Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1378001
  Нестеров В. "Фактотум" імператриці // ПІК. Політика і культура : Всеукраїнський тижневик. – Київ, 2002. – № 13. – С.18-19 : Фото


  Про канцлера Російської імперії часів Катерини ІІ - О.А.Безбородька
1378002
  Бокова П.М. "Фальшиві друзі перекладача": проблеми, труднощі та особливості перекладу (на матеріалі іспанських фразеологічних одиниць) // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 23. – С. 21-24


  Дана стаття присвячена проблемі "фальшивих друзів перекладача" в сучасній лінгвістиці та собливостям їх перекладу в іспанській мові. В статті розглядаються джерела виникнення міжмовного вища "фальшиві друзі перекладача" і виокремлюються основні способи ...
1378003
  Шмига Ю.І. "Фама" - перша українська рекламна агенція на Галичині // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 194-198. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1378004
  Чайківський Б. "Фама". Рекламна фірма Романа Шухевича / Богдан Чайківський; Центр досліджень визвольного руху. – Львів : Мс, 2005. – 104с. : іл. – ISBN 966-8461-10-Х
1378005
  Шаповал Ю. "Фантазер" Михайло Слабченко // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / Мін-во освіти і науки України ; Нац. пед. ун-т ім. Михайла Драгоманова [та ін.]. – Київ, 2011. – № 3/4 (91/92). – С. 129-134. – ISSN 0869-3595
1378006
  Іванніков Т.П. "Фантазія для джентльмена" Х. Родріго: втілення барокових традицій іспанської гітарної музики // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 122-132. – ISSN 2312-4679
1378007
  Підгаєвська Н. "Фантастичне" і "реальне" як елементи міфотворення в малій прозі В. Дрозда // Сучасний погляд на літературу : збірник наукових праць / Мін.освіти і науки України; Нац. пед. ун. ім. Михайла Драгоманова, кафедра укр. літ-ри. – Київ, 2009. – Вип. 12. – С. 74-81. – ISBN 966-7773-70-1
1378008
  Боярська Л. "Фантастичний" реалізм Панаса Мирного (до питання про стильове новаторство) // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 47-58


  У статті розглянуто нереалістичні (романтичні) прийоми творення образу головного героя в романі Панаса Мирного: схема «Антихриста», змістовий потенціал імені та міфологічна семантика просторово-часового елементу. В статье рассмотрены нереалистичные ...
1378009
  Швець С. Фактори прискорення інфляційної динаміки в Україні з позиції фіскальної теорії рівня цін // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 4 (230). – С. 38-45. – ISSN 2310-2624
1378010
  Ємченко А.І. Фактори простору і часу в умовно-рефлекторій діяльності тварин / А.І. Ємченко. – Київ, 1953. – 216с.
1378011
  Кісіль З.Р. Фактори протидії професійно-психологічної деформації працівників органів внутрішніх справ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (27). – С. 13-17. – (Право. Економіка. Управління)
1378012
  Бережна Г.В. Фактори професійного розвитку менеджерів у міжнародному бізнесі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 67-72. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1378013
  Борщенко В.В. Фактори професійного самовизначення студентів (за результатами якісного аналізу автобіографій) // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 69. – С. 209-214
1378014
  Бадрієва Н. Фактори професійного самовизначення студентів ВНЗ I-II рівнів акредитації // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 241-242
1378015
  Шапошникова І.В. Фактори професійної орієнтації студентської молоді // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2015. – № 1/2 (72). – С. 11-14
1378016
  Букреєва Д.С. Фактори прямого впливу на показники бюджету підприємства як основного інструментарію механізму контроллінгу // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 12, червень. – С. 127-132. – ISSN 2306-6814
1378017
  Пістун М.Д. Фактори раціонального розміщення тваринницьких комплексів : теорія. Історія / М.Д. Пістун, Я.Б. Олійник // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1976. – Вип. 20. – С. 10-16
1378018
  Тодика Ю. Фактори реалізації Конституції України // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 3. – С.22-31
1378019
  Гончар Борис Михайлович Фактори регіональних конфліктів в процесі формування та реалізації политики США відносно СРСР в 70-80-ті роки : Дис... докт. іст.наук: 07.00.03 / Гончар Борис Михайлович; МО України, КУ ім. Т.Шевченко, 1994. – 469л. – Бібліогр.:л.425-469
1378020
  Скрипник А.В. Фактори ризику виконання планових показників бюджету України / А.В. Скрипник, Т.М. Паянок // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 31-44. – Бібліогр.: с.32, 34-36, 38, 40, 42-43


  Проаналізовано вплив достовірності планування макроекономічних показників на ризики виконання планових показників бюджету України. Запроваджено поняття номінального та інфляційного ризику планування бюджету. На прикладі бюджету 2008 року зроблено ...
1378021
   Фактори ризику гемостатичного дисбалансу у хворих на запальні захворювання та новоутворення лор-органів / Ю. Клись, Верьовка, Т. Галенова, Т. Вовк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 19-22. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Проведено порівняльне дослідження компонентів системи гемостазу у хворих на запальні захворявання та новоутворення ЛОР-органів з метою з"ясування їх ролі в розвитку патологічного процесу та інформаційної цінності щодо перебігу захворювання. Досліджено ...
1378022
  Дьомкіна О.В. Фактори ризику при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 44-50


  Метою даної статті є дослідження факторів ризиків, що мають місце при інвестиціях у розвиток персоналу підприємства, їх складових і причин виникнення. Теоретичною і методологічною основою дослідження є фундаментальні положення сучасної економічної ...
1378023
  Салій М.І. Фактори ризику розвитку та прогресування когнітивних порушень у хворих із лакунарним інсультом / М.І. Салій, Л.В. Шкробот // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 4 (85). – С. 98-100. – ISSN 1681-276Х


  "...На підставі дослідження клінічних, гемодинамічних та морфометричних особливостей у 120 хворих із лакунарним підтипом ішемічного інсульту було визначено фактори ризику розвитку та прогресування когнітивних порушень. До факторів ризику розвитку ...
1378024
  Дронова О.Л. Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні = Факторы риска техногенных чрезвычайных ситуаций в Украине = Factors of the anthropogenic emergency risks in Ukraine / О.Л. Дронова ; НАНУ, Ін-т географії. – Київ : [Інститут географії НАН України], 2011. – 269 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-262. – ISBN 978-966-02-6115-0
1378025
  Марченко А.Ю. Фактори ризику, що впливають на страхування іпотечних ризиків // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 25. – С. 275-281
1378026
   Фактори родючості грунту та їх ефективність. – Умань, 1998. – 139с.
1378027
   Фактори родючості та їх ефективність. – Умань : Нічлава, 1998. – 139 с. – ISBN 966-7317-21-8
1378028
  Підопригора Л.А. Фактори розвитку державної власності в економіці України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 14. – С. 160-164
1378029
  Романенко О. Фактори розвитку дивергентних рис в австрійському національному варіанті німецької мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 126. – С. 569-574. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1378030
  Василенко Ю. Фактори розвитку економіки України // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2015. – № 4 (230). – С. 24-31. – ISSN 2310-2624
1378031
  Мазуренко В.П. Фактори розвитку експортного потенціалу України в умовах трнсформації економіки : Тези доповідей ХІV Міжнар. конф. "Євроінтеграційна стратегія України: реалії та перспективи" / В.П. Мазуренко, О.В. Толубко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 2. – С. 96-97.
1378032
  Бойко К.К. Фактори розвитку інноваційної діяльності підприємств в староіндустріальних регіонах // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 171-177 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1378033
  Манзюк О.І. Фактори розвитку іпотечного ринку в Україні // Шевченківська весна : економіка : матеріали XI Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [18-22 берез. 2013 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2013. – С. 195-197. – ISBN 978-617-7069-02-6
1378034
  Грищенко І.М. Фактори розвитку комерційних послуг в економіці України // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 21-23.
1378035
  Авраменко Ю.О. Фактори розвитку конкурентоспроможності фермерських господарств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 24, грудень. – С. 73-81 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2306-6792
1378036
  Названова Л.М. Фактори розвитку менеджменту нововведень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 48-51. – (Економіка ; Вип. 47)


  Досліджуються фактори розвитку менеджменту нововведень, розглядається їх сутність, економічна природа та можливості їх групування.
1378037
  Задувайло Л.М. Фактори розвитку міжнародної конкурентоспроможності національних економік країн Центральної та Східної Європи : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Задувайло Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 222л. + Додатки : л.209-222. – Бібліогр. : л.179-208
1378038
  Задувайло Л.М. Фактори розвитку міжнародної конкурентоспроможності національних економік країн Центральної та Східної Європи : автореф. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Задувайло Л.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв.
1378039
  Воротін Валерій Євгенович Фактори розвитку нових індустріальних країн : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.01.03 / Воротін Валерій Євгенович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 22 с.
1378040
  Ляшенко Л.Л. Фактори розвитку обдарованості: до проблеми природи таланту // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 5. – С. 187-189
1378041
  Власова О.І. Фактори розвитку потенціалу соціальної обдарованості в юнацькому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 21-24. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано динаміку соціально-аналітичного, соціально-адаптивного та соціально-креативного потенціалу здібностей особистості, продемонстровано суттєву роль, яку відіграє чинник емоційного самоусвідомлення в організації ефективної соціальної ...
1378042
  Чубко Т. Фактори розвитку права в контексті процесів глобалізації // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 292-300. – ISSN 0132-1331
1378043
  Буй Т.Г. Фактори розвитку ринку корпоративних облігацій України // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 12-16.
1378044
  Лук"янчук О.М. Фактори розвитку та ефективної діяльності житлово-комунального господарства // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 207-214 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1378045
  Жаровська Г.П. Фактори розвитку транснаціональної організованої злочинності на початку XXI ст. // Верховенство права у новітніх законодавчих реформах: доктрина та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конф. : тези наук. доп. : (11 груд. 2014 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція", 2014. – С. 119-125. – (Міжнародні юридичні науково-практичні Інтернет-конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-457-225-2
1378046
  Майстер А.А. Фактори розселенського освоєння території Волинської області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 27. – С. 243-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв.
1378047
  Кульпінський С.В. Фактори секторальної продуктивності у циклічному контексті // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 4 (53). – С. 40-47


  Розглянуто вплив іноземного капіталу на динаміку продуктивності праці в Україні. Проаналізовано секторальні чинники продуктивності праці і капіталу та наслідки концентрації іноземного капіталу у малопродуктивних секторах економіки. Викладено пропозиції ...
1378048
  Гайналь Т.О. Фактори соціалізації молоді в сучасній сім"ї // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 85-91. – ISSN 2077-1800
1378049
  Мандюк Н.Л. Фактори сталого розвитку туризму гірських територій Львівської області // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 40. – С. 87-96. – ISSN 2308-135X
1378050
  Лавренко В. Фактори становлення міста Толедо як політичного центра Вестготського королівства // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 159-161
1378051
  Василичев Д.В. Фактори становлення соціально-трудових відносин у державі та регіонах / Д.В. Василичев, Г.С. Чернеда // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 2. – С. 65-68. – ISSN 2226-8820
1378052
  Городницький А. Фактори становлення суспільного договору (social contract) у західній континентальній філософії // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики ; голов. ред. Ю. Вільчинський. – Київ, 2017. – № 6. – С. 151-160. – ISSN 2227-1503
1378053
  Медяник А.М. Фактори стійкого розвитку підприємств у сегменті міжнародного туризму Карпатського регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 39-43. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 3)
1378054
  Дучинська Н.І. Фактори структурних змін національної економіки / Н.І. Дучинська, Ю.М. Чайка // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2017. – Т. 25, № 10/1. – C. 6-13. – (Серія: Економіка ; вип. 11 (1)). – ISSN 2312-6779
1378055
  Погорєлов С.Г. Фактори структурних зрушень у промисловості України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2002. – Вип. 1. – С. 84-91. – ISBN 966-7958-13-2
1378056
  Лютий І.О. Фактори структурної перебудови економіки України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 71-73. – (Економіка ; Вип. 40)


  Оцінюється структурна невідповідальність економіки України ринковим процесам. Пропонуються напрями удосконалення структури національного господарства.
1378057
  Гладкий О.В. Фактори суспільно-екологічної безпеки Київської господарської агломерації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 66-68 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Розглянуто фактори суспільно-екологічної безпеки розвитку Київської господарської агломерації (злочинність, екологічні і техногенні катастрофи, соціальний стрес). Визначено регіони їх найбільшого впливу, які вимагають державного регулювання і зменшення ...
1378058
  Івашина С.Ю. Фактори суспільного розвитку в контексті соціалізації економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 8 : Проблеми та перспективи розвитку ринку криптовалют в Україні. – С. 36-41. – ISSN 2222-4459
1378059
  Васильців Т.Г. Фактори та джерела загроз економічній безпеці підприємства / Т.Г. Васильців, М.Б. Пасічник // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 126-134. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1378060
  Денисюк В. Фактори та модель інноваційно орієнтованого розвитку / В. Денисюк, А. Марков // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 4 (270). – С. 20-25. – ISSN 1810-3944
1378061
  Ячменьова В.М. Фактори та можливості підприємства, які забезпечують його економічну стійкість // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – № 582 : Проблеми економіки та управління. – С. 120-126. – ISSN 0321-0499
1378062
  Петрашко Л. Фактори та мотиви виходу міжнародних банківських груп на фінансовий ринок України / Л. Петрашко, М. Цівина // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 10-16 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-2005
1378063
  Степко М.Ф. Фактори та напрями трансформації місії сучасного класичного університету // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 36
1378064
  Нечипоренко В. Фактори та показники в плануванні діяльності страховика // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 111-114. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Досліджено показники та фактори, що використовуються у плануванні діяльності СГ "ТАС". The article is dedicated to factors and indicators which are used in planning process of insurance group TAS.
1378065
  Брюховецька Н.Ю. Фактори та показники інвестиційної активності підприємств і доданої вартості в Україні / Н.Ю. Брюховецька, Л.В. Іваненко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 74-80. – ISSN 2222-4459
1378066
  Тульчинська С.О. Фактори та показники рівня життя як економічної категорії / С.О. Тульчинська, М.О. Білан // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 57-63. – ISSN 2310-5534
1378067
  Антошко Т.Р. Фактори та показники тіньової економіки як економічної категорії / Т.Р. Антошко, О.О. Личак // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Дергачова В.В. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 6-13. – ISSN 2310-5534
1378068
  Міщенко Д.А. Фактори та принципи формування регіонального продовольчого ринку // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 205-208. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1378069
  Хохуляк В.В. Фактори та пріоритети розвитку науки фінансового права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 337-342. – ISSN 1563-3349
1378070
  Осецький В.Л. Фактори та умови забезпечення конкурентноспроможності країни / В.Л. Осецький, О.М. Яцунь // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : Науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 27-31.
1378071
  Рогов Г.К. Фактори та фінансові результати корпоративної екологічної діяльності // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 11 (192). – С. 92-103 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1378072
  Мархонос С.М. Фактори територіальної організації працересурсного потенціалу туристичної сфери // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 58. – С. 134-138. – Бібліогр.: 6 назв
1378073
  Сарана О.Ю. Фактори трансформації економічних функцій держави // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 6 (109). – С. 57-60
1378074
  Орещенко А.В. Фактори трансформації житлової та промислової забудови центру міста аграрного типу (на прикладі м. Луцьк) // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т ; редкол.: Молочко А.М., Даценко Л.М., Бейдик О.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 16. – С. 214-229
1378075
  Понікаровська Н.А. Фактори трансформації уявлень про категорію заложних в українській культурі: від джерел до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 223-231. – (Серія: Культурологія ; вип. 52). – ISSN 2410-5325


  Розглядаються фактори трансформації уявлень про категорію заложних покійників в українській культурі від їх джерел до сучасного стану. Поширення християнства, що визначається як перший фактор трансформації, зумовлює зміну народного світогляду, ...
1378076
  Рядно О.А. Фактори тривалості зареєстрованого безробіття (Емпірічне дослідження на прикладі м. Дніпропетровська) / О.А. Рядно, О.В. Піскунова, Я.В. Хрущ // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 130-146. – (Економічні науки)
1378077
  Хопта О. Фактори у формуванні синкретизму середньовічного мистецтва Іспанії // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 534-535. – ISBN 978-966-171-893-6
1378078
  Римарчук А.М. Фактори управління оборотними активами // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 7/8 (110/111). – С. 11-18
1378079
  Шуста Т.М. Фактори участі України в міжнародній конкуренції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 78-79. – (Економіка ; Вип. 50)


  Розглядається стратегія участі України в міжнародних світогосподарських зв"язках.
1378080
  Жуков В.І. Фактори формувaння трудових цiнноcтей cучacної молодi в Укрaїнi / В.І. Жуков, С.О. Гузич // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1378081
  Крушинський В.Ю. Фактори формування "особливої" позиції Великої Британії стосовно європейських інтеграційних процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 17-20. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні внутрішні та зовнішні фактори, які формують "особливу" британську європейську інтеграційну політику. Особливу увагу приділено аналізу якісних змін в європейській інтеграції та їх впливу на позицію Британії.
1378082
  Рогов Г.К. Фактори формування дивідендної політики акціонерних товариств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 247-252. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2222-0712
1378083
  Герасименко О О. Фактори формування економічного механізму стимулювання праці у сфері досліджень і розробок // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-45. – Бібліогр.: с. 45, Літ.: 8 назв. – (Економіка ; Вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Узагальнено закономірності трудової діяльності в науково-технічній сфері, визначено фактори та сформульовано концептуальні підходи до формування економічного механізму стимулювання праці.
1378084
  Гринько Т.В. Фактори формування економічної безпеки підприємства / Т.В. Гринько, Л.В. Лисенко // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 85-90 : табл. – Бібліогр.: 10 назв. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1378085
  Піддубна Л.І. Фактори формування експортного потенціалу промислових підприємств / Л.І. Піддубна, К.В. Іванієнко // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 1 (179). – С. 37-43


  Наведено синтез точок зору економістів на проблему побудови системи чинників формування і розвитку експортного потенціалу підприємств з метою створення комплексної, інтегрованої факторної моделі системи управління експортним потенціалом. Запропоновано ...
1378086
  Євтушевський В. Фактори формування енергетичної безпеки України / В. Євтушевський, А. Кочедикова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 15-17. – (Економіка ; Вип. 107/108). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено стан та визначено основні проблеми формування енергетичної безпеки України, а також окреслено пріоритетні шляхи їх вирішення. The article reveals the condition, defines the problems of energy safety formation of Ukraine and points ...
1378087
  Копійка В.В. Фактори формування євроінтеграційних тенденцій в політиці країн ЦСЄ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 141-147. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Розкрито основні елементи, що впливають на становлення та формування ключових положень європейської політики країн Центральної та Східної Європи.
1378088
   Фактори формування залежності від ЗМІ / А.В. Васильченко, Г.А. Аббасова, Л.В. Деревинська, С.В. Тукаєв, І.Г. Зима // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 21-22
1378089
  Нікітчин О. Фактори формування здорового способу життя української молоді // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 418-421. – ISBN 978-617-7009-09-1
1378090
  Міхно О. Фактори формування змісту професійної підготовки майбутніх ІТ-фахівщв // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2013. – № 10 (112). – С. 17-24. – ISSN 1682-2366
1378091
  Ковтун Н.В. Фактори формування зовнішнього державного боргу / Н.В. Ковтун, О.Я. Доліновська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2013. – № 6 (211). – С. 38-52 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1378092
  Батченко Л.В. Фактори формування і використання людського капіталу України / Л.В. Батченко, Н.А. Мякотіна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 5-8. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1378093
  Азьмук Н. Фактори формування і розвитку інноваційних форм людського капіталу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 3. – С. 47-51 : табл. – Бібліогр.: 13 назв
1378094
  Юхновський І. Фактори формування і розвитку національного інноваційно-інвестиційного потенціалу в умовах глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 13 : Економічні науки. – С. 121-125. – ISSN 1818-2682
1378095
  Луцишин П.В. Фактори формування і розвитку обласного суспільно-географічного комплексу // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 46. – С. 12-17. – ISBN 0201-8683
1378096
  Дідух Г.Я. Фактори формування іміджу жінки-політичного лідера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 422-433
1378097
  Клименко Н. Фактори формування інноваційно-інвестиційної політики в регіоні // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 188-194.
1378098
  Головінов О.М. Фактори формування інституту корпоративної соціальної відповідальності / О.М. Головінов, Л.А. Дмитриченко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 10-14. – ISSN 2306-6806
1378099
  Шпеник Т.К. Фактори формування комплексу послуг підприємств сільського (зеленого) туризму // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 67-70. – (Економіка ; Вип. 3 (37)). – ISSN 0869-0782
1378100
  Доан П. Фактори формування локальної туристичної системи // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 2 (72) : Спеціальний випуск : Дослідження молодих учених. – С. 18-25


  Дана стаття являється частиною дисертаційного дослідження, сфокусованого на адаптації новітньої концепції локальних туристичних систем (ЛТС) для України. ЛТС - це італійська модель управління туристичною діяльності, основним принципом якої є ...
1378101
  Конєва Т. Фактори формування майна новостворених підприємств // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – Вип. 2. – С. 123-130 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1818-5754
1378102
  Пука Н.В. Фактори формування міграційних процесів в Україні // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.14. – С. 391-397. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1378103
  Сулим Б. Фактори формування міжнародного іміджу України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 172-177. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 27). – ISSN 2078-4333
1378104
  Каніщенко О.Л. Фактори формування міжнародної ціни // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 5 (72). – С. 51-55.
1378105
  Зеленько Г.І. Фактори формування політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2010. – Вип. 1 (45) січень - лютий. – С. 164-176
1378106
  Горіна Г.О. Фактори формування просторової поляризації соціально-економічного розвитку регіонів // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 187-191. – (Економічні науки ; № 4, т. 1). – ISSN 2226-9150
1378107
  Хатамова В.О. Фактори формування психологічного профілю серійного вбиці // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 225-226. – ISBN 978-617-7363-7-0
1378108
  Бересток А. Фактори формування регіонального туристичного ринку Сумщини та його місце на національному туристичному ринку України // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка редкол.: Олійник Я.Б., Мезенцев К.В., Іщук С.І. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 4 (74) : Спеціальний випуск: дослідження молодих учених. – С. 3-9. – ISSN 2413-7154


  У статті проведено аналіз стану та тенденції розвитку туристичної діяльності у Сумській області, визначені основні фактори формування та функціонування ринку туристичних послуг регіону. Досліджено наявний та перспективний турпродукт Сумщини, його ...
1378109
  Феленчак Ю.Б. Фактори формування ризиків демографічних втрат: класифікація та аналіз // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.13. – С. 314-319. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1378110
  Євграфова Є. Фактори формування системи національного законодавства // Вісник Конституційного Суду України : Загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2005. – № 6. – С. 118-122
1378111
   Фактори формування складу сучасних донних осадків р. Інгулець / І.М. Малахов, Т.М. Альохіна, А.О. Бобко, В.В. Іванченко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 69-74 : табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0367-4290
1378112
  Коломієць Д.І. Фактори формування сучасного лідера // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 49-57
1378113
  Кисарець І.А. Фактори формування та підтримки міжнародного іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 184-190
1378114
  Швидкий С. Фактори формування та розвитку духовної культури населення української Слобожанщини // Народна творчість та етнографія / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2010. – № 6 (328). – С. 30-39. – ISSN 0130-6936
1378115
  Бараник З.П. Фактори формування та розвитку ринку освітніх послуг / З.П. Бараник, Ю.В. Кикош // Формування ринкової економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2014. – Вип. 32. – С. 129-138
1378116
  Гринюк О.Ю. Фактори формування територіально-рекреаційної системи Львівського Передкарпаття // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Вип. 55. – С. 240-249. – Бібліогр.: 11 назв
1378117
  Науменкова С. Фактори формування фінансової стійкості страхової організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С.110-111. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто суть фінансової стійкості страхової компанії. Викладені фактори, що впливають на фінансову стійкість страхової компанії. The essence of financial stability of insurance company is considered. The factors which influence on financial ...
1378118
  Чалникова І І. Фактори формування ціни на інноваційний продукт // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.387-391. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1378119
  Клименко А.В. Фактори функціонування державної житлової політики України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 118-119. – Бібліогр.: 10 назв
1378120
  Радченко Г.Д. Фактори, з якими асоціюється регрес ураження органів-мішеней на фоні терапії фіксованою комбінацією периндоприлу / амлодипіну в гіпертензивних пацієнтів залежно від наявності ішемічної хвороби серця / Г.Д. Радченко, Л.О. Муштенко, Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (52). – С. 43-58. – ISSN 2224-1485
1378121
  Шевчук О. Фактори, що впливають на вживаність субстантивної конструкції NN у текстах художньої прози сучасної англійської мови // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 114-118. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1378122
  Ковтун О.А. Фактори, що впливають на глобальні зміни у світовому сільському господарстві // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2011. – Вип. 163, ч. 2. – С. 49-54. – (Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1378123
  Павлюк К.В. Фактори, що впливають на доходи державного бюджету / К.В. Павлюк, О.О. Василик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 32-34. – (Економіка ; Вип. 45)


  Досліджуються фактори, що впливають на доходи державного бюджету.
1378124
  Зварич І. Фактори, що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів в умовах навчально-науково- виробничого комплексу // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 144-149. – ISSN 2308-4634


  У статті визначені фактори що впливають на ефективність практичної підготовки молодших спеціалістів (в подальшому – молодших бакалаврів) в умовах навчально-науково-виробничого комплексу та з’ясовано роль практики у фаховій підготовці молодого фахівця в ...
1378125
  Сідор М.І. Фактори, що впливають на зміст бюджетного процесу в Україні // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 68-75. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 2)
1378126
   Фактори, що впливають на контроль артеріального тиску в пацієнтів з ренопаренхімною та есенціальною артеріальною гіпертензією / Г.Д. Радченко, Т.Г. Слащева, Л.О. Муштенко, Ю.М. Сіренко // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 27-38. – ISSN 2224-1485
1378127
  Петриченко П.А. Фактори, що впливають на маркетинг відносин і корпоративний імідж туристичних підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 255-261 : табл. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 2222-0712
1378128
  Ткаченко Є.В. Фактори, що впливають на мовну політику // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2009. – № 10 (96). – С. 72-77
1378129
  Клименко Н. Фактори, що впливають на надійність функціонування системи державного управління // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 2. – С. 124-137.
1378130
  Зайцев Д.В. Фактори, що впливають на підготовку механізованих (танкових) підрозділів у локальних війнах і збройних конфліктах сучасності // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 69-73


  Стаття присвячена аналізу факторів, що впливають на підготовку механізованих (танкових) підрозділів у локальних війнах і збройних конфліктах сучасності. В статті визначені основні групи внутрішніх та зовнішніх факторів, що визначають етап підготовки ...
1378131
  Русских Т. Фактори, що впливають на створення джерел митного права України // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 277-282. – ISSN 1561-4999
1378132
  Гвоздик П. Фактори, що впливають на формування джерел екологічного права України та їх реалізацію // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 345-352. – ISSN 0132-1331
1378133
  Авакян Т. Фактори, що впливають на формування та реалізацію державної політики: теоретичні аспекти // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – C. 123-124. – ISBN 978-617-7069-28-6
1378134
  Козленко Т. Фактори, що зумовлюють динаміку курсу національної валюти України // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний бюлетень / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 7. – С.9-11
1378135
  Зінов"єв Ф.В. Фактори, що обмежують діяльність менеджера, і їхнє подолання / Ф.В. Зінов"єв, В.М. Устименко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 11. – С. 23-25 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1378136
  Мельник С.М. Фактори, що обумовлюють ступінь деталізації процесуальної форми юридичної відповідальності за адміністративним правом // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 121-124. – ISSN 2219-5521
1378137
  Пророк В.В. Фактори, що регулюють використання рослиною високо- та низькоселективного каналів надходження цезію та калію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 219-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-617-571-012-8. – ISSN 1812-5409


  На основі результатів досліджень у природних умовах встановлено, що якщо рослина не відчуває дефіциту калію, то калій надходить до рослини переважно по низькоселективним канапам. При нестачі калію в рослині вона використовує також високоселективні ...
1378138
  Міхов Л.І. Фактори, що формують корпоративну культуру / Л.І. Міхов, О.С. Пєтков // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу : науковий економічний журнал / Бердянський університет менеджменту і бізнесу. – Бердянськ, 2016. – № 1 (33). – C. 69–74. – ISSN 1997-4167
1378139
  Мельник В.І. Фактори, які впливають на якість забезпечення економічної безпеки держави // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7. – С. 83-89. – ISSN 2222-5374
1378140
  Константінова О. Фактори, які сприяють здійсненню шахрайства з фінансовими ресурсами // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 7. – С. 91-95.
1378141
  Троян П. Факториальная экология / П. Троян; Под ред.В.А.Межжерина. – Київ : Вища школа, 1989. – 230с.
1378142
  Ключникова И.А. Факториальный анализ оборота средств предприятия. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Ключникова И.А.; Ростов. н/Д гос. ун-тет. – Ростов н/Д, 1972. – 30л.
1378143
  Немец Александр Григорьевич Факторизационные теоремы в теории размерности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Немец Александр Григорьевич; МГУ. – М., 1977. – 8л.
1378144
  Петрачук А.П. Факторизация и дополняемость в алгебрах ли и ассоциальных алгебрах : Дис... докт. физ.-мат.наук: 01.01.06 / Петрачук А. П.; КУ им. Т. Шевченко. – К., 1999. – 274л. – Бібліогр.:л.259-274
1378145
  Беркович Л.М. Факторизация и преобразования обыкновенных дифференциальных уравнений / Л.М. Беркович. – Саратов, 1989. – 191с.
1378146
  Матевосян Гамлет Унанович Факторизация и распределение значений мероморфных функций в многосвязных областях : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.01 / Матевосян Гамлет Унанович; Рост. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1977. – 9л.
1378147
  Радюшкин А.Б. Факторизация и формакторы адронов в квантовой хромодинамике. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Радюшкин А.Б.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1987. – 16л.
1378148
  Шубин М.А. Факторизация матриц, зависящих от параметра, и уравнения Винера-Хопфа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 003 / Шубин М.А. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Отд. матем. мех.-мат. ф-та. – Москва, 1969. – 8 с. – Бібліогр.:с.8
1378149
  Джрбашян А.М. Факторизация, переметрические представления и граничные свойства некоторых общих классов мероморфных в полуплоскости функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.01 / Джрбашян А.М.; МВ и ССО УССР. – Харьков, 1983. – 14л.
1378150
  Кучма М.І. Факторизації симетричних матриць над кільцями многочленів з інвалюцією : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.06 / Кучма М.І.; КУ ім. Т.Шевчена. – К., 2000. – 16л.
1378151
  Петравчук Анатолій Петрович Факторизація і доповнюваність в алгебрах лі та асоціативних алгебрах : Автореф... доктора фізико-математ.наук: 01.01.06 / Петравчук Анатолій Петрович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1999. – 32л.
1378152
  Валєєв К.Г. Факторизація лінійних диференціальних рівнянь з відхиляючимся аргументом / К.Г. Валєєв, О.Л. Карелова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-88. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Знайдено достатні умови факторизації системи лінійних диференціальних рівнянь з сталими коефіцієнтами і сталими комплексними відхиленнями аргумента.
1378153
  Щедрик В.П. Факторизація матриць над кільцями елементарних дільників : [монографія] / В.П. Щедрик ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів : ІППММ ім. Я.С. Підстригача НАНУ, 2017. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 296-303. – ISBN 978-966-02-8035-9
1378154
  Джалюк Н.С. Факторизація матриць над поліноміальними та близькими до них кільцями : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Джалюк Н.С. ; М-во освіти і науки України; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. – Львів, 2010. – 19 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1378155
  Гончаренко В.Ю. Факторизація обернених матриць розрідженими матрицями // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 1 (111). – С. 94-100. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912
1378156
  Кучма М.І. Факторизація симетричних матриць над кільцями многочленів з інволюцією : 01.01.06: Дис. ... канд. фіз.-мат. наук / Кучма М. І.; ЛДУ ім. І. Франка. – Львів, 1999. – 119л. – Бібліогр.: С. 112-119
1378157
  Култаєв Турсунпулат Факторизація та дослідження стійкості розв"язків лінійних диференціальних та різницевих рівнянь : Автореф... канд. фіз.-мат.наук: 01.01.02 / Култаєв Турсунпулат; КУ ім.Т.Г.Шевченко. – К., 1993. – 12л.
1378158
  Грицюк Віра Іллівна Факторизовані методи і алгоритми ідентифкації об`єктів управління при коррельованих вимірюваннях : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Грицюк Віра Іллівна; Харків. держ. техн. уні-тет радіоелектроніки. – Х., 1995. – 24л.
1378159
  Замолодчиков Алексей Борисович Факторизованное рассеяние в асимптотическ-свободных двумерных моделях квантовой теории поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Замолодчиков Алексей Борисович; ОИЯИ. – Дубна, 1979. – 12л.
1378160
  Аксак Наталия Георгиевна Факторизованные проекционные алгоритмы идентификации динамических объектов : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Аксак Наталия Георгиевна; Харьков. госуд. техн. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1993. – 14л.
1378161
  Гвоздев Б.З. Факторинг / Б.З. Гвоздев. – Москва : Тандем, 2000. – 160с. – ISBN 5-88-128-046-6
1378162
  Вовчак О.Д. Факторинг : навчальний посібник / О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків. – Київ : Знання, 2012. – 247, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 205-247. – Бібліогр.: с. 196-204. – ISBN 978-966-346-998-0
1378163
  Курінна О.В. Факторинг в Україні: проблеми та перспективи розвитку // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2013. – С. 212-222. – (Серія "Економіка" ; вип. 1)


  Розглянуто питання визначення структури управління вузом за ознаками видів процесів, функцій і періодів управління.
1378164
  Пальчук О. Факторинг в Україні: стан та проблеми розвитку // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 1. – С. 159-170. – ISSN 1818-5754
1378165
  Казакова М.О. Факторинг на ринку фінансових послуг України // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2011. – Вип. 44 : Економічні студії. – С. 41-45


  Визначено сутність факторингу та його роль як перспективного механізму фінансування підприємницької діяльності в Україні
1378166
  Момот Л. Факторинг та перспективи його розвитку в Україні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 126-130. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 36, ч. 1, т. 1). – ISSN 2306-4420
1378167
  Токунова А. Факторинг та система матеріально-технічного постачання // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 148-151
1378168
  Буценко І.М. Факторинг у міжнародній торгівлі // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.53-55. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1378169
  Гриценко В. Факторинг як ефективний інструмент підтримки бізнесу // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 60-75. – ISSN 1605-2005
1378170
  Дацко К.П. Факторинг як ефективний інструмент управління в умовах кризи неплатоспроможності // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету / Подільський державний аграрно-технічний університет. – Кам"янець-Подільський, 2016. – С. 43-49. – (Економічні науки ; вип. 24, ч. 3). – ISSN 2410-1125
1378171
  Шудрик В.А. Факторинг як засіб оптимізації розрахунків // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 287-291. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1378172
  Токунова А. Факторинг як засіб підвищення ефективності використання публічної власності // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 7 (103). – С. 62-67
1378173
  Глущенко С.В. Факторинг як інструмент отримання короткострокових капіталів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 81 : Економічні науки
1378174
  Богач Ю.Ю. Факторинг як метод попередження валютних ризиків / Ю.Ю. Богач, Х.С. Передало // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 246-251. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1378175
  Криховецька З.М. Факторинг як перспективний механізм фінансування бізнесу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 123-130. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1378176
  Пальчук О.І. Факторинг як специфічна фінансова послуга // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 682 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 168-173. – ISSN 0321-0499
1378177
  Бондаренко П. Факторинг як фінансовий важель суб"єктів господарювання // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 2 (210). – С. 5-19
1378178
  Стельмах М. Факторинг як форма управління деюіторською заборгованістю підприємства // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 327-332. – ISSN 1993-0259
1378179
  Токунова А. Факторинг: господарське або цивільне право? // Юридична газета. – Київ, 2012. – 4 грудня (№ 49)


  "... Дискусія щодо господарсько-правової природи договору триває".
1378180
  Левченко О.М. Факторинг: методика облікового процесу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 11 (113). – С. 219-233. – ISSN 1993-6788
1378181
  Внукова Н. Факторинг: проблеми та шляхи розвитку в Україні : слово науковцям // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 3. – С. 36-39 : Табл. – Бібліогр.: 22 назви
1378182
  Остафіль О. Факторинг: теоретичні основи та практичне засосування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні. Спецвипуск : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2005. – Спецвипуск 15, Ч.1 : Обліково-аналітичні системи суб"єктів господарської діяльності в Україні. – С. 261-265. – ISBN 966-7574-11-3
1378183
  Сисоєв О.В. Факторинг: функціональний аналіз // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 146-150
1378184
  Бєліков Олег Факторингові операції // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 95-98.
1378185
  Полюхович В. Факторингові операції банків: особливості оподаткування // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 10 (142). – С. 27-30. – ISSN 2308-9636
1378186
  Шпаргало Г.Є. Факторингові операції в Україні: проблеми та перспективи / Г.Є. Шпаргало, Н.В. Наконечна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – № 640 : Проблеми економіки та управління. – С. 226-230. – ISSN 0321-0499
1378187
  Матросова Л.М. Факторингові послуги в сучасних економічних умовах / Л.М. Матросова, В.М. Ларін // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 108-110. – ISSN 1729-7206
1378188
  Конторщикова О. Факторингові послуги як інструмент управління дебіторською заборгованістю // Економіка. Фінанси. Право : Інформаційно-аналітичний журнал.Проблемні питання ,коментарі та поради / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2002. – № 9. – С.11-12
1378189
  Андрійчук Ф.Ю. Факторингові послуги: закордонний досвід і практика українських банків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 93, ч. 2. – С. 239-245


  The article analyses the home and foreign practice of factoring services in banking; provides a brief survey of the history of factoring services development in Ukraine. There is some proposed changing for the definition of factoring in the Ukrainian ...
1378190
  Горбачик А.П. Факторіальний дизайн опитування при вивченні сприйняття справедливості розподілу державної підтримки серед соціально відторгнутих груп: результати пілотного дослідження / А.П. Горбачик, І.І. Локтєва // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (54). – C. 7-19. – ISSN 1681-116Х
1378191
  Чвартацький О. Факторізація інтегральних операторів та нелінійні інтегровні моделі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 27-32. – (Математика. Механіка ; вип. 1 (29)). – ISSN 1728-3817


  Отримано факторизацію матричних інтегральних операторів бінарних перетворень Вольтерра скінченного порядку. Профакторизовано матричний оператор перетворень Фредгольма скінченного рангу за допомогою матричних фредгольмівських операторів перетворень ...
1378192
  Дармосюк В.М. Факторкільця нетерових напівдосконалих кілець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 15-19. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Нехай R радикал Джекобсона черепичного порядку А. Ми довели, що черепичний порядок А є спадковим тоді і тільки тоді, коли факторкільце A/R2 є праворядним. Побудовано приклад черепичного порядку А, такого що А/І є праворядним, але А не є ...
1378193
  Кулєшова Н.В. Факторна модель значущих чинників макросередовища туристичних підприємств // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 246-254 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2222-0712
1378194
  Чубай В.М. Факторна модель оцінювання конкурентно-спроможності машинобудівних підприємств : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 156-163 : Табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1378195
  Пирог О.В. Факторна модель розвитку національного господарства України в умовах постіндустріального суспільства // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 16, серпень. – С.40-43. – ISSN 2306-6814
1378196
  Давиденко В. Факторна структура довіри: досвід емпіричного аналізу / В. Давиденко, Г. Ромашкіна // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2010. – № 3. – С. 40-49 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1811-3141
1378197
  Кідалова М.М. Факторна структура емоційних бар"єрів спілкування підлітків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 49-55
1378198
  Лісовенко А.Ф. Факторна структура особистостей, схильних до заздрості різного ступеню // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2016. – № 1 (9). – С. 54-60. – ISSN 2310-4368
1378199
  Гальків Л.І. Факторний аналіз вартості освітніх послуг ВНЗ у контексті розвитку людського капіталу / Л.І. Гальків, О.С. Гринькевич // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 1 (163). – С. 371-377. – ISSN 1993-6788


  У статті описано динамічні зміни у конкурентному середовищі ВНЗ України та обгрунтовано їх роль у розвитку людського капіталу.
1378200
  Ланченко Є.О. Факторний аналіз впливу ефективності господарювання на розвиток інвестиційних процесів в аграрних підприємствах // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2006. – № 5. – С. 92-98
1378201
  Бугір Л.М. Факторний аналіз впливу підприємництва на розвиток регіону // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 37-39. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 1)
1378202
  Захожай К.В. Факторний аналіз динаміки видатків держбюджету України протягом 2002-2001 років // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 2 (128). – С. 256-263 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1378203
  Беркут О.В. Факторний аналіз диференціації соціально-економічного розвитку регіонів України // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2015. – № 1 (33). – С. 229-234. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1378204
  Папка О.С. Факторний аналіз екологічної ніші ваточника сирійського (Asclepias syriaca L.) як основа прогнозу поширення на землях сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. с.-г. наук : 03.00.16 / Папка Оксана Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Дніпропетр. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпропетровськ, 2016. – 24 с. – Бібліогр.: 10 назв
1378205
  Демченко Т.А. Факторний аналіз ефективного формування і використання оборотних активів фармацевтичних промислових підприємств : економіка та управління підприємством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 105-112 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1378206
  Тенюх З. Факторний аналіз ефективності діяльності підприємств державного сектора економіки України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 7. – С. 358-361. – ISSN 1993-0259
1378207
  Меренкова О. Факторний аналіз імовірнісної оцінки ризику використання послуг банків для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму / О. Меренкова, Т. Медвідь, А. Бойко // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 11 (177). – С. 46-52
1378208
  Мельник Л.Л. Факторний аналіз прибутковості сільськогосподарських підприємств // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 9, травень. – С. 7-15. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1378209
  Винничук Т.С. Факторний аналіз прибутку як необхідна складова фінансового менеджменту на підприємстві // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 12. – С. 41-45
1378210
  Грабовецький Б.Є. Факторний аналіз продуктивності праці на основі економіко-статистичних моделей / Б.Є. Грабовецький, О.В. Мороз, Л.М. Благодир // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13.
1378211
  Грабовецький Б.Є. Факторний аналіз продуктивності праці на основі економіко-статистичних моделей / Б.Є. Грабовецький, О.В. Мороз, Л.М. Благодир // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-13. – Бібліогр. в кінці ст.


  Робота присвячена використанню економіко-статистичних моделей для проведення факторного аналізу як засобу пошуку резервів виробництва. Наведено методику здійснення факторного аналізу продуктивності праці на основі економіко-статистичної моделі, за ...
1378212
  Макуц Т.Б. Факторний аналіз психологічної та техніко-тактичної підготовленості тенісистів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Т.Б. Макуц, Н.Л. Височіна // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 09. – С. 45-50 : рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1818-9172
1378213
  Макуц Т.Б. Факторний аналіз психологічної та техніко-тактичної підготовленості тенісистів на етапі спеціалізованої базової підготовки / Т.Б. Макуц, Н.Л. Височина // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 07. – С. 25-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 40 назв. – ISSN 1818-9172
1378214
  Гальчинський Л.Ю. Факторний аналіз ринку програмного забезпечення України / Л.Ю. Гальчинський, В.В. Луговець // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 6 : Ідентифікація національної моделі енергетичної безпеки України. – C. 155-159. – ISSN 2222-4459
1378215
  Садова У. Факторний аналіз рівня життя населення в регіоні з пониженою місткістю ринку праці / У. Садова, Л. Семів // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2005. – № 2. – С. 92-103. – Бібліогр.: на 19 пунктів. – ISSN 1562-0905
1378216
  Долгова К.С. Факторний аналіз розвитку дитячого туризму в Україні: визначення динамічних факторів за методикою PEST-аналізу // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 202-204. – ISBN 978-966-285-399-5
1378217
  Іванець С.Ю. Факторний аналіз структурної трансформації промисловості України у перехідний період // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 210-219


  У статті проводиться факторний аналіз структурних зрушень у промисловості України з 1991 до 2002 р. Завдяки спеціальній методиці дана кількісна оцінка впливу цін та реальних обсягів виробництва на зміну питомої ваги галузей у структурі промисловості. ...
1378218
  Краснікова Л. Факторний аналіз та аналіз головних компонентів у вимірюванні "інфраструктурної" бідності / Л. Краснікова, Б. Поворозник // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2007. – Т. 68 : Економічні науки. – С. 34-40.
1378219
  Брайчевський Ю.С. Факторний аналіз у дослідженнях з геограіфії зовнішньої торгівлі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 58-65
1378220
  Брайчевський Ю.С. Факторний аналіз у дослідженнях з географії зовнішньої торгівлі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 58-64 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1378221
  Загорянська О.Л. Факторний аналіз фінансового стану промисловості України / О.Л. Загорянська, Л.І. Демченко, Т.Ю. Жарко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 56-61. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1378222
  Журавльова І.В. Факторний аналіз функціонування інтелектуального капіталу підприємств машинобудування // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 5 (143). – С. 116-124 : рис. – Бібліогр.: Бібілогр: 22 назв. – ISSN 1993-6788
1378223
  Чмутова І. Факторний аналіз функціонування капіталу підприємства / І. Чмутова, О. Лебідь // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 252-259. – ISSN 1993-0259
1378224
  Запорожан Л.П. Факторний аналіз функціонування комплексу побутового обслуговування населення // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 30-32. – ISBN 0868-6965
1378225
  Моряк П. Факторний метод обліку витрат на виробництво // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 733-737. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1378226
  Бєлоусова Н.Б. Факторний, ціннісний та методологічний підходи до визначення інформаційної безпеки держави / Н.Б. Бєлоусова, Н.С. Крилова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 94, ч. 1. – С.95-102. – Бібліогр. в кінці ст.
1378227
  Воронін І. Факторні умови здійснення інвестиційної діяльності : слово практикам / І. Воронін, Ю. Денисенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 4. – С. 62-64
1378228
  Бейдик О.О. Факторній аналіз формування потоків в"їздного туризму України / О.О. Бейдик, Н.О. Новосад // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2012. – № 1 (77). – С. 44-49 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1561-4980
1378229
  Хохлов В. Факторно-кореляційний аналіз депозитів домашніх господарств у кризовий період // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2011. – № 7 (185). – С. 33-37
1378230
  Городянська Л.В. Факторно-критеріальна модель відтворення інтелектуальних ресурсів у системі обліку : Бухгалтерський облік // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 5 (162). – С.112-119 : Табл., рис. – Бібліогр.: Біюліогр.: 8 назв
1378231
  Колос К.Р. Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності комп"ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2015. – Вип. 22. – С. 80-92. – ISSN 1998-6939


  У дослідженні обгрунтовано необхідність комплексного оцінювання ефективності комп"ютерно орієнтованого навчального середовища закладу післядипломної педагогічної освіти.
1378232
  Жалелева Р. Факторно-целевой подход к реализации инновационной индустриализации экономики Казахстан / Р. Жалелева, Р. Габдуллин, А. Завалишина // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 323-333. – Библиогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1378233
  Холодовский Владимир Евгеньевич Факторные отображения равномерных пространств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.04 / Холодовский Владимир Евгеньевич; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1378234
  Иберла К. Факторный анализ / К. Иберла. – М., 1980. – 399с.
1378235
  Белонин М.Д. Факторный анализ в геологии / М.Д. Белонин, В.А. Голубева, Г.Т. Скублов. – Москва : Недра, 1982. – 264с.
1378236
   Факторный анализ в нефтяной геологии. – М, 1971. – 56с.
1378237
  Трухаев Факторный анализ в организационных системах. / Трухаев, И.С. Горшков. – М., 1985. – 185с.
1378238
  Длин А.М. Факторный анализ в производстве / А.М. Длин. – М., 1975. – 328с.
1378239
  Мамедов Р.Ш. Факторный анализ и пути мобилизации резервов роста производительности труда в промышленности сборного железобетона Азербайджанской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 596 / Мамедов Р.Ш.; Азерб. ин-т нар. хоз-ва им. Д.Буниат-Заде. – Баку, 1968. – 31л.
1378240
  Пушков В.П. Факторный анализ как метод классификации и изучения внутреннего строя крестьянских хозяйств. : Автореф... канд.ист.наук: 07.00.00.07.00.09 / Пушков В.П.; МГУ. – М, 1981. – 23л.
1378241
  Лоули Д. Факторный анализ как статистический метод / Д. Лоули, А. Максвелл. – М., 1967. – 144с.
1378242
  Чтецов В.П. Факторный анализ некоторых морфологических особенностей человека : Автореф... канд. биол.наук: / Чтецов В.П.; МГУ. Биол.-почв. фак. – М., 1962. – 20л.
1378243
   Факторный анализ прибыли предприятий и объединений. – М, 1976. – 70с.
1378244
  Благуш П. Факторный анализ с обобщениями / П. Благуш. – Москва : Финансы и статистика, 1989. – 248с.
1378245
  Ванинский А.Я. Факторный анализ хозяйственной деятельности / А.Я. Ванинский. – Москва, 1987. – 143с.
1378246
  Бужимская Е.А. Факторный анализ эффективности использования основных средств предприятий / Е.А. Бужимская, А.В. Оверчук // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 5 : Інноваційні кластери. Адаптація кращого світового досвіду. – C. 90-96. – ISSN 2222-4459
1378247
   Факторный анализ эффективности производства. – М, 1973. – 111с.
1378248
  Новицкий Н.А. Факторный анализ эффективности размещения произодства : монография / АН СССР ; Госплан СССР ; Совет по изучению производительных сил ; Н.А. Новицкий ; [отв. ред. В.К. Савельев]. – Москва : Наука, 1982. – 128 с. – (Проблемы советской экономики)
1378249
   Факторный анализ эффективности сельскохозяйственного производства. – Минск, 1983. – 216с.
1378250
  Окунь Я. Факторный анализ. / Я. Окунь. – М., 1974. – 200с.
1378251
  Пикунова Лариса Михайловна Факторный и кластерный анализ показателей гемодинамики и микроциркуляции в оценке тяжести состояния и прогнозирования исходов хирургического лечения больных пороками сердца : Автореф... канд. биол.наук: 06.13.09 / Пикунова Лариса Михайловна; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1984. – 23л.
1378252
  Адамов В.Е. Факторный индексный анализ : (методология и проблемы) / В.Е. Адамов. – Москва : Статистика, 1977. – 199 с. – Список лит.: с. 198. – (Математическая статистика для экономистов)
1378253
   Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. – Москва : Финансы и кредит, 1989. – 215с.
1378254
  Гудзенко С.В. Факторстепені симетричної групи зліченного степеня : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гудзенко Станіслав Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 120 л. – Бібліогр.: л. 112-120
1378255
  Гудзенко С.В. Факторстепені симетричної групи зліченного степеня : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Гудзенко Станіслав Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 10 назв
1378256
  Дума В.В. Факторстепені циклічних груп // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 22-26. – (Математика. Механіка ; Вип. 7/8)


  Описується з точністю до ізоморфізму всі факторстепені скінченної циклічної групи.
1378257
  Демченко Т.С. Факторы активизации государственного контроля высшего образования // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2012. – № 11. – С. 45-53. – ISSN 1561-2465


  Анализируются факторы, обусловливающие активизацию государственного контроля высшего образования; раскрывается их содержание; на основе результатов экспертного опроса, анализа научной и статистической информации обосновывается необходимость оказания ...
1378258
  Поляков Ю.Е. Факторы влияния гидрообработки угля на разгрузку призабойной части массива / Ю.Е. Поляков, О.А. Усов // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 166-172 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1378259
  Максимова О.Н. Факторы влияющие на развитие инновационной деятельности / О.Н. Максимова, О.И. Мажарцева // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2008. – № 3. – С. 86-87. – ISSN 1728-8878
1378260
  Курец В.К. Факторы внешней среды, определяющие заморозкоустойчивость растений, их экспериментальное моделирование. : Автореф... кан. биол.наук: 101 / Курец В. К.; Иркут. гос. ун-т им. А, А, Жданова. – Иркутск, 1971. – 27л.
1378261
  Штых Ю.Г. Факторы возникновения многозначности в каламбуре // Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды : научно-методический журнал / Харьковский национальный педагогический университет имени Г.С. Сковороды. – Харьков, 2014. – С. 90-94. – (Русская филология ; № 1-2 (51) ;Языкознание. Литературоведение. Методика преподавания русского языка и литературы). – ISSN 2312-1572
1378262
   Факторы всестороннй интенсификации и повышения эффективности социалистического производства. – Калинин, 1984. – 156с.
1378263
  Кобозева И.М. Факторы выбора изъяснительных союзов как, что, чтобы (опыт типологически ориентированного формального анализа) / И.М. Кобозева, Д.В. Попова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 21-34. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385


  Распределение союзов как, что, чтобы в предложениях с изъяснительными придаточными в рус. языке описано, но его объяснение на общей типологической базе остается актуальной задачей. Анализируются три подхода, в центре внимания каждого из которых ...
1378264
  Чейлахян М.Х. Факторы генеративного развития растений / М.Х. Чейлахян. – М., 1964. – 59с.
1378265
  Сергейчик С.И. Факторы гражданской социализации учащейся молодежи // Социологические исследования : Ежемесячный научный и общественно- политический журнал Российской академии наук. – Москва, 2002. – № 5. – С.107-111. – ISSN 0132-1625
1378266
  Староверова И.В. Факторы девиации сознания и поведения российской молодежи // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 11 (307). – С.107-116. – ISSN 0132-1625
1378267
  Пантин В.И. Факторы дестабилизации современного мирового порядка и политические риски для России // Общественные науки и современность. ОНС : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 5. – С. 17-25. – ISSN 0869-0499
1378268
  Пальян З. Факторы динамики рождаемости в Украине: статистическая оценка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 55-58. – (Економіка ; вип. 134). – ISSN 1728-3817


  В работе представлены результаты статистического оценивания влияния демографических и медико-биологических факторов на динамику рождаемости в Украине. Мультипликативная модель рождаемости Бонгаартса позволяет оценить роль каждой детерминанты в ...
1378269
  Кузина И.И. Факторы доверия политическим институтам: теоретические подходы и индикаторы // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1101. – С. 70-75. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 32). – ISSN 2227-6521
1378270
  Дояренко А.Г. Факторы жизни растений / А.Г. Дояренко. – М, 1966. – 280с.
1378271
  Макаровский М. Факторы замедления темпов валютной интеграции и направления их преодоления // Международная экономика : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 27-34. – ISSN 2074-6040


  В статье проведен анализ внешних и внутренних факторов, которые вызывают замедление темпов валютной интеграции, и выявлены основные причины их возникновения. Показано, что все эти факторы имеют такой характер своего действия, что могут быть преодолены ...
1378272
  Магрицкий Д.В. Факторы и закономерности многолетних изменений стока воды, взвешенных наносов и теплоты на нижней Лене и Вилюе // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 85-95 : рис., табл. – Библиогр.: с. 94. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1378273
   Факторы и источники роста эффективности общественного производства. – М, 1979. – 341с.
1378274
  Лебедева Л.Ф. Факторы и механизмы обеспечения социальной безопасности в начале XXI века (опыт США) // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2016. – № 7 (559). – С. 25-35. – ISSN 0321-2068
1378275
   Факторы и механизмы регуляции развития бактериальных популяций. – Свердловск, 1990. – 131с.
1378276
   Факторы и механизмы устойчивости геосистем. – М, 1989. – 333с.
1378277
   Факторы и модификации углеводородного состояния почв / А.Н. Геннадиев, Ю.И. Пиковский, А.П. Жидкин, Р.Г. Ковач, Т.С. Кошовский, М.А. Смирнова, Н.И. Хлынина, А.С. Цибарт // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 11. – С. 1314-1329 : рис., табл. – Библиогр.: 31 назв. – ISSN 0032-180Х
1378278
   Факторы и мотивы демографического поведения. – Рига, 1984. – 291с.
1378279
  Фаддеев А.М. Факторы и предпосылки размещения газотурбинных и парогазовых электростанций в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 40-48 : рис., табл. – Библиогр.: с. 46-48. – (География ; № 1). – ISSN 0201-7385
1378280
   Факторы и принципы физико-географического районирования полярных областей Земли. – Л, 1974. – 128с.
1378281
   Факторы и процессы ландшафтообразования. – М, 1986. – 125с.
1378282
   Факторы и процессы ландшафтообразования. – М, 1988. – 146с.
1378283
  Лагеда П.Р. Факторы и рациональные направления дальнейшего развития сланцехимической промышленности в Эстонской ССР : Автореф... канд. экон.наук: / Лагеда П.Р.; Гос. ком. высш. и сред. спец. образования Совета Министров Эстон. ССР. Таллин. политехн. ин-т. – Таллин, 1963. – 29л.
1378284
   Факторы и тенденции развития структуры народного хозяйства СССР. – М, 1977. – 392с.
1378285
   Факторы и условия повышения эффективности общественного производства. – Грозный, 1984. – 132с.
1378286
  Лебедева Л.Ф. Факторы и условия трансатлантической интеграции / Л.Ф. Лебедева, Г.Ф. Фейгин // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 5 (545). – С. 7-16. – ISSN 0321-2068


  В статье рассматриваются факторы и условия трансатлантической интеграции в условиях расширения экономических взаимосвязей, изменения глобального баланса сил, усложнения региональных интеграционных процессов и не менее важных сдвигов в самих США и в ЕС.
1378287
  Ипатов А.П. Факторы и условия формирования инновацинной системы российской экономики // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (35). – С. 58-63. – ISSN 1728-8878
1378288
  Данова Г.З. Факторы и условия формирования конкурентоспособного выпускника // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 10, октябрь. – С. 35-46. – ISSN 1609-4646
1378289
  Илимбетова А.А. Факторы и экономические последствия женской трудовой миграции в Россию // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 89-100. – (Экономика ; № 4). – ISSN 0201-7385
1378290
  Мироненко О. Факторы издержек защиты занятости для работодателей (эмпирическое исследование по межстрановой выборке предприятий) // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2014. – № 7. – С. 127-143. – ISSN 0042-8736


  У статті показано, від чого залежить величина витрат, які несуть роботодавці у зв"язку з виконанням вимог законодавства про захист зайнятості. Емпіричне дослідження 50 тис. підприємств з 93 країнах за 2005-2011 рр. показало, що витрати захисту ...
1378291
  Филипишин И.В. Факторы инвестиционно-инновационной деятельности промышленных предприятий // Вісник економічної науки України : Науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2005. – № 2. – С. 111-114. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISSN 1729-7206
1378292
  Бословяк С.В. Факторы инвестиционной привлекательности предприятия как основа совершенствования методического инструментария ее оценки // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 113-115. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (45). Т. 1). – ISSN 2409-6857


  В статье рассмотрены основные подходы к определению инвестиционной привлекательности предприя-тия и факторам, ее определяющим. Предложено дифференцировать способы внешнего инвестирования в зависимости от возможности формирования инвестиционных ресурсов ...
1378293
  Сапир Е. Факторы инновационной среды российской экономики: геоэкономический и геокультурный контекст // Безопасность Евразии : журнал личной, национальной и коллективной безопасности / Некоммерческая организация "Фонд поддержки и исследования проблем "Безопасность Евразии". – Москва, 2009. – № 2 (36). – С. 155-178. – ISSN 1607-7334
1378294
   Факторы итенсификации общественного производства. – Свердловск, 1983. – 151с.
1378295
   Факторы итенсификации экономики региона. – К, 1987. – 79с.
1378296
  Троицкая О. Факторы конфликтности нового мирового порядка // Мировая экономика и международные отношения / Рос. акад. наук, Ин-т мировой экон. и междунар. отношений им. Е.М. Примакова. – Москва, 2016. – Т. 60, № 3. – С. 115-119. – ISSN 0131-2227
1378297
  Тучков С.М. Факторы легитимности политических технологий // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2002. – С.8-14. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1378298
  Герасимчук В.И. Факторы лидерства на мировом рынке машиностроительной продукции // Маркетинг і менеджмент інновацій : науковий журнал / Сумський держ. ун-т. – Суми, 2015. – № 3. – С. 84-104. – ISSN 2218-4511
1378299
  Вальков В.О. Факторы локализации и прогноз оруденения / В.О. Вальков, В.Е. Бойцов. – Москва, 1991. – 232с.
1378300
  Бойцов В.Е. Факторы локализации и прогноз оруденения / В.Е. Бойцов, В.О. Вальков, А.А. Фролов. – Москва : Недра, 1991. – 232с.
1378301
  Вершинина М.И. Факторы межгосударственного сотрудничества в контексте основных теоретических парадигм // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.5-20. – (Социология и политология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1378302
  Кропачев А.М. Факторы миграциии и осаждения малых элементов в зоне гипергенса / А.М. Кропачев. – Пермь, 1973. – 154с.
1378303
  Кошелева Н.Е. Факторы накопления тяжелых металлов и металлоидов на геохимических барьерах в городских почвах / Н.Е. Кошелева, Н.С. Касимов, Д.В. Власов // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 5. – С. 536-553 : рис., табл. – Библиогр.: 65 назв. – ISSN 0032-180Х
1378304
  Литвинов Н.А. Факторы насаживания и инкубации яиц у некоторых видов диких и домашних птиц. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.08 / Литвинов Н.А.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1981. – л.
1378305
  Сичивица О.М. Факторы научного прогресса / О.М. Сичивица. – Воронеж, 1974. – 263 с.
1378306
  Леонтьев Б.Б. Факторы непрозрачности кризиса // Экономическое возрождение России : научное издание / Ин-т проблем экономического возрождения. – Санкт-Петербург, 2009. – № 2 (20). – С. 22-41. – ISSN 1990-9780
1378307
  Джанелидзе П.И. Факторы нравственного воспитания учащихся : Автореф... докт. пед.наук: / Джанелидзе П. И.; Тибл.ГУ. – Тбилиси, 1965. – 44л.
1378308
  Понировский В.Н. Факторы оздоровления ячменя от головни. : Автореф... канд. биол.наук: / Понировский В.Н.; ХГУ им. А.М.Горького. НИИ биологии. – Харьков, 1964. – 17л.
1378309
  Тронов М.В. Факторы оледенения и развития ледников / М.В. Тронов. – Томск, 1972. – 235с.
1378310
  Синяченко О.В. Факторы определяющие эффективность медикаментозного лечения хронической ревматической болезни сердца / О.В. Синяченко, Г.С. Такташов // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 56-62. – ISSN 1605-7295
1378311
  Сидорчнко В.Ф. Факторы опредлеяющие размер спасательного вознаграждения по международному морскому праву. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.716 / Сидорчнко В.Ф.; ЛГУ.. – Л., 1971. – 22л.
1378312
   Факторы оптимизации произвольной регуляции когнитивной деятельности в процессе тренировки / М.В. Зотов, В.М. Рпетрукович, И.С. Ахмедова, Н.С. Паламарчук // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 17-31. – (Психология. Социология. Педагогика ; Вып. 2). – ISSN 1995-0047
1378313
  Будагов Р.С. Факторы отягощения исходов комбинированных радиационно-термических поражений (экспериментальное исследование) : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.01 / Будагов Роберт Суренович ; Акад. мед. наук СССР ; Науч.-исслед. ин-т мед. радиологии. – Обнинск, 1986. – 40 с. – Библиогр.: 31 назв.
1378314
   Факторы педагогической запущенности и психологические вопросы коррекции делинкветного поведения несовершеннолетних. – Воронеж, 1983. – 142с.
1378315
  Адамов Н.П. Факторы плодородия русского чернозема / Н.П. Адамов. – Санкт-Петербург
Ч. 1 : Климат и физические свойства. – 1904. – 224с. – Дефект:не вистачає останніх стор.
1378316
   Факторы повышения производительности труда. – Душанбе, 1978. – 116с.
1378317
   Факторы повышения производительности труда. – Барнаул, 1983. – 181с.
1378318
  Нугаев Р.А. Факторы повышения производительности труда и их использование в промышленности (на примере кожевенно-обувной и меховой промышленности Средне-Волжского совнархоза) : Автореф... кандидата экономич.наук: / Нугаев Р.А.; Мин-во высш. и средн. спец. образования РСФСР. Казанск. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1964. – 23л.
1378319
  Гомозова И.П. Факторы повышения экономической эффективности специализации производства. (На примере машиностроит. предприятий Харьк. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 594 / Гомозова И.П.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.19-21
1378320
   Факторы повышения эффективности общественного производства. – М, 1980. – 195с.
1378321
   Факторы повышения эффективности производства в мировой социалистической системе. – М, 1965. – 247с.
1378322
   Факторы повышения эффективности производства в отраслях народного хозяйства Таджикской ССР. – Душанбе, 1973. – 183с.
1378323
   Факторы повышения эффективности социалистического производства. – Куйбышев, 1985. – 160с.
1378324
  Засухин А.Т. Факторы повышения эффективности социалистического производства. / А.Т. Засухин. – М., 1983. – 169с.
1378325
  Молодчая Н.С. Факторы понимания семантических окказионализмов // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2005. – Том 11. – С. 566-576
1378326
  Иенни Г. Факторы почвообразования / Г. Иенни. – М, 1948. – 348с.
1378327
  Сакукас О.Э. Факторы производительности труда в колхозаха (на прим. ЭССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Сакукас О. Э.; Тарт.ГУ. – Тарту, 1967. – 32л.
1378328
  Мечковська О.А. Факторы производства агроэкологического туристского продукта Республики Беларусь // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Любіцева О.О., Яценко Б.П., Сировець С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 39. – С. 54-65. – ISSN 2308-135X
1378329
  Забродская М.П. Факторы пространственной дифференциации материков. / М.П. Забродская. – Воронеж, 1983. – 52с.
1378330
  Красов В. Факторы развития военно-экономических связей стран Азии / В. Красов, Ю. Лебедев, С. Уманская // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1990. – № 4 (268). – С. 11-22
1378331
  Лычко Б.Т. Факторы развития колхозной демократии в современных условиях. : Автореф... канд. филос.наук: 09.621 / Лычко Б.Т.; Харьков. гос. ун-тет им. А.М.Горького. – Х., 1970. – 24л.
1378332
  Воротин В.Е. Факторы развития новых индустриальных стран (на мат. стран азиат.-тихоокен. региона) : Дис... канд. эконом.наук: 08.01.03 / Воротин В. Е.; МО Укр. КНУ. – К., 1995. – 171л. – Бібліогр.:л.159-166
1378333
   Факторы развития человеческой субъективности. – Ленинград, 1989. – 143 с.
1378334
  Костерев А.Г. Факторы развития электронных денег в контексте исторического генезиса // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2008. – № 4 (42). – С. 9-10. – ISSN 1680-2721
1378335
   Факторы разнообразия и математической экологии в популяционной генетике. – Пущино, 1980. – 195с.
1378336
  Деркач Т.В. Факторы регионализации современной экономики Канады // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 49-52. – (Серія "Економіка і менеджмент" ; вип. 5)
1378337
  Багирова А.П. Факторы репродуктивного поведения населения ( Анализ межстрановых и межрегиональных различий ) / А.П. Багирова, А.М. Илышев // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 2 (298). – С.37-45. – ISSN 0132-1625
1378338
  Кузьмин Д. Факторы риска в моделях равновесия открытых экономик // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2010. – № 9. – С. 23-28. – ISSN 0131-2227
1378339
   Факторы риска при неврологических и пограничных заболеваниях. – Томск, 1986. – 165с.
1378340
  Волков В.И. Факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний у женщин / В.И. Волков, В.И. Строна, Ю.Г. Горб // Мистецтво лікування : журнал практикуючого лікаря / ТОВ "Медікс" ; редкол.: Гойда Н.Г., Барна О.М., Віленський Ю.Г. [та ін.]. – Київ, 2014. – № 2 (108). – С. 24-27. – ISSN 1729-2344
1378341
  Дементьева И.Ф. Факторы риска современного детства // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук. – Москва, 2011. – № 10 (330 ). – С. 108-114. – ISSN 0132-1625
1378342
  Коваль С.Н. Факторы риска фибрилляции предсердий и нерешенные проблемы ее профилактики / С.Н. Коваль, И.А. Снегурская // Артериальная гипертензия : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / голов. ред. Сіренко Ю.М. ; ред.рада: Березняков І.Г., Більченко А.В., Богмат Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 5 (49). – С. 61-69. – ISSN 2224-1485
1378343
   Факторы рождаемости. – М, 1971. – 88с.
1378344
  Никитин Н.А. Факторы роста духовной культуры личности в условиях развитого социалистического общества : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Никитин Н. А.; КГУ. – К., 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1378345
  Никитюк Б.А. Факторы роста и морфофункционального созревания организма / Б.А. Никитюк. – М, 1978. – 144с.
1378346
  Михайлов Е.Д. Факторы роста и развития нью-йоркской конурбации. : Автореф... канд. географ.наук: / Михайлов Е.Д.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1966. – 28л.
1378347
  Харазил Л.А. Факторы роста национального дохода СССР. : Автореф... Канд.экон.наук: / Харазил Л.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1954. – 21л.
1378348
  Даньшина В.Н. Факторы роста национального дохода Чехословацкой Социалистической Республики : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 604 / Даньшина В.Н. ; АН СССР , Ин-т экономики мировой соц. системы. – Москва, 1969. – 27 с.
1378349
  Артемов Н.Н. Факторы роста общественного производства европейских стран- членов СЭВ : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Артемов Н.Н. ;. – Москва, 1968. – 21с.
1378350
   Факторы роста прибыли и методы их анализа. – М, 1977. – 176с.
1378351
   Факторы роста производительности труда. – Свердловск, 1980. – 68с.
1378352
  Пухляков П.П. Факторы роста эффективности производства. / П.П. Пухляков. – М., 1973. – 80с.
1378353
   Факторы роста эффективности социалистического производства. – Л, 1986. – 160с.
1378354
  Тетенов С.А. Факторы самоактуализации личности / С.А. Тетенов, И.С. Морозова // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 2 (31). – С. 228-233. – ISSN 1811-0916
1378355
  Феллер М.Д. Факторы семантического развития профессиональной лексики. (Сопоставит. анализ русской и нем. лексики, связанной с книгопечатанием) : автореф. дис. ... канд. фил. наук / Феллер М.Д. ; ЛГУ им. А.А. Жданова. Филолог. ф-т. – Ленинград, 1965. – 15 с.
1378356
  Опарина Г.С. Факторы снижения себестоимости спирта (из пищевого сырья) : Автореф... канд. экон.наук: / Опарина Г. С.; Моск. ин-т нар. хоз. – М., 1954. – 14л.
1378357
  Гольцова Е.В. Факторы социальной среды как детерминанты брачности и рождаемости / Е.В. Гольцова, Я.А. Лещенко // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 2 (310). – С.125-130. – ISSN 0132-1625
1378358
   Факторы среды и организация первичного процесса фотосинтеза. – К, 1989. – 169с.
1378359
   Факторы становления и совершенствования социализма. – Казань, 1986. – 230с.
1378360
  Подойницына И.И. Факторы становления информационного общества в Республике Саха (Якутия) / И.И. Подойницына, С.П. Леонтьев // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2015. – С. 108-118. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 2). – ISSN 1995-0047
1378361
  Дьяков С.И. Факторы субъектности в стрессоустойчивости будущего специалиста // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 19-23
1378362
  Журавская Н.И. Факторы территориальной дифференциации сельского хозяйства (на прим. Витеб. обл.) : Автореф... канд .геогр.наук: / Журавская Н. И.; БГУ, Каф. экон. георгаф. СССР. – Минск, 1970. – 24л.
1378363
  Дабровска А. Факторы успешности коммуникации в образовательном процессе / А. Дабровска, Ю. Лодгурецки // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 130-137. – ISSN 1811-0916
1378364
  Каменова М. Факторы устойчивого развития аграрного сектора Казахстана // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 23-26. – (Економіка ; вип. 142). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто економічні, екологічні та соціальні аспекти сталого розвитку. Досліджено основні шляхи підвищення стійкості АПК: індустріалізація, модернізація, будівництво інфраструктури, удосконалення державного регулювання, створення конкурентних ...
1378365
  Ребенко В.П. Факторы устойчивости ярового ячменя против твердой головни и их роль в оздоровлении культуры от болезни в условиях Донецкой области : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 540 / Ребенко В.П. ; Укр. с.-х. академия. – Киев, 1969. – 23 c.
1378366
  Смирнов А.И. Факторы формирования доверия к Российской армии // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2009. – № 12 (308). – С.100-107. – ISSN 0132-1625
1378367
   Факторы формирования и критерии прогноза вольфрамового оруденения Южного Тянь-Шаня. – Ташкент, 1984. – 208с.
1378368
  Джангалиев К.К. Факторы формирования и пути снижения себестоимости продукции молочной промышленности Казахской ССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Джангалиев К. К.; Алма-Атин. ин-т народ. хоз. – Алма-Ата, 1980. – л.
1378369
  Абрамова М.А. Факторы формирования коммуникационного пространства в образовании / М.А. Абрамова, В.В. Крашенинников, Ю. Подгурецкий // Философия образования : всероссийский научный журнал / Новосибирск. гос. пед. ун-т, Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2013. – № 3 (48). – С. 5-12. – ISSN 1811-0916


  В статье на основе подхода Н. Лумана актуализируется исследование факторов формирования коммуникационного пространства системы образования. Коммуникационное пространство рассматривается как целостное и системное образование, развернутое в динамическом ...
1378370
  Ребров А.В. Факторы формирования мотивации работников // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2011. – № 3 (323 ). – С. 38-49. – ISSN 0132-1625
1378371
  Решетникова К.В. Факторы формирования организационной структуры // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва, 2010. – № 7 (315). – С. 108-114. – ISSN 0132-1625
1378372
  Хайел Факторы формирования позиции Лиги арабских государств по проблеме ближневосточного урегулирования / Хайел, аль-Рукибат // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 98-103. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1378373
  Трунов Ф.О. Факторы формирования позиции СССР в период Карибского кризиса // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 25 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 44-56. – (Международные отношения и мировая политика ; № 1). – ISSN 0201-7385,2076
1378374
  Пиралова О.Ф. Факторы формирования професионаьной компетентности студентов при оптимизации обучения профессиональным дисциплинам // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С.55-58. – ISSN 1726-667Х
1378375
  Михайлева Е.Г. Факторы формирования профессиональной успешности молодого специалиста: микроуровень анализа. - / Е.Г. Михайлева, Е.С. Чучилина // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 8 (124), серпень. – C. 89-95. – ISSN 2077-1800


  В статье проведен анализ одного из уровней формирования профессиональной успешности молодых специалистов - микроуровня. Показано, что в него входят личностные качества молодых специалистов, их компетентности, карьерные установки как элементы карьерной ...
1378376
   Факторы формирования режима подземных вод острова Змеиный / Е.А. Черкез, В.И. Мединец, В.К. Свистун, П.И. Пигулевский, О.А. Буняк, А.А. Быченко // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 328-342 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1378377
  Сабирова Л.Т. Факторы формирования решений по оплате труда в организации // Известия Иркутской государственной экономической академии (Байкальский гос. ун-т экономики и права) : научный журнал / Иркутская государственная экономическая академия. – Иркутск, 2008. – № 2. – С. 97-101. – ISSN 1993-3541
1378378
  Манчилина Е. Факторы формирования самосознания сахалинцев и курильчан: правовые итоги Второй мировой войны // Развитие личности / Московский педагогический гос. университет. – Москва, 2010. – № 2. – С. 89-98. – ISSN 2071-9788
1378379
  Капитанец Е.Г. Факторы формирования синдрома эмоционального выгорания педагогов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2010. – № 2 (46). – С. 230-232. – ISSN 1684-2618
1378380
  Островський А.А. Факторы формирования таликов в условиях многолетней мерзлоты (на примере Алдан-Якокитского междуречья) // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1984. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геология ; № 3)
1378381
  Островский А.А. Факторы формирования таликов в условиях многолетней мерзлоты (на примере Алдан-Якокитского междуречья) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 58-64 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви. – (Геологія ; Вип. 3)
1378382
  Гладкевич Г.И. Факторы формирования туристского рынка // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 15. – С. 9-16 : рис., табл. – Библиогр.: 3 назв.
1378383
  Кузьменко Н.Е. Факторы Франка - Кондона двухатомных молекул / Н.Е. Кузьменко. – Москва : Издательство Московского университета, 1984. – 341с.
1378384
  Федотова А.Г. Факторы ценностных изменений на Западе и в России // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2005. – № 11. – С. 3-23. – ISSN 0042-8744
1378385
  Смирнов С. Факторы циклической уязвимости российской экономики // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2010. – № 6. – С. 44-68. – ISSN 0042-8736
1378386
  Иванцов Н.А. Факторы эволюции / Н.А. Иванцов. – Москва-Петроград, 1923. – 80с. – (Популярно-научная библиотека ; Вып. 74)
1378387
  Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции : Теория стабилизирующего отбора / И.И. Шмальгаузен. – Москва; Ленинград : Изд-во АН СССР, 1946. – 396с.
1378388
  Шмальгаузен И.И. Факторы эволюции : Теория стабилизирующего отбора / И.И. Шмальгаузен; АН СССР; Науч. совет по пробл. генетики и селекции. – 2-е изд, перераб. и доп. – Москва, 1968. – 452с.
1378389
  Тютюнник Ю.Г. Факторы экологической деградации одесского побережья : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 2. – С. 99-101. – ISSN 1726-5428
1378390
  Маклад Ияд Сайах Факторы экономического развития Арабских стран Персидского залива на современном этапе // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 52-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 1)
1378391
   Факторы экономического развития СССР. – М, 1970. – 256с.
1378392
  Хоош Я. Факторы экономического роста / Я. Хоош. – М., 1974. – 223с.
1378393
  Мазаев М.А. Факторы экономического роста / М.А. Мазаев. – Махачкала : Дагестанское книжное издательство, 1980. – 82 с.
1378394
   Факторы экономического роста в условиях развитого социализма. – К, 1983. – 327с.
1378395
   Факторы экономического роста и их использование в промышленности. – Чебоксары, 1975. – 104с.
1378396
   Факторы экономического роста и эффективность их использования в Киргизской ССР. – Фрунзе, 1987. – 92с.
1378397
  Тайар В.М. Факторы экономической трансформации Испании в рамках объединенной Европы // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва, 2013. – № 12. – С. 72-80. – ISSN 0044-748Х
1378398
  Винклер Г. Факторы эффективности комплексной автоматизации производства при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Винклер Г., Фишер И.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. – М., 1971. – 29л.
1378399
  Паникарова С.В. Факторы эффективности образовательных программ по предпринимательству / С.В. Паникарова, А.В. Иванова, Д. Уильямс // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 305-314. – ISSN 1993-6788


  Представлено результати дослідження чинників ефективності освітніх програм з підприємництва в університетах різних країн. У процесі дослідження використано економіко-статистичні та соціологічні методи збору, обробки та аналізу інформації.
1378400
  Алов А.С. Факторы эффективности удобрений : Обзор отечественной и зарубежной литературы за 1915-1965 гг. / А.С. Алов. – Москва : ВИНТИСХ МСХ СССР
Ч. 1 : Биологические факторы эффективности удобрений. – 1966. – 188с.
1378401
  Белановский С.А. Факторы эффективности управляемого труда в промышленности / С.А. Белановский. – М., 1988. – 165с.
1378402
  Борисов Леонид Павлович Факторы, влияющие на механизм текстурообразования при вторичной рекристаллизации сплава Fe+3%Si : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.07 / Борисов Леонид Павлович; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 23л.
1378403
  Гарнье А.Ж. Факторы, влияющие на механическую скорость проходки с увеличением глубины / А.Ж. Гарнье, Н.Х. Линген. – М., 1960. – 232-239с.
1378404
  Шелкопляс В.Н. Факторы, влияющие на определение относительного возраста плейстоценовых отложений термолюминесцентным методом / В.Н. Шелкопляс, С.К. Прилипко // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 2. – С. 37-41 : рис., табл. – Библиогр.: 2 назв. – ISSN 0367-4290
1378405
  Григорьев М.Н. Факторы, влияющие на показатели работы долот при бурении глубоких скважин. / М.Н. Григорьев. – М., 1976. – 49с.
1378406
  Касим Мохаммед Басим Факторы, влияющие на рост авиаперевозок / Касим Мохаммед Басим, С.В. Семка // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 124-132. – ISSN 2077-3455
1378407
  Николаенко В.И. Факторы, влияющие на фильтрационные свойства горных пород при различных термодинамических условиях / В.И. Николаенко, В.Ф. Индутный // Вестник Киевского университета / Киевский университет. – Киев, 1982. – С. 78-89 : Рис., табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 9). – ISSN 0203-7319
1378408
  Щенникова Е.С. Факторы, влияющие на формирование инновационной среды в бизнес-образовании // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 74-80. – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается проблема необходимости формирования инновационной среды в системе бизнес-образования.
1378409
  Гриб В.В. Факторы, влияющие на формирование профессионального правосознания российских юристов // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.17-19
1378410
  Максимова О.Н. Факторы, влияющие на эффективность управления производительностью труда персонала / О.Н. Максимова, Г.И. Лукьянов, С.А. Федорова // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Издательство "Спутник +". – Москва, 2011. – № 1 (57). – С. 22-25. – ISSN 1680-2721
1378411
  Асадулла Мурад Факторы, контролирующие оруденение на Соколовских железорудных месторождениях : Автореф... наук: 04.00.14 / Асадулла Мурад; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. горный инст. – Ленинград, 1977. – 24 с.
1378412
  Бабурин В.Л. Факторы, лимитирующие экстенсивное развитие Москвы и ее спутников / В.Л. Бабурин, К.Г. Цаплина // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 76-84 : рис., табл. – Библиогр.: с. 83. – (География ; № 6). – ISSN 0201-7385
1378413
  Кусаинов А. Факторы, обеспечивающие качество школьного образования // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 40-43. – ISSN 1562-529Х
1378414
  Лубинска Х. Факторы, обслуживающие повышение эффективности деятельности тренера спортивной команды. : Автореф... Канд.педю.наук: 13.00.04 / Лубинска Х.; Киев.гос.ин-т физ.культ. – К, 1983. – 23л.
1378415
  Аскерова Д.М. Факторы, обуславливающие зарождение многопартийности в Азербайджане // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 99-102. – ISSN 2076-1554
1378416
  Иванов П.В. Факторы, обуславливающие значение существительного в словосочетании в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Иванов П.В.; Моск. обл. пед. ин-тут им. Н.К.Крупской. – Тула, 1965. – 18л.
1378417
  Сеноедов В.П. Факторы, обуславливающие скороспелость у слопчатника и пути их использования в прастической селекции. : Автореф... Канд.биол.наук: / Сеноедов В.П.; Всесоюз.акад.с-х.наук. – Л, 1967. – 26л.
1378418
  Байрамов Г.Б. Факторы, обусловливающие возникновение и развитие валеологии как интегративной науки о здоровье // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 3 (47). – С. 54-59. – ISSN 2073-8536


  В статье раскрываются проблемы развития и совершенствования образования, определения оптимального содержания образования на современном этапе развития общества, противоречия между естественным развитием учащихся и усложнением содержания образования, ...
1378419
  Соколова Тамара Васильевна Факторы, обусловливающие употребление неопределенного артикля с отвлеченными существительными в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Соколова Тамара Васильевна; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 15л.
1378420
  Толдин В.А. Факторы, определеяющие последовательность метастабильных фаз в сплавах AlZn : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.07 / Толдин В.А. ; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1973. – 19 с.
1378421
  Байков В.Г. Факторы, определяющие использование морфолого-синтаксических типов для выражения объектных отношений : Автореф... канд.филол.наук: / Байков В.Г.; Рост. гос. ун-т. – Симферополь, 1968. – 24л.
1378422
  Зюбан Е.В. Факторы, определяющие конкурентоспособность услуг сотовой связи // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 1. – С. 54-56. – ISSN 1684-2626
1378423
  Кузьмин Л.А. Факторы, определяющие сочетаемость глагольных основ с суффиксами -able и -ive в современном английском языке. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Кузьмин Л.А.; АН СССР.Ленигр.отд.ин-та языкознания. – Л, 1980. – 20л.
1378424
  Сладнева О.Г. Факторы, определяющие формирование и возможность реализации харизмы у личности // Культурологічний вісник : науково-теоретичний щорічник Нижньої Наддніпрянщини / Держ. вищ. навч. закл. Запоріз. нац. ун-т М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя, 2014. – Вип. 32. – С. 216-223
1378425
  Пинус Г.Н. Факторы, определяющие численность азовской тюльки (Glupronella delicatula delicatula N.) в период зарегулирования стока Дона : Автореф... канд. биол.наук: 100 / Пинус Г.Н.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.34
1378426
  Шапиро В.А. Факторы, способствующие и органичивающие размножение паразита trissolcus simoni mayr природе : Автореф... Канд.биол.наук: / Шапиро В.А.; Ленингр.гос.ордена. – Ленинград, 1951. – 15 с.
1378427
  Волконский А.Г. Факторы, способствующие образованию углекислых минеральных содовых вод Украинских Складчатых Карпат // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 132-141 : рис., табл. – Библиогр.: 21 назв.
1378428
  Хаббард Л.Р. Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 1 - 9. – 2005. – [ 7 ], 334 с. + 11 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий...; лекц. 10 - 18 / Л. Р. Хаббард
1378429
  Хаббард Л.Р. Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era
Лекции 10 - 18. – 2005. – [ 7 ] с., с. 335-667 + 11 CD-ROM. – Книга в одном футляре с : Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : главный указатель, лекции... / Л. Р. Хаббард и Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий...; лекц. 1 - 9 / Л. Р. Хаббард
1378430
  Хаббард Л.Р. Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : главный указатель : лекции, материалы для справки, глоссарий и предметный указатель / Л. Рон Хаббард. – Russian ed. – Los Angeles : Golden era, 2005. – [ 9 ], 63 с. – Книга в одном футляре с : Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий... ; лекц. 1 - 9 / Л. Р. Хаббард и Факторы. Восхищение и возрождение бытийности : тексты лекций, глоссарий...; лекц. 10 - 18 / Л. Р. Хаббард
1378431
  Зеленецкий В.С. Факторьі, обусловливающие защиту уголовных дел от преступных посягательств // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2006. – Вип. 12. – С. 132-161.
1378432
  Зеленецкий В.С. Фактофиксирующая функция уголовного дела // Кримінальне право України / ТОВ "Український інститут нормативної інформації". – Київ, 2006. – № 6. – С. 21-28.
1378433
  Смушак Т.В. Фактуальність і фікціональність у світлі творчого мислення Наталени Королевої та Ірен Немировськи (на матеріалі автобіографічної повісті "Без коріння" та автобіографічного роману "Вино самотності") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 209-214. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1378434
  Гнатишин О.Є. Фактура як предмет уваги української музикології: концептуальний аспект // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 2 (5). – С. 133-139. – ISSN 2312-4679
1378435
  Вергеліс О. Фактура, що відійшла в минуле // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2014. – 5 -11 квітня (№ 12). – С. 13


  Виповнилося 100 років від дня народження кіноактриси, киянки, графині, великомучениці Марії Ростиславівни Капніст (1914—1993). З 1961 р. вона значилася у штаті кіностудії ім. О.Довженка; знімалася переважно в епізодах, причому не тільки в Україні, а й ...
1378436
  Гинцберг А.М. Фактураня машина модели ВА-345П с ленточным перфорирующим устройством / А.М. Гинцберг, М.Н. Лясина. – М., 1964. – 68с.
1378437
  Наказненко А. Фактурна будова Полтавської морфоструктури центрального типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 37-38. – (Географія ; Вип. 53). – ISSN 1728-3817


  Досліджено латеральну організацію Полтавської морфоструктури центрального типу. Виділено та охарактеризовано основні фактурні елементи. Установлено взаємозв"язки між основними фактурними елементами. Have investigated a lateral organization of the ...
1378438
  Кісіль М.В. Фактурне формоутворення в сучасному дизайні одягу // Теорія та практика дизайну : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Вип. № 9 : Мистецтвознавство. – С. 90-96. – ISSN 2415-8151
1378439
  Гороховський О. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи : практ. посібник / Олександр Гороховський ; [З. Ірса ; ред. Н. Островська]. – Дніпро : Ліра, 2017. – 133, [1] с. : іл. – На обкл. також: checkregion-ua.info: впровадження фактчекінгу в регіонах. – ISBN 978-966-383-834-2
1378440
  Ахмедов Тариел Ибрагим оглы Факты духовного развития личности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.05 / Ахмедов Тариел Ибрагим оглы; МВ и ССО Азерб. ССР. Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1987. – 44л.
1378441
   Факты и домыслы. – Кишинев, 1972. – 324с.
1378442
   Факты и комментарии. – Київ, 2000
1378443
   Факты и комментарии. – Київ
1 апреля (№60). – 2000. – 16 с.
1378444
   Факты и комментарии. – Київ
2 сентября (№ 160). – 2000. – 16 с.
1378445
   Факты и комментарии. – Київ
4 октября (№ 182). – 2000. – 16 с.
1378446
   Факты и комментарии. – Київ
6 апреля (№63). – 2000. – 16 с.
1378447
   Факты и комментарии. – Київ
7 ноября (№ 206). – 2000. – 16 с.
1378448
   Факты и комментарии. – Київ
9 февраля (№ 24). – 2000. – 16 с.
1378449
   Факты и комментарии. – Київ
12 сентября (№ 166). – 2000. – 16 с.
1378450
   Факты и комментарии. – Київ
13 января (№ 5). – 2000. – 16 с.
1378451
   Факты и комментарии. – Київ
14 октября (№ 190). – 2000. – 16 с.
1378452
   Факты и комментарии. – Київ
20 сентября (№ 172). – 2000. – 16 с.
1378453
   Факты и комментарии. – Київ
24 ноября (№ 219). – 2000. – 32 с.
1378454
   Факты и комментарии. – Київ
25 октября (№ 197). – 2000. – 16 с.
1378455
   Факты и комментарии. – Київ
27 мая (№ 95). – 2000. – 16 с.
1378456
   Факты и комментарии. – Київ
28 декабря (№ 243). – 2000. – 16 с.
1378457
   Факты и комментарии. – Київ
30 ноября (№ 223). – 2000. – 16 с.
1378458
   Факты и комментарии. – Київ
2 ноября (№ 199). – 2013. – 16 с.
1378459
   Факты и комментарии. – Київ
3 октября (№ 177). – 2013. – 16 с.
1378460
   Факты и комментарии. – Київ
4 июля (№ 114). – 2013. – 16 с.
1378461
   Факты и комментарии. – Київ
5 декабря (№ 222). – 2013. – 16 с.
1378462
   Факты и комментарии. – Київ
8 июня (№ 99). – 2013. – 16 с.
1378463
   Факты и комментарии. – Київ
9 октября (№ 181). – 2013. – 16 с.
1378464
   Факты и комментарии. – Київ
10 июля (№ 118). – 2013. – 16 с.
1378465
   Факты и комментарии. – Київ
10 апреля (№ 64). – 2013. – 16 с.
1378466
   Факты и комментарии. – Київ
12 сентября (№ 162). – 2013. – 16 с.
1378467
   Факты и комментарии. – Київ
13 июля (№ 121). – 2013. – 16 с.
1378468
   Факты и комментарии. – Київ
13 апреля (№ 67). – 2013. – 16 с.
1378469
   Факты и комментарии. – Київ
14 сентября (№ 164). – 2013. – 16 с.
1378470
   Факты и комментарии. – Київ
14 августа (№ 143). – 2013. – 16 с.
1378471
   Факты и комментарии. – Київ
15 октября (№ 185). – 2013. – 16 с.
1378472
   Факты и комментарии. – Київ
15 июня (№ 104). – 2013. – 16 с.
1378473
   Факты и комментарии. – Київ
16 октября (№ 186). – 2013. – 16 с.
1378474
   Факты и комментарии. – Київ
16 августа (145). – 2013. – 32 с.
1378475
   Факты и комментарии. – Київ
16 ноября (№ 209). – 2013. – 16 с.
1378476
   Факты и комментарии. – Київ
17 мая (№ 83). – 2013. – 32 с.
1378477
   Факты и комментарии. – Київ
18 мая (№ 84). – 2013. – 16 с.
1378478
   Факты и комментарии. – Київ
19 октября (№ 189). – 2013. – 16 с.
1378479
   Факты и комментарии. – Київ
20 апреля (№ 72). – 2013. – 16 с.
1378480
   Факты и комментарии. – Київ
20 декабря (№ 233). – 2013. – 32 с.
1378481
   Факты и комментарии. – Київ
21 сентября (№ 169). – 2013. – 16 с.
1378482
   Факты и комментарии. – Київ
22 июня (№ 109). – 2013. – 16 с.
1378483
   Факты и комментарии. – Київ
23 августа (№ 150). – 2013. – 32 с.
1378484
   Факты и комментарии. – Київ
25 декабря (№ 236). – 2013. – 16 с.
1378485
   Факты и комментарии. – Київ
25 октября (№ 193). – 2013. – 32 с.
1378486
   Факты и комментарии. – Київ
27 ноября (№ 216). – 2013. – 16 с.
1378487
   Факты и комментарии. – Київ
28 сентября (№ 174). – 2013. – 16 с.
1378488
   Факты и комментарии. – Київ
29 ноября (№ 218). – 2013. – 32 с.
1378489
   Факты и комментарии. – Київ
30 октября (№ 196). – 2013. – 16 с.
1378490
   Факты и комментарии. – Київ
30 апреля (№ 78). – 2013. – 16 с.
1378491
   Факты и комментарии. – Київ
30 марта (№ 57). – 2013. – 16 с.
1378492
   Факты и комментарии. – Київ
№ 46. – 2013. – 16 с.
1378493
   Факты и комментарии. – Київ
2 декабря (№ 220). – 2014. – 16 с.
1378494
   Факты и комментарии. – Київ
2 июля (№ 113). – 2014. – 16 с.
1378495
   Факты и комментарии. – Київ
4 октября (№ 179). – 2014. – 16 с.
1378496
   Факты и комментарии. – Київ
4 апреля (№ 60). – 2014. – 32 с.
1378497
   Факты и комментарии. – Київ
9 января (№ 1). – 2014. – 16 с.
1378498
   Факты и комментарии. – Київ
12 февраля (№ 25). – 2014. – 16 с.
1378499
   Факты и комментарии. – Київ
12 марта (№ 43). – 2014. – 16 с.
1378500
   Факты и комментарии. – Київ
12 апреля (№ 66). – 2014. – 16 с.
1378501
   Факты и комментарии. – Київ
14 ноября (№ 208). – 2014. – 32 с.
1378502
   Факты и комментарии. – Київ
15 марта (№ 46). – 2014. – 16 с.
1378503
   Факты и комментарии. – Київ
16 января (№ 6). – 2014. – 16 с.
1378504
   Факты и комментарии. – Київ
17 апреля (№ 69). – 2014. – 16 с.
1378505
   Факты и комментарии. – Київ
18 июня (№ 105). – 2014. – 16 с.
1378506
   Факты и комментарии. – Київ
19 сентября (№ 168). – 2014. – 32 с.
1378507
   Факты и комментарии. – Київ
21 мая (№ 86). – 2014. – 16 с.
1378508
   Факты и комментарии. – Київ
22 марта (№ 51). – 2014. – 16 с.
1378509
   Факты и комментарии. – Київ
22 августа (№ 150). – 2014. – 16 с.
1378510
   Факты и комментарии. – Київ
23 октября (№ 192). – 2014. – 16 с.
1378511
   Факты и комментарии. – Київ
23 апреля (№ 72). – 2014. – 16 с.
1378512
   Факты и комментарии. – Київ
26 ноября (№ 216). – 2014. – 16 с.
1378513
   Факты и комментарии. – Київ
27 июня (№ 112). – 2014. – 16 с.
1378514
   Факты и комментарии. – Київ
27 марта (№ 54). – 2014. – 16 с.
1378515
   Факты и комментарии. – Київ
29 марта (№ 56). – 2014. – 16 с.
1378516
   Факты и комментарии. – Київ
29 августа (№ 153). – 2014. – 16 с.
1378517
   Факты и комментарии. – Київ
29 января (№ 15). – 2014. – 16 с.
1378518
   Факты и комментарии. – Київ
3 ноября (№ 200). – 2015. – 16 с.
1378519
   Факты и комментарии. – Київ
4 ноября (№ 201). – 2015. – 16 с.
1378520
   Факты и комментарии. – Київ
4 июня (№ 96). – 2015. – 16 с.
1378521
   Факты и комментарии. – Київ
5 декабря (№ 224). – 2015. – 16 с.
1378522
   Факты и комментарии. – Київ
6 октября (№ 182). – 2015. – 16 с.
1378523
   Факты и комментарии. – Київ
7 октября (№ 183). – 2015. – 16 с.
1378524
   Факты и комментарии. – Київ
8 августа (№ 142). – 2015. – 16 с.
1378525
   Факты и комментарии. – Київ
12 декабря (№ 229). – 2015. – 16 с.
1378526
   Факты и комментарии. – Київ
14 марта (№ 45). – 2015. – 16 с.
1378527
   Факты и комментарии. – Київ
15 августа (№ 147). – 2015. – 16 с.
1378528
   Факты и комментарии. – Київ
17 апреля (№ 68). – 2015. – 32 с.
1378529
   Факты и комментарии. – Київ
18 июля (№ 127). – 2015. – 16 с.
1378530
   Факты и комментарии. – Київ
18 ноября (№ 211). – 2015. – 16 с.
1378531
   Факты и комментарии. – Київ
19 марта (№ 48). – 2015. – 16 с.
1378532
   Факты и комментарии. – Київ
19 мая (№ 85). – 2015. – 16 с.
1378533
   Факты и комментарии. – Київ
21 ноября (№ 214). – 2015. – 16 с.
1378534
   Факты и комментарии. – Київ
23 апреля (№ 72). – 2015. – 16 с.
1378535
   Факты и комментарии. – Київ
25 ноября (№ 216). – 2015. – 16 с.
1378536
   Факты и комментарии. – Київ
28 ноября (№ 219). – 2015. – 16 с.
1378537
   Факты и комментарии. – Київ
29 октября (№ 197). – 2015. – 16 с.
1378538
   Факты и комментарии. – Київ
29 апреля (№ 76). – 2015. – 16 с.
1378539
   Факты и комментарии. – Київ
1 декабря (№ 200). – 2016. – 16 с.
1378540
   Факты и комментарии. – Киев
2 декабря (№ 201). – 2016. – 16 с.
1378541
   Факты и комментарии. – Киев
4 ноября (№ 185). – 2016. – 32 с.
1378542
   Факты и комментарии. – Киев
4 октября (№ 167). – 2016. – 16 с.
1378543
   Факты и комментарии. – Киев
4 февраля (№ 20). – 2016. – 24 с.
1378544
   Факты и комментарии. – Киев
5 октября (№ 168). – 2016. – 16 с.
1378545
   Факты и комментарии. – Киев
5 марта (№ 42). – 2016. – 16 с.
1378546
   Факты и комментарии. – Киев
12 апреля (№ 66). – 2016. – 16 с.
1378547
   Факты и комментарии. – Киев
15 апреля (№ 69). – 2016. – 24 с.
1378548
   Факты и комментарии. – Киев
15 января (№ 6). – 2016. – 24 с.
1378549
   Факты и комментарии. – Киев
16 августа (№ 141). – 2016. – 16 с.
1378550
   Факты и комментарии. – Киев
18 октября (№ 174). – 2016. – 16 с.
1378551
   Факты и комментарии. – Киев
20 апреля (№ 72). – 2016. – 24 с.
1378552
   Факты и комментарии. – Киев
21 октября (№ 177). – 2016. – 32 с.
1378553
   Факты и комментарии. – Киев
26 февраля (№ 36). – 2016. – 24 с.
1378554
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта (№ 56). – 2016. – 16 с.
1378555
   Факты и комментарии. – Киев
1 марта (№ 30). – 2017. – 16 с.
1378556
   Факты и комментарии. – Киев
1 февраля (№ 14). – 2017. – 16 с.
1378557
   Факты и комментарии. – Киев
2 июня (№ 77). – 2017. – 32 с.
1378558
   Факты и комментарии. – Киев
3 февраля (№ 16). – 2017. – 32 с.
1378559
   Факты и комментарии. – Киев
3 марта (№ 32). – 2017. – 32 с.
1378560
   Факты и комментарии. – Киев
5 июля (№ 92). – 2017. – 16 с.
1378561
   Факты и комментарии. – Киев
5 октября (№ 143). – 2017. – 16 с.
1378562
   Факты и комментарии. – Киев
6 октября (№ 144). – 2017. – 32 с.
1378563
   Факты и комментарии. – Киев
9 февраля (№ 19). – 2017. – 16 с.
1378564
   Факты и комментарии. – Киев
10 февраля (№ 20). – 2017. – 32 с.
1378565
   Факты и комментарии. – Киев
10 ноября (№ 163). – 2017. – 32 с.
1378566
   Факты и комментарии. – Киев
12 мая (№ 65). – 2017. – 32 с.
1378567
   Факты и комментарии. – Киев
14 апреля (№ 54). – 2017. – 32 с.
1378568
   Факты и комментарии. – Киев
15 июня (№ 83). – 2017. – 16 с.
1378569
   Факты и комментарии. – Киев
17 февраля (№ 24). – 2017. – 32 с.
1378570
   Факты и комментарии. – Киев
22 марта (№ 40). – 2017. – 16 с.
1378571
   Факты и комментарии. – Киев
23 февраля (№ 27). – 2017. – 16 с.
1378572
   Факты и комментарии. – Киев
23 июня (№ 88). – 2017. – 32 с.
1378573
   Факты и комментарии. – Киев
23 августа (№ 120). – 2017. – 32 с.
1378574
   Факты и комментарии. – Киев
24 ноября (№ 171). – 2017. – 32 с.
1378575
   Факты и комментарии. – Киев
24 января (№ 9). – 2017. – 16 с.
1378576
   Факты и комментарии. – Киев
25 января (№ 10). – 2017. – 16 с.
1378577
   Факты и комментарии. – Киев
28 марта (№ 43). – 2017. – 16 с.
1378578
   Факты и комментарии. – Киев
28 апреля (№ 61). – 2017. – 32 с.
1378579
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта (№ 44). – 2017. – 16 с.
1378580
   Факты и комментарии. – Киев
31 января (№ 13). – 2017. – 16 с.
1378581
   Факты и комментарии. – Киев
1-6 марта (№ 9). – 2018. – 32 с.
1378582
   Факты и комментарии. – Киев
3-9 мая (№ 18). – 2018. – 32 с.
1378583
   Факты и комментарии. – Киев
5-11 апреля (№ 14). – 2018. – 32 с.
1378584
   Факты и комментарии. – Киев
5-11 июля (№ 26). – 2018. – 32 с.
1378585
   Факты и комментарии. – Киев
7-13 июня (№ 22). – 2018. – 32 с.
1378586
   Факты и комментарии. – Киев
9-15 августа (№ 31). – 2018. – 32 с.
1378587
   Факты и комментарии. – Киев
11-17 января (№ 2). – 2018. – 32 с.
1378588
   Факты и комментарии. – Киев
12-18 апреля (№ 15). – 2018. – 32 с.
1378589
   Факты и комментарии. – Киев
12-18 июля (№ 27). – 2018. – 32 с.
1378590
   Факты и комментарии. – Киев
14-15 июня (№ 23). – 2018. – 32 с.
1378591
   Факты и комментарии. – Киев
17-23 мая (№ 19). – 2018. – 32 с.
1378592
   Факты и комментарии. – Киев
19-25 июля (№ 28). – 2018. – 32 с.
1378593
   Факты и комментарии. – Киев
19-25 апреля (№ 16). – 2018. – 32 с.
1378594
   Факты и комментарии. – Киев
21-26 июня (№ 24). – 2018. – 32 с.
1378595
   Факты и комментарии. – Киев
22-28 марта (№ 12). – 2018. – 32 с.
1378596
   Факты и комментарии. – Киев
22-28 февраля (№ 8). – 2018. – 32 с.
1378597
   Факты и комментарии. – Киев
24 -30 мая ( № 20 ). – 2018. – 32 с.
1378598
   Факты и комментарии. – Киев
26 апреля - 2 мая (№ 17). – 2018. – 32 с.
1378599
   Факты и комментарии. – Киев
27 июня - 4 июля (№ 25). – 2018. – 32 с.
1378600
   Факты и комментарии. – Киев
29 марта - 4 апреля (№ 13). – 2018. – 32 с.
1378601
   Факты и комментарии. – Киев
31 мая - 6 июня (№ 21). – 2018. – 32 с.
1378602
  Паромов М.Я. Факты и цифры в устной пропаганде / М.Я. Паромов. – М., 1970. – 32с.
1378603
   Факты и цифры. Сделано в Китае : Олимпиада в Китае.Тема номера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 8. – С. 50-54 : Фото. – ISSN 1029-5828
1378604
  Скоп Ю.С. Факты минувшего дня. / Ю.С. Скоп. – Москва, 1984. – 303с.
1378605
   Факты о положении трудящихся в США. – М, 1952. – 272с.
1378606
   Факты о положении трудящихся в США. – М, 1952. – 272с.
1378607
   Факты о положении трудящихся в США. – М, 1960. – 272с.
1378608
   Факты о положении трудящихся в США (1951 - 1952). – Москва : Иностранная литература, 1954. – 272 с.
1378609
   Факты о положении трудящихся в США (1953 -1954). – Москва : Иностранная литература, 1956. – 272 с.
1378610
   Факты о положении трудящихся в США (1955 -1956). – Москва : Иностранная литература, 1958. – 272 с.
1378611
   Факты о положении трудящихся в США (1957 -1957). – Москва : Иностранная литература, 1960. – 272 с.
1378612
   Факты о положении трудящихся в США (1959 - 1960). – Москва : Иностранная литература, 1962. – 242 с.
1378613
   Факты о положении трудящихся в США (1961 -1962). – Москва : Прогресс, 1964. – 240 с.
1378614
   Факты о положении трудящихся в США (1963 - 1964). – Москва : Прогресс, 1966. – 256 с.
1378615
   Факты о Югославии. – М. – 272с.
1378616
   Факты об Израиле. – Иерусалим : Юваль Таль, 1999. – 286с. : Илл., фот.
1378617
  Гершкович Б.Я. Факты обвиняют / Б.Я. Гершкович. – М., 1980. – 208с.
1378618
  Батурин А.А. Факты против лжи / А.А. Батурин, Ю.Э. Корнилов. – М, 1959. – 71с.
1378619
  Орлов А.С. Факты против мифов / А.С. Орлов, Б.Н. Новоселов. – М., 1986. – 239с.
1378620
  Фихте И. Факты сознания. Назначения человека. Наукоучение / И. Фихте. – Минск; Москва : Харвест; АСТ, 2000. – 784c. – (Классическая философская мысль). – ISBN 985-433-911-4
1378621
  Горбовский А.А. Факты. Догадки. Гипотезы / А.А. Горбовский. – М, 1988. – 224с.
1378622
  Желіба Олександр Факультатив "Альтернативна історія" : (концепція навчального курсу) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-29
1378623
  Желіба О. Факультатив "Альтернативна історія" (Концепція навчального курсу) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 23-29.
1378624
  Олексенко В.П. Факультатив з української мови: прогама курсу, навчальні матеріали, розробки занять / В.П. Олексенко, О.В. Іващенко. – Харків : Основа, 2006. – 144с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.12(37)). – ISBN 966-333-418-5
1378625
  Ломанська О. Факультатив про феномен Поета // Урядовий кур"єр : газета Центральних органів виконавчої влади України. – Київ, 2013. – 23 жовтня (№ 194). – С. 5


  "... Кафедра історії української літератури і шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка розробила програму факультативного курсу "Феномен Тараса Шевченка в культурному і гуманітарному просторі України і світу" ...
1378626
  Приходченко К.І. Факультативи з української мови та літератури / К.І. Приходченко. – Харків : Основа. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (96)). – ISBN 978-617-00-1185-5
Вип. 3. – 2011. – 175, [1] с. : табл. – В кінці книги номер сер. зазнач. : Випуск 12 (97). – Бібліогр. в кінці факультативів
1378627
  Логвиненко Н. Факультативи як форма організації та індивідуалізації навчання старшокласників


  Стаття є спробою узагальнити досвід впровадження курсів за вибором у навчально-виховний процес загальноосвітньої школи в різні періоди її становленння і розвитку, розкрити основні підходи до введення факультативного курсу "Українська фантастична проза ...
1378628
  Мельнітовська Г.І. Факультативний курс з української мови / Г.І. Мельнітовська. – Харків : Основа, 2013. – 123, [1] с. – Бібліогр.: с. 122-123. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; вип. 12 (121)). – ISBN 978-617-00-1964-6
1378629
  Яковенко О. Факультативний протокол до Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права - новий Міжнародний договір у сфері захисту прав людини // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 71-74.
1378630
  Тихоша В.І. Факультативні заняття з рідної мови в 10 класі / В.І. Тихоша. – Харків : Основа, 2004. – 112с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо ураїнську мову та літературу" ; Вип.7). – ISBN 966-333-055-4
1378631
   Факультативні заняття з рідної мови в школі : Навчальний посібник / В.І. Тихоша, Г.М. Гайдученко, О.П. Карабута, Н.В. Рябова. – Харків : Основа, 2005. – 176с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; Вип.11(24)). – ISBN 966-333-180-1
1378632
   Факультативні заняття з української літератури в середній школі, 1971
1378633
  Сарчева А.Н. Факультативно-анажробные ацетонообразующие бактерии почв Туркмении, их распространение и биологическая активность : Автореф... канд. биол.наук: / Сарчева А. Н.; АН Уз.ССР,. – Ташкент, 1968. – 23л.
1378634
  Лоповок Л.М. Факультативные задания по геометрии для 7-11 классов / Л.М. Лоповок. – К, 1990. – 127с.
1378635
   Факультативные занятия в средней школе. – Москва : Педагогика, 1973. – 238 с.
1378636
   Факультативные занятия в средней школе. – М, 1973. – 272с.
1378637
   Факультативные занятия в средней школе. – М
2. – 1976. – 178с.
1378638
   Факультативные занятия в средней школе. – Москва
3. – 1978. – 112 с.
1378639
  Аксакалова Г.П. Факультативные занятия по географии / Г.П. Аксакалова, Н.В. Андреев, В.П. Голов. – Москва : Просвещение, 1985. – 144 с. – (Библиотека учителя географии)
1378640
  Ковалева Л.Е. Факультативные занятия по литературе в школе / Л.Е. Ковалева. – М : Просвещение, 1974. – 64 с.
1378641
  Сладкова Д.А. Факультативные занятия по русской литературе (первая половина ХІХ века). / Д.А. Сладкова. – Казань, 1979. – 120с.
1378642
  Доманский В.А. Факультативные занятия по русской литературе в 11 классе / В.А. Доманский. – Киев, 1990. – 157с.
1378643
   Факультативные занятия по химии в средней школе. – М, 1971. – 178с.
1378644
   Факультативные курсы по математике в средней школе. – М, 1972. – 95с.
1378645
  Захаркина А.В. Факультативные обязательства по российскому гражданскому праву : [монография] / А.В. Захаркина. – Москва : Статут, 2017. – 173, [2] с. : ил., портр. – ISBN 978-5-8354-1356-0
1378646
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка / С.Ф. и др. Шатилов. – 2-е изд., испр. – М., 1980. – 144с.
1378647
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка. 8 кл. / С.Ф. и др. Шатилов. – М., 1973. – 144с.
1378648
  Шатилов С.Ф. и др. Факультативный курс немецкого языка. 9 кл. / С.Ф. и др. Шатилов. – М., 1979. – 128с.
1378649
  Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике / И.Ф. Шарыгин. – М., 1989. – 350с.
1378650
  Лютикас В.С. Факультативный курс по математике : 9-11 кл, / В.С. Лютикас. – 3-е изд. перераб. – М., 1990. – 160с.
1378651
  Шарыгин И.Ф. Факультативный курс по математике : 11 класс / И.Ф. Шарыгин. – М., 1991. – 384с.
1378652
   Факультативный курс по математике. – М, 1991. – 95с.
1378653
   Факультативный курс по синтаксической стилистике / Е.Б. Артеменко, Е.А. Назикова, А.К. Соколова, Р.Ф. Титова; Мин. просвещения РСФСР ; Воронеж. гос. пед. ин-т. – М, 1970. – 95 с.
1378654
  Лунина Н.Л. Факультативный курс программирования БЕЙСИК / Н.Л. Лунина. – Пущино, 1989. – 75с.
1378655
  Лунина Н.Л. Факультативный курс программирования: Паскаль / Н.Л. Лунина. – Пущино, 1989. – 53с.
1378656
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 9 кл. / пособие для учащихся / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1974. – 224 с.
1378657
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 10 кл. / пособие для учащихся / О.Ф. Кабардин. – Москва : Просвещение, 1975. – 192 с.
1378658
  Перышкин А.В. Факультативный курс физики : 7 класс: Пособие для учащихся / А.В. Перышкин, В.П. Чемакин. – Москва : Просвещение, 1975. – 127 с.
1378659
   Факультативный курс физики. – М, 1976. – 95с.
1378660
   Факультативный курс физики. – М, 1976. – 95с.
1378661
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 10 кл. / пособие для учащихся / О.Ф. Кабардин. – 2-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1979. – 192 с.
1378662
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 9 кл. / учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1986. – 238 с.
1378663
  Кабардин О.Ф. Факультативный курс физики : 10 кл. / учеб. пособие / О.Ф. Кабардин. – 3-е изд., перераб. – Москва : Просвещение, 1987. – 206 с.
1378664
   Факультативы по иностранным языкам для средней школы. – Иваново, 1974. – 96 с.
1378665
   Факультет в эпоху перестройки : интервью с Е.А. Климовым // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С.5-14. – (Психология ; № 2). – ISSN 0201-7385


  Представлены материалы беседы с профессором Е.А. Климовым, состоявшейся в 2006 г. Тема беседы - опыт деятельности декана психологического факультета, впечатления о преподавателях, научной жизни МГУ, сравнение МГУ с ...
1378666
  Осипов В.Д. Факультет журналистики / В.Д. Осипов. – Москва, 1985. – 367 с.
1378667
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Київського університету в долі професора Дмитра Степовика // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 174-182


  У київському видавництві "Архангельський глас" готується до друку грунтовна монографія професора Миколи Тимошика про відомого в Україні і світі вченого, колишнього випускника факультету журналістики Дмитра Степовика, якому виповнилося 70 років. У ...
1378668
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету в 70-ті роки XX ст.: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 31, квітень - червень. – С. 109-117


  У трьох томах видання друкуємо матеріал з історії розвитку журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Three volumes of edition we will publish material from the history of development of journalistic education in the Kyiv National ...
1378669
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету в 70-ті роки ХХ століття: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 30, січень - березень. – С. 136-146
1378670
  Тимошик М.С. Факультет журналістики Шевченкового університету у сімдесяті роки XX ст.: спогади випускника // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Т. 32, липень - вересень. – С. 86-99


  У третій, завершальній, частині мемуарів професора М. Тимошика з історії факультету журналістики у 70-х роках минулого століття йдеться про життя і побут студентів у студентському гуртожитку на вулиці Ломоносова. The third final part of the memoirs ...
1378671
   Факультет истории 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 74 с.
1378672
   Факультет истории искусств 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 57 с.
1378673
   Факультет і світ // Київський університет. Додаток до газети. – Київ, 2017. – Дод. до газ. Вересень (№ 7) : Економічний факультет. – С. 1


  Економічний факультет КНУ імені Тараса Шевченка активно співпрацює за двосторонніми угодами з іноземними вищими навчальними закладами: Університетом прикладних м. Шмалькальден (Німеччина), Університетом м. Констанц (Німеччина), Варшавською вищою школою ...
1378674
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1378675
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1378676
  Чередниченко О. Факультет іноземної філології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1378677
   Факультет іноземної філології : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец.10.0104-література зарубіжних країн;10.02.04-германські мови;10.02.05-романські мови ;10.02.14-класичні мови;10.02.16 -перекладознавство; та ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 185с.
1378678
  Глибовець М. Факультет інформатики Національного університету "Києво-Могилянська академія" : чи справді "Могилянка" - лише гуманітарний виш? / М. Глибовець, В. Бублик, С. Гороховський // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 3/4 (117). – С. 109-117. – ISSN 1682-2366
1378679
  Закусило О.К. Факультет кібернетики - 35 лет // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 92-98
1378680
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет, 1994. – № 5
1378681
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1378682
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Січень (№ 1)


  На фото: лекцію студентам-кібернетикам читає декан ф-ту, проф. О.К. Закусило.
1378683
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1378684
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту, проф. про факультет - для учасників олімпіади.
1378685
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Січень (№ 1)


  Інформація декана ф-ту для учасників Олімпіади "Київський університет - 98".
1378686
  Закусило О. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1378687
  Закусило О.К. Факультет кібернетики // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Листопад (№ 9)


  Інформація декана про факультет для майбутніх абітурієнтів.
1378688
  Закусило О.К. Факультет кібернетики / О. Закусило // Київський університет, 1999. – № 9
1378689
  Закусило О. Факультет кібернетики // Освіта, 2002. – № 30
1378690
  Закусило О.К. Факультет кібернетики // Помічник абітурієнта : Інформаційний журнал. / ПФ "Хімджест". – Київ, 2002. – № 11. – С. 11-12.
1378691
  Закусило О Факультет кібернетики // Освіта, 2002


  КНУТШ
1378692
   Факультет кібернетики // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 56-58. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1378693
  Закусило О. Факультет кібернетики // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 45
1378694
  Анісімов А.В. Факультет кібернетики / А.В. Анісімов, В.І. Шевченко // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 222-223. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1378695
  Анісімов А. Факультет кібернетики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  Факультет складається з 9 кафедр та 9 нуково-дослідних лабораторій, де працюють 184 штатних викладачів та науковців. Факультет здійснює підготовку фахівців з усіх фундаментальних спеціальностей кібернетики: прикладна математика, інформатика, системний ...
1378696
  Анісімов А. Факультет кібернетики // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1378697
   Факультет кібернетики. Програми вступних іспитів до аспірантури зі спеціальностей : 01.01.07 - обчислювальна математика ; 01.05.01 - теоретич.основи інформатики та кібернетики;01.05.02-матем.моделюван.та обчислювальні методи;01.05.03-матем.та програмне забезпечен. обчислювальн.машин і систем. – Київ : Київський університет, 2001. – 53 с.
1378698
   Факультет кібернетики: досягнення, проблеми, перспективи : Доповідь декана факультету кібернетики проф. О.К. Закусила на засіданні Вченої Ради університету 7 квітня 2003 р. – Київ : Київський університет, 2003. – 53 с.
1378699
   Факультет кібернетики: досягнення, проблеми, перспективи розвитку / КНУТШ ; [коміс. Вчен. ради: Городній М.Ф. (голова коміс.) та ін.]. – Київ, 2011. – 120 с. : іл., табл.


  Аналіз навчально-методичної, наукової і виховної роботи факультету кібернетики за останні п"ять років
1378700
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей : роман в двух книгах / Ю.О. Домбровский. – Москва : Советский писатель, 1989. – 720с. – ISBN 5-265-01092-0
1378701
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей / Ю.О. Домбровский. – Алма-Ата, 1989. – 637с.
1378702
  Домбровский Ю.О. Факультет ненужных вещей / Ю.О. Домбровский. – Хабаровск, 1990. – 521с.
1378703
   Факультет политических наук и социологии 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 115 с.
1378704
  Маноха І. Факультет психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Березень (№ 3)
1378705
  Маноха І. Факультет психології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  З 1898 р. в Київському університеті Св. Володимира функціонував Психологічний семінарій, утворений за ініциативою професорів О. Гілярова та Г. Челпанова. З 1967 р. в Університеті ведеться безперервна підготовка психологів. Відтоді тут примножуються ...
1378706
  Ремарчук В.Н. Факультет социальных и гуманитарных наук в структуре фундаментальной подготовки инженера // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 8/9. – С. 30-36. – ISSN 0869-3617


  В статье представлен очерк становления факультета социальных и гуманитарных наук в Московском государственном техническом университете имени Н.Э. Баумана. Социально-гуманитарное образование рассматривается как элемент фундаментальной подготовки ...
1378707
  Горбачик А. Факультет соціології // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2008. – Грудень (№ 10)


  15 квітня 2007 року створено факультет соціології, який продовжує і розвиває славні традиції, закладені попередниками і нинішнім поколінням викладачів-соціологів. Студенти одержують грунтовну підготовку з філософії, історії, правознавства, економічної ...
1378708
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1378709
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1997. – Лютий (№ 2/3)


  Інформація декана ф-ту про факультет для абітурієнтів.
1378710
  Волович В. Факультет соціології та психології // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Травень (№ 5)


  Інформація для абітурієнтів декана ф-ту.
1378711
   Факультет соціології та психології : Програми вступних іспитів до аспірантури зі спец. 13.00.01;історія педагогіки,теорія педагогіки;13.00.05 -соціальна педагогіка;19.00.01- загальна психологія,історія психології та ін. – Київ : Київський університет, 2001. – 150с.
1378712
  Євтух В. Факультет соціології та психології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту.Спецвипуск. – Київ, 2003. – № 6 : Київський національний університет ім. Т. Шевченка. – С. 8
1378713
  Євтух В. Факультет соціології та психології // Репетитор : Журнал для тих, хто хоче здобути вищу освіту. – Київ, 2004. – № 8 спецвипуск : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – С. 44
1378714
  Євтух В.Б. Факультет соціології та психології / В.Б. Євтух, В.В. Чепак // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : Незабутні постаті / [авт.-упоряд. О. Матвійчук, Н. Струк ; ред. кол. : В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, О.К. Закусило, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун та ін.]. – Київ : Світ Успіху, 2005. – Т. 1. – С. 298-301. – (Незабутні постаті). – ISBN 966-8352-09-2
1378715
   Факультет соціології та психології. Київський національний університет імені Тараса Шевченка = Sociology and Psychology Faculty. – [Київ] : [б.в.], 2000. – 18 с. : іл.
1378716
  Євтух В.Б. Факультет соціології та психології: від сучасного до майбутнього через минуле // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 1 : [До 170-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка]. – С. 67-75.
1378717
   Факультет соціології та психології: минуле, сучасне, майбутнє // Київський національний університет імені Тараса Шевченка : імена славних сучасників : [довідково-бібліографічне видання] / [авт.-упоряд. і кер. проекту Олена Матвійчук, Неоніла Струк ; ред. кол. В.В. Скопенко, О.В. Третяк, Л.В. Губерський, В.П. Гондюл, В.Ф. Білик, В.І. Андрейцев, В.Ф. Колесник, В.В. Різун, В.І. Ульяновський, Н.О. Струк]. – Київ : Світ Успіху, 2004. – С. 66-70. – (Імена славних сучасників). – ISBN 966-8352-00-9
1378718
   Факультет соціології: досягнення, проблеми, перспективи розвитку : [довідка комісії Вченої ради] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : [б. в.], 2015. – 104 с. : іл., табл. – Без тит. арк.
1378719
  Новіков Б.В. Факультет соціології: перше десятиріччя // Сторінки історії : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т" ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2008. – Вип. 26. – С. 134-156


  Автор пропонує цікавий погляд на історію факультету соціології НТУУ "КПІ", що утримує в собі ідею гармонійної збалансованості параметрів часу, роботи прекрасного колективу та еволюції його основної місії - підготовки вищого рівня фахівців з соціальної ...
1378720
  Попова І. Факультет української й іноземної філології та мистецтвознавства Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара // Слово і час : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; голов. ред. Л. Скупейко ; редкол.: М. Бондар, С. Гальченко, П. Михед [та ін.]. – Київ, 2017. – № 8 (680), серпень. – С. 3-6. – ISSN 0236-1477
1378721
   Факультет экономики 2002 - 2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 62 с.
1378722
  Бошко В.И. Факультет эксплуатации путей сообщения в Киеве. 1918-1923 / В.И. Бошко. – Киев, 1923. – 24с.
1378723
   Факультет этнологии 2002/2003 : Ежегодник. – Санкт-Петербург, 2002. – 103 с.
1378724
   Факультет, на котором учился Ленин. – Казань, 1970. – 134с.
1378725
  Баула О.П. Факультет, що дав старт цілому університету // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 6


  Історія Київського національного університету технологій та дизайну. Одним з найстаріших факультетів, з яких починався інститут шкіряної промисловості, згодом Київський технологічний інститут легкої промисловості і, нарешті, Київський національний ...
1378726
  Третяк О.В. Факультети і фінанси // Київський університет, 1999. – №8


  Актуальне інтерв"ю
1378727
   Факультети соціології та психології. – Київ : Київський університет, 1999. – с.
1378728
  Анісімов А. Факультетові кібернетики - 45 // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 4 : фото


  На базі факультету радіофізики, електроніки та комп"ютерних систем відбувся науково-практичний семінар на тему: "Науково-технічні й практичні аспекти розроблення, виробництва та державної експертизи засобів технічного захисту інформації, які призначені ...
1378729
   Факультетська газета і ідейне виховання студентів // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 26 грудня (№ 39). – С. 2


  В грудні на філологічному факультеті відбулася теоретична конференція, присвячена роботі Й.В.Сталіна "Анархізм чи соціалізм". Випуск бюлетня газети "Філолог", присвяченого теоретичній конференції треба читати. Факультетські газети повинні приділяти ...
1378730
   Факультету кібернетики - 40 років! // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), April 27-30, 2009 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2009), intern. conference. – Київ : ДП "Інформ.-аналіт. агенство", 2009. – С. 3-4
1378731
   Факультету кібернетики 30 : історія, спогади, кафедри, професура ; Все для абітурієнта. – Київ, 1999. – 217 с.
1378732
  Петрук В.І. Факультету кібернетики 40. Нарис історії (1969-2009) : До 175-річчя Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Володимир Петрук. – Київ : [Інформаційно-аналітичне агентство], 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-2142-64-8
1378733
   Факультету международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета 15 лет // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 151-153. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1378734
  Пивовар С.Ф. Фаланга / С. Пивовар // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 383-384. – ISBN 966-642-073-2
1378735
  Дніпровський І. Фаланга. / І. Дніпровський. – Х., 1931. – 213с.
1378736
  Бялыницкий-Бируля Фаланги / Бялыницкий-Бируля. – М-Л, 1938. – с.
1378737
  Георги Ф. Фалаша. Заблудившиеся и найденные / Ф. Георги, Д. Степ // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2008. – № 4. – С. 62-63. – ISSN 0321-5075


  Фалаша - ефіопські євреї - «прибульці», «вихідці»; — етнолінгвістічеськая група (община) євреїв, яка до масової алії до Ізраїлю (початок 1980-х рр.) проживала в основному в північній і північно-західній Ефіопії. До цього періоду община налічувала ...
1378738
  Бурков В.Г. Фалеристика / В.Г. Бурков. – Л., 1985. – 58с.
1378739
  Горбуров Е. Фалеристические памятки к юбилеям "Просвіти" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2015. – № 3 (11), (липень - вересень). – С. 94-98. – ISSN 1998-4634
1378740
  Мельник О. Фалеристичні пам"ятки Першої української дивізії Української національної армії у британському полоні в Італії / О. Мельник, С. Пахолко // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 27-33. – ISSN 1811-542X
1378741
  Круковський Орест Фалеристичні пам"ятки пожежно-гімнастичного товариства "Сокіл" 1894-1914 рр. / Круковський Орест, Пахолко Степан // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 4 (48). – С. 23-26. – ISSN 1811-542X
1378742
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українських біженців у таборах переміщених осіб Німеччини та Австрії у 1945-1949 роках / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 3 (55). – С. 22-26. – ISSN 1811-542X
1378743
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українських вищих навчальних закладів у Чехословацькій Республіці (1919-1945 рр.) // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 1. – С. 30-34. – ISSN 1811-542X
1378744
  Пахолко Степан Фалеристичні пам"ятки українських студентських корпорацій в Західній Європі у 1921-1945 рр. / Пахолко Степан, Мельник Олександр // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2006. – № 3 (39). – С. 22-25. – ISSN 1811-542X
1378745
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки українського підпілля від УВО до ОУН / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 19-25. – ISSN 1811-542X
1378746
  Пахолко С. Фалеристичні пам"ятки української діаспори США та Канади першої половини XX століття / С. Пахолко, О. Мельник // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2010. – № 1 (53). – С. 48-49. – ISSN 1811-542X
1378747
  Шмигевський М.В. Фалес Мілетський (близько 624-548 до н.е.) // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 9/10 (82)
1378748
  Пичугина Т.Е. Фалунская легенда в романтической интерпретации // Від бароко до постмодернізму : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. зарубіжної літератури. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 166-171. – ISSN 978-966-551-401-5


  Розглядаються особливості романтичної інтерпретації легенди про Фалун в оповіданні І.П. Гебеля "Несподівана зустріч" та новелі Е.Т.А. Гофмана "Фалунські рудники".
1378749
  Ли Хунчжи Фалунь Дафа / Ли Хунчжи. – Москва : РУДН, 1999. – 339с. – ISBN 5-209-00630-1
1378750
  Ли Хунчжи Фалуньгун : (Русский перевод) / Ли Хунчжи. – исправленное изд. – Москва : РУДН, 1999. – 120с. – ISBN 5-209-00996-3
1378751
  Грынчык М.М. Фальклорныя традыцыі у Беларускай дакастрычніцкай паэзіі / М.М. Грынчык. – Мінськ, 1969. – 296с.
1378752
  Зарецкая З.В. Фальконе / З.В. Зарецкая. – 2-е изд. – Л, 1970. – 48с.
1378753
  Зарецкая З.В. Фальконе / З.В. Зарецкая. – 2-е изд. – Л, 1970. – 48с.
1378754
  Тихоненко Алексей Кузьмич Фальсификаторская сущность "теории" буржуазных и ревизионистских идеологов об основоположниках научного коммунизма и генезиса марксизма / Тихоненко Алексей Кузьмич. – Москва, 1975. – 44с.
1378755
  Норден А. Фальсификаторы / А. Норден. – Москва, 1959. – 272 с.
1378756
   Фальсификаторы истории : Кировское облиздат, 1948. – 62 с.
1378757
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – Курск : Изд. "Курская правда", 1948. – 128 с.
1378758
   Фальсификаторы истории. – М, 1948. – 48с.
1378759
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – [Москва], 1948. – 37 с. – Приложение к журналу"Новое время", № 8 от 18 февраля 1948 года
1378760
   Фальсификаторы истории : (историческая справка). – Москва : Госполитиздат, 1951. – 80 с.
1378761
   Фальсификаторы истории. – М, 1952. – 80с.
1378762
   Фальсификаторы истории. – Москва, 1985. – 180 с.
1378763
   Фальсификаторы истории : (критика буржуазной историографии Средней Азии и стран зарубежного Востока). – Ташкент : Изд. "Фан" Узб. ССР, 1985. – 180 с.
1378764
  Алешина И.В. Фальсификаторы социализма / И.В. Алешина. – Лениздат. – Ленинград, 1963. – 296с.
1378765
  Миронов Ал. М. Фальсификации, подражания и копии произведений Альбрехта Дюрера в русских художественных собраниях / Миронов Ал. М. – Казань : Тип. лит. ун-та, 1908. – 44 с.
1378766
  Шараевский Л.М. Фальсификация английского рабочего движения конца ХІХ - начала ХХ вв. в работах английских и американских буржуазных и реформистских историков. : Дис... канд. истор.наук: 07.00.03 / Шараевский Л.М.; МВ ССО УССР. Одесский гос. ун-тет. – Ужгород, 1983. – 209л. – Бібліогр.:л.177-209
1378767
  Скобликов П.А. Фальсификация доказательств: коллизии гражданского и уголовного судопроизводства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2007. – № 10. – С. 68-74. – ISSN 0132-0769
1378768
  Шараевская Л.М. Фальсификация истории английского рабочего движения конца 19 -- начала 20 вв. в работах английских и американских буржуазных и реформистских историков : Автореф. дис. ... канд. истор. наук : 07.00.93 / Шараевская Л.М. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 25 с.
1378769
  Семенова А.В. Фальсификация истории Белоруссии периода Великой Отечественной войны современной реакциионной историографией США. : Автореф... Канд.ист.наук: / Семенова А.В.; АН БССР.Ин-т истории. – Минск, 1967. – 22л.
1378770
  Климов И.М. Фальсификация истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг. буржуазной историографией / И.М. Климов. – Воронеж
1. – 1966. – 127с.
1378771
  Климов И.М. Фальсификация истории Великой Отечественной войны Советского Союза 1941-1945 гг.буржуазной историграфией / И.М. Климов. – 2-е изд. – Воронеж, 1975. – 205с.
1378772
  Нусупбеков А.Н. Фальсификация истории и историческая правда. / А.Н. Нусупбеков, Х. Бисенов. – Алма-Ата, 1964. – 220с.
1378773
  Покровский С.А. Фальсификация истории русской политической мысли в современной реакционной буржуазной литературе / С.А. Покровский ; [отв. ред. С.Л. Ронин] ; Акад. наук СССР, Ин-т права. – Мсква : Изд-во акад. наук СССР, 1957. – 182, [2] с.
1378774
  Мерцалов А.Н. Фальсификация причин поражения Германии во второй мировой войне в западногерманской исторической и мемуарной литературе. : Автореф... Канд.ист.наук: / Мерцалов А.Н.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1960. – 23л.
1378775
  Шахдинаров В.Х. Фальсификация современными американскими "советологами" вопросов стрительства социалистической промышленности в СССР. : Автореф... канд.ист.наук: / Шахдинаров В.Х.; Ин-т истории партии при ЦК КП Грузии - филиал ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Тбилиси, 1972. – 22л.
1378776
  Шаталов А. Фальсификация, подделка, подлог : Научно-популярное издание / А. Шаталов, А. Ваксян. – Москва : Разум, 1999. – 160с. – ISBN 5-89795-006-7
1378777
  Суярко Л.О. Фальсифікаторі майбутнього / Л.О. Суярко. – К., 1983. – 47с.
1378778
  Дец О.С. Фальсифікація в соціології // Нова парадигма : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 98. – С. 329-340
1378779
  Мозоль С. Фальсифікація виборчих документів: характеристика найпоширеніших способів // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2007. – № 2. – С. 78-82. – ISSN 0132-1331
1378780
  Рябченко В. Фальсифікація вищої освіти в Україні як суспільна проблема: світоглядно-компетентнісний аспект // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 4 (55). – С. 16-22. – ISSN 2078-1016
1378781
  Пахолко Степан Фальсифікація відзнак української фалеристичної спадщини / Пахолко Степан, Мартин Ольга // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2009. – № 2 (50). – С. 24-28. – ISSN 1811-542X
1378782
  Гребенюк С. Фальсифікація лікарських засобів // Юридична газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 5). – С. 25


  Про забезпечення пацієнтів лікарськими засобами належної якості.
1378783
  Станкевич О. Фальсифікація лікарських засобів або обіг фальсифікованих лікарських засобів: окремі питання дослідження об"єктивної сторони складу злочину // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – С. 232-234
1378784
  Дашкевич Я. Фальсифікація новітньої історії українського народу в сучасній Польщі (товариства "кресов"яків та їхня діяльність) // Національно-визвольна боротьба 20-50-х років XX ст. в Україні : зб. матеріалів Першої міжнар. наук. конф., Львів, 25-26 черв. 1991 р. / Ін-т укр. археографії АН України ; Укр. центр документації нац.-визвол. боротьби (УЦЕДОК) ; [редкол.: Я. Дашкевич, П. Дужий, М. Панчук]. – Київ ; Львів : Інститут археографії АН України, 1993. – С. 109-119. – ISBN 5-7702-0432-X
1378785
  Мельник З.Ю. Фальсифікація та викривлення звітних даних: відповідальність причетних осіб // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 7 (169). – С. 399-407 : Табл. – Бібліогр.: 29 назв. – ISSN 1993-6788
1378786
  Лисенко В. Фальсифікація та підробка алкогольних напоїв в Україні / В. Лисенко, Г. Курілов // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 3. – С. 144-145
1378787
  Штефан О Фальсифікація творів мистецтва // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 7-24.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1378788
  Станкевич О. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет злочинів, пов’язаних з підробленням медичної продукції // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський та ін. – Київ, 2016. – № 7/8 (163/164). – С. 64-72. – ISSN 2308-9636
1378789
  Притула А. Фальсифіковані лікарські засоби як предмет контрабанди // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Ген. прокуратура України ; Нац. ун-т "Юридична акад України ім. Я. Мудрого" ; КНУТШ. – Київ, 2012. – № 4/5 (130/131). – С. 81-86


  Про права людини в правовій державі.
1378790
   Фальсифікованість // Історія філософії : cловник / КНУТШ, Філософський фак-т ; [редкол. : В.І. Ярошовець, О.В. Алєксандрова, Г.Є. Аляєв та ін.]. – Київ : Знання України, 2006. – С. 938. – ISBN 966-316-069-1
1378791
  Лєбєдєва Ю.О. Фальсифікування змісту українознавчих досліджень державницького спрямування та їхнє згортання в умовах наступаючого тоталітаризму наприкінці 20-х рр. ХХ ст. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 20-37. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074


  ВУАН була перейменована в Академію наук УСРР. Значних успіхів на ниві українознавства Академія досягла, завдячуючи наполегливим старанням її віце-президента Сергія Єфремова та вченого секретаря Агатангела Кримського. Відомі історики М. Грушевський, Д. ...
1378792
  Воронцов Дмитрий Фальстарт космических челноков : Планетарий / Воронцов Дмитрий, Афанасьев Игорь // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 20-27 : Фото
1378793
  Веремко-Бережний Олек Фальстарт як художня стратегія // Дніпро : літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2009. – № 5. – С. 164-167. – ISSN 0130-321Х
1378794
  Островский А. Фальш буржуазной демократии / А. Островский. – Ленинград, 1937. – 240с.
1378795
  Смолич Ю.К. Фальшива мельпомена : Перші аргонавти / Ю.К. Смолич. – Харків : Книгоспілка, 1928. – 186с.
1378796
  Кравченко Є.С. Фальшива стратегія : комедія / Є.С. Кравченко. – Київ, 1946. – 29 с.
1378797
  Козьменко С. Фальшива тривога // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2013. – 12-18 січня (№ 1). – С. 12


  Серйозний переполох стався недавно в наукових колах України. Причина - вихід у світ наказів МОНМС під №№ 1111 і 1112. (Стаття М.Стріхи "Дисертаційна паніка: що після неї?", № 42/2012, DT.UA). В інтерв"ю інформаційному агентству "Наголос" директор ...
1378798
  Сюндюков І. Фальшиве слово і поневолення розуму // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 грудня (№ 217/218). – С. 21


  "Замітка на полях" нової книжки професора Лариси Масенко "Мова радянського тоталітаризму".
1378799
  Круковець О.В. Фальшивий виклик / О.В. Круковець. – Львів : Каменяр, 1981. – 264 с.
1378800
  Самбук Р.Ф. Фальшивий талісман : повість / Р.Ф. Самбук. – Київ, 1981. – 184 с.
1378801
  Гончарук П.С. Фальшивий шарм Панька // Провісники національної ідеї : худож.-іст. нариси про життя і боротьбу укр. молоді середини XIX ст. : наук.-худож. видання / П.С. Гончарук. – Київ : НАКККіМ, 2014. – С. 168-171. – ISBN 978-966-452-148-9
1378802
  Бойко-Гагарін Фальшиві монети часів Сигізмунда ІІІ Вази у колекції НІЕЗ "Переяслав" / Бойко-Гагарін, А. Кузьменко // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 9. – С. 186-188
1378803
  Жід А. Фальшивомонетники = Les faux-monnayeurs : Роман / Андре Жід; Пер. з французької Віктора Шовкуна; Передм. Мартіни Сагер. – Київ : Юніверс, 2005. – 392с. – (Лауреати Нобелівської премії 1947). – ISBN 966-8118-18-9
1378804
  Жид А. Фальшивомонетчики / А. Жид. – Москва, 1991. – 714, 2 с.
1378805
  Жид А. Фальшивомонетчики : роман / Андре Жид ; [ пер. с франц. А. Франковского, под ред. Л. Токарева ]. – Москва : Издательский Дом Мещерякова, 2007. – 400 с. – (Переживая заново). – ISBN 978-5-91045-026-8
1378806
  Жид А. Фальшивомонетчики : роман / Андре Жид ; [пер. с фр. А.А. Франковского ; отв. ред. Л.Ю. Зайцева]. – Москва : АСТ ; Астрель, 2010. – 413, [3] с. – (Книга на все времена). – ISBN 978-5-17-063491-0; 978-5-271-28157-0
1378807
  Хайден Г. Фальшивые друзья / Г. Хайден. – М., 1987. – 167с.
1378808
   Фальшивые монеты. – М, 1959. – 66с.
1378809
  Синчук И. Фальшивые оловянные монеты XIX - XX в. из Западной Беларуси: деградация технологических традиций // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 8-12. – ISSN 1811-542X
1378810
   Фальшивые пророки. – М, 1973. – 176с.
1378811
  Бойко-Гагарин Фальшивый венгерский талер 1580 года // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2015. – № 1 (73). – С. 26. – ISSN 1811-542X
1378812
  Ланин Б.Е. Фальшивый нимб "большого бизнеса" / Б.Е. Ланин. – М., 1975. – 56с.
1378813
  Кива А. Фальшивый патриот опаснее врага // Свободная мысль : Международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2007. – № 9. – С. 5-16. – ISSN 0869-44435


  Глобалізація країн: Росія, Китай, Японія
1378814
  Заринь М.О. Фальшивый Фауст : романы / Маргер Заринь ; пер. с латыш. В. Волковской. – Москва : Советский писатель, 1981. – 384 с. : ил.
1378815
  Заринь М.О. Фальшивый Фауст : романы / Маргер Заринь ; пер. с латыш. В.Волковской. – Москва : Известия, 1984. – 396 с. : ил. – (Библиотека "Дружбы народов")
1378816
  Кревецький І. Фальшованнє метрик для польських повстанців з 1830-31 рр. : (Причинок до характеристики галицько-руського духовенства першої половини XIX ст.). – 7с.
1378817
  Птахів Семен Фам-туризм: на шляху до державної підтримки // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2017. – № 7, спецвыпуск. – С. 40-43 : фото. – ISSN 1998-8044
1378818
  Птахів Семен Фам - туризм: держпідтримці - бути! // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 1. – С. 56-63 : фото. – ISSN 1998-8044
1378819
   Фама Антонавіч Бельскі: біяграфічныя матэрыялы і артыкулы = Фома Антонович Бельский: биографические материалы и статьи / [уклад., прадм. і камент. А.І. Бельскага]. – Мінск : Зміцер Колас, 2015. – 223, [1] с., [4] л. фот. : іл. – парал. тит. лист на рус. языке. – ISBN 978-985-6992-83-7
1378820
  Савваитова Л.С. Фамен Прибалтики / Л.С. Савваитова. – Рига, 1977. – 128с.
1378821
  Лиепиньш П.П. Фаменский ярус Прибалтики : Автореф... кандид. геолого-минералогич.наук: / Лиепиньш П.П.; Министерство высшего образования СССР. Ленинградский ордена Ленина и Трудового Красного Знамени горный ин, 1951. – 16 с.
1378822
  Бучко А.Е. Фамилии бойковщины в период их становления и в наши дни : Автореф.. дис. .. канд. филол. наук : 10.02.02 / Бучко А.Е.; Ужгородский гос. ун-т. – Ужгород, 1986. – 20 с.
1378823
  Токий Н.Н. Фамилии, быт и жилища греков Украины / Н.Н. Токий, Р.Д. Лях, Л.А. Лиганова // Греки Украины: история и современность : материалы науч.-практ. конф. "Греки Украины: поиск и формирование национальной культуры", 9-19 февр. 1991 г. / Респ. о-во греков Украины ; [редкол.: И.А. Яли (отв. ред.) и др.]. – Донецк : [б. и.], 1991. – С. 158-172
1378824
  Смольская А.К. Фамилия и имя Вука Караджича в истории сербской антропонимии // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 230-237. – ISBN 978-617-689-100-0
1378825
  Авшалумов Х. Фамильная арка : повести и , новеллы, очерки / Х. Авшалумов. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1976. – 176 с.
1378826
  Авшалумов Х. Фамильная арка : повести и рассказы / Х. Авшалумов. – Махачкала : Даг. кн. изд-во, 1984. – 382 с.
1378827
  Чжао Фамильная драгоценность / Чжао, Шу-Ли. – Свердловск, 1959. – 350с.
1378828
  Таяновский И.А. Фамильная земля / И.А. Таяновский. – Л., 1979. – 116с.
1378829
  Дядюченко Л.Б. Фамильное серебро / Л.Б. Дядюченко. – Фрунзе, 1974. – 114с.
1378830
  Перов Г.С. Фамильное сходство / Г.С. Перов. – Кишинев, 1960. – 64с.
1378831
  Маковеев М.С. Фамильные драгоценности / М.С. Маковеев. – Москва : Воениздат, 1973. – 239с.
1378832
  Калиничев С.С. Фамильные драгоценнсоти : Очерки наших дней / С.С. Калиничев. – Киев : Радянський письменник, 1976. – 247 с.
1378833
  Зимин Ю. Фамильный подарочек / Ю. Зимин. – Свердловск, 1966. – 76с.
1378834
  Лао Шэ Фан Чжень Чжу / Лао Шэ. – Москва : Искусство, 1958. – 116 с.
1378835
   Фанагория / Под ред. Смирнова А.П. // Материалы и исследования по археологии СССР / АН СССР, Ин-т истории материальной культуры им. Н.Я. Марра. – Москва ; Ленинград : АН СССР, 1956. – № 57 : Фанагория / Под ред. Смирнова А.П. – С. 1-184, рис.
1378836
  Кобылина М.М. Фанагория / М.М. Кобылина. – Москва : Наука, 1989. – 128 с.
1378837
  Омельчук Р.К. Фанатизм в свете онтологического подхода к вере // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2012. – № 4. – С. 25-33. – ISSN 0042-8744
1378838
  Массалига М.Є. Фанатизм як ознака субкультур // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 342-346


  Стаття присвячена висвітленню сутності та змісту такого явища як «фанатизм». Проаналізовано різні трактування явища та здійснено типологізацію фанатизму. Автор акцентує увагу на розкритті змісту видів фанатизму, що породжують субкультури. Статья ...
1378839
  Рот Ф. Фанатик Эли // Звезда : литературно-художественный и общественно-политический независимый журнал / ЗАО "Журнал "Звезда". – Санкт-Петербург, 2007. – № 9. – С. 76-101. – ISSN 0321-1878
1378840
  Заєць В.М. Фанатична віра як компонент індивідуальної свідомості: соціально-філософський аспект // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 58-60
1378841
  Томенко М. Фанатично боюся бізнесу // День, 2003. – 5 лютого


  Бесіда з головою Ком. Верховної Ради України з питань свободи слова ті інформації
1378842
  Редол А. Фанга / А. Редол. – М., 1949. – 188с.
1378843
   Фангат Хаматович Хазиев // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2016. – № 7. – С. 900 : фото. – ISSN 0032-180Х
1378844
  Грин А.С. Фанданго / А.С. Грин. – Симферополь, 1966. – 543с.
1378845
  Грин А.С. Фанданго / А.С. Грин. – М., 1988. – 126с.
1378846
  Шеина И. Фандрайзинг - поиск средств для общественных инициатив : рекомендации по составлению грантовых заявок // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2013. – № 3. – С. 16-19. – ISSN 0869-4915
1378847
  Чернявська О.В. Фандрайзинг : навч. посібник / О.В. Чернявська, А.М. Соколова ; Вищ. навч. заклад Укоопспілки "Полт. ун-т економіки і торгівлі". – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 186, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 151-155. – Бібліогр.: с. 147-150. – ISBN 978-617-673-177-1
1378848
  Куценко Е. Фандрайзинг или где найти средства? // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал / Журн. "Библиотека". – Москва, 2010. – № 10. – С. 43-46. – ISSN 0869-4915
1378849
  Демешко М.В. Фандрайзинг і краудфандинг - фінансові інструменти благодійництва // Вісник Чернівецького факультету Національного університету "Одеська юридична академія" : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юридична академія" ; голов. ред. Ківалов С.В. ; ред. рада.: Сірко Б.П., Завальнюк В.В., Полянський Ю.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. № 1. – С. 26-35
1378850
  Гоєр О.Д. Фандрайзинг у вищій освіті: методика, особливості форми : метод. посібник / О.Г. Гоєр, В.В. Копійка, І.О. Мінгазутдінов ; Інновац. центр з міжнар. освіт. програм "ІНКОС". – Київ : Ексім Інвест, 2004. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 188-189


  Віддруковано за фінансової підтримки Міжнародного фонду "Відродження" та організаційної підтримки Інституту міжнародних відносин Київського національного університету ім. Т. Шевченка
1378851
  Теслюк С.А. Фандрайзинг як метод отримання фінансових ресурсів у виборчі фонди кандидатів та політичних партій // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 149-151
1378852
  Шнирков О.І. Фандрайзинг: основні особливості та форми : Методичний посібник / О.І. Шнирков, І.О. Мінгазутдінов; ІМВ КНУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 38с.
1378853
  Литвиненко И.Д. Фандрайзинг: теоретическое осмысление и опыт интеграции в библиотечную практику // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2011. – № 4. – С. 227-230. – ISSN 1997-0803


  Статья рассказывает о том, как сделать свой проект привлекательным, как научиться сотрудничать с бизнесом.
1378854
  Іванюта І.В. Фандрайзингова діяльність музеїв Франції // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 193-195
1378855
  Соколова А.М. Фандрайзингова діяльність: сутність, особливості та перспективи розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 1. – С. 13-16 : табл. – Бібліогр.: 14 назв
1378856
  Литвиненко И.Д. Фандрейзинг в массовой библиотеке // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2013. – № 4 (54). – С. 133-136. – ISSN 1997-0803


  Сейчас перед некоммерческими организациями стоит задача поиска различных источников финансирования. Актуальны эти задачи и для учреждений культуры, в частности, для библиотек. Сегодня у библиотек появилась возможность выбирать оптимальные формы ...
1378857
  Клюев В. Фандрейзинг для развития библиотеки / Владимир Клюев // Вестник библиотек Москвы : информационно-методический журнал / Комитет по культуре города Москвы; Гос. учреждение культуры гор. Москвы "Центральн. универсаль. науч. б-ка им. Н.А. Некрасова". – Москва, 2008. – № 4. – С. 6-8
1378858
  Ковальчук Л. Фандрейзингова діяльність публічних бібліотек Києва // Бібліотечний форум України : інформаційний щоквартальний журнал / НВП "Ідея". – Донецьк, 2012. – № 1 (35). – С. 22-24. – ISSN 1811-377X


  Представлено досвід роботи публічних бібліотек м. Київа щодо залучення додаткових ресурсів для розвитку і діяльності бібліотек.
1378859
  Башун О.В. Фандрейзінг або мистецтво збирання коштів : Hаук.-методичні рекомендації бібліотекам / О.В. Башун; Донецька державна обласна універсальна наукова біб-ка ім. H.К.Крупсько. – Донецьк, 1998. – 103с.
1378860
  Донцова Д. Фанера Милосская : роман / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384 с. – (Иронический детектив). – ISBN 978-5-699-27064-4
1378861
  Донцова Дарья Фанера Милосская. Продюсер козьей морды. Советы от безумной оптимистки Дарьи Донцовой : роман : главы из нового романа / Дарья Донцова. – Москва : Эксмо, 2008. – 384с. – (Иронический детектив ; Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант). – ISBN 978-5-699-25374-6
1378862
   Фанерная бомба для музея // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2016. – № 12 (222), декабрь. – С. 28 : фото. – ISSN 1029-5828
1378863
  Бобиков П.Д. Фанеровальные работы / П.Д. Бобиков. – М, 1970. – 211с.
1378864
  Бобиков П.Д. Фанеровальные работы / П.Д. Бобиков. – 3-е изд. – М, 1974. – 211с.
1378865
   Фанерозой Сибири. – Новосибрск : Наука
Т. 1 : Венд, палеозой. – 1984. – 192с.
1378866
   Фанерозой Сибири. – Новосибрск : Наука
Т. 2 : Мезезой, кайнозой. – 1984. – 151с.
1378867
  Афанасьев А.П. Фанерозойские коры выветривания Балтийского щита и связанные с ними полезные ископаемые / А.П. Афанасьев. – Ленинград : Наука, 1977. – 244с.
1378868
   Фанерозойские рифы и кораллы СССР : (труды V Всесоюзного симпозиума по кораллам и рифам. Душанбе, 1983). – Москва : Наука, 1986. – 231с.
1378869
   Фанерозойский магматизм Восточного Приазовья Украинского щита и связанные с ним полезные ископаемые (петрология, геохимия, и рудоносность) = Phanerozoi magmatism of Eastern Azov area of Ukrainian shield and related commercial minerals (petrology, geochemistry and ore potential) / [Е.М. Шеремет, С.Г. Кривдик, Н.А. Козар, С.Н. Стрекозов, Н.В. Вовкотруб и др.] ; под ред. акад. НАН Украины А.Н. Пономаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геохимии, минералогии и рудообразования им. Н.П. Семененко НАН Украины. – Киев : Компринт, 2015. – 317, [1] с. : ил., табл. – Данные тит. л. парал. рус., англ. - Авт. указ. на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 303-314. – ISBN 978-966-929-111-0
1378870
   Фанерозойский магматизм Сихотэ-Алинской вулканической области.. – Владивосток, 1987. – 190с.
1378871
   Фанни Каплан: "...Я стреляла в Ленина". – Рыбинск : Рыбинское подворье, 1990. – 63 с.
1378872
  Золотницкая Т.Д. Фанни Снеткова / Т.Д. Золотницкая. – Л, 1973. – 149с.
1378873
  Клеланд Д. Фанни. / Д. Клеланд. – Минск, 1993. – 465с.
1378874
  Фоміна Тетяна Фанні Каплан : макабричний портрет із натури // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 9. – С. 124-126. – ISSN 0130-5212
1378875
  Волчкова Н. ФАНОптикум. Реформа РАН пугающе причудлива // Поиск : еженедельная газета научного сообщества. – Москва, 2013. – 1 ноября (№ 44). – С. 3-4


  Пройден очередной этап реформирования Российской академии наук, в ходе которого решалось, как будут управляться институты, ранее относившиеся к ведению РАН. Здравый смысл восторжествовал, и академию не лишили возможности осуществлять научное ...
1378876
  Мухин А.С. Фанские горы / А.С. Мухин, В.Ф. Гусев. – Москва : Географгиз, 1949. – 152с.
1378877
  Пагануцци Н.В. Фанские горы и Ягноб / Н.В. Пагануцци. – М, 1968. – 134с.
1378878
   Фантавры.. – Симферополь, 1983. – 128с.
1378879
  Тропин Тияна (Тщана Тропин) Фантазujе о моhи: алтернативна ucmopuja у делу Горана Скробонье "Човек koju убио Теслу" // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – C. 451-462. – (Бібліотека інституту філології)


  Ця історія присвячена порівнянню первісної та уявленої історії сюжету в альтернативній історії. Перехресні точки в романі серба Горана Скробоні "Людина, яка вбила Теслу"
1378880
  Лутученко Л.Н. Фантазерка. / Л.Н. Лутученко. – Одесса, 1967. – 155с.
1378881
  Носов Н.Н. Фантазеры : Рассказы // Избранные повести и рассказы : [Для мл. и сред. возраста. В 12-ти т.]. – Москва : Детская литература, 1972. – Т. 4. – С. 7-228. – (Б-ка пионера)
1378882
  Белов В.Ю. Фантазеры / В.Ю. Белов. – М., 1976. – 192с.
1378883
  Притчетт В.С. Фантазеры / В.С. Притчетт. – М., 1987. – 221с.
1378884
  Ясинский И. Фантазии / И. Ясинский. – СПб. – 63с.
1378885
  Бражкина Анна Фантазии афрокуаферов : Феномен // Вокруг света : Украинское издание. Научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2007. – № 6. – С. 6-14 : Фото
1378886
  Медведев В.В. Фантазии Баранкина / В.В. Медведев. – М, 1985. – 270с.
1378887
  Родари Д. Фантазии и сказки: собрание сочинений в 2-х т. / Д. Родари. – С.-Пб.
1. – 1993. – 656с.
1378888
  Умнова Наталья Фантазии на тему спорта : феномен // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 6-14 : Фото
1378889
  Вакенродер В.Г. Фантазии об искусстве / В.Г. Вакенродер. – Москва, 1977. – 263с.
1378890
  Каринти Ф. Фантазии Фридьеша Каринти / Ф. Каринти. – М, 1969. – 207с.
1378891
  Галимов Р.З. Фантазия-2 / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1970. – 82с.
1378892
  Ли Фанюань Фантазия–соната "По прочтении Данте" Ф. Листа –пример воплощения жанрового синтеза // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 2. – C. 153-158. – ISSN 2226-3209
1378893
  Галимов Р.З. Фантазия / Р.З. Галимов. – Ташкент, 1968. – 112с.
1378894
  Беркинблит М.Б. Фантазия и реальность / М.Б. Беркинблит, А.В. Петровский. – Москва, 1968. – 128с.
1378895
  Поспелов Д.А. Фантазия или наука / Д.А. Поспелов. – М, 1982. – 224с.
1378896
  Салевич П. Фантазії Е.Кінана про єврейські впливи на "Слово о полку Ігоревім" // Вітчизна : Літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2002. – № 7/8. – С.128-132. – ISSN 0131-2561


  Полемічна стаття як відповідь на статтю амери- канського професора Едварда Кінана "Слово про те, як Ярослав, князь галицький, у Султанів стріляв". Дивись щотижневик "Критика" (2000.-№12)
1378897
  Стороженко П. Фантазії нашого містечка // Вітчизна : літературно-художній та громадсько-політичний журнал письменників України / Національна Спілка письменників України та колектив ред. журналу "Вітчизна". – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 99-102. – ISSN 0131-2561


  Про книгу і автора. Фантастична повість Володимира Кашуби "Придурки у Всесвіті"
1378898
  Тримбач С. Фантазійні паралелі // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 32


  Тетяна Яблонська і...кіно.
1378899
  Гуляк А. Фантазія "Поети" Ольги Кобилянської як зразок раннього українського модернізму // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 90-96
1378900
  Тихолоз Н. Фантазія з присмаком ностальгії (із секретів художньої творчості Анни Франко-Ключко) // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2012. – Вип. 21 : Scripta manent. Ювілейний збірник на пошану Богдана Якимовича. – С. 752-759. – ISSN 2223-1196
1378901
  Геращенко Ю.В. Фантазія на тему однієї трагедії (за повістю П. Загребельного "Кларнети ніжності") // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 21-23. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1378902
  Зальцман Б.Н. Фантазія та її роль в діяльності людини / Б.Н. Зальцман. – К., 1958. – 32с.
1378903
  Люднова Г. Фантазія як можливість абсолютної свободи у творчості Е.Т. Гофмана // Про українське право / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2013. – Число 8 : Право, свобода, відповідальність у творчості українських та зарубіжних поетів та письменників. – С. 275-281. – ISBN 978-966-306-020-4
1378904
  Роменець В.А. Фантазія, пізнання, творчість / В.А. Роменець. – Київ, 1975. – 151с.
1378905
  Слезкин Ю. Фантасмагория. / Ю. Слезкин. – М. – 352с.
1378906
  Махун С. Фантасмагорія. Зустрічі за Рубіконом // Пам"ятки України: історія та культура : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України ; Фундація Героя України академіка Петра Тронька. – Київ, 2016. – № 6 (226). – С. 4-13. – ISSN 0131-2685
1378907
  Климець М. Фантастизація дійсності у хорватській середньовічній прозі // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 64. – С. 125-137. – ISSN 0203-9494
1378908
  Назаренко М. Фантастика - 2008: другая сторона // Радуга : журнал художественной литературы и общественной мысли. / ООО "Журнал Радуга". – Киев, 2009. – № 5/6. – С. 150-158. – ISSN 0131-8136
1378909
   Фантастика - 72 : сборник. – Москва : Молодая гвардия, 1972
1378910
   Фантастика - 88/89 : сборник научно-фантастических повестей, рассказов и очерков. – Москва : Молодая гвардия, 1972
1378911
   Фантастика - 90 : сборник научно-фантастических повестей, рассказов и очерков. – Москва : Молодая гвардия, 1990
1378912
  Измайлов Иван Фантастика - грань реального мира : избранный гость // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 4. – С. 140-141 : Фото
1378913
  Смелков Ю.С. Фантастика - о чем она? / Ю.С. Смелков. – Москва, 1974. – 63 с.
1378914
  Уэллс Г.Д. Фантастика / Г.Д. Уэллс. – Москва ; Ленинград, 1944. – 128 с.
1378915
  Осипова А.Н. Фантастика / А.Н. Осипова, А.Е. Чалисова. – Москва, 1971. – 91с.
1378916
  Симонян К.А. Фантастика : сборник / Карэн Симонян; пер. с арм. И.Карумян. – Ереван : Айастан, 1972. – 316 с.
1378917
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Л., 1976. – 592с.
1378918
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Архангельск, 1986. – 621с.
1378919
  Беляев А.Р. Фантастика / А.Р. Беляев. – Сыктывкар, 1988. – 575с.
1378920
  Драгойлович Ю. Фантастика versus реальність в історіях двох винаходів ("Сонячна машина" В. Винниченка, "Хронос" Т. Антиповича) // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 309-321. – (Бібліотека інституту філології)


  "Сонячну машину" В. Винниченка, "Хронос" Т. Антиповича трактують неоднозначно: одні - як утопію, Інші - як антиутопію. У статті пропонується погляд на це питання
1378921
  Парнов Е.И. Фантастика в век НТР / Е.И. Парнов. – М., 1974. – 192с.
1378922
   Фантастика в русской литературе 19 века.. – М, 1974. – 32с.
1378923
  Урбан А.А. Фантастика и наш мир / А.А. Урбан. – Л., 1972. – 255с.
1378924
  Нямцу А. Фантастика и общекультурная традиция (проблемы теории) // Слов"янська фантастика : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Освіта України, 2016. – Т. 3 / [редкол.: Д. Айдачич та ін.]. – С. 7-18. – ISBN 978-617-7480-12-8
1378925
   Фантастика и приключения. – Москва, 1989. – 240с.
1378926
   Фантастика и приключения.. – М, 1977. – 109с.
1378927
   Фантастика и приключения.. – М, 1979. – 143с.
1378928
  Угольникова Н.С. Фантастика и фэнтези как социально-культурный феномен // Научный вестник Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина / Харковський национальный университет им. В.Н.Каразина. – Харьков, 2004. – № 624 : Образы времени - Образы мира. – С. 38-46. – (Серия : Теория культуры и философия науки). – ISSN 0453-8048
1378929
  Пивоваров М.П. Фантастика і реальність / М.П. Пивоваров. – К., 1960. – 184с.
1378930
  Щедрин А.Т. Фантастика і сайєнтологічні вірування в культурі постмодерну: (еволюція відносин) // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : зб. наук. праць / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – № 700 : Образи часу - Образи світу. – С. 53-69. – (Серія : Теорія культури та філософії науки)
1378931
  Шкуров Є. Фантастика і художні візії майбутнього. "Природна людина" О. Бердника. Чи закінчується кохання зі смертю? Розклад бажань на завтра : Критика. Есей. Публіцистика // Сполучник : альманах літературної творчості : щорічник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Чернігів;Київ, 2015. – [Вип. 9]. – С. 205-219


  Фантастика і художні візії майбутнього (Есей). «Природна людина» О. Бердника (Есей з приводу роману «Вогнесміх»). Чи закінчується кохання зі смертю? [Вистава «Vale et me ama» у київському театрі «Міст» (за п’єсою «Лавка» Трайче Кацарова)]. Розклад ...
1378932
  Осипов А.Н. Фантастика от "А" до "Я". (Основные понятия и термины) : Краткий энциклопедический справочник / А.Н. Осипов. – Москва : Дограф, 1999. – 352с. – ISBN 5-93431-001-1
1378933
   Фантастика чехослвацких писателей. – Москва, 1988. – 429с.
1378934
  Хороб С.С. Фантастика як утопія: творчість Олеся Бердника (на матеріалі повісті "Серце Всесвіту") // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 247-253. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1378935
   Фантастика.. – М, 1962. – 480с.
1378936
   Фантастика.. – Иркутск, 1989. – 460с.
1378937
   Фантастика.. – М, 1990. – 48с.
1378938
   Фантастика.. – М, 1990. – 384с.
1378939
   Фантастика.. – М, 1991. – 368с.
1378940
   Фантастика.... – Москва, 1963. – 366с.
1378941
  Георгиевска-Jаковлева Фантастиката и македонскиот роман / Лорета Георгиевска-Jаковлева. – Скопje : Ин-т за македонска лит., 2001. – 203, [3] с. – ISBN 9989-886-16-4
1378942
  Щедрін А.Т. Фантастикознавство як навчальна дисципліна: філософсько-культурологічні виміри // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 47-60
1378943
  Донев А. Фантастичен хумор / А. Донев. – София, 1966. – 111с.
1378944
   Фантастическая новелла.. – Л, 1990. – 30с.
1378945
  Чебанюк Т.А. Фантастическая повесть в историко-литературном процессе 20-х - начало 40-х годов XIX века. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.01.01 / Чебанюк Т.А.; МГПИ. – М., 1979. – 16л.
1378946
  Гаррисон Г. Фантастическая сага / Г. Гаррисон. – Москва : Мир, 1991. – 428с. – ISBN 5-03-002651-7
1378947
  Гаррисон Г. Фантастическая сага / Г. Гаррисон. – М., 1992. – 188с.
1378948
  Якутенко Ирина Фантастическая физика. Туннель в другую реальность // Вокруг света : украинское издание : ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Изд-во "Вокруг света". – Киев, 2013. – № 10 (2877), октябрь. – С. 128-136 : фото
1378949
   Фантастические изобретения. – Москва, 1991. – 344с.
1378950
   Фантастические изобретения.. – М, 1971. – 415с.
1378951
  Грин А.С. Фантастические новеллы / А.С. Грин. – М., 1934. – 594с.
1378952
  Грин А.С. Фантастические новеллы / А.С. Грин. – Воронеж, 1965. – 295с.
1378953
  Винник А.Я. Фантастические повести / А.Я. Винник. – Донецк, 1962. – 252с.
1378954
  Гор Г.С. Фантастические повести и рассказы / Г.С. Гор. – Л., 1970. – 239с.
1378955
  Лорд Джеффри Фантастические приключения Ричарда Блейда в иных мирах : пер. с англ. / Лорд Джеффри. – Смоленск : Деймос, 1993. – 352 с. – (Приключения Ричарда Блейда ; Кн. 1). – ISBN 5-900299-01-5


  М. Нахмансон - Героико - эротическая фантастика Джеффри Лорда 3-18 Дж. Лорд (М. Л. Стоукс) - Бронзовый топор Дж. Лорд (Р. Грин) - Горы Брегги
1378956
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – М, 1979. – 639с.
1378957
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – М, 1983. – 463с.
1378958
  Уэллс Г.Д. Фантастические произведения / Г.Д. Уэллс. – Ярославль, 1989. – 336с.
1378959
  Уэллс Герберт Фантастические произведения / Уэллс Герберт; Пер. с англ.; Ред.колл.: И.Б.Бачкало, Э.Б.Лапкин, С.М.Макаренков, П.А.Навдаев, В.Б.Тетевин. – Москва : Рипол Классик, 1998. – 624с. – (Библиотека приключений 2000). – ISBN 5-7905-0208-3
1378960
  Романецкий Николай Фантастические реалии : Пьедестал победителей // Вокруг света : научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Москва, 2005. – № 7. – С. 188-189 : Іл.
1378961
  Уэллс Г.Д. Фантастические романы / Г.Д. Уэллс. – Киев, 1981. – 230с.
1378962
  Елин Н. Фантастические способности / Н. Елин, В.Г. Кишаев. – Москва, 1974. – 48с.
1378963
   Фантастический 1826-й : Избранное Натана Эйдельмана "Апостол Сергей" // Вокруг света : научно-популярный журнал. – Москва, 2005. – № 12. – С. 206-208 : Фото
1378964
  Асенин С.В. Фантастический киномир Карела Земана / С.В. Асенин. – Москва, 1979. – 129с.
1378965
  Теракопян Мария Фантастический реалист // Искусство кино / Союз кинематографистов России; Мин. культуры и масс. коммуникаций РФ. – Москва, 2009. – № 9. – С. 73-80


  Хаяо Міядзаки - відомий японський режисер (анімаційні фільми)
1378966
  Дилакторская О.Г. Фантастическое в "Петербургских повестях" Н.В.Гоголя / О.Г. Дилакторская. – Владивосток, 1986. – 204с.
1378967
  Захаров В.Н. Фантастическое в эстетике и творчестве Ф.М.Достоевского : Автореф... канд. филол.наук: 10.01.01 / Захаров В.Н.; Петрозавод. гос. ун-т им. О.В.Куусинена. – Петрозаводск, 1975. – 25л.
1378968
  Азимов А. Фантастическое путешествие. Великолепный робот : рассказы / Айзек Азимов ; [сост.: М. Павлов мл.]. – Омск ; Краснодар : ЛОЭР ; Советская Кубань, 1993. – 464 с.
1378969
  Свербілова Т. Фантастична біографія радянського письменника як жанр масової культури (О. Корнійчук - герой гротескних мемуарів В. Некрасова)
1378970
  Камишанова Н.М. Фантастична історія злету та падіння Цахеса : урок за повістю Гофмана // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. пед. ін-т післядипл. пед. освіти. – Київ, 2008. – № 3 : Сміх і сміхова культура. – С. 30-31
1378971
  Пресіч О. Фантастична повість Юрія Тиса "К-7" як зразок жанрових і тематичних шукань повоєнної діаспорної прози // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 19. – С. 123-127. – ISSN 2307-2261
1378972
  Олефір В.В. Фантастична проза: паралелі та відмінності (на матеріалі творів М. Гоголя і Ю. Смолича) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 25. – С. 214-218


  У статті пропонується порівняльний аналіз фантастичних повістей М. Гоголя "Вечори на хуторі біля Диканьки", "Вій" та ноуково-фантастичної трилогії Ю. Смолича "Прекрасні катастрофи"
1378973
  Кирюшко Н.В. Фантастична реалія-трафарет у науковій фантастиці Франції


  Розглядається рівень семантичної наповненості фантастичної реалії в жанрі наукової фантастики.
1378974
  Семенчук В.А. Фантастичне та ігрове в повісті Дж.М. Баррі "Пітер Пен і Венді" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 157-160
1378975
  Хайдер Т.В. Фантастичне та історичне: жанрові перехрестя прочитань святого письма // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  Стаття присвячена актуальній проблемі сучасних літературознавчих та культурологічних студій - функціонуванню біблійних сюжетів та їхній подальший еволюційний шлях в світовій художній літературі. Увагу приділено виокремленню апокрифічних літературних ...
1378976
  Андрійченко Н. Фантастичне у М. Гоголя та Е. По // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2007. – Вип. 10 : Понятійний апарат сучасного літературознавства: "своє" й "чуже". – С. 135-141
1378977
  Малишівська І. Фантастичне у творах К. Уілсона та В. Шевчука // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-т; НАНУ, Ін-т укр. мови. – Ужгород, 2011. – Вип. 16. – С. 184-186
1378978
  Польова Ю. Фантастичний вимір Праги в сучасній чеській прозі // Слов"янська фантастика : збірник наук. праць / Д. Айдачич, Т. Бовсунівська, К. Боцян, М. Брацка, Ю. [та ін.] Булаховська. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 267-273. – (Бібліотека інституту філології)


  На основі міфопоетичного аналізу творів чеських прозаїків Міхала Айваза та Даніели Годрової продемонстровано особливості функціонквання міфологічного хронотопу Праги в сучасній чеській літературі, визначено його домінантні ознаки
1378979
  Василенко М.К. Фантастичний репортаж - застереження як форма впливу на масову свідомість: новації жанру // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 2. – С.41-42
1378980
  Хороб С. Фантастичний роман Галини Пагутяк "Писар Східних Воріт Притулку": поетика хронотопу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 148. – С. 169-175. – (Серія: Філологічні науки). – ISBN 966-8089-24-3
1378981
  Хороб С. Фантастичний роман Марини та Сергія Дяченків "Ритуал" крізь призму міфологічного дискурсу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 19-22. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено міфологічні джерела роману Марини та Сергія Дяченків "Ритуал". Доведено, що українські автори-фантасти, використовуючи апробовані в мистецтві слова міфи, архетипи, ритуали у своєму творі не просто поглиблюють їх, а й створюють ...
1378982
  Яковенко І. Фантастичний російський фашизм // День : щоденна українська газета. – Київ, 2014. – 11-12 липня (№ 125/126). – С. 23
1378983
  Мірошниченко О.А. Фантастичні перетворення : гумористичні оповідання / О.А. Мірошниченко. – Київ : Молодь, 1980. – 176 с.
1378984
  Соболь В. Фантастичні повісті Валерія Шевчука - у первісній редакції // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 69-80. – ISSN 1728-9572
1378985
  Черняк М. Фантастичні тварини у польській фразеології // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 527-530. – ISBN 978-966-3888-379-3
1378986
  Криницька Н. Фантастичні твори Урсули К. Ле Гуїн: павутина як модель Всесвіту // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 143- 147
1378987
  Решето Юрий Фантастиш кулинариш! / Решето Юрий, Аппельт Михаэль // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2014. – № 12 (201), декабрь. – С. 66-76 : фото. – ISSN 1029-5828
1378988
  Важенина З.П. Фантастронные генераторы / З.П. Важенина. – Москва, 1965. – 175 с.
1378989
  Гауптман Г. Фантом / Г. Гауптман. – Пб., 1923. – 125с.
1378990
  Маринина А. Фантом памяти / Александра Маринина. – Москва : Эксмо, 2002. – 416 с. – (Черная кошка). – ISBN 5-699-00831-4
1378991
  Гумеров Р. Фантом российской аграрной политики // Российский экономический журнал / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва, 2005. – № 4. – С. 15-31. – ISSN 0130-9757
1378992
  Соколов М. Фантом у теорії оподаткування (про криву Артура Лаффера) // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7 (584). – С. 50-59. – ISSN 0131-775Х
1378993
   Фантом.. – М, 1989. – 238с.
1378994
  Сувестр П. Фантомас / Пьер Сувестр, Марсель Аллен // Рассказы. Арсен Люпен против Херлока Шолмса / Леблан М. – Москва : Молодая гвардия, 1991
1378995
  Сувестр Пьер Аллен Марсель Фантомас / Сувестр Пьер Аллен Марсель. – Москва : Радуга, 1991. – 32 с.
1378996
  Аллен М.С.П. Фантомас и пропавший поезд / М.С.П. Аллен. – Москва, 1992. – 270с.
1378997
  Ковалев М. Фантомная боль. / М. Ковалев, Е. Минко, Е. Продаева // Телекритика : для тих, хто тримає руку на пульті ! / Підприємство "Телекритика". – Київ, 2008. – № 11 (57). – С. 14-19.
1378998
  Кобринский А.М. Фантомная реальность = Fhantom reality / Александр М. Кобринский. – Иерусалим : НАХАШ, 2017. – 237, [3] c. : ил. – ISBN 978-965-572-117-1
1378999
  Тейлор Пол Фантомний біль Росії, або Чи нашкодить Москва Україні у разі укладення угоди з ЄС? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 15-16 листопада (№ 209/210). – С. 3
1379000
  Жданова І. Фантомні болі Москви // Критика. – Київ, 2005. – Березень, (число 3). – С. 7-9
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,