Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>
1444001
  Литвинець Ю. "Структури", або Золотий перетин Анатолія Криволапа // Антиквар : журнал про мистецтво та колекціонування / ТОВ "Видавничий дім "Антиквар" ; голов. ред. Ганна Шерман. – Київ, 2022. – № 4 (127) : Портрет художника. – С. 80-87. – ISSN 2222-436X


  Художник Анатолій Криволап.
1444002
   "Структурна антропологія" // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 917. – ISBN 966-316-069-1
1444003
   Структура // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 913-914. – ISBN 966-316-069-1
1444004
   Структура A-b-B-b-A триблок-кополімерів з хімічно комплементарними аморфним і здатним до кристалізації компонентами / С.В. Федорчук, Т.Б. Желтоножська, Н.М. Пермякова, Ю.П. Гомза // Полімерний журнал : науковий журнал з хімії та фізики полімерів, полімерних матеріалів і композитів / Нац. акад. наук України ; Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2011. – Т. 33, № 1. – С. 49-57. – ISSN 1818-1724
1444005
  Білак Г.І. Структура PR-стратегій католицьких церков в Україні // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 91-95


  У статті розглянуто основні принципи та засади побудови PR-стратегій католицьких церков в Україні.Автором зроблено ґрунтовний аналіз основних документів Ватикану у сфері соціальної комунікації та PR,актуалізовано потребу в побудові належних зв"язків з ...
1444006
  Свінціцький В.М. Структура адаптивної поведінки в світлі біології активності // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 24
1444007
  Дьомін І.А. Структура адміністративно-правових відносин у сфері протидії корупції міліцією України // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 222-225. – ISSN 1563-3349
1444008
  Ващенко Ю.В. Структура адміністративно-правового статусу громадянина // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 229-230. – ISBN 978-966-667-624-8
1444009
  Юркова Є.В. Структура адміністративно-правової охорони інтелектуальної власності в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 47. – С. 250-255. – ISSN 1563-3349
1444010
  Головко Л.О. Структура акціонерного капіталу України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 36-38
1444011
  Бабіченко В. Структура акціонерної власності в Україні в контексті диспропорцій розвитку корпоративного сектору // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 6 (332), червень. – С. 4-6. – ISSN 1810-3944
1444012
  Клява Я.Г. Структура аморфных твердых тел : конспект лекций / Я.Г. Клява. – Рига : Издательство Латвийского университета, 1988. – 55 с.
1444013
  Землякова Т. Структура аргументації, складова розуміння та комунікативної мети у інтерв"ю за гендерною ознакою // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 86-91
1444014
  Литвинов И.В. Структура атмосферных осадков. / И.В. Литвинов. – Л., 1974. – 154с.
1444015
  Кук Ш. Структура атомных ядер / Ш. Кук. – Москва : Атомиздат, 1967. – 155 с.
1444016
   Структура бази даних геолого-географічної інформації в системі моніторингу за станом геологічного середовища на території Київської агломерації / С.А. Вижва, О.Є. Кошляков, І.Є. Кошлякова, І.В. Цюпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-51. – Бібліогр.: 7 назв. – (Геологія ; вип. 41/42). – ISSN 1728-3817


  Розроблена структура бази даних геолого-геофізичної інформації, що включає дані радіоізотопних досліджень фізико-механічних властивостей грунтів, гідрогеологічних та моніторингових досліджень. The database of the geological and geophysical information ...
1444017
  Кобзар А.Ю. Структура бази зображень для побудови панорамних знімків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 128-131. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Запропоновано структуру бази знімків для процесу побудови панорамних зображень. Визначено процедуру її послідовного заповнення та швидкого пошуку довільного зображення в ній. Описаний метод був ефективно реалізований для мобільного телефона. Завдяки ...
1444018
  Кудряшова О. Структура білого вірша у ранній творчості Максима Рильського // Ukrainska humanistyka i slowinskie paralele. – Gdansk, 2014. – T. 1
1444019
  Андрєєва Г.І. Структура біржового ринку похідних цінних паперів і принципи його організації : гроші, фінанси і кредит // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 5 (119). – С. 183-187. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1444020
  Амірханов О.В. Структура біс(N,N"-диметиламідо)(N"-трихлорацетил)-триамідофосфату. Синтез і дослідженя координаційних сполук нітратів лантаноїдів(ІІІ) на його основі / О.В. Амірханов, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 15-17. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Розшифровано структуру HL-біс(N,N[штрих]-диметиламідо) (N"-трихлорацетил)-триамідофосфату. Синтезовано і досліджено координаційні сполуки складу Ln(HL)3(NO)3. Установлено, що ліганди входять до складу координаційної сфери комплексів у нейтральній ...
1444021
  Монжалєй Т.К. Структура варіабельних видових форм російського дієслова в розмовному мовленні // Постаті та ідеї : з історії мовознавства в Україні / Нац. акад. наук України, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; [редкол.: В.Г. Скляренко (відп. ред.), Є.А. Карпіловська, М.Г. Железняк та ін. ; ред. Л.К. Ярошевська]. – Київ : Наукова думка, 1995. – С. 81-86
1444022
  Егорова Н.В. Структура Верхневолжского аэрогеодезического предприятия как пример территориального холдинга отрасли геодезии и картографии / Н.В. Егорова, С.В. Еруков, Г.Г. Побединский // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 4. – С. 9-14 : табл., рис. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
1444023
  Рябой В.З. Структура верхней мантии территории СССР по сейсмическим данным / В.З. Рябой. – М., 1979. – 246с.
1444024
  Стасенко С.А. Структура взаємовідносин особистості та Бога: вчення Мейстера Екхарта у контексті російської релігійної філософії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 234. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)
1444025
  Гавриленко О. Структура викладання екології у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 29-38. – ISSN 1682-2366


  Розглянутий основний зміст нового підручника " Основи екології". Розкриваються методичні прийоми викладання дисципліни " Основи екології" з використанням мультимедійного обладнання.
1444026
  Жиляєв І.Б. Структура вищих навчальних закладів / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 24-26. – ISBN 978-966-7909-71-0
1444027
  Жиляєв І.Б. Структура вищої освіти України / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 41. – ISBN 978-966-7909-71-0
1444028
  Січкоріз Х.А. Структура вірусних гепатитів у Львівській області за 2000-2010 роки та поширеність патолоґії пародонта у хворих із хронічним гепатитом С / Х.А. Січкоріз, І.О. Кіселик // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2015. – Т. 21, № 2. – C. 5-9. – ISSN 1029-4244
1444029
  Назарова Г.В. Структура власності в моделях корпоративного контролю промисловості : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 9. – С. 62-70 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1444030
  Корнієнко В.О. Структура водного балансу та багаторічні зміни його складових у межах Закарпатської ВБС / В.О. Корнієнко, К.Ю. Данько, О.І. Лук"янець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 2 (37). – С. 80-86. – ISSN 2306-5680
1444031
  Самойлов Я О. Структура водных растворов электролитов и гидратация ионов / Я О. Самойлов. – Москва : АН СССР, 1957. – 183 с.
1444032
  Панишко С. Структура Волинської землі в середині XIV ст. // Родовід : етнограйічні, археологічні, історичні, фольклорні та мистецтвознавчі записки / голов. ред. Л. Лихач. – Київ, 1992. – Число 3. – С. 26-30
1444033
  Пиблс Э Ф.Д. Структура Вселенной в больших масштабах : пер. с англ. / Э Ф.Д. Пиблс. – Москва : Мир, 1983. – 408 с.
1444034
  Лекомцев Ю.К. Структура вьетнамского простого предложения / Ю.К. Лекомцев. – М., 1964. – 136с.
1444035
  Мамалыга И А. Структура газетного текста / А.И. Мамалыга. – Киев : Вища школа при КУ, 1983. – 137 с.
1444036
  Томчаковська Ю. Структура гіперконцепту OCCULTISM (на матеріалі англомовних словників) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. І.Л. Покровська ; редкол.: Р. Бальсис, І. Голубовська, М. Іваницька [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1 (71). – С. 104-114. – ISSN 2520-6397


  Стаття присвячена аналізу структури англомовного гіперконцепту OCCULTISM на матеріалі тлумачних і етимологічних словників. У цьому дослідженні зроблено спробу врахувати різні підходи до структурування концепту, зокрема, лінгвокультурного концепту. У ...
1444037
  Литвинов А. Структура готовності до провайдингу педагогічних інновацій майбутнього викладача // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України". – Київ, 2016. – Вип. 4. – С. 146-159. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1444038
  Жданюк А.В. Структура готовності майбутніх юристів до запобігання конфліктам // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 159. – С. 201-206. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1444039
  Малешин Д.Я. Структура гражданской процессуальной деятельности // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 36-60. – (Право ; № 4). – ISSN 0201-7385
1444040
  Гоцкалюк Л.О. Структура грунтового покриву території національного природного парку "Кременецькі гори" / Л.О. Гоцкалюк, Л.Ю. Сорокіна, М.О. Штогрин // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 12. – С. 37-44 : фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2227-3220
1444041
  Гайша О.О. Структура даних для представлення інформації про хвильову поверхню навколо судна / Олександр Олександрович Гайша, Олена Олександрівна Гайша // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 7-12. – ISSN 2524-0056
1444042
  Кожевникова Г.П. Структура данных и проектирование эффективной вычислительной среды / Г.П. Кожевникова. – Львов, 1986. – 176с.
1444043
  Головнев Н.Н. Структура двух новых соединений фторхинолоновых антибиотиков с минеральными кислотами / Н.Н. Головнев, А.Д. Васильев // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 11. – С. 1472-1475. – ISSN 0044-457Х
1444044
  Мірошник Н. Структура дендрофлори та інвазивна активність видів-інтродуцентів правобережжя середнього Придніпров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Досліджено співвідношення типів стратегій Раменського - Грайма деревних рослин, що відображають ставлення їх до двох факторів - забезпеченості ресурсами і порушеності місцезростань. Переважають види зі вторинною стратегією віоленти-патієнти (47-65%), ...
1444045
  Прохорова В.В. Структура джерел фінансування інвестиційної програми підприємств: теоретичний аспект / В.В. Прохорова, О.Ю. Ємельянов, О.Я. Колещук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 10 (525) : "Розумні фабрики" як перспективний напрям цифровізації підприємств. – С. 325-330. – ISSN 2222-4459
1444046
  Марушкевич А.А. Структура діяльності викладача вищого навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 344-346. – ISBN 978-966-439-865-4
1444047
  Коган Л.И. Структура дна Мирового океана : (по данным автоматизированной системы многоканального сейсмопрофилирования) / Л.И. Коган. – Москва : Наука, 1988. – 168с.
1444048
  Клименко В.Я. Структура Днепровско-Донецкой впадины, условия ее формирования и закономерности образования и размещения в ней месторождений нефти и газа / В.Я. Клименко. – Киев : АН УССР, 1957. – 104с.
1444049
  Біленко М. Структура договірних зв"язків за договором підряду на капітальне будівництво // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2012. – № 3 (111). – С. 60-64
1444050
  Фетісова К.А. Структура дослідження історичного покоління у континуумі фото- та кіно- мистецтва // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 150-151
1444051
  Луць В.М. Структура дослідження суспільно-географічних аспектів стратегічного планування розвитку регіону // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 52-54. – Бібліогр.: 3 назви
1444052
  Артемов В.Ю. Структура дослідницької компетентності наукових кадрів вищих навчальних закладів зі специфічними умовами навчання / В.Ю. Артемов, Н.І. Литвиненко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 178-185. – ISSN 2524-0056
1444053
  Корольов Д.К. Структура емоційно-оціночного ставлення до життя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 29-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  У роботі представлено результати емпіричного дослідження структури емоційно-оціночного ставлення до життя. Отримані результати свідчать про існування трьох основних структурних компонентів феномена, що вивчається. Ці компоненти можна умовно назвати ...
1444054
  Григоренко І.В. Структура епістолярію Андрія Малишка (фонд Максима Рильського) // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 52-55. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1444055
  Кущ Е.О. Структура етнічних упереджень як дискурсивно релевантного явища // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 237-241. – ISBN 966-8188-07-1
1444056
  Шевченко Л.Ю. Структура ефірного твору // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 127-131


  У статті розкривається специфіка структури ефірного твору, вводиться нове поняття "інтерпретаційна структура", аналізуються її функції та засоби вираження і сприймання змісту твору. In our article it is revealed specific feature of the structure of ...
1444057
  Рыжков В.Л. Структура жизни / В.Л. Рыжков. – Москва, 1972. – 64с.
1444058
  Воропай Л.И. Структура закарстованных ландшафтов (на примере Прут-Днестровской лесостепной области) : ландшафтные исследования / Л.И. Воропай, В.Н. Андрейчук // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 29. – С. 25-31 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0201-4122
1444059
  Сбытова Л.С. Структура занятости и эффекитвность производства / Л.С. Сбытова. – М, 1982. – 174с.
1444060
  Котляр А З. Структура занятости населения: проблемы совершенствования. / А З. Котляр, . – М, 1989. – 118с.
1444061
  Бібик І.Г. Структура захворюваності та поширеності розладів психіки та поведінки серед населення Запорізької області / І.Г. Бібик, В.Л. Курочка // Сучасні медичні технології : український науково-практичний журнал / Держ. закл."Запоріз. мед. акад. післядипломної освіти МОЗ України" ; голов. ред. Никоненко О.С. ; редкол.: Бараннік Н.Г., Березницький Я.С., Бойко В.В. [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – № 1 (32). – С. 18-22. – ISSN 2072-9367
1444062
  Сакулина Т.С. Структура земной коры северной части Баренцево-Карского региона по профилю ГСЗ 4-АР / Т.С. Сакулина, Г.А. Павленкова, С.Н. Кашубин // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 11. – С. 2053-2066 : рис. – Библиогр.: с. 2065-2066. – ISSN 0016-7886
1444063
  Трипольский А.А. Структура земной коры центральной части Голованевской шумной зоны по данным переинтерпретации IV геотраверса ГСЗ (ПК 295-400) / А.А. Трипольский, О.В. Тополюк, О.Б. Гинтов // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 1. – С. 172-179 : рис. – Библиогр.: с. 179. – ISSN 0203-3100
1444064
  Щербаковський М.Г. Структура знань судового експерта // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 46-47. – ISBN 978-966-937-203-1
1444065
  Пашкова В О. Структура зоопланктонних угруповань як індикатор екологічного стану водних екосистем в умовах антропогенного впливу // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 649-656 : Табл. – Бібліогр.: 15. – ISBN 966-521-129-3
1444066
  Мельников О.А. Структура и геодинамика Хоккайдо-Сахалинской складчатой области / О.А. Мельников. – Москва, 1987. – 93 с.
1444067
  Максимов А.А. Структура и динамика биоценозов речных долин / А.А. Максимов; Отв. ред. д-р биол. наук А.А. Передельский. – Новосибирск : Наука, 1974. – 260 с.
1444068
  Саруханян Э.И. Структура и изменчивость Антарктического циркумполярного течения / Э.И. Саруханян. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 119с.
1444069
  Сапегин Л.М. Структура и изменчивость луговых фитоценозов / Л.М. Сапегин. – Минск, 1981. – 99с.
1444070
  Мокроносов А.Г. Структура и измерение предпринимательского потенциала вуза / А.Г. Мокроносов, Е.В. Долженкова, И.Н. Маврина // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 9. – С. 39-43 : табл. – Библиогр.: 13 назв
1444071
  Рыбакова Л.М. Структура и износостойкость металлов / Л.М. Рыбакова, Л.И. Куксенова. – Москва, 1982. – 212с.
1444072
  Татевосов С.Г. Структура и интерпретация ненецкого глагола: актантно-акциональные классы и типы спряжения // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2016. – № 3. – С. 81-114. – ISSN 0373-658Х
1444073
  Шаповалова О. Структура и масштабы современного рынка деривативов и его роль в мировой экономике // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 24-31. – ISSN 2074-6040
1444074
  Касаткин Б.С. Структура и микромеханизм хрупкого разрушения стали / Б.С. Касаткин. – Киев : Техніка, 1964. – 264 с.
1444075
  Романишин Б.М. Структура и некоторые физические свойства сплавов на основе халькогенидов меди и серебра : автореф. дис. … канд. физ.-мат. наук :01.04.07 / Романишин Борис Михайлович ; Харьк. политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Харьков, 1979. – 22 с. – Библиогр.: 27 назв.
1444076
  Марчев Б. Структура и организация подразделений агропромышленных комплексов в НРБ. / Б. Марчев, В. Видев. – М, 1985. – 143с.
1444077
  Бурла О.Н. Структура и особенности содержания учебника "Экономическая и социальная география родного края" (Приднепровской Молдавской Республики - ПМР) // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – Вип. 18. – С. 27-30. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 2075-1893
1444078
   Структура и оценка почвенного покрова Прибайкалья Бурятии (на примере Кабанского района) / Ц.Ц. Цыбикдоржиев, С.О. Ходоева, Гончиков, Б.-М.Н; Ц.Ц. Цыбикдоржиев, С.О. Ходоева, Б.-М.Н. Гончиков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 398-407 : рис., табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 0032-180Х
1444079
  Днепровская Н.В. Структура и подходы к обучению информационным компетенциям в профессиональном образовании // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 38-45. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается структура информационных компетенций, анализируются подходы к обучению информационным компетенциям в профессиональном образовании и опыт зарубежных стран.
1444080
  Комаров В.С. Структура и пористость адсорбентов и катализаторов / В.С. Комаров. – Минск, 1988. – 288с.
1444081
  Каталымов Л.Л. Структура и проницаемость биологических мембран : учебное пособие / Л.Л. Каталымов. – Ульяновск, 1979. – 72 с.
1444082
  Золоторевский В.С. Структура и прочность литых алюминиевых сплавов / В.С. Золоторевский. – Москва, 1981. – 192 с.
1444083
  Ильинский А.И. Структура и прочность слоистых и дисперсноупрочненных пленок / А.И. Ильинский. – Москва : Металлургия, 1986. – 143 с.
1444084
  Паршин А.М. Структура и радиационное распухание сталей и сплавов / А.М. Паршин. – М., 1983. – 55с.
1444085
  Платонов К.К. Структура и развитие личности / К.К. Платонов. – М., 1986. – 254с.
1444086
  Коломыц Э.Г. Структура и режим снежной толщи западно-сибирской тайги / Э.Г. Коломыц. – Ленинград : Наука, 1971. – 175с.
1444087
  Саркисян С. Структура и свойства / С. Саркисян. – София, 1965. – 295-318с.
1444088
  Мондольфо Л.Ф. Структура и свойства алюминиевых сплавов. / Л.Ф. Мондольфо. – М., 1979. – 639с.
1444089
  Перепелкин К.Е. Структура и свойства волокон / К.Е. Перепелкин. – М., 1985. – 208с.
1444090
   Структура и свойства деформированного бериллия высокой частоты / И.И. Папиров, А.И. Шокуров, А.И. Пикалов, А.А. Николаенко // Вопросы атомной науки и техники : научный журнал / Национальный научный центр "Харьковский физико-технический институт". – Харьков, 2014. – № 1 (89). – С. 3-10. – (Серия "Вакуум, чистые материалы, сверхпроводники" ; вып. 20). – ISSN 1562-6016


  Приведены результаты изучения возможности улучшения механических свойств и пластичности листов из литого дистиллированного бериллия путем использования пластической деформации и термообработки.
1444091
   Структура и свойства композита W-50%(об.)Cu, полученного с применением порошка вольфрама, активированного размолом в шаровой мельнице / Л.А. Крячко, А.В. Лаптев, А.И. Толочин, Н.Д. Бега, Я.И. Евич, М.Е. Головкова, А.В. Лебедь // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2014. – С. 75-89. – (Серия " Композиционные, слоистые и градиентные материалы и покрытия" ; [2014] ;Электрические контакты и электроды)


  Изучены условия уплотнения образцов из смеси W-50% (об.) Cu, изготовленной с применением порошка вольфрама, активированного размолом в шаровой мельнице. Методом ударного спекания в диапазоне Т = 900-1000 оС с исполь-зованием в качестве восстановителя ...
1444092
  Пущаровский Д.Ю. Структура и свойства кристаллов / Д.Ю. Пущаровский. – Москва : Издательство Московского университета, 1982. – 106 с.
1444093
   Структура и свойства металлов и сплавов : справочник. – Киев : Наукова думка
Свойства облученных металлов и сплавов / Шалаев А.М. – 1985. – 308 с.
1444094
  Липатов Ю.С. Структура и свойства полиуретанов / Ю.С. Липатов, Ю.Ю. Керча, Л.М. Сергеева. – Киев : Наукова думка, 1970. – 279 с.
1444095
  Криштал М.А. Структура и свойства сплавов, обработанных излучением лазера / М.А. Криштал. – Москва, 1973. – 192 с.
1444096
  Землянский Ф.М. Структура и симметрия. / Ф.М. Землянский. – Челябинск, 1974. – 40с.
1444097
  Мовчан И.Н. Структура и содержание информационной деятельности студентов вуза // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2009. – № 6. – С. 112-114. – ISSN 0234-0453
1444098
  Роженцов Г.Ю. Структура и содержание картографической базы геоданных для оперативной оценки метеообстановки ведения хозяйственной деятельности в разных отраслях экономики // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 11. – С. 44-50 : рис., табл. – Библиогр.: 9 назв. – ISSN 0016-7126
1444099
  Лабутина И.А. Структура и содержание системы карт для обеспечения ландшафтно-геохимических исследований / И.А. Лабутина, Т.С. Хайбрахманов // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 26-31 : рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 0016-7126
1444100
  Новиков Н.Н. Структура и структурно-чувствительные свойства реальных кристаллов : учебное пособие для студентов университетов и технических вузов / Н.Н. Новиков. – Киев : Вища школа, 1983. – 264 с.
1444101
  Бальва А.А. Структура и технология построения графической модели приложения сценарного типа / А.А. Бальва, Е.А. Максименко, В.Д. Самойлов // Збірник наукових праць Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова / Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013. – Вип. 68. – С. 3-11. – ISSN 2309-7655
1444102
  Зигель К. Структура и форма в современной архитектуре / К. Зигель. – Москва : Стройиздат, 1965. – 268 с.
1444103
  Парина Е.В. Структура и функции белков / Е.В. Парина. – Харьков, 1985. – 62с.
1444104
  Рыбальченко В.К. Структура и функции мембран / В.К. Рыбальченко, М.М. Коганов. – Киев : Вища школа, 1988. – 312 с.
1444105
  Ружже В.Л. Структура и функции семейных групп / В.Л. Ружже. – М, 1983. – 160с.
1444106
  Лиманский Ю Структура и функции системы тройничного нерва / Ю Лиманский. – Киев : Наукова думка, 1976. – 256с.
1444107
  Поглазов Б.Ф. Структура и функции сократительных белков / Б.Ф. Поглазов. – Москва : Наука, 1965. – 224с.
1444108
  Королев М.Ф. Структура и функциональные особенности программ, реализуемых техническими средствами програмированного обучения / М.Ф. Королев. – М, 1971. – 64 с.
1444109
  Санин А.Л. Структура и хаос - проблемы физики : в помощь лектору / А.Л. Санин. – Ленинград : Знание, 1985. – 32с.
1444110
  Максимов В.И. Структура и членение слова / В.И. Максимов. – Л., 1977. – 147с.
1444111
  Козленко М.В. Структура и эволюция верхней части земной коры северо-западного шельфа Черного моря / М.В. Козленко, Ю.В. Козленко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 4. – С. 65-74 : рис. – Библиогр.: с. 73-74. – ISSN 0203-3100
1444112
   Структура и эволюция земной коры области сочленения Центрально-Азиатского пояса Сибирской платформы: профиль Сковородино - Томмот / А.Н. Диденко, А.С. Ефимов, П.А. Нелюбов, А.С. Сальников, В.С. Старосельцев // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 10. – С. 1583-1599 : рис. – библиогр.: с. 1597-1599. – ISSN 0016-7886
1444113
   Структура и энергетика молекул : Тр. V Всесоюз. совещ. по изуч. структуры молекул в газовой фазе. – Иваново : ИХТИ, 1990. – 145 с. : ил.
1444114
  Самедзаде А З. Структура и эффективность общественного производства / А З. Самедзаде. – Баку : ЭЛМ, 1980. – 210 с.
1444115
  Малышев П.А. Структура и эффективность фонда накопления в СССР. / П.А. Малышев. – М., 1968. – 349с.
1444116
  Худолей Д.М. Структура избирательного права // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный университет. – Пермь, 2012. – Вып. 2 (16). – С. 71-79. – (Юридические науки ; Вып. 2 (16)). – ISSN 1995-4190
1444117
   Структура і внутрішнє тертя гетерогенної хром-нікель-молібденової сталі та багатошарового композиційного матеріалу на її основі / С.Л. Рево, В.П. Майборода, К.О. Іваненко, І.П. Шевченко // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 482-489. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 966-7652-00-9


  Розглянуто зв"язок структурного стану, обумовленого зміною умов отримання хром-нікель-молібденової сталі та багатошарового композиційного матеріалу сталь-мідь, з параметрами амплітудно-залежного внутрішнього тертя і термо-ЕРС. Знайдено ...
1444118
  Дацків І.Б. Структура і діяльність зовнішньополітичного відомства Директорії УНР // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 22 : На пошану проф. Валентина Семеновича Крисаченка. – С. 337-354
1444119
  Ковтуненко Л.П. Структура і доказове значення висновку експерта як документа, що відображує його дослідження // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 213-221. – ISSN 1993-0917


  Розглянуто поняття і зміст висновку експерта, його структура, форми. Показано його правове регулювання, доказове значення.
1444120
  Буркова Л. Структура і зміст базових професійних компетентностей для фахівців соціономічних професій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  На сучасному етапі розвитку вищої освіти важливо впроваджувати парадигми якісної підготовки фахівців. Особливо це стосується фахівців соціономічних професій, діяльність яких спрямована на вирішення проблем у суспільстві. У статті розкривається підхід ...
1444121
  Климчук Л.В. Структура і зміст краєзнавчих інформаційних потреб користувачів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – № 4. – С. 12-20


  У статті представлено узагальнені результати соціологічного дослідження змісту, структури та документного забезпечення інформаційних потреб користувачів з краєзнавчої інформації.
1444122
  Балута В.В. Структура і зміст української національної ідеї в контексті політичних реформ / В.В. Балута, Б.М. Голота // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – C. 2-10. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1444123
  Кизима О.А. Структура і механізми агрегації та комплексоутворення в рідинних системах з фулеренами : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.14, 03.00.02 / Кизима Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36 с. – Бібліогр.: 82 назви
1444124
  Бобришев О.О. Структура і механічні властивості реакційнопресованих металокерамічних композитів системи TI-B-AL / О.О. Бобришев, О.Ю. Попов // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 33
1444125
  Новиков М.М. Структура і міцність кристалічних речовин / М.М. Новиков. – Київ, 1968. – 140с.
1444126
  Ясишена В. Структура і оцінка нематеріальних активів за різними рівнями стандартизації // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамов В., Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 1 (58). – С. 145-156 : рис. – Бібліогр.:18 назв. – ISSN 1818-5754
1444127
  Суботін Андрій Структура і процес у міжнародній системі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 115-121. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 22)
1444128
  Рибачок І.М. Структура і розміщення лісової промисловості : географія галузей господарства. Географія промисловості // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1969. – Вип. 7. – С. 76-84 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1444129
  Дегтяр В.П. Структура і розміщення харчової промисловості Південного економічного району СРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 80-86 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв
1444130
  Волошина О.В. Структура і семантика еліпсиса в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С. 87-90. – ISBN 966-581-388-9
1444131
  Овчаренко В.М. Структура і семантика науково-технічного терміна / В.М. Овчаренко. – Харків, 1968. – 71с.
1444132
  Пастернак В.П. Структура і стан лісових насаджень Володимирського ПНДВ НПП "Слобожанський" / В.П. Пастернак, В.Ю. Яроцький, А.В. Гармаш // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 115-124 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 123-124. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 2). – ISSN 2225-8701
1444133
  Королович В.Ф. Структура і термодинамічні властивості сумішей вода - вуглецеві нанотрубки : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Королович Володимир Феліксович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 47 назв
1444134
  Семененко Г.М. Структура і функціонування абсолютних дієприкметникових підрядних речень в англійській мові XIV-XVII ст. // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2013. – С. 113-120. – (Серія : Філологія ; т. 16, № 2). – ISSN 2311-0821
1444135
  Фещенко Ю.І. Структура ідіоматичного простору "homo socialis" в сучасній англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 236-240
1444136
  Гульт І.М. Структура іменникових прийменникових фраз у сучасній англійській мові (на матеріалі оповідань Джека Лондона "South Sea Tales") // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2002. – № 5. – С. 125-131. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1729-360Х
1444137
   Структура іміджy політичних партій в Україні і його вимірювання / О.С. Горбанюк, Г.М. Бевз, Ю.А. Паскевська, О.В. Куц // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 154-171. – ISSN 2411-1449
1444138
  Букало А.М. Структура інвестиційних фондів у корпоративній сфері // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 259-265. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1444139
  Малоіван М.В. Структура індивідуалізації самостійної навчальної діяльності студентів філологічних спеціальностей // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 261-265. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 1 (11) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501


  У статті розглянуто поняття "зміст навчання іноземної мови" з точки зору різних вчених, визначено такі його основні структурні компоненти, як знання, вміння і навички. До компонентів змісту навчання англійського наукового писемного мовлення ...
1444140
  Штефан Л. Структура інноваційної культури інженера-педагога // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2011. – № 2 (63). – С. 75-80. – ISSN 1562-529Х
1444141
  Литвиненко Н.І. Структура інституціонального середовища економічної системи та взаємозв"язок між його елементами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 6 : Основи міжбюджетних відносин: проблеми, тенденції та перспективи розвитку. – С. 8-21. – ISSN 2222-4459
1444142
  Козинець Г.О. Структура інтелектуального капіталу // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2013. – С. 272-278. – (Економічні науки ; вип. 23)
1444143
  Квасніков В.П. Структура інтелектуальної системи управління мобільним роботом з верифікацією орієнтирів / В.П. Квасніков, С.С. Міхнєв // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 32. – С. 33-37
1444144
  Нємцева О.О. Структура інформаційно-психологічного впливу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 42-47. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (24)). – ISSN 2219-8741
1444145
  Герасименко С.С. Структура інформаційного забезпечення аналізу кон"юктури сегмента ринку / С.С. Герасименко, Є.А. Носова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (95). – С. 4-12 : Рис., табл. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2519-1853
1444146
  Чабаненко М.В. Структура інформаційного образу події в інтернет-журналістиці // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 35-38
1444147
  Маснюк Н. Структура інформаційної політики Європейського Союзу // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 378-383. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1444148
  Муляр І.В. Структура інформаційної системи забезпечення процесу діагностування комп"ютерних систем // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 36. – С. 132-138


  У статті запропоновано архітектуру інформаційного забезпечення автоматизованої системи діагностування. До її складу введено такий інтелектуальний компонент, як база знань, що дає можливість інтелектуалізувати процес пошуку діагностичної інформації, ...
1444149
  Ратушняк Ю.В. Структура інформаційної технології проектування електронних видань для планшетних комп"ютерів // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2014. – Вип. 1 (43). – С. 49-61. – ISSN 2077-7264


  Розроблення моделей, методів і програмного забезпечення для автоматизації процесу проектування електронних видань для планшетних комп"ютерів.
1444150
  Манюк Л. Структура й зміст фахової комунікативної підготовки майбутніх лікарів в університетах США // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2016. – Т. 6, вип. 3. – C. 109-115. – ISSN 2308-4081
1444151
  Ситар Г. Структура й семантика фразеологізованих речень з постійним компонентом-прийменником в українській мові / Ганна Ситар // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 269-276. – ISSN 0320-3077
1444152
  Селігей П.О. Структура й типологія мовної свідомості // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 12-29. – ISSN 0027-2833
1444153
  Куттубаева З.А. Структура капитальных вложений в промышленность Киргизии / З.А. Куттубаева. – Фрунзе, 1973. – 84с.
1444154
  Свердан М.М. Структура капіталу акціонерного товариства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 70-71. – (Економіка ; вип. 45)


  Розкрито структуру капіталу акціонерного товариства.
1444155
  Черненко Д. Структура капіталу українських нефінансових підприємств в історичній перспективі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018


  Досліджено динаміку структури капіталу вітчизняних підприємств в історичній перспективі. Показано, що динаміка фінансування з 1990 р. була похідною від економічних та інституціональних змін, а поточні рівні фінансування є в цілому меншими, ніж у ...
1444156
  Romaniuk S. Структура категорії темпоральності в сучасній українській мові = Struktura kategorii temporalnosci we wspolczesnym jezyku ukrainskim / Svitlana Romaniuk ; Uniw. Warszawski, Katedra ukrainistyki. – Warszawa : Uniw. Warszawski, 2012. – 235 s. – ISBN 978-83-60660-74-4
1444157
  Юшкова В.В. Структура квалиметрической компетенции бакалавра технологического образования / В.В. Юшкова, Ю.А. Шихов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-23. – ISSN 1726-667Х


  Раскрывается содержание понятия " квалиметрическая компетенция бакалавра технологического образования". Описывается ее структура.
1444158
  Карпов А.В. Структура ключевых компетенций педагогической деятельности и субъектные трудности их формирования / А.В. Карпов, Е.В. Карпова // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 3, март. – С.126-135. – ISSN 1609-4646
1444159
  Рубинштейн Е.С. Структура колебаний температуры воздуха на Северном полушарии. / Е.С. Рубинштейн. – Л, 1977. – 26с.
1444160
  Амангельды А. Структура комерційного найменування // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 43-52
1444161
  Щерба Н.С. Структура компетентності майбутнього вчителя іноземної мови в навчанні учнів з особливими освітніми потребами // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 63-69. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 1). – ISSN 2076-586Х


  Стаття присвячена технологізації в галузі вищої педагогічної освіти, особливостям технологічного підходу до навчання, розширенню інновацій, серед яких створення та постійне оновлення цифрового контенту за кожною освітньою програмою, забезпечення ...
1444162
  Смірнова О.М. Структура комплексного механізму державного регулювання психологічною складовою цивільного захисту України // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2014. – С. 330-339. – (Серія "Управління" ; вип. 1)
1444163
  Корнієцький О.В. Структура комплексу транспортної логістики // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 18, вересень. – С. 51-53. – ISSN 2306-6814
1444164
   Структура композитів BN[нижній індекс сф]-AIN та BN[нижній індекс сф]-TiC, отриманих спіканням при високому тиску / В.Я. Марків, Н.М. Бєлявіна, М.П. Беженар, С.А. Божко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 423-429. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Досліджено вплив умов спікання при високому тиску на еволюцію структури і твердість композитів BN[нижній індекс сф]-AIN та BN[нижній індекс сф]-TiC.
1444165
  Бовсунівська І.В. Структура комунальної власності в Україні на сучасному етапі // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 6-12
1444166
  Семенова В.Г. Структура концепта "ум" в языковом созании современного студенчества (на материале свободного ассоциативного эксперимента) // Социология образования / НОУ СГА. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 109-115. – ISSN 1561-2465
1444167
  Бураго Е.Г. Структура концепта и методика его описания // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 102-107
1444168
  Гармаш О.Л. Структура концептів морфологічного та лексичного змісту як складових концептосистеми сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 1. – С. 245-251


  У роботі пропонуємо авторську модель організації морфологізованого та лексикалізованого концептів. Також висвітлено роль категоризації у процесі концептуалізації. В работе предлагается авторская модель внутренней организации морфологизированного ...
1444169
  Петришин Л.Й. Структура креативності майбутніх соціальних педагогів у контексті фахової підготвки // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка*. – Луганськ, 2013. – № 3. – С. 63-76. – ISSN 1817-3764
1444170
  Сень І. Структура кримінально-правових норм // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 2. – С. 145-149
1444171
  Семененко Структура кристаллического массива Среднего Приднепровья / Семененко, Н..П. – Киев : Изд-во АН СССР, 1949. – 108с.
1444172
  Косіцька О.М. Структура латинськомовних документів Греко-католицької церкви кінця XVI-XVII ст. // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 239-243


  Розглянуто структуру латинськомовних документів Греко-католицької церкви кінця XVI-XVII ст., визначено основні елементи розширеного та скороченого формулярів та їх наявність у документації Греко-католицької церкви, вказано особливості структури ...
1444173
  Середа О.О. Структура легітимізаційного процесу як пояснювальна ланка в теорії соціальної дії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 9-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Стаття скерована на розв"язання проблеми невизначеності наслідків застосування різних підходів до розгляду системної взаємодії індивід - суспільство. Вирішення завдання пошуку загального механізму легітимізаційного процесу, що є науковою спробою ...
1444174
  Цобенко О.В. Структура лексико-семантичного поля "ювелірні прикраси" в англійській мові // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 1 (32). – С. 192-197
1444175
  Сапун М.В. Структура лексико-семантичного поля земля в новелістиці Григорія Крсинки // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 265-273. – ISSN 1729-360Х
1444176
  Русанівський В.М. Структура лексичної і граматичної семантики. / В.М. Русанівський. – К., 1988. – 236с.
1444177
  Полуяхтов К.К. Структура лесных фитоценозов и их изучение : учеб. пособие / К.К. Полуяхтов. – Горький, 1978. – 73 с.
1444178
   Структура литосферной мантии Сибирского кратона по сверхдлинным сейсмическим профилям Метеорит и Рифт / О.Л. Кусков, В.А. Кронрод, А.А. Прокофьев, Н.И. Павленкова // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1124-1143 : рис., табл. – Библиогр.: с. 1140-1143. – ISSN 0016-7886
1444179
   Структура лісового фонду ДП "Прибузьке ЛГ" / Т.С. Павловська, Ю.В. Білецький, О.В. Рудик, А.С. Купира // Природа Західного Полісся та прилеглих територій : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Зузук Ф.В., Сухомлін К.Б., Волгін С.О. [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 14, Т. 1 : Географія. – С. 98-101 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-600-672-4. – ISSN 2227-3220
1444180
  Гапон І.В. Структура магнітних рідинних систем на границі поділу з твердим тілом : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.14 / Гапон Ігор Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 18 с. – Бібліогр.: 19 назв
1444181
  Краснобаєва-Чорна Структура макроконцепту життя в українській фраземіці // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 104-113. – Бібліогр.: Літ.: с. 113; 9 назв. – ISSN 1728-9572
1444182
  Бобров А.М. Структура мантийных течений и поля напряжений в двумерной модели конвекции с неньютоновской реологией / А.М. Бобров, А.А. Баранов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2014. – Т. 55, № 7. – С. 1015-1027 : рис. – Библиогр.: с. 1026-1027. – ISSN 0016-7886
1444183
  Гальчинська Ю.М. Структура маркетингового забезпечення розвитку ринку біоенергетики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 290. – C. 40-48. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1444184
  Владимиров В.М. Структура масової свідомості: погляди У. Ліппмана та О. Потебні й спроба їх актуалізації // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 30-36. – (Філологічні науки ; № 3). – ISBN 966-599-208-2
1444185
  Мешков Ю.Я. Структура металла и хрупкость стальных издений / Ю.Я. Мешков, Г.А. Пахаренко. – К, 1985. – 266с.
1444186
  Погребняк М.М. Структура методів реалізації принципу планомірності при державному регулюванні ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 10 (125). – С. 45-48
1444187
  Ватченко О.Б. Структура механізму регіонального розвитку // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 44-47. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1444188
   Структура микробного сообщества агрегатов чернозема типичного в условиях контрастных вариантов сельскохозяйственного использования / Е.А. Иванова, О.В. Кутовая, А.К. Тхакахова, Т.И. Чернов, Е.В. Першина, Л.Г. Маркина, Е.Е. Андронова, Б.М. Когут // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1367-1382 : рис., табл. – Библиогр.: 36 назв. – ISSN 0032-180Х
1444189
  Мигунова В.Д. Структура микробной биомассы и трофические группы нематод в дерново-подзолистых почвах постагрогенной сукцессии в южной тайге (Тверская область) / В.Д. Мигунова, А.В. Кураков // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2014. – № 5. – С. 584-589 : рис., табл. – Библиогр.: 30 назв. – ISSN 0032-180Х
1444190
   Структура микробных сообществ верховых и низинных торфяников Томской области / Т.Г. Добровольская, А.В. Головченко, О.С. Кухаренко, А.В. Якушев, Т.А. Семенова, Л.И. Инишева; Т.Г. Добровольская и др. // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 3. – С. 317-326 : табл.. рис. – Библиогр.: с. 325-326. – ISSN 0032-180Х
1444191
  Добржанська О.Л. Структура міжнародного лобізму: практика ЄС / О.Л. Добржанська, О. Сидоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 301-305
1444192
  Костусяк Н.М. Структура міжрівневих категорій сучасної української мови : монографія / Наталія Костусяк ; [відп. ред. Вихованець І.Р.]. – Луцьк : Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – 450, [2] с. – Бібліогр.: с. 395-450. – ISBN 978-966-600-593-2
1444193
  Чистяк Д.О. Структура міфічної ізотопії у франкомовному художньому тексті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 4. – С. 259-265


  У статті на матеріалі франкомовних текстів ранньої драматургії М. Метерлінка розглядається структура давньогрецької міфічної ізотопії у межах текстового знакоутворення. Пропонується методика аналізу міфологічного інтертексту у франкомовному художньому ...
1444194
   Структура Молдовского железорудного месторождения (Украинский щит) по геолого-геофизическим данным и его возможная эндогенная природа / В.А. Ентин, О.Б. Гинтов, С.В. Мичак, А.А. Юшин // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2015. – Т. 37, № 4. – С. 3-18 : рис. – Библиогр.: с. 15-16. – ISSN 0203-3100
1444195
  Булавин Л.А. Структура мономеров ДНК / Л.А. Булавин, Д.Н. Говорун, Т.Ю. Николаенко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т молекуляр. биологии и генетики. – Киев : Наукова думка, 2014. – 205, [1] с. : ил., табл. – Аннот. рус., укр. – Библиогр.: с. 185-201. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1423-7
1444196
   Структура моношарових плівок органічних кислот на атомно-гладких поверхнях / Я.Ю. Лопатіна, О.А. Марченко, А.І. Сененко, О.А. Варзацький, О.Л. Капітанчук // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 45
1444197
  Бондарець О.В. Структура музеєзнавства: актуальні проблеми розвитку науки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 191 : Теорія та історія культури. – C. 72-78. – ISSN 1996-5931
1444198
  Марушкевич А.А. Структура навчального процесу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 141-153. – ISBN 978-966-439-865-4
1444199
  Чичук А. Структура навчального процесу у педагогічних ВНЗ США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – С. 162-168. – (Серія: Педагогічні науки ; № 2 (375)). – ISSN 1729-360Х
1444200
  Тепла О.М. Структура навчального тексту зі спеціальності як комунікативної одиниці // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 115-120. – ISSN 2075-437X


  Розглянуто питання типологізації навчальних текстів і виявлено їх компонентний склад. Представлено схеми розгортання змісту текстової інформації, які можуть бути використані у типології текстів різних галузей науки. Виокремлено чинники, що визначають ...
1444201
  Костич М. Структура надгробних натписа на сеоским некрополама Украјине и Србије // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2020. – Вип. 59 : Слов"янські обрії. (Матеріали Міжнародної наукової конференції "Славістика й україністика: взаємне посилення розвитку" (м. Київ, Україна, 24 травня 2019 р.). – С. 69-78. – ISSN 2224-9516
1444202
  Гнатюк Л.В. Структура населення м. Одеси // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 42-51 : Табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1444203
  Сердюк Ігор Структура населення міста Переяслава за матеріалами Генерального опису 1765-1769 рр. (історико-демографічний аналіз) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 6 (384). – С. 3-21. – ISSN 0869-3595
1444204
   Структура НАТО - в університеті // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Червень (№ 6)


  У приміщенні ІМВ відкрито Центр інформації та документації НАТО. Відкрив Центр Генеральний секретар Північноатлантичного блоку Хав"єр Солана.
1444205
  Лебедев С.А. Структура науки // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 26-50. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1444206
  Гроф Станіслав Структура наукових революцій // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.105-112. – ISSN 1810-2131
1444207
  Крейденко В.С. Структура научно-исследовательского метода и терминологическая трактовка ее элементов // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 1. – С. 9-12. – ISSN 1815-3186


  Проанализирована структура научно-исследовательского метода и составляющих ее элементов с использованием терминологическо-понятийного подхода.
1444208
  Горбенко Я.О. Структура научных коммуникаций как объект социологического анализа // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.55-59. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1444209
  Кун Т Структура научных революций / Т Кун. – Москва, 1975. – 288с.
1444210
  Кун Т. Структура научных революций / Т. Кун. – Москва : Прогресс, 1977. – 300с.
1444211
   Структура Національного банку України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України: спецвипуск / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 10 (188) : присвячений 20-річчю створення Національного банку України. – С. 10-11
1444212
   Структура Національної академії наук України // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє" ; голов. ред. Т.В. Бєлих ; редкол.: І.Ю. Парнікоза, Н.Є. Агеєва, Л.А. Карамзіна [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10 (151). – С. 4. – ISSN 2518-7104


  Національна академія наук України є вищою державною науковою організацією України, що є найбільшим центром наукових досліджень в Україні.
1444213
  Юрик О.Є. Структура нейросоматичної та ортопедичної патології у дітей Києва, народжених в рік аварії на Чорнобильській АЕС // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика : М-во охорони здоров"я України ; голов. ред. Ю.В. Вороненко ; редкол.: О.М. Барна, О.О. Біляєва, Н.О. Ветютнева [та ін.] / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2014. – Вип. 23, кн. 2. – C. 317-322. – ISSN 2227-7404
1444214
  Лукьянов А.А. Структура нейтронных сечений / А.А. Лукьянов. – Москва, 1978. – 191 с.
1444215
  Дашкова О.Ю. Структура нескінченновимірних лінійних груп та модулів над груповими кільцями : автореф. ... д-ра фіз.-мат наук: 01.01.06 / Дашкова О.Ю.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 35 с. – Бібліогр.: 47 назв
1444216
  Горшкова М. Структура норм права в избирательном законодательстве Российской Федерации и Великобритании // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 12. – С. 110-116. – ISSN 0132-0831
1444217
  Зак С.Є. Структура об"єкта і закони діалектики // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1971. – Вип. 22
1444218
  Білейченко О.Г. Структура обігових коштів в умовах ринкової економіки : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 5. – С. 70-72 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви
1444219
  Крыхтин Е.И. Структура общественного производства при социализме / Е.И. Крыхтин. – К, 1976. – 143с.
1444220
  Мокичев С.В. Структура общественной собственности / С.В. Мокичев. – Казань, 1991. – 146 с.
1444221
  Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови : монографія / М.М. Торчинський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Хмельницький : Авіст, 2008. – 546, [1] с. – Бібліогр.: с. 489-523. – ISBN 978-966-96969-2-2
1444222
  Торчинський М.М. Структура онімного простору української мови : монографія / М.М. Торчинський. – Хмельницький : ХНУ. – ISBN 978-966-330-079-5
Ч. 2 : Функціонування власних назв. – 2009. – 374, [1] с. – Бібліогр.: с. 333-372
1444223
  Мегела І.П. Структура оповіді в романі Гессе "Степовий вовк" // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 172-184


  Стаття присвячена аналізу особливостей структури оповіді романа Г. Гессе "Степовий вовк". Виявлено різні типи нараторів. Розглянуто використання різних типів оповіді (персональну, від першої особи, "погляд збоку", перервність лінії сюжету. Проведено ...
1444224
  Марешаль А. Структура оптического изображения (Дифракционная теория и влияние когерентности света) : Пер. с фр. / А. Марешаль, М. Франсон. – Москва : Мир, 1964. – 295 с.
1444225
  Лавренко З.И. Структура организационных форм управления производством в условиях двух- и трехступенчатой ситемы управления промышленностью / З.И. Лавренко. – К., 1974. – 44с.
1444226
  Железняк А.В. Структура органів державної влади в добу Української Центральної Ради // Юридична наука і практика: пошук правової гармонії : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (5 жовт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 16-21. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-57-5
1444227
  Юсубов Н.П. Структура осадочного комплекса Среднекаспийской и Южнокаспийской впадины (Азербайджанский сектор) / Н.П. Юсубов, И.С. Гулиев // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2021. – Т. 43, № 4. – С. 199-216 : рис. – Библиогр.: с. 213-214. – ISSN 0203-3100
1444228
  Рыжаков М.В. Структура основной общеобразовательной программы как модель школьного образовательного пространства // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2009. – № 4. – С. 27-36. – ISSN 0869-561Х
1444229
  Герардс Яннеке Структура основных прав и Европейский Cуд по правам человека / Герардс Яннеке, Сенден Ханнеке // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 3 (76). – С. 36-63. – ISSN 1812-7126


  Важным аспектом в структуре основных прав является разграничение между установлением объема права и проверкой правомерности вмешательства в него. Несмотря на крайнюю важность такого разграничения для разделения бремени доказывания и для применения ...
1444230
  Суходоля А.М. Структура паливно-енергетичного балансу як індикатор стану ефективності енергозбереження країни // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 2. – С. 44-49 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1444231
  Корнєєва Л.О. Структура пептидів та її зв"язок з атрактивністю / Л.О. Корнєєва, Є.М. Краснобрижа, А.А. Безродна // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 70-72. – (Біологія ; Вип. 29)


  У результаті досліджень встановлено залежність привабливості синтезованих пептидів для яйцекладучих самиць комарів від амінокислотного складу, послідовності амінокислот та їх конфігурації, а також довжини пептидного ланцюга.
1444232
  Хомуленко Б.В. Структура перинатальних переживань / Б.В. Хомуленко, Н.А. Бурейко // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 227-231. – (Психологія ; вип. 45, ч. 2)
1444233
  Никитенко М. Структура пещер Киевской лавры в свете традиции исихазма: иеротопический ракурс видения // Софія Київська: Візантія. Русь. Україна : наукове видання / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Вип. 3 : Збірка наукових праць, присвячена 150-літтю з дня народження Єгора Кузьмича Рєдіна (1863-1908). – С. 472-488. – ISSN 2310-3310
1444234
  Вей Ц. Структура підготовленості майбутніх менеджерів освіти до експертно-аналітичної діяльності в загальноосвітніх навчальних закладах // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 113-118. – (Педагогічні науки ; № 4 (117)). – ISSN 2414-5076
1444235
  Ворон В.П. Структура підстилки як показник потенційного пожежного ризику в соснових лісах Полісся / В.П. Ворон, С.Г. Сидоренко, О.М. Ткач // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 115-123 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 122-123. – ISSN 0459-1216
1444236
  Павлова О.В. Структура підходів до вирішення проблем вдосконалення інноваційних технологій соціальної роботи у вищій школі // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 91-99
1444237
  Проскурін Д.П. Структура плівок сурьми на молібдені (110) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 270-274. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Засобами дифракції повільних електронів (ДПЕ) досліджені тонкі плівки сурьми на монокристалічній поверхні молібдена (110). Простежено за процесом формування структур в адсорбованій плівці при збільшенні концентрації адатомів на поверхні. Обговорюється ...
1444238
  Гладка Т.О. Структура поверхні насіння CENTAURIUM PULCHELLUM (Sw) DRUCE / Т.О. Гладка, Н.М. Шиян, О.А. Футорна // Шевченківська весна 2013: біологічні науки : матеріали XI міжнар. наук. конф. студентів та молодих науковців : 18-22 берез. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; Навч.-наук. центр "Ін-т біології". – Київ : [б. в.], 2013. – С. 24
1444239
  Самсін І. Структура податкового зобов"язання // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 105-110
1444240
  Федоров И.Б. Структура подготовки в высшей школе: анализ изменений в законодательстве Российской Федерации. / И.Б. Федоров, С.В. Коршунов, Е.В. Караваева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 5. – С. 3-15. – ISSN 0869-3617
1444241
  Ежова Г.Л. Структура подготовки магистров физико-математического образования в области ИКТ в науке и образовании // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2010. – № 11. – С. 117-119. – ISSN 0234-0453
1444242
  Китайгородский А.И. Структура полимеров / А.И. Китайгородский. – Москва : Знание, 1958. – 30 с.
1444243
  Сатаров Г.А. Структура политического размежевания субэлитных групп // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 3. – С.17-31. – ISSN 0869-0499
1444244
  Сапожников Н.М. Структура политического сознания / Н.М. Сапожников. – Минск, 1969. – 164с.
1444245
  Шидловський Д.О. Структура політичної комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 27-29. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1444246
  Левко М. Структура політичної культури курсантів вищих військових закладів // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника" ; редкол.: І.Д. Бех, Н.М. Бібік, В.І. Бондар [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 10. – С. 64-71. – ISSN 2409-9244
1444247
  Куйлиев Б.Т. Структура полосы V1 в спектрах комбинационного рассеяния газообразного дейтеромегана и его газовых смесей. / Б.Т. Куйлиев, Орлова, Л.А. Позднякова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 514-518. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  В интервале давлений 4-160 атм и температур 140-360 К изучены спектры комбинационного рассеяния полосы v1 газообразного дейтерометана и его газовых смесей с аргоном и криптоном. Парциальные давления метана в смесях не превышало 10 атм. При низких из ...
1444248
  Колодій В.А. Структура популяцій та еколого-созологічна оцінка видів роду Schivereckia Andrz. в Україні : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.16 / Колодій Валентина Анатоліївна ; Держ. екол. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 30 назв
1444249
  Рабинерсон А.И. и Фукс Г.И. Структура почвенных коллоидов / А.И. и Фукс Г.И. Рабинерсон. – Ленинград, 1933. – 56 с.
1444250
  Абрамович С.Д. Структура поэтического образа у Марии Тилло (стихотворение "Жизненный путь") // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2015. – С. 4-7. – (Серія: Філологія ; вип. 19, т. 2)
1444251
  Джафарова О. Структура правового режиму адміністративної діяльності правоохоронних органів України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 1 (169). – С. 21-24.
1444252
  Якимчук Наталія Структура правового статусу розпорядників бюджетних коштів // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2010. – № 1 (17). – С. 54-64
1444253
  Хаустова М. Структура правової системи суспільства // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 49-58. – ISSN 1993-0909
1444254
   Структура предложения в немецком языке. – Ленинград, 1973. – 422, [3] с.
1444255
  Колосова Н.В. Структура приземного ветра в Антарктиде / Н.В. Колосова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 174с.
1444256
  Аріщенко А. Структура програм інклюзивного навчання для студентів із особливостями інтелектуального розвитку в США // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 23-24. – ISBN 978-966-644-365-9
1444257
  Ільяшенко В.А. Структура продовольчого ринку України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 19-22. – Бібліогр.: 4 назв
1444258
  Ковалюк Б.І. Структура продовольчої безпеки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 23, грудень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6792
1444259
  Рыбалкин В.А. Структура производственных отношений социализма / В.А. Рыбалкин. – Киев : Вища школа, 1978. – 232 с.
1444260
  Кучерук В.М. Структура промислового виробництва Української РСР та шляхи її вдосконалення / В.М. Кучерук. – Київ, 1969. – 43с.
1444261
  Іщук С.О. Структура промислового сектора економіки України: порівняння із державами-членами ЄС і напрями оптимізації : наук. видання / С.О. Іщук, Л.Й. Созанський ; [наук. ред. С.О. Іщук] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2017. – 84, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 57-59. – (Серія "Регіони: моніторинг, прогнози, моделі"). – ISBN 978-966-02-8378-7
1444262
  Крук Д.М. Структура промышленного предприятия и пути ее совершенствования / Д.М. Крук. – М, 1965. – 224с.
1444263
  Дикин Г.Н. Структура пространства - времени / Г.Н. Дикин. – Киев : Collegium, 1999. – 80 c. – ISBN 966-95306-06-0
1444264
  Дукач Ю.О. Структура протестного поля суспільних рухів в Україні : дис. … канд. соц. наук : 22.00.03 / Дукач Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 212 арк. – Додатки: арк. 188-212. – Бібліогр.: арк. 164-187
1444265
  Дукач Ю.О. Структура протестного поля суспільних рухів в Україні : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.03 / Дукач Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1444266
  Городянська Л.В. Структура професійно важливих якостей військовослужбовців та напрями їх відтворення / Л.В. Городянська, А.І. Сизов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 186-190. – ISSN 2524-0056
1444267
  Мась Н.М. Структура професійної компетентності майбутніх військових психологів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 21-26. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У контексті проблем компетентісного підходу у вищій освіті в Україні здійснено аналіз наукових підходів щодо структури професійної компетентності та визначено структуру професійної компетентності майбутніх військових психологів. Головними структурними ...
1444268
  Кубіцький Ю.С. Структура професійної компетентності майбутнього економіста як багатопрофільного фахівця // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 114-121. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1444269
  Власюк О. Структура професійної культури сучасного фахівця. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2008. – С. 29-34. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 11). – ISBN 966-7631-15-Х
1444270
  Котова А.В. Структура процесуальної ознаки й особливості ії інтенсифікації / А.В. Котова, І.В. Удовенко // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 46-49. – ISSN 2077-804X
1444271
  Одинцов В.В. Структура публичной речи / В.В. Одинцов. – Москва, 1976. – 80с.
1444272
  Алиев Т. Структура рабочей силы по видам собственности в промышленности Азербайджана / Т. Алиев, Ш. Алиева // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 8 (358), серпень. – С. 21-23. – ISSN 1810-3944
1444273
  Супрун В.П. Структура развития экономического процесса // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 11 (149). – С. 16-26. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1444274
  Миняев Н.А. Структура растительных ассоциаций. / Н.А. Миняев. – МоскваЛ., 1963. – 263с.
1444275
  Норин Б.Н. Структура растительных сообществ восточноевропейской лесотундры / Б.Н. Норин. – Ленинград, 1979. – 200с.
1444276
  Черванев И.Г. Структура рельефа и ее влияние на структуру ландшафта : геоморфологические вопросы рационального природопользования // Физическая география и геоморфология : республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1983. – Вип. 30. – С. 104-108. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 0201-4122
1444277
  Савельева Т.С. Структура речных водосборов в болотных ландшафтах / Т.С. Савельева. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 144с.
1444278
  Версаль Н.І. Структура ринку позичкових капіталів: теоретичний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 44-45. – (Економіка ; вип. 79). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується структура ринку позичкових капіталів як сегменту фінансового ринку. Подана характеристика основних структурних елементів ринку позичкових капіталів відповідно до сучасних тенденцій розвитку економіки. In article the structure ...
1444279
  Дубина М.В. Структура ринку фінансових // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 113-117. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1444280
  Подавылова И. Структура романа Леонида Гиршовича "Вий", вокальный цикл Шуберта на слова Гоголя" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 373-379
1444281
  Кушнарев И.П. Структура рудного поля Джидинского месторождения / И.П. Кушнарев, 1954. – 142с.
1444282
  Захаров Е.Е. Структура рудного поля, минералогический состав и генезис в Донецком бассейне / Е.Е. Захаров, Н.И. Королев. – М.-Л., 1940. – 109с.
1444283
  Семененко Н.П. Структура рудных полей Криворожских железнорудных месторождений / Н.П. Семененко. – Киев : Изд-во АН СССР
Т.1. – 1946. – 264с.
1444284
  Гладкий С.О. Структура самосвідомості у контексті правового самопізнання // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 3-12. – ISSN 1563-3349
1444285
  Шапран О.С. Структура світового ринку нафтопродуктів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 231-237. – ISSN 2308-6912


  Досліджено структуру світового ринку нафти та нафтопродуктів. Виокремлено тенденції нафтовидобутку та нафтоспоживання, особливості, проблеми та перспективи формування світового ринку нафтопродуктів. Investigated strutkturu world oil market and oil. ...
1444286
  Семенов А. Структура світового фарцевтичного ринку // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 73-79 : табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 0131-775Х
1444287
  Білогур В. Структура світоглядних орієнтацій сучасної студентської молоді // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 (42). – С. 74-80. – ISSN 2078-1016
1444288
  Левицкий Ю.А. Структура связного текста / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1978. – 64с.
1444289
  Севбо И.П. Структура связного текста и автоматизация реферирования / И.П. Севбо. – М., 1969. – 136с.
1444290
  Сулима О. Структура семантичного поля процесуальності в українській мові // Лінгвістичні студії : міжнар. зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А. Архангельская, Ю. Голоцукова, І. Данилюк [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Вип. 40, т. 1. – С. 81-92. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1444291
  Саламатіна О.О. Структура семантичного простору публіцистичного інтерв’ю в сучасній німецькій мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 314-325. – ISBN 978-617-7132-02-07
1444292
  Абрамов В.В. Структура семантичної представленості теперішнього та майбутнього в свідомості людини // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 84-85
1444293
  Мокін Б.І. Структура синергетичної взаємодії викладачів і студентів університету на рівні кафедр і академічних груп / Б.І. Мокін, А.В. Писклярова, Ю.В. Мокіна // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009. – № 4 (85). – С. 102-109. – ISSN 1997-9266


  Розкрито структуру синергетичної взаємодії викладачів і студентів університету на рівні кафедр і академічних груп за умови, що університет розглядається як синергетична багатозв"язна ієрархічна логіко-динамічна стохатична система.
1444294
  Заяць В.М. Структура системи автоматизованого захисту комп"ютерної інформації від стороннього доступу : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.М. Заяць, М.М. Заяць // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 250-258 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1444295
   Структура сільськогосподарських ландшафтів як основа формування зооценозів Середнього Придністер"я / С. Придеткевич, А. Лісовськи, В. Гарбар, О. Матуз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 46-51. – (Географія ; вип. 3/4 (84/85)). – ISSN 1728-3817


  Біотична складова (особливо зооценоз) у ландшафтних дослідженнях часто не знаходить належної уваги і практично не розглядається науковцями . Вивчення особливостей територіальної диференціації наземних хребетних тварин окремих класів антропогенних ...
1444296
  Рекрутяк М.Я. Структура сім"ї та середня різниця у віці між подружжям ясінянських гуцулів в 20 - 40-ві роки ХХ ст. // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – C. 231-237. – (Серія: Історія ; вип. 1 (44)). – ISSN 2523-4498
1444297
  Малахова Ю. Структура словникових статей першого українсько-японського словника Анатолія Діброви та Василя Одинця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню структури словникових статей першого українсько-японського словника Анатолія Діброви та Василя Одинця. Статья посвящена исследованию структуры cловарной статьи первого украинско-японского словаря Анатолия Дибровы и ...
1444298
  Ревзина О.Г. Структура словообразовательных полей в славянских языках. / О.Г. Ревзина. – М., 1969. – 154с.
1444299
  Прокопова Л.И. Структура слога в немецком языке. / Л.И. Прокопова. – Київ, 1973. – 145с.
1444300
  Погорелов В. Структура смуг С-Н коливань в вуглеводнях: ізооктан / В. Погорелов, О. Лізенгевич, О. Євглевський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 459-465. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Досліджено широку структуровану смугу C-H коливань ізооктану. Чисельним розрахунком проведено розділення цієї смуги на компоненти і зроблено їх віднесення. Показано, що пара вироджених коливань з частотою біля 2960 см-1 утворюють дублет, а не ...
1444301
  Коломыц Э.Г. Структура снега и ландшафтная индикация / Э.Г. Коломыц. – М., 1976. – 206с.
1444302
  Калиничеснко Е.П. Структура современных ЭВМ / Е.П. Калиничеснко. – Дубна, 1968. – 17с.
1444303
  Всехсвятский С.К. Структура солнечной короны 30 июня 1954 года / С.К. Всехсвятский. – Москва : АН СССР, 1955. – 352-358с.


  В издании сохранен текст подлинников. В издании сохранены старые географические названия и прежнее территориальное деление России на губернии и округа.
1444304
  Горяйнов С.В. Структура Солотвинского соляного диапира (Закарпатье) / С.В. Горяйнов ; М-во образования и науки Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина. – Харьков : Экограф, 2014. – 95, [1] с. : ил., карты. – Библиогр.: с. 95. – ISBN 978-966-7655-68-6
1444305
  Садовенко Є. Структура сонячної корони під час повних сонячних затемнень 23-го циклу сонячної активності і моделювання магнітного поля в короні у потенціальному наближенні / Є. Садовенко, М. Пішкало // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 54-57. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Проведено розрахунок магнітного поля в сонячній короні під час 9 повних сонячних затемнень 23-го циклу сонячної активності в рамках класичного потенціального наближення моделі "потенціальне поле - поверхня джерела". Радіус поверхні джерела прийнято ...
1444306
  Пішкало М.І. Структура сонячної корони під час повного сонячного затемнення 1 серпня 2008 р. і магічне поле в короні // Астрономія та фізика космосу в Київському університеті : міжнар. конф. в рамках VII Всеукраїнського фестивалю науки, 21-24 трав. 2013 р. : зб. тез доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [sci. organizing comm. (SOC ): S. Vyzhva (chair) et. al. ; sci. comm. members: V. Afanasiev et. al.]. – Kyiv : Київський університет, 2013. – С. 63
1444307
  Тернер Дж. Структура социологической теории / Дж. Тернер; Общ. ред. Г.В.Осипова. – Москва : Прогресс, 1985. – 471с.
1444308
  Дідковський С.В. Структура соціально-психологічного консультування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Розглядається соціально-психологічне консультування. Аналізується поняття соціального суб"єкта, зміст проблеми особистого значення, функціональна структура процесу та результати консультаційної діяльності. Обговорюються головні напрямки використання ...
1444309
  Бідун А. Структура споживчої цінності книги і функціональні взаємодії її компонентів // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 12-15. – ISSN 2076-9326
1444310
  Семенов В.Г. Структура способностей души по Э. Кондильяку // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 58-61. – (Філософія. Політологія ; Вип. 27)


  Выявляется специфика изучения способностей души представителем философии сенсуализма Э. Кондильяком. Анализируется его идея о всеобщей рефлексивности чувственности и особенной взаимодополняемости всех внешних чувств.
1444311
  Лебідь Н.К. Структура стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Лебідь Н.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 173л. + Додатки : л.162-173. – Дисертація. – Бібліогр. : л.143-161
1444312
  Лебідь Н.К. Структура стресового епізоду у хворих з функціональними порушеннями ритму серця : автореф. ... канд. психологічних наук :19.00.04 / Лебідь Н.К. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв.
1444313
  Труш М. Структура судового рішення в адміністративній справі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 128-137. – (Серія юридична ; вип. 62). – ISSN 0136-8168
1444314
  Бурдоносова М.А. Структура та види правового нігілізму // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 122-126. – ISSN 1563-3349
1444315
  Баценко Л.М. Структура та вимоги до побудови преміального положення на підприємстві / Л.М. Баценко, Р.А. Михайлик // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 7-10. – (Економічні науки ; № 2). – ISSN 2307-5740
1444316
  Лозовий Ф.В. Структура та властивості нанокомпозиційних матеріалів з полімерними, металевими та карбоновими компонентами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Лозовий Федір Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 27 назв
1444317
  Пастушенко О.М. Структура та властивості фулеренів С58 і C62 / О.М. Пастушенко, А.І. Момот // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 51
1444318
  Пастушенко О.М. Структура та властивості фуллеренів C58 та C62 / О.М. Пастушенко, А.І. Момот // Металлофизика и новейшие технологии : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2014. – Т. 36, № 7. – C. 947-957. – ISSN 1024-1809
1444319
  Паньків Зіновій Структура та географія природоохоронного землекористування в Карпатському регіоні України // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – С. 225-231 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 38)). – ISSN 2311-3383
1444320
   Структура та дефекти нанокомпозитів політетрафторетилену з багатостінними вуглецевими нанотрубками / О.С. Ничипоренко, Пінчук-Ругаль, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш, Ю.Є. Грабовський, В.В. Стрельчук, Ю.І. Семенцов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2016. – Т. 14, вип. 1. – С. 137-146. – ISSN 1816-5230
1444321
  Кальченко С.В. Структура та джерела європейських стандартів оскарження порушень законодавства про вибори // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 154-158. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
1444322
  Підгаєвська Н. Структура та джерела міфологічного світу оповідань В. Дрозда // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова , кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2006. – В.10. – С. 325-339. – ISBN 966-7773-70-1
1444323
  Алєксєєнко М.В. Структура та динаміка поповнення фонду бібліотеки Одеського рішельєвського ліцею за данними офіційної ліцейської періодики // Бібліотечний Меркурій : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Наук. б-ка ; редкол.: Д.В. Кіосак, М.О. Подрезова, О.В. Полевщикова [та ін.]. – Одеса, 2021. – Вип. 2 (26). – С. 9-20. – ISSN 2707-3335


  Стаття присвячена офіційним виданням Рішельєвського ліцею в Одесі – важливим джерелам історії ліцейської бібліотеки. Офіційне друковане видання Рішельєвського ліцею почало виходити в 1838 р. під назвою «Промови, які були вимовлені на урочистому ...
1444324
  Кургаєв О.П. Структура та дослідження швидкодії системи обробки знань / О.П. Кургаєв, І.В. Савченко // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 41-50. – ISSN 1028-9763
1444325
  Каньковський І.Є. Структура та зміст компетенцій інженера-педагога // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 40/41. – С. 59-68. – ISSN 2074-8922


  Пропонується авторське визначення поняття "компетенція", узагальнюються підходи до визначення структури компетенції, наводиться перелік ознак прояву її компонент для інженера-педагога.
1444326
  Рабійчук Л. Структура та зміст комунікативно-дискурсивної культури майбутнього офіцера-прикордонника / Л. Рабійчук, О. Бабіч // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 1 (138). – С. 26-36. – ISSN 1682-2366
1444327
  Бельмаз Я. Структура та зміст курсів підготовки докторів наук до роботи у вищих навчальних закладах США // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 4-9. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (278)). – ISSN 1729-360Х
1444328
  Малишева М. Структура та зміст навчальних програм професійної туристичної освіти в Туреччині // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 3 (158), березень. – С. 149-154. – ISSN 2308-4634
1444329
  Панасенко Е.А. Структура та зміст професійно-психологічної компетентності майбутніх практичних психологів закладів освіти / Е.А. Панасенко, В.С. Кучков // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 43. – С. 290-301. – ISSN 2074-8167
1444330
  Марушкевич А.А. Структура та зміст роботи куратора студентської академічної групи / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 289-296. – ISBN 978-966-439-865-4
1444331
  Захарченко М.В. Структура та зміст соціальних сітей зміни статусу зайнятості / М.В. Захарченко, Н.М. Харченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 72-80. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1444332
  Крижевський А. Структура та значення криміналістичної характеристики шахрайств у сфері мобільного зв"язку // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 114-117
1444333
  Камінський А.Б. Структура та інструментарій ризик-менеджменту у споживчому кредитуванні / А.Б. Камінський, К.К. К.К. Писанець // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 2. – С. 169-175
1444334
  Яворська Т. Структура та компоненти механізму державного регулювання страхового підприємництва // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 22. – С. 308-312. – ISSN 2078-5860
1444335
   Структура та магнітні властивості нанокристалічного магнетиту і нанокомпозитів на його основі / Л.С. Семко, П.П. Горбик, С.Л. Рево, П Л. Сторожук, О.І. Оранська, О.І. Скрипка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 472-480. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Одержано нанокристалічний магнетит та нанокомпозити на основі магнетиту, модифікованого діоксидом кремнію. Досліджено структуру та магнітні властивості цих матеріалів. Встановлено, що нанокомпозити Fe3O4/SiO2 мають близькі магнітні характеристики до ...
1444336
  Шпекторенко І. Структура та методологія управлінської діяльності / І. Шпекторенко, Є. Бородін // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 46-52. – ISSN 2414-4436
1444337
  Кукса В.А. Структура та механізм формування установки як психологічного фактора регуляції поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-40. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розкрито основні поняття загальнопсихологічної теорії установки: її структуру, фактори та механізми формування тощо. Проведено детальний аналіз та порівняння установчих механізмів регулювання таких видів поведінки, як імпульсивна, довільна та вольова. ...
1444338
  Толмачова Г.М. Структура та механічні властивості іонно-плазмових наноструктурних покриттів на основі TiN з добавками Zr, Si, Al : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.04.07 / Толмачова Галина Миколаївна ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назв.
1444339
   Структура та механічні властивості реакційно пресованої кераміки ZrB2-SiC / С.В. Чорнобук, А.О. Гончаренко, О.Ю. Попов, В.А. Макара // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: В.Б. Молодкін, А.Г. Білоус, І.В. Блонський [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 16, вип. 1. – С. 129-140. – ISSN 1816-5230
1444340
  Чернишов Д.П. Структура та можлива природа цитоплазматичних включень жовтої акації // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 49-50. – (Біологія ; Вип. 29)


  За допомогою цитохімічних методів проведено вивчення структури цитоплазматичних включень жовтої акації. Вірусологічними методами проаналізовано можливу природу цих утворень.
1444341
  Субботович Ю.Л. Структура та напрями використання державних запозичень в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 40-44. – (Економіка ; вип. 45)


  Розглядаючи поняття державного боргу як природного наслідку існування і функціонування інституту державного кредиту, що поряд із грошово-кредитною емісією та податковими надходженнями є найуживанішим засобом фінансування дефіциту бюджету країни, автор ...
1444342
  Котик-Чубінська Структура та образність поезії Юрія Тарнавського : [монографія] / Марія Котик-Чубінська ; НАНУ, Ін-т Івана Франка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Львів : [ТзОВ "Простір М"], 2011. – 211 с. – (Серія "Літературознавчі студії" ; Вип. 17). – ISBN 978-966-02-6071-9
1444343
  Сандурський С.В. Структура та оптимізація транспортної лінії низькоенергетичного інфектора для накопичувального комплексу CRYRING@ESR / С.В. Сандурський, О.Є. Горда // Наукова конференція молодих вчених фізичного факультету до днів науки "Наука XXI сторіччя" : 15-16 травня 2013 : тез. доп. / "Наука ХХІ сторіччя", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – C. 88
1444344
  Мосєєнков Ю.Б. Структура та побудова асимптотичних розв"язків при дослідженні одночастотних режимів коливань в автономних системах з розподіленими параметрами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-152. – (Математика. Механіка ; вип. 9/10). – ISSN 1728-3817


  Наведено схему побудови асимптотичних розв"язків у першому наближенні при дослідженні одночастотних режимів коливань в автономних системах з розподіленими параметрами, яка ефективно застосована до змішаної нелінійної крайової задачі квазіхвильового ...
1444345
  Сивков І. Структура та повноваження органів центрального адміністративного апарату Єгипту часів правління Мухаммада Алі-паші (1805 - 1848) (за Сіясатнаме) // Східні традиції державотворення : наук. збірник на честь 150-ї річниці від дня народин Агатангела Кримського / Міжнар. орг. Тюркс. культури (ТЮРКСОЙ) [та ін. ; ред. рада вип.: Ю.В. Бондар (ред.) та ін. ; переднє сл. С. Орєхов ; вступ: В. Омельчук]. – Київ : Прометей, 2020. – С. 333-339. – (Наукова серія "Світові традиції державного управління" ; вип. 9). – ISBN 978-617-7502-44-8
1444346
  Савранчук Л. Структура та рівні вищої освіти Японії // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 18 (1). – C. 142-146. – ISSN 2076-1333


  Розглядаються форми власності закладів вищої освіти Японії, аналізується прогресія зростання кількості студентів та викладачів.
1444347
  Новодворський Я.В. Структура та роль суб"єктів інвестиційного ринку // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 41-43. – Бібліогр.: 6 назв
1444348
  Фахурдінова М.А. Структура та семантика аналітичної конструкції tun+інфінітів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – C. 520-528


  В статті досліджуються структурні особливості та семантичне наповнення конструкції tun+інфінітив, виокремлюються функції основних компонентів - допоміжного дієслова tun та інфінітиву; розглядається приналежність даного біному до аналітичних ...
1444349
  Полович І.Й. Структура та семантика концепту VIRTUS у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; відп. ред. І.О. Голубовська ; редкол.: М.А. Собуцький, Ф.С. Бацевич, В.В. Жайворонок [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 8. – С. 123-128


  Стаття присвячена характеристиці поняттєвої складової етичного концепту VIRTUS, представленого в епістолярній спадщині Сенеки. Результати наукової розвідки засвідчили, що даний концепт найчастіше реалізує значення: військова та громадянська мужність, ...
1444350
  Бабяк Х. Структура та семантика латинських риторичних терміносполучень (на матеріалі трактатів М.Туллія Цицерона) // Іноземна філологія : український науковий збірник / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 129. – С. 190-196. – ISSN 2078-340X
1444351
  Бєссонова О.Л. Структура та семантика негативних емотивних найменувань особи в англійській та українській мовах / О.Л. Бєссонова, О.П. Ільяшенко // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2009. – Т. 6, № 1 (16). – С. 61-68
1444352
  Сибірцев В.В. Структура та складові соціального капіталу суспільстіва // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2014. – С. 98-104. – (Економічні науки ; вип. 26)
1444353
  Чикалова М.М. Структура та сутність ступеневої підготовки фахівців сфери туризму (на прикладі навчальних закладів Туреччини) / М.М. Чикалова, С.М. Коваленко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 127-133. – ISSN 1995-0519
1444354
  Кормич Б.А. Структура та тенденції розвитку законодавства ЄС в сфері транспорту // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2016. – Вип. 57. – С. 83-92
1444355
  Бидик А.Г. Структура та умови ефективного функціонування інституціональної системи державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 38-49. – (Економічні науки ; вип. 2 (54)). – ISSN 2310-8185
1444356
  Черін А.Г. Структура та функції геопорталу державної геодезичної мережі України / А.Г. Черін, М.В. Горковчук // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 24-27 : мал. – Бібліогр.: 13 назв
1444357
  Опанасенко Л.М. Структура та функції екологічних норм // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-51. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Визначено структурні та функціональні особливостей екологічних норм порівняно із соціальними. Поняття екологічної норми є мало розробленим поняттям екологічної психології. Вказано на необхідність подальшого емпіричного дослідження екологічної норми.
1444358
  Говійко Є.А. Структура та функції міжнародної організації кримінальної поліції ІНТЕРПОЛ // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 4 (77). – С. 232-237
1444359
  Савостьянова Марина Структура та функціональний діапазон парадигмальної науки // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С.70-74. – ISSN 1999-4966
1444360
  Іванченко С.А. Структура та функціональні можливості публікування карт в інтернеті на базі ГІС ArcIMS // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 31-34 : мал. – Бібліогр.: 4 назв.
1444361
  Пустова Ф. Структура твору "Непрошаний гість" Василя Гайворонського // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С.84-92. – ISSN 1728-9572
1444362
  Серажим К.С. Структура тексту як складова процесу комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка : щорічник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 60-63. – (Журналістика ; Вип. 8)


  Структура тексту - важливий складник сприйняття літературного чи публіцистичного твору. У цій статті розв"язуються проблеми аналізу тексту як засобу комунікації, його розуміння й текстотворення.
1444363
  Шевцов В.Ф. Структура теоретико-множественных антиномий с точки зрения принципа тождества противоположностей // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1979. – Вып. 47
1444364
  Помігуєва Л.П. Структура термінів-неологізмів сільського господарства та їх вираження в англійській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 504-509
1444365
  Осідак В. Структура тесту з граматики іноземної мови // Молодь і ринок : наук.-пед. журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун. ім. І. Франка. – Дрогобич, 2013. – № 7 (102), липень. – P. 82-86


  Основні завдання та установи Європейського Союзу.
1444366
  Шамардін В.М. Структура техніко-тактичної підготовленості кваліфікованих воротарів у футболі / В.М. Шамардін, Б.В. Хоркавий // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім.Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 02. – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1444367
  Северденко В.П. Структура тонких металлических пленок / В.П. Северденко, Э.И. Точицкий. – Минск : Наука и Техника, 1968. – 211с.
1444368
  Асаул А.М. Структура трансакційних витрат у рамках етапів інвестиційно-будівельного циклу / А.М. Асаул, С.М. Іванов // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (627). – С. 84-93 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0131-775Х
1444369
  Данова Т.Е. Структура тропосферних термобарических полей при мощных градовых процессах : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 63-68 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2914
1444370
  Віросткова А. Структура українських національних шкіл у Словаччині післявоєнних років // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – с. 85-92. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1444371
  Русанівський В.М. Структура українського дієслова / .М. Русанівський ; АН Укр.РСР, ин-т мовознавства. – Київ : Наукова думка, 1971. – 316 с.
1444372
  Смолінська С.Д. Структура українського експорту та оптимізація експортної політики України // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2015. – Вип. 4 (114). – С. 36-40. – ISSN 2071-4653


  Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем розвитку зовнішньої торгівлі України, зокрема українського експорту. Здійснено аналіз обсягів та структури експорту товарів та послуг у динаміці. Визначено основні перепони розширення експортної ...
1444373
  Іртуганова Т. Структура української проповіді XVII століття // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 13-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 22). – ISSN 2309-1517
1444374
   Структура університету [КНУТШ] // Наука III тисячоліття - погляд у майбутнє / [за ред. Вижви С.А. ; підгот. : Логвін З.І., Шпак О.В. ; КНУТШ]. – Київ, 2012. – С. 5 : цв. фото
1444375
  Посунько Н.С. Структура управления и штаты совхоза / Н.С. Посунько. – М., 1978. – 78с.
1444376
  Кузьмін О.Є. Структура управління інформаційними системами вищого навчального закладу / О.Є. Кузьмін, І.В. Ткаченко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.14. – С. 356-561. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Наведено графічну модель структури управління інформаційними системами.
1444377
  Жиляєв І.Б. Структура управління сферою вищої освіти / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін // Вища освіта України: стан та проблеми / І.Б. Жиляєв, В.В. Ковтунець, М.В. Сьомкін. – Київ : Парламентське видавництво, 2015. – С. 26-30. – ISBN 978-966-7909-71-0
1444378
  Апатова Н.В. Структура учебной деятельности при компьютерном обучении // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 54. – С. 182-191. – ISSN 2524-0056
1444379
  Мельник Л.Ю. Структура фермерства України за розмірами господарств / Л.Ю. Мельник, В.О. Олексюк // Вісник Дніпропетровського державного аграрного університету : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Дніпропетровський державний аграрний університет. – Дніпропетровськ, 2010. – № 1. – С. 147-151
1444380
  Осадча О.І. Структура фізичної реабілітації в гострому періоді у хворих комбустіологічного профіля / О.І. Осадча, ШматоваО.О, Г.М. Боярська // Спортивна медицина, фізична терапія та ерготерапія : науковий журнал для науковців, фахівців у галузі спортивної медицини, фізичної терації та ерготерапії, тренерів, спортсменів, науково-педагогічних працівників ЗВО медичної та спортивної спрямованості / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. С.М. Футорний ; редкол.: Ж. Андрасова, С.М. Афанасьєв, О.В. Борисова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 82-85. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2709-2070
1444381
  Дмитрієва О. Структура фінансових послуг у перехідній економіці : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 1. – С. 69-75 : Рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1605-2005
1444382
  Селіверстова Л.С. Структура фінансового механізму підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 4 (167)


  Запропоновано підхід до формування структури фінансового механізму підприємства.
1444383
  Леоненко П.М. Структура фінансової науки у світлі її історії : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 21-24. – Бібліогр.: 11 назв
1444384
  Любченко Т.В. Структура форм минулого часу у новогрецькій та українській мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 421-427


  У статті розглянуто особливості функціонування форм минулого часу у новогрецькій та українській мовах. Описано специфіку вживання транспонованих форм у зіставлюваних мовах.
1444385
  Лотман Ю.М. Структура художественного текста / Ю.М. Лотман. – Москва : Искусство, 1970. – 384 с. – (Семиотические исследования по теории искусства)
1444386
  Гончаревський В. Структура цивілізаційної побудови А.Дж. Тойнбі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 136-139. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структуру цивілізаційної побудови А.Дж. Тойнбі та визначено місце цивілізацій у ній. This article is devoted to the research of the structure of A.J. Toynbee"s civilization"s model and to the determine civilization"s place in it.
1444387
  Пацурківський П.С. Структура цивільної процесуальної форми / П.С. Пацурківський, татулич // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2008. – С. 54-56. – (Правознавство ; Вип. 461)
1444388
  Больбот Г.В. Структура часових рядів річного стоку води річок басейну Сіверського Дінця на основі стохастичного аналізу його багаторічних коливань / Г.В. Больбот, О.І. Лук"янець, В.В. Гребінь // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Горбачова Л.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (62). – С. 18-34. – ISSN 2306-5680


  Встановлено закономірності в багаторічної мінливості середнього річного стоку води річок басейну Сіверського Дінця, ідентифікована циклічна складова, виявлена тривалість і характер чергування циклів водності та в їх межах маловодних і багатоводних фаз, ...
1444389
  Поветкин В.В. Структура электролитических покрытий. / В.В. Поветкин, И.М. Ковенский. – М., 1989. – 135с.
1444390
  Майоров С.А. Структура электронных вычислительных машин / С.А. Майоров, Г.И. Новиков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л, 1979. – 384с.
1444391
  Масленченко Н.А. Структура эмоциональной ситуации как основа анализа эмотивного текста // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абармович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 2 (187). – С. 12-16. – ISSN 2522-493X


  Статья посвящена исследованию семантической структуры эмотивного микро- текста, под которым понимается коммуникативно-значимый и тематически целостный отрывок текста, отображающий определенную эмоцию. Эмотивная структура текста предполагает вербальную ...
1444392
  Колдобский А. Структура энергопортфеля будущего и роль мирного атома / А. Колдобский, М. Жарких // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук ; Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2013. – № 7. – С. 79-89. – ISSN 0131-2227
1444393
  Гранин Р.С. Структура эсхатологической парадигмы "Тибетской книги мертвых" // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 51-69. – (Философия ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Рассмотрена структура Бардо (промежуточное состояние между смертью и новым рождением) "Тибетской книги мертвых" как эсхатологическая парадигма, в которой отражена структура инициатического посвящения, воспроизводящего символическую смерть.
1444394
  Ревзин И.И. Структура языка как моделирующей системы. / И.И. Ревзин. – М., 1978. – 287с.
1444395
  Бєляєва О. Структура, види і форми мовленнєвої комунікації // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6 (100). – С. 53-57
1444396
  Гречанюк І.М. Структура, властивості й електронно-променева технологія одержання композиційних матеріалів Cu-Mo-Zr-Y для електричних контактів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.02.01 / Гречанюк І.М.; НАНУ; Ін-т проблем матеріалознавства ім. І.М. Францевича. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 12 назв
1444397
  Папейкін О.О. Структура, властивості та технологія одержання алкілсаліцилатних мастил : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.07 / Папейкін О.О. ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1444398
  Оськин В.Н. Структура, вязко-эластические и технологические свойства блоксодполимеров бутадиена и стирола. : Автореф... канд.техн.наук: 075 / Оськин В.Н.; Моск.ин-т тонкой химической технологии. – М, 1971. – 28л.
1444399
  Соколов А.В. Структура, генезис и проверка психоаналитической теории: мат. спецкурса. / А.В. Соколов. – М., 1992. – 72с.
1444400
  Себичекно В.Т. Структура, генезис и разрешение социальных противоречий : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Себичекно В. Т.; ЛГУ. – Л., 1977. – 18л.
1444401
  Сырых В.М. Структура, генезис, система как элементы исторического и логического методов познания права. : Автореф... канд. юрид.наук: 710 / Сырых В.М.; МВ и ССО СССР. Всесоюз. юрид. заоч. ин-т. – М., 1970. – 16л.
1444402
  Корольов Дмитро Костянтинович Структура, детермінанти та функції емоційно-оціночного ставлення до життя : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Корольов Д.К.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.: 3 назв.
1444403
  Корольов Дмитро Костянтинович Структура, детермінанти та функції емоційно-оцінюючого ставлення до життя : Дис....кандид.психолог.наук:19.00.01 / Корольов Дмитро Костянтинович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 212л. + Додатки:л.196-212. – Бібліогр.:л.171-195
1444404
  Прилуцкий Юрій Іванович Структура, динаміка та оптичні властивості фулеренів і фулеритів : Дис... канд. фіз-мат.наук: 01.04.02. / Прилуцкий Юрій Іванович; КУ. – Киев, 1998. – 163л. – Бібліогр.:л.146-163
1444405
  Іванчук В.Г. Структура, динаміка та ототожнення деталей сонячної корони 11 липня 1991 року. Зв"язок корони з геліосферним струмовим шаром / В.Г. Іванчук, М.І. Дзюбенко, М.І. Пішкало // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 25-32. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наведено деякі результати аналізу фотографій білої сонячної корони, що були отримані 11 липня 1991 р. на Гавайях (о. Мауна-Кеа) та в с. Тефе (Бразилія) за міжнародним проектом МІСЕ на однотипних 3-метрових коронографах з радіальним нейтральним ...
1444406
  Коломійчук В.П. Структура, динаміка та охорона фіторізноманітності узбережних екосистем Азовського моря : автореф. дис. … д-ра біол. наук : 03.00.05 / Коломійчук Віталій Петрович ; НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 133 назви
1444407
  Прилуцький Ю.І. Структура, динаміка ти оптичні властивості фулеренів і фулеритів С60, С70. : Автореф... доктор фіз.-мат.наук: 01.04.02 / Прилуцький Ю.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 32л.
1444408
  Мацуй Д.В. Структура, електричні та магнітні властивості інтеркальованого перехідними металами графіту : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Мацуй Денис Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 183 л. – Бібліогр.: л. 162-183
1444409
  Мацуй Д.В. Структура, електричні та магнітні властивості інтеркальованого перехідними металами графіту : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Мацуй Денис Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 25 назв
1444410
  Кайла М.І. Структура, електричні та оптичні властивості кристалів Cu6(P1-xAsx)S5I та композитів на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Кайла Маріанна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1444411
  Маруженко О.В. Структура, електричні та термічні властивості нанокомпозитів з гібридними наповнювачами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.19 / Маруженко Олексій Васильович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекуляр. сполук. – Київ, 2019. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
1444412
  Міка Т.М. Структура, електричні, магнітні та електрохімічні властивості аморфних і структурованих сплавів Al87 Y5 Ni8, легованих Gd (Dy) та/або Fe : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Міка Т.М. ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1444413
  Скомаров О. Структура, зміст і особливості адміністративно-правового статусу Національного антикорупційного бюро України // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 5 (167). – С. 39-48


  З виступу щодо стану організації роботи Національної академії прокуратури України.
1444414
  Іоланта В. Структура, зміст і функції сталих індівідуальних якостей учня у процесі допрофесійного навчання і виховання. : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.04 / Іоланта В.; Ін-тут пед. і психол. проф. освіти Акад. пед. наук України. – К., 1997. – 53л.
1444415
  Ведин Ю. Структура, истинность и правильность мышления / Ю. Ведин. – Рига : Лиесма, 1979. – 194 с. – Библиогр. с. 192-193
1444416
   Структура, кинематика и динамика синоптических вихрей.. – Севастополь, 1980. – 141с.
1444417
  Нагорняк С.В. Структура, критерії, показники та рівні сформованості правосвідомості студентів за спеціальністю правознавство // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 150-153. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (39)). – ISSN 2524-0609


  Правосвідомість є предметом дослідження багатьох наук (філософії, юриспруденції, соціології, психології), проблема визначення її поняття до цих пір не вирішена. Вона має міждисциплінарну основу, а також відмінності у підходах до її вивчення.
1444418
  Селін Р.В. Структура, механічні властивості та здатність до зварювання високоміцних складнолегованих (a+b)- титанових сплавів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Селін Роман Володимирович ; НАН України, Ін-т електрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 13 назв
1444419
  Єлагін А.С. Структура, механічні та корозійні властивості силуміну АК7ч, що містить комплекс Ti-B-Sr, в залежності від параметрів фізико-хімічної обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Єлагін Антон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1444420
  Князь С.В. Структура, можливості і перспективи розвитку віртуальної економіки та креативних індустрій / С.В. Князь, Н.Г. Георгіаді // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 9 (183). – С. 346-351. – ISSN 1993-6788
1444421
  Смирнова Т.В. Структура, ознаки та функції рекламного іміджу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 10. – С. 130-136


  Стаття присвячена аналізові структури, ознак та функції! рекламного Іміджу. Детально розглянуті інформаційні; когнітивно-афективт та копативні елементи, які формують відповідно пізнавальний образ, образ-уявлення та образ-прогноз. The author ...
1444422
  Ковтун Назар Анатолійович Структура, оптичні і електричні властивості легованих плівок оксиду цинку, виготовлених методом магнетронного розпилення : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 01.04.07 / Ковтун Н.А.; НАНУ; Ін-т електрофізики і радіаційних технологій. – Харків, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1444423
  Гинатулин А.А. Структура, организация и эволюция генома позвоночных. / А.А. Гинатулин. – Москва : Наука, 1984. – 293с.
1444424
  Рум"янцев В.О. Структура, організаційні та правові форми діяльності Української Центральної Ради // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 16-26. – ISSN 1993-0909
1444425
  Думич Х. Структура, основні положення та оцінка австрійського Цивільного процесуального кодексу 1895 р. // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 118-126. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1444426
  Варава Т.В. Структура, персональний склад і діяльність словникових комісій УАН-ВУАН (1918-1931) (за документами Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ. Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І.. Ін-т рукопису. – Київ, 2005. – Вип. 10. – C. 114-128. – ISBN 966-02-3854-1
1444427
  Вархов Г.В. Структура, повноваження та особливості діяльності Європейського парламенту // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2014. – № 3 (27). – С. 82-93. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1444428
  Медина Пинеда Медофило Структура, положение и борьба городского пролетариата Колумбии на современном этапе : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Медина Пинеда Медофило; МГУ. Ист. фак. Каф. новой и новейшей истории. – М., 1974. – 28л.
1444429
  Бачинский Александр Григорьевич Структура, помехоустойчивость и эволюция генетического кода : Автореф. дис.... канд. физ.-мат. наук: 03.00.02 / Бачинский Александр Григорьевич; АН СССР. Сиб. отд-ние. Ин-т физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1975. – 29с. – Бібліогр.: с. 28-29
1444430
  Карачунова Л.В. Структура, принципи і напрямки ГІС-картографування соціальної системи суспільства // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 63-68. – ISBN 978-966-455-002-1
1444431
   Структура, продуктивность и динамика растительного покрова. – Свердловск, 1990. – 127с.
1444432
  Поплаухин С.Ф. Структура, процесс и задачи психологической готовности сотрудника ОВД к действиям в эктсремальных условиях / С.Ф. Поплаухин, А.В. Шипигузев // Вопросы психологии экстремальных ситуаций : научно-практический журнал. – Москва, 2013. – № 1. – С. 26-38
1444433
   Структура, прочность и пластичность металлов и сплавов: сб. науч. тр.. – Фрунзе, 1988. – 84с.
1444434
  Мовчан Б.А. Структура, прочность и сопротивление усталости микрокристаллических и микрослойных материалов / Б.А. Мовчан, С.А. Фирстов, Ю.Ф. Луговской ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Киев : Наукова думка, 2016. – 169, [3] с. : ил. – Библиогр.: с. 152-167. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1499-2
1444435
   Структура, реакционная способность органических соединений и механизмы реакций: сб. науч. тр.. – К., 1980. – 147с.
1444436
  Соловьева Н.А. Структура, свойства и регуляция глутаминсинтетазы хлоропластов гороха. : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Соловьева Н.А.; АН СССР. Ин-т биохимии им. А.Н.Баха. – М., 1980. – 24л.
1444437
  Сотникова А.П. Структура, свойства и современное состояние универсальной Десятичной классификации / А.П. Сотникова, Р.И. Барашкова. – М., 1978. – 89с.
1444438
  Киткаускене Структура, семантика и стилистика литовских фразеологизмов (сопостовительно с английскими) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Киткаускене Л.-А.П.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1979. – 21л.
1444439
  Гюлумянц К.М. Структура, семантика и употребление устойчивых сравнений польского языка. : Автореф... Канд.филол.наук: 662 / Гюлумянц К.М.; АН БССР. – Минск, 1967. – 28л.
1444440
  Тришкіна-Аудіа Тетяна Вячеславівна Структура, семантика і прагматика окличних речень у сучасній французькій мові : Дис....канд. філолог. наук.: 10.02.05 / Тришкіна-Аудіа Тетяна Вячеславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 198 л. – Бібліогр.: л.: 179-195
1444441
  Тришкіна-Аудіа Тетяна Вячеславівна Структура, семантика і прагматика окличних речень у сучасній французькій мові. : 10.02.05. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук. / Тришкіна-Аудіа Т. В./КНУТШ. – Київ, 2001. – 21 с.
1444442
  Поліщук Н.П. Структура, семантика і прагматика пасивних конструкцій у сучасній французькій мові : Дис. .... канд. філол. наук : 10.02.05 / Поліщук Н.П. ; Київський держ. лінгвістичн. ун-т. – Київ, 1999. – 161 л. – Бібліогр.: с. 147-160
1444443
  Поліщук Надія Петрівна Структура, семантика і прагматика пасивних конструкцій у сучасній французькій мові : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Поліщук Надія Петрівна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 16 с.
1444444
  Сидоренко О.А. Структура, семантика та лінгвопрагматика суспільно-політичної терміносистеми в англомовному масмедійному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сидоренко Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1444445
  Мєдвєдєва Н.О. Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Мєдвєдєва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – 207 л. – Бібліогр.: л. 182-207
1444446
  Мєдвєдєва Н.О. Структура, семантика та прагматика сегментованих висловлень у сучасному французькому художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Мєдвєдєва Наталія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1444447
  Борисенко Петро Анатолійович Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів парламентської Асамблеї Ради Європи) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Борисенко П.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
1444448
  Борисенко П.А. Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради Європи) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / П.А. Борисенко ; Київськ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : [Б .в.], 2006. – 268 л. + Додатки: л. 1-84. – Бібліогр.: л. 166-268
1444449
  Борисенко П.А. Структура, семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Аспамблеї Ради Європи) : Автореф. ...дис. канд. філол.наук: 10.02.05 / Петро Анатолійович Борисенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1444450
  Знаменська І. Структура, семантика та словотворчі функції твірних основ кореневих неправильних дієслів при утворенні похідних основ конверсійних іменників // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 2. – С. 104-107. – ISSN 2075-1486
1444451
  Макарук Л. Структура, семантика та функційне призначення дужок та цифр у сучасному англомовному масмедійному комунікативному просторі // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 141-150. – ISSN 2410-0927
1444452
  Матвієнко Я.І. Структура, стабільність та властивості інтерметалевих сполук системи Al-Cu та композитів на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Матвієнко Яна Ігорівна ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 23 назви
1444453
  Шпарик Ю.С. Структура, стан і динаміка бучин Національного природного парку "Гуцульщина" / Ю.С. Шпарик, В.П. Лосюк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.7. – С. 8-14. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1444454
   Структура, структурные превращения и магнитные свойства аморфных металлических сплавов : темат. сб. науч. тр. – Москва : Металлургия, 1986. – 151с.
1444455
   Структура, текстура и механические свойства деформированных сплавов молибдена.. – К., 1983. – 230с.
1444456
  Мельник В. Структура, тенденції та динаміка сучасної науки // Соціогуманітарні проблеми людини / НАН України ; М-во освіти і науки України, Західний наук. центр, Ін-т соціогуманітарних проблем людини ; голов. ред. В. Мельник ; редкол.: А. Карась, Н. Король, О. Бабкіна [та ін.]. – Львів, 2016. – № 9. – С. 7-33. – ISSN 2307-0463
1444457
  Корсанов В.В. Структура, теплофизические свойства перхлорвинилн-полиуретановых покрытий : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Корсанов В. В.; АН Украины, Ин-т хим. высокомолек. соед. – К., 1992. – 17л.
1444458
   Структура, технические средства и организация систем автоматизации научных исследований.. – Ленинград, 1977. – 436 с.
1444459
  Торчинський М.М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : дис. ... канд. філол. наук:10.02.01 / Торчинський М. М.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009. – 502 л. – Бібліогр.: л.419-502
1444460
  Торчинський М.М. Структура, типологія і функціонування онімної лексики української мови : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01. / Торчинський М.М ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 35 с. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 53 назви
1444461
  Задорожнюк О.М. Структура, фазовий склад та здатність до зварювання титанових сплавів з дисперсійним зміцненням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Задорожнюк Оксана Михайлівна ; НАН України, Ін-телектрозварювання ім. Є.О. Патона. – Київ, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1444462
  Юліан Сергій Анатолійович Структура, фазові перетворення та фізичні властивості бінарних багатошарових композицій Mo, W, MoSi2, WSi2 та WC з кремнієм : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.04.07 / Юліан Сергій Анатолійович; Харків. держ. ун-тет. – Харків, 1998. – 16л.
1444463
   Структура, физико-химические свойства и применение некристаллических полупроводников : материалы конференции. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 301с.
1444464
  Шлепков С.В. Структура, формы и организация внешнеэкономической деятельности / С.В. Шлепков. – Л., 1990. – 54с.
1444465
  Осецкая В.К. Структура, фотоэлектрические и оптические свойства системы 1L-As-C6 (C6-S,Se, Te). : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Осецкая В.К.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1983. – 24л.
1444466
   Структура, функционирование и эволюция системы биогеоценовозов Барабы. – Новосибирск
1. – 1974. – 307с.
1444467
   Структура, функционирование и эволюция системы биогеоценозов Барабы. – Новосибирск
2. – 1976. – 496с.
1444468
  Бабаев А.Г. Структура, функция и адаптивный рост слюнных желез / Бабаева А.Г., Шубникова Е.А. – Москва : Изд-во Московского университета, 1979. – 192 с. – Библиогр.: с.168-190
1444469
  Коритко Д.М. Структура, хімія поверхні та функціоналізація наноматеріалів, виготовлених на основі карбіду кремнію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 ; (102) / Коритко Дмитро Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 181, [1] с. – Додатки: с. 162-168. – Бібліогр.: с. 171-181, [1]
1444470
  Коритко Д.М. Структура, хімія поверхні та функціоналізація наноматеріалів, виготовлених на основі карбіду кремнію : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Коритко Дмитро Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 14 назв
1444471
  Дуцяк И.С. Структура, электрофизические и оптические свойства аморфных и кристаллических пленок твердых растворов на основе теллурида германия. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Дуцяк И.С.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1985. – 20л.
1444472
  Довгошей Н.И. Структура, электрофизические и оптические свойства тонких пленок полупроводниковых матералов. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 049 / Довгошей Н.И. ; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1968. – 12 с. – Бібліогр. : с. 11-12
1444473
  Зыков Б.М. Структура, эмиссионные свойства и химическое состояние пленок кислорода и двойных пленок кислорода и цезия на грани (110) молибдена) и ниобия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Зыков Б.М.; Ин-тут металлофизики. АН УССР. – К., 1983. – 21л.
1444474
  Корольов Д.К. Структура,детермінати та функції емоційно-оціночного ставлення до життя : Автореф...канд.психол.наук:19.00.01 / Корольов Д.К.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 18с. – Бібліогр.:с.15
1444475
  Дашевский Лев Иосифович Структура,механические свойства и стабильность полиуретанмочевин на основе олигобутадиендиолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Дашевский Лев Иосифович; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1985. – 16л.
1444476
  Борисенко П.А. Структура,семантика та прагматика франкомовних текстів-поправок (на матеріалі робочих документів Парламентської Асамблеї Ради Європи) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / П.А. Борисенко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2003. – 206 с. + 83 с. + Додаток: л. 206 - 289. – Бібліогр.: л. 189 - 206
1444477
  Киселев А.Н. Структура. Семантика и прагматика газетно-журнальной статьи на страноведческую тему (на материалах французских и русских периодических изданий) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.19 / Киселев А.Н.; КУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1994. – 146л. – Бібліогр.:л.137-146
1444478
  Грякалов А.А. Структурализм в эстетике / А.А. Грякалов. – Л, 1989. – 173с.
1444479
  Резник М. Структурализм и идентичность математических объектов // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 285-295
1444480
  Смирнов А.В. Структурализм как перспективный метод культурфилософского изучения повседневности // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 51-55. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; вып. 3). – ISSN 1995-0055
1444481
   Структурализм: "за" и "против" : сб. ст. : пер. с англ., нем., чеш., пол., и болг. языков. – Москва : Прогресс, 1975. – 467 с.
1444482
   Структуралізм // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 914-916. – ISBN 966-316-069-1
1444483
  Козубенко Л.М. Структуралізм як напрям літературознавчих досліджень // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; редкол.: Навальна М.І., Кулик О.Д., Летюча Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2020. – С. 42-48. – (Серія "Філологія" ; вип. 32). – ISSN 2309-1517
1444484
  Менжулін В. Структуралізм, "смерть автора" і біографізм // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 39 : Історико-філософські студії. – С. 12-19
1444485
  Астаф"єв О. Структуралізм: методологічна система і модель культури // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 17-20.
1444486
  Лучканин С.М. Структуралістична парадигма в історії мовознавства у світлі дії екстралінгвістичних чинників // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 7. – С. 94-103


  У статті розглядаються екстралінгвістичні чинники становлення і функціонування структуралістичної парадигми в історії мовознавства. Передумовами лінгвістичного структуралізму були, окрім переоцінки значення індукції й дедукції, математизації ...
1444487
  Руда Н.В. Структуралістична парадигма у мовознавстві // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 50-51. – ISBN 978-966-439-983-5
1444488
  Кузенко О.В. Структуралістська методологія та її роль в соціально-гуманітарних дослідженнях : Автореф. дис. ...канд. філос. наук: Спец. 09.00.09 / Оксана Василівна Кузенко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
1444489
  Кузенко О.В. Структуралістська методологія та її роль в соціально-гуманітарних дослідженнях : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.09- філософія науки / Кузенко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 166 л. – Бібліогр.: л. 155-166
1444490
  Коротенко Є.Д. Структуральний метод К.Леві-Стросса та його значення для науки і філософії // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 56. – С. 16-25
1444491
  Пушкарев Е.А. Структураная нестабильность, атомное упорядочение и сверхпроводимость соединений : Автореф... канд. физ-мат. наук: 01.04.07 / Пушкарев Е.А.; МВ и ССО УССР. Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1980. – 21л.
1444492
  Присяжнюк О. Структурація лексико-семантичних полів візуального та акустичного сприйняттів (на матеріалі мови творів Т. Шевченка) // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 9. – С. 126-131


  У пропонованій статті н6а матеріалі Словника мови Шевченка розглядається структурація лексико-семантичних полів візуального та акустичного сприйняттів, пропонується їх ескізна модель
1444493
   Структурено-типлогические исследования. Сб. ст.. – М., 1962. – 299с.
1444494
  Бойко В.І. Структури баз даних на Паскалі / В.І. Бойко, В.Ф. Кузенко // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 80-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2)


  Пропонуються варіанти структур баз даних, орієнтовані на використання в системах керування базами даних.
1444495
  Білокур М.Д. Структури в організаціях аграрного сектору економіки України : навчальний посібник / М.Д. Білокур, О.О. Шевченко; Мін-во аграрної політики України; Дніпропетровський державний аграрний ун-т. – Дніпропетровськ : АРТ-ПРЕС, 2008. – 176с. – ISBN 978-966-348-160-9
1444496
  Нікітченко М.С. Структури даних в композиційних мовах програмування / М.С. Нікітченко, Т.В. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 316-325. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Структури даних композиційних мов програмування пропонується розглядати як номінативні структури. Такі структури моделюють структури даних традиційних мов програмування. Викладення ілюструється на прикладі мови формальних специфікації RSL, яка включає ...
1444497
  Янченко О.І. Структури даних мов програмування як конкретизація номінативних даних // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 353-363. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В роботі розглядається проблема побудови системи структур даних мов програмування на основі композиційно-номінативного підходу до формалізації програмних понять. В побудованій системі структури даних розглядаються як конкретизації номінативних даних. ...
1444498
  Гай-Нижник Структури державної влади в ЗУНР - ЗО УНР (листопад 1918 р. - грудень 1919 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України ; голов. ред. О. Реєнт ; редкол.: О. Бажан, О. Удод, Л. Баженов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (104). – С. 51-65. – ISSN 2222-5250
1444499
  Жлуктенко Н.Ю. Структури екотексту в романі Т. Корагесена Бойла "Завіса з Тортильї" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 287-295


  У статті йдеться про засади екокритики – нового для вітчизняного літературознавства напрямку інтерпретації літературних явищ. На прикладі роману сучасного американського автора Т.К. Бойла виявлено особливості структурних елементів екотексту, ...
1444500
  Шюц А. Структури життєсвіту = Strukturen der lebenswelt / Пер. з нім. та післямова В.Кебуладзе; Альфред Шюц, Томас Лукман. – Київ : Український центр духовної культури, 2004. – 560с. – ISBN 966-628-100-7
1444501
  Шюц А. Структури життєсвіту / Альфред Шюц, Томас Лукман ; [пер. з нім. та післямова В. Кебуладзе]. – Харків : Фоліо, 2018. – 539, [4] с. – Сер. засн. у 2018 р. - Предм. покажчик: с. 537-540. – Бібліогр. в прим.: с. 351-352. – (Бібліотека класичної світової наукової думки / редкол.: А. Богачов [та ін.]). – ISBN 978-966-03-8490-3
1444502
  Мазур Н. Структури з оцінною семантикою "характиристика осіб" у мемуарних текстах Євгена Чикаленка "Спогади" (1861-1907) // Рідний край : Науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – № 1. – С. 77-83. – Бібліогр.: с. 83 (7 назв.). – ISBN 966-7653-03-5
1444503
  Владимиров В.М. Структури й механізми масової інтерпретації в ЗМІ просторово-часовий континуум розуміння та інтерпретаційні матриці // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 14-18


  Стаття присвячена дослідженню досі не вивчених явищ сфери масової комунікації - її структурних утворень, які складаються з подібних індивідуальних інтерпретацій текстів ЗМІ окремими читачами, телеглядачами, радіослухачами або користувачами інтернету і ...
1444504
  Причепій Є. Структури й сакральні числа архаїчної символіки та орнаментів (на матеріалах трипільської кераміки та подільських рушників) // Аспекти морфології культури України: генезис, типологія : збірник наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; ред. Л. Петік]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 131-203. – ISBN 978-966-2241-21-1
1444505
  Сенченко О. Структури мереж, головні актори і співучасники мережевих війн // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 3 (248). – С.18-23. – ISSN 2076-9326
1444506
  Роговський О.М. Структури модерну: психоестетичний аспект // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 36. – С. 58-66
1444507
  Єсипович С.М. Структури ооїдно-кільцевого етапу розвитку земної кори на території України // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования ; редколл.: Шнюков Е.Ф., Коболев В.П., Кочелаб В.В. [и др.]. – Киев, 2016. – № 4 (46). – С. 103-107 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1999-7566
1444508
  Дудар О.В. Структури передачі чужого мовлення в американському романному дискурсі початку XX ст. // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 1. – С. 112-115. – ISSN 2077-804X


  У статті досліджується художній текст англомовного реалістичного роману. Увага акцентується на особливостях наративу, способах передачі чужого мовлення (пряма, непряма, невласне-пряма мова).Взаємостосунки суб"єктів мовлення у тексті демонструють ...
1444509
  Радзівіл В.Я. Структури платформного чохла Волино- Поділля // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 28-40. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1444510
  Пилипчук Я.В. Структури повсякденності у кипчаків // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2013. – № 62/63. – С. 97-118. – ISSN 1682-671Х
1444511
  Алексєєв В.М. Структури публічного управління в Україні: громадівські ради / Алексєєв В.М. – Чернівці : Технодрук, 2014. – 75, [1] с. : фот. – Бібліогр. в підрядк. приміт. – ISBN 978-617-7096-15-2
1444512
  Ступень Павло Вячеславович Структури рекурсивних цифрових фільтрів низького порядку для систем керування та контролю : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.05 / Ступень П.В.; Одеськ. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2001. – 19 с.
1444513
  Владимиров В.М. Структури та механізми масової інтерпретації у ЗМІ: масовогерменевтичні фрейми // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 20-25


  Стаття присвячена дослідженню досі невивчених явищ сфери масової комунікації, її структурних утворень, які складаються з подібних індивідуальних інтерпретацій текстів ЗМІ окремими читачами, телеглядачами, радіослухачами або користувачами інтернету та ...
1444514
   Структури у рідині та гранульованих середовищах / Т.С. Краснопольська, О.М. Гетман, Л.П. Зінчук, Л.В. Ісхакова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 90-99. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі раніш виявлених восьми класів подібних структур у плинах рідини і сипучих середовищ усередині горизонтального циліндра, що обертається, побудовані математична модель та її розв"язок, пояснюючі створення диско- і кільцеподібних ...
1444515
  Кичань Наталія Структури ударного метаморфізму в метеориті "Велика Балка" / Кичань Наталія, Гіріч Аеліта // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 149-152 : фото, табл. – ISSN 2078-6220
1444516
  Вінник В.Ю. Структури функцій символьної обробки літерного рівня // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  У концептуально-методологічному середовищі експлікативного програмування будується адекватна модель структур функцій символьної обробки, що здійснюють обробку на рівні літер.
1444517
  Крючков В.Н. Структуризация и анализ межотраслевых связей целевых программ / В.Н. Крючков. – Новосибирск, 1985. – 255с.
1444518
  Воробьев Е.М. Структуризация и моделирование иновационного процесса на микроуровне / Е.М. Воробьев, Т.В. Тарасенко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 361-368. – Бібліогр.: на 5 пунктів
1444519
  Евстратьев С.Ф. Структуризация проблем развития стран в условиях глобализации мировой экономики // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (20). – С. 82-85. – ISSN 1990-9780
1444520
  Борулько Н.А. Структуризация проблемы мягкого управления рисками в проектах // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2015. – № 2 (54). – С. 95-106 : рис., табл. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 2222-8810
1444521
  Холод Б.И. Структуризация управлення деятельностью промышленных предприятий / Б.И. Холод, С.И. Чимшит // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2007. – № 2. – С. 80-89.
1444522
  Цвєтков О. Структуризація аналізу міжнародних конфліктів та загроз // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; голов. ред. Т.В. Сидорук ; редкол.: В. Власенко, Н. Комілова, О. Патапас [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 31, № 5. – С. 52-60. – ISSN 2663-2675


  Розглядаються теоретичні та практичні підходи до аналізу таких гострих і чутливих проблем міжнародного життя, як конфлікти та загрози в міжнародних відносинах. Їх сучасна багатополярна модель, а також попередня біполярна, характеризуються надзвичайно ...
1444523
  Шинкарук Л.В. Структуризація доходів від власності як джерела національних заощаджень // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 89-113 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1605-7988
1444524
  Папп В.В. Структуризація економіки регіонів України як запорука соціально-економічного зростання // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 42-46. – (Економіка ; Вип. 35, ч. 1). – ISSN 0869-0782
1444525
  Губатюк І. Структуризація економічних благ за різними критеріями та ознаками : методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2010. – № 9. – С. 18-19 : Табл.
1444526
  Губатюк І.В. Структуризація економічних благ у сучасному навчальному процесі / І.В. Губатюк, Н.С. Губатюк // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 2 (144). – С. 16-18 : табл.
1444527
  Базилевич П.Р. Структуризація і реструктуризація організацій на основі ієрархічного кластерного аналізу виробничих процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 248-257 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1444528
  Туржанський В.А. Структуризація категорії "митна справа": європейська практика та вітчизняний досвід // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – № 4 (41). – С. 26-34. – ISSN 2308-1988


  "Охарактеризовано основні нормативно-правові акти ЄС щодо здійснення митної справи. Проведено порівняльний аналіз категорій «митний режим» відповідно до норм Митного кодексу України та «митна процедура» згідно Митного кодексу ЄС. Визначено підходи до ...
1444529
  Мікловда В.П. Структуризація компонентів регіонального людського розвитку Закарпатської області / В.П. Мікловда, С.С. Слава, В.В. Гоблик // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 77-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1605-7988
1444530
  Костакова Л.Д. Структуризація концепцій управління витратами // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2018. – № 1. – С. 12-15. – ISSN 2409-1944
1444531
  Дмитрук О.Ю. Структуризація ландшафтно-урбанізаційних систем (ЛУС) // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 92-100. – Бібліогр.: 6 назв
1444532
  Ситченко А. Структуризація навчальної діяльності як фактор якості шкільної мовно-літературної освіти / А. Ситченко, В. Баденкова, І. Корнієнко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 4. – С. 113-119. – ISSN 2307-4906
1444533
  Примуш М.В. Структуризація політичних партій та партійних систем // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 18-28. – ISBN 966-628-108-8
1444534
  Білик П. Структуризація системи права у вітчизняній юридичній доктрині // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2020. – С. 25-30. – (Серія : Юридичні науки ; Vol. 7 № 4 (28)). – ISSN 2415-3818
1444535
  Єпіфанов А. Структуризація складових чистого внутрішнього продукту за критерієм інноваційності / А. Єпіфанов, С. Козьменко, Т. Васильєва // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 4. – С. 39-57 : табл., рис. – ISSN 1811-3141
1444536
  Бужин О.А. Структуризація собівартості продукції - підгрунтя вдосконалення системи управління у птахівничих підприємствах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 11 (125). – С. 116-120. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1444537
  Педь І.В. Структуризація сучасного періоду еволюції податкових систем // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 37-41
1444538
  Коваленко Ю.М. Структуризація сучасного фінансового ринку : ринок фінансових послуг // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 9 (178). – С. 91-99 : Рис. – Бібліогр.: 21 назва
1444539
  Співак А.Я. Структуризація та динамічні процеси в багаточастинкових мікро-механічних системах під впливом зовнішніх збурень : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Співак Андрій Ярославович ; НАН України, Ін-т теорет. фізики ім. М. М. Боголюбова. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 33 назви
1444540
  Фірсов О.В. Структуризація українського козацького війська першої чверті XVII ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 96-99. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розглядається структуризація українського козацького війська першої чверті XVII ст., її характерні риси і особливості.
1444541
  Полінкевич О.М. Структуризація чинників впливу зовнішнього середовища на інноваційні бізнес-процеси підприємств за ступенем ризику / О.М. Полінкевич, В.П. Лещук // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 210-213 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1444542
  Залунина О.М. Структурирование ключевых экономических показателей информационного поля строительного сектора Украины // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 52-59 : табл. – Библиогр.: 6 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1444543
  Стрежнева М. Структурирование политического пространства в Европейском союзе // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 1. – С. 61-72. – ISSN 0131-2227
1444544
  Стрежнева М. Структурирование политического пространства в Европейском Союзе (Многоуровневое управление) // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2009. – № 12. – С. 38-49. – ISSN 0131-2227
1444545
  Пестов Анатолий Григорьевич Структурирование СКЭП а-оксиалкил-трет-бутил-перекисями и их функциональными производными : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.12 / Пестов Анатолий Григорьевич; Волгогр. политехн. ин-т. – Волгоград, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1444546
  Бавина П.А. Структурирование содержания уровневых образовательных программ // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 3-9. – ISSN 0869-3617


  В статтье рассматриваются основные требования к формированию учебных планов уровневых образовательных программ, задачи и алгоритм разработки учебно-методического сопровождения профессиональной подготовки по направлению.
1444547
  Михнина Надежда Викторовна Структурирование учебного материала для развития внимания студентов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 1. – С. 50-51. – ISSN 1726-667Х
1444548
  Горбушина С.Н. Структурирование функции качества образовательных услуг / С.Н. Горбушина, А.Ф. Сафина, А.Х. Ильясова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2012. – № 2. – С. 21-23. – ISSN 1726-667Х
1444549
   Структурированные полимикробные биопленки с преобладанием Gardnerella / А. Свидзински, Ленинг-Бауке, С. Свидзински, И. Дорффел // Акушерство. Гінекологія. Генетика : науково-практичний журнал / ТОВ "Видавничий дім "Медкнига" ; голов. ред. Гнатко О.П. – Київ, 2016. – Т. 2, № 4 (6). – С. 51-73. – ISSN 2413-550Х
1444550
  Месхишвили И.В. Структурирующая функция ритмической группы в высказывании. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Месхишвили И.В.; Моск.гос.ун-т.иностр.яз. – М, 1990. – 15л.
1444551
  Зубко Г.В. Структурирующие схемы в древнем мифе // Мир психологии : научно-методический журнал / Российская академия образования. – Москва ; Воронеж, 2010. – № 3 (63). – С. 76-79
1444552
  Татаренко Н.О. Структурна автаркія як складова національної мобілізаційної моделі інтернаціоналізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 13-18. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто підгрунтя для розробки стратегії відкритості України.
1444553
  Бицюра Ю.В. Структурна адаптація національної економіки як чинник її конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (30). – С. 271-283


  Проаналізовано сучасну структуру економіки України та оцінено її адаптаційну здатність відповідно до вимог і стандартів країн ЄС. Обґрунтовано те, що структурні зрушення в національній економіці є одним з визначальних чинників її ...
1444554
  Леві-Строс Структурна антропологія / Леві-Строс. – Київ : Основи, 2000. – 387с. – ISBN 966-500-006-3
1444555
  Забаштанський Максим Миколайович Структурна багаторівнева модель аналізу фінансового стану комунального підприємства // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 108-112. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено алгоритм оцінки впливу фінансового забезпечення на фінансовий стан комунального підприємства. Виділено три підсистеми, які можуть бути використані як самостійно функціонуючі моделі і як рівні імітаційного моделювання для ...
1444556
  Лаврінець О. Структурна варіантність речень зі спільним підметом // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. за вип. Снитко О.С. ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Клименко Н.Ф. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 14, кн. 1. – С. 241-245. – ISBN 966-8188-07-1
1444557
  Манойленко О.В. Структурна взаємодія крупномасштабних мезоекономічних систем в процесі злиття та поглинань / О.В. Манойленко, Т.О. Франчук // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 5. – С. 44-47 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1444558
  Пузанов І.І. Структурна взаємодія між ринком нерухомості та зовнішньою торгівлею України = Structural interaction of real estate market and foreign traide in Ukraine : монографія / І.І. Пузанов, Р.В. Співак. – Прага : Coretex CZ SE, 2014. – 329, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит аркуш англ. мовою. – Бібліогр.: с. 315-329. – ISBN 978-80-905878-0-9


  У пр. №1694327 напис: Уважаемому Валерию Владимировичу! Спасибо за поддержку и с надеждой и желанием продолжить сотрудничество по реализации этого проэкта. Здоровья, счастья, успехов и удачи Вам! 05.03.2015, підпис
1444559
  Співак Р.В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої торгівлі України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Співак Руслан Веніамінович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 283 л. – Додатки: л. 198-283. – Бібліогр.: л. 175-196
1444560
  Співак Р.В. Структурна взаємодія ринку нерухомості та зовнішньої торгівлі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Співак Руслан Веніамінович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1444561
  Ліхоносова Г.С. Структурна впорядкованість підприємства як базис регулювання рівня його соціально-еколномічного відторгнення // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукраїн. нац. ун-т ім. Володимира Даля ; Україн. асоц. управл. проектами ; Ун-т екон. та права "Крок" ; редкол.: Є.М. Ахромкін, І.А. Бабаєв, К. Будзовський [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2018. – № 1 (65). – С. 120-126 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2222-8810
1444562
  Кораблін С.О. Структурна вразливість та фінансова нестабільність України: глобальний контекст / С.О. Кораблін, С.С. Шумська // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4, жовтень - грудень. – C. 7-37. – ISSN 1605-7988
1444563
  Літвінов С. Структурна генеалогія соціологічного виробництва: тези та ідеї // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 76-79. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концептуальні засади соціологічного підходу до вивчення поля соціологічного виробництва in statu nascendi . Зроблено спробу критичного "проявлення" його передумов і структурної траєкторії. The article is devoted to examination of some ...
1444564
  Лукієнко О.І. Структурна геологія : підручник для студентів геологічних спец. вищих навч. закладів / О.І. Лукієнко; МОНУ. – Київ : КНТ, 2008. – 352с. – ISBN 978-966-373-434-7
1444565
  Лукієнко О.І. Структурна геологія з основами структурно-парагенетичного аналізу : Підручник для студ. геол. спец. вищих навч. закладів / О.І. Лукієнко; КНУТШ; Геологічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 366с. – ISBN 966-594-268-9
1444566
  Смішко Р.М. Структурна геологія та геологічне картування : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Р.М. Смішко, В.Г. Пащенко ; МОНУ ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 252-253. – ISBN 978-966-613-794-7
1444567
  Тимофєєв В.М. Структурна геоморфологія Коростенського плутону // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1973. – Вип. 9 : Морфоструктури та морфоскульптури УРСР. – С. 31-37. – Бібліогр.: 2 назви
1444568
   Структурна граматика сучасної української літературної мови. Проспект.. – К., 1972. – 99с.
1444569
  Бобух І.М. Структурна динаміка економіки // Економіка України в дослідженнях і прогнозах : 20 років діяльності Інституту економіки та прогнозування НАН України : монографія / НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; [відп. ред. акад. НАН України В.М. Геєць ; редкол.: В.М. Геєць (голова) та ін. ; уклад. бібліогр.: Степаненко Н.В., Дуднікова Л.М.]. – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – С. 106-120. – ISBN 978-966-02-8705-1
1444570
  Новіков В. Структурна динаміка і регулювання заробітної плати та доходів населення // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 10. – С. 71-78 : табл. – ISSN 0131-775Х
1444571
  Шергін С.О. Структурна динаміка модернізаційних процесів у Східній Азії // Країни пострадянського простору: виклики модернізації : зб. наук. праць / Держ. установа "Ін-т всесвіт. історії НАН України" ; [редкол.: А.Г. Бульвінський (заг. ред.) та ін.]. – Київ : Інститут всесвітньої історії НАН України, 2016. – С. 182-193. – ISBN 978-966-02-8033-5
1444572
  Завгородня О. Структурна динаміка як фактор інноваційного розвитку національної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 11. – С. 34-42 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1444573
  Васецька О. Структурна дублетність синтаксичних термінів української мови // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 34. – С. 32-43. – ISSN 2413-3094
1444574
  Занкевич Борис Олександрович Структурна еволюція Криворізько-Кременчуцької залізорудної зони українського щита у протерозої : Автореф... канд. геол.наук: 04.00.11 / Занкевич Борис Олександрович; Держ. наук центр радіогеохіміх навколишнього середовища. – К., 1996. – 46л.
1444575
  Заїка-Новацький Структурна еволюція ранньодокембрійських комплексів Українського щита та проблеми їх геологічного картування : загальна та історична геологія, мінералогія, геохімія та петрографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-23 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Геологія ; вип. 18)


  Розглянуто актуальні проблеми геологічного катрування ранньодокембрійських глибокометаморфічних комплексів. Розроблено новий методологічний підхід до їх відокремлення на геологічних картах. Подано і проаналізовано структурну-вікову шкалу Українського ...
1444576
  Демчина Л. Структурна єдність дисциплін документально-комунікаційного циклу в бібліотечній освіті / Любов Демчина // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 5. – С. 26-29


  Базуючись на документологічній парадигмі, обґрунтована структура дисциплін документально-комунікаційного циклу в підготовці бібліотечно-інформаційних фахівців.
1444577
  Шевчук І.Л. Структурна і семантична взаємодія імперативних одиниць у складних реченнях староукраїнської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 281-285
1444578
  Манжула В.І. Структурна ідентифікація моделей "вхід-вихід"статистичних систем на основі аналізу інтервальних даних : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Манжула В.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1444579
  Войтюк І.Ф. Структурна ідентифікація різницевих операторів методами аналізу інтервальних даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Войтюк Ірина Федорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1444580
  Ковальчук С.М. Структурна ієрархія сучасних міжнародних відносин: малі та середні держави як актори сучасних міжнародних відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 76, ч. 2. – С. 150-154
1444581
  Крамаренко А.О. Структурна інфляція в трансформаційній економіці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 87-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1444582
  Карпенко М.Ю. Структурна класифікація сайтонімів // Записки з ономастики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац.ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Вип. 16. – С. 60-72
1444583
  Оліскевич М.О. Структурна коінтеграційна модель українського ринку праці / М.О. Оліскевич, В.А. Козицький // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 444-456. – ISSN 1993-6788
1444584
  Радчук О. Структурна концепція віршованого перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 2 (44). – С. 276-284


  Стаття висвітлює природу реструктуризації у перекладі віршів. Статья раскрывает природу реструктуризации в переводе стихов. The article looks into the nature of restructuring in translation of verses.
1444585
  Мельник А. Структурна корекція національної економіки на засадах полікритеріальності як необхідність і складова її системного реформування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 192-201. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Обгрунтовано необхідність активізації структурної політики в Україні, запропоновано методологічні підходи до виболру критеріїв і пріоритетів структурної корекції економіки.
1444586
  Кравченко В. Структурна модель механізму ієрархічного планування діяльності організації // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 110-117. – (Економічні науки ; Вип. 3 липень-вересень). – ISSN 1993-0240
1444587
  Хазратова Н. Структурна модель образу держави // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.26-36
1444588
  Бадюл В.В. Структурна модель природного коду культури (на матеріалі фразеологічних одиниць української жіночої прози XXI століття) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (18). – С. 11-20. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
1444589
  Потієнко М.В. Структурна модель процесів короткотривалої пам"яті людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 189-192. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-031-9. – ISSN 1812-5409


  Кора головного мозку відповідає за функцію короткотривалої пам"яті людини, що є однією з найважливіших частин усієї пам"яті. Вона представляє собою ієрархічну систему нейронних мереж - кортикальних колонок. В даній роботі описана структура такої ...
1444590
  Потієнко М.В. Структурна модель процесів короткотривалої пам"яті людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 169-172. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Представлено модифікацію відомої концептуальної моделі роботи короткотривалої пам"яті людини для використання в якості баз знань експертних систем або універсального елементу пам"яті. Така модель представляє собою ієрархічну систему нейронних мереж - ...
1444591
  Петренко Ю.А. Структурна модель синтезу системи екологічного управління проектами // Управління проектами та розвиток виробництва : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2014. – № 2 (50). – С. 168-174 : рис., фото. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2222-8810
1444592
  Ковалевська А.В. Структурна модель текстової сугестивності (на матеріалі рекламних слоганів і замовлянь) // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 35-38.


  Розглянуто проблему аналізу та сінтезу текстових структур сугестивності на матеріалі замовлянь та рекламних слоганів. In the article the problem of analysis and synthesis text structures of basing on incantations and ab slogans is considered.
1444593
  Петрик О. Структурна модель трансмісійного механізму монетарної політики в Україні / О. Петрик, С. Ніколайчук // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 12-20. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1444594
  Барабаш О.О. Структурна модель юридично значущої поведінки: загально-теоретичний аналіз // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 19-22. – ISSN 2219-5521
1444595
  Кремень В.Г. Структурна модернізація освіти в контексті цивілізаційних змін // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 5-13
1444596
  Риженко С.С. Структурна мотивація іменників на позначення професій в англійській мові // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 63-72
1444597
  Маршева Н.П. Структурна наратологія у Франції: розвиток ідей Клода Леві-Строса // Слов"янський світ : щорічник / Нац. акад. наук. України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Укр. комітет міжнар. асоціації вивч. слов"ян. культур, Укр. комітет славістів. – Київ, 2014. – Вип. 12. – С. 114-136. – ISBN 966-02-2984-4
1444598
  Кудін Г.І. Структурна оптимізація для лінійних систем керування // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 131-133
1444599
  Іванов С. Структурна оптимізація параметрів суспільного виробництва // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 1. – С. 36-44. – Бібліогр.: на 14 пунктів. – ISSN 1605-2005
1444600
  Проценко В.С. Структурна організація автоматизованої банківської системи ПРОЗА-М // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 198-206. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Описується автоматизована банківська система ПРОЗА-М: структура головних блоків, організація обробки документів, базові об"єкти системи і їх взаємодія. Describes Computer Banking System PROZA-M: structure main blocks, organization document processing, ...
1444601
  Тищенко Л. Структурна організація й динаміка побутової лексики південнослобожанських говірок // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 198-201. – ISSN 0320-3077
1444602
  Слободян О.М. Структурна організація компонентів сліпої кишки в перинатальному періоді / О.М. Слободян, Д.В. Проняєв // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 44-47. – ISSN 1727-0847
1444603
  Гайдученко Л.В. Структурна організація концепту macht (влада) в німецькомовній картині світу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2008. – Вип. 20. – С. 41-46
1444604
  Турлай О. Структурна організація листків магнолії суланжа "Александрина" (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod. "Alexandrina"), інтродукованої у м. Чернівці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 149-151. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 25/27). – ISSN 1728-3817


  Досліджено анатомічну структуру листків магнолії Суланжа "Александрина" (Magnolia x soulangiana Soul.-Bod "Alexandrina") на матеріалі, взятому із 9 екземплярів магнолій різного віку та походження, що зростають на території м.Чернівці. Виявлено ...
1444605
   Структурна організація мембран еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах / В.М. Войціцький, С.В. Хижняк, В.В. Жирнов, О.А. Лапоша // Фізика живого : теоретичне і науково-практичне видання / Науково-дослідний центр квантової медицини "Відгук". – Київ, 2008. – Т. 16, № 2. – С. 58-64. – ISSN 1023-2427


  В роботі досліджено структурна організація мембран еритроцитів людини за впливу іонізуючої радіації (B-випромінювання 14С-лейцину) in vitro в надмалих дозах
1444606
  Крушинський В. Структурна організація міжнародного середовища України та її значення для української зовнішньої політики / В. Крушинський, В. Константинов // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 417-429. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1444607
  Штих В.А. Структурна організація нирок при гіперкінезії та лазеропунктурі. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.11 / Штих В.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 22л.
1444608
  Сіріньок-Долгарьова Структурна організація новинногол дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 45-49


  Статтю присвячено розгляду дискурсивних структур новин: тематичних і семантичних. Визначено гіпотетичну структуру новини та її складові категорії. The article examines the discursive structures of news: thematic and semantic. The hypothetic structure ...
1444609
  Качмар М.І. Структурна організація піснеспівів церковної монодії на основі порівняльного аналізу візантійської, слов"яно-руської та київської нотацій : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Качмар Марія Ігорівна ; М-во культури України, Львів. нац. муз. акад. ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1444610
  Клапчук Т. Структурна організація річкової системи Бистриці Надвірнянської в гірській частині Українських Карпат // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 134-138. – (Географія ; вип. 1 (66)/2 (67)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено структурну організацію річкової системи Бистриці Надвірнянської в межах гірської частини Українських Карпат. Розглянуто потреби таких досліджень. Висвітлено методику дослідження в середовищі ГІС. Виділено та проаналізовано основні показники ...
1444611
  Шило А.В. Структурна організація та електрофізичні властивості гідратованої системи наночастинок на основі діоксиду цирконію : автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шило Артем Володимирович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1444612
  Барвіцька Г.К. Структурна організація термінології обліку та аудіту в українській мові // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 14-19
1444613
  Титаренко А.А. Структурна організація урбанонімів Кривого Рогу // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 13. – С. 211-218. – ISSN 2305-3852
1444614
  Боса В.П. Структурна організація художньої прози другої половини XX століття (об"ємно-прагматичне членування тексту) // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2013. – Т. 5, № 3. – С. 19-24. – ISSN 2077-804X
1444615
  Розумний М.М. Структурна основа і динаміка сучасного політичного іміджу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 86-91.
1444616
  Товстиженко О.В. Структурна перебудова вітчизняного виробництва : розвиток та реформування економіки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 12. – С. 5-8. – Бібліогр.: 10 назв
1444617
  Богиня Д. Структурна перебудова економіки в умовах глобалізації та інформатизації / Д. Богиня, Г. Волинський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 7. – С. 19--28 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
1444618
  Кваснюк Б. Структурна перебудова економіки та її ресурси // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2003. – № 11. – С. 18-28 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1444619
  Лихолат С.М. Структурна перебудова економіки України в умовах глобалізації та інформатизації / С.М. Лихолат, І.І. Нестерович // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 338-340. – ISBN 5-7763-2435-1
1444620
  Кальмук О. Структурна перебудова економіки України: механізми регулювання структурних трансформацій // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 35-39. – ISSN 1728-9343
1444621
   Структурна перебудова і модернізація економік Росії й України: напрями взаємного впливу : (Матеріали російсько-українського Круглого столу) // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 53-145 : табл., рис. – ISSN 1605-7988
1444622
  Ковальчук О.І. Структурна перебудова органів нейроімуноендокринної системи за умов опікової хвороби / О.І. Ковальчук, І.В. Гунас // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / ВДНЗ України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; голов. ред. Слободян О.М. ; редкол.: Бербець А.М., Білоокий В.В., Боднар О.Б. [та ін.]. – Чернівці, 2020. – Т. 19, № 3 (73). – С. 27-34. – ISSN 1727-0847
1444623
  Матлак Олександр Олександрович Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні : Дис...канд.економ.наук: 08.01.01 / Матлак Олександр Олександрович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 192л. – Бібліогр.:л.182-192
1444624
  Матлак О.О. Структурна перебудова перехідних економік та її особливості в Україні : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.01.01 / Матлак О.О.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1444625
  Надюк З.О. Структурна перебудова регіональних органів виконавчої влади у сфері охорони здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 161-165. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1444626
   Структурна перебудова ринку праці: реалії та перспективи : матеріали засідання круглого столу, 20 грудня 2016 р., м. Київ / Ін-т підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України ; [за наук. ред. С.М. Кожем"якіної]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2017. – 70 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-649-044-9
1444627
  Дмитренко І. Структурна перебудова роздрібної торгівлі в умовах глобалізації // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (87). – С. 64-74. – (Серія: Економічні науки). – ISSN 1028-7507
1444628
  Жигінас В.В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізазії : Автореф. дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - Економічна теорія та історія економічної думки / Жигінас В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1444629
  Жигінас В.В. Структурна перебудова трансформаційної економіки в контексті сучасних тенденцій екологізації : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Жигінас В.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 212л. + Додатки: л.208-212. – Бібліогр.: л.192-207
1444630
  Калустова О.М. Структурна персоніфікація як проблема перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 218-225. – ISBN 966-581-481-8
1444631
  Брунець Б.Р. Структурна побудова туристичної інфраструктури // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 9. – С. 54-58 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1444632
  Мясковська-Дашкевич Структурна позиція і компетенція уповноваженого з прав дитини у Польщі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 82-85. – (Серія юридична ; Вип. 49)
1444633
  Занкевич Б.О. Структурна позиція метасоматитів і дайок Новоукраїнського гранітоїдного масиву Українського щита / Б.О. Занкевич, І.І. Михальченко, Н.В. Шафранська // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 80-87 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0367-4290
1444634
  Бутівщенко С.В. Структурна політика в системі державного регулювання підготовки фахівців за умов інтеграційних процесів в Україні // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 1). – С. 27-32. – ISBN 966-8847-12-1
1444635
  Касабова Інна Ашотівна Структурна політика в Україні: шляхи вдосконалення та напрями подальших зрушень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано актуальну на сьогодні проблему здійснення структурної політики в Україні на сучасному етапі розвитку економіки. Сформульовано практичні рекомендації щодо її вдосконалення у відповідь на виклики глобаліації світової економіки.
1444636
  Касабова І.А. Структурна політика в Україні: шляхи вдосконалення та напрями подальших зрушень // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 15-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано актуальну на сьогодні проблему здійснення структурної політики в Україні на сучасному етапі розвитку економіки. Сформульовано практичні рекомендації щодо її вдосконалення у відповідь на виклики глобаліації світової економіки.
1444637
  Борщевський В.В. Структурна політика великих міст на сучасному етапі децентралізації (на прикладі Львівської ОТГ) // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 1 (99). – С. 5-14. – ISSN 1562-0905
1444638
  Хаффнер Ф. Структурна політика держави у контексті системної трансформації економіки і суспільства / Ф. Хаффнер, Д.М. Черваньов, С.С. Гасанов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 5-19. – (Економіка ; Вип. 49)


  Стаття є першою публікацією, якою розпочинається систематичне висвітлення у "Віснику" загальної концепції, основних теоретичних положень та результатів спільного наукового проекту економічного факультету Київського національного університету імені ...
1444639
  Гасанов С.С. Структурна політика і державні фінанси в умовах інституціональної невизначеності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (256). – С. 7-18 : табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 2305-7645
1444640
  Кобзистий М.О. Структурна політика та її роль уформуванні корпоративного сектора економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2004. – № 7-8 (38-39). – С. 3-8
1444641
  Захаренко М.І. Структурна релаксація аморфних сплавів в неізотермічних умовах / М.І. Захаренко, М.П. Семенько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 371-373. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  На основі існуючих уявлень про релаксацію аморфних структур при ізотермічних відпалах одержано рівняння, яке описує ці процеси в умовах неперервного нагріву з постійною швидкістю. Дане рівняння добре описує процеси релаксації аморфного сплаву Co-Si-B. ...
1444642
  Артюх М.С. Структурна реорганізація районного відділу освіти в Україні на початку ХХІ ст. // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 419-428. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1444643
  Шаповалова О.І. Структурна роль міжнародних інститутів у системі міжнародних відносин // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 212-218. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1444644
  Кирилів В.О. Структурна своєрідність професійної підготовки студентів у зарубіжних вишах // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2015. – Вип. 33. – С. 75-78. – (Серія "Педагогічні науки")
1444645
  Росовецький С.К. Структурна своєрідність та ідеологічне "надзавдання" українського прозового фольклору про Тараса Шевченка // Русская литература. Исследования : сборник научных трудов / Киевский нац. ун. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2006. – Вып. 10. – С. 93-92


  Про інтерес А.В. Кулініча до проблем фольклорно-літературних зв"язків і до питань шевченкознавства.
1444646
  Матвієнко О. Структурна система знань менеджера інформаційних систем // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2001. – № 8. – С. 25-29
1444647
  Шергін С.О. Структурна специфіка ринків зброї в Південно-Східній Азії в контексті регіональних трансформацій / С.О. Шергін, І.В. Горобець // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2008. – Вип. 14 : Зовнішня політика і дипломатія: історична ретроспектива, традиції, сьогодення. – С. 78-87
1444648
  Савінов О.М. Структурна стійкість моделей навчання на основі логістичної функції // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 111-115
1444649
  Русецька О. Структурна та мовна організація сучасної друкованої реклами // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 306-310


  У статті розглядаються питання мовних та структурних особливостей рекламних текстів у друкованих ЗМІ. Автор дослідив їх дотримання та зробив аналіз рекламних текстів у їх відповідності. В статье рассматриваются вопросы языковых и структурных ...
1444650
  Беспала Л.В. Структурна та функціональна диференціація англійської мови в Карибському регіоні // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 229-234
1444651
  Іванік О. Структурна та функціональна типізація впливів геологічного середовища та небезпечних геологічних процесів на транспортні природно-техногенні системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 38-41. – (Геологія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром геол.-мінералог. наук, проф. В.В. Шевчуком) Розглянуто загальний характер впливу геологічного середовища та небезпечних геологічних процесів на транспортні природно-техногенні системи. У відповідності до ...
1444652
  Безущак О.О. Структурна теорія та асимптотичні конструкції локально матричних алгебр : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Безущак Оксана Омелянівна ; НАН України, Ін-т математики. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 27 назв
1444653
  Клименко О.Л. Структурна типологізація термінів фелінології сучасної англійської мови / О.Л. Клименко, А.О. Інгор // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 133-137
1444654
  Рогоза О.Б. Структурна типологія епістолярного роману (на матеріалі творів XVII - XX століть) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2004. – Вип. 11. – С. 93-98. – ISBN 966-581-498-2
1444655
  Куварова О.К. Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на матеріалі російськомовних листів XVIII-XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Куварова Олена Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1444656
  Куварова О.К. Структурна типологія і стилістика звертання в епістолярних текстах (на матеріалі російськомовних листів XVIII–XX ст.) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02, 03 / Куварова Олена Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Дніпро, 2017. – 531 арк. – Додатки: арк. 482-531. – Бібліогр.: арк. 412-481
1444657
  Чемес В.Ф. Структурна типологія українського шанобливого звертання (на матеріалі епістолярної спадщини письменників-класиків) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 171-182. – (Літературознавство. Мовознавство. Фолькльористика. ; Вип. 3)


  Аналізується процес формування такої специфічної і культурологічно маркованої синтаксеми, як шанобливе звертання. Матеріалом для аналізу взято зразки шанобливих звертань у епістолярній спадщині українських письменників-класиків ХІХ - початку ХХ ст.
1444658
  Сіренко Н.М. Структурна трансформація вартості суспільних благ в постіндустріальній економіці // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 1 (183). – С. 133-137
1444659
  Білорус О.Г. Структурна трансформація глобального капіталу та гіперфінансіалізація відтворювальних процесів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 7-19. – ISSN 2305-7645
1444660
  Буткалюк К.О. Структурна трансформація господарської системи та зайнятості: витоки і сучасність // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 162-167. – Бібліогр.: 15 назв
1444661
  Шнирков О.О. Структурна трансформація економік країн-членів НАФТА та КАРІКОМ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 47-49. – (Міжнародні відносини ; Вип. 37). – ISSN 1728-3817


  Стаття аналізує основні особливості структурних зрушень в економіках країн-членів різних форм інтеграційних угрупувань на прикладах НАФТА (зона вільної торгівлі), КАРІКОМ (митний союз). До сфер структурних зрушень, які аналізуються нижче, відносяться: ...
1444662
   Структурна трансформація економіки міст Західного регіону України: передумови, чинники та особливості : наук. доповідь / НАН України, Держ. установа "Ін-т регіон. досліджень ім. М.І. Долишнього НАН України" ; [наук. ред. М.І. Мельник]. – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2020. – 162, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-9222-2
1444663
   Структурна трансформація економіки та ринок праці України: тенденції, соціальні наслідки, перспективи. – Київ, 1999. – 268 с. – Бібліогр.: с.226-228. – ISBN 966-95393-0-7
1444664
  Папп В.В. Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 23-31. – ISSN 1562-0905
1444665
  Папп Василь Васильович Структурна трансформація економіки України у контексті євроінтеграційних процесів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 1. – С. 23-31. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Досліджено стан та перспективи розвитку вітчизняної економіки в контексті процесу інтеграції до Європейського Союзу. Зокрема досліджено стан та тенденції зовнішньоекономічних зв"язків України, виокремлено їх переваги та недоліки, На основі ...
1444666
  Лихолобова О.Е. Структурна трансформація економіки України: від відновлення до реформ // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 72-73. – ISBN 978-966-188-219-4
1444667
  П"янкова О. Структурна трансформація експорту України у період пандемії / О. П"янкова, О. Ралко, М. Слоква // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-економ. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 5 (118). – С. 66-76. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2616-6100
1444668
  Тетеринець Т.А. Структурна трансформація інвестиційної політики в контексті технологічної модернізації економіки // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 29/1. – С. 176-183. – ISSN 2306-546X
1444669
  Кургузенкова Людмила Анатоліївна Структурна трансформація лісогосподарських підприємств в умовах диверсифікації їхньої діяльності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 113-118. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто перспективи розвитку лісогосподарських підприємств в умовах диверсифікації їхньої діяльності, а також розроблено пропозиції структурно-трансформаційного розвитку лісогосподарських підприємств при збереженні екологічно безпечних і ...
1444670
  Усик І.О. Структурна трансформація моделі розвитку економіки України в умовах глобалізаційних викликів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Усик Ігор Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 8 назв
1444671
  Єрохін С. Структурна трансформація національної економіки // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 11. – С.55-58. – ISSN 0131-775Х
1444672
  Єрохін С.А. Структурна трансформація національної економіки : (теоретико-методологічний аспект): Наукова монографія / С.А. Єрохін. – Київ, 2002. – 528с. – 33Єрох Шифр дубл. – ISBN 966-7742-01-6
1444673
  Мельник А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційцного базису її розвитку / А. Мельник, А. Васіна // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Т.9 (№ 1). – С. 37-58. – ISSN 1684-906Х
1444674
  Бабенко Геннадій Олександрович Структурна трансформація перспективи розвитку промисловості Криму. : 08.07.01. Автореф. дис. ... канд. екон. наук / Бабенко Геннадій Олександрович; НДЕІ МЕУ. – Київ, 2001. – 18 с.
1444675
  Рясна Катерина Вікторівна Структурна трансформація підприємств агропромислового комплексу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Рясна Катерина Вікторівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 187 л. + Додатки: л. 172 - 187. – Бібліогр.: л. 158 - 172
1444676
  Рясна Катерина Вікторівна Структурна трансформація підприємств агропромислового комплексу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.01 / Рясна К.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1444677
  Коломойцев В.Е. Структурна трансформація промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев. – Київ : Украинская энциклопедия им. М.П. Бажана, 1997. – 303 с.
1444678
  Касич А.О. Структурна трансформація промисловості в контексті забезпечення конкурентоспроможності національної економіки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 92-103.
1444679
  Русанова К.В. Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Русанова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 225 л. – Додатки: л. 217-225. – Бібліогр.: л. 198-216
1444680
  Русанова К.В. Структурна трансформація торговельних відносин України з Росією : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Русанова Катерина Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1444681
  Чорний Р.С. Структурна трансформація трудового потенціалу в умовах інформаційного суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 18-21. – ISSN 2306-6806
1444682
  Опанасюк Олександр Петрович Структурна феноменологія і типологія форм художнього образу : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Опанасюк О.П.; Національна музична акад. України ім. П.І. Чайковського. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 5 назв
1444683
  Букач В.В. Структурна характеристика державної влади як інституту конституційного права України / В.В. Букач, Н.В. Камінська // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2021. – № 2. – С. 19-28. – ISSN 2220-1394
1444684
  Бондаренко Л. Структурна характеристика деяких видів військово-дипломатичних документів та їх переклад // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 314-317. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1444685
  Педь І.В. Структурна характеристика міжнародної податкової конкуренції / І.В. Педь, О.Ю. Гусак // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 131-136. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розроблено структурну характеристику міжнародної податкової конкуренції та визначено її елементи з метою аналізу поняття податкової конкуренції та дослідження її взаємозв"язку з іншими складовими міжнародної податкової політики в системі координат ...
1444686
  Поснік І.В. Структурна характеристика назв квітів у різноструктурних мовах // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.17. – С. 41-52
1444687
  Бобровник С. Структурна характеристика правового конфлікту // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 93-98. – ISSN 1026-9932


  Досліджується структура правового конфлікту як сукупності елементів, що взаємодіють між собою на основі притаманних їм функцій. Серед елементів структури виокремлено суб"єкти, об"єкт та зміст правового конфлікту. Об"рунтовано ознаки суб"єктів правового ...
1444688
  Барабанова Н.Р. Структурна характеристика соціально-ділової комунікації в професійній сфері // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 100-109. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Описується один з етапів дослідження характеристик професійної комунікації. Наводяться результати багатофакторного аналізу соціального та ділового аспектів взаємодії в цій сфері. Обґрунтовано необхідність чіткого структурування соціально-ділового ...
1444689
  Солодяк О.Ю. Структурна характеристика сучасних англійських військово-політичних текстів // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 282-286. – ISBN 966-581-727-2
1444690
  Разбєгіна Н.В. Структурна характеристика термінів міжнародного права // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 158-163
1444691
  Сливка Ю.І. Структурна хімія (пі)-комплексів Cu(I) та Ag(I) з алільними похідними азолів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.01 / Сливка Юрій Іванович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 33 назви
1444692
   Структурная адаптация многомашинных систем обработки информации.. – Рига, 1978. – 112с.
1444693
  Леви-Строс Структурная антропология / К. Леви-Строс. – Москва : Наука, 1983. – 536 с.
1444694
  Леви-Строс Структурная антропология / Леви-Строс. – М., 1985. – 535с.
1444695
  Святловский А.Е. Структурная вулканология / А.Е. Святловский. – Москва : Недра, 1971. – 232с.
1444696
  Сороко Э.М. Структурная гармония систем / Э.М. Сороко. – Минск, 1984. – 264с.
1444697
  Лизс Ч.К. Структурная геология : Учебное пособие для вузов / Ч.К. Лизс. – М.-Л. : НТИ НКТП СССР, 1935. – 283с.
1444698
  Усов М.А. Структурная геология / М.А. Усов. – Москва-Л., 1940. – 135с.
1444699
  Биллингс М.П. Структурная геология / М.П. Биллингс ; пер. с англ. Т.М. Кайковой. – Пер. с англ. – Москва : Иноиздат, 1949. – 431 с. – Библиогр.: с. 422-427
1444700
  Ажгирей Г.Д. Структурная геология / Г.Д. Ажгирей. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1956. – 493 с., 19 л. ил., карт. : ил., карт. – Библиогр.: с. 451-478
1444701
  Буялов Н.И. Структурная геология : Учебное пособие для ВУЗов / Н.И. Буялов. – Москва : Гостоптехиздат, 1957. – 279с.
1444702
  Ситтер Л. Структурная геология / Л. Ситтер. – М, 1960. – 473с.
1444703
  Белоусов В.В. Структурная геология : Учебное пособие для ВУЗов / В.В. Белоусов. – Москва : МГУ, 1961. – 207с.
1444704
  Ажгирей Г.Д. Структурная геология / Г.Д. Ажгирей. – [2-е изд.]. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1966. – 350 с., 14 л. ил., карт. : ил. – Библиогр.: с. 339-342
1444705
  Белоусов В.В. Структурная геология : учеб. пособ. для геол. специальностей вузов / В.В. Белоусов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1971. – 277 с. : ил., карт.
1444706
  Белоусов В.В. Структурная геология : Учебник / В.В. Белоусов. – 3-е изд. перераб. и доп. – Маріуполь : МГУ, 1986. – 244с.
1444707
  Тихомиров В.Г. Структурная геология вулканических массивов / В.Г. Тихомиров. – Москва : Издательство Московского университета, 1985. – 184 с.
1444708
   Структурная геология Донецкого угольного бассейна. – М., 1985. – 148с.
1444709
  Буялов Н.И. Структурная геология и геологическое картирование : ВВодная лекция для студентов, изуцающих геологию / Н.И. Буялов. – Москва, 1954. – 24с.
1444710
   Структурная геология и геологическое картирование. – Л., 1959. – 16с.
1444711
   Структурная геология и геологическое картирование. – Л., 1959. – 11с.
1444712
   Структурная геология и геологическое картирование. – Л., 1960. – 12с.
1444713
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – М., 1965. – 159с.
1444714
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – К., 1966. – 43с.
1444715
  Сократов Г.И. Структурная геология и геологическое картирование / Г.И. Сократов. – Москва : Недра, 1972. – 279с.
1444716
  Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование : Учебное пособие / А.Е. Михайлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1973. – 432с.
1444717
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1974. – 224с.
1444718
  Сапфиров Г.Н. Структурная геология и геологическое картирование / Г.Н. Сапфиров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1982. – 246с.
1444719
  Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование : Учебное пособие / А.Е. Михайлов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1984. – 464с.
1444720
  Романов А.А. Структурная геология и геологическое картирование / А.А. Романов. – Саратов, 1990. – 27с. – ISBN 5-292-01088-Х
1444721
  Куликов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование : учеб. по спец. "Геология, поиски и разведка месторождений полез. ископаемых", "Геофиз. методы поисков в разведки месторождений полез. ископаемых" / В.Н. Куликов, А.Е. Михайлов. – М., 1991. – 285с.
1444722
  Павлинов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование с основами геотектоники : Учебное пособие для вузов / В.Н. Павлинов. – Москва : Недра
Ч. 1 : Структурная геология. – 1979. – 359с.
1444723
  Павлинов В.Н. Структурная геология и геологическое картирование с основами геотектоники = Основы общей геотектоники и методы геологического картирования : Учебник для вузов / В.Н. Павлинов, А.К. Соколовский. – Москва : Недра, 1990. – 317с.
1444724
   Структурная геология и тектоника плит. – В трех томах. – Москва : Мир
Т. 1 : Авлокоген - Криптоэксплозивные структуры. – 1990. – 315с.
1444725
   Структурная геология и тектоника плит. – В трех томах. – Москва : Мир
Т. 2 : Линейность - сфенохазм. – 1991. – 376с.
1444726
   Структурная геология и тектоника плит. – В трех томах. – Москва : Мир
Т. 3 : Тектоника гравитационного скольжения - Эллипсоид напряжений. – 1991. – 350с.
1444727
  Эз В.В. Структурная геология маетаморфических комплексов. / В.В. Эз. – М,, 1978. – 191с.
1444728
  Казанцев Ю.В. Структурная геология Предуральского прогиба / Ю.В. Казанцев. – Москва : Наука, 1984. – 184с.
1444729
   Структурная геология рудных месторождений Канады. Симпозиум.. – М., 1964. – 503с.
1444730
   Структурная геология с основами геокартирования. Метод. руководство. – М., 1968. – 20с.
1444731
  Ирдли А Структурная геология Северной Америки / А Ирдли. – Москва, 1954. – 666с.
1444732
   Структурная геология. Программа для студ.. – Л., 1960. – 9с.
1444733
   Структурная геоморфология горных стран. – Москва : Наука, 1975. – 290с.
1444734
  Астахов Н.Е. Структурная геоморфология Грузии / Астахов Н.Е. ; АН ГССР, Ин-т географии им. Вахушти. – Тбилиси : Мецниереба, 1973. – 224 с. : черт. и карт. – Список лит.: с. 207-221
1444735
  Миленко Алексей Васильевич Структурная геоморфология и неотектоника Старобельско-Миллеровской моноклинами : Автореф... канд. геол.-минер.наук: 04.00.01 / Миленко Алексей Васильевич; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1975. – 25л.
1444736
   Структурная геоморфология континентальных окраин. – Москва : Недра, 1983. – 216с.
1444737
  Никифоров Л.Г. Структурная геоморфология морских побережий / Л.Г. Никифоров. – Москва : Московский университет, 1977. – 175с.
1444738
  Мещеряков Ю.А. Структурная геоморфология равнинных стран / Ю.А. Мещеряков. – Москва : Наука, 1965. – 391с.
1444739
  Бальян С.П. Структурная геофорфология Армянского нагорья и окаймляющих областей / С.П. Бальян ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван : Ереванский университет, 1969. – 392 с., [7] вкл. к. – Библиогр.: с. 357-369
1444740
  Богданович В.А. Структурная гетерогенность многокомпонентных систем на основе полимеров пространственного строения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук: 01.04.19 / Богданович В. А.; АН УССР, Ин-т химии высокомол. соединений. – Киев, 1985. – 16 с.
1444741
  Ларионова Н.И. Структурная диверсификация экономики России: реалии, перспективы развития / Н.И. Ларионова, Н.Л. Загайнова // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 2 (29). – С. 203-212
1444742
  Волотовский И.Д. Структурная динамика фоторецепторного аппарата / И.Д. Волотовский, С.В. Конев. – Минск, 1986. – 206с.
1444743
  Кумеев С.С. Структурная дифрактометрия полевых шпатов / С.С. Кумеев. – Элиста, 1973. – 159с.
1444744
  Смолин А.П. Структурная документация золоторудных месторождений / А.П. Смолин. – Москва : Недра, 1975. – 240с.
1444745
  Лобацкая Р.М. Структурная зональность разломов / Р.М. Лобацкая. – Москва : Недра, 1987. – 127с.
1444746
  Зори С.А. Структурная и алгоритмическая организация многопроцессорного вычислителя для генерации изображений устилающей поверхности в имитаторах визуальной обстановки. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Зори С.А.; Дон. гос. техн. ун-тет. – Донецк, 1996. – 18л.
1444747
   Структурная и климатическая геоморфология. – Москва : Наука, 1966. – 179с.
1444748
   Структурная и математическая лингвистика. – Киев
Вып. 9. – 1981
1444749
  Лазарев Ю.И. Структурная и метаморфическая петрология железистых кварцитов Костомукшского месторождения Карельской АССР : Автореф. дис. ... канд. геол.-минерал. наук / Лазарев Ю.И. ; Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии АН СССР , Ин-т геологии. – Петрозаводск, 1967. – 31 с.
1444750
  Цофнас А.Ю. Структурная и натуральная онтология // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2007. – Т. 12, вип. 13 : Філософія. – С. 21-30
1444751
  Чернышевская И.А. Структурная и нейрохимическая гетерохрония в раннем онтогенетическом развитии коры мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Чернышевская И.А.; АМН СССР. Ин-т нормальной и патол. физиологии. – М., 1966. – 20л.
1444752
  Буялов Н.И. Структурная и полевая геология / Н.И. Буялов. – М.-Л., 1953. – 516с.
1444753
  Буялов Н.И. Структурная и полевая геология : Учебник длч техникумов / Н.И. Буялов. – Москва : Гостоптехиздат, 1956. – 392с.
1444754
   Структурная и прикладная лингвистика : межвузовский сборник. – Ленинград
Вып. 1. – 1978
1444755
   Структурная и прикладная лингвистика : межвузовский сборник. – Ленинград
Вып. 2. – 1983
1444756
  Калашникова Любовь Михайловна Структурная и семантическая инвариантность в системе отглагольных аффиксальных существительных современного немецкого языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Калашникова Любовь Михайловна; Моск. гос. пед. ин-т иностранных языков им. М.Тореза. – М., 1979. – 27л.
1444757
  Козлова Т.М. Структурная и ультраструктурная организация дрожжевых оргнанизмов и ее перестройка в зависимости от физиологического состояния. : Автореф... Канд.биол.наук: 096 / Козлова Т.М.; АН СССР. – М, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1444758
   Структурная и функциональная организация мозжечка.. – К., 1974. – 125с.
1444759
  Понятина Татьяна Петровна Структурная и функционально-семантичская характеристика устойчивых сравнений современного французского языка : Дис... канд.филолог.наук: 10.02.05 / Понятина Татьяна Петровна; Горьковский гос. пед. ин-т иностр. яз. – Горький, 1989. – 156л. – Бібліогр.:л.152-156
1444760
   Структурная и химическая микронеоднородность в материалах : сб. науч. тр. – Киев : АН Украины, 1991. – 155с.
1444761
  Усатюк Иван Иванович Структурная и химическая микронеоднородность металлических расплавов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Усатюк Иван Иванович; Воронежский гос. ун-т имени Ленинского комсомола. – Воронеж, 1986. – 24л.
1444762
  Пампуро В.И. Структурная информационная теория надежности систем / В.И. Пампуро. – К, 1992. – 328с.
1444763
  Белов Н.В. Структурная кристаллография / Н.В. Белов ; АН СССР, Ин-т кристалографии. – Москва : Из-во АН СССР, 1951. – 88 с.
1444764
  Конев С.В. Структурная лабиальность биологических мембран и регуляторные процессы / С.В. Конев. – Минск : Наука и Техника, 1987. – 240 с. : табл., ил. – Библиогр.: с. 220-239
1444765
  Шаумян С.К. Структурная лингвистика как имманентная теория языка (с июллюстрациями применения структурного метода к изучению славянских языков). / С.К. Шаумян. – М., 1958. – 40с.
1444766
  Шаумян С.К. Структурная лингвистика. / С.К. Шаумян. – Москва : Наука, 1965. – 396 с.
1444767
   Структурная локализация и личность в период трансформации в Польше и Украине // Социология: теория, методы, маркетинг : Научно-теоретический журнал. – Киев, 2002. – № 4. – С.10-39
1444768
   Структурная механика композиционных материалов: сб. ст.. – Свердловск, 1983. – 140с.
1444769
   Структурная механика неоднородных сред. Сб. ст.. – Свердловск, 1982. – 136с.
1444770
  Пущаровский Д.Ю. Структурная минералогия силикатов и их синтетических аналогов / Д.Ю. Пущаровский. – М, 1986. – 159с.
1444771
  Дриц Виктор Анатольевич Структурная минералогия слоистых силикатов : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.00.08 / Дриц Виктор Анатольевич; АН СССР. Ин-т геол. рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии. – М., 1974. – 44л.
1444772
  Акинин К.П. Структурная минимизация электроприводов малой мощности на основе бесконтакных двигателей с постоянными магнитами / К.П. Акинин ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики. – Киев : Про формат, 2020. – 392, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 372-392. – ISBN 978-617-7457-98-4
1444773
  Евтихов О.В. Структурная модель лидерских качеств организационного лидера // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 41-46. – ISSN 0321-0383


  В статье проведен научный анализ лидерских качеств организационного лидера. Проанализированы различные перечни лидерских качеств, описанные в научной литературе такими исследователями, как У. Беннис, Р. Стогдилл, М.И. Рожков, А.Л. Уманский и др. На ...
1444774
  Келасьев В.Н. Структурная модель мышления и проблемы генезиса психики / В.Н. Келасьев. – Л, 1984. – 216с.
1444775
  Шевченко Г.Я. Структурная модель научных коммуникаций / Г.Я. Шевченко, В.С. Белозубенко // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький , П.О.Витязь, В.М. Головатюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (106). – C. 37-51. – ISSN 0374-3896
1444776
  Марина В.Ю. Структурная модель среды при неизотермических процессах нагружения для циклически нестабильных материалов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 01.02.04 / Марина В.Ю. ; АН УССР, Ин-т механики. – Киев, 1977. – 20 с.
1444777
  Сафарова К.А. Структурная мотивировка слова (на матер. аффиксных и сложных образов. соврем. англ. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: / Сафарова К. А.; ЛГУ. – Ленинград, 1970. – 27с.
1444778
  Садовский В.Д. Структурная наследственность в стали. / В.Д. Садовский. – М., 1973. – 205с.
1444779
  Нозик Ю.З. Структурная нейтронография // Нейтроны и твердое тело : В 3-х т. / Под общ. ред. Р.П. Озерова. – Москва : Атомиздат, 1979. – Т. 1 : Структурная нейтронография / Ю.З. Нозик, Р.П. Озеров, К. Хеннинг. – С. 1-343
1444780
   Структурная неоднородность океанов. – Владивосток, 1983. – 144с.
1444781
  Сиенко М. Структурная неорганическая химия / М. Сиенко, Р. Плейн, Р. Хестер. – Москва : Мир, 1968. – 344 с.
1444782
  Уэллс А.Ф. Структурная неорганическая химия : в 3 т. / А. Уэллс ; пер. с англ. д-ра хим. наук, проф. П.М. Зоркого [и др.] ; под ред. чл.-корр. АН СССР М.А. Порай-Кошица. – Москва : Мир
Т. 1. – 1987. – 407 с. : ил.
1444783
  Уэллс А.Ф. Структурная неорганическая химия : в 3 т. / А. Уэллс ; пер. с англ. д-ра хим. наук, проф. П.М. Зоркого [и др.] ; под ред. чл.-корр. АН СССР М.А. Порай-Кошица. – Москва : Мир
Т. 2. – 1987. – 696 с. : ил.
1444784
  Уэллс А.Ф. Структурная неорганическая химия : в 3 т. / А. Уэллс ; пер. с англ. д-ра хим. наук, проф. П.М. Зоркого [и др.] ; под ред. чл.-корр. АН СССР М.А. Порай-Кошица. – Москва : Мир
Т. 3. – 1988. – 564 с. : ил.
1444785
  Пушкарев Е.А. Структурная нестабильность, атомное упорядочение и сверхпроводимость соединений. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Пушкарев Е.А.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Х, 1980. – 21л.
1444786
  Кимстач О.Ю. Структурная оптимизация в некоторых задачах электромеханики и электротехники // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; голов. ред. Маєвський Д.А. ; редкол.: Абакумов В.Г., Акімов Л.В., Андрієнко П.Д. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 24 (100). – C. 39-44. – ISSN 2221-3805
1444787
  Зайченко Ю.П. Структурная оптимизация сетей ЭВМ / Ю.П. Зайченко, Ю.В. Гонта. – Киев : Техніка, 1986. – 167с.
1444788
  Попов Е.М. Структурная организация белков. / Е.М. Попов. – Москва : Наука, 1989. – 351с.
1444789
  Семаго М.М. Структурная организация бытия и анализ психического : триадическая парадигма // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С. 226-233. – ISSN 1811-0916
1444790
  Колосов Н.Г. Структурная организация вегетативных ганглиев / Н.Г. Колосов, А.Я. Хабарова. – Л., 1978. – 73с.
1444791
  Микеладзе А.Л. Структурная организация вегетативных ядер центральной нервной системы. / А.Л. Микеладзе. – Тбилиси : Мецниереба
Кн.1. – 1968. – 186с.
1444792
  Шаширина М.И. Структурная организация верхнего шейного симпатического узла. : Автореф... Канд.биол.наук: / Шаширина М.И.; 2-й Моск.гос.мед.ин-т. – М, 1964. – 15л.
1444793
  Столлингс Уильям Структурная организация и архитектура компьютерных систем = Computer opganization and architecture : Проектирование и производительность / Столлингс Уильям; Пер. с англ. – 5-е изд. – Москва : Вильямс, издательский дом, 2002. – 896с. – ISBN 5-8459-0262-2
1444794
  Бурнашова С.А. Структурная организация и биохимические основы движения ресничек и жгутиков : Автореф... докт. биол.наук: 03.00.04 / Бурнашова С. А.; АН СССР, Ин-т биохим. – М., 1973. – 50л.
1444795
  Кутепов В.П. Структурная организация и распределение памяти в современных цифровых вычислительных машинах и системах / В.П. Кутепов. – М., 1977. – 76с.
1444796
  Штомпель В.И. Структурная организация и свойства полиуретанов и полиуретановых иономеров сегментного строения на основе бинарных смесей олигоэфирогликолей. : Автореф... канд. хим.наук: 01.04.19 / Штомпель В.И.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1991. – 16л.
1444797
  Холодная Марина Александровна Структурная организация индивидуального интеллекта : Автореф... доктора психолог.наук: 19.00.01 / Холодная Марина Александровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1990. – 41л.
1444798
  Ламанова Т.Г. Структурная организация каменистых степей Хакасии : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.05 / Ламанова Т.Г.; АН СССР. Сиб. отд-ние Центр. Сиб. ботан. сад. – Новосибирск, 1978. – 24л.
1444799
  Миллер Г.П. Структурная организация ландшафтных фаций : общие вопросы географии / Г.П. Миллер, В.Н. Петлин // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1988. – Вип.35. – С. 40-45 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 0201-4122
1444800
  Еремин Владимир Александрович Структурная организация липидов мембран М О EIKTIC и их взаимодействие с некоторыми мембранотропными агентами : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Еремин Владимир Александрович; АН СССР. Ин-т биохимии. – М., 1979. – 23л.
1444801
  Поляков В.Ю. Структурная организация митотических хромосом некоторых высших растений и животных : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 104 / Поляков В.Ю. ; Моск. гос. ун-т , Биол.-почв. фак. – Москва, 1969. – 21 с.
1444802
  Ран Р.Э. Структурная организация нервного аппрарата. : Автореф... Канд.мед.наук: 14.00.23 / Ран Р.Э.; АН СССР.Ин-т физиологии. – Л, 1974. – 24л.
1444803
  Штых Виктория Анатольевна Структурная организация почек при гипо-гопекинезии и лазеропунктуре. : Дис... канд. биологич.наук: 03.00.11 / Штых Виктория Анатольевна; Укр. мед. стоматологич. академия. – Полтава, 1996. – 200л. – Бібліогр.:л.190-200
1444804
  Аль-Кади Зияд Абдель Карим Структурная организация распределенных вычислительных систем для учета потребления электроэнергии : Автореф. дис. ... канд. тех. наук : 05.13.13 / Аль-Кади Зияд Абдель Карим ; КПИ им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – Киев, 1986. – 16 с.
1444805
  Горкун О.В. Структурная организация С-доменов молекулы фибриногена и их роль в процессе самосборки фибрина : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Горкун О. В.; АН УССР, Ин-т биохим. им. Палладина. – К., 1987. – 13л.
1444806
  Лагутенко Ю.П. Структурная организация туловищного мозга аннелид / Ю.П. Лагутенко. – Ленинград, 1981. – 127с.
1444807
  Кадура Сергей Николаевич Структурная организация хроматина при сперматогенезе белого амура и карпа : Автореф. дис. ... канд. биолог. наук : 03.00.04 / Кадура Сергей Николаевич ; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1983. – 22 с.
1444808
  Кадура Сергей Николаевич Структурная организация хроматина при сперматогенезе белого амура и карпа. : Дис... канд. биолог.наук: 03.00.04 / Кадура Сергей Николаевич; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 159л. – Бібліогр.:л.125-159
1444809
  Плотникова С.И. Структурная организация центральной нервной системы насекомых / С.И. Плотникова. – Ленинград : Наука, 1979. – 119с.
1444810
  Луканидин Е.М. Структурная организация ядерных комплексов, содержащих информационную РНК, : Автореф... канд. биол.наук: / Луканидин Е.М.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1969. – 24л.
1444811
   Структурная перестройка машиностроения Урала на основе ускорения научно-технического прогресса: сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 123с.
1444812
  Азар Вильм Ильич Структурная перестройка туррынка России : NEW! 10 лет ТППП // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 7. – С. 20-21 : Фото
1444813
  Елисеев Н.А. Структурная петрология / Н.А. Елисеев. – Ленинград : Из-во Ленинградского ун-та, 1953. – 310с.
1444814
  Ферберн Х.В. Структурная петрология деформированных горных пород / Х.В. Ферберн. – Москва : Изд-во ИЛ, 1949. – 268с.
1444815
   Структурная повреждаемость при упруго-пластическом деформировании твердых тел : межвуз. сб. – Л., 1984. – 86с.
1444816
  Клаус А.Х. Структурная политика в Федеративной Республике Германии. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Клаус А.Х.; Латв. гос. ун-тет им. Петра Стучки. – Рига, 1972. – 26л.
1444817
   Структурная релаксация в полупроводниковых кристаллах и приборных структурах: механизмы релаксации, методы исследования, роль в деградации приборов.. – Киев : Феникс, 1994. – 247с.
1444818
  Яковлев П. Структурная реформа мексиканской энергетики // Мировая экономика и международные отношения / Росс. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений. – Москва, 2015. – № 3. – С. 95-104. – ISSN 0131-2227
1444819
  Бацанов С.С. Структурная рефрактометрия / С.С. Бацанов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1976. – 304с.
1444820
  Грабский М.В. Структурная сверхпластичность металлов / М.В. Грабский. – Москва, 1975. – 270 с.
1444821
  Щербаков Н.С. Структурная теория аппаратного контроля цифровых автоматов / Щербаков Н.С., Подкопаев Б.П. ; под ред. к. т. н. Н.С. Щербакова. – Москва : Машиностроение, 1982. – 191 с. – Библиогр.: с. 188-190
1444822
  Эпиотис Н. Структурная теория органической химии / Н. Эпиотис. – Москва : Мир, 1981. – 330 с.
1444823
  Бутковский А.Г. Структурная теория распределённых систем / А.Г. Бутковский. – М., 1977. – 320с.
1444824
  Гаврилов М.А. Структурная теория релейных устройств / М.А. Гаврилов. – М.
1. – 1961. – 128с.
1444825
  Голышев Л.К. Структурная теория цифровых машин / Л.К. Голышев. – М., 1971. – 391с.
1444826
  Меньшиков И.И. Структурная типология сказуемого в современном русском языке // И слово Ваше отзовется : [сб. науч. тр. : посвящ. 80-летию со дня рождения д-ра филол. наук, проф. Евгения Степановича Отина] / Гуманит. центр "Азбука" ДонНМУ, Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: Борисова Л.П., Калинкин В.М. (отв. ред.), Першина К.В. и др.]. – Київ : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2012. – С. 364-370. – ISBN 978-966-489-126-1
1444827
  Кузнецова О.А. Структурная типология словообразовательных гнезд в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузнецова О.А.; Моск.ин-т.иностр.яз. – М, 1989. – 22л.
1444828
  Вертоградова В.В. Структурная типология среднеиндийских фонологических систем / В.В. Вертоградова. – Москва. – 131с.
1444829
  Успенский Б.А. Структурная типология языков / Б.А. Успенский. – Москва : Наука, 1965. – 287с.
1444830
   Структурная типология языков.. – Москва : Наука, 1966. – 264 с.
1444831
   Структурная турбулентность. – Новосибирск, 1982. – 165с.
1444832
  Цукрик В.В. Структурная упорядоченность в термотропных жидкокристаллических полимерных системах : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 01.04.19 / Цукрик В. В.; АН УССР, Ин-т хим. высокомолек. соединений. – Киев, 1987. – 36 с.
1444833
  Халилова М. Структурная характеристика наименований лиц по профессии в современном английском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Халилова М. ; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1975. – 36 с.
1444834
   Структурная характеристика производных суффиксальных прилагательных в современном английском языке: уч. пособие.. – Владивосток, 1978. – 91с.
1444835
  Либау Ф. Структурная химия силикатов / Ф. Либау. – Москва : Мир, 1988. – 410 с.
1444836
  Харгиттаи И. Структурная химия соединений серы / И. Харгиттаи. – Москва : Наука, 1986. – 262 с.
1444837
  Сыстра Ю.Й. Структурная эволюция беломорид Западного Беломорья / Ю.Й. Сыстра. – Ленинград : Наука, 1978. – 167с.
1444838
  Соловьев Н.В. Структурная эволюция Карадагского блока в мезозое : применение методов прикладной геохимии и петрофизики для решения геологических задач // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 113-116. – Бібліогр.: 4 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1444839
   Структурная эволюция метаморфических комплексов. – Ленинград : Наука, 1977. – 159с.
1444840
   Структурная эволюция Украинского щита и Горного Крыма / С В. Заика-Новацкий, Н А. Казаков, В С. Ржаницына, В Г. Заика-Новацкий, В И. Соловьев // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 4)
1444841
   Структурная эволюция Украинского щита и Горного Крыма / Заика-Новацкий, А.Н. Казаков, С.В. Ржаницына, Заика-Новацкий, И.В. Соловьев // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1985. – С. 18-25 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 4)
1444842
  Вайнштейн Б.К. Структурная электронография / Б.К. Вайнштейн. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 314 с.
1444843
  Голубев В.С. Структурная энергия жизни, человеческий капитал и факторы здоровья // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 2. – С . 131-140. – ISSN 0869-0499
1444844
  Куценко О. Структурне відродження СДПН у Радянській окупаційній зоні (червень 1945 - квітень 1946 року) // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 303- 307. – ISBN 978-966-171-783-0
1444845
  Куценко О. Структурне відродження Соціал-демократичної партії Німеччини у Західних окупаційних зонах (1945 - 1946 рр) // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 425-429. – ISBN 978-966-171-793-9
1444846
  Сірик Д. Структурне дослідження адміністративно-правового режиму воєнного стану // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2015. – № 9 (171). – С. 46-51
1444847
  Дудкіна О. Структурне корегування економіки: цільові орієнтири та механізми забезпечення збалансованого розвитку територій / О. Дудкіна, П. Дудкін // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 16-20
1444848
  Бєлов Ю.А. Структурне моделювання в динамічних системах / Ю.А. Бєлов, Т.Д. Хусаінов, А.В. Шатирко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 4-7. – (Кібернетика ; вип. 7). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто та систематизовано поняття моделі взагалі, типів моделей, етапи процесу математичного моделювання, основні вимоги до математичної моделі. Наведено сучасні підходи до розробки різних типів математичних моделей. A model concept is considered ...
1444849
  Неговська Ю.М. Структурне моделювання важелів державного регулювання інноваційно-інтелектуального потенціалу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2013. – № 6 (144). – С. 122-133 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1993-6788
1444850
  Калениченко М.М. Структурне моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 74-79. – ISSN 2075-437X


  Статтю присвячено аналізу структурного моделювання інтенційно-валентних відношень у безособових реченнях чеської мови. Основну увагу приділено складеним предикативним основам, які формують прислівники разом із допоміжним дієсловом byt. В статье ...
1444851
  Лодатко Є.О. Структурне моделювання педагогічного експерименту // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 5-9. – ISSN 2078-1687
1444852
  Школьник І.О. Структурне моделювання факторів розвитку фондового ринку / І.О. Школьник, Є.К. Бондаренко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 126-132. – ISSN 2222-4459
1444853
  Білосевич І.А. Структурне обгрунтування та розвиток технічного мислення у майбутніх учителів технологій // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – Випуск присвячено актуальним проблемам сучасної технологічної та професійної освіти. – С. 261-264. – (Педагогіка ; № 3)
1444854
  Солоха Н.В. Структурне підгрунтя патогенної дії ультрамікроскопічних часток нітриду титану на дихальну систему / Н.В. Солоха, Н.А. Колесова // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 1 (77). – С. 18-21 : рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2077-7477
1444855
  Студеняк І.П. Структурне розупорядкування в кристалічних та аморфних суперіонних провідниках / І.П. Студеняк, П. Куш ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород : Говерла, 2015. – 199, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-198. – ISBN 978-617-7333-00-4
1444856
  Луцков В.О. Структурний аналіз відтворення капіталу України в міжгалузевих моделях "витрати - випуск" // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 47-53. – ISSN 1683-1942
1444857
  Тян Р.Б. Структурний аналіз грошових потоків із метою підвищення надійності їх прогнозування / Р.Б. Тян, О.В. Лисенко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 5 (198). – С. 110-120 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1444858
  Зіненко О.Д. Структурний аналіз дискурсу публічної події в українських мас-медіа // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 27-35. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 14). – ISSN 2078-2551
1444859
  Турлова Ю. Структурний аналіз екологічної злочинності в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 139-147. – ISSN 1026-9932
1444860
  Зварич О.І. Структурний аналіз економічного розвитку регіонів // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 195-205. – ISSN 2222-0712
1444861
  Скрицька Н.А. Структурний аналіз законодавства України у сфері рекламної діяльності // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 22-27
1444862
  Смерічевський С.Ф. Структурний аналіз зв"язано-диверсифікованих систем України : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 12 (72). – С. 15-6 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1444863
  Герасимов О.В. Структурний аналіз злочинів у банківській сфері // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 57-62. – ISSN 1727-1584
1444864
  Лазарева К.В. Структурний аналіз і оптимізація багатотактних неперервно-дискретних систем керування : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.03 / Катерина Вікторівна Лазарева; Севастопольський нац. техн. ун-т. – Севастополь, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1444865
  Пелех О.Б. Структурний аналіз і структурно-темпологічна аналітика // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 24, грудень. – С. 66-70. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1444866
  Крупка М. Структурний аналіз інноваційної діяльності підприємств в Україні у контексті фінансового регулювання / М. Крупка, Н. Демчишак, В. Гриб // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 3 (60). – С. 37-52 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1818-5754
1444867
  Тупчієнко-Кадирова Структурний аналіз інформаційної складової офіційних листів // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 372-390. – ISSN 2222-4203
1444868
  Мисліцька Н.С. Структурний аналіз конкурентного середовища економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 153-158
1444869
  Лисюк В.М. Структурний аналіз логістики ринку як інформаційна передумова його регулювання / В.М. Лисюк, В.О. Діордієв // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. екон. ун-т ; редкол.: Звєряков М.І., Ковальов А.І., Балджи М.Д. [та ін.]. – Одеса, 2020. – № 3/4 (74/75). – С. 161-173. – ISSN 2313-4569
1444870
  Суботін А.А. Структурний аналіз міжнародної системи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 70, ч. 2. – С. 39-44.
1444871
  Пелех О.Б. Структурний аналіз національної економіки і структурна політика в Україні : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Пелех Оксана Богданівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 45 назв
1444872
  Гуменюк А.М. Структурний аналіз основних загроз економічної безпеки регіону // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький, торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2013. – С. 77-86. – (Економічні науки ; вип. 4 (52)). – ISSN 2310-8185
1444873
  Абдулоєва О.С. Структурний аналіз плодів видів роду Bupleurum L. флори України / О.С. Абдулоєва, М.М. Федорончук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 5. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 9). – ISSN 1728-3817


  Морфолого-анатомічний аналіз плодів дев"яти видів роду Вuрlеurum L. показав, що найбільш сталою ознакою є характер розташування секреторних канальців у оплодні на зрізах мерикарпіїв: у видів В. rotundifolium L., В. affine Sadler, В. fruticosum L. ...
1444874
  Алькема В.Г. Структурний аналіз потенціалу економічної безпеки транспортно-експедиційного підприємства / В.Г. Алькема, Г.М. Пазєєва // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 71-80. – ISSN 1993-0259
1444875
  Літкевич Д. Структурний аналіз правовідносин у галузі трансплантації // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2011. – № 7/8 (110). – С. 53-58
1444876
  Процайло М.С. Структурний аналіз річкової системи Бистриці (Івано-Франківська область): стан на 2000 рік // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2006. – Т. 11. – С. 202-206. – Бібліогр.: 9 назв
1444877
  Зуєнко Н.О. Структурний аналіз семантичного поля "назви житла людини" в англійській мові / Н.О. Зуєнко, А.М. Монашенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 60-64. – (Серія "Філологічні науки")
1444878
  Качинський А.Б. Структурний аналіз системи забезпечення екологічної та природно-техногенної безпеки / А.Б. Качинський, Ю.В. Єгоров // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2011. – № 4 (21). – С. 123-129
1444879
  Раєвнєва О.В. Структурний аналіз системи управління організаційною автономією університету / О.В. Раєвнєва, С.О. Степуріна // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 11 : Інвестиційні пріоритети глобальних інвесторів у енергетичній сфері. – C. 202-206. – ISSN 2222-4459
1444880
  Шалаєва Г. Структурний аналіз сучасної медичної термінології та труднощі перекладу багатокомпонентних медичних термінів // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2014. – № 1 (1). – С. 90-96. – ISSN 2311-9896
1444881
  Цюра В.В. Структурний аналіз та принципи інституту представництва в цивільному праві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 2 (100). – С. 82-89.


  Устатті обгрунтовується положення про наявність самостійного юридичного змісту в представницьких правовідносинах, що дає змогу стверджувани про виділення в цивільному праві України інституту представництва, який є окремою завершеною системою правових ...
1444882
  Тупчієнко-Кадирова Структурний аналіз текстів та описань документів, пов"язаних з оперою "Молода гвардія" Ю.С. Мейтуса (на прикладі кількох документів архівної спадщини композитора // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2012. – Вип. 15. – C. 257-272. – ISSN 2222-4203
1444883
  Піонтковська О. Структурний аналіз транзитної системи України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 42-45. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті подано аналіз транспортного потенціалу країни, визначено структуру транспортно-транзитної системи та розглянуто позитивні та негативні сторони кожної складової транспортної системи. In article the analysis of transport potential of the ...
1444884
  Трофименко М.Ю. Структурний аналіз фінансування розвитку галузей соціальної інфраструктури в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 75-79 : табл. – Бібліогр.: 6 назв
1444885
  Селіщев С.В. Структурний аспект перевірки безперервності діяльності підприємства при проведенні внутрішнього аудиту // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2/3 (89/90). – С. 155-162 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2519-1853
1444886
  Якубовський М.М. Структурний вектор активізації промислового розвитку // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 12 (625). – С. 22-39 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0131-775Х
1444887
  Ступницький Структурний взаємозв"язок виробництва і споживання в умовах розвинутого соціалізму / Ступницький, В.П. Нестеренко. – Київ, 1974. – 175с.
1444888
  Ящишина І.В. Структурний взаємозв"язок динаміки соціальних та інноваційних процесів в умовах сучасної економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 8. – С. 7-10. – Бібліогр.: 15 назв
1444889
   Структурний контроль фосфорного зруденіння Приазовського блоку / Р.С. Фурдуй, Б.О. Ніколаєнко, С.Є. Шнюков, В.М. Веселов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 58-63 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1444890
  Сербін О. Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени / Олег Сербін // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 3 (164). – С. 45-48. – ISSN 2076-9326


  У статті розглянуто історичні аспекти виникнення, розвитку та аналіз класифікації наук Йоана Еріугени. Проведено аналіз та визначено вплив класифікації наук Йоана Еріугени на еволюцію класифікаційної думки взагалі та розвиток систематизації зокрема.
1444891
  Агарков А.В. Структурний опис і розпізнавання зорових образів на основі застосування графів : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.13.23 / Агарков Андрій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1444892
  Габрель М.М. Структурний підхід до аналізу проблем та діагностування стану містобудівних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 288-307 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2077-3455
1444893
  Ілляхова М.В. Структурний підхід до визначення феномену соціального часу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Ілляхова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1444894
  Ілляхова М.В. Структурний підхід до визначення феномену соціального часу (межі та можливості застосування) : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Ілляхова М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 186 л. – Бібліогр. : л. 167-186
1444895
  Пасічна О.Ю. Структурний підхід до формування зовнішньо-економічної стратегії держави в умовах глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 3 (93). – С. 17-27. – ISSN 1993-6788
1444896
  Сидоренко Н.С. Структурний підхід до формування професійної культури державних службовців // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2009. – Вип. 1 (29). – С. 371-375. – (Право. Економіка. Управління)
1444897
  Онуфрієнко О.В. Структурний підхід до функціональної діяльності держави: перспективи вдосконалення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 18-22. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1444898
  Козловська Т.П. Структурний ракурс комунікативної ситуації / Т.П. Козловська, М.Г. Нікончук // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1444899
  Неф Фредерик Структурний реалізм : онтологічні структури, зв"язки та модальності de re // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2010. – № 1 : Французька філософія сьогодні. – С.57-75. – ISSN 0235-7941
1444900
  Гнатюк Роман Михайлович Структурний рельєф південного розточчя : Автореф. дис. ... канд. географ. наук: 11.00.04 / Гнатюк Р.М.; Львівськ. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1444901
  Пасінович І.І. Структурний розвиток економіки та сучасні виклики структурної трансформації в Україні // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 1 (117). – С. 82-87. – ISSN 2071-4653
1444902
   Структурний розвиток і структурна політика в ринкових та перехідних економіках / Ф. Хаффнер, Д.М. Черваньов, С.С. Гасанов, О.І. Рачук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 5-18. – (Економіка ; Вип. 58/59)


  Стаття, що пропонується увазі читачів, продовжує висвітлення у "Віснику" загальної концепції, основних теоретичних положень та результатів спільного наукового проекту економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка ...
1444903
  Стойко С. Структурний розвиток системи педагогічної освіти Індії у другій половині ХХ століття // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Євтух М.Б., Михайличенко О.В. , Плахотнік О.В. [та ін.]. – Київ, 2008. – № 37. – С. 109-113
1444904
  Лисецький А. Структурний розвиток сільського господарства України : Питання розвитку АПК / А. Лисецький, М. Соломко // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 54-61 : Рис. – Бібл. 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1444905
  Підпалий А. Структурний розгляд експериментальних особливостей вільних поетичних форм нью-йоркської групи // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Журнал інституту літератури ім.Т.Г.Шевченка НАНУ. – Київ, 2007. – № 11. – С. 33-48. – ISSN 0236-1477
1444906
  Далевська Н.М. Структурний рух глобалізації світової економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 : Структурний рух глобалізації світової економіки. – C. 8-12. – ISSN 2222-4459
1444907
  Купрієнко Д.А. Структурний синтез динамічних систем із квазілінійним і часовим розподіленням компонентів : монографія / Д.А. Купрієнко, канд. техн. наук, доц., О.В. Боровик, д-р техн. наук, проф. ; Нац. акад. держ. прикордон. служби ім. Б. Хмельницького, Каф. загальнонаук. та інж. дисциплін. – Хмельницький : НАДПСУ, 2015. – 347, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-8056-87-1
1444908
  Марущак В.Ю. Структурний синтез інформаційно-вимірювальної систеи багатостадійних динамічних технологічних процесів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.16 / Марущак В.Ю.; Вінницький держ. техн. ун-т. – Вінниця, 1994. – 22л.
1444909
  Гриненко В.В. Структурний синтез компонентів цифрових систем на основі біноміальних чисел : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Гриненко В.В. ; Харк. нац. ун-т радіоеклектроніки. – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1444910
  Анікієв О.С. Структурний синтез мереж MPLS за заданими показниками якості обслуговування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Анікієв О.С. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 9 назв
1444911
  Ларченко Л.В. Структурний синтез функціонально-орієнтованих пристроїв з числоімпульсним кодуванням : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.12 / Ларченко Л. В.; Хар. держ. техн. ун-т радіоелектрон. – Х., 1998. – 18л.
1444912
   Структурний стан вуглецю в кераміці системи ТіВ2 - С* отриманої методом твердофазного синтезу / В.А. Макара, І.Ф. Казо, О.Д. Мавланова, С.В. Чорнобук, В.М. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 243-246. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-87-7. – ISSN 1812-5409


  У роботі використаний метод електронної мікроскопії й мас-спектрометричних досліджень для аналізу структури вільного вуглецю в кераміці системи ТіВ2 - С*. Показано, що вуглець, який виділяється, зосереджений переважно по границях зерен ТіВ2 як у ...
1444913
  Торяник І.М. Структурний стан і фізико-механічні властивості іонно-плазмових покриттів AIN-TiB2-TiSi2, (Zr-Ti-Cr-Nb)xN1-x I (Ti-Al-Zr-Nb-Y)xN1-x : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.04.07 / Торяник Ігор Миколайович ; НАН України, Ін-т електрофізики і радіац. технологій. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1444914
   Структурний стан мембран мітохондрій ентероцитів тонкої кишки та гепатоцитів за дії екзогенних чинників / С.В. Хижняк, В.А. Грищенко, Л.І. Степанова, А.О. Прохорова, В.М. Войціцький // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011. – № 947. – С. 196-200. – (Біологія ; Вип. 13). – ISSN 2075-5457


  Результати проведених досліджень свідчать про структурну модифікацію внутрішньої мембрани мітохондрії ентероцитів тонкої кишки та гепатоцитів щурів за дії іонізуючої радіації та кадмієвої інтоксикації
1444915
  Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іонізуючої радіації в надмалих дозах : автореф. дис. ... канд. біол. наук :03.00.01. / Лапоша О. А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр. : 10 назв
1444916
  Лапоша О.А. Структурний стан мембрани еритроцитів за дії іоніізуючої радіації в надмалих дозах : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.01 - радіобіологія / Лапоша О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 144л. – Бібліогр. : л.129-144
1444917
  Гринюк Ірина Іванівна Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Гринюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 131 л. – Бібліогр.: л.106-131
1444918
  Гринюк Ірина Іванівна Структурний стан хроматину тимоцитів за дії іонізуючої радіації та пероксиду водню : Автореф. дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.04 / Гринюк І.І.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1444919
  Ботеску О. Структурний та етимологічний аналіз топонімів, утворених внаслідок адміністративно-територіальної епохи Хейсей [текст японською мовою] // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – C. 5-10. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Муніципальні злиття й поглинання, що проводяться на теренах Японії, починаючи з епохи Мейджі [(текст японською мовою; 1868-1912)] і до теперішнього часу, доби Хейсей [(текст японською мовою; від 1989 р.)] відомі під назвою ["текст японською ...
1444920
  Кононенко А.В. Структурний та параметричний синтез прогнозних моделей бізнес-процесів в умовах дефіциту маркетингової інформації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кононенко А.В.; МОіНУ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1444921
  Бокова П.М. Структурний та функціонально-семантичний аспекти складнопідрядних речень з підрядним часу в сучасній іспанській мові : Дис. ...канд. філолог. наук.: 10.02.05 / П.М. Бокова ; КУ ім.Т. Шевченка ; Київський державний лінгвістичний ун-т. – Київ : [Б. в.], 2000. – 196 л. – Бібліогр.: л.: 168-194
1444922
  Бокова П.М. Структурний та функціонально-семантичний аспекти складнопідрядних речень з підрядним часу в сучасній іспанській мові : Автореф...канд.філолог.наук:10.02.05 / Бокова П.М.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліографія:17с.
1444923
  Гахович Е.Г. Структурний чинник регулювання екологічних параметрів промислового виробництва // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2013. – № 3 (78), травень - червень. – С. 12-13 : фото
1444924
   Структурні виміри сучасного суспільства : курс лекцій: навчальний посібник / А. Арсеєнко, В. Степаненко, О. Резнік, В. Королько, О. та ін. Стегній; [ А. Арсеєнко та ін. ]; НАНУ; Ін-т соціології; Вища школа соціології; за ред. С. Макеєва. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2006. – 372с. – ISBN 966-02-3850-9
1444925
  Черкас Н.І. Структурні детермінанти регіональної конкурентоспроможності: досвід регіонів ЄС // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац.акад.наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2018. – № 1 (87). – С. 143-151 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1562-0905
1444926
  Лутчин Н. Структурні диспропорції національного та регіонального розвитку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 53-58. – (Економіка ; вип. 4 (157)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані основні диспропорції економіки як на державному, так і на регіональному рівні. В роботі розглядаються концептуальні підходи до формування ефективної структури економіки України та Львівської області. Враховуючи міжнародний ...
1444927
  Кизим М.О. Структурні зміни в економіці України та її енергоємність / М.О. Кизим, Г.В. Мілютін // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 12 : Ефективність репресивних антикорупційних заходів в умовах високого рівня корумпованості. – C. 132-143. – ISSN 2222-4459
1444928
  Симоненко Л.І. Структурні зміни в економіці України як фактор економічного зростання. : Автореф... канд. екон.наук: 08.01.01 / Симоненко Л.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 21л.
1444929
  Кузенко Н.В. Структурні зміни в економічному розвитку пострадянських держав / Наталія Кузенко ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : СПОЛОМ, 2013. – 299, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 284-299. – ISBN 978-966-665-914-2
1444930
  Задоя А.О. Структурні зміни зовнішньоторговельної діяльності України та валютний курс / А.О. Задоя, О.І. Галась, Д.Б. Круцяк // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 11-17.
1444931
  Бортнікова А.В. Структурні зміни Луцької міської ради в умовах демократичної трансформації України // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 14-19. – ISSN 2519-2949
1444932
  Комаревська Т.В. Структурні зміни макромолекул фотосинтетичних реакційних центрів RB Spharoides / Т.В. Комаревська, С.І. Кшнякіна, М.А. Заболотний // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська Академія, 2007. – Т. 61 : Фізико-математичні науки
1444933
  Титаренко В.М. Структурні зміни мозкової речовини надниркових залоз щурів при експериментальній опіковій травмі шкіри та за умов застосування інфузійних розчинів : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.01 / Титаренко Валентин Миколайович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1444934
  Перегудова Т. Структурні зміни попиту та пропозиції робочої сили в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 3-11 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2411-6912 02
1444935
  Варшавська Алла Миколаївна Структурні зміни слизової оболонки шлунка в учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС різного віку : Дис...канд.біолог.наук:14.03.09 / Варшавська Алла Миколаївна; Наук.центр радіаційної медицини; Ін-тут клінічної радіології АМН України. – Київ, 2002. – 211л. + Додатки: л.205-211. – Бібліогр.:л.181-205
1444936
  Стеченко Д.М. Структурні зміни суспільно-географічного комплексу Київської області / Д.М. Стеченко, І.В. Гукалова // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 127-131 : Карти. – (Географія ; Вип. 40)


  Розглянуті основні функціонально-структурні аміни в системі розселення столичної області і проблеми, що виникли в зв"язку з цим після аварії на ЧАЕС у 1986 р. Особлива увага приділяється формуванню і розміщенню нових поселень у відповідності до ...
1444937
  Гейдаров Вусал Гейдар огли Структурні зміни у поліімідних плівках ПМА під дією глибокого охолодження, відпалу і низькотемпературної деформації : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гейдаров Вусал Гейдар огли ; НАН України, Фіз.-техн. ін-т низьких температур ім. Б.І. Вєркіна. – Харків, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 21 назва
1444938
  Іщук С.О. Структурні зміни у промисловому секторі економіки регіонів України: динаміка та ефективність / С.О. Іщук, Л.Й. Сазанський // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього, Ін-т економіки промисловості НАН України ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 3 (85). – С. 37-47 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1444939
  Кічурчак М. Структурні зміни у секторі інформації та комунікації в системі креативної економіки країн ЄС: досвід для України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, липень - вересень. – С. 115-130. – ISSN 1605-7988
1444940
  Панченко К.В. Структурні зрушення в економіці України в 1990-2001 рр. // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 32, ч. 2. – С.239-243
1444941
  Цвілий С. Структурні зрушення в міжнародному туризмі внаслідок військової агресії проти України // Війна та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 11 листоп. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Військ. ін-т [та ін. ; упоряд. І. Винниченко]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 73-76. – ISBN 978-617-674-060-5
1444942
  Макаренко М.І. Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-102. – ISSN 1993-6788
1444943
  Макаренко Михайло Ілліч Структурні зрушення в системі інфляційних ризиків української економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 6. – С. 96-102. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті систематизовано основні ризики підвищеної інфляції, які виникли в економіці України восени 2007року. Виначено вплив на макроекономічну цінову динаміку тривалих глобальних тенденцій світового ринку та внутрішньої політичної нестабільності.
1444944
  Павлов С.В. Структурні зрушення в хімічній промисловості Східної Німеччини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 43-45. – (Географія ; вип. 51). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано структурні зрушення та зміни в географії розміщення хімічної промисловості нових федеральних зе-мель Німеччини. The structural changers and trends in geography of Eastern Germany"s chemical industry are analyzed.
1444945
  Пелех О.Б. Структурні зрушення і трансформації як процеси й результати структурних змін в економіці // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 : Ухилення від сплати податків в Україні: причини та методи боротьби. – C. 8-14. – ISSN 2222-4459
1444946
  Наумова А. Структурні зрушення на міжнародному ринку консолідованих банківських кредитів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 59-61
1444947
  Марич С.М. Структурні і смислові особливості парцельованих речень // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1989. – Вип. 15. – С. 75-78
1444948
  Кузнєцова Л.І. Структурні індикатори моніторингу макроекономічних дисбалансів в інвестиційній сфері України // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4, жовтень - грудень. – С. 56-69. – ISSN 1605-7988
1444949
  Захарчук Н. Структурні й аналітичні аспекти міжкультурної комунікативної взаємодії / Н. Захарчук, Г. Білоконь, Т. Куликова // Українські студії з філології / Inst. culturel de Solenzara ; Acad. des sciences de l"enseignement superieur d"Ukraine, Conseil des jeunes chercheurs ; dossier dirige par Athanase Vantchev de Thracy, Iouriї Mosenkis, Dmytro Tchystiak. – Paris : Institut Culturel de Solenzara, 2012. – С. 139-143. – ISBN 978-2-919320-35-6
1444950
  Савицька А. Структурні компоненти готовності майбутніх соціальних працівників до роботи з соціально виключеною молоддю / А. Савицька, А. Рудюк // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 314-324. – ISSN 2077-1827
1444951
  Саркісова О. Структурні компоненти моделі формування професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 7 (91). – С. 285-293. – ISSN 2312-5993
1444952
  Блозова П.І. Структурні компоненти політичної культури молоді: психологічні чинники становлення // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 253-267. – ISSN 2411-1449
1444953
  Савчук М.М. Структурні методи аналізу і синтезу моделей динамічних ситсем : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Савчук М. М.; МОіН Укр., Київ. міжнар. ун-т цивільн. авіац. – К., 2000. – 20л.
1444954
  Скорюкова Яніна Германівна Структурні модеі сегментації напівтонових зображень за ознакою зв"язаності : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02. / Скорюкова Я.Г.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1444955
  Хворостина О. Структурні моделі трансмедійних проєктів у журналістиці // Наукові записки Інституту журналістики : науковий журнал / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2019. – Т. 2 (75). – С. 70-84. – ISSN 2522-1272
1444956
  Дегтяренко М.О. Структурні особливості англомовних текстів інтерв"ю з бізнесменами // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Баллоні Н.Ф., Васько Р.В., Голубовська І.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 37. – С. 37-42. – ISSN 2521-1218
1444957
  Пишна О.О. Структурні особливості антропонімів роману Олеся Гончара "Твоя зоря" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 73-75. – (Серія "Філологічні науки. Соціальні комунікації")
1444958
  Шаблиста Л.М. Структурні особливості джерел фінансування інвестицій в основні засоби промисловості // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 53-60
1444959
  Молікевич Р.С. Структурні особливості категорії "медико-демографічна ситуація" з позиції суспільної географії // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2015. – С. 73-79 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 2). – ISSN 2413-7391
1444960
  Голуб Олександр Андрійович Структурні особливості комплексоутворення на поверхні : Дис...доктора хім.наук:02.00.01 / Голуб Олександр Андрійович; КНУТШ. – К., 2002. – 337л. – Бібліогр.:л.306-337
1444961
  Задихайло Д.В. Структурні особливості національної економічної моделі в генезі формування правового господарського порядку // Актуальні проблеми господарського права і господарського процесу : (матеріали круглого столу, м. Київ, 9 листоп. 2018 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. госп. права ; [упоряд. В.В. Поєдинок ; відп. за вип. В.С. Щербина]. – Київ : Ліра-К, 2018. – С. 63-70. – ISBN 978-617-7605-90-3
1444962
  Соловей-Змієвська Структурні особливості німецькомовного туристичного рекламного дискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 1 (163). – С. 271-276
1444963
  Березовська-Савчук Структурні особливості паремій із предикатами стану в українській мові // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2015. – Вип. 12. – С. 5-13. – ISSN 2305-3852


  Статтю присвячено дослідженню структурних особливостей паремій із дієслівними та прислівниковими предикатами стану в українській мові, виявленню основних принципів, на яких ґрунтоване розмежування прислів’їв і приказок на конструкції простої і складної ...
1444964
  Олійник Я.Б. Структурні особливості розвитку житлово-комунального господарства регіону / Я.Б. Олійник, О.М. Лукянчук // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Олійник Я.Б. ; редкол.: Шищенко П.Г., Іщук С.І., Яценко Б.П. [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 16. – C. 167-175


  Розкрита функціонально-компонентна структура житлово-комунального господарства регіону. Досліджено структуру, організацію та особливості функціонування житлово-комунального господарства як складової суспільно-географічного комплексу регіону на прикладі ...
1444965
  Ткаченко Ю. Структурні особливості українських реалій та їх відтворення німецькою мовою // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55, ч. 2. – С. 344-348


  У статті висвітлено проблему дефініції поняття "реалія", проаналізовано різні підходи до трактування цього поняття, розглянуто відмінності термінів "реалія-слово" та "реалія-предмет". Особливу увагу приділено структурним особливостям реалій, питанню ...
1444966
  Чекаленко Л.Д. Структурні перетворення пострадянського простору: виклики для України / Л.Д. Чекаленко, М.С. Дорошко // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (3). – С. 140-157
1444967
  Хоменкова Л.Ю. Структурні перетворення та нерівноважні електронні процеси в нанокомпозитах на основі широкозонних оксидів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Хоменкова Лариса Юріївна ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова, НАН України. – Київ, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 105 назв
1444968
  Шкумбатюк Петро Степанович Структурні перетворювання в напівпровідниках типу А2В6 під дією СО2-лазерного випромінювання та їх використання для створення бар"єрних структур : Автореф... кандид. техн.наук: 05.27.03 / Шкумбатюк Петро Степанович; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1996. – 21л.
1444969
  Навроцький О.О. Структурні пріоритети розвитку експорту регіонів України / О.О. Навроцький, О.О. Андрієвська // Социальная экономика : научный журнал / Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина ; редкол.: Родченко В.Б., Пономарьова Т.В., Глущенко В.В. [и др.]. – Харьков, 2015. – № 2. – C. 59-67. – ISSN 2415-2456
1444970
  Гордіца К.А. Структурні реформи в агровиробництві і зовнішня торгівля продовольством: український досвід 1950 - 1960-х років // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 235-254. – ISSN 0320-4421


  Стаття присвячена виявленню особливостей взаємовпливу та взаємообумовленості змін у господарській структурі України та її участі у міжнародних економічних відносинах на різних ета- пах історичного розвитку. Метою дослідження є історико- економічне ...
1444971
  Абдуллаєв А. Структурні реформи в Азербайджані як частина ефективності демократичного управління // Гуманітарний часопис : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т" ; редкол.: Копилов В.О., Братерська-Дронь М.Т., Батаєва К.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4. – С. 26-38. – ISSN 2073-803X


  У статті проаналізовано структурні реформи в Азербайджані як частину ефективності демократичного управління. Підкреслено, що під керівництвом загальнонаціонального лідера Гейдара Алієва було створено нову судову систему; конституційний контроль; ...
1444972
  Олійник Н.І. Структурні реформи в економіці України в контексті трансформаційних перетворень // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р.) : у 5 ч. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – Ч. 5 : Геополітичні та геоекономічні трансформації: оцінка структурних зрушень. – С. 5-7
1444973
  Іваноньків О.О. Структурні реформи та інноваційний розвиток української економіки: стан і перспективи // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 9. – С. 37-44. – ISSN 1993-6788
1444974
  Королюк Т.О. Структурні ризики державного боргу та політика запобігання дефолту в Україні // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науковий журнал / Дніпропетров. ун-т ім. Альфреда Нобеля ; голов. ред.: Б.І. Холод. – Дніпропетровськ, 2016. – № 2 (45). – C. 30-36. – ISSN 2074-5354
1444975
  Сніжко О.В. Структурні ризики фінансової нестабільності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 179-185.
1444976
  Тарасов К.В. Структурні складові капіталу макроекономічної виробничої функції // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 82-88 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1444977
  Сулема Є.С. Структурні способи підвищення щільності подання інформації у вигляді штрихових кодів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.05 / Сулема Є.С.; КПІ. – К., 1998. – 17л.
1444978
  Бондаренко В.Л. Структурні та динамічні зміни у міському оподаткуванні // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля : Науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2005. – № 2, ч. 2. – С. 36-44. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1444979
  Семів А.Р. Структурні та семантико-стилістичні особливості лексики арго у сучасній французькій мові. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.05 / Семів А.Р.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 19с. – Бібліогр.:с.16
1444980
  Саконі Патрісіа Мабель Структурні та семантичні особливості "Ідилій" Теократа (на матеріалі "Ідилій" ХІ, ХІІІ, XVIII, XXII, XIIV, XXVI) : Автореф... канд. філологічнихнаук: 10.02.14 / Саконі Патрісіа Мабель; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. – К., 1995. – 27л.
1444981
  Новак Г.Ф. Структурні та семантичні особливості німецьких дієслів з першим безпосереднім складником DURCH-, UNTER-, UBER-, UM-, HINTER-, WIDER-, WIEDER-, VOLL- : Автореф. дис... канд. філологічних наук: 10.02.04. / Новак Г.Ф.; КДЛУ. – Київ, 2001. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назв.
1444982
  Іванілова В.О. Структурні та семантичні особливості реалій на матеріалі повісті М.О. Булгакова "Собаче серце" // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Донецький нац. ун-т, Ф-т іноземних мов ; редкол.: Сенів М.Г., Мікіна О.Г., Вінтонів М.О. [та ін.]. – Вінниця, 2017. – Вип. 33/34. – С. 68-77. – ISSN 2075-2970
1444983
   Структурні та спектральні дослідженнятетракіс-комплексів лантаноїдів Cslnl4 з диметил(фенілсульфоніл)амідофосфатом / І.П. Олишевець, В.О. Труш, Т.Ю. Слива, С.В. Шишкіна, В.М. Амірханов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 55
1444984
  Клименко Павло Павлович Структурні та ультраструктурні особливості мікроциркулярного русла кон"юнктиви ока при старінні і цукровому діабеті : Дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.11 / Клименко П.П.; Ін-т геронтології АМН України. – Київ, 2005. – 180л. – Бібліогр.: л.160-180
1444985
   Структурні та функціональні характеристики м"язового скорочення / М.С. Мірошниченко, В.Л. Зима, М.Ф. Шуба, Ю.І. Прилуцький // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 2 : Біологічний факультет. – С. 128-161
1444986
  Стрілець Наталія Ярославівна Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Стрілець Наталія Ярославівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2002. – 185л. + Список ілюстр.матеріалу: л. 182 - 185. – Бібліогр.: л. 168 - 182
1444987
  Стрілець Наталія Ярославівна Структурні та функціонально-семантичні особливості соматичних фразем у романських мовах (на матеріалі французької, іспанської та італійської мов) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Стрілець Н.Я.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1444988
  Васильєва О.О. Структурні типи англомовних ідеонімів // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Є.М. Степанов. – Одеса, 2016. – № 26. – С. 66-71. – ISSN 2307-4558
1444989
  Кочергіна С.С. Структурні типи назв професій у сучасній українській мові // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 114-119. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1444990
  Мішина О.В. Структурні типи простих та похідних абстрактних іменників на позначення характеристик людини в англійській мові // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. – Вип. 5. – С. 85-95
1444991
  Вартанова О.В. Структурні трансформації глобального ринку праці / О.В. Вартанова, О.В. Коломицева // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 48-54. – (Серія: Економічні науки ; вип. 51). – ISSN 2306-4420
1444992
   Структурні трансформації у світовій економіці: виклики для України : аналіт. доповідь / Центр Разумкова ; [В. Сіденко (керівник проекту) та ін.]. – Київ : Заповіт, 2017. – 181, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-10-3
1444993
  Коломицев Віктор Ілліч Структурні фазові перетворення в сплавах перехідних металів TiNi-Me та Cu-Al-Me : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.13 / Коломицев Віктор Ілліч ; НАН України, Ін-т металофізики. – Київ, 1996. – 44 c.
1444994
  Курило І.О. Структурні характеристики народжуваності, їх взаємозв’язки та демографічні фактори динаміки // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (35). – C. 11-25. – ISSN 2072-9480
1444995
  Відякіна М. Структурні чинники відмінності міграційної політики приймаючих країн // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 2. – С. 102-104.
1444996
  Покришка Д.С. Структурні чинники забезпечення конкурентоспроможності економіки України / М.М. Карпенко // Стратегічні пріоритети : Науково-аналітичний щоквартальник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2006. – № 1. – С.102-110.
1444997
  Крючкова І.В. Структурні чинники розвитку економіки України : Монографія / І.В. Крючкова; НАНУ; Ін-тут економ. прогнозування. – Київ : Наукова думка, 2004. – 320с. – ISBN 966-00-0089-8
1444998
  Касич А. Структурні чинники формування інноваційно-інвестиційної системи України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 10. – С. 52-55. – ISSN 1810-3944
1444999
  Олійник Структурні, прагматичні та функціональні характеристики полілогу (на метр. анл. мови) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : / Олійник Л. І; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 25 с.
1445000
  Соколовський О.О. Структурність правової свідомості як основоположна ознака, що визначає іїї зміст // Актуальні проблеми філософії та соціології : наукове фохове видання / М-во освіти і наука України ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад." ; редкол.: Е.А. Гансова, І.В. Голубович, О.М. Дікова-Фаворська [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 25. – С. 60-66. – ISSN 2410-3071
<< На початок(–10)1441144214431444144514461447144814491450(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,