Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>
1381001
  Алієва П.А. Система забезпечення державного управління щодо дистанційного навчання у вищих навчальних закладах України // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – C. 159-161. – ISBN 978-966-285-311-7
1381002
  Волошин В.І. Система забезпечення економічної безпеки підприємства / В.І. Волошин, А.М. Гуменюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 181-184.
1381003
  Раманаускас Юліус Система забезпечення кредитами сільськогосподарських суб"єктів Литви : фінанси АПК / Раманаускас Юліус, Раманаускене Ядвіга // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 114-119 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1381004
  Гребенюк М. Система забезпечення продовольчої безпеки в законодавстві Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 9. – С. 227-233. – ISSN 0132-1331
1381005
  Гребенюк Л.А. Система забезпечення реалізації стратегії кредитування малого бізнесу // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2010. – Вип. 29. – С. 79-87
1381006
  Біль М.М. Система забезпечення соціального захисту мобільних категорій населення // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – C. 37-45. – ISSN 1562-0905
1381007
  Андрощук Г.О. Система забезпечення цифрових доказів існування інтелектуальних активів: WIPO PROOF // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; редкол.: О.П. Орлюк, О.Б. Бутнік-Сіверський, О.Ф. Дорошенко [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 18 : Інтелектуальна власність в цифровій економіці. – С. 25-33. – ISBN 978-966-999-133-1. – ISSN 2308-0353
1381008
  Мосьпан Н. Система забезпечення якості вищої освіти у Франції / Н. Мосьпан, А. Дурдас // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2021. – Вип. 1 (66). – С. 64-71. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1381009
  Цимбалістий Т. Система забезпечення якості діяльності Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та забезпечення якості вищої освіти / Т. Цимбалістий, Н. Ногас // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Теремецький В.І. ; редкол.: Гречанюк С.К., Соболь Є.Ю., Лазур Я.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2020. – Вип. 4 (24). – С. 81-85. – ISSN 2524-0129
1381010
  Бадраков Канибай Тимофеевич Система заданий и дидактические требования к ним в преподавании казахской литературы в старших классах : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.02 / Бадраков Канибай Тимофеевич; Каз. пед. ин-т им Абая. – Алма Ата, 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.27-29
1381011
  Саранцев Г.И. Система задач на геометрические преобразования в курсе математики восьмилетней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Саранцев Г. И.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1972. – 19л.
1381012
  Клочко В.І. Система задач як засіб формування професійно значущих знань з інформатики студентів економічних спеціальностей : монографія / В.І. Клочко, Н.І. Праворська ; МОНУ ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2008. – 140 с. – ISBN 978-966-641-234-1
1381013
  Жмурко О. Система закладів охорони здоров"я в Україні: проблеми та перспективи правового регулювання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 158-165. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1381014
  Самбор М.А. Система законодавства про адміністративні правопорушення: проблеми та шляхи їх розв"язання // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 58-64. – ISSN 2220-1394
1381015
  Капралюк О. Система законодавчого забезпечення інформаційної діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 4 (261), квітень. – С. 46-49. – ISSN 2076-9326
1381016
  Вісітаєва Р.Б. Система законодавчого регулювання захисту дітей від насильства в сім"ї // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2013" : зб. матеріалів ХV Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 18-19 квіт. 2013, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2013. – С. 16-18. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1381017
  Савенко Е.Н. Система занятий по иностранному языку в техническом вузе как одна из основ для построения учебника : Автореф... канд. пед.наук: / Савенко Е. Н.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1969. – 24л.
1381018
  Гандельман В.А. Система занятий по иностранному языку на 1-м курсе педвузов иностранных языков (на материале немецкого языка) : Автореф... канд. пед.наук: / Гандельман В.А.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. – М., 1967. – 24л.
1381019
  Лутфуллин В.С. Система занятий предметного кружка как средство повышения эффективности обучения слабоуспевающих школьников. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Лутфуллин В.С.; КГУ. – К., 1984. – 24л.
1381020
  Шаховська Н.Б. Система заохочення молодих людей до наукової роботи / Н.Б. Шаховська, Б.П. Худоба // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 854. – С. 149-160. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1381021
  Костенко Д.В. Система запобігання корупції в Україні: становлення та розвиток : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.01 / Костенко Дмитро Валентинович ; Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1381022
  Стеценко О.А. Система засобів альтернативного вирішення міжнародних суперечок: розмежування медіації та добрих послуг // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 155-160. – ISSN 2220-1394
1381023
  Гатальська М.С. Система засобів мовленнєвої маніпуляції в любовному дискурсі та способи її відтворення українською мовою. // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 186-191. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 34). – ISSN 2411-5991
1381024
  Смітюх А. Система захисту акціонерного товариства від недружнього поглинання // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2007. – № 5. – С. 110-115.
1381025
  Пономаренко Л.В. Система захисту від несанкціонованого доступу на основі голосової автентифікації : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.21 / Пономаренко Л.В.; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1381026
  Толкачова Н.Б. Система захисту прав людини в Європейському Союзі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 346-350.
1381027
  Пащенко М.О. Система захисту природних прав людини: нормативно-правовий та індивідуально-правовий рівень // Бюлетень Мін"юсту України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2019. – № 8, серпень. – С. 43-48. – ISSN 2312-1831
1381028
  Позняков С. Система заходів правовідновлювапьноі відповідальності у сфері погашення податкового боргу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 10. – С. 83-87
1381029
  Мінка П.Я. Система заходів та профілактики розкрадання вантажів з рухомого складу на залізниці // Право і суспільство : Науковий журнал / Київський нац. ун-т внутр. справ; Всеукр. фонд юр. науки академіка права В.В. Сташиса та інш. – Київ, 2006. – № 3. – С. 44-48.
1381030
  Дектярев Г. Система зачетных единиц: предложения по внедрению в технических вузах / Г. Дектярев, И. Насыров, В. Крюков // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 6. – С. 8-18. – ISSN 0869-3617
1381031
  Гулевец В.Д. Система защиты операторов от падения на примере процесса технического облуживания авиационной техники. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.26.01 / Гулевец В.Д.; М-во образов.Укр. – Днепропетровск, 1996. – 20л.
1381032
  Стефаненко М.М. Система збалансованих фінансових показників як основа прийняття контролінгових рішень : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-117 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1381033
  Онищенко В.О. Система збалансованості економічних інтересів у корпоративній стратегії / В.О. Онищенко, Л.О. Птащенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 6. – С. 41-44.
1381034
   Система збору, обробки та аналізу сейсмологічних даних Карпатського регіону / С.Т. Вербицький, О.Т. Стецьків, Ю.Т. Вербицький, Н.І. Рожок, А.Ф. Стасюк // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2009. – Т. 31, № 1. – С. 125-131 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0203-3100
1381035
  Виноградов О.В. Система здравоохранения США. Полезные предложения для государственного управления в Украине : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 43-47 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1381036
  Бокоч І. Система злочинів проти правосуддя // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 72-81


  Про права людини в правовій державі.
1381037
  Мочкош Я. Система злочинів у сфері економіки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 4. – С.73- 76
1381038
  Бондаренко М.П. Система зміцнення конкурентних позицій туристичного сектору України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 66-73. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1381039
  Зильберт Б.А. Система знаков языка,их значения и мотивированность / Б.А. Зильберт. – Саратов, 1978. – 87с.
1381040
   Система знаний о народонаселении. – Москва : Статистика, 1976. – 368с.
1381041
   Система знаний о народонаселении. – Москва, 1991. – 255с.
1381042
  Марусіна О.С. Система знання в класичному та "мозаїчному" типах культури // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 86-87
1381043
  Савченко О.В. Система знань про рефлексію як елемент рефлексивної компетентності особистості // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 356-366. – ISSN 2219-2654
1381044
  Дружененко Р.С. Система знань як результат функціонування методичної системи навчання: філософське осмислення пробеми // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 24-27. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1381045
  Оскотская Б.Л. Система значений и функций частиц only, just, even в современном английском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: / Оскотская Б.Л.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1966. – 22л.
1381046
  Сильницкая Г.В. Система значений модальных глаголов в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Сильницкая Г.В.; Лен. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1971. – 18л.
1381047
  Гринько С.Д. Система зобов"язань за римським приватним правом та її рецепція в Україні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 4. – С. 104-108. – (Право. Економіка. Управління)
1381048
  Боброва Д.В. Система зобов"язань із правопорушень в цивільному законодавстві Польської Народної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 56-64. – (Серія права ; № 15)


  В статье показано, что в Гражданском кодексе Польской Народной Республики использована смешанная система обязательств из нарушений, по которой правонарушение, сформулированное в общей форме, сочетается с отдельными видами правонарушений. Анализируются ...
1381049
  Боброва Д.В. Система зобов"язань із правопорушень у цивільному законодавстві Чехословацької Соціалістичної Республіки // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 59-65. – (Серія права ; № 16)


  В статье анализируются нормы Гражданского кодекса ЧССР, посвященные обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда. Автор характеризует систему указанных обязательств, элементы генерального деликта, а также основы некоторых сингулярных ...
1381050
  Харитонов Є.О. Система зобов"язань, що виникають внаслідок відвернення шкоди, за Цивільним кодексом України // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 461-480. – ISBN 978-966-2578-60-1
1381051
  Рашкевіч Ю. Система зовнішнього оцінювання якості вищої освіти: досвід Польщі // Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – С. 23-24. – ISBN 978-617-7288-01-4
1381052
  Кісіль М.В. Система зовнішньої оцінки якості вищої освіти в Англії // Нова парадигма : журнал наукових праць : філософія, соціологія, політологія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма" ; редкол.: В.П. Андрущенко, О.В. Бабкіна, В.П. Бех [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 53. – С. 32-38
1381053
  Кочевых В.И. Система зрительного анализа объектов роботизированного производства / В.И. Кочевых, В.К. Никонов. – Киев : Тэхника, 1990. – 127с.
1381054
  Гасанова Ш.Ш. Система и виды преступлений, в сфере экономической деятельностив УК Азербайджанской Республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2011. – № 3 (77). – С. 6-12
1381055
  Менегетти А. Система и личность / Антонио Менегетти; Пер. с итальянского. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Онтопсихология, 2003. – 328с. – ISBN 5-93871-015-4


  Интеллектуальный вызов существующей культуре, зачастую вызывающие шок
1381056
  Бакрадзе К.С. Система и метод в философии Гегеля / К. Бакрадзе. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. гос. ун-та, 1936. – 358 с.
1381057
  Бакрадзе К.С. Система и метод в философии Гегеля / К.С. Бакрадзе. – Тбилиси : Изд-во Тбилис. ун-та, 1958. – 456 с.
1381058
  Гельмонт А.М. Система и методика изучения и распространения передового педагогического опыта / А.М. Гельмонт. – М., 1956. – 115с.
1381059
  Капенов Г.С. Система и методика изучения фонетики русского языка в казахской школе : Автореф... канд. пед.наук: / Капенов Г.С.; Каз. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1381060
   Система и методика повторения в 4-10 классах. – Ленинград, 1945. – 118 с.
1381061
  Ежов А.И. Система и методология показателй советской статистики. / А.И. Ежов. – М, 1965. – 372с.
1381062
  Скороходов С.А. Система и организация безналичных расчетов в СССР / С.А. Скороходов. – Л., 1969. – 38с.
1381063
  Серебряный М.И. Система и организация краткосрочного кредитования в оборотные средства / М.И. Серебряный. – Ленинград, 1968. – 35 с.
1381064
  Кравцов А.И. Система и организация подготовки учителей для школ Белорусской ССР после Великой Октябрьской социалистической революции и до Великой Отечественной войны : Автореф... канд. пед.наук: / Кравцов А.И.; М-во просвещения РСФСР. Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1954. – 14л.
1381065
  Карцев С.К. Система и организация профессионального образования в Югославии. / С.К. Карцев. – М., 1958. – 72с.
1381066
  Оськин Д. Система и организация снабжения на водном транспорте. / Д. Оськин. – М., 1931. – 80с.
1381067
  Плотников К.Н. Система и организация финансов и кредита в СССР / К.Н. Плотников, Н.Н. Ровинский. – Москва, 1948. – 213 с.
1381068
  Плотников К.Н. Система и организация финансов и кредита в СССР / К.Н. Плотников, Н.Н. Ровинский. – Москва, 1950. – 182с.
1381069
  Ерыш И.Ф. Система и особенности региональгых долгосрочных и краткосрочных прогнозов опасных экзогенных геологических процессов в Крыму в течении VIII и IX циклов развития / И.Ф. Ерыш, Э.В. Кулиш, А.А. Лоенко // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 31-38 : Рис., табл. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1726-5428
1381070
  Павлов Ц.М. Система и принципы построения сети общеобразовательных школ и профессиональных учебных заведений в условиях всеобщего обязательного десятилетнего обучения. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Павлов Ц.М.; НИИ общей педагогики АПН СССР. – М., 1974. – 23л.
1381071
  Каструбин Э.М. Система и программы психической самозащиты : (информационный психотренинг здоровья и успехов) / Э.М. Каструбин. – Москва : КСП, 1996. – 303 с. – В изд. также: Сознательное самовнушение как путь к господству над собой / Э. Куэ. – Библиогр.: с. 179-180 (25 назв.). – ISBN 5-88694-033-2
1381072
  Сапельников В.П. Система и стратиграфичское значение брахиопод подотряда пентамеридин / В.П. Сапельников; Отв. ред. Богоявленская О.В. – Москва : Наука, 1985. – 206с.
1381073
  Илюшечкин В.П. Система и структура добуржуазной частнособственнической эксплуатации / В.П. Илюшечкин. – М.
1. – 1980. – 216с.
1381074
  Джагарян А. Система и структура органов местного самоуправления: конституционное содержание и соотношение в контексте муниципальной реформы / А. Джагарян, Н. Шевченко // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2008. – № 1. – С. 116-127. – ISSN 1812-7126
1381075
   Система и структура языка в свете марксистско-ленинской методологии. – Киев, 1982. – 202с.
1381076
  Никольский В.В. Система и текст XII таблиц : исследование по истории Римсого права В,В, Никольского. – Санкт-Петербург : Тип. А.С. Суворина, 1897. – VIII, [2], 480 с.
1381077
   Система и уровни языка. – М, 1969. – 264с.
1381078
  Очев В.Г. Система и филогения капитозавроидных лабиринтодонтов / В.Г. Очев; Молева Т.Н. – Саратов : Саратовский госуниверситет, 1966. – 184с.
1381079
  Михайлова И.А. Система и филогения меловых аммоноидей / И.А. Михайлова; Отв. ред. Меннер В.В. – Москва : Наука, 1983. – 280с.
1381080
  Тахтаджян А.Л. Система и филогения цветковых растений / А.Л. Тахтаджян. – Москва ; Ленинград : Наука, 1966. – 612с.
1381081
   Система ИБМ-360. – М, 1974. – 127с.
1381082
  Ничкало Н.Г. Система идейно-политического воспитания учащихся средних профессионально-технических училищ : Автореф... докт. пед.наук: 13.00.01 / Ничкало Н. Г.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1985. – 49л.
1381083
   Система идентификации параметров динамических систем для персональных ЭВМ. – М, 1989. – 16с.
1381084
  Баев Баю Петров Система изложения теории площадей и объемов с примененим элементов анализа в курсе математики : Автореф... канд. пед. наук: 130002 / Баев Баю Петров ; М-во просвещения БССР, Минский гос. пед. ин-т им А.М. Горького. – Минск, 1975. – 26 с.
1381085
  Попов И.Ю. Система измерения эволюции и лекарство от эволюционных запретов // Философия науки : научное издание по философии, методологии и логике естественных наук / Сибирское отделение РАН, Институт философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 1 (44). – С. 36-90. – ISSN 1560-7488
1381086
  Губашева К.Ш. Система изучения русского склонения в 5-7 классах казахской школы : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Губашева К.Ш.; Каз. гос. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1968. – 26л.
1381087
  Шманова Н.Н. Система изучения сложного предложения русского языка в восьмилетней казахской школе. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Шманова Н.Н.; Казах. пед. ин-т им. Абая. – Алма-Ата, 1976. – 18л.
1381088
  Янцевич А.И. Система изучения тригонометрических функций в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Янцевич А.И.; Мин. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – Минск, 1972. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1381089
  Немковская М.В. Система имен существительных в брянских говорах XVII - начала XVIII века (на материале частных писем и деловых документов) : Автореф... канд. филол.наук: 10.660 / Немковская М.В.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 24л.
1381090
  Эрлин Г. Система имен человека в традиционной китайской культуре // Сходознавство / Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 1998. – № 3/4. – С. 123-137
1381091
  Романеева И.К. Система именного склонения древнерусского языка XIV в. в ее жанрово-стилиситческой дифференции : Автореф... канд. филол.наук: / Романеева И. К.; МГУ. – М., 1966. – 19л.
1381092
  Овсепян Л.С. Система именного склонения среднеармянского литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10-661 / Овсепян Л.С.; АН Арм.ССР. Ин-т яз. им. Р.Ачаряна. – Ереван, 1969. – 24л.
1381093
  Виноградова М.И. Система именных форм в говоре д. Боровлянки Сорокинского района Алтайского края. : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Виноградова М.И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1969. – 17л.
1381094
  Сюсько М.И. Система именных частей речи украинских говоров Закарпатской области : автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 661 / Сюсько М.И. ; Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1969. – 22 с.
1381095
  Терентьев С.В. Система имитации крупномасштабного военного конфликта / С.В. Терентьев. – Москва, 1991. – 40 с.
1381096
  Мановицкий В.И. Система имитационного моделирования дискретных процессов (ДИСМ) / В.И. Мановицкий, Е.М. Сурков. – Киев-Одесса : Вища школа, 1981. – 95с.
1381097
  Конышев В.Н. Система индикаторов вузовской коррупции (гипотеза) / В.Н. Конышев, А.А. Сергунин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 10. – С. 152-159. – ISSN 0869-3617


  Предпринимается попытка разработки и обоснования системы индикаторов вузовской коррупции в России как концептуальной предпосылки для раннего обнаружения и предупреждения различных уровней и видов этого опасного социального явления. An effort to ...
1381098
  Барздинь Г.Я. Система индуктивного синтеза систем подстановок термов : методическая разработка / Г.Я. Барздинь ; Мин-во народного образования Латвийской Республики, Латвийский ун-т, Ин-т информатики и математики. – Рига : [Б. и.], 1990. – 42 с.
1381099
   Система инерциальной навигации, использования в ней цифровых интеграторов, 1959. – 13с.
1381100
  Кочетков Г. Система инженерного образования в США // США - Канада. Экономика, политика, культура : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2008. – № 8. – С. 109-121. – ISSN 0321-2068
1381101
   Система ИНСВАР атоматизированного проектирования сборочно-сварочных приспособлений кузового производства. – Москва, 1986. – 122 с.
1381102
  Кобзаренко П.В. Система институтов смягчения и усиления уголовной ответственности и наказания / П.В. Кобзаренко, В.В. Самань, Н.А. Редун // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1990. – С. 49-54. – (Юридичні науки ; Вип. 31)


  Авторы вводят в теорию уголовного права понятие нестандартного объема уголовно-правового принуждения (ответственности), классифицируют его виды с учетом содержания институтом о преступлении, видах наказания и освобождения от ответственности и ...
1381103
  Каган В. Система интегральной подготовки // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования РФ / Министерство образования РФ. – Москва, 2002. – № 4. – С.84-88. – ISSN 0869-3617
1381104
  Белоусов С.К. Система интегральных индексов для обеспечения комплексного картографического мониторинга арктического региона России / С.К. Белоусов, С.С. Карпухин // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 11. – С. 12-20 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
1381105
   Система интеграции вида. – Вильнюс, 1986. – 291с.
1381106
  Зимин В. Система интеллектуальных прав: постановка проблемы // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права : научно-практический журнал / ООО "Издательский Дом "Интеллектуальная пресса". – Москва, 2014. – № 4. – С. 34-43. – ISSN 0201-7059
1381107
  Алтунин Д.А. Система интенсивного кормопроизводства / Д.А. Алтунин, В.Н. Киреев, А.В. Гарист. – Москва : Знание, 1980. – 64 с. – (Новое в жизни. науке, технике. Серия "Сельское хозяйство" ; № 9, 1980)
1381108
  Пяртельпоег И.Х. Система информации союзной республики / И.Х. Пяртельпоег. – Таллин, 1985. – 238 с.
1381109
   Система информационно-библиографической документации. – Москва, 1979. – 22 с.
1381110
   Система информационно-библиографической документации. – М, 1979. – 6с.
1381111
  Грязнухина Т.А. и др. Система информационного поиска / Т.А. и др. Грязнухина. – Киев : Наукова думка, 1964. – 84 с.
1381112
  Шамаев В.Г. Система информационной поддержки исследований в области физико-математических наук: русскоязычные работы по акустике : автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.04.06 / Шамаев Владимир Григорьевич ; Москов. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2021. – 47 с. – Библиогр.: 46 назв.
1381113
  Ахремчик Р.В. Система ИРИ в Центральной научной библиотеке Национальной академии наук Беларуси / Р.В. Ахремчик, Т.В. Пинчук // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2014. – № 2. – С. 58-62. – ISSN 0130-9765


  Краткая история развития технологии и ресурсной базы для избирательного распространения информации. Опыт работы отдела электронных ресурсов ЦНБ им. Я. Коласа НАН Беларуси по обслуживанию пользователей в режиме ИРИ посредством электронных БД и ...
1381114
  Кривоносова Нина Васильевна Система испанской юридической терминологии : Дис... канд. филол.наук: 10.02.05 / Кривоносова Нина Васильевна; ГОрьковский гос. пед ин-т им А.Н.Добролюбова. – Горький, 1985. – 246л. – Бібліогр.:л.203-208
1381115
  Кривоносова Н.В. Система испанской юридической терминологии : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Кривоносова Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 16 с.
1381116
  Юзьков Л.П. Система исполнительно-распорядительных органов местных Советов Украинской ССР и основные направления ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 711 / Юзьков Л.П. ; Киевский гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 20 с.
1381117
  Юзьков Л.П. Система исполнительно-распорядительных органов местных советов Украинской ССР и основные направления ее совершенстования в современный период : Дис... канд. юридич.наук: / Юзьков Л.П.; КГУ. Каф-ра гос. и административного права. – К., 1968. – 306л. – Бібліогр.:л.XXV
1381118
   Система использования и охраны земли на основе рабочего проектирования. – Целиноград, 1989. – 107с.
1381119
  Гречинская В.С. Система использования изобразительного искусства при изучении русской литературы (8-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Гречинская В. С.; Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1381120
  Хажинский Р.М. Система источников еврейского права // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 239-242. – ISBN 978-966-438-135-9
1381121
  Савина Е.А. Система источников комплектования документальных фондов региональных вузовских библиотек на рубеже XX и XXI вв. Часть I // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 27-34. – ISSN 0130-9765
1381122
  Савина Е.А. Система источников комплектования документных фондов региональных вузовскиз библиотек на рубеже XX и XXI вв. Часть II // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 8. – С. 5-24. – ISSN 0130-9765
1381123
  Клименко А.И. Система источников права человека // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 3. – С. 3-5. – ISSN 1812-3805
1381124
  Пилипчук В.Г. Система і компентенція державних органів зі спеціальним статутсом у сфері національної безпеки України : монографія / В.Г. Пилипчук, О.П. Дзьобань, В.Я. Настюк ; АПН України, Ін-т вивчення проблем злочинності ; Служба безпеки України, Ін-т оперативної діяльності та державної безпеки. – Харків : Право, 2009. – 200с. – ISBN 978-966-458-115-5
1381125
  Олейві А А.С. Система і магнітний метод контролю немагнітних середовищ на присутність металевих тіл : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Олейві Анвер Субхі Абдулхуссейн ;М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1381126
  Страчар Е. Система і методи керівництва навчальним процессом / Е. Страчар. – К, 1982. – 296с.
1381127
  Боголіб Т.М. Система і методи фінансового аналізу фінансово-господарської діяльності ВНЗ // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 50-62
1381128
  Карпіловська Є.А. Система і несистема в лінгвосеміотичній концепції А.О. Білецького // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 295-303. – (Бібліотека Інституту філології)


  У статті розглянуто два трактування понять система та несистема у лінгвосеміотичній концепції А.О.Білецького: 1) як опозицію абстрактної схеми і тексту реалізації такої схеми і 2) як опозицію ладу і безладу з градуйованою проміжною зоною відносного ...
1381129
  Коваленко Л.П. Система і перспективи правового становища органів управління у сфері екології і природних ресурсів // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2004. – Вип. 65. – С.146-154. – ISSN 0201-7245
1381130
  Головкін О. Система і правове становище органів державного контролю у сфері охорони довкілля в Україні // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 46-54
1381131
  Руденко О.М. Система і стратегія HR-менеджменту для державного управління : навч. посіб. / Руденко О.М., Усаченко Л.М., Штурхецький С.В. ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів та природокористування України. – Київ : Інтерсервіс, 2013. – 132, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 79-80. – ISBN 978-617-696-082-9
1381132
  Погорілко В.Ф. Система і структура Конституції України: проблеми теорії та практики / В.Ф. Погорілко, В.Л. Федоренко // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 12-25
1381133
   Система і структура східнослов"янських мов. – К, 1997. – 166с.
1381134
   Система і структура східнослов"янських мов : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; редкол.: Ю.В. Кравцова, О.В. Прискова, В. Аврамова [та ін.]. – Київ : НПУ імені М.П.Драгоманова. – ISSN 2524-0013
Вип. 12. – 2017. – 309, [1] с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1381135
   Система і структура східнослов`янських мов : Міжкафедральний збірник наукових праць. – Київ, 1999. – 287 с. – ISBN 966-7201-26-0
1381136
  Кліменко Н.І. Система і структура як категорії криміналістичного пізнання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 65-70. – (Юридичні науки ; Вип. 38)


  Розглядаються поняття системи і структура як філософські категорії діалектики. Показано, як ці категорії використовуються з метою криміналістичного пізнання і для побудови криміналістичних знань. The article is devoted to the concepts of system and ...
1381137
  Бенюк Г.М. Система ігрових уроків з розділу "Господарство України", 9 клас // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 9 (175). – С. 27-34
1381138
  Сквирська І.В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія Косача : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сквирська Ірина В"ячеславівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1381139
  Сквирська І.В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія Косача : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сквирська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 180 л. – Бібліогр.: л. 160-180
1381140
  Ткач В.І. Система ідентифікації місць однофазних замикань на землю у повітряних електричних мережах з ізольованою нейтраллю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Ткач Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1381141
  Пілюков Ю. Система ідентифікаційних ознак почерку, можливості її удосконалення при проведенні почеркознавчої експертизи підписів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 257-262. – ISSN 2524-0129
1381142
  Абраїмова Т.В. Система іменника в українскій літературній мові 17 ст. : Автореф... Канд.філол.наук: 10.02.01 / Абраїмова Т.В.; Харьківський держ.ун-т. – Х, 1999. – 16л.
1381143
  Антоненко Є.О. Система імпедансної спектроскопії біологічних рідин і суспензій : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.01 / Антоненко Євгеній Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1381144
  Суслов Є.Ф. Система імпульсного імпедансного контролю композиційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Суслов Євгеній Федорович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 27 назв
1381145
  Процикевич А.І. Система інвестиційних процесів на ринку ІТ-послуг і методичні засади їх державного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 10 : Економічна влада в системі цілей державного регулювання. – С. 154-158. – ISSN 2222-4459
1381146
  Каленська В.П. Система інвестиційного забезпечення сільськогосподарських підприємств на радіаційно забруднених територіях : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Каленська Віталіна Петрівна ; М-во освіти і науки України, Польс. нац. ун-т. – Житомир, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1381147
  Білан О.С. Система інвестиційного планування на промисловому підприємстві : менеджмент // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 107-112 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1381148
  Шибріна С.О. Система індексів цін у вирішенні проблеми адекватних переоцінок / С.О. Шибріна, М.О. Когтєв // Порівняльні статистичні дослідження розвитку соціально-економічних систем : матеріали XV Міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди Дня працівників статистики, [5 груд. 2017 р.] / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (Україна) ; Фундація з приклад. дослідж. у сфері інформатики, статистики та економіки (Франція) [та ін.] ; [редкол.: О.Г. Осауленко (голова), Л.Є. Момотюк, О.О. Васєчко та ін.]. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2017. – С. 86-88. – ISBN 978-617-571-148-4
1381149
  Богомазова В.М. Система індикаторів економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 6 (133). – С. 40-49


  Досліджено зміст та протиріччя економічного зростання, його типи та фактори формування.
1381150
  Яценко Г.Ю. Система індикаторів ідентифікації дисбалансів в економіці України // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 221-223. – ISBN 978-617-7069-02-6
1381151
  Шумська С.С. Система індикаторів попередження кризи: міжнародний досвід та проблеми вибору для України : фінансово-економічне регулювання // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 6 (175). – С. 38-49 : Табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1381152
  Бєлік О. Система індикаторів та її формування, як важлива складова концепції сталого розвитку регіону // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 38-41. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  За останнє десятиліття у світі все ширше починає розповсюджуватися "індикаторне мислення". Необхідність інструментальної оцінки процесів, що відбуваються, дати їм ретроспективний аналіз і спробувати зазирнути в майбутнє вимагають формування відповідних ...
1381153
  Лешенок У.С. Система індикаторів умов проживання населення на місцевому рівні: принципи формування та використання / У.С. Лешенок, Т.В. Лукович // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (43). – С. 101-116. – ISSN 2072-9480
1381154
  Братусь Олександр Васильович Система індуктивного виводу на основі модифікованого -методу : Автореф... кандид. фізико-математ.наук: 01.05.03 / Братусь Олександр Васильович; НАН України. Ін-тут кібернетики ім. В.М.Глушкова. – К., 1996. – 15л.
1381155
  Макаренко І.П. Система інноваційних індикаторів ЄС як інструмент євроінтеграційних процесів / І.П. Макаренко, О.Г. Рогожин // Математичне моделювання в економіці : міжнародний науковий журнал / НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова [та ін.] ; голов. ред. С.О. Довгий ; редкол.: К.А. Андрющенко, В.М. Геєць, В.М. Горбачук [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (15), квітень - червень. – С. 101-114. – ISSN 2409-8876
1381156
  Черваньов Д.М. Система інноваційного менеджменту. Теорія і практика : підручник для студ. вищих навч. закладів / Дмитро Черваньов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 1391 с. : табл. – Бібліогр.: с. 1349-1374. – ISBN 978-966-439-439-9
1381157
  Поліщук Павло Система інституцій польської підпільної держави // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – Ціна свободи й незалежності: трансформація політичних систем в країнах Центральної та Південно-Східної Європи до та після 1989-1991 рр. Матеріали міжн. наук.-практ. конференції. – С. 180-188. – (Історія ; Вип. 18)
1381158
  Мельник А. Система інституційного забезпечення структурної трансформації національної економіки: сутнісні характеристики та проблеми формування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 7-17. – (Економічні науки ; Вип. 2 квітень-червень). – ISSN 1993-0240
1381159
  Гринчук Ю.С. Система інституційного забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні: проблеми та напрями удосконалення / Ю.С. Гринчук, Н.В. Коваль, М.В. Вихор // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7, квітень. – С. 23-30. – ISSN 2306-6814
1381160
  Заблоцька Р.О. Система інституційного регулювання світової торгівлі послугами : монографія / Р.О. Заблоцька ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 368 с. – ISBN 978-966-439-042-9
1381161
  Катигробова О. Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 143). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості системи інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації, визначено її основні підсистеми, розкрито їх сутність і роль у розвитку інноваційної економіки. Исследованы особенности системы ...
1381162
  Дубініна М.В. Система інституціонально-трансформаційних процесів аграрної економіки // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 1. – С. 128-133. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1381163
  Хижнякова Н.О. Система інструментів екологічної політики у сфері поводження з хімічними засобами захисту рослин : економіка природокористування та охорони навколишнього середовища // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 187-194 : Рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1381164
  Малишівський Т.В. Система інструментів інвестиційної політики на місцевому рівні: теоретичний аспект / Т.В. Малишівський, В.В. Стефінін // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – Вип. 17, т. 1. – С. 173-183. – ISSN 2313-8246
1381165
  Білоус О.Ю. Система інструментів регулювання трансферу наукових знань у національну економіку на основі інтерактивної моделі // Економічні інновації : збірник наукових праць / Ін-т проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Андрєєва Н.М., Басюркіна Н.Й., Дан Маріус Войцілас [та ін.]. – Одеса, 2021. – Т. 23, № 3 (80). – С. 21-32. – ISSN 2524-003X
1381166
  Кравченко Б.М. Система інтегративної кінезитерапії як сучасний метод фізичної реабілітації при захворюваннях опорно-рухової системи // Спортивна медицина і фізична реабілітація : науковий журнал для наукових співробітників, фахівців у галузі спортивної медицини, тренерів / Нац. ун-т фізичного виховання і спорту України ; голов. ред. О.М. Лисенко ; редкол.: М.М. Булатова, О.Є. Дорофєєва, С.Б. Дроздовська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 66-75. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1992-7894
1381167
  Підоріна Людмила Система інтегрованих завдань з фізичної географії // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 4. – С. 38-43. – Бібліогр. 12 назв
1381168
  Макаренко К. Система інтегрованих задач у підготовці майбутніх учителів фізики / К. Макаренко, В. Макаренко, О. Макаренко // Фізико-математична освіта : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Фіз.-мат. ф-т ; редкол.: М.П. Вовк, М.Гр. Воскоглу, Т.Г. Дерека [та ін.]. – Суми, 2018. – Вип. 4 (18). – С. 101-105. – ISSN 2413-1571
1381169
  Скрипніченко О.П. Система інтегрованого маркетингу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.215-220
1381170
  Понікаров В.Д. Система інтелектуальної власності / В.Д. Понікаров, О.В. Кожушко // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 117-120. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1381171
  Ковальчук К. Система інтелектуальної підтримки прийняття інвестиційних рішень : теорія і практика / К. Ковальчук, К. Анненков // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 6. – С. 57-61. – Бібліогр.: 3 назви. – ISSN 1605-2005
1381172
  Шуфнарович М.А. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності при керуванні об"єктами природокористування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Шуфнарович Мар"яна Антоніївна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1381173
  Демчина М.М. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при виборі оптимальних режимних параметрів буріння нафтових і газових свердловин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Демчина Микола Миколайович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1381174
  Черваньов Д.М. Система інтерактивних технологій організації навчального процесу : практикум : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Дмитро Черваньов ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2012. – 576 с. : табл. – Бібліогр.: с. 555-566. – ISBN 978-966-439-494-6
1381175
  Маслова Г. Система інформатизації та її застосування в управлінні регіоном / Г. Маслова, В. Усольцев // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 21-28. – ISSN 0131-775Х
1381176
  Валуєв Ю.Б. Система інформації в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю промислового підприємства: принципи створення, інформаційні сукупності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 576 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 385-391. – ISSN 0321-0499
1381177
  Осадчий В.В. Система інформаційно-технологічного забезпечення професійної підготовки майбутніх учителів в умовах педагогічного університету : [монографія] / В.В. Осадчий ; за ред. С.О. Сисоєвої. – Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2012. – 418, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 379-418. – ISBN 978-966-197-139-3
1381178
  Дятлов Є.В. Система інформаційного забезпечення економічної діяльності: понятійний апарат та правові засади // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький, державний університет управління. – Маріуполь, 2016. – Т. 17, вип. 299 : Проблеми та перспективи забезпечення стабільного соціально-економічного розвитку. – С. 153-160. – (Серія "Економіка")
1381179
  Піхоцький В.Ф. Система інформаційного забезпечення контролюючих органів як інструмент підвищення державного фінансового контролю в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 1 (79). – С. 138-143. – ISSN 1562-0905
1381180
  Хлопчур С. Система інформаційного забезпечення освітнього процесу в закладі вищої освіти // Кафедра педагогіки Київського університету: історичний поступ та сучасність : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, А. Кондратюк, І. Маріуц, Р. та ін. Вайнола. – Київ : Ямчинський О.В., 2020. – С. 186-194. – ISBN 978-617-7890-23-1


  Розглянуто структуру системи інформаційного забезпечення закладу вищої освіти на прикладі Ін-ту філології як найбільшої структурної одиниці КНУ імені Тараса Шевченка.
1381181
  Кісіль М.Ю. Система інформаційного забезпечення стратегічного планування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 94-98. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1381182
  Довгань О.Д. Система інформаційної безпеки України: онтологічні виміри / О.Д. Довгань, Т.Ю. Ткачук // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 89-103. – ISSN 2616-6798
1381183
  Боровець Н. Система інформаційної підтримки процесів утилізації побутових відходів / Н. Боровець, М. Бублик, Л. Чирун // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : науковий журнал / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2022. – С. 230-254. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; iss. 12). – ISSN 2524-065X
1381184
  Фурашев В.М. Система інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України / В.М. Фурашев, О.В. Семіков, С.Ф. Джердж. – Київ : Прес-КІТ, 2008. – 167, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-96973-4-9
1381185
  Рачинська Г.В. Система інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу / Г.В. Рачинська, Л.С. Лісовська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 211-220. – ISSN 0321-0499
1381186
  Звиняцьковський В. Система іншості у романі Анатолія Крима "Украинская каб(б)ала" // Радуга : литературный альманах / гл. ред. Ю. Ковальский ; редкол.: Г. Биленко, А. Володарский, А. Грязов [и др.]. – Киев, 2022. – № 5/6. – С. 189-191. – ISBN 978-966-2724-10-3


  Приятно в очередной раз повторить: украинские специалисты, вынужденные во время войны переехать в другие страны, оказались там очень востребованными. Вот и наш автор - педагог, ученый Владимир Звиняцковский - ныне профессор Масарикова университета ...
1381187
  Вовчак О. Система іпотечних облігацій як механізм рефінансування іпотечних кредитів: європейська практика та впровадження в Україні / О. Вовчак, І. Ковалишин // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 56-65. – ISSN 1605-2005
1381188
  Ковалевська О.П. Система іпотечного кредитування як напрям поліпшення житлових умов населення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 122-125 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1381189
  Мельник Р. Система й мережа архівів державної архівної служби Польщі // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство : міжвідомчий збірник наукових праць / Держ. комітет архівів України ; НАН України ; Нац. бібл. України ім. В.І.Вернадського ; КНУТШ. – Київ, 2009. – № 10. – С. 343-364


  У статті розглянуто причини і передумови реформування системи архівних установ державної архівної служби Польщі після Другої світової війни та в 1970-х рр. З"ясовано принципи внутрішньої організації і функціонування системи, розподіл повноважень між ...
1381190
  Каленська В.І. Система казначейського контролю за бюджетними коштами // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 128-134. – Бібліогр.: 11 пунктів
1381191
  Грачев М.И. Система каналов отрицательных частиц в диапазоне импульсов 20-50 Гэв/с на ускорителе ИФВЭ : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.01 / Грачев М. И.; Ин-т физ. высоких энергий 73/102. – Серпухов, 1973. – 19л.
1381192
  Жарова Т.В. Система каталогов вузовских библиотек / Т.В. Жарова. – М., 1983. – 37с.
1381193
  Стукалова А.А. Система каталогов ГПНТБ СО РАН: этапы и перспективы развития // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 77-81. – ISSN 1815-3186


  Рассмотрены изменения в структуре системы каталогов и карточек ГПНТБ СО РАН. Представлены характеристики основных электронных и карточных каталогов библиотеки.
1381194
  Сукиасян Э.Р. Система каталогов и динамика развития современной библиотеки // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 4. – С. 18-33. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены определение и функции системы каталогов в современных библиотеках; проанализированы некоторые практические вопросы - отношения между структурой библиотеки и системой каталогов, функции электронного каталога (ЭК), организация информации для ...
1381195
  Синицына И.С. Система каталогов и картотек в библиотеке научно-исследовательского учреждения АН СССР / И.С. Синицына. – М., 1966. – 44с.
1381196
  Тимонова Т.В. Система каталогов и картотек, отражающих литературу на иностранных языках / Т.В. Тимонова. – М., 1971. – 66 с.
1381197
  Тимонова Т.В. Система каталогов и картотек, отражающих литературу на иностранных языках. / Т.В. Тимонова. – М., 1971. – 66с.
1381198
  Жак Д.К. Система каталогов областной библиотеки / Д.К. Жак, С.Е. Шамурина. – М., 1961. – 90с.
1381199
  Кленов А.В. Система каталогов советской библиотеки. / А.В. Кленов. – М, 1953. – 31с.
1381200
  Эверлинг Н.А. Система каталогов технических библиотек / Н.А. Эверлинг. – М, 1961. – 36с.
1381201
   Система каталогов технических библиотек : Методическое пособие. – Москва : Б.и., 1966. – 52 с. – (В помощь работникам технических библиотек)
1381202
  Шептулин А.П. Система категорий диалектики : Автореф... докт. филос.наук: / Шептулин А. П.; АНСССР, Ин-т филос. – М., 1965. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1381203
  Шептулин А.П. Система категорий диалектики / А.П. Шептулин. – Москва : Наука, 1967. – 375с.
1381204
  Вазюлин В.А. Система категорий диалектической логики в "Капитале" К.Маркса : Автореф... Доктора филос.наук: 622 / Вазюлин В.А.; МГУ. – М, 1972. – 44л.
1381205
  Авраменко И.М. Система категорий коммунистического труда в условиях развитого социализма : автореф. ... дис. канд. экон. наук: 08.00.01 / Авраменко И.М. ; МВ и ССО УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 25 с.
1381206
  Косаренко А.А. Система категорий стоимостного распределния в социалистической экономике / А.А. Косаренко. – Калинин, 1989. – 57с.
1381207
  Грушко О.В. Система категорій теорії політичної ренти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 85-89. – ISSN 2306-6814
1381208
  Круглов В.И. Система качества в учреждениях высшего и среднего профессионального образования / В.И. Круглов, О.А. Горленко, Т.П. Можаева // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 8. – С. 10-13. – ISSN 1726-667Х
1381209
  Громова Н. Система качества на службе у профессионалов : из опыта внедрения и функционирования международных стандартов / Наталия Громова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 11. – С. 38-41. – ISSN 0869-4915
1381210
  Круглова Н.Ю. Система качества продукции / Н.Ю. Круглова. – М, 1991. – 174с.
1381211
   Система качественной и количественной оценки результатов производственного процесса. – Ярославль, 1986. – 138с.
1381212
  Шкурат А.М. Система кваліфікаційних комісій судів як складовий елемент незалежної судової влади в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 95-97. – ISSN 1563-3349
1381213
  Тиндик Н.П. Система квот-вагомий чинник регулювання сучасним імміграційним процесом // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2007. – С. 88-98. – (Юридична ; Вип. 1)
1381214
  Рудюк В.В. Система керування електронною документацією у Федеративній Республіці Німеччина (1990-2006 рр.) : Автореф. дис. ... канд.історичних наук: спец. 27.00.02 / Рудюк В.В.; Мін-во культури і туризму України.Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 10 назв
1381215
  Передерій О.В. Система керування перетворювачем-імітатором електродвигунів змінного струму для випробувань силових перетворювачів частоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Передерій Олександр Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1381216
  Ковалюк Д.О. Система керування полімеризаційною колоною для виробництва різних марок продукту / Д.О. Ковалюк, П.М. Чубаров // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 49-50
1381217
  Худа Ж.В. Система керування процесом навчання / Ж.В. Худа, Є.А. Тонконог // Збірник наукових праць Дніпровського державного технічного університету. (Технічні науки, секція "Освіта") : щорічний науково-технічний збірник / Дніпровський державний технічний університет. – Кам"янське, 2017. – Тематичний випуск : Міжнародна науково-практична конференція "Інновації у вищій освіті - 16 червня 2017". – С. 118-122. – ISSN 2519-2884
1381218
  Жученко О.А. Система керування тепловим режимом випарника у процесі виробництва поліїзобутилену / О.А. Жученко, А.Д. Кононенко // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 39-40
1381219
   Система КИНГ. – Новосибирск, 1980. – 136с.
1381220
   Система кинематической интерпретации волн (КИНГ). – Новосибирск, 1987. – 179с.
1381221
   Система класифікації функції руки в дітей із церебральним паралічем: українська версія / О.О. Качмар, В.І. Козявкін, Т.Б. Волошин, Х.О. Вітик, Н.Р. Калинович // Журнал неврології ім. Б.М. Маньковського : науково-практичне видання / голов.ред. С.М. Кузнецова ; редкол.: Амос Д. Корчин, Бачинська Н.Ю., Безруков В.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – T. 4, № 2. – C. 31-34
1381222
  Федорченко Віталій Система класифікації: новий рівень гостинності та магнетизму // Академія гостинності. – Киев, 2020. – № 5, жовтень. – С. 26-31 : фото
1381223
  Басиладзе С.Г. Система классификации аналоговых и цифровых блоков в стандарте КАМАК / С.Г. Басиладзе, И.Ф. Колпаков, Е. Хмелевски. – Дубна : [б. и.], 1974. – 22 с. – Библиогр.: с. 20-21. – (Лаборатория высоких энергий / Сообщ. ОИЯИ. 10-8372)
1381224
  Бэр К.М. Система классификации кник П отделения Библиотеки Рассийской Академии Наук, составленная в 1841 г. / К.М. Бэр. – Л, 1926. – 63с.
1381225
  Белоцерковский А. Система классификации образовательных программ (опыт США). // Высшее образование в России : Научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2007. – № 5. – С. 113-119. – ISSN 0869-3617
1381226
   Система ключових індикаторів результативності діяльності органів Міністерства доходів і зборів України = The system of key reformance indicators of the Ministry of revenue and duties of Ukraine : монографія / [Є.В. Бридун та ін. ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фін. права]. – Київ : Алерта, 2013. – 334, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 329-334. – ISBN 978-617-566-269-4
1381227
  Червинский М. Система книги / М. Червинский; Пер. с польского. – Москва : Книга, 1981. – 144 с. : ил.
1381228
  Вернигора Н.М. Система книговидання та книгорозповсюдження для дітей в Україні в другій половині ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 49, жовтень - грудень. – С. 120-131


  У статті йдеться про основні тенденції книговидання та книгопоширення для дітей в Україні другої половини ХХ століття. Дослідник характеризує авторське середовище цього періоду, аналізує типологічні та жанрово-тематичні аспекти видань. The article is ...
1381229
  Григорьев Ю.В. Система книгоснабжения советских библиотек. / Ю.В. Григорьев. – М, 1956. – 48с.
1381230
  Столяренко О. Система колективного управління Швеції // Інтелектуальна власність : Науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 32-41. – ISSN 1608-6422
1381231
  Гірма Г.А. Система колізійних норм в міжнародному приватному праві. : Автореф... канд.юрид.наук: 12.00.03 / Гірма Г.А.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 13л.
1381232
  Арайс Е.А. Система коллективного пользования в автоматизации атмосферно-оптических исследований / Е.А. Арайс, Н.Е. Яковлев ; отв. ред. В.Е. Зуев ; АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т оптики атмосферы. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1984. – 145 с. : схем. – Библиогр.: с. 139-144
1381233
  Гирма Гизау Айеле Система коллизионных норм в международном частном праве : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Гирма Гизау Айеле; КУ им. Т.Шевченко. Ин-т междун. отношений. – К., 1998. – 204л. – Бібліогр.:л.182-183
1381234
  Каратеев В.П. Система колхозного самоуправления и ее функционирование в современных усовиях : Автореф... канд. филос.наук: / Каратеев В. П.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1967. – 25л.
1381235
  Базилевич В.Л. Система команд и программирование для БЭСМ-2 / В.Л. Базилевич, Л.В. Базилевич. – Ленинград : Судостроение, 1964. – 342 с. – Библиогр.: с. 339
1381236
   Система команд моделей ЕС ЭВМ. – Таллин, 1978. – 101с.
1381237
  Магарик В.А. Система команд универсальной цифровой автоматической машины БЭСМ-2 вычислительного центра АН СССР / В.А. Магарик, Н.М. Нагорный. – М., 1960. – 84с.
1381238
  Магарик А В. Нагорный Система команд универсальной цифровой автоматической машины БЭСМ-2 Вычислительного центра АН СССР / А В. Нагорный Магарик. – 3-е изд., испр. – М., 1963. – 88с.
1381239
  Сосенко Э.Ю. Система коммуникативных подготовительных упражнений, вырабатывающих навыки и умения говорения. (Нач. этап обуч. русс. языку как иностранному). : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Сосенко Э.Ю.; АПН СССР. – М., 1971. – 28с.
1381240
   Система коммунистического воспитания студентов в учебном процессе. – Москва, 1984. – 192с.
1381241
  Ящун Т.В. Система комп"ютерної підтримки складання навчального плану / Т.В. Ящун, Є.В. Громов // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 92-101. – ISSN 2074-8922
1381242
  Мохамед Наим Голь Система компенсации токов замыкания на землю при несинусоидальном напряжении (применительно к электрической сети 15кВг. Кабула) : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Мохамед Наим Голь; Донецк. политехн. ин-т. – Донецк, 1993. – 24л.
1381243
  Лисенко О. Система компетентностей лікаря: післядипломний етап становлення // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку. – Київ ; Варшава, 2016. – № 5. – С. 169-172. – ISSN 2226-3012


  Представлено структуру компетентності лікаря (мотиваційно-аксіологічний, когнітивний, соціально-особистісний та професійно-діяльнісний компоненти); окреслено особливості формування складових компетентності лікаря на післядипломному етапі, зокрема з ...
1381244
  Масич С.Ю. Система компетенцій викладача вищого навчального закладу // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / Харківський нац. пед.ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – Вип. 45. – С. 135-144. – ISBN 978-617-7188-55-0. – ISSN 2312-2471
1381245
  Головань М. Система компетенцій випускника вищого навчального закладу напряму підготовки "Фінанси і кредит" // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 9. – С. 27-38 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1682-2366
1381246
  Єгоров І.Ю. Система комплексних індикаторів оцнки науково-технічної та інноваційної діяльності в контексті процесів євроінтеграції // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2016. – Т. 12, № 4. – C. 21-23. – ISSN 1815-2066
1381247
  Кордонець В.В. Система комплексного впливу на корекційну роботу для дітей раннього віку із розладами аутистичного спектру / В.В. Кордонець, М.М. Назаренко // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – С. 99-105. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 38). – ISSN 2310-0893
1381248
  Антипов Є.О. Система комплексного енергозабезпечення споживачів із застосуванням альтернативних джерел та комбінованих акумуляторів енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Антипов Євген Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – 25 с. – Бібліогр.: 22 назви
1381249
  Калинцев В.А. Система комплексного информационного обслуживания предприятий и организацих УССР / В.А. Калинцев. – Киев, 1976. – 38с.
1381250
   Система комплексного планирования и управления производством с использованием электронных вычислительных машин. – К., 1964. – 19с.
1381251
   Система комплексного экологического мониторинга Сочи-2014 / С.А. Сарычев, Л.И. Дудина, М.А. Запевалов, В.С. Косых, Д.Р. Нечаев, Н.Н. Полетаева // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 78-87 : рис. – ISSN 0130-2906
1381252
  Новіков В.Я. Система комплексної автоматизації технологічних процесів багатопрофільного виробництва. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Новіков В.Я.; Донецьк. держ. техн. ун-т. – Донецьк, 1999. – 17л.
1381253
  Корчемна С І. Система комплектування й обліку архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського. Створення електронного інтегрованого ресурсу / Ірина Корчемна ; [відп. ред. Л.А. Дубровіна] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ : НБУВ, 2016. – 218, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 150-191. – ISBN 978-966-02-8165-3
1381254
  Лапатійова Н. Система комплектування козацького війська в Україні в XVIII ст. та місцеві органи військового управління // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. центр "Часи козацькі", Укр. т-во охорони пам"яток історії та культури ; Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК [та ін.]. – Київ ; Нікополь, 2013. – Вип. 22, ч. 2. – С. 59-65. – ISSN 2078-0850
1381255
  Процик П.П. Система композиционно-номинативного программирования SCRIPT.NET // Проблеми програмування : науковий журнал.Спеціальний випуск / НАНУ, Ін-т програмних систем. – Київ, 2008. – № 2/3 : 90-річчю НАНУ присвяч. Матеріали 6-ої міжнар. наук.-практ. конференції з програмування. 27-29 05. 08 р. Київ. – С. 323-331. – ISSN 1727-4907
1381256
  Zahnitko A. Система компонентів мовленнєвого акту: функційно-структурні вияви / A. Zahnitko, O. Levichera // Лінгвістичні студії : міжнародний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – Вип. 29. – С. 74-80. – ISBN 966-7277-88-7. – ISSN 1815-3070
1381257
  Тріщук О.В. Система комунікації в науково-інформаційній сфері // Актуальні питання масової комунікації : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 24-28


  Аналізуються формати комунікативної взаємодії в таких ланках системи, як "інформатор – редактор", "автор першоджерела – редактор науково-інформаційного тексту", "редактор – науково-інформаційний текст", "читач – науково-інформаційний текст". The ...
1381258
  Коваленко І. Система комунікаційних засобів формування правової культури бібліотечних фахівців // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2011. – № 3 (176). – С. 35-37. – ISSN 2076-9326
1381259
  Коваленко І.П. Система комунікаційних засобів формування професійної правової культури бібліотечних фахівців // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 158-166


  Розкрито основні комунікаційні засоби формування професійної правової культури бібліотечних фахівців.
1381260
  Вовк Т.В. Система конкурентного законодавства Європейського Союзу. Правове регулювання правил конкуренції в Україні. Шляхи адаптації законодавства України / Вовк Т.В., Перемот С.В. ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Тріумф, 2006. – 416 с. – ISBN 966-7237-23-0
1381261
  Заворотченко Т. Система конситуційно-правових гарантій прав і свобод людини і громадянина в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.110-116. – ISSN 0132-1331
1381262
  Омельченко Т.В. Система конституційних гарантій прав і законних інтересів особи в кримінальному судочинстві // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 253-257. – ISBN 966-435-028-1
1381263
  Савчин М. Система конституційних цінностей та конституційний лад України: конституційна державність та народний суверенітет // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2010. – № 4 (26). – С. 34-44
1381264
  Кононенко О. Система конституційно-правових гарантій забезпечення правового статусу осіб без громадянства в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 373-381. – ISBN 978-966-8909-91-7
1381265
  Демчина Я. Система конституційно-правових гарантій, що діють в умовах оборони України // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2022. – С. 89-102. – (Серія юридична ; вип. 74). – ISSN 0136-8168
1381266
  Нестор В. Система конституційного права України як складова класичного конституціоналізму // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 127-129
1381267
  Федоренко В.Ж. Система конституційного права України: матеріальне, процесуальне та колізійне право // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 193-198. – ISSN 1563-3349
1381268
  Скрипнюк О. Система конституційного права України: поняття та її складові елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1381269
  Скрипнюк О. Система конституційного права України: поняття та її складові елементи // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 7. – С. 4-8. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1381270
  Федоренко В. Система конституційного права України: поняття, генезис і структура // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. Святоцький О.Д. – Київ, 2017. – № 5. – С. 18-26. – ISSN 1026-9932
1381271
  Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико-методологічні аспекти : монографія / В.Л. Федоренкко ; МОН України ; Міністерство юстиції України. – Київ : Ліра-К, 2009. – 580с. – ISBN 978-966-2174-09-0
1381272
  Шемшученко Ю Система конституційного права як галузі пава, юридичної науки та навчальної дисципліни / Ю Шемшученко, В. Погорілко // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.213-224
1381273
  Федоренко В.Л. Система конституційного права: поняття, структура, взаємозв"язок зі системою конституційного законодавства // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 1 (77). – С. 27-36. – ISSN 2524-0323
1381274
  Крусян А. Система констиуционного законодатеьства - нормативная основа современного украинского конституционализма: понятие и свойства // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2008. – № 1. – С. 4-11. – ISSN 1561-4999
1381275
  Нистратов Э.Ф. Система конструкторско-технологической докумнтации в условиях АСУП. / Э.Ф. Нистратов. – М., 1972. – 67с.
1381276
  Бугров Олександр Валентинович Система контракту на управління будівництвом в контексті інтегрованого виконання проектів / Бугров Олександр Валентинович, Бугрова Олена Олександрівна // Управління розвитком складних систем : збірник наукових праць / М-во освіит і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; редкол.: Лізунов П.П., Бушуєв С.Д., Білощицький А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 28. – С. 24-32 : рис. – Бібліогр.:12 назв. – ISSN 2219-5300
1381277
  Світлична В.Ю. Система контролінгу підприємств енергетичного комплексу / В.Ю. Світлична, В.М. Рубанка // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Димченко О.В., Бібік Н.В., Газола П. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 2 (148). – С. 94-98 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1381278
  Лук"янихіна О.А. Система контролінгу як інформаційна складова економічного потенціалу підприємства // Вісник Сумського державного університету : Науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2004. – С. 51-57. – (Економіка ; № 9 (68))
1381279
  Брохун Н.С. Система контролінгу: об"єкт, суб"єкт та завдання // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 22-30. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1381280
  Пивоваров К.В. Система контролю в державному управлінні України: теорія, методологія, практика : монографія / Пивоваров Костянтин Володимирович ; М-во освіти і науки України, Акад. муніцип. упр. – Київ : АМУ, 2016. – 462, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 384-450. – ISBN 978-966-2341-24-9
1381281
  Жадько К.С. Система контролю в сучасному інформаційно-аналітичному забезпеченні управління підприємств // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 216-221. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 1)
1381282
  Моссаковський В. Система контролю витрат виробництва за сучасних умов // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2002. – № 9. – С.29-34
1381283
  Кузьмін О.Є. Система контролю діяльності промислового підприємства: формування та формалізація // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 4 (130). – С. 184-194 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1381284
  Богатир В.В. Система контролю за дотриманням норм службової етики: стан та шляхи удосконалення // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 19-23
1381285
  Коноваленко Ігор Володимирович Система контролю за процесом відстоювання : Автореф... кандид. техн.наук: 05.11.13 / Коноваленко Ігор Володимирович; Держ. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 17л.
1381286
  Ільчак О.В. Система контролю земель сільськогосподарського призначення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 10 (172). – С. 270-276. – ISSN 1993-6788
1381287
  Прошкін В. Система контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення "Вищої математики" // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 1/2 (46/47). – C. 80-85. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1381288
  Дзюбенко Ю.В. Система контролю над створенням фільмів в УРСР 1950-х – 1960-х років // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 59-64. – (Серія "Історичні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5908
1381289
  Кравченко О.І. Система контролю рівня навчальних досягнень вищого навчального закладу, як складова комп"ютерно-орієнтованої системи навчання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 41. – С. 161-164


  У статті розглянуті підходи для визначення специфічних змістовно-предметних рис, що відображають технологічні особливості навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, де застосовується, комп"ютерно-орієнтовані системи навчання, дається ...
1381290
  Беспала О.А. Система контролю та менеджменту якості продукції, як сучасний метод управлінського контролю на підприємстві / О.А. Беспала, М.С. Яценко, Я.В. Ференець // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 6/2. – С. 44-46. – ISSN 2409-1944
1381291
  Богачев І.В. Система контролю характеристик ультразвукового поля з використанням малоапертурних магнітострикційних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Богачев Ігор Володимирович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1381292
  Лисогор Володимир Григорович Система контролю цифрових телекомунікаційних мереж зі спільноканальною сигналізацією : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.11.16 / Лисогор В.Г.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 21 назва
1381293
  Бондар В.П. Система контролю якості аудиторських послуг: організаційні аспекти та успішна практика оцінки // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. ; вип. ред. Куцяк О.А. [та. ін.]. – Київ, 2017. – № 8. – С. 23-27. – ISSN 2409-1944
1381294
  Хазан М.И. Система контроля знаний по теории вероятностей : Случайные события. Методическая разработка / М.И. Хазан, Я Л. Энгельсон. – Рига : Латвийский государственный университет им. П.Стучки, 1986. – 58с.
1381295
  Третьякова Т.В. Система контроля и оценки качества образования в Республике Саха (Якутия) // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 2008. – № 5. – С. 28-34. – ISSN 0869-561Х
1381296
  Кунденко Н.П. Система контроля параметров биологических объектов после обработки низкоинтенсивным акустическим полем в процессе криоконсервации / Н.П. Кунденко, А.Н. Кунденко, И.Н. Шинкаренко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 74-79 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 2311-1828
1381297
  Ніколаева Г.М. Система контрольних завдань з хімії для 7-8 класів / Г.М. Ніколаева, В.С. Романчі. – Київ : Радянська школа, 1977. – 160 с.
1381298
  Ніколаєва Г.М. Система контрольних завдань з хімії для 7-8 класів / Г.М. Ніколаєва, В.С. Романчі. – Київ : Радянська школа, 1984. – 152 с.
1381299
   Система контрольно-проверочных заданий тестового типа для седьмого и восьмого классов средней школы. – Харьков, 1990. – 140с.
1381300
  Дудар О.В. Система конфліктів сімейних романів Ірини Вільде "Сестри Річинські" та Теодора Драйзера "Оплот" // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донецький національний університет, ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2008. – Т. 5, № 3 (15). – С. 100-109
1381301
  Воропаєва Т.С. Система концептуальних мостів між українознавством та цивіліологією // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 141-144
1381302
  Жадько О. Система координації політики європейської інтеграції в органах виконавчої влади України та країн Центральної і Східної Європи // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – Вип. 2. – С. 186-197.
1381303
  Стумбина Я Э. Система коплексного планирования и управления профилактикой правонарушений / Я Э. Стумбина. – Рига, 1980. – 288с.
1381304
  Савенкова І.І. Система корекційних заходів медико-психологічної реабілітації хворих на психосоматичні захворювання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 414-418. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1381305
  Хілуха О.А. Система корпоративного навчання // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 3/4 (87). – С. 54-58. – ISSN 2309-1533
1381306
  Ліщинський М.П. Система корпоративного управління в умовах трансформаційного розвитку аграрного сектору економіки України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С. 160-167. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1381307
  Черевко В.С. Система космического навигационно-временного обеспечения Украины. Оценка эффективности / В.С. Черевко, Г.В. Аксюта, С.Н. Флерко // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 1 (10). – С. 44-47 : Фото, рис.
1381308
  Степанюк В.Л. Система кратного ускорения электродинамического сепаратора частиц выскоих энергий ОИЯИ. : Автореф... Канд.техн.наук: 280 / Степанюк В.Л.; Объед.ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1968. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1381309
  Волкова О. Система кредитної кооперації: сутність та характеристика її складових // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 40-42. – ISSN 1810-3944
1381310
  Лошкарьова О.О. Система кредитної та фінансової підтримки сільськогосподарських підприємств України : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.94-100. – Бібліогр.: 5 назв
1381311
  Герасименко Г.П. Система кредитования части постоянных затрат предприятий несезонных отраслей тяжелой промышленноси и пути ее улучшения. : Автореф... Канд.экон.наук: / Герасименко Г.П.; М-во высш.и сред.спец.образования СССР. – Ростов -на-Дону, 1963. – 29л.
1381312
  Берлач А.І. Система кредитування сільськогосподарських виробників : фінансовий механізм / А.І. Берлач, Н.М. Фещенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 44-51 : Рис. – Бібліогр.: 15 назв
1381313
  Черевко Г.В. Система кредитування фермерства у США / Г.В. Черевко, М.С. Ващик // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 7. – С. 102-110. – Бібліогр.: с. 103-106, 108-110


  Досліджено кредитування фермерського сектору США, розглянуто основні види і джерела фінансово-кредитного забезпечення ферм, функціонування відповідних урядових агентств, проаналізовано ефективність державних фермерських програм, зокрема програми ...
1381314
  Румак Н.В. Система кремний - двуокись кремния в МОП-структурах / Н.В. Румак. – Минск : Наука и Техника, 1986. – 239 с.
1381315
  Яблоков Н.П. Система криминалистики: наступил ли её кризис? / Н.П. Яблоков, А.Ю. Головин // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.54-66. – (Право ; № 6). – ISSN 0201-7385
1381316
  Журавель В.А. Система криміналістики: традиційні підходи та новаторські пропозиції // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Нац. акад. правових наук України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; редкол.: О.В. Петришин, Ю.Г. Барабаш, В.С. Багатиргарєєва [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (89). – С. 130-144. – ISSN 1993-0909
1381317
  Нижник Л. Система кримінального процесу та диференціація кримінального провадження // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 5 (243). – С. 86-89
1381318
  Циганюк Ю.В. Система кримінального процесу України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Циганюк Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, М-во внутр. справ України, Донец. юрид. ін-т МВС України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Кривий Ріг, 2020. – 437 арк. – Додатки: арк. 404-437. – Бібліогр.: арк. 351-403
1381319
  Циганюк Ю.В. Система кримінального процесу України : автореф. дис. … д-ра юрид. наук : 12.00.09 / Циганюк Юлія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 25 назв
1381320
  Трофименко В. Система кримінального процесу України (спроба концептуального аналізу) // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 11. – С. 201-208. – ISSN 1026-9932
1381321
  Старушкевич А.В. Система кримінальної реєстрації в Україні: проблеми диференціації та функціонування / А.В. Старушкевич, Є.Ю. Свобода // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 134-139.
1381322
  Панасюк В.В. Система кримінальної юстиції щодо неповнолітніх - цивілізований підхід держави до проблеми дитячої злочинності // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 13-17
1381323
  Пичахчи И.Д. Система критериев оценки состояния поверхностных вод и ее использование в целях водной мелиорации / И.Д. Пичахчи, А.А. Верниченко, Л.А. Васьковец // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1980. – Вип. 24. – С. 86-91. – Бібліогр.: 3 назви
1381324
  Турило А.А. Система критеріїв і показників оцінювання капіталізації підприємства в процесі інноваційного розвитку / А.А. Турило, А.М. Турило // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 1 (151). – С. 233-239 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1381325
  Алексєєва О.А. Система критеріїв і показників управління вищою школою на сучасному етапі її розвитку // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 151-153. – ISBN 966-594-559-9
1381326
  Ковальчук Д. Система критеріїв комплексної оцінки освітніх технологій // Освіта і управління : науково-практичний журнал / ТОВ "Ред. наук.-практ. журн. "Освіта і управління" ; АН вищої школи України, Укр.-американський гуманітарний ін-т "Військовий міжнар. ун-т (США) в Україні. – Київ, 2011. – Т. 14, ч. 4. – С. 71-82


  Технології управління якістю освіти
1381327
  Семенченко А. Система критеріїв оцінки ефективності державної політики захисту національних інтересів // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-41.
1381328
  Алексєєва О.А. Система критеріїв показників організації навчально-виховного процесу ВНЗ в умовах його демократизації // Реформування вищої освіти у процесі демократизації українського суспільства / Б.А. Головко, Б.Ф. Сагалаков, А.П. Горбачик, О.Ю. Платоненко, М.А. та ін. Нахабич. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 153-161. – ISBN 966-594-559-9
1381329
  Ковтун Н.В. Система критеріїв та показників ефективності інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-8 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1381330
  Шевченко М.М. Система критеріїв та показників оцінки ефективності стратегічного планування у сфері національної безпеки / М.М. Шевченко, З.К. Бондар, О.М. Житник // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 110-114. – ISSN 2306-6814
1381331
  Ільяшенко В.А. Система критеріїв та показників продовольчого забезпечення = державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 79-82. – Бібліогр.: 14 назв
1381332
  Демішев А.Г. Система кріогенного забезпечення кріомагнітного комплексу КМК–1000 на базі мікрокріогенних систем замкнутого циклу // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; редкол.: Б. Патон, Я. Яцків, М. Стріха [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 16, № 4. – С. 12-24. – ISSN 1815-2066


  Розроблено конструкцію СКЗ на базі безазотного кріостата з вбудованою НМС і двома МКС та рішення проблеми ефективного використання МКС методом аналізу теплового балансу їх модулів. Конструкція вузлів введення модулів МКС та горловини, а також ємності, ...
1381333
   Система кроветворения развивающегося организма в норме и патологии. – Вып.1. – Челябинск, 1979. – 78с.
1381334
  Ястребов А.П. Система крови и регенерация костной ткани / А.П. Ястребов, А.В. Осипенко. – Свердловск : Изд-во Уральского ун-та, 1990. – 124с. – ISBN 5-7525-0130-Х
1381335
  Омельченко О. Система крові України як елемент національної біобезпеки у сфері охорони здоров"я в умовах війни // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Штефан А.С., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2023. – № 1/2 (129). – С. 97-104. – ISSN 2308-0361
1381336
  Парджанидзе А.Г. Система лабораторных работ в курсе математики восьмилетней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Парджанидзе А.Г.; Тбил.гос.пед.ин-т. – Тбилиси, 1966. – 27л.
1381337
  Свешников В.М. Система Ламон для автоматизации управления вычислительным процессом и ее применение для решения задач электронной оптики / В.М. Свешников. – Новосибирск, 1984. – 16с.
1381338
  Дударев А.В. Система латинского нотариата и ее приемлемость для России // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2011. – № 2. – С. 107-110. – ISSN 0132-0769


  Сравнительное правоведение, подтвердившее себя как отдельная дисциплина и метод исследования одновременно, имеет глубокие корни в юридическом образовании России и за рубежом. Авторы предлагают развивать плюрализм образовательных концепций, даже ...
1381339
  Хомутова Тамара Николаевна Система лексико-грамматических средств выражения ирреальной модальности в придаточных предложениях в современном англ. яз. : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Хомутова Тамара Николаевна; Моск. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1984. – 23л.
1381340
  Кройтор Д.С. Система лекционных демонстраций по курсу физики для медицинских институтов. : Автореф... канд. пед.наук: 732 / Кройтор Д.С.; Тартуский гос. ун-тет. – Кишинев, 1968. – 16л.
1381341
  Степанова А.А. Система лингвистических взглядов Н.Г.Чернышевского. : Автореф... Канд.филол.наук: / Степанова А.А.; АН СССР.Ин-т языкознания. – Москва, 1953. – 12 с.
1381342
   Система линейного программирования ЛП/БЭСМ-6. – Москва, 1981. – 126 с.
1381343
  Мустафаев М.Д. Система линейных дифференциальных уравнений в частных производных типа близкого к параболическому. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мустафаев М.Д.; Азебр.гос.ун-т. – Баку, 1952. – 13 с.
1381344
  Малашонок Геннадий Иванович Система линейных уравнений в коммуникативном кольце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Малашонок Геннадий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1986. – 11л.
1381345
  Малашонок Геннадий Иванович Система линейных уравнений в коммутативном кольце : Дис... канд.физ.-мат.наук: 01.01.06 / Малашонок Геннадий Иванович; КГУ им.Т.Шевченко. – Киев, 1986. – 75л. – Бібліогр.:л.70-75
1381346
  Малюшонок Геннадий Иванович Система линейных уравнений в комутативном кольце : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Малюшонок Геннадий Иванович; КГУ. – К., 1986. – 11л.
1381347
  Обломская И.Я. Система личных материальных стимулов при социализме / И.Я. Обломская. – Москва, 1972. – 230с.
1381348
  Кузнєцова С.В. Система лідеротворення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 40-42. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1381349
  Шушарін Ю.В. Система лінійних диференціальних рівнянь з випадковими лінійними стрибками рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 162-164. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  Досліджується моментна стійкість випадкових розв"язань системи лінійних диференціальних рівнянь з постійними коефіцієнтами, разв"язок якої має лінійні стрибки, які відбуваються у випадкові моменти, що визначаються стрибками кінцевозначного марковського ...
1381350
  Бахман Ф.К. Система логики : сочинения К. Фридр : пер. с нем. / Бахман Ф. ; пер. с нем. Р.И. Пименова ; под ред. И.М. Яглова. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург : Типография Иверсена
Ч. 1. – 1833. – 301 с. : ил. – Печатано с издания 1831 года, с исправлениями. – Библиогр.: с. 365-373
1381351
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. и с прим. П.Л. Лаврова, Ф. Резенером. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 1. – 1865. – XXXI, 553, XI, VI с.
1381352
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. и с прим. П.Л. Лаврова, Ф. Резенером. – Санкт-Петербург : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 2. – 1867. – 537, VIII с.
1381353
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. Ф. Резенером. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 1. – 1878. – XXXI, 522, XI, VI с.


  На кн. печать: Платон Мефодиевич Петров
1381354
  Милль Д.С. Система логики / Соч. Джона Стюарта Милля ; с 5-го, дополненного лондонского изд. переведено под ред. Ф. Резенером. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург ; Москва : Изд. книгопрод. и тип. М. О. Вольфа
Т. 2. – 1878. – 507, VIII с.
1381355
  Милль Д.С. Система логики: силлогистической и индуктивной : Изложение принципов доказательства в связи с методами научнаго исследования / Д. С. Милль ; Перевод с англ. изд. под ред. В.Н.Ивановскаго. – Москва : Изд. маг. "Книжное дело" ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*], 1899. – XXX, [2], 781 с.
1381356
  Милль Д.С. Система логики: силлогистической и индуктивной : Изложение принципов доказательства в связи с методами научнаго исследования / Дж. Ст. Милль ; Перевод с англ. под ред. приват-доцента Имп. Казанскаго ун-та В.Н.Ивановскаго. – 2-е, вновь обраб.изд. – Москва : Издание Г.А.Лемана, 1914. – LXXXI, [2], 880 с.
1381357
  Вожжов С.П. Система логистики банковской ликвидности: природа и уровни регулирования // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 32-40
1381358
  Свекатовски Р. Система логистического обучения в Польше / Р. Свекатовски, В. Наумов // Логистика: проблемы и решения : международный научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2012. – № 3 (40). – С. 73-79
1381359
  Лакшин Г.Л. Система логического моделирования устройств МВК "Эльбрус" / Г.Л. Лакшин, Ю.С. Коротаев. – М., 1979. – 1с.
1381360
   Система логического проектирования дискретных устройств на программируемых матричных БИС. – Минск, 1987. – 81с.
1381361
   Система логического синтеза устройств управленияч на базе программируемых контроллеров. – Минск, 1988. – 99с.
1381362
  Бондаренко О.Г. Система логістичного менеджменту об"єднаних збройних сил НАТО // Логистика: проблемы и решения : украинский научно-практический журнал / НВФ "Студцентр" при подд. Укр логистич. ассоциации. – Харьков, 2011. – № 6. – С. 76-83 : рис., фото. – Библиогр.: 9 назв
1381363
  Нацюк А.А. Система локальних нормативно-правових актів сільськогосподарських кооперативів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 21-26. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1381364
  Булыгин Л.Л. Система локальной сети для микро ЭВМ "Электроника БК-0010" : метод. разработка / Л.Л. Булыгин, М.О. Эглайс ; Мин-во нар. обр. Лат.ССР, Латвийский гос. ун-т. – Рига : Латв. гос. ун-т, 1988. – 30 с.
1381365
  Шуман В.Н. Система локальных векторных тождеств импедансного типа для гармонического электромагнитного поля на замкнутой регулярной границе раздела и задачи геоэлектрики // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 3. – С. 3-13. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 0203-3100
1381366
  Братійчук А.М. Система М о/G/1/b 3 [подано формулу] відновлюючим рівнем вхідного потоку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 114-121. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається система обслуговування типу М о/G/1/b3 [подано формулу] груповим впливом вимог, в якій вхідний потік регулюється за допомогою деякого порогового рівня. Знайдено вигляд ергодичного розподілу довжини черги та запропоновано алгоритм його ...
1381367
  Арутюнян А.Л. Система м"яких обчислень на базі нейронних мереж адаптивного резонансу для розв"язання задач Сапр : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Арутюнян А.Л. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 8 назв.
1381368
  Закусило О.К. Система М/G/l з дисципліною обслуговування найдовшої вимоги в умовах великого завантаження / О.К. Закусило, Н.П. Лисак // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 246-250. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається система масового обслуговування М/G/l з дисципліною обслуговування найдовшої вимоги (LRPT). В умовах великого завантаження знайдено такі характеристики: граничне значення для перетворення Лапласа тривалості перебування вимоги в ...
1381369
  Братійчук М.С. Система М/М/1 з повторними вимогами та змінною інтенсивністю обслуговування / М.С. Братійчук, О.А. Чечельницький, І.Я. Усар // Український математичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. Самойленко А.М. ; редкол.: Бойчук О.А., Василик В.Б., Дороговцев А.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 72, № 3. – С. 355-365. – ISSN 1027-3190
1381370
  Литвиненко Г.С. Система магічної фольклорної свідомості у контексті гармонізації світу // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 133-142


  В статті розкривається система магічного в українській народній пісні. Автор аналізує тексти у світлі вчення про архетипи К. Г. Юнга, Е. Ноймана, В. Буряка. Акцентує увагу на зв"язку несвідомої інформації (сугестивного) з образним пластом фольклорної ...
1381371
  Прохоров Н.Л. Система магнитных логических элементов ЭЛМ-400 / Н.Л. Прохоров. – М., 1965. – 40с.
1381372
  Тахтаджян А.Л. Система магнолиофитов / А.Л. Тахтаджян. – Л., 1987. – 438с.
1381373
  Остролуцька Л. Система має бути спрямована на результат // Світ. – Київ, 2019. – Листопад (№ 41/42). – С. 1, 2-3


  Під головуванням прем"єр-міністра України Олеся Гончарука відбулося засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій.
1381374
  Коваль Т.Ф. Система майнових покарань Литовського Статуту 1529 р. та Судебника 1550 р.: порівняльно-правове дослідження // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 120-126. – ISSN 1563-3349
1381375
  Сибірянська Ю.В. Система майнового оподаткування в Україні: ефекти реформування та напрямки оптимізації / Ю.В. Сибірянська, О.Ю. Кондратюк // Економіка: теорія та практика : науково-практичний журнал / Київ. ін-т банківської справи. – Київ, 2015. – № 1(5). – С. 55-64. – ISSN 2312-4903
1381376
  Скрипниченко М.І. Система макромоделей у програмно-аналітичному інструментарії "Макропрогноз економіки України" // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2014. – № 4. – С. 85-96 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1381377
  Довгий С. Система МАН - наше унікальне досягнення, яке не можна втратити / інтерв"ю брали О. Рожен, А. Рожен // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2012. – № 6 (38). – С. 56-64. – ISSN 1819-7329
1381378
  Зинкевич А. Система маркетинга: как уйти от маркетингового хаоса и создать стабильный поток потенциальных клиентов // Банковский менеджмент : интеллектуальные активы вашего банка / глав. ред. В. Туз. – Киев, 2017. – № 5. – С. 44-49
1381379
  Турчин Л. Система маркетингових інструментів у ресторанному бізнесі // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 47-55 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв.
1381380
  Жарська І.О. Система маркетингових комунікацій закладу вищої освіти: поєднання "класичних" і "цифрових" інструментів // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 12 (503) : Рентна плата за природний газ у контексті "голландської хвороби": українські реалії. – С. 438-446. – ISSN 2222-4459
1381381
  Лабурцева О.І. Система маркетингових комунікацій підприємств роздрібної торгівлі / О.І. Лабурцева, Г.В. Алданькова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 139 -152 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2522-9303
1381382
  Бутенко Н.В. Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва : Дис. ...канд. економічних наук. : 08.06.02 / Бутенко Н.В.; КНУ ім.Т.Г. Шевченка. – Київ : [Б. и.], 2001. – 247 л. + Додатки.: л.: 208-247. – Бібліогр.: л.: 192-207
1381383
  Буденко Наталія Василівна Система маркетингового планування відродження бурякоцукрового виробництва : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.06.02 / Буденко Наталія Василівна; Бутенко Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1381384
  Пригара О. Система маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 38-41. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості побудови системи маркетингової інформації у дослідженні привабливості міжнародних ринків і визначено, що дана система повинна враховувати широке коло кількісно-якісних показників. Запропоновано розглядати багаторівневу систему ...
1381385
  Вірт Г. Система маркетингової інформації як елемент аналізу ринкових можливостей // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 131-133
1381386
  Лабурцева Е.И. Система маркетинговых коммуникаций предприятий розничной торговли / Е.И. Лабурцева, Г.В. Алданькова // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; НАН Украины ; глав. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., Гринберг Р.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 9 (674). – С. 139-152. – ISSN 2522-9311
1381387
   Система маркетингу послуг: зміст і взаємодія складових / С.В. Ткачук, В.А. Стеценко, С.А. Стахурська, В.О. Стахурський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (214). – С. 87-95
1381388
  Різун В.В. Система масової комунікації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2001. – Т. 3. – С.22-30
1381389
  Дрешпак В.М. Система масової комунікації в територіальній громаді в умовах реформування комунальної преси в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 108-114. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (39)). – ISSN 2219-8741
1381390
   Система математического обеспеения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 30с.
1381391
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 91с.
1381392
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 36с.
1381393
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ, 1971. – 42с.
1381394
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ., 1971. – 26с.
1381395
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ., 1971. – 38с.
1381396
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ., 1972. – 22с.
1381397
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ. Ввод вывод информации, 1971. – 96с.
1381398
   Система математического обеспечения /СМО/ "Минск-32" КОБОЛ. Входной язык, 1972. – 148с.
1381399
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
1. – 1970. – 204с.
1381400
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
2. – 1970. – 234с.
1381401
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
3. – 1970. – 196с.
1381402
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32". – Москва
4. – 1972. – 214с.
1381403
   Система математического обеспечения /СМО/ к машине "Минск-32" система символического кодирования. – Москва, 1970. – 213с.
1381404
   Система математического обеспечения АСУ для ЭВМ "Минск-22". – Рига, 1975. – 172с.
1381405
   Система математического обеспечения ЕС ЭВМ. – Москва : Статистика, 1974. – 216 с.
1381406
  Кациашвили З.Г. Система материального стимулирования труда и ее роль в повышении эффективности производства : Автореф... канд. экон.наук: 08.594 / Кациашвили З.Г.; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1970. – 21л.
1381407
  Волошин Н.И. Система матричных моделей внутризаводского планирования : Автореф... канд. экон.наук: / Волошин Н.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. фак-т. – М., 1964. – 18л.
1381408
   Система матричных моделей технико-экономического управления на предприятии. – М., 1977. – 192с.
1381409
  Модин А.А. Система матричных моделей экономики района и республики. : Автореф... канд. экон.наук: / Модин А.А.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Экон. ф-тет. – М., 1963. – 16л.
1381410
  Серегин Г.А. Система машин для сельского хозяйства. / Г.А. Серегин. – М, 1979. – 62с.
1381411
  Брегман В.И. Система машинной обработки информационных массивов / В.И. Брегман, Г.З. Михлин ; ЦСУ СССР. Всесоюз. гос. проектно-технол. ин-т по механизации учета и вычислит. работ. – Москва : Статистика, 1972. – 256 с. – Список лит.: с. 25. – (Пособия для работников вычислительных центров)
1381412
  Дубонос Мария Егоровна Система машинной обработки экономической информации в строительстве. (На примере домостроит. комбинатов) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Дубонос Мария Егоровна; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1381413
  Черемісова Т.А. Система МВФ - Світовий банк: фінансування у XXI ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 547-552. – ISSN 0321-0499
1381414
  Черемісова Т.А. Система МВФ - Світовий банк: фінансування у ХХІ ст. // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 547-552. – ISSN 0321-0499
1381415
  В"юн В.В. Система медико-психологічної підтримки лікаря у період адаптації до професійної діяльності // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України ; голов. ред. І.Я. Пінчук ; редкол.: Абдряхімова Ц.Б., Булахова Л.О., Марценковський І.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Т. 22, № 4 (87). – C. 64-67. – ISSN 2410-7484
1381416
  Богомаз Н. Система медичного страхування Німеччини: уроки для України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 78-80. – (Економіка ; вип. 94/95). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано необхідність впровадження медичного страхування в Україні. Розглянуто існуючі моделі систем охорони здоров"я країн Західної Європи. Досліджено переваги та недоліки системи медичного страхування Німеччини. Проаналізовано можливості ...
1381417
  Філіппова Н.П. Система медичної документації України в структурі галузевого документознавства М.С. Слободяника // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2018. – № 1. – С. 26-34. – ISSN 2409-9805
1381418
   Система международного контроля за мирным использованием атомной энергии. – М., 1986. – 181с.
1381419
  Кленович С. Система международного кредита. / С. Кленович. – М, 1927. – 135с.
1381420
  Фельдман Д.И. Система международного права / Д.И. Фельдман. – Казань, 1983. – 119с.
1381421
  Малиновский А. Система международного уголовного права // Сравнительное конституционное обозрение / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 2009. – № 1 (68). – С. 111-116. – ISSN 1812-7126
1381422
  Чубик П.С. Система международной сертификации и регистрации профессиональных инженеров / П.С. Чубик, А.И. Чучалин, А.В. Замятин // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 86-90. – ISSN 0869-3617


  Во многих развитых странах успешно функционирует система регулирования инженерной профессии, основанная на сертификации и регистрации профессиональных инженеров. В статье рассматривается российский опыт построения аналогичной системы на основе ...
1381423
   Система международной эксплуатации : Мировое хозяйство при капитализме. – Москва : Международные отношения, 1975. – 199 с.
1381424
  Саркисянц А.Г. Система международных долгов / А.Г. Саркисянц. – Москва : ДеКа, 1999. – 720с. – ISBN 5-89645-013-3
1381425
  Ципе К.А. Система межотраслевых балансов союзной республики. / К.А. Ципе. – М, 1971. – 184с.
1381426
  Еремкин А.И. Система межпредметных связей в высшей школе / А.И. Еремкин. – Харьков, 1984. – 152с.
1381427
  Крюков И.Э. и др. Система менеджмена качества как сфера применения информационных технологий // Открытое образование : Научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2004. – № 3. – С.43-50
1381428
  Чуприкова Н.Т. Система менеджмента качества : практика работы / Наталья Чуприкова // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2013. – № 6 (192). – С. 21-23. – ISSN 1727-4893


  Представлены результаты моделирования бизнес-процессов в Научно-технической библиотеке Томского политехнического университета.
1381429
  Ахмадова Ю.А. Система менеджмента качества библиотеки : учебно-практическое пособие / Ю.А. Ахмадова. – Санкт-Петербург : Профессия, 2007. – 264с. – (Библиотека). – ISBN 978-5-93913-143-8


  Система менеджмента качества в деятельности библиотек: эволюция, внедрение, характеристика этапов развития, роль персонала библиотеки. Инновационная форма развития библиотечных работников Ч коучинг. Для руководителей и сотрудников библиотек, студенто
1381430
  Куликова Е. Система менеджмента качества в библиотеке: модное увлечение или необходимость? / Евгения Куликова // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Департамент культуры города Москвы; Гос. бюджетное учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2010. – № 4. – С. 22-25
1381431
  Семкин Б.В. Система менеджмента качества образования и управление подготовкой специалистов / Б.В. Семкин, Т.Ф. Свит, Н.П. Щербаков // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2009. – № 4. – С. 58-65. – ISSN 0869-3617
1381432
  Мамаев Вячеслав Викторович Система менеджмента качества профессионального образования для факультета вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-20. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1381433
  Мамаев В.В. Система менеджмента качества профессионального образования для факультета вуза // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 8. – С. 16-20. – ISSN 1726-667Х


  Южно-Уральский гос. ун-т.
1381434
  Поторочина К.С. Система менеджмента качества учебной деятеьности как компонент стратегической деятельности студентов // Стандарты и мониторинг в образовании : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 2010. – № 5 (74). – С. 3-9. – ISSN 1998-1740
1381435
  Лузанова Н.А. Система менеджмента качества: работа с персоналом // Современная библиотека : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2012. – № 6 (26). – С. 22-27. – ISSN 2072-3849


  О повышении квалификации в библиотечной профессии.
1381436
   Система менеджменту екологічної безпеки - як одна із складових енергетичної ефективності / О.М. Гунченко, О.С. Волошкіна, М.В. Кравченко, В.І. Корінний // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов.ред.: О.М. Трофимчук ; редкол.: Биченок М.М., Бойко І.П., Довгий С.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 4 (36), жовтень - грудень 2020 р. – С. 5-19 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2411-4049
1381437
  Мокій А.І. Система менеджменту талантів як складова стратегії розвитку держави / А.І. Мокій, О.І. Дацко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 28-30
1381438
  Батечко Н. Система менеджменту якості вищої освіти: методологічний аспект / Н. Батечко, М. Лут // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 145-151. – ISSN 2226-3012
1381439
  Пирогов В.Л. Система ментальних стереотипів, відображена в японських прислів"ях і приказках // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2007. – № 3. – С. 72-79. – ISSN 1608-0599
1381440
  Косоплечев Н.П. Система мер предупреждения преступности / Н.П. Косоплечев. – М., 1988. – 128с.
1381441
  Самошин П.И. Система мер уголовной ответственности по законодательству ГДР, / П.И. Самошин. – М, 1972. – 63с.
1381442
   Система мероприятий по борьбе з основными вредителями и болезнями конопли. – Москва, 1962. – 12с.
1381443
   Система мероприятий по борьбе с переноспорозом табака. – Москва, 1962. – 20с.
1381444
   Система мероприятий по защите посадок земляники от земляничной нематоды. – М., 1961. – 24с.
1381445
  Матвієнко С. Система мертва. Хай живе система! Алгоритми, мережі та колючі дроти імперій // Критика : міжнародний огляд книжок та ідей. – Київ, 2017. – Вересень - Жовтень, (число 9/10). – С. 2-11


  Кіберпростір. "...нові субтильні форми колоніялізму і війни, які випадково - або зовсім невипадково - не потрапляють у поле нашої уваги і стають об"єктом політикао-економічних дискусій."
1381446
  Данилов В.Н. Система местной самообороны в Поволжье в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. : автореф. дис. ... канд. ист. наук : 07.00.02 / Данилов Виктор Николаевич ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1978. – 18, [1] с. – Библиогр.: 2 назв.
1381447
  Чан Тхуи Ван Система местных органов исполнительной власти Вьетнама в сфере туризма // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 2. – С. 136-140. – ISSN 2219-5521
1381448
  Сахненко М.Д. Система метал-електроліт-полімерне покриття: електрохімічні властивості, способи контролю, прогнозування надійності : Автореф... докт. техн.наук: 05.17.03 / Сахненко М. Д.; Укр. держ. хіміко-технол. ун-т. – Дніпропетровськ, 1999. – 35л.
1381449
  Алиев В.Ф. оглы Система метафор в языке Насими (эпитеты, метафоры и символы) : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / Алиев В. Ф. оглы; МВиССО АзССР ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1973. – 46л. – Бібліогр.:с.46
1381450
  Алиев В.Ф. оглы Система метафор в языке Насими (эпитеты, метафоры и символы) : Автореф. дис... канд. филол. наук: 10.02.02 / Алиев В. Ф. оглы; МВиССО Аз. ССР ; Азерб. гос. пед. ин-т. – Баку, 1975. – 46с.
1381451
  Ванеев А.Н. Система методического руководства библиотечным делом. / А.Н. Ванеев. – Ленинград, 1982. – 78с.
1381452
   Система методического руководства организацией депозитарного хранения библиотечных фондов и управление перераспределением малоиспользуемой литературы в РСФСР. – Л., 1985. – 174с.
1381453
   Система методической подготовки учителя географии. – Москва. – 164с.
1381454
  Токарев П.Л. Система методичної підготовки майбутнього вчителя фізики в педагогічних ЗВО в умовах нових освітніх стандартів // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 10. – С. 237-252. – ISBN 978-966-97809-1-1. – ISSN 2415-3729
1381455
  Ожема С. Система методів дослідження в процесі державного регулювання зовнішньоекономічною діяльністю // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – Вип. 33, ч. 2. – С. 148-151. – ISSN 2078-5860
1381456
  Кучерук О.А. Система методів навчання української мови в основній школі : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Кучерук Оксана Анатоліївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1381457
  Приходченко О.Ю. Система методів та моделей аналізу пенсійного забезпечення // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 170-175 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1381458
  Белєнкова О.Ю. Система методів управління розвитком будівельного підприємства : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 9. – С. 38-42 : Рис. – Бібліогр.: 5 назв
1381459
   Система методов идентификации вирусов ядерного полиэдроза. – Кишинев, 1991. – 44с.
1381460
  Мосьпан Д.В. Система методов интенсификации в интелектуальных технологиях пластического деформирования // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (102). – С. 72-76 : табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1381461
   Система методов оценки эффективности размещения производства : сборник научных трудов. – Москва : Совет по изучению производительных сил при Госплане СССР, 1989. – 133 с.
1381462
  Боровский А.Б. Система методов профессиональной ориентации : учебно-метод. пособие / А.Б. Боровский, Т.М. Потапенко, Г.В. Щекин ; Межрегион. заочн. ун-т управления персоналом. – Киев : [Б. и.]
Кн. 1 : Основы профессиональной ориентации. – 1993. – 164 с.
1381463
  Боровский А.Б. Система методов профессиональной ориентации : учебно-метод. пособие / А.Б. Боровский, Т.М. Потапенко, Г.В. Щекин. – Киев : [Б. и.]
Кн. 2 : Методы профориентационной работы (приложения). – 1993. – 163 с.
1381464
  Комаров Евгений Иванович Система методов управления социалистическим производством : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Комаров Евгений Иванович ; Моск. ин-т управления им. С. Орджоникидзе. – Москва, 1975. – 29 с. – Бібліогр.:с.28-29
1381465
  Крестовников О.А. Система методологии криминалистики // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 9. – С. 50-57. – ISSN 0132-0769
1381466
  Терен Г.М. Система методологічних елементів аналізу ліквідності сільськогосподарського підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 21, листопад. – С. 30-34 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6792
1381467
   Система метрологического обеспечения и стандартизации радиометрии при изучении состава естественных радиоактивных элементов в горных породах и рудах и поверхностного загрязнения радионуклидами искус. – Санкт-Петербург, 1991. – 251с.
1381468
  Хасанов Р. Система механізмів попередження соціальних конфліктів у контексті забезпечення національної безпеки держави // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2019. – № 2. – С. 123-130. – ISSN 2664-3618
1381469
  Крайник О.П. Система механізмів регулювання регіонального економічного розвитку : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Крайник О.П. ; Мін-во фінансів України ; Академія фінансового управління ;Науково-досдідний фінансовий ін-т. – Київ, 2009. – 35с. – Бібліогр.: 65 назв
1381470
  Зимовина Е.П. Система миграционного взаимодействия Казахстана и стран Центральной Азии в постсоветский период / Е.П. Зимовина, В.С. Агаджанян // Этнографическое обозрение / Российская акад. наук, Ин-т экон. и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН. – Москва, 2012. – № 4 июпь-август. – С. 108-125. – ISSN 0869-5415
1381471
   Система микроциркуляции и гемокоагуляции в экстремальных условиях. – Фрунзе : Илим, 1990. – 447с.
1381472
   Система минералогии / Дж.Д. Дэна, Э.С. Дэна, Ч. Пэлач, Г. Берман, К. Фрондель; Под ред. Д.П. Григорьева. – Москва : Иностранная литература
Т. 1, 2-й полутом : Окислы и гидроокислы. – 1951. – 420 с.
1381473
   Система минералогии / Дж.Д. Дэна, Э.С. Дэна, Ч. Пэлач, Г. Берман, К. Фрондель; Под ред. Д.П. Григорьева. – Москва : Иностранная литература
Т. 1, 1-й полутом : Элементы, сульфиды, сульфосоли. – 1951. – 608 с.
1381474
   Система минералогии / Дж.Д. Дэна, Э.С. Дэна, Ч. Пэлач, Г. Берман, К. Фрондель; Под ред. Д.П. Григорьева. – Москва : Иностранная литература
Т. 2, полутом 1 : Галоиды, карбонаты, нитраты, иодаты, бораты, сульфаты. – 1953. – 773 с.
1381475
   Система минералогии / Дж.Д. Дэна, Э.С. Дэна, Ч. Пэлач, Г. Берман, К. Фрондель; Под ред. Д.П.Григорьева. – Том II. – Москва : Иностранная литература
Том II, полутом 2-й : Селенеты и теллураты, селениты и теллуриты, хроматы, фосфаты, арсенаты т ванатады ... – 1954. – 591 с.
1381476
  Дэна Дж.Д. Система минералогии / Дж.Д. Дэна, Э.С. Дэна, К. Фрондель; Под ред. П.П. Смолина. – Москва : Мир
Т. 3. – 1966. – 431 с.
1381477
  Шеллинг Й Ф.В. Система мировых эпох : Мюнхенские лекции 1827-1828гг. в записи Эрнста Ласо / Й Ф.В. Шеллинг. – Томск : Водолей, 1999. – 320с. – ISBN 5-7137-0132-8
1381478
  Волков Сергій Михайлович Система мистецької освіти в культурі України 90-х років 20 століття: традиції, реформи, перспективи : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Волков С.М.; Нац. музична академія України ім. П.І.Чайковського. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 4 назв
1381479
  Овчаренко А. Система міжнародних договорів у сфері інтелектуальної власності // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 6 (96). – С. 23-31
1381480
  Назарова Г.В. Система міжнародних стандартів корпоративного управління // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 10. – С.67-74
1381481
  Кучинська О. Система міжнародних стандартів прав людини у кримінальному процесі України / О. Кучинська, Ю. Циганюк // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – С. 50-64. – ISSN 1026-9932
1381482
  Назимко О. Система міжнародних трудових норм і їх класифікація // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (277). – С. 116-121. – ISSN 2663-5313
1381483
  Москаль Г. Система міжнародно-правових міграційних процесів // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 13 (322). – С. 42-44
1381484
  Супрун А.Г. Система міжнародного оподаткування як фактор впливу на діяльність транснаціональних компаній // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 137-139
1381485
  Передерієв Є. Система міжнародного приватного права // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 54-56.
1381486
  Сорокін Сергій Володимирович Система мікросинтаксису турецької мови : Дис...канд. філол. наук:10.02.13 / Сорокін Сергій Володимирович; КНУТШ. – К., 2001. – 209л. – Бібліогр.:л.194-209
1381487
  Сорокін Сергій Володимирович Система мікросинтаксису турецької мови : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук:10.02.13 / Сорокін С.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1381488
  Усков І.В. Система місцевих фінансів в умовах трансформації економіки України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 87-90. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1381489
  Веріга Г.В. Система місцевих фінансів як сукупність соціально-економічних відносин в умовах децентралізації / Г.В. Веріга, Н.В. Рагуліна // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 242-247. – ISSN 2222-0712
1381490
  Письменний В.В. Система місцевого оподаткування України: сучасний стан та шляхи реформування // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 41-45. – ISSN 2309-1533
1381491
  Шиманке Д. Система місцевого самовряд. та її реформи. Досвід деяких європейських країн (Данія, Німеччина, Англія, Франція та Швеція) // Міста та громади в адміністративно-територіальній реформі в Україні : міжнар. досвід та практ. пропозиції / М.В. Пітцик, Ю.І. Ганущак, Д. Шиманке, Х. Циммерманн. – Київ : [б. в.], 2008. – С. 75-101 : іл. – (Проект "Реформа публічного управління в Україні"). – ISBN 978-966-1639-00-2
1381492
  Коломієць Є.В. Система місцевого самоврядування "рада - менеджер": основні переваги та недоліки // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Андрущенко В.П., Ануфрієв Л.О., Бабкіна О.В. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 39. – С. 249-258
1381493
  Попко В.В. Система місцевого самоврядування в Королівстві Норвегія // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 353-358. – ISSN 2219-5521
1381494
  Федоренко В.Л. Система місцевого самоврядування в Україні. Особливості місцевого самоврядування у столиці України - місті-герої Києві / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко // Конституційні моделі місцевого самоврядування та управління в державах-учасницях ЄС, Швейцарії та Україні : монографія / В.Л. Федоренко, О.М. Чернеженко. – Київ : Ліра-К, 2017. – С. 225-237. – ISBN 978-617-7507-75-7
1381495
  Козаченко А. Система місцевого самоврядування за проектами конституцій Української Народної Республіки 1917, 1918 і 1920 рр.: джерела, основні риси та історичне значення // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 4. – С. 51-63. – ISSN 1026-9932


  "Конституційні ідеї М. Драгоманова набули розвитку у працях М. Грушевського".
1381496
  Бєлкін Л.М. Система місцевого самоврядування у Польщі як модель децентралізації в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 4 (24). – C. 76-83. – ISSN 2306-9082
1381497
  Недашківський С. Система місцевого самоврядування: з досвіду Західної Європи // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Президентові України / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.246-256
1381498
  Мармазов В.Є. Система місцевого управління у Великобританії : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Мармазов В.Є.; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1381499
  ИМармазов Василь Євгенович Система місцевого управління у Великобританії : Дис... канд.юридич.наук: 12.00.01 / ИМармазов Василь Євгенович; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 155л. – Бібліогр.:л.142-155
1381500
  Коваленко Г.М. Система міських поселень Київської області та їх роль в територіальному поділі праці (економіко-географічне досладження) : Дис... канд. географ.наук: 691 / Коваленко Г.М.; КДУ. Географічн ф-т. Кафедра економічної географії. – К, 1969. – 287л.
1381501
  Гладкий О. Система міського розселення України як чинник формування промислових агломерацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-40. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються особливості формування системи розселення міського населення України. Висвітлено особливості її щільності, урбанізації, скупченості та показники гравітаційного поля потенціалу у розрізі окремих областей. Розкрито особливості розміщення ...
1381502
  Гладкий О. Система міського розселення як основний чинник формування промислово-агломераційних утворень України : Прикладні дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 54). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості міського розселення населення України як чинника формування промислових агломераційних утворень. Виділено основні елементи територіальної структури агломераційних утворень у середовищі міст України. The peculiarities of urban ...
1381503
  Михайлов Ю.В. Система многомерного амплитудного анализа годоскопического спектрометра для регистрации -квантов высоких энергий. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.01 / Михайлов Ю.В.; Ин-т физики высоких энергий. – Серпухов, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1381504
  Теряєв Д. Система мовленнєвого ритму (експериментально-фонетичне дослідження) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 33-38. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 18). – ISSN 1728-3817


  За допомогою експериментально-фонетичних прийомів розкрито ієрархічну систему мовленнєвого ритму на матеріалі звучання поезії Лесі Українки. Using experimental-phonetic methods linguistic rhythm hierarchical system is revealed based on fonetion ...
1381505
  Багриновский К.А. Система моделей в народнохозяйственном планировании социалистических стран : Теорет.-методол. основы и опыт построения / [авт. К.А. Багриновский, И. Боушка, М.К. Исаева и др.] ; отв. ред. Н.П. Федоренко, А.Г. Гранберг : АН СССР, Сибирское отд-ние, Ин-т экономики и орг. пром. пр-ва. – Новосибирск : Наука : Сибирское отд-ние, 1990. – 316, [4] с. : ил. – ISBN 5-02-029128-5
1381506
  Крылатых Э.Н. Система моделей в планировании сельского хозяйства / Э.Н. Крылатых. – Москва : Экономика, 1979. – 200 с.
1381507
  Воркуев Б.Л. Система моделей для оценки конечных условий при перспективном планировании межотраслевых связей : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Воркуев Б.Л.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломносова. Экон. фак. – М., 1968. – 19л.
1381508
   Система моделей и методов рационального планирования и организации учебного процесса в вузе. – Воронеж, 1984. – 151с.
1381509
   Система моделей и нормативов АСПР. – Киев, 1980. – 62с.
1381510
  Туркебаев Э.А. Система моделей народного хозяйства союзной республики / Э.А. Туркебаев, С.Б. Байзауов. – М., 1985. – 167с.
1381511
  Аганбегян А.Г. Система моделей народнохозяйственного планирования / А.Г. Аганбегян, К.А. Багриновский. – Москва : [Б. и.], 1972. – 351 с.
1381512
   Система моделей народнохозяйственного планирования. – Москва, 1982. – 375с.
1381513
   Система моделей оптимального планирования. – М., 1975. – 376с.
1381514
  Раяцкас Р.Л. Система моделей планирования и прогнозирования / Р.Л. Раяцкас. – Москва, 1976. – 286с.
1381515
  Равикович Е.И. Система моделей прогнозирования развития народного хозяйства союзной республики. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.13 / Равикович Е.И.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1976. – 19л.
1381516
   Система моделей прогнозирования роста народного хозяйства республики / И.Г. Адимир, Я Янов, , Р.Я. Почс. – Рига : Зинатне, 1975. – 191 с.
1381517
  Адирим И.Г. Система моделей регионального прогнозирования / Адирим И.Г., Янов Я.А., Почс Р.Я. ; АН ЛатвССР, Ин-т экономики. – Москва : Зинатне, 1975. – 175 с. : ил., схем. – Список лит.: с. 171-173
1381518
  Адирим И.Г. Система моделей регионального прогнозирования / Адирим И.Г., Янов Я.А. ; АН ЛатвССР, Ин-т экономики. – Москва : Зинатне, 1977. – 191 с. : ил., схем. – Список лит.: с. 185-189
1381519
   Система моделей территориальной организации районного производственного комплекса. – Москва : Московский университет, 1979. – 80 с.
1381520
  Ціпов"яз Лариса Система модульних занять за темою "Героїчні пісні та балади у світовій літературі" // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 42-62
1381521
  Кюрчева Н.В. Система моніторингу використання земель сільськогосподарського призначення // Збалансоване природокористування : науково-практичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування НААН; ТОВ " Екоінвестком". – Київ, 2012. – № 1. – С. 61-64
1381522
  Чепіжко О.В. Система моніторингу геодинамічних зон шельфу Чорного моря - теорія та модель / О.В. Чепіжко, С.В. Кадурін // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2004. – № 5. – С. 17-23 : Рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 1726-5428
1381523
  Єгоров І.Ю. Система моніторингу діяльності індустріальних парків як інструмент реалізації державної підтримки інноваційно-інвестиційної діяльності / І.Ю. Єгоров, Ю.О. Рижкова // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 1 (64). – С. 4-9 : табл. – Бібліогр.: 7 назв
1381524
  Плікус І.Й. Система моніторингу для фінансового прогнозудіяльності підприємства : фінанси підприємств // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 35-44 : Рис. – Бібліогр.: 3 назви
1381525
  Адаменко О.М. Система моніторингу довкілля для природоохоронних об"єктів категорії "пам"ятка природи" // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 3 (95). – С. 69-83. – ISSN 0868-6939


  The article critically analyses the exploration history of the geological landmark "Starunia", which has the national value and located near the village of the same name in the Bogorodchany district of Ivano-Frankivsk region. In 1907 and 1929, during ...
1381526
  Міснік О. Система моніторингу доступності державних веб-ресурсів / О. Міснік, М. Антонішин // Information technology and security / National technical university of Ukraine "Kyiv polytechnic institute" ; Institute of special communication and information security ; ed. Oleksandr Bohdanov. – Kyiv, 2016. – Vol. 4, issue 1 (6). – C. 54-61. – ISSN 2411-1031
1381527
  Левченко К.Б. Система моніторингу дотримання прав людини в діяльносп міністерства внутрішніх справ // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1381528
  Бондаренко В.М. Система моніторингу життєздатності підприємства та її інформаційне забезпечення // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 137-145. – (Економіка ; Вип. 32)
1381529
  Завгородня С.П. Система моніторингу загроз економічній безпеці України: теоретичний аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 17, вересень. – С. 108-113. – ISSN 2306-6814
1381530
  Новаковська І.О. Система моніторингу земель: засади формування та проблеми розвитку / І.О. Новаковська, І.В. Матвєєва // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель : науково-виробничий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; редкол.: Й. Дорош, І. Ковальчук, А. Третяк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 4. – С. 57-71. – ISSN 2306-1677
1381531
  Солнцев С.О. Система моніторингу маркетингового середовища підприємства / С.О. Солнцев, О.Д. Москаленко, О.В. Черненко // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 341-354. – ISSN 2307-5651
1381532
   Система моніторингу наукових досліджень у сфері економіки та фінансів України / О.О. Любіч, М.С. Вертузаєв, О.Я. Навольнєв, Ю.Г. та ін. Желябовський; Науково-дослідний фінансовий ін-т при Міністерстві фінансів України; Авт.: О.О. Любіч, М.С. Вертузаєв, О.Я. Навольнєв, Ю.Г. Желябовський та ін. – Київ : НДФІ, 2004. – 112с. – ISBN 966-7675-21-1
1381533
  Оксак А.О. Система моніторингу процесів зліття та поглинання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 9 (172). – С. 43-46
1381534
  Домрачев В.М. Система моніторингу ризиків банку / В.М. Домрачев, В.В. Третиник // III Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем" (PCSITS) : 12 червня 2020 р. : збірник матеріалів доп. та тез / "Проблеми кібербезпеки інформаційно-телекомунікаційних систем " (РСSІТS). – Київ : Київський університет, 2020. – С. 170-172
1381535
  Макаренко О.І. Система моніторингу ризиків, які виникають у процесі експлуатації системи корпоративного електронного документообігу / О.І. Макаренко, О.В. Кіщенко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 4 : Зарубіжний досвід фінансового забезпечення медичного страхування. – С. 83-88. – ISSN 2222-4459
1381536
  Солодкий В.Д. Система моніторингу та запобігання небезпечним природним явищам у Чернівецькій області / В.Д. Солодкий, Р.І. Беспалько, І.І. Казімір // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2013. – № 1 (82). – С. 20-23 : мал. – Бібліогр.: 14 назв
1381537
  Красильникова Г. Система моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії: досвід для України // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих ; Хмельниц. нац. ун-т, Центр порівняльної проф. педагогіки. – Київ ; Хмельницький, 2014. – Т. 4, вип. 3. – С. 138-144. – ISSN 2308-4081


  В статті розглянуто досвід використання системи внутрішнього моніторингу якості вищої освіти в університетах Великої Британії. Проаналізовано існуючу модель системи моніторингу якості освіти на рівні вищого навчального закладу в межах виявленої відомим ...
1381538
  Живага В.В. Система моніторингу якості повітря на базі IoT / В.В. Живага, М.О. Малахова, Д.О. Шевченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – С. 49-57. – (Серія "Математичне моделювання. Інформаційні технології. Автоматизовані системи управління" ; вип. 49). – ISSN 2304-6201


  Ряд досліджень вказують на зв’язок летальності коронавірусу COVID-19 із забрудненістю повітря. В умовах пандемії багато людей перебувають на карантині та сидять у своїх домівках. Тож актуальними є дослідження та розробка систем ...
1381539
  Бойд У. Система Монтессори. Историко-критический анализ системы / У. Бойд ; пер. с англ. под ред. и с предисл. Н.Д. Виноградова. – Москва : Мир, 1925. – 179 с.
1381540
  Семененко Б. Система морально-правових заходів забезпечення службово-трудової дисципліни в органах прокуратури: науково-теоретичний аспект // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко ; редкол.: Іншин М.І., Андрійко О.Ф., Арістова І.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (32). – С. 30-39. – ISSN 2306-9082
1381541
  Вольтманн Л. Система морального сознания в связи с отношением критической философии к дарвинизму и социализму / Л. Вольтманн ; Пер. с нем. В. Михайлова и Г. Шпетта ; Под ред. д-ра философии М.М. Филиппова. – Санкт-Петербург : Изд. Зябицкий и Пятин, 1901. – 325, [4] с.
1381542
  Филиппова А. Система моральных категорий-экзистенциалов в неоконченной повести "Записки сумасшедшего" Л.Н. Толстого // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: Семенюк Г.Ф., Гаєвська Н.М., Бандура Ю.О. [та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 12. – С. 469-473
1381543
  Кшановський О.Ч. Система морфологічного типу та викладання перської мови україномовним учням // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 440-447
1381544
  Поповиченко И.В. Система мотивации менеджеров по продажам / И.В. Поповиченко, Е.А. Терник // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 95-99.
1381545
  Ахмантурова Е. Система мотивации сотрудников: моральная или материальная? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 7. – С. 4-8. – ISSN 0869-4915
1381546
  Циганова Н. Система мотивації банківського персоналу: проблеми оцінювання та вдосконалення : кадрове забезпечення банків // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 3. – С. 61-63. – Бібліогр.: 3 назви
1381547
  Іщук О.В. Система мотивації персоналу на прикладі приватного підприємства // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 60-66 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2310-4368
1381548
  Татомир І.Л. Система мотивації праці в умовах інформаційного суспільства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Татомир Ірина Любомирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1381549
  Татомир І.Л. Система мотивації праці в умовах інформаційного суспільства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Татомир Ірина Любомирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 248 л. – Додатки: л. 210-248. – Бібліогр.: л. 187-209
1381550
  Мацюк А.А. Система мотивів у романі П. Кіньяра "Вілла Амалія" // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1107. – С. 137-140. – (Серія "Філологія" ; вип. 70). – ISSN 2227-1864
1381551
  Хорошилова В. Система мотивов в рассказе А.И. Куприна "Психея" как проявление авторского мира писателя // Філологічні студії : збірник студ. наук. праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Вип. 5. – С. 215-219
1381552
  Степанков Я.В. Система мотивов и лейтмотивов в структуре повести Е. Замятина "Рассказ о самом главном" // Русская литература. Исследования : Сборник научных трудов / Киевский нац. ун-т. им. Тараса Шевченко. – Киев, 2004. – Вып. 6. – С. 190-197. – ISBN 966-581-590-3
1381553
   Система на възпитателната работа в училище. – София : Народна просвета, 1976. – 206 с.
1381554
  Драганов Павел Система на идеологическото възпитание на учениците / Драганов Павел. – София, 1979. – 100с.
1381555
  Безносюк О.О. Система набору студентів у Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 35-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Ідеться про впровадження модульно-рейтингової системи контролю на вступних іспитах у Військовому інституті Київського університету імені Тараса Шевченка, доводиться значна перевага цієї системи відбору над звичайною.
1381556
   Система наведення і супроводження для фотометричних та координатних вимірювань високоорбітальних супутників / С.В. Кузьков, В.П. Кузьков, З. Соднік, Д.В. Воловик, С.П. Пуха, В.В. Клещонок // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Державне космічне агенство України. – Київ, 2013. – Т. 19, № 3 (82). – С. 61-67. – ISSN 1561-8889


  Для виконання експериментів з встановлення лазерного комунікаційного зв"язку між телескопом АЗТ-2 Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України та геостаціонарним супутником ARTEMIS Європейського космічного агентства розроблено ...
1381557
  Стрілець-Бабенко Система навчально-педагогічних ситуацій у підготовці майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Стрілець-Бабенко Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1381558
  Гарєєва Ф. Система навчання видатних педагогів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (165). – С. 101-104. – ISSN 1682-2366
1381559
  Рощупкина О.А. Система навчання самостійної роботи іноземних студентів на мовній кафедрі підготовчого факультету // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2013. – С. 98-103. – (Педагогічні науки ; № 3)
1381560
  Калинич Ф.К. Система навчання як соціальна провокація: за романом Р. Мерля "За склом" // Питання літературознавства : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича ; редкол.: О.В. Чернівська, П.В. Рихло, Р.А. Дзик [та ін.]. – Чернівці, 2019. – Вип. 99. – С. 180-193. – ISSN 2306-2908
1381561
  Сліпачук Т. Система нагляду за арбітражними рішеннями // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 9 (123). – С. 88-108
1381562
  Муза О.В. Система надання адміністративних послуг в Україні як нова якість ідеології взаємовідносин людини і держави // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2017. – Вип. 3 (63). – C. 234-243. – ISSN 2078-9165
1381563
  Грибко О. Система надання адміністративних послуг населенню в Україні: підвищення якості послуг в нових реаліях / О. Грибко, Н. Грабар // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпро, 2016. – Вип. 3 (30). – С. 52-58. – ISSN 2414-4436
1381564
  Левченко К. Система надання допомоги дітям, що стали жертвами торгівлі людьми в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку // Український журнал про права людини / Українсько-американське бюро захисту прав людини. – Київ, 2005. – № 6. – С. 18-33
1381565
  Тюркеджи Н.С. Система наказаний в культуре Древнего Китая // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2013 р. / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Нац. акад мистецтв України, Ін-т культурології ; [редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2013. – С. 37
1381566
  Оксамытный В.В. Система наказания по уголовному праву Англии : Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.08 / Оксамытный В. В.; КГУ. – К., 1973. – 27л.
1381567
   Система накопичувального пенсійного забезпечення в Україні: соціально-економічний вимір і захист пенсійних накопичень / [Н.М. Шелудько та ін.] ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М.В. Птухи НАН України. – Київ : Академперіодика, 2023. – 119, [3] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 111-114 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-360-497-8
1381568
  Гензель П.П. Система налогов Советской России. / П.П. Гензель. – М.-Л., 1924. – 86с.
1381569
  Чернякова Т.М. Система налоговых платежей предприятия, обеспечивающих их минимизацию // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2002. – № 5. – С.292-300
1381570
  Гречаная С.И. Система налогообложения как внешний фактор самоорганизации предприятий / С.И. Гречаная, Н.В. Швец // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 8 (637). – С. 44-56. – ISSN 0131-7741
1381571
  Ковалев Б.Н. Система налогообложения на оккупированной территории России в годы Великой Отечественной войны (1941-1944 гг.) // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.20-23
1381572
  Волков Леонид Викторович Система направленного развития физических особенностей учащихся в разные возрастные периоды : Автореф... доктора педагогич.наук: 13.00.04 / Волков Леонид Викторович; Московск. ин-т физ. культ. – Москва, 1984. – 40л.
1381573
  Константинов Н.А. Система народного образования / Н.А. Константинов. – М., 1956. – 31с.
1381574
  Аранский В.С. Система народного образования в Англии / В.С. Аранский, В.П. Лапчинская ; АПН РСФСР, Ин-т теории и истории педагогики. – Москва, 1961. – 260 с. – Библиогр.: с. 247-859
1381575
   Система народного образования в Англии. – Пятигорск, 1978. – 38с.
1381576
  Касвин Г.А. Система народного образования в Италии / Г.А. Касвин. – М., 1962. – 160с.
1381577
  Булай Л.В. Система народного образования в Канаде : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Булай Л.В.; МП УССР, НИИ психолог. УССР. – К., 1973. – 26л.
1381578
  аль-Шамари М Х.А. Система народного образования в современном Ираке : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / аль-Шамари Х.А.М. ; Акад. пед. наук СССР, Н-исслед. ин-т общей пед. – Москва, 1974. – 31л.
1381579
  Логинова В.И. Система народного образования в СССР / В.И. Логинова. – Л., 1972. – 44с.
1381580
  Студенцов Н.Н. Система народного образования СССР / Н.Н. Студенцов. – Саратов, 1967. – 68с.
1381581
  Ряппо Я.П. Система народного просвещения Украины : сборник материалов, статей и докладов / Я . Ряппо. – Харьков : Госиздат Украины, 1925. – 232 с. – Экз. деф., отсутств. с. 223-232
1381582
  Погонець Я. Система народнопоетичних символів у творчості Марії Матіос // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.С. Снитко, О.П. Івановська [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 41 : Присвячений професору Лідії Дунаєвській. – С. 181-187
1381583
  Чертан С.Е. Система натурально-стоимостных межотраслевых балансов союзной республики / С.Е. Чертан. – Кишинев-Штиинца, 1984. – 242с.
1381584
  Гегель Ф Г.В. Система наук / Ф Г.В. Гегель; Пер.Г.Шпета. – Санкт-Петербург : Наука. – (Слово о сущем). – ISBN 5-02-028235-9
Ч.1 : Феноменология духа. – 1999. – 444с.
1381585
  Михайлин І.Л. Система наук про журналістику // Журналістська освіта і наука : підручник для ВНЗ / І.Л. Михайлин. – Суми : Університетська книга, 2014. – С. 114-124. – ISBN 978-966-680-459-7
1381586
  Бульвінська О. Система наук про освіту: досвід європейських університетів // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2020. – Вип. 1 (62). – C. 68-73. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1381587
  Макарчук Р. Система наукових гуртків студентів та аспірантів / Р. Макарчук, М. Костенко, А. Ходирева // Самоврядний дух студентства юридичного факультету : альманах / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Юридичний ф-т ; ред. І.С. Гриценко ; редкол.: І.С. Сахарук, Р.В. Макарчук, Р.В. Мельниченко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 1 (2008 - 2012 роки). – С. 110-139. – ISBN 978-617-7069-05-7


  Про наукові гуртки студентів та аспірантів юридичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка.
1381588
  Лавніченко О.В. Система наукових знань в галузі службово-бойової діяльності Національної гвардії Українии / О.В. Лавніченко, Ю.П. Бабков // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 25-32. – ISSN 2078-7480
1381589
  Сліпушко О.М. Система наукових медієвістичних поглядів Івана Франка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк. – Київ, 2017. – Вип. 2 (49). – С. 264-269. – ISSN 2520-6346
1381590
  Гриценко І.С. Система наукових поглядів на джерела адміністративного права у радянській науці адміністративного права / І. Гриценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 4-6. – (Юридичні науки ; Вип. 79). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються наукові погляди на систему джерел адміністративного права, висловлені в науці адміністративного права у межах 40-х - 80-х років ХХ ст. There is analised scientific points of views according to sources of administrative law in perod of ...
1381591
  Зварич І. Система науково-дослідницької діяльності випускової кафедри в процесі підготовки фахівця // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 42-45. – ISSN 2308-4634


  У статті представлено систему науково-дослідницької діяльності у формуванні та становленні сучасного фахівця. Проаналізовано вплив якісного рівня науково-дослідницької діяльності на результат підготовки фахівця. "Питання формування особистості ...
1381592
  Капралюк О. Система науково-інформаційного забезпечення агропромислового комплексу України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. Івана Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (283), лютий. – С. 37-42. – ISSN 2076-9326
1381593
   Система науково-технической информации в УССР. – Киев
Вып. 3. – 1976
1381594
  Луценко Я.Ю. Система наукової атестації в університетах Російської імперії у другій половині XIX - на початку XX ст. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін. – Київ, 2016. – № 53. – С. 21-25. – ISSN 2411-5983
1381595
  Саидов Н.Х. Система научно-атеистического воспитания в условиях развитого социализма. / Н.Х. Саидов. – Ташкент, 1982. – 156с.
1381596
   Система научно-информационного обеспечения деятельности конгресса США : Науч.-аналит. обзор. – Москва : ИНИОН, 1990. – 78с. – Библиогр.: C. 78-79. – (Науковедение за рубежом / АН СССР, ИНИОН)
1381597
  Ступницкий И.С. Система научно-исследовательской работы студентов экономического факультета Киевского университета / И.С. Ступницкий. – Киев, 1975. – 21 с.
1381598
  Хлебутина Л.К. Система научно-технической информации в АПК / Л.К. Хлебутина, К.Т. Ямчук. – Москва, 1987. – 159с.
1381599
  Уланов Б.П. Система научно-технической информации в сельском хозяйстве Канады. / Б.П. Уланов. – М., 1973. – 87с.
1381600
   Система научно-технической информации в Украинской ССР : (Информационные материалы). – Киев
Выпуск 1. – 1976. – 35 с.
1381601
   Система научно-технической информации в Украинской ССР. Выпуск 2. – Киев, 1976. – 34 с.
1381602
  Журавлев А.Л. Система научных предствалений Б.Д. Парыгина в области социальной психологии / А.Л. Журавлев, И.А. Мироненко // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2012. – Т. 33, № 5. – С. 28-38. – ISSN 0205-9592
1381603
  Пономаренко А.Н. Система национального счетоводства / А.Н. Пономаренко, Б.И. Башкатов. – М., 1992. – 50с.
1381604
  Рябушкин Б.Т. Система национальных счетов (Некоторые вопросы теории и методологии) : Автореф... канд. экон.наук: / Рябушкин Б. Т.; Моск. экон. стат. ин-т, Каф. экон. стат. – М., 1966. – 19л.
1381605
  Рябушкин Б.Т. Система национальных счетов в зарубежной стастистике / Б.Т. Рябушкин. – М., 1969. – 180с.
1381606
  Климович О. Система національних засобів захисту прав люлини(в контексті положень Конвенції про захист прав і основних свобод людини) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2001. – № 1. – С.34-36. – ISSN 0132-1331
1381607
  Моторин Р.М. Система національних рахунків : Навч. посібник / Р.М. Моторин, Т.М. Моторина; МОіНУ;КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 336с. – ISBN 966-574-278-7
1381608
  Моторин Р.М. Система національних рахунків : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р. М. Моторин, Т.Є Трубнік-Шаковяш, М.В. Мазур; МОіНУ; НЕУ; За заг. ред. Р.М. Моторина. – Київ : КНЕУ, 2004. – 196с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-674-585-9
1381609
  Моторин Р.М. Система національних рахунків : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Р.М. Моторин, Т.Є. Трубнік-Шаковяш, М.В. Мазур ; за заг. ред. Р.М. Моторина ; МОН України ; Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана. – Вид. 2-ге, без змін. – Київ : КНЕУ, 2007. – 200 с. – ISBN 966-574-585-9
1381610
  Радова О. Система національних рахунків та її показники / О. Радова, Д. Глущенко, Г. Запорожець // Пріоритетні напрямки розвитку наукової думки в XXI столітті : до 25-річчя Одес. ін-ту МАУП : зб. наук. праць за матеріалами V Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України, 19 трав. 2023 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом, Одес. ін-т [та ін. ; редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2023. – С. 286-289. – ISBN 978-617-7768-39-4


  Розглянуто поняття системи національних рахунків, валовий продукт у системі національних рахунків, методи підрахунку валового продукту, показники національних рахунків: чистий внутрішній продукт, національний дохід, особистий дохід.
1381611
  Головко В. Система національних рахунків України: вчора, сьогодні, завтра : макроекономіка // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 4 (182 ). – С. 3-6 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1381612
  Побочий І.А. Система національно-державних інтересів та боротьба за їх реалізацію // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 576-583. – ISSN 1563-3349
1381613
  Шептицька Л.Б. Система національно-патріотичного виховання у вищому навчальному закладі лісотехнічного профілю / Л.Б. Шептицька, Н.Г. Захарчин, О.А. Чаплик // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2018. – Вип. 28, № 10. – C. 135-138. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1381614
  Євграфова Є.П. Система національного законодавства в контексті права (лібертарно-легістський підхід) : Монографія / Є.П. Євграфова. – Київ : КНТ, 2007. – 184с. – ISBN 966-373-201-6
1381615
  Зайківський О. Система національної безпеки та питання інтелектуальної власності / О. Зайківський, О. Оністрат // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Орлюк О.П., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (117). – С. 39-47. – ISSN 2308-0361
1381616
  Шунько О. Система національної підтримки обдарованих дітей в Угорщині // Матеріали науково-практичного семінару "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості" : 6 червня 2011 року : [збірник] / "Педагогічна компаративістика-2011: компаративіські підходи підтримки та розвитку обдарованості", наук.-практ. семінар. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2011. – Ч. 2. – С. 46-55. – ISBN 978-966-2633-03-0
1381617
  Гаркунова Э.К. Система начального образования в республике Куба : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Гаркунова Э.К.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. языков. – М., 1971. – 26л.
1381618
  Скулиш Є.Д. Система негласних слідчих (розшукових) дій за Кримінальним процесуальним кодексом України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2012. – С. 108-114. – (Правознавство ; Вип. 618). – ISSN 2221-173X
1381619
  Уваров В.Г. Система негласних слідчих (розшукових) дій за новмим КПК України // Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (65). – С. 523-529. – ISSN 2078-3566
1381620
  Терещук С.С. Система негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальні підстави їх проведення // Право і безпека : науковий журнал / Харків. нац. ун-т внутрішніх справ ; голов. ред. Бурдін М.Ю. ; редкол.: Музичук О.М., Йосеф Грудка, Ємельянов В.П. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (66). – С. 87-92. – ISSN 1727-1584
1381621
  Загородній А.Г. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування : міжнародні фінанси / А.Г. Загородній, Т.Т. Гринів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 11. – С. 122-132 : Рис. – Бібліогр.: 13 назв
1381622
  Андрєєва В. Система недержавного пенсійного забезпечення // Юридична газета. – Київ, 2012. – 12 червня (№ 24)


  "... Право громадян на соціальний захист".
1381623
  Кривоносов А.Т. Система неизменяемых классов слов / А.Т. Кривоносов. – Саратов, 1974. – 118с.
1381624
  Пунда О. Система немайнових прав, що забезпечують природне існування фізичної особи, у законодавстві України // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2003. – № 9. – С.14-18
1381625
  Руснак І. Система неперервної освіти як чинник соціальної інтеграції емігрантів у країнах Північної Америки // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2013. – № 10. – С. 103-105. – ISSN 1994-4845
1381626
  Римарева И.И. Система непрерывного образования // Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2012. – № 3 (111). – С. 11-19
1381627
  Сукиасян Э.Р. Система непрерывного образования: структура, функции составных частей // Научные и технические библиотеки : ежемесячный сб. по вопросам теории и практики библ. дела. – Москва, 2001. – № 2. – С.103-111. – ISSN 0130-9765
1381628
  Хуторянская А.Д. Система непрерывного профессионального экономического и бизнес-образования // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 5 (50). – С. 69-72. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуются возможности и перспективы реализации системы непрерывного профессионального экономического и бизнес-образования в учреждении высшего профессионального образования. Выделяются два уровня непрерывного образования – высшее ...
1381629
  Кирюхин В.М. Система непрерывного развития одаренных детей в среде подготовки к всероссийской олимпиаде школьников по информатике / В.М. Кирюхин, М.С. Цветкова // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 10 (228). – С. 42-47. – ISSN 0234-0453
1381630
  Морозова А.В. Система непрерывного тестирования при обучении математическим дисциплинам в вузе / А.В. Морозова, Е.Г. Плотникова // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России в области психологии, педагогики и социологии. – Москва, 2013. – № 11. – С. 73-78. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается система непрерывного тестирования, которая используется при обучении математическим дисциплинам для формирования умений, развития мышления, систематизации знаний, воспитания профессиональной направленности, организации самостоятельной ...
1381631
  Копманієць О. Система неформальної освіти в державі Ізраїль // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 54-57. – ISSN 1562-529Х


  "Метою статті є надати описову характеристику системі неформальної освіти держави Ізраїль в історичній ретроспективі та на сучасному етапі."
1381632
  Пастушенко Т. Система німецьких таборів для радянських військовополонених в Україні: (червень - грудень 1941 р.) // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 116-125. – ISSN 2222-5250
1381633
  Ремнева М.Л. Система норм грамматики Мелетия Смотрицкого: проблемы рецепции и императивности / М.Л. Ремнева, Е.А. Кузьминова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 7-20. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Статья подводит итоги филол. разысканий, посв. механизмам восприятия в социуме наиболее авторитетной грамматики церковнославянского языка и установлению степени ее императивности для великорусских книжников. Исходная кодификаторская установка М. ...
1381634
  Алексеев В.А. Система норм и нормативов в строительном комплексе : учеб. пособие / В.А. Алексеев, В.Ф. Богданов ; Чуваш. гос. ун-т им. И.Н. Ульянова. – Чебоксары : ЧГУ, 1987. – 56 с.
1381635
  Допилка В.А. Система норм об ответственности за контрабанду в Украине и иностранном уголовном законодательстве // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2009. – № 2 (62). – С. 62-66.
1381636
  Косович В. Система нормативно-правовових актів України: сновні напрями вдосконалення // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 23-35. – (Серія юридична ; Вип. 53). – ISSN 0136-8168
1381637
  Шуляк В. Система нормативно-правового забезпечення електронного урядування в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 133-142
1381638
  Заболотний А.В. Система нормативно-правового регулювання державної служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-29. – (Державне управління ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті визначено систему актів законодавства України, які регулюють відносини у сфері державної служби, що виникають у зв"язку із вступом, проходженням та припиненням такої служби, правила співвідношення та застосування положень цих актів. В ...
1381639
   Система нормативных документов в строительстве. – М., 1983. – 33с.
1381640
  Лагунов Г.В. Система нормативных картотек на перфокартах для выполнения планово-ученых работ. / Г.В. Лагунов. – М, 1964. – 20с.
1381641
  Марек А.И. Система нормативов в процессах разработки и производства радиоэлектронной аппаратуры / А.И. Марек, А.Е. Фатеев. – Москва : Радио и связь, 1985. – 76 с.
1381642
  Овсепян Роберт Ованесович Система нормативов отчислений в фонд материального поощрения и ее дальнейшее совершенствование. (На примере электротехн. пром-сти АрмССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Овсепян Роберт Ованесович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 33л. – Бібліогр.:с.33
1381643
  Фам Тхань Бинь. Система нравственного воспитания младших школьников в СССР, и возможности ее применения в условиях школ Вьетнама. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Фам Тхань Бинь.; АПН СССР. НИИ общих проблем воспитания. – М., 1980. – 21л.
1381644
  Лаптенок С.Д. Система нравственного воспитания: (Опыт БССР). / С.Д. Лаптенок. – М., 1982. – 64с.
1381645
  Мандибура В. Система об"єктивних економічних законів в реаліях системно-суб"єктивного економічного беззаконня // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. А. Гриценко. – Київ, 2021. – № 3. – С. 29-56 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141
1381646
  Карамушка Л.М. Система об"єктивно-цільових моделей психологічної служби // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.61-68. – (Психологічні науки)
1381647
  Зараховський О.Є. Система об"єктів Світової спадщини ЮНЕСКО: географічний аспект // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 17. – С. 196-202 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1381648
  Небритов Б.Н. Система обеспечения АСУ и САПР. / Б.Н. Небритов. – Ростов -на-Дону, 1990. – 111с.
1381649
  Мамутов В.К. Система обеспечения государственной дисциплины поставок / В.К. Мамутов. – Донецк, 1975. – 30с.
1381650
  Терешин В.И. Система обеспечения информацией для учебной и научной работы в вузах культуры / В.И. Терешин. – М., 1980. – 40с.
1381651
  Чекмазова С.И. Система обеспечения экономической безопасности предприятия в современных условиях развития России // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 4 (26). – С. 122-125. – ISSN 1728-8878
1381652
  Фркович М. Система обещественного планирования в Югославии. / М. Фркович. – Белград, 1966. – 28с.
1381653
  Сухорський С.Ф. Система обліку успішності в школі / С.Ф. Сухорський. – К., 1968. – 119с.
1381654
  Манакіна В. Система обліку як реалізація функції управління витратами / В. Манакіна, Н. Шпачинська // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 4 (95). – С. 59-62. – ISSN 1728-9343
1381655
  Варічева Р. Система обліку як складова інформаційного забезпечення економічного механізму внутрішьовиробничого управління: етапи розвитку, цілі та показники : облік та аудит // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 6 (284). – С. 61-63 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1810-3944
1381656
  Семенченко А.І. Система обмежень та вимог до комплексної моделі стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 87-90. – Бібліогр.: 13 назв
1381657
  Драганенко В.П. Система оборони південно-східного прикордоння Поділля в середині XVII ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 461-466. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1381658
  Моця К. Система оборони середньовічного Херсонеса в контексті Візантійської військової доктрини // Археологія : науковий журнал / НАНУ, Ін-т археології. – Київ, 2006. – № 4. – С. 52-59. – ISSN 0235-3490
1381659
  Герцен А.Г. Система оборонительных сооружений Мангупа. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.06 / Герцен А.Г.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1984. – 21л.
1381660
  Затинайко О.І. Система оборонного планування, програмування, розроблення бюджету та виконання збройних сил США / О.І. Затинайко, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-25
1381661
  Затинайко О.Ы. Система оборонного планування, програмування, розроблення бюджету та виконання збройних сил США / О.Ы. Затинайко, П.П. Скурський, О.Ф. Величко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 18-26
1381662
   Система обработки геологической информации на ЭВМ. – Саратов, 1979. – 127с.
1381663
   Система обработки макроэкономической информации. – М., 1987. – 183с.
1381664
  Данилов Г.Г. Система обработки почв лесостепной зоны / Г.Г. Данилов; Корабицкий Н.К. – Саранск, 1969. – 372 с.
1381665
  Чернышева В.В. Система обработки почвы / В.В. Чернышева. – Владимир, 1951. – 28 с.
1381666
  Тарасов А.В. Система обработки почвы под кукурузу в условиях Донбасса : Автореф... канд. с.-х.наук: / Тарасов А.В.; Одес. с.-х. ин-т. – Луганск, 1967. – 19л.
1381667
  Брага В.В. Система обработки статистической информации на ЭВМ / В.В. Брага, Т.П. Панюшкина. – Москва : Статистика, 1977. – 208 с. – (Пособие для работников вычислительных центров)
1381668
  Барановский Е.С. Система обработки учетной информации на ЭВМ в сельском хозяйстве : учебное пособие для факультетов повышения квалификации руководящих кадров колхозлв и совхозов и специалистов сельского хозяйства / Е.С. Барановский, М.Ф. Кропивко. – Киев : Вища школа, 1983. – 245 с.
1381669
  Азьомов В.Т. Система образів-символів оповідання для комп"ютера та циркуля "Дамаскин" Милорада Павича / В.Т. Азьомов, Т.М. Азьомова // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 3 (159). – С. 26-32


  Автори стстті розкривають деякі образи-символи, що зустрічаються в оповіданнях М. Павича., щоб зрозумити символічну роль комп"ютера у художньому світі автора, розкрити постмодернистську естетику текстів.
1381670
  Клочан В.В. Система образів патріотів у драматичних творах Лесі Українки та Юрія Мушкетика // Літературознавчі студії : збірник наукових статей, присвячений 80-річчю від дня народження Юрія Мушкетика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Н.М. Гаєвська, Ю.О. Бандура [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 81-87. – ISBN 978-966-171-249-1
1381671
  Сквирська І. Система образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 24-27. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 21). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано систему образів повісті Ю. Косача "Еней та життя інших". У центрі дослідження - образ Енея, символ українського емігранта. Автор осмислює античний міф про Енея в національному контексті. The system of images of Yuriy Kosach"s novel ...
1381672
  Городенко Л. Система образів у мережевій комунікації // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 27-34


  У статті проаналізовано теорії віртуальності, симуляції реальності, в яких головним поняттям є образ, а також систематизовано образи в мережевій комунікації. В статье анализируются теории виртуальности, симуляции реальности, в которых главным понятием ...
1381673
  Маклакова Галина Владимировна Система образной реализации слова в художественном произведении и ее текстообразующая функция : Дис... канд.филолог.наук: 10.0201 / Маклакова Галина Владимировна; КГУ им.Т.Шевченка. – К. – 171л. – Бібліогр.:л.153=171
1381674
  Валагин А.П. Система образов в романе Ф.М.Достоевского "Бесы". : Автореф... Канд.филол.наук: 10.01.01 / Валагин А.П.; Тбилис.гос.ун-т. – Тбилиси, 1981. – 21л.
1381675
  Халмухаммедов Шамухаммет Система образов туркменской сказочной сатиры. / Халмухаммедов Шамухаммет. – Ашхабад, 1990. – 100с.
1381676
  Катунская С.Ф. Система образования в Австралии. / С.Ф. Катунская. – М, 1976. – 80с.
1381677
  Потапова Ж.Е. Система образования в Германии (к вопросу о непрерывном образовании) // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2012. – Т. 18, кн.1 : Освіта: традиції та інновації в умовах соціальних змін. – С. 63-71. – ISSN 1993-5560
1381678
  Аюбова Ш.И. Система образования в Дагестане к началу ХХ в. // Вопросы истории : ежемесячный журнал / ООО "Редакция журнала "Вопросы истории"; РАН. – Москва, 2010. – № 11. – С. 147- 149. – ISSN 0042-8779
1381679
  Тимошенков И.В. Система образования в зеркале экономической науки : монография / И.В. Тимошенков ; НУА. – Харьков : НУА, 2005. – 296 с. – ISBN 966-8558-26-X
1381680
  Хайро К.Р. Система образования в Колумбии: история и современность / К. Р. Хайро // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 20 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2006. – С. 43-72. – (Педагогическое образование ; № 1)
1381681
  Туева И.А. Система образования в Лихтенштейне. / И.А. Туева. – Москва, 1976. – 31с.
1381682
  Ворожейкина О.Л. Система образования в Люксембурге / О.Л. Ворожейкина, Л.П. Шилова. – Москва, 1976. – 25с.
1381683
  Троякова Л.Г. Система образования в Нигере и Руанде. / Л.Г. Троякова. – М., 1976. – 58с.
1381684
  Белянин П.С. Система образования в Новой Зеландии / [подгот. П.С. Беляниным]. – Москва : Отд. науч. информации НИИВШ, 1976. – 63 с. – Библиогр.: с. 61-62 (35 назв.). – (Серия "Высшее и среднее специальное образование за рубежом" / Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы, Отд. науч. информации, Обзорная информация)
1381685
  Самсонова А.А. Система образования в Объединенных Арабских Эмиратах / А.А. Самсонова. – Москва, 1976. – 24 с.
1381686
  Малаховская Л.С. и Маркетова И.М. Система образования в Польше / Л.С. и Маркетова И.М. Малаховская. – М., 1976. – 80с.
1381687
  Ткач Г.Ф. Система образования в Португалии / Г.Ф. Ткач. – М., 1976. – 82с.
1381688
  Маркетова И.М. Система образования в Сомали. / И.М. Маркетова. – М., 1976. – 46с.
1381689
  Белянин П.С. Система образования в США / [подгот. П.С. Беляниным]. – Москва : Отд. науч. информации НИИВШ, 1976. – 76 с. – Библиогр.: с. 74-76 (31 назв.). – (Серия "Высшее и среднее специальное образование за рубежом"). / Науч.-исслед. ин-т проблем высш. школы, Отд. науч. информации, Обзорная информация)
1381690
  Янушевич Ю.Г. Система образования в Танзании / Ю.Г. Янушевич. – Москва, 1976. – 48с.
1381691
   Система образования в Турции. – М., 1976. – 80с.
1381692
  Туева И.А. Система образования в ФРГ / И.А. Туева. – Москва, 1976. – 72с.
1381693
  Ворожейкина О.Л. Система образования в Швейцарии / О.Л. Ворожейкина, Л.П. Шилова. – Москва, 1976. – 80с.
1381694
  Слипко С.Г. Система образования в Югославии / С.Г. Слипко, Л.С. Малаховская. – Москва, 1976. – 80 с.
1381695
  Владиславлев Л.А. Система образования вевропейских странах СЭВ / Л.А. Владиславлев. – Москва, 1989. – 131с.
1381696
  Антонова Д.О. Система образования взросдых в Англии : Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Антонова Д.О. ; МГУ. – Москва, 1974. – 42 с.
1381697
  Мир-Багирзаде Система образования и воспитания на мусульманском Востоке // Філософія освіти : науковий часопис / Ін-т вищ. освіти Нац. акад. пед. науки України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ред. рада: М. Бойченко, О. Гомілко, В. Зінченко [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (12). – C. 361-372
1381698
  Осипов В.Г. Система образования и НТР / В.Г. Осипов. – Ереван, 1985. – 178с.
1381699
  Бунеева Р.Н. Система образования и образовательные системы // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2009. – № 1 (33). – С. 153-161.


  Рассматривается проблема вариативности в образовании, предлагается организовать конкуренцию образовательных систем.
1381700
   Система образования и социальные перемещения. – Таллин, 1981. – 51с.
1381701
  Гребнев Л.С. Система образования как ключевой фактор долгосрочного развития // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 5. – С. 12-15. – ISSN 0321-0383
1381702
  Тимошенков И.В. Система образования как объект исследования экономической теории: от классической к новой институциональной экономике / И.В. Тимошенков, О.Н. Нащекина // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2005. – Вип. 89-3. – С. 51-57. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1381703
  Мороз Е.Ф. Система образования как фактор обеспечения национальной безопасности // Философия образования : всероссийский науч. журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2014. – № 3 (54). – С. 33-42. – ISSN 1811-0916


  Теория национальной безопасности опирается на каноны классической философской культуры, на ее основные достижения, являющиеся теоретической, методологической и праксиологической основой всех сфер человеческой деятельности. В основе существования и ...
1381704
   Система образования как фактор формирования личности. – Москва, 1979. – 55с.
1381705
  Оноприенко В.И. Система образования перед требованиями информационных технологий // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))


  Скозь призму взаимосвязанных ценностей демократии и образования рассмотрены новые аспекты в системах образования, вызванные беспрецедентным прогрессом информационно-коммуникационных технологий и глобализацией.
1381706
   Система образования Украины в условиях глобализации: состояние и прогнозы : программа и материалы 14 международной студенческой научной конференции, 21 апреля 2007 года. – Харьков : НУА, 2007. – 138с. – (День науки в НУА). – ISBN 978-966-8558-56-6
1381707
  Вахштайн В.С. Система образования Финляндии // Вестник Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2008. – Т. 78, № 4. – С. 360-364. – ISSN 0869-5873
1381708
  Мороз В.М. Система обрання керівника вищого навчального закладу як об"єкт державно-управлінського впливу на якість вищої освіти в Україні // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 218-221


  "...Предметом нашої уваги у межах цієї публікації було обрано систему обрання керівника вищого навчального закладу в контексті визначення напрямів ії удосконалення."
1381709
  Попов Ф.А. Система обробітку грунту на Україні. / Ф.А. Попов. – К., 1959. – 51с.
1381710
  Ломонос Я.Г. Система обробки електронних документів на основі нечіткої моделі термінологічного аналізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Ломонос Я.Г. ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 11 назв
1381711
   Система оброблення інформації. Основні поняття. Терміни та визначення. ДСТУ 2938-94. – Видання офіційне. – Київ : Держстандарт України, 1995. – 31 с. – (Системи оброблення інформації)
1381712
  Дригайло С.В. Система обслуговування газетними фондами в умовах зростання інформаційних потреб читачів: досвід Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1991-2010) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.03 / Дригайло Сергій Васильович ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр. : 10 назв
1381713
   Система обслуговування користувачів у вузівській бібліотеці : матеріали Всеукр. наук. ювіл. конф. (Дніпропетровськ, 1-3 жовт. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. гірничий ун-т, Наук.-техн. б-ка ; [редкол.: О.Н. Нефедова, Є.Д. Прудченко, В.Г. Римар]. – Дніпропетровськ : НГУ, 2009. – 119, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-350-187-1
1381714
  Ярощук Валентина Петрівна Система обслуговування читачів обласних універсальних наукових бібліотек України (80-90-ті роки) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.08 / Ярощук Валентина Петрівна; НАН України. НБ України ім. В.І.Вернадського. – К., 1997. – 23л.
1381715
  Мяскова Т. Система обслуговування читачів у бібліотеці Імператорського Університету Св. Володимира (1834-1919) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2002. – Вип. 9. – С. 403-413. – ISBN 966-02-2655-1
1381716
  Гергей И. Система обслуживания с переключением : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Гергей И. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1381717
  Ільїна О.В. Система обтяжуючих обставин корисливих злочинів проти власності за КК України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 34. – С. 443-450. – ISSN 1563-3349
1381718
  Коршев Р.С. Система обучения выразительному чтению на русском языке учащихся 4-8 классов казахской школы : Автореф... канд. пед.наук: / Коршев Р. С.; Казах. гос. пед. ин-т. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1381719
  Томарова Наталья Германовна Система обучения декоративно-прикладному искусству как средство становления креативного опыта будущих педагогов-художников // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 5. – С. 94-96. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1381720
  Ильясова Г.И. Система обучения изложения на русском языке учащихся 4-8 классов казахской школы. : Автореф... канд. пед.наук: 013.731 / Ильясова Г.И.; Казах. гос. пед. ин-тут. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1381721
  Бим И.Л. Система обучения иностранным языкам в средней школе и учебник как модель ее реализации : учеб. пособие / И.Л. Бим ; М-во просвещения РСФСР, Москов. гос. пед. ун-т им. В.И. Ленина, Каф. лексили и фонетики нем. яз. – Москва : [МГПИ], 1974. – 240 с., [5] л. табл. – Библиогр.: с. 227-238 (292 назв.)
1381722
  Совайленко В.К. Система обучения математике в 5-6 классах. / В.К. Совайленко. – М., 1991. – 479с.
1381723
  Воробьева В.В. Система обучения русскому языке в высшей партийной школе : Автореф... канд. пед.наук: 731 / Воробьева В.В.; Науч.-исслед. ин-т прподавания рус. яз. в нац. школе. – М., 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1381724
   Система обучения сочинениям в 4-8 классах. – Изд.2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 367с.
1381725
   Система обучения сочинениям на уроках русского языка (V-VIII кл.). – 3-е изд., испр. – М., 1978. – 284с.
1381726
  Григорьев О.Г. Система общения для предметных областей с формалиезумой семантикой / О.Г. Григорьев. – Москва, 1986. – 20 с.
1381727
   Система общепедагогической подготовки студентов педагогических институтов и путии ее совершенствования. – Москва, 1988. – 198с.
1381728
  Жихарева З.А. Система общественно-политической практики в педвузе как средство формирования активной жизненной позиции у будущих учителей / З.А. Жихарева, М.С. Жихарев. – Москва, 1980. – 24с.
1381729
  Чернышенко И.Д. Система общественно полезного труда учащихся в современной советской школе. / И.Д. Чернышенко. – Минск, 1974. – 256 с.
1381730
  Макаров Ю.А. Система общественных объединений трудящихся в политической организации советского общества / Ю.А. Макаров, И.Н. Чихичин. – Саратов, 1971. – 111с.
1381731
  Макаров Ю.А. Система общественных организаций СССР и ее роль в привлечении трудящихся к социалистическому управлению : Автореф... канд. филос.наук: / Макаров Ю. А.; Сарат. ГУ. – Саратов, 1970. – 20л.
1381732
  Наумова В.И. Система общественных потребностей / В.И. Наумова. – Л, 1974. – 31с.
1381733
  Липницкий В. Система общих судов на территории Западной Беларуси в 20 - 30-е гг. XX века // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 37-38
1381734
  Оруджав И. Система общих условий судебного разбирательства по УПК Азербайджанской республики // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2010. – № 5 (67). – С. 43-47
1381735
  Юлдашев К. Система общих экономических категорий - фундамент системы экономических категорий коммунизма / К. Юлдашев. – Ташкент, 1982. – 131с.
1381736
  Вужинська Г. Система оздоровлення та відпочинку дітей у Львівській обл.: сучасний стан, просторові особливості, проблеми // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 47-57 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія географічна ; вип. 49). – ISSN 2078-6441
1381737
  Кузнєцова Т.В. Система ознак "друкованого" почерку: перспективи та можливості вдосконалення // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 9. – С. 250-255. – ISSN 1993-0917
1381738
  Булкат М. Система ознак судової влади: теоретико-правова характеристика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 59-62. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Представлено результати наукового аналізу щодо системи ознак судової влади. Запропоновано авторський підхід, в основі якого використання трирівневої структури. Обґрунтовано, що первинною ознакою є характеристика природи судової влади як загального ...
1381739
  Максимович М.А. Система океана // Избранные произведения русских естествоиспытателей первой половины XIX века / [ред. и вступ. ст. Г.С. Васецкого, С.Р. Микулинского ; подбор текстов С.Р. Микулинского]. – Москва : Изд-во соц.-эконом. лит-ры, 1959. – С. 114-116
1381740
  Булатова М. Система олимпийского образования в Украине // Наука в олимпийском спорте / Нац. олимпийский комитет Украины ; Нац. ун-т физ. воспитания и спорта Украины ; глав. ред. Платонов В.Н. ; редколл.: Бальсевич В.К., Болобан В.Н., Бубка С.Н. [и др.]. – Киев, 2015. – № 2. – С. 5-9. – ISSN 1992-7886
1381741
  Радович Р. Система опалення народного житла Середньої Наддніпрянщини (Частина 2. Димовідвідні пристрої та функціональна сегментація печі) // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства ; редкол.: Бальді Альберто, Вінце-Паула Єлка, Воробєць Христина [та ін.]. – Львів ; Київ, 2023. – № 5 (173), вересень - жовтень. – С. 1226-1240. – ISSN 1028-5091


  Серед низки типологічних ознак, які характеризують традиційне житло, важливе місце займає система опалення. Враховуючи те, що стосовно теренів Середньої Наддніпрянщини це питання ніколи не було предметом спеціального зацікавлення учених, запропонована ...
1381742
  Малаховский К.В. Система опеки -- разновидность колониализма / К.В. Малаховский. – М., 1963. – 144с.
1381743
  Смирнов К.А. Система оперативного маневрирования материальными ресурсами / К.А. Смирнов. – М., 1972. – 182с.
1381744
  Комісар К.М. Система оперативного моніторингу за станом озонового шару над територією України за супутниковими даними / К.М. Комісар, О.А. Кривобок // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 28. – С. 255-261 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1381745
  Исанчурин Р.А. Система оперативного планирования и управления в сельско-хозяственном производстве / Р.А. Исанчурин. – М, 1975. – 270с.
1381746
   Система оперативного реагування на аварійні викиди шкідливих домішок в атмосферу / В.І. Осадчий, В.М. Волощук, В.А. Прусов, І.В. Будак, В.М. Шпиг // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2015. – Вип. 267. – С. 3-8 : рис. – Бібліогр.: 33 назв. – ISBN 978-966-521-117-4
1381747
  Ткачева Е.К. Система оперативного сигнального информирования отдела БЕН РАН в ГБС РАН // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2017. – Вып. 14. – С. 104-109. – ISSN 2224-1825


  Отражены этапы формирования, современное состояние и проблемы системы оперативного сигнального информирования в Библиотеке Главного ботанического сада РАН (отдел БЕН РАН).
1381748
  Лиходій В.Г. Система операцій фондової біржі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 109-116. – (Економіка ; Вип. 36)


  Аналізується формування системи операцій фондової біржі. Значна увага приділяється модифікації біржових угод, їх спрямованості на забезпечення стабільності існування маси учасників біржових операцій і функціонування фондової біржі.
1381749
  Кагальна М.В. Система оплати праці вчителів сільських шкіл УРСР у період "Відлиги" (1953 - 1964 рр.) // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2014"] : 24 квіт. 2014 року / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [наук. ред. Казьмирчук Г.Д.]. – Київ : УкрСІЧ, 2014. – С. 19-22. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-617-7107-18-6
1381750
  Горецька Т. Система оплати праці державних службовців у європейських країнах // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – Вип. 1. – С. 40-48
1381751
  Деликатная И.А. Система оплаты услуг в транснациональной рекламной корпорации // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 11-16. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1381752
  Корнус В. Система оподаткування в Росії на рубежі ХІХ-ХХ ст. // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2005. – № 5. – С. 35-42. – Бібліогр.: на 12 пунктів
1381753
  Лисенко Н. Система оподаткування страхової діяльності в Україні у 2011 році // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 4. – С. 58-60. – ISSN 1810-7923
1381754
   Система оподаткування та її інформаційно-облікове забезпечення : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / П.М. Гарасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель, А.І. Крисоватий, Я П. Хомин; МОНУ; Гарасим П.М., Десятнюк О.М., Журавель Г.П., Крисоватий А.І., Хомин П.Я. – Київ : Професіонал, 2006. – 736с. – ISBN 966-370-005-Х
1381755
   Система оподаткування та податкова політика : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко; МОНУ; Під керівництвом та за ред. В.Б. Захожая, Я.В. Литвиненко. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 496с. – ISBN 966-364-193-2
1381756
  Дударов О. Система оподаткування України : необхідність кримінально -правової охорони // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 3. – С.60-65. – ISSN 0132-1331
1381757
  Дулік Т.О. Система оподаткування України в ретроспективі та напрями оптимізації її регулятивного впливу на соціально-економічний розвиток держави // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 65-74. – (Економічні науки)
1381758
  Гречана С.І. Система оподаткування як зовнішній фактор самоорганізації підприємств / С.І. Гречана, Н.В. Швець // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 8 (645). – С. 44-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 0131-775Х
1381759
  Саєнко О.Р. Система оподаткування як інструмент мотивації розвитку підприємницької діяльності в Швеції та Україні // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – С. 71-77. – (Економічні науки ; № 1 (33)). – ISSN 2414-0287
1381760
  Васильєв Є.О. Система оподаткування як конкретно-історична риса розвитку України в роки незалежності // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 98. – С. 230-237. – ISSN 0201-7245
1381761
  Олейнікова Л Г Система оподаткування як складова конкурентоспроможності держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 1 (116). – С. 3-7
1381762
  Башкирова О. Система опозицій у п"єсі В. Винниченка "Чорна пантера і Білий ведмідь" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 13-17. – ISBN 966-594-246-8
1381763
  Загородня О. Система опрацювання результатів асоціативних експериментів "STIMULUS" // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66). – С. 115-130. – ISSN 1682-3540


  "Сучасна українська лінгвістика послідовно переходить на рейки застосування комп"ютерних технологій в аналізі мовних явищ. Серед таких ресурсів вагоме місце посідає лінгвістичний портал лабораторії комп"ютерної лінгвістики Інституту філології ...
1381764
  Лозицький О.А. Система опрацювання технічних текстів українською мовою з метою їх адаптації для людей з вадами зору / О.А. Лозицький, Н.Е. Кунанець // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 805 : Інформаційні системи та мережі. – С. 316-324. – ISSN 0321-0499
1381765
  Ганиев А.З. Система определения местоположения пунктов возбуждения упругих колебаний при проведении морских сейсморазведочных работ / А.З. Ганиев, С.В. Пинчук, С.С. Чулков // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 199-202 : рис. – Библиогр.: с. 202. – ISSN 0203-3100
1381766
  Левицкий Ю.А. Система определителей / Ю.А. Левицкий. – Пермь, 1973. – 72с.
1381767
   Система оптимального керування електротехнічним комплексом біогазової установки / М.Ф. Стародуб, С.А. Шворов, Д.С. Комарчук, В.Є. Лукін, П.Г. Охріменко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 256. – С. 151-159 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія "Техніка та енергетика АПК"). – ISSN 2222-8594
1381768
  Данилов-Данильян Система оптимального перспективного планирования народного хозяйства / Данилов-Данильян, М.Г. Завельский. – Москва, 1975. – 320 с.
1381769
   Система оптимизации и методы диагностики минерального питания растений. – Рига : Зинатне, 1989. – 195с.
1381770
  Черленяк І. Система оптимізації державної влади та управління: синергетичний підхід // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 38-48.
1381771
  Алієва Е. Система оптимізації формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-10. – (Психологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У даній статті представлені: структура здатності до самостійного життєвого вибору, методи діагностики цієї здатності, а також результати експериментального дослідження проблеми формування у студентів здатності до самостійного життєвого вибору; ...
1381772
   Система организации бездефектного изготовления продукции. – М., 1964. – 89с.
1381773
   Система организации научно-исследовательской работы студентов в вузах страны. – Москва, 1984. – 215с.
1381774
  Ильязов Р.Ш. Система Организации Объединенных Наций : Автореф. дис. ... канд. юридич. наук : 12.00.10 / Ильязов Р.Ш. ; КГУ. – Киев, 1972. – 22 с.
1381775
  Ильязов Р.Ш. Система Организации Объединенных Наций. (Междунар. аспекты). : Дис... канд. юрид..наук: / Ильязов Р.Ш.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 230л. – Бібліогр.:л.199-230
1381776
  Самойлов М.Г. Система организации профилактики и формирования здорового образа жизни в вузах / М.Г. Самойлов, Д.А. Петров // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2009. – № 8. – С. 28-31. – ISSN 0321-0383
1381777
  Власова Н.М. Система организации эффективного управления персоналом предприятий в условиях рыночной экономики : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 54-59 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1381778
  Надиров М. Система организационных факторов повышения производительности труда и ее экономическая эффективность. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.07 / Надиров М.; АН Каз.ССР.Отдел.обществ.наук. – Алма-Ата, 1975. – 32л.
1381779
  Бакаянова Н.М. Система органів адвокатського самоврядування в аспекті судово-правової реформи // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4. – С. 87-90. – ISSN 2219-5521
1381780
   Система органів виконавчої влади України: правові проблеми вдосконалення організації та діяльності : монографія / [Андрійко О.В. та ін.] ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Харків : Планета-Принт, 2013. – 383, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 4. – Бібліогр.: с. 353-380 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-97373-2-8
1381781
  Авер"янов В. Система органів виконавчої влади: проблеми реформування у світлі конституційних вимог // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 9. – С. 24-31. – ISSN 0132-1331
1381782
  Чумаченко І.Є. Система органів державного контролю за використанням та охороною вод Чорноморського басейну // Збірник матеріалів Першого зібрання фахівців споріднених кафедр з обговоренням актуальних наукових проблем та методики викладання аграрного, земельного, екологічного та природоресурсного права у вищих навчальних закладах України : 9-10 верес. 2016 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Каф. аграр., земел. та екол. права ; [відп. ред.: І.І. Каракаш]. – Одеса : Юридична література, 2016. – С. 238-240. – ISBN 978-966-419-269-6
1381783
  Бусуйок Д. Система органів державного контролю у сфері забезпечення раціонального використання та охорони земель // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 63-71. – ISSN 1026-9932
1381784
  Клочков В. Система органів державного нагляду та контролю: (порядок створення та розмежування повноважень) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 204-207. – ISSN 0132-1331
1381785
  Поєдинок В. Система органів державного регулювання інвестиційної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 66-69. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  У статті охарактеризована система органів державного регулювання інвестиційної діяльності. Особлива увага приділена компетенції Держінвестпроекту України як головного органу із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної ...
1381786
  Юшина С.І. Система органів державного регулюваннязовнішньої торгівлі // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 563-566. – ISBN 966-660-151-6
1381787
  Коваленко Л.П. Система органів державного управління в галузі економіки // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 108. – С. 134-140. – ISSN 0201-7245
1381788
  Дніпров О.С. Система органів державного управління гуманітарною сферою України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 6 (9). – С. 178-184. – ISSN 2220-1394
1381789
  Тішкова Н. Система органів державного управління охороною навколишнього середовища в країнах Європейського Союзу: досвід Німеччини та Франції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 3 (26). – С. 90-100
1381790
  Ярошенко І.С. Система органів державного управління соціальним захистом в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 7 (45). – С. 9-15
1381791
  Гладкий С. Система органів державного управління та контролю за кооперацією в УСРР 1920-х років // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 4-10
1381792
   Система органів державного управління та регулювання в сфері підприємницької діяльності : монографія / [В.С. Щербина, Н.М. Мироненко, О.М. Вінник та ін.] ; за ред. В.С. Щербини ; НДІ приват. права і підприємництва Нац. акад. прав. наук України. – Київ : НДІ приватного права і підприємництва НАПрН України, 2010. – 227, [1] с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7509-73-6
1381793
  Синельникова Р.Д. Система органів державного управління у Польській Народній Республіці // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 56-62. – (Серія права ; № 9)


  В статье рассматривается система органов управления в Польской Народной Республике, начиная от Совета Министров и кончая органами рабочего самоуправления на государственных предприятиях. Подробно освещены способ образования, компетенция этих органов, а ...
1381794
  Антонюк У.В. Система органів державного управління щодо забезпечення екологічної безпеки в процесі діяльності залізничного транспорту // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 417-423. – ISSN 1563-3349
1381795
  Артеменко О.В. Система органів державної виконавчої влади у сфері охорони навколишнього природного середовища / О.В. Артеменко, Н.М. Нестеренко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 36-39. – (Право ; № 4 (38)). – ISSN 1813-338Х
1381796
  Гребенюк М.В. Система органів державної влади у сфері забезпечення продовольчої безпеки за законодавством України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 7 (105). – С. 38-48
1381797
  Мінюков А. Система органів державної влади, що забезпечують конституційні права і свободи людини і громадянина: їх повноваження // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 4. – С.61-64. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1381798
  Сліпченко М. Система органів державної влади, що забезпечують охорону режиму державного кордону України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 87-89.
1381799
  Басов А.В. Система органів державної влади, що забезпечують реалізацію режиму надзвичайного стану, загальноправова характеристика // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 79-87.
1381800
  Лесько Н.В. Система органів державної влади, що здійснюють профілактику правопорушень серед дітей: досвід зарубіжних країн // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 107-112. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1381801
  Запорожець М. Система органів організаційного забезпечення діяльності судів України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 2. – С.72-76. – ISSN 0132-1331
1381802
  Білоус В. Система органів прокуратури в Косово: перехід функцій від міжнародної прокуратури до місцевої моделі / В. Білоус, В. Заросило // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 96-98
1381803
  Жовнір С. Система органів прокуратури за Законом України "Про прокуратуру" від 14 жовтня 2014 року // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2015. – № 1 (39). – С. 113-117. – ISSN 2311-6676
1381804
  Москаленко С.І. Система органів публічної влади, які здійснюють державний контроль в галузі цивільної авіації // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – С. 82-86. – ISSN 2219-5521
1381805
  Воробйова М.О. Система органів регулювання державно-приватного партнерства в Україні // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 51-59. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1381806
  Ящищак О.Р. Система органів судової влади України // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 162-167. – ISSN 1563-3349
1381807
  Черненок М.П. Система органів та установ виконання покарань // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 89. – С. 160-166. – ISSN 0201-7245
1381808
  Кирилюк В.А. Система органів та установ виконання покарань України: мета основні завдання, перспективи розвитку // Правова реальність у трансформаційних умовах розвитку сучасної держави : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (28 лют. 2018 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНПІК "Актуальна юриспруденція" ; Центр учбової літератури, 2018. – С. 130-132. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-673-743-8
1381809
  Торончук І.Ж. Система органів управління Буковиною після проведення адміністративної уніфікації 1925 р. у Румунії // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 32-38. – (Правознавство ; Вип. 518)


  Дослідження присвячене історико-правовому аналізу правового статусу місцевих органів управління на Буковині у складі Румунії після проведення адміністративної реформи 1925 р. Особлива увага звертається на законодавче регулювання, організацію та ...
1381810
  Тішкова Н. Система органів управління охороною навколишнього середовища у Європейському Союзі // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 98-109
1381811
  Гусаров К. Система органів цивільної юрисдикції // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 9. – С.85-89
1381812
  Ковальова-Слуцька Система органів, що здійснюють регулювання страхової справи в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії" : (18-19 квіт. 2014 р.) / "Право і держава сучасної України: проблеми розвитку та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – С. 112-115. – ISBN 978-966-7178-01-8
1381813
  Настюк А.А. Система організації і функціонування давньоруського війська // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 157-163. – ISSN 1563-3349
1381814
   Система організації науково-дослідної роботи наукових працівників освітніх та наукових установ системи МО України / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. Юрков // Професійний розвиток наукових працівників освітніх та наукових установ системи Міністерства оборони України: механізм формування сучасної моделі : колект. монографія / В.С. Рижиков, К.С. Горячева, А.М. Шевченко, М.Є. Громова, А.В. та ін. Юрков. – Київ : Компринт, 2023. – С. 9-26. – ISBN 978-617-8269-30-2
1381815
  Карпова Н.А. Система організації обліку в неприбуткових установах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.438-441. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1381816
  Марушкевич А.А. Система організації освітнього процесу у вищій школі / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 135-140. – ISBN 978-966-439-865-4
1381817
  Майорова Т.В. Система організації процесу проектного фінансування / Т.В. Майорова, О.О. Ляхова // Фінанси, облік і аудит : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Федосов В.М. – Київ, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 104-115. – ISSN 2310-9734
1381818
  Лобузіна К. Система організації тематичних зв"язків предметно-довідкового апарату електронної бібліотеки "Україніка" / К. Лобузіна, І. Перенесієнко, О. Вощенко // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 55 : Наукова бібліотека: трансформаційні виклики в умовах розвитку цифрових технологій. – С. 220-230. – ISSN 2224-9516
1381819
  Пилипчук В.Г. Система організації управління і правового забезпечення діяльності спецслужб (досвід країн Європейського Союзу та Північної Америки) : аналіт. доповідь / В.Г. Пилипчук, М.О. Будаков, В.М. Гірич ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НСД, 2012. – 52, [1] с. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-188-2
1381820
   Система організації управління кластерною моделлю розвитку біоенергетичного ринку / Д.І. Шеленко, І.Ф. Баланюк, М.М. Мацола, Л.С. Сас, Д.В. Неміш // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: Михайлишин Л.І., Криховецька З.М., Плець І.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2020. – Вип. 16, т. 2. – С. 139-146. – ISSN 2313-8246
1381821
  Артус М.М. Система організації функціонування фінансів : фінанси та кредит. Податки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 7. – С. 56-64 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1381822
  Бевзюк І. Система організаційних заходів з підвищення ефективності управлінської команди місцевої прокуратури // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2016. – № 4 (46). – С. 17-23. – ISSN 2311-6676
1381823
  Безкровний М.Ф. Система організаційно-економічних зв"язків сільськогосподарської дорадчої служби з органами управління, організаціями наукового забезпечення АПВ // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 15-19. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2306-6792
1381824
  Зеліско А. Система організаційно-правових форм кооперативів: проблеми адаптації до законодавства ЄС // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 14-17
1381825
  Фесенко Н.С. Система організаційно-правового забезпечення захисту результатів інноваційної активності // Реформування патентного законодавства: етика, мораль, право : зб. наук. праць наук.-практ. конференції / Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 61-66. – ISBN 978-617-696-813-9
1381826
   Система органов городского управления. – Л., 1980. – 216с.
1381827
  Ананов И.Н. Система органов государственного управления в Советской социалистической фередарции / Ананов И.Н. ; АН СССР, Ин-т права. – Москва : Издательство АН СССР, 1951. – 344 с.
1381828
  Гесь А.А. Система органов материально-технического снабжения в СССР / А.А. Гесь. – К., 1975. – 54с.
1381829
  Закружный А.А. Система органов снабжения и сбыта БССР / А.А. Закружный. – Минск, 1973. – 254с.
1381830
  Копейчиков В.В. Система органов Советского государства по новой Конституции СССР. / В.В. Копейчиков. – К., 1979. – 48с.
1381831
  Жбанкова Е.В. Система органов управления культурой и искусством в советских государственных структурах начала 1920-х годов // Вестник Московского университета. Серия 19 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 112-128. – (Лингвистика и межкультурная коммуникация ; № 3). – ISSN 0201-7385
1381832
  Косачев В.М. Система органов управления народным хозяйством / В.М. Косачев. – М., 1966. – 56с.
1381833
  Дислер Н.Н. Система органов чувств боковой линии акуловых рыб. / Н.Н. Дислер. – Москва : Наука, 1977. – 182с.
1381834
  Захарова В.Д. Система орфографического разбора в школе / В.Д. Захарова. – М., 1956. – 119с.
1381835
  Дзевицька Л. Система освіти Австрії в контексті соціально-історичного розвитку // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 8 (110). – С. 46-55. – ISSN 1682-2366
1381836
  Дзевицька Л. Система освіти Австрії: реалії сьогодення // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 65-80. – ISSN 1682-2366
1381837
  Михайличенко О.В. Система освіти в Канаді: історіографія та реальність // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 62-69. – ISSN 2411-5983
1381838
  Бобильова С. Система освіти в німецьких та менонітських колоніях Півдня України: становлення і розвиток (XIX - початок XX ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 16 : Німці в етнокультурному просторі України. – С. 22-28


  На основі раніше не використовуваних джерел аналізується духовне життя німецького населення південних губерній царської Росії, зокрема система освіти. Досліджується поетапний розвиток шкільної справи в німецьких та менонітських колоніях, реформування ...
1381839
  Крилов І. Система освіти в Україні (1917-1930) // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 72 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 264-284
1381840
  Дарійчук Л. Система освіти в Україні: реформування чи оновлення? // Вища школа : науково-практичне видання / Товариство "Знання" України ; КОО. – Київ, 2004. – № 1. – С.29-41. – ISSN 1682-2366
1381841
  Білоус Р.М. Система освіти в Японії як основний чинник стрімкого зростання економіки / Р.М. Білоус, С.А. Федоренко // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (97), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 27-33. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1995-0519
1381842
  Орос І. Система освіти дорослих Угорщини і Данії // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2018. – C. 56-65. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1381843
  Кожедуб О.В. Система освіти Заходу другої половини XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-33. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Присвячено проблемам кризи системи освіти Заходу середини XX століття і шляхом її подолання. Наведено думки філософів, які займалися проблемами освіти і виховання.
1381844
  Ковач Л. Система освіти національних меншин Закарпаття: сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2007. – Вип. 34. – С. 254-264. – (Курасівські читання - 2006). – ISBN 966-02-4242-5
1381845
  Вишневський О. Система освіти очима Івана Франка // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 27 липня - 3 серпня (№ 31/32). – С. 3
1381846
  Гула О. Система освіти Республіки Хорватія: українознавчий аспект // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства М-ва освіти і науки України ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (64). – С. 181-191. – ISSN 2413-7065


  "На основі опрацьованих шкільних та вузівських планів і програм досліджено особливості здобуття освіти у Республіці Хорватія. Висвітлено образ України та українців у змісті підручників з історії не лише хорватських шкіл, але й вищих освітніх закладів, ...
1381847
  Сорока Т. Система освіти у вищих навчальних закладах країни - учасниць Болонського процесу: окремі аспекти // Вісник Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника / Прикарпатський університет. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 316-321. – (Педагогіка ; Вип. 21, Ч. 1)
1381848
  Волков С. Система освіти у контексті процесів українізації, уніфікації та централізації 20-х років // Інституалізовані соціокультурні системи : регіональна специфіка та динаміка : монографія / С.М. Волков. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2010. – С. 43-50. – ISBN 978-966-2241-15-0
1381849
  Порожня А.О. Система освіти України: сучасний стан та проблематика // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 199-201. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 1)
1381850
  Нємець К.А. Система освіти Харківської області: суспільно-географічний аспект / Нємець К.А., Вірченко П.А., Кулєшова Г.О. ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014. – 179, [1] с. – (Серія "Суспільно-географічні дослідження регіонів України"). – ISBN 978-966-285-165-6
1381851
  Кривошеєва О.О. Система освіти як середовище відтворення соціальної нерівності (за П. Бурдьє та Ж.-К. Пассроном) // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 7 (135), липень. – C. 81-89. – ISSN 2077-1800
1381852
   Система освіти: типи навчальних закладів у XVII ст. // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2020. – Червень (№ 6) : Світові війни. – С. 24-25
1381853
  Молодиченко В.В. Система освіти: ціннісний контекст // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 88. – С. 31-38
1381854
  Сліпушко О.М. Система освітньо-педагогічних уявлень у книжності Київської Русі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 517-523


  У статті проводиться аналіз парадигми педагогічних уявлень у книжності Київської Русі. Показано зародження української національної педагогічної системи, особистості її становлення і розвитку. Наголошується на її демократизмі та гуманізмі, ...
1381855
  Топузов О. Система освітнього партнерства закладу загальної середньої освіти України в умовах війни / О. Топузов, А. Данко // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 3. – C. 5-12. – ISSN 2411-1317
1381856
  Емельянов В.А. Система осенней обработки зяби на черноземах Мордовской АССР : Автореф... канд. с.-х.наук: / Емельянов В.А.; Горьк. с.-х. ин-т. – Саранск, 1965. – 18л.
1381857
  Воскобитова Л.А. Система оснований к отмене или изменению приговора в кассационном порядке / Л.А. Воскобитова. – Москва, 1985. – 42с.
1381858
  Твердохлєбов І.Т. Система основних категорій економічної географії // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 3-8. – Бібліогр.: 7 назв
1381859
  Сенченко В.И. Система основных категорий науки управления социалистическим производством / В.И. Сенченко. – К., 1986. – 173с.
1381860
  Замосковный О.П. Система основных показателей статистики сельского хозяйства / О.П. Замосковный. – Москва : Статистика, 1980. – 87 с.
1381861
  Зайдель М.І. Система особистих зв"язків у владі на пострадянському просторі // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 405-409. – ISSN 2076-1554
1381862
  Стефанчук Р.О. Система особистих немайнових прав у сфері авторства // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 3. – С. 60-66. – (Право. Економіка. Управління)
1381863
  Федюк Л.В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Федюк В.І.; Прикарпатський нац. ун-т. ім.В.Стефаника Юридичний інститут. – Івано-Франківськ, 2006. – 187л. – Бібліогр.: л. 169-188
1381864
  Федюк Л.В. Система особистих немайнових прав у цивільному праві : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Федюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1381865
  Торгашев В.А. Система остаточных классов и надежность ЦВМ / Торгашев В.А. – Москва : Сов. радио, 1973. – 118 с. – Библиогр.: с. 112-113
1381866
  Курапова И.А. Система отношений в профессиональной деятельности и эмоциональное выгорание педагогов // Психологический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – Т. 30, № 3. – С.84-95. – ISSN 0205-9592
1381867
  Мишина Е.В. Система отношений законодательных актов и общественной мысли к несовершеннолетним преступникам в дореволюционной России // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2002. – № 2. – С.2-4
1381868
  Щеблыкин В.Н. Система отношений собственности: сущность и содержание // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 6 (50). – С. 29-34. – ISSN 1684-2618
1381869
  Сенченко И.А. Система отраслевой профориентации молодежи / И.А. Сенченко. – Грозный, 1982. – 96с.
1381870
  Дорошенко Л.С. Система отраслей народного хозяйства : Конспект лекций / Л.С. Дорошенко. – Київ : МАУП, 1998. – 68с. – ISBN 966-7312-05-4
1381871
   Система отчетности в ресторане // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 3. – С. 58-59 : фото
1381872
  Магазаник А.М. Система отчислений от прибылей в бюджет : Дис... канд.экономич.наукнаук: / Магазаник А.М.; Киевский финансово-экономич.ин-т. – К., 1953. – 268л. – Бібліогр.:л.259-268
1381873
  Яковлева Н.Я. Система отчислений от прибыли в бюджет и пути ее совершенствования : Автореф... кандидата экон.наук: / Яковлева Н.Я.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. Кафедра финансов. – Л., 1965. – 20л.
1381874
  Магазаник А.М. Система отчисления от прибылей в бюджет : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Магазаник А. М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1954. – 20 с.
1381875
  Бондаренко С.В. Система охорони здоров"я в Галичині за часів Австро-Угорської імперії: історико-правові аспекти заснування та організаційні умови / С.В. Бондаренко, В.Ф. Котубей, В.В. Грицько // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, Тернопіл. нац. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. ун-т охорони здоров"я України ім. П.Л. Шупика [та ін. ] ; голов. ред. Федчишин Н.О. ; редкол.: Беннер Д., Білавич Г.В., Брінкманн М. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 3 (97). – C. 23-30. – ISSN 1681-2751
1381876
  Коломієць О.О. Система охорони здоров"я в Україні: недоліки організації та ризики реформування // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 18-27. – ISSN 2307-5651
1381877
  Музика І. Система охорони здоров"я в умовах інституційних змін в Україні: фінансові аспекти / І. Музика, Г. Возняк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 1. – С. 99-108. – ISSN 1818-5754
1381878
  Ткаченко І.В. Система охорони здроров"я в Україні у 20-ті роки XX ст. // Гілея : науковий вісник : історія, політологія, філософія / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова; Укр. Акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 33-45
1381879
  Солощук М. Система охорони інтелектуальної власності (тема 2) / М. Солощук, М. Капінос, Е. Лерантович // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 69-75. – ISSN 1608-6422
1381880
  Хаустов В. Система охорони інтелектуальної власності як елемент національної інноваційної політики // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 50-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1381881
  Казакова И.А. Система оценивания знаний в историческом аспекте // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 153-157. – ISSN 0869-3617


  статье показана история оценивания знаний в образовательных учреждениях России с начала XVII века до наших дней. Рассмотрены критерии оценки знаний, которые применялись в лицеях, университетах, военных училищах. Выявлены тенденции применения системы ...
1381882
  Андрущак Г Система оценивания преподавателей студентами: управленческие инновации в российских вузах // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2007. – № 6. – С. 106-115. – ISSN 0042-8736
1381883
  Губкин В.А. Система оценки вузов по запросам и ожиданиям абитуриентов // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2013. – № 10 (249). – С. 69-72. – ISSN 0234-0453


  В статье рассматриваются последние изменения в системе высшего образования как фактор дезориентации абитуриентов на рынке образовательных услуг. Обоснована необходимость создания системы оценки вузов в соответствии с запросами и ожиданиями ...
1381884
  Ковалев В. и др. Система оценки деятельности кафедр университета // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2002. – № 1. – С17-22. – ISSN 0321-0383
1381885
  Конограй В.В. Система оценки качества высшего образования в странах Балтии: сравнительный анализ // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 10 (54). – С. 345-355. – ISSN 2312-5993
1381886
  Трубилин А.И. Система оценки качества деятельности преподавателей и кафедры вуза / А.И. Трубилин, О.В. Григораш // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 2 (март). – С. 60-64. – ISSN 0321-0383


  В статье авторы предлагают рейтинговую систему оценки качества деятельности профессорско-преподавательского состава по основным видам работы кафедры. В основу оценки положены показатели аккредитации и аттестации вуза; в системе учтены показатели по ...
1381887
  Фатеев А.И. Система оценки качества техногенно загрязненных почв по содержанию тяжелых металлов / А.И. Фатеев, Е.Б. Смирнова // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського ; редкол.: С.А. Балюк, Н.А. Білова, Д.С. Булгаков [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 87. – С. 29-34 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0587-2596
1381888
  Гуцуляк В.Р. Система оцінки економічної ефективності маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 68-70
1381889
  Бондаренко О.С. Система оцінки ефективності управління фінансами підприємства у сучасних умовах // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 16, серпень. – С. 18-21. – ISSN 2306-6814
1381890
  Власова Н. Система оцінки ефективності цінової політики підприємств роздрібної торгівлі / Н. Власова, М. Чорна // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 2 (102). – С. 8-14. – ISSN 1728-9343
1381891
  Євтух О.О. Система оцінки заставної нерухомості та її склад за елементами // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 9. – С. 151-154. – Бібліогр.: 9 п.
1381892
  Шубко О. Система оцінки нерухомості та особливості її формування на вітчизняних ринках // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.: на 10 пунктів. – ISSN 1562-0905
1381893
  Антонова І.В. Система оцінки ризику розвитку професійно обумовлених захворювань на основі нечіткої логіки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.17 / Антонова Ірина Володимирівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1381894
  Боярчук Т.В. Система оцінки соціально-економічних ризиків у сфері соціального захисту населення // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 392-396. – (Право. Економіка. Управління)
1381895
  Бендюг Владислав Іванович Система оцінки техногенної безпеки промислових підприємств: методологія та алгоритм розрахунку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бендюг В.І. ; НТУУ "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2005. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1381896
  Влох Р.О. Система оцінки українських фахових видань // Наука України у світовому інформаційному просторі / НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 57-94. – ISBN 978-966-02-4705-5 (вип. 1) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1381897
  Влох Р. Система оцінки українських фахових видань // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2008. – Т. 11, Ч.4. – С. 115-122.
1381898
  Авксентьєв Ю.А. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов"язань та емісії облігацій місцевих позик // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац.банку України. – Суми, 2005. – Т. 13. – С. 15-24. – Бібліогр.: на 12 пунктів. – ISBN 966-566-284-8
1381899
  Авксентьев Ю. Система оцінки фінансового стану емітента боргових зобов"язань та емісії облігацій місцевих позик (регіональний аспект) : аналізують науковці // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 6. – С. 65-73. – Бібліогр.: 4 назви. – ISSN 1605-2005
1381900
  Валенкевич Л.П. Система оцінки якості адміністративних послуг / Л.П. Валенкевич, В.М. Краснощоков // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 5-10. – (Економіка ; № 3). – ISSN 1817-9215


  Досліджено сучасний стан якості надання адміністративних послуг.
1381901
  Осетрін М.М. Система оцінки якості обслуговування автомагістралей України / М.М. Осетрін, С.О. Дєнісов // Просторовий розвиток : наук.-техн. зб. / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва та архітектури ; голов. ред. Куліков П.М. ; редкол.: Андреєв С.О., Анненков А.О., Бєлєнкова О.Ю. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 1. – С. 56-67. – ISSN 2786-7269
1381902
  Гунько І.В. Система оцінки якості освіти / І.В. Гунько, Л.Г. Михальчишина // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 48-51. – ISBN 978-966-479-052-6
1381903
  Гавриленко К.М. Система оцінювання вивчення іноземних мов студентами технічних ВНЗ у парадигмі сучасної освіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 83-90. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 4). – ISSN 2307-1591


  У статті розглядається важливість створення якісної системи оцінювання процесу засвоєння іноземної мови студентами технічних вузів в умовах реформування сучасної освіти, переходу від системи пасивного заучування запропонованого матеріалу до оцінювання ...
1381904
  Криворот Т.Г. Система оцінювання готовності майбутніх викладачів до використання засобів математичної статистики // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 122-128. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1381905
  Афанасьєв Ю.А. Система оцінювання грунтово- екологічного стану земель в умовах краплинного зрошення // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2015. – С. 170-176 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 176. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1381906
  Гуменюк Р.П. Система оцінювання для стратегічного планування розвитку управлінського потенціалу підприємства // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4, лютий. – С. 51-56. – ISSN 2306-6792
1381907
   Система оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії людини ДЗ "Дніпропетровська медична академія МОЗ України" / Г.В. Довгаль, М.А. Довгаль, М.Ю. Жаріков, Абдул-Огли, С.Б. Крамар // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Вищий держ. навч. закл. України "Укр. мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 2 (136). – C. 209-212. – ISSN 2077-4214


  З метою створення об’єктивної та прозорої системи оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії людини ДУ "ДМА МОЗ України" була введена модель контролю, яка включає інтегрований контроль теоретичних знань і практичних навичок. Основні принципи ...
1381908
  Козуб С.М. Система оцінювання знань як одна із технологій компетентнісного підходу до навчання / С.М. Козуб, П.А. Козуб // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 41. – С. 72-79. – ISSN 2074-8167
1381909
  Плащовата М.С. Система оцінювання й контролю навчальних досягнень студентів у ВНЗ Німеччини // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 95-100. – ISSN 2312-0657


  З’ясовано, що при оцінюванні знань студентів у німецьких університетах домінує принцип академічної свободи, а контрольно-оціночні заходи близькі до тих, які практикують українські вузи.
1381910
  Загородня О. Система оцінювання конотативного елементу асоціацій та асоціативних зв"язків // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 5 (167). – С. 28-36
1381911
  Левчук В.М. Система оцінювання контролю за ризиком ліквідності у фінансово-кредитних установах // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Вип. 22. – С. 120-128.
1381912
  Сергеєва Л. Система оцінювання має бути відкритою, а кожна оцінка - обґрунтованою та об"єктивною // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 93-95
1381913
  Титова Н.М. Система оцінювання навчальних досягнень з креслення майбутніх вчителів трудового навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Титова Н.М. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1381914
  Буханевич Н.В. Система оцінювання навчальних досягнень студентів у ВНЗ. // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2007. – С. 55-63. – (Психологія і педагогіка ; Вип. 8). – ISBN 966-7631-15-Х
1381915
  Скуратівський Л. Система оцінювання результатів навчальної діяльності учнів 5-11 класів з української /мови навчання/ за 12-бальною шкалою / Л. Скуратівський, Г. Шелехова // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.73-79


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1381916
  Микитюк П. Система оцінювання та аналізу факторів ризику інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 145-153. – (Економічні науки ; Вип. 1 січень-березень). – ISSN 1993-0240
1381917
  Александров Вадим Система оцінювання та типи контрольних завдань в інтегрованому навчально-атестаційному комплексі "Основи економіки" / Александров Вадим, Бицюра Юрій // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 4-8 : Мал. – Бібліогр. 10 назв
1381918
  Ільницький Д.О. Система оцінювання якості вищої освіти США / Д.О. Ільницький, А.М. Поручник // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 105-116. – ISBN 978-966-926-349-0
1381919
  Турчанінова В.Є. Система оцінювання якості вищої освіти Франції // Конкурентні моделі управління якістю вищої освіти у XXI столітті : [міжнародна монографія] : монографія / Д.Г. Лук"яненко, Л.Л. Антонюк, Н.В. Василькова, Д.О. Ільницький, А.Ф. та ін. Павленко. – Вид. 2-е, допов. та перероб. – Київ : КНЕУ, 2021. – С. 149-166. – ISBN 978-966-926-349-0
1381920
  Маматов В. Система оцінювання якості діяльності органів державного контролю / В. Маматов, Т. Маматова // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 40-43.
1381921
  Ходова К.И. Система падежей старославянского языка / К.И. Ходова. – М., 1963. – 160с.
1381922
  Попова З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века (структурно-семантич. описание) / З.Д. Попова. – Воронеж, 1969. – 184с.
1381923
  Попова З.Д. Система падежных и предложно-падежных форм в русском литературном языке XVII века. (структурно-семантич. описание) / З.Д. Попова. – Воронеж, 1969. – 184с.
1381924
   Система партийной учебы в СССР : Указ. кн. и ст. на рус. яз. за 1980-1982 гг. – Москва, 1982. – 48 с.
1381925
   Система патентной информации в СССР. – М., 1974. – 20с.
1381926
  Демакова М.Д. Система патентных фондов в СССР / М.Д. Демакова. – Л., 1985. – 84с.
1381927
  Ставицький О. Система патріотичного виховання майбутніх офіцерів / О. Ставицький, В. Мірошніченко // Домінантні аспекти виховання еліти української нації : колективна монографія / Г.Ф. Пономарьова, А.А. Харківська, Л.О. Петриченко, О.О. Бабакіна, Я.В. та ін. Павлов. – Харків : Бровін О.В., 2021. – С. 338-372. – ISBN 978-617-8009-59-5
1381928
  Алферов Ю.С. Система педагогического образования в Англии : Автореф... канд. пед.наук: / Алферов Ю. С.; Моск. гос. пед. ин-т им. Ленина. – М., 1965. – 21л.
1381929
  Пильдеш Р.Е. Система педагогической пропаганды среди родителей и населения : Автореф... канд. пед.наук: / Пильдеш Р.Е.; Киевск. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1381930
  Буйницька О.П. Система педагогічного проєктування інформаційно-освітнього середовища для здійснення підготовки майбутніх соціальних педагогів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.10 ; 01 / Буйницька Оксана Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2021. – 39 с. – Бібліогр.: 56 назв
1381931
  Волкова Н. Система педагогічної роботи з формування професійного іміджу майбутнього фахівця у магістерській підготовки / Н. Волкова, О. Лебідь // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 11/12 (219/220), листопад - грудень. – С. 54-59. – ISSN 2308-4634
1381932
  Мельник Т. Система пенсійного забезпечення в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 55-58. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто систему пенсійного забезпечення України та основні напрями реформування діючої пенсійної системи. In the article the system of the pension providing of Ukraine and is considered.
1381933
  Калита Н.В. Система пенсійного забезпечення в Україні: необхідність і основні напрями реформування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 7-11. – (Економіка ; вип. 47)


  Українська пенсійна система переживає глибоку кризу, яка спонукає до оперативного розв"язання основних проблем, що нагромадились у цій сфері. У статті узагальнюються причини сучасних труднощів у пенсійному забезпеченні в Україні, розглядаються шляхи їх ...
1381934
  Ваврів М.І. Система пенсійного забезпечення Канади: досвід для України // Актуальні проблеми соціального права : матеріали всеукр. "круглого столу", присвяч. 40-річчю каф. соц. права, 1 квіт. 2016 р. / Каф. соц. права Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка, Укр. центр соц.-прав. дослідж. ; [редкол.: П.Д. Пилипенко та ін.]. – Львів : Кафедра соціального права Львівського національного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 82-85
1381935
  Грищенко Е.В. Система пенсійного забезпечення України та деяких країн світу // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 268-275
1381936
  Хамайло К.А. Система пенсійного забезпечення України: ризики і перспективи розвитку // Збірник тез круглого столу, присвяченого 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини : м. Київ, 9 груд. 2016 р. / Круглий стіл, присвячений 68-й річниці прийняття Загальної декларації прав людини. – Київ ; Харків : ДНДІ МВС України, 2017. – С. 372-376. – ISBN 978-617-7364-24-4
1381937
  Конопліна Ю.С. Система пенсійного забезпечення як елемент соціальної сфери економіки // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 3-8
1381938
  Срєдкова К. Система пенсійного страхування Болгарії // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 126-133. – ISSN 1026-9932
1381939
  Гурин Н.Н. Система передачи файлов между персональной ЭВМ и ЕС ЭВМ / Н.Н. Гурин, К.Г. Говор. – М., 1989. – 36с.
1381940
  Мудрак Д.О. Система передачі засуджених осіб в європейському регіоні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 89, ч. 1. – С. 94-96
1381941
  Салімов Р.М. Система перепідготовки і підвищення кваліфікації фахівців в Національному авіаційному університеті / Р.М. Салімов, О.М. Савінов // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 179-183


  Обґрунтовується необхідність побудови системи перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців авіаційної галузі в Україні. На прикладі Національного авіаційного університету розглядаються завдання, структура, методологія реалізації системи ...
1381942
  Буркова Е.С. Система персонажей Ф. Достоевского в литературной критике Л. Шестова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1048. – С. 197-200. – (Серія "Філологія" ; вип. 67). – ISSN 2227-1864
1381943
  Прокопенко А. Система перспективного управління у вищому навчальному закладі // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 2 (67). – С. 25-35. – ISSN 1562-529Х
1381944
  Вороненкова Галина Федоровна Система печати Германской Демакратической Республики: становление и развитие. 1946-1980 : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.10 / Вороненкова Галина Федоровна; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1980. – 21л.
1381945
  Кнорозов Ю.В. Система письма древних майя / Ю.В. Кнорозов. – Москва, 1955. – 95с.
1381946
  Теннова Н.И. Система письменных работ по иностранному языку в средней школе / Н.И. Теннова, В. Цетлин. – Ленинград, 1949. – 26 с.
1381947
  Леглер А.П. Система письменных работ по развитию речи учащихся 5-8 классов / А.П. Леглер. – Изд. 2-е, переработ. и доп. – Абакан, 1964. – 292с.
1381948
  Цимбалюк В.И. Система письменных творческих работ по литературе как средство формирования коммунистического мировоззрения учащихся средней школы (в процессе изучения укр. лит. в 8-10 кл.) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Цимбалюк В. И.; МП УССР, Киев. гос. пед. ин-т. – К., 1978. – 24л.
1381949
  Костылев В.В. Система письменных упражнений по русскому языку. / В.В. Костылев. – М., 1956. – 55с.
1381950
  Галкін В.П. Система письмових робіт на уроках української літератури : посібник для вчителів / В.П. Галкін. – Київ : Радянська школа, 1965. – 170с.
1381951
  Єрмолаєва Г. Система підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів як одна з провідних функцій управління бібліотечними колективами / Ганна Єрмолаєва // Вісник Книжкової палати : Науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 8. – С. 27-30
1381952
  Мудроха В. Система підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 56 : Науково-методичне забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності. – С. 190-200. – ISSN 2224-9516
1381953
  Горпініч Т.І. Система підвищення кваліфікації викладачів медичних шкіл у США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 36-44. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1381954
  Сігаєва Лариса Євгеніївна Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки : Дис... кандид. педагог.наук: 13.00.04 / Сігаєва Лариса Євгеніївна; Державна Акад. керівних кадрів освіти. – К., 1998. – 248л. – Бібліогр.:л.154-176
1381955
  Сігаєва Л.Є. Система підвищення кваліфікації вчителів в Україні в 20-30-ті роки. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.04 / Сігаєва Л.Є.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1381956
  Євтушенко Н. Система підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України: нормативно-правове забезпечення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 2 (181), липень. – C. 93-98. – ISSN 2308-4634
1381957
  Зелюк В. Система підвищення кваліфікації педагогічних працівників: синергія розвитку // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 60-64
1381958
  Дакі Н. Система підвищення кваліфікації персоналу / Н. Дакі, О. Погребний // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 260-265. – ISBN 978-617-7768-14-1
1381959
  Яцино О.В. Система підвищення кваліфікації служб персоналу збройних сил США : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яцино Олег Валентинович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1381960
  Романюк О. Система підвищення фахового рівня працівників публічних бібліотек Киева // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2010. – № 2 (28). – С. 22 - 25. – ISSN 1811-377X
1381961
  Безшийко О.А. Система підвищення якості променевої терапії та рентгенівької діагностики на основі 3d друкованих антропоморфних фантомів / О.А. Безшийко, Голінка-Безшийко, К.В. Панова // Медична фізика - сучасний стан, проблеми, шляхи розвитку. Новітні технології : матеріали X Міжнар. конф. (Київ, 22-24 верес. 2021 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Навч.-наук. центр радіац. безпеки, Всеукр. об-ня мед. фізиків та інженерів. – Київ : Інтерсервіс, 2021. – С. 163-167. – ISBN 978-966-999-173-7
1381962
  Гаврило О.І. Система підготовки вихователів для дошкільних установ у Німеччині // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – С. 41-45. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 18 (28))
1381963
  Черних Ю.О. Система підготовки військових фахівців у військових навчальних закладах збройних сил Республіки Латвія / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 63. – С. 138-149. – ISSN 2524-0056


  Стаття присвячена аналізу досвіду підготовки військових фахівців, зокрема військовослужбовців рядового, сержантського (старшинського) складу для збройних сил республіки Латвія. На основі визначення змін у ключових завданнях, структурі та чисельності ...
1381964
  Савченко Н.С. Система підготовки вчителів англійської мови у Польщі в умовах реформування вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2018. – Вип. 173. – С. 36-42. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1381965
  Леврінц М. Система підготовки вчителів іноземних мов у США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 265-276. – ISSN 2312-5993
1381966
  Васильєва Р.Ю. Система підготовки вчителя з "Основ безпеки життя та діяльності" в умовах навчання у ВНЗ // Безпека життєдіяльності : Всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2007. – № 6. – С. 38-39 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1381967
  Петренко І. Система підготовки вчительських кадрів для церковних шкіл в лівобережних українських єпархіях Російської імперії на межі ХІХ – ХХ ст. / І. Петренко, І. Винниченко // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2022. – № 4 (40), жовтень-грудень. – С. 78-89. – ISSN 1998-4634
1381968
  Михальченко О.А. Система підготовки державних службовців в Україні та за кордоном (Німеччина, Франція) // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 163-166. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1381969
  Іжа М.М. Система підготовки державних службовців Китаю / М.М. Іжа, Л.В. Курносенко // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2015. – № 2. – С. 5-11. – ISSN 2310-2837


  Досліджується досвід і особливості сучасного стану підготовки державних службовців Пекінського і Шанхайського адміністративних інститутів, висвітлюється організаційно-правові основи підготовки спеціалістів у сфері державної служби Китаю, розглядаються ...
1381970
  Вронська Т. Система підготовки кадрів органів державної безпеки у роки Великої Вітчизняної війни / Т. Вронська, С. Лясковська // Краєзнавство : науковий журнал / Нац. спілка краєзнавців України ; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (84). – С. 111-123. – ISSN 2222-5250
1381971
  Кнодель Л.В. Система підготовки кадрів сфери туризму у Німеччині : монографія / Кнодель Л.В., Федерація профспілок України, ін-т туризму. – Київ : ФПУ, 2007. – 183 с.
1381972
  Мехед О.Б. Система підготовки майбутніх учителів біології та основ здоров"я до соціально-педагогічної діяльності в закладах загальної середньої освіти : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Мехед Ольга Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 38 с. – Бібліогр.: 47 назв
1381973
  Чубрей О.С. Система підготовки майбутніх учителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу : монографія / О.С. Чубрей. – Чернівці : Технодрук, 2020. – 375, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-359. – ISBN 978-617-7611-64-5
1381974
  Гончарук О.В. Система підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності молодших школярів : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Гончарук Ольга Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1381975
  Палінчак М.М. Система підготовки майбутніх фахівців економічного спрямування в Республіці Польща / М.М. Палінчак, С.В. Стеблюк, В. Гжещук // Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій" : 24-25 черв. 2021 р. / "Виклики та можливості в системі МЕВ в умовах глобальних трансформацій", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : РІК-У, 2021. – С. 136-140. – ISBN 978-617-8046-20-0
1381976
  Монько Р.М. Система підготовки майбутнього вчителя техніки та інформатики у Республіці Польща : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Монько Роман Мирославович ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1381977
  Лосєв О.С. Система підготовки офіцерських кадрів сухопутних військ у збройних силах Австро-Угорщини напередодні Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 154-169. – ISSN 2313-5603
1381978
  Черних Ю.О. Система підготовки офіцерських кадрів у збройних силах Республіки Болгарія / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 204-215. – ISSN 2524-0056
1381979
  Черних Ю.О. Система підготовки офіцерських кадрів у Республіці Білорусь / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2019. – Вип. № 66. – С. 114-125. – ISSN 2524-0056
1381980
  Черних Ю.О. Система підготовки офіцерських кадрів у Республіці Угорщина / Ю.О. Черних, О.Б. Черних // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2020. – Вип. № 68. – С. 119-127. – ISSN 2524-0056
1381981
  Акулов С.О. Система підготовки правоохоронців у коледжі державної прикордонної охорони Латвійської Республіки // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 269-273.
1381982
  Савчин М.В. Система підготовки працівників та структура юридичної освіти // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 183-187. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1381983
  Савченко І. Система підготовки робітників у Білорусі є національним надбанням // Педагогічна газета. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 5


  3-4 квітня у Мінську відбувся Міжнародний форум "Професійна освіта в умовах глобальних викликів". У його роботі взяли участь представники міжнародних організацій ЮНЕСКО, Європейського фонду освіти, Німецької асоціації народних університетів Dvv ...
1381984
  Іванова Т. Система підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців: сучасний стан і перспективи розвитку // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-76.
1381985
  Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано історичний досвід, національні джерела зародження та систему підготовки фахівців пожежної служби на західноукраїнських землях. Показано, що створення широкомасштабного руху добровільних пожежних товариств спонукала велика ...
1381986
  Вовчаста Н.Я. Система підготовки фахівців пожежної безпеки на західноукраїнських землях // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. № 35. – С. 216-221
1381987
  Комар Є.Г. Система підзаконних нормативно-правових актів та документів технічного регулювання у сфері капітального будівництва в Україні // Правове регулювання економіки / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т. – Київ, 2014. – № 14. – С. 347-358
1381988
  Мітряєва С. Система підтримки закордонних співвітчизників в країнах Карпатського Єврорегіону: приклад Угорщини // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 63-67. – ISSN 2076-1554
1381989
  Кремень В. Система підтримки інноваційної діяльності: організаційне перезавантаження? Україна не повинна упустити додаткові можливості для активізації інноваційного вектору розвитку // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 14-20 вересня (№ 34). – С. 11


  "Трохи більше ста років тому, в 1918 році, вийшла одна з найвідоміших філософських праць ХХ сторіччя - перший том "Присмерків Європи" німецького філософа і культуролога Освальда Арнольда Готфріда Шпенглера (1880-1936). Книга викликала неабиякий інтерес ...
1381990
  Шаповал Н.В. Система підтримки прийняття рішення щодо кредитування фізичних осіб за допомогою нейронних мереж в умовах невизначенності інформації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Шаповал Наталія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1381991
  Іванченко Г.Ф. Система підтримки прийняття рішень в компанії на основі збалансованої системи показників (BSC) // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1. – С. 104-107. – ISSN 1729-7036
1381992
  Дума Л.В. Система підтримки прийняття рішень в процесах освітньої та науково-інноваційної діяльності // Методи та моделі управління складними системами : монографія / О.П. Адамів, О.С. Башуцька, Д.І. Боднар, Л.М. Буяк, О.Г. та ін. Возняк. – Тернопіль : Університетська думка, 2021. – С. 81-116. – ISBN 978-966-654-658-9
1381993
  Кузнєцова Н.В. Система підтримки прийняття рішень для аналізу інвестиційних ризиків фінансових ринків / Н.В. Кузнєцова, П.І. Бідюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 887. – С. 115-121. – (Серія : Інформаційні системи та мережі). – ISSN 0321-0499
1381994
  Мокін Б.І. Система підтримки прийняття рішень з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг / Б.І. Мокін, В.Б. Мокін, Ю.В. Мокіна // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 3 (177). – С. 372-383. – ISSN 1993-6788


  У статті розроблено систему підтримки прийняття рішень (СППР) з використання коштів, отриманих вищим навчальним закладом від надання платних послуг, в основу якої покладено подвійне застосування матриці парних порівнянь Сааті. Використовуючи ...
1381995
  Джума Людмила Миколаївна Система підтримки прийняття рішень з хімічного захисту рослин : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.13.06 / Джума Л.М.; Наук.-виробн. "Київс. ін-тут автоматики". – Київ, 2002. – 19 с.
1381996
  Омардибірова В.Н. Система підтримки прийняття рішень керуючого інвестиційним фондом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.04. / Омардибірова В.Н. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв. – (Фізико-математичні науки ; Вип. 4)
1381997
  Бабенко М.І. Система підтримки прийняття рішень при управлінні навчальним процесом загальноосвітнього закладу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.06 / Бабенко М.І.; Харківський нац. техн. ун-т. – Херсон, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 11 назв
1381998
  Рузакова О.В. Система підтримки прийняття рішень у задачах фінансового аналізу // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5, березень. – С. 67-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1381999
  Киридон П.В. Система пільг і привілеїв як органічна складова характеристики партійно-державної номенклатури Української РСР 1945-1964 років // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 30/31. – С. 93-102. – ISSN 2075-1451
1382000
  Побача Т. Система післядипломної педагогічної освіти сучасної України: нормативно-правове регулювання // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т" ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2016. – Вип. 3 (49). – С. 333-342. – ISSN 2304-4470
<< На початок(–10)1381138213831384138513861387138813891390(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,