Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1486001
  Осипенко А. "Сучасне українське кіно важко любити" : кінокритика // Сві-й-танок : студентський літературно-мистецький та науковий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філологія ; редкол.: А.О. Ткаченко, Л.В. Грицик, О.Г. Астаф"єв [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 305-307


  Кінокритика на фільм "Зелена кофта", український психологічний трилер режисера Володимира Тихого.
1486002
  Горлач Л. Сучасна Україна - держава несправджених надій / інтерв"ю вів Тарас Головко // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 8, 9
1486003
  Томенко М. Сучасна Україна - держава, в якій убивають журналістів // Україна молода, 2002. – 11 грудня


  Доповідь голови Комітету Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації на парламентських слуханнях "Суспільство, засоби масової інформації, влада: свобода слова і цензура в Україні"
1486004
  Ємець С.Д. Сучасна Україна в її геополітичних вимірах // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2007. – № 6. – С. 67-74. – (Історія та археологія ; Вип. 15)
1486005
  Примак В. Сучасна Україна в світлі "досліджень історії" Арнольда Тойнбі / В. Примак, Ю. Войцеховський // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 9. – С. 1-4
1486006
  Горностай П.П. Сучасна Україна в світлі історичних травм // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 69-79. – ISBN 978-617-689-193-2
1486007
  Балабанов Г. Сучасна Україна крізь призму транскордонних потоків населення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 10-17
1486008
  Таран В.О. Сучасна Україна та "ісламський" фактор // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 94-102
1486009
  Богатирьова Н. Сучасна Україна: взаємозв"язок релігії й права // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 8. – С. 44-46


  Статтю прсвячено аналізу взаємодії релігії й права, релігії й криміналістики в соціокультурному просторі сучасної України. Аналізуються деякі аспекти діяльності деструктивних релігійних утворень, можливості дослідження їхньої діяльності релігієзнавцями ...
1486010
  Боброва Ю. Сучасна українська армія крізь гендерну призму / Ю. Боброва, Ю. Бобров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 58-61. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (46)). – ISSN 1728-3817


  Аналіз численних наукових публікацій свідчить про неабияку актуальність гендерних досліджень на сучасному етапі українського суспільного розвитку майже в усіх сферах соціальних відносин. В Україні вирішення гендерного питання у сфері безпеки та оборони ...
1486011
  Буряк Л.І. Сучасна українська біографіка перед викликами епохи візуалізації // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; редкол.: М.Г. Палієнко, В.І. Попик, Л.І. Буряк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 22. – С. 39-54. – ISSN 2520-2855
1486012
  Грабовська І. Сучасна українська гендерна політика у світлі євроцивілізаційних прагнень України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 73-76


  Аналізується сучасний стан гендерної політики в Україні як необхідної складової внутрішньо та зовнішньополітичної діяльності держави на шляху до Євросоюзу. Під гендерною політикою держави у найширшому плані розуміється сукупність системних заходів, які ...
1486013
  Мадіссон В.В. Сучасна українська геополітика : Навчальний посібник для студ. гуманіт. спец. вищ. навч. закладів / В.В. Мадіссон, В.А. Шахов. – Київ : Либідь, 2003. – 176с. – ISBN 966-06-0287-1


  Розглядаються проблеми, пов"язані з аналізом і характеристикою геополітики як важливого чинника внутрішньої політики. Для студентів гуманітарних спеціальностей вузів
1486014
  Вірченко Т.І. Сучасна українська драматургія. Галерея портретів / Тетяна Вірченко ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Кривий Ріг : Роман Козлов, 2018. – 178, [2] с. – Бібліогр.: с. 172-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7643-15-8
1486015
  Товстенко В. Сучасна українська економічна терміносистема як складник наукової картини світу // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 49-53. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1486016
   Сучасна українська журналістика і передвиборчий ринок ЗМІ // Політичний календар : інформаційно-аналітичний огляд. – Київ, 2001. – № 11. – С.10-13
1486017
  Скляр В. Сучасна українська ідентичність як наслідок бездержавного минулого // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів. – Київ, 2015. – № 4 (356), липень - серпень. – С. 28-35. – ISSN 0130-6936
1486018
  Ухач В. Сучасна українська історіографія антипольського повстання повстання ОУН (серпень-вересень 1939-р) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2020. – № 2 (30), квітень - червень. – С. 229-237. – ISSN 1998-4634


  Йдеться про те, що у сучасній вітчизняній історіографії існують розбіжності у трактуванні активної фази українсько-польського конфлікту першої половини вересня 1939 р. Згадуються історичні розвідки І. Патриляка та В. Сергійчука.
1486019
  Харченко А. Сучасна українська історіографія Голодомору: студії та дослідники // Історіографічні дослідження в Україні : збірник наукрвих праць / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – Вип. 27. – C. 187-219. – ISSN 2415-8003
1486020
  Сухий О. Сучасна українська історіографія національно-визвольного руху періоду Другої світової війни: рецепції та виклики // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 19-57. – (Серія історична ; вип. 53)
1486021
  Анісімова О.М. Сучасна українська книга в житті молоді через призму соціологічного дослідження / О.М. Анісімова, Н.М. Крисько // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2019. – № 4. – С. 21-31. – ISSN 2409-9805


  сучасної української книги та визначити пріоритети молоді серед сучасних українських письменників задля покращення укомплектованості бібліотечного фонду ВОУНБ імені К. А. Тімірязєва цією літературою. В умовах розбудови незалежної української держави ...
1486022
  Ярмиш О.Н. Сучасна українська кримінологія // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 54-56. – ISBN 978-617-7220-83-0
1486023
  Кислюк К. Сучасна українська культура: межовість чи мережовість? // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2014. – № 4 : Сучасна модель філософської освіти. – С. 38-50. – ISSN 0235-7941
1486024
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 2-е вид. доп. – К, 1976. – 272с.
1486025
  Шалімов С.А. Сучасна українська кухня / С.А. Шалімов, О.А. Шадура. – К, 1979. – 272с.
1486026
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 3-е вид. доп. – К, 1979. – 272с.
1486027
  Шалімов С.А. Сучасна українська кухня / С.А. Шалімов, О.А. Шадура. – Київ, 1981. – 266с.
1486028
  Шалімов Сучасна українська кухня / Шалімов, О.А. Шадура. – 5-е вид. доп. – К, 1984. – 270с.
1486029
  Наєнко М. Сучасна українська література в слов"янському (та іншому) світі // Літературна історія і сучасна критика : матеріали до вивчення укр. л-ри у слов"ян. контексті / М.К. Наєнко. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 108-119. – ISBN 978-966-439-809-8
1486030
  Наєнко М.К. Сучасна українська література в слов"янсьскому (та іншому) світі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 254-264. – ISSN 2075-437X


  Йдеться про переклади і публікації українських художніх та літературознавчих текстів у зарубіжних країнах. Автор оперує інформацією, що стосується літератури останніх двох десятиліть, але робить літературно-критичні екскурси і в давніші часи. Основну ...
1486031
  Томбулатова І.І. Сучасна українська література та футуризм: Інтерпретація одного роману // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 143-149. – (Філологічні науки ; № 2). – ISSN 2414-9594
1486032
  Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова / М.П. Івченко. – Київ : Київський університет, 1960. – 592 с.
1486033
  Жовтобрюх М.А. Сучасна українська літературна мова : Вступ. Лексика і фразеологія. Фонетика / М.А. Жовтобрюх. – Київ : Радянська школа, 1961. – 132 с.
1486034
  Івченко М.П. Сучасна українська літературна мова / М.П. Івченко. – Київ : Київський університет, 1962. – 592 с.
1486035
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова : навчальний посібник / О.Т. Волох, М.Т. Чемерисов, Є.І. Чернов. – Київ : Вища школа, 1976. – 376 с.
1486036
  Кобилянська М.Ф. Сучасна українська літературна мова / М.Ф. Кобилянська, Н.В. Гуйванюк. – Київ : Вища школа, 1981. – 223с.
1486037
  Кучеренко Н.М. Сучасна українська літературна мова / Н.М. Кучеренко. – Київ : Вища школа, 1982. – 176с.
1486038
  Леонова М.В. Сучасна українська літературна мова / М.В. Леонова. – Київ, 1983. – 264с.
1486039
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова / О.Т. Волох. – Вид.2-е, переробл. і дополн. – К. : Вища школа, 1986. – 199с.
1486040
  Дудик П.С. Сучасна українська літературна мова / П.С. Дудик. – К, 1987. – 165с.
1486041
  Гуйванюк Н.В. Сучасна українська літературна мова : лаб. практикум / Н.В. Гуйванюк, М.Ф. Кобилянська; Ред. В.А. Кондратенко. – К : Вища школа, 1989. – 254 с.
1486042
   Сучасна українська літературна мова : Фонетика. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія. Словотвір. Морфологія: Підручник для студ. педінститутів. – Київ : Вища школа, 1993. – 366с. – ISBN 5-11-003819-8
1486043
   Сучасна українська літературна мова : Підручник. – Київ : Вища школа, 1994. – 414с. – ISBN 5-11-004251-9
1486044
  Шкуратяна Н.Г. Сучасна українська літературна мова : Навч. посібн. для студ. пед. навч. закладів / Н.Г. Шкуратяна, С.В. Шевчук. – Київ : Літера, 2000. – 688 с. – ISBN 966-7543-02-1
1486045
   Сучасна українська літературна мова : Підручник для студ.філолог.спец. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Вища школа, 2000. – 430с. – ISBN 5-11-004712-Х
1486046
  Плющ М.Я. Сучасна українська літературна мова : Збірник вправ; Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.Я. Плющ, О.І. Леута, Н.П. Гальона. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 2003. – 287 с. – ISBN 966-642-079-1


  Збірник входить до комплексу методичного забезпечення курсу сучасної української мови. Для студентів вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Сучасна українська літературна мова"
1486047
   Сучасна українська літературна мова : вправи. Завдання : за творами Т.Г. Шевченка : навч. посібник / [авт.-уклад.: Н.А. Адах, Г.М. Вокальчук, Є.Л. Вокальчук та ін.] ; за ред. Г.М. Вокальчук, В.М. Мойсієнка. – Київ : Академія, 2016. – 222, [2] с. – Сер. засн. в 1999 р. – (Alma mater+). – ISBN 978-966-580-488-8
1486048
  Шевчук С.В. Сучасна українська літературна мова : навч. посібник / С.В. Шевчук, О.О. Кабиш, І.В. Клименко ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Алерта, 2017. – 542, [2] с. : табл. – ISBN 978-617-566-093-6
1486049
  Стахів М.О. Сучасна українська літературна мова з практикумом : навч. посібник / М.О. Стахів, Г.І. Крохмальна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 454, [2] с. – Імен. покажч.: с. 447-449. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-617-10-0241-8
1486050
  Цілина М.М. Сучасна українська літературна мова. Морфеміка. Словотвір. Морфологія : навч. посібник для дистанційного навчання / М.М. Цілина ; Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2009. – 215 с. – Бібліогр.: с. 213-214. – ISBN 978-966-388-247-5
1486051
  Тоцька Н.І. Сучасна українська літературна мова. Фонетіка, орфоепія, графіка, орфографія : навчальний посібник / Н.І. Тоцька. – Київ : Вища школа, 1981. – 150 с.
1486052
  Соколіна О.В. Сучасна українська літературна мова: біля витоків становлення і розвитку // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 41-42
1486053
  Москаленко Н.А. Сучасна українська літературна мова: Лекс., фонет. і грамат. аналіз / Н.А. Москаленко. – Київ-Одеса, 1980. – 160с.
1486054
  Волох О.Т. Сучасна українська літературна мова: Морфологія. Синтаксис / О.Т. Волох. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Вища школа, 1989. – 333с.
1486055
  Щербак В.А. Сучасна українська майоліка / В.А. Щербак. – Київ, 1974. – 191с.
1486056
  Гродська Е.Б. Сучасна українська міграція до Іспанії: соціокультурні причини та особливості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 276-282. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1486057
  Медведев Ф.П. Сучасна українська мова / Ф.П. Медведев. – Х, 1950. – 76с.
1486058
   Сучасна українська мова. – Київ : Радянська школа, 1964. – 320 с.
1486059
  Пономарів О.Д. Сучасна українська мова : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / О.Д. Пономарів, В.В. Різун, Л.Ю. та ін. Шевченко; За ред. О.Д. Пономарева. – 2-ге вид. – Київ : Либідь, 2001. – 400 с. – ISBN 966-06-0173-5
1486060
  Ужченко В.Д. Сучасна українська мова : збірник вправ і завдань : навч. посіб. для студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації / В.Д. Ужченко, Т.П. Терновська, Т.С. Маркотенко. – Київ : Вища школа, 2006. – 286 с. – ISBN 966-642-253-0


  Подано систему цікавих вправ і завдань, що пере-дбачають творчий підхід до вивчення мовних явищ. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації.
1486061
  Бевзенко С.П. Сучасна українська мова. Синтаксис : Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів / С.П. Бевзенко, Л.П. Литвин, Г.В. Семеренко. – Київ : Вища школа, 2005. – 272с. – ISBN 966-642-190-9


  Подано теоретичний і практичний матеріал з синтаксису української мови. Навчальний посібник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчаль-них закладів.
1486062
  Дічек Н.П. Сучасна українська молодь у діалозі із Григорієм Сковородою: деякі результати польових досліджень / Н.П. Дічек, Г.І. Іванюк, Н.В. Гоголь // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2022. – № 2 (180). – С. 3-16. – ISSN 2227-2747


  Викладено результати емпіричного дослідження у формі Computer Assisted Web Interviewing цільової аудиторії - студенти 7 ЗВО України з основних макрорегіонів (окрім окупованих територій) - щодо сприйнят- тя постаті та ідей українського філософа, ...
1486063
  Воропаєва Т.С. Сучасна українська національна ідея в контексті європейського вибору // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 8-10
1486064
  Дояр Л. Сучасна українська нація: захищаємо чи винищуємо // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (281), грудень. – С. 24-28. – ISSN 2076-9326
1486065
   Сучасна українська новела. – [Б. м. : б. в.], 2005. – 269, [3] с. – В змісті авт. новел укр.: Є. Кононенко, О. Жовна, В. Мастєрова, Л. Пономаренко, В. Габор, М. Рябчук, К. Мотрич, Ю. Винничук, В. Даниленко, В. Портяк, В. Москаленць, І. Ципердюк, Б. Жолдак, В. Янчук, С. Пиркало. – ISBN 4-905821-66-5
1486066
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська поезія Словаччини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 19-24
1486067
   Сучасна українська політика / Ін-т політ. і етнонац. дослібжень ім. І.Ф. Кураса НАН України ; Україн. центр політ. менеджменту ; Асоц. політ. наук України [та ін.] ; голов. ред. Михальченко М.І. ; редкол.: Андрущенко В.П., Багмет М.О., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ : Центр соціальних комунікацій. – ISSN 1810-5270
Вип. 27. – 2012. – 279, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1486068
  Луць Л. Сучасна українська правова наука: деякі проблеми та перспективи // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 20-26. – ISSN 2409-4544
1486069
  Розінкевич Н. Сучасна українська прочанська проза (на прикладі твору "Подорож на Афон: подорожні нотатки та роздуми паломника" Богдана Панкевича) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – С. 105-111. – (Серія: Філологічні науки ; № 11/12 (360-361) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х


  Стаття присвячена розгляду сучасної релігійно-культурної прочанської прози як різновиду мандрівної прози в українській літературі ХХІ століття, прочитавши яку, реципієнти мають змогу задовольнити свої духовні потреби. У досліджені окреслено еволюцію та ...
1486070
  Желіховська Н.С. Сучасна українська публіцистика: теорія і практика : навч. посібник / Н.С. Желіховська, В.В. Різун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – 2-ге вид. переробл. і доп. – Київ : Київський університет, 2016. – 158, [1] с. – Бібліогр.: с. 83-89 та в підрядк. прим.
1486071
  Шапоренко В.В. Сучасна українська радіореклама: типологія жанрів та культурологічні особливості : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Шапоренко Валерія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – 176 арк. – Бібліогр.: арк. 158-176
1486072
  Кислюк Л. Сучасна українська словотвірна номінація : ресурси та тенденції розвитку : монографія / Лариса Кислюк ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – 418, [5] с. : табл. – Рез. англ. – Бібліогр.: с. 363-416. – (Студії з українського мовознавства / ред. рада: П.Ю. Гриценко (голова) [та ін.] ; 18). – ISBN 978-966-489-440-8
1486073
  Пущина І.В. Сучасна українська спортивна термінологія : навч. посібник для студентів ф-тів фіз. виховання ВНЗ / І.В. Пущина, В.М. Зайцева ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 96, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISBN 966-599-195-7
1486074
  Ладиняк Н.Б. Сучасна українська спортивна термінологія: проблеми і перспективи розвитку // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 27
1486075
  Сокирська В. Сучасна українська та зарубіжна історіографія відносин між РСФРР та УСРР 1920-х рр. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 2. – С. 144-151. – ISSN 1998-4634
1486076
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 217 л. – Бібліогр.: л. 201-217
1486077
  Бабенко-Жирнова Сучасна українська філософська лірика: генеза і модифікації : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бабенко-Жирнова Марина Віталіївна : М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1486078
  Саух Я.Ю. Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації // Ідея університету: сучасний дискурс : монографія / Л.В. Губерський, В.Г. Кремень, С.В. Курбатов, В.А. Бугров, А.С. та ін. Філіпенко. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 91-118. – ISBN 978-966-439-753-4
1486079
  Саух П.Ю. Сучасна університетська освіта в дискурсі культурно-цивілізаційної самоідентифікації. Між історичною місією і реальною перспективою // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 15-16
1486080
  Пістун М.Д. Сучасна університетська підготовка економіко-географів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 53-60 : табл. – (Географія ; Вип. 30)
1486081
  Сопілко І.М. Сучасна університетська правова освіта і наука: концептуальний погляд на реформування / І.М. Сопілко, В.Б. Череватюк // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 182-189. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1 (46)). – ISSN 2307-9061


  "Метою наукової статті є узагальнення результатів VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна університетська правова освіта і наука" та визначення першочергових завдань реформування правничої освіти та наукової діяльності".
1486082
   Сучасна фантастична повість. – Київ : Молодь, 1989. – 393с.
1486083
  Брус М.П. Сучасна фемінізація української мови в соціолінгвістичному вимірі // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (78). – С. 127-133. – ISSN 1682-3540


  Виведення лінгвальної проблематики на рівень міждисциплінарного вивчення стало одним із актуальних і пріоритетних у сучасному мовознавстві. Переосмислення сутності й значимості лінгвальних явищ дало змогу поєднувати власне мовний ...
1486084
  Міхайлішина Г.Ф. Сучасна фізико-математична освіта в умовах переходу до Болонського процесу / Г.Ф. Міхайлішина, Б.Б. Кобилянський // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (14). – С. 120-124
1486085
  Вакарчук І. Сучасна фізіко-математична освіта і наука: тенденції та перспективи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 3-22. – ISSN 1682-2366
1486086
   Сучасна філологія: теорія та практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2014 р., м. Одеса / [М-во освіти і науки України], Міжнар. гуманітар. ун-т, Ф-т лінгвістики та перекладу ; [відп. ред. І.В. Ступак ; редкол.: І.Б. Морозова та ін.]. – Одеса : Міжнародний гуманітарний університет, 2014. – 250, [2] с. – Назва обкл. : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна філологія: теорія та практика", 7-8 листопада 2014 року, Одеса, Україна. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7178-39-1
1486087
  Губерський Л.В. Сучасна філософія гуманітарного знання: парадигми і дискурси // Освітологія : хрестоматія : для студентів вищ. навч. закл. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [уклад.: Огнев"юк В.О., Сисоєва С.О.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2013. – С. 279-282. – ISBN 978-966-2748-30-7
1486088
  Лактіонова А.В. Сучасна філософія дії (практичної філософія) в аналітичній традиції // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 49-54. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (23)). – ISSN 2411-5606
1486089
  Якубіна В.Л. Сучасна філософія історії: інтерпретації від тексту до гіпертексту // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 173-175
1486090
  Колот А. Сучасна філософія корпоративної соціальної відповідальності: еволюція поглядів // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2013. – № 8. – С.3-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 44 назв.
1486091
  Присухін С.І. Сучасна філософія права (конспективний виклад лекції в контексті обміну досвідом викладання навчальної дисципліни "Філософія права") // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11. – С. 107-119. – ISSN 2222-5374
1486092
  Москалик Г.Ф. Сучасна філософія професійної орієнтації особистості: проблеми становлення // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 323-330
1486093
  Богдановсьний І.В. Сучасна філософія свідомості: проблема моделювання когнітивних станів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 4-7. – (Філософія. Політологія ; Вип. 33)


  Розглянуто зміст дискусії між представниками аналітичної філософії про значення мовного виразу "Я знаю", погляди Л. Вітгенштейна і Дж. Остіна щодо можливості або неможливості адекватного представлення в свідомості одного індивіда іншої свідомості ...
1486094
  Погрібна Н.В. Сучасна філософія світового ринку фінансового капіталу // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 126-132. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
1486095
  Ситніченко Л.А. Сучасна філософія справедливості: в пошуках нових інтерпретацій // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (46). – С. 142-149
1486096
  Тарасевич В.М. Сучасна фінансіалізація та фінансова мобільність: глобальні виклики і національні відповіді / В.М. Тарасевич, О.В. Золотарьова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – № 9 (658). – С.94-98. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1486097
  Лук"янов В. Сучасна фінансова економіка:глобалізаційна складова та цивілізаційні пріоритети // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 64-77 : табл., рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1605-2005
1486098
  Ковалюк О. Сучасна фінансова криза: світові та національні особливості // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 21 : Фінансово-економічні перспективи розвитку України в умовах глобалізації. – С. 243-248. – ISSN 0201-758Х
1486099
  Фоміна М.В. Сучасна фінансово-економічна криза: особливості та шляхи подолання // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 6 (47). – С. 96-102
1486100
  Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (579). – С. 4-13. – ISSN 0131-775Х
1486101
  Чухно А. Сучасна фінансово-економічна криза: природа, шляхи і методи її подолання // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 1 (578). – С. 4-18. – ISSN 0131-775Х
1486102
   Сучасна фірма: виклики та управління змінами : навч. посібник / [В.А. Вергун, Т.В. Волковинська, Д.А. Глухова та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : VADEX, 2016. – 404 с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 397-403 та в підрядк. прим,. – ISBN 978-966-9725-25-7
1486103
  Карацуба М.Ю. Сучасна фольклористика Хорватії: жанрові і тематичні складові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 303-314. – ISSN 2075-437X


  Незважаючи на активний інтерес культурної громадськості і наукових кіл Хорватії й України до гуманітарних досліджень країн-сусідів, багато питань ще потребують висвітлення. Серед них і сучасні дослідження в галузі фольклористики й етнології. У ...
1486104
  Івановська О. Сучасна фольклористика: теоретико-методологічний аспект // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 127-132.
1486105
  Карацуба М.Ю. Сучасна фольклористична наука у Хорватії – окремі напрямки і теми // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць: ювілейний випуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 16 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 294-299. – ISSN 2075-437X


  Незважаючи на активний інтерес культурної громадської і наукових кіл обох країн до гуманітарних досліджень близьких слов"янських країн, багато важливих питань ще потребують висвітлення. Серед них і сучасні дослідження в галузі хорватської ...
1486106
  Буряк В. Сучасна фольклорна пам"ять у контексті інформаційно-естетичних форм індивідуального самовираження // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 47-65. – Бібліогр.: С. 65
1486107
  Предборський В.А. Сучасна форма вітчизняного тіньового парасуспільства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 9-13
1486108
  Максимович М. Сучасна фотожурналістика: проблеми, виклики, перспективи // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 29-36. – (Серія : Журналістські науки ; вип. 3). – ISSN 2663-9793
1486109
  Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: класифікаційні параметри фразеологічних одиниць : словник фразеологічних термінів / Краснобаєва-Чорна Жанна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 167, [1] с. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-524-8
1486110
  Краснобаєва-Чорна Сучасна фразеологія: персоналії : [навч. посібник] / Краснобаєва-Чорна Жанна, Філіпповська Олена ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. нац. ун-т. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – 181, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці статей та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-639-523-1
1486111
  Торез М. Сучасна Франція і народний фронт / М. Торез. – К, 1938. – 158с.
1486112
  Андрієвська Е.М. Сучасна французька вимова : Теорія і практика. Навчальний посібник / Е.М. Андрієвська, М.Я. Дем"яненко; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2004. – 225с. – ISBN 966-594-446-0
1486113
  Дячук Л.С. Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дячук Людмила Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2016. – 288 арк. – Додатки: арк. 247-288. – Бібліогр.: арк. 201-246
1486114
  Дячук Л.С. Сучасна французька жіноча проза в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Дячук Людмила Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1486115
  Мірошниченко Л.Я. Сучасна французька інтелектуальна думка про скептицизм та її літературні проекції // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 60-71


  У статті розглядаються набутки інтелектуальної французької думки про скептицизм, представлені дослідженням Олів’є Монжена «Виклики скептицизму» (1998). З’ясовано зв’язок сучасної мультидисциплінарної візії скептицизму з національною традицією ...
1486116
  Романова М.П. Сучасна французька історіографія про політичні плани французького уряду і Центральних держав щодо України в 1917-1918 роках : за матеріалами Української бібліотеки імені Симона Петлюри в Парижі // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 116-123. – ISBN 978-966-171-154-8


  Проаналізовано погляди французьких істориків на плани французького уряду і Центральних держав щодо надання Україні в 1917-1918 роках і їх погляди на розвиток української державності.
1486117
  Нарівська В. Сучасна французька компаративістика:проблеми й методи / В. Нарівська, Н. Пахсар"ян // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. І. Набитович ; редкол.: Н. Бойко, М. Бартоліні, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (711). – С. 48-64. – ISSN 0236-1477
1486118
  Чередниченко О.І. Сучасна французька неологія з погляду перекладача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 8-9. – (Іноземна філологія ; Вип. 42). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено джерела неологізмів сучасної французької мови та деякі лінгвістичні аспекти їхнього перекладу українською. The article is highlighting the sources of modern french neologisms and some linguistic aspects of their translation into ...
1486119
  Хільчевський В.К. Сучасна характеристика поверхневих водних об"єктів України: водотоки та водойми // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (59). – С. 17-27. – ISSN 2306-5680
1486120
  Бобришева-Шкарлет Сучасна характеристика результативності соціально-економічної системи України в масштабі міждержавних порівнянь // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 3. – С.131-143
1486121
   Сучасна хімічна термінологія та номенклатура органічної хімії / О. Гордієнко, М. Корнілов, О. Голуб, С. Ісаєв, В. Толмачова, О. Ковтун // Хімія : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2016. – № 17/18 (365/366), вересень. – С. 58-61


  Сформульовано основні принципи сучасної української термінології в органічній хімії; обговорено особливості сучасної номенклатури органічних сполук, що базуються на рекомендаціях IUPAC 1993 року. Basіc prіncіples of modern Ukraіnіan termіnology іn ...
1486122
  Горбатова Н.О. Сучасна хореографічна освіта у вищих навчальних закладах Великобританії // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 184-191. – ISSN 2226-2180


  "Проведено комплексне дослідження структури вищої хореографічної освіти у Великобританії; розглянуто модульну систему, традиційні та новітні програми бакалавріату (Bachelor of Arts) і магістратури (Master of Arts), проаналізовано особливості ...
1486123
  Шариков Д.І. Сучасна хореографія як феномен художньої культури 20 століття : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 26.00.01 / Шариков Д.І.; Київський національний ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 6 назв
1486124
  Ракс В.А. Сучасна хроматографія на гребені хвилі прогресу = Modern chromatography on the wave crest of the progress : [навч. посібник] / В.А. Ракс, А.М. Єсауленко. – Київ : Аванпост, 2014. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-502-070-8
1486125
  Корнєєв В. Сучасна художня публіцистика. Стаття-дискусія / В. Корнєєв, Н. Желіховська // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2023. – Т. 1 (82). – С. 56-65. – ISSN 2522-1272


  The article formulates understanding of the modern artistic journalism in the context of understanding it as an element of professional training. The authors present the material in the form of a discussion, while the arguments and the counterarguments ...
1486126
  Білогуб В.Д. Сучасна цивілізація і проблеми статусу науки // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1486127
  Пагутяк Г. Сучасна цивілізація поїдає своїх дітей / бесіду вела Оксана Загакайло // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2016. – 23-28 квітня (№ 15). – С. 11


  Письменниця Галина Пагутяк живе в Галичині, мандрує невідомими стежками, відкриваючи для себе і для своїх читачів унікальність регіону. Так, зокрема, народилася її книжка "Сентиментальні мандрівки Галичиною". А у 2010-му письменниця стала лауреатом ...
1486128
   Сучасна цивілізація: гуманітарний аспект : Збірник наукових праць. – Київ, 2004. – 504с. – ISBN 966-8002-87-3
1486129
   Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 454, [2] с. – Окремі ст. англ., рос. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-419-299-3
1486130
   Сучасна цивілістика - 15 років чинності ЦК та ГК України : досвід застосування та перспективи удосконалення : матеріали XIII Міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2018 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [редкол.: О.С. Артьомов (голова) та ін. ; відп. ред. Б.В. Фасій]. – Одеса : Юридична література, 2018. – 607, [1] с. – Окремі ст. англ. мовою. – Бібліогр. в тексті. – ISBN 978-966-419-335-8
1486131
   Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – 618, [2] с. – Ст. укр., англ., болгар., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1486132
  Піпченко Н. Сучасна цифрова дипломатія Республіки Польща / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 247-258. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1486133
  Мелащенко О.М. Сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 107-109. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1486134
  Волошенко А.В. Сучасна цінова політика / А.В. Волошенко. – Київ : Знання, 2014. – 239, [1] c. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. – Бібліогр.: с. 194-216 та в підрядк. прим. – (Сучасна наука). – ISBN 978-617-07-0200-5


  Посібник дає змогу учням і студентам при підготовці до іспитів поновити, доповнити, систематизувати знання із всесвітньої історії. Структура, виклад фактичного матеріалу зорієнтовані на програми вищих навчальних закладів. Враховуючи досвід підготовки ...
1486135
  Дубина О. Сучасна часо-просторова модель світу // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 125-131


  Статтю присвячено обгрунтуванню необхідності розбудови дійсної моделі світу на основі аналізу нинішнього стану суспільства, огляд сучасних філософської та природознавчої позицій щодо часо-просторових її характеристик.
1486136
  Забіяка І. Сучасна чеська літературознавча компаративістика: основні вектори досліджень // Теорія літератури: концепції інтерпретації : наук. збірка / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості, Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін. ; ред.-упоряд. М.М. Гнатюк]. – Київ : Логос, 2013. – С. 75-80. – ISBN 978-966-171-780-9
1486137
  Гончар Ю. Сучасна шевченкіана Тарасової землі (1999-2007 роки) // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2008. – Вип. 1 : До 200-річчя з дня народження Т.Г.Шевченка. – С. 142-147. – ISBN 978-966-493-139-4
1486138
  Лпійчук А. Сучасна шкілльна літературна освіта: стан, проблеми, перспективи // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9 (108). – С. 75-76
1486139
  Удовиченко П.П. Сучасна школа і її завдання / П.П. Удовиченко. – К., 1969. – 45с.
1486140
  Панкіна В.Є. Сучасна школа потребує вчителя-професіонала // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 6-8 : фото
1486141
  Остапчук О. Сучасна школа: повернення до педагогічної сутності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 6 (978). – С. 8-14. – ISSN 0131-6788
1486142
  Березяк Віктор Сучасна шумерологія: від припущень - до знань // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / Вища атестаційна коміс. України і трудовий кол. ред. – Київ, 2011. – № 9/10 (158/159). – С. 24-26 : фото
1486143
   Сучасна югославська повість. – Київ, 1981. – 437с.
1486144
  Мурашин О. Сучасна юридична наука: проблеми і пріорітети // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 1. – С.62-65
1486145
  Хендерсон Дж. Сучасна юридична професія в Англії, Уелсі та Шотландії // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.] ; редкол. : О.Д. Святоцький, П.М. Рабінович, Т.О. Коломоєць та ін. – Київ, 2016. – № 12. – С. 79-95. – ISSN 1026-9932
1486146
  Білас І.Г. Сучасна юриспруденція : підручник у 4 кн. / Білас Іван Григорович ; Білас Андрій Іванович ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО. – ISBN 966-7251-10-1
Кн. 1 : Сучасна теорія держави. – 2018. – 454, [1] с. : іл., табл. – Термінол. словник-глосарій: с. 436-440. – Бібліогр.: с. 441-454 та в підрядк. прим.


  У пр. № 1730155 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу з глибокою повагою, вдячністю та найкращими побажаннями від автора. Підпис. 25.01.2019 р.
1486147
  Білас І.Г. Сучасна юриспруденція : підручник : у 4 кн. / Білас Іван Григорович, Білас Андрій Іванович ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО. – ISBN 966-7251-10-1
Кн. 2 : Сучасна теорія права. – 2018. – 571, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 560-571 та в підрядк. прим.
1486148
  Комарницька Т.К. Сучасна японська літературна мова : теорет. курс : [в 2 т.] / Т.К. Комарницька, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-166-7
Т. 1. – 2012. – 318, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 292-318
1486149
  Комарницька Т.К. Сучасна японська літературна мова : теорет. курс :[в 2 т.] / Т. К. Комарницька, К.Ю. Комісаров ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вид. дім Д. Бураго. – ISBN 978-966-489-167-4
Т. 2. – 2012. – 424 с. : табл. – Бібліогр.: с. 398-424
1486150
  Караткевіч І.І. Сучасная беларуская мова. Лексікалогія. Лексікаграфія. Фразеалогія : дапаможнік / І.І. Караткевіч. – Кіеу : Ліра-К, 2019. – 139, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-617-7748-57-0
1486151
   Сучасная беларуская паэзія. – Мінськ, 1970. – 304с.
1486152
  Клюсау Г.Н. Сучасная беларуская пунктуацыя / Г.Н. Клюсау, Юрэвіч. – Мінськ, 1966. – 248с.
1486153
  Бурак Л.І. Сучасная белоруская мова : практычныя заняткі : вучэнаг дапамохнік для студэтау філалагічных фак. вышэйшых навучальных устаноу / Л.І. Бурак, В.П. Красней, У.М. Лазоускі. – Минск : Унівесітэцкае, 1989. – 335 с.
1486154
  Рэвіцкі В.В. Сучасная народная паэтычная творчасць Беларусі / В.В. Рэвіцкі. – Мінск, 1962. – 55 с.
1486155
  Пономарів О. Сучасне "обличчя" української словотвірної номінації // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (64). – С. 134-138. – ISSN 1682-3540
1486156
  Луць С. Сучасне авторське ювелірство Буковини: аспекти творчості Манолія Руснака, Штефана Пержана, Костянтина Кравчука // Образотворче мистецтво : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Нац. Спілка художників України ; голов. ред. В. Петрашик ; ред. рада: С. Баранник, С. Білокінь, Д. Виговський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 88-90. – ISSN 0130-1799
1486157
  Скрипнюк О. Сучасне академічне дослідження з конституційного права України : [рецензія] // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 11. – С. 151-156. – ISSN 0132-1331
1486158
  Карацуба М. Сучасне баладознавство на південнослов"яських наукових теренах // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (393), січень - березень. – С. 72-79. – ISSN 2664-4282
1486159
  Лютий І. Сучасне банківництво - запорука ефективного розвитку економіки України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 1 (91). – С. 91-94. – ISSN 1605-2005
1486160
  Білоус О.С. Сучасне бачення концепції lex mercatoria // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 164-166
1486161
  Іншин М. Сучасне бачення предмета трудового права України / М. Іншин, В. Щербина // Приватне право : науковий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2013. – № 1. – С. 201-208


  У статті виявлено та окреслено основні проблеми визначення предмета сучасного трудового права, розкрито значення цієї категорії для правового регулювання праці. Автори категорично заперечують розуміння праці як товару чи купівлі-продажу робочої сили. ...
1486162
  Барбара Н.В. Сучасне бачення українського соціуму німецьким виданням "Zeit Online" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – C. 311-319
1486163
  Шчакаціхін М. Сучасне беларускае мастацтва. / М. Шчакаціхін, В. Ластоускі. – Менск, 1929. – 30с.
1486164
  Оборіна А.М. Сучасне буття людини, становлення соціальної та особистісної відповідальності // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 11 (103), листопад. – С. 99-102. – ISSN 2077-1800
1486165
  Маврін Ю.С. Сучасне вентиляційне устаткування - необхідна складова промислової технології // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 102-103 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1726-5428
1486166
  Матушенко В.Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури : Автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - Теорія та історія культури / Матушенко В.Б. ; Мін-во культури і туризму України ; Національний університет культури і мистецтв України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1486167
  Гріньова Сучасне весілля у народному стилі: театр чи традиція? Погляд польських дослідників / Гріньова, (Петрова) // Записки історичного факультету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Вип. 28. – С. 7-15. – ISSN 2312-6825
1486168
  Оксенчук І. Сучасне визначення наукових підходів до формування пенітенціарної політики України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 2 (194). – С. 112-114
1486169
  Будзяк О.С. Сучасне використання земель історико-культурного призначення як чинник екологобезпечного землекористування : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 208-212 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1486170
  Мукомель І.Ф. Сучасне використання земельного фонду поліської сільськогосподарської зони УРСР та перспективи його перетворення // 11-а Наукова сесія КДУ, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією / ім. Шевченка Т.Г. КДУ. – Київ, 1954. – С. 15-18
1486171
  Музиченко О. Сучасне використання комунікативних технологій у зовнішній та ви політиці США // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 149-151
1486172
  Бех І. Сучасне виховання грунтується на філософії людиноцентризму // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 2 жовтня (№ 38). – С. 12. – ISSN 2219-5793


  Під час серпневих веб-конференцій, що проводили фахівці Національної академії педагогічних наук України, зокрема йшлося про створення умов для цілісної самореалізації дитини, партнерство шкіл і громадських організацій, формування національно-культурної ...
1486173
  Помирляну В.В. Сучасне вітчизняне праворозуміння як наукова основа вдосконалення права // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 267-271. – ISBN 978-966-7166-36-6
1486174
  Джеджула А.О. Сучасне внутрішнє становище і зовнішня політика Франції. / А.О. Джеджула; Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР. – Київ, 1959. – 51с. – (Сер3 ; №4)
1486175
  Габович О. Сучасне врегулювання правовідносин у науковій сфері: роль і статус академій / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 59-63. – ISBN 978-966-518-698-4
1486176
  Фонкич М.Є. Сучасне вчення про електрику : посібник для вчителів / М.Є. Фонкич. – Київ : Радянська школа, 1974. – 174с.
1486177
  Чухно А.А. Сучасне господарство - товарно-кредитне // Вісник Нацбанку України, 1998
1486178
  Тельвак Віт. Сучасне грушевськознавство: здобутки, втрати, перспективи / Віт. Тельвак, Вік. Тельвак // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В. Смолій ; редкол.: Г. Боряк, В. Верстюк, С. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (560), вересень - жовтень. – С. 4-15. – ISSN 0130-5247
1486179
  Дубняк М. Сучасне державотворення: активізація участі громадян в прийнятті рішень шляхом вдосконалення правового регулювання інформаційної взаємодії // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 196-198
1486180
  Лінчевський Д. Сучасне диджитал-мистецтво: між Голівудом і Кремнієвою долиною // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2021. – 12-26 березня (№ 5/6)


  Діана Анпілогова, молода українська аніматорка та 3D-художниця, - одна з діячок цього нового "цифрового ренесансу". Її творчість є прикладом того, як ремесло може поєднуватися з осяянням, а традиційні художні практики - з найновішими технологіями. Нині ...
1486181
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч. посіб. для учнів проф.-тех. закладів освіти / А.Н. Діденко. – Київ : Либідь, 1998. – 256 с. – ISBN 966-06-0023-2
1486182
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-тех. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Либідь, 2000. – 384с. – ISBN 966-06-0160-3
1486183
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-тех. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 3-те вид. – Київ : Либідь, 2001. – 384с. – ISBN 966-06-0196-4
1486184
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : Навч. посіб. для учнів проф.-техн. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 4-те вид. – Київ : Либідь, 2004. – 384с. – ISBN 966-06-0307-Х
1486185
  Блощинська В.А. Сучасне діловодство : навч. посібник / В.А. Блощинська ; М-во освіти і науки України, Ін-т менеджменту та економіки "Галицька академія". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 320 с. – ISBN 966-364-137-1
1486186
  Діденко А.Н. Сучасне діловодство : навч. посібник для учнів проф.-техн. закл. освіти / А.Н. Діденко. – 5-те вид. – Київ : Либідь, 2006. – 383, [1] с. : іл., табл. – Зміст: Бланки; Статути; Положення; Інструкції; Службові листи; Протоколи; Довідки; Акти; Договори; Накази; Контракти; Заяви; Анкети. – Бібліогр.: с. 377. – ISBN 966-06-0413-0
1486187
   Сучасне діловодство : зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини. – Київ : Довіра, 2007. – 687, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 680-681. – ISBN 978-966-507-210-2
1486188
  Бездрабко Валентина Василівна Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 165-182. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті проаналізовано сучасні концепції розвитку документознавства, репрезентовані працями провідних українських дослідників. Висвітлено особливості, відмінності та подібності тлумачення змісту документознавства, бачення структури дисципліни, ...
1486189
  Берлач А.І. Сучасне дослідження теоретичних і практичних аспектів правового регулювання розгляду виборчих спорів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (10). – С. 271-272. – ISSN 2227-796X
1486190
  Матющенко А. Сучасне естетико-психологічне інтерпретування української драматургії раннього соцреалістичного періоду // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, Л. Кореновська, Н.П. Малютіна [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 29. – С. 157-167. – ISSN 2312-6809
1486191
   Сучасне європейське оповідання // Всесвіт : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2001. – № 3/4. – С.5-32
1486192
  Рабінович П. Сучасне європейське праворозуміння // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 4-7. – ISSN 0132-1331
1486193
  Рабінович П.М. Сучасне європейське праворозуміння: соціально-антропологічні засади // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2006. – С. 36-40. – (Юридичні науки ; Вип. 1). – ISBN 966-8256-57-3
1486194
  Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації : Монографія / М.І. Хавронюк. – Київ : Істина, 2005. – 264с. – ISBN 966-7613-80-1
1486195
  Косінова К. Сучасне законодавство України з питань протидії ксенофобії і расизму // України власний шлях : незалежність та кооперація - власний шлях України до правової держави / Ed.: prof. Dr. Peter-Alexis Albrecht, prof. Dr. Vyacheslav Komarov, prof. Dr. Gregorii Moschak, prof. Dr. Vyacheslav Navrotskyy. – Berlin : BWV, 2013. – С. 215-217. – ISBN 978-3-8305-3271-2
1486196
  Кіоко Ф. Сучасне законодавство Японії про особисті правовідносини членів сім"ї // Проблеми правознавства. – Київ, 1972. – Вип. 22
1486197
  Гавриш Н.В. Сучасне заняття в дошкільному закладі : [ навчально-методичний посібник ] / Н.В. Гавриш, О.О. Лінник, Н.В. Губанова; МОНУ; Луганський нац. пед. ун-т ім. Т. Шевченка. – Луганськ : Альма-матер, 2007. – 496с. – ISBN 978-966-617-171-2
1486198
  Слижук О. Сучасне зарубіжне фентезі в літературній освіті підлітків // Всесвітня література в школах України : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Гревцева ; редкол.: К. Бикова, Л.Вознюк, Є. Волощук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (457/458), липень - серпень. – С. 30-35
1486199
  Альтерман А.Я. Сучасне зернове господарствро України та проблеми його товаровості / А.Я. Альтерман. – Х, 1929. – 111с.
1486200
  Онегіна В.М. Сучасне значення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян / В.М. Онегіна, О.В. Павлюк // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 122-126. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1486201
  Петрина Н. Сучасне і майбутнє бібліотек Королівства Данії // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 44-47. – ISSN 1811-377X
1486202
  Сидяченко Н. Сучасне і майбутнє у картині світу Чеслава Мілоша (на матеріалі есеїв "Земля Ульро" та "Свідчення поезії") // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2011. – Т. 18


  У статті проаналізовано ключові фрагменти картини світу Чеслава Мілоша, які відповідають концептам "сучасне" та "майбутнє". Аналіз здійснено на матеріалі текстів есеїв, у яких подано образ ХХ століття, сповнений катастроф і страждань, та зроблено ...
1486203
  Соколюк С.Ю. Сучасне інноваційне середовище розвитку підприємств аграрного сектору економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6, березень. – С. 49-54 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1486204
  Коваленко Ю.М. Сучасне інституційне середовище фінансового сектору економіки України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 5 (210). – С. 100-111 : табл., рис. – Бібліогр.: 45 назв
1486205
  Шумицька Г. Сучасне інформаційне мовлення у контексті етичних проблем журналістики // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 102-106. – (Філологія ; Вип. 20)
1486206
   Сучасне ісламознавство = Journal of the modern islamic studies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Острозька академія", Центр ісламознавчих досліджень ; редкол.: Айдин Алі-Заде, Г. Мішкінене, Дж. Четін [та ін.]. – Острог : Національний університет "Острозька академія". – ISSN 2707-4013
№ 2. – 2020. – 69, [1] с. – DOI 10.25264/2707-4013-2020-2 - Резюме укр., англ. мовами
1486207
  Гайдай Т.В. Сучасне історико-економічне дослідження наукового спадку М.І Туган-Барановського (рецензія) // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2015. – Вип. 48. – С. 309-314. – ISSN 0320-4421
1486208
  Боняк В.О. Сучасне історико-правове дослідження інститутів держави і права США колоніальної доби // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 411-412. – ISSN 2219-5521
1486209
  Білецький О.І. Сучасне кpасне письменство заходу / О.І. Білецький. – Хаpкiв : Держвидав України
1-3. – 1925. – 61с.
1486210
  Іванченко О.Й. Сучасне картографічне забезпечення уроків географії у середній школі // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 2. – С. 168-174


  Подано характеристику сучасного картографічного забезпечення уроків географії у середній школі, що складається з традиційних та електронних картографічних творів. Визначено переваги та недоліки використання електронних навчальних картографічних ...
1486211
  Бабишкін О.К. Сучасне кіномистецтво Заходу : літ. кінопанорама / О.К. бабишкін. – Київ : Мистецтво, 1968. – 283 с., [27] л. іл.
1486212
  Близнюк А.С. Сучасне книговидання Житомирщини: стан, проблеми, перспективи // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 21-24


  У статті розглядається стан видавничої справи на Житомирщині, подаються статистичні відомості щодо випуску друкованої продукції, основні проблеми галузі, детально досліджується дотримання видавничих стандартів. Проаналізовано майже два десятки дитячих ...
1486213
  Тимофєєва С.В. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / С.В. Тимофєєва // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2007. – Збірка 5 : Задністрова Січ. – 128, [2] с. : іл.
1486214
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Білгород-Дністровщини / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 92 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7257-70-6


  Зміст:
1486215
   Сучасне козацтво Буджаку : огляд / [уклад.]: С.В. Ушанова, В.Я. Тимофєєв // Лицарі України : енциклопедія сучас. козац. руху Буджаку / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2015. – Збірка 11-ч2 : Буджацьке козацтво. – 192 с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-185
1486216
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушакова // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 8 : Задністрова Січ. – 92 с.
1486217
  Ушанова С.В. Сучасне козацтво Задністров"я : (довідник) / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2013. – 92 с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7029-52-5
1486218
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : СПД СП
Ч. 1. – 2006. – [210] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в кінці ст.
1486219
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : СПД СП
Ч. 2. – 2006. – [214] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років
1486220
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : СПД СП
Ч. 3. – 2007. – [256] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років
1486221
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 4. – 2008. – [244] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці кн.
1486222
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 5. – 2008. – [320] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в кінці ст.
1486223
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 6. – 2009. – [299] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1486224
  Тимофєєв В.Я. Сучасне козацтво Південноукраїнського Задністров"я : [у 7 ч.] / В.Я. Тимофєєв. – Білгород-Дністровський : Отаман
Ч. 7. – 2009. – [180] с. розд. паг. : фотоіл., табл. – Зібрання містить відбитки видань різних років. – Бібліогр.: с. 21-22 та в підрядк. прим.
1486225
  Бірюков О.М. Сучасне конкурсне право в Російській Федерації (конкурсне право Росії у ХХІ столітті) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 1. – С. 2-8.
1486226
  Гончар І.А. Сучасне корпоративне кредитування комерційними банками: статистичний аспект / І.А. Гончар, М.К. Сидоренко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2012. – № 3 (58). – С. 66-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1486227
  Савченко А.В. Сучасне кримінальне право України : Курс лекцій / А.В. Савченко, В.В. Кузнецов, О.Ф. Штанько; Мін-во внутрішніх справ України; Київський юрид. ін-т МВС України. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 640с. – ISBN 966-8037-33-2
1486228
   Сучасне кримінальне право України : наукові нариси : монографія / [Є.Л. Стрельцов [та ін. ; за ред. Н.А. Мирошниченко, Є.Л. Стрельцова] ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.", Півден. регіон. центр Нац. акад. правових наук України. – Одеса : Юридична література, 2017. – 487, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 482-484. - Присвяч. 20-річчю заснування Нац. ун-ту "Одеська юрид. акад.". - Сер. засн. у 2017 р. – Бібліогр. в кінці ст. – (Сила права = Power of Law). – ISBN 978-966-419-315-0
1486229
   Сучасне кримінальне право України: нормативно-правові документи та судово-слідча практика : хрестоматія. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2005. – 491, [2] с. : табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 966-8037-38-3
1486230
  Митрофанов І. Сучасне кримінально-правове розуміння механізму реалізації відповідальності // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 184-190. – ISSN 0132-1331
1486231
  Шевченко А.Є. Сучасне кримінологічне дослідження // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2017. – № 1 (25). – С. 275-278. – ISSN 2306-9082
1486232
  Ушанова С.В. Сучасне лицарство Задністров"я / Ушанова С.В. // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2008. – Збірка 6 : Задністрова Січ. – 264 с. : іл.
1486233
  Ушанова С.В. Сучасне лицарство Задністров"я / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7373-00-0
1486234
  Кузьмук І.В. Сучасне мале видавництво в Україні: особливості, типи, загальна характеристика діяльності // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2016. – Вип. 2 (53). – С. 356-364. – ISSN 1998-6912
1486235
   Сучасне матеріалознавство 21 сторіччя : Зб. статей. – Київ : Наукова думка, 1998. – 660 с. – ISBN 9660004176
1486236
  Матюха М.М. Сучасне методологічне забезпечення управлінської звітності в умовах застосування інформаційних систем // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 7 (133). – С. 230-237 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1486237
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-7021-87-4
Вип. 1. – 2004. – 288 с.
1486238
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-7021-96-3
Вип. 2. – 2005. – 300 с.
1486239
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 966-8917-08-1
Вип. 3. – 2006. – 196 с.
1486240
   Сучасне мистецтво : науковий збірник. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 978-966-8911-9
Вип. 4. – 2007. – 352 с.
1486241
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ : Акта, 2004-. – ISBN 978-966-8917-14-1
Вип. 5. – 2008. – 272 с.
1486242
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : ІПСМ АМУ ; Софія, 2004-. – ISBN 978-966-8917-14-1
Вип. 6. – 2009. – 400 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486243
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-
Вип. 7. – 2010. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486244
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-
Вип. 8. – 2012. – 368 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486245
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 9. – 2013. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486246
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 10. – 2014. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486247
   Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ : Фенікс, 2004-. – ISSN 2309-8813
Вип. 11. – 2015. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486248
  Єфімова А. Сучасне мистецтво в міському просторі: перспективи та шляхи розвитку в Україні // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 143-152. – ISSN 0236-4832
1486249
  Маззоні М. Сучасне мистецтво в Угорщині // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2006. – № 9/10 : Спеціальний угорський номер. – С. 189-194. – ISSN 0320 - 8370
1486250
  Скляренко Г. Сучасне мистецтво в умовах постколоніальної культури: Українська версія // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2004. – Вип. 1. – С. 83-96. – ISBN 966-7021-87-4
1486251
  Чепелик О. Сучасне мистецтво у громадському просторі // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 6. – С. 46-64. – ISSN 1992-5514
1486252
  Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право : навчальний посібник [ для студентів вищих навч. закладів ] / Н.В. Пронюк; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 344с. – ISBN 978-966-373-334-0
1486253
  Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право : навч. посібник / Н.В. Пронюк ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., змін. та допов. – Київ : КНТ, 2010. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273-277. – ISBN 978-966-373-566-5


  У пр. №1696412 надпис: Вельмишановному Леонідові Васильовичу, з найкращими побажаннями ! Н.В. Камінська (Пронюк). Підпис
1486254
  Проценко Г.П. Сучасне мовне законодавство в Україні: шляхи реалізації в освітньому процесі // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 22, т. 7 (202). – С. 361-368. – ISSN 2522-493Х
1486255
  Рожченко З.В. Сучасне мовознавство як результат розвитку науки впродовж століть // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 63-69. – ISBN 978-966-439-983-5


  Об"єкт та предмет мовознавства. Мовознавство загальне та конкретне, теоретичне та прикладне. Синхронія та діахронія. Методи та методики дослідження мовного матеріалу.
1486256
  Войцехівська Н.К. Сучасне молодіжне мовлення (на матеріалі конфліктного дискурсу) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, №11. – С. 14-31. – (Мовознавство ; вип. 19, т. 2). – ISSN 9125-0912
1486257
  Шило О. Сучасне навчально-методичне видання, присвячене функціонуванню та організації діяльності [рецензія] / О. Шило, Л. Москвич // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 10. – С. 251-282. – ISSN 1026-9932
1486258
  Істоміна А. Сучасне наукове осмислення особливостей справляння податків російською владою на українських землях в роки Першої світової війни // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 1 (15). – С. 54-65. – ISSN 2518-7732


  У статті проаналізовано історіографію податкової політики уряду Російської імперії в Наддніпрянській Україні та на окупованих землях Західної України в роки Першої світової війни. Як відомо, вступ Російської імперії у Першу світову війну потребував ...
1486259
  Старченко Т.Я. Сучасне наукове пізнання і методологічні проблеми біології / Т.Я. Старченко. – Львів, 1977. – 96 с.
1486260
  Колібан О.О. Сучасне неоязичництво в контексті медіатизації релігії в Україні // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ВПЦ "Київський університет" ; голов. ред. Шкіль С.О. ; редкол.: Вергелес К.М., Конта Р.М., Оболевич Т. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (14). – С. 18-21. – ISSN 2521-6570
1486261
  Зеленко І.П. Сучасне нормативне регулювання стандартів поведінки юриста-професіонала // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 18-20. – ISSN 1727-1584
1486262
  Копитова О. Сучасне нормативне розуміння права як теоретична основа формування мислення суддів // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – C. 274-280. – ISSN 2
1486263
  Артюх О.В. Сучасне обгрунтування окремих постулатів у сфері податкового аудиту // Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації : збірник наукових праць / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2015. – Вип. 2 (15). – С. 6-14. – ISBN 978-617-571-124-8
1486264
  Степовик Д.В. Сучасне образотворче мистецтво Болгарії / Д.В. Степовик. – К., 1978. – 107с.
1486265
  Логвинська Л.П. Сучасне образотворче мистецтво капіталістичних країн / Л.П. Логвинська, Л.М. Сак. – Київ, 1961. – 46с.
1486266
  Бабічева О. Сучасне обслуговування користувачів у бібліотеці вищого навчального закладу // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – № 3 (215). – С. 13-15. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1029-7200


  У статті показано, як застосування інформаційних технологій, а саме, автоматизованої реєстрації читачів, електронного каталога, електронного замовлення літератури, комунікаційної служби "Бібліотечний форум" дає змогу бібліотеці університету на високому ...
1486267
   Сучасне озброєння і військова техніка Російської Федерації. Довідник учасника ООС / [С.П. Корнійчук та ін.] ; за заг. ред. начальника Ген. штабу Збройних Сил України С.П. Корнійчука. – Харків : ДІСА ПЛЮС, 2020. – 1219, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 1208-1217. – ISBN 978-617-7927-24-1
1486268
  Головніна М.В. Сучасне оздоблення одягу / М.В. Головніна. – 2-е вид. – Київ, 1977. – 151с.
1486269
   Сучасне освітнє середовище вищого медичного навчального закладу як фактор його конкурентоспроможності / В.М. Ждан, В.М. Бобирьов, С.М. Білаш, О.М. Бєляєва // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2017. – № 3 (75). – С. 40-45. – ISSN 1681-2751
1486270
  Мацієвська Г. Сучасне осмислення поняття "організаційна культура бібліотек" // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2019. – № 3 (17). – С. 14-17. – ISSN 2518-7341


  Стаття присвячена організаційній культурі як важливому інструменту підвищення ефективності діяльності бібліотек. Проаналізовано дослідження бібліотекознавців щодо організаційної культури бібліотек та її основних складових
1486271
  Гошовський С.В. Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень Стаття 1 / С.В. Гошовський, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 178-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1682-3591
1486272
  Гошовський С.В. Сучасне оснащення морських геолого-геофізичних досліджень. Стаття 2 / С.В. Гошовський, П.Т. Сиротенко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2017. – № 3. – С. 57-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1682-3591
1486273
   Сучасне п"ятиборство.. – Київ, 1956. – 271 с.
1486274
  Слободян О.В. Сучасне пакування харчових продуктів - безпека харчування споживача / О.В. Слободян, Т.Л. Сулейко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 22-23 : фото, табл. – Бібліогр.: 4 назв
1486275
  Матяшук В. Сучасне патріотичне виховання: стан, проблеми та перспективи розвитку // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 3. – С. 48-54
1486276
  Фийса Н.В. Сучасне переосмислення міфу про велике повернення у романі Мілана Кундери "Невідання" // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 573-579
1486277
  Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : Довідник / В.О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2003. – 379с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 966-7767-07-8


  Висвітлюється теорія та практика сучасного підприємництва, послідовні кроки в підприємницькій діяльності - від ідеї про застосування власної справи до визначення й використання чинників економічного процвітання фірми, адаптації її до мінливого ринк.
1486278
  Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво : навчальний посібник / В.О. Сизоненко. – Київ : Знання-Прес, 2008. – 440с. – ISBN 978-966-311-068-4


  Висвітлюється теорія та практика сучасного підприємництва, послідовні кроки в підприємницькій діяльності - від ідеї про застосування власної справи до визначення й використання чинників економічного процвітання фірми, адаптації її до мінливого ринк.
1486279
  Балушок В. Сучасне підприємництво та волонтерська діяльність у контексті російської воєнної експансії (за матеріалами Фастівщини) // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3 (399), липень - вересень. – С. 26-34. – ISSN 2664-4282
1486280
  Павленко І.Я. Сучасне побутування історичних пісень на Нижній Наддніпрянщині // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2003. – С. 118-126. – (Філологічні науки ; № 1). – ISBN 966-599-237-6
1486281
  Яринчина О.М. Сучасне побутування рекрутських та солдатських пісень на матеріалі записів з Полтавщини // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 13. – С. 195-214. – ISBN 966-02-2984-4
1486282
  Ковальчук О. Сучасне покоління українських сценографів: Наслідування традицій та спрямованість у майбутнє // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 98-106
1486283
  Шульга М.А. Сучасне політичне знання: осмислення витоків // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 130-137. – ISBN 966-628-108-8
1486284
  Шульга М.А. Сучасне політичне знання: осмислення витоків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 74-78. – (Філософія. Політологія ; вип. 34)


  Стаття містить аналіз стану сучасного політичного знання. Аналізується домінуюча тенденція теоретичних доробок цього знання. З"ясовуються умови її продуктивності та евристичної сили.
1486285
  Марченко А.В. Сучасне поняття сакральності та сакрального об"єкту: його місце та значення в геогафії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 183-194 : рис. – Бібліогр.: 18 назв.
1486286
  Морозов О. Сучасне поняття системної (гібридної) війни // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – С. 242-246. – ISBN 978-617-7814-10-7
1486287
  Острійчук О. Сучасне поняття та значення стадії порушення кримінальної справи // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 9 (99). – С. 42-44
1486288
  Грицик Л.В. Сучасне порівняльне літературознавство: європейський концепт // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 119-125. – (Б-ка Ін-ту філології)
1486289
  Грицик Л. Сучасне порівняльне літературознавство: український вимір // Українська компаративістика : концептуальні проекції / Л.В. Грицик. – Донецьк : Юго-Восток, 2010. – С. 5-12. – ISBN 978-966-374-533-6
1486290
  Білецький А.О. Сучасне порівняльно-історичне мовознавство (проблеми та аксіоми) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 6, ч. 1. – С. 5-27
1486291
  Шевчик О.В. Сучасне поширення глоду Клокова (Grataegus klokovii) на Правобережній Україні / О.В. Шевчик, І.В. Соломаха // Науковий вісник Чернівецького університету : науковий журнал / Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – С. 107-111. – (Біологічні системи. Біологія ; т. 11, вип. 1). – ISSN 2078-8673
1486292
  Яременко О.І. Сучасне праворозуміння відносин в інформаційній сфері та методологія їх систематизації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 30-41
1486293
  Оніщенко Н. Сучасне праворозуміння у контексті витоків, постулатів, основних принципів та функціонального призначення права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 156-163. – ISSN 0132-1331
1486294
  Львова О.Л. Сучасне праворозуміння у світлі ціннісних орієнтацій права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 42-49. – ISSN 1563-3349
1486295
  Плавич В.П. Сучасне праворозуміння: філософсько - правовий аналіз // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 14-18. – ISSN 1563-3349
1486296
  Кузнєцова Н.С. Сучасне приватне право України: вектори європейського розвитку / Н.С. Кузнєцова, О.В. Кохановська // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2016. – № 3 (86). – С. 49-55. – ISSN 1993-0909
1486297
  Стовба О. Сучасне природне право та динамічне праворозуміння // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 88-101. – ISSN 1026-9932
1486298
  Підгорний О.В. Сучасне природознавство: у пошуках цілісного образу світу : навч.-метод. посібник / Підгорний О.В. ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : Сочінський М.М., 2023. – 197, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-197. – ISBN 978-966-304-509-2
1486299
  Дронова О.Л. Сучасне природокористування: суспільно-географічний контекст : навч.-метод. посібник / Олена Дронова, Сергій Запотоцький ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. екон. та соц. географії. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – 214 с. : табл. – Бібліогр.: с. 210-212, в підрядк. прим. та в тексті. – ISBN 978-617-7069-54-5
1486300
  Загороднюк В. Сучасне прочитання повісті "Захар Беркут" Івана Франка // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація ; голов. ред. Немченко І. [та ін.]. – Київ ; Херсон, 2016. – Вип. 12. – С. 60-66. – ISBN 978-617-7201-22-8
1486301
  Біличенко О. Сучасне прочитання поезії Богдана Лепкого на уроках українскої літератури в загальноосвітній школі / О. Біличенко, Н. Лисенко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 169-183. – ISSN 2077-1827
1486302
  Климчук В.О. Сучасне психологічне консультування та психотерапія: дискурс соціального конструкціонізму та інтеракційний контекст // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (167). – С. 63-68
1486303
  Захарчук О.І. Сучасне рабство та його детермінанти // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 62-64
1486304
  Стафійчук В. Сучасне регіональне політико-географічне положення України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 139-144. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасне регіональне політико-географічне положення України як центральноєвропейської держави. На основі бальної оцінки центральноєвропейські держави об"єднані в групи за пріоритетністю співпраці для України. Висвітлено основні проблеми і ...
1486305
  Кисіль В.І. Сучасне регулювання спадкових відносин у міжнародному приватному праві // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта, О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність ; Алерта, 2014. – Вип. 3 : / [А.С. Довгерт та ін.]. – С. 229-267. – ISBN 978-617-566-268-7
1486306
  Хавкіна Л.М. Сучасне рекламне середовище України:чинники функціонування на межі соціальної та приватної комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 128-132


  Статтю присвячено вивченню реклами в Україні як невід’ємної частини сучасної повсякденності з урахуванням особливостей формування рекламного ринку та новітніх тенденцій його розвитку. Вивчається комунікативний потенціал рекламних текстів, їх ...
1486307
  Сищук А.А. Сучасне реформування економічної політики України й тенденції глобальних суспільних трансформацій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 26. – С. 140-144. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1486308
  Карпенко О.В. Сучасне реформування системи державних освітніх послуг у Туреччині / О.В. Карпенко, О.В. Литовченко, В.Ю. Ткаченко // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Національна акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 2 (75). – С. 88-93
1486309
  Ткачук О.С. Сучасне реформування судової системи України в аспекті єдності суду касаційної інстанції / О.С. Ткачук, С.В. Глущенко // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2012. – № 1 (4). – С. 95-106
1486310
  Дворник М.А. Сучасне розуміння антикризового управління в діяльності вітчизняних туристичних підприємств // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2012. – Вип. 22.4. – С. 205-209. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Надано концептуальну схему антикризового управління з урахуванням специфіки сучасних умов функціонування вітчизняних підприємств туристичної галузі.
1486311
  Боднарук Ю. Сучасне розуміння категорії "податковий процес" в Україні // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2012. – № 2. – С. 50-54. – ISSN 1561-4999
1486312
  Дроб О.М. Сучасне розуміння категорії "стратегічна ціль" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 43-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1486313
  Сіроха Д. Сучасне розуміння локальної нормотворчості суб"єктів трудового права // Поняття та категорії юридичної науки : зб. наук. праць : матеріали V міжнар. наук.-прак. конф. (Київ, 18 лист. 2014 р.) : до 145-річчя акад. Всеукр. акад. наук. М.І. Палієнка (1869-1937) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила]. – Київ : Ніка-Центр, 2014. – С. 406-409. – ISBN 978-966-7067-07-6
1486314
  Куликовська В.С. Сучасне розуміння монтажу у судово-технічній експертизі документів // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 633-642. – ISSN 0130-2655
1486315
  Зубчик О.А. Сучасне розуміння націоналізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 64-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)
1486316
  Присяжний В.М. Сучасне розуміння об"єкта злочину забруднення, засмічення та виснаження водних об"єктів // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 64-84. – ISSN 2222-5374
1486317
  Зубачик В.М. Сучасне розуміння патогенезу захворювань пародонта та перспективи модуляційної терапії (огляд літератури) / В.М. Зубачик, О.А. Петришин, О.В. Зубачик // Запорожский медицинский журнал : научно-практический журнал / Запорож. гос. мед. ун-т ; редкол.: Ю.М. Колесник, В.А. Визир, В.В. Сыволап [и др.]. – Запорожье, 2021. – Т. 23, № 5 (128), сентябрь - октябрь. – С. 730-738. – ISSN 2306-4145
1486318
  Анісімова Л. Сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій" у контексті дослідження систем менеджменту якості / Л. Анісімова, В. Балан // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С.43-45. – (Економіка ; вип. 4 (145)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується сучасне розуміння поняття "організаційних інновацій", характеризуються етапи розвитку менеджменту якості та обґрунтовується необхідність впровадження організаційно-управлінських інновацій у систему менеджменту організацій на ...
1486319
  Канцір В. Сучасне розуміння поняття тероризму / В. Канцір, І. Серкевич // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 449-456. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1486320
  Дима О.О. Сучасне розуміння посередницької послуги // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 1. – С. 98-109. – ISSN 2218-4511
1486321
  Скок П.О. Сучасне розуміння ролі фінансових інновацій та інноваційної діяльності в банках // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 30-32. – ISSN 2306-6814
1486322
  Біленчук О. Сучасне розуміння стратегії війни і блок НАТО як один із факторів безпеки / О. Біленчук, Т. Обіход // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Ходаківська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4. – С. 360-364. – ISSN 2219-5521
1486323
  Сегал А. Сучасне розуміння фінансово-економічних відносин // Юридична газета. – Київ, 2021. – 27 квітня (№ 8). – С. 17
1486324
  Степико М.Т. Сучасне русинство: етнополітичний проект чи криза української національної ідентичності / М.Т. Степико, В.С. Наконечний // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 1 (42). – С. 39-46. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1486325
  Кононенко П.П. Сучасне село в українській радянській літературі / П.П. Кононенко. – К., 1984. – 48с.
1486326
  Рева Л.В. Сучасне слово про конфлікт у драматургії // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Грицик Л.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 18 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 367-369. – ISSN 2075-437X
1486327
  Боровський В.А. Сучасне соціалістичне сільськогосподарське підприємство / В.А. Боровський, І.С. Харитончик. – Київ : Знання, 1974. – 62 с. – (Серія 8. Спеціалісту сільського господарства / Т-во "Знання" УРСР ; № 1)
1486328
  Козленко О.М. Сучасне спортивне країнознавство : арабський світ / О.М. Козленко ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ : Персонал. – ISBN 978-966-608-853-9
Ч. 1 : Арабські країни Азії. – 2008. – 215, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 213-214
1486329
  Іскров К.М. Сучасне сприйняття проблеми торгівлі людьми // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 193-200. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1486330
  Сірий Є.В. Сучасне становище молодіжного підприємництва: статистичний та соціологічний вимір // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (39). – С. 63-78. – ISSN 2072-9480
1486331
  Синеуцький О.М. Сучасне становище Республіки Куба та перспективи розвитку американо-кубинських відносин // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 86-93. – (Міжнародні відносини ; Вип. 2)
1486332
  Павлова Г.О. Сучасне становище та функціональність діалектів греків Приазов"я // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 4. – С. 83-87. – ISSN 1608-0599
1486333
  Авер"янова Н. Сучасне студентство у контексті формування національної еліти України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-32. – (Українознавство ; Вип. 14). – ISSN 1728-3817


  Сучасне студентство розглядається як потенційна інтелектуальна, політична, економічна і мистецька еліта українського суспільства. The modern students of Ukraine are looked through as a potential intellectual, political, economical and art elite of the ...
1486334
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 2 (6). – 2014. – 211 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486335
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (7), ч. 1. – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486336
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (9), ч. 2. – 2015. – 179 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1486337
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (8), ч. 1. – 2015. – 171 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1486338
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (10), ч. 2. – 2015. – 179 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1486339
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (11). – 2016. – 190 с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1486340
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (12). – 2016. – 201, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1486341
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (13). – 2017. – 190, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1486342
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Скомороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (14). – 2017. – 220, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1486343
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (15). – 2018. – 187, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1486344
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (16). – 2018. – 238, [1] с. – На обкл. назва "Сучасне суспільство". Резюме укр., рос., англ. мовами
1486345
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 1 (17). – 2019. – 241, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486346
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (18). – 2019. – 146, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486347
   Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків : Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 2012-. – ISSN 2411-7587
Вип. 2 (19), ч. 2. – 2019. – 160, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486348
  Турос А.О. Сучасне суспільство в контексті екологічних викликів: філософський вимір // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 166-167
1486349
  Мегрелішвілі М.О. Сучасне суспільство та деякі проблеми його дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 10-17. – ISSN 2077-1800
1486350
   Сучасне суспільство: політичні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків
Вип. 1 (5). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486351
   Сучасне суспільство: філософсько-правове дослідження актуальних проблем : монографія / [О.Г. Данильян та ін.] ; за ред. О.Г. Данильяна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2016. – 486, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 439-487 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-994-6
1486352
  Айвазян Олена Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 48-51. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-2366


  На прикладі Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету висвітлюється діяльність вузівських бібліотек з упровадження інформаційних технологій в їхній практиці.
1486353
  Клименко О. Сучасне традиційне гончарство України: утилітарна та декоративна функції // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. етнологів ; редкол.: Г. Скрипник, Г. Бондаренко, В. Балушок [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 20 (23). – С. 175-184. – ISSN 2313-8505
1486354
  Мотриченко В.М. Сучасне трактування поняття "державне підприємство" та його форми // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 66-71
1486355
  Церковна А.В. Сучасне трактування поняття "логістика" / А.В. Церковна, К.В. Крук // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 146-157. – ISSN 2413-9998
1486356
  Діброва А. Сучасне трактування сутності державного регулювання аграрного сектора економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2007. – № 1. – С. 76-84 : табл. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 1811-3141
1486357
  Артус М.М. Сучасне трактування сутності та функцій грошей // Вісник Львівської державної фінансової академії / Львівська, державна фінансова академія. – Львів, 2012. – С.174-180. – (Економічні науки ; № 23). – ISSN 2219-7915
1486358
   Сучасне українство : цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / [Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська та ін.]. – 2-ге вид., допов. – Київ : Міленіум, 2019. – 415, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8063-82-4
1486359
  Павличко С. Сучасне українство, або теоретичні засади модерного націоналізму // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 12 (696), грудень. – С. 4-17. – ISSN 0236-1477
1486360
   Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова [та ін. ; упоряд. І.М. Грабовська ; за заг. ред. М.І. Обушного] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Україна, 2015. – 247, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-524-388-5
1486361
  Ліщинська О. Сучасне українське візуальне мистецтво: культурні внесення і запозичення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  Проаналізовано українське актуальне мистецтво, виокремлено національно-культурні внесення та іншокультурні запозичення (на основі семіотичного підходу О. Петрової). Показано, що змістовно-сутнісне наповнення візуального мистецтва в основному визначене ...
1486362
   Сучасне українське декоративне мистецтво: збереження національної своєрідності в умовах глобалізації : монографія / [Л. Бурковська та ін.] ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2019. – 239, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 229-239 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-9174-4
1486363
  Таран В.О. Сучасне українське державотворення та російський ідеологічний фактор // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена проблемі сучасного процесу державного будівництва в Україні та тієї ролі, яку відіграє у цьому процесі офіційна ідеологічна позиція Росії. Статья посвящена проблеме современного процесса государственного строительства в Украине и той ...
1486364
  Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення : навч. пос. для вищ. та сер. спец. навч.закл.; Мова документів. Орфографія. Усне ділове спілкування. Писемне ділове спілкування. Умовні скорочення за ДСТУ / М. Зубков. – Харків : Торсінг, 2001. – 384 с. – ISBN 966-7661-78-4
1486365
  Драчова О.П. Сучасне українське документальне кіно як комунікативний феномен // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 46, січень - березень. – С. 29-32


  Розглянуто сучасний стан виробництва документального кіно в Україні та специфіку його поширення на масову аудиторію через функціонування спеціалізованих кінофестивалів. The present condition of documentary cinema"s production in Ukraine and ...
1486366
  Казакова Т.В. Сучасне українське журналістикознавство крізь призму концепту "соціальні комунікації" // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 6-10.


  Проблема методології журналістикознавчого дослідження вирішується через пропозицію синергетичного з"єднання філологічного та комунікативістського й соціологічного векторів із додаванням до них культурології, історії, філософії. В епістемологічній ...
1486367
  Тимофєєва С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Тимофєєва // Час виховувати лицарів. Школа національно-патріотичного виховання на засадах козацького лицарства. З досвіду роботи директора школи / [уклад.: В.Я. Тимофєєв, С.В. Ушанова]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2010. – Збірка 1 : Адамівський Осередок Козацтва. – 101, [2] c. – Бібліогр.: фотоіл.
1486368
  Тимофєєва С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Тимофєєва // Лицарі України / [уклад.: Тимофєєв В.Я., Ушанова С.В.]. – Білгород-Дністровський : Гетьман, 2005. – Збірка 3 : Адамівський Осередок Козацтва. – 101 с. : іл.
1486369
  Ушанова С.В. Сучасне українське козацтво на півдні Одещини / С.В. Ушанова. – Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015. – 80 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7257-71-3
1486370
  Ремез А.С. Сучасне українське коммеморативне монетокарбування 2005-2014 рр. // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 104-106. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1486371
   Сучасне українське літературне мовлення. – Дніпропетровськ, 1975. – 111с.
1486372
   Сучасне українське медичне право / [Болотіна Н.Б. та ін.] ; за заг. ред. С.Г. Стеценка. – Київ : Атіка, 2010. – 496 с. – Бібліогр.: с. 494-495 та в кінці розд. – ISBN 978-966-326-381-6
1486373
  Денисюк А.І. Сучасне українське місто у кризових умовах: трансформація сприйняття міського простору // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 183-188. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1486374
   Сучасне українське народне мистецтво = Современное украинское народное искусство : живопис. Килими, тканини, вишивки. Кераміка, фарфор, скло. Художні вироби з дерева. – Київ : Мистецтво, 1976. – 192 с.
1486375
  Баранівський В. Сучасне українське народознавство у віськовій сфері діяльності // Українське народознавство: стан і перспективи розвитку на зламі віків : зб. наук. праць : матеріали других міжнар. наук.-практ. читань, присвяч. пам"яті укр. фольклориста Михайла Пазяка / Міжнар. асоц. україністів ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. Максима Рильського ; Ін-т журналістики Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: Г. Скрипник та ін. ; упоряд.: О. Петровський, Н. Юсова]. – Київ : [б. в.], 2002. – С. 354-356
1486376
  Кушнарьова М. Сучасне українське образотворче мистецтво та світова художня спільнота: разом чи окремо? // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 17


  У статті розглядається характер та ступінь інтегрованості сучасного українського образотворчого мистецтва до світового художнього процесу у його основних формах, зокрема, історія та динаміка організації та проведення художніх виставок за межами ...
1486377
  Авер"янова Н. Сучасне українське образотворче мистецтво: входження в європейський художній простір // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 56-58


  Суспільно-культурні перетворення в добу незалежності призвели до кардинальних зрушень у художньому житті України. Головною проблемою українського мистецтва стало його самовизначення у світовому культурному просторі. З’явилася когорта митців, які знали ...
1486378
  Войналович В.А. Сучасне українське православ"я: старі і нові виклики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2018. – № 3/4 (95/96), травень - серпень. – С. 141-192. – ISSN 2524-0137
1486379
  Катаєв С. Сучасне українське суспільство // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 120-121. – ISBN 978-966-668-480-9
1486380
   Сучасне українське суспільство у вимірах глобалізації і євроінтеграції : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 21-22 берез. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Укр. акад. політ. наук, Запоріз. держ. інж. акад ; .[за наук. ред. В.Г. Воронкової]. – Запоріжжя : ЗДІА, 2013. – 234, [1] с. – Текст укр., рос., пол. та англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1486381
  Іванищенко В. Сучасне українське теоретичне термінознавство: віхи становлення // Слов"янське термінознавство : кінця XX - початку XXI століть : колект. монорафія членів Термінол. комісії при Міжнар. комітеті славістів / Iвaщeнкo, B.Л, I.M. Koчaн, I. Bozdechova, R. Kocourek, J. тa iн. Levicka. – Київ : Жнець, 2018. – С. 31-74. – ISBN 978-966-2057-28-7
1486382
  Мироненко О.В. Сучасне українське термінознавство: становлення та розвиток // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 44-48. – ISSN 2522-493X
1486383
  Логвіненко Н. Сучасне українське фентезі: формування змісту поглибленого вивчення національної літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 36-43


  У статті йдеться про розвиток жанру фентезі в українській літературі, причини його популярності, актуалізацію вивчення творів фентезі в умовах реформування літературної освіти в основній школі.
1486384
   Сучасне українське художнє скло. [Ізовидання] : (комплект листівок з текстом на укр., рос., англ. мовами). – Москва : Мистецтво, 1966. – 17 л., 6 с. : 17 листівок + 1 обкл. + 3 л. вкладиши
1486385
  Сидоренко І.І. Сучасне управління в галузі використання і охорони земель // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 2 (57). – С. 85-90. – ISSN 2218-1199
1486386
   Сучасне управління в суді : навч.-практ. посібник / [С. Алльєро та ін. ; відп. ред.: І.П. Голосніченко, Пітер Г. Соломон молодший] ; Держ. суд. адміністрація України, Укр.-канад. проект суд. співпраці. – Київ : Юрінком Інтер, 2010. – 527, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-447-3
1486387
  Богородський О.Ф. Сучасне уявлення пpо еволюцiю Сонця. / О.Ф. Богородський; Центральне лекційне бюро комітету в справах культурно-освітних установ УРСР. – Київ : АH УРСР, 1946. – 20с.
1486388
  Богородський А.Ф. Сучасне уявлення про еволюцію Сонця : [стенограма лекції] / А.Ф. Богородський ; Центр. лекційне бюро Комітету в справах культурно-освітніх установ УРСР. – Київ : АН УРСР, 1946. – 20 с.
1486389
  Копильченко Т. Сучасне уявлення про експертні помилки // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 72-76
1486390
   Сучасне фантастичне оповідання. – Київ : Молодь, 1990. – 320с.
1486391
  Андрос Є.І. Сучасне філософсько-антропологічне знання як основа життєвої стійкості української людини // Філософські обрії : науково-теоретичний журнал / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2014. – Вип. 31. – С. 71-80. – ISSN 2075-1443
1486392
  Гординський Ярослав Сучасне франкознавство (1916-1932) / Гординський Ярослав; Записки наукового тов-ва імени Шевченка. – Львів : З друкарні Наукового Товариства ім. Т. Шевченка, 1933. – 97c. – Сей випуск видано за допомогою Мін-ва В. і О. у Варшаві
1486393
  Мних Р. Сучасне франкознавство як проблема // Питання літературознавства : науковий журнал / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2016. – Вип. 94. – C. 48-67. – ISSN 2306-2908
1486394
  Заверуха О.Л. Сучасне хорове письмо: генеза та функціонування (на матеріалі творчості українських композиторів кінця XX - початку XXI століть) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Заверуха Олена Леонідівна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1486395
  Павленко П. Сучасне християнство у світлі морально-етичних норм Нового Завіту: римо-католицький контекст // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 193-204
1486396
  Павленко П. Сучасне християнство у світлі морально-етичних норм Нового Завіту: римо-католицький контекст // Українське релігієзнавство : науковий збірник : бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, П. Павленко, А. Арістова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 73 : Україна - Ватикан: християнство в контексті його включення в різноманіття сфер суспільного буття. – С. 193-204
1486397
  Борозенець Т.А. Сучасне християнське богослов"я і науково-технічний прогрес : монографія / Т.А. Борозенець ; Держ. ком-т статистики України ; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту ; [ред. В.Д. Бондаренко]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2009. – 219 с. – ISBN 978-966-2142-59-4
1486398
  Синій В.С. Сучасне християнське лідерство в освіті : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Синій Валентин Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1486399
  Косуха П.І. Сучасне християнське сектантство / П.І. Косуха. – К., 1966. – 48с.
1486400
  Богдан С. Сучасне церковне послання: структурно-семантичний аспект // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 130-133. – ISBN 966-568-301-2
1486401
  Захватаєв В. Сучасне цивільне законодавство й судова система Угорщини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 26-31
1486402
  Кузнєцова Н.Є. Сучасне цивільне законодавство України: здобутки, проблеми, перспективи / Н.Є. Кузнєцова, А.С. Довгерт // Вісник Південного регіонального центру Національної академії правових наук України : науковий журнал / Південний регіональний центр Національної академії правових наук України. – Одеса, 2014. – № 1. – С. 51-67. – ISSN 2312-6566
1486403
  Слободян О. Сучасне шевченкознавство: філософсько-антропологічна перспектива // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2014. – № 4 (640). – С. 27-33. – ISSN 0236-1477
1486404
  Говорун Т.В. Сучасне юнацтво: проблеми статевої самоідентифікації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 68-72. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  На аналізі статево співвіднесених стереотипів у ЗМІ, сімейному вихованні, шкільній освіті ілюструється набуття підлітком ідентифікації статевої ролі. Орієнтація на диференціацію статевих ролей вступає у протиріччя з вимогами партнерського шлюбу та ...
1486405
  Хінкова С. Сучасний "імпорт" ідентичностей серед помаків у Болгарії // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – № 5 (363), вересень - жовтень. – С. 45-55. – ISSN 0130-6936
1486406
  Левчук В.Г. Сучасний E-learning: основні тренди в університетській освіті // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 20-21 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 49-54. – ISBN 978-966-285-400-8
1486407
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С.16-17; 22 назв.
1486408
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 14-17. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-7890-03-1
1486409
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.16 / В.В. Балабін ; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 308 л. – Додатки: л.212-299. – Бібліогр.: Бібілогр.: л. 192-212
1486410
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу : автореф. дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.16 / Балабін Віктор Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1486411
  Балабін В.В. Сучасний американський військовий сленг як проблема перекладу / В.В. Балабін. – Київ : Логос, 2002. – 315 с. – ISBN 966-581-364-1
1486412
   Сучасний аналіз оборотних активів підприємства в системі застосування аудиту спеціального призначення / Н.М. Купріна, І Г. Сарієва, Т.М. Ступницька, Ю.М. Мельник, К.В. Корчаковська // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Одес. нац. технолог. ун-т [та ін.] ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2022. – Т. 15, вип. 1. – С. 31-43. – ISSN 2312-847X
1486413
  Соболь Є. Сучасний аналіз судових справ, пов"язаних із вчиненням булінгу (цькування) учасниками освітнього процесу в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 3 (23). – С. 87-92. – ISSN 2524-0129
1486414
  Голубішко І.Ю. Сучасний англійський історичний роман: традиційне і нове // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 5-6
1486415
  Києнко І.О. Сучасний англійський комічний роман / І.О. Києнко. – Київ : Наукова думка, 1993. – 132 с.
1486416
  Легейда А.В. Сучасний англійськомовний блерб як адаптація класичного англійського детективу / А.В. Легейда, Д.В. Легейда // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2 (72). – С. 75-95. – (Бібліотека Інституту філології). – ISSN 2520-6397


  Досліджено сучасний англійськомовний блерб, створений на основі класичного англійського детективного роману А. Крісті як компонент сучасної англійськомовної публікації детективного роману. Здійснено комплексний опис блербу на рівнях: ...
1486417
   Сучасний англо-український математичний словник. – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 684с. – ISBN 978-966-622-260-5
1486418
   Сучасний англо-український українсько-англійський словник : 30000 слів + граматика. – Донецьк : БАО, 2004. – 384с. – ISBN 966-548-636-5
1486419
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 40 000 слів та граматика. – Харків : Книжк. клуб сімейн. дозвілля, 2007. – 480 с. – На обкл. уклад. зазначений як авт. – ISBN 966-343-354-X
1486420
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 40 000 слів та граматика / уклад. М.Г. Зубков. – 2-е вид., стер. – Харків : Книжк. клуб сімейн. дозвілля, 2008. – 480 с. – На обкл. уклад. зазначений як авт. – ISBN 978-966-14-0004-6


  40 000 найбільш уживаних слів сучасної англійської та української мов, частини мови, які змінюються не за загальними правилами, географічні назви
1486421
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 30000 слів + граматика : [для учнів всіх типів шкіл, гімназій, абітурієнтів, студ., викладачів] / [ред.-уклад. Е.В. Білик ; ред. З.В. Нечволода]. – Донецьк : БАО, 2011. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-481-096-5
1486422
  Романов Д.А. Сучасний англо-український, українсько-англійський словник : 57 000 : [для учнів шкіл, ліцеїв, гімназій, коледжів, абітурієнт., студ., виклад.] / Д.А. Романов, О.В. Зав"язкін ; [ред. З.В. Нечволода]. – Донецьк : БАО, 2012. – 447, [1] с. – ISBN 978-966-481-505-2
1486423
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник = Modern English-Ukrainian, Ukrainian-English dictionatry : понад 100000 слів і словосполучень / [уклад.]: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач, І.В. Шматко. – Київ : Арій, 2013. – 543, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-498-317-1
1486424
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник + граматика : [ близько 57 000 слів ] / [ упоряд. Романов Д.О. ]. – Донецьк : БАО, 2003. – 448 с. – ISBN 966-548-411-7
1486425
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Книголюб, 2000. – 544с. – ISBN 966-584-147-5
1486426
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Книголюб, 2001. – 544с. – ISBN 966-584-147-5
1486427
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Сімферополь : Таврида, 2005. – 544с. – ISBN 966-572-625-0
1486428
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів. – Київ : Голяка В.М., 2006. – 543, [1] с. – ISBN 996-96590-1-9
1486429
   Сучасний англо-український, українсько-англійський словник з граматикою : 50 000 слів / [ упоряд. Ю.М. Набока ]. – Київ : ПП Голяка, 2008. – 544с. – ISBN 966-572-625-0
1486430
  Науменко Л.П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Науменко Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1486431
  Науменко Л.П. Сучасний англомовний бізнес-дискурс: комунікативно-прагматичне та лінгвоконцептуальне моделювання : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Науменко Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 515 арк. – Додатки: арк. 488-515. – Бібліогр.: арк. 400-487
1486432
  Шебуніна О.М. Сучасний англомовний готельний дискурс як різновид інституційного дискурсу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 4. – C. 278-287. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті проаналізовано базові категорії готельного дискурсу як різновид інституційного дискурсу. Розглянуті типові учасники дискурсу, умови та способи їхньої комунікативної взаємодії, особливості організації спілкування. Визначено деякі чинники, що ...
1486433
  Павліченко Л.В. Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: комунікативно-прагматичний аспект : дис. ... канд. [філол.] наук : 10.02.04 / Павліченко Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 257 арк. – Додатки: арк. 247-257. – Бібліогр.: арк. 10-11, 208-246 та в додатках: арк. 256-257
1486434
  Павліченко Л.В. Сучасний англомовний дискурс досудового слідства: комунікативно-прагматичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Павліченко Лариса Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1486435
  Крижанівська Г.Т. Сучасний англомовний жіночий журнал як фемінно-маркований тип медіа-дискурсу // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 81-87. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 1). – ISSN 2311-0821
1486436
  Соколовський О.Л. Сучасний антитринітарний рух у суспільному вимірі // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 4. – С. 146-153. – ISSN 1728-3671
1486437
  Стрішенець Н. Сучасний бібліографічний контроль // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 48-52. – ISSN 2076-9326
1486438
  Кисіль О.В. Сучасний блок-пост на основі інтелектуальної вогневої системи / О.В. Кисіль, С.В. Михальченко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 42. – С. 300-304. – ISSN 2077-3455
1486439
  Просяник О.П. Сучасний бренд-менеджмент у системі стратегічного управління підприємством в умовах посилення процесів диджиталізації / О.П. Просяник, К.В. Яресько // Актуальні проблеми інноваційної економіки : науковий журнал / Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; голов. ред. Красноруцький О.О. ; редкол.: Абуселидзе Г., Близнюк Т. П., Гавкалова Н.Л. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1. – C. 61-67. – ISSN 2524-0455
1486440
  Коропецька О.І. Сучасний британський парентальний дискурс: когнітивно-семантичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Коропецька Оксана Іллівна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1486441
  Дроздовський Д. Сучасний британський роман після "9/ХІ": модель Іена Мак"юена // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 4 (628). – С. 72-78. – ISSN 0236-1477


  У статті окреслено стратегії розвитку сучасного британського роману 2001-2012 років. У центрі уваги постає роман Іена Мак"юена "Субота", в якому йдеться про події 11 вересня 2001 р. і їхнє сприйняття головними героями. Роман розглянуто як приклад ...
1486442
  Гречанінов В. Сучасний В"єтнам - тробота на майбутнє // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 6. – С. 26-27
1486443
  Фомиченко В.В. Сучасний Ватікан / Фомиченко В.В. – Київ, 1988. – 46 с.
1486444
  Демківський А.В. Сучасний вексельний обіг : Hавчальний посібник / А.В. Демківський. – Київ : Знання, 1996. – 138с. – ISBN 966-7131-03-3
1486445
  Киричук В. Сучасний вектор розвитку Північної Кореї // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Шуляк А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 2 (6). – C. 89-97. – ISSN 2522-1663
1486446
  Куц В.М. Сучасний вектор розвитку прокуратури України // Нові вектори розвитку демократії та інститутів держави і права : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-прак. конф. : тези наук. доп. (10 груд. 2015 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція", 2015. – С. 233-235. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-611-01-0509-5
1486447
  Володимир Р. Сучасний вертеп = A contemporary miniature theater : драматичні твори / Р. Володимир. – Мюнхен : Українське видавництво, 1973. – 171 с. : портр. – Парал. тит. англ.


  В пр. №1520349 дарчий напис автора Марії Барабаш.
1486448
  Кошечко Н. Сучасний викладач закладу вищої освіти як особистість та фахівець у профілактиці педагогічних конфліктів // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Т. 41, вип. 2 : Педагогіка. – C. 46-53. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1486449
  Іваненко В. Сучасний вимір «червоного Жовтня» 1917-го: суб’єктивні роздуми з нагоди ювілейної дати // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 10 (150). – С. 105-114. – ISSN 2077-1800
1486450
  Титаренко Д. Сучасний вимір і перспективи співробітництва України з НАТО // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 30-32.
1486451
  Гудзь О.Є. Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи Гудзь О.Є., Степасюк О.С.Сучасний вимір конкурентоспроможності аграрної сфери: виклики та перспективи / О.Є. Гудзь, О.С. Степасюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 81-88. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1486452
  Панін В.В. Сучасний вимір морської освіти // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 273-279. – ISBN 978-966-622-885-0
1486453
  Черненко Т.В. Сучасний вимір публічної дипломатії в системі стратегічних комунікацій // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 64-71. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1486454
  Білан Т. Сучасний виховний ідеал у світлі філософської та літературної традиції // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 317-326. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1486455
  Шубін О. Сучасний вищий навчальний заклад: відповідність вимогам постіндустріального суспільства // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2007. – № 1. – С. 3-9. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюється шлях Донец. нац. ун-ту економіки і торгівлі від його заснування у 1920 р.
1486456
  Ковальова В.С. Сучасний військовий дискурс, основні проблеми // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 130-134. – (Бібліотека Інституту філології)
1486457
  Дзьобань О.П. Сучасний віртуальний простір: конгеніальність віртуальності й міфу // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ, 2017. – № 3 (44). – С. 163-170. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія"). – ISSN 2306-5664
1486458
  Горбачова Л.О. Сучасний внутрішньорічний розподіл водного стоку річок України // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 3 (91). – С. 16-23 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1561-4980
1486459
  Шакірзанова Ж.Р. Сучасний водний режим деяких причорноморських лиманів у весняний період року // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (77). – С. 103-110. – ISSN 0868-6939


  Розглянуті проблеми комплексного управління водними ресурсами деяких лиманів північно-західного Причорномор"я (на прикладі Хаджибея і Куяльника). The problems of integrated water resources management of some estuaries northwestern Black Sea areas (for ...
1486460
  Гребінь В.В. Сучасний водний режим річок України (ландшафтно-гідрологічний аналіз) / В.В. Гребінь. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 316 с. – Бібліогр.: с. 283-307. – ISBN 978-966-521-561-5
1486461
  Красовська Л.О. Сучасний вокал: методи навчання в різних жанрах музичного мистецтва // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 100-106. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325
1486462
  Федоренко О. Сучасний геополітичний дискурс національної ідеї // Молода нація : альманах / Видавництво "Смолоскип". – Київ, 2008. – № 4 (49). – С. 111-122. – ISBN 966-7332-13-6
1486463
  Пролеєв С. Сучасний геополітичний пасьянс // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / Нац. акад. наук України, Ін-т філософії. – Київ, 2015. – № 4 : Якого кольору XXI століття?. – С. 11-22. – ISSN 0235-7941
1486464
  Санов Л.С. Сучасний герой і почуття нового. / Л.С. Санов. – Київ, 1947. – 138с.
1486465
  Москальчук М.М. Сучасний гуманізм та його перспективи за Фредом Едвордсом // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 158-160
1486466
  Наливайко Л.Р. Сучасний державний лад України: історія становлення та розвитку // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун. – Київ, 2011. – № 2. – С. 128-135
1486467
  Власов І.Г. Сучасний державно-монополістичний капіталізм / І.Г. Власов. – Київ, 1965. – 48с.
1486468
  Мочерний С.В. Сучасний державно-монополістичний капіталізм і посилення експлуатації трудящих / С.В. Мочерний. – К, 1981. – 48с.
1486469
  Карастан О.М. Сучасний дизайн сортів винограду V. vinifera L. за допомогою молекулярних маркерів / О.М. Карастан, Н.А. Мулюкіна, О.С. Папіна // IV Міжнародна наукова конференція "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти" : 09-10 жовт., 2018 р., м. Харків (Україна) : тези доповідей / "Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти", міжнар. наук. конф. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. – С. 87-88. – ISBN 978-966-285-463-3
1486470
  Лисенко О.Є. Сучасний дискурс Другої світової віііни крізь призму публікацій "Українського історичного журна.гіу" останнього десятиліття / О.Є. Лисенко, Т.В. Пастушенко // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т історії України ; Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2017. – № 6 (537), листопад - грудень. – С. 140-162. – ISSN 0130-5247
1486471
  Шкарбан І.В. Сучасний дискурс економіки та соціології (за матеріалами іспанської преси) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 1 : Матеріали конференції: Наукова спадщина професора Євгенії Литвиненко та завдання сучасної романістики, 25 вересня 2002 року. – С. 219-223. – ISBN 966-581-373-0
1486472
  Сурай І.Г. Сучасний дискурс трактування базових дефініцій понятійно-категоріального апарату державного управління у сфері публічних закупівель / І.Г. Сурай, І.В. Кравчук // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2020. – С. 39-47. – (Серія "Державне управління" ; № 4 (99)). – ISSN 2310-2837
1486473
  Лисова О.В. Сучасний дитячий майданчик із вторинної сировини // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 231-232. – ISBN 978-617-8037-94-9
1486474
  Капельгородська Н.М. Сучасний дитячий фільм / Н.М. Капельгородська. – К., 1965. – 106с.
1486475
  Кулинич С.П. Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.07- фольклористика / Кулинич С.П., КНУТШ. – Київ, 2005. – 246л. + Додатки:л.169--246. – Бібліогр.:л.158-169
1486476
  Кулинич Сергій Петрович Сучасний дитячий фольклор: семантичний, структурний, функціональний аспекти : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.07 / Кулинич С. П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 3 назв.
1486477
  Молдованов М.І. Сучасний діловий документ / М.І. Молдованов, Г.М. Сидорова. – К., 1992. – 396с.
1486478
  Кривопустов С.П. Сучасний досвід антибіотикотерапії інфекцій органів дихання у дітей: у фокусі уваги проблема антибіотикорезистентності (за матеріалами Сідельниковських читань 2017 року) // Новости медицины и фармации в Украине. – Киев, 2017. – № 15 (634). – С. 10, 12
1486479
  Бочарова Н. Сучасний досвід Великобританії у протидії злочинності в сфері інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАН України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 44-46. – ISSN 1608-6422
1486480
  Овчарук О.В. Сучасний досвід впровадження освіти для демократичного громадянства та освіти в галузі прав людини в країнах східного партнерства // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 44–51. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1486481
  Литвиненко Є. Сучасний досвід кодифікації адміністративного законодавства у Французькій Республіці та Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 212-213
1486482
  Акімова О.В. Сучасний досвід організаціїї внутрішнього аудиту фінансових та матеріальних потоків підприємства // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 4 (20). – С. 80-86. – ISSN 2221-8440
1486483
  Балендар А. Сучасний досвід підготовки персоналу прикордонної поліції Республіки Румунія // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 12 (95), грудень. – С. 57-61
1486484
  Пономаренко В.С. Сучасний досвід побудови системи переразподілу бюджетного фінансування вищої освіти / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, Л.В. Гриневич // Концептуально-методичне та модельне забезпечення механізму управління державним замовленням у межах ВНЗ : монографія / В.С. Пономаренко, О.В. Раєвнєва, В.Є. Єрмаченко, К.А. Стрижиченко, І.В. та ін. Аксьонова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – С. 9-19. – ISBN 978-966-8177-75-0
1486485
  Ільяшенко В.А. Сучасний досвід податкового регулювання країн ЄС // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 24-32. – (Економіка та підприємництво ; № 6 (69)). – ISSN 1814-1161
1486486
  Бондар О.В. Сучасний досвід проектування перетинів міських магістральних вулиць з кільцевим рухом транспорту // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 151-160 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-3455
1486487
  Лаврешов А.Ю. Сучасний досвід розвитку податкових систем в зарубіжних країнах // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 39-45. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1486488
  Ісламова О. Сучасний досвід розвитку систем дистанційного навчання фахівців зохорони кордону в Литві, Латвії, Естонії та Фінляндії // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 5. – С. 18-25. – ISSN 2616-650X
1486489
  Коробкова Г.В. Сучасний екологічний стан басейну річки Сіверський Донець в межах Харківської області // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 66-70. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1486490
  Крайнюков О.М. Сучасний екологічний стан водних об"єктів басейну річки Сіверський Донець // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 3/4. – С. 71-77 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1992-4224
1486491
   Сучасний екологічний стан сільських селітебних територій України: відтворення і збереження людського і природно-ресурсного потенціалу / Н.В. Палапа, О.М. Нагорнюк, М.О. Тонюк, М.О. Гончар, Ю.В. Шевченко // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; Всеукр. громад. орг. "Асоц. агроекологів України ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2021. – № 2. – С. 108-116 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2077-4893
1486492
  Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз. У двох частинах : Навчальний посібник для студ. економ. та математ. спец. вищ. навч. закл. / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-048-1
Ч.1 : Мікроекономіка. – 2004. – 262с.


  Розглянуто важливі проблеми сучасності: необхідність створення інструментальної філософії політики і на її основі - науки управління як мистецтва управляти суспільством, зокрема за допомогою політичних рішень. Навчальний посібник для гуманітарних ...
1486493
  Пономаренко О.І. Сучасний економічний аналіз. У двох частинах : У двох книгах: Навчальний посібник для студ. економ. спеціальн. вищ. навч. закл. / О.І. Пономаренко, М.О. Перестюк, В.М. Бурим. – Київ : Вища школа. – ISBN 966-642-251-4
Ч.2 : Макроекономіка. – 2004. – 207с.


  Розглянуто основні економіко-математичні моделі, що пов"язані з теоріями споживання та виробництва, ринковою економікою, теорією загальної економічної рівноваги, кооперативними рішеннями та теорією добробуту, динамічними багатогалузевими моделями та ...
1486494
  Мних Є. Сучасний економічний аналіз: питання методології та організації // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 1. – С. 55-61 : табл.
1486495
  Фесюк В. Сучасний економічний стан міста Луцька / В. Фесюк, Ю. Барський // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 39-45 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1486496
  Подопригора М.А. Сучасний екстремізм як засіб політичного насильства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 17. – С. 236-243. – ISBN 966-628-117-1
1486497
  Ластовський В.В. Сучасний епос кримської історії : [рецензия] // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 130-131. – ISBN 978-966-171-277-4
1486498
  Базилевич О.О. Сучасний етап взаємодії суспільства і природи та розвиток географічної науки / О.О. Базилевич, С.М. Телицький // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 119-124. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 0868-6965
1486499
  Чирва О.Г. Сучасний етап екологізації державного управління України / О.Г. Чирва, Г.М. Чирва // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 240-251. – (Серія "Екологія" ; вип. 3). – ISSN 2519-8955
1486500
  Вірван Л.А. Сучасний етап економічного розвитку інформаційного суспільства України: проблеми та перспективи // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 104-111. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1486501
  Кавун Т. Сучасний етап історіографії політики коренізації національних меншин в УСРР // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 19-24. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Розкрито сучасний етап історіографії політики національних меншин в УСРР. Висвітлено умови, у яких проходило дослідження даного періоду та подано коротку характеристику праць авторів, які з"являлися на сучасному етапі дослідження. This article is ...
1486502
  Соскін О. Сучасний етап кризи в Україні: фінансово-економічні та соціальні загрози // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 7/8. – С. 7-14. – ISSN 1728-6220
1486503
  Алєксєєнко І.В. Сучасний етап лібералізації іжнародних почітичних та економічних відносин // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 631-636. – ISSN 1563-3349
1486504
  Погребняк Н.М. Сучасний етап піднесення вищої педагогічної освіти університетського рівня у Західній Європі, США та Японії // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского : научный журнал / Таврический национальный университет им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2013. – Т. 26 (65), № 1. – С. 141-152. – (Серия "Проблемы педагогики средней и высшей школы"). – ISSN 1606-3716
1486505
  Педько К.В. Сучасний етап розвитку експертизи з ідентифікації особи за ознаками зовнішності (портретної експертизи) // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 664-672. – ISSN 0130-2655
1486506
  Касаткіна О.М. Сучасний етап розвитку інформаційних ресурсів на бібліотечних сайтах із застосуванням засобів інформаційно-комунікаційних технологій / О.М. Касаткіна, В.Ю. Касаткін // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 192, ч. 1. – С. 206-212. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1486507
  Фостик М.В. Сучасний етап розвитку корпоративної глобалізації (критична оцінка) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 24-26
1486508
  Денисов І. Сучасний етап розвитку фінансової безпеки електронних розрахунків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 22-27. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1486509
  Західна О.Р. Сучасний етап становлення об"єднаних територіальних громад / О.Р. Західна, А.Т. Жовнірів, Н.З. Стасишин // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 36-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2409-1944
1486510
  Фініков Т. Сучасний етап трансформації системи ліцензування та акредитації в базову технологію стимулювання підвищення якості вищої освіти / Т. Фініков, О. Шаров // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 58-66. – ISBN 978-617-7288-01-4
1486511
  Киридон А. Сучасний етап українсько-польських відносин: дискурс взаємодії (2013 - 2014 рр.) / А. Киридон, С. Троян // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 48-53. – (Політичні науки)
1486512
  Наулко В. Сучасний етнонаціональний розвиток країн слов"янського світу // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / НАН України; Укр. комітет славістів; Нац бібл. України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2008. – Вип. 2 : 14 Міжнародний з"їзд славістів. (10.09.-16.09. 2008, Охрид, Республіка Македонія) Доповіді. – С. 473-481. – ISBN 978-966-02-4860-1
1486513
  Москаленко А. Сучасний журналіст: і професіоналізм, і освіченість // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-15. – (Журналістика ; Вип. 4)
1486514
  Булах І.В. Сучасний закордонний досвід проектування енергоефективних лікарень (досвід Сінгапура) // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Товбич В.В., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 50. – С. 332-340. – ISSN 2077-3455
1486515
  Бріт О.В. Сучасний зареєстрований ринок праці як інструмент державного регулювання забезпечення роботою фахівців з вищою освітою // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 1 (73). – С. 106-108
1486516
  Колодяжний М.Г. Сучасний зарубіжний досвід громадського впливу на злочинність : монографія / М.Г. Колодяжний ; за ред. д-ра юрид. наук, проф., чл.-кор. Нац. акад. прав. наук України В.В. Голіни. – Харків : Право, 2017. – 251, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 227-251 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-160-7


  В пр. №1711103 напис: У дар бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка від автора. Підпис.
1486517
  Данилюк К.В. Сучасний зарубіжний досвід застосування організаційного механізму державного управління паліативною та хоспісною допомогою // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 79-86. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
1486518
  Науменко С. Сучасний зарубіжний досвід оцінювання якості підручників географії для закладів загальної середньої освіти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 154-171. – ISSN 2411-1309
1486519
  Шляхтун П.П. Сучасний зарубіжний конституціоналізм : основні поняття та інститути : підручник / П.П. Шляхтун ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2021. – 511, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-933-066-6
1486520
  Матузова Н.М. Сучасний зарубіжний роман про робітничий клас : (Англія, ФРН, США) / Н.М. Матузова, І.П. Симоненко, В.І. Оленєва ; АН Укр. РСР, Ін-т літератури. – Київ, 1974. – 304с.
1486521
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал : спецвипуск / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2012
1486522
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1486523
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2013. – 93 с. – Резюме укр., рос. мовами
1486524
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 2. – 2013. – 111 с. – Резюме укр., рос. мовами
1486525
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 3. – 2013. – 89 с. – Резюме укр., рос. мовами
1486526
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2013. – 83 с. – Резюме укр., рос. мовами
1486527
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2014. – 96 с. – Резюме укр., рос. мовами
1486528
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 2. – 2014. – 135 с. – Резюме укр., рос. мовами
1486529
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос. мовами
1486530
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486531
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 1. – 2015. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486532
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-
№ 2. – 2015. – 102 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486533
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3. – 2015. – 101 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486534
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – 2015. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486535
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486536
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2. – 2016. – 90 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486537
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3. – 2016. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486538
   Сучасний захист інформації = Современная защита информации = Modern information security : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4. – 2016. – 127 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486539
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (29). – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486540
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Бурячок В.Л. ; редкол.: Байер А., Архіпов М.М., Александер М.Б. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (30). – 2017. – 116 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486541
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (31). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486542
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (32). – 2017. – 72 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486543
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (33). – 2018. – 98 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486544
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (34). – 2018. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486545
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (35). – 2018. – 85, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486546
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Довбешко С.В., Байер А., Аріпов М.М. [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (36). – 2018. – 55, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486547
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Довбешко С.В. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (37). – 2019. – 75, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486548
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (38). – 2019. – 65, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486549
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (39). – 2019. – 85, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486550
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (40). – 2019. – 103, [1] c., включ. обкл. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486551
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Байер А., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (41). – 2020. – 69, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486552
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (42). – 2020. – 70, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486553
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (43). – 2020. – 67, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486554
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (44). – 2020. – 58, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486555
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (45). – 2021. – 59, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486556
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (46). – 2021. – 65, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486557
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (47). – 2021. – 67, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486558
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (48). – 2021. – 75, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486559
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (49). – 2022. – 77, [1] c. – DOI: 10.31673/2409-7292.2022 - Резюме укр., англ. мовами
1486560
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (50). – 2022. – 69, [1] c. – DOI: 10.31673/2409-7292.2022 - Резюме укр., англ. мовами
1486561
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (51). – 2022. – 75, [1] c. – DOI: 10.31673/2409-7292.2022 - Резюме укр., англ. мовами
1486562
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (52). – 2022. – 81, [1] c. – DOI: 10.31673/2409-7292.2022 - Резюме укр., англ. мовами
1486563
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 1 (53). – 2023. – 83, [1] c. – DOI: 10.31673/2409-7292.2023 - Резюме укр., англ. мовами
1486564
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 2 (54). – 2023. – 69, [1] c. – DOI: 10.31673/2409-7292.2023 - Резюме укр., англ. мовами
1486565
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформ.- комунікаційних технологій ; голов. ред. Савченко В.А. ; редкол.: Толубко В.Б., Аріпов М.М., Александер Марек Богуслав [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 3 (55). – 2023. – 65, [1] c. – DOI: 10.31673/2409-7292.2023 - Резюме укр., англ. мовами
1486566
   Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформ.- комунікаційних технологій ; голов. ред. В. Савченко ; редкол.: В.Толубко, А. Бондарчук, В. Вишнівський [та ін.]. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2010-. – ISSN 2409-7292
№ 4 (56). – 2023. – 95, [1] c. – DOI: 10.31673/2409-7292.2023 - Резюме укр., англ. мовами
1486567
  Третяк А.М. Сучасний землеустрій в Україні: поняття, сутність, тенденції розвитку / А.М. Третяк, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – C. 3-11. – ISSN 2306-1677
1486568
   Сучасний землеустрій та кадастр України: проблеми, перспективи та основні напрями / С.Г. Нестеренко, Ю.Б. Радзінська, Є.Є. Сєдихов, І.Є. Тімофєєв, Д.О. Тумаш // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 139. – С. 88-92. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1486569
  Третяк А.М. Сучасний землеустрій як самостійна галузь наукового знання // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – № 3. – С. 10-18. – ISSN 2306-1677
1486570
  Кочергіна О.Ю. Сучасний зміст зони вільної торгівлі як невід"ємної категорії інтеграційного розвитку // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 54-58. – ISSN 2306-6814
1486571
  Ліпкан В.А. Сучасний зміст інформаційних операцій проти України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 102, (ч. 1). – С. 34-43


  В статті досліджується інформаційна безпека країни як органічна складова національної безпеки та визначається, що головним стратегічним національним ресурсом сучасної держави є інформація та інформаційні технології, що стають дієвим інструментом в ...
1486572
  Васильченко О. Сучасний зміст конституційного принципу рівності прав і свобод людини та громадянина // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 47-55. – ISSN 1026-9932
1486573
  Павликівський В.І. Сучасний зміст свободи слова та її кримінально-правове забезпечення // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 114-121. – ISSN 2078-6743
1486574
  Токар В.С. Сучасний зумлеустрій і кадастр в Україні, оцінка землі і нерухомості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 242-247. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 3)
1486575
  Абакіна І.Є. Сучасний імідж українських військових в умовах війни / І.Є. Абакіна, Н.В. Крапівіна // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2023. – № 6 (76). – C. 5-10. – ISSN 2617-6858
1486576
   Сучасний інструментарій вибору операційних стратегій розвитку ВНЗ // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (36). – С. 5-12. – ISSN 2074-5354


  У статті розглянуто проблеми стратегічного управління вищим навчальним закладом. Автори запропонували сучасний інструмент вибору операційних стратегій розвитку вищого навчального закладу. Висновки ґрунтуються на практичних дослідженнях ринку вищої ...
1486577
  Вусатюк О. Сучасний інструментарій глобальної інформаційної війни і західний вектор тиску на Україну // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 15-25


  У статті розглядаються базові складові та загальні умови реалізації сучасної глобальної інформаційної війни. Особливу увагу приділено західному вектору інформаційного тиску, який несе у собі найбільшу приховану загрозу для подальшого розвитку ...
1486578
  Парасій-Вергуненко Сучасний інструментарій економічного аналізу в системі стратегічних досліджень // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2008. – № 9. – С. 30-39.
1486579
  Куценко Т.Ф. Сучасний інструментарій забезпечення прозорості місцевих бюджетів в Україні: оглядовий аналіз // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 58-64. – ISSN 2306-6806
1486580
  Тибінка Г. Сучасний інструментарій зміни соціальної політики // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 233-236. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1486581
  Шевчук О.А. Сучасний інструментарій стратегічного управління розвитком та динамічною стійкістю підприємств // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 290-298. – ISSN 2307-5651
1486582
  Мусіна Л.А. Сучасний інструментарій та світова практика стратегічного планування розвитку і впровадження енергоефективних технологій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 184-191
1486583
  Левковська Н.Д. Сучасний інформаційний простір та його вплив на молодіжну аудиторію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему впливу інформаційного простору на молодіжну аудиторію та основні засоби масової інформації, які впливають на формування ціннісних орієнтацій молоді та її духовний розвиток.
1486584
  Гриценко О.М. Сучасний інформаційний простір України: зміна пріоритетів // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 72-74
1486585
  Лопуга О.І. Сучасний інформаційний простір як простір соціалізації людини // Філософія та політологія в контексті сучасної культури : наук. журнал / Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; редкол.: О.А. Третяк, О.С. Токовенко, В.Б. Окороков [та ін.]. – Дніпро, 2020. – Т. 12, № 1 (25). – C. 67-74. – ISSN 2663-0265
1486586
  Ковальчук Т.Т. Сучасний інформаційний ринок : концептуально-пізнавальний контекст / Т.Т. Ковальчук, І.Ю. Марко, Є.І. Марко. – Київ : Знання, 2011. – 255 с. – Бібліогр.: с. 230-248 та в підрядк. прим. – (Сучасна економічна наука). – ISBN 978-966-346-874-7
1486587
  Міхньов Р.М. Сучасний Ірак / Р.М. Міхньов. – Київ, 1960. – 48с.
1486588
  Лубський В.І. Сучасний іслам і питання війни і миру / В.І. Лубський. – К., 1990. – 47с.
1486589
  Попова Наталія Миколаївна Сучасний іспаномовний суспільно-політичний дискурс: лінгвопрагматичний аспект : Дис. ... канд. філол. наук: 10.02.05 / Попова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 202л. – Додатки: л. 197-202. – Бібліогр.: л. 193-196
1486590
  Попова Наталія Миколаївна Сучасний іспаномовний суспільно-політичний дискурс: лінгвопрагматичний аспект : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Попова Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1486591
  Мариненко П.І. Сучасний іспанський анекдот як жанр міського фольклору // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25. – С. 242-249


  У статті досліджується один із жанрів міського фольклору, іспанський побутовий анекдот. Розглядаються функції анекдоту в сучасному іспанському суспільстві. Проводиться аналіз засобів досягнення комічності в соціально-побутових іспанських анекдотах. В ...
1486592
  Лисенко О. Сучасний історик: професійний феномен і суспільна місія // Анатолій Олексійович Копилов. Особистість у вимірі епохи. Спогади. Дослідження : зб. матеріалів наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ ім. Івана Огієнка, 2016. – Вип. 2 : / [уклад.: В.А. Дубінський, В.С. Степанков ; відп. ред. В.С. Степанков]. – С. 150-157
1486593
  Різників О. Сучасний історичний роман: жіночий ракурс // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2016. – 20 жовтня (№ 40). – С. 8-9
1486594
  Ломако Л.І. Сучасний історіографічий огляд досліджень університетської педагогічної освіти в Україні ХІХ – початку ХХ ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 11. – C. 16-21. – ISBN 978-966-920-241-3
1486595
   Сучасний італійсько-український, українсько-італійський словник : 42 000 : [для студ. вузів, перекладачів] / [пер. з рос. Данилюка І.Г. ; ред.-уклад. О.В. Зав"язкін ; ред. Ю.Є. Єфременкова]. – Донецьк : БАО, 2011. – 527, [1] с. – ISBN 978-966-481-491-8
1486596
   Сучасний капіталізм: суспільство проти особи. – К., 1986. – 190с.
1486597
  Кондратьева М. Сучасний кінематограф Німеччини // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 263-267. – ISBN 978-966-8911-9
1486598
  Чорноморденко І Сучасний кінематограф: методологічне підгрунтя класифікації / І Чорноморденко, Е.Р. Смаїлова // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ, 2014. – № 2 (2). – С. 54-56


  Метою статті є пошук систематизації сучасного кіно за новим критерієм, відмінним від естетично-літературної класифікації. Пропонується класифікація фільмів – на фільми-видовища, кіно-події та фільми-віртуалізації. Особливе місце посідає кіно-подія, ...
1486599
  Романчук Г.М. Сучасний класичний університет Німеччини і Болонський процес // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 91-93
1486600
  Омельчук А.О. Сучасний класичний університет: стратегічні пріоритети розвитку // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 53
1486601
  Мелешко В. Сучасний книжник Валерій Шевчук // Рідний край : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – № 2 (21). – С. 138-142. – ISSN 2075-1222
1486602
   Сучасний комплекс // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 14 грудня (№ 48). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  На базі Криворізького державного педагогічного університету створили новий комплекс науково-навчальних лабораторій. Лабораторії забезпечено сучасною технікою для всіх розділів фізики, біологічних і хімічних наук. Здобувачі вищої освіти матимуть ...
1486603
  Ковальська-Фрайт Сучасний композитор і фольклор (фортепіанні п"єси Миколи Ластовецького для молоді) // Студії мистецтвознавчі / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. – Київ, 2008. – Ч. 2 : Театр. Музика. Кіно. – С. 116-121. – ISSN 1728-6875
1486604
  Матвеєва Н.Р. Сучасний комунікативний простір української столиці // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 141-152. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено аналізові комунікативного простору Києва. На основі декількох соціологічних опитувань доведено, що мовну ситуацію в місті визначає активне функціонування білінгвізму й диглосії. З’ясовано, що на сучасному етапі українську мову утискає ...
1486605
  Колюх В.В. Сучасний конституційний процес в Україні (політологічний аналіз) : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Колюх Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 33 с. – Бібліогр.: 39 назв
1486606
  Колюх В.В. Сучасний конституційний процес в Україні (політологічний аналіз) : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Колюх Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 430 арк. – Бібліогр.: арк. 390-430
1486607
  Скрипнюк О. Сучасний конституційний процес в Україні: передумови, завдання та перспективи // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 35-42. – ISSN 1026-9932
1486608
  Шемшученко Ю.С. Сучасний конституційний процес і проблеми вдосконалення регулювання захисту прав людини в Конституції України (частина перша) / Ю.С. Шемшученко, О.В. Скрипнюк // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 12-19. – ISSN 2306-9082
1486609
  Максакова Р. Сучасний конституційний процес і реалізація установчої влади в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 78-85. – ISSN 1026-9932
1486610
  Шаповал В.М. Сучасний конституціоналізм = Modern Constitutionalism : Монографія / Шаповал В.М.; Юридична фірма "Салком"; Науково-аналітичний центр. – Київ : Юрінком Інтер, 2005. – 560с. – Тит. арк. парал. англ. мовою. – ISBN 966-667-210-3
1486611
  Закоморна К.О. Сучасний конституціоналізм: варіанти інтерпретації (на прикладі постсоціалістичних країн Східної Європи). // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 196-205. – ISSN 0201-7245
1486612
  Мохнатюк І.О. Сучасний контекст історизму в творчості І. Франка // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 44-57
1486613
  Пономар Л.Г. Сучасний контекст функціонування народного вбрання: традиції, новації та перспективи // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 22-27
1486614
  Федуняк С.Г. Сучасний концепт глобальної геополітики // Глобальні тренди міжнародних відносин : монографія / О.І. Брусиловська, С.І. Даниленко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.А. та ін. Коппель. – Київ : Вадекс, 2020. – С. 59-82. – ISBN 978-966-9725-65-3
1486615
  Калінін В.Ю. Сучасний концепт європейської імперії // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 178-179
1486616
  Білас Н.М. Сучасний краєзнавчий музей та археологія: шляхи співпраці та взаємодопомоги / Н.М. Білас, І.В. Тимець, О.П. Целуйко // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 9 : Історія археології: дослідники та наукові центри. – С. 45-50. – ISSN 2227-4952
1486617
  Трахтенберг І.А. Сучасний кредит і його організація / І.А. Трахтенберг. – 2-е вид., випр. и доп. – Харків, 1932. – 236с.
1486618
  Богдановський І.В. Сучасний крішнаїзм в Україні і в світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 8-11. – (Філософія. Політологія ; Вип. 108). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються віровчення, організаційна структура, культова та благодійна діяльність сучасної орієнталістської релігії - Міжнародного Товариства Свідомості Крішни. В статье рассматривается вероучение, организационная структура, культовая и ...
1486619
  Зуєв С.П. Сучасний культурний простір та семіотика музичного фестивалю (на матеріалах Харкова) : Автореферат дис. ...канд. мистецтвознавства: Спец. 17.00.01 / Сергій Павлович Зуєв; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1486620
  Якименко Олександр Сучасний курорт у стародавніх Карпатах // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2006. – № 8. – С. 44-45 : Фото
1486621
  Бєлова А.Д. Сучасний лейбористський дискурс в Великобританії (на матеріалі промов прем"єра Тоні Блера) / А.Д. Бєлова, Г.Л. Жуковець // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземної філології. – Київ, 1998. – [Вип. 1]. – C. 3-16. – (Бібліотека Інституту філології). – ISBN 966-581-102-9
1486622
  Храновський П. Сучасний лібералізм - проблема вирішення стагіратової проблеми // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 406-407
1486623
  Ігнатович Сучасний лібералізм в контексті економічної глобалізації / Ігнатович, І // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 75-79


  Розглядається сучасна трансформація основних принципів класичного лібералізму в умовах економічної глобалізації.
1486624
  Фаріон І. Сучасний ліберальний тоталітаризм: мовно-освітній контекст // Тоталітаризм як система знищення національної пам"яті : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : Львів, 11-12 черв. 2020 р. / М-во охорони здоров "я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького, Каф. українознавства ; [ред. рада: Т. Єщенко (наук. ред.) та ін.]. – Львів : Друкарня Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, 2020. – С. 153-157. – ISBN 978-617-7196-23-4
1486625
  Постол О.Є. Сучасний лівий радикалізм крізь призму дискурсу постмодерну // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 197-201
1486626
  Собецька Н.В. Сучасний лінгвогендерологічний простір з погляду комунікативної лінгвістики // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 165-171
1486627
  Криницький Г.Т. Сучасний лісовий фонд бука лісового в Українському Розточчі / Г.Т. Криницький, Н.В. Павлюк, В.Й. Яхницький // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 11-18 : табл. – Бібліогр.: с. 16-17. – ISSN 1991-606X
1486628
  Козлов Р. Сучасний літературознавчий потенціал позитивізму доктора Франка // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 205-210. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті висловлене спостереження, що у світогляді І. Франка відбувся не антипозитивістський злам, а переосмислення існуючих концептів. Охарактеризовані "до-" і "післязламний" періоди творчості письменника. Наголошено на актуальності позитивістських ...
1486629
  Пінчук Юрій Сучасний літопис Умані - історичного населеного місця України : [рецензія] // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 112-113
1486630
  Сидоренко М.В. Сучасний лобізм: види та методи // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 69-72
1486631
  Рамадан О.І. Сучасний лобізм: умови виникнення та політичний зміст // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 134-142. – ISBN 966-628-197-5
1486632
  Дундяк І. Сучасний львівський осередок навчання у галузі церковного мистецтва // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 30. – С. 91-98. – ISSN 0236-4832


  У статті здійснено огляд світських і церковних навчальних закладів Львова, які готують фахівців у церковному мистецтві (образотворчому та декоративно-ужитковому), що дозволяє проаналізувати структуру навчання в них, особливості програм викладання, ...
1486633
   Сучасний маркетинг: тренди, інновації, інструменти : монографія / [Л.В. Бабаченко, М.О. Багорка, І.А. Білоткач та ін.] ; за ред. Є.В. Ромата, С.Ф. Смерічевського ; Нац. авіац. ун-т ; Об"єднання маркетологів України ; Спілка рекламістів України ; Редакція журналу "Маркетинг і реклама". – Київ : Студцентр, 2021. – 309 с. : іл., табл. – Шифр дубл. 33 Суча. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-7530-56-3
1486634
  Бойко Я.М. Сучасний маркетинговий підхід до комплексного використання лісових ресурсів // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 29-36. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1486635
   Сучасний медіа-менеджмент : Шляхи роздержавлення української преси / В. Іванов, О. Хоменок, С. Первозванський, Погорелов В. О. Д"Інка, І. [ та ін. ] Шольц; Валерій Іванов [ та ін. ] ; редактори: В. Іванов, Ніко Ланге. – Київ : Фонд Конрада Аденауера, 2007. – 122с. – ISBN 978-966-2123-07-4
1486636
   Сучасний медіа-менеджмент в друкованих ЗМІ : шляхи роздержавлення української преси / [В. Іванов та ін. ; за ред. В. Іванова та Н. Ланге] ; Акад. Української Преси ; Фонд Конрада Аденауера. – Вид. 2-ге, доп. та випр. – Київ : ЦВП ; АУП, 2008. – 300 с. : іл. – ISBN 978-966-2123-06-7
1486637
  Нахова Т. Сучасний медіапростір: ефективні технології по залученню дітей до читання / Т. Нахова, І. Голенко // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2017. – № 3 (9). – С. 10-14. – ISSN 2518-7341


  Представлено досвід використання бібліотекою для дітей комплексу каналів масової комунікації для просування книги, читання та бібліотечних послуг.
1486638
  Пунчак Л.А. Сучасний медіаринок: змістовний та географічний аспекти // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 105-110. – ISSN 1998-6912
1486639
  Яцимірська М. Сучасний медіатекст : словник-довідник / М.Г. Яцимірська. – Львів : ПАІС, 2005. – 128 с. – ISBN 966-7651-31-2
1486640
  Срібняк І. Сучасний медійний простір Японії (загальна характеристика і перспективи розвитку) / І. Срібняк, О. Молчанова // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  У статті подається загальна характеристика сучасного медійного простору Японії на початку ХХІ ст., розкриваються деякі особливості функціонування його основних сегментів (періодика, радіомовлення, телебачення, Інтернет), визначаються шляхи та ...
1486641
  Кулієва Т. Сучасний менеджер бібліотеки / Тамара Кулієва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 7 (228). – С. 27-29. – ISSN 2076-9326


  Стаття присвячена іміджу сучасного менеджера бібліотеки. Відображено основні складники образу керівника, а також головні вимоги до діяльності успішного управлінця.
1486642
  Барко В.І. Сучасний менеджмент в органах внутрішніх справ України: проблеми і перспективи / В.І. Барко, В.Г. Панок, А. Бек // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 49-52
1486643
  Соломенчук Т.М. Сучасний менеджмент дисліпідемії в загальній лікарській практиці: практичні питання гіполіпідемічної фармакотерапії // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2015. – № 7 (193). – C. 49-57. – ISSN 1997-9894
1486644
   Сучасний менеджмент у питаннях і відповідях (основні поняття) : навч. посібник / [А.М. Балашов, Г.Є. Мошек, В.В. Молдован та ін.] ; за заг. ред. д. н. держ. упр., проф. Балашова А.М. та к. е. н., проф. Мошека Г.Є. – Київ : Алерта, 2018. – 618, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 12. - Анот. укр., англ. мовами. – Бібліогр.: с. 609-618. – ISBN 978-617-566-468-1
1486645
  Велично О. Сучасний менеджмент якості науково-педагогічних працівників вищого навчального закладу / О. Велично, В. Іващенко, О. Ясев // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 5/6. – С. 34-39. – ISSN 1682-2366
1486646
  Форкун І.В. Сучасний механізм управління бюджетним дефіцитом в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 5 (43). – С. 211-216
1486647
  Гонюкова Л.В. Сучасний механізм упровадження гендерної політики в Україні / Л.В. Гонюкова, Н.С. Педченко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 114-120. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (81)). – ISSN 2310-2837
1486648
  Блакита Г.В. Сучасний механізм фінансового ресурсного забезпечення закладів вищої освіти / Г.В. Блакита, О.М. Откаленко // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 372-375. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1486649
  Порох М. Сучасний мистецький поступ художниці-ілюстраторки Оксани Тернавської // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2022. – 16-22 червня (№ 22/23). – С. 14
1486650
  Забара І.М. Сучасний міжнародний інформаційний правопорядок: концептуальні підходи і питання періодизації // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2015. – № 1 (13). – С. 38-46
1486651
  Довгань А.І. Сучасний міжнародний туризм: основні тенденції та перспективи розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 3-10 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1486652
  Гальперин Б.И. Сучасний мілітаризм і клерикалізм / Б.И. Гальперин, Н.М. Литовченко. – К, 1986. – 48с.
1486653
  Коцур А.П. Сучасний молодіжний рух в Україні (1980-2011) : історіографія : монографія / А.П. Коцур, І.В. Близнюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 190, [1] с. – Бібліогр.: c. 157-190. – ISBN 978-966-439-592-9
1486654
  Нестеренко О.П. Сучасний монетаризм і Україна: проблеми сумісності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 46)


  Охарактеризовано потенційні можливості, проблеми і перспективи застосування монетаристських рекомендацій та монетарної політики в сучасній економіці України.
1486655
  Мешко І.М. Сучасний монетаризм: здобутки і проблеми // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 13-15. – (Економіа ; Вип. 25)
1486656
  Мережинська Г.Ю. Сучасний мономіф (на матеріалі російської прози 80-90-х pp.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Оцінюється міфоцентричність як характерна особливість сучасного літературного процесу. Робиться спроба окреслити коло міфологічних сюжетів, які притаманні сучасній літературі, і виділити мономіф російської прози кінця ХХ століття, який відображає і ...
1486657
  Нагорний Ю.М. Сучасний музей як інститут соціального виховання // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 279-289. – ISSN 2074-8167
1486658
  Камбалова Я. Сучасний музей: інноваційно-освітні напрямки діяльності // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Редакція журн. "Історія в школі" ; шеф-ред. Ю. Войцеховський ; редкол.: А. Булда, О. Васильєв, Д. Злепко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1/2, січень - лютий. – C. 28-32
1486659
  Батанов О. Сучасний муніципалізм в" Україні у контексті проголошення незалежності України (онтологічні та гносеологічні аспекти) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 4. – С. 6-12. – ISSN 1561-4999
1486660
  Батанов О.В. Сучасний муніципалізм та проблеми формування муніципального праворозуміння в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 4-8
1486661
  Посторонко І.Г. Сучасний муніципалізм: теоретико-доктринальні підходи до розуміння, визначення та легалізації // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 105-115. – ISSN 2220-1394
1486662
  Слав"юк Ростислав Анатолійович Сучасний навчальний посібник для вивчення фінансів підприємств реального сектора економіки України : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 255-257. – ISSN 1562-0905
1486663
  Комлєв О.О. Сучасний напрямок розвитку геоморфологічногї теорії // Фізична географія та геоморфологія : Міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2006. – Вип. 51 : Присв. ювілеям зав. каф. геоморф. та палеогр. КНУШ, проф. П.К. Заморія (1906-1975) та Ю.О.Кошика (1936-1994). – С. 63-67. – ISSN 0868-6939


  Петро Костьович Заморій заснував каф. геоморфології КНУТШ
1486664
  Безуса Ю. Сучасний науковий дискурс щодо природи правових колізій // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (290). – С. 240-244. – ISSN 2663-5313
1486665
  Вакаренко О.Г. Сучасний науковий журнал: українські реалії // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 16. – С. 9-19. – ISBN 978-966-360-391-9 (вип. 16) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1486666
  Нор В.Т. Сучасний науково-практичний посібник "Процесуальні документи у кримінальному провадженні. Зразки. Роз"яснення" // Вісник кримінального судочинства : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ТОВ "Правова Єдність". – Київ, 2015. – № 1. – C. 290-291
1486667
  Кримець Л.В. Сучасний національний науково-освітній простір // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (31). – C. 252-258


  Згідно авторської концепції, формування науково-освітнього простору є надважливим, безперервним та багатовимірним процесом, спрямованим на створення та розвиток інтегративного науково-освітнього середовища, що формується на принципах аподиктичності, ...
1486668
   Сучасний німецько-український українсько-німецький словник = Modernes Deutsch-Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : понад 100 000 слів і словосполучень / [уклад.]: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач. – Київ : Арій, 2022. – 543, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. - Назва на обкл. та тит. арк. парал. укр., англ. – ISBN 978-966-498-426-0
1486669
   Сучасний німецько-український українсько-німецький словник = Modernes Deutsch-Ukrainisches Ukrainisch-Deutsches Worterbuch : понад 100 000 слів і словосполучень / [уклад.]: Л.І. Шевченко, Д.В. Дергач. – Київ : Арій, 2023. – 543, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – ISBN 978-966-498-426-0
1486670
  Осовська І.М. Сучасний німецькомовний сімейний дискурс: ментальний і вербальний ресурс / І.М. Осовська. – Чернівці : Родовід, 2013. – 401, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 348-401. – ISBN 978-617-7105-08-3
1486671
   Сучасний нотаріат України. – Київ : Болгов медіа центр. – ISBN 966-8411-45-5
Вип. 1. – 2005. – 512 с. : іл.
1486672
  Завадська Н. Сучасний образ бібліотекаря у контексті соціальних комунікацій // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 2-4. – ISSN 2518-7341


  Проаналізовано сучасний образ бібліотекаря та його складові, а також чинники, що впливають на його формування. Розглянуто стереотипи сприйняття професії бібліотекаря та запропоновано шляхи їх подолання. Акцентовано на психологічні аспекти ...
1486673
  Чжан Кай Сучасний оперний театр як художнє явище та категорія музикознавчого дискурсу : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Чжан Кай ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової. – Одеса, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 5 назв
1486674
   Сучасний орфографічний словник української мови : [А-Я] : з граматичними коментарями : бл. 40 000 слів / [уклад.]: Л.І. Шевченко, О.І. Ніка. – Київ : Арій, 2008. – 559, [1] с. – На тит. арк. уклад. зазнач. як авт. – Бібліогр.: с. 558. – ISBN 978-966-8959-89-9
1486675
  Літвінчук Т.В. Сучасний освітній інструментарій компетентнісно-орієнтованого нвчання на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2019. – № 1/2 (203/204). – С. 44-48 : мал. – Бібліогр.: 8 назв.
1486676
  Семенова А.В. Сучасний освітній простір: постнекласичний погляд // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 282-287
1486677
  Аносов І.П. Сучасний освітній процес: антропологічний аспект : монографія / І.П. Аносов. – Київ : Твім інтер, 2003. – 391 с. – ISBN 966-7430-23-5
1486678
  Слободян М.М. Сучасний паліндромний вірш: багатство форм і змісту // Вісник Міжнародного інституту лінгвістики і права (Літературознавчі студії) / Міжнародний інститут лінгвістики і права. – Київ, 2000. – Вип. 2. – С. 158-161. – ISBN 5-7763-2385-1
1486679
  Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм : Автореф... д-ра юрид.наук: 12.00.02 / Георгіца А.З.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1999. – 31л.
1486680
  Кузьменко О.В. Сучасний парламентаризм у контексті формування конституціоналізму на демократичних засадах / О.В. Кузьменко, Я.О. Григоренко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 72-77. – (Серія "Право" ; вип. 25). – ISSN 2075-1834
1486681
  Ал-Зухаірі Акіл Ібрахім Сучасний парламентаризм як фактор становлення демократичної політичної системи : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Ал-Зухаірі Акіл Ібрахім. – Чернівці, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1486682
   Сучасний парламентаризм: український та світовий виміри = Modern parliamentarism: Ukrainian and western approaches / І.С. Хмелько, О.Ю. Бруслик, О.П. Євсєєв, І.В. Мукомела ; Нац. акад. правових наук України, НДІ держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків : Юрайт, 2018. – 197, [3] с. : табл. – Дод. тит. арк., зміст англ. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2740-08-4
1486683
  Георгіца А.З. Сучасний парламентаризм:проблеми теорії та практики : Автореф...док.юрид.наук:12.00.02 / Георгіца А.З.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 31с. – Бібліогр.:с.27-28
1486684
  Бойко Р.І. Сучасний парламентський контроль в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.28-32
1486685
  Бондар В. Сучасний педагог: на перетині очікувань студентів і прагнень викладачів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 64-69. – ISSN 2078-1016
1486686
  Науменко А. Сучасний переклад як стародавній двуликий Янус // Обрії наукового пошуку : літературознавство, мовознавство, перекладознавство : збірник на пошану проф. І. Мегели / О. Астаф"єв, Т. Бовсунівська, С. Бобинець, О. Бродська, М. [та ін.] Василенко. – Київ ; Дрогобич : Вадим Карпенко, 2011. – С. 174-189. – ISBN 978-966-1516-14-3


  У статті розглядаються теоретичні і практичні проблеми перекладу у двох площинах - лінгвістичнгого і концептуального перекладу
1486687
  Пометун О. Сучасний підручник : Нові підходи - нові рішення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-15.
1486688
  Головко С.Г. Сучасний підручник близького зарубіжжя у контексті запровадження зовнішнього оцінювання здобувачів гімназійної освіти. / С.Г. Головко, С.О. Науменко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 104-117. – ISBN 978-966-544-404-5
1486689
  Ліпчевська І. Сучасний підручник для початкової школи: проблема візуалізації // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 108-116. – ISSN 2411-1309
1486690
  Камбалова Я. Сучасний підручник з історії як ключовий компонент навчально-методичного комплекту // Історія в школах України : науково-методичний журнал / МОНУ ; Держ. інформаційно-виробниче вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2011. – № 7/8 (119/120). – С. 34-36
1486691
  Камбалова Яніна Сучасний підручник з історії: система науково-методичних вимог // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 16-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1486692
  Камбалова Сучасний підручник з історії: система науково-методичних вимог / Камбалова, , Яніна // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
1486693
  Камбалова Яніна Сучасний підручник з історії: система науково-методичних вимог // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 16-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1486694
  Шукліна Н. Сучасний підручник з конституційного права України / Н. Шукліна, О. Совгиря // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 415-417. – ISSN 2306-9082
1486695
  Малихін О. Сучасний підручник і його роль в умовах змішаного навчання / О. Малихін, В. Рогова // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 117-124. – ISSN 2411-1309
1486696
  Бернадська Н. Сучасний підручник із вступу до літературознавства: чи кількість переросла в якість? // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 138-145. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті запропоновано огляд підручників і навчальних посібників зі вступу до літературознавства, їх відповідності програмі, змісту дисципліни, концептуальним засадам цієї дисципліни. В статье предлагается обзор учебников и учебных пособий по введению ...
1486697
  Рассказов О. Сучасний підручник із теоретичної механіки // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 104-108. – ISSN 1682-2366
1486698
  Барановська О.В. Сучасний підручник у контексті міжпредметної інтеграції // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19. – С. 5-13. – ISBN 978-966-544-404-5
1486699
  Барановська О. Сучасний підручник у руслі гуманітаризації навчального процесу: основні акценти // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Арістова Н.О., Топузов О.М., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 24. – С. 5-13. – ISBN 978-966-644-446-5. – ISSN 2411-1309
1486700
  Яценко Т. Сучасний підручник української літератури як засіб розвитку загальнокультурної компетентності учнів 11 класу // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22. – С. 317-325. – ISBN 978-966-544-404-5
1486701
  Шелехова Г. Сучасний підручник української мови як засіб формування комунікативної компетентності старшокласників // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 6 (92). – С. 19-22


  У статті презентовано новий підручник української мови для 11 класу шкіл з українською мовою навчання (академічний, профільний рівні), його можливості щодо формування комунікативної компетентності випускників середніх загальноосвітніх навчальних ...
1486702
  Грицак Н. Сучасний підручник як основа медіатворчості на уроці української мови / Н. Грицак, М. Гудз // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 8. – С. 25-31. – ISSN 2616-650X


  Розглянуто підручник з української мови для 5 класу авторського колективу А. Онатій і Т. Ткачука (2022) як один із засобів формування медіатворчих навичок учнів 5 класу на уроці української мови у Новій українській школі. Описано та проаналізовано ...
1486703
  Пометун Олена Сучасний підручник: нові підходи - нові рішення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1486704
  Пометун Сучасний підручник: нові підходи - нові рішення / Пометун, , Олена // Історія в школі. – Київ, 2008. – №5. – Бібліогр. в кінці ст.
1486705
  Пометун Олена Сучасний підручник: нові підходи - нові рішення // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 10-15. – Бібліогр. в кінці ст.
1486706
  Лосєва Н.М. Сучасний підхід до вивчення особистості керівника освіти / Н.М. Лосєва, Е.К. Степаненко // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 3 (68). – С. 64-72
1486707
   Сучасний підхід до визначення та формування основних складових освітньої програми підготовки фахівців за спеціальністю 015 "Професійна освіта (за спеціалізаціями)" / О.Е. Коваленко, Д.В. Коваленко, Н.О. Брюханова, О.О. Мельниченко // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 56/57. – С. 6-18. – ISSN 2074-8922


  "Розглянуто проблему розробки освітніх програм нового покоління, які покликані враховувати тенденції європейської освіти, сучасні вимоги вітчизняних роботодавців, а також забезпечити необхідну якість вищої освіти. Розроблення та впровадження таких ...
1486708
  Негодченко В.О. Сучасний підхід до виокремлення функцій органів Національної поліції України у сфері забезпечення державної інформаційної політики // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 4 (75). – C. 176-188. – ISSN 1999-5717
1486709
   Сучасний підхід до Корану та Сунни = Contemporary approaches to the Qur"an and Sunnah / скорочено Вандою Крос ; під ред. М. Аюба, [ред. М.Е. Ригайло ; пер.: О. Тимчишин]. – Рівне : Міжнародний Інститут Ісламської Думки, 2020. – 45, [3] с. – На обкл. назва парал. укр., англ. - Книга надрукована за підтримки Асоціації освітнього розвитку. – Бібліогр. в прим. с.: 42-56. – (Серія МІІД "Книги у скороченому викладенні"). – ISBN 978-966-416-777-9
1486710
  Редько В. Сучасний підхід до навчання іноземних мов : Рецензія // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 1/2 (973/974). – С. 54-55. – ISSN 0131-6788


  Рецензія на підручник : Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах / Л.С. Панова , І.Ф. Андрійко, С.В. Тезікова та ін. - К. : ВЦ "Академія", 2010. - 328 с. (Серія "Альма-матер").
1486711
  Зубко В.С. Сучасний підхід до реалізації оперативного аналізу даних про стан продажів компанії // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 513-514. – ISBN 978-966-188-219-4
1486712
  Скібіна О.В. Сучасний підхід до результатів навчання студентів закладів вищої освіти // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 1 (173). – С. 59-66. – ISSN 2227-2747
1486713
  Доброскок А. Сучасний підхід до розвитку й формування професіоналізму менеджера // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 83-89. – ISBN 978-617-7009-20-6
1486714
  Чумаченко М. Сучасний підхід до розвитку фінансової звітності відповідно до основних напрямів інституціональних теорій : фінансова звітність / М. Чумаченко, Т. Кучеренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 8. – С. 12-19 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1486715
  Охотникова О. Сучасний підхід до ролі державного управління у процесі інформатизації України / О. Охотникова, К. Рязанцева // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 7. – С. 33-36.
1486716
   Сучасний підхід та шляхи вирішення актуальних питань з кримінально-правових дисциплін : матеріали студент. конф. до 175-річчя Університ. (27 квіт. 2016 р.) / Нац. мед. ун-т, Каф. судової медицини та мед. права ; [редкол.: Михайличенко Б.В. та ін.]. – Київ : Кафедра судової медицини та медичного права НМУ ім. О.О. Богомольця, 2016. – 164 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1486717
  Орлов А.В. Сучасний побут робітничої молоді / А.В. Орлов. – К., 1970. – 163с.
1486718
  Устіннікова О. Сучасний погляд на бібліографічні ресурси України: зміни та доповнення // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 5 (250). – C. 17-18. – ISSN 2076-9326


  Швецова-Водка Г. М. Загальне бібліографознавство. Бібліографічні ресурси України : навч. посіб для студентів спец. 029 "Ін-формаційна, бібліотечна та архівна справа / Г. М. Шве-цова-Водка. - Київ : Кондор, 2017. - 219 с.
1486719
  Анжела Марку Сучасний погляд на бібліотеку // Навчання, яке веде до розвитку громад : досвід двох освіт. проектів Ін-ту соціокультур. менеджменту / Ін-т соціокультур. менеджменту (ІСКМ) ; [над вид. прац.: О.Ю. Кваша, А.В. Шевченко]. – Кропивницький : Лисенко В.Ф., 2019. – С. 43-45. – ISBN 978-617-7197-88-0
1486720
  Зельман М. Сучасний погляд на валідність оцінювання грамотності у сфері інформаційно-комунікативних технологій (ICTLA) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / ХОБФ "ТІМО" ; Видавництво "Факт". – Харків, 2014. – № 1. – С. 12-19
1486721
  Білорус О.Г. Сучасний погляд на глобалізацію в контексті економічного розвитку України : [рецензія] // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 147-148
1486722
  Яценко В.О. Сучасний погляд на еволюцію формування сільського розселення України // Просторовий розвиток : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 2. – С. 44-55. – ISSN 2786-7269
1486723
  Макаренко П.О. Сучасний погляд на енергетичну проблему України. Криза видобування та споживання природного газу // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 138-146. – ISSN 2308-135X
1486724
  Луценко Ф. Сучасний погляд на зміст терміну "призначення об"єкта винаходу" // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 12. – С. 17-24. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1608-6422
1486725
  Бабак С.В. Сучасний погляд на канабіс та його вплив на організм / С.В. Бабак, Кабреро-Лапіцька // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Полтав. держ. мед. ун-т ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2022. – Вип. 1 (163). – С. 9-14. – ISSN 2077-4214
1486726
  Воронін А. Сучасний погляд на Кейнсіанську модель економічного циклу / А. Воронін, В. Вовк // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 3 (568). – С. 58-64. – ISSN 0131-775Х
1486727
  Криволапов Б. Сучасний погляд на концепцію "міжнародного приватного валютного права" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 83-85. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (42)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено нові тенденції щодо питань валютного регулювання в міжнародному приватному праві. Розглянуто сучасний стан та перспективи розвитку такого напряму, як "міжнародне приватне валютне право". Особливу увагу приділено аналізу сучасних доктрин, які ...
1486728
  Баннікова Р.О. Сучасний погляд на корекцію постуральної нестійкості в осіб з хворобою Паркінсона: огляд зарубіжного досвіду / Р.О. Баннікова, В.В. Брушко, А.О. Тишкевич // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 94-99. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1992-7894
1486729
  Сичок С. Сучасний погляд на літературно-критичні праці І. Нечуя-Левицького // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 291-297
1486730
   Сучасний погляд на літературу : науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – ISBN 966-7773-00-0
Вип. 3. – 2000. – 184 с.
1486731
   Сучасний погляд на літературу : науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – ISBN 966-7773-00-0
Вип. 4. – 2000. – 196 с.
1486732
   Сучасний погляд на літературу : науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова. – ISBN 966-7773-00-0
Вип. 5. – 2001
1486733
   Сучасний погляд на літературу : науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-31-0
Вип. 6. – 2001. – 236 с.
1486734
   Сучасний погляд на літературу : Науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-35-3
В. 7. – 2002. – 210 с.
1486735
   Сучасний погляд на літературу : Науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова .Кафедра українс, 1999-. – ISBN 966-7773-46-9
В. 8. – 2002. – 184 с.
1486736
   Сучасний погляд на літературу : Науковий збірник. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-70-1
В. 9 : Пам"яті академіка Петра Хропка. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1486737
   Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-70-1
В.10. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1486738
   Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ : Національний педагогічний університет імені Михайла Драгоманова, 1999-. – ISBN 966-7773-70-1
Вип. 12. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
1486739
   Сучасний погляд на літературу : наук. збірник : бібліогр. покажчик : (1999-2009) / [уклад., авт. проекту С.С. Кіраль ; редагування тексту англомов. анот. А.В. Швідченко ]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – 271, [1] с. – Анот. парал. укр., англ. – ISBN 978-617-640-157-5
1486740
  Гриценко П. Сучасний погляд на мову Шевченка // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 3 (684). – С. 32-38. – ISSN 0130-5263


  Мова Тараса Шевченка в історії української літературної мови має велике значення, бо власне його мова стала наріжною підвалиною літературної мови. Нова укр. літературна мова творилася спочатку в полтавсько-харківській школі (на Лівобережжі), тепер же ...
1486741
  Усик М.М. Сучасний погляд на організацію бібліотечного простору // Короленківські читання 2018 "Бібліотеки, архіви, музеї як центри освіти та саморозвитку особистості" : матеріали XХI Всеукр. наук.-практ. конф., м. Харків, 24 жовт. 2018 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2019. – Ч. 1 : / [редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – С. 155-162
1486742
  Дручик В.Д. Сучасний погляд на підготовку майбутніх учителів фізичної культури до впровадження здоров"язбережувальних технологій у старшій школі / В.Д. Дручик, Р.П. Карпюк // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91, т. 1. – С. 137-140. – (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт)
1486743
  Красножон В.Р. Сучасний погляд на політику Дж. Ф. Кеннеді у контексті протистояння з СРСР (1962 р.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 12-17. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (21)). – ISSN 2308-5053
1486744
  Герасимчук Н.В. Сучасний погляд на право справедливості в контексті діяльності Ради Безпеки ООН // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2016. – Вип. 23, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 43-49. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В2-2)
1486745
  Савченко Н.Т. Сучасний погляд на прийнятність використання апелюючих аргументів (ad-аргументів) // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 4. – С. 101-102
1486746
  Батанов О.В. Сучасний погляд на проблеми конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 436-437. – ISSN 2219-5521
1486747
  Гоєр О.Д. Сучасний погляд на проблеми управління проектами // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 2). – С. 125-135


  У цій статті мова йде про процес визначення основних проблем управління проектами та подається аналіз типових ускладнень, які зазвичай виникають в процесі діяльності з управління проектами. Стаття також дозволяє оцінити новий погляд на основні і ...
1486748
  Оболонський О.І. Сучасний погляд на проблему бронхолегеневої дисплазії та відкритої артеріальної протоки у недоношених новонароджених / О.І. Оболонський, В.І. Снісарь, О.Ю. Оболонська // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 4 (22). – C. 66-73. – ISSN 2226-1230
1486749
  Луценко Ф. Сучасний погляд на проблему визначення патентоздатних об""єктів в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 4. – С. 24-31. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1608-6422
1486750
  Луценко Ф. Сучасний погляд на проблему визначення патентоздатних об"єктів в Україні // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 31-38. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1608-6422
1486751
  Гримич М. Сучасний погляд на проблему волоського права // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 11 : Духовна культура українців на етнічних західних землях впродовж віків. – C. 110-116
1486752
  Знаменська Т.К. Сучасний погляд на проблему дотації заліза недоношеним дітям / Т.К. Знаменська, Т.К. Мавропуло // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 2 (16). – C. 106-112. – ISSN 2226-1230
1486753
  Русанов А.П. Сучасний погляд на проблему застосування засобів фізичної реабілітації при артроскопічних оперативних втручаннях у хворих // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, О.Є. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 97-103. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-7894
1486754
  Самойленко І. Сучасний погляд на проблему професійної підготовки спеціальних педагогічних фахівців до роботи з дітьми в умовах інклюзивного навчання // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 282-291. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1486755
  Воротіна Людмила Іванівна Сучасний погляд на процеси обігу нерухомості : [рецензія] // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 224-225. – ISSN 1562-0905
1486756
  Джужа О. Сучасний погляд на розвиток кримінології / О. Джужа, А. Кирилюк // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.97-102. – ISSN 0132-1331
1486757
  Ясинюк М. Сучасний погляд на розвиток цивільного процесу в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 89-92
1486758
  Алещенко В. Сучасний погляд на систему оцінювання морально-психологічного стану особового складу / В. Алещенко, Є. Невальонний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – C. 5-10. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (44)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема оцінювання морально - психологічного стану особово го складу військових частин Збройних Сил України, в загальній системі морально - психологічного забезпечення діяльності військ (сил). Підкреслено, що система її ...
1486759
  Піддубний О.Ю. Сучасний погляд на співвідношення понять "харчова продукція" і "сільськогосподарська продукція" в Законодавстві України // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 51-53. – ISBN 978-966-419-269-6
1486760
  Мозоль Н. Сучасний погляд на справедливість // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45. – ISSN 0132-1331
1486761
  Яценко І.В. Сучасний погляд на творчу спадщину харківського вченого В. Я. Данилевського / І.В. Яценко, Т.М. Приходько, Н.П. Головко // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 93-96. – ISSN 2076-1554
1486762
  Січко А.В. Сучасний погляд на теорію управління сільськогосподарським землекористуванням // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 76-81. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742
1486763
  Куйбіда Р.О. Сучасний погляд на формування адміністративної юстиції в державах - колишних республіках СРСР // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 7 (81). – С. 2-7
1486764
  Барандич С.П. Сучасний погляд на юридичну природу віндикації // Шості юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського : (до 150-річчя від дня його народж.) : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. : Одеса, 20-21 трав. 2016 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 55-60. – ISBN 978-966-927-142-6
1486765
   Сучасний погляд стратегії розвитку вищої медичної освіти крізь призму "hard і soft skills" / Л.М. Маланчук, В.М. Мартинюк, С.Л. Маланчук, У.Я. Франчук, М.О. Франчук // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін.] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – № 2 (100). – C. 51-56. – ISSN 1681-2751
1486766
  Лєбєдєва С.Ю. Сучасний погляд щодо проблеми збереження психічного здоров"я рятувальників та психологів МНС України після участі у надзвичайних ситуаціях регіонального та державного рівня // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 29-31. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 29). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується комплексний підхід до вирішення проблеми надання психологічної допомоги та реабілітації рятувальникам та психологам МНС України після ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій регіонального та державного рівня. В статье ...
1486767
  Пивоваров В. Сучасний податковий злочинець // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 110-117
1486768
  Загнітко А. Сучасний політичний газетний дискурс: риторика і синтаксис // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 5-19. – Бібліогр.: Літ.: с. 19; 19 назв. – ISSN 1728-9572
1486769
  Рева Т.С. Сучасний політичний екстремізм (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рева Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 211 л. – Бібліогр.: л. 184-211
1486770
  Рева Т.С. Сучасний політичний екстремізм (на прикладі Іспанії, Італії та Німеччини) : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Рева Тетяна Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1486771
  Зубрицька Л.Й. Сучасний політичний міф // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1486772
  Щокін Г. Сучасний політичний стан та вибір 2006 року / Г. Щокін. – Київ : МАУП, 2005. – 32с. – (Биб-ка журн. "Персонал"). – ISBN 966-608-519-4
1486773
  Сапсай А.П. Сучасний політичний устрій Євросоюзу: уроки для України // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2008. – Вип. 82. – С. 141-153
1486774
  Прядко Т.П. Сучасний популізм західноєвропейських правих партій // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 76. – С. 359-368
1486775
  Казанцева Л.В. Сучасний портрет українського університетського музею - погляд секції UMAC при ICOM України // Університетські музеї: європейський досвід та українська практика : збірка пр. Міжнар. наук.-практ. конф. (6-7 жовт. 2011 р., м. Київ) / Укр. ком. Міжнар. ради музеїв ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [упоряд. Л.В. Казанцева ; вступ. сл. Л.Г. Самойленко]. – Ніжин : Вид-во НДУ ім. М.Гоголя, 2012. – С. 139-150. – (Наука. Освіта. Музей ;Музеї у колекції вищих навчальних закладів України). – ISBN 978-617-527-052-3
1486776
  Калєтнік А.А. Сучасний посібник для практичних занять з діалектології: деякі аспекти теоретичного обґрунтування // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 139-148


  У статті розглянуті питання, пов"язані з укладанням практичного посібника з діалектології української мови. Посібник передбачає наявність оптимальної для навчання довідкової частини; розділу, де представлені схеми практичних занять і завдання для ...
1486777
  Редькіна В.А. Сучасний потенціал україно-турецьких відносин у контексті реалізації геоекономічної стратегії України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 50-61. – ISSN 1993-6788
1486778
  Діордіца І. Сучасний правовий зміст оптимізації напрямів адміністративно-правового регулювання державної кібербезпекової політики // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – С. 31-42. – ISSN 2707-6849
1486779
  Лавріненко О.В. Сучасний правовий механізм стимулювання службово-трудової діяльності працівників ОВС України: аналіз галузевих наукових розробок // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 33-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1486780
  Капельгородська Н.М. Сучасний пригодницький фільм / Н.М. Капельгородська. – К., 1984. – 183с.
1486781
  Шикула Р.Р. Сучасний природничий музей закладу вищої освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 2 (22). – С. 176-182. – ISBN 978-966-7359-77-5
1486782
  Мозгова Ю.С. Сучасний прицерковний фольклор: міфологічні архетипи // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 133-134. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1486783
  Сенченко М. Сучасний простір бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 28. – ISSN 2076-9326
1486784
  Зінкевич Н.І. Сучасний профіль українського ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2010. – № 2 (14). – С. 139-148. – ISSN 2072-9480
1486785
  Терес Н.В. Сучасний процес перейменування вулиць Києва: ціннісні орієнтації // Перейменувальні процеси в топоніміці як ціннісний вибір українського суспільства : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. : 11 черв. 2015 р., [м. Кіровоград] / [Укр. ін-т нац. пам"яті та ін.] ; [ред. О. Кирилюк]. – Миколаїв : Жаган М.Ф., 2015. – С. 95-96
1486786
  Печарський А. Сучасний психоаналіз і українська література: аспекти взаємодії // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 40-46. – ISBN 978-966-171-673-4


  У статті розглянуто аспекти взаємодії сучасного психоаналізу, українського літературознавства і словесної творчості вітчизняних класиків. В статье рассмотрены аспекты взаимодействия современного психоанализа, украинского литературоведения и словесного ...
1486787
  Станкевит-Шевченко Сучасний публіцистичний текст: функціонально-стилістичний аспект // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 223-232


  Проаналізовано функціонально-стилістичні аспекти сучасного публіцистичного тексту. Виявлено активну тенденцію до вживання зниженої лексики, інтержаргону, що свідчить про розмивання меж між стилями і небезпеку псевдодемократизації тексту. It is ...
1486788
  Ковтун Н.О. Сучасний радіодискурс: специфіка, структура, рівні // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 49-57


  У статті розглядається комунікативна природа дискурсу, радіодискурс як одна із усних форм дискурсу медіа, розглядаються його специфічні дискурсивні особливості, структура та рівні. This article describes communicative nature of discourse, radio ...
1486789
  Ковальова С.П. Сучасний радіологічний стан сільськогосподарських угідь Житомирського Полісся / С.П. Ковальова, О.В. Ільницька, І.М. Рубан // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 1 : Сільськогосподарські науки. – С. 72-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2410-1125
1486790
  Ветоха А.О. Сучасний расизм. Форми прояву та методи протидії // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 75-76
1486791
  Звіглянич О. Сучасний ревізіонізм - головна небезпека. / О. Звіглянич. – К., 1959. – 128с.
1486792
   Сучасний редактор: проблеми професійного вишколу / Н.В. Зелінська, Е.І. Огар, Ю.І. Фінклер, Н.І. Черниш // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 19-22
1486793
  Пальян З.О. Сучасний режим народжуваності в Україні: статистичне оцінювання стану та перспектив // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 64-66
1486794
  Пальян З. Сучасний режим народжуваності в Україні: статистичне оцінювання стану та перспектив // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 35-38. – (Економіка ; Вип. 129). – ISSN 1728-3817


  В роботі подається аналіз сучасної моделі плідності українських жінок, статистичне оцінювання впливу чинників на їхні дітородні плани, а також результати моделювання демографічних характеристик населення України на найближчу перспективу (2015 рік), в ...
1486795
  Пузанов В.М. Сучасний рекламний дискурс крізь призму наукових розвідок із соціальних комунікацій (2008-2017 рр.) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 151-160. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (33)). – ISSN 2219-8741
1486796
  Ковальова А. Сучасний релігійно-політичний феномен: "Політичне прапослав"я" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 382-383
1486797
  Бобиль В. Сучасний ризик-менеджмент у банківській діяльності: теоретичний аспект // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 11. – С. 28-32.
1486798
  Притула Н.М. Сучасний ринок зерна в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 137-142. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1486799
  Растворова М. Сучасний ринок оренди житла Голосіївського району м. Києва: географічний аспект дослідження // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 171-173
1486800
  Кравець К.П. Сучасний рівень концентрації виробництва підприємств харчової промисловості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 90-93 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1486801
  Кондратюк Т.В. Сучасний розвиток інституціонального підходу в науці державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 48-50
1486802
  Дідківська Л. Сучасний розвиток конкурентного середовища ринку споживчих товарів України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 2 (86). – С. 48-66. – ISSN 1605-2005
1486803
  Бобиль В. Сучасний розвиток корпоративного управління у банківській діяльності : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67. – Бібліогр.: 9 назв
1486804
  Малиновська О.А. Сучасний розвиток міграційної політики ЄС та міграційні перспективи України // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (44). – С. 74-109. – ISSN 2072-9480
1486805
  Кошак О.М. Сучасний розвиток недержавного радіомовлення в Донецькій області // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 9, січень - червень. – С. 29-33


  Розглянуто та проаналізовано особливості розвитку недержавного радіомовлення на Донеччині на межі століть, а також значення та головні характеристики FM-радіо. The special features of the development of non-governmental radiobroadcasting in Donetsk ...
1486806
  Ільченко Л.Б. Сучасний розвиток олійно-жирової промисловості Вінницької області / Л.Б. Ільченко, О.Г. Вечірко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 159-163. – ISSN 2309-1533
1486807
  Федорова А.Л. Сучасний розвиток права на життя в світлі Європейської конвенції про захист прав людини та основних свобод // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 98-102


  The article is devoted to the analysis of development of the Article 2 of the Convention of Human Rights and practice of the European Court of Human Rights regarding the interpretation of its general provisions. The author pays special attention to the ...
1486808
   Сучасний розвиток приладобудування у сфері засобів радіаційного контролю / В.Є. Гончарук, С.І. Качан, Ю.Б. Сторонський, Т.Р. Цитуля // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 11. – С. 17-20 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1486809
  Дюк А.А. Сучасний розвиток та напрями спеціалізації соціального підприємництва на селі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 149-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2306-6806
1486810
  Шатрова М.Б. Сучасний розвиток теорії книгознавства в Україні // Короленківські читання 2016 "Бібліотеки, архіви, музеї: інтеграція до світового наукового та історико-культурного простору" : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. конференції, м. Харків, 12 жовт. 2016 р. : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури, Харків. обл. від-ня (філія), ВГО "Укр. бібл. асоц."; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін. ; наук. ред. Л.В. Глазунова]. – Харків : [б. в.], 2017. – Ч. 2. – С. 24-31
1486811
  Мушкетик Л. Сучасний розвиток угорської етнологічної науки як етап "нового синтезу" // Дриновський збірник : [сб. със ст. от материалите на XVIIІ и ХІХ Кирило-Метод. четения, от Междунар. конф. "1918 г. в историята на Центр. и Източна Европа" и Междунар. симп. "Бълг. имена в историята на Украйна и Молдова" през 2018-2919 г.] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голов. ред.) та ін.]. – Софія ; Харків : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2019. – Т. 12 : [Збірник статей за матеріалами XVIIІ і ХІХ Кирило-Мефодіївських читань, Міжнародної конференції "1918 р. в історії Центрально-Східної Європи" і міжнародного симпозіуму "Болгарські імена в історії України і Молдови", м. Харків 2018-2019 рр.]. – С. 271-278. – ISSN 2218-0567


  У статті йдеться про сучасний стан і перспективи розвитку угорської етнографії та фольклористики, який називають етапом «нового синтезу», коли нагромаджений упродовж попереднього періоду матеріал оприявнюється у вигляді синтетичних, узагальнюючих ...
1486812
  Бернадська Н. Сучасний роман як жанр масової літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 14 : Література і паралітература : де межа?. – С. 52-58. – ISBN 978-966-171-392-4


  У статті досліджується сучасний масовий роман і як антиестетичний феномен, і як найпопулярніший жанр паралітератури, а також ідеться про необхідність його вивчення. В статье исследуется современный массовоый роман и как антиэстетический феномен, и ...
1486813
  Іщук Н.В. Сучасний російський етатизм: концепти та наративи // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2015. – № 4 (58). – С. 23-28
1486814
  Скребець О.В. Сучасний російський націоналізм і імперська ідея // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 166-170. – ISSN 2077-1800
1486815
  Когут І. Сучасний російський парламент: перспективи російсько-українських відносин : Експертна оцінка / І. Когут, М. Томенко. – Київ, 1996. – 10с.
1486816
   Сучасний російсько-український українсько-російський словник : 50 000 слів + граматика. – Донецьк : БАО, 2005. – 688с. – На бкл.: українське видання рекомендоване школярам, абітурієнтам, студентам, викладачам. – ISBN 966-548-476-1
1486817
   Сучасний російсько-український, українсько-російський словник : 30 000 слів+граматика. – Донецьк : БАО, 2003. – 384с. – ISBN 966-548-633-0
1486818
   Сучасний російсько-український, українсько-російський словник : 60-000 слів. – Київ : А.С.К., 2004. – 624с. – (Новітні словники). – ISBN 966-319-062-0
1486819
   Сучасний російсько-український, українсько-російський словник : [понад 40000 слів]. – Харків : Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2007. – 480 с. – ISBN 978-966-343-647-0
1486820
   Сучасний російсько-український, українсько-російський словник : 30 000 слів+граматика : [школярам та студентам] / [ред. Л.І. Куриленко]. – Донецьк : БАО, 2011. – 383, [1] с. – ISBN 978-966-338-747-5
1486821
   Сучасний російсько-український, українсько-російський словник та граматичний довідник. – Львів : Слово, 2000. – 512с. – ISBN 966-307-099-6
1486822
  Требін М.П. Сучасний світ і його війни // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 5-27. – (Серія: Політологія ; № 2 (29)). – ISSN 2075-7190
1486823
  Смертенко П.С. Сучасний світ та інформаційний простір: роль наукового журналу / П.С. Смертенко, В.С. Солнцев // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / НАН України ; редкол.: Я.С. Яцків, О.В. Гаращук, Л.А. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 15. – С. 28-38. – ISBN 978-966-360-372-8 (вип. 15) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1486824
  Гетманцев Д. Сучасний світ: новий погляд на легітимність публічних фінансів // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 181-204. – ISSN 1026-9932
1486825
  Оніщенко І.Г. Сучасний світовий освітній простір: тенденції розвитку // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2015. – С. 121-129. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 10). – ISSN 2226-3047
1486826
  Коблянська О.І. Сучасний стан i перспективи розвитку аутсорсингу бухгалтерського обліку / О.І. Коблянська, Є.О. Кондратов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2015. – № 3 (24). – C. 80-85. – ISSN 2221-755X
1486827
  Крайнік Ю. Сучасний стан архівів в Україні // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 499-503. – ISBN 978-966-171-795-3


  На прикладі Державного архіву Волинської області.
1486828
  Бондарчук Т.В. Сучасний стан білінгвальної освіти в Україні // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 92-93
1486829
  Ткач А. Сучасний стан боротьби із тероризмом в Україні // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 335-339. – ISBN 978-617-7220-78-6
1486830
  Малишко В.М. Сучасний стан британської історіографії еволюції правового та організаційного інституту приватирства // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 25-31. – ISSN 2219-5521
1486831
  Ковейно Ю.В. Сучасний стан ведення лісового господарства: нормативно-правовий огляд // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 164-172. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1486832
  Піскор Ю. Сучасний стан видавничої справи української діаспори у США // Українське слово і сучасність : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид-во "Білий тигр" ; голов. ред. Я. Поліщук ; редкол.: П. Білоус, О. Бондарева, О. Гоян [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (17), січень. – С. 17-20
1486833
  Харун О.Л. Сучасний стан виконання державного бюджету України за доходами // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 79-81
1486834
  Кіпень В. Сучасний стан вищої школи і становище викладачів / В. Кіпень, Г. Коржов // Викладачі вузів: соціологічний портрет / П В. Кіпень, Г.О. Коржов. – Донецьк : Донецький національний університет, 2001. – С. 12-23. – ISBN 966-639-065-5
1486835
  Хілько М.М. Сучасний стан вітчизняних досліджень у галузі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  Проаналізовано сучасний стан досліджень у галузі соціальних комунікацій в Україні. Виявлено, що хоча соціальні комунікації є однією з наймолодших галузей української науки, за різними спеціальностями в цій галузі вже захищено сотні кандидатських та ...
1486836
  Малиновський В.Я. Сучасний стан вітчизняної політичної регіоналістики та перспективи розвитку // Суспільно-політичні процеси : науково-популярне видання / Громад. орг. "Акад.політичних наук" ; редкол.: Мироненко П.В., Горбатенко В.П., Мудрієвська І.Г. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2/3 (6/7). – C. 56-67. – ISSN 2518-7546
1486837
  Котикова О.І. Сучасний стан галузі свинарства: регіональний аспект / О.І. Котикова, О.Л. Христенко, І.Г. Мартіросян // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 9-15 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1486838
  Лазар І.Г. Сучасний стан гендерних досліджень / Ірина Лазар ; Львів. регіон. ін-т держ. упр., Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ ; Львів : ПАРАПАН, 2007. – 230, [2] с. : табл. – Покажчики: с. 143-162. – Бібліогр.: с. 39-142. – ISBN 978-966-8210-55-6
1486839
  Андросова О.Ф. Сучасний стан депозитних операцій комерційних банків України, проблеми та шляхи їх вирішення / О.Ф. Андросова, Т.В. Волощук // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 89-97. – (Економічні науки ; № 2 (34)). – ISSN 2414-0287
1486840
  Дзядук Г. Сучасний стан державного регулювання аграрного сектору економіки України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 104-108. – ISSN 2414-4436
1486841
  Заболоцький А.Ю. Сучасний стан дистанційного навчання у ВНЗ України // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 19-23. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1486842
  Сидоренко А.В. Сучасний стан досліджень наявності взаємозв’язків між сонячною активністю та загальним вмістом озону / А.В. Сидоренко, І.В. Дворецька // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2014. – Вип. 11. – C. 148-156


  В статті розглянуто сучасний стан вивчення питання наявності зв’язків між загальним вмістом озону та сонячною активністю. Отримані результати досить різнопланових досліджень вказують на те, що зв’язки між досліджуваними величинами є, проте вони істотно ...
1486843
  Ющенко І.О. Сучасний стан досліджень у галузі термінотворення перської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 423-427. – (Бібліотека Інституту філології)
1486844
  Заболотна Н. Сучасний стан дотримання трудових прав жінок в Україні (на прикладі судової практики) / Н. Заболотна, І. Цилюкова // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 889. – C. 93-99. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 17). – ISSN 0321-0499
1486845
  Скуба Г.В. Сучасний стан експертно-криміналістичного забезпечення розслідування терористичного акту // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 247-254. – ISSN 2310-9769
1486846
  Варивончик Д.В. Сучасний стан забезпечення епідеміологічного нагляду за причинами та заходами профілактики слабкозорості і сліпоти як основної оперативної функції громадського здоров"я України // Архів офтальмології України : науково-практичний медичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького МОЗ України ; Всеукр. громадська орг. "Асоціація дитячих офтальмологів України" ; голов. ред. С.О. Риков. – Київ, 2017. – Т. 5, № 3 (9). – С. 6-12. – ISSN 2309-8147
1486847
  Ілляшенко І.О. Сучасний стан загальноосвітніх навчальних закладів міста Києва: динаміка розвитку // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 292-304
1486848
  Колодяжний М.Г. Сучасний стан запобігання злочинності у Бразилії // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 2 (10). – C. 17-28. – ISSN 2304-4556
1486849
  Захаров Д.О. Сучасний стан застосування електрофізичних методів бактерицидної та інсектицидної обробки зернової продукції // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 1 (93) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 193-198 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-092X
1486850
  Засадний Б. Сучасний стан застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 22-30. – (Економіка ; вип. 9 (186)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасний стан застосування МСФЗ в Україні, визначено результати подолання проблем та викликів, які існували на початковому етапі застосування МСФЗ перед державними органами регулювання в сфері бухгалтерського обліку і звітності ...
1486851
  Пономаренко А.В. Сучасний стан захисту свідків в Україні // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 218-223. – ISSN 2072-8670
1486852
  Титаренко О.О. Сучасний стан злочинності в Україні: нові виклики // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2014. – № 4 (74). – С. 53-66. – ISSN 2078-3566
1486853
  Левченко Ю.О. Сучасний стан злочинності в Україні: причинно-наслідковий зв"язок із соціально-економічними чинниками // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – C. 361-364. – ISBN 978-617-7220-83-0
1486854
  Шведун В.О. Сучасний стан і перспективи державного регулювання інноваційної реклами // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 112-115. – ISSN 2306-6814
1486855
  Лизун О. Сучасний стан і перспективи збереження палеолітичних пам"яток Середнього Подніпров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 35-37. – (Історія ; вип. 4 (131)). – ISSN 1728-3817


  Незважаючи на присутність у регіоні Середнього Подніпров"я палеолітичних місцезнаходжень, які вже набули статусу "класичних", щороку з"являються нові археологічні та палеонтологічні пункти. Ураховуючи це, надзвичайно актуальною постає проблема ...
1486856
  Белікова Т.В. Сучасний стан і перспективи розвитку іпотечного кредитування в Україні / Т.В. Белікова, В.В. Лубянникова, О.С. Хіжняк // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 7 : Відновлювальна енергетика - важливий напрям диверсифікації світового енергоринку. – С. 304-308. – ISSN 2222-4459
1486857
  Біленчук П.Д. Сучасний стан і перспективи розвитку науки криміналістики в Україні / П.Д. Біленчук, О.О. Шуоьга // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 50-56. – ISBN 978-617-7364-24-4
1486858
  Кравченко І.С. Сучасний стан і перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів на ринку банківських платіжних карток в Україні / І.С. Кравченко, І.В. Дрозд // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 141-148. – ISSN 2221-755X
1486859
   Сучасний стан і перспективи розвитку сімейного права України в умовах адаптації до Європейського права : матеріали Всеукр. круглого столу до 20-річчя НУ "ОЮА", м. Одеса 20 листоп. 2017 р. / Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції, Каф. цивільного права ; [за заг. ред. Є.О. Харитонова, Г.М. Глиняної ; упоряд.-уклад. К.І. Спасова]. – Одеса : Юридична література, 2017. – 142, [2] с. – Статті укр., пол., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – (20 років - 20 кроків). – ISBN 978-966-419-319-8
1486860
   Сучасний стан і перспективи розвитку туристичної та рекреаційної діяльності Волинської області / М. Мельнійчук, С. Уєвич, В. Чернець, Л. Гладич, Т. Безсмертнюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 101-115 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1486861
  Топій І.І. Сучасний стан і перспективи розвитку харчової промисловості України / І.І. Топій, М.І. Білейчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 46-49. – ISSN 2221-755X
1486862
  Швець В.Д. Сучасний стан і проблеми вдосконалення законодавства про громадський контроль за використанням та охороною земель // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 3 (66). – C. 174-184. – ISSN 1999-5717
1486863
  Танчак Я.А. Сучасний стан і реалії банківської системи України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 219-224. – ISSN 2222-4459
1486864
  Палига Є.М. Сучасний стан і стратегічне планування розвитку корпоративного управління підприємств видавничо-поліграфічної галузі регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 4 (74). – С. 70-77 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1486865
  Томчук О.В. Сучасний стан і тенденції розвитку аудиторської діяльності в Україні / О.В. Томчук, Н.Г. Здирко // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 32-42. – ISSN 2411-4413
1486866
  Далматова Г.А. Сучасний стан і тенденції розвитку інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика) : науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організованою злочинністю. – Київ, 2012. – № 2 (28). – С. 310-316. – ISSN 1609-0462


  У статті розглядається сучасний стан і тенденції розвитку інституту звільнення від відбування покарання з випробуванням у світлі сучасних тенденцій гуманізації пенітенціарної політики України. Розглядаються перспективи подальших досліджень у цій сфері.
1486867
  Косілова О.І. Сучасний стан і тенденції розвитку інституту омбудсмана у світі та в Україні // Правова інформатика : науковий фаховий журнал з питань інформатики, інформатизації, інформаційного права та інформаційної безпеки / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Ін-т законодавства Верх. Ради України. – Київ, 2013. – № 4 (40). – С. 62-71
1486868
  Бунін С.В. Сучасний стан і тенденції світового ринку страхових послуг // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 15-19. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 6). – ISSN 2310-9513
1486869
  Спринчук Н.А. Сучасний стан інвестування розвитку товарного кормовиробництва як синтетичної галузі / Н.А. Спринчук, І.С. Воронецька, В.П. Жуков // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 18-24 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1486870
  Танчак Я.А. Сучасний стан інноваційного розвитку банківської системи України / Я.А. Танчак, А.В. Панчук // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2016. – № 3 (27). – С. 23-28. – ISSN 2221-755X
1486871
  Рубцов А.Ф. Сучасний стан колекції старого арборетуму дендропарку "Асканія-Нова" / А.Ф. Рубцов, І.В. Михайлецька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2017. – Вип. 27 (3). – C. 62-65. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1486872
  Заря І.В. Сучасний стан конкурентоспроможності туризму на макро- та мікрорівнях // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 17-22 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1486873
  Шепелява Н.А. Сучасний стан лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечних систем України // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 164-170. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглянуто стан лінгвістичного забезпечення інформаційно-бібліотечних систем України. Підкреслено необхідність створення єдиного комплексу мовних засобів. Надано характеристику видам забезпечення, які використовуються для ефективного функціонування ...
1486874
  Бондар А.О. Сучасний стан лісового фонду лісогосподарських підприємств Поділля / А.О. Бондар, М.В. Матусяк // Сільське господарство та лісівництво : збірник наукових праць: журнал науково-виробничого та навчального спрямування / М-во освіти і науки України, Вінн. нац. аграр. ун-т ; редкол.: Заболотний Г.М., Яремчук О.С., Роїк М.В. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 170-178 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2476626
1486875
  Білоус А.В. Сучасний стан медіа-індустрії України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 163-174


  Здійснено аналіз представленої на території України друкованої продукції, електронних видань і теле- та радіо мовлення. Виявлено тенденції розвитку вітчизняної медіа-індустрії. Осуществлен анализ представленной на территории Украины печатной ...
1486876
  Неєжмаков П.І. Сучасний стан метрологічного забезпечення світлових вимірювань в Україні / П.І. Неєжмаков, О.Д. Купко, В.В. Терещенко // Український метрологічний журнал : науково-технічне видання / Нац. науковий центр "Ін-т метрології" ; голов. ред. П.І. Неєжмаков ; редкол.: О.М. Величко, М.М. Горобець, О.В. Дзисюк [ та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – C. 17-23. – ISSN 2306-7039
1486877
  Фединяк Г.С. Сучасний стан міжнародного приватного права як науки та системи норм // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 379-385. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 75). – ISSN 1563-3349
1486878
  Костащук В.І. Сучасний стан міжнародного туризму між Україною та Італією (на прикладі Чернівецької області) // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 63-72


  В статті розкрито сучасний стан туристичних потоків між Чернівецькою областю України та Італії. Запропоновано статистичні дані про стан іноземного та зарубіжного туризму в області. За допомогою коефіцієнту туристичних обмінів проведено аналіз основних ...
1486879
  Корнєва З.М. Сучасний стан навчання англійської мови технічного спряму вання в закладах вищої освіти // Іноземні мови : науково-методичний журнал / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; голов. ред. Майєр Н.В. ; редкол.: Бігич О.Б., Бориско Н.Ф., Задорожна І.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (98). – С. 10-17. – ISSN 1817-8510
1486880
  Мордатенко І.Л. Сучасний стан насаджень Східної балки дендропарку "Олександрія" НАН України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – C. 33-40. – (Серія: біологія ; № 4 (71), спецвип.). – ISSN 2078-2357
1486881
  Скиба Г.В. Сучасний стан науково-технічного потенціалу України: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 210-216. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150


  "Стаття присвячена проблемі науково-технічного потенціалу України та країн далекого зарубіжжя. Здійснено аналіз стану науково-технічного потенціалу визначених країн, розглянуто особливості формування та розвитку науково-технічного потенціалу розвинених ...
1486882
  Литвин С.Х. Сучасний стан наукової розробки проблем документознавства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 4-8


  У статті висвітлено сучасний стан наукової розробки проблем документознавства, суперечливість поглядів науковців щодо його структури
1486883
  Балабанов Г.В. Сучасний стан національного ринку вищої професійної освіти в галузі туризму / Г.В. Балабанов, Р.О. Гришко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 19-28 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1486884
  Прокопенко Ж.В. Сучасний стан нормативно-правового регулювання бухгалтерського обліку діяльності НБФУ // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 336-339. – ISSN 2222-4459
1486885
  Цюцяк А. Сучасний стан обліку та оподаткування франчайзингових операцій підприємств ресторанного господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 95-101. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено сутність, особливості оподаткування та порядок відображення операцій, зумовлених виконанням договору комерційної концесії в системі рахунків бухгалтерського обліку підприємств ресторанного господарства. Запропоновано витрати ...
1486886
  Поліщук Р. Сучасний стан обслуговування віддаленого користувача в наукових бібліотеках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Підвищення ефективності інформаційної діяльності наукової бібліотеки. – С. 294-303. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто питання надходження, обробки та оцифровування інформації, її пошук в базах даних (БД). Зазначено, що довідкові служби в сучасному інформаційному середовищі займають одну з ключових позицій в бібліотечно-інформаційному обслуговуванні ...
1486887
  Шостко О.Ю. Сучасний стан організованої злочинності в Україні // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 135. – С. 136-146. – ISSN 2224-9281
1486888
  Шамрай В.О. Сучасний стан офіційного визнання волонтерської діяльності в Україні / В.О. Шамрай, М.А. Ольховський // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2015. – № 4 (81). – C. 139-145. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1486889
   Сучасний стан парку культури та відпочинку імені Лесі Українки міста Луцька (Волинська область) / М.Й. Шевчук, Л.О. Коцун, І.І. Кузьмішина, Б.Б. Коцун, А.А. Журавель // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; за загальною ред. Ф.В. Зузука. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 126-130. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 978-966-600-590-1. – ISSN 2227-3220
1486890
  Новосьолова О.С. Сучасний стан пенсійного страхування в Україні: проблеми та перспективи / О.С. Новосьолова, А.В. Кличановська // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 255-261. – (Економічні науки ; вип. 3 (55)). – ISSN 2310-8185
1486891
  Филь Р.С. Сучасний стан підготовки спеціалістів у сфері інтелектуальної власності / Р.С. Филь, С.П. Филь // Актуальні питання вдосконалення правоохоронної діяльності : за матеріалами ХІV Міжнар. спеціалізованої виставки "Зброя та безпека - 2017" та XXII Міжнар. виставки індустрії безпеки "Безпека - 2017" [м. Київ, 10-13 жовт. 2017 р.]: зб. тез / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: В.О. Криволапчук та ін. ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф., заслуж. юриста України, дир. Департаменту аналіт. роботи та орг. упр. МВС України Вербенського Михайла Георгійовича]. – Київ : ДНДІ МВС України, 2018. – С. 137-139. – ISBN 978-617-7767-18-2
1486892
  Громова А.М. Сучасний стан підприємництва в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України ; шеф-ред. Головач В.В. – Київ, 2017. – № 5/1. – С. 28-33. – ISSN 2409-1944
1486893
  Кротенко В.В. Сучасний стан подолання наслідків аварії на ЧАЕС // Ядерна енергетика та довкілля : науково-виробничий журнал / ДП "Держ. науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування" ; Міненерговугілля України. – Київ, 2016. – № 1 (7). – С. 48-52. – ISSN 2311-8253
1486894
  Янеко В.О. Сучасний стан популяцій грака в місті Києві / В.О. Янеко, С.О. Лопарев // Сучасні проблеми біології, екології та хімії : зб. матеріалів ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю біол. ф-ту, 11-13 трав. 2012 р., м. Запоріжжя / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України ; Гос. науч.- произв. об-ние "Науч.-практ. центр по Биоресурсам" Нац. акад наук Беларуси ; Рос. акад. с.-х. наук [и др. ; редкол.: Бондар О.Г. и др.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 177-178
1486895
   Сучасний стан популяцій кизильників в умовах in situ в Україні / Г.Т. Гревцова, Г.В. Драбинюк, М.С. Кубінський, А.Є. Солоденко, І.С. Михайлова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1100. – С. 250-257. – (Серія "Біологія" ; вип. 20). – ISSN 2075-5457


  Досліджувалися природні популяції кизильників в горах Криму, рівнинній частині України, в Кременецьких горах та Карпатах на Заході України.
1486896
  Атаманчук Л. Сучасний стан правового забезпечення іноземного інвестування в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2016. – № 11/12 (167/168). – С. 46-51. – ISSN 2308-9636
1486897
  Заремба Сучасний стан правового захисту авторського права в мережі інтернет у світі та в Україні / Заремба, У.-М.І // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 55-57. – ISBN 978-966-419-299-3
1486898
  Злий Я.В. Сучасний стан правового регулювання зрошуваних та осушуваних земель в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 204-209. – ISSN 2219-5521
1486899
  Смерницький Д.В. Сучасний стан правового регулювання науково-технічної діяльності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 31-40. – ISSN 2072-8670
1486900
  Солдатенко О. Сучасний стан правового регулювання фінансування сфери охорони здоров"я України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 2 (264). – С. 142-147. – ISSN 2307-8049
1486901
  Попова О.М. Сучасний стан природно-заповідного фонду Одеської області, його репрезентативність та перспективи розвитку // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції "Заповідна справа у Степовій зоні України" : (до 90-річчя від створення Надморських заповідників) : Урзуф, 14-15 берез. 2017 р. / "Заповідна справа у Степовій зоні України", наук.-практ. конф. – Київ : [б. в.], 2017. – Т. 1. – С. 188-194. – (Conservation biology in Ukraine ; вип.2). – ISBN 978-617-7061-41-9
1486902
  Болгар Т. Сучасний стан проблемних активів у банківській системі України // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 36-43. – ISSN 1818-5754
1486903
  Бузевич І.Ю. Сучасний стан промислової іхтіофауни р. Дніпро і р. Десна в межах Чернігівської області // Рибогосподарська наука України : науковий журнал / Нац. акад. аграрних наук України ; Ін-т рибного господарства ; голов. ред. Бучацький Л.П. – Київ, 2019. – № 1 (47). – С. 5-16. – ISSN 2075-1508
1486904
  Коваль А.А. сучасний стан протидії корупцї в Україні: кримінально-процесуальний аспект // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 219-223. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1486905
  Бойченко В.С. Сучасний стан професійного навчання персоналу на підприємствах України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 74-81. – (Економічні науки ; вип. 26)
1486906
  Кокарєва А.М. Сучасний стан професійної підготовки інженерів в технічному університеті // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 77-80. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 2411-264X
1486907
  Нагорна О. Сучасний стан професійної підготовки магістрів за спеціальністю "Будівельне право та вирішення спорів" в університеті Лідса Беккетта // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2017. – Вип. 23. – C. 96-102. – ISSN 2309-9127
1486908
  Короткова Л.І. Сучасний стан професійної підготовки майбутніх фахівців сфери послуг // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 4 (101). – С. 65-71. – ISSN 2304-0629
1486909
  Дашкуєв М.А. Сучасний стан процесу інтеграції транспортно-логістичної системи України в європейський субрегіональний простір // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 133-140. – ISSN 2222-4459
1486910
  Калетник О.В. Сучасний стан реформування відносин власності в Україні // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – Вип. 1 (6). – С. 126-129. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-0431
1486911
  Сотнікова О.В. Сучасний стан ринку праці в Україні та постіндустріальні мегатренди його якісної трансформації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 97-102 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6806
1486912
  Нос А.О. Сучасний стан розвитку вищої освіти в Одеському регіоні / А.О. Нос, К.В. Винокурова // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 322-324. – ISBN 978-617-7069-75-8


  "На початок двохтисячного року на території Одеської області налічувалось 52 ВНЗ, з яких 32 заклади мали І-ІІ рівні акредитації, а 20 – ІІІ-ІV рівень. Станом на початок 2016/17 навчального року ці показники змінились, кількість ВНЗ на території ...
1486913
  Топалова О. Сучасний стан розвитку геологічного туризму в Запорізькій області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 113-117. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто природно-географічні передумови розвитку геологічного туризму в Запорізькій області. Виявлено структурний спосіб дій, які визначають сутність терміна "геологічний туризм" за редакцією Томаса Хосе. Дано визначення сучасним поняттям ...
1486914
  Паньків Н. Сучасний стан розвитку дитячо-юнацького туризму Львівської області // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 109-117 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1486915
  Антонів В. Сучасний стан розвитку інформаційного суспільства в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Редкол.: С.М. Панчишин, В.Б. Буняк, О.З. Ватаманюк [та ін.]. – Львів, 2015. – Вип. 34. – С. 13-16. – ISSN 2078-5860
1486916
  Струтинська Л.Т. Сучасний стан розвитку ресторанного господарства Чернівецької області // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 179-185. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1486917
  Наумов М.С. Сучасний стан розвитку ринкової економіки в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 18-20. – ISSN 2306-6814
1486918
  Копачинська Г.В. Сучасний стан розвитку туризму в Індії / Г.В. Копачинська, О.О. Лукашук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 16-26. – ISSN 2308-135X
1486919
  Кучеренко Р.А. Сучасний стан розвитку харчової промисловості у контексті продовольчої безпеки України // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 122-133. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1486920
  Сосницька Я.С. Сучасний стан рослинництва Рівненської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 248-257. – ISSN 2308-135X
1486921
  Паньків З. Сучасний стан селітебного землекористування в Карпатському регіоні України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 216-223 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1486922
  Димніч О.В. Сучасний стан системи пенсійного забезпечення громадян України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 11 : Інвестування в сталий енергетичний розвиток регіонів і міст. – С. 159-165. – ISSN 2222-4459
1486923
  Сторожук Н. Сучасний стан системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції / Н. Сторожук, Н. Мась, В. Покотило // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 34-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розгляду сучасного стану системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та інших категорій постраждалих від військових дій. Подається аналіз правових основ, на яких ґрунтується функціонування ...
1486924
  Капранова Л.Г. Сучасний стан системи трансферу технологій в Україні / Л.Г. Капранова, К.В. Ковтун // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 76-81. – ISSN 2225-6407
1486925
  Брага І.І. Сучасний стан соціолінгвістичної термінології (до постановки проблеми) // Вісник Дніпропетровського університету : наукове видання / Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 11. – С. 22-32. – (Серія: Мовознавство ; вип. 20 (1)). – ISSN 2312-2919
1486926
  Хомишин І. Сучасний стан стандартизації вищої освіти в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 205-210. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1486927
  Нікітін Ю.О. Сучасний стан та інструменти інноваційного розвитку наукових організацій НАН України / Ю.О. Нікітін, М.В. Мельник, С.О. Хвалінський // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ, 2016. – № 1. – С. 98-102. – ISSN 1729-7036


  У статті досліджено сучасний стан і шляхи розвитку наукових організацій НАН України.
1486928
  Чижевська Л.В. Сучасний стан та механізми забезпечення конкурентоспроможності суб"єктів аудиторської діяльності / Л.В. Чижевська, О.Р. Антонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 261-267. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1486929
  Король В.М. Сучасний стан та необхідність організаційно-методологічного забезпечення розвитку внутрішнього аудиту в Міністерстві фінансів України / В.М. Король, І.В. Чумакова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2015. – № 5 (234). – С. 104-126. – ISSN 2305-7645
1486930
  Гаврилюк О.М. Сучасний стан та основні напрями державного регулювання поводження з побутовими відходами / Гаврилюк О.М., Світличний О.П. – Київ : НУБіП України, 2018. – 192, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-189. – ISBN 978-617-7630-33-2
1486931
  Костьов"ят Г. Сучасний стан та основні проблеми фінансової системи України // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 84-88. – ISBN 978-966-347-084-9
1486932
  Владиченко Л.Д. Сучасний стан та особливості відносин між державою та релігійними організаціями: порівняльний аналіз українського та польського досвіду : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Владиченко Лариса Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 481 арк. – Бібліогр.: арк. 413-481
1486933
  Владиченко Л.Д. Сучасний стан та особливості відносин між державою та релігійними організаціями: порівняльний аналіз українського та польського досвіду : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.11 / Владиченко Лариса Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 34 с. – Бібліогр.: 39 назв
1486934
  Гоголь М.М. Сучасний стан та особливості формування і використання фінансової звітності в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 220-222. – ISBN 978-966-927-199-0
1486935
  Іванунік В.О. Сучасний стан та оцінка рівня розвитку транспортної та торгівельної інфраструктури для потреб туризму та рекреації (на прикладі Чернівецької області) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С.188-195 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1486936
  Кульгук Т.І. Сучасний стан та перспектива розвитку проектів корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 66-69. – ISSN 1996-9872
1486937
  Кравченко М.Г. Сучасний стан та перспективи адаптації законодавства України до законодавства ЄС у сфері поводження з побутовими відходами // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 37-40. – ISSN 2413-7189
1486938
  Шум М.А. Сучасний стан та перспективи використання електронних грошей в розрахункових операціях / М.А. Шум, О.Є. Якименко, Ю.С. Зеленюк // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12/4. – С. 26-28. – ISSN 2409-1944
1486939
  Соломаха А.Г. Сучасний стан та перспективи запровадження поліцейського права в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 260-264. – ISBN 978-617-7293-17-9
1486940
  Брусак В. Сучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного використання геолого-геоморфологічних об"єктів Збаразьких Товтр / В. Брусак, К. Москалюк // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 25-35 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1486941
  Брусак Віталій Сучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного використання геолого-геоморфологічних об"єктів Кам"янець-Подільських Товтр / Брусак Віталій, Москалюк Катерина // Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат і прилеглих територій : збірник наукових праць / Львівський нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 39-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1486942
  Гурова К.Д. Сучасний стан та перспективи конкурентоспроможності української економіки / К.Д. Гурова, Л.І. Пронкіна // Вчені записки Харківського інституту управління : науковий журнал / Харківський, інститут управління. – Харків, 2012. – С. 16-23. – (Серія "Наука і практика управління" ; вип. 32). – ISBN 966-7610-02-0
1486943
  Руснак А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку аграрних розписок в Україні / А.В. Руснак, С.В. Прохорчук, А.С. Карнаушенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3, лютий. – С. 5-11. – ISSN 2306-6814
1486944
  Терещук Оксана Сучасний стан та перспективи розвитку агротуризму на Волині // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 157-166 : рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1486945
  Ільїн А.В. Сучасний стан та перспективи розвитку біржового сегменту фондового ринку України // IX Міжнародна науково-практична конференція "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України" : зб. тез студ., асп. та молодих вчених / "Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : [Логос], 2012. – С. 14-16
1486946
  Завадських Г.М. Сучасний стан та перспективи розвитку біржового товарного ринку України / Г.М. Завадських, В.М. Тебенко // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2018. – С. 146-154. – (Економічні науки ; № 1 (36)). – ISSN 2519-884X
1486947
  Загірняк Д.М. Сучасний стан та перспективи розвитку вітчизняної сфери вищої освіти // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 5 (106). – С. 143-149. – ISSN 1995-0519
1486948
  Прокопець І.І. Сучасний стан та перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства Закарпаття як складової сфери туризму / І.І. Прокопець, О.М. Головко // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 187-196. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1486949
  Скобєлєва Г.С. Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України / Г.С. Скобєлєва, О.В. Єлісєєнко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2015. – № 4 (32). – C. 45-48. – ISSN 1997-4167
1486950
  Мотузка О.М. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестиційного та військово-технічного співробітництва України з Азербайджанською Республікою / О.М. Мотузка, Н Гринчак, А.Г. Тарасенко // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2019. – № 1/2 (60/61). – C. 80-87. – ISSN 2520-6834
1486951
   Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – 180 с. – Бібліогр. в кінці ст.
1486952
  Криволапов Б.М. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного приватного права // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність, 2016. – Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – С. 100-109. – ISBN 978-617-566-401-8
1486953
  Лобань О.О. Сучасний стан та перспективи розвитку міжнародного туризму в Україні / О.О. Лобань, Г.В. Копачинська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 28-38. – ISSN 2308-135X
1486954
  Ісаєнко В.М. Сучасний стан та перспективи розвитку Національного авіаційного університету // Освіта і суспільство : навч. посібник / П.М. Куліков, Т.В. Девтерова, І.В. Девтеров, А.А. Мазаракі, А.С. та ін. Даниленко. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 127-132. – ISBN 978-966-622-885-0
1486955
  Кунділовська Т.А. Сучасний стан та перспективи розвитку органічного сільськогосподарського виробництва в Україні / Т.А. Кунділовська, Н.М. Зеленянська // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 155-165. – ISSN 2313-4569
1486956
  Гуменюк О.А. Сучасний стан та перспективи розвитку податкової політики України // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 94-95
1486957
  Лебедик Г.В. Сучасний стан та перспективи розвитку розрахунків з органами соціального страхування / Г.В. Лебедик, А.С. Криуліна // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 131-135. – ISSN 2218-1199
1486958
  Чебанова О.П. Сучасний стан та перспективи розвитку системи методичної роботи вишу з точки зору підвищення кваліфікації викладачів // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 101-102
1486959
  Харчевнікова Л.С. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 188. – C. 192-199. – (Економічні науки)
1486960
  Матвієнко Н.М. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Індії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 46-53. – Бібліогр.: 10 назв.
1486961
  Матвієнко Н.М. Сучасний стан та перспективи розвитку туризму Хорватії / Н.М. Матвієнко, Ю.М. Денисюк // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 187-192 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв.
1486962
  Єрко І.В. Сучасний стан та перспективи розвитку туристичної інфраструктури Волинської області / І.В. Єрко, А.В. Єрко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 80-89 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1486963
  Лисницька К.М. Сучасний стан та проблеми водопостачання в невеликих населених пунктах України / К.М. Лисницька, І.О. Попович, В.М. Першаков // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (16). – С. 49-57 : рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISBN 978-966-929-203-2
1486964
  Кошевий М.М. Сучасний стан та проблеми економічного управління підприємством / М.М. Кошевий, М.Д. Начар"ян // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 107-109. – ISBN 978-617-645-229-4
1486965
  Котеньов О.Г. Сучасний стан та проблеми законодавчого закріплення окремих принципів права природокористування // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 2 (65). – С. 215-223. – ISSN 1999-5717
1486966
  Гора І.В. Сучасний стан та проблеми судово-мистецтвознавчої експертизи в судочинстві України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 214-224. – ISSN 2310-9769
1486967
  Тулай О. Сучасний стан та проблеми фінансового забезпечення сталого розвитку агропромислового сектору // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (56). – С. 104-116 : табл. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1486968
  Князь С.В. Сучасний стан та проблеми функціонування ринку деривативів в Україні / С.В. Князь, Г.Й. Лучко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 347-354. – ISSN 1993-6788
1486969
  Гринкевич С.С. Сучасний стан та проблемні аспекти системи кредитування сільськогосподарських підприємств Львівської області / С.С. Гринкевич, Я.М. Антонюк, Т.Я. Антонюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – С. 49-54 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1486970
  Чемерис С.Л. Сучасний стан та регіональні особливості народжуваності населення України / С.Л. Чемерис, Е.Ш. Мамішова // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 183-185. – ISBN 978-966-285-399-5
1486971
  Романенко Є.О. Сучасний стан та системний розвиток форм та методів взаємодії між державою та громадянським суспільством в ЄС / Є.О. Романенко, І.В. Чаплай // Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник / Н.-д. центр судової експертизи з питань інтелектуальної власності ; Міжрегіон. акад. управління персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2018. – № 1 (1), листопад. – С. 102-109. – ISSN 2617-9660
1486972
  Білоус С.В. Сучасний стан та стратегічні орієнтири туристичного бізнесу західного регіону України / С.В. Білоус, Ю.О. Масюк, О.П. Біланюк // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 52-60. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1486973
  Деркульський Р.Ю. Сучасний стан та тенденції використання зелених зон у м.Києві // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 67-73 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-1677
1486974
  Ліщук С.В. Сучасний стан та тенденції державного регулювання в сфері професійного спорту // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 5, березень. – С. 106-109. – ISSN 2306-6814


  У статі досліджуються сучасний стан та тенденції державного регулювання в сфері професійного спорту. Проаналізовано нормативно-правове регулювання професійного спорту в Україні. Досліджено історичний розвиток професійного спорту в Україні. Порівняно ...
1486975
  Мурована Т.О. Сучасний стан та тенденції інвестування у розвиток відновлюваних джерел енергії // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 7, квітень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6814
1486976
  Ратошнюк Т.М. Сучасний стан та тенденції розвитку аграрного підприємства Житомирщини / Т.М. Ратошнюк, Л.Л. Капітула // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 78-83. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1486977
  Блінова Л. Сучасний стан та тенденції розвитку державно-приватного партнерства в галузі житлово-комунального господарства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – C. 526-538


  У статті розглядається сучасний стан галузі житлово-комунального господарства, шляхи та способи розв"язання основних проблем, які існують в галузі, можливості залучення в галузь інвестиційних ресурсів, сучасний стан та реалізація проектів ...
1486978
  Нікітішин А. Сучасний стан та тенденції розвитку екологічного оподаткування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4. – С. 156-167 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1818-5754
1486979
  Папп В.В. Сучасний стан та тенденції розвитку туристичної сфери в Україні та світі // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 37-42. – ISSN 2306-6814
1486980
  Шатілова О.В. Сучасний стан та тенденції розвитку українського ринку корпоративного контролю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 8 (170). – С. 389-394. – ISSN 1993-6788
1486981
  Пугач С. Сучасний стан та трансформації галузевої структури промисловості Волинської області / С. Пугач, Я. Сосницька, Л. Маковецька // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 52-57 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 15 (340)). – ISSN 1729-360Х
1486982
  Варналій З. Сучасний стан та чинники тінізації бюджетних відносин в Україні / З. Варналій, І. Савич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-12. – (Економіка ; вип. 11 (164)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено основні форми та проаналізовано сучасні тенденції тінізації бюджетних відносин в Україні, виокремлено основні чинники тінізаційних процесів в бюджетній сфері, досліджено вплив політичних процесів, як основоположної детермінанти ...
1486983
  Олійник Я. Сучасний стан торговельно-економічного співробітництва регіонів України та Республіки Польща / Я. Олійник, В. Ободовська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 8-15. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан торговельно-економічного співробітництва регіонів України та Республіки Польща. Проаналізовано зовнішньоторговельний оборот (товари+послуги), експорт-імпорт товарів і послуг регіонів України з Республікою Польща за 2007-2015 ...
1486984
  Вавуліч В. Сучасний стан турецько-болгарських відносин / В. Вавуліч, В. Черній // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 191-195. – ISSN 2519-1942
1486985
  Мальський М. Сучасний стан українсько-польського стратегічного партнерства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 3-11. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1486986
  Гарагонич В.В. Сучасний стан українсько-румунського транскордонного співробітництва / В.В. Гарагонич, В.В. Гарагонич // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – C. 37-40. – (Серія: Історія ; вип. 2 (35))
1486987
  Гнидюк І.В. Сучасний стан фінансового забезпечення галузі охорони здоров"я // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 155 (11/12). – С. 73-77. – ISSN 1728-6220
1486988
  Толочний Ю.В. Сучасний стан фінансового забезпечення та шляхи розвитку оборонно-промислового сектору економіки України / Ю.В. Толочний, Б.П. Щеглюк // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 105-111. – ISSN 2306-5664
1486989
  Мірошниченко В.О. Сучасний стан фінансового потенціалу аграрних підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 124-129. – ISSN 2222-4459
1486990
  Андросова О.Ф. Сучасний стан фінансової стійкості банківського сектора України та шляхи підвищення її стабільності / О.Ф. Андросова, О.І. Олійник // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 126-135 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Економічні науки ; № 4 (24))
1486991
  Христинченко Н.П. Сучасний стан фінансування наукової діяльності в Україні // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Національний, "Одеська юридична академія". Чернівецький університет, факультет. – Чернівці, 2015. – Вип. № 4. – С. 226-235
1486992
  Попович І.В. Сучасний стан фінансування розвитку медичного страхування у страхових компаніях // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 1 (56). – С. 186-193. – ISSN 2309-1533
1486993
  Керученко О.С. Сучасний стан цивільно-правового регулювання надання психологічних і психотерапевтичних послуг в Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 29-35. – (Юридичні науки ; № 1)
1486994
  Колісник А.В. Сучасний стан якості вод басейну річки Дністер на транскордонних ділянках // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2015. – № 16. – С. 202-208 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2311-0902
1486995
  Іващенко А.Г. Сучасний стан, діюча практика та умови банківського кредитування малого та середнього підприємництва України / А.Г. Іващенко, О.О. Школенко // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 5. – С. 10-18 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2409-1944
1486996
   Сучасний стан, проблеми і перспективи створення в Україні нафтового та енергетичного резервів : аналіт. доповідь / [О.М. Дудкін, А.Н. Мінєв, А.О. Міцай та ін.] ; за заг. ред. Г.Л. Рябцева та О.М. Суходолі ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2018. – 159, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-303-9
1486997
   Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку гідроенергетики України : аналіт. доповідь / [О.М. Суходоля та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 111, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. та наприкінці ст. – (Серія "Національна безпека" ; вип. 8). – ISBN 978-966-554-235-3
1486998
  Чирков О. Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку українознавства як науки самопізнання українського народу // Фундатор сучасного українознавства : на пошану 80-річчя Петра Кононенка : збірник матеріалів і наукових праць / Нац. НДІ українознавства ; [авт.-упоряд., відп. ред.: Фігурний Ю.С.]. – Київ : ННДІУ МОНМС України, 2011. – С. 154-164


  За матеріалами X щорічної Міжнародної науково-практичної конференції.
1486999
  Пендзей Л.П. Сучасний стан, проблеми та перспективи формування ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 9. – С. 323-327. – ISSN 2078-6670
1487000
  Готра В.В. Сучасний стан, фактори забезпечення та напрями активізації інвестиційної діяльності у сфері сільського господарства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 114-121. – ISSN 1993-6788
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,