Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1478001
  Барков Д.Ю. "Текучее общество" З. Баумана и развитие концепции отчуждения // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 34-39. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 54). – ISSN 2306-6687
1478002
  Богачов А. "Телебачення використовує слабкості глядачів" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 6-7 березня (№ 39/40). – С. 21
1478003
  Гоян В.В. "Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації" : дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Гоян Віта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 444 л. – Бібліогр.: л. 372-444
1478004
  Бербенець Л. Текст-пастиш у творчості Юрія Андруховича // Слово і час : Науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С.49-60. – ISSN 0236-1477
1478005
  Лордкипанидзе И.П. Текстологические вопросы произведений Галактиона Табидзе : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Лордкипанидзе И.П. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1964. – 18 с.
1478006
  Джалилов Д.И. оглы Текстологическое исследование художественного наследия М. Ф. Ахундова : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.03 / Джалилов Д. И. оглы; АН АзССР, Ин-т лит. – Баку, 1980. – 21л.
1478007
  Лихачев Д.С. Текстология : краткий очерк / Д.С. Лихачев ; АН СССР, Ин-т пус. лит.(Пушкинский дом). – Москва-Л. : Наука, 1964. – 103 с.
1478008
  Лихачев Д.С. Текстология : на материале русской литературы X-XVII веков. / Д.С. Лихачев ; АН СССР. Отделение литературы и языка. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Наука, 1983. – 636 с.
1478009
  Илиев И.Т. Текстология новой болгарской литературы. (Принципы и методы работы над источниками текстов) : Автореф... канд. филол.наук: 643 / Илиев И.Т.; АН СССР. Ин-т мировой литературы. – М., 1972. – 18л.
1478010
  Тимина С.И. Текстология советской литературы. Основные методологические проблемы. Взаимосвязь с журналистикой в системе филологических наук : Автореф... докт. филол.наук: 01.01.10 / Тимина С. И.;. – Л., 1978. – 36л.
1478011
  Лихачев Д.С. Текстология. На материале русской литературы X-XVII веков / Д.С. Лихачев. – Москва-Л., 1962. – 606с.
1478012
  Гнатюк М. Текстологічна "п"ятирічка" "Слова і Часу" // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 12 (636). – С. 24-29. – ISSN 0236-1477


  31 жовтня 2013 року в Інституті філології КНУ імені Тараса Шевченка відбувся круглий стіл за участю працівників редакції журналу "Слово і час", співробітників кафедри теорії літератури, компаративістики і літературної творчості і викладачів Інституту ...
1478013
  Блик О. Текстологічна зустріч із Винниченком (Маслянчук Т.В. Проза Влодимира Винниченка: проблеми текстології); Три в одному. Гримуча суміш ("Не горюй", "Кін-дза-дза", "Тияча і один рецепт закоханого кулінара) // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2011. – Вип. 6. – С. 174-180
1478014
  Голяк Т.В. Текстологічна історія багатотомних видань творів Івана Франка (1876-1941 роки) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.09 / Голяк Тетяна Василівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1478015
  Боронь О. Текстологічна концепція Василя Бородіна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2018. – № 11 (695), листопад. – С. 60-61. – ISSN 0236-1477
1478016
  Чуба Г. Текстологічне дослідження українських учительних євангелій другої половини XVI - початку XVII ст.: перемишльський тип // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 5-38. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; Вип. 2)
1478017
  Гнатюк М. Текстологічні аспекти в сучасних літературознавчих методологіях // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 88-101.
1478018
  Маслянчук Т. Текстологічні аспекти дослідження багатотомного видання творів В. Винниченка в Україні в 1923-1932 рр. : (на матеріалі листування письменника з видавництвом "Рух") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 162-170. – ISBN 966-594-246-8
1478019
  Сагайдак Т. Текстологічні аспекти дослідження роману О.Гончара "Собор" // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 473-481. – ISBN 966-7053-09-1
1478020
  Гнатюк М. Текстологічні аспекти шевченкознавчих студій Павла Филиповича // Султанівські читання : збірник статей / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: І. Козлик, А. Мартинець, Р. Голод [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2019. – Вип. 8. – С. 84-92. – ISSN 2313-5921
1478021
  Іваненко С.М. Текстологічні засади аналізу "Саги про Тідрекса" (THIDREKSSAGA) І.В. Шаровольського і сучасні лінгвостилістичні студії // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 117-121
1478022
  Шалак О. Текстологічні засади записування весільних пісень на Поділлі в другій половині XIX ст. // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 31 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 530-535


  Авторка досліджує рукописні зразки весільних пісень із Поділля, описи весільного обряду з цього регіону. Такий аналіз дає змогу визначити методику запису обрядової пісенності у другій половині XIX століття. Author studies handwritten samples of ...
1478023
  Сокіл Г. Текстологічні засади записування і публікації фольклору (кінець ХІХ - перша третина ХХ століття ) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 264-273


  Окреслено принципи записування, відтворення, публікації фольклорних текстів. Проаналізовано способи передачі усного твору на письмі за автографами (чорнові, чистові) та друкованими матеріалами. The principles of recording, reproduction, publication of ...
1478024
  Ільницький Д. Текстологічні особливості підготовки "Повного зібрання творів" Богдана-Ігоря Антонича // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (631). – С. 6-9. – ISSN 0130-5263
1478025
  Аністратенко Л. Текстологічні особливості японської літературознавчої термінології // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 60. – С. 3-9
1478026
  Гнатюк М. Текстологічні паралелі та міжтекстуальні аналогії в творчості Ю. Яновського і Дж. Дос Пассоса // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 3. – С. 85-95
1478027
  Зубков С.Д. Текстологічні принципи видання творів Г.Ф. Квітки / Зубков С.Д., Чалий Д.В. – Київ, 1959. – с. 101-107. – Окр. відб. з "Радянське літературознавство" № 1
1478028
  Сакал Є. Текстологічні розбіжності між Києво-Печерським патериком та "Патериконом" Сильвестра Косова // Історія релігій в Україні : науковий щорічник. 2011 рік / Ін-т релігієзнавства - філія Львів. музею історії релігії ; Львів. від-ня Ін-ту укр. археогр. та джерелознавства ім. М. Грушевського НАНУ [та ін.]. – Львів, 2011. – Кн. 2. – С. 47-55. – ISBN 966-7379-92-11
1478029
  Гнатюк М.М. Текстологічні студії : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / М.М. Гнатюк. – Київ : ВПК "Експрес-Поліграф", 2011. – 156 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2530-13-1
1478030
  Сиваченко М.Є. Текстологічні сюжети української літературної класики / Микола Сиваченко ; [упоряд. Г.М. Бурлака, Б.В. Цимбал] ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 2021. – 613, [2] с., [8] арк. фотоіл. : портр., фотоіл., табл. – Покажч. імен і назв: с. 591-611. – Бібліогр.: 565-583 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-00-1769-6
1478031
  Бріцина О. Текстологічні та едиційні рішення у фольклористиці: українська наукова традиція й новітні методологічні течії // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збіринк наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 83-93. – (Серія філологічна ; Вип. 47)


  Протягом тривалого часу в українській фольклористиці переважно літературо-центричне текстологічне й едиційне спрямування. Це відбилося й у теоретичних концепціях і практично призводило до невиправданого зближення писаних текстів літератури та усних ...
1478032
  Гнатюк М. Текстологія - базова філологічна дисципліна // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка ; Нац. спілка письменників України. – Київ, 2013. – № 8 (632). – С. 32-45. – ISSN 0236-1477


  У статті розглядаються теоретичні і практичні аспекти текстології, історія її становлення та перспективи розвитку
1478033
  Корольов Б.І. Текстологія / Б. Корольов // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 370. – ISBN 966-642-073-2
1478034
  Дузь І.М. Текстологія п"єс Олександра Корнійчука / І.М. Дузь. – Одесса, 1982. – 72с.
1478035
  Сиваченко М.Є. Текстологія поетичних творів П.А. Грабовського / М.Є. Сиваченко. – Київ, 1988. – 284 с.
1478036
  Гальченко С.А. Текстологія поетичних творів П.Г. Тичини / С.А. Гальченко. – К, 1990. – 127с.
1478037
  Гнатюк М. Текстологія як теоретико-літературна дисципліна // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 190-203.
1478038
  Жданова Л.М. Текстообразующая роль синтагмы (на матер. франц. яз.) : Автореф... канд. фиол.наук: 10.02.05 / Жданова Л. М.; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М., 1983. – 24л.
1478039
  Цыплакова И.А. Текстообразующая функция конструкции прямой речи в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цыплакова И. А.; Льв.ГУ. – Львов, 1986. – 18л.
1478040
  Бочкарев Андрей Евгеньевич Текстообразующая функция ритма (на материале французского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Бочкарев Андрей Евгеньевич; Моск. гос. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – М., 1987. – 26л.
1478041
  Фролова Людмила Степановна Текстообразующая функция термина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.19 / Фролова Людмила Степановна; Моск. гос. ин-т иностр. языков. – М., 1990. – 28л.
1478042
   Текстообразующие свойства слова и предложения.. – Грозный, 1982. – 212с.
1478043
  Дорофеева Н.Е. Текстообразующие факторы и структурно-семантическая организация Абзаца в художественно-речевой системе Э.Штриттматтера : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Дорофеева Н.Е.; Ленинградский пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Ленинград, 1973. – 14л.
1478044
  Чернов Вячесла Эдуардович Текстообразующие функции концептуально-оценочных фрагментов русского устного научного текста : Дис... д-ра филологич.наук: 10.02.01 / Чернов Вячесла Эдуардович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 214л. – Бібліогр.:л.196-214
1478045
  Керимова Гюльнара Керим кызы Текстообразующие функции предикативных фразеологических единиц (на материале произведений Э.Безена) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Керимова Гюльнара Керим кызы; Моск. гос. лингвистич. ун-т. – М., 1991. – 24л.
1478046
  Третьякова Г.Н. Текстообразующий потенциал распространенного определения в немецкой научно-технической литературе. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Третьякова Г.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Я.Франко. – Львов, 1986. – 24л.
1478047
  Грещук В. Текстоорієнтована актуалізація дериваційних морфем // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. В. Стуса ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 3. – С. 80-87. – ISSN 2415-8208
1478048
  Приходько А.Н. Текстопрагматические свойства паратаксиса // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [редкол.: Бардіна Н.В., Кавун Л.І., Кагановська О.М. та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – С. 323-332. – (Серія "Філологія", Серія "Педагогіка" ; вип. 25). – ISSN 2309-1517
1478049
  Олешко Ю.Л. Текстотвірна роль евіденційності у проповідницькому й полемічному дискурсі (на матеріалі творів І. Галятовського) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 151-157
1478050
  Захарчук І. Текстотвірна функція заперечення в новоанглійській мові (на матеріалі творів В. Шекспіра та Дж. Мільтона) // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 21-24. – (Серія "Філологічні науки" ; № 19 (268) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1478051
  Козловський В.В. Текстотвірна функція повтору в полемічному трактаті Мартіна Лютера "Wider das bapstum zu rom vom teuffel gestifft" // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 31-33. – (Серія: Філологія ; вип. 17, т. 2)


  Полемічний трактат Мартіна Лютера "Встановлений дияволом проти папства в Римі".
1478052
  Курганова О.Ю. Текстотвірний вплив молитви на українську барокову поезію XVII століття // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 283-298. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1478053
  Шаряк О. Текстотвірний потенціал словотвірних конструкцій німецької мови (на матеріалі публіцистичних текстів) // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 110-119. – (Германська філологія ; Вип. 407)
1478054
  Загнітко А. Текстотвірний потенціал українських прийменників // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 6-21. – ISSN 1728-9572
1478055
  Савчук Р.І. Текстотвірний принцип "наративного кільця" у форматуванні мінімалістичної оповідної реальності (на матеріалі французьких прозових творів ХХ-ХХІ століть) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – C. 346-358
1478056
  Шадчина Анна Сергіївна Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі ( на матеріалі текстів Геракліта і Платона) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.14 / Шадчина А.С.; КНУТШ. Ін-тут філології. – Київ, 2005. – 223л. – Бібліогр.: л. 202 - 223
1478057
  Шадчина Анна Сергіївна Текстотвірні функції епістемічної модальності в давньогрецькому філософському дискурсі ( на матеріалі текстів Геракліта і Платона) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.14 / Шадчина А. С.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1478058
  Асєєва Т.О. Текстотвірні функції імперативів у казаннях Леонтія Карповича // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 68 (1). – С. 9-17. – ISSN 2520-6397
1478059
  Наєнко Г. Текстотвірні функції прецедентних феноменів в історико-мовному дискурсі радянського часу // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; голов. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2017. – Вип. 33. – С. 120-127. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1478060
  Романова Текстотвірні функції трансформованих фразеологічних одиниць у публіцистичних заголовках (на матеріалі англомовних періодичних видань) / Романова, (Музиченко) // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 284-290
1478061
  Дзюбишина-Мельник Текстотипи у забутій науково-популярній розвідці Івана Нечуя-Левицького // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 57 : Мовознавчі студії. – С. 24-28. – ISSN 1996-9872
1478062
  Чехет Т.Е. Текстоутворюючі особливості: прислівників із пасивним значенням // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 81-83. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Проводиться аналіз прагматичних особливостей прислівників із пасивним значенням - конституентів функціонально-семантичного поля пасиву - на рівні тексту, встановлюються їх відношення до авторизації повідомлення та відображення позиції мовця в певному ...
1478063
  Любецька В.В. Текстоцентризм як основний принцип навчання для іноземних студентів гуманітарних спеціальностей / В.В. Любецька, Ю.Г. Шахіна // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов ; редкол.: А.М. Варинська, Н. Вульфф, В.Л. Іващенко [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 37. – С. 27-31. – ISSN 2307-4558


  Висвітлено принцип текстоцентризму як однієї з головних засад формування українськомовної професійної комунікативної компетентності іноземних студентів гуманітарних спеціальностей у процесі вивчення української мови як іноземної (УМІ). Актуальність ...
1478064
  Федорцова О.Г. Текстоцентричний підхід до навчання іноземної мови у ВНЗ // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.1 (79.1), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 76-79. – ISSN 2304-5809
1478065
  Денищич Т. Текстоцентричний підхід до формування риторичних умінь і навичок студентів-істориків // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 37 : Психологія. – С. 61-68. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1478066
  Марцин С.О. Текстоцентричний підхід на заняттях з української мови як іноземної: формування соціокультурних компетентностей здобувачів освіти // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2021. – Вип. 54, ч. 2. – С. 224-234. – ISSN 2312-0665
1478067
  Кашуба Є. Текстоцентричний підхід як засіб формування читацької компетенції школярів. Матеріали до уроків за романом Діани Джонс "Мандрівний Замок Хаула" // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2016. – № 4 (183). – С. 27-38
1478068
  Бондарєва Т. Текстоцентричні технології як матриця навчання // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 23-25
1478069
  Бабад-Захряпин Текстрированные восоко-температурные покрытия / Бабад-Захряпин, Г.Д. Кузнецов. – М, 1980. – 176с.
1478070
  Сухарев Евгений Текстроник высокотехнологичный уборочный текстиль // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2014. – № 1. – С. 60-63 : фото
1478071
  Яворська О. Текстуалізація пам"яті про місто дитинства Анджея Хцюка та Генрика Гринберга // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 119-127. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
1478072
  Палій О.П. Текстуальна візія міського простору в романі Міхала Айваза "Люксембуррзький сад" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; Вид. дім Д. Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 40, ч. 2. – С. 130-138


  У студії здійснено текстуальний аналіз роману сучасного чеського письменника-постмодерніста Міхала Айваза «Люксембурзький сад». Окрему увагу приділено особливостям зображення міського простору, який сприймається як текст та знакова система. Виділено ...
1478073
  Мінець Ю.О. Текстуальний і контекстуальний аналіз біблійних цитат в "Лавсаїку" Палладія Єленопольського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – с. 36-39
1478074
  Батбаярин Даваасурен Текстуальний та холестерико-нематичний переходи в рідких кристалах для аналогових індикаторів : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Батбаярин Даваасурен; Держ. ун-тет. "Львівська політехн.". – Львів, 1998. – 21л.
1478075
  Стояцька Г.М. Текстуальні модуси деконструктивізму в світлі структурної закономірності мислення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-52. – (Філософія. Політологія ; Вип. 29)


  Досліджується проблема деконструктивістського тексту як нового культурного продукту в рамках гіпотези про модифікацію самої культури. Аналізуються шляхи втілення текстуальної стратегії на прикладі американської терапії "розповідної варіативності".
1478076
  Довганчина Р. Текстуальні та підтекстуальні значення кольору в перекладі (на прикладі оповідань Е. Хемінгуея) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 440-451


  У статті розглядаються семантичні та підтекстуальні зсуви кольороназв у перекладі художніх творів Е. Хемінгуея українською та російською мовами. аналіх оповідань Е. Хемінгуея свідчить, що вибір лексем у перекладі обумовлюється контекстом і ...
1478077
  Коваль В. Текстуально закріплені і не закріплені норми господарського права // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 8 (104). – С. 28-31
1478078
  Шелковников А.Ю. Текстуальное проектирование личности в концептивизме // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2011. – № 11. – С. 50-55. – ISSN 0235-1188
1478079
  Рябенко В.А. Текстура глибокометаморфізованих порід докембрію України / В.А. Рябенко; АН УРСР. Ін- геологічн. наук. – Київ : Наук. думка, 1976. – 132с.
1478080
  Рачек Александр Петрович Текстура и анизотропия механических свойств деформированного молибдена : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Рачек Александр Петрович; АН УССР. – К., 1978. – 21л.
1478081
  Мухаев В.В. Текстура и анизотропия физических и механических свойств некоторых а-сплавов титана. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 046 / Мухаев В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1968. – 24л.
1478082
  Карповець М. Текстура міста: антропологічна ревізія прочитання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : [збірник наукових праць] / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2013. – С. 220-230. – (Серія "Філософія" ; вип. 12). – ISBN 966-7631-79-6


  "У статті аналізуються основні аспекти інтерпретації тексту міста як того, що володіє автономним характером продукування людських смислів. Доводиться той факт, що більшість стратегій такого розуміння зводяться до амбівалентної сутності прочитання ...
1478083
  Дубіс Л.Ф. Текстура піщаних акумулятивних реліктових форм рельєфу Українського Полісся як критерій еолового морфогенезу форм // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2010. – Вип. 2 (59) : Присвячується 90-річчю Олександра Мефодійовича Маринича. – С. 41-52 : Фото, табл. – Бібліогр.: 52 назви. – ISSN 0868-6939
1478084
   Текстура поверхонь наверствувань в осадовій товщі неогену Передкарпатського прогину / М.Д. Петруняк, О.М. Черемісська, Г.М. Петруняк, Ю.В. Черемісський // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24 (2). – С. 98-105 : рис. – Бібліогр.: с. 105. – (Серія : Геологія. Географія ; вип. 19). – ISSN 2313-2159
1478085
  Шахов Ф.Н. Текстура руд / Ф.Н. Шахов. – М, 1961. – 180с.
1478086
  Корзун Э.А. Текстура холодной прокатки и рекристаллизации в оплаве железо-кремний : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Корзун Э.А.; Уральский гос. университет им. А.М.Горького, 1950. – 6 с.
1478087
  Власов К.А. Текстурно-парагенетическая классификация гранитных пегматитов / К.А. Власов. – Москва, 1953. – 47с.
1478088
  Денисова Т.А. Текстурные особенности пород и условия образования добротовской свиты нижнего миоцена Предкарпатья / Т.А. Денисова. – Москва : Наука, 1970. – 136с.
1478089
  Юсифов Н.Ш. Текстурные типы и минеральный состав руд филизчайского месторождения : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 127 / Юсифов Н.Ш.; Азербайджанский ин-т нефти и химии. – Баку, 1969. – 34л.
1478090
  Осипов Пономарев Ю.Б. Текстурный анализ глин / Пономарев Ю.Б. Осипов, Б.А. Соколов. – Москва : Недра, 1989. – 120с.
1478091
  Абдулин А.В. и др. Текстурообразование и структурная упорядоченность в жидких кристаллах. / А.В. и др. Абдулин. – Минск : Университетское, 1987. – 176с.
1478092
  Кудрявцев И.П. Текстуры в металлах и сплавах / И.П. Кудрявцев. – Москва : Металлургия, 1965. – 292 с.
1478093
   Текстуры и микроморфология ранеевалдайских педоседиментов и их значение для реконструкции природных условий в период первого послемикулинского похолодания (МИС 5d) / Т.М. Григорьева, С.А. Сычева, Ю.Р. Беляев, Е.Д. Шеремецкая; Т.М. Григорьева // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 2. – С. 200-210 : рис. – Библиогр.: с. 209-210. – ISSN 0032-180Х
1478094
  Караго А.А. Текстуры и структуры жильного кварца / А.А. Караго. – Л, 1988. – 159с.
1478095
  Успенская Т.Ю. Текстуры и структуры океанских железо-марганцевых конкреций и корок / Т.Ю. Успенская, Н.С. Скорнякова. – М., 1991. – 238с.
1478096
  Авдонин В.В. Текстуры и структуры руд ( ведущих геолого - промышленных типов месторождений цветных металлов) : Учебное пособие / В.В. Авдонин, Н.Е. Сергеев. – Москва : Московский университет, 1998. – 176с. – ISBN 5-211-03454-6
1478097
  Пшеничный Г.Н. Текстуры и структуры руд месторождений колчеданной формации Южного Урала. / Г.Н. Пшеничный. – М., 1984. – 207с.
1478098
   Текстуры и структуры руд.. – Москва : Госгеотехиздат, 1958. – 435с.
1478099
  Данчев В.И. Текстуры и структуры урановых руд экзогенных месторождений (Атлас) / В.И. Данчев. – Москва : Атомиздат, 1977. – 103с.
1478100
   Текстуры и структуры урановых руд эндогенных месторождений. – Москва : Атомиздат, 1977. – 208с.
1478101
  Вассерман Г. Текстуры металлических материалов / Г. Вассерман, И. Гревен. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 655 с.
1478102
   Текстуры руд Дальнего Востока.. – Владивосток, 1986. – 148с.
1478103
  Бурич В.П. Тексты / В.П. Бурич. – М., 1989. – 173с.
1478104
  Бабеф Гракх Тексты // Ренессанс : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 2007. – № 2. – С. 104-106.
1478105
   Тексты в комплексных региональных атласах. – Москва : ЛИК МГУ
Содержание и разработка. – 1971. – 62 с.
1478106
  Новичкова Р.Н. Тексты воздействия в современном немецком языке / Р.Н. Новичкова. – Харьков, 1987. – 111с.
1478107
  Бехтерева Е.С. Тексты для аудиторного чтения на французском языке : для студ. 3 курса механического факультета / Е.С. Бехтерева, М.Ф. Бежан, Ф.М. Тишков ; М-во народного образования МССР, Кишиневский политехнич. ин-т им. С. Лазо. – Кишинев : [б. и.], 1974. – 36 с.
1478108
  Тищенко Клара Григорьевна Тексты для диктантов и пересказов : Учебн. пос. для 2-4 курсов языковых вузов и фак. / К. Г. Тищенко. – Воронеж : [Б. в.], 1982. – 120 с.
1478109
   Тексты для дополнительного чтения.. – М., 1972. – 79с.
1478110
   Тексты для первого и второго года обучения немецкому языку.. – М., 1936. – 36с.
1478111
  Минакова З.М. и др. Тексты для пересказов / З.М. и др. Минакова. – Саратов, 1974. – 64с.
1478112
  Парамонова И.П. Тексты для чтения и пересказа / И.П. Парамонова. – Москва-Л., 1965. – 160с.
1478113
   Тексты для чтения и развития речи с лингвострановедческими комментариями.. – М., 1981. – 248с.
1478114
  Якубовская М.Д. Тексты для чтения и управления / М.Д. Якубовская. – М. – 48с.
1478115
  Гектор А.В. Тексты для чтения на английском языке для студентов астрономов / А.В. Гектор. – Ленинград, 1968. – 143 с.
1478116
  Великанова Т.А. Тексты для чтения по географии / Т.А. Великанова, В.Е. Здобнова. – Москва, 1978. – 57 с.
1478117
  Башилова О.П. Тексты для чтения по русской фонетике и интонации / О.П. Башилова, М.К. Рогова. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1979. – 128с.
1478118
   Тексты для чтения по русскому языку с учетом специальности.. – Ташкент, 1974. – 116с.
1478119
   Тексты для чтения по экономической истории зарубежных стран.. – Москва, 1971. – 112с.
1478120
   Тексты для чтения.. – Л., 1970. – 116с.
1478121
  Бакая Р.М. Тексты и беседы на хинди : учеб. пособие для развития навыков разговор. речи / Бакая Р.М., Балин В.И. – Москва : Наука, 1968. – 75 с.
1478122
  Матина М.Г. Тексты и задания / М.Г. Матина. – Тарту, 1978. – 99с.
1478123
   Тексты и задания к курсу "Историческая грамматика русского языка".. – Новосибирск, 1992. – 40с.
1478124
   Тексты и задания по аналитическому чтению для студ. старших курсов фак.иностранных языков.. – Ашхабад, 1985. – 100с.
1478125
  Блинов Г.И. Тексты и задания по пунктуации : пособие для учителей / Г.И. Блинов. – Москва : Просвещение, 1982. – 158 с.
1478126
   Тексты и задания по развитию речи.. – Л., 1975. – 109с.
1478127
   Тексты и задания по разговорной практике к теме "Педагогическая практика".. – Ашхабад, 1984. – 58с.
1478128
  Давыдова А.Н. Тексты и задания по русскому языку : учеб. пособие / А.Н. Давыдова, Е.В. Копылова, Л.П. Санина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : ХНУ им.В.Н. Каразина, 2011. – 122, [1] с. : табл. – Библиогр.: с. 121. – ISBN 978-966-623-693-0
1478129
   Тексты и комментарии по латинскому языку. – Ашхабад, 1984. – 31с.
1478130
   Тексты и лексические упражнения по развитию речи.. – М., 1967. – 232с.
1478131
   Тексты и лексические упражнения по развитию речи.. – М., 1967. – 232с.
1478132
   Тексты и разыскания по кавказской философии.. – Л.
1. – 1925. – 127с.
1478133
  Достоевский Ф.М. Тексты и рисунки : Книга для чтения с комментариями на английском языке / Ф.М. Достоевский; Сост. авт. вступ. ст. и коммент. К.А. Баршт ; пер. С.Н. Сыроваткин. – Москва : Русский язык, 1989. – 200 с. – Паралельный тит. лист на англ. яз. – ISBN 5-200-00445-4
1478134
  Гуляева Т.А. Тексты и ситуации на английском и русском языках для развития навыков устной речи у студентов I курса институтов и факультетов иностранных языков. / Т.А. Гуляева. – 140с.
1478135
   Тексты и тезисы докладов экономической конференции.. – Краснодар, 1966. – 112с.
1478136
  Нугманов М. Тексты и упражнения для практических занятий по переидскому языку / М. Нугманов. – Казань, 1964. – 86с.
1478137
  Говорко А.Б. Тексты и упражнения для развития навыков устной речи / А.Б. Говорко, Л.М. Стродт. – Л., 1962. – 195с.
1478138
   Тексты и упражнения на английской языке. – Саратов, 1986. – 31с.
1478139
   Тексты и упражнения на английской языке для студентов 1-2 курса механико-математического факультета по спец. механика с применением ТСО... – Днепропетровск
2. – 1979. – 64с.
1478140
   Тексты и упражнения на английской языке для студентов химических факультетов.. – Днепропетровск, 1979. – 64с.
1478141
   Тексты и упражнения на английской языке.. – Минск, 1967. – 199с.
1478142
  Иванова-Смоленская Тексты и упражнения на немецком языке для студентов исторических факультетов / Иванова-Смоленская. – Ленинград, 1973. – 94 с.
1478143
  Федорова Н.П. Тексты и упражнения по английскому языку для студентов-географов. / Н.П. Федорова. – Л., 1974. – 40с.
1478144
   Тексты и упражнения по английскому языку для студентов филологов.. – Ашхабад, 1983. – 58с.
1478145
  Дубравина В Е. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / В Е. Дубравина, . – Ленинград, 1971. – 147с.
1478146
  Дубравина Е.В. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / Е.В. Дубравина. – Ленинград : ЛГУ
Ч.1. – 1973. – 72с.
1478147
  Дубравина В Е. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / В Е. Дубравина, . – Л
2. – 1974. – 64с.
1478148
  Дубравина Е.В. Тексты и упражнения по немецкому языку для студентов-химиков / Е.В. Дубравина. – Ленинград, 1980. – 120 с.
1478149
   Тексты и упражнения по немецкому языку для учащихся школы тренеров.. – Л., 1972. – 83с.
1478150
   Тексты и упражнения по общественно-политической тематике "Борьба за мир, разоружение, разрядку международной напряженности".. – Ашхабад, 1984. – 72с.
1478151
   Тексты к грамофонным пластинкам на немецком языке.. – М., 1964. – 24с.
1478152
   Тексты к грамофонным пластинкам на немецком языке.. – М., 1964. – 24с.
1478153
   Тексты к грампластинкам на французском языке и методические указания для VI класса средней школы.. – Москва, 1957. – 30с.
1478154
   Тексты к грампластинкам на французском языке.. – М., 1964. – 32с.
1478155
  Андронов И.Е. Тексты как "свидетели истины" в "Каталоге" Матиаса Флация // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 55-63. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 1). – ISSN 0201-7385
1478156
   Тексты Кумрана. – Москва
1. – 1971. – 496с.
1478157
  Одинцов В.С. Тексты лекций по вопросам биологии и экологии насекомых / В.С. Одинцов. – М., 1978. – 41с.
1478158
  Абрамовский Е.Р. Тексты лекций по газовой динамике : [учеб. пособие] / Е.Р. Абрамовский, В.А. Ковалева ; Днепропетров. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск : ДГУ, 1988. – 147 с. : ил. – Библиогр.: с. 145-146
1478159
   Тексты лекций по курсу "Введение в романскую филологию и история испанского языка". – Москва, 1987. – 58 с.
1478160
  Генделев Г.М. Тексты лекций по курсу "Вычислительные машины и программирование". / Г.М. Генделев, А.И. Бородина. – Минск, 1976. – 73с.
1478161
   Тексты лекций по курсу начертательной геометрии. – Л.
2. – 1976. – 99 с.
1478162
   Тексты лекций по курсу начертательной геометрии.. – Л.
1. – 1975. – 161с.
1478163
  Беляев Н.М. Тексты лекций по термодинамике (Термодинамика идеального газа) : учеб. пособ. / Н.М. Беляев, Е.И. Уваров ; МВ и ССО СССР, Днепропетровск. гос. ун-т. – Днепропетровск : Изд-во Днепропетровского ун-та, 1978. – 71 с.
1478164
  Скалозубова Н.А. Тексты лекций по финансам и кредиту СССР / Н.А. Скалозубова. – В. 1. – Одесса, 1973. – 141 с.
1478165
   Тексты лекций, программирование на бейсике. – М.
2. – 1988. – 94с.
1478166
  Чувакин А.А. Тексты малой прозы В.М. Шукшина в контексте филолого-коммуникативного знания // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 21. – С. 47-51. – ISSN 2307-4558
1478167
  Корнеева З.И. Тексты на английском языке для аудирования в 5-7 классах средней школы. / З.И. Корнеева. – Москва, 1981. – 94с.
1478168
  Зиловянская Е.М. Тексты на английском языке для студентов-биологов / Е.М. Зиловянская. – Ленинград, 1973. – 36с.
1478169
   Тексты на английском языке для студентов-математиков. : Книга для чтения. – Ленинград : ЛГУ, 1972. – 68с.
1478170
  Рощина Е.В. Тексты на английском языке для студентов-психологов / Е.В. Рощина. – Л, 1974. – 62с.
1478171
  Сквирская С.Е. Тексты на английском языке для студентов-химиков. Уч. пособие. / С.Е. Сквирская, С.Н. Ферина. – Л., 1971. – 72с.
1478172
  Ганф Т.А. Тексты на английском языке для студентов философского факультета / Т.А. Ганф; Киссель М.А. – Ленинград, 1971. – 80 с.
1478173
   Тексты на английском языке для студентов экономического факультета. – Ленинград, 1972. – 80 с.
1478174
  Левина Л.Б. Тексты на немецком языке для студентов исторических факультетов / Л.Б. Левина. – Саратов, 1979. – 64 с.
1478175
   Тексты на немецком языке для студентов физического факультета. : Книга для чтения. – Ленинград : ЛГУ, 1973. – 70с.
1478176
  Шрайбер Ц.Н. и др. Тексты на немецком языке для студентов философского факультета / Ц.Н. и др. Шрайбер. – Л., 1972. – 88с.
1478177
  Фридберг М.Х. Тексты на немецком языке для студентов юридического факультета / М.Х. Фридберг, Т.К. Лебедева. – Л.
1. – 1973. – 64с.
1478178
  Фридберг М.Х. Тексты на немецком языке для студентов юридического факультета / М.Х. Фридберг. – Л.
2. – 1973. – 64с.
1478179
  Турусова А.М. Тексты на французском языке для студентов-физиков / А.М. Турусова. – Л., 1971. – 72с.
1478180
  Зиброва Т.Ф. Тексты образцов диалектной речи : практикум по курсу "Русская диалектология" / Т.Ф. Зиброва ; [науч.ред. Т.П. Орехова] ; М-во высшего и среднего образования РСФСР ; Куйбышевский гос. ун-т. – Куйбишев : [б.и.], 1976. – 40 с.
1478181
  Старостина И.К. Тексты по балету на английском языке. / И.К. Старостина. – М., 1976. – 60с.
1478182
  Куперова Г.М. Тексты по истории на английском языке / Г.М. Куперова. – Л, 1971. – 64с.
1478183
   Тексты по истории на английском языке.. – Куйбышев, 1975. – 37с.
1478184
   Тексты по кристаллографии, геодезии, химии, начертательной геометрии, математике.. – Л., 1975. – 72с.
1478185
  Парфенова Н.И. Тексты по русской истории / Н.И. Парфенова. – Ленинград
Ч. 1. – 1966. – 86 с.
1478186
  Парфенова Н.И. Тексты по русской истории / Н.И. Парфенова. – Ленинград : IN
Ч. 2. – 1968. – 72 с.
1478187
  Шрайбер Э.Л. Тексты по уголовному праву на франц. яз. / Э.Л. Шрайбер, Н.В. Алямская. – Л., 1964. – 87с.
1478188
  Захава-Некрасова Тексты по физике. (Для работы на занятиях по русскому языку). / Захава-Некрасова. – Москва, 1971. – 68с.
1478189
   Тексты по экономике.. – Кишинев, 1980. – 36с.
1478190
  Сидорова Г.П. Тексты советской повседневности в массовой литературе и смыслы хозяйственной культуры // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 12. – С. 107-112. – Библиогр.: Лит.: с. 112; 12 назв. – ISSN 2073-9702
1478191
  Невоструев Е.К. Тексты упражнений в звукозаписи для обучения устной английской речи / Е.К. Невоструев. – Ижевск, 1973. – 153 с.
1478192
   Тексты художественных произведений и их лингвостилистический анализ.. – М., 1986. – 175с.
1478193
   Тектиты : пер. с англ. Кринов Е.Л. – Москва : Мир, 1966. – 304 с.
1478194
   Тектника Урало-Монгольского складчатого пояса.. – М., 1974. – 181с.
1478195
  Бойко Г.Е. Тектогенез и нефтегазоносность осадочных бассейнов / Г.Е. Бойко ; АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1989. – 202, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 181-201 (397 назв.). – ISBN 5-12-000575-6
1478196
  Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука : [в 2-х кн.] / А.А. Богданов ; отв. ред. Л.И. Абалкин ; Отд-ние экономики АН СССР, Ин-т экономики АН СССР, Ин-т систем. исслед. АН СССР. – Москва : Экономика. – (Экономическое наследие / редкол.: Л.И. Абалкин (пред.) [и др.])
Кн. 1. – 1989. – 303, [1] с.
1478197
  Богданов А.А. Тектология. Всеобщая организационная наука : [в 2-х кн.] / А.А. Богданов ; редкол.: Л.И. Абалкин (отв. ред.) [и др.] ; Тод-ние экономики АН СССР, Ин-т экономики АН СССР, Ин-т систем. исслед. АН СССР. – Москва : Экономика. – (Экономическое наследие / редкол.: Л.И. Абалкин (пред.) [и др.])
Кн. 2. – 1989. – 350, [1] с.
1478198
  Льовкіна О.Г. Тектологія О.О. Богданова як загальна теорія організацій // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 142-144
1478199
  Плющ Р. Тектологія системи місцевого самоврядування // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2005. – № 1-2/1-6. – С. 229-234
1478200
  Андрейцев В. Тектолого-правові аспекти забезпечення сучасної екологічної політики держави // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 66-84. – ISSN 0132-1331
1478201
  Косыгин Ю.А. Тектоника / Ю.А. Косыгин. – Москва : Недра, 1969. – 616с.
1478202
   Тектоника. – Москва : Наука, 1972. – 140с.
1478203
  Косыгин Ю.А. Тектоника / Ю.А. Косыгин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1983. – 536 с.
1478204
  Косыгин Ю.А. Тектоника / Ю.А. Косыгин. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1988. – 462с.
1478205
   Тектоника , палеомагнетизм и магнетизм горных пород.. – Уфа, 1990. – 135с.
1478206
   Тектоника ,фации и формации запада Восточно-Европейской платформы.. – Минск, 1987. – 213с.
1478207
  Арган Эмиль Тектоника Азии / Арган Эмиль. – Москва-Ленинград, 1935. – 192с.
1478208
  Чекунов А.В. Тектоника Азово-Кубанской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чекунов А.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1957. – 25 с.
1478209
  Чекунов А.В. Тектоника Азово-Кубанской впадины : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чекунов А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 6л.
1478210
  Чекунов А.В. Тектоника Азово-Кубанской впадины : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чекунов А.В.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 218,85,4л. – Бібліогр.:л.1-85
1478211
   Тектоника Альпийской области.. – М., 1965. – 343с.
1478212
  Сенин Б.В. Тектоника арктической зоны перехода от континента к океану / Б.В. Сенин. – Мурманск, 1989. – 175с.
1478213
  Славин В.И. Тектоника Афганистана / В.И. Славин. – Москва : Недра, 1976. – 206с.
1478214
   Тектоника Африки. – Москва : Мир, 1973. – 541с.
1478215
  Старосельский В.С. Тектоника базальтовых плато и нефтегазоносность подстилающих отложений. / В.С. Старосельский. – М, 1989. – 257с.
1478216
   Тектоника Белоруссии.. – Минск, 1976. – 200с.
1478217
  Запольнов А.К. Тектоника Большеземельской тундры / А.К. Запольнов. – Ленинград : Наука, 1971. – 119 с.
1478218
   Тектоника в исследованиях Геологического института АН СССР.. – М., 1980. – 249с.
1478219
   Тектоника варисцид Средней Европы и СССР : Сборник статей ученых ГДР и СССР. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1478220
  Черменинова И.В. Тектоника венда и нижнего палеозоя восточного склона Урала / И.В. Черменинова. – Москва : Наука, 1969. – 96с.
1478221
  Спрингис К.Я. Тектоника Верхоянско-Колымской складчатой области : История развития структуры в палеозое и мезозое / К.Я. Спрингис. – Рига, 1958. – 379с.
1478222
  Ерхов Владимир Федорович Тектоника Витимо-Ингодинского междуречья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Ерхов Владимир Федорович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Улан-Удэ, 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1478223
  Нагорный М.А. Тектоника Волыно-Среднерусской системы прогибов / М.А. Нагорный. – Минск, 1990. – 104с.
1478224
   Тектоника Восточно-Европейской платформы и ее обрамления.. – М., 1975. – 240с.
1478225
   Тектоника Восточного Предкавказья.. – М., 1975. – 80с.
1478226
   Тектоника восточной части Балтийского щита.. – Л., 1974. – 288с.
1478227
   Тектоника восточной части Воронежского кристаллического массива и его осадочного чехла. – Воронеж, 1976. – 120с.
1478228
   Тектоника восточной части Сибирской платформы.. – Якутск, 1979. – 144с.
1478229
  Резвой Д.П. Тектоника восточной части Туркестано-Алтайской горной системы / Д.П. Резвой. – Львов, 1959. – 371с.
1478230
  Валеев Р.Н. Тектоника Вятско-Камского междуречья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Валеев Р.Н.; М-во высш.и сред.образования РСФСР. – Саратов, 1963. – 20л.
1478231
  Эз В.В. Тектоника глубинных зон континентальной земной коры / В.В. Эз. – Москва : Наука, 1976. – 167с.
1478232
  Рябенко В.А. Тектоника глубоких горизонтов литосферы Украины и ее отражение в приповерхностных структурах на уровне эрозионного среза раннего рифея. Статья 1. Приповерхностные структуры раннебайкальского тектогенеза, унаследовавшие тектонику глубоких горизонтов / В.А. Рябенко, Т.П. Михницкая, М.В. Баньковский // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 17-32 : рис. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 0367-4290
1478233
  Рябенко В.А. Тектоника глубоких горизонтов литосферы Украины и её отражение в приповерхностных структурах на уровне эрозионного среза раннего рифея. Статья 2. Природные ассоциации и стратиграфические разрезы байкалид тектоно-термальных поясов и протоплаттформенны / В.А. Рябенко, Т.П. Михницкая, М.В. Баньковский // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 1. – С. 7-21 : рис. – Библиогр.: 65 назв. – ISSN 0367-4290
1478234
  Богданов Н.А. Тектоника глубоководных впадин окраинных морей / Н.А. Богданов. – Москва : Недра, 1988. – 221с.
1478235
  Богданов Н.А. Тектоника глубоководных впадин окраинных морей / Н.А. Богданов. – Москва : Недра, 1988. – 219 с. : ил. – Библиогр.: с. 214-215
1478236
  Синицын Тектоника горного обрамления Ферганы / Синицын, М.. – Л., 1960. – 220с.
1478237
  Гнибиденко Г.С. Тектоника для окраииных морей Дальнего Востока / Г.С. Гнибиденко. – М., 1979. – 163с.
1478238
  Маловицкий Я.П. Тектоника дна Средиземного моря / Я.П. Маловицкий. – Москва : Наука, 1978. – 96с.
1478239
  Вотах О.А. Тектоника докембрия западной окраины Сибирской платформы / О.А. Вотах. – Москва, 1968. – 139с.
1478240
  ВеремьевП.С Тектоника докембрия Среднего Побужья. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / ВеремьевП.С.; АН УССР. – Киев, 1970. – 21л.
1478241
  Киселев В.В. Тектоника докембрия средней Азии и Центрального Казахстана / В.В. Киселев, В.Г. Королев. – Фрунзе, 1972. – 79с.
1478242
  Каляев Г.И. Тектоника докембрия Украинской железорудной провинции / Г.И. Каляев. – Киев : Наукова думка, 1965. – 190с.
1478243
  Шковыра Ю.Д. Тектоника докембрия Южного Приингулья : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Шковыра Ю.Д.; Днепропетр. комплексная геол.-развед. экспедиция. – Днепропетровск, 1971. – 14л.
1478244
  Ахмеджанов М.А. Тектоника домезозойских образований Среднего и Южного Тянь-Шаня / Ахмеджанов М.А., Борисов О.М. ; Среднеазиатский науч.-исслед. ин-т геологии и минерального сырья. – Ташкент : Фан, 1977. – 184 с. – Список лит.: с. 178-183
1478245
   Тектоника допалеозойских и палеозойских толщ Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1970. – 196с.
1478246
   Тектоника Евразии : (Оъяснительная записка к Тектонической карте Евразии, м-б 1: 5 000 000). – Москва : Наука, 1966. – 488с.
1478247
   Тектоника Европы и смежных областей : Древние платформы, байкалиды, каледониды. – Москва : Наука, 1978. – 422с.
1478248
   Тектоника Европы и смежных областей.. – М., 1976. – 52с.
1478249
   Тектоника Европы и смехных областей : Варисциды, эпипалеозойские платформы, альпиды. – Москва : Наука, 1978. – 588с.
1478250
   Тектоника Европы.. – М., 1964. – 364с.
1478251
  Тальвирский Д.Б. Тектоника Енисей-Хатангской нефтегазоносной области и сопредельных территорий по геофизическим данным / Д.Б. Тальвирский. – Москва : Недра, 1976. – 167с.
1478252
   Тектоника запада Восточно-Европейской платформы. – Минск : Навука і тєхніка, 1990. – 165с.
1478253
  Неволин Н.В. Тектоника Западного Казахстана и перспективы его нефегазоносности / Н.В. Неволин. – Москва : Гостоптехиздат, 1961. – 316 с.
1478254
   Тектоника Западного Тянь-Шаня.. – М., 1989. – 151с.
1478255
   Тектоника западных районов Северного Тянь-Шаня.. – Фрунзе, 1964. – 144с.
1478256
  Шульц С.С. Тектоника земной коры : (на основе анализа новейших движений) / С.С. Шульц. – Ленинград : Недра, 1979. – 272с.
1478257
  Мерзляков В.М. Тектоника зоны сочленения Омулевского поднятия Колымского срединного массива с Иньяли-Дебинским синклинорием Яно-Колыской складчатой системы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Мерзляков В.М.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1966. – 41л.
1478258
   Тектоника и вопросы металлогении раннего докембрия. – Москва : Наука, 1986. – 264с.
1478259
   Тектоника и вулканизм юго-западной части Байкальской рифтовой зоны.. – Новосибирск, 1973. – 136с.
1478260
  Лучицкий И.В. Тектоника и вулканизм, вопросы экспериментальной тектоники = Избранные труды / И.В. Лучицкий. – Москва : Наука, 1989. – 203с.
1478261
  Оффман П.Е. Тектоника и вулканические трубки центральной части Сибирской платформы / П.Е. Оффман. – М.
4. – 1959. – с.
1478262
  Умаров А. Тектоника и газонефтеносность юго-востока Бухаро-Каршинской системы структур. / А. Умаров. – Ташкент, 1962. – 162с.
1478263
  Бойчук М.В. Тектоника и газоносность внешней зоны Прикарпатского прогиба : автореф. дис. ... канл. геол. минер. наук / Бойчук М.В. ; АН УССР, Ин-т геологии и геохим. горючих ископа. – Львов, 1968. – 18 с.
1478264
   Тектоника и геодинамика Горного Алтая и сопредельнных структур Алтае-Саянской складчатой области / М.М. Буслов, Х. Джен, А.В. Травин, Д. Отгонбаатар, А.В. Куликова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1600-1627 : рис. – библиогр.: с. 1623-1627. – ISSN 0016-7886
1478265
  Коробкин В.В. Тектоника и геодинамика западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса (палеозоиды Казахстана) / В.В. Коробкин, М.М. Буслов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2011. – Т. 52, № 12. – С. 2032-2055 : рис. – Библиогр.: с. 2052-2055. – ISSN 0016-7886
1478266
   Тектоника и геодинамика Карибского региона.. – М., 1979. – 148с.
1478267
  Казаков И.Н. Тектоника и геологическое развитие древних и молодых платформ / И.Н. Казаков. – Ленинград : Недра, 1984. – 159с.
1478268
   Тектоника и геофизика. – Хабаровск, 1974. – 160 с.
1478269
   Тектоника и геохимия зон глубинных разломов в Забайкалье.. – Улан-Удэ, 1982. – 121с.
1478270
  Плюснин К.П. Тектоника и геохронология горизонтальных дислокаций литосферы / К.П. Плюснин. – Москва : Недра, 1985. – 201с.
1478271
   Тектоника и глубинное строение Северного Казахстана.. – Алма-Ата, 1988. – 190с.
1478272
   Тектоника и глубинное строение северо-восточной части Балтийского щита.. – Апатиты, 1978. – 106с.
1478273
   Тектоника и зоны нефтегазонакопления Камско-Кинельской системы прогибов.. – М., 1965. – 215с.
1478274
  Муратов М.В. Тектоника и история развития Альпийской геосинклинальной области юга Европейской части СССР и сопредельных стран / М.В. Муратов. – М.-Л.
2. – 1949. – 464с.
1478275
  Арутюнян А.Р. Тектоника и история развития Севано-Шаракского синклинория : Автореф... канд. геолог-минерал.наук: / Арутюнян А.Р.; Ерев. гос. ун-тет. – Ереван, 1966. – 23л.
1478276
   Тектоника и история развития северо-западного шельфа Черного моря. – Москва : Наука, 1981. – 244с.
1478277
  Салун С.А. Тектоника и история развития Сихотэ-Алинской геосинклинальной складчатой системы / С.А. Салун. – М, 1978. – 183с.
1478278
  Хохлов П.С. Тектоника и история формирования зоны Керенско-Чембарских и Сурско-Мокшинских дислокаций. / П.С. Хохлов. – Л, 1955. – 18с.
1478279
  Бакиров К.Х. Тектоника и коллекторские свойства пород верхнего палеозоя восточной прибортовой части Прикаспийской впадины и перспективы их нефтегазоносности. : Автореф... канд. мгеол.-минерал.наук: / Бакиров К.Х.; Всесоюз. науч.-исслед.ин-т. – М., 1967. – 29л.
1478280
   Тектоника и критерии нефтегазоносности локальных ловушек. – Москва : Наука, 1987. – 206с.
1478281
  Шейнманн Ю Тектоника и магматизм : Избранные труды / Ю Шейнманн. – Москва : Наука, 1976. – 392с.
1478282
  Дибров В.Е. Тектоника и магматизм центральной части Восточного Саяна. : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: / Дибров В.Е.; Ин-т.геол.наук АН УССР. – К, 1964. – 20л.
1478283
  Дибров В.Е. Тектоника и магматизм юго-западного обрамления Сибирской платформы / В.Е. Дибров; Косыгин Ю.А. – Москва : Недра, 1974. – 199с.
1478284
   Тектоника и магматизм Южного Урала. – Москва, 1974. – 290с.
1478285
   Тектоника и металлогения Восточной Сибири. – Иркутск, 1978. – 189 с.
1478286
   Тектоника и металлогения областей орогенной активизации.. – Иркутск, 1986. – 170с.
1478287
   Тектоника и металлогения Урала. – Свердловск, 1980. – 110 с.
1478288
  Алтухов Е.Н. Тектоника и металлогения юга Сибири / Е.Н. Алтухов. – Москва : Недра, 1986. – 245, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 244-246
1478289
  Нехорошев В.П. Тектоника и металлогения юго-западного Алтая / В.П. Нехорошев. – Известия Всесоюз. геолого-развед. объед. 1. Вып. 15. 1932. ЦНИГР, 1932. – 249-268с.
1478290
  Валеев Р.Н. Тектоника и минерагения рифея и фанерозоя Восточно-Европейской платформы / Р.Н. Валеев. – Москва, 1981. – 215с.
1478291
   Тектоника и минерагения северо-востока СССР : Тез. докл. школы-семинара, Магадан, 15-19 окт. 1990 г. – Магадан : СВКНИИ, 1990. – 267 с. : илл. – В надзаг.: АН СССР, Дальневост. отд. – Библиогр.: Авт. указ. : с. 266-267
1478292
  Умаров А.У. Тектоника и некоторые вопросы газонефтеносности мезо- и кайнозойских отложений юго-востока Бухаро-Каршинского свободообразного поднятия. : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Умаров А.У.; Акад. наук УзССР. Ин-т геологии и разработки нефт. газ. месторождений. – Ташкент, 1961. – 19л.
1478293
  Умарходжаев У.С. Тектоника и некоторые вопросы нефтегазоносности мезозойских и кайнозойских структур Сурхандарьинской впадины. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Умарходжаев У.С.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1969. – 20л.
1478294
  Екшибаров С.В. Тектоника и некоторые вопросы нефтегазоносности мезозойских отложений юго-западного окончания гиссарской мегантиклинали и восточной части Кашкадарьинской впадины. / С.В. Екшибаров. – Ташкент, 1962. – 128с.
1478295
  Екшибаров С.В. Тектоника и некоторые вопросы нефтегазоносности юго-западного окончания Гиссарской мегантиклинали и восточной части Кашка-Дарьинской впадины. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Екшибаров С.В.; Ин-т.геологии и разработки нефт.и газовых месторождений АН УзССР. – Ташкент, 1961. – 20л.
1478296
   Тектоника и некоторые вопроы нефтегазоносности мезо- и кайнозойских отложений Узбекистана. – Ташкент, 1962. – 143с. – Тит. арк. парал. рос. та узбецьк. мовами
1478297
  Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность / В.В. Глушко. – Москва : Недра, 1968. – 264с.
1478298
  Жолтаев Г.Ж. Тектоника и нефтегазоносность бортовых зон Прикаспийской синеклизы / Г.Ж. Жолтаев. – Алма-Ата, 1975. – 207с.
1478299
  Бабаян Г.Д. Тектоника и нефтегазоносность Вилюйской синеклизы и прилегающих к ней районов по геологическим и геофизическим материалам : Автореф. дис. ... канд.геол.-минерал. наук : 131 / Бабаян Г.Д. ; Новос. гос. ун-т , Учен совет по геолого-минер. наукам. – Новосибирск, 1969. – 24 с. – Бібліогр. : с. 22-24
1478300
  Бабаян Г.Д. Тектоника и нефтегазоносность Вилюйской синеклизы и прилегающих районов по геофизическим и геологическим материалам / Г.Д. Бабаян ; АН СССР, Якут. филиал, Сиб. отд-ние, Ин-т геологии. – Новосибирск : Наука, 1973. – 144 с., [7] отд. л. черт. и карт. – Библиогр.: с. 138-144
1478301
   Тектоника и нефтегазоносность востока Русской платформы.. – М., 1965. – 260с.
1478302
  Милашин А.П. Тектоника и нефтегазоносность дна Мирового океана / А.П. Милашин, В.А. Панаев. – Москва : Недра, 1985. – 231с.
1478303
   Тектоника и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины. – Киев : Наукова думка, 1981. – 228с.
1478304
   Тектоника и нефтегазоносность Днепровско-Донецкой впадины.. – К., 1966. – 133с.
1478305
  Золотов А.Н. Тектоника и нефтегазоносность древних толщ / А.Н. Золотов. – М., 1982. – 240с.
1478306
   Тектоника и нефтегазоносность Западных районов Средней Азии.. – М., 1963. – 310с.
1478307
  Глушко В.В. Тектоника и нефтегазоносность Карпат и прилегающих прогибов : Автореф... доктора геол.-минералогич.наук: / Глушко В.В.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1965. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1478308
   Тектоника и нефтегазоносность континентальных окраин.. – Л., 1983. – 134с.
1478309
   Тектоника и нефтегазоносность Мангышлака и Устюрта.. – М., 1972. – 238с.
1478310
   Тектоника и нефтегазоносность нижнего палеозоя Восточно-Сибирской, Северо-Американской и Африканской платформы.. – М., 1969. – 80с.
1478311
  Пекло В.П. Тектоника и нефтегазоносность палеоцена и эоцена центральной части южного борта Западно-Кубанского прогиба. : Автореф... канд.геол-минарал.наук: / Пекло В.П.; Ростов.гсо.ун-т. – Краснодар, 1966. – 25л.
1478312
  Оздоев С.М. Тектоника и нефтегазоносность Северного Устюрта / С.М. Оздоев ; АН КазССР, Ин-т геол. наук им. К.И. Сатпаева. – Алма-Ата : Наука,, 1977. – 90, [11] с. – Библиогр.: с. 88-91
1478313
  Туманов П.А. Тектоника и нефтегазоносность северной части Предуральского прогиба. / П.А. Туманов. – М., 1969. – 112с.
1478314
   Тектоника и нефтегазоносность северо-запада Среднеазиатской платформы... – М., 1976. – 91с.
1478315
   Тектоника и нефтегазоносность северо-западной части Тихоокеанского пояса.. – М., 1985. – 174с.
1478316
   Тектоника и нефтегазоносность складчатых поясов.. – Фрунзе, 1984. – 254с.
1478317
   Тектоника и нефтегазоносность солянокупольных областей СССР. – Алма-Ата : Наука, 1973. – 263с.
1478318
  Жданов Л.Я. Тектоника и нефтегазоносность юго-восточной части Бахаро-Хивинской нефтегазоносной обл. : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Жданов Л. Я.; Ин-т геол. и разведки нефт. и газовых месторожд. – Ташкент-Карши, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1478319
  Мордовский В.Т. Тектоника и нефтегазоносность южной части Сибирской платформы / В.Т. Мордовский. – Москва : А СССР, 1959. – 120 с.
1478320
   Тектоника и нефтегазоносность Якутии.. – Якутск, 1989. – 159с.
1478321
   Тектоника и нефтегазоносность.. – Уфа, 1988. – 96с.
1478322
  Ситников В.И. Тектоника и нефтегазоностность юго-восточной части Каракульского прогиба и прилегающих поднятий. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Ситников В.И.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1964. – 20л.
1478323
  Орлов Ю.А. Тектоника и нефтеносность девона платформенной Башкирии / Ю.А. Орлов. – Москва : Наука, 1979. – 148с.
1478324
  Фурсова Н.П. Тектоника и нефтеносность Припяского грабена : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Фурсова Н.П.; Акад. наук БССР. Ин-т геол. наук. М-во геологии и охраны недр СССР. Всесоюз. нефт. науч-исслед. ин-т геол. – Л., 1960. – 24л.
1478325
   Тектоника и нефтеносность Урала и Приуралья. – Уфа, 1978. – 79с.
1478326
  Карась О.И. Тектоника и нефтогазоносность премских и триасовых отложений северо-западного обрамления : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Карась О. И.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1968. – 22л.
1478327
  Бусел Г.Ф. Тектоника и нефтоносность сверного купола Татарского свода (в границах Татарской АССР) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Бусел Г. Ф.; Казан. ГУ. – Казань, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1478328
  Соболевская В.Н. Тектоника и общие закономерности становления и развития эпипалеозойских плит / В.Н. Соболевская. – Москва : Наука, 1973. – 258с.
1478329
   Тектоника и палеография запада Восточно-Евпроейской платформы.. – Минск, 1981. – 158с.
1478330
   Тектоника и перспективы нефтегазоносности Восточной Сибири.. – М., 1979. – 110с.
1478331
  Мгеладзе З.В. Тектоника и перспективы нефтегазоносности междуречья Арагви, Иори и Лакбе. (Вост. Грузия) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Мгеладзе З.В.; Груз. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1972. – 19л.
1478332
  Тальвирский Д.Б. Тектоника и перспективы нефтегазоносности севера Красноярского края /Усть-Енисейский нефтегазоносный бассейн/ / Д.Б. Тальвирский. – М, 1969. – 81с.
1478333
  Ускова Н.И. Тектоника и перспективы нефтегазоносности северного обрамления Прикаспийской синеклизы. (В пределах Оренб., Уральск., Сарат. и Куйбышев. обл.) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Ускова Н.И.; Всесоюз. нефт. науч.-исслед. геол.-развед. ин-т. – Л., 1972. – 28л.
1478334
  Синельников В.Я. и др. Тектоника и перспективы нефтегазоносности Сурхандарьинской мегасинклинали / В.Я. и др. Синельников. – Ташкент, 1981. – 160с.
1478335
  Сократов Б.Г. Тектоника и перспективы нефтегазоносности южной части Центрального Предкавказья / Б.Г. Сократов. – Ленинград : Гостоптехиздат, 1960. – 126с.
1478336
   Тектоника и полезные ископаемые Белоруссии и Прибалтики.. – Калининград, 1978. – 142с.
1478337
   Тектоника и полезные ископаемые Запада Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
1 : Тектоника, геология и гидрогеология месторождений горючих ископаемых. – 1973. – 307с.
1478338
   Тектоника и полезные ископаемые Запада Украинской ССР. – Киев : Наукова думка
2 : Рудные и нерудные полезные ископаемые. – 1973. – 164с.
1478339
  Ставцев А.Л. Тектоника и полезные ископаемые зон сочленения древних платформ и подвижных поясов. / А.Л. Ставцев. – М., 1983. – 140с.
1478340
  Меламуд Е.Л. Тектоника и преспективы нефтегазоносности Оренбургско-Актюбинского Приуралья / Е.Л. Меламуд. – Москва : Наука, 1981. – 91с.
1478341
   Тектоника и проблемы формирования осадочного чехла Белоруссии.. – Минск, 1975. – 162с.
1478342
   Тектоника и размещение нефтегазовых месторождений Востока Русской платформы.. – М., 1968. – 188с.
1478343
  Оллиер К. Тектоника и рельеф / К. Оллиер; Под ред.Лукашова А.А. – Пер. с англ. – Москва : Недра, 1984. – 460с.
1478344
   Тектоника и сейсмичность континентальных рифтовых зон. – Москва : Наука, 1978. – 95с.
1478345
   Тектоника и сейсмичность Причерноморья и Черноморской впадины. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 166с.
1478346
  Резанов И.А. Тектоника и сейсмичность Туркмено-Хорасанский гор / И.А. Резанов. – Москва : АН СССР, 1959. – 247с.
1478347
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 13. – 1977
1478348
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 14. – 1978
1478349
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 15. – 1978
1478350
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 17. – 1979
1478351
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 18. – 1980
1478352
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 19. – 1980
1478353
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 20. – 1981
1478354
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 21. – 1981
1478355
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 22. – 1982
1478356
   Тектоника и стратиграфия. – Киев
№ 23. – 1982
1478357
   Тектоника и структурная геология. Планетология. – Москва : Наука, 1976. – 318с.
1478358
   Тектоника и формации Большого Кавказа. – М., 1988. – 132с.
1478359
   Тектоника и формации Большого Кавказа.. – М., 1988. – 136с.
1478360
  Херасков Н.П. Тектоника и формации. / Н.П. Херасков. – Москва, 1967. – 404с.
1478361
  Мошашвили А.Б. Тектоника и формирование складчатой структуры антиклинальной зоны Кюровдаг-Нефтечала Нижнекуринской впадины : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Мошашвили А.Б. ; АН АзССР , Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 19 с.
1478362
  Богданов А.А. Тектоника Ишимбаевского Приуралья : материалы к познанию геологического строения СССР / А.А. Богданов. – Москва : Московское общество испытателей природы, 1947. – 148 с., [5] табл. – Библиогр.: с. 140-145. – (Новая серия / Москов. о-во испытателей природы ; вып. 7(11))
1478363
   Тектоника Казахстана.. – М., 1982. – 134с.
1478364
  Загородный В.Г. Тектоника карелид северо-восточной части Балтийского щита / В.Г. Загородный, А.Т. Радченко. – Л., 1988. – 110с.
1478365
  Сыстра Ю.Й. Тектоника Карельского региона / Ю.Й. Сыстра. – СПб., 1991. – 175с.
1478366
   Тектоника Карпат.. – Киев, 1966. – 90с.
1478367
   Тектоника континентальных окраин северо-запада Тихого океана.. – М., 1980. – 285с.
1478368
   Тектоника континентов и океанов. – Хабаровск, 1976. – 757с.
1478369
   Тектоника континентов и океанов : Объяснительная записка к Международной тектонической карте мира масштаба 1: 15 000 000. – Москва : Наука, 1988. – 245с.
1478370
   Тектоника Копетдага и зоны его сочленения с Туранской плитой : Атлас карт. – Б.м., 1972. – 8 карт
1478371
  Казанцев Ю.В. Тектоника Крыма / Ю.В. Казанцев. – Москва : Наука, 1982. – 112 с.
1478372
   Тектоника Курило-Камчатского глубоководного желоба.. – М., 1980. – 180с.
1478373
  Сергеев К.Ф. Тектоника Курильской островной системы / К.Ф. Сергеев. – Москва : Наука, 1976. – 239с.
1478374
  Вознесенский В.Д. Тектоника Кызылтау-Агадырского района. (Центр. Казахстан) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 120 / Вознесенский В.Д.; Ленингр. горный ин-т им. Г.В.Плеханова. – Л., 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1478375
  Чебаненко И.И. Тектоника Лисичанского поднятия северо-западной части Донецкого края : Дис... канд. геолого-минералогич.наук: / Чебаненко И.И.; АН УССР. Ин-т геологических наук АН УССР. – К., 1957. – 261л. – Бібліогр.:л.244-261
1478376
  Чебаненко И.И. Тектоника Лисичанского поднятия северо-западной части Донецкого кряжа : Автореф. дис. ... канд. геол.-мин. наук / Чебаненко И.И. ; МВО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1958. – 17 с.
1478377
   Тектоника литосферных плит. – М., 1976. – 150с.
1478378
  Зоненштайн Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР : В 2-х кн. / Л.П. Зоненштайн. – Москва : Недра
Кн. 1. – 1990. – 328с.
1478379
  Зоненшайн Л.П. Тектоника литосферных плит территории СССР : В 2-х кн. / Л.П. Зоненшайн, М.И. Кузьмин, Л.М. Натапов. – Москва : Недра
Кн. 2. – 1990. – 334с.
1478380
   Тектоника литосферных плит.. – М., 1977. – 171с.
1478381
  Романов В.А. Тектоника магнитогорского мегасинклинория / В.А. Романов. – Уфа, 1985. – 112с.
1478382
  Хаджибеков М. Тектоника мезозойских и кайнозойских отложений Зирабулак-Зиаэтдинских гор и Каганского поднятия. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Хаджибеков М.; Ин-т геологии и разведки нефт.и газовых месторождений. – Ташкент, 1968. – 20л.
1478383
   Тектоника мезозоя восточного склона Южного Урала и Южного Зауралья.. – М., 1968. – 168с.
1478384
   Тектоника мезокайнозойских отложений Черноморской впадины. – М., 1985. – 214с.
1478385
  Рыжков О.А. Тектоника меловых и кайнозойских отложений Ферганской депрессии / О.А. Рыжков. – Ташкент, 1959. – 200с.
1478386
  Лукинов В.В. Тектоника метаноугольных месторождений Донбасса : монография / В.В. Лукинов, Л.И. Пимоненко; НАНУ. Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2008. – 352с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0825-2
1478387
  Волчок Ю.П. Тектоника многоярусных структур / Ю.П. Волчок. – Москва, 1975. – 63 с.
1478388
   Тектоника Молдавской ССР. – М., 1961. – 44с.
1478389
   Тектоника молодых платформ. – Москва : Наука, 1984. – 183с.
1478390
   Тектоника Монгольской Народной Республики.. – М., 1974. – 284с.
1478391
   Тектоника нефтегазоносных впадин Средней Азии и Казахстана.. – М., 1967. – 124с.
1478392
   Тектоника нефтегазоносных областей Сибири.. – М., 1967. – 166с.
1478393
   Тектоника нефтегазоносных областей юга Сибирской платформы.. – М., 1982. – 92с.
1478394
   Тектоника нефтегазоносных областей юго-запада СССР.. – М., 1988. – 85с.
1478395
   Тектоника нефтегазоносных отложений Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1983. – 155с.
1478396
  Дикенштейн Г.Х. и др. Тектоника нефтегазоносных провинций и областей СССР / Г.Х. и др. Дикенштейн. – М., 1982. – 223с.
1478397
  Давлятов Ш.Д. Тектоника нефтегазоносных районов Западного Узбекистана : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: / Давлятов Ш.Д.; Ин-т геологии и разведки нефт. и газовых месторождений. – Ташкент, 1967. – 36л. – Бібліогр.:с.34-36
1478398
   Тектоника нефтегазоносных территорий СССР.. – М., 1984. – 120с.
1478399
   Тектоника нефтеносных областей.. – М.
2. – 1958. – 614с.
1478400
  Конищев В.С. Тектоника областей галакинеза Восточно-Европейской и Сибирской платформ / В.С. Конищев. – Минск, 1982. – 256с.
1478401
  Конищев В.С. Тектоника областей галокинеза древних платформ / В.С. Конищев. – Минск, 1980. – 240с.
1478402
   Тектоника области сочленения структур Урала, Тянь-Шаня и Центрального Казахстана. – Алма-Ата, 1976. – 239с.
1478403
   Тектоника орогенных сооружений Кавказа и Средней Азии.. – М., 1990. – 221с.
1478404
  Айзберг Р.Е. Тектоника Оршанской впадины / Р.Е. Айзберг, Р.Г. Гарецкий, И.В. Климович ; АН БССР, Ин-т геохимии и геофизики, Упр. геологии БССР [и др.]. – Минск : Наука и техника, 1985. – 112 с. : ил. – Библиогр.: с. 103-110
1478405
  Бархатов Б.П. Тектоника Памира / Б.П. Бархатов. – Ленинград : Изд-во Ленинградского ун-та, 1963. – 244 с. – Библиогр.: с. 234-242
1478406
   Тектоника Памира и Тянь-Шаня.. – М., 1964. – 219с.
1478407
  Соллогуб В.Б. Тектоника передовых прогибов Альпийской геосинклинальной области и сопредельных районов Европейской части СССР / В.Б. Соллогуб. – К., 1960. – 92с.
1478408
  Богданов А.А. Тектоника платформ и складчатых областей / А.А. Богданов ; вступ. ст. Е.Е. Милановского. – Москва : Наука, 1976. – 340 с. : схем., карт.
1478409
   Тектоника платформ и тектонические карты в исследованиях геологического института АН СССР.. – М., 1981. – 124с.
1478410
  Ле Пишон Тектоника плит / Ле Пишон, Ж. Франшто, Ж. Боннин. – Москва : Мир, 1977. – 288с. – (Науки о Земле : Фундаментальные труды зарубежных ученых по геологии, геофизике и геохимии)
1478411
  Унксов В.А. Тектоника плит / В.А. Унксов. – Ленинград : Недра, 1981. – 288с.
1478412
  Кокс А. Тектоника плит / А. Кокс, Р. Харт. – Москва : Мир, 1989. – 427с.
1478413
  Зоненшайн Л.П. Тектоника плит и минеральные ресурсы / Л.П. Зоненшайн. – Москва : Знание, 1984. – 48с. – (Науки о Земле ; 11,1984)
1478414
  Сеитов Н.С. Тектоника плит и офиолитовые зоны Казахстана / Н.С. Сеитов. – Алма-Ата, 1988. – 109с.
1478415
   Тектоника плит и полезные ископаемые. – Москва : Московский университет, 1985. – 192с.
1478416
  Кононов М.В. Тектоника плит северо-запада Тихого океана / М.В. Кононов. – Москва : Наука, 1989. – 167с.
1478417
   Тектоника плиты Картографов.. – М., 1988. – 86с.
1478418
  Шаталов Н.Н. Тектоника Покрово-Киреевской структуры Приазовья // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1478419
  Кокрашвили З.А. Тектоника полосы верхнеюрско-нижнемеловых флишевых отложений Рачи и Сванетии. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 120 / Кокрашвили З.А.; АН ГССР. – Тбилиси, 1969. – 37л.
1478420
   Тектоника Предкавказья.. – М., 1963. – 238с.
1478421
   Тектоника Припятского прогиба.. – Минск, 1979. – 175с.
1478422
   Тектоника провинций горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1977. – 91с.
1478423
  Милеев В.С. Тектоника протерозойского Майтюбинского антиклинория и кинематические условия формирования метаморфогенной складчатости : Автореф... канд. геолого-минералогич.наук: 04.123 / Милеев В.С.; Геологич. фак-т. Кафедра исторической и региональной геологии. – М., 1971. – 28л.
1478424
  Ярошевский В. Тектоника разрывов и складок / В. Ярошевский. – Москва : Недра, 1981. – 245с.
1478425
  Афанасов М.Н. Тектоника района хребта Тукурингра. (Зейский район Амур. обл.). : Автореф... наук: 04120 / Афанасов М.Н.; МВ ССО РСФСР. Лен.горный инст. – Л., 1973. – 20л.
1478426
  Загородный В.Г. Тектоника раннего докембрия Кольского полуострова : (состояние изученности и проблемы) / Загородный В.Г., Радченко А.Т. ; АН СССР, Кол. фил. им. С.М. Кирова, Геол. ин-т. – Ленинград : Наука, 1983. – 94 с., [2] отд. л. схем. – Библиогр.: с. 88-93
1478427
   Тектоника республики Куба.. – М., 1989. – 79с.
1478428
  Абдулин Айтмухамед Абдуллаевич Тектоника Сакмарской и Орь-Илекской зон Мугоджар / Абдулин Айтмухамед Абдуллаевич. – Алма-Ата, 1977. – 240с.
1478429
   Тектоника Северного борта Днепровско-Донецкого авлакогена в контексте общих закономерностей континентального рифтогенеза / А.Е. Лукин, О.Г. Цеха, Т.С. Гейко, В.В. Омельченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3. – С. 7-38 : рис. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0367-4290
1478430
   Тектоника Северного Причерноморья. – Киев : Наукова думка, 1988. – 162с.
1478431
  Кинг Ф.Б. Тектоника Северной Америки / Ф.Б. Кинг. – М, 1972. – 367с.
1478432
   Тектоника Северной Евразии. – Москва : Наука, 1980. – 222с.
1478433
  Лебедєв Т.С. Тектоника северо-восточного Приазовья / Т.С. Лебедєв, Г.Т. Собакарь. – К., 1962. – 84с.
1478434
   Тектоника северо-западной части Тихого океана.. – М., 1983. – 118с.
1478435
  Соллогуб В.Б. и др. Тектоника северо-западной части Черного моря и прилегающих районов по геофизическим данным. / В.Б. и др. Соллогуб. – София, 1965. – С. 149-153
1478436
  Пейве А.В. Тектоника североуральского бокситового пояса / А.В. Пейве. – Москва, 1947. – 207с.
1478437
   Тектоника Сибири. – Москва : Наука
Т.3 : Тектоника Сибирской платформы. – 1970. – 279с.
1478438
   Тектоника Сибири. – Москва : Наука
Том 5 : Принципы тектонического районировния. Тектоническая терминология и систематика. Тектонические эксперименты. – 1972. – 232с.
1478439
   Тектоника Сибири. – Новосибирск : Наука
Т.6 : Методы составления тектонических карт. – 1973. – 190с.
1478440
   Тектоника Сибири. – Москва : Наука
Т.7 : Тектоника Забайкалья и некоторые общие вопросы развития геологических структур. – 1976. – 262с.
1478441
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
8. – 1980. – 159с.
1478442
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
Т. 9. – 1980. – 158 с.
1478443
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
10. – 1981. – 136с.
1478444
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
Т. 10. – 1981
1478445
   Тектоника Сибири. – Новосибирск
11. – 1983. – 208с.
1478446
   Тектоника Сибири. – Новосибирск : Наука
Т.12 : Тектоника активизированных областей. – 1985. – 168с.
1478447
   Тектоника Сибири и Дальнего Востока, сессия Научного СОвета СО АН СССР.. – Южно-Сахалинск, 1985. – 163с.
1478448
   Тектоника Сибири.. – Новосибирск
1. – 1962. – 398с.
1478449
   Тектоника Сибири.. – Новосибирск
2. – 1963. – 386с.
1478450
   Тектоника Сибири.. – М.
4. – 1970. – 280с.
1478451
   Тектоника Советского Дальнего Востока и прилегающих акваторий.. – М., 1968. – 235с.
1478452
   Тектоника Средиземноморского пояса. – Москва : Наука, 1980. – 242с.
1478453
   Тектоника срединных масисов.. – М., 1976. – 215с.
1478454
   Тектоника срединных массивов.. – М., 1974. – 39с.
1478455
  Михайлов А.Е. Тектоника среднего и верхнего палеозоя западной части Центрального Казахстана / А.Е. Михайлов. – Москва : Наука, 1969. – 246 с.
1478456
   Тектоника СССР. – Москва-Ленинград : Изд-во АН СССР
Т.1., Ч.1. : Тектоника Центрального Казахстана. – 1948. – 303с. + 9 карт
1478457
   Тектоника СССР. – Москва
Т.3 : Стратиграфия и тектоника зеленокаменной полосы Среднего Урала. – 1951. – 380с.
1478458
   Тектоника СССР. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.5 : Приверхоянский краевой погриб и мезозойды Северо-восточной Азии. – 1960. – 236с. + 3 карти
1478459
   Тектоника СССР.. – М.Л.
Т.2 : Тектоника и история развития Альпийской геосинклинальной области юга европейской части СССР и сопредельных стран. – 1949. – 512с. + : 5 карт
1478460
   Тектоника СССР.. – Москва : Изд-во АН СССР
Т.4 : Тектоника и вулканические трубки центральной части Сибирской платформы. Стратиграфия и тектоника юго-западной части Вилюйской впадины. – 1959. – 463с.
1478461
   Тектоника территории СССР. – Москва : Наука, 1979. – 255с.
1478462
  Косыгин Ю.А. Тектоника тефтеносных областей. / Ю.А. Косыгин. – М.
1. – 1958. – 514с.
1478463
  Гецен В.Г. Тектоника Тимана. / В.Г. Гецен. – Л., 1987. – 169,2с.
1478464
   Тектоника Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. – Сыктывкар, 1989. – 27с.
1478465
  Головинский В.И. Тектоника Тихого океана / В.И. Головинский. – Москва : Недра, 1985. – 199с.
1478466
   Тектоника Туркмении и сопредельных территорий.. – М., 1966. – 240с.
1478467
   Тектоника Тянь-Шаня и Памира. – Москва : Наука, 1983. – 199с.
1478468
   Тектоника угольных бассейнов и месторождений СССР.. – М., 1976. – 334с.
1478469
   Тектоника Украинских Карпат : Объяснительная записка к тектонической карте Украинских Карпат. – Киев, 1986. – 152с.
1478470
   Тектоника Урала : (Объяснительная записка тектонической карте Урала масштаба 1: 1 000 000). – Москва : Наука, 1977. – 120с.
1478471
   Тектоника фундамента древних платформ : Труды совещания. – Москва : Наука, 1973. – 148с.
1478472
  Винниченко Г.П. Тектоника Центрального Памира / Г.П. Винниченко. – Душанбе, 1979. – 177с.
1478473
   Тектоника центральной части Непского свода. – Новосибирск : Наука, 1987. – 81с.
1478474
   Тектоника центральной части северного склона Крымских гор и опыт ее изучения : (По материалам геофизических и геологических исследований). – Киев : Изд-во АН СССР, 1963. – 87с.
1478475
  Хоменко Андрей Вячеславович Тектоника центральной части Тунгусской синеклизы : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.123 / Хоменко Андрей Вячеславович; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1478476
  Данилевская Д.М. Тектоника четвертичного комплекса складчатых структур Нижнекуринской нефтегазоносной области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Данилевская Д.М.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1967. – 19л.
1478477
   Тектоника юга Восточной Сибири.. – Иркутск, 1987. – 104с.
1478478
   Тектоника юга Сибирской платформы и перспективы ее калиеносности.. – М., 1965. – 180с.
1478479
   Тектоника юго-востока Средней Азии.. – Душанбе, 1972. – 112с.
1478480
  Васильев И.В. Тектоника юго-восточного погружения Центрально-Каракумского свода : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук: 131 / Васильев И.В.; Туркм. гос. ун-т. – Ашхабад, 1969. – 27 с.
1478481
  Губкин И.М. Тектоника юго-восточной части Кавказа в связи с нефтеносностью этой области / И.М. Губкин. – Новосибирск, 1934. – 52с.
1478482
  Белицкий А.А. Тектоника юго-западной части Присалаирской полосы угленосных отложений Кузбасса : Автореф... докт. геолого-минералогич.наук: / Белицкий А.А.; МВО СССР. Томский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт имени С.М.Кирова. – Томск, 1950. – 17 с.
1478483
  Беэр М.А. Тектоника юго-западной части Советских Карпат. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Беэр М.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1478484
  Разницын В.А. Тектоника Южного Тимана / В.А. Разницын. – М.-Л, 1964. – 152с.
1478485
   Тектоника, геодинамика и металлогения Урало-Тяньшанской складчатой системы.. – Свердловск, 1989. – 194с.
1478486
   Тектоника, магматизм и геохимия палеозойских формаций Узбекистана. – Ташкент, 1966. – 192с.
1478487
   Тектоника, магматизм и закономерности размещения рудных месторождений : (Материалы совещания по проблемам тектоники в Москве). – М., 1964. – 240с. – Тит. арк. парал. англ. мовою
1478488
   Тектоника, магматизм и оруденение сквозных систем нарушений. – М., 1985. – 168с.
1478489
   Тектоника, магматические и метаморфические комплексы Колымо-Омолонского массива. – Москва : Наука, 1981. – 337с.
1478490
  Маврин К.А. Тектоника, палеогидрогеология и полезные ископаемые палеозоя Южного Предуралья / К.А. Маврин. – Саратов, 1988. – 218с.
1478491
  Хованский Б.Н. Тектоника, рельеф и сейсмичность Северного Тянь-Шаня / Б.Н. Хованский. – М., 1977. – 127с.
1478492
   Тектоника, сейсмичность и геодинамика юго-восточного обрамления Тихого океана. : Геодинамические исследования № 1. – М., 1975. – 104с.
1478493
  Серебрякова Л.И. Тектоника, сейсмичность и скорости современных вертикальных движений земной коры на северо-западе Восточно-Европейской платформы // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 47-57 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1478494
   Тектоника, стратиграфия и литология осадочных формаций Якутии.. – Якутск, 1968. – 320с.
1478495
   Тектоника. Геология альпид "тетисного" происхождения. – Москва : Наука, 1980. – 231с.
1478496
   Тектонист Николай Николаевич Шаталов : (к 70-летию со дня рождения) // Мінеральні ресурси України : науковий журнал / Держ. служба геології та недр України , Укр. держ. геологорозвідувал. ін-т ; голов. ред. С.В. Гошовський ; редкол.: О.В. Зур"ян, С.О. Некрасова, Ю.І. Войтенко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 50-51. – ISSN 1682-721Х


  1 февраля 2019 года исполнилось 70 лет известному геологу-тектонисту, доктору геологических наук Н.Н. Шаталову.
1478497
  Кулаковский Алексей Львович Тектоничекая эволюция и гранитообразование в докембрии северо-запада Кольского полуострова : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.01 / Кулаковский Алексей Львович; МГУ. – М., 1974. – 24л.
1478498
  Кухтиков М.М. Тектоническая зональность и важнейшие закономерности строения и развития Гиссаро-Алая в палеозое / М.М. Кухтиков ; отв. ред. В.М. Рейман ; АН Тадж. ССР, Ин-т геологии. – Душанбе : Дониш, 1968. – 299 с. – Библиогр.: с. 290-297
1478499
  Гончар В.В. Тектоническая инверсия Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса (модели и реконструкции) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 5. – С. 47-86 : рис. – Библиогр.: с. 84-86. – ISSN 0203-3100
1478500
  Пронин А.А. Тектоническая истории океанов и проблемы становлени земной коры и литосферы. / А.А. Пронин. – Л., 1982. – 248с.
1478501
  Зоненшайн Л.П. Тектоническая история Центрально-Азиатского складчатого пояса. : Автореф... доктор геол.-минералог.наук: 04.123 / Зоненшайн Л.П.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 44л.
1478502
  Славин В.И. Тектоническая карта Афганистана / В.И. Славин. – М., 1977. – 17с.
1478503
   Тектоническая карта и карта интрузивных формаций Армянской ССР. – Ереван, 1968. – 74с.
1478504
  Косыгин Ю.А. Тектоническая карта СССР и размещение полезных ископаемых. / Ю.А. Косыгин. – М., 1957. – 32с.
1478505
   Тектоническая карта СССР и сопредельных стран в масштабе 1:5 000 000. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 80с.
1478506
   Тектоническая карта СССР и сопредельных стран в масштабе 1:5 000 000.. – Саратов, 1960. – 80с.
1478507
  Алферов Г.Ю. Тектоническая карта Узбекской ССР / Г.Ю. Алферов. – Ташкент, 1967
1478508
  Малахова И.Г. Тектоническая корреляция: История идей / И.Г. Малахова. – Москва : Наука, 1989. – 107с.
1478509
   Тектоническая природа геофизических полей Дальнего Востока.. – М., 1984. – 200с.
1478510
  Леонов Ю.Г. Тектоническая природа девонского орогенеза / Ю.Г. Леонов. – М, 1976. – 193с.
1478511
  Огай В.Ф. Тектоническая природа межгорных впадин Западного Тянь-Шаня и их нефтегазоносность / В.Ф. Огай. – Ташкент, 1980. – 118с.
1478512
   Тектоническая расслоенность литосферы и региональные геологические исследования.. – М., 1990. – 290с.
1478513
   Тектоническая терминология Белоруссии и Прибалтики. – Минск, 1979. – 208с.
1478514
   Тектоническая терминология Белоруссии и Прибалткики.. – Минск, 1978. – 269с.
1478515
  Дорофеева Т.В. Тектоническая трещиноватость горых пород и условия формирования трещин коллекторов нефти и газа / Т.В. Дорофеева. – Ленинград : Недра, 1986. – 224с.
1478516
  Семенюк Н.П. Тектоническая трещиноватость пород фундамента Украинского щита по данным анализа спрямленных участков русел рек // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1982. – Вип. 28. – С. 89-94 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0201-4122
1478517
  Пермяков Е.Н. Тектоническая трещиноватость Русской платформы / Е.Н. Пермяков; Под ред. В.А.Варсанофьевой. – Москва : Изд-во МОИП, 1949. – 216с. – (Материалы к познанию геологического строения СССР / МОИП ; Вып. 12 (16) ; Новая серия)
1478518
  Чарушин Г.В. Тектоническая трещиноватость слабо дислоцированных осадочных пород юго-востока Иркутского амфитеатра. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чарушин Г.В.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1958. – 21л.
1478519
  Ренгартен В.П. Тектоническая характеристика складчастых областей Кавказа / В.П. Ренгартен. – Ташкент, 1930. – 179-213с.
1478520
   Тектоническая цикличность и нефтегазоносность.. – М., 1985. – 191с.
1478521
  Метелкин Д.В. Тектоническая эволюция Сибирского палеоконтинента от неопротерозоя позднего мезозоя: палеомагнитная запись и реконструкции / Д.В. Метелкин, В.А. Верниковский, А.Ю. Казанский // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 7. – С. 883-899 : рис., табл. – Библиогр.: с. 895-899. – ISSN 0016-7886
1478522
  Шарданов А.Н. Тектонически экранированные залежи нефти и газа Днепровско-Донецкой впадины / А.Н. Шарданов, Е.К. Гончаров. – М., 1981. – 82с.
1478523
  Гончар В.В. Тектонические вертикальные движения и осадочное заполнение бассейнов на син-и пострифтовом этапах развития литосферы // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 22-55 : рис., табл. – Библиогр.: с. 48-55. – ISSN 0203-3100
1478524
  Орлова М.И. Тектонические движения в зоне сочленения Донбасса с Приазовским блоком Украинского щита по палеомагнитным данным / М.И. Орлова, А.М. Глевасская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 108-125 : Табл., рис. – Бібліогр.: с. 124-125. – ISSN 0203-3100
1478525
  Чечкин С.А. Тектонические движения земной коры / С.А. Чечкин. – Л, 1985. – 48с.
1478526
   Тектонические движения и новейшие структуры земной коры.. – М., 1967. – 456с.
1478527
  Белоусов Т.П. Тектонические движения Памира в плейстоцене-голоцене и сейсмичность / Т.П. Белоусов ; АН СССР, Ин-т физики Земли им. О.Ю. Шимдта. – Москва : Наука, 1976. – 119 с. : ил., 2 отд. л. ил. – Библиогр.: с. 108-118
1478528
  Геренчук К.И. Тектонические закономерности в организации и речной сети русской равнины / К.И. Геренчук. – Львов : Львовский ун-т, 1960. – 242с
1478529
  Геренчук И К. Тектонические закономерности в орографии и речной сети Русской равнины. : Автореф... Доктора геогр.наук: / Геренчук К.И,; М-во высш.образования СССР. – Львов, 1958. – 22л.
1478530
  Москвич В.А. Тектонические закономерности образования карбонатных формаций древних платформ / В.А. Москвич. – Минск : Наука и Техника, 1990. – 200с.
1478531
   Тектонические и палеовулканические условия размещения колчеданных месторождений.. – Уфа, 1982. – 187с.
1478532
   Тектонические исследования в Белорусссии.. – Минск, 1983. – 179с.
1478533
   Тектонические исследования в связи со средне- и крупномасштабным геокартированием. – Москва : Наука, 1989. – 206с.
1478534
   Тектонические исследования запада Восточно-Европейской платформы.. – Минск, 1984. – 196с.
1478535
   Тектонические исследования на территории Горного Алтая.. – Новосибирск, 1989. – 99с.
1478536
  Гарецкий Р.Г. Тектонические карты / Р.Г. Гарецкий. – Москва : Знание, 1973. – 64 с. – ((Новое в жизни, науке,технике. Сер. "Наука о Земле" , 1))
1478537
  Бархатов Б.П. Тектонические карты / Б.П. Бархатов. – Ленинград : Недра, 1979. – 191 с. – Библиогр.: с. 183-189
1478538
   Тектонические карты континентов.. – М., 1967. – 184с.
1478539
   Тектонические комплексы Сибири и их латеральные ряды.. – Новосибирск, 1980. – 128с.
1478540
   Тектонические критерии выделения и прогноза зон нефтегазоносности.. – Л., 1990. – 127с.
1478541
  Валеев Р.. Тектонические критерии поисков месторождений нерудного минерального сырьк Русской платформы / Р. Валеев. – Москва, 1973. – 59с.
1478542
   Тектонические критерии прогноза зон нефтегазоносности Сибирской платформы.. – Новосибирск, 1986. – 93с.
1478543
   Тектонические критерии прогноза нефтегазоносности Печорской плиты. – Ленинград : Наука, 1986. – 216с.
1478544
   Тектонические напряжения в земной коре и устойчивость горных выработок.. – Л., 1978. – 256с.
1478545
   Тектонические напряжения и горное давление в рудниках Хибинского массива. – Ленинград, 1977. – 213с.
1478546
  Ломизе М.Г. Тектонические обстановки геосинкинального вулканизма / М.Г. Ломизе. – М., 1983. – 194с.
1478547
  Нариманов Нариман Рустам оглы Тектонические особенности Балаханы-Сабунчи-Раманинского месторождения и их влияние на формирование залежей нефти и газа : Автореф... канд. геолого-минерал.наук: 04.00.17 / Нариманов Нариман Рустам оглы; Азербайджан. ин-т нефти и химии. – Баку, 1972. – 24л.
1478548
  Маденов М. Тектонические особенности зоны сочленения Туранской плиты и Западнотяньшаньской подвижной области (на прим. Юго-Зап Усбек.) : Автореф... канд. геол. минернаук: / Маденов М.; Ин-т геол. и развед. нефт. и газов. месторожд. – Ташкент, 1969. – 20л.
1478549
  Ахрабиян Б.А. Тектонические особенности месторождений нефти в условиях крутого залегания пластов и методика их разведки. (На примере залежей в миоцен-оглиоценовых отложениях Прикаспийской моноклинали) : Автореф... канд. гол.-минералогич.наук: / Ахрабиян Б.А.; АН АзССР. Ин-т гелоогии им. И.М,Губкина. – Баку, 1965. – 23л.
1478550
   Тектонические особенности нефтегазоносных впадин Туранской плиты.. – М., 1970. – 172с.
1478551
  Закиев З.Р. Тектонические особенности размещения разномасштабных месторождений нефти и газа в Ферганской впадине : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 136 / Закиев З.Р.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1969. – 22л.
1478552
   Тектонические предпосылки нефтегазоности мезокайнозойских отложений Узбекистана.. – Ташкент
8. – 1973. – 251с.
1478553
   Тектонические процессы.. – М., 1989. – 261с.
1478554
  Кастрюлин Н.С. Тектонические разрывы и их роль в образовании, сохранении и разрушении нефтяных и газовых залежей Юго-Западного Кобыстана : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Кастрюлин Н.С.; Ин-т геологии. – Баку, 1967. – 35л.
1478555
   Тектонические разрывы на участках сейсмического микрорайонирования.. – М., 1982. – 135с.
1478556
  Григорьянц Б.В. Тектонические соотношения складчатых зон Большого Кавказа и Апшеронской области : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Григорьянц Б.В.; Акад. наук Азербайдж. ССР. Ин-т геологии им. акад. И.М.Губкина. – Баку, 1955. – 19л.
1478557
  Дерябин Н.И. Тектонические стадии земной коры и их металлогения / Дерябин Н.И.; ИГН НАНУ; [отв. ред. Е.Е. Милановский]. – Киев : София, 2006. – 232с. : ил. – Шифр. дубл. 55 Деря. – ISBN 978-966-8684-34-0
1478558
  Бахмутов В.Г. Тектонические структуры Западной Антарктики и их отражение в потенциальных геофизических полях: обзор / В.Г. Бахмутов, Т.П. Егорова // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 100-120 : Рис. – Бібліогр.: с. 118-120. – ISSN 0203-3100
1478559
   Тектонические структуры и закономерности размещения полезных ископаемых на территории Забайкалья.. – Улан-Удэ, 1979. – 131с.
1478560
  Цейслер В.М. Тектонические структуры на геологической карте СССР / В.М. Цейслер. – Москва : Недра, 1979. – 159с.
1478561
  Курилюк Лев Васильевич Тектонические условия нефтегазоносности Северо-Западной части Днепровско-Донецкой впадины : Автореф... канд. геолого-географ.наук: 04.136 / Курилюк Лев Васильевич; АН УССР. Ин-т геолог. и геохим. горюч. ископ. – Львов, 1974. – 17л.
1478562
  Гойжевский А.А. Тектонические условия образования полезных ископаемых осадочного чехла Украинского щита / А.А. Гойжевский. – Киев : Наукова думка, 1982. – 180с.
1478563
  Асланян А.Т. Тектонические условия становления офиолитовых зон / Асланян А.Т., Сатиан М.А. ; отв. ред. С.Б. Абовян ; АН СССР, Ин-т геолог. наук. – Ереван, 1987. – 160 с.
1478564
  Рыцк Ю.Е. Тектонические условия формирования слюдоносных пегматитовых жил месторождения плотина (Северная Кареля) : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Рыцк Ю. Е.; МВССО РСФСР, Лен. гороный ин-т. – Ленинград, 1959. – 21л.
1478565
   Тектонические факторы размещения зон нефтегазонакопления.. – Л., 1979. – 155с.
1478566
  Наливкин Д.В. Тектонические циклы западной части ангарской геосинглинали / Д.В. Наливкин. – Ташкент, 1930. – 69-80с.
1478567
  Дерябин Н.И. Тектонические циклы Земли и их металлогения : [монография] / Дерябин Н.И. ; [отв. ред. Е.Ф. Шнюков] ; Ин-т геолог. наук НАН Украины. – Киев : LAT&K, 2009. – 110, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 104-109. – ISBN 978-966-2944-33-4
1478568
  Караулов В.Б. Тектонический анализ девонских формаций Урало-Монгольского пояса / В.Б. Караулов. – М., 1988. – 182с.
1478569
  Уфимцев Г.Ф. Тектонический анализ рельефа / Г.Ф. Уфимцев. – Новосибирск : Наука, 1984. – 183с.
1478570
  Синха А.К. Тектоническое положение, литология и возраст автохтонных серий Симла и Шали и проблема тектонической единицы Джаунсар, Блайни, Инфракрол, Крол и Тал в Гималаях. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: 04.120 / Синха А.К.; Ун-т.дружбы народов. – М, 1972. – 24л.
1478571
  Науменко А.Д. Тектоническое развитие Бондаренковской (Булганакской) антиклинальной структуры на основе литолого-фациального анализа // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 35-43 : рис., табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 1999-7566
1478572
  Толстой Н.С. Тектоническое развитие Волгоградского Поволжья в юрское и меловое время. (В связи с газонефтеносностью). : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Толстой Н.С.; Москов. ин-т нефтехим. и газовой пром. им. И.М.Губкина. – М., 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1478573
  Шапиро М.Н. Тектоническое развитие восточного обрамления Камчатки / М.Н. Шапиро. – М., 1976. – 123с.
1478574
   Тектоническое развитие земной коры и разломы. – Москва : Наука, 1979. – 275с.
1478575
  Хачатрян Р.О. Тектоническое развитие и нефтегазоносность Волжско-Камчатской антеклизы / Р.О. Хачатрян. – М, 1979. – 171с.
1478576
   Тектоническое развитие и перспективы нефтегазоносности Чу-Сарысуйской депрессии. – Алма-Ата, 1982. – 158с.
1478577
   Тектоническое развитие и современная структура нефтегазоносных областей Восточноевропейской (Русской) платформы.. – М., 1965. – 194с.
1478578
  Сливко В.М. Тектоническое развитие и условия образования угленосной серии в Норинском районе. : Автореф... Канд.геол-минарал.наук: / Сливко В.М.; Геол.фак.Моск.гос.ун-т. – М, 1961. – 22л.
1478579
  Мигович И.М. Тектоническое развитие Пенжинско-Анадырской складчатой зоны. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.04 / Мигович И.М.; ВСЕГЕЙ. – Л, 1972. – 24л.
1478580
  Стрельцова Т.В. Тектоническое развитие северо-западного Причерноморья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 123 / Стрельцова Т.В.; МГУ. – М, 1972. – 35л.
1478581
  Малич Н.С. Тектоническое развитие чехла Сибирской платформы / Н.С. Малич. – М., 1975. – 215с.
1478582
   Тектоническое развитие Чехословакии.. – М., 1963. – 284с.
1478583
  Панаев В.А. Тектоническое развитие юга Иркутского амфитеатра в мезозое. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 120 / Панаев В.А.; Иркутск. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1968. – 27л.
1478584
  Макарочкина З.П. Тектоническое районирование Байкальской горной области на оснве интерпретации геофизических материалов с применением математических методов : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.12 / Макарочкина З. П.; МВССО РСФСР, ИркутГУ. – Иркутск, 1975. – 21л.
1478585
  Львовский Ю.М. Тектоническое районирование и его значение для оценки перспектив поисков нефтегазоносносных структур. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Львовский Ю.М.; Саратов. гос. ун-тет им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1964. – 21л.
1478586
   Тектоническое районирование и нефтегазоносность Волго-Камского бассейна.. – Саратов, 1980. – 48с.
1478587
   Тектоническое районирование и структурно-вещественная эволюция Северо-Востока Азии. – Москва : Наука, 1979. – 239с.
1478588
  Беланов В.М. Тектоническое районирование северо-западной части Украинского щита (По геол. -геофиз. данным) : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 131 / Беланов В.М.; АН УССР. Ин-т геол. наук. – Киев, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1478589
  Чиков Б.М. Тектоническое районирование: принципы, методология, картография / Б.М. Чиков. – Москва : Недра, 1986. – 185с.
1478590
   Тектоническое строение Азербайджана и Каспийской впадины. – Баку, 1968. – 105с.
1478591
  Никонов А Тектоническое строение Белозерского железорудного района и рудоконтролирующие факторы его местрождений : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Никонов А И.; Днепроп. горн. ин-т. – Днепропетровск, 1969. – 23л.
1478592
  Кропачев А.П. Тектоническое строение и история развития орулганского антиклинория : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 123 / Кропачев А.П.; ВНИИ геол. – Ленинград, 1970. – 27л.
1478593
   Тектоническое строение и история развития Прикаспийской впадины и смежных областей в связи с вопросами нефтегазоносности.. – М., 1958. – 404с.
1478594
  Оганесян Д.А. Тектоническое строение и история формирования основных структурных элементов юго-западной части Арм. ССР : Автореф... канд. геол. минер.наук: / Оганесян Д.А.; МВССО,Ерев.ГУ. – Ереван, 1967. – 22л.
1478595
  Орлов А.А. Тектоническое строение и оценка перспектив нефтегазоносности Покутско-Буковинской части Предкарпатья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: / Орлов А.А.; Ивано-Франков.филиал Львов.политехн.ин-та. – Ивано-Франковск, 1965. – 24л.
1478596
  Чижов В.В. Тектоническое строение и формирование залежей нефти и газа в карбоне Волгоградского правобережья. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: / Чижов В.В.; Казан. ун-т. – Казань, 1964. – 19л.
1478597
  Бекжанов Г.Р. Тектоническое строение Казахстана : по геофиз. данным / Г.Р. Бекжанов, В.Н. Любецкий, Л.Д. Полевая и др. ; [под ред. Ш.Е. Есенова] ; Каз. науч.-исслед. ин-т минерал. сырья. – Алма-Ата : [б. и.], 1975. – 169 с. : ил., карт., 5 л. ил. – Библиогр.: с. 163-168
1478598
  Левин Л.Э. Тектоническое строение Саратовско-Волгоградского Поволжья и сопределенных территорий : Автореф... канд.геол. минер.наук: / Левин Л. Э.; Моск. ин-т нефтехим. и газ. пром. – М., 1964. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1478599
   Тектоническое строение Якутской АССР.. – М., 1964. – 292с.
1478600
  Заїка-Новацький Тектоніка вендських і палеозойських відкладів Поділля // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 3-7 : Схема. – Бібліогр.: 3 назви. – (Геології ; № 11)
1478601
  Лубков М.В. Тектоніка геосолітонних родовищ нафти і газу // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (61). – С. 26-32 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1684-2189
1478602
   Тектоніка докембрійського кристалічного фундамету Білоцерківсько-Одеської структурно-формаційної зони / М.М. Костенко, В.М. Аврамець, Л.М. Шутенко, А.І. Іванов, Ф.В. Кобець // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 117-132 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1682-3591
1478603
  Шаталов Н.Н. Тектоніка і петрологія Петрово-Гнутовського рудного вузла Приазовського мегаблока Українського щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 45-56 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 0367-4290
1478604
  Мельничук Г.В. Тектоніка і походження Волинського палеозойського підняття // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 3. – С. 28-38 : схема. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0367-4290
1478605
  Павлюк М.І. Тектоніка і формації області зчленування Східно-Європейської і Скіфської плити / М.І. Павлюк, БогаєцьО.Т. – Київ : Наукова думка, 1978. – 145с.
1478606
  Шаталов М.М. Тектоніка Покрово-Киреївського рудоносного вузла Приазов"я // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2016. – № 1. – С. 69-80 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0367-4290
1478607
  Шаталов Н.Н. Тектоніка рудного вузла Балка Крута Приазовського мегаблоку Українського щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 41-52 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1478608
   Тектоніка території Української РСР та Молдавської РСР : Пояснювальна записка до тектонічної карти УРСР і МРСР масштабу 1:750 000. – Київ : АН УССР, 1959. – 220с. + 4 карти
1478609
   Тектоніка Українського щита. – Київ : Наукова думка, 1972. – 300с.
1478610
  Костенко М.М. Тектонічна будова фундаменту Бузько-Росинського мегаблока Українського щита // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 48-57 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0367-4290
1478611
  Затуливітер В.І. Тектонічна зона. / В.І. Затуливітер. – Київ, 1982. – 166с.
1478612
  Бермес А.Р. Тектонічна обумовленість річкової мережі Кременецьких гір // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 1 (89). – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 0868-6939
1478613
  Гук В.І. Тектонічна тріщинуватість і поля напружень Нагольного кряжа (Донбас) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 13-21 : Рис. – (Геології ; № 12)
1478614
  Кіраль С. Тектонічний злам у гуманітаристиці, або Три новели-панелі про роботу Міжнародного конгресу "Василь Стефаник і світова культура"в Русові на Покутті та в Івано-Франківську // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2021. – 20-26 травня (№ 20)
1478615
  Кіраль С. Тектонічний злам у гуманітаристиці, або Три новелі-панелі про роботу Міжнародного конгресу "Василь Стефаник і світова культура" в Русові та в Івано-Франківську 914 - 15 травня 2021 р.) // Українська літературна газета. – Вишгород, 2021. – 3 червня (№ 11)
1478616
  Рябенко В.А. Тектонічні порушення та рудна мінералізація в породах Українського щита / В.А. Рябенко; АН УРСР. Ін-т геологічн. наук. – Київ : Наук. думка, 1973. – 112с.
1478617
  Бєлянкін Ф.П. Тектонічні процеси в земній корі під гравітаційним впливом Місяця та Сонця / Ф.П. Бєлянкін. – К., 1962. – 52с.
1478618
  Ковтуник І.І. Тектонічні ресурси Хмельниччини та їх значення для збереження екології краю // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 11, червень. – С. 44-46 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1478619
  Осьмачко Л.С. Тектонічні умови формування рудовмісних структур Приазовського мегаблока Українського щита (на прикладі Дібровської) // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 4. – С. 113-123 : рис. – Бібліогр.: с. 121-123. – ISSN 0203-3100
1478620
  Ли А.Б. Тектонка и перспективы нефтегазоносности Южного Казахстана / А.Б. Ли. – Алма-Ата : Наука, 1975. – 220с.
1478621
   Тектоно-геодинамические критерии нефтегазоносности кристаллического фундамента Северного борта Депровско-Донецкого авлакогена / Т.С. Гейко, А.Е. Лукин, В.В. Омельченко, О.Г. Цеха // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 4. – С. 7-23 : рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1478622
  Шумилов Ю.В. Тектоно-геоморфологические и литогенетические закономерности формирования аллювиальных месторождений золота Северо-Восточного Приколымья.. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.133 / Шумилов Ю.В.; МГУ. Геол. ф-тет. Каф. полезных ископаемых. – М., 1971. – 27л.
1478623
  Гойжевский А.А. Тектоно-магматическая активизация регионов Украины. / А.А. Гойжевский. – Киев, 1977. – 118с.
1478624
  Гойжевский А.А. Тектоно-магматическая активизация регионов Украины. / А.А. Гойжевский, В.В. Науменко, Скаржинский. – Киев : Наукова думка, 1977. – 120с. : Ил.4. – Библ.:с.113-117
1478625
  Науменко В.В. Тектоно-магматическая активизация юго-западной части Восточно-Европейской платформы и смежных геосинклинальных систем и некоторые черты их эндогенной металлогении / В.В. Науменко; Ин-т геохимии и физики минералов; АН УССР. – Препринт. – Киев, 1974. – 64с. – Библиогр.: с.60-63
1478626
  Юшманов В.В. Тектоно-магматические концентрические комплексы. / В.В. Юшманов. – М., 1985. – 232с.
1478627
  Ралзивил В.Я. Тектоно-магматические структуры Анюйско-Анадырского междуречья и их сопоставление с тектоно-магматическими структурами Запарпатья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 04.00.04 / Ралзивил В.Я.; Ин-т геол.наук АН УССР. – К, 1974. – 30л.
1478628
  Радзивилл А.Я. Тектоно-магматические структуры неогея / А.Я. Радзивилл. – К, 1986. – 159с.
1478629
   Тектоно-магматические факторы концентрации орудениения. – Москва : Наука, 1988. – 150с.
1478630
  Кузнецов А.А. Тектоно-магматический процесс / А.А. Кузнецов. – Л., 1977. – 119с.
1478631
   Тектоно-магматичні структури базальтової формації Волині (у басейні р.Стир) / В.Я. Радзівіл, А.Я. Радзівілл, В.А. Рябенко, І.С. Потапчук // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 4. – С. 42-49 : рис. – Бібліогр.: 9 назв
1478632
  Миллер Ю.В. Тектоно-метаморфические циклы. / Ю.В. Миллер. – Л, 1982. – 160с.
1478633
  Булдаков И.В. Тектоно-химический механизм формирования магматогенных рудных меторождений / И.В. Булдаков. – Ленинград : ЛГУ, 1979. – 203с.
1478634
   Тектонолинеаментные зоны восток - северо-восточного простирания и некоторые вопросы тектоники Средиземноморья / И.З. Ломакин, В.В. Покалюк, В.В. Кочелаб, И.Н. Шураев, С.Г. Шпырко // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2017. – № 2 (48). – С. 68-76 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 1999-7566
1478635
   Тектонолинеаменты и некоторые вопросы геотектоники / И.Э. Ломакин, В.М. Анохин, В.В. Кочелаб, В.В. Покалюк, В.В. Шафранский, И.Н. Шураев // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 3 (45). – С. 59-75 : рис. – Библиогр.: 21 назв. – ISSN 1999-7566
1478636
  Ахвердян Л.А. Тектономагнитные исследования на территории АССР / Ахвердян Л.А., Нагапетян В.В. ; АН Арм.ССР, Ин-т геофизики и инж. сейсмологии. – Ереван : Изд-во АН Арм.ССР, 1985. – 220 с. : ил. – Библиогр.: с. 202-217 (205 назв.)
1478637
   Тектонометаморфическая эволюция гаревского полиметаморфического комплекса Енисейского кряжа / П.С. Козлов, И.И. Лиханов, В.В. Ревердатто, С.В. Зиновьев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 11. – С. 1476-1496 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1492-1496. – ISSN 0016-7886
1478638
   Тектоносфера Земли. – Москва : Наука, 1978. – 531с.
1478639
  Белоусов В.В. Тектоносфера Земли : взаимодействие верхней мантии и коры : результаты исследований по международным геофизическим проектам / В.В. Белоусов ; Междувед. геофиз. ком. при президиуме АН СССР. – Москва, 1991. – 69 с. – Библиогр.: с. 61-68 (140 назв.)
1478640
   Тектоносфера Средней Азии и Южного Казахстана.. – Киев, 1990. – 230с.
1478641
   Тектоносфера Украины. – Киев : Наукова думка, 1989. – 181с.
1478642
   Тектоносфера Украины и других регионов СССР / Белоусов В.В. – Киев : Наукова думка, 1980. – 203с.
1478643
  Булгатов А.Н. Тектонотип байкалид. / А.Н. Булгатов. – Новосибирск, 1983. – 193с.
1478644
   Тектонофациальный анализ и проблемы геодинамики : [памяти Е.И. Паталахи] / [М.М. Буслов и др. ; ред. Е.Ф. Шнюков ; ред.-сост.: Г.Б. Паталаха, Б.А. Занкевич] ; Нац. акад. наук Украины, Отд-ние мор. геологии и осадоч. рудообразования. – Киев : ОМГОР, 2008. – 295, [1] с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 3-4. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 978-966-02-5026-0
1478645
  Лукиенко А.И. Тектонофациальный анализ как научно-методологическая база для изучения дислокационной тектоники гранитно-метаморфических комплексов докембрия Украинского щита // Геология и полезные ископаемые мирового океана : Научный журнал / НАНУ, отделение морской геологии и осадочного рудообразования Нац. научн-природоведч. музея НАНУ. – Киев, 2006. – № 4. – С. 70-80.
1478646
  Паталаха Е.И. Тектонофациальный анализ складчатых сооружений фанерозоя : (обоснование, методика, приложение) / Е.И. Паталаха. – Москва : Недра, 1985. – 169с.
1478647
   Тектонофации и геология рудных объектов.. – Алма-Ата, 1989. – 207с.
1478648
  Паталаха Е.И. Тектонофации мезозоны / Е.И. Паталаха. – Алма-Ата, 1987. – 181с.
1478649
   Тектонофацильный анализ и его роль в геологии, геофизике и металлогении : (Материалы I Всесоюзного тектонофациального совещания, 21-23 марта 1989 г., Алма-Ата) / АН КазССР, Ин-т геологических наук ; [Е.И. Паталаха (отв.ред.)]. – Алма-Ата : Гылым, 1991. – 221с. – ISBN 5-628-00718-8
1478650
  Лукієнко О.І. Тектонофаціальна структура Кривбасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 8-13. – (Геологія ; Вип. 17)


  Аналіз дислокаційної тектоніки Кривбасу тектонофраційними методами засвідчив, що його тектонічна структура утворена в"язкими розломами катазони-мезозони та суб"язкими, крихко-в"язкими й крихкими розломами вторинної епізони. В"язкі розломи являють собою ...
1478651
   Тектонофизика. – Москва : Наука, 1971. – 195с.
1478652
  Гинтов О.Б. Тектонофизика в решении важных народнохозяйственных задач (обзор исследований в странах СНГ) // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 5. – С. 3-31 : Рис., схеми. – Бібліогр.: с. 28-31. – ISSN 0203-3100
1478653
  Гинтов О.Б. Тектонофизика в решении важных народнохозяйственных задач (обзор исследования в странах СНГ).2 // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 6. – С. 3-20 : Рис. – Список літ.: с. 17-20. – ISSN 0203-3100
1478654
  Шерман С.И. Тектонофизическая модель Байкальской сейсмической зоны, ее тестирование и возможности среднесрочного прогноза землетрясений / С.И. Шерман, С.В. Лысак, Е.А. Горбунова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2012. – Т. 53, № 4. – С. 508-526 : рис., табл. – Библиогр.: с. 523-526. – ISSN 0016-7886
1478655
  Гинтов О.Б. Тектонофизические исследования разломов консолидированной коры / О.Б. Гинтов, В.М. Исай. – Киев : Наукова думка, 1988. – 225с.
1478656
  Шевчук В.В. Тектонофизические условия поздних стадий развития среднего звена Закарпатского глубинного разлома / В.В. Шевчук, А.Ю. Василенко // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 5. – С. 121-131. – ISSN 0203-3100
1478657
  Токовенко В.С. Тектонофизические условия формирования Никитовских куполльных структур и ртутное оруденение Донецкого кряжа. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 123 / Токовенко В.С.; АН УССР. Ин-т геологич. наук. – К., 1968. – 18л.
1478658
  Гинтов О.Б. Тектонофизический анализ и геодинамическая интепретация трехмерной геофизической модели Украинского щита / О.Б. Гинтов, И.К. Пашкевич // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 2. – С. 3-27 : Карти, рис. – Бібліогр.: с. 26-27. – ISSN 0203-3100
1478659
   Тектонофизический и палинспастический разрезы Украинских Карпат вдоль геотраверса DOBRE-3 (PANCAKE) / О.Б. Гинтов, И.Н. Бубняк, Ю.М. Вихоть, А.В. Муровская, М.В. Накапелюх, В.Е. Шляпинский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 3-33 : фото, рис., табл. – Библиогр.: с. 28-33. – ISSN 0203-3100
1478660
  Артим І.В. Тектонофізичне моделювання тріщинуватості нафтогазоперспективних порід-колекторів Внутрішньої зони Передкарпатського прогину : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.17 / Артим Інна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1478661
  Шевчук В. Тектонофізичні основи структурного аналізу : Навчальний посібник / В. Шевчук, І. Кузь, А. Юрчишин; МОНУ. ЛН ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2002. – 124с. – 55 Шевч Шифр дубл.
1478662
  Бондарчук В.Г. Тектооpогения / В.Г. Бондарчук. – Киев : КГУ им. Т.Г.Шевченко, 1946. – 263с.
1478663
  Майорова И.А. Тектообразующие функции интонации (на матер. анл яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Майорова И.А.; Моск.гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 23л.
1478664
  Мушкетов Д.И. Текторика Средней Азии / Д.И. Мушкетов. – Ташкент, 1936. – 134с.
1478665
  Гасилова Х. Текут воды Деличая / Х. Гасилова; пер. с азерб. А.Варшавской. – Баку : Азернешр, 1959. – 134 с.
1478666
  Эмар Г. Текучая вода / Густав Эмар // Виннету - вождь апачей / К.Ф. Май. – Москва : Интерпракс, 1991. – С. 255-543. – (Приключилось однажды.. ; 2). – ISBN 5-85235-027-3
1478667
  Пысин Л.Ф. Текучеств рабочих кадров в промышленности и пути ее преодоления. : Автореф... Канд.экон.наук: / Пысин Л.Ф.; МВ и ССО РСФСР.Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1963. – 25л.
1478668
  Беликов А.Ф. Текучести кадров - заслон / Беликов А.Ф., Кузнецов Л.В. – Свердловск : Средне-Уральск. кн. изд., 1970. – 49 с.
1478669
  Мозырева Т.А. Текучесть и стабилизация инженерно-технических работников на предприятиях Сибири / Т.А. Мозырева. – Новосибирск, 1986. – 158с.
1478670
  Савосин Г.С. Текучесть кадров: причины и предупреждение / Г.С. Савосин. – Москва : Экономика, 1971. – 48 с.
1478671
   Текучесть мембраны в биологии : Концепции мембранной структуры. – Киев : Наукова думка, 1989. – 309с.
1478672
  Искударян М.М. Текучесть рабочей силы и пути ее сокращения. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.07 / Искударян М.М.; АН Арм ССР. Ин-тут экономики. – Ереван, 1973. – 24л.
1478673
  Григорьева В.Ф. Текучесть рабочей силы и социально-правовые вопросы борьбы с ней. (На материалах строит. организаций УзССР) : Автореф... канд. юрид.наук: 713 / Григорьева В.Ф.; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1969. – 18л.
1478674
  Урьев Н.Б. Текучесть суспензий и порошков / Н.Б. Урьев, А.А. Потанин. – М., 1992. – 252с.
1478675
  Шрайбер Л.Я. Текущая библиографическая информация по географии / Л.Я. Шрайбер. – Москва, 1976. – 43 с.
1478676
  Равич Л.М. Текущая библиографическая регистрация и информация в России в первой половине 19 века : Автореф... Канд.пед.наук: / Равич Л.М.; М-во просвещения РСФСР.Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1961. – 18л.
1478677
   Текущая информация о поступившей литературе. – Киев
Вып. 2,4,5. – 1977
1478678
   Текущая информация о поступившей литературе. – Киев
Вып. 1. – 1978
1478679
   Текущая информация о поступившей литературе. – Киев
Вып. 3. – 1978
1478680
   Текущая информация о поступившей литературе. – Киев
Вып. 1. – 1979
1478681
   Текущая информация о поступившей литературе. – Киев
Вып. 2. – 1979
1478682
   Текущая информация о поступившей литературе. – Киев
Вып. 3. – 1979
1478683
   Текущая информация о поступившей литературе. – Киев
Вып. 11. – 1979
1478684
   Текущая информация о поступившей литературе. – Киев
Вып. 12. – 1979
1478685
  Берковский Н.Я. Текущая литература : статьи критические и теоретические / Н.Я. Берковский. – Москва : Федерация, 1930. – 339 с.
1478686
  Берковский Н.Я. Текущая литература : статьи критические и теоретические / Н.Я. Берковский. – Москва : "Федерация", 1930. – 339 с.
1478687
  Хлебникова А.В. Текущая проверка знаний и навыков по русскому языку в 5-7 кл. / А.В. Хлебникова. – Москва, 1956. – 60с.
1478688
   Текущая проверка знаний, умений и навыков учащихся. – М., 1954. – 47с.
1478689
   Текущая проверка успеваемости учащихся по химии : Метод. письмо. – Москва : Учпедгиз, 1954. – 40 с.
1478690
  Дунаева Е. Текущая раатановка политических сил в Иране // Россия и мусульманский мир : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 2011. – № 7 (229). – С. 159-169. – ISSN 1998-1813
1478691
  Ефимов Текущая сельско-хозяйственная статистика Иркутской губернии : зима 1899-1900 гг. - Весна 1900 г. / М-во земледелия и гос. имуществ. Деп. земледелия ; Сост. Ефимов. – Иркутск : Губ. тип., 1901. – 466с. – Автор указ. в предисловии
1478692
  Фан Лемин Текущая ситуация перемещения избыточной рабочей силы Китая // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2012. – № 6 (68). – С. 26-30. – ISSN 1680-2721
1478693
  Левин М.И. Текущая советская библиограия по экономике промышленности : Автореф... канд. пед.наук: / Левин М. И.; Моск. гос. библиот. ин-т. – М., 1959. – 18л.
1478694
  Карпов Б.М. Текущее и перспективное планирование в лесной промышленности. Лекция 6. / Б.М. Карпов. – М., 1962. – 38с.
1478695
   Текущее комплектование фондов массовых библиотек.. – М, 1975. – 46 с.
1478696
  Суменков М.С. Текущее планирование горных работ в карьерах (на прим. Главного карьера Качканарского горно-обогатительного комб. им. Я.М.Свердлова). : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Суменков М.С.; Казах. гос. ун-т. – Алма-Ата, 1970. – 24л.
1478697
  Хачатрян Л.Р. Текущее состояние и перспективы развития аграрного сектора Республики Армения // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 75-81. – ISSN 2221-1055
1478698
  Забелин Л. Текущее состояние международных интермодальных перевозок в Европе и Азии // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2008. – № 5. – С. 48-54.
1478699
  Розоринов Г.Н. Текущее состояние развития современных систем технической защиты информации и их влияние на экономику государства // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4 : За матеріалами міжнародної науково-технічної конференції "Сучасні інформаційно-телекомунікаційні технології" (17-20 листопада 2015 року, м.Київ, ДУТ). – С. 16-28. – ISSN 2409-7292


  Показано, что защиту информации следует рассматривать с привязкой не к субъектам, а к сферам деятельности, независимо от того, ко всем или к одному субъекту относятся эти сферы деятельности. При этом значение защиты информации определяется через те ...
1478700
  Рашетинский И.И. Текущие библиографические издания книжных палат и их использование : Справочное пособие / И.И. Рашетинский; [Сост. И. И. Решетинский]. – Москва : Книга, 1981. – 160 с.
1478701
  Хазин А.А. Текущие дела / А.А. Хазин. – Л.-Москва, 1958. – 131с.
1478702
  Добровольский В.А. Текущие дела / В.А. Добровольский. – Х, 1980. – 335с.
1478703
  Лазарев П.П. Текущие проблемы биологической физики. / П.П. Лазарев. – Москва : 1-я Госуд. типогр. (бывш. Т-ва Сытина), 1920. – 29 с.
1478704
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва, 1959
1478705
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
январь-июнь. – 1961
1478706
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва, 1963
1478707
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
апрель-июнь. – 1963
1478708
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
январь-март. – 1963
1478709
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
январь-март. – 1967
1478710
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
апрель-июнь. – 1967
1478711
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июль-сентябрь. – 1967
1478712
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
октябрь-декабрь. – 1968
1478713
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
январь-март. – 1968
1478714
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
апрель-июнь. – 1968
1478715
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июль-сентябрь. – 1968
1478716
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
октябрь-декабрь. – 1969
1478717
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
январь-март. – 1969
1478718
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
апрель-июнь. – 1969
1478719
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июль-сентябрь. – 1969
1478720
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
январь-март. – 1970
1478721
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
апрель-июнь. – 1970
1478722
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июль-сентябрь. – 1970
1478723
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
октябрь-декабрь. – 1970
1478724
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
сентябрь-декабрь. – 1970
1478725
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
январь-март. – 1971
1478726
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
апрель-июнь. – 1971
1478727
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июль-октябрь. – 1971
1478728
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
январь-март. – 1972
1478729
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
март-июнь. – 1972
1478730
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июнь-сентябрь. – 1972
1478731
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
октябрь-декабрь. – 1972
1478732
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
декабрь-март. – 1973
1478733
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
апрель-июнь. – 1973
1478734
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июнь-сентябрь. – 1973
1478735
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
январь-март. – 1974
1478736
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
март-июнь. – 1974
1478737
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июнь-сентябрь. – 1974
1478738
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
сентябрь-декабрь. – 1974
1478739
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
декабрь-март. – 1975
1478740
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
март-июнь. – 1975
1478741
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июнь-сентябрь. – 1975
1478742
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
сентябрь-декабрь. – 1975
1478743
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
декабрь-март. – 1976
1478744
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
март-июнь. – 1976
1478745
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июнь-сентябрь. – 1976
1478746
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
сентябрь-декабрь. – 1976
1478747
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
декабрь-март. – 1977
1478748
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
март-июнь. – 1977
1478749
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июнь-сентябрь. – 1977
1478750
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
сентябрь-декабрь. – 1977
1478751
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
декабрь-март. – 1978
1478752
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июнь-сентябрь. – 1978
1478753
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
сентябрь-декабрь. – 1978
1478754
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
10 марта-10 июня. – 1978
1478755
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
март-июнь. – 1979
1478756
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
декабрь-март. – 1979
1478757
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июнь-сентябрь. – 1979
1478758
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
сентябрь-декабрь. – 1979
1478759
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
10 сентября-10 декабря. – 1979
1478760
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
сентябрь-декабрь. – 1980
1478761
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
декабрь-март. – 1980
1478762
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
март-июнь. – 1980
1478763
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июнь-сентябрь. – 1980
1478764
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
№ 10/12-79-10/3-80 г. – 1980
1478765
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
10 сентября-10 декабря 1979. – 1980
1478766
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
сентябрь-декабрь. – 1981
1478767
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
март-июнь. – 1981
1478768
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
декабрь-март. – 1981
1478769
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
№ 4. – 1981
1478770
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
№ 10/6-10/9. – 1981
1478771
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
№ 10/12-10/3. – 1981
1478772
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва, 1982
1478773
   Текущие проблемы мировой политики. Серия 4. – Москва, 1982
1478774
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
№ 10/12-81-10/3-82 г. – 1982
1478775
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
Сентябрь - декабрь. – 1983
1478776
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
декабрь-март. – 1983
1478777
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва, 1983
1478778
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
июнь-сентябрь. – 1983
1478779
   Текущие проблемы мировой политики. – Москва
№№ 1,3,4. – 1984
1478780
   Текущие проблемы МЭМО. – Москва, 1982
1478781
   Текущие проблемы МЭМО. – Москва
№ 2. – 1982
1478782
  Баинов М.Р. Текущие реки : стихи и поэма / Моисей Баинов ; пер. с хакас. А. Медведева. – Москва : Современник, 1976. – 61 с. : ил.
1478783
  Селецкий В.И. Текущий и итоговый контроль знаний студентов по марксистско-ленинской философии / В.И. Селецкий. – Киев, 1977. – 23с.
1478784
   Текущий момент. – М., 1961. – 28с.
1478785
  Фальков А.М. Текущий момент / А.М. Фальков. – Л, 1970. – 23с.
1478786
  Войтоловский Л.Н. Текущий момент и текущая литература : (К психологии современных общественных настроений) / Л. Войтоловский. – Санкт-Петербург : Изд. "Зерно", 1908. – 48 с. – Кн. № 30300 деф., без обл.
1478787
  Хаков Х В. Тел hэм стиль мэсьэлелэре / Х В. Хаков. – Казань, 1961. – 161с.
1478788
  Колар С. Тела своего господин : рассказы ; пер. с сербо-хор. / С. Колар ; [Посл. и прим. Г. Ильиной]. – Москва : Художественная литература, 1960. – 383 с. : ил.
1478789
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1997-
Вип. 8. – 2009. – до Вип. 8 див. назву "Телевізійна й радіожурналістика"; резюме укр., англ. мовами
1478790
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1997-
Вип. 9, ч. 1. – 2010
1478791
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 9, ч. 2. – 2010
1478792
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 10. – 2011
1478793
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 11. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1478794
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 12. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1478795
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 13. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1478796
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 14. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1478797
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 15. – 2016. – 320 с. – Резюме укр., англ. мовами
1478798
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів : [б. в.], 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 17. – 2018. – 218 с. – Резюме укр., англ. мовами
1478799
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 18. – 2019. – 388 с. – Резюме укр., англ. мовами
1478800
   Теле- та радіожурналістика = TV and radio journalism : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: В.В. Лизанчук, І.В. Крупський, Н.Є. Михайличенко [та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1997-. – ISSN 2078-1911
Вип. 19. – 2020. – 289, [4] c. – DOI http://dx.doi.org/10.30970/trj.2020.19 - Резюме укр., англ. мовами
1478801
  Нагорний В.А. Телебачення / В.А. Нагорний. – К., 1961. – 20 с.
1478802
  Прокопенко М. Телебачення (телевізія). Формування національної телевізійної системи // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 39-42. – ISBN 978-966-01-0468-6
1478803
  Гоян В.В. Телебачення Deutsche Welle: 25 років від супутника до онлайн / В.В. Гоян, О.Я. Гоян // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 64-71. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1478804
  Гоян В.В. Телебачення в контексті історіографічної традиції сучасного журналістикознавства: стислий огляд та характеристика основних джерел 60-80-х рр. ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 43-49.
1478805
  Гоян В.В. Телебачення в наукових працях українських учених (за матеріалами дисертацій 1980-2016 рр.) / В.В. Гоян, А.І. Іщенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 51-56. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1478806
  Векслер Р.П. Телебачення в школі / Р.П. Векслер. – Київ, 1966. – 99с.
1478807
  Міцкевич Е. Телебачення і вибори: Вступне слово екс-президента США Джиммі Картера. / Е. Міцкевич, Ч. Файєрстоун. – Київ, 1994. – 95с.
1478808
  Малий М.В. Телебачення і кіно в полоні терору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 62-64. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Розглядаються проблеми впливу світового тероризму на телебачення і кіно, взаємодія телевізіцних новин і кіно у формуванні громадської думки та вірогідність інформаційної залежності служб новин від дій терористичних організацій.
1478809
  Лизанчук В.В. Телебачення і радіо у вихованні учнів / В.В. Лизанчук. – К., 1985. – 47с.
1478810
   Телебачення і радіо України = Television and radio in Ukraine =Телевидение и радио Украины : Довідник =Handbook =Справочник. – Київ : Центр Медіа Ініціатив, 1997. – 397с. – На обкл.: Довідник 1997
1478811
  Федорчук Л. Телебачення майбутнього: основні напрями розвитку // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 73-77. – ISBN 978-966-01-0468-6
1478812
  Пепа В. Телебачення на війні // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 4 вересня (№ 33). – С. 4
1478813
  Скляренко Вероніка Євгенівна Телебачення незалежної України: історія та сучасність // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 5. – С. 179-186. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті систематизовано й проаналізовано шлях розвитку та сучасний стан телебачення України, його місце у системі масових комунікацій. Окреслюються найважливіші напрямки діяльності загальноукраїнських та регіональних телеканалів, висвітлення ними ...
1478814
  Бугрим В.В. Телебачення прямого ефіру : Навч. посібник / В.В. Бугрим, І.Г. Мащенко. – Київ : Либідь, 1991. – 200 с. – ISBN 5-11-001741-7
1478815
  Капелюшний А.О. Телебачення прямого ефіру : практика мовлення, типові помилки : навч. посібник / А.О. Капелюшний ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т журналістики. – Львів : ПАІС, 2011. – 397, [1] с. – Бібліогр.: с. 391-397 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-1585-45-3
1478816
   Телебачення спецоперацій : Маніпулятивні технології в інформаційно-аналітичних програмах українського телебачення: моніторинг, методи визначення та засоби протидії. – Київ : Телекритика, 2003. – 266с.
1478817
  Федоришин Є. Телебачення Сполучених Штатів Америки: гендерний аспект // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 186-191. – ISSN 2078-1911


  Розглянуто гендерний аспект розвитку американського телебачення від початку XX століття до сьогодення та проаналізовано вплив телебачення на професійне й особисте життя журналістів.
1478818
  Демченко С. Телебачення та сучасне суспільство: ресурс і загроза політичної міфотворчості // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 79-84. – Бібліогр.: Літ.:С.83-84; 18 поз. – ISSN 2078-1911
1478819
  Скіпор К. Телебачення у повсякденному житті індивіда. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 138-142.
1478820
  Мащенко Іван Телебачення України / Мащенко Іван. – Київ : ТЕТРА. – ISBN 966-7149-05-6
Т.1 : Телебачення de facto. – 1998. – 513с.
1478821
  Мащенко І.Г. Телебачення України / Іван Мащенко. – Київ : ТЕТРА. – ISBN 966-7149-11-0
Т.2 : Телебачення de jure. – 2000. – 528с.
1478822
  Свінціцька Р.Г. Телебачення України в умовах ринкової економіки // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 40, липень - вересень. – С. 199-204


  Розглядається особливість функціонування українського телебачення в умовах ринкової економіки. Досліджується вплив ринку на інформаційну політику ЗМІ та поширення нових форм медіавласності в Україні. The feature of functioning of the Ukrainian ...
1478823
  Гоян О. Телебачення України: традиції,тенденції, перспективи: [Рец.: на книгу Українське телебачення: вчора, сьогодні, завтра. - К., 2006. - 648 с.] // Телепрескур"єр : інформаційно-публіцистичний часопис / ТОВ "ПАРТІЯ". – Київ, 2007. – № 3. – С. 34-35.
1478824
  Дзюба Діана Телебачення як базовий аудіовізуальний конструкт медіа-культури інформаційного суспільства // Науковий вісник Київського національного університету театру, кіно і телебачення : збірник наукових праць / Киівський національний університет театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого. – Київ;Черкаси, 2009. – Вип. 4/5. – С. 247-258. – ISSN 1997-4264
1478825
  Гоян В.В. Телебачення як вид журналістської творчості: візуально-вербальні компоненти екранної комунікації : автореф. дис. ... д-ра наук із соціальних комунікацій : 27.00.01 / Гоян Віта Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1478826
  Темах Н. Телебачення як засіб державної політики України щодо вироблення у молоді духовних потреб. // Телевізійна й радіожурналістика : збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – Вип. 6. – С. 46-57.
1478827
  Драбок М.М. Телебачення як засіб маніпулювання громадською думкою // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2 : Доповіді та матеріали четвертих наукових читань,присвячених 70-літтю від дня народження Москаленка А.З. 12 листопада 2004 р. – С. 99-106
1478828
  Сафроньєва Г. Телебачення як інструмент моделювання іміджу держави // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 173-179. – (Серія "Журналістика" ; вип. 39, ч. 2). – ISSN 2078-7324
1478829
  Євтухова Т. Телебачення як мезофактор соціалізації особистості // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 31-40. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
1478830
  Русина О.Л. Телебачення як міфотворчість (частина 1) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-38. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрита природа міфу та прояви міфотворчості в сучасних засобах масової інформації і телебачення. The article analyses the natyre of the myth and the creation of myths in modern means of mass media.
1478831
  Русина О.Л. Телебачення як міфотворчість (частина 2) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 89-91. – (Філософія. Політологія ; Вип. 76/79). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрита природа міфу та прояви міфотворчості в сучасних засобах масової інформації і телебачення. The article analyses the natyre of the myth and the creation of myths in modern means of mass media.
1478832
  Денисевич О. Телебачення як предмет психолінгвістичного аналізу // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (273), квітень. – С. 43-45. – ISSN 2076-9326


  З"ясовано роль телебачення через аналіз мовної картини світу українців та вплив цього виду медіа на формування світоглядних моделей і системи цінностей. Проаналізовано асоціативне поле слова-стимулу "телевізор" за результатами вільного асоціативного ...
1478833
  Холод О.М. Телебачення як соціальнокомунікаційна метареальність // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 325-337. – ISSN 2309-1797
1478834
  Кравченко Т.О. Телебачення як фактор формування громадської думки : автореф. дис . ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Кравченко Тетяна Олександрівна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1478835
  Паримський І.С. Телебачення як форма забезпечення права населення на інформацію: досвід і проблеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 67-68. – (Юридичні науки ; Вип. 49/51). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються проблеми та досвід функціонування телебачення як форми забезпечення права громадян на інформацію. Issues and experience of the functioning of television as a form of securing citizens" right to information are researched into.
1478836
  Наумова Л. Телебачення. Нереалізований потенціал // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2007. – Вип. 4. – С. 268-272. – ISBN 978-966-8911-9
1478837
  Симоніна Н.В. Телебачення: наймасовіший комунікатор (роль телебачення у формуванні громадської думки) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 64-68. – (Журналістика ; Вип. 10)


  Досліджується телебачення в контексті сучасного слова, де визначається актуальність власне мас-медіа як і тенденції їх споживання покупцем. Телебачення один із найвагоміших ЗМІ. Телебачення не єдиний фактор, що впливає на демократичний процес, проте ...
1478838
  Айсберг Є.Д. Телебачення?.. Та це ж дуже просто! / Є.Д. Айсберг. – Київ, 1972. – 219 с.
1478839
  Шальман Т.М. Телеведучий і аудиторія телепрограми: взаємодія і взаємовплив // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 18. – С. 56-61


  Розглянуто теоретичні аспекти взаємодії і взаємовпливу аудиторії та телеведучого інформаційно-аналітичних програм. То examine theoretic aspect of cooperation and both sided influence between audience and journalist, who leads news or analytical ...
1478840
  Малиновська Н.Л. Телеведучий та диктор: спільне та відмінне // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 24-26.
1478841
  Андрющенко М.Ю. Телеведучий у системі телебачення: іміджеві аспекти // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 29. – С. 57-62


  Досліджено головні чинники створення позитивного іміджу телеведучого, програми і телеканалу в системі телебачення. The main factors of image creating of tvanchors in television sistem are observed.
1478842
  Васильева Л.А. Телевидение - активный помощник коммунистической партии в воспитании рабочей молодежи : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Васильева Л.А.; ЛГУ. – Л, 1975. – 24л.
1478843
   Телевидение - в помощь школе. – Москва, 1966. – 226с.
1478844
  Рукавишников Л.А. Телевидение - коллективный организатор : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Рукавишников Л.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1975. – 20л.
1478845
  Юровский А.Я. Телевидение - поиски и решения / А.Я. Юровский. – 2-е изд., доп. – Москва, 1983. – 215с.
1478846
  Юровский А.Я. Телевидение - поиски и решения. / А.Я. Юровский. – М., 1975. – 184с.
1478847
  Леонидзе Н.С. Телевидение - средство эстетического воспитания : Автореф... канд. филол.наук: / Леонидзе Н.С.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 28л.
1478848
  Сытин И. Телевидение / И. Сытин, Е. Афанасьев. – Москва : Жургазобъединение, 1937. – 108 с.
1478849
  Торчинский В.В. Телевидение : передача движущихся изображений по радио / В.В. Торчинский. – Москва, 1948. – 16 с.
1478850
  Гос М.Э. Телевидение / М.Э. Гос. – Москва, 1951. – 123 с.
1478851
  Гладков К.А. Телевидение / К.А. Гладков. – Москва, 1955. – 265 с.
1478852
  Зворыкин В.К. Телевидение / В.К. Зворыкин, А Д. Мортон. – Москва, 1956. – 780 с.
1478853
  Бялик Г.И. Телевидение / Г.И. Бялик. – Ленинград, 1960. – 324 с.
1478854
  Омельяненко Ю.И. Телевидение : справочное пособие / Ю.И. Омельяненко, К.А. Алексеев, А.Г. Константиновский. – Киев : Техніка, 1964. – 687 с.
1478855
  Багиров Э. Телевидение : XX век : Политика : Искусство : Мораль / Э. Багиров , И. Кацев. – Москва : Искусство, 1968. – 304 с.
1478856
   Телевидение. – 3-е изд. – Москва : Связь, 1970. – 540 с.
1478857
  Костыков Ю.В. Телевидение / Ю.В. Костыков, В.Д. Крыжановский. – Москва, 1972. – 512 с.
1478858
  Колин К.Т. Телевидение / К.Т. Колин, Ю.В. Аксентов, Е.Ю. Колпенская. – изд. 2-е, допол. и перераб. – Москва : Связь, 1972. – 464 с.
1478859
  Варбанский А.М. Телевидение / А.М. Варбанский. – Москва : Связь, 1973. – 464 с.
1478860
   Телевидение. – Москва : Советское радио, 1974. – 160 с.
1478861
  Самойлов В.Ф. Телевидение / В.Ф. Самойлов, Б.П. Хромой. – Москва : Связь, 1975. – 400 с.
1478862
   Телевидение. – М., 1975. – 152с.
1478863
  Фурман С.Л. Телевидение / С.Л. Фурман. – Москва : Связь, 1975. – 263 с.
1478864
  Кирилло Л.Р. Телевидение : учебное пособие / Л.Р. Кирилло, М.А. Бродский. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 304 с.
1478865
  Домбругов Р.М. Телевидение / Р.М. Домбругов. – Киев, 1979. – 175 с.
1478866
   Телевидение. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Связь, 1979. – 432 с.
1478867
  Колин К.Т. Телевидение / К.Т. Колин, Ю.В. Аксентов, Е.Ю. Колпенская. – 3-е изд., перераб. – Москва : Связь, 1980. – 215 с.
1478868
  Блиндер Е.М. Телевидение : [учеб. для сред. ПТУ] / Е.М .Блиндер, С.Л. Фурман. – Москва : Радио и связь, 1984. – 271 с. : ил.
1478869
   Телевидение. – Москва : Радио и связь, 1986. – 455 с.
1478870
  Быков Р.Е. Телевидение : учебное пособие для вузов / Быков Р.Е. – Москва : Высшая школа, 1988. – 247 с.
1478871
  Домбругов Р.М. Телевидение / Р.М. Домбругов. – Киев : Вища школа, 1988. – 215 с.
1478872
  Новаковский С.В. Телевидение в XXI веке / С.В. Новаковский, С.И. Катаев, В.С. Новаковский. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – (Радиоэлектроника и связь : Новое в жизни науке технике ; № 4)
1478873
   Телевидение в военном деле. – Москва : Военное издательство, 1969. – 181 с.
1478874
  Почепа А.М. Телевидение в вопросах и ответах / А.М. Почепа. – Одесса : Маяк, 1965. – 276 с.
1478875
  Почепа А.М. Телевидение в вопросах и ответах / А.М. Почепа. – Одесса : Маяк, 1969. – 392 с.
1478876
  Хабловский Е. Телевидение в вопросах и ответах / Е. Хабловский, В. Скулимовский. – Москва : Связь, 1977. – 225 с.
1478877
   Телевидение в Европе: регулирование, политика и независимость : краткий отчёт по мониторингу, 2005. – Будапешт : Институт открытого общества, 2006. – 418 с. – ISBN 1-891385-61-5
1478878
  Быков Р.Е. Телевидение в медицине и биологии / Р.Е. Быков, Ю.Ф. Коркунов. – Л., 1968. – 224с.
1478879
  Штейнгауз А.И. Телевидение в народном хозяйстве / А.И. Штейнгауз. – М, 1959. – 29с.
1478880
  Шумихин Ю.А. Телевидение в науке и технике / Ю.А. Шумихин. – Москва : Энергия, 1970. – 304 с.
1478881
  Карцов Н.П. Телевидение в нашей жизни / Н.П. Карцов. – Москва, 1981. – 80 с.
1478882
  Платонова И.Б. Телевидение в процессе обучения иностранным языкам / И.Б. Платонова. – Минск, 1980. – 88с.
1478883
  Галушко Р.И. Телевидение в развивающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки. / Р.И. Галушко. – Москва, 1986. – 45с.
1478884
  Михайлова Е.П. Телевидение в системе духовной культуры социалистического общества (на матер. конкретно-социолог. исследования сельской аудитории) : Автореф... канд. филос.наук: / Михайлова Е.П.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1972. – 22л.
1478885
  Семенюк М.А. Телевидение в учебно-воспитательном процессе как фактор формирования общественной активности младшего школьника. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Семенюк М.А.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1982. – 20л.
1478886
  Глебов В.И. Телевидение в учебном процессе / В.И. Глебов. – М., 1964. – 104с.
1478887
   Телевидение в школе. – М., 1967. – 287с.
1478888
  Гельмонт А.М. Телевидение в школьном образовании / Гельмонт А.М., Полторак Д.И. ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т общего и политехн. образования. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1963. – 135 с. – Библиогр.: с. 133-134
1478889
  Зайченко Николай Телевидение во времена д"Артаньяна : Курьезы истории // Вокруг света. Украина. Геосфера : научно-популярный журнал путешествий, приключений, открытий / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2005. – № 1. – С. 47-49 : Іл.
1478890
   Телевидение вчера, сегодня, завтра. – Вып. 1. – М., 1981. – 272с.
1478891
   Телевидение вчера, сегодня, завтра. – Вып. 2. – Москва, 1982. – 256с.
1478892
   Телевидение вчера, сегодня, завтра. – Москва
Вып. 3. – 1983
1478893
  Касьянова Л.И. Телевидение ГДР / Л.И. Касьянова. – М., 1970. – 134с.
1478894
  Фирсов Б.М. Телевидение глазами социолога / Б.М. Фирсов. – Москва, 1971. – 191с.
1478895
  Уткина О.Э. Телевидение для села. / О.Э. Уткина. – М., 1972. – 24с.
1478896
  Копылов П.М. Телевидение и голография / П.М. Копылов, А.Н. Тачков. – Москва : Связь, 1976. – 168 с.
1478897
   Телевидение и дети. – Москва, 1976. – 160с.
1478898
  Ильин Р.Н. Телевидение и его проблемы / Р.Н. Ильин. – М., 1967. – 91с.
1478899
  Егоров В.В. Телевидение и зритель / В.В. Егоров. – М, 1977. – 196с.
1478900
  Назаров М.М. Телевидение и интернет: типология российского медиапотребления // Социологические исследования : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 6 (362). – С. 116-126. – ISSN 0132-1625
1478901
  Бабенко В.С. Телевидение и кино / В.С. Бабенко. – Москва : Искусство, 1958. – 223 с. – Библиогр.: с. 218-221 (62 назв.)
1478902
   Телевидение и литература. – М., 1983. – 217с.
1478903
  Саппак В.С. Телевидение и мы / В.С. Саппак. – М., 1963. – 182с.
1478904
  Саппак В.С. Телевидение и мы / В.С. Саппак. – 3-е изд. – М., 1988. – 166с.
1478905
  Гужва Л.А. Телевидение и нравственное воспитание личности : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Гужва Л.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1967. – 20 с.
1478906
   Телевидение и обучение. – М., 1969. – 120с.
1478907
  Прасолов Р.С. Телевидение и обучение. / Р.С. Прасолов. – Москва, 1972. – 88 с.
1478908
  Квашина Т.А. Телевидение и общество : этнокультурные факторы телевизионного дискурса / Т.А. Квашина ; Санкт-Петербургский гос. ун-т. – Санкт-Петербург : Издательский дом Санкт-Петербургского государственного университета, 2011. – 246, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 210-220. – (Социология). – ISBN 978-5-288-05109-8
1478909
  Кириллов В.И. Телевидение и передача изображений / В.И. Кириллов, А.П. Ткаченко. – Минск, 1988. – 318 с.
1478910
  Хлебородов В.А. Телевидение и радиовещание : словарь терминов / В.А. Хлебородов, П.П. Олефиренко ; под ред. М.И. Кривошеева. – Жуковский : Эра, 1999. – 231, [1] с. – Библиогр.: с. 225-226. – ISBN 5-901138-01-5
1478911
   Телевидение и радиовещание за рубежом. – М., 1973. – 129с.
1478912
   Телевидение и радиовещание СССР. – Москва, 1979. – 294с.
1478913
  Лебедев Д.С. Телевидение и теория информации / Д.С. Лебедев, И.И. Цуккерман. – М.-Л., 1965. – 219с.
1478914
  Вильчек В.М. Телевидение и художественная культура / В.М. Вильчек, Ю.В. Воронцов. – Москва, 1977. – 64с.
1478915
  Егоров В.В. Телевидение и школа / В.В. Егоров. – М, 1982. – 152с.
1478916
   Телевидение и школа. – М., 1989. – 176с.
1478917
  Дас Гупта Хитаншу Кумар Телевидение Индии как фактор повышения культурного и образовательного уровня народных масс (1959-1979 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Дас Гупта Хитаншу Кумар; МГУ. – М., 1979. – 25л.
1478918
  Рохлин А.М. Телевидение как искусство / А.М. Рохлин, В.В. Шастин. – М : Искусство, 1962. – 80 с.
1478919
  Спирин Вячеслав Анатольевич Телевидение как социокультурный феномен в работах Т.В. Адорно и Г.М. Маклюэна // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 4. – С. 93-98. – ISSN 2073-9702


  В статье проведен сравнительный анализ концепций телевидения как феномена культуры, появившихся в 1950–1960-е гг. и принадлежащих Т.В. Адорно и Г.М. Маклюэну. Они рассматривают телевидение как источник фундаментальных социальных и культурных новаций, ...
1478920
  Рейс Арнольдо Телевидение как средство формирования политической культуры трудящихся : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Рейс Арнольдо;. – Киев, 1986. – 163л. – Бібліогр.:л.132-151
1478921
  Хуан Рейес Арнольдо Телевидение как средство формирования политической культуры трудящихся (на материалах республики Куба) : автореф. дис. ... канд. филос. наук: 09.00.02 / Хуан Рейес Арнольдо ; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 24 с.
1478922
  Хуан Рейес Арнольдо Телевидение как средство формирования политической культуры трудящихся (на материалах Республики Куба) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Хуан Рейес Арнольдо; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 24л.
1478923
  Нечай О.Ф. Телевидение как художественная система / О.Ф. Нечай. – Минск, 1981. – 256с.
1478924
  Галушко Р.И. Телевидение капиталистических стран. / Р.И. Галушко. – М., 1980. – 68с.
1478925
  Тудэвийн Галдан Телевидение МНР: проблемы становления и основной тенденции развития (1967-1976 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Тудэвийн Галдан; МГУ. – М., 1977. – 27л.
1478926
  Богатов Г.Б. Телевидение на Земле и в космосе / Г.Б. Богатов ; АН СССР. – Москва : [б. и.], 1961. – 208 с. – (Научно-популярная серия)
1478927
  Канэцка-Бялэк Зоя Телевидение Польской Народной Республики как предмет научных исследований : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Канэцка-Бялэк Зоя; МГУ. – М., 1978. – 24л.
1478928
  Зверева Вера Телевидение понижающего стандарта // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 1. – С. 125-136


  Сучасне телебачення в Росії
1478929
  Петраков А.В. Телевидение предельных возможностей / А.В. Петраков. – Москва : Знание, 1991. – 64 с. – (Радиоэлектроника и связь ; №3)
1478930
  Макаренков Максим Телевидение своими руками : digitel / Макаренков Максим, Венедюхин Александр // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 2. – С. 162-164 : Фото


  Діжон (фр. Dijon) — головне місто французського департаменту Кот-д"Ор и регіону Бургундія
1478931
  Зильберштейн М.М. Телевидение сегодня и завтра / М.М. Зильберштейн. – М, 1973. – 32с.
1478932
   Телевидение США. – Москва, 1976. – 221с.
1478933
  Котенко Я Р. Телевидение ФРГ в двух измерениях / Я Р. Котенко. – М, 1978. – 102 с.
1478934
  Котенок Р.Я. Телевидение ФРГ как инструмент манипулирования массовым сознанием : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.10 / Котенок Р.Я.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Каф. истории зарубеж. печати и лит-ры. – М., 1975. – 22л.
1478935
  Крыжановский В.Д. Телевидение цветное и черно-белое / В.Д. Крыжановский, Ю.В. Костыков. – Москва, 1980. – 336 с.
1478936
  Раштиев Фикрет Мовсум оглы Телевидение, как средство обучения в преподавании физики в средней школе : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Раштиев Фикрет Мовсум оглы; Азерб. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1973. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1478937
  Колин К.Т. Телевидение. / К.Т. Колин. – 2-е изд., доп. и перераб. – М., 1972. – 464с.
1478938
  Игнатьев Н.К. Телевидение. Доп. в качестве уч. для техникумов связи. / Н.К. Игнатьев. – М., 1951. – 208с.
1478939
  Фрольцова Н.Т. Телевидение: хроника, документ, образ / Н.Т. Фрольцова ; АН БССР, Ин-т искусствоведения, этнографии и фольклора. – Минск : Наука и техника, 1977. – 120 с.
1478940
  Айсберг Е.Д. Телевидение?.. Это очень просто! / Е. Айсберг ; пер с фр. К.Н. Гусниной и Ю.С. Гуснина ; под общ. ред. А.Я. Брейтбарта. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1963. – 136 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 456)
1478941
  Айсберг Е.Д. Телевидение?.. Это очень просто! / Е.Д, Айсберг ; пер. с фр. Г.Н. Гусниной и Ю.С. Гуснина ; под общ. ред. А.Я. Брейтбарта. – изд. 2-е, перераб. – Ленинград : Энергия, Ленингадское отделение, 1967. – 192 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 626)
1478942
  Айсберг Е.Д. Телевидение?.. Это очень просто! / Е.Д. Айсберг ; пер. с фр. К.Н. Гусниной и Ю.С. Гуснина. – изд. 3-е доп. – Москва : Энергия, 1974. – 175 с. : ил. – (Массовая радиобиблиотека ; вып. 845)
1478943
  Младенов М.Г. Телевизионна журналистика / М.Г. Младенов. – София, 1979. – 343с.
1478944
  Полоник В.С. Телевизионная автоматика / В.С. Полоник. – Ленинград : Энергия, 1970. – 80 с. – (Библиотека по автоматике ; Вып. 386)
1478945
   Телевизионная астрономия. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1478946
  Харрелл Р. Телевизионная графика / Р. Харрелл. – М, 1979. – 142с.
1478947
  Робертс Э.Б. Телевизионная драматургия / Э.Б. Робертс. – М., 1967. – 255с.
1478948
   Телевизионная журналистика : Учебник для студ. высш. учеб. завед., обуч. по направл. и спец. "Журналистика". – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Изд-во МГУ. Высшая школа, 2002. – 304с. – ISBN 5-211-04318-9
1478949
  Нанейшвили М.Г. Телевизионная новелла / М.Г. Нанейшвили. – М., 1988. – 111с.
1478950
  Выходец А.В. Телевизионная передача кинофильмов / А.В. Выходец. – Москва, 1975. – 134 с.
1478951
  Борецкий Р.А. Телевизионная программа : (очерк теории пропаганды) / Р.А. Борецкий ; Ком. по радиовещанию и телевидению при Совете Министров СССР, Науч.-метод. отд. Моск. гос. ун-та, Фак. журналистики, Кафедра радиовещания и телевидения. – Москва : [б. и.], 1967. – 214 с.., 1 вкл. л. – Библиогр.: с. 179-209
1478952
  Светана С.В. Телевизионная речь. Функции и структура : Автореф... канд. филол.наук: / Светана С. В.; МГУ, Фак. журнал., Каф. соврем. русск. яз. – М., 1972. – 17л.
1478953
  Светана С.В. Телевизионная речь. Функции и структура / С.В. Светана; Под ред. проф. Я.Н. Засурского. – Москва : Из-во МГУ; Наука, 1976. – 152 с.
1478954
  Рыфтин Я.А. Телевизионная система / Я.А. Рыфтин. – Москва : Советское рдио, 1967. – 271с.
1478955
   Телевизионная съемка кометы Галлея. – Москва : Наука, 1989. – 292 с.
1478956
  Варбанский А.М. Телевизионная техника / А.М. Варбанский. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва-Ленинград, 1964. – 544 с.
1478957
  Халфин А.М. Телевизионная техника / А.М. Халфин. – Ленинград : Энергия, 1971. – 231 с.
1478958
  Варбанский А.М. Телевизионная техника. / А.М. Варбанский. – Москва, 1958. – 287с.
1478959
  Вартанов А.С. Телевизионная эстрада. / А.С. Вартанов. – Москва, 1982. – 56с.
1478960
  Галочкина Галина Анатольевна Телевизионное вещание для подростков и юношества. (Особенности тематики и жанров) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Галочкина Галина Анатольевна; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Фак. журналистики. Кафедра телевидения и радиовещания. – М., 1973. – 30л.
1478961
  Скобенников Л.М. Телевизионное воспроизведение. / Л.М. Скобенников. – Москва, 1973. – 68с.
1478962
  Отт У.И. Телевизионное знакомство / У.И. Отт. – Москва, 1992. – 253 с.
1478963
  Ильин Р.Н. Телевизионное изображение / Р.Н. Ильин. – М., 1964. – 151с.
1478964
  Безклубенко С.Д. Телевизионное кино : очерк теории / С.Д. Безклубенко. – Киев : Мистецтво, 1975. – 277 с.
1478965
  Полоник В.С. Телевизионные автоматические устройства / В.С. Полоник. – Москва : Связь, 1974. – 216 с.
1478966
  Никифоров Д.Д. Телевизионные автоматы в сварке элементов атомной техники / Д.Д. Никифоров, М.Л. Лифшиц. – М., 1985. – 126с.
1478967
  Капчинский Л.М. Телевизионные антенны / Л.М. Капчинский. – Москва, 1970. – 112 с.
1478968
  Капчинский Л.М. Телевизионные антенны / Л.М. Капчинский. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1979. – 129 с.
1478969
  Кисмерешкин В.П. Телевизионные антенны для индивидуального приема / В.П. Кисмерешкин. – Москва, 1976. – 72 с.
1478970
   Телевизионные датчики изображения в радиационных полях. – Рига : Зинатне, 1989. – 157 с.
1478971
   Телевизионные дисплеи. – К., 1981. – 58с.
1478972
  Вартанов А.С. Телевизионные зрелища / А.С. Вартанов. – Москва, 1986. – 56с.
1478973
  Гуглин И.Н. Телевизионные игровые автоматы и тренажеры / И.Н. Гуглин. – Москва, 1982. – 272 с.
1478974
  Горелик С.Л. Телевизионные измерительные системы / С.Л. Горелик. – М, 1980. – 169с.
1478975
  Занусси К. Телевизионные киноновеллы / К. Занусси, Э. Жебровский. – Москва : Искусство, 1978. – 127 с.
1478976
  Клещонок В.В. Телевизионные наблюдения покрытий звезд Луной в 2012-2013 гг. / В.В. Клещонок, Н.И. Буромский, В.Й. Мазур // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 77
1478977
  Бердичевская М. Телевизионные новости: инструкция по применению // Телекритика : журнал дискусій про медіа / ТОВ "Телекритика". – Київ, 2009. – № 7/8 (65/66). – С. 36-39
1478978
  Богатов Г.Б. Телевизионные передачи из космоса / Г.Б. Богатов. – Москва : Наука, 1966. – 304 с., [4] л. ил. : ил. – (Научно-популярная серия / АН СССР)
1478979
  Богатов Г.Б. Телевизионные передачи из космоса / Г.Б. Богатов. – М, 1966. – 304с.
1478980
  Кирилло Л.Р. Телевизионные приемники : устройство и эксплуатация / Л.Р. Кирилло. – Минск : Беларусь, 1966. – 136 с. – (Библиотечка по радиотехнике)
1478981
  Кузинец Л.М. Телевизионные приемники и антенны / Л.М. Кузинец, Е.В. Метузалем, Е.А. Рыманов. – Москва, 1974. – 639 с.
1478982
  Манн Г. Телевизионные приемники и приемные телевизионные антенны / Г. Манн, Г. Фишер. – Москва-Ленинград, 1964. – 326 с.
1478983
  Быков Р.Е. Телевизионные системы / Р.Е. Быков. – Ленинград, 1978. – 81 с.
1478984
  Барсуков Ф.И. Телевизионные системы летательных аппаратов : учеб. пособ. для студ. вузов, обуч. по спец. "Радиотехника" / Ф.И. Барсуков, А.И. Величкин, А.Д. Сухарев ; под ред. А.И. Величкина. – Москва : Советское радио, 1979. – 256 с.
1478985
  Друзин Я.В. Телевизионные системы отображения информации. / Я.В. Друзин, С.Э. Коганер. – Л, 1975. – 81с.
1478986
  Ивченко В.Н. Телевизионные установки для регистрации изображений в условиях малых освещенностей / В.Н. Ивченко, Г.П. Милиневский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1980. – С. 70-77. – (Астрономия ; Вып. 22). – ISSN 0203-7319


  Предложены два варианта высокочувствительных телевизионных систем на базе промышленных телевизионных установок. Рассмотрены основные характеристики этих систем с передающей трубкой ЛИ-217 и ее изоконным вариантом. Приведен краткий обзор результатов, ...
1478987
  Козинский В.Г. Телевизионные центры / В.Г. Козинский. – Москва, 1961. – 454 с.
1478988
  Белова Е.П. Телевизионный балет / Е.П. Белова. – Москва : Знание, 1983. – 56 с. – (Новое в жизни, науке, технике : Серия "Искусство" ; № 9)
1478989
  Куриленко П.Н. Телевизионный курс немецкого языка : учебник / П.Н. Куриленко, З.М. Любимова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 255 с.
1478990
  Добровольский Д.О. Телевизионный курс немецкого языка для начинающих / Д.О. Добровольский. – Москва, 1990. – 195 с.
1478991
  Добровольский Д.О. Телевизионный курс немецкого языка. (Для начинающих) / Д.О. Добровольский, Н.Н. Маркво. – Москва : Высшая школа, 1987. – 192с.
1478992
  Никулина Г.Ю. Телевизионный очерк (Жанровые признаки и тенденции развития) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Никулина Г. Ю.; МГУ, Фак. журнал., Каф. радио и телев. – М, 1975. – 19л.
1478993
  Фельдман Л.Д. Телевизионный прием / Л.Д. Фельдман. – изд. 3-е, перераб. – Москва : Энергия, 1978. – 241 с.
1478994
  Павлов Б.А. Телевизионный прием в автомобиле / Б.А. Павлов. – Москва : Энергия, 1980. – 64 с.
1478995
  Зайцев В.Ф. Телевизионный приёмник КВН-49 / В.Ф. Зайцев. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Москва, 1954. – 66с.
1478996
  Зайцев В.Ф. Телевизионный приёмник КВН-49 / В.Ф. Зайцев. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1954. – 80с.
1478997
  Сабашникова Е.С. Телевизионный спектакль / Е.С. Сабашникова. – М, 1980. – 47с.
1478998
  Резников П.Р. Телевизионный театр поэзии / П.Р. Резников. – Москва, 1965. – 126с.
1478999
  Марченко Т.А. Телевизионный театр. / Т.А. Марченко. – М : Искусство, 1978. – 127 с.
1479000
  Левин Р. Телевизионный художник. / Р. Левин. – Москва, 1965. – 92 с.
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,