Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1378001
  Пономаренко О.І. "Статистика" - нова математична спеціальність / О.І. Пономаренко, М.Й. Ядренко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 2. – С. 15-17. – ISSN 1029-4171
1378002
  Качмала В. Статистика - наука про відображення життя населення // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 55-56. – ISBN 978-966-485-023-7


  На основі матеріалів Першого Всеросійського перепису населення 1897 р.
1378003
  Денисюк О. Статистика - не панацея, а дуже потужний інструмент для аналізу і прийняття управлінських рішень / спілкувався Дмитро Шулікін // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2015. – 21 грудня (№ 51)


  Про Інститут освітньої аналітики, який створено внаслідок реорганізації Інституту інноваційних технологій і змісту освіти і науки сьогодні розповіла директор О. Денисюк.
1378004
  Перестюк М.О. Статистика - нова математична спеціальність на механіко-математичному факультеті / М.О. Перестюк, О.І. Пономаренко, М.І. Ядренко // У світі математики, 1998
1378005
  Воблый К.Г. Статистика : Курс лекций, читанный в Университете Св. Владимира в осеннем семестре 1907-8 г. / К.Г. Воблый, пр.-доц. – На правах рукописи. – Киев : Изд. кн. маг. В.А. Просяниченко ; [Тип. Т.Г. Мейнандера], 1908. – VIII, II, II, 343 с.
1378006
  Каблуков Н.А. Статистика / Н.А. Каблуков. – 5-е изд., стереотип. – Москва, 1922. – 496с.
1378007
   Статистика : (основы общей теории). – Москва - Ленинград : Соцэкгиз, 1934. – 322 с.
1378008
   Статистика : (основы общей теории). – Москва : Соцэкгиз, 1936. – 420 с.
1378009
   Статистика. – Москва : Госстатиздат, 1956. – 568 с.
1378010
  Петрова Е.В. Статистика / Е.В. Петрова, И.м. Алексеева. – М., 1973. – 207с.
1378011
  Вайнберг Д.Х. Статистика / Д.Х. Вайнберг, Д.А. Шумекер. – Москва, 1979. – 389с.
1378012
  Левин А.Е. Статистика / А.Е. Левин. – М., 1984. – 207с.
1378013
  Карасаева Л.А. Статистика / Л.А. Карасаева. – М, 1987. – 48с.
1378014
   Статистика : Курс лекц. ; Для студ.вузов / Л.П. Харченко, В.Г. Долженкова, В.Г. Ионин, В.В. Глинский, Т.Н. Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Нехорошков, Л.П. Майкова; Т.H. Харченко Л.П., Долженкова В.Г., Ионин В.Г., Глинский В.В., Грицай, А.В. Зенков, С.Б. Hехорошков, Л.П. Майкова; Гос.ком.РФ по высш.образ.;Hовосибирская гос.акад.экономики и управления. – Новосибирск ; Москва : НГАЭУ : Инфра-М, 1997. – 311 с. – (Сер.:"Высшее образование"). – ISBN 5-86225-382-3
1378015
   Статистика : Підручник. – Київ : КНЕУ, 1998. – 467с. – ISBN 966-574-081-4
1378016
   Статистика : Курс лекций. – Новосибирск : НГАЭиУ, ИНФРА-М, 1998. – 310с. – ISBN 5-7017-0049-2; 5-86225-382-3
1378017
   Статистика : Підручник. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2000. – 467с. – Шифр дубл. – ISBN 966-574-135-7
1378018
   Статистика : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – Київ : КНЕУ, 2002. – 448с. – ISBN 966-574-324-4
1378019
   Статистика : Навч.-метод. посібник / Е.В. Галицька, Н.В. Ковтун, Т.М. Моторина, О.Ф. та ін. Євсєєнко; КНУТШ; Економічний факультет. – Київ : Київський університет, 2002. – 232с. – ISBN 966-594-349-9
1378020
   Статистика : Учебное пособие для студ.высш.учеб.зав.,обучающихся по экономическим специальностям. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : ИНФРА-М, 2002. – 384с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000508-0
1378021
  Уманець Т.В. Статистика : Навчальний посібник / Т.В. Уманець, Ю.Б. Пігарєв. – 2-ге вид., випр. – Київ : Вікар, 2003. – 623с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-7131-60-2


  Розглядаються категорії статистичної науки, система макроекономічних показників і методи вивчення народного господарства країни як єдиного цілого, соціальних умов життя і праці населення
1378022
  Акімова О.В. Статистика : Практикум. Навч.посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Акімова, О.В. Маркевич; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Слово, 2004. – 128с. – ISBN 966-8407-24-5
1378023
  Лугінін О.Є. Статистика : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / О.Є. Лугінін, С.В. Білоусова; МОНУ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 580с. – ISBN 966-364-012-Х


  Підготовлен відповідно до типової навчальної програми нормативної дісципліни "Статистіка" для студентів освітньої кваліфікаційного рівня "бакалавр"
1378024
  Штангрет А.М. Статистика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / А.М. Штангрет, О.І. Копилюк; МОНУ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 232с. – ISBN 966-364-000-6
1378025
  Лугінін О.Є. Статистика : підручник для студентів вищих навч. закладів / О.Є. Лугінін. – 2-е вид., переробл. та доп. – Київ : Центр навчальної літератури, 2007. – 608с. – ISBN 978-966-364-443-1
1378026
  Мазуренко В.П. Статистика : підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 360с. – ISBN 966-594-989-6
1378027
  Мармоза А.Т. Статистика : підручник / А.Т. Мармоза ; МОН України. – Київ : КНТ : Ельга-Н, 2009. – 896 с. – ISBN 978-966-373-504-7
1378028
  Матковський С.О. Статистика : навчальний посібник / С.О. Матковський, М.Л. Вдовин, Т.В. Панчишин ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 340, [2] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 323-326. – Бібліогр.: с. 320-322. – ISBN 978-966-613-759-6
1378029
  Єріна А.М. Статистика : підручник / А.М. Єріна, З.О. Пальян ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 351, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 341-343. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-367-4
1378030
   Статистика [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення дисципліни / [Авт. кол.: Кушнір Н. Б., Кузнєцова Т. В., Красовська Ю. В. та інші]. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с. – ISBN 978-966-364-782-1


  Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни містить типову програму нормативної навчальної дисципліни, вказівки щодо вивчення окремих тем, плани лекційних і практичних занять, тематику самостійної та індивідуальної роботи, типові ...
1378031
   Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – 121 с. – На обкл. назва: Міжнародна науково-практична конференція "Статистика XXI століття: нові виклики, нові можливості". - Ст. укр., англ. та рос.
1378032
   Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : монографія / [Н.В. Ковтун, З.О. Пальян, Е.М. Лібанова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016. – 478, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-439-899-9
1378033
  Верховский И.А. Статистика автомобильного транспорта / И.А. Верховский. – Москва, 1953. – 352с.
1378034
  Петрова Е.В. Статистика автомобильного транспорта / Е.В. Петрова, И.М. Алексеева. – 3-е изд., переработ. и доп. – М., 1983. – 248с.
1378035
  Славновская Н.Н. Статистика агротехники в СССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук: / Славновская Н.Н.; Моск.экон.-статист.ин-т. – Москва, 1953. – 16 с.
1378036
   Статистика бюджетов времени трудящихся. – М, 1967. – 220с.
1378037
  Доерфель К. Статистика в аналитической химии / К. Доерфель. – М., 1969. – 248с.
1378038
  Дёрффель К. Статистика в аналитической химии / К. Дёрффель. – Москва : Мир, 1994. – 263 с.
1378039
  Синицын В.В. Статистика в арсенале советского журналиста / В.В. Синицын. – М., 1978. – 38с.
1378040
  Лапач С.Н. Статистика в науке и бизнесе : [комплекс приклад. программ на CD для Microsoft Excel] / С.Н. Лапач, А.В. Чубенко, П.Н. Бабич. – Київ : МОРИОН, 2002. – 639, [1] с. + 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Предм. указ.: с. 629-639. - На обл. содерж.: Биостатистика; Маркетинг; Алгоритмы решения прикладных задач; Толковый словарь статистических терминов. – Библиогр. в конце разд. – (Практическое руководство). – ISBN 966-7632-57-1
1378041
  Ленин В.И. Статистика в работах В.И.Ленина. / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1933. – 752с.
1378042
  Яхот О.О. Статистика в социологическом исследовании / О.О. Яхот. – М, 1966. – 46с.
1378043
   Статистика в этнографии. – М, 1985. – 189с.
1378044
  Алєксєєнко В.В. Статистика включення // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – № 1 (107). – С. 105-112. – (Серія "Прикладна математика". Серія "Оптимізація"). – ISSN 0868-6912


  Розглядається нова мiра близькостi мiж вибiрками, яка базується на порiвняннi наближених за допомогою Гiпотези Хiлла функцiй розподiлу еталонної вибiрки i еталонної доповненої елементами тестової. Запропонована мiра близькостi по сутi схожа на ...
1378045
  Бакулин С.Н. Статистика внешней торговли / С.Н. Бакулин. – Москва : Заоч. эконом. ин-т НКТ РСФСР, 1930. – 108 с.
1378046
  Бакулин Н С. Мишустин Д Д. Статистика внешней торговли / С.Н. Бакулин, Д.Д. Мишустин ; Конъюнктурный ин-т Наркомвнешторга СССР. – Москва : Международная книга, 1940. – 319 с. – Библиогр.: с. 311-313
1378047
  Золоев В.Т. Статистика внешней торговли : Организация и методы / В.Т. Золоев. – М. : Финансы и статистика, 1981. – 232 с.
1378048
  Эльяшев Г.М. Статистика внутренней торговли / Г.М. Эльяшев. – М, 1929. – 96с.
1378049
  Егорин П.Г. Статистика геологоразведочных работ / П.Г. Егорин. – Москва : Недра, 1981. – 237с.
1378050
  Мордухович М.В. Статистика горной промышленности: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. обуч. по спец. "Экономика и орг. горной про-ти". / М.В. Мордухович. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1987. – 222с.
1378051
  Слюсар В. Статистика гравітаційного мікролінзування віддаленого джерела системою протяжних та точкових мас за наявності зовнішнього зсуву / В. Слюсар, В. Жданов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 27-30. – (Астрономія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Побудовано автокореляційні функції кривих блиску в моделі мікролінзування віддаленого джерела стохастичною системою точкових мас (зорі) та протяжних мас (гіпотетичні згустки темної матерії, ТМ). Окрім ізольованих згустків ТМ розглянуто також ...
1378052
   Статистика державного страхування. – Х.
1. – 1927. – 134 с.
1378053
  Моторин Р.М. Статистика для економістів : навчальний посібник / Р.М. Моторин, Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання, 2009. – 432 с. + CD ROM. – ISBN 978-966-346-664-4
1378054
  Герасименко С.С. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / С.С. Герасименко, О.А. Чуприна // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 4-6. – Бібліогр.: 13 назв
1378055
  Нерб Г. Статистика для нестатистиків: навчання без страху / Г. Нерб, М.В. Пугачова, Л.О. Ященко // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 17-24 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1378056
  Парчевская Д.С. Статистика для радиоэкологов / Д.С. Парчевская. – Киев : Наукова думка, 1969. – 114с.
1378057
  Герасименко С.С. Статистика ефективності управління на макрорівні // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 3. – С. 11-15. – Бібліогр.: 3 назв.
1378058
  Чекотовський Е.В. Статистика з Microsoft Excel 2016 : навч. посібник / Е.В. Чекотовський. – Київ : Знання України, 2019. – 811, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 801-806. – ISBN 978-966-316-459-5
1378059
  Самойлов Юрій Статистика зі стелі? // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2015. – № 5, вересень - жовтень. – С. 54-57 : фото. – ISSN 1998-8044
1378060
  Щедрин Н.И. Статистика и кибернетика / Н.И. Щедрин. – М, 1975. – 77с.
1378061
  Майр Георг Статистика и обществоведение / Георг Майр, проф. Мюнхен. ун-та. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Народная польза". – (Издания товарищества "Знание" / Ред. Г. Фальборка и В. Чарнолуского ; № 15)
Т. 1 : Теоретическая статистика / пер. с нем. В.Я. Железнова пр.-доц. – 1899. – 243 с. – Библиогр.: "Литература" в конце каждого параграфа
1378062
  Москович В.А. Статистика и семантика / В.А. Москович. – М, 1969. – 304с.
1378063
   Статистика и управление случайными процессами. – Москва : Наука, 1989. – 230с.
1378064
   Статистика и функциональные стили языка. – Рига, 1977. – 107с.
1378065
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
1. – 1966. – 380с.
1378066
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
4. – 1971. – 220с.
1378067
   Статистика и электронно-вычислительная техника в экономике. – М
8. – 1975. – 232с.
1378068
   Статистика использования научной электронной библиотеки периодических изданий НАН Украины / К.А. Кудим, А.В. Новицкий, Г.Ю. Проскудина, В.А. Резниченко // Наука України у світовому інформаційному просторі : наукове видання / Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – Вип. 10. – С. 60-77. – ISBN 978-966-360-272-1(вип. 10) ; 978-966-02-4704-8 (серія)
1378069
   Статистика Ізюмської округи. – Ізюм, 1928. – 110с.
1378070
  Вульфсон Б.Л. Статистика как источник сравнительно–педагогических исследований // Педагогика : научно-теоретический журнал / Российская акад. образования. – Москва, 2011. – № 10. – С. 70-78. – ISSN 0869-561Х


  С целью повысить объективность своих исследований педагоги–компаративисты разрабатывают новые формы и методы использования материалов национальной и международной статистики в сравнительно–педагогических исследованиях.
1378071
  Дьячков М.Ф. Статистика капитального строительства / М.Ф. Дьячков. – М, 1977. – 247с.
1378072
  Кадибур Т.С. Статистика капитального строительства / Т.С. Кадибур. – Л., 1990. – 73с.
1378073
   Статистика кожевенной промышленности. – М, 1921. – 81с.
1378074
   Статистика Криворіжжя. – Кривий-Ріг, 1928. – 106 с.
1378075
  Богданов И.М. Статистика культуры / И.М. Богданов. – М, 1950. – 112с.
1378076
  Ярошенко А.В. Статистика легкой промышленности / А.В. Ярошенко. – К., 1983. – 319с.
1378077
  Огінська А.Г. Статистика лісового господарства у контексті міжнародних процесів сталого управління лісами // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 81-84. – Бібліогр.: 11 назв
1378078
  Мельникова К.В. Статистика логістичної діяльності підприємств // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 244-247. – ISSN 2222-4459
1378079
  Голынский Сергей Моисеевич Статистика лучей в неоднородных средах : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Голынский Сергей Моисеевич; МГУ. – М., 1976. – л.
1378080
   Статистика материально-технического обеспечения. – М, 1989. – 302с.
1378081
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического обеспечения / Н.С. Поживилова. – К, 1989. – 341с.
1378082
  Эйдельман М.Р. Статистика материально-технического снабжения (с основами организации и планирования). / М.Р. Эйдельман. – М., 1953. – 224с.
1378083
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – М, 1966. – 223с.
1378084
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – М, 1973. – 267с.
1378085
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева. – 3-е изд. – М, 1980. – 224с.
1378086
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – К, 1983. – 287с.
1378087
  Пугачева А.А. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / А.А. Пугачева, К.А. Смирнов. – 4-е изд. – М, 1984. – 351с.
1378088
  Поживилова Н.С. Статистика материально-технического снабжения и сбыта / Н.С. Поживилова. – Киев, 1984. – 287 с.
1378089
   Статистика мирового туризма : Туризм в мире: ситуация положительная. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 8. – С. 24-25 : Фото
1378090
  Попов В.Ю. Статистика монетарного важеля економічного розвитку // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 4 (47). – С. 52-58
1378091
  Заграйчук Ю. Статистика на мехматі? Так! // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова, П. Кононенко, А. Москаленко, В. Носик, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1996. – Квітень (№ 5)


  На мехматі відкривається нова спеціальність "Статистика". Навчальні плани та паспорт на бакалаврів статистики використовують міжнародний досвід ун-тів США, Франції, Англії, МДУ тощо.
1378092
  Вальтер Э. Статистика на народном промышленном предприятии / Э. Вальтер. – Москва, 1963. – 262с.
1378093
  Гільберг Тетяна Статистика на уроках географії : реформа шкільної освіти // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 7-10 : Діагр. – Бібліогр.: 3 назви
1378094
  Гохберг Л.М. Статистика нанотехнологий в России: становление нового направления // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 9. – С. 3-20. – ISSN 0320-8168
1378095
   Статистика народного богатства, народного дохода и национального счета. – М, 1967. – 280с.
1378096
  Альохін Д.С. Статистика народного господарства і культури Української РСР / Д.С. Альохін, Н.М. Уманська. – Київ, 1968. – 291 с.
1378097
  Сергеев С.С. Статистика населения / С.С. Сергеев. – М., 1969. – 95с.
1378098
  Сиденко Статистика населения и труда в освободившихся странах: тенденции развития и использование опыта развитых стран / Сиденко, Г.Ю. Попов. – Москва, 1986. – 205с.
1378099
   Статистика населения с основами демографии : Учебник для вузов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 310с.
1378100
  Стеценко С.Г. Статистика населення : Підручник для вузів / С.Г. Стеценко, В.Г. Щвець. – Київ : Вища школа, 1993. – 463с.
1378101
  Розанова Т.Н. Статистика научно-технического прогресса / Т.Н. Розанова. – Л, 1988. – 45с.
1378102
  Кудров В.М. Статистика национального дохода США. / В.М. Кудров. – Москва, 1966. – 196с.
1378103
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2018. – 470, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1378104
  Лугінін О.Є. Статистика національної та міжнародної економіки : навч. посібник / О.Є. Лугінін, С.В. Фомішин. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 470, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 466-470. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-418-050-5
1378105
  Шафранская Л.А. Статистика оборотных средств: уч. пособие. / Л.А. Шафранская. – Л., 1979. – 32с.
1378106
  Казанская Е.В. Статистика окружающей среды / Е.В. Казанская. – М, 1980. – 64с.
1378107
   Статистика окружающей среды. – М., 1985. – 85с.
1378108
   Статистика Олимпиады-80. – Москва, 1981. – 64 с.
1378109
  Черенкова Е.А. Статистика осадков и засух в противоположные фазы квазидвухлетней цикличности атмосферных процессов и ее связь с урожайностью на европейской территории России / Е.А. Черенкова, М.Ю. Бардин, А.Н. Золотокрылин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 3. – С. 23-35 : рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 0130-2906
1378110
   Статистика основных фондов воздушного транспорта. – М., 1963. – 52с.
1378111
  Малашхия Н.Г. Статистика пассажирских перевозок железнодорожного транспорта. (На примере Закавказской ж.д.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Малашхия Н.Г. ; АН Груз.ССР , Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1968. – 30 с.
1378112
  Грибов А.П. Статистика пластин и пологих оболочек кусочно-постоянной и перемежной жидкости : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.02.04 / Грибов А. П.; Казан. ГУ. – Казань, 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1378113
  Тарасюк Давид Аронович Статистика поземельной собственности и населенных мест Европейской России как исторический источник : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.09 / Тарасюк Давид Аронович; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Ист. фак. – М., 1973. – 37л.
1378114
  Голицына О.Л. Статистика поискового поведения пользователей баз данных научной информации / О.Л. Голицына, Н.В. Максимова // Библиосфера : ежеквартальный научный журнал / Учреждение Российской академии наук Гос. публичная научно-техническая библиотека Сибирского отделения РАН. – Новосибирск, 2011. – № 2. – С. 47-57. – ISSN 1815-3186


  Приводятся статистические данные, отражающие характер использования информационных ресурсов и функций информационных систем при поиске научной информации в ретроспективных реферативно-библиографических базах данных. Анализ показывает, что для ...
1378115
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава, 1926. – 60с.
1378116
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
5. – 1927. – 33с.
1378117
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
8. – 1927. – 31с.
1378118
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
9. – 1927. – 140с.
1378119
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
10. – 1927. – 55с.
1378120
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
11. – 1927. – 79с.
1378121
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
12. – 1928. – 36с.
1378122
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
13. – 1928. – 59с.
1378123
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
14. – 1928. – 53с.
1378124
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
15. – 1928. – 48с.
1378125
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
16. – 1928. – 83с.
1378126
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
17. – 1928. – 84с.
1378127
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
19. – 1928. – 53с.
1378128
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
20. – 1929. – 70с.
1378129
   Статистика Полтавщини в нових її межах.. – Полтава
21. – 1929. – 117с.
1378130
   Статистика Полтащини в нових її межах.. – Полтава
18. – 1928. – 81с.
1378131
  Сербін А.В. Статистика поля в зоні Френеля круглої сфокусованої апертури : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.07 / Сербін А.В.; Харківський національний радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 29с. – Бібліогр.: 11 назв
1378132
  Голынская Р.М. Статистика поля линейной антенны : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Голынская Р.М.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Физ. фак. – М., 1967. – 9л.
1378133
  Партико З. Статистика помилок в авторських орегіналах / З. Партико, В. Бахрушин // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 7 (240). – С. 15-19. – ISSN 2076-9326
1378134
  Заболоцький М.В. Статистика портфелів : навч. посібник / М.В. Заболоцький, Т.М. Заболоцький ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т імені Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – 109, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 108-109
1378135
  Леонтьев А.А. Статистика посещаемости библиотечного сайта и квантовый принцип неопределённости // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 30-34. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности статистики посещаемости библиотечного сайта, в которой доля интернет-роботов составляет около 85%. Высказано предположение, что такая картина может быть интерпретирована с точки зрения квантового принципа неопределенности. ...
1378136
  Шурыгин А.М. Статистика при подсчете запасов месторождений / Шурыгин А.М. – Москва : Московский университет, 1978. – 223 с., [3] л. граф., [3] отд. сброшюр. л. – Библиогр.: с. 211-212
1378137
  Мариан И. Статистика продукции сельского хозяйства и ее постановка в Румынской Народной Республике : Автореф... канд. экон.наук: / Мариан И.; М-во высш. образования СССР. Моск. экон.-стат. ин-т. Каф. с.-х. статистики. – Москва, 1956. – 16л.
1378138
  Кошелюк С.А. Статистика производительности труда / С.А. Кошелюк. – К., 1970. – 69 с.
1378139
   Статистика промышленного предприятия.. – М., 1961. – 435с.
1378140
  Набиев Х.Н. Статистика промышленной продукции. / Х.Н. Набиев. – Ташкент, 1982. – 35с.
1378141
  Володарский Л.М. Статистика промышленности / Л.М. Володарский. – Изд. 2-е, доп. – Москва, 1956. – 167с.
1378142
  Сивцов В.Н. Статистика промышленности / В.Н. Сивцов. – М, 1981. – 400с.
1378143
  Бакланов Г.И. Статистика промышленности : [учебник для вузов по спец. "Статистика"] / Г.И. Бакланов, В.Е. Адамов, А.Н. Устинов ; под ред. В.Е. Адамова. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1982. – 439 с.
1378144
   Статистика промышленности. – М., 1987. – 456с.
1378145
  Адеподжу Самсон Ладе Статистика промышленности в Нигерии и пути ее совершенствования : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Адеподжу Самсон Ладе ; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1972. – 39 с.
1378146
  Володарский Л Статистика промышленности и вопросы планирования / Л Володарский. – Москва, 1958. – 276с.
1378147
   Статистика промышленности.. – М., 1965. – 359с.
1378148
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – М, 1977. – 320с.
1378149
  Ежов А.И. Статистика промышленности. / А.И. Ежов. – 6-е изд. – М, 1983. – 320с.
1378150
  Іксанов О.М. Статистика процесів дробового ефекту з експоненціальною функцією відповіді : Навчальний посібник / О.М. Іксанов; КНУТШ; Факультет кібернетики. – Київ : Київський університет, 2002. – 62 с.
1378151
  Володарский Л Статистика рассказывает / Л Володарский. – Москва, 1982. – 191с.
1378152
   Статистика рационального природопользования и охраны окружающей среды.. – Москва, 1976. – 220с.
1378153
   Статистика речи и автоматическая переработка текстов.. – Л., 1988. – 163с.
1378154
   Статистика речи и автоматический анализ текста. – Ленинград, 1974. – 404с.
1378155
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1971. – 464с.
1378156
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1973. – 339с.
1378157
   Статистика речи и автоматический анализ текста.. – Л., 1980. – 224с.
1378158
   Статистика речи.. – Л., 1968. – 260с.
1378159
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта / И.В. Сиповская. – Изд. 2-е, перераб. – Л., 1961. – 344с.
1378160
  Сиповская И.В. Статистика речного транспорта. Методические указания с примерами и задачами. / И.В. Сиповская. – М.-Л., 1952. – 436с.
1378161
   Статистика ринків : підручник для екон. спец. ВНЗ / [ І.Г. Манцуров та ін.] ; за ред. І.Г. Манцурова ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2009. – 540, [8] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 531-534. – ISBN 978-966-483-237-0
1378162
   Статистика ринків : підручник для екон. спец. ВНЗ / [С.С. Герасименко та ін. ; за наук. ред. Н.О. Парфенцевої] ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту Держстату України. – Вид. 2-ге допов. та перерб. – Київ : Формат, 2012. – 915, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 870-915. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-2142-00-6
1378163
  Бараник З.П. Статистика ринку праці : Навчальний посібник / З.П. Бараник; Мін-во освіти і науки України; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2005. – 167с. – ISBN 966-574-689-8
1378164
  Садеков М.М. Статистика розничных цен государственной и кооперативной торговли. / М.М. Садеков, В.М. Яковлев. – Москва, 1961. – 94с.
1378165
   Статистика России.. – Пг., 1918. – 62с.
1378166
   Статистика рынка товаров и услуг.. – М., 1995. – 430с.
1378167
  Дараган М.В. Статистика себестоимости продукции на промышленном предприятии : Автореф... канд. экон.наук: / Дараган М.В.; Акад. наук Укр. ССР. Ин-т экономики. – Киев, 1951. – 12 с.
1378168
  Гаабе Ю.Э. Статистика сельского хозяйства / Ю.Э. Гаабе. – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1971. – 395с.
1378169
   Статистика сельского хозяйства в капиталистических странах.. – Москва, 1960. – 228с.
1378170
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1973. – 420с.
1378171
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1982. – 400с.
1378172
   Статистика сельского хозяйства.. – М., 1990. – 342с.
1378173
  Кобилинська Т.В. Статистика сільського господарства в дзеркалі екології // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2013. – № 2 (61). – С. 51-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1378174
  Эпштейн Р.Г. Статистика снабжения и сбыта / Р.Г. Эпштейн. – М, 1975. – 254с.
1378175
   Статистика советской потребительской кооперации.. – М., 1964. – 336с.
1378176
  Катальников И.Ф. Статистика советской торговли / И.Ф. Катальников. – Изд. 4-е, перераб. – М., 1971. – 238с.
1378177
   Статистика стачек в Росси и других индустриальных странах Европы и в США.. – М., 1986. – 148с.
1378178
   Статистика стран СНГ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 47-71. – ISSN 1810-3944
1378179
   Статистика строительства.. – М., 1967. – 31с.
1378180
  Чернышов А.Д. Статистика твердого тела / А.Д. Чернышов. – Красноярск, 1989. – 336 с.
1378181
  Кулагина Г.Д. Статистика товарного обращения. / Г.Д. Кулагина. – Москва, 1989. – 191 с.
1378182
  Ряузов Н.Н. Статистика торговли / Н.Н. Ряузов, Н.П. Тительбаумм. – 5-е изд. перераб. и доп. – М, 1968. – 368с.
1378183
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – М., 1973. – 383с.
1378184
   Статистика торговли с элементами математической статистики.. – Москва, 1979. – 351с.
1378185
  Акиншина Н.К. Статистика труда : учеб. пособие для вузов по специальности "Экономика труда" / Акиншина Н.К. – Москва : Стаитстика, 1977. – 222 с.
1378186
   Статистика труда.. – М., 1967. – 216с.
1378187
   Статистика туризма в Ивановской области : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 2. – С. 58-61 : Рис.
1378188
  Пальян З.О. Статистика у цифрову епоху: наукові здобутки професіоналів і початківців // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (85). – С. 98-100. – ISSN 2519-1853
1378189
  Русов А. Статистика украинскаго населенія Европейской Россіи // Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України : матеріали Круглого столу : м. Київ ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 22 верес. 2015 р. / НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; [голов. ред. Г. Скрипник]. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2015. – С. 239-272. – ISBN 978-966-02-7789-2
1378190
   Статистика Украины. – Харків
28. – 50с.
1378191
   Статистика Украины. – Х.
3. – 1922. – 187-286с.
1378192
   Статистика Украины. – Харків
7. – 1922. – 53с.
1378193
   Статистика Украины. – Харків
8. – 1922. – 41с.
1378194
   Статистика Украины. – Харьков : 1С-Паблишинг
№ 10 : Серия 1. Демография. Т. 1, вп. 3 : Население Черниговской губернии по данным переписи 1920 года : численность населения, возрастной состав, грамотность, национальный состав. – 1922. – 33 с.
1378195
   Статистика Украины. – Харків
11. – 1922. – 107с.
1378196
   Статистика Украины. – Харків
12. – 1922. – 23с.
1378197
   Статистика Украины. – Харьков
13. – 1922. – 64с.
1378198
   Статистика Украины. – Харків
15. – 1922. – 83с.
1378199
   Статистика Украины. – Харьков
№ 18 : Серия 3. Статистика промышленности и труда. Т.1, вып. 8. Труд на Украине по данным "Сводов отчетов фабричных инспекторов за 1901-1914 г.г." : численность рабочих; половой и возрастной состав; средний заработок. – 1922. – 56 с.
1378200
   Статистика Украины. – Харків
19. – 1922. – 25с.
1378201
   Статистика Украины. – Харків
20. – 1922. – 59с.
1378202
   Статистика Украины. – Харків
22. – 1922. – 23с.
1378203
   Статистика Украины. – Харків
24. – 1922. – 32с.
1378204
   Статистика Украины. – Харьков
26. – 1922. – 118с.
1378205
   Статистика Украины. – Харків, 1923. – 41с.
1378206
   Статистика Украины. – Харків
27. – 1923. – 51с.
1378207
   Статистика Украины. – Харків
29. – 1923. – 69с.
1378208
   Статистика Украины. – Харків
31. – 1923. – 43с.
1378209
   Статистика Украины. – Харків
33. – 1923. – 92с.
1378210
   Статистика Украины. – Харків
36. – 1923. – 13с.
1378211
   Статистика Украины. – Харків
40. – 1924. – 17с.
1378212
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 95с.
1378213
   Статистика Украины. – Харьков
47. – 1924. – 45с.
1378214
   Статистика Украины. – Харьков
51. – 1924. – 25с.
1378215
   Статистика Украины в новых социально-экономических условиях. – Киев, 1992. – 113 с.
1378216
   Статистика Украины.. – Х.
1. – 1922. – 106с.
1378217
   Статистика Украины.. – Х.
2. – 1922. – 189с.
1378218
   Статистика Украины.. – Х.
4. – 1922. – 286-435с.
1378219
   Статистика Украины.. – Х.
5. – 1922. – 435-665с.
1378220
   Статистика Украины.. – Х.
6. – 1922. – 460с.
1378221
   Статистика Украины.. – Х.
9. – 1922. – 34с.
1378222
   Статистика Украины.. – Х.
14. – 1922. – 112с.
1378223
   Статистика Украины.. – Х.
16. – 1922. – 31с.
1378224
   Статистика Украины.. – Х.
32. – 1923. – 64с.
1378225
   Статистика Украины.. – Х.
34. – 1923. – 12с.
1378226
   Статистика Украины.. – Х.
35. – 1923. – 59с.
1378227
   Статистика Украины.. – Х.
37. – 1923. – 111с.
1378228
   Статистика Украины.. – Х.
38. – 1924. – 167с.
1378229
   Статистика Украины.. – Х.
40; с.Х. – 1924. – 57с.
1378230
   Статистика Украины.. – Х.
42. – 1924. – 132с.
1378231
   Статистика Украины.. – Х.
47; с.1. – 1924. – 98с.
1378232
   Статистика Украины.. – Х.
54. – 1924. – 237с.
1378233
   Статистика Украины.. – Х.
56. – 1924. – 79с.
1378234
   Статистика Украины.. – Х.
57. – 1924. – 207с.
1378235
   Статистика Україин.. – Х.
157. – 1929. – 50с.
1378236
   Статистика Україн.. – Х.
208. – 1931. – 103с.
1378237
   Статистика України. – Харьков
75. – 1925. – 51с.
1378238
   Статистика України. – Харків
77. – 1925. – 135с.
1378239
   Статистика України. – Харків : Центральне статистичне управлыння УСРР
111. – 1927. – 77 с.
1378240
   Статистика України. – Харків
120. – 1928. – 36 c
1378241
   Статистика України. – Харків
127. – 1928. – 214 с.
1378242
   Статистика України. – Харків
129. – 1928. – 121 с
1378243
   Статистика України. – Харків
154. – 1929. – 178 с
1378244
   Статистика України. – Харків
158. – 1929. – 80 с
1378245
   Статистика України. – Харків
161. – 1929. – 49 с.
1378246
   Статистика України. – Харків
169. – 1929. – 142 с
1378247
   Статистика України. – Х.
177. – 1930. – 53с.
1378248
   Статистика України. – Харків
179. – 1930. – 79 с
1378249
   Статистика України. – Харків : "Господарство України"
193. – 1930. – 110 с
1378250
   Статистика України. – Харків
194. – 1930. – 305 с.
1378251
   Статистика України. – Харків
199. – 1930. – 191с.
1378252
   Статистика України. – Харків : Господарство України
205. – 1931. – 110 с
1378253
   Статистика України. – Харків : Господарство України
212. – 1932. – 79 с
1378254
   Статистика України. – Харків
214. – 1932. – 80с.
1378255
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2001
1378256
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2002
1378257
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2002
1378258
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2002
1378259
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2002
1378260
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2003
1378261
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2003
1378262
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2003
1378263
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 1. – 2004
1378264
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 2. – 2004
1378265
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2005. – резюме укр., рос., англ. мовами
1378266
   Статистика України : Науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 3. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1378267
   Статистика України : науково-інформаційний журнал. – Київ, 1998-
№ 4. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1378268
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (46). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1378269
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (47). – 2009. – резюме укр., рос., англ. мовами
1378270
   Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (51). – 2010. – резюме укр., рос., англ. мовами
1378271
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 3 (54). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1378272
   Статистика України = Statistics of Ukraine : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (59). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1378273
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 2 (65). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1378274
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 4 (67). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1378275
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 1998-
№ 1 (68). – 2015. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1378276
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2 (81). – 2018. – 131 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1378277
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ : [б. в.], 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (82). – 2018. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1378278
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 3 (86). – 2019. – 141 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1378279
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (87). – 2019. – 149 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1378280
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 2/3 (89/90). – 2020. – 179 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1378281
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 4 (91). – 2020. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1378282
   Статистика України = Statistics of Ukraine : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ : Національна академія статистики, обліку та аудиту, 1998-. – ISSN 2519-1853
№ 1 (92). – 2021. – 106 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1378283
   Статистика України.. – Х.
155. – 110с.
1378284
   Статистика України.. – Х.
49. – 1924. – 24с.
1378285
   Статистика України.. – Х.
55. – 1924. – 185с.
1378286
   Статистика України.. – Х.
59. – 1925. – 272с.
1378287
   Статистика України.. – Х.
62. – 1925. – 106с.
1378288
   Статистика України.. – Х.
63. – 1925. – 70с.
1378289
   Статистика України.. – Х.
64. – 1925. – 61с.
1378290
   Статистика України.. – Х.
66. – 1925. – 71с.
1378291
   Статистика України.. – Х.
70. – 1925. – 37с.
1378292
   Статистика України.. – Х.
71. – 1925. – 116с.
1378293
   Статистика України.. – Х.
72. – 1925. – 292с.
1378294
   Статистика України.. – Х.
76. – 1925. – 95с.
1378295
   Статистика України.. – Х.
77; т.2. – 1925. – 135с.
1378296
   Статистика України.. – Х.
78. – 1925. – 83с.
1378297
   Статистика України.. – Х.
80. – 1926. – 39с.
1378298
   Статистика України.. – Х.
81. – 1926. – 39с.
1378299
   Статистика України.. – Х.
82. – 1926. – 95с.
1378300
   Статистика України.. – Х.
83. – 1926. – 121с.
1378301
   Статистика України.. – Х.
84. – 1926. – 37с.
1378302
   Статистика України.. – Х.
85. – 1926. – 61с.
1378303
   Статистика України.. – Х.
87. – 1926. – 58с.
1378304
   Статистика України.. – Х.
88. – 1926. – 79с.
1378305
   Статистика України.. – Х.
94. – 1927. – 230с.
1378306
   Статистика України.. – Х.
95. – 1927. – 80с.
1378307
   Статистика України.. – Х.
97. – 1927. – 69с.
1378308
   Статистика України.. – Х.
99. – 1927. – 53с.
1378309
   Статистика України.. – Х.
100. – 1927. – 29с.
1378310
   Статистика України.. – Х.
103. – 1927. – 130с.
1378311
   Статистика України.. – Х.
106. – 1927. – 33с.
1378312
   Статистика України.. – Х.
109. – 1927. – 114с.
1378313
   Статистика України.. – Х.
112. – 1927. – 71с.
1378314
   Статистика України.. – Х.
115. – 1927. – 193с.
1378315
   Статистика України.. – Х.
117. – 1927. – 162с.
1378316
   Статистика України.. – Х.
121. – 1928. – 54с.
1378317
   Статистика України.. – Х.
124. – 1928. – 210с.
1378318
   Статистика України.. – Х.
125. – 1928. – 37с.
1378319
   Статистика України.. – Х.
128. – 1928. – 274с.
1378320
   Статистика України.. – Х.
132. – 1928. – 44с.
1378321
   Статистика України.. – Х.
134. – 1928. – 120с.
1378322
   Статистика України.. – Х.
135. – 1928. – 59с.
1378323
   Статистика України.. – Х.
136. – 1928. – 39с.
1378324
   Статистика України.. – Х.
137. – 1928. – 18с.
1378325
   Статистика України.. – Х.
138. – 1928. – 87с.
1378326
   Статистика України.. – Х.
139. – 1928. – 28с.
1378327
   Статистика України.. – Х.
142. – 1928. – 35с.
1378328
   Статистика України.. – Х.
143. – 1928. – 41с.
1378329
   Статистика України.. – Х.
144. – 1928. – 82с.
1378330
   Статистика України.. – Х.
147. – 1929. – 38с.
1378331
   Статистика України.. – Х.
148. – 1929. – 178с.
1378332
   Статистика України.. – Х.
149. – 1929. – 42с.
1378333
   Статистика України.. – Х.
150. – 1929. – 96с.
1378334
   Статистика України.. – Х.
151. – 1929. – 47с.
1378335
   Статистика України.. – Х.
152. – 1929. – 65с.
1378336
   Статистика України.. – Х.
152. – 1929. – 65с.
1378337
   Статистика України.. – Х.
153. – 1929. – 33с.
1378338
   Статистика України.. – Х.
156. – 1929. – 105с.
1378339
   Статистика України.. – К.-Х.
159. – 1929. – 48с.
1378340
   Статистика України.. – Х.
160. – 1929. – 183с.
1378341
   Статистика України.. – Х.
162. – 1929. – 184с.
1378342
   Статистика України.. – Х.
163. – 1929. – 97с.
1378343
   Статистика України.. – Х.
166. – 1929. – 126с.
1378344
   Статистика України.. – Х.
167. – 1929. – 182с.
1378345
   Статистика України.. – Х.
171. – 1929. – 79с.
1378346
   Статистика України.. – Х.
172. – 1929. – 65с.
1378347
   Статистика України.. – Х.
176. – 1930. – 117с.
1378348
   Статистика України.. – Х.
183. – 1930. – 35с.
1378349
   Статистика України.. – Х.
188. – 1930. – 169с.
1378350
   Статистика України.. – Х.
190. – 1930. – 96с.
1378351
   Статистика України.. – Х.
195. – 1930. – 67с.
1378352
   Статистика України.. – Х.
196. – 1930. – 48с.
1378353
   Статистика України.. – Х.
197. – 1930. – 99с.
1378354
   Статистика України.. – Х.
199. – 1930. – 191с.
1378355
   Статистика України.. – Х.
201. – 1930. – 63с.
1378356
   Статистика України.. – Х.
203. – 1931. – 80с.
1378357
   Статистика України.. – Х.
204. – 1931. – 98с.
1378358
   Статистика України.. – Х.
206. – 1931. – 124с.
1378359
   Статистика України.. – Х.
209. – 1931. – 116с.
1378360
   Статистика України.. – Х.
210. – 1931. – 82с.
1378361
   Статистика України.. – Х.
211. – 1932. – 124с.
1378362
   Статистика України.. – Х.
213. – 1932. – 70с.
1378363
   Статистика України.. – Х.
214. – 1932. – 80с.
1378364
   Статистика финансов. – Москва, 1979. – 280 с.
1378365
   Статистика финансов. – М., 1986. – 246с.
1378366
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2002. – 816 с. – ISBN 5-279-02483-Х
1378367
   Статистика финансов : Учебник для студ. высш. учеб. заведений, обучающихся по специальн. "Финансы и кредит". – 2-е изд. – Москва : Финансы и статистика, 2003. – 816с. – ISBN 5-279-02483-Х
1378368
  Сословський В.Г. Статистика фінансового ринку : [практикум] : навч. посібник / В.Г. Сословський. – 2-ге вид. – Львів : Новий Світ-2000, 2019. – 166, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 161-166. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-418-275-8
1378369
  Мирзаев А.Т. Статистика фотонов и корреляционные свойства излучений лазера : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Мирзаев А.Т. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 19 с.
1378370
  Мирзаев А.Т. Статистика фотонов и корреляционные свойства излучения лазера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 042 / Мирзаев А.Т.; МВ и ССО УССР. КГУ. – Ташкент, 1971. – 19л.
1378371
  Морозов В.П. Статистика фотонов и теория передачи сигналов : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 042 / Морозов В.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 21 с. – Бібліогр.:с.20-21
1378372
  Залкинд А.И. Статистика цен в европейских социалистических странах / А.И. Залкинд, С Е. Кудрова, . – М, 1973. – 310с.
1378373
  Загреба М. Статистика цін вторинного ринку на монети України 2001-2003 рр. карбування за період з 2003 по 2007 рр. // Нумізматика і фалеристика : Довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2007. – № 4. – С. 13-16. – ISSN 1811-542X
1378374
  Блекмор Дж. Статистика электронов в полупроводниках : пер. с англ. / Дж. Блекмор. – Ленинград : Мир, 1964. – 392 с.
1378375
  Октябрьский П.Я. Статистика эффективности промышленного производства / П.Я. Октябрьский. – Москва, 1975. – 222с.
1378376
  Якуніна Н.В. Статистика як віддзеркалення сучасної діяльності бібліотек ВНЗ // Сучасна бібліотека у науково-освітньому просторі ВНЗ: інформаційні ресурси, технології, проекти : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Полтава, 21-23 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Наук.-техн. б-ка Полтав. нац. техн. ун-ту ім. Юрія Кондратюка, Центр. наук. б-ка Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна [та ін.] ; [редкол.: Онищенко В.О. та ін.]. – Полтава : ПолтНТУ, 2014. – С. 13-17
1378377
  Герасименко С.С. Статистика якості вищої освіти в Україні: до постановки проблеми / С.С. Герасименко, В.С. Герасименко // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 3 (66). – С. 26-30. – Бібліогр.: Бібіліогр.: 14 назв
1378378
  Чупров А.И. Статистика, как связующее звено между естествознанием и обществоведением : [Речь ] произнесена в общем собранииIX Съезда русских естествоиспытателей и врачей 11 января 1894 г. / А.И. Чупров. – [12] с. – Отд.отт.
1378379
  Кауфман А.А. Статистика. / А.А. Кауфман. – 2-е изд., доп. и частью испр. – М., 1919. – 165с.
1378380
  Бродський Я.С. Статистика. Ймовірність. Комбінаторика : навч. посібник / Я.С. Бродський. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2014. – 543, [1] с. : іл., табл. – Покажчики: с. 529-533. – Бібліогр.: с. 541 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-10-3120-2
1378381
  Бобков В.В. Статистики Таврической губернии (19 - начало 20 века) : Биобиблиографический указатель / В.В. Бобков; Таврич. нац. ун-тет им. В.И.Вернадского; Под ред.: А.А.Непомнящего. – Симферополь, 2004. – 304 с. – (Биобиблиография крымоведения ; Вып.1). – ISBN 966-572-527-0
1378382
  Цкипуришвили Л.Г. Статистико-вероятностное моделирование динамики популяции общественной полевки : Автореф... канд. физ. мат.наук: 009 / Цкипуришвили Л. Г.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1968. – 18л.
1378383
  Ротар А.В. Статистико-економічна оцінка стану інноваційної діяльності у промисловості // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 52-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1378384
  Мекшун Л.М. Статистико-економічний аналіз діяльності селянських господарств в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ ст. // Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку : IIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернігів, 27 листоп. 2017 р.) : тези доп. / М-во освіти і науки України, Ін-т модернізації змісту освіти МОНУ, Чернігів. нац. технол. ун-т [та ін.] ; [відп. за вип.: О.О. Сидоренко]. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2017. – С. 24-25. – ISBN 978-617-7511-00-0
1378385
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова А.С.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1378386
  Незнамова Аеліта Сергіївна Статистико-економічний аналіз рейтингових систем комерційних банків : Дис. ... канд. економ. наук: 08.03.01 / Незнамова Аеліта Сергіївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2003. – 237л. + Додатки: л.: 192 - 237. – Бібліогр.: л.182 - 192
1378387
  Купалова Г.І. Статистико-економічний аналіз, оцінка та перспективи розвитку персоналу сільськогосподарських підприємств / Г.І. Купалова, В.М. Четверик. – Київ : ФОП Бреза А.Е., 2013. – 211, [1] с. : іл., табл. – Резюме англ. – ISBN 978-966-2668-56-8
1378388
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості. – Харків
1. – 1929. – 137с.
1378389
   Статистико-економічний і бухгалтерський звіт державної промисловості.. – Х.
2. – 1930. – 243с.
1378390
  Шевелева П.А. Статистико-комбинаторное моделирование немецкой морфологии : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Шевелева П. А.; АН СССР, Ин-т языкознан. Лен. отд. – Л., 1972. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1378391
  Ожигова Г.И. Статистико-комбинаторное моделирование чешской морфологии : Автореф... канд. филол.наук: / Ожигова Г. И.; ЛГУ. – Л., 1970. – 21л.
1378392
   Статистико-комбинаторное моделирование языков.. – М.-Л. : Наука, 1965. – 502 с.
1378393
   Статистико-комбинаторные методы в археологии. – М., 1970. – 220с.
1378394
  Андреев Н.Д. Статистико-комбинаторные методы в теоретическом и прикладном языковедении / Андреев Н.Д. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1967. – 404 с.
1378395
  Андреева Д Л. Статистико-комбинаторные типы словоизменения и разряды слов в русской морфологии / Андреева Л.Д. ; АН СССР, Ин-т языкознания. – Ленинград : Наука, 1969. – 206 с.
1378396
  Андреев Николай Дмитириевич Статистико-комбинаторный метод в теоретическом и прикладном языковедении : Автореф... д-ра филол.наук: / Андреев Николай Дмитириевич; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1967. – 16л.
1378397
  Чумаченко Н.Г. Статистико-математические методы анализа в управлении производством США. / Н.Г. Чумаченко. – М., 1973. – 164с.
1378398
  Ястребов В.А. Статистико-математические методы в экономических процессах / В.А. Ястребов, Ю.В. Сажин. – Саранск, 1981. – 84с.
1378399
  Стоянов Й П. Статистико-математические модели в экономике народного образования. : Автореф... канд.пед.наук: 13.00.01 / Стоянов П.Й,; Науч-исслед.ин-т.общей педагогики АПН СССР. – М, 1976. – 22л.
1378400
  Гвоздь Т.В. Статистико-механічний опис фазової поведінки полідисперсних колоїдних і полімерних систем в об"ємі та у пористому середовищі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.24 / Гвоздь Тарас Валентинович ; НАН України, Ін-т фізики конденс. систем. – Львів, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 18 назв
1378401
  Курушин Ю.Н. Статистико-термодинамический анализ многокомпонентных твердых растворов окислов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Курушин Ю.Н.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1967. – 10л.
1378402
  Корчагин В.Б. Статистико-термодинамическое исследование свойств бинарного твердого раствора CsCl--CsBr : Автореф... канд. хим.наук: / Корчагин В. Б.; ЛГУ. – Л., 1964. – 8л.
1378403
  Спивакова В.В. Статистико-экономические методы оценки эффективности работы промышленных предприятий (на прим. предприй швейной пром.). : Автореф... канд. экон.наук: / Спивакова В.В.; ХГУ. Каф. планирования, статистики и учета. – Х., 1967. – 19л.
1378404
  Солодовник Я.В. Статистико-экономические модели для установления областей рационального применения изгибаемых и внецентренно сжатых элементов из различных материалов и для облегчения выбора экономичных конструкций : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 480 / Солодовник Я.В. ; Одес. инж.-строит. ин-т. – Одесса, 1969. – 33 с.
1378405
  Струмилин С.Г. Статистико-экономические очерки. / С.Г. Струмилин. – М., 1958. – 739с.
1378406
  Андриенко В.Е. Статистико-экономический анализ кормовой базы животноводства. (На примере колхозов и совхозов Киевской обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Андриенко В.Е. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1970. – 24 с.
1378407
  Афанасьев В.И. Статистико-экономический анализ продажи товаров в кредит (с рассрочкой платежа) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Афанасьев В.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Л, 1969. – 20л.
1378408
  Ерина А.М. Статистико-экономический анализ производства молока на Украине : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Ерина А.М. ; Киевск. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1965. – 17 с.
1378409
  Соколова Л.П. Статистико-экономический анализ себестоимости швейной продукции : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 600 / Соколова Л.П. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1969. – 22 с.
1378410
  Трофимов В.П. Статистико-экономический анализ сезонности колхозного труда : Автореф... канд. эконом.наук: / Трофимов В.П.; КИНХ. – К., 1966. – 20л.
1378411
  Моторин Руслан Николаевич Статистико-экономический анализ текучести рабочих кадров (на примере промышленных предприятий города Киева) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Моторин Руслан Николаевич ; Киевск. ин-т народного хоз-ва им. Д.С. Коротченко. – Киев, 1980. – 23 с.
1378412
  Манцуров И.Г. Статистико-экономический анализ факторов эффективности промышленного производства : автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / Манцуров Игорь Германович ; М-во высш. и среднего спец. образования УССР, Киев. ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 8 назв.
1378413
  Геривская Ю.И. Статистико-экономический анализ эффективности животноводства в колхозах Львовской области. : Автореф... канд.экон.наук: 08.600 / Геривская Ю.И.; Укр.науч.-иссл.ин-т.экономики и организации сел.хоз. – К, 1971. – 27л.
1378414
  Карасев И.К. Статистико-экономический анализ эффективности и перспектив производства технических культур в колхозах Днепропетровской области : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Карасев И. К.; С. х. акад., Южн. от-ние, Укр.НИИ эконом. и орган. с. х. – К., 1974. – 27л.
1378415
  Чекотовский Э.В. Статистико-экономическое изучение женских трудовых ресурсов колхозов. (На прим. колхозов Киев. обл.). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Чекотовский Э.В.; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1973. – 40л.
1378416
  Атаманчук Н.М. Статистико-экономическое изучение основных фондов и резервов их использования в молочной промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Атаманчук Н.М.; Киев.ин-т.нар.хоз.-ва. – К, 1973. – 26л.
1378417
  Галашин В.Л. Статистико-экономическое изучение состояния и использования парка электродвигателей на металлургических заводах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Галашин В.Л. ; КИНХ. – Киев, 1967. – 20 с.
1378418
  Двирнык Владимир Николаевич Статистико-экономическое исследование рентабельности скотоводства в колхозах. (По материалам группы районов Днепропетр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Двирнык Владимир Николаевич; Киев. ин-т нар. хоз-ва им. Д.С.Коротченко. – К., 1973. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1378419
  Полищук О.И. Статистико-экономическое исследование розничной сети государственной торговли УССР. (По данным торг. переписей и единоврем. учетов) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Полищук О.И.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1969. – 24л.
1378420
   Статистико-экономическое исследование эффективности промышленного производства /предприятие, отрасль, район/. – Л., 1983. – 168с.
1378421
   Статистико-этнографические исследования в Чувашской АССР. – Чебоксары, 1984. – 163с.
1378422
  Монин А.С. Статистическая гидромеханика / А.С. Монин, А.М. Яглом. – Москва : Наука
Ч. 2 : Механика турбулентности. – 1967. – 720с.
1378423
  Абусев Р.А. Статистическая групповая классификация : учеб. пособ. по спецкурсу / Р.А. Абусев, Я.П. Лумельский ; Перм. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Пермь : ПГУ, 1987. – 90, [2] с. – Библиогр.: с. 85-90
1378424
   Статистическая дактилоскопия : ( Методологические проблемы ). – Москва : Формула права, 1999. – 184с. – ISBN 5-89391-044-3
1378425
  Росин М.Ф. Статистическая динамика и теория эффективности систем управления / М.Ф. Росин. – М., 1970. – 335с.
1378426
  Росин М.Ф. Статистическая динамика и теория эффективности систем управления / М.Ф. Росин, В.С. Булыгин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1981. – 312с.
1378427
  Ушкалов В.Ф. Статистическая динамика рельсовых экипажей / В.Ф. Ушкалов. – Киев, 1982. – 358с.
1378428
  Солодов А.В. Статистическая динамика систем с точечными процссами / А.В. Солодов, А.А. Солодов. – Москва : Наука, 1988. – 255 с.
1378429
  Яхот О.О. Статистическая закономерность в социологическом анализе / О.О. Яхот. – Москва : Знание, 1969. – 48 с.
1378430
   Статистическая и динамическая прочность элементов энергетических установок, работающих в условиях высоких температур., 1971. – 100с.
1378431
  Стэррок П.А. Статистическая и динамическая электронная оптика. Теория фокусировки в линзах, отклоняющих устройствах и ускорителях : пер. с англ. / П.А. Стэррок. – Москва : Иностранная литература, 1958. – 286 с.
1378432
   Статистическая и квантовая физика и ее приложения. : сб. науч. трудов. – Москва : Издательство Университета дружбы народов, 1986. – 161с.
1378433
  Ковач Д.Ш. Статистическая и модуляционная спектрофотометрия халькогалогенидных полупроводников : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.10 / Ковач Д.Ш.; АН МССР. – Кишинев, 1982. – 16л.
1378434
  Богомазов Г.М. Статистическая и фонетическая характреистика двучленных сочетаний согласных в русской речи : Автореф... канд. филол.наук: / Богомазов Г. М.; ЛГУ. – Л., 1970. – 18л.
1378435
   Статистическая интерпретация геофизических данных. – Ленинград : Ленинградский университет, 1981. – 255с.
1378436
  Гольцман Ф.М. Статистическая интерпретация магнитных и гравитационных аномалий / Ф.М. Гольцман, Т.Б. Калинина. – Ленинград : Недра, 1983. – 248с.
1378437
  Бембель Р.М. Статистическая интерпретация систем годографов отраженных волн с учетом априорной информации : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Бембель Р.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции прикл. математики и механики Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. – Новосибирск, 1971. – 17л.
1378438
  Фурсиков Д.С. Статистическая иррадиация торможением / Д.С. Фурсиков. – 12 с. – Отд. оттиск
1378439
   Статистическая карманная книжка Германской Демократической Республики 1960 г.. – Берлин, 1960. – 208с.
1378440
   Статистическая карманная книжка Германской Демократической Республики 1961 г.. – Берлин, 1961. – 208с.
1378441
   Статистическая классификация, основанная на выборочных распределениях. – Л., 1978. – 104с.
1378442
  Алексеев П.М. Статистическая лексикография / П.М. Алексеев. – Москва, 1975. – 120с.
1378443
  Рюэль Д. Статистическая механика : Строгие результаты / Д. Рюэль; Пер. с англ. И.Д. Новикова и В.М. Герцика; Под. ред. Р.А. Минлоса. – Москва : Мир, 1971. – 368с.
1378444
  Кубо Р. Статистическая механика = Statistical mechanics : современный курс с задачами и решениями, составленный при участии Х. Ичимура, Ц. Усуи, Н. Хасизуме: [ 160 задач с подробными решениями ] / Р. Кубо; пер. с англ. под ред. и с предисл. Д.Н. Зубарева. – 2-е изд.. стер. – Москва : КомКнига, 2007. – 452с. – ISBN 978-5-484-00819-3
1378445
  Балеску Р. Статистическая механика заряженных частиц : пер. с англ. / Р. Балеску ; под ред. А.А. Рухадзе, доп. В.П. Силина. – Москва : Мир, 1967. – 514 с.
1378446
   Статистическая механика и теория фазовых переходов. – Куйбышев : Издательство Куйбышевского университета, 1989. – 164с.
1378447
  Волков Статистическая механика композитных материалов / Волков, В.П. Станров. – Минск, 1978. – 208с.
1378448
  Покровский В.Н. Статистическая механика разбавленных суспензий / В.Н. Покровский. – Москва : Наука, 1978. – 136 с.
1378449
  Ласкин Н.В. Статистическая механика систем в случайных полях : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Ласкин Н. В.; МВиССО УССР, Дон.ГУ. – Донецк, 1980. – 12л.
1378450
  Стручкова Г.П. Статистическая модель наводнения в период весеннего половодья и ледохода на р. Лена у г. Якутск / Г.П. Стручкова, В.В. Тимофеева, Т.А. Капитонова // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 5. – С. 84-88 : рис., табл. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2906
1378451
  Санасарян К.М. Статистическая модель определения оптимального резерва погрузочно-разгрузочных средств порта. (На примере крупного сухогрузного морского торг. порта) : Автореф... канд. экон.наук: 607 / Санасарян К.М.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1972. – 26л.
1378452
  Кауфман А.А. Статистическая наука в России / А.А. Кауфман. – М., 1922. – 218с.
1378453
  Птуха М.В. Статистическая наука на Западе / М.В. Птуха. – Х., 1925. – 207с.
1378454
  Кац М. Статистическая независимость в теории вероятностей, анализе и теории чисел / М. Кац. – Москва, 1963. – 156с.
1378455
  Заславский Г.М. Статистическая необратимость в нелинейных системах / Г.М. Заславский. – Москва : Наука, 1970. – 144 с.
1378456
  Ларин В.А. Статистическая обработка данных эксперимента / В.А. Ларин. – Днепропетровск, 1988. – 84с.
1378457
  Ларин В.А. Статистическая обработка данных эксперимента. Учебное пособие. / В.А. Ларин. – Днепропетровск, 1983. – 84с.
1378458
  Каминский Л.С. Статистическая обработка лабораторных и клинических данных / Л.С. Каминский. – изд. 2-е. – Л., 1964. – 252с.
1378459
  Вольф В.Г. Статистическая обработка опытных данных / В.Г. Вольф. – Москва : Колос, 1966. – 254с.
1378460
  Виленкин С.Я. Статистическая обработка результатов исследования случайных функций / С.Я. Виленкин. – Москва, 1979. – 320с.
1378461
  Иванов И Ю. Статистическая обработка результатов медико-биологических исследований на микрокалькуляторах по программам : [монография] / И Ю. Иванов, О.Н. Погорелюк. – Москва : Медицина, 1990. – 224 с. : табл. – Список лит.: 22 назв. – ISBN 5-225-00681-7
1378462
  Павлов Ю.В. Статистическая обработка результатов педагогического эксперимента / Ю.В. Павлов. – М., 1972. – 31с.
1378463
   Статистическая обработка результатов полевых и лабораторных опытов.. – Л., 1967. – 21с.
1378464
  Тихонов Андрей иванович Статистическая обработка результатов экспериментов / Тихонов Андрей иванович, Уфимцев Михаил Валентинович. – Москва : МГУ, 1988. – 174с.
1378465
   Статистическая обработка результатов экспериментов на микро-ЭВМ и программируемх калькуляторах. – Л., 1991. – 304с.
1378466
  Шаров А.А. Статистическая обработка экологических данных с применением ЭКВМ "Искра - 124" / А.А. Шаров. – Москва, 1984. – 93с.
1378467
   Статистическая обработка экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1986. – 152с.
1378468
  Гудмен Дж.У. Статистическая оптика : Пер.с англ. / Дж.У. Гудмен. – Москва : Мир, 1988. – 527 с.
1378469
  Антамошкин А.Н. Статистическая оптимизация : курс лекций / Кемеровский гос. ун-т ; А.Н. Антамошкин. – Кемерово : КГУ, 1981. – 84 с. : ил. – Библиогр.: с. 81-82 (22 назв.)
1378470
  Касаткин А.С. Статистическая оптимизация аппаратуры контроля. / А.С. Касаткин, Э.И. Коменда. – М., 1970. – 56с.
1378471
  Игнатов В.А. Статистическая оптимизация качества функционирования электронных систем / В.А. Игнатов, Г.Г. Маньшин, В.А. Трайнев. – Москва, 1974. – 264 с.
1378472
  Никозаков Д.Д. Статистическая оптимизация конструкции летательных аппаратов / Д.Д. Никозаков. – М, 1977. – 240с.
1378473
  Кожевников Ю.В. Статистическая оптимизация летательных аппаратов / Ю.В. Кожевников. – Москва, 1978. – 174с.
1378474
  Чудилин Г.И. Статистическая оценка влияния качества жизни сельского населения на миграцию трудоспособного населения / Г.И. Чудилин, Р.П. Самохвалов // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2009. – № 6. – С. 58-67. – ISSN 0320-8168
1378475
  Тарасевич А.В. Статистическая оценка влияния смертности на трудовой потенциал Республики Беларусь // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 2 (45). – С. 55-61 : табл., рис. – Библиогр.: 6 назв
1378476
  Дубницкий В.Ю. Статистическая оценка и региональные особенности фальсификации продуктов питания в Украине / В.Ю. Дубницкий, Г.В. Фесенко, И.А. Черепиев // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 125-136 : рис., табл. – Библиогр.: 28 назв. – ISSN 2311-1828
1378477
  Зубарева С.П. Статистическая оценка метода количественного энтомологического кошения / С.П. Зубарева ; (Биологическая станция Пермского Биохимического Научно-исследовательского института). – [Пермь], 1930. – С. 89-104
1378478
  Павлов И.В. Статистическая оценка надежности систем по результатам испытании их компонент. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Павлов И.В.; Москов. физ.-тех. ин-т. – Долгопрудный, 1973. – 26л.
1378479
  Розин Статистическая оценка нормативов отраслевого планирования / Розин, Л.А. Сергеева, М.А. Ягольницер. – Новосибирск : Наука, 1986. – 188 с.
1378480
  Тарушкина Л.Т. Статистическая оценка параметров управляемых систем с помощью ЦВМ / Л.Т. Тарушкина. – Л., 1973. – 175с.
1378481
  Надарая Э.А. Статистическая оценка плотности распределения и некоторых связанных с ней харакетеристик. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Надарая Э.А.; АН СССР.Матем.ин-т. – Тбилиси, 1964. – 10л.
1378482
   Статистическая прочность и механика разрушения сталей.. – М., 1986. – 566с.
1378483
  Тихонов В.И. Статистическая радиотехника / В.И. Тихонов. – Москва : Советское радио, 1966. – 678 с.
1378484
  Горяинов В.Т. Статистическая радиотехника / В.Т. Горяинов, А.Г. Журавлев, В.И. Тихонов. – Москва, 1980. – 544 с.
1378485
  Минаков А.А. Статистическая радиофизика : Учебник для студ. высш. учеб. заведений / А.А. Минаков, О.Ф. Тырнов. – Харьков : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2003. – 540с. – ISBN 966-623-182-4
1378486
   Статистическая разработка народнохозяйственных балансов.. – К., 1983. – 240с.
1378487
  Грачев И.Д. Статистическая регуляризация при обработке эксперимента в прикладной спектроскопии / И.Д. Грачев. – Казань : Издательство Казанского университета, 1986. – 185 с.
1378488
  Папулов Ю.Г. Статистическая стереохимия и конформационный анализ: уч. пособие / Ю.Г. Папулов. – Калинин, 1978. – 80с.
1378489
  Алибегова Ж.Д. Статистическая структура атмосферных осадков в горных районах : (на примере Закавказья) / Алибегова Ж.Д., Элизбарашвили Э.Ш. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 196 с.
1378490
  Голота Галина Павловна Статистическая структура временного режима стоковых ветров восточной Антарктиды : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Голота Галина Павловна; Одесский гидрометеорол. ин-т. – Одесса, 1985. – 18л.
1378491
   Статистическая структура океанологических и биологических параметров экосистемы Азовского моря. – Ростов -на-Дону : Ростовского ун-та, 1979. – 158 с.
1378492
  Иванов С.В. Статистическая структура ошибки краткосрочного прогноза при усвоении равномерно распределенных данных : метрологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 147-158 : Рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 0130-2914
1378493
  Лобкова Л.М. Статистическая теория антенн сверхвысоких и оптических частот / Л.М. Лобкова. – Москва, 1975. – 175 с.
1378494
  Гамбош П. Статистическая теория атома и ее применения : Пер.с нем. / П. Гамбош. – Москва : Иностранная литература, 1951. – 399 с.
1378495
  Браунли К.А. Статистическая теория и методология в науке и технике / К.А. Браунли. – Москва, 1977. – 407 с.
1378496
  Родионов Д.А. Статистическая теория и методы разграничения геологических объектов : Автореф... докт. геол минер.наук: / Родионов Д. А.; Ин-т минерал. и кристаллохим. редких элементов АН СССР, МГ СССР, Ин-т геол. рудных месторожд., петрограф. – М., 1967. – 23л. – Бібліогр.:с.21-23
1378497
  Базаров И.П. Статистическая теория кристаллического состояния / И.П. Базаров. – Москва : МГУ, 1972. – 118 с. – Библиогр.: с. 116-118
1378498
  Шереметьев А.Г. Статистическая теория лазерной связи / А.Г. Шереметьев. – Москва : Связь, 1971. – 264 с.
1378499
  Ротт Л.А. Статистическая теория молекулярных систем. (Метод коррелятивных функций условных распределений) / Л.А. Ротт. – Москва : Наука, 1979. – 280с.
1378500
  Барлоу Р.Э. Статистическая теория надежности и испытания на безотказность / Р.Э. Барлоу, Ф. Прошан ; пер. с англ. И.А. Ушакова. – Москва : Наука, 1984. – 327 с. – Библиогр.: с. 299-305, 317-325
1378501
  Ефремов Геннадий Федорович Статистическая теория нелинейного взаимодействия бозонного поля с квантовыми системами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Ефремов Геннадий Федорович; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1987. – 29л.
1378502
  Айзеншиц Р. Статистическая теория необратимых процессов / Р. Айзеншиц ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Ю.А. Суринова ; пер. с англ. канд. физ.-мат. наук С.П. Ерковича. – Москва : Издательство иностранной литературы, 1963. – 127 с. – Библиогр.: с. 107-126
1378503
  Караваев В.В. Статистическая теория пассивной локации / В.В. Караваев, В.В. Сазонов. – Москва, 1987. – 240 с.
1378504
  Красильников Н.Н. Статистическая теория передачи изображений / Н.Н. Красильников. – Москва, 1976. – 184 с.
1378505
   Статистическая теория плазменно-молекулярных систем / Ю.Л. Климонтович, Х. Вильхельмссон, И.П. Якименко, А.Г. Загородний. – Москва : Издательство Московского университета, 1990. – 222с.
1378506
  Базаров И.П. Статистическая теория полиморфных превращений / И.П. Базаров, Э.В. Геворкян, В.В. Котенок. – Москва : Издательство Московского университета, 1978. – 48 с. – Библиогр.: с. 113-115
1378507
  Соколов М.А. Статистическая теория приема сообщений в системах передачи / М.А. Соколов. – Ленинград, 1976. – 289 с.
1378508
  Пигнастый О.М. Статистическая теория производственных систем / О.М. Пигнастый. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2007. – 387, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-623-485-5
1378509
  Волков С.Д. Статистическая теория прочности / С.Д. Волков. – Москва-Свердловск, 1960. – 176с.
1378510
  Волков Сергей Дмитриевич Статистическая теория прочности : Автореф... доктора физ.-мат.наук: / Волков Сергей Дмитриевич; Объедин. учен. совет при Ин-те физики металлов АН СССР. – Свердловск, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1378511
  Сидоров А.Б. Статистическая теория прочности стеклянных волокон и материалов на их основе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Сидоров А.Б.; Москов. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1967. – 18л.
1378512
  Юхновский И.Р. Статистическая теория равновесных систем заряженных частиц : Автореф... докт. физ.-мат.наук: / Юхновский И.Р.; КГУ. – К., 1965. – 20 c.
1378513
  Белькович О.И. Статистическая теория радиолокации метеоров / О.И. Белькович. – Казань : Издательство Казанского университета, 1971. – 104 с.
1378514
  Островитянов Р.В. Статистическая теория радиолокации протяженных целей / Р.В. Островитянов, Ф.А. Басалов. – Москва : Радио и связь, 1982. – 232 с.
1378515
  Нечитайленко В.А. Статистическая теория радионаблюдений метеорного ветра / В.А. Нечитайленко. – Москва : Наука, 1979. – 103 с.
1378516
  Брук-Левинсон Статистическая теория реальных кристаллов / Брук-Левинсон. – Минск : Вышэйшая школа, 1989. – 228 с.
1378517
  Рудавский Ю.К. Статистическая теория регулярных и структурно-неупорядоченных спиновых систем в методе функционального интегрирования. : Автореф... канд. матем.наук: 01.04.02 / Рудавский Ю.К.; ОИЯИ. – Дубна, 1985. – 26л.
1378518
   Статистическая теория связи и ее приложение. – Москва : Мир, 1967. – 259 с.
1378519
  Мень А.Н. Статистическая теория сил связи кристаллов типа шпинели. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Мень А.Н.; М-во высш.образования СССР. – Свердловск, 1956. – 12л.
1378520
  Астапов Ю.М. Статистическая теория систем автоматического регулирования и управления : учеб. пособие для вузов по спец. "Автоматика и телемеханика" / Астапов Ю.М., Медведев В.С. ; под ред. Е.П. Попова. – Москва : Наука, 1982. – 304 с. – Библиогр.: с. 303-304
1378521
  Круглов В.Б. Статистическая теория смещения доменных границ с учетом магнитно-дипольного взаимодействия.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.11 / Круглов В.Б.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут физики им. Л.В.Киренского. – Красноярск, 1978. – 16л.
1378522
  Бокуть Б.В. Статистическая теория структуры поверхностного слоя жидкости : Автореф... канд. физ.мат.наук: / Бокуть Б. В.; МВО СССР, БГУ. – Минск, 1955. – 10л.
1378523
  Базаров И.П. Статистическая теория твёрдых и жидких кристаллов / И.П. Базаров. – Москва : Издательство Московского университета, 1983. – 261 с. – Библиогр.: с. 254-261
1378524
  Афанасьев Н.Н. Статистическая теория усталостной прочности металлов / Афанасьев Н.Н. ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т строит. механики. – Киев : Академия наук Украины ССР, 1953. – 128 с. : ил. – Библиогр.: с. 127-128 (56 назв.)
1378525
  Гейликман Б.Т. Статистическая теория фазовых превращений / Б.Т. Гейликман. – Москва : ГИТТЛ, 1954. – 120 с.
1378526
  Апорович А.Ф. Статистическая теория электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств / Апорович А.Ф. ; под ред. В.Я. Аверьянова. – Минск : Наука и техника, 1984. – 215 с. : ил. – Библиогр.: с. 210-213 (90 назв.)
1378527
  Дайсон Ф. Статистическая теория энергетических уровней сложных систем / Ф. Дайсон. – Москва, 1963. – 123 с.
1378528
  Вайскопф В. Статистическая теория ядерных реакций : пер. с англ. / В. Вайскопф. – Москва : Иностранная литература, 1952. – 96 с.
1378529
  Киттель Ч. Статистическая термодинамика : Пер.с англ. / Ч. Киттель. – Москва : Наука, 1977. – 336 с.
1378530
  Пронин А.Ф. Статистическая термодинамика в курсе строения вещества / А.Ф. Пронин. – Саратов, 1986. – 44с.
1378531
  Кайзер Д. Статистическая термодинамика неравновесных процессов. : Пер.с англ. / Д. Кайзер. – Москва : Мир, 1990. – 607с. – ISBN 5-03-001436-5
1378532
  Горбань И.И. Статистическая устойчивость случайных процессов // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 100-111. – ISSN 1028-9763


  Досліджені порушення статистичної стійкості випадкових процесів по відношенню до середнього і середньоквадратичного відхилення (СКВ). Отримані залежності, що зв"язують параметри статистичної нестійкості по відношенню до середнього та СКВ з кореляційним ...
1378533
  Булатов С.Н. Статистическая устойчисовть тонкостенных цилиндрических оболочек при некоторых осесимметричных нагрузках : Автореф... канд. техн.наук: / Булатов С. Н.; Сарат. полит. ин-т. – Саратов, 1971. – 17л.
1378534
  Леонтович М.А. Статистическая физика / М.А. Леонтович. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1944. – 256 с.
1378535
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика / Я.П. Терлецкий. – Москва, 1965. – 159 с.
1378536
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика / Я.П. Терлецкий. – Москва : Высшая школа, 1966. – 235 с.
1378537
  Федоров В.Л. Статистическая физика : конспект лекций / В.Л. Федоров. – Ленинград : ЛГИ, 1972. – 86с.
1378538
  Терлецкий Я.П. Статистическая физика : Учеб.пособие / Я.П. Терлецкий. – 2-е изд.., испр. и доп. – Москва : Высшая школа, 1973. – 278с.
1378539
  Исихара А. Статистическая физика : Пер.с англ. / А. Исихара. – Москва : Мир, 1973. – 471 с.
1378540
  Шиллинг Г. Статистическая физика в примерах : Пер. с нем. / Г. Шиллинг. – Москва : Мир, 1976. – 431с.
1378541
  Базаров И.П. Статистическая физика жидких кристаллов / И. П. Базаров, Э.В. Геворкян. – Москва : Издательство Московского университета, 1992. – 496 с.
1378542
   Статистическая физика и квантовая теория поля.. – М., 1973. – 456с.
1378543
  Василевский А.С. Статистическая физика и термодинамика : учеб. пособие / А.С. Василевский, В.В. Мултановский. – Москва : Просвещение, 1985. – 255 с.
1378544
  Федорченко А.М. Статистическая физика и термодинамика. / А.М. Федорченко. – К., 1967. – 134с.
1378545
  Гросберг А.Ю. Статистическая физика макромолекул : Учеб.руководство / А.Ю. Гросберг, А.Р. Хохлов. – Москва : Наука, 1989. – 341с. – ISBN 5-02-014055-4
1378546
  Птицын О.Б. Статистическая физика макромолекул.. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Птицын О.Б.; Ин-т высокомолекулярных соед. АН СССР. – Л., 1962. – 29л. – Бібліогр.:с.26-29
1378547
  Жирифалько Л. Статистическая физика твердого тела : Пер.с англ. / Л. Жирифалько. – Москва : Мир, 1975. – 382с.
1378548
  Кобылянский В.Б. Статистическая физика. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Кобылянский В.Б.; Львов. гос. ун-тет им. И.Франко. – Львов, 1974. – 30л. – Бібліогр.:с.30
1378549
  Межлумова Антонина Борисовна Статистическая характеристика лексики и морфологии русских текстов по радиотехнике : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.21 / Межлумова Антонина Борисовна; МВ ССО БССР. Белорусский гос. ун-т. Кафедра общего и славянского языка. – Минск, 1973. – 30л.
1378550
  Рябушкин Т.В. Статистическе методы и анализ социально-экономических процессов / Т.В. Рябушкин, В.М. Симчера, Е.А. Машихин; отв. ред. Н.П. Федоренко. – Москва : Наука, 1990. – 296 с.
1378551
  Керч Гарри Михайлович Статистически - вероятностное рассмотрение влияния ориентации и наполнения на деформационные свойства полимеров : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 02.00.07 / Керч Гарри Михайлович ; АН ЛатвССР , Ин-т механики полимеров. – Рига, 1975. – 21 с.
1378552
  Сосис П.М. Статистически неопределимые системы / П.М. Сосис. – К., 1968. – 311с.
1378553
  Безухов Н.И. Статистически неопределимые сплошные системы / Н.И. Безухов. – 2-е изд. – М, 1932. – 216с.
1378554
   Статистические алгоритмы и программы.. – Новосибирск, 1970. – 291с.
1378555
  Горский Л.К. Статистические алгоритмы исследования надёжности / Л.К. Горский. – М., 1970. – 400с.
1378556
   Статистические алгоритмы обработки геофизических данных.. – М.
1. – 1979. – 27с.
1378557
  Постолов Егор Михайлович Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1378558
  Постолов Е.М. Статистические взаимосвязи показателей основной и инвестиционно-инновационной деятельности металлургических предприятий Украины // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 8. – С. 220-229. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  В статье с помощью методов корреляционного анализа исследовано наличие статистических зависимостей показателей, характеризующих экономический результат деятельности предприятий черной металлургии Украины, а также состояние важнейших факторов, ...
1378559
  Глазов Г.Н. Статистические вопросы лидарного зондирования атмосферы / Г.Н. Глазов. – Новосибирск, 1987. – 308с.
1378560
  Коган Ш.М. Статистические вопросы электронной теории хемосорбции на полупроводниках. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Коган Ш.М.; Моск.ордена Ленина и ордена Труд.Красного Знамени гос.ун-т. – М, 1960. – 8л.
1378561
  Сухишвили М.С. Статистические глаголы в грузинском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.661 / Сухишвили М.С.; АН ГССР. Ин-т языкознания. – Тбилиси, 1971. – 26л.
1378562
  Ресле Е. Статистические графики, их техника, методика и научное значение / Е. Ресле. – Москва, 1913. – 30 с.
1378563
  Грачев Н.Г. Статистические группировки / Н.Г. Грачев. – Москва : Госстатиздат, 1951. – 156 с.
1378564
   Статистические данные о положении европейского пролетариата за 1-ую половину 1923 г.. – Москва, 1924. – 39с.
1378565
   Статистические данные по социальному страхованию в РСФСР за 1929-30 гг.. – Москва ; Ленинград
9. – 1932. – 111 с.
1378566
   Статистические задачи отработки систем и таблицы для числовых расчетов показателей надежности.. – М., 1975. – 604с.
1378567
  Линник Ю.В. Статистические задачи с мешающими параметрами / Ю.В. Линник. – Москва : Наука, 1966. – 252 с.
1378568
  Просянюк Наталия Сергеевна Статистические задачи теории чисел : Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: 01.01.06 / Просянюк Н.С.; ОНУ. Ин-тут математики, экономики и механики. – Одесса, 2003. – 147с. – Библиогр.: 143 - 147
1378569
  Остафийчук И.М. Статистические закономерности распределения химических элементов в гранитоидах : (на примере Северного Кавказа) / И.М. Остафийчук, М.И. Толстой. – Москва : Недра, 1972. – 224с.
1378570
  Рухин А.Л. Статистические и вероятностые задачи на абелевых группах. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 005 / Рухин А.Л.; АН СССР. Матем. ин-т (Лен. отд.). – Л., 1970. – 12л.
1378571
  Халамейда Д.Д. Статистические и высококачественные кинетические явления в твердых растворах Cdx Hg1-x Te. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Халамейда Д.Д.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1986. – 18л.
1378572
  Мелихов Ю.В. Статистические и высокочастотные свойства магнитных пленок с цилиндрической доменной структурой. : Автореф... Канд.физ-матнаук: 01.04.02 / Мелихов Ю.В.; МВ и ССО.Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1979. – 21л.
1378573
  Мелихов Ю.В. Статистические и высокочастотные свойства магнитных пленок с цилиндрической доменной структурой. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Мелихов Ю.В.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1979. – 21л.
1378574
  Нефедова Л.Б. Статистические и динамические аспекты галогольной семантики в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нефедова Л. Б.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1983. – 26л.
1378575
   Статистические и динамические задачи упругости и вязкоупругости. – Свердловск, 1983. – 143 с.
1378576
   Статистические и динамические свойства магнитных жидкостей. – Свердловск, 1987. – 75 с.
1378577
  Локотош Татьяна Владимировна Статистические и динамические свойства систем с сильными водородными связями : Дисс. ... доктора физико-математ. наук: 01.04.02, 01.04.14 / Локотош Т.В.; ОНУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 2004. – 361л. – Библиогр.: л. 339 - 361
1378578
   Статистические и динамические смешанные задачи теории упругости. – Ростов, 1983. – 263с.
1378579
  Цуканов А.В. Статистические и информационно-логическое моделирвоание в идентификации сложных объектов управления : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.03 / Цуканов А. В.; Севаст. гос. техн. ун-т. – Севастополь, 1995. – 44л.
1378580
   Статистические и математические исследования в производстве и экономике.. – М., 1967. – 260с.
1378581
  Мацаков Василий Чаяевич Статистические и спектральные характеристики приводного слоя атмосферы вблизи взволнованной поверхности воды : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Мацаков Василий Чаяевич; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физич. фак. – М., 1975. – 22л.
1378582
  Четвериков Н.С. Статистические и стохастические исследования / Н.С. Четвериков. – М, 1963. – 300с.
1378583
   Статистические и экономические методы в экономике.. – М., 1970. – 238с.
1378584
   Статистические и экономические показатели отраслей культуры Молдавской ССР за 1955-1958 годы.. – Кишинев, 1960. – 188с.
1378585
  Грень Е. Статистические игры и их применение / Е. Грень. – Москва : Статистика, 1975. – 176с.
1378586
  Бобков В.П. Статистические измерения в турбулентных потоках / В.П. Бобков. – М, 1988. – 166с.
1378587
  Ронина С.М. Статистические изучения ритмичности выпуска, производства и реализации готовой продукции : Автореф... канд. экон.наук: / Ронина С. М.; Моск. экон.стат. ин-т, Каф. пром. стат. – М., 1968. – 40л.
1378588
  Андриенко В.Е. Статистические индексы в экономических исследованиях / Андриенко В.Е. ; АН УССР, Ин-т экономики. – Киев : Наукова думка, 1983. – 232 с.
1378589
  Зеленков А.А. Статистические информационные системы оперативного анализа / А.А. Зеленков, С.Ф. Козубовский, Б.С. Синицин. – Киев, 1979. – 179 с.
1378590
  Четвериков Н.С. Статистические исследования / Н.С. Четвериков. – М, 1975. – 388с.
1378591
  Браунли К.А. Статистические исследования в производстве / К.А. Браунли. – Москва, 1949. – 228 с.
1378592
  Айвазян С.А. Статистические исследования зависимостей : (применение методов корреляц. и регрессионного анализа к обработке результатов эксперимента) / Айвазян С.А. – Москва : Металлургия, 1968. – 228 с. – Библиогр.: с. 182
1378593
  Антонова С.И. Статистические источники по истории СССР период капитализма : учеб. пособие / С.И. Антонова ; Науч.-метод. кабинет по заоч. и вечернему обучению Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова. – Москва : Издательство Московского университета, 1968. – 76 с.
1378594
  Туган-Барановский М.И. Статистические итоги промышленного развития России : Доклад члена И. В. Э. Общества М.И. Туган-Барановского и прения по этому докладу в заседании III Отделения Общества 17-го января и 7-го и 21-го февраля 1898 года. – Санкт-Петербург : Изд. Импер. Вольн. экон. о-ва ; Скороп. А.Н. Цепова, 1898. – [2], 42, 107 с., 1 л. диагр. – Отд. оттиск: Труды Императорского Вольного экономического общества. 1898
1378595
  Соколкин Ю.В. Статистические краевые задачи теории ползучести : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Соколкин Ю.В.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1969. – 9л.
1378596
  Ядринцев Н.М. Статистические материалы к истории ссылки в Сибирь // Записки Императорского Русского Географического Общества по отделению статиски / Императорское Русское Географическое Общество. – Санкт-Петербург, 1889. – Т. 6. – C. 311-396
1378597
   Статистические материалы по конъюнктуре народного хозяйства Украины в связи с некоторыми данными, характеризующими общую конъюнктуру Союза и мирового хозяйства за 1924 год.. – Х., 1925. – 80с.
1378598
  Тихомиров Николай Петрович Статистические методы анализа воспроизводства населений / Тихомиров Николай Петрович. – Москва : Финансы и статистика, 1984. – 231с.
1378599
  Шор Я.Б. Статистические методы анализа и контроля качества и надежности / Я.Б. Шор. – М, 1962. – 552с.
1378600
  Гришин В.К. Статистические методы анализа и планирования экспериментов : Учеб.пособие / В.К. Гришин. – Москва : Издательство Московского университета, 1975. – 128с.
1378601
  Нешитой В.В. Статистические методы анализа использования библиотечного фонда / В.В. Нешитой, Б.В. Петренко // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 84-86
1378602
  Менделевич Л.А. Статистические методы анализа использования материальных ресурвов в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 600 / Менделевич Л.А.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1968. – 16л.
1378603
   Статистические методы анализа качества. – Ярославль, 1980. – 159с.
1378604
  Попов А.А. Статистические методы анализа качества подготовки специалистов высшей квалификации (На прим. экон. вуза). : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Попов А.А.; Ростов. ин-т нар. хоз. – Ростов нД, 1971. – 23л.
1378605
  Сажин Ю.В. Статистические методы анализа контроля и оценки качества продукции. (На примере электроламповой пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Сажин Ю.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра общей теории статистики. – М., 1969. – 14л.
1378606
  Брандт З. Статистические методы анализа наблюдений : Пер. с англ. / З. Брандт. – Москва : Мир, 1975. – 312 с.
1378607
  Чернявский А.Ф. Статистические методы анализа случайных сигналов в ядернофизическом эксперименте / А.Ф. Чернявский, С.В. Бекетов. – Москва : Атомиздат, 1974. – 352 с.
1378608
   Статистические методы анализа ускорения социально-экономического развития. – Куйбышев, 1989. – 155с.
1378609
   Статистические методы анализа эффективности затрат и результатов общественного производства.. – Москва, 1981. – 81с.
1378610
  Бейли Н. Статистические методы в биологии / Н. Бейли ; пер. с англ. В.П. Смилги : под ред. и с предисл. В.В. Налимова. – Москва : Мир, 1963. – 271 с. : ил.
1378611
  Василевич В.И. Статистические методы в геоботанике / В.И. Василевич. – Ленинград, 1969. – 232с.
1378612
  Воробьев В.Я. Статистические методы в геохимии / В.Я. Воробьев. – Саратов, 1970. – 256с.
1378613
   Статистические методы в гидрологии. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 272с.
1378614
  Венецкий И.Г. Статистические методы в демографии / И.Г. Венецкий. – Москва, 1977. – 208с.
1378615
   Статистические методы в задачах испытаний и контроля. – Москва, 1979. – 86 с.
1378616
  Каминскас В.А. Статистические методы в идентификмации динамических систем / В.А. Каминскас. – Вильнюс, 1975. – 197с.
1378617
  Клейнен Д. Статистические методы в имитационном моделировании / Д. Клейнен. – Москва, 1978. – 335 с.
1378618
  Клейнен Д. Статистические методы в имитационном моделировании. / Д. Клейнен. – М, 1978. – 222с.
1378619
   Статистические методы в инженерных исследованиях.. – М., 1983. – 216с.
1378620
  Иванов А.З. Статистические методы в инженерных исследованиях: (Учеб. пособие). / А.З. Иванов. – Москва, 1976. – 84с.
1378621
  Иванов А.З. Статистические методы в инженерных исследованиях: Разд. "Регресс. анализ". / А.З. Иванов. – Москва, 1977. – 79с.
1378622
  Кащенко С.Г. Статистические методы в исторических исследованиях / С.Г. Кащенко. – Л., 1989. – 74с.
1378623
  Родионов Н.А. Статистические методы в криминалистике : Автореф... канд. юр.наук: / Родионов Н. А.; МВССО РСФСР, Свердл. юр. ин-т. – Свердловск, 1970. – 18л.
1378624
  Верещагин М.А. Статистические методы в метеорологии : учеб. пособие / М.А. Верещагин, Э.П. Наумов, К.М. Шанталинский. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1990. – 106, [3] с. – Библиогр.: с. 106-107
1378625
   Статистические методы в метеорологии.. – Новосибирск
2. – 1969. – 207с.
1378626
   Статистические методы в метеорологии.. – Новосибирск
3. – 1970. – 292с.
1378627
   Статистические методы в обшщественных науках.. – М., 1982. – 159с.
1378628
  Долинин Н.А. Статистические методы в оптической локации / Н.А. Долинин, А.Ф. Терпугов. – Томск, 1982. – 256 с.
1378629
  Гласс Дж. Статистические методы в педагогике и психологии / Дж. Гласс, Дж. Стэнли; Пер. с англ.Общ.ред.Ю.П.Адлера. – Москва : Прогресс, 1976. – 495с.
1378630
  Снедекор Дж.У. Статистические методы в применении к исследованиям в сельском хозяйстве и биологии / Дж.У. Снедекор. – М., 1961. – 504с.
1378631
  Пирсон Э. Статистические методы в применении к стандартам и к контролю качества продукции в промышленности / Э. Пирсон ; Пер. А.А. Конюса. – Москва-Ленинград : Госпланиздат, 1939. – 180 с.
1378632
   Статистические методы в радиоизмерениях / Буйнявичюс, В.-А.В, Карпицкайте, В.-З.Ф, Пятрикис, С.-Р.С. – Москва : Радио и связь, 1985. – 240 с.
1378633
  Журавель Н.М. Статистические методы в системном моделировании промышленного производства / Н.М. Журавель. – Новосибирск, 1981. – 85с.
1378634
   Статистические методы в современной геодинамике Карпато-Динарского региона. – Киев : Наукова думка, 1992. – 248с.
1378635
  Беляев Ю.К. Статистические методы в теории надежности / Ю.К. Беляев. – Москва, 1978. – 68с.
1378636
   Статистические методы в теории надежности и контроле качества. / Беляев Ю.К. – М., 1973. – 117с.
1378637
  Кутузов В.А. Статистические методы в управлении качеством продукции / В.А. Кутузов. – М., 1983. – 50с.
1378638
  Ефимова М.Р. Статистические методы в управлении производством / М.Р. Ефимова. – М, 1988. – 151с.
1378639
  Зинченко А.П. Статистические методы в управлении сельскохозяйственным производством / А.П. Зинченко. – Москва : Колос, 1971. – 256 с.
1378640
  Голенко И Д. Статистические методы в экономических системах / И Д. Голенко. – Москва, 1970. – 204с.
1378641
  Егенгельдыев Э. Статистические методы в экономической географии : методические указания / МВиССО Туркменской ССР ; ТГУ им. А.М. Горького ; Э. Егенгельдыев. – Ашхабад : ТГУ им. А.М. Горького, 1983. – 74 с.
1378642
   Статистические методы в экономическом анализе производства.. – Новосибирск, 1968. – 200с.
1378643
  Райская Н.Н. Статистические методы внутриотраслевого анализа. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Райская Н.Н.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1972. – 30л.
1378644
  Смирнов Б.И. Статистические методы выделения ассоциаций химических элементов. / Б.И. Смирнов. – М., 1975. – 64с.
1378645
  Никитин А.А. Статистические методы выделения геофизических аномалий / А.А. Никитин. – Москва : Недра, 1979. – 280с.
1378646
  Болоцкий П.М. Статистические методы выявления внутренних резервов в колхозах : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Болоцкий П.М.; МВО УССР, Харьк. ГУ. – Х., 1955. – 16 с.
1378647
   Статистические методы для ЭВМ. – Москва : Наука, 1986. – 464 с.
1378648
   Статистические методы и вопросы точности и надежности.. – К., 1965. – 36с.
1378649
   Статистические методы и модели сложных систем.. – К., 1976. – 62с.
1378650
  Крейнин Г.С. Статистические методы и практика их применения в капиталистическом хозяйстве. / Г.С. Крейнин. – М., 1938. – 184с.
1378651
  Алексеев А.А. Статистические методы идентификации объектов : учеб. пособие / А.А. Алексеев, В.Г. Григорян, А.И. Солодовников ; под ред. А.И. Солодовникова ;Ленингр. электротехн. ин-т им. В.И. Ульянова. – Ленинград : ЛЭТИ, 1979. – 103 с. : ил. – Библиогр.: с. 101
1378652
  Потапов А.В. Статистические методы измерений в экспериментальной ядерной физике / А.В. Потапов, А.Ф. Чернявский. – Москва : Атомиздат, 1980. – 262с.
1378653
  Константинова Лидия Михайловна Статистические методы измерения экономической эффективности общественного производства : Автореф... канд. эконом.наук: 08.00.11 / Константинова Лидия Михайловна; МВ и ССО СССР. Всес. заоч. финансово-эконом. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1378654
  Каяйкина М.С. Статистические методы изуения динамики уражайности. (На примере совхозов Ленингр. обл.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Каяйкина М.С.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1969. – 17л.
1378655
  Бондаренко В.Н. Статистические методы изучения вулканогенных комплексов / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1967. – 136с.
1378656
  Курышева С.В. Статистические методы изучения зависимости в государственной торговле : Автореф... кандидата экон.наук: / Курышева С.В.; Ленингр. ин-т советской торговли им. Ф.Энгельса. – Ленинград, 1965. – 26л.
1378657
  Урланис Б.Ц. Статистические методы изучения зависисмости явлений / Б.Ц. Урланис. – М., 1956. – 111с.
1378658
  Гусева В.Т. Статистические методы изучения издержек обращения аптечных учреждений. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.600 / Гусева В.Т.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1970. – 24л.
1378659
  Макарова А.Л. Статистические методы изучения издержек обращения по товарным группам в розничной торговле : Автореф... канд. экон.наук: / Макарова А. Л.; МВССО РСФСР, Моск. экон. стат ин-т. – М., 1960. – 20л.
1378660
  Максимова Т.Л. Статистические методы изучения качества учебного процесса в экономическом вузе : Автореф... канд. экон.наук: / Максимова Т. Л.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1972. – 18л.
1378661
  Александрова Т.Д. Статистические методы изучения природных комплексов / Т.Д. Александрова ; АН СССР, Ин-т географии. – Москва : Наука, 1975. – 96 с. : ил. – Библиогр.: с. 89-95
1378662
  Иващенко Г.А. Статистические методы изучения связей социальных явлений : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Иващенко Г.А.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1971. – 19л.
1378663
  Гянене М. Статистические методы изучения себестоимости сельскохозяйственной продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: 600 / Гянене М.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1969. – 27л.
1378664
  Максимова Л.Р. Статистические методы изучения факторов производительности труда (На прим. про. хим. волок.) : Автореф... канд. экон.наук: / Максимова Л. Р.; Моск. экон. стат ин-т, Каф. общ. теор. статист. – М., 1971. – 20л.
1378665
  Ситницки И. Статистические методы изучения факторов урожайности. : Автореф... канд.экон.наук: 600 / Ситницки И.; Моск.экон-стат.ин-т. – М, 1971. – 21л.
1378666
   Статистические методы интерпретации геофизических наблюдений. – Ленинград : Ленинградский университет, 1971. – 80с.
1378667
  Гандин Л.С. Статистические методы интерпретации метеорологических данных / Л.С. Гандин, Р.Л. Каган. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 359с.
1378668
   Статистические методы исследования корреляций в экономике.. – М., 1972. – 160с.
1378669
  Сидоров А А. Статистические методы исследования магнитных свойств кристаллов / А А. Сидоров, Р.Н. Плетнев, В.П. Суетин. – Свердловск : АН СССР, 1988. – 142с.
1378670
  Роткоп Л.Л. Статистические методы исследования на электронных моделях / Л.Л. Роткоп. – М., 1967. – 215с.
1378671
  Юшанов Сергей Петрович Статистические методы исследования процессов разрушения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Юшанов Сергей Петрович; АН СССР. Сибирск. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1980. – 19л.
1378672
   Статистические методы классификации растительности и оценка ее связи со средой. – Уфа, 1975. – 228с.
1378673
   Статистические методы классификации.. – М.
1. – 1969. – 176с.
1378674
   Статистические методы классификации.. – М.
3. – 1972. – 87с.
1378675
  Левин С.И. Статистические методы контроля и анализа качества источников света / С.И. Левин. – Москва, 1968. – 164 с.
1378676
  Лапко А.В. Статистические методы моделирования и принятия решений в развивающихся медико-биологических системах / А.В. Лапко, О.М. Новиков, Л.С. Поликарпов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 216с.
1378677
  Чекотовский Э.В. Статистические методы на основе в Microsoft Excel 2013 : учебное пособие / Э.В. Чекотовский. – Киев : Знання, 2017. – 382, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 373-376. – ISBN 978-617-07-0497-9
1378678
   Статистические методы обработки геологоразведочной информации при геохимических поисках месторождений твердых полезных ископаемых. – М., 1988. – 177с.
1378679
  Лазуткин Б.А. Статистические методы обработки гидроакустических сигналов / Б.А. Лазуткин. – К., 1987. – 208 с.
1378680
  Беляев Ю.К. Статистические методы обработки данных о надежности изделий / Ю.К. Беляев. – Москва, 1987. – 109 с.
1378681
  Дементьев Л.Ф. Статистические методы обработки и анализа промыслово-геологических данных / Л.Ф. Дементьев. – Москва : Недра, 1966. – 207с.
1378682
  Бенших Лехосин Зубир (Алжир) Статистические методы обработки и интерпретации геофизической информации, получаемой на полиметаллических месторождениях Северного Алжира : Автореф... канд. техн.наук: 04.00.12 / Бенших Лехосин Зубир (Алжир); МВ и ССО РСФСР. Моск. геол. ин-т. – М., 1979. – 12л.
1378683
  Тарасов Г.П. Статистические методы обработки информации в системах измерения ионизирующего излучения. / Г.П. Тарасов. – Москва : Атомиздат, 1980. – 207с.
1378684
  Комаров Л.Б. Статистические методы обработки экспериментальных данных / Л.Б. Комаров. – Л.
2. – 1972. – 207 с.
1378685
   Статистические методы обработки эмпирических данных.. – М., 1978. – 232с.
1378686
  Ватник П.А. Статистические методы оперативного управления производством / П.А. Ватник. – Москва, 1978. – 240с.
1378687
   Статистические методы определения перспективной потребности в электротехнических изделиях.. – М., 1976. – 64с.
1378688
  Кеслер С.Ш. Статистические методы оптимизации в автоматизированнх системах управления разрабатывающими предприятиями : Автореф... канд. техн.наук: 255 / Кеслер С.Ш.; Риж. политехн. ин-т. – Рига, 1971. – 34л. – Бібліогр.:с.33-34
1378689
  Бек Н.Н. Статистические методы оптимизации в экономичских исследованиях / Н.Н. Бек, Д.И. Голенко. – Москва : Статистика, 1971. – 136 с. : ил., черт. – Библиогр.: с. 135-136 (31 назв.). – (Математическая статистика для экономистов)
1378690
   Статистические методы оцениваия и проверки гипотез. – Пермь, 1984. – 184с.
1378691
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1986. – 175с.
1378692
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1988. – 169с.
1378693
   Статистические методы оценивания и проверки гипотез. – Пермь, 1990. – 174с.
1378694
  Гамм А.З. Статистические методы оценивания состояния электроэнергетических систем / А.З. Гамм. – Москва, 1976. – 220 с.
1378695
  Прокофьев В.А. Статистические методы оценки влияния лфакторов на данамику экономических явлений / В.А. Прокофьев. – Саратов, 1982. – 69с.
1378696
  Савельева Д.П. Статистические методы оценки и контроля качества продукции (на прим. тестильн. пром.) : Автореф... канд. экон.наук: / Савельева Д.П.; Моск. экон. стат. ин-т, Каф. общей теории статист. – М., 1971. – 20л.
1378697
  Запсельский В.Я. Статистические методы оценки качества работы промышленных предприятий / В.Я. Запсельский. – К, 1982. – 183с.
1378698
  Бельнов В.К. Статистические методы оценки параметров математических моделей химических процессов / В.К. Бельнов. – М., 1991. – 159с.
1378699
  Вознесенский В.А. Статистические методы планирования эксперимента в технико-экономических исследованиях / В.А. Вознесенский. – 2-е изд. перераб. и доп. – Москва, 1981. – 264с.
1378700
   Статистические методы повышения качества. – М., 1990. – 301с.
1378701
  Растригин Л.А. Статистические методы поиска / Л.А. Растригин. – Москва, 1968. – 376с.
1378702
  Львовский Е.Н. Статистические методы построения эмпирических формул / Е.Н. Львовский. – Москва : Высш. школа, 1988. – с.
1378703
  Ицкович Э.Л. Статистические методы при автоматизации производства / Э.Л. Ицкович. – М.-Л., 1964. – 192с.
1378704
  Абдуллаев Р.А. Статистические методы при интерпретации сейсмических наблюдений / Р.А. Абдуллаев. – Баку : Азгиз, 1966. – 151 с. – Библиогр.: с. 147-148
1378705
  Григоренко А.Г. Статистические методы при разведке недр / А.Г. Григоренко. – Киев : Техніка, 1974. – 208с.
1378706
  Бугаец А.Н. Статистические методы принятия решений при поисках и оценке пегматитов по геохимическим данным / А.Н. Бугаец. – Москва : Недра, 1970. – 128с.
1378707
  Зальцберг Э.А. Статистические методы прогноза естественного режима уровня грунтовых вод / Э.А. Зальцберг. – Ленинград : Недра, 1976. – 101с.
1378708
  Гресько П.Д. Статистические методы прогноза перемещения тропических циклонов Атлантического океана / П.Д. Гресько. – Обнинск, 1975. – 88с.
1378709
  Груза Г.В. Статистические методы прогноза перемещения тропических циклонов Атлантического океана / Г.В. Груза, П.Д. Гресько. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 134с.
1378710
   Статистические методы прогноза погоды.. – Обнинск, 1975. – 102с.
1378711
  Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – М., 1975. – 184с.
1378712
  Четыркин Е.М. Статистические методы прогнозирования / Е.М. Четыркин. – 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1977. – 200с.
1378713
  Дуброва Т.А. Статистические методы прогнозирования : Учебное пособие / Т.А. Дуброва. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 206 с. – ISBN 5-238-00497-4
1378714
  Новоселов В.С. Статистические методы прогнозирования экономических явлений. : Автореф... канд. экон.наук: 08.600 / Новоселов В.С.; Москов. инж.-экон. ин-т. – М., 1970. – 23л.
1378715
  Жданов В.С. Статистические методы проектирования автоматизированных систем централизованного контроля и управления / В.С. Жданов. – М., 1976. – 64с.
1378716
  Архипов С. Статистические методы расчета страховых запасов // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 48-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-3944
1378717
  Грязнов В.М. Статистические методы расчета термодинамических величин / В.М. Грязнов. – М, 1949. – 154с.
1378718
  Клейман Е.А. Статистические методы регулирования и контроля качества. / Е.А. Клейман. – М, 1966. – 116с.
1378719
  Чесалов С.М. Статистические методы решения гидрогеологических задач на ЭВМ / С.М. Чесалов, Б.А. Шмагин. – Москва : Недра, 1989. – 173с.
1378720
  Голенко И Д. Статистические методы сетевого планирования и управления / И Д. Голенко. – Москва, 1968. – 400 с.
1378721
   Статистические методы теории управления.. – М., 1978. – 346с.
1378722
  Загладина С.М. Статистические методы учета и анализа мирохозяйственных связей: макроэконом. подход / С.М. Загладина, Ю.Н. Иванов. – М., 1983. – 272с.
1378723
   Статистические методы.. – Пермь, 1980. – 230с.
1378724
   Статистические методы.. – Пермь, 1982. – 191с.
1378725
   Статистические методыв метеорологии.. – Новосибирск
1. – 1969. – 291с.
1378726
  Овчинников Э.В. Статистические модели в вузе и вопросы создения интегрированной системы обработки данных : Автореф... канд. экон.наук: / Овчинников Э. В.; Рост. ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1973. – 23с. – Бібліогр.:с.22-23
1378727
  Крамбейн У. Статистические модели в геологии / У. Крамбейн, Ф. Грейбилл. – Москва : Мир, 1969. – 398с.
1378728
   Статистические модели в оптимальном отраслевом планировании.. – М., 1975. – 191с.
1378729
  Розин Б.Б. Статистические модели в экономическом анализе, планировании и управлении непрерывными производствами / Б.Б. Розин, В.М. Соколов, М.А. Ягольницер; Отв.ред.В.В. Кулешов. – Новосибирск : Наука, 1991. – 255 с.
1378730
   Статистические модели и многокритериальные задачи принятия решений. – Москва, 1979. – 184с.
1378731
  Гольцман Ф.М. Статистические модели интерпретации / Ф.М. Гольцман. – Москва : Наука, 1971. – 328с.
1378732
  Голубенцев А.Ф. Статистические модели квазирегулярных радиофизических и оптических структур / А.Ф. Голубенцев. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1991. – 114 с.
1378733
  Гришин А.Ф. Статистические модели: построение, оценка, анализ : Учеб. пособие для студ. высш. сельскохозяйственных учеб. заведений по экономическим специальностям / А.Ф. Гришин, Е.В. Кочерова. – Москва : Финансы и статистика, 2005. – 416с. – ISBN 5-279-02941-6
1378734
  Артемьев Д.Е. Статистические основы выбора изоляции линий электропередачи высших классов напряжения. Коммутационные перенапряжения и электрические характеристики изоляции / Д.Е. Артемьев, М.Н. Тиходеев, С.С. Мур ; под ред. М.Н. Щедрина. – Москва ; Ленинград : Энергия, 1965. – 376 с.
1378735
  Данг Дык Хау Статистические оценки неизвестного среднего для однородных случайных полей : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Данг Дык Хау; МВ ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 119л. – Бібліогр.:л.115-119
1378736
  Трофимчук Светлана Юрьевна Статистические оценки неизвестного среднего и коэффициентов регрессии случайных процессов, наблюдаемых в случайные моменты времени : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Трофимчук Светлана Юрьевна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1986. – 92л. – Бібліогр.:л.87-92
1378737
  Калниньш А.А. Статистические оценки проблемы раскраски графов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Калниньш А.А.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Учен. совет Ин-та мат. – Новосибирск, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.16-19
1378738
  Орешкина Н.С. Статистические оценки пространственной изменчивости свойств почв / Н.С. Орешкина. – М., 1988. – 112с.
1378739
  Конончук Л.П. Статистические оценки спектра случайных процессов и полей при наличии пропусков наблюдений : Дис... канд. физ-матнаук: / Конончук Л.П.; КГУ. – Киев, 1971. – 109л. – Бібліогр.:л.105-109
1378740
  Рахимов Гайрат Махкамович Статистические оценки спектральных характеристик случайных процессов и полей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Рахимов Гайрат Махкамович; АН УССР. Ин-т математики. – Киев, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1378741
  Акимович Н.Н. Статистические показатели в климатологии : конспект лекции для студентов заочного факултета / Акимович Н.Н. ; Одес. гидрометеорологич. ин-т, Каф. климатологии и физической географии. – Одесса, 1959. – 32 с.
1378742
  Глисин Ф.Ф. Статистические показатели в управлении научно-техническим прогрессом / Ф.Ф. Глисин. – Москва, 1988. – 62 с.
1378743
  Яковлева Г.М. Статистические показатели и методы изучения отдельных сторон технического прогресса в промышленности. (По материалам заводов хим. волокон УССР) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Яковлева Г.М. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 19 c.
1378744
  Киперман Г.Я. Статистические показатели промышленной продукции и их совершенствование / Г.Я. Киперман. – Москва, 1980. – 295 с.
1378745
   Статистические показатели экономического положения каеиталистических стран (1950-1955 гг.).. – М., 1956. – 84с.
1378746
  Кортунов В.А. Статистические приемы обработки геофизической информации / В.А. Кортунов. – Владивосток
1. – 1979. – 76с.
1378747
  Большаков И.А. Статистические проблемы выделения потока сигналов из шума / И.А. Большаков. – Москва, 1969. – 464с.
1378748
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 52. – 1982
1378749
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 54. – 1982
1378750
   Статистические проблемы управления. – Вильнюс
Вып. 56. – 1982
1378751
  Алехин Ю.М. Статистические прогнозы в геофизике : динамико-статист. метод прогноза геофиз. макропроцессов / Ю.М. Алехин. – Ленинград : Ленинградский университет, 1963. – 87 с. : ил.
1378752
   Статистические процессы в ядерных реакциях.. – Ташкент : Фан, 1985. – 163с.
1378753
  Коган Р.И. Статистические ранговые критерии в геологии / Р.И. Коган, Ю.П. Белов, Д.А. Родионов. – Москва : Недра, 1983. – 137с.
1378754
  Бондаренко В.Н. Статистические решения некоторых задач геологии / В.Н. Бондаренко. – Москва : Недра, 1970. – 247с.
1378755
  Харченкод А.П. Статистические решения нелинейных уравнений физики плазмы. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Харченкод А.П.; МГУ. – М, 1980. – 11л.
1378756
  Громыко Г.Л. Статистические ряды в экономических и экономико-географических исследованиях / Г.Л. Громыко. – М., 1974. – 264с.
1378757
   Статистические сведения к отчету о состоянии Тифлисской 1-й мужской гимназии за 1895 год // Отчет о состоянии Тифлисской 1-й гимназии к 10 сентября 1896 года. – Тифлис : Тип. К.П. Козловского, 1896. – 18 с., 4 л. табл.
1378758
  Павловский Н.Ф. Статистические сведения о Полтавской губернии сто лет назад : (Архивный материал) / Н.Ф. Павловский. – Полтава : Электрическая Типография Г.И. Маркевича, 1905. – 107 с. – (Оттиск из 2-го выпуска трудов Полтавской Ученой Архивной Коммиссии)
1378759
   Статистические сведения о состоянии средних учебных заведений Кавказского учебного округа. – Тифлис : Тип. Канцелярии наместника е. и. в. на Кавказе
В 1905 году. – 1906. – 276 с. разд. паг.
1378760
   Статистические сведения о транспортных страхованиях за 1924-25 операц. год.. – Москва, 1928. – 32 с.
1378761
  Никольский Н.В. Статистические сведения о Чемерисах за 1911 год, с указателем литературы о них и изданий на черемисском языке / Н.В. Никольский. – Казань : Центр. тип., 1912. – 88 с.
1378762
   Статистические сведения по начальному образованию в Российской империи = Statistische Nachrichten uber das Elementar-Schulwesen in Russland / М-во народного просвещения. – 1898-1908. – Санкт-Петербург : Издание Департамента народного просвещения : Печатная С.П. Яковлева
За 1896 год. – 1898. – VI, 303 с.
1378763
   Статистические сведения по страхованию животных за 1925-26 гг.. – Москва, 1929. – 177 с.
1378764
   Статистические сведения по страхованию с.х. культур от градобития. – Москва, 1929. – 115 с.
1378765
   Статистические сведения по страхованиям от огня за 1925-26 оп. год.. – Москва
1. – 1929. – 172 с.
1378766
   Статистические сведения по учебным заведениям Кавказского учебного округа за пятнадцатилетний период 1879-1893 г.. – 146с.
1378767
  Захожай В.А. Статистические свойства ближайших звезд : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.02 / Захожай В.А.; АН СССР, главн. астономич. обсерватория. – Л., 1987. – 12л.
1378768
  Сергеенко Н.П. Статистические свойства вариаций критической частоты слоя F2. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Сергеенко Н.П.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.13-16
1378769
  Игнатюк Анатолий Владимирович Статистические свойства возбужденных ядер : Автореф... д-ра физ.-мат.наук: 01.04.16 / Игнатюк Анатолий Владимирович; Объедин. ин-т ядер. исслед. 4-11444. – Дубна, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.20-22
1378770
  Ольшевский В.В. Статистические свойства морской реверберации / В.В. Ольшевский. – М., 1966. – 203с.
1378771
  Иванов А.В. Статистические свойства оценок параметров в нелинейных моделях регрессии : Дис. ... канд. физ.-мат. наук / Иванов А.В.; МВ и ССО УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 122л. – Бібліогр.:л.117-122
1378772
  Аракелян С.М. Статистические свойства рассеянного света и предельная пространственная когерентность лазерных пучков : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.03 / С.М. Аракелян ; Москов. гос. ун-т. – Москва, 1975. – 21 с. – Библиогр.: с. 18
1378773
  Корнилов Евгений Иванович Статистические свойства решеточных моделей линейных и разветвленных полимеров : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.02 / Корнилов Евгений Иванович; Объединенный ин-т ядерных исследований. – Дубна, 1986. – 7л.
1378774
  Всехсвятская И.С. Статистические свойства сигналов, отраженных от ионосферы / И.С. Всехсвятская. – Москва : Наука, 1973. – 135 с.
1378775
  Эстреле О.В. Статистические свойства химических связей и температурная зависимость скорости эволюции открытых физико-химических систем / О.В. Эстреле. – Алма-Ата, 1980. – 46с.
1378776
   Статистические справочные издания государственных органов статистики стран Европы : Аннотированный каталог. – Москва, 1991. – 32с.
1378777
   Статистические таблицы о состояние городов Российской империии. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства внутр. дел, 1852. – 39 с.
1378778
   Статистические таблицы составленные в Статистическом Отделении Совета Министерства Внутренних Дел, по сведениям за 1849 год. – Санкт-Петербург : В тип. Министерства Внутренних Дел, 1852. – 29 с., 5 табл


  Планы и чертежи с изображениями древнего укрепления Старого Киева, Новгородского Кремля, башен в Новгороде, развалин каменного Кремлевского замка в Пскове, видов Печерского монастыря, видов крепости в Коломне, Гдове, Ямбурге, Якутске, наружных фасадов ...
1378779
  Лорентц Г.А. Статистические теории в термодинамике : лекции / пер. с фр. / Г.А. Лорентц. – Ленинград ; Москва : ОНТИ, 1935. – 155 с.
1378780
  Власов А.А. Статистические функции распределения / А.А. Власов. – Москва : Наука, 1966. – 356 с.
1378781
  Венсел В.В. Статистические характеристики вариационных рядов и дисперсионный анализ / В.В. Венсел. – Таллин, 1988. – 94с.
1378782
  Ямпольский В.С. Статистические характеристики медленных замираний на средних волнах в ночное время : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.042 / Ямпольский В.С.; АН СССР. Ин-т земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн. – М., 1972. – 19л.
1378783
  Мамонтов Н.В. Статистические характеристики относительной влажности воздуха в различные часы суток на территории СССР / Н.В. Мамонтов. – Москва, 1982. – 228с.
1378784
  Мазурин Н.Ф. Статистические характеристики пограничного слоя атмосферы, полученные с помощью автоматизированного измерительного комплекса высотной метеорологической мачты : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.12 / Мазурин Н. Ф.; ГУ гидрометорол. службы при СМ СССР, Ин-т эксперим. метеороло. – Обнинск, 1974. – 16л.
1378785
  Кривоносов А.И. Статистические характеристики поликристаллических терморезисторов / А.И. Кривоносов, В.Я. Кауфман. – Москва, 1976. – 118 с.
1378786
  Бакина О.П. Статистические характеристики суточных сумм осадков на территории СССР / О.П. Бакина, Л.Г. Корулина ; под ред.Н.В. Мамонтова ; ВНИИ гидрометеорол. информ. – Москва : Гидрометеоиздат, 1980. – 225с.
1378787
  Мамонтов Н.В. Статистические характеристики температуры воздуха в различные часы суток на территории СССР / Н.В. Мамонтов. – Москва, 1979. – 215с.
1378788
  Абдуллаев Р.А. Статистические характеристики фотодетектирования многочастотного и модулированного лазерного излучения : Автореф... Канд. физ-мат. наук: 01.04.01 / Абдуллаев Р.А.; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1973. – 18л.
1378789
  Лопатин А.К. Статистические циклы числовых рядов курса USD-UAH и их качественная характеристика : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / А.К. Лопатин, О.Б. Черненко // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 142-150 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1378790
  Старших В.В. Статистические экспериментальные и теоретические исследования пластического деформирования металлов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.07 / Старших В.В.; Уральск.гос.ун-т. – Свердловск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1378791
   Статистические электроинтеграторы и их применение.. – Алма-Ата, 1980. – 218с.
1378792
  Вулис Статистические электроинтеграторы и их применние к моделированию нелинейных явлений переноса / Вулис Л.А. Лукьянов А.Т. – Москва, 1959. – 15 с.
1378793
  Рабинович Г.М. Статистические этюды : Отношение призывного возраста ко всему мужскому населению в Европейской России, особенно у евреев / Г.М. Рабинович. – Санкт-Петербург : Типография и литография Л.Бермана и Г.Рабиновича, 1886. – 416 с.
1378794
  Стрижевски В.Д. Статистические эффекты при нелинейном рассеянии света / В.Д. Стрижевски. – 165-171с.
1378795
  Ахманов С.А. Статистические явления в нелинейной оптике / Ахманов С.А., Чиркин А.С. ; МГУ, Каф. науч. информации, Каф. волновых процесов. – Москва : Издательство Московского университета, 1971. – 128 с. – Библиогр.: с. 121-126
1378796
  Боровицкий И С. Статистические явления в системах с периодически меняющимися параметрами : автореф. дис. ... канд.физико-матем. наук / Боровицкий С.И. – Горький, 1950. – 7 с.
1378797
  Уриг Р. Статистическиеметоды в физике ядерных реакторов / Р. Уриг. – М., 1974. – 400с.
1378798
  Андреев Юрий Викторович Статистический алгоритм оценивания параматров и его применение для решения некоторых геофизических задач : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Андреев Юрий Викторович; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. Физ.фак. – Л., 1975. – 22л.
1378799
  Афифи А. Статистический анализ / А. Афифи, С. Эйзен. – Москва : Мир, 1982. – 488 с.
1378800
  Глинский В.В. Статистический анализ : учебн. пособ. / В.В. Глинский, В.Г. Ионин. – 2-е изд. перераб. и дололн. – Москва : Филинъ, 1998. – 264с. – ISBN 5-89568-089-5
1378801
  Луговенко В.Н. Статистический анализ аномального магнитного поля СССР. : Автореф... Доктора физ-мат.наук: 01.04.12 / Луговенко В.Н.; Ин-т земного магн.ионосферы и распр.радиоволн. – М, 1977. – 37л.
1378802
  Луговенко В.Н. Статистический анализ аномального магнитного поля территории СССР / В.Н. Луговенко. – Москва : Наука, 1974. – 200с.
1378803
  Межов А.Е. Статистический анализ астроследящих систем методами марковских процессов и цепей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.01 / Межов А.Е. ; МГУ. – Москва, 1973. – 16 с.
1378804
  Урбах В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях / В.Ю. Урбах. – Москва, 1975. – 295с.
1378805
   Статистический анализ в демографии.. – Москва, 1980. – 165с.
1378806
  Гришин В.К. Статистический анализ в экспериментальной физике (атомная и ядерная физика) / В.К. Гришин. – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 3. – 1986. – 83 с.
1378807
  Чепурин Е.В. Статистический анализ восстанавливаемых систем / Е.В. Чепурин. – Москва : Знание, 1983. – 96 с.
1378808
  Андерсон Т. Статистический анализ временных рядов / Т. Андерсон ; пер. с англ.: И.Г. Журбенко, В.П. Носко ; под ред. Ю.К. Беляева. – Москва : Мир, 1976. – 757 с.
1378809
  Кушнир А.Ф. Статистический анализ геофизических полей / А.Ф. Кушнир, С.В. Мостовой. – К., 1990. – 274с.
1378810
  Минаков А.А. Статистический анализ гравитационного микролинзирования / А.А. Минаков, В.Г. Вакулик ; НАНУ, Радиоастрономический ин-т. – Киев : Наукова думка, 2010. – 262 с. – (Проект " Наукова книга "). – ISBN 978-966-00-0884-8
1378811
  Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии : В 2-х кн. / Дж.С. Дэвис. – Москва : Недра. – ISBN 0-471-08079-9; 5-247-02121-5; 5-247-02122-3
Кн. 1. – 1990. – 319 с.
1378812
  Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии / Дж.С. Дэвис. – Москва : Недра. – ISBN 0-471-08079-9; 5-247-02123-1
Том 2. – 1990. – 427 с.
1378813
   Статистический анализ данных о ПЭВМ и их программном обеспечении.. – М., 1989. – 40с.
1378814
  Литтл А Р.Дж. Статистический анализ данных с пропусками. / А Р.Дж. Литтл, Д.Б. Рубин. – М., 1991. – 333с.
1378815
  Николаев Вадим Сергеевич Статистический анализ деформируемых регистрационных сред : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Николаев Вадим Сергеевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 196л. – Бібліогр.:л.186-196
1378816
  Николаев В.С. Статистический анализ деформируемых регистрирующих сред : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.03 / Николаев В. С.; КГУ. – К., 1989. – 12л.
1378817
  Бурла М.П. Статистический анализ динамики величины, межотраслевых и территориальных различий заработной платы в Приднепровском регионе // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 22. – С. 33-36 : табл. – Библиогр.: 4 назв. – ISSN 2075-1893
1378818
  Горбенко Ю.А. Статистический анализ динамики морской экосистемы микроорганизмов / Ю.А. Горбенко, И.И. Крышев. – Киев : Наукова думка, 1985. – 143 с. : ил., табл. – Бібліогр.: с. 135-137
1378819
  Ломовацкий Г.И. Статистический анализ затрат рабочего времени и качества обслуживания на предериятиях торговли и бытового обслуживания. : Автореф... Канд.экон.наук: 607 / Ломовацкий Г.И.; Моск.гос.ун-т. – М, 1969. – 20л.
1378820
  Алиев Т.А. Статистический анализ и кодирование многомерных случайных процесов в реальном масштабе времени / Т.А. Алиев ; АН АзССР, Ин-т кибернетики. – Баку : Элм, 1982. – 259 с. : ил. – Библиогр.: с. 252-256
1378821
   Статистический анализ и математическое моделирование фитоценотических систем.. – Уфа, 1982. – 156с.
1378822
   Статистический анализ и обработка экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1988. – 77с.
1378823
   Статистический анализ и оптимализация следящих систем.. – М., 1977. – 360с.
1378824
  Репинская Р.П. Статистический анализ и прогноз хода давления внутри месяца : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 11.698 / Репинская Р.П.; Ленингр. гидрометеорологич. ин-т. – Ленинград, 1971. – 22л.
1378825
  Тихонов В.И. Статистический анализ и синтез радиотехнических / В.И. Тихонов. – Київ : Радио и связь, 1991. – 608 с.
1378826
  Поцелуев А.В. Статистический анализ и синтез сложных динамических систем / А.В. Поцелуев. – М., 1984. – 205с.
1378827
  Каджазнуни Л.К. Статистический анализ индивидуального стиля : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Каджазнуни Л.К.; Моск. гос. пед. ин-т иностр. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1970. – 30л.
1378828
  Зудин О.С. Статистический анализ информации о радиоактивном загрязнении океана / О.С. Зудин, Б.А. Нелепо. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1975. – 112с.
1378829
  Панчук А.В. Статистический анализ использований основных производственных фондов строительства. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Панчук А.В.; Киев. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – К., 1971. – 25л.
1378830
  Абуладзе Л.Б. Статистический анализ лексики прозы Важа-Пшавела. : Автореф... Канд.филол.наук: / Абуладзе Л.Б.; Ин-т языкознания АН Груз ССР. – Тбилиси, 1967. – 23л.
1378831
  Масол В.И. Статистический анализ локальных участков битовых последовательностей / В.И. Масол, С.В. Поперешняк // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космических исследований ; редкол.: В.М. Кунцевич, Н.В. Туроверова, А.А. Чикрий [и др.]. – Киев, 2019. – № 5, сентябрь - октябрь. – С. 92-105. – ISSN 0572-2691
1378832
   Статистический анализ морфологии литовских гезетно-журнальных текстов : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.15 / Жилинскене В. Ю,; Жилинскене В. Ю,; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1979. – 24л.
1378833
  Симеу Пана Статистический анализ полжения рабочего класса Кипра. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Симеу Пана; Киев. ин-т нар. хоз. – К., 1983. – 23л.
1378834
  Трудова М.Г. Статистический анализ природоохранной деятельности в регионе / М.Г. Трудова. – Москва : Московский университет, 1989. – 147 с.
1378835
  Боровко Н.Н. Статистический анализ пространственных геологических закономерностей / Н.Н. Боровко. – Ленинград : Недра, 1971. – 174с.
1378836
  Апанасович В.В. Статистический анализ случайных потоков в физическом эксперименте / В.В. Апанасович, А.А. Коляда, А.Ф. Чернявский; В.В. Апанпсович, А.А. Коляда, А.Ф. Чернявский. – Минск : Университетское, 1988. – 256 с.
1378837
  Жуковский Е.Е. Статистический анализ случайных процессов в приложении к агрофизике и агрометеорологии / Е.Е. Жуковский. – Л., 1976. – 407с.
1378838
  Даукш И.А. Статистический анализ состояния суицида в Республике Беларусь / И.А. Даукш, Н.Ю. Королева // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 63-67. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті проводиться статистичний аналіз динаміки кількості зареєстрованих суїцидальних випадків у Республіці Білорусь за період 1990-2006 рр. Вивчаються статевовікові коефіцієнти смертності від суїциду в регіональному розрізі. Здійснюється моделювання ...
1378839
  Кварацхелиа Г.Ш. Статистический анализ стиля речи. (На материале груз. яз.) : Автореф... канд. филол.наук: 681 / Кварацхелиа Г.Ш.; Ин-т языкознания АН Груз.ССР. – Тбилиси, 1968. – 26л.
1378840
  Юзбашев М.М. Статистический анализ тенденций и колеблемости / М.М. Юзбашев, А.И. Манелля. – М., 1983. – 207с.
1378841
  Заболотный В.Н. Статистический анализ трудовой активности рабочих предприятий : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.01 / Заболотный В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 26 с.
1378842
  Кепежинскас Казимир Бернардович Статистический анализ хлоритов и их парагенетические типы : Автореф... канд. геол.-мин.наук: / Кепежинскас Казимир Бернардович; Новосиб. гос. ун-. Учен. совет по геол.-мин. наукам. – Новосибирск, 1965. – 28л.
1378843
   Статистический анализ экономических временных рядов и прогнозирование.. – М., 1973. – 295с.
1378844
   Статистический анализ экспериментальных данных.. – Новосибирск, 1987. – 144с.
1378845
  Загинайло И.В. Статистический анализ эффективной анизотропии теплопроводности композиционных материалов / И.В. Загинайло, И.Н. Писаренко, Д.А. Спиридонов // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 3 (104), ч. 1. – С. 39-45 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 1995-0519
1378846
  Савченко В.А. Статистический вывод некоторых особщенных уравнений гидродинамики : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.02 / Савченко В. А.; Рост. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1972. – 14л.
1378847
  Бурлин В.Ф. Статистический детектив / В.Ф. Бурлин. – Киев, 1988. – 334с.
1378848
   Статистический ежегодник мирового хозяйства.. – М., 1922. – 290с.
1378849
   Статистический ежегодник по мировому сельскому хозяйству.. – Москва, 1932. – 1014с.
1378850
   Статистический ежегодник Польской Народной Республики. 1956.. – М., 1957. – 544с.
1378851
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии. 1978., 1978. – 202с.
1378852
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии. 1979 г., 1979. – 211с.
1378853
   Статистический ежегодник социалистической республики Румынии.1969., 1969. – с.
1378854
   Статистический ежегодник Социалистической Республики Румынии.1980, 1980. – 224 с.
1378855
   Статистический ежегодник Социалистической Федеративной Республики Югославии. 1967.. – Белград, 1967. – 264с.
1378856
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. – М., 1984. – 456с.
1378857
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. – М., 1985. – 487с.
1378858
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. – Москва, 1988. – 511 с.
1378859
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – М., 1974. – 488с.
1378860
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – М., 1986. – 461с.
1378861
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – М., 1987. – 462с.
1378862
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.. – М., 1989. – 495с.
1378863
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1971. – Москва, 1971. – 453с.
1378864
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1972.. – М., 1972. – 480с.
1378865
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1976.. – Москва, 1976. – 496с.
1378866
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи. 1982. – Москва, 1982. – 472 с.
1378867
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1970.. – М., 1970. – 464с.
1378868
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1973.. – М., 1973. – 512с.
1378869
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1977.. – Москва, 1977. – 480с.
1378870
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1978. – Москва, 1978. – 490 с.
1378871
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1979. – Москва, 1979. – 536с.
1378872
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1980. – Москва, 1980. – 496 с.
1378873
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1981. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 496 с.
1378874
   Статистический ежегодник стран-членов Совета Экономической Взаимопомощи.1983. – Москва, 1983. – 472 с.
1378875
   Статистический ежегодник стран-членов СЭВ. 1990 г.. – М., 1990. – 663с.
1378876
   Статистический ежегодник. 1969.. – Варшава, 1969. – 64с.
1378877
   Статистический ежегодник. 1973.. – Будапешт, 1975. – 496с.
1378878
   Статистический ежегодник.1974.. – Будапешт, 1976. – 491с.
1378879
   Статистический и экономико-математический анализ сельскохозяйственного производства.. – М., 1969. – 152с.
1378880
  Головинский В.В. Статистический контроль качества за рубежом / В.В. Головинский. – М., 1957. – 152с.
1378881
   Статистический контроль качества продукции на основе принципа распределения приоритетов.. – М., 1991. – 223с.
1378882
  Жуков Н.И. Статистический контроль качества спектральных определений содержаний химических элементов в горных породах : теория и методика прикладных геохимических исследований // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1985. – С. 55-61 : Табл. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 12). – ISSN 0203-7319
1378883
  Клюкин П.Н. Статистический метод в анализе проблем "социальной экономии" в работах Н.Д. Кондратьева и Е.Е. Слуцкого // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 5 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 115-124. – (Экономика ; Вып. 3). – ISSN 1026-356X
1378884
  Гордеев А.Ю. Статистический метод для идентификации анонимных карт // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – Вип. 20. – С. 24-28. – ISSN 2075-1893


  Описан метод статистического анализа для идентификации анонимных карт на примере исследований карт-портоланов. Описано метод статистичного аналізу для ідентифікації анонімних карт на прикладі дослідження карт-портоланів. A method of statistical ...
1378885
  Панин В.В. Статистический метод обработки экспериментальных данных о кипении водных растворов полимеров / В.В. Панин, Ф.А. Кривошей, А.А. Сёмин // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 2. – С. 50-57. – ISSN 1025-6415
1378886
   Статистический обзор взаимного земского страхования Волынской губернии за 1911 год. – Житомир : Работник, 1912
1378887
  Демчук М.И. Статистический одноквантовый метод в оптико-физическом эксперименте / М.И. Демчук, М.А. Иванов. – Минск : Издательство Белорусского университета, 1981. – 176 с.
1378888
  Душутин Н.К. Статистический подход к динамике множественного рождения адронов : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Душутин Н.К.; Объд.ин-т.ядерн.исслед. – Дубна, 1974. – 14л.
1378889
  Алексеев Б.В. Статистический подход к описанию макроскопических систем / Б.В. Алексеев ; МВ и ССО СРФСР, Моск. ин-т хим. машиностроения. – Москва : МИХМ, 1987. – 104 с.
1378890
  Петров А.П. Статистический подход к решению операторных уравнений первого рода и вопросы корректности : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Петров А.П.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет матем. секции Объедин. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1967. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1378891
  Лощинин Михаил Статистический подход к эколого-экономическому анализу рынка потребления воды / Лощинин Михаил, Сотник Ирина, Маценко Александр // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 3. – С. 26-37. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  Впервые получено распределение потребителей по объему использованной воды на примере города Сумы в 2001-2006 годах. Показано, что это распределение хорошо воспроизводится во времени, характеризуется монотонно спадающей плотностью и неоднородно, что ...
1378892
  Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1969. – 232 с.
1378893
  Ширяев А.Н. Статистический последовательный анализ. / А.Н. Ширяев. – Москва : Наука, 1976. – 272 с.
1378894
  Соболевский Н.М. Статистический расчет взаимодействия нуклонов и П-мезонов с веществом на основе каскадно-испарительной модели ядерных реакций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.055 / Соболевский Н.М.; Ин-т биофизики. – М., 1972. – 16л.
1378895
  Пушкин Б.А. Статистический расчет плоских струтурных перекрытий массового строительства. : Автореф... Канд.техн.наук: 05022 / Пушкин Б.А.; МВ и ССО РСФСР.-Новочеркасский политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1973. – 24л.
1378896
  Пелегрэн М. Статистический расчет следящих систем. / М. Пелегрэн. – Москва : Иностранная литература, 1957. – 223 с.
1378897
   Статистический сборник "Народное хозяйство Самаркандской области".. – Самарканд, 1967. – 355с.
1378898
   Статистический сборник Екатеринославской губернии.. – Екатеринослав, 1925. – 827с.
1378899
   Статистический сборник Народного Комиссариата путей сообщений.. – М., 1920. – 80с.
1378900
   Статистический сборник по вопросам труда и заработной платы в европейских социалистических странах.. – М., 1959. – 199с.
1378901
   Статистический сборник по государственному бюджету и денежному обращению за 1922-23 и 1-е полугодие 1923-24 бюдж. гг.. – М., 1924. – 94с.
1378902
   Статистический сборник.. – К., 1925. – 503с.
1378903
  Репин В.Г. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем / В.Г. Репин. – М., 1977. – 432с.
1378904
   Статистический словарь. – Будапешт, 1961. – 171с.
1378905
   Статистический словарь. – Москва, 1965. – 708с.
1378906
   Статистический словарь.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 621с.
1378907
  Меркулов А.В. Статистический спектрогелиограф : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Меркулов А.В.; Акад.наук СССР. – Л, 1963. – 12л.
1378908
   Статистический справочник по мировой торговле зерновыми културами.. – М.-Л., 1936. – 104с.
1378909
   Статистический справочник по народному хозяйству.. – Л., 1924. – 64с.
1378910
   Статистический справочник по хозяйству связи.. – М., 1934. – 212с.
1378911
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – Ленинград, 1934. – 485 с.
1378912
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 3-е изд. доп. – Ленинград, 1937. – 648 с.
1378913
  Вольф М.Б. Статистический справочник по экономической географии стран капиталистического мира / М.Б. Вольф, В.С. Клупт. – 4-е изд. перераб. – Москва, 1959. – 663с.
1378914
   Статистический справочник СССР за 1928.. – М., 1929. – 958с.
1378915
   Статистический справочник СССР.. – М., 1927. – 506с.
1378916
  Журавель Н.М. Статистическое агрегирование в экономических системах / Н.М. Журавель. – Новосибирск, 1989. – 151с.
1378917
  Винецкий В.Л. Статистическое взаимодействие электронов и дефектов в полупроводниках / В.Л. Винецкий; АН УССР ин-т физики. – Киев : Наукова думка, 1969. – 188 с.


  Рассматриваются особенности физических свойств полупроводников, обусловленные статистическим взаимодействием электронов и дефектов. Учет такого взаимодействия позволяет понять природу высокотемпературной электропроводимости и ряда проводников, природу ...
1378918
  Сиськов В.И. Статистическое измерение качества продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: / Сиськов В.И.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Моск.экон.-иста.ин-т. – М, 1963. – 23л.
1378919
  Бакланов Г.И. Статистическое измерение производительности труда в промышленности / Г.И. Бакланов. – М., 1965. – 64с.
1378920
  Кравченко С.Г. Статистическое изучение бюджета времени студентов : Автореф... канд. эконом.наук: 08.600 / Кравченко С.Г.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1970. – 19л.
1378921
  Назаров М.Г. Статистическое изучение влияния роста производительности труда на изменение себестоимости продукции. : Автореф... Канд.экон.наук: / Назаров М.Г.; М-во высш.и сред.спец. образования РСФСР. – М, 1960. – 18л.
1378922
  Хоткина Зоя Александровна Статистическое изучение изменений социального положения трудящихся при трудовых перемещениях : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Хоткина Зоя Александровна; МВ и ССО СССР. Московский экон.-статистический ин-т. – М., 1980. – 24л.
1378923
  Скворцова А.П. Статистическое изучение использования основных фондов и производственных мощностей в промышленности. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Скворцова А.П.; Моск.экон.-статист.ин-т. – М, 1972. – 31л.
1378924
  Устинов А.Н. Статистическое изучение использования основных фондов промышленного предприятия. / А.Н. Устинов. – М., 1959. – 130с.
1378925
  Нгуен Лык Статистическое изучение использования основных фондов промышленных предприятий (на примере шелкового комбината "Красная роза") : Автореф... канд. эконом.наук: 08.600 / Нгуен Лык; Моск. экономико-статистич. институт. – М., 1971. – 22л.
1378926
  Коборов Н.К. Статистическое изучение использования трудовых ресурсов колхозов. : Автореф... канд. эконом.наук: / Коборов Н.К.; Москов. эконом.-стат. ин-тут. – М., 1955. – 19л.
1378927
  аль Халиф Я.А. Статистическое изучение населения Сирийской Арабской Республики : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.11 / аль Халиф Я.А. ; Ленингр. гос. ун-т. – Ленинград, 1976. – 18 с.
1378928
  Иващенко Г.А. Статистическое изучение основной тенденции развития и взаимосвязи в рядах диннапики / Г.А. Иващенко. – Томск, 1985. – 167с.
1378929
  Иделегбагбон Сандри Икпонвоса Статистическое изучение особенностей демографических процессов развивающихся стран Африки (на примере Нигерии) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.11 / Иделегбагбон Сандри Икпонвоса; Киев. ин-т нар. хоз-ва. – К., 1973. – 36л.
1378930
  Нгуен Тхиеп Статистическое изучение продукции промышленного предприятия. (На примере текстильных предприятий) : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Нгуен Тхиеп; Моск. экон.-стат. ин-т. Кафедра пром. статистики. – М., 1971. – 18л.
1378931
  Эрлих Я.М. Статистическое изучение производительности труда в промышленности / Я.М. Эрлих, В.С. Козлов, А.М. Гольдберг. – Москва : Госстатиздат, 1959. – 132 с.с.
1378932
  Губа И.Е. Статистическое изучение производительности труда в промышленности / И.Е. Губа, О.Н. Корнилова. – Днепропетровск, 1988. – 56с.
1378933
  Лю Хоу-пу. Статистическое изучение производительности труда в промышленности СССР и КНР. : Автореф... канд. эконом.наук: / Лю Хоу-пу.; МВО СССР. Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. пром. статистики. – М., 1959. – 14л.
1378934
  Молене О. Статистическое изучение рабочего времени и его использования. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Молене О.; Москов. экон-стат. ин-т. – М,, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1378935
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности выпуска продукции на промышленном предприятии : лекция для студентов, изучающих курс статистики пром-сти / Адамов В.Е. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. пром. статистики. – Москва : Высш. школа, 1966. – 35 с. – Библиогр. : с. 34
1378936
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности промышленного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Адамов В.Е. ; Моск. экон.-стат. ин-т, Каф. пром. статистики. – Москва, 1962. – 16 с.
1378937
  Адамов В.Е. Статистическое изучение ритмичности промышленного производства / В.Е. Адамов ; под ред. Г.И. Бакланова. – Москва : Статистика, 1965. – 188 с. – Библиогр.: с. 183-187
1378938
  Смирнов В.Н. Статистическое изучение сезонности в торговле. (На материалах торговли непродовольств. товарами Ленинграда) : Автореф... канд. экон.наук: / Смирнов В.Н.; Ленингр. ин-т сов. торговли им. Ф.Энгельса. – Л., 1967. – 24л.
1378939
  Кукулян А.М. Статистическое изучение специализации и кооперирования в авторемонтной промышленности : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Кукулян А.М. ; Моск. экон.-стат. ин-т. – Москва, 1969. – 34 с.
1378940
  Эйзрикер М.М. Статистическое изучение специализации совхозов. : Автореф... Канд.экон.жнаук: / Эйзрикер М.М.; Моск.экон-статист.ин-т. – М, 1967. – 16л.
1378941
   Статистическое изучение стилей языка и стилей речи.. – Горький
1. – 1970. – 48с.
1378942
   Статистическое изучение структуры общественного производства. – К., 1987. – 87с.
1378943
  Глисин Ф.Ф. Статистическое изучение технического уровня производства в промышленности / Ф.Ф. Глисин. – М, 1987. – 93с.
1378944
  Иващенко Н.Т. Статистическое изучение факторов повышения производительности труда в скотоводстве. (На примере колхозов Винниц. обл.) : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 600 / Иващенко Н.Т. ; Киевский ин-т нар. хоз-ва. – Киев, 1967. – 17 с.
1378945
  Квитко А.В. Статистическое изучение факторов производительности труда (с характеристикой опыта ГДР) : Автореф... канд. экон.наук: / Квитко А.В.; Моск. экон.-стат. ин-т. – М., 1965. – 17л.
1378946
  Зайцева Н.В. Статистическое изучение факторов роста производительности труда рабочих промышленности : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Зайцева Н.В. ; Моск. экономико-статистический ин-т. – Москва, 1953. – 15 с.
1378947
  Кутолин В.А. Статистическое изучение химизма базальтов разных формаций / В.А. Кутолин. – М., 1969. – 143с.
1378948
  Тарасова Н.А. Статистическое изучение экономической эффективности промышленного производства. / Н.А. Тарасова. – Чебоксары, 1987. – 48с.
1378949
  Лукацкая Ф.И. Статистическое исследование блеска неправильных и полуправильных переменных звезд. / Ф.И. Лукацкая. – Киев : Наукова думка, 1969. – 152 с.
1378950
  Набиев Х.Н. Статистическое исследование интенсификации производства. / Х.Н. Набиев. – Ташкент, 1990. – 144с.
1378951
  Селезнев А.И. Статистическое исследование потребности в специалистах с высшим и средним специальном образовании. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.11 / Селезнев А.И.; Киев.ин-т нар.хоз. – К, 1985. – 27л.
1378952
   Статистическое исследование производствености труда при системном подходе.. – Минск, 1985. – 223с.
1378953
  Коноплева П В. Статистическое исследование системы комет : Дис... канд. физ-матнаук: / Коноплева В.П,; КГУ им Т.Г.Шевченко, Астрономическая обсерватория. – Киев, 1948. – 254л. – Бібліогр.:л.196-203
1378954
  Вихерт А.В. Статистическое исследование складчатости / А.В. Вихерт. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1977. – 158с.
1378955
  Абызова Э.Б. Статистическое исследование структуры немецких существительных / Абызова Э.Б. – Казань : Изд-во Казан. ун-та, 1986. – 97 с. – Библиогр.: с. 87-97
1378956
  Ахметова А.А. Статистическое исследование уровня и качества жизни населения Казахстана // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2011. – № 4. – С. 49-52. – ISSN 0320-8168


  Є фото.
1378957
  Чернявский В.Н. Статистическое исследование факторов, влияющих на показатели труда операторов перфорации. : Автореф... канд. экон.наук: 600 / Чернявский В.Н.; Ростов. н/Д ин-т нар. хоз. – Ростов -на-Дону, 1972. – 30л. – Бібліогр.:с.28-30
1378958
  Горбатюк Н.С. Статистическое исследование языка на ЭВМ "Урал-1" / Н.С. Горбатюк, Л.С. Стойкова. – Киев, 1964. – 26с.
1378959
  Богачев И.Н. Статистическое металловедение / И.Н. Богачев. – Москва, 1984. – 176 с.
1378960
  Ермаков С.М. Статистическое моделирование : учеб. пооб. / С.М. Ермаков, Г.А. Михайлов. – 2-е изд., доп. – Москва : Наука, 1982. – 296с.
1378961
  Нешитой В.В. Статистическое моделирование библиотечного фонда // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 12. – С. 36-46. – ISSN 0130-9765


  Цель статьи - разработка методов вычисления информационной полноты комплектования библиотечного фонда, а также оценка его оптимального объема на базе статистических данных о количестве книговыдач и количестве выдач каждого наименования документа.
1378962
  Голенко И Д. Статистическое моделирование в технико-экономических системах. / И Д. Голенко. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета, 1977. – 264с.
1378963
   Статистическое моделирование динамических систем средствами АВТ.. – М., 1976. – 200с.
1378964
   Статистическое моделирование и прогнозирование : [учеб. пособие для экон. спец. вузов. – Москва : Финансы и статистика, 1990. – 382, [1] с. – Библиогр.: с. 374-377
1378965
   Статистическое моделирование и прогнозирование технико-экономических показателей предприятий : [cборник статей]. – Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1974. – 192 с. – Библиогр. в конце статей
1378966
  Велигурский Г.А. Статистическое моделирование на физических моделях схем автоматики / Г.А. Велигурский.[и др.] ; Под общей ред. Г.А. Велигурского. – Минск : Наука и Техника, 1978. – 158 с. : 36 ил, 4 табл. – Библ.: 65 назв.
1378967
  Никонова А.А. Статистическое моделирование на ЭВМ температурного режима промерзающих и оттаивающих горных пород. / А.А. Никонова. – М, 1981. – 102с.
1378968
  Грих Зоя Александровна Статистическое моделирование однородных изотропных случайных полей и изотропных случайных полей на сфере : Дис... канд физ.-мат.наук: 01.01.05 / Грих Зоя Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 167л. – Бібліогр.:л.139-150
1378969
  Назаралиев М.А. Статистическое моделирование радиационных процессов в атмосфере / М.А. Назаралиев. – Новосибирск, 1990. – 224с.
1378970
  Розанов Г.В. Статистическое моделирование развития отрасли / Г.В. Розанов. – М, 1976. – 167с.
1378971
  Лифшиц А.Л. Статистическое моделирование систем массового обслуживания. / А.Л. Лифшиц, Э.А. Мальц. – М., 1978. – 247с.
1378972
   Статистическое моделирование среднесуточных концентраций загрязняющих веществ в атмосфере Московского мегаполиса методом множественной регрессии / П.Ф. Демченко, А.С. Гинзбург, Г.Г. Александров, А.И. Вересков, Г.И. Горчаков, Н.Н. Завалишин // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 10. – С. 31-43 : рис., табл. – Библиогр.: 34 назв. – ISSN 0130-2906
1378973
  Соколов В.М. Статистическое моделирование технико-экономических показателей производственных процессов / В.М. Соколов. – Новосибирск, 1982. – 177с.
1378974
  Розин Б.Б. Статистическое моделирование экономических показателей / Б.Б. Розин; Отв.ред. Л.А. Козлов. – Новосибирск : Наука, 1976. – 134, [2] с.
1378975
   Статистическое моделирование экономических процессов. / Розин Б.Б. – Новосибирск, 1991. – 228с.
1378976
  Герасименко С.С. Статистическое обоснование программ подготовки и использования специалистов / С.С. Герасименко. – К, 1991. – 132с.
1378977
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 1. – 1852. – 549, 18 с., 3 карты
1378978
  Фундуклей И. Статистическое описание Киевской губернии / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. М-ва внутренних дел
Ч. 3. – 1852. – 572 с. – без тит. л.
1378979
   Статистическое описание Нахичеванской провинции / изданное Иваном Фундуклеем. – Санкт-Петербург : В тип. Департамента Внешней Торговли
Ч. 2. – 1833. – 264 с.
1378980
  Перов Алексей Николаевич Статистическое описание некоторых спектрально-кинетических закономерностей сольватохромии и сольфатофлуорохромии : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Перов Алексей Николаевич; Гос. оптический ин-т. – Л., 1977. – 21л.
1378981
  Бородюк В.П. Статистическое описание промышленных объектов / В.П. Бородюк, Э.К. Лецкий. – М., 1971. – 112с.
1378982
  Горевая В.С. Статистическое описание фунционально-стилевых подразделений современного английского языка / В.С. Горевая. – Калинин, 1974. – 152с.
1378983
  Романов А.А. Статистическое отражение и рекламное обеспечение природоохранной деятельности: некоторые актуальные аспекты / А.А. Романов, А.Д. Думнов // Вопросы статистики : научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2012. – № 9. – С. 29-45. – ISSN 0320-8168
1378984
  Закс Л. Статистическое оценивание / Л. Закс ; пер. с нем. В.Н. Варыгина ; науч. ред. и предисл. Ю.П. Адлера и В.Г. Горского. – Москва : Статистика, 1976. – 598 с. – (Зарубежные статистические исследования : ЗСИ / редкол.: Т.В. Рябушкин, председатель [и др.])
1378985
  Шереметьева Татьяна Анатольевна Статистическое оценивание в задачах интерпретации косвенных измерений и его применение в экспериментальной спектроскопии высокого разрешения. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Шереметьева Татьяна Анатольевна; МВ и ССО УССР, КГУ. – К., 1981. – 131л. – Бібліогр.:л.126-131
1378986
  Дыховичный А.А. Статистическое оценивание корреляционной функции и спектральных характеристик гауссовских однородных и изотропных случайных полей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Дыховичный А.А. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1985. – 11 с.
1378987
  Ле Фе До Статистическое оценивание коэффициентов регресси и мометных функций старших порядков случайных процессов и полей : Дис... канд. физ.-мат,наук: 01.01.05 / Ле Фе До; МВиССО УССР, КГУ им. Т. Шевченко. – К., 1991. – 94л. – Бібліогр.:л.89-94
1378988
  Зуев С.М. Статистическое оценивание параметров математических моделей заболеваний / С.М. Зуев. – Москва, 1988. – 176с.
1378989
  Дмитриев Ю.Г. Статистическое оценивание распределений вероятностей с использованием дополнительной информации. / Ю.Г. Дмитриев, Ю.К. Устинов. – Томск, 1988. – 194с.
1378990
  Мания Г.М. Статистическое оценивание распределения вероятностей / Г.М. Мания. – Тбилиси, 1974. – 239с.
1378991
  Розенблит П.Я. Статистическое оценивание характеристик надежности и эффективности сложных систем / П.Я. Розенблит. – Рига : Зинатне, 1979. – 275 с.
1378992
  Рубанов Г.В. Статистическое предвидение и его роль в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Рубанов Г.В.; АН БССР. Ин-т философии и права. – Минск, 1970. – 25л.
1378993
   Статистическое приложение к журналу "Мировое хозяйство и мировая политика".. – М.
10-11. – 1946. – 32с.
1378994
  Мхитарян В.С. Статистическое регулирование качества машиностроительной продукции по альтернативным признакам. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.607 / Мхитарян В.С.; Моск.экон.-стат.ин-т. – М, 1970. – 29л.
1378995
  Гончаров Э.Н. Статистическое регулирование технологических процессов / Э.Н. Гончаров. – М, 1976. – 49с.
1378996
  Бендерский А.М. Статистическое регулирование технологических процессов методом кумулятивных сумм / А.М. Бендерский. – М., 1973. – 70с.
1378997
  Гупта С. Статистическое соотношение бассейновых характеристик Гималаев и Бунделькханда с паводочным стоком. / С. Гупта. – Л., 1967. – 8с.
1378998
  Анреп Г.В. Статистическое состояние иррадиации возбуждения / Г.В. Анреп. – Петроград : Тип. К.Маттисена, 1917. – С. 262-275 + 3 рис. – Отд. оттиск из: "Архив биологических наук", т. 20, № 4
1378999
  Джоветт Ч.Э. Статистическое электричество в электронике / Ч.Э. Джоветт. – Москва, 1980. – 135 с.
1379000
  Росин М.Ф. Статистическпй анализ систем управления / М.Ф. Росин. – М., 1965. – 204с.
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,