Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>
1444001
  Вокер Н. "Територія за контактною лінією - це Україна" / вела розмову А. Котляр // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 4-10 лютого (№ 4). – С. 1, 10


  "Сьогодні в Україні працюють 18 різних агентств і фондів ООН. Своєю діяльністю ця міжнародна організація охопила фактично всі аспекти реакції на кризову ситуацію, крім миротворчого. З позицією ООН можна погоджуватися чи ні, піддаючи критиці окремі ...
1444002
  Руденко В. "Територія і населеннє України" (1918) як фундаментальна географічна праця доктора Мирона Кордуби / В. Руденко, К. Грек // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – С. 4-14. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 50)). – ISSN 2311-3383
1444003
  Гаврилюк Ю. "Територія моїх поїздок межує на півночі з Прип"яттю і Біловезькою Пущею" // Над Бугом і Нарвою : Український часопис Підляшшя. – Bielsk Podlaski, 2014. – № 5 (135). – С. 22-24. – ISSN 1230-2759


  Павло Чубинський. Надбужанські мандрівки автора українського гімну.
1444004
  Клочко Р. "Територія терору": політичний тероризм у Російській імперії // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2015. – 11-17 квітня (№ 13). – С. 15


  Реформи 60–70-х рр. 19 ст. докорінно змінили Російську імперію. Скасування кріпацтва, зміни в місцевому самоврядуванні та судоустрої породили в суспільстві надії на ще більші зрушення, яким не судилося збутися. У революційних гуртках, що почали ...
1444005
  Оніщенко М Н. "Територія" права (деякі аспекти дії права в умовах демократичного розвитку) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 3-7.
1444006
  Мейлах "Терия психотрансмутации" Г.И. Гюрджиева / Мейлах, .Б. // Рациональное и иррациональное в современном буржуазном сознании : реферативный сборник / Акад. наук СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т философии [и др.] ; отв. ред. Гуревич П.С. – Москва, 1979. – Вып. 2. – С. 139-172. – (Общественные движения и проблемы общественного сознания)
1444007
   "Терминал" продолжился в Бразилии : Новости // Мир туризма : Журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2005. – № 3. – С. 8 : Іл.
1444008
  Мочков О.Б. Територіальна громада в реалізації місцевої демократії : монографія / Мочков Олександр Борисович ; за наук. ред. д-ра наук з держ. упр. П.В. Ворони. – Київ : АртЕк, 2019. – 266, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-226. – ISBN 978-617-649-060-9
1444009
  Лисенко І.М. Територіальна громада в системі громадянського суспільства // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 407-413. – ISSN 2076-1554
1444010
  Симонович О. Територіальна громада як базова одиниця місцевого самоврядування // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 146-152. – (Серія: Міжнародні відносини ; № 1 (374)). – ISSN 1729-360Х
1444011
  Соіч О.В. Територіальна громада як специфічний різновид колективного суб"єкта права // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 59-64. – ISSN 2304-5809
1444012
  Беновська Л.Я. Територіальна громада як суб"єкт регулювання розвитку територій : теоретичні аспекти // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 30-39 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1562-0905
1444013
  Корнус Олеся Територіальна доступність медичних послуг у Сумській області / Корнус Олеся, Коргус Анатолій, Шищук Володимир // Часопис соціально-економічної географії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Редкол.: Л.М. Нємець, Я.Б. Олійник, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 21 (2). – С. 126-130 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2076-1333
1444014
  Олійник Я.Б. Територіальна ідентичність населення Подільського регіону : монографія / Я.Б. Олійник, О.М. Гнатюк ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017. – 221, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 191-207. – ISBN 978-966-439-937-8
1444015
  Долинська М.С. Територіальна компетенція нотаріальних органів України як одна із головних засад здійснення нотаріального процесу в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 107-115. – (Серія юридична ; вип. 2). – ISSN 2311-8040
1444016
  Зальотін В. Територіальна компетенція приватного виконавця та приватного нотаріуса: порівняльно-правовий аспект // IV Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика" : зб. наук. статей : 6 груд. 2019 р., м. Київ / "Актуальні проблеми виконавчого процесу України: теорія і практика", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Позднишев, 2019. – С. 185-187. – ISBN 978-966-8830-75-4
1444017
  Бобрицький Л.В. Територіальна оборона України - проблеми та перспективи // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 5-11. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1444018
  Долгова К.С. Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Долгова Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1444019
  Долгова К.С. Територіальна організація кластеру курортно-оздоровчого дитячого туризму України : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Долгова Катерина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 234 арк. – Додатки: арк. 203-234. – Бібліогр.: арк. 179-202
1444020
  Сировець С.Ю. Територіальна організація туристичного процесу Столичного регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 59-65 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1444021
  Анісімов С.В. Територіальна та транспортна доступність заміських рекреаційних територій для літнього відпочинку // Людина та довкілля. Проблеми неоекології / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов.ред. Крайнюков О.М. – Харків, 2017. – № 3/4 (28). – С. 95-104 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1992-4224
1444022
  Каніщев Г.Ю. Територіальна цілісність держави в умовах інформатизації та віртуалізації суспільства // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Чернієнко В.О., Братерська-Дронь М.Т. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 97-108. – ISSN 2073-803X
1444023
  Смілка Владислав Анатолійович Територіальне районування для ведення містобудівного моніторингу // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 147-154 : рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2219-5300
1444024
  Сущенко О.А. Територіальний брендинг як інструмент розвитку туристично-рекреаційного комплексу / О.А. Сущенко, К.В. Касенкова // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Амоша О.І., Андрєєва Н.М., Бутенко А.І. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Т. 21, № 2 (71). – С. 139-149. – ISSN 2524-003X
1444025
   Територіальний розвиток і регіональна політика. Стратегування регіонального розвитку на засадах смарт-спеціалізації : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних досліджень ім. М. Долішнього НАН України" ; [наук. ред. Сторонянська І.З]. – Львів : [б. в.], 2020. – 141, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку")
1444026
  Добиш М.П. Територіальні відмінності в політичних поглядах населення України: політико-географічний аспект : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Добиш Микола Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 201, [27] арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 171-201арк.
1444027
  Корнієнко М.В. Територіальні візії козацької еліти Війська Запорозького другої половини XVII - початку XVIII ст. (на прикладі "Літопису Самовидця") // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 111-114. – ISSN 2218-4805


  Статтю присвячено територіальним візіям козацької еліти Гетьманату на прикладі «Літопису Самовидця». Виокремлено поняття, якими автор пам’ятки позначав простір, та проаналізовано їх зміст на предмет бачення меж.
1444028
   Територіальні громади в умовах децентралізації: ризики та механізми розвитку : монографія / [Л.Я. Беновська та ін. ; за ред. В.С. Кравціва, І.З. Сторонянської] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2020. – 531, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 8-9. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9250-5
1444029
  Гнатюк О.М. Територіальні закономірності змін адміністративного устрою України / О.М. Гнатюк, А.Л. Мельничук // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 3 (111). – С. 46-55 : рис. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 1561-4980
1444030
  Шовкун Т. Територіальні особливості захворюваності на рак молочних залоз (на прикладі Чернігівської області) / Т. Шовкун, В. Костюк // Економічна та соціальна географія : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Гнатюк О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 77. – С. 71-77. – ISSN 2413-7154


  У статті проаналізовано стан захворюваності жіночого населення Чернігівської області на рак молочних залоз. Дослідження сучасних тенденцій стану захворюваності та смертності жіночого населення від раку молочних залоз було проведено в кілька етапів. ...
1444031
  Петровська А.О. Територіальні особливості регулювання інвестиційної діяльності в Україні // Шевченківська весна - 2019. Географія : зб. наук. праць XVIІ міжнар. наук. міждисциплінар. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [м. Київ, 11 квіт. 2019 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: А.Д. Яременко, А.А. Шевчук, Є.С. Трикоцька та ін.]. – Київ : Фенікс, 2019. – Вип. 17. – С. 112-114. – ISBN 978-966-136-643-4
1444032
  Білоус Ю.О. Територіальні особливості формування мережі загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області // Географія в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка: 85 років - досягнення та перспективи (GTSNU) : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 85-річчю геогр. ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка (Київ, 30-31 берез. 2018 р.) / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Укр. геогр. т-во ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.П. Запотоцький, В.Ф. Пасько та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2018. – С. 302-304. – ISBN 978-617-7069-75-8
1444033
  Оришич Т. Територіально-адміністративний поділ та формування кордонів України за часів Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 294-300. – ISBN 966-7060-54-1
1444034
  Дністрянський М. Територіально-політична незрівноваженість України: іманентна неминучисть чи рукотворний наслідок? // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 68-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1444035
   Територіально-просторове планування використання земель в Україні: понятійний базис у контексті безпеки життєдіяльності людей / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Т. Прядка, Ю.Л. Скляр, Н.О. Капінос // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 15, серпень. – С. 3-13. – ISSN 2306-6792
1444036
  Саханенко С. Території зі спеціальним статусом в регіональній структурі України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 4/6. – С.46-53
1444037
  Красняков Є. Території зі статусом гірських потребують підтримки держави (у контесті стану проблем, перспектив розвитку загальноосвітньої школи) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 7 липня (№ 123). – С. 4-5
1444038
  Івашко О.А. Території пріоритетного розвитку: необхідність, механізм формування і функціонування // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 7 : Економічні науки. – С. 225-231. – ISSN 1729-360Х
1444039
  Куваєв О.М. Територія : Роман та повісті / О.М. Куваєв. – Київ : Дніпро, 1978. – 462с.
1444040
  Коваленко О.О. Територія "біструктурної моделі" японського етносу Ханіхари Кадзуро // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 77-80. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про "біструктурну теорію" японського етносу Ханіхари Кадзуро, котра інтерпретує генезис японців, причини локальних відмінностей у японському етносі, місце та роль дзьомонівської популяції й переселенців у процесі японського етногенезу. Подано ...
1444041
  Шулікін Д. Територія безпеки і кошти вишів // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 6 травня (№ 18). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На черговому засіданні Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти розглянули законопроект щодо захисту педагогічних, науково-педагогічних і наукових працівників, а також два пов"язані між собою законопроекти стосовно коштів закладів вищої ...
1444042
  Гусейнова О. Територія Богдана-Ігоря Антонича: оніризм як стартегія інтерпретації простору : (за романом Юрія Андруховича "Дванадцять обручів") // Сучасні літературознавчі студії : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 1 : Онірична парадигма світової літератури. – С. 33-38. – ISBN 966-638-152-4
1444043
  Дудкін І. Територія екзотики: Мексика // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2007. – № 6. – С. 23-40
1444044
  Степанчук І. Територія знань і позитиву // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 4 липня (№ 71). – С. 9


  Сімдесят років тому провідними вченими України було створено Товариство "Знання" України, а його першим керівником став президент Академії наук УРСР, академік Олександр Палладін.
1444045
  Григор"єва Р. Територія і кордон як фактори формування етнічної ідентичності ( за матеріалами досліджень прикордонних територій Брянської області) // Народна творчість та етнографія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 2 : Російська етнологія - Russian ethology. – С. 30-34. – ISSN 0130-6936
1444046
  Цубенко В.А. Територія і населені пункти Києво-Подільського військового поселення (1837-1857) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 59-66. – ISBN 978-966-02-4770-3
1444047
  Шимонович І. Територія і населення. / І. Шимонович. – Львів, 1926. – 22с.
1444048
  Брюховецька Лариса Територія ідей : українське кіно в контексті європейського // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська Академія" за участі Мін.культ. і туризму України. – Київ, 2009. – № 6 (86). – С. 23-26. – ISSN 1562-3238
1444049
   Територія інтенсивну // Київський університет. Дайджест. – Київ, 2020. – Вересень (№ 4). – С. 3


  Хімічний ф-тет КНУ - традиційне місце змагань і тренувань для юних дослідників. Третій рік поспіль сюди з"їжджаються учасники Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Віктора Скопенка - індивідуального змагання для учнів 9-11-х класів ...
1444050
   Територія інтенсиву // Київський університет. – Київ, 2020. – Січень (№ 1). – С.1


  "Хімічний факультет КНУ – традиційне місце змагань і тренувань для юних дослідників. Третій рік поспіль сюди з’їжджаються учасники Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка Віктора Скопенка – індивідуального змагання для учнів 9-11-х класів ...
1444051
  Магочій П.Р. Територія істориків // Критика. – Київ, 2011. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 30-32
1444052
  Макаров Ю. Територія Майдану - вся Україна // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 51 (319). – С. 4-5. – ISSN 1996-1561
1444053
  Гусєв В. Територія нищівної експлуатації: чого хотіли більшовики від України? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 21-22 листопада (№ 219/220). – С. 8
1444054
  Боднарчук Ю.Ю. Територія проживання та демографічна характеристика лемківського населення в Польщі напередодні виселення в УРСР // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 19. – С. 403-408
1444055
  Вишенський С. Територія роздоріжжя : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив т-ва "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 264/265. – С. 251-271
1444056
  Мигул І. Територія свободи / спілкувалася Чекан Олена // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 6 (119). – С. 50-52. – ISSN 1996-1561


  Ректор Українського вільного університету професор Іван Мигул про еволюцію та місію УВУ
1444057
  Панченко Н. Територія солідарності // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 5 березня (№ 40). – С. 9


  Організатор Майдану у Варшаві Наталія Панченко - про участь у ньому поляків і білорусів, тисячу підписів за відставку посла України та лікування поранених майданівців з Києва.
1444058
  Андрейчук О. Територія студентства / О. Андрейчук, І. Бачурін, І. Степанець // Київський університет. – Київ, 2014. – Вересень (№ 12/13). – С. 6 : фото


  Про діяльність Студентського парламенту КНУ імені Тараса Шевченка.
1444059
  Лощихін О.М. Територія сучасної держави: поняття та функції (частина друга) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 180-184. – ISSN 2306-9082
1444060
  Лощихін О.М. Територія сучасної держави: поняття та функції (частина перша) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 254-261. – ISSN 2306-9082
1444061
  Чухліб Т. Територія та кордони правобережного Українського гетьманату // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 167-190
1444062
  Ярошенко Г. Територія терору. Усього два дні в управлінні СБУ в Полтавській області діяла виставка розсекречених кримінальних справ людей, яких репресували у 30-40-х роках минулого століття "совєти" і нацисти // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2019. – 28 травня (№ 58). – С. 8-9
1444063
  Василенко П М. Територія України XVII віку : (Розвідка з історії права) / Н.П. Василенко. – [Київ], 1927. – С. 112–132. – Окр. відбитка з: Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’яти-десятих роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 51). К., 1927, ч. 1, с. 112–132


  Ювілейний збірник на пошану академіка Дмитра Івановича Багалія з нагоди сімдесятої річниці життя та п’яти-десятих роковин наукової діяльності (ВУАН. 36. іст.-філол. відділу; № 51). К., 1927, ч. 1, с. 112–132
1444064
  Павлова В.П. Територія України на іноземних картах ХVI - XVII вв. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 95-98. – Бібліогр.: 14 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1444065
  Гонрісевич А. Територія України як простір вичерпання національних прав на знаки для товарів і послуг // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2017. – № 1. – С. 66-68. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1608-6422
1444066
  Рибалкін С. Територія хіп-хопу: поезія Магрибської вулиці у XXI ст. // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 248-258. – ISBN 978-966-171-890-5


  Дослідження присвячується марокканському хіп-хопу арабською мовою: мистецтву. що зародилося в 90-х роках XX ст., але справжню популярність здобуває лише внаш час, починаючи з 2010-2011 рр. Автор висуває припущення: тексти марокканського репу - це не що ...
1444067
  Батанов О.В. Територія як інститут конституційного права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 49-53. – ISSN 2219-5521
1444068
  Бондар М. Територія як конституційна цінність: поєднання публічно-владних та приватно-особистісних засад // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 9. – С. 22-31. – ISSN 1026-9932
1444069
  Паламарчук В.А. Територія як невід"ємна ознака сучасної держави // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України. – Київ, 2016. – № 1 (31). – С. 345-350. – ISSN 2072-8670
1444070
  Бойко О. Територія, кордони і адміністративно-територіальний поділ Української Держави гетьмана П. Скоропадського (1918) // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 217-232
1444071
  Трохимчук С. Територія, нація, виклики. Академік Степан Рудницький ще 100 років тому сформулював поняття українських етнічних земель і побудови на їх теренах Соборної унітарної держави // Україна молода. – Київ, 2020. – 14 квітня (№ 33). – С. 10


  Московське імперське розуміння і сприйняття української нації та держави Україна є хибним, антинауковим, злочинним, що несе загрозу не тільки нам, а й усій Європі. Протягом віків імперія вважала нашу землю своєю, а нашу націю - невиразною народністю і ...
1444072
  Кишко-Єрлі Територія, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи як складова частина екомережі України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 385-388. – ISSN 1563-3349
1444073
   Територія. Сталий розвиток : Український науково-інформаційний журнал. – Київ, 2003-
№ 3. – 2005
1444074
  Топчієв О.Г. Територія: сучасний зміст поняття; функції; ресурсний потенціал : актуальна тема // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 3-9. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1561-4980
1444075
   Терия и прктика партийной и советской печати. – Вып. 1. – М, 1976. – 173с.
1444076
  Жарких Н.И. Терия неравновесных электроповерхностных явлений в концентрированных слабозаряженных дисперсиях и мембранах : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.11 / Жарких Н.И.; ЛГУ. – Ленинград, 1983. – 23с.
1444077
  Кинг-Хили Терия орбит искусственных спутников в атмосфере : пер. с англ. / Кинг-Хили. – Москва : Мир, 1966. – 189 с.
1444078
  Прист Стивен Терия сознания / Прист Стивен; Пер. с англ. Грязнова А.Ф. – Москва : Идея-Пресс, 2000. – 288с. – ISBN 5-7333-0022-1
1444079
  Загороднюк І. Теріологічні дослідження Леоніда Гіренка // Праці Теріологічної Школи / Теріологічна школа. – Київ, 2014. – Т. 12 : Різноманіття ссавців. – С. 114-126. – ISSN 2312-2749
1444080
  Ільєнко М.М. Теріологія : посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / М.М. Ільєнко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 166с. – ISBN 966-306-011-5
1444081
  Коропатник Тетяна Василівна Теріторіальна організація агроресурсного потенціалу Чернігівської області : Автореф. дис. ... канд. географ. наук:11.00.02 / Коропатник Т.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 22 с.
1444082
  Бобрович І.П. Теріторіальна організація будівельно-індустріального комплексу Волинської області. : Дис... канд. географ.наук: 11.00.02 / Бобрович І.П.; МО УКраїни, Волинськ. держ.універ. ім.Л.Українки. – Луцьк, 1996. – 231л. – Бібліогр.:л.187-205
1444083
  Шпарага Т.І. Теріторіальная організація сфери обслуговування населення Волинського обласного суспільно-географічного комплексу. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.02 / Шпарага Т.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 20л.
1444084
  Іщук Степан Іванович Теріторіально-виробничі комплекси і економічне районування (метод. теорія) : Дис... наук: / Іщук Степан Іванович; КУ ім. Т.Шевченка. Укр.-Фін. ін-т менеджменту і бізнесу. – Київ, 1996. – 244л. – Бібліогр.:л.237-240
1444085
  Єрьоменко В.О. Терія імовірностей : Теоретичний матеріал, практикум, індивідуальні завдання: Навчальний посібник для студ.екон.спец. / В.О. Єрьоменко, М.І. Шинкарик. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 176с. – ISBN 966-7411-90-7
1444086
  Твардовский А.Т. Теркин на том свете / А.Т. Твардовский. – Москва : Советский писатель, 1963. – 103с.
1444087
  Ахмадеев Нариман Абдуллаевич Теркоязычное население северного Таджикистана (расселение и хоз-ва) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.00 / Ахмадеев Нариман Абдуллаевич; МГУ. – М., 1982. – 25л.
1444088
  Сидоренко Віктор Теркс і Кайкос. Гламур без пафосу // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 80-85 : фото
1444089
   Терло- и массоперенос. – Минск : Наука и Техника
Т. 1. – 1965. – 316 с.
1444090
   Термализация нейтронов. – Москва, 1964. – 420 с.
1444091
  Семашко А.П. Термализация нейтронов в гидридциркониевой среде. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.055 / Семашко А.П.; АН УССР.Ин-т ядерных исследований. – К, 1971. – 26л.
1444092
  Заболотний М.А. Термалізація носіїв заряду в органічних напівпровідниках під дією зовнішнього електричного поля / М.А. Заболотний, П.Ю. Кобзар // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 12-13
1444093
  Анчишкін Д. Термалізація нуклонів у зіткненнях релятивістських важких іонів / Д. Анчишкін, А. Мускєєв, С. Єжов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 10-16. – (Фізика ; Вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  В роботі запропонований механізм термалізації при релятивістських ядро-ядерних зіткненнях. У деякому аспекті нашу модель можна віднести до транспортних моделей: тут розглядається еволюція системи, але цей розвиток параметризується не часом, а кількістю ...
1444094
  Набока В.Ю. Термалізація та еволюція сильновзаємодійної матерії в інтегрованій гідрокінетичній моделі ядро-ядерних зіткнень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Набока Владислав Юрійович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М.М. Боголюбова. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1444095
  Гребенщикова Т.Б. Термальные воды восточных районов Туранской плиты в междуречье Сырдарьи-Амурдарьи / Т.Б. Гребенщикова. – М., 1976. – 89с.
1444096
  Дворов И.М. Термальные воды и их использование : Пособие для учащихся / И.М. Дворов, В.И. Дворов. – Москва : Просвещение, 1976. – 128с.
1444097
  Маврицкий Б.Ф. Термальные воды складчатых и платформенных областей СССР / Б.Ф. Маврицкий. – Москва : Наука, 1971. – 242 с.
1444098
   Термальные воды СССР в вопросах их теплоэнергетического использования. – М., 1963. – 293с.
1444099
  Дворов В.И. Термальные воды Челекена и геохимические особенности их формирования / В.И. Дворов. – Москва : Наука, 1975. – 179с.
1444100
  Барабанов Л.Н. Термальные и минеральные воды Малого Кавказа. : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Барабанов Л.Н.; Моск. гос. ун-т. – М., 1958. – 20л.
1444101
   Термальные и минеральные воды Северного Кавказа. – М., 1965. – 128с.
1444102
   Термальные и редокс-условия образования верхнемантийных ксенолитов из кайнозойских базальтов Северо-Западного Шпицбергена / А.Г. Гончаров, Л.П. Никитина, Н.В. Боровков, М.С. Бабушкина, А.Н. Сироткин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2000-2030 : рис., табл. – Библиогр.: с. 2026-2030. – ISSN 0016-7886
1444103
  Посохов Е.В. Термальные источники Восточного Казахстана / Е.В. Посохов. – Алма-Ата, 1947. – 143с.
1444104
  Пийп Б.И. Термальные ключи Камчатки / Б.И. Пийп. – М, 1937. – 268с.
1444105
  Пугаченкова Г.А. Термез, Шахрисябз, Хива / Г.А. Пугаченкова. – Москва : Искусство, 1976. – 207 с.
1444106
  Чернюк Віта Терми і гольф по-тосканськи // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2013. – № 5 (73). – С. 90-91 : фото
1444107
   Терми на всяк смак // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2015. – № 3 (123), червень-липень. – С. 8-9 : фото
1444108
   Терми та йога // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2019. – № 4 (148), серпень - вересень. – С. 14-15 : фото
1444109
  Дубовик Ольга Терми Туреччини. або На гостину до Зевса // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2020. – № 1 (145), лютий - березень. – С. 72-74 : фото
1444110
  Матьез А. Термидорианская реакция / А. Матьез. – М.-Л., 1931. – 228с.
1444111
  Пивоваров А.А. Термика замерзающих водоемов. / А.А. Пивоваров. – М., 1972. – 140с.
1444112
  Любимова Е.А. Термика Земли и Луны / Е.А. Любимова. – Москва : Наука, 1968. – 280с.
1444113
  Савельев Б.А. Термика и механика природных льдов / Б.А. Савельев. – Москва, 1983. – 223с.
1444114
  Тихомиров А.И. Термика крупных озёр / А.И. Тихомиров. – Ленинград : Наука, 1982. – 282 с.
1444115
  Пивоваров А.А. Термика океана / А.А. Пивоваров. – Москва : Московский университет, 1979. – 208с.
1444116
  Пивоваров А.А. Термика пограничных слоев океана и атмосферы / А.А. Пивоваров. – М.
Ч. 1. – 1986. – 129с.
1444117
  Пивоваров А.А. Термика пограничных слоев океана и атмосферы / А.А. Пивоваров. – М.
ч. 2. – 1987. – 90с.
1444118
   Термика почв и горных пород в холодных регионах. – Якутск, 1982. – 162с.
1444119
  Бабаев И.А. Термико-минералогическое исследование месторождения алунитов Дашкесанского рудного районов : Автореф. дис. ... канд. геол.-минер. наук / Бабаев И.А. ; Ин-т геологии АН АзССР. – Баку, 1963. – 25 c.
1444120
  Квитко И.С. Термин в научном документе / И.С. Квитко. – Львов, 1976. – 127с.
1444121
  Володина Т. Термин в немецкой лингвистической традиции // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 358-363. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1444122
  Тимофеев В.Г. Термин и понятие "модернизм" в англо-американском литературоведении (часть 2) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 45-58. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 2). – ISSN 1813-1921
1444123
  Тимофеев В.Г. Термин и понятие "модернизм" в англо-американском литературоведении (часть первая) // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 9 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 93-100. – (Филология. Востоковедение. Журналистика ; вып. 1). – ISSN 1813-1921


  История использования англо-американским литературоведением слова "Modernism" для описания литературных явлений двадцатого века не продолжительна и много короче, чем соответствующая история в отечественном литературоведении. В статье проверяются две ...
1444124
   Термин и слово. – Горький, 1979. – 191с.
1444125
   Термин и слово. – Горький, 1980. – 156с.
1444126
   Термин и слово. – Горький, 1981. – 150с.
1444127
   Термин и слово. – Горький, 1982. – 132с.
1444128
   Термин и слово. – Горький, 1983. – 139с.
1444129
  Сукиасян Э.Р. Термин стандартизован - будьте внимательны! // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2005. – № 8. – С. 55-59. – ISSN 0130-9765
1444130
  Хаютин А.Д. Термин, терминология, номенклатура : (учеб. пособие) / А.Д. Хаютин ; М-во высш. и сред. спец. образования УзССР, Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд : [б. и.], 1971. – 130 с.
1444131
  Коновалов Вячеслав Терминал D: опять не успеваем? : авиа / Коновалов Вячеслав, Матусевич Алексей // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 2. – С. 26-28 : Фото. – ISSN 1998-8044
1444132
  Самойлов Юрий Терминал F имени князя Потемкина? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 18-20 : Фото. – ISSN 1998-8044
1444133
   Терминал F: спасительная соломинка Борисполя? : авиа // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 10-13 : Фото. – ISSN 1998-8044
1444134
  Круминь Я.П. Терминалы с дисплеем / Я.П. Круминь. – Рига, 1980. – 50с.
1444135
  Иванов-Пошканов Терминальная интерактивная система ТИСА-1010. / Иванов-Пошканов. – Рига, 1979. – 32с.
1444136
  Пирогов В.В. Терминальная система дл СМ ЭВМ -- ТИСА: / В.В. Пирогов, Н.В. Лейтан. – Рига, 1984. – 36с.
1444137
  Малыхин Л.И. Терминальное управление прицеливанием / Л.И. Малыхин, В.К. Мишина, Е.В. Ермолович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 55-58. – Бібліогр.: с. 58, 3 назв. – (Кібернетика ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Досліджено задачу оптимального прицілювання. Математичну модель зображено задачею аналітичного конструювання регулятора з керуванням у вигляді зворотного зв"язку. Проведено комп"ютерне моделювання для підтвердження отриманих теоретичних результатів.
1444138
   Терминальные комплексы в вычислительых системах коллективного пользования. – М., 1978. – 110с.
1444139
   Терминальный модуль параллельного графового компьютера. – Минск, 1994. – 43с.
1444140
  Ляшенко А.Г. Терминатор времени, или Новое платье короля / А.Г. Ляшенко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. – 64 с. : илл. – Библиогр.: с. 63. – ISBN 978-966-07-1755-8
1444141
  Фрейкс Р. Терминатор. Судный день / Рэндалл Фрейкс. – Баку : Концерн "Олимп", 1993. – 415, [1] с. : ил. – На обороте тит. л. также указ.: Рэндалл Фрейкс, В.Х. Вишер. Т. 1. - На обл. и переплете указ. только авт. – (Галактика фантастов). – ISBN 5-87860-034-Х
1444142
  Бартков Б.И. Терминоведение и терминография в индоевропейских языках : сб. науч. тр. / ред. Б.И. Бартков. – Владивосток : [б. и.], 1987. – 180 с.
1444143
  Богуцкая Мария Филипповна Терминоведение на Украине : библиографический указатель 1947-1980 / Богуцкая Мария Филипповна, Лагутина Алла Вячеславовна. – Киев : Наукова думка, 1982. – 108 с.
1444144
  Квитко И.С. Терминоведческие проблемы редактирования / И.С. Квитко. – Львов, 1986. – 150с.
1444145
   Терминография и перевод научного текста. – Горький, 1989. – 95с.
1444146
   Терминологиjа од областа на градежништвото = Civil engineering terminology / Макед. акад. на науките и уметностите, Лексикографски центар ; израб.: м-р Благоjа Нешкоски. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите, 2016. – 981 с. – Парал. тит. арк. англ. – (Макропроект "Македонска терминологиja" = Macro project "Macedonian terminology" / раководител: акад. Витомир Митевски). – ISBN 978-608-203-171-2
1444147
   Терминологиjа од областа на теологиjата = Theological terminology / Макед. акад. на науките и уметностите ; израб. J. Таковски, протоjeрej-ставрофор. – Скопjе : Македонска академиja на науките и уметностите, 2017. – 276 c. – Парал. тит. арк. англ. – (Макропроект МАКЕДОНСКА ТЕРМИНОЛОГИJA / поранешни раководители: Б. Конески [та ін.]). – ISBN 978-608-203-0
1444148
  Солоиденко Г.И. Терминологическая деятельность украинской эмиграции // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Межд. ассоц.ак наук; Совет директоров научн. библ. и информ. центров. – Киев, 2010. – Вып. 8. – С. 237-247
1444149
  Василенко Н.П. Терминологическая дискуссия - разговор продолжается // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2012. – № 6. – С. 70-74. – ISSN 0130-9765


  Анализ исходных положений теории функционирования библиотечного фонда.
1444150
  Вайнтруб С.Е. Терминологическая лексика (литературоведческая и языковедческая) в критикио-публицистической прозе А. С. Пушкина : Дис... канд. филолог.наук: / Вайнтруб С. Е.; КГУ им. Т. Г. Шевченко, Кафедра русского языка. – К., 1956. – 252л. – Бібліогр.:л.241-252
1444151
  Вайнтруб С.Е. Терминологическая лексика (литературоведческая и языковедческая) в критико-публицистической прозе : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Вайнтруб С.Е. ; М-во высш.образования УССР. – Киев, 1956. – 16 с.
1444152
  Томасевич Н.П. Терминологическая лексика английского подъязыка автомобилестроения и ее взаимодействие с другими лексическими слоями. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Томасевич Н.П.; ОГУ им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1984. – 16л.
1444153
  Галеб Абед Хуссейн аль-Тамими Терминологическая лексика в произведениях Д.А.Гранина : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Галеб Абед Хуссейн аль-Тамими; Белорусский гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1981. – 17л.
1444154
  Артеменко Т.П. Терминологическая лексика в русских пословицах и поговорках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01. / Артеменко Т.П.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1980. – 22л.
1444155
  Щеглова Н.А. Терминологическая лексика оружейно-железоделательного производства 17-18 веков. : Автореф... Канд.филол.наук: / Щеглова Н.А.; Моск.обл.пед.ин-т. – Москва, 1964. – 27л.
1444156
  Крылов А.И. Терминологическая лексика прядения на текстильных фабриках города Иванова. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Крылов А.И.; МП РСФСР. Лен. гос. пед. ин-тут им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 18л.
1444157
  Головина С.Ю. Терминологическая неопределенность в трудовом праве: причины возникновения и пути устранения // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2010. – № 2 (289). – С. 53-62. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1444158
  Шелов С.Д. Терминологическая норма в освещении российских лингвистов в период 70–80-х годов XX века / С.Д. Шелов, В.М. Лейчик
1444159
  Егоров В.А. Терминологическая система предметной области "строительство и архитектура". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.21 / Егоров В.А.; АН БССР. – Минск, 1973. – 21л.
1444160
  Богатая Л.Н. Терминологическая сложность: новый концептуальный конструкт // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 4-6
1444161
  Николаенко Л.Г. Терминологическая функция социологических понятий // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 49-57. – ISBN 978-966-171-387-0
1444162
  Шестакова Т.М. Терминологические аспекты категории "управление знаниями" // Вісник Приазовського державного технічного університету : збірник наукових праць / Приазовський державний технічний університет. – Маріуполь, 2013. – С. 75-80. – (Серія: Економічні науки ; вип. 25). – ISSN 2225-6725
1444163
  Трофимова Е.И. Терминологические вопросы в гендерных исследованиях // Общественные науки и современность : Журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2002. – № 6. – С.178-189. – ISSN 0869-0499
1444164
  Шиманская Ирина Эдмундовна Терминологические инновации в области современной архитектуры: (на материале англоязычной науч. периодики) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Шиманская Ирина Эдмундовна; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 24л.
1444165
  Шиманская Ирина Эдмундовна Терминологические инновации в области современной архитектуры: На мат-ле англояз. науч. периодики : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Шиманская Ирина Эдмундовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Канів, 1990. – 180л. – Бібліогр.:л.162-180
1444166
   Терминологические работы в СССР в области теоретической электротехники и предложения АН СССР по Международному электротехническому словарю = Travaux Terminologiques en U.R.S.S. dans le Domaine de L"electrotechnique et Propositions de I"academie des Sciences de I"U.R.S.S. au Sujet du Vocabulare Electrotechnique International : группа 05 - Основные определения. – Москва : Издательство Академии наук СССР, 1957. – 95 с.
1444167
  Кауфман И.М. Терминологические словари / И.М. Кауфман. – М., 1961. – 419с.
1444168
  Маторина Н. Терминологические словари на занятиях по методике русского языка и литературы в вузе / Н. Маторина, Б. Маторин // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Вип. 2. – С. 102-110. – ISSN 2411-6548
1444169
  Козленко Е.Ю. Терминологический лабиринт библиографической информации // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 3. – С. 44-47
1444170
  Суворова В.М. Терминологический сегмент библиотечного пространства: процессы заимствования / Валерия Михайловна Суворова // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2015. – № 1. – С. 38-45. – ISSN 0869-608Х


  Рассматриваются правомерность и последствия внедрения в библиотечный лексикон иноязычной лексики. Описаны причины и виды заимствований иностранных терминов. Приводится перечень заимствованных слов, употребляемых в библиотечной сфере.
1444171
   Терминологический словарь. – М., 1962. – 64с.
1444172
   Терминологический словарь по аварийным ситуациям в ядерной энергетике. – М., 1990. – 117с.
1444173
   Терминологический словарь по автоматике. – Москва : Высшая школа, 1989. – 191с.
1444174
   Терминологический словарь по библиотечному делу и смежным отраслям знаний. – Москва, 1995. – 268 с.
1444175
   Терминологический словарь по вопросам культуры. – Пекин, 1988. – 798с.
1444176
   Терминологический словарь по загрязнению атмосферного воздуха. – Москва, 1982. – 156с.
1444177
   Терминологический словарь по информационной теории и практике на русском и испанском языках. – М. -Гавана, 1969. – 192с.
1444178
   Терминологический словарь по научной информации. – М., 1966. – 508с.
1444179
   Терминологический словарь по научной информации. – Москва, 1969. – 192с.
1444180
   Терминологический словарь по научной информации. – М., 1969. – 192с.
1444181
   Терминологический словарь по основам информатики и вычислительной техники. – М., 1991. – 158с.
1444182
  Янин Б.Т. Терминологический словарь по палеонтологии : Палеоихнология, палеоэкология, тафономия / Б.Т. Янин; Шиманский В.Н., Бондаренко О.Б. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 136с. – ISBN 5-211-01069-8
1444183
  Панкратов А.Я. Терминологический словарь по технической микробиологии / А.Я. Панкратов, Е.С. Анюшкин. – Воронеж, 1989. – 69с.
1444184
   Терминологический словарь по экологии, геоботанике и почвоведению : (русско-англо-немецко-французкий). – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1988. – 247с.
1444185
   Терминологический словарь. Горное дело. – Москва : Недра, 1965. – 299с.
1444186
  Раузер-Черноусова Терминологический справочник по стенкам раковин фораминифер / Раузер-Черноусова, А.А. Герке; Отв. ред. Бондарева Т.П. – Москва : Наука, 1971. – 191с.
1444187
  Банкова О.К. Терминологическое значение в английской фразеологии : автореф. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Банкова Ольга Константиновна ; Моск. ин-т иностр. яз. – Москва, 1989. – 23 с.
1444188
  Скулович Н.Б. Терминологическое значение и его актуализация в английском научном тексте : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Скулович Н.Б. ; Моск. ин-т иностр. яз. – Москва, 1989. – 23 с.
1444189
  Андренко Леся Михайловна Терминологическое значение общеупотребительных слов (английский язык) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Андренко Леся Михайловна ; Московский гос. пед. ин-т иностр. языков им. Мориса Тореза. – Москва, 1980. – 27 с.
1444190
  Харитонова О.А. Терминологическое наследие Пьера Тейяра де Шардена // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 61-62
1444191
  Борисова Н.В. Терминологическое пространство образовательных технологий. Краткий словарь : справочное издание / Н.В. Борисова, В.П. Бугрин; Мин-во обр. Рос Фед.; Исслед. центр пробем качества подготовки специалистов; Моск. гос. ин-т стали и сплавов (Технол. ун-та). – Москва : Исслед. центр пробем качества подготовки специалистов, 2000. – 54с. – ISBN 5-7563-0126-7


  В пособии представлена оригинальная трактовка представлений о теории и методологии библиографии, освещаются вопросы определения важнейших терминов и понятий, рассматриваются подходы к изучению библиографии, ее основные категории и теоретические ...
1444192
  Уразабаев К.Б. Терминологическое словосочетание как единица номинации (на матер. английской космической терминологии). : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Уразабаев К.Б.; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков. – М., 1985. – 25л.
1444193
  Васильченко Н.П. Терминология - проблема серьезная // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 6. – С. 80-85. – ISSN 0130-9765
1444194
   Терминология. – Москва
Вып. 107. – 1982
1444195
  Тимофеев Д.А. Терминология аридного и эолового рельефообразования : Мат. по геморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1980. – 164с.
1444196
   Терминология библиотечного дела. – М., 1975. – 99с.
1444197
   Терминология взрывных работ. – М., 1953. – 20с.
1444198
   Терминология вычислительных машин и приборов. – М., 1957. – 16с.
1444199
   Терминология гидротурбин. – М., 1953. – 40с.
1444200
  Ифантопуло Н.И. Терминология гимнастических упражнений / Н.И. Ифантопуло, А.П. Колтановский. – М., 1955. – 148с.
1444201
  Тимофеев Д.А. Терминология гляциальной геоморфологии / Д.А. Тимофеев, А.Н. Маккавеев; Отв. ред. Ассев А.А. – Москва : Наука, 1986. – 257с.
1444202
   Терминология горного дела. – М.
ч. 1. – 1952. – 23с.
1444203
   Терминология горного дела. – М.
вып. 5. – 1952. – 20с.
1444204
   Терминология горного дела : Горные работы и горные выработки. – Москва : Изд-во АН СССР, 1954. – 28с.
1444205
  Тимофеев Д.А. Терминология денудации и склонов : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1978. – 244 с.
1444206
  Тимофеев Д.А. Терминология денудации и склонов : Материалы по геоморфологической терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1978. – 244с.
1444207
   Терминология Единой системы конструкторской документации. – Москва : Стандартов, 1990. – 96с.
1444208
  Пухаева Л.С. Терминология женского рукоделия в осетинском языке : Автореф... канд.филол.наук: 667 / Пухаева Л.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1972. – 20л.
1444209
   Терминология жидкостных ракетных двигателей. – М.
вып. 16. – 1953. – 27с.
1444210
  Иванов В.В. Терминология и заимствования в современном китайском языке / В.В. Иванов. – М., 1973. – 173с.
1444211
   Терминология и культура речи. – Москва : Наука, 1981. – 270с.
1444212
   Терминология и норма. – Москва, 1972. – 120 с.
1444213
  Циткина Ф.А. Терминология и перевод / Ф.А. Циткина. – Львов, 1988. – 156с.
1444214
  Сергеев В.Н. Терминология изобразительного искусства в русском языке 19-20 вв. : Автореф... канд.филол.наук: / Сергеев В.Н.; АН СССР.Ленингр.отдел.ин-та языкознания. – Л, 1964. – 22л.
1444215
  Ковалева Е.О. Терминология изобразительного искусства в современном русском языке (функциональный аспект) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Ковалева Е.О.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 21л.
1444216
  Ковалева Елена Олеговна Терминология изобразительного искусства в современном русском языке (функциональный аспект) : Дис... канд филолог.наук: 10.02.01 / Ковалева Елена Олеговна; КГУ им Т.Г.Шевченко . – К, 1990. – 170л. – Бібліогр.:л.158-170
1444217
  Тимофеев Д.А. Терминология карста : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1991. – 258 с.
1444218
  Кондратенко О.О. Терминология каталогизации: особенности становления и использования в крымских библиотеках // Библиография : научный журнал по библиографоведению и книговедению / Рос. книжная палата ; "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 2 (397). – С. 58-66. – ISSN 0869-6020


  Статья посвящена вопросам терминосистемы корпоративной каталогизации в историческом аспекте. Автором впервые собран и проанализирован значительный массив терминологических разработок в области корпоративной каталогизации в России, Украине и других ...
1444219
  Тасев Стойне Борисов Терминология консервной промышленности (на материале русского и болгарского языков) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Тасев Стойне Борисов; М-во просвещения РСФСР. Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1975. – 22л.
1444220
   Терминология культуры речи. – Москва, 1981. – 270 с.
1444221
  Власов Александр Васильевич Терминология морфологии и словообразования в современных белорусском и русском языках (Деривационная структура и система терминоединиц) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02, 10.02.01 / Власов Александр Васильевич; АН БССР, Ин-т языкознания. – Минск, 1988. – 21л.
1444222
  Джабиев З.П. Терминология народной медицины в осетинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.08 / Джабиев З. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – л.
1444223
  Тимофеев Д.А. Терминология общей геоморфологии : Мат. по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев, Г.А. Уфимцев, Ф.С. Онухов. – Москва : Наука, 1977. – 200с.
1444224
  Тимофеев Д.А. Терминология перигляциальной геоморфологии : Материалы по геоморфологической терминологии / Д.А. Тимофеев. – Москва : Наука, 1983. – 233с.
1444225
   Терминология по воздушному фотографированию. – М.
вып. 29. – 1954. – 32с.
1444226
   Терминология по коррозии и защите металлов. – М.
вып. 4. – 1951. – 44с.
1444227
   Терминология по природным ресурсам земли. – М., 1976. – 204с.
1444228
  Рижняк О. Терминология поваренных солей в диахроническом аспекте // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 432-436. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1444229
  Тимофеев Д.А. Терминология поверхностей выравнивания : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1974. – 87 с.
1444230
  Тимофеев Д.А. Терминология поверхностей выравнивания. мат. по геоморфол. терминологии. / Д.А. Тимофеев. – М., 1974. – 87с.
1444231
  Снетова Г.П. Терминология пошлин и повинностей в русском языке XIV-XVI вв. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Снетова Г.П.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1970. – 25л.
1444232
  Кокоило А.В. Терминология пчеловодства русского литературного языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Кокоило А.В.; Киев.гос.пед.ин-т. – К, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1444233
   Терминология распространения радиоволн. – Москва
вып. 47. – 1957. – 27 с.
1444234
  Вяари Э. Терминология родства в прибалтийско-финских языках : Автореф... канд. филол.наук: / Вяари Э.; Тартуский гос. ун-т. Кафедра финноугорских языков. – Тарту, 1953. – 16 с.
1444235
  Вавра К.И. Терминология родства венгреского и мансийского языков. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.666 / Вавра К.И.; Тартуский гос.ун-т. – Тарту, 1970. – 25л.
1444236
   Терминология роста и развития высших растений. – Москва, 1982. – 96с.
1444237
  Бондаренко О.О. Терминология рынка недвижимости / О.О. Бондаренко, М. Несин // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 11-12. – (Бібліотека Інституту філології)
1444238
   Терминология светотехники. – Москва : Издательство Академии наук СССР
Вып. 48. – 1957. – 64 с.
1444239
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Дис... Канд. филол. наук: 10.02.04. / Лобач Е.А.; КУ ім. Т.Г.Шевченка. – К, 1987. – 276л. – Бібліогр.:л.199-273
1444240
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Лобач Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1444241
  Лобач Е.А. Терминология современной математики и пути ее интернационализации. : Автореф... Канд.филол.наук: 01.02.04 / Лобач Е.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1988. – 24л.
1444242
   Терминология строительной механики. – М.-Л., 1947. – 46с.
1444243
  Уфимцев Г.Ф. Терминология структурной геоорфологии и неотектоники : Материалы по геоморфологической терминологии / Г.Ф. Уфимцев, Ф.С. Онухов, Д.А. Тимофеев. – Москва, 1979. – 256с.
1444244
   Терминология термодинамики. – Москва
вып. 7. – 1952. – 56 с.
1444245
  Спах А.Г. Терминология технического нормироания, оргинизации труда и заработной платы в машиностроении / А.Г. Спах. – Ташкент, 1965. – 171с.
1444246
  Марчук В.В. Терминология уголовного закона и квалификация преступлений // Право и демократия : Сборник научных трудов / Белорусский гос. ун-т. – Минск, 2007. – Вып. 18. – С. 224-238. – ISBN 985-485-616-Х. – ISSN 0202-6342
1444247
  Тимофеев Д.А. Терминология флювиальной геоморфологии : Материалы по геоморфол. терминологии / Д.А. Тимофеев. – М. : Наука, 1981. – 268 с.
1444248
   Терминология электрических явлений в газах. – Москва
вып. 13. – 1952. – 32 с.
1444249
   Терминология электровакуумных приборов. – Москва : Издательство Академии наук СССР. – (Сборники рекомендуемых терминов ; Вып. 39)
вып. 39. – 1956. – 48 с.
1444250
   Терминология электрооборудования самолетов. – М.
вып. 25. – 1954. – 35с.
1444251
  Фролов Н.К. Терминопонятия топономастики как объект когнитивистики // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 637-640. – ISBN 978-966-489-126-1
1444252
  Сердюкова О. Терминосистема - кардинальная проблема языка и центральная проблема лингвистики / О. Сердюкова, И. Чернявская // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2011. – Вип. 30 : Матеріали Всеукр. наук.- практ. конф. молодих учених "Мовна комунікація і сучасні технології у форматі різнорівневих систем". – С. 35-38
1444253
  Шашкина Н.И. Терминосистема "наименоваиня строительных машин и механизмов" в современном русском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Шашкина Н.И.; Днепропетр.гос.ун-т. – Днепропетровск, 1984. – 23л.
1444254
  Мещанинов И.И. Термины "царь", "старейшина", "наместник" по халдским клинообразным надписям // Яфетический сборник / Институт, и мышления Академии Наук СССР языка. – Ленинград, 1932. – Вып. 7. – С. 97-110
1444255
  Мигунова Е.С. Термины "экология" и "экологический" в отечественном почвоведении. // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків, 2015. – Вип. 127. – С. 154-168. – ISSN 0459-1216
1444256
   Термины (понятия) по общей теории государства и права. – К., 1970. – 4с.
1444257
   Термины в научной и учебной литературе. – Горький, 1988. – 114с.
1444258
  Карпович В.Н. Термины в структуре теорий / В.Н. Карпович. – Новосибирск, 1978. – 128с.
1444259
   Термины в языке и речи. – Горький, 1984. – 116с.
1444260
   Термины в языке и речи. – Горький, 1985. – 121с.
1444261
  Хасиев З.А. Термины животноводства в западной группе диалектов и говоров азербайджанского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.06 / Хасиев З.А.; АН АзССР.Ин-т языкознания. – Баку, 1976. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1444262
   Термины и их функционирование. – Горький, 1987. – 98с.
1444263
  Будников Г.К. Термины и основные понятия в аналитической химии / Г.К. Будников. – Казань : Казанский университет, 1991. – 129с.
1444264
  Натансон Э.А. Термины как особый раздел лексики и источники русской технической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Натансон Э.А. ; АН СССР , Ин-т языкознания. – Москва, 1967. – 16 с.
1444265
   Термины политической экономии. – Рига, 1975. – 132с.
1444266
  Пашаева Ш.Р. Термины политической экономии в современном азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Пашаева Ш.Р. ; Ком. высш. и сред. спец. образования Совета Мин. АзССР. – Баку, 1963. – 18 с.
1444267
  Кулиев А. Термины родства в туркменском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Кулиев А.; АН Туркмен. ССР. Отд. обществ. наук. – Ашхабад, 1967. – 16л.
1444268
  Ваулина Е.Ю. Термины современной информатики: программирование, вычислительная техника, Интернет : Англо-русский, русско-английский словарь: Более 6000 слов, устойчивых словосочетаний и сокращений / Е.Ю. Ваулина, В.Н. Рычков. – Москва : Эксмо, 2005. – 640с. – (Библиотека словарей). – ISBN 5-699-05439-1
1444269
   Термины, используемые в курсе педагогики. – Пятигорск, 1978. – 55с.
1444270
   Термины, употребляемые в Международной стандартной классификации образования / О.М. Ратанина, В.Г. Слабкий, Л.А. Качала, В.И. Миронюк // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2017. – № 4 (45). – С. 119-125. – ISSN 2077-6594
1444271
   Термисторные измерители скорости воздушных потоков. – М., 1957. – 23с.
1444272
  Потапов Н.П. Термисторный материал из окислов марганца и никеля. Влияние состава и термообработки на его структуру и его электрические свойства. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Потапов Н.П.; МВО УССР. Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1957. – 14л.
1444273
   Термиты и меры борьбы с ними. – Ашхабад, 1968. – 224с.
1444274
   Термиты как фактор пространственной неоднородности потоков СО2 из почв муссонных тропических лесов южного Вьетнама / Лопес, Гереню В.О. де, А.Е. Аничкин, В.К. Авилов, А.Н. Кузнецов, И.Н. Курганова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 2. – С. 228-238 : рис., табл. – Библиогр.: 38 назв. – ISSN 0032-180Х
1444275
  Жужиков Д.П. Термиты СССР / Д.П. Жужиков. – Москва, 1979. – 224с.
1444276
  Лопаткин А.А. Термическая активация и дезактивация платиновых катализаторов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лопаткин А.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1957. – 5л.
1444277
  Синяев В.А. Термическая деструкция и парообразование полифосфатов одновалентных металлов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Синяев В.А.; Ин-т хим.наук Каз.ССР. – Алма-Ата, 1981. – 23л.
1444278
  Быстрая А.В. Термическая деструкция полисахаридов торфа в области низких температур. : Автореф... Канд.хим.наук: 346 / Быстрая А.В.; Ан БССР. – Минск, 1968. – 21л.
1444279
   Термическая деструкция эпоксидных полимеров и эпоксидно-силоксановых композитов, отвержденных ангидридом в присутствии ацетилацетонатов металлов / А.А. Луговая, В.М. Михальчук, К.Г. Кирсанов, А.А. Беда, ищенко, А.В. Мисчанчук // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2013. – Т. 35, № 1. – С. 39-46. – ISSN 1818-1724
1444280
  Шнюков В.Ф. Термическая диссоциация окислов щелочно-земельных металлов и ее роль в механизме работы оксидного катода : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 043 / Шнюков В.Ф. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с. – Бібліогр.:с.22-23
1444281
  Шнюков В.Ф. Термическая диссоциация окислов щелочно-земельных металлов и ее роль в механизме работы оксидного катода. : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Шнюков В.Ф.; КГУ. – К., 1969. – 197л. – Бібліогр.:л.190-197
1444282
  Дербинский И.А. Термическая диссоциация радиоактивных и неактивных препаратов HgO b NaHCO3 : Автореф... канд. хим.наук: / Дербинский И. А.; АН БССР, Отд. хим. и геол. наук Обеъед. сов Ин-тов физ.-орган. хим, общей и неорган. хим. и Ин-та торф. – Минск, 1971. – 22л.
1444283
  Куликов И.С. Термическая диссоциация соединений. / И.С. Куликов. – М., 1969. – 575с.
1444284
  Боев Э.И. Термическая диссоциация сульфидов и селенидов цинка и кадмия : Автореф... канд. хим.наук: / Боев Э. И.; АН СССР Сиб. отд. Объед. Уч. Сов. по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 18л.
1444285
  Грю К.Э. Термическая диффузия в газах : пер. с англ. / К.Э. Грю, Т.Л. Иббс. – Москва : ГИТТЛ, 1956. – 183 с.
1444286
  Абраменко Т.Н. Термическая диффузия в газах / Т.Н. Абраменко, А.Ф. Золотухина, Е.А. Шашков ; под ред. В.Б. Нестеренко ; АН БССР, Ин-т прикладной физики. – Минск : Наука и техника, 1982. – 191 с. : граф. – Библиогр.: с. 178-189
1444287
   Термическая и каталитическая очистка газовых выбросов в атмосферу. – К., 1984. – 156с.
1444288
  Гребень В.П. Термическая и радиационная устойчивость гомогенных ионообменных мембран : Автореф... канд. хим.наук: / Гребень В. П.; Науч. иссл. физ.хим. ин-т. – М, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1444289
  Харитонов Н.П. Термическая и термокислительная деструкция полиорганосилоксанов / Н.П. Харитонов, В.В. Островский. – Л., 1982. – 207с.
1444290
  Максимова О.С. Термическая и термохимическая обработка монокристаллов синтетического корунда : Автореф...канд. техн.наук / Максимова О.С. – Ленинград, 1953. – 10 с.
1444291
  Сегалла А.Г. Термическая и электромеханическая активизация процесса поляризации сегнетоэлектрической керамики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Сегалла А.Г.; Воронеж.политехн.ин-т. – Воронеж, 1972. – 26л.
1444292
  Маренков В.И. Термическая ионизация в низкотемпературной плазме с конденсированной дисперсной фазой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.14 / Маренков В.И.; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1984. – 19л.
1444293
  Галушкин Ю.И. Термическая история бассейна Мурзук (Ливия) и реализация углеводородного потенциала его материнскими породами / Ю.И. Галушкин, С. Элогхби // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 6. – С. 539-553 : рис., табл. – Библиогр.: 26 назв. – ISSN 0016-7525
1444294
  Попелева Г.С. Термическая конденсация гидрихлорсиланов с хлоролефинами и хлорфенилметилхлорсиланами. : Автореф... канд. техн.наук: / Попелева Г.С.; Мин. хим. пром. СССР. – М., 1965. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1444295
  Колобнев И.Ф. Термическая обработка алюминиевых сплавов / И.Ф. Колобнев. – М., 1961. – 413с.
1444296
  Печковский А.М. Термическая обработка в вакууме. / А.М. Печковский, О.Л. Алферьевская. – М., 1962. – 41с.
1444297
   Термическая обработка и прочность металлов и сплавов. – М., 1958. – 179с.
1444298
   Термическая обработка и физика металлов. – Свердловск, 1989. – 141с.
1444299
  Новиков И.И. Термическая обработка металлов и сплавов. / И.И. Новиков, М.В. Захаров. – М., 1962. – 429с.
1444300
  Бабошин А.Л. Термическая обработка обыкновенных и специальных сортов стали / А.Л. Бабошин. – Москва : Оргаметалл, 1926. – 558 с. : ил., вкл. л. схем.
1444301
  Бабошин А.Л. Термическая обработка обыкновенных и специальных сортов стали : альбом микрофотографий / А.Л. Бабошин. – Москва : Орга-металл, 1926. – с. : 29 табл.
1444302
  Головин Г.Ф. Термическая обработка при индукционном нагреве / Г.Ф. Головин, Н.В. Зимин. – М.-Л., 1965. – 72с.
1444303
  Гуляев А.П. Термическая обработка стали / А.П. Гуляев. – М., 1953. – 384с.
1444304
  Гуляев А.П. Термическая обработка стали / А.П. Гуляев. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1960. – 496с.
1444305
  Миркин И.Л. Термическая обработка стали холодом / И.Л. Миркин. – М., 1950. – 23с.
1444306
  Большаков В.И. Термическая обработка строительной стали повышенной прочности. / В.И. Большаков. – М, 1977. – 200с.
1444307
  Сопилиди В.Н. Термическая переработка сульфатнофосфорнокислой суспензии с получением полифосфата кальция из фосфоритов каратау.. : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.01 / Сопилиди В.Н.; АН КазахССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л.
1444308
  Кукушкин Ю.Н. Термическая превращения координационных соединений в твердой фазе. / Ю.Н. Кукушкин. – Л., 1981. – 176с.
1444309
  Золотарева Ю.В. Термическая релаксация в индивидуальных жидкостях и растворах галогенов и серы. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Золотарева Ю.В.; АН Туркменской ССР. Физ.-технич. ин-тут. – Ашхабад, 1979. – 25л.
1444310
  Коварская Б.М. Термическая стабильность гетероценных полимеров / Б.М. Коварская. – М, 1977. – 264с.
1444311
  Павлов Д.Ф. Термическая структура процесса свободной конвекции над ограниченными поверхностями. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Павлов Д.Ф.; Среднеазиат. гос. ун-т. – Ташкент, 1953. – 16л.
1444312
   Термическая усталость материалов в условиях неоднородного термонапряженного состояния. – К., 1985. – 278с.
1444313
  Курочкин Э.С. Термическая устойчивость азидов серебра, свинца и таллия в присутствии гетерофазных добавок : Автореф... канд. хим.наук: 02-070, 02-073 / Курочкин Э.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1969. – 19л.
1444314
  Полянский Н.Г. Термическая устойчивость и каталитическая активность ионообменных смол : Автореф... д-ра хим.наук: 073 / Полянский Н.Г.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1969. – 35л.
1444315
  Бордюшкова Е.А. Термическая устойчивость и кинетика разложения нитритов и нитратов щелочных и щелочно-земельных металлов : Автореф... кандидата хим.наук: / Бордюшкова Е.А.; Рост. н/Д гос. ун-т. Хим. фак. – Ростов -на-Дону, 1965. – 27л. – Бібліогр.:с.25
1444316
  Кудин В.Г. Термическая устойчивость на воздухе некоторых порошкообразных карбидов // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 122-124. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 23)
1444317
  Шабуров М.А. Термическая устойчивость сильноосновных анионитов в воде и некоторых органических средах : Автореф... канд. хим.наук: / Шабуров М.А.; НИ физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1965. – 20л.
1444318
  Тютюнник Вячеслав Михайлович Термическая устойчивость солевых форм сульфокатионитов в различных средах : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Тютюнник Вячеслав Михайлович ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1977. – 16 с. – Бібліогр.:с.15-16
1444319
   Термически активированные процессы в кристаллах : сб. статей / пер. с англ. – Москва : Мир, 1973. – 212 с.
1444320
  Гроссман М.И. Термические и механические факторы в работе скользящего контакта высокоиспользованных машин постоянного тока : Автореф... канд. техн.наук: 230 / Гроссман М.И.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1969. – 24л.
1444321
  Куковский Е.Г. Термические и рентгенографические исследования продуктов выветривания амфиболиов юга Украинского кристаллического массива : Автореф. дис. ... канд. геол-минерал. наук / Куковский Е.Г. ; КГУ им.Т.Г. Шевченко. – Киев, 1956. – 11 с.
1444322
  Бодрягин В.И. Термические и термооптические процессы коллоидообразования в аддитивно окрашенных кристаллах хлористого натрия. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Бодрягин В.И.; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.ШЕвченко. – К., 1974. – 141л. – Бібліогр.:л.134-141
1444323
  Бодрягин В.И. Термические и термооптические процессы коллоидообразования в аддитивноокрашенных кристаллах хлористого натрия : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Бодрягин В.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1977. – 16 с.
1444324
  Каплин Ю.А. Термические и фотохимические реакции металлоорганических соединени с бензолом : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Каплин Ю.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1968. – 15л.
1444325
  Стаханова М.С. Термические исследования карбонатов второ (основной) группы периодической системы Д.И. Менделеева : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Стаханова М.С. ; Моск. орд. Ленина химико-технол. ин-т. – Москва, 1952. – 14 с.
1444326
  Дахнов В.Н. Термические исследования скважин / В.Н. Дахнов, Д.И. Дьяконов. – Москва : Гостоптехиздат, 1952. – 252 с.
1444327
  Амбарцумян Ц.Л. Термические исследования урановых и ураносодержащих минералов / Ц.Л. Амбарцумян. – Москва, 1961. – с.
1444328
   Термические константы веществ : справочник в 10-ти вып. – Москва : АН СССР
вып. 1 : (O, H, D, T, F, Cl, Br, J, At, 3He, He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn). – 1965. – 146с.
1444329
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 2 : (S, Se, Te, Po). – 1966. – 95 с.
1444330
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 3 : (N, P, As, Sb, Bi). – 1968. – 221 с.
1444331
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 4. ч. 1 : (C, Si, Ge, Sn, Pb). – 1970. – 510 с.
1444332
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 4, ч. 2 : (C, Si, Ge, Sn, Pb). – 1971. – 430 с.
1444333
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 5 : (B, Al, Ga, In, Tl). – 1971. – 530 с.
1444334
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 6, ч. 1 : (Zn, Cd, Hg, Сu, Ag, Au, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Сs, Ir Pt). – 1972. – 369 с.
1444335
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 6, ч. 2 : (Zn, Cd, Hg, Cu, Ag, Au, Fe, Co, Ni, Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt). – 1973. – 465 с.
1444336
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 7, ч. 1 : (Mn, Tc, Re, Cr, Mo, W, V, Nb, Ta, Ti, Zr, Hf). – 1974. – 341 с.
1444337
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 7, ч. 2 : (Mn, Tc, Re, Cr, Mo, W, V, Nb, Ta, Ts, Zr, Hf). – 1974. – 427 с.
1444338
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 8. ч. 1 : (Sc, Y, La, Сe, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu Gd, Tb, Oy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Сm, Bk, Cf. Es, Fm, Md, No). – 1978. – 527с.
1444339
   Термические константы веществ : справочник в 10-ти выпусках. – Москва : [б. и.
Вып. 8, ч. 2 : (Sc, Y, La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu, Ac, Th, Pa, U, Np, Pu, Am, Cm, Bk, Ci, Es, Fm, Md, No). – 1978. – 535 с.
1444340
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 9 : (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra). – 1979. – 547 с.
1444341
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 10, ч. 1 : (Li, Na, K, Rg, Cs, Fr). – 1981. – 299 с.
1444342
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 10, ч. 2 : (Li, Na, K, Rg, Cs, Fr). – 1981. – 441 с.
1444343
   Термические константы веществ : Справочник в 10 вып. – Москва : [б. и.]
Вып. 10, ч. 3 : (Li, Na, K, Rb, Cs, Fr). – 1982. – 635 с.
1444344
   Термические методы обезвреживания отходов. – Л., 1975. – 175с.
1444345
  Гусев В А. Термические напряжения в теле при импульскном подводе тепла. : Автореф... Кагд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Гусев А.В,; Моск.ин-т.электронного машиностроения. – М, 1975. – 9л. – Бібліогр.:с.9
1444346
  Крупнов В.К. Термические перегруппировки некоторых полных эфиров кислот трехвалентного фосфора и реакции их с кислотами фосфатного строения.. : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Крупнов В.К.; Казанский гос. ун-тет. – Казань, 1970. – 13л.
1444347
  Аюпова Рина Сулеймановна Термические превращения карбонасодержащих полиарилатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Аюпова Рина Сулеймановна; АН КазССР . Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1444348
  Ляшенко В.С. Термические превращения минералов марганца осадочных месторождений : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.20 / Ляшенко В.С.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1987. – 16л.
1444349
  Малышева Валентина Васильевна Термические превращения некоторых перфторированных ароматических соедиений в присутствии галогенидов щелочных металлов и источников дигалокарбенов : Автореф... кадн. хим.наук: 02.00.03 / Малышева Валентина Васильевна; АН СССР. Сиб. отд. – Новосибирск, 1975. – 27л.
1444350
  Политанский С.Ф. Термические превращения неполностью замещенных фторметанов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Политанский С.Ф.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1970. – 21л.
1444351
  Атаманова С.Ш. Термические превращения полимеров и сополимеров на основе акрилонитрила. : Автореф... канд.хим.наук: 02.075 / Атаманова С.Ш.; АН УзССР. – Ташкент, 1972. – 21л.
1444352
  Мадорский С.Л. Термические разложение органических полимеров / С.Л. Мадорский. – М, 1967. – 328с.
1444353
  Ковалевская А.М. Термические реакции четыреххлористого углерода и бромтрихлорметана с некоторыми насыщенными органическими соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ковалевская А.М.; Белорус. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 20л.
1444354
  Мецик М.С. Термические свойства кристаллов слюды / М.С. Мецик. – Иркутск, 1989. – 183с.
1444355
  Шнейдер В.А. Термические свойства селенатов металлов 2-й группы (основная подгруппа) периодической системы элементов Д.И.Менделеева. : Автореф... канд. хим.наук: / Шнейдер В.А.; МВО СССР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. Каф. общей и неорган. химии. – М., 1959. – 11л.
1444356
  Хачатурян Т.А. Термические свойства теллуритов щелочных металлов и полителлуритов натрия. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Хачатурян Т.А.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1969. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
1444357
  Новоженов В.А. Термический анализ / В.А. Новоженов. – Барнаул, 1983. – 75с.
1444358
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1982. – 127,9с.
1444359
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1984. – 155с.
1444360
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1984. – 154с.
1444361
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1985. – 127с.
1444362
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1987. – 144с.
1444363
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1988. – 159с.
1444364
   Термический анализ и фазовые равновесия. – Пермь, 1989. – 176с.
1444365
   Термический анализ и фазовые ревновесия. – Пермь, 1990. – 164с.
1444366
   Термический анализ и фазовыые равновесия. – Пермь, 1983. – 148с.
1444367
  Топор Н.Д. Термический анализ миералов и неорганических соединений / Н.Д. Топор, Л.П. Огородова, Л.В. Мельчакова. – Москва : Московский университет, 1987. – 187с.
1444368
   Термический анализ минералов. – Москва : Наука, 1978. – 142с.
1444369
   Термический анализ минералов и горных пород. – Ленинград : Недра, 1974. – 399с.
1444370
  Павлова С.-С.А. и др. Термический анализ органических и высокомолекулярных соединеий / С.-С.А. и др. Павлова. – М., 1983. – 118с.
1444371
  Сазанов Ю.Н. Термический анализ органических соединений / Ю.Н. Сазанов. – Л., 1991. – 141с.
1444372
  Сазанов Ю.Н. Термический анализ полиимидов : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.06 / Сазанов Юрий Николаевич ; Акад наук УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1983. – 36 с. – Библиогр.: 50 назв.
1444373
  Глущенко И.М. Термический анализ твердых топлив / И.М. Глущенко. – Москва : Металлургия, 1968. – 192 с.
1444374
  Карнаухова Л.И. Термический и инициированный окисью этилена крекинг пропан-бутановых смесей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Карнаухова Л. И.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1444375
  Ярембаш Е.И. Термический и рентгенофазовый анализ системы фтористый литий - фтористый бериллий : автореф. дис. ... канид. химич. наук / Ярембаш Е.И. ; Московский ордена Ленина гос. университет им. М.В.Ломоносова. Кафедра неорганической химии. – Москва, 1950. – 7 с.
1444376
  Юганова С.А. Термический метод определения чистоты и диаграммы состояния ряда нормальных парафиновых углеводородов от Н-С6Н14 до Н-С20Н42 : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Юганова С.А.; МНП. Центр. н.-иссл. ин-т авиационных топлив и масел. – Москва, 1952. – 6 л.
1444377
  Сафарян М.Н. Термический распад и релаксация энергии двухатомных молеул в лекгом инертном газе. : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сафарян М. Н.; МГУ, Физ. фак. – М., 1968. – 15л.
1444378
  Россинский К.И. Термический режим водохранилищ / К.И. Россинский. – М, 1975. – 167с.
1444379
  Береснева И.А. Термический режим переходных сезонов года. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Береснева И.А.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1965. – 13л.
1444380
  Попович Л.В. Термический режим почв территори УССР за теплый период года : Дис... канд. географ.наук: / Попович Л.В.; КГУ. – Киев, 1971. – 204л.
1444381
  Попович Л.В. Термический режим почв территории УССР за теплый период года : Автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.698 / Попович Л.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 19 с.
1444382
  Чоторлишвили С. Термический режим снежного покрова и почвы, покрытой снегом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Чоторлишвили С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1963. – 12л.
1444383
   Термический фактор в развитии растениий различных географический зон. – Москва, 1979. – 144с.
1444384
  Бричкин А.В. Термическое бурение шпуров и скважин / А.В. Бричкин, П.Ч. Чулаков. – Алма-Ата, 1959. – 64с.
1444385
  Грачева Л.И. Термическое деформирование и работоспособность материалов тепловой защиты / Л.И.Грачева; НАН Укратны; Институт проблем пропрочности. – Киев : Наукова думка, 2006. – 296с. – ISBN 966-00-0537-72
1444386
  Третьяченко Г.Н. Термическое деформирование неметаллических деструктирующих материалов / Г.Н. Третьяченко, Л.И. Грачева. – К., 1983. – 246с.
1444387
  Кондратьев К.Я. Термическое зондирование атмосферы / К.Я. Кондратьев, Ю.М. Тимофеев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 419с.
1444388
  Ниазян О.М. Термическое и инициированное окисление бензола в газовой сфере : Автореф... канд. хим.наук: / Ниазян О. М.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1444389
  Михайлова Л.Г. Термическое и термодинамическое исследование некоторых галоген- и оксогалогенпроизводных молибдена, вольфрама и рения : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 05.17.02 / Михайлова Лариса Георгиевна ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1978. – 28 с. – Библиогр.: 9 назв.
1444390
  Кондратов А.В. Термическое испарение в вакууме при производстве изделий радиоэлектроники / А.В. Кондратов, А.А. Потапенко. – Москва : Радио и связь, 1986. – 80с. – (Б-ка конструктора -технолога радиоэлектронной аппаратуры)
1444391
  Гладкова Е.Н. Термическое оксидирование магнитномягких материалов / Е.Н. Гладкова, В.Н. Букарев. – Саратов, 1965. – 56с.
1444392
  Андреев К.К. Термическое разложение и горение взрывчатых веществ / К.К. Андреев. – М.Л., 1957. – 312с.
1444393
  Андреев К.К. Термическое разложение и горение взрывчтых веществ / Андреев К.К. ; АН СССР, Сибирское отд. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Наука, 1966. – 347 с. : рис. – Библиогр.: с. 339-344
1444394
  Будзов К.А. Термическое разложение карбонатов желена (II) и маргнаца (II) и некоторых твердых растворов этих карбонатов : Автореф... канд. хим.наук: / Будзов К. А.; МВиССО РСФСР, Каз. ГУ. – Казань, 1963. – 9л.
1444395
  Багиров Ш.А. Термическое разложение кластерных соединений рения : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Багиров Шадиман Абульфаз оглы ; Акад. наук Азерб. ССР, Ин-т неорган. и физ. химии. – Баку, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 9 назв.
1444396
  Шелковников В.В. Термическое разложение медных комплексов аминокислот и их использование в бессеребряных термопроявляемых фотосолях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Шелковников В. В.; Кемеров.ГУ. – Кемерово, 1985. – 21л.
1444397
  Баранов С.Н. Термическое разложение некоторых окисей олефинов и их конденсация с аммиаком в присутствии катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: / Баранов С.Н.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1952. – 8 с.
1444398
  Исаев Р.Н. Термическое разложение перхлоратов аммония, гуанидиния и хлората аммония. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Исаев Р.Н.; Томск. гос. ун-тет. – Томск, 1972. – 18л.
1444399
  Любимова В.А. Термическое разложение серноазотных смесей. : Автореф... канд. хим.наук: / Любимова В.А.; Ивановский хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1955. – 15л.
1444400
  Вимба Б.Я. Термическое растворение сапропеля и химическая характеристика получения продуктов. : Автореф... канд. хим.наук: / Вимба Б.Я.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1956. – 20л.
1444401
   Термическое растворение твердого топлива как метод получения искусственного жидкого горючего, 1951. – 164с.
1444402
   Термическое растворение твердого топлива как метод получения искусственного жидкого горючего, 1951. – 162с.
1444403
  Логинова А.А. Термическое старение массивных резиновых элементов горных машин в напряженном состоянии / А.А. Логинова, В.И. Дырда // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 217-229 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1607-4556
1444404
  Юрданов А.П. Термическое упрочнение грунтов в строительстве / А.П. Юрданов. – М, 1990. – 127с.
1444405
  Красильщиков З.Н. Термическое упрочнение незакаливающейся углеродистой стали / З.Н. Красильщиков. – Л., 1960. – с.
1444406
  Калашников К.Я. Термичческое обеззараживание семян пшеницы от пыльной головни / К.Я. Калашников, 1960. – С. 137-144
1444407
  Стахурська Г.Ю. Термін-дієслово в перськомовному Інтернеті


  Розглядаються проблеми англійських термінів-дієслів у перськомовному Інтернеті, які лежать в основі більшості комп"ютерних команд цієї сфери. Становлення системи перської дієслівної термінології у галузі комп"ютерних технологій відбувається у три ...
1444408
  Шестак А. Термін "архетип" у дослідженнях української літератури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 350-355
1444409
  Карагодін Р. Термін "выступъ" у праві Великого князівства Литовського та специфіка його відтворення в перекладі першого литовського статуту англійською мовою // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 32-39. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5


  "У статті висвітлено особливості відтворення юридичної лексики в контексті часовіддаленого перекладу правових пам"яток. Обґрунтовано доцільність врахування комплексного значення лексеми мови оригіналу при її відтворення цільовою мовою (на прикладі ...
1444410
  Філоненко С. Термін "жіноча проза" як проблема літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 325-333
1444411
  Дорошко Л. Термін "народництво" і його обгрунтування в літературно-критичних статтях Лесі Українки // Леся Українка і сучасність : зб. наук. праць / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, НДІ Лесі Українки, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; [упоряд. Н. Сташенко]. – Луцьк : Вежа, 2007. – Т. 4, кн. 1 : / [редкол.: М. Жулинський, Л. Мірошниченко, М. Мірченко та ін.]. – С. 215-237. – ISBN 978-966-600-358-7


  Ідеться про народництво як один із ключових термінів в осмисленні літературного процесу кінця XIX – початку XX століть, про роль Лесі Українки у закріпленні цього терміна на означення позамистецьких тенденцій. Обгрунтовується доцільність використання ...
1444412
  Кот С.І. Термін "незаконно вивезені культурні цінності" в контексті проблеми повернення та реституції предметів культури // Праці Центру пам"яткознавства : збірник наукових праць / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С. 16-29. – ISSN 2078-0133
1444413
  Мішина Н. Термін "органи самоорганізації населення": законодавчий і доктринальний зміст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-71. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1444414
  Мішина Н. Термін "органи самоорганізації населення": законодавчий і доктринальний зміст // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-70. – ISSN 0132-1331
1444415
  Дерев"янко С.М. Термін "референдум" у новітній українській теорії права та політології: особливості дефініції й доцільність її уніфікації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 59. – С. 216-226
1444416
  Лєбєдєва Ю.О. Термін "Русь" та його тлумачення вченими державницької школи української історіографії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2013. – № 4 (68). – С. 90-97
1444417
  Тарас В. Термін "сад" в історії ландшафтної архітектури // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 676-683. – ISSN 1028-5091
1444418
  Березяк Віктор Термін "слов"янство": погляд крізь століття // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив ред. – Київ, 2011. – № 12 (161) : Прощальний випуск !!!. – С. 28-29 : фото
1444419
  Руденко М.В. Термін "судоустрій України" в законодавчому, науковому та навчальному вимірі: питання правової визначеності / М.В. Руденко, С.О. Малахов // Доступ до правосуддя у контексті судової реформи : матеріали Загальнонац. юрид. форуму (25 трав. 2018 р.), [м. Сєвєродонецьк] / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка. – Київ : Ваіте, 2018. – С. 139-142. – ISBN 978-617-7627-06-6
1444420
  Коляденко О.О. Термін "фрейм" у лінгвістиці
1444421
  Троцька В.М. Термін "цифровий контент" та його застосування у сфері авторського права і суміжних прав // Матеріали Міжнародної науково-практичноїконференції "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективне використання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності) : секція № 2 "Проблеми юридичної відповідальності за порушення прав у сфері інтелектуальної власності" : [17 квіт. 2020 р., м. Київ : зб. наук. праць] / "Інтернет-міст КИЇВ-ДНІПРО" (Управління проектами. Ефективневикористання результатів наукових досліджень та об"єктів інтелектуальної власності), міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Інтерсервіс, 2020. – С. 237-241. – ISBN 978-966-999-024-2
1444422
  Капуста Т. Термін вступної кампанії скорочено до трьох тижнів // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2014. – 7 травня (№ 81). – С. 2
1444423
  Яремко Ярослав Петрович Термін і дискурс


  У статті обгрунтовано думку, що найадекватнішому розумінню терміна сприяє аналіз дискурсу як найважливішої категорії комунікації. Власне у дискурсі, на перетині когніції та комунікації, розкривається евристичний і пояснювальний потенціал терміна.
1444424
  Карпова В.Л. Термін і художнє слово. (Термінол. лексика в мові сучас. укр. поезії) / В.Л. Карпова. – Київ, 1967. – 129с.
1444425
  Романова О. Термін імаху в жертовних формулах Давнього Царства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 46-47. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що давньоєгипетський термін імаху є етичною категорією. It is proved, that the ancient Egyptian term is the ethical category.
1444426
  Іващенко В.Л. Термін КОНЦЕПТ у контексті лінгвістичних методів дослідження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – C. 182-191. – ISBN 966-581-481-8
1444427
  Станішевська О.Б. Термін метафора в іранській та європейській лінгвістичних традиціях // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України; Бібліотечка журналу "Східний світ". – Київ, 2008. – № 43. – С. 122-129. – ISSN 1682-671Х
1444428
  Калєтнік А.А. Термін у когнітивній парадигмі номінації // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Ф.С. Бацевич, А. Брацкі, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 31. – С. 130-141. – ISSN 2311-2697


  У статті в лінгвотеоретичному аспекті аналізуються визначення поняття "термін" і сутність процесу термінологізації інтелектуально пізнаної дійсності. Досліджується опозиція "термін" / "загальновживане слово" як можливість пізнати диференційні ...
1444429
  Дарчук Н.П. Термін у лінгвістичній інформатиці : навч. посібник / Н.П. Дарчук, В.М. Сорокін ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 142, [2] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 100-105. – ISBN 978-966-439-580-6
1444430
  Новоставська О. Термін у лінгвофілософській концепції Івана Франка // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 274-282. – (Серія філологічна ; Вип. 46, ч. 1)
1444431
  Скопюк Т.Г. Термін у семантичній структурі англомовного наукового тексту : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Скопюк Т.Г.; КГУ им.Тараса Шевченко. – Київ, 1997. – 20 с.
1444432
  Скопотюк Тетяна Георгіївна Термін у семантичній структурі англомовного наукового тексту (на матеріалі обчислювальної техніки) : Дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Скопотюк Тетяна Георгіївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 149л. – Бібліогр.:л.138-146
1444433
  Михайлович-Гетто Термін у тексті масової реклами: емоційно-оцінна модальність // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 2. – С. 248-253. – Бібліогр.: Літ.: с. 252-253; 12 назв. – ISSN 2078-1911
1444434
  Зубрицька М.О. Термін як методологічна проблема сучасного українознавства // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 16-20. – ISSN 1729-360Х
1444435
  Касяненко Д. Термін як одиниця перекладу юридичних текстів європейського права // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 167-171. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1444436
  Симоненко Л.О. Термін як предмет лексикографії // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 35-48. – ISSN 0027-2833
1444437
  Скороходько Е.Ф. Термін як репрезентант комунікативної стратегії побудови наукового тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 204-210. – ISBN 966-581-295-6
1444438
  Дятель М. ТермінАлогічні квоти // Юридична газета. – Київ, 2019. – 12 листопада (№ 47). – С. 26-28
1444439
  Черепанин В. Термінальна ідентичність Європи // Критика. – Київ, 2002. – Червень, (число 6). – C. 4-5
1444440
  Вінницький В.П. Термінальне устаткування та передавання інформації в телекомунікаційних системах : підручник для студентів вищ. техн. навч. закладів, які навч. за напрямом "Телекомінікіції" / В.П. Вінницький, В.Г. Поліщук ; за заг. ред. М.Ю. Ільченка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Політехніка, 2004. – 435, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 425-426. – ISBN 966-622-179-9
1444441
  Примак Ф.Я. Термінальні набряки м"язів / Ф.Я. Примак. – К, 1937. – 236с.
1444442
  Удовенко Л.О. Терміни-епоніми в українській валеологічній термінології // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1088. – С. 112-117. – (Серія "Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки" ; вип. 17). – ISSN 2227-6505
1444443
  Боднар О.М. Терміни-композити у німецькій термінології екології // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 339-343. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1444444
  Лужецька Н.Я. Терміни-політоніми в націософському дискурсі Івана Франка: лексикографічний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Лужецька Наталія Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1444445
  Козоріз О. Терміни-синоніми у юридичній термінології сучасної китайської мови // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 157-174. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534


  Досліджуються терміни-синоніми юридичної термінології сучасної китайської мови, причини їх утворення та особливості функціонування у тексті. The synonym-terms in the legal terminology of modern Chinese are analyzed. The reasons for its formation and ...
1444446
  Козоріз О.П. Терміни-складнопохідні слова та терміни-словосполучення у юридичній термінології сучасної китайської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 330-338


  У статті досліджуються терміни-складнопохідні слова та терміни-словосполучення юридичної термінології сучасної китайської мови на прикладі афіксальної морфеми (людина). В статье исследуются сроки-складнопохидни слова и термины-словосочетания ...
1444447
  Нагіна В.О. Терміни-словосполучення у складі метеорологічної лексики // Українське мовознавство : республіканський міжвідомчий науковий збірник / М-во вищої і середньої спец. освіти УРСР ; Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; редкол.: І.К. Кучеренко, Д.Х. Баранник, С.П. Бевзенко [та ін.]. – Київ, 1985. – Вип. 13. – С. 32-38. – ISSN 0320-3077
1444448
  Вереш М.Т. Терміни-словосполучення у теологічній термінології німецької мови // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 42-57
1444449
  Пацеєвська О. Терміни-фразеологізми як маркер зв"язності у польськомовному науковому дискурсі // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 466-472. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті розглянуто особливості прагматичного функціонування термінів-фразеологізмів як маркерів зв"язності у польських наукових текстах з погляду їхнього контекстуального представлення із урахуванням потреб передперекладацького аналізу текстів.
1444450
  Ярошевич І. Терміни "граматичне значення", "граматична форма", "граматична категорія" в науковому доробку І.К. Кучеренка // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 158-160. – ISSN 0320-3077
1444451
  Охрімчук О.О. Терміни "діло", "робота", "труд" в українській писемності IX–ХIII століть // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 51-63. – ISSN 2520-6397
1444452
  Марцеляк С.М. Терміни "засада" і "принцип" у виборчому законодавстві України (на прикладі закону України "Про вибори народних депутатів України") // Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України" : (м. Київ, 22-23 червня 2017 року) : тези доповідей / "Сучасні проблеми виборчого права і методологія його викладання у вищих навчальних закладах України", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 155-161. – ISBN 978-617-7069-57-6
1444453
  Кот С.І. Терміни "пам"ятка" і "пам"ятник" у пам"яткознавстві // Праці Центру пам"яткознавства / Центр пам"яткознавства Національної академії наук України. – Київ, 1992. – Вип. 1. – С. 30-40
1444454
  Гінзбург М.Д. Терміни "процес", "дія", "подія", "стан" у мовознавстві та термінознавстві
1444455
  Терещенко Ю.І. Терміни "Русь" і "Україна" в туристично-інформаційному контексті // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 9-16
1444456
  Левко О.В. Терміни h` ui`oqesi,a та h` qe,wsij у грекомовній патристиці I-IV ст. // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 439-444


  У статті досліджується вживання термінів h" ui"oqesi,a "усиновлення" та h" qe,wsij "обоження" у грекомовній патристиці I-IV ст. Автор звертає увагу на лінгвокультурний діалог між неоплатонізмом та християнством у сфері термінології теозису. В статье ...
1444457
  Овчаренко Н. Терміни в художньому тексті : на матеріалі роману Марини Гримич "Егоїст" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2014. – № 12 (693). – С. 28-30. – ISSN 0130-5263


  Статтю присвячено одному із засобів формування індивідуальності художньої прози сучасної української письменниці М. Гримич - використанню різностильових елементів, зокрема окреслено статус і значення термінів у художньому тексті.
1444458
  Колган О. Терміни гірничої справи в романі-хроніці Артура Фурмана "Кров і вугілля" // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 397-401. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1444459
  Наєнко Г.М. Терміни душа та тіло в історії староукраїнської термінології (ХІ-ХVІІІ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 48-51. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 8)


  Розгляд семантичної еволюції термінів душа та тіло дозволяє простежити специфіку розвитку староукраїнської термінології психології, фізіології, логіки тощо.
1444460
  Кукарін О.Б. Терміни за автоматизації виробничих процесів / О.Б. Кукарін. – К, 1992. – 155с.
1444461
  Топчієв О.Г. Терміни і поняття в економічній географії : пособие / О.Г. Топчієв. – Київ : Радянська школа, 1982. – 160 с.
1444462
  Наєнко Г.М. Терміни матерія і форма у староукраїнській літературній мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 96-102


  Стаття присвячена аналізу функціонування та семантичних змін термінів матерія і форма у староукраїнській літературній мові. The article analyzes the semantic evolution of terms materia and forma in Old Ukrainian literary language.
1444463
  Михалик О. Терміни на позначення біоорганічних сполук у першому томі "Українсько-латинсько-англійського медичного енциклопедичного словника" / О. Михалик, Л. Кукуруза // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 34-37. – ISBN 978-617-607-958-3
1444464
  Мовчун Л.В. Терміни на позначення видів рим за обсягом співзвучних елементів: історія і сучасний стан // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 212-221. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
1444465
  Ярошевич І. Терміни на позначення власне-дієслівних морфологічних категорій в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 2. – С. 285-289. – Бібліогр.: Літ.: 289; 14 назв. – ISBN 966-8188-08-X
1444466
  Домбровський Р. Терміни на позначення дієслівних часів в античних та українських граматиків / Р. Домбровський, Н. Ревак // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 183-189. – ISSN 2078-340X
1444467
  Михалик О. Терміни на позначення органічних сполук у першому томі "Українсько-латинсько-англійського медичного енциклопедичного словника" / О. Михалик, М. Коваленко // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 31-33. – ISBN 978-617-607-958-3
1444468
  Коваль Р.С. Терміни на позначення понять фізичної і медичної реабілітації у французькій та українській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Коваль Ростислав Семенович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1444469
  Джонг Й.Д. Терміни навчальний словник/учебный словарь та learner"s dictionary в сучасній науковій лексикографій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С . 41-49


  Стаття присвячена теоретичним підходам до питання кореляції термінів навчальний словник - учебный словарь - learner"s dictionary в сучасній лексикографії. This article provides theoretical approaches to correlation of the terms "навчальний словник", ...
1444470
  Когуч Г.І. Терміни нафтогазової справи в американській художній літературі початку XX ст. (на матеріалі роману Ептона Сінклера "Нафта") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 348-350. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1444471
  Романовська Л.О. Терміни олія, масло, жир у терміносистемі харчової промисловості // Стиль і переклад : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред.: І.В. Смущинська ; редкол.: І.І. Нічаєнко, В.Б. Бурбело, З.О. Гетьман [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (4). – С. 247-255


  Розглянуто вживання термінів олія, масло, жир у дискурсі харчової промисловості. Встановлено чітке розмежування зазначених термінів в українській мові. Розглянуто синонімічний ряд слів і словосполучень на позначення жирових продуктів. Виявлено, що ...
1444472
  Новицький В.В. Терміни пред"явлення зустрічного позову та критерії їх встановлення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2003. – № 4. – С.212-219. – ISBN 966-7784-65-7
1444473
   Терміни та визначення водних Директив Європейського Союзу : угода про асоц. між Україною та Європ. Союзом / [С.О. Афанасьєв, В.С. Бабчук, О.В. Бонь та ін. ; упоряд.: К. Мудра ; Проект ЄС "Додаткова підтримка Міністерства екології та природних ресурсів України у впровадженні Секторальної бюджетної підтримки"]. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 31, [1] с. : табл. – Проект впроваджується консорціумом на чолі з компанією ЕПТІСА. - Авт. зазнач. в кінці кн. – ISBN 978-617-696-368-4
1444474
  Кілочицький П.Я. Терміни та поняття в паразитології : словник-довідник : [майже 600 термінів і термінол. понять] / П.Я., Кілочицький, Н.П. Кілочицька ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 111, [1] с. – Бібліогр.: с. 91-97
1444475
  Житніков Я.В. Терміни у професійніймові юриста // Логіка і аргументація в праві : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 24 квіт. 2013 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; [редкол.: Юркевич О.М. та ін.]. – Харків : [б. в.], 2013. – С.117-119
1444476
  Дудаш Т. Терміно-поняття "цивільне право" та "приватне право": первинні значення та сучасна інтерпретація / Т. Дудаш, Р. Сивий // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 54-59
1444477
  Мартинов В.І. Термінове відрядження / В.І. Мартинов. – Львів, 1981. – 112с.
1444478
  Михайлович О.П. Терміновживання у рекламному тексті в аспекті комунікативної ефективності : дис. … канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Михайлович Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Укр. акад. друкарства, Каф. видав. справи і редагування. – Львів, 2014. – 243 л. – Додатки: л. 193-243. – Бібліогр.: л. 167-192
1444479
  Михайлович О.П. Терміновживання у рекламному тексті в аспекті комунікативної ефективності : автореф. дис. ... канд. із соц. комунікацій : 27.00.06 / Михайлович Ольга Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 18 назв
1444480
   Терміново підвищувати якість освіти. Результати міжнародного дослідження PISA для України невтішні // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 4 грудня (№ 223). – С. 2
1444481
  Кочевих Олег Терміново потрібен міст // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 5. – С. 36-37. – ISSN 0130-5212
1444482
  Кіппгардт Г. Терміново шукаю Шекспіра. / Г. Кіппгардт. – Київ, 1957. – 116с.
1444483
  Петрова Т.О. Термінографічні традиції і новаторство в українській термінологічній лексикографії // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Лепетюха А.В., Голобородько К.Ю., Даниленко А.І. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 53. – С. 209-221. – ISSN 2312-0665
1444484
  Продан Ю.П. Термінографія в Україні початку XXI століття: проблеми, перспективи й тенденції розвитку // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Центр огієнкознавства ; Всеукр. Т-во Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 128-135. – (Серія історична та філологічна ; вип. 10). – ISSN 2309-7086
1444485
  Шаблій О.А. Терміноелементи-латинізми "офіційний", "публічний" та "цивільний" як "псевдодрузі перекладача" (у перекладі з української на німецьку мову) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 370-377. – Бібліогр.: Літ.: с. 376-377; 6 +13 поз.


  У статті проведено зіставне дослідження українських та німецьких (ФРН) терміноелементів-латинізмів "офіційний" (нім.offiziell), "публічний" (нем. publik) та "цівійльний" (нім. zivil) та їхніх термінологічних варіантів (державний, громадянський, ...
1444486
  Кияк Т. Термінознавство як сфера мовної політики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 190-195. – Бібліогр.: Літ.: С. 195; 8 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1444487
  Туровська Л. Термінологізація назв осіб в українській мові
1444488
  Білан М.Б. Термінологізація та спеціалізація при відтворенні французьких військових статутних документів українською мовою) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 17. – С. 55-63
1444489
  Бондаренко Т.Г. Термінологійна панель для дослідження аудиторії медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 69-74. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1444490
  Малевич Л. Термінологічна варіантність на сучасному етапі: теоретичні і прикладні виміри // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 100-111. – ISSN 1682-3540


  Статтю присвячено проблемі варіантності в галузі наукової термінології.
1444491
  Смирний Ю. Термінологічна деабсурдизація, або Як називати цей відомий архетип? // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.126-129. – ISSN 0130-1799


  Художник Василь Перевальський
1444492
  Матат Д. Термінологічна дискусія // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 29 лютого (№ 7/8). – С. 6. – ISSN 2219-5793


  Питання термінології сучасної системи освіти України в умовах реформування та розробки нового законодавства обговорили у Національному педагогічному університеті імені Михайла Драгоманова під час круглогу столу "Сучасна система освіти України: терміни ...
1444493
  Тур О.М. Термінологічна діяльність ISO/TC 37 Language and terminology // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 19-25. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Аналіз напрямів діяльності ISO/TC 37 Language and terminology та його робочих груп. Методологія дослідження полягає в застосуванні описового методу, що ґрунтується на опозиційному та прийомі внутрішньої інтерпретації, який дав змогу ...
1444494
  Зикун Н.І. Термінологічна кодифікованість сатирично-публіцистичного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 84-89. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (25)). – ISSN 2219-8741
1444495
  Черняков В.В. Термінологічна компетентність фахівця з фізичного виховання - запорука успішної професійної діяльності / В.В. Черняков, О.М. Дудоров, В.П. Самійленко // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 87-92. – ISSN 2412-1185
1444496
  Сизонов Д.Ю. Термінологічна концепція Ф.О. Нікітіной в уонтексті лінгвістики універсалій // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4 : До 80-річного ювілею професора Нікітіної Фіонілли Олексіївни. – С. 167-171
1444497
  Семеног О. Термінологічна культура фахівця в об"єктиві українського лінгводидактичного дискурсу // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9 (196), вересень 2019. – С. 6-11
1444498
  Ашаренкова Н.Г. Термінологічна культура як складова професійної компетентності менеджера // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 3. – С. 32-36. – Бібліогр.: 11 назв.


  У статті розкрито зміст поняття компетентності, охарактеризовано риси професійної компетентності менеджера, подано визначення категорії "термінологічна культура менеджера", окреслено деякі проблеми лексикографії менеджменту, запропоновано шляхи ...
1444499
  Телешун К.О. Термінологічна лексика в структурі турецької фахової мови торгівлі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2015. – Вип. 51. – С. 544-550


  У статті розглянуто теоретичні підходи до визначення термінів, описано їхні функції, запропоновано визначення поняття "торгівельний термін". Особливу увагу приділено явищу міжгалузевої термінології. В статье рассмотрены теоретические подходы к ...
1444500
  Томіленко Л.М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії української літературної мови : монографія / Л.М. Томіленко ; [наук. ред. А.П. Загнітко] ; НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. – Івано-Франківськ : Фоліант, 2015. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр. : с. 144-159. – ISBN 978-966-2988-74-1
1444501
  Томіленко Л.М. Термінологічна лексика в сучасній тлумачній лексикографії: проблеми добору та маркування // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – C. 124-131. – ISSN 2305-3852
1444502
  Адилова З.Т. Термінологічна лексика у перших українських підручниках із шахової гри // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – C. 7-10. – ISSN 2520-6397


  Ідеться про студії з української шахової термінології в перші десяти- ліття ХХ ст., зокрема використання шахової лексики в навчальних посіб- никах для гри в шахи. Речь идет о студиях украинской шахматной терминологии в первые деся- тилетия ХХ века, ...
1444503
  Майборода Н.Г. Термінологічна лексика у професійному мовленні // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 144-153
1444504
  Панченко В.В. Термінологічна лексика у професійному спілкуванні // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 29, ч. 2. – С. 77-84. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті говориться, що у зв"язку з упровадженням української мови на підприємствах та в установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, суспільно-політичною лексикою. Знання мови професії - це вільне володіння ...
1444505
  Смужаниця Д.І. Термінологічна лексика як основний складовий компонент професійного іншомовного спілкування // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 202-204. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 26)
1444506
  Алієва О. Термінологічна лексика як система: функція та роль семантичного інваріанта // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 26-32. – ISBN 978-617-7132-02-07
1444507
  Кучеренко О. Термінологічна норма в царині архітектури // Проблеми української термінології : зб. наук. пр. учасників XIV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2016", м. Львів, 29 верес. - 1 жовт. 2016 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: Б. Рицар (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Р. Мисак]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. – С. 75-77. – ISBN 978-617-607-958-3


  У статті висвітлено функційні особливості професійної норми на матеріалі термінів з архітектури. Простежено суттєві відмінності нормативного вживання архітектурних термінів для усного й писемного професійного спілкування.
1444508
  Тагільцева Я. Термінологічна омонімія в номінаціях овочів та фруктів сучасної англійської мови // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтав. держ. педагогіч. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 15. – С. 82-87. – ISSN 2075-1486
1444509
  Кащишин Н. Термінологічна репрезентація світової економічної кризи у дипломатичному дискурсі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 28-33. – (Серія іноземні мови ; Вип. 17). – ISSN 2078-340X
1444510
  Голуб Н.Б. Термінологічна система української лінгводидактики: особливості становлення і проблеми функціювання // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2017. – С. 104-108. – (Серія "Філологічна" ; вип. 68). – ISSN 2519-2558
1444511
  Семенко С. Термінологічна система як дзеркало філософсько-етичної концепції тенрійської релігії (на матеріалі "Офудесакі") // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2018. – Вип. 63


  На матеріалі головного канонічного твору Тенрійської релігії за назвою "Офудесакі" ("На кінчику пензля") виокремлено й охарактеризовано основні засади філософсько-етичної концепції (заснованої 1838 р. селянкою на ім"я Накаяма Мікі). На материале ...
1444512
  Колошук Н.Г. Термінологічна та методологічна невизначеність українських досліджень у царині літератури фактів // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 8 : Філологічні науки. Літературознавство. – С. 56-61. – ISSN 1729-360Х


  У статті йдеться про підсумки й перспективи українських досліджень у царині документалістики, аналізуються їх результати впродовж останніх двох десятиліть. Уводиться поняття "екстремальні свідчення" котрим польські дослідники називають автентичні ...
1444513
  Кузнецова О. Термінологічне "мінування" у ЗМІ: сутність, особливості, вплив // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 69-72. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2
1444514
  Шкуропацький О. Термінологічне визначення поняття "особливого періоду" та його застосування / О. Шкуропацький, В. Мехеда, Є. Пащенко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 97-106. – (Серія "Право" ; вип. 28). – ISSN 2075-1834
1444515
  Олійник С. Термінологічне впорядкування поняття "фантастика" // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 270-277
1444516
  Вінічук І.М. Термінологічне забезпечення нормативної документації у галузі інформаційних технологій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 2. – С. 67-71. – Бібліогр.: 10 назв.


  У статті розглядаються проблеми забезпечення систем та системних зв"язків між терміноелементами терміносистеми інформаційних технологій у рамках функціонування єдиних та узгоджених стандартів. Простежено формування термінологічної нормативної бази ...
1444517
  Голошубова Н. Термінологічне забезпечення теорії та практики торгівлі : Наукові дискусії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 60-65. – Бібліогр. 13 назв. – ISSN 0131-775Х
1444518
  Романченко В.І. Термінологічне планування в країнах ЄС // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 255-259


  Розглянуто основні об"єкти свідомого впливу суспільства на мову, визначено місце термінології як найбільш відкритої для свідомого регулювання мовної сфери, проаналізовано особливості термінологічного планування на різних рівнях, запропоновано власне ...
1444519
  Постоюк Н.В. Термінологічне поле дослідження науково-педагогічної спадщини Д. Сергієнка (1911-1984) // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 98-104. – ISBN 978-617-640-146-9


  Здійснено аналіз актуальних ідей Д. Сергієнка із проблем розвитку педагогічної освіти у Київському університеті. Виняткову увагу приділено професійному світогляду й освітній діяльності професор Д. Сергієнка.
1444520
  Прохор І.П. Термінологічне поле приватної вищої школи в контексті інтеграції України до європейського освітнього простору // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 65-69. – ISSN 2078-1016


  Стаття присвячена проблемі сучасного трактування термінологічного поля приватного поля приватної вищої школи.
1444521
  Бабенко А.М. Термінологічне упорядкування понять "регіон" і "регіональні особливості злочинності" у кримінологічних дослідженнях // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 68-72. – (Серія: Право ; № 3 (45)). – ISSN 1813-338Х
1444522
  Вознюк А. Термінологічний аналіз поняття "мотиваційна система управління промисловим підприємством" // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 58-66. – ISSN 1728-9343
1444523
  Спасенова Ю.М. Термінологічний аналіз понять "інформаційні архівні ресурси" й "електронні архівні ресурси" // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 43. – С. 126-135


  Розглянуто зміст понять "інформаційні архівні ресурси" й "електронні архівні ресурси". Проаналізовано їх нормативне та методичне забезпечення. Ключові слова: архівні ресурси, електронні архівні ресурси, інформаційні архівні ресурси, електронний ...
1444524
  Горбань Ю.І. Термінологічний аналіз предметної сфери процесу зберігання книжкових пам"яток у бібліотеках України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 4. – С. 20-25. – ISSN 2409-9805
1444525
  Киричок Т.Ю. Термінологічний апарат електронного дискурсу на сучасному етапі / Т.Ю. Киричок, Н.М. Фіголь // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (54). – С. 112-117. – ISSN 2077-7264
1444526
  Іванова О.Ю. Термінологічний апарат регіонального саморозвитку // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 410-419. – ISSN 0321-0499
1444527
  Седюко Д.М. Термінологічний аспект аналізу похідних фінансових інструментів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 213-214. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Визначено особливості застосування основних понять та категорій, що відносяться до сфери похідних фінансових інструментів.
1444528
  Бездрабко В.В. Термінологічний аспект буття вітчизняного краєзнавства початку XX століття // Харківський історіографічний збірник / Мін. осв. і науки України. Харк. нац. ун. ім. В.Н.Каразіна та інш. – Харків, 2000. – Вип. 4 : Категоріальний апарат історичної науки. – С. 56-62
1444529
  Кабаченко М. Термінологічний аспект визначення поняття "припинення трудового договору" // Ефективність норм права : матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 17 листоп. 2016 р.) : до 140-річчя проф. Василя Синайського (1876-1949) : зб. наук. праць / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Рада молодих вчених ; [за заг. ред. Н.М. Пархоменко, М.М. Шумила, І.О. Ізарової]. – Київ : Ніка-Центр, 2016. – С. 243-245. – ISBN 978-966-7067-18-2
1444530
  Теплюк М. Термінологічний аспект проблеми введення закону в дію // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2012. – № 1 (25). – С. 23-28
1444531
  Бондар В. Термінологічний бум у педагогіці: методологічний аналіз // Шлях освіти : ексклюзивні матеріали Мін-ва освіти України АПН, питання зарубіжної та вітчизняної педагогіки / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2001. – № 4. – С.7-10.
1444532
   Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; Комітет наукової термінології. – Київ, 2011-. – ISSN 2221-8807
Вип. 3 (1). – 2015. – 203 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1444533
   Термінологічний вісник : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; Комітет наукової термінології. – Київ, 2011-. – ISSN 2221-8807
Вип. 3 (2). – 2015. – 288 с. – Резюме англ. мовою та мовою статті
1444534
  Городенко Л.М. Термінологічний дискурс мережевих комунікаційних ресурсів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 53-57


  У статті йдеться про поняттєво-термінологічне означення "мережевої комунікації", про її місце в загальній комунікаційній структурі. In the article it is discussed the conceptions and terms of "network communication", determining its role in the ...
1444535
   Термінологічний довідник з довкілля / М-во екології та природних ресурсів України, Держ. екол. акад. післядиплом. освіти та упр. – Київ : [б. в.], 2012. – 300 с. : табл. – Покажч.: с. 246-272. – Бібліогр.: с. 243-245
1444536
  Карпусь О. Термінологічний інструментарій дослідження проблеми здоров"язбереження у Фінляндії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 1 (95). – С. 12-19. – ISSN 2312-5993
1444537
  Корнілов М.Ю. Термінологічний посібник з хімії / М.Ю. Корнілов, О.І. Білодід, О.А. Голуб; МОУ; Ін-т змісту і методів навчання; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІЗМН, 1996. – 256с. – ISBN 5-7763-9028-1
1444538
  Лещенко Г. Термінологічний словник-довідник з образотворчого мистецтва
1444539
   Термінологічний словник-довідник з образотворчого мистецтва
1444540
  Лещенко Ганна Петрівна Термінологічний словник-довідник з образотворчого мистецтва
1444541
  Лещенко Г. Термінологічний словник-довідник з образотворчого мистецтва
1444542
   Термінологічний словник-довідник фахівця з садово-паркового будівництва і ландшафтної архітектури : [навч. посібник] / [С.В. Роговський] ; М-во освіти і науки України, Білоцерк. нац. аграр. ун-т, Агробіотехн. ф-т. – Київ : КНТ, 2019. – 139, [1] с. – В макеті каталож. картки як авт. зазнач.: Роговський С.В. – Бібліогр.: с. 138-139. – ISBN 978-966-373-773-7
1444543
  Зозуля С. Термінологічний словник "Інформаціні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології" // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. парламентська б-ка України. – Київ, 2014. – № 2 (64). – . 38-40


  У статті охарактеризовано загальні підходи до укладання термінологічних словників. Висвітлено концепцію та етапи створення словника Інформаційні ресурси. Словник законодавчої та стандартизованої термінології / Нац. акад. пед.наук України, Держ. ...
1444544
  Апаров А.М. Термінологічний словник з господарського права України : [тлумачення юрид. термінів з госп. права України, що вживаються в чин. нормат.-прав. актах : станом на 20 червня 2014 р.] / А.М. Апаров ; Київ. держ. акад. водного трансп. ім. Петра Конашевича-Сагайдачного. – Київ : Істина, 2015. – 1069, [1] с. – ISBN 978-966-138-009-6
1444545
   Термінологічний словник з комп"ютерних технологій : [понад 15 000 термінів]. – Київ : Київський університет, 2000. – 502, [1] с. – Програма TEMPUS-TACIS CP 20025-98, . - Покажч. термінів: с. 349-502
1444546
   Термінологічний словник з культурології. – Київ : МАУП, 2004. – 144с. – ISBN 966-608-439-2
1444547
  Бобровський А.Л. Термінологічний словник з надійності та безпеки гідротехнічних об"єктів : [словник, довідкові матеріали] / Анатолій Л. Бобровський, Дмитро В. Стефанишин ; М-во освіти і науки України, Рівнен. ін-т слов"янознавства Київ. славістичного ун-ту. – Рівне : [б. в.], 2005. – 223, [1] с. : іл., табл. – Алф. покажч.: с. 214-218. – Бібліогр.: с. 259. – ISBN 966-7643-49-2
1444548
   Термінологічний словник з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та корупції = Glossary on prevention and counteraction to legalization (laundering) of criminal proceeds, terrorist financing, financing of proliferation of weapons of mass destruction and corruption : [в основі вид. лежать міжнар. док., законодавство України та наук.-інформ. літ. станом на 11 листоп. 2018 р.] / [редкол.: І.Б. Черкаський (голова) та ін. ; уклад.: Чубенко А.Г., Лошицький М.В., Павлов Д.М. та ін.]. – Київ : ВАІТЕ, 2018. – 825, [2] с. – Алф. покажч. термінів : с. 732-798. - Парал. тит. арк., передм. парал. укр., англ. - Вид. ініційоване Держ. службою фін. моніторингу України за підтримки координатора проектів в Україні орг. з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ). – Бібліогр.: с. 799-823. – ISBN 978-617-7627-10-3
1444549
   Термінологічний словник. Вибіркове спостереження. – Перше видання. – Київ : Державний комітет статистики України, 2004. – 140с.
1444550
  Пузиренко Я.В. Термінологічний статус агентивно-професійних назв осіб жіночої статі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 513-520. – ISBN 966-581-481-8
1444551
  Олійник Л. Термінологічний статус поняття молодіжного сленгу // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; редкол.: В.І. Кушнерик, Н.Г. Єсипенко, І.М. Осовська [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 2 (15). – С. 86-89. – ISSN 2307-633Х
1444552
   Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник економіста-міжнародника : [навч. посібник для студентів ВНЗ] / [уклад.: М.С. Гамов, А.О. Єгоров, Т.С. Павлюк, О.П. Сарнацький]. – Запоріжжя : Інтер-М, 2011. – 360 с. – Бібліогр.: с. 351-359
1444553
   Термінологічний українсько-російсько-англійський словник-довідник фінансиста-міжнародника : [навч. посібник для студентів ВНЗ : 1000 понять і термінів] / [уклад.: М.С. Гамов, А.О. Єгоров, Т.С. Павлюк та ін.]. – Запоріжжя : Интер-М, 2013. – 266 с. – Бібліогр.: с. 257-265. – ISBN 978-966-2672-15-2
1444554
  Дружбяк С.В. Термінологічні архаїзми та історизми як прояви мовної еволюції (на матеріалі німецької економічної термінології) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 183-190. – Бібліогр.: Літ.: с. 190; 11 назв
1444555
  Павко Я. Термінологічні аспекти гармонізації законодавства України з європейським правом // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 1. – С. 159-160
1444556
  Скляренко О.Б. Термінологічні аспекти перекладу на матеріалі німецької мови // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; Редкол.: Н.В. Бардіна, Л.І. Кавун, О.М. Кагановська [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 76-81. – (Серія "Філологія" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1444557
  Вінічук І.М. Термінологічні аспекти розвитку вербальної системи управління базами даних у соціально-комунікативній сфері сучасного суспільства // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – С. 62-68. – ISSN 2409-9805


  Проаналізовано стан вербальної системи управління базами даних, як важливого чинника у формуванні інформаційно-комунікативної сфери сучасного суспільства. Одним із важливіших та першочергових питань для словниково-термінологічної бази даних є ...
1444558
  Дуцяк І. Термінологічні аспекти Універсальної десяткової класифікації / Ігор Дуцяк // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2009. – № 3 (152). – С. 22-25


  Проаналізовано українську термінологію в галузі логіки, яка міститься в УДК і в навчальних, наукових та довідкових виданнях. Обґрунтовано оптимальні варіанти термінів логіки. Зроблено висновок про доцільність застосування вимог до укладання стандартів ...
1444559
  Бровченко Т. Термінологічні аспекти установчих документів юридичних осіб // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 199-205. – ISSN 1026-9932
1444560
  Хавронюк М. Термінологічні вади нового Кримінального кодексу України // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2002. – № 6. – С.77-82
1444561
  Михалюк О.І. Термінологічні дефініції дипломатичного протоколу в українській культурі та їх етимологія // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 232-238. – ISSN 2225-7586
1444562
  Тур О.М. Термінологічні дискусії в контексті створення та запровадження Єдиної державної системи діловодства (1960–1979-ті рр.) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 3. – С. 43-50. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи. Аналіз термінологічних дискусій в контексті запровадження Єдиної державної системи діловодства. Методологія дослідження полягає в застосуванні описового методу, що ґрунтується на опозиційному та прийомі внутрішньої інтерпретації, який ...
1444563
  Васильєва Л.П. Термінологічні дослідження в південнослов"янських країнах: напрями, перспективи // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 24-35. – ISSN 0027-2833
1444564
  Самочорнова О. Термінологічні дублети в англомовних юридичних текстах // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 302-304
1444565
  Овчаренко Н. Термінологічні запозичення з позицій когнітивно-комунікативного підходу (на матеріалі сучасної української термінології) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 129. – С. 415-418. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1444566
  Алфьорова З. Термінологічні ігри щодо візуальних мистецтв // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 166-170
1444567
  Бондаренко Р.І. Термінологічні й методологічні проблеми пам"яткоохоронної діяльності (архітектурний та містобудівний аспекти) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 4 (487). – С. 175-184. – ISSN 0130-5247
1444568
  Федорович І. Термінологічні колізії законодавства України про курорти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 341-348. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
1444569
  Гоян В.В. Термінологічні концепти телебачення в сучасній теорії журналістики: роздуми й коментарі. // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 25. – С. 179-183.
1444570
  Пілик В.В. Термінологічні одиниці газетно-публіцистичного стилю турецької мови та їхні стилістичні функції // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 180-187. – ISSN 1608-0599
1444571
  Макогон О.В. Термінологічні особливості визначення процесу приведення законодавства України про регулювання трудових відносин працівників–мігрантів у відповідність до законодавства ЄС // Порівняльно-правові дослідження : українсько-грецький міжнародний науковий юридичний журнал, 2008. – № 1 : Релігія і право. Місце релігійного права та соціальних доктрин церков у розвитку сучасних правових систем. – С. 122-124.
1444572
  Градобик М.С. Термінологічні особливості навчання перекладу спеціального англомовного тексту // Іноземні мови в навчальних закладах : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України; Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2008. – № 5/6. – С. 120-124.
1444573
  Трегуб М.В. Термінологічні особливості при веденні державного земельного кадастру України // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 82-87. – Бібліогр.: 19 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1444574
  Фокін С.П. Термінологічні особливості спортивної картографії / С.П. Фокін, О.В. Шевченко // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 37-43


  Розглянуто особливості спеціальних спортивних карт та їх значення для планування та проведення змагань з орієнтування. Здійснена спроба обґрунтування основних термінів та понять в галузі створення та використання таких карт. Представлено найбільш ...
1444575
  Локайчук С. Термінологічні питання в публікаціях академіка Агатангела Кримського // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ф-т філол. та журналістики ; редкол.: Богдан С.К., Аркушин Г.Л., Бабич Н.Д. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – Вип. 7. – С. 91-100. – ISSN 2413-0923


  "У статті досліджено питання українського термінотворення, порушені А.Ю. Кримським у його наукових працях".
1444576
  Занфірова Т.А. Термінологічні питання побудови дискурсу трудового права // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 70-74. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1444577
  Ведмідь Н.І. Термінологічні підходи до визначення категорії "сервіс" та його роль в економіці країн // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 49-52. – ISSN 1728-6220
1444578
  Віничук С.М. Термінологічні позначення та визначення транзиторних ішемічних атак. Історичний екскурс / С.М. Віничук, О.Є. Фартушна // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 4 (90). – C. 17-20. – ISSN 2224-0713
1444579
  Куземська Н. Термінологічні покручі в нормативних і правових документах // Українська наукова термінологія : зб. матеріалів / НАН України, Наук.-виробн. підприємство "Вид-во "Наукова думка" НАН України" ; [худож. ред. Р.І. Калиш]. – Київ : Наукова думка, 2012. – № 4 : Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Українська наукова термінологія. Природничі науки" : [м. Київ, 2 листоп. 2012 р.]. – С. 94-100. – ISBN 978-966-00-1327-8
1444580
  Гамалія В.М. Термінологічні праці І. Верхратського у справі розробки науково-природничої номенклатури // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2013. – Вип. 50 : Мовознавчі студії. – С. 18-22
1444581
  Цивін М.Н. Термінологічні проблеми вивчення дисципліни "електорнний документообіг" // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 7 - 11
1444582
  Горб Н. Термінологічні проблеми застосування статті 297 КК України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.109-111


  Стаття передбачає відповідальність за наругу над могилою, трупом або місцем поховання
1444583
  Драгініч Д.В. Термінологічні проблеми і психологічна структура нетрадиційних релігійних рухів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-54. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу термінології і психологічної структури нетрадиційних релігійних рухів. Статья посвящена анализу терминологии и психологической структуры нетрадиционных религиозных движений. In article author analyzes terminological problems ...
1444584
  Пелещак О.Р. Термінологічні проблеми кібербезпекової сфери України: нормативно-правовий аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 299-309. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1444585
  Бондарева О. Термінологічні проблеми парадигматики і жанрології новітньої української драми // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 141-154
1444586
  Д"яконов К.М. Термінологічні проблеми побудови системи управління клієнтською базою банку / К.М. Д"яконов, В.В. Федірко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 21. – С. 149-155
1444587
  Музика-Стефанчук Термінологічні проблеми податкового законодавства в контексті вітчизняної та європейської судової практики // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 37-46. – ISSN 2072-8670
1444588
  Катеринчук К.В. Термінологічні розбіжності при визначенні форм вини у науці кримінального права // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 150-152. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1444589
  Бредун В.І. Термінологічні та таксономічні аспекти сейсмотехноекології // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 14-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2073-5057
1444590
  Вакуленко М. Термінологічні тонкощі вживання деяких українських лексем // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 19). – ISSN 1728-3817


  Розглядається проблема вживання деяких відмінкових закінчень і паронімів на основі поєднання статистичного та аналітичного методів науки термінології. Даються рекомендації щодо правильного вживання таких реалій. The article deals with the usage of ...
1444591
  Петренко А.С. Термінологічні уточнення базових понять прецедентності // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (72). – С. 112-121. – ISSN 1682-3540


  У статті зосереджено увагу на точності вживання термінопонять когнітивної лінгвістики. Грунтуючись на загальноприйнятих визначеннях термінів «прецедентний феномен», «прецедентна одиниця», авторка простежує, як використовують ці номінації дослідники, і ...
1444592
  Горовий В. Термінологічні характеристики постіндустріального суспільства / В. Горовий, С. Горова // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 43 : Бібліотека в структурі сучасних інформаційних комунікацій. – С. 11-23. – ISSN 2224-9516


  Проаналізовано термінологію, використовувану для характеристики постіндустріального суспільства, особливістю якого стали глобалізація та перетворення інноваційних інформаційних ресурсів у безпосередню виробничу силу, у локомотив прискореного ...
1444593
  Фудерер Тетяна Термінологічно-поняттєва сутність суржику
1444594
  Бідненко Н.П. Термінологія англійської мови та науково-технічний переклад = English terminology Scientific and technical translation : навч. посібник / Н.П. Бідненко ; Ун-т ім. Альфреда Нобеля. – 2-ге вид., допов. – Дніпро : Уніерситет імені Альфреда Нобеля, 2020. – 240 с. : табл. – Текст укр., англ. - Вих. дані на обкл.: English terminology Scientific and technical translation / N.P. Bidnenko. – Бібліогр.: с. 231-236. – ISBN 978-966-434-474-3
1444595
   Термінологія Артура Шопенгавера у творі "Світ як воля і уявлення" / А. Богачов, Н. Ваховська, І. Іващенко, В. Кебуладзе // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: О. Білий, Є. Бистрицький, М. Бойченко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 : Сучасна політична філософія. – С. 128-132. – ISSN 2522-9338
1444596
  Романуха З. Термінологія бібліографічного інформування / З. Романуха, Швецова-Водка // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 1 (231). – C. 46-51. – ISSN 1029-7200
1444597
  Бобчинець Л.І. Термінологія букмекерства у сучасній іспанській мові // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 101-104
1444598
  Чеберяко О.В. Термінологія бюджетних відносин в УРСР 1920-х років // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 23 (220). – С. 93-100. – (Історичні науки). – ISSN 1729-360Х
1444599
  Мікульонок І.О. Термінологія в наукових публікаціях // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2012. – № 2 (79) : березень - квітень. – С. 70-80
1444600
  Чуєшкова О. Термінологія гендерної лінгвістики як система // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 890. – С. 81-84. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1444601
  Романуха З.Р. Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування / З.Р. Романуха, Швецова-Водка // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 16-19. – ISSN 2076-9326


  На сучасному етапі розвитку бібліотечно-бібліографічної справи одним із найважливіших напрямів діяльності книгозбірні будь-якого типу є довідково- бібліографічне обслуговування (ДБО). Ця функція нині є традиційною і добре відомою як бібліотекарям, ...
1444602
  Гетьман А. Термінологія екологічного законодавства: методологічні засади та перспективи уніфікації // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.580-592
1444603
  Киричок Т.Ю. Термінологія електронного навчального дискурсу / Т.Ю. Киричок, Н.М. Фіголь // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 143-147. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1444604
  Гавура Д.С. Термінологія Європейського права та особливості її перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 153-157
1444605
  Скотникова Т. Термінологія журналістикознавства і галузеві терміносистеми // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-25. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про терміносистему українського журналістикознавства. Автор наводить провідні довідкові видання, що містять галузеві термінологічні тлумачення. Речь идет о терминосистеме украинского журналистиковедения. Автор наводит ведущие справочные ...
1444606
  Медведів А. Термінологія з математики в японських та українських науково-технічних текстах // Проблеми української термінології : зб. наук. праць учасників XV Міжнар. наук. конф. "Проблеми української термінології СловоСвіт 2018", м. Львів, 4-6 жовт. 2018 р. / Техн. ком. стандартизації наук.-техн. термінології М-ва екон. розвитку і торгівлі та М-ва освіти і науки України ; [редкол.: І. Фаріон (голов. ред.) та ін.]. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – С. 16-20. – (Термінографічна серія "СловоСвіт"). – ISBN 978-966-941-210-2
1444607
  Збанацька О.М. Термінологія законодавства в контексті цифровізації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2020. – № 1. – С. 98-105. – ISSN 2409-9805
1444608
  Хомовненко М.Г. Термінологія і стандарти сучасних виборів // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 138-151
1444609
  Ганіткевич М. Термінологія інженерних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 93-95. – ISBN 966-7825-79-5
1444610
  Гнаткевич М. Термінологія інженерних технологій // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 93--95. – Бібліогр.: Літ.: С. 94-95; 6 назв. – ISBN 966-7825-79-5


  В Національному університеті "Львівська політехніка" укладено "Російсько-український словник інженерних технологій". Подано розповіді про роботу над створенням технічних термінологічних словників. В Национальном университете "Львовская политехника" ...
1444611
  Царьова І. Термінологія іншомовних слів у Кримінальному кодексі України / І. Царьова, Р. Южека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 57-61. – (Юридичні науки ; вип. 1 (112)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито правову природу застосування термінології іншомовних слів у Кримінальному кодексі України. Проаналізовано терміни іншомовного походження у сфері права, досліджено шляхи запозичення термінів і номенів правничої терміносистеми. Проаналізовано ...
1444612
  Писаренко Н.Б. Термінологія кодексу адміністративного судочинства України - окремі аспекти застосування // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 132-139. – ISSN 0201-7245
1444613
  Гаврилова О.В. Термінологія комп"ютерного програмного забезпечення // Дослідження з лексикології і граматики української мови : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара ; редкол. І.С. Попова, Н.М. Бобух, Ж.В. Колоїз [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 18. – С. 11-17. – ISSN 2313-4593
1444614
  Хома Олег Ігорович Термінологія Ляйбніца як "живе дзеркало" української філософської термінології // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 56-80. – Бібліогр.: с. 68, 71, 74, 78. – ISSN 0235-7941
1444615
  Барабаш Г. Термінологія на сторінках галицьких жіночіх періодичних видань 20-30 рр. 20 ст. // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 3-7. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 2). – ISBN 9666-2917-01-2
1444616
  Безверхий К. Термінологія національних та міжнародних стандартів фінансової звітності (на прикладі НП(С)БО 1 та П(СБО) 19) // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 5. – С. 35-44
1444617
  Стасюк Т.В. Термінологія новітніх технологій // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 17. – С. 79-86


  Здійснено мовний аналіз сфери інноваційних технологій; визначено лінгвістичний статус термінів; проаналізовано деякі термінологічні неологізми; розглянуто деякі найбільш продуктивні засоби творення інноваційних термінів в українській мові під впливом ...
1444618
  Катачина О. Термінологія позначення правопорушень у мові права // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 293-299. – (Серія філологічна ; Вип. 48)
1444619
  Літвін К. Термінологія польської системи кримінальних покарань - поблеми україномовного перекладу // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013. – Вип. 62. – С. 206-212. – ISSN 0203-9494
1444620
  Матвієнко О. Термінологія предметного поля інформатики: що означає "інформатичний"? / Оксана Матвієнко, Михайло Цивін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 11 (220), листопад. – С. 30-32. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто закономірності виникнення і доцільність терміна "інформатичний" у науковому дискурсі. З"ясовано, що інформатика як наука сформувалась і має терміносистему, яка характеризується цілісністю, певною сталістю, структурованістю. ...
1444621
  Березницька Г.О. Термінологія простого речення: шляхи творення та проблема нормалізації // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 8-10. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1444622
  Крамар Н.А. Термінологія психіатрії греко-латинськогопоходження: ономасіологічний та таксономічний аспекти // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 158-163. – (Бібліотека Інституту філології)


  Термінологія психіатрії греко-латинського походження
1444623
  Левко О.В. Термінологія світла у промовах святого Григорія Богослова // Труди Київської Духовної Академії / Київська Духовна Академія. – Київ, 2012. – № 16. – С. 163-174
1444624
  Аблазов В. Термінологія спотикання // Атлантична панорама / Міністерство оборони України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 46-48


  Невідома війна
1444625
  Рябініна Л.М. Термінологія та її значення в теорії і практиці економічних відносин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 16-28. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0131-775Х
1444626
  Білозерська Л.П. Термінологія та переклад : навч. посіб. для студ. філол. напряму підготовки / Л.П. Білозерська, Н.В. Возненко, С.В. Радецька ; М-во науки і освіти України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Вінниця : Нова Книга, 2010. – 232 с. : табл. – Бібліогр.: с. 227-232. – ISBN 978-966-382-282-2
1444627
  Зоря Г.С. Термінологія та професійно-сленгова лексика медіаіндустрії // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 35-39


  Статтю присвячено питанню виокремлення фахової мови журналістики як сфери спеціальної комунікації. Акцентується увага на уточненні терміна "фахової мови" та її складників, зазначено межі професійної комунікації функціональними стилями. The article is ...
1444628
  Мельник С.В. Термінологія у галузі криптографічного захисту інформації: стан та напрями розвитку в Україні // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 158-162
1444629
  Фокін О.С. Термінологія у галузі програмування як об"єкт англо-українського перекладу / О.С. Фокін, О.В. Ребрій // In Statu Nascendi : теоретичні та прагматичні проблеми перекладознавства : збірник студентських статей / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т іноземних мов, Каф. перекладознавства ім. Миколи Лукаша ; відп. ред. О.В. Ребрій ; редкол.: Мартинюк А.П., Фролова І.Є., Черноватий Л.М. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 18. – C. 239-244. – ISBN 978-966-285-555-5
1444630
   Термінологія філософії діалогу Мартина Бубера: між профанністю і сакральністю / В. Кебуладзе, А. Лактіонова, О. Панич, В. Терлецький // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України ; Ін-т філософії ; редкол.: О. Білий, А. Гусейнов, О. Гьофе [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 : Філософія у публічному просторі. – С. 132-135. – ISSN 0235-7941
1444631
  Наєнко Г.М. Термінологія філософії у творах Кирила Транквіліона-Ставровецького // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 134-145. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 2)


  Залучено до лінгвістичного аналізу лексичний матеріал творів Кирила Транквіліона-Ставровецького, зокрема детально розглянуті лексико-семантичні групи термінів із значеннями "світ, всесвіт", "буття, існування", "бог, істота, персона", "предмет, річ" та ...
1444632
  Федас Й. Термінологія фольклорного театру: вертеп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 78-80. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Проаналізувавши кілька значень терміна "вертеп", автор зупиняється лише на одному - театр. Щодо будиночка, драми, ляльок, вистави вживає: "архітектура вертепу", "драма вертепу", "лялька вертепу", "вистава вертепу".
1444633
  Косович О.В. Термінологія французької лінгвістики та лінгвістична синергетика // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; відп. ред.: Корбозерова Н.М., Скрильник С.В. ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Буає Г., Гетьман З.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 36. – С. 129-143. – ISSN 2413-5593


  У статті на основі концепції лінгвістичної синергетики Р.Г. Піотровського розглядається проблеми метамови французької лінгвістики, питання лінгвістичної термінології. Представлено аналіз стану метамови французької лінгвістики, яка представляє собою ...
1444634
  Галіахметов І.А. Термінологія цивільного права України: проблема взаємообумовленості мови та права // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 231-238
1444635
   Термінологія, мовні законопроекти і вступ із ТОТ // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2021. – 12 квітня (№ 14). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  На засіданні Комітету з питань освіти, науки та інновацій народні депутати обговорили питання щодо стану підготовки підготовчих курсів зі стипендіальним забезпеченням для вступників з тимчасово окупованих територій.
1444636
  Государська О. Термінометафори на позначення урівноважувальних механізмів у романських та слов"янських мовах перекладацький аспект // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 133-137. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1444637
  Іващенко Д.Є. Термінопоняття "президентська республіка" в галузі міжнародного права: логіко-семантичний аналіз // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 170-171. – ISBN 978-966-96911-8-7
1444638
  Влах М.Р. Терміносистема "територіальна організація суспільства": становлення і напрямки розвитку // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – Вип. 775/776. – С. 146-152. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1444639
  Матусевич Л. Терміносистема законодавчих актів Європейського Союзу та особливості ії перекладу (на матеріалі директив Європейського парламенту та Ради Європейського Союзу) // Мова, свідомість, художня творчість, інтернет у дзеркалі сучасних філологічних студій : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Д. Бєлова та ін. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 196-205. – (Бібліотека інституту філології)


  Статтю присвячено огляду законодавчих актів Європейського Союзу та дослідженню особливостей ії будови і основних методів ії перекладу.
1444640
  Радзієвська С.О. Терміносистема нанонауки: перекладознавчий аспект // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 296-305


  Стаття присвячена терміносистемі нанонауки. Авторка розглядає формування та розвиток терміносистеми нанонауки, визначає її особливості, аналізує переклад нанонаукових термінів з англійської мови на українську. Статья посвящена терминосистеме ...
1444641
  Черненко І.М. Терміносистема психології у російській мові: статика-динаміка. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Черненко І.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 19л.
1444642
  Содомора П. Терміносистема Св. Томи з Аквіну в аспекті рецепції (на матеріалі "Суми теології" Томи з Аквіну) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2015. – № 4 (118). – С. 14-17
1444643
  Содомора П.А. Терміносистема Святого Томи з Аквіну : монографія / Павло Содомора ; [ред. М. Кульчицький ; відп. за вип. О. Дук] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Сполом, 2010. – 286, [2] с. – Бібліогр.: с. 266-286 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-665-558-8
1444644
  Гриш О.Д. Терміносистема та її складники (на матеріалі англійської термінології нафтогазової промисловості) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2010. – № 9. – С. 347-350. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1444645
  Іващишин О.М. Терміносполуки у фреймовій структурі англомовного науково-технічного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1444646
  Іващишин О.М. Терміносполуки у фреймовій структурі структурі англомовного науково-технічного тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 135-137. – ISBN 966-7890-03-1
1444647
  Продан Ю.П. Терміносполучення і фразеологізми в сучасному мовознавстві // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 152-154. – ISBN 978-966-96911-8-7
1444648
  Стасюк Т.В. Терміносфера новітніх технологій: лінгвосоціокогнітивні чинники формування та розвитку : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Стасюк Тетяна Валеріївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 72 назви
1444649
  Дерба С.М. Термінотворення на основі греко-латинських елементів у сучасній українській мові // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 34-38. – ISSN 2075-437X


  Дана стаття присвячена актуальним проблемам сучасної української термінології. А саме, термінотворенню термінів української мови на основі елементів греко- латинського походження. Розглянуто терміноелементи греко-латинського походження та їх ...
1444650
  Рижков А.Г. Термінотворення у Північній Кореї: аспекти синхронної соціолінгвістики


  У світлі мовного планування у КНДР розглядається проблема термінотворення та методів побудови термінології. Також описані основні вимоги, які висуваються до термінів The aspects of creation of the terms and methods of construction of terminology have ...
1444651
  Ярошевич І. Термінотворчість українських граматистів періоду XVI-XVII ст. (ретроспективний огляд) / Ірина Ярошевич // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 1 (45). – C. 11-24. – ISSN 0320-3077


  У статті порушено проблему теоретичного осмислення й опрацювання основних понять морфології як одного зі складників граматики у працях українських мовознавців старої доби. Зокрема, простежено еволюційні процеси у вивченні частин мови, морфологічних ...
1444652
  Клименко Н.Ф. Термінування і детермінування в процесах інтелектуалізації сучасної української мови // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 100-107. – Бібліогр.: Літ.: с. 107; 9 п.


  Детермінування й термінування лексики розглянуто серед процесів інтелектуалізації сучасної української літературної мови, формування нових тематичних груп лексики.
1444653
  Клименко Н.Ф. Термінування і детермінування лексики інформатики та участь у цих процесах запозичень // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 3-11


  У статті розглянуто процес засвоєння іншомовних термінів з інформатики в близькоспоріднених східнослов"янських мовах і неспорідненої з ними новогрецької. Виявлено левову пайку в цій терміносистемі запозичень з англійської мови. Частина засвоєних у ...
1444654
  Бабіч І.Л. Термічна дисоціація в плазмі дугового розряду / І.Л. Бабіч, А.М. Веклич, А.І. Чередарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 306-311. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі порівнювались параметри плазми електродугового розряду, що вільно горить між мідними електродами в повітрі або в потоці вуглекислого газу. На основі експериментально одержаних результатів у припущенні локальної термодинамічної рівноваги (ЛТР) ...
1444655
  Затула В.І. Термічна океанічність клімату України / В.І. Затула, Н.І. Затула // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 1 (40). – С. 104-111. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто вплив фізико-географічних умов на термічну океанічність в окремих регіонах України. Побудовано регресійні моделі показника термічної океанічності залежно від фізико-географічних умов. Оцінено внесок окремих елементів географічного положення ...
1444656
   Термічна стабільність електролітичного нанокристалічного карбіду вольфраму WC / І.А. Новоселова, С.В. Кулешов, А.О. Омельчук, Р.М. Савчук, В.М. Биков // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 3/4, март - апрель. – С. 62-68. – ISSN 0041-6045
1444657
  Ярмощук Є.І. Термічна стабільність і магнітні характеристики складнолегованих аморфних сплавів на основі системи Сo-Si-B / Є.І. Ярмощук, М.І. Захарченко, М.П. Семенько // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 62
1444658
  Рогуль Т.Г. Термічна стабільність осадженого магнетронним розпиленням наддрібнозернистого хрому // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 223-226. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-39-6


  Методами просвічуючої електронної мікроскопії досліджено структуру хромових покриттів, одержаних магнетронним розпиленням. Вивчена еволюція дислокаційної структури покриттів при відпалі в інтервалі температур 1073 - 1873 К, установлена відповідність ...
1444659
  Семенака В. Термічна стійкість гетерометалічного комплексу [Zn2Cr2(NCS)4(Dea)2(Нdea)2]·4ДМСО / В. Семенака, В. Судавцова, В. Кокозей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 23-25. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Досліджено термічну стійкість гетерометалічного комплексу [Zn2Cr2(NCS)4(Dea)2(HDea)2]·4ДМСО (H2Dea = діетаноламін, ДМСО = диметилсульфоксид) на повітрі та в атмосфері аргону. Показано, що термоліз на повітрі приводить до утворення суміші Cr2O3 та ...
1444660
  Дівакова А.І. Термічна стійкість комплексних Sn(IV) з гідразидами ароматичних і піридинкарбованих кислот / А.І. Дівакова, Н.В. Шматкова // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 8
1444661
  Міщенко Н.М. Термічна та динамічна структура атмосферних фронтів / Н.М. Міщенко, Д.С. Криворучко, К.А. Куляс // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 3 (91). – С. 44-49. – ISSN 0868-6939


  Frontal analysis is the most important stage in the processing of meteorological information by a synoptic, which relies heavily on their experience and understanding of the situation and the nature of the atmospheric fronts, and thus makes a certain ...
1444662
  Щербань М.І. Термічна трансформація атмосфери над Києвом / М.І. Щербань, С.Ф. Дзюбчинська, Н.Д. Бондарчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 24-28. – Бібліогр.: 4 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1444663
  Сенишин Анатолій Теодорович Термічне розширення рідкісноземельних галатів зі структурою перовскіту : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.07 / Сенишин А.Т.; Національн. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 30 назв
1444664
  Гандзюк В.І. Термічний градієнтно-дрейфовий домен в КСДІ структурах / В.І. Гандзюк, С.П. Павлюк // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених : Київ, 18-22 берез. 2013 р. : [збірник] / Sci. assoc. of students and postgraduates T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 1 : Кібернетика. Математика. Фізика / [ed.: L.D. Karabin, I.O. Lytvynenko, A.A. Prashchur]. – С. 186-189
1444665
  Павлюк С.П. Термічний градієнто-дрейфовий домен в кремнійових діодах з формою, яка змінюється в напрямі протікання струму // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 297-301. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 5-966-581-059-6


  В статті вивчається вплив b-дрейфу на перерозподіл нерівноважних носіїв заряду в кремнієвих діодах з формою, яка змінюється а напрямі протікання струму. Показано, що змінюючи форму напівпровідникового кристалу діода можна формувати температурне поле з ...
1444666
  Вишневський В.І. Термічний та льодовий режими водних об"єктів Києва // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 33-35. – ISSN 2306-5680
1444667
  Струтинська В.М. Термічний та льодовий режими річок басейну Дніпра з другої половини XX століття / В.М. Струтинська, В.В. Гребінь. – Київ : Ніка-Центр, 2010. – 196 с. – ISBN 978-966-521-535-6
1444668
  Копілевич В.А. Термічні перетворення акваамінодисфосфату цинку-кадмію / В.А. Копілевич, Д.А. Савченко, М.С. Слободяник // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2013. – Т. 5, № 3/4. – С. 39-43. – ISSN 2078-9912


  Слободяник М.С. - член-кор. НАНУ, КНУ імені Тараса Шевченка.
1444669
  Владимирський І.А. Термічно індуковане формування структури, фазового складу та магнітні властивості нанорозмірних плівкових композицій на основі FePt : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / Владимирський Ігор Анатолійович ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1444670
  Олешкевич А.І. Термічно індуковані структурно-фазові перетворення в тонкоплівкових системах Cu-Sn-Mn та Pd-Ho : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Олешкевич Анна Ігорівна ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 17 назв
1444671
  Атакулов Ш.Б. Термо-- и тензоэлектрические свойства пленок халькогенидов свинца и висмута с неоднородным потенциалом рельефом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Атакулов Ш.Б.; АН УзССР. – Ташкент, 1981. – 21л.
1444672
   Термо- и барометрия метаморфических пород. – Ленинград : Наука, 1977. – 208с.
1444673
  Герайзаде А.П. Термо- и влагоперенос в почвенных системах / А.П. Герайзаде. – Баку : Элм, 1982. – 158 с.
1444674
  Арэ Ф.Э. Термоабразия морских берегов / Ф.Э. Арэ ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т мерзлотоведения. – Москва : Наука, 1980. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-158
1444675
  Стародинец Г.Г. Термоадсорбционный перенос. : Автореф... канд. хим.наук: / Стародинец Г.Г.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1968. – 24л.
1444676
   Термоактивационная спектроскопия дефектов в ионных кристалллах : сб.науч.трудов. – Рига : ЛатвГУ, 1983. – 179 с.
1444677
  Гороховатский Ю.А. Термоактивационная токовая спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков / Ю.А. Гороховатский, Г.А. Бордовский. – Москва : Наука, 1991. – 244 с.
1444678
  Грабар Іван Григорович Термоактиваційний аналіз та синергетика руйнування / Грабар Іван Григорович; МОН України, Житомирський інженерно-технол. інститут. – Житомир : ЖІТІ, 2002. – 312с. – ISBN 966-683-032-9
1444679
  Абдель-Мот А-Б Термоактивированная ползучесть и релаксация напряжений в ГЦК-металлах. : Автореф... Канд.физ-мат. наук: / Абдель-Мот А-Б.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1978. – 20л.
1444680
  Зайцев В.И. Термоактивируемве процессы связанные с эволюцией дислокационных ансамблей в гидростатических сжатых крисаллах : Автореф... док. физ-мат.наук: 01.04.07 / Зайцев В.И.;. – Донецк, 1977. – 33л.
1444681
  Беляев Н.М. Термоакустические колебания газожидкостных потоков в сложных трубопроводах энергетических установок / Н.М. Беляев. – Донецк, 1985. – 160с.
1444682
  Верес Г.И. Термоаналитические исследования алунитовых руд и их использование при оценке алунитовых месторождений : Автореф... канд. геол. минерал.наук: / Верес Г.И.; Всесоюз. заоч. политехн. ин-т. – М., 1967. – 32л.
1444683
   Термоаналитические исследования в современной минералогии. – Москва : Наука, 1970. – 224с.
1444684
   Термоаэродинамика. – Минск, 1970. – 248с.
1444685
   Термобаарогеохимические исследоваания. – Новосибирск, 1981. – 79с.
1444686
  Субботин В.В. Термобарические поля Северной Полярной области (структура, тенденции, мониторинг). : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Субботин В.В.; Одес. Гидрометеоролог. ин-т. – Одесса, 1987. – 16л.
1444687
   Термобарические условия в районах торошения ледяного покрова Арктики на картах индекса рассеяния / М.В. Бухаров, Н.С. Миронова, В.М. Лосев, В.М. Бухаров // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 30-40 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0130-2906
1444688
   Термобарические условия и геологоразведочные работы в сверхглубоких депрессиях. – М, 1981. – 90с.
1444689
  Корчин В.А. Термобарическое петрофизическое моделирование литосферы участков земной коры Украинского щита с зонами низких сейсмических скоростей / В.А. Корчин, П.А. Буртный // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 6. – С. 81-95 : Рис. – Бібліогр.: с. 94-95. – ISSN 0203-3100
1444690
  Любчак О.В. Термобаричні умови нафтогазоносності та прогнозування фазового стану вуглеводнів (на прикладі Більче-Волицького нафтогазового району) / О.В. Любчак, І.В. Колодій, Ю.В. Хоха // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 15-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 46). – ISSN 2410-7360
1444691
  Пизнюр Андрей Васильевич Термобарогеохимические условия формирвоания молибденовых месторождений : Автореф... д-ра геол.-мин.наук: / Пизнюр Андрей Васильевич; АН СССР. Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1982. – 28л.
1444692
  Симкив Ж.А. Термобарогеохимическое исследовние закономерностей пространственно-временной изменчивости состава минералообразующих растворов (на прим. гидротермал месторождений вольфрама, золота, свинца, цинка и : Автореф. дис. ... канд. геол.-минералог. наук : / Симкив Ж.А. ; Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1982. – 25 с.
1444693
  Ермаков Н.П. Термобарогеохимия : (Методы исследований и перспективы использования включений минералообразующих сред) / Н.П. Ермаков, Ю.А. Долгов. – Москва : Недра, 1979. – 271с.
1444694
   Термобарогеохимия в геологии / Ермаков Н.П. – Владивосток, 1982. – 188с.
1444695
  Гончаров В.И. Термобарогеохимия вулканогенного рудообразования / В.И. Гончаров, А.А. Сидоров. – М, 1979. – 207с.
1444696
  Бердников Н.В. Термобарогеохимия докембрийских метаморфических комплексов Дальнего Востока / Н.В. Бердников. – Москва : Наука, 1987. – 115с.
1444697
   Термобарогеохимия земной коры и рудообразоваание. – Москва : Наука, 1978. – 263с.
1444698
   Термобарогеохимия золота (прогнозирование. поиски и оценка оруденения) : Под ред. Е.М. Лазько / Ю.В. Ляхов, Н.Н. Павлунь, А.В. Пизнюр, И.В. Попивняк. – Львов : Світ, 1995. – 280с. – ISBN 5-7773-0242-4
1444699
   Термобарогеохимия и генетическая минералогия. – Новосибирск, 1975. – 159с.
1444700
   Термобарогеохимия минералообразования. – Ростов на Дону, 1976. – 167с.
1444701
   Термобарогеохимия минералообразующих процессов : Сборник научных трудов. – Новосибрск : Наука
Вып. 1 : Общие вопросы. – 1990. – 152с
1444702
   Термобарогеохимия стратифицированных свинцово-цинковых месторождений. – Ростов на Дону, 1978. – 336с.
1444703
  Ляхов Ю. Термобарогеохімічна школа професора М.П. Єрмакова : [До 90-річчя з дня народження] / Ю. Ляхов, М. Павлунь, Н. М"язь // Мінералогічний збірник : Збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – № 53, вип. 1/2. – С. 171-177
1444704
   Термобарометрия и геохимия рудообразующих флюидов. – Львов
Ч. 1. – 1985. – 219 с.
1444705
   Термобарометрия и геохимия рудообразующих флюидов. – Львов
Ч. 2. – 1985. – 272 с.
1444706
  Ваганов В.И. Термобарометрия ультраосновных парагенезисов / В.И. Ваганов. – Москва, 1988. – 147с.
1444707
  Кашпар Ф. Термобиметаллы в электротехнике / Ф. Кашпар. – Москва-Ленинград, 1961. – 448 с.
1444708
  Исабеков С.Б. Термобиология рептилий / С.Б. Исабеков. – Алма-Ата, 1990. – 143с.
1444709
  Шевченко Ю.Н. Термовязкопластичность при переменных нагружениях / Ю.Н. Шевченко. – К., 1970. – 288с.
1444710
  Степанов В.Н. Термогалинная стратификация вод Мирового океана / В.Н. Степанов. – Москва : Наука, 1984. – 143с.
1444711
  Калужина С.А. Термогальваническая коррозия металлов и сплавов / С.А. Калужина. – Воронеж, 1988. – 190с.
1444712
  Кузякин Е.Б. Термогальванические элементы с индивидуальными расплавленными хлоридами. : Автореф... Канд.хим.наук: 074 / Кузякин Е.Б.; АН УССР. – К, 1969. – 18л.
1444713
  Сухомлин К.Г. Термогенез и терморегуляция у сельскохозяйственных животных при действии термического фактора. : Автореф... доктор биол.наук: 102 / Сухомлин К.Г.; Мин. с.-х. ССР. Львов. зоовет. ин-т. – Львов, 1968. – 46л.
1444714
  Артамонов К.И. Термогидроакустическая устойчивость / Артамонов К.И. – Москва : Машиностроение, 1982. – 261 с. : ил. – Библиогр.: с. 253-258 (116 назв.)
1444715
  Присняков В.Ф. Термогидродинамика при кипении. Теория физики кипения жидкостей : учеб. пособие / В.Ф. Присняков. – Днепропетровск : ДГУ, 1982. – 139с.
1444716
  Порядин В.И. Термогидродинамические условия нефтегазоносности Западного Казахстана / В.И. Порядин. – Алма-Ата, 1983. – 162с.
1444717
   Термогидродинамический режим нефтяных месторождений. – Казань, 1978. – 148с.
1444718
  Шестопалов В.М. Термогидродинамическое моделирование влияния глубинных разломов и каналов дегазации на динамику подземных вод / В.М. Шестопалов, А.С. Богуславский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2020. – Т. 42, № 2. – С. 3-13 : рис. – Библиогр.: с. 11-13. – ISSN 0203-3100
1444719
  Неділько С. Термогравіметрічне дослідження синтезу ВТНП сполук складу Ln123 / С. Неділько, Ю. Шафорост, О. Зенькович // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-54. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Проведено термогравіметричне дослідження шихти, що відповідає складу сполук LnBa2Cu3O7 (Ln = Y, La, Sm, Gd). Показано, що нагріванні шихти для всіх досліджуваних складів спостерігається дві втрати маси: перша при температурі до 3900С - втрата ...
1444720
  Лепилина Р.Г. Термограммы неорганических фосфатных соединений : справочник / Р.Г. Лепилина, Н.М. Смирнова. – Ленинград : Наука, 1984. – 333с.
1444721
   Термограф метеорологический "М-16". – Рига. – 10с.
1444722
   Термограф недельный. – Рига
1444723
   Термограф суточный. – Рига
1444724
  Шляпкина Е.Н. Термографическая характеристика некоторых сульфидов и сульфидных минералов : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шляпкина Е.Н.; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 24л.
1444725
  Красильникова Л.М. Термографические исследования структуры натриево-силикатных стекол в закристаллизаванном и стеклообразном состояниях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Красильникова Л.М.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1965. – 11л.
1444726
  Шлюкер К.Д. Термографическое исследование взаимодействия ароматических аминов с муравьиной и уксусной кислотами : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Шлюкер К.Д.; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1970. – 20л.
1444727
  Батиашвили Т.В. Термографическое исследование некоторых природных и синтетических цеолитов : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 127 / Батиашвили Т.В.; АН Груз. ССр. Геол. ин-т. – Тбилиси, 1968. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1444728
  Кванталиани Лена Кирилловна Термографическое исследование некотоырх высококремнистых цеолитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Кванталиани Лена Кирилловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 27л.
1444729
  Балтенас Р. Термографическое исследование плавоения полиэтилена под давлением. : Автореф... канд. хим.наук: / Балтенас Р.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1965. – 16л.
1444730
  Монастырская В.И. Термографическое исследование расплавов некоторых солей в условиях термостатировани. : Автореф... канд. хим.наук: / Монастырская В.И.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1967. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1444731
  Ковырзина В.П. Термографическое исследование реакций термической диссоциации и фазовых равновесий жидкости-пар. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ковырзина В.П.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1964. – 16л.
1444732
  Шапкинд П.С. Термографическое, рентгеновское и калориметрическое исследование взаимодействия компонентов и координационных соединений в системах, содержащих трихлорид хрома и хлориды щелочных металлов : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапкинд П.С.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 16л.
1444733
  Берг Л.Г. Термография / Л.Г. Берг, А.В. Николаев, Е.Я. Роде. – М.-Л. : Издателство АН СССР, 1944. – 175 с.
1444734
  Жигарев Л.А. Термоденудационные процессы и деформационное поведение протаивающих грунтов / Л.А. Жигарев. – Москва, 1975. – 109с.
1444735
   Термодесорбційні дослідження бромованого вугілля СКН / К.І. Веселовська, В.Л. Веселовський, Т.М. Захарова, О.А. Бєда, В.Є. Діюк, О.В. Іщенко // Поверхность : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т химии поверхности им. А.А. Чуйко. – Киев, 2015. – Вып. 7 (22). – С. 111-118. – ISBN 978-966-00-0834-1
1444736
  Базаров И.П. Термодинамика : учеб. пособие / И.П. Базаров. – Москва : ГИФМЛ, 1961. – 292 с.
1444737
  Вейник А.И. Термодинамика : учеб. пособие / А.И. Вейник. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1965. – 402 с.
1444738
  Вейник А.И. Термодинамика / А.И. Вейник. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Минск, 1968. – 463с.
1444739
  Путилов К.А. Термодинамика / К.А. Путилов; АН СССР. Моск. об-во испытат. природы. Секция физики. – Москва : Наука, 1971. – 375с.
1444740
   Термодинамика : терминология. – Москва : Наука, 1973. – 55с.
1444741
  Базаров И.П. Термодинамика : учеб. пособие / И.П. Базаров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 447 с.
1444742
  Базаров И.П. Термодинамика : учебник / И. П. Базаров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1983. – 344 с.
1444743
  Новиков И.И. Термодинамика / И.И. Новиков. – Москва : Машиностроение, 1984. – 592 с.
1444744
  Базаров И.П. Термодинамика : учебник для студ. ун-тов, обуч. по спец. "Физика" / Базаров И.П. ; рец.А.М. Федорченко (КГУ им.Т.Шевченко). – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1991. – 376 с. – ISBN 5-06-000626-3
1444745
  Гриценко Оксана Твориевна Термодинамика адсорбции и фазовое поведение наполненных полимерных смесей : Автореф. дис... канд. хим. наук: 01.04.19 / Гриценко Оксана Твориевна; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1991. – 17с.
1444746
  Альварес Боррото Рейнерио Термодинамика активации вязкости и электропроводности систем соль-кислота-вода : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Альварес Боррото Рейнерио; Киев. политехн. ин-т. – К., 1985. – 13л.
1444747
  Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов / А.Б. Рубин. – Москва, 1976. – 240с.
1444748
   Термодинамика биологических процессов : Общие положения. конститутивные процессы, диссипативные структуры, некоторые проблемы эволюции. – Москва : Наука, 1976. – 280с.
1444749
  Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов : учеб. пособие / А.Б. Рубин. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 284 с.
1444750
  Новиков И.И. Термодинамика в вопросах и ответах / И.И. Новиков, В.М. Зайцев. – Москва : Госиздат, 1961. – 144 с .
1444751
  Дегтярь В.А. Термодинамика взаимодействия редкоземельных металлов с Р1-элементами третьей группы таблицы Д.И.Менделеева : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Дегтярь В.А.; Том. гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1444752
  Терентьев В.А. Термодинамика водородной связи / В.А. Терентьев. – Саратов, 1973. – 256с.
1444753
  Сурис А.Л. Термодинамика высокотепературных процессов / А.Л. Сурис. – М., 1985. – 568с.
1444754
   Термодинамика газов. – Москва : Машиностроение, 1970. – 566с.
1444755
   Термодинамика геохимических процессов. – М, 1960. – 270с.
1444756
  Фиштик И.Ф. Термодинамика гидролиза ионов металлов / И.Ф. Фиштик, И.И. Сатаман. – Кишинев, 1988. – 293с.
1444757
  Миронцов Леонид Иванович Термодинамика деформации сегментированных полиуретанов : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Миронцов Леонид Иванович; АН УССР, ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1987. – 17л.
1444758
  Бондарев Николай Васильевич Термодинамика диссоциации и сольватации некоторых слабых кислот в смесях вода - метанол, вода - диоксан : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бондарев Николай Васильевич; МВ и ССО. Харьк. гос. ун-т. – Х., 1979. – 20л.
1444759
  Терентьев В.А. Термодинамика доноро-акцеторной связи / В.А. Терентьев. – Саратов, 1981. – 277с.
1444760
  Турчанин М.А. Термодинамика жидких сплавов меди с переходными маталлами : Дисс. ... доктора химических наук. Спец. 02.00.04 - физическая химия / Турчанин М.А.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2006. – 511л. + Додатки: л.494-511. – Библиогр.: л.445-493
1444761
  Мейергоф О. Термодинамика жизненных процессов / О. Мейергоф. – Москва-Ленинград : 1-я Образцовая типография Госиздата
Ч. 9. – 1928. – 84, [3] с.
1444762
  Ястржембский А.С. Термодинамика и история ее развития / А.С. Ястржембский. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1966. – 667 с.
1444763
   Термодинамика и кинетика биологических процессов : Проблемы неравномерной термодинамики, кинетика переходных процессов, экстремальные принципы, переходные процессы в живых системах. – Москва : Наука, 1980. – 397с.
1444764
  Жуковский В.М. Термодинамика и кинетика реакций в твердых телах. / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск
Ч.1. – 1987. – 167с.
1444765
  Жуковский В.М. Термодинамика и кинетика реакций в твердых телах. / В.М. Жуковский, А.Н. Петров. – Свердловск
Ч.2. – 1987. – 134с.
1444766
  Новокрещенов Ю.В. Термодинамика и кинетика сплавообразования системы цирконий - медь в расплавленных солях. : Автореф... канд. техн.наук: 05.322 / Новокрещенов Ю.В.; Ин-т электрохимии. – Свердловск, 1970. – 17л.
1444767
   Термодинамика и материаловедение полупроводников. – Москва : Металлургия, 1992. – 392 с.
1444768
  Кабо Г.Я. Термодинамика и равновесия изомеров. / Г.Я. Кабо. – Минск, 1986. – 224с.
1444769
   Термодинамика и разупорядочение оксидных ванадиевых бронз. – Свердловск, 1988. – 128с.
1444770
   Термодинамика и регуляция биологический процессов. – М, 1984. – 336с.
1444771
   Термодинамика и свойства конденсированных силикатовых и окисных систем. – Братислава, 1976. – 220с.
1444772
  Толпыго К.Б. Термодинамика и статистическая физика : Учебное пособие / К.Б. Толпыго. – Киев : Киевский университет, 1966. – 364с.
1444773
  Толпыго К.Б. Термодинамика и статистическая физика : учеб.пособие / К.Б. Толпыго. – Донецк : ДонГУ, 1973. – 136с.
1444774
  Базаров И.П. Термодинамика и статистичская физика : теория равновес. систем : учеб. пособие / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, П.Н. Николаев. – Москва : Издательство Московского университета, 1986. – 309 с.
1444775
   Термодинамика и строение растворов. – М, 1959. – 296с.
1444776
   Термодинамика и строение растворов. – Иваново, 1977. – 164с.
1444777
   Термодинамика и строение растворов. – Иваново, 1979. – 144с.
1444778
   Термодинамика и строение растворов. – Иваново, 1980. – 105с.
1444779
  Богданов В.Г. Термодинамика и строение растворов иодид натрия в формациде : Автореф дис. ... канд. хим. наук / Богданов В. Г. ; Лен. технолог. ин-т ц.б. промышленности. – Ленинград, 1972. – 19 с.
1444780
   Термодинамика и структура гидроксокомплексов в растворах : III Всесоюз. совещ., г. Душанбе, 28-30 окт. 1980 г. – Ленинград : Наука, 1980. – 136 с. : ил., портр.
1444781
   Термодинамика и структура гидроксокомплексов в растворах : Материалы III всесоюз. совещ. – Ленинград : ЛГУ, 1983. – 205 с. : граф.
1444782
   Термодинамика и электрохимия расплавленных солеей. – Киев, 1982. – 139с.
1444783
  Поплавский Р.П. Термодинамика информационных процессов / Р.П. Поплавский. – Москва : Наука, 1981. – 255 с.
1444784
  Говоров И.Н. Термодинамика ионно-минеральных равновесий и минералогения гидротермальных месторождений / И.Н. Говоров. – Москва : Наука, 1977. – 239 с.
1444785
  Крюков В.В. Термодинамика ионных процессов в системах соль калия - макроцикл - растворитель.. : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.04 / Крюков В.В.; Киев. политехн. ин-тут. – К., 1985. – 16л.
1444786
  Дярматы И. Термодинамика как теория поля и вариационные принципы : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Дярматы И.; МГУ. – Москва, 1968. – 10л.
1444787
  Куликов И.С. Термодинамика карбидов и нитридов: Справочник. / И.С. Куликов. – Челябинск, 1988. – 320с.
1444788
   Термодинамика кооператиыных процессов в гетерогенных средах. – Тюмень, 1985. – 84с.
1444789
  Мирзаев Д.А. Термодинамика мартенситного превращения и тонкая структура сплавов на железоникелевой основе : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Мирзаев Д.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 20л.
1444790
  Харьков Е.И. Термодинамика металлов : учебное пособие для студентов университетов и технических вузов / Е.И. Харьков, В.И. Лысов, В.Е. Федоров. – Киев : Вища школа, 1982. – 248 с.
1444791
   Термодинамика метастабильных систем : сб.науч.трудов. – Свердловск : УрО АН СССР, 1989. – 143с.
1444792
  Курепин В.А. Термодинамика минералов переменного состава и геологическая термобарометрия / В.А. Курепин. – Киев, 1981. – 160 с.
1444793
  Соколова В.И. Термодинамика некоторых анионообменных равновесий : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова В.И.; АН БССР. Объед. совет ин-тов физ.-орган. хим., общей и неорган. хим. и ин-та торфа АН БССР. – Минск, 1970. – 17л.
1444794
   Термодинамика необратимых процессов : лекции в летней международной школе физики им.Э. Ферми. – Москва : Иностранная литература, 1962. – 426 с.
1444795
  Вейник А.И. Термодинамика необратимых процессов / А.И. Вейник. – Минск : Наука и Техника, 1966. – 360 с.
1444796
  Хаазе Р. Термодинамика необратимых процессов = Thermodynamik der irreversiblen prozesse / Р. Хаазе; Пер. с нем. под ред. А.В. Лыкова. – Москва : Мир, 1967. – 544 с.
1444797
   Термодинамика необратимых процессов. – Москва : Наука, 1987. – 291с.
1444798
   Термодинамика необратимых процессов : сб.науч.трудов. – Москва : Наука, 1992. – 206с.
1444799
   Термодинамика необратимых процессов и ее применение : материалы 1-й Всесоюзн.конф. – Черновцы : ЧернГУ, 1972. – 165с.
1444800
   Термодинамика необратимых процессов и ее применение : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конф. – Черновцы : ЧернГУ
Ч. 1. – 1984. – 172с.
1444801
   Термодинамика необратимых процессов и ее применение : тезисы докладов 2-й Всесоюзн.конф. – Черновцы : ЧернГУ
Ч. 2. – 1984. – 173-353с.
1444802
  Булатов Н.К. Термодинамика необратимых физико-химических процессов / Н.К. Булатов, А.Б. Лундин. – Москва : Химия, 1984. – 334с.
1444803
  Эткин В.А. Термодинамика неравновесных процессов переноса и преобразования энергии / В.А. Эткин. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 167 с.
1444804
  Крылова А.А. Термодинамика обмена ионов двухвалентных металлов на водород. : Автореф... канд. хим.наук: / Крылова А.А.; АН БССР. Отд. хим. наук. – Минск, 1966. – 17л.
1444805
  Куваева З.И. Термодинамика обмена ионов щелочноземельных металлов на Н+ и Li+ на сульфостирольных ионитах. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Куваева З.И.; АН БССР. – Минск, 1973. – 23л.
1444806
  Богданова К.А. Термодинамика образования полиоксиметилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Богданова К. А.; АН СССР, Ин-т. хим. физики. – М., 1973. – 20л.
1444807
  Черноморский И А. Термодинамика обратимых электродов / А.И. Черноморский ; Ташк. гос. ун-т им. В.И. Ленина. – Ташкент : Фан, 1982. – 112 с. : ил.
1444808
  Куликов И.С. Термодинамика оксидов: Справочник. / И.С. Куликов. – М., 1986. – 343с.
1444809
   Термодинамика органический соединений. – Горький, 1986. – 104с.
1444810
   Термодинамика органический соединений. – Горький, 1989. – 99с.
1444811
   Термодинамика органических соединений. – Горький, 1981. – 97с.
1444812
  Вайсман М.Д. Термодинамика парожидкостных потоков / М.Д. Вайсман. – Ленинград, 1967. – 272с.
1444813
  Руднева С.И. Термодинамика пересольватации протона в двойных смешанных растворителях. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Руднева С.И.; КПИ. – К., 1984. – 15л.
1444814
  Русанов А.И. Термодинамика поверхностных явлений / А.И. Русанов. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1960. – 180 с.
1444815
  Щербаков Л.М. Термодинамика поверхностных явлений. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков, В.М. Самсонов. – Калинин : КалининГУ, 1986. – 88с.
1444816
   Термодинамика постмагматических процессов. – М, 1968. – 2292с.
1444817
  Рязанов М.А. Термодинамика простых многокомплексных растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Рязанов М. А.; Радиевый ин-т. – Л., 1966. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
1444818
   Термодинамика процессов восстановлений окислов металлов. – М, 1970. – 400с.
1444819
  Остапенко Г.Т. Термодинамика процессов метаморфизма при негидрастатически напряженном состоянии минералов : Автореф... Доктора геол-минерал.наук: 04.00.20 / Остапенко Г.Т.; Ан УССР,ин-т геохимии и физики минералов. – Киев, 1979. – 55л.
1444820
   Термодинамика процессов получения газов заданного состава из горючих ископаемых. – М, 1969. – 104с.
1444821
  Рыженко Б.Н. Термодинамика равновесий в гидротермальных растворах. / Б.Н. Рыженко. – М, 1981. – 191с.
1444822
   Термодинамика равновесия жидкость-пар. – Л, 1989. – 343с.
1444823
  Хейвуд Р.У. Термодинамика равновесных процессов. : Руководство для инженеров и науч.работников / Пер.с англ. / Р.У. Хейвуд. – Москва : Мир, 1983. – 491с.
1444824
  Нестеров А.Е. Термодинамика растворов и смесей полимеров / А.Е. Нестеров, Ю.С. Липатов. – К., 1984. – 298с.
1444825
   Термодинамика растворов неэлектролитов. – Иваново, 1989. – 109с.
1444826
  Лавров Н.В. Термодинамика реакций газификации и синтеза из газов. / Н.В. Лавров. – М., 1960. – 100с.
1444827
   Термодинамика резбавленных растворов неэлектролитов. – Л, 1982. – 240с.
1444828
  Шейман М.С. Термодинамика ряда сополимеров и пластифицированных сополимеров винилового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.073 / Шейман М. С.; Гор.ГУ. – Горький, 1971. – 2-л.
1444829
  Щербаков Л.М. Термодинамика с основами теплофизики. : учеб.пособие / Л.М. Щербаков. – Калинин : КалининГУ, 1983. – 82с.
1444830
  Щеткин И.С. Термодинамика сверхпроводящих твердых растворов системы ниобий-титан. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 046 / Щеткин И.С.; АН УССР.Физ-техн.ин-т низких температур. – Харьков, 1971. – 20л.
1444831
  Бабушкин В.И. Термодинамика силикатов / В.И. Бабушкин, Г.М. Матвеев, О.П. Мчедлов-Петросян ; под общ. ред. чл.-кор. АС и А УССР д-ра техн. наук проф. О П. Мчедлова-Петросяна. – Москва : Госстройиздат, 1962. – 266 с., [1] л. табл. : граф. – Библиогр.: с. 234-242, 263
1444832
  Фиштик И.Ф. Термодинамика сложных химических равновесий / И.Ф. Фиштик. – Кишинев, 1989. – 314с.
1444833
  Михалев А.В. Термодинамика сорбции ароматических кислот анионитами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михалев А.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 22л.
1444834
  Ламсден Дж. Термодинамика сплавов / Дж. Ламсден. – М., 1959. – 440с.
1444835
  Свелин Р.А. Термодинамика твердого состояния / Р.А. Свелин; Пер. с англ. Н.Г.Рябцева, В.П.Маширева. – Москва : Металлургия, 1968. – 315с.
1444836
  Юркевич В.Э. Термодинамика твердых растворов с сегнетоактивной подсистемой : учеб.пособие / В.Э. Юркевич, Б.Н. Ролов. – Рига : Латвийский государственный университет, 1974. – 186с.
1444837
  Никитина Л.П. Термодинамика твердых растворов силикатов / Л.П. Никитина. – Л, 1986. – 152с.
1444838
  Алапин Б.Г. Термодинамика точечных дефектов и фазовых превращений в окислах со структурной шпинели : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Алапин Б.Г.; АН УССР. Физико-техн. ин-т низких температур. – Х., 1970. – 21л.
1444839
  Котляр-Шапиров Термодинамика трехкомпонентных водно-солевых систем, содержащих сульфаты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Котляр-Шапиров Г.С.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т неорган. химии. – Новосибирск, 1973. – 18л.
1444840
  Ролов В.Н. Термодинамика фазовых переходов в сегнетоактивных твердых растворах / В.Н. Ролов, В.Э. Юркевич; Латвийск. гос. ун-т. – Рига : Зинатне, 1978. – 216 с.
1444841
  Солдатова Е.Д. Термодинамика фазовых переходов и критического состояния : учеб. пособие / Е.Д. Солдатова. – Днепропетровск : Издательство Днепропетровского университета, 1988. – 68с.
1444842
  Капустинский А.Ф. Термодинамика химических реакций и её применение в металлургии и неорганической технологии / А.Ф. Капустинский. – Л., 1933. – 224с.
1444843
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : Учебное пособие для студ. физ. спец. вузов / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – Москва : Наука, Глав. ред. физ.-мат. лит, 1972. – 400с.
1444844
  Румер Ю.Б. Термодинамика, статистическая физика и кинетика : учеб. пособие / Ю.Б. Румер, М.Ш. Рывкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Наука, 1977. – 552 с.
1444845
  Завальнюк П.А. Термодинамическая концепция управления качеством / В.Ф. Завальнюк. – Тверь
2. – 1993. – 160 с.
1444846
  Завальнюк П.А. Термодинамическая концепция управления качеством / В.Ф. Завальнюк. – Тверь
3. – 1993. – С. 163-313
1444847
  Завальнюк П.А. Термодинамическая концепция управления качеством. / П.А. Завальнюк. – Тверь
1. – 1992. – 148с.
1444848
  Садовникова Н.Б. Термодинамическая оценка влияния сильнонабухающих полимерных гидрогелей на водоудерживающую способность модельных пористых сред / Н.Б. Садовникова, А.В. Смагин, М.А. Сидорова // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 4. – С. 455-465 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1444849
  Павлович А.Г. Термодинамическая теория химического сродства / А.Г. Павлович. – М.-Л., 1933. – 85с.
1444850
  Солдатова Евгения Дмитриевна Термодинамическая устойчивость в области критического состояния : Дис... доктора физ.-мат.наук: 01.04.02, 01.04.14 / Солдатова Евгения Дмитриевна; Днепропетровский гос. ун-тет. – Днепропетровск, 1991. – 211л. – Бібліогр.:л.195-211
1444851
  Романовский Т.Б. Термодинамическая устойчивость и соотношения пиппарада в окресности критических фазовых переходов в твердом теле : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Романовский Т. Б.; ТартГУ. – Тарту, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.15-16
1444852
  Баскакова В.Б. Термодинамическая усточивость и фазовые переходы : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Баскакова В.Б.; АН БССР. Объедин. совет ин-тов физики,математики и вычислит техники, физики твердого тела и полупроводни. – Минск, 1966. – 16л.
1444853
  Белянский Л.Б. Термодинамическая шкала температур в интервале 90+273, 15 К : Автореф... канд. техн.наук: 260 / Белянский Л.Б.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1969. – 26л.
1444854
  Безродный М.К. Термодинамическая эффективность теплонасосных схем низкотемпературного отопления с использованием солнечной энергии / М.К. Безродный, Н.А. Притула // Энерготехнологии и ресурсосбережение : научно-технический журнал / НАН Украины, Ин-т газа НАН Украины, Ин-т угольных энерготехнологий НАН Украины. – Киев, 2013. – № 1. – С. 5-10. – ISSN 0235-3482
1444855
   Термодинамические аспекты механики мерзловых грунтов. – М, 1988. – 104с.
1444856
  Орлов Б.В. Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – М., 1964. – 406с.
1444857
  Орлов Б.В. Термодинамические и баллистические основы проектирования ракетных двигателей на твердом топливе / Б.В. Орлов, Г.Ю. Мазинг. – М., 1968. – 536с.
1444858
  Узаков Абдураим Абдуразакович Термодинамические и высокочастотные свойства электронов примесной зоны : Автореф... канд. физ-.мат.наук: 01.04.02 / Узаков Абдураим Абдуразакович; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1984. – 16л.
1444859
  Билецкий А.К. Термодинамические и кинетические особенности растворения графита в жидком железе : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.04 / Билецкий А.К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 26 с.
1444860
   Термодинамические и молеклярно-кинетические исследования металлических и шлаковых расплавов. – Свердловск, 1985. – 120с.
1444861
   Термодинамические и оптические свойства ионизованных газов при температурах до 100 эВ : справочник. – Москва : Энергоатомиздат, 1988. – 192с.
1444862
  Кокшенев В.Б. Термодинамические и релаксационные свойства ортопара раствора твердого водорода : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.09 / Кокшенев В.Б.; АН УССР. – Харьков, 1976. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1444863
  Савченко М.А. Термодинамические и статистические свойства макроскопических систем : учеб. пособие / М.А. Савченко. – Москва : МИРЭА, 1990. – 64с.
1444864
  Алексева Э.А. Термодинамические и структурные свойства водных растворов солей натрия с однозарядными оксианионами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева Э. А. ; ЛГУ им. Жданова. – Ленинград, 1970. – 14 с.
1444865
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – М
4. – 1973. – 528с.
1444866
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – М
5. – 1973. – 543с.
1444867
   Термодинамические и теплофизические свойства продуктов сгорания. – М
8. – 1974. – 719с.
1444868
   Термодинамические и теплофизические свойство продуктов сгорания. – М
7. – 1974. – 656с.
1444869
   Термодинамические и теплофффизические свойства продуктов сгорания. – Москва : АН СССР
Т. 3 : Топлива на основе кислорода и воздуха. – 1973. – 624 с.
1444870
  Бажин М.А. Термодинамические исследования диссоциирующих газов как рабочих тел ядерных электрических установок : Автореф... канд. физ-матнаук: 053 / Бажин М.А.; АН БССР Ин-т тепло- и массообмена. – Минск, 1971. – 27л.
1444871
  Мельник Ю.П. Термодинамические константы для анализа условий образования железных руд / Ю.П. Мельник. – К., 1972. – 195с.
1444872
  Бродянский В.М. Термодинамические основы криогенной техники / В.М. Бродянский, А.М. Семенов. – М, 1980. – 447с.
1444873
  Никитина Л.М. Термодинамические параметры и коэффициенты массопереноса во влажных материалах / Л.М. Никитина. – М, 1968. – 500с.
1444874
  Введенский А.А. Термодинамические расчеты процессов топливной промышленности / А.А. Введенский. – Ленинград-Москва, 1949. – 491с.
1444875
  Васильев В.П. Термодинамические свойства : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Васильев В.П.; МГУ. – М, 1972. – 21л.
1444876
  Рябин В.А. Термодинамические свойства веществ. Справочник / В.А. Рябин, М.А. Остроумов, Т.Ф. Свит. – Ленинград : Химия, 1977. – 392с
1444877
  Сердюк Л.С. Термодинамические свойства водорода. Исследование различных орто-пара составов с помощью основы теплотехники. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Сердюк Л.С.; Одес. техн. ин-т. – Одесса, 1969. – 25л.
1444878
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства воздуха и продуктов сгорания топлива / С.Л. Ривкин. – 2-е, испр. и доп. – Москва, 1962. – 104с.
1444879
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов / С.Л. Ривкин. – 3-е, перераб. – Москва, 1973. – 287с.
1444880
  Ривкин С.Л. Термодинамические свойства газов / С.Л. Ривкин. – 4-е, перераб. – Москва, 1987. – 286 с.
1444881
  Мельник Ю.П. Термодинамические свойства газов в условиях глубинного петрогенезиса / Ю.П. Мельник. – Киев : Наукова думка, 1978. – 152с.
1444882
  Недоступ В.И. Термодинамические свойства газов при высоких температурах и давлениях / В.И. Недоступ. – Киев : Наукова думка, 1990. – 192 с.
1444883
  Сыч Ю.В. Термодинамические свойства галогенидов щелочных металлов в пропаноле-2 и его смесях с водой : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Сыч Ю.В. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1974. – 26 с. – Бібліогр.:с.25-26
1444884
   Термодинамические свойства железистого смектита-нонтронита / Л.П. Огородова, И.А. Киселева, Л.В. Мельчакова, М.Ф. Вигасина, В.В. Крупская, Ю.Ю. Бугельский // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 468-475 : рис., табл. – Библиогр.: 27 назв. – ISSN 0016-7525
1444885
  Древаль Л.А. Термодинамические свойства жидких сплавов меди и железа с хромом, кобальтом и никелем : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Древаль Л.А. ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Донбас. гос. машиностроительная акад. – Краматорск, 2010. – 242 л. + Приложения : л. 221-242. – Библиогр.: л. 210-220
1444886
  Михайловская Марина Викторовна Термодинамические свойства жидких сплавов систем медь-кислород-металл и медь-металл : Дис... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайловская Марина Викторовна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 137л. – Бібліогр.:л.142-152
1444887
  Михайловская М.В. Термодинамические свойства жидких сплавов систем медь-кислород-металл и медь-металл. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Михайловская М.В.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1988. – 18л.
1444888
  Соколова Е.П. Термодинамические свойства и строение водных растворов кетонов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова Е.П.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 12л.
1444889
  Лилич Л.С. Термодинамические свойства и строение водных растворов электролитов в свете периодического закона : Автореф... д-ра хим.наук: / Лилич Л.С.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Хим. фак. – Л., 1967. – 32л. – Бібліогр.:с.30-32
1444890
  Измайлова Галина Александровна Термодинамические свойства иодистого и бромистого натрия в системе диметилформамид - вода : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Измайлова Галина Александровна ; МВ и ССО , Харьк. ун-т. – Харьков, 1980. – 15 с.
1444891
  Лещинская З.Л. Термодинамические свойства малорастворимых селенитов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лещинская З.Л. ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
1444892
  Петров Юрий Васильевич Термодинамические свойства молекулярной фазы твердого водорода : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Петров Юрий Васильевич; АН СССР. Ин-т теоретической физики им. Л.Д.Ландау. – Черноголовка, 1979. – 16л.
1444893
  Голубенко А.Н. Термодинамические свойства некоторых титанатов : Автореф... кандидата хим.наук: / Голубенко А.Н.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. Кафедра физ. химии. – М., 1965. – 10л.
1444894
  Сухушина И.С. Термодинамические свойства окислов ванадия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сухушина И.С.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1973. – 21л.
1444895
  Горячева В.И. Термодинамические свойства промежуточных фаз в системе лантан-сурьма и антимонида гадолиния : Автореф... канд. хим.наук: / Горячева В. И.; МГУ, Хим. фак. Каф. физ. хим. – М., 1971. – 17л.
1444896
  Макаревич Л.А. Термодинамические свойства разбавленных растворов в критической фазе : Автореф... канд .хим.наук: / Макаревич Л. А.; ГНИПИ азотной пром. и прод. орган. синт. – М., 1967. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1444897
  Абдулов А.Р. Термодинамические свойства расплавов Cu-Ti-Zr, Cu-Ni-Ti, Cu-Fe-Ti и моделирование их склонности к аморфизации : Дисс. ... канд. химических наук. Спец. 02.00.04 - физическая химия / Абдулов А.Р.; Донбасская государственная машиностроительная академия. – Краматорск, 2008. – 252л. + Додатки: л.228-252. – Библиогр.: л.212-227
1444898
   Термодинамические свойства расплавов двойных систем Ag(Au)-Sm / В.С. Судавцова, М.А. Шевченко, В.В. Березуцкий, М.И. Иванов, В.Г. Кудин // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 2. – C. 209-215. – ISSN 0044-4537
1444899
   Термодинамические свойства расплавов системы AL-CE / В.С. Судавцова, В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, В.В. Березуцкий, М.И. Иванов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 38-41. – ISSN 0041-6045
1444900
   Термодинамические свойства расплавов системы Ni-Y / В.Г. Кудин, М.А. Шевченко, Г.И. Кудин, В.С. Судавцова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 7/8. – С. 100-103. – ISSN 0041-6045


  Проведены исследования термохимических свойств расплавов системы Mi-Y методом высоко температурной изопериболической калориметрии в концентрационных интервалах 0<ху<0.48 при температуре 1775 ± 5 К и 0
1444901
   Термодинамические свойства расплавов тройных систем Ga-Si-Ni(Mn) / Л.А. Романова, М.А. Шевченко, В.Г. Кудин, Н.Г. Кобылинская // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 215-218. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 23)
1444902
  Матласевич Ольга Болеславовна Термодинамические свойства селенидов и теллуридов кобальта : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Матласевич Ольга Болеславовна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 19л.
1444903
   Термодинамические свойства сплавов Ni-Sc и Ni-Y / М.А. Шевченко, М.И. Иванов, В.В. Березуцкий, В.Г. Кудин; В.С. Судавцова // Журнал физической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2014. – Т. 88, № 6. – С. 909-914. – ISSN 0044-4537
1444904
   Термодинамические свойства сплавов и диаграмма состояния системы Ce-Si / М.А. Шевченко, В.Г. Кудин, Н.Г. Кобылинская, В.С. Судавцова // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН України, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2012. – Т. 78, № 5/6. – С. 96-102. – ISSN 0041-6045


  Из критически проанализированных данных выведены энтальпии смешения жидких сплавов системы Се-Si, которые также определены методом изопериболической калориметрии в узком концентрационном интервале (0
1444905
  Внучкова Л.А. Термодинамические свойства сплавов лантана, церия, празеодима и неодима с галлием : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Внучкова Л.А.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1444906
  Чудненко К.В. Термодинамические свойства твердых растворов в системе Ag-Au-Cu / К.В. Чудненко, Г.А. Пальянова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 3. – С. 449-463 : рис., табл. – Библиогр.: с. 460-463. – ISSN 0016-7886
1444907
  Зубова Г.А. Термодинамические свойства труднорастворимых селенатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зубова Г.А. ; М-во высш. образования СССР, Моск. хим.-технол. ин-тут им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1958. – 9 с.
1444908
  Тагиров Б.Р. Термодинамические свойства хлоридных комплексов Pt в водных растворах: согласование литературных данных и эксперимента по растворимости Pt(кр) при 400-475С, 1кбар / Б.Р. Тагиров, Н.Н. Баранова, Я.В. Бычкова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 4. – С. 344-356 : рис., табл. – Библиогр.: с. 355-356. – ISSN 0016-7525
1444909
  Александров В.В. Термодинамические свойства хлористого водорода в неводных и смешанных растворителях : Автореф... канд. хим.наук: / Александров В. В.; МВО СССР, Харьк. гос. ун-т. им. М. Горького. – Харьков, 1954. – 14л.
1444910
  Нистатов В.П. Термодинамические свойства цикло-пентиденильных соединений переходных металлов 3d-ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Нистатов В. П.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1444911
  Хоменко Н.А. Термодинамические условия образования замерзающих осадков у земли в Одесском регионе : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 165-179 : Рис., табл. – Бібліогр.: 23 назви. – ISSN 0130-2914
1444912
  Сулаквелидзе Я.Г. Термодинамические условия развития конвективных облаков. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Сулаквелидзе Я.Г.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1971. – 12л.
1444913
  Базарова Т.Ю. Термодинамические условия формирования некоторых нефелинсодержащих пород / Т.Ю. Базарова ; АН СССР, Сиб. отд. ин-т геологии и геофизики. – Москва : Наука, 1969. – 112 с. – Библиогр.: с. 104-110
1444914
  Ткачук В.М. Термодинамические функции и динамика структурно неупорядоченных спиновых систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Ткачук В.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 18л.
1444915
  Клюканов А.А. Термодинамические функции и кинетические коэффициенты поляронного газа. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Клюканов А.А.; Кишиневский гос. ун-тет. – Кишинев, 1971. – 16л.
1444916
  Кузнецов Н.М. Термодинамические функции и ударные адиабаты воздуха при высоких температурах / Н.М. Кузнецов. – М., 1965. – 464с.
1444917
  Черняев В.С. Термодинамические характеристики оксикарбидов ванадия и титана. : Автореф... канд. техн.наук: 322 / Черняев В.С.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1444918
  Семак С.С. Термодинамические характеристики равновесных слаборелятивистских систем заряженных частиц : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Семак С.С.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1989. – 18л.
1444919
  Френкель М.Л. Термодинамические характеристики реакций изомеризации : Справ. пособие / М.Л. Френкель, Г.Я. Кабо, Г.Н. Роганов. – Минск : Университетское, 1988. – 228, [2] с.
1444920
  Уварова О.Н. Термодинамические характеристики сольватации иодидов натрия и калия в смесях вода-ацетон, пропанол-2-ацетон : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Уварова О.Н.; Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1985. – 15л.
1444921
  Глазкова Е.Н. Термодинамические характеристики сольватации ионов хлористого водорода в диметилсульфоксиде и его смесях с водой. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Глазкова Е.Н.; МВ и ССО УССР Харьков.гос.ун-т. – Х, 1975. – 28л.
1444922
  Бадмаева Ж.О. Термодинамические характеристики ступенчатого замещения лигандов в системе галогенокомплексов ртути (ІІ) в водном растворе : Автореф... канд. хим. наук: 02.00.01 / Бадмаева Ж.О. ; АН СССР, Сиб. отд., Ин-т неораг. химии. – Новосибирск, 1974. – 18 с.
1444923
   Термодинамические циклы. – М.-Л. : Машгиз
Кн. 1, вып. 1. – 1947. – 42 с.
1444924
  Рябчиков И.Д. Термодинамический анализ поведения малых элементов при кристаллизации силикатных расплавов / И.Д. Рябчиков; И-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР. – Москва : Наука, 1965. – 120с.
1444925
  Захаров Н.Д. Термодинамический анализ рабочих процессов топливных электростанций : Автореф... канд. техн.наук: / Захаров Н.Д.; Одес. технол. ин-т им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1966. – 22л.
1444926
  Архаров А.М. Термодинамический метод и некоторые задачи технически низких температур / Архаров А.М. – Москва : Высшая школа, 1962. – 182 с. : черт. – Библиогр.: с. 179-180 (32 назв.)
1444927
  Эбралидзе Т.Д. Термодинамический подход к расчету пропускной способности электрического канала с аддитивным тепловым шумом. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 009 / Эбралидзе Т.Д.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1444928
  Рыбаков В.В. Термодинамический расчет высокотемпературного газа / В.В. Рыбаков, М.П. Бургасов. – Москва : Машиностроение, 1968. – 115 с.
1444929
  Николаев Б.А. Термодинамический расчет ракетных двигателей / Б.А. Николаев. – М, 1960. – 148с.
1444930
  Мишин В.Я. Термодинамическое изучение взаимодействия между компонентами в тройных системах MNO3-HNO3-H2O. : Автореф... канд. хим.наук: / Мишин В.Я.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Хим. ф-тет. – Л., 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1444931
  Шубаев В.Л. Термодинамическое изучение двойных систем, образованных хлоридами алюминия и железа (III) с хлорокисью фосфора и хлоридами фосфора, сурьмы и аммония. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Шубаев В.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1444932
  Трусов Валерий Иванович Термодинамическое изучение парообразных аддуктов галогенидов IIIB группы с аммиаком и хлорокисью фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Трусов Валерий Иванович; Ленинградский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1974. – 18л.
1444933
  Герман А.М. Термодинамическое изучение систем, образованных хлорокисью фосфора с хлоридами ниобия, тантала, сурьмы и висмута. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Герман А.М.; ЛГУ. – Л, 1974. – 18л.
1444934
  Баев А.К. Термодинамическое исследование двойных соединений в системах хлористый калий-хлориды некоторых редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим. наук: / Баев А.К.; МВССО РСФСР, Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Л, 1962. – 16 с.
1444935
  Хандогин Валерий Александрович Термодинамическое исследование докритического роста трещин в плоских телах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Хандогин Валерий Александрович; Сиб. отд. АН СССР. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 20л.
1444936
  Нагурный А.П. Термодинамическое исследование изменчивости климата высоких широт / А.П. Нагурный. – Ленинград, 1982. – 75с.
1444937
  Демьянчук В.В. Термодинамическое исследование карбонилов металлов : Автореф... канд. хим.наук: / Демьянчук В. В.; БГУ. – Минск, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1444938
  Исмаилова М.А. Термодинамическое исследование комплексообразования Fe(III) в водных растворах хлорной, валериановой и изовалериановой кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Исмаилова М.А.; АН Тадж. ССР. ин-тут химии. – Душанбе, 1978. – 23л.
1444939
  Масальская Л.П. Термодинамическое исследование концентрированных и пересыщенных водных растворов иодата калия : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Масальская Л.П.; Ленингр. технол. ин-т целлюлозно-бум. пром-сти. – Л., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1444940
  Русанов А.И. Термодинамическое исследование критических явлений в многокомпонентных системах. : Автореф... канд. хим.наук: / Русанов А.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 10л.
1444941
  Коковин Г.А. Термодинамическое исследование некоторых высших бромидов и оксибромидов вольфрама. : Автореф... Канд.хим.наук: / Коковин Г.А.; АН СССР. – Новосибирск, 1966. – 20л.
1444942
  Ченцов В.Н. Термодинамическое исследование некоторых катодных материалов на основе окислов редкоземельных металлов и алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ченцов В.Н.; МГУ. – М., 1974. – 20л.
1444943
  Сколис Ю.Я. Термодинамическое исследование некоторых катодных материалов на основе окислов щелочноземельных металлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Сколис Ю.Я.;. – М, 1972. – 16л.
1444944
  Коровин А.И. Термодинамическое исследование некоторых производных аминов : Автореф... канд. хим.наук: / Коровин А. И.; БГУ. – Минск, 1980. – 20л.
1444945
  Холохонова Лариса Ивановна Термодинамическое исследование некоторых фторидов переходных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Холохонова Лариса Ивановна; МГУ. Хим. фак. – М., 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1444946
  Поляченок Л.Д. Термодинамическое исследование низших галогенидов элементов IV-Б-подгруппы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.070 / Поляченок Л.Д. ; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1969. – 21 с.
1444947
  Бадовский Владимир Васильевич Термодинамическое исследование оксихлоридов некоторых элементов ШБ подгруппы : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.01 / Бадовский Владимир Васильевич; МВССО БССР БГУ им В.И.Ленина. – Минск, 1974. – 24л.
1444948
  Тарасов А.В. Термодинамическое исследование парообразных двойных соединений в системах MCl-CsCl (M=Li, Na, K) : Автореф... канд. хим.наук: / Тарасов А.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 23л.
1444949
  Левичев С.А. Термодинамическое исследование поверхностных слоев жидких растворов : Автореф... канд. хим.наук: / Левичев С. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1967. – 15л.
1444950
  Амирова С.А. Термодинамическое исследование процесса восстановления сернистого газа в коксовом газогенераторе : Автореф... кандид. технич.наук: / Амирова С.А.; Министерство высшего образования СССР. Уральский политехнический институт им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1951. – 9 с.
1444951
  Маринова Л.А. Термодинамическое исследование процессов дегидратации кристаллогидратов кислых и средних фосфатов кобальта и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Маринова Л.А.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1444952
  Назин А.Г. Термодинамическое исследование прстейших систем вода -- экстаргент -- соль в изотермических условиях. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Назин А.Г.; АН СССР.Сиб.отдел.Объед.учен.совет.по хим. – Новосибирск, 1968. – 25л.
1444953
  Тарасов Николай Иванович Термодинамическое исследование равновесий "жидкость -><- твердое" тройных взаимных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тарасов Николай Иванович; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1977. – 19л. – Бібліогр.:с.13-14
1444954
  Павлова Л.М. Термодинамическое исследование равновесия жидкость - пар в системе уксусная кислота - гептантолуол при 30 град. по С с учетом химического взаимодействия в газообразной фазе. : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Павлова Л.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1444955
  Куцев В.С. Термодинамическое исследование реакций карботермического восстановления окислов некоторых тугоплавких и редкоземельных металлов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.04 / Куцев В.С.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1974. – 34л.
1444956
  Ромашева Н.П. Термодинамическое исследование систем CdX2 -- NH4X --H2O (X=Cl, Br, I) : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Ромашева Н. П.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1973. – 18л.
1444957
  Симанова С.А. Термодинамическое исследование систем при 25 град. по С. : Автореф... канд. хим.наук: / Симанова С.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 18л.
1444958
  Смагина Е.И. Термодинамическое исследование системы цирконий -- азот при высоких температурах. : Автореф... канд.хим.наук: / Смагина Е.И.; М-во высш.образования СССР.Моск.гос.ун-т. – М, 1960. – 10л.
1444959
  Шпырко Г.Н. Термодинамическое исследование твердых растворов некоторых систем типа А 3 В 2 - А С. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Шпырко Г.Н.; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1444960
  Ступин Д.Ю. Термодинамическое исследование твердых растворов некоторых... : Автореф. дис. ... Канд. хим. наук : / Ступин Д.Ю. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1967. – 13 с.
1444961
  Симанавичус Л.Э. Термодинамическое исследование трехфазного равновесия твердая фаза - раствор - пар в системе CaCl2 - CH3OH - H2O. : Автореф... канд. хим.наук: / Симанавичус Л.Э.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1958. – 10л.
1444962
  Рябов Э.Н. Термодинамическое исследование тройной системы TiCl3--TiCl2--KCl : Автореф... канд. хим.наук: / Рябов Э. Н.; ЛГУ. – Л., 1969. – 15л.
1444963
  Алцыбеева А.И. Термодинамическое исследование тройной системы метилэтилкетон-вторичный бутиловый спирт -- вода и соответствующих двойных систем : Автореф... канд. хим.наук: / Алцыбеева А. И.; ЛГУ им. Жданова. – Л., 1964. – 13л.
1444964
  Кузнецова Л.В. Термодинамическое исследование фазовых переходов бензола, доксана и воды, адсорбированных силикагелем в области низких температур. : Автореф... канд.хим.наук: 073 / Кузнецова Л.В.; МГУ. – М, 1970. – 24л.
1444965
  Калиниченко Виктор Петрович Термодинамическое исследование фазовых равновесий жидкость-пар в системах типа абсорбент-абсордируемое вещество : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Калиниченко Виктор Петрович; АН УССР, Ин-т физико-органической химии и углехимии. – Донецк, 1983. – 24л.
1444966
  Комшилова О.Н. Термодинамическое исследование хлоридов элементов III A подгруппы : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Комшилова О.Н.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.17-19
1444967
  Вознесенская Инесса Евгеньевна Термодинамическое иссссследование концентрированных бинарных и тройных растворов электролитов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Вознесенская Инесса Евгеньевна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1444968
  Рыженко Б.Н. Термодинамическое моделирование систем "порода-вода" с целью оценки их способности к генерации углеводородов / Б.Н. Рыженко, Е.С. Сидкина, Е.В. Черкасова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 9. – С. 842-854 : рис., табл. – Библиогр.: с. 854. – ISSN 0016-7525
1444969
  Поспелов А.Б. Термодинамическое наследование парообразных комплексных хлоридов элементов первой группы. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Поспелов А.Б.; БГУ. – Минск, 1971. – 20л.
1444970
  Бордюг О.І. Термодинаміка зворотного процесу / Бордюг О.І. – Київ : Задруга, 2008. – 56 с. – ISBN 978-966-432-035-8
1444971
  Волчанський О.В. Термодинаміка і статистична фізика : навч. посібник / Волчанський О.В., Подопригора Н.В., Гур"євська О.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. В. Винниченка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2012. – 427, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 427. – ISBN 966-642-242-5
1444972
  Дацюк В.В. Термодинаміка і статистична фізика : збірник задач для студентів фізичного ф-ту / В.В. Дацюк, М.Ф. Ледней, І.П. Пінкевич ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2012. – 79, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 78-79
1444973
  Москвін П.П. Термодинаміка квазістабільної рівноваги між напруженою багатокомпонентною епітаксіальною плівкою та власним розплавом в системах А[верхній індекс 3]В[верхній індекс 5] // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 404-412. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  З використанням теорії простих розчинів та лінійної теорії пружності отримані рівняння, що описують квазірівноважний стан між пружно-деформованим твердим розчином Ga[нижній індекс x]In[нижній індекс 1-x]P[нижній індекс y]As[нижній індекс 1-y] та рідкою ...
1444974
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С. Судавцова, В.А. Макара, В.І. Галинич. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.1 : (сплави на основі заліза та алюмінію). – 2005. – 189с.
1444975
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С.Судавцова. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.2 : (Сплави на основі силіцію та міді). – 2005. – 168с.
1444976
  Судавцова В.С. Термодинаміка металургійних і зварювальних розплавів / В.С. Судавцова., В.А. Макара, В.Г. Кудін; Наук.ред.К.А. Ющенко. – Київ : Логос. – ISBN 5-11-001687-9
Ч.3 : (Сплави на основі нікелю та олова, методи моделювання та прогнозування термодинамічних властивостей). – 2005. – 216с.
1444977
  Актан Олена Юріївна Термодинаміка плавлення ламелярних кристалів : Дис. ... канд. фізико-математ. наук:01.04.14 / Актан Олена Юріївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 108 л. – Бібліогр.: л.101-108
1444978
  Коновалов В.М. Термодинаміка теплового випромінювання / В.М. Коновалов. – Київ, 1957. – 31 с.
1444979
  Туркевич Володимир Зіновійович Термодинаміка фаз і фазові рівноваги в системах 3 перехідних матеріалів VII та VIII груп з вуглецем при високих тисках та температурах : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.04 / Туркевич Володимир Зіновійович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 30л.
1444980
   Термодинамічіні властивості зварювальних шлаків системи SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 / В. Судавцова, В. Галініч, І. Гончаров, Д. Міщенко, Р. Шевчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 37-39. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Методом ЕРС визначені активності кремнезему і кисню в розплавах четверної системи SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 при 1673 К. The silica and oxygen activities nave been investigated used E M F method in melts of quoternary systems SiO2 - Al2O3 - MgO - CaF2 ...
1444981
  Артеменко С.В. Термодинамічне обгрунтування вибору нових робочих середовищ для екологічно безпечних технологій : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Артеменко С.В. ; М-во освіти і науки України; Одес держ. акад. холоду. – Одеса, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв.
1444982
  Рогозін І.В. Термодинамічний і кінетичний аналіз власних дефектів у нітриді галію / І.В. Рогозін, О.В. Мараховський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-38. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Проведено термодинамічний аналіз складу власних дефектів у CaN. Розглянуто причини, що визначають схильність CaN до моно полярного типу провідності. Запропоновано кінетичну модель дефектоутворення.
1444983
  Туркевич В. Термодинамічний розрахунок діаграми плавкості системи B-B2O3-BN при 5 ГПа / В. Туркевич, Т. Пріхна, Д. Туркевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 33-35. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  В межах моделей феноменологічної термодинаміки виконаний розрахунок діаграми плавкості потрійної системи B-B2O3-BN при 5 ГПа. Параметри стабільності моделей взяті з літератури, а параметри взаємодії - найдені шляхом обробки результатів ...
1444984
  Подопригора Н.В. Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni - Al - Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем : Автореф. дис. ...канд. хім. наук: 02.00.04 / Наталія Валентинівна Подопригора; КНУТШ. – Київ, 2006. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1444985
  Подопригора Наталя Валентинівна Термодинамічні властивості потрійних розплавів Ni -Al - Ti (Zr, Hf) та подвійних граничних систем : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.04 / Подопригора Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 155 л. + Додатки: л.147-155. – Бібліогр.: л.135-146
1444986
  Шаркіна Н.О. Термодинамічні властивості рідких кисне- і сірковмісних нікелевих та інварних сплавів. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.04 / Шаркіна Н.О.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1996. – 20л.
1444987
  Шаркіна Наталія Олегівна Термодинамічні властивості рідких кисне- і сірковмісних нікелевих та інварних сплавів. : Дис... канд. хім.наук: 02.00.04 / Шаркіна Наталія Олегівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 169л. – Бібліогр.:л.151-169
1444988
  Древаль Л.О. Термодинамічні властивості рідких сплавів міді та заліза з хромом, кобальтом та нікелем : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Древаль Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 13 назв.
1444989
  Каніболоцький Дмитро Сергійович Термодинамічні властивості рідких сплавів потрійних систем Al-Cu-Si та Al-Fe-Gi та Al-Fe-Ye : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Каніболоцький Д.С.; КУ ім.Т Шевченка. – Київ, 2002. – 18 c.
1444990
  Котова Н.В. Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.04 / Котова Н.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 22л.
1444991
  Дубина Володимир Миколайович Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем GE(SI)-MN-AL, GE(SI)-GA-Y та AL-GA-Y : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Дубина В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1444992
   Термодинамічні властивості розплавів потрійних систем Ni-Al-М / Н. Вовкотруб, В. Судавцова, Н. Подопригора, Н. Котова, Ю. Лагодюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 34-36. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано встановлені методом калориметрії термодинамічні властивості рідких сплавів трикомпонентних Ni-Al-М і граничних подвійних систем. Із застосуванням цих даних змодельовані області легкої аморфізації для зазначених сплавів потрійних систем. ...
1444993
   Термодинамічні властивості розплавів систем Si-РЗМ і Si-Al-РЗМ / І. Матейко, В. Судавцова, Н. Котова, Н. Шаркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 47-48. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії в ізотермічному високотемпературному калориметрі досліджені термохімічні властивості розплавів двокомпонентних систем Si - Dy(Ho, Er) і трикомпонентних систем Si - Al - Dy(Ho, Er) вздовж одного - двох перерізів для кожної системи ...
1444994
   Термодинамічні властивості розплавів систем Si - РЗМ i Si - Al - РЗМ / І. Матейко, В. Судавцова, Н. Котова, Н. Шаркіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 50-52. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії в ізотермічному високотемпературному калориметрі досліджені термохімічні властиво-сті розплавів двокомпонентних систем Si - Dy (Ho, Er) і трикомпонентних систем Si - Al - Dy(Ho, Er) вздовж одного - двох перерізів для кожної системи ...
1444995
  Вовкотруб Н.Е. Термодинамічні властивості розплавів системи Ni-Nb-AI / Н.Е. Вовкотруб, В.С. Судавцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 76-77. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  У ізопериболічному калориметрі визначено парціальні й інтегральні ентальпії змішування рідких сплавів подвійних граничних і потрійної системи Ni-Nb-Al при 1870-1900 К. У даній методиці використано термобатарею та попереднє прогрівання зразків Nb. ...
1444996
  Адаменко І.І. Термодинамічні властивості спиртів в широкому інтервалі тисків та температур / І.І. Адаменко, М.Г. Махно // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 430-433. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  В статті показана можливість застосування рівняння стану Тейта, доповненого степеневою залежністю сталої В(Т) від температури, для опису термо-баричної залежності їх коефіцієнтів теплового розширення.
1444997
  Судавцова В. Термодинамічні властивості сплавів системи Si-Mg / В. Судавцова, М. Шевченко, В. Єременко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 42-44. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Методом калориметрії при 1200 К визначені парціальні ентальпії змішування розплавів системи кремній-магній, і змодельовані термодинамічні активності компонентів з координат лінії ліквідусу. Thermochemical properties of alloys in system ...
1444998
  Черняк Ю.О. Термодинамічні властивості сумішей озонобезпечних холодильних агентів FC218-HF0134a. HFCI52a-HFCI34a. : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.14 / Черняк Ю.О.; Одеський технолог. ін-т харчової пром. ім. М.В.Ломоносова. – Одеса, 1993. – 16л.
1444999
  Карпінос Б.С. Термодинамічні основи теорій граничних станів і довговічності матеріалі : Автореф... докт. техн.наук: 01.02.04 / Карпінос Б. С.; АНУ Ін-т проблем міцності. – К., 1993. – 32л.
1445000
  Коновалов В.М. Термодинамічні основи теплотехніки / В.М. Коновалов. – К., 1957. – 40с.
<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,