучасні економічні системи / І.М. Грабинський. – Львів, 1996. – 160с.
1492731
  Грабинський І.М. Сучасні економічні системи / І.М. Грабинський. – Львів, 1997. – 176с.
1492732
   Сучасні економічні системи : Навчальний посібник. – Київ : КНЕУ, 2003. – 204 с. – ISBN 966-574-533-6
1492733
   Сучасні економічні системи : Навчально-методичний посібник / О.О. Бєляєв, М.Д. Диба, В.І. Кириленко, С.Г. Поручник; О.О. Бєляєв, М.Д. Диба, В.І. Кириленко, С.Г.Поручник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2003. – 100с. – ISBN 966-574-490-9
1492734
  Леоненко П.М. Сучасні економічні системи : навчальний посібник / П.М. Леоненко, О.І. Черепніна. – Київ : Знання, 2006. – 429с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-230-2
1492735
   Сучасні економічні системи : навч.-метод. комплекс для студентів галузі знань 05 - "Соціальні та поведінкові науки", спец. 051 - "Економіка", освітньої програми " Економічна теорія та економічна політика" / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; [упоряд.: Н.І. Гражевська, О.О. Демидюк]. – Київ : [б. в.], 2018. – 50, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 46-50
1492736
   Сучасні економічні тенденції та нова парадигма економічної стратегії України / Я.А. Жаліло, Я.Б. Базилюк, Я.В. Белінська, С.В. Давиденко, В.А. [ та ін. ] Комаров; Жаліло Я.А. [ та ін. ] ; Нац. інститут стратегічних досліджень. – Київ : Знання України, 2005. – 96 с.
1492737
  Чухно А.А. Сучасні економічні теорії : підручник / А.А. Чухно, П.І. Юхименко, П.М. Леоненко. – Київ : Знання, 2007. – 878с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-346-310-4
1492738
  Шевчик Б.М. Сучасні економічні теорії : навч. посібник / Б.М. Шевчик ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Г.І. Башнянина. – Львів : Новий Світ-2000, 2021. – 212, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-196-6
1492739
  Байдіков І.А. Сучасні екостани ландшафтних комплексів Запорізької області в контексті обгроунтування регіональної екомережі : Природничо-географічні дослідження // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43 : Табл. – Бібліогр. 27 назв. – ISSN 1561-4980
1492740
  Козачинська В.В. Сучасні експлікації суб"єктивності: до проблеми гетерогенності // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 10-11
1492741
  Кобернік С.Г. Сучасні електронні засоби для модернізації процесу з географії в школі / С.Г. Кобернік, В.В. Афанасьєва // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 5 (219). – С. 21-26 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1492742
  Тимошенко І. Сучасні електронні ресурси як фактор інтеграції в системі наукових комунікацій медичної галузі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 60. – С. 310-323. – ISSN 2224-9516
1492743
  Герасименко Є.С. Сучасні електронні технології та адміністративне судочинство. Виклики та проблеми впровадження // Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності" : 17-18 верес. 2019 р. / "Актуальні проблеми захисту інформаційних прав особи в умовах технологічних викликів та цифрової реальності", міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон : Гельветика, 2019. – С. 150-153. – ISBN 978-966-916-903-7
1492744
  Фостолович В.А. Сучасні елементи системи управління підприємствами аграрного бізнесу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 245-250. – ISSN 2222-4459
1492745
  Ткач С.М. Сучасні ендоскопічні методи лікування ожиріння / С.М. Ткач, Ю.Г. Кузенко // Клінічна ендокринологія та ендокринна хірургія : науковий медичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Укр. н.-практ. центр ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин ; голов. ред. О.С. Ларін. – Київ, 2016. – № 3 (55). – С. 7-14. – ISSN 1818-1384
1492746
  Ніколаєнко І.І. Сучасні епохи майбутнього. / І.І. Ніколаєнко. – К, 1966. – 211с.
1492747
  Мінгазутдінов Ігор Сучасні етнонаціональні конфлікти у країнах Західної Європи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 158-163
1492748
  Козерод О.В. Сучасні єврейські громади Європи : основні характерні особливості і виклики / Олег Козерод ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : Радуга, 2019. – 250, [2] с. – Бібліогр.: с. 224-251. – ISBN 978-966-281-134-6
1492749
  Гаврилюк Р.О. Сучасні європейські доктрини податкового права: порівняльний аналіз // Порівняльне правознавство : сучас. стан і перспективи розвитку : зб. наук. праць / Ін-т держави і права ім В.М. Корецького НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Прикарп. юрид. ін-т [та ін. ; редкол.: Ю.С. Шемшученко та ін. ; упоряд. О.В. Кресін]. – Київ : Логос, 2010. – С. 331-333. – ISBN 978-966-171-322-1
1492750
  Канаєва М.О. Сучасні європейські інноваційні мережі та їх роль в активізації інноваційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-23. – (Економіка ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції розвитку інноваційної інфраструктури в європейських країнах, зокрема, питання організації інноваційних мереж як однієї з найбільш ефективних форм міжнародної наукової та технічної співпраці. Визначено переваги, які можуть ...
1492751
   Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації : монографія / [Кудряченко А.І. та ін.] ; наук. ред.: А.І. Кудряченко, Т.О. Метельова ; Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ : Фенікс, 2014. – 441, [2] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-136-171-2
1492752
   Сучасні журнали України: типи, властивості, контент : довід.-енцикл. видання / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Н.М. Сидоренко, О.Ю. Сухомлин ; заг. ред. Н.М. Сидоренко ; наук. ред. В.В. Різун]. – Київ : Київський університет, 2015. – 367, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 359-362. – Бібліогр.в підрядк. прим. – ISBN 978-966-439-817-3
1492753
  Швець Н. Сучасні завдання банківського нагляду : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 9 (175). – С. 34-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1492754
  Фесенко Є. Сучасні завдання кримінально-правової науки (Загальна частина) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 66-72. – ISSN 0132-1331
1492755
  Андрушко О. Сучасні завдання правового виховання майбутніх офіцерів-прикордонників / О. Андрушко, Н. Логінова // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С.16-25. – ISSN 1682-2366
1492756
  Шабатура Ю. Сучасні завдання природничо-наукової підготовки майбутніх офіцерів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 7/8 (145). – С. 52-65. – ISSN 1682-2366
1492757
  Гордон М.В. Сучасні завдання радянської науки цивільного права // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1966. – Вип. 4. – С. 3-9
1492758
  Фулей Т.І. Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Фулей Тетяна Іванівна ; КНУТШ ; Ін-т міжн. відносин. – Київ, 2003. – 253 л. – Бібліогр.: л. 224-253
1492759
  Фулей Тетяна Іванівна Сучасні загальнолюдські принципи права та проблеми їх впровадження в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Фулей Т.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1492760
  Олійник В.В. Сучасні загрози безпеці людини та їх індикатори в публічному управлінні / В.В. Олійник, О.П. Дяченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 47-51. – ISSN 2306-6814
1492761
  Багаденко І.П. Сучасні загрози безпеці мешканців Києва та соціально-економічна ситуація: кореляційний аспект / І.П. Багаденко, В.В. Оцел // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 166-173. – ISSN 2072-8670
1492762
  Ковтун О.Ю. Сучасні загрози безпеці України і її співробітництво з міжнародними організаціями // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 196-201
1492763
  Фурман В.М. Сучасні загрози економічній безпеці вітчизняних фінансових установ (на прикладі банківських установ і страхових компаній) / В.М. Фурман, Н.В. Зачосова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 16, серпень. – С. 7-11. – ISSN 2306-6814
1492764
  Платоненко А.В. Сучасні загрози інформаційної безпеки для державних та приватних установ України // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 86-90. – ISSN 2409-7292
1492765
  Магда Є. Сучасні загрози консолідації українського суспільства // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2013. – № 1. – С. 107-113
1492766
  Филипович Г.Д. Сучасні загрози релігійній безпеці українців діаспори // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Борейко Ю.Г., Вергелес К.М., Конта Р.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (16). – С. 42-45. – ISSN 2521-6570
1492767
  Алексєєв Є. Сучасні законодавчі розробки у сфері екологічної оцінки // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 41-47
1492768
  Федоренко І.П. Сучасні закономірності постіндустріального розвитку глобального світу // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України ; НТУУ "КПІ". – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 111-118
1492769
  Чухно А.А. Сучасні закономірності суспільно-економічного розвитку та їх значення для України // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 4 : Економічний факультет. Юридичний факультет. – С. 114-131
1492770
  Стариков Г. Сучасні закордонні україністи: Андреасу Каппелеру - 70 // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 601-621
1492771
  Стариков Г. Сучасні закордонні україністи: Андреасу Каппелеру - 70 // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 27. – С. 601-621
1492772
  Андріянова Г.І. Сучасні заняття у технічному вищому навчальному закладі: впровадження інтерактивних технік навчання / Г.І. Андріянова, І.М. Шульга // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 288-295. – ISSN 2227-2844


  "Теоретично обгрунтовується проведення сучасного заняття у технічному вищому навчальному закладі. Розглядаються умови ефективності навчально-виховного процесу з іноземної мови з використанням інтерактивних технік навчання. У статті також зазначається, ...
1492773
  Ярмоленко Н. Сучасні записи ліричних пісень, зібраних І.С. Нечуєм-Левицьким: динаміка традиції // Іван Нечуй-Левицький: постать і творчість : збірник праць Всеукраїнської наукової конференції : 25-27 вересня 2008 року / МОНУ ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкаська обл. держ. адміністрація ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницокого ; Осередок Наук. тов-ва Шевченка в Черкасах ; [ ред. кол.: Бернадська Н.І., Бондар М.П. та ін. ]. – Черкаси : Вид. Ю. Чабаненко, 2008. – С. 406-414. – ISBN 978-966-793-136-3
1492774
  Гапченко О. Сучасні запозичення в українській мові: психолінгвістичний аспект // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін. – Київ, 2006. – Вип. 35. – С. 7-13. – ISSN 0320-3077
1492775
   Сучасні запоріжці.. – Дніпропетровськ, 1972. – 127с.
1492776
  Радей А.С. Сучасні зарубіжні концепції бюрократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 104-113
1492777
  Колупаєв А.П. Сучасні зарубіжні моделі управління акціонерними товариствами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 2. – С. 12-13.
1492778
  Дічек Н. Сучасні зарубіжні педагоги про феномен спадщини А. Макаренка // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7263-79-0
1492779
  Шуневич Б.І. Сучасні зарубіжні теорії дистанційного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 73-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Дано короткий огляд декількох теорій дистанційного навчання зарубіжних вчених Д. Кігена, М. Сімонсона, Д. Шейла, Р. Гаррісона, М. Бейнтон, Дж. Вердьюіна, Т. Кларка і Х. Ператона, а також проводиться порівняння теорій цих авторів з ранніми теоріями М. ...
1492780
  Семеног О.М. Сучасні зарубіжні технології підготовки майбутнього вчителя-словесника // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 94-98. – (Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 3 (13))
1492781
  Германюк Н.В. Сучасні засади ефективного менеджменту в організації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 20, жовтень. – С. 43-47. – ISSN 2306-6814
1492782
  Данилишин Ольга Анатоліївна Сучасні засади монетарної політики в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 120-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто особливості грошово-кредитної політики Національного банку України. Виявлено та проаналізовано її принципи та закономірності на сучасному етапі економічного розвитку. На основі здійсненого аналізу доведена необхідність зміни стратегічної ...
1492783
  Блудов А.В. Сучасні засади системи викладання композиції // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (24). – С. 32-41. – ISBN 978-617-7890-11-8
1492784
  Литовченко В.В. Сучасні засади формування механізмів надання адміністративних послуг у публічному управлінні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 21, листопад. – С. 116-120. – ISSN 2306-6814
1492785
  Стельмах А.В. Сучасні засади функціонування інституту лобізму в європейських країнах // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – С. 191-214. – ISSN 2786-6246
1492786
  Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 19-20
1492787
  Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 3. – С. 37-39 : фото, табл. рис.
1492788
  Васильчук Д.С. Сучасні засоби боротьби зі шкідниками // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 101-103. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1492789
   Сучасні засоби зв"язку та інфокомунікаційні технології у Збройних Силах України та Національній гвардії України: сьогодення та перспективи застосування / О.Ю. Іохов, О.О. Лаврут, Т.В. Лаврут, О.П. Флорін // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Біленко О.І. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (83). – С. 111-119. – ISSN 2078-7480
1492790
  Плужник О.В. Сучасні засоби інформаційних технологій у документних комунікаціях / О.В. Плужник, Д.А. Мірошниченко, Л.М. Ісак // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav, 2021. – Vol. 14. – С. 234-250. – ISBN 978-617-7747-00-0. – ISSN 2415-3729
1492791
  Журавель П.А. Сучасні засоби комунікації в системі державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 158-160. – ISSN 2306-6806
1492792
  Халявка Л.В. Сучасні засоби навчання іноземної мови // Матеріали III Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 13 трав. 2022 р., м. Хмельницький, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 458-459. – ISBN 978-617-8037-75-8
1492793
  Чернишов Д.О. Сучасні засоби просторово-територіального моделювання екосистем інженерного захисту // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2017. – № 3/4 (24), липень - грудень 2017 р. – С. 58-66 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2411-4049
1492794
  Мороз Н. Сучасні засоби та методи національно-патріотичного виховання майбутніх офіцерів-прикордонників на заняттях з іноземної мови // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 25. – С. 35-41. – ISSN 2309-9127
1492795
  Сторчоус М.Д. Сучасні засоби та технології організації даних у інформаційно-аналітичній системі забезпечення управління земельними ресурсами населеного пункту // Моделювання та інформаційні технології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; Редкол.: В.В. Мохор, В.М. Білецький, Б.В. Дурняк [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 77. – С. 89-96. – ISSN 2309-7647
1492796
   Сучасні застосування Інтернету : Лабораторний практикум. – Київ : Київський університет, 2002. – 61с.
1492797
  Іванова К.А. Сучасні західні концепції філософії освіти / К.А. Іванова, Я.В. Балабай, Г.О. Хіріна // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 6 (146). – C. 64-68. – ISSN 2077-1800
1492798
  Стойко О.М. Сучасні західні напрями дослідження взаємозв"язку права і політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 34-42. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 84). – ISSN 1563-3349
1492799
  Мазур Г.Ф. Сучасні заходи стимулювання розвитку агропромислового виробництва в Україні / Г.Ф. Мазур, А.В. Козловський // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – С. 12-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1492800
  Кузнєцов М. Сучасні зміни в земельному законодавстві України // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 127-134. – ISBN 978-617-7768-38-7
1492801
  Свердлик Т.О. Сучасні зміни великомасштабної атмосферної циркуляції в Атлантико-Європейському регіоні в холодний період року та виявлення особливостей синоптичних процесів останнього десятиріччя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 78-80. – Бібліогр.: 16 назв. – (Географія ; Вип. 44)


  Проведено порівняння багаторічних середніх значень приземного тиску для періодів 1881-1940, 1931-1960, 1986-1995 рр. у кожному місяці холодного півріччя (листопад - березень). Показано, що великомасштабна циркуляція атмосфери останнього десятиріччя є ...
1492802
  Струтинська В. Сучасні зміни елементів водно-теплового балансу в басейні Дніпра як передумова змін термічного та льодового режиму річок : Прикладні дослідження / В. Струтинська, В. Гребінь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-26 : Рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Досліджено та проаналізовано за середньобагаторічними та середньомісячними температурами повітря та кількістю опадів регіональні зміни клімату на території басейну Дніпра. For the middling of many years and middling lunar temperatures of air and ...
1492803
  Холодько О.П. Сучасні зміни комплексу донних відкладів Київського водосховища // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 99-185
1492804
  Добровольська В.В. Сучасні зміни культурної політики в Україні та розвиток інформаційно-комунікаційного простору культури і управління документацією // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 2. – С. 74-80. – ISSN 2409-9805


  У статті розглядаються напрями реформи культури в Україні, проголошеної з 2016 р., та розвиток цифрової культури, яка забезпечує можливості необмеженого доступу до надбань культури, а також набуття нових важелів в управлінні культурними процесами в ...
1492805
  Гребінь В.В. Сучасні зміни обсягів та структури водокористування в басейні р. Сіверський Донець (в межах України) / В.В. Гребінь, А.Г. Колєснікова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 2 (23). – С. 84-89


  Великий вплив на гідрологічні, гідрогеологічні й гідрохімічні процеси мають забруднення поверхневих і підземних вод шахтними водами, підтоплення територій у місцях шламосховищ, районах "мокрої" консервації шахт та на територіях значного просідання ...
1492806
  Гребінь В.В. Сучасні зміни окремих характеристик дощових паводків на річках України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2010. – Т. 2 (19). – С. 74-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1492807
  Олійник О.В. Сучасні зміни у статусі молоді на ринку праці України / О.В. Олійник, Н.І. Федоренко // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 46-51. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1492808
  Сіцінський Н.А. Сучасні зовнішні виклики національній безпеці в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 1 : Оцінка якості державної політики. – С. 144-146
1492809
  Кушнір Н.О. Сучасні зовнішньоекономічні зв"язки Європейського Союзу / Н.О. Кушнір, В.В. Химинець // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 37-42. – ISSN 1993-6788
1492810
  Корсунський С.В. Сучасні зовнішньоекономічні пріорітети України і завдання дипломатії // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 27-33
1492811
  Пронь С. Сучасні зовнішньополітичні орієнтири України: міжамериканським молотом і російським ковадлом // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 98-103. – ISSN 2521-1706
1492812
  Кириченко О.В. Сучасні зовнішньополітичні прагнення Латвійської Республіки // Внутрішні та зовнішні складові формування зовнішньої політики країни пострадянського простору : збірник наук. праць / НАН України, ДУ "Ін-т всесвітньої історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2021. – С. 56-70. – ISBN 978-966-02-9738-8
1492813
  Калитчак Роман Сучасні зовнішньополітичні пріоритети Федеративної Республіки Бразилія // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 60-66. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1492814
  Шевчук П.Є. Сучасні зрушення у регіональній диференціації смертності та тривалості життя в Україні // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 24-37.
1492815
  Аксьонова Н. Сучасні ігри дітей Куп"янщини: від традицій до інновацій // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник ; редкол.: Л. Артюх, В. Балушок, В. Борисенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (380), липень - серпень. – С. 39-47. – ISSN 2664-4282
1492816
  Котельніков Валерій Сучасні ігрові структури в антуражі кам"яного віку // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 5. – С. 48-53 : фото
1492817
  Пшенична Л.В. Сучасні ідеї педагогічного менеджменту через призму виховної системи А.С. Макаренка // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 224-229. – ISBN 978-966-698-257-8
1492818
  Кучмій О.В. Сучасні ідеї та напрями розвитку історико-філософської науки в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – C. 136-143. – (Серія 7 : Релігієзнавство. Культурологія. Філософія ; вип. 36 (49)). – ISSN 2518-7821
1492819
  Левченюк Є.В. Сучасні ідеологічні засади виховного процесу // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 55-58


  Здійснено соціально-філософський аналіз сучасних ідеологічних засад виховного процесу. З"ясовано, що сучасними ідеологічними модусами для соціалізації індивіда можуть виступати кіно, фешеніндустрії, реклама тощо. Розглянуто кілька стрічок українського ...
1492820
  Кравченко Л.О. Сучасні індивідуальні та вуличні прізвиська як частина українського антропонімікону // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 160-170. – Бібліогр.: Літ.: с. 170; 12 назв


  Про сучасні прізвиська Центральної України, а саме Полтавської області. О современных прозвищах Центральной Украины, а именно Полтавской области. Focuses on nicknames in the Central part of Ukraine, namely in of Poltava region.
1492821
   Сучасні інженерно-геологічні умови України як скдадова безпеки життєдіяльності / Л.М. Климчук [та ін.] ; [ наук. ред.: П.В. Блінов, В.М. Шестопалов ]. – Київ : [Експрес], 2008. – 200 с. – ISBN 978-966-413-065-0
1492822
  Десятов Т.М. Сучасні інновації в педагогічній освіті // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 5-9. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х


  Стаття присвячена технологізації в галузі вищої педагогічної освіти, особливостям технологічного підходу до навчання, розширенню інновацій, серед яких створення та постійне оновлення цифрового контенту за кожною освітньою програмою, забезпечення ...
1492823
  Русіна Н. Сучасні інновації в підготовці фахівців напряму землевпорядкування в університетах республіки Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 3-12. – ISSN 2312-5993
1492824
  Мехеда А.М. Сучасні інновації в процесі навчання англійської мови студентів немовних спеціальностей / А.М. Мехеда, І.Є. Снісаренко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 121-127. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1492825
   Сучасні інновації у Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова та реалізація закону України "Про вищу освіту" / В.М. Мороз, Й Ю. Гумінський, Л.В. Фоміна, Т.Л. Полеся // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 2 (70). – С. 64-68. – ISSN 1681-2751
1492826
  Вергун В.А. Сучасні інноваційні зміни системи управління персоналом фірми / В.А. Вергун, О.І. Ступницький // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 96-100. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 1). – ISSN 2313-8114
1492827
  Шурпа С.Я. Сучасні інноваційні підходи до формування активів людського капіталу // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 119-125


  У статті запропоновано використання інноваційних механізмів регулювання освітнього процесу, впровадження інноваційної моделі фахової підготовки студентів задля узгодження інтересів усіх зацікавлених сторін освітньо-виробничого процесу та забезпечення ...
1492828
  Гуцуляк В.І. Сучасні інноваційні технології 3-D моделювання та шляхи оптимізації навчання лікарів-інтернів основам черезкісткового остеосинтезу / В.І. Гуцуляк, Р.Д. Бородайкевич, А.І. Гуцуляк // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.Б. Бєліков [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 21, № 1 (81). – С. 239-241. – ISSN 1684-7903


  "...У роботі представлені сучасні тенденції та особливості інноваційних технологій 3-D моделювання та інтерактивні методи навчання основ черезкісткового остеосинтезу лікарів-інтернів зі спеціальності "Ортопедія і травматологія"."
1492829
  Білінська В. Сучасні інноваційні технології в сільському господарстві: основна характеристика та перспективи впровадження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 74-80. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості новітніх технологій ведення сільського господарства. Висвітлено основні проблеми та можливості розвитку сучасних інноваційних технологій у всіх секторах аграрної сфери. Запропоновано шляхи подолання кризового стану ...
1492830
  Попович Я.О. Сучасні інноваційні технології навчання на циклі "Хірургія" лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина" // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 237-240. – ISSN 1684-7903


  "... У роботі представлені сучасні тенденції та особливості інноваційних технологій та інтерактивних методів навчання на циклі "Хірургія" на базі хірургічного відділення МКЛ №1, лікарів-інтернів зі спеціальності "Загальна практика - сімейна медицина", ...
1492831
  Цина В. Сучасні інноваційні технології навчання студентів та роль педагога в їх реалізації // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 108-113. – ISSN 2075-1478
1492832
  Галюк В.М. Сучасні інноваційні технології як шляхи поліпшення навчального процесу зі спеціальності "Хірургія" // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 18, № 3 (71). – С. 229-232. – ISSN 1684-7903


  " ...У роботі узагальнено досвід кафедри хірургії №1 ІФНМУ впровадження і удосконалення інноваційних технологій при використанні інтерактивних методів навчання на всіх етапах навчального процесу з вивчення спеціальності "Хірургія" студентами медичного ...
1492833
  Самойленко І.О. Сучасні інноваційно-інвестиційні механізми розвитку енергетичного ринку України // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 28. – С. 264-274 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2410-1125
1492834
  Дмитрук О.М. Сучасні інноваційно-технологічні прийоми та шляхи поліпшення вивчення теми "Гострий апендицит та його ускладнення" студентами медичного факультету // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2016. – № 4 (72). – С. 41-44. – ISSN 1681-2751
1492835
   Сучасні інститути держави та права: актуальні питання теорії та практики : монографія / [Ю.Л. Бошицький та ін.] ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького ; Київ. ун-т права НАН України. – Львів : Сполом, 2015. – 439, [1] с. – Авт.зазнач. на с.: 438-439. – Бібліогр. зазнач. в кінці підрозд. – ISBN 978-966-919-129-8
1492836
  Жукова Л.М. Сучасні інституційні форми державного регулювання інноваційного розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 : Фінансова децентралізація та її перспективи. – C. 83-91. – ISSN 2222-4459
1492837
  Мандрагеля В.А. Сучасні інституціональні та процесуальні проблеми національної безпеки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 87-89
1492838
  Бобиль В. Сучасні інструменти банківської логістики / В. Бобиль, М. Дронь // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2020. – № 2 (152). – Бібліогр.: 18 назв
1492839
  Проскурін М.В. Сучасні інструменти в управлінні комунікаціями в проектах / М.В. Проскурін, А.С. Утвенко, В.В. Морозов // IV Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 8-10 листоп. 2017 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2017. – С. 91-92
1492840
  Авраменко О.О. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики та їх роль у забезпеченні економічної безпеки держави // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 104-110
1492841
  Данилишин Ольга Анатоліївна Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 151-157. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглянуто інструменти реалізації грошово-кредитної політики в Україні та досліджено дієвість кожного з них. На основі проведеного аналізу доведена необхідність надання більш вагомого статусу ринковим механізмам монетарного впливу, зокрема операціям на ...
1492842
  Данилишин О.А. Сучасні інструменти грошово-кредитної політики як важливий чинник забезпечення економічного зростання в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 151-158. – ISSN 1562-0905
1492843
  Ненько Ю. Сучасні інструменти для підтримки сталого освітнього процесу в дистанційному або змішаному режимах // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Левченко Т.М., Тютюнник О.М., Калько В.В. [та ін.]. – Переяслав, 2023. – С. 40-50. – (Серія "Педагогіка", Серія "Філологія" ; вип. 35). – ISSN 2309-1517
1492844
  Сільченко Ю. Сучасні інструменти для формування іміджу вченого // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 37-40
1492845
  Коржик Н.А. Сучасні інструменти ефективної репрезентації архівних ресурсів України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2020. – С. 47-57 ; вип. 58. – ISSN 2410-5333
1492846
  Соловйова К.С. Сучасні інструменти забезпечення економічної безпеки корпоративного партнерства з іноземними компаніями / К.С. Соловйова, К.Ю. Зайцева // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 8 : Тенденції та стратегії розвитку авіаційної галузі України. – С. 23-28. – ISSN 2222-4459
1492847
  Довгерт А. Сучасні інструменти зближення національних доктрин міжнародного приватного права // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 280-291. – ISSN 1026-9932
1492848
  Зражевська Н.В. Сучасні інструменти зовнішніх державних запозичень України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 278-284.


  Основна увага статті зосереджена на дослідженні інструментів зовнішніх державних запозичень. Автор класифікував та проаналізував сучасні інструменти зовнішніх державних запозичень України в розрізі наступних складових: за кредитором, за типом боргового ...
1492849
  Шевченко О.В. Сучасні інструменти і технології забезпечення зовнішньополітичних інтересів України: технології цивілізованого лобіювання та PR / О.В. Шевченко, А.В. Яковець // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 63, ч. 2. – С. 236-243.
1492850
  Андрєєва Г.І. Сучасні інструменти і технології управління процентними ризиками іпотечного кредитування / Г.І. Андрєєва, О.М. Пожар // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 60-67
1492851
  Салагуб Б.А. Сучасні інструменти монетарної політики // Фінансово-економічний та суспільний світовий розвиток: сучасні тренди і перспективи : міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, Київ, 25 січ. 2017 р. / [Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад."], Ф-т екон. наук, Каф. фінансів, Лаб. фінанс.-екон. дослідж. ; [редкол.: І.Г. Лук"яненко та ін.]. – Київ : НаУКМА, 2017. – С. 103-105. – ISBN 978-966-2410-87-7
1492852
  Кір"якова М.Є. Сучасні інструменти планування інноваційної діяльності у транснаціональних корпораціях // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 5 (64). – С. 50-57
1492853
  Король Б.О. Сучасні інструменти планування, моніторингу та оцінювання проєктів / Б.О. Король, Н.А. Фроленкова // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – С. 95-106. – (Економічні науки ; вип. 2 (102)). – ISSN 2306-5478
1492854
  Самойленко О.Ю. Сучасні інструменти побудови комунікацій медіапідприємством // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 23-26
1492855
   Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 14-15 листоп. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту [та ін. ; редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 198, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-386-3
1492856
  Мочона Л.Г. Сучасні інструменти стратегічного контролінгу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 406-414. – ISSN 2222-4459
1492857
  Святогор В.В. Сучасні інструменти удосконалення державного регулювання інноваційної діяльності в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 6 (134). – C. 115-121. – ISSN 2071-4653
1492858
  Панасенко Л.М. Сучасні інструменти управління конкурентоспроможністю підприємства / Л.М. Панасенко, О.О. Коваль // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (237). – С. 58-64. – ISSN 2522-1620
1492859
  Савич В.І. Сучасні інструменти управління проблемною заборгованістю за іпотечними кредитами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 1 (206). – С. 91-100 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1492860
  Малюта І.А. Сучасні інтеграційні процеси в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні: формування трансрегіональних мегаугод // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 24-30. – ISSN 2222-0712
1492861
  Петухова В.О. Сучасні інтеграційні угруповання світу // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1144. – С. 53-56. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 3 ; т. 1 : Економічні науки). – ISSN 2310-9513
1492862
  Вовдюк Л.В. Сучасні інтерактивні методи проведення занять // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 2, лютий. – С. 11-14 : фото
1492863
  Мельник Т.П. Сучасні інтернет-ресурси у практиці викладання української мови як іноземної / Т.П. Мельник, В.І. Зевако, М.І. Руденко // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 148-150
1492864
  Божук Л. Сучасні інтернет-технології у формуванні іміджу закладів вищої освіти // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 32-54. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1492865
  Андрієвська Е. Сучасні Інтернет ресурси як допоміжна база для пришвидшення роботи перекладача // General and specialist translation/interpretation : theory, methods, practice : [intern. conf. papers] / Nat. Aviation Univ., Dep. of English Philology a. Translation (Ukraine) ; Siberian Federal Univ., Dep. of Business Foreign Language (Russian Federation) [etc. ; голов. ред.: А.Г. Гудманян ; редкол.: З.З. Кіквідзе та ін.]. – Kyiv : Agrar Media Group, 2019. – С. 381-387. – ISBN 978-617-646-453-2
1492866
  Мараховська Е.В. Сучасні інтерпретації вчення католицької церкви про шлюб та сім"ю // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 53-60. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1492867
  Кульбабська О. Сучасні інтерпретації категорії предикації в мовознавстві // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 61-73. – ISSN 1682-3540
1492868
  Мамалига А.І. Сучасні інформаційний дискурс і лінгвокомунікативні проблеми вивчення публіцистичного тексту // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 150-154
1492869
  Саприкін О.А. Сучасні інформаційні агенства : підручник / О.А. Саприкін ; М-во культури України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ : НАКККіМ, 2014. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 375-391 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-452-150-2
1492870
  Макух-Федоркова Сучасні інформаційні виклики та формування кібернетичної стратегії Канади // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Ю. Макар, О. Филипчук, І. Монолатій [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 41. – C. 29-45. – ISSN 2519-4518
1492871
  Почепцов Г. Сучасні інформаційні війни / Георгій Почепцов. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – 502, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-518-704-2
1492872
  Чижик К. Сучасні інформаційні загрози у сфері фінансових послуг // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 121-123
1492873
   Сучасні інформаційні засоби навчання : навчальний посібник / П.К. Гороль, Р.С. Гуревич, Л.Л. Коношевський, О.В. Шестопалюк; Гороль П.К., Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. – Київ : Освіта України, 2007. – 536с. – ISBN 966-8847-36-9
1492874
  Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 191л. – Бібліогр.: л. 177-190
1492875
  Прудник М.М. Сучасні інформаційні конфлікти: сутність, причини та способи врегулювання (2001-2009 рр.) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Прудник М.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1492876
  Ціватий В. Шубенкова Сучасні інформаційні потоки, наукометрія та дипломатична формула "три П" // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 34-37. – (Політичні науки)


  Інституційно-науковий пошук у сфері зовнішніх зносин і дипломатії.
1492877
  Якимов Ю.О. Сучасні інформаційні системи в обліку власного капіталу підприємств з іноземними інвестиціями: аналіз основних функціональних аспектів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 104-108
1492878
  Мозговий Н.Д. Сучасні інформаційні системи управління, їх впровадження та використання на українських підприємствах / Н.Д. Мозговий, Г.Ю. Коблянська // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 151-157
1492879
  Довгань О.Д. Сучасні інформаційні структури як компоненти інформаційної безпеки // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 2 (14). – С. 111-120
1492880
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – Київ : Знання, 2011. – 318 с. : таб. – ISBN 978-966-346-824-2
1492881
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2012. – 318, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-966-9
1492882
  Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології : навч. посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., випр. – Київ : Знання, 2012. – 318, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 314-318. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-346-967-6
1492883
  Русіна Н.Г. Сучасні інформаційні технології : метод. розробка для студентів за спец. 6.030401 ("Правознавство") / Н.Г. Русіна, Т.В. Яресько ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 41-43, 110-111
1492884
   Сучасні інформаційні технології = Advanced information technology : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Є. Снитюк ; редкол.: Алі Аль-Амморі, О.В. Барабаш, О.В. Бісікало [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2021-. – ISSN 2788-6603
№ 1 (1). – 2021. – 94, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1492885
  Звенігородська Ю.В. Сучасні інформаційні технології в дизайн-освіті // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 278
1492886
  Шевнін О. Сучасні інформаційні технології в життя // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2011. – Березень (№ 4/5)


  Київський національний університет імені Тараса Шевченка став першим українським ВНЗ, де з"явився мейнфрейм - надпотужна універсальна комп"ютерна система. Сучасні інформаційні технології не лише відкриють нові можливості для підготовки фахівців з ...
1492887
   Сучасні інформаційні технології в кібербезпеці : монографія / [А.С. Довбиш та ін.] ; за ред. В.К. Ободяка, І.В. Шелехова ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2021. – 347, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-657-858-0
1492888
  Царенко М.О. Сучасні інформаційні технології в освіті / М.О. Царенко, К.В. Полянська // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 79-84. – (Педагогічні науки ; № 2 (109)). – ISSN 2414-5076
1492889
  Кузнєцов В. Сучасні інформаційні технології в професійно-інтегрованих курсах іноземної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 240-243. – Бібліогр.: Літ.: С. 234; 4 поз. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7825-79-5
1492890
  Шматковська Т.О. Сучасні інформаційні технології в системі обліково-аналітичного забезпечення економічної безпеки підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 188-194. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1492891
  Русіна Н.Г. Сучасні інформаційні технології в юриспруденції // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 268-271
1492892
  Клименко В.І. Сучасні інформаційні технології для екологічної безпеки грунтів : монографія / В.І. Клименко ; Нац. акад. наук України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору. – Київ : Азимут-Україна, 2012. – 119, [1] с., [6] арк. іл. : іл., табл. – Видано за рахунок гранта Президента України для обдарованої молоді. – Бібліогр.: 110-119. – ISBN 978-966-1541-42-8
1492893
   Сучасні інформаційні технології на ринку фінансових послуг України / Н. Холявко, О. Попело, М. Дубина, А. Тарасенко // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 1 (29). – С. 77-87. – ISSN 2411-5215
1492894
  Радіонов С.В. Сучасні інформаційні технології навчання як один з напрямків підвищення рівня підготовки студентів у виші // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 115
1492895
  Шевченко Л. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Січень - лютий (№ 1). – С. 3


  У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського відбулася XV Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, ...
1492896
  Фінін Г.І. Сучасні інформаційні технології у виховних практиках навчального закладу // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2018. – С. 43-51. – (Серія: Філософія ; № 1 (36)). – ISSN 2075-7190
1492897
  Лисенко В. Сучасні інформаційні технології у журналістській та видавничій діяльності // Друкарство : науково-практичний часопис. – Київ, 2001. – № 5. – С.18-20
1492898
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практ. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 3 (12). – 2011. – 94 с. – Резюме рос., англ. мовами
1492899
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 1 (13). – 2012. – 101 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1492900
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 2 (14). – 2012. – 110 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1492901
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 3 (15). – 2012. – 118 с. – резюме укр., рос., англ. мовами
1492902
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України. – Київ
№ 1 (16). – 2013. – 91 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492903
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 2 (17). – 2013. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492904
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : наук.-практич. журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 3 (18). – 2013. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492905
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern Information Technologies in the Sphere of Secuurity and Defence=Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ
№ 1 (19). – 2014. – 159 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492906
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (20). – 2014. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492907
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 3 (21). – 2014. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492908
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 1 (22). – 2015. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492909
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (23). – 2015. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492910
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 3 (24). – 2015. – 215 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492911
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 1 (25). – 2016. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492912
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ. – ISSN 2311-7249
№ 2 (26). – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492913
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; Голов. ред.: О.Ю. Пермяков ; Редкол.: Б.Л. Бутвін, Г.П. Воробйов, П. Гавлічек [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (27). – 2016. – 190 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492914
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю.; члени редкол.: Бутвін Б.Л., Воробйов Г.П., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (28). – 2017. – 161 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492915
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Даник Ю.Г., Гавлічек П. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (29). – 2017. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492916
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутві., Гавлічек П., Дробаха Г.А. [та ін.]. – Київ : Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (30). – 2017. – 182 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492917
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (31). – 2018. – 177 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492918
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Даник Ю.Г., Дробаха Г.А. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (32). – 2018. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492919
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Даник Ю.Г., Дробаха Г.А. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (33). – 2018. – 150 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492920
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (34). – 2019. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492921
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; голов. ред. Пермяков О.Ю. ; редкол.: Бутвін Б.Л., Дробаха Г.А., Жук С.Я. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (35). – 2019. – 171, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492922
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (36). – 2019. – 175, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492923
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (37). – 2020. – 213, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492924
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (38). – 2020. – 157, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492925
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (39). – 2020. – 163, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492926
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (40). – 2021. – 181, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492927
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (41). – 2021. – 59, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1492928
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (43). – 2022. – 121, [1] c. – doi 10.33099/2311-7249/2022-43-1 - Резюме укр., англ. мовами
1492929
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (44). – 2022. – 89, [1] c. – doi 10.33099/2311-7249/2022-44-2 - Резюме укр., англ. мовами
1492930
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 3 (45). – 2022. – 101, [1] c. – doi 10.33099/2311-7249/2022-45-3 - Резюме укр., англ. мовами
1492931
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Пермяков О.Ю., Ракушев М.Ю., Варламов І.Д. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 1 (46). – 2023. – 151, [1] c. – doi 10.33099/2311-7249/2023-46-1 - Резюме укр., англ. мовами
1492932
   Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони = Modern information technologies in the sphere of security and defence = Современные информационные технологии в сфере безопасности и обороны : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Пермяков О.Ю., Ракушев М.Ю., Варламов І.Д. [та ін.]. – Київ : Національний університет оборони України ім. І. Черняховського, 2008-. – ISSN 2311-7249
№ 2 (47). – 2023. – 167, [1] c. – doi 10.33099/2311-7249/2023-47-2 - Резюме укр., англ. мовами
1492933
  Чайка А.М. Сучасні інформаційні технології у фаховому навчанні хірургів // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 114-120. – ISSN 1681-2751
1492934
   Сучасні інформаційні технології управління екологічною безпекою, природокористуванням, заходами в надзвичайних ситуаціях : актуальні питання (01-02 жовт. 2019 р.) : колектив. монографія за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф. / [С.О Довгий та ін. ; за заг. ред. С.О. Довгого] ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобал. інформ. простору, Наук. центр аерокосм. досліджень Землі Ін-ту геол. наук [та ін.]. – Київ : Юстон, 2019. – 227 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7361-99-1
1492935
  Івахненков С. Сучасні інформаційні технології управління підприємством та бухгалтерія: проблеми і виклики // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1492936
  Яровий Д. Сучасні інформаційні технології Центральної Азії в контексті системи регіональної безпеки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 167-169
1492937
  Дембіцька С.В. Сучасні інформаційні технології як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності здобувачів вищої освіти / С.В. Дембіцька, М.О. Мястковська, Д.Я. Мястковська // Збірник наукових праць Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Концепція формування природничо-наукової компетентності та світогляду майбутнього фахівця в умовах STEM-освіти. – С. 14-17. – (Серія педагогічна ; вип. 27). – ISSN 2307-4507


  Сучасна вища освіта переживає етап оновлення, зокрема, переорієнтацію на підготовку кваліфікованих фахівців, креативних, здатних до систематичного підвищення кваліфікації впродовж життя. Виникає об"єктивна необхідність пошуку шляхів активізації ...
1492938
  Черниш Л.І. Сучасні інформаційні технології як засіб модернізації вищої школи // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 69-73. – ISBN 966-8847-12-1
1492939
  Ковчі А.Л. Сучасні інформаційні технології як інструмент прозорості проведення кваліфікаційної експертизи сортів рослин / А.Л. Ковчі, Н.С. Орленко, О.В. Іськова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 10, травень. – С. 12-16 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1492940
  Шевченко І.Л. Сучасні інформаційні технології як невід’ємна складова освітнього процесу викладання фахових дисциплін / І.Л. Шевченко, Г.Л. Бродський // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 166. – C. 157-160. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1492941
  Чілачава Темурі Раулевич Сучасні інформаційні технології як чинник оптимізації журналістсько-редакційної діяльності : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Чілачава Т. Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 181л. + Додатки: л.175-181. – Бібліогр.: л.162-174
1492942
  Чілачава Темурі Раулевич Сучасні інформаційні технології як чинник оптимізації журналістсько-редакційної діяльності : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Чілачава Темурі Раулевич; Чілічава Т.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв.
1492943
  Маслова Н.І. Сучасні інформаційні технології. Англійська мова / Н.І. Маслова, Н.О. Бутковська, Г.П. Бородай. – Харків : Основа, 2011. – 96 с. – Бібліогр.: с. 92-94. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 04(100)). – ISBN 978-617-00-0875-6
1492944
  Мельник А.В. Сучасні інформаційні технології: GPS-туризм та популяризація туристичної привабливості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 337-341


  Розглянуто впровадження GPS-технологій, як пряме вирішення основного кола питань, які виникають у подорожуючих в сучасних умовах з урахуванням тенденцій щодо збільшення кількості туристів, які бажають здійснювати подорожі самостійно. Рассмотрено ...
1492945
  Ануфрієва О. Сучасні інформаційні технології: проблеми й тендеції розвитку // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 109-115.
1492946
   Сучасні інформаційно-бібліотечні технології як складова реформування навчального процесу : матеріали 15 науково-практичної конференції (до 50-річчя заснування бібліотеки УІПА), 15 квітня 2008 р. / МОНУ; Українська інженерно-педагогічна академія, Бібліотека; [ редкол.: Ніколаєнко Н.М., Пяткова І.М., Рибальченко О.М. ]. – Харків : УІПА, 2008. – 166с.
1492947
  Забродська Л.М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології в освіті : навч.-метод. посібник / Л.М. Забродська ; Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менеджменту освіти, Каф. інформ. і комунікац. технологій. – Київ : УМО НАПН України, 2011. – 119, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с.105-108 та в кінці підрозд.
1492948
  Рашевська Н. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання вищої математики у технічному ВНЗ // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 148-154. – (Педагогіка ; № 1)


  Розглянуто методичні основи застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій навчання вищої математики студентів ВНЗ. Показана роль системи комп"ютерної математики у процесі активізації пізнавальної діяльності студентів та інтенсифікації ...
1492949
  Закіров М. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор еволюції соціально-політичних відносин // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2017. – Вип. 46 : Наукова бібліотека в соціокомунікативних процесах сучасності: завдання, напрямки, продукти, технології. – С. 11-30. – ISSN 2224-9516
1492950
  Дубас О.П. Сучасні інформаційно-комунікаційні технології як фактор трансформації ціннісних орієнтацій суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 256-265
1492951
  Осадца І. Сучасні інформаційно-пропагандистські впливи Російської Федерації у США / І. Осадца, К. Пилип"юк // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 183-185. – ISBN 978-617-8034-37-5
1492952
  Каліщук О.М. Сучасні історичні дискусії щодо міжнаціональних відносин у роки Другої світової війни: порівняльний аспект // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 5 (524), вересень - жовтень. – С. 149-163. – ISSN 0130-5247
1492953
  Якубова Т. Сучасні історичні дослідження історико-культурнних фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : історичні джерела про фортецю Очаків у XVIII столітті // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 50-53
1492954
  Бездрабко В.В. Сучасні історичні студіювання документа: en bloc et en detail // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (486). – С. 157-184. – ISSN 0130-5247
1492955
  Істоміна А. Сучасні історіографічні джерела як складова наукової комунікації з проблем державного регулювання грошового обігу та діяльності фінансово-кредитних установ у Наддніпрянській Україні в пореформений період // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 156-188. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1492956
  Істоміна А. Сучасні історіографічні джерела як складова наукової комунікації з проблем державного регулювання грошового обігу та діяльності фінансово-кредитних установ у Наддніпрянській Україні в пореформений період // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 156-188. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600


  "Діяльність ліберального державного діяча М.Х. Бунге на посаді міністра фінансів розглянули у своїх статтях Л.А. Муравйова та М.А. Рогачевська, які вивчали розвиток банківської системи Російської імперії <...>. Особливу увагу авторки звернули на ...
1492957
  Павленко І.А. Сучасні канали міжнародного трансферу технологій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 18-22. – ISSN 2306-6814


  У статті систематизовано канали трансферу технологій і визначено можливості та обмеження зазначених каналів під кутом зору переміщення проривних технологій в країни-реципієнти. Дійдено висновків, що під трансфером технологій необхідно розуміти процес ...
1492958
  Буран В.В. Сучасні кіберзагрози інформаційній безпеці / В.В. Буран, В.А. Білогуров // Сучасна спеціальна техніка : науково-практичний журнал / М-во внутр. справ України , Держ. н.-д. ін-т ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Конахович Г.Ф., Рибальський О.В., Марченко О.С. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (67). – С. 41-51. – ISSN 2411-3816
1492959
  Ієвлева В.П. Сучасні кінетичні ландшафтні інсталяції / В.П. Ієвлева, О.В. Гержан // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. – Київ, 2017. – № 1. – C. 54-59. – ISSN 2226-0285
1492960
  Шеховцова В.А. Сучасні класифікації витрат на промислових підприємствах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 267-271. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1492961
  Корягіна С. Сучасні класифікації факторів життєвого циклу підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 5. – С.8206-210. – ISBN 966-654-072-Х
1492962
  Ель Хадрі Сучасні кліматичні зміни в Чорноморському регіоні / Ель Хадрі, М.А. Берлінський, М.О. Сліже // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – C. 8-19. – (Серія "Екологія" ; вип. 25). – ISSN 1992-4259
1492963
  Любинський Олександр Сучасні кліматичні особливості Кам"янецького Придністер"я / Любинський Олександр, Любінська Людмила, Придеткевич Станіслав // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 25-33 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1492964
   Сучасні клініко-лабораторні особливості перебігу грипу в дорослих / О.К. Дуда, В.О. Бойко, Л.П. Коцюбайло, А.Р. Вега // Актуальная инфектология : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Луганс. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Єршова І.Б. – Київ, 2017. – Т. 5, № 5. – С. 61-64. – ISSN 2312-413Х


  "Обстежені та проліковані 472 хворі на грип, із них у 72 пацієнтів рентгенологічно діагностовано пневмонію, 69 з яких були госпіталізовані у відділення реанімації та інтенсивної терапії київської міської клінічної лікарні № 4. Проведений аналіз ...
1492965
  Пітерська О. Сучасні книжки прокладають шлях до сучасної Європи / О. Пітерська, С. Тіхоненко, Л. Юлдашева // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 4 (183). – С. 2-4
1492966
  Нестерова М.О. Сучасні когнітивні дослідження: філософсько-методологічні контексти концептуалізації : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.09 / Нестерова Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 399 арк. – Бібліогр.: арк. 361-399
1492967
  Демиденко О. Сучасні комп"ютерні лексикографічні системи: вітчизняний та зарубіжний досвід / О. Демиденко, О. Горбатюк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 480-484. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1492968
  Гончар А.І. Сучасні комп"ютерні методи обробки і візуалізації гідроакустичної інформації / А.І. Гончар, С.Г. Федосеєнков // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 19-25 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1684-2189
1492969
  Середюк В.Н. Сучасні комп"ютерні та мультимедійні технології як засіб проблемно-орієнтованого навчання при викладанні кардіології на засадах Європейської кредитно-трансферної системи організації навчального процесу // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 2 (74). – С. 134-147. – ISSN 1681-2751
1492970
  Іванов В.Ф. Сучасні комп"ютерні технології і засоби масової комунікації: аспекти застосування : Навчальний посібник / В.Ф. Іванов, О.К. Мелещенко; Міністерство освіти України. Ін-т змісту і методів навчання. КНУТШ. – Київ, 1996. – 180с. – ISBN 5-7763-9475-9
1492971
  Оліх О.Я. Сучасні комп"ютерні технології. Принципи побудови комп"ютерних мереж : навч. посібник / О.Я. Оліх ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 479. – ISBN 978-966-439-740-4
1492972
  Костусяк Н. Сучасні компаративні та суперлативні форми прикметників у контексті нормативності // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 61-77. – ISSN 2311-5165
1492973
  Дойчева К.С. Сучасні комплексні системи оцінювання ефективності господарської діяльності підприємства / К.С. Дойчева, К.О. Васьковська, Г.Б. Пчелянська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 4. – С. 40-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1492974
  Мамутова Х.Е. Сучасні комунікативні практики в культурі: жанрові репрезентації : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Мамутова Хатідже Енверівна ; М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1492975
  Войнич О.М. Сучасні комунікативні технології в діяльності європейських ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 126-130


  Actuality of this article consists in the use of modern communicative technologies in international relations consists in because modern globalizing society differs the high closeness of international connections which gets to all spheres of his vital ...
1492976
  Гарасимів Т. Сучасні концепти осмислення феномену "Громадянського суспільства" // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 31-38. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1492977
  Хилько О.Л. Сучасні концептуальні підходи в забезпеченні європейської безпеки // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 583-591. – ISSN 1563-3349


  Аналізується застосування концепції кооперативної безпеки як ключової для підтримання європейської безпеки, її ефективність. Розкривається роль співробітництва як основного інструмена забезпечення європейської безпеки. Анализируется применение ...
1492978
  Семенець-Орлова Сучасні концептуальні підходи до визначення поняття "етноцентризм" у двовимірному полі міжетнічного роз"єднання та інтеграції // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2 (81). – С. 116-133. – ISSN 1681-116Х
1492979
  Пилипенко Р.Є. Сучасні концептуальні репрезентації простору // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 3-7. – Бібліогр.: Літ.: С. 7; 8 поз. – (Бібліотека Інституту філології)


  Статтю присвячено вивченню концептуальних презентацій простору в сучасній німецькій мові. Розглянуто міждисциплінарні знання про простір та шляхи збагачення лінгвістики концептуальними уявленнями про простір у сфері художньої та наукової літератури ...
1492980
  Галущенко Г. Сучасні концепції визначення права, що підлягає застосуванню до суті спору в міжнародному арбітражі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (284). – С. 214-217. – ISSN 2663-5313
1492981
  Матвієнко О.В. Сучасні концепції документно-інформаційної науки як освітня компонента підготовки магістрів / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська В.В. ; редкол.: Збанацька О.М., Філіппова Н.П., Бездрабко В.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3. – C. 136-141. – ISSN 2409-9805
1492982
  Євсюков О.П. Сучасні концепції забезпечення державного управління соціальної та економічної безпеки держави / О.П. Євсюков, В.О. Шведун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 82-85. – ISSN 2306-6814
1492983
  Котигоренко В. Сучасні концепції конфлікту як суспільного явища // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 3. – С.75-88. – ISSN 1609-5499
1492984
  Ситницький М.В. Сучасні концепції лідерства у стратегічному менеджменті // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 17-17
1492985
  Дмитрук О.Ю. Сучасні концепції менеджменту в геоекології : Навч. посібник / О.Ю. Дмитрук. – Київ : Київський університет, 1997. – 42 с. – ISBN 966-594-032-5
1492986
  Вдовічен А.А. Сучасні концепції менеджменту та їх застосування на підприємствах / А.А. Вдовічен, В.А. Чичун, Г.О. Полянко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 29-34. – ISSN 2306-6814
1492987
  Дробот Д.Б. Сучасні концепції нації-держави у призмі архетипної методології / Д.Б. Дробот, Семенець-Орлова // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; редкол.: Афонін Е.А., Бандурка О.М., Бондар Т.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (85). – С. 130-144. – ISSN 1681-116Х
1492988
  Лікарчук Н. Сучасні концепції політичного маркетингу // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С.127-132
1492989
  Кудря Ігор Георгійович Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кудря І.Г.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 178л. – Бібліогр.: л.164-178
1492990
  Кудря Ігор Георгійович Сучасні концепції посткапіталістичного суспільства: соціально-філософський аналіз : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Кудря І.Г.: КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1492991
  Матвійчук В.К. Сучасні концепції правової держави / В.К. Матвійчук, В.В. Стецюра // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 6. – С. 7-11. – ISSN 2222-5374
1492992
  Шпильова А.С. Сучасні концепції соціальних інститутів // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 171-173
1492993
  Отливанська Г. Сучасні концепції та технології бюджетування / Г. Отливанська, Р. Бабашов // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 1/2 (133). – С. 74-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1492994
  Тараненко Ю.В. Сучасні концепції та технології реалізації логістичних процесів // Європейські перспективи : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутр. справ ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; Київ. міжнар. ун-т [та ін.] ; редкол.: Кузнєцов Є.В., Власюк О.С., Кирилич В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 6. – С. 36-43
1492995
  Ребрій О.В. Сучасні концепції творчості у перекладі : монографія / О.В. Ребрій ; [наук. ред. В.І. Карабан] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2012. – 375, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 333-375. – ISBN 978-966-623-907-8
1492996
  Онищук М.І. Сучасні концепції трансляції гри слів // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 308-317
1492997
  Васюренко О Сучасні концепції управління кредитним ризиком як основні складові процесу управління кредитним ризиком банку / О Васюренко, В Ю Подчесова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 1 (115). – С. 170-177. – ISSN 1993-6788
1492998
   Сучасні концепції формування режиму атмосферних опадів у великих містах / М.І. Щербань, І.М. Щербань, Н.О. Возняк, С.О. Маруніч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 25-29 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 28)
1492999
  Григоров О. Сучасні концесійні угоди: об"єкти, суб"єкти, класифікація // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 1. – С. 24-34


  Стаття присвячена структурним особливостям концесійних угод за участі держав-реципієнтів. Автор, детально аналізуючи законодавчу практику таких держав, як Україна, ряду держав-учасниць СНД, країн Балтії в галузі конституційного та інвестиційного права, ...
1493000
  Долматов І.В. Сучасні кордони як соціальні конструкти у контексті виникнення й еволюції територіальних ідентичностей // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 163-168. – ISSN 1563-3349
<< На початок(–10)1491149214931494149514961497149814991500(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,