Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1475001
  Гейвандов С.К. "Технологическая политика" США в отношении СССР / С.К. Гейвандов. – М., 1985. – 189с.
1475002
  Иконникова Г.И. "Технологические" фальсификации общественного процесса / Г.И. Иконникова. – М., 1986. – 144с.
1475003
  Трофимов В.П. "Технологический детерминизм" и общественный прогресс / В.П. Трофимов. – Москва, 1972. – 79с.
1475004
  Титаренко Лариса Григорьевна "Технологический детерминизм": концепции, идеологические функции / Титаренко Лариса Григорьевна. – Минск : Изд-во БГУ, 1981. – 136с.
1475005
  Савояров Никита "Технология путешествий": в 25-й раз на ІТВ : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 34-35 : Фото
1475006
  Ізюмов О.П. Техніка української мови : Підручна книжка для курсів українізації та самонавчання української мови / О. Ізюмов. – 2-ге вид., виправлене й доп. – Київ : Держвидав України, 1926. – 206 с.
1475007
   Техніка фотографії і технологія фотожурналістики. – К, 1998. – с.
1475008
  Гріффен Л.О. Техніка як об"єкт історико-технічних досліджень // Праці Центру пам"яткознавства : наукове видання / Центр пам"яткознавства НАНУ. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 34-50. – ISBN 966-531-142-5
1475009
  Антонов О.К. Техніка, економіка, якість / О.К. Антонов. – Київ, 1971. – 31 с. – Бібліогр. в кінці кн. – (Товариство "Знання" УРСР. Серія 10 ; № 10)
1475010
  Дацун О. Техніки арт-терапії в сімейному консультуванні // Сім"я як дзеркало системи сучасного світу : матеріали XIX Міжнар. наук.-практ. онлайн-конф. з систем. сімейної психотерапії УСП : м. Чернівці, 16–18 жовт. 2020 р. / М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України, Буков. держ. мед. ун-т. [та ін. ; редкол.: Т.М. Бойчук (голова) та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2020. – С. 15-18. – ISBN 978-617-7611-86-7
1475011
  Ковалевська Т.Ю. Техніки комунікативної сугестії в нейролінгвістичному програмуванні // Записки з українського мовознавства : збірник наукових праць / Мін-во освіти і науки України ; Одеський нац. ун-т імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – вип. 21. – С. 82-89
1475012
  Крайнюк В. Техніки корекції психічного стану рятувальників у посттравматичний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 82-86. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Описано механізми технік психічної саморегуляції, зміст та особливості застосування дихальних вправ, регулювання тонусу м"язів, звукорухові вправи, методи зняття больових відчуттів, техніки вольової мобілізації, які доцільно використовувати ...
1475013
  Демчук Ю.Б. Техніки медіації як складова прийняття управлінських рішень місцевими громадами // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 69-72
1475014
  Кашпур Ю.М. Техніки психологічного консультування // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 9 (186). – С. 58-61
1475015
  Єрохіна В. Техніки та методи медіації, які корисно застосовувати в роботі юриста // Юридична газета. – Київ, 2020. – 12 травня (№ 9). – С. 12-13
1475016
   Техніки та технології дистанційного навчання для ефективного та успішного онлайн навчання / В. Каук, В. Гребенюк, К. Пуголовок, Д. Водяницький // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки [та ін.] ; ред. рада: В.І. Астахова, В.С. Бакіров, Л.О. Бєлова [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (101). – С. 34-40. – ISSN 1562-529Х


  Об"єктом дослідження обрано процес впровадження дистанційної освіти в Харківському національному університеті радіоелектроніки.
1475017
  Ковальчик П Я. Техніко-економічна ефектвність використання територіального атодорожного комплексу. : Автореф... Доктора екон.наук: 08.10.02 / Ковальчик Я.П,; НАН Укр. – Львов, 1995. – 51л.
1475018
  Щур І.З. Техніко-економічна оптимізація параметрів трансформатора з обертовою половиною для різних потужностей вітроелектроустановок / І.З. Щур, А.І. Ковальчук // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 785 : Електроенергетичні та електромеханічні системи. – С. 95-101. – ISSN 0321-0499


  Для запропонованої нетрадиційної конструкції автономної контрроторної вітро-електро-установки (ВЕУ) з вертикальною віссю обертання (ВВО) з метою безконтактного передавання та регулювання виробленої електроенергії застосовується спеціальний ...
1475019
  Рущишин Н.М. Техніко-економічна оцінка ефективності функціонування комерційних систем : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 10. – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1475020
  Мамалига В.М. Техніко-економічне обгрунтування вибору системи освітлення приміщення з використанням ламп різних типів для країн Євросоюзу (Німеччина, Данія, Польща) / В.М. Мамалига, Т.В. Малай // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (238). – С 62-69. – ISSN 2522-1620
1475021
   Техніко-економічне обгрунтування проектних рішень з телекомунікацій на залізничному транспорті : навч. посібник / С.В. Панченко, С.І. Приходько, Л.О. Позднякова, А.О. Єлізаренко ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізнич. транспорту. – Харків : УкрДУЗТ, 2016. – 128, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 84-86. – ISBN 978-617-654-049-6
1475022
  Макаренко В.Д. Техніко-економічний метод визначення оптимального рівня безаварійних робіт газорозподільних систем / В.Д. Макаренко, В.І. Василюк, Н.В. Козаченко // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 3, березень. – С. 16-19. – Бібліогр.: 10 назв.
1475023
  Косенко А.В. Техніко-економічний підхід до вибору варіанта маскування військової техніки при використанні противником засобів технічної розвідки / А.В. Косенко, Б.О. Дем"янчук, С.М. Богуцький // Застосування Сухопутних військ Збройних Сил України у конфліктах сучасності : зб. тез доп. наук.-практ. конф. 20 листоп. 2020 р. / М-во оборони України, Нац. акад. Сухопут. військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, Наук. центр Сухопут. військ ; [відп. за вип. П. Казан, Т. Лаврут]. – Львів : НАСВ, 2020. – С. 187. – ISBN 978-966-2699-94-4
1475024
  Іщук С.І. Техніко-економічні основи промислового виробництва : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / С.І. Іщук, О.В. Гладкий. – Київ : Академія, 2011. – 296 с. : іл. – Бібліогр.: с. 294-295. – (Альма-матер, ISSN 978-966-580-310-2). – ISBN 978-966-580-357-7
1475025
  Жерновий Д.В. Техніко-економічні парадигми в контексті економічної теорії технологічних змін // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 57-64. – ISSN 0374-3896


  У статті досліджуються концепція техніко-економічних парадигм (ТЕП) та деякі аспекти її практичного застосування.
1475026
  Семенов Г.А. Техніко-економічні розрахунки на підприємстві : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Г.А. Семенов, А.Г. Семенов, В.К. Станчевський; МОНУ; Гуманіт. ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 184с. – ISBN 966-364-070-7
1475027
  Семаков Г. Техніко-криміналістичне дослідження документів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 99. – (Серія права ; № 7)
1475028
  Воробей О.В. Техніко-криміналістичне дослідження документів : навчально-методичний посібник / О.В. Воробей, І.М. Мельников, О.Г. Волошин. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 304с. – ISBN 978-966-364-563-6
1475029
  Бірюк А.О. Техніко-криміналістичне дослідження документів // Безпека людини, суспільства, держави: правові, криміналістичні і психофізіологічні засади : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 17 листоп. 2015 р. / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2016. – С. 51-53. – ISBN 978-617-7363-14-8
1475030
   Техніко-криміналістичне забезпечення діяльності правоохороних органів: тенденції та перспективи / В.Ю. Шепітько, І.Б. Сіроджа, Г.К. Авдєєва, В.Г. Іванов, Ю.В. Ломоносов, І.В. Борисенко, Ю.С. Іванова, Л.І. Керик, Д.В. Затенацький // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 79-98.
1475031
  Сьоміна Н. Техніко-криміналістичне забезпечення допиту // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – C. 493-494. – ISBN 978-617-7069-15-6
1475032
  Парфило О.А. Техніко-криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування злочинів: досвід країн європейського союзу // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. НДІ судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, О.І. Охріменко, П.Г. Борщевський [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 61. – С. 161-168. – ISSN 0130-2655
1475033
  Мазниченко Ю.О. Техніко-криміналістичне забезпечення розслідування злочинів, пов"язаних з наругою над державними символами (інформаційні аспекти) / Ю.О. Мазниченко, Н.Д. Кулинич // Криміналістичний вісник : науково-практичний збірник / Держ. н.-д. експертно-криміналістичний центр МВС України ; Нац. акад. внутрішніх справ. – Київ, 2014. – № 2 (22). – С. 81-84. – ISSN 1992-4437
1475034
  Томин С.В. Техніко-криміналістичні засоби сприяння слідоутворенню та їх роль у профілактиці кримінальних правопорушень // Часопис цивільного і кримінального судочинства : фаховий науково-практичний юридичний журнал / Вищ. спец. суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ ; Ін-т законодавства Верховної Ради України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; наукова рада: Оніщенко Н.М., Вільгушинський М.Й., Гвоздик П.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (39). – С. 171-179. – ISSN 2310-6166
1475035
  Козак Н. Техніко-криміналістичні засоби та прийоми виявлення і розслідування комп"ютерних злочинів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 12 (204). – С. 90-93
1475036
  Громлюк А.В. Техніко-криміналістичні засоби як самостійний вид доказування // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 2 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 128-130. – ISBN 978-966-419-280-1
1475037
   Техніко-морфологічні ознаки обробки вапняку на нижньопалеолітичній стоянці Меджибіж A / Науменко, , , В.М. Степанчук // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1. – С. 112-123. – ISSN 0235-3490
1475038
  Скільська Л.Д. Техніко-тактичні особливості використання відеозапису у процесі огляду місця події // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 574-578. – ISSN 1563-3349
1475039
  Пашнюк Л.О. Техніко-технологічна складова економічної безпеки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 207-213
1475040
  Свістунов О.С. Техніко-технологічне забезпечення стратегії сталого розвитку підприємств машинобудівної галузі // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 199-202. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 2307-5740
1475041
  Лаврук В.В. Техніко-технологічне переоснащення тваринництва // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 173-181 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2410-1125
1475042
  Косович В. Техніко-технологічний інструментарій нормотворення та верховенство права // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 6-10
1475043
  Косович В.М. Техніко-технологічні засоби створення правових законів: загальнотеоретичні аспекти // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 34-46. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 79). – ISSN 1563-3349
1475044
  Шпак В. Техніко-технологічні зміни видавничої галузі початку 90-х років XX століття // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – С.260-265. – (Серія: Історичні науки ; вип. 19)


  Згадуеться Інститут журналістики КНУ ім. Т. Шевченка, науковці: М. Тимошик, М. Сенченко, О. Афонін, А. Молскаленко, М. Романюк, І. Михайлин, В. Карпенко, В. Бебик.
1475045
   Техніко-технологічні комплекси для адаптивних сейсмічних досліджень / В.І. Роман, Ю.Ш. Закарієв, С.М. Рябошапко, В.С. Попков, М.В. Богаєнко // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 1. – С. 37-45 : фото. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1682-3591
1475046
  Гальченко Анатолій Михайлович Техніко-технологічні основи нетрадиційних способів проведення і ремонту горизонтальних гірничих виробок (на прикладі лисичансько-первомайського вугільного регіону) : Автореф... кандид. техн.наук: 05.15.02 / Гальченко Анатолій Михайлович; Мін-во освіти України. Донбас. гірничо-металург. ін-тут. – Алчевськ, 1998. – 17л.
1475047
  Костенко А. Техніко-юридична потреба в додатковому законодавчому визначенні поняття "Інтернет" // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 318-319
1475048
  Коваленко Т. Техніко-юридичні дефекти земельно-правових норм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 33-37. – (Юридичні науки ; вип. 93). – ISSN 1728-3817


  В статті визначаються правові ознаки техніко-юридичних дефектів земельно-правових норм, досліджуються такі їх різновиди як дефекти земельно-правової термінології, невиправдане використання бланкетних та відсилочних норм, невизначеність та ...
1475049
  Баранов В. Техніко-юридичні засоби вираження суверенітету закону // Українське право : науково-практичний часопис / Українська правнича фундація. – Київ, 2006. – № 1. – С. 91-106.
1475050
  Мельник А.А. Техніко-юридичні критерії якості закону // Актуальні питання реформування правової системи України : зб. матеріалів XII Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 черв. 2015 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Юрид. ф-т ; [уклад. Л.М. Джурак ; редкол.: Коцан І.Я. (голова) та ін.]. – Луцьк : Вежа-Друк, 2015. – С. 40-42. – ISBN 978-617-7272-11-2
1475051
  Маляренко В. Техніко-юридичні методи узгодження національного і міжнародного права // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2009. – № 1 (13). – С. 91-100
1475052
  Задоя К.П. Техніко-юридичні недоліки законодавчої характеристики суб"єкта злочинів, юридичні склади яких передбачені частинами 213 ст. 358, ст. 365 та частинами 314 ст. 368 КК України // Основні напрями розвитку кримінального права та шляхи вдосконалення законодавства України про кримінальну відповідальність : матеріали міжнар. наук.-практ. конференції, 11-12 жовтня 2012 р. / Нац. ун-т "Юрид. акад. Укр. ім. Я. Мудрого" ; Н.-д. ін-т вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. правових наук Укр. [та ін.] ; [редкол.: В.Я. Тацій (гол. ред.), В.І. Борисов. А.П. Гетьман та ін.]. – Харків : Право, 2012. – С. 336-339. – ISBN 978-966-458-403-3


  У тезах аналізуються технічно-юридичні недоліки законодавчої характеристики юридичних складів злочинів, суб"єктом яких є особа, що надає публічні послуги.
1475053
  Дзейко Ж.О. Техніко-юридичні правила відображення зв"язків між нормами права при розробленні проектів законів // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 424-427. – ISSN 2413-6433
1475054
  Смілянська А. Технікумам і коледжам хочуть дозволити ще три роки проводити набір молодших спеціалістів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 10 лютого (№ 26). – С. 4


  "...Комітет з питань науки і освіти рекомендував парламенту ухвалити за основу і в цілому доопрацьований проект закону про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" (щодо освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст") (реєстр. № 5240). ...
1475055
   Технікуми України. Довідник для вступу в середні спеціальні навчальні заклади УРСР. – Київ-Львів, 1945. – 108 с.
1475056
   Технічна допомога від Японії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 11 листопада (№ 45). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  На базі Українського науково-дослідного інституту сільськогосподарської радіології Національного університету біоресурсів і природокористування України відкрили найсучасніший аналітичний комплекс - мас-спектрометр ICP-MS, що надійшов від партнерів вишу ...
1475057
  Кістерський Л.Л. Технічна допомога для ринкових реформ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 174-176
1475058
  Мінгазутдінов І.О. Технічна допомога ЄС Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 1. – С. 34-36. – (Європейські дослідження)
1475059
   Технічна експлуатація авіаційної наземної техніки / Тамаргазін О.А., Білякович О.М., Варюхно В.В., Нікулін С.М. ; НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. – Київ : [б. в.], 2017. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 316. – ISBN 978-966-02-8327-5
1475060
  Чернишов П.М. Технічна електродинаміка : Навчальний посібник для студентів інженерно-технічних спеціальностей вищих навчальних закладів. / МОНУ; Нац. тех. ун-т "ХПІ"; П.М. Чернишов, В.П. Самсонов, М.П. Чернишов. – Харків : Прапор, 2006. – 290с. – ISBN 966-8690-50-8


  Викладено теоретичні основи електродинаміки, систематизовано аналітичний апарат аналізу змінного електромагнітного поля. Розглянуто теорію випромінювання і поширення електромагнітних хвиль, принцип побудови і функціонування надвисокочастотних ...
1475061
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1475062
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1475063
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1475064
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1475065
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1475066
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техн. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1475067
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1475068
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1475069
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац.акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовою
1475070
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовою
1475071
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Ін-т електродинаміки НАН України. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475072
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475073
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
№ 3, травень - червень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475074
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
№ 4, липень - серпень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475075
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
№ 5, вересень - жовтень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475076
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України ; Відділення фізико-технічних проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970 ; 2218-1903
№ 6, листопад - грудень. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475077
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475078
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475079
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475080
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475081
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475082
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475083
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475084
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475085
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475086
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475087
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475088
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475089
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475090
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475091
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475092
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2016. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475093
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2016. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475094
   Технічна електродинаміка : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фізико-техніч. проблем енергетики. – Київ, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2016. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475095
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; Голов. ред.: А.К. Шидловський ; Редкол.: О.Є. Антонов, О.Ф. Буткевич, І.В. Волков [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475096
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України ; Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов. ред.: А.К. Шидловський ; редкол.: О.Є. Антонов, О.Ф. Буткевич, І.В. Волков [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2017. – 84 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475097
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України ; Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов. ред.: А.К. Шидловський ; редкол.: О.Є. Антонов, О.Ф. Буткевич, І.В. Волков [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2017. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475098
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України ; Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов.ред. Кириленко О.В. ; редкол.: Шидловський А.К., Антонов О.Є., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2017. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475099
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України ; Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов.ред. Кириленко О.В. ; редкол.: Шидловський А.К., Антонов О.Є., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475100
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України ; Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов.ред. Кириленко О.В. ; редкол.: Шидловський А.К., Антонов О.Є., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475101
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; голов. ред.: А.К. Шидловський ; редкол.: О.Є. Антонов, О.Ф. Буткевич, І.В. Волков [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2018. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475102
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475103
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2018. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475104
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2018. – 136 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475105
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2018. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475106
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2018. – 104 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475107
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475108
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475109
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Ін-т електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475110
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475111
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2019. – 92 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475112
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / Нац. акад. наук України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2019. – 96 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475113
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2020. – 88 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2020.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1475114
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2020. – 92 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2020.02 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1475115
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Антонов О.Є. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2020. – 92 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2020.03. - Резюме укр., рос., англ. мовами
1475116
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2020. – 92 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2020.04 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1475117
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2020. – 92 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2020.05 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1475118
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2020. – 100 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2020.06 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1475119
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2021. – 92 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2021.01 - Резюме укр., рос., англ. мовами
1475120
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2021. – 92 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2021.02 - Резюме укр., англ. мовами
1475121
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 3. – 2021. – 88 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2021.03 - Резюме укр., англ. мовами
1475122
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 4. – 2021. – 88 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2021.04 - Резюме укр., англ. мовами
1475123
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 5. – 2021. – 88 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2021.05 - Резюме укр., англ. мовами
1475124
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 6. – 2021. – 88 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2021.06 - Резюме укр., англ. мовами
1475125
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 1. – 2022. – 84 с. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2022.01 - Резюме укр., англ. мовами
1475126
   Технічна електродинаміка = Tekhnichna elektrodynamika : науково-прикладний журнал / НАН України, Від-ня фіз.-техн. проблем енергетики ; редкол.: Кириленко О.В., Шидловський А.К., Буткевич О.Ф. [та ін.]. – Київ : Інститут електродинаміки НАН України, 1979-. – ISSN 1607-7970
№ 2. – 2022. – 80 c. – Doi: https://doi.org/10.15407/techned2022.02 - Резюме укр., англ. мовами
1475127
  Кліменко В. Технічна естетика в інженерних дисциплінах для технічних університетів // Вища школа : наук.-практичне вид. / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 2 (116). – С. 37-43 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1475128
  Соловей Л.А. Технічна ідея як синтез технологій / Л.А. Соловей, В.А. Бугров // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1475129
   Технічна інженерія : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; редкол.: Соболевський Р.В., Мельничук П.П., Левицький В.Г. [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1994-. – ISSN 2706-5847
№ 1 (85). – 2020. – 294, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475130
   Технічна інженерія : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т "Житомир. політехніка" ; редкол.: Соболевський Р.В., Мельничук П.П., Левицький В.Г. [та ін.]. – Житомир : [б. в.], 1994-. – ISSN 2706-5847
№ 2 (86). – 2020. – 211, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475131
   Технічна інструкція в справі боротьби з ховрахами сірчаним вуглецем, хлорпікрином і механічними засобами. – Харків, 1930. – 16с.
1475132
  Савчук М. Технічна історія Коломиї / Микола Савчук. – Коломия : Вік, 2020. – 75, [5] с., [8] арк. фот. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – (Коломийська бібліотека / засновник В. Ковтун ; вип. 35). – ISBN 966-550-165-8
1475133
   Технічна механіка : Навчальний посібник / Т.М. Гонтаровська, В.П. Гонтаровський, В.В. Садовничий, М.І. Тонюк; МОНУ; Житомирський інженерно-технологічний ін-т. – Житомир : ЖІТІ, 2001. – 241с. – ISBN 966-7570-82-7
1475134
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 2. – 2017. – 113 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475135
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 3. – 2017. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475136
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 4. – 2017. – 123 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475137
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 1. – 2018. – 125 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475138
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 2. – 2018. – 129 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475139
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 3. – 2018. – 154, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475140
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН Украини ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 4. – 2018. – 137, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475141
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 1. – 2019. – 115, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475142
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, О.Г. Гоман, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 2. – 2019. – 114, [2] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475143
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, М.Б. Горєв, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 3. – 2019. – 122, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475144
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, М.Б. Горєв, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 4. – 2019. – 151, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475145
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, М.Б. Горєв, В.С. Гудрамович [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 1. – 2020. – [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475146
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, М.Б. Горєв, А.Я. Григор"єв [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 2. – 2020. – 140, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475147
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, М.Б. Горєв, А.Я. Григор"єв [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 3. – 2020. – 102, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1475148
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, М.Б. Горєв, А.Я. Григор"єв [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 4. – 2020. – 129, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1475149
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, М.Б. Горєв, А.Я. Григор"єв [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 1. – 2021. – 112, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1475150
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, М.Б. Горєв, А.Я. Григор"єв [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 2. – 2021. – 112, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1475151
   Технічна механіка = Техническая механика = Technical mechanics : науковий журнал / НАН України ; Ін-т технічної механіки ; голов. ред. О.В. Пилипенко ; редкол.: А.П. Алпатов, М.Б. Горєв, А.Я. Григор"єв [та ін.]. – Дніпро : ІТМ НАНУ і ДКАУ, 1993-. – ISSN 1561-9184
№ 3. – 2021. – 130, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1475152
  Константинов Ю.М. Технічна механіка рідини і газу : Підручник для студ. технічних спеціальностей вищих навч. закладів, які навчаються за напрямами "Будівництво", "Водні ресурси" / Ю.М. Константинов, О.О. Гіжа. – Київ : Вища школа, 2002. – 277с. – ISBN 966-642-093-7


  Розглянуто рівновагу і рух стисливої рідини, гідравлічні опори, рух води в трубах і відкритих руслах, осідання твердих частинок у рідині та фільтру-вання рідини. Наведено основні мето-ди розрахунку напірних трубопрово-дів, каналів і безнапірних ...
1475153
   Технічна мікробіологія : підручник для студентів ВНЗ / В.О. Коваленко, І.В. Цихановська, Т.А. Лазарєва [та ін.]. – Харків : Світ Книг, 2013. – 678, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 677-678. – ISBN 978-966-2678-11-6
1475154
  Анцут Е. Технічна модернізація судового процесу. Засідання он-лайн // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 вересня (№ 38)
1475155
  Грабко В. Технічна освіта - фантастичний потенціал України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 10 (123). – С. 7-11. – ISSN 1682-2366


  Вінницький національний технічний університет (ВНТУ) відзначив своє 54-річчя.
1475156
  Згуровський М.З. Технічна освіта у мінливому світі // Тернистий шлях до відрождення : статті та інтерв"ю / М.З. Згуровський. – Київ : Генеза, 2010. – С. 7-16. – (Бібліотека газети "Дзеркало тижня"). – ISBN 978-966-504-973-9
1475157
  Туренко А. Технічна освіта: нові моделі вдосконалення // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 22 - 29 лютого (№ 8/9)


  Підготовка інженерно-технічних фахівців у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.
1475158
  Пименов М.П. Технічна підготовка баскетболіста / М.П. Пименов. – К, 1951. – 52с.
1475159
  Школьна О.Д. Технічна преса Катеринославщини в контексті розвитку спеціалізованої періодики краю ХІХ – початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 81-85


  У статті аналізується розвиток технічної преси Катеринославщини в контексті функціонування спеціалізованої періодики реґіону наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., вирізняються найважливіші часописи, наголошується на їх ролі у становленні фахової ...
1475160
   Технічна пропаганда на боротьбу за вугілля. – Х, 1932. – 64с.
1475161
  Рачкевич Р.В. Технічна та прикладна механіка : навчальний посібник [для студентів за напрямами підготовки 6.051001 "Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології", 6.051003 "Приладобудування" (освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр)] / Р.В. Рачкевич, Ф.І. Стоцький, Т.Ф. Тутко ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: c. 166. – ISBN 978-966-694-134-6
1475162
  Грищенко А.О. Технічна творчість мільйонів / А.О. Грищенко. – К., 1977. – 119с.
1475163
  Смирнов Є.П. Технічна творчість робітників-будівельників Української РСР (1959-1970 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 24-31. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье на основании архивных данных освещаются различные аспекты технического творчества рабочих-строителей Украинской ССР в 1959-1970 гг.
1475164
  Плющ М.Р. Технічна творчість робітничого класу Української РСР. / М.Р. Плющ. – К., 1973. – 183с.
1475165
  Стеля Б.І. Технічна творчість робітничої молоді. / Б.І. Стеля, Т.О. Приступенко. – Київ, 1982. – 14с.
1475166
  Пташнік Л.І. Технічна творчість студентів у навчальних майстернях // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 60-61
1475167
  Андрощук Г.А. Технічна творчість трудящих / Андрощук Г.О., Криворученко В.О. – Київ : Знання, 1987. – 47, [1] с. – Бібліогр.: с. 47-48 (19 назв). – (Серія 8, Нове в науці, техніці, виробництві ; № 15)
1475168
   Технічна творчість у школі. – К, 1974. – 152с.
1475169
   Технічна творчість учнів : підручник для студентів ВНЗ / В.І. Амелькін, В.М. Зайончик, В.К. Сидоренко, В.Є. Шмельов ; [за ред. В.І. Амелькіна]. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 458, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 456-458. – Бібліогр.: с. 416-422 та в підрядк. прим. – ISBN 978-611-01-0115-8
1475170
  Жуковський В.С. Технічна термодинаміка / В.С. Жуковський. – Київ, 1953. – 443с.
1475171
  Беркута А.Д. Технічна термодинаміка : учб. посіб. для студентів техн. спеціальностей с.-г. вузів УРСР / А.Д. Беркута; А.Д. Беркут. – Київ : Держсільгоспвидав УРСР, 1962. – 190 с.
1475172
  Лоханько Ф. Технічна хімія поліграфічних матеріалів. Органічні тіла / Ф. Лоханько. – Х.-К., 1931. – 366с.
1475173
  Грабко В.В. Технічне діагностування автоматичних аналогових керуючих пристроїв електропривода : монографія / В.В. Грабко, С.М. Бабій ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 107, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.90-104. – ISBN 978-966-641-349-2
1475174
  Матвієнко С.В. Технічне діагностування ізоляції в електричних розподільних мережах напругою 6-10 кВ : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.02 / Матвієнко С.В.; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1475175
  Бондарчук М.Ю. Технічне забезпечення аграрного сектора в зарубіжних країнах // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 118. – С. 285-293
1475176
  Ліпінська А.В. Технічне забезпечення інформаційної діяльності : навчальний посібник для дистанційного навчання / А.В. Ліпінська ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; Ін-т дистанційного навчання. – Київ : Університет "Україна", 2007. – 302 с. – ISBN 966-388-104-6
1475177
   Технічне креслення. – Київ, 1971. – 248с.
1475178
  Воєводський С.О. Технічне креслення / С.О. Воєводський. – Київ, 1972. – 188с.
1475179
  Делік М.Н. Технічне моделювання у восьмирічній школі / М.Н. Делік. – 2-ге вид. – Київ, 1969. – 162с.
1475180
  Рубінський Ю.М. Технічне нормування та організація праці у вугільній промисловості. / Ю.М. Рубінський. – Київ, 1958. – 204 с.
1475181
  Чернишов Л.Ф. Технічне обслуговування автомобілів "Москвич-408" / Л.Ф. Чернишов, Є Г. Шехтер. – К., 1976. – 173с.
1475182
   Технічне переоснащення Збройних Сил України: можливі варіанти й орієнтовна вартість / І.Б. Чепков, В.К. Борохвостов, О.М. Рябець, І.В. Борохвостов // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 20-24
1475183
  Віткін Л.М. Технічне регулювання для сталого розвитку / Л.М. Віткін, Т.Ю. Мельниченко // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (113). – С. 4-12. – ISSN 2307-4949
1475184
  Маматова Т. Технічне регулювання та споживча політика в Україні в контексті евроінтеграцдйних процесів: методологічні аспекти // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 97-108
1475185
  Безух О. Технічне регулювання у сфері господарювання // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 5. – С. 30-45. – ISSN 1026-9932
1475186
  Чорнопищук М. Технічне регулювання як інструмент боротьби з тіньовою економікою / М. Чорнопищук, І. Теплий, І. Зозуля // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 3. – С. 67-72.
1475187
  Самусь Є.В. Технічне регулювання як один із напрямів діяльності органів системи Міністерства внутрішніх справ України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (39). – С. 207-214. – ISSN 2072-8670
1475188
  Ярема С.М. Технічне редагування : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів, що навчаються за спец. "Видавнича справа та редагування" / С.М. Ярема. – Київ : Университет " Україна", 2003. – 284с. – ISBN 966-8318-29-3
1475189
  Тимошик М.С. Технічне редагування: теоретичні та практичні аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 31 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 7)
1475190
  Анохін В. Технічне та дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 80-95. – ISSN 1682-2366


  Розглядаються проблеми входження українського університету до міжнародного освітнього простору.
1475191
   Технічне та методичне забезпечення інженерного навчання для спеціальності "комп"ютерні системи та мережі" / О.М. Березький, В.М. Теслюк, О.Ю. Борейко, А.Ю. Михайлюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 372-378. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Розроблене технічне та методичне забезпечення для навчання студентів напряму комп"ютерна інженерія.
1475192
  Ступницький І.С. Технічне удосконалення соціалістичного виробництва в період розгорнутого будівництва комунізму // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1959. – С. 5-10. – (Серія економіки та права ; № 2, вип. 2)


  Для достижения высокого уровня развития социалистических производительных сил и создания материально-технической базы коммунизма важнейшее значение имеет техническое усовершенствование социалистического производства. Автор статьи показывает главные ...
1475193
  Ярошевська О.В. Технічний аналіз впливу кругообігу фінансового капіталу на валютну стабільність в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 273-279. – ISSN 2222-4459
1475194
   Технічний аналіз стійкості випадкових імпульсних та нейронних комутацій мереж / Д.Ю. Зубенко, С.О. Закурдай, О.В. Донець, А.В. Коваленко, А.О. Гарбуз // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 6 (152). – С. 16-18. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1475195
  Сергєєва. Д. Технічний виконавець зняття інформації з каналів зв"язку // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 89-93.
1475196
  Гульков М.О. Технічний захист інформації, як складова інформаційної безпеки, у контексті євроатлантичної інтеграції України / М.О. Гульков, В.С. Толкачов // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського ; редкол.: Ракушев М.Ю., Королюк Н.О., Даник Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (36). – С. 59-64. – ISSN 2311-7249
1475197
   Технічний захист інформації. Терміни та визначення.Захист інформації. ДСТУ 3396.2-97. – Київ : Держстандарт України, 1997. – 15 с.
1475198
  Дранко Р.І. Технічний інструментарій перекладача як складова фахової підготовки / Р.І. Дранко, Н.М. Ковальчук // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – C. 84-89. – ISBN 978-966-285-555-5
1475199
  Рибніков А. Технічний метод І.Ю.Репіна і його місце в історії розвитку манери / А. Рибніков. – Харків, 1939. – 33с.
1475200
   Технічний огляд районних, заводських і колгоспних газет Львівської області. – Львів, 1958. – 47с.
1475201
  Мельник Л.Г. Технічний переворот на Україні у XIX ст. / Л.Г. Мельник. – Київ, 1972. – 240с.
1475202
  Москалюк М. Технічний переворот на Україні у другій половині ХІХ - на початку ХХ століття // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2007. – № 6. – С. 42-53. – ISSN 0869-3595
1475203
  Власенко Г.М. Технічний переклад. Спецкурс. 10-11 класи : посіб. для профільних і спеціаліз. класів / Г.М. Власенко, І.О. Леженіна, О.О. Сердюк. – Харків : Основа, 2013. – 126, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 127. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; вип. 12 (132)). – ISBN 978-617-00-1577-8
1475204
  Мороз А.В. Технічний потенціал гідроенергетичних ресурсів малих річок України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Мороз Анастасія Віталіївна ; НАН України, Ін-т відновлюв. енергетики. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1475205
  Врублевський В.К. Технічний прогре і використання техніки. / В.К. Врублевський. – Київ, 1973. – 132с.
1475206
  Шевченко Я.О. Технічний прогрес -- основа розвитку народного господарства СРСР / Я.О. Шевченко. – Київ, 1957. – 60с.
1475207
  Якуша Г.Б. Технічний прогрес в електроенергетиці Української РСР / Г.Б. Якуша. – Київ, 1962. – 44 с.
1475208
  Брагін В.Ф. Технічний прогрес і використання виробничих фондів промисловсті / В.Ф. Брагін. – К., 1974. – 48с.
1475209
  Радченко Андрій Якимович Технічний прогрес і ефективність сільськогосподарського виробництва / Радченко Андрій Якимович; Ан УССР; Ін-т економіки. – Київ : Наукова думка, 1971. – 144 с. – Перед назвою авт. А.Я. Радченко, Г.С. Фтомов, М.Д. Овчаренко. – Бібліогр. посилання в підрядк. примітках
1475210
  Фтомов Г.С. Технічний прогрес і ефективність сукупних затрат праці / Г.С. Фтомов, А.Я. Радченко. – Київ : Наукова думка, 1976. – 112 с.
1475211
  Хотимченко М.М. Технічний прогрес і зростання культурно-технічного рівня трудящих СРСР / М.М. Хотимченко. – Київ, 1956. – 36с.
1475212
  Бухало С.М. Технічний прогрес і підвищення ефективності промислового виробництва / С.М. Бухало, І.П. Федянін. – К, 1972. – 41с.
1475213
   Технічний прогрес і підвищення продуктивності праці в сільському господарстві. – К, 1971. – 308с.
1475214
  Стогній О.Ф. Технічний прогрес і продцктивність праці в чорній металургії / О.Ф. Стогній. – Київ, 1957. – 36 с.
1475215
  Сохань Л.В. Технічний прогрес і робітник / Л.В. Сохань, З.О. Сільченко. – К., 1963. – 164с.
1475216
  Александрова В.П. Технічний прогрес на підприємствах чорної металургії Української РСР / В.П. Александрова, М.М. Середенко ; АН УРСР, Ін-т економіки. – Київ : АН УРСР, 1959. – 138 с.
1475217
  Шудра Є.О. Технічний прогрес у легкій промисловості / Є.О. Шудра. – К, 1966. – 39с.
1475218
  Фанієв Р.Д. Технічний прогрес у нафтодобувній промисловості України. / Р.Д. Фанієв. – К, 1962. – 100с.
1475219
   Технічний прогрес у семирічці. – К, 1959. – 39с.
1475220
  Федан В.І. Технічний прогрес у сільському господарстві / В.І. Федан. – К., 1973. – 64с.
1475221
  Рудой П.Є. Технічний прогресс і підготовка кваліфікованої робочої сили. / П.Є. Рудой. – Київ, 1958. – 120с.
1475222
  Кошель О.Ю. Технічний розвиток методу магнітооптичної візуалізації для дослідження рельєфних знаків металевих об"єктів // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 586-603. – ISSN 0130-2655
1475223
  Каткова Н.В. Технічний стан основних засобів підприємств України: аналітичний погляд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 144-149. – ISSN 2222-4459
1475224
  Козлакова Г. Технічний університет у Кошице: напрями співпраці для українських партнерів // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 60-64. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1 (12)). – ISSN 2411-264X
1475225
   Технічний, загальногосподарський розвиток зарубіжних країн за документами ЦДНТА України 1911 - 1992 : довідник / Держ. комітет архівів України, Центральний держ. науково-технічний архів України ; [ авт.- упоряд. : О. Балишева, М. Балишев, О. Барикіна, О. Дождьова ; наук. ред. Г.В. Боряк ]. – Харків : ФедоркО. – (Архівні зібрання України. Спеціальні довідники). – ISBN 978-966-2920-16-1
Т. 1. – 2008. – 196 с.
1475226
  Поясник І.М. Технічні аспекти створення онлайн-курсів на платформі Open edX для змішаного навчання // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – № 3 (15), липень - вересень 2020 року. – C. 198-202. – ISSN 2521-1455
1475227
  Кульчицький І. Технічні аспекти функціонування текстів у електронному інформаційному просторі // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 101-108


  У статті розглянуто проблеми створення та використання електронних текстів, які спричинені наявністю багатьох стандартів кодування символів та недотриманням користувачами орфографічних та пунктуаційних правил. В статье рассматриваются проблемы ...
1475228
  Войчук М.В. Технічні бар"єри в торгівлі: проблеми та перспективи подолання в ході формування зони вільної торгівлі в країнах СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 198-204
1475229
   Технічні вісті = Technical news : науковий часопис / Укр. інженерне т-во у Львові ; Н.-д. ін-т метрології, вимірювальних і управляючих систем. – Львів, 1925-. – ISSN 1992-8149
№ 1 (37) , 2 (38). – 2013
1475230
   Технічні вузи України. – Київ, 1947. – 88с.
1475231
  Педорич А.В. Технічні дисципліни, як основа становлення інженера-педагога // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 148-151. – (Педагогічні науки)


  Досліджено процес становлення та розвиток техніки, технічних наук, їх вплив на розвиток людської цивілізації та на підготовку сучасного інженера-педагога.
1475232
   Технічні засоби для очищення навколоземного простору від космічного сміття : [навч. посібник] / М.М. Дронь [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ : Ліра, 2013. – 127, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 111-121. – ISBN 978-966-383-500-6
1475233
  Зеров К. Технічні засоби захисту авторського права: питання захисту чи охорони? // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 550-552. – ISBN 978-617-7069-28-6
1475234
  Рассомахіна О. Технічні засоби захисту об"єктів авторського права і суміжних прав в мережі Інтернет: питання правового регулювання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 11 (119). – С. 70-77
1475235
  Міхнушев О.Г. Технічні засоби контролю знань учнів / О.Г. Міхнушев. – Київ : Радянська школа, 1973. – 142 с.
1475236
  Шимон О Технічні засоби культосвітньої роботи. / О Шимон. – Київ, 1975. – 223с.
1475237
  Балл О.М. Технічні засоби навчання / О.М. Балл, О.Д. Яковлєва. – К, 1973. – 219с.
1475238
  Духовна М.М. Технічні засоби навчання / М.М. Духовна. – Київ, 1982. – 240 с.
1475239
   Технічні засоби навчання. – К, 1983. – 95с.
1475240
  Сосницька Н.Л. Технічні засоби навчання : навч. посібник / Наталя Сосницька, Алла Волошина ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : Ландон - XXI, 2013. – 183, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 162-163. – ISBN 978-617-7049-24-0
1475241
   Технічні засоби навчання у викладанні політичної економії. – К, 1973. – 119с.
1475242
  Волинський В.П. Технічні засоби навчання фізики в школі : посібник для вчителів / В.П. Волинський. – Київ : Радянська школа, 1977. – 128 с.
1475243
  Моряк П.А. Технічні засоби обробки інформації / П.А. Моряк. – Львів, 1977. – 111с.
1475244
   Технічні засоби підвищення ефективності роботи з об"єктами, що мають криміналістичне значення : наук.-практ. посібник / [М.Г. Вербенський, В.О. Криволапчук, Д.В. Смерницький та ін.] ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Людмила, 2021. – 106, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 106. – Бібліогр.: с. 100-105. – ISBN 978-617-8071-04-2
1475245
  Миронченко В.Я. Технічні засоби радіомовлення та звукозапису : Посібник для студ. інституту журналістики / В.Я. Миронченко; КНУТШ. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – 76с. – ISBN 966-594210-7
1475246
  Кобилянський О. Технічні засоби цифрової фотографії як складові типового комп"ютерного комплексу для криміналістичної фотографії // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 153-158
1475247
  Онопрієнко М.В. Технічні знання і науки в контексті промислової революції: методологічний аспект // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2013. – С. 48-52. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (17))
1475248
  Аврвменко О. Технічні знання як необхідний компонент підготовки майбутніх фахівців технологічної освіти // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 3-8. – ISBN 978-617-7009-20-6
1475249
  Москалюк Микола Технічні кадри промисловості України у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 59-70. – ISSN 0869-3595
1475250
   Технічні культури. – К, 1956. – 400с.
1475251
   Технічні культури. – 2-е вид. перероб. та доп. – К, 1969. – 352с.
1475252
  Консевич А.І. Технічні культури на Україні. / А.І. Консевич. – К., 1961. – 137с.
1475253
  Шаліт Я.С. Технічні культури України / Я.С. Шаліт. – Х, 1932. – 274с.
1475254
  Муравська С.В. Технічні музеї вищих навчальних закладів в Україні та за кордоном: історія створення і проблеми профільної приналежності // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2015. – № 3 (35). – С. 3-10. – ISSN 2077-9496


  У статті автор аналізує історію виникнення технічних музеїв вищих навчальних закладів у Європі та зокрема в Україні. Пропонується узагальнена характеристика університетських сучасних музеїв цього профілю і точка зору на проблеми їх профільної ...
1475255
  Муравська С.В. Технічні музеї у вищих школах Львова за Габсбургів // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Укр.. т-во охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (43). – С. 57-61. – ISSN 2077-9496
1475256
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 1 (3). – 2016. – 274 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475257
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 3 (5). – 2016. – 282 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475258
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 4 (6). – 2016. – 248 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475259
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 1 (7). – 2017. – 242 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475260
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 2 (8). – 2017. – 256 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475261
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 3 (9). – 2017. – 214 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475262
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 4 (10). – 2017. – 278 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475263
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 1 (11). – 2018. – 288 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475264
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 2 (12). – 2018. – 298 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475265
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 3 (13). – 2018. – 278 с. – Резюме укр., англ. мовами
1475266
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 4 (14). – 2018. – 270 с. – Резюме укр., англ. мовами
1475267
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 1 (15). – 2019. – 290 с. – Резюме укр., англ. мовами
1475268
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 2 (16). – 2019. – 223, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1475269
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 3 (17). – 2019. – 313, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5363-2019-3(17) - Резюме укр., англ. мовами
1475270
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 4 (18). – 2019. – 259, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5363-2019-4(18) - Резюме укр., англ. мовами
1475271
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 1 (19). – 2020. – 345, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5363-2020-1(19) - Резюме укр., англ. мовами
1475272
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технолог. ун-т ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 2 (20). – 2020. – 323, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5363-2020-2(20) - Резюме укр., англ. мовами
1475273
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 3 (21). – 2020. – 319, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5363-2020-3(21) - Резюме укр., англ. мовами
1475274
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 4 (22). – 2020. – 259, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5363-2020-4(22) - Резюме укр., англ. мовами
1475275
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дубенець В.Г. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 1 (23). – 2021. – 265, [1] с. – DOI: 10.25140/2411-5363-2021-1(23) - Резюме укр., англ. мовами
1475276
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дмитрієв Д.О. [та ін.]. – Чернігів : ЧНТУ. – ISSN 2411-5363
№ 2 (24). – 2021. – 265, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5363-2021-2(24) - Резюме укр., англ. мовами
1475277
   Технічні науки та технології = Technical sciences and technologies : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка" ; голов. ред. Казимир В.В. ; редкол.: Бойко С.В., Болотов Г.П., Дмитрієв Д.О. [та ін.]. – Чернігів : Національний університет "Чернігівська політехніка". – ISSN 2411-5363
№ 3 (25). – 2021. – 297, [1] c. – DOI: 10.25140/2411-5363-2021-3(25) - Резюме укр., англ. мовами
1475278
  Семенюк Е Технічні науки, виробництво, соціальна практика. / Е Семенюк, П. В.П. Мельник. – К., 1987. – 46с.
1475279
  Кічкін О. Технічні новації для виконання вантажно-розвантажувальних операцій у складських логістичних системах // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2010. – № 6. – С. 62-66 : рис. – Библиогр.: 3 назв
1475280
  Івахова К.П. Технічні особливості виконання фортепіанних творів М. Скорика // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 130-133. – ISSN 2312-4679
1475281
   Технічні питання впровадження та використання системи фіксації правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху : наук.-практ. посібник / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: Д.В. Смерницький, Д.І. Мусієнко]. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України : Мачулін, 2019. – 189, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 185-188 та в підрядк. прим. – (Спеціальна техніка для правоохоронної діяльності: науково-технічне та правове забезпечення). – ISBN 978-617-7767-49-6
1475282
  Маніє Ф. Технічні правила і стандарти в ЄС : навчальний посібник / Ф. Маніє, О.О. Чувпило. – Київ : ІМВ КНУ ім. Тараса Шевченка, 2004. – 135 с. – Програма Tacis Європейського Союзу в Україні. Проект "Правничі студії в Україні: Київ та окремі регіони". - На тит. арк. авт. не зазначені. – (Серія "Право ЄС" ; кн. 16)
1475283
   Технічні правила та інструкції для адміністративно-технічного персоналу і робітників друкарні видавництва ЦК КПУ "Комуніст". – К, 1937. – 103с.
1475284
  Шваров С.А. Технічні принципи побудови роботизованого інструктора у тренажернах операторів АСУ / С.А. Шваров, В.І. Куташев, Д.В. Чирченко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С.122-125


  У статті приведена структура та обгрунтовано технічні принципи побудови й організації функціонування роботизованого електронного інструктора в тренажерах операторів автоматизованих систем управління спеціального призначення
1475285
  Кисельова О.М. Технічні резерви страховиків та їх функція в формуванні інвестиційних ресурсів // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 77-83. – Бібліогр. в кінці ст.


  Присвячена проблемам мотивації інвестиційної діяльності на страховому ринку країни, теоретичним і практичним дослідженням процесів формування інвестиційного ресурсу на страховому ринку і державним механізмам управління інвестиційною явністю.
1475286
  Дрок П. Технічні розробки академіка А. Люльки у роки Другої світової війни та її вплив на військове літакобудування в СРСР // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2014. – № 3/4 (88/89). – С. 129-131. – ISSN 2222-5250
1475287
  Бурвассер Ф.Г. Технічні способи визначення альфацелюлози. / Ф.Г. Бурвассер. – К., 1938. – 76с.
1475288
  Кіріленко О.Г. Технічні та гуманітарні аспекти підготовки ІТ-фахівців // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2009. – Вип. 60. – С. 75-79. – ISBN 966-8847-12-1
1475289
  Луценко І.М. Технічні та економічні аспекти використання електромобілів в електричних моделях України / І.М. Луценко, П.С. Циган // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 21-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1995-0519
1475290
  Браіловський М.М. Технічні та психологічні методи захисту від соціальної інженерії / М.М. Браіловський, В.В. Луценко // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 224-226
1475291
  Дерун І. Технічні та функціональні можливості системи SAP Business One на підприємствах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-19. – (Економіка ; вип. 6 (201)). – ISSN 1728-3817
1475292
  Біленко Технічні терміни у структурі наукових текстів // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 62. – С. 32-37


  Формування повідомлення здійснюється в результаті комунікативного акту, де й виявляється сутність технічного явища через реалізацію семантики окремої мовної одиниці. У контексті вона вочевидь передає більшу інформацію, що випливає з умов комунікації. У ...
1475293
  Ясенова І.С. Технічні функціональні і програмні аспекти інформаційної системи супроводження експлуатації авіаційної техніки // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 148-153
1475294
  Дворжак В.В. Технічні характеристики лісовозних доріг // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 3-5 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1475295
  Руссев Г.В. Технічні характеристики нових радянських автомобілів. / Г.В. Руссев, М.А. Рохленко. – К., 1947. – 56с.
1475296
  Сандурська О. Технічні характеристики суден типу "Бородіно" у роботах В.П. Костенка // Дослідження з історії техніки : збірник наукових праць / НТУУ "КПІ" ; Державний політехнічний музей. – Київ, 2014. – Вип. 20. – С. 40-44. – ISSN 2079-2999


  У статті наводиться аналіз технічних характеристик суден типу "Бородіно", запропонований видатним вітчизняним корабельним інженером Володимиром Полієвктовичем Костенком. Вчений у своїх працях досить широко і різнобічно характеризує переваги та недоліки ...
1475297
   Технічні характеристики тесту з української мови і літератури для зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року / друкується з дозволу УЦОЯО за матеріалами сайту www.testportal.gov.ua // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55-56
1475298
  Іванчук А. Технічні явища як засіб формування технічної грамотності школярів / А. Іванчук, А. Матвійчук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 3. – С. 64-72. – ISSN 2307-4906
1475299
   Технічну книгу - на службу народному господарству. – К, 1962. – 36с.
1475300
   Техно- й урбосистеми: методологічні підходи до оцінювання стану урбанізованого довкілля / П.С. Гнатів, В.В. Бальковський, Н.Я. Лопотич, Т.М. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2019. – Вип. 29, № 5. – С. 82-87. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1475301
  Мартынов Иван Техно-ботанический словарь, на латинском и российском языках. – С-Пб, 1820. – 686с.
1475302
  Леонов В.П. Технобиблиография - новый этап развития библиографии // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 3 (374). – С. 14-18. – ISSN 0869-6020
1475303
  Лукашев К.И. Техногенез и геохимические изменения в окружающей среде / К.И. Лукашев, О.В. Лукашев. – Минск, 1986. – 204 с.
1475304
  Копач П.И. Техногенез и кислотные дожди / П.И.Копач, А.Г.Шапарь, В.М.Шварцман; За ред.А.Г.Шапаря; НАН Украины, Институт проблем природопользования и экологии. – Киев : Наукова думка, 2006. – 174с. – ISBN 966-00-0502-4
1475305
  Волкова В.Г. Техногенез и трансформация ландшафтов / В.Г. Волкова, Н.Д. Давыдова; Отв.ред.В.А.Снытко. – Новосибирск : Наука, 1987. – 187с.
1475306
  Митропольський О.Ю. Техногенез і геодинаміка як фактори впливу на геологічне середовище території України / О.Ю. Митропольський, М.Г. Демчишин // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 4. – С. 5-14 : Рис., табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1726-5428
1475307
  Гаркушин П.К. Техногенез і охорона навколишнього середовища при розробці калійних родовищ Передкарпаття // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 2. – С. 48-54 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1475308
  Емлин Э.Ф. Техногенез колчеданных месторождений Урала / Э.Ф. Емлин. – Свердловск, 1991. – 256с.
1475309
  Малахов І.М. Техногенез у геологічному середовищі / І.М. Малахов; НАНУ. – Кривий Ріг, 2003. – 252с. – (Геологічне середовище антропогенної екосистеми). – ISBN 966-02-2374-9; 966-02-2834-1
1475310
  Захматов В.Д. Техногенна аварія у Львівській області // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 8. – С. 13-14 : фото
1475311
  Дейдей Мар"яна Техногенна безпека Івано-Франківської області // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 26 : фото
1475312
  Рудько Г.І. Техногенна безпека східного регіону України в умовах катастрофічної активізації зсувів (на прикладі Куп"янської промислово-міської агломерації Харківської області) / Г.І. Рудько, О.В. Коваленко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2008. – № 1. – С. 15-21 : Рис., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1475313
   Техногенна катастрофа 1986 р. в документах КДБ УРСР : (до 30-річчя аварії на Чорнобильській АЕС) / вступна стаття й публікація О.Г.Бажана // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 2 (527), березень - квітень. – С. 163-197. – ISSN 0130-5247
1475314
  Остропольська З.М. Техногенна культура: антропологічні виміри // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 29-36. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  На основі існуючого в науковій літературі дискурсу розглядаються техногенна культура, проблема існування і подальшого розвитку сучасної людини в контексті дослідження цього явища. З’ясовано, що техногенність набуває статусу світоглядного принципу, ...
1475315
  Остропольська З.М. Техногенна культура: антропологічні виміри (стаття друга) // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 17-26. – (Серія: Культурологія ; вип. 55). – ISSN 2410-5325


  "На основі існуючого в науковій літературі дискурсу розглядаються техногенна культура, проблема існування й подальшого розвитку сучасної людини в контексті дослідження означеного явища. Порушено питання техногенності, яке набуває статусу світоглядного ...
1475316
  Остропольська З.М. Техногенна людина: антропологічні виміри // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – C. 286-295. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 50). – ISSN 2410-5333


  У контексті існуючого в науковій літературі дискурсу розглядається природа людини, осмислюються перспективи її трансформації в умовах техногенної цивілізації, акцентується на специфіці "техногенної людини" як нового явища соціоантропогенезу.
1475317
  Степаненко А.В. Техногенна небезпека в системі четвертої промислової революції / А.В. Степаненко, А.А. Омельченко // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 47-51. – ISBN 978-9934-571-33-6
1475318
  Кошляков О. Техногенна складова інфільтраційного живлення ґрунтових вод як чинник змін гідрогеодинамічних умов на територіях ПМА / О. Кошляков, О. Диняк, І. Кошлякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-50. – (Геологія ; Вип. 59). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання зміни гідродинамічних умов на урбанізованих територіях. Встановлено що техногенна складова інфільтраційного живлення є визначальною при формуванні водного балансу підземної гідросфери. Address the issues of change of hydrodynamic ...
1475319
  Самойленко Л.В. Техногенна трансформація правобережного схилу долини Дніпра в Києві // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 129-139. – Бібліогр.: 11 назв
1475320
   Техногенна цивілізація: проблеми, протиріччя, перспективи : Метод. посібник для студ.3 курсу денної та заочн.форми навчання. – Київ, 2000. – 64с.
1475321
  Громов В.В. и др. Техногенная радиоактивность Мирового океана / В.В. и др. Громов. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 272с.
1475322
  Хрущов Д.П. Техногенне втручання в середовище соляних масивів: екологічні аспекти / Д.П. Хрущов, Л.П. Босевська, Ю.В. Кирпач // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 38-46 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0367-4290
1475323
  Чугай А.В. Техногенне навантаження на складові довкілля при утворенні і накопиченні відходів у регіонах Північно-Західного Причорномор"я / А.В. Чугай, Т.А. Сафронов // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (33), січень - березень 2020 р. – С. 5-17 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2411-4049
1475324
  Романчук Л.Д. Техногенне навантаження Східної промзони м. Житомира на рослинний покрив прилеглих територій / Л.Д. Романчук, Т.П. Федонюк, Р.Г. Федонюк // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 22-28 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-4893
1475325
  Трунова І.О. Техногенний вплив елементів кадмію та свинцю, що містяться у відвалах фосфогіпсу, на навколишнє середовище : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Трунова І.О.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – 23с. – Бібліогр.: 13 назв
1475326
  Гавриленко О.П. Техногенний вплив на ландшафти в умовах техногенезу // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 280-285 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1475327
  Кошлякова Т.О. Техногенний вплив на якість питної води у бюветах м.Києва (на прикладі Сеноман-Келовейського водоносного комплексу) / Т.О. Кошлякова, О.Є. Кошляков, М.М. Коржнєв // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 311-318 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1475328
  Гайдін А.М. Техногенний карст = Техногенный карст = Technogenic karst / А.М. Гайдін, Г.І. Рудько ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин. – Київ : Букрек, 2016. – 199, [1] с. : іл., табл. – Дод. тит. арк. рос., англ. - Рез. англ. – Бібліогр.: с. 189-192. – ISBN 978-966-399-771-1
1475329
   Техногенні вуглевмісні об"єкти Червоноградського гірничопромислового району та деякі технічні рішення їхнього використання / Брик Дмитро, Гвоздевич Олег, Кульчицька-Жигайло Леся, , Подольський Мирослав // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 4 (181). – С. 45-65 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 63-64. – ISSN 0869-0774
1475330
   Техногенні грунти трас магістральних трубопроводів : монографія / О.Г. Телегуз, М.Г. Кіт ; МОНУ ; Львівський національний університет ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2008. – 184 с. – (Грунти України). – ISBN 978-966-613-580-6
1475331
  Кріль Т.В. Техногенні динамічні впливи на геологічне середовище міста (на прикладі м. Київ) / Т.В. Кріль ; НАН України, Ін-т геол. наук. – Київ : Наукова думка, 2015. – 157, [3] с., [8] арк. кольор. к., фот. : іл., табл. – Анот. укр., англ. – Бібліогр.: с. 149-158. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1490-9
1475332
  Коржнев М. Техногенні зміни геологічного середовища та порушення природного геохімічного балансу у гірничодобувних регіонах на прикладі Кривбасу / М. Коржнев, І. Малахов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-58. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Техногенез при видобутку залізних руд в Кривбасі досяг масштабів природних геологічних процесів. Спостерігається рівність порядків енергетичних його характеристик с характеристиками фотосинтезу. Це різко змінює еколого-геохімічні умови існування біоти ...
1475333
  Паславський І.І. Техногенні катастрофи на Чорнобильській АЕС й АЕС "Фукусіма-1"у відображенні засобів масової інформації // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 277-284


  У статті проаналізовано висвітлення катастрофи на ЧАЕС засобами масової інформації, медійне інформування про аварію на японській АЕС "Фукусіма-1", визначено інформаційну політику двох держав у надзвичайній ситуації. З"ясовано, що інформаційна політика ...
1475334
   Техногенні катастрофи, їх передбачення, запобігання та уникнення / М.І. Сичов, Л.В. Коломієць, О.М. Поторак, В.О. Жиленков // Збірник наукових праць Одеської державної академії технічного регулювання та якості : наукове видання / Одеська державна академія технічного регулювання та якості. – Одеса, 2017. – Вип. 2 (11). – С. 19-23. – ISSN 2412-5288
1475335
  Челядин Л.І. Техногенні матеріали та їх утилізація і вплив на екологію регіону / Л.І. Челядин, В.Л. Челядин, В.Я. Тимошенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2006. – № 1. – С. 80-86 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1726-5428
1475336
  Вишня М.М. Техногенні небезпеки Київської області: інвентаризація та картографування // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 2 (94). – С. 57-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1475337
  Ніколаєв А.М. Техногенні потоки розсіювання хімічних елементів у донних відкладах малих водотоків території м.Чернівці = Гідроекологічний стан транскордонного басейну Західного Бугу на території України // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 10. – С. 109-114. – Бібліогр.: 11 назв
1475338
  Постолатій М.О. Техногенні промислові відходи виробництва - сировина для виготовлення будівельних виробів / М.О. Постолатій, М.С. Лемешев // Якість і безпека. Сучасні реалії : матеріали наук.-практ. конф., 14-15 берез. 2018 р. : [збірник] / М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т, Вінниц. нац. аграр. ун-т, Вінниц. мед. коледж ім. Данили Заболотного ; [редкол.: О.В. Кобилянський, І.М. Кобилянська, М.А. Томчук]. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – С. 66-69. – ISBN 978-966-641-732-2
1475339
   Техногенні радіонукліди у прісноводних екосистемах / НАНУ, Ін-т гідробіології ; М.І. Кузьменко [та ін.] ; за ред. В.Д. Романенка. – Київ : Наукова думка, 2010. – 263 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0854-6
1475340
  Липовий В.О. Техногенні ризики забруднення довкілля під час експлуатування та ремонтних робіт резервуарів з нафтопродуктами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Липовий Володимир Олександрович ; М-во екол. та природ. ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ, 2015. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1475341
   Техногенні родовища - нове нетрадиційне джерело мінеральної сировини в Україні / Л.С. Галецький, У.З. Науменко, А.Д. Пилипчук, Р.Ф. Польской // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 77-81 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1475342
  Пестушко Валерій Техногенні родовища корисних копалин : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 10. – С. 18
1475343
  Матюха В.В. Техногенні родовища як об"єкт власності / В.В. Матюха, М.Т. Мовчан // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 3. – С. 5-6. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 1726-5428
1475344
  Савченко Ю. Техногенні фактори впливу на міцнісні властивості лесових грунтів (на прикладі м. Києва) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 46-50. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії канд. геол.-мінералог. наук, доц. О.Є. Кошляковим) Розглядаються основні природні та техногенні чинники впливу на міцнісні властивості лесових відкладів. Проаналізована ділянка забудови та наведені основні ...
1475345
  Саракун Л.П. Техногенні фактори сучасного розвитку культури // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 2. – С. 44-46
1475346
  Коржнев М. Техногенні форми рельєфу та оцінка екологічних ризиків і збитків гірничовидобувної діяльності у Криворізькому залізорудному басейні / М. Коржнев, І. Малахов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 46-50. – (Геологія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті техногенні об"єкти, що утворилися при видобутку і переробці залізних руд Криворізького басейну та ризики, які вони створюють для населення. Technogenic objects, which appeared as results of iron-ores mining and processing in the Krivoy Rog ...
1475347
  Дронова О.Л. Техногенні чинники ризику виникнення надзвичайних ситуацій у геосистемі // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 47-50. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1561-4980
1475348
  Беліцька М.В. Техногенні чинники трансформації природного стану річки Інгулець // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2015. – № 4 (42). – С. 86-94 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1999-7566
1475349
  Рудько Г.І. Техногенні чинники формування хімічного складу річкових вод Донецької області / Г.І. Рудько, А.А. Сергієнко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 3. – С. 40-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1726-5428
1475350
   Техногенно-екологічна безпека = Technogenic and ecological safety : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків : НУЦЗ України. – ISSN 2522-1892
Вип. 3 (1/2018). – 2018. – 108 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475351
   Техногенно-екологічна безпека = Technogenic and ecological safety : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків : НУЦЗ України. – ISSN 2522-1892
Вип. 4 (2/2018). – 2018. – 126 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475352
   Техногенно-екологічна безпека = Technogenic and ecological safety : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий (голов. ред.), В.А. Андронов, С.О. Вамболь [та ін.]. – Харків : НУЦЗ України. – ISSN 2522-1892
Вип. 5 (1/2019). – 2019. – 72, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1475353
   Техногенно-екологічна безпека = Technogenic and ecological safety : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий (голов. ред.), В.А. Андронов, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків : НУЦЗ України. – ISSN 2522-1892
Вип. 6 (2/2019). – 2019. – 79, [1] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475354
   Техногенно-екологічна безпека = Technogenic and ecological safety : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків : НУЦЗ України. – ISSN 2522-1892
Вип. 7 (1/2020). – 2020. – 65, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами та мовою статті
1475355
   Техногенно-екологічна безпека = Technogenic and ecological safety : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків : НУЦЗ України. – ISSN 2522-1892
Вип. 8 (2/2020). – 2020. – 69, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1475356
   Техногенно-екологічна безпека = Technogenic and ecological safety : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків : НУЦЗ України. – ISSN 2522-1892
Вип. 9 (1/2021). – 2021. – 59, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1475357
   Техногенно-екологічна безпека = Technogenic and ecological safety : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.Ю. Колосков [та ін.]. – Харків : [б. в.]. – ISSN 2522-1892
Вип. 10 (2/2021). – 2021. – 91, [1] c. – Резюме укр., англ. мовами
1475358
  Трофимчук О.М. Техногенно-екологічна безпека регіонів за умов глобального потепління / О.М. Трофимчук, Г.А. Кияшко, Л.М. Кияшко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 1. – С. 58-61 : Схема. – ISSN 1726-5428
1475359
  Рудько Г.І. Техногенно-екологічна безпека солевидобувних гірничопромислових комплексів Передкарпаття / Г.І. Рудько, Л.Є. Шкіца // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 68-71. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1475360
  Бородіна Н.А. Техногенно-екологічні ризики і упраління екологічною безпекою потенційно небезпечних підприємств (на прикладі виробництв із гальванічними процесами) : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Бородіна Н.А.; НАНУ; Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1475361
   Техногенно-экологическая безопасность при строительстве новых линий Киевского метрополитена / В.И. Петренко, С.Н. Лихман, В.Н. Пальчик, В.Д. Петренко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2001. – № 5/6. – С. 102-103. – ISSN 1726-5428
1475362
  Козьяков І. Техногенно порушені надра: поняття та еколого-правова характеристика // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 131-137. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена теоретико-правовому дослідженню техногенно порушених надр, розглядаються сутнісні ознаки та характеристики цього специфічного природного об"єкта, оцінка впливу техногенної зміни надр на довкілля та людину в аспекті забезпечення ...
1475363
  Углова Т.И. Техногенное влияние на окружающую среду Змиевской ТЭС // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 4. – С. 43-4 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1726-5428
1475364
  Даценко В.В. Техногенное загрязнение промышленными отходами разных типов почв / В.В. Даценко, Н.Л. Хименко, Е.Н. Будвицкая // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 143-148 : табл. – Библиогр.: с. 148. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1475365
  Веселов Техногенные гидрогеологические процессы на железнорудных месторождениях Северного Казахстана / Веселов, ВВ. – Алма-Ата, 1993. – 316с.
1475366
  Плотников Н.И. Техногенные изменения гидрогеологических условий / Н.И. Плотников. – Москва : Недра, 1989. – 267с.
1475367
  Денисик Г.И. Техногенные ландшафты Подольских Толтр, их структура и классификация // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1981. – Вип. 25. – С. 65-69. – Бібліогр.: 5 назв
1475368
  Денисик Г.И. Техногенные ландшафты Подолья, их структура, классификация и рациональное использование : Автореф. дис.. .канд. геогр. наук :1 1.00.01 / Денисик Г.И. ; Отд.географии ин-та геофизики им.С.И. Субботина АН УССР. – Киев, 1999. – 25 с. – Бібліогр.: с. 24-25
1475369
   Техногенные ландшафты Севера и их рекультивация. – Новосибирск, 1979. – 159с.
1475370
  Федотов В.И. Техногенные ландшафты: теория, региональные структуры, практика / В.И. Федотов. – Воронеж : Изд-во "Воронеж", 1985. – 192с.
1475371
  Зеегофер Ю.О. Техногенные подсистемы гидролитосферы : Проблемы управления / Ю.О. Зеегофер, Ф.И. Тютюнова. – Москва : Наука, 1990. – 125 с.
1475372
   Техногенные потоки вещества в ландшафтах и состояние экосистем. – М, 1981. – 252с.
1475373
   Техногенные ресурсы минерального строительного сырья. – М, 1991. – 207с.
1475374
  Попкова Н.В. Техногенные факторы в современном культурном развитии // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2009. – № 8. – С. 8-12. – ISSN 2073-9702
1475375
   Техногенные экосистемы. – Новосибирск, 1985. – 136с.
1475376
   Техногенные элементы и животный организм. – Свердловск, 1986. – 133с.
1475377
  Шмалько В.М. Техногенный графит / В.М. Шмалько, О.И. Зеленский // Углехимический журнал : научно-технический журнал / Укр. научно-промышл. ассоциация УКРКОКС ; Гос. предприятие "Украинский гос. н.-и. углехимический ин-т (УХИН)" [и др.] ; редкол.: Е.Т. Ковалев, В.Д. Барский, А.Л. Борисенко [и др.]. – Харьков, 2017. – № 5-6. – С. 49-57. – ISSN 1681-309X
1475378
  Тютюнова Ф.И. Техногенный регрессивный литогенез / Ф.И. Тютюнова. – М., 1988. – 238с.
1475379
  Храпов С.А. Техногенный человек: проблемы социокультурной онтологизации // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – № 9. – С. 66-75. – ISSN 0042-8744
1475380
  Очеретний Д.С. Техноглобалізаційна парадигма інноваційного підприємництва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 130-139. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1475381
  Плющ Д. Техноглобалізм як фактор динамізації науково-технічного й економічного прогресу країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 45-48
1475382
   Техноекологія : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Удод, В.В. Трофімович, О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук; В.М. Удод, В.В. Трофімович, О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук ; МОНУ ; НАНУ ; Київський національний ун-т будівництва і архітектури ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформаційного простору. – Київ, 2007. – 196 с. – ISBN 966-8440-65-X
1475383
  Зубик С.В. Техноекологія : Джерела забруднення і захист навколишнього середовища / С.В. Зубик. – Львів : Оріяна-Нова, 2007. – 400с. – ISBN 978-966-2128-04-8
1475384
  Клименко М.О. Техноекологія : навчальний посібник / М.О. Клименко, І. І. Залеський. – Київ : Академія, 2011. – 254, [2] с. – Бібліогр.: с. 253-254. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-349-2
1475385
   Техноекологія : навч. посіб. для підгот. спец. 7.070801 "Екологія та охорона навколишнього середовища" / Бондар О.І. [та ін. ; за ред. В.М. Боголюбова]. – Херсон : Олді-плюс ; ДЕА, 2011. – 312, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 311-312. – ISBN 978-966-2393-42-2
1475386
   Техноекологія : підручник / М.С. Мальований [та ін.] ; за ред. М.С. Мальованого ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка", Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 615, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 579-605. – Бібліогр.: с. 606-615. – ISBN 978-966-289-043-3
1475387
  Малик І.В. Технократизм в освіті 21 століття : монографія / І.В. Малик. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-660-446-3
1475388
  Лисюк Н. Технократизм шумерських міфів творення: космо- та антропогонія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 152-156. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)
1475389
  Шоріна Т.Г. Технократизм як концепт соціальної теорії та тип мислення // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – C. 76-80. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (26)). – ISSN 2411-5606
1475390
  Попов В.Г. Технократическая идеология ХХ века // Философские науки : Научный образовательный просветительский журнал / Мин.образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2003. – № 5. – С.29-44
1475391
  Володин С.Ф. Технократический маневр "рационализации" в советской промышленности в 1980-е годы // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2008. – № 7. – С. 83-90. – ISSN 0042-8779
1475392
  Коломієць Л.В. Технократичний проект управління суспільством в політичній утопії Ф. Бекона // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 5-7
1475393
  Коломієць Л.В. Технократичні ідеї в роботах Дж. Бьорнхема: менеджеріальна революція та її наслідки // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 8. – С. 81-84
1475394
  Арзуханов А.С. Технолог информационных систем : учеб.-метод. пособие для вузов / А.С. Арзуханов. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 112 с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 92). – ISBN 5-85129-175-3
1475395
  Караман О.Л. Технологгія соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарному закладі // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 20-26. – ISSN 1817-3764
1475396
   Технологи и технологии : науч.-информ. издание / Ф.В. Новиков, В.А. Жовтобрюх, С.А. Дитиненко, Д.Ф. Новиков. – Днепр : Лира, 2020. – 351, [1] с. : ил., портр. – Библиогр.: с. 225-349 и в тексте. – ISBN 978-966-981-338-1
1475397
  Герасимов К. Технологизация элементов системы управления организацией // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 6 (226). – C. 39-57. – ISSN 2409-9260
1475398
   Технологии Amadeus как купить успех // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 4 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1475399
  Птахив Семен Технологии Amadeus как путь к успеху // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 2. – С. 6-7 (прилож.). – ISSN 1998-8044
1475400
  Вульф К. Технологии Microsoft : прорблемы и их решения. Универсальный справочник системного администратора / Крис Вульф; Пер. с англ. О.А. Лещинского. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2004. – 736с. + CD-ROM. – Парал. тит. англ. – ISBN 5-8459-0668-7
1475401
  Абросимова Н.В. Технологии RFID: опыт внедрения и использования / Наталья Владимировна Абросимова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2013. – май. – С. 66-68. – ISSN 1726-6726


  В последнее время в библиотеках быстрыми темпами растет использование технологии RFID (Radio Frequency Identification) для организации обслуживания читателей, а также контроля перемещения книг, видеокассет, CD и других объектов фондов хранения. ...
1475402
  Шишкин Ю.В. Технологии Web 2.0 как инструмент формирования современного имиджа библиотеки // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская государственная библиотека. – Москва, 2010. – № 3. – С. 45-50. – ISSN 0869-608Х
1475403
  Сорокин И.В. Технологии Web и Web 2.0 как средства интеграции библиотек в современную электронную серду / И.В. Сорокин, А.В. Скалабан // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 3. – С. 23-31. – ISSN 0130-9765
1475404
  Сорокин И.В. Технологии Web и Web 2.0 как средства интеграции библиотек в современную электронную среду / И.В. Сорокин, А.В. Скалабан // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2011. – № 2. – С. 54-58
1475405
  Покидова В.А. Технологии активного обучения иностранному языку в зарубежной лингводидактике // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / ООО "ИНОИЦ "АЛМАВЕСТ". – Москва, 2015. – № 3, март. – С.100-102. – ISSN 1026-955X


  Представлен обзор методов и технологий активного обучения иностранным языкам, которые позволяют овладеть таковыми быстро, качественно и эффективно. Presented is a survey of methods and technologies of active training in foreign languages, developing ...
1475406
  Силкин А.В. Технологии активного обучения при подготовке будущих менеджеров к управлению кризисными ситуациями / А.В. Силкин, И.Д. Белоновская // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 10. – С. 23-26. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема подготовки будущих менеджеров к управлению постоянно меняющимися кризисными экономическими ситуациями средствами активных педагогических технологий в условиях организации обучения на основе федеральных государственных ...
1475407
   Технологии анализа данных: Data Mining, Visual Mining. Text Mining, Olap : учеб. пособие по спец. "Информационные системы и технологии" направления "Информационные системы" / А.А. Барсегян, М.С. Куприянов, В.В. Степаненко, И.И. Холод; А.А. Барсегян [и др.]. – 2-е изд. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2007. – 384 с. – без CD-ROM. – ISBN 5-94157-991-8
1475408
   Технологии в изучении психологии: Учебное пособие для вузов : Учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по спец. 031000 - педагогика и психология / С А. Чернышев, Н.Н. Гребеньков, С.В. Сарычев, А.В. Корнев, Е.И. Дымов. – Москва : Педагогическое общество России, 2003. – 256. – На тит. листе авторы не указаны. – (Образование 21 века). – ISBN 5-93134-178-1
1475409
  Колотов В.Н. Технологии в миссионерской практике иезуитов во Вьетнаме XVII века (часть 2) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – C. 96-112. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 2). – ISSN 2074-1227
1475410
  Савояров Никита Технологии в помощь преодолении кризиса : технологии // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 9. – С. 28-29
1475411
  Ярмолюк А. Технологии вдосконалення культури писемного мовлення учнів // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 16-20


  У статті висвітлено основні напрями роботи над удосконаленням культури писемного мовлення учнів 5-х класів, розкрито суть застосованих методів і прийомів навчання, схарактеризовано типологію завдань і вправ.
1475412
  Зинченко Ю.П. Технологии виртуальной реальности в системе постнеклассической психологии // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования ; Московский психолого-социальный ун-т. – Москва, 2013. – № 1 (73). – С. 31-42. – ISSN 2073-8528


  В статье раскрываются характеристики и принципы технологий виртуалььной реальности в контектсе значимых методологических проблем психологии. Определяются широкие возможности и преимущества технологий виртуальной реальности, в частности, в углублении ...
1475413
  Доронин Алексей Технологии виртуальных туров : Вперед в будущее. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 10. – С. 30-31 : Фото
1475414
  Алиев А Т. Мусаева Технологии вычисления коэффициента корреляции между полезным сигналом и помехой по оценке их релейной взаимной корреляционной функции // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; гл. ред. А.А. Чикрий ; редкол.: Т. Башар, В.М. Белов, Л.А. Власенко [и др.]. – Киев, 2021. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 93-103. – ISSN 1028-0979
1475415
  Робинсон К. Технологии генетических модификаций и продукты питания : Здоровье и безопасность потребителя / Клер Робинсон. – Киев, 2002. – 112с.
1475416
  Колотов В.Н. Технологии гипноза в миссионерской практике иезуитов во Вьетнаме XVII века (Часть 3) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 13 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 123-136. – (Востоковедение. Африканистика ; вып. 3). – ISSN 2074-1227
1475417
  Петров А.Е. Технологии дистанционного обучения в системе непрерывного образования // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ ; МАОО. – Москва, 2013. – № 5 (100). – С. 47-. – ISSN 1818-4243


  Рассматриваются некоторые требования, которые исходят от концепции непрерывного образования к применяемым в обучении методам и средствам. Современное послешкольное образование требует повышенной эффективности и активности учебных занятий, так как ...
1475418
  Бондаренко Е.Н. Технологии и методы обучения студентов в зарубежном педагогическом вузе // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 6. – С. 132-138. – ISSN 0869-3617
1475419
   Технологии и стандарты в информационной системе почвенно-географической базы данных России / О.М. Голозубов, В.А. Рожков, И.О. Алябина, А.В. Иванов, В.М. Колесникова, С.А. Шоба // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 1. – С. 3-13 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0032-180Х
1475420
  Кузнецов В.В. Технологии интернет-образования // Высшее образование сегодня / ВАК России. – Москва, 2002. – № 7/8. – С.22-28.
1475421
  Титарев Д.Л. Технологии Интернет-образования / Д.Л. Титарев, А.Н. Феданов, А.П. Медведев // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2002. – № 5. – С.18-25.
1475422
  Шевелев Н.А. Технологии компьютерного тестирования как инструмент повышения качества образования / Н.А. Шевелев, Т.А. Кузнецова, Е.А. Кулютникова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 5. – С. 108-114. – ISSN 0869-3617


  Статья посвящена проблеме повышения качества высшего профессионального образования (ВПО) в условиях внедрения Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Рассматривается применение технологий компьютерного тестирования, позволяющих ...
1475423
  Медушевский А. Технологии конституционных переворотов // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2006. – № 3. – С. 3-23. – ISSN 1812-7126
1475424
  Шкиль А.С. Технологии которые меняют обучение // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. I Всеукр. наук.-практ. конф., 14-15 трав. 2015 р., м. Харків / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2015. – С. 167-170. – ISBN 978-966-285-210-3
1475425
  Радилов А.С. Технологии манипулирования сознанием и вовлечение в терроросреду / А.С. Радилов, М.Ф. Цимбал // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 129-137. – ISSN 0869-0499
1475426
  Ванина Е.Ю. Технологии мультимедиа в учебном процессе : Как их освоить? И кому они нужны? : Волгоградский гос. тех. ун-т / Е.Ю. Ванина, А.Н. Леонтьев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 73-76. – ISSN 1726-667Х
1475427
  Ванина Елена Юрьевна Технологии мультимедиа в учебном процессе: Как их освоить? И кому они нужны? : полемические заметки / Ванина Елена Юрьевна, Леонтьев Александр Николаевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 73-75. – ISSN 1726-667Х


  Одно из направлений освоения учебного процесса, информационных технологий - использование мультимедийных учебных продуктов. Обращает на себя внимание, что, с одной стороны, использование мультимедиа высоко оценивается администрацией учебных заведений,а ...
1475428
  Ванина Елена Юрьевна Технологии мультимедиа в учебном процессе: Как их освоить? И кому они нужны? : полемические заметки / Ванина Елена Юрьевна, Леонтьев Александр Николаевич // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 2. – С. 73-75. – ISSN 1726-667Х


  Одно из направлений освоения учебного процесса, информационных технологий - использование мультимедийных учебных продуктов. Обращает на себя внимание, что, с одной стороны, использование мультимедиа высоко оценивается администрацией учебных заведений,а ...
1475429
  Фролов К.В. Технологии на все времена / К.В. Фролов. – М, 1991. – 61с.
1475430
  Блюмберг И.Б. Технологии обработки кинофотоматериалов / И.Б. Блюмберг. – М, 1958. – 520с.
1475431
  Прокудин Д.Е. Технологии образования информационого общества // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2007. – № 3. – С.298-306.. – ISSN 1811-0916
1475432
  Ван Технологии обучения русскому произношению китайских студентов / Ван, Я-Минь // Русский язык и литература в учебных заведениях / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев, 2002. – № 1. – С40-42


  К 200-летию со дня рождения В .И.Даля. Значение Словаря В.И.Даля в наши дни
1475433
  Ивановский А.А. Технологии оперативного сигнального информирования: новые разработки БЕН РАН // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 98-103. – ISSN 2224-1825


  Автор освещает итоги исследования по разработке модели сетевой распределенной системы пертинентного информирования (2015), в результате которого были реализованы две технологии оперативного сигнального информирования: первая предусматривает ...
1475434
  Володина Т.С. Технологии перевода терминологических новообразований метаязыка лингвистики // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2014. – С. 23-30. – (Серія : Філологія ; т. 17, № 2). – ISSN 2311-0821
1475435
  Кошелюк М.Е. Технологии политических выборов / М.Е. Кошелюк. – 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 239с. – ISBN 5-94723-856-X


  Книга адресована политикам, политическим технологам, политологам, социологам, психологам, а также широкому кругу читателей
1475436
   Технологии политической власти : Зарубежный опыт / В.Н. Иванов, В.Я. Матвиенко, В.И. Патрушев, И.В. Молодых; Международная Академия информатизации (отдел. "Социальные технологии"), Украинская академия наук нац. – Киев : Вища школа, 1994. – 263с. – ISBN 5110044910
1475437
  Мандель Б.Р. Технологии проблемно-модульного обучения. Приглашение к полемике // Alma mater. Вестник высшей школы : ежемесячный научный журнал / М-во образования и науки РФ. – Москва, 2013. – № 8, август. – С. 40-47. – ISSN 1026-955X


  Рассмотрена такая важная проблема, как использование технологии проблемно-модульного обучения в современном высшем профессиональном образовании в период перехода на обучение по ФГОС ВПО 3-го поколения. Представлен анализ не только принципов, но и ...
1475438
  Дейтел Х.М. Технологии программирования на Java 2 / Х.М. Дейтел, П.Д. Дейтел, С.И. Сантри. – Москва : Бином. – ISBN 5-9518-0034-Х
Кн.3 : Корпоративные системы, сервлеты, JSP, Web-сервисы. – 2003. – 672с.
1475439
  Дейтел Х.М. Технологии программирования на Java 2: = Advanced Java 2 Platform / Х.М. Дейтел, П.Д. Дейтел, С.И. Сантри; Пер. с англ. под ред. А.И.Тихонова. – Москва : Бином. – ISBN 5-9518-0051-Х
Кн.2 : Распределенные приложения. – 2003. – 464с.
1475440
   Технологии программирования судьбы : [теория и практика НЛП : хрестоматия]. – Минск ; Москва : Харвест ; АСТ, 2001. – 765, [3] с. : ил. – Сер. осн. в 1988 г. – (Библиотека практической психологии / [сост. и ред. А.Е. Тарас]). – ISBN 985-13-0030-6
1475441
  Монахов В.М. Технологии проектирования методических систем с заданными свойствами в высшей школе // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2011. – № 6. – С. 43-46. – ISSN 0869-561Х


  В статье рассматривается технология проектирования образовательных систем в вузах в условиях ФГОС ВПО. Концептуально обосновывается и инструментально обеспечивается проектирование педагогических технологий в компетентностно-контекстном формате.
1475442
   Технологии проектирования программных систем : учеб. пособие / [В.В. Казимир и др.] ; М-во образования и науки Украины, Чернигов. гос. технолог. ун-т. – Чернигов : Черниговский государственный технологический университет, 2013. – 363, [1] с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 360-363. – ISBN 978-966-7496-48-7
1475443
  Левина М.М. Технологии профессионального педагогического образования : Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / М.М. Левина; Международ. акад. наук педагогического образования. – Москва : Академия, Издательский центр, 2001. – 272с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0733-0


  Раскрываются технологии профессиональной подготовки педагога и пути совершенствования профессионального мастерства на основе педагогической эвристики и деятельного подхода к содержанию и организации познавательного процесса
1475444
  Подшивалкина В.И. Технологии профессионального подбора в системе управления : Методическое пособие / В.И. Подшивалкина, Н.П. Золотова. – Кишинев : Центральная типография, 1997. – 30с. – ISBN 9975-923-58-5
1475445
  Приболотько О.А. Технологии психологической помощи семьям детей с ограниченными возможностями здоровья : учеб.-практ. пособие / О.А. Приболотько. – Киев : Центр учебной литературы, 2018. – 277, [5] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 249-256. – ISBN 978-611-01-1078-5
1475446
  Орлов С.А. Технологии разработки программного обеспечения : Разработка сложных программных систем: Учебник для студ. высш. учеб. завед. / С.А. Орлов. – 3-е изд. – Санкт-Петербург : Питер, 2004. – 527с. – (Учебник для вузов). – ISBN 5-94723-820-9


  Книга допущена Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений.
1475447
  Тельнов Ю.Ф. Технологии смарт - обучения для реализации инновационных образовательных проектов / Ю.Ф. Тельнов, Э.Р. Ипатова // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2011. – № 3 (86). – С. 56-63. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается возможность использования технологий смарт-обучения для реализации инновационных образовательных проектов на базе результатов информационно-коммуникационных проектов в образовании, реализованных за последнее десятилетие. ...
1475448
  Хахолина Е.П. Технологии улучшают эффективность, а человек - качество! / Елена Петровна Хахолина // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА" ; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2013. – № 9 (39). – С. 22-25. – ISSN 2072-3849


  Об опыте автоматизации технологических процессов библиотеки Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ).
1475449
  Алексеев К.Д. Технологии управления медиапотоками / К.Д. Алексеев, Е.Д. Алексеева // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3. – C. 62-66. – ISSN 1028-9763


  Розглянуто комп"ютерний мультимедійний фреймворк DirectShow. Наведено результати аналізу еволюції технології, її архітектура, фільтри рендерінгу, інтеграція відео і 3D. Рассмотрен компьютерный мультимедийный фреймворк DirectShow. Приведены результаты ...
1475450
  Авдеева Н.В. Технологии, практика и философия создания электронных библиотек / Нина Владимировна Авдеева, Ольга Владимировна Никулина, Варвара Андреевна Осипова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 56-58. – ISSN 1726-6726


  О секции "Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы в современном библиотечно-информационном пространстве" в рамках конференции "Крым-2014".
1475451
  Ферапонтов Илья Технологии. Привет из космоса // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 4 (2907). – С. 82-84 : фото
1475452
  Корсаков В.С. Технологич реакторостроения / В.С. Корсаков. – М., 1977. – 269с.
1475453
   Технологическая база информатики. – Москва : Знание, 1989. – 48 с.
1475454
  Григорча П.Д. Технологическая биохимия : лабораторные работы / П.Д. Григорча, А.Г. Глижин; Молдавский гос. ун-т, Биолого-почвенный ф-т, Кафедра биологии растений. – Кишинев : CEP USM, 2004. – 247с. – ISBN 9975-70-493-Х
1475455
  Самуилов В.Д. Технологическая биоэнергетика : Учеб. пособие для студ. вузов по направлению "Биология" / В.Д. Самуилов, В.Д. Самуилов, А.В. Олескин. – Москва : МГУ, 1994. – 192 с. – ISBN 5-211-02947-Х
1475456
  Куприянов И.П. Технологическая гигиена на предприятиях зарубежной электронной промышленности / И.П. Куприянов. – Москва : Советское радио, 1967. – 127 с.
1475457
  Гочалиев Г.З. Технологическая дозиметрия / Г.З. Гочалиев. – М, 1984. – 49с.
1475458
  Лескова Н. Технологическая долина МГУ: здесь будут знания расти // В мире науки : ежемесячный научно-информационный журнал / Некоммерческое партнерство "Международное партнерство распространения научных знаний". – Москва, 2013. – № 12, декабрь. – С. 20-23. – ISSN 0208-0621


  Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова решил отдать новый Ломоносовский корпус площадью 100 тыс. кв. м под инновационные проекты. Мало того: скоро в университетском кампусе, как и в ведущих университетах мира, появится своя ...
1475459
  Корольков В. Технологическая доминанта циклов зкономического развития // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 54-58. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1475460
  Мартынов А. Технологическая и экономическая трансформации: проблема взаимодействия // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 7/8. – С. 25-43. – ISSN 0207-3676
1475461
  Сукиасян Э.Р. Технологическая инновация или "внутренняя работа"? : К вопросу об оценке деятельности библиотек страны в области ББК // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 10. – С. 68-73. – ISSN 0130-9765


  В статье доказано, что освоение библиотеками страны модернизированных таблиц Библиотечно-библиографической классификации – безусловно инновационный процесс
1475462
   Технологическая инструкция на цветную портретную фотосъемку и обработку цветных фотоматериалов. – М, 1965. – 24с.
1475463
  Каблов В.Ф. Технологическая информатика полимерных материалов. / В.Ф. Каблов. – Волгоград, 1990. – 107с.
1475464
  Тархан Л.З. Технологическая компетентность в профессиональном образовании // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 45-50


  В статье рассматривается понятие технологической компетентности, подходы к ее определению у будущих инженеров-педагогов.
1475465
  МакКормик Технологическая конъюнктура, этическая инновация испособность видеть истину в «Эко-этике»...................................................................................................76 // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 10. – С. 76-1. – ISSN 0042-8744
1475466
  Коваленко А.В. Технологическая культура будущих учителей иностранного языка // Высшее образование сегодня. – Москва, 2008. – №3
1475467
  Баженов В.М. Технологическая культура как исторический тип культуры // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 2, ч. 2. – С. 336-340. – ISSN 2073-9613
1475468
  Афанасьева Е.Л. Технологическая минераграфия / Афанасьева Е.Л. Исаенко М.П. – Москва : Недра, 1988. – 225, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 222-223 (42 назв.)
1475469
  Изоитко В.М. Технологическая минералогия : Библиогр. указ. / В.М. Изоитко, К.И. Самерханова; Отв. ред. В. И. Ревнивцев. – Ленинград : Наука. Ленингр. отд-ние, 1983. – 75с.
1475470
   Технологическая минералогия : Библиогр. указ. / АН СССР; Всесоюз. минерал. о-во; ВНИИ "Механобр"; Сост.: В. М. Изоитко, К. И. Самерханова; Отв. ред. В. И. Ревнивцев. – Ленинград : Наука. Лененгр. от-ние, 1985. – 80с.
1475471
  Изоитко В.М. Технологическая минералогия вольфрамовых руд / В.М. Изоитко. – Л., 1989. – 231с.
1475472
   Технологическая минералогия главнейших промышленных типов месторождений. – Ленинград : Наука, 1987. – 200с.
1475473
   Технологическая минералогия железных руд. – Ленинград, 1988. – 304с.
1475474
  Иванов О.П. Технологическая минералогия оловяных руд. / О.П. Иванов. – Л, 1989. – 205с.
1475475
  Сидоренко Г.А. др Технологическая минералогия редкометалльных руд / Г.А. др Сидоренко. – Сакт-Петербург : Наука, 1992. – 239 с.
1475476
  Нурутдинова А.Р. Технологическая модернизация образования: перспективы и результаты // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2013. – № 1. – С. 12-24
1475477
   Технологическая оценка минерального сырья. – Алма-Ата, 1981. – 141с.
1475478
   Технологическая оценка минерального сырья. Методы исследования : Справочник. – Москва : Недра, 1990. – 264с.
1475479
   Технологическая оценка минерального сырья. Опытные установки : Справочник. – Москва : Недра, 1991. – 287с.
1475480
  Валуйко Г.Г. Технологическая оценка основных сортов винограда для приготовления красных вин. / Г.Г. Валуйко. – Москва, 1966. – 66с.
1475481
  Филатов В.И. Технологическая подготовка процессов формирования изделий из пластмасс / В.И. Филатов, В.Д. Корсаков. – Л., 1991. – 351с.
1475482
   Технологическая революция в международном банковском деле. – М, 1990. – 47с.
1475483
   Технологическая реконструкция и динамика общественного производства. – Новосибирск, 1990. – 152с.
1475484
  Скаленко А.К. Технологическая сущность научных открытий // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1988. – Вып. 68 : Социальная детерминация единства естественных, общественных и технических наук
1475485
  Проценко А.В. Технологическая схема комплексной утилизации отходов хромо-никелевых гальванических призводств / А.В. Проценко, В.П. Дмитриков, Н.И. Сокур // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2015. – Вип. 2 (20). – С. 91-95 : рис., табл. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
1475486
   Технологическая схема разработки долгосрочного плана. – М, 1977. – 196с.
1475487
  Семенков В.И. Технологическая экспансия империализма / В.И. Семенков. – М., 1979. – 64с.
1475488
  Худякова Д.Ю. Технологические аддикции как социально-психологический феномен // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 3 (47). – С. 272-276. – ISSN 1684-2618
1475489
  Анисимов Г.А. Технологические аспекты анализа книгообеспеченности учебного процесса // Библиотеки учебных заведений : научно-методический журнал для библиотек учебных заведений системы проф. образования. – Москва, 2009. – № 30. – С. 2-17
1475490
  Смородина А.А. Технологические аспекты долговременного использования электронных изданий // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2009. – № 6 (365). – С. 34-39. – ISSN 0869-6020
1475491
  Аникеев В.А. Технологические аспекты охраны окружающей среды / В.А. Аникеев, И.З. Копп, Ф.В. Скалкин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 255 с. : ил. – Библиогр.: с. 241-249
1475492
  Петров С.В. Технологические аспекты пароводяной плазмы = Technological aspects of steam-water plasma / Петров С.В., Катырджыоглу Т.Я. – Киев ; Анкара : ДИА, 2018. – 528 с. : ил., табл. – На тит. л. авт., название парал. рус., англ. – Библиогр. в конце глав. – ISBN 978-617-7015-83-2
1475493
  Пампуха И.В. Технологические аспекты построения систем поддержки принятия решений при функционировании сложных систем на базе нейронных сетей / И.В. Пампуха, Ю.В. Березовская // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 68-76


  В статье разработаны структурные схемы и обоснован выбор типа нейронных сетей, которые являются составляющими систем поддержки принятия решений при функционировании сложных систем. Рассмотрено назначение составляющих элементов структурных схем, ...
1475494
  Быков В.А. Технологические аспекты рационального использования сырья, отходов и вторичных ресурсов / В.А. Быков, С.А. Аносов. – Москва, 1985. – 58 с.
1475495
  Фуксман А.Л. Технологические аспекты создания программных систем / А.Л. Фуксман. – М., 1979. – 184 с.
1475496
  Пронюшкина Татьяна Геннадьевна Технологические аспекты формирования мотивационно-ценностного компонента графической культуры // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 86-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1475497
   Технологические аспекты ядерных энергетических систем с воспроизводством топлива. – М, 1988. – 280с.
1475498
  Макаров Э Технологические задачи механики дилатирующих сред : Автореф... докт. техн.наук: 01.02.04 / Макаров Э С.; МВССО РСФСР, Моск. инзт электрон. маш. строен. – М., 1979. – 35л.
1475499
  Еремина И.И. Технологические и методологические аспекты формирования информационной образовательной среды вуза // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 41-43. – ISSN 1726-667Х
1475500
   Технологические и организационные аспекты разработки и внедрения в учебный процесс инновационных учебно-методических комплексов // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 2 (79). – С. 14-23. – ISSN 1818-4243


  Изложены подходы по созданию единых методических принципов построения образовательного контента учебно-методических комплексов (УМК), унифицированных технологических и организационных аспектов разработки и внедрения УМК в учебный процесс вуза. ...
1475501
  Бор-Раменский Технологические и технические модули автоматизированных производств / Бор-Раменский. – Ленинград : Наука, 1989. – 227 с.
1475502
   Технологические и экономические проблемы защиты окружающей среды. – Калинин, 1979. – 104с.
1475503
  Кулаков М.В. Технологические измерения и аналитические приборы в химической промышленности. / М.В. Кулаков. – Москва, 1964. – 419с.
1475504
  Фарзане Н.Г. Технологические измерения и приборы. / Н.Г. Фарзане. – М, 1989. – 456с.
1475505
  Дмитриев С.М. Технологические измерения на АЭС / С.М. Дмитриев. – Горький, 1990. – 88 с.
1475506
   Технологические инструкции по брошировочно-переплетным процессам. – М, 1956. – 575с.
1475507
   Технологические инструкции по наборным процессам. – М, 1955. – 314с.
1475508
   Технологические инструкции по наборным процессам. – М, 1963. – 344с.
1475509
   Технологические инструкции по процессам глубокой печати. – М, 1963. – 246с.
1475510
   Технологические инструкции по процессам офсетной и литографской печати. – М, 1957. – 488с.
1475511
   Технологические инструкции по процессам типографского печатания. – М, 1955. – 264с.
1475512
   Технологические инструкции по фотоцинкографским процессам. – М, 1956. – 271с.
1475513
  Сидоров А.К. Технологические испытания нерудного минерального сырья : Практическое руководство к лабораторным исследованиям нерудных полезных ископаемых / А.К. Сидоров. – М., 1949. – 232с.
1475514
   Технологические исследования в области редких и рассеянных элементов. – М, 1975. – 45с.
1475515
  Григонис Ю.И. Технологические исследования хлебопекарных дрожжей и глутаминовой кислоты при комплексной переработке отходов мелассного спирта : Автореф... канд. техн.наук: 362 / Григонис Ю.И.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1972. – 36л. – Бібліогр.:с.35-36
1475516
  Ушаков Г.Н. Технологические каналы и тепловыделяющие элементы ядерных реакторов. / Г.Н. Ушаков. – М., 1981. – 113с.
1475517
   Технологические карты молекулярного практикума. – Ужгород : УжГУ, 1980. – 104с.
1475518
   Технологические карты скоростного проведения горизонтальных горноразведочных выработок в условиях вечной мерзлоты. – Томск, 1978. – 255с.
1475519
  Волынец В.В. Технологические компоненты структурной политики и управление ими // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 33-42
1475520
  Сванидзе Э.Н. Технологические лазеры / Э.Н. Сванидзе. – М, 1990. – 80с.
1475521
   Технологические лазеры : справочник : в 2 т. / Г.А. Абильсиитов, В.С. Голубев, В.Г. Гонтарь, Ю.А. Горохов, А.А. и др. Колпаков; [Г. А. Абильсиитов и др.] ; под ред. Г. А. Абильсиитова. – Москва : Машиностроение
Т. 1 : Расчет, проектирование и эксплуатация. – 1991. – 431 с. : ил. – Библиогр.: с. 418-429
1475522
   Технологические лазеры : справочник : в 2 т. / Г.А. Абильсиитов, В.С. Голубев, В.Г. Гонтарь, Ю.А. Горохов, А.А. и др. Колпаков; [Г.А. Абильсиитов и др.] ; Под ред. Г.А. Абильсиитова. – Москва : Машиностроение
Т. 2 : Системы автоматизации. Оптические системы. Системы измерения. – 1991. – 543 с. : ил. – Библиогр. в конце ч.
1475523
  Безъязычный В.Ф. Технологические методы обеспечения эксплуатационных свойств и повышения долговечности деталей : учеб. пособие / В.Ф. Безъязычный, Т.Д. Кожина, Ю.К. Чарковский ; Андропов. авиац. технол. ин-т. – Ярославль : Андроповский авиационный технологический институт, 1987. – 87 с. – Библиогр.: с. 84
1475524
   Технологические методы повышения качества поверхности деталей машин. – Л, 1978. – 184с.
1475525
  Панасюк Е.И. Технологические методы приготовления монокристаллов сульфида цинка с различными оптическими и электрическими свойствами. : Автореф... канд. техн.наук: 716 / Панасюк Е.И.; АН СССР. Физ. ин-т. – М., 1972. – 22л.
1475526
  Недоступ Л.А. Технологические методы управления качеством радиоэлектронных измерительных устройств / Л.А. Недоступ. – Москва : Издательство стандартов, 1976. – 123 с.
1475527
   Технологические напряжения и деформации в композитных материалах. – К, 1988. – 270с.
1475528
  Кутейников А.А. Технологические нововведения в экономике США / А.А. Кутейников. – М., 1990. – 93с.
1475529
  Мацепуро М.Е. Технологические основі механизации уборки картофеля / М.Е. Мацепуро. – Минск, 1949. – 132 с.
1475530
  Гержой И.П. Технологические основы автоматизации мощных газо-мазутных котлов с помощью управляющей вычислительной машины / И.П. Гержой. – М, 1969. – 88с.
1475531
   Технологические основы выращивания лейкосапфира в восстановительных условиях / Данько А.Я., Пузиков В.М., Семиноженко В.П., Сидельникова Н.С. ; Нац. акад. наук Украины, НТК "Ин-т монокристаллов", Ин-т сцинтилляционных материалов. – Харьков : ИСМА, 2009. – 260, [6] с., [3] л. цв. фот. : ил., табл. – Библиогр.: с. 239-260. – (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники / гл. ред. Б.В. Гринев). – ISBN 978-966-02-5444-2
1475532
  Пуховский Е.С. Технологические основы гибкого автоматизированного производства: Учеб. пособие для машиностроит. спец. вузов. / Е.С. Пуховский. – Киев, 1989. – 238с.
1475533
  Готра З.Ю. Технологические основы гибридных интегральных схем / З.Ю. Готра, Э.М. Мушкарден, Л.М. Смеркло. – Львов, 1977. – 167 с.
1475534
   Технологические основы механизации осушения и освоения болотно-торфяных почв. – Минск, 1954. – 528с.
1475535
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточно-автоматизированного производства / Ф.С. Демьянюк. – М., 1965. – 690с.
1475536
  Демьянюк Ф.С. Технологические основы поточного и автоматизированного производства / Ф.С. Демьянюк. – М., 1958. – 694с.
1475537
  Ан А.Ф. Технологические основы совершенствования подготовки по физике в системе высшего технического образования // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 1, январь. – С. 27-39. – ISSN 1609-4646


  В статье рассматривается технология рационального совершенствования курса физики для технических направлений подготовки, основу которой составляют экспертные методы и процедуры. Определено понятие физической компетентности будущего выпускника, ...
1475538
   Технологические основы тепловых труб. – М, 1980. – 158с.
1475539
  Лейтман Ю.С. Технологические основы управления процессом каталитического крекинга в "кипящем слое" пылевидного катализатора и разработка модели процесса : Автореф... канд. техн.наук: 346 / Лейтман Ю.С.; Совет по присуждению ученых отношений химико-технолог. фак-та Азербайджанского ин-та нефти и химии. – Баку, 1972. – 21л.
1475540
  Потапов Е.И. Технологические особенности активного воздействия на градовые процессы в Республике Молдова / Е.И. Потапов, И.А. Гараба // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 4. – С. 54-63 : рис., табл. – Библиогр.: 22 назв. – ISSN 0130-2906
1475541
  Загорулькина В. Технологические особенности создания мифологической драмы Жана Жироду (на примере пьесы "Троянской войны не будет") // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2008. – Вип. 42. – С. 41-47
1475542
  Соловьев В.П. Технологические парки в Украине: от исходной концепции к реальной практике // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2014. – № 1 (83). – С. 15-20. – ISSN 0374-3896


  Рассматриваются предпосылки формирования в Украине инновационной инфраструктуры и, в первую очередь, создание технологических парков. Дается краткое описание инновационных структур, появившихся в Украине в 1990-х годах, анализируются положения ...
1475543
  Шихова О.Ф. Технологические подходы к сертификации и валидизации образовательных стандартов / О.Ф. Шихова // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 2 : Анатомия американского университета. /Дмитриев Г.Д./. – С. 69-74. – Бібліограф.:8 назв.
1475544
   Технологические приемы защиты растений наУкраине. – Киев, 1981. – 131с.
1475545
  Жадько Н.В. Технологические принципы и структура разработки программы интенсивного бизнес-обучения (тренинга) // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 4 (май). – С. 35-41. – ISSN 0321-0383
1475546
   Технологические проблемы изготовления прецизионных электровакуумных и электрооптических приборов (Керамика, ситалли, стекло). – Москва, 1975. – 124с.
1475547
   Технологические проблемы комплексного использования редкометального сырья. – Москва, 1978. – 109с.
1475548
  Беляков И.Т. Технологические проблемы проектирования летательных аппаратов / И.Т. Беляков, Ю.Д. Борисов. – Москва : Машиностроение, 1978. – 240 с. – Библиогр.: с. 236-238
1475549
  Петухов М.А. Технологические проблемы формирования фундаментальных характеристик личности обучающихся / М.А. Петухов, В.Ш. Набиев // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2010. – № 6. – С. 55-61. – ISSN 1726-667Х
1475550
  Пилко И.С. Технологические процессы в библиотечной работе : Учебно-методическое пособие / И.С. Пилко. – Москва : Либерея-бибинформ, 2005. – 176с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / Отв. ред. серии О.Р. Бородин ; Вып. 26). – ISBN 5-85129-175-3
1475551
   Технологические процессы и оборудование, используемые в производстве микросхем. – Ленинград, 1977. – 90 с.
1475552
  Чернышов В.Г. Технологические процессы на горном водозаборе донно-решетчатого типа. / В.Г. Чернышов, К.А. Пресняков. – Бишкек, 1991. – 99с.
1475553
  Александрова Г.Г. Технологические работы / Г.Г. Александрова. – Москва, 1963. – с.
1475554
  Жарников В.Б. Технологические решения проведения рекультивационных работ на нефтезагрязненных территориях традиционного природопользования (по материалам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры) : экология / В.Б. Жарников, В.Н. Щукина // Геодезия и картография. – Москва, 2011. – № 10. – С. 34-38 : Рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1475555
  Михеев В.Л. Технологические свойства буровых растворов / В.Л. Михеев. – М., 1979. – 240с.
1475556
  Тангаев И.А. Технологические свойства горного массива и методы их определения. / И.А. Тангаев. – Фрунзе, 1975. – 138с.
1475557
   Технологические свойства и синтез минералов. – Сыктывкар, 1988. – 100с.
1475558
  Ленивкин В.А. и др. Технологические свойства сварочной дуги в защитных газах / В.А. и др. Ленивкин. – М., 1989. – 263с.
1475559
  Савчук С.И. Технологические сдвиги в черной металлургии России и Украины как индикатор уровня конкурентоспособности предприятий отрасли // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 39-52. – ISSN 1993-6788
1475560
   Технологические сдвиги, наемный труд и рабочее движение развитых капиталистических стран. – М, 1983. – 368с.
1475561
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2000. – резюме укр.. англ. мовами
1475562
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 1. – 2001. – резюме укр.. англ. мовами
1475563
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2001. – резюме укр.. англ. мовами
1475564
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2001. – резюме укр.. англ. мовами
1475565
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2001. – резюме укр.. англ. мовами
1475566
   Технологические системы : научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 5. – 2001. – резюме укр.. англ. мовами
1475567
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2002. – резюме укр.. англ. мовами. – (Научые разработки и результаты исследований ; 1)
1475568
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2002. – резюме укр.. англ. мовами
1475569
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2002. – резюме укр.. англ. мовами
1475570
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 5. – 2002. – резюме укр.. англ. мовами
1475571
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 1. – 2003. – резюме укр.. англ. мовами
1475572
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2003. – резюме укр.. англ. мовами
1475573
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2003. – резюме укр.. англ. мовами
1475574
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2003. – резюме укр.. англ. мовами
1475575
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 1. – 2004. – резюме укр.. англ. мовами
1475576
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2004. – резюме укр.. англ. мовами
1475577
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2004. – резюме укр.. англ. мовами
1475578
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 5/6. – 2004. – резюме укр.. англ. мовами
1475579
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 1. – 2005. – резюме укр.. англ. мовами
1475580
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2005. – резюме укр.. англ. мовами
1475581
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2005. – резюме укр.. англ. мовами
1475582
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 5/6. – 2005. – резюме укр.. англ. мовами
1475583
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2006. – резюме укр.. англ. мовами
1475584
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2006. – резюме укр.. англ. мовами
1475585
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2006. – резюме укр.. англ. мовами
1475586
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 1. – 2007. – резюме укр.. англ. мовами
1475587
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 2. – 2007. – резюме укр.. англ. мовами
1475588
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 3. – 2007. – резюме укр.. англ. мовами
1475589
   Технологические системы : Научно-технический журнал. – Киев, 1999-
№ 4. – 2007. – резюме укр.. англ. мовами
1475590
   Технологические системы : научно-технический журнал / ОАО "Укр. н-иссл. ин-т авиационной технологиии" и др. – Киев, 1999-
№ 1 (45). – 2009. – резюме укр.. англ. мовами
1475591
   Технологические системы : научно-технический журнал / ОАО "Укр. н-иссл. ин-т авиационной технологиии" и др. – Киев, 1999-
№ 2 (46). – 2009. – резюме укр.. англ. мовами
1475592
  Гордин И.В. Технологические системы водообработки. Динамическая оптимизация / И.В. Гордин. – Ленинград : Химия, 1987. – 264 с.
1475593
  Емелин В.А. Технологические соблазны информационного общества : предел внешних расширений человека / В.А. Емелин, А.Ш. Тхостов // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 5. – С. 84-90. – ISSN 0042-8744
1475594
  Черкезов С.Е. Технологические характеристики виртуального университета // Образовательные технологии : журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования / НИИ школьных технологий. – Москва, 2010. – № 4. – С. 40-45


  Виртуальный университет как организационная структура электронного образования.
1475595
   Технологические эксперименты в невесомости. – Свердловск, 1983. – 181с.
1475596
  Старинский В.П. Технологические, гидравлические и технико-экономические расчеты в водоснабжении. / В.П. Старинский. – Минск, 1985. – 200с.
1475597
  Редькина Н.С. Технологический аудит в библиотеке // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 9. – С. 30-39. – ISSN 0130-9765
1475598
  Перов Д. Технологический аудит приемки на складе // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2013. – № 3 (46). – С. 44-48
1475599
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.1, Ч. 3, 4. – 1804. – 176, [3], 176, [3] с.
1475600
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.2, Ч.1, 2. – 1805. – 200, 166 с.
1475601
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.2, Ч.3, 4. – 1805. – 172, 153 с.
1475602
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т. 1, Ч. 1. – 1806. – 310 с.
1475603
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т. 3, Ч. 3. – 1806. – 172 с.
1475604
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т. 3, Ч. 1, 2. – 1806. – 172, [2], 155, [3] с.
1475605
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.1, Ч. 3, 4. – 1807. – 190, [2], 173, [2] с.
1475606
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.4, Ч. 1, 2. – 1807. – 160, 159 с.
1475607
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.5, Ч. 3, 4. – 1808. – 172, [2], 170, [3] с.
1475608
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т. 5, Ч. 1, 2. – 1808. – 179, [2], 170, [1] с.
1475609
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.6, Ч. 3, 4. – 1809. – 153, 163, [3] с.
1475610
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.6, Ч.1, 2. – 1809. – 171, 166 с.
1475611
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.7, Ч.1, 2. – 1810. – 152, 147 с.
1475612
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.7, Ч.3, 4. – 1810. – 204, 154 с.
1475613
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.8, Ч. 1, 2, 3, 4. – 1811. – 186, 132, 119, 153 с.
1475614
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.9, Ч. 1, 2, 3, 4. – 1812. – 129, [1], 164, [1], 120, [1], 86, [4] с.
1475615
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.10, Ч. 1, 2, 3, 4. – 1813. – 129, 114, 144, 74с.
1475616
   Технологический журнал. – Санкт-Петербург : В Императорской академии наук
Т.11, Ч. 1, 2, 3, 4. – 1814. – 115, 93, [1], 115, 98, [4] с.
1475617
  Тухшайд М.В. Технологический и химико-бактериологический контроль на холодильниках / М.В. Тухшайд. – М.-Л., 1940. – 248с.
1475618
  Михайлец В.В. Технологический императив ХХІ века // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4. – С. 9-11. – ISSN 1728-8878
1475619
   Технологический институт имени Ленинградского Совета рабочих, крестьян и красноармейских депутатов. – Ленинград
1. – 1928. – 762с.
1475620
  Вельбицкий И.В. Технологический комплекс производства программ на машинах ЕС ЄВМ и БЄСМ-6 / И.В. Вельбицкий. – Москва, 1980. – 263с.
1475621
  Гершберг А.Е. Технологический контроль по току а отрицательно заряженный электрод в производстве электровакуумных приборов. : Автореф... Канд.техн.наук: / Гершберг А.Е.; М-во высш.образования СССР. – Л, 1958. – 10л.
1475622
  Ли М.Г. Технологический менталитет как основа профессиональной компетентности специалиста библиотечно-информационной сферы // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 6. – С. 227-230. – ISSN 1997-0803
1475623
  бахусова Технологический мониторинг как средство управления качеством образовательного процесса в вузе при переходе на компетентностно-контекстный формат обучения // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 67-77. – (Педагогическое образование ; № 1). – ISSN 0201-7385
1475624
  Шитов В.Н. Технологический неоколониализм: истоки и современная практика / В.Н. Шитов. – Москва : Наука, 1985. – 235 с.
1475625
   Технологический прогресс и динамика общественногопроизводства. – Новосибирск, 1988. – 155с.
1475626
  Павлов В.Н. Технологический прогресс и полезность средств производства / В.Н. Павлов. – Новосибирск, 1987. – 156с.
1475627
   Технологический прогресс и экономичес коеразвитие. – Новосибирск, 1991. – 246 с.
1475628
   Технологический регламент выполнения тампонажных работ на шахтах Западного Донбасса / М.А. Выгодин, А.З. Прокудин, А.М. Выгодин, С.В. Мкртчян // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 3 (723). – С. 30-34. – ISSN 0041-5804
1475629
   Технологический регламент крепления и охраны выемочных выработок на пологих пластах / [Бондаренко В.И. и др.] ; М-во энергетики и угольной пром-сти Украины ; М-во образования и науки Украины, Нац. горный ун-т ; [Бондаренко В.И. и др.]. – Днепропетровск : ЛизуновПресс, 2013. – 106, [1] с. : ил. – Авт. указ. в конце кн. на обл. – Библиогр.: с. 105-106. – ISBN 978-966-2575-34-7
1475630
  Кривобороденко Г.П. Технологический способ производства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 10-13 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1475631
  Колесников А. Технологический суверенитет - важнейший элемент механизма модернизации экономики России // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 17-24. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрены основные составляющие технологического суверенитета как предпосылки успешной модернизации экономики России.
1475632
  Редькина Н.С. Технологический трансферт в библиотечной практике // Научные и технические библиотеки : Научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 18-27. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены сущностные характеристики технологического трансферта (ТТ), условия, принципы, методы и этапы его осуществления в библиотеках. Чаще всего под ТТ понимают обмен/передачу технологического достижения от одного учреждения другому.
1475633
   Технологический, вспомогательнй и аварийный инструмент дляалмазногобурения. – Л, 1969. – 26с.
1475634
  Неретина Е.А. Технологическое и программное обеспечение реализации CRM-концепции в сфере высшего образования / Е.А. Неретина, Т.Г. Соловьев // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 1 (78). – С. 43-54.. – ISSN 1818-4243


  Обеспечение конкурентоспособности компаний зависит от их способности привлекать и удерживать прибыльных клиентов. Для эффективного решения этих стратегических задач необходима поддержка процессов управления взаимоотношениями с клиентами в рамках ...
1475635
  Мищенко Я. Технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности Японии на энергетических рынках АТР // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 10. – С. 25-41. – ISSN 2074-6040


  В статье рассмотрена актуальная тема роли высокого уровня технологического развития Японии в достижении и сохранении конкурентоспособных позиций на энергетических рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.
1475636
  Некрич Т.П. Технологическое моделирование ведения библиотечного фонда : теория, история и оптимизация / Т.П. Некрич. – К, 1995. – 148с.
1475637
  Джабали Т. Технологическое обеспечение автоматизированной сборки клеевых цилиндрических соединений : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Джабали Т.; КПИ. – К., 1994. – 16л.
1475638
  Белоконев Игорь Максимович Технологическое обеспечение автоматизированных кинематических и динамических расчетов в области машиноведения с применением формализованнных алгоритмов : Автореф... докт. техн.наук: 05.02.02, 05.13.16 / Белоконев Игорь Максимович; Одесский гос. политехнический университет. – Одесса, 1994. – 35л.
1475639
   Технологическое оборудование и средства механизации производства. – ч2. – Москва, 1966. – 188с.
1475640
  Александрова А.Т. Технологическое оборудование электровакуумного производства / А.Т. Александрова. – М-Л, 1962. – с.
1475641
  Леонов М.В. Технологическое образование в процессе внедрения стандартов нового поколения // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 89-94. – ISSN 1811-0916


  В статье рассматривается специфика изучения образовательной области «Технология» в школе с учетом требований новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС). Подчеркивается роль технологии как интегрирующего компонента в общем ...
1475642
  Сасова И.А. Технологическое образование или трудовое обучение ? // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2010. – № 4. – С. 55-64. – ISSN 0869-561Х
1475643
  Хотунцев Ю.Л. Технологическое образование школьников в Великобритании, Франции, США, Австралии, Швеции и Нидерландах / Ю.Л. Хотунцев, А.Ж. Насипов // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2009. – № 2 (18). – С. 122-139. – ISSN 1812-9463
1475644
  Коц Г.А. Технологическое опробование и картирование месторождений / Г.А. Коц, С.Ф. Чернопятов, И.В. Шманенков. – Москва : Недра, 1980. – 288с.
1475645
  Дедюлина М.А. Технологическое посредничество в изучении высоких технологий // Дні науки філософського факультету - 2011 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 74-76
1475646
  Згуровский М.З. Технологическое предвидение / М.З. Згуровский, Н.Д. Панкратова ; НАНУ, Ин-т прикладного системного анализа. – Киев : Політехніка, 2005. – 156 с. – ISBN 966-622-181-0
1475647
   Технологическое применение низкотемпературной плазмы. – М, 1983. – 143с.
1475648
  Мартино Д. Технологическое прогнозирование / Д. Мартино. – М, 1977. – 591с.
1475649
   Технологическое программирование промышленных роботов с устройтвом программного управления "Контур-1". – М, 1990. – 49с.
1475650
  Минько В.Ю. Технологическое проектирование аэрофотосъемки : справочник / В.Ю. Минько. – Москва : Недра, 1991. – 154 с. – ISBN 5-247-02326-9
1475651
  Герасимова Е. Технологическое усугубление // Человек и закон : Научно-популярный журнал. – Киев, 2004. – № 3. – С.24.


  О проекте Закона "О государственной программе приватизации"
1475652
  Белозорова Э.Н. Технологичная экономика или будущее - за интеллектуальной собственностью / Э.Н. Белозорова, И.П. Кондратенко // Право интеллектуальной собственности : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва, 2014. – № 5 (37). – С. 34-36. – ISSN 2072-4322
1475653
   Технологичні параметри культивування клітин-продуцентів інтерферону в дослідній установці з використанням імоболізованого індуктору / Ю. Пенчук, О. Карпов, З. Ульберг, О. Молчанець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 46-48. – (Біологія ; вип. 49/50). – ISSN 1728-3817


  В дослідах визначені оптимальні значення початкових концентрацій клітин-продуцентів та вмісту сироватки великої рогатої худоби при культивуванні клітин-продуцентів інтерферону в дослідному біореакторі з застосуванням гранульованого імобілізованого ...
1475654
  Казанский В.А. Технологичность конструкций трубин и турбомашин / В.А. Казанский. – М.-Л, 1950. – 223с.
1475655
  Образцов И П. Технологичность профессионального обучения как стиль современного научно-практического мышления / П.И. Образцов // Образовательные технологии : Журнал для организаторов и специалистов обучения в системе высшего и среднего проф. образования. Спецвыпуск / НИИ школьных технологий. – Москва, 2005. – № 3. – С. 65-77
1475656
  Прудников В.Ф. Технологичность современного менеджмента как основа экономической и организационной эффективности управления компанией // Економічний вісник ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет" : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (1). – С. 67-70
1475657
  Суханов М.Б. Технология case study как способ реализации индивидуального подхода в обучении программированию // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 9 (227). – С. 63-65. – ISSN 0234-0453
1475658
  Гаврилов А.Н. Технология авиационного электрооборудования / А.Н. Гаврилов, Н.Н. Ушаков, Н.М. Цветков. – Москва, 1963. – 523с.
1475659
  Атрощенко В.И. Технология азотной кислоты : учеб. пособ. для хим.-технол. вузов / В.И. Атрощенко, С.И. Каргин. – [Перераб. и доп. изд.]. – Москва : Госхимиздат, 1962. – 523 с. : ил. – Библиогр. в конце глав
1475660
  Ершов П.М. Технология актерского искусства / П.М. Ершов. – Москва, 1959. – 308 с.
1475661
   Технология альтернативных топлив : конспект лекций для студентов спец. 7.091605 "Химическая технология высокомолекулярных соединений" / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Сумский гос. ун-т ; Шосткинский ин-т ; [сост. М.Ф. Буллер]. – Сумы : Сумский государственный университет, 2011. – 151 с. : табл. – Библиогр.: с. 150
1475662
  Дубовицкий А.М. Технология аммиачной селитры / А.М. Дубовицкий, Я.И. Кильман. – М, 1949. – 240с.
1475663
  Григорьев П.Г. Технология белковых пластических масс. / П.Г. Григорьев. – М, 1935. – 219с.
1475664
  Андреева О.Д. Технология бизнеса. Маркетинг : Учебное пособие межвузовским учебно-методическим объединением по образованию в обл.коммерц., маркетинга и рекламы / О.Д. Андреева; Академия народного хазяйства при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 2000. – 224с. – ISBN 5-7749-0196-3
1475665
  Анатольевский П.А. Технология бурения в энергетическом строительстве / П.А. Анатольевский, И.А. Ганичев, О.М. Шнееров. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 406 с.
1475666
  Винниченко В.М. Технология бурения геологоразведочных скважин : Справочник бурильщика / В.М. Винниченко, Н.Н. Максименко. – Москва : Недра, 1988. – 148с.
1475667
  Маккрей А.У. и Коле Ф.У. Технология бурения нефтяных скважин / А.У. и Коле Ф.У. Маккрей. – М., 1963. – 419с.
1475668
  Емельянов В.И. Технология важнейших отраслей промышленности. / В.И. Емельянов. – Ростов -на-Дону, 1963. – 360с.
1475669
  Емельянов В.И. Технология важнейших отраслей промышленности. / В.И. Емельянов. – Ростов -на-Дону, 1969. – 396с.
1475670
  Герасимов М.А. Технология винодельческого производства / М.А. Герасимов. – М.
1. – 1944. – 328с.
1475671
  Белан А.Е. Технология водоснабжения / А.Е. Белан ; АН СССР; Ин-т коллоидной химии и химии воды. – Киев : Наукова думка, 1985. – 264 с.
1475672
  Лянной А.Д. Технология возделывания винограда на орошаемых землях южной степи Украины. : Автореф... доктор сельскохоз.наук: 06.01.08 / Лянной А.Д.; УА АН Ин-т винограда и вина "МАГАРАЧ". – Ялта, 1993. – 56л.
1475673
  Грошковский Я. Технология высокого вакуума / Я. Грошковский. – М, 1957. – 539с.
1475674
  Большаков В.И. Технология высокоэффективной энергосберегающей доменной плавки / В.И. Большаков; НАНУ; Ин-т черной металлургии им. З.И. Некрасова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 412с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0614-0
1475675
   Технология геонавигации бурового инструмента в слоистой среде нефтегазового коллектора / М.И. Эпов, В.Л. Миронов, К.В. Музалевский, И.Н. Ельцов, Ю.П. Саломатов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1404-1410 : рис. – Библиогр.: с. 1410. – ISSN 0016-7886
1475676
  Жиров Г.А. Технология гибридных интегральных микросхем / Г.А. Жиров. – Киев, 1976. – 240с.
1475677
  Бушминский И.П. Технология гибридных интегральных схем СВЧ / И.П. Бушминский, Г.В. Морозов. – Москва, 1980. – 285 с.
1475678
  Броновский Г.А. Технология гидротурбостроения / Г.А. Броновский. – Л, 1978. – 304с.
1475679
  Некрасовский Я.З. Технология горного производства / Я.З. Некрасовский. – К, 1962. – 236с.
1475680
  Бирюков И.В. Технология гуммирования химической аппаратуры / И.В. Бирюков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М,, 1967. – 1967с.
1475681
  Гроссман И. и др. Технология дерева / И. и др. Гроссман. – М.-Л.
3. – 1932. – 72с.
1475682
  Гроссман И. и др. Технология дерева / И. и др. Гроссман. – М.-Л., 1933. – 375с.
1475683
  Тищенко В. Технология доказывания виновности подозреваемого // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 154-162. – ISSN 1561-4999
1475684
  Семенов С.А. Технология древнейших производств. / С.А. Семенов, Г.Ф. Коробкова. – Л., 1983. – 255с.
1475685
  Кейнер Б.Р. Технология жидкофазных сорбционных прощессов / Б.Р. Кейнер. – Л, 1979. – 79с.
1475686
  Тарасов В.К. Технология жизни: книга для героев. / В.К. Тарасов. – СПб., 1992. – 57с.
1475687
  Спасский Н.А. Технология жиров / Н.А. Спасский. – М-Л, 1927. – 148с.
1475688
  Спасский Н.А. Технология жиров / Н.А. Спасский. – М-Л, 1932. – 145с.
1475689
  Зайончковский А.Д. Технология заменителей кожи / А.Д. Зайончковский. – М.-Л.
1. – 1940. – 720с.
1475690
  Высоцкий М.З. Технология звукозаписи кинофильмов / М.З. Высоцкий. – Москва, 1954. – 212с.
1475691
   Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Радио и связь, 1989. – 623 с.
1475692
   Технология и аппаратура газовой эпитаксии кремния и германия. – Москва : Энергия, 1978. – 135 с.
1475693
   Технология и комплексная механизация возведения крупнопанельных зданий. – Москва, 1967. – 60 с.
1475694
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 1. – 2007
1475695
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 2. – 2007
1475696
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 3. – 2007
1475697
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 4. – 2007
1475698
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 5. – 2007
1475699
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 6. – 2007
1475700
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 1. – 2008
1475701
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 2. – 2008
1475702
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 3. – 2008
1475703
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 4. – 2008
1475704
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 5. – 2008
1475705
  Березин А.С. Технология и конструирование интегральных микросхем : учеб. пособие для вузов / Березин А.С., Мочалкина О.Р. ; под ред. И.П. Степаненко. – Москва : Радио и связь, 1983. – 232 с. – Библиогр.: с. 227
1475706
   Технология и методы решения задач прикладной математики. – К, 1991. – 132с.
1475707
  Михайлов Ю.И. и др. Технология и механизация добычи пильного камня подземным способом / Ю.И. и др. Михайлов. – Москва, 1986. – 167с.
1475708
  Шевченко А.Ф. Технология и оборудование десульфурации чугуна магнием в большегрузных ковшах / А.Ф. Шевченко, В.И. Большаков, А.М. Башмаков ; НАНУ, Ин-т черной металлургии им. З.И. Некрасова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 208 с. : илЛ., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 194-205. – ISBN 978-966-00-1070-3
1475709
   Технология и оборудование для нанесения полимерных покрытий в электрическом поле. – М, 1990. – 237с.
1475710
   Технология и оборудование для производства силикатных бетонов. – Таллин, 1984. – 153с.
1475711
  Нейштадт С.З. Технология и оборудование производства радиодеталей и компонентов / С.З. Нейштадт, Л.С. Россиянский. – 2-е изд. – Москва, 1969. – 568 с.
1475712
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. – Москва, 1973. – 221 с.
1475713
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1983. – 280 с.
1475714
   Технология и оборудование производства электронной аппаратуры. – Саранск : Саранский университет, 1988. – 171 с.
1475715
  Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика / Ю.С. Масленченков. – Москва : ДеКА, 1998. – 432с. – ISBN 5-89645-003-6
1475716
   Технология и природа. – М, 1987. – 69с.
1475717
   Технология и средства моделирования радиосистем. – Новосибирск, 1987. – 188 с.
1475718
   Технология и техника разведочного бурения. – М, 1966. – 524с.
1475719
   Технология и техника разведочного бурения. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1973. – 495с.
1475720
   Технология и техника разведочного бурения. – М, 1983. – 565с.
1475721
   Технология и технические средства для внесения органических удобрений. – М, 1991. – 190с.
1475722
   Технология и экономика использования углей. – Днепропетровск. – 294с.
1475723
  Марков М. Технология и эффективность социального управления / М. Марков. – М, 1982. – 267с.
1475724
  Дверницкий В.П. Технология изготовления антибиотического препарата 10-этилфеназинон-1 (саназин) : Автореф... канд. техн.наук: / Дверницкий В.П.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 13л.
1475725
  Балицкий А.В. Технология изготовления вакуумной аппаратуры / А.В. Балицкий. – 3-е изд., перераб . и доп. – Москва : Энергия, 1974. – 312 с. – Библиогр.: с. 306-309
1475726
  Нейштадт С.З. Технология изготовления деталей и узлов радиоаппаратуры / С.З. Нейштадт, Л.С. Россиянский. – М-Л, 1960. – 432с.
1475727
  Буловский П.И. Технология изготовления деталей и узлов электроизмерительных приборов. / П.И. Буловский, А.В. Поваляев. – Москва-Ленинград, 1952. – 238 с.
1475728
  Снежко А.А. Технология изготовления и прочностные свойства литых коленчатых валов мотоциклетных двигателей : Автореф... канд. техн.наук: 323 / Снежко А.А.; Киевский политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1968. – 24л.
1475729
  Михалевич Д.С. Технология изготовления и размножения графической документации при инженерно-геодезических и маркшейдерских работах / Д.С. Михалевич. – Москва : Недра, 1979. – 160 с.
1475730
  Периков В.М. Технология изготовления картографических печатных форм на металлических пластинах. / В.М. Периков, Т.Г. Дойников; Меркулов В.А. – М., 1940. – 84с.
1475731
  Винокуров В.М. Технология изготовления некоторых оптических деталей из кристаллов / В.М. Винокуров, Т.И. Коган, 1960. – 84с.
1475732
   Технология изготовления окисного топлива для современных реакторов. – М, 1977. – 39с.
1475733
  Фигнер А.И. Технология изготовления электровакуумных приборов / А.И. Фигнер. – Москва, 1964. – 28с.
1475734
  Пуськов В.В. Технология издания карт : учебник для ин-тов инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / В.В. Пуськов ; [отв. ред. Д.П. Татиев]. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2. – 1946. – 235 с.
1475735
  Пуськов В.В. Технология издания карт : учеб. пособ. для спец. "картография" / В.В. Пуськов. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 374 с.
1475736
  Эдельштейн А.В. Технология издания карт и атласов : краткое справочное пособие / А.В. Эдельштейн. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 256 с.
1475737
  Эдельштейн А.В. Технология издания карт и атласов : краткое справочное пособие / А.В. Эдельштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 206 с.
1475738
  Достанко А.П. Технология интегральных схем / А.П. Достанко. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 206 с.
1475739
  Лукина М.М. Технология интервью : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. "Журналистика" / Мария Лукина. – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 191 с. – ISBN 5-7567-0283-0
1475740
  Лукина М.М. Технология интервью : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. "Журналистика" / Мария Лукина. – 2-е изд., доп. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 192с. – ISBN 978-5-7567-0371-9
1475741
   Технология информационной поддержки инновационного управления учебной деятельностью вуза / В.Н. Чудинов, М.А. Соловьев, А И. Ботыгин, К.А. Каликин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х
1475742
   Технология информационной поддержки инновационного управления учебной деятельностью вуза / Чудинов Владимир Николаевич, Соловьев Михаил Александрович, Ботыгин Игорь Александрович, Каликин Кирилл Александрович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х
1475743
   Технология ионного легирования. – Москва : Советское радио, 1974. – 160 с.
1475744
  Ряузов А.Н. Технология искусственных волокон / А.Н. Ряузов. – 2-е изд. испр. и доп. – М, 1952. – 496с.
1475745
  Вайндорф-Сысоева Технология исполнения и оформление научно-исследовательской работы : учебно-методическое пособие / М.Е. Вайндорф-Сысоева. – Москва : ЦГЛ, 2006. – 96с. – ISBN 5-94916-067-3
1475746
  Святченко Ю.Б. Технология использования системных обслуживающих программ при кодировании экономических задач в среде ОС ЕС: уч. пособие / Ю.Б. Святченко, Ю.Т. Сидоренко. – К., 1989. – 98с.
1475747
  Глудкин О.П. Технология испытания микроэлементов радиоэлектронной аппаратуры и интегральных микрросхем / О.П. Глудкин, В.Н. Черняев. – Москва : Энергия, 1980. – 360 с.
1475748
  Князев В.Н. Технология как предмет социально-философского исследования. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Князев В.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 32л.
1475749
  Князев В.Н. Технология как предмет социально-философскогоо исследования : Дис... докт. философ.наук: 09.00.01 / Князев В.Н.; МВи ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 279л. – Бібліогр.:л.262-279
1475750
   Технология катализаторов. – Л, 1974. – 325с.
1475751
   Технология катализаторов. – изд. 2-е, перераб. – Л, 1979. – 328с.
1475752
   Технология катализаторов. – Л, 1989. – 271с.
1475753
  Глазунов Г.И. Технология каучука / Г.И. Глазунов. – М
1. – 1930. – 92с.
1475754
   Технология колонкового разведочного бурения. – Свердловск, 1964. – 96с.
1475755
   Технология конструкционных материалов. – изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1977. – 88 с.
1475756
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебное пособие для педагогических институтов по специальности 2120 "Общетехнические дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.М. Григорьев, А.Н. Ростовцев. – Москва : Просвещение, 1980. – 224 с.
1475757
  Аверченко П.А. Технология конструкционных материалов : терминол. справочник / П.А. Аверченко. – Київ : Головное изд-во, 1984. – 112 с. : ил.
1475758
  Алаи С.И. Технология конструкционных материалов : учебник для студентов педагогических институтов по специальности № 2120 "Общественные дисциплины и труд" / С.И. Алаи, П.М. Григорьев, А.Н. Ростовцев ; под общ. ред. А.Н. Ростовцева. – Москва : Просвещение, 1986. – 302 с.
1475759
   Технология конструкционных материалов и материаловедение. – изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1978. – 70 с.
1475760
   Технология конструкционных материалов и материаловедение. – изд. 3-е. – Москва : Высшая школа, 1980. – 71 с.
1475761
  Атаханов Ш.Н. Технология концентированых полуфабрикатов соусов -паст повышенной пищевой ценности : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Атаханов Ш.Н.; М-во внешнеэконом. связей и торговли Укр. – Харьков, 1992. – 18 с.
1475762
   Технология крахмало-паточного производства. – М, 1950. – 424с.
1475763
  Бонд В.Л. Технология кристаллов / В.Л. Бонд. – Москва : Недра, 1980. – 303с.
1475764
  Коган Г.Я. Технология лекарственных форм / Г.Я. Коган. – Л., 1952. – 384с.
1475765
   Технология лесохимических производств. – М, 1987. – 349с.
1475766
  Турянская О.Ф. Технология личностно-ориентированного обучения : научно-методические основы и педагогический опыт Многопрофильного лицея г. Луганска / О.Ф. Турянская, Т.Т. Анпилогова; Луганский госуд. педагог. ун-тет им. Тараса Шевченко. – Луганск : Альма-Матер, 2001. – 59с.
1475767
   Технология математического моделирования. – Новосибирск, 1989. – 131с.
1475768
  Чертков В.Г. Технология материалов / В.Г. Чертков, 1939. – 435с.
1475769
  Коль В.Х. Технология материалов для электровакуумных приборов / Коль Вальтер Х. ; пер. с англ. Е.П. Остапченко [и др.] ; под ред. Б.М. Царева. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1957. – 448с. – Библиогр. в конце глав
1475770
  Комаров А А. Технология материалов стенописи. / А А. Комаров, . – М., 1989. – 238с.
1475771
   Технология материалов электронной техники. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1970. – 179 с.
1475772
   Технология материалов электронной техники. – Красноярск : Красноярское книжное издательство
Вып. 2. – 1972. – 194 с.
1475773
   Технология машинного проектирования и испытания программных средств ИАСУ. – М, 1985. – 118с.
1475774
   Технология машинной обработки информации на микроЭВМ. – М, 1988. – 90с.
1475775
   Технология машиностроения. – М, 1965. – 590с.
1475776
  Егоров М.Е. Технология машиностроения / М.Е. Егоров. – М., 1976. – 534с.
1475777
   Технология металлов. – М, 1952. – 710с.
1475778
   Технология металлов. – М, 1954. – 624с.
1475779
   Технология металлов. – изд. 2-е. – М, 1956. – 551с.
1475780
   Технология металлов. – Москва, 1958. – 768 с.
1475781
  Архипов В.В. Технология металлов / В.В. Архипов. – Москва, 1958. – с.
1475782
  Буталов В.А. Технология металлов / В.А. Буталов. – Изд.2-е, испр. и доп. – М., 1959. – 502с.
1475783
   Технология металлов : учебник для немашиностроит. вузов. – 2-е изд., перераб. – Москва : Высшая школа, 1964. – 564 с. : ил. – Библиогр.: с. 558
1475784
  Гелин Ф.Д. Технология металлов / Ф.Д. Гелин. – Минск, 1968. – 304с.
1475785
  Гелин Ф.Д. Технология металлов / Ф.Д. Гелин. – Минск, 1970. – 320с.
1475786
   Технология металлов. – М, 1974. – 647с.
1475787
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – Минск, 1968. – 492с.
1475788
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – К, 1968. – 168с.
1475789
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – 3-е изд., перераб. и испр. – Москва, 1968. – 520 с.
1475790
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – изд. 2-е перераб. и доп. – М, 1969. – 704с.
1475791
  Жадан В.Т. Технология металлов и других конструкционных материалов / В.Т. Жадан. – Москва, 1970. – 704 с.
1475792
  Добровольский В.И. Технология металлов и других конструкционных материалов / В.И. Добровольский, Н.Г. Чумак. – Киев; Донецк, 1980. – 312с.
1475793
   Технология металлов и материаловедение. – М, 1987. – 800с.
1475794
  Енишерлов П. Технология металлов. / П. Енишерлов, Е. Деречей. – М.-Л.
Ч.1. – 1927. – 208с.
1475795
  Малышев А.И. и др. Технология металлов. /Учеб. пособие для техн. училищ/. / А.И. и др. Малышев. – Москва, 1959. – 372с.
1475796
  Фортуна В.И. Технология механизированных сельскохозяйственных работ / В.И. Фортуна, С.К. Миронюк. – М., 1986. – 304с.
1475797
  Прялин М.А. Технология механообрабатывающего производства / М.А. Прялин. – Днепропетровск, 1991. – 131с.
1475798
   Технология микробного синтеза. – Рига, 1978. – 191с.
1475799
  Калинин Ф.Л. Технология микроклонального размножения растений / Ф.Л. Калинин, Г.П. Кушнир, В.В. Сарнацкая; АНУ. Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев : Наукова думка, 1992. – 232с. – ISBN 5-12-002424-6
1475800
  Савицкий И.В. Технология микроэлектроники и прогресс общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
1475801
  Готра З.Ю. Технология микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра. – Москва : Радио и связь, 1991. – 527 с.
1475802
   Технология многослойных печатных плат. – Москва : Радио и связь, 1990. – 208 с.
1475803
  Коваленко М.С. Технология молочных консервов / М.С. Коваленко. – М.-Л, 1940. – 276с.
1475804
  Анищенко В.В. Технология мониторинга и оценки природных рисков на водных обьектах Беларуси : новини зарубіжної науки / В.В. Анищенко, В.Е. Левкевич, В.А. Мильман // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 307-314 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1475805
  Калмыкова О.В. Технология мониторинга смерчеопасных ситуаций на российской акватории Черного моря / О.В. Калмыкова, В.М. Шершаков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 93-102 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1475806
  Бутовский Я. Технология монтажа кинофильмов / Я. Бутовский, И. Вигдорчик. – М., 1968. – 128с.
1475807
  Бутенко Л.А. Технология мучных кулинарных и кондитерских изделий / Л.А. Бутенко. – 2-е изд., стер. – К., 1986. – 165с.
1475808
   Технология мяса и мясопродуктов. – М - Л
1. – 1940. – 404с.
1475809
  Байер В. Технология на производството на електрически уредби / Байер В., Льошнер В., Бьодекер К. ; перевел от немски език Л .Михайлов. – София : Техника, 1989. – 384 с.
1475810
  Шульмейстер М.В. Технология набора на монотипе / М.В. Шульмейстер. – М., 1957. – 464с.
1475811
  Валиуллина Н.Р. Технология найма как основа эффективного управления персоналом библиотеки // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 147-150. – ISSN 1997-0803
1475812
  Данатаров Агахан Технология нарезки аэрационного дренажа и эффективность его работы в условиях аридной зоны : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Данатаров Агахан; Укр. акад. аграрных наук, Ин-т гидротехники и мелиорации. – К., 1994. – 21л.
1475813
  Печковский В.В. Технология неорганических веществ. / В.В. Печковский. – Минск, 1976. – 264с.
1475814
   Технология неправды. – М, 1968. – 240с.
1475815
  Черножуков Н.И. Технология нефти / Н.И. Черножуков. – Изд. 3-е, доп. и испр. – М.-Л.
3. – 1952. – 336с.
1475816
  Стандровский Ю.С. Технология облицовки поверхностей синтетическими материалами. / Ю.С. Стандровский, Г.В. Северинов. – М., 1987. – 221с.
1475817
   Технология обработки данных в автоматизированных системах управления. – Киев, 1974. – 142с.
1475818
   Технология обработки данных в АСУ. – Киев, 1982. – 160 с.
1475819
  Новацкая Т.А. Технология обработки кинопленок: Уч. пособие по проведению лаб. работ. / Т.А. Новацкая. – Л., 1979. – 92с.
1475820
  Блюмберг И.Б. Технология обработки кинофотоматериалов / И.Б. Блюмберг. – 2-е изд. – М, 1967. – 411с.
1475821
   Технология обработки осадков природных и сточных вод. – М, 1990. – 126с.
1475822
  Буданов А.Г. Технология обработки страховой информации попроекту АСУ-инспекция. / А.Г. Буданов. – Москва, 1986. – 126с.
1475823
  Михеева Т.Л. Технология определения контуров геологических тел с применением автоматизированной системы интерпретации потенциальных полей / Т.Л. Михеева, Е.П. Лапина, Н.В. Панченко // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (68), жовтень - грудень. – С. 64-73 : рис. – Библиогр.: 19 назв. – ISSN 1684-2189
1475824
  Клюйков А.А. Технология определения параметров гравитационного поля Земли по градиентометрическим измерениям. 2. Системы координат и времени в спутниковой градиентометрии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 4-11 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1475825
  Бардин А.Н. Технология оптического стекла / А.Н. Бардин. – М., 1955. – 496с.
1475826
  Батыршина Альфия Робертовна Технология организации самостоятельной работы студентов на опыте изучения курса истории психологии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 82-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1475827
  Чекалин М.А. Технология органических красителей и промежуточных продуктов. / М.А. Чекалин. – 2-е изд., перера. – Л., 1980. – 471с.
1475828
  Пэйн Г.Ф. Технология органических покрытий / Г.Ф. Пэйн. – Ленинград
2. – 1963. – 776 с.
1475829
  Брагинский Г.И. Технология основы кинофотопленок / Г.И. Брагинский, С.К. Кудрина. – Л., 1967. – 132с.
1475830
  Брагинский Г.И. Технология основы кинофотопленок и магнитных лент / Г.И. Брагинский, В.П. Романенко. – Л., 1978. – 88с.
1475831
  Белоглазов Н.К. Технология отраслей промышленности : учеб. пособ. для иностр. студ. / Н.К. Белоглазов, Г.П. Овчарова, С.К. Зыкова ; Ленинградский фин.-эк. ин-т. – Ленинград : [б. и.], 1979. – 48 с.
1475832
  Белоглазов Н.К. Технология отраслей промышленности : учеб. пособ. для иностр. учащ. / Н.К. Белоглазов, Г.П. Овчарова, С.К. Зыкова ; Ленингр. финансово-эконом. ин-т им. Н.А. Вознесенского, Кафедра технологии и энергетики. – Ленинград : [б. и.]
Ч. 2. – 1982. – 47 с.
1475833
  Буктуков Н.С. Технология отрытой разработки глубоких горизонтов. / Н.С. Буктуков. – Алма-Ата, 1992. – 190с.
1475834
  Беккерман Я.И. Технология оформительских работ : учеб. пособ. для ПТУ / Я.И. Беккерман. – Москва : Высшая школа, 1991. – 128 с.
1475835
  Баева Н.В. Технология оцифровки тематических электронных коллекций редкой книги фонда Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета / Наталья Витальевна Баева // Медиатека и мир : научно-практический журнал; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 32-35
1475836
  Федоров В.С. Технология первичной обработки хлопка / В.С. Федоров. – М.-Л., 1937. – 688с.
1475837
  Галкин Н.П. Технология переработки концентратов урана. / Н.П. Галкин. – М., 1960. – 163с.
1475838
   Технология переработки нефти (Теоретические основы) / Грузе, , А. Вильям, Стивенс, , Р. Дональд. – Л., 1964. – 608с.
1475839
   Технология пересечения высокоамплитудного геологического нарушения в условиях шахты "Самарская" / В.В. Панченко, Э.В. Френцель, В.В. Зеркаль, К.В. Кравченко // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 4 (724). – С. 16-20. – ISSN 0041-5804
1475840
   Технология печатных процессов. – М, 1989. – 432с.
1475841
  Беленький Е.Ф. Технология пигментов и лаков : утверждено ... в качестве учебника для техникумов / Беленький Е.Ф. – Ленинград : ОНТИ-Химтеорет, 1938. – 259 с. : табл.
1475842
   Технология пластических масс. – М, 1972. – 615с.
1475843
   Технология пластических масс. – изд. 3-е, перераб. и доп. – М, 1985. – 560с.
1475844
  Брацыхин Е.А. Технология пластческих масс / Е.А. Брацыхин. – Л., 1963. – 400с.
1475845
   Технология подземной разработки месторождений. – Свердловск, 1985. – 71с.
1475846
  Колосов А.И. и др. Технология полиграфического производства / А.И. и др. Колосов. – М.
1. – 1956. – 471с.
1475847
   Технология полиграфического производства / Колосов А.И., Лаврентьева А.Г. – М
1. – 1963. – 488с.
1475848
   Технология полиграфического производства. – М
2. – 1964. – 324с.
1475849
   Технология полиграфического производства. – М, 1986. – 368с.
1475850
  Воробьев В.А. Технология полимеров / В.А. Воробьев, Р.А. Андрианов. – Москва, 1971. – 360с.
1475851
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов / Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков. – Москва : Высшая школа, 1983. – 271 с.
1475852
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов / Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков. – Москва : Высшая школа, 1990. – 423 с.
1475853
   Технология полупроводниковых материалов. – Москва : Оборонгизд, 1961. – 314 с.
1475854
  Нашельский А.Я. Технология полупроводниковых материалов / А.Я. Нашельский. – Москва, 1972. – 432 с.
1475855
  Нашельский А.Я. Технология полупроводниковых материалов / А.Я. Нашельский. – Москва : Металлургия, 1987. – 334 с.
1475856
   Технология полупроводниковых соединений / Нашельский А.Я. – Москва : Металлургия, 1967. – 262 с.
1475857
   Технология полупроводниковых соединений : сборник научных трудов. – Москва : МИЭТа, 1982. – 126 с.
1475858
  Артеменко М.А. Технология получения вискозы : утверждено ... в качестве учебника для курсов техминимума / Артеменко М.А. ; под ред.: А.И. Меоса, Л.И. Мирласа. – Ленинград : ОНТИ-Химтеорет, 1936. – 176 с. – (Технический минимум)
1475859
  Артемов В.А. Технология получения вискозы : [для пед. ин-тов и фак. иностр. яз.] / Артемов В.А. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Харьков : Харьковский университет, 1958. – 421 с. : ил. – Библиогр.: с. 407-413
1475860
  Абашин Г.И. Технология получения вольфрама и молибдена / Абашин Г.И., Погосли Г.М. – Москва : Металлургиздат, 1960. – 260 с. : ил.
1475861
   Технология получения и электрические свойства соединений А3В5. – Л, 1981. – 195с.
1475862
  Гуревич В.М. Технология получения полупроводниковых приборов из карбида кремния / В.М. Гуревич. – М., 1962. – 19с.
1475863
  Майоров А.А. Технология получения порошков керамической двуокиси урана / А.А. Майоров, Т.Б. Браверман. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 122-125
1475864
  Нифонтова Т.Ю. Технология портфолио в формировании профессиональных компетенций студентов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 3, ч. 1. – С. 17-21. – ISSN 2073-9613


  В данной статье рассмотрено использование студентами технического вуза технологии портфолио, позволяющей учесть не только результаты, достигнутые в учебной деятельности, но и уровень сформированности профессиональных компетенций. Дано краткое описание ...
1475865
  Герценова К.Н. Технология построения плановых сетей на мультиплексе и редуцирования их / К.Н. Герценова; ред. М.В. Абрамова. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 28 с. – (для карты м. 1 : 10000)
1475866
   Технология построения САПР СБИС : сборник научных трудов. – Минск, 1989. – 131 с.
1475867
  Бабий Е.В. Технология предобогащения железных руд в глубоких карьерах / Е.В. Бабий ; НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 184 с. : илл., табл. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Библиогр.: с. 177-180. – ISBN 978-966-00-1125-0
1475868
  Матвеев Б.И. Технология прессования профилей переменного и периодического сечений из легких сплавов / Б.И. Матвеев, Ф.В. Журавлев. – Москва, 1959. – 128с.
1475869
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1475870
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
Спец. выпуск : Сборник научных работ участников всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии в дорожно-строительной области". – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1475871
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1475872
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2015. – 79 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475873
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец ; редкол.: А.П. Верещак, А.В. Горбенко, Ю.Е. Гордиенко. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475874
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475875
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец ; редкол.: А.П. Верещак, А.В. Горбенко, Ю.Е. Гордиенко [и др.]. – Харьков, 1994-
№ 3. – 2016. – 40 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475876
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475877
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / Гос. предприятие Н.-исслед. технол. ин-т приборостроения ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков : [б. и.], 1994-
№ 2. – 2019. – 82, [2] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1475878
   Технология приготовления и применения полимерных и полимер-бентонитовых промывочных жидкостей. – Л, 1979. – 46с.
1475879
  Малявко А.А. Технология приготовления первых, вторых и сладких блюд. / А.А. Малявко. – К., 1987. – 183с.
1475880
  Малявко А.А. Технология приготовления первых, вторых и сладких блюд. / А.А. Малявко. – 2-е изд. – К., 1988. – 184с.
1475881
  Ховикова Ж.А. Технология приготовления пищи. Блюда из мяса / Ж.А. Ховикова, А.И. Вересюк. – Киев : Вища школа, 1985. – с.
1475882
  Ховикова Ж.А. Технология приготовления пищи. Блюда из овощей / Ж.А. Ховикова, А.И. Вересюк. – Киев : Вища школа, 1985. – с.
1475883
  Диденко В.Е. Технология приготовления угольных шихт для коксования / В.Е. Диденко. – Киев, 1989. – 286 с.
1475884
  Малявко А.М. Технология приготовления холодных блюд, закусок, мучных и кондитервских изделий / А.М. Малявко. – Киев, 1990. – 204 с.
1475885
  Велецкий И.Н. Технология применения гербицидов / И.Н. Велецкий. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ленинград : ВО "Агропромиздат", Ленинградское отделение, 1989. – 176с.
1475886
   Технология программирования. – Киев, 1980. – 74с.
1475887
   Технология программирования. – Ростов -на-Дону, 1983. – 142с.
1475888
  Вельбицкий И.В. Технология программирования / И.В. Вельбицкий. – Київ : Техніка, 1984. – 279с.
1475889
  Давиденко К.Я. Технология программирования АСУ ТП / К.Я. Давиденко. – М., 1986. – 183с.
1475890
  Литвиненко Н.А. Технология программирования на С++ : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 654600 "Информатика и вычислит. техника" / Н.А. Литвиненко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. – 288 с. – ISBN 5-94157-655-2
1475891
  Литвиненко Н.А. Технология программирования на С++ : начальный курс : учеб. пособие для студ. ВНЗ, обучающихся по напр. 654600 "Информатика и вычислит. техника" / Н.А. Литвиненко ; [гл. ред.: Екатерина Кондукова]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 284-288. – Библиогр.: с. 283. – ISBN 978-5-94157-655-5
1475892
   Технология программирования: методы и средства. – Ростов -на-Дону, 1992. – 297с.
1475893
   Технология программно-целевого управления. – Киев, 1985. – 206с.
1475894
  Чучалин А.И. Технология проектирования инженерных программ на основе международных критериев аккредитации / А.И. Чучалин, А.А. Криушова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-42. – ISSN 0869-3617


  В статье представлена технология проектирования инженерных образовательных программ, разработанная с учетом современных мировых тенденций развития высшего образования. В основе предложенной технологии проектирования программ лежит использование ...
1475895
   Технология проектирования интеллектуальных систем. – М, 1989. – 151с.
1475896
   Технология проектирования комплексов программ АСУ. – М, 1983. – 263с.
1475897
   Технология проектирования СМОД в среде персональных ЭВМ. – М, 1988. – 116с.
1475898
  Семенова Л.С. Технология производства библиотечных продуктов и услуг при внедрении в работу автоматизированных библиотечных систем (АБИС) / Лилиада Семенова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 23 (209). – С. 31-40. – ISSN 1727-4893
1475899
   Технология производства в эпоху палеолита. – Л, 1983. – 208с.
1475900
  Мазель В.А. Технология производства глинозема / В.А. Мазель. – Л.-М, 1937. – 355с.
1475901
  Ведмидский А.М. Технология производства измерительных приборов / А.М. Ведмидский. – Москва, 1953. – 364с.
1475902
  Черняев В.Н. Технология производства интегральных микросхем и микропроцессоров / В.Н. Черняев. – изд. 2-е, перераб. доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 463 с.
1475903
  Новацкая Т.А. Технология производства кинофильма / Т.А. Новацкая. – Л., 1974. – 50с.
1475904
  Новацкая Т.А. Технология производства кинофильма. / Т.А. Новацкая. – Л., 1973. – 47с.
1475905
  Новацкая Т.А. Технология производства кинофильма. / Т.А. Новацкая. – Л., 1973. – 48с.
1475906
   Технология производства летательных аппаратов. – М, 1981. – 232с.
1475907
  Фельдман Б.А. Технология производства массовых иллюстрированных журналов / Б.А. Фельдман. – М., 1956. – 296с.
1475908
  Локтаев В.С. Технология производства микромодулей / В.С. Локтаев, В.Д. Гимпельсон. – Москва, 1973. – 144 с.
1475909
  Байков А.И. Технология производства ниобия и его сплавов / А.И. Байков. – М., 1966. – с.
1475910
  Гаврилов Р.А. Технология производства полупроводниковых приборов / Р.А. Гаврилов, А.М. Скворцов. – Ленинград, 1968. – 240 с.
1475911
   Технология производства продукции растениеводства. – М, 1989. – 431с.
1475912
  Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры : [учеб. пособие для энергет. и радиотехн. фак. и вузов] / Белевцев А.Т. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1964. – 640 с. : ил. – Библиогр.: с. 636-640 (104 назв.)
1475913
  Белевцев А.Т. Технология производства радиоаппаратуры / Белевцев А.Т. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва : Энергия, 1971. – 543 с. : ил. – Список лит.: с. 536-539 (83 назв.)
1475914
  Гусев В.П. Технология производства радиоэлектронной аппаратуры / В.П. Гусев. – Москва, 1961. – 388 с.
1475915
  Ханке Х.-И. Технология производства радиоэлектронной аппаратуры / Х.-И. Ханке, Х. Фабиан. – Москва : Энергия, 1980. – 464 с.
1475916
  Мартюшов К.И. Технология производства резисторов / К.И. Мартюшов, Ю.В. Зайцев. – Москва, 1972. – 312 с.
1475917
  Кирнарский А.С. Технология производства синтетического гипса при десульфурации дымовых газов угольных электростанций // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 1/2 (721/722). – С. 55-60. – ISSN 0041-5804
1475918
  Бушуев М.Н. Технология производства турбин / М.Н. Бушуев. – М.-Л., 1966. – 416с.
1475919
  Новацкая Т.А. Технология производства фильма. / Т.А. Новацкая. – Л.
1. – 1972. – 42с.
1475920
   Технология производства химических волокон. – М, 1965. – 516с.
1475921
  Мельников П.С. Технология производства электрических соединителей / П.С. Мельников. – Москва, 1979. – 110 с.
1475922
  Антонов В.А. Технология производства электровакуумных и полупроводниковых приборов : учеб. пособие для вузов по спец. "Полупроводниковое и электровакуумное машиностроение"] / Антонов В.А. – Москва : Высшая школа, 1979. – 368 с. : ил. – Библиогр.: с. 365
1475923
   Технология производства элементов автоматических устройств. – М, 1976. – 166с.
1475924
  Астахов А.С. Технология прорывов и школа В. Эрхарда / Астахов А.С., Головко Н.К. ; Всесоюз. о-во "Знание", Секция пропаганды экон. знаний. – Москва : Знание, 1989. – 59, [3] с. : ил. – (ВПЛ : В помощь лектору)
1475925
  Башилов И.Я. Технология радиоактивных руд / И.Я. Башилов. – Л., 1927. – 98 с.
1475926
  Гусев В.П. Технология радиоаппаратостроения / В.П. Гусев. – Москва, 1972. – 494 с.
1475927
  Евтеев Ф.Е. Технология радиоаппаратуры / Ф.Е. Евтеев, В.А. Жуков. – Москва-Ленинград, 1952. – 360 с.
1475928
  Лукина И.Н. Технология развития критического мышления как средство реализации профессиональной компетентности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 29-34. – ISSN 1811-0916
1475929
  Новосельский Андрей Владимирович Технология развития организационно-управленческих умений будущих военных летчиков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 42-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1475930
   Технология размерной обработки полупроводниковых материалов / А.Н. Комов, А.И. Колпаков, Б.Д. Рафаевич, Л.Л. Дорофеева. – Куйбышев, 1976. – 84 с.
1475931
  Федотова Д.Э. Технология разработки и отладки программ : Уч. пособие / Д.Э. Федотова. – Москва, 1987. – 80 с.
1475932
   Технология разработки и САПР программного обеспечения. – Рига, 1990. – 96с.
1475933
  Чиаев Технология разработки месторождений цементного сырья / Чиаев, Н.а. Таранухин. – М., 1980. – 304с.
1475934
   Технология разработки морских месторождений нефти и газа. – Рига, 1985. – 91 с.
1475935
   Технология разработки рудных месторождений и проблема освоения больших глубин. – Ленинград : Наука, 1980. – 198 с.
1475936
   Технология разработки экспертных систем. – Кишинев, 1987. – 162с.
1475937
  Писсанецки С. Технология разреженных матриц / С. Писсанецки; под ред. Х.Д. Икрамова. – Москва : Мир, 1988. – 410 с. – ISBN 5-03-000960-4
1475938
   Технология растительного каучука и гуттаперчи. – М, 1944. – 240с.
1475939
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 2 : Технология реакторов. – 1972. – 108 с. : табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 107-108
1475940
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1972. – 88 с. : ил., табл. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 64-69
1475941
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 4. – 1972. – 56 с. : табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 52-54
1475942
  Ульева Л.А. Технология реализации Интернет-акций в Волгоградской области / Людмила Александровна Ульева // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 13-17
1475943
  Гаузнер Э. Технология резины / Э. Гаузнер. – М.
1. – 1936. – 748с.
1475944
  Белозеров Н.В. Технология резины : учебник для учащихся техникумов / Н.В. Белозеров. – Москва ; Ленинград : Химия, 1964. – 660 с.
1475945
   Технология ремонта кинооборудования. – Л, 1972. – 42с.
1475946
  Авдеев М.В. Технология ремонта машин и оборудования : [по спец. 1509 "Механизация сел. хоз-ва"] / М.В. Авдеев, Е.Л. Воловик, И.Е. Ульман. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 247 с. – Библиогр.: с. 243. – (Учебники и учебные пособия для вузов)
1475947
   Технология ремонта электронных измерительных приборов. – Москва : Энергия, 1980. – 239 с.
1475948
  Геращенко А.Н. Технология реставрации книг лазерным лучом / А.Н. Геращенко, М.Д. Геращенко, В.А. Парфенов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 68-73
1475949
  Агибалов Г.П. Технология решения комбинаторно-логических задач методом сокращённого обхода дерева поиска / Г.П. Агибалов, В.А. Беляев. – Томск : Томский университет, 1981. – 125 с., ил.
1475950
  Буланов Г.С. Технология решения на ЭВМ пространственных задач теории упругости / Г.С. Буланов, В.А. Шалдырван. – К., 1988. – 92 с.
1475951
  Титчмарш Алан Технология садоводства / Титчмарш Алан. – М. : Мир, 1988. – 198с.
1475952
  Невструев И.И. Технология сахара. / И.И. Невструев
3. – 1948. – 96с.
1475953
   Технология СБИС / К. Пирс, А. Адамс, Л. Кац, Дж. Цай, Т. Сейдел, Д. Макгиллис; С. Зи. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1986. – 404 с.
1475954
  Дуболазов В.А. Технология сборки интегральных микросхем / В.А. Дуболазов, Ю.С. Синекоп, Л.В. Томашпольский. – Киев, 1987. – 120 с.
1475955
  Коутный Й. Технология серийного производства транзисторов и полупроводниковых диодов / Й. Коутный, Я. Кудлак, Я. Микушек. – Москва, 1968. – 280 с.
1475956
  Амелин А.Г. Технология серной кислоты : [учеб. пособие для хим.-технол. специальностей вузов] / А.Г. Амелин. – Москва : Химия, 1971. – 496 с. : ил. – Библиогр.: с. 477-480
1475957
  Амелин А.Г. Технология серной кислоты / А.Г. Амелин. – Москва, 1971. – 495с.
1475958
  Стародубцев В.А. Технология сетевого курса повышения квалификации / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены модели процесса формального и неформального профессионального роста преподавателей вузов и организации сетевого курса повышения их квалификации с участием кураторов контента образовательного процесса. Показана необходимость создания ...
1475959
  Петров Г.С. и др. Технология синтетических смол и пластических масс / Г.С. и др. Петров. – М.-Л., 1946. – 548с.
1475960
  Бабицкий О.Ш. Технология скрутки и кабелей : (крутил. оборудование кабел. пр-ва) / Бабицкий О.Ш., Лехтман Л.Я. – Москва : Энергия, 1978. – 136 с. : ил.
1475961
  Ведерников М.И. Технология соединений связанного азота / М.И. Ведерников, В.С. Кобозев, И.В. Рудой. – Москва : Высшая школа, 1967. – 424 с.
1475962
  Авербух Т.Д. Технология соединений хрома / Авербух Т.Д., Павлов П.Г. – Ленинград : Химия, 1967. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 351-372
1475963
  Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения / Ким М.Н. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 320с. – ISBN 5-8016-0137-6
1475964
  Мариненко О.П. Технология создания поддерживающей образовательной среды на предвузовском этапе подготовки иностранных студентов // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 1609-4646


  В статье актуализируется необходимость оказания дополнительной поддержки иностранным студентам во время обучения за границей. Рассматривая средовой подход как основу научного моделирования, автор описывает технологию создания поддерживающей ...
1475965
  Панина Н.В. Технология социологического исследования / Н.В. Панина ; Ин-т социологии НАН Украины. – Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 1998. – 270, [10] с. : табл. – Библиогр.: с. 259-270. – ISBN 966-02-0316-0
1475966
  Гараевская Л.С. Технология становления и оформления мелкомасштабных карт и атласов / Л.С. Гараевская, А.В. Эдельштейн. – Москва : Недра, 1968. – 152с.
1475967
  Афанасьев Л.А. Технология стекла : утверждено ... в качестве учебника для студентов техникумов / Л.А. Афанасьев, Ю.А. Гастев, С.В. Родин. – Москва ; Ленинград : Гизлегпром
Ч. 1. – 1939. – 328 с. – Библиогр.: с. 324-325
1475968
  Гофман И. Технология суперфосфата / И. Гофман. – Л., 1937. – 560с.
1475969
   Технология термоядерных реакторов : [информац. бюлетень по материалам зарубеж. печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1976. – 57, [3] с. : табл., ил. – Библиогр. в конце ст.
1475970
  Хамер Д. Технология толстопленочных гибридных интегральных схем / Д. Хамер, Дж. Биггерс. – Москва : Мир, 1975. – 496 с.
1475971
  Джоветт Ч.Э. Технология тонких и толстых пленок для микроэлектроники / Ч.Э. Джоветт. – Москва, 1980. – 112 с.
1475972
  Ачкасов Н.А. Технология точного приборостроения : учебник для техникумов / Ачкасов Н.А., Терган В.С. – Москва : Высшая школа, 1973. – 336 с. – Библиогр.: с. 329
1475973
  Мещерякова М. Технология управления качеством профессиональной подготовки в вузе / М. Мещеряков // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 1. – С. 9-13. – ISSN 0321-0383
1475974
  Шкарлет С.Н. Технология управления процессами формирования в внедрения системно-универсальных детерминант развития экономики информационного типа // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац.акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 7 (636). – С. 29-40. – ISSN 0131-7741
1475975
  Полищук А.Н. Технология управления сельскохозяйственным производством / А.Н. Полищук. – Х., 1986. – 172с.
1475976
  Болдырев П.А. Технология управления электронными ресурсами библиотеки в информационно-образовательной среде вуза // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 36-40


  Накопленный объем внутренних и внешних электронных ресурсов в вузах требует разработки системы оперативного управления по сбору данных и информированию научных и учебных подразделений вуза о существующих информационных ресурсах. В статье ...
1475977
  Созонтов В.И. Технология утилизации меланжей / В.И. Созонтов, В.В. Казаков, Г.И. Гринь; ЗАО "Северодонецкое обьединение Азот"; Нац. технический ун-т "Харьковский политехнический ун-т". – Северодонецк, 2006. – 176с.
1475978
  Карякин Ю. Технология учебного процесса как продукт теории и практики образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 2. – С. 15-17. – ISSN 0321-0383
1475979
  Шерман Я.О. Технология фарфоро-фаянсового производства / Я.О. Шерман. – Х, 1934. – 308с.
1475980
  Шерман Я.О. Технология фарфоро-фаянсового производства / Я.О. Шерман. – К, 1938. – 496с.
1475981
  Грачева И.М. Технология ферментных препаратов / И.М. Грачева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1987. – 335с.
1475982
  Стружевская О.Н. Технология формирования профессионального сознания будущих психологов в процессе получения второго высшего образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-10. – ISSN 1609-4646
1475983
  Носков В.И. Технология формирования творческой самостоятельности личности студента / В.И. Носков, Е.М. Левченко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.8-19
1475984
  Кондратьев В.В. Технология формирования целевых программ / В.В. Кондратьев. – М, 1988. – 38с.
1475985
  Молин А.Я. Технология фотонабора / А.Я. Молин. – М., 1978. – 208с.
1475986
  Якимчук Н.А. Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного шара. Часть IV / Н.А. Якимчук, И.Н. Корчагин // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (75), липень - вересень. – С. 29-62 : рис., табл. – Библиогр.: 48 назв. – ISSN 1684-2189
1475987
  Сахаров П.В. Технология электроаппаратостроения / П.В. Сахаров. – 3-е изд., перераб. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 512 с.
1475988
  Эспе В. Технология электровакуумных материалов / В. Эспе; Пер. с нем. под общ. ред. Р.А. Нилендера, А.А. Котляра. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1 : Металлы и материалы с металлической проводимостью. – 1962. – 631 с.
1475989
  Эспе В. Технология электровакуумных материалов / В. Эспе; Пер. с нем. под общ. ред. Р.А. Нилендера, А.А. Котляра. – Москва : Энергия
Т. 2 : Силикатные материалы. – 1968. – 448 с.
1475990
  Эспе В. Технология электровакуумных материалов / В. Эспе. – Москва : Энергия
Т. 3 : Вспомогательные материалы. – 1969. – 368 с.
1475991
  Каждан Я.С. Технология электродов / Я.С. Каждан. – Москва-Ленинград, 1937. – 219 с.
1475992
  Тихомиров В.Н. Технология электротехнических материалов / В.Н. Тихомиров. – Москва : Новая Москва, 1927. – 192 с. – (Библиотека Москпрофобра ; Учебники и учебные пособия)
1475993
  Зарецкий С.А. Технология электрохимических производств / С.А. Зарецкий. – М, 1970. – 424с.
1475994
  Гриднев В.Н. Технология элементов ЭВА / В.Н. Гриднев. – М., 1978. – 288с.
1475995
  Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров : [учеб. пособие для хим.-технол. специальностей вузов] / Андрианов К.А., Хананашвили Л.М. – Москва : Химия, 1973. – 400 с. : ил.
1475996
  Черняев В.Н. Технология эпитаксиальных слоев арсенида галлия и приборы на их основе / В.Н. Черняев, Л.В. Кожитов. – Москва : Энергия, 1974. – 231 с.
1475997
  Сергиенко И.В. Технология ядра для решения задач дискретной оптимизации / И.В. Сергиенко, В.П. Шило // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 73-83. – ISSN 0023-1274
1475998
   Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи. – М, 1987. – 346с.
1475999
   Технология, механизация и метрологическое обеспечение работ нулевого цикла. – Уфа, 1988. – 90с.
1476000
  Фомин А.В. Технология, надежность и автоматизация производства БГИС и микросборок / А.В. Фомин, Ю.И. Боченков, В.А. Сорокопуд. – Москва : Радио и связь, 1981. – 351 с.
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,