Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
138001
  Андреева Н.В. - Автора! / Наталья Андреева. – Москва ; Владимир : АСТ : Астрель : ВКТ, 2010. – 413, [3] с. – ISBN 978-5-17-070129-2
138002
  Таратухін В.А. "А-гонь" - за кожною перемогою напружена праця // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 7, липень. – С. 15
138003
  Предборський В.А. "Автономна тіньова держава" як загроза національній безпеці // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (176). – С. 3-7
138004
  Вольвач П. "Авторитет країни кидає відблиск і на автора" / спілкувався Володимир Коскін // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 12-13 червня (№ 101/102). – С. 23


  Павло Вольвач - про місце української літератури у світі і свою нову збірку.
138005
  Волкова К.Ю. "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни" – сателлитная конференция Всемирного конгресса ИФЛА–2014 / К.Ю. Волкова, Е.В. Линдеман, Я.Л. Шрайберг // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 32-52. – ISSN 0130-9765


  Обзор докладов, представленных в ходе заседаний конференции (13-14 августа 2014 года, Страсбург, Франция), предшествующей Всемирному библиотечно-информационному конгрессу - ИФЛА-2014.
138006
  Земсков А.И. "Авторское право" в профессиональном сознании и профессиональной речи // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 4. – С. 63-65. – ISSN 0130-9765


  В этой заметке автор обращается к коллегам (работникам библиотек) с убедительной просьбой – точнее использовать профессиональные термины и понятия, в том числе «авторское право».
138007
  Святовець В. "Авторська глухота" як стилістичний термін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 58-60. – (Журналістика ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розкривається сутність авторської глухоти як стилістичного терміну, що рідко трапляється у словниках та енциклопедіях. In this article the essence of the authorial deafness as stylistics terms is described that is rarely found in ...
138008
  Сапарина Е.В. "Ага!" и его секреты / Е.В. Сапарина. – Москва, 1967. – 239с.
138009
  Фелизатти М. "Агава" : роман / М. Фелизатти, А. Сантини. – Пер.с итальянского. – Москва : Воениздат, 1988. – 235с.
138010
  Волкова Ю. "Агата Кристи" выходит в море / Юлия Волкова. – Санкт-Петербург : Крылов, 2004. – 320с. – ISBN 5-94371-656-4
138011
  Шулятьева Д.В. "Агата, или Бесконечное чтение" Маргерит Дюрас: к проблеме литературности в кино // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 212-220. – (Филология ; № 1, январь - февраль). – ISSN 0201-7385
138012
  Росляк Р. "Агент "Уманский" фальшивит, неискренен как обычно..." // Кіно - Театр / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; голов. ред. Брюховецька Л. ; редкол.: Бобовський С., Буковський С., Гладій Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (141). – С. 34-37. – ISSN 1562-3238
138013
  Дяченко В. "Агенты Кремля". Как власть может наказать любимые каналы Медведчука // Деловая столица : общенациональный еженедельник. – Киев, 2018. – 8 октября (№ 41). – С. 5
138014
  Мірошниченко О.А. "Агов, люди!" : гумористичні повісті та оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ : Дніпро, 1983. – 421 с.
138015
  Кругликова О.В. "Агостіно" Альберто Моравіа-роман незавершеної ініціації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 53-58. – ISBN 966-581-148-7
138016
  Скрыпник И.В. А-гармонические формы на римановом пространстве. : Автореф... канд.физ-мат.наук: / Скрыпник И.В.; Львов.гос.ун-т. – Львов, 1965. – 12л. – Бібліогр.:с.11-12
138017
  Максим К. Автономія-основоположний принцип діяльності європейських університетів. Досвід і підходи до впровадження // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 63-69
138018
  Калінцев Ю.О. Автономія / Ю. Калінцев // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7. – ISBN 966-642-073-2
138019
  Хомерікі О.А. Автономія вишів у сучасних соціально-економічних реаліях: конкурентні війни або трамплін для стрибка? // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (117), січень. – С. 103-109. – ISSN 2077-1800
138020
  Дмитренко М. Автономія вищого навчального закладу - вимога Болонської декларації // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 2. – С. 22-34. – ISSN 1682-2366
138021
  Цюкало Ю. Автономія волі й обмеження свободи договору за українським законодавством // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2012. – № 5 (67). – С. 115-121
138022
  Задорожна С.М. Автономія волі у міжнародному приватному праві: принцип абсолютності вибору права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 47-50. – (Правознавство ; Вип. 489)


  У даній статті досліджується питання можливості вибору сторонами за договором обирати в якості застосовного право третьої країни. Досліджуються погляди вчених різних правових систем, наводиться відношення національної системи права та вносяться ...
138023
  Покачалова А.Г. Автономія волі як основоположний принцип регулювання забезпечення зобов"язань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 128. – C. 93-104. – ISSN 2308-6912


  У зв"язку із зростанням кількості укладених забезпечувальних договорів, ускладнених іноземним елементом, особливо актуальною постає проблема колізійного регулювання останніх. Дана стаття присвячена висвітленню поняття та правової природи автономії волі ...
138024
  Грищук О.В. Автономія людини-передумова людської гідності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 17-25. – (Юридична ; Вип. 3)
138025
  Паращенко Л. Автономія навчального закладу в системі загальної середньої освіти України: поняття, принципи, механізми // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 36-41


  У статті визначено характерні ознаки автономії навчальних закладів та умови ії запровадження в системі загальної середньої освіти.
138026
  Мяловицька Н.А. Автономія та її роль у державному будівництві (країни Європи) : монографія / Н.А. Мяловицька. – Київ : Логос, 2009. – 503, [1] с. – Бібліогр.: с. 478-503 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-205-7
138027
  Естерманн Т. Автономія університетів Європи ІІ : система показників / Томас Естерман, Тері Ноккала і Моніка Стайнел ; Асоц. європ. ун-тів. – Брюссель : Асоціація Європейських Університетів, 2011. – 82 с. : іл., табл. – (Публікації АЄУ 2013). – ISBN 9789078997306
138028
  Чанг Автономія університетів та їхне фінансування: приклади Англії та Тайваню / Чанг, Лі-Чан // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С.275-306
138029
  Кривосатий А. Автономія університету: коди поступу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 3 (57). – С. 6-10. – ISSN 1810-2131
138030
  Хенкін Ді Дж. Автономія факультету: перспектива Тайваню / Ді Дж. Хенкін, , Дж. Цін-Хва Чен // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 341-356
138031
  Мяловицька Н.А. Автономія: поняття, принципи, класифікація // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 3 : Основоположні принципи права як його ціннісні виміри. – С. 86-90


  В статті досліджується поняття автономії в конституційному праві, принципи їх утворення та критерії класифікації.
138032
  Шеляженко Ю.В. Автономна адвокатура: організаційно-правові засади / Юрій Шеляженко ; Громад. орг. "Автономна адвокатура". – Київ : Юрій Шеляженко, 2016. – 59, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-617-7088-16-4
138033
  Голобородько Я. Автономна аналітика "Гранд-критика" : До 80-річчя члена-кореспондента НАН України Григорія Сивоконя // Вісник Національної академії наук України : загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 48-53. – ISSN 0372-6436
138034
  Єрмоленко А. Автономна етика І.Канта та морально-правова проблематизація природи // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАНУ, Ін-т філософії НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С.115-130. – ISSN 0235-7941
138035
  Загородній Р.І. Автономна когенераційна система електроживлення на базі біотеплогенератора : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Загородній Роман Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 15 назв
138036
  Цвих В.Ф. Автономна модель соціального партнерства: західноєвропейський досвід / В.Ф. Цвих, Д.В. Неліпа // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 24-30. – (Філософія. Політологія ; вип. 54/55). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу західноєвропейського досвіду соціального партнерства, зокрема його моделей. Розкрито сутність автономної моделі соціального партнерства і перспективи її впровадження в Україні.
138037
  Шишков Ф.О. Автономна навігація сервісних космічних апаратів за сигналами глобальної навігаційної супутникової системи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.13 / Шишков Федір Олександрович ; М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
138038
  Старкова О.В. Автономна нетерова крайова задача в частинному критичному випадку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 59-62. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Знайдено необхідні й достатні умови існування розв"язків нелінійної автономної нетерової крайової задачі в частинному критичному випадку. Характерною особливістю поставленої задачі є неможливість безпосереднього застосування традиційної схеми ...
138039
  Губань Р. Автономна Республіка Крим як адміністративно-територіальна одиниця // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 34-41.
138040
  Копиленко О.Л. Автономна Республіка Крим: питання правового статусу : монографія / Олександр Копиленко. – Вид. 2-е, перероб. і допов. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2012. – 909, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8126-87-1
138041
  Копиленко О.Л. Автономна республіка Крим: проблеми правового статусу : Монографія / О.Л. Копиленко. – Київ : Таксон, 2002. – 342с. – ISBN 966-7128-35-0
138042
  Хата Г. Автономна самодостатність. У Міністерстві культури, молоді та спорту презентували стратегію розвитку вітчизняного спорту на найближче десятиліття // Україна молода. – Київ, 2020. – 3-4 січня (№ 1). – С. 15


  "У новоствореному за нової владної команди Міністерстві культури, молоді та спорту обіцяли, що всі реорганізаційні процеси, пов’язані зі злиттям двох великих, у минулому незалежних, підрозділів уряду України - «культурного» та «спортивного», - до ...
138043
  Пальчик А.О. Автономна система енергозабезпечення об"єктів господарювання на основі паливних елементів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Пальчик Андрій Олександрович ; Кабінет Міністрів України ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
138044
  Лэнглей Дж. Автономная нервная система / Дж. Лэнглей. – М.-Л.
1. – 1925. – 70с.
138045
  Еникеева З.Г. Автономная республика -- Советское социалистическое государство. / З.Г. Еникеева. – Москва, 1964. – 84с.
138046
  Юсупов К.Н. Автономная республика в системе общественного воспроизводства : монография / АН СССР ; Башкирский филиал ; К.Н. Юсупов ; [отв.ред. Н.А. Шокин]. – Москва : Наука, 1980. – 189 с. – (Проблемы советской экономики)
138047
   Автономная система беспылевой выдачи горячего кокса (900 С) в тушильный вагон (АСБВК) / А.Д. Буянов, Г.Г. Шальский, П.А. Данчук, Л.А. Золочевская // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2005. – № 1. – С. 73-81 : табл., рис. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1726-5428
138048
  Ягудин Ш.Ш. Автономная Советская Социалистическая Республика / Ш.Ш. Ягудин. – Казань, 1979. – 78с.
138049
  Афонченкова Т.М. Автономне енерговиробництво як парадигма розвитку альтернативної енергетики / Т.М. Афонченкова, Д.В. Лісовенко // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 25-29.
138050
  Хім"як Ю.Б. Автономне поняття "майно" у практиці Європейського Суду з прав людини та в кримінальному праві України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 395-397. – ISBN 978-966-301-169-1
138051
  Шандренко Б. Автономний апарат для отримання кисню // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2016. – № 1/2 (115). – С. 30-33
138052
  Карівець І. Автономний глузд як джерело конфліктів та чинник оповсякденення // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 692 : Філософські науки. – С. 52-57. – ISSN 0321-0499
138053
  Примак А.І. Автономні екологічно чисті системи теплопостачання з сезонними підземними акумуляторами теплоти : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.08 / Примак А.І. ; НАНУ, Ін-т відновлюваної енергетики. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
138054
  Заболотна О. Автономні заклади середньої освіти в системах національної освіти країн єС // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованості (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст)" : 11 черв. 2012 р. : (у матеріалах збережено стилістику, орфографію і мову авторів) : [збірник] / Педагогчіна компаративістика - 2012: аспект обдарованності (трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст), наук.-практ. семінар. – Київ : Інформаційні системи, 2012. – С. 37-39
138055
  Шевиріна Т. Автономні концепції як інструмент тлумачення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод європейським судом з прав людини // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2017. – № 1 (18). – С. 49-81
138056
  Макаревич С.С. Автономні системи електроживлення з компенсованими асинхронними машинами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Макаревич Світлана Сергіївна ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
138057
  Мяловицька Н.А. Автономні утворення у федеративному устрої Російської Федерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 68-72. – (Юридичні науки ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються теоретичні проблеми визначення конституційно-правового статусу автономних утворень Російської Федерації та їхня роль і місце в подальшому вдосконаленні федеративних відносин в Росії. Theoretical issues of definition of the ...
138058
  Гринь Д.М. Автономні цифрові сейсмічні станції SV / Д.М. Гринь, С.Т. Вербицький // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 125-144 : рис. – Бібліогр.: с. 141-142. – ISSN 0203-3100
138059
  Свидло Г.І. Автономність вищих навчальних закладів: світовий досвід та перспективи розвитку в сучасних реаліях України // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 18-19 листоп. 2015 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2015. – С. 149-152. – ISBN 978-966-8177-71-2
138060
  Геселев О.В. Автономність права як проблема розуміння соціального статусу правових норм // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 7-14. – ISSN 2220-1394
138061
  Безклубий І.А. Автономність університету в українській освіті // Болонський процес: досягнення та проблеми вищої правничої освіти України : зб. матеріалів міжнар. науково-практичної конференції (15-16 груд. 2006 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушко та ін.]. – Київ : Обрії, 2008. – С. 30-32
138062
  Колесник В. Автономно-федеративна програма в науково-публіцистичних працях М.С. Грушевського 1917 - 1918 рр. // Україна в ХХ столітті: уроки, проблеми, перспективи / Мін-во освіти і науки України.Україська православна Церква.Київський патріархат; Наук. ред.Л.О.Сморж. – Київ : Український центр духовної культури, 2001. – С. 261-268. – ISBN 966-628-014-0
138063
  Устьянцев В.А. Автономное плавание : Роман / В.А. Устьянцев. – Москва : Современник, 1973. – 328с.
138064
  Устьянцев В.А. Автономное плавание. / В.А. Устьянцев. – М., 1986. – 303с.
138065
  Понкина А.И. Автономность спорта : теор.-правовое исследование / А.И. Понкина ; Комис. по спорт. праву Ассоц. юристов России, Нац. об-ние спорт. юристов Рос. Федерации. – Москва : Ваш полиграфический партнер, 2013. – 101, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. – (Актуальные проблемы спортивного права ; вып. 17). – ISBN 978-5-4253-0529-9
138066
  Кибакин В.М. Автономные звуковещательные установки / В.М. Кибакин. – Москва, 1983. – 143 с.
138067
  Амелькин В.В. Автономные и линейные многомерные дифференциальные уравнения / В.В. Амелькин. – Минск : Университетское, 1985. – 142 с. : ил. – Библиогр.: с. 120-138
138068
  Лопашов Г.В. Автономные изменения клаток в эмбриогенезе / Г.В. Лопашов
10. – 1939. – 364с.
138069
  Тонкаль В.Е. Автономные инверторы напряжения с амплитудно-импульсной модуляцией кривых выходного напряжения / В.Е. Тонкаль, Э.Н. Гречко, Д.С. Вертелецкий. – Киев, 1978. – 48 с.
138070
  Скороваров В.Е. Автономные инверторы напряжения. : Автореф... Канд.техн.наук: / Скороваров В.Е.; Моск.физ-мат.ин-т. – М, 1965. – 26л.
138071
  Корф С.А. Автономные колонии Великобритании / С.А. Корф, бар., орд. проф. Имп. Александр. ун-та в Гельсингфорсе. – Санкт-Петербург : Тип. Тренке и Фюсно, 1914. – VII, [3], 453 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
138072
  Ронин Е.И. Автономные модели оптимизации и управления : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Ронин Е. И.; Гор.ГУ. – Горький, 1975. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
138073
  Болсуновский К.В. Автономные монеты Галицкой Руси XIV и XV ст.. – Киев : Тип. Н.А. Гирич, 1905. – 19 с. – Авт. указан в конце текста
138074
  Ковчин И.С. Автономные океанографические средства измерений / И.С. Ковчин. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1991. – 255с.
138075
  Виницкий А.С. Автономные радиосистемы / А.С. Виницкий. – Москва, 1986. – 335с.
138076
   Автономные роботы и распознавание образов : Сб. науч. тр. – Киев : ИК, 1986. – 65 с.
138077
  Лабунцов В.А. Автономные тиристорные инверторы / В.А. Лабунцов, Г.А. Ривкин, Г.И. Шевченко. – Москва-Ленинград, 1967. – 159 с.
138078
  Воловский Владислав Васильевич Автономные цифровые интегрирующие измерители температуры и скорости течения в водоемах : Автореф... канд. техн.наук: 05.11.01 / Воловский Владислав Васильевич; Гос. гидрол. ин-т. – Л., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
138079
  Лищенко А.И. Автономный асинхронный генератор с емкостным возбуждением при работе на выпрямительную нагрузку / А.И. Лищенко, В.А. Лесник, А.П. Фаренюк. – Киев, 1983. – 58с.
138080
  Овдиенко И.Х. Автономный район Внутренней Монголии. (Экономико-географическая характеристика) : Автореф... кандид. географич.наук: / Овдиенко И.Х.; МВО СССР. Моск. ордена Ленина гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1952. – 14 с.
138081
   Автононые инверторы. – Кишинев : Штиинца, 1974. – 336с.
138082
  Сушкевич Т. Автообрази в гетеропросторі українського історичного роману ХХ ст. // Волинь філологічна: текст і контекст : [зб. наук. праць] / Волинський нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2011. – Вип. 11 : Імагологічна проблематика польської, білоруської, російської та української літератур і європейський контекст. – С. 230-236
138083
  Шарипов Х. Автопараметрические колебания в однофазных двухконтурных, двухфазных и трехфазных электродферромагнитных цепях. : Автореф... Канд.техн.наук: 276 / Шарипов Х.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1969. – 30л.
138084
  Дойл Артур Конан Автопародии // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2008. – № 1. – С. 215-219. – ISSN 1130-6545
138085
  Краснокутська Л. Автоперевезення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 5. – С. 46-51
138086
  Динь О.В. Автоперекладач в компаративістському дискурсі (на матеріалі творчості Р. Чілачави) // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 11-14
138087
  Яковлев Ю.Я. Автопортрет / Ю.Я. Яковлев. – М, 1984. – 239с.
138088
  Глазков Н.И. Автопортрет / Н.И. Глазков. – М, 1984. – 255с.
138089
  Мнацаканян С.М. Автопортрет / С.М. Мнацаканян. – М, 1986. – 238с.
138090
   Автопортрет : литераттура і критика в час перебудови : статті, есе, інформація. – Київ : Радянський письменник, 1989. – 350 с.
138091
  Касіян В. Автопортрет : Літературно-мистецьке видання / Василь Касіян. – Київ : Веселка, 2004. – 671с. – (Б- ка Шевченківського комітету). – ISBN 966-01-0320-4(серія); 966-01-0314-Х
138092
  Наєнко М.К. Автопортрет // Інтим письменницької праці : літ.-крит. дослідження / М.К. Наєнко. – Київ : Просвіта, 2013. – С. 484-492. – (Бібліотека Шевченківського комітету). – ISBN 978-966-2133-95-0


  На запитання журналу "Словоі час" відповідає Михайло Наєнко.
138093
  Снегирев Гелий Автопортрет 66 / Снегирев Гелий. – Київ : Дух і Літера, 2001. – 125с. – ISBN 966-7888-17-7
138094
  Смирнов А. Автопортрет в лицах : Рассказы // Новый мир : Журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 2004. – № 9. – С.105-113. – ISSN 0130-7673
138095
  Штолько Автопортрет в поезії як форма самопізнання та самопрезентації (на матеріалі "Автопортрета" І. Жиленко / Штолько, м. // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 324-327
138096
  Зингер Л.С. Автопортрет в советской живописи / Л.С. Зингер. – М, 1986. – 54с.
138097
  Барандій М.Г. Автопортрет з вами / М.Г. Барандій. – Львів, 1991. – 149 с.
138098
  Яворівський В.О. Автопортрет з уяви : біографічний роман про Катерину Білокур / В.О. Яворівський. – Київ, 1981. – 256 с.
138099
  Яворівський В.О. Автопортрет з уяви : біографічний роман про Катерину Білокур / В.О. Яворівський. – Київ, 1982. – 168 с.
138100
  Глинчак В. Автопортрет з храмом і книгою // Образотворче мистецтво : Часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 12-13. – ISSN 0130-1799


  Про Івана Крислача
138101
  Насиновская Елена Евгеньевна Автопортрет как средство овладения миром личностных переживаний / Насиновская Елена Евгеньевна, Шалина Ольга Сергеевна // Вопросы психологии : научный журнал / Российская академия образования; Трудовой коллектив редакции. – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-88. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0042-8841


  Предлагается анализ следующих функций автопортрета в личностном становлении: катартической, коммуникативной, автобиографической, стабилизации образа Я, а также функции поиска себя и построения нового образа Я. Особое значение придается такой ...
138102
  Дзира Я. Автопортрет нації / Я. Дзира. – Київ : Бібліотека українця, 1997. – 144с. – (Бібліотека українця)
138103
  Бандурка О.М. Автопортрет політика : виступи з трибуни Верховної Ради України. 1990-2004 рр. / О.М. Бандурка. – Харків : Видавництво Національного університету внутрішніх справ, 2004. – 381, [1] с., [8] арк. фот. – Алф. покажч.: с. 374-376. – ISBN 966-610-110-6
138104
  Капусцінський Р. Автопортрет репортера / Ришард Капусцінський ; [переклад Б. Матіяш]. – Київ : Темпора, 2011. – 134 с. – Бібліогр.: с. 129-133. – ISBN 978-617-569-063-5
138105
  Иванченко А.Л. Автопортрет с догом : роман, повести / Александр Иванченко ; [послесл. Л. Быкова ; худож. С.Л. Копылов]. – Свердловск : Урал. кн. изд-во, 1990. – 399, [1] с.
138106
  Чадаева А.Я. Автопортрет с сундуком / А.Я. Чадаева. – М., 1988. – 370с.
138107
  Мазурицкий А.М. Автопортрет современного высшего библиотечно-информационного образования / А.М. Мазурицкий, Г.А. Кузичкина, О.А. Калегина // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2013. – № 10. – С. 5-14. – ISSN 0130-9765


  Приведены результаты анкетирования вузов России, реализующих подготовку библиотечных кадров в условиях реформирования отечественного высшего образования. Проанализированы проблемные ситуации, связанные с введением Болонской образовательной системы. ...
138108
  Мисюга Б. Автопортрет творця революційної шевченкіани // Незборима нація : газета для тих, хто хоче знати історію боротьби за свободу України : видання історичного клубу "Холодния Яр". – Київ, 2017. – Жовтень (число 10). – С. 2


  Михайло Гаврилко — громадський та військовий діяч, скульптор. Учасник I-х визвольних змагань, чотар УСС, хорунжий Армії УНР.
138109
  Бобен Кристиан Автопортрет у радиатора : роман-дневник // Иностранная литература : Литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 187-231. – ISSN 1130-6545
138110
  Дудич І. Автопортрет у творчості Мауриція Готліба // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 46-57. – ISSN 0236-4832
138111
  Жиленко І.В. Автопортрет у червоному : лірика / І.В. Жиленко. – Киев : Радянський письменник, 1971. – 104 с.
138112
  Слабошпитський М. Автопортрет художника в зрілості : Роман-колаж // Київ : Журнал письменників України / Київська міська Рада; Національна Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 10. – С.19-74. – ISSN 0208-0710
138113
  Шевченко Т.Г. Автопортрет, 1845 [Ізоматеріал]
138114
  Соловей Е. Автопортрет, писаний у підпіллі // Критика. – Київ, 1998. – Квітень, (число 4). – С. 25-28


  Єфремов Сергій — український громадсько-політичний і державний діяч, літературний критик, історик літератури, академік Української академії наук (з 1919), віце-президент ВУАН (з 1922), дійсний член Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, ...
138115
   Автопортрет: Володимир Кузьменко
138116
  Корин Г.А. Автопортрет: Стихи. / Г.А. Корин. – Москва, 1976. – 134с.
138117
  Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1939. – 8с.
138118
  Шевченко Т.Г. Автопортрети / Т.Г. Шевченко. – Київ, 1963. – 7с.
138119
  Шевченко Т.Г. Автопортрети Тараса Шевченка / Т.Г. Шевченко. – Київ : Мистецтво, 1973. – 79с.
138120
  Дробот Н. Автопортрети Шевченка: інтегрований дослідно-пошуковий проект // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 5/6, березень. – С. 64-74


  "Відомо, що поезія й живопис тісно пов"язані. Однак особливості кожного з цих видів мистецтва здавна цікавили теоретиків і шанувальників, точилися дискусії про те, який із них сильніше впливає на реципієнта. Відомий художник Леонардо да Вінчі дійшов ...
138121
   Автопортреты поколения биологов МГУ : Выпускники биофака МГУ о биофаке, об учителях, о себе (1950-2000). – Москва : Московский университет, 2000. – 512с. – ISBN 5-211-03918-1
138122
  Эфрос А. Автопортреты Пушкина / А. Эфрос. – М : Гослитмузей, 1945. – 159 с.
138123
  Болдин Константин Автопортреты топ-менеджеров: стоп-кадр : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 112-114 : Фото
138124
  Сокрута Е.Ю. Автопоэтика в ситуации постмодерна // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2011. – Вип. 47/48. – С. 19-25. – ISBN 966-72-77-79-8
138125
  Сокрута Е.Ю. Автопоэтика как форма художественного сознания: несколько соображений // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 41/42. – С. 6-11. – ISBN 966-72-77-79-8
138126
  Дашивец Илья и Ольга Автопробегом по мировому кризису : автодор // Мир туризма : журнал для тех, кто легок на подъем. – Киев, 2009. – № 1/2. – С. 74-83 : Фото
138127
  Федута О. Автор-білінгв у пошуках читача (колізія Г. Квітки-Основ"яненка) // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2016. – № 9 (669). – С. 97-103. – ISSN 0236-1477


  Мова йде про лист Квітки до М. Максимовича. С. 100
138128
  Гаркушенко М.М. Автор-документалист в кино и на телевидении / М.М. Гаркушенко. – М., 1971. – 32с.
138129
  Строганов М.В. Автор - герой -читатель и проблема жанра / М.В. Строганов. – Калинин, 1989. – 83с.
138130
  Левидов А.М. Автор - образ - читатель / А.М. Левидов. – Ленинград, 1977. – 360 с.
138131
  Левидов А.М. Автор - образ - читатель / А.М. Левидов. – 2-е изд., доп. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1983. – 350 с.
138132
  Слабошпицький М. Автор - також не останній із тих, хто щось у своєму творі розуміє // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2013. – 21 березня (№ 12). – С. 3


  Творча майстерня. У жанрі автокоментаря
138133
  Шлапак Я. Автор "Весілля в Малинівці". 5 травня - 110 років від дня народження Леоніда Ароновича Юхвіда (1909-1968), українського прозаїка, драматурга // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня (№ 17). – С. 13
138134
  Абліцов В. Автор "Вестсайдської історії" народився у сім"ї колишніх рівненчан // Український Все-Світ : [зб. нарисів та нотаток] / В.Г. Абліцов. – Київ : КИТ, 2011. – [2]. – С. 252-257. – ISBN 976-966-2279-07-8


  "Вестсайдська історія" створена на музику американського композитора Леонарда Бернстайна .
138135
  Черкаська Г. Автор "Енеїди" // Гетьман : вітчизняне громадсько-політичне, науково-популярне видання / ПП "Телерадіокомпанія "ІК". – Київ, 2015. – № 4 (63). – С. 62-63
138136
  Денисенко Володимир Автор "Зерцала Богословія" : (Кирило Транквіліон-Ставровецький) // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 74-76. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
138137
  Бляхина-Топоровская Автор "Красных дьяволят" / Бляхина-Топоровская. – Волгоград, 1978. – 78с.
138138
  Бляхина-Топоровская Автор "Красных дьяволят" / Бляхина-Топоровская. – Волгоград : НижнеВолжское кн. изд.-во, 1978. – 78 с.
138139
  Рудницький Г. Автор "Кримських сонетів" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 28 грудня (№ 52). – С. 8


  "Кримські сонети" Адама Міцкевича.
138140
  Козар П. Автор "Лоцманів дніпрових порогів" повернувся із забуття // День : щоденна українська газета. – Київ, 2020. – 31 січня - 1 лютого (№ 17/18). – С. 18


  Путівники та краєзнавчі роботи Павла Козара не застаріли, їх можна використовувати й сьогодні, майже через століття.
138141
  Сукманська Н. Автор "мертвої петлі" // Наука і суспільство : Науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2007. – № 1/2. – С. 28-30. – ISSN 0130-7037


  До 120-річчя від дня народження П.М. Нестерова
138142
  Дуган Ю. Автор "Порнографа", або Табакерка з діамантами: /Франц. письменник Н.-Е. Ретіф(1734-1806) / // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : Науково-методичний журнал. – Київ, 2002. – № 7. – С.46-48
138143
  Назаревский А.А. Автор "Слова о полку Игореве" и его общественно-политические взгляды / А.А. Назаревский, 1951. – 17с. – Отд. оттиск из Филологического сборника КГУ № 3, 1951
138144
  Назаревский А.А. Автор "Слова о полку Игореве" и его политическое мировоззрение // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 15-17
138145
  Брайчевський М.Ю. Автор "Слова о полку Ігоревім" та культура Київської Русі / М.Ю. Брайчевський; Упоряд. Ю.В. Павленка. – Київ : Фенікс, 2005. – 552с. – ISBN 966-651-189-4
138146
  Потемина Елена Автор в доме персонажа // Мир музея : иллюстрированный исторический и художественный журнал. – Москва, 2009. – № 12 (268). – С. 4-9. – ISSN 0869-8171


  В октябре 2009 г. в Москве открылся музей Ивана Сергеевича Тургенева по адресу : ул. Остоженка, д. 37/7
138147
  Ваксберг А.И. Автор в кино / А.И. Ваксберг. – Москва, 1961. – 287с.
138148
  Ермаков Дмитрий Автор взял неа себя новые обязательства : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 2. – С. 56 : Фото
138149
  Савчин В. Автор есперанто видав перший підручник // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація" ; голов. ред. В. Рубан. – Київ, 2017. – № 28 (381), 20 липня 2017. – С. 7
138150
  Ягодовская А.Т. Автор и герой в картинах советских художников. / А.Т. Ягодовская. – М., 1987. – 267с.
138151
  Миннуллин О.Р. Автор и герой в поэзии Бориса Рыжего (о специфике художественного мира лирики) // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський, університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 281-286. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (6)). – ISSN 2226-551X


  Статья посвящена специфике взаимоотношений автора и героя в лирическом произведении, их особому диалогу в лирике, трудности различения и необходимости учитывать родовую специфику стихотворений при литературоведческом анализе.
138152
  Драгомирецкая Н.В. Автор и герой в русской литературе XIX-XX вв. / Н.В. Драгомирецкая; Н.В. Драгомирецкой ; АН СССР, Ин-т мир. лит. – Москва : Наука, 1991. – 379 с.
138153
  Стреков И.И. Автор и документальный фильм / И.И. Стреков. – М., 1967. – 38с.
138154
  Левченко Е.Б. Автор и интерпретатор / Е.Б. Левченко. – Х, 1995. – 90с.
138155
  Колошук Н.Г. Автор і герой у романі В. Астаф"єва "Печальний детектив" // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 59-64. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Приділено увагу співвідношенню в авторській оповіді роману "Печальний детектив" "голосу" головного героя і неідентифікованого - "безликого" - багатоголосся, які становлять важливий аспект вираження авторської позиції. Ототожнювати невласне-авторську ...
138156
  Костенко Г.М. Автор і герой у художньому світі Карен Бліксен (на прикладі повістей "Дороги навкруг Пізи" та "Поет") // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 307-312. – (Б-ка Ін-ту філології)
138157
  Качмар В. Автор і наративні рівні в повістях Богдана Лепкого "Сотниківна" та "Вадим" / В. Качмар, І. Копистянська // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 97-104. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
138158
  Строганова К.А. Автор і персонаж Вітольда Гомбровича в світлі антропології літератури // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 334-348. – ISSN 2520-2103
138159
  Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики, К-ра видавничої справи та редагування. – Київ, 2011. – 212 л. + Додаток: л. 196-212. – Бібліогр.: л. 179-195
138160
  Паливода Ю.В. Автор і редактор як організатори ефективного комунікаційного середовища редакційно-видавничого процесу (на матеріалі видання навчальної літератури для ВНЗ) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Паливода Ю.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
138161
  Копаниця Л.М. Автор і слово у світі літератури: текстуальні стратегії // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 406-415


  Стаття присвячена характеристиці розвитку художнього літературного мислення XVII – початку XVIII ст. Основна увага приділена епіграматичній поезії Климентія Зіновіїва та Феофана Прокоповича, її жанровим різновидам, джерелам і модусам збагачення ...
138162
  Джугастрянська Ю.В. Автор і твір: синергетичний аспект творчого процесу // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; Видавничій дім Дмитра Бураго ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 1. – С. 209-214


  Стаття присвячена аналізу нових підходів до вивчення природи творчого процесу. Останній розглянуто як синергетичне явище, покликане відновлювати внутрішню рівновагу авторської психіки. Статья посвящена анализу новых подходов к изучению природы ...
138163
  Михайлишин З.М. Автор і читач у романі М. Дреббл "Природна цікавість" : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 307-311
138164
  Малков С.М. Автор как культурно-исторический субъект // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2011. – № 4 ( июль - август). – С. 146-157. – ISSN 0236-2007
138165
  Коваль Н. Автор критику харч, або чи є в Україні проза після Забужко? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 7-15


  "Сайт літературної критики «ЛітАкцент» відсвяткував свій день народження у книгарні «Є» відкритою дискусією «Чи є в Україні проза після Забужко?». Цим та інші важливі питання обговорювали літературні критики Ганна Улюра, Тетяна Трофименко та Ростислав ...
138166
   Автор найбільшого українського діалектного словника (до 100-річчя від дня народження М.А. Грицака) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2008. – С. 134-137. – (Філологія ; Вип. 19)
138167
  Непийвода Н.Ф. Автор наукового твору: спроба психологічного портрета (На матеріалі В. М. Русанівського «Історія української літературної мови. Підручник» (К., 2001. — 392 с.)) // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 159-178


  У статті розглянуто три складові частини вербальної поведінки автора наукового твору: 1) ставлення до об"єкта дослідження; 2) ставлення до читача; 3) ставлення до колег - науковців, які вивчають той самий об"єкт. Доведено, зокрема, що коректна ...
138168
  Бойченко В. Автор перших словників мови Тараса Шевченка у Миколаєві та Херсоні / В. Бойченко, І. Марцінковський // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / МОН України; Херсонський держ. ун.; Міжкафедральна наукова лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2010. – Вип. 7. – С. 79-93. – ISBN 978-966-2133-57-3
138169
  Мозгова Наталія Автор першої вітчизняної філософської енциклопедії // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-58. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0869-3595
138170
  Задорожний В. Автор пісні, що стала народною


  Стаття присвячена дослідженню фольклоризації віргша А. Свидницького "Вже більше літ двісті". Народнопоетичні варіанти цього твору, що став піснею, відображають різні способи його засвоєння народною психологією. З одного боку, це перетворення його на ...
138171
   Автор планирует создавать бренды : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 28 : Фото
138172
  Шкляр Леонід Автор римської історії : (Теодор Моммзен)/ / Л. Шкляр, А. Шпиталь // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2008. – № 3. – С. 196-198. – ISSN 0869-3595


  Теодор Моммзен - видатний історик, лауреат Нобелівської премії.
138173
  Коваленко О. Автор соціології, молитов і позитивних соціальних перетворень // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2014. – 19 травня (№ 19). – С. 14. – ISSN 2219-5793


  Про філософа, соціолога Огюста Конта (1798-1857).
138174
  Картусов В. Автор та видавництво: захист потреби суспільства // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 1. – С. 34-37. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1608-6422
138175
  Сас П.М. Автор та його право: роздуми про одне друковане видання, присвячене Хотинській війні 1621 р. // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2012. – № 4 (505). – С. 227-234. – ISSN 0130-5247
138176
   Автор Тарас Шевченко: из дневника поэта // Тайны прошлого. – Киев, 2020. – № 30. – С. 1, 14-15


  "Дневник был начат 12 июня 1857 года и окончен 13 июля 1858 года. Попытки вести записи собственных впечатлений и наблюдений Шевченко делал не раз. В письме к В.Н. Репниной поэт рассказал, что вел дневник в течение нескольких месяцев ("со дня прибытия ...
138177
  Власов М. Автор твору образотворчого мистецтва та його права за правом слідування // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 8. – С. 12-16. – ISSN 1608-6422
138178
  Матвійчук О. Автор тріади відкриттів / О. Матвійчук, Н. Струк
138179
  Ясний О. Автор Троянденко / О. Ясний. – Харків, 1927. – 30 с.
138180
  Філатова О.О. Автор у координатах парадигмальних категорій постмодернізму // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2013. – Вип. 2. – С. 157-167


  Авторка подає локальний виклад стратегії теоретичної анігіляції суб"єкта творчості, що, як відомо, інспірувала переосмислення категорії автора в теоретико-методологічних та історико-літературних дослідженнях сучасних українських науковців.
138181
  Теремко В.І. Автор у стратегічній системі видавництва // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. акад. друкарства. – Львів, 2012. – № 1 (57). – С. 16-29. – ISSN 0554-4866


  Йдеться про сучасні інтерпретації статусно-рольвих співвідношень автора і твору (тексту), а також про стратегічні закономірності взаємодії автора і видавництва.
138182
  Даниліна О. Автор як домінантний критерій відбору фольклорних елементів у художній текст (на матеріалі "Музею покинутих секретів" Оксани Забужко) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 1 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 47-52
138183
  Левків К. Автор як іроничний суб"єкт у "Перверзії" Юрія Андруховича // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 190-196. – ISSN 2307-2261
138184
  Харчук Р. Автор як свобода і автор як влада // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах: щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 55-58. – ISSN 0130-5263


  "Келія чайної троянди" Костя Москальця - "Щоденний жезл" Євгена Пашковського
138185
  Рябова И.В. Автор, повествователь и герой в модусе наративных уровней "события" и "истории" // Литературоведческий сборник : сборник научных работ / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2007. – Вып. 29/30. – С.80-81. – ISBN 966-72-77-79-8


  У статті досліджуються особливості співвідношення слова автора, оповідача й героя в творах Л.М.Толстого й А.П.Чехова в контексті нарартивних рівнів "події" та "історія"
138186
   Автор. Жанр. Сюжет : межвузовский тематический сборник научных трудов. – Калининград, 1991. – 124 с.
138187
   Авторадиографический метод в научных исследованиях. – Москва, 1990. – 195 с.
138188
  Ланге М.А. Авторадиографическое исследование клеток-предшественников фибробластоподобных элементов очага новообразования соединенительной ткани : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.11 / Ланге М.А.; МГУ. Биол. фак. – Москва, 1975. – 20л.
138189
  Гаврилова Т.Н. Авторадиографическое исследование метаболической стабильности меченой Н3-тимидином ДНК клеток головного мозга : Автореф... канд. биол.наук: / Гаврилова Т.Н.; Второй Моск. мед. ин-т им. Н.И.Пирогова. – М., 1967. – 17л.
138190
  Гладышева Л.Е. Авторадиографическое исследование репродукции вируса ядерного полиэдроза тутового шелкопряда : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 095 / Гладышева Л.Е. ; АН УССР. – Киев, 1970. – 24 c.
138191
  Беляева Н.Н. Авторадиографическое исследование синтезов белка и нуклеиновых кислот в клетках молочной железы мышей на разных стадиях канцерогенеза : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Беляева Н.Н.; МГУ. Биолого-почв. фак-т. – М., 1972. – 20л.
138192
  Динесман Л.Г. Авторадиографическое определение радиоуглеродного возраста нор и захоронений млекопитающих / Л.Г. Динесман. – Москва : Наука, 1975. – 31с.
138193
  Роджерс Э. Авторадиография / Э. Роджерс. – Москва, 1972. – 303с.
138194
  Бойд Д.А. Авторадиография в биологии и медицине / Д.А. Бойд. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 357 с.
138195
  Дриц М.Е. Авторадиография в металловедении / М.Е. Дриц. – М., 1961. – 173с.
138196
   Авторадиография поверхностей раздела и структурная стабильность сплавов. – Москва : Металлургия, 1987. – 269 с.
138197
  Грачева Н.Д. Авторадиография синтеза нуклеиновых кислот и белков в нервной системе / Н.Д. Грачева. – Ленинград, 1968. – 232с.
138198
  Жулина Е.М. Авторальное поглощение радиоволн и его учет при прогнозировании радисвязи на высоких широтах : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жулина Е. М.; Арктич. и антарктич. НИИ. – Москва, 1970. – 14л.
138199
  Басов С. Авторам - права, читателям - обязанности! : Разговор библиотекаря с правоведом об авторском праве / С. Басов, С. Егоров // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2010. – № 12 (126). – С. 12 - 17. – ISSN 1727-4893
138200
  Єщенко М. Авторе, помри : новела // 12. Антологія прози літературного угруповання "Свідки слова" : [зб. прозових творів] / [упоряд. Сергій Демчук ; ред. Юрій Буряк ; худож.: А. Чижевська, О. Дякович]. – Київ : Пенмен, 2016. – С. 121-126. – ISBN 978-617-7443-00-0
138201
   Автореабілітаційні процеси в екосистемах Чорнобильської зони відчуждення : Монографія. – Київ, 2001. – 252с. – ISBN 966-95707-2-7
138202
  Маслій В.В. Авторегресійні моделі як інструмент для аналізу процесу іноземного інвестування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 311-317 : рис. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
138203
  Калер В.Л. Авторегуляция образования хлорофилла в высших растениях / В.Л. Калер. – Минск, 1978. – 192с.
138204
  Костюченко М.П. Авторемінісценції в романі "Собор" Олеся Гончара // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 16. – С. 256-265. – ISBN 978-966-551-315-5
138205
  Шадриков В.Д. Автореферат … на соискание … педагогических наук / В.Д. Шадриков, Н.Х. Розов, А.В. Боровских // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 3-18. – (Педагогическое образование ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Анализируется традиция написания авторефератов диссертаций на соискание ученой степени кандидата / доктора педагогических наук с точки зрения качества сообщаемой информации о результатах проведенных исследований. Examines the tradition of writing ...
138206
  Александров Г.Н. Автореферат диссертации и его оформление : (методическо пособие) / Г.Н. Александров, Е.П. Цветов ; Самаркандск. гос. мед. ин-т. – Самарканд, 1970. – 24 с.
138207
  Бичуль Т.В. Автореферат диссертации на тему "Исследование процесса гетерогенно-каталистической конденсации масляного альдегида с ацетоном в присутствии водорода". : Автореф... наук: / Бичуль Т.В.; Гос.ордена Труд.Красного Знамени ин-т прикладной химии ГИПХ. – Л, 1954. – 7л.
138208
  Гецеу В.В. Автореферат кандидатской дисертации "Исследование дагестанских нефтей (к вопросу азотистых соединений)". : Автореф... Канд.хим.наук: / Гецеу В.В.; Всесоюзн.нефти науч-исслед.геол-развед.ин-т. – Махачкала, 1954. – 17л.
138209
  Разумовский Ф.Ф. Автореферат кандидатской диссертации на тему "Коммунистическая партия Советского Союза -- руководитель и организатор профессионального движения трудящихся. : Автореф... наук: / Разумовский Ф.Ф.; М-во высш.образования СССР. – Горький, 1954. – 19л.
138210
   Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ 1958-1959 гг. : АН СССР. ИГЕМ; Отв. ред. Г.А. Соколов. – Москва, 1960. – 283с.
138211
   Авторефераты работ сотрудников ИГЕМ за 1960 г. : АН СССР. ИГЕМ; Отв. ред. Г.А. Соколов. – Москва, 1961. – 160с.
138212
  Варенікова В О. Автори збірників "Шевченко та його доба" 1925, 1926 років як провідні шевченкознавці // Літератури світу: поетика, ментальність і духовність : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Криворізький держ. пед. ун-т" ; відп. ред. С. Ковпік. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 10. – С. 5-12. – ISSN 2522-1337


  "20-30-і роки ХХ століття позначені зародженням наукового шевченкознавства. Важливу роль у ньому відіграли С. Єфремов (КУ), П. Филипович, О. Дорошкевич, О. Гермайзе (КУ), В. Петров, А. Лобода (КУ), С. Родзевич (КУ), Б. Якутський (КУ) та інші науковці, ...
138213
  Васьків М. Автори українських мандрівних нарисів 1920-1930-х років як агенти і шпигуни // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: Н. Бойко, О. Боронь, М. Бондар [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (702), травень. – С. 74-81. – ISSN 0236-1477
138214
  Щербак А.Ю. Автори, оповідачі, голоси: декілька теоретичних міркувань // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С 300- 304
138215
  Цанева М. Автори, творби и проблеми / М. Цанева. – София : Български писател, 1990. – 438 c.
138216
  Иванова Гулиза Наумовна Авторизация и способы ее выражения в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Иванова Гулиза Наумовна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 18л.
138217
  Мясищев А.А. Авторизация на web-сервере Arduino с помощью HTTP basic access authentication // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 126-133. – ISSN 2524-0056
138218
  Ригованова В. Авторизація в аспекті сучасних лінгвістичних теорій // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2007. – Т. 16 : Мова. – С. 94-101. – Бібліогр.: Літ.: с. 100-101; 8 назв. – ISSN 1728-9572
138219
  Гончар Б.М. Авторитаризм / Б. Гончар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 7-8. – ISBN 966-642-073-2
138220
  Бушанський В.В. Авторитаризм: рго еt сопtга // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 590-597. – ISSN 1563-3349
138221
  Кочетков А.П. Авторитаризм: ретроспектива и реальность // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 60-70. – (Политические науки ; № 2). – ISSN 0201-7385
138222
  Петренко В.В. Авторитаризм: різноманіття типів // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 10. – С. 44-46
138223
  Корчинський Д. Авторитарна альтернатива : Посібн. з сучасної політології та геополітики / Д. Корчинський. – Київ, 1998. – 120с. – ISBN 966-558-008-6
138224
  Рудковский П. Авторитарная совесть как социальная проблема // Перекрёстки : журнал исследований восточноевропейского пограничья / Европейский гуманитарный ун-т; Центр перспективных научных исследований и образования (CASE). – Вильнюс, 2011. – № 1/2. – С. 133-140. – ISSN 1822-5136
138225
  Крючкова Поліна Георгіївна Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крючкова Поліна Георгіївна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 193 л. + Додатки: л. 192 - 193. – Біблоігр.: л.165 - 192
138226
  Крючкова Поліна Георгіївна Авторитарний дискурс (на матеріалі сучасної англійської мови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Крючкова П.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв.
138227
  Крючкова П. Авторитарний дискурс у різних моделях взаємовідносин (на матеріалі сучасної англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 1999. – [Вип. 2]. – С. 161-167. – ISBN 966-581-148-7
138228
  Савч Авторитарні виклики для сучасного конституціоналізму: досвід деяких країн Східної Європи, Туреччини та України / Савч, ин // Філософія права і загальна теорія права : науковий журнал / Нац. акад. правових наук України ; голов. ред. С.І. Максимов ; редкол.: С.П. Погребняк, Л.О. Макаренко, В.С. Бігун [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 292-309. – ISSN 2227-7153
138229
  Поліщук В. Авторитарні механізми знецінення професійного та особистісного статусу громадянина // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (157). – С. 91-101. – ISSN 1682-2366
138230
  Балінченко С.П. Авторитарні тенденції контролю особистості (на прикладі маніпуляції цінностями в інформаційному просторі) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 12-13
138231
  Ященко І.В. Авторитарність та демократичність як риси особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 55-56. – (Філософія. Політологія ; Вип. 56/57). – ISSN 1728-3817
138232
  Цитрин П.С. Авторитарный популизм, две нации и тэтчеризм // Актуальные проблемы Западной Европы: экономика, политика, идеология : реферативный сборник / Акад. наук. СССР, Ин-т научной информации по общественным наукам ; отв. ред. Борко Ю.А. – Москва, 1986. – Вып. 11. – С. 143-156
138233
  Ратнер Е.И. Авторитет / Е.И. Ратнер. – Рига, 1956. – 336с.
138234
  Ратнер Е.И. Авторитет / Е.И. Ратнер. – М, 1959. – 394с.
138235
  Тиковенко А.Г. Авторитет власти: прошлое и настоящее / А.Г. Тиковенко. – Минск : Наука і тэхніка, 1992. – 77 с.
138236
  Стогній І. Авторитет вчення зростає // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 28 жовтня - 4 листопада (№ 43/44). – С. 8


  Відповідно до Указу Президента України Петра Порошенка (№ 491/2015 від 24 серпня 2015 року) Івана Петровича Стогнія, доктора філософських наук, професора, Заслуженого працівника освіти України, завідувача кафедри філософії Державного вищого навчального ...
138237
  Дрогобицька О.Я. Авторитет вчителя у галицькому селі (друга половина XIX - початок XX століття) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 22-31. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
138238
  Гладуняк Іван Авторитет депутата - авторитет ради // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 19. – С. 56-58


  Досить часто представники влади, які не знаходять шляхів розв"язання болючих проблем своїх громад, посилаються на відсутність коштів, бідний бюджет, недосконалість Конституції, сотні інших причин, що нібито не дають можливості оперативно та плідно ...
138239
   Авторитет дисциплины : опыт, мнения, практика психологов. – Ленинград, 1985. – 220 с.
138240
  Мотяшов И.П. Авторитет доброго слава / И.П. Мотяшов. – Москва, 1975. – 288 с.
138241
  Бершадська І.А. Авторитет і влада у вченні Абу Хаміда Аль-Газалі // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 195-197
138242
  Нужний В.Ф. Авторитет керівника / В.Ф. Нужний. – Київ, 1964. – 48с.
138243
  Новаченко Т.В. Авторитет керівника як тип легітимності влади // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 62-67. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837
138244
  Айзенштат Р.Г. Авторитет мастера / Р.Г. Айзенштат. – Москва : Знание, 1981. – 64 с. – Библиогр.: с. 55 и в примеч.: с. 56-57. – (Новое в жизни, науке, технике ; №9 ; Этика)
138245
  Литвинова Г.А. Авторитет матері / Г.А. Литвинова. – Київ, 1982. – 97с.
138246
  Делікатний К.Г. Авторитет оцінки / К.Г. Делікатний; Т-во "Знання" Української РСР. – Київ, 1990. – 47с. – (Педагогічна / Т-во "Знання" Української РСР ; Сер. 7 : №16)
138247
   Авторитет партийного работника. – Москва : Правда, 1983. – 383 с.
138248
  Давидчак Х. Авторитет правди // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 176-182. – (Серія журналістика ; Вип. 28)


  Автор аналізує есеїстику Сергія Аверинцева, докладно розглядає програмну статтю філософа, вченого, есеїста "Майбутнє християнства в Європі"
138249
  Сташків Н. Авторитет правосуддя VS свобода вираження поглядів (практика Європейського суду з прав людини) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3 (15). – С. 45-52. – ISSN 2524-0129
138250
  Горак Г.І. Авторитет праці в соціалістичному суспільстві / Г.І. Горак; Т-во "Знання" УРСР. – Київ : Знання, 1987. – 48с. – (Педагогічна ; сер.7 ; №6)
138251
  Леушина А.М. Авторитет родителей в воспитании детей / А.М. Леушина. – Л., 1952. – 24с.
138252
  Мартынчик Е.Г. Авторитет советского суда / Е.Г. Мартынчик. – Кишинев, 1991. – 172с.
138253
  Моісеєнко С. Авторитет судової влади в Україні // Життя і право : Львівський правничий часопис. – Львів, 2004. – № 3. – С.16-17
138254
  Дьомкіна О.В. Авторитет та влада як основа мовленнєвого впливу у інституційному дискурсі // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 24. – С 131-136


  У статті комплексно висвітлюється вплив чинників влади та авторитету комунікантів на перебіг і успішність інституційної професійної комунікації у рамках заданої статусно-рольової конфігурації учасників. Доводиться обґрунтованість розгляду цих ...
138255
  Бучковська О.М. Авторитет України на міжнародній арені за президентства Віктора Януковича // Матеріали I Всеукраїнської міждисциплінарної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених : 24 листоп. 2011 р. / "Політична свідомість у посттоталітарному соціокультурному просторі", всеукр. наук.-практ. конф. – Острог : Національний університет "Острозька академія", 2011. – С. 18-22
138256
  Габович О. Авторитет ученого і його присутність у публічному просторі / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова // Українська фундаментальна наука і європейські цінності : наук. монографія / О. Габович, В. Кузнєцов, Н. Семенова. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2016. – С. 114-120. – ISBN 978-966-518-698-4
138257
  Завірюха Л.А. Авторитет учителя як соціально-психологічний ресурс педагогічної спільноти / Л.А. Завірюха; Ін-т соціальної та політичної психології АПН України. – Київ, 2005. – 76с. – ISBN 966-8163-05-2
138258
  Богданов В.С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу : Автореф... докт. філос.наук: 09.00.03 / Богданов В.С.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 44л.
138259
  Богданов В.С. Авторитет як предмет соціально-філософського аналізу : Дис... докт. філос.наук: 09.00.03 / Богданов В.С.; КУ ім.Т.ШЕвченка. – Київ, 1997. – 374л. – Бібліогр.:л.357-374
138260
  Соловьев А.И. Авторитет, деловые и морально-политические качества комсомольских кадров / А.И. Соловьев, Т.П. Соловьева. – Москва, 1976. – 119с.
138261
  Кушнаренко Н. Авторитетна вчена, талановита педагог, колега однодумець (До 75-річчя від дня народження Г. Швеової-Водки) / Н. Кушнаренко, А. Соляник // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 10 (267), жовтень. – С. 51-52. – ISSN 2076-9326


  Галина Миколаївна Швецова-Водка, 75-річний ювілей котрої бібліотечна громадськість України від-значатиме у грудні 2018 р., — доктор історичних наук, професор кафедри документальних комунікацій і бібліотечної справи Рівненського державного ...
138262
  Лагоза І.В. Авторитетна зовнішність : Сатира і гумор / Ігор Вікторович Лагоза. – Київ : Радянський письменник, 1991. – 222 с.
138263
  Губерський Л.В. Авторитетна наукова школа й ефективний осередок підготовки кадрів // Понад чверть століття на ниві науки і освіти / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [редкол. А.С. Філіпенко (відп. ред.), О.І Рогач, О.І. Шнирков та ін. ; вступ. сл.: Л.В. Губерський, В.В. Копійка, А.С. Філіпенко ; підгот. до друку: Ю.О. Шкрабалюк, К.А. Бех, А.В. Ткачук]. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 5-6


  Про Спеціалізовану вчену раду зі світового господарства і міжнародних економічних відносин.
138264
  Сочивець І.Й. Авторитетна сваха : гуморески / І.Й. Сочивець. – Київ : Радянський письменник, 1962. – 93 с.
138265
  Тархова Л.П. Авторитетная личность / Л.П. Тархова. – М., 1985. – 63с.
138266
  Грабоус В.О. Авторитетний дзвін / Володимир Опанасович Грабоус. – Львів : Каменяр, 1987. – 46 с. – В кн. також: Омела / М.Д Нагірний .
138267
  Калакура Я.С. Авторитетний знавець і глибокий дослідник архівів // Архіви України : науково-практичний журнал / Держ. архів. служба України ; Укр. ін-т нац. пам"яті ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Держ. центр збереження документів НАФ ; голов. ред. Т. Баранова. – Київ, 2017. – № 2 (307), березень - квітень. – С. 216-217. – ISSN 0320-9466


  Аналіз наукового доробку українського історика-архівіста Анатолія Вікторовича Кентія.
138268
  Лупінос М. Авторитетний контроль // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28
138269
  Лупінос М. Авторитетний контроль // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-28
138270
  Антоненко І. Авторитетний контроль в інформаційному електронному ресурсі НБУВ: стан та проблеми впровадження / Ірина Антоненко // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / ЦНТБ горно-металлургического комплекса Украины. – Днепропетровск, 2013. – Вып. 2. – С. 9-20


  Публікація присвячена формуванню цілісної уяви про авторитетний контроль як інтегруючий елемент інформаційно-бібліографічного комплексу електронного каталогу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (НБУВ), що дасть змогу визначити шляхи ...
138271
  Антоненко І. Авторитетний контроль та Інформаційно-пошуковий тезаурус / І. Антоненко, О. Кириленко // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (85). – С. 30-31


  Відповіді на запитання стосовно методики формування авторитетних записів та наведено приклади складних записів
138272
  Полякова О. Авторитетний контроль у бібліотеках України: визначення пріоритетів / Олена Полякова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 4 (222). – С. 45-48. – ISSN 1029-7200


  16 травня 2014 р. у Національній бібліотеці України ім. В.І. Вернадського (НБУВ) відбувся семінар "Створення авторитетних (нормативних) файлів імен осіб та назв установ і організацій у провідних бібліотеках України як засіб удосконалення доступу до ...
138273
  Стрішенець Н. Авторитетний контроль: необхідність координованого підходу / Надія Стрішенець // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 12-15. – ISSN 1029-7200


  Стаття присвячена авторитетному контролю імен осіб та назв установ і організацій. Розкривається важливість авторитетного контролю бібліографічних записів для ефективного пошуку інформації та кооперованої каталогізації. Акцентується увага на ...
138274
  Науменко Л. Авторитетний файл колективного автора (з досвіду Харківської державної наукової бібліотеки ім. В.Г. Короленка) / Людмила Науменко // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 3 (221). – С. 7-12. – ISSN 1029-7200


  У статті розкрито досвід роботи зі створення електронного авторитетного файла колективного автора. Акцентується увага на його високій інформативності та компактності, особливостях застосування у процесах каталогізації та інформаційного пошуку. Ключові ...
138275
  Зоріна Н. Авторитетний файл предметних заголовків як засіб організації тематичного пошуку в електронному каталозі / Наталія Зоріна // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 9 (230). – С. 29-34. – ISSN 2076-9326


  У статті висвітлено питання застосування уніфікації в процесі предметизації документів та особливості формування галузевої бази даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу ДНПБ України ...
138276
  Зоріна Н. Авторитетний файл предметних рубрик як засіб організації та вдосконалення тематичного пошуку в електронному каталозі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (275), червень. – С. 27-31. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено питання застосування уніфікації в процесі предметизації документів та особливості формування галузевої бази даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" з питань освіти, педагогіки та психології електронного каталогу ДНПБ України ім. В. ...
138277
  Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів - основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки / Олена Помчалова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В. О. Сухомлинського, розкрито роль АФ "ІА" в уніфікуванні ...
138278
  Помчалова О. Авторитетні записи заголовків індивідуальних авторів – основа поліпшення якості електронного каталогу бібліотеки // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – № 1 (225). – С. 12-16. – ISSN 1029-7200


  У статті висвітлено питання створення авторитетного файла індивідуальних авторів у форматі ІРБІС/AUTHORITY для електронного каталогу Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського, розкрито роль АФ "ІА" в уніфікуванні ...
138279
  Чечель Л. Авторитетні пані співають: бовсунівські бабусі представляють світу українські пісні // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2018. – 22 серпня (№ 91). – С. 13


  "«Бовсунівські бабусі» - народний фольклорний аматорський колектив із села Бовсуни, що в Лугинському районі на Житомирщині, - нещодавно представляли Україну в Угорщині. П’ять колоритних українок дивують світ народними піснями і ремеслами. «Бовсунівські ...
138280
  Зоріна Н. Авторитетні файли як засіб уніфікації в умовах формування єдиного інформаційного простору / Н. Зоріна, С. Коваленко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 9 (254). – С. 10-16. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто аспекти створення й використання авторитетних файлів в умовах формування єдиного інформаційного простору. Обґрунтовано важливість застосування авторитетного контролю в провідних освітянських бібліотеках України під час міжбібліотечної ...
138281
  Букина Е.С. Авторитетновсть - не только характеристика человека // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2011. – № 4 (375). – С. 47-50. – ISSN 0869-6020
138282
  Арутюнов Дмитрий Авторитетное мнение : Турэкспообзор. Спецвыпуск. Весенние выставки // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 4. – С. 35
138283
  Стрелкова Е.В. Авторитетные файлы в нормализации тематических баз данных Фундаментальной библиотеки Санкт-Петербургского государственного политехнического университета // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 7. – С. 21-29. – ISSN 0130-9765


  Освещены методы интеграции тематических ресурсов на основе авторитетных записей. Обоснована необходимость единых подходов в формировании локальных, отраслевых авторитетных файлов. Раскрыта перспектива корпоративного использования авторитетных записей в ...
138284
  Ореховский П.А. Авторитетный дискурс российского экономиста // Общественные науки и современность. ОНС / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 6. – С. 5-14. – ISSN 0869-0499


  В работе рассматриваются основные концепты современного российского экономического дискурса, доказывается, что главным становится перформативный, а не констатирующий элемент высказывания. Идеология, к которой принадлежит авторитетный дискурс, - ...
138285
  Кнорринг Вера Авторитетный файл имен еврейских авторов : между научным подходом и романтикой / Кнорринг Вера, Пашков Андрей, Падкина Алла // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2008. – № 9. – С. 33-36. – ISSN 1727-4893
138286
  Жидков В.П. Авторитетом газетной строки / В.П. Жидков. – М. : Мысль, 1986. – 151с.
138287
  Мочалов А.А. Авторитмизация процесса обучения в системах дистанционного образования / А.А. Мочалов, А.А. Гайша, П.А. Степанов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 187-191


  Проаналізовано проблеми, які виникають у середовищі дистанційної освіти при створенні ефективного поля навчання користувачів. Запропоновано механізм їх вирішення. Проанализированы проблемы, возникающие в среде дистанционного образования при создании ...
138288
  Синиця І.А. Авторізуюча функція займенників у науково-гуманітарних текстах другої половини ХІХ ст. // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2005. – № 2. – С. 51-58. – Бібліогр.: Літ.: 18 назв. – ISSN 0027-2833
138289
  Сорокина Н. Авторологическая модель романистики Л.М. Леонова // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – С. 213-217. – (Серія: Філологічні науки ; № 1 (326) ;Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
138290
  Гоголь Н.В. Авторская исповедь / Н.В. Гоголь. – Псков, 1990. – 125с.
138291
  Савченко Б.А. Авторская песня / Б.А. Савченко. – Москва, 1987. – 52с.
138292
  Гуревич А.М. Авторская позиция в "Пиковой даме" // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – С. 37-43. – (Серия литературы и языка ; Т. 70, № 1). – ISSN 0321-1711
138293
  Шевченко Л.И. Авторская позиция в ready-made книге Людмилы Улицкой "Детство 45-53: а завтра будет счастье" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 139-145


  В статье проанализированы проблематика и способы воплощения авторской по- зиции в книге Л. Улицкой «Детство 45-53: а завтра будет счастье». Особое внимание уделено авторским комментариям к представленному в ней автодокументальному материалу, в которых ...
138294
  Колошук Надежда Георгиевна Авторская позиция в современной прозе о деревне (на материале автобиографических произведений В.Астафьева, М.Карима, М.Алексеева) : Дис... канд.филолог.наук: 10.01.02 / Колошук Надежда Георгиевна; МВ и ССО УССР, КГУ им Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 174л. – Бібліогр.:л.1-19
138295
  Колошук Надежда Георгиевна Авторская позиция в современной прозе о деревне (на материале автобиографических произведений В.Астафьева, М.Карима, М.Алексеева) : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.02 / Колошук Надежда Георгиевна; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 15л.
138296
  Кораблева Н.В. Авторская позиция в трилогии А. Битова "Оглашенные" // Літературознавчий збірник : збірник наукових праць / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 43/44. – С. 138-145. – ISBN 966-72-77-79-8
138297
  Веньфен Ч. Авторская поэтическая риторика в операх Н. Римского-Корсакова (на примере поздних сказочных опер) // Музичне мистецтво і культура : науковий вісник / М-во культури України ; Одес. нац. муз. акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: О.В. Сокол, О.І. Самойленко, О.М. Маркова [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 25. – С. 113-123. – ISSN 2524-0447
138298
  Шебанова В.И. Авторская программа тренинга нормализации пищевого поведения "Парус мечты" // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (187). – С. 40-59
138299
  Беляева С. Авторская работа. Российский индекс научного цитирования поможет оценить деятельность ученого и организации // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 20 апреля (№ 16)


  О том, как адекватно оценить научный вклад российских ученых, недавно рассуждали сами ученые - на этот раз в рамках совместного семинара Института социологии РАН и Института научной информации по общественным наукам РАН, посвященного (как было ...
138300
  Недугов Е.И. Авторская речь и сценарии в фильме / Е.И. Недугов. – М., 1965. – 76с.
138301
  Ермоленко О.В. Авторская стратегия аннигиляции в романе Гора Видала "Бэрр"
138302
  Подгурская И.А. Авторская субъективность и средства её выражения в "Повести непогашенной луны" Б.А. Пильняка // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2010. – Т. 2, № 2. – С. 111-116
138303
  Большакова А. Авторская фокализация и концепт мира // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 45. – С. 34-42
138304
  Перекрестова Т.С. Авторская школа как инновационная образовательная система // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 9, сентябрь. – С. 48-59. – ISSN 1609-4646


  В статье затрагиваются актуальные вопросы исследования инновационных образовательных систем, методологические основы и опыт проектирования авторской школы как высшей степени инновационного педагогического поиска, описываются противоречия и парадоксы в ...
138305
  Кияновский А.А. Авторская школа: как это делается : (модель эффективно обучающей школы в Украине) / А.А. Кияновский. – Херсон : Айлант, 2000. – 82с. – ISBN 966-630-019-2
138306
  Захарова С.С. Авторские библиографические профили Института математических проблем биологии РАН // Библиография : научный журнал по библиографоведению, книговедению и библиотековедению / Изд-во "Бук чембэр интернэшнл". – Москва, 2015. – № 6 (401). – С. 42-46. – ISSN 0869-6020


  В статье рассматриваются формы представления сведений о публикациях сотрудников Института математических проблем биологии Российской академии наук (Пущино, Россия). Отмечаются достоинства и недостатки поэтапного развития, от картотеки трудов ...
138307
  Вакуленко О.Л. Авторские геологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода /на материале англоязычных переводов поэзии В. Маяковского : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Вакуленко О. Л.; Львовский ун-т им. И. Франко. – Львов, 1987. – 220л. – Бібліогр.:л.176-208
138308
  Маркова Т. Авторские жанровые номинации в современной русской прозе как показатель кризиса жанрового сознания // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / Фонд "Литературная критика". – Москва, 2011. – № 1 январьфевраль. – С. 280-290. – ISSN 0042-8795
138309
  Степанченко И.И. Авторские знаки как средство оформления пунктуационно-смысловых вариантов // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2018. – С. 17-21. – (Русская филология ; № 4 (66) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572


  Авторська пунктуація не є порушення пунктуаційних норм. У широкому розумінні авторські знаки – це варіативні, альтернативні знаки, вибір яких визначається семантико-стилістичними особливостями висловлювання. Розглянута таким чином авторська пунктуація ...
138310
   Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (часть вторая) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 1 (№ 8). – С. 122-152. – ISSN 1991-3222
138311
   Авторские и смежные права по законодательству зарубежных государств (часть треья) // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения / Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ. – Москва, 2007. – Вып. 2 (№ 9). – С. 126-136. – ISSN 1991-3222
138312
  Дзивиш М. Авторские названия фантастических существ в повестях Анджея Сапковского и их переводах на русский язык // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2 (5). – С. 131-138. – ISSN 2075-1486
138313
  Намитокова Р.Ю. Авторские неологизмы / Р.Ю. Намитокова. – Ростов -на-Дону, 1986. – 156с.
138314
  Вакуленко О.Л. Авторские неологизмы, афоризмы и контекстуально-преобразованные фразеологизмы как проблема перевода. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04.,10.02.20 / Вакуленко О.Л.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1987. – 24л.
138315
   Авторские права в Интернете // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Науково-досл. ін-т інтелект. власності НАПрН України, Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власн.(патентних повірених). – Київ, 2012. – № 10. – С. 40-44. – ISSN 1608-6422
138316
  Каплин Р. Авторские права в результатах специального исследования // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелект. власності НАПрН України ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених). – Київ, 2014. – № 1. – С. 15-20 : табл. – ISSN 1608-6422
138317
  Земсков А.И. Авторские права на базы данных: история российских и зарубежных неудач в законотворчестве // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 23-30. – ISSN 0130-9765
138318
  Батурин Н. Авторские права на психодиагностические методики / Н. Батурин, А. Минбалеев // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 6. – С. 20-32. – ISSN 0201-7059
138319
  Брумштейн Ю. Авторские права на публикации научно-технических материалов // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : Научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2006. – № 5. – С. 13-23. – ISSN 0201-7059
138320
  Вакман Е.Л. Авторские права художников / Е.Л. Вакман, И.А. Грингольц. – Москва, 1962. – 263с.
138321
  Савельев В.С. Авторские признаки организации прямой речи персонажей «Повести временных лет». // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 114-120. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
138322
  Алимов И.А. Авторские сборники бицзи как источник по истории и культуре : Автореф. дис... канд. ист. наук: / Алимов И. А.; РАН, Ин-т востоковеден., С.-Петерб. филиал. – С.-Петербург, 1997. – 23с.
138323
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : (двухзначные) : пособие для алф.-порядковой расстановки библиотечных книг на полках / Л.Б. Хавкина. – 16-е изд., пересмотр. – Москва : Госкультпросветиздат, 1948. – 31 с.
138324
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – Изд. 18-е. – Москва : Госкультпросветиздат, 1953. – 24 с.
138325
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двухзначные : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина; под ред. Ю.В. Григорьева. – 19-е изд. – Москва : Госкультпросветиздат, 1955. – 24 с.
138326
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы / Л.Б. Хавкина. – Москва : Книга, 1969. – 24 с.
138327
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные : пособие для алф. расстановки книг в б-ках / Л.Б. Хавкина ; под ред. Ю.В. Григорьева. – 22-е изд. – Москва : Книга, 1972. – 22 с.
138328
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные / Л.Б. Хавкина. – 23-е изд. – Москва : Книга, 1979. – 22 с.
138329
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двузначные / Л.Б. Хавкина. – 24-е изд. – Москва : Книга, 1986. – 21 с.
138330
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двузначные : пособие для алф. расстановки книг в библиотеках / Л.Б. Хавкина; под ред. Ю.В. Григорьева. – 20-е изд. – Москва : Советская Россия, 1957. – 24 с.
138331
  Хавкина Л.В. Авторские таблицы двузначные : двузначные : пособие для алф. расстановки книг / Л.Б. Хавкина ; Акад. наук СССР. Б-ка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1959. – 24 с.
138332
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двузначные : пособие для алф. расстановки книг / Л.Б. Хавкина; Акад. наук СССР, Б-ка. – Москва ; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1961. – 24 с.
138333
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы двухзначные : пособие для алфавитной расстановки книг в библиотеках. / Хавкина Л.Б. – 17-е изд., вновь перераб. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 24 с.
138334
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы Кеттера в переработке для русских библиотек / Л.Б. Хавкина. – Киев : Изд. Полит. Наркомвоен., 1919. – 21 с.
138335
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) : Рекомендовано Библиотечным упр. Наркомпроса РСФСР / Л.Б. Хавкина; Науч.-иссл. ин-т библиотековедения и рекомендательной библиографии. – Москва : Тип. изд-ва "Власть советов", 1938. – 32 с.
138336
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) / Л.Б. Хавкина. – Москва : [б. и.], 1940. – 28 с. – (Серия методических писем и инструкций в помощь работникам технических библиотек / Наркомуголь СССР, Гос. науч. б-ка ; вып. 28)
138337
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) : рекомендованы Библиогр. упр. НКП РСФСР / Л.Б. Хавкина ; Наркомпрос РСФСР. – 14-е, пересм. и доп. изд. – Москва : Гос. библиот.-библиогр. изд-во, 1942. – 48 с.
138338
  Хавкина Л.Б. Авторские таблицы по методу Кеттера : (двухзначные) / Л.Б. Хавкина. – 15-е изд., пересм. – Москва : Гос. библиотечно-библиогр. изд-во, 1945. – 38 с.
138339
  Рубанова Н.Ф. Авторский актив комсомольской печати / Н.Ф. Рубанова. – Москва, 1980. – 21 с.
138340
  Лаушкина И.П. Авторский афоризм в мемуарно-публицистическом тексте (на материале мемуарных очерков М. Горького) // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 104-107. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
138341
  Ковалевский В. Авторский вечер : рассказ // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. – Москва, 2007. – № 12. – С.48-74. – ISSN 1130-6545
138342
  Азов Л.М. Авторский гонорар за издание литературных произведений / Л.М. Азов. – Москва : Госюриздат, 1963. – 64 с. – (Юридические консультации для населения в вопросах и ответах)
138343
  Трофименко В. Авторский договор для телевизионных программ: некоторые особенности // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 1. – С. 71-75
138344
  Амангельды А. Авторский договор как основание возникновения обязательств // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 3 (47). – С. 19-42
138345
  Буланов А.М. Авторский идеал и его воплощение в русской литературе второй половины XIX века. / А.М. Буланов. – Волгоград, 1989. – 79с.
138346
  Бажанов В.А. Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации // Альманах цивилистики : сб. статей / Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко, Юрид. фак., Каф. гражд. права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол.: Майданик Р.А. (отв. ред.) и др.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта, 2015. – Вып. 6. – С. 203-220. – ISBN 978-617-566-312-7
138347
  Бажанов В.А. Авторский лицензионный договор по Гражданскому кодексу Украины и Гражданскому кодексу Российской Федерации (сравнительно-правовой анализ) // Вестник Пермского университета. Юридические науки : науч. журнал / Пермский государственный национальный исследовательский университет. – Пермь, 2013. – Вып. 1 (19). – С. 80-88. – (Юридические науки ; вып. 1 (19)). – ISSN 1995-4190
138348
  Хорошилова В. Авторский мир А.И. Куприна (повесть "Суламифь") // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 245-249. – ISBN 978-617-689-129-1
138349
  Морева Т.Ю. Авторский мир в цикле В.Ф. Одоевского "Русские ночи" // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 65-73. – (Серія: Філологія)
138350
  Морева Т.Ю. Авторский мир в цикле В.Ф. Одоевского "Русские ночи"
138351
  Привалова Л.П. Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". (Часть I) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 20. – С. 4-12. – ISSN 2312-3036
138352
  Привалова Л.П. Авторский миф о подземном царстве Маммона в поэме Э. Спенсера "Королева фей". Сад Прозерпины (часть II) // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпро, 2017. – Вип. 21. – С. 4-8. – ISSN 2312-3036


  "Проаналiзовано один з головних епiзодiв поеми «Королева фей» Е. Спенсера. Поет створює авторський мiф про Маммона як володаря пiдземного свiту. Ф. Кермоуд вважає, що Спенсер створює темну алегорiю, яка нагадує енiгматичну картину або мiстерiю. Ця ...
138353
   Авторский указатель за 2012 год // Физика и техника высоких давлений : научный журнал / Нац. акад. наук Украины ; Донец. физико-технич. ин-т им. А.А. Галкина. – Донецк, 2012. – Т. 22, № 4. – С. 121-126. – ISSN 0868-5924
138354
  Кожевникова Е.С. Авторско-правовая охрана цифрового контента вузовской библиотеки // Библиография : научный журнал по библиотековедению и книговедению / Российская книжная палата. – Москва, 2012. – № 1 (378). – С. 23-30. – ISSN 0869-6020


  В статье в соответствии с классификацией обьектов интеллектуальных прав, различающихся по фокатам воникновения на них исключительного права на основании Гражданского кодекса РФ исследуется правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности вуза, ...
138355
  Алатырев А.К. Авторское вознаграждение и подсчет экономии от внедрения изобретений и рационализаторских предложений : учебное пособие по курсу "Патентоведение" для студентов стационарного, заочного и вечернего обучения / А.К. Алатырев. – Київ, 1969. – 23 с.
138356
  Глыбач Е.Д. Авторское и изобретательское право : Библиогр. указ. за 1972-1979 гг. / Е.Д. Глыбач. – Кишинев, 1979. – 84с. – (Человек и закон ; Вып. 9)
138357
  Орехова Л.А. Авторское мифотворчество и русский модернизм / Л.А. Орехова. – К., 1992. – 85 с.
138358
  Суздальцева В.Н. Авторское повествование в газетно-публицистическом тексте (на матер. портретного очерка). : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.10 / Суздальцева В.Н.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Ф-тет журналистики. – М., 1981. – л.
138359
  Земсков А.И. Авторское право – новые термины и понятия // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 72-76. – ISSN 0130-9765


  Дается краткое толкование и перевод некоторых англоязычных терминов из области авторского права.
138360
   Авторское право : Доклад Коммиссии С.-Петербургского Литературного общества по поводу проекта закона об авторском праве ; С прил. проекта об авторском праве, внесенного Министром Юстиции в Государственную думу. – Санкт-Петербург : Т-во худож. печати, 1908. – 96 с.
138361
  Сутулов Д.М. Авторское право / Д.М. Сутулов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1974. – 272с.
138362
  Веинке Вилли Авторское право / Веинке Вилли. – Москва : Юридическая литература, 1979. – 231с.
138363
   Авторское право : сборник нормат. актов. – Москва : Юридическая литература, 1985. – 352 с.
138364
  Гаврилов Э.П. Авторское право : Авторские договоры / Э.П. Гаврилов. – М., 1988. – 174с.
138365
   Авторское право : Нормативные акты. Национальное законодательство и международные конвенции. – Москва : Элит-клуб; Юридическая книга, 1998. – 429с. – ISBN 5-8117-0001-6
138366
  Макагонова Н.В. Авторское право : учебное пособие / Н.В. Макагонова ; под ред. Э.П. Гаврилова. – Москва : Юридическая литература, 2000. – 288 с.
138367
   Авторское право в библиотеках: действие на практике // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2010. – № 1. – С. 22-30. – ISSN 1726-6726


  Круглый стол журнала "Университетская книга"
138368
  Каплунов Д. Авторское право в копирайтинге: опыт юристов России, Украины и Беларуси // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2010. – № 10. – С. 29-43. – ISSN 0201-7059
138369
  Засыпкина Т. Авторское право в медицине / Т. Засыпкина, В. Карманова // Человек и закон : общенациональный правовой журнал / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2010. – № 12. – С. 61-68. – ISSN 0132-0831
138370
  Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. – Москва, 1987. – 103с.
138371
  Чертков В.Л. Авторское право в периодической печати / В.Л. Чертков. – М., 1989. – 143с.
138372
  Ган Б.М. Авторское право в редакционно-издательском деле / Б.М. Ган. – М.-Л., 1932. – 79с.
138373
  Сергеев А.П. Авторское право в России. / А.П. Сергеев. – С.-Пб., 1994. – 312с.
138374
  Луцкер А.П. Авторское право в цифровых технологиях и СМИ = Content rights for creative professionals : Товарные знаки. Телевидение. Интернет. Образование. Мультимедиа. Радио / Арнольд П. Луцкер; С научными коммертариями А. Серго. – Москва : КУДИЦ- ОБРАЗ, 2005. – 416с. – ISBN 5-9579-0042-7
138375
   Авторское право и библиотеки // Библиотека в эпоху перемен (философско-культурологические и информационные аспекты) : Дайджест. Информационный сборник. / Российская государственная библиотека Информкультура. – Москва, 2004. – Вип. 1 : Авторское право: учреждения культуры и технологии информационного общества. – С. 73-107.
138376
  Шрайберг Авторское право и библиотеки в новой цифровой эпохе: введение в проблему / Шрайберг, Л // Библиотека и закон : юридический словарь - справочник / Библ. информ.-изд. центр "Либерея-Библиоформ". – Москва, 2011. – Вып. 31 (2). – С. 173-177. – ISSN 1560-7976
138377
  Щербак Н. Авторское право и наследование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 7. – С. 33-43. – ISSN 0201-7059
138378
  Щербак Н. Авторское право и наследование // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2011. – № 8. – С. 26-35. – ISSN 0201-7059
138379
  Бойкова О.Ф. Авторское право и национальная библиография // Библиография : профессиональный журнал / Российская книжная палата. – Москва, 2001. – № 1. – С.47-52. – ISSN 0869-6020
138380
  Шрайберг Я.Л. Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни / Яков Леонидович Шрайберг, Елена Владиславовна Линдеман, Ксения Юрьевна Волкова // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – октябрь. – С. 54-58. – ISSN 1726-6726


  Аналитический обзор конференции "Авторское право и не только: библиотеки в общественной жизни", проходившей 13-14 августа 2014 г. (г. Страсбург, Франция) и организованной Комитетом ИФЛА по авторскому праву и другим юридическим вопросам (CLM) совместно ...
138381
  Шрайберг Я.Л. Авторское право и открытый доступ. Достоинства и недостатки модели открытого доступа / Я.Л. Шрайберг, А.И. Земсков // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2008. – № 6. – С. 31-41. – ISSN 0130-9765
138382
   Авторское право и смежные права. – Минск : Амалфея, 1999. – 448с. – ISBN 985-441-005-6
138383
  Липцик Д. Авторское право и смежные права = Droit d"auteur et droits voisins : [пер. с фр.] / Делия Липцик ; [предисл. М.А. Федотова]. – Москва : Ладомир ; ЮНЕСКО, 2002. – 788, [1] с. : табл. – Парал. тит. л. фр. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-86218-395-7
138384
  Хрипкова Е. Авторское право и создание иконографических программ // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "ИНТЕЛПРЕСС". – Москва, 2007. – № 12. – С. 32-41. – ISSN 0201-7059
138385
  Райгородский Н.А. Авторское право на кинематографическое произведение / Н.А. Райгородский. – Л, 1958. – 70с.
138386
  Азов Л.М. Авторское право на литературные произведения : сборник офиц. материалов / сост.: Л.М. Азов и С.А. Шацилло. – Москва : Госюриздат, 1953. – 136 с.
138387
  Канторович Я.А. Авторское право на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения : Новый закон 15 марта 1911 г., с историческим очерком и с разъяснениями, извлеченными из мотивов Редакционной комиссии по составлению Проекта Гражданского уложения, объясн. записки к проекту Министерства юстиции и дебатов в Гос. Думе и Гос. Совете / Я.А. Канторович, присяж. пов. – Изд. неофиц. – Санкт-Петербург : Изд. Юрид. кн. скл. "Право" ; [Тип. А.Г. Розена], 1911. – [4], IV, 424 с. – Экз. дефектный, отст. с. 369-424


  Приложение: Положение об авторском праве (Закон 15 марта 1911 г. об авторском праве на литературные, музыкальные, художественные и фотографические произведения). Аннотация: В настоящем издании публикуется новый закон об авторском праве со стороны ...
138388
  Зильберштейн Н.Л. Авторское право на музыкальные произведения / Н.Л. Зильберштейн. – М, 1960. – 188с.
138389
  Хавкин А.Я. Авторское право на научный результат // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2011. – Т. 81, № 8. – С. 717-720. – ISSN 0869-5873


  В публикуемой ниже статье утверждается, что учёные должны иметь возможность в рамках законодательной базы защищать свои права как на интеллектуальную собственность, так и на то, чтобы признаваться автором научного или научно-технического результата.
138390
  Шершеневич Г.Ф. Авторское право на оитературные произведения / [соч.] Г.Ф. Шершеневича. – 2-е изд. – Казань : Тип. Имп. ун-та, 1891. – [8], 313 с. – Экз. деф., отсутств.: с. 129-313 (биб.: "Указатель литературы по вопросу об авторском праве" (с. 310-313). – Библиогр.: "Указатель литературы по вопросу об авторском праве" (с. 310-313)
138391
  Гарибян А.М. Авторское право на произведения науки / А.М. Гарибян. – Ереван, 1975. – 195с.
138392
  Никитина М.И. Авторское право на произведения науки, литературы и искусства / М.И. Никитина. – Казань, 1972. – 135с.
138393
  Румянцев А. Авторское право на современном этапе и конституционная гарантия права собственности // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2010. – № 4 (77). – С. 56-86. – ISSN 1812-7126


  Автор статьи дает функционально-эмпирический анализ авторского права с особым учетом практики Федеративного конституционного суда Германии и приходит к выводу о неизбежности интенсификации влияния конституционного права на авторско-правовое ...
138394
  Чайков М.Ю. Авторское право на средства индивидуализации / М.Ю. Чайков, А.М. Чайкова // Человек и закон / Мин. юстиции РФ и "Журнал "Человек и закон". – Москва, 2008. – № 1. – С. 77-81. – ISSN 0132-0831
138395
  Каташевская Т. Авторское право на телепередачи // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2006. – № 6. – С. 88-89.
138396
   Авторское право Украины : Сб. нармативно-правовых актов. – Киев : Рес инкорпоралес, 1996. – 164с. – ISBN 966-95013-0-Х
138397
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 36, № 4 : Истечение авторских прав и доктрина первой продажи в цифровой среде. – 2002. – 64 с.
138398
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва. – ISSN 0234-3002
Т. 36, № 3 : Некоторые аспекты права на воспроизведение и издательские контракты. – 2002. – 56 с.
138399
   Авторское право. Бюллетень UNESCO : ж-л "Copyright Bulletin" (Авторское право. Бюллетень UNESCO) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 4 : Коллективное управление авторскими и смежными правами. – 2003. – 32 с. – Издание на русском языке соответствует электронной версии на англ. языке
138400
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 2 : Изъятие и ограничения авторского права в значении статьи 13 ТРИПС. – 2003. – 52 с.
138401
   Авторское право. Бюллетень UNESCO : ж-л "Copyright Bulletin" (Авторское право. Бюллетень UNESCO) Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 3 : Узаконение, практика и будущее частного копирования. – 2003. – 32 с.
138402
   Авторское право. Бюллетень UNESCO. – Москва, 2000-. – ISSN 0234-3002
Т. 37, № 1 : Изъятие и ограничения авторского права в цифровой среде. – 2003. – 126 с.
138403
   Авторское право: курсом на либерализацию // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2011. – декабрь. – С. 18-22. – ISSN 1726-6726


  Послание к руководителям государств-членов "Группы двадцати" о новой концепции использования и охраны результатов творческой деятельности в сети Интернет. Реализация этих инициативных предложений, возможно, потребует внесения изменений в Бернскую ...
138404
  Каплин Р. Авторское право: практика применения // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 2012. – октябрь. – С. 30-33. – ISSN 1726-6726


  Последнее время в отрасли ведётся немало дискуссий, связанных с вопросами защиты интеллектуальной собственности и авторского права в Интернете, пониманием «легальности» электронного контента и книгооборота, архитектурой единой системы регистрации ...
138405
   Авторское свидетельство как форма правовой охраны изобретений / М.М. Богуславский, В.В. Быков, А.И. Доркин, Л.А. Лебедева, Г.А. Матвеев; Богуславский М.М. [и др.] ; Гос. ком-т Совета Министров СССР по делам изобр. и откр. ; ЦНИИПИ ; [под общ. ред. Ю.Е. Максарева]. – Москва : [Б.в.], 1977. – 86 с.
138406
  Черняхович Т.Ю. Авторское сознание и персонажи в "таинственных " повестях В. Ф. Одоевского // Проблеми сучасного літературознавства / Одеський нц. ун. ім.І.І.Мечникова. Філологічний ф-т. – Одесса, 2004. – № 13. – С. 69-76. – ISBN 966-587-057
138407
  Гребнєва Г. Авторство і псевдонім: у пошуках правди (евристичний метод дослідження) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: Т. Антонюк, В. Бабік, О. Василенко [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (257). – С. 23-28. – ISSN 1029-7200


  У статті розкриваються причини та головні особливості проведення занять з інформаційної та бібліотечно-бібліографічної грамотності в ЦНБ ХНУ імені В. Н. Каразіна. Зазначається, що проблемою, яку необхідно вирішити, є незадовільний рівень навичок як ...
138408
  Цимбал Б. Авторство Марка Вовчка (історія питання) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 214-220. – ISSN 2307-2261
138409
  Бузько О.В. Авторство одного підпису: до історії наукового архіву Інституту археології НАН України // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України. – Київ, 2015. – Вип. 4 (17) : Археологія і простір. – С. 197-202. – ISSN 2227-4952


  У статті йдеться про досі невідомий епізод з історії наукового архіву ІА НАН України - один рік, коли його роботою керувала М.І. Вязьмітіна.
138410
  Білоног Ю. Авторство як об"єкт іронії в романній творчості Мілорада Павича // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-11. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості виявлення самоіронії в романах Мілорада Павича. Розглядається кореляція Павичевої художньої концепції авторства і постмодерністської теоретичної дискредитації автора-деміурга. Particularities of self-irony"s demonstration in ...
138411
  Смолиницька О.О. Авторська апокрифологія в поезії Івана Франка та Віри Вовк: проблема народного католицизму // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 269-280. – ISSN 2520-6346
138412
  Волошиновська І.А. Авторська атрибуція англо-, німецько- та україномовних художніх текстів // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 499-501
138413
  Ярошевич І.А. Авторська версія образу запорізького козака в романі П. Куліша "Чорна рада" // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 207-210. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
138414
  Кондратенко М. Авторська глиняна іграшка майстрів Полтавщини у збірці Полтавського краєзнавчого музею імені Василя Кричевського / М. Кондратенко, О. Парасочка // Музей просто неба в соціокультурному просторі : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч. 50-річчю заснування Нац. музею народної архітектури та побуту України : [збірник доп.] / М-во культури України, Нац. музей народної архітектури та побуту України ; [уклад. і наук. ред. І.М. Паньків ; збір матеріалу: О.М. Ануфрієв, С.М. Ситниченко ; редкол.: С.П. Павлюк (голова) та ін.]. – Київ : Видавничий дім журналу "Пам"ятки України", 2019. – С. 191-198. – ISBN 978-617-7548-12-5
138415
  Веретільник О. Авторська експозиція художніх портретів роману Леоніда Кононовича "Тема для медитації" як атрибутика духу історичної епохи / О. Веретільник, В. Коваленко // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2006. – Вип. 86. – С. 97-104. – (Філологічні науки)
138416
  Корецька М. Авторська індивідуальність як джерело жанрово-стильових вимірів творчості: " Варіант" Анатолія Дімарова // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 50-57. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (313)). – ISSN 2076-5770
138417
  Луговий В.І. Авторська інтеграція і диференціація в дослідженнях: контекст найвищих досягнень / В.І. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 3-21. – ISSN 1560-4926
138418
  Черкашина І.В. Авторська інтенція та формування композиційної структури німецького фейлетону (Feuilleton) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 4. – С. 58-63
138419
  Астрахан Н. Авторська інтерпретаційна модель літературного твору // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 38-45. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 2). – ISSN 2078-5534
138420
  Цепа О.В. Авторська інтерпретація доби Козаччини (на матеріалі поезій Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 131-137. – (Філологічні науки ; № 2)
138421
  Гармата А. Авторська інтерпретація історичних образів у романі П. Куліша "Чорна рада" // Літературний процес: методологія, імена, тенденції : збірник наук. праць (філологічні науки) / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. – Київ, 2012. – № 1. – С. 59-63
138422
  Підмогильна Д.Г. Авторська інтерпретація концептів "тіло" й "душа" у малій прозі Лу Сіня // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 184-190


  У статті досліджено особисте ставлення Лу Сіня до "духовного" й "тілесного". Визначено важливість "тіла" у збірці "Дикі трави" як засобу вираження психологічних труднощів та душевних страждань людини в Китаї початку XX століття. Виявлено типи взаємин ...
138423
  Сліпушко О. Авторська інтерпретація образів: європейсько-руська модель і руська сутність // Книжність середньовічної Києворуської держави : Європейська модель мислення : посіб. для студентів ВНЗ / О. Сліпушко. – Київ : Логос, 2017. – С. 108-115. – ISBN 978-617-7442-64-5
138424
  Платон К. Авторська інтерпретація психології вбивці у повісті Олекси Стороженка "Марко Проклятий" // Філологія початку XXI сторіччя : традиції та новаторство : зб. наук. праць молодих учених / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за ред. Г.А. Александрової, Г.А. Черненко]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 41-43. – (Бібліотека Інституту філології)
138425
  Цепа О. Авторська інтерпретація фактів денаціоналізації українців (на матеріалі поетичної творчості Тараса Шевченка 1837-1847 років) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 111. – С. 243-254. – (Філологічні науки (літературознавство)). – ISBN 966-8089-24-3
138426
  Будівська Л.П. Авторська інтерпретація фольклорних та історичниїх джерел у романі "Жбан вина" Р. Федорова // Філологічні студії Далівського університету. Мова і література в контексті культури й міжкультурної комунікації : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2013. – Вип. 1. – С. 116-124. – ISSN BIB-ID 83558
138427
  Дейкун О.П. Авторська картина світу і дійсність: "надсат" у перекладі українською (на матеріалі творчості Е. Берджеса) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 219-227


  Cтаттю присвячено вивченню способів перекладу українською мовою різноманітних одиниць вигаданої підліткової мови "надсату", які відображають авторський протест проти радянських реалій за рахунок різ- ного ступеня видозміни російських слів, а також ...
138428
  Юр М. Авторська картина світу молодих українських митців. Соціокультурний контекст // Сучасне мистецтво : науковий збірник / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – Вип. 11. – С. 280-287. – ISSN 2309-8813
138429
   Авторська колонка : збірка есеїв. – Київ : Нора-Друк, 2007. – 208с. – ISBN 978-966-2961-13-3
138430
  Шебеліст С. Авторська колонка у сучасній газетно-журнальній періодиці // Образ : інформаційний бюлетень / Київський національний університет іім.Тараса Шевченка. Ін-т. журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10


  Пропонована стаття присвячена вивченню художньо-публіцистичного жанру авторської колонки як різновиду есею. На матеріалах української суспільно-політичної преси аналізуються типологічні особливості авторської колонки та її місце у систем і ...
138431
  Шутяк Л.М. Авторська колонка як зразок "нового журналізму" (на прикладі Gazeta.ua .ua і Погляди ТСН.ua // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті проаналізовано поняття авторської колонки, її характерні особливості та мовностилістич ні засоби. Зроблено загальний огляд сучасної колумністики в Україні. Реалізовано спробу розглянути колонку в жанровому полі "нового журналізму". ...
138432
  Даниліна О. Авторська колонка як метажанровий різновид документалістики // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 28-34. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
138433
  Заверуха О.Л. Авторська концепція "Літургічних піснеспівів" В. Сильвестрова: взаємодія світоглядних засад і сучасного хорового письма // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – С. 94-105. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 61). – ISSN 2410-5325
138434
  Коновалова І.Ю. Авторська концепція Б. Бартока в художньо-стильовому контексті модернізму // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 134-135
138435
  Шпак О. Авторська концепція підготовки викладачів до індивідуально-стильового проектування навчальних технологій / О. Шпак, Г. Романова, О. Варецька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 7 (126), липень. – С. 17-24. – ISSN 2308-4634


  Ключовими ідеями концепції визначено суб’єктно-продуктивне навчання студентів і підвищення кваліфікації викладачів та урахування в ході виучки стилів викладачів, які викликають варіативність процесу проектування.
138436
  Барчан В. Авторська концепція самовияву національної інтелігенції в умовах історичного буття України в повісті "Старший боярин" Т. Осьмачки // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 16-22. – (Філологія ; Вип. 16)
138437
  Мирошниченко В.В. Авторська концепція художнього твору: онтогенез і експансія : (на матеріалі англомовної та французької україніки) / В.В. Мирошниченко ; М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2003. – 283, [1] с. : іл. – Бібліогр.: c. 254-282. – ISBN 966-599-189-2
138438
  Матвієнко О.В. Авторська лялька в сучасній Україні як мистецький феномен / О.В. Матвієнко, М.Н. Цивін // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 1. – С. 53-57. – ISSN 2226-0285


  У статті розглянуто авторську ляльку як мистецький феномен. Наголошено на актуалізації феномену ляльки, виявлено суперечності у процесах дизайну авторської ляльки у соціокультурному просторі України. Проаналізовано застосування термінів "лялька" та ...
138439
  Ковінько М.В. Авторська маска в культурологічному контексті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 39, ч. 2. – С. 20-27


  Стаття присвячена аналізу різних аспектів маски (маска як архетип, маска як елемент цілісної структури, маска як знак, маска як концепт, маска як гра) та її конотативних значень. Особливу увагу приділено феномену авторської маски як конкретному ...
138440
  Ковінько М.В. Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковінько Марина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
138441
  Ковінько М.В. Авторська маска в сучасній українській та російській малій прозі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Ковінько Марина Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ, 2017. – 219 арк. – Бібліогр.: арк. 190-219
138442
  Бедзір Н. Авторська маска в сучасній українській, російській та польській прозі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 48-52. – (Серія "Філологія" ; вип. 1 (37))
138443
  Ковінько М. Авторська маска у "Нарисах бурси" Антона Санченка // Теорія літератури: концепції, інтерпретації : наук. зб. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. теорії л-ри, компаративістики і літ. творчості ; Бердян. держ. пед. ун-т ; [редкол.: Л.В. Грицик (голова) та ін.]. – Київ : Логос, 2014. – С. 148-159. – ISBN 978-966-171-890-5


  Стаття присвячена аналізу особливостей авторської маски у нарисах Антона Санченка. Під маскою у роботі мається на увазі введення до тексту образу специфічного автора-персонажа, від особим якого ведеться оповідь. Філологічний експеримент під взглядом ...
138444
  Волинська О. Авторська мистецька школа Михайла Зорія // Мистецькі обрії" 2009 : альманах : науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2009. – №2 (11) : Актуальні проблеми мистецької практики і мистецтвознавчої науки. – С. 323-327. – ISBN 978-966-2374-12-4
138445
  Саволоцька А.А. Авторська міфологічна картина світу як перекладознавча проблема (на матеріалі перекладів творів Чінгіза Айтматова та Орхана Памука) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 351-357


  Наукову розвідку присвячено АМКС та особливостям її відтворення в українському та англійському перекладах на прикладі повісті Чінгіза Айтматова "Рябий собака, що біжить краєм моря" (переклад Дж.Ріордана) та роману Орхана Памука "Музей Невинності" ...
138446
  Дроботенко В.Ю. Авторська мова як прояв власної позиції // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 43-47


  У статті розглянуто специфіку авторського мовлення як вияв власної позиції журналіста, досліджено особливості реалізації авторського "я" в репортажі та нарисі. Проаналізовано функціонування двох принципово відмінних авторських позицій: я-діяч та ...
138447
  Голоюх Л. Авторська модальність естетичних номінацій простору в художніх текстах Галини Пагутяк // Культура слова : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т укр. мови ; редкол.: С.Я. Єрмоленко, А.М. Архангельська, С.П. Бибик [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 86. – С. 114-121. – ISSN 0201-419
138448
  Тріщук О.В. Авторська модальність реферативного тексту // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 91-102. – Бібліогр.: Літ.: с. 102; 10 назв


  Досліджуються мовні засоби вираження впеіненості/невпевненості, які дозволяють референту (автору реферативного тексту) впливати на читача, переконувати його в тому, що повідомлення відповідає дійсності. At this scientific research language tools ...
138449
  Коновалова О. Авторська модель війни (на матеріалі роману "Хуртовина" Анатолія Шияна) // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 168-174. – ISSN 2307-2261
138450
  Ніколаєнко В. Авторська модель образу Олега в історичних романах Р.Іванченко про Давню Русь // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 252-255. – ISBN 966-8110-14-5
138451
  Скальська Д.М. Авторська модель філософської антропології Дйордя Лукача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 93-94. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
138452
  Гудзь Л. Авторська молитва та ії роль у поезії бароко (на прикладі поеми Іоанна Максимовича "Богородице Дъево, радуйся") // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 157-161. – ISSN 2307-2261
138453
  Григорчук Ю.М. Авторська молитва у творчості Віри Вовк // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 105-113. – ISSN 2520-2103
138454
  Кучеров І.С. Авторська навчальна програма з дисципліни "Безпека життєдіяльності та цивільна оборона" / І.С. Кучеров, Н.В. Лебединець // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 12. – С. 37-39 : табл.
138455
  Довбищенко Ф.В. Авторська наративна стратегія в V i VI книгах "Історії…" Геродіана // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 59. – С. 57-64


  У статті досліджується структура комунікації у V та VI книгах твору давньогрецького історика ІІІ ст. н.е. Геродіана "Історія Римської держави після Марка Аврелія". Звернуто увагу на розмежування авторської та нараторської комунікацій, запропоноване ...
138456
  Деркач О.М. Авторська парадигма "вічність - історія - сучасність" та місце особистості у художній картині світу Іво Андрича: концептуальний аспект // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 167-172. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена дослідженню концептуальних підвалин творчості Іво Андрича, закрема - розгляду авторської парадигми "вічність - історія - сучасність", а також проблемі ідентифікації особистості у концептуальній картині творчості письменника. Статья ...
138457
  Кузьменко Л. Авторська передача: від задуму до втілення. // Телевізійна й радіожурналістика : Збірник науково-методичних праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 7. – С. 39-45.
138458
  Вакулишин С. Авторська пішохідна екскурсія в позашкіллі (з київського досвіду середини 1980-х - середини 1990-х років) // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 120-126. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "1982 року я закінчив курси екскурсоводів Київського бюро подорожей та екскурсій. Екскурсоводом не працював, а одержані знання використав у своєму позашкільному закладі. На курси йшов саме з метою вдосконалення краєзнавчої роботи з дітьми. Посвідчення ...
138459
  Воронова М.Ю. Авторська позиція і авторське "я" в політичних портретах-книгах // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 13. – С. 57-61


  Стаття містить аналіз композиційних і мовленнєвих засобів, якими творяться авторська позиція та авторське "я" в політичних портретах-книгах, популярних нині на інформаційному ринку.
138460
  Конончук М. Авторська позиція І. Нечуя-Левицького в казці "Скривджені й нескривджені" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.В. Науменко ; редкол.: В.В. Берковець, Т.І. Гундорова, О.В. Деменчук [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (57). – C. 123-127. – ISSN 2520-6346


  Проаналізовано казку І. С. Нечуя-Левицького "Скривджені й нескривджені", історію її написання, друкування та ідейний зміст. Зроблено висновок, що в казці автор виявляє свою громадянську позицію. The article analyzes the fairy tale of I.S. ...
138461
  Гуманенко О. Авторська позиція наукового рецензента в постпублікаційних рецензіях: ключ до розуміння // Світові стандарти сучасної журналістики : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Каф. журналістики, реклами та PR-технологій [та ін. ; редкол.: М.В. Бутиріна та ін.]. – Черкаси : Чабаненко Ю., 2010. – С. 279-283. – ISBN 978-966-493-306-0
138462
  Іващенко Тетяна Авторська програма зразкового театру-студії "Світла хвиля" : пояснювальна записка // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-34
138463
  Ковальчук Н. Авторська проекція жінки-митця у збірці В. Чередниченко "Весняний дріб"язок" // Текст. Контекст. Інтертекст : науковий електронний журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського ; голов. ред. Філатова О.С. – Миколаїв, 2017. – Вип. № 1 : Філологічні науки. – С. 150-165
138464
  Андрощук Н. Авторська пунктуація в щоденнику Ольги Кобилянської // Волинь філологічна: текст і контекст : зб. наук. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2012. – Вип. 14 : Актуальні проблеми сучасного мовознавства. – С. 5-10. – ISSN 2304-9383
138465
  Побідаш І.Л. Авторська редакція // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Видавничо-поліграфічний ін-т ; редкол.: П.О. Киричок, О.М. Величко, С.Ф. Гавенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 2 (56). – С. 111-118. – ISSN 2077-7264


  "Здійснено спробу виокремити й охарактеризувати основне коло проблемних питань, пов’язаних з авторським редагуванням. Узагальнено позитивний та негативний досвід побутування друкованих матеріалів в авторській редакції".
138466
  Жиленко І.В. Авторська редакція "Повісті минулих літ": стан дослідження // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 128-138. – ISBN 966-7671-23-2
138467
  Климчук О. Авторська реклама або особливості використання об"єктв авторського права в рекламі // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 5. – С. 32-36
138468
  Гнатко Л. Авторська ремарка як різновид паратексту в п"єсах "Орфей спускається у пекло" Тенессі Вільямса і "Сваха" Торнтона Вайлдера // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 24-29. – (Серія: Філологічні науки ; № 4 (281) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
138469
  Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) : Дис. ... канд. філол. наук : Спец. 10.01.06 - теорія літератури / Бумбур Ю.М. ; Горлівський держ. пед. ін-т іноз. мов. – Горлівка, 2009. – 193 л. – Бібліогр. : л.174-193
138470
  Бумбур Ю.М. Авторська рефлексія в літературному творі (на матеріалі прози Джона Фаулза) : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.06 / Бумбур Ю.М.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
138471
  Забудько К.М. Авторська свідомість та авторська індивідуальність. Феномен художності // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 12 : Літературна критика і критерії художності. – С. 90-94. – ISBN 978-966-171-217-0
138472
  Кодак М. Авторська свідомість Шевченка. Парадигми рецепції // Тарас Шевченко і європейська культура : зб. пр. Міжнар. тридцять третьої наук. шевченк. конф., 20-22 квіт. 1999 р. / Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Черкас. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: В.С. Бородін (голова) та ін.]. – Черкаси : Брама, 2000. – С. 68-79. – ISBN 966-7759-23-7
138473
  Гоголь М. Авторська сповідь // Соціальна філософія : хрестоматія : навч. посібник / упоряд.: Михайло Голянич, Юрій Москаленко ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ : Лілея-НВ, 2019. – С. 102-104. – ISBN 978-966-668-480-9
138474
  Павлишенко О. Авторська стилеметрія лексико-семантичних полів у творах англомовної прози // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 80-89. – (Серія іноземні мови ; Вип. 13)
138475
  Просалова В. Авторська стратегія і форми її вияву в тексті // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2007. – Вип. 118. – С. 15-20. – (Філологічні науки)
138476
  Черкас В. Авторська теза до книжки "Періодичний закон розвитку української поезії"


  "Розвиток-зміна"творчої активності поетів у різні періоди їх діяльності.Статистичний метод досліджень
138477
  Березівська Л.Д. Авторська школа О.А. Захаренка як центр духовності й розвитку українського села (60 - 90-і рр. ХХ ст.) / Л.Д. Березівська, Н.С. Побірченко // Нариси з історії розвитку новаторських навчально-виховних закладів в Україні (XX століття) : навчально-методичний посібник / О.В. Сухомлинська, В.С. Курило, Н.П. Дічек, Л.Д. Березівська, Н.С. та ін. Побірченко. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – С. 402-433. – ISBN 978-966-617-234-4
138478
  Звелідовська Л. Авторська шпальта сучасного іспанського письменника Хав"єра Маріяса // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 9 (34). – С. 96-102


  Уперше розглядаються щотижневі есе письменника. На їх основі розкривається феномен публіцистики Х. Маріяса. It is the first time every week opinion columns of writer are researched in Ukraine. Впервые рассмотрены еженедельные эссе писателя. На их ...
138479
  Малетич Т. Авторське "я" в радіоматеріалах // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 96-112. – Бібліогр.: Літ.: С. 111-112; 22 поз. – ISSN 2078-1911
138480
  Щербак С.В. Авторське бачення гармонійного виховання людини в притчі Г. Сковороди "Благодарный Еродій" // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 214-217. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
138481
  Мельник О. Авторське бачення перспектив розвитку охорони майнових прав на об"єкти інтелектуальної власності // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.57-61
138482
  Гончаренко О. Авторське бачення суперечностей доби та його вираження в прозових творах М. Хвильового та Ю. Яновського // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 76-82
138483
  Хараман Н.О. Авторське використання фразеологічних одиниць у "Щоденнику" Олександра Довженка // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 49-52. – (Серія 10. Проблеми граматики і лексикології української мови ; Вип. 9)
138484
   Авторське право : довідник. – Київа : Політвидав України, 1981. – 301 с.
138485
   Авторське право : Навчальна програма. – Київ, 2000. – 8с.
138486
  Афанасьєва К.О. Авторське право : Практичний посібник / К.О. Афанасьєва. – Київ : Атіка, 2006. – 224с. – ISBN 966-326-207-9
138487
  Шевченко Оксана. Авторське право "іде наліво"? // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 11. – С. 86-87. – ISSN 0130-5212
138488
  Губар К.А. Авторське право в Інтернеті // Законодавство України : проблеми і перспективи розвитку : збірник наукових праць / Національна академія наук України ; Київський університет права. – Київ, 2009. – Вип. 10 : Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції (27-31 січня 2009 р., м. Косів, Івано-Франківської області). – С. 314-318. – ISBN 978-966-301-172-1
138489
  Синиця А. Авторське право в інтернеті: затверджені нові правила // Юридична газета. – Київ, 2019. – 2 квітня (№ 14). – С. 27
138490
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.08 / Афанасьєва К. О. ; КНУТШ. – Київ, 2004. – 224 л. – Додатки: л. 205-224. – Бібліогр.: л. 188-204
138491
  Афанасьєва Катерина Олександрівна Авторське право в контексті діяльності засобів масової інформації України : Автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.08 / Афанасьєва К.О. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2004. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
138492
  Еннан Р. Авторське право в мережі Інтернет (цифрове авторське право): досвід зарубіжних країн // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоц. представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВАПП ; редкол.: Абдуліна І.В., Андрощук Г.О., Боровик П.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2. – С. 14-20
138493
  Андрощук Г. Авторське право і апропріація у мистецтві: межі доступного // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 9. – С. 13-20. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
138494
  Приступенко Т. Авторське право і журналістика // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 18-23. – (Журналістика ; Вип. 5)
138495
  Андрощук Г. Авторське право і інтелектуальна власність в інтернеті (за матеріалами соціологічних досліджень) // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 2 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 3-12. – ISBN 978-966-479-066-3
138496
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 1. – 2002. – 274 с.
138497
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 2. – 2002
138498
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 3. – 2003
138499
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 4"2003. – 2004
138500
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 5. – 2004
138501
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 6"2004. – 2005
138502
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 7. – 2005
138503
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 8"2005. – 2006
138504
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 9. – 2006
138505
   Авторське право і суміжні права : Офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 10. – 2006
138506
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 11"2006. – 2007
138507
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 12. – 2007
138508
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень. – Київ, 2002-
№ 13. – 2007
138509
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 14"2007. – 2008
138510
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 15. – 2008
138511
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 16. – 2008
138512
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 17"2008. – 2009
138513
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 18. – 2009
138514
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 19. – 2009
138515
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 20"2009. – 2010
138516
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 21. – 2010
138517
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 22. – 2010
138518
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / МОНУ ; Держ. департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 23"2010. – 2011
138519
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Міністерство освіти і науки України; Держ.департамент інтелектуальної власності. – Київ, 2002-
№ 24. – 2011
138520
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 25. – 2011
138521
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 26. – 2011
138522
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 27. – 2012
138523
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 28. – 2012
138524
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 29"2012. – 2013
138525
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 30. – 2013
138526
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 31. – 2013. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 2 вересня 2013 р.
138527
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 32" 2013. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 2 січня 2014 р.
138528
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 33. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 5 травня 2014 р.
138529
   Авторське право і суміжні права : офіційний бюлетень / Держ. служба інтелектуальної власності України. – Київ, 2002-
№ 34. – 2014. – Відомості, вмішені в даному бюлетені, вважаються опублікованими 1 вересня 2014 р.
138530
  Кулініч О.О. Авторське право і суміжні права : навч.-метод. посібник для студентів ВНЗ за галуззю знань 08 "Право", зі спец. 081 "Право", спеціалізація - "інтелект. власність" освіт.-кваліфікац. рівень "магістр" / О.О. Кулініч ; М-во освіти і науки України, Ін-т інтелект. власності Нац. ун-ту "Одес. юрид. акад." в м. Києві. – Одеса : Юридична література, 2017. – 147, [1] с. : табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 115-145 та в кінці тем. – ISBN 978-966-419-297-9
138531
  Солощук М. Авторське право і суміжні права (тема 4, ч.2) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 53-60. – ISSN 1608-6422
138532
  Капіца Ю.М. Авторське право і суміжні права в Європі = Copyright and related rights in Europe / Капіца Ю.М., Ступак С.К., Жувака О.В. ; Центр інтелект. власності та передачі технологій НАН України. – Київ : Логос, 2012. – 290, [6] с. – Бібліогр.: с. 558-591 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-656-7
138533
  Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посібник / Т.М. Вахонєва. – Київ : Дакор, 2016. – 563, [1] с. – Загол. обкл.: Авторське право і суміжні права. – Бібліогр.: с. 546-563 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-68-3
138534
  Вахонєва Т.М. Авторське право і суміжні права в Україні : навч. посібник / Т.М. Вахонєва. – 2-ге вид., [перероб. і допов]. – Київ : Дакор, 2019. – 575, [1] с. – Бібліогр.: с. 559-576 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-68-3
138535
   Авторське право і суміжні права. Законодавство та судова практика : Збірник нормативних актів. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 400. – ISBN 966-667-087-9
138536
  Штефан А.С. Авторське право і суміжні права: особливості правової охорони, здійснення та захисту : монографія / Штефан А.С. ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 148, [2] с. – Бібліогр.: с. 142-149 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-696-626-5.
138537
  Венедіктова І. Авторське право на елементи літературного твору у комп"ютерній відеогрі // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2018. – № 1. – С. 91-102. – ISSN 1026-9932
138538
   Авторське право на літературні та художні твори в Україні : Тематична добірка. – Київ, 2000. – 112с.
138539
  Каспін Л. Авторське право на літературні твори і видавничий договір за чинним радянським законодавством / Л. Каспін. – Харків : Пролетар, 1931. – 87 с.
138540
  Кашинцева О. Авторське право на науковий твір у сфері медицини: етичні та творчі аспекти виникнення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 6 (74). – С. 19-26
138541
  Афанасьева К. Авторське право на похідні твори у видавничій діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2011. – № 4 (60). – С. 21-28
138542
  Афанасьєва К. Авторське право на приватні листи та щоденники // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 65-67. – ISSN 1608-6422
138543
  Полюхович Н.А. Авторське право на професійні юридичні документи // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 146-148. – ISBN 978-966-419-299-3
138544
  Іванова М. Авторське право на службовий твір в умовах розвитку документно-інформаційних ресурсів бібліотек / М. Іванова, Ю. Іванов // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 12 (245). – С. 22-25. – ISSN 2076-9326
138545
  Денисова Р.О. Авторське право на службові твори // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юридична акад. України ім. Я. Мудрого". – Харків, 2011. – Вип. 115. – С. 54-59. – ISSN 0201-7245
138546
   Авторське право на твори літератури, науки, музики та художньо-графічні праці : збірник офіційних матеріалів. – Київа : Політвидав України, 1969. – 155 с.
138547
  Абдуліна І. Авторське право на фотографічні твори // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 12. – С.14-19. – ISSN 1608-6422
138548
  Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – Бібліогр.: 20 назв
138549
  Мацкевич О. Авторське право при цифровізації та оцифруванні // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2014. – № 5 (79). – С. 14-23
138550
  Хаккет Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL. net // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 11. – С. 11-15. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1708-7422
138551
  Хакертт Т. Авторське право та бібліотеки: актуальні питання та досвід фундації EIFL.net // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 7. – C. 28-32. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1608-6422
138552
  Чурпіна Г. Авторське право та право власності на твір образотворчого мистецтва // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 4. – С.61-65
138553
  Еннан Р. Авторське право та суміжні права в Європейському Союзі // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2006. – № 4. – С. 152-156. – ISSN 1561-4999
138554
  Еннан Р.Є. Авторське право та суміжні права в інформаційному суспільстві в Європейському Союзі у цифрову епоху: сучасний стан і тенденції розвитку // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 13. – С. 39-50. – ISBN 978-617-696-565-7. – ISSN 2308-0353
138555
   Авторське право та суміжні права в Україні : їх захист та відповідальність : практ. посібник / [упоряд.: К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов]. – Київ : Центр учбової літератури, 2020. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1220-8
138556
   Авторське право та суміжні права в Україні. Їх захист та відповідальність. Станом на 1.11.2018 р. : практ. посібник / [упоряд.: К.І. Чижмарь, Д.В. Журавльов]. – Київ : Центр учбової літератури, 2019. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-611-01-1220-8
138557
  Нерсисян С. Авторське право та суміжні права на території Республіки Вірменія // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 60-64. – ISSN 1608-6422
138558
  Абдуліна І. Авторське право та суміжні права у телерадіопросторі України. Автор та користувач інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2002. – № 6. – С.36-37. – ISSN 1608-6422
138559
  Штефан О. Авторське право та сучасні комп"ютерні технології // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 2. – С. 99-102. – ISSN 0132-1331
138560
  Вакаренко О.Г. Авторське право у видавничій діяльності наукових установ / О.Г. Вакаренко, Ю.М. Капіца // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – C. 97-106. – ISSN 1027-3239
138561
  Коноваленко В.В. Авторське право у видавничій справі : практ. посібник для авторів, редакторів, видавців / Володимир Коноваленко. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2010. – 318, [2] с : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-10-1326-0
138562
  Ганжуров Ю.С. Авторське право у видавничому договорі: конфлікти інтерпретацій // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2015. – Вип. 4 (50). – С. 131-135. – ISSN 2077-7264


  Розглядаються проблемні зони реалізації авторського права у видавничому договорі. Вивчаються варіативності тлумачення правовідносин автора і видавця в процесі фахової комунікації.
138563
  Полікарпов А. Авторське право у віртуальній реальності / А. Полікарпов, А. Колоденська // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 16-17
138564
  Мацкевич О.О. Авторське право у діяльності засобів масової інформації, що функціонують у цифровому середовищі : монографія / О.О. Мацкевич ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2017. – 206, [2] с. : іл. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-696-642-5
138565
  Петренко А. Авторське право у сфері вільного програмного забезпечення // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України. – Київ, 2016. – № 2 (88). – С. 96-104. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2308-0361
138566
  Скуленко М.І. Авторське право у США // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 186-195. – (Журналістика ; [Вип. 1])
138567
  Ярошенко Т. Авторське право у цифоровому середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33
138568
  Ярошенко Т. Авторське право у цифоровому середовищі // Бібліотечна планета : науково-виробничий журнал / Національна парламентська бібліотека України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 33
138569
  Рябоконь Є.О. Авторське право як об"єкт спадкового наступництва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 222-225. – (Юридичні науки ; вип. 45/48)


  Аналізуються окремі проблемні питання, пов"язані з переходом прав померлого автора та його спадкоємців, пропонуються шляхи їх подолання. Some problems concerning copyright law succession is analyzed in this article as well as the ways of overcoming ...
138570
  Коноваленко В. Авторське право. Як розрахувати розмір компенсації по-новому? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 листопада (№ 44). – С. 13. – ISSN 1992-9277
138571
  Дроздова А.В. Авторське редагування в системі літературно-критичної думки XX ст. // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 164-168


  У статті окреслюється проблема запровадження до едитологічних навчальних дисциплін предмета з теорії та методики авторського редагування, зроблено спроби описати природу саморедагування, спираючись на основні напрями літературно-критичної думки XX ...
138572
  Дроздова А.В. Авторське редагування заголовків малих жанрових форм у творчій майстерні О. Гончара // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 127-130. – (Соціальні комунікації ; № 3). – ISSN 2219-8741


  Мета даної статті - розкрити особливості авторського редагування заголовків малих жанрових форм у творчості О. Гончара
138573
  Семісенко А.О. Авторське редагування Павлом Тичиною перекладних поетичних текстів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 127-133. – (Соціальні комунікації ; № 2). – ISSN 2219-8741


  Статтю присвячено висвітленню актуальної проблеми едитології - авторського редагування. На основі вивчення архівних матеріалів, рукописів, машинописних варіантів віршів П. Тичини порушуються проблеми редагування поетичних текстів, висвітлюється ...
138574
  Дроздова А.В. Авторське редагування художніх творів у системі соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 177-179


  У статті зроблена спроба показати місце авторського редагування в системі соціальних комунікацій, обгрунтувати соціальну зорієнтованість усіх ланок саморедагування в структурі художніх комунікацій. In the article it is made the attempt to show a place ...
138575
  Дроздова А.В. Авторське редагування художнього твору у вимірах соціальних комунікацій: майстерня Олеся Гончара / Дроздова Альона Василівна ; [наук. ред. В.М. Галич]. – Луганськ : Рєзніков В.С., 2014. – 239, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-217. – ISBN 978-617-509-332-0
138576
  Дроздова А.В. Авторське редагування: етика відповідальності та феномен універсальної прагматики // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 52 : липень-вересень


  У статті на основі соціально-комунікативного підходу обґрунтовано природу авторських правок як категорії, що наділена феноменом універсальної прагматики; з"ясовано ефективність унесення Олесем Гончаром авторських правок до роману "Собор" (1968) за ...
138577
  Коржовська О. Авторське самовираження і традиція у літературі києворуської доби // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 101-106. – ISSN 2307-2261
138578
  Цепа О. Авторське самоочікування в поезії Тараса Шевченка 1837-1847 років // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 3 (648). – С. 13-16. – ISSN 0130-5263
138579
  Власенко Л.В. Авторське світосприйняття у творчості жінок-романістів // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 85-90. – (Серія "Філологічні науки" ; № 2 (8)). – ISSN 2222-551X
138580
  Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : Автореферат дис. ... канд.наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.04-Теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю.; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 17с. – Бібл.: 12 назв
138581
  Шоріна А.Ю. Авторське телебачення: жанрові форми та різновиди : Дис. ... канд. наук з соціальних комунікацій : Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Шоріна А.Ю. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 224 л. – Бібліогр. : л.191-224
138582
  Полякова Т.М. Авторське тлумачення українізмів у російськомовних творах Г.Ф. Квітки-Основ"яненка // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 64-70. – ISSN 0027-2833
138583
  Ільїна О.В. Авторський веб-сайт "Туристичний Луцьк" як інструмент підвищення ефективності туристичної діяльності / О.В. Ільїна, Л.П. Луговська // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38. – С. 115-123. – ISSN 2308-135X
138584
   Авторський вечір Віталія Коротича в Торонті // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / ред П. Волиняк. – Toronto, 1965. – Рік 16, ч. 182, березень : березень. – С. 29-30
138585
  Хайруліна Н.Ф. Авторський голос у драмі Володимира Винниченка "Базар" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 218-221. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
138586
  Стройко І. Авторський договір: поняття, умови, форма // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України, НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2003. – № 5. – С.75-82.
138587
  Ларін Д.І. Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Дмитро Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – 200 с. : табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-613-8-33760-7


  У пр. №1695271 напис: Читальному залу факультету психології Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Подарунок від автора. 03.04.2018 р. Підпис
138588
  Радецька С. Авторський індивідуальний стиль Ентоні Берджеса: різнорівнева реалізація / С. Радецька, М. Кенізор // Науковий вісник Херсонського державного університету : збірник наукових праць / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2017. – С. 144-149. – (Серія "Лінгвістика" ; вип. 30). – ISSN 2413-3337


  "Окреслені основні аспекти різнорівневої реалізації авторського стилю Ентоні Берджеса на прикладі роману “Механічний апельсин”; розкрито сутність поняття “авторський ідіостиль”; визначені жанрово-стилістичні, лексико-семантичні та граматичні ...
138589
  Журавльова Т. Авторський кінематограф України початку XXI століття. Інтерпретації мелодрами у творах Кіри Муратової та Єви Нейман // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г. Скрипник, В. Кузик, С. Грица [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 18. – С. 65-72. – ISSN 2413-4767
138590
  Макуха М.В. Авторський колектив часопису "Друкарство" як чинник успіху видання // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 138-142


  Досліджено авторський колектив, який мав значний вплив на видавничо-поліграфічну галузь України загалом та став типоформувальним чинником журналу "Друкарство". It is explored the authors" collective which had a considerable influence on the ...
138591
  Шульженко Ю. Авторський метатекст як засіб об"єктивації авторської картини світу (на матеріалі ранніх романів Джона Фаулза) // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2015. – Вип. 20. – С. 466-478


  У статті розглядається авторська картина світу Дж. Фаулза,відображена в його ранніх романах "Колекціонер" та "Маг" крізь призму авторського Метатексту, характерного як для творчості письменника, так і для постмодернізму в цілому. Виділяються рівні ...
138592
  Михайленко В.В. Авторський модус у структурі дискурсу // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 95--97. – ISSN 1729-360Х
138593
  Брюховецька О.В. Авторський навчальний модуль "Формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти) та аналіз результатів його впровадження // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2016. – № 4 (7). – C. 7-14. – ISSN 2411-3190
138594
  Греков Є. Авторський нагляд в будівництві як елемент охорони та захисту авторського права на твори архітектури // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 55-62.
138595
  Петліна Н.Д. Авторський новотвір як семіотична проблема // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 152-156
138596
  Жадько В. Авторський підпис Тараса Шевченка / бесіду вів І. Осипчук // Факты и комментарии. – Киев, 2018. – 30 августа - 5 сентября (№ 34). – С. 27


  На Волині знайдено 500-річну ікону з авторським підписом Тараса Шевченка.
138597
  Рижак Л.В. Авторський підручник з філософії в контексті гуманітаризації освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 84. – (Філософія. Політологія ; вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
138598
  Гладир Ю. Авторський стиль публіцистики Івана Драча (лексичний рівень) // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 54-60


  У статті розглядається проблема авторського стилю публіцистики І. Драча на лексичному рівні. Увага зосереджується на таких найбільш часто вживаних критиком лексичних засобах виразності мовлення, як тропи, оказіоналізми, антоніми та фразеологізми. В ...
138599
  Артемова Л.В. Авторський стиль сучасної публіцистики (на матеріалі іспанських періодичних видань "El Pais", "El Mundo") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 6-10. – ISBN 978-966-581-885-4
138600
  Анисимова О.А. Авторський стиль та рекурсивна структура речень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 381-388. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1)


  В роботі розглядаються та уточнюються формальні числові параметри, які можуть давати детальну та уніфіковану характеристику складних речень. Дається оглад методики отримання лінейних партитур склданих речень. Також автором пропонується евристичний ...
138601
  Зайцева К.В. Авторський текст і цензура (на матеріалі творчості А. Дімарова) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 166-170
138602
  Парцей М.П. Авторський фактор у публіцистиці / М.П. Парцей. – Львів, 1990. – 197с.
138603
  Поліщук О.Г. Авторські ад"єктивні композити в українській поезії ХХ століття // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1 (226). – С. 111-113. – (Філологічні науки. Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
138604
  Рудюк Т. Авторські видозміни фразеологічних одиниць у творчості О. Гончара / Тетяна Рудюк // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Й.Ф. Андерш, І.М. Арібжанова [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 44/1. – С. 253-256. – ISSN 0320-3077
138605
  Баранов В. Авторські виміри світу // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 10


  Про поезію Валерія Гужви.
138606
  Антонович С.О. Авторські жанрові визначення як осмислення нової дійсності (на матеріалі драматургії українських еміграційних письменників середини ХХстоліття) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – С. 113-117. – (Серія "Філологія" ; вип. 81). – ISSN 2227-1864
138607
  Шубін Р.М. Авторські засоби зображення навколишнього світу у творах У. Еко в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – C.467-474


  У статті досліджено відтворення авторських засобів зображення навколишнього світу на матеріалі перекладів творів Умберто Еко. В статье исследованы способы воспроизведения авторских средств описания окружающего мира на материале переводов произведений ...
138608
  Зозуля О.А. Авторські інновації як лінгвістичний експеримент // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 213-217
138609
  Горська Н. Авторські інскрипти на книгах М.Ф. Берлинського та М.О. Максимовича (з колекції Національної історичної бібліотеки України) // Києвознавчі читання: історичні та етнокультурні аспекти : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 200-річчю від дня народження Тараса Шевченка та 250-річчю від дня народження Максима Берлинського, [Київ, 27 березня 2014 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Каф. етнології та краєзнавства, Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міськ. орг. ; [упоряд.: О.П. Гончаров, Н.В. Терес ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2014. – С. 35-39. – ISBN 978-966-95419-8-7
138610
  Рогозянська Т. Авторські інтенції та інтертекстуальність у жанрових різновидах комедій Івана Тобілевича (Карпенка-Карого) // Літературознавчі обрії Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 21. – С. 171-177. – ISSN 2307-2261
138611
  Просалова В. Авторські історії української літератури в першій половині XX ст.: тенденції, проблеми, здобутки // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 50-58. – ISBN 978-966-171-312-2
138612
  Карпенко Л.В. Авторські казки // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 8, серпень. – С. 14-16
138613
  Казьмир З.О. Авторські коментарі у текстах художньої літератури як своєрідне відображення культурної картини світу автора // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2007. – № 787. – С. 255-258. – (Філологія ; Вип. 52). – ISSN 0453-8048
138614
  Кіщенко А.М. Авторські комунікативні стратегії спілкування з читачем в сучасній українській прозі // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (16). – С. 78-84. – (Серія: Філологія). – ISSN 2307-8332
138615
  Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття століття: компаративний аспект (на матеріалі українських перекладів англомовної прози) : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Павленко Олена Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 31 назва
138616
  Павленко О.Г. Авторські концепції перекладацтва другої половини ХХ століття: компаративний аспект (на матеріалі українських перекладів англомовної прози) : дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.05 / Павленко Олена Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 461 арк. – Бібліогр.: арк. 397-461
138617
  Адах Н.А. Авторські лексичні новотвори Василя Барки (функціонально-стилістичний аспект) // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Г.П. Півторак, С.Я. Єрмоленко, П.Ю. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 19. – С. 200-206


  У статті аналізуються авторські лексичні новотвори українського поета-емігранта Василя Барки. Особливу увагу приділено дослідженню основних функцій лексичних інновацій у поетичному мовленні. The article deals with the analysis of author lexical new ...
138618
  Ковінько М.В. Авторські маски у "Чайних замальовках" Володимира Діброви // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2014. – Вип. 42, ч. 2. – С. 31-37


  Стаття присвячена аналізу специфіки авторської маски у збірці оповідань Володимира Діброви "Чайні замальовки". Маска розглядається як інструмент, що використовується автором-творцем для формування суб"єктивної наративної свідомості з метою створення ...
138619
  Недзведська Ю.М. Авторські механізми моделювання дослідницьких проблем у фахових наукових виданнях із соціальних комунікацій // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2016. – Т. 62, січень – березень


  У статті проаналізовано авторські механізми моделювання дослідницьких проблем та виділено їх основні тенденції на прикладі публікацій трьох наукових фахових видань із соціальних комунікацій: "Актуальні питання масової комунікації", "Вісник Книжкової ...
138620
  Метелюк І. Авторські назви емоцій та почуттів в українській поезії XX-XXI сторіч: лексикографічна інтерпретація // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 27-33. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
138621
  Хмельовська О.Ю. Авторські неологізми в сучасному літературному дискурсі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 166-169


  Статтю присвячено аналізові авторських неологізмів, виділено їхні ознаки на основі опрацювання книг сучасних українських літераторів. Зроблено спробу класифікувати нові слова, з"ясувати основні тенденції у їх творенні та зрозуміти вплив, який вони ...
138622
  Петришин Д.В. Авторські неологізми Хосе Ортеги-і-Гассета та їх відтворення в українському перекладі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 336-343


  У статті розглядаються основні способи утворення авторських неологізмів у творі Хосе Ортеги-і-Гассета "Бунт мас" та шляхи їх відтворення в українському перекладі. В статье рассматриваются основные способы образования авторских неологизмов в ...
138623
  Дюндик О.А. Авторські неологізми, об"єднані семою "політика", у романі "Щоденний жезл" Євгена Пашковського // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 60-66. – ISSN 2075-437X


  У статті розглянуто авторські неологізми з роману "Щоденний жезл" Є. Пашковського, об"єднані семою "політика". Висвітлено деякі закономірності творення нових авторських слів, вибудувано словотвірні ланцюжки, об"єднані спільною семантикою, простежено ...
138624
  Вокальчук Г. Авторські новотвори молодомузівців з лексикографічного погляду (частотний аналіз) / Г. Вокальчук, Т. Мамчич // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – С. 133-140. – (Серія філологічна ; Вип. 39, ч. 2)
138625
  Качан І. Авторські новотвори та художній стиль письма Бориса Віана // Різдвяні студентські наукові читання: Vita in lingua : матеріали IV міжвуз. студентської наук.-практ. конф. (10 груд. 2010 р., м. Запоріжжя) : [збірник] / М-во освіти і науки України, Запоріз. нац. ун-т, Ф-т іноземної філол. ; [редкол.: Морошкіна Г.Ф. та ін.]. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2010. – С. 33-38
138626
  Ткаченко Л.П. Авторські підручники як основа викладання курсу риторики в українських навчальних закладах у XVII - XVIII ст. // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 100-109. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471
138627
  Лук"янченко М. Авторські позначення як основні маркери концептуального змісту в романі "Нудота" Ж.-П. Сартра // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 106-111. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
138628
  Пилипко М.В. Авторські права в умовах сьогодення // Наше право : науково-практичний журнал / Харківський нац. ун. внутрішніх справ; Академія управління МВС; Київський міжнародний університет. – Дрогобич, 2010. – № 4, ч.1. – С. 109-113
138629
  Стисло Н.В. Авторські права на мультимедійні продукти // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 121-122. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
138630
  Вашинець І.І. Авторські права на результати інтелектуальної діяльності як права людини: міжнародно-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 179-183. – ISSN 2219-5521
138631
  Муляр Г.В. Авторські права на твори мистецтва в інформаційно-мережевому просторі сучасності / Г.В. Муляр, О.С. Ховпун // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 1. – С. 173-176. – ISSN 2226-3209
138632
  Субота Н. Авторські права на фотографічний твір: проблемні аспекти судового захисту / Н. Субота, А. Нечипоренко // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 3. – С. 11-18. – ISSN 1608-6422
138633
  Мусієнко П. Авторські права як об"єкти відносин, пов"язаних з Інтернетом // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 8-11. – ISSN 1608-6422
138634
   Авторські праці народних депутатів України : Бібліографічний покажчик. – Київ : Апарат ВРУ
N 35(331). – 2001. – 22с.
138635
  Бодіна-Дячок Авторські присвяти М.І. Глінки в умовах культурного побуту першої половини XIX століття // Київське музикознавство : збірка статей / Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р.М. Глієра. – Київ, 2014. – Вип. 48 : Культурологія та мистецтвознавство. – С. 86-96
138636
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці / Л.Б. Хавкіна. – Х., 1947. – 55с.
138637
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – М., 1936. – 28с.
138638
  Хавкіна Л.Б. Авторські таблиці за методом Кеттера / Л.Б. Хавкіна. – 2-е вид., випр. і доп. – Х., 1941. – 48с.
138639
  Криницька О. Авторські телепередачи: типологія та роль ключових фаз // Журналістика : науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6 (31). – С. 182-187


  У статті аналізуються аспекти змістового оформлення початку і закінчення телевізійних програм та їх вплив на аудиторію. Aleksandra Krynytska. Author"s TV programs: typology and role of key phrases. The author analysis the important aspects of the ...
138640
  Полякова Т. Авторські тлумачення українізмів у творах О. І. Купріна
138641
  Погребняк Г. Авторські фільми на кіно- й телеекрані. Шлях до глядача // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2013. – Ч. 3/4 (43/44) : Театр. Музика. Кіно. – С. 75-83. – ISSN 1728-6875
138642
  Рикун В.А. Авторські фразеологізми із компонентом життя/смерть у романі Василя Шкляра "Залишенець. Чорний ворон"й / В.А. Рикун, І.С. Беркещук // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 27-29. – (Філологічні науки ; вип. 8)
138643
  Зорівчак Р.П. Авторські фразеологічні новаторства як перекладознавча проблема (на матеріалі англомовних перекладів творів Тараса Шевченка) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 68-72. – ISBN 966-581-295-5
138644
  Матат Д. Авторські школи в Україні: ділимося досвідом // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 27 березня (№ 12). – С. 8. – ISSN 2219-5793


  Про всеукраїнський науково-практичний семінар, на якому обговорили досвід функціонування й удосконалення авторських шкіл в Україні, проведений в Українському гуманітарному ліцеї КНУ імені Тараса Шевченка. Про акмеолологічний простір Українського ...
138645
  Гончарук О. Авторські школи України як феномен інноваційної освітньої практики // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – C. 21-26. – (Серія: Педагогічні науки ; № 1 (302)). – ISSN 1729-360Х
138646
  Звелідовська Л. Авторські шпальти письменників: патент на власну думку // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 131-137


  У статті зроблено загальний аналіз авторських шпальт письменників-колумністів сучасної Іспанії: Хав"єра Маріяса, Артуро Переса-Реверте та Роси Монтеро. Вперше досліджено деякі статті за 2000-2009 роки мовою оригіналу. The article provides ...
138647
  Янчук Ю. Авторсько-правова охорона програмного забезпечення в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 9 (247). – С. 105-108
138648
  Коваль І.Ф. Авторсько-правова охорона результатів творчості фанатів творів літератури і мистецтва / І.Ф. Коваль, К.О. Савчук // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (42). – С. 295-304. – ISSN 2072-8670
138649
  Александрович Ю.І. Авторсько-правові аспекти функціонування всесвітньої інформаційної мережі - Інтернет // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 90-92. – (Серія "Суспільні науки")
138650
  Шуткевич О. Автору "Гей, соколи!" на Вінничині відкриють пам"ятник і музей на честь Тимка Падури // День : щоденна українська газета. – Київ, 2019. – 17 січня (№ 7). – С. 2
138651
  Наєнко М. Автору української "Енеїди" - 250 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 8-14 серпня (№ 32). – С. 14
138652
  Наєнко М. Автору української "Енеїди" - 250 // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2019. – 15-21 серпня (№ 33). – С. 12-13
138653
  Крымова С. Авторы в авторитете. Создатели интеллектуальной собственности должны быть в центре внимания законодателей // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2012. – 4 мая (№ 18)


  Ситуация осложняется тем, что интеллектуальную собственность в стране создает государство, поскольку подавляющее большинство расходов на инновационные исследования идет из бюджета. Директор департамента Минобрнауки Александр Наумов сообщил, что если ...
138654
  Смертин А.Н. Авторы сборника "Вехи" о политико-правовом развитии России в начале ХХ века // История государства и права : Научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 15. – С. 27-29. – ISSN 1812-3805
138655
   Авторы, издатели, книгопродавцы: международные акты, соглашения, декларации : Сборник нормативных и рекомендательных документов для работников библиотек, издательств и кноиготорговых организаций. – Москва : Либерея, 2002. – 304с. – ISBN 5-85129-156-7
138656
  Ханенко Г. Авторынок-2012. Как это может быть // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 21-22. – ISSN 1606-3732
138657
  Печуркин Н.С. Автоселекционные процессы в непрерывной культуре микроорганизмов / Н.С. Печуркин, И.А. Терсков. – Новосибирск, 1973. – 64с.
138658
  Савчук Т. Автосемантичні / синсемантичні дієслова у мовотворенні Тараса Шевченка: якісно-кількісні виміри // VIII Міжнародний конгрес україністів : мовознавство : зб. наук. статей / Міжнародний конгрес україністів. – Київ : Видавництво ІМФЕ, 2017. – С. 192-200. – ISBN 978-966-02-7585-0
138659
  Петруня О.М. Автосервіс сучасності та майбутнього // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 389-395. – ISSN 2077-3455
138660
  Кернер Б.С. Автосолитоны: Локализованные сильно-неравновесные области в однородных диссипативных системах / Б.С. Кернер, В.В. Осипов. – Москва : Наука, 1991. – 197 с.
138661
  Вивье К. Автостоп / К. Вивье. – Москва, 1984. – 144с.
138662
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 2 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 7. – С. 56-68 : Фото.Карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
138663
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 3 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 8. – С. 42-52 : Фото. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
138664
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 4 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 9. – С. 62-72 : Фото.Карти. – ISSN 1029-5828
138665
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 5 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 10. – С. 48-60 : Фото. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 1029-5828
138666
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 6 // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 11. – С. 66-79 : Фото. – Бібліогр. 8 назв. – ISSN 1029-5828
138667
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 7 : Озеро Титикака // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2005. – № 12. – С. 82-94 : Фото. – ISSN 1029-5828
138668
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 8 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 2. – С. 60-72 : Іл. Карта. – Бібліогр. 5 назв. – ISSN 1029-5828
138669
  Кубатьян Григорий Автостоп до Антарктиды. Этап 9 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 3. – С. 62-70 : Іл., карта. – Бібліогр. 6 назв. – ISSN 1029-5828
138670
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 10 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 62-72 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
138671
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 11 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 5. – С. 72-84 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
138672
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 12 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 6. – С. 100-110 : Іл., карта. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1029-5828
138673
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 13 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 7. – С. 60-68 : Іл., карта. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1029-5828
138674
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 14 : Экспедиция // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 9. – С. 66-76 : Іл., карта. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1029-5828
138675
  Кубатьян Григорий Автостоп из Антарктиды. Этап 15 : Экспедиция // GEO (ГЕО) : Непознанный мир: Земля. – Москва, 2006. – № 10. – С. 60-72 : Іл., карти. – Бібліогр.: 2 назви. – ISSN 1029-5828
138676
  Руссу Д. Автостоп як альтернативна система просторової мобільності // Український соціологічний журнал : наукове та інформаційне видання / Соціол. асоц. України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Балакірєва О.М., Бєлова Л.О., Герпфер К. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 21. – С. 50-56. – ISSN 2077-5105
138677
  Смоляр Ігор Автостопом із Києва до Магадана // Mandry. Navigator : Український туристичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 110-111 : фото
138678
  Митрохин В.В. Автостоянка / В.В. Митрохин. – Симферополь, 1985. – 208с.
138679
  Березінський В.К. Автострада : поезії / В.К. Березінський. – Київ : Дніпро, 1981. – 154 с.
138680
  Цехмейструк М. Автотематичні інкрустації в епопеї "OST" Уласа Самчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 15. – С. 293-296
138681
  Саєнко В.П. Автотематичність у системі поетики малої прози Миколи Хвильового // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 18-22. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
138682
   Автотехническая экспертиза / В.А. Бекасов, Г.Я. Боград, Б.Л. Зотов, Г.Г. Индиченко; В.А. Бекасов, Г.Я. Боград, Б.Л. Зотов, Г.Г. Индиченко ; ЦНИИ судеб. эксперт. Юрид. комиссия при Сов. Мин. РСФСР ; науч.-техн. ред. В.А. Бекасов. – Москва : Юрид. лит., 1967. – 255 с.
138683
  Овруцкий И.Я. Автотехническая экспертиза на предварительном следствии (по материалам Таджикской ССР) : Автореф... канд. юридич.наук: / Овруцкий И.Я.; Всес. юридич. заоч. ин-т. Кафедра криминалистики. – Душанбе, 1967. – 20л.
138684
  Степанюк Р.Л. Автотехнічна експертиза та її місце в системі судових експертиз в Україні / Р.Л. Степанюк, В.А. Абрамчук // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 3 (78). – С. 73-79. – ISSN 1999-5717
138685
  Сигаев А.В. Автотранспорт и планировка городов / А.В. Сигаев. – Москва, 1972. – 223 с.
138686
  Мотин И.А. Автотранспорт Украины в пятилетке / И.А. Мотин. – К, 1976. – 72с.
138687
  Костюченко Л.М. Автотранспортне право : Перевезення пасажирів. Перевезення вантажів. Безпека дорожнього руху. Міжнародні перевезення / Л.М. Костюченко, М.Р. Наапетян. – Київ : Техніка, 2006. – 352с. – ISBN 966-575-158-1
138688
  Карпечкін Г.Я. Автотранспортні засоби як предмет договору лізингу // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 109-114.
138689
  Плешков А.П. Автотранспортное страхование в СССР / А.П. Плешков. – М., 1980. – 176 с.
138690
  Михайлов Н.И. Автотранспортные объединения: правовая организация / Н.И. Михайлов. – Иркутск, 1985. – 117с.
138691
  Глистин В.К. Автотранспортные преступления / В.К. Глистин, Б.Е. Боровский. – Л, 1969. – 134с.
138692
  Куринов Б.А. Автотранспортные преступления / Б.А. Куринов. – Москва, 1970. – 223с.
138693
  Куринов Б.А. Автотранспортные преступления: Квалификация и ответственность / Б.А. Куринов. – 2-е изд., перераб. – Москва, 1976. – 206с.
138694
   Автотранспортные происшествия и их расследование / Б.А. Алексеев, Н.С. Алексеев, Б.Е. Боровский, Л.Н. Гаврилов, А.А. Гусев, А.Р. Денькоский; Алексеев Б.А. [и др.] ; под ред. И.С. Алексеева, И.Х. Максутова ; ЛГУ им. А.А. Жданова, Юрид. фак. – Москва : Юрид. лит., 1962. – 314 с.
138695
  Зуев Сергей Автотранспортный водоворот // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2007. – № 5. – С. 20-22 : фото
138696
  Рохлин Александр Автотриллер : Авто // GEO : Непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2006. – № 4. – С. 190-191 : Іл. – ISSN 1029-5828
138697
  Остапченко Л.І. Автофосфорилювання cGMP-залежних протеїнкіназ із лімфоцитів селезінки щурів / Л.І. Остапченко, О.Є. Нальовіна, Т.О. Кірпенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 23-25. – (Біологія ; Вип. 27)


  Досліджена здатність cGMP-залежної протеїнкінази, виділеної із селезінки щурів до автофосфорилювання. Показано, що процес автофосфорилювання cGMP-залежного ферменту триває довше порівняно з cАMP-залежним, при цьому фосформа не є просто медіатором ...
138698
  Мирошнеченко Л.С. Автофотоэлектронная эмисия из высокоомных кремния и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Мирошнеченко Л.С.; АН УССР. Ин-т физики, 1967. – 11л.
138699
  Бундза Б.П. Автофотоэлектронная эмиссия из высокоомного р-тица кремния : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.04.04 / Бундза Б. П.; АН УССР, Ин-т физ. – К., 1980. – 22л.
138700
  Мирошниченко Л.С. Автофотоэлектронная эмиссия на высокоомных кремния и германия : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 043 / Мирошниченко Л.С.; Ин-т физики АН УССР. – К., 1967. – 11л.
138701
  Ткаченко С.А. Автохтонна характеристика взаємозв"язків підсистеми економіко-аналітичної обробки інформації в функціонально розвинутих системах управління спеціального призначення промисловими підприємствами та науково-виробничими об"єднаннями // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 274-284 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2222-0712
138702
  Кралюк П.М. Автохтонні реформаційні рухи на українських землях // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 165-167. – ISBN 978-966-373-777-5
138703
   Автохтоны Северного Кавказа / [авт.-сост. Руслан Темербулат]. – Ічня : Формат, 2016. – 199, [1] с. – ISBN 978-966-1567-31-2
138704
  Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Милорада Павича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 133-139. – ISSN 0203-9494
138705
  Гук З. Автоцитатність як основна складова інтертекстуальності у драмах Мілорада Павича // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 133-139. – ISSN 0203-9494
138706
  Босенко Я.Ф. Автошляхами України : путівник-довідник / Я.Ф. Босенко. – Київ : Реклама, 1970. – 376с.
138707
  Сюткин Н.Н. Автоэлектронная микроскопия стареющих бинарных сплавов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сюткин Н.Н.; Объед. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 13л.
138708
  Елинсон М.И. Автоэлектронная эмиссия / М.И. Елинсон, Г.Ф. Васильев. – Москва : Государственное издательство физико-математической литературы, 1958. – 272с.
138709
  Иванов В.Г. Автоэлектронная эмиссия германия. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 052 / Иванов В.Г.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.10
138710
  Пинскер Лев Автоэмансипация
138711
  Пинскер Л. Автоэмансипация = Die Autoemancipation : призыв русского еврея к своим соплеменникам / Лев Пинскер // Еврейское государство : опыт современного решения еврейского вопроса : пер. с нем. / Т. Герцль. – Москва : Текст ; Книжники, 2008. – С. 141-187. – ISBN 978-5-7516-0758-6
138712
  Шредник В.Н. Автоэмиссионная микроскопия металлопленочных покрытий : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Шредник В.Н. ; АН СССР, Физ.-техн. ин-т им. А.Ф. Иоффе. – Ленинград, 1965. – 21с. – Бібліогр.:с.19-21
138713
  Королев Ю.Д. Автоэмиссионные и взрывные процессы в газовом разряде / Ю.Д. Королев, Г.А. Месяц. – Новосибирск : Наука, 1982. – 255 с.
138714
  Сеньобос Ш. Автрия в XIX ст. / Ш. Сеньобо ; З фpанцузького пеpеклав і пояснив С. Томашівський. – У Львові (Львів) : [Hакладом Укp.-Руської Видавн. Спілки] ; З дpук. Наук. Т-ва ім. Шевченка, 1901. – 105 с. – Бібліогp.: с. 89-92. – ([Наукова бібліотека [Укpаїнсько-Руської Видавничої Спілки] ; [Ч.] 4)
138715
  Іванченко О.Р. Автура газети "Рада" // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 26. – С. 24-28


  У статті йдеться про кореспондентів і дописувачів, штатних і позаштатних співробітників газети "Рада", які формували рубрики і шпальти щоденника під справжніми чи вигаданими іменами (розшифровуються деякі псевдоніми, криптоніми) The article deals ...
138716
  Іванченко О. Автура газети "Рада" // Редактор і видавець : науково-практичний збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Число 1. – С. 39-47.
138717
  Плехова І. Автура книгознавчого часопису "Українська книга" (1937-1943) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 18-21. – (Журналістика ; Вип. 17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено наукові зацікавлення авторів часопису "Українська книга", висвітлено питання співпраці українських книгознавців та галицького часопису щодо вивчення актуальних питань розвитку видавничої справи. In the article it"s explored the ...
138718
  Липский В. Автюковские потешки : проза: юмористические рассказы // Наш современник : журнал писателей России : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Союз писателей России ; ООО "ИПО писателей" ; Международный фонд славянской письменности и культуры. – Москва, 2012. – № 12. – С. 137-141. – ISSN 0027-8238
138719
  Мирошниченко Л.І. Авфіксація і субстантивація як топологічно характерні способи словотворення в німецькій та українській мовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 68-72. – (Гуманітарні науки ; № 4). – ISSN 1813-341X
138720
  Лагунова О. Аг. Кримський - дослідник етнографії Лівану // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 44-45
138721
  Семироль А. Ага! : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал. – Москва, 2010. – № 12. – С. 57-59. – ISSN 1727-5903
138722
   Агада : Сказания, притчи, изречения Талмуда и Мидрашей : В 4 ч. / Пер. с введ. С.Г. Фруга ; По "Сефер-Гаагада" сост. И.Х. Равницким, Х.Н. Бяликом. – Одесса : Тип. М.А. Миньковского
Ч. 1. – 1919. – 3208 с.
138723
   Агальцевой Надежде Алексеевне - 75 лет // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 59 : фото. – ISSN 0016-7126
138724
  Сургай О.І. Агапій Гончаренко - іродиякон Києво-Печерської лаври та видатний діяч української еміграції // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. Л.П. Михайлина ; ред. рада: В.М. Колпакова, С.І. Білокінь, М.Г. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2013. – 2012 рік : Традиції печерних монастирських комплексів в Україні та Східній Європі. Проблеми вивчення, збереження та музеєфікації. – С. 147-150
138725
  Поліщук О. Агапій Гончаренко - першовідкривач англомовної шевченкіани // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2014. – № 10, травень. – С. 34-38


  Гончаренко Агапій Онуфрійович (1832-1916) - відомий український священик, правозахисник та громадський діяч, один із перших українських політичних емігрантів.
138726
  Неуважний Ф. Агапій Шамрай : Степан Козак // Український календар. – Варшава, 1972. – 1972. – С. 219-220
138727
   Агапіт Лікар // Український пантеон / С. Сегеда. – Київ : Балтія-Друк, 2013. – С. 20-22. – ISBN 978-966-8137-97-6
138728
  Нахуцришвили И.Г. Агарикальные грибы Грузии / И.Г. Нахуцришвили. – Тбилиси, 1975. – 212с.
138729
  Вассер С.П. Агариковые грибы СССР / С.П. Вассер. – Київ : Наукова думка, 1985. – 184с.
138730
  Перова Нина Васильевна Агариковые грибы южной тайги в Томской области : Автореф... канд. биол.наук: 05.00.05 / Перова Нина Васильевна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1973. – 22л.
138731
  Васильева Л.Н. Агариковые шляпочные грибы / Л.Н. Васильева. – Ленинград : Наука, 1973. – 331с.
138732
  Андреева Л.А. Агароид и его применение при изготовлении некоторых лекарственных форм и препаратов : Автореф... канд. фармацевтическихнаук: / Андреева Л.А.; ХГФИ. – Х., 1967. – 20л.
138733
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
1. – 1990. – 796с.
138734
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
2. – 1990. – 654с.
138735
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
3. – 1990. – 685с.
138736
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва
4. – 1990. – 714с.
138737
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса
1. – 1992. – 300 с.
138738
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00643-5
Т.2. – 1992. – 299 с.
138739
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса
3. – 1993. – 302 с.
138740
  Сю Э. Агасфер. : роман в шести томах / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00645-1
Т.4 : ч.12-14. – 1993. – 303 с.
138741
  Сю Э. Агасфер. : роман в шести томах / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00578-1
Т.5 : ч. 15-16. – 1993. – 318 с.
138742
  Сю Э. Агасфер. / Э. Сю. – Москва : Пресса. – ISBN 5-253-00646-X
Т.6 : Ч.16. – 1993. – 304 с.
138743
   АГАТ-семантика: семантичне розмічування Корпусу української мови / Н. Дарчук, О. Зубань, М. Лангенбах, Я. Ходаківська // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Редкол.: А.К. Мойсієнко, І.В. Козленко, Й.Ф. Андерш [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 1 (46). – С. 92-102. – ISSN 0320-3077


  У статті розглянуто лінгвістичні засади семантичного розмічування Корпусу української мови як четвертого етапу представлення інформації про одиниці Корпусу. В основу розмічування покладено таксономічну класифікацію Національного корпусу російської ...
138744
   Агат. – ***. – Свердловск
***. – 1982. – 160с.
138745
  Бороздин М. Агата Кристи: игра в "как будто"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 9 (57). – С. 86-105. – ISSN 1812-867Х
138746
  Бороздин М. Агата Кристи: игра в какбудто"... // Исторический журнал : научно-популярный журнал / ООО "НБ-Медиа". – Москва, 2009. – № 8 (56). – С. 78-95. – ISSN 1812-867Х
138747
  Дець Н.С. Агата Крісті - всесвітньо відома "королева детективу" // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 6. – С. 58-61
138748
  Орлик П.І. Агата Турчинська / П.І. Орлик. – К., 1981. – 136с.
138749
  Ковалів П. Агатангел Євтимович Кримський як мовознавець // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний, І.Д. Пишкало [та ін.]. – Toronto, 1973. – Рік 24, ч. 277, лютий : лютий. – С. 6-11
138750
  Шокало О.А. Агатангел Кримський - дослідник і перекладач Гафіза Ширазького (освоєння феномену суфізму на українському грунті) // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2005. – № 1. – С. 142-151. – ISSN 1608-0599
138751
  Гирич І. Агатангел Кримський - засновник українського сходознавства // Історія в школах України : Науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 55-56.
138752
  Довбня Л. Агатангел Кримський - подвижник української мовознавчої науки // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2016. – С. 57-64. – (Серія "Філологія" ; вип. 23). – ISSN 2309-1517
138753
  Будний В. Агатангел Кримський - поліглот світового класу / В. Будний, М. Ільницький // Порівняльне літературознавство : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В. Будний, М. Ільницький. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – С. 96-98. – ISBN 978-966-518-485-0
138754
  Лук"янчук Г. Агатангел Кримський - постать справді дивовижна // Українське слово : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2016. – 27 січня - 2 лютого (№ 4). – С. 9


  До 145-річчя Агатангела Юхимовича Кримського в Національному музеї літератури України відбулася презентація експонатів з архівів інституту Літератури та самого музею, присвячених життю і творчості видатного діяча української і світової культури. Захід ...
138755
   Агатангел Кримський - творець та інтерпретатор літератури : Збірник наукових праць. – Сімферополь : Таврія, 2002. – 80с. – ISBN 5-778-8832-5
138756
  Білоусов Є.В. Агатангел Кримський - учений та письменник : худож.-докум. повість для дітей / Євген Білоусов ; [худож. Володимир Пащенко]. – Сімферополь : Таврида, 2012. – 277, [3] с. : іл., портр. – (Серія книжок Євгена Білоусова "Відомі та знамениті"). – ISBN 978-966-584-059-6
138757
  Кралюк П.М. Агатангел Кримський – дослідник ісламу / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк // Історія релігієзнавства в Україні : навч. підручник / П.М. Кралюк, М.В. Шкрібляк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 93-95. – ISBN 978-966-373-827-7
138758
  Парамонів С. Агатангел Кримський : Спогади // Наша культура : науково-популярний місячник української культури. – Вінніпег, 1952. – Рік 15, ч. 1(178), листопад. – С. 15-22
138759
  Бабишкін О.К. Агатангел Кримський : [літературний портрет] / Олег Бабишкін. – Київ : Вид-во художньої літератури, 1967. – 114 с.
138760
  Мандрика М.І. Агатангел Кримський // Нові дні : універсальний ілюстрований місячник / редкол.: Д.В. Кислиця, М.Г. Дальний. – Toronto, 1971. – Рік 22, ч. 260, вересень : вересень. – С. 26-27
138761
   Агатангел Кримський // Український календар. – Варшава, 1971. – 1971. – С. 185-187
138762
  Маключенко В. Агатангел Кримський / В. Маключенко, З. Черуха // Острозькі просвітники XVI-XX ст. / Ун-тет "Острозька Академія"; У ІТ;Ред.кол.:І.Д.Пасічник,М.П.Ковальський та ін. – Острог, 2000. – С. 239-243. – ISBN 966-7631-05-2
138763
   Агатангел Кримський // Сто найвідоміших українців / [Х. Бедрик-Білан та ін. ; під заг. ред. Ю. Павленка]. – Київ : Автограф ; Орфей, 2005. – С. 363-367. – (100 найвідоміших). – ISBN 966-8349-01-6
138764
   Агатангел Кримський // Сто видатних українців / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова, А.В. Дарибогова, Л.М. Дідух, А.Г. та ін. Збанацький. – Київ : Арій, 2006. – С. 310-314. – ISBN 966-8959-09-4
138765
  Чабан А.Ю. Агатангел Кримський // Науково-інформаційний вісник Академії наук вищої освіти України : науково-інформаційне видання / Академія наук вищої освіти України. – Київ, 2011. – № 3 (74) : травень-червень. – С. 104-108.
138766
  Ковалів Ю. Агатангел Кримський // Слово і час : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко. – Київ, 2019. – № 1 (697), січень. – С. 88-95. – ISSN 0236-1477
138767
  Руденко Н. Агатангел Кримський // Культурно-побутова та етнонаціональна проблематика в епістолярній спадщині Федора Вовка (1847-1918) / В.І. Наулко, В.А. Старков. – Київ : Наукова думка, 2019. – С. 87-88. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1703-0
138768
  Ткач Л. Агатангел Кримський і Микола Лукаш: спільні риси художнього лексикону / Л. Ткач, Федунович-Швед // Дивослово : Українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 12. – С. 33-39. – ISSN 0130-5263
138769
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та "Энциклопедический словарь" Брокгауза-Єфрона // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2003. – № 21/22. – С. 37-44.


  Хазар каганат, Хазарія (650—969) — середньовічна держава, створена кочовим народом — хазарами
138770
  Мчеделадзе І. Агатангел Кримський та грузинсько-українські взаємозв"язки в контексті орієнталістики: деякі нові аспекти // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (1065/1066). – С. 277-281. – ISSN 0320-8370
138771
  Дикун Х. Агатангел Кримський та Іван Франко: дискусії про перську літературу // Українське літературознавство : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 71. – С. 146-154. – ISSN 0130-528Х


  З"ясовано окремі малодосліджені сторінки життя та наукової й літературної діялності А. Кримського.
138772
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та його колеги-мовознавці у ВУАН 20-х рр. XX ст. // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 3. – С. 47-56. – ISSN 1608-0599
138773
  Лопушинський І. Агатангел Кримський та Омелян Пріцак: дві долі - учителя й учня // Вісник Таврійської фундації (Осередку вивчення української діаспори) : літературно-науковий збірник / М-во освіти України ; Херсон. держ. ун-т, Міжкафедральна наук. лабораторія "Українська література в англомовному світі" ; Таврійська фундація. – Київ ; Херсон, 2013. – Вип. 9. – С. 119-126. – ISBN 978-966-2133-57-3
138774
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський та український правопис // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 20-30. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
138775
  Авербух О. Агатангел Кримський у Лівані: орієнталізм і гомоеротичне бажання в поезії українського модерніста // Критика : Міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2020. – Березень - Квітень (число 3/4). – С. 2-15
138776
  Василюк О.Д. Агатангел Кримський як учень та вчитель (за даними епістолярію) // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 4. – С. 65-70. – ISSN 1608-0599
138777
   Агатангел Кримський. Нариси життя і творчості / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського ; [відп. ред. вип.: Василюк О.Д., Кочубей Ю.М., Цишанкова Е.Г. ; передм.: Василюк О.Д. та ін.]. – Київ : Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАНУ, 2006. – 563, [1] с. : іл. – Імен. покажч.: с. 547-560. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – (Серія "Наукова спадщина сходознавців" / редкол.: Матвєєва Л.В. (голов. ред.) [та ін.]). – ISBN 966-8518-60-8
138778
  Павличко С. Агатангел Кримський: політичний українець, арабіст і потенційна гей-ікона // Шо : смотреть, слушать, читать / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ". – Киев, 2016. – № 9/10 (131/132). – C. 74-75
138779
  Огнєва О.Д. Агатангел Кримський: учитель та учні / Олена Огнєва ; [уклад.: О. Петренко] ; Одес. Будинок-Музей ім. М.К. Реріха ; Укр. культур. центр при Посольстві України в Державі Ізраїль. – Одеса : Астропринт, 2019. – 32, [4] с. : портр. – на тит. арк. також: Національна академія наук України / А. Шпак, О. Юркова. – Бібліогр.: с. 11. – (Серія "Спадщина України" / редкол.: М. Линник, О. Петренко, Н. Порожнякова [та ін.] ; вип. 2). – ISBN 978-966-927-501-1
138780
   Агатангел Крымский // Сто великих украинцев / М Гнатюк, Л. Громовенко, О. и др. Ламонова. – 2-е изд., исправл. и доп. – Москва ; Киев : Вече ; Орфей, 2002. – С. 394-399. – (100 великих...). – ISBN 5-7838-1077-0
138781
  Астапенко Ігор. Агатангел Юхимович Кримський (1871-1942) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2012. – № 7 (89)
138782
  Новожилов О.А. Агатовый ручей: рассказы / О.А. Новожилов. – Минск, 1981. – 191с.
138783
  Годовиков А.А. Агаты / А.А. Годовиков, О.И. Рипинен, С.Г. Моторин. – Москва : Недра, 1987. – 368с.
138784
  Прокопец В.В. Агаты Иванчинского месторождения базальта / В.В. Прокопец, В.В. Сковороднев, Я.О. Юшицына // Геолого-мінералогічний вісник Криворізького національного університету / М-во освіти і науки України ; Криворізький нац. ун-т ; редкол.: В.Д. Євтєхов, С.В. Тіхлівець, В.І. Альохін [та ін.]. – Кривий Ріг, 2018. – № 1/2 (39/40). – С. 15-20. – ISSN 2306-5443
138785
  Гурницкий К.И. Агафангел Ефимович Крымский / К.И. Гурницкий. – Москва : Наука, 1980. – 192 с.
138786
  Хінкулов Л. Агафангел Юхимович Кримський (1871-1942) // Літературні зустрічі / Л.Ф. Хінкулов. – Київ, 1980. – С. 138-139
138787
  Федоров П.И. Агафон с Большой Волги / П.И. Федоров. – Москва, 1967. – 352с.
138788
  Антонов Н.Г. Агафонов Петрович : сатирич. заметки / Антонов Н.Г. – Москва : Советский писатель, 1963. – 205 с. : ил.
138789
  Бараусов В. Агафья Леонова / В. Бараусов. – Ленинград : ЛОИЗ, 1934. – 119 с.
138790
  Алексеева Л.В. Агглютинирующие фораминиферы нижнемеловых отложений Западной Туркмении / Л.В. Алексеева; АН СССР, Министерство нефтедобывающей промышленности СССР, Институт геологии и разработки горючих ископаемых; Отв. ред. Алиев М.М. – Москва : Наука, 1972. – 64с.
138791
  Маслун Нинель Владимировна Агглютинирующие фораминиферы нижнетретичных отложений внутренней зоны Предкарпатского прогиба и их значение для выяснения условий осадкообразования : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.00.09 / Маслун Нинель Владимировна; АН УССР. Ин-т геол. наук. – К., 1973. – 26л.
138792
  Бахревский В.А. Агей. Повесть с двумя предисловиями, но без конца / В.А. Бахревский. – М, 1988. – 78с.
138793
   Агенства - лидеры по продаже авиабилетов : рейтинг // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2009. – № 1. – С. 8-9 : Фото
138794
  Іваненко Ю. Агенство з питань управління державним боргом: досвід Португалії та Великобританії / Ю. Іваненко, А. Мамишев // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 14-18 : табл., рис.
138795
  Фрейнкман Л. Агенство стратегических инициатив как институт развития нового типа / Л. Фрейнкман, А. Яковлев // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 6. – С. 18-39. – ISSN 0042-8736
138796
  Неправська Наталія Агент-рятівник: краш-тест для туриста // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2016. – № 6, листопад - грудень. – С. 54-56 : фото. – ISSN 1998-8044
138797
   Агент - авіакомпанія: хто краще продає контент? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 1, січень - лютий. – С. 21 : фото. – ISSN 1998-8044
138798
   Агент - авіакомпанія: хто краще продає контент? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 19 : фото. – ISSN 1998-8044
138799
  Сонина Е. Агент - доцент? Работу по зарубежным грантам могут посчитать изменой // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2014. – 21 марта (№ 12). – С. 4


  Вузы и научные организации, получающие иностранное финансирование и занимающиеся политикой, могут подпасть под Закон об иностранных агентах. Это произойдет в случае, если государство поддержит инициативу, представленную в докладе “Методы и технологии ...
138800
  Флеминг Я. Агент 007 : [Романы: Перевод] / Я. Флеминг. – Москва : Пролог. – ISBN 5-85013-001-2
[Т. 1] : Казино "Руаяль". Мунрейкер. Бриллианты вечны. – 1992. – 397с.
138801
  Флеминг Я. Агент 007 : [Пер. с англ.] / Я. Флеминг. – Москва : Пролог. Спас. – ISBN 5-85013-003-09
[Т. 2] : Из России с любовью. Человек с золотым пистолетом. – 1992. – 384с.
138802
  Струмп-Войткевич Агент № 1. Героич. биография. / Струмп-Войткевич. – Москва, 1969. – 304с.
138803
  Беркеші А. Агент №13 : роман / А. Беркеші. – Київ : Радянський письменник, 1975. – 290с.
138804
  Владимиров В. Агент Абвера. / В. Владимиров, Л. Суслов. – Рига, 1968. – 221с.
138805
  Окулов А. Агент Манфред : проза: рассказ // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2011. – № 7. – С. 35-39. – ISSN 0321-1878
138806
  Бескид О. Агент Медведчук: нові факти з окупації Криму. "Оголосіть, будь ласка, весь список!" // Кримська світлиця : загальнодержавна українська газета : всеукраїнська літературно-художня і публіцистична газета. – Київ, 2019. – Липень (№ 29/30). – С. 1-2
138807
  Свиридов Т. Агент Омега-корпуса // Агент Омега-корпуса : Сборник. – Москва : Армада, 1996
138808
  Филатов А.П. Агент угро. / А.П. Филатов. – Архангельск, 1969. – 190с.
138809
  Птахів Семен Агенте, стережися: візові шахраї! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2012. – № 4. – С. 22-23 : фото. – ISSN 1998-8044
138810
  Міщенко О. Агенти гендерної соціалізації дошкільників // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 26-29. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 5). – ISSN 1728-3817


  Гендерна соціалізація дошкільників є одночасно складною і дуже важливою проблемою, від її вирішення залежить майбутнє кожної дитини. Гендерні ролі, які людина засвоює в дитинстві, впливають на кожну людину, на кожну сім"ю, на все суспільство. Gender ...
138811
  Смаглій К. Агенти Кремля у Вашингтоні-2 // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 21-22 грудня (№ 233/234). – С. 10-11


  Інститут Кеннана та "Кіссінджер ассоушіейтс".
138812
  Кундра О. Агенти Путіна : [як рос. агенти крадуть наші таємниці] / [Ондржей Кундра ; пер. з чес., прим. І. Бєй]. – Київ : Чеська бібліотека, 2017. – 229, [2] с. – На тит. арк. авт. не зазнач. – ISBN 978-966-1557-50-4
138813
  Баганець О. Агенти ФБР у НАБУ: законність та підстави співпраці // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 26 січня - 1лютого (№4)


  Чи законно діють наші нові антикорупційні органи, залучаючи до своєї оперативно-розшукової діяльності чи до проведення досудового розслідування співробітників Федерального бюро розслідувань США?
138814
  Дубенська І. Агенти як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7069-28-6
138815
  Дубенська І. Агенти як суб"єкти публічної адміністрації // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 77-78. – ISBN 978-617-7069-28-6
138816
  Добровольська О.Я. Агентивно-професійна лексика в англійській мові XI-XV ст.: класифікація за структурою // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2016. – С. 37-47. – (Серія : Філологія ; т. 19, № 1). – ISSN 2311-0821
138817
  Пузиренко Ярина Василівна Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.15 / Пузиренко Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 293л. + Додатки: л.243-293. – Бібліогр.: л.210-242
138818
  Пузиренко Ярина Василівна Агентивно-професійні назви осіб жіночої статі в лексикографічному описі та узусі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук; 10.02.15 / Пузиренко Я.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 15 назв
138819
  Чорноус Г. Агентна модель інтелектуальної інформаційної системи управління в економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 41-47. – (Економіка ; вип. 1 (178)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено проблему побудови моделі ефективної інформаційної системи управління суб"єктами економіки, яка відповідає провідним тенденціям сучасного економічного розвитку. Проаналізовано наявну програмно-технологічну базу для підтримки ...
138820
  Анісімова Л.А. Агентні технології як засіб моделювання в обчислювальній економіці / Л.А. Анісімова, М.М. Глибовець, М. Кириленко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 77-87. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У статті аналізуються базові підходи застосування агентних технологій для моделювання ринкових економічних процесів. Перспективність підходу демонструється на прикладі задачі бюджетування великих холдингових компаній. In the article base approaches of ...
138821
  Глибовець А.М. Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу інформації : дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Глибовець Андрій Миколайович ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 412 арк. – Додатки: арк. 328-412. – Бібліогр.: арк. 307-327
138822
  Глибовець А.М. Агентно-базовані програмні системи пошуку та аналізу інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.03 / Глибовець Андрій Миколайович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 42 с. – Бібліогр.: 38 назв
138823
  Куценко О. Агентно-культурна модель радикалізації середовищ мусульманських мігрантів / О. Куценко, Л. Берлянд, А. Горбачик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 84-87. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Проект спрямований на з"ясування пізнавальної корисності агентно-культурної соціологічної моделі радикалізації соціокультурних середовищ мігрантів на Заході (ACSMR). Інтерпретація радикалізаціїis основана на дослідницьких здобутках М.Сейджмена ...
138824
  Чорноус Г.О. Агентно-орієнтована інтелектуальна система діагностики стану підприємства // Інформаційні технології та моделювання в економіці : зб. наук. праць [V міжнар. наук.-практ. конф.], 15-16 трав. 2014 р., Черкаси / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" [та ін.] ; [редкол.: Вітлінський В.В. та ін. ; відп. за вип. Соловйов В.М.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 189-192
138825
  Москотіна Р. Агентно-орієнтоване моделювання та соціологія: точки перетину // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Бортніков В.І., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Луцьк, 2019. – № 1 (14). – С. 38-44. – ISSN 2306-3971
138826
  Омельянчик Д.А. Агентно-орієнтовані моделі обчислювальної економіки: особливості, переваги і недоліки // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1 (2), січень - березень. – С. 41-52. – ISSN 2409-8876
138827
  Кубрак К.А. Агенто-орієнтоване моделювання соціальних мереж для аналізу поширення фейкових новин / К.А. Кубрак, О.Є. Іларіонов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 190-191
138828
  Симчич М. Агентом НКВС був священник. На сповіді випитував жінок, чи не приховують повстанців / текст: Леся Межва // Країна : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2016. – № 32 (335), 25 серпня 2016. – С. 40-43


  Командувач сотнею Української Повстанської Армії Мирослав Симчич 35 років провів у неволі.
138829
  Попов Д.П. Агентские соглашения в международном торговом судоходстве : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.03 / Попов Д.П.; Москов. гос. ин-т междунар. отношений. Каф. граждан. права и процесса. – Москва, 1974. – 22л.
138830
  Белоусова Маргарита Агентский договор и законодательство : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 36-38
138831
  Бабінова О. Агентства регіонального розвитку: європейський досвід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4. – С. 111-118.
138832
  Карпець С.П. Агентства регіонального розвитку: європейський досвід, практика становлення та перспективи розвитку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 7/8 (86/87). – С. 131-136.
138833
  Самуйлов С.М. Агентство по международному развитию : перенацеливание на "продвижение демократии" // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 6. – С. 51-64. – ISSN 0321-2068


  Допомога іншим державам США в боротьбі з бідністю. Агентство по міжнародному розвитку (АМР)
138834
  Царук В. Агентська проблема в управлінні як виклик для системи обліку корпорацій // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2019. – С. 103-115. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
138835
  Птахів Семен Агентський бізнес у крутому піке // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2014. – № 2, березень - квітень. – С. 28-29 : фото. – ISSN 1998-8044
138836
  Коротка Р. Агентський договір та його різновиди // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 95-96
138837
  Зельдіна О. Агентський договір у сфері господарювання / О. Зельдіна, Т. Тодуа // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-254. – (Серія юридична ; Вип. 56). – ISSN 0136-8168
138838
  Дрішлюк А. Агентський договір у цивільному праві України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 3. – С.37-40
138839
  Проценко В. Агентський договір: міркування про деякі його атрибути // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 4. – С. 24-27.
138840
  Крупчан О.Д. Агентський договір: порівняльно-правовий аналіз за законодавством України та республіки Молдова : монографія / О.Д. Крупчан, В.В. Проценко ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. правових наук України. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2011. – 357, [1] с. – Бібліогр.: c. 210-230 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-7509-68-2
138841
  Птахів Семен Агентські продажі: підвищуємо лояльність клієнтів // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 68-69 : фото. – ISSN 1998-8044
138842
  Мірошниченко Н. Агентування судна в порту / Н. Мірошниченко, О. Чеботаренко // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 квітня (№ 16)


  "... Окремі особливості правового регулювання портових відносин ".
138843
  Снєгирьов Д. Агентура "русского міра" // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2017. – 25 липня (№ 89). – С. 9


  Як РФ через "російські культурні центри" в Європі нав"язує проросійську позицію світові.
138844
  Сервецький І. Агентура іноземної держави - поняття, зміст та суспільна небезпека / І. Сервецький, І. Дулкай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються поняття та зміст агентури іноземної держави. Окремо досліджуються питання суспільної небезпеки агентури іноземної держави. В статье рассматриваются понятие и содержание агентуры иностранного государства. Отдельно исследуются ...
138845
  Михайлов Б.Я. Агентура Уолл-стрита в конгрессе производственных профсоюзов США. / Б.Я. Михайлов. – М., 1951. – 136с.
138846
  Погорецький М. Агентурна робота федеральних правоохоронних органів США у сфері боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів / М. Погорецький, І. Смирнова // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 5. – С. 101-106.
138847
  Патриляк І. Агентурна справа "Щур" як джерело до вивчення методів агентурної роботи радянських органів держбезпеки проти керівників українського визвольного руху // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Версьтюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (541), липень - серпень. – С. 128-145. – ISSN 0130-5247
138848
  Аркуша Л.І. Агентурний метод оперативно-розшукової діяльності: історія виникнення / Л.І. Аркуша, Н.В. Чіпко, С.П. Чумак // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Київ. апеляційний суд ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (57). – С. 6-14. – ISSN 2413-1342
138849
  Підюков П.П. Агентурні операції (таємні розслідування) в системі негласних слідчих (розшукових) дій, передбачених проектом нового КПК України, та їх міжнародно-правова регламентація / П.П. Підюков, Я.Ю. Конюшенко // Проблеми реформування кримінального процесуального законодавства України в контексті європейських стандартів : тези доповідей та повідомлень наукового семінару (13 березня 2012 року) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Юридичний ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.С. Берзін, М.А. Погорецький та ін.]. – Київ, 2012. – С. 87-89. – ISBN 978-966-2571-07-3


  Про М.А. Погорецького. - С. 88.
138850
  Калкутіна Н.В. Агентурно-оперативна робота в таборах НКВС (МВС) для військовополонених (на прикладі Південної України) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 98 (№ 7). – C. 40-43. – ISSN 2076-1554
138851
  Сокуренко В.В. Агентурно-розшукова діяльність міліції УСРР у 1920-ті роки // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 3 (74). – C. 84-95. – ISSN 1999-5717
138852
  Ардашев А. Агентурное оружие // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. – Киев, 2020. – № 1 (164), январь 2020. – С. 62-66
138853
  Ардашев А. Агентурное оружие. Часть 4 // Наука и техника : журнал для перспективной молодежи / глав. ред. Сальникова И.Н. ; редкол.: Зубарев А.Н., Черногор Л.Ф., Митюков Н.В. [и др.]. – Киев, 2020. – № 3 (165), март 2020. – С. 62-66
138854
  Самойлов Юрий Агенты - отели: конфликт интересов или перспективное партнерство : актуально // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 5. – С. 28-31 : Фото. – ISSN 1998-8044
138855
  Горелышева А. Агенты будущего : проза: фантастика // Химия и жизнь - 21 век : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 2012. – № 9. – С. 55-61. – ISSN 1727-5903
138856
  Селезнева Л. Агенты влияния. За что им платят? // Національна безпека України / Корпорація "Медіа-Трейдінг". – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-72.
138857
  Бутченко М. Агенты перемен // Новое время страны / ООО "Изд. дом "Медиа-ДК" ; гл. ред. В. Сыч ; отв. ред. А. Смирнов. – Киев, 2017. – № 30 (159), 25 августа 2017. – С. 34-37


  "Новый мир рассказывает истории трех украинцев, которые прошли жесткий отбор и отправятся на учебу в американский Стэнфордский университет. Их задача проста - спустя год вернуться и изменить Украину. Теперь эта тройка - Александр Стародубцев, один из ...
138858
   Агенты принимают Amadeus Reissue Script // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 6. – С. 6-7 (прилож.) : фото. – ISSN 1998-8044
138859
  Усенко Таисия Агенты против уравниловки : тенденции // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2010. – № 4. – С. 24-25 : Фото. – ISSN 1998-8044
138860
  Амир М. Агидель : повесть и рассказы : пер. с татар. / Мирсай Амир ; [вступ. статья: С. Кирьянов]. – Москва : Советский писатель, 1948. – 227 с.
138861
  Амир М. Агидель : повести и рассказы / М. Амир; пер. с татар. – Казань : Татгосиздат, 1951. – 176 с.
138862
  Амир М. Агидель : повести / Мирсай Амир. – Казань : Татарское книжное издательство, 1984. – 384 с. – (Волжские просторы)
138863
  Потапов В.М. Агиографическое измерение философии культуры в творчестве Г.П. Федотова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1093. – С. 91-96. – (Серія "Філософія. Філософські перипетії" ; вип. 49). – ISSN 2226-0994
138864
   Агитатор в колхозной бригаде. – Москва : Большевик, 1943. – 92 с.
138865
  Яковлев П. Агитатор на избирательном участке / П. Яковлев. – Курск, 1939. – 24с.
138866
  Вострышев И.В. Агитатор на избиратльном участке / И.В. Вострышев. – Москва, 1939. – 40с.
138867
   Агитатор, политинформатор, докладчик. – Москва : Политиздат, 1978. – 190 с.
138868
   Агитатору о выборах в Верховный Совет СССР. – Киров : ОГИЗ, 1945. – 88 с.
138869
  Кузнецов А.С. Агитаторы в борьбе за повышение производительности труда / А.С. Кузнецов. – Свердловск, 1955. – 84с.
138870
  Некрасов Т. Агитаторы на селе / Т. Некрасов. – Ростов, 1946. – 40с.
138871
  Горячева В.М. Агитацинно-пропагандистская работа партийных организаций тыла в годы ВОВ (1941-1945гг.) : Автореф... канд. истнаук: / Горячева В. М.; МГУ, ИПКП маркс. лен. – М., 1954. – 16л.
138872
   Агитационная литература русских революционных народников. – Ленинград : Наука, 1970. – 500 с., ил.
138873
  Калашников К. Агитационная работа в массах. Стенограмма лекций... / К. Калашников. – М., 1948. – 47с.
138874
  Сиваков А. Агитационная работа на избирательном участке : / А. Сиваков. – М., 1950. – 40с.
138875
  Песикина Е.И. Агитационная работа партии в массах / Е.И. Песикина. – М., 1953. – 32с.
138876
  Максакова Л.В. Агитационно-инструкторский поезд "Октябрьская революция" во главе с М. И. Калининым (1919-1920 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Максакова Л. В.; Ин-т ист. АН СССР. – Москва, 1950. – 19 л.
138877
  Ситников Г. Агитационно-массовая работа в полеводческой бригаде / Г. Ситников. – Пенза, 1954. – 20с.
138878
  Крук И.Е. Агитационно-массовая работа Коммунистической партии по мобилизации трудящихся на выполнение четвертого пятилетнего плана в области промышленности (1946-1950 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Крук И.Е.; МВО УССР. Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1956. – 15л.
138879
  Пышкова Н.М. Агитационно-массовая работа Коммунистической партии Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. : Автореф... Канд.ист.наук: / Пышкова Н.М.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1963. – 15л.
138880
  Троицкая А.В. Агитационно-массовая работа Московской городской партийной организации в первый период Великой Отечественной войны. : Автореф... канд. ист.наук: / Троицкая А.В.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1955. – 16л.
138881
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Москва, 1945. – 32с.
138882
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Архангельск, 1946. – 51с.
138883
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Ростов-на-Дону, 1946. – 45с.
138884
  Вахмистров А. Агитационно-массовая работа на избирательном участке / А. Вахмистров. – Симферополь, 1946. – 40с.
138885
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октябрськой революции : каталог выставки. – Москва, 1967. – 65 с., ил.
138886
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. – Москва : Искусство, 1971. – 224 с., ил.
138887
   Агитационно-массовое искусство первых лет Октября. – Москва : Совецкий художник, 1979. – 23 с., ил.
138888
   Агитационно-массовое искусство. Оформление празднеств. – Москва : Искусство, 1984. – 290 с.
138889
  Быков В.В. Агитационно-оформительное искусство. Материалы и техника / В.В. Быков. – Москва : Плакат, 1978. – 94 с.
138890
  Ветрова З.М. Агитационно-пропагандисткая работа петроградских большевиков в период подготовки победы Октябрьской революции /март-октябрь 1917 г./. : Автореф... канд. ист.наук: / Ветрова З.М.; ЛГУ. – Л., 1967. – 14л.
138891
  Анухина Н.В. Агитационно-пропагандистская деятельность Госстраха в период 1921-1928 гг. (на примере Курской губернии) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 21. – С. 32-34. – ISSN 1812-3805
138892
  Рацицинов Владимир Александрович Агитационно-пропагандистская деятельность партии на селе в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Рацицинов Владимир Александрович; МГУ. – М., 1977. – 24л.
138893
  Болотовская К.И. Агитационно-пропагандистская деятельность партийных организаций Сибири в период перехода от гражданской войны к мировому строительствк (конец 1919 -- март 1921 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Болотовская К. И.; Новосиб.ГУ. – Новосибирск, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
138894
  Юрин И.А. Агитационно-пропагандистская и культурно-воспитательная деятельность Коммунистической партии среди мордовского народа в первые годы советской власти (лето 1918 - 1921 г.) : Автореф... канд. ист.наук: 570 / Юрин И.А.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1970. – 25л.
138895
  Гальперин Эмануил Юрьевич Агитационно-пропагандистская издательская деятельность петербургского "Союза борьбы за освобождение рабочего класса" : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Гальперин Эмануил Юрьевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1977. – 25л.
138896
  Катков Н.Ф. Агитационно-пропагандистская работа большевиков в войсках и тылу белогвардейцев в период 1918-1920 гг. / Н.Ф. Катков. – Л, 1977. – 168с.
138897
   Агитационно-пропагандистская работа в связи с выборами в Верховный Совет СССР : сборник статей : в помощь пропагандисту и агитатору. – Москва : Госполитиздат, 1946. – 56 с.
138898
  Пономарев Ю.А. Агитационно-пропагандистская работа горьковской партийной организации в условиях осуществления экономической реформы в промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Пономарев Ю.А.; ГГУ. – Горький, 1975. – 24л.
138899
  Потапов И.А. Агитационно-пропагандистская работа Коммунистической партии в годы гражданской войны / И.А. Потапов. – Волгоград, 1967. – 56с.
138900
   Агитационно-пропагандистская работа КПСС в период Великой Отечественной войны : (Историогтафия). – Горький : Горький государственный университет, 1985. – 159 с.
138901
  Сураегин Ф.И. Агитационно-пропагандистская работа Ленинградской городской партийной организации по обеспечению выполнения третьего пятилетнего плана в области промышленности. : Автореф... канд. ист.наук: / Сураегин Ф.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. Ин-т повыш. квалиф. препод. маркс.-лен. – Ленинград, 1951. – 12 с.
138902
  Малкин Борис Гутманович Агитационно-пропагандистская работа Ленинградской организации КПСС в период героической обороны города (июнь 1941 - январь 1944 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Малкин Борис Гутманович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Кафедра истории КПСС. – Л., 1964. – 22л.
138903
  Кожевников В.П. Агитационно-пропагандистская работа партии большевиков среди рабочего класса в период мирного развития революции. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.01 / Кожевников В.П.; МВ и ССО РСФСР. – Горький, 1973. – 26л.
138904
  Козина Н.С. Агитационно-пропагандистская работа Саратовской городской партийной организации в период третьей пятилетки. : Автореф... Канд.ист.наук: / Козина Н.С.; Ин-т.повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма при Моск.ордена Ленина гос.ун-т. – Москва, 1953. – 20 с.
138905
  Тарасов Владимир Иванович Агитационно-пропагандистская роль празднований ленинских памятных дат и юбилеев (1918-1960 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.01 / Тарасов Владимир Иванович; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1975. – 22л.
138906
  Лютер А.И. Агитационно-художественная бригада / А.И. Лютер. – М., 1957. – 93с.
138907
   Агитационный фарфор / [сост. и авт вступ. ст. Т. Сысоева ; фотосъемка С. Тартаковского]. – Пермь : Кн. изд-во, 1989. – 248 с. – Миниатюрное издание в суперобл. – (Художественные коллекции пермских музеев). – ISBN 5-7625-0066-7
138908
   Агитация и качество работы. – М., 1979. – 127с.
138909
   Агитация искусством : книга-альбом. – Москва : Молодая гвардия, 1977. – 112 с., ил.
138910
  Гурина З. Агитация на предприятии / З. Гурина, С. Любимова. – М., 1944. – 37с.
138911
   Агитбригада. – Куйбышев : Облгиз, 1945. – 47 с.
138912
  Саруханов В.А. Агитбригада / В.А. Саруханов. – Москва, 1989. – 287 с.
138913
   Агитбригады на предприятиях : Дом культуры 1-го ГПЗ. Клуб завода "Динамо". Клуб завода "Красный богатырь". – Москва : Профиздат, 1958. – 87 с., ил.
138914
  Габдулин М.П. Агитколлектив-центральное звено агитации / М.П. Габдулин, А.М. Владимиров. – М., 1985. – 80с.
138915
  Лебединский Г.Н. Агитколлектив в борьбе за технический прогресс. / Г.Н. Лебединский. – Липецк, 1960. – 68с.
138916
  Патрина Дарья Агитплагиат // Вокруг света : журнал Русского географического общества / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Укр. изд. – Москва, 2016. – № 7 (2910). – С. 32-35 : фото
138917
   Агитплакат. – Москва : Совецкий художник, 1981. – 14 с., ил.
138918
   Агитплакат : выставка произвидений : каталог. – Москва : Совецкий художник, 1986. – 119 с., ил.
138919
  Максакова Л.В. Агитпоезд "Октябрьская революция" (1919-1920) / Л.В. Максакова ; АН СССР. Ин-т истории. – Москва : Издательство АН СССР, 1956. – 175 с. : ил., карт.
138920
  Шитов А. Агитпроп по-американски // Эхо планеты : общественно-политический иллюстрированный еженедельник / ИТАР-ТАСС и трудовой коллектив журнала. – Москва, 2002. – № 12. – С.6-11. – ISSN 0234-1670


  [Политическая ситуация в США после 11сентября 2001 года. ]
138921
  Кассаков Н.С. Агитпункт в поселке. / Н.С. Кассаков. – Грозный, 1960. – 14с.
138922
  Толкунов Л. Агитпункт на городском избирательном участке / Л. Толкунов. – Архангельск, 1947. – 39с.
138923
  Ціборовська-Римарович Агіографічна література у книгозбірнях католицьких монастирів Луцької/Луцько-Житомирської діецезії ХVІІ-ХІХ ст.: репертуар видань та їх роль у формуванні духовності чернечих осередків // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Ін-т рукопису ; редкол.: Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк, В.І. Попик [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 19. – C. 108-117. – ISBN 978-966-02-7823-3. – ISSN 2222-4203
138924
  Випасняк Г.О. Агіографічний дискурс репрезентації митця заблокованої культури // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 282-287. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
138925
  Сироїд Д. Агіографічний канон: проблеми рецепції
138926
  Панков Г.Д. Агіографічний міф як культурний феномен // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. редкол.: Волков С.М., Кислюк К.В., Кікоть А.А. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 107-115. – (Серія: Культурологія ; вип. 60). – ISSN 2410-5325
138927
  Кулікова О.В. Агіографічний мотив наслідування Христа i апостольства та його прояви в творчості Тараса Шевченка // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Київ, 2017. – С. 117-131. – (Літературознавство ; вип. 1 (85)). – ISSN 2312-1068
138928
  Онуфрик Г. Агіографічні мотиви і образи історичної прози Валерія Шевчука // Літературознавчі обрії : праці молодих учених / Інститут літератури ім. Т. Шевченка; НАНУ. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 172-178. – ISBN 966-02-3308-6(серія), 966-02-4532-7(Вип. 15)
138929
  Усачова К.С. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.01.01 - українська література / Усачова К.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 166л. – Бібліогр.: л.154-166
138930
  Усачова К.С. Агіографічні та епічні інтертексти в прозі Наталени Королеви : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.01.01 - укр. літ. / Усачова К.С. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: с. 5 назв
138931
  Колпакова Н.Я. Агіографія св. Георгія в пам"ятках книжної писемності Візантії та Київської русі // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 45. – С. 124-132
138932
  Усачова К.С. Агіографія та легенди у прозі Наталени Королеви : монографія / Катерина Усачова ; [наук. ред. Ковалів Ю.І.] ; М-во освіти та науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2013. – 143, [1] с. – Бібліогр.: с. 114-121, в підрядк. прим. та в дод. – ISBN 978-617-7111-13-8
138933
  Сидоренко Віктор Агіос - Ніколаос. Свято Миколая : Вояж-колекція / Сидоренко Віктор, Горобець Олександр // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Редакція журналу "Міжнародний туризм". – Київ, 2008. – № 4. – С. 38-44 : Фото
138934
  Журавльов Д. Агітатор - організатор соціалістичного змагання / Д. Журавльов. – Київ, 1948. – 51с.
138935
  Горелик Б.Е. Агітатор і стіннаа преса / Б.Е. Горелик. – Київ, 1948. – 47с.
138936
  Абрамовський А. Агітатор на судні / А. Абрамовський. – Одеса, 1959. – 16с.
138937
   Агітаторам про шосту п"ятирічку (1956-1960). – К., 1957. – 447с.
138938
  Носачаов В. Агітатори в боротьбі за підвищення продуктивності праці / В. Носачаов. – К, 1956. – 23с.
138939
  Проніна Н.Г. Агітатори і політінформатори / Проніна Н.Г. – Львів, 1971. – 32 с.
138940
  Бокарев А. Агітатори Камінський і Цикаловський не працюють : [Вище рівень агітаційної роботи !] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 1


  Парторганізація кафедри повинна налагодити агатаційну роботу. Треба запитати тт.Камінського і Цикаловського, чому вони не виконують важливого партійного доручення.
138941
  Дмітрієв Г.А. Агітатору і політінформатору - на озброєння / Г.А. Дмітрієв. – Одеса, 1968. – 67с.
138942
  Жбанова К.М. Агітаційна література як джерело до вивчення трудової політики в УРСР у 1955-1967 рр. // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 166-170. – ISBN 978-966-02-7706-9


  Соціально-економічна історії України другої половини ХХ ст. завжди була серед пріоритетних напрямків історичних досліджень. Окремої уваги заслуговує трудова політика радянської влади в УРСР у 1955–1967 рр. і пов’язані з нею організовані набори ...
138943
  Андрєєв А.С. Агітаційно-пропагандистська діяльність радянських органів репатріації серед "переміщених осіб" з України (1944-1953 рр.) / Андрєєв А.С. – Київ : ДІА, 2018. – 255, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 204-251. – ISBN 978-617-7015-77-1
138944
  Колесник В. Агітаційно-пропагандистська діяльність Революційної української партії на початку ХХ століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 83-86. – (Історія ; Вип. 87/88). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено агітаційно-пропагандистську діяльність Революційної української партії у 1900-1905 рр. The article deals with the activity of the Revolutionary Ukrainian party in the field of agitation and propaganda in 1900-1905 years.
138945
  Шайкан Валерій Агітаційно-пропагандистська робота комуністичної партії серед населення окупованої території України у червні 1941 - листопаді 1942 рр. / Шайкан Валерій, Шайкан Валентина // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2009. – № 5/6. – С. 3-9
138946
  Ющенко М.Д. Агітація і пропаганда комуністів України в умовах німецько-фашистської окупації / М.Д. Ющенко. – Київ, 1962. – 176с.
138947
  Калашников В.Ф. Агітбригади на марші / В.Ф. Калашников. – К., 1982. – 152с.
138948
   Аглая. – Москва
Кн. 1. – 1796
138949
  Сокіл А. Аглая : повість : спроба продовження роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" 60-ті роки XX століття / Артем Сокіл. – Київ : Смолоскип, 2010. – 222 с. – ISBN 978-966-2164-08-4
138950
  Орлянд Г. Агломерат / Григорий Орлянд ;, 1935. – 291 с.
138951
  Орлянд Г. Агломерат / Григорий Орлянд ;. – Киев, 1936. – 272 с.
138952
  Пастер Є.У. Агломераційна активність лейкоцитів при гіперчутливості сповільненого типу до стафілокока та її регуляція ліпополісахаридом : біологія / Є.У. Пастер, С.Д. Ходоровська, М.Є. Віхоть // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 14-17 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 3)
138953
  Гладкий О.В. Агломераційні форми територіальної організації суспільства // Проблеми суспільної географії / Інститут географії НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 1 : Територіальна організація суспільства : розуміння категорії. матеріали теоретико-методологічного семінару, Інститут географії НАН України, 4 та 11 березня 2010 р. – С. 57-61
138954
  Лєснов О.В. Агломерація міст, її природа і суть* / О.В. Лєснов, Ю.І. Пітюренко // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1970. – Вип. 9. – С. 36-46 : Рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв
138955
   Аглютинувальна активність білків пшениці, обробленої біостимуляторами нового покоління / Л.М. Суржик, Н.Ф. Погоріла, М.В. Драга, Ю.Ю. Мережинський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-35. – (Біологія ; Вип. 33)


  Досліджено білоквмісні фракції екстрактів органів пшениці Поліська 90, оброблених у польових умовах біостимуляторами нового покоління з метою виявлення аглютинувальної активності, притаманної фітогемаглютинінами - лектинам. Встановлено, що обробка ...
138956
   Агляд - Хроніка парушэньняу правоу чалавека у Беларусі у 2000 годзе. – Менск, 2001. – 180с.
138957
   Агляд - Хроніка парушэньняу правоу чалавека у Беларусі у 2003 годзе. – Менск, 2004. – 264 с.
138958
   Агляд работы сельскіх бібліотєк БССР за 1968 г.. – Мінськ, 1969. – 21 с.
138959
  Бронте Э. Агнес Грей / Э. Бронте. – Москва, 1990. – 526с.
138960
  Головко Л.О. Агнеса Соломонівна Звоницька - єдина жінка викладач юридичного факультету КІНГ // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – № 165, ч. 2. – С. 38-43. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
138961
  Станкевич А.Я. Агнесса : роман и повесть / Антон Станкевич ; пер. с латыш. – Москва : Советский писатель, 1981. – 216 с.
138962
  Мориак Ф. Агнец : роман / Ф. Мориак. – Москва, 1983. – 127 с.
138963
  Иден Д. Агнец на заклание / Д. Иден. – Москва, 1994. – 192с.
138964
  Легкий З. Агнець офірний або каменем у спасителя : роман // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2008. – № 3. – С. 31-78. – ISSN 0868-4790
138965
  Мах В. Агнешка, дочь "Колумба" / В. Мах. – Москва, 1969. – 333с.
138966
  Мах В. Агнешка, дочь "Колумба" : Тадеуш Конвицкий. Современный сонник / В. Мах. – Москва : Прогресс, 1973. – 696с. – (Библиотека польской литературы)
138967
  Агни Йога Агни Йога : [Книги живой этики] : Зов. Озарение.Община / Агни Йога; вступ. ст. Ю. Ключникова. – Кемерово : Кемеровское книжное издание, 1990. – 453, [2] с., ил.
138968
   Агни Йога. – Гродно, 1991. – 148 с.
138969
  Агни Йога Агни Йога : изд. в 6 т. / Агни Йога. – Москва : Озорение ; Община
Т. 1 : Листы сада Мории ; Зов ; Листы сада. – 1992. – 286 с.
138970
  Агни Йога Агни Йога. Беспредельность / Агни Йога. – Кемерово : Кемеровское книжное издательство, 1991. – 576 с.
138971
  Агни Йога Агни Йога. Надземное : [В 3 кн.] / Агни Йога. – Ленинград : Экополис и культура - Андреев и сыновья
Кн. 1 : Внутренняя жизнь. – 1991. – 175 с.
138972
  Агни Йога Агни Йога. Напутствие вождю / Агни Йога. – Кемерово : Кемеровское книжное издание, 1992. – 67 с.
138973
  Дмитриева В.И. Агния Барто / В.И. Дмитриева. – Москва-Л., 1953. – 40с.
138974
  Соловьев Б.И. Агния Барто / Б.И. Соловьев. – Изд. 2-е. – М., 1967. – 214с.
138975
  Соловьев Б.И. Агния Барто / Б.И. Соловьев. – Изд. 2-е. – М., 1971. – 240с.
138976
  Соловьев Б.И. Агния Барто / Б.И. Соловьев, И.П. Мотяшов. – 3-е изд., доп. – М., 1979. – 318с.
138977
  Ливанов В.Б. Агния, дочь Агнии / В.Б. Ливанов. – М., 1990. – 223с.
138978
   Агніт-Слєдзєвський Казимир Генріхович : [альбом]. – Київ : Мистецтво, 1968. – 15 с. – (Художники Радянської України)
138979
  Экмалян А.М. Агностицизм и применение знания и веры в буржуазной идеологии. : Автореф... канд.филос.наук: / Экмалян А.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1964. – 29л.
138980
  Экмалян А.М. Агностицизм и проблема знания и веры в буржуазной философии / А.М. Экмалян ; [отв. ред. Г.А. Геворкян] ; Акад. наук Армянской ССР, Сектор философии и права. – Ереван : Изд-во Акад. наук Армянской ССР, 1964. – 228, [2] с. – Парал. тит. л. на армян. яз. – Библиогр. в подстроч. прим. – (Против буржуазной идеологии ; 6)
138981
  Родик К. Агов, письменники! Вийшов факсимільний альбом Шевченка, що потребує літературного осмислення // Україна молода : щоденна інформаційно-політична газета. – Київ, 2013. – 6-7 вересня (№ 128). – С. 20


  Архівіст, заступник директора академічного Інституту літератури Сергій Гальченко створив власну Шевченкіану. Не багатьом сучасним дослідникам пощастило віднайти у призабутих документальних покладах раніше не відомі автографи Кобзаря, — а він знайшов. ...
138982
  Суховецька Л.В. Агональна природа директивного мовленнєвого акту заклику в політичному дискурсі // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2016. – Т. 8, № 2. – С. 133-142. – ISSN 2077-804X
138983
  Шанин Ю.В. Агонистика в древнегреческой поэзии : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 673 / Шанин Ю.В. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 19 с.
138984
  Шанин Ю.В. Агонистика в древнегреческой поэзии (классический период) : Дис... канд. филолог.наук: / Шанин Ю.В.; КГУ. Киевский мед. ин-тут. – Киев, 1967. – 202л. – Бібліогр.:л.188-202
138985
  Шкаренков Л.К. Агония белой эмиграции / Л.К. Шкаренков. – Москва, 1986. – 134 с.
138986
  Черкасов П.П. Агония империи / П.П. Черкасов. – М, 1979. – 280с.
138987
  Гула Р.В. Агония Левиафана : монография / Руслан Гула, Владимир Гула. – Київ : Геопринт. – ISBN 978-617-674-020-9
Ч. 1 : Пассионарии и юродивые : политический террор и терроризм в Украине (1900-1914). – 2016. – 341, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
138988
  Гула Р.В. Агония Левиафана : монография / Руслан Гула, Владимир Гула. – Киев : Олег Филюк. – ISBN 978-966-373-859-8
Ч. 2 : Обреченные и отверженные: политический террор в Украине (1914-1917 гг.). – 2018. – 234, [1] с. : ил. – Библиогр. в подстроч. примеч.
138989
  Алексеева И.В. Агония сердечного согласия / И.В. Алексеева. – Ленинград, 1990. – 317с.
138990
  Іванина В. Агонія : роман / Василь Іванина. – Київ : Дніпро, 2004. – 288с. – ISBN 966-578-135-9
138991
  Діаб Халед Агонія арабських диктатур // Український тиждень. – Київ, 2011. – № 5 (170). – С. 24-27. – ISSN 1996-1561


  Народні революції в Тунісі та Єгипті можуть спричинити ефект доміно, який повалить один за одним диктаторів регіону.
138992
  Лібман З.Я. Агонія сміху / З.Я. Лібман. – Київ, 1969. – 395с.
138993
  Іващенко І. Агонія суб"єктивності? Кілька міркувань щодо новелети Артура Шніцлера "Я" // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України; Ін-т філософії НАН України. – Київ, 2011. – № 1 : Філософія і література. – С. 113-121. – ISSN 0235-7941
138994
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 1 : Україна - нові перспективи. – 2005
138995
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 2 : Україна - 15 років незалежності. – 2005
138996
   Агора : Науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 3 : Україна - регіональний вимір. – 2006
138997
   Агора : науково-публіцистичне видання. – Київ : Стилос
Вип. 4 : Подолання розбіжностей - розвиток особливостей. – 2006
138998
  Белов Е.Н. Агоритм решения задач квадратичного и линейного программирования методом сопряженных градиентов (на языке АЛГОЛ-60) / Е.Н. Белов. – Москва : МГУ, 1970. – 28 с.
138999
  Хазанов А.М. Агостиньо Нето / А.М. Хазанов. – М, 1985. – 206с.
139000
  Цветкова Л.С. Аграмматизм при афизии / Л.С. Цветкова, Ж.М. Глозман. – Москва, 1978. – 152с.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,