Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>
1454001
  Філь Ю.С. "Стратегічне партнерство" в політологічній думці та зовнішньополітичній практиці Індії // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 177-192. – ISSN 1682-671Х
1454002
  Романчук Олег "Стратегічне партнерство", або текстуальний неоколоніалізм у дії // Універсум : журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2009. – № 3/4 (173/174). – С. 16-20
1454003
  Хоменко О.М. "Стратегія - відновити, мета - зберегти!" (до 80-річчя заснування Української повстанської армії) // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 222-225. – ISBN 978-617-8037-94-9
1454004
   ["Стратегічним пріоритетам" - 10 років] / Б. Патон, О. Турчинов, Р. Павленко, Л. Гриневич // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов.ред. Горбулін В.П. ; редкол.: Бегма В.М., Валевський О.Л., Двігун А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (40). – С. 5-10. – ISSN 2306-5664
1454005
  Зайцева О.І. Стратегічна адаптація підприємства й аналіз методичних підходів до її оцінки в контексті інтеграції України до Європейського Союзу. / О.І. Зайцева, Г.В. Жосан, В.О. Бетіна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 348-353. – ISSN 2222-4459
1454006
  Білорус О.Г. Стратегічна альтернатива XXI століття: конвергентно-синергетичний ноосферний співрозвиток // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 12 (289). – С. 7-19. – Bibliogr.: Ббліогр.: 40 назв. – ISSN 2305-7645
1454007
  Скребець І.В. Стратегічна безпека підприємства як реакція на динамічні зміни зовнішнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 58-64. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1454008
  Горнісевич А Стратегічна важливість врегулювання діяльності організацій колективного управління // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2013. – № 11. – С. 9-12. – ISSN 1608-6422
1454009
  Безпалько Л.В. Стратегічна галузь держави: як її поліпшити з користю для людей // Трибуна : Роздуми інтелектуалів про день сьогоднішній і минулий, рецепти, поради. – Київ, 2002. – № 5/6. – С.14-16. – ISSN 0868-8117
1454010
  Гаджиєв В.В. Стратегічна гра в теоретико-ігрової семантиці // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 72-74
1454011
  Білоус Л. Стратегічна екологічна оцінка для потреб управління довкіллям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 5-9. – (Географія ; вип. 4 (73)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто стратегічну екологічну оцінку (СЕО) як інструмент управління довкіллям. Окреслено історію становлення СЕО та оцінки впливу на довкілля. Визначено їх суб"єктно-об"єктну сутність. Проаналізовано досвід СЕО та зроблено висновки про проблемну ...
1454012
  Ігнатенко О. Стратегічна екологічна оцінка документів державного планування громад // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 46-52. – ISSN 2664-3618
1454013
  Рудько Г.І. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України = Стратегическая экологическая оценка и прогноз состояния окружающей среды Западного региона Украины = Strategic ecological assessment and environmental forecast of the Western region of Ukraine : у 2 т. / Георгій Рудько, Олег Адаменко, Лариса Міщенко ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : Букрек. – ISBN 978-966-399-839-8
Т. 1 : за ред. д-ра геол.-мін. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька та д-ра геол.-мін. наук, проф. О.М. Адаменка. – 2017. – 471, [1] с. : іл., табл. – Присвяч. 50-річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу та 25-річчю Держ. коміс. по запасам корис. копалин. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 447-469
1454014
  Рудько Г.І. Стратегічна екологічна оцінка та прогноз стану довкілля Західного регіону України = Стратегическая экологическая оценка и прогноз состояния окружающей среды Западного региона Украины = Strategic ecological assessment and environmental forecast of the Western region of Ukraine : у 2 т. / Георгій Рудько, Олег Адаменко, Лариса Міщенко ; за ред. Г.І. Рудька, О.М. Адаменка ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Київ : Букрек. – ISBN 978-966-399-840-4
Т. 2 : за ред. д-ра геол.-мін. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г.І. Рудька та д-ра геол.-мін. наук, проф. О.М. Адаменка. – 2017. – 583, [1] с. : іл., табл. – - Присвяч. 50-річчю Івано-Франків. нац. техн. ун-ту нафти і газу та 25-річчю Держ. коміс. по запасам корис. копалин. - Дод. тит. арк. рос., англ. – Бібліогр.: с. 533-574
1454015
  Шевченко І.В. Стратегічна екологічна оцінка України: сучасний стан та напрями розвитку // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 95-102. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1454016
  Шевченко І.В. Стратегічна екологічна оцінка як інструмент екологічної політики України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Гнибіденко І.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (659). – С. 79-86. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1454017
  Ашикова Е.І. Стратегічна екологічна оцінка як складник механізму регулювання стану довкілля // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2009. – № 3 (12). – С. 211-216
1454018
  Колодійчук А.В. Стратегічна інноваційність як нова парадигма забезпечення інноваційного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 76-80


  Окреслено концептуальні засади інноваційного стратегічного управління.
1454019
  Алфьорова Л.М. Стратегічна інформаційна система побудови зворотного зв"язку у вищому навчальному закладі // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2013. – Вип. 15. – С. 234-241. – ISSN 1998-6939
1454020
  Єрмошенко М.М. Стратегічна інформація в забезпеченні фінансової безпеки держави : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 76-82 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв
1454021
  Єрмошенко М.М. Стратегічна інформація та стратегічний аналіз в маркетинговому плануванні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2002. – № 1. – С.42-46
1454022
  Бохан А. Стратегічна й економічна модальність екологічної дипломатії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Розглянуто актуальні питання екологічної дипломатії як прогресивного напряму в міжнародних економічних відносинах. Досліджено специфіку процесів інтернаціоналізації в контексті політики співробітництва і конструктивного діалогу країн в екологічній ...
1454023
  Салашенко Т.І. Стратегічна карта як інструмент операціоналізації стратегії енергоефективності промисловості регіону // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 19-24. – ISSN 1683-1942
1454024
  Катона М.В. Стратегічна карта як інструмент реалізації стратегії підприємства АПК // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 5/1 (132). – С. 127-133
1454025
  Воронкова А.Е. Стратегічна кастомізація працівників як передумова інноваційного розвитку підприємства / А.Е. Воронкова, М.К. Бабенко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 186-193. – ISSN 2309-1533
1454026
  Шовковий В. Стратегічна компетентність як предмет лінгводидактичної дискусії / В. Шовковий, Т. Шовкова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 19-26. – (Серія: Педагогіка ; № 4). – ISSN 2311-6382
1454027
  Масур Г.С. Стратегічна компетенція як компонентна детермінанта професійної компетентності майбутніх перекладачів // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2018. – C. 25-31. – (Педагогічні науки ; № 6 (125)). – ISSN 2414-5076
1454028
  Карпчук Н.П. Стратегічна комунікація ЄС як засіб у боротьбі з дезінформацією // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2019. – № 1. – С. 52-58. – ISSN 2519-2949
1454029
  Бучик В.С. Стратегічна культура в спільній безпековій політиці Європейського Союзу: сутність та особливості становлення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 137-140. – Бібліогр.: 10 назв
1454030
  Добржанська О.Л. Стратегічна культура ЄС в пріоритетах національного та наднаціонального рівня // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 412-434. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1454031
  Герман О.М. Стратегічна маркетингова спрямованість як складова забезпечення довгострокової конкурентоспроможності торгового підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 6. – С. 72-77. – Бібліогр.: на 11 пунктів
1454032
  Ющенко В. Стратегічна мета - членство в ЄС // Президент. вісн., 2005


  [Виступ Президента України на сесії Парлам. Асамблеї Ради Європи в Страсбурзі]
1454033
  Березовська І. Стратегічна мета повноправне членство. Правове регулювання відносин України з ЄС у світлі перспективи створення асоціації // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2002. – № 5. – С.66-72. – ISSN 0868-8273
1454034
  Рогачевський А. Стратегічна модель розвитку закладу вищої медичної освіти // Проблеми і перспективи економіки та управління : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Чернігів. політехніка"; голов. ред. Шкарлет С.М. ; редкол.: Н.М. Вдовенко, Л.М. Газуда, М.В. Газуда [та ін.]. – Чернігів, 2020. – № 3 (23). – С. 33-40. – ISSN 2411-5215
1454035
  Мамонова Г.В. Стратегічна модель розвитку інтелектуального капіталу для забезпечення конкурентоспроможності України / Г.В. Мамонова, В.М. Дерев’янко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 7 : Переваги та ризики використання криптовалют у ціфровій економіці. – С. 104-109. – ISSN 2222-4459
1454036
  Ніколаєнкова Н.В. Стратегічна модель стійкого розвитку підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 3(22). – С.85-87
1454037
   Стратегічна оцінка використання відновлюваних джерел енергії у сталому туристично-рекреаційному розвитку Карпатського регіону : колект. монографія / О.М. Мандрик [та ін.] ; за ред. д.т.н., проф. Людмили Миколаївни Архипової ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 323, [1] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 310-323. – ISBN 978-966-694-260-3
1454038
  Таранюк Л.М. Стратегічна оцінка діяльності промислових підприємств при реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сум. держ. ун-т. – Суми, 2014. – № 3. – С. 165-175. – ISSN 2218-4511


  У статті розглянуті питання стратегічної оцінки діяльності промислових підприємств при реінжинірингу бізнес-процесів на виробництві на проектному рівні. Автором удосконалено SWOT-аналіз проведення реінжинірингу бізнес-процесів, що полягає в ...
1454039
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 4. – 1999
1454040
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 1/2. – 2000
1454041
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 3/4. – 2000
1454042
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 1/2. – 2001
1454043
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 3/4. – 2001
1454044
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ
№ 1. – 2002
1454045
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2002
1454046
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2002
1454047
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 4. – 2002
1454048
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2003
1454049
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2003
1454050
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3/4. – 2003
1454051
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2004
1454052
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2004
1454053
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2004
1454054
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 4. – 2004. – резюме - укр., англ. мовами
1454055
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1454056
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1454057
   Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 3. – 2005. – резюме - укр., англ. мовами
1454058
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 1. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1454059
   Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2001-
№ 2. – 2006. – резюме укр., англ. мовами
1454060
   Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2001-
№ 1. – 2015. – 146 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454061
   Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2001-
№ 1. – 2016. – 119 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454062
   Стратегічна панорама : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Горбулін В.П., Власюк О.С., Ляшенко О.М. [та ін.]. – Київ, 2001-
№ 2. – 2016. – 127 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454063
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред.: Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Книжково-журнальна друкарня "СОФІЯ", 2001-
№ 1. – 2017. – 96 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454064
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ : ТОВ "Книжково-журнальна друкарня "СОФІЯ", 2001-. – ISSN 2616-9460
№ 2. – 2017. – 144 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454065
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ : Софія, 2001-. – ISSN 2616-9460
№ 1. – 2018. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454066
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ : Софія, 2001-. – ISSN 2616-9460
№ 2. – 2018. – 108 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454067
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Бережний Я.В., Веселовський А.І., Горовенко В.К. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001-. – ISSN 2616-9460
№ 1/2. – 2019. – 117 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454068
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001-. – ISSN 2616-9460
№ 1/2. – 2020. – 100 c. – Резюме укр., англ. мовами
1454069
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001-. – ISSN 2616-9460
№ 1/2. – 2021. – 128 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454070
   Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2001-. – ISSN 2616-9460
Спец. вип. : Гібридна війна і демократичний мир: що означає нова фаза російського наступу для України і Європи та як із ним упоратися. – 2022. – 140 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454071
  Осуховська О.С. Стратегічна парадигма розвитку охорони психічного здоров"я в Україні / О.С. Осуховська, Н.М. Степанова // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2014. – Т. 20, № 2 (77). – С. 11-16
1454072
  Дудко І.Д. Стратегічна парадигма США на початку 2010-х рр.: дилема підходів і шляхів реалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 1). – С. 46-53


  В цій статті розглядаються стратегії національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Визначається головна тема оновленої воєнно-стратегічної настанови президента Б. Обами.
1454073
  Романенко О.О. Стратегічна платформа розвитку підприємства : монографія / О.О. Романенко. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2018. – 371, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 358-371. – ISBN 978-966-8177-95-8
1454074
  Семенов Г.А. Стратегічна програма антикризового управління підприємством / Г.А. Семенов, О.В. Ярошевська // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 159-166. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1454075
  Шулі-Закар Стратегічна програма регіонального розвитку Карпатського макрорегіону ТКС: погляд із Угорщини // Історія, що об"єднує : нариси новіт. транскордон. співробітництва у Карпат. регіоні : монографія / В.І. Андрейко, І.В. Артьомов, О.Ф. Бенчак, О.П. Білак, В. [та ін.] Вежбінец. – Ужгород : ДВНЗ "УжНУ", 2017. – С. 185-203. – ISBN 978-617-7333-48-6
1454076
  Краснова І.В. Стратегічна реорганізація банківської системи України / І.В. Краснова, А.В. Нікітін // Економіка сьогодення: актуальні питання і перспективи : збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ВНЗ Укоопспілки "Полтавський ун-т економіки і торгівлі". – Дніпропетровськ, 2013. – № 2. – С. 69-79. – ISSN 2306-8558
1454077
   Стратегічна реструктуризація підприємств : Посібник для менеджерів підприємств. – Вінниця : Книга-Вега;, 2003. – 304с. – ISBN 966-621-134-3
1454078
  Мартиненко В.П. Стратегічна рівновага як стабілізуючий фактор життєдіяльності суб"єкта господарювання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.247-250
1454079
  Закірова С. Стратегічна роль комунікацій в концепції перехідного правосуддя: міжнародний досвід постконфліктних суспільств // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 58 : Бібліотеки в системі стратегічних комунікацій: міжнародний аспект. – С. 235-250. – ISSN 2224-9516
1454080
  Похресник А. Стратегічна роль цілісного освітньо-наукового комплексу // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 30-35. – ISSN 2078-1016
1454081
  Балан В.Г. Стратегічна сегментація діяльності підприємства // Стратегічне управління : практикум / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – С. 168-182. – ISBN 978-617-7649-01-3
1454082
   Стратегічна співпраця // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 19 лютого (№ 7). – С. 3. – ISSN 2219-5793


  Меморандум про співробітництво з Альянсом "Нова енергія України" підписав ректор НТУУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" Михайло Згуровський і голова правління альянсу Валерій Боровик.
1454083
  Бєлавіна Т.І. Стратегічна спямованість адаптивної поведінки російськомовної спільноти в сучасній Україні // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 85-95. – ISBN 978-966-8063-90-11
1454084
  Олійник В. Стратегічна сфера розвитку країни // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 7 червня (№ 21). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука".
1454085
  Дмитренко Г.А. Стратегічна траєкторія та основні технологічні засоби збільшення cоціального капіталу в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи. – Київ, 2016. – № 1 (26). – С. 93-105. – ISSN 2072-9480
1454086
  Бережна І.В. Стратегічне бачення збалансованого розвитку курортних територій АР Крим / І.В. Бережна, Н.В. Мельнікова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 6 (121). – С. 207-210
1454087
  Семенюк З.І. Стратегічне бюджетне планування: сценарний підхід // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 6. – С. 93-97 : рис. – Бібліогр.: 20 назв
1454088
  Горащенков О.М. Стратегічне забезпечення главою держави розвитку місцевого самоврядування в Україні: проблеми теорії та практики // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 5. – С. 24-28. – ISSN 2220-1394
1454089
  Ареф"єва О.В. Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства / О.В. Ареф"єва, О.І. Кондратюк // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання формування стратегії підприємства на різних етапах його життєвого циклу.
1454090
  Ареф"єва Олена Володимирівна Стратегічне забезпечення життєвого циклу підприємства / Ареф"єва Олена Володимирівна, Кондратюк Оксана Іванівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 43-49. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання формування стратегії підприємства на різних етапах його життєвого циклу.
1454091
  Сіцінський Н.А. Стратегічне завдання політики національної безпеки України — відновлення контролю над тимчасово неконтрольованою ділянкою українсько-російського державного кордону // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 8, квітень. – C. 83-87. – ISSN 2306-6814
1454092
  Піцик М. Стратегічне значення інвестиційної складової економічної безпеки для регіонів Українського Полісся // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  У статті досліджено стан економічної безпеки регіонів Українського Полісся. Визначено часткові індекси інтегрального індексу економічної безпеки, а саме індекси інвестиційної, інноваційної, фінансової, зовнішньоторговельної, продовольчої, соціальної, ...
1454093
   Стратегічне значення фізкультури // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 28 березня (№ 12). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Щодо популяризації фізичного виховання і спорту серед студентів та школярів.
1454094
  Дідченко О.І. Стратегічне і поточне планування у виробничій сфері: практичний аспект // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац.авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 4. – С. 33-38.
1454095
  Квасній Л.Г. Стратегічне і тактичне планування діяльності підприємства як основні складові механізму забезпечення його економічної безпеки / Л.Г. Квасній, О.М. Попівняк, О.Я. Щербан // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 48-53. – (Економічні науки ; № 1 (4), червень)


  Досліджено особливості стратегічного і тактичного планування діяльності підприємств. Визначено послідовність проведення процесу стратегічного планування. Встановлено, що найскладнішими умовами прийняття стратегічних рішень є нестабільні умови, в яких ...
1454096
  Рибак М.І. Стратегічне керівництво збройною боротьбою Радянського Союзу у роки Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.) / М.І. Рибак, Д.В. Романюк // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 81-88
1454097
  Шевців Л.Ю. Стратегічне логістичне управління діяльністю машинобудівних підприємств в умовах євроінтеграційних процесів // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – C. 118-136. – (Серія: Світове господарство і міжнародні економічні відносини ; вип. 9). – ISSN 2409-9228
1454098
  Ситницький М. Стратегічне маркетингове планування процесів просування інноваційної продукції на ринок / М. Ситницький, Ю. Варава // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 50-54. – (Економіка ; Вип. 136). – ISSN 1728-3817


  Визначено та систематизовано основні завдання маркетингової стратегії при органічному включенні товару-новинки в існуючий асортимент ринку. Определены и систематизированы основные задачи маркетинговой стратегии при органическом включении ...
1454099
  Громова Я.А. Стратегічне маркетингове позиціонування металургійної галузі України на світовому ринку і перспективи її розвитку // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 72-82 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1454100
  Бєлявцев М. Стратегічне маркетингове управління збутом підприємств / М. Бєлявцев, Беспята // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2010. – № 1 (59). – С. 24-26. – ISSN 1606-3732
1454101
  Герзанич В.М. Стратегічне маркетингове управління збутом торговельних підприємств / В.М. Герзанич, К.О. Ігнатюк, Д.А. Ігнатюк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 92-96. – ISSN 2522-1620
1454102
  Рачинський А.П. Стратегічне мислення як важлива складова стратегічної діяльності керівника органу державної влади // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 2. – С. 95-96.
1454103
  Суїменко Є. Стратегічне мислення як імператив часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 2 квітень - червень. – С. 164-185. – ISSN 1563-3713
1454104
  Вишневська І.Г. Стратегічне моделювання американсько-китайських відносинах за умов глобальної трансформації світу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 107, (ч. 2). – С. 67-71


  Окреслено відносини між США та Китаєм у контексті їхньої боротьби за світову гегемонію; здійснено стратегічне моделювання розвитку ситеми міжнародних відносин через призму американсько-китайської конкуренції.
1454105
  Салоїд С.В. Стратегічне моделювання умов підвищення ефективності організаційно-економічного механізму управління економічною безпекою підприємств точного машинобудування // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 51-58 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1454106
  Чекаленко Л.Д. Стратегічне партнерство // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 7-13. – ISBN 978-966-02-7653-6
1454107
  Головченко В. Стратегічне партнерство "найчисленніших демократій світу": уроки для України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 205-215. – (Серія філософсько-політологічні студії ; Вип. 2)
1454108
  Кіктенко В.О. Стратегічне партнерство в зовнішній політиці Китаю (висновки для України) // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 60. – С. 48-75. – ISSN 1682-671Х
1454109
   Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – 144, [2] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-02-7989-6
1454110
  Піпченко Н.О. Стратегічне партнерство в зовнішній практиці України // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 465-486. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1454111
  Мавріна О.С. Стратегічне партнерство в зовнішньополітичній практиці Туреччини // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 59. – С. 48-81. – ISSN 1682-671Х
1454112
  Гуменюк Г А. Стратегічне партнерство в контексті національної безпеки України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 1. – С.100-104
1454113
  Тихомирова Є. Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 160-161. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 5 (378)). – ISSN 1729-360Х


  Колективна монографія видана Інститутом міжнародних відносин КНУ ім. Тараса Шевченка.
1454114
   Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах = Strategic partnership in international relation : монографія / [Брусиловська О.І. та ін.] ; Київ. нац. ун- т. ім. Тараса Шевченка, [Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка]. – Київ : Вадекс, 2018. – 541, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці книги. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці частин. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1454115
  Шамраєва В.М. Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Шамраєва Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 513 арк. – Бібліогр.: арк. 413-513
1454116
  Шамраєва В.М. Стратегічне партнерство в українсько-американських міждержавних відносинах: концептуально-теоретичний і практичний аспекти : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Шамраєва Валентина Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 43 с. – Бібліогр.: 65 назв
1454117
  Знахоренко Оксана Михайлівна Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Знахоренко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 235л. – Бібліогр.: л. 196 - 235
1454118
  Знахоренко Оксана Михайлівна Стратегічне партнерство в українсько-польських відносинах : Автореф. ... канд. політичних наук: 23.00.04- політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку / Знахоренко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1454119
  Седляр Юлія Олександрівна Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Седляр Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 229 л. + Додатки: л.220-229. – Бібліогр.: л.182-219
1454120
  Седляр Юлія Олександрівна Стратегічне партнерство в українсько-російських відносинах : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Седляр Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1454121
  Годлюк А. Стратегічне партнерство в форматі особливих відносин між Україною і США // Американська історія та політика : науковий журнал / Киів. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. нової та новітньої історії зарубіжних країн ; редкол.: Машевський О.П., Ткач О.І., Грищенко Т.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – C. 27-40
1454122
  Ігнатьєв П.М. Стратегічне партнерство Індії та Держави Ізраїль // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 101, (ч. 1). – С. 21-30


  Досліджено передумови формування, основні етапи та сучасний стан індійсько-ізраїльських відносин. Проаналізовано основні сфери співпраці сторін і вплив на цей процес стосунків Індії з країнами мусульманського світу.
1454123
  Тихомирова Є.Б. Стратегічне партнерство країн ЛАК і ЄС: інформаційно-комунікативний ракурс // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 301-343. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1454124
  Остап"як В.І. Стратегічне партнерство міжнародних акторів : концептуальний і прикладний виміри : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04, 052 / Остап"як Василь Іванович ; М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2019. – 32 с. – Бібліогр.: 36 назв
1454125
  Мінгазутдінов І.О. Стратегічне партнерство Німеччини з США та Китаєм / І.О. Мінгазутдінов, Г.І. Мінгазутдінова // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 367-386. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1454126
  Федуняк С.Г. Стратегічне партнерство пострадянських країн // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 443-464. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1454127
  Коваль І.В. Стратегічне партнерство у зовнішній політиці держав світу (на прикладі Північної Африки та ЄС) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 189-194


  This scientific review pursues the objective of properly evaluating the strategic partnership between world countries as pertains to foreign policy (using the countries of Northern Africa and EU as graphic examples). The listed issues are of vital ...
1454128
  Манжола В.А. Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України / В.А. Манжола, І.І. Жовква // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 131-142.
1454129
  Жовква Ігор Іванович Стратегічне партнерство у зовнішній політиці України : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.04 / Жовква І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 213л. + Додаток: л. 200 - 213. – Бібліогр.: л. 185 - 200
1454130
  Шевчук О.В. Стратегічне партнерство у зовнішньополітичній стратегії США в Азійсько-Тихоокеанському регіоні // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 254-280. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1454131
  Бут С.А. Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської Народної Республіки та Російської Федерації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бут Станіслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 237 арк. – Додатки: арк. 235-237. – Бібліогр.: арк. 190-234
1454132
  Бут С.А. Стратегічне партнерство у міждержавних відносинах Китайської Народної Республіки та Російської Федерації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Бут Станіслав Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1454133
  Погорська І.І. Стратегічне партнерство у сучасних міжнародно-політичних дослідженнях // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 11-45. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1454134
  Середюк Н. Стратегічне партнерство Україна - США // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-38. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (46)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості виникнення та розвитку стратегічного партнерства США як специфічного інструмента у формуванні зовнішньої політики України в контексті становлення системи міжнародних відносин. Визначено основні етапи еволюції стратегічного ...
1454135
  Вовк В.М. Стратегічне партнерство Україна - США і проблема ядерної безпеки // Стратегічне партнерство в зовнішній політиці США, ЄС та країн латиноамериканського регіону : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за заг. ред. С.В. Толстова. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 88-95. – ISBN 978-966-02-7989-6
1454136
  Полтораков О. Стратегічне партнерство України в "глокальному" світі: у пошуках далекосхідної складової? // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журн. М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2012. – № 4. – С. 22-24
1454137
  Лоссовський І.Є. Стратегічне партнерство України з країнами Європи: формальне декларування та реальні здобутки // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 67-78. – ISBN 978-966-02-7653-6
1454138
  Ожеван М.А. Стратегічне партнерство України: випробування "гібридною війною" // Стратегічне партнерство в міжнародних відносинах : монографія / О.І. Брусиловська, В.І. Бурдяк, М.В. Зайцева, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Вадекс, 2018. – С. 512-539. – (Наукова серія "Трансантлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-43-1
1454139
  Герасимчук В.Г. Стратегічне партнерство: принципи, інструментарій, ефективність // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2014. – № 11. – С. 61-66. – ISSN 2307-5651
1454140
  Василюк В. Стратегічне партнерство: Україна - ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 28-30.
1454141
  Нечипоренко В. Стратегічне планування - адекватний крок назустріч глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 30-32. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Автор статті виявляє та досліджує цілі стратегічного планування в страхових компаніях. The author of article considers the purposes of strategic planning in the insurance companies.
1454142
  Камінський Б. Стратегічне планування - одна з головних функцій в управлінні персоналом вищих навчальних закладів // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 7, ч. 4. – С.391-93. – ISBN 966-654-085-1
1454143
   Стратегічне планування (Дайджест). – Київ, 2004. – 52с.
1454144
  Рудченко О.Ю. Стратегічне планування в державному секторі / О.Ю. Рудченко, І.Л. Сінгаєвський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 1 (152). – С. 3-6
1454145
  Малиновський В. Стратегічне планування в державному управлінні // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.43-50. – ISBN 966-73-53-51-Х
1454146
   Стратегічне планування в діяльності органів місцевого самоврядування Великобританії / Н. Нижник, О. Ігнатенко, В. Тимків, П. Кошманюк // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 4. – С.436-442
1454147
  Білоскурський Р.Р. Стратегічне планування в системі державного регулювання еколого-економічного розвитку України // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 34/1. – С. 23-31. – ISSN 2306-546X
1454148
  Горбатюк С.Є. Стратегічне планування в системі забезпечення соціогуманітарної безпеки в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 96-106
1454149
  Жилінська Л.О. Стратегічне планування в системі управління промисловим підприємством // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 101-104. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1454150
  Лаврів Л. Стратегічне планування в Україні на макро- та мезорівнях: організаційний аспект // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 7-18. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1993-0240
1454151
  Радченко К. Стратегічне планування в умовах девальвації національної валюти // Актуальні проблеми міжнародних відносин : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : [16 жовт. 2014 р., Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [орг. ком.: Копійка В.В. та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – Ч. 2. – С. 111-114
1454152
  Фролова Г.І. Стратегічне планування в управлінні економічним розвитком регіону / Г.І. Фролова, Д.В. Василатій, Д.О. Миргородська // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2019. – № 2 (46). – С. 116-125. – ISSN 1997-4167
1454153
  Корнієнко Т.В. Стратегічне планування діяльності банку : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 110-114. – Бібліогр.: 5 назв
1454154
  Брайсон Дж.М. Стратегічне планування для державних і неприбуткових організацій = Strategic planning for public and nonprofit organisation / Джон М. Брайсон ; переклала з англ. Анжела Кам"янець. – Львів : Літопис, 2004. – 350, [1] с. : іл., табл. – Пер. вид.: Strategic Planning for Public and Nonprofit Organisation / John M. Bryson. John Wiley & Sons, Inc., 1995. – Бібліогр.: с. 337-350. – ISBN 966-7007-106-5
1454155
  Жигірь А.А. Стратегічне планування еколого-фінансового забезпечення розвитку підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 21, листопад. – С. 53-58. – ISSN 2306-6792
1454156
  Свєженцев О.О. Стратегічне планування економіки як необхідна умова прискореної модернізації країни: пошук вітчизняної моделі / О.О. Свєженцев, М.А. Садиков // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 4 (182). – C. 13-20. – ISSN 2413-9610
1454157
  Жаворонков В.О. Стратегічне планування економічного розвитку на регіональному рівні : автореф. дис. ... канд. економ. наук. : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Жаворонков В. О.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін. економіки України. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1454158
  Федяй Н.О. Стратегічне планування економічного розвитку регіонів України: науково-методичний аспект // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 235-241
1454159
  Кравчук І. Стратегічне планування європейської інтеграції України // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 12. – С. 112-117. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1454160
  Рибакова Т.О. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності підприємства на засадах системи збалансованих індикаторів // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 81-87. – ISSN 2306-546X
1454161
  Стоян О.Ю. Стратегічне планування зовнішньоекономічної діяльності України: стан, проблеми, вибір програми дій. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 24, грудень. – C. 22-27. – ISSN 2306-6814
1454162
  Бредун Н.В. Стратегічне планування інноваційного розвитку агропромислового виробництва на районному рівні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 118-125. – ISSN 2221-1055
1454163
  Мірошник І.М. Стратегічне планування інноваційного розвитку високотехнологічних галузей // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 11. – С. 84-88. – Бібліогр.: на 4 пункти
1454164
  Шаманська О.І. Стратегічне планування інноваційної діяльності в системі ресурсного потенціалу підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 164-169 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1454165
  Філіпова К. Стратегічне планування інноваційної діяльності підприємства методом сіткового планування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-59. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Побудовано модель процесу стратегічного планування інноваційної діяльності підприємства за допомогою методу сіткового планування. The model of strategic planning process of firm"s innovation activity is elaborated based on network planning method.
1454166
  Кулиняк І.Я. Стратегічне планування лізингової діяльності промислових підприємств: сутність та класифікація // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 668 : Проблеми економіки та управління. – С. 317-321. – ISSN 0321-0499
1454167
  Коваль Т.О. Стратегічне планування маркетингового потенціалу підприємства / Т.О. Коваль, О.О. Пономаренко, В.П. Яхкінд // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 360-369. – ISSN 2222-4459
1454168
  Бочко О.Ю. Стратегічне планування маркетингу й ефективність праці персоналу підприємства / О.Ю. Бочко, К.Б. Харук, Р.М. Скриньковський // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 62-66. – ISSN 2220-1394
1454169
  Корінєв В.Л. Стратегічне планування маркетингу як складова адаптивного управління підприємством / В.Л. Корінєв, Д.О. Мартиненко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 71-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (78)). – ISSN 1814-1161
1454170
  Киткін В.П. Стратегічне планування на вугледобувних підприємствах / В.П. Киткін, О.В. Бслозерцев, І.А. Фесенко // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.51-60. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1454171
  Богдан Олександр Іванович Стратегічне планування на підприємствах інформаційно-технічного обслуговування : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Богдан О.І.; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1454172
  Зель А. Стратегічне планування підприємства // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 2. – С. 188-201. – ISSN 1684-906Х
1454173
  Зелль А. Стратегічне планування підприємства // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 2). – С. 188-201. – ISSN 1684-906Х
1454174
  Добровольська В.В. Стратегічне планування процесу керування документацією в органах управління культурою // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад.наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 16. – C. 439-445. – ISSN 2222-4203
1454175
  Чернихівська А.В. Стратегічне планування регіональної екологічної політики // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 180-185. – ISSN 2222-0712
1454176
  Скакальський Ю.С. Стратегічне планування ризиків на основі збалансованої системи показників (BSC) // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 8 : Державне регулювання контрактних відносин на ринку природного газу України. – С. 277-281. – ISSN 2222-4459
1454177
  Лопатинська А.Ю. Стратегічне планування розвитку аграрного сектора в умовах зміни клімату : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лопатинська Анна Юріївна ; Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1454178
  Пілішек Н.М. Стратегічне планування розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств у системі євроінтеграційних процесів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 217-220. – (Економічні науки ; № 6). – ISSN 2226-9150
1454179
  Семикіна М.В. Стратегічне планування розвитку кадрового потенціалу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 180-185. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1454180
  Гудзь М.В. Стратегічне планування розвитку курортно-рекреаційних територій у системі регіонального менеджменту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 67-70. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1454181
  Полеся В.М. Стратегічне планування розвитку регіонів України: основні поняття, механізм розробки та проблеми / В.М. Полеся, О.П. Гавура // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету : М-во аграрної політики та продовольства України / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 166-174. – (Економічні науки ; вип. 4 (81)). – ISSN 2306-4242
1454182
  Гринюк Д.Ю. Стратегічне планування розвитку регіону у контексті підвищення конкурентноспроможності / Д.Ю. Гринюк, Ю.О. Ніколаєва // Освітні й наукові виміри географії : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю спец. "Географія" та 15-річчю каф. географії та краєзнавства Полтав. нац. пед. ун-ту ім. В.Г. Короленка (м. Полтава, 25-26 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Каф. географії та краєзнавства [та ін.] ; [редкол.: М.І. Степаненко та ін. ; відп. ред. С.М. Шевчук]. – Полтава : АСМІ, 2016. – С. 226-229. – ISBN 978-966-182-397-5
1454183
  Тіщенко А.П. Стратегічне планування розвитку регіону: основні поняття, вимоги та алгоритм здійснення // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2010. – № 2 (18). – С. 158-161. – ISSN 1729-7206
1454184
  Дробенко Г.О. Стратегічне планування розвитку територіальних громад : Методичний посібник / Г.О. Дробенко, Р.Л. Брусак, Ю.І. Свірський. – Львів : СПОЛОМ, 2001. – 118с. – ISBN 966-7445-81-Х
1454185
  Кириченко О.М. Стратегічне планування розвитку України: іноземний досвід та механізми впровадження у вітчизняну практикук // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 79-85
1454186
  Диха М.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку країни: еволюційно-історичний аспект і сучасні реалії // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 82-93. – ISSN 0131-775Х
1454187
  Огановська А.В. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку України: концептуальні аспекти // Сучасні питання економіки і права : збірник наукових праць / Міжнар. ун-т бізнесу і права ; Київ. міжнар. ун-т. – Київ, 2014. – Вип. 1. – С. 51-58. – ISSN 2222-5323
1454188
  Коваленко А.О. Стратегічне планування сталого розвитку України : природно-ресурсний та екомодернізаційний вимір : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.06 / Коваленко Андрій Олексійович ; НАН України, Держ. установа "Ін-т екон. природокористування та сталого розвитку НАН України". – Київ, 2019. – 45 с. – Бібліогр.: 84 назви
1454189
  Карамишев Д. Стратегічне планування та прогнозування як форми державного регулювання соціально-економічних процесів // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.20-25.
1454190
  Любунь О.С. Стратегічне планування та управління банківською діяльністю : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 81-86 : Табл., рис. – Бібліогр.: 1 назва
1454191
  Бубенко П.Т. Стратегічне планування та управління інноваційним розвитком: теорія і практика // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 77-80. – ISSN 2222-4459
1454192
  Добровенко О.А. Стратегічне планування у банківських установах України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Добровенко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 194 л. – Додатки: л. 171-194. – Бібліогр.: л. 159-170
1454193
  Добровенко О.А. Стратегічне планування у банківських установах України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Добровенко Олександр Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1454194
  Андрос С. Стратегічне планування у комерційних банках на основі впровадження системи бюджетування // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (144). – С. 94-114. – ISSN 1605-2005
1454195
  Рижков М.М. Стратегічне планування у сфері державного управління забезпечення інформаційної безпеки / М.М. Рижков, О.С. Виговська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 116-122


  В статті розглядаються різні підходи до трактування поняття інформаційної політики в дослідженнях вітчизняних та зарубіжних вчених і аналізуються пріоритетні напрямки державної політики України в інформаційній сфері. In the article was observed ...
1454196
  Гункевич М. Стратегічне планування як елемент ефективного управління туристичним потенціалом в національній економіці України // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 24. – С. 118-122. – ISSN 2078-5860
1454197
  Осипов В.М. Стратегічне планування як ефективний інструмент управління регіональним розвитком / В.М. Осипов, І.Д. Півоварчук, І.Л. Парасюк // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 89-100. – (Економіка ; № 1). – ISSN 1817-9215
1454198
  Карпенко А.В. Стратегічне планування як інструмент інноваційного розвитку регіону // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 5. – С. 3-7
1454199
  Маковецька І.М. Стратегічне планування як основа сталого розвитку підприємства / І.М. Маковецька, М.В. Яргін // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (36). – С. 37-40. – ISSN 2415-8089
1454200
  Бугаєв С.В. Стратегічне планування як складова процесу формування державної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 156-163. – ISBN 966-628-134-1
1454201
  Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки : монографія / В.П. Горбулін. А.Б. Качинський ; [редагування, відп. за вип. М.Л. Рубанець] ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 288 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-284. – ISBN 978-966-554-124-0
1454202
  Зуб Д.С. Стратегічне планування: вітчизняна практика та напрями вдосконалення // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 36-40


  На основі проведення аналізу стану стратегічного планування запропоновано критерії щодо визначення дієздатності стратегії та розроблено пропозиції щодо напрямів вдосконалення стратегічного планування в Україні.
1454203
  Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Ржевська Ніна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – 385 л. – Бібліогр.: л. 351-385
1454204
  Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування в системі забезпечення зовнішньої політики США : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.04 / Ржевська Ніна Федорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 35 назв
1454205
  Ржевська Н.Ф. Стратегічне прогнозування зовнішньої політики: теоретичний дискурс // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 14-34. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1454206
  Ребкало В. та інш. Стратегічне прогнозування як інструментарій державної політики // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 3. – С.216-224. – ISBN 966-73-53-51-Х
1454207
  Лупак Р.Л. Стратегічне програмування державної політики цифровізації реального сектору економіки України / Р.Л. Лупак, Т.Ф. Штець // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 33-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1454208
  Кулчар Т.Ф. Стратегічне програмування українсько-угорського транскордонного співробітництва // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 50-54. – (Історія ; Вип. 28)
1454209
   Стратегічне проектне управління : метод. реком. до виконання курсової роботи для студентів спец. 8.18010018 "Управління проектами" / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т ; [уклад.: В.Д. Шпильовий та ін.]. – Київ : НАУ, 2015. – 27, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 27
1454210
  Диха М.В. Стратегічне регулювання соціально-економічної сфери: проблеми, цілі, пріоритети // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 7 (200). – С. 47-58 : табл. – Бібліогр.: 17 назв
1454211
  Коваль І.В. Стратегічне співробітництво країн Африки та Європейського Союзу: іміджевий аспект // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 226-231
1454212
  Птащенко Л.О. Стратегічне та інноваційне забезпечення розвитку системи економічної безпеки підприємства : навч. посібник для студентів ВНЗ / Л.О. Птащенко ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-319. – ISBN 978-617-673-687-5
1454213
  Шаповалова О.І. Стратегічне та політичне значення розміщення елементів американської сисеми ПРО в Центральній Європі:позиція Франції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 69, ч. 2. – С. 9-12
1454214
  Шершньова З.Є. Стратегічне управління : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / З.Є. Шершньова, С.В. Оборська, Ю.М. Ратушний; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 232с. – ISBN 966-574-234-5


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1454215
  Василенко В.О. Стратегічне управління : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2003. – 396 с. – ISBN 966-8253-10-8
1454216
  Міщенко А.П. Стратегічне управління : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.П. Міщенко; Дніпропетр. ун-тет економіки та права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 336 с. – ISBN 966-8568-07-9
1454217
  Довгань Л.Є. Стратегічне управління : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Довгань Л.Є., Каракай Ю.В., Артеменко Л.П. ; МОНУ, Нац. техн. ун-т Укр. "Київ. політех. ін-т". – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. – ISBN 978-966-364-903-0
1454218
  Шегда А.В. Стратегічне управління : підручник для студ. вищ. навч. закл. / А.В. Шегда ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-439-182-2
1454219
   Стратегічне управління : конспект лекцій для студентів спеціальності 8.050104 "Фінанси" усіх форм навчання та слухачів ЦПО / М-во освіти і науки України, Сумський держ. ун-т ; [уклад.: І.М. Кобушко, І.Д. Скляр]. – Суми : Вид-во СумДУ, 2010. – 230, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 228-230
1454220
  Попович О.С. Стратегічне управління : курс лекцій / О.С. Попович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2011. – 259, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 253-259
1454221
  Порохня В.М. Стратегічне управління : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Порохня, Т.О. Безземельна, Т.А. Кравченко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 224 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221. – ISBN 978-611-01-0315-2
1454222
  Балан В.Г. Стратегічне управління : методи портфельного аналізу / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 178-187. – Бібліогр.: с. 173-177. – ISBN 978-617-7649-05-1


  Управління портфелем і планування статків
1454223
  Балан В.Г. Стратегічне управління : практикум / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – 523, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 408-421. – Бібліогр.: с. 402-407. – ISBN 978-617-7649-01-3


  Управління портфелем і планування статків
1454224
  Тертичка В.В. Стратегічне управління [Електронний ресурс] : навч. посібник / Валерій Тертичка. – Київ : К.І.С., 2015. – 171 с., 1 електрон. опт. диск (CD-R). – Назва з етикетки диску. – ISBN 978-617-684-140-1 (pdf)
1454225
  Бірдус Л.В. Стратегічне управління аграрним сектором економіки України / Л.В. Бірдус, М.А. Бірдус // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 11. – C. 92-93. – ISSN 2306-6806
1454226
  Корнієнко Т. Стратегічне управління активами та пасивами комерційного банку в умовах перехідної економіки // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2001. – № 10. – С.14-172-4
1454227
  Бруй О. Стратегічне управління в українських бібліотеках: результати опитування // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С. 37-41. – ISSN 2076-9326


  У статті представлено результати онлайнового опитування щодо впровадження в українських бібліотеках процесу стратегічного управління, стратегічного планування, використання його окремих інструментів та розуміння важливості застосування стратегічного ...
1454228
  Лук"янчук І.Ю. Стратегічне управління вартістю багатопрофільного об"єднання підприємств як підгалуззю // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 62-68. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1454229
  Катона М.В. Стратегічне управління витратами агрохолдингів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 77-80


  Розглянуто етапи стратегічного управління витратами .
1454230
  Богдан Т.П. Стратегічне управління державним боргом в умовах нестійкої боргової позиції // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (269). – С. 75-92 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1454231
  Ніколаєв В.П. Стратегічне управління державним нерухомим майном // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 73-78. – ISSN 2306-5664
1454232
  Марченко С.М. Стратегічне управління державними фінансами: євроінтеграційний курс, міжнародні тренди. національні особливості // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 (314). – Бібліотгр.: 51 назв.
1454233
  Петрина М.Ю. Стратегічне управління діяльністю технологічних парків України / М.Ю. Петрина, Б.Я. Палагіцький // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2009. – № 4 (54). – С. 87-94. – ISSN 1562-0905
1454234
  Ілляшенко І.О. Стратегічне управління екологічними ризиками і загрозами в регіонах // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 285-287. – ISBN 978-966-285-361-2


  Ризики в екологічній і природно-техногенній сферах набувають стратегічного характеру у зв’язку з глобальними змінами середовища проживання, розвитком техносфери і зростанням масштабів стихійних лих. Екологічний стан території в значній мірі впливає і ...
1454235
  Фурдичко О.І. Стратегічне управління екологічною безпекою в аграрному секторі / О.І. Фурдичко, О.І. Шкуратов // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1454236
  Рогатіна Л.П. Стратегічне управління економічним розвитком, його особливості та роль у формуванні конкурентних переваг регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, лютий. – C. 92-96. – ISSN 2306-6806
1454237
  Гуславський В.С. Стратегічне управління єдиним правоохоронним простором співдружності незалежних держав: методологія, сутність, концепція // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2005. – № 4
1454238
  Луцькова С. Стратегічне управління закладом освіти в умовах глобалізації та євроінтеграції // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 252-254. – ISBN 978-617-7263-79-0
1454239
  Молнар О.С. Стратегічне управління збутом у торговельних підприємствах в умовах ринкової економіки / О.С. Молнар, С.І. Роль, В.Ю. Іванина // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 109-114. – ISSN 2522-1620
1454240
  Стеченко Д.М. Стратегічне управління знаннями в інноваційній діяльності корпоративних утворень // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства. – Київ, 2014. – Вип. 28, т. 2. – С. 60-69


  Стратегічне управління знаннями розглядається як невід"ємна складова інноваційного розвитку взаємодіючих підприємств корпоративного утворення, що орієнтується на використання інтелектуального капіталу. Розкриваються підходи до підвищення ефективності ...
1454241
   Стратегічне управління знаннями підприємства : монографія / [А.П. Наливайко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А.П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 445, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 4-7. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-890-7
1454242
  Василькова Н.В. Стратегічне управління знаннями як джерело конкурентних переваг вищого навчального закладу // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 31. – С. 173-178


  У статті розглянуто основні аспекти та особливості управління знаннями у вищому навчальному закладі, проаналізовано вплив стратегічного управління знаннями на конкурентноспроможність університету на ринку освітніх послуг.
1454243
  Партин Г.О. Стратегічне управління інвестиційним кліматом національної економіки: проблеми та перспективи // Економічний нобелівський вісник / Дніпропетровський ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (7). – С. 355-360. – ISSN 2312-7600
1454244
  Ястремська О.М. Стратегічне управління інвестиційною діяльностю підприємства : Навчальний посібник / О.М. Ястремська; МОНУ; Харківський національний економічний університет. – Харків : ХНЕУ, 2006. – 192с. – ISBN 966-676-157-2
1454245
  Селіверстова Л.С. Стратегічне управління інвестиційною політикою підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11 (161). – C. 166-172 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1454246
  Ткачук В.І. Стратегічне управління інвестиціями у розвиток підприємництва територіальних громад / В.І. Ткачук, Т.В. Швець, М.Ф. Плотнікова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 12-21. – ISSN 2306-6792
1454247
  Пальчевич Г.Т. Стратегічне управління інноваційним розвитком економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 64-69


  Висвітлено роль держави у підтримці інновацій, акцентовано увагу на необхідність формування еколого-інноваційних моделей розвитку економіки.
1454248
  Сало А.Я. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства / А.Я. Сало, М.О. Артемчук // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (33). – С. 39-44. – ISSN 2415-8089
1454249
  Ілляшенко С.М. Стратегічне управління інноваційною діяльністю підприємства на засадах маркетингу інновацій : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 111-119 : Рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1454250
  Брітченко І.Г. Стратегічне управління інноваційною діяльністю як основа конкурентоспроможності / І.Г. Брітченко, П.П. Гаврилко, Р.І. Завадюк // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 27-31. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1454251
  Лепеха А. Стратегічне управління інституціональними змінами Державної фіскальної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 1 (32). – C. 84-90. – ISSN 2414-4436
1454252
  Файчук О.М. Стратегічне управління інтеграцією аграрного ринку України у світовий на основі методу БКГ : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 82-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1454253
  Дікарев О.А. Стратегічне управління інтеграційними процесами в агропродовольчому комплексі України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 6 (236), червень. – С. 87-91. – ISSN 2221-1055
1454254
  Носова Т.І. Стратегічне управління інтелектуальним потенціалом торговельного підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 28-34. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1454255
  Лахно В.А. Стратегічне управління інформаційною безпекою транспортних підприємст // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 38. – С. 208-216


  У статті розглянута процедура проведення SWOT-аналізу при стратегічному план; політики інформаційної безпеки на транспорті. Запропонована модель, дозволяє імщ функціонування системи інформаційної безпеки за допомогою зміни значень компонент вею вхідних ...
1454256
  Білорус Т.В. Стратегічне управління кадровим потенціалом підприємства / Т.В. Білорус ; Держ. податкова адмін. Укр., Нац. акад. держ., податкової служби Укр. – Ірпінь : [Нац. акад. ДПС України], 2007. – 174 с. – ISBN 978-966-337-094-1
1454257
  Андрощук І. Стратегічне управління кадровим потенціалом університетів Республіки Польща // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 3-12. – ISSN 2312-5993
1454258
  Тарнавська Н. Стратегічне управління конкурентоспроможністю підприємств на основі інноваційних пріоритетів / Н. Тарнавська, І. Макарова // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 344-351. – ISSN 1993-0259
1454259
   Стратегічне управління конкурентоспроможністю: системний метод та екзистенціальна експозиція : монографія / Мошак С.М., Мікловда В.П., Шандор Ф.Ф. [та ін.]. – Мукачево : Карпатська Вежа, 2017. – 238, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 203-226. – ISBN 978-966-8269-32-9
1454260
  Воронкова А.Е. Стратегічне управління конкурентоспроможностю підприємств в умовах економіки знань // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 37-45. – ISSN 1998-7927
1454261
  Ковальов О.П. Стратегічне управління кредитними ризиками // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 21-30. – Бібліогр.: 13 пунктів
1454262
  Петрова І.Л. Стратегічне управління людськими ресурсами : навч. посібник / І.Л. Петрова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 466, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 464-466. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-483-647-7
1454263
  Овчиннікова В.О. Стратегічне управління міжнародним співробітництвом в сфері залізничного транспорту // Innovative educational technologies: european experience and its application in training in economics and management : [training on the topic, July 23-27, 2018] / Baltijas ekonomiskas telpas transformacijas problemu zinatniski-petnieciskais instituts (Latvija). – Riga : Baltija Publishing, 2018. – С. 103-105. – ISBN 978-9934-571-49-7
1454264
  Крисанов Д.Ф. Стратегічне управління модернізацією підприємств у контексті поглиблення інтеграції України до ЄС // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 65-74. – ISSN 2308-1988


  "Розроблено типологію підприємств за показником придатності основних засобів до роботи. Сформовано ієрархію стратегічних і тактичних цілей, ключовою метою яких є випуск харчової продукції, що відповідає європейським нормативним параметрам і без ...
1454265
   Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації : наук. монографія / [В.І. Варцаба та ін. ; за заг. ред. В.П. Петренка, С.А. Побігуна] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. – 467, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-694-235-0
1454266
  Чубук Л.П. Стратегічне управління нерухомим майном підприємств : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Чубук Леся Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 477 арк. – Додатки: арк. 438-477. – Бібліогр.: арк. 395-437
1454267
  Тимченко І.П. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тимченко Інна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 250, [64] арк. – Додатки: арк. [64]. – Бібліогр.: арк. 226-250
1454268
  Тимченко І.П. Стратегічне управління організаційним розвитком вертикально-інтегрованих холдингів енергетичного сектора : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Тимченко Інна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1454269
   Стратегічне управління організаційними перетвореннями на промислових підприємствах : Наукове видання / В.С. Пономаренко, А.М. Золотарьов, О.М. Ястремська, І.М. Волик, В.М. Луцьковський, С.Л. Кушнар, Л.І. Полуектова, Д.О. Ріпка, Н.В. Бєлікова. – Харків : ХНЕУ, 2005. – 452 с. – ISBN 966-676-126-2
1454270
  Балабанова Л.В. Стратегічне управління персоналом підприємства : навч. посібник / Л.В. Балабанова, О.В. Стельмашенко ; Донецький нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Тугана-Барановського ; Школа маркетингового менеджменту. – Київ : Знання, 2011. – 238 с. : табл. + Додатки: с. 214-231. – Бібліогр.: с. 205-213. – ISBN 978-966-346-881-5
1454271
  Рачинський А. Стратегічне управління персоналом: теорія і практика застосування // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 53-61.
1454272
  Селютін С.В. Стратегічне управління підприємствами ресторанного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Селютін Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Харків, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 22 назви
1454273
  Василенко В.О. Стратегічне управління підприємством : Навч. посібник / В.О. Василенко, Т.І. Ткаченко. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 400с. – ISBN 966-8365-32-1
1454274
  Наливайко А.П. Стратегічне управління підприємством в умовах економіки знань: відповідь на виклики постіндустріальної епохи // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2012. – № 30. – С. 3-9


  У статті досліджено вплив визначальних тенденцій постіндустріальної епохи на стратегію сучасного підприємства. Виявлено та охарактеризовано проблеми стратегічної поведінки підприємств й окреслено перспективні напрями розвитку теорії стратегії та ...
1454275
  Аванесова Н.Е. Стратегічне управління підприємством та сучасним містом: теоретико-методичні засади : монографія / Н.Е. Аванесова, О.В. Марченко ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т буд-ва та архітектури. – Харків : Щедра садиба плюс ; ХНУБА, 2015. – 196 с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-7225-33-0
1454276
  Турба О.О. Стратегічне управління підприємством у сучасних умовах: історико-технологічні засади // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 151-157. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1454277
  Герасимчук В.Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне моделювання : Навч. посібник / В.Г. Герасимчук; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 360с. – ISBN 966-574-124-1
1454278
  Зоря Т.М. Стратегічне управління потенціалом підприємства на інноваційній основі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 3-6
1454279
  Погребицький М.Л. Стратегічне управління правоохоронною діяльністю у сфері боротьби із транснаціональною організованою злочинністю // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет. – Чернівці, 2015. – Вип. 765. – С. 123-128. – (Правознавство ; вип. 765). – ISSN 2221-173X
1454280
  Кравченко М.В. Стратегічне управління програмами диверсифікації на основі аналізу компетенцій підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Кравченко Марк Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецьк. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 23, [1] с. – Бібліогр.: 15 назв
1454281
  Чобіток І.О. Стратегічне управління промисловими підприємствами в контексті цифрової трансформації: науково-теоретичний підхід // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 12 (539) : Інструменти реалізації "Плану Маршала" для повоєнного відновлення України. – С. 120-126. – ISSN 2222-4459
1454282
  Бруй О.М. Стратегічне управління процесно-орієнтованою бібліотекою // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 42. – С. 122-129


  Розглянуто становлення стратегічного управління загалом та в бібліотеках зокрема. Особлива увага приділяється процесному підходу в стратегічному управлінні. Ключові слова: стратегічне управління, стратегічний менеджмент, управління бібліотекою, ...
1454283
  Павлова В.А. Стратегічне управління ресурсним потенціалом: концепція, механізм, стратегія : монографія / В.А. Павлова, О.В. Кузьменко, Л.А. Гончар ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. – 150, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 135-149. – ISBN 978-966-434-285-5
1454284
  Лупіка Л. Стратегічне управління розвитком бібліотеки вищого навчального закладу // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2013. – № 2 (40). – С. 4-5. – ISSN 1811-377X
1454285
  Ситницький М.В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів = Strategic management of the development of research universities : монографія / Ситницький М.В. ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2018. – 301, [1] с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 241-301. – ISBN 978-617-7605-75-0
1454286
  Курбатов С.В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (103). – С.155-158. – ISSN 0374-3896
1454287
  Ситницький М.В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ситницький Максим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 577 арк. – Додатки: арк. 534-577. – Бібліогр.: арк. 445-533
1454288
  Ситницький М.В. Стратегічне управління розвитком дослідницьких університетів України: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Ситницький Максим Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 52 назви
1454289
  Шульга В.П. Стратегічне управління розвитком екологічного туризму у контексті рекреаційного природокористування // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 42-51 : табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1454290
  Орлова Н.С. Стратегічне управління розвитком економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 18-20
1454291
  Блиндюк Р.В. Стратегічне управління розвитком залізничного транспорту // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2012. – Вип. 40. – С. 221-224. – ISSN 2075-4892
1454292
  Альшаафі Мохамед Алі Стратегічне управління розвитком інформаційного потенціалу закладів охорони здоров"я : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Альшаафі Мохамед Алі ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1454293
  Порохня В.М. Стратегічне управління розвитком малого підприємництва як складової національної економіки / В.М. Порохня, М.Г. Пивоваров // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 130-141. – ISSN 1729-7206
1454294
  Щекович О.С. Стратегічне управління розвитком публічних акціонерних товариств групи "Метінвест" / О.С. Щекович, В.П. Хорольський, К.Д. Хорольський // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 81-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1454295
  Козловський С. Стратегічне управління розвитком регіональних економічних систем // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 28-38. – ISSN 0131-775Х
1454296
  Іванчикова Я.М. Стратегічне управління розвитком трудового потенціалу підприємства / Я.М. Іванчикова, Н.Є. Скрипник // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 3 : Розвиток системи управління діяльністю підприємств в інтеграційних умовах. – С. 85-88. – ISBN 978-617-645-229-4
1454297
  Брич В.Я. Стратегічне управління розвитком туристичної та готельно-ресторанної індустрії в регіоні / В.Я. Брич, С.І. Охота, С.І. Гунько // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 1 (42). – С. 133-140. – ISSN 2308-1988
1454298
  Бердар М. Стратегічне управління розвитком фінансових ресурсів промислових підприємств у сучасних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 18-21. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  В статті обґрунтовано теоретичні засади і методичне забезпечення розвитку фінансових ресурсів промислових підприємств та стратегічного управління ними. Виявлено особливості використання джерел і методів фінансування в процесі функціонування і розвитку ...
1454299
  Коваленко В. Стратегічне управління системотвірними складовими фінансової стійкості банківської системи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 65-72. – ISSN 1605-2005
1454300
  Харківська А.А. Стратегічне управління системою науково-методичної роботи ВНЗ // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Українська інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко О.Е.,Лазарєв М.І., Брюханова Н.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 54/55. – С. 47-54. – ISSN 2074-8922


  "...У статті проаналізовано аспекти стратегічного управління системою науково-методичної роботи ВНЗ."
1454301
  Халимоник О.П. Стратегічне управління системою освіти в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс.ький держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 5, березень. – С. 109. – ISSN 2306-6814
1454302
   Стратегічне управління суб"єктами господарювання: проблеми теорії та практики : монографія / [Яременко О.Л. та ін.] ; Нар. укр. академія. – Харків : Видавництво НУА, 2013. – 587, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2298-00-0


  Дарунок від Народної української академії
1454303
  Білик М.Д. Стратегічне управління та стратегії підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 143-150
1454304
  Артеменко Л.П. Стратегічне управління технопарками України / Л.П. Артеменко, Т.В. Юхименко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2010. – № 7. – С. 241-245. – ISSN 2307-5651
1454305
  Мельниченко С.В. Стратегічне управління туристичним підприємством з використанням інформаційних технологій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 78-85. – ISBN 966-614-021-7
1454306
  Парсяк В.Н. Стратегічне управління у контексті муніціпального менеджменту / В.Н. Парсяк, Д.А. Ломоносов // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 76-79 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв.
1454307
  Носань Н.С. Стратегічне управління фінансовим оздоровленням підприємства // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 1 (56). – С. 58-64. – ISSN 2218-1199
1454308
  Олійник Т.В. Стратегічне управління фінансовими ресурсами на виробничому підприємстві // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 104-109. – ISSN 2308-1988
1454309
  Клевчік Л.Л. Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 51-57. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
1454310
  Демченко І.В. Стратегічне управління фінансовою безпекою суб’єкта господарювання // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 2 (7). – С. 43-46
1454311
  Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика : монографія / В.В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 228 с. – ISBN 978-966-8958-65-6
1454312
  Гринько Т.В. Стратегічне управління як елемент організаційно-економічного механізму забезпечення економічної стійкості підприємства / Т.В. Гринько, Т.З. Гвініашвілі, В.І. Алещенко // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 30-34. – ISSN 2306-6806
1454313
  Подгізун С.М. Стратегічне управління як інструмент ефективного розвитку підприємства // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8/2. – С. 4-6. – ISSN 2409-1944
1454314
  Гричонкова О. Стратегічне управління як сучасний метод оптимізації розвитку малого міста // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 258-261.
1454315
  Гарафонова О.І. Стратегічне управління: принципи та підходи до класифікації стратегй розвитку // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2013. – P. 49-58. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (4)). – ISSN 2223-1633


  Накопичувальне пенсійне забезпечення в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку.
1454316
  Балан В.Г. Стратегічне управління: сутність та складові // Стратегічне управління : практикум / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – С. 11-22. – ISBN 978-617-7649-01-3
1454317
  Судакова О. Стратегічне формування економічної безпеки підприємств в умовах ринкової економіки // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 2 (86) : Економіка. – С. 19-22. – ISSN 1728-9343
1454318
  Гордієнко П.Л. Стратегічний аналіз : навчальний посібник / П.Л. Гордієнко, Л.Г. Дідковська, Н.В. Яшкіна; МОНУ; Міжнародний науково-технічний ун-т. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Алерта, 2008. – 478с. – ISBN 978-966-8533-67-9
1454319
   Стратегічний аналіз : навчальний посібник / Г.М. Давидов, В.М. Малахова, О.А. Магопець, А.М. Лисенко, Ю.Г. Давидов. – Київ : Знання, 2011. – 389, [3] с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-555-5
1454320
   Стратегічний аналіз : навч. посібник / [Г.М. Давидов та ін.]. – 2-ге вид., стер. – Київ : Знання, 2014. – 389, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 356-362 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-617-07-0125-1
1454321
  Ковальчук Т.М. Стратегічний аналіз : навч. посібник / Т.М. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2015. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 412-423. – ISBN 978-966-423-338-2
1454322
  Чебанова Н.В. Стратегічний аналіз : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.В. Чебанова, Л.Є. Ревуцька ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп. – Харьков : УкрДУЗТ, 2016. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 290-294. – (Навчальний посібник). – ISBN 978-617-654-046-5
1454323
  Шубіна С.В. Стратегічний аналіз : практикум : навч. посібник / С.В. Шубіна, О.Ю. Мірошник. – Львів : Новий Світ-2000, 2020. – 217, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 211-216. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-375-9
1454324
  Резнікова О. Стратегічний аналіз безпекового середовища України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Богомолов О.В. ; редкол.: Веселовський А.І., Года С., Донай Л. [та ін.]. – Київ, 2022. – Спец. вип. : Гібридна війна і демократичний мир: що означає нова фаза російського наступу для України і Європи та як із ним упоратися. – С. 45-53. – ISSN 2616-9460


  Представлено результати стратегічного аналізу безпекового середовища України, проведеного на основі SWOT-аналізу. Досліджено стан безпекового середовища, сформованого напередодні широкомасштабної війни, розпочатої РФ проти України в лютому 2022 р., а ...
1454325
  Райковська І.Т. Стратегічний аналіз в системі довгострокового управління підприємством // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2017. – № 1/2 (52/53). – С. 84-92. – ISBN 978-617-571-139-2. – ISSN 2520-6834
1454326
  Балан В.Г. Стратегічний аналіз зовнішнього оточення та внутрішнього середовища підприємства // Стратегічне управління : практикум / В.Г. Балан. – Київ : Наукова столиця, 2018. – С. 23-55. – ISBN 978-617-7649-01-3
1454327
  Боліла М.М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 391-394
1454328
  Боліла М.М. Стратегічний аналіз зовнішнього середовища підприємства як основа для розроблення конкурентної стратегії фірми // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 5-7


  На думку автора, грамотний маркетинговий аналіз зовнішнього середовища в галузі і конкуренції забезпечить компанію необхідною інформацією для більш глибокого розуміння макросередовища, в якому діє фірма, і допоможе розробити конкурентну стратегію, яка ...
1454329
  Панасенко Л.І. Стратегічний аналіз і контролінг у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 65-66. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто роль стратегічного аналізу і контролінгу в забезпеченні конкурентоспроможності підприємства. Проаналізовано основні напрями проведення аналітичних досліджень у рамках стратегічного контролінгу та завдання, що розв"язуються оперативним ...
1454330
  Козлова А.І. Стратегічний аналіз можливостей формування в Україні інноваційної економіки технологічних укладів / А.І. Козлова, Н.М. Козлова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 57-61
1454331
  Лісовий А.В. Стратегічний аналіз оподаткування сільських територій України / А.В. Лісовий, А.М. Савченко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 43-50. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 1). – ISSN 2707-8620
1454332
  Коцюбівська К.І. Стратегічний аналіз підприємства за методикою SWOT / К.І. Коцюбівська, А.І. Грушина // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 342-347. – ISSN 2222-4459
1454333
  Махнюк А.В. Стратегічний аналіз ризиків у сфері інтегрованого управління кордонами: розроблення паспортів загроз прикордонній безпеці / А.В. Махнюк, О.І. Кириченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 107-109. – Бібліогр.: 11 назв
1454334
  Якубів В.М. Стратегічний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області / В.М. Якубів, І.І. Боришкевич, І.Д. П"ятничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2018. – Вип. 14, т. 2. – С. 16-24. – ISSN 2313-8246
1454335
  Бевз Є.Г. Стратегічний аналіз системи управління персоналом комерційного банку // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2001. – № 4. – С.73-76. – (Економічні науки ; № 2)
1454336
  Барилюк І. Стратегічний аналіз системи формування ресурсного потенціалу банку в умовах конкурентного середовища // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1454337
  Кубіній Н.Ю. Стратегічний аналіз та його місце в системі управління / Н.Ю. Кубіній, Р.І. Завадяк, О.А. Федорович // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 21-25. – (Економіа ; Вип. 26)
1454338
  Парасій-Вергуненко Стратегічний аналіз у банках : теорія, методологія, практика : монографія / І.М. Парасій-Вергуненко ; МОНУ ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 360 с. – ISBN 978-966-483-026-0
1454339
  Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі : Навч. посібник / К.І. Редченко. – 2-ге, доп. – Львів : Новий світ-2000; Альтаїр-2002, 2003. – 272с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-08-9
1454340
  Загородній А. Стратегічний аналіз у системі "економічний аналіз - стратегічний менеджмент" / А. Загородній, Г. Кіндрацька, В. Чубай // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 165-169. – ISSN 1993-0259
1454341
  Шталь Т.В. Стратегічний аналіз як інструмент управління для підвищення ефективності діяльності національних підприємств / Т.В. Шталь, Л.М. Бондаренко, К.О. Кучава // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 319-325. – ISSN 2222-4459
1454342
  Жегус О.В. Стратегічний аналіз як інформаційна основа прийняття маркетингових рішень у закладах вищої освіти // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі ; редкол.: Чорна М.В. (відпов. ред.), Гросул В.А., Михайлова О.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 1 (27). – С. 196-209. – ISSN 2312-394X
1454343
  Кутідзе Г.М. Стратегічний аналіз як передумова диверсифікації фірми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 87-90. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1454344
  Замазій О.В. Стратегічний аналіз: системне уявлення про стратегічне управління // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 108-111. – (Економічні науки ; № 2, т. 2). – ISSN 2226-9150
1454345
  Філіпова К.В. Стратегічний аспект інноваційного розвитку організації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 1. – С. 91-96. – ISSN 1993-6788
1454346
  Пилипенко А.А. Стратегічний аспект організації обліково-аналітичної підтримки антикризового управління : бухгалтерський облік, аналіз та аудит / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 234-241 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1454347
  Гуцайлюк З.В. Стратегічний бухгалтерський облік: міф чи реальність // Незалежний Аудитор : науково-практичне видання / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2016. – № 15 (1). – С. 3-9. – ISSN 2306-0050
1454348
  Мосьондз С.О. Стратегічний вектор розвитку державної політики у сфері науки в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничо-поліграфічний центр "Київ. ун-т". – Київ, 2013. – № 3 (5). – С. 16-22. – ISSN 2227-796X


  Статтю присвячено визначенню та обґрунтуванню стратегічного вектору розвитку державної політики у сфері науки на сучасному етапі розвитку українського суспільства. The article is devoted to the determination and to the specification of the strategic ...
1454349
  Чмутова І.М. Стратегічний вибір банку на стадіях його життєвого циклу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України. – Київ, 2015. – № 5/6. – С. 94-97. – ISSN 1728-6220
1454350
  Кір"яков П.О. Стратегічний вибір Росії в контексті проблем національної безпеки України. 90-ті роки 20 ст. / П.О. Кір"яков. – Київ : Наукова думка, 2004. – 238с. – ISBN 966-00-0411-7
1454351
  Теремко В. Стратегічний вимір видавничої діяльності як теоретико-прикладна проблема // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 1 (174). – С. 9-12. – ISSN 2076-9326
1454352
  Шульга П Н. Стратегічний внутрішній аудит у комерційних банках // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51. – (Економіка ; Вип. 46)


  Досліджено методи стратегічного аудиту як інструменту контролю.
1454353
  Погорська І.І. Стратегічний діалог США - Росія: партнерство чи протистояння // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 44-53


  The most general objective of this paper is investigating the problem of specificities Americano-Russian global strategic dialog in the context of formation and realization foreign policy.
1454354
  Балян А.В. Стратегічний і програмовий методи розвитку транскордонного співробітництва у ХХІ столітті // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 28-36. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 1). – ISSN 2409-6857
1454355
  Іваніненко-Свинцицька Стратегічний інвестор на порозі української промисловості // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 413-419
1454356
  Гіржева О.М. Стратегічний інструментарій ризик-менеджменту підприємств аграрної сфери / О.М. Гіржева, Н.О. Бірченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 185. – С. 115-123. – (Економічні науки)
1454357
  Ястремська О.М. Стратегічний консалтинг: становлення і розвиток // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 146-154


  У статті представлено авторську позиціющодо сутності, меж і ролі стратегічного консалтингу як складової управлінського консультування.
1454358
  Теремко В.І. Стратегічний контекст взаємодії видавництва з авторами // Журналістика. Лінгвістика. Дидактика : зб. наук. праць : [м. Полтава, 7-8 жовт. 2010 р.] / "Журналістика. Лінгвістика. Дидактика", всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава : ПНПУ імені В.Г. Короленка, 2010. – С. 311-314
1454359
  Сизоненко В.О. Стратегічний контекст взаємодії національних економічних інтересів і інтересів бізнесу / В.О. Сизоненко, С.С. Ковальчук // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 18-23.
1454360
  Теремко В. Стратегічний контекст діяльності видавництва в теоретико-прикладному вимірі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 9 (182). – С. 3-4. – ISSN 2076-9326
1454361
  Теремко В. Стратегічний контекст діяльності видавництва в теоретико-прикладному вимірі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 10 (183). – С. 7-9. – ISSN 2076-9326
1454362
  Черінько І. Стратегічний контекст політики Великої Британії щодо розширення Європейського Союзу (1997-2010 рр.) // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 1. – С. 105-106
1454363
  Кузнецова Г.В. Стратегічний контролінг в системі антикризового управління промисловими підприємствами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кузнецова Ганна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Україн. інж.-пед. акад. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1454364
  Масіна Л.О. Стратегічний контролінг в системі державного регулювання національної екноміки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Масіна Людмила Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1454365
  Дашко І.М. Стратегічний контролінг на підприємстві: його сутність, значення, основні методи та інструменти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 20, жовтень. – C. 25-29. – ISSN 2306-6814
1454366
  Ходзицька В.В. Стратегічний контролінг як методичний інструментарій стратегічного управління витратами // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (66). – С. 146-153. – ISSN 2307-9878
1454367
  Моргун Г.В. Стратегічний контролінг як підсистема стратегічного управління // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 4 : Податкова віддача регіонів України: проблеми і перспективи. – С. 453-459. – ISSN 2222-4459
1454368
  Цюцяк І. Стратегічний контроль ефективності використання власного капіталу на основі оцінювання показників похідного балансового звіту / І. Цюцяк, А. Цюцяк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-66. – (Економіка ; вип. 5 (200)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сутність стратегічного контролю та необхідність його виокремлення в системі внутрішньогосподарського контролю. Висвітлено методику формування похідного балансового звіту та використання його даних у системі стратегічного контролю. Розкрито ...
1454369
  Кочубей Л. Стратегічний курс Асоціації політичних наук України - діяльність у системі Міжнародної асоціації політичних наук // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 3 (71), травень - червень. – С. 395-404
1454370
  Смирнов І.Г. Стратегічний логістичний менеджмент у міжнародному туризмі в контексті його сталого розвитку // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 12-27
1454371
  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : Навчальний посібник / Н.В. Куденко; МОУ. – Київ : КНЕУ, 1998. – 152с. – ISBN 966-574-0612-Х
1454372
  Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг : підручник / Н.В. Куденко ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2012. – 523, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 520-523. – ISBN 978-966-483-573-9
1454373
  Котлер Ф. Стратегічний маркетинг для навчальних закладів / Філіп Котлер, Карен Ф.А. Фокс ; [пер. з англ.: Лилик М.С., Василенко І.О.]. – 1-ше укр. вид. – Київ : Хімджест, 2011. – 563, [1] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 539-558. – Бібліогр. в кінці розд. – (Бібліотека Української Асоціації Маркетингу). – ISBN 978-966-8537-73-8
1454374
  Андреасен А.Р. Стратегічний маркетинг для неприбуткових організацій [Електронний ресурс] / Алан Р. Андреасен, Філіп Котлер ; Б-ка Укр. Асоц. Маркетингу. – Київ : УАМ, 2013. – 1 електрон. опт. диск (DVD-R). – Назва з тит. екрана
1454375
  Євсейцева О.С. Стратегічний маркетинг як інструмент підтримки конкурентоспроможності аграрних компаній / О.С. Євсейцева, П.С. Волковинська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 73-77 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6792
1454376
  Решетнікова І.Л. Стратегічний маркетинг: особливості застосування вітчизняними підприємствами // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2017. – С. 150-154. – (Економічні науки ; № 3, т. 1). – ISSN 2226-9150
1454377
  Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник для студ.вищ.навчальних закладів / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – Київ : Ексоб, 2001. – 560с. – ISBN 966-7769-02-Х


  В роботі аналізуються актуальні проблеми теорії та практики страхування в умовах ринкової економіки.Увага приділена на нових для країни видах страхування: страхування відповідальності , кредитів, депозитів, пенсійному страхуванні, медичному, ...
1454378
  Нємцов В.Д. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / В.Д. Нємцов, Л.Є. Довгань. – Київ : ЕксОб, 2004. – 560с. – ISBN 966-7769-02-Х
1454379
  Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : Навч. посіб. / Г.І. Кіндрацька. – Київ : Знання, 2006. – 366с. – ISBN 966-8148-65-7
1454380
  Мартиненко М.М. Стратегічний менеджмент : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Мартиненко М.М., Ігнатьєва І.А. – Київ : Каравела, 2006. – 320с. – ISBN 966-8019-58-Х
1454381
  Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник для студ. вищих навчальних закладів / І.А. Ігнатьєва. – Київ : Каравела, 2008. – 480с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-58-X
1454382
  Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент : навчальний посібник / Г.І. Кіндрацька. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Киев : Знання, 2010. – 406с. – ISBN 978-966-346-495-4
1454383
  Бровкова О.Г. Стратегічний менеджмент : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / О.Г. Бровкова. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 223 с. : табл. – Бібліогр.: с. 221-222 та в кінці розділів. – ISBN 978-617-673-002-6
1454384
  Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : [підручник для студентів вищ. навч. закл.] / Ігнатьєва І.А. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ : Каравела, 2012. – 479, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-58-Х
1454385
   Стратегічний менеджмент : навч. поcібник / Бутко М.П. [та ін.] ; за заг. ред. Бутка М.П. ; [М-во освіти і науки України], Чернігів. нац. технол. ун-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 374 та в кінці розд. – ISBN 978-617-673-473-4
1454386
  Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент : підручник для студентів ВНЗ / Ігнатьєва І.А. ; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 479, [1] с. : табл., іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8019-58-X
1454387
  Панасенко Н. Стратегічний менеджмент аграрного сектору економіки регіону // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 7-15. – (Економічні науки ; Вип. 3). – ISSN 1993-0240
1454388
  Козьменко С.М. Стратегічний менеджмент банку = Strategic management of bank : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С.М. Козьменко, Ф.І. Шпиг, І.В. Волошко. – Суми : Університетська книга, 2003. – 734с. – ("Майстер-клас"). – ISBN 966-680-086-1
1454389
  Назаренко І.М. Стратегічний менеджмент знань та інновацій в контексті розвитку стратегічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 1, січень. – С. 9-13. – ISSN 2306-6814
1454390
  Воскобойнікова-Гузєва Стратегічний менеджмент інформаційної діяльності: базові засади // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 11 (256). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326


  Статтю присвячено аналізу стратегічних та законодавчих документів, орієнтованих на створення в Україні розвиненого національного інформаційного простору і захист її інформаційного суверенітету. Особливу увагу приділено концепції та цілям сталого ...
1454391
  Пабат А. Стратегічний менеджмент конкурентоспроможності національної економіки в перспективі євроінтеграції / А. Пабат, С. Хамініч // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 12. – С. 59-61. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – ISSN 1810-3944
1454392
  Кредісов А. Стратегічний менеджмент на початку XXI ст.: зміна парадигми : проблеми економічної теорії / А. Кредісов, Б. Літовченко // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 2 (591). – С. 28-37 : Рис., табл. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0131-775Х
1454393
  Фролова Г.І. Стратегічний менеджмент розвитку дорожньо-будівельного підприємства / Г.І. Фролова, М.М. Шляховий, І.М. Данькович // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 3 (43). – С. 93-97. – ISSN 1997-4167
1454394
  Кириченко О. Стратегічний менеджмент у банку : банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 5. – С. 3-7. – ISSN 1605-2005
1454395
  Ніколаєнко Н.М. Стратегічний менеджмент як інструмент управління бібліотекою // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конференції (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 1. – С. 95-102
1454396
  Євчук Л.Л. Стратегічний менеджмент як механізм забезпечення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 103-107. – ISSN 2221-1055
1454397
  Сопова Т. Стратегічний менеджмент. Побудова концепції бібліотеки / Тетяна Сопова // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Донецьк, 2014. – № 4 (46). – С. 10-12. – ISSN 1811-377X


  Запропонований матеріал нагадає читачеві про стратегічний менеджмент та познайомить з методикою створення стратегічної концепції бібліотеки із застосуванням методу SWOT.
1454398
  Шукліна В.В. Стратегічний менеджмент: концептуальні питання в умовах постіндустріальних трансформацій // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2013. – № 2 (39), квітень. – С. 87-91
1454399
  Тарнавська Н. Стратегічний менеджмент: практикум : (навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів) / Наталія Тарнавська, Олег Напора. – Тернопіль; Київ : Карт-бланш; Кондор, 2008. – 287с. – ISBN 978-966-7952-56-3
1454400
  Осовська Г.В. Стратегічний менеджмент: теорія та практика : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / Г.В. Осовська, О.Л. Фіщук, І.В. Жалінська. – Київ : Кондор, 2003. – 196с. – ISBN 966-8251-11-3
1454401
   Стратегічний механізм сталого фінансування потреб національної економіки, безпеки та оборони України / Р.І. Тимошенко, І.К. Бистряков, Д.В. Клиновий, П.Д. Рогов // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / М-во оборони України ; редкол.: В. Вагапов, В. Горбулін, Ю. Гусак [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 17-26
1454402
  Пономаренко В. Стратегічний моніторинг у комерційних банках : аналізують науковці Харківського державного економічного Університету // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 2. – С. 11-14 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1454403
  Бриндіна О.А. Стратегічний набір товарної політики та стратегії управління товарним портфелем / О.А. Бриндіна, М.С. Труш // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, червень. – С. 107-114 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1454404
  Гуцаленко Л. Стратегічний облік і контроль у формуванні фінансових результатів : управлінський облік // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг"; ДВНЗ "Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2010. – № 12. – С. 24-32 : Табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв
1454405
  Довбуш А.В. Стратегічний облік: сутність та поняття // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2014. – № 6 (55). – С. 304-307. – ISSN 2309-1533
1454406
   Стратегічний оборонний бюлетень України / [вступ. сл.: Віктор Янукович, Микола Азаров]. – Київ : [б. в., 2013. – 55, [1] с. : фотогр., табл. – Кн. опис. за обкл.
1454407
  Олійник Я. Стратегічний підхід в організації процесу регіонального розвитку України / Я. Олійник, М. Пістун, А. Мельничук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 5-8. – (Географія ; вип. 1 (62)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито зміст і особливості стратегічного підходу до процесу регіонального розвитку України, зокрема обґрунтовано стратегічні завдання чотирьох рівнів державного і самоврядного управління цим процесом. Расскрыта сущность и особенности стратегического ...
1454408
  Мороз О.О. Стратегічний підхід в системі антикризового фінансового менеджменту в закладах охорони здоров"я / О.О. Мороз, Є.О. Мороз, Т.О. Катілова // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 185-188. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
1454409
  Вайсман В.Я. Стратегічний підхід до розвитку механізмів реалізації державно-приватного партнерства у сфері підприємництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 172-176. – ISSN 2306-6814
1454410
  Кохана Т. Стратегічний підхід до сегментації ринку // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 3/4. – С. 64-69. – Бібліогр.: 9 назв.
1454411
  Корінєв В.Л. Стратегічний підхід до управління підприємствами на кластерній основі / В.Л. Корінєв, Д.О. Мартиненко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 52-56. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто сутність кластерних утворень та подано класифікацію напрямів створення кластерів. Обґрунтовано етапи процесу формування стратегічного підходу до управління вітчизняними підприємствами на кластерній основі та розроблено відповідний ...
1454412
   Стратегічний підхід до фінансових опціонів / Ф. Біта, У. Броль, Мільде, В. Зібе // Журнал европейской экономики : Научный журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернополь, 2006. – Том 5, (№ 1). – С. 58-66. – ISSN 1684-906Х
1454413
   Стратегічний підхід до фінансових опціонів / Ф. Біта, У. Броль, Г. Мльде, В. Зібе // Журнал європейської економіки : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2006. – Т. 5, № 1. – С. 58-66. – ISSN 1684-906Х
1454414
  Козак В.І. Стратегічний підхід як необхідна складова системи публічного управління в умовах децентралізації // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпро, 2016. – № 9/10 (35/36). – С. 63-70. – ISSN 2311-6420
1454415
  Амельченко Ю. Стратегічний план "Розумний регіон" і бібліотеки Одещини // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, Т. Богуш, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (84). – С. 18-19


  Одеською облдержадміністрацією реалізується Стратегічний план дій "Розумний регіон". Природно, що бібліотеки області не стоять осторонь запровадження інноваційних моделей комунікації з громадськістю, надання електронних послуг, сприяння розвитку ...
1454416
   Стратегічний план соціально-економічного розвитку м. Славутича до 2020 року. – Славутич, 2002. – 80с.
1454417
  Євтухова С.М. Стратегічний план як перспективний напрямок розвитку українського підприємства // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 3. – С. 108-113. – ISSN 1993-6788
1454418
  Карпінський Б.А. Стратегічний податковий менеджмент як механізм управління економічним розвитком держави / Б.А. Карпінський, Н.С. Залуцька // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2007. – № 4 (5). – С. 126-133.
1454419
  Теремко В.І. Стратегічний потенціал видавництва як джерело його ефективності і перспектив // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – № 1 (53). – С. 10-18. – ISSN 0554-4866


  Розкриваються сутність особливості стратегії як чинника розвитку видавництва та ефективності його діяльності. Досліджуються основні види корпоративних стратегій видавництва і джерела їх забезпечення.
1454420
  Чорноус Г.О. Стратегічний потенціал виробничих систем: проблеми моделювання та аналізу // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 46-50. – (Економіка ; Вип. 39)


  Запропоновано методику аналізу стратегічного потенціалу виробничих систем, що базується на застосуванні економіко-математичних методів та моделей.
1454421
   Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Маріуполь, 3-4 жовт. 2017 р.) : присвяч. 25-річчю Донец. держ. ун-ту управління / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління ; Донец. облдержадмін [та ін.] ; [редкол.: С.Ф. Марова (голова) та ін.]. – Маріуполь ; Кривий Ріг : Роман Козлов, 2017. – 416, [2] с. : іл., табл. – Назва обкл.: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку" 3-4 жовт. 2017 р. - Окремі ст. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7104-90-1
1454422
   Стратегічний потенціал економічної системи: інноваційні та інституціональні механізми його активізації : монографія / Мікловда В.П. [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : [б. в.], 2014. – 418, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 363-406
1454423
  Сидоренко І.0. Стратегічний потенціал підприємств сфери туризму // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 169-173
1454424
  Журавель В.В. Стратегічний потенціал підприємства: його сутність та оцінка прояву / В.В. Журавель, Н.М. Чуприна // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 55-59. – (Економічні науки)
1454425
  Парпан У. Стратегічний потенціал рефрмування системи вищої освіти в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 884. – С. 163-169. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1454426
  Россошанська О.В. Стратегічний потенціал як фактор економічної безпеки соціально економічних систем в контексті конвергенції економіки знань та цифрової економіки // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Укр. асоц. упр. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2019. – № 2 (70). – С. 97-112. – ISSN 2222-8810
1454427
  Пестушко Валерій Стратегічний резерв вуглеводневої сировини : Сторінками наукових видань // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 8. – С. 7
1454428
  Клюско Л.А. Стратегічний ризик-менеджмент банку: зарубіжний досвід та вітчизняна практика // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 136-144. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1454429
  Поляков Р. Стратегічний ризик-менеджмент як нова парадигма управління бізнесом // Фінансовий ринок України : Інформаційно-аналітичний бюлетень / ЗАТ "Українське агентство фінансового розвитку" та інш. – Київ, 2005. – № 12. – С. 30-32
1454430
  Краснощок О. Стратегічний розвиток державних банків України // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2012. – № 5 (107). – С. 114-127 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1454431
  Вербівська Л.В. Стратегічний розвиток електронного бізнесу в системі національної економіки України: теорія, методологія, практика : монографія / Л.В. Вербівська ; Заклад вищ. освіти "Міжнар. наук.-техн. ун-т ім. акад. Юрія Бугая". – Київ : Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая, 2021. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 270-310. – ISBN 978-617-7932-28-3
1454432
  Биндас О.М. Стратегічний розвиток магістратури у вищих навчальних закладах Австрії // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 78-80. – ISBN 978-966-698-191-5
1454433
  Сердюк-Копчекчі Стратегічний розвиток підприємств агропромислового комплексу України // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (37). – С. 116-120. – ISSN 2074-5354
1454434
  Тур О.В. Стратегічний розвиток підприємств харчової промисловості: інституціональні передумови та ринкові фактори // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 9, травень. – С. 43-47 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1454435
  Шаповалова І.О. Стратегічний розвиток ринку мінеральної води в Україні / І.О. Шаповалова. – Миколаїв : МДАУ, 2009. – 437 с. – ISBN 978-966-8205-54-5
1454436
  Кифяк В.Ф. Стратегічний розвиток туризму у прикордонному регіоні: реалії та перспективи / В.Ф. Кифяк, Ю.М. Савчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2017. – С. 83-94. – (Економічні науки ; вип. 3 (67)). – ISSN 2310-8185
1454437
  Соломатіна Т.В. Стратегічний розвиток фінансового потенціалу суб"єктів господарювання аграрного сектора економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Соломатіна Тетяна Василівна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскал. служби України. – Ірпінь, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
1454438
  Бойченко К. Стратегічний розвиток харчових підприємств київського регіону в умовах невизначеності зовнішнього середовища їх діяльності // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 1 (303). – С. 69-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1454439
  Погорська Ірина Стратегічний старт нової американської адміністрації / Погорська Ірина, Лакішик Дмитро // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2009. – № 4/5. – С. 13-16
1454440
  Єршова Н.Ю. Стратегічний управлінський облік в умовах інноваційно-орієнтованої моделі економіки : монографія / Н.Ю. Єршова. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 391, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 356-391. – ISBN 978-617-7807-77-1
1454441
  Бондар М.І. Стратегічний управлінський облік ризиків: теоретичні та практичні аспекти / М.І. Бондар, Н.Ю. Єршова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (279). – С. 69-81 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2305-7645
1454442
  Купріна Н.М. Стратегічний управлінський облік як інструмент забезпечення конкурентоспроможності та ефективності діяльності підприємства // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Т. 9, вип. 3. – С. 45-51 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2312-847X
1454443
  Озеран В.О. Стратегічний управлінський облік як складова обліково-аналітичної системи управління витратами періоду / В.О. Озеран, Т.М. Бойчук // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 61-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1454444
  Пилипів Н.І. Стратегічний управлінський облік: визначення та інструментарій / Н.І. Пилипів, І.Д. П"ятничук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; Редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 2. – С. 90-100. – ISSN 2313-8246
1454445
  Шевченко Л.С. Стратегічний форсайт: управління майбутнім // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: Р.В. Шаповал, С.В. Глібко, Г.В. Анісімова [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 (27). – С. 90-97. – ISSN 2311-4894
1454446
  Хюнг Рок Йім Стратегічний шлях до швидкого зростання нових підприємств: сегментний маркетинг, стратегічне інвестування та перевага винахідника // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 307-341 : Табл., рис. – Бібліогр.: 43 назви. – ISSN 1993-6788
1454447
  Ковтун О. Стратегічні альтеративи для бізнесу та конкуренція в сучасній економіці // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (607). – С. 54-65. – ISSN 0131-775Х
1454448
  Хвесик М.А. Стратегічні альтернативи інвестиційного забезпечення інноваційного розвитку агропромислового комплексу України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 150-160. – ISSN 2221-1055
1454449
  Ковтун О.І. Стратегічні альтернативи інноваційної поведінки для вітчизняних підприємств у контексті забезпечення їх конкурентоспроможності в умовах глобалізації та рецесії національної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 2. – С. 14-19. – Бібліогр.: 20 назв
1454450
  Хаустова Є.Б. Стратегічні альтернативи та концептуальна модель розвитку інтелектуального капіталу закладу вищої освіти // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 62-67. – ISSN 2306-6806
1454451
  Манжола В.А. Стратегічні альтернативи України у сучасному світі / В.А. Манжола, М.Г. Капітоненко, В.Ю. Константинов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 88, ч. 2. – С. 71-82
1454452
  Горбасенко С.О. Стратегічні альянси - конкурентна форма консолідації в глобальній економіці // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 137-140


  Статтю присвячено висвітленню діяльності стратегічних альянсів та їх взаємовпливу з глобалізацією економіки. Розглянуто основні форми альянсів ряду галузей. The article is devoted to description of activity of strategic alliances and their ...
1454453
  Скічко О. Стратегічні альянси та кластери як умова розвитку нових фінансових продуктів для агропромислового комплексу України // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 251-257. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економічні науки ; № 5-1). – ISSN 1684-9949
1454454
  Литвиненко В.М. Стратегічні альянси та трансформація конкуренції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 114-121.
1454455
  Клапків Ю. Стратегічні альянси як прояв інтеграції страхової та банківської сфери: зарубіжний досвід та перспективи формування в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 177-182. – ISSN 1818-5754
1454456
  Козаченко Г.В. Стратегічні альянси: дуальний характер / Г.В. Козаченко, Л.Є. Шульженко // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 54-60


  Надано визначення поняття "стратегічні альянси". Розглянуто негативні наслідки функціонування стратегічних альянсів та ризики участі в них.
1454457
  Мисак Н.В. Стратегічні аспекти досягнення фінансової стійкості підприємства / Н.В. Мисак, О.І. Ященко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 384-389. – ISBN 5-7763-2435-1
1454458
  Чириченко Ю.В. Стратегічні аспекти зовнішньої торгівлі: SWOT- та PEST-аналіз // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (29). – С. 63-68. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310


  У статті використано можливості SWOT- та PEST-аналізу для визначення пріоритетів подальшої зовнішньоторговельної лібералізації національної економіки. На основі поєднання методологій SWOT- та PESTаналізу виділено чотири блоки політичних, економічних, ...
1454459
  Сімченко Н.О. Стратегічні аспекти розвитку інноваційного потенціалу підприємств вугільної галузі / Н.О. Сімченко, Ю.В. Лазар // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 94-100 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1454460
  Серебрянський С. Стратегічні аспекти розвитку освіти в умовах інтеграції України в Європейський освітній простір // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 4 (106). – С. 7-14 : рис. – ISSN 1682-2366


  Висвітлюються стратегічні напрями розвитку освіти в Україні.
1454461
  Філонова І.Б. Стратегічні аспекти сталого розвитку банківської системи України під впливом глобалізаційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 96-102. – ISSN 1562-0905
1454462
  Лебединська Л.Д. Стратегічні аспекти сталого розвитку страхового ринку України під впливом глобалізаційних процесів : гроші, фінанси і кредит / Л.Д. Лебединська, Л.М. Ремньова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 9 (111). – С. 206-214 : Табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1454463
  Шаповал М.В. Стратегічні аспекти управління державним боргом
1454464
  Шаповал М.В. Стратегічні аспекти управління державним боргом // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 1 (66). – С. 81-86
1454465
  Личук Л.І. Стратегічні аспекти управління розвитком трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 59-64. – ISSN 2309-1533
1454466
  Наливайко А. Стратегічні аспекти управління факультетом в умовах турбулентного середовища // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 1. – С. 86-92 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1682-2366
1454467
  Малиновський В.Я. Стратегічні аспекти цифрової трансформації соціальної сфери // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; голов. ред. І.З. Сторонянська ; редкол.: Шульц С.Л., Попадинець Н.М., Акімова Л.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – Вип. 1 (147). – C. 27-31. – ISSN 2071-4653
1454468
  Предборський В.А. Стратегічні вади сучасних інформаційно-психологічних операцій Росії як одних із найпотужніших засобів утворення сучасної тіньової псевдореальності // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4 (251). – С. 15-23. – ISSN 2522-1620
1454469
  Мосьондз С.О. Стратегічні вектори адміністративно-правового забезпечення державної політики у сфері європейської інтеграції України / С.О. Мосьондз, Е.О. Казміришин // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 32-38. – ISSN 2311-6420
1454470
   Стратегічні вектори регіональних трансформаційних зрушень : монографія / МОНУ НАНУ, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослід., Крим. екон. ін-т ; ДНВЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана" ; за ред. Т.П. Галушкіної. – Сімферополь : Фєнікс, 2009. – 320 с. – ISBN 978-966-1551-37-3
1454471
  Павлов В.В. Стратегічні вектори розвитку національної економіки на інноваційних засадах : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Павлов Владислав Владиславович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". – Київ, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 32 назви
1454472
   Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України : у трьох томах / В.М. Геєць, В.П. Александрова, Ю.М. Бажал, А.М. Гуржій, М.С. та ін. Данько; [Геєць В.М., Александрова В.П., Бажал Ю.М., Гуржій А.М., Данько М.С. та ін.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-441-0
Т. 1 : Економіка знань - модернізаційний проект України. – 2007. – 544с.
1454473
   Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України : у трьох томах / В.П. Семиноженко, Л.І. Федулова, С.В. Захарін, В.К. Хаустов; [Семиноженко В.П., Федулова Л.І., Захарін С.В., Хаустов В.К.]; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ; Український форум; за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-442-7
Т. 2 : Інноваційно-технологічний розвиток економіки. – 2007. – 564с.
1454474
   Стратегічні виклики 21 століття суспільству та економіці України : у трьох томах / О.Ю. Болховітінова, Л.Ю. Волощенко, Т.В. Голікова, Б.Є. Кваснюк, С.І. та ін. Кірєєв; [О.Ю. Болховітінова, Л.Ю. Волощенко, Т.В. Голікова, Б.Є. Кваснюк та ін.] ; Ін-т економіки та прогнозування НАНУ ; Український форум ; за ред. В.М. Гейця, В.П. Семиноженка, Б.Є. Кваснюка. – Київ : Фенікс. – ISBN 978-966-651-443-4
Т. 3 : Конкурентоспроможність української економіки. – 2007. – 556 с.
1454475
  Теремко В. Стратегічні виклики друкованій культурі в електронну еру // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 5 (178). – С.14-18. – ISSN 2076-9326
1454476
  Наконечна Л.М. Стратегічні виміри впровадження інклюзивної освіти // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 185-189. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 180). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1454477
  Маковецька Ю.М. Стратегічні виміри проблеми твердих побутових відходів у контексті інвестиційних рішень сьогодення / Ю.М. Маковецька, В.С. Міщенко, Т.Л. Омельяненко // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 4 (79), липень - серпень. – С. 8-9 : табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1454478
  Теремко В. Стратегічні випробування електронною книжністю // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 4 (177). – С. 10-13. – ISSN 2076-9326
1454479
  Васильченко О.М. Стратегічні відносини Японії та Індії у вимірі інтеграційних процесів у Східній Азії // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: Б.І. Андрусишин, В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 109 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 89-97
1454480
  Мазуренко В. Стратегічні галузі національної промисловості як фактор конкурентоспроможності на міжнародних ринках / В. Мазуренко, М. Костенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Міжнародні відносини ; Вип. 33/34). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано стан і перспективи розвитку титанової промисловості. Обґрунтовано підхід, що титанова промисловість є однією з галузей, які можуть конкурувати на міжнародних ринках і таким чином сприятимуть конкурентоспроможності й незалежності ...
1454481
  Слава С.С. Стратегічні групи у формуванні життєздатної структури промисловості регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 67-74. – (Економіка ; Вип. 30)
1454482
  Сельський А.А. Стратегічні документи у забезпеченні стратегічної діяльності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 7. – С. 103-105. – Бібліогр.: 27 назв
1454483
   Стратегічні економічні інтереси України і Російської Федерації в басейні Азовського моря / Б. Буркинський, В. Степанов, С. Бердников, В. Селютін // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 5 (570). – С. 77-84. – ISSN 0131-775Х
1454484
  Козюк В.В. Стратегічні елементи системного поєднання напрямів дедоларизаційної політики в Україні : фінансово-економічне регулювання / В.В. Козюк, Н.І. Атамась // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 5 (186). – С. 104-111 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1454485
  Сав"юк Л.М. Стратегічні завдання вдосконалення корпоративного управління // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 188-192. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1454486
  Вдовіна О.О. Стратегічні завдання впровадження електронного судового діловодства в контексті Концепції розвитку електронного уряду в Україні // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2017. – С. 104-115. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 51). – ISSN 2410-5333


  Проаналізовано й охарактеризовано головні тенденції розвитку електронного судового діловодства та його місце в системі електронного державного урядування України. Описано етапи та завдання впровадження електронного діловодства, документообігу в органах ...
1454487
  Масенко Л. Стратегічні завдання державної мовно-культурної політики // Студії з україністики : збірник наукових праць / Міжнар. школа україністики Нац. акад. наук України ; Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України. – Київ, 2007. – Вип. 7 : Скарби культури - безсмертя нації. – С. 112-118. – ISBN 966-95452-3-8
1454488
  Гуцал С.А. Стратегічні завдання іміджевої політики України в державах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 75, ч. 2. – С. 263-269.
1454489
  Кіприч С.В. Стратегічні завдання оновлення виховної системи студентської молоді / С.В. Кіприч, М.П. Римар // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 7. – С. 151-155. – (Педагогічні науки). – ISSN 2045-146X
1454490
  Дороніна О.А. Стратегічні завдання розбудови державної кадрової політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 10-17. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 4 (85)). – ISSN 1814-1161
1454491
  Товканець О.С. Стратегічні завдання розвитку європейської професійної освіти на початку ХХІ століття // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 249-252. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1454492
  Коржов В.Л. Стратегічні завдання розвитку лісового сектору Карпат / В.Л. Коржов, Л.В. Полякова // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 266-270. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1991-606X
1454493
  Чернявський А.Д. Стратегічні завдання розвитку малого підприємництва / А.Д. Чернявський, О.В. Цариненко, І.Б. Чернишенко // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал. – Київ, 2005. – № 4. – С. 38-41. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1454494
  Алієва А.Ю. Стратегічні завдання розвитку транскордонного ринку туристично-рекреаційних послуг // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 99-101. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1454495
  Кондрашихін А. Стратегічні завдання розвитку транспортного комплексу регіону: на прикладі Автономної республіки Крим : галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 52-56 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1810-3944
1454496
  Кондрашихін А. Стратегічні завдання розвитку транспортного комплексу регіону: на прикладі Автономної Республіки Крим // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 52-56. – ISSN 1810-3944
1454497
  Бухтатий О.Є. Стратегічні завдання формування державної інформаційної політики в умовах єропейської інтеграції // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: В.П. Коцур, В.М. Орлик, А.П. Коцур [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 42 (спецвипуск). – C. 8-15. – ISSN 2415-3567
1454498
  Румко Ж.П. Стратегічні завдання центрів народної творчості щодо збереження та розвитку традиційної культури // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Традиційна культура України XXI століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи" : 21 жовт. 2016 р. : [збірник наук. праць] / "Традиційна культура України ХХІ століття як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : НАКККіМ, 2016. – Т. 1 : / [редкол.: О.А. Буценко та ін.]. – С. 189-192
1454499
  Прейгер Д.К. Стратегічні запаси енергоресурсів у системі забезпечення економічної безпеки держави / Д.К. Прейгер, В.В. Мухін // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 2 (23). – С. 53-62
1454500
  Материнська О.А. Стратегічні засади інноваційного розвитку виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 5 (21). – С. 26-34. – ISSN 2411-4413
1454501
  Пенькова О.Г. Стратегічні засади моніторингу інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 103-107.
1454502
  Бортник Олександр Миколайович Стратегічні засади розвитку експорту паливно-енергетичних ресурсів : Автореф. дис. ... канд. екон. наук: 08.02.03 / Бортник О.М.; Науково-дослідний економічний ін-т Мін-во економіки України. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1454503
  Добіжа Н.В. Стратегічні засади розвитку інфраструктури ринку сільськогосподарської техніки в умовах глобального середовища // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, травень. – С. 55-59. – ISSN 2306-6814
1454504
   Стратегічні засади розвитку національного господарства в умовах нестаціонарної економіки : колект. монографія / [З.Д. Калініченко та ін.] ; за заг. ред. В.П. Ільчука ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2019. – 201, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7571-74-1
1454505
   Стратегічні засади сталого розвитку підприємництва і торгівлі в сучасних умовах : колект. монографія / [С.І. Белей та ін.; за заг. ред. Є.В. Скляр] ; М-во освіти і науки Украіни, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2021. – 355, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 317-351. – ISBN 978-617-8034-23-8
1454506
  Кудряшов В.П. Стратегічні засади управління державним боргом // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.Г. Білорус, І.К. Бистряков [та ін.]. – Київ, 2022. – № 9 (730). – С. 58-76. – ISSN 2522-9303
1454507
  Білецький О.В. Стратегічні засади формування та використання людського капіталу в інноваційній економіці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 51-54
1454508
  Мальський М. Стратегічні зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні вектори України у системі світових інтеграційних процесів / М. Мальський, А. Пехник // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2008. – С. 3-8. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 25)
1454509
   Стратегічні ігри як інструмент активізації креативного потенціалу / І. Галиця, Міщенко., , Г. Цехмістрова, О. Галиця, І. Мельник // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 21-26. – ISSN 1682-2366
1454510
  Білорус О.Г. Стратегічні імперативи адаптації та трансформації зовнішньоторговельної діяльності України в умовах європейської інтеграції / О.Г. Білорус, О.В. Гаврилюк // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 11 (648). – С. 4-15. – ISSN 0131-775Х
1454511
  Мітрофанова О.О. Стратегічні імперативи військової політики Франції // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 235-246. – ISSN 2221-5719
1454512
  Наумов О.Б. Стратегічні імперативи державного регулювання розвитку торгово-промислової сфери національної економіки // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2017. – Т. 18, вип. 303 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 31-38. – (Серія "Економіка")
1454513
  Кириченко І. Стратегічні імперативи національної інформаційної безпеки адміністрації Б. Клінтона // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 165-171


  У цій статті досліджуються особливості інформаційного розвитку та ролі військового сектору США у досягненні інформаційної могутності держави та виводу США на арену міжнародних відносин як найбільш сильного політичного, економічного та воєнного актора, ...
1454514
  Корженівська Н.Л. Стратегічні імперативи розвитку зернового господарства України з позиції глобальної системної кризи // Вектор Поділля : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ. спец. навч.-реабілітаційний соц.-екон. коледж ; голов. ред. Тріпак М.М. ; редкол.: Anetta Zielinska, Bozena Ryszawska, Georgy Abuselidze [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 4. – С. 34-49. – ISSN 2617-1112
1454515
  Ситницький М. Стратегічні імперативи розвитку наукової бібліотеки дослідницького університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  У статті наведено стратегічні імперативи, що впливають на розвиток наукових бібліотек та систематизовано критерії, яким має відповідати наукова бібліотека дослідницького університету для забезпечення ефективного розвитку у відповідності до сучасних ...
1454516
  Смирнов Є.В. Стратегічні імперативи розвитку туристичної галузі України / Є.В. Смирнов, О.П. Смирнова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 28-34. – ISSN 2306-6806
1454517
  Іванова Т.Л. Стратегічні імперативи синергетичного підходу до стійкого розвитку економіки України // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2013. – № 1 (18). – С. 47-54. – ISSN 2308-1988
1454518
  Власенко О.П. Стратегічні імперативи становлення маркетингу освітніх послуг закладів вищої освіти / О.П. Власенко, Л.В. Тарасович, О.М. Буднік // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 5, травень. – С. 33-37. – ISSN 2306-6806
1454519
  Микула О. Стратегічні імперативи управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарськими підприємствами / О. Микула, Г. Бережницька // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 3/4. – С. 137-144. – Бібліогр.: с. 143-144. – ISSN 2313-3627
1454520
  Бережницька Г.І. Стратегічні імперативи управління використанням земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Бережницька Галина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2020. – 21, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
1454521
  Пандас А.В. Стратегічні імперативи управління просторовим розвитком великого міста // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 3. – С. 16-18. – ISSN 2306-6806
1454522
  Козоріз М.А. Стратегічні імперативи управління фінансами регіону / М.А. Козоріз, І.З. Сторонянська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 192-204. – ISSN 1562-0905
1454523
  Борисенко О.П. Стратегічні імперативи формування зовнішньоекономічної політики України // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 10 (24). – С. 11-17. – ISSN 2311-6420
1454524
  Погайдак О.Б. Стратегічні імперативи формування механізму управління соціогуманітарними чинниками економічної безпеки підприємств в сучасних посттрансформаційних умовах / О.Б. Погайдак, Р.П. Шерстюк, О.І. Вівчар // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради О.В. Покатаєва ; голов. ред. В.М. Порохня ; редкол.: О.І. Амоша, В.М. Бородюк, Ю.Г. Лисенко [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 39-44. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 2 (95)). – ISSN 1814-1161
1454525
  Любіч О. Стратегічні імперативи функціонування банків державного сектору на повоєнному етапі / О. Любіч, Д. Олійник, А. Свистун // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ, 2023. – № 4 (329). – С. 36-54 : Табл. – Бібліогр.: 33 назв. – ISSN 2305-7645
1454526
  Андрущенко В. Стратегічні ініціативи // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України та ін. – Київ, 2011. – № 4 (43). – С. 5-7. – ISSN 2078-1016


  III з"їзд працівників освіти. Ознайомившись з пропозиціями до проекту Закону "Про вищу освіту" та Стратегії розвитку освіти на десятирічний період автор пропонує продовження дискусії.
1454527
   Стратегічні інноваційні орієнтири соціально-економічного розвитку національного господарства : монографія / [О.І. Давидов та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук В.П. Третяк, канд. екон. наук О.І. Давидова ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – 242, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 240-242. – ISBN 978-966-285-373-5
1454528
  Кыбык О.М. Стратегічні інструменти державної підтримки розвитку експортного потенціалу України / О.М. Кыбык, В.О. Котлубай, Ю.В. Хаймынова // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Дейнека О.Г., Дикань В.В., Зайцева І.Ю. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58, спецвип. – С. 31-37. – ISSN 2075-4892
1454529
  Княждвірська К.О. Стратегічні інтереси та особливості політики Китаю на Африканському континенті // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах : зб. наук. праць [учасників Міжнар. наук. конф. "Стратегії партнерства і співробітництва у контексті актуальних проблем всесвітньої історії та міжнародних відносин", берез. 2015 р.] / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; за ред. С.В. Толстова ; [відп. ред. Лакішик Д.М.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – С. 84-93. – ISBN 978-966-02-7653-6
1454530
   Стратегічні інтереси України в країнах Чорноморського регіону та проблеми національної безпеки : Монографія. – Київ : НІСД, 2001. – 134с. – (Зовнішньополітичні стратегії. ; Вип.7). – ISBN 966-554-038-6
1454531
  Макогон Юрій Володимирович Стратегічні інтереси України в ОЧЕС // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2008. – № 4 (9). – С. 193-200
1454532
  Коник Д. Стратегічні комунікації : посібник для держ. службовців / Дмитро Коник ; [Світовий банк]. – Київ : Обнова компані, 2016. – 256 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 254-256 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7239-05-4
1454533
  Попова Т.В. Стратегічні комунікації : словник / Т.В. Попова, В.А. Ліпкан ; М-во інформ. політики України, Глобальна орг. союзницького лідерства ; М-во оборони України. – Київ : О.С. Ліпкан, 2016. – 415, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 406-415. – ISBN 978-966-2439-53-3
1454534
   Стратегічні комунікації = Strategic communications : підручник для студентів закл. вищ. освіти, які навч. за спец. "Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії" / [Копійка В.В. та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вадекс, 2019. – 445, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Парал. тит. арк. англ. - На обкл. та авантит. також.: Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 185 років. Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 75 років. – Бібліогр. в кінці глав. – ISBN 978-966-9725-55-4
1454535
   Стратегічні комунікації в міжнародних відносинах = Strategic communications in international relations : монографія / [В.В. Копійка, В.М. Бебик, С.І. Даниленко та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Вадекс, 2019. – 441, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 439-441. - Парал. тит. арк. англ. - Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 185 років. Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка 75 років. – Бібліогр. в кінці глав. – (Серія "Комунікації ХХІ століття"). – ISBN 978-966-9725-46-2
1454536
  Медведєва В. Стратегічні комунікації в науково-інформаційній діяльності бібліотек // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (279), жовтень. – С. 34-37. – ISSN 2076-9326
1454537
  Тихомирова Є.Б. Стратегічні комунікації ЄС: інституціональний вимір // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 4. – С. 103-112. – ISSN 2519-2949
1454538
  Медведєва В. Стратегічні комунікації у забезпеченні наукового супроводу бібліотечно-інформаційної діяльності // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 61-68. – ISSN 2224-9516
1454539
  Ворошилов О. Стратегічні комунікації у контексті еволюції наукових бібліотек // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 57 : Бібліотечно-інформаційні центри в структурі національних соціальних комунікацій. – С. 204-213. – ISSN 2224-9516
1454540
  Закіров М. Стратегічні комунікації у сучасному світі // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 52 : Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації. – С. 24-34. – ISSN 2224-9516
1454541
  Кост І. Стратегічні комунікації України у процесі європейської та євроатлантичної інтеграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 36-39. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні аспекти стратегічних комунікацій у процесі реалізації європейської та євроатлантичної інтеграції, проаналізовано роль стратегічних комунікацій і їхню важливість у забезпеченні національної безпеки. The article focuses on key aspects ...
1454542
  Дубов Д.В. Стратегічні комунікації: проблеми концептуалізації та практичної реалізації // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (41). – С. 9-23. – (Серія "Політика"). – ISSN 2306-5664
1454543
  Володіна М.О. Стратегічні концепції НАТО 1991 і 1999 рр. - трансформація ролі Альянсу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 1. – С. 95-102
1454544
  Окландер М. Стратегічні маркетингові дослідження перспектив впливу наукових досліджень на інноваційний розвиток національної економіки // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2009. – № 3 (55). – С. 14-20. – ISSN 1606-3732
1454545
  Пащук О.Б. Стратегічні маркетингові інструменти просування продукту на маркетплейсі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 7 (522) : Тенденції розвтику диджиталізації в Україні. – С. 274-280. – ISSN 2222-4459
1454546
  Булах Т.М. Стратегічні напрями аграрної політики в контексті соціально-економічного розвитку села // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 89-93
1454547
  Шульга О.А. Стратегічні напрями аграрної політики в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2018. – № 5 (678). – С. 3-22. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2522-9303
1454548
  Ковалик І.І. Стратегічні напрями відносин України з Китайською народною республікою: політичний, економічний та безпековий аспекти // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 3. – С. 89-93. – ISSN 1729-7036
1454549
  Гринь В.І. Стратегічні напрями державної підтримки підвищення конкурентоспроможності галузей аграрного виробництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 8, квітень. – С. 69-72. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1454550
  Носовський А.В. Стратегічні напрями діяльності на об"єкті "Укриття" після введення в експлуатацію нового безпечного конфайнментa // Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля : науково-технічний збірник / Ін-т проблем безпеки атомних електростанцій Нац. акад. наук України ; редкол.: Носовський А.В., Бар"яхтар В.Г., Борисенко В.І. [та ін.]. – Чорнобиль, 2019. – Вип. 32. – С. 8-14. – ISSN 1813-3584


  "Розглядаються науково-технічні проблеми, які потребують вирішення для досягнення кінцевої мети перетворення об’єкта «Укриття» Чорнобильської АЕС на екологічно безпечну систему. Показано переваги та недоліки основних стратегій. Запропоновано роботи з ...
1454551
  Кулинич Ю.М. Стратегічні напрями економічного розвитку сільськогосподарських кооперативів / Ю.М. Кулинич, О.Ю. Панасюк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 24, грудень. – С. 27-31. – ISSN 2306-6792
1454552
  Борейко В.І. Стратегічні напрями економічного розвитку України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 395-399. – (Право. Економіка. Управління)
1454553
  Антонюк Л.Л. Стратегічні напрями забезпечення конкурентного лідерства Китаю / Л.Л. Антонюк, Б.О. Антонюк, О.С. Хлистова // Китаєзнавчі дослідження : науковий збірник / Нац. акад. наук України, Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського, Українська асоціація китаєзнавців ; голов. ред. Кіктенко В.О. ; редкол.: Бубенок О.Б., Онищенко О.С., Отрощенко І.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 49-61. – ISSN 2409-904X
1454554
  Азьмук Н.А. Стратегічні напрями збалансування розвитку національного ринку праці та цифрової економіки : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03 / Азьмук Надія Анатоліївна ; НАН України, Ін-т економіки промисловості. – Київ, 2020. – 48 с. – Бібліогр.: 50 назв
1454555
  Денисенко С.О. Стратегічні напрями збереження краєзнавчих та місцевих документів у бібліотеках регіону // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2002. – Вип. 9. – С. 167-176. – ISBN 966-7352-60-9


  Збереження краєзнавчих та місцевих документів на корпоративних засадах розглядається як стратегічний напрям краєзнавчої діяльності бібліотек. Захищаються багатоваріантність створення розподіленого страхового краєзнавчого фонду бібліотек регіону, ...
1454556
  Чевганова В.Я. Стратегічні напрями зовнішньоекономічної політики України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 7, квітень. – С. 91-95. – ISSN 2306-6814
1454557
  Бикова В.Г. Стратегічні напрями інноваційного розвитку економіки України // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 19-21. – ISBN 978-617-645-233-1
1454558
  Узунов В.В. Стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонів України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 118-121. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1454559
   Стратегічні напрями інституційного забезпечення розвитку аграрного сектору в Україні : аналіт. доповідь / [О.В. Собкевич та ін.] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 62, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 19). – ISBN 978-966-554-241-4
1454560
  Герасимук О.І. Стратегічні напрями інтеграції України зі світовим ринком телекомунікаційних послуг // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2018. – Вип. 2 (10). – С. 63-66 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2313-0431
1454561
  Куц Г. Стратегічні напрями ліберальних трансформацій українського політичного простору // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 213-223
1454562
  Михайлов М.Г. Стратегічні напрями матеріально-технічного забезпечення аграрних підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2, січень. – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1454563
  Жаворонкова Г.В. Стратегічні напрями менеджменту знань / Г.В. Жаворонкова, Л.Ю. Мельник // Наука и образование : сб. трудов VIII Междунар. науч. конф., 27 июня - 6 июля 2015 г., Берген (Норвегия) / Nat. Council of Ukraine for Mechanism a. Machine Science (Member Org. of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism a. Machine Sci.), Council of Sci. a. Engineer Union in Khmelnitsky Region, Khmelnitsky Nat. Univ. ; [ред.: Г.Я. Пановко и др.]. – Хмельницкий : ХНУ, 2015. – С. 94-96. – ISBN 978-966-330-229-4
1454564
  Кириленко О. Стратегічні напрями охорони інтелектуальної власності НБУВ // VII Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційний простір бібліотеки" : Львів, Україна, 18-19 трав. 2017 : тези доп. / "Інформаційний простір бібліотеки", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – С. 37. – ISBN 978-966-941-056-6
1454565
   Стратегічні напрями переходу України на засади сталого розвитку в контексті її інтеграції до Європейського співтовариства. – Київ, 2005. – 44с. – ISBN 966-02-36-95-6
1454566
  Приходько Б. Стратегічні напрями підвищення рівня фінансової грамотності населення України // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 11-16 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-2624
1454567
  Куценко В.І. Стратегічні напрями підвищення якості підготовки кадрів / В.І. Куценко, О.В. Гаращук // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 3. – С. 12-14
1454568
  Кабусь Н.М. Стратегічні напрями підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери в умовах сучасних цивілізаційних викликів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 53-60. – ISSN 1562-529Х
1454569
  Ліщук В. Стратегічні напрями політики енергоефективності в Україні / В. Ліщук, М. Ліщук, А. Московчук // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – C. 12-17. – ISSN 2411-4014
1454570
  Кушерець Д.В. Стратегічні напрями реалізації міжнародної науково-технічної інтеграції України / Д.В. Кушерець, О. Соколова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 188-190.
1454571
  Гончаренко І.В. Стратегічні напрями реалізації рекреаційного потенціалу регіону // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 13-19 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2313-092X
1454572
  Стеченко Д.М. Стратегічні напрями регіональної політики інноваційного розвитку та конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 144-153


  Зроблена спроба розглянути на засадах комплексного підходу актуальні стратегічні напрями регіональної політики інноваційного розвитку економіки регіонів та їх конкурентоспроможності з урахуванням причинно-наслідкових зв"язків. Сделана попытка ...
1454573
  Ніконенко У.М. Стратегічні напрями реформування монетарної політики НБУ та їх інституціональне забезпечення // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 87-95. – ISSN 1998-6912
1454574
  Черноіваненко А.В. Стратегічні напрями реформування політичної системи України: ціннісні орієнтири // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 3 : Ціннісні орієнтири євроінтеграційних процесів. – С. 102-105
1454575
  Бурлака В.Г. Стратегічні напрями реформування світового паливно-енергетичного комплексу та його регіональні особливості // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 173-180
1454576
   Стратегічні напрями реформування системи вступу до вищих навчальних закладів України : (За матеріалами семінару, проведеного громадською організацією "Центр освітньої політики" 22 листопада 2008 року, м.Харків) // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 10-13.
1454577
  Гущук І.В. Стратегічні напрями розбудови системи охорони громадського здоров"я України / І.В. Гущук, А.І. Анчишкін, О.В. Волощук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (96). – С. 4-9 : табл., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1454578
  Петриченко В.Ф. Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 11 (217). – С. 3-9. – ISSN 2221-1055
1454579
  Месель-Веселяк Стратегічні напрями розвитку аграрного сектору економіки України / Месель-Веселяк, М.М. Федоров // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 6 (260). – С. 37-49. – ISSN 2221-1055
1454580
  Макогон Ю.В. Стратегічні напрями розвитку альтернативних технологій імпорту природного газу до України / Ю.В. Макогон, В.В. Кошеленко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 4 (17). – С. 90-94
1454581
  Щегель С.М. Стратегічні напрями розвитку бізнес-середовища в контексті Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 187-205. – ISSN 0320-4421
1454582
  Смерічевська С. Стратегічні напрями розвитку вищого навчального закладу в умовах трансформації економіки України // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 7 (91). – С. 11-14. – ISSN 1728-9343
1454583
  Авчіннікова Г.Д. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти в Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 71-74. – ISBN 978-966-698-191-5
1454584
  Шлапак О.В. Стратегічні напрями розвитку галузі м"ясного скотарства в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (616). – С. 57-65 : табл. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 12 назв. – ISSN 0131-775Х
1454585
  Рекун І.І. Стратегічні напрями розвитку залізничної галузі України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 4. – С. 34-37. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто існуючий стан залізничної галузі України та обгрунтовано вибір пріоритетних напрямів в стратегічному розвитку залізничної галузі України. Мета дослідження полягає у визначені засад організації, методологічних підходів і механізмів ...
1454586
  Третяк А. Стратегічні напрями розвитку земельних відносин в Україні на 2015-2025 роки // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. агентство земельних ресурсів України. – Київ, 2014. – № 12. – С. 18-22
1454587
  Колісник М.К. Стратегічні напрями розвитку інвестиційної діяльності регіональних банків Львівщини / М.К. Колісник, В.Б. Горбань, Г.М. Воляник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 214-224. – ISBN 5-7763-2435-1
1454588
  Лукашина М.В. Стратегічні напрями розвитку інноваційного підприємництва // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 86-98 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1605-7988
1454589
  Орлова Н.С. Стратегічні напрями розвитку іпотечного кредитування в Україні / Н.С. Орлова, Ю.Л. Мохова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 107-109 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6806
1454590
  Шацька З.Я. Стратегічні напрями розвитку медичного туризму в Україні в контексті використання pекpаційного пoтенціалу Каpпатськoгo pегіoну / З.Я. Шацька, В.І. Билініна // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 87-92. – ISSN 2306-6806


  "У статті визначено сутність медичного туризму та його складові. Пiд медичним туpизмoм мaється нa увaзi oсoбливий вид туpизму, щo викoнує в piзних пoєднaннях лiкувaльнo-oздopoвчi тa pеaбiлiтaцiйнi функцiї для зaдoвoлення пoтpеб спoживaчiв у вiднoвленнi ...
1454591
  Кравчун А.С. Стратегічні напрями розвитку механізму функціонування індустріальних парків для розбудови інвестиційної платформи національної економіки // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 9, травень. – C. 46-49. – ISSN 2306-6814
1454592
  Єрошенко В. Стратегічні напрями розвитку музичної регіональної культури Уманщини кінця XIX - першої половини XX століття // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С . 148-159. – ISSN 2310-0583
1454593
  Левченко Н.П. Стратегічні напрями розвитку науково-технічної бібліотеки національного університету харчових технологій в умовах інформаційного впливу // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (18). – С. 316-324. – (Серія: Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  У статті представлено стратегію розвитку НТБ НУХТ, яка передбачає впровадження інноваційних підходів і методів для потреб навчального процесу, наукових досліджень. У рамках цієї стратегії бібліотека повинна трансформуватися в ресурсний ...
1454594
  Бейдик О. Стратегічні напрями розвитку національного туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 30-41.
1454595
  Владимир О. Стратегічні напрями розвитку національної економіки України в умовах сучасних глобалізаційних трансформацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 7-21. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240


  "На основі аналізу літературних джерел,міжнародного досвіду розвитку національних економік різних країн та статистичних даних розвитку національної економіки України виявлено проблеми, пов"язані з зниженням показників конкурентоспроможності України ...
1454596
  Волошин Ю.М. Стратегічні напрями розвитку партнерства України з міжнародними фінансовими організаціями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 9 (124). – С. 41-48
1454597
  Максімчук О. Стратегічні напрями розвитку підприємств транспортної галузі // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 8 (322). – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1454598
  Передерій Н.О. Стратегічні напрями розвитку ринку альтернативних джерел енергії в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 231-236. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1454599
  Шульга О.А. Стратегічні напрями розвитку ринку сільськогосподарської техніки в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 9 (203). – C. 95-102. – ISSN 2221-1055
1454600
  Масляєва К. Стратегічні напрями розвитку ринку фінансових послуг // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 64-68.
1454601
  Мярковський А.І. Стратегічні напрями розвитку системи управління державними фінансами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 8 (213). – С. 7-18. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2305-7645
1454602
  Гостра В.В. Стратегічні напрями розвитку сільських територій // Науковий вісник Ужгородського національного університету : (збірник наукових праць) / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 69-71. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 1). – ISSN 0869-0782
1454603
  Іванишин В.В. Стратегічні напрями розвитку сільськогосподарського машинобудування в Україні // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 8. – С. 8-12.
1454604
  Квасневська Н.Д. Стратегічні напрями розвитку судової системи України // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 12-20. – ISSN 2072-8670
1454605
  Прейгер Д.К. Стратегічні напрями розвитку транспортної галузі України у післякризовий період : аналітична доповідь / Прейгер Д.К., Собкевич О.В., Ємельянов О.Ю. ; [за заг. ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2012. – 106, [6] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-165-3
1454606
  Ковальов В.М. Стратегічні напрями розвитку України / В.М. Ковальов, В.П. Горшков // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 2 (153). – С. 3-11
1454607
  Снєгірьов П. Стратегічні напрями розвитку української медичної науки // Український медичний часопис : науково-практичний загальномедичний журнал / ТОВ "МОРІОН" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України ; голов. ред. І.С. Зозуля ; ред. рада: Ю.Г. Антипкін, Д.А. Базика, В.В. Бережний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (118). – С. 35-39. – ISSN 1562-1146
1454608
  Федулова Л.І. Стратегічні напрями розвитку університетів у системі інноваційних перетворень // Стратегія економічного розвитку України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Укр. союз. промисловців і підприємців [та ін.]. – Київ, 2011. – № 29. – С. 222-232


  Розкрито сутність та особливості концепції "потрійна спіраль" і визначено роль університетів у ній на прикладі провідних вузів. Проаналізовано проблеми розвитку підприємницької активності українських університетів і запропоновано шляхи їх подолання.
1454609
  Фролова Г.І. Стратегічні напрями соціально­економічного розвитку України в умовах євроінтеграції // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2018. – № 1 (41). – C. 39–43. – ISSN 1997-4167
1454610
  Кухарська Н.О. Стратегічні напрями структурної трансформації економіки Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 16-25. – ISSN 2078-9165
1454611
  Гальперіна Л.П. Стратегічні напрями торговельно-економічних відносин України з Китаєм / Л.П. Гальперіна, А.В. Шаповал // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4. – С. 31-35. – ISSN 1729-7036
1454612
  Кормишкін Ю.А. Стратегічні напрями формування ефективної бізнес-інфраструктури аграрного підприємництва // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2017. – Вип. 2 (94) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 22-31. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2313-092X
1454613
  Варцаба Н.В. Стратегічні напрямки PR-діяльності в побудові іміджу центрів зарубіжних культур в Україні // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 4. – C. 104-109. – ISSN 2409-9805


  Мета дослідження – з’ясувати основні PR-стратегії та інструментарій для популяризації зарубіжних культур в Україні. Методологія дослідження полягає у комплексному застосуванні аналітичного, соціологічного та компаративного методів для дослідження ...
1454614
  Головкова Л. Стратегічні напрямки економічного реформування країни за рахунок інтелектуального капіталу / Л. Головкова, А. Головкова // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 325-329. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1454615
  Алєксєєв І.В. Стратегічні напрямки інноваційного розвитку підприємств в Україні / І.В. Алєксєєв, А.Г. Оленець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – № 547 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 232-236. – ISSN 0321-0499
1454616
  Бокова З.Ю. Стратегічні напрямки інноваційного розвитку підприємств сфери послуг / З.Ю. Бокова, Т.В. Гринько // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 7 : Особливості інноваційного розвитку економічних суб"єктів: проблеми та перспективи. – С. 24-27. – ISBN 978-617-645-233-1
1454617
  Папп В.В. Стратегічні напрямки покращення інвестиційної привабливості України / В.В. Папп, В.В. Гоблик // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2014. – С. 5-9. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (2)). – ISSN 2313-8114
1454618
  Шабатура Т. Стратегічні напрямки реалізації економічного потенціалу підприємства // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 105-114. – ISSN 2409-8892


  Досліджено підходи до означення пріоритетних цілей реалізації економічного потенціалу підприємства, а саме: класичний підхід, стійке економічне зростання, сучасний розвиток. Визначено, що пріоритетною ціллю економічного розвитку вітчизняних ...
1454619
  Сидоренко І.О. Стратегічні напрямки розвитку вищої освіти у сфері туризму в Україні // XV Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 30-річчю кафедри бухгалтерського обліку та пам"яті д. е. н., професора, Заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002) "Розвиток системи обліку, ..." : тези доповідей учасників / "Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, організація", Всеукр. наук. конф. – Київ : НАСОА, 2017. – С. 310-313. – ISBN 978-617-571-130-9
1454620
  Ткаченко Н.Г. Стратегічні напрямки розвитку міста в контексті ринкових відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 175-180. – ISSN 2308-6912


  Основною метою реалізації соціального потенціалу міста є оптимальне задоволення потреб населення в послугах соціальної сфери. Пріоритетними напрямками в даному контексті вважаються: створення нормативно-правових, організаційних, інституційних умов для ...
1454621
  Князєва О.А. Стратегічні напрямки розвитку поштового зв"язку України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (184). – С. 88-97. – ISSN 1993-6788
1454622
  Квасній Л.Г. Стратегічні напрямки розвитку терироріальних громад в Україні / Л.Г. Квасній, О.Р. Квасній // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 214-215. – ISBN 978-617-7149-61-2
1454623
  Оливко О.А. Стратегічні напрямки розвитку туризму в Тернопільській області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 63-73. – ISSN 2308-135X
1454624
  Пікус Р. Стратегічні напрямки управління активами страхової компанії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 13-16. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Визначено стратегічні напрямки управління активами страховика на сучасному етапі ринкових перетворень в Україні. Strategic factors of insurance company asset management during modern stage of market transformation are defined.
1454625
  Соболєв А.А. Стратегічні наступальні озброєння: чинник стримування чи геополітичного впливу? // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2013. – № 4 (29). – С. 165-175. – ISSN 2306-5664
1454626
  Варакута Є.Б. Стратегічні новації хеджингових фондів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 467-470
1454627
  Затонацька Т.Г. Стратегічні орієнтири бюджетної політики щодо бюджетних інвестицій // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 230-240


  В статті досліджується існуючий стан бюджетної політики у сфері розі бюджетних інвестицій та запропоновані рекомендації щодо пріоритетних наг бюджетного інвестування. The current situation of budget policy in the sphere of budget investments allocati ...
1454628
  Поляновський Г.А. Стратегічні орієнтири вдосконалення фінансування державних закладів вищої освіти України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 185-191. – ISSN 2222-4459
1454629
  Ніколюк О.В. Стратегічні орієнтири державної політики підтримки конкурентоспроможності малого бізнесу в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 114-120. – ISSN 2306-6814
1454630
  Згадова Н. Стратегічні орієнтири державної політики протидії тіньовій економіці в Україні / Н. Згадова, В. Джумеля, Л. Марчук // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України : The Scientific Papers of the Legistion Institute of the Verkhovna Rada of Ukraine / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2018. – № 4. – С. 68-78. – ISSN 2220-1394
1454631
  Іляш О. Стратегічні орієнтири державної політики України у напрямі підвищення якості соціальних послуг // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 2). – С. 215-227. – ISSN 1684-906Х
1454632
  Євсевська Л.В. Стратегічні орієнтири діяльності підприємства в інтеграційних умовах / Л.В. Євсевська, А.С. Громова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 14-15 квіт. 2016 р.) : у 9 т. / Дніпропетр. нац. ун-т [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – Т. 1 : Стратегічні пріоритети розвитку економічних суб"єктів в XXI сторіччі. – С. 84-87. – ISBN 978-617-645-227-0
1454633
  Мульска О.П. Стратегічні орієнтири зміцнення економічної безпеки держави засобами регулювання міграційних процесів / О.П. Мульска, Т.Г. Васильців, В.В. Бойко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 4 (106). – С. 50-60. – ISSN 1562-0905
1454634
  Веселовська О.Є. Стратегічні орієнтири інвестиційного розвитку старопромислових регіонів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 185-189. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1454635
  Токмакова І.В. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку залізничного транспорту України / І.В. Токмакова, О.В. Хомотюк, Р.О. Новіков // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 55. – С. 73-79. – ISSN 2075-4892
1454636
  Касич А.О. Стратегічні орієнтири інноваційного розвитку машинобудування України : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 32-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1454637
  Язвінська Н. Стратегічні орієнтири маркетингової діяльності підприємства // Маркетинг в Україні / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. екон. ун-т ; Українська Асоціація Маркетингу [та ін.]. – Київ, 2013. – № 2, березень-квітень. – С. 46-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1606-3732
1454638
  Локшина О. Стратегічні орієнтири міжнародних організацій у галузі освіти // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 5-14. – ISSN 2411-1317
1454639
  Недбалюк І.Р. Стратегічні орієнтири модернізації системи бюджетного контролю // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 5 : Перспективи економічного зростання України. – С. 384-388. – ISSN 2222-4459
1454640
  Дзюблюк О. Стратегічні орієнтири монетарної політики в умовах фінансової глобалізації // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 3 (134). – С. 3-21. – ISSN 1605-2005
1454641
  Мітал О.Г. Стратегічні орієнтири податкового стимулювання інвестиційних процесів на регіональному рівні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 22-25.
1454642
  Васильців Т.Г. Стратегічні орієнтири політики імпортозаміщення в Україні: регіональні особливості та аспекти економічної безпеки / Т.Г. Васильців, Р.Л. Лупак // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7/8 (692/693), липень - серпень. – С. 16-32 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2522-9303
1454643
  Вітер І.І. Стратегічні орієнтири промислової політики ЄС у XXI столітті // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 32-42. – ISSN 1729-7036
1454644
  Юринець З.В. Стратегічні орієнтири процесу управління енергозбереженням у системі інноваційного розвитку економіки // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 173-179. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1454645
  Козлова О.Г. Стратегічні орієнтири реалізації процесу підготовки майбутнього викладача вищої школи / О.Г. Козлова, Т.В. Гребеник // Теоретичні та методичні засади магістерської підготовки викладача вищої школи : монографія / В.Ф. Живодьор, І.І. Гавриленко, Т.В. Гребеник, С.С. Дєнєжніков, О.А. та ін. Заболотна. – Суми : Вид-во СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2014. – С. 175-201. – ISBN 978-966-698-197-7
1454646
  Годованець О.В. Стратегічні орієнтири реалізації системи управління ризиками в митних органах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 10 (161). – С. 101-106
1454647
  Дудар Т.Г. Стратегічні орієнтири розвитку агропродовльчого ринку України на шляху до євроінтеграції / Т.Г. Дудар, В.Т. Дудар // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 23-26. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1454648
  Давидова Ірина Стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 17-20. – Бібліогр. в кінці ст.


  Визначені стратегічні орієнтири розвитку бібліотечної професії в сучасних соціально-комунікаційних умовах, які пов"язані з виробництвом інформації і знань, їхнім розповсюдженням, а також оцінюванням та підвищенням якості.
1454649
  Гринчишин І.М. Стратегічні орієнтири розвитку Карпатського регіону у світлі формування і реалізації нової регіональної політики // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – C. 14-21. – ISSN 1562-0905
1454650
  Шпарик О.М. Стратегічні орієнтири розвитку освіти в КНР // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 244-246
1454651
  Глушко О.З. Стратегічні орієнтири розвитку освіти у Польщі // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 59-62
1454652
  Бордун О.Ю. Стратегічні орієнтири розвитку ринку туристичних послуг аграрних районів Тернопільської області (на прикладі Лановецького району) // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 164-170. – Бібліогр.: 3 назв.
1454653
  Бридун Є.В. Стратегічні орієнтири розвитку страхового ринку України на кроткострокову перспективу // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки. – Бібліогр.: на 16 пунктів
1454654
  Редька К.Ю. Стратегічні орієнтири розвитку сфери інфокомунікацій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 2. – С. 100-108. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у розкритті проблеми стратегічних орієнтирів розвитку інфокомунікацій на економічному, промисловому та освітньому рівнях. Характеризуються різні рівні надання інформаційних послуг, в контексті розвитку інформаційних технологій. ...
1454655
  Анненцева О.В. Стратегічні орієнтири соціально-економічного розвитку українського Причорномор"я // Економічні інновації : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень. – Одеса, 2016. – Вип. 61. – С. 27-35. – ISSN 2524-003X
1454656
  Данилкін Х.П. Стратегічні орієнтири трансформації державної інноваційної політики в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 103-107. – ISSN 2306-6814


  У статті розглянуто деякі аспекти системи управління інноваційною діяльністю на державному та регіональному рівнях. Окреслено моделі державної участі у пожвавлені іноваційної діяльності в розрізі регіонів країни. Розроблено практичні рекомендації щодо ...
1454657
  Хомутенко В. Стратегічні орієнтири трансформації податкової політики України на шляху до євроінтеграції / В. Хомутенко, А. Хомутенко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 3 (211). – С. 133-145
1454658
  Клим Н. Стратегічні орієнтири удосконалення корпоративного управління в Україні / Н. Клим, С. Шутка // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.83-95. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1454659
  Варналій З.С. Стратегічні орієнтири удосконалення фінансування державних вищих навчальних закладів України // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 81-88. – ISSN 2616-9460


  "Розглянуто стан, проблеми та способи оптимізації фінансування державних вищих навчальних закладів України. Визначено значення й роль освіти, які посилюються глобалізацією, трансформаціями суспільних процесів, розвитком науково-інформаційних ...
1454660
  Шевчук І.В. Стратегічні орієнтири України в сфері економічної безпеки в умовах глобалізаційних перетворень // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 14, липень. – С. 53-57. – ISSN 2306-6814
1454661
  Луць В.М. Стратегічні орієнтири України: регіональний розвиток процесу інформатизації : Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 167-170 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви
1454662
  Скопич О.Д. Стратегічні орієнтири формування ефективної системи муніципального фінансового контролю // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 116-121. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто теоретичні та практичні аспекти організації системи фінансового контролю у сфері місцевого самоврядування, а також визначено стратегічні напрями розвитку такої системи.
1454663
  Статівка Наталія Стратегічні орієнтири формування нової аграрної політики України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2009. – Вип. 3 (3). – С. 69-76
1454664
  Диба О.М. Стратегічні основи кредитування інноваційного розвитку у Європі / О.М. Диба, Ю.О. Гернего // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 (77). – С. 11-19. – ISSN 1683-1942
1454665
  Широкова Олена Миколаївна Стратегічні основи реформування управління залізничним транспортом // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 66-70. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проведено дослідження організаційних принципів функціонування ДАК "Українські залізниці", які закріплені на законодавчому рівні. Визначено місію та стратегічні цілі реформування підприємств залізничного транспорту та принципи корпоративної ...
1454666
  Будак В.Д. Стратегічні основи розвитку економіки на новітніх інформаційно-технологічних засадах / В.Д. Будак, І.Т. Кіщак, І.В. Голіков // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 20-27. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.2 (101)). – ISSN 2078-2128
1454667
  Омельяненко В.А. Стратегічні основи розвитку національної патентної системи в контексті забезпечення національної безпеки / В.А. Омельяненко, О.А. Демидов // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 56-60. – ISBN 978-617-696-813-9
1454668
  Кудріна О.Ю. Стратегічні особливості відновлення промисловості: Україна повертається до ідеї спеціальних економічних зон // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 124-130. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1454669
  Ямненко Г.Є. Стратегічні партнерства: особливості та конкурентні переваги // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 26-29 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1454670
  Антохов А.А. Стратегічні передумови розвитку технолого-сингулярної економічної системи Карпатського регіону / А.А. Антохов, О.Ю. Антохова // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 10-16 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2306-6792
1454671
  Шаповалова О.І. Стратегічні перспективи європейської інтеграції України // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2011. – Вип. 17 : Зовнішня політика і дипломатія: погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 101-109. – ISBN 966-7196-06-2 (В17)
1454672
  Гудзинська Ю.С. Стратегічні перспективи кластерного співробітництва для аграрних товаровиробників в умовах глобалізації // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 58-63. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 2)
1454673
  Богашко О.Л. Стратегічні перспективи регіональної економіки України // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 259-264. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISBN 966-614-021-7
1454674
  Кулик М. Стратегічні перспективи розвитку енергетики України / М. Кулик, Б. Стогній // Світогляд : науково-популярний журнал / НАНУ, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2009. – № 3 (17). – С. 42-45. – ISSN 1819-7329
1454675
  Колотуха С. Стратегічні перспективи фінансового забезпечення сільськогосподарських товаровиробників : аналізують науковці // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2007. – № 1. – С. 29-40 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1454676
  Гончаренко Д.М. Стратегічні питання взаємовідносин між ТНК і органами влади в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 43-45. – (Економіка ; Вип. 48)


  Аналізуються шляхи створення адекватних умов для транснаціонального бізнесу в Україні.
1454677
  Зубарєв В.В. Стратегічні питання забезпечення науково-технологічної безпеки України та шляхи їх вирішення / В.В. Зубарєв, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 18-24
1454678
  Банчук М.В. Стратегічні питання конкордації кадрової політики в державному та регіональному управлінні охороною здоров"я України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 9. – С. 106-107
1454679
  Прохоренко К. Стратегічні питання правового регулювання охорони клімату в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 60-63. – (Юридичні науки ; вип. 88). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано стан розвитку чинного законодавства України щодо охорони клімату з точки зору діючої Стратегії державної екологічної політики з метою внесення пропозицій щодо його вдосконалення. В статье проанализированы состояние развития ...
1454680
  Рудік О. Стратегічні підхлди до розроблення ефективної європейської політики: досвід Норвегії // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Вип. 1 (40). – С. 39-47. – ISSN 2414-4436
1454681
  Новікова І.Е. Стратегічні підходи до активізації академічного підприємства у сучасних мега-університетах // Активізація технологічного трансферу у дослідницьких університетах: теорія та практика : монографія / І.Е. Новікова. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2019. – С. 274-302. – ISBN 978-617-620-309-4
1454682
  Небильцова О.В. Стратегічні підходи до підготовки фінансової та нефінансової звітності в Європейському Союзі // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – вип. 1 (25). – С. 258-268. – ISSN 2310-9734


  Статтю присвячено концептуальним підходам щодо підготовки як річної фінансової звітності, так і розкриття нефінансової інформації відповідно до вимог спеціальних Директив у Європейському Союзі. Визначено, що здійснюючи імплементацію сучасної концепції ...
1454683
  Безтелесна Л.І. Стратегічні підходи до побудови ефективної системи управління персоналом вищих навчальних закладів // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 91-98. – ISSN 2410-4752
1454684
  Іткін Д.Ф. Стратегічні підходи до проблеми функціонування кредитно-фінансових установ // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-48.
1454685
  Шостак В.М. Стратегічні підходи до управління ризиками соціокультурного проєктування в умовах невизначеності зовнішнього середовища / В.М. Шостак, О.Д. Москвич // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 14, липень. – С. 97-100. – ISSN 2306-6814
1454686
  Міщенко В. Стратегічні підходи до управління ризиками функціонування нежиттєздатних банків і обслуговування проблемних активів / В. Міщенко, С. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 40-46. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено умови виникнення нежиттєздатних банків, охарактеризовано сучасні підходи до управління проблемними банками та проблемними активами, визначено стратегічні напрями виведення проблемних банків з ринку, обґрунтовано механізми управління ...
1454687
  Шевченко О.В. Стратегічні підходи до формування державного бренду Іспанії / О.В. Шевченко, А. Петрук // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 196-201
1454688
   Стратегічні підходи до формування і реалізації інноваційної політики України // Дослідження і розробки у сфері євроатлантичної інтеграції України : збірник наукових праць / Держ. підприємство "НВЦ "Євроатлантикінформ". – Київ, 2007. – Вип. 1 : Інноваційна політика України: проблеми та перспективи. – С. 13-84.
1454689
  Ревть Ю.І. Стратегічні підходи до формування туристичного комплексу регіону / Ю.І. Ревть, Н.Е. Легеза // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 92-94. – (Економіа ; Вип. 26)
1454690
  Толстов С.В. Стратегічні підходи та пріоритети в зовнішній політиці США: від Г. Трумена до Д. Трампа // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 66-95
1454691
  Соколова З.С. Стратегічні позиції міжнародних ТНК у Західній Африці // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64.
1454692
  Соколова З.С. Стратегічні позиції міжнародних ТНК у Західній Африці // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 58-64. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розглянуто стратегічні позиції міжнародних ТНК у країнах Західної Африки на основі визначення їх позитивних та негативних чинників, конкурентних переваг галузей, в яких діють ТНК у цих країнах, та їх взаємодії. Встановлено, що головними чи никами для ...
1454693
  Горук А. Стратегічні політичні моделі щодо регіону Близького Сходу адміністрації Дж. Буша-старшого // Історична панорама : збірник наук. статей ЧНУ / М-во освіти і науки України, Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 17 : Спеціальність "Історія". – С. 163-190
1454694
  Харченко Н. Стратегічні правові акти України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (296). – С. 242-246. – ISSN 2663-5313
1454695
  Климчук О.В. Стратегічні принципи становлення та розвитку біопаливної індустрії в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 178-182. – ISSN 2222-4459
1454696
   Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 1. – 2006. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454697
   Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 1 (2). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454698
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 2 (3). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454699
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 3 (4). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454700
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальник. – Київ, 2006-
№ 4 (5). – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454701
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (6). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454702
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (7) : Конституційний процес в Україні. – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454703
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (8). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454704
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (9). – 2008. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454705
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник. Спеціальний випуск / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (10). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454706
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (11). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454707
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (12). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454708
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (13). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454709
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (14). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454710
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (15). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454711
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (16). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454712
   Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (17). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454713
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (18). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454714
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (19). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454715
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (20). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454716
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (21). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454717
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (22). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454718
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (23). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454719
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 3 (24). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454720
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 4 (25). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1454721
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 1 (26). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1454722
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2006-
№ 2 (27). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1454723
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних дослідж. – Київ : НІСД, 2006-
№ 3 (28). – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1454724
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (29). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1454725
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (30). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1454726
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (31). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1454727
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (32). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1454728
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (33). – 2014. – 156 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1454729
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (34). – 2015. – 176 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1454730
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (35). – 2015. – 215 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454731
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (36). – 2015. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454732
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (37). – 2015. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
1454733
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (37). – 2015. – 102 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1454734
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (38). – 2016. – 132 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика" ; № 1 (38))
1454735
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (38). – 2016. – 103 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Філософія")
1454736
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (38). – 2016. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка")
1454737
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (39). – 2016. – 147 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія")
1454738
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов.ред. Горбулін В.П. ; редкол.: Бегма В.М., Валевський О.Л., Двігун А.О. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (40). – 2016. – 280 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454739
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (41). – 2016. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1454740
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (42). – 2017. – 104 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1454741
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (43) : Серія "Економіка". – 2017. – 168 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка" ; № 2 (43))
1454742
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3 (44). – 2017. – 196 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка". Серія "Політика". Серія "Філософія")
1454743
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 4 (45). – 2017. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Економіка". Серія "Політика")
1454744
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (46). – 2018. – 116 с. – Резюме укр., англ. мовами. – (Серія "Політика")
1454745
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (47). – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454746
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Павленко Р.М. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3/4 (48). – 2018. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454747
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Павленко Р.М. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 1 (49). – 2019. – 136 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454748
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 2 (50). – 2019. – 112 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454749
   Стратегічні пріоритети = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Литвиненко О.В. ; редкол.: Базилюк Я.Б., Бегма В.М., Бєлов О.Ф. [та ін.]. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
№ 3/4 (51). – 2019. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
1454750
  Божидарнік Т.В. Стратегічні пріоритети аграрного природокористування в регіоні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 4. – С. 12-14 : рис. – Бібліогр.: 7 назв
1454751
  Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети безпечного розвитку України на засадах "зеленої економіки" : монографія / В.Г. Потапенко ; [наук. ред. Є.В. Хлобистов] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. – Київ : НІСД, 2012. – 359, [1] с. : іл., табл., мапи. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-966-554-182-0
1454752
  Теремко В. Стратегічні пріоритети видавництва у кризових умовах // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2011. – № 4. – С. 378-384
1454753
  Дейнеко Людмила Стратегічні пріоритети впровадження циркулярної економіки в Україні / Дейнеко Людмила, Гахович Наталія // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (129), вересень - жовтень. – С. 5-8 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1454754
  Перебейнос О.М. Стратегічні пріоритети державної демографічної політики в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запоріз. ін-т держ. та муніципального упр.". – Запоріжжя, 2011. – С. 110-114. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1454755
  Васильців Т.Г. Стратегічні пріоритети державної політики забезпечення продовольчої безпеки України / Т.Г. Васильців, В.В. Бойко // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 132-138. – ISSN 2616-9460
1454756
  Васильців Т.Г. Стратегічні пріоритети державної політики протидії ухиленню від сплати податків з використанням офшорних юрисдикцій / Т.Г. Васильців, О.П. Мульска, Н.В. Васильченко // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 113-122. – ISSN 1562-0905
1454757
   Стратегічні пріоритети детінізації економіки України у системі економічної безпеки: макро та мікро вимір : колектив. монографія / [Черевко О.В. та ін.] ; за ред. Черевка О.В. ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького ; Чабаненко Ю.А., 2014. – 442 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на початку підрозд. – Бібліогр. наприкінці підрозд. – ISBN 978-966-493-861-4
1454758
  Біла С.О. Стратегічні пріоритети диверсифікації регіональної економіки в контексті викликів євроінтеграції // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 16-23. – ISSN 1729-7036
1454759
  Фоменко Є.О. Стратегічні пріоритети діяльності комерційних банків України на світовому ринку фінансових послуг // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 73-75. – Бібліогр.: 8 назв
1454760
  Ковбасюк Ю. Стратегічні пріоритети діяльності Світового банку в Україні // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 2. – С.13-16. – ISSN 0131-775Х
1454761
  Бут Ю. Стратегічні пріоритети Європейського Союзу у сфері охорони навколишнього середовища та раціонального природокористування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 6-8. – бібліогр. в кінці ст.


  Одним із найважливіших завдань, що стоїть сьогодні перед Європейським Союзом, є спільне вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та досягнення екологічної безпеки континенту.
1454762
  Потапенко В.Г. Стратегічні пріоритети зеленої економіки в Україні // Розвиток екологічної економіки й освіти в Україні і в світі : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 25 листоп. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т., Укр.-нім. каф. екол. менеджменту та підприємництва ; [ред. рада: В.Д. Базилевич та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 203-206
1454763
  Якобчук В. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку підприємництва в аграрній сфері // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 31-34. – (Економіка ; вип. 148). – ISSN 1728-3817


  Автором обґрунтовано методологічну основу та методику дослідження стратегічних пріоритетів інноваційного розвитку підприємств аграрного сектору економіки України. Удосконалено методику застосування SWOT-аналізу інноваційного розвитку підприємств ...
1454764
  Шестопалов Г.Г. Стратегічні пріоритети інноваційного розвитку української економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 276-282
1454765
  Васильців Т.Г. Стратегічні пріоритети конвергенції соціальної безпеки України та ЄС // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 5 (133). – C. 14-19. – ISSN 2071-4653
1454766
  Коваленко С.І. Стратегічні пріоритети підвищення конкурентоспроможності транскордонних регіонів в умовах розширення ЄС // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. економічний ун-т. – Одеса, 2013. – № 2 (49), ч. 1. – С. 123-130
1454767
  Отенко І.П. Стратегічні пріоритети підприємства : монографія / Отенко І.П. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 180 с. – ISBN 978-966-676-291-0
1454768
  Шевчук П.Є. Стратегічні пріоритети подолання демографічної кризи в Україні // Демографія та соціальна економіка : Науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2005. – № 2. – С. 47-54.
1454769
  Сімків Є Л. Стратегічні пріоритети регіональної економічної політики в контексті детермінант економічного зростання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 3 : Альтерглобалізм в умовах трансформаційної економіки. – С. 96-101. – ISSN 2222-4459
1454770
  Ємельяненко Л.М. Стратегічні пріоритети регіональної політики соціально-економічного розвитку в умовах переходу до постіндустріального суспільства // Вісник Дніпропетровської державної фінансоваої академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 10-15. – (Економічні науки)
1454771
  Файчук О.М. Стратегічні пріоритети регулювання аграрного ринку України в умовах глобалізації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 142, ч. 1. – С. 201-207
1454772
  Молдован О.О. Стратегічні пріоритети реформування податкової системи України // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 32-40. – ISSN 2306-5664
1454773
  Сидоренко В.В. Стратегічні пріоритети реформування розвитку транспортної системи України // Проблеми розвитку науки господарського права і вдосконалення господарського законодавства : (матеріали круг. столу, м. Київ, 4 груд. 2015 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок]. – Київ : Ліра-К, 2015. – С. 199-202. – ISBN 978-617-7320-15-8
1454774
  Волощук Ю.О. Стратегічні пріоритети розвитку агропромислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації: теорія, методологія, практика : автореф. дис. … д-ра екон. наук : 08.00.04 / Волощук Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Подільск. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 41 с. з обкл. – Бібліогр.: 52 назв
1454775
  Куклін О. Стратегічні пріоритети розвитку вищої освіти України // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 28-36. – ISSN 1682-2366


  У статті представлено авторський погляд на трансформацію системи вищої освіти в умовах інноваційного розвитку України. Автор пропонує стратегічні пріоритети та завдання розвитку вищої освіти України.
1454776
  Потапенко Стратегічні пріоритети розвитку відновлювальної енергетики в Україні / Потапенко, ОМ, В.Г. Потапенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 100-104
1454777
  Дикань В.Л. Стратегічні пріоритети розвитку економіки України в умовах зміни світових центрів економічної та політичної влади // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту ; редкол.: Дикань В.Л., Горелов Д.О., Дейнека О.Г. [та ін.]. – Харків, 2013. – Вип. 41. – С. 11-16. – ISSN 2075-4892
1454778
   Стратегічні пріоритети розвитку загальноосвітньої школи України. Доповідь академіка-секретаря Відділення загальної середньої освіти Олександра Ляшенка на Загальних зборах НАПН України 20 жовтня 2016 р. // Педагогічна газета. – Київ, 2016. – Листопад - грудень (№ 6). – С. 2
1454779
  Пітюлич М.М. Стратегічні пріоритети розвитку малих міст регіону в умовах децентралізації / М.М. Пітюлич, К.М. Кудак, Є.С. Вереш // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2022. – № 3 (105). – С. 54-59. – ISSN 1562-0905
1454780
  Божидарнік Т. Стратегічні пріоритети розвитку молокопродуктового підкомплексу регіону // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 50-52 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1810-3944
1454781
  Суший О.В. Стратегічні пріоритети розвитку освіти у контексті європейської інтеграції України: чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні в цілому? // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4 (55). – С. 85-96. – ISSN 1681-116Х


  За результатами всеукраїнських репрезентативних опитувань ІСПП НАПН України висвітлено думки громадян щодо ситуації у сфері освіти та ії оцінка. Даний аналіз слугує інтерпретаційним фільтром сучасних трансформацій освітньої системи, зокрема чинників, ...
1454782
  Фаталов В.В. Стратегічні пріоритети розвитку системи державного управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 145-147. – Бібліогр.: 6 назв
1454783
  Вагвнова Л.В. Стратегічні пріоритети розвитку сфери медичного туризму в контексті економічного розвитку // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 36-41. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1454784
   Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку в умовах інституційних перетворень глобального середовища : VIII Міжнар. наук.-практ. конф. 28-29 верес. 2018 р. / М-во освіти і науки України, Одес, нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Екон.-прав. ф-т, Каф. економіки та підприємництва. – Одеса : ОНУ імені І.І. Мечникова, 2018. – 303, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7326-34-1
1454785
  Лібанова Е.М. Стратегічні пріоритети соціальної політики України на початку ХХІ століття // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 9-22
1454786
  Біла С.О. Стратегічні пріоритети сталого економічного розвитку країн Європейського Союзу до 2020 року / С.О. Біла, Д.А. Сирохман // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1. – С. 9-15. – ISSN 1729-7036
1454787
  Лайко О.І. Стратегічні пріоритети стимулювання інноваційного розвитку економіки в повоєнний період // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2022. – С. 71-75. – ISBN 978-617-7801-37-4
1454788
  Риженко О.В. Стратегічні пріоритети сучасного розвитку електронного урядування в Україні // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Львів, 2015. – Вип. 43. – С. 99-103
1454789
  Гнатюк О.В. Стратегічні пріоритети США першого десятиріччя ХХІ віку: прогнози та оцінки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.124-127. – Бібліогр. в кінці ст.
1454790
   Стратегічні пріоритети та сучасні завдання розвитку реального сектору економіки України. – Черкаси : Брама - Україна, 2007. – 544 с. – ISBN 978-966-8756-87-0
1454791
  Грищенко І.М. Стратегічні пріоритети та форми інноваційного розвитку ВНЗ України в контексті забезпечення конкурентоспроможності / І.М. Грищенко, І.О. Тарасенко, Т.М. Нефедова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 2. – С. 16-21. – ISSN 2306-6806


  У статті розглянуто проблеми інноваційного розвитку вищих навчальних закладів України, систематизовано чинники формування стратегії інноваційного розвитку ВНЗ в контексті забезпечення їх конкурентоспроможності. Визначено основні форми переходу ВНЗ до ...
1454792
  Коппель О.А. Стратегічні пріоритети України в Близькосхідному регіоні / О.А. Коппель, Д.В. Кушнір, Р.К. Петюр // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 57, ч. 1. – С. 195-204.
1454793
  Костишина Т. Стратегічні пріоритети формування конкурентоспроможності оплати праці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 21-26
1454794
  Андрійчук В.Г. Стратегічні пріоритетні орієнтири і парадигми забезпечення інноваційно-модернізаційного розвитку економіки України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Мін. фінансів України ; Укр. держ. ун. фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2012. – № 4 (63). – С. 5-13
1454795
  Ржевська Н.Ф. Стратегічні прогнози щодо перспектив стратегічного партнерства для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 137. – С. 4-12. – ISSN 2308-6912


  Сформульовано умови встановлення стосунків стратегічного партнерства, - важливі для країн-партнерів стратегічні цілі, досягнути яких у рамках звичайної співпраці неможливо. Такими цілями можуть виступати: забезпечення господарського комплексу життєво ...
1454796
  Лисенко Н.О. Стратегічні прогнози як елемент стратегічного управління підприємством : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 166-173 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1454797
  Клименко О. Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 40-44. – ISSN 1029-7200


  4 жовтня 2017 р. в рамках Міжнародної наукової конференції "Бібліотека. Наука. Комунікація. Стратегічні завдання розвитку наукових бібліотек" відбулося засідання секції "Стратегічні проекти розвитку наукових бібліотек". Увага доповідачів була ...
1454798
  Білян П. Стратегічні прорахунки і тактичні успіхи на полях Першої світової // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2015. – № 3 (139). – С. 21-24. – ISSN 1230-2759
1454799
  Чкан І.О. Стратегічні реформи України – медицина в селі // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 383-388. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1454800
  Лагодієнко В.В. Стратегічні рішення просування на ринок інноваційного продукту зі вторинної сировини виноробства / В.В. Лагодієнко, О.М. Голодонюк, В.В. Мільчева // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бабенко В.О, Бутенко А.І., Геворгян С. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 3. – С. 41-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2312-847X
1454801
   Стратегічні сфери України // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 26 травня - 2 червня (№ 19/21). – С. 1


  Про Всеукраїнський форум "Україна 30. Освіта і наука".
1454802
  Парфенюк І. Стратегічні та стандартні інформаційні війни в Україні (на прикладі інформаційної агресії РФ) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 298-305


  У статті аналізуються стратегічні та стандартні інформаційні війни в Україні на прикладі інформаційної агресії Російської Федерації. Особлива увага приділяється військовому вторгненню Росії в Крим. В статье анализируются стратегические и стандартные ...
1454803
  Сімкова І. Стратегічні тенденції розвитку вищої освіти в Україні // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 79-81. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1454804
  Момот В.Е. Стратегічні тенденції розвитку менеджменту в умовах невизначеності середовища господарювання / В.Е. Момот, О.В. Жовтобрюх // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С. 109-118. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1454805
  Полтавець В.І. Стратегічні території скіфського часу в середній течії Дніпра // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2016. – Вип. 2 (19) : Старожитності раннього залізного віку. – С. 155-160. – ISSN 2227-4952
1454806
  Яковлєв Є.О. Стратегічні фактори еколого-геологічного ризику видобутку сланцевого газу у нафтогазоносних регіонах України // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 5-18 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1454807
  Попадинець Н.М. Стратегічні цілі державної структурної політики України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 175-183. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1562-0905
1454808
  Приходько М.М. Стратегічні цілі екологічної безпеки водних ресурсів : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-43. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1454809
  Приходько М.М. Стратегічні цілі екологічної безпеки водних ресурсів : геоекологія // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 36-43 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1561-4980
1454810
  Пожуєв В.І. Стратегічні цілі і задачі переходу України до інформаційного суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2009. – Вип. № 39. – С. 4-20. – ISSN 2072-1692
1454811
   Стратегічні цілі Міністерства // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 29 березня (№ 12). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  Розвиток загальної середньої освіти в межах реформи "Нова українська школа", підготовка педагогічних кадрів, створення умов безпечного середовища для дітей у цифровому просторі, освіта в умовах децентралізації, реформування системи харчування і чимало ...
1454812
  Савченко А. Стратегічні цілі монетарної політики: проблеми теорії та методології // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
1454813
  Луцишин З.О. Стратегічні цілі реформування світового фінансового середовища та формування його глобальної архітектури // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 10 : Інститут міжнародних відносин. – С. 91-100
1454814
  Прокіп А.В. Стратегічні шляхи досягнення сталості енергетичної безпеки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 78-88. – (Серія економічна ; вип. 2). – ISSN 2311-844X
1454815
  Піляєв І.С. Стратегічно-кризовий трикутник в Євразії: виклики для України та Заходу // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (700). – Бібліогр.: 27 назв
1454816
  Мудраков В. Стратегічно-методологічні пріоритети в дослідженні української національної ідентичності // Гуманітарний дискурс у перспективі ХХІ століття: методологічні засади : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 5-6 листоп. 2021 р. , м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [редкол.: В. Балух, М. Марчук, М. Чікарькова та ін.]. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2021. – С. 72-75. – ISBN 978-966-423-670-3
1454817
  Смоленський І. Стратегічно-операційний маркетинг екологізації виробництва / І. Смоленський, Г. Степанюк // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 9. – С.74-79. – ISSN 0131-775Х
1454818
  Куц Л.Л. Стратегічно-орієнтоване управління нематеріальними активами підприємства з метою підвищення його конкурентоспроможності // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 69-76. – ISSN 2309-1533
1454819
  Капаруліна М.С. Стратегічно-орієнтовані концепції визначення ефективності діяльності підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 324-328
1454820
  Єремейчук Р.А. Стратегічно-реноваційне управління ризиками банків / Р.А. Єремейчук, Ю.В. Ус // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 289-297. – ISSN 2222-4459
1454821
  Гуслякова О.Ю. Стратегічно-управлінські підходи до розвитку туристичної галузі України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 9-13. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1454822
  Савицька О.І. Стратегічно важливі галузі економіки як фундамент для забезпечення національної безпеки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 59-64. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (64)). – ISSN 1814-1161
1454823
  Боярко І.М. Стратегічно орієнтована система обліку як прояв синергетичного розвитку господарського обліку // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 8-13. – ISSN 2307-9878
1454824
   Стратегію затверджено // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 19 жовтня (№ 42). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Під час відвідання Луганського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою Президент Петро Порошенко підписав Указ "Про стратегію національно-патриотичного виховання дітей та молоді на 2016-2017 роки".
1454825
  Городня Н. Стратегія "залучення" М"янми в політиці США за президентства Б. Обами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 13-17. – (Історія ; вип. 4 (117)). – ISSN 1728-3817


  Вперше у вітчизняній історіографії проаналізовано зміни в політиці США щодо М"янми за президентства Б.Обами; чинники, що їх обумовили; їх попередні результати й перспективи, що розглядаються в контексті реалізації Вашингтоном стратегії "залучення" та ...
1454826
  Короленко В.В. Стратегія Harm Reduction у сфері охорони здоров"я України: виклики та перспективи // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 85-90. – ISSN 1605-7295
1454827
  Шпарик Н.Я. Стратегія адаптації екологічного законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 259-263
1454828
  Вавілов В. Стратегія адміністрації Б.Обами в боротьбі з тероризмом в Афганістані в 2010 році // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 11-12
1454829
  Ткачук Т. Стратегія антикрихкості у забезпеченні кібербезпеки України: правовий аспект / Т. Ткачук, Н. Ткачук // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 8 : Доктрина інформаційного права. – С. 76-94. – ISSN 1026-9932
1454830
  Сідоріна Є.В. Стратегія антропологічної границі духовної практики ісихазму // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 1. – С. 46-49
1454831
  Крупеня І. Стратегія безпеки Малайзії після подій 9/11: ідеологія завоювання "сердець і розуму" чи узаконення політичного статус-кво країни? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 10. – С. 38-41. – (Історичні науки)
1454832
  Крупеня І. Стратегія безпеки Малайзії після подій 9/11: ідеологія завоювання "сердець і розуму" чи узаконення політичного статусу-кво країни? // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 9. – С. 38-42. – (Політичні науки)
1454833
  Мороз І. Стратегія безпекового майбутнього України // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-30 червня (№ 23/25)


  Припинення вогню у війни росії проти України нині неможливе, бо це лише допоможе путіну й заморозить конфлікт.
1454834
  Рибачок О.М. Стратегія Бібліотеки конгресу США в галузі створення Національної цифрової бібліотеки у 1995-2015 роках // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2016. – № 4. – C. 44-50. – ISSN 2409-9805


  Розкривається діяльність щодо основних принципів створення цифрових ресурсів, Програма Національної цифрової бібліотеки, її значення для розвитку суспільства в Сполучених Штатах Америки та у світі, формування інформаційного ресурсу "Пам"ять Америки", ...
1454835
   Стратегія блакитного океану. Як створити безхмарний ринковий простір і позбутися конкуренції = Blue ocean strategy. How to create uncontested market space and make competition irrelevant / В. Чан Кім, Рене Моборн ; [пер. з англ. Ігоря Андрущенка]. – Оновлене вид. – Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2018. – 269, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Пер. за вид.: Blue ocean strategy. How to create uncontested market space and make competition irrelevant / W. Chan Kim, Renee Mauborgne. Boston: Harvard Business School Publishing, 2015. – Бібліогр.: с. 363-376. – (Business must read). – ISBN 978-617-12-5792-4
1454836
  Башко В. Стратегія боргової політики - не лише галочка у плані реформ // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 10-16 червня (№ 22)


  "Важливою складовою урядової Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017–2021 рр., яку ще необхідно прийняти до кінця 2017-го, є Стратегія боргової політики, що має передбачати основні орієнтири та заходи у сфері боргової ...
1454837
  Лімборський І. Стратегія взаємодії "свого" і "чужого" при перекладі художнього твору (з погляду літературознавчої компаративістики) // Життя у світлі освіти : studia in honorem : наук. збірник на пошану Ярослава Грицковяна / Кіровоград. ін-т регіон. упр. та економіки ; за ред.: проф. Ігор Добрянський, проф. Микола Зимомря]. – Кіровоград ; Кошалін ; Торонто ; Дрогобич : ПОСВІТ, 2011. – С. 146-155. – ISBN 978-966-2248-71-5


  "Проблема рецепції “чужого” культурного досвіду в межах “своєї” національної культури особливої гостроти набула саме зараз, у часи глобального зближення культурних світів кінця ХХ – початку ХХІ ст. Йдеться не лише про особливу ситуацію, коли ...
1454838
  Фаріон І. Стратегія виведення венчурного капіталу з інноваційного проекту // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4. – С. 308-312. – ISSN 1993-0259
1454839
   Стратегія виживання рослин colobanthus quitensis (kunth) bartl. в екстремальних умовах існування (Антарктида та високогір"я Карпат) за допомогою алелопатичної активності / Н.Я. Левчик, О.І. Дзюба, О.В. Ковтонюк, А.В. Любінська // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 126-127. – ISSN 2306-5680
1454840
  Прибилова В.М. Стратегія використання підземних водних ресурсів Харківської області // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 308-310. – ISBN 978-966-285-361-2
1454841
   Стратегія виходу фірми на іноземний ринок : ( на прикладі німецької компанії "Метро Кеш енд Кері") : монографія / М.О. Джаман, А.М. Асаул, Ю.В. Баша, В.Г. Смирнова ; під заг. ред. М.О. Джамана ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Кафедра загальноек. дисциплин. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2009. – 122 с. – ISBN 978-966-184-056-9
1454842
  Тітаренко Г.Б. Стратегія відтворення людського капіталу в концепції розвитку національної інноваційної системи // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації ; Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України ; голов. ред.: А. Матвійчук. – Київ, 2013. – № 11/12 (1). – С. 27-29. – ISSN 1728-6220
1454843
  Гриценчук О. Стратегія впровадження ІКТ у США та Великій Британії (в ракурсі предметів суспільствознавчої галузі) // Матеріали науково-практичного семінару "Порівняльно-педагогічні студії-2010" : м. Київ, 17 червня 2010 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) / "Порівняльно-педагогічні студії - 2010", наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2010. – С. 121-123. – ISBN 978-966-2249-24-8
1454844
   Стратегія Всесвітньої організації охорони здоров"я в галузі народної медицини 2014-2023: ретроспективна оцінка діяльності науковців Буковинського державного медичного уніерситету та перспективи досліджень у цьому напрямку на Буковині / О.І. Волошин, Т.М. Бойчук, О.І. Іващук, І.Ф. Мещишен, Б.П. Сенюк, В.Л. Васюк, Л.О. Волошина, Н.М. Малкович // Буковинський медичний вісник : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Буковин. держ. мед. ун-т ; редкол.: Т.М. Бойчук, Л.О. Безруков, О.І. Волошин [та ін.]. – Чернівці, 2015. – Т. 19, № 2 (74). – С. 230-235. – ISSN 1684-7903
1454845
  Хамаршех А.Ш. Стратегія демагогії у подячній промові Дональда Трампа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 33-41. – (Серія "Іноземна філологія. Методика викладання іноземних мов" ; вип. 90). – ISSN 2227-8877
1454846
  Валевська І.В. Стратегія державного брендінгу Швейцарії у міжнародних відносинах / І.В. Валевська, А. Добровольська // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 79, ч. 1. – С. 144-148
1454847
  Яворська Т.В. Стратегія державного регулювання страхового підприємництва в Україні – відповідь на сучасні виклики та загрози // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 9 : Економічна безпека регіонів України в процесі децентралізації. – С. 296-301. – ISSN 2222-4459
1454848
  Гордієнко С. Стратегія державної безпеки України як прикладна проблема // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 1-15 лютого (№ 4/6)
1454849
  Гордієнко С. Стратегія державної безпеки України як прикладна проблема // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2023. – 16-28 лютого (№ 7/8)
1454850
  Ліпкан В.А. Стратегія державної інфраструктурної політики України = Strategy of state infrastructure policy of Ukraine : словник / В.А. Ліпкан ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Глобал. орг. союзницького лідерства. – Київ : Ліпкан В.А., 2023. – 250, [3] с. – Дод. тит. арк. англ. - Предм. покажч.: с. 227-250. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97758-3-2


  У пр. №1748928 напис: Бібліотеці Інституту міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка від автора. 31.03.2023. Підпис.
1454851
   Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни = The strategy of personnel policy - the basis of country modernization : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, Київ, 31 трав. 2012 р. : до 15-річчя залузі науки "Державне управління" / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [відп. за вип. В.А. Дон]. – Київ : НАДУ, 2012. – 571, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст.
1454852
  Багрім О.А. Стратегія державної кадрової політики в Україні: сучасні виклики та здобутки // Теорія та практика державної служби : матеріали наук.-практ. конф., 8 листоп. 2013 р., м. Дніпропетровськ / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: С.М. Серьогін (голова) та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. – С. 31-33. – ISBN 978-617-7139-03-3
1454853
  Степанова А. Стратегія диверсифікації ризиків інвестиційної діяльності суб"єкта господарювання в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 60-62. – (Економіка ; вип. 8 (161)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено питання мінімізації інвестиційних ризиків у діяльності суб"єкта господарювання в Україні. Запропоновано систему заходів попередження інвестиційних ризиків і описано стратегію їх мінімізації через застосування диверсифікації, яка базується на ...
1454854
  Судус Ю. Стратегія дискредитації в англомовному дипломатичному дискурсі (на матеріалі промов Джона Керрі та Девіда Камерона) // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 254-260. – ISSN 2309-1797


  У статті йдеться про дипломатичний дискурс та його особливості. Проаналізовано та виокремлено дефініції термінів «стратегія», «стратегія дискредитації» й «тактика». Розглянуто класифікацію, що ділить дискурсивні стратегії на кооперативні та ...
1454855
  Васильєва М.О. Стратегія допомоги розвитку для недієздатних держав // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 293-302
1454856
  Сахарук І Стратегія досягнення цілей гідної праці в Україні: теоретико-правовий аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 84-90. – (Юридичні науки ; вип. 2 (107)). – ISSN 1728-3817


  Досліджується сутність та стратегічні цілі концепції гідної праці у XXІ столітті. Здійснено аналіз міжнародно-правових стандартів щодо сутності та вимірів гідної праці. Визначено механізм досягнення цілей гідної праці. Узагальнено основні напрями ...
1454857
  Галаган Т.І. Стратегія еколого-економічного обгрунтування рекультивації порушених земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 8-12. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1454858
  Танцюра О.А. Стратегія еколого-економічної безпеки формування та функціонування спеціальних економічних зон в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 159-160
1454859
   Стратегія економічного зростання Європейського Союзу = The European Union strategy for economic growth : навч. посіб. для вищ. навч. закл. / [Бажал Ю.М. та ін.] ; за ред. Ю.М. Бажала ; Центр ім. Жана Моне з європ. студій Нац. ун-ту "Києво-Могил. акад.", Нац. ун-т "Києво-Могил. акад.", Каф. екон. теорії. – Київ : Пульсари, 2013. – 279, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазн. на звороті тит. арк. - Текст укр., частково англ. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 244-245 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-615-039-8
1454860
  Мельниченко О.В. Стратегія економічного розвитку банківської сфери України // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 123-137. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
1454861
   Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : зб. наук. праць VI Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів (11 берез. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т міжнар. економіки [та ін.] ; [відп. ред. К.О. Біла]. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2016. – 119, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-645-225-6
1454862
  Андрійчук В.Г. Стратегія економічної безпеки та деякі альтернативні напрями нейтралізації загроз / В.Г. Андрійчук, Я.М. Антонюк, А.І. Мокій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 195-200
1454863
   Стратегія економічної дипломатії для відновлення після сповільнення глобалізації ("словбалізації") / Ботельйо Хосе Мануель Маседо, Міетуле Івета, Г. Пурій, І. Максимова, В. Кулішов // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 2 (77), квітень - червень. – С. 256-271. – ISSN 2519-4070
1454864
  Неустроєв Ю.Г. Стратегія економічної інтеграції регіонів // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 7, липень. – С. 62-65. – ISSN 2306-6806
1454865
  Кучер С.О. Стратегія енергетичної безпеки Японії на сучасному етапі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 92. – С. 30-39
1454866
  Хрящевська Л.М. Стратегія етнонаціонального розвитку незалежної України // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 48-52
1454867
  Балюк Н.В. Стратегія Європейського Союзу щодо регіону Латинської Америки та Карибського басейну // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 393-396. – ISSN 2076-1554
1454868
  Слепченко А.А. Стратегія ЄЕК ООН щодо освіти в інтересах сталого розвитку як чинник змін в освітньому законодавстві України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС" : 8 червня 2018 р. / "Теорія та практика адаптації законодавства України до законодавства ЄС", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Гельватика, 2018. – С. 271-273. – ISBN 978-966-916-562-6
1454869
  Ус І.В. Стратегія забезпечення економічних інтересів України в умовах трансформації СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.01 / Ус Іван Васильович ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1454870
  Біленчук П. Стратегія забезпечення кібербезпеки в гібрідній війні / П. Біленчук, В. Кулик // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 1-18 січня (№ 1/2). – С. 18-19. – ISSN 1992-9277
1454871
  Черноног О.О. Стратегія забезпечення кібернетичної безпеки Збройних Сил України / О.О. Черноног, Є.О. Живило, В.В. Машталір // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 202-212. – ISSN 2311-7249


  Стратегія воєнної безпеки кіберпростору України (далі - Стратегія) грунтується на результатах аналізу та прогнозування воєнно-політичної обстановки, принципах оборонної достатності, високої готовності до оборони, системності оборонного планування, а ...
1454872
  Шира Т.Б. Стратегія забезпечення корпоративної безпеки підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, лютий. – С. 59-64 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1454873
  Бондаревська К.В. Стратегія забезпечення соціальної безпеки на ринку праці України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Бондаревська Ксенія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 85 назв
1454874
   Стратегія забезпечення сталого розвитку України : матеріали міжнародної науково-практичної конференції : 20 травня 2008 року : у 3-х ч. / НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України ; []. – Київ : РВПС України НАН України. – ISBN 978-966-02-4761-1
Ч. 2. – 2008. – 334 с.
1454875
  Сніжко О.В. Стратегія залучення боргового фінансування приватними компаніями на міжнародних фінансових ринках // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 26 : [Матеріали науково-практичної конференції "Економічна безпека в стратегії ринкових реформ (приклад України)"]. – С. 246-252
1454876
  Віхров М. Стратегія здорового глузду // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2021. – № 32 (716), 13.08- 19.08.2021. – С. 34-35. – ISSN 1996-1561


  Чому національна програма розвитку має бути консервативною.
1454877
  Колодяжний М.Г. Стратегія зменшення можливостей учинення злочинів: зарубіжні реалії, перспективи запровадження в Україні : монографія / М.Г. Колодяжний ; Нац. акад. правових наук України, НДІ вивчення проблем злочинності ім. акад. В.В. Сташиса. – Харків : Право, 2018. – 226, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 210-226 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-567-4


  У пр. № 1726740 напис: У дар бібліотеці від автора. Підпис.
1454878
  Петрова Л.Г. Стратегія змін та процес трансформації сучасної бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 12/13. – С. 130-141. – ISBN 966-7352-66-8


  Висвітлено управлінські стратегії упровадження змін як найважливіший чинник створення економічно ефективної моделі сучасного бібліотечного закладу.
1454879
  Нічуговська Л.І. Стратегія і менеджмент професійної мобільності майбутніх педагогів у процесі магістерської підготовки // Імідж сучасного педагога : всеукраїнський науково-практичний освітньо-популярний журнал / Полтав. обл. ін-т післядипломної пед. освіти ім. М.В. Остроградського, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України ; редкол.: Білик Н.І., Гриньова М.В., Жданова-Неділько О.Г. [та ін.]. – Полтава, 2017. – № 1 (170). – C. 11-15. – ISSN 2221-6316
1454880
  Машкова Я.Ю. Стратегія і тактика виборчої кампанії // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 76-78. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1454881
   Стратегія і тактика державного управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки україни ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Каф. держ. упр. документознавства та інформ. діяльності ; редкол.: Мошинський В.С., Савіна Н.Б., Якимчук А.Ю. [та ін.]. – Рівне : [б. в.], 2013-. – ISSN 2617-4650
Вип. 1/2, 2018 р. – 2019. – 142, [1] с. – https://doi.org/10.31713/st1-220180 - Резюме укр., англ. мовами
1454882
   Стратегія і тактика державного управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки україни ; Нац. ун-т водного господарства та природокористування, Каф. держ. упр. документознавства та інформ. діяльності ; редкол.: Мошинський В.С., Савіна Н.Б., Якимчук А.Ю. [та ін.]. – Рівне : [б. в.], 2013-. – ISSN 2617-4650
Спецвип. 1/2, 2019 р. – 2019. – 149, [1] с. – https://doi.org/10.31713/st1-220190 - Резюме укр., англ. мовами
1454883
  Дічек Н. Стратегія і тактика державної політики незалежної України у галузі загальної середньої освіти // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, О. Горбань, Т. Дерека [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9. – С. 46-60. – ISSN 2226-3012
1454884
  Римар І.В. Стратегія і тактика ІІІ Інтернаціоналу в 1935-1943 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Римар Ігор Володимирович ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Держ. установа "Ін-т всесвітньої іст. НАН України". – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1454885
   Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю (PR) для організацій третього сектора : метод. посібник / В.Г. Королько, О.В. Некрасова, І.Ю. Слісаренко, Л. Зябрев, Є. Герасименко; [Королько В.Г. та ін.] ; за ред. В.Г. Королька ; НАН України, Ін-т соціології, Фонд "Інтелектуальна перспектива", Представництво дит. фонду ООН (ЮНІСЕФ). – Київ : Інтелектуальна перспектива, 2003. – 213, [2] с. : іл., табл. – Загол. обкл. та корінця: Стратегія і тактика комунікацій із громадськістю. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 966-02-3295-0
1454886
  Чайковський А.С. Стратегія і тактика німецьких та радянських спецслужб у Другій світовій війні (1939-1945 рр.) / А.С. Чайковський, С.А. Чайковський // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ; редкол.: Вєдєнєєв Д.В., Карпов В.В., Лисенко О.Є. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (36). – С. 190-200. – ISSN 2707-1383
1454887
  Татарин А. Стратегія і тактика основних кандидатів на посаду Президента України: досвід виборчої кампанії 2009-2010 рр. (практика Західної України) // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 8 (269). – С. 21-24
1454888
  Соловйов О.С. Стратегія і тактика перманентної модернізації фармацевтичного права // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: Р.А. Абизов, М.Л. Анкін, О.О. Біляєва [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 1. – C. 534-541. – ISSN 2227-7404
1454889
  Потіха О. Стратегія і тактика політичної діяльності УНДО у першій половині 1930-х років // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 26-32. – (Історія ; вип. 2 (46)). – ISSN 2414-9012
1454890
  Чмут Т. Стратегія і тактика спілкування в банку : підприємництво і культура / Т. Чмут, Г. Чайка // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 59-64. – Бібліогр.: 11 назв
1454891
  Кулініч В.В. Стратегія і шляхи розвитку системи інститутів землеустрою - в умовах децентралізації у сфері регулювання земельних відносин / В.В. Кулініч, С.В. Кривоберець // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 1 (1). – С. 26-27. – Бібліогр.: 2 назв. – ISBN 2524-0102. – ISSN 2524-0102
1454892
   Стратегія інклюзії // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 21 вересня (№ 37). – С. 2. – ISSN 2219-5793
1454893
  Мельник Сергій Стратегія інноваційного розвитку міста Хмельницького // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 10. – С. 20-23. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1454894
  Марценюк Л.В. Стратегія інноваційного розвитку пасажирських компаній / Л.В. Марценюк, Г.В. Грабовська // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 3, березень. – С. 37-41 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2306-6806
1454895
  Шулікін Д. Стратегія інноваційного розвитку, досвід вишів і базове фінансування // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 29 травня (№ 21). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Про досвід науково-інноваційної діяльності в університетах України, роботу над Стратегією інноваційного розвитку і державну атестацію вишів у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності йшлося на засіданні Президії ради проректорів ...
1454896
  Борисенко В.К. Стратегія інтеграції етнічних груп в українське суспільство за часів незалежності України // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Каф. історії ; редкол.: Бажанова Г.Ю., Гриневич Л.В., Дерлуг"ян Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 51. – С. 279-289. – ISSN 2307-5244
1454897
  Шиловцева Н.В. Стратегія інтеграції України до Європейського союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 113-115. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто низку найбільш актуальних проблем розвитку інтеграційних процесів України щодо її входження до ЄС. Розкрито перспективи такої інтеграції та пов"язані з цим процесом пріоритети у соціально-економічній міжнародній діяльності.
1454898
  Шацька З.Я. Стратегія інтеграційного розвитку підприємницьких структур агропромислового сектору / З.Я. Шацька, М.С. Шацька // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 15, серпень. – С. 58-62. – ISSN 2306-6792
1454899
  Бурміч О. Стратегія інформаційних війн Франції // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. Т. Ладиченко ; редкол.: Т. Бакка, Р. Євтушенко, К. Баханов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 10 (218), жовтень 2019. – С. 2-7
1454900
  Каздобіна Ю.К. Стратегія інформаційної реінтеграції Автономної Республіки Крим та м. Севастополь // Крим - це Україна. Документальні свідчення в архівах України : зб. ст. і матеріалів круглого столу : 15 лют. 2019 р. / М-во юстиції України, Держ. архів. служби України, Центр. держ. архів громад. об"єднань України ; [упоряд.: С.І. Власенко ; редкол.: О.В. Бажан (голова) та ін.]. – Київ : АДЕФ-УКРАЇНА, 2019. – С.15
1454901
  Алєксандрова О.В. Стратегія й тактика викладання історії філософії у вищій школі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-16. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1454902
  Угву В.У. Стратегія КНР щодо країн Африки : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Угву Віктор Угонна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 234 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 212-228 арк.
1454903
  Кремень В. Стратегія конвергенції як сучасна модель розвитку фінансового посередництва в Україні // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – Вип. 4 (21). – С. 165-173. – ISSN 1818-5754
1454904
  Портер Майкл Стратегія конкуренції : Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / Портер Майкл; Пер. з англ. А. Олійник, Р. Скільський. – Київ : Основи, 1998. – 390с. – ISBN 966-500-130-2
1454905
  Фролова І.Є. Стратегія конфронтації в англомовному дискурсі / І.Є. МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім.В.Н.Каразіна, 2009. – 344 с. – ISBN 978-966-623-584-1
1454906
  Судак І.І. Стратегія кооперативної безпеки НАТО // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2018. – Вип. 13. – С. 167-188. – (Серія: політичні науки). – ISSN 2221-5719
1454907
  Приймук О. Стратегія маркетингового ціноутворення на послуги метрополітену // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2015. – С. 159-165. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 31)
1454908
  Жорж Аль Жаммаль Стратегія мінімізації корупційних ризиків в системі забезпечення економічної безпеки суб"єктів господарювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 21.04.02 / Жорж Аль Жаммаль ; М-во освіти і наки України, Харків. нац. ун-т міського госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
1454909
  Корома Н. Стратегія міського розвитку Харкова: ретроспектива містобудівної політики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 79-87. – (Географія ; вип. 3 (68)/4 (69)). – ISSN 1728-3817


  Дослідження міста, не залежно від його типу, розміру та ролі, завжди має починатися із вивчення історії розвитку міського середовища. Період, історія виникнення міста та його мешканці разом створюють унікальні передумови його розвитку. Дане ...
1454910
  Попов С.А. Стратегія модернізації та розвитку Пенсійного фонду України: комплексна методика формування поля проблем ії реалізації / С.А. Попов, А.М. Гуртова // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 2 : Децентралізація публічного управління. – С. 97-99
1454911
  Заворотько О.В. Стратегія монетарної політики економічного розвитку // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 49-52
1454912
  Кучмій О.П. Стратегія мультикультуралізму у внутрішній та зовнішній політиці Канади // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 77, ч. 1. – С. 55-64
1454913
  Радзієвська Т.В. Стратегія наближення до реальності у світі вимислу: синтаксис і прагматика роману "Рnin" В.В. Набокова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2012. – С. 156-165. – (Серія : Філологія ; т. 15, № 2). – ISSN 2311-0821
1454914
   Стратегія НАН // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2020. – 16 листопада (№ 45). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  На зустрічі керівництва НАН України і МОН України учасники обмінялися думками щодо практичних питань реалізації заходів , пов"язаних із реформуванням НАН.
1454915
  Дем’янчук О.П. Стратегія національного розвитку: інституційний вимір // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – C. 17-21. – ISSN 1996-5931
1454916
   Стратегія національної ідентичності / Ю Костенко, М. Сидоржевський, В. Семистяга, О. Пономарів, І. Ющук // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 15-21 грудня (№ 50). – С. 4


  До 148-ї річниці з дня заснування Товариства "Просвіта" в інформагенції "Наголос" відбувся круглий стіл, на якому прийняли ухвалу ВУТ "Просвіта" ім. Тараса Шевченка та Всеукраїнського форуму "Українська альтернатива" з пропозиціями і вимогами до ...
1454917
  Іванишин П. Стратегія оновлення: націотворчий імператив Івана Франка // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 1. – С. 90-96
1454918
  Власенко Ю.Л. Стратегія оптимізації національної екологічної політики України у сфері забезпечення екологічної безпеки // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – С. 70-75
1454919
  Нападовська Л.В. Стратегія організації управлінського обліку в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 18-28. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто проблеми організації управлінського обліку на підприємствах України у зв"язку з переходом на національні облікові стандарти.
1454920
  Корнілова І.М. Стратегія охорони прав інтелектуальної власності / І.М. Корнілова, С.Г. Фірсова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 4 (95). – С. 71-74
1454921
  Цьолик Н. Стратегія переконання читача у творах Міхала Чайковського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2014. – Т. 24


  Польських письменників, які пишуть на козацьку тему (тобто "українська школа" в широкому розумінні) й наголошують на своєму предметі як на головному історичному явищі, в певному сенсі можна бачити як речників узагальненого козакофільства у вигляді, ...
1454922
  Наливайко А.П. Стратегія підприємства : навч. посібник / А.П. Наливайко [та ін.] ; за заг. та наук. ред. д-ра екон. наук, проф., заслуж. діяча науки і техніки України А.П. Наливайка ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2016. – 485, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 477-485. – ISBN 978-966-962-117-5
1454923
  Ковтун О.І. Стратегія підприємства : підручник / Ковтун О.І. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 426, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 422-426. – (Серія "Вища освіта в Україні"). – ISBN 978-966-418-081-5
1454924
   Стратегія повернення Криму = Стратегия возвращения Крыма = Crimea regain strategy / Благодійний фонд "Майдан закордонних справ". – Луцьк : Християнське життя, 2014. – 205, [2] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – ISBN 978-966-8495-50-2
1454925
  Куроп"ятник О. Стратегія повернення Криму // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 12-18 липня (№ 25). – С. 4
1454926
  Гайдуцький А. Стратегія повернення українців. Про те, як залучити мігрантів і діаспору до розвитку України // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 27 грудня (№ 50). – С. 11


  "В інавгураційній промові президент України Володимир Зеленський, звертаючись до українців у світі, заявив, що Україна чекає їх, а також визнав: "Ви нам дуже потрібні…". Це відбулося вперше за 20 років. Останній раз до українців у світі звертався ...
1454927
  Паламаренко Яна Стратегія поводження з відходами аграрних підприємств у контексті європейського зеленого курсу // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (129), вересень - жовтень. – С. 9-13 : фото. – Бібліогр.: 8 назв.
1454928
  Синякевич І. Стратегія подолання глобальних екологічних загроз // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 69-77. – ISSN 0131-775Х
1454929
  Сербіна Н.Ф. Стратегія політики США у регіоні Близького Сходу: регіональний вимір / Н.Ф. Сербіна, К.Ю. Сербіна // Регіональні стратегії США і Європи: зовнішньополітичний і безпековий вимір : монографія / Н.Б. Бєлоусова, В.І. Головченко, О.Л. Добржанська, В.В. Копійка, О.П. та ін. Кучмій. – Київ : Центр вільної преси, 2016. – С. 294-323. – (Наукова серія "Трансатлантичні дослідження"). – ISBN 978-966-2123-64-7
1454930
  Холод І.Ю. Стратегія політичного хеджування країн АСЕАН та її вплив на поглиблення інтеграційних процесів у Східній Азії // Дослідження світової політики : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 2 (59). – С. 51-64
1454931
   Стратегія постконфліктного миру // Київський університет. – Київ, 2018. – Вересень (№ 7), дайджест. – С. 3


  "Першою спробою поставити питання екологічних наслідків російської агресії на порядок денний українських органів державної влади став круглий стіл «Міжнародно-правові аспекти наслідків військових дій на сході України і окупації Криму та їхній вплив на ...
1454932
  Дорошенко К. Стратегія постмодерної гри у поетичних текстах Юрія Іздрика // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18 : Постмодерні жанри: фікція чи полілог із традіцією?. – С. 129-133. – ISBN 978-966-171-901-8


  У статті розглянуто поетичний доробок Юрія Іздрика, простежено характерні особливості стилю автора. Віднайдено основні приклади мовної гри в контексті поетики постмодерної української літератури. В статье рассматривается поэтическое наследие Юрия ...
1454933
  Музиченко-Козловська Стратегія просування туристичного бренда країни // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 65-72. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1454934
  Гудков І.М. Стратегія протирадіаційного захисту людей, що проживають на забрудненій радіонуклідами території // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 2 (77), березень - квітень. – С. 19-20
1454935
  Литвиненко С.Л. Стратегія реалізації RFID - технологій у вітчизняних вантажних авіакомпаніях : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 8 (110). – С. 117-122 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1454936
  Піскорська Г.А. Стратегія реалізації публічної дипломатії Німеччини в Україні / Г.А. Піскорська, В.Ю. Руднєва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 295-298
1454937
  Похресник А. Стратегія реформування вищої освіти України в контексті нових інформаційних викликів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Держ. інформ.-виробниче підприємство Вид-во "Педагогічна преса" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий ; редкол.: М. Аствацатрян, В. Бакіров, В. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (74). – С. 21-26. – ISSN 2078-1016
1454938
  Щербанюк О.В. Стратегія реформування конституційного судочинства в сучасних умовах // Конституційно-правове будівництво на зламі епох: пошуки оптимальних моделей : [(присвяч. 25-ій річниці Конституції України)] : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 22 черв.. 2021 р. / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Юрид. ф-т, Каф. конституц. права [та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 190-195. – (Науково-пізнавальна серія "Право на всякі потреби"). – ISBN 978-617-8046-00-2
1454939
  Різниченко О.А. Стратегія розвитку аграрних підприємств в умовах глобалізації економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Різниченко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1454940
  Каліна І.І. Стратегія розвитку аграрного сектору в умовах цифровізації : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Каліна Ірина Іванівна ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 34 назви
1454941
  Непочатенко О. Стратегія розвитку банківського кредитування аграрних підприємств / О. Непочатенко, С. Колотуха, К. Мельник // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (153). – Бібліогр.: 9 назв
1454942
  Колесникова Т. Стратегія розвитку бібліотек вищих навчальних шкіл України на 2013-2015 рр.: бачення професіонала // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 142-148. – (Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології ; вип. 8). – ISSN 2078-4260


  Зроблено порівняльний аналіз тенденцій розвитку бібліотек вищих шкіл України та США. Вже найближчим часом потрібно розпочати розробку нової моделі комплектування, видачі, оренди цифрових видань (книг і періодики) . Розширення застосування в бібліотеках ...
1454943
  Дитинник Л.В. Стратегія розвитку бібліотеки ХГПА в гармонійному поєднанні традиційних та новітніх інформаційних технологій // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2018. – С. 153-158. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 5)
1454944
  Богуш А. Стратегія розвитку дошкільної освіти України: від старту до фінішу (історичний вектор - 1991-2022 рр.) // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 1. – C. 80-91
1454945
  Прийменко С.А. Стратегія розвитку енергетичної галузі України як складова енергетичної безпеки // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cумський держ. ун-т ; Центр економ. досліджень ; Сумська обл. громад. організація " Акад. підприємництва і менеджменту України". – Суми, 2014. – № 2 (64). – С. 167-175. – ISSN 1726-8699
1454946
  Самбор М.А. Стратегія розвитку законодавства про адміністративні правопорушення // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 71-76. – ISSN 2220-1394
1454947
  Башун Д.В. Стратегія розвитку зовнішньоекономічних зв"язків України в питаннях інвестиційно-інноваційної політики : монографія / Дмитро Башун ; Укр. акад. наук, Від-ня економіки і упр. – Київ : Фенікс, 2012. – 126, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 126. – ISBN 978-966-651-970-5
1454948
  Маланчій М. Стратегія розвитку кадрового менеджменту Державної прикордонної служби України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 4 (39). – С. 145-151. – ISSN 2414-4436
1454949
  Бошицький Ю.Л. Стратегія розвитку Київського університету права Національної академії наук України у 2016/2017 навчальному році / Ю.Л. Бошицький, Н.О. Армаш // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3. – С. 4-8. – ISSN 2219-5521
1454950
  Дмитренко Г.А. Стратегія розвитку людства. Новий гуманізм в освіті : (наук.-публіцист. видання) / Дмитренко Г.А., Головач Н.В., Згалат-Лозинська Л.О. – Київ : ДСК Центр, 2021. – 256, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-7300-96-9
1454951
  Харченко І.І. Стратегія розвитку наукових досліджень та оптимізація навчального процесу (до 80-річчя з дня народження видатного вченого, члена-кореспондента НАН України, профессора Київського національного університету, заслуженого працівника освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 187-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. № 4). – ISBN 978-966-2142. – ISSN 1812-5409


  Продовження назви: Бориса Миколайовича Бублика).
1454952
   Стратегія розвитку Науково-дослідного інституту інтелектуальної власності Національної академії правових наук України // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (96). – С. 67-82. – ISSN 2308-0361
1454953
  Подрезова М.О. Стратегія розвитку Наукової бібліотеки в умовах інформатизації суспільства // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 1 (11). – C. 11-31. – (Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство). – ISSN 2304-1447


  Діяльність Наукової бібліотеки Одеського національного ун-ту ім. І.І. Мечникова.
1454954
  Чайка В.О. Стратегія розвитку овочівництва захищеного грунту в умовах асоціації з ЄС // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 27/1. – С. 72-77. – ISSN 2306-546X
1454955
  Рудика В.І. Стратегія розвитку паливного комплексу України : монографія / В.І. Рудика. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2017. – 284, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-255. – ISBN 978-966-8177-90-3
1454956
  Гура О.А. Стратегія розвитку підприємств в Україні / О.А. Гура, В.А. Бобівський // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, травень. – С. 175-181 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6806
1454957
  Вадімов В.М. Стратегія розвитку прибережних територій великого міста / В.М. Вадімов, І.О. Мерилова, Є.В. Самойленко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. В.В. Товбич ; редкол.: Дьомін М.М., Тімохін В.О., Левченко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. № 59. – С. 172-188. – ISSN 2077-3455
1454958
   Стратегія розвитку суддівської освіти // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Нац. школа суддів України ; редкол.: Волошин Ю.О., Оніщук М.В., Батлер В.Е. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (33). – С. 178-179. – ISSN 2707-6849


  18 грудня 2020 року в місті Києві ректор Микола Оніщук провів засідання Науково-методичної ради Національної школи суддів України, на якому було представлено та обговорено Стратегію розвитку суддівської освіти в Україні на 2021-2025 роки. У засіданні ...
1454959
  Щербата І. Стратегія розвитку трудової активності населення сільських регіонів / І. Щербата, Н. Василенька, І. Бернацька // Аграрна економіка : науковий журнал. – Львів, 2014. – Т. 7, № 1/2. – С. 28-34 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1454960
   Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1454961
   Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. М.С. Кулик. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 1. – 2016. – 208 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1454962
   Стратегія розвитку України : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; редкол.: Сіденко С.В., Ареф"єва О.В., Біла С.О. [та ін.]. – Київ : НАУ, 2004-. – ISSN 1729-7036
№ 2. – 2017. – 196 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1454963
   Стратегія розвитку України: економічний та гуманітарний виміри : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. пам"яті першого ректора Нац. акад. статистики, обліку та аудиту, д-ра екон. наук, проф., заслуж. економіста України Івана Ісаковича Пилипенка, Київ, 17 жовт. 2017 р. / Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Л.Є. Момотюк (голова), Т.Г. Бондарук, І.Ф. Надольний та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – 535, [1] с. : іл., табл. – Окремі ст. англ., рос., фр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-143-9
1454964
  Бруй О. Стратегія розвитку як основа управління бібліотекою // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 3 (260), березень. – С. 36-40. – ISSN 2076-9326


  Представлено досвід розроблення, а також перші кроки з впровадження стратегії розвитку Науково-технічної бібліотеки КПІ ім. Ігоря Сікорського на 2017-2020 роки. Розглянуто особливості окремих етапів розроблення та реалізації стратегії в процесі ...
1454965
  Андрощук Г. Стратегія розвитку, політика і практика Китаю у сфері інтелектуальної власності // Юридична газета. – Київ, 2017. – 26 грудня (№ 52). – С. 19


  Державна стратегія у сфері інтелектуальної власності була прийнята в Китаї ще у 2008 р., а Державна стратегія інноваційного розвитку - у 2016 р.
1454966
  Вєтров Д. Стратегія розміщення граветських стоянок Центральної України // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 40. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1454967
  Костишина Т. Стратегія соціальної відповідальності споживчої кооперації як складової формування людського потенціалу та забезпечення якості життя сільського населення / Т. Костишина, Л. Рудич // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 6. – С. 45-50 : рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1454968
  Андрушків Богдан Стратегія стабілізації економіки / Андрушків Богдан, Кирич Наталя // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 44-45


  Для реалізації будь-якої господарської стратегії потрібен збалансований підхід з урахуванням безперервного впливу на її розвиток численних соціальних, економічних, технічних, екологічних, політичних та інших чинників. Особливо вразливою до них є ...
1454969
   Стратегія сталого розвитку : (туристична галузь) : [навч. посібник] / В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, К.О. Бабікова [та ін.]. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – 294, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-266. – ISBN 978-966-660-951-2
1454970
  Сенчук А. Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" - шлях до кращого майбутнього // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 2. – С. 52-55. – (Історичні науки)
1454971
  Коробейникова Я.С. Стратегія сталого розвитку туризму : навч. посібник / Я.С. Коробейникова ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Каф. туризму. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 257, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-694-282-4
1454972
  МарушевськийГ Стратегія сталого розвитку України до 2030 року: розробка і шлях до визнання / МарушевськийГ, Л. Руденко, Т. Тимочко // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків. – Київ, 2017. – № 1 (63). – С. 20-25. – ISSN 1819-7329
1454973
  Руденко Л.Г. Стратегія сталого розвитку України: розроблення і шлях до визнання / Л.Г. Руденко, Б Г. Тимочко Марушевський // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації". – Київ, 2016. – № 6 (100), листопад - грудень. – С. 2-4 : фото, табл. – Бібліогр.: 7 назв.
1454974
  Бакай В.Й. Стратегія стійкого розвитку підприємства з урахуванням рівня його економічної безпеки // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2016. – № 4 (33). – С. 41-43. – ISSN 2308-1988
1454975
  Вишневська-Черкас Стратегія стримування та залучення в американсько-китайських відносинах : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Вишневська-Черкас Ірина Григорівна ; НАН України, Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України". – Київ, 2014. – 194 арк. – Бібліогр.: арк. 162-194
1454976
  Шелегеда Белла Стратегія структурних зрушень у процесі розвитку економіки України / Шелегеда Белла, Касьянова Наталія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 12 (266). – С. 38-41. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Обгрунтовано необхідність проведення структурної перебудови економіки України. Розглянуто розвиток економіки як нелінійної системи з позицій двох моделей: еволюційної та біфуркаційної. Виділено основні напрями розвитку структури економічної системи - ...
1454977
  Шира Т.Б. Стратегія та механізми забезпечення корпоративної безпеки підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02 / Шира Тарас Богданович ; М-во освіти і науки України, Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2020. – 39 с. – Бібліогр.: 42 назви
1454978
  Слива Л. Стратегія та тактика консультативної діяльності адвоката // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (283). – С. 287-293. – ISSN 2
1454979
  Шумелда Я. Стратегія та тактика українського визвольного руху / Яків Шумелда. – Чікаго : Накладом Українсько-Американської Видавничої Спілки в Чікаго, 1966. – 96 с.
1454980
  Довгаль І.В. Стратегія транснаціональних корпорацій в умовах світових глобалізаційних процесів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 84-87. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1454981
  Будько Є. Стратегія туризму // Міжнародний туризм / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2001. – № 1. – С.72-74


  Міжнародний туризм
1454982
   Стратегія українського державотворення. Філософсько-політологічний та економічний аналіз. Філософія. Економіка. Політика. Освіта : Збірник наукових праць. – Київ-Полтава, 2000. – 198с. – ISBN 966-7653-15-3
1454983
   Стратегія Української бібліотечної асоціації на 2015-2018 роки // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / Т-во з обмеженою відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Ідея". – Київ, 2015. – № 2 (48). – С. 50-52. – ISSN 1811-377X
1454984
  Толочко Д. Стратегія Української держави у вирішенні проблем національного розвитку та регулювання міжнаціональних відносин (кінець XX - початок XXI століття) // Україна у світовій історії : науковий та науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України, Нац. н.-д. ін-т українознав. та всесвіт. історії. – Київ, 2014. – № 4 (53). – С. 65-82
1454985
  Погребняк Л.П. Стратегія управління виробничими ресурсами аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Погребняк Людмила Павлівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграрна акад. – Полтава, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1454986
  Малий І.Й. Стратегія управління державним боргом (інвестиційний аспект) / І.Й. Малий, О.В. Фоя // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5/6, березень. – С. 115-122. – ISSN 2306-6814
1454987
  Нєнно І.М. Стратегія управління морськими торгівельними портами: горизонт, структура, інструменти // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 68-78. – ISSN 2413-9998
1454988
  Цюцюра С.В. Стратегія управління проектами реінжинірингу енергоємних галузей / С.В. Цюцюра, С.В. Криворучко, М.І. Цюцюра // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 70-76 : фото, рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-8810
1454989
  Крупка М.І. Стратегія управління процесом кредитування реального сектору економіки : банківська справа / М.І. Крупка, О.І. Скаско // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 108-112
1454990
  Яркіна Н.М. Стратегія управління рибогосподарською діяльністю // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 63-70 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 0131-775Х
1454991
  Денисенко Микола Павлович Стратегія управління ризиком підприємств фармацевтичної галузі / Денисенко Микола Павлович, Чигирик Ксенія Олександрівна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто основні принципи управління ризиками підприємств фармацевтичної галузі. Особливу увагу приділено системі класифікації ризиків.
1454992
  Пономаренко О.В. Стратегія ухиляння в сучасному італійському політичному дискурсі (на матеріалі інтерв"ю Роберта Менії, депутата Парламенту, члена партії "Національний Альянс") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 4. – С. 124-135. – ISBN 966-581-476-1
1454993
  Пономаренко О. Стратегія ухильності в сучасному італіському політичному дискурсі (на матеріалі інтерв"ю Роберта Менії, депутата парламенту, члена партії "Національний альянс") // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 251-255
1454994
  Філіпова Н.В. Стратегія фінансового забезпечення інноваційного розвитку сфери охорони здоров"я : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Філіпова Наталія Володимирівна ; М-во фінансів України, Ун-т держ. фіскальної служби України. – Ірпінь, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 56 назв
1454995
  Грищук Н.В. Стратегія фінансового забезпечення конкурентних переваг сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 23, грудень. – С. 97-106 : рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1454996
  Шевченко О.М. Стратегія формування економічної політики України в умовах глобалізації // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 2 (41). – С. 9-13. – (Економічні науки)
1454997
  Захаренко К.В. Стратегія формування ефективної системи державної інформаційної безпеки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 131-141. – (Філософія ; вип. 49). – ISSN 2312-1947
1454998
  Ткаченко Ю.В. Стратегія формування інвестиційної привабливості національної економіки в умовах глобалізації // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 13, липень. – С. 147-153. – ISSN 2306-6814
1454999
  Костюк В. Стратегія формування конкурентних переваг підприємства в сучасних умовах ринку / В. Костюк, Т. Янчук // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; редкол.: Білоус О.С., Павликівська О.І., Кіляр О.Р. [ та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3 (58). – С. 115-120. – ISSN 2409-8892


  Розглянуто основні різновиди стратегії конкурентної поведінки підприємства. Наведено головних конкурентів та конкурентні переваги даного підприємства. Обґрунтовано актуальність дослідження та необхідність удосконалення конкурентної стратегії ...
1455000
  Іващенко А.І. Стратегія формування сприятливого інвестиційного клімату в Україні // Часопис економічних реформ : науково-виробничий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 1 (17). – С. 15-22. – ISSN 2221-8440
<< На початок(–10)1451145214531454145514561457145814591460(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,