Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>
1470001
  Вокер Н. "Територія за контактною лінією - це Україна" / вела розмову А. Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 1, 10


  "Сьогодні в Україні працюють 18 різних агентств і фондів ООН. Своєю діяльністю ця міжнародна організація охопила фактично всі аспекти реакції на кризову ситуацію, крім миротворчого. З позицією ООН можна погоджуватися чи ні, піддаючи критиці окремі ...
1470002
  Руденко В. "Територія і населеннє України" (1918) як фундаментальна географічна праця доктора Мирона Кордуби / В. Руденко, К. Грек // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 4-14. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 50)). – ISSN 2311-3383
1470003
  Гаврилюк Ю. "Територія моїх поїздок межує на півночі з Прип"яттю і Біловезькою Пущею" // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 22-24. – ISSN 1230-2759


  Павло Чубинський. Надбужанські мандрівки автора українського гімну.
1470004
  Клочко Р. "Територія терору": політичний тероризм у Російській імперії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 15


  Реформи 60–70-х рр. 19 ст. докорінно змінили Російську імперію. Скасування кріпацтва, зміни в місцевому самоврядуванні та судоустрої породили в суспільстві надії на ще більші зрушення, яким не судилося збутися. У революційних гуртках, що почали ...
1470005
  Оніщенко М Н. "Територія" права (деякі аспекти дії права в умовах демократичного розвитку) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-7.
1470006
  Мейлах "Терия психотрансмутации" Г.И. Гюрджиева / Мейлах, .Б. // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 139-172. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1470007
   "Терминал" продолжился в Бразилии : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8 : Іл.
1470008
  Оніщенко К.О. Територіальна автономія як інститут забезпечення вимог національних меншин // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 712-717. – ISSN 1563-3349
1470009
  Гафурова Є.Р. Територіальна автономія як форма децентралізації влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 52-56. – ISSN 2220-1394
1470010
  Батанов О.В. Територіальна громада - основа місцевого самоврядування в Україні / О.В. Батанов; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАНУ; За заг. ред. В.Ф.Погорілко. – Київ, 2001. – 260с. – ISBN 966-02-2212-2
1470011
  Батанов О. Територіальна громада – первинний суб"єкт муніципальної влади в Україні: поняття та ознаки // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 51-57.
1470012
  Мочков О.Б. Територіальна громада в реалізації місцевої демократії : монографія / Мочков Олександр Борисович ; за наук. ред. д-ра наук з держ. упр. П.В. Ворони. – Київ : АртЕк, 2019. – 266, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-226. – ISBN 978-617-649-060-9
1470013
  Лисенко І.М. Територіальна громада в системі громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 407-413. – ISSN 2076-1554
1470014
  Мокій А.І. Територіальна громада в системі економічної безпеки держави / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 1 (34). – С. 83-89. – ISSN 2306-5664
1470015
  Волков В. Територіальна громада та органи місцевого самоврядування як суб"єкти цивільно- правових відносин / В. Волков, О. Москаленко // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2003. – № 1. – С.10-15
1470016
  Тимечко І. Територіальна громада у транскордонному просторі : чинники, закономірності, пріоритети розвитку : монографія / Ірина Тимечко ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України, 2019. – 443, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 393-408 та в підрядк. прим. – (Транскордонне співробітництво). – ISBN 978-966-02-8971-0
1470017
  Симонович О. Територіальна громада як базова одиниця місцевого самоврядування // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 146-152. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1470018
  Бобровник Д.О. Територіальна громада як первинний суб"єкт місцевого самоврядування та концепт його локально-глобального виміру // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 65-74
1470019
  Кравченко Т.А. Територіальна громада як первинний суб"єкт місцевого самоврядування: аналіз сучасних наукових досліджень в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-75. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1470020
  Соіч О.В. Територіальна громада як специфічний різновид колективного суб"єкта права // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 59-64. – ISSN 2304-5809
1470021
  Глинська О.В. Територіальна громада як суб"єкт муніципально-господарських відносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Глинська Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2013. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1470022
  Беновська Л.Я. Територіальна громада як суб"єкт регулювання розвитку територій : теоретичні аспекти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
1470023
  Сосуновський В.С. Територіальна громада: соціально-філософський аналіз : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Сосуновський Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2021. – 16 с. – Бібліогр.: 12 назв
1470024
  Павловська Т. Територіальна диференціація показників ефективності природно-заповідної мережі Волинської області / Т. Павловська, О. Рудик, А. Воробей // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – (Серія: Географічні науки ; № 14 (315)). – ISSN 1729-360Х
1470025
  Сухий П. Територіальна диференціація сільськогосподарського землекористування природних районів Передкарпаття / П. Сухий, М.-Т. Атаманюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 210-216 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 36)). – ISSN 2311-3383
1470026
  Мазник Л. Територіальна диференціація споживчого ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.36-40. – ISSN 0131-775Х
1470027
  Ковальова Т.І. Територіальна дія закону України про кримінальну відповідальність у просторі // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (71). – С. 65-94. – ISSN 2222-5374
1470028
  Корнус Олеся Територіальна доступність медичних послуг у Сумській області / Корнус Олеся, Коргус Анатолій, Шищук Володимир // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 126-130 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
1470029
  Олійник Я.Б. Територіальна ідентичність населення Подільського регіону : монографія / Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 221, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 191-207. – ISBN 978-966-439-937-8
1470030
  Семенко С. Територіальна класифікація і головні типологічні риси діалектів Північно-Східного та Центрального регіонів Японії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 34-39. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (23)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні етапи дослідження японських діалектів, на основі аналізу їх класифікацій, наявних у відповідній науковій літературі, запропонована власна територіальна класифікація сучасних японських діалектів. Виокремлено й охарактеризовано головні ...
1470031
  Семенко С.М. Територіальна класифікація і типологічні риси діалектів західної частини Японії, островів Кюшю ТА Рюкю // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 344-354


  У статті розглянуто територіальну класифікацію сучасних японських діалектів західної частини Японії (Хокуріку, Кінкі, Чюґоку, Шікоку, Умпаку), а також островів Кюшю і Рюкю (Окінава). Виокремлено й охарактеризовано головні типологічні риси діалектів ...
1470032
  Долинська М.С. Територіальна компетенція нотаріальних органів України як одна із головних засад здійснення нотаріального процесу в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 107-115. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1470033
  Таран І.Є. Територіальна компетенція нотаріуса щодо посвідчення заповітів // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 168-171. – ISBN 978-617-673-442-0
1470034
  Зальотін В. Територіальна компетенція приватного виконавця та приватного нотаріуса: порівняльно-правовий аспект // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 185-187. – ISBN 978-966-8830-75-4
1470035
  Чернюк Л.Г. Територіальна концентрація машинобудування України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 83-87 : Табл.
1470036
  Бобрицький Л.В. Територіальна оборона України - проблеми та перспективи // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 5-11. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1470037
  Голуб Г.С. Територіальна организація життєдіяльності населення Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1470038
  Діденко К.Д. Територіальна організація автомобільних пасажирських перевезень в Україні : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / КНУТШ; Діденко К.Д. – Київ, 2007. – 234л. + Додатки: л.175-234. – Бібліогр.: л.162-174
1470039
  Іщук С.І. Територіальна організація автотехобслуговування / С.І. Іщук, О.О. Любіцева, П.В. Гурник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 60-64. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія ; Вип. 30)
1470040
  Пелех Ю.В. Територіальна організація агрологістичних систем на мезо- та макрорівнях: чинники та проблеми формування / Ю.В. Пелех, А.С. Романів, О.Я. Романів // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 247-258 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1470041
  Лавриненко С.І. Територіальна організація агропродовольчого ринку Полтавської області та основні напрями її удосконалення : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Лавриненко С.І.; Міжнар. науково-технічний ун-т ім. акад. Ю. Бугая. – Київ, 2007. – 227л. + Додатки: л. 186-227. – Бібліогр.: л.175-185
1470042
  Коропатник Тетяна Василівна Територіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області : Дис...канд. геогр. наук: 11.00.02 / Коропатник Тетяна Василівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 239л. + Додатки:л.184-239. – Бібліогр.:л.169-183
1470043
  Трусій О. Територіальна організація аспірантської підготовки в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 45-47. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто територіальну організацію аспірантської підготовки в Україні. Охарактеризовано особливості розподілу аспірантів між міністерствами і відомствами. Висвітлені особливості підготовки кадрів у різних науках. Простежена тенденція підготовки ...
1470044
  Бобрович І.П. Територіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської обл. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобрович І. П.; КУ ім. Шевченка. – К., 1996. – 19л.
1470045
  Яснюк Т.Є. Територіальна організація буровугільного циклу виробництв УРСР : територіально-виробничі системи // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 90-97 : Табл.
1470046
  Олійник Я.Б. Територіальна організація бурякр-цукрового підкомплексу Київської області / Я.Б. Олійник, В.О. Гуцал, О.В. Гриценко // Економічна і соціальна географія, 1995. – Вип.46
1470047
  Верменич Я. Територіальна організація в Україні як наукова проблема : регіонально-історичний та політико-адміністративний виміри / Ярослава Верменич ; НАНУ, Ін-т історії Укр., Центр теор.-методолог. проблем істор. регіоналістики. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. – 160 с. – ISBN 978-966-02-4693-5
1470048
  Підгорний С. Територіальна організація виборів і референдумів в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2009. – № 1. – С. 11-15.
1470049
  Баштова М.О. Територіальна організація виноробства Південного берега Криму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 232-239 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1470050
  Шишацький Віктор Борисович Територіальна організація виробничого комплексу столичного макрорайону : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Шишацький Віктор Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 18 с.
1470051
  Шишацький Віктор Борсович Територіальна організація виробничого комплексу столичного макрорайону. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шишацький Віктор Борсович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.141-151
1470052
  Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194 л. + Додаток : л. 184-194. – Бібліогр. : л. 167-183
1470053
  Січкаренко К.О. Територіальна організація вищої освіти України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Січкаренко К.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1470054
   Територіальна організація влади в Україні: статус і повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого сомоврядування. – Київ : Ін Юре, 2002. – 928с. – ISBN 966-8088-04-2
1470055
  Малиновський В. Територіальна організація влади в українській суспільно-політичній думці XIX - першої половини XX століття // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2013. – № 3 (33). – С. 448-452
1470056
  Малиновський В. Територіальна організація влади України: європейські орієнтири реформування // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 156-167.
1470057
  Ганущак Ю.І. Територіальна організація влади. Стан та напрямки змін / Юрій Ганущак. – Київ : Легальний статус, 2012. – 317, [3] с., [14] арк. карт : табл., іл. – ISBN 978-966-8312-64-9
1470058
  Малиновський В. Територіальна організація влади: підходи до розуміння поняття // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 165-171.
1470059
  Іщук С. Територіальна організація внутрішньої торгівлі північно-східного суспільно-географічного району України / С. Іщук, О. Гладкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 23-25. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості територіальної організації внутрішньої торгівлі Північно-Східного суспільно-географічного району України. Досліджено структуру та особливості динаміки роздрібного товарообігу, визначено тенденції формування мережі торговельних ...
1470060
  Заставецька Л. Територіальна організація внутрішньообласних систем розселення України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 125-129 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 34)). – ISSN 2311-3383
1470061
  Медвідь Л. Територіальна організація гірськолижного туризму регіону / Л. Медвідь, Н. Кампов, С. Махлинець // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 120-127 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 43)). – ISSN 2311-3383
1470062
  Ткачук Леоніла Миколаївна Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної Азії : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ткачук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 222 л. – Бібліогр.: л. 180-190; Дод.: л.190-222
1470063
  Ткачук Леоніла Миколаївна Територіальна організація господарства країн Південно-Східної та Східної Азії : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Ткачук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв.
1470064
  Поплавська І.В. Територіальна організація готельного господарства України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Поплавська І.В.; Попласька І.В. ; Тернопільський нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. – Тернопіль, 2010. – 237 л. + Додаток: л. 174-221. – Бібліогр.: л. 222-237
1470065
  Шаповал В. Територіальна організація держави в конституційному праві // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання. – Київ, 2002. – № 5. – С.43-55
1470066
  Бояр Андрій Олексійович Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Бояр А.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20с. + Додатки: л.198 - 233. – Бібліогр.: 18 назв
1470067
  Бояр Андрій Олексійович Територіальна організація еколого-економічного комплексу Волинської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Бояр Андрій Олексійович; Волинський держ. ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк, 2003. – 233л. – Додатки: л.198 - 233. – Бібліогр.: л.174 - 198
1470068
  Лук"янчук О.М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лук"янчук Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 244 арк. – Додатки: арк. 210-244. – Бібліогр.: арк. 193-209
1470069
  Лук"янчук О.М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лук"янчук Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1470070
  Голуб Г.С. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Голуб Геннадій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 181, [13] л. – Додатки: 11 л. – Бібліогр.: л. 162-181
1470071
  Олійник Я.Б. Територіальна організація життєдіяльності населення Волинської області : монографія / Я.Б. Олійник, Г.С. Голуб ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Луцьк : Волиньполіграф, 2015. – 178, [13] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 160-178. – ISBN 978-617-7129-38-6
1470072
  Пасько Володимир Феодосійович Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області : Автореф. ... дис. канд. географічних наук: 11.00.02. / Пасько В.Ф.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1470073
  Пасько Володимир Феодосійович Територіальна організація земельно-ресурсного потенціалу Чернігівської області : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Пасько Володимир Феодосійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 185с. + Додатки: л. 163-185. – Бібліогр.: л. 146-163
1470074
  Провотар Наталія Іванівна Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислового комбінату : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02. / Провотар Наталія Іванівна; КУ. – Київ, 1993. – 180л. – Бібліогр.:л.151-162
1470075
  Провотар Н.І. Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток агропромислового комбінату : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Провотар Н.І.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 23 с.
1470076
  Гладкий Олександр Віталійович Територіальна організація і комплексно-пропорційний розвиток київської господарської агломерації : Дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Гладкий Олександр Віталійович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 239л. + Додатки: 172 - 239. – Бібліогр.: 158 - 172
1470077
  Гладкий Олександр Віталійович Територіальна організація і комплексно-пропорціональний розвиток Київської господарської агломерації : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата геграфічних наук: 11.00.02 / Гладкий О.В.; Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1470078
  Щетінін О. Територіальна організація інвестиційної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 192-193
1470079
  Величко В.В. Територіальна організація інноваційної діяльності у країнах з перехідною економікою (на прикладі зон нових і високих технологій у Китаї) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 45-47. – (Економіка ; вип. 68). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено теоретичним, методологічним та практичним аспектам формування спеціальних вільних економічних зон (СВЕЗ) та регулюванню їх функціонування. Вона містить важливий аналіз Китайського досвіду у сфері регулювання фінансової діяльності ...
1470080
  Іщенко Ю.Д. Територіальна організація іноваційної діяльності: теоретико-методичні та практичні аспекти дослідження // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 32-39 : табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1470081
  Сировець С.Ю. Територіальна організація кластерів рекреаційно-туристичної діяльності в Столичному суспільно-географічному районі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 82-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1470082
  Долгова К.С. Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Долгова Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1470083
  Долгова К.С. Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Долгова Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 234 арк. – Додатки: арк. 203-234. – Бібліогр.: арк. 179-202
1470084
  Бабарицька В.К. Територіальна організація комплексу міжнародного туризму в Украіїні : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бабарицька В.К.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 194л. – Бібліогр.:л.149-160
1470085
  Бабарицька Вікторія Костянтинівна Територіальна організація комплексу міжнародного туризму України : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Бабарицька Вікторія Костянинівна; КУ ім Т.Г.Шевченка. – Київ, 1997. – 25с.
1470086
  Коцан Наталія Несторівна Територіальна організація лісопромивлового комплексу Волинської обл. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Коцан Наталія Несторівна; МО України. Волинський держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1994. – 161л. – Бібліогр.:л.127-143
1470087
  Коцан Н.Н. Територіальна організація лісопромислового комплексу Волинської області : Автореф... канд. географіч.наук: 11.00.02 / Коцан Н.Н.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1470088
  Олійник Я.Б. Територіальна організація малого підприємництва в Україні / Я.Б. Олійник, Н Фесик // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2003. – Вип. 8. – С. 134-139. – ISBN 966-631-331-6
1470089
  Мартусенко І.В. Територіальна організація медичного комплексу Вінницької області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 24 с. – Бібліогр.: 8 назв
1470090
  Мартусенко Ірина Валеріївна Територіальна організація медічного комплексу Вінницької області : Дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Мартусенко Ірина Валеріївна ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213 л. – Додатки: л. 187-213. – Бібліогр.: л. 165-186
1470091
  Денисова Д.О. Територіальна організація мережі гірськолижних курортів України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 115-120 : рис. – Бібліогр.: 9 назв.
1470092
  Коцан Наталія Несторівна Територіальна організація митної діяльності України : Дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Коцан Н. Н.; Волинський держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2005. – 425 л. + Додатки: 377-425. – Бібліогр.: л.343-377
1470093
  Коцан Н.Н. Територіальна організація митної діяльності України : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Наталія Несторівна Коцан; КНУТШ. – Київ, 2006. – 48с. – Бібліогр.:29 назв
1470094
  Костащук І.І. Територіальна організація музеїв як об"єктів етнокультурного потенціалу Чернівецької області / І.І. Костащук, Р.В. Кісіль // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 64. – С. 42-52. – ISSN 2308-135X
1470095
  Трусій О.М. Територіальна організація наукового потенціалу України : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Трусій О.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 252л. + Додатки: л.197-252. – Бібліогр.: л.180-196
1470096
  Пендерецький О.В. Територіальна організація нафто-промислів Західної України // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 210-218


  З позиції територіальної організації нафтопромислів Західної України запропоновані шляхи щодо покращення життєдіяльності місцевого населення, основою яких є екологічна та техногенна безпека. Доведено, що територіальна організація характеризує поєднання ...
1470097
  Луцишин П.В. Територіальна організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикладі Волинської обл.) : Дис... д-ра. геогр. наук: 11.00.02 / Луцишин П. В.; Волин. держ. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 1996. – 346л. – Бібліогр.:л.325-337
1470098
  Схаб М.Ю. Територіальна організація оптової торгівлі Тернопільської області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 212-215
1470099
  Схаб М.Ю. Територіальна організація оптової торгівлі України // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 169-172
1470100
  Ільїв О.М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 190 л. – Додатки: л. 179-190. – Бібліогр.: л. 163-178
1470101
  Ільїв О.М. Територіальна організація освітнього комплексу Волинської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Ільїв Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1470102
  Барановський М.О. Територіальна організація пересувних форм обслуговування сільського населення Чернігівської області // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 84-88. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
1470103
  Дорошенко В. Територіальна організація підприємств ресторанного господарства України / В. Дорошенко, К. Дмитрієва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 27-30. – (Географія ; Вип. 58). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано регіональні відмінності територіальної організації ресторанного господарства України, визначено їх причини. Досліджено впровадження новітніх тенденцій територіальних форм ресторанного господарства. Regional differences of the ...
1470104
  Запотоцький С.П. Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області : дис.... канд. геогр.наук : 11.00.02 / Запотоцький С. П.; Затоцький Сергій Петрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 297 л. + Додатки: л.214-297. – Бібліогр.: л.192-214
1470105
  Запотоцький С.П. Територіальна організація продовольчого ринку Черкаської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Запотоцький С.П.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 23 с. – Бібліогр.:10 назв.
1470106
  Іщук С.І. Територіальна організація продуктивних сил СРСР : (Проблеми формування територіально-виробничих комплексів) / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко. – Київ : Знання, 1978. – 48 с.
1470107
  Пендерецький О.В. Територіальна організація промислового туризму Карпатського суспільно-географічного району та основні напрямки її вдосконалення : монографія / О.В. Пендерецький ; за наук. ред. Я.Б. Олійника ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Івано-Франківський нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2011. – 225, [1] с. : табл., мапи. – Бібліогр.: с. 220-225. – ISBN 978-966-694-169-8
1470108
  Зеленчук В.Р. Територіальна організація регіонального промислового комплексу (на прикладі Вінницької області) : дис. ... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Зеленчук В.Р.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 270 л. + Додатки: л. 203-270. – Бібліогр.: л. 184-202
1470109
  Шуба Олена Артурівна Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикл. Харківської обл.) : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шуба Олена Артурівна; Харківський держ. ун-тет. – Харків, 1998. – 154л. – Бібліогр.:л.147-154
1470110
  Шуба О.А. Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикл. Харківської обл.). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шуба О.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 17л.
1470111
  Шуба Олена Артурівна Територіальна організація регіональної системи шкільного обслуговування (на прикладі Харківської області) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Шуба О.А.; КНУТШ. – Київ, 1999. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1470112
  Машика Ю.В. Територіальна організація регулювання трудоміграційних процесів в умовах лібералізації трудових відносин // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 2(52). – С. 149-158. – ISSN 1562-0905
1470113
  Жученко В.Г. Територіальна організація рекреаційного комплексу Поліського регіону України : Автореф... канд. екон.наук: 08.10.01 / Жученко В. Г.; НАН України, Рада вивч. продукт. сил України. – К., 1996. – 20л.
1470114
  Нефедова Н.Є. Територіальна організація рекреаційної діяльності Одеського регіону / Н.Є. Нефедова, В.В. Яворська, Н.П. Михайлова // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 54-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1470115
  Патійчук В.О. Територіальна організація релігійної сфери Адміністративної області : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Патійчук В.О.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1998. – 17 с.
1470116
  Патійчук Віктор Олексійович Територіальна організація релігійної сфери адміністративної області (на прикладі Волинської області) : Дис... кандид. географ.наук: 11.00.02 / Патійчук Віктор Олексійович; Мін-во освіти України. Волинськ. держ. ун-тет ім. Л.Українки. – Луцьк, 1998. – 202л. – Бібліогр.:л.181-194
1470117
  Дмитрієва К. Територіальна організація ресторанного господарства Київської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 79-82. – (Географія ; вип. 1 (63)). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено фактори розвитку ресторанного господарства міста Києва та прилеглих територій, проаналізовано стан територіальної організації ресторанного господарства Києва та Київської області через аналіз основних показників роботи галузі станом ...
1470118
  Дмитрієва К. Територіальна організація ресторанного господарства як складової соціальної сфери в агломеративних системах розселення // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 12-17


  Стаття присвячена проблемам функціонування ресторанного господарства як складової соціальної сфери і, водночас, комерційної сфери у рамках великих поселень. Приділена увага факторам розвитку ресторанного господарства в цілому, а також виокремлені ...
1470119
  Заставецька Л.Б. Територіальна організація систем розселення: основні закономірності та принципи // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 197-204 : табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1470120
   Територіальна організація сільського господарства УРСР. – К., 1972. – 167с.
1470121
  Колобова Людмила Вікторівна Територіальна організація сільськогосподарського виробництва в системі обласного АПК і шляхи її удосконалення (на прикладі Херсонської області) : Автореф... канд. економ.наук: 08.10.01 / Колобова Людмила Вікторівна; НАН України. Рада по вивченню продуктивних сил України. – К., 1996. – 22л.
1470122
  Запотоцька І.В. Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки ії вдосконалення : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.02 - економічна та соціальна географія / Запотоцька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 235л. + Додатки: л. 209-235. – Бібліогр.: л. 193-208
1470123
  Запотоцька І.В. Територіальна організація соціальної сфери Черкаської області та основні напрямки ії вдосконалення : Автореф. дис. ... канд. географічних наук: 11.00.02 / Запотоцька І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 4 назви
1470124
  Дорошенко Віктор Іванович Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення : Автореф... канд. геогр.наук: 11.00.02 / Дорошенко Віктор Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 25л.
1470125
  Дорошенко Віктор Іванович Територіальна організація споживчого комплексу в регіональних і локальних системах розселення : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.02. / Дорошенко Віктор Іванович; Київ. держ. торговельно-економічний ун-тет. – К., 1994. – 199л. – Бібліогр.:л.185-199
1470126
  Коломієць К.В. Територіальна організація суспільства регіону Українського Причорномор"я для потреб планування території та адміністративної регіоналізації // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 1 (28). – С. 126-141 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1470127
  Топорницька М.Я. Територіальна організація та перспективи розвитку етнофестивального туризму у Львівській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 89-96 : рис. – Бібліогр.: 11 назв.
1470128
  Рибачик Н.О. Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні : Автореф. дис. ...канд. географ.наук: Спец.11.00.02 / Наталія Олександрівна Рибачик; КНУТШ. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1470129
  Рибачик Н.О. Територіальна організація телеінформаційного комплексу в Україні : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02- економічна та соціальна географія / Рибачик Н.О.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 147 л. + Додатки: л. 10. – Бібліогр.: л. 139-147
1470130
  Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Осіпчук Ірина Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. екон. та соц. географії. – Київ, 2013. – 310 л. – Додатки: л. 175-310. – Бібліогр.: л. 157-174
1470131
  Осіпчук І.О. Територіальна організація торговельного обслуговування населення Рівненської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Осіпчук Ірина Олегівна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1470132
  Сировець С.Ю. Територіальна організація туристичного процесу Столичного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1470133
  Романів О.Я. Територіальна організація туристських маршрутів Рівненської області / О.Я. Романів, А.С. Романів, І.В. Шворак // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 14. – С. 261-269 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв.
1470134
  Литвин В. Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2014. – 4 грудня (№ 234). – С. 4-5
1470135
  Литвин В. Територіальна організація українського соціуму і проблема кордонів // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України Нац. акад. наук України, Відділ історичної регіоналістики ; редкол.: В. Смолій, Я. Верменич, Г. Боряк [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 9. – С. 43-52
1470136
  Дубина О.М. Територіальна організація фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості територіальної організації фінансового забезпечення наукової діяльності в Україні. Several aspects and specific features of the territorial organization of the financial supply of the scientifical activity in Ukraine are described
1470137
  Рубель В.А. Територіальна приналежність архіпелагу Токто: корейський погляд на проблему // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2009. – № 1. – С. 63-71. – ISSN 1608-0599
1470138
  Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Залещик Віталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 312 л. – Додатки: л. 143-312. – Бібліогр.: л. 132-142
1470139
  Залещик В.В. Територіальна рекреаційна система Луганської області: сучасний стан і перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Залещик Віталія Віталіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1470140
  Павленко Т.М. Територіальна рекреаційна система Полтавської області і перспективи її розвитку : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Павленко Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 199 л. – Додатки: л. 174-199. – Бібліогр.: л. 155-173
1470141
  Павленко Т.М. Територіальна рекреаційна система Полтавської області і перспективи її розвитку : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Павленко Тетяна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1470142
  Новикова В.І. Територіальна рекреаційна система як форма організації рекреаційної дільності : Рекреаційна географія // Український географічний журнал : Науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 55-59 : Рис. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1561-4980
1470143
  Шкарлет С.М. Територіальна реформа в системі стратегічного управління енергоекономічною та інформаційною сферами держави / С.М. Шкарлет, Н.І. Холявко, М.В. Дубина // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 103-107. – ISSN 1728-6220
1470144
  Дудник І.М. Територіальна система туристичних послуг як об"єкт суспільної географії // Освітньо-професійна підготовка фахівців з туризму : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т міжнар. відносин, Каф. країнознавства і туризму ; [за ред. Г.В. Балабанова]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 40-53. – ISBN 978-966-598-999-8
1470145
  Гуйтор М.М. Територіальна специфіка підтримки політичних партій у Чернівецькій області / М.М. Гуйтор, І.О. Гаврада // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 78. – С. 402-416
1470146
  Стафійчук В.І. Територіальна структура авторства політико-географічних публікацій в Україні за 1990-2012 роки // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 184-191 : рис. – Бібліогр.: 10 назв.
1470147
  Пістун М.Д. Територіальна структура аграрно-територіального комплексу (АТК) : територіально-виробничі системи (комплекси) // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 88-97
1470148
  Лимарь Т.В. Територіальна структура вантажних перевезень автомобільним транспортом у Полтавській області // Шевченківська весна - 2015. Географія : зб. наук. праць XIIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 2-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т ; Наук. т-во студентів і аспірантів. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – Вип. 13 / [уклад.: В.В. Панченко, К.О. Самсонюк, О.Є. Кокозій, Д.О. Шелемеха]. – С. 156-159
1470149
  Тащук К.О. Територіальна структура виробництва як економіко-географічна категорія // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 8. – С. 25-33. – Бібліогр.: 7 назв
1470150
  Січкаренко К.О. Територіальна структура вищої освіти України: суспільно-географічний аналіз // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 159-166. – Бібліогр.: 8 назв
1470151
   Територіальна структура господарства і розселення населення в Україні : монографія / Ін-т географії НАНУ; [рец.: А.І. Доценко, С.А. Лісовський ; за ред. В.П. Нагірної]. – Київ : Акад. праці і соц. відносин Федер. проф. спілок України, 2010. – 280 с. – ISBN 978-966-614-056-5
1470152
  Крашеніннікова А.А. Територіальна структура демогеографічної системи Чернігівської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 216-223 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1470153
  Коценко К.Ф. Територіальна структура залізничного транспорту Південно-Західного району УРСР : транспорт // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 96-103
1470154
   Територіальна структура народногосподарського комплексу Південного економічного району СРСР і її вплив на розселення : територіально-виробничі системи (комплекси) / М Паламарчук, , Ю.І. Пітюренко, Р.О. Язиніна // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1974. – Вип. 17. – С. 97-105
1470155
  Лавриненко С. Територіальна структура Полтавського регіонального агропродовольчого ринку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 41-43. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіальну структуру Полтавського регіонального агропродовольчого ринку, охарактеризо вано її основні елементи. The territorial structure of Poltava regional agro-food market is analyzed, its main elements are characterized.
1470156
  Клєщ А.А. Територіальна структура природокористування міста Харків / А.А. Клєщ, Н.В. Максименко, П.Р. Пономаренко // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 1/2 (27). – С. 23-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1992-4224
1470157
  Єрмаков В.В. Територіальна структура промислового виробництва Полтавської губернії у другій воловині XIX ст. // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 183-195 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв.
1470158
  Паламарчук М.М. Територіальна структура промислового комплексу економічного району : монографія / АН Української РСР ; Сектор географії ; М.М. Паламарчук, К.О. Тащук. – Київ : Наукова думка, 1974. – 127 с.
1470159
  Тащук К.О. Територіальна структура промислового комплексу економічного району (на прикл. Південно-Західного економічного району СРСР). : Дис... канд. географ.наук: 691 / Тащук К.О.; АН УРСР. Рада по вивченню продуктив. сил УРСР АН УРСР. – К., 1970. – 173л. – Бібліогр.:л.I-XVII
1470160
  Смаль І.В. Територіальна структура рекреаційної системи Чернігівської області / І.В. Смаль, В.В. Смаль // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – Вип. 45. – С. 102-107 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 5-8238-D147-5
1470161
  Федій О.А. Територіальна структура сільського розселення Полтавської області // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 3 (95). – С. 44-49 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1470162
  Запотоцька І.В. Територіальна структура соціальної сфери Черкаської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 128-134. – Бібліогр.: 2 назви
1470163
  Бойко З. Територіальна структура та регіональні особливості залізничного транспорту України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 49-55. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 42)). – ISSN 2311-3383
1470164
  Олійник С. Територіальна структура форм самоорганізації населення в Україні // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 25-30


  Територіальна структура самоорганізації населення в Україні є вагомим критерієм, що може використовуватись при розробці нового адміністративно-територіального устрою країни та врахування при територіальному об"єднанні громад. В наш час територіальна ...
1470165
  Грищук Е.Ю. Територіальна та етнічна ідентичність: особливості взаємозв"язку // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 26-38. – ISSN 2520-6265


  Стаття присвячена теоретичному аналізу проблеми територіальної та етнічної ідентичності особистості. Розглядаються поняття, специфіка та види територіальної та етнічної ідентичності; аналізуються основні підходи до розгляду їх взаємозв"язку. The ...
1470166
  Анісімов С.В. Територіальна та транспортна доступність заміських рекреаційних територій для літнього відпочинку // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 95-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1470167
  Каніщев Г.Ю. Територіальна цілісність держави в умовах інформатизації та віртуалізації суспільства // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 97-108. – ISSN 2073-803X
1470168
  Кресіна І.О. Територіальна цілісність держави та перспективи невизнаних держав / І.О. Кресіна, О.М. Стойко // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 71-80. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1470169
  Луцишин П.В. Територіальная організація обласного суспільно-географічного комплексу (на прикл. Волинської обл.) : Автореф... д-ра географ. наук: 11.00.02 / Луцишин П.В.; КУ ім. Т.Г. Шевченка. – К., 1996. – 42с.
1470170
  Маруняк Є.О. Територіальне (просторове) планування: зміст, еволюція та основні сучасні напрями // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2014. – № 2 (87). – С. 22-31 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1561-4980
1470171
  Шакірзанова Ж.Р. Територіальне довгострокове прогнозування характеристик максимального стоку весняного водопілля в басейні р. Південний Буг / Ж.Р. Шакірзанова, А.О. Казакова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 3 (38). – С. 25-33. – ISSN 2306-5680


  Використаний метод територіальних довгострокових прогнозів характеристик стоку весняного водопілля (на прикладі р. Південний Буг та річок межиріччя Дністра і Південного Бугу) дозволяє передчасно визначати максимальні витрати води та шари стоку в ...
1470172
  Бьоме К. Територіальне майбутнє Європи: між мріями та страхіттями / К. Бьоме, К. Люер // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2016. – № 1 (93). – С. 29-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1561-4980
1470173
  Матвієнко В. Територіальне оформлення УСРР в складі СРСР у міжвоєнний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 12-16. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  Стаття висвітлює напружені сторінки з дипломатичного життя радянської України щодо територіального розмежування з РСФРР та іншими сусідніми республікам в складі СРСР у 20-30 роки минулого століття. Як висновок для сучасної української дипломатії ...
1470174
   Територіальне планування землекористування в контексті формування фінансової стійкості об"єднаних територіальних громад / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т.М. Прядка, Н.А. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Держ. п-во "Київ. н.-д. проектний ін-т землеустрою"; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й.М. Дорош, В.І. Курило, А.М. Третяк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 21-27. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-1677
1470175
  Стеченко Д.М. Територіальне планування соціалістичного природокористування / Д.М. Стеченко, С.В. Скоробогатько ; наук. ред. В.А. Поліщук. – Київ : "Знання" Української РСР, 1985. – 48 с. – (Економіка: наука, управління, практика. Сер. 3 ; 3 ; № 10)
1470176
  Калиновский М.П. Територіальне планування та організація побутового обслуговування / М.П. Калиновский, О.М. Малляров. – К, 1970. – 120с.
1470177
  Маленко Я.В. Територіальне планування щодо збереження довкілля та раціонального використання природних ресурсів: основні поняття та ознаки / Я.В. Маленко, В.І. Олещенко // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 162-165. – ISBN 978-966-419-269-6
1470178
  Смілка Владислав Анатолійович Територіальне районування для ведення містобудівного моніторингу // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 147-154 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
1470179
  Марчук М.І. Територіальне самоврядування в системі публічної влади Республіки Польща // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2004. – Т. 3, № 1. – С.21-26. – ISSN 1727-1584
1470180
  Марчук М.І. Територіальне самоврядування у Речі Посполитій // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2014. – № 4 (55). – C. 21-28. – ISSN 1727-1584
1470181
  Крол Д. Територіальне та комунікаційне значення? Поширення гробниць КЛП в басейні Вісли і Одера на тлі природного і культурного ландшафту // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 78. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1470182
  Федорик Ю. Територіальне та соціальне походження православного духівництва у Царстві Польському // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 5 (119). – С. 19-22
1470183
  Коробка Ю. Територіальне управління промисловістю (1957-1965 рр.) в Україні: радянська історіографія // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 131-136. – ISSN 1728-9343


  Частина перша - науковий доробок періоду "відлиги".
1470184
  Іщук С.І. Територіальний аспект дослідження обласного народногосподарського комплексу / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1980. – С. 64-71 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 22)
1470185
  Полевич Ірина Територіальний аспект інноваційно-інвестиційної діяльності в Харківському регіоні // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 129-134 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1470186
  Сущенко О.А. Територіальний брендинг як інструмент розвитку туристично-рекреаційного комплексу / О.А. Сущенко, К.В. Касенкова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 2 (71). – С. 139-149. – ISSN 2524-003X
1470187
  Велещук С.С. Територіальний брендинг як інструмент соціально-економічного розвитку регіону // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 146-152. – ISSN 2308-1988
1470188
  Запотоцький С.П. Територіальний вимір продовольчої безпеки регіонів України / С.П. Запотоцький, І. Бублик // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 330-338
1470189
  Казакова А.О. Територіальний довгостроковий прогноз максимального стоку весняного водопілля в басейні річки Південний Буг // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 95-98
1470190
  Лещишин Б.М. Територіальний конфлікт Китаю та Японії щодо островів Сенкаку (Дяоюй) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 575-581
1470191
  Рашковскі А. Територіальний маркетинг у процесі створення та зміцнення територіальної ідентичності // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопіл. нац. економічний ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 13, (№ 2). – С. 193-204. – ISSN 1684-906Х
1470192
  Мішина Н.В. Територіальний мікроколектив як суб"єкт права на місцеве самоврядування // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 135-141. – ISSN 1563-3349
1470193
  Ярошенко О.В. Територіальний організований перерозподіл трудових ресурсів сільської місцевості України // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1973. – Вип. 15. – С. 89-94 : Табл.
1470194
  Пістун М.Д. Територіальний поділ праці в сільському господарстві : галузі господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1975. – Вип. 19. – С. 50-58. – Бібліогр.: 8 назв
1470195
  Вовканич С.Й. Територіальний поділ України в системі чинників її інноваційного розвитку та євроінтеграціії / С.Й. Вовканич, С.О. Цапок // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 7-17. – ISSN 1562-0905
1470196
   Територіальний розвиток використання земель регіонів: концептуальні положення, проблеми та методологічний підхід до оцінки / К.А. Мамонов, В.О. Фролов, І.В. Кондратюк, О.М. Канівець // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв М.К., Сухонос М.К., Говоров П.П. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 1, вип. 154. – С. 154-158 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1470197
   Територіальний розвиток і регіональна політика : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 148, [12] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-83524-8
1470198
   Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних досліджень ім. М. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. Сторонянська І.З]. – Львів : [б. в.], 2020. – 141, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку")
1470199
  Кулик О.Г. Територіальний розподіл злочинності в Україні: усталені закономірності та сучасні тенденції // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 149-155. – ISSN 2072-8670
1470200
   Територіальний розподіл мов та мовна геостратегія : хрестоматія / [редкол.: А.І. Анісімова, І.С. Попова]. – Дніпро : Ліра, 2016. – 203, [1] с. – Tempus Joint Project 530360-TEMPUS-1-2012-1-GE-TEMPUS-JPCR DIMTEGU "Розвиток та впровадження освітніх програм мультилінгвальної підготовки вчителів в університетах Грузії та України". – Бібліогр. в кінці ст. – (Co-funded by the Tempus Programme of the European Union). – ISBN 978-966-383-765-9
1470201
  Балабанов Г.В. Територіальний соціально-економічний моніторинг в Україні / Г.В. Балабанов, В.В. Вишневський; НАНУ; Інститут географії. – Київ : Нора-друк, 2001. – 58с. – ISBN 966-95961-2-2
1470202
  Мармазов В.Є. Територіальний статус Канади у XVIII ст. // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 86-90. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье проанализирован территориальный статус Канады в XVIII в. Рассматривается политика Англии, осуществляющей колониальное угнетение населения Канады. Освещена борьба канадского народа против колониального режима, установленного там, в частности ...
1470203
  Гречко О. Територіальний устрій України як конституційно-правовий інститут: сутність, структура і зміст // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 6. – С. 17-23
1470204
  Кочергіна Н.О. Територіальний устрій України: історія становлення та сучасний стан розвитку / Н.О. Кочергіна, Т.П. Ткач // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 71-74
1470205
  Панов А.В. Територіальний устрій Франції та Італії - уроки для України / Ален Панов. – Ужгород : АУТДОР-ШАРК, 2015. – 126, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7132-24-9
1470206
  Смирнов І. Територіальний чинник в агропромисловій логістиці: європейський досвід // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 9-12. – (Географія ; вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто європейський досвід агрологістики на прикладі Голландії та значення територіального чинника. Проаналізовано ключові принципи урядової програми "Бачення агрологістики" та основні проекти "Платформи агрологістики" які виконуються в даний ...
1470207
  Шульга Т.С. Територіальний чинник в історії України доби незалежності // Життєвий простір України: політичний та гуманітарний виміри (1991–2010 роки) : зб. наук. статей / Г.В. Касьянов, Н.П. Барановська, С.С. Падалка, О.Н. Кубальський, Л.В. [та ін.] Ковпак. – Київ : Інститут історії України, 2012. – С. 225-248. – ISBN 978-966-02-6441-0
1470208
  Андрейцев В. Територіальні аспекти державності: проблеми практичної теорії // Конкуренція : Вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2006. – № 1. – С. 41-44


  Питання про територіально-прсторову організацію держави, і тим більше, державності, на превеликий |жаль, у науково-методологічному і етичному аспекті дотепер залишається поза належної уваги юристів. Scientifically-methodological and practical aspects ...
1470209
   Територіальні аспекти диференціації рівня життя населення в Кіровоградській області / Маслова Наталія, Мирза-Сіденко Валентина, , Костючик Юлія // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 68-77 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 45)). – ISSN 2311-3383
1470210
  Єрмаков В.В. Територіальні аспекти розвитку сільського зеленого туризму (на прикладі низових адміністративних районів) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 132-138. – Бібліогр.: 19 назв.
1470211
  Заблотовська Н.В. Територіальні відміни розселення населення у Чернівецькій області / Н.В. Заблотовська, О.М. Лейберюк // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 89-91. – Бібліогр.: 5 назв. – (Географія). – ISSN 2311-9276
1470212
  Добиш М.П. Територіальні відмінності в політичних поглядах населення України: політико-географічний аспект : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добиш Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1470213
  Добиш М.П. Територіальні відмінності в політичних поглядах населення України: політико-географічний аспект : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добиш Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 201, [27] арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 171-201арк.
1470214
  Іщук С.І. Територіальні відмінності в рівнях промислового розвитку районів і областей (на прикладі Казахстану) : теорія. Історія / С.І. Іщук, Д.М. Стеченко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 3-10 : Табл., карта
1470215
  Коноплицька Л.М. Територіальні відмінності в спеціалізації сільського господарства : географія сільського господарства // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 11. – С. 144-148 : Рис. – Бібліогр.: 1 назва
1470216
  Ігнатьєва Л.Г. Територіальні відмінності зрошуваного землеробства рівнинного Криму / Л.Г. Ігнатьєва, І.Т. Твердохлєбов // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 129-137 : Рис.
1470217
  Ковтонюк М.О. Територіальні відмінності природного руху і густоти населення Ровенської області // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 42-48 : Табл., рис.
1470218
  Осіпчук І. Територіальні відмінності розвитку транспортної інфраструктури Рівненської області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (71). – С. 75-80
1470219
  Корнієнко М.В. Територіальні візії козацької еліти Війська Запорозького другої половини XVII - початку XVIII ст. (на прикладі "Літопису Самовидця") // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 111-114. – ISSN 2218-4805


  Статтю присвячено територіальним візіям козацької еліти Гетьманату на прикладі «Літопису Самовидця». Виокремлено поняття, якими автор пам’ятки позначав простір, та проаналізовано їх зміст на предмет бачення меж.
1470220
  Кравець І. Територіальні господарські системи // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 2. – С. 123-125
1470221
   Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку : монографія / [Л.Я. Беновська та ін. ; за ред. В.С. Кравціва, І.З. Сторонянської] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2020. – 531, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8-9. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9250-5
1470222
  Гураль П. Територіальні громади міст Гетьманщини та їх виконавчий апарат // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.68-77. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1470223
  Борденюк В.В. Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб"єкти цивільного права : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борденюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 253 арк. – Бібліогр.: арк. 217-253
1470224
  Борденюк В.В. Територіальні громади сіл, селищ та міст як суб"єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Борденюк Володимир Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1470225
  Семяновський В.М. Територіальні громади як гетерархічні системи і проблеми ефективного управління ними // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2016. – № 3 (50). – С. 104-109. – ISBN 978-617-571-134-7
1470226
  Письменний І. Територіальні громади як суб"єкти активного розвитку громадянського суспільства в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 144-149. – ISSN 2414-4436
1470227
  Борденюк В.В. Територіальні громади як суб"єкти цивільних зобов"язань // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 32-39. – ISSN 2220-1394
1470228
  Музика Л.А. Територіальні громади як суб"єкти цивільного права і суб"єкти цивільних правовідносин // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 43-47
1470229
  Гурняк І. Територіальні громади: від віртуальності до ефективного власника : практ. поради / Ігор Гурняк ; [ред. Надія Трач]. – Вид. 2-ге, допов. – [Львів] : Print Quick. – 41 с., включ. обкл. : фот. – Без тит. арк.
1470230
   Територіальні діалекти і власні назви. – К., 1965. – 287с.
1470231
  Махов Г.Г. Територіальні дослідження грунтів на Україні за період з 1887 по 1927 р. та їх найближчі перспективи. / Г.Г. Махов. – Х., 1928. – 13с.
1470232
  Гавришок Богдан Територіальні закономірності використання земель лісового фонду Гусятинського району Тернопільської області / Гавришок Богдан, Брелюс Неля // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 153-158 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1470233
  Гнатюк О.М. Територіальні закономірності змін адміністративного устрою України / О.М. Гнатюк, А.Л. Мельничук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 46-55 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
1470234
  Юрківський В.М. Територіальні зміни в економіці розвинутих капіталістичних країн в умовах науково-технічної революції // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1976. – С. 63-71. – Бібліогр.: 20 назв. – (Географії ; Вип. 18)
1470235
  Шипович Є.Й. Територіальні і структурні особливості розміщення харчової промисловості : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 96-108 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1470236
  Шийко В.В. Територіальні і структурні особливості розміщення харчової промисловості Миколаївської області УРСР / В.В. Шийко, Є.Й. Шипович, О.І. Клименко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 93-101 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1470237
  Черній В.А. Територіальні колізії на Балканах // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 32. – С. 269-278
1470238
  Лялюк О.Ю. Територіальні органи центральних органів виконавчої влади в системі територіальної організації влади в Україні // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2015. – Вип. 30. – С. 28-38. – ISSN 1993-0941
1470239
  Корнус А. Територіальні особливості дорожньо-транспортного травматизму в Україні / А. Корнус, О. Корнус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 33-38. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  У статті виконано аналіз кількості дорожньо-транспортних пригод, а також рівня травматизму і смертності у них на рівні регіонів України. На основі методів просторової статистики показано існування географічних особливостей у розподілі частоти і ...
1470240
  Шовкун Т. Територіальні особливості захворюваності на рак молочних залоз (на прикладі Чернігівської області) / Т. Шовкун, В. Костюк // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 71-77. – ISSN 2413-7154


  У статті проаналізовано стан захворюваності жіночого населення Чернігівської області на рак молочних залоз. Дослідження сучасних тенденцій стану захворюваності та смертності жіночого населення від раку молочних залоз було проведено в кілька етапів. ...
1470241
  Шиян Д.В. Територіальні особливості захворюваності населення м. Кривий Ріг як центру старопромислового регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Шиян Дарья Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1470242
  Круль Г.Я. Територіальні особливості поширення природних рекреаційно-туристичних ресурсів у Буковинських Карпатах / Г.Я. Круль, М.Ю. Паламарюк // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 35. – С. 80-90. – ISSN 2308-135X
1470243
  Пугач С.О. Територіальні особливості поширення соціальних Інтернет-мереж Facebook та Instagram в Івано-Франківській області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 62. – С. 39-45. – ISSN 2308-135X
1470244
  Петровська А.О. Територіальні особливості регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 112-114. – ISBN 978-966-136-643-4
1470245
   Територіальні особливості розвитку системи охорони здоров"я Сумської області / О. Корнус, А. Корнус, В. Шищук, В. Поцелуєв // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – Вип. 20 (1). – С. 127-131. – ISSN 2076-1333
1470246
  Олійник В.В. Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2015. – Вип. 12. – C. 159-173


  Обґрунтовано необхідність вивчення розвитку сфери медичного обслуговування Київської міської агломерації. Досліджено сутність сфери медичного обслуговування та з’ясовані основні чинники, що впливають на її розвиток та розміщення. Проаналізовано ...
1470247
  Олійник В. Територіальні особливості розвитку сфери медичного обслуговування в межах Київської міської агломерації // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 30-36


  Обгрунтовано необхідність вивчення розвитку сфери медичного обслуговування Київської міської агломерації. Досліджено сутність сфери медичного обслуговування та з"ясовані основні чинники, що впливають на її розвиток та розміщення. Проаналізовано ...
1470248
  Сегіда Катерина Територіальні особливості розселення населення Харківського регіону, Харківської області / Сегіда Катерина, Ткаченко Надія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 60-66 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2076-1333
1470249
  Федоренко В.І. Територіальні особливості фізичного розвитку школярів / В.І. Федоренко, Л.М. Кіцула // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 2 (73). – C. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-7477
1470250
  Білоус Ю.О. Територіальні особливості формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 302-304. – ISBN 978-617-7069-75-8
1470251
  Динь Ван Тхань Територіальні поєднання природних ресурсів як фактор міжгалузевих комплексоутворень // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 64-69. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 27)
1470252
  Кіссе А.І. Територіальні практики управління етнічними конфліктами // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 536-543. – ISSN 1563-3349
1470253
  Гайдабрус Т.М. Територіальні проблеми України в розмежуванні Азово-Керчинської акваторії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 108, (ч. 1). – С. 225-230


  Ця стаття присвячена вирішенню питання щодо розмежування вод Азово-Керченської акваторії, проведенням державного кордону між Україною і Російською Федерацією. Висвітлені основні проблеми та спірні питання між Україною та Російською Федерацією та ...
1470254
  Молодецький А.Е. Територіальні промислові формування економічних мезарайонів (геоекспертний підхід) : Автореф... доктор географ.наук: 11.00.02 / Молодецький А.Е.; Ін-т географії НАН України. – К., 1998. – 32л.
1470255
  Клімчук Б.П. Територіальні пропорції комплексного розвитку Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 240-247 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1470256
  Прокопишин І. Територіальні протиріччя між Індією та Китаєм: причини, сучасний стан та шляхи вирішення // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 1. – С. 100-103
1470257
  Мальчикова Д.С. Територіальні ресурси як основа стратегії регіонального розвитку Херсонської області // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 52-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1470258
  Матвієнко А.С. Територіальні реформи у Норвегії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 71. – С. 515-523
1470259
  Пироженко К.Г. Територіальні системи в обласному лісовиробничому комплексі // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 75-80. – Бібліогр.: 3 назви. – ISBN 0868-6965
1470260
  Ващенко А.Т. Територіальні системи міських поселень Українських Карпат // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4
1470261
  Кресіна І.О. Територіальні цілісності держави - основне завдання нинішнього етапу державотворення в Україні // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2017. – № 8, серпень. – С. 6-10. – ISSN 2312-1831
1470262
  Іваницький С.О. Територіальність як принцип побудови адвокатури в Україні та світі // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Суми, 2015. – № 2 (70). – С. 76-83
1470263
  Сердюк В.В. Територіальність як принцип побудови системи судів загальної юрисдикції: нові підходи до реалізації // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2015. – Т. 12, № 2 (33). – С. 161-169. – ISSN 2310-9769
1470264
  Костів М.-М. Територіально-адміністративна структура унійної митрополії у другій половині XVIII ст. у межах Київського воєводства: історіографічний аспект // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 44-48. – ISBN 978-966-171-795-3
1470265
  Оришич Т. Територіально-адміністративний поділ та формування кордонів України за часів Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 294-300. – ISBN 966-7060-54-1
1470266
  Іщук С.І. Територіально-виробничі комплекси і економічне районування : Методологія, теория / С.І. Іщук; МОУ, Київський . університет ім. Т.Шевченка, Укра нсько-фінський ін-т менеджменту та бізнесу. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1996. – 244с. – ISBN 5-7763-9432-5
1470267
  Шелемеха Д. Територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення міста Києва (на прикладі Старого міста) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 73-76. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано територіально-галузеві трансформації сфери обслуговування населення на прикладі історичного ядра міста Києва. Висвітлено різницю між поняттями "соціальна сфера" та "сфера обслуговування". Розглянуто розміщення закладів сфери ...
1470268
  Кіссе А.І. Територіально-етнічні конфлікти: суть, класифікація, шляхи розв"язання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 272-280. – ISBN 966-628-134-1
1470269
  Цибенко І. Територіально-історичні дослідження Михайла Грушевського: бібліографічний аспект // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 12 (173). – С. 21-24. – ISSN 2076-9326


  Визначено місце документознавчої та бібліографічної інформації - списків архівних джерел, наукової літератури, бібліографічних посилань, інверсій, коментарів тощо.
1470270
  Дністрянський М. Територіально-політична незрівноваженість України: іманентна неминучисть чи рукотворний наслідок? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 68-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1470271
  Дністрянський М. Територіально-політична ситуація в південних і східних макрорайонах України в контексті проблем національної безпеки // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел". – Київ, 2016. – № 2. – С. 50-58
1470272
  Сливка Р.Р. Територіально-політичний конфлікт у Донбасі: погляд з позиції постмодерного підходу в географії // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 32. – С. 146-160. – Бібліогр.: 24 назв.
1470273
  Горобець Ігор Володимирович Територіально-прикордонні проблеми у відносинах Індії з Пакистаном і Китаєм (60-і -- 90-і роки) : Дис... канд. істнаук: 07.00.02 / Горобець Ігор Володимирович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – К., 1998. – 175л. – Бібліогр.:л.159-175
1470274
  Горобець І.В. Територіально-прикордонні проблеми у відносинах Індії з Пакістаном і Китаєм (60-і -- 90-і роки) : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Горобець І. В.; КУ ім. Шевченка, Ін-т міжнар. віднос. – К., 1998. – 17л.
1470275
   Територіально-просторове планування використання земель в Україні: понятійний базис у контексті безпеки життєдіяльності людей / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т. Прядка, Ю.Л. Скляр, Н.О. Капінос // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 3-13. – ISSN 2306-6792
1470276
  Чернова Г.В. Територіально-рекреаційний комплекс Вінницької області : Дис. ... канд. географ. наук. Спец. 11.00.02 - економічна і соціальна географія / Чернова Г.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 221л. + Додатки: л. 176-221. – Бібліогр.: л. 163-175
1470277
  Філоненко Ірина Миколаївна Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження) : Дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / КНУТШ; Філоненко І.М. – Київ, 2004. – 212л. + Додатки:л.175-212. – Бібліогр.: л.159-174
1470278
  Філоненко Ірина Миколаївна Територіально-рекреаційний комплекс Чернігівської області (суспільно-географічне дослідження) : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.02 / Філоненко І.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 23с. – Бібліогр.: 9 назв
1470279
  Діброва О.Т. Територіально-структурні особливості господарства Київської області / О.Т. Діброва, І.М. Рибачок // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 3-7 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1470280
  Мороз К. Територіально-часовий аналіз диференціації доходів населення України // Формування ринкової економіки в Україні : Збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 25. – С. 154-163. – (Серія економічна ; Вип 25). – ISSN 2078-5860
1470281
  Яворський А. Територіально здиференційовані елементи в мові Лесі Українки як об"єкт наукових студій // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 195-204. – ISSN 2413-0923
1470282
  Саханенко С. Території зі спеціальним статусом в регіональній структурі України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.46-53
1470283
  Красняков Є. Території зі статусом гірських потребують підтримки держави (у контесті стану проблем, перспектив розвитку загальноосвітньої школи) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 123). – С. 4-5
1470284
  Івашко О.А. Території пріоритетного розвитку: необхідність, механізм формування і функціонування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 225-231. – ISSN 1729-360Х
1470285
  Куваєв О.М. Територія : Роман та повісті / О.М. Куваєв. – Київ : Дніпро, 1978. – 462с.
1470286
  Коваленко О.О. Територія "біструктурної моделі" японського етносу Ханіхари Кадзуро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-80. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про "біструктурну теорію" японського етносу Ханіхари Кадзуро, котра інтерпретує генезис японців, причини локальних відмінностей у японському етносі, місце та роль дзьомонівської популяції й переселенців у процесі японського етногенезу. Подано ...
1470287
  Шулікін Д. Територія безпеки і кошти вишів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянули законопроект щодо захисту педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, а також два пов"язані між собою законопроекти стосовно коштів закладів вищої ...
1470288
  Гусейнова О. Територія Богдана-Ігоря Антонича: оніризм як стартегія інтерпретації простору : (за романом Юрія Андруховича "Дванадцять обручів") // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 33-38. – ISBN 966-638-152-4
1470289
  Дудкін І. Територія екзотики: Мексика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-40
1470290
  Степанчук І. Територія знань і позитиву // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 липня (№ 71). – С. 9


  Сімдесят років тому провідними вченими України було створено Товариство "Знання" України, а його першим керівником став президент Академії наук УРСР, академік Олександр Палладін.
1470291
  Григор"єва Р. Територія і кордон як фактори формування етнічної ідентичності ( за матеріалами досліджень прикордонних територій Брянської області) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 30-34. – ISSN 0130-6936
1470292
  Цубенко В.А. Територія і населені пункти Києво-Подільського військового поселення (1837-1857) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 59-66. – ISBN 978-966-02-4770-3
1470293
  Шимонович І. Територія і населення. / І. Шимонович. – Львів, 1926. – 22с.
1470294
  Брюховецька Лариса Територія ідей : українське кіно в контексті європейського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 6 (86). – С. 23-26. – ISSN 1562-3238
1470295
   Територія інтенсивну // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Хімічний ф-тет КНУ - традиційне місце змагань і тренувань для юних дослідників. Третій рік поспіль сюди з"їжджаються учасники Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Віктора Скопенка - індивідуального змагання для учнів 9-11-х класів ...
1470296
   Територія інтенсиву // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С.1


  "Хімічний факультет КНУ – традиційне місце змагань і тренувань для юних дослідників. Третій рік поспіль сюди з’їжджаються учасники Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Віктора Скопенка – індивідуального змагання для учнів 9-11-х класів ...
1470297
  Магочій П.Р. Територія істориків // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-32
1470298
  Макаров Ю. Територія Майдану - вся Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 51 (319). – С. 4-5. – ISSN 1996-1561
1470299
  Гусєв В. Територія нищівної експлуатації: чого хотіли більшовики від України? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 8
1470300
  Боднарчук Ю.Ю. Територія проживання та демографічна характеристика лемківського населення в Польщі напередодні виселення в УРСР // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 403-408
1470301
  Вишенський С. Територія роздоріжжя : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 251-271
1470302
  Мигул І. Територія свободи / спілкувалася Чекан Олена // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 6 (119). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Ректор Українського вільного університету професор Іван Мигул про еволюцію та місію УВУ
1470303
  Панченко Н. Територія солідарності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 40). – С. 9


  Організатор Майдану у Варшаві Наталія Панченко - про участь у ньому поляків і білорусів, тисячу підписів за відставку посла України та лікування поранених майданівців з Києва.
1470304
  Андрейчук О. Територія студентства / О. Андрейчук, І. Бачурін, І. Степанець // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6 : фото


  Про діяльність Студентського парламенту КНУ імені Тараса Шевченка.
1470305
  Лощихін О.М. Територія сучасної держави: поняття та функції (частина друга) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 180-184. – ISSN 2306-9082
1470306
  Лощихін О.М. Територія сучасної держави: поняття та функції (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 254-261. – ISSN 2306-9082
1470307
  Чухліб Т. Територія та кордони правобережного Українського гетьманату // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 167-190
1470308
  Ярошенко Г. Територія терору. Усього два дні в управлінні СБУ в Полтавській області діяла виставка розсекречених кримінальних справ людей, яких репресували у 30-40-х роках минулого століття "совєти" і нацисти // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 58). – С. 8-9
1470309
  Василенко П М. Територія України XVII віку : (Розвідка з історії права) / Н.П. Василенко. – [Київ], 1927. – С. 112–132. – Окр. відбитка з: Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’яти-десятих роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 51). К., 1927, ч. 1, с. 112–132


  Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’яти-десятих роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 51). К., 1927, ч. 1, с. 112–132
1470310
  Павлова В.П. Територія України на іноземних картах ХVI - XVII вв. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 95-98. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1470311
  Гонрісевич А. Територія України як простір вичерпання національних прав на знаки для товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 66-68. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1470312
  Рибалкін С. Територія хіп-хопу: поезія Магрибської вулиці у XXI ст. // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 248-258. – ISBN 978-966-171-890-5


  Дослідження присвячується марокканському хіп-хопу арабською мовою: мистецтву. що зародилося в 90-х роках XX ст., але справжню популярність здобуває лише внаш час, починаючи з 2010-2011 рр. Автор висуває припущення: тексти марокканського репу - це не що ...
1470313
  Батанов О.В. Територія як інститут конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
1470314
  Бондар М. Територія як конституційна цінність: поєднання публічно-владних та приватно-особистісних засад // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 22-31. – ISSN 1026-9932
1470315
  Паламарчук В.А. Територія як невід"ємна ознака сучасної держави // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 345-350. – ISSN 2072-8670
1470316
  Бойко О. Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 217-232
1470317
  Трохимчук С. Територія, нація, виклики. Академік Степан Рудницький ще 100 років тому сформулював поняття українських етнічних земель і побудови на їх теренах Соборної унітарної держави // Україна молода. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 33). – С. 10


  Московське імперське розуміння і сприйняття української нації та держави Україна є хибним, антинауковим, злочинним, що несе загрозу не тільки нам, а й усій Європі. Протягом віків імперія вважала нашу землю своєю, а нашу націю - невиразною народністю і ...
1470318
  Кишко-Єрлі Територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи як складова частина екомережі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 385-388. – ISSN 1563-3349
1470319
   Територія. Сталий розвиток : Український науково-інформаційний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1470320
  Топчієв О.Г. Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал : актуальна тема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1470321
   Терия и прктика партийной и советской печати. – Вып. 1. – М, 1976. – 173с.
1470322
  Жарких Н.И. Терия неравновесных электроповерхностных явлений в концентрированных слабозаряженных дисперсиях и мембранах : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.11 / Жарких Н.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 23с.
1470323
  Кинг-Хили Терия орбит искусственных спутников в атмосфере : пер. с англ. / Кинг-Хили. – Москва : Мир, 1966. – 189 с.
1470324
  Прист Стивен Терия сознания / Прист Стивен; Пер. с англ. Грязнова А.Ф. – Москва : Идея-Пресс, 2000. – 288с. – ISBN 5-7333-0022-1
1470325
  Загороднюк І. Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка // Праці Теріологічної Школи / Теріологічна школа. – Київ, 2014. – Т. 12 : Різноманіття ссавців. – С. 114-126. – ISSN 2312-2749
1470326
  Ільєнко М.М. Теріологія : посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / М.М. Ільєнко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 166с. – ISBN 966-306-011-5
1470327
  Коропатник Тетяна Василівна Теріторіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Коропатник Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 22 с.
1470328
  Бобрович І.П. Теріторіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської області. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобрович І.П.; МО УКраїни, Волинськ. держ.універ. ім.Л.Українки. – Луцьк, 1996. – 231л. – Бібліогр.:л.187-205
1470329
  Шпарага Т.І. Теріторіальная організація сфери обслуговування населення Волинського обласного суспільно-географічного комплексу. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шпарага Т.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1470330
  Іщук Степан Іванович Теріторіально-виробничі комплекси і економічне районування (метод. теорія) : Дис... наук: / Іщук Степан Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. Укр.-Фін. ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ, 1996. – 244л. – Бібліогр.:л.237-240
1470331
  Єрьоменко В.О. Терія імовірностей : Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання: Навчальний посібник для студ.екон.спец. / В.О. Єрьоменко, М.І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7411-90-7
1470332
  Твардовский А.Т. Теркин на том свете / А.Т. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1963. – 103с.
1470333
  Ахмадеев Нариман Абдуллаевич Теркоязычное население северного Таджикистана (расселение и хоз-ва) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Ахмадеев Нариман Абдуллаевич; МГУ. – М., 1982. – 25л.
1470334
  Сидоренко Віктор Теркс і Кайкос. Гламур без пафосу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 80-85 : фото
1470335
   Терло- и массоперенос. – Минск : Наука и Техника
Т. 1. – 1965. – 316 с.
1470336
   Термализация нейтронов. – Москва, 1964. – 420 с.
1470337
  Семашко А.П. Термализация нейтронов в гидридциркониевой среде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Семашко А.П.; АН УССР.Ин-т ядерных исследований. – К, 1971. – 26л.
1470338
  Заболотний М.А. Термалізація носіїв заряду в органічних напівпровідниках під дією зовнішнього електричного поля / М.А. Заболотний, П.Ю. Кобзар // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 12-13
1470339
  Анчишкін Д. Термалізація нуклонів у зіткненнях релятивістських важких іонів / Д. Анчишкін, А. Мускєєв, С. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-16. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі запропонований механізм термалізації при релятивістських ядро-ядерних зіткненнях. У деякому аспекті нашу модель можна віднести до транспортних моделей: тут розглядається еволюція системи, але цей розвиток параметризується не часом, а кількістю ...
1470340
  Набока В.Ю. Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Набока Владислав Юрійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1470341
  Гребенщикова Т.Б. Термальные воды восточных районов Туранской плиты в междуречье Сырдарьи-Амурдарьи / Т.Б. Гребенщикова. – М., 1976. – 89с.
1470342
  Дворов И.М. Термальные воды и их использование : Пособие для учащихся / И.М. Дворов, В.И. Дворов. – Москва : Просвещение, 1976. – 128с.
1470343
  Маврицкий Б.Ф. Термальные воды складчатых и платформенных областей СССР / Б.Ф. Маврицкий. – Москва : Наука, 1971. – 242 с.
1470344
   Термальные воды СССР в вопросах их теплоэнергетического использования. – М., 1963. – 293с.
1470345
  Дворов В.И. Термальные воды Челекена и геохимические особенности их формирования / В.И. Дворов. – Москва : Наука, 1975. – 179с.
1470346
  Барабанов Л.Н. Термальные и минеральные воды Малого Кавказа. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Барабанов Л.Н.; Моск. гос. ун-т. – М., 1958. – 20л.
1470347
   Термальные и минеральные воды Северного Кавказа. – М., 1965. – 128с.
1470348
   Термальные и редокс-условия образования верхнемантийных ксенолитов из кайнозойских базальтов Северо-Западного Шпицбергена / А.Г. Гончаров, Л.П. Никитина, Н.В. Боровков, М.С. Бабушкина, А.Н. Сироткин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2000-2030 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2026-2030. – ISSN 0016-7886
1470349
  Посохов Е.В. Термальные источники Восточного Казахстана / Е.В. Посохов. – Алма-Ата, 1947. – 143с.
1470350
  Пийп Б.И. Термальные ключи Камчатки / Б.И. Пийп. – М, 1937. – 268с.
1470351
  Пугаченкова Г.А. Термез, Шахрисябз, Хива / Г.А. Пугаченкова. – Москва : Искусство, 1976. – 207 с.
1470352
  Чернюк Віта Терми і гольф по-тосканськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 90-91 : фото
1470353
   Терми на всяк смак // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 8-9 : фото
1470354
   Терми та йога // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 14-15 : фото
1470355
  Дубовик Ольга Терми Туреччини. або На гостину до Зевса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 72-74 : фото
1470356
  Добролюбский К.П. Термидор : очерки по истории классовой борьбы Франции в 1794-1795 гг. / К.П. Добролюбский. – Одесса : Изд-во ОГУ, 1949. – 264 с.
1470357
  Матьез А. Термидорианская реакция / А. Матьез. – М.-Л., 1931. – 228с.
1470358
  Пивоваров А.А. Термика замерзающих водоемов. / А.А. Пивоваров. – М., 1972. – 140с.
1470359
  Любимова Е.А. Термика Земли и Луны / Е.А. Любимова. – Москва : Наука, 1968. – 280с.
1470360
  Савельев Б.А. Термика и механика природных льдов / Б.А. Савельев. – Москва, 1983. – 223с.
1470361
  Тихомиров А.И. Термика крупных озёр / А.И. Тихомиров. – Ленинград : Наука, 1982. – 282 с.
1470362
  Пивоваров А.А. Термика океана / А.А. Пивоваров. – Москва : Московский университет, 1979. – 208с.
1470363
  Пивоваров А.А. Термика пограничных слоев океана и атмосферы / А.А. Пивоваров. – М.
Ч. 1. – 1986. – 129с.
1470364
  Пивоваров А.А. Термика пограничных слоев океана и атмосферы / А.А. Пивоваров. – М.
ч. 2. – 1987. – 90с.
1470365
   Термика почв и горных пород в холодных регионах. – Якутск, 1982. – 162с.
1470366
  Бабаев И.А. Термико-минералогическое исследование месторождения алунитов Дашкесанского рудного районов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Бабаев И.А. ; Ин-т геологии АН АзССР. – Баку, 1963. – 25 c.
1470367
  Квитко И.С. Термин в научном документе / И.С. Квитко. – Львов, 1976. – 127с.
1470368
  Володина Т. Термин в немецкой лингвистической традиции // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 358-363. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1470369
  Тимофеев В.Г. Термин и понятие "модернизм" в англо-американском литературоведении (часть 2) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 45-58. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1470370
  Тимофеев В.Г. Термин и понятие "модернизм" в англо-американском литературоведении (часть первая) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 93-100. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  История использования англо-американским литературоведением слова "Modernism" для описания литературных явлений двадцатого века не продолжительна и много короче, чем соответствующая история в отечественном литературоведении. В статье проверяются две ...
1470371
   Термин и слово. – Горький, 1979. – 191с.
1470372
   Термин и слово. – Горький, 1980. – 156с.
1470373
   Термин и слово. – Горький, 1981. – 150с.
1470374
   Термин и слово. – Горький, 1982. – 132с.
1470375
   Термин и слово. – Горький, 1983. – 139с.
1470376
  Сукиасян Э.Р. Термин стандартизован - будьте внимательны! // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 55-59. – ISSN 0130-9765
1470377
  Хаютин А.Д. Термин, терминология, номенклатура : (учеб. пособие) / А.Д. Хаютин ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд : [б. и.], 1971. – 130 с.
1470378
  Коновалов Вячеслав Терминал D: опять не успеваем? : авиа / Коновалов Вячеслав, Матусевич Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 26-28 : Фото. – ISSN 1998-8044
1470379
  Самойлов Юрий Терминал F имени князя Потемкина? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 18-20 : Фото. – ISSN 1998-8044
1470380
   Терминал F: спасительная соломинка Борисполя? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 10-13 : Фото. – ISSN 1998-8044
1470381
  Круминь Я.П. Терминалы с дисплеем / Я.П. Круминь. – Рига, 1980. – 50с.
1470382
  Иванов-Пошканов Терминальная интерактивная система ТИСА-1010. / Иванов-Пошканов. – Рига, 1979. – 32с.
1470383
  Пирогов В.В. Терминальная система дл СМ ЭВМ -- ТИСА: / В.В. Пирогов, Н.В. Лейтан. – Рига, 1984. – 36с.
1470384
  Малыхин Л.И. Терминальное управление прицеливанием / Л.И. Малыхин, В.К. Мишина, Е.В. Ермолович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-58. – Бібліогр.: с. 58, 3 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу оптимального прицілювання. Математичну модель зображено задачею аналітичного конструювання регулятора з керуванням у вигляді зворотного зв"язку. Проведено комп"ютерне моделювання для підтвердження отриманих теоретичних результатів.
1470385
   Терминальные комплексы в вычислительых системах коллективного пользования. – М., 1978. – 110с.
1470386
   Терминальный модуль параллельного графового компьютера. – Минск, 1994. – 43с.
1470387
  Ляшенко А.Г. Терминатор времени, или Новое платье короля / А.Г. Ляшенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с. : илл. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-966-07-1755-8
1470388
  Фрейкс Р. Терминатор. Судный день / Рэндалл Фрейкс. – Баку : Концерн "Олимп", 1993. – 415, [1] с. : ил. – На обороте тит. л. также указ.: Рэндалл Фрейкс, В.Х. Вишер. Т. 1. - На обл. и переплете указ. только авт. – (Галактика фантастов). – ISBN 5-87860-034-Х
1470389
  Бартков Б.И. Терминоведение и терминография в индоевропейских языках : сб. науч. тр. / ред. Б.И. Бартков. – Владивосток : [б. и.], 1987. – 180 с.
1470390
  Богуцкая Мария Филипповна Терминоведение на Украине : библиографический указатель 1947-1980 / Богуцкая Мария Филипповна, Лагутина Алла Вячеславовна. – Киев : Наукова думка, 1982. – 108 с.
1470391
  Квитко И.С. Терминоведческие проблемы редактирования / И.С. Квитко. – Львов, 1986. – 150с.
1470392
   Терминография и перевод научного текста. – Горький, 1989. – 95с.
1470393
   Терминологиjа од областа на градежништвото = Civil engineering terminology / Макед. акад. на науките и уметностите, Лексикографски центар ; израб.: м-р Благоjа Нешкоски. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2016. – 981 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Макропроект "Македонска терминологиja" = Macro project "Macedonian terminology" / раководител: акад. Витомир Митевски). – ISBN 978-608-203-171-2
1470394
   Терминологиjа од областа на теологиjата = Theological terminology / Макед. акад. на науките и уметностите ; израб. J. Таковски, протоjeрej-ставрофор. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2017. – 276 c. – Парал. тит. арк. англ. – (Макропроект МАКЕДОНСКА ТЕРМИНОЛОГИJA / поранешни раководители: Б. Конески [та ін.]). – ISBN 978-608-203-0
1470395
  Солоиденко Г.И. Терминологическая деятельность украинской эмиграции // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 237-247
1470396
  Василенко Н.П. Терминологическая дискуссия - разговор продолжается // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0130-9765


  Анализ исходных положений теории функционирования библиотечного фонда.
1470397
  Вайнтруб С.Е. Терминологическая лексика (литературоведческая и языковедческая) в критикио-публицистической прозе А. С. Пушкина : Дис... канд. филолог.наук: / Вайнтруб С. Е.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Кафедра русского языка. – К., 1956. – 252л. – Бібліогр.:л.241-252
1470398
  Вайнтруб С.Е. Терминологическая лексика (литературоведческая и языковедческая) в критико-публицистической прозе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вайнтруб С.Е. ; М-во высш.образования УССР. – Киев, 1956. – 16 с.
1470399
  Томасевич Н.П. Терминологическая лексика английского подъязыка автомобилестроения и ее взаимодействие с другими лексическими слоями. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томасевич Н.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1984. – 16л.
1470400
  Галеб Абед Хуссейн аль-Тамими Терминологическая лексика в произведениях Д.А.Гранина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Галеб Абед Хуссейн аль-Тамими; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 17л.
1470401
  Артеменко Т.П. Терминологическая лексика в русских пословицах и поговорках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01. / Артеменко Т.П.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1980. – 22л.
1470402
  Щеглова Н.А. Терминологическая лексика оружейно-железоделательного производства 17-18 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеглова Н.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1964. – 27л.
1470403
  Крылов А.И. Терминологическая лексика прядения на текстильных фабриках города Иванова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Крылов А.И.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 18л.
1470404
  Головина С.Ю. Терминологическая неопределенность в трудовом праве: причины возникновения и пути устранения // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 53-62. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1470405
  Шелов С.Д. Терминологическая норма в освещении российских лингвистов в период 70–80-х годов XX века / С.Д. Шелов, В.М. Лейчик // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 7-18. – ISSN 2221-8807
1470406
  Егоров В.А. Терминологическая система предметной области "строительство и архитектура". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.21 / Егоров В.А.; АН БССР. – Минск, 1973. – 21л.
1470407
  Богатая Л.Н. Терминологическая сложность: новый концептуальный конструкт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 4-6
1470408
  Николаенко Л.Г. Терминологическая функция социологических понятий // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 49-57. – ISBN 978-966-171-387-0
1470409
  Шестакова Т.М. Терминологические аспекты категории "управление знаниями" // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 75-80. – (Серія: Економічні науки ; вип. 25). – ISSN 2225-6725
1470410
  Трофимова Е.И. Терминологические вопросы в гендерных исследованиях // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.178-189. – ISSN 0869-0499
1470411
  Шиманская Ирина Эдмундовна Терминологические инновации в области современной архитектуры: (на материале англоязычной науч. периодики) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шиманская Ирина Эдмундовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1470412
  Шиманская Ирина Эдмундовна Терминологические инновации в области современной архитектуры: На мат-ле англояз. науч. периодики : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шиманская Ирина Эдмундовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Канів, 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.162-180
1470413
   Терминологические работы в СССР в области теоретической электротехники и предложения АН СССР по Международному электротехническому словарю = Travaux Terminologiques en U.R.S.S. dans le Domaine de L"electrotechnique et Propositions de I"academie des Sciences de I"U.R.S.S. au Sujet du Vocabulare Electrotechnique International : группа 05 - Основные определения. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1957. – 95 с.
1470414
  Кауфман И.М. Терминологические словари / И.М. Кауфман. – М., 1961. – 419с.
1470415
  Маторина Н. Терминологические словари на занятиях по методике русского языка и литературы в вузе / Н. Маторина, Б. Маторин // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 102-110. – ISSN 2411-6548
1470416
  Козленко Е.Ю. Терминологический лабиринт библиографической информации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 44-47
1470417
  Суворова В.М. Терминологический сегмент библиотечного пространства: процессы заимствования / Валерия Михайловна Суворова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 38-45. – ISSN 0869-608Х


  Рассматриваются правомерность и последствия внедрения в библиотечный лексикон иноязычной лексики. Описаны причины и виды заимствований иностранных терминов. Приводится перечень заимствованных слов, употребляемых в библиотечной сфере.
1470418
   Терминологический словарь. – М., 1962. – 64с.
1470419
   Терминологический словарь по аварийным ситуациям в ядерной энергетике. – М., 1990. – 117с.
1470420
   Терминологический словарь по автоматике. – Москва : Высшая школа, 1989. – 191с.
1470421
   Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знаний. – Москва, 1995. – 268 с.
1470422
   Терминологический словарь по вопросам культуры. – Пекин, 1988. – 798с.
1470423
   Терминологический словарь по загрязнению атмосферного воздуха. – Москва, 1982. – 156с.
1470424
   Терминологический словарь по информационной теории и практике на русском и испанском языках. – М. -Гавана, 1969. – 192с.
1470425
   Терминологический словарь по научной информации. – М., 1966. – 508с.
1470426
   Терминологический словарь по научной информации. – М., 1969. – 192с.
1470427
   Терминологический словарь по научной информации. – Москва, 1969. – 192с.
1470428
   Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники. – М., 1991. – 158с.
1470429
  Янин Б.Т. Терминологический словарь по палеонтологии : Палеоихнология, палеоэкология, тафономия / Б.Т. Янин; Шиманский В.Н., Бондаренко О.Б. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 136с. – ISBN 5-211-01069-8
1470430
  Панкратов А.Я. Терминологический словарь по технической микробиологии / А.Я. Панкратов, Е.С. Анюшкин. – Воронеж, 1989. – 69с.
1470431
   Терминологический словарь по экологии, геоботанике и почвоведению : (русско-англо-немецко-французкий). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 247с.
1470432
   Терминологический словарь. Горное дело. – Москва : Недра, 1965. – 299с.
1470433
  Раузер-Черноусова Терминологический справочник по стенкам раковин фораминифер / Раузер-Черноусова, А.А. Герке; Отв. ред. Бондарева Т.П. – Москва : Наука, 1971. – 191с.
1470434
  Банкова О.К. Терминологическое значение в английской фразеологии : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Банкова Ольга Константиновна ; Моск. ин-т иностр. яз. – Москва, 1989. – 23 с.
1470435
  Скулович Н.Б. Терминологическое значение и его актуализация в английском научном тексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Скулович Н.Б. ; Моск. ин-т иностр. яз. – Москва, 1989. – 23 с.
1470436
  Андренко Леся Михайловна Терминологическое значение общеупотребительных слов (английский язык) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андренко Леся Михайловна ; Московский гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1980. – 27 с.
1470437
  Харитонова О.А. Терминологическое наследие Пьера Тейяра де Шардена // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 61-62
1470438
  Борисова Н.В. Терминологическое пространство образовательных технологий. Краткий словарь : справочное издание / Н.В. Борисова, В.П. Бугрин; Мин-во обр. Рос Фед.; Исслед. центр пробем качества подготовки специалистов; Моск. гос. ин-т стали и сплавов (Технол. ун-та). – Москва : Исслед. центр пробем качества подготовки специалистов, 2000. – 54с. – ISBN 5-7563-0126-7


  В пособии представлена оригинальная трактовка представлений о теории и методологии библиографии, освещаются вопросы определения важнейших терминов и понятий, рассматриваются подходы к изучению библиографии, ее основные категории и теоретические ...
1470439
  Уразабаев К.Б. Терминологическое словосочетание как единица номинации (на матер. английской космической терминологии). : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Уразабаев К.Б.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1985. – 25л.
1470440
  Васильченко Н.П. Терминология - проблема серьезная // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-85. – ISSN 0130-9765
1470441
   Терминология. – Москва
Вып. 107. – 1982
1470442
  Тимофеев Д.А. Терминология аридного и эолового рельефообразования : Мат. по геморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1980. – 164с.
1470443
   Терминология библиотечного дела. – М., 1975. – 99с.
1470444
   Терминология взрывных работ. – М., 1953. – 20с.
1470445
   Терминология вычислительных машин и приборов. – М., 1957. – 16с.
1470446
   Терминология гидротурбин. – М., 1953. – 40с.
1470447
  Ифантопуло Н.И. Терминология гимнастических упражнений / Н.И. Ифантопуло, А.П. Колтановский. – М., 1955. – 148с.
1470448
  Тимофеев Д.А. Терминология гляциальной геоморфологии / Д.А. Тимофеев, А.Н. Маккавеев; Отв. ред. Ассев А.А. – Москва : Наука, 1986. – 257с.
1470449
   Терминология горного дела. – М.
ч. 1. – 1952. – 23с.
1470450
   Терминология горного дела. – М.
вып. 5. – 1952. – 20с.
1470451
   Терминология горного дела : Горные работы и горные выработки. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 28с.
1470452
  Тимофеев Д.А. Терминология денудации и склонов : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1978. – 244 с.
1470453
  Тимофеев Д.А. Терминология денудации и склонов : Материалы по геоморфологической терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1978. – 244с.
1470454
   Терминология Единой системы конструкторской документации. – Москва : Стандартов, 1990. – 96с.
1470455
  Пухаева Л.С. Терминология женского рукоделия в осетинском языке : Автореф... канд.филол.наук: 667 / Пухаева Л.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
1470456
   Терминология жидкостных ракетных двигателей. – М.
вып. 16. – 1953. – 27с.
1470457
  Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке / В.В. Иванов. – М., 1973. – 173с.
1470458
   Терминология и культура речи. – Москва : Наука, 1981. – 270с.
1470459
   Терминология и норма. – Москва, 1972. – 120 с.
1470460
  Циткина Ф.А. Терминология и перевод / Ф.А. Циткина. – Львов, 1988. – 156с.
1470461
  Сергеев В.Н. Терминология изобразительного искусства в русском языке 19-20 вв. : Автореф... канд.филол.наук: / Сергеев В.Н.; АН СССР.Ленингр.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1964. – 22л.
1470462
  Ковалева Е.О. Терминология изобразительного искусства в современном русском языке (функциональный аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ковалева Е.О.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1470463
  Ковалева Елена Олеговна Терминология изобразительного искусства в современном русском языке (функциональный аспект) : Дис... канд филолог.наук: 10.02.01 / Ковалева Елена Олеговна; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1990. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
1470464
  Тимофеев Д.А. Терминология карста : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1991. – 258 с.
1470465
  Кондратенко О.О. Терминология каталогизации: особенности становления и использования в крымских библиотеках // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 2 (397). – С. 58-66. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена вопросам терминосистемы корпоративной каталогизации в историческом аспекте. Автором впервые собран и проанализирован значительный массив терминологических разработок в области корпоративной каталогизации в России, Украине и других ...
1470466
  Тасев Стойне Борисов Терминология консервной промышленности (на материале русского и болгарского языков) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Тасев Стойне Борисов; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 22л.
1470467
   Терминология культуры речи. – Москва, 1981. – 270 с.
1470468
  Власов Александр Васильевич Терминология морфологии и словообразования в современных белорусском и русском языках (Деривационная структура и система терминоединиц) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Власов Александр Васильевич; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 21л.
1470469
  Джабиев З.П. Терминология народной медицины в осетинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Джабиев З. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – л.
1470470
  Тимофеев Д.А. Терминология общей геоморфологии : Мат. по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев, Г.А. Уфимцев, Ф.С. Онухов. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1470471
  Тимофеев Д.А. Терминология перигляциальной геоморфологии : Материалы по геоморфологической терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1983. – 233с.
1470472
   Терминология по воздушному фотографированию. – М.
вып. 29. – 1954. – 32с.
1470473
   Терминология по коррозии и защите металлов. – М.
вып. 4. – 1951. – 44с.
1470474
   Терминология по природным ресурсам земли. – М., 1976. – 204с.
1470475
  Рижняк О. Терминология поваренных солей в диахроническом аспекте // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 432-436. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1470476
  Тимофеев Д.А. Терминология поверхностей выравнивания : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1974. – 87 с.
1470477
  Тимофеев Д.А. Терминология поверхностей выравнивания. мат. по геоморфол. терминологии. / Д.А. Тимофеев. – М., 1974. – 87с.
1470478
  Снетова Г.П. Терминология пошлин и повинностей в русском языке XIV-XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Снетова Г.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 25л.
1470479
  Кокоило А.В. Терминология пчеловодства русского литературного языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Кокоило А.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1470480
   Терминология распространения радиоволн. – Москва
вып. 47. – 1957. – 27 с.
1470481
  Вяари Э. Терминология родства в прибалтийско-финских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Вяари Э.; Тартуский гос. ун-т. Кафедра финноугорских языков. – Тарту, 1953. – 16 с.
1470482
  Вавра К.И. Терминология родства венгреского и мансийского языков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.666 / Вавра К.И.; Тартуский гос.ун-т. – Тарту, 1970. – 25л.
1470483
   Терминология роста и развития высших растений. – Москва, 1982. – 96с.
1470484
  Бондаренко О.О. Терминология рынка недвижимости / О.О. Бондаренко, М. Несин // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-12. – (Бібліотека Інституту філології)
1470485
   Терминология светотехники. – Москва : Издательство Академии наук СССР
Вып. 48. – 1957. – 64 с.
1470486
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Дис... Канд. филол. наук: 10.02.04. / Лобач Е.А.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К, 1987. – 276л. – Бібліогр.:л.199-273
1470487
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лобач Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1470488
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Лобач Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1470489
   Терминология строительной механики. – М.-Л., 1947. – 46с.
1470490
  Уфимцев Г.Ф. Терминология структурной геоорфологии и неотектоники : Материалы по геоморфологической терминологии / Г.Ф. Уфимцев, Ф.С. Онухов, Д.А. Тимофеев. – Москва, 1979. – 256с.
1470491
   Терминология термодинамики. – Москва
вып. 7. – 1952. – 56 с.
1470492
  Спах А.Г. Терминология технического нормироания, оргинизации труда и заработной платы в машиностроении / А.Г. Спах. – Ташкент, 1965. – 171с.
1470493
  Марчук В.В. Терминология уголовного закона и квалификация преступлений // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – Вып. 18. – С. 224-238. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
1470494
  Тимофеев Д.А. Терминология флювиальной геоморфологии : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1981. – 268 с.
1470495
   Терминология электрических явлений в газах. – Москва
вып. 13. – 1952. – 32 с.
1470496
   Терминология электровакуумных приборов. – Москва : Издательство Академии наук СССР. – (Сборники рекомендуемых терминов ; Вып. 39)
вып. 39. – 1956. – 48 с.
1470497
   Терминология электрооборудования самолетов. – М.
вып. 25. – 1954. – 35с.
1470498
  Фролов Н.К. Терминопонятия топономастики как объект когнитивистики // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 637-640. – ISBN 978-966-489-126-1
1470499
  Сердюкова О. Терминосистема - кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики / О. Сердюкова, И. Чернявская // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 35-38
1470500
  Шашкина Н.И. Терминосистема "наименоваиня строительных машин и механизмов" в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Шашкина Н.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 23л.
1470501
  Мещанинов И.И. Термины "царь", "старейшина", "наместник" по халдским клинообразным надписям // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 97-110
1470502
  Мигунова Е.С. Термины "экология" и "экологический" в отечественном почвоведении. // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 154-168. – ISSN 0459-1216
1470503
   Термины (понятия) по общей теории государства и права. – К., 1970. – 4с.
1470504
   Термины в научной и учебной литературе. – Горький, 1988. – 114с.
1470505
  Карпович В.Н. Термины в структуре теорий / В.Н. Карпович. – Новосибирск, 1978. – 128с.
1470506
   Термины в языке и речи. – Горький, 1984. – 116с.
1470507
   Термины в языке и речи. – Горький, 1985. – 121с.
1470508
  Хасиев З.А. Термины животноводства в западной группе диалектов и говоров азербайджанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Хасиев З.А.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1976. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1470509
   Термины и их функционирование. – Горький, 1987. – 98с.
1470510
  Будников Г.К. Термины и основные понятия в аналитической химии / Г.К. Будников. – Казань : Казанский университет, 1991. – 129с.
1470511
  Натансон Э.А. Термины как особый раздел лексики и источники русской технической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Натансон Э.А. ; АН СССР , Ин-т языкознания. – Москва, 1967. – 16 с.
1470512
   Термины политической экономии. – Рига, 1975. – 132с.
1470513
  Пашаева Ш.Р. Термины политической экономии в современном азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пашаева Ш.Р. ; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Мин. АзССР. – Баку, 1963. – 18 с.
1470514
  Кулиев А. Термины родства в туркменском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кулиев А.; АН Туркмен. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1967. – 16л.
1470515
  Ваулина Е.Ю. Термины современной информатики: программирование, вычислительная техника, Интернет : Англо-русский, русско-английский словарь: Более 6000 слов, устойчивых словосочетаний и сокращений / Е.Ю. Ваулина, В.Н. Рычков. – Москва : Эксмо, 2005. – 640с. – (Библиотека словарей). – ISBN 5-699-05439-1
1470516
   Термины, используемые в курсе педагогики. – Пятигорск, 1978. – 55с.
1470517
   Термины, употребляемые в Международной стандартной классификации образования / О.М. Ратанина, В.Г. Слабкий, Л.А. Качала, В.И. Миронюк // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 4 (45). – С. 119-125. – ISSN 2077-6594
1470518
   Термисторные измерители скорости воздушных потоков. – М., 1957. – 23с.
1470519
  Потапов Н.П. Термисторный материал из окислов марганца и никеля. Влияние состава и термообработки на его структуру и его электрические свойства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потапов Н.П.; МВО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1957. – 14л.
1470520
   Термиты и меры борьбы с ними. – Ашхабад, 1968. – 224с.
1470521
   Термиты как фактор пространственной неоднородности потоков СО2 из почв муссонных тропических лесов южного Вьетнама / Лопес, Гереню В.О. де, А.Е. Аничкин, В.К. Авилов, А.Н. Кузнецов, И.Н. Курганова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 228-238 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
1470522
  Жужиков Д.П. Термиты СССР / Д.П. Жужиков. – Москва : Издательство Московского университета, 1979. – 224с.
1470523
  Лопаткин А.А. Термическая активация и дезактивация платиновых катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лопаткин А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1957. – 5л.
1470524
  Синяев В.А. Термическая деструкция и парообразование полифосфатов одновалентных металлов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Синяев В.А.; Ин-т хим.наук Каз.ССР. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
1470525
  Быстрая А.В. Термическая деструкция полисахаридов торфа в области низких температур. : Автореф... Канд.хим.наук: 346 / Быстрая А.В.; Ан БССР. – Минск, 1968. – 21л.
1470526
   Термическая деструкция эпоксидных полимеров и эпоксидно-силоксановых композитов, отвержденных ангидридом в присутствии ацетилацетонатов металлов / А.А. Луговая, В.М. Михальчук, К.Г. Кирсанов, А.А. Беда, ищенко, А.В. Мисчанчук // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 39-46. – ISSN 1818-1724
1470527
  Шнюков В.Ф. Термическая диссоциация окислов щелочно-земельных металлов и ее роль в механизме работы оксидного катода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Шнюков В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1470528
  Шнюков В.Ф. Термическая диссоциация окислов щелочно-земельных металлов и ее роль в механизме работы оксидного катода. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шнюков В.Ф.; КГУ. – К., 1969. – 197л. – Бібліогр.:л.190-197
1470529
  Дербинский И.А. Термическая диссоциация радиоактивных и неактивных препаратов HgO b NaHCO3 : Автореф... канд. хим.наук: / Дербинский И. А.; АН БССР, Отд. хим. и геол. наук Обеъед. сов Ин-тов физ.-орган. хим, общей и неорган. хим. и Ин-та торф. – Минск, 1971. – 22л.
1470530
  Куликов И.С. Термическая диссоциация соединений / И.С. Куликов. – Москва : Металлургия, 1966. – 251 с.
1470531
  Куликов И.С. Термическая диссоциация соединений / И.С. Куликов. – Москва : Металлургия, 1969. – 575 с.
1470532
  Боев Э.И. Термическая диссоциация сульфидов и селенидов цинка и кадмия : Автореф... канд. хим.наук: / Боев Э. И.; АН СССР Сиб. отд. Объед. Уч. Сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 18л.
1470533
  Грю К.Э. Термическая диффузия в газах : пер. с англ. / К.Э. Грю, Т.Л. Иббс. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 183 с.
1470534
  Абраменко Т.Н. Термическая диффузия в газах / Т.Н. Абраменко, А.Ф. Золотухина, Е.А. Шашков ; под ред. В.Б. Нестеренко ; АН БССР, Ин-т прикладной физики. – Минск : Наука и техника, 1982. – 191 с. : граф. – Библиогр.: с. 178-189
1470535
   Термическая и каталитическая очистка газовых выбросов в атмосферу. – К., 1984. – 156с.
1470536
  Гребень В.П. Термическая и радиационная устойчивость гомогенных ионообменных мембран : Автореф... канд. хим.наук: / Гребень В. П.; Науч. иссл. физ.хим. ин-т. – М, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1470537
  Харитонов Н.П. Термическая и термокислительная деструкция полиорганосилоксанов / Н.П. Харитонов, В.В. Островский. – Л., 1982. – 207с.
1470538
  Максимова О.С. Термическая и термохимическая обработка монокристаллов синтетического корунда : Автореф...канд. техн.наук / Максимова О.С. – Ленинград, 1953. – 10 с.
1470539
  Сегалла А.Г. Термическая и электромеханическая активизация процесса поляризации сегнетоэлектрической керамики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Сегалла А.Г.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
1470540
  Маренков В.И. Термическая ионизация в низкотемпературной плазме с конденсированной дисперсной фазой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Маренков В.И.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 19л.
1470541
  Галушкин Ю.И. Термическая история бассейна Мурзук (Ливия) и реализация углеводородного потенциала его материнскими породами / Ю.И. Галушкин, С. Элогхби // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 539-553 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0016-7525
1470542
  Попелева Г.С. Термическая конденсация гидрихлорсиланов с хлоролефинами и хлорфенилметилхлорсиланами. : Автореф... канд. техн.наук: / Попелева Г.С.; Мин. хим. пром. СССР. – М., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1470543
  Колобнев И.Ф. Термическая обработка алюминиевых сплавов / И.Ф. Колобнев. – М., 1961. – 413с.
1470544
  Печковский А.М. Термическая обработка в вакууме. / А.М. Печковский, О.Л. Алферьевская. – М., 1962. – 41с.
1470545
   Термическая обработка и прочность металлов и сплавов. – М., 1958. – 179с.
1470546
   Термическая обработка и физика металлов. – Свердловск, 1989. – 141с.
1470547
  Новиков И.И. Термическая обработка металлов и сплавов. / И.И. Новиков, М.В. Захаров. – М., 1962. – 429с.
1470548
  Бабошин А.Л. Термическая обработка обыкновенных и специальных сортов стали / А.Л. Бабошин. – Москва : Оргаметалл, 1926. – 558 с. : ил., вкл. л. схем.
1470549
  Бабошин А.Л. Термическая обработка обыкновенных и специальных сортов стали : альбом микрофотографий / А.Л. Бабошин. – Москва : Орга-металл, 1926. – с. : 29 табл.
1470550
  Головин Г.Ф. Термическая обработка при индукционном нагреве / Г.Ф. Головин, Н.В. Зимин. – М.-Л., 1965. – 72с.
1470551
  Гуляев А.П. Термическая обработка стали / А.П. Гуляев. – М., 1953. – 384с.
1470552
  Гуляев А.П. Термическая обработка стали / А.П. Гуляев. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1960. – 496с.
1470553
  Миркин И.Л. Термическая обработка стали холодом / И.Л. Миркин. – М., 1950. – 23с.
1470554
  Большаков В.И. Термическая обработка строительной стали повышенной прочности. / В.И. Большаков. – М, 1977. – 200с.
1470555
  Сопилиди В.Н. Термическая переработка сульфатнофосфорнокислой суспензии с получением полифосфата кальция из фосфоритов каратау.. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Сопилиди В.Н.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л.
1470556
  Кукушкин Ю.Н. Термическая превращения координационных соединений в твердой фазе. / Ю.Н. Кукушкин. – Л., 1981. – 176с.
1470557
  Золотарева Ю.В. Термическая релаксация в индивидуальных жидкостях и растворах галогенов и серы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Золотарева Ю.В.; АН Туркменской ССР. Физ.-технич. ин-тут. – Ашхабад, 1979. – 25л.
1470558
  Коварская Б.М. Термическая стабильность гетероценных полимеров / Б.М. Коварская. – М, 1977. – 264с.
1470559
  Павлов Д.Ф. Термическая структура процесса свободной конвекции над ограниченными поверхностями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов Д.Ф.; Среднеазиат. гос. ун-т. – Ташкент, 1953. – 16л.
1470560
   Термическая усталость материалов в условиях неоднородного термонапряженного состояния. – К., 1985. – 278с.
1470561
  Курочкин Э.С. Термическая устойчивость азидов серебра, свинца и таллия в присутствии гетерофазных добавок : Автореф... канд. хим.наук: 02-070, 02-073 / Курочкин Э.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 19л.
1470562
  Полянский Н.Г. Термическая устойчивость и каталитическая активность ионообменных смол : Автореф... д-ра хим.наук: 073 / Полянский Н.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1969. – 35л.
1470563
  Бордюшкова Е.А. Термическая устойчивость и кинетика разложения нитритов и нитратов щелочных и щелочно-земельных металлов : Автореф... кандидата хим.наук: / Бордюшкова Е.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 27л. – Бібліогр.:с.25
1470564
  Кудин В.Г. Термическая устойчивость на воздухе некоторых порошкообразных карбидов // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 122-124. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 23)
1470565
  Шабуров М.А. Термическая устойчивость сильноосновных анионитов в воде и некоторых органических средах : Автореф... канд. хим.наук: / Шабуров М.А.; НИ физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 20л.
1470566
  Тютюнник Вячеслав Михайлович Термическая устойчивость солевых форм сульфокатионитов в различных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Тютюнник Вячеслав Михайлович ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1470567
   Термически активированные процессы в кристаллах : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1973. – 212 с.
1470568
  Гроссман М.И. Термические и механические факторы в работе скользящего контакта высокоиспользованных машин постоянного тока : Автореф... канд. техн.наук: 230 / Гроссман М.И.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 24л.
1470569
  Куковский Е.Г. Термические и рентгенографические исследования продуктов выветривания амфиболиов юга Украинского кристаллического массива : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Куковский Е.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 11 с.
1470570
  Бодрягин В.И. Термические и термооптические процессы коллоидообразования в аддитивно окрашенных кристаллах хлористого натрия. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бодрягин В.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.ШЕвченко. – К., 1974. – 141л. – Бібліогр.:л.134-141
1470571
  Бодрягин В.И. Термические и термооптические процессы коллоидообразования в аддитивноокрашенных кристаллах хлористого натрия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бодрягин В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 16 с.
1470572
  Каплин Ю.А. Термические и фотохимические реакции металлоорганических соединени с бензолом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Каплин Ю.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 15л.
1470573
  Стаханова М.С. Термические исследования карбонатов второ (основной) группы периодической системы Д.И. Менделеева : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Стаханова М.С. ; Моск. орд. Ленина химико-технол. ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1470574
  Дахнов В.Н. Термические исследования скважин / В.Н. Дахнов, Д.И. Дьяконов. – Москва : Гостоптехиздат, 1952. – 252 с.
1470575
  Амбарцумян Ц.Л. Термические исследования урановых и ураносодержащих минералов / Ц.Л. Амбарцумян. – Москва, 1961. – с.
1470576
   Термические константы веществ : справочник в 10-ти вып. – Москва : АН СССР
вып. 1 : (O, H, D, T, F, Cl, Br, J, At, 3He, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). – 1965. – 146с.
1470577
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 2 : (S, Se, Te, Po). – 1966. – 95 с.
1470578
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 3 : (N, P, As, Sb, Bi). – 1968. – 221 с.
1470579
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 4. ч. 1 : (C, Si, Ge, Sn, Pb). – 1970. – 510 с.
1470580
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 4, ч. 2 : (C, Si, Ge, Sn, Pb). – 1971. – 430 с.
1470581
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 5 : (B, Al, Ga, In, Tl). – 1971. – 530 с.
1470582
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 6, ч. 1 : (Zn, Cd, Hg, Сu, Ag, Au, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Сs, Ir Pt). – 1972. – 369 с.
1470583
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 6, ч. 2 : (Zn, Cd, Hg, Cu, Ag, Au, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt). – 1973. – 465 с.
1470584
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 7, ч. 1 : (Mn, Tc, Re, Cr, Mo, W, V, Nb, Ta, Ti, Zr, Hf). – 1974. – 341 с.
1470585
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 7, ч. 2 : (Mn, Tc, Re, Cr, Mo, W, V, Nb, Ta, Ts, Zr, Hf). – 1974. – 427 с.
1470586
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 8. ч. 1 : (Sc, Y, La, Сe, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu Gd, Tb, Oy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Сm, Bk, Cf. Es, Fm, Md, No). – 1978. – 527с.
1470587
   Термические константы веществ : справочник в 10-ти выпусках. – Москва : [б. и.
Вып. 8, ч. 2 : (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Ci, Es, Fm, Md, No). – 1978. – 535 с.
1470588
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 9 : (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra). – 1979. – 547 с.
1470589
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 10, ч. 1 : (Li, Na, K, Rg, Cs, Fr). – 1981. – 299 с.
1470590
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 10, ч. 2 : (Li, Na, K, Rg, Cs, Fr). – 1981. – 441 с.
1470591
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 10, ч. 3 : (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). – 1982. – 635 с.
1470592
   Термические методы обезвреживания отходов. – Л., 1975. – 175с.
1470593
  Гусев В А. Термические напряжения в теле при импульскном подводе тепла. : Автореф... Кагд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Гусев А.В,; Моск.ин-т.электронного машиностроения. – М, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1470594
  Крупнов В.К. Термические перегруппировки некоторых полных эфиров кислот трехвалентного фосфора и реакции их с кислотами фосфатного строения.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Крупнов В.К.; Казанский гос. ун-тет. – Казань, 1970. – 13л.
1470595
  Аюпова Рина Сулеймановна Термические превращения карбонасодержащих полиарилатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Аюпова Рина Сулеймановна; АН КазССР . Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1470596
  Ляшенко В.С. Термические превращения минералов марганца осадочных месторождений : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.20 / Ляшенко В.С.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1987. – 16л.
1470597
  Малышева Валентина Васильевна Термические превращения некоторых перфторированных ароматических соедиений в присутствии галогенидов щелочных металлов и источников дигалокарбенов : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.03 / Малышева Валентина Васильевна; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 27л.
1470598
  Политанский С.Ф. Термические превращения неполностью замещенных фторметанов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Политанский С.Ф.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 21л.
1470599
  Атаманова С.Ш. Термические превращения полимеров и сополимеров на основе акрилонитрила. : Автореф... канд.хим.наук: 02.075 / Атаманова С.Ш.; АН УзССР. – Ташкент, 1972. – 21л.
1470600
  Ковалевская А.М. Термические реакции четыреххлористого углерода и бромтрихлорметана с некоторыми насыщенными органическими соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ковалевская А.М.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 20л.
1470601
  Мецик М.С. Термические свойства кристаллов слюды / М.С. Мецик. – Иркутск, 1989. – 183с.
1470602
  Шнейдер В.А. Термические свойства селенатов металлов 2-й группы (основная подгруппа) периодической системы элементов Д.И.Менделеева. : Автореф... канд. хим.наук: / Шнейдер В.А.; МВО СССР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. Каф. общей и неорган. химии. – М., 1959. – 11л.
1470603
  Хачатурян Т.А. Термические свойства теллуритов щелочных металлов и полителлуритов натрия. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Хачатурян Т.А.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
1470604
  Новоженов В.А. Термический анализ / В.А. Новоженов. – Барнаул, 1983. – 75с.
1470605
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1982. – 127,9с.
1470606
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1984. – 155с.
1470607
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1984. – 154с.
1470608
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1985. – 127с.
1470609
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1987. – 144с.
1470610
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1988. – 159с.
1470611
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1989. – 176с.
1470612
   Термический анализ и фазовые ревновесия. – Пермь, 1990. – 164с.
1470613
   Термический анализ и фазовыые равновесия. – Пермь, 1983. – 148с.
1470614
  Логвиненко В.А. Термический анализ координационных соединений и клатратов. / В.А. Логвиненко. – Новосибирск, 1982. – 128с.
1470615
  Топор Н.Д. Термический анализ миералов и неорганических соединений / Н.Д. Топор, Л.П. Огородова, Л.В. Мельчакова. – Москва : Московский университет, 1987. – 187с.
1470616
   Термический анализ минералов. – Москва : Наука, 1978. – 142с.
1470617
   Термический анализ минералов и горных пород. – Ленинград : Недра, 1974. – 399с.
1470618
  Павлова С.-С.А. и др. Термический анализ органических и высокомолекулярных соединеий / С.-С.А. и др. Павлова. – М., 1983. – 118с.
1470619
  Сазанов Ю.Н. Термический анализ органических соединений / Ю.Н. Сазанов. – Ленинград : Наука, 1991. – 141 с.
1470620
  Сазанов Ю.Н. Термический анализ полиимидов : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Сазанов Юрий Николаевич ; Акад наук УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1983. – 36 с. – Библиогр.: 50 назв.
1470621
  Глущенко И.М. Термический анализ твердых топлив / И.М. Глущенко. – Москва : Металлургия, 1968. – 192 с.
1470622
  Карнаухова Л.И. Термический и инициированный окисью этилена крекинг пропан-бутановых смесей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карнаухова Л. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1470623
  Ярембаш Е.И. Термический и рентгенофазовый анализ системы фтористый литий - фтористый бериллий : автореф. дис. ... канид. химич. наук / Ярембаш Е.И. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Кафедра неорганической химии. – Москва, 1950. – 7 с.
1470624
  Юганова С.А. Термический метод определения чистоты и диаграммы состояния ряда нормальных парафиновых углеводородов от Н-С6Н14 до Н-С20Н42 : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Юганова С.А.; МНП. Центр. н.-иссл. ин-т авиационных топлив и масел. – Москва, 1952. – 6 л.
1470625
  Сафарян М.Н. Термический распад и релаксация энергии двухатомных молеул в лекгом инертном газе. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сафарян М. Н.; МГУ, Физ. фак. – М., 1968. – 15л.
1470626
  Россинский К.И. Термический режим водохранилищ / К.И. Россинский. – М, 1975. – 167с.
1470627
  Береснева И.А. Термический режим переходных сезонов года. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Береснева И.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 13л.
1470628
  Попович Л.В. Термический режим почв территори УССР за теплый период года : Дис... канд. географ.наук: / Попович Л.В.; КГУ. – Киев, 1971. – 204л.
1470629
  Попович Л.В. Термический режим почв территории УССР за теплый период года : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.698 / Попович Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 19 с.
1470630
  Чоторлишвили С. Термический режим снежного покрова и почвы, покрытой снегом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чоторлишвили С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 12л.
1470631
   Термический фактор в развитии растениий различных географический зон. – Москва, 1979. – 144с.
1470632
  Бричкин А.В. Термическое бурение шпуров и скважин / А.В. Бричкин, П.Ч. Чулаков. – Алма-Ата, 1959. – 64с.
1470633
  Грачева Л.И. Термическое деформирование и работоспособность материалов тепловой защиты / Л.И.Грачева; НАН Укратны; Институт проблем пропрочности. – Киев : Наукова думка, 2006. – 296с. – ISBN 966-00-0537-72
1470634
  Третьяченко Г.Н. Термическое деформирование неметаллических деструктирующих материалов / Г.Н. Третьяченко, Л.И. Грачева. – К., 1983. – 246с.
1470635
  Кондратьев К.Я. Термическое зондирование атмосферы / К.Я. Кондратьев, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 419с.
1470636
  Ниазян О.М. Термическое и инициированное окисление бензола в газовой сфере : Автореф... канд. хим.наук: / Ниазян О. М.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1470637
  Михайлова Л.Г. Термическое и термодинамическое исследование некоторых галоген- и оксогалогенпроизводных молибдена, вольфрама и рения : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 05.17.02 / Михайлова Лариса Георгиевна ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1978. – 28 с. – Библиогр.: 9 назв.
1470638
  Кондратов А.В. Термическое испарение в вакууме при производстве изделий радиоэлектроники / А.В. Кондратов, А.А. Потапенко. – Москва : Радио и связь, 1986. – 80с. – (Б-ка конструктора -технолога радиоэлектронной аппаратуры)
1470639
  Гладкова Е.Н. Термическое оксидирование магнитномягких материалов / Е.Н. Гладкова, В.Н. Букарев. – Саратов, 1965. – 56с.
1470640
  Андреев К.К. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ / К.К. Андреев. – М.Л., 1957. – 312с.
1470641
  Андреев К.К. Термическое разложение и горение взрывчтых веществ / Андреев К.К. ; АН СССР, Сибирское отд. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 347 с. : рис. – Библиогр.: с. 339-344
1470642
  Будзов К.А. Термическое разложение карбонатов желена (II) и маргнаца (II) и некоторых твердых растворов этих карбонатов : Автореф... канд. хим.наук: / Будзов К. А.; МВиССО РСФСР, Каз. ГУ. – Казань, 1963. – 9л.
1470643
  Багиров Ш.А. Термическое разложение кластерных соединений рения : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Багиров Шадиман Абульфаз оглы ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т неорган. и физ. химии. – Баку, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 9 назв.
1470644
  Шелковников В.В. Термическое разложение медных комплексов аминокислот и их использование в бессеребряных термопроявляемых фотосолях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шелковников В. В.; Кемеров.ГУ. – Кемерово, 1985. – 21л.
1470645
  Баранов С.Н. Термическое разложение некоторых окисей олефинов и их конденсация с аммиаком в присутствии катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Баранов С.Н.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1952. – 8 с.
1470646
  Мадорский С.Л. Термическое разложение органических полимеров / С.Л. Мадорский. – Москва : Мир, 1967. – 328 с.
1470647
  Исаев Р.Н. Термическое разложение перхлоратов аммония, гуанидиния и хлората аммония. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Исаев Р.Н.; Томск. гос. ун-тет. – Томск, 1972. – 18л.
1470648
  Любимова В.А. Термическое разложение серноазотных смесей. : Автореф... канд. хим.наук: / Любимова В.А.; Ивановский хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1955. – 15л.
1470649
  Вимба Б.Я. Термическое растворение сапропеля и химическая характеристика получения продуктов. : Автореф... канд. хим.наук: / Вимба Б.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 20л.
1470650
   Термическое растворение твердого топлива как метод получения искусственного жидкого горючего, 1951. – 164с.
1470651
   Термическое растворение твердого топлива как метод получения искусственного жидкого горючего, 1951. – 162с.
1470652
  Логинова А.А. Термическое старение массивных резиновых элементов горных машин в напряженном состоянии / А.А. Логинова, В.И. Дырда // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 217-229 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
1470653
  Юрданов А.П. Термическое упрочнение грунтов в строительстве / А.П. Юрданов. – М, 1990. – 127с.
1470654
  Красильщиков З.Н. Термическое упрочнение незакаливающейся углеродистой стали / З.Н. Красильщиков. – Л., 1960. – с.
1470655
  Калашников К.Я. Термичческое обеззараживание семян пшеницы от пыльной головни / К.Я. Калашников, 1960. – С. 137-144
1470656
  Стахурська Г.Ю. Термін-дієслово в перськомовному Інтернеті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 26-28. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються проблеми англійських термінів-дієслів у перськомовному Інтернеті, які лежать в основі більшості комп"ютерних команд цієї сфери. Становлення системи перської дієслівної термінології у галузі комп"ютерних технологій відбувається у три ...
1470657
  Шестак А. Термін "архетип" у дослідженнях української літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 350-355
1470658
  Карагодін Р. Термін "выступъ" у праві Великого князівства Литовського та специфіка його відтворення в перекладі першого литовського статуту англійською мовою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 32-39. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  "У статті висвітлено особливості відтворення юридичної лексики в контексті часовіддаленого перекладу правових пам"яток. Обґрунтовано доцільність врахування комплексного значення лексеми мови оригіналу при її відтворення цільовою мовою (на прикладі ...
1470659
  Філоненко С. Термін "жіноча проза" як проблема літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 325-333
1470660
  Дорошко Л. Термін "народництво" і його обгрунтування в літературно-критичних статтях Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 215-237. – ISBN 978-966-600-358-7


  Ідеться про народництво як один із ключових термінів в осмисленні літературного процесу кінця XIX – початку XX століть, про роль Лесі Українки у закріпленні цього терміна на означення позамистецьких тенденцій. Обгрунтовується доцільність використання ...
1470661
  Кот С.І. Термін "незаконно вивезені культурні цінності" в контексті проблеми повернення та реституції предметів культури // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 16-29. – ISSN 2078-0133
1470662
  Мішина Н. Термін "органи самоорганізації населення": законодавчий і доктринальний зміст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-70. – ISSN 0132-1331
1470663
  Мішина Н. Термін "органи самоорганізації населення": законодавчий і доктринальний зміст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1470664
  Матущак М. Термін "реабілітований" в кримінальному процесі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 386
1470665
  Дерев"янко С.М. Термін "референдум" у новітній українській теорії права та політології: особливості дефініції й доцільність її уніфікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 216-226
1470666
  Лєбєдєва Ю.О. Термін "Русь" та його тлумачення вченими державницької школи української історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 90-97
1470667
  Тарас В. Термін "сад" в історії ландшафтної архітектури // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 676-683. – ISSN 1028-5091
1470668
  Березяк Віктор Термін "слов"янство": погляд крізь століття // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 28-29 : фото
1470669
  Руденко М.В. Термін "судоустрій України" в законодавчому, науковому та навчальному вимірі: питання правової визначеності / М.В. Руденко, С.О. Малахов // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7627-06-6
1470670
  Коляденко О.О. Термін "фрейм" у лінгвістиці // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2013. – Вип. 2 (1). – С. 139-144. – ISSN 2221-8807
1470671
  Троцька В.М. Термін "цифровий контент" та його застосування у сфері авторського права і суміжних прав // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 237-241. – ISBN 978-966-999-024-2
1470672
  Капуста Т. Термін вступної кампанії скорочено до трьох тижнів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 7 травня (№ 81). – С. 2
1470673
  Яремко Ярослав Петрович Термін і дискурс // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 64-72. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1682-3540


  У статті обгрунтовано думку, що найадекватнішому розумінню терміна сприяє аналіз дискурсу як найважливішої категорії комунікації. Власне у дискурсі, на перетині когніції та комунікації, розкривається евристичний і пояснювальний потенціал терміна.
1470674
  Карпова В.Л. Термін і художнє слово. (Термінол. лексика в мові сучас. укр. поезії) / В.Л. Карпова. – Київ, 1967. – 129с.
1470675
  Романова О. Термін імаху в жертовних формулах Давнього Царства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-47. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що давньоєгипетський термін імаху є етичною категорією. It is proved, that the ancient Egyptian term is the ethical category.
1470676
  Іващенко В.Л. Термін КОНЦЕПТ у контексті лінгвістичних методів дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 182-191. – ISBN 966-581-481-8
1470677
  Станішевська О.Б. Термін метафора в іранській та європейській лінгвістичних традиціях // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 122-129. – ISSN 1682-671Х
1470678
  Тішечкіна К.В. Термін та особливості його перекладу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 15, т. 7 (161). – C. 475-479
1470679
  Калєтнік А.А. Термін у когнітивній парадигмі номінації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 130-141. – ISSN 2311-2697


  У статті в лінгвотеоретичному аспекті аналізуються визначення поняття "термін" і сутність процесу термінологізації інтелектуально пізнаної дійсності. Досліджується опозиція "термін" / "загальновживане слово" як можливість пізнати диференційні ...
1470680
  Дарчук Н.П. Термін у лінгвістичній інформатиці : навч. посібник / Н.П. Дарчук, В.М. Сорокін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 142, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 100-105. – ISBN 978-966-439-580-6
1470681
  Новоставська О. Термін у лінгвофілософській концепції Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-282. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
1470682
  Скопюк Т.Г. Термін у семантичній структурі англомовного наукового тексту : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скопюк Т.Г.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 20 с.
1470683
  Скопотюк Тетяна Георгіївна Термін у семантичній структурі англомовного наукового тексту (на матеріалі обчислювальної техніки) : Дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Скопотюк Тетяна Георгіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 149л. – Бібліогр.:л.138-146
1470684
  Михайлович-Гетто Термін у тексті масової реклами: емоційно-оцінна модальність // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 248-253. – Бібліогр.: Літ.: с. 252-253; 12 назв. – ISSN 2078-1911
1470685
  Зубрицька М.О. Термін як методологічна проблема сучасного українознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 16-20. – ISSN 1729-360Х
1470686
  Касяненко Д. Термін як одиниця перекладу юридичних текстів європейського права // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 167-171. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1470687
  Симоненко Л.О. Термін як предмет лексикографії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 35-48. – ISSN 0027-2833
1470688
  Скороходько Е.Ф. Термін як репрезентант комунікативної стратегії побудови наукового тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 204-210. – ISBN 966-581-295-6
1470689
  Дятель М. ТермінАлогічні квоти // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 26-28
1470690
  Черепанин В. Термінальна ідентичність Європи // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – C. 4-5
1470691
  Вінницький В.П. Термінальне устаткування та передавання інформації в телекомунікаційних системах : підручник для студентів вищ. техн. навч. закладів, які навч. за напрямом "Телекомінікіції" / В.П. Вінницький, В.Г. Поліщук ; за заг. ред. М.Ю. Ільченка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2004. – 435, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 425-426. – ISBN 966-622-179-9
1470692
  Примак Ф.Я. Термінальні набряки м"язів / Ф.Я. Примак. – К, 1937. – 236с.
1470693
  Удовенко Л.О. Терміни-епоніми в українській валеологічній термінології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 112-117. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1470694
  Боднар О.М. Терміни-композити у німецькій термінології екології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 339-343. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1470695
  Лужецька Н.Я. Терміни-політоніми в націософському дискурсі Івана Франка: лексикографічний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лужецька Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1470696
  Козоріз О. Терміни-синоніми у юридичній термінології сучасної китайської мови // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 157-174. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Досліджуються терміни-синоніми юридичної термінології сучасної китайської мови, причини їх утворення та особливості функціонування у тексті. The synonym-terms in the legal terminology of modern Chinese are analyzed. The reasons for its formation and ...
1470697
  Козоріз О.П. Терміни-складнопохідні слова та терміни-словосполучення у юридичній термінології сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 330-338


  У статті досліджуються терміни-складнопохідні слова та терміни-словосполучення юридичної термінології сучасної китайської мови на прикладі афіксальної морфеми (людина). В статье исследуются сроки-складнопохидни слова и термины-словосочетания ...
1470698
  Нагіна В.О. Терміни-словосполучення у складі метеорологічної лексики // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 32-38. – ISSN 0320-3077
1470699
  Вереш М.Т. Терміни-словосполучення у теологічній термінології німецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 42-57
1470700
  Пацеєвська О. Терміни-фразеологізми як маркер зв"язності у польськомовному науковому дискурсі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 466-472. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто особливості прагматичного функціонування термінів-фразеологізмів як маркерів зв"язності у польських наукових текстах з погляду їхнього контекстуального представлення із урахуванням потреб передперекладацького аналізу текстів.
1470701
  Ярошевич І. Терміни "граматичне значення", "граматична форма", "граматична категорія" в науковому доробку І.К. Кучеренка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 158-160. – ISSN 0320-3077
1470702
  Охрімчук О.О. Терміни "діло", "робота", "труд" в українській писемності IX–ХIII століть // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 51-63. – ISSN 2520-6397
1470703
  Марцеляк С.М. Терміни "засада" і "принцип" у виборчому законодавстві України (на прикладі закону України "Про вибори народних депутатів України") // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 155-161. – ISBN 978-617-7069-57-6
1470704
  Абрамович С.Д. Терміни "культурний ареал", "культурна зона" та "культурний регіон" і проблеми буття окремої // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 2 (114). – С. 5-10
1470705
  Кот С.І. Терміни "пам"ятка" і "пам"ятник" у пам"яткознавстві // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 30-40
1470706
  Гінзбург М.Д. Терміни "процес", "дія", "подія", "стан" у мовознавстві та термінознавстві // Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 1. – С. 76-89. – ISSN 2221-8807
1470707
  Терещенко Ю.І. Терміни "Русь" і "Україна" в туристично-інформаційному контексті // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 9-16
1470708
  Левко О.В. Терміни h` ui`oqesi,a та h` qe,wsij у грекомовній патристиці I-IV ст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 439-444


  У статті досліджується вживання термінів h" ui"oqesi,a "усиновлення" та h" qe,wsij "обоження" у грекомовній патристиці I-IV ст. Автор звертає увагу на лінгвокультурний діалог між неоплатонізмом та християнством у сфері термінології теозису. В статье ...
1470709
  Білоусова Р.З. Терміни бібліотекознавства та бібліографознавства в українській мові кінця XX - початку XXI століття (системно-структурна організація) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Білоусова Роксана Зіновіївна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1470710
  Овчаренко Н. Терміни в художньому тексті : на матеріалі роману Марини Гримич "Егоїст" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено одному із засобів формування індивідуальності художньої прози сучасної української письменниці М. Гримич - використанню різностильових елементів, зокрема окреслено статус і значення термінів у художньому тексті.
1470711
  Колган О. Терміни гірничої справи в романі-хроніці Артура Фурмана "Кров і вугілля" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 397-401. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1470712
  Наєнко Г.М. Терміни душа та тіло в історії староукраїнської термінології (ХІ-ХVІІІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Розгляд семантичної еволюції термінів душа та тіло дозволяє простежити специфіку розвитку староукраїнської термінології психології, фізіології, логіки тощо.
1470713
  Кукарін О.Б. Терміни за автоматизації виробничих процесів / О.Б. Кукарін. – К, 1992. – 155с.
1470714
  Топчієв О.Г. Терміни і поняття в економічній географії : пособие / О.Г. Топчієв. – Київ : Радянська школа, 1982. – 160 с.
1470715
  Наєнко Г.М. Терміни матерія і форма у староукраїнській літературній мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 96-102


  Стаття присвячена аналізу функціонування та семантичних змін термінів матерія і форма у староукраїнській літературній мові. The article analyzes the semantic evolution of terms materia and forma in Old Ukrainian literary language.
1470716
  Михалик О. Терміни на позначення біоорганічних сполук у першому томі "Українсько-латинсько-англійського медичного енциклопедичного словника" / О. Михалик, Л. Кукуруза // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 34-37. – ISBN 978-617-607-958-3
1470717
  Мовчун Л.В. Терміни на позначення видів рим за обсягом співзвучних елементів: історія і сучасний стан // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 212-221. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1470718
  Ярошевич І. Терміни на позначення власне-дієслівних морфологічних категорій в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 285-289. – Бібліогр.: Літ.: 289; 14 назв. – ISBN 966-8188-08-X
1470719
  Домбровський Р. Терміни на позначення дієслівних часів в античних та українських граматиків / Р. Домбровський, Н. Ревак // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 183-189. – ISSN 2078-340X
1470720
  Михалик О. Терміни на позначення органічних сполук у першому томі "Українсько-латинсько-англійського медичного енциклопедичного словника" / О. Михалик, М. Коваленко // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 31-33. – ISBN 978-617-607-958-3
1470721
  Коваль Р.С. Терміни на позначення понять фізичної і медичної реабілітації у французькій та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Коваль Ростислав Семенович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1470722
  Джонг Й.Д. Терміни навчальний словник/учебный словарь та learner"s dictionary в сучасній науковій лексикографій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С . 41-49


  Стаття присвячена теоретичним підходам до питання кореляції термінів навчальний словник - учебный словарь - learner"s dictionary в сучасній лексикографії. This article provides theoretical approaches to correlation of the terms "навчальний словник", ...
1470723
  Когуч Г.І. Терміни нафтогазової справи в американській художній літературі початку XX ст. (на матеріалі роману Ептона Сінклера "Нафта") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 348-350. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1470724
  Романовська Л.О. Терміни олія, масло, жир у терміносистемі харчової промисловості // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 247-255


  Розглянуто вживання термінів олія, масло, жир у дискурсі харчової промисловості. Встановлено чітке розмежування зазначених термінів в українській мові. Розглянуто синонімічний ряд слів і словосполучень на позначення жирових продуктів. Виявлено, що ...
1470725
  Новицький В.В. Терміни пред"явлення зустрічного позову та критерії їх встановлення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.212-219. – ISBN 966-7784-65-7
1470726
   Терміни та визначення водних Директив Європейського Союзу : угода про асоц. між Україною та Європ. Союзом / [С.О. Афанасьєв, В.С. Бабчук, О.В. Бонь та ін. ; упоряд.: К. Мудра ; Проект ЄС "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки"]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Проект впроваджується консорціумом на чолі з компанією ЕПТІСА. - Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-617-696-368-4
1470727
  Кілочицький П.Я. Терміни та поняття в паразитології : словник-довідник : [майже 600 термінів і термінол. понять] / П.Я., Кілочицький, Н.П. Кілочицька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 91-97
1470728
  Житніков Я.В. Терміни у професійніймові юриста // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С.117-119
1470729
  Смєнова Л.В. Термінізація питомих дієслів на позначення дії як механізм поповнення термінолексики сфери комп"ютерних технологій // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка : зб. наукових праць / Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. – Дрогобич, 2021. – С. 174-179. – (Серія "Філологічні науки". Мовознавство ; № 15). – ISSN 2312-6353
1470730
  Дудаш Т. Терміно-поняття "цивільне право" та "приватне право": первинні значення та сучасна інтерпретація / Т. Дудаш, Р. Сивий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-59
1470731
  Мартинов В.І. Термінове відрядження / В.І. Мартинов. – Львів, 1981. – 112с.
1470732
  Михайлович О.П. Терміновживання у рекламному тексті в аспекті комунікативної ефективності : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Михайлович Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. – Львів, 2014. – 243 л. – Додатки: л. 193-243. – Бібліогр.: л. 167-192
1470733
  Михайлович О.П. Терміновживання у рекламному тексті в аспекті комунікативної ефективності : автореф. дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.06 / Михайлович Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1470734
   Терміново підвищувати якість освіти. Результати міжнародного дослідження PISA для України невтішні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 223). – С. 2
1470735
  Кочевих Олег Терміново потрібен міст // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-37. – ISSN 0130-5212
1470736
  Кіппгардт Г. Терміново шукаю Шекспіра. / Г. Кіппгардт. – Київ, 1957. – 116с.
1470737
  Петрова Т.О. Термінографічні традиції і новаторство в українській термінологічній лексикографії // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 209-221. – ISSN 2312-0665
1470738
  Продан Ю.П. Термінографія в Україні початку XXI століття: проблеми, перспективи й тенденції розвитку // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 128-135. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1470739
  Шаблій О.А. Терміноелементи-латинізми "офіційний", "публічний" та "цивільний" як "псевдодрузі перекладача" (у перекладі з української на німецьку мову) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 370-377. – Бібліогр.: Літ.: с. 376-377; 6 +13 поз.


  У статті проведено зіставне дослідження українських та німецьких (ФРН) терміноелементів-латинізмів "офіційний" (нім.offiziell), "публічний" (нем. publik) та "цівійльний" (нім. zivil) та їхніх термінологічних варіантів (державний, громадянський, ...
1470740
  Кияк Т. Термінознавство як сфера мовної політики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 190-195. – Бібліогр.: Літ.: С. 195; 8 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1470741
  Туровська Л. Термінологізація назв осіб в українській мові // Українська мова : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ, 2009. – № 2. – С. 86-94. – ISSN 1682-3540
1470742
  Білан М.Б. Термінологізація та спеціалізація при відтворенні французьких військових статутних документів українською мовою) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 55-63
1470743
  Бондаренко Т.Г. Термінологійна панель для дослідження аудиторії медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 69-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1470744
  Малевич Л. Термінологічна варіантність на сучасному етапі: теоретичні і прикладні виміри // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 100-111. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено проблемі варіантності в галузі наукової термінології.
1470745
  Смирний Ю. Термінологічна деабсурдизація, або Як називати цей відомий архетип? // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.126-129. – ISSN 0130-1799


  Художник Василь Перевальський
1470746
  Матат Д. Термінологічна дискусія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 29 лютого (№ 7/8). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Питання термінології сучасної системи освіти України в умовах реформування та розробки нового законодавства обговорили у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова під час круглогу столу "Сучасна система освіти України: терміни ...
1470747
  Тур О.М. Термінологічна діяльність ISO/TC 37 Language and terminology // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 19-25. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Аналіз напрямів діяльності ISO/TC 37 Language and terminology та його робочих груп. Методологія дослідження полягає в застосуванні описового методу, що ґрунтується на опозиційному та прийомі внутрішньої інтерпретації, який дав змогу ...
1470748
  Зикун Н.І. Термінологічна кодифікованість сатирично-публіцистичного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 84-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1470749
  Черняков В.В. Термінологічна компетентність фахівця з фізичного виховання - запорука успішної професійної діяльності / В.В. Черняков, О.М. Дудоров, В.П. Самійленко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 87-92. – ISSN 2412-1185
1470750
  Сизонов Д.Ю. Термінологічна концепція Ф.О. Нікітіной в уонтексті лінгвістики універсалій // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 167-171
1470751
  Семеног О. Термінологічна культура фахівця в об"єктиві українського лінгводидактичного дискурсу // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (196), вересень 2019. – С. 6-11
1470752
  Ашаренкова Н.Г. Термінологічна культура як складова професійної компетентності менеджера // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-36. – Бібліогр.: 11 назв.


  У статті розкрито зміст поняття компетентності, охарактеризовано риси професійної компетентності менеджера, подано визначення категорії "термінологічна культура менеджера", окреслено деякі проблеми лексикографії менеджменту, запропоновано шляхи ...
1470753
  Телешун К.О. Термінологічна лексика в структурі турецької фахової мови торгівлі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 544-550


  У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення термінів, описано їхні функції, запропоновано визначення поняття "торгівельний термін". Особливу увагу приділено явищу міжгалузевої термінології. В статье рассмотрены теоретические подходы к ...
1470754
  Томіленко Л.М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови : монографія / Л.М. Томіленко ; [наук. ред. А.П. Загнітко] ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. : с. 144-159. – ISBN 978-966-2988-74-1
1470755
  Томіленко Л.М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії: проблеми добору та маркування // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – C. 124-131. – ISSN 2305-3852
1470756
  Адилова З.Т. Термінологічна лексика у перших українських підручниках із шахової гри // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – C. 7-10. – ISSN 2520-6397


  Ідеться про студії з української шахової термінології в перші десяти- ліття ХХ ст., зокрема використання шахової лексики в навчальних посіб- никах для гри в шахи. Речь идет о студиях украинской шахматной терминологии в первые деся- тилетия ХХ века, ...
1470757
  Майборода Н.Г. Термінологічна лексика у професійному мовленні // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 144-153
1470758
  Панченко В.В. Термінологічна лексика у професійному спілкуванні // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 77-84. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті говориться, що у зв"язку з упровадженням української мови на підприємствах та в установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою. Знання мови професії - це вільне володіння ...
1470759
  Смужаниця Д.І. Термінологічна лексика як основний складовий компонент професійного іншомовного спілкування // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 202-204. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1470760
  Алієва О. Термінологічна лексика як система: функція та роль семантичного інваріанта // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 26-32. – ISBN 978-617-7132-02-07
1470761
  Кучеренко О. Термінологічна норма в царині архітектури // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 75-77. – ISBN 978-617-607-958-3


  У статті висвітлено функційні особливості професійної норми на матеріалі термінів з архітектури. Простежено суттєві відмінності нормативного вживання архітектурних термінів для усного й писемного професійного спілкування.
1470762
  Тагільцева Я. Термінологічна омонімія в номінаціях овочів та фруктів сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 82-87. – ISSN 2075-1486
1470763
  Кащишин Н. Термінологічна репрезентація світової економічної кризи у дипломатичному дискурсі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 28-33. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1470764
  Голуб Н.Б. Термінологічна система української лінгводидактики: особливості становлення і проблеми функціювання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 104-108. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558
1470765
  Семенко С. Термінологічна система як дзеркало філософсько-етичної концепції тенрійської релігії (на матеріалі "Офудесакі") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  На матеріалі головного канонічного твору Тенрійської релігії за назвою "Офудесакі" ("На кінчику пензля") виокремлено й охарактеризовано основні засади філософсько-етичної концепції (заснованої 1838 р. селянкою на ім"я Накаяма Мікі). На материале ...
1470766
  Колошук Н.Г. Термінологічна та методологічна невизначеність українських досліджень у царині літератури фактів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 56-61. – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про підсумки й перспективи українських досліджень у царині документалістики, аналізуються їх результати впродовж останніх двох десятиліть. Уводиться поняття "екстремальні свідчення" котрим польські дослідники називають автентичні ...
1470767
  Кузнецова О. Термінологічне "мінування" у ЗМІ: сутність, особливості, вплив // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 69-72. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2
1470768
  Шкуропацький О. Термінологічне визначення поняття "особливого періоду" та його застосування / О. Шкуропацький, В. Мехеда, Є. Пащенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 97-106. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1470769
  Олійник С. Термінологічне впорядкування поняття "фантастика" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 270-277
1470770
  Вінічук І.М. Термінологічне забезпечення нормативної документації у галузі інформаційних технологій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 2. – С. 67-71. – Бібліогр.: 10 назв.


  У статті розглядаються проблеми забезпечення систем та системних зв"язків між терміноелементами терміносистеми інформаційних технологій у рамках функціонування єдиних та узгоджених стандартів. Простежено формування термінологічної нормативної бази ...
1470771
  Голошубова Н. Термінологічне забезпечення теорії та практики торгівлі : Наукові дискусії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-65. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1470772
  Романченко В.І. Термінологічне планування в країнах ЄС // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 255-259


  Розглянуто основні об"єкти свідомого впливу суспільства на мову, визначено місце термінології як найбільш відкритої для свідомого регулювання мовної сфери, проаналізовано особливості термінологічного планування на різних рівнях, запропоновано власне ...
1470773
  Постоюк Н.В. Термінологічне поле дослідження науково-педагогічної спадщини Д. Сергієнка (1911-1984) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 98-104. – ISBN 978-617-640-146-9


  Здійснено аналіз актуальних ідей Д. Сергієнка із проблем розвитку педагогічної освіти у Київському університеті. Виняткову увагу приділено професійному світогляду й освітній діяльності професор Д. Сергієнка.
1470774
  Прохор І.П. Термінологічне поле приватної вищої школи в контексті інтеграції України до європейського освітнього простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 65-69. – ISSN 2078-1016


  Стаття присвячена проблемі сучасного трактування термінологічного поля приватного поля приватної вищої школи.
1470775
  Бабенко А.М. Термінологічне упорядкування понять "регіон" і "регіональні особливості злочинності" у кримінологічних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 68-72. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
1470776
  Вознюк А. Термінологічний аналіз поняття "мотиваційна система управління промисловим підприємством" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 58-66. – ISSN 1728-9343
1470777
  Спасенова Ю.М. Термінологічний аналіз понять "інформаційні архівні ресурси" й "електронні архівні ресурси" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 126-135


  Розглянуто зміст понять "інформаційні архівні ресурси" й "електронні архівні ресурси". Проаналізовано їх нормативне та методичне забезпечення. Ключові слова: архівні ресурси, електронні архівні ресурси, інформаційні архівні ресурси, електронний ...
1470778
  Горбань Ю.І. Термінологічний аналіз предметної сфери процесу зберігання книжкових пам"яток у бібліотеках України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 20-25. – ISSN 2409-9805
1470779
  Киричок Т.Ю. Термінологічний апарат електронного дискурсу на сучасному етапі / Т.Ю. Киричок, Н.М. Фіголь // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (54). – С. 112-117. – ISSN 2077-7264
1470780
  Іванова О.Ю. Термінологічний апарат регіонального саморозвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 410-419. – ISSN 0321-0499
1470781
  Седюко Д.М. Термінологічний аспект аналізу похідних фінансових інструментів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 213-214. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Визначено особливості застосування основних понять та категорій, що відносяться до сфери похідних фінансових інструментів.
1470782
  Бездрабко В.В. Термінологічний аспект буття вітчизняного краєзнавства початку XX століття // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 56-62
1470783
  Кабаченко М. Термінологічний аспект визначення поняття "припинення трудового договору" // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 243-245. – ISBN 978-966-7067-18-2
1470784
  Теплюк М. Термінологічний аспект проблеми введення закону в дію // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 23-28
1470785
  Бондар В. Термінологічний бум у педагогіці: методологічний аналіз // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С.7-10.
1470786
   Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови НАН України. – Київ, 2011-. – ISSN 2221-8807
Вип. 1. – 2011. – 204 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1470787
   Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2011-. – ISSN 2221-8807
Вип. 2 (1). – 2013. – 224 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1470788
   Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2011-. – ISSN 2221-8807
Вип. 2 (2). – 2013. – 208 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1470789
   Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; Комітет наукової термінології. – Київ, 2011-. – ISSN 2221-8807
Вип. 3 (1). – 2015. – 203 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1470790
   Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; Комітет наукової термінології. – Київ, 2011-. – ISSN 2221-8807
Вип. 3 (2). – 2015. – 288 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1470791
  Городенко Л.М. Термінологічний дискурс мережевих комунікаційних ресурсів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 53-57


  У статті йдеться про поняттєво-термінологічне означення "мережевої комунікації", про її місце в загальній комунікаційній структурі. In the article it is discussed the conceptions and terms of "network communication", determining its role in the ...
1470792
   Термінологічний довідник з довкілля / М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : [б. в.], 2012. – 300 с. : табл. – Покажч.: с. 246-272. – Бібліогр.: с. 243-245
1470793
  Карпусь О. Термінологічний інструментарій дослідження проблеми здоров"язбереження у Фінляндії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 12-19. – ISSN 2312-5993
1470794
  Корнілов М.Ю. Термінологічний посібник з хімії / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, О.А. Голуб; МОУ; Ін-т змісту і методів навчання; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІЗМН, 1996. – 256с. – ISBN 5-7763-9028-1
1470795
  Лещенко Г. Термінологічний словник-довідник з образотворчого мистецтва // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52
1470796
   Термінологічний словник-довідник з образотворчого мистецтва // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 55-56
1470797
  Лещенко Ганна Петрівна Термінологічний словник-довідник з образотворчого мистецтва // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 56
1470798
  Лещенко Г. Термінологічний словник-довідник з образотворчого мистецтва // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3 с. обкл.
1470799
   Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового будівництва і ландшафтної архітектури : [навч. посібник] / [С.В. Роговський] ; М-во освіти і науки України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т, Агробіотехн. ф-т. – Київ : КНТ, 2019. – 139, [1] с. – В макеті каталож. картки як авт. зазнач.: Роговський С.В. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-966-373-773-7
1470800
  Зозуля С. Термінологічний словник "Інформаціні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – . 38-40


  У статті охарактеризовано загальні підходи до укладання термінологічних словників. Висвітлено концепцію та етапи створення словника Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед.наук України, Держ. ...
1470801
  Апаров А.М. Термінологічний словник з господарського права України : [тлумачення юрид. термінів з госп. права України, що вживаються в чин. нормат.-прав. актах : станом на 20 червня 2014 р.] / А.М. Апаров ; Київ. держ. акад. водного трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Істина, 2015. – 1069, [1] с. – ISBN 978-966-138-009-6
1470802
   Термінологічний словник з комп"ютерних технологій : [понад 15 000 термінів]. – Київ : Київський університет, 2000. – 502, [1] с. – Програма TEMPUS-TACIS CP 20025-98, . - Покажч. термінів: с. 349-502
1470803
   Термінологічний словник з культурології. – Київ : МАУП, 2004. – 144с. – ISBN 966-608-439-2
1470804
  Бобровський А.Л. Термінологічний словник з надійності та безпеки гідротехнічних об"єктів : [словник, довідкові матеріали] / Анатолій Л. Бобровський, Дмитро В. Стефанишин ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славістичного ун-ту. – Рівне : [б. в.], 2005. – 223, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 214-218. – Бібліогр.: с. 259. – ISBN 966-7643-49-2
1470805
   Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції = Glossary on prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption : [в основі вид. лежать міжнар. док., законодавство України та наук.-інформ. літ. станом на 11 листоп. 2018 р.] / [редкол.: І.Б. Черкаський (голова) та ін. ; уклад.: Чубенко А.Г., Лошицький М.В., Павлов Д.М. та ін.]. – Київ : ВАІТЕ, 2018. – 825, [2] с. – Алф. покажч. термінів : с. 732-798. - Парал. тит. арк., передм. парал. укр., англ. - Вид. ініційоване Держ. службою фін. моніторингу України за підтримки координатора проектів в Україні орг. з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). – Бібліогр.: с. 799-823. – ISBN 978-617-7627-10-3
1470806
   Термінологічний словник. Вибіркове спостереження. – Перше видання. – Київ : Державний комітет статистики України, 2004. – 140с.
1470807
  Пузиренко Я.В. Термінологічний статус агентивно-професійних назв осіб жіночої статі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 513-520. – ISBN 966-581-481-8
1470808
  Олійник Л. Термінологічний статус поняття молодіжного сленгу // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 86-89. – ISSN 2307-633Х
1470809
   Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [уклад.: М.С. Гамов, А.О. Єгоров, Т.С. Павлюк, О.П. Сарнацький]. – Запоріжжя : Інтер-М, 2011. – 360 с. – Бібліогр.: с. 351-359
1470810
   Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника : [навч. посібник для студентів ВНЗ : 1000 понять і термінів] / [уклад.: М.С. Гамов, А.О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін.]. – Запоріжжя : Интер-М, 2013. – 266 с. – Бібліогр.: с. 257-265. – ISBN 978-966-2672-15-2
1470811
  Дружбяк С.В. Термінологічні архаїзми та історизми як прояви мовної еволюції (на матеріалі німецької економічної термінології) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 183-190. – Бібліогр.: Літ.: с. 190; 11 назв
1470812
  Павко Я. Термінологічні аспекти гармонізації законодавства України з європейським правом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 159-160
1470813
  Скляренко О.Б. Термінологічні аспекти перекладу на матеріалі німецької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 76-81. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1470814
  Вінічук І.М. Термінологічні аспекти розвитку вербальної системи управління базами даних у соціально-комунікативній сфері сучасного суспільства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 62-68. – ISSN 2409-9805


  Проаналізовано стан вербальної системи управління базами даних, як важливого чинника у формуванні інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства. Одним із важливіших та першочергових питань для словниково-термінологічної бази даних є ...
1470815
  Дуцяк І. Термінологічні аспекти Універсальної десяткової класифікації / Ігор Дуцяк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 22-25


  Проаналізовано українську термінологію в галузі логіки, яка міститься в УДК і в навчальних, наукових та довідкових виданнях. Обґрунтовано оптимальні варіанти термінів логіки. Зроблено висновок про доцільність застосування вимог до укладання стандартів ...
1470816
  Бровченко Т. Термінологічні аспекти установчих документів юридичних осіб // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 199-205. – ISSN 1026-9932
1470817
  Хавронюк М. Термінологічні вади нового Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.77-82
1470818
  Михалюк О.І. Термінологічні дефініції дипломатичного протоколу в українській культурі та їх етимологія // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 232-238. – ISSN 2225-7586
1470819
  Тур О.М. Термінологічні дискусії в контексті створення та запровадження Єдиної державної системи діловодства (1960–1979-ті рр.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 43-50. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Аналіз термінологічних дискусій в контексті запровадження Єдиної державної системи діловодства. Методологія дослідження полягає в застосуванні описового методу, що ґрунтується на опозиційному та прийомі внутрішньої інтерпретації, який ...
1470820
  Васильєва Л.П. Термінологічні дослідження в південнослов"янських країнах: напрями, перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 24-35. – ISSN 0027-2833
1470821
  Самочорнова О. Термінологічні дублети в англомовних юридичних текстах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 302-304
1470822
  Овчаренко Н. Термінологічні запозичення з позицій когнітивно-комунікативного підходу (на матеріалі сучасної української термінології) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 415-418. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1470823
  Алфьорова З. Термінологічні ігри щодо візуальних мистецтв // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 166-170
1470824
  Бондаренко Р.І. Термінологічні й методологічні проблеми пам"яткоохоронної діяльності (архітектурний та містобудівний аспекти) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 175-184. – ISSN 0130-5247
1470825
  Федорович І. Термінологічні колізії законодавства України про курорти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 341-348. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1470826
  Гоян В.В. Термінологічні концепти телебачення в сучасній теорії журналістики: роздуми й коментарі. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 179-183.
1470827
  Пілик В.В. Термінологічні одиниці газетно-публіцистичного стилю турецької мови та їхні стилістичні функції // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 180-187. – ISSN 1608-0599
1470828
  Макогон О.В. Термінологічні особливості визначення процесу приведення законодавства України про регулювання трудових відносин працівників–мігрантів у відповідність до законодавства ЄС // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 122-124.
1470829
  Градобик М.С. Термінологічні особливості навчання перекладу спеціального англомовного тексту // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 120-124.
1470830
  Трегуб М.В. Термінологічні особливості при веденні державного земельного кадастру України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 82-87. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1470831
  Фокін С.П. Термінологічні особливості спортивної картографії / С.П. Фокін, О.В. Шевченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 37-43


  Розглянуто особливості спеціальних спортивних карт та їх значення для планування та проведення змагань з орієнтування. Здійснена спроба обґрунтування основних термінів та понять в галузі створення та використання таких карт. Представлено найбільш ...
1470832
  Локайчук С. Термінологічні питання в публікаціях академіка Агатангела Кримського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 91-100. – ISSN 2413-0923


  "У статті досліджено питання українського термінотворення, порушені А.Ю. Кримським у його наукових працях".
1470833
  Занфірова Т.А. Термінологічні питання побудови дискурсу трудового права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 70-74. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1470834
  Ведмідь Н.І. Термінологічні підходи до визначення категорії "сервіс" та його роль в економіці країн // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
1470835
  Віничук С.М. Термінологічні позначення та визначення транзиторних ішемічних атак. Історичний екскурс / С.М. Віничук, О.Є. Фартушна // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 4 (90). – C. 17-20. – ISSN 2224-0713
1470836
  Куземська Н. Термінологічні покручі в нормативних і правових документах // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 94-100. – ISBN 978-966-00-1327-8
1470837
  Гамалія В.М. Термінологічні праці І. Верхратського у справі розробки науково-природничої номенклатури // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 18-22
1470838
  Цивін М.Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "електорнний документообіг" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 7 - 11
1470839
  Горб Н. Термінологічні проблеми застосування статті 297 КК України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.109-111


  Стаття передбачає відповідальність за наругу над могилою, трупом або місцем поховання
1470840
  Драгініч Д.В. Термінологічні проблеми і психологічна структура нетрадиційних релігійних рухів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу термінології і психологічної структури нетрадиційних релігійних рухів. Статья посвящена анализу терминологии и психологической структуры нетрадиционных религиозных движений. In article author analyzes terminological problems ...
1470841
  Пелещак О.Р. Термінологічні проблеми кібербезпекової сфери України: нормативно-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 299-309. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1470842
  Бондарева О. Термінологічні проблеми парадигматики і жанрології новітньої української драми // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 141-154
1470843
  Д"яконов К.М. Термінологічні проблеми побудови системи управління клієнтською базою банку / К.М. Д"яконов, В.В. Федірко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 149-155
1470844
  Музика-Стефанчук Термінологічні проблеми податкового законодавства в контексті вітчизняної та європейської судової практики // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 37-46. – ISSN 2072-8670
1470845
  Вішнікіна Л. Термінологічні протиріччя компетентнісного підходу до навчання географії // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 144-146. – ISBN 978-617-7069-36-1
1470846
  Катеринчук К.В. Термінологічні розбіжності при визначенні форм вини у науці кримінального права // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 150-152. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1470847
  Бредун В.І. Термінологічні та таксономічні аспекти сейсмотехноекології // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
1470848
  Вакуленко М. Термінологічні тонкощі вживання деяких українських лексем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема вживання деяких відмінкових закінчень і паронімів на основі поєднання статистичного та аналітичного методів науки термінології. Даються рекомендації щодо правильного вживання таких реалій. The article deals with the usage of ...
1470849
  Петренко А.С. Термінологічні уточнення базових понять прецедентності // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 112-121. – ISSN 1682-3540


  У статті зосереджено увагу на точності вживання термінопонять когнітивної лінгвістики. Грунтуючись на загальноприйнятих визначеннях термінів «прецедентний феномен», «прецедентна одиниця», авторка простежує, як використовують ці номінації дослідники, і ...
1470850
  Горовий В. Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства / В. Горовий, С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 11-23. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано термінологію, використовувану для характеристики постіндустріального суспільства, особливістю якого стали глобалізація та перетворення інноваційних інформаційних ресурсів у безпосередню виробничу силу, у локомотив прискореного ...
1470851
  Фудерер Тетяна Термінологічно-поняттєва сутність суржику // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 114-118. – Бібліогр. в кінці ст.
1470852
  Бідненко Н.П. Термінологія англійської мови та науково-технічний переклад = English terminology Scientific and technical translation : навч. посібник / Н.П. Бідненко ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – 2-ге вид., допов. – Дніпро : Уніерситет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 240 с. : табл. – Текст укр., англ. - Вих. дані на обкл.: English terminology Scientific and technical translation / N.P. Bidnenko. – Бібліогр.: с. 231-236. – ISBN 978-966-434-474-3
1470853
   Термінологія Артура Шопенгавера у творі "Світ як воля і уявлення" / А. Богачов, Н. Ваховська, І. Іващенко, В. Кебуладзе // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 128-132. – ISSN 2522-9338
1470854
  Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування / З. Романуха, Швецова-Водка // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 1 (231). – C. 46-51. – ISSN 1029-7200
1470855
  Бобчинець Л.І. Термінологія букмекерства у сучасній іспанській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 101-104
1470856
  Чеберяко О.В. Термінологія бюджетних відносин в УРСР 1920-х років // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 93-100. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1470857
  Мікульонок І.О. Термінологія в наукових публікаціях // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 70-80
1470858
  Чуєшкова О. Термінологія гендерної лінгвістики як система // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 81-84. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1470859
  Романуха З.Р. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З.Р. Романуха, Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  На сучасному етапі розвитку бібліотечно-бібліографічної справи одним із найважливіших напрямів діяльності книгозбірні будь-якого типу є довідково- бібліографічне обслуговування (ДБО). Ця функція нині є традиційною і добре відомою як бібліотекарям, ...
1470860
  Гетьман А. Термінологія екологічного законодавства: методологічні засади та перспективи уніфікації // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.580-592
1470861
  Киричок Т.Ю. Термінологія електронного навчального дискурсу / Т.Ю. Киричок, Н.М. Фіголь // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 143-147. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1470862
  Гавура Д.С. Термінологія Європейського права та особливості її перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 153-157
1470863
  Скотникова Т. Термінологія журналістикознавства і галузеві терміносистеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-25. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про терміносистему українського журналістикознавства. Автор наводить провідні довідкові видання, що містять галузеві термінологічні тлумачення. Речь идет о терминосистеме украинского журналистиковедения. Автор наводит ведущие справочные ...
1470864
  Медведів А. Термінологія з математики в японських та українських науково-технічних текстах // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 16-20. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2
1470865
  Збанацька О.М. Термінологія законодавства в контексті цифровізації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 98-105. – ISSN 2409-9805
1470866
  Хомовненко М.Г. Термінологія і стандарти сучасних виборів // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 138-151
1470867
  Ганіткевич М. Термінологія інженерних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 93-95. – ISBN 966-7825-79-5
1470868
  Гнаткевич М. Термінологія інженерних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 93--95. – Бібліогр.: Літ.: С. 94-95; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5


  В Національному університеті "Львівська політехніка" укладено "Російсько-український словник інженерних технологій". Подано розповіді про роботу над створенням технічних термінологічних словників. В Национальном университете "Львовская политехника" ...
1470869
  Царьова І. Термінологія іншомовних слів у Кримінальному кодексі України / І. Царьова, Р. Южека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 57-61. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито правову природу застосування термінології іншомовних слів у Кримінальному кодексі України. Проаналізовано терміни іншомовного походження у сфері права, досліджено шляхи запозичення термінів і номенів правничої терміносистеми. Проаналізовано ...
1470870
  Писаренко Н.Б. Термінологія кодексу адміністративного судочинства України - окремі аспекти застосування // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 132-139. – ISSN 0201-7245
1470871
  Гаврилова О.В. Термінологія комп"ютерного програмного забезпечення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 11-17. – ISSN 2313-4593
1470872
  Василькова Л.Н. Термінологія кримінального права як об"єкт мовознавчих досліджень // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 1 (137). – C. 180-186
1470873
  Хома Олег Ігорович Термінологія Ляйбніца як "живе дзеркало" української філософської термінології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-80. – Бібліогр.: с. 68, 71, 74, 78. – ISSN 0235-7941
1470874
  Барабаш Г. Термінологія на сторінках галицьких жіночіх періодичних видань 20-30 рр. 20 ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 3-7. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1470875
  Безверхий К. Термінологія національних та міжнародних стандартів фінансової звітності (на прикладі НП(С)БО 1 та П(СБО) 19) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 35-44
1470876
  Стасюк Т.В. Термінологія новітніх технологій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 79-86


  Здійснено мовний аналіз сфери інноваційних технологій; визначено лінгвістичний статус термінів; проаналізовано деякі термінологічні неологізми; розглянуто деякі найбільш продуктивні засоби творення інноваційних термінів в українській мові під впливом ...
1470877
  Катачина О. Термінологія позначення правопорушень у мові права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 293-299. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1470878
  Літвін К. Термінологія польської системи кримінальних покарань - поблеми україномовного перекладу // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 206-212. – ISSN 0203-9494
1470879
  Матвієнко О. Термінологія предметного поля інформатики: що означає "інформатичний"? / Оксана Матвієнко, Михайло Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 30-32. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто закономірності виникнення і доцільність терміна "інформатичний" у науковому дискурсі. З"ясовано, що інформатика як наука сформувалась і має терміносистему, яка характеризується цілісністю, певною сталістю, структурованістю. ...
1470880
  Березницька Г.О. Термінологія простого речення: шляхи творення та проблема нормалізації // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 8-10. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1470881
  Крамар Н.А. Термінологія психіатрії греко-латинськогопоходження: ономасіологічний та таксономічний аспекти // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 158-163. – (Бібліотека Інституту філології)


  Термінологія психіатрії греко-латинського походження
1470882
  Левко О.В. Термінологія світла у промовах святого Григорія Богослова // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 163-174
1470883
  Аблазов В. Термінологія спотикання // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-48


  Невідома війна
1470884
  Рябініна Л.М. Термінологія та її значення в теорії і практиці економічних відносин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 16-28. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1470885
  Білозерська Л.П. Термінологія та переклад : навч. посіб. для студ. філол. напряму підготовки / Л.П. Білозерська, Н.В. Возненко, С.В. Радецька ; М-во науки і освіти України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 232 с. : табл. – Бібліогр.: с. 227-232. – ISBN 978-966-382-282-2
1470886
  Зоря Г.С. Термінологія та професійно-сленгова лексика медіаіндустрії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 35-39


  Статтю присвячено питанню виокремлення фахової мови журналістики як сфери спеціальної комунікації. Акцентується увага на уточненні терміна "фахової мови" та її складників, зазначено межі професійної комунікації функціональними стилями. The article is ...
1470887
  Мельник С.В. Термінологія у галузі криптографічного захисту інформації: стан та напрями розвитку в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 158-162
1470888
  Фокін О.С. Термінологія у галузі програмування як об"єкт англо-українського перекладу / О.С. Фокін, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – C. 239-244. – ISBN 978-966-285-555-5
1470889
   Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю / В. Кебуладзе, А. Лактіонова, О. Панич, В. Терлецький // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 132-135. – ISSN 0235-7941
1470890
  Наєнко Г.М. Термінологія філософії у творах Кирила Транквіліона-Ставровецького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 134-145. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Залучено до лінгвістичного аналізу лексичний матеріал творів Кирила Транквіліона-Ставровецького, зокрема детально розглянуті лексико-семантичні групи термінів із значеннями "світ, всесвіт", "буття, існування", "бог, істота, персона", "предмет, річ" та ...
1470891
  Федас Й. Термінологія фольклорного театру: вертеп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 78-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Проаналізувавши кілька значень терміна "вертеп", автор зупиняється лише на одному - театр. Щодо будиночка, драми, ляльок, вистави вживає: "архітектура вертепу", "драма вертепу", "лялька вертепу", "вистава вертепу".
1470892
  Косович О.В. Термінологія французької лінгвістики та лінгвістична синергетика // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 129-143. – ISSN 2413-5593


  У статті на основі концепції лінгвістичної синергетики Р.Г. Піотровського розглядається проблеми метамови французької лінгвістики, питання лінгвістичної термінології. Представлено аналіз стану метамови французької лінгвістики, яка представляє собою ...
1470893
  Галіахметов І.А. Термінологія цивільного права України: проблема взаємообумовленості мови та права // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 231-238
1470894
   Термінологія, мовні законопроекти і вступ із ТОТ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Комітету з питань освіти, науки та інновацій народні депутати обговорили питання щодо стану підготовки підготовчих курсів зі стипендіальним забезпеченням для вступників з тимчасово окупованих територій.
1470895
  Государська О. Термінометафори на позначення урівноважувальних механізмів у романських та слов"янських мовах перекладацький аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 133-137. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1470896
  Іващенко Д.Є. Термінопоняття "президентська республіка" в галузі міжнародного права: логіко-семантичний аналіз // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 170-171. – ISBN 978-966-96911-8-7
1470897
  Рабінович П. Термінопоняття права і неправа у практичній та теоретичній юриспруденції / П. Рабінович, П. Мирцало // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: С. Максимов , В. Смородинський, Н. Сатохіна [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 62-71. – ISSN 2227-7153
1470898
  Влах М.Р. Терміносистема "територіальна організація суспільства": становлення і напрямки розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 146-152. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1470899
  Матусевич Л. Терміносистема законодавчих актів Європейського Союзу та особливості ії перекладу (на матеріалі директив Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 196-205. – (Бібліотека інституту філології)


  Статтю присвячено огляду законодавчих актів Європейського Союзу та дослідженню особливостей ії будови і основних методів ії перекладу.
1470900
  Радзієвська С.О. Терміносистема нанонауки: перекладознавчий аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 296-305


  Стаття присвячена терміносистемі нанонауки. Авторка розглядає формування та розвиток терміносистеми нанонауки, визначає її особливості, аналізує переклад нанонаукових термінів з англійської мови на українську. Статья посвящена терминосистеме ...
1470901
  Зав"ялова О.А. Терміносистема податкового законодавства у функціональному аспекті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 4 (140). – С. 197-204
1470902
  Черненко І.М. Терміносистема психології у російській мові: статика-динаміка. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Черненко І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
1470903
  Содомора П. Терміносистема Св. Томи з Аквіну в аспекті рецепції (на матеріалі "Суми теології" Томи з Аквіну) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 14-17
1470904
  Содомора П.А. Терміносистема Святого Томи з Аквіну : монографія / Павло Содомора ; [ред. М. Кульчицький ; відп. за вип. О. Дук] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2010. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 266-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-665-558-8
1470905
  Гриш О.Д. Терміносистема та її складники (на матеріалі англійської термінології нафтогазової промисловості) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 347-350. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1470906
  Іващишин О.М. Терміносполуки у фреймовій структурі англомовного науково-технічного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1470907
  Іващишин О.М. Терміносполуки у фреймовій структурі структурі англомовного науково-технічного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 135-137. – ISBN 966-7890-03-1
1470908
  Продан Ю.П. Терміносполучення і фразеологізми в сучасному мовознавстві // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 152-154. – ISBN 978-966-96911-8-7
1470909
  Стасюк Т.В. Терміносфера новітніх технологій: лінгвосоціокогнітивні чинники формування та розвитку : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Стасюк Тетяна Валеріївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 72 назви
1470910
  Дерба С.М. Термінотворення на основі греко-латинських елементів у сучасній українській мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 34-38. – ISSN 2075-437X


  Дана стаття присвячена актуальним проблемам сучасної української термінології. А саме, термінотворенню термінів української мови на основі елементів греко- латинського походження. Розглянуто терміноелементи греко-латинського походження та їх ...
1470911
  Рижков А.Г. Термінотворення у Північній Кореї: аспекти синхронної соціолінгвістики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 18-22. – (Східні мови та літератури ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  У світлі мовного планування у КНДР розглядається проблема термінотворення та методів побудови термінології. Також описані основні вимоги, які висуваються до термінів The aspects of creation of the terms and methods of construction of terminology have ...
1470912
  Ярошевич І. Термінотворчість українських граматистів періоду XVI-XVII ст. (ретроспективний огляд) / Ірина Ярошевич // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – C. 11-24. – ISSN 0320-3077


  У статті порушено проблему теоретичного осмислення й опрацювання основних понять морфології як одного зі складників граматики у працях українських мовознавців старої доби. Зокрема, простежено еволюційні процеси у вивченні частин мови, морфологічних ...
1470913
  Клименко Н.Ф. Термінування і детермінування в процесах інтелектуалізації сучасної української мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 100-107. – Бібліогр.: Літ.: с. 107; 9 п.


  Детермінування й термінування лексики розглянуто серед процесів інтелектуалізації сучасної української літературної мови, формування нових тематичних груп лексики.
1470914
  Клименко Н.Ф. Термінування і детермінування лексики інформатики та участь у цих процесах запозичень // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 3-11


  У статті розглянуто процес засвоєння іншомовних термінів з інформатики в близькоспоріднених східнослов"янських мовах і неспорідненої з ними новогрецької. Виявлено левову пайку в цій терміносистемі запозичень з англійської мови. Частина засвоєних у ...
1470915
  Бабіч І.Л. Термічна дисоціація в плазмі дугового розряду / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, А.І. Чередарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 306-311. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі порівнювались параметри плазми електродугового розряду, що вільно горить між мідними електродами в повітрі або в потоці вуглекислого газу. На основі експериментально одержаних результатів у припущенні локальної термодинамічної рівноваги (ЛТР) ...
1470916
  Затула В.І. Термічна океанічність клімату України / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 104-111. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто вплив фізико-географічних умов на термічну океанічність в окремих регіонах України. Побудовано регресійні моделі показника термічної океанічності залежно від фізико-географічних умов. Оцінено внесок окремих елементів географічного положення ...
1470917
   Термічна стабільність електролітичного нанокристалічного карбіду вольфраму WC / І.А. Новоселова, С.В. Кулешов, А.О. Омельчук, Р.М. Савчук, В.М. Биков // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 62-68. – ISSN 0041-6045
1470918
  Ярмощук Є.І. Термічна стабільність і магнітні характеристики складнолегованих аморфних сплавів на основі системи Сo-Si-B / Є.І. Ярмощук, М.І. Захарченко, М.П. Семенько // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 62
1470919
  Рогуль Т.Г. Термічна стабільність осадженого магнетронним розпиленням наддрібнозернистого хрому // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Методами просвічуючої електронної мікроскопії досліджено структуру хромових покриттів, одержаних магнетронним розпиленням. Вивчена еволюція дислокаційної структури покриттів при відпалі в інтервалі температур 1073 - 1873 К, установлена відповідність ...
1470920
  Семенака В. Термічна стійкість гетерометалічного комплексу [Zn2Cr2(NCS)4(Dea)2(Нdea)2]·4ДМСО / В. Семенака, В. Судавцова, В. Кокозей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-25. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Досліджено термічну стійкість гетерометалічного комплексу [Zn2Cr2(NCS)4(Dea)2(HDea)2]·4ДМСО (H2Dea = діетаноламін, ДМСО = диметилсульфоксид) на повітрі та в атмосфері аргону. Показано, що термоліз на повітрі приводить до утворення суміші Cr2O3 та ...
1470921
  Дівакова А.І. Термічна стійкість комплексних Sn(IV) з гідразидами ароматичних і піридинкарбованих кислот / А.І. Дівакова, Н.В. Шматкова // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 8
1470922
  Міщенко Н.М. Термічна та динамічна структура атмосферних фронтів / Н.М. Міщенко, Д.С. Криворучко, К.А. Куляс // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 44-49. – ISSN 0868-6939


  Frontal analysis is the most important stage in the processing of meteorological information by a synoptic, which relies heavily on their experience and understanding of the situation and the nature of the atmospheric fronts, and thus makes a certain ...
1470923
  Щербань М.І. Термічна трансформація атмосфери над Києвом / М.І. Щербань, С.Ф. Дзюбчинська, Н.Д. Бондарчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 24-28. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1470924
  Сенишин Анатолій Теодорович Термічне розширення рідкісноземельних галатів зі структурою перовскіту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.07 / Сенишин А.Т.; Національн. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 30 назв
1470925
  Гандзюк В.І. Термічний градієнтно-дрейфовий домен в КСДІ структурах / В.І. Гандзюк, С.П. Павлюк // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 186-189
1470926
  Павлюк С.П. Термічний градієнто-дрейфовий домен в кремнійових діодах з формою, яка змінюється в напрямі протікання струму // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 297-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В статті вивчається вплив b-дрейфу на перерозподіл нерівноважних носіїв заряду в кремнієвих діодах з формою, яка змінюється а напрямі протікання струму. Показано, що змінюючи форму напівпровідникового кристалу діода можна формувати температурне поле з ...
1470927
  Гребінь В. Термічний режим річок Причорномор"я у Межиріччі Дністра та Південного Бугу в умовах змін клімату / В. Гребінь, В. Жовнір // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 44-46. – ISBN 978-617-7069-38-5
1470928
  Вишневський В.І. Термічний та льодовий режими водних об"єктів Києва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 33-35. – ISSN 2306-5680
1470929
  Струтинська В.М. Термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини XX століття / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-521-535-6
1470930
  Копілевич В.А. Термічні перетворення акваамінодисфосфату цинку-кадмію / В.А. Копілевич, Д.А. Савченко, М.С. Слободяник // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 3/4. – С. 39-43. – ISSN 2078-9912


  Слободяник М.С. - член-кор. НАНУ, КНУ імені Тараса Шевченка.
1470931
  Владимирський І.А. Термічно індуковане формування структури, фазового складу та магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Владимирський Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1470932
  Олешкевич А.І. Термічно індуковані структурно-фазові перетворення в тонкоплівкових системах Cu-Sn-Mn та Pd-Ho : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Олешкевич Анна Ігорівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1470933
  Атакулов Ш.Б. Термо-- и тензоэлектрические свойства пленок халькогенидов свинца и висмута с неоднородным потенциалом рельефом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Атакулов Ш.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1981. – 21л.
1470934
   Термо- и барометрия метаморфических пород. – Ленинград : Наука, 1977. – 208с.
1470935
  Герайзаде А.П. Термо- и влагоперенос в почвенных системах / А.П. Герайзаде. – Баку : Элм, 1982. – 158 с.
1470936
  Арэ Ф.Э. Термоабразия морских берегов / Ф.Э. Арэ ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения. – Москва : Наука, 1980. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-158
1470937
  Стародинец Г.Г. Термоадсорбционный перенос. : Автореф... канд. хим.наук: / Стародинец Г.Г.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
1470938
   Термоактивационная спектроскопия дефектов в ионных кристалллах : сб.науч.трудов. – Рига : ЛатвГУ, 1983. – 179 с.
1470939
  Гороховатский Ю.А. Термоактивационная токовая спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков / Ю.А. Гороховатский, Г.А. Бордовский. – Москва : Наука, 1991. – 244 с.
1470940
  Грабар Іван Григорович Термоактиваційний аналіз та синергетика руйнування / Грабар Іван Григорович; МОН України, Житомирський інженерно-технол. інститут. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 312с. – ISBN 966-683-032-9
1470941
  Абдель-Мот А-Б Термоактивированная ползучесть и релаксация напряжений в ГЦК-металлах. : Автореф... Канд.физ-мат. наук: / Абдель-Мот А-Б.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1978. – 20л.
1470942
  Зайцев В.И. Термоактивируемве процессы связанные с эволюцией дислокационных ансамблей в гидростатических сжатых крисаллах : Автореф... док. физ-мат.наук: 01.04.07 / Зайцев В.И.;. – Донецк, 1977. – 33л.
1470943
  Беляев Н.М. Термоакустические колебания газожидкостных потоков в сложных трубопроводах энергетических установок / Н.М. Беляев, Н.П. Белик, А.В. Польшин. – Донецк : Вища школа ; Головное изд-во, 1985. – 160 с. : граф. – Библиогр.: с. 153-158 (113 назв.)
1470944
  Верес Г.И. Термоаналитические исследования алунитовых руд и их использование при оценке алунитовых месторождений : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Верес Г.И.; Всесоюз. заоч. политехн. ин-т. – М., 1967. – 32л.
1470945
   Термоаналитические исследования в современной минералогии. – Москва : Наука, 1970. – 224с.
1470946
   Термоаэродинамика. – Минск, 1970. – 248с.
1470947
   Термобаарогеохимические исследоваания. – Новосибирск, 1981. – 79с.
1470948
  Субботин В.В. Термобарические поля Северной Полярной области (структура, тенденции, мониторинг). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Субботин В.В.; Одес. Гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1470949
   Термобарические условия в районах торошения ледяного покрова Арктики на картах индекса рассеяния / М.В. Бухаров, Н.С. Миронова, В.М. Лосев, В.М. Бухаров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 30-40 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
1470950
   Термобарические условия и геологоразведочные работы в сверхглубоких депрессиях. – М, 1981. – 90с.
1470951
  Корчин В.А. Термобарическое петрофизическое моделирование литосферы участков земной коры Украинского щита с зонами низких сейсмических скоростей / В.А. Корчин, П.А. Буртный // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 81-95 : Рис. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISSN 0203-3100
1470952
  Любчак О.В. Термобаричні умови нафтогазоносності та прогнозування фазового стану вуглеводнів (на прикладі Більче-Волицького нафтогазового району) / О.В. Любчак, І.В. Колодій, Ю.В. Хоха // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1470953
  Пизнюр Андрей Васильевич Термобарогеохимические условия формирвоания молибденовых месторождений : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Пизнюр Андрей Васильевич; АН СССР. Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1982. – 28л.
1470954
  Симкив Ж.А. Термобарогеохимическое исследовние закономерностей пространственно-временной изменчивости состава минералообразующих растворов (на прим. гидротермал месторождений вольфрама, золота, свинца, цинка и : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : / Симкив Ж.А. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1982. – 25 с.
1470955
  Ермаков Н.П. Термобарогеохимия : (Методы исследований и перспективы использования включений минералообразующих сред) / Н.П. Ермаков, Ю.А. Долгов. – Москва : Недра, 1979. – 271с.
1470956
   Термобарогеохимия в геологии / Ермаков Н.П. – Владивосток, 1982. – 188с.
1470957
  Гончаров В.И. Термобарогеохимия вулканогенного рудообразования / В.И. Гончаров, А.А. Сидоров. – М, 1979. – 207с.
1470958
  Бердников Н.В. Термобарогеохимия докембрийских метаморфических комплексов Дальнего Востока / Н.В. Бердников ; отв. ред. Ю.А. Косыгин, Л.П. Карсаков ; АН СССР, Дальневост. науч. центр, Ин-т тектоники и геофизики. – Москва : Наука, 1987. – 115, [2] с. – Библиогр.: с. 110-116
1470959
   Термобарогеохимия земной коры и рудообразоваание. – Москва : Наука, 1978. – 263с.
1470960
   Термобарогеохимия золота (прогнозирование. поиски и оценка оруденения) : Под ред. Е.М. Лазько / Ю.В. Ляхов, Н.Н. Павлунь, А.В. Пизнюр, И.В. Попивняк. – Львов : Світ, 1995. – 280с. – ISBN 5-7773-0242-4
1470961
   Термобарогеохимия и генетическая минералогия. – Новосибирск, 1975. – 159с.
1470962
   Термобарогеохимия минералообразования. – Ростов на Дону, 1976. – 167с.
1470963
   Термобарогеохимия минералообразующих процессов : Сборник научных трудов. – Новосибрск : Наука
Вып. 1 : Общие вопросы. – 1990. – 152с
1470964
   Термобарогеохимия стратифицированных свинцово-цинковых месторождений. – Ростов на Дону, 1978. – 336с.
1470965
  Ляхов Ю. Термобарогеохімічна школа професора М.П. Єрмакова : [До 90-річчя з дня народження] / Ю. Ляхов, М. Павлунь, Н. М"язь // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 171-177
1470966
   Термобарометрия и геохимия рудообразующих флюидов. – Львов
Ч. 1. – 1985. – 219 с.
1470967
   Термобарометрия и геохимия рудообразующих флюидов. – Львов
Ч. 2. – 1985. – 272 с.
1470968
  Ваганов В.И. Термобарометрия ультраосновных парагенезисов / В.И. Ваганов. – Москва, 1988. – 147с.
1470969
  Кашпар Ф. Термобиметаллы в электротехнике / Ф. Кашпар. – Москва-Ленинград, 1961. – 448 с.
1470970
  Исабеков С.Б. Термобиология рептилий / С.Б. Исабеков. – Алма-Ата : Гылым, 1990. – 143с.
1470971
  Шевченко Ю.Н. Термовязкопластичность при переменных нагружениях / Ю.Н. Шевченко. – К., 1970. – 288с.
1470972
  Степанов В.Н. Термогалинная стратификация вод Мирового океана / В.Н. Степанов. – Москва : Наука, 1984. – 143с.
1470973
  Калужина С.А. Термогальваническая коррозия металлов и сплавов / С.А. Калужина. – Воронеж, 1988. – 190с.
1470974
  Кузякин Е.Б. Термогальванические элементы с индивидуальными расплавленными хлоридами. : Автореф... Канд.хим.наук: 074 / Кузякин Е.Б.; АН УССР. – К, 1969. – 18л.
1470975
  Сухомлин К.Г. Термогенез и терморегуляция у сельскохозяйственных животных при действии термического фактора. : Автореф... доктор биол.наук: 102 / Сухомлин К.Г.; Мин. с.-х. ССР. Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1968. – 46л.
1470976
  Артамонов К.И. Термогидроакустическая устойчивость / Артамонов К.И. – Москва : Машиностроение, 1982. – 261 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-258 (116 назв.)
1470977
  Присняков В.Ф. Термогидродинамика при кипении. Теория физики кипения жидкостей : учеб. пособие / В.Ф. Присняков. – Днепропетровск : ДГУ, 1982. – 139с.
1470978
  Порядин В.И. Термогидродинамические условия нефтегазоносности Западного Казахстана / В.И. Порядин. – Алма-Ата, 1983. – 162с.
1470979
   Термогидродинамический режим нефтяных месторождений. – Казань, 1978. – 148с.
1470980
  Шестопалов В.М. Термогидродинамическое моделирование влияния глубинных разломов и каналов дегазации на динамику подземных вод / В.М. Шестопалов, А.С. Богуславский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 3-13 : рис. – Библиогр.: с. 11-13. – ISSN 0203-3100
1470981
  Неділько С. Термогравіметрічне дослідження синтезу ВТНП сполук складу Ln123 / С. Неділько, Ю. Шафорост, О. Зенькович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-54. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Проведено термогравіметричне дослідження шихти, що відповідає складу сполук LnBa2Cu3O7 (Ln = Y, La, Sm, Gd). Показано, що нагріванні шихти для всіх досліджуваних складів спостерігається дві втрати маси: перша при температурі до 3900С - втрата ...
1470982
  Лепилина Р.Г. Термограммы неорганических фосфатных соединений : справочник / Р.Г. Лепилина, Н.М. Смирнова. – Ленинград : Наука, 1984. – 333с.
1470983
   Термограф метеорологический "М-16". – Рига. – 10с.
1470984
   Термограф недельный. – Рига
1470985
   Термограф суточный. – Рига
1470986
  Шляпкина Е.Н. Термографическая характеристика некоторых сульфидов и сульфидных минералов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шляпкина Е.Н.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 24л.
1470987
  Красильникова Л.М. Термографические исследования структуры натриево-силикатных стекол в закристаллизаванном и стеклообразном состояниях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красильникова Л.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1965. – 11л.
1470988
  Шлюкер К.Д. Термографическое исследование взаимодействия ароматических аминов с муравьиной и уксусной кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Шлюкер К.Д.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 20л.
1470989
  Батиашвили Т.В. Термографическое исследование некоторых природных и синтетических цеолитов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Батиашвили Т.В.; АН Груз. ССр. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1470990
  Кванталиани Лена Кирилловна Термографическое исследование некотоырх высококремнистых цеолитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кванталиани Лена Кирилловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 27л.
1470991
  Балтенас Р. Термографическое исследование плавоения полиэтилена под давлением. : Автореф... канд. хим.наук: / Балтенас Р.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16л.
1470992
  Монастырская В.И. Термографическое исследование расплавов некоторых солей в условиях термостатировани. : Автореф... канд. хим.наук: / Монастырская В.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1470993
  Ковырзина В.П. Термографическое исследование реакций термической диссоциации и фазовых равновесий жидкости-пар. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ковырзина В.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1964. – 16л.
1470994
  Шапкинд П.С. Термографическое, рентгеновское и калориметрическое исследование взаимодействия компонентов и координационных соединений в системах, содержащих трихлорид хрома и хлориды щелочных металлов : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапкинд П.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 16л.
1470995
  Берг Л.Г. Термография / Л.Г. Берг, А.В. Николаев, Е.Я. Роде. – М.-Л. : Издателство АН СССР, 1944. – 175 с.
1470996
  Жигарев Л.А. Термоденудационные процессы и деформационное поведение протаивающих грунтов / Л.А. Жигарев. – Москва, 1975. – 109с.
1470997
   Термодесорбційні дослідження бромованого вугілля СКН / К.І. Веселовська, В.Л. Веселовський, Т.М. Захарова, О.А. Бєда, В.Є. Діюк, О.В. Іщенко // Поверхность : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 2015. – Вып. 7 (22). – С. 111-118. – ISBN 978-966-00-0834-1
1470998
  Безродный М.К. Термодинамическая эффективность теплонасосных схем низкотемпературного отопления с использованием солнечной энергии / М.К. Безродный, Н.А. Притула // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1. – С. 5-10. – ISSN 0235-3482
1470999
   Термодинамические свойства железистого смектита-нонтронита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, В.В. Крупская, Ю.Ю. Бугельский // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 468-475 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
1471000
   Термодинамические свойства расплавов двойных систем Ag(Au)-Sm / В.С. Судавцова, М.А. Шевченко, В.В. Березуцкий, М.И. Иванов, В.Г. Кудин // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 2. – C. 209-215. – ISSN 0044-4537
<< На початок(–10)1471147214731474147514761477147814791480(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,