Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>
1486001
  Петренко П. "Теоретичні аспекти тлумачення норм права. Поняття тлумачення норм права: предмет, об"єкт та метод // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 10 (112). – С. 52-57
1486002
   Теоретичні REвізії / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; відп. ред. Т.І. Гундорова. – Київ : Стилос. – ISBN 978-966-8518-96-6
Вип. 1 : Європейська меланхолія. Дискурс українського окциденталізму. – 2008. – 160 с.
1486003
  Хаминіч С.Ю. Теоретичні апекти маркетингової діяльності вищих навчальних закладів / С.Ю. Хаминіч, О.В. Пирог // Проблеми науки : міжгалузевий науково-технічний журнал / Київ. держ. центр наук.-техн. і екон. інформ. – Київ, 2012. – № 7. – С. 39-44
1486004
  Фалатюк О.С. Теоретичні аспекти адміністративно-правового забезпечення вантажних перевезень автотранспортом в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (11). – С. 161-168. – ISSN 2227-796X


  У статті розглянуто сучасні наукові погляди на такі категорії науки адмі-ністративного права, як адміністративно-правове забезпечення, адміністративно-правове регулювання, державне управління, механізм правового регулювання. Здійснено їх аналіз, ...
1486005
  Колесник О.О. Теоретичні аспекти активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах вищого навчального закладу / О.О. Колесник, С.В. Виговська // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  У статті розкрито сутність поняття «активізація навчально-пізнавальної діяльності», проаналізовано теоретико-методологічні підходи до його трактування. В статье раскрыта суть понятия «активизация учебно-познавательной деятельности», проанализированы ...
1486006
  Чикуркова А.Д. Теоретичні аспекти аналізу ринку робочої сили // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 6 (188). – С. 50-54
1486007
  Ковальчук Н.О. Теоретичні аспекти аналізу складу, структури активів та джерел їх фінансування / Н.О. Ковальчук, М.П. Федишин, А.В. Жаворонок // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Антонов А.В., Бакуменко В.Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 64-69. – ISSN 2306-6814
1486008
  Рубаха М.В. Теоретичні аспекти антикризового управління економічною системою // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 256-261. – ISSN 2222-4459
1486009
  Єгоричева С.Б. Теоретичні аспекти банківських інновацій : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 86-96. – Бібліогр.: 17 назв
1486010
  Маркова Н.С. Теоретичні аспекти безпеки людського розвитку / Н.С. Маркова, А.А. Дем’яненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 8-13. – ISSN 2222-4459
1486011
  Бондарук Т. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації в контексті реформ державного управління в Україні / Т. Бондарук, О. Вінницька, М. Дубина // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 7-19 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1486012
  Яковенко О. Теоретичні аспекти вдосконалення управління оборотними активами // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 175-190. – ISSN 2409-9260
1486013
  Гетьман-Пятковська Теоретичні аспекти взаємодії моралі і міжнародного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 18-25. – ISSN 1563-3349
1486014
  Комарова О.А. Теоретичні аспекти вивчення економічної сутності освітнього потенціалу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 2 : Проблеми нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. – С. 22-30. – ISSN 2222-4459
1486015
  Овчаренко Т. Теоретичні аспекти вивчення закономірностей інвестиційного процесу Дж.М. Кейнса // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 31, ч. 2. – С. 88-97. – ISSN 2078-5860
1486016
  Гребенюк О.О. Теоретичні аспекти вивчення особливостей поняття стресу в житті та діяльності людини // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 30-36. – ISSN 2310-4368
1486017
  Жижченко Л. Теоретичні аспекти вивчення пейзажу в українській літературі / Л. Жижченко, Р. Князєва // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 288-295. – ISSN 2411-6548
1486018
  Безкоровайна Л.В. Теоретичні аспекти вивчення професійної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства у вищих навчальних закладах // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 73-78. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1486019
  Дзюблюк О. Теоретичні аспекти визначення вартості грошей залежно від їх форм в обігу // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 82-94. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1486020
  Семчик О.О. Теоретичні аспекти визначення держави як суб"єкта фінансового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 435-442. – ISSN 1563-3349
1486021
  Жувагіна І.О. Теоретичні аспекти визначення економічного потенціалу підприємства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 19-21 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1486022
  Суща Л.М. Теоретичні аспекти визначення категорії відшкодування збитків // Збірник матеріалів Міжнародного Конгресу "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", присвяченого 20-річчю Національного університету "Одеська юридична академія" : м. Одеса, 2-4 черв. 2017 р. / "Правові проблеми державно-приватного партнерства в умовах євроінтеграції", міжнар. конгр. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 241-244. – ISBN 978-966-419-304-4
1486023
  Дубогрій Н.В. Теоретичні аспекти визначення поняття та змісту (елементного складу) правового статусу суб"єктів інформаційних правовідносин // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 31-37. – ISSN 2413-6433
1486024
  Назаров І.В. Теоретичні аспекти визначення принципів побудови судової системи // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 102. – С. 204-211. – ISSN 0201-7245
1486025
  Гірченко Т.Д. Теоретичні аспекти визначення сутності поняття кокурентоспроможності банківської системи / Т.Д. Гірченко, Ю.О. Петелькіна // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 260-265. – ISSN 2306-4994
1486026
  Грабовська О.О. Теоретичні аспекти визначення функції прокуратури та мети участі прокурора у цивільному судочинстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 171-173. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1486027
  Кальченко С.В. Теоретичні аспекти використання енергетичних ресурсів // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 15-19. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1486028
  Проноза П.В. Теоретичні аспекти виникнення "пузирів" в економіці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 149-157 : табл., рис. – Бібліогр.: 49 назв. – ISSN 2222-0712
1486029
  Коняхіна Т. Теоретичні аспекти вирішення економічних проблем природокористування: еволюція наукових поглядів // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 4 (124). – С. 25-29. – ISSN 1728-9343
1486030
  Постригач Н. Теоретичні аспекти висвітлення проблеми забезпечення якості професійної підготовки вчителів у Туреччині // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка : зб. наук. статей / М-во освіти і науки України, КЗ Сум. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти ; [редкол.: М.А. Бойченко та ін. ; за заг. ред. О.В. Гузенко]. – Суми : Цьома С.П., 2021. – С. 139-142. – ISBN 978-617-8095-12-3
1486031
  Гаврилко П. Теоретичні аспекти відродження сільського господарства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 197-201. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240


  У статті розглянуто сутність та роль кооперації в сільському господарстві. Наведено критерії відродження сільського господарства.
1486032
   Теоретичні аспекти військово-фармацевтичної логістики в Україні (повідомлення друге) / О.П. Шматенко, М.В. Білоус, О.В. Галан, А.М. Соломенний, С.Ю. Адаменко // Військова медицина України : щоквартальний науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В.Л. Савицький, І.А. Лурін, М.І. Бадюк [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 19, № 2. – С. 87-92
1486033
  Євтушевська О.О. Теоретичні аспекти власного капіталу підприємства: сутність та структура / О.О. Євтушевська, К.І. Чернов // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Лагодієнко В.В. ; редкол.: Буркинський Б.В., Башинська І.О., Бондаренко С.А. [та ін.]. – Одеса, 2020. – Т. 12, вип. 3. – С. 17-24. – ISSN 2312-847X
1486034
  Павловська Є.О. Теоретичні аспекти впливу державного боргу на економічне зростання // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 335-343. – ISSN 2305-7491
1486035
  Касич А.О. Теоретичні аспекти впливу процесів децентралізації на економічний розвиток країни // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 16-21. – ISSN 1993-6788
1486036
  Говорушко Т.А. Теоретичні аспекти впливу фінансових інструментів на ефективність діяльності підприємств / Т.А. Говорушко, І.П. Ситник, О.М. Уграк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 93-97
1486037
  Ковальчук Г.О. Теоретичні аспекти впровадження інноваційних технологій навчання у професійній підготовці економістів у системі неперервної освіти // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 55. – С. 60-66. – ISBN 966-8847-12-1
1486038
  Юрченко Л.А. Теоретичні аспекти деінфляційної політики в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.6 : Сучасна економічна теорія та проблеми її застосування. – С.67-71. – ISBN 5-7763-2435-1
1486039
  Радейко Р.І. Теоретичні аспекти деформалізованих констукцій у праві // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 184-192. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1486040
  Гусаков Є. Теоретичні аспекти диференціації політичних концепцій правоцентристських та праворадикальних політичних течій // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 24-26. – ISBN 978-617-7069-14-9
1486041
  Вовчак Ольга Теоретичні аспекти дослідження банківських інвестицій // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 24-39. – Бібліогр.: с. 25-36, 38. – ISSN 1682-2366


  У статті розглядаються теоретичні аспекти банківського інвестування, визначаються причини та необхідність здійснення банками інвестицій, їх класифікація, окреслюються функції банківського інвестування.
1486042
  Бєлікова Н.В. Теоретичні аспекти дослідження впливу економічних реформ на соціально-економічний розвиток країни // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 8-14. – ISSN 2222-4459
1486043
  Гуменюк Ю.П. Теоретичні аспекти дослідження впливу міжнародної міграції робочої сили на розвиток економічної системи / Ю.П. Гуменюк, Г.П. Гоголь // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 657 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 484-497. – ISSN 0321-0499
1486044
  Кличковський С.О. Теоретичні аспекти дослідження впливу різних форм міжособистісної взаємодії на соціально-психологічний клімат виробничої групи // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 67-78. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1486045
  Березовська Л.І. Теоретичні аспекти дослідження життєздатності особистості // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 26-30
1486046
  Когут О.О. Теоретичні аспекти дослідження розвитку організаційної культури // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 2/3 (9/10). – С. 70-77. – ISSN 2411-3190
1486047
  Клибанівська Т.М. Теоретичні аспекти дослідження самосвідомості особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 37-42. – Бібліогр.: 23 назв. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 51). – ISSN 2072-4772
1486048
  Єрмакова Т.Г. Теоретичні аспекти дослідження соціального самопочуття студентської молоді // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 7 (147). – C. 89-95. – ISSN 2077-1800
1486049
  Галіцейська Ю. Теоретичні аспекти дослідження суті та завдань ресурсної бази банку // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 13-21. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-2005
1486050
  Процюк Т. Теоретичні аспекти дослідження сучасних інтеграційних процесів енергетичного ринку ЄС // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 390-395. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1486051
  Хабірова Л.І. Теоретичні аспекти дослідження творчості в психологічній науці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 307-316. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1486052
  Писарчук О. Теоретичні аспекти дослідження теми війни в іграшках та ігровій діяльності дітей дошкільного віку / О. Писарчук, Р. Руденський // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2022. – С. 120-126. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1486053
  Сербіна К. Теоретичні аспекти дослідження тероризму в сучасному світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 199-201
1486054
  Ларін С.В. Теоретичні аспекти дослідження формування та захисту національних цінностей України // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т ; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (23). – С. 73-78
1486055
  Жила В.Г. Теоретичні аспекти дослідження фразеології в корейському мовознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 195-199
1486056
  Бурбан І. Теоретичні аспекти драми в науково-критичному дискурсі Лесі Українки ("Михаэль Крамер". Последняя драма Гергарта Гауптмана) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 60-68. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто погляди Лесі Українки на теорію драми, викладені в її статті "Михаэль Крамер". Последняя драма Гергарта Гауптмана”. Відзначено, що авторка зробила важливу з теоретич. погляду спробу окреслити типогенезу сучасного їй новоромантичного напряму ...
1486057
  Бігдан О.В. Теоретичні аспекти екологізації сільськогосподарського виробництва // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 10 (216). – С. 46-50. – ISSN 2221-1055
1486058
  Харіна Теоретичні аспекти еколого-економічного регулювання діяльності підприємств / Харіна, 0.0. // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 278-283


  Розглянуто основні теоретичні засади економічної діяльності підприємств. Висвітлено сутність та складові еколого-економічного регулювання, запропоновано групування провідних важелів впливу та умови застосування.
1486059
  Коляденко С.В. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива
1486060
  Коляденко С.В. Теоретичні аспекти еколого-економічної ефективності виробництва біопалива // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 11 (15). – C. 31-39. – ISSN 2411-4413
1486061
  Устинова І.П. Теоретичні аспекти економіко-правового змісту фінансової децентралізації в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 89-92. – ISSN 2219-5521
1486062
  Денисенко М.П. Теоретичні аспекти економічної безпеки підприємства в умовах невизначеності середовища / М.П. Денисенко, Д.І. Повзун // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 16, серпень. – С. 47-53. – ISSN 2306-6814
1486063
  Кочергіна Н.Л. Теоретичні аспекти економічної інтеграції України у світове господарство: шлях до Європи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 46-49. – (Економіка ; Вип. 42)


  Статтю присвячено висвітленню теоретичних проблем інтеграції України в Європейське Співтовариство. Автор звертає увагу на проект національної програми "Україна 2010", яка передбачає оздоровлення економіки і визначає можливості економічного зростання.
1486064
  Марунчак О. Теоретичні аспекти експортного та інвестиційного потенціалу в контексті формування податкового потенціалу України (регіону) // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 218-225. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1486065
  Григор"єва Л.О. Теоретичні аспекти ефективної зайнятості населення // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С.125-128
1486066
  Шебеліст С. Теоретичні аспекти жанру есею // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С.48-56. – ISSN 0236-1477
1486067
  Лизанчук В. Теоретичні аспекти журналістики. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 3-14.
1486068
  Криволапов Е.А. Теоретичні аспекти забезпечення безпеки сфери туризму в Україні / Е.А. Криволапов, Д.А. Люта // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 63. – С. 25-30. – ISSN 2308-135X
1486069
  Крамарев Г.В. Теоретичні аспекти забезпечення сталого розвитку промисловості України : монографія / Крамарев Г.В. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 559, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 256-276. – ISBN 978-617-7801-06-0
1486070
  Боднар Н.Р. Теоретичні аспекти забезпечення трудоресурсної безпеки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 101-108
1486071
  Підкова О.М. Теоретичні аспекти застосування концепції морфокліматичної зональності землі при дослідженні ґрунтів і ґрунтового покриву // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 214-215. – ISSN 2306-5680
1486072
  Христенко О.В. Теоретичні аспекти застосування трансферу технологій у діяльності сучасного підприємства / О.В. Христенко, А.С. Остапчук // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 103-109. – ISSN 2218-1199
1486073
  Сірик В.С. Теоретичні аспекти збереження здоров"я здобувачів вищої освіти : навч. посібник для здобувачів вищої освіти / В.С. Сірик, Л.М. Плотницький, О.М. Мащенко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків : ХНУБА, 2021. – 207, [1] с. : іл. – На тит. арк. зазнач. не всі автори. – Бібліогр.: с. 206-207. – ISBN 978-617-7947-71-3
1486074
  Савченко А.В. Теоретичні аспекти здійснення грошово-кредитної політики в умовах виходу з фінансово-економічної кризи // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 172-176. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1486075
  Петленко Ю.В. Теоретичні аспекти злиття та поглинання компаній / Ю.В. Петленко, П.О. Керімов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 113-121 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2305-7645
1486076
  Хомишак О. Теоретичні аспекти змішаного навчання // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 8 (103), серпень. – С. 74-77. – ISSN 2308-4634


  У статті проаналізовано теоретичні основи змішаного навчання. Доведено переваги використання змішаної технології для удосконалення навчального процесу у ВНЗ.
1486077
  Белова І. Теоретичні аспекти зовнішньоекономічної діяльності інституційних одиниць в Україні / І. Белова, Н. Семенишенка // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. ; редкол.: Анісіч З., Барроз Р., Білан Ю. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 2. – С. 65-75. – ISSN 2410-0919
1486078
  Мозгова Г.В. Теоретичні аспекти імпортної діяльності підприємств України / Г.В. Мозгова, В.А. Євтушенко, Д.Д. Стовбуненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 34-40. – ISSN 2222-4459
1486079
  Навроцька Н. Теоретичні аспекти інвестиційного процесу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2012. – № 5 (119). – С. 40-42. – ISSN 1728-9343
1486080
  Васьківська К.В. Теоретичні аспекти інвестиційного розвитку регіону // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 24-27. – ISSN 2071-4653
1486081
  Прушківська Е.В. Теоретичні аспекти інклюзивного розвитку та його роль в сучасних умовах / Е.В. Прушківська, М.В. Дерев"ягін // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 2 (62). – С. 24-33. – ISSN 2073-9982
1486082
  Лелюх В.В. та інш. Теоретичні аспекти іноземного інвестування в Україні // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2002. – № 9. – С.54-55
1486083
  Ровт О.С. Теоретичні аспекти інституціональної економіки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 181-194.
1486084
  Танько Н. Теоретичні аспекти інтерактивного навчання іноземних мов у вищих навчальних закладах // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 122-130. – ISSN 2075-1478
1486085
  Пушкарьова Т. Теоретичні аспекти інформатізації освіти у моделі "1 учень - 1 комп"ютер" / Т. Пушкарьова, Е. Лозовський // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 6 (966). – С. 35-39. – ISSN 0131-6788
1486086
  Мазурик С.В. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення в органах прокуратури // Протидія злочинності: теорія та практика : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф., 19 жовт. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Барандич С.П., Пономаренко З.В.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 383-385. – ISBN 978-617-7220-83-0
1486087
  Корнєв Юрій Геннадійович Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 30-36. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено теоретичні та практичні проблеми інформаційного забезпечення підприємницької діяльності. Проаналізовано вплив інформації на діяльність суб"єктів підприємництва, її роль у формуванні цивілізованого підприємницького середовища в ...
1486088
  Бутнік-Сіверський Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав інтелектуальної власності з позиції домінанти неоекономіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Федорова Н.В. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (105). – С. 59-72. – ISSN 2308-0361
1486089
  Ментух Н. Теоретичні аспекти класифікації лізингу / Н. Ментух, О. Шевчук // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 75-80. – ISSN 2524-0129
1486090
  Васянович О.А. Теоретичні аспекти класифікації правових звичаїв // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 69-74. – ISSN 1563-3349
1486091
  Фурсова В. Теоретичні аспекти класифікації сек"юритизації активів // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 11 (165). – С. 56-59
1486092
  Котковський Р.В. Теоретичні аспекти комплексного оцінювання бюджету реалізації залізорудної сировини гірничо-збагачувальних підприємств України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 73-78 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1486093
  Мосійчук І.В. Теоретичні аспекти комплексної оцінки фінансово-економічного стану підприємства // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 30-35
1486094
  Чобаль Л.Ю. Теоретичні аспекти конкурентної стійкості підприємств туристичного бізнесу / Л.Ю. Чобаль, Л.І. Тороній // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 82-87
1486095
  Криворучко О.С. Теоретичні аспекти конкурентоспроможності торговельних підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 2 (57). – C. 95-100. – ISSN 2309-1533
1486096
  Немиря Л.І. Теоретичні аспекти консолідації демократії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 40-45. – ISBN 966-628-108-8
1486097
  Лях І.С. Теоретичні аспекти контролінгу маркетингу на підприємстві // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 7 : Інтеграція та дезінтеграція в сучасній глобальній економіці. – С. 251-256. – ISSN 2222-4459
1486098
  Пімоненко Т.В. Теоретичні аспекти концепції маркетингу зелених інвестицій / Т.В. Пімоненко, О.В. Люльов, Я.О. Ус // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" (Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т") ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 4 (64). – С. 180-190. – ISSN 2073-9982
1486099
  Солов"ян Ю. Теоретичні аспекти корпоративного управліня в сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 51-54. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  Присвячено визначенню теоретичного змісту категорій корпоративного управління на основі порівняльного ана-лізу їх сучасних інтерпретацій зарубіжними і вітчизняними вченими. Уточнено сутність таких економічних категорій, як "корпорція" та "корпоративне ...
1486100
  Мамалига С.В. Теоретичні аспекти маркетингу партнерських відносин : економіка та управління підприємствами / С.В. Мамалига, І.П. Сергін // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 143-146. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1486101
  Межуєва А.А. Теоретичні аспекти міжнародного співробітництва в умовах глобалізаційних процесів // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 98-101. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1486102
  Кузьмін О.Є. Теоретичні аспекти моделей розвитку національного господарства в умовах постіндустріального суспільства / О.Є. Кузьмін, О.В. Пирог // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.7. – С. 124-132. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1486103
  Івахненков С. Теоретичні аспекти моделювання в аналізі та господарському контролі // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 1. – С. 10-14. – ISSN 1993-0259
1486104
  Чорний О. Теоретичні аспекти моделювання національної економіки засобами економічної кібернетики та бізнес-інформатики // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технологіч. ун-т ; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 3 (15). – С. 41-48. – ISSN 2411-5215
1486105
  Татарченко Г. Теоретичні аспекти моделювання розсіювання забруднюючих речовин в атмосфері // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; голов. ред. Дьомін М.М. ; редкол.: Банах В.А., Барабаш І.В., Булах І.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. № 79. – С. 381-395. – ISSN 2076-815X
1486106
  Коваленко О.А. Теоретичні аспекти навчання обдарованих учнів початкової школи // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 91-102
1486107
  Ковалів М. Теоретичні аспекти надання пріоритетних послуг у контексті розвитку системи електронних послуг в Україні / М. Ковалів, М. Малець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 906. – С. 85-93. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 20). – ISSN 0321-0499
1486108
  Щербана Т.С. Теоретичні аспекти налагодження партнерських відносин підприємств із ВНЗ // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 193-197. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499


  Метою роботи є дослідження теоретичних підходів до визначення поняття партнерських відносин підприємства. Розглянуто поняття, завдання, сутність та особливості партнерських відносин. Виділено особливості співробітництва з вищим навчальним закладом ...
1486109
  Штанько О.Д. Теоретичні аспекти новітніх механізмів мобілізації фінансових ресурсів у глобальній економіці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 7. – C. 109-117. – (Серія: світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 7). – ISSN 2409-9228
1486110
  Андрійчук В.Г. Теоретичні аспекти окремих елементів промислової складової зовнішньоекономічної політики України / В.Г. Андрійчук, Є.В. Хрупов // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2011. – № 3/4 (56/57). – С. 13-20
1486111
  Візнюк О.В. Теоретичні аспекти ономасіології як лінгвістичної науки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 179-181. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1486112
  Сохацька М.С. Теоретичні аспекти оптимізації джерел формування фінансових ресурсів підприємств // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 414-419. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1486113
  Відякін М.М. Теоретичні аспекти організації єврооблігаційних позик комерційних банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 89-94.
1486114
  Біла М.Р. Теоретичні аспекти організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти // Формування здорового способу життя студентської та учнівської молоді засобами освіти : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: І.І. Стасюк, Е.О. Жигульова, Р.Б. Чаплінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 8. – С. 17-21
1486115
  Заярна І. Теоретичні аспекти осмислення необароко в сучасному літературознавстві // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 108-114
1486116
  Сумарєва К.В. Теоретичні аспекти особливостей формування "Я-концепції" дитини молодшого шкільного віку // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 242-252. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1486117
  Ковальчук С. Теоретичні аспекти оцінки надходження прямої сонячної радіації для негоризонтальних квазіодновимірних об"єктів // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 35-45 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1486118
  Білошапка В. Теоретичні аспекти оцінки якості банківських послуг / В. Білошапка, А. Корчан // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 4 (112). – С. 78-83 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1486119
  Яркіна Н.М. Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління підприємством // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 279-285 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1486120
  Чередниченко Н.Ю. Теоретичні аспекти підготовки вчителів профільних загальноосвітніх навчальних закладів у європейській педагогічній освіті // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 142-146. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1486121
  Лебідь О. Теоретичні аспекти підготовки майбутнього керівника загальноосвітнього навачального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 65-71. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1486122
  Височин І.В. Теоретичні аспекти планування товарообороту підприємства роздрібної торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 5. – С. 17-20 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1486123
  Коваль О.В. Теоретичні аспекти податкового регулювання суб"єктів індустрії програмної продукції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Манцуров І.Г., Сігайов А.О., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6 (181). – С. 43-47
1486124
  Доманова Т.Ю. Теоретичні аспекти поєднання різних форм вини при вчиненні злочинів проти життя та здоров"я особи // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Н.М. Оніщенко, М.Й. Вільгушинський, П.О. Гвоздик [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (37). – С. 193-202. – ISSN 2310-6166
1486125
  Прохоренко К. Теоретичні аспекти поняття "клімат" в еколого-правовому регулюванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 104-106. – (Юридичні науки ; Вип. 86). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано теоретичні та нормативно-правові підходи до визначення поняття "клімат" з метою обгрунтування місця у системі об"єктів екологічного права та розробки відповідного еколого-правового регулювання. Проанализированы теоретические и ...
1486126
  Гетьманцев О.В. Теоретичні аспекти поняття цивільної процесуальної форми // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича. – Чернівці, 2002. – С.43-47. – (Правознавство ; Вип. 161). – ISBN 966-568-573-2
1486127
  Буткевич О.В. Теоретичні аспекти походження і становлення міжнародного права / О.В. Буткевич. – Київ : Україна, 2003. – 800 с. – ISBN 966-524-131-1
1486128
  Камінська Н.В. Теоретичні аспекти походження та розмежування понять кордон і фронтир / Н.В. Камінська, Б.І. Клочков // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 16-22. – ISSN 2220-1394
1486129
  Семчик В.І. Теоретичні аспекти правового забезпечення інвестицій в аграрну сферу України // Навчаючись, навчаю.. : вибрані праці : до 85-річчя від дня народження / В. Семчик. – Київ : Спринт-Сервіс, 2012. – С. 173-183. – ISBN 978-617-7021-00-0
1486130
  Мусієнко А. Теоретичні аспекти правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 61-63. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено узагальненим результатам дослідження теоретичних питань правового регулювання вилучення донорських органів та тканин людини. Статья посвящена обобщенным результатам исследования теоретических вопросов правового регулирования изъятия ...
1486131
  Ващишин М. Теоретичні аспекти правового режиму земель національної екомережі України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 110-118. – ISSN 1026-9932
1486132
  Лунга Б. Теоретичні аспекти предметного поділу завдань експерта трасолога // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 177-181. – ISBN 978-966-423-670-3
1486133
  Мармазова Т.І. Теоретичні аспекти принципу "субсидіарності" у місцевому самоврядуванні України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 313-322


  Дослідження пропонує систематизацію існуючого теоретичного та практичного досвіду реалізації принципу субсидіарності. Ключові слова: субсидіарність, місцеве самоврядування, власні та делеговані повноваження, автономія, регіоналізм. Исследование ...
1486134
  Коструба А. Теоретичні аспекти припинення договірних зобов"язань у цивільному праві України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 7. – С. 109-123. – ISSN 1026-9932
1486135
  Раєвська Я.М. Теоретичні аспекти проблеми підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 152-153
1486136
  Хаустов М.М. Теоретичні аспекти проведення рекламних кампаній у мережі Інтернет // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 350-361. – ISSN 2222-4459
1486137
  Акулов-Муратов Теоретичні аспекти прогнозування поведінки акторів-стейкхолдерів у процесі міжнародних відносин у світі, що хаотично глобалізується // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 204-211. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1486138
  Зосименко О. Теоретичні аспекти професійної підготовки соціальних працівників до реалізації соціально-реабілітаційного напряму // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 44-52. – ISSN 2312-5993
1486139
  Салата Г. Теоретичні аспекти професійної української термінології бібліотечно-інформаційної галузі: нотатки до проблеми // Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому світі : матеріали Міжнар. наук. конф. (15 трав. 2018 р.) / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Ін-т модернізації змісту освіти [та ін.] ; [упоряд.: Т.Ю. Гранчак ; редкол.: В.В. Бездрабко, Л.М. Галаган, Т.Ю. Гранчак та ін.]. – Київ : КНУКіМ, 2018. – С. 124-126
1486140
  Чернова Л.С. Теоретичні аспекти процесів управління реалізацією програм розвитку // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 3 (67). – С. 23-35 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2222-8810
1486141
  Лащик І. Теоретичні аспекти процесу реструктуризації в умовах антикризового управління // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 16-20. – ISSN 1728-9343
1486142
  Марченко А.О. Теоретичні аспекти психологічного забезпечення професійної діяльності суддів // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр. справ України, Одес. держ. ун-т внутр. справ України ; М-во юстиції України, Головне територіальне управ. юстиції у Херсон. обл., Асоц. нотаріусів Херсон. обл. ; редкол.: Предместніков О.Г. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 3 (3). – С. 153-159. – ISSN 2414-4207
1486143
  Бабій І.В. Теоретичні аспекти розвитку конкурентного потенціалу кластерів в Україні // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 130-135. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1486144
  Баглей Р.Р. Теоретичні аспекти розвитку корпорацій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 1 (50). – С. 39-45. – ISSN 2309-1533
1486145
  Пащенко О.В. Теоретичні аспекти розвитку ринкової економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 132-139. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1486146
  Ланченко Є.О. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 26/1. – С. 119-125. – ISSN 2306-546X
1486147
  Пасічний М.Д. Теоретичні аспекти розвитку соціально-трудових відносин у ринкових умовах // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 137-144. – ISSN 2306-546X
1486148
  Макеєнко А.Г. Теоретичні аспекти розвитку управлінських інновацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 5, травень. – С. 81-84 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6806
1486149
  Алексеєнко М.Д. Теоретичні аспекти розуміння економічної сутності дефініції "депозит" у контексті формування ресурсної бази банків // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 55-58
1486150
  Васюткіна Н.В. Теоретичні аспекти розуміння категорії "розвиток підприємства" // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 236-242 : табл., рис. – Бібліогр.: 42 назв. – ISSN 2222-0712
1486151
  Бутнік-Сіверський Теоретичні аспекти розуміння нової економіки з позиції сфери інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (94). – С. 71-82. – ISSN 2308-0361
1486152
  Семеніхін І.В. Теоретичні аспекти розуміння правової доктрини // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, К.В. Гусаров [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 145. – С. 36-50. – ISSN 2224-9281
1486153
  Калініченко А.І. Теоретичні аспекти систематизації митного законодавства // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2011. – Вип. 113. – С. 199-205. – ISSN 0201-7245
1486154
  Олішевська Ю.А. Теоретичні аспекти сільського туризму / Ю.А. Олішевська, В.В. Панченко // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 87-95 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1486155
  Мороз О.В. Теоретичні аспекти соціально-економічних перетворень в аграрній сфері України під впливом ринкових реформ / О.В. Мороз, В.М. Семцов, Г.С. Кукель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12, червень. – С. 3-8. – ISSN 2306-6792
1486156
  Хлобистов Є. Теоретичні аспекти соціально-економічного дослідження екологічної безпеки // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-76. – ISSN 0131-775Х
1486157
  Закаблук Г.О. Теоретичні аспекти соціально-економічного розвитку трудових ресурсів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 86-93 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (77)). – ISSN 1814-1161
1486158
  Юрчик Г.М. Теоретичні аспекти соціального захисту сімей в Україні / Г.М. Юрчик, Б.Б. Давидчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2019. – С. 240-253. – (Економічні науки ; вип. 2 (82)). – ISSN 2306-5478
1486159
  Жданюк Л.О. Теоретичні аспекти ставлення до навчання у студентів // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 338-344. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1486160
  Небрат В. Теоретичні аспекти становлення державних фінансів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 185-194. – ISSN 1818-5754
1486161
  Федотова Ю.В. Теоретичні аспекти становлення регіональних кластерних моделей // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 1 (33). – С. 231-234. – (0). – ISSN 2078-9165
1486162
  Васильев О. Теоретичні аспекти створення скорингових моделей // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 2 (110). – С. 73-81. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1486163
  Маховка В.М. Теоретичні аспекти стратегічного антикризового управління підприємствами в сучасних умовах // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 2 (63). – С. 68-71. – ISSN 2218-1199
1486164
  Мартиненко А.М. Теоретичні аспекти стратегічного планування розвитку страхового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 1. – С. 76-78
1486165
  Мягких І.М. Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможністю економічного потенціалу споживчої кооперації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 140-145.
1486166
  Голосніченко І.П. Теоретичні аспекти судового рішення, як самостійного інституту адміністративного права / І.П. Голосніченко, К.О. Кропивна // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 8-9. – ISBN 978-966-7496-99-9
1486167
  Добровольська І.О. Теоретичні аспекти сутнісного розуміння категорії "заощадження населення" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 3 (59). – С. 29-32. – ISSN 1683-1942


  Узагальнено різні підходи до визначення сутнісного розуміння категорії "заощадження населення". Окреслено основні напрями щодо формування й використання заощаджень населення.
1486168
  Дишко І.Ю. Теоретичні аспекти сутності і класифікації адміністративних витрат : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / І.Ю. Дишко, Ю.Ю. Штулер // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 222-227 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1486169
  Спасів Н.Я. Теоретичні аспекти сутності основного капіталу підприємницьких структур : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 126-131. – Бібліогр.: 16 назв
1486170
  Владимирська Н.І. Теоретичні аспекти та особливості інвестиційної діяльності в Україні // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2015. – Вип. 60, кн. 3. – C. 50-62
1486171
  Янків М.М. Теоретичні аспекти та особливості функціонування транскордонного регіону // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 11 (514) : Пандемія як загроза нового типу для економічної безпеки в умовах глобалізації. – С. 6-12. – ISSN 2222-4459
1486172
  Єськов О.Л. та інш. Теоретичні аспекти та практичні складові мотивації експортної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2002. – № 18. – С56-61
1486173
  Михайленко Д.Г. Теоретичні аспекти трансформації інституту корупційних злочинів // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: С.В. Ківалов, В.М. Дрьомін, Ю.П. Аленін [та ін.]. – Одеса, 2014. – Вип. 74. – С. 338-346
1486174
  Олех Н.Л. Теоретичні аспекти управління витратами виробництва на підприємствах у ринкових умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 156-159
1486175
  Лазарєва О.В. Теоретичні аспекти управління земельними ресурсами в контексті інноваційного вектора розвитку / О.В. Лазарєва, К.В. Вакар // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 22, листопад. – С. 34-38 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1486176
  Малярчук І.І. Теоретичні аспекти управління податковими платежами підприємства / І.І. Малярчук, Л.П. Стеців // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (239). – С. 44-51. – ISSN 2522-1620
1486177
  Павленко І.М. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 231-236.
1486178
  Грабчук О.М. Теоретичні аспекти управління потенціалом підприємства / О.М. Грабчук, Г.С. Бовсунівська // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (186). – С. 150-155. – ISSN 2413-9610
1486179
  Склярук І. Теоретичні аспекти факторного аналізу прибутку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 69-71. – (Економіка ; вип. 130). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено особливості факторного аналізу прибутку підприємств. Розкрито теоретичні основи методів визначення впливу факторів на формування прибутку підприємств та пошуку невикористаних резервів. Рассмотрено особенности факторного анализа прибыли ...
1486180
  Воробйова О.І. Теоретичні аспекти фінансових відносин соціального партнерства в Україні // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2012. – № 6 (19). – С. 21-27
1486181
  Русін В. Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 83-88. – ISSN 1818-5754
1486182
  Бровко Л.І. Теоретичні аспекти фінансового планування на державних підприємствах / Л.І. Бровко, О.В. Пасечник // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 17, вересень. – С. 38-44 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6792
1486183
  Батрак О. Теоретичні аспекти фінансової діагностики в системі антикризового управління підприємством / О. Батрак, І. Тарасенко // Тези доповідей IV Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації" : 7 жовт. 2022 р. / "Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КНУТД, 2022. – С. 91-92. – ISBN 978-617-7763-01-6
1486184
  Зябіна Є.А. Теоретичні аспекти формування «зеленої» економіки в контексті сталого розвитку // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 116-121. – ISSN 1726-8699
1486185
  Подозьорова А.В. Теоретичні аспекти формування базових компетентностей майбутніх економістів у коледжі // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – С. 113-116. – (Педагогічні науки ; № 2 (31)). – ISSN 2522-4360
1486186
  Островська Н.С. Теоретичні аспекти формування банківського менеджменту // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 110-112. – ISBN 978-9934-571-33-6
1486187
  Коцан Р. Теоретичні аспекти формування державних кордонів // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2016. – Т. 33/34. – С. 64-70. – ISSN 2519-4518
1486188
  Турчин Л.Є. Теоретичні аспекти формування довіри до банківської системи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 90-92 : рис. – Бібліогр.: 14 назв
1486189
  Скидан О.В. Теоретичні аспекти формування затратних чинників продуктивності аграрних підприємств / О.В. Скидан, В.В. Вітвіцький // Наукові горизонти : науковий журнал / Житомир. нац. агроеколог. ун-т ; редкол.: Скидан О.В., Романчук Л.Д., Ходаківський Є.І. [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 3 (76). – С. 19-29. – ISSN 2663-2144
1486190
  Панасюк Я.О. Теоретичні аспекти формування і розподілу прибутку підприємства // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 134-136. – (Серія "Економічні науки")
1486191
  Масленніков Є.І. Теоретичні аспекти формування іміджу суб"єкта господарювання готельно-ресторанної діяльності / Є.І. Масленніков, А.А. Кашубський // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т ; Е.А. Кузнецова, Є.І. Масленніков, В.І. Борщ [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 17, вип. 3 (40). – С. 55-66. – ISSN 2413-9998
1486192
  Гнатківський Б. Теоретичні аспекти формування іпотечного ринку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 93-103. – (Економічні науки ; Вип. 1). – ISSN 1993-0240
1486193
  Головко Р.А. Теоретичні аспекти формування й розвитку фермерських господарств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 108-110. – ISSN 2306-6806


  "Визначено суб"єкти власності уречевлених і людських факторів в умовах найманої праці. Обгрунтовано, що найбільший виробничий ефект приватна власність забезпечує за умови, коли вона поєднується з працею самого власника. Приватна власність і приватне ...
1486194
  Дженджеро О.Л. Теоретичні аспекти формування комунікативної компетентності учнів старшої школи // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 52-53. – (Педагогічні науки)
1486195
  Слободчикова Ю.В. Теоретичні аспекти формування конкурентного середовища // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 200-204. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1486196
  Гусак Л.П. Теоретичні аспекти формування математичних компетентностей майбутніх економістів / Л.П. Гусак, І.О. Гулівата // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 78-80. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (40)). – ISSN 2524-0609
1486197
  Помазан Л.М. Теоретичні аспекти формування методики визначення показників ефективності виробництва і реалізації зерна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 11, червень. – С. 74-78. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1486198
   Теоретичні аспекти формування механізму інноваційного розвитку регіонів України / Д.Г. Михайленко, І.Г. Павловська, М.А. Шавлак, О.В. Єремєєв // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 117-126. – ISSN 2222-4459
1486199
  Кириченко Т. Теоретичні аспекти формування мовленнєвої культури майбутніх психологів у процесі професійної підготовки // Психолінгвістика : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 19 (1) : Психологія. – С. 113-124. – ISSN 2309-1797
1486200
  Левик І.С. Теоретичні аспекти формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємств / І.С. Левик, В.М. Чубай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 862. – С. 145-154. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1486201
  Сас Б. Теоретичні аспекти формування оптимальної валютної зони // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 129-134. – ISSN 1818-2682
1486202
  Терещенко Т.С. Теоретичні аспекти формування організаційної компетентності майбутніх фахівців // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 285-289. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1486203
  Фейчер О. Теоретичні аспекти формування поняття "організаційно-економічний механізм" у контексті управління вищим навчальним закладом // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Я. Мартинишин, Є. Кирилюк, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 82-95
1486204
  Барський Ю. Теоретичні аспекти формування поняття "природокористування" / Ю. Барський, К. Романчук // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 11-16. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (339)). – ISSN 1729-360Х
1486205
  Троценко Р.В. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності майбутніх документознавців // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 1. – С. 53-60. – ISBN 978-617-7009-44-3
1486206
  Федорчук Л.П. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності медичної сестри до роботи в інклюзивних закладах освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 173-178. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1486207
  Шаховська А. Теоретичні аспекти формування професійної компетентності студентів ВНЗ в умовах сучасної освіти // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті" : 10-21 квіт. 2017 р. / "Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті", міжнар. наук.-практ. онлайн-інтернет конф. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 130-131
1486208
  Пащенко Ю.Є. Теоретичні аспекти формування ринкового механізму ціноутворення в телекомунікаційній сфері // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 115-120
1486209
  Олексійченко Н.О. Теоретичні аспекти функціонального призначення парків як основа для формування підходів до оцінювання естетичних якостей паркового середовища / Н.О. Олексійченко, Н.В. Гатальська // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2017. – Вип. 15. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 78-79. – ISSN 1991-606X
1486210
  Борисюк О. Теоретичні аспекти функціонування авіатранспортної системи України в умовах кризи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 44-46. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються теоретичні аспекти функціонування авіатранспорту, характеризуються найважливіші категорії, які відображають територіальну структуру авіатранспортної системи України. Досліджено особливості структури авіатранспортної системи, ...
1486211
  Коцан Р.І. Теоретичні аспекти функціонування державних кордонів // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2. – С. 54-62. – ISSN 2519-2949
1486212
  Задирака Н.Ю. Теоретичні аспекти функціонування парламенту як органу законодавчої влади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 118-121. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Подано загальну характеристику та порядок формування парламентів, структуру їх складових частин. The article deals with the general overview of parliaments, the structure of their components and the procedure for their formation.
1486213
  Кирчанів Максим Теоретичні аспекти функціонування політичного регіоналізму в транзитному суспільстві (на прикладі Росії та України) // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 11-13. – ISSN 1728-6220
1486214
  Смєсова В.Л. Теоретичні аспекти функціонування системи відтворення економічних інтересів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
1486215
  Мартинюк Г.П. Теоретичні аспекти функціонування системи оподаткування доходів фізичних осіб // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 389-394. – ISSN 2222-4459
1486216
  Бритвєнко А.С. Теоретичні аспекти хеджування ф"ючерсними контрактами / А.С. Бритвєнко, С.В. Батрак, Г.Д. Хомічук // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 98-103. – ISSN 1997-4167


  "Надано визначення поняття «хеджування» та обгрунтовано діяльність хеджерів. Приведено класифікацію видів хеджування та позабіржових інструментів хеджування. Розглянуто типи, витрати і стратегії хеджування, а також його мета, переваги та недоліки. ...
1486217
  Замятіна Н.В. Теоретичні аспекти явища мобінгу у трудових колективах / Н.В. Замятіна, Г.В. Долга // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 98-106. – (Економічні науки ; вип. 3 (59)). – ISSN 2310-8185


  У статті розкриваються проблеми взаємин групи й особистості в трудовому колективі, а саме таке явище, як мобінг. Розглядається становлення терміна "мобінг" у контексті професійної діяльності. Авторами здійснено короткий науковий екскурс до першоджерел ...
1486218
  Котигоренко В. Теоретичні виміри етнічних контекстів суспільного конфлікту // Людина і політика : Український соціально-гуманітарний журнал. – Київ, 2002. – № 5. – С.21-37. – ISSN 1609-5499
1486219
  Поліщук Ю.М. Теоретичні виміри етнічної і національної ідентичностей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (64), березень - квітень. – С. 197-213
1486220
  Ковач Л.Л. Теоретичні виміри етносоціальних процесів у Донбасі // Соціальна історія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії для гуманітарних ф-тів. – Київ, 2011. – Вип. 7. – С. 58-64. – ISBN 978-966-171-414-3
1486221
  Горожанкіна М.Є. Теоретичні витоки інституціональної кризи в Україні // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2013. – № 3 (59). – С. 66-73. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1486222
  Стегній Олександр Теоретичні витоки та особливості інституціоналізації соціології довкілля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.17-45. – ISSN 1563-3713
1486223
  Дейнеко О. Теоретичні вісі концепту соціальної згуртованості: переосмислюючи творчість Е. Дюркгейма // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Балакірєва О.М. ; редкол.: Бакіров В.С., Батаєва К.В., Воннер К. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 23. – С. 12-20. – ISSN 2077-5105
1486224
  Кисіль С.С. Теоретичні детермінанти інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – С. 66-70. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1486225
  Колодна А.І. Теоретичні джерела марксистської філософії / А.І. Колодна. – Чернівці, 1969. – 44с.
1486226
  Корж М.О. Теоретичні джерела сучасних концепцій соціального конфлікту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 36)
1486227
  Таборанський С.П. Теоретичні дискусії та ідеологічне протистояння на міжнародних конгресах історичних наук (1950-1990 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Таборанський Сергій Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1486228
  Мазуренко В.П. Теоретичні домінанти дослідження мережевої організації інноваційної діяльності / В.П. Мазуренко, А.Т. Гіренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 123-130. – ISSN 2308-6912
1486229
  Збиранник О.М. Теоретичні дослідження електроенергетики України / О.М. Збиранник, З.І. Черненко, О.В. Гопта // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 247-251. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1486230
  Нахапетова О.В. Теоретичні дослідження конотації в сучасному мовознавстві // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 14-19
1486231
  Ахромкін Є.М. Теоретичні дослідження та розрахунок місткості ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 16-17 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1486232
  Ляшко Л.П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ляшко Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 184-204
1486233
  Ляшко Л.П. Теоретичні засади "екологічної естетики" (А. Берлеант, Е. Брейді, А. Карлсон, Ю. Сепанмаа, Р. Хепберн) : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ляшко Любов Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 17 назв
1486234
  Молдаван Л.В. Теоретичні засади агроекономіки: ретроспектива і сучасність // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11/12 (684/685). – С. 122-135. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2522-9303
1486235
  Уткіна Ю.М. Теоретичні засади активізації інноваційної діяльності підприємництва в Україні / Ю.М. Уткіна, А.М. Руських // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 206-211. – ISSN 2075-4892
1486236
  Пономарьов Олександр Семенович Теоретичні засади активізації творчого самовираження особистості інженера / Пономарьов Олександр Семенович, Черемський Максим Петрович // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2008. – № 3 (30). – С. 88-92. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті йдеться про застосування у технічній освіті креативних методів професійної підготовки майбутніх фахівців. Ці методи сприяють активізації навчально-пізнавальної діяльності студента та підвищують рівень його особистісної та професійної культури.
1486237
  Корнелюк О.А. Теоретичні засади активізації транскордонного співробітництва міських поселень // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2016. – С. 173-182. – (Економічні науки ; вип. 4 (76)). – ISSN 2306-5478
1486238
  Микулець В.Ю. Теоретичні засади аналізу інституту Президента / В.Ю. Микулець, Н.Л. Савченко // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2018. – Вип. 1 (19). – C. 72-78. – ISBN 978-966-7359-77-5
1486239
  Готра Ю.Ю. Теоретичні засади аналізу фразеологічних одиниць сучасної англійської мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2016. – Вип. 14. – С. 54-64. – ISBN 978-617-7132-63-8
1486240
  Літвінчук Л. Теоретичні засади андрагогічної освіти як філософська проблема // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 29-30
1486241
  Оглобіна В.О. Теоретичні засади антикризового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-35. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1486242
  Дземан А.М. Теоретичні засади антикризового управління підприємством // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 8-15
1486243
  Кудласевич О.М. Теоретичні засади антимонопольної політики держави (з історії вітчизняної економічної думки) // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (57). – C. 71-79. – ISSN 1681-116Х


  Подано результати комплексного аналізу впливу монополістичних структур на економічне життя суспільства у працях М. Туган-Барановського, В. Железнова, Д.Піхна, М. Довнар-Запольського, А. Антоновича, М. Цитовича та ін.
1486244
  Панухник О.В. Теоретичні засади біфуркаційності економічних систем в контексті трансформацій міжсуб"єктних зв"язків / О.В. Панухник, І.Б. Маркович // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 4 (178). – С. 51-57 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1486245
  Алексєєв В.М. Теоретичні засади взаємовідносин держави та суспільства в управлінні : монографія / Алексєєв В.М. ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Чернівці : Технодркук, 2012. – 391, [1] с. – Бібліогр.: с. 359-391. – ISBN 978-966-8658-92-1
1486246
  Полішкевич Л.Д. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 282-289
1486247
  Івженко І.Б. Теоретичні засади взаємодії органів місцевого самоврядування та волонтерських рухів в умовах суспільних трансформацій // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 19, жовтень. – С. 111-115. – ISSN 2306-6814
1486248
  Чорна Н.В. Теоретичні засади вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 429-434


  Статтю присвячено дослідженню теоретичного аспекту вивчення іспаномовного постмодерного художнього дискурсу крізь антологічний підхід. Постмодерний художній дискурс розглядається як специфічна форма відкритої художньої комунікації з нестійкою ...
1486249
  Ковкіна Є.В. Теоретичні засади вивчення мовленнєвого акту "погроза" у лінгвістичній експертизі писемного мовлення // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 219-221
1486250
  Коць Т. Теоретичні засади вивчення оцінності в мові публіцистичного стилю // Культура слова : науково-популярне видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови. – Київ, 2015. – Вип. 84. – С. 123-131. – ISSN 0201-419
1486251
  Хилько Олена Леонідівна Теоретичні засади визначення загроз національній безпеці України та шляхів її забезпечення : Дис. ... канд. політич. наук: 23.00.01 / Хилько О.Л.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 202л. – Бібліогр.: л.177-202
1486252
  Козловська Л.В. Теоретичні засади визначення належних способів захисту права на обов"язкову частку у спадщині // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2013. – № 3 (12). – С. 141-150
1486253
  Петров А.М. Теоретичні засади визначення поняття "криза" як феномен політичної реальності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 272-276. – ISSN 2076-1554
1486254
  Табанова А.І. Теоретичні засади визначення поняття гендерної політики // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 101-106. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (50)). – ISSN 2409-6857
1486255
  Валігура К. Теоретичні засади визначення поняття механізму цивільно-правовогорегулювання // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 24-26
1486256
  Шевченко Н.В. Теоретичні засади визначення сутності та ролі державного фінансового контролю // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2013. – № 2 (35). – С. 22-26. – ISSN 2077-6330
1486257
  Шавелашвілі Є.В. Теоретичні засади визначення частиномовного статусу числівника турецької мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 2. – C. 517-520
1486258
  Хоменко Л. Теоретичні засади використання інформаційно-комп"ютерних технологій в іншомовній підготовці студентів аграрних закладів вищої освіти // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 92-94. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1486259
  Ступак О.Ю. Теоретичні засади використання системного підходу до процесу формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – № 4 (129). – С. 33-41. – ISSN 2414-5076
1486260
  Кузькін Є.Ю. Теоретичні засади використання цільових форм міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 12 (253). – С. 45-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2305-7645
1486261
  Качан Д.А. Теоретичні засади відтворення матеріально-технічної бази сільськогосподарських підприємств / Д.А. Качан, І.В. Свиноус // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 13, липень. – С. 28-34. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1486262
  Єфіменко Н.А. Теоретичні засади відтворення якості основного капіталу підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 74-84. – ISSN 1993-6788
1486263
  Голосніченко Д. Теоретичні засади встановлення конституційних повноважень: історичні аспекти та сучасне державотворення // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 5. – С. 22-28.
1486264
  Розметова О.Г. Теоретичні засади державного регулювання розвитку рекреаційно-оздоровчо-туристичного комплексу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 183-188. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1486265
  Бабець І.Г. Теоретичні засади державного управління інтеррегіональним співробітництвом України в умовах євроінтеграції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 131-135. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1486266
  Гайдук Т.Г. Теоретичні засади державного фінансового аудиту / Т.Г. Гайдук, О.Т. Олендій // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 12 (206). – С. 69-74. – ISSN 2221-1055
1486267
  Зубрицька М. Теоретичні засади дискурсу гібридності з погляду рецептивної естетики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 32-40. – (Серія філологічна ; Вип. 44, ч. 1)
1486268
  Поліщук Є. Теоретичні засади діяльності фінансово-промислових груп // Ринок цінних паперів України : науковий, виробничо-практичний журнал. – Київ, 2012. – № 8. – С. 83-86 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1486269
  Алексенко В.Ф. Теоретичні засади дослідження амбівалентних атитюдів в юнацькому віці / В.Ф. Алексенко, А.Е. Хурчак // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 1. – С. 95-100.
1486270
  Шелестов О.М. Теоретичні засади дослідження виборчих технологій в електоральному процесі України та проблеми їх ефективності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 748-754. – ISSN 1563-3349


  Здійснено політологічний аналіз ефективності виборчих технологій та проаналізовано їх вплив на електоральні процеси в Україні. Осуществлен политологический анализ зффективности избирательных технологий и проанализировано их влияние на злекторальные ...
1486271
  Булах Т.М. Теоретичні засади дослідження економічної сутності підприємництва / Т.М. Булах, О.В. Довгаль // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 5 (144). – С. 11-16
1486272
  Захаренко К. Теоретичні засади дослідження інформаційної безпеки // Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Митко А., Вознюк Є., Бояр А. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (4). – С. 107-116. – ISSN 2522-1663
1486273
  Хомутенко Л.І. Теоретичні засади дослідження кризових явищ і їх виникнення в умовах фінансової глобалізації // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2012. – Вип. 34. – С. 310-319
1486274
  Петухова В.О. Теоретичні засади дослідження митних союзів як досконалої форми зони вільної торгівлі у контексті міжкраїнної торгівлі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 54-57. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1486275
  Нечаєнко Т.В. Теоретичні засади дослідження мовної комунікації: культурологічний аспект // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Вєдєнєєв Д.В. ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Станіславська К.І., Афоніна О.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – C. 48-52. – ISSN 2226-0285
1486276
  Шандор Ф.Ф. Теоретичні засади дослідження національної свідомості // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 266-268


  Динаміка сучасного політичного життя висуває проблему відповідності нинішньої національно-політичної свідомості таким нагальним характеристикам політичного часу, як особливості виборчого процесу, переходу країни від президентсько-парламентської до ...
1486277
  Івашина С.Ю. Теоретичні засади дослідження нового середнього класу // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 297-301. – ISSN 2222-0712
1486278
  Корольов К Д. Теоретичні засади дослідження освітнього середовища для обдарованих у зарубіжній науці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2013. – С. 46-61. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 9). – ISSN 2072-4772
1486279
  Кудрявцева О.А. Теоретичні засади дослідження оцінювання якості знань студентів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – C. 45-51. – (Педагогічні науки ; № 1 (108)). – ISSN 2414-5076
1486280
  Верменич Я.В. Теоретичні засади дослідження політичних репресій у радянській Україні: соціальні, етнічні, регіональні аспекти // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 5 (506). – С. 109-119. – ISSN 0130-5247
1486281
  Колюх В.В. Теоретичні засади дослідження політичної стабільності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 96-105
1486282
  Баліцька О.С. Теоретичні засади дослідження семантики ввічливості / О.С. Баліцька, О.А. Мисловська, М.М. Човганюк // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 19-27. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1486283
  Горчак Т.Ю. Теоретичні засади дослідження семіотичного аспекту словесного образу-символу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 39-44. – Бібліогр.: 13 назв.
1486284
  Зуєв В.М. Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 17-22. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1486285
  Зуєв А.В. Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 598-601. – ISSN 2076-1554
1486286
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади дослідження соціального капіталу / І.С. Чорнодід, О.В. Голубєв // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (210). – С. 85-90
1486287
  Солодовникова І.І. Теоретичні засади дослідження тіньової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 37-38. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Тіньова економіка розглядається як соціально-економічне явище, притаманне країнам з різним рівнем економічного розвитку. Аналізуються концептуальні підходи щодо дослідження тіньової економіки.
1486288
  Перехейда В.В. Теоретичні засади дослідження туризму як соціокомунікаційного феномену // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 221-230. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 52). – ISSN 2410-5333


  Досліджено наукові праці з економіки та маркетингу, соціології, психології, філософії, культурології, теорії соціальних комунікацій, які мають високий пояснювальний потенціал щодо явищ туризму; узагальнено їх положення. Розроблено теоретичну базу для ...
1486289
  Примуш М.В. Теоретичні засади дослідження феномену "місцеве самоврядування" крізь призму історії та сучасності / М.В. Примуш, Ю.О. Коваль // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 249-255


  Визначено і проаналізовано здобутки теоретичних підходів світових та вітчи- зняних вчених з проблематики місцевого самоврядування. Авторами пропонується погляд на місцеве самоврядування крізь призму політичних, юридичних, соціальних та філософських ...
1486290
  Козлова О.М. Теоретичні засади дослідження феномену ментальності // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 116-123. – (Серія 22 : Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін ; вип. 7)
1486291
  Козловець М.А. Теоретичні засади дослідження формування української національної ідентичності / М.А. Козловець, Ю.І. Павлун // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 44-48. – ISSN 2077-1800
1486292
  Олексій К.Б. Теоретичні засади дослідження чинника адресата в художньому тексті // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – вип. 20. – С. 37-43
1486293
  Беззубов Д.О. Теоретичні засади економічної безпеки як частини господарського права України // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2015. – № 4 (37). – С. 115-119. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 4 (37)). – ISSN 2307-9061
1486294
  Збарський В.К. Теоретичні засади ефективності функціонування малих форм господарювання на селі // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1486295
  Попко Є. Теоретичні засади європейських інтеграційних процесів // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2011. – № 2. – С. 57-62
1486296
  Герасимчук З. Теоретичні засади забезпечення конкурентноспроможності регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 11 (301). – С. 34-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1810-3944
1486297
  Гарнага О. Теоретичні засади забезпечення раціонального землекористування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадськополітичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 12 (302). – С. 41-44. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1486298
  Бутова В. Теоретичні засади забезпечення якості освіти у фінських загальноосвітніх середніх школах // Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст : матеріали Всеукр. наук.-практ. семінару : м. Київ, 10 черв. 2013 р. : [збірник] / Педагогічна компаративістика - 2013: трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст, Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Педагогічна думка, 2013. – С. 63-65. – ISBN 978-966-644-324-6
1486299
  Корнякова Т.В. Теоретичні засади запобігання злочинам проти довкілля // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 90-100. – ISSN 0201-7245
1486300
  Прус О.М. Теоретичні засади застосування бенчмаркінгу у маркетинговій діяльності підприємства // Науковий вісник Національного аграрного університету / Національний аграрний університет. – Київ : Національний аграрний ун-т України, 2004. – № 76
1486301
  Обруч Г.В. Теоретичні засади збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6, березень. – С. 110-116 : рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2306-6792
1486302
  Заря І.В. Теоретичні засади зміни сучасної парадигми управління туристичним підприємством // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 87-93 : табл. – Бібліогр.: 12 назв.
1486303
  Білаш В.І. Теоретичні засади і розрахунок інтервалу невизначеності в метрологічному забезпеченні метеорологічних приладів вимірювання атмосферного тиску / В.І. Білаш, С.І. Пясецька // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 3 (42). – C. 116-124. – ISSN 2306-5680


  Представлена стаття присвячена розробці методики розрахунку інтервалу невизначеності при вимірюванні атмосферного тиску метеорологічними приладами барометрами та барографами. Нова методика повинна замінити застосований раніше розрахунок похибки при ...
1486304
  Довга Т.Я. Теоретичні засади і технології формування особистісно-професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Довга Тетяна Яківна ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 92 назви
1486305
  Наторіна А.О. Теоретичні засади ідентифікації оцінки якості освітніх послуг закладів вищої освіти // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (4). – С. 90-95. – ISSN 2617-8532
1486306
  Герасимов Д.О. Теоретичні засади ідеології кемалізму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 65-67
1486307
  Кучай О.В. Теоретичні засади інклюзивного навчання в Україні / О.В. Кучай, В.Д. Шинкарук, О.А. Біда // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 32-34. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1486308
  Каракай Ю.В. Теоретичні засади інноваційного розвитку економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 11 (78). – С. 152-156.
1486309
  Лузік Е.В. Теоретичні засади інноваційної моделі підготовки практичного психолога у вищих технічних навчальних закладах // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 84-88. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 2 (11)). – ISSN 2411-264X
1486310
  Нікитенко Д. Теоретичні засади інституалізації інвестиційної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто сутність інституалізації як процесу комплексного поєднання становлення інституцій (норм, правил тощо) та інститутів (організацій та механізмів реалізації). Запропонована модель процесу повної інституалізації, яка була апробована на прикладі ...
1486311
  Дебич М.А. Теоретичні засади інтернаціоналізації вищої освіти: міжнародний досвід : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Дебич Марія Андріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2019. – 38 с. – Бібліогр.: 52 назви
1486312
  Карпенко М.Ю. Теоретичні засади інтернет-ономастики // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; редкол.: О.Ю. Карпенко, Т.Ю. Ковалевська, В.Ю. Неклесова [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 19. – С. 91-99. – ISSN 2410-3373
1486313
  Кириченко О.А. Теоретичні засади інформаційної безпеки держави / О.А. Кириченко, О.М. Шикова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 26-29


  Стаття присвячена розкриттю сутності таких економічних категорій, як "валюта" та "резервна валюта", аналізу переваг та загроз, які отримують країни-емітенти резервних валют в глобальному вимірі, визначенню впливу посткризового розвитку грошово-валютної ...
1486314
  Кучай О.В. Теоретичні засади комунікативної підготовки фахівців у сфері цивільного захисту / О.В. Кучай, Т.П. Кучай, С. Куніковскі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 167. – С. 31-32. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1486315
  Пуцентейло П. Теоретичні засади конкуренції: еволюційно-генетичний аспект // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 37-43. – ISSN 1818-2682
1486316
  Гуторов А.О. Теоретичні засади контрактації в аграрному секторі економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (504) : Системна трансформація національної економіки України. – С. 174-181. – ISSN 2222-4459
1486317
  Лазоренко Т. Теоретичні засади концепції управління стійким розвитком підприємства / Т. Лазоренко, І. Шолом // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Рогатинський Р.М., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – № 6 (67). – С. 175-184. – ISSN 2409-8892
1486318
  Комзюк В.Т. Теоретичні засади координаційної діяльності митних органів // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 165-171. – ISSN 2227-796X


  У статті визначається основна мета, завдання координаційної діяльності митних органів, її особливості та основні види. The article defines the basic goals, objectives coordination activities of customs authorities, its features and basic types.
1486319
  Франчук В.І. Теоретичні засади корпоративної безпеки : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 161-167 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1486320
  Горин В. Теоретичні засади кредитування як форми фінансового забезпечення суспільного добробуту // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (50). – С. 152-165. – ISSN 1818-5754
1486321
  Богатирьов І.Г. Теоретичні засади кримінально-виконавчого права в контексті формування сучасної правової системи України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 39-45.
1486322
  Пентилюк М. Теоретичні засади методики навчання української мови // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 5 (126). – С. 2-6
1486323
  Захарова Г.В. Теоретичні засади методики розслідування шахрайства у сфері туризму, вчиненого організованою групою : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Захарова Ганна Вікторівна ; ПрАТ "ВНЗ"Міжрегіональна акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1486324
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1486325
  Новікова Н.Л. Теоретичні засади механізму державного регулювання економічних інтересів // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 4, лютий. – С. 21-24. – ISSN 2306-6792
1486326
  Рудич О.О. Теоретичні засади механізму управління ризиками сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1486327
  Дудченко В.В. Теоретичні засади міжнародно-правових механізмів комунікації сучасних держав / В.В. Дудченко, О.В. Пасечник // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Г.П. Тимченко, О.В. Скрипнюк [та ін.]. – Київ, 2022. – С. 15-25. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 92). – ISSN 1563-3349
1486328
  Федоренко В.Л. Теоретичні засади місцевого самоврядування та управління / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 14-27. – ISBN 978-617-7507-75-7
1486329
  Завгородня С.П. Теоретичні засади моделі системи державного управління у сфері економічної безпеки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 15, серпень. – С. 61-66. – ISSN 2306-6814
1486330
  Поліха Л. Теоретичні засади моделювання періодичних видань // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 173-176. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 25)


  У статті охарактеризовано основні принципи моделювання періодичних видань, зокрема розглянуто модульний дизайн, теорію композиційно-графічної моделі, модульну сітку.
1486331
  Кучай Т.П. Теоретичні засади морального виховання у Великій Британії / Т.П. Кучай, О.І. Сулима, В.Й. Дзямко // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 38-40. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 186). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1486332
  Побочий І.А. Теоретичні засади насильницьких та ненасильницьких методів політичної боротьби // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 195-204
1486333
  Олійник Н.Ю. Теоретичні засади науково-дослідної діяльності студентів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 67-68


  У статті розкрито зміст і схарактеризовано головні етапи науково-дослідницької діяльності студентів (НДДС). Наголошується на важливості науково-дослідницької діяльності студентів у навчальному процесі вищого навчального закладу, що є головним чинником ...
1486334
  Лученко О.І. Теоретичні засади обстеження умов життя домогосподарств // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 28-31. – (Економіа ; Вип. 25)
1486335
  Дроздовська О.С. Теоретичні засади організації бюджетного устрою України : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 23-29. – Бібліогр.: 14 назв
1486336
  Чакалова О К. Теоретичні засади організаційно-економічного механізму функціонування та розвитку внутрішнього ринку праці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 231-236. – ISSN 2222-4459
1486337
  Радул С. Теоретичні засади особистісного самовизначення у майбутніх фахівців авіаційної галузі / С. Радул, Л.С. Харламова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 67-73. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 11). – ISSN 2522-1477
1486338
  Стадницький Ю.І. Теоретичні засади оцінки витрат на здійснення заходів щодо запобігання забруднення довкілля на підприємстві // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 237-246.
1486339
  Ніколіна І.І. Теоретичні засади оцінювання ефективності управління регіональним соціальним розвитком / І.І. Ніколіна, М.В. Бондар // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 4 (20). – С. 63-71. – ISSN 2411-4413
1486340
  Азізов О.Р. Теоретичні засади підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 42-50. – (Економічні науки)
1486341
  Лебедик Л.В. Теоретичні засади підготовки викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Лебедик Леся Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". – Слов"янськ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 66 назв
1486342
  Микитейчук Х.І. Теоретичні засади підготовки дитини до початку читання в Польщі // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – С. 189-193. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 188). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1486343
  Кордонова А.В. Теоретичні засади підготовки майбутніх політологів до професійної діяльності англійською мовою // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2019. – С. 14-20. – (Педагогічні науки ; № 2 (127)). – ISSN 2414-5076
1486344
  Рахманов В. Теоретичні засади підготовки офіцерів в умовах освітньо-інформаційного середовища вищого військового навчального закладу // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (41). – С. 243-263. – ISSN 2617-1775
1486345
  Максименко Юрій Теоретичні засади пізнання художнього образу / Максименко Юрій, Синенький Дмитро // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 4 (38). – С.181-185. – ISSN 1810-2131
1486346
  Талаш І.О. Теоретичні засади побудови ролеграми // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 151-158. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1486347
  Іщенко В.В. Теоретичні засади побудови системи оподаткування в контексті забезпечення фінансової безпеки держави // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 193-197. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1486348
  Крисоватий А.І. Теоретичні засади податку як соціально-економічної категорії // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.4-10
1486349
  Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-47. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1486350
  Федоренко Г. Теоретичні засади поділу влади в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 41-48. – ISSN 0132-1331
1486351
  Рожченко З. Теоретичні засади порівняльної фонетики англійської та української мов // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 259-263. – (Германська філологія ; Вип. 370/371)
1486352
  Нагнибіда В.І. Теоретичні засади правозастосування у міжнародному комерційному арбітражі : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Нагнибіда Володимир Іванович ; Нац. акад. правових наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
1486353
  Хливнюк А. Теоретичні засади правосуб"єктності Державної судової адміністрації України // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 30-37.
1486354
  Кузьменко О. Теоретичні засади принципів бюджетної системи як вихідних положень бюджетного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-18.
1486355
  Власенко Ю.Л. Теоретичні засади проблем систематизації законодавства в галузі екологічної безпеки у контексті його оптимізації // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 9. – С. 90-98.
1486356
  Небрат В. Теоретичні засади просторової справедливості // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2020. – № 4. – С. 99-115. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1811-3141
1486357
  Голованова Т.П. Теоретичні засади професійної компетентності майбутнього викладача вищої школи. // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 68-75. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
1486358
  Тимченко Р. Теоретичні засади професійної підготовки майбутніх документознавців у процесі вивчення фахових дисциплін // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – С. 284-297. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 8). – ISSN 2518-7600
1486359
  Сагайдак І.В. Теоретичні засади реалізації міжбюджетних відносин в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2010. – Вип. 13. – С. 131-141


  Стаття присвячена дослідженню передумов появи місцевих бюджетів в Україні, проаналізовано підходи до визначення їх сутності, виокремлено особливості міжбюджетних відносин.
1486360
  Лойко С.В. Теоретичні засади реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 9/10 (65). – С. 144-152. – ISSN 2309-1533
1486361
  Олійник Я.Б. Теоретичні засади регіональної суспілбно-географічної діагностики / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 3-9. – ISBN 966-95774-3-8
1486362
  Рябушка Л.Б. Теоретичні засади регулювання міжбюджетних відносин / Л.Б. Рябушка, М.В. Прокопенко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 31. – С. 251-256
1486363
   Теоретичні засади результативності трансферу технологій: сутність, оцінювання, управління / Н.В. Бурєннікова, Л.Г. Козлов, Ю.А. Бурєнніков, І.В. Завгородній // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 7 (534) : Вплив російської агресії на продовольчу безпеку України та світу. – С. 162-170. – ISSN 2222-4459
1486364
  Васильєв С.В. Теоретичні засади ринку земель сільськогосподарського призначення / С.В. Васильєв, В.О. Олексюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9, травень. – С. 9-14. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1486365
  Мороз П. Теоретичні засади розвитку вмінь бачити проблеми на уроках історії // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 9. – С. 11-15.
1486366
  Зайцева Н. Теоретичні засади розвитку двомовного навчання у США // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 37-39. – ISBN 978-966-2249-24-8
1486367
  Бондаренко М.П. Теоретичні засади розвитку індустрії туризму // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 19-22. – ISSN 1728-6220
1486368
  Зорочкіна Т. Теоретичні засади розвитку системи неперервної педагогічної освіти у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 10 (84). – C. 286-293. – ISSN 2312-5993
1486369
  Третяк А.М. Теоретичні засади розвитку сучасної системи землекористування в Україні / А.М. Третяк, В.М. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1/2, січень. – С. 3-11 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2306-6792
1486370
  Саінчин О.С. Теоретичні засади розробки видової методики розслідування умисних убивств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 221-225. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1486371
  Косач І.А. Теоретичні засади розробки стратегії інноваційно-інвестиційного розвитку регіону : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 6. – С. 123-128 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1486372
  Олійник С.Л. Теоретичні засади самоорганізації населення в Україні // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 233-239. – Бібліогр.: 7 назв.
1486373
  Шульга М. Теоретичні засади систематизації екологічного законодавства України / М. Шульга, Г. Анісімова // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 3 (54). – С. 191-205. – ISSN 1993-0909
1486374
  Солдатенко О. Теоретичні засади соціального та медичного страхування // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 3 (171). – С. 108-111
1486375
  Суший О.В. Теоретичні засади соціальної архетипіки // Публічне урядування : наукове видання / Всеукр. асамблея докторів наук з держ. упр. ; Міжрегіон. акад. управл. персоналом ; голов. ред. Романенко Є.О. – Київ, 2016. – № 3 (4), вересень. – С. 168-180. – ISSN 2414-05-62
1486376
  Рудь Я.С. Теоретичні засади соціокультурного проектування сільського зеленого туризму України // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 163-169. – ISSN 2225-7586
1486377
  Савчук Л.М. Теоретичні засади сталого розвитку сфери охорони здоров"я України // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 171-177. – ISSN 2313-8246
1486378
  Корогодова О.О. Теоретичні засади створення і функціонування транснаціональних компаній / О.О. Корогодова, А.А. Кугій // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 71-77. – ISSN 2222-4459
1486379
  Шапошникова І.В. Теоретичні засади стилізації життя студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 94-98. – ISSN 2077-1800
1486380
  Крючок С.І. Теоретичні засади стійкого розвитку аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 14, липень. – С. 55-60. – ISSN 2306-6792
1486381
  Вовк О. Теоретичні засади стратегії європейської безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 89-92. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізуються теоретико-правові поняття тісно пов"язані з стратегією безпеки країн-учасниць Європейського союзу, які прийняли 12 вересня 2003 року міжнародний документ під назвою "Безпечна Європа у світі, який має стати краще". В статье ...
1486382
  Науменко Н.С. Теоретичні засади стратегічного партнерства в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2009. – № 3 (44). – С. 11-19
1486383
  Лобова О.М. Теоретичні засади страхування інтелектуальної власності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 5-9. – ISSN 2306-6814
1486384
  Жукова Н. Теоретичні засади страхування у сфері зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 21-22. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються ризики, притаманні зовнішньоекономічній діяльності суб"єктів господарювання. Визначаються види та інструменти страхового захисту для мінімізації наслідків екзогенних та ендогенних явищ при здійсненні зовнішньоекономічної ...
1486385
  Свиридова Л.В. Теоретичні засади судової лінгвістичної експертизи // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 528-542. – ISSN 0130-2655
1486386
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 225 арк. – Бібліогр.: арк. 204-225
1486387
  Мартиненко О.О. Теоретичні засади судової правотворчості у концепції юридичного прагматизму : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Мартиненко Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. науц. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1486388
  Чорнодід І.С. Теоретичні засади сутності конкурентоспроможності національної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 37-43
1486389
  Кощук Т.В. Теоретичні засади та досвід акцизного оподаткування новітньої продукції для споживання нікотину в країнах ЄС: висновки для України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (291). – Бібліогр.: 18 назв
1486390
  Ададуров В.В. Теоретичні засади та методологія вписування української історії в європейський контекст (погляд історика-всесвітника) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 2 (509), березень - квітень. – С. 4-23. – ISSN 0130-5247
1486391
  Тимченко О.М. Теоретичні засади та прагматика програмно-цільового методу фінансування вищої освіти в Україні // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (276). – С. 7-20. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2305-7645
1486392
  Бояринцева М. Теоретичні засади та практика реалізації адміністративно - правового статусу громадянина в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2003. – № 3. – С.40-50
1486393
  Славко А.С. Теоретичні засади та практичне значення визначення правового режиму власності на грошові кошти, розміщені на поточних та депозитних рахунках у комерційних банках // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2010. – № 1 (3). – С. 40-44


  У статті на основі аналізу вітчизняного та зарубіжного законодавства та правозастосовної практики розглянуто основні критерії розмежування понять "поточний рахунок" та "депозитний рахунок". Особливу увагу приділено питанням права власності на кошти, ...
1486394
  Миргород-Карпова Теоретичні засади та проблематика визначення сутності державного фінансового контролю в Україні // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Уткіна М.С., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2017. – Вип. 5 (18). – С. 95-104. – ISSN 2519-2353


  "Розглядається проблематика відсутності єдиноприйнятого визначення «державний фінансовий контроль», яке тісно взаємозв’язане з такими категоріями як «контроль» та «фінансовий контроль», проаналізовані підходи до визначення сутності поняття, а також ...
1486395
  Мірошниченко Ю. Теоретичні засади та проблеми конституційно-правового регулювання форм народовладдя в Україні // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 329-335. – ISSN 0132-1331
1486396
  Приказюк Н.В. Теоретичні засади та роль інвестиційної діяльності комерційних банків на ринку цінних паперів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 396-401. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1486397
   Теоретичні засади трудового права України : підручник / [В.Л. Костюк, М.І. Іншин, С.В. Вишновецька та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Нац. ун-т "Остроз. акад.", Навч.-наук. ін-т права ім. І. Малиновського. – Київ : Людмила, 2019. – 451, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 449-451. – Бібліогр.: с. 399-448, в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7828-07-4
1486398
  Бибик С.П. Теоретичні засади української лінгвостилістики в доробку Леоніда Арсенійовича Булаховського // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (73). – С. 3-12. – ISSN 1682-3540
1486399
  Сафонова Л.Д. Теоретичні засади управління видатками бюджету : бюджетна політика / Л.Д. Сафонова, Т.С. Невєшкіна // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2011. – № 3 (184). – С. 100-110 : Рис. – Бібліогр.: 14 назв
1486400
  Захарченко М.М. Теоретичні засади управління виробничим потенціалом підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 59-65. – ISSN 2306-6792
1486401
  Халковська А. Теоретичні засади управління маркетингом емітента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 106-109. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито теоретичні засади формування системи маркетингу емітента та визначено основні напрями його застосування на ринку цінних паперів. Досліджено особливості формування фінансового маркетингу, шляхом розкриття його структурних елементів та ...
1486402
  Сбруєв М.Г. Теоретичні засади управління науковою роботою в державних університетах США // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 135-140


  Схарактеризовано сукупність теорій та концепцій, покладених в основу управління науковою роботою в державних університетах США; виявлено напрями співпраці університетів і бізнесу; розглянуто сучасні концептуальні підходи до проблеми підвищення ...
1486403
  Репушевська Ю.О. Теоретичні засади управління підприємством в умовах кризи // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 43-49. – ISSN 2313-8246
1486404
  Чаленко Н.В. Теоретичні засади управління фінансово–економічною безпекою підприємства / Н.В. Чаленко, І.Ю. Романюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 130-133
1486405
  Бунчук М.М. Теоретичні засади фінансово-економічного механізму державної політики протидії тероризму // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 74-78. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
1486406
  Зюзін В.О. Теоретичні засади фінансового забезпечення реалізації соціальних програм в Україні та світі // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 33/1. – C. 327-335. – ISSN 2306-546X
1486407
  Пшик Б.І. Теоретичні засади фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 61-68. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1486408
  Юрчишена Л. Теоретичні засади фінансової стійкості університетів // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Вип. 1 (103), січень - березень. – С. 22-37. – ISSN 2786-4537
1486409
  Стеріополо О.І. Теоретичні засади фонетики німецької мови = Theoretishe Grundlagen der Deutschen Phonetik : [ підручник для студентів та викладачів вищих навч. закладів ] / О.І. Стеріополо. – Вінниця : Нова книга, 2004. – 320c. – ISBN 966-7890-69-4
1486410
  Васильєв С.В. Теоретичні засади формування антикризової діяльності агропромислових підприємств / С.В. Васильєв, О.О. Масляєва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5/6, березень. – С. 103-108 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1486411
  Яковенко О.З. Теоретичні засади формування державної промислової політики на основі розвитку промислово-сервісних кластерів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 10 (136). – C. 81-89. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1993-6788


  Висвітлено результати досліджень у галузі інформаційного забезпечення управління інтелектуальними активами, обгрунтовано теоретичні аспекти інформаційного забезпечення даного процесу.
1486412
  Володін С.А. Теоретичні засади формування і реалізації інноваційного потенціалу в розвитку економіки / С.А. Володін, О.І. Чекамова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 5 (271). – С. 65-72. – ISSN 2221-1055
1486413
  Апанасенко К.І. Теоретичні засади формування інституту права комунальної власності // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 2 (41). – С. 62-68. – ISSN 1681-6277
1486414
  Колісник В.Ю. Теоретичні засади формування інтегрованої звітності в системі управління підприємством // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1/2 (187/188). – С. 84-88. – ISSN 2413-9610
1486415
  Мушинська Н. Теоретичні засади формування компетентності саморозвитку майбутнього фахівця // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2010. – Вип. 65. – С. 88-93
1486416
  Грод А.М. Теоретичні засади формування конкурентоспроможних ринкових структур : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 7 (97). – С. 71-76 : Табл., рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1486417
  Дима В.В. Теоретичні засади формування концепції "зеленої" економіки як парадигми сталого розвитку України // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 266-278
1486418
  Терещенко О. Теоретичні засади формування маркетингу взаємовідносин на ринку страхування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 93-96. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено теоретичні засади формування маркетингу взаємовідносин та визначення основних напря-мків його застосування на ринку страхування. The article presents the theoretical principles of forming of relationship marketing and determination ...
1486419
  Бурдюг О.В. Теоретичні засади формування мобільних ланцюгів поставок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 41-45. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  У статті дана характеристика особливостей функціонування та специфіки управління мобільними ланцюгами на стратегічному та тактичному рівнях. The article considers the description of features of functioning and peculiarity of management of mobile ...
1486420
  Халецька А.А. Теоретичні засади формування основних напрямів соціальної політики держави : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 3 (75). – С. 72-73. – Бібліогр.: 3 назви
1486421
  Третяк Н.А. Теоретичні засади формування платформи системних взаємодій земельно-ресурсного та ринкового циклів розвитку / Н.А. Третяк, О.В. Сакаль, Ю.В. Лобунько // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3. – С. 54-62 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1486422
  Вергелюк Ю.Ю. Теоретичні засади формування податкового потенціалу фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 62-65. – ISSN 2306-6806
1486423
  Мельниченко Р.К. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя біології профільної школи // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 193-200. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1486424
  Зелінська С.О. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів з використанням інтерактивних // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 14-19. – ISSN 2227-2747
1486425
  Струк А.В. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 185-187. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1486426
  Струк А.В. Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 185-187. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1486427
  Вінник Т.А. Теоретичні засади формування раціональної фінансової політики // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 49-52 : рис. – Бібліогр.: 13 назв
1486428
  Босовська М.В. Теоретичні засади формування ресторанних мереж / М.В. Босовська, Н.І. Ведмідь, О.В. Косар // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 12, грудень. – C. 27-32. – ISSN 2306-6806
1486429
  Мамчин М.М. Теоретичні засади формування системи оптової торгівлі / М.М. Мамчин, В.Т. Лозинський, І.В. Прокопенко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 50-56. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1486430
  Свиноус І.В. Теоретичні засади формування системи управління ризиками підприємства / І.В. Свиноус, О.Ю. Гаврик // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 76-80. – ISSN 2309-1533
1486431
  Тяжкороб І.В. Теоретичні засади формування субрегіональних форм територіальної організації // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 25-27. – Бібліогр.: 12 назв
1486432
  Стельмах А.В. Теоретичні засади формування та розвитку інституту лобізму в Канаді // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – С. 146-161. – ISSN 2786-6246
1486433
  Рускуліс Л. Теоретичні засади формування фонетичної субкомпетентності майбутніх учителів української мови на заняттях із лінгвістичних дисциплін // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 331-338. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1486434
  Крючков Г. Теоретичні засади французького письма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 9-15. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено теорію французького письма з точку зору існування зв"язків між літерними та нелітерними знаками. Визначено, що теоретичні засади французького письма ґрунтуються на трьох взаємозалежних теоріях (теорія алфавіту, графеміка, ...
1486435
  Яншина А.М. Теоретичні засади функціонування вторинного ринку синдикованого фінансування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 46-49 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1486436
  Ібатуллін М.І. Теоретичні засади функціонування економічного механізму аграрного ринку // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 131-136. – ISSN 2309-1533
1486437
  Сподарева О.Г. Теоретичні засади функціонування страхового ринку в ринкових умовах господарювання // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С. 54-56
1486438
  Міловська Н.В. Теоретичні засади цивільно-правового регулювання договірних відносин зі страхування : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 12.00.03 / Міловська Надія Василівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1486439
  Стефанчук М.О. Теоретичні засади цивільної правосуб"єктності фізичних осіб та особливості її здійснення : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Стефанчук Микола Олексійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 90 назв
1486440
  Диба М.І. Теоретичні засади циркулярної економіки та європейські практики її фінансування / М.І. Диба, Ю.О. Гернего, О.М. Диба // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (287). – С. 7-22 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1486441
  Брагіна Т.М. Теоретичні засновки інтерпретативної антропології К. Гірца / Т.М. Брагіна, О.М. Білик // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 21-32. – (Серія: Культурологія ; вип. 62). – ISSN 2410-5325
1486442
  Шалагінов Б. Теоретичні зауваги до ціннісного вивчення літератури // Всесвітня література в сучасній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. інформаційно-виробниче п-во ; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2013. – № 1 (383). – С. 3-9
1486443
  Нуждак Л.В. Теоретичні здобутки в галузі еколінгвістики // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 36. – С. 206-209
1486444
  Громов Є.В. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх учителів нефілологічних спеціальностей у вищих навчальних закладах Польщі та Чехії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Громов Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 48 назв
1486445
  Павелків К.М. Теоретичні і методичні засади іншомовної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах освітнього середовища університету : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Павелків Катерина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1486446
  Хіміон О.О. Теоретичні і методичні засади оцінки й управління вартістю компанії : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 5 (107). – С. 150-158. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1486447
  Меняйло В.І. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх докторів філософії до дослідницько-інноваційної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Меняйло Вікторія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 71 назва
1486448
  Григоренко Т.В. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів-філологів в умовах освітньо-комунікативного середовища закладів вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Григоренко Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 50 назв
1486449
  Чичук А.П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів початкової школи у США і Великій Британії : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Чичук Антоніна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Хмельн. нац. ун-т. – Хмельницький, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1486450
  Бєлікова Н.О. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров"язбережувальної діяльності : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Бєлікова Наталія Олександрівна ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і приподокористування України. – Київ, 2012. – 45 с. – Бібліогр.: 55 назв
1486451
  Сагач О.М. Теоретичні і методичні засади професійного зростання вчителів у системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Сагач Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1486452
  Радкевич В. Теоретичні і методичні засади професійного навчання у закладах профтехосвіти художнього профілю : монографія / В. Радкевич ; за ред. Н. Ничкало ; АПН України, Ін-т педаг. освіти і освіти дорослих. – Київ : УкрІНТЕІ, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-479-024-3
1486453
  Войтовська О.М. Теоретичні і методичні засади професійного розвитку вчителів фізичної культури в умовах післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Войтовська Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 57 назв
1486454
  Вовчаста Н.Я. Теоретичні і методичні засади професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців цивільного захисту : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Вовчаста Наталія Ярославівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 62 назви
1486455
  Романюк Р.К. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки вчителів біології до профільного навчання учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Романюк Руслана Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2021. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
1486456
  Андрощук І.П. Теоретичні і методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій до організації позаурочної художньо-технічної діяльності учнів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04, 13.00.07 / Андрощук Ігор Петрович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 54 назви
1486457
  Одайник С.Ф. Теоретичні і методичні засади управління якістю загальної середньої освіти в регіоні : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.06 / Одайник Світлана Федорівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1486458
  Завидівська О.І. Теоретичні і методичні засади формування готовності майбутніх менеджерів до створення здоров"яорієнтованого середовища організації : автореф. димс. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Завидівська Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум ім. Т.Г. Шевченка". – Чернігів, 2021. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 67 назв
1486459
  Тур О.М. Теоретичні і методичні засади формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Тур Оксана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1486460
  Солтик О.О. Теоретичні і методичні засади формування професійної надійності майбутніх учителів фізичної культури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Солтик Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 56 назв
1486461
  Похилюк О.М. Теоретичні і методичні концепти філологічної освіти в Україні / О.М. Похилюк, О.В. Зубатюк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 64-66. – ISSN 2304-5809
1486462
  Бачинська О.В. Теоретичні і методичні основи економіко-географічного дослідження Старокостянтинівського району // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 171-176 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1486463
  Алєксєєв О.М. Теоретичні і методичні основи застосування технологій дистанційного навчання дисциплін професійної і практичної підготовки студентів машинобудівних спеціальностей : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 / Алєксєєв Олександр Миколайович ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – 38 с. – Бібліогр.: 66 назв
1486464
  Гириловська І.В. Теоретичні і методичні основи моніторингу якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гириловська Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2021. – 32 с. – Бібліогр.: 54 назви
1486465
  Кононова М.М. Теоретичні і методичні основи професійного розвитку майбутніх дефектологів у процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Кононова Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1486466
  Чабан А.Ю. Теоретичні і методологічні аспекти проблематики етносоціальних процесів в науковій спадщині В.К. Липинського / А.Ю. Чабан, К.В. Івангородський // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2002. – Вип. 33. – С. 3-12. – (Серія "Історичні науки")
1486467
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; Дрогоб. держ. педагог. ун-тет ім. І. Франка. Підляська акад. в седльцях. – Київ, 2005. – 553л. + Додатки: л. 530 - 553. – Бібліогр.: л. 482 - 530
1486468
  Сітарська Барбара Теоретичні і методологічні засади дидактичних завдань з педагогіки у процесі підготовки та вдосконалення вчителів : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.04 / Сітарська Б.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 46с. – Бібліогр.: 45 назв
1486469
  Альбещенко О.С. Теоретичні і методологічні підходи до формування концепції сталого землекористування // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 68-69. – Бібліогр.: 1 назв.
1486470
  Кармаза О.О. Теоретичні і практичні аспекти підсудності позовів про право на житло в міжнародному цивільному процесі в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 182-185


  У статті досліджуються теоретичні та практичні аспекти підсудності цивільних справ щодо житла в міжнародному процесі в Україні.
1486471
  Лук"янова Л.Б. Теоретичні і практичні аспекти розвитку лідерських якостей у топ-менеджерів у вітчизняній науці й практиці / Л.Б. Лук"янова, І.М. Андрощук, О.В. Баніт // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 89-108. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1486472
  Мельник Л.Ю. Теоретичні і практичні засади ринку земель / Л.Ю. Мельник, С.В. Васильєв, К.М. Речка // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 3-11. – ISSN 2306-6792
1486473
  Савченко В.Ф. Теоретичні і практичні складові економічної безпеки в Україні / В.Ф. Савченко, В.О. Стойка, С.О. Стойка // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т ; редкол.: Шкарлет С.М., Коваленко Л.О., Гонта О.І. [та ін.]. – Чернігів, 2018. – № 2 (14), ч. 1. – С.16-21. – ISSN 2410-9576
1486474
  Ткаченко Т.І. Теоретичні і прикладні аспекти поєднаного аналізу вершинної та базисної поверхонь рельєфу (на прикладі центральної частини Придніпровської височини) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 164-172. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0868-6939
1486475
  Зубова Лідія Григорівна Теоретичні і прикладні основи відновлення техногенних ландшафтів до рівня природних (на прикладі териконових ландшафтів Донбасу) : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 21.06.01 / Зубова Л.Г.; Мін-во освіти і науки України. Нац. гірничий ун-тет. – Дніпропетровськ, 2004. – 32с. – Бібліогр.: 49 назв
1486476
  Піпченко Н. Теоретичні і прикладні проблеми міжнародної інтернет-комунікації / Н. Піпченко, Є. Макаренко, М. Рижков // Цифрова дипломатія : [підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навчаються за спец. "Міжнар. відносини, суспільні комунікації та регіон. студії"] / Н.О. Піпченко, Є.А. Макаренко, М.М. Рижков. – Київ : ВАДЕКС, 2019. – С. 11-38. – (Серія "Міжнародні інформаційні відносини"). – ISBN 978-966-9725-58-5
1486477
  Носань Н.С. Теоретичні імперативи дефініції фінансової безпеки держави // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 9. – С. 17-20. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2409-1944
1486478
  Борисова Наталія Василівна Теоретичні й методичні засади навчання іноземних мов у школах України (1917-1933 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01 / Борисова Н.В.; КНУТШ. – Переяслав-Хмельницький, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1486479
  Гайдуцький А. Теоретичні й методологічні підходи до ідентифікації грошових переказів мігрантів як різновиду капіталу : аналізують фахівці НБУ // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-51 : Табл. – Бібліогр.: 63 назви. – ISSN 1605-2005
1486480
  Сердюк П.П. Теоретичні й методологічні проблеми сучасного кримінального права : монографія / П.П. Сердюк. – Запоріжжя : Акцент Інвест-Трейд, 2012. – 799, [1] с. – Бібліогр.: с. 710-797 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2602-07-4
1486481
  Вертипорох О. Теоретичні й практичні аспекти юнгіанського літературознавства // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – C. 14-23. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
1486482
  Панасенко Е. Теоретичні й прикладні аспекти формування гендерної компетентності студентів вищих педагогічних закладів освіти / Е. Панасенко, А. Макаренко, Ю. Рейлян // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 6 (98). – С. 7-18. – ISSN 2077-1827
1486483
  Шайгородський Ю.Ж. Теоретичні й прикладні засоби регулювання політичного життя в Україні // Зміна цивілізаційної парадигми розвитку України : теоретико-методологічний аналіз / М. Михальченко, З. Самчук, Ю. Шайгородський, М. Горєлов, М. та ін. Чорний. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2019. – С. 130-209. – ISBN 978-966-02-9194-2
1486484
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 4. – 2017. – 180 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486485
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 6. – 2018. – 340 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486486
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 8, ч. 1. – 2019. – 256, [2] с.
1486487
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 9, ч. 1. – 2019. – 158, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486488
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 9, ч. 2. – 2019. – 166, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486489
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 10, ч. 1. – 2020. – 190, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486490
   Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А. (голов. ред.), Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ : Видавництво Б.І. Маторіна, 2014-. – ISSN 2411-6548
Вип. 10, ч. 2. – 2020. – 192, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486491
  Мороз П.А. Теоретичні концепції грошово-кредитної політики та їх практична реалізація в економіці України // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 78-79. – ISBN 978-966-188-219-4
1486492
  Хороб С. Теоретичні концепції драми Михайла Роздольського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 3-6. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 17/18)


  У статті досліджуються теоретичні засади наукової праці мало знаного українського літературознавця й театрознавця з Прикарпаття Михайля Роздольського "Теорія драматичного мистецтва". Автор виводить основні концепції, постульовані теоретиком та ...
1486493
  Шкода М.С. Теоретичні концепції економічного розвитку як економічної категорії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Примостка О.О., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (191). – С. 14-21
1486494
  Гнатюк М. Теоретичні концепції І. Франка в курсі з теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 182-189.
1486495
  Ушенко Н.В. Теоретичні концепції категорії "людський капітал" // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 180-185
1486496
  Стасюк Ю.М. Теоретичні концепції розвитку глобальної інноваційної економіки // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 10/2. – С. 137-146. – (Серія "Світове господарство і міжнародні економічні відносини" ; вип. 5). – ISSN 9125-0912
1486497
  Бойко А.М. Теоретичні концепції сутності економічної злочинності у вітчизняній кримінології // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 106--109. – (Правознавство ; Вип. 427)
1486498
  Пархоменко І.І. Теоретичні концепції сучасної економіки культури: філософсько-культурологічний аналіз : дис. ... канд. філос. наук : 26.00.01 / Пархоменко Ірина Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 230 арк. – Додатки: арк. 228-230. – Бібліогр.: арк. 206-227
1486499
  Миронюк Наталія Теоретичні концепції універсалізму в міжнародних відносинах // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 51-56. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1486500
  Бабенко М. Теоретичні концепції філософської лірики: проблеми, перспективи // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 16 : Парадигма сучасного літературознавства : світовий контекст. – С. 127-131. – ISBN 978-966-171-673-4


  Стаття присвячена аналізу основних проблем та перспектив дослідження філософської лірики, зокрема, увага акцентується на невирішеності багатьох питань та нагальній потребі оновлення методів дослідження. У статті розглядаються нові тенденції вивчення ...
1486501
  Онищенко С.В. Теоретичні концепції формування бюджетної безпеки держави // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка ; редкол.: Онищенко В.О., Черниш І.В., Сівіцька С.П. [та ін.]. – Полтава, 2016. – № 5 (60). – С. 85-90. – ISSN 2218-1199
1486502
  Щавінський В. Теоретичні міркування щодо назви статті 223 Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.87-90


  Стаття Кримінального кодексу "Порушення порядку випуску (емісії) та обігу цінних паперів"
1486503
  Добробог Л.М. Теоретичні моделі злочинів проти екологічної безпеки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 245-248
1486504
  Балашов Е.М. Теоретичні моделі й концепції саморегульованого навчання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 51-59. – (Серія "Психологія" ; вип. 10). – ISSN 2415-7384
1486505
  Петрієв Д.А. Теоретичні моделі оцінювання синергетичного ефекту в операціях злиття та поглинання банків // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 168-170. – ISBN 978-617-696-385-1
1486506
  Черновол О.П. Теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації обов"язків людини і громадянина в Україні і Польщі: порівняльний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 13-23. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 78). – ISSN 1563-3349
1486507
  Бодюк А.В. Теоретичні обгрунтування генезису потреб геологічного вивчення надр // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 7/8 (122/123). – С. 89-95
1486508
  Кунєв Ю.Д. Теоретичні основи адміністративно-правової організації митної служби України // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 5. – С. 3-7.
1486509
  Кодацький В.П. Теоретичні основи аудиту // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 1. – С. 29-30
1486510
  Пугачов О.П. Теоретичні основи безпеки інноваційних проектів на сучасному етапі розвитку економіки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2012. – № 1 (61). – С. 101-107
1486511
  Пришляк Г.Я. Теоретичні основи безпосереднього народовладдя // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 86-91. – ISSN 1563-3349
1486512
  Шпичак О.М. Теоретичні основи біоенергетики в контексті закону збереження енергії / О.М. Шпичак, О.В. Боднар // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (298). – С. 6-16. – ISSN 2221-1055
1486513
  Засаньська О.В. Теоретичні основи боротьби з тіньовою економікою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 76-84. – ISSN 1993-6788
1486514
  Сидорова Н.В. Теоретичні основи бюджетного права / Н.В. Сидорова. – Харків : Бізнес Інформ, 1998. – 236с. – ISBN 966-7080-74-9
1486515
  Мороз Олександр Іванович Теоретичні основи вертикальної рефракції, способи її визначення, врахування і прогнозування : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.01 / Мороз О.І.; МОіНУ. – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 36 назв
1486516
  Максименко С.Д. Теоретичні основи взаємозв"язку навчання і розвитку // Вікова психологія: хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [упоряд.: Л.В. Долинська, Т.М. Лисянська, Л.М. Ширяєва та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – С. 60-71. – ISBN 978-966-222-967-7
1486517
  Романюк Г.В. Теоретичні основи вивчення професійної ідентичності студентської молоді // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 174-182. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458


  Розглянуто особливості становлення професійної ідентичності у студентів-психологів, етапи формування професійної ідентичності, вплив зовнішніх та внутрішніх чинників на їх становлення. Проаналізовано структуру професійної ідентичності та виявлено ...
1486518
  Клочек Л.В. Теоретичні основи вивчення психологічних механізмів розвитку соціальної справедливості у педагогічній взаємодії // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 63-72. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1486519
  Кармаза О. Теоретичні основи визначення джерел житлового права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 64-66. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються загальні підходи до визначення поняття "джерело права", а також поняття та систематика джерел житлового права України, їх уніфікація. Статья направлена на изучение понятия "источник права", а также на понятие та систему ...
1486520
  Гунько І.В. Теоретичні основи використання економіко - статистичних методів у наукових дослідженнях студентської молоді вищих навчальних закладів аграрного профілю / І.В. Гунько, О.І. Присяжнюк, Л.І. Бурдейна // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1 (29). – С. 33-43. – ISSN 2411-4413


  У статті розглянуто основні економіко-статистичні методи, які доцільно використовувати студентській молоді вищих навчальних закладів у своїх наукових дослідженнях у контексті принципів і завдань Всеукраїнського навчально-наукового консорціуму, що діє ...
1486521
  Когутич І.І. Теоретичні основи використання криміналістичних знань під час розгляду кримінальних справ у суді : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Когутич І.І. ; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – 529 л. + Додатки: л. 396-440. – Бібліогр.: л. 441-529
1486522
  Дунець Н.М. Теоретичні основи використання тренінгу у формуванні професійної майстерності вчителів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 58-63. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано наукові думки провідних учених щодо визначення поняття професійної майстерності вчителя та ролі тренінгу в процесі його підготовки. З"ясовано основні якості професіоналізму та способи його формування. Висвітлено теоретичні ...
1486523
   Теоретичні основи виробничо-збутової діяльності підприємств / О.А. Савенко, І.М. Пальчик, В.Р. Вороніна, А.В. Назарець // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3, лютий. – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1486524
  Візіренко С.В. Теоретичні основи внутрішнього контролю доходів, витрат та фінансових результатів / С.В. Візіренко, Ю.О. Хіхлач // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 3 (44). – С. 134-140. – ISSN 2308-1988
1486525
  Продайвода Г.Т. Теоретичні основи геодинамічного петрофізичного структурного аналізу геологічних середовищ = геологія // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 70-77 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1486526
  Приходько І.П. Теоретичні основи глобальної системи бухгалтерського обліку // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 162-165. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1486527
  Зарапіна Ю.Е. Теоретичні основи глобальної соціальної диверсифікації: Le marxisme e mort, vive le marxisme? // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 18-22. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161


  Фр.: Марксизм помер, хай живе марксизм? Проаналізовано роль країн ОЕСР у глобальній соціальній диверсифікації.Зміни в соціальній структурі суспільства відбуваються під впливом багатьох чинників. Міжнародні організації приділяють увагу дослідженню ...
1486528
  Василенко А.В. Теоретичні основи державного регулювання інвестиційної діяльності страхових компаній // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 44-51. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1486529
  Святогор В.В. Теоретичні основи державної інноваційної політики і її складників // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2016. – Т. 24. – С. 258-271. – (Серія: Менеджмент інновацій ; вип. 7). – ISSN 2409-7101
1486530
  Меленюк В.О. Теоретичні основи державної соціальної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 126-132. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1486531
  Малютін І.А. Теоретичні основи доктрини природного права та її роль у кримінологічному забезпеченні захисту прав і свобод людини в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 215-229


  У науковій статті досліджуються теоретичні основи доктрини природного права та її роль щодо кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини. Пропонується модель кримінологічного забезпечення захисту прав і свобод людини в Україні, виходячи з ...
1486532
  Хмельова Н.А. Теоретичні основи дослідження відшкодування шкоди державою фізичній особі, яка потерпіла від кримінального правопорушення // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 133. – C. 83-90. – ISSN 2224-9281
1486533
  Панова І.О. Теоретичні основи дослідження готельного господарства / І.О. Панова, А.В. Тимощук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 235-240. – ISSN 2222-4459
1486534
  Бакуменко В. Теоретичні основи дослідження державно - управлінських процесів // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 2. – С.11-33. – ISBN 966-7800-08-3
1486535
  Косьміна В.В. Теоретичні основи дослідження експортних операцій ТНК // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 2). – С. 107-113


  У статті розглядається теоретичне обгрунтування експортної діяльності ТНК в найбільш відомих концепціях прямих іноземних інвестицій та транснаціональних корпорацій. Аналізується еволюція поглядів в межах різних напрямів економічної теорії на причини, ...
1486536
  Небрат В. Теоретичні основи дослідження інституційної трансформації економіки // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2017. – № 2. – С. 34-49. – Бібліогр.: 41 назв. – ISSN 1811-3141
1486537
  Стрижак О.О. Теоретичні основи дослідження інституціонального середовища людського розвитку // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 4 (99). – С. 115-123 : рис., табл. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1995-0519
1486538
  Польова В.В. Теоретичні основи дослідження інтелектуального бізнесу // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 179-189. – ISSN 2075-4892
1486539
  Река Г.В. Теоретичні основи дослідження інтелектуального капіталу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.13. – С. 222-228. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1486540
  Волощук І.І. Теоретичні основи дослідження іронії // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 57-64
1486541
  Пікус А. Теоретичні основи дослідження механізму структурних зрушень в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 63-66. – (Економіка ; вип. 115). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичні основи дослідження структурних зрушень в економіці через взаємодію їх об"єктів та суб"єктів. Основне протиріччя механізму структурних зрушень полягає у невідповідності структури виробництва структурі споживання. Часткове вирішення ...
1486542
  Стоянова О.Є. Теоретичні основи дослідження міжнародної конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 108-111. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1486543
  Архієреєв С. Теоретичні основи дослідження парної структурно-технологічної конвергенції // Економічна теорія : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України" ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2. – С. 19-37 : Табл. – Бібліогр.: Бібілогр.: 50 назв. – ISSN 1811-3141
1486544
  Сєркова Б.М. Теоретичні основи дослідження процесу управління інноваційним розвитком підприємства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 83-86. – ISSN 2306-6814
1486545
  Верба Д. Теоретичні основи дослідження соціальної відповідальності роботодавця // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 33-40. – Бібліогр.: 18 назв
1486546
  Зайченко Н.І. Теоретичні основи духовного виховання в іспанській педагогіці на зламі століть XIX і XX : монографія / Наталія Зайченко. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – 208, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 181-198. – ISBN 978-617-7986-99-6
1486547
  Гбур З.В. Теоретичні основи економічної безпеки та ії становлення в Україні // Матеріали I Міжнародної науково-методичної конференції "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад" : 19-20 жовт. 2017 р. / "Децентралізація влади, проведення реформ в Україні. Сучасний стан та проблеми підготовки кадрів для об"єднаних територіальних громад", міжнар. наук.-метод. конф. – Рівне : Волинські обереги, 2017. – С. 95-97. – ISBN 978-966-416-521-8
1486548
  Філіпенко А.С. Теоретичні основи економічної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 16-17.
1486549
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – Київ
Ч. 1. – 1958. – 255 с.
1486550
  Наумов А.Л. Теоретичні основи електротехніки / А.Л. Наумов. – К
2. – 1958. – 255с.
1486551
   Теоретичні основи електротехніки : Перехідні процеси в лінійних колах. Синтез лінійних кіл. Електричні та магнітні нелінійні кола : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; за ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 455, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 452-455. – Бібліогр.: с. 450-451. – ISBN 978-966-289-005-1
1486552
  Карпов Ю.О. Теоретичні основи електротехніки. Електромагнітне поле : [підруч. для студ. електротехн., електроенергет. та електромехан. спец. вищ. навч. закл. ] / Ю.О. Карпов, Ю.Г. Ведміцький, В.В. Кухарчук ; за ред. проф. Ю.О.Карпова ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 336, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 336. – ISBN 978-966-289-006-8
1486553
   Теоретичні основи електротехніки. Усталені режими лінійних електричних кіл із зосередженими та розподіленими параметрами : підручник / Ю.О. Карпов [та ін.] ; під ред. проф. Ю.О. Карпова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 324, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 319-321. – Бібліогр.: с. 318. – ISBN 978-966-289-007-5
1486554
  Кошель А.О. Теоретичні основи ефективності масової оцінки земель // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 72-77. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-1677
1486555
   Теоретичні основи забезпечення ліквідності активів будівельних інвестицій та платоспроможності організацій, що їх впроваджують / В.І. Анін, В.О. Поколенко, А.В. Шпаков, С.В. Федоренко, С.П. Стеценко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 37-39 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1486556
  Благодарний О.І. Теоретичні основи забезпечення сучасного розвитку регіонів / О.І. Благодарний, І.О. Коршикова, Є.А. Плужникова // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2015. – № 1 (40). – С. 36-42. – ISSN 1681-6277
1486557
  Батиргареєва В. Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовної діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : (нотатки з наукової конференції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С.186-191. – ISSN 0132-1331


  нотатки з наукової конференції
1486558
   Теоретичні основи забезпечення якості кримінального законодавства та правозастосовчої діяльності у сфері боротьби зі злочинністю в Україні : монографія / В.І. Борисов [та ін.] ; за заг. ред. : В.І. Борисова, В.С. Зеленецького ; Нац. акад. правових наук України ; Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України. – Харків : Право, 2011. – 341, [3] с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-334-0
1486559
   Теоретичні основи завадостійкого кодування : підручник для вищ. навч. закл. / П.Ф. Олексенко, В.В. Коваль, Г.М. Розорінов, Г.О. Сукач ; за ред. В.Ф. Мачуліна ; НАНУ, Ін-т фізики ім. В.Є. Лашкарьова ; МОНУ ; Нац. техн. ун-т України "КПІ" [та ін]. – Київ : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-0888-0
Ч. 1. – 2010. – 202 с.
1486560
  Ямелинець Т.С. Теоретичні основи і практика інформаційного грунтознавства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.05 / Ямелинець Тарас Степанович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 89 назв
1486561
  Гладка У.Б. Теоретичні основи інвестиційно-інноваційних процесів // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 187-193. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1486562
  Салькова І.Ю. Теоретичні основи інноваційного розвитку АПК України / І.Ю. Салькова, І.В. Ковальчук, Л.Б. Петіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6792
1486563
  Волобуєва Т.Б. Теоретичні основи інноваційної моделі навчання // Наукова скарбниця освіти Донеччини : наук.-метод. журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 2 (15). – С. 19-23


  У статті розглядаються теоретичні засади інноваційної моделі навчання. На підставі аналізу державних нормативних документів автор порівнює інноваційну та експериментальну діяльність.
1486564
  Герасимчук З.В. Теоретичні основи інституційного забезпечення стимулювання сталого розвитку регіону / З.В. Герасимчук, В.Г. Поліщук // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 30-47. – ISSN 1562-0905
1486565
  Березняк Н.В. Теоретичні основи інституціональних умов поширення інноваційної діяльності : наук.-аналіт. доп. / [Березняк Н.В., Чайка Д.Ю., Кваша К.В.] ; М-во освіти і науки України, Укр. ін-т наук.-техн. і екон. інформації (УкрІНТЕІ). – Київ : УкрІНТЕІ, 2014. – 91, [1] с. : рис., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-91
1486566
  Кузьмінський В.О. Теоретичні основи інтеграції капіталів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 2. – С.124-132
1486567
  Шніцер І.Р. Теоретичні основи інтеграційного розвитку ринкових систем // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень ; за наук. ред. Буркинського Б.В. – Одеса, 2016. – Вип. 62. – С. 329-337. – ISSN 2524-003X
1486568
   Теоретичні основи інформаційно-вимірювальних систем = Theoretical fundamentals of information-measurement systems : підручник / [В.П. Бабак, С.В. Бабак, В.С. Єременко та ін.] ; за ред. чл.-кор. НАН України В.П. Бабака. – 2-ге вид., перероб. та допов. – Київ : Університет новітніх технологій ; НАУ, 2017. – 495, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - .Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Висновки в кінці розд. укр., англ. – Бібліогр.: с. 494-495. – ISBN 978-966-932-027-8
1486569
  Устянич Є. Теоретичні основи капсулювання дисперсних матеріалів : навчальний посібник для студ. хімічних спеціальностей / Євген Устянич. – Вид. 2-е, доповнене. – Львів : українська академія друкарства, 2008. – 400с. – ISBN 5-7763-2497-1
1486570
  Романівка З. Теоретичні основи класифікації знарядь та засобів вчинення злочину // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 470-473. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1486571
  Федоренко В.Л. Теоретичні основи Конституції України: досвід і перспективи // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 5-18.
1486572
  Крічевець К. Теоретичні основи контролінгу грошових потоків підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2007. – Вип. 8 : Економічні науки. – С. 172-175. – ISSN 1818-2682
1486573
  Гавриленко О.В. Теоретичні основи контролю економічних результатів та його роль у діяльності аграрних підприємств // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2019. – Вип. 202. – С. 10-22. – (Економічні науки)
1486574
   Теоретичні основи країнознавства : підручник / Н.В. Антонюк, М.П. Мальська, Ю.С. Занько та ін. ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т міжнародних відносин, Географічний ф-т. – Київ : Знання, 2011. – 326 с. : таб. – Бібліогр.: с. 318-326. – (Факультету міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка - 20 років). – ISBN 978-966-346-820-4
1486575
  Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні : монографія / О.В. Наден ; [наук. ред. Ю.В. Баулін] ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків : Право, 2012. – 266, [2] с. – Бібліогр.: с. 247-265 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-458-365-4
1486576
  Пригодій М.А. Теоретичні основи лекційно-практичної системи підготовки майбутніх викладачів // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 237-243. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1486577
  Лобова О.М. Теоретичні основи маркетингової діяльності страхової компанії / О.М. Лобова, А.Є. Анікєєнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 6, березень. – C. 62-67. – ISSN 2306-6814
1486578
  Бобок І.І. Теоретичні основи методу виявлення порушення цілісності цифрового зображення в результаті накладання шуму // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 73-84. – ISSN 2524-0056


  Задача забезпечення якісної експертизи цілісності інформаційних контентів, зокрема цифрових зображень, що розглядаються у роботі, є на сьогоднішній день актуальною, але такою, що не має остаточного розв"язку. Однією з найпоширеніших операцій при ...
1486579
  Нікітін А. Теоретичні основи методу усереднення для квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 22-27. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена дослідженню стійкості розв"язків квазілінійних стохастичних диференціально-функціональних рівнянь за допомогою асимптотичного методу усереднення. This article is devoted to research of stability of decisions of quasilinear stochastic ...
1486580
  Новіков Ф.В. Теоретичні основи механічної обробки високоточних деталей : монографія / Новіков Ф.В., Рябенков І.О. – Харків : ХНЕУ, 2013. – 350, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 328-344. – ISBN 978-966-676-557-7
1486581
  Мальський М.М. Теоретичні основи міжнародного виконавчого процесу : дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 491, [12] арк. – Додатки: арк. 485-491, [12]. – Бібліогр.: арк. 428-484
1486582
  Єршов С.В. Теоретичні основи моделе-орієнтованої побудови нечітких інтелектуальних мультиагентних систем : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Єршов Сергій Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 41 назва
1486583
  Матковський П.Є. Теоретичні основи моделі обліку лізингових операцій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 279-282. – ISSN 2309-1533
1486584
  Сімкова І.О. Теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів-філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 364-370. – ISSN 2312-5993


  Розглянуто теоретичні основи навчання майбутніх бакалаврів філологів усного двостороннього перекладу в науково-технічній сфері шляхом дослідження перекладознавчих, психолінгвістичних, методичних, психологічних та лінгвістичних основ розробки методики ...
1486585
  Нагорічна О.С. Теоретичні основи наукового забезпечення у податково-митній сфері // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 115-118 : табл. – Бібліогр.: 16 назв
1486586
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-185-8
Ч. 1. – 2013. – 311, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 297-302. – Бібліогр.: с. 295-296.
1486587
  Петровський О.П. Теоретичні основи обробки геофізичної інформації : підручник для студентів спец. "Геофізика" ВНЗ / О.П. Петровський, Ю.Ф. Ткаченко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-186-5
Ч. 2. – 2013. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 346-351. – Бібліогр.: с. 344-345
1486588
  Бугера Ю.Ю. Теоретичні основи оволодіння професійною термінологією студентами закладів вищої освіти // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 10. – С. 43-44
1486589
  Іваницький С.О. Теоретичні основи організації адвокатури в Україні: принципи та система : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10, 081 / Іваницький Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ, 2017. – 556 арк. – Додатки: арк. 510-556. – Бібліогр.: арк. 425-509
1486590
  Бібен О.І. Теоретичні основи організації інноваційного процесу в агропромисловому виробництві // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 3, березень. – С. 80-82. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6806
1486591
  Кузьмич О.І. Теоретичні основи організації праці в умовах економічних перетворень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-52. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 27). – ISSN 1728-3817


  В статті висвітлено основні питання організації заробітної плати та формування її рівня в Збройних Силах України на сучасному етапі, досліджено зарубіжний досвід організації оплати праці в системі соціально-трудових відносин. This article highlights ...
1486592
  Россолов О.В. Теоретичні основи організації транспортних процесів і систем доставки товарів у містах : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.01 / Россолов Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 35 назв
1486593
  Здобицька Н. Теоретичні основи організаційно-економічного механізму використання земель // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2013. – С. 178-182. – (Економіка АПК ; № 20 (2))
1486594
  Ільченко А.Я. Теоретичні основи органічної хімії / А.Я. Ільченко. – Київ : Радянська школа, 1978. – 154 с.
1486595
  Федулова С.О. Теоретичні основи оцінки динамічної ефективності регіональних соціально-економічних систем // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 56-62. – ISSN 2222-4459
1486596
  Римар О.М. Теоретичні основи оцінки міцності контактуючих тіл подвійної кривини : монографія / Олександр Миронович Римар ; Мін-во України з питань надзвич. ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорновиль. катастрофи ; Львівський держ. ун-т безпеки життєдіяльності. – Львів : ЛДУ БЖД, 2010. – 232 с. – ISBN 978-966-663-166-7
1486597
  Шупик Т. Теоретичні основи підготовки майбутнього вихователя до творчого розвитку дітей старшого дошкільного віку засобами казки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 6 (110). – С. 405-415. – ISSN 2312-5993
1486598
  Міночкін Д.А. Теоретичні основи побудови ефективних систем супутникового зв"язку // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 49. – С. 191-194
1486599
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції застосування механізмів реалізації експортного потенціалу України на світових ринках // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 19-27. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (72)). – ISSN 1814-1161
1486600
  Клименко С.Є. Теоретичні основи побудови концепції інноваційного розвитку економікіи України, заснованої на приватно-державному партнерстві // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 31-37. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Запропоновано концепцію інноваційного розвитку вітчизняної економіки, що базується на активній взаємодії держави, великого й малого бізнесу.
1486601
  Ткалич І.М. Теоретичні основи побудови методики оцінки професійного ризику, прийнятої для підприємств різних видів економічної діяльності // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2019. – Вип. 3 (116). – С. 113-119. – ISSN 1995-0519
1486602
  Сібільова Н. Теоретичні основи побудови судової системи України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 6. – С .38-45. – ISSN 0132-1331
1486603
  Жуковский Н.Е. Теоретичні основи повітроплавання / Н.Е. Жуковский. – Харків ; Київ
2. – 1932. – 300 с.
1486604
  Тюленєва Ю.В. Теоретичні основи поглинання та злиття з позиції мікроекономічних законів // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 8 (46). – С. 213-216. – ISSN 2309-1533
1486605
  Хомрач В.П. Теоретичні основи політичної реклами // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Бабкіна О.В., Головатий М.Ф. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 395-402
1486606
  Лєбєдєва Ольга Теоретичні основи проблеми етногенезу в монографії М.Ю. Брайчевського "Походження Русі" // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 237-241
1486607
  Андрейчук В.С. Теоретичні основи прогнозування в системі національної безпеки: класифікація, методи, зв"язок з іншими науками // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 127-143
1486608
  Старовойт Я.І. Теоретичні основи проектування кругових антенних решіток, утворених із циліндричних п"єзокерамічних випромінювачів і екрану : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.08 / Старовойт Ярослав Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1486609
  Маршалок Г.О. Теоретичні основи процесів одержання алкілакрилових мономерів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.17.04 / Маршалок Г.О.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 60 назв
1486610
  Солтис М.М. Теоретичні основи процесів хімічної технології / М.М. Солтис, В.П. Закордонський; МОНУ. ЛНУ ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2003. – 430с. – ISBN 966-613-161-7
1486611
  Кучер Т.М. Теоретичні основи процесу доказування у цивільному судочинстві України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 167-170


  Статтю присвячено розгляду процедури доказування при розгляді цивільних справ через суміжніі з ним елементи, що невід"ємно пов"язані між собою, для досягнення найбільш сприятливого результату звернення до суду за захистом своїх порушених, невизнаних ...
1486612
  Бородіна В.М. Теоретичні основи прямих іноземних інвестицій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 30-35. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Розкрито економічний зміст прямих іноземних інвестицій, показано їх місце в міжнародному русі капіталу порівняно з іншими видами міжнародного інвестування. Розглянуто взаємовідносини ТНК як активного учасника світової економіки з міжнародним ...
1486613
  Туленков М.В. Теоретичні основи раціональності соціального управління : монографія / М.В. Туленков, О.Г. Чувардинський ; Союз сприяння інтеграції та інвестицій в економіку України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2009. – 232 с. – ISBN 978-966-340-334-2
1486614
  Макаренко М.В. Теоретичні основи регіонального інформаційно-аналітичного забезпечення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 183-191 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1486615
  Топчієв О.Г. Теоретичні основи регіональної економіки : (навчальний посібник) / О.Г. Топчієв; Українська Академія державного управління при Президентові України ; Одеський філіал. – Київ : УАДУ, 1997. – 140 с. – (Бібліотека магістра). – ISBN 966-7353-02-8
1486616
  Фурса С.Я. Теоретичні основи реформування виконавчого провадження в Україні // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 76-81. – ISBN 978-966-8830-75-4
1486617
  Шинкар В.А. Теоретичні основи розвитку економіки домогосподарств / В.А. Шинкар, О.І. Чакій // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 6-9. – (Економіа ; Вип. 26)
1486618
  Жаворонок А. Теоретичні основи розвитку інноваційного підприємництва у національній економіці / А. Жаворонок, А. Марич // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4. – С. 104-110. – ISSN 2410-0919
1486619
  Букало М А. Теоретичні основи розвитку посередництва в корпоративному секторі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 49-55. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1486620
  Мельник О.А. Теоретичні основи розвитку психіки людини у доробку представників школи філософської психології кінця XIX - початку XX століття : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Мельник Оксана Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 466 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 381-435 арк.
1486621
  Данілова Е.І. Теоретичні основи розвитку факторів забезпечення економічної безпеки підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. – № 9 : Циклічні коливання та тенденції еміграції з України
1486622
  Олійник Я.Б. Теоретичні основи розміщення продуктивних сил і регіональної економіки / Я.Б. Олійник, А.В. Степаненко. – Київ : Обрії, 2011. – 184 с. : іл. – Бібліогр.: с. 178-179. – ISBN 978-966-2278-11-8
1486623
  Новохатський О.М. Теоретичні основи руху продуктів плавки і управління процесами в горні доменної печі : автореф. дис. ... д-ра. технічних наук : спец. 05.16.02 "Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів" / Новохатський О. М.; Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2009. – 34с. – Бібліог. : 34 назв.
1486624
  Панейко Юрій Теоретичні основи самоврядування / Панейко Юрій. – Львів : Літопис, 2002. – 197с. – ISBN 966-7007-26-X
1486625
  Щипак Г.В. Теоретичні основи селекції гексаплоїдних тритикале на адаптивність, урожайність та якість : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Щипак Геннадій Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т рослинництва ім. В.Я. Юр"єва. – Харків, 2021. – 58 с. – Бібліогр.: 125 назв
1486626
  Смиков А.В. Теоретичні основи селекції та удосконалення сортименту персика на півдні України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Смиков Анатолій Володимирович ; Південний філіал нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний ун-т". – Сімферополь, 2012. – 44 с. – Бібліогр.: 91 назва
1486627
  Олексійчук А.М. Теоретичні основи синтезу та обгрунтування стійкості рандомізованих симетричних систем шифрування і протоколів передачі та розподілу ключів : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.13.21. - системи захисту інформації / Олексійчук А.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 42 назви
1486628
  Бєлецька І.В. Теоретичні основи соціалізації підлітків за місцем проживання // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2012. – № 3. – С. 32-38. – ISSN 1817-3764


  У статті запропоновано глибоке вивченя та психолого-педагогічний аналіз проблем щодо соціалізації особистості підлітка; знання особливостей розвитку підлітків та надання їм допомоги у процесі позанавчальної діяльності є необхідної передумовою освіти ...
1486629
  Александров Д.О. Теоретичні основи соціальної взаємодії : навч. посібник / Д.О. Александров ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 267, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 261-266. – ISBN 978-966-933-052-9
1486630
  Нелін О. Теоретичні основи спадкового права України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 5. – С. 102-107.
1486631
  Гудзь П.В. Теоретичні основи становлення економіки платформи як новітньої форми організації регіонального простору // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 797. – C. 3-10. – (Економіка ; вип. 797). – ISSN 2519-240Х
1486632
  Приданникова Ю. Теоретичні основи статистичного вивчення матеріального добробуту населення у моделях економічного зростання // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 14 назв
1486633
  Полякова І.О. Теоретичні основи створення високопродуктивних сортів льону олійного в умовах степу України : автореф. дис. ... д-ра с.-г. наук : 06.01.05 / Полякова Ірина Олексіївна ; Нац. акад. аграр. наук України, Держ. установа Ін-т зернових культур. – Дніпро, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 84 назви
1486634
  Чорнокнижний О.А. Теоретичні основи створення геоінформаційної системи військового призначення / О.А. Чорнокнижний, Р.В. Писаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 53-55. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті задачі та структура геоінформаційної системи військового призначення, уточнені вимоги до вихідних даних, інформаційно-аналітичного блоку та оформлення графічних документів. The article has addressed tasks and structure of the ...
1486635
  Гусарова М.Ю. Теоретичні основи створення туристських кластерів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 187-195


  Розглянуто значення поняття "туркластера" та механізм формування туристського кластеру. Розкрито основні передумови створення та обґрунтовано переваги об"єднання підприємств у туристичні кластери. Виявлено, що туристський кластер відзначається ...
1486636
  Шандова Н.В. Теоретичні основи стійкого розвитку підприємств // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 12. – С. 11-15 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1486637
  Сапельнікова Н.Л. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком підприємства / Н.Л. Сапельнікова, М.П. Вознюк // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., Амоша О.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2016. – № 3 (72). – С. 90-101. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1486638
  Шевченко І.Ю. Теоретичні основи стратегічного управління розвитком трудового потенціалу на базі матричних методів // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління ; Нац. акад. внутр. справ України. – Київ, 2016. – № 8. – С. 4-7. – ISSN 2409-1944
1486639
  Довбня К.В. Теоретичні основи структурування змісту підручника з мови гінді як основного компонента навчальнометодичного комплексу для майбутні фахівців-сходознавців // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 57-61


  Стаття присвячена розгляду теоретичних основ структурування змісту підручника з мови гінді як основного компонента навчально-методичного комплексу для майбутніх фахівців-сходознавців. Доведено, що у нових підручниках доцільно відвести місце ...
1486640
  Капустинський В.А. Теоретичні основи судового правозастосування / В.А. Капустинський, І.В. Волкова // Часопис цивільного і кримінального судочинства : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 5 (32). – С. 84-93. – ISSN 2310-6166
1486641
  Тишевська-Шапошник Теоретичні основи сучасного соціально-комунікативного знання // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 9 (194). – С. 28-31. – ISSN 2076-9326
1486642
  Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки : Посібник для студентів вищ. навч. закл. / Омелян Вишневський. – Дрогобич : Коло, 2003. – 528с. – ISBN 966-7996-40-9
1486643
  Кифяк В.Ф. Теоретичні основи сценарного прогнозування соціально-економічного розвитку прикордонного регіону // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – С. 214-222. – ISSN 1993-6788
1486644
  Струк Н.С. Теоретичні основи та економічна суть грошового ринку / Н.С. Струк, У.В. Пелех // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський, державний технологічний університет. – Черкаси, 2013. – С. 107-113. – (Серія: Економічні науки ; вип. 33, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1486645
  Корольчук Л. Теоретичні основи та організаційні аспекти забезпечення конкурентоспроможності економіки транскордонного регіону : міжнародна економіка // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 9 (299). – С. 36-38 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1810-3944
1486646
  Миколаєць А.П. Теоретичні основи та особливості здійснення валютного контролю в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 123-126. – ISSN 2306-6814
1486647
  Коновалова Л.В. Теоретичні основи та особливості підготовки майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти у Великій Британії / Л.В. Коновалова, Т.А. Махиня // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2017. – C. 88-92. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4 (33)). – ISSN 2218-7650
1486648
  Карпов Н.С. Теоретичні основи та практика використання передового досвіду органів внутрішніх справ у протидії злочинній діяльності : Монографія / Н.С. Карпов; МВС України; Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ : Наукова думка, 2003. – 124с. – ISBN 966-7474-02-Х
1486649
  Запотоцький А.П. Теоретичні основи та практика розслідування злочинів у сфері будівництва : дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.09 / Запотоцький Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 510 арк. – Додатки: арк. 458-510. – Бібліогр.: арк. 402-457
1486650
   Теоретичні основи та способи розв`язання задач з аналітичної хімії : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 320с. – ISBN 966-623-203-0
1486651
  Маєвський Д.А. Теоретичні основи та технології оцінювання і забезпечення надійності динамічних інформаційних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Маєвський Дмитро Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012. – 39 с. – Бібліогр.: 37 назв
1486652
  Кеба М.Є. Теоретичні основи танцю в німецьких трактатах початку XVIII ст. // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 301-311. – ISSN 2225-7586


  "У контексті мистецтвознавчого дослідження формування теоретичних основ навчання танцю у Німеччині на початку ХVІІІ ст., розглянуто та проаналізовано раритетні джерела європейських танцмейстерів – трактати Й. Паша, Г. Тауберта, С. Беера та Дж. ...
1486653
  Карпушина М. Теоретичні основи технології проблемного навчання студентів у закладах вищої освіти // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Крищук Б.С. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 24. – C. 50-56. – ISSN 2309-9127
1486654
  Кунтий О.І. Теоретичні основи технологій електрохімічного одержання дисперсних металів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.17.03 технічна електрохімія / Кунтий О.І.; Кунтій О.І.; Національний технічний ун-т " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 33с. – Бібліогр.: 53 назв
1486655
  Єрмолаєв О.В. Теоретичні основи торгівлі сировинними ресурсами в умовах їх вичерпності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 7. – С. 101-103
1486656
  Бартків О. Теоретичні основи трансформації цінностей майбутніх фахівців у ціннісні орієнтації / О. Бартків, Є. Дурманенко // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 4-11. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (304)). – ISSN 1729-360Х
1486657
  Какодєй А. Теоретичні основи управління екологічними ризиками // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 279-283. – ISSN 1818-2682
1486658
  Силка І.В. Теоретичні основи управління інтелектуальною власністю промислових підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 144-153. – ISSN 2222-4459
1486659
  Лозова О.В. Теоретичні основи управління комерціалізацією інноваційної продукції // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2016. – № 5 (77). – С. 68-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1486660
  Бібік Т.В. Теоретичні основи управління програмою супроводу кваліфікації систем захисту атомних електростанцій у динамічному оточенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Бібік Тимофій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 30 назв
1486661
  Турко М.О. Теоретичні основи управління ризиками підприємства // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2011. – № 4 (60). – С. 85-89. – ISSN 1683-1942


  Запропоновано систему управління ризиками, що дозволяє забезпечити безперебійність процесу управління ризиками на підприємстві.
1486662
  Письменна Т.В. Теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2015. – С. 100-106. – (Економічні науки ; вип. 28)
1486663
  Ведернікова С.В. Теоретичні основи фінансового-кредитного механізму взаємодії банківської сфери з національним господарством // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 3 (129). – С. 86-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1486664
  Дем"янчук О.І. Теоретичні основи фінансового забезпечення місцевих бюджетів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 34-39. – (Серія "Економіка" ; вип. 17). – ISBN 966-7631-55-9
1486665
  Лозовська І.М. Теоретичні основи формування екологічної культури шкільної молоді // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 53-57. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті подано структурно-функціональний аналіз поняття екологічної культури особистості, її роль і значення в життєдіяльності людини; визначено особливості формування екологічної культури шкільної молоді в сучасному загальноосвітньому навчальному ...
1486666
  Отич О. Теоретичні основи формування естетичної культури майбутніх учителів української мови і літератури // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 3. – С. 150-156. – ISSN 2307-4906
1486667
  Примаченко Л.В. Теоретичні основи формування зовнішньої політики ФРН в контексті взаємодії державних та недержавних акторів // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, політологія, соціологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; Б. І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71. – С. 196-206
1486668
  Цанько О.О. Теоретичні основи формування інвестиційної політики: регіональний аспект // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 2 : Економічна політика та фінанси. – С. 92-99
1486669
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1486670
  Круп"як Тарас Пилипович Теоретичні основи формування інформаційних процесів у системі менеджменту якості // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 249-256. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті досліджено управління системами якості на підприємстві з використанням сучасних інформаційних процесів. Проаналізовано систему якості на основі стандартів ISO 9000:2000 і застосування САLS-технологій у системі менеджменту якості. Запропоновано ...
1486671
  Остапенко Н. Теоретичні основи формування комунікативної компетентності учня загальноосвітньої школи на уроках української мови // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 3 (81). – С. 5-8
1486672
  Магалецький А.В. Теоретичні основи формування маркетингової політики : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 53-54. – Бібліогр.: 8 назв
1486673
  Алексєєнко О.А. Теоретичні основи формування організаційно-виробничої моделі управління підприємствами м"ясопродуктового підкомплексу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 70-74 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1486674
  Бугай В.З. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму антикризового управління підприємством / В.З. Бугай, М.Г. Бурка // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 30-36. – (Економічні науки ; № 4 (32)). – ISSN 2414-0287
1486675
  Кислий В.М. Теоретичні основи формування організаційно-економічного механізму екологізації логістичних процесів / В.М. Кислий, Т.І. Жарик // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 28-38. – (Серія "Економіка" ; № 1). – ISSN 1817-9215
1486676
  Сущенко О. Теоретичні основи формування професійної компетентності майбутніх фахівців із фізичної реабілітації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 226-237. – ISSN 2312-5993
1486677
  Браславська О. Теоретичні основи формування професійної мотивації майбутнього вчителя в умовах фахової підготовки / О. Браславська, Л. Озерова // Проблеми підготовки сучасного вчителя : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Демченко І.І., Совгіра С.В., Дудник Н.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 2 (22). – С. 21-30. – ISSN 2307-4914
1486678
  Буйняк М.Г. Теоретичні основи формування психологічної готовності вчителів до професійної діяльності // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 85-86
1486679
  Давидова І.О. Теоретичні основи формування системи економічної безпеки регіону та її роль у забезпеченні національної безпеки держави / І.О. Давидова, В.В. Лебедченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 36-42. – ISSN 2222-4459
1486680
  Гребеннікова А А. Дзюба Теоретичні основи формування системи продовольчої безпеки держави // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 181, ч. 1. – С. 135-138. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, "). – ISSN 2222-8586
1486681
  Шталь Т. Теоретичні основи формування стратегії підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 299-303. – ISSN 1993-0259
1486682
  Писаревський М.І. Теоретичні основи формування сутності поняття "забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах рейдерства" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 20-25. – ISSN 2222-4459
1486683
  Парфіненко А.Ю. Теоретичні основи формування та реалізації туристичної політики держави // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 78-87 : рис., табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1486684
  Кореновський О. Теоретичні основи формування фінансових механізмів сталого розвитку соціально-економічної системи // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1. – С. 55-61. – ISSN 1818-5754
1486685
  Халецька А.А. Теоретичні основи формування цілісної системи державного регулювання соціальної сфери // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 61-63
1486686
  Федорова М.А. Теоретичні основи формування ціннісного ставлення до власного здоров"я у дошкільників // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 253-256. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1486687
  Конраді А. Теоретичні основи фотографії. Елементи фотографічної оптики. Фотографічна оптика. Теорія фотограф. процесів. / А. Конраді, С. Шеппард. – Х., 1934. – 162с.
1486688
  Чернікова Я. Теоретичні основи функцій ціни та системи цін в умовах ринкової економіки // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 124-128. – ISSN 1993-0259
1486689
  Полтавська О.В. Теоретичні основи функціонування економічного механізму функціонування підприємств готельного господарства // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 64-69. – ISBN 966-614-021-7
1486690
  Каплюк К. Теоретичні основи хронотопічного аналізу історичного роману // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 73-80. – ISBN 966-7773-70-1
1486691
  Кайдановська О.О. Теоретичні основи художнього пізнання у професійній підготовці архітекторів // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2017. – С. 22-26. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 28 (38)). – ISSN 2411-2135
1486692
  Косяк Д.С. Теоретичні основи щодо розробки типових схем та конструкцій інженерного та біотехнічного упорядкування водоохоронних зон і прибережних захисних смуг річок України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 234-241. – Бібліогр.: 11 назв.
1486693
  Полякова М.В. Теоретичні основи, методи та базові інформаційні технології сегментації візуальної інформації на основі узагальнених вейвлет-функцій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Полякова Марина Вячеславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 48 с. – Бібліогр.: 68 назв
1486694
  Дрозд Олександр Валентинович Теоретичні основи, методи та засоби функціонального діагностування вузлів обчислювальних пристроїв з використанням природної надмірності при виконанні приблизних обчислень : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.13.05 / Дрозд О.В.; ОНПУ. – Одеса, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 66 назв
1486695
  Тарасюк І.О. Теоретичні особливості визначення професійної культури посадових осіб публічної влади // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 241-249
1486696
  Вовчик Р.В. Теоретичні передумови дослідження проблеми архітектурно-просторової морфогенези малого міста // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 2. – С. 44-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2077-3455
1486697
  Гегедош К.В. Теоретичні передумови зародження інтерактивного маркетингу в системі менеджменту транскордонного економічного співробітництва // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 6 : Розвиток "інтелектуальних" технологій як чинник конкурентоспроможності міста. – C. 275-280. – ISSN 2222-4459
1486698
  Павельчук І.А. Теоретичні передумови поширення постімпресіонізму в експериментах українського авангарду початку ХХ століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 27. – С. 9-16. – ISSN 2225-7586
1486699
  Кулєшов О.В. Теоретичні передумови сучасної аксіології // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 126-134. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
1486700
  Бойко М.Г. Теоретичні передумови та методологічні основи застосування еволюційно-генетичного аналізу в економічних дослідженнях : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 19-21 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1486701
  Асадчих О. Теоретичні передумови формування готовності студентів мовних спеціальностей до самостійної роботи з двомовними текстами / О. Асадчих, Л. Смовженко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2011. – Вип. 35


  Проаналізовано теоретичні передумови формування готовності студентів мовних спеціальностей до самостійної роботи з двомовними текстами. The article analyses the theoretical preconditions of philology students" readiness to the self-dependent ...
1486702
  Продан І.О. Теоретичні передумови формування інноваційної парадигми в системі управління персоналом // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (2). – С. 56-59. – ISSN 1728-6220
1486703
  Князєва Т.В. Теоретичні передумови формування концепції еколого-відповідального маркетингу / Т.В. Князєва, Г.А. Радченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 319-325. – ISSN 2222-0712
1486704
  Марченко І.С. Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 98-102. – ISSN 2306-6814
1486705
  Шегда А.В. Теоретичні передумови щодо побудови концептуальної моделі управління стійким розвитком підприємств / А.В. Шегда, І.Б. Запухляк // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 38-47


  У статті досліджено теоретичні аспекти управління стійким розвитком підприємств в умовах нестабільності. Розглянуто підходи щодо трактування поняття "стійкий розвиток". Побудовано концептуальну модель управління стійким розвитком підприємств в умовах ...
1486706
  Муза О. Теоретичні питання адміністративного судочинства в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 106-111. – ISSN 0132-1331
1486707
  Кіндрацька Л.М. Теоретичні питання вдосконалення системи бухгалтерського обліку вітчизняних суб"єктів господарювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (314). – Бібліотгр.: 5 назв
1486708
  Вільгушинський М. Теоретичні питання взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 20-21. – (Юридичні науки ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена окремим теоретичним питанням взаємодії судів з державними органами, органами місцевого самоврядування та громадськістю. Статья посвящена отдельным теоретическим вопросам взаимодействия судов с государственными органами, органами ...
1486709
  Непоп-Айдачич Теоретичні питання вивчення концептуальних кодів та процесів їх взаємодії (на прикладі квіткового коду польської мови та культури) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: М. Мозер, С.С. Єрмоленко, П.О. Селігей [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6. – С. 40-52. – ISSN 0027-2803


  Стаття присвячена вивченню квіткового концептуального коду польської мови та культури, методів і підходів у дослідженні складників концептуальних кодів, які застосовуються в сучасній етнолінгвістиці. Запропоновано шляхи розширення й збагачення ...
1486710
  Лихова С.Я. Теоретичні питання визначення об"єкта злочинів проти політичних прав громадян України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 39-43. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Присвячено теоретичним аспектам визначення змісту політичних прав громадян України як родового об"єкта злочинів проти політичних прав. The article is devoted to the theoretical aspects of determination of political rights of citizens of Ukraine as a ...
1486711
  Горпинич О В. Теоретичні питання відтопонімного словотвору східнослов"янських мов / О В. Горпинич, . – Київ, 1973. – 168с.
1486712
  Кучеренко І.К. Теоретичні питання граматики української мови / І.К. Кучеренко. – Київ
Ч. 1. – 1961. – с.
1486713
  Отрош І.М. Теоретичні питання державної реєстрації прав на об"єкти нерухомості та їх обтяжень як засобу цивільно-правової охорони об"єктів нерухомості // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 10 (106). – С. 48-54
1486714
  Сівков І. Теоретичні питання дослідження адміністративно-політичної лексики в арабській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 286-289
1486715
  Сминтина О.В. Теоретичні питання дослідження екології давньої людини / О.В. Сминтина. – Одеса : Астропринт, 2004. – 104с. – ISBN 966-318-165-6
1486716
  Полевий В. Теоретичні питання конституційної відповідальності політичних партій в Україні // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.70-74
1486717
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ
№ 37. – 2008. – 179, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486718
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ
№ 47. – 2013. – 175 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486719
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ
№ 48. – 2013. – 144, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486720
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ
№ 49. – 2014. – 154 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486721
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 51. – 2015. – 178 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486722
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 52. – 2015. – 181 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486723
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ : КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 53. – 2016. – 105 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486724
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 54. – 2016. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486725
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : Вид. центр КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 1 (55). – 2017. – 140 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486726
   Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ : КНЛУ. – ISSN 2411-5983
№ 2 (56). – 2017. – 94 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486727
  Стеценко М.П. Теоретичні питання політичної влади в світлі нової Конституції СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1979. – С. 10-15. – (Юридичні науки ; Вип. 20)


  В статье рассматриваются вопросы политической власти. Дано общее определение власти, политической власти, государственной политической власти. На основе общих теоретических положений делается попытка классификации закрепления политической власти в ...
1486728
  Ковальчук О.М. Теоретичні питання права у працях К.О. Неволіна і Г.М. Даниловича // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 40-63. – ISBN 978-966-667-385-8
1486729
  Назаренко Є.В. Теоретичні питання права у Програмі КПРС (нова редакція) / Є.В. Назаренко, В.О. Котюк // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 10-17. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье рассматриваются изложенные в новой редакции Программы КПСС основные положения концепции укрепления правовой основы государственной и общественной жизни советского общества на современном этапе. Особое внимание уделяется повышению роли права, ...
1486730
  Занфірова Т.А. Теоретичні питання проекту нового Трудового кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 166-169. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1486731
  Гриценко М. Теоретичні питання регулювання права людини на свободу світогляду та віросповідання в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 60-62. – ISBN 978-617-7069-14-9
1486732
  Кузьма І.Т. Теоретичні питання словотвірної синонімії та словотвірної варіантності (на матеріалі українського прикметника) // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 14. – С. 38-48


  У статті йдеться про словотвірну синонімію та словотвірну варіантність як особливі відношення між похідними словами з огляду на дискусійність цього питання.
1486733
  Гринівський Т. Теоретичні питання української бібліографії початку XX століття // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 1. – С. 42-48


  У статті зроблено спробу аналізу стану українського книгознавства періоду 1917-1920 рр., а також огляд матеріалів часопису “Книгарь”, у яких розглядалися теоретичні питання бібліографії It is made the attempt of analysis of the state of Ukrainian ...
1486734
  Тюріна Д.М. Теоретичні питання формування вмінь моделювання у студентів вищих економічних навчальних закладів / Д.М. Тюріна, Л.Г. Макарова // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 127-133. – ISSN 2304-4470
1486735
  Алефіренко М.Ф. Теоретичні питання фразеології / М.Ф. Алефіренко. – Харків : Вища школа, 1987. – 133, [2] с. – Бібліогр.: с. 125-134
1486736
  Левін П.Б. Теоретичні питання функціонування соціальної інфраструктури на етапі формування постіндустріальної економіки // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 104-115.
1486737
  Хрімлі О.Г. Теоретичні питання щодо вирішення спорів в інвестиційному міжнародному арбітражі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 409-412. – ISSN 2219-5521
1486738
  Ковальчук К.Ф. Теоретичні питання щодо податкового адміністрування / К.Ф. Ковальчук, Л.В. Петрова // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т" ; Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: Л.Б. Баранник, А.В. Бардась, І.П. Булєєв [та ін.]. – Дніпро, 2018. – № 1 (61). – С. 54-60. – ISSN 2073-9982
1486739
  Осиховський Д.О. Теоретичні питання щодо формування організаційно-економічного механізму екологічної безпеки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 114-117. – Бібліогр.: на 9 пунктів
1486740
  Воронкова В.Г. Теоретичні підвалини національних особливостей соціал-демократії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 16-20. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз творчості представників суспільно-політичної думки України - В. Старосольського, М. Драгоманова, С. Дністрянського, О. Бочковського, В. Винниченка, М. Грушевського, І. Франка та інших, чиї ідеї сприяли формуванню соціал-демократичної ...
1486741
  Колесник Н.С. Теоретичні підвалини та принципи лексикографічного опрацювання фольклоронімів // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 235-242. – ISBN 978-966-489-126-1
1486742
  Пинда Ю.В. Теоретичні підстави галузевих детермінант структури національної економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 79-89. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1486743
  Гарафонова О.І. Теоретичні підходи антикризового управління в контексті формування кризи сучасного підприємства в умовах нестабільного зовнішнього середовища / О.І. Гарафонова, Р.В. Янковой // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : [збірник наукових статей] / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (40). – С. 53-55
1486744
  Строгаль Д.В. Теоретичні підходи до аналізу грошових потоків у міжнародних компаніях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 79-83 : рис. – Бібліогр.: 27 назв
1486745
  Пашков В.О. Теоретичні підходи до аналізу політичного виміру модернізації вищої освіти // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 72-78. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1486746
  Криховецький І.З. Теоретичні підходи до вивчення історії українського парламентаризму // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2022. – С. 69-75. – (Серія "Право" ; вип. 13 (25)). – ISSN 2078-6670
1486747
  Щебликіна А. Теоретичні підходи до вивчення національної самосвідомості студентської молоді // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2013" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2013. – Т. 2 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Психологія" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 205-208
1486748
  Редколіс О.М. Теоретичні підходи до вивчення проблем формування ціннісних орієнтацій в суспільстві // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 237-247. – ISSN 2077-8309
1486749
  Зінченко Т.П. Теоретичні підходи до вивчення стереотипи зовнішності // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 76-81. – ISSN 2310-4368
1486750
  Кузенко Н. Теоретичні підходи до вивчення структурних змін в економічному розвитку пострадянських держав // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 229-237. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1486751
  Венгер Т.А. Теоретичні підходи до визначення впливу внутрішнього державного боргу на національне багатство // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С.21-23. – ISBN 978-966-188-219-4
1486752
   Теоретичні підходи до визначення доданої вартості в сільськогосподарських підприємствах: фінансово-обліковий аспект / О. Левандівський, І. Свиноус, В. Радько, І. Сало // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Поділ. держ. ун-т ; ГО "Наук. клуб "СОФУС" ; голов. ред. Барна М.Ю. ; редкол.: Андрейків Т.Я., Анісіч З., Барроз Р. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Вип. 3/4. – С. 38-47. – ISSN 2410-0919
1486753
  Загвойська Л.Д. Теоретичні підходи до визначення економічної вартості послуг лісових екосистем: вигоди перетворення чистих деревостанів у мішані // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 201-209 : рис., табл. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1991-606X
1486754
  Мельник С.І. Теоретичні підходи до визначення економічної сутності земельної ренти: поняття та сучасна інтерпретація // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 266-269. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1486755
  Застава І.В. Теоретичні підходи до визначення індикаторів демократії // Сучасне суспільство : політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Денисенко І.Д., Зеліньський Я., Култаєва М.Д. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 1 (17). – С. 84-94. – ISSN 2411-7587
1486756
  Федоркін Д.В. Теоретичні підходи до визначення категорії "Функція держави" // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 53-66. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 69). – ISSN 1563-3349
1486757
  Касіян Є.В. Теоретичні підходи до визначення категорії фінансового розвитку у світовій економічні науці та його роль у економічному зростанні // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 6-9. – ISSN 1728-6220
1486758
  Сніжко О.В. Теоретичні підходи до визначення механізму монетарної трансмісії та українська практика // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 45, ч. 2. – С. 227-237
1486759
  Лісіцина І.І. Теоретичні підходи до визначення поняття "державно-приватне партнерство в туризмі" // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 25. – С. 238-249 : табл. – Бібліогр.: 42 назв.
1486760
  Лясковець О.В. Теоретичні підходи до визначення поняття "економічний розвиток" // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 8-11. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1486761
  Хаустова В.Є. Теоретичні підходи до визначення поняття "мережева структура" / В.Є. Хаустова, Н.В. Трушкіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 8 (535) : Проблеми та перспективи розвитку малого бізнесу в Україні. – С. 12-19. – ISSN 2222-4459
1486762
  Заярна Н.М. Теоретичні підходи до визначення поняття інвестицій у людський капітал / Н.М. Заярна, М.І. Попович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.4. – С. 303-306. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1486763
  Бабець І.Г. Теоретичні підходи до визначення поняття механізму державного управління міжнародним співробітництвом регіонів : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 89-91 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1486764
  Карпенко Ю.В. Теоретичні підходи до визначення поняття операційного менеджменту / Ю.В. Карпенко, А.І. Пєнова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 88-98. – ISSN 2313-4569
1486765
  Шамара І.М. Теоретичні підходи до визначення поняття туризм, його сутність та роль на сучасному етапі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 167-170. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 5). – ISSN 2310-9513
1486766
  Грецький Р.Л. Теоретичні підходи до визначення природи і сутності конкуренції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 12 (79). – С. 35-38.
1486767
  Москалик Л. Теоретичні підходи до визначення ролі багатонаціональних підприємств у досягненні сталого розвитку // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 191-195.
1486768
  Колінець Л. Теоретичні підходи до визначення світової економічної кризи // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 1. – С. 109-111. – ISSN 1993-0259
1486769
  Прушківський В.Г. Теоретичні підходи до визначення сільських територій / В.Г. Прушківський, В.І. Колесников // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 4. – С. 127-132 : рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2222-0712
1486770
  Краснова О.І. Теоретичні підходи до визначення сутності державного регулювання сфери охорони здоров"я // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6814
1486771
  Козинець Г.О. Теоретичні підходи до визначення сутності інтелектуального капіталу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 85-88 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1486772
  Сніцаренко П.М. Теоретичні підходи до визначення сутності інформаційного забезпечення в системі державного управління / П.М. Сніцаренко, Ю.О. Саричев // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки : науковий журнал / Академія, національної безпеки. – Київ, 2016. – № 1/2 (9/10). – С. 7-19. – ISSN 2415-7732
1486773
  Глущенко В.В. Теоретичні підходи до визначення сутності категорії "трудовий потенціал" // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 3 (197). – С. 165-169. – ISSN 2221-1055
1486774
  Матвійчук Л.О. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "економічна безпека підприємства" // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 5 (230). – С. 50-54. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 1729-360Х
1486775
  Яремик Х.Я. Теоретичні підходи до визначення сутності поняття "інвестиційний проект" // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.1. – С. 362-367. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1486776
  Бондаренко Н.М. Теоретичні підходи до визначення сутності понять "прибуток" і "збиток" / Н.М. Бондаренко, К.Р. Кобилянська // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 111-116. – (Серія "Економіка" ; вип. 7 (2)). – ISSN 9125-0912
1486777
  Мамедов С.Г. Теоретичні підходи до визначення сутності реструктуризації банків // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 139-142. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1486778
  Зима І.Я. Теоретичні підходи до визначення та формування механізмів державного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1486779
  Вахович І.М. Теоретичні підходи до визначення фінансової стабільності підприємств / І.М. Вахович, І.В. Олександренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 10 : Зарубіжний досвід проведення економічних реформ. – C. 19-25. – ISSN 2222-4459
1486780
  Шай Р.Я. Теоретичні підходи до використання поняття дільності у сфері реалізації правоохоронних функцій // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 827. – С. 221-225. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1486781
  Братюк В.П. Теоретичні підходи до державної політики розвитку туризму й інструменти та методи її забезпечення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 30-37. – ISSN 1993-6788


  Доведено необхідність прийняття загальнодержавної стратегії розвитку індустрії туризму.
1486782
  Плющ В.О. Теоретичні підходи до дослідження державних послуг в УКраїні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 97-99. – Бібліогр.: 13 назв
1486783
  Кредісов А.І. Теоретичні підходи до дослідження етапів розвитку ринкової економіки // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 9 (670). – С. 3-18. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 0131-775Х
1486784
  Волошенко І.О. Теоретичні підходи до дослідження проблем національної і міжнародної безпеки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 455-465
1486785
  Камінська Л.Ф. Теоретичні підходи до дослідження суспільних рухів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 91-93. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  В статті запропоновано теоретичну інтерпретацію сутності суспільних рухів. Виокремлено наступні парадигми суспільних рухів: колективної поведінки, мобілізації ресурсів, нових суспільних рухів, в яких розкрито механізми формування та організаційні ...
1486786
  Панасюк І.П. Теоретичні підходи до еволюції визначень поняття "капітал" у контексті його домінантних характеристик як економічної категорії // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред. Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 5, травень. – C. 29-32. – ISSN 2306-6806
1486787
  Руденко Л.С. Теоретичні підходи до еволюції системи засобів масової комунікації // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 33-36. – (Соціальні комунікації ; № 1). – ISSN 2219-8741
1486788
  Плющ Р.М. Теоретичні підходи до моделей організацій в системі місцевого самоврядування сучасної держави : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 187-189 : Табл. – Бібліогр.: 15 назв
1486789
  Васильченко І. Теоретичні підходи до моделювання вартості опціонів // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 2 (98). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1486790
  Алексейчук В.В. Теоретичні підходи до обгрунтування сутності поняття соціального партнерства // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 10-13. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1486791
  Шелестов О.М. Теоретичні підходи до осмислення феномена політичної культури українського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 331-339
1486792
  Дмитрик О.В. Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 15, серпень. – С. 51-56. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1486793
  Рудак С.М. Теоретичні підходи до оцінки ліквідності недержавного пенсійного фонду // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 2 (56). – С. 79-85. – ISSN 1562-0905
1486794
  Савчук С. Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 93-103 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1818-5754
1486795
  Шамшина І.І. Теоретичні підходи до поняття і структури трудової правосуб"єктності // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 73-81. – ISSN 0201-7245
1486796
  Лаптєва Г.Р. Теоретичні підходи до проблеми духовної самореалізації особистості у сучасній психології // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 16-19


  Стаття присвячена аналізу теоретичних підходів до проблеми духовності та духовної самореалізації особистості. Особлива увага приділяється висвітленню поняття духовної самореалізації у психології та з"ясування напрямку подальшого дослідження цього ...
1486797
  Аль-Атті Теоретичні підходи до проблеми розвитку сучасної моделі публічного управління // Публічне управління: концепції, парадигма, розвиток, удосконалення : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; голов. ред. Пархоменко-Куцевіл О.І. ; редкол.: Воротін В.Є., Гбур З.В., Дурман М.О. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 1. – С. 6-16. – ISSN 2786-6246
1486798
  Кірєєва У. Теоретичні підходи до психологічного вивчення Я-концепції // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 4 (42). – С. 111-119. – ISSN 1810-2131
1486799
  Єфремова К.В. Теоретичні підходи до регулювання штучного інтелекту в ЄС: досвід для України // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, К.В. Єфремова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (32). – С. 80-85. – ISSN 2311-4894
1486800
  Парчук О.Я. Теоретичні підходи до рейтингової оцінки страховиків // Студентські наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 213-219. – (Серія "Економіка" ; вип. 8)
1486801
  Галенда І.В. Теоретичні підходи до розуміння впливу засобів масової інформації на електоральну поведінку населення // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 50-51
1486802
  Клименко С.Є. Теоретичні підходи до структури інноваційного процесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 74-80. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1486803
  Яременко Л.М. Теоретичні підходи до сутності та класифікації основних засобів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 144-148. – ISSN 2306-546X
1486804
  Колосова В.П. Теоретичні підходи до сутності фінансових ресурсів міжнародних інституцій у забезпеченні економічного розвитку країни / В.П. Колосова, О.І. Капленко, А.О. Романенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 17-29. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1486805
  Пислиця А.В. Теоретичні підходи до трактування ефективності податків : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 30-33. – Бібліогр.: 21 назва
1486806
  Тарануха І.Ю. Теоретичні підходи до трактування проблемної заборгованості за кредитами та практика резервування в Україні // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 33. – С. 347-353


  Проаналізовано підходи до визначення проблемної заборгованості за кредитами. Запропоновано визначення проблемної кредитної заборгованості.
1486807
  Рудич О.О. Теоретичні підходи до трактування сутності категорії "стійкості" сільськогосподарських підприємств / О.О. Рудич, І.О. Герасименко, К.В. Ткаченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 80-85. – ISSN 2309-1533
1486808
  Серпенінова Ю.С. Теоретичні підходи до управління ліквідністю банку // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 57-62
1486809
  Подорожний В.Г. Теоретичні підходи до феномену особистісного відчуження у сучасному психологічному дискурсі // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 132-137. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2310-4368
1486810
  Оглобіна В.А. Теоретичні підходи до формування антикризової політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 34-38. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1486811
  Ядранська О.В. Теоретичні підходи до формування державних регулюторів антикризового управління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 126-129. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1486812
  Кузенко Н. Теоретичні підходи до формування інституційних передумов для здійснення структурних змін в пострадянських державах // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 546-554. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1486813
  Круглик О.П. Теоретичні підходи до формування міжособистісних стосунків у дітей з кохлеарними імплантати // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 72-77. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1486814
  Односталко Д.В. Теоретичні підходи до формування публічного управління у сфері економічної безпеки // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 71-75. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
1486815
  Волчкова Г.К. Теоретичні підходи до формування соціального капіталу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 19-25. – ISSN 2222-4459
1486816
  Рикованова І.С. Теоретичні підходи до формування стратегічних рішень при плануванні системи постачання основних фондів підприємства / І.С. Рикованова, Д.М. Донець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 847. – С. 151-156. – (Серія: Проблеми економіки та управління). – ISSN 0321-0499
1486817
  Кагановська Т.Є. Теоретичні підходи до функціональної змістовності сучасного державного управління // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 1 : Правознавство. – С. 15-22


  Статтю присвячено питанням функціональної змістовності державного управління в сучасних умовах розвитку держави і суспільства.
1486818
  Коваленко Н.М. Теоретичні підходи зарубіжних та українських учених до визначення поняття "кластер" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький, національний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 11-19. – (Економічні науки ; № 1 (5))
1486819
  Максимів Л.І. Теоретичні підходи і практичні аспекти побудови інтегрованих систем екологічного менеджменту на промислових підприємства / Л.І. Максимів, М.В. Дзяма // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 164-170
1486820
  Жованик В. Теоретичні підходи і практичні дії до здійснення академічної безпеки навчального закладу : до дискусії / В. Жованик, Г. Жованик // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 66-69 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1486821
  Гончаренко Д.О. Теоретичні підходи та методологічні засади розвитку фармацевтики України в умовах європейської інтеграції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 5 (520) : Дискримінація як інструмент корупційних схем у публічних закупівлях. – С. 194-201. – ISSN 2222-4459
1486822
  Мединська Ю.Я. Теоретичні підходи та практичні аспекти діагностики компетентності особистості у сфері емоцій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 11-15
1486823
  Гордей О.Д. Теоретичні підходи та сучасні методики оцінки рівня життя населення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 140-142
1486824
  В"яткін Р.С. Теоретичні підходи щодо визначення моніторингу використання земель об"єктів природно-заповідного фонду / Р.С. В"яткін, К.І. Вяткін // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 4, вип. 157. – С. 72-78. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1486825
  Крупко Т.В. Теоретичні підходи щодо визначення терміну "конкурентоспроможність банківської системи" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 111-116.
1486826
  Трушковський О.І. Теоретичні підходи щодо дослідження воєнно-технічної політики України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 3-6


  The article analyzes documents and modern scientific approaches to a military-technical policy of Ukraine and other advanced countries of the world.
1486827
  Тараненко Ю.В. Теоретичні підходи щодо дослідження особливостей та структури логістики торговельних підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 452-461
1486828
  Каляєв А.О. Теоретичні підходи щодо трансформації сучасних моделей державного управління у сфері безпеки та оборони // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 13-19
1486829
  Бордюг Т. Теоретичні підходи щодо формулювання загальних і спеціальних правил вчинення нотаріальних проваджень за участю дітей // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 271-284. – ISSN 1026-9932
1486830
  Прокопов Д.Є. Теоретичні погляди Г.Е. Лесинга і їх вплив на філософію німецького Просвітництва // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 16. – С. 8-18


  У статті аналізується вплив теоретичних поглядів Лесинґа на розвиток фі- лософії німецького Просвітництва. Визначено місце Лесинґа у плеяді представни- ків просвітницької традиції в Німеччині, а також його роль у формуванні просвіт- ницької ...
1486831
  Ліпіч Л.М. Теоретичні погляди на роль освіти як фактору стратифікації // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 297-303. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 39). – ISSN 2227-6521
1486832
  Чумак О.О. Теоретичні погляди щодо поняття та змісту дисциплінарної відповідальності державних службовців / О.О. Чумак, Єрмоленко-Князєва // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 172-181. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
1486833
  Воскобойник Г.М. Теоретичні положення зоологічної систематики та номенклатури // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 35-41


  Робота зосереджена на викладі основних теоритичних положень зоологічної систематики та номенклатури, з метою знайомства з ними фахівців неспеціальних галузей науки і полегшення роботи у даній сфері. The article deals with the main theoretical grounds ...
1486834
  Дубина М. Теоретичні положення обгрунтування сутності категорії "кредитний менеджмент банку" / М. Дубина, О. Лобко // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; редкол.: Дубина М.В., Гонта О.І., Білгілі Ф. [та ін.]. – Чернігів, 2022. – Вип. 1 (24). – С. 108-122. – ISSN 2410-9576
1486835
  Фатьянов Д.В. Теоретичні положення оцінки ефективності використання експортно-імпортного потенціалу підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 12 (515) : Національне щастя та державна політика щодо його формування. – С. 258-264. – ISSN 2222-4459
1486836
  Лозиченко О. Теоретичні положення реалізації державного регулювання заощаджень домогосподарств // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2022. – № 1 (29). – С. 14-21. – ISSN 2411-5215
1486837
  Дубина М. Теоретичні положення функціонування рейтингових агентств на ринку кредитних послуг / М. Дубина, Н. Островська, І. Мурашковська // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. М.В. Дубина ; редкол.: М.П. Бутко, Н.М. Вдовенко, Т.А. Гоголь [та ін.]. – Чернігів, 2021. – № 2 (26). – С. 124-133. – ISSN 2411-5215
1486838
  Третяк А.М. Теоретичні поняття "землевпорядний процес", "землевпорядна процедура" та їх співвідношення / А.М. Третяк, Й.М. Дорош, Р.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 3-11. – ISSN 2306-1677
1486839
  Кость С.П. Теоретичні поняття і терміни медіаосвіти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2017. – С. 178-186. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1486840
  Мартинюк Г.П. Теоретичні постулати оподаткування юридичних осіб суб"єктів малого бізнесу / Г.П. Мартинюк, Д.І. Подорожній // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 96-101. – ISSN 2222-4459
1486841
  Десятнюк О. Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 31-38. – ISSN 1818-5754


  Виокремлено структурні елементи сфери поширення ризиків оподаткування, підтверджено наявність діалектичної об"єктивно-суб"єктивної структури цих ризиків, та на цій основі сформовано систему постулатів щодо ризиків розбудови податкової системи.
1486842
  Корнутко-Гринів Теоретичні праці Іларіона Свенціцького в царині музеології (1928 - 1939 роки) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Львів. музей історї релігії ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; голов. ред. Капраль М.М. – Львів, 2018. – Вип. 28, ч. 1. – С. 327-347. – ISSN 2523-4234
1486843
  Стадник М.П. Теоретичні проблеми вдосконалення колективно-договірного регулювання трудових відносин при проведенні кодифікації трудового законодавства України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 305-311. – ISSN 1563-3349
1486844
  Дядюк А.Л. Теоретичні проблеми визначення агентських послуг як предмета агентського договору // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 408-414. – ISSN 1563-3349
1486845
  Мисак О. Теоретичні проблеми визначення змісту юридичної відповідальності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 129-132
1486846
  Волошин Г.В. Теоретичні проблеми визначення індексу міграційної привабливості країн-членів ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 2). – С. 106-113


  Розглянуто Європейський Союз як замкнуту соціально-економічну систему та визначено привабливість міграційних переміщень населення в її межах та у світовому масштабі. Проаналізовано динаміку привабливості ЄС щодо мігрантів загалом. Запропоновано ...
1486847
  Ленський С. Теоретичні проблеми визначення правової природи кредиту // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 32-35
1486848
  Ігнатюк А.О. Теоретичні проблеми визначення та вимірювання суспільного добробуту та його складових // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 250-256


  Аналізуються проблеми дослідження поняття суспільного добробуту в історичному й просторовому розрізах та кількісного й якісного виміру рівня суспільного добробуту. The problems of definition of national wellbeing in historic and space dimensions and ...
1486849
  Радиш Я.Ф. Теоретичні проблеми державного управління системою охорони здоров"я в дисертаційних дослідженнях українських науковців: дванадцять років пошуків і здобутків (1998-2010 рр.) / Я.Ф. Радиш, О.В. Поживілова // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 177-189. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1486850
  Воронов В.І. Теоретичні проблеми джерелознавчих дисциплін на сторінках збірника "Історичні джерела та їх використання" // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 1/1. – С. 186-194. – (Серія: Історія та археологія ; вип. 21). – ISSN 9125-0912
1486851
  Ілларіонова Наталія Володимирівна Теоретичні проблеми діяльності органів внутрішніх справ у реалізації конституційного права людині на охорону здоров"я : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ілларіонова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1486852
  Москалик Р.Я. Теоретичні проблеми дослідження міжнародного поширення технологій у глобалізованій економіці / Р.Я. Москалик, Л.Р. Москалик // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.11. – С. 245-253. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1486853
  Хорєв І. Теоретичні проблеми дослідження наукових засад професійної мобільності викладача вищої школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 242-249. – (Серія педагогічна ; Вип. 25, ч. 3)
1486854
  Мішук І.С. Теоретичні проблеми економічного механізму управління глобальними природними процесами // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 60-63
1486855
  Мачуський В. Теоретичні проблеми законодавчого визначення поняття страхування // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 195-199. – ISSN 0132-1331
1486856
  Губані Габріелла Георгіївна Теоретичні проблеми здійснення регіональної діагностики розвитку продуктивних сил // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 57-63. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Розглядаються теоретичні проблеми здійснення діагностики соціально- економічного розвитку продуктивних сил регіону, а саме: визначення сутності регіональної діагностики, окреслення її видів та ін., а також висвітлюються підходи до побудови еталонної ...
1486857
  Третяк Т.О. Теоретичні проблеми земельно-правового регулювання добросусідства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.06 / Третяк Тарас Олексійович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 34 назви
1486858
  Руднєва О.М. Теоретичні проблеми класифікації міжнародних стандартів прав і свобод людини // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 9 (вересень). – С. 32-42
1486859
  Котюк І.В. Теоретичні проблеми класифікації юридичних фактів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 96-107
1486860
  Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінально-правової кваліфікації / В.О. Навроцький; Львівський держ. ун-тет ім. І. Франка; Рец.: Гавриш С.Б., Тихий В.П. – Київ : Атіка, 1999. – 464с. – На певній кількості тиражу на обкл.замість "Теоретичні прблеми..." надруковано "Теоретичні поняття...". – Бібліогр.: с.458-462. – ISBN 5-900-195-22-8
1486861
  Тимошенко В.І. Теоретичні проблеми кримінології : зб. наук. праць / В.І. Тимошенко ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ : Маслаков, 2021. – 300, [2] с. : іл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7993-31-4
1486862
  Батанов О.В. Теоретичні проблеми механізму реалізації муніципальної влади // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 85-92. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1486863
  Щербина В.І. Теоретичні проблеми охоронної функції трудового права в умовах ринкових відносин : Монографія / В.І. Щербина; Державна митна служба України; Академія митної служби України. – Дніпропетровськ : Академія митної служби України, 2004. – 211с. – ISBN 966-95598-2-0
1486864
  Мовчанюк Л.В. Теоретичні проблеми переговорного процесу щодо статусу Косово // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 97-102
1486865
  Носік В.В. Теоретичні проблеми права власності на землю українського народу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 196-205. – (Юридичні науки ; вип. 81). – ISSN 1728-3817
1486866
  Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Кологойда Олександра В"ячеславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 700 арк. – Додатки: арк. 628-700. – Бібліогр.: арк. 444-627
1486867
  Кологойда О.В. Теоретичні проблеми правового регулювання господарських відносин на фондовому ринку України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Кологойда Олександра В"ячиславівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назви
1486868
  Зубрицький М.І. Теоретичні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців і шляхи їх вирішення // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 2. – С. 37-41. – ISSN 2617-5967


  У статті проаналізовані доктринальні підходи до розуміння правового регулювання юридичної відповідальності. Виділені теоретичні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців. Запропоновані шляхи вирішення зазначених ...
1486869
  Гамбург Л.С. Теоретичні проблеми правової держави в українській навчально-науковій літературі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 5-11. – (Право ; № 3). – ISSN 1813-338Х
1486870
  Клепікова О.В. Теоретичні проблеми правової організації транспортної системи України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Клепікова Ольга Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 34 с. – Бібліогр.: 47 назв
1486871
  Кодинець А. Теоретичні проблеми правозастосування у сфері інформаційних відносин // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 7. – C. 96-104. – ISSN 1026-9932


  Стаття присвячена розгляду теоретичних і практичних аспектів регулювання відносин інформаційного суспільства, дослідженню проблем правозастосування у зазначеній сфері, окресленню концепції методології юридичної регламентації інформаційних відносин. З ...
1486872
  Чекмарьова Л.Ю. Теоретичні проблеми професійної відповідальності адвоката // Актуальні проблеми судового права : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяченої пам"яті професора Івана Єгоровича Марочкіна, м. Харків, 20 квітня 2017 року : у 2 т. / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Каф. орг. судових та правоохоронних органів ; [редкол.: Л.М. Москвич (голова) та ін.]. – Харків : Право, 2017. – Т. 1. – С. 248-251. – ISBN 978-966-937-189-8
1486873
  Форсюк В.Л. Теоретичні проблеми реалізації принципів оподаткування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Форсюк Віта Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1486874
  Семеновська Л. Теоретичні проблеми реалізаціїї ідеї політехнізму у вітчізняній педагогічній теорії (1958-1983 рр.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 121-129. – ISSN 2075-1478
1486875
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (ідея "Філософії історії української філософії" С. Йосипенка) // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С.78-89
1486876
  Руденко С.В. Теоретичні проблеми розвитку історії української філософії у сучасних дослідженнях (концепція історико-філософського українознавства В.С. Горського) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 25-28. – (Філософія. Політологія ; вип. 98). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізується теоретичний зміст концепції історико-філософського українознавства В.С.Горського та перспективи застосування її положень до розробки теоретичних проблем історії української філософії. This article evolves the theoretical content ...
1486877
  Єрмоленко В. Теоретичні проблеми розмежування галузей екологічного і природоресурсного права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 148-153. – ISSN 0132-1331
1486878
  Максименко С.Д. Теоретичні проблеми самоздійснення особистості // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 47-56. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор рассматривает понятие "нужда" как основательную потребность в выраженной динамике.
1486879
  Кравець В. Теоретичні проблеми сексуальної педагогіки в Україні // Гендерна парадигма освітнього простору : збірник наукових праць / Криворіз. держ. пед. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бенера В.Є., Вихор С.Т., Войтюк О.Ю. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 5. – С. 27-33. – ISSN 2519-8416
1486880
  Колос А. Теоретичні проблеми спрощеного провадження у цивільному процесі // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (278). – С. 32-35. – ISSN 2663-5313
1486881
  Пацурія Н.Б. Теоретичні проблеми страхових правовідносин (господарсько-правовий аспект) : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.04 / Пацурія Ніно Бондовна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 496 л. – Бібліогр.: л. 436-496
1486882
  Лещенко Р.М. Теоретичні проблеми управління товариством з обмеженою відповідальністю // Наукові праці цивілістичного студентського гуртка : збірник наукових статей / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Цивілістичний студентський гурток. – Київ, 2012. – Вип. 6. – С. 34-57. – (Альманах цивілістики). – ISBN 978-617-566-142-0
1486883
  Базилевич В.Д. Теоретичні проблеми формування конкурентного середовища у транзитивній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 39-41. – (Економіка ; Вип. 62)


  Розкриваються економічні передумови обмеження бар"єрів входу на ринок та виходу з нього суб"єктів господарювання в умовах транзитної економіки. Визначається класифікація вхідних бар"єрів, обгрунтовується механізм державного регулювання процесів ...
1486884
  Кохановська О. Теоретичні проблеми цивільно-правового регулювання інформаційних відносин в Україні // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.104-107. – ISSN 0132-1331
1486885
  Замудрякова О. Теоретичні проюлеми і шляхи вдосконалення реалізації кримінально-правових норм у просторі // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 6. – С. 214-219. – ISSN 0132-1331
1486886
  Біленко В.Д. Теоретичні розвідки моралі як засади соціального консенсусу в плюралізмі сучасної культури // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 20-30
1486887
  Рейтер Л.Г. Теоретичні розділи загальної хімії : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Л.Г. Рейтер, О.М. Степаненко, В.П. Басов. – 3-тє вид. – Київ : Каравела, 2012. – 303 с. : іл., табл. – Покажч.: с. 292-299 .- Сер. засн. 1999 р. – Бібліогр.: с. 300. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-08-3
1486888
  Бубенко П.Т. Теоретичні складові процесів енергозбереження у житлово-комунальному господарстві / П.Т. Бубенко, О.П. Бубенко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Шутенко Л.М., Сухонос М.К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 4 (150). – С. 61-65. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1486889
  Тур М.Г. Теоретичні стратегії легітимації політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 80-85. – (Філософія. Політологія ; вип. 84/86). – ISSN 1728-3817


  У статті пропонується постметафізичне розуміння політичного. Автор аналізує різноманітні підходи до легітимації політики в сучасному соціально-філософському дискурсі, звертаючись насамперед до праць Ж.Баландьє, Ю. Габермаса, К. Касторіадіса, Н. Лумана, ...
1486890
  Судаков В.І. Теоретичні стратегії сучасних соціологічних досліджень праці як соціально-інтегративного процесу // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2012. – № 4 (33). – С. 21-27


  У статті дається критична оцінка класичного тлумачення праці як універсального та необхідного для всіх типів соцальних систем діяльнісного процесу взаємодії людини з природою з метою створення ресурсної бази для задоволення своїх потреб. Аргументована ...
1486891
  Коваль О. Теоретичні та економетричні аспекти зв"язку військових витрат та економічного зростання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 30-38. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність макроекономічної моделі "Guns versus Butter" (компромісу між військовими та іншими видатками держави) та визначено актуальність її застосування в ході вивчення впливу військового тягаря на економіку України. У ході дослідження ...
1486892
  Нагорний А. Теоретичні та економічні конференції / А. Нагорний. – Львів, 1959. – 16с.
1486893
  Ієвлев М.Г. Теоретичні та експериментальні дослідження математичних моделей площинності товстолистового прокату / М.Г. Ієвлев, Г.Г. Грабовський // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (67). – С. 54-62 : фото, рис. – Бібліогр.: 7 назв
1486894
  Педченко М.М. Теоретичні та експериментальні дослідження процесу гідратоутворення вуглеводневих газів у реакторах струминного типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.08 / Педченко Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1486895
  Мельник І.В. Теоретичні та експериментальні основи проектування технологічних газорозрядних джерел електронів : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.27.02 / Мельник І.В.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 40с. – Бібліогр.: 69 назв
1486896
  Федірко М. Теоретичні та емпіричні аспекти трансформації інституціональної структури фінансових ринків в сучасних умовах // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 26-31. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1486897
   Теоретичні та методичні засади визначення збитків, завданих неправомірним використанням прав на об"єкти інтелектуальної власності : наук.-практ. видання / [Г.О. Андрощук та ін. ; за наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверського] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 92, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 86-93. – ISBN 978-617-696-770-5
1486898
  Стецюк В. Теоретичні та методичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву центральної частини Північного Причорномор"я / В. Стецюк, О. Веселова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 49-53. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання можливостей еколого-геоморфологічного дослідження формування, використання та трансформації ґрунтового покриву Північного Причорномор"я у контексті теоретичних положень загальної геоморфології. Проаналізовано роль основних ...
1486899
   Теоретичні та методичні засади оцінки вартості інтелектуальної власності : монографія / [О.П. Орлюк та ін. ; наук. ред. О.Б. Бутнік-Сіверський] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – 2-ге вид., випр. та допов. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 484, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-696-421-6
1486900
  Щерба Н.С. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутнього вчителя іноземної мови до реалізації практикоорієнтованого навчання старшокласників з особливими потребами : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Щерба Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т Івана Франка. – Житомир, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 36 назв
1486901
  Коваль М.С. Теоретичні та методичні засади професійної підготовки майбутніх працівників ДСНС України в інформаційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Коваль Мирослав Стефанович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1486902
  Курок В. Теоретичні та методичні засади розвитку інноваційної культури майбутнього керівника закладу загальної середньої освіти у процесі магістерської підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 111-121. – ISSN 2312-5993
1486903
  Апалат Г.П. Теоретичні та методичні засади формування дисциплінованості студентів для підвищення ефективності фахової підготовки / Г.П. Апалат, О.П. Максимова // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 15-21. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 6). – ISSN 2522-1477
1486904
  Пугач С.С. Теоретичні та методичні засади формування правової компетентності майбутніх фахівців з обліку і оподаткування у системі неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 015 ; 13.00.04 ; 01 / Пугач Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Вінницький держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 42 назви
1486905
  Коваленко Н.В. Теоретичні та методичні засади формування ранньої професійної ідентичності майбутніх учителів засобами проектно-тренінгових технологій : монографія / Н.В. Коваленко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми : Цьома С.П., 2021. – 419, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 303-345. – ISBN 978-617-7487-97-4
1486906
  Денисюк О.В. Теоретичні та методичні засади формування та розвитку управлінських знань підприємства // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 267-273. – ISSN 2222-4459
1486907
  Жара Г.І. Теоретичні та методичні основи формування компетентності індивідуального здоров"язбереження вчителя в системі неперервної педагогічної освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Жара Ганна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 44 с. – Бібліогр.: 76 назв
1486908
  Липчанська О.В. Теоретичні та методичні питання розрахунку фактора часу при аналізі ефективності інвестицій // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 44-50.
1486909
  Мардус Н.Ю. Теоретичні та методичні підходи до визначення економічної сутності ринку як економічної категорії // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 325-329. – ISSN 2222-0712
1486910
  Бутнік-Сіверьский Теоретичні та методичні проблеми розвитку оцінки майнових прав інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Федорова Н.В., Якуша Є.С. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (112). – С. 55-70. – ISSN 2308-0361
1486911
  Корінько М. Теоретичні та методологічні аспекти обліку пально-мастильних матеріалів за талонами (постановка проблеми для дискусії) : облік:теорія і практика / М. Корінько, Г. Тітаренко // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 20-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1486912
  Павко А.І. Теоретичні та методологічні детермінанти педагогіки вищої школи як науки і мистецтва / А.І. Павко, Л.Ф. Курило // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 48-50. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2413-3329


  У статті педагогіка вищої школи розглядається синхронно і як наука, і як мистецтво. Авторами зазначено, що педагогіка вищої школи має всі критеріальні ознаки, сукупність яких дає підстави без будь-яких сумнівів віднести педагогіку вищої школи до галузі ...
1486913
   Теоретичні та методологічні засади впровадження інноваційних освітніх технологій у підготовку здобувачів вищої освіти / Л.В. Барановська, Є. (Кhаrаdzе Ерhеmіа) Харадзе, , Т. Фудерер // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 22-31. – ISBN 978-617-8219-05-5
1486914
  Прокопенко А.О. Теоретичні та методологічні засади едукації майбутніх учителів в умовах діджиталізації освіти : монографія / Прокопенко Альона Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. – Харків : Бровін О.В., 2022. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-8009-80-9
1486915
  Грушина І.В. Теоретичні та методологічні основи використання дистанційних технологій в контексті змішаного навчання // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2016. – С. 28-34. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 10, ч. 1). – ISSN 2519-254X
1486916
  Бурштинська Христина Василівна Теоретичні та методологічні основи цифрового моделювання рельєфу за фотограмметричними та картометричними даними : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.24.02 / Бурштинська Х.В.; МОіНУ. Нац. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 36 с. – Бібліогр.: 40 назв
1486917
  Бондаренко Г. Теоретичні та методологічні проблеми історичного краєзнавства // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 23-29
1486918
  Ольховська А.Б. Теоретичні та науково-прикладні засади удосконалення маркетингових комунікацій у системі просування лікарських засобів в Україні : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.01 / Ольховська Анжела Борисівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 94 назви
1486919
  Франчук І.А. Теоретичні та організаційні аспекти формування регіональної енергетичної політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 222-228. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1486920
  Топоровська А. Теоретичні та організаційні підходи до виділення історичних етапів розвитку платіжних карткових систем // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 50-52. – ISSN 1810-3944
1486921
  Романюк М.В. Теоретичні та організіційні засади податкового менеджменту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 9-13. – (Економіка ; вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суть податкового менеджменту як управлінської категорії, обґрунтовано основні складові процесу організації оподаткування, досліджено теоретичні та організаційні засади податкового менеджменту. The essence of tax managment as the managerial ...
1486922
  Кресіна І.О. Теоретичні та політико-правові засади етнокультурної консолідації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 211-219


  (Стаття підготовлена в рамках наукового проекту "Політико-правові засади етнокультурної консолідації українського суспільства" в межах державної цільової програми "Гуманітарні технології як чинник суспільних перетворень в українському суспільстві") ...
1486923
  Васильєва О. Теоретичні та правові засади інституційного забезпечення регіонального розвитку // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1/4/ 1/12 (29/32). – С. 81-87
1486924
  Кармаза О.О. Теоретичні та правові основи іпотечного житлового кредитування в зарубіжних країнах // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2012. – № 3 (8). – С. 79-82


  У статті досліджено особливості інституту іпотечного житлового кредитування, які визначені в законодавстві зарубіжних країн.
1486925
  Коршун О.В. Теоретичні та праксеологічні засади методики розслідування кримінальних правопорушень у сфері нерухомості : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Коршун Олександр Вікторович ; ПрАТ "ВНЗ"Міжрегіональна акад. упр. персоналом". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1486926
  Ганзюк С. Теоретичні та практичні аспекти визначення кредитного рейтингу банків в Україні / С. Ганзюк, Е. Каграманян // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 2 (55). – С. 145-155 : табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 1818-5754
1486927
  Гахович С.В. Теоретичні та практичні аспекти використання системи дистанційного навчання / С.В. Гахович, Т.В. Савченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 187-193. – ISSN 2524-0056
1486928
  Кухарєв О. Теоретичні та практичні аспекти заповіту подружжя // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД". – Харків, 2015. – № 5 (83). – С. 37-45
1486929
  Пасенюк О. Теоретичні та практичні аспекти застосування інституту апеляції у цивільеному процесі України / О. Пасенюк, Р. Корнута // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 8. – С. 87-92. – ISSN 0132-1331
1486930
  Швець Г.О. Теоретичні та практичні аспекти інтелектуальної безпеки держави / Г.О. Швець, В.О. Мальцева // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 102-106. – ISSN 2225-6407
1486931
  Ночка Л.В. Теоретичні та практичні аспекти навчальної роботи вчителя правознавства // Теоретико-методологічні та практичні аспекти в підготовці вчителя правознавства: досвід і проблеми : тези Всеукр. наук.-практ. конф. (04.12. 2020 р., м. Кам"янець-Подільський) / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка [та ін. ; редкол.: В.А. Дубинський (співголова) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2021. – С. 67-71
1486932
   Теоретичні та практичні аспекти нутриціології : навч. посібник / Андріюк Л., Гарник Т., Яцюк В., Федяєва С. ; М-во охорони здоров"я України, Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького. – Львів ; Трускавець : Посвіт, 2016. – 126, [1] с. : табл. – На обкл. – Бібліогр.: с. 123-126. – ISBN 978-617-7401-32-1
1486933
  Косілова О.І. Теоретичні та практичні аспекти обмеження прав і свобод: вітчизняний та зарубіжний досвід // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 26-33. – ISSN 2616-6798
1486934
  Бучик С.С. Теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів / С.С. Бучик, О.К. Юдін // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 28-40. – ISSN 2075-0781


  "Викладені теоретичні та практичні аспекти побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів з посиланням на власні авторські оригінальні розробки у розрізі визначеної загальної концепції проведених ...
1486935
  Белькова О Теоретичні та практичні аспекти права свідка відмовитися свідчити відносно себе. членів сім"ї та близьких родичів // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.102-106
1486936
  Пархоменко Н.М. Теоретичні та практичні аспекти правового регулювання в сучасній Україні // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 30. – С. 29-35. – ISSN 0869-2491
1486937
  Кармаза О.О. Теоретичні та практичні аспекти правової категорії "житло" // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 24-29.
1486938
  Геселев О. Теоретичні та практичні аспекти проблематики протидії розслідуванню / О. Геселев, Г. Щербакова // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 25-32.
1486939
  Медведєва М.О. Теоретичні та практичні аспекти реалізації міжнародно-правових норм у галузі охорони навколишнього середовища : [монографія] / М.О. Медведєва ; за наук. ред. О.В. Задорожнього. – Київ : Фенікс, 2012. – 479, [5] с. – Бібліогр.: с. 427-479 та в підрядк. прим. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-136-003-6
1486940
   Теоретичні та практичні аспекти розвитку менеджменту підприємств виробничої сфери: світовий та вітчизняний досвід : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, асп., здобувачів і студентів, 17-18 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т, Акад. екон. наук України, Вінниц. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка [та ін.] ; [редкол.: О.В. Скидан та ін.]. – Житомир : ЖДТУ, 2013. – 182, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-683-372-6
1486941
  Чебанова Н.В. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками підприємств // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2014. – Вип. 47. – С. 151-154. – ISSN 2075-4892
1486942
  Черничко Т.В. Теоретичні та практичні аспекти формування механізму стабілізації фінансово-кредитних відносин // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 1. – С. 37-40 : рис. – Бібліогр.: 10 назв
1486943
  Гончарук С.М. Теоретичні та практичні аспекти формування фінансового забезпечення системи охорони здоров"я / С.М. Гончарук, Є.М. Романів, С.В. Приймак // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 229-234. – ISSN 2222-4459
1486944
  Бабічев С.А. Теоретичні та практичні засади інформаційної технології обробки профілів експресій генів для реконструкції генних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Бабічев Сергій Анатолійович ; М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства. – Львів, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1486945
  Маршавін Ю.М. Теоретичні та практичні засади оцінювання економічної ефективності активних програм на ринку праці // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (28). – С. 186-198. – ISSN 2072-9480
1486946
  Вахонєва Т.М. Теоретичні та практичні засади реалізації прав на результати інтелектуальної (творчої) праці в трудових правовідносинах : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Вахонєва Тетяна Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 403 арк. – Бібліогр.: арк. 361-403
1486947
  Пономаренко Л.О. Теоретичні та практичні засади створення системи науково-бібліографічних документів із психолого-педагогічних питань у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В.О. Сухомлинського // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 160 - 172. – ISBN 978-966-529-203-6
1486948
  Чайка Р.А. Теоретичні та практичні засади участі захисника на досудовому слідстві за призначенням // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 363-371. – (Юридична ; Вип. 1)
1486949
  Блінов І.В. Теоретичні та практичні засади функціонування конкурентного ринку електроенергії / І.В. Блінов ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ : Наукова думка, 2015. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 210-213. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1519-7
1486950
  Бородіна О.А. Теоретичні та практичні заходи щодо боротьби з патентним тролінгом / О.А. Бородіна, М.В. Щербак // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Приазов. держ. техн. ун-т" ; редкол.: Волошин В.С., Капранова Л.Г., Кравченко М.С. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – Вип. 15. – С. 122-126. – ISSN 2225-6407
1486951
   Теоретичні та практичні основи електроніки : монографія / Новіков В.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон : Херсонський національний технічний університет, 2017. – 146, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-144. – ISBN 978-966-2207-45-3
1486952
  Приходько В.О. Теоретичні та практичні основи функціонування та використання криміналістичних обліків МВС України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Приходько Владлена Олександрівна ; М-во юстиції України, Нац. наук. центр "Ін-т суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса". – Харків, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1486953
  Ревуцький С. Теоретичні та практичні передумови переходу світової економіки на інноваційну модель розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 72-79.
1486954
  Ніколаєнко Ю. Теоретичні та практичні питання визначення кола замовників у сфері публічних закупівель // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (289). – С. 84-89. – ISSN 2663-5313
1486955
  Стрішенець О. Теоретичні та практичні питання ринкового реформування економіки в роботах М.Х. Бунге // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 4-8. – (Серія "Економічні науки" ; № 5 (254)). – ISSN 1729-360Х


  Висвітлено науково-теоретичні погляди та практична реформаторська діяльність М.Х. Бунге. "Неабияку роль у становленні М.Х. Бунге як вченого відіграло наукове середовище університету Святого Володимира в Києві. ... Професор М.Д. Іванішев писав: ...
1486956
  Павленко М.В. Теоретичні та практичні питання щодо визначення цілей банківського контролю // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 144-149.
1486957
  Підлісний П. Теоретичні та практичні підходи до створення вертикально-інтегрованої системи господарського управління на залізничному транспорті : до дискусії / П. Підлісний, М. Чеховська // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 5 (283). – С. 58-62 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1810-3944
1486958
  Кот О. Теоретичні та практичні проблеми визнання недійсними правочинів, які порушують публічний порядок // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 9. – С. 95-101. – ISSN 1026-9932
1486959
   Теоретичні та практичні проблеми держави і права в Україні та країнах Європейського Союзу : зб. наук. праць, присвяч. пам"яті акад. Академії наук вищої шк. України, Заслуж. юриста України, адвоката, проф. Володимира Павловича Пастухова / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. труд. права та права соц. забезпечення, Центр пробл. імплементації європ. соц. права ; [упоряд.: О.В. Тищенко, Л.С. Нецька, І.С. Сахарук ; за заг. ред. М.І. Іншина]. – Київ : Прінт Сервіс, 2017. – 535, [1] с. : портр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7069-53-8
1486960
  Дзера І.О. Теоретичні та практичні проблеми захисту права власності в спадкових правовідносинах // Вісник Національної академії правових наук України : науковий юридичний журнал / Національна, академія правових наук України. – Харків, 2020. – Т. 27, № 3. – С. 115-132. – ISSN 1993-0909
1486961
  Бадяк В.П. Теоретичні та практичні проблеми збереження пам"яток // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 5-22. – ISSN 2078-0133
1486962
  Дзера І.О. Теоретичні та практичні проблеми здійснення та захисту права спільної часткової власності у разі виділу, поділу та продажу спільного майна // Наукові записки НаУКМА : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2020. – С. 19-24. – (Юридичні науки ; т. 5). – ISSN 2617-2607
1486963
  Шматова Ю.О. Теоретичні та практичні проблеми контролю за проведенням процедур державних закупівель // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 305-316
1486964
  Григоров О.М. Теоретичні та практичні проблеми міжнародно-правового регулювання діяльності цивільної авіації : дис... д-ра юрид. наук: 12.00.11 / Григоров Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 516 арк. – Додатки: арк. 508-516. – Бібліогр.: арк. 417-507
1486965
  Кушнір І.М. Теоретичні та практичні проблеми оподаткування будівельної діяльності в України : монографія / І.М. Кушнір. – Київ : Юрінком Інтер, 2018. – 431, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 375-431 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-667-737-5
1486966
   Теоретичні та практичні проблеми реалізації прав людини у сфері праці і соціального забезпечення : тези доп. та наук. повідомл. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 8-9 жовт. 2010 р. / Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого ; за ред. В.В. Жернакова. – Харків : Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого, 2010. – 570, [2] с. – Бібліогр.: с. 571 та в підрядк. прим.
1486967
  Штефан О.О. Теоретичні та практичні проблеми розгляду малозначних справ // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (56). – С. 28-36. – ISSN 2413-1342
1486968
  Маркуш М. Теоретичні та практичні проблеми розширення меж дії принципу змагальності на стадії досудового слідства: конституційний аспект // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 4 (59). – С. 60-70. – ISSN 1993-0909
1486969
  Вихристенко Б.І. Теоретичні та практичні проблеми удосконалення туристичного законодавства України / Б.І. Вихристенко, Н.А. Опанасюк // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 2 (124). – С. 55-61
1486970
  Ріпенко А.І. Теоретичні та практичні проблеми функціонування Державного земельного кадастру // Конституційні засади аграрного, земельного та екологічного права: 20 років розвитку : матеріали "круглого столу", Київ, 27 трав. 2016 р. : [зб. статей і тези наук. доп.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екол., земел. та аграр. права ; за ред. М.В. Краснової, Т.О. Коваленко. – Київ : Кондратьєв А.В., 2016. – С. 121-124. – ISBN 978-966-7957-18-6
1486971
  Сас О. Теоретичні та практичні реалії української опозиції // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 18 (303). – С. 26-29
1486972
  Пятигін А.С. Теоретичні та прикладні аспекти використання кількісних методів прийняття рішень у маркетинговій діяльності підприємств в умовах конкурентного середовища // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 328-335
1486973
  Пушай В.І. Теоретичні та прикладні аспекти відступлення права вимоги // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 105-109.
1486974
  Приходько Л.Ф. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження архівних аудіовізуальних документів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Нац. акад. наук України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (298), липень - серпень. – C. 7-43. – ISSN 0320-9466
1486975
  Голубцов О.Г. Теоретичні та прикладні аспекти дослідження сезонних станів ландшафтів : наукові та освітні проблеми фізичної географії та геоекології / О.Г. Голубцов, В.М. Чехній // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 55. – С. 38-43 : Рис. – ISSN 0868-6939
1486976
  Язлюк Б.О. Теоретичні та прикладні аспекти економічної безпеки України / Б.О. Язлюк, Р.Б. Гевко, Ю.В. Дзядикевич // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 301-310. – ISSN 2309-1533
1486977
  Гринюк Р.М. Теоретичні та прикладні аспекти оцінки ефективності системи прямого оподаткування суб"єктів підприємництва в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 115-121. – ISSN 1562-0905
1486978
  Сапожников С.В. Теоретичні та прикладні аспекти формування культури професійної комунікації майбутніх фахівців // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1486979
  Бордун О.Ю. Теоретичні та прикладні засади дослідження релігійних та паломницьких потоків України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1486980
  Ткачук Р.Л. Теоретичні та прикладні засади інформаційної технології підготовки оперативного персоналу для роботи в умовах надзвичайних ситуацій : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06, 12 / Ткачук Ростислав Львович ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2019. – [45] с. з обкл. – Бібліогр.: 67 назв
1486981
  Яковець І.С. Теоретичні та прикладні засади оптимізації процесу виконання кримінальних покарань : монографія / І.С. Яковець ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2013. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 347-390. – ISBN 978-966-458-565-8


  В дар бібліотеці від автора. Підпис
1486982
  Герасимчук З.В. Теоретичні та прикладні засади прогнозування стійкого розвитку регіону : монографія / З.В. Герасимчук, І.С. Кондіус ; [наук. ред. З.В. Герасимчук] ; М-во освіти і науки України ; Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк : Надстир"я, 2010. – 411, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 281-394. – Бібліогр.: с. 395-410. – ISBN 978-966-517-674-9
1486983
  Мельник О.Г. Теоретичні та прикладні засади управління толінговими операціями / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, І.І. Коць // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 140-145. – ISSN 2222-4459
1486984
  Пасєка М.С. Теоретичні та прикладні основи групової динаміки розроблення програмних систем з використанням хмарної технології : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Пасєка М.С.; М-во освіти і науки України ; Українська академія друкарства. – Львів, 2019. – Бібліогр.: 46 назв
1486985
   Теоретичні та прикладні основи економічного, екологічного та технологічного функціонування об"єктів енергетики / [В.О. Артемчук, Т.Р. Білан, І.В. Блінов та ін.] ; за ред. Запорожця Артура Олександровича та Білан Тетяни Романівни ; НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики. – Київ : [б. в.], 2017. – 312 с. : іл., табл. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-8331-2
1486986
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2 (29). – 2014. – 496 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486987
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 1 (30). – 2015. – 539 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486988
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ : Київський університет, 2002-
Вип. 2 (31). – 2015. – 251 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486989
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 1 (32). – 2016. – 233 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486990
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 2 (33). – 2016. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486991
   Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ : ЦП "КОМПРИНТ", 2002-
Вип. 1 (34). – 2017. – 234 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1486992
  Жупанова О.О. Теоретичні та прикладні питання здійснення судового контролю слідчим суддею у кримінальному провадженні / О.О. Жупанова, О.О. Юхно // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 (67), 2017 р. – С. 100-105. – ISSN 1727-1584
1486993
  Стоян В.О. Теоретичні та прикладні проблеми визначення підвідомчості цивільних справ, що розглядаються за участю нотаріусів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 3 (137). – С. 27-33


  У статті обгрунтовується доцільність розгляду справ з участю нотаріусів судами загальної юрисдикції у порядку позовного провадження.
1486994
  Голіна В. Теоретичні та прикладні проблеми втілення кримінологічної політики в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 7. – С. 24-30. – ISSN 0132-1331
1486995
  Харь І.О. Теоретичні та прикладні проблеми суб"єкта злочину в сфері охорони навколишнього природного середовища // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (57). – С. 127-145. – ISSN 2222-5374
1486996
  Чернобай О.І. Теоретичні узагальнення щодо розуміння сутності поняття «Адміністративна юрисдикція» // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 2 (4). – С. 61-67. – ISSN 2227-796X


  У статті досліджено сутність поняття «адміністративна юрисдикція». Проведено загальнотеоретичну характеристику поняття «адміністративна юрисдикція». З"ясовано зміст адміністративної юрисдикції, виділено її основні ознаки. This article examines the ...
1486997
  Семенцова О.М. Теоретичні уявленя про затримку психічного розвитку та визначення напрямків корекційної допомоги дітям в умовах інклюзивної освіти // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 111-120. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1486998
  Кабанець Н. Теоретичні характеристики та практично-прикладні аспекти використання нормативного поняття суспільного договору // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; редкол.: Г. Балюк, І. Безклубий, О. Беляневич [та ін.]. – Київ, 2009. – Число 4 : Правова освіта і наука. Методологія юридичних досліджень. – С. 344-358. – ISBN 978-966-349-240-7
1486999
   Теоретичні, експериментальні та клінічні аспекти застосування ендовенозного електрозварювання у лікуванні варикозної хвороби / С.І. Саволюк, В.С. Горбовець, М.М. Гвоздяк, Д.Д. Кункін, М.Ю. Крестянов, Р.А. Геращенко // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2017. – № 1 (19). – С. 49-65. – ISSN 2304-9359
1487000
  Ящишина Г. Теоретичні, методологічні та практичні засади експертизи товарів // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 185-191. – ISBN 978-966-423-670-3
<< На початок(–10)1481148214831484148514861487148814891490(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,