Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>
1378001
  Конєв С.О. "Синтез флуоресцентно-мічених амінокислот та біологічно активні пептиди на їх основі" : дис. ... д-ра філософії : 102 / Конєв Сергій Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 135 с. – Додаток: с. 135. – Бібліогр.: с. 122-134
1378002
  Чобанюк М. "Синтез" як художньо-естетичний феномен культури ХХ - ХХІ століття // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 176-185. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1378003
  Александров І. Синтез категорій та понять ринкового механізму управління якістю навколишнього середовища / І. Александров, О. Кравець // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 15/16 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 259-266. – ISSN 1818-2682
1378004
  Чебыкин Л.С. Синтез квазиоптимального по быстродействию управления метдом разделения движения.. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Чебыкин Л.С.; Уральский гос. ун-т. – Свердловск, 1974. – 22л.
1378005
   Синтез квазиоптимальної системи адаптивної просторово-часової обробки, що грунтується на методах функціонального аналізу / В.В. Вишнівський, В.П. Долгушин, В.М. Лоза, Л.О. Ряба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 12-15


  Розглядається завдання синтезу алгоритму адаптивної просторово-часової обробки сигналів при наявності шумових перешкод у РЛС із ФАР, що ґрунтується на застосуванні методів функціонального аналізу. Запропоноване технічне рішення забезпечує значне ...
1378006
  Смольников И.Ф. Синтез квазиоптимальных систем автоматического управления / И.Ф. Смольников. – Л., 1967. – 168с.
1378007
  Ляпа Микола Миколайвич Синтез квазіоптимальних за швидкодією систем автоматичного управління для засобів кутового супроводження : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 605.13.03 / Ляпа М.М.; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2001. – 20 с.
1378008
  Ткаченко Я.В. Синтез квазіоптимального регулятора для космічного апарату в несферичному гравітаційному полі // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 237-244. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Отримано квазіоптимальний розв"язок задачі про синтез оптимального регулятора, що враховує несферичність гравітаційного потенціалу Землі, для космічного літального апарату. Несферичність гравітаційного поля моделюється врахуванням другої зональної ...
1378009
  Ковальчук Ю.Я. Синтез кейнсіанських і неокласичних теорій оподаткування та його вплив на розвиток економічних систем // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 266-270. – ISBN 5-7763-2435-1
1378010
  Шабалін Б.Г. Синтез керамічних матриць на основі штучних сполук зі структурами цирконоліту, пірохлору і гранату / Б.Г. Шабалін, Ю.О. Тітов // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2009. – Т. 31, № 4. – С. 49-59. – ISSN 0204-3548


  За допомогою методу холодного пресування і спікання шихти сумісноосаджених компонентів (гідроксиди, гідроксикарбонати) синтезовано керамічні матриці на основі штучних аналогів мінералів цирконіоліту, пірохлору і гранату з одночасним введенням у шихту ...
1378011
  Варданян А.Г. Синтез кетонов фенантренового ряда с помощью ракции сернокислотного гидролиза и двойной циклизации а-(3-хлоркротл) -Y-фенил-масляных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Варданян А.Г.; АН Арм.ССР. Хим. ин-т. – Ереван, 1954. – 15л.
1378012
  Жантемирова У.Ф. Синтез кикотиновых, изоникотиновых и и-фенилкарбаминовых эфиров на основве некоторых спиртов ацетиленового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Жантемирова У.Ф.; Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 31л.
1378013
  Аветян Л.О. Синтез кислород-, серу- и азотсодержащих шестичленных гетероциклических 4-альдегидов : автореф. ... канд. хим. наук: 02.00.03 / Аветян Л.О. ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 19 с.
1378014
  Коробкова В.Г. Синтез кислород и азотосодержащих гетероциклов ацилированием арил (индоли) уксусных кислот и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.0003 / Коробкова В. Г.; 22. – Ростов -на-Дону, 1973. – 22л.
1378015
  Яворский В.П. Синтез кислот В-оксигидросорбинового и сорбинового ряда. / [соч.] В. Яворского; Из Орган. отд-ния Хим. лаб. Ун-та Св. Владимира. – Санкт-Петербург : Тип. В. Демакова
Статья 1. – 1903. – 29 с.


  На с. 1 дарств. надпись: Глубокоуважаемому Сергею Никлаевичу Реформатскому от благодарного ученика
1378016
  Полонський О.Д. Синтез класифікаторів станів об"єктів керування за умов невизначеності : Атореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.03 / Полонський О.Д.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 50 назв
1378017
  Агеева О.Н. Синтез клеточных и вирусных макромолекул при субоптимальной температуре : Автореф... канд. биол.наук: / Агеева О.Н.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1969. – 24л.
1378018
  Красільнікова Т.М. Синтез коагулянтів із алюмінату натрію та оцінка їх ефективності при очищенні води : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Красільнікова Т.М.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв
1378019
   Синтез кобальтосодержащих аэросилов из растворов аминпропандиол-1,2 карбоната / В.В. Скопенко, Л.В. Глущенко, А.К. Трофимчук, О.Н. Мирошников // Укр. хим. журн., 1979. – №3
1378020
  Дяченко О.Б. Синтез кодексів канальних кодів цифрового магнітного запису акустичних сигналів : Автореф... канд. техн. наук: 05.09.08 / Дяченко О.Б.; КПІ. – К, 1993. – 16л.
1378021
  Поправко С.А. Синтез колчатой системы DCB тетрациклиновых антибиотиков. : Автореф... канд. хим.наук: / Поправко С.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1964. – 16л.
1378022
  Бибило П.Н. Синтез комбинационных схем методами функциональной декомпозиции / Петр Николаевич Бибило, Сергей Васильевич Енин ; под ред. А.Д. Закревского ; АН БССР, Ин-т техн. кибернетики. – Минск : Наука и Техника, 1987. – 191 с. : ил. – Библиогр.: с. 181-184 (91 назв.)
1378023
  Кувейко И.Ф. Синтез комбинационных схем на реальных контактах / И.Ф. Кувейко, А.И. Павловский. – Минск, 1969. – 32с.
1378024
  Єріцян Б.Х. Синтез комбінованої системи нахилу кузова швидкісного електричного рухомого складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.09 / Єріцян Багіш Хачикович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1378025
  Герасименко К.В. Синтез компенсатора завад приймачам супутникової радіонавігаційної системи на основі адаптивної просторової фільтрації // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науково-виробничий збірник / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2015. – № 4 (38). – С. 49-54
1378026
   Синтез комплексів Pd (II) з функціоналізованими N-алкіл-1,2,4-триазолами / Ю.М. Огороднік, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, Р.Д. Лампека // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 62
1378027
   Синтез комплексів суперосновних карбенів імідазольного ряду / Л.Г. Околовська, М.І. Короткіх, В.Ш. Сабєров, Г.Ф. Раєнко, І.О. Фрицький // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 157
1378028
   Синтез комплексных соединений металлов платиновой группы : справочник. – Москва : Наука, 1964. – 340с.
1378029
  Веселова Л.П. Синтез комплексообразующих полимеров на основе сополимеров стирола с дивинилбензолом и производных пиразолона-5. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Веселова Л.П.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1972. – 21л.
1378030
  Горбатов В.А. Синтез композиции операционного и управляющего автоматов в вычислительной технике / В.А. Горбатов. – Москва, 1973. – 106с.
1378031
  Шкоріна І. Синтез компонентів стильових систем у романі О.Слісаренка "Хлібна ріка" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 321-325. – ISBN 966-8110-14-5
1378032
  Мірошніченко Сергій Васильович Синтез компоновок багатоцільових токарних верстатів і модулів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.03.01 / Мірошніченко Сергій Васильович; КПІ. – К., 1994. – 18л.
1378033
  Охріменко В.І. Синтез комунікативно-прагматичної та когнитивної парадигм лінгвістичних знань при дослідженні дискурсу (до постановки проблеми) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 270-277. – Бібліогр.: 19 назв.
1378034
  Николаенко Н.С. Синтез конверторных RC-фильтров / Н.С. Николаенко. – Ленинград, 1974. – 152 с.
1378035
  Фальковская О.Т. Синтез конденсирования гетероциклов на основе альфа-бром и альфа-бром-а-фенил-о-толунитрилов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фальковская О.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1987. – 18л.
1378036
  Литвиненко С.В. Синтез конденсированных азагетероциклов на основе замещенных метилсульфонов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Литвиненко С.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 182 л. + Приложение: л. 173-182. – Библиогр.: л. 155-172
1378037
  Литвиненко С.В. Синтез конденсированных азагетероциклов на основе замещенных метилсульфонов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Литвиненко С.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 18 с. – Библиогр.: 20 назв.
1378038
  Севодин В.П. Синтез конденсированных гетероциклических соединений на оснгове 1-ацетилиндолинона-3 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Севодин В. П.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1983. – 20л.
1378039
  Фальковская О.Т. Синтез конденсированных гетероциклов на основе альфа-бром- -афенил- о- толунитрилов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фальковская О.Т.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
1378040
  Козынченко А.П. Синтез конденсированных хиноксалинов и хинолинов на основе реакции гетарилирования замещенных ацетонитрилов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Козынченко А.П. ; КГУ им Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – 187 л. + Прил.: л. 175-187. – Библиогр.: л. 155-174
1378041
  Козынченко А.П. Синтез конденсированных хиноксалинов и хинолинов на основе реакции гетарилирования замещенных ацетонитрилов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Козынченко А.П. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 19 с. – Библиогр.: 7 назв.
1378042
  Гись В.Ю. Синтез конденсованих 1,2,4-тіадіазепінів та 1,2-тіазепінів на основі алкілсульфонамідів : дис. ... д-ра філос. : 102 / Гись Василь Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 222 арк. – Додатки: арк. 119-222. – Бібліогр.: арк. 106-118
1378043
  Дубініна Галина Григорівна Синтез конденсованих гетероциклічних систем шляхом нуклеофільного заміщення у віцинальних дигалогенгетероциклах : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Дубініна Галина Григорівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 130 л. + Додаток: л.129-130. – Бібліогр.: л.112-129
1378044
  Дубініна Галина Григорівна Синтез конденсованих гетероциклічних систем шляхом нуклеофільного зміщення у віцинальних дигалогенгетероциклах : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Дубініна Г.Г.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1378045
   Синтез конденсованих похідних піримідину з використанням NCNCC+C підходу / Д.С. Гранат, А.В. Бійцева, О.О. Григоренко, С.В. Рябухін // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2014. – Т. 12, вип. 3 (47). – C. 3-16. – ISSN 2308-8303
1378046
   Синтез конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну / О.М. Мічурін, Д.С. Радченко, О.О. Григоренко, І.В. Комаров // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 70


  Відомо, що аргініновмісні пептиди та протеїни грають ключову роль у багатьох фізіологічних та біохімічних процесах. Важливість аргініну зумовлена наявністю сильноосновної гуанідинової групи, що завжди є протонованою при фізіологічних pH і грає важливу ...
1378047
   Синтез конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну / О.М. Мічурін, Д.С. Радченко, О.О. Григоренко, І.В. Комаров // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 70
1378048
   Синтез конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів піридилаланіну / Б.В. Бобовський, О.П. Демчук, О.В. Грищук, О.В. Гордієнко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 96
1378049
  Мельников К.П. Синтез конформаційно обмеженого аналогу аміномасляної кислоти / К.П. Мельников, С.М. Головач, О.О. Григоренко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 106
1378050
   Синтез коньюгатів бетулонової кислоти та спірооксіндольного/ізоксазольного фрагментів у "клік"-взаємодіях / М.В. Мурликіна, Т.Л. Павловська, О.М. Семененко, Е.В. Санін // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 120
1378051
  Скопенко В.В. Синтез координационных соединений железа (II), включающих ацидолиганды метанидного и амидного типов / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук // Докл. АН УССР. Сер. Б, 1983. – №2
1378052
  Хоменко Д.М. Синтез координаційних сполук деяких d-металів та ураніл-іона з 5-(4-піридил)-1,2,4-триазол-a-ілоцтовою кислотою та її амідом / Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, Р.Д. Лампека // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 9
1378053
  Бойчук Л.М. Синтез координирующих систем автоматического управления / Л.М. Бойчук. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 160 с. : ил. – Библиогр.: с. 156-160 (110 назв.). – ISBN 5-283-01521-1
1378054
  Брайнин Л.Б. Синтез кремний-, кремнийфосфор-, кремнийфосфорсерусодержащих полиэфиров и исследование их влияния на желатиновые системы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Брайнин Л.Б.; Казан. гос. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1378055
  Брайнин Л.Б. Синтез кремний-, кремнийфосфор-, кремнийфосфорсерусодержащих полиэфиров и исследование их влияния на желатиновые системы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Брайнин Л.Б.; Казан. гос. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1972. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1378056
  Симонова А.А. Синтез кремний органических иминоэфиров и их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Симонова А.А.; Мин. хим. промышленности. – М., 1974. – 20л.
1378057
  Башкирова Светлана Александровна Синтез кремнийорганических гетероциклических соединений с участием дихлорсилилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Башкирова Светлана Александровна; М-во хим. пром-сти. – М., 1974. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1378058
  Поляков Юрий Петрович Синтез кремнийорганических соединений с применением паров щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Поляков Юрий Петрович; АН УССР, Ин-т нефтехимич. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1987. – 20л.
1378059
  Брегеда И.Д. Синтез криолита,активированного ионами лантанидов и исследование его люминесцентных свойств : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.046 / Брегеда И.Д.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1971. – 16л.
1378060
  Гасанов Ш.Ш. Синтез криолитологического знания / Ш.Ш. Гасанов. – Москва, 1984. – 89с.
1378061
  Науменко Н.В. Синтез культурних концептів у творенні образу ужиткової речі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 305-310


  У статті на матеріалі "культурологічної" поезії Василя Голобородька показано, що, паралельно з еволюцією індивідуального світобачення поета, явленого у словесних творах, концепт "річ" змінює свій статус із "деталі-символу" на "образ-символ", ...
1378062
  Кудін Г.І. Синтез кусково гіперплощинних кластерів в просторах векторів ознак / Г.І. Кудін, Т.П. Зінько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Досліджується задача побудови засобами псевдо обернення кусково гіперплощинних кластерів для навчальних виборок векторів у просторі ознак, а саме: поділ вибірки на два кусково гіперплощинних кластери так, щоб певна підмножина точок була в околі ланок ...
1378063
  Гамбарян Н.П. Синтез лепидина и его аналогов с заместителями в ароматическом ядре : Автореф... канд. хим.наук: / Гамбарян Н.П.; АН Арм.ССР. Химический ин-т. – Ереван, 1953. – 17 с.
1378064
  Оксенойт Е Синтез лизинового аналога антибиотика полимиксина : Автореф... канд. хим.наук: / Оксенойт Е С.; МГУ. – М., 1970. – 15л.
1378065
   Синтез линейниых электрических и электронных цепей. – Львов, 1982. – 311с.
1378066
  Балк П.И. Синтез линейной и нелинейной постановок обратной задачи в гравиразведке и магниторазведке / П.И. Балк, А.С. Долгаль, Л.А. Христенко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 5. – С. 51-65 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 64-65. – ISSN 0203-3100
1378067
  Волкович В.Л. Синтез линейных пространственно распределенных систем фильтрации и обнаружения : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Волкович В.Л. ; АН УССР. Ин-т кибернетики. – Киев, 1966. – 13 с.
1378068
   Синтез линейных электрических и электронных цепей : метод переменных состояния / П.А. Ионкин, Н.Г. Максимович, В.Г. Миронов, Ю.С. Перфильев, П.Г. Стахив. – Львов : Вища школа, 1982. – 311 с.
1378069
  Кудін Г.І. Синтез лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами засобами псевдообернення / Г.І. Кудін, С.Б. Бублик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – C. 164-168. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  На визначеному наборі векторів системи керування розв"язана задача синтезу лінійної дискретної системи керування з крайовими умовами згідно критеріїв мінімуму нев"язки та норми головного розв"язку задачі. Ключові слова: лінійна дискретна система, ...
1378070
  Кудін Синтез лінійних дискретних систем керування з крайовими умовами засобами псевдообернення. І / Кудін, ГЛ, С.Б. Бублик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 176-178. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розв"язана задача синтезу лінійної дискретної системи керування з крайовими умовами згідно критеріїв мінімуму нев"язки та норми головного розв"язку задачі на заданих однопараметричних підмножинах лінійних комбінацій векторів системи керування. Ключові ...
1378071
   Синтез логических структур. – Ужгород, 1970. – 111с.
1378072
  Триханов А.В. Синтез логических схем / А.В. Триханов. – Томск, 1986. – 96с.
1378073
  Романкевич А.М. Синтез логических схем из элементов с многозначным втруктурым алфавитом : Автореф... канд. техн.наук: / Романкевич А. М.; КПИ. – К., 1966. – 14л.
1378074
  Соболев В.Н. Синтез логических устройств / В.Н. Соболев. – М, 1977. – 55с.
1378075
  Флорин Ж. Синтез логических устройств и его автоматизация / Ж. Флорин. – М, 1966. – 375с.
1378076
  Кац С.В. Синтез макробіциклічних та псевдомакробіциклічних комплексів 3d-металів з піразолоксимним реберним фрагментом : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Кац Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 189 арк. – Додатки: арк. 172-189. – Бібліогр.: арк. 52-61, 79, 92, 107, 145, 170-171
1378077
  Кац С.В. Синтез макробіциклічних та псевдомакробіциклічних комплексів 3d-металів з піразолоксимним реберним фрагментом : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Кац Світлана Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1378078
   Синтез макроциклических соединений / К.Б. Яцимирский, А.Г. Кольчинский, В.В. Павлищук, Г.Г. Таланова; Тихонова Л.П. – Киев : Наукова думка, 1987. – 276 с.
1378079
  Кадыров Х.К. Синтез математических моделей биологических и медицинских систем / Х.К. Кадыров, Ю.Г. Антомонов. – Киев : Наукова думка, 1974. – 223 с.
1378080
  Козелков С.В. Синтез математичної моделі розподілу інформації для мінімізації затримки даних в супутниковій системі / С.В. Козелков, К.П. Сторчак, А.П. Бондарчук // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Козелков С.В. ; редкол.: Беркман Л.Н., Блаунштейн Н.О., Весоловський К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (59). – C. 5-13. – ISSN 2412-4338
1378081
   Синтез меланіну чорними дріжджами PSEDONADSONIELLA BRUNNEA: залежність від кількості L-тирозину в культуральному середовищі / Т. Кондратюк, Т. Берегова, Т. Акуленко, Є. Торгало, В. Верещака // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 41-46. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (26)). – ISSN 1728-3817


  Метою роботи було визначення оптимальних умов синтезу меланіну чорними дріжджоподібними грибами Pseudonadsoniella brunnea (Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Polyporales, Meripilaceae) залежно від кілько- сті L-тирозину в культуральному ...
1378082
  Герасименко А.І. Синтез ментол метакрилату і його кополімеризація з азобензольними метакрилатами / А.І. Герасименко, О.М. Надтока, В.Г. Сиромятников // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 410-411
1378083
  Калинин Александр Викторович Синтез меркурированных реактивов Виттига и получение с их помощью а, b-ненасыщенных ртутноорганических соединений : Автореф... канд. хим.наук: 008 / Калинин Александр Викторович; МГУ. Химич. фак-т. Кафедра органической химии. – М., 1972. – 16л.
1378084
  Ольдекоп Ю.А. Синтез металлоорганических соединений декарбонсилированием ацилатов металлов / Ю.А. Ольдекоп, Н.А. Майер. – Минск, 1976. – 176с.
1378085
   Синтез методів оцінювання електромагнітної сумісності радіотехнічних систем / Лукова-Чуйко, В.В. Наконечний, В.Г. Сайко, С.В. Толюпа // Безпека інформаційних систем і технологій : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. О.К. Юдін ; редкол.: Бабенко Т.В., Бичков О.С., Климаш М.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (1). – С. 57-65. – ISSN 2707-1758
1378086
  Хращевський Р.В. Синтез механізму координації системи планування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 38-44
1378087
  Шевченко В.П. Синтез меченных тритием липидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Шевченко В. П.; АН СССР, Ин-т молекулярной генетики. – М., 1981. – 20л.
1378088
  Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов / С.И. Баранов. – Ленинград : Энергия, 1974. – 216 с. : черт. – Список лит.: с. 213-214 (29 назв.)
1378089
  Баранов С.И. Синтез микропрограммных автоматов : (граф-схемы и автоматы) / С.И. Баранов. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Энергия, 1979. – 231с. : ил. – Библиогр.: с. 228-230 (63 назв.)
1378090
   Синтез минералов : в 2-х томах. – М.
Т. 1. – 1987. – 487с.
1378091
   Синтез минералов : в 2-х томах. – М.
Т. 2. – 1987. – 255с.
1378092
   Синтез минералов и экспериментальные исследование. – М., 1981. – 172с.
1378093
  Соломенчук В.Д. Синтез миниатюрных пассивных СВЧ элементов радиолокационных станций : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.04 / Соломенчук В.Д.; Киев. высш. инж. радиотехнич. училище ПВО. – К., 1973. – 22л.
1378094
  Григоришин Сергій Синтез мислення і мови у вченні про судження Едмунда Гусерля // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2009. – № 1 (79). – С.80-85
1378095
  Авдєєва М.С. Синтез мистецтв в архітектурі України // Проблеми розвитку міського середовища : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. Трошкіна О.А. – Київ, 2019. – Вип. № 2 (23). – С. 3-12. – ISBN 978-617-7804-22-1
1378096
  Яромчук В.В. Синтез мистецтв мультимедіа в контексті сучасних практик культури : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Яромчук Вадим Віталійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1378097
  Козинко Л. Синтез мистецтв та трансмісія фольклорних танцювальних традицій у практиці фольклорно-етнографічних ансамблів України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 187-194. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  Зосереджено увагу на вивченні особливостей використання синтезу мистецтв та трансмісії фольклорних танцювальних традицій у практиці фольклорно-етнографічних ансамблів України. На основі аналізу діяльності Київського академічного театру українського ...
1378098
  Студницький І.Р. Синтез мистецтв у архітектурі вокзалів України кінця XIX - першої третини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Студницький Іван Ростиславович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1378099
  Линник Н. Синтез мистецтв у малій прозі Миколи Вінграновського // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 249-256. – (Серія філологічна ; вип. 60, ч. 1). – ISSN 2078-5534
1378100
  Балла Е. Синтез мистецтв у новелістиці Ніни Бічуї ("Портрет маленької дівчинки з черепахою") // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 15-18. – (Серія "Філологія. Соціальні комунікації" ; вип. 1 (29))
1378101
  Фока М.В. Синтез мистецтв у поетичній творчості Павла Тичини / Марія Фока ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кіровоград : Антураж А, 2012. – 333, [1] с., [20] арк. фотоіл. – Бібліогр.: с. 306-334. – ISBN 966-8769-10-4
1378102
  Жлуктенко Н.Ю. Синтез мистецтв у романі Томаса Гарді "Мер Кестербріджа" передмодерні імплікації // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2010. – Вип. 29. – С. 134-141


  З позицій інтермедіальної поетики розглядається синтез мистецтв у структурі роману Томаса Гарді як свідчення передмодерних тенденцій у вікторіанській прозі 1880-90-х рр.
1378103
  Студницький Р.О. Синтез мистецтв у сакральній архітектурі Східної Галичини кінця XIX - першої третини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Студницький Ростислав Олегович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1378104
  Беляєва А.О. Синтез мистецтв як домінантний принцип "художнього твору майбутнього" Р. Вагнера // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 58-60
1378105
  Дем"яненко Л. Синтез мистецтв як засіб вираження імпресіоністичного переживання у новелі Михайла Коцюбинського "Intermezzo" // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1 (88). – С. 118-124
1378106
  Руденченко А. Синтез мистецтв як одна з методологічних засад наукового обгрунтування навчання етнодизайну у мистецьких закладах вищої освіти // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11/12 (196). – С. 63-71. – ISSN 1682-2366
1378107
  Полубок А.П. Синтез мистецтв як процес взаємодії архітектури і пластичних мистецтв // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін ; редкол.: Габрель М.М., Товбич В.В., Клюшниченко Є.Є. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 49. – С. 189-194. – ISSN 2077-3455
1378108
  Ковальова Т.П. Синтез мистецтв: взаємодія літератури і музики (на матеріалі роману Т. Моррісона "Джаз") // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 16. – С. 225-233. – Бібліогр.: Літ.: с. 233; 22 назв.
1378109
  Крак Ю. Синтез міміки та емоцій на обличчі людини для моделювання жестової мови / Ю. Крак, А. Тернов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 52-55. – (Кібернетика ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано нові алгоритми побудови мімічних і емоційних проявів на обличчі людини для моделювання жестової мови. The new algorithms of human face mimic and emotional displays construction for sign language modelling are offered.
1378110
  Ратанова А.И. Синтез многоатомных спиртов типа RC(CH2OH)2-3 на ионообменных смолах : Автореф... канд. техн.наук: 343 / Ратанова А.И.; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т нефтехим. процессов. – Л., 1971. – 18л.
1378111
  Ивановский Р.И. Синтез многомерных систем автоматического упрвления с применением ЭЦВМ / Р.И. Ивановский, А.Г. Таранов. – М, 1970. – 172с.
1378112
  Давыдов В.И. Синтез многопороговых логических элементов / В.И. Давыдов, А.И. Бутко. – К., 1974. – 30 с.
1378113
  Васильев В.И. Синтез многосвязных автоматических систем методом порядкового отображения / В.И. Васильев, Ф.А. Шаймарданов. – Москва : Наука, 1983. – 126 с.
1378114
  Пухов Г.Е. Синтез многосвязных систем управления по методу обратных операторов. / Г.Е. Пухов, К.Д. Жук ; АН УССР, Ин-т кибернетики. – Киев : Наукова думка, 1966. – 218 с. : ил. – Библиогр.: с. 216-218 (91 назв.)
1378115
  Стеля І.О. Синтез мовної інформації на основі двомасової моделі голосових зв"язок та динамічної моделі мовного тракту // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; гол. ред. С.I. Ляшко ; редкол.: Ф.Г. Гаращенко, О.Ю. Грищенко, О.К. Закусило [та ін.]. – Київ, 2010. – № 4 (103). – С. 101-105. – (Серія "Прикладна математика"). – ISSN 0868-6912


  Стаття присвячена проблемi синтезу голосних звукiв на основi двомасової моделi голосових зв"язок та динамiчної моделi мовного тракту. Запропоновано математичне та програмне забезпечення для реалiзацiї цих моделей, проведенi чисельнi експерименти.
1378116
  Мамалига А.І. Синтез мовностилістичних засобів публіцистичного позиціонування в оригінальній радіодраматургії (за матеріалами радіоп"єс І. Хоменка та В. Фоменка). / А.І. Мамалига, Д.В. Данильчук // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 24. – С. 95-105
1378117
  Хапов Д.В. Синтез моделей оцінювання розвитку та інвестиційної привабливості регіонів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Хапов Денис Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2012. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1378118
  Расщепляев Ю.С. Синтез моделей случайных процессов для исследования автоматических систем управления / Ю.С. Расщепляев, В.Н. Фандиенко. – Москва : Энергия, 1981. – 144 с.
1378119
  Мержвинский А.А. Синтез модели универсума - как теоретическая проблема кибернетики // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / НАН Украины ; Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова ; Ин-т космических исследований ; глав. ред.: В.М. Кунцевич ; редкол.: В.М. Белов, С.Н. Васильев, Ф.Г. Гаращенко [и др.]. – Киев, 2017. – № 3, май - июнь. – С. 141-151. – ISSN 0572-2691
1378120
  Закис Г.Ф. Синтез модельных соединений лигнина / Г.Ф. Закис. – Рига, 1980. – 288с.
1378121
  Трефяк Н. Синтез модерністських стильових ознак у прозі Миколи Вінграновського // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 124-130. – (Філологія ; Вип. 23/24)
1378122
  Трефяк Н.І. Синтез модерністських стильових ознак у прозі Миколи Вінграновського // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010. – Вип. 38 : Літературознавчі студії. – С. 84-89
1378123
  Кримченко Р.Є. Синтез молекулярного пінцету на основі 4"-[(гідроксикарбонілметил) метиламіно] флавонолу для детекції аденозинтрифосфату / Р.Є. Кримченко, О.І. Бугера, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 96
1378124
  Ляшук О.С. Синтез молекулярного пінцету на основі 7-заміщених-3-гідроксифлавонів / О.С. Ляшук, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 114
1378125
  Бадан М.С. Синтез молекулярного пінцету на основі дикарбоксипохідної 3-гідроксифлавону / М.С. Бадан, О.І. Бугера, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 92
1378126
  Терзян А.Г. Синтез моно- и ди-(диалкиламино) -- ацетиленовых -- гликолей : Автореф... канд. хим.наук: / Терзян А. Г.; АН АрмССР, Хим. ин-т. – Ереван, 1951. – 16 с.
1378127
  Никитина А.А. Синтез моно- и диацетиленовых спиртов и некоторых их производных : Автореф... канд. хим.наук: / Никитина А. А.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1969. – 15л.
1378128
  Хачатрян Л.А. Синтез моно- и дилактонов у,б-ненасыщенных висьмиуглеродных двуосновных кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Хачатрян Л.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1378129
  Занина А.С. Синтез моно- и полициклических ароматиеских углеводородов на основе ацетиленовых соедиений : Автореф... канд. хим.наук: / Занина А.С.; Акад. наук СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1961. – 17л.
1378130
  Щелкунов А.В. Синтез монозамещенных ацетиленов / А.В. Щелкунов. – Алма-Ата, 1970. – 159с.
1378131
   Синтез монокристаллического минерального сырья. – М., 1982. – 117с.
1378132
  Супрун В.З. Синтез мономеров и красителей на основе аценафтена. : Автореф... канд. техн.наук: / Супрун В.З.; Сев.-зап. заоч. политехн. ин-т. – Л., 1967. – 9л.
1378133
  Саакян А.А. Синтез мономеров и полимеров на основе винлацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Саакян А. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 17л.
1378134
  Сыромятников В.Г. Синтез мономеров и полимеров на основе некоторых ненасыщенных кислот с исследованием возможностей их применения в различных процессах записи изображения : Дисс. ... канд. хим. наук / Сыромятников В.Г. ; МВ ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 69с. – Библиогр.: 65-69
Ч.2. – 1970. – 69с. – Библиогр.: 65-69
1378135
  Харченко О.Г. Синтез монометрів на основі 6-гідроксиаурону та дослідження фотохімічних властивостей продуктів їх кополімеризації / О.Г. Харченко, В.О. Смокал, О.М. Крупка // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 86, № 3/4, березень - квітень. – С. 118-125. – ISSN 2708-1281
1378136
  Бевад И.И. Синтез мононитропроизводных предельных углевородов / [соч.] И. Бевада, доц. ин-та селького хоз. и лесоводства в Новой Александрии // Исследования над явлениями вытеснения одних элементов другими / Н.Н. Бекетов. – Харьков, 1865. – [2], II, 102, [1] с.


  На тит. л. дарств. надпись Реформатскому от автора
1378137
  Михеева Н.Н. Синтез на основе -пиперидонов физиологически активных веществ - производных пиперидина (анестетиков, аналгетиков, спазмолитиков и др.) : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Михеева Н.Н. ; МВ и ССО РСФСР , Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – Москва, 1959. – 14 с.
1378138
  Воронина Тамара Афанасьевна Синтез на основе замещенных -окисей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Воронина Тамара Афанасьевна; Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1981. – 22л.
1378139
   Синтез на основе продуктов нефтехимии. – Новосибирск, 1990. – 325с.
1378140
  Лоренц А.А. Синтез надежных вероятностных автоматов / А.А. Лоренц. – Рига, 1975. – 168с.
1378141
   Синтез нанорозмірних магнітних матеріалів на базі оксидних систем і створення невзаємних композиційних елементів на їх основі / О.П. Федорчук, С.О. Солопан, М.О. Попов, І.В. Зависляк, А.Г. Білоус // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 7-8, липень - серпень. – С. 16-23. – ISSN 0041-6045
1378142
  Гайдучик Д. Синтез народнопісенних та церковно-монодичних витоків у духовних циклах Кирила Стеценка // Українське музикознавство : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського, Центр музичної україністики. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 164-193. – ISBN 978-617-640-162-9
1378143
   Синтез насичених нітрогеновмісних гетероциклічних сульфінатів / М.О. Анхім, В.А. Андріашвівлі, С.А. Жерш, А.О. Толмачов, О.О. Григоренко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2023. – № 5. – С. 26-36. – ISSN 1025-6415
1378144
  Григорян А.Н. Синтез насыщенных кетокислот и изучение их биологических свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Григорян А.Н.; Акад. наук СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1963. – 17л.
1378145
  Жданова Г.В. Синтез наук и персонология в учении евразийства // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.19-29. – (Философия ; № 2). – ISSN 0201-7385
1378146
  Илиади Г.С. Синтез науки и практики в аграрной сфере / Г.С. Илиади. – Кишинев, 1983. – 174с.
1378147
  Кондратьева Н.В. Синтез науки, искусства и философии / Н.В. Кондратьева ; Нац. Пед. Ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Міждисциплінар. н.-д. центр склад. систем. – Київ : [б. и.], 2017. – 131, [1] с. – Библиогр. в конце ст. – (Бібліотека журналу "Міждисциплінарні дослідження складних систем"). – ISBN 978-966-930-171-0
1378148
  Малыгина М. Синтез науки, образования и бизнеса // Наука в России : иллюстрированный научно-публицистический и информационный журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 1 (181). – С. 47-52. – ISSN 0869-7078


  Крупнейший в России форум - Х московский международній салон инноваций и инвестиций прошел в сентябре 2010 г. в здании столичного Гостиного двора.
1378149
  Ахундов А.А. Синтез нафтеновых и жирных кислот прямым окислением угеводородов дистиллята трасформаторного масла : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ахундов А.А. ; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1964. – 22 с.
1378150
  Пономаренко А.Ю. Синтез національного і європейського у мовотворчості Тараса Шевченка І Олександра Пушкіна // Материалы XV Международного научного семинара "Деятели науки и культуры России и Украина ( XVIII-XX вв.)" : 17-21 мая 2015 г. / "Деятели науки и культуры России и Украина (ХVІІІ-ХХ вв.)", междунар. науч. семинар. – Санкт-Петербург ; [Нежин] : Лысенко Н.М., 2015. – С .355-362
1378151
  Мелентьев Валерий Григорьевич Синтез невзаимных квазианалоговых цепей с дискретно-распределенными параметрами. (Применит. к моделированию тепловых и диффуз. явлений в деформируемых средах) : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.07 / Мелентьев Валерий Григорьевич; Куйбышев. политехн. ин-т им. В.В.Куйбышева. – Куйбышев, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1378152
  Скорохода О.В. Синтез нейроелементів і нейромереж реального часу паралельно-вертикального типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Скорохода Олекса Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1378153
  Сакало Т.С. Синтез нейромережевих методів ідентифікації складних динамічних об"єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.13.03 - системи та процеси керування / Сакало Т.С. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2008. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1378154
  Варфоломієв О.О. Синтез нейромережевого управління системою наведення і стабілізації : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.03 / Варфоломієв О.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1378155
  Наконечний Ю.М. Синтез нейронних контролерів для керування об"єктами другого порядку : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.13.05 / Юрій Маркіянович Наконечний; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1378156
  Коломицев М.О. Синтез некомутованих радіомереж з мінімізацією сумарної смуги частот : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.02 / Коломицев М.О.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 23с. – Бібліогр.: 8 назв
1378157
  Луговская Е.К. Синтез некоторых 2-галогенфенил-карбоновых и 2-галоген-5-нитрофенилкарбоновых кислот и изучение реакции нуклеофильного замещения атома галогена. : Автореф... Канд.хим.наук: 05.17.05 / Луговская Е.К.; Моск.хим.-технол. – М, 1973. – 26л.
1378158
  Дургарян В.Г. Синтез некоторых 3-замещенных аллил-4-окси- и 2,4-диоксихинолинов и их превращения. : Автореф... Канд хим.наук: 003 / Дургарян В.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1972. – 20л.
1378159
  Звонцова А.С. Синтез некоторых N-производных морфолина и изучение их свойств : Автореф... канд. техн.наук: / Звонцова А.С.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Л., 1967. – 20л.
1378160
  Комарица И.Д. Синтез некоторых азолидонов и исследование их реакционной способности : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Комарица И.Д.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.17
1378161
  Манукян М.А. Синтез некоторых азотосодержащих соединений на базе двухосновных ненасыщенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Манукян М.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 20л.
1378162
  Ластауская А.П. Синтез некоторых алкил- и арилпроизводных 2-алкиламинометиблензодиоксанов - 1,4 и их структурных аналогов : Автореф... канд. хим.наук: / Ластауская А.П.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1970. – 16л.
1378163
  Дроздовская А.И. Синтез некоторых алкоксисоединений на основе ацетилацетона и изучение их свойств и стереохимии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Дроздовская А.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 28л.
1378164
  Грень А.И. Синтез некоторых алкосисоединений на основе аллил- -алкоксиэтилмалоновых, аллил- -метоксиэтилацетоуксусного эфиров и 2аллил-2- -алкоксиэтилпропандиорферлов -- 2,3 и изучение их стерехимии и свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Грень А. И.; ОГУ. – Одесса, 1967. – 29л.
1378165
  Желия М.И. Синтез некоторых аминосиланов и их взаимодействие с ацетиленовыми соединениями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / желия М. И.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1977. – 23л.
1378166
  Багдасарян Э.Р. Синтез некоторых аминоэфиров п-алкокситиобензойных кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Багдасарян Э.Р.; Акад.наук Арм.ССР. – Ереван, 1956. – 17л.
1378167
  Шебека Г.Б. Синтез некоторых аминпроизводных алкоксиациблензодиоксанов -- 1, 4 : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шебека Г. Б.; Вильн.ГУ. – Вильнюс, 1975. – 24л.
1378168
  Беспалова Ж.Д. Синтез некоторых аналогов окситоцина. : Автореф... Канд.хим.наук: 079 / Беспалова Ж.Д.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1968. – 17л.
1378169
  Чжан Чжи-пин Синтез некоторых аналогов циклосерина. : Автореф... канд. хим.наук: / Чжан Чжи-пин; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1961. – 7л.
1378170
  Гелашвили Е.С. Синтез некоторых ацетиленовых метоксиспиртов и глеолей и изучение реакций их гидросилилирования и гидрогермилирования . : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Гелашвили Е.С.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1969. – 24л.
1378171
  Бижан Л.Н. Синтез некоторых ацетиленовых производных имидазола. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Бижан Л.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1974. – 28л.
1378172
  Игнатова Н.П. Синтез некоторых ацилированных производных арилгидразинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Игнатова Н.П.; Ун-т дружбы народов им. Патриса Лумумбы. – М., 1968. – 16л.
1378173
  Шкулев Владимир Анатольевич Синтез некоторых биологически активных производных 2,4-замещенных бенезенсульфонамидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шкулев Владимир Анатольевич; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 18л.
1378174
  Этметченко Л.Н. Синтез некоторых гетероциклов на основе карбинолов и их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Этметченко Л.Н.; МВ и ССО РСФСР. Ростов. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 27л.
1378175
  Гайдамович Н.Н. Синтез некоторых дельта4,9-етостероидов на основе 10винил-дельта1()9,(5)10-гексалона-6 : Автореф... канд. хим.наук: / Гайдамович Н.Н.; АН СССР. Ин-т химии природніх соединений. – М., 1964. – 19л.
1378176
  Акопян А.Е. Синтез некоторых диеновых соединений из дивинилацетилена и их полимеризация : Автореф... д-ра. хим.наук: / Акопян А.Е.; М-во высш. образования СССР. Ереванский гос. ун-т им. В.М.Молотова. – Ереван, 1955. – 24л.
1378177
  Золотухина К.Г. Синтез некоторых жирноароматических аминов и их производных на основе хлорарилбутенов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Золотухина К.Г. ; Чернов. гос. ун-т. – Черновцы, 1968. – 19 с.
1378178
  Филип Г.А. Синтез некоторых замещенных оксетанов и изучение стереохимии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Филип Г.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 32 с.
1378179
  Мухаметзянова Э.Х. Синтез некоторых замещенных фосфиновых кислот и производных 1,3-тиафосфетина на основе бис (хлорметил) фосфиновой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Мухаметзянова Э.Х.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1378180
  Седов А.М. Синтез некоторых йоднитроароматичеких соединений. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Седов А.М.; МВ и ССО РСФСР.Тоск.гос.ун-т. – Томск, 1970. – 17л.
1378181
  Фрост А.М. Синтез некоторых карбоксилсодержащих сополимеров стирола и их превращения при взаимодействии с соединениями многовалентных металлов : Автореф... канд. техн.наук: / Фрост А.М.; Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета. – Л., 1960. – 14л.
1378182
  Алексюк М.П. Синтез некоторых коронарорасширяющих препаратов через произсодыне 4-оксикумарина : Автореф... канд. хим.наук: / Алексюк М. П.; Ворон. ГУ. – Воронеж, 1969. – 24л.
1378183
  Василевский В.Л. Синтез некоторых меркаптаоциламинксилот, их производных и изучение взаимодействия галоидациламинокислот с тиомочевиной : Автореф... канд.хим.наук: / Василевский В.Л.; Ун-т дружбы народов. – М, 1967. – 25л.
1378184
  Луценко В.А. Синтез некоторых неионных и катионных поверхностно-активных веществ через хлорметиловые эфиры алифатических спиртов и изучение их физико-химических свойств. : Автореф... канд. хим.наук: 343 / Луценко В.А.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 21л.
1378185
  Козелло И.А. Синтез некоторых нитрилов, иминоэфиров амидинов и амидов исходя из акрилонитрила. : Автореф... Канд.хим.наук: / Козелло И.А.; Уральск.политехн.ин-т. – Свердловск, 1953. – 10 с.
1378186
  Кердикошвили Эсма Ильинична Синтез некоторых новых жирноароматических азот-, серу- и фосфорсодержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кердикошвили Эсма Ильинична; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1378187
  Баландина Г.Н. Синтез некоторых пептидов полуфункциональных аминокислот и изучение их комплексов с медью методами дисперсии оптического вращения и циркулярного дихроизма : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Баландина Г.Н. ; Моск. гос. ун-т. – Москва, 1969. – 15 c.
1378188
  Демуров Д.Г. Синтез некоторых перовскитов и пирохлоров и исследование их структуры и диэлектрических свойств в интервале температур 4,2-300 о К : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Демуров Д.Г. ; Научно-иссл. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1971. – 18 с.
1378189
  Бойчинова Е.С. Синтез некоторых полибензимидазольных производных : Автореф... канд. хим.наук: / Бойчинова Е. С.; Лен. технол. ин-т им. Ленсовета. – Ленинград, 1950. – 14 с.
1378190
  Шварцберг М.С. Синтез некоторых полифениловых углеводородов на основе ацетиленовых соединений. : Автореф... Канд.техн.наук: / Шварцберг М.С.; Акад.наук СССР.Сиб.отдел.Вост.-Сиб.филиат.ин-т химии. – Иркутск, 1960. – 8л.
1378191
  Слюсарев А.Т. Синтез некоторых производных пирогаллола и исследование их аналитических и комплексообразующих свойств. : Автореф... канд.хим.наук: / Слюсарев А.Т.; М-во высш.и сред.спец.образования УССР.Харьк.оредена Труд.Красн.Знамени гос.ун-т. – Харьков, 1962. – 18л.
1378192
  Скачек И.Б. Синтез некоторых производных прегна нового ряда с предполагаемым гистагенным действием : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Скачек И.Б.; МВ и ССО УССР.Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1982. – 17с.
1378193
  Цукерман С.В. Синтез некоторых производных тиазолидина : Автореф... канд. хим.наук: / Цукерман С. В.; МВО СССР, ХГУ. – Харьков, 1952. – 13 с.
1378194
  Амбарцумянц Р.В. Синтез некоторых рычажных механизмов периодического движения : Автореф... канд. техн.наук: 021 / Амбарцумянц Р.В.; Одес. технол. ин-т пищевой пром-сти им. М.В.Ломоносова. – Одесса, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1378195
  Баева Н.А. Синтез некоторых сеусодержащих полифосфоров и амидов кислот фосфора и изучение их в качестве стабилизаторов каучуков, резин и полихлорвинилхлорида : Автореф... канд. техн. наук: / Баева Н.А.; Казан. хим.-техн. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань, 1967. – 20 с.
1378196
  Буряк А.И. Синтез некоторых солей пирилия и бензопирилия на основе циклических систем : Автореф... канд. хим.наук: 0.00.03 / Буряк А. И.; Дон.ГУ. – Донецк, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1378197
  Цеханович Е.Ю. Синтез некоторых сульфамидов ароматического ряда и исследование их строения и свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Цеханович Е. Ю.; МВО СССР, Урал. политехн. ин-т, Хим. технол .фак., Каф. орган. хим. – Свердловск, 1951. – 12 с.
1378198
  Михалев В.А. Синтез некоторых сульфидов и сульфонов, содержащих пиридиновый или тиазоловый циклы. : Автореф... канд. хим.наук: / Михалев В.А.; АМН СССР. Ин-т фармакологии, эксперим. химиотерапии и химиопрофилактики. – М., 1955. – 8л.
1378199
  Григорян Л.Г. Синтез некоторых тетрагидропирановых, тетрагирофурановых и ацетиленовых окси- и алкоксикислот : Автореф... канд. хим.наук: / Григорян Л.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1966. – 19л.
1378200
  Мусураиев К. Синтез некоторых тиокарбамидных комплексов и изучение их в качестве ингибиторов коррозии углеродистой стали в серной кислоте. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мусураиев К.; Моск.обл.пед.ин-т. – М-Фрунзе, 1967. – 16л.
1378201
  Мошкина Т.М. Синтез некоторых эфиров фосфиновых и фосфорной кислот и возможные пути использования их при изготовлении кинофотоматериалов : Автореф... канд. хим.наук: / Мошкина Т.М.; Казанск. гос. ун-т. – Казань, 1962. – 24л.
1378202
  Соколова Н.В. Синтез нелинейных корректирующих устройств / Н.В. Соколова, В.Т. Шароватов. – Л., 1985. – 111с.
1378203
  Алексева В.Г. Синтез ненасыщенных производственных углеводов по реакции Виттига : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексева В.Г. ; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 25 с.
1378204
  Никогосян Л.Л. Синтез ненасыщенных соединений, содержащих трехчленные циклы, и полимеры на их основе : Автореф... канд. хим.наук: / Никогосян Л. Л.; ЕГУ. – Ереван, 1972. – 20л.
1378205
  Айтхожаева Мария Жамалхановна Синтез ненасыщенных эфиров дитиокарбаминовых кислот и этинилмочевины на основе производных ацетилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Айтхожаева Мария Жамалхановна; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1378206
  Сошников В.И. Синтез неоднородных линий для широкополосного согласования комплексных нагрузок. : Автореф... доктор техн.наук: / Сошников В.И.; Лен. военная инж. академия им. Можайского. – Л., 1964. – 24л.
1378207
  Простаков М.Е. Синтез неорганических солей. / М.Е. Простаков. – Свердловск, 1987. – 78с.
1378208
  Колядін Володимир Леонідович Синтез непараметричних процедур вторинної обробки даних в радіотехнічних системах на основі некласичних методів статистики : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Колядін В.Л.; МОН України; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний ін-т". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 31 назва
1378209
  Быстрова И.Б. Синтез непредельных соединений на основе диацетилена и нуклеофильных реагентов и пути возомжного иох применения промышленности. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Быстрова И.Б.; Моск.гос.пед.ин-т. – М, 1974. – 28л.
1378210
  Инаков Т.К. Синтез несимметричных диацетиленовых моноэфиров и их циклизация в производные пиррола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Инаков Т.К.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1378211
  Хасанов А.Ю. Синтез нестационарных и нелинейных систем автоматического управления с заданной областью нормального функционарования : Автореф... канд. техн. наук: 05.13.02 / Хасанов А.Ю.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1980. – 18л.
1378212
  Бейлин В.Г. Синтез нкеоторых замещенных амидов малоновой кислоты на основе недокиси углерода : Автореф... канд. хим.наук: / Бейлин В.Г.; Ленингр. хим..-фармацевтич. ин-т. – Л., 1965. – 19л.
1378213
  Геращенко О.В. Синтез нових 4-азоліл-(2H)-піридазин-3-онів / О.В. Геращенко, П.В. Ходаківський, О.М. Шиванюк // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 46
1378214
   Синтез нових метакрилатів 6-гідроксиауронів / О. Харченко, Д. Мержиєвський, В. Смокал, О. Колендо, А. Попова, М. Фрасинюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 78-80. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Реакцією конденсації 6-гідроксибензофуран-3-ону з ароматичними альдегідами синтезовано нові (2Z)-6-гідрокси-2-(4-R-бензиліден)-1-бензофуран-3(2H)-они та їх подальшим ацилюванням - нові (2Z)-6-метакрилокси-2-(4-R-бензиліден)-1-бензофуран-3(2H)-они для ...
1378215
  Мартинес-Гарсія Синтез нових метакрилатів на основі фенілоксодіазолів для термостабілізації полістиролу / Мартинес-Гарсія, О.Ю. Колендо, Н.М. Юхименко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 151
1378216
   Синтез нових метакрилових мономерів на основі 6-гідроксиауронів / Д.О. Мержиєвський, О.Г. Харченко, В.О. Смокал, О.М. Крупка, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 158
1378217
  Савків М.Р. Синтез нових метакрилових мономерів на основі ауронів / М.Р. Савків, О.Ю. Колендо, Н.М. Юхименко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 161
1378218
  Оцалюк О.М. Синтез нових метакрилових мономерів на основі похідних піразолу для термостабілізації полістиролу / О.М. Оцалюк, Н.М. Юхименко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 155
1378219
  Оцалюк О.М. Синтез нових метакрилових мономерів на основі похідних піразолу для термостабілізації полістиролу / О.М. Оцалюк, Н.М. Юхименко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 185
1378220
  Черепій М.Р. Синтез нових метакрилових мономерів на основі похідних триазолу для термостабілізації полістиролу / М.Р. Черепій, Н.М. Юхименко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 162
1378221
   Синтез нових метакрилових мономерів на основі фенілтриазолів та фенілімідазолів для термостабілізації ПС / О.О. Оцалюк, М. Черепій, О.Ю. Колендо, Н.М. Юхименко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 159
1378222
  Бабіч К.А. Синтез нових мономерів та полімерів на основі стирилхінолінів / К.А. Бабіч, В.О. Смокал, О.Ю. Колендо // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 180
1378223
   Синтез нових оксоімідазолідинових сульфонамідів з протипухлинною активністю / О.В. Шабликін, Ю.Є. Корній, В.С. Броварець, О.В. Шабликіна, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 1. – C. 79-85. – ISSN 1025-6415
1378224
  Хуторянський А.В. Синтез нових похідних 1,2-азолів : дис. ... д-ра філософії : 102 / Хуторянський Андрій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2022. – 136 арк. – Додатки: арк. 135-136. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 126-134
1378225
  Філімонова Ю.В. Синтез нових похідних 1,5-дигідро-4,1-бензотіазепін-2(3Н)-ону / Ю.В. Філімонова, Т.М. Тарасюк, О.О. Шишкіна // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 125
1378226
  Ліцкан Е.В. Синтез нових спіроциклічних похідних 2,5-дигідрофуран-3-карбонової кислоти з використанням реакції метатезису / Е.В. Ліцкан, Т.В. Савчук, О.В. Гордієнко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – C. 100
1378227
   Синтез нових сульфонiламiдних похiдних iзооксазолу реакцiєю метатезису iз закриттям циклу / О.В. Павлюк, В.М. Головатюк, Ю.В. Безуглий, В.І. Кашковський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 3
1378228
   Синтез нових фотоактивних стирилхінолінвмісних полімерів / О.Г. Харченко, Д. Коритко, В.О. Смокал, О.М. Крупка, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 168
1378229
  Павлюк О.В. Синтез нових цикло- та гетероциклоалкенілвмісних сульфовмісних похідних ізооксазолу реакціями метатезису із закриттям циклу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.13 / Павлюк Олександр Віталійович ; НАН України, Ін-т біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В.П. Кухаря. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1378230
   Синтез нової гетероциклічної системи - оксазоло[4,5-c][1,5,2]оксазофосфепін-1-оксидів / О Ю. Шишацька, М.Ю. Бруснаков, О.В. Головченко, О.В. Хиля, В.С. Броварець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 131
1378231
   Синтез нової гетероциклічної системи |1,3|оксазоло |4,5-с||1,5,2|оксазафосфепіну / М.Ю. Бруснаков, Ю.О. Шишацька, О.В. Головченко, В.С. Броварець, Л.М. Потіха // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2022. – № 3. – C. 58-67. – ISSN 1025-6415
1378232
   Синтез нової гетероциклічної системи 12Н-хромено[3",2":3,4]піроло[1,2-a]піримідин-12-ону / Т. Шокол, І. Несторак, Ю. Воловенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-15. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поведінку 2-піримідилацетонітрилів у реакції Губена-Гьоша, встановлено, що результат реакції залежить від будови вихідного нітрилу. Досліджено взаємодію [alpha]-(4,6-диметил-2-піримідил)-2,4-дигідроксиацетофенонів з хлорацетилхлоридом. В ...
1378233
  Горичок Я.О. Синтез новых 1-ариллепилиниевых солей, превращение их в красители и исследование их спектров поглощения : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Горичок Я.О. ; Чернов. ГУ. – Черновцы, 1965. – 16 c.
1378234
  Еркомаишвили Е.С. Синтез новых аминспиртов и их сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Еркомаишвили Е.С.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 17л.
1378235
  Рамишвили М.А. Синтез новых душистых веществ на основе некоторых арилалкановлов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Рамишвили М.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1968. – 20л.
1378236
  Бусев А.И. Синтез новых органических реагентов для неорганического анализа / А.И. Бусев. – Москва : Московский университет, 1972. – 246 с. – Библиогр.: с. 230-237 (222 назв.)
1378237
  Мамбреян Шаке Погосовна Синтез новых паразолов, изоксазолов, пиримидинов и индолов, сконденсированных с содержащими шестичленными гетероциклами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мамбреян Шаке Погосовна; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – л.
1378238
   Синтез новых полициклических и гетероциклических соединений. – Куйбышев, 1989. – 104с.
1378239
  Бунятян Ю.А. Синтез новых производных -лактамов и их некоторые превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бунятян Ю. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1974. – 20л.
1378240
   Синтез новых производных 7-гидрокси-5-оксо-2,3,5,7а-тетрагидро-1Н-пирролизина и 1-гидрокси-3-оксо-3,5,6,7,8,8а-гексагидроиндолизина / Т.Н. Тарасюк, А.В. Добрыднев, М.В. Попова, Е.О. Шишкина, Ю.М. Воловенко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 3/4, март- апрель. – С. 14-17. – ISSN 0041-6045
1378241
  Арутюнян Л.С. Синтез новых производных анабазина и лурина : Автореф... канд. хим.наук: 020003 / Арутюнян Л.С.; МГУ. – М, 1973. – 19л.
1378242
  Чан Фыок Хунг Синтез новых производных барбитуровой и тиобарбитуровой кислот, их свойства и биологическая активность. : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.792 / Чан Фыок Хунг; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1971. – 26л.
1378243
  Смолий Олег Борисович Синтез новых производных имидазола на основе ациламинометилфосфониевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Смолий Олег Борисович; АН УССР, Ин-т биоорганич. химии. – К., 1988. – 16л.
1378244
  Мелик-Оганджанян Синтез новых производных пирамидина. : Автореф... Канд.хим.наук: 07.072 / Мелик-Оганджанян Р.Г.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1378245
  Ирадян М.А. Синтез новых тетразамещенных этилендиаминов и производных имидазолина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Ирадян М.А.; Ереван. гос. ун-тет. – Ереван, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1378246
  Лурье Л.Ф. Синтез новых типов изоцианатов на основе хлорформилизоцианата : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лурье Л.Ф.; АН УССР. Ин-т орг. химии. – К., 1981. – 20л.
1378247
  Мацота Н.П. Синтез нормальных алифатических кетонов из карбоновых кислот и их эфиров в присутствии марганцевых катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мацота Н.П.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1971. – 16л.
1378248
  Тимофеева М.Я. Синтез нуклеиновых кислот в раннем эмбриональном развитии : Автореф... канд. биол.наук: / Тимофеева М. Я.; АН СССР, Ин-т бихим. – М., 1967. – 31л.
1378249
  Кабачник М.М. Синтез нуклеотидов и олигонуклеотидов на полимерных носителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Кабачник М.М.; МГУ. – Москва, 1971. – 20л.
1378250
  Савельева Н.И. Синтез О- и С-элементзамещенных произовдных кетоенольных систем на оснвое силид- и гермилкетенов : Автореф... канд. хим.наук: / Савельева Н. И.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
1378251
  Голубев В.Е. Синтез О-[индолил-3-ацил (алкил)]-глицеринов : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Голубев В.Е.; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1967. – 18с.
1378252
  Потехина М.И. Синтез О-алкил-алкилдитиофосфонатов металлов и исследование их в качестве присадок к минеральным маслам. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Потехина М.И.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1969. – 27л.
1378253
  Вафина М.Г. Синтез О-гликозидов серина и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Вафина М.Г.; Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1965. – 24л.
1378254
  Вафина М.Г. Синтез О-гликозидов серина и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Вафина М.Г.; Ин-т химии природных соединений. – М, 1965. – 24л.
1378255
  Козурак М. Синтез оборонного та сакрального будівництва дерев"яних дзвіниць Дрогобиччини // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 80-88. – ISSN 0236-4832
1378256
  Харченко Андріан Синтез образів в оправі Напрестольного Євангелія // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 247-249


  Розгляд суті й значення кожної образної одиниці Євангелія
1378257
  Гур"єва В. Синтез образності поезії та живопису в ліриці Е.Е. Каммінгса // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 101-109. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Проаналізовано особливості творчості Е.Е. Каммінгса як поета й художника в контексті американського модернізму. Розкрито питання впливу авангардистських течій живопису, зокрема кубізму й футуризму на лірику Е.Е. Каммінгса
1378258
  Бобух В.А. Синтез обчислювальних структур для обробки відеоінформації у реальному часі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Бобух В.А.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
1378259
  Щепкина Е.Д. Синтез одномодовых и маломодовых диэлектрических волноводов на фиксированной частоте : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Щепкина Е.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 17л.
1378260
  Щепкина Елена Дмитриевна Синтез одномодовых и маломодовых диэлектрических волноводов на фиксированной частоте : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Щепкина Елена Дмитриевна; Киев. филиал Одесского электротехнич. и-та связи. – Киев, 1991. – 159л. – Бібліогр.:л.146-159
1378261
  Корольова Я.Ю. Синтез однорідних клітинних мереж із вбудованими засобами тестового діагностування, що реконфігуруються : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Корольова Я.Ю. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 14 назв
1378262
   Синтез окисненої форми дитієно-ТТФ методом електрокристалізації / С. Крикун, І. Левков, Т. Єгорова, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-60. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Показано ефективну методику для отримання кристалів окисненої форми, проаналізовано вплив розчинників, температури та підтримуючого електроліту на перебіг процесу. Показано, що сполука дитієно-ТТФ кристалізується у формі солі катіон-радикалу, на ...
1378263
  Доня А.П. Синтез окрашенных мономеров и полимеров на основе аминостиролов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Доня А.П.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1378264
  Исаева Г.М. Синтез оксиалзамещенных порфиринов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Исаева Г.М.; Ин-тут тонкой химической технологии. – М., 1979. – 21л.
1378265
  Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 154л. + Додатки : л. 124-128. – Бібліогр. : л.129-154
1378266
  Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1378267
  Москвіна В.С. Синтез оксимів піранонеофлавонів та спіропіранонеофлавонів / В.С. Москвіна, І.В. Красилов, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 10. – С. 79-87. – ISSN 1025-6415
1378268
  Сова В.В. Синтез оксэтанов ацетиленового ряда на основе ацетиленовых В-хлоргидринов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сова В.В.; Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 1969. – 23л.
1378269
  Грищенко В.К. Синтез олигодиенов с концевыми гидроксильными группами и полиуретанов на их основе : Дис... канд. хим.наук: / Грищенко В.К.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1970. – 137л. – Бібліогр.:л.20-137
1378270
  Грищенко В.К. Синтез олигодиенов с концевыми гидроксильными группами и полиуретанов на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Грищенко В.К.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 17л.
1378271
  Загданская Н.Е. Синтез олигомерных фотопроводников на основе производных карбазола : Отделение научно-технической информации / Загданская Н.Е. – Киев, 1992
1378272
  Кудренко В.А. Синтез олигомерных фотопроводников на основе фенантрена и нафталина : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кудренко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 129 л. – Библиогр.: л. 116-129
1378273
  Кудренко В.А. Синтез олигомерных фотопроводников на основе фенантрена и нафталина : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кудренко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – 17 с. – Библиогр.: 13 назв.
1378274
  Котомкин В.Я. Синтез олигосилоксангликолей, полисилоксинуретанов и исследование их физико-химических свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Котомкин В.Я.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1982. – 16л.
1378275
  Люблинский Р.Н. Синтез оператора оптимального управления непрерывным производством. / Р.Н. Люблинский. – Томск, 1982. – 182с.
1378276
  Гаджиєв М.М. Синтез оптимальних алгоритмів виявлення сигналів при сумісному впливі заважаючих факторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Гаджиєв Матін Магсуд-огли ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
1378277
  Костенко О.М. Синтез оптимальних планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та часових ресурсів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 01.05.02 / Костенко Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 69 назв
1378278
  Павликов В.В. Синтез оптимального алгоритма оценки радиометрических изображений в радиометрических комплексах / В.В. Павликов, Нгуен Ван Кием, Е.Н. Тимощук // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій". – Київ, 2016. – Вип. № 2 (2). – С. 68-74 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2524-0102
1378279
  Сукретна А. Синтез оптимального керування для хвильового рівняння з дисипацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-52. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Для задачі оптимального керування з напіввизначеним критерієм якості для хвильового процесу з дисипацією отримано умови, при виконанні яких оптимальне керування не виходить на обмеження, та побудовано оптимальний синтез у цьому випадку. Запропоновано ...
1378280
  Мороз А.И. Синтез оптимального по времени управления для линейных систем третьего порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз А.И.; АН СССР. Ин-т автоматики и телемеханики (технической кибернетики). – М., 1968. – 15л.
1378281
   Синтез оптимального управления в игровых системах. – Свердловск, 1986. – 125с.
1378282
  Карулина Н.И. Синтез оптимального управления для билинейных систем : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.02 / Карулина Н. И.; АН СССР Матем ин-т. – М., 1988. – 14л.
1378283
  Шор Е.И. Синтез оптимального управления для некоторого класса вероятностных объектов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шор Е.И.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 18л.
1378284
  Эдиберидзе А.Г. Синтез оптимального управления процессом спуска колонных труб при глубоком бурении : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Эдиберидзе А.Г. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 20 с.
1378285
  Капустян Владимир Емельянович Синтез оптимального управления распределенными системами с запаздыванием по времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.12 / Капустян Владимир Емельянович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 14 с.
1378286
  Капустян Владимир Емельянович Синтез оптимального управления распределенными системами с запаздыванием по времени. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Капустян Владимир Емельянович; Мин. путей сообщения СССР, Днепропетровский ин-т инженеров железнодорож. транспорта им. М. – Днепропетровск, 1982. – 140л. – Бібліогр.:л.131-137
1378287
   Синтез оптимального управления системами с распределенными параметрами. – Фрунзе, 1985. – 83с.
1378288
  Масляный А.С. Синтез оптимального управления шахтными подъемными установками. / А.С. Масляный. – Киев, 1977. – 32с.
1378289
  Халімовський О.М. Синтез оптимальної багатомірної САК стрічковим ковейєром з проміжника приводом. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Халімовський О.М.; КПІ. – К, 1994. – 12л.
1378290
  Горинг Ш. Синтез оптимальной системы автоматического управления с прогнозированием / Ш. Горинг. – М, 1963. – 30с.
1378291
  Григорьев Константин Георгиевич Синтез оптимальноых управлений в задачах стабилизации космическх летательных аппаратов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Григорьев Константин Георгиевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мехн.-мат. фак. – М., 1975. – 8л.
1378292
  Колосов Г.Е. Синтез оптимальных автоматических систем при случайных возмущениях / Г.Е. Колосов. – М., 1984. – 255с.
1378293
  Алиев Ф.А. оглы Синтез оптимальных дискретных систем с обратной связью : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.01 / Алиев Ф. А. оглы; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1378294
  Кунцевич В.М. Синтез оптимальных и адаптивных систем управления / В.М. Кунцевич, М.М. Лычак. – К, 1985. – 245с.
1378295
  Волгин Л.Н. Синтез оптимальных импульсных систем / Л.Н. Волгин. – Москва, 1963. – 22с.
1378296
  Ларин В.Б. Синтез оптимальных линейных систем с обратной связью / В.Б. Ларин. – Киев, 1973. – 151с.
1378297
  Мамиконов А.Г. Синтез оптимальных модульных систем обработки данных / А.Г. Мамиконов, В.В. Кульба. – Москва, 1986. – 276с.
1378298
  Хамраева Д. Синтез оптимальных неблокирующих систем коммутации для для техники связи и управления. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Хамраева Д.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1973. – 22л.
1378299
  Стенин А.А. Синтез оптимальных по расходу топлива алгоритмов управления динамическими системами с запаздыванием. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.01 / Стенин А.А.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1980. – 24л.
1378300
  Веремей Е.И. Синтез оптимальных регуляторов с учетом требований реализации : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / Веремей Е.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 20 с.
1378301
  Петров Ю.П. Синтез оптимальных систем управления неполностью известных возмущающих силах / Ю.П. Петров. – Ленинград, 1987. – 290с.
1378302
  Сакава А.И. Синтез оптимальных систем управления с использованием принципа максимума. / А.И. Сакава, Ч. Хайяси. – М., 1963. – 26с.
1378303
  Малов Д.И. Синтез оптимальных систем управления тиристорными преобразователями частоты / Д.И. Малов, А.В. Лукашенков. – Тула, 1978. – 70 с.
1378304
  Ньюстад Н. Синтез оптимальных управлений. Доклад / Н. Ньюстад, Б. Пайевонский. – Москва, 1963. – 34с.
1378305
  Алеиева Е.Д. Синтез оптически активных полимеров ассиметрическим гидрированием поликетоэфиров и полидикетонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алеиева Е.Д. ; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – Москва, 1971. – 28 с.
1378306
  Первак Ю.А. Синтез оптичних багатошарових напівпровідникових та діелектричних структур // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 71-77
1378307
  Можаев Г.В. Синтез орбитальных структур спутниковых систем. / Г.В. Можаев. – М, 1989. – 303с.
1378308
  Малкес Л.Я. Синтез органических люминофоров в рядах [омега]-арилвинилзамещенных бензола и 1,8-нафтоилен-1",2"-бензимидазола и разработка на их основе люминесцентных дефектоскопических материалов : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.05 / Малкес Леонид Яковлевич ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1979. – 21 с. – Библиогр.: 113 назв.
1378309
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
1. – 1932. – 270с.
1378310
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
1. – 1932. – 270с.
1378311
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
2. – 1932. – 296с.
1378312
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
2. – 1932. – 296с.
1378313
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
4. – 1936. – 120с.
1378314
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
4. – 1936. – 120с.
1378315
   Синтез органических препаратов. – Москва : Главная редакция химической литературы
Т. 5. – 1938. – 132с. : ил.
1378316
   Синтез органических препаратов. – М, 1949. – 650с.
1378317
  Либ Г. Синтез органических препаратов из малых количеств веществ / Г. Либ, В. Шенигер. – Лабораторный практикум. – Ленинград : Госхимиздат, 1957. – 163 с.
1378318
  Журавлев В.Е. Синтез органических производных полония ароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Журавлев В. Е.; ЛГУ. – Л., 1965. – 13л.
1378319
   Синтез органических соединений. – Минск, 1970. – 148с.
1378320
   Синтез ортофосфатов церия со структурой монацита и рабдофана из фосфорнокислых растворов в присутствии пероксида водорода / Л.С. Скогарева, Т.О. Шекунова, А.Е. Баранчиков, А.Д. Япрынцев, А.А. Садовников, М.А. Рюмин, Н.А. Минаева, В.К. Иванов // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1276-1281. – ISSN 0044-457Х
1378321
  Минакир П.А. Синтез отраслевых и территориальных плановых решений / П.А. Минакир. – Москва : Наука, 1988. – 151с.
1378322
  Сергеев С.Н. Синтез параллельных микропрограммных сруктур. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.13 / Сергеев С.Н.; АНС.Сиб.отдел.ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1378323
  Вальковский В.А. Синтез параллельных программ и систем на вычислительных моделях / В.А. Вальковский, В.Э. Малышкин. – Новосибирск : Наука, 1988. – 126с.
1378324
  Надутый В.П. Синтез параметров валковых вибрационных классификаторов / В.П. Надутый, В.А. Остапенко, В.Ф. Ягнюков; НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2006. – 191с. – Проект " Наукова книга". – ISBN 966-00-0607-1
1378325
  Михайлов М.Ю. Синтез пассивных вибраторных антенн. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Михайлов М.Ю.; КПИ. – К., 1987. – 14л.
1378326
  Гиллемин Э.А. Синтез пассивных цепей / Э.А. Гиллемин. – Москва, 1970. – 720 с.
1378327
  Куваева Е.Б. Синтез пептидной связи в процессе метаморфоза шелкопряда. : Автореф... Канд.биол.наук: / Куваева Е.Б.; Ин-т.биохимии. – М, 1958. – 22л.
1378328
  Шубина Т.Н. Синтез пептидов в водных растворах при помощи воднорастворимого карбодиимида. : Автореф... канд. хим.наук: / Шубина Т.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 188л.
1378329
  Махомед Абдала Махомед Эль Маграби Синтез пептидов на основе циотина : Автореф... канд. хим.наук: 0.79 / Махомед Абдала Махомед Эль Маграби; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1969. – 15л.
1378330
  Паулюконис Синтез пептидов сарколизина. содержащих в- и у-аминокислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Паулюконис А.-А.Б.; Вильню.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 21л.
1378331
  Дегтярь В.Г. Синтез пептидов, содержащих дисульфидную связь : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Дегтярь В.Г.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1968. – 16л.
1378332
  Гершкович А.А. Синтез пептидов. Реагенты и методы / А.А. Гершкович, В.К. Кибирев. – Киев : Наукова думка, 1987. – 264 с.
1378333
  Цал М.И. Синтез пербораторов первой и второй аналитической группы : Автореф... канд. хим.наук: / Цал М. И.; Ленг. технол. ин-т. – Ленинград, 1957. – 15л.
1378334
  Кибальникова Р.И. Синтез перекисей ацилов в их реакций в галогенами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кибальникова Р.И.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 20л.
1378335
  Кузнецова К.І. Синтез пероксидів та мономерів на основі кисневмісних гетероциклів та їх властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кузнецова Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
1378336
  Квасюк Евгений Иванович Синтез пиразольных нуклеозидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Квасюк Евгений Иванович; АН БССР, Отд-ние хим. и геол. наук, объединенный совет ин-тов физ.-органич. хим., и общей и нео. – Минск, 1975. – 20л.
1378337
  Гранат Д.С. Синтез піразоло [3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гранат Дмитро Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 c. – Бібліогр.: 12 назв
1378338
  Гранат Д.С. Синтез піразоло [3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гранат Дмитро Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 137 арк. – Бібліогр.: арк.118-137
1378339
  Михальчук В.Л. Синтез піролідин-3-сульфонілфторидів та сульфамідів реакцією [3+2]-циклоприєднання / В.Л. Михальчук, В.С. Ярмольчук, А.О. Толмачов // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 105
1378340
  Білик Н.Л. Синтез пластичних мистецтв у інтермедіальному полі роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-260. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербській постмодерністській літературі досвід інтермедійного моделювання смислової активності техніки синтезу пластичних мистецтв у ...
1378341
  Артоболевский И.И. Синтез плоских механизмов / Артоболевский И.И., Левитский Н.И., Черкудинов С.А. – Москва : Физматгиз, 1959. – 1084 с. : черт. – Библиогр.: с. 1069-1078
1378342
  Заіченко О.С. Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопероксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Заіченко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 58 назв
1378343
  Заіченко О.С. Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопероксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів : дис. ... д-ра. хім. наук : 02.00.06 / Заіченко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 347 л. – Додатки: л. 333-347. – Бібліогр.: л. 291-332
1378344
  Эрекаев В.П. Синтез поверхностноактивных, антимикробных четвертичны аммониевых солей : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Эрекаев В.П. ; М-во высш. и сред. спец.образования РСФСР. Моск. ин-т тонкой хим. технол. – Москва, 1959. – 14 с.
1378345
  Швець Т. Синтез поглядів і переконань в автобіографічній літературі Докії Гуменної // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 67-68
1378346
  Затовський І.В. Синтез подвійних фосфатів, що містять Ti(III) / І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 69-73. – (Хімія ; Вип. 34)


  Здійснено синтез нових подвіних NaTiP[нижній індекс 2]O[нижній індекс 7] та K[нижній індекс 3]Ti[нижній індекс 2](P[нижній індекс 2]O[нижній індекс 7])PO[нижній індекс 3] фосфатів Ti(III) з розтопів M[нижній індекс 2]O : P[нижній індекс 2]O[нижній ...
1378347
   Синтез позиционных систем программного управления. – Л., 1977. – 279с.
1378348
  Шубашвили А.С. Синтез поли- (1,2-диарил) бензимидазолов методом модифицированной восстановительной полигетероциклизации. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шубашвили А.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 28л.
1378349
  Сайденова С.Б. Синтез полиамидов миграционной сополимеризацией незамещенных диимидов ароматических кислот с диаминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Сайденова С.Б.; АН КССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л.
1378350
  Малышевская К.А. Синтез полиамидов на основе 2,5-фурандикарбоновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Малышевская К.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 16л.
1378351
  Шишкина Наталия Ивановна Синтез поливиниловых эфиров конденсированных углеводородов и их физико-химические свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шишкина Наталия Ивановна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1378352
  Панкова Э.С. Синтез полимеризационноспособных олигомеров полимеризацией тетрагидрофурана и исследование свойств сетчатых полимеров на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Панкова Э.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 18л.
1378353
  Васильев А.А. Синтез полимерных нерастворимых сульфокислот, сульфокислотных ионитов / А.А. Васильев. – Ленинград, 1971. – 300с.
1378354
  Реди Н.С. Синтез полимерных производных антибиотиков на основе сополимеров-винилпирролидона : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.792 / Реди Н.С.; Ленингр. химико-фармац. ин-т. – Л., 1972. – 16л.
1378355
  Яшков В.А. Синтез полимеров винилхлорида, содержащих оловоорганические группировки : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Яшков В.А.; МГУ. Химич. фак-т. – М., 1972. – 16л.
1378356
  Шаглаева Нина Савельевна Синтез полимеров и сополимеров акриламида и исследование их водных растворов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Шаглаева Нина Савельевна ; МГУ. – Москва, 1981. – 22 с.
1378357
  Байбородина Елена Николаевна Синтез полимеров с системой сопряжения путем поликонденсации полихлоруглеводородов в присутствии лития и различных многофункциональных и ненасыщенных соединений : Автореф... канд.хим.наук: 020006 / Байбородина Елена Николаевна; Ирк. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 23л.
1378358
  Петринска В.Б. Синтез полимеров с системой сопряженных связей в макроцепи путем дегалогенирования полигалогенуглеводородов металлическим литием : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Петринска В.Б.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1378359
  Бодоев Н.В. Синтез полиметилированных ароматических углеводородов и исследование их поведения в кислотных системах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бодоев Н. В.; АН СССР, Сиб. отд. Новос.ин-т. – Новосибирск, 1980. – 15л.
1378360
  Дхрвар П. Синтез полиосновных пирдинкарбоновых кислот и их производных : Автореф... Канд.хим.наук: / Дхрвар П.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1965. – 14л.
1378361
  Гончаренко Л.М. Синтез полиуретанов на основе хлорсодержащих эфирогликолей и исследование зависимости их свойств от строения эфирогликолей : Дис... канд. хим.наук: / Гончаренко Л.М.; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1969. – 118л. – Бібліогр.:л.108-118
1378362
  Гончаренко Л.М. Синтез полиуретанов на основе хлорсодержащих эфирогликолей и исследование зависимости их свойств от строения эфирогликолей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Гончаренко Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 19 с.
1378363
  Шермергорн И.М. Синтез полифосфитов и исследования их некоторых свойств : Автореф... канд .хим.наук: / Шермергорн И. М.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1964. – 12л.
1378364
  Высоцкий В.И. Синтез полициклических азотсодержащих систем на основе метилен-бис-2.2 - циклогексанона : Автореф... канд. хим.наук: / Высоцкий В.И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1964. – 14л.
1378365
  Мукбаниани Омар Васильевич Синтез полициклических органосилоксановых соедиений и блоксополимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Мукбаниани Омар Васильевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
1378366
  Торгов И.В. Синтез полициклических соединений, родственных стероидам, методом диеновой конденсации : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Торгов И.В. ; АН СССР, Отд. хим. наук, Ин-т орган. химии. – Москва, 1953. – 16 с.
1378367
   Синтез полімерів метакрилового ряду з стирилхіноліновим фрагментом / О. Харченко, В. Смокал, Д. Гетя, О. Крупка, О. Колендо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кінетику кополімеризації 8-метакрилоксистирилхінолінів з метилметакрилатом (1:3). Полімеризацію проводили в розчині ДМФА у присутності АІБН як ініціатора в атмосфері аргону. Будову синтезованих кополімерів доведено спектральними методами. ...
1378368
  Рябцева А.О. Синтез полімерних носіїв ліків з поліетиленгліколевими та поліелектролітними бічними ланцюгами на основі епоксидовмісних поліпероксидів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Рябцева Анна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1378369
  Овсепян Т.Р. Синтез порфиринов, родственных простетическим группам цитохромов : Автореф... кандидата хим.наук: / Овсепян Т.Р.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 12л.
1378370
  Левков І. Синтез похідних 1-аміно-2-оксиалкілізоіндолу та їх взаємодія з N-фенілмалеїнімідом / І. Левков, Т. Єгорова, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-28. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Вперше синтезовано похідні 1-аміно-2-оксиалкілізоіндолу: 2-(2-гідроксиетил)-ізоіндоліум бромід, 2-(3-метоксипропіл)-ізоіндоліум бромід та (2-метоксиметил)-ізоіндоліум хлорид. На їх прикладі досліджено реакційну здатність 1-аміно-2-алкілізоіндолів, ...
1378371
  Ляшук О.С. Синтез похідних 2-(4-(диметиламіно)феніл)-3,7-дигідрокси-4H-хромен-4-ону / О.С. Ляшук, В.Л. Михальчук, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 101
1378372
  Соколенко Є.М. Синтез похідних 3-гетера-7-азабіцикло[3.3.0]октанів - аналогів (тіо)морфоліну та піперазину / Є.М. Соколенко, О.О. Григоренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 97
1378373
  Денисенко О.В. Синтез похідних 6-аміно-2-бромо-4-гідроксинікотинальдегіду / О.В. Денисенко, А.В. Твердохлібов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 73
1378374
  Смирнов В.О. Синтез похідних 7-оксабіцикло [2,2,1]-гептану - перспективних будівельних блоків для створення лікарських засобів / В.О. Смирнов, Д.В. Ярмолюк // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 112
1378375
  Шелепюк А.В. Синтез похідних азоло[а]піридинійолатів / А.В. Шелепюк, В.О. Ковтуненко, Л.М. Потіха // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 129
1378376
  Бутин Б.М. Синтез превращения и стереохимии некоторых производных фосфацикла гексанового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Бутин Б.М. ; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1977. – 25 с.
1378377
  Чуйкова Т.В. Синтез предшественников, генерация и изучение свойств замещенных октафтор-1-нафталинониевых ионов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чуйкова Т.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1974. – 20л.
1378378
  Рустамов А.Г. Синтез привитых сополимеров стироали бутилкаучука и их некоторые поллимераналогичные превращения. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Рустамов А.Г.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии по присужд. уч. степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1971. – 16л.
1378379
  Кармазинский А.Н. Синтез принципиальных схем цифровых элементов на МДП-транзисторах / А.Н. Кармазинский. – Москва : Радио и связь, 1983. – 256 с.
1378380
  Савин Б.М. Синтез пририлиевых и пиридировых производных стероидного ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савин Б. М. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 18 с.
1378381
   Синтез природных соединений, их аналогов и фрагментов. – Москва-Ленинград : Наука, 1965. – 295 с.
1378382
  Поляков Володимир Петрович Синтез пристроїв прийому сигналів при апріорній невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Поляков В.П.; Одеська національна академія зв"язку. – Одеса, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 25 назв.
1378383
  Русев Г.Д. Синтез проверяющих тестов для дискретных автоматов : Автореф... канд. техн.наук: / Русев Г.Д.; Киев. высш. инж. радиотехн. училище противовоздуш. обороны. – К., 1972. – 27л.
1378384
  Наметкина Л.Н. Синтез производного 6-деметилтетрациклина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Наметкина Л.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1969. – 20л.
1378385
  Маньо Н.П. Синтез производных 2-амино-, 2-гидрозионоцикло-алкано тиазолина-2 и их некоторые превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Маньо Н.П.; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 21л.
1378386
  Веневцева Н.К. Синтез производных 5-оксибензофурана. : Автореф... канд. хим.наук: / Веневцева Н.К.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – Москва, 1963. – 13л.
1378387
  Мильвидене Г. Синтез производных 6-замещенного бензодиоксана - 1,4 : аминокетонов, аминоспиртов, аминов и b - дикетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Мильвидене Г.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 14л.
1378388
  Ковалев В.В. Синтез производных адамантана : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ковалев Владимир Васильевич ; Моск. Гос. Ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1978. – 25 c. – Библиогр.: 8 назв.
1378389
  Васильев Г.С. Синтез производных бутадиеновой кислоты на основе диацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Г.С.; Ин-т орган.химии. – М, 1964. – 22л.
1378390
  Абдинова А.Б. Синтез производных мочевины и изучение их действия на стабильность смазочных масел. : Автореф... Канд. хим. наук: / Абдинова А.Б.; Азербайдж. гос. ун-т. им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 18л.
1378391
  Каган Е.Ш. Синтез производных перидина и хинолина на основе реакции Манниха : Автореф... канд. хим.наук: / Каган Е.Ш.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 20л.
1378392
  Карпышев Н.Н. Синтез производных сфингозиновых оснований : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Карпышев Николай Николаевич ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1979. – 21 с. – Библиогр.: 8 назв.
1378393
  Владзимирская Е.В. Синтез производных тиазана и тиазолидина : Автореф... доктора фармацевтич.наук: / Владзимирская Е.В.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1378394
  Пашкевич Ю.М. Синтез производных тиазолидона --4 с бензильными радикалами. : Автореф... канд.фармацевт.наук: / Пашкевич Ю.М.; М-во здравоохранения РСФСР.Ленингр.хим.фармацеврт.ин-т. – Л, 1961. – 12л.
1378395
  Терентьев А.Г. Синтез производных феназина через 5, 10 -- диацетилдигидрофеназин : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Терентьев А. Г.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1974. – 28л.
1378396
  Левитан Г.Е. Синтез производственных разветвленных и кетосахаров по реации реформатского : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Левитан Г. Е.; Рос.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 20л.
1378397
  Красницкая Т.А. Синтез произвольных тиазола и имидазола бромированием непредельных тиокарбамидов. : Автореф... хим.наук: 02.0003 / Красницкая Т.А.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 19л.
1378398
  Чжу Чунь-хуа. Синтез промежуточных продуктов и красителей, содержащих остаток бета-хлорпропионовой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Чжу Чунь-хуа.; МВ и ССО РСФСР. Лен. технол. ин-т. – Л., 1963. – 15л.
1378399
  Павлик Е. Синтез промышленных систем автоматического регулирования при помощи стандартных регуляторов аппроксимирующих оптимальные по быстродействию нелинейные процессы регулирования. / Е. Павлик. – М., 1963. – 24с.
1378400
  Гавриш О.А. Синтез проривних технологій космічної галузі на основі поєднання дослідницької, науково-технічної, виробничої та інвестиційної діяльності / О.А. Гавриш, С.В. Войтко, Ю.В. Бухун // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 3-10. – ISSN 2218-1199
1378401
  Монашко Н.Т. Синтез пространственных шестизвенных рычажных механизмов периодического поворота машин-автоматов пищевой промышленности. : Автореф... канд. техн.наук: 05.021 / Монашко Н.Т.; Одес. технол. ин-т пищевой пром. – Одесса, 1971. – 12л.
1378402
  Раджюнас Л.В. Синтез простых виниловых эфиров аминофеновлов и их превращения. : Автореф... Канд.хим.наук: / Раджюнас Л.В.; Воронежский гос.ун-т. – Воронеж, 1964. – 17л.
1378403
  Сабиров С. Синтез простых моно-, ди- и триэфиров глицеринов ацетиленового и этиленового радов : Автореф... канд. хим.наук: / Сабиров С.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Душанбе, 1967. – 18л.
1378404
  Ибрагимов А. Синтез простых моно-, ди- и триэфиров глицеринов ацетиленового ряда с фенильным радикалом и их химические превращения. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ибрагимов А.; Тадж. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 26л.
1378405
  Орипов А. Синтез простых моно, -ди и алкоксиаминовых эфиров несимметричных ацетиленовых у-гликолей, их гидрирование. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Орипов А.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1378406
  Беззубов А.А. Синтез разветвленных жирных кислот и кислот с несопряженной системой двойных связей с помощью реакции Виттига : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Беззубов А.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1968. – 19л.
1378407
  Мещанов А.С. Синтез разрывных управлений с двумя поверхностями переключений и его применение к стабилизации турбореактивного двигателя. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.02 / Мещанов А.С.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1977. – 24л.
1378408
  Геворкян Светлана Бениаминовна Синтез растворимых полидиацетиленов методом окислительной дегидрополиконденсации и изучение их свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Геворкян Светлана Бениаминовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1378409
  Воронин В.Г. Синтез рацемического тубокурариниодида : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Воронин В.Г. ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломносова. Кафедра технологии лекарств. и душистых веществ. – Москва, 1958. – 7 с.
1378410
  Авдеенко А.П. Синтез реакции и применение n-замещенных п-хинониминов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Авдеенко А.П.; МВ и ССО УССР. – Днепропетровск, 1974. – 24л.
1378411
  Шибнев В.А. Синтез регулярных полипептидов и применение их для изучения структуры коллагена : Автореф... д-ра хим.наук: 079 / Шибнев В.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1972. – 36л.
1378412
  Александров А.Г. Синтез регуляторов многомерных систем / А.Г. Александров. – Москва : Машиностоение, 1986. – 271 с.
1378413
  Зарецкий В.П. Синтез релейных стохастических систем управления, субоптимальных по быстодействию : Автореф... канд. техн.наук: 198 / Зарецкий В.П.; АН КиргССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1378414
  Хомінський С. Синтез релігії та екології у публікаціях "Гуманитарного экологического журнала" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 28-32. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджується висвітлення синтезу релігії та екології у публікаціях "Гуманитарного экологического журнала". It is investigated the interpretation of religion and ecology synthesis in the publications of "Humanitarian ecological magazine".
1378415
  Тетеря Я.І. Синтез релігії та медицини давніх слов"ян. Втрата сакральності медицини у наш час // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 51-53
1378416
   Синтез рентген-чутливих наночастинок наоснові полістиролу / К.О. Шилова, О.А. Ніколаєва, Л.О. Вретік, В.М. Ящук, М.Ю. Лосицький, А.І. Маринін, Т.Ю. Огульчанський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 189
1378417
  Владимирцева Е.А. Синтез РНК в клетках асцитной карциномы Эрлиха, зараженных вирусом Сендай : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Владимирцева Е.А.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 17л.
1378418
  Горленко Ж.М. Синтез РНК в клетках Е cоli В во время развития фага Т2 : Автореф... канд. биол.наук: / Горленко Ж. М.; Ин-т биохим. АН СССР, Ин-т атомной энергии. – М., 1967. – 23л.
1378419
  Капралов О.О. Синтез РНК у ядрах та мітохондріях печінки щурів при дії А23187, верапамілу і форбол-миристат ацетату // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У дослідах на ізольованих ядрах та мітохондріях печінки щурів показано, що кальцієвий іонофор А23187, блокатор кальцієвих каналів верапаміл та активатор протеїнкінази С форбол-12-міристат-13-ацетат впливають на синтез РНК у ядрах, але не в ...
1378420
  Сікора Л.С. Синтез робастних автоматичних систем управління з лазерними спостерігачами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.06 / Сікора Л.С.; Держ. ком. зв"язку та інформатиз. НАН України. Держ. наук.-дослід. ін-т інформат. інфрастр. – Львів, 2000. – 36л.
1378421
  Тавровський І.І. Синтез робастного регулятора заданої структури для процесу кристалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Тавровський І.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1378422
  Буаклін Мохамед Алі Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об"єкту регулювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Буаклін Мохамед Алі ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1378423
  Гераскина Т.В. Синтез робастных динамических и децентрализованных регуляторов гибридных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.01 / Гераскина Т.В.; Нижегородск.гос.техн.ун-т. – Н.Новогород, 1998. – 15л.
1378424
  Пєтков О.О. Синтез розрядних кіл ємнісних накопичувачів енергії для формування великих імпульсних струмів з нормованими параметрами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Пєтков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 42 назви
1378425
  Водолазська Наталія Володимирівна Синтез роторних систем для складання різьбових з"єднань на підставі просторово-функціонального підходу : Автореф. дис. ... техніч. наук: 05.02.08 / Водолазська Н.В.; Донецький нац. технічний ун-тет. – Донецьк, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 20 назв
1378426
  Хачатрян Р.М. Синтез ряда замещенных 2-оксо- и 2-тиогидропиримидинов и некоторые их превращения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хачатрян Р.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1378427
  Акопян Тарон Рубенович Синтез ряда замещенных 2-тро- и 2-имино - 1,3-тиазинов и некоторые их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Акопян Тарон Рубенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 20л.
1378428
  Саакян Л.А. Синтез С-замещенных глутаминовых и --аминоадипиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Саакян Л. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.14-15
1378429
  Дударець В.М. Синтез садово-паркової архітектури і містобудування Лівобережної України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 135-146
1378430
  Кфимов В.А. Синтез сегмента 36-46 структурного гена тРНК дрожжей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Кфимов В.А.; АН СССР. Ин-т биорганической химии. – М., 1974. – 20л.
1378431
   Синтез сегнетокерамики и комплексное исследование результатов. – Рига : Латвийский государственный университет им. П.Стучки, 1981. – 147 с.
1378432
  Скопенко В.В. Синтез селеноцианатовисмутитов некоторых металлов / В.В. Скопенко, А.Ж. Жумабаев // укр. хим. журн., 1969. – №4
1378433
  Шокол З.И. Синтез семизвенных гетероциклов, производных 1,4-тиазепина и 1,4-диазепина и цианиновых красителей из них : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шокол З.И. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 28 с.
1378434
  Шокол З.И. Синтез семизвенных гетероциклов, производных 1,4 0 тиазепина и 1,4 - диазепина и цианиновых красителей из них. : Дис... канд. хим.наук: / Шокол З.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 214л. – Бібліогр.:л.200-212
1378435
  Демидович О.И. Синтез сети связи методами линейного программирования / О.И. Демидович, Ю.Е. Малашенко. – М., 1986. – 55 с.
1378436
  Манцивода Г.П. Синтез сетчатых сополимеров малеинового агидрида и простых дивиниловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Манцивода Г.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1378437
  Шкуліпа П.А. Синтез сигналів для телекомунікаційних систем з корелятивним кодуванням : автореф. ...канд. техн. наук : 05.12.13 / Шкуліпа П.А. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1378438
  Седлецкий Р.М. Синтез сигналов по функциям корреляции и неопределенности : Автореф... канд. техн. наук: 05.290 / Седлецкий Р.М.; Моск.авиац.ин-т. – М, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1378439
  Белецкий А. Синтез симметричных систем функций золотого сечения / А. Белецкий, В. Лужецкий // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 2016. – Т. 18, № 4. – С. 283-292. – ISSN 2221-5212
1378440
  Траксел Д. Синтез систем автоматического регулирования / Д. Траксел. – М, 1959. – 614с.
1378441
  Кунцевич В.М. Синтез систем автоматического управления / В.М. Кунцевич, М.М. Лычак. – М, 1977. – 400с.
1378442
  Баховец Б.А. Синтез систем автоматичского управления пуском и торможением электроприводов : Автореф... канд. техн.наук: / Баховец Б.А.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ордена Ленина энергет. ин-т. – М,, 1962. – 20л.
1378443
  Андреєва Наталія Іванівна Синтез систем двозонного оптимального релейного управління електроприводом постійного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Андреєва Н.І.; Донец. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 19 с.
1378444
  Тимошенко Андрій Олександрович Синтез систем захисту інформації з використанням логіко-імовірнісних методів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.21 / Тимошенко А.О.; Національний технічний університет України. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1378445
  Борячок Михаил Дмитриевич Синтез систем оптимального децентрализованного управления взаимосвязанными процессами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.01 / Борячок Михаил Дмитриевич; МО Украины, Харьков. гос. технич. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1995. – 29л.
1378446
  Волков А.А. Синтез систем оптимального управления проветриванием шахт : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Волков А.А. ; АН УССР Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 45 . – Бібліогр. : с. 42-45
1378447
  Горовиц А.М. Синтез систем с обратной связью / А.М. Горовиц. – М, 1970. – 600с.
1378448
  Соловей В.А. Синтез систем технического зрения для контроля плоских поверхностей на основе конструируемых локальных окон : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Соловей В.А.; Харьков. ин-т радиоэлектрон. – Харьков, 1993. – 26л.
1378449
  Ванюрихин Г.И. Синтез систем управления движением нестационарных объективов / Г.И. Ванюрихин, В.М. Иванов. – Москва, 1988. – 168 с.
1378450
  Алпатов Ю.Н. Синтез систем управления методом структурных графов / Ю.Н. Алпатов. – Иркутск : Изд-во Иркут. университета, 1988. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 176-181
1378451
  Смирнов И.Н. Синтез систем управления на логических элементах / И.Н. Смирнов. – Л., 1975. – 77с.
1378452
  Загарий Г.И. Синтез систем управления на основе критерия максимальной степени устойчивости / Г.И. Загарий, А.М. Шубладзе. – Москва, 1988. – 100с.
1378453
  Шаршеналиев Ж.Ш. Синтез систем управления с заданными показателями качества / Ж.Ш. Шаршеналиев, Ж.И. Батырканов. – Бишкек, 1991. – 174с.
1378454
  Оболенський О.Ю. Синтез систем управління: теорія та методика / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 106-110
1378455
   Синтез системи адаптивної компенсації помилкових пеленгів в пасивних каналах пеленгації джерел активних шумових перешкод / В.П. Долгушин, О.В. Мірошніченко, В.М. Лоза, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 22-24


  Синтезується технічно реалізована система адаптивної компенсації активних шумових перешкод, що впливають по бічних пелюстках діаграми спрямованості, інваріантну до тривалості корисного сигналу, що забезпечує її застосування в системах пасивної ...
1378456
  Колесник М.В. Синтез системи керування процесом гранулювання у псевдозрідженому шарі / М.В. Колесник, Л.Р. Ладієва // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 53-54
1378457
  Смірнов В.В. Синтез системи керування регульованого електропривода стрілочного перевода як багатомасової електромеханічної системи : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Смірнов Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1378458
  Войт Сергій Миколайович Синтез системи маркетиногово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:08.06.01 / Войт С.М.; Дніпропетровський університет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1378459
  Самер Синтез системи мікроконтролерного керування процесом травлення смугової сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Самер Абдель-Хамід Лага ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1378460
  Сєріков С.А. Синтез системи обробки інформації стосовно до вимірювань прискорення сили тяжіння в умовах рухомої автомобільної платформи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Сєріков С.А.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1998. – 19л.
1378461
  Биченков В.В. Синтез системи підтримки прийняття рішень визначення рівня спроможностей Збройних Сил України в ході оборонного планування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 9-17. – ISSN 2311-7249


  В статті показана загальна схема проведення досліджень стосовно вирішення питання прогнозування стану складної інерційної системи "Збройні Сили України" в залежності від обсягів їх фінансування. При цьому був розроблений комбінаторний метод з обмеженою ...
1378462
  Артюх С.Ф. Синтез системи управління оборотними гідроагрегатами ГАЕС, які працюють зі змінною частотою обертання / С.Ф. Артюх, І.І. Червоненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 86-90. – ISSN 1997-9266


  Запропоновано першу вітчизняну систему управління для оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання. Така система забезпечує всі необхідні режими роботи ГАЕС, які працюють зі змінними напорами.
1378463
  Райцын Т.М. Синтез системы автоматического управления методом направленных графов : Автореф... канд.техн.наук: / Райцын Т.М.; Ленингр.механ.ин-т. – Л, 1967. – 20л.
1378464
  Караченцев Д.В. Синтез системы автоматической оптимизации режимов ректифицированной установки обезбензоливания : Автореф... канд. техн.наук: / Караченцев Д. В.; АН СССР, Ин-т киберн. – К., 1967. – 25л.
1378465
  Полонский Александр Дмитриевич Синтез системы измерения скорости звука в жидких средах : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Полонский Александр Дмитриевич; Сумской Гос. университет. – Сумы, 1994. – 18л.
1378466
  Самохвалов Е.А. Синтез системы многоразрядного сумматора на мажоритарных элементах / Е.А. Самохвалов. – Киев, 1963. – 24с.
1378467
  Загоруйко Л.А. Синтез скандинавської і слов"янської міфології у "Повісті врем"яних літ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 92-96
1378468
  Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1378469
  Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190 л. – Бібліогр.: л. 168-190
1378470
  Кулешов В.Н. Синтез следящих систем автоподстройки частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Кулешов В.Н.; Военно-воздушная инженерная академия. – М., 1965. – 20л.
1378471
  Зайцев Г.Ф. Синтез следящих систем высокой точности / Г.Ф. Зайцев. – Киев, 1971. – 202с.
1378472
   Синтез слідкувальної системи на основі п"єзоелектричного двигуна / Д.Ю. Шарейко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, О.В. Савченко, О.С. Кириченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 154-164 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1378473
  Бурковська Л. Синтез слова і зображення в сакральному мистецтві // Народна творчість та етнологія / НАН України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. В. Великочий ; редкол.: В. Балушок, Ф. Болман, Г. Бондаренко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3 (395), липень - вересень. – С. 70-77. – ISSN 2664-4282


  Розглядаються проблеми синтезу сакрального мистецтва та літератури в середньовічній культурі. Досліджується характер взаємовпливів художнього матеріалу та його текстової основи. На ранніх етапах становлення іконописних зображень велике значення мали ...
1378474
  Лимаренко А.Л. Синтез слова й музики у новелах М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Intermezzo", "На крилах пісні") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 107-112. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1378475
  Цапюк О. Синтез словоформ німецьких дієслів у системі українсько-німецького машинного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 307-309. – (Бібліотека Інституту філології)
1378476
  Визгерт Р.В. Синтез сложных эфиров 4,4-диоксидифенилсульфона и исследование их гидролиза. : Автореф... канд. хим.наук: / Визгерт Р.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1953. – 16 с.
1378477
  Кругликова Р.И. Синтез сложных эфиров алифатических и циклических гамма-аминоспиртов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кругликова Р.И.; Москов. ин-тут тонкой химич. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 12 с.
1378478
  Караванов Н.А. Синтез сложных эфиров алкилгликолевых и алкилглиоксалевых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Караванов Н.А.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1961. – 11л.
1378479
  Ахмедова А.Х. Синтез сложных эфиров ароматического ряда и изучение их пластифицирующих свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмедова А.Х.; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1967. – 16л.
1378480
  Бурунова Е.Н. Синтез сложных эфиров некоторых оксикарбоновых кислот, изучение их свойства и пути применения в народном хозяйстве : Автореф... канд. хим.наук: / Бурунова Е. Н.; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процессов им. Мамедалиева. – Баку, 1966. – 21л.
1378481
  Алиев Р.М. Синтез сложных эфиров циклогексанового ряда и исследование их ластифицирующих свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Алиев Р. М.; АН АзССР, Ин-т нефтефиз. процес. – Баку, 1966. – 17л.
1378482
  Тихонравов Алексанжр Владимирович Синтез слоистых сред / Тихонравов Алексанжр Владимирович. – Москва : Знание, 1987. – 48с.
1378483
  Красовский А.Н. Синтез смешанных стратегий управления / А.Н. Красовский. – Свердловск, 1988. – 151с.
1378484
  Вагабова А.А. Синтез смешанных эфиров фосфористой кислоты на основе различных фенолов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам и стабилизаторов полимерных материалов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Вагабова А.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 27л.
1378485
  Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста / С.А. Васильев. – Київ, 1988. – 237с.
1378486
   Синтез современного научного знания. – М, 1973. – 640с.
1378487
  Верещагина Н.Н. Синтез соединений в области гидразидов с предполагаемыми туберкулостатическими свойствами. : Автореф... канд. хим.наук: / Верещагина Н.Н.; Уральск. политех. ин-т. – Свердловск, 1957. – 15л.
1378488
   Синтез соединений в плазме, содержащей углеводороды. – М., 1985. – 166с.
1378489
  Асанов У.А. Синтез соединений металлов в условиях их электроискрового разрушения в жидких диэлектриках : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.01 / Асанов Усен Асанович ; М-во высш. и сред. спец. образования Казах. ССР, Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 49, [1] с. – Библиогр.: 90 назв.
1378490
  Минин Валерий Александрович Синтез сополимера формальдегида и 1,3-диоксолана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Минин Валерий Александрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1378491
  Пайкачев Ю.С. Синтез сополимеров акрилонитрила с винилсульфоновым красителями и исследование свойств цветных ПАН и волокон на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Пайкачев Ю.С.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1378492
  Полянская Н.Л. Синтез сорбиновой кислоты из кетена и кротонового альдегида : Автореф... канд. техн.наук: / Полянская Н.Л.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1378493
  Приходько П. Синтез соціалістичних та ліберальних ідей у політичних поглядах Михайла Драгоманова // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 215-218


  Описуються та аналізуються основні політичні погляди видатного українського політичного діяча, педагога та історика ХІХ століття Михайла Драгоманова крізь призму тогочасної суспільно-політичної ситуації у світі та в географічних межах сучасної ...
1378494
  Савчук О. Синтез соціального і національного елементів в "суспільній квестії" митрополита Андрея Шептицького / О. Савчук, Н. Скринник // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 220-238. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1378495
  Субботина Н.А. Синтез спектроскопические и магнитные свойства некоторых координационных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Субботина Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 29л.
1378496
  Шаврыгина О.А. Синтез спиртов, кетонов и кислот изопреноидного ряда на основе дивинила и хлоропрена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шаврыгина О.А. ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии. – Москва, 1959. – 14 с.
1378497
  Гуляев Б.Б. Синтез сплавов / Б.Б. Гуляев. – Москва, 1984. – 159 с.
1378498
  Влодарчук М.М. Синтез сполук уранілу з біфункціональними 1,2,4-тріазолілкарбоксилатними лігандами / М.М. Влодарчук, А.Б. Лисенко, Г.А. Сенчик // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 46
1378499
  Берлин А.И. Синтез стереоизмерений циклических фосфорорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Берлин А.И.; М-во здравооранения РСФСР. – Л, 1963. – 17л.
1378500
  Бабичев Ф.С. Синтез стиpилов и цианиновых кpасителей pяда нафто-1,4-тиазина./отдельный оттиск/ / Ф.С. Бабичев; АН УССР. – Киев : Изд. АH Укpаинской ССР, 1950. – 188-198с. – Отдельный оттиск из:Украинский химический журнал т.16, №2
1378501
  Котляров В.О. Синтез стійких електромеханічних систем з від"ємним в"язким тертям та спостерігачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Котляров Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1378502
  Павлов В.В. Синтез стратегий в человеко-машинных системах / В.В. Павлов. – Киев : Высшая школа, 1989. – 161с.
1378503
  Лівіцька О.В. Синтез стронційвмісних фосфатів методом співосадження та їх дослідження / О.В. Лівіцька, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Арион, А.Г. Белоус [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 84, № 5/6, май - июнь. – С. 73-78. – ISSN 0041-6045
1378504
  Орлов С.П. Синтез структур и оптимизация параметров систем обработки информации / С.П. Орлов. – Саратов, 1989. – 149с.
1378505
  Редькин Н.П. Синтез структур из пороговых элементов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 255 / Редькин Н.П. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1970. – 15 с.
1378506
  Мееров М.В. Синтез структур систем автоматического регулирования высокой точности. / М.В. Мееров. – М, 1959. – 284с.
1378507
  Артамонов Е.И. Синтез структур специализированных средств машинной графики / Е.И. Артамонов, В.М. Хачумов; Ин-т проблем управления; АН СССР. – Москва, 1991. – 144 с.
1378508
  Осіпов В.А. Синтез структур технологічних операцій одноінструментальної обробки деталей : Автореф... канд.техн.наук: 05.02.08 / Осіпов В.А.; Харків.держ.політехн.ін-т. – Харків, 1994. – 23л.
1378509
  Ашраф Синтез структури глобальних комп"ютерних мереж з технологією MPLS : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ашраф Абдель-Карім Хілал Абу-Аін; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1378510
  Кільменінов О.А. Синтез структури моделі контрольованого об"єкта системи управління інфокомунікаційними мережами // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 99-104. – ISSN 2412-4338
1378511
  Павленко І.І. Синтез структури промислових роботів та аналіз їх механічних систем для верстатних комплексів : Автореф. дис. ... доктор техн. наук : 05.03.01, 05.02.05 / Павленко І.І. ; Нац. техніч. ун-тет України. КПІ. – Київ, 1996. – 32 с.
1378512
  Зайченко О.Ю. Синтез структури регіональних обчислювальних мереж при додаткових умовах / О.Ю. Зайченко, М.К. Печурін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 157-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянуто задачу синтеза структури обчислювальних мереж за критерієм вартості при обмеженнях на середній час доставки та показники живучості. Запропоновано новий алгоритм синтезу структури та проведено його експериментальні дослідження.
1378513
  Лазарев И.А. Синтез структуры систем электроснабжения летательных аппаратов. / И.А. Лазарев. – М., 1976. – 256с.
1378514
  Анкудинов Г.И. Синтез структуры сложных объектов (логико-комбинаторный подход) / Г.И. Анкудинов ; МВ и ссо РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 258 с.
1378515
  Ващенко Б.В. Синтез сультамів та сультонів карбаніонними та відновними циклізаціями функціоналізованих нітрилів : дис. ... д-ра філос. : 102 / Ващенко Богдан Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – 175 арк. – Додатки: арк. 173-175. – Бібліогр.: арк. 152-172
1378516
  Бабій М.В. Синтез сульфамідів з фрагментом 1,4-діоксану / М.В. Бабій, О.В. Добриднєв, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 91
1378517
   Синтез сульфидов, тиофенов и тиолов типа соединений, встречающихся в нефтях. – М., 1988. – 207с.
1378518
   Синтез суперпрецизионных станков с устройствами информационного управления. Теория. Конструкции. Алгоритмы управления / В.А. Тарасов [и др.] ; под ред. В.А. Тарасова ; [Нац. акад. наук Украины ; М-во образования и науки Украины], Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2014. – 487 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 476-479. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1351-3
1378519
   Синтез схем на пороговых элементах. – М, 1970. – 368с.
1378520
  Стародубцев Н.А. Синтез схем управления параллельных вычислительных систем / Н.А. Стародубцев. – Ленинград : Наука, 1984. – 191с.
1378521
  Вавилов Е.Н. Синтез схем электронных цифровых машин / Е.Н. Вавилов, Г.П. Портной. – Москва, 1963. – 440с.
1378522
  Марценішко В. Синтез східних і західних релігійно-філософських учень у фантастичній моделі світу Олеся Бердника // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 116-124. – (Філологічні науки)
1378523
  Бобечко Ю.О. Синтез та аналіз нейроконтролера системи керування вентильним реактивним двигуном : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бобечко Юрій Остапович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1378524
  Сторчак К.П. Синтез та аналіз систем частотного та фазового автопідстроювання з цифровими нечітткими та під-регуляторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.13 - радіотех. пристрої та засоби телекомунікацій / Сторчак К.П. ; Держ. ун-т інформ. комунікац. теехнол. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1378525
   Синтез та антимікробні властивості Cu, Zn-легованих кальцію фосфатів апатитового типу / І.І. Гринюк, Н.Ю. Струтинська, О.М. Василюк, С.В. Прилуцька, О.В. Лівіцька, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 75-82. – ISSN 1025-6415
1378526
   Синтез та біохімічні дослідження композитів на основі фулеренів та інших ароматичних поверхонь для розвитку біонанотехнології : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 100с. : 51 рис., 23 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 75 дж.


  Об"єкт дослідження: супрамолекулярні композити на основі фулерену та інших ароматичних поверхонь для біонанотехнології. Мета роботи: розробка теоретичних основ вибору модифікуючих реагентів для синтезу нових неорганічних матеріалів. Методи ...
1378527
   Синтез та будова KInP2O7, одержаного з розплавів K–In–P–Mo–O / Д.В. Кисельов, К.В. Теребіленко, О.В. Петренко, В.М. Баумер, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 91-97. – ISSN 1025-6415
1378528
  Виноградов О.С. Синтез та будова Mn-оксоцентрованих комплексів купруму з піразолами та аміноспиртами : дис. ... д-ра філософії : 102 ; 10 / Виноградов Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 260 арк. – Додатки: арк. 236-260. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 214-235
1378529
   Синтез та будова комплексів міді(ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1Н-1,2,4-триазолу з додатковими донорними центрами / Ю.П. Петренко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, Р.Д. Лампека // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 63
1378530
  Хоменко Д.М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d- металів з похідними [альфа]-триазолілоцтових кислот : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хоменко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 148 л. + Додатки : л. 136-148. – Бібліогр.: л. 121-135
1378531
  Хоменко Д.М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d - металів з похідними a - триазолілоцтових кислот : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хоменко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1378532
   Синтез та будова молібдатів та фосфатів церію (ІІІ) / К.Є. Климишина, К.В. Теребіленко, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 64
1378533
   Синтез та будова нових потрійних фосфатів на основі дво- та тривалентних металів / М.М. Яцкін, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, І.В. Огородник, В.М. Баумер, Р.М. Кузьмін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 44
1378534
   Синтез та будова складних фосфатів лангбейнітового типу за участю металів Na-K-Ti-МІІІ / М.Ю. Гаврильченко, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, К.Л. Бичков // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 48
1378535
   Синтез та вивчення властивостей електропровідних матеріалів з поліазометинів та їх металокомплексів / Є.Г. Сівалов, О.А. Голуб, М.Д. Аптекар, О.Г. Овчаренко, С.С. Лосєв, В.В. Антощук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 35-40. – (Хімія ; Вип. 33)


  Здійснений синтез полішифових основ (ПШО) о,п-фталевого альдегіду з різними діамінами. З ПШО отримані молекулярні комплекси з хлоридами Cu, Sn, Hf. Знайдена брутто-формула отриманих сполук, а на основі ІЧ-спектрів та термодесорбції зроблено висновок ...
1378536
  Жерш С.А. Синтез та вивчення вторинної структури пептидоміметиків на основі 2-піролідинметансульфонової кислоти / С.А. Жерш, О.О. Григоренко, А.О. Толмачов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 76
1378537
  Неділько С.А. Синтез та вивчення купратів деяких РЗЕ з частковим заміщенням у підгратці лантоноїду / С.А. Неділько, Г.В. Сокольський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 80-84. – (Хімія ; Вип. 34)


  Проведено синтез, рентгенографічні, резистивні дослідження та знято ІЧ-спектри 10 заміщених купратів РЗЕ. Порівнювали властивості відомих надпровідників Ln[нижній індекс 1,85]Ce[нижній індекс 0,15]CuO[нижній індекс 4], де Ln = Nd, Sm з іншими ...
1378538
   Синтез та вивчення реакційної здатності похідних ізоіндоло[2,1-А]бензімідазолу в умовах реакцій циклоприєднання / О. Корольов, З. Войтенко, І. Левков, Т. Єгорова, О. Туров, О. Шишкін, Р. Зубатюк, Г. Паламарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Вивченно взаємодію похідних ізоіндоло[2,1-а]бензімідазолу з малеїнімідами. Синтезовано ряд аддуктів, які було вивчено за допомогою спектроскопії ЯМР: 1Н, 13С та COSY, рентгеноструктурного дослідження. Reaction of isoindolo[2,1-a]benzimidazoles with ...
1378539
  Кузьменко М.Я. Синтез та використання реакційно здатних олігомерів з термостійким кремнійорганічним блоком. : Автореф... Доктора хім.наук: 02.00.06 / Кузьменко М.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 47л.
1378540
   Синтез та властивості 3-феноксихромонів і кумаринів = хімія / В.П. Хиля, С.А. Васильєв, М.С. Лукьянчиков, В.І. Кабачний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-13 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1378541
   Синтез та властивості 5-алкіл-3-галогено-1,2,4-тіадіазолів / Є.С. Малець, О.І. Дмуховський, О.О. Григоренко, О.С. Артамонов, Д.О. Сібгатулін // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 102
1378542
   Синтез та властивості 7-гідрокси-4-метил-6-гетарил-2H-хромен-2-онів / В.Г. Агарков, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 85
1378543
  Щукін Є.О. Синтез та властивості амфіфільних катіонних каліксаренів з реакційноздатними групами / Є.О. Щукін, Р.В. Родік, З.В. Войтенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 126
1378544
  Михальчук В.Л. Синтез та властивості бута-1,3-дієн-1-сульфоніл фториду / В.Л. Михальчук, А.Ю. Черепаха, А.О. Толмачов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 84
1378545
  Зеленько М.А. Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі талію та рідкісноземельних елементів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Зеленько М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1378546
  Зеленько М.А. Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі талію та рідкісноземельних елементів : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Зеленько М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 112л. – Бібліогр.:л. 95-112
1378547
  Пилипенко А.О. Синтез та властивості ВТНП сполук в системі Ln-Ba-Cu-O : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Пилипенко Анастасія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 173-198
1378548
  Пилипенко А.О. Синтез та властивості ВТНП сполук в системі Ln-Ba-Cu-O : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Пилипенко Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1378549
  Неділько С.А. Синтез та властивості ВТНП фаз у системах GdLnxBa2-xCu3O7+/-б (Ln-Pr, Sm, Eu) 0< x < 0.5 / С.А. Неділько, Т.А. Войтенко, К.Є. Левицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу GdLn[нижній індекс х]Ba[нижній індекс 2-х]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс 7 +/- дельта] (Ln-Pr, Sm, Eu) 0 [<або=] x [<або=] 0,5. Досліджено залежність параметрів і виду симетрії кристалічної ґратки ...
1378550
  Губрій Зоряна Василівна Синтез та властивості гемінальних дихлоропохідних 1,2- і 1,4-нафтохінонів : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Губрій Зоряна Василівна; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 18л.
1378551
   Синтез та властивості заміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів / С.Л. Щур, К.Є. Левицька, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 43
1378552
  Наумова Д.Д. Синтез та властивості заміщенної Bi-вмісної надпровідної кераміки : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Наумова Д.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1378553
  Наумова Д.Д. Синтез та властивості заміщеної Bi-вмісної надпровідної кераміки : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Наумова Д.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 119-140
1378554
  Потіха Людмила Михайлівна Синтез та властивості ізохіно (2,3-а) хіназолінів : Дис... докт. хім.наук: 02.00.03. / Потіха Людмила Михайлівна; КУ. – Киев, 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.148-157
1378555
  Потіха Л.М. Синтез та властивості ізохіно (2,3-а) хінозолінів. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Потіха Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
1378556
   Синтез та властивості карбамідо- формальдегідного пінопласту типу "Екоізол" / О.М. Хацевич, Федорченко, , Т.В. Ляшок, С.А. Курта, В.В. Нетикша // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 195
1378557
  Бондаренко С.П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 365 арк. – Бібліогр.: арк. 308-365
1378558
  Бондаренко С.П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 41 с. – Бібліогр.: 28 назв
1378559
  Манченко С.С. Синтез та властивості молібдато-ванадатів рідкісноземельних елементів / С.С. Манченко, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 21
1378560
   Синтез та властивості нанокомпозитів Fe3O4/гідроксоапатит/памідронат/ диетилентриамінпентаоцтова кислота /гадоліній для мультимодальної МРТ / П.О. Підлужний, Ю.О. Зубчук, Є.В. Пилипчук, П.П. Горбик // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 174
1378561
  Кондратюк К.М. Синтез та властивості нових 4-фосфорильованих похідних 5-аміно(меркапто)-1,3-оксазолу / К.М. Кондратюк, О.В. Головченко, В.С. Броварець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 57


  Ряд синтезованих сполук виявили фунгістатичну активність проти культури Candida albicans. Деякі фосфорильні похідні виявились інгібіторами ферментів: фурину, ASK1, CK2 та FGFR.
1378562
  Гайдай О.В. Синтез та властивості нових функціонально заміщених похідних трисгомокубанових вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гайдай Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1378563
  Собко О.О. Синтез та властивості олігомерних іонних рідин гіперрозгалуженої будови : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Собко Олег Олександрович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 21 назва
1378564
  Паюк О.Л. Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі ПЕГ- та фторовмісних метакрилатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Паюк Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 29 назв
1378565
   Синтез та властивості подвійних ортофосфатів лужних металів та кобальту / О.В. Марченко, І.В. Затовський, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 59
1378566
  Мудрак Клавдія Василівна Синтез та властивості поліамідоімідів на основі імідів тртта тетракарбонових кислот : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.06 / Мудрак Клавдія Василівна; НАН України. Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – К., 1996. – 16л.
1378567
  Корнілов М.Ю. Синтез та властивості похідних 1H-ізоіндолу, 1-азаадаманту, камфори. Комп"ютерне дослідження нанокарбонів. Українська хімічна термінологія та словники / М.Ю. Корнілов, І.В. Комаров // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 213-222
1378568
  Гуцул Р.М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2H)-ону та 5,13-дигідро-11H-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 180 арк. – Бібліогр.: арк. 169-180
1378569
  Гуцул Р.М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2H)-ону та 5,13-дигідро-11H-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1378570
  Андріашвілі В.А. Синтез та властивості похідних 3-аміноциклобутан-1-сульфонілхлориду та 4-аміноциклогексан-1-сульфонілхлориду / В.А. Андріашвілі, С.А. Жерш, О.О. Григоренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 65
1378571
   Синтез та властивості різних похідних 1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола / А. Магеррамов, М. Мирзоева, В. Гасанов, Н. Садыхова, М. Аллахвердиев, О. Хиля, В. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  При взаємодії 1-гептилтіо-3-хлор-2-пропанола із о-хлорфенолом у лужному середовищі синтезовано1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-хлорпропанол, на основі якого одержані карбамати, тіокарбамати, ацил-, алкоксиметили і амінометильні похідні. Була досліджена ...
1378572
   Синтез та властивості різних похідних 1-гептілтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола / Т. Крачко, В. Труш, Т. Слива, Є. Труш, І. Коновалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-38. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано та виділено в кристалічному стані ряд координаційних сполук лантаноїдів (III) на основі диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфату складу Na[LnL4], де Ln = La-Lu (окрім Pm); HL = п-CH3(C6H4)SO2N(H)P(O)(OCH3)2 – ...
1378573
  Геращенко О.В. Синтез та властивості ряду етил (1,3-азоліл) оксоацетатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Геращенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 182 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 148-172 арк.
1378574
  Геращенко О.В. Синтез та властивості ряду етил(1,3-азоліл)оксоацетатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Геращенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1378575
  Левицька К. Синтез та властивості системи YxYBa2-xCu4O8+\-Д[подано формулу], (0.05<х<0.2) / К. Левицька, Т. Войтенко, С. Неділько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-43. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано низку зразків складу YBa2Cu4O8+/-б[подано формулу], тверді розчини складу YxYBa2-xCu4O8+/-б[подано формулу] (0.05<х<0.2) методами спів осадження та керамічним. Досліджено характер зміни параметрів і симетрії кристалічних ґраток ...
1378576
  Воробйова Тетяна Валеріївна Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / КНУТШ; Воробйова Т.В. – Київ, 2005. – 139л. – Бібліогр.: л.123-139
1378577
  Воробйова Тетяна Валеріївна Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Воробйова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1378578
  Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неоргічна хімія / Бабарик А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 171л. – Бібліогр. : л.146-171
1378579
  Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бабарик А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1378580
  Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Фесич І.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1378581
  Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Фесич Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 159 л. – Бібліогр.: л. 137-159
1378582
  Зеленько М. Синтез та властивості сполук складу YBa2-xSrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7 / М. Зеленько, С. Неділько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 24-25. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу YBa2-xSrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7 методом твердофазного синтезу. Розраховано параметри кристалічної гратки та температури переходу до надпровідного стану для синтезованих сполук. Досліджено залежність параметрів та виду ...
1378583
  Вітер Володимир Миколайович Синтез та властивості твердих розчинів заміщення на основі гідратованих фосфатів : Автореф. ... канд. хімичних наук: 02.00.01- неорганічна хімія / Вітер В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1378584
  Вітер Володимир Миколайович Синтез та властивості твердих розчинів заміщення на основі гідратованих фосфатів двовалентних 3-d металів та Mg : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Вітер В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 146л. – Бібліогр.: л. 125 - 146
1378585
   Синтез та властивості твердих розчинів на основі ванадатів РЗЕ / К.В. Дегтярьова, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько, С.Г. Неділько, О.В. Чукова, В.П. Щербацький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 21
1378586
  Хрипак С.М. Синтез та властивості тієно[2,3-d] піримідинів : монографія / С.М. Хрипак, М.В. Сливка, В.Г. Лендєл ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород : Патент, 2009. – 134 с. – ISBN 978-966-8760-91-4
1378587
  Лісняк Владислав Владиславович Синтез та властивості фосфатів мобіленду та вольфраму : Дис....канд.хімічних наук:02.00.01 / Лісняк Владислав Владиславович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 135л. + Додатки.:л.135. – Бібліогр.:л.121-135
1378588
  Лісняк Владислав Владиславович Синтез та властивості фосфатів молібдену та вольфраму : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Лісняк В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1378589
  Сисоєв Д.О. Синтез та властивості фотохромних перемикачів на основі діарилетенів азобензолів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сисоєв Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 122 арк. – Бібліогр.: арк. 108-122
1378590
  Сисоєв Д.О. Синтез та властивості фотохромних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сисоєв Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1378591
  Мельников К.П. Синтез та властивості функціоналізованих гем-дифлуороциклоалканів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мельников Костянтин Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 182 арк. – Додатки: арк. 181-182. – Бібліогр.: арк. 9-11, 157-180 та в додатках: арк. 181-182
1378592
  Мельников К.П. Синтез та властивості функціоналізованих гем-дифлуороциклоалканів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мельников Костянтин Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1378593
   Синтез та встановлення будови нового класу лігандів фосфорильованих арилсульфоніламідів / В.В. Скопенко, О.В. Мороз, В.О. Труш, Є.А. Труш, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1378594
  Чжен О.І. Синтез та гіпоглікемічні властивості дисульфонілкарбамідокалікс [4] аренів / О.І. Чжен, Р.В. Родік, З.В. Войтенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 119
1378595
  Вретик Л.О. Синтез та деякі властивості 4-фталімідонафтилметакрилату / Л.О. Вретик, О.Ю. Колендо, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-77. – (Хімія ; Вип. 35)


  Описано синтез 4-фталімідонафтилметакрилату. Його будову доведено за даними ПМР-спектроскопії. Дилатометричним методом вивчено кінетику радикальної термо- та фото ініційованої полімеризації нового мономера в розчині ДМФА, визначено константи швидкості ...
1378596
  Слива Т.Ю. Синтез та дослідження 2-гідроксиімінопропіонатних комплексів деяких лантаноїдів / Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-78. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано координаційні сполуки деяких лантаноїдів з 2-гідроксиімінопропіновою кислотою складу LnL[нижній індекс 3]*2Н[нижній індекс 2]О та К LnL[нижній індекс 4], де НL = СН[нижній індекс 3]С(NОН)СООН, Ln = Lа, Се-Eu, Tb-Tm, Lu. Комплекси досліджено ...
1378597
   Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів з N-(біс(аліламіно)фосфорил)-4-метилбензенсульфонамідом / І. Олишевець, Н. Каряка, В. Труш, Т. Слива, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-13. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд сульфонамідофосфатного типу (HL = п-CH3(C6H4)SO2N(H)P(O)(N(H)CH2CH=CH2)2 ) та його натрієву сіль (NaL). На їх основі одержано та виділено в кристалічному стані ряд координаційних сполук складу Na[LnL4], де Ln = La, Nd, Eu, Tb. ...
1378598
  Олишевець І.П. Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів, що містять фосфорильовані сульфаміди (САФ ліганди) / І.П. Олишевець, Н.С. Каряка // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 40
1378599
   Синтез та дослідження біологічно-активних гетероциклічних сполук : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 169с. : 101 рис., 14 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 155 дж.


  Об"єкт дослідження: функціонально модифіковані природні і синтетичні флавоноїди і кумарини; конденсовані гетероциклічні системи на основі азолів та азинів. Мета роботи: Розробка препаративних методів синтезу модифікованих бензопіронів, конденсованих ...
1378600
  Казаков-Кравченко Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму(ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу / Казаков-Кравченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-18. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовоно три нових ліганди похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу. На їх основі отримано біядерні комплекси Cu(II). Структури цих комплексів в кристалічному стані підтверджено методом РСА. Статья посвящена синтезу, исследованию строения и свойств ...
1378601
  Маханькова В. Синтез та дослідження біядерного півалатного Мангану (II) з 1, 10-фенантроліном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Методом окисного розчинення металу синтезовано біядерний комплекс мангану(ІІ) складу [Mn2(piv)4(phen)2]·H2O, де piv - півалат-аніон (CH3)3CCO2 -, phen - 1,10-фенантролін. Між атомами мангану у димері наявна слабка антиферомагнітна взаємодія. Для оцінки ...
1378602
   Синтез та дослідження будови комплексу паладію (II) на основі 3-(2-піридил)-5пропіл-1, 2, 4-триазолу / Б.В. Захарченко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, Р.Д. Лампека // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1378603
  Волошинець В.А. Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилатних полімерів : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Волошинець В.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 415л. – Бібліогр.: л.380-415
1378604
  Волошинець В.А. Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилатних полімерів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. хімічн. наук : спец. 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук / Волошинець В. А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 37 с. – Бібліогр.: 85 назв
1378605
  Вертік Л.О. Синтез та дослідження властивостей нафталінвмісних мономерів-модифікаторів полімерних матеріалів : Дис... канд. хім.наук: 02.00.06 / Вертік Л. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.162-189
1378606
  Вретік Людмила Олександрівна Синтез та дослідження властивостей нафталінвмісних мономерів-модифікаторів полімерних матеріалів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Вретік Людмила Олександрівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1378607
  Неділько С.А. Синтез та дослідження вольфрамових бронз типу (La,Sr)хWO3 / С.А. Неділько, В.М. Шамеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 84-88. – (Хімія ; Вип. 34)


  Синтезовано ряд вольфрамових бронз лантану та стронцію в інертній атмосфері: La[нижній індекс x]WO[нижній індекс 3] (х = 0,05; 0,1; 0,3); Sr[нижній індекс х]WO[нижній індекс 3] (х = 0,1; 0,2; 0,25; 0,33). Всі одержані сполуки охарактеризовані ...
1378608
   Синтез та дослідження гетерометальних комплексів, що виявляють протипухлинну дію : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 1. – 2005. – 159с. : 65 рис., 33 таб. – 3 додатки. – Бібліогр.: 76 дж.


  Об"єкт дослiдження: гетерометальні комплекси, що виявляють протипухлинну активність, та процеси їх утворення. Мета дослiдження: розробити методики прямого синтезу гетерометальних комплексів на основі міді. Методи дослідження: хімічні та ...
1378609
  Мохір Андрій Анатолійович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігандів тіазолілоксимного типу : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Мохір Андрій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1997. – 23л.
1378610
  Домасевич Костянтин Валентинович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігандів ціаноксимного типу : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01. / Домасевич Костянтин Валентинович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 205л. – Бібліогр.:л.190-205
1378611
  Домасевич Костянтин Валентинович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігантів ціаноксимного типу : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.01 / Домасевич Костянтин Валентинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 25л.
1378612
  Булавко Г.В. Синтез та дослідження електрооптичних властивостей нових металовмісних азополімерів з бічними спейсерами різної довжини / Г.В. Булавко, І.О. Савченко, М.О. Давиденко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 184
1378613
   Синтез та дослідження електрохімічних характеристик оксидних Li-провідних матеріал зі структурами та перовськіту / Г.В. Мась, Хоменко, І.В. Лісовський, В.Г. Хоменко, С.О. Солопан, А.Г. Білоус // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 89, № 1/2. – C. 3-17. – ISSN 2708-129X
1378614
   Синтез та дослідження заміщених нікелатів неодиму / В.А. Голубцов, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 19
1378615
   Синтез та дослідження зразків складу La1-x Eux VO4 та La1-x Cax VO4 (0 / А. Сліпець, Т. Войтенко, С.А. Неділько, С.Г. Неділько, О. Чукова, В. Щербацький // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 122-127. – (Серія хімічна ; вип. 57, ч. 1). – ISSN 2078-5615
1378616
   Синтез та дослідження йодзаміщених похідних антраценвмісних олігомерів / Ю.П. Гетьманчук, І.М. Іцковська, І.Д. Лазнікова, Р.М. Кузьмін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 148-151. – (Хімія ; Вип. 34)


  Розроблено методи синтезу йодзаміщених антраценвмісних мономерів та олігомерів. За допомогою методів ПМР визначена структура йодзаміщених иономерів. Досліджено спектри поглинання та зарядні властивості синтезованих йодзаміщених олігомерів, що містять ...
1378617
  Затовський І.В. Синтез та дослідження комплексів деяких d- та р-металів з 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолатом / І.В. Затовський, В.В. Лісняк, В.О. Павленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-48. – (Хімія ; Вип. 35)


  Синтезовано ряд аніоних комплексів 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолатом (dmit) d- та р-металів з тетрапропіламонієвим проти катіоном. Встановлено склад отриманих сполук, а на основі даних ІЧ-електронної та ЕПР-спектроскопії та магнітної сприйнятливості ...
1378618
  Шовкова Г.В. Синтез та дослідження комплексоутворення нового фосфорвмісного комплексону з Зd-металами / Г.В. Шовкова, О.К. Трунова, А.О. Гудима // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 7/8. – С. 79-85. – ISSN 0041-6045


  Вперше синтезовано новий, не описаний у літературі комплексон - фосфонометиламіноянтарну кислоту (phmas) з DL-аспарагінової і йодметилфосфонової кислот. Методом рН-потенціометричного титрування досліджено кислотні властивості комплексону та процеси ...
1378619
  Хоменко Д. Синтез та дослідження комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти / Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  На основі етилового ефіру 5-(2-піридил)-4H-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти (L) синтезовано комплекс міді - Cu(L)Cl2. Отриману сполуку досліджено методами ІЧ- та ЕПР спектроскопії, її молекулярна будова встановлена методом РСА. Ліганд в Cu(L)Cl2 ...
1378620
  Овчинніков Володимир Анатолійович Синтез та дослідження координативних сполук лантаноїдів та деяких 3d-металів з похідними карбацилфосфортриамідів : Дис...канд.хім.наук:02.00.01 / Овчинніков Володимир Анатолійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200л. + Додатки:с.157-200. – Бібліогр.:с.142-156
1378621
   Синтез та дослідження координаційних сполук : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 278с. : 154 рис., 57 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 124 дж.


  Об"єкт дослідження: - комплекси на основі нових лігандних систем: азот-та фосфорвмісних ациклічних полідентатних лігандів, азотвмісних екзо бі та полідентатних лігандів азольного та азинового типів, методи їх синтезу, встановлення молекулярної та ...
1378622
  Карамаш М.Л. Синтез та дослідження координаційних сполук d- та f- металів з лігандами, що містять замісники із зв"язками алільного типу / М.Л. Карамаш, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 29
1378623
   Синтез та дослідження координаційних сполук d-металів з N, N"-дифеніл-N"-трихлорацетилфосфортриамідом / К.А. Ланікіна, Є.А. Труш, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов, О.В. Шишкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано та досліджено нові координаційні сполуки на основі вказаного ліганду H{L} = CCl3C(O)NHP(O)(NHC6H5)2 з: Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ із співвідношенням М:{L}=1:2. Комплекси М{L}2 є координаційно ненасиченими, і додатковими лігандами, як ...
1378624
  Ліціс О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ліціс Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорг. хімії. – Київ, 2013. – 161, [38] л. – Додатки: л. 162-199. – Бібліогр.: л. 146-161
1378625
  Ліціс О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ліціс Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1378626
  Овчинніков Володимир Анатолійович Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів та деяких 3d-металів з прохідними карбацилфосфортиамідів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Овчинніков В.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1378627
  Распертова Ілона Володимирівна Синтез та дослідження координаційних сполук металів з аліфатичними та ароматичними нітронами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Распертова Ілона Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 142 л. + Додатки: л. 134 - 142. – Бібліогр.: л. 122 - 134
1378628
  Распертова Ілона Володимирівна Синтез та дослідження координаційних сполук металів з алфатичними та ароматичними нітронами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Распертова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1378629
  Распертова І.В. Синтез та дослідження координаційних сполук на основі [альфа]-феніл-N-метилнітрону / І.В. Распертова, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано координаційні сполуки [альфа]-феніл-N-метилнітрону (L) з Cu[верхній індекс 2+], Mn[верхній індекс 2+], Ni[верхній індекс 2+], UO[верхній індекс 2+, нижній індекс 2] та La[верхній індекс 3+]. Нові комплекси охарактеризовано за допомогою ІЧ, ...
1378630
  Пономарьова Віра Василівна Синтез та дослідження координаційних сполук на основі бензоілвмісних ацидогруп амідного та метанідного типів : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Пономарьова Віра Василівна; КУ. – Київ, 1994. – 205л. – Бібліогр.:л.188-205
1378631
  Пелипенко О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук нікелю та кобальту з 4-нітрозо-3,5-диметил-1H-піразолом // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44
1378632
  Іванова Г.В. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію (іі) на основі естерів 3-(2-піридил)-1,2,4- риазолілкарбонових кислот / Г.В. Іванова, Б.В. Захарченко, Р.Д. Лампека // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50
1378633
  Захарченко Б.В. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(іі) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазоліл вмісних лігандів / Б.В. Захарченко, Р.Д. Лампека // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26
1378634
  Захарченко Б. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(ІІ) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілвмісних лігандів / Б. Захарченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-23. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано ряд лігандів на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу та їх координаційні сполуки з паладієм (ІІ) в мольних співвідношеннях метал-ліганд 1:1 та 1:2. Встановлено вплив замісників на координаційно-хімічну поведінку лігандів. Отримані сполуки ...
1378635
  Гавриленко О. Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу / О. Гавриленко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 18-21. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано ряд координаційних сполук на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу. Отримані сполуки досліджено методом ПМР-спектроскопії. На основі отриманих даних запропонована будова синтезованих комплексів. Статья посвящена синтезу, ...
1378636
  Гавриленко О.В. Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу / О.В. Гавриленко, Р.О. Дорощук // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 17
1378637
  Мартинес-Гарсія Синтез та дослідження метакрилових мономерів на основі аурону / Мартинес-Гарсія, Н.М. Юхименко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 182
1378638
  Амірханов О.В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорганічної хімії. – Київ, 2015. – 193 арк. – Додатки: арк. 187-193. – Бібліогр.: арк. 156-186
1378639
  Амірханов О.В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1378640
   Синтез та дослідження моноядерного комплексу міді (ІІ) з 3,5-диметил-1Н-піразолом / Ю. Давиденко, В. Павленко, І. Фрицький, І. Іскендеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-11. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано моноядерний комплекс міді(II) з продуктом приєднання ціанат йону до 3,5-диметил-1Н-піразолу, досліджено його спектральні властивості. За допомогою РСтА встановлено, що сполука має молекулярну будову. У комплексі два аніони ліганду ...
1378641
   Синтез та дослідження надпровідного купрату Y2Ba5Cu7O15,7 / А. Пилипенко, С. Неділько, О. Дзязько, І. Фесич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-14. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Методом твердофазного синтезу одержано надпровідну сполуку Y2Ba5Cu7O15,7. Синтез контролювали ІЧ-спектроскопічним аналізом. Фазовий склад сполуки визначали методом рентгенівської порошкової дифракції. Індексування рентгенограм, визначення просторової ...
1378642
   Синтез та дослідження наночастинок CDS в декстран-поліакриламід / Г.І. Грицко, Ю.І. Гарагуц, Н.П. Мельник, Н.В. Куцевол, В.О. Павленко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 179
1378643
  Овденко В.М. Синтез та дослідження нових біс-азометинвмісних метакрилатів для оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Овденко Валерія Миколаївна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1378644
   Синтез та дослідження нових метакрилових мономерів на основі піридинвмісних азометинів / Р.К. Бубнова, О.Г. Харченко, Н.М. Юхименко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 139
1378645
  Харченко О.Г. Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06, 102 / Харченко Оксана Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 133 арк. – Бібліогр.: арк. 4-7, 123-133
1378646
  Харченко О.Г. Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Харченко Оксана Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1378647
  Вишневський Д.Г. Синтез та дослідження нових пентазадієнів та їх застосування у модифікації полімерів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Вишневський Дмитро Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 18 назв
1378648
  Вишневський Д.Г. Синтез та дослідження нових пентазадієнів та їх застосування у модифікації полімерів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Вишневський Дмитро Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 149 арк. – Додатки: 146-149 арк. – Бібліогр.: 129-145 арк.
1378649
  Овденко В.М. Синтез та дослідження нових фоточутливих метакрилових мономерів та полімерів для нелінійної оптики та оптоелектроніки : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Овденко Валерія Миколаївна 4 Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 285 арк. – Додатки: арк. 236-285. – Бібліогр.: арк. 6-8, 204-235
1378650
   Синтез та дослідження нового біс-хелатуючого каф-ліганду та сполук на його основі / І.П. Олишевець, Н.С. Каряка, В.А. Овчинніков, В.В. Дьяконенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 69
1378651
  Баканович Ю.В. Синтез та дослідження пептидів, задіяних у транспорті наночастинок та біологічно активних сполук через ліпідні мембрани : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Баканович Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1378652
  Баканович Ю.В. Синтез та дослідження пептидів, задіяних у транспорті наночастинок та біологічно активних сполук через ліпідні мембрани : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Баканович Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т високих технологій. – Київ, 2021. – 131 арк. – Додатки: арк. 130-131. – Бібліогр.: арк. 104-129
1378653
  Петренко Ольга Василівна Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних металів та нікелю і кобальту (ІІ) : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Петренко Ольга Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 19л.
1378654
  Лаврик Руслан Володимирович Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d- металів (Mn, Co, Ni) : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01. / Лаврик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 180л. – Бібліогр.: л. 137-155; Дод.: л. 156-180
1378655
  Лаврик Руслан Володимирович Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni) : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Лаврик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1378656
  Затовський Ігор Вікторович Синтез та дослідження подвійних фосфатів титану (III) та ванадію (III) : Дис... канд. хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 174 л. – Бібліогр.: л. 153-174
1378657
  Затовський Ігор Вікторович Синтез та дослідження подвійних фосфатів титану (ІІІ) та ванадію (ІІІ). : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Затовський Ігор Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с.
1378658
  Бійцева А.В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Бійцева А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1378659
  Бійцева А.В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу : дис. ... канд. хім. наук :02.00.03 - органічна хімія / Бійцева А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2007. – 161л. + Додатки: л.160-161. – Бібліогр.: л. 137-159
1378660
   Синтез та дослідження провідності фосфатів Na5-xM1xTi(Po4)3 (M1-Li, K; x=0,1.0) зі структурою NASICON / Н.Ю. Струтинська, М.О. Бондаренко, Р.М. Кузьмін, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 5/6, май - июнь. – С. 81-86. – ISSN 0041-6045
1378661
  Стругацька М.Б. Синтез та дослідження різнолігандних катіонних комплексів лантаноїдів з лігандом карбациламідофосфатного (каф) типу / М.Б. Стругацька, І.П. Олишевець, В.А. Овчинніков // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 80
1378662
  Шилова А.О. Синтез та дослідження спектральних властивостей фотоактивних азосполук на основі 4-нітроаніліну / А.О. Шилова, В.М. Овденко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 163
1378663
   Синтез та дослідження термостабілізуючої дії на полістирол метакрилових мономерів на основі аурону / Н. Юхименко, О. Харченко, В. Смокал, О. Колендо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-66. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано 6-гідрокси- і 4"-гідроксиаурон реакцією конденсації 6-гідроксибензофуран-3-ону з бензальдегідом та бензофуран-3-ону з 4-гідроксибензальдегідом. Їхнім ацилюванням хлорангідридом метакрилової кислоти одержано метакрилові мономери - ...
1378664
   Синтез та дослідження тернарного композиту полістирол-полі(N-ізопропілакриламід)-поліанілін / А.В. Шевченко, О.А. Ніколаєва, Ю.В. Носков, І3 А. Маринін, А.А. Пуд, Л.О. Вретік // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 163
1378665
   Синтез та дослідження уранільного комплексу з дианіоном 3,3"-(2,2"-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазолу / О. Ващенко, Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-13. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд 3,3"-(2,2"-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазол (H4L), на основі якого отримано комплекс з ураніл-йоном складу UO2(H2L). Отримані сполуки були проаналізовані за допомогою ЯМР спектроскопії. Молекулярна та кристалічна будова ...
1378666
   Синтез та дослідження фосфатоборатів кальцію з апатитовим типом структури / Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, Я.Ю. Ковба // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 11-14. – ISSN 0041-6045
1378667
  Назаренко Н.К. Синтез та дослідження фотоорієнтуючої здатності кополімеру на основі 6-(метакрилоїл-аміно0-гексил-4-(метакрилоїламіно) / Н.К. Назаренко, В.В. Загній, Л.О. Вретік // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 202
1378668
   Синтез та дослідження фотохімічних характеристик нових стирилхінолінвмісних полімерів / В.О. Смокал, О.Г. Харченко, О.М. Крупка, О.Ю. Колендо // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 7/8, липень - серпень. – С. 98-103. – ISSN 0041-6045
1378669
  Ашуєв А.А. Синтез та дослідження фторвмісної BI2212 надпровідної кераміки / А.А. Ашуєв, О.Г. Зенькович, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7
1378670
  Котко О.А. Синтез та дослідження хімічно зшитих поліакриламідних гідрогелів / О.А. Котко, О.М. Надтока // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 148
1378671
   Синтез та дослідженя композиту типу провідний полімер - термочутливий наногель / А.В. Шевченко, О.А. Ніколаєва, Ю.В. Носков, А.І. Маринін, О.А. Пуд, Л.О. Вретік // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 188
1378672
   Синтез та електричні властивості (Li, Ca)-заміщених кобальтатів лантану / О. Дзязько, С. Неділько, І. Фесич, Т. Войтенко, М. Зеленько, О. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-27. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  (Li, Сa)-заміщені кобальтати лантану складу La1-3xLixCа2xCoO3-? (0?x?0,33) було синтезовано методом сумісного осадження гідроксокарбонатів. Процеси фазоутворення досліджено з використанням рентгенівської дифракції. Існування твердих розчинів ...
1378673
  Жеглова А.І. Синтез та електричні властивості оксидної кераміки для застосування в електриці : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Жеглова А. І.; КПІ. – К., 1994. – 16л.
1378674
  Мічурін О.М. Синтез та застосування конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну, лізину та орнітину : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мічурін Олег Михайлович ; Ін-т високих технологій, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 172 арк. – Додатки: арк. 170-172. – Бібліогр.: арк. 11-13, 157-169 та в додатках: арк. 170-172
1378675
  Мічурін О.М. Синтез та застосування конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну, лізину та орнітину : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мічурін Олег Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1378676
  Русанова Юлія Анатоліївна Синтез та кристалічна будова гетероядерних комплексів на основі талію, рубідію та цезію : Дис... канд. хім.наук: / Русанова Юлія Анатоліївна; КУ. – К, 2000. – 185л. – Бібліогр.:л.120-135
1378677
  Русанова Ю.А. Синтез та кристалічна будова гетероядерних комплексів на основі талію, рубідію та цезію з 18-краун-6. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Русанова Ю.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1378678
  Синиця В.М. Синтез та кристалічна будова нових комплексів мангану з основами Шиффа / В.М. Синиця, М О. Стецюк, С.Р. Петрусенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 68
1378679
  Виноградов О.С. Синтез та кристалічна будова триядерного піразолвмісного комплексу міді (II) з триетаноламіном / О.С. Виноградов, В.О. Павленко // XII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2020" (ХКЧ"20) : 21-23 квіт. 2020 р. : тези доп. / "Хімічні Каразінські читання - 2020" (ХКЧ"20), всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 17-18. – ISBN 978-966-285-637-8
1378680
   Синтез та кристалічна структура ніобатостанату та танталостанату барію / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В Марків, Я, , М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4
1378681
   Синтез та кристалічна структура шаруватих перовськітів Sr3LnBIIISnO8 (BIII - Sc, In) / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
1378682
   Синтез та люмінесцентні властивості твердих розчинів K0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4 / К.В. Теребіленко, С.Г. Неділько, О.В. Петренко, М.С. Слободяник, В.П. Чорний // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б, Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 86, № 11/12, листопад - грудень. – C. 3-12. – ISSN 2708-1281
1378683
  Теребіленко А.В. Синтез та люмінесценція Na3Y1-ХEuХ(PO4)2 / А.В. Теребіленко, В.М. Баумер, М Слободяник // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 55
1378684
   Синтез та люмінесценція NaAl1-XCrX(MoO4)2 (X = 0,005 - 0,2) в системі Na-Al-Cr-Mo-O / Н.В. Сухаревська, К.В. Теребіленко, Ю.А. Хижний, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник, В Черній // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54
1378685
  Абдуллаєв Е.Н. Синтез та модифiкацiї похiдних 7-гiдрокси-6-тiазолiлкумаринiв / Е.Н. Абдуллаєв, Т.В. Шокол // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 84
1378686
  Слободяник М.С. Синтез та морфологія кристалів M1FeP2O7, (M1 - NA, K), отриманих з фосфато-молібдатних розчин-розплавів / М.С. Слободяник, К.В. Теребіленко, І.П. Ворона // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2012. – Т. 4, № 5/6. – С. 32-37. – ISSN 2078-9912
1378687
   Синтез та оптичні властивості нового симетричного піразолвмісного гетеро циклу і перспектива створення голографічних середовищ на його основі / Д. Вишневський, В. Овденко, В. Павлов, О. Мокринська, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 67-70. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом взаємодії симетричного біс-альдегіду з 1-феніл-3-метилпіразолоном-5 отримано новий симетричний барвник, здатний до фотоіндукованої ізомеризації. Створено реєструючі середовища на основі синтезованого барвника та м"якої полімерної матриці. ...
1378688
   Синтез та особливості будови 2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролатів цинку / С.О. Нікітін, Р.Д. Лапмека, С.В. Шишкіна, О.В. Шишкін, Т.А. Воловненко, Ю.М. Воловненко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8
1378689
  Струтинська Н.Ю. Синтез та особливості будови фосфатів на основі цезію дво- та тривалентних металів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 161 л. – Бібліогр. : л. 141-161
1378690
  Струтинська Н.Ю. Синтез та особливості будови фосфатів на основі цезію, дво -та тривалентних металів : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1378691
   Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa1–xSmxInO4 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Чумак, М.В. Тимошенко, Л.В. Томазенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 1. – C. 72-78. – ISSN 1025-6415
1378692
  Слободяник М.С. Синтез та особливості фазоформування складних фосфатів у розчин-розплавах / М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 52-64
1378693
  Шевцов М.І. Синтез та перетворення гетероциклічних аналогів неофлавонів / М.І. Шевцов, В.С. Москвіна // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 121
1378694
  Святненко А.Ю. Синтез та полімеризація метакрилових мономерів на основі азобензольних барвників / А.Ю. Святненко, В.М. Овденко, О.Ю. Колендо // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 268
1378695
  Демчук О.П. Синтез та порівняльна характеристика ізомерних 3-піридилциклобутан-1-онів / О.П. Демчук, О.В. Грищук, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 90
1378696
   Синтез та протимікробна активність 4-арилтіо- та 4-алкілтіофункціоналізованих піразоло[1,5-a]піразинів / Є.В. Гринишин, Г.Р. Мусійчук, Комаровська-Порохнявець, О.П. Іськів, Н.І. Москаленко, М.В. Стасевич, Н.М. Цизорик, М.В. Вовк // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 58-66. – ISSN 0041-6045


  "Взаємодією 4-бромопіразоло[1,5-a]піразинів із тіофенолами та піразоло[1,5-a]піразин-4(5Н)-тіонів із функціоналізованими бромоалканами синтезованo нові 4-арилтіо- та 4-алкіл-тіопіразоло[1,5-a]піразини. В ряду отриманих сполук виявленo речовини із ...
1378697
  Ходаківський П.В. Синтез та реакції 2-трифлуорацетил-1,3-азолів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Ходаківський П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1378698
  Ходаківський П.В. Синтез та реакції 2-трифлуорацетил-1,3-азолів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ходаківський П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 185 л. + Додатки : л. 126-185. – Бібліогр.: л. 106-125
1378699
   Синтез та реакції крос-сполучення 1,2- дизаміщенних циклопропілтрифторборатів / Є. Юров, О.В. Грищук, О.О. Григоренко, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 102
1378700
  Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризації : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 301 арк. – Додатки : арк. 181-301. – Бібліогр.: арк. 160-180
1378701
  Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризацї : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1378702
  Бондаренко Світлана Петрівна Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Бондаренко С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 233л. + Додатки: л. 166 - 233. – Бібліогр.: л. 146 - 166
1378703
  Бондаренко Світлана Петрівна Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Бондаренко С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 19 назв
1378704
  Бешлей М.І. Синтез та реалізація інтенційно-орієнтованих інфокомунікаційних мереж для адаптивного надання сервісів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Бешлей Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 60 назв
1378705
   Синтез та рентгеноструктурний аналiз 7-(дiетиламiно)-2-етокси-3-(4-нiтрофенiл)-2H-бензо[e] [1,2]оксафосфiнiн 2-оксиду / І.В. Кулай, Маллет-Ладейра, В.О. Ковтуненко, З.В. Войтенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 12


  Синтезовано новий представник сiмейства 3-арилфосфакумаринiв, шляхом конденсацiї Кновенагеля 4-(дiетиламiно)салiцилового альдегiду з дiетил 4-нiтробензилфосфонатом з подальшою циклiзацiєю. Будова отриманої сполуки доведена методами ЯМР спектроскопiї, ...
1378706
  Арсенов В.Д. Синтез та свойства фотохромых сополимеров индолиноспиропирана : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.06 / Арсенов В.Д.; Арсёнов В.Д. – Москва, 1976. – 15 с.
1378707
  Трало М.Є. Синтез та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів силікагелю та природних глин, in situ модифікованих похідними 8-оксихіноліну / М.Є. Трало, І.О. Савченко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 192
1378708
   Синтез та спектральні властивості комплексів лантаноїдів з новим триподальним трисхелатуючим КАФ лігандом / М. Стругацька, І. Олишевець, В. Овчинніков, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-39. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий триподальний трисхелатуючий ліганд карбациламідофосфатного типу H3L = N(CH2CH2N(H)C(O)N(H)P(O)(OCH3)2)3 і на його основі одержано та виділено в кристалічному стані ряд координацій- них сполук складу LnL, де Ln = La, Nd, Eu, Tb. ...
1378709
  Кулініч А.В. Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвників на основі малононітрилу та барбітурової кислоти : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кулініч А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1378710
   Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості подвійного фосфату K3La0,8Eu0,2(PO4)2 / Д. Кисельов, К. Теребіленко, О. Хоменко, О. Петренко, В. Доценко, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-8. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Люмінесцентний матеріал складу K3La0,8Eu0,2(PO4)2 одержано методом твердофазної взаємодії при температурі 950С. Фазовий склад та морфологія зразку вивчено методами рентгенофазового аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Спектр фотолюмінесценції ...
1378711
  Шаранов І.П. Синтез та спектри поглинання індотрикарбоціанінових барвників з електронодонорними замісниками в мезо-положенні поліметинового ланцюга / І.П. Шаранов, Ю.Л. Сломінський // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 89, № 1/2. – С. 109-124. – ISSN 2708-129X
1378712
  Плутенко М.О. Синтез та структура цинквмісного комплексу з топологією дефектної молекулярної гратки / М.О. Плутенко, Р.Д. Лампека, І.О. Фрицький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 45
1378713
  Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 - фізика твердого тіла / Чорнобук С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1378714
  Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів : дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.07 / Чорнобук С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 140 л. – Бібліогр.: л. 127-140
1378715
  Савченко Д.А. Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (2), цинку, ніколу (2) та кадмію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Савченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
1378716
  Савченко Д.А. Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (2), цинку, ніколу(2) та кадмію : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Савченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1378717
   Синтез та термічні перетворення складнозаміщених карбонатвмісних гідроксоапатитів / Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, А.І. Малишенко, Б.Г. Місчанчук, О.А. Бєда // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2
1378718
  Абарбарчук Леонід Михайлович Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Абарбарчук Л.М.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 179л. – Бібліогр.: л.163-179
1378719
  Абарбарчук Леонід Михайлович Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Абарбарчук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1378720
  Шафорост Ю.А. Синтез та термогравіметричне дослідження сполук на основі RBa2Cu4O8 / Ю.А. Шафорост, С.А. Неділько, І.В. Фесич // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 50-55. – (Серія "Хімічні науки" ; № 14 (307)). – ISSN 2079-2573
1378721
   Синтез та фазовий склад пірохлорових керамік ряду (Са1—х SrхCe) (Ti2—y Zry) O7 (0 < х <1; 1 < у < 2) / Б.Г. Шабалін, Ю.О. Тітов, В.В. Чумак, О.А. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 22-31. – ISSN 0204-3548
1378722
  Холодна Л.С. Синтез та фізико-хімічна характеристика поверхневого соматичного антигену стафілококів - білка А // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-64. – (Біологія ; Вип. 29)


  Розглянуто умови синтезу, структуру та основні фізико-хімічні властивості поверхневого соматичного антигену стафілококів - білка А, що є основним фактором патогенності та відіграє значну роль у формуванні імунної відповіді на антигенні субстанції ...
1378723
  Лісовський Р.П. Синтез та фізико-хімічні властивості електродних матеріалів для гібридних електрохімічних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Лісовський Роман Петрович ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад " Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – Бібліогр.: 55 назв
1378724
  Сліпець А.А. Синтез та фізико-хімічні властивості ізоморфнозаміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Сліпець Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 154 арк. – Додатки: арк. 148-154. – Бібліогр.: арк. 59-67, 77, 111-112, 143-145
1378725
  Сліпець А.А. Синтез та фізико-хімічні властивості ізоморфнозаміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Сліпець Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1378726
  Фесенко О.В. Синтез та фізико-хімічні властивості нових координаційних сполук золота з сіркувмісними макроциклами. : Автореф... наук: 02.00.01 / Фесенко О.В.; АН України. Ін-т фіз. хімії. – К., 1993. – 16л.
1378727
  Павлюк М.В. Синтез та фізико-хімічні властивості різнометалічних комплексів 3d-металів на основі поліоксованадатів / М.В. Павлюк, В.К. Мішин, В.Г. Маханькова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42
1378728
  Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію : дис. ... канд. хімі. наук : 02.00.04 / Чепурна І.К. ; НАНУ, Ін-т сорбції та проблем ендоекології. – Київ, 2009. – 171 л. – Бібліогр.: л. 150 - 171
1378729
  Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Чепурна І. К. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1378730
  Северіна Г.І. Синтез та фізико-хімічні характеристики ЦНС-агентів серед похідних піримідин-4-ону та піримідин-2(4)-тіону : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.02 / Северіна Ганна Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 32 назви
1378731
   Синтез та фотовольтаїчні властивості симетричних біс-азометинів з акцепторними замісниками у 4,4"-положенні / В. Овденко, Д. Вишневський, С. Студзинський, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 36-39. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом конденсації симетричного біс-альдегіду (одержаного реакцією епіхлоргідрину з 4-оксибензальдегідом) з 4-нітроаніліном та 4-хлораніліном було синтезовано два нові симетричні азометинові барвники, здатні до фотоіндукованої ізомеризації. Вихід ...
1378732
   Синтез та фотоелектрохімічні властивості плівок композиту [...] / В.О. Смілик, С.С. Фоманюк, Г.Я. Колбасов, І.А. Русецький, М.О. Данилов // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 89, № 1/2. – С. 83-90. – ISSN 2708-129X
1378733
  Смокал В.О. Синтез та фотохімічні властивості нових стирилхінолінвмісних полімерів / В.О. Смокал, О.Г. Харченко, О.Ю. Колендо // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: В.І. Пехньо, Р.Є. Гладишевський, Г.Я. Колбасов [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 88, № 5/6. – С. 15-24. – ISSN 2708-129X
1378734
  Шишкіна О.О. Синтез та функціоналізація 1H-ізотіохромен-4(3H)-OH-2,2-діоксиду : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шишкіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 138 л. – Додатки: л. 124-138. – Бібліогр.: л. 105-123
1378735
  Шишкіна О.О. Синтез та функціоналізація 1H-ізотіохромен-4(3H)-OH-2,2-діоксиду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шишкіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1378736
  Павлова Ж.В. Синтез та характеризація CU-вмісних сполук з V/Mo поліоксометалатами / Ж.В. Павлова, Г.І. Бувайло, В.Г. Маханькова // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 70
1378737
  Літвінчук М.Б. Синтез та хімічні перетворення 5-заміщених 2-іліден-1,3-тіазолідинів і їх похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Літвінчук Марія Богданівна ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1378738
  Вітер В.М. Синтез твердого розчину заміщення (Cu1-yCoy)2(OH)P04*хH20, де 0[< або =]Y[< або =]0,10; х=0,1-0,2 / В.М. Вітер, П.Г. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-35. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  При взаємодії фосфорної кислоти та суміші гідроксокарбонатів Cu і Co синтезовано новий твердий розчин заміщення (Cu1-yCoy)2(OH)PO4*xH2O (0 [< або =] Y [< або =] 0,10; X=0,1-0,2), що ізоструктурний либеніту Cu2(OH)PO4*xH2O. Одержані фосфати були ...
1378739
  Дорфман В.Ф. Синтез твердотельных структур / В.Ф. Дорфман. – Москва : Металлургия, 1986. – 273 с.
1378740
  Демидов І.В. Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.12.02 / Демидов Іван Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 40 назв
1378741
  Радзімовський Б.К. Синтез телекомунікаційних сигналів на основі хаотичних коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Радзімовський Броніслав Казимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1378742
  Темкина В.Я. Синтез теории действия и применения комплексокно ароматического ряда : Автореф... докт. хим.наук: / Темкина В. Я.; АН СССР, Ин-т гехим. и аналит. хим. – М., 1969. – 39л. – Бібліогр.:с.35-39
1378743
   Синтез теорії і практики у навчально-методичному і клінічному забезпечені здорового способу життя : матеріали наук. конгресу з міжнар. участю, залученням молодих вчених, студентів, 25 трав. 2022 р. / М-во освіти і науки України, Тавр. нац. ун-т ім. В.І. Вернадського, м. Київ, Нац. екол.-натураліст. центр учнівської молоді МОН України, м. Київ [та ін.] ; за ред. Т.П. Гарник, Л.В. Андріюка, Н.А. Добровольської [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – 201 с. : іл. – Ст. укр., частк. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1378744
   Синтез термочутливих наногелей з полістирольним "ядром" / І.Г. Оксак, Л.О. Вретік, О.А. Ніколаєва, А.І. Маринін, Т.Ю. Огульчанський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 184
1378745
  Бузовский О.В. Синтез тестов для программно-управляемых объектов / О.В. Бузовский, Т.М. Чебаненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 93-102. – ISSN 2412-4338


  Запропоновано метод синтезу тестів для специфічного класу пристроїв - програмно керованих апаратних компонент комп"ютерних систем, які з точки зору тестового контролю і діагностики мають безліч властивостей, що істотно відрізняються від об"єктів, ...
1378746
  Скопенко В.В. Синтез тетрафосфатов одновалентных металлов и их исследование / В.В. Скопенко, О.В. Емельянов, К.М. Бойко // Укр. хим. журн., 1983. – № 10
1378747
  Шмонина Л.И. Синтез тетрациклических кетонов, родственных стероидам, методом диеновой конденсации. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмонина Л.И.; Ин-т органич. химии АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1378748
  Басов А.С. Синтез технология и применение алкилдиметилаинов и солей четвертичных аммониевых оснований : Автореф... канд. техн.наук: 370 / Басов А.С.; Харьковский политехн. ин-т. – Х., 1969. – 23л.
1378749
  Бандровська А. Синтез технології і тілесності в літературі модернізму („Камера обскура” Володимира Набокова) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 213-227. – ISBN 978-966-359-360-9
1378750
  Чулєєва О.В. Синтез технологій одержання пожежобезпечних композицій на основі поліолефінів для кабельної продукції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Чулєєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 38 назв
1378751
   Синтез тиазолилгидразонов гликозида растения Stevia rebaudiana стевиолбиозида / Р.Р. Шарипова, Б.Ф. Гарифуллин, О.В. Андреева, И.Ю. Стробыкина, В.Е. Катаев // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1334-1344. – ISSN 0044-460Х
1378752
  Лемішка О. Синтез типів дискурсу у висвітлення пандемії грипу 2009 в Україні англомовними ЗМІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто лінгвістичні засоби формування суспільної думки, що використовуються англомовними медіа у висвітленні пандемії грипу в Україні 2009 року. Аналіз базується на теорії соціального відтворення реальності. В статье рассмотрены ...
1378753
  Бійцева А.В. Синтез тіазол-2-ілгідразонів ряду 3-аміно-1Н-ізоіндол-1-ону / А.В. Бійцева, О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-44. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано похідні 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу, що містять залишки семікарбазиду, тіосемікарбазиду та аміногуанідину. Взаємодією 2-(3-аміно-1H-ізоіндол-1-іліден)-1-гідразинкарботіоаміду з ароматичними та аліфатичними ?-галогенокетонами одержано ...
1378754
  Бондаренко А.А. Синтез топологічної структури мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бондаренко Антон Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1378755
  У Хун Юань Синтез традиций классической китайской поэзии и немецкой Kunstlied в вокальном цикле Хуан Цзы "Три желания розы" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 65-77. – ISSN 2226-2180


  Установлены функциональные связи между удаленными во времени и пространстве явле-ниями – классической китайской поэзией и немецкой Kunstlied, синтез которых определяет жан-ровую специфику китайской художественной песни ХХ века и созданный на ее основе ...
1378756
  Бродяк Д.А. Синтез традиционного и современного: традиционалистская трансформация правящей верхушки независимой Бирмы/Мьянмы // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 21-32. – ISSN 1682-671Х
1378757
  Анісімова Н. Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 270-277. – ISBN 966-7053-09-1
1378758
  Романенкова Ю.В. Синтез традицій у творчості німецьких майстрів XV - XVI століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 201-208
1378759
  Бердинських С.О. Синтез традиційних та сучасних засобів проектної графіки в художньому формоутворенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Бердинських Святослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буді-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1378760
  Николаенко Н.С. Синтез транзисторных усилителей и фильтров / Н.С. Николаенко. – Ленинград, 1970. – 239 с.
1378761
  Липковский К.А. Синтез трансформаторно-ключевых исполнительных структур преобразователей переменного напряжения / К.А. Липковский. – Киев, 1983. – 61с.
1378762
  Зыков Ф.Н. Синтез трансформаторных дешифраторов с избыточными кодами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Зыков Ф.Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1966. – 26 с.
1378763
  Шишкина Александра Александровна Синтез трансформированных стероидов ряда 19-нортестостерона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шишкина Александра Александровна; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1378764
  Шупенюк В.І. Синтез триазенів на основі 4-заміщених похідних 9,10-антрахінону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шупенюк Василь Ігорович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2023. – 19 с. – Бібліогр.: 27 назв
1378765
   Синтез тригалогенидиых солей тиазолинийпиразоло [4.3-d] пиримидина и особенности их спектров ЯМР / О.В. Свалявин, Н.И. Свалявин, А.Г. Баля, М.Ю. Онисько, А.В. Туров, В.Г. Лендел // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1


  За допомогою реакції галогенциклізації тіостетєрів піразоло/4,3-d] піримідинів, що містять при атомі сірки алільний радикал або його більш складні гомологи, були отримані тригалогенідні солі піразоло [3,4-є] [1,3] тіазоло [3,2-а] піримідинію, які ...
1378766
  Гордеев Е.Н. Синтез триптаминов с применением реакции Джэппа-Клингемана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гордеев Е.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1378767
  Юодвиршис А.М. Синтез тритепеновых гликозидов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Юодвиршис А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 17л.
1378768
  Садрединов Ф.С. Синтез тритречтичных диацетиленовых и предельных трилонов, их простых моно-, ди- и триэфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Садрединов Ф. С.; Ин-т хим. АН Тад.ССР. – Душанбе, 1976. – 32л.
1378769
  Шульгін Д.М. Синтез трифазних нетрадиційних обмоток на базі узагальненої структурної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Шульгін Д.М. ; Одеськ. нац. політ. ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
1378770
  Ярмолюк Д.В. Синтез трифторацетильних піразолів та дослідження їх хімічних властивостей / Д.В. Ярмолюк, П.К. Михайлюк, М.В. Горічко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 132
1378771
  Кулик А.В. Синтез трьох вчень Бо Цзюйі "Лютня" / А.В. Кулик, В.В. Селігей // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 125-128. – ISBN 978-966-921-000-5
1378772
  Сех О.К. Синтез у маристемах коренів кукурудзи під впливом гіпотермії та фітогормонів. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Сех О.К.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1378773
  Прокопенко О.О. Синтез у частотній області двоканального стежного електропривода з роздільними навантаженнями. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Прокопенко О.О.; Харків. держ. політ. ун-т. – Харків, 1996. – 19л.
1378774
  Волкова Ольга Ивановна Синтез убихинонов и восстановительные превращения хроменовых форм природных хинонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Волкова Ольга Ивановна; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М., 1973. – 22л.
1378775
  Бабаян В.О. Синтез углеводородов бензатраценового и бензфенатренового рядов с помощью сернокислоного гидролиза и двойной циклизации /3-хлоркротил/- арил-масляных кислот : Автореф... канд.хим.наук: / Бабаян В.О.; АН Арм ССР Хим ин-т. – Ереван, 1952. – 22л.
1378776
  Сторч Г. Синтез углеводородов из окиси углерода и водорода / Г. Сторч. – Москва : Иностранная литература, 1954. – 516 с.
1378777
  Лаврищева Л.Н. Синтез углеводородов с четвертичными атомами углерода состава С10-С22 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук: / Лаврищева Л.Н.; Моск. хим.-техн. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1953. – 15 с.
1378778
  Калакура Я. Синтез української історії у працях М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок М. Грушевського в науковий синтез української історії на засадах позитивізму та методології історичного синтезу, розглянуто синтетичний характер "Історії України-Руси" та інших праць ученого. The article deals with M. ...
1378779
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – Москва, 1970. – 400с.
1378780
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов. / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1978. – 408с.
1378781
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов. / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1989. – 327с.
1378782
  Пашков А.Г. Синтез управляющих воздействий в некоторых задачах оптимального управления и дифференциальных игр. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Пашков А.Г.; АН СССР.Ин-т проблем механики. – М, 1973. – 14л.
1378783
   Синтез управляющих и вычислительных систем. – Свердловск, 1980. – 160с.
1378784
   Синтез управляющих устройств. – М., 1976. – 111с.
1378785
   Синтез управляющих устройств в однородных средах. – М., 1984. – 166с.
1378786
   Синтез устойчивых структур адаптивных систем угловой селекции на основе матричных ортогональных фильтров за счёт использования уникальных свойств фильтров-проекторов / Р.Ю. Кольцов, К.Ф. Боряк, Є.С. Лєнков, А.В. Малюга // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 36-41


  Рассматриваются возможности синтеза новых вариантов алгоритмических схем систем углового селектора, использующих общую идею метода обработки с помощью ортогональных фильтров-проекторов, за счёт применения процедур декомпозиции и факторизации проектора, ...
1378787
  Волгин Л.И. Синтез устройств для обработки и преобразования информации в элементном базисе реляторов / Л.И. Волгин. – Таллин, 1989. – 179с.
1378788
  Нурдинов Абдукарим Синтез устройств для уравновешивания инерционных нагрузок и выборки зазоров в комбинированных кулачково-рычажных механизмах полиграфических машин : Автореф... канд. техническихнаук: 05.02.15 / Нурдинов Абдукарим; Украинский полиграфический ин-т им. Федорова. – Львов, 1985. – 21л.
1378789
  Усманов А.А. Синтез устройств преобразования сигналов систем передачи непрерывных сообщений / А.А. Усманов, Х.Ю. Ибрагимов. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1987. – 160 с.
1378790
   Синтез устройств СВЧ на неоднородных линиях / В.В. Козловский, В.И. Сошников, В.А. Бычковский, П.М. Баранов, А.В. Згурский; Бычковский В.А. – Киев : Тэхника, 1991. – 155 с.
1378791
  Швец А.Г. Синтез устройств управления на программируемых логических интегральных схемах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Швец А. Г.; Дон. гос. техн. ун-т. – Донецк, 1995. – 19л.
1378792
  Кашкараева К.И. Синтез фенилаланина из фенилпировиноградной кислоты у растений : Автореф... канд. биол.наук: / Кашкараева К.И.; АН Киргиз.ССР. Объедин. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 17л.
1378793
  Івон Є. Синтез фенілацетил MIDA боронатів шляхом окиснювального розщеплення віцинальних діолів / Є. Івон, В. Ле, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено синтетичний підхід до отримання ацил(N-метилімінодиацетил)боронатів, виходячи з 1-заміщених алкеніл-боронатів. Проведено порівняння різних методів окиснювального розщеплення ?-борильованого C-C-зв"язку. Виявлено, що процедура ...
1378794
  Тищук Н.В. Синтез фенольних сполук при фітовірусній інфекції / Н.В. Тищук, О.М. Постоєнко, Т.А. Компанець // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 78
1378795
  Бадалян В.Е. Синтез физиологически активных соединений содержащих альфа-нафтильный радикал : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бадалян В.Е.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1378796
  Чередник А.А. Синтез философии и литературы в творчестве Максимилиана Волошина // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 203-218. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
1378797
  Попович Я.М. Синтез філософії та медицини: виникнення біоетичних проблем у медицині, аналіз філософії та медицини на основі їх співпраці і взаємозбагачення // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль, 2018. – № 2. – С. 15-18. – ISSN 2411-1597
1378798
  Бубенцова Л.В. Синтез фільтрів з обмеженими смугами пропускання і затримання : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.17 / Бубенцова Л. В.; Укр. держ. акад. зв"язку ім. Попова. – Одеса, 1996. – 17л.
1378799
  Ашимбаева Д.Г. Синтез флотореагентов на основе нафтеиновых кислот нефти : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Ашимбаева Д.Г.; АН КАзССР Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1975. – 25л.
1378800
  Кримченко Р.Є. Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами - рецепторами аденозин-5"-трифосфату / Р.Є. Кримченко, О.І. Бугера, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 81
1378801
   Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами - рецепторами аденозин-5"-трифосфату / Р.Є. Кримченко, О.І. Бугера, Т.А. Новодворська, Линник, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 108
1378802
  Солоданюк А.А. Синтез флуоресцентних зондів на основі 3-гідрокси-4"-гідроксикарбонілфлавону / А.А. Солоданюк, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 133
1378803
  Куликовский Р.Э. Синтез формирующих четырехполюсников развертки : Автореф... канд. техн.наук: / Куликовский Р.Э.; Моск. электротехн. ин-т связи. – Москва, 1953. – 10л.
1378804
  Колтунова В.И. Синтез фосфорных эфиров тиамина и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Колтунова В.И.; Моск. технол. ин-т пищевой пром-сти. – М., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1378805
  Рахимов А.И. Синтез фосфорорганических соединений / А.И. Рахимов. – М, 1984. – 247с.
1378806
  Евстафьев Г.И. Синтез фосфорсодержащих полиэфиров реакцией полипереэтирификации. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Евстафьев Г.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 16л.
1378807
  Стецько Я. Синтез французької поезії кінця ХІХ - початку ХХ століття крізь естетичну призму Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 241-. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  На основі теоретичних висновків, яких дійшов Іван Франко в трактаті "Із секретів поетичної творчості", розглядається французька поезія щодо її омузикальнення та зорового зображення словом. Йдеться про поезію ХІХ - початку ХХ століть, зокрема про ...
1378808
  Ливитская И.Б. Синтез фталазола и нурсульфазоа с участием твердых компонентов : Автореф... канд. хим.наук: / Ливитская И. Б.; МВО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1955. – 15л.
1378809
  Ольховая Л.А. Синтез фторида магния и его взаимодействия с трифторидами редкоземельных элементов и иттрия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ольховая Л. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т неорг. хим. – Новосибирск, 1981. – 18л.
1378810
   Синтез фторованих похідних циклобутанкарбовнової кислоти та аміноциклобутану / О.В. Грищук, Д.С. Радченко, І.В. Комаров, Т.В. Шокол // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 83
1378811
  Дзевицкий Б.Э. Синтез фторосодержащих координационных соединений олова и исследование их методом ядерного гамма-резонанса. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дзевицкий Б.Э.; АН СССР. – М, 1967. – 17л.
1378812
   Синтез фторфосфатов щелочных металлов и хрома (ІІІ) / В.В. Скопенко, П.Г. Нагорный, З.И. Корниенко, Н.С. Слободяник // Докл. АН УССР. Сер.Б. : АН УССР, 1987. – № 9
1378813
  Модянова Л.В. Синтез фузариновой кислоты и ее аналогов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Модянова Л.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 15л.
1378814
  Мхитрян Г.Р. Синтез функционально-замещенных непредельных систем с кумулированными краткими связями. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мхитрян Г.Р.; АН Арм.ССР.Ин-т органич.химии. – Ереван, 1980. – 24л.
1378815
  Попова А.А. Синтез функциональных органических перекисных соединений окислением альдегидов и кетонов перекисью водорода. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Попова А.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачвского. – Горький, 1969. – 18л.
1378816
  Слободянюк Є.Ю. Синтез функціоналізованих 1,3-оксазолів з аліфатичними замісниками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Слободянюк Євгеній Юрійович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1378817
  Потурай А.С. Синтез функціоналізованих азолів декорованих дифлуороциклопропаном по N-атому / А.С. Потурай, П.С. Носик // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 91
1378818
  Мілохов Д.С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мілохов Демид Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1378819
  Мілохов Д.С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мілохов Демид Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 175 л. – Додатки: л. 165-175. – Бібліогр.: л. 150-164
1378820
  Митюк А.П. Синтез функціоналізованих анельованих піридинів [3+3] гетероциклізацією a-незаміщених аміногетероциклів як CCN-бінуклеофілів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Митюк Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 128 арк. – Додатки: арк. 127-128. – Бібліогр.: арк. 102-126
1378821
  Митюк А.П. Синтез функціоналізованих анельованих піридинів [3+3] гетероциклізацією a-незаміщених аміногетероциклідів як CCN-бінуклеофілів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Митюк Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1378822
  Воловенко Ю.М. Синтез функціоналізованих гетероциклів на основі а-(w-галогеноцил)гетарилацетонітрилів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 182-192
1378823
  Ярмольчук В.С. Синтез функціоналізованих піролідинів за реакцією 1,3-диполярного циклоприєднання азометинових ілідів : дис. … канд. хім. наук : 02.00.03 / Ярмольчук Володимир Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 209 арк. – Додатки: арк. 208-209. – Бібліогр.: арк. 192-207
1378824
  Ярмольчук В.С. Синтез функціоналізованих піролідинів за реакцією 1,3-диполярного циклоприєднання азометинових ілідів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ярмольчук Володимир Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1378825
  Оліфір О.С. Синтез функціонально заміщених дифлуорспіро[3.3]гептанів / О.С. Оліфір, А.В. Черних, З. Войтенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 122
1378826
  Акопян Рудольф Амазаспович Синтез фуранидил-карбоновых кислот и их аминопроизводных : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Акопян Рудольф Амазаспович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 14л.
1378827
  Поліщук Б.В. Синтез хелатів металів з ацетилпропіоновим альдегідом / Б.В. Поліщук, І.П. Середа, В.П. Михайленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 17-21 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1378828
   Синтез хірального 3-амінометил-3-флуоропіролідину / В.Л. Михальчук, В.С. Ярмольчук, П.К. Михайлюк, М.В. Горічко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 108
1378829
  Чарская Б.А. Синтез хлорзамещенных фенил- и метилфенил-хлорсиланов каталитическим хлорированием и термической конденсацией. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Чарская Б.А.; Мин. хим. пром. СССР. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1378830
  Мехтиева Ф.А. Синтез хлорпроизводных окислительных хлорированнием метана, этана, этилена и этан-этиленовой фракции в кипящем слое катализатора. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мехтиева Ф.А.; АН АзССР.Ин-т нефтепром.процессов. – Баку, 1966. – 19л.
1378831
  Кондратенко В.И. Синтез хлорсодержащих пестицидов на основе акрилонитрила и его производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кондратенко В.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 23л.
1378832
  Соколовська Ю. Синтез художнього й документального в творчості Ірен Роздобудько // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 186-196. – ISSN 2312-6809
1378833
  Гутник Л.М. Синтез художньої літератури і кіномистецтва в українському кіноплакаті (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 475-496. – ISSN 2222-4203
1378834
   Синтез цеолитов с разнозарядными катионами. – Тбилиси, 1986. – 109с.
1378835
  Валетдинов Р.К. Синтез цианалкильных эфиров кислот фосфора и их некоторые свойства. : Автореф... Канд.хим.наук: / Валетдинов Р.К.; М-во высш.образования СССР. – Казань, 1958. – 20л.
1378836
  Саникидзе Н.С. Синтез циклических кетонов, углеводородов и аналогов некоторых биологически активных веществ, на основе 2, 4-диокси-3-метилолпентана и 1, 2, 6-гексантриола : Автореф... канд. хим.наук: / Саникидзе Н.С.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22л.
1378837
  Щелоков В.И. Синтез циклодепсипептидов методом оксиациального включения в циклические пептиды : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Щелоков В.И. ; АН СССР, Ин-т химии.природных соединений. – Москва, 1965. – 14 с.
1378838
  Краснова С.Г. Синтез циклопентадиенильных соединений редкоземельных элементов подгруппы церия и исследование их некоторых свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Краснова С.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 17л.
1378839
  Кучковська Ю.О. Синтез циклопропанкарбонових кислот з гетероаліфатичними замісниками / Ю.О. Кучковська, О.В. Грищук, О.О. Григоренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 82
1378840
  Киладзе С.Х. Синтез циматрен- и ферроценсодержащих гидросиланов и их взаимодействие с ацетиленовыми спиртами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Киладзе С.Х.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – л.
1378841
  Даванкова Л.А. Синтез цистеинсодержащих пептидных производных индолилалкиламинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Даванкова Л.А. ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1378842
   Синтез цифрових нечітких регуляторів двомірного об"єкта "випарник + нагрівач парового казана" / В.І. Гостєв, С.Н. Скуртов, В.В. Крайнев, В.А. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 135-139. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Викладено синтез цифрових регуляторів, що працює на базі нечіткої логіки, для двомірної системи автоматичного управління об"єктом "випарник+нагрівач парового казана". Представлено результати математичного моделювання двомірної системи за умови ...
1378843
  Чупрін Андрій Євгенович Синтез цифрових нечітких регуляторів систем автоматичного керування нестаціонарними об"єктами з чистим запізнюванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / Чупрін А.Є.; Мін-во промислової політики України. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1378844
  Мачнєв О.М. Синтез цифрових панорамних зображень в системах магнітооптичної візуалізації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Мачнєв О.М.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1378845
  Старостін С.С. Синтез цифрових систем регулювання на базі дискретних математичних моделей електромеханічних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Старостін Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1378846
  Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов / В.М. Глушков. – М., 1962. – 476с.
1378847
  Хо Дак Лок Синтез цифровых регуляторов систем АРВ синхронных генераторов : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.02 / Хо Дак Лок; КПИ. – К., 1994. – 18л.
1378848
  Кичак В.М. Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки : Монографія / В.М. Кичак; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 292с. – ISBN 966-641-137-7
1378849
  Согомонян Раиса Георгиевна Синтез четверных оксидов AIIAIIIBIVBVO7 методом твердофазных реакций и из растворов в расплавах солевых и оксидосолевых растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Согомонян Раиса Георгиевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.24
1378850
  Фельдштейн А.Л. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ / А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Связь, 1971. – 388 с.
1378851
  Бомба А.Я. Синтез числових методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні ідеальних полів для криволінійних областей / А.Я. Бомба, А.П. Кузьменко, О.М. Гладка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 87-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На основі синтезу числових методів конформних відображень та сумарних зображень розроблено конструктивний підхід до моделювання ідеальних полів для криволінійних областей, обмежених лініями течії і еквіпотенціальними лініями, та обчислювальну ...
1378852
  Кулик Ігор Анатолійович Синтез швидкодіючих алгоритмів стиснення на основі адресно-векторного кодування для інформаційних задач АСУ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Кулик Ігор Анатолійович; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Х., 1998. – 20л.
1378853
  Чекунова О.М. Синтез швидкодіючих систем фазового автопідстроювання частоти синтезаторів частот для впровадження завадозахищенного режиму засобів радіозв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.12.13 / Чекунова О.М.; Мін-во освіти і науки України. Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського " Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 18с. – Бібл.: 12 назв
1378854
  Норавян А.С. Синтез шестичленных гетероциклических кетонов содержащих азот, серу и кислород : Автореф... канд. хим.наук: / Норавян А.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 17л.
1378855
  Корнилов А.М. Синтез эйкозаниодов и их фторосодержащих аналогов : Дис... Канд хим.наук: 02.00.03 / Корнилов А.М.; АНУ . Ин-т биолог. химии и нефтехимии. – Киев, 1991. – 94л. – Бібліогр.:л.88-94
1378856
  Корнилов Андрей Михайлович Синтез эйкозаноидов и их фторсодержащих аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Корнилов Андрей Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1378857
  Обуховец Виктор Александрович Синтез экранирующих антенных систем с циклической симметрией : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Обуховец Виктор Александрович; МЭИ. – М., 1975. – 23л.
1378858
  Джапаридзе В.П. Синтез электрических фильтров / В.П. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 123 с.
1378859
  Балабанян Н. Синтез электрических цепей / Н. Балабанян ; пер. с англ. В.Н. Истратова и др. ; под ред. Г.И. Атабекова. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 416 с.
1378860
  Максимович Н.Г. Синтез электрических цепей с многополюсными элементами / Н.Г. Максимович, П.Г. Стахив, Ф.А. Шемуратов. – Киев, 1978. – 45с.
1378861
  Бандман О.Л. Синтез электронных RC-схем / О.Л. Бандман. – М, 1966. – 248с.
1378862
  Калниболотский Ю.М. Синтез электронных схем / Ю.М. Калниболотский, Ю.В. Королев. – Киев, 1979. – 231 с.
1378863
  Рогоза В.С. Синтез электронных схем методом переменных состояния / В.С. Рогоза, Калниболотский. – Киев : УМК ВО, 1988. – 136 с.
1378864
  Кузнецов В.И. Синтез элементов / В.И. Кузнецов. – Москва, 1971. – 48с.
1378865
  Крамаровский Я.М. Синтез элементов во Вселенной / Я.М. Крамаровский, В.П. Чечев. – Москва : Наука, 1987. – 158 с.
1378866
   Синтез элементов и систем автоматики на базе ЭВМ. – К, 1976. – 69с.
1378867
  Рогаческий В.Л. Синтез элементоорганических соединений на основе орто- и пара-хлорбифенилов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Рогаческий В.Л.; М-во хим. пром. – Москва, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1378868
  Иванова О.Н. Синтез элкетронных схем дискретного действия / О.Н. Иванова. – М, 1964. – 176с.
1378869
  Ефимов Эдуард Михайлович Синтез эмоционально-понятийного в экранном творчестве : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.03 / Ефимов Эдуард Михайлович; Всес. научно-исслед. ин-т киноискусства. – М., 1981. – 24л.
1378870
  Рожкова Л.Н. Синтез эпимерных альдегидов циклогексен-3-ового ряда и их конденсации с ацетоном : Автореф... канд. хим.наук: / Рожкова Л. Н.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед.. – М., 1971. – 25л.
1378871
  Алферова И.К. Синтез эпоксидных соединений - стабилизаторов, пластификаторов и мономеров для пластмасс / И.К. Алферова. – Москва, 1965. – 44с.
1378872
  Арутюнов И.А. Синтез этилен -пропиленового каучука в среде жидкого пропилена : Автореф... канд. хим.наук: / Арутюнов И.А.;. – Бакц, 1966. – 20л.
1378873
  Крикуненко Р.И. Синтез эфиров 3- и 4-интрофталевых кислот и исследование их как пластификаторов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Крикуненко Р.И.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1968. – 23л.
1378874
  Волкова Л.В. Синтез эфиров бисбензилтетрагидроизохинолиновых оснований (аналогов алкалоида курарина) : Автореф... канд. хим.наук: / Волкова Л.В.; Моск. ин-т тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова. Кафедра технологии тонких органических соедине. – Москва, 1953. – 8 с.
1378875
  Верижников Л.В. Синтез эфиров о,о-бифенилфористой кислоты и стабилизация поливинилхлорида органическими фосфатами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075. / Верижников Л.В.; Казан. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1972. – 20л.
1378876
  Попова Л.М. Синтез эфиров пирокатехинфосфористой кислоты и изучение их в качестве стабилизаторов полимеров. : Автореф... канд. техн.наук: / Попова Л.М.; Казан. хим.-технолог. ин-т. – Казань, 1966. – 16л.
1378877
  Старшов И.М. Синтез эфиров фенилалкилмышьяковистых кислот и их взаимодействие с галоидными алкилами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Старшов И.М.; Казан.лхим.-технол.ин-т. – Казань, 1954. – 12л.
1378878
  Ярмухаметова Д.Х. Синтез эфиров фосфон и тиофосфонкарбоновых кислот присоединением неполных эфиров кислот фосфора к эфирам непредельных карбоновых кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ярмухаметова Д.Х. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1953. – 8 с.
1378879
  Есказина Р.С. Синтез эхтиленовых аминоспиртов каталитической гидрогенизацией ацетиленовых производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Есказина Р.С.; АН Каз.ССР. Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
1378880
  Крохина Ю.А. Синтез юридического и экономического образования как фактор конкурентоспособности российских университетов // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 7-11. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  Особое значение в свете последствий мирового финансового кризиса приобретают состояние и развитие кадров в области налогообложения. Процесс подготовки специалистов в сфере налогообложения имеет ряд особенностей по сравнению с подготовкой людей других ...
1378881
  Тупик О. Синтез язичницьких і християнських традицій у релігійній культурі українців на сучасному етапі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 54-58
1378882
   Синтез, oптичні та фотокаталітичні властивості мезопористих нанокристалічних плівок / Т.В. Гриц, І.С. Петрик, Н.П. Смірнова, М.Л. Малишева // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 147
1378883
  Цыбин Ю.С. Синтез, автоокисление и стереохимия гомологов альфа-фенилиндана : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Цыбин Ю. С.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1968. – 31л.
1378884
  Гріщенко Л.М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Гріщенко Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
1378885
  Гріщенко Л.М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / КНУТШ; Гріщенко Л.М. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л.143-164
1378886
  Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів : Дис. ... д-ра хім. наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 580л. – Бібліогр.: л. 530-580
1378887
  Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 62 назви
1378888
  Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу An+1BnO3n+1 та AnBnO3n+1 : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Краєвська Я. А.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. + Додатки: л. 187-237. – Бібліогр.: л. 163-186
1378889
  Полубінський В.В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Полубінський Віталій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 224 арк. – Додатки.: арк. 179-224. – Бібліогр.: арк. 151-178
1378890
  Полубінський В.В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Полубінський Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1378891
  Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу Аn+1ВnO3n+1 та AnBnO3n+1 : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Краєвська Я.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1378892
  Тітов Юрій Олександрович Синтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу АnBnOзn+2 : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Тітов Юрій Олександрович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 282 л. + Додатки: л. 280 - 282. – Бібліогр.: л. 262 - 280
1378893
  Ранський А.П. Синтез, будова і реакції комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів : монографія / А.П. Ранський , М.В. Євсєєва ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-321-8
1378894
  Нечитайлов М.М. Синтез, будова та властивості екзоедральних металофулеренів з атомами заліза і нікелю : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.03. - Органічна хімія / Нечитайлов М.М. ; НАНУ, Ін-т фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1378895
  Неділько Сергій Андрійович Синтез, будова та властивості ізо- та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Неділько Сергій Андрійович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 348л. – Бібліогр.:л.293-345
1378896
  Неділько Сергій Андрійович Синтез, будова та властивості ізо-та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.01 / Неділько Сергій Андрійович; Мін-во освіти України, КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 36л.
1378897
  Кандерал О.М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді (2) та (3) : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.08.00.01 / Кандерал О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1378898
  Кандерал О.М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді (2) та (3) з тетрадентатними лігандами оксимно-гідразидного типу : Дис. ...канд.хім.наук: Спец. 02.00.01 - неорган. хімія / Ольга Михайлівна Кандерал; КНУТШ. – Київ, 2006. – 189л. – Бібліографія: л.177-189
1378899
  Бойко Р.С. Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію : Дис. ...канд. хім. наук: Спец.02.00.01 - неорганічна хімія / Роман Сергійович Бойко ; КНУТШ. – Київ : [Б. в.], 2006. – 147 л. – Бібліогр.: л.130-147
1378900
  Бойко Р.С. Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 02.00.01 / Роман Сергійович Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1378901
  Яцкін М.М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на основі лужних, дво- і тривалетних металів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Яцкін Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1378902
  Яцкін М.М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на основі лужних, дво- і тривалетних металів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Яцкін Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 163 л. – Додатки: л. 157-163. – Бібліогр.: л. 134-136
1378903
  Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1378904
  Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Додатки: л. 125-126. – Бібліогр.: л. 127-150
1378905
  Колісник О.В. Синтез, будова та властивості сполук КВаNb6VO19 та К9CeNb24V4O76 / О.В. Колісник, А.А. Бабарик, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 55
1378906
   Синтез, будова та властивості фосфатів у системі Na-Fe-МІІ-P-O (MII - Mg, Co, Ni) / А.В. Співак, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, К.Л. Бичков, Р.М. Кузьмін // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 71
1378907
   Синтез, будова та каталітична активність нового біядерного комплексу кобальту (ii) з основою шиффа на основі цистеаміну / О.Є. Бондаренко, Ю.А. Русанова, Д.С. Нестеров, Роmbеіrо, А.J.L // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 46
1378908
   Синтез, будова та люмінесенція KBi(WO4 )2 :Pr3+ / М.Ю. Мірошніченко, К.В. Теребіленко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 37
1378909
  Гончарова Світлана Анатоліївна Синтез, будова та реакції полігалоідних напівхіноідних структур на основі N-рисульфоніл-п-хінонімінів та ефірів п-хінонмонооксимів : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.03 / Гончарова Світлана Анатоліївна; Україн. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
1378910
  Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з с-гетерилнітронами : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 138л. + Додатки: л. 126-138. – Бібліогр.: л. 115-125
1378911
  Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з С-гетерилнітронами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1378912
   Синтез, будова та спектральні властивості комплексу паладію (ІІ) з 3-(2-піридил)-(3,4,5-триметоксифеніл)-1,2,4-триазолом / Б.В. Захарченко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, О.В. Севериновська, В.С. Старова, І.В. Распетрова, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 7/8, июль - август. – С. 28-33. – ISSN 0041-6045
1378913
   Синтез, будова та флюоресцентні властивості сполук цинку та кадмію на основі N-метил-C-(2-піридил) нітрону / І.В. Распертова, Д.М. Хоменко, О Р. Дорощук, Р.Д. Лампека // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 48. – ISBN 978-966-981-038-0
1378914
   Синтез, вивчення бактеріостатичної активності координаційних сполук деяких Зd-металів із сульфаніламідними препаратами та їх шиффовими основами саліцилового альдегіду / М.Д. Аптекар, А.Г. Овчаренко, Г.І. Постернак, С.С. Лосев, О.А. Голуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Хімія ; Вип. 35)


  Здійснено синтез шиффових основ (ШО) саліцилового з різними сульфаніламідами. Отримано моно ядерні та біядерні внутрішньо комплексні сполуки Cu, Ni, Co, Zn, Mn з сульфопрепаратами та їх ШО саліцилового альдегіду. Встановлено брутто-формули, а за даними ...
1378915
  Сабадах О.П. Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сабадах Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1378916
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі димерил-N-трихлорацетиламідофосфату : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02..00.01 / Труш В.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.:12 назв.
1378917
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі диметил-N-трихлорацетиламідофосфату : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Віктор Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 222 л. – Бібліогр.: л.141-222
1378918
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 154 л. – Бібліогр.: л. 127-154
1378919
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1378920
  Фалалєєва Т.В. Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук, похідних нафталевого ангідриду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Фалалєєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1378921
  Балашов В.А. Синтез, выращивание кристаллов и исследование свойств нормальных и двойных молибдатов и вольфраматов щелочных металлов и скандия. : Автореф... канд. хим.наук: 355 / Балашов В.А.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1971. – 22л.
1378922
  Винокуров В.А. Синтез, выращивание кристаллов и некоторые свойства двойных цезий-редкоземельных молибдатов и молибдатов и вольфраматов щелочных металлов с висмутом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Винокуров В.А.; Ин-т физики. – Красноярск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1378923
   Синтез, дослідження та властивості фосфато-ванадатів лангбейнітового типу на основі калію, стронцію та тривалентних металів / К.С. Романовська, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 73
1378924
  Садыков Ф.Т. Синтез, изомеризации и некоторые превращения первично-третичных, дитритичных спиртов и гликолей гетероциклического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Садыков Ф.Т.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
1378925
  Краснобрижий Н.Я. Синтез, изучение свойств и подход к оценке конформации некоторых пептидов, содержащих пролин, орнитин, фенилаланин, лейцин и глицин : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Краснобрижий Н.Я. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1378926
  Зенько Р.И. Синтез, изучение свойств и химических превращений углеводородов ряда -ментана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зенько Р.И.; АН БССР. Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1978. – 25л.
1378927
  Тауберт Дитер Синтез, изучение свойств некоторых непредельных кислот и возможности получения на их основе макроциклических сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тауберт Дитер; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1980. – 20л.
1378928
  Жумадылов Т. Синтез, изучение строения и каталитических свойств гомогенных катализаторо низкотемпературного окисления Н-парафинов : Автореф... канд. хим.наук: / Жумадылов Т.; АН Кирг.ССР, Объед. уч. сов. отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1968. – 20л.
1378929
  Сарыева С.А. Синтез, исследование и изучение пластифицирующих свойств эфиров салициловой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Сарыева С. А.; Ин-т нефтехим. процес. АН АзССР. – Баку, 1977. – 16л.
1378930
  Нурходжаева Зухра Абджаппаровна Синтез, исследование и применение высокопроницаемых азот- и фосфорсодержащих ионитов на основе макросетчатых сополимеров стирола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Нурходжаева Зухра Абджаппаровна; АН Казах.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1378931
   Синтез, исследование и строение комплексов оксиматов таллия (I) с 1,10-фенантролином. / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, И. Силер, Р. Кемпе, Э.Б. Русанов // Журн. общей химии., 1997. – Вып. 6
1378932
  Клюшин В.В. Синтез, исследование и физиологическая активность соединений, содержащих 3,4,5 - триметоксифенильную группу : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Клюшин В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 169 л. – Библиогр.: л. 146-167
1378933
   Синтез, исследование с структура разнолигандных комплексов меди (ІІ) с бензоилцианоксимом / В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, Коу Ксиаолан, Н.Н. Герасимчук, К.Н. Дейли, В.В. Скопенко // Журн. неорган, химии, 1997. – №1
1378934
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулянрных соединений. – Казань, 1985. – 159с.
1378935
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1979. – 182с.
1378936
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1981. – 146с.
1378937
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1988. – 173с.
1378938
  Казым Мухамед Синтез, исследование свойства и строения 1, 3, 4 - тиадиазоло (3, 2-а) пиримидиновых гетероциклических систем. : Дис... канд. химич.наук: / Казым Мухамед; КГУ. – К., 1971. – 134л. – Бібліогр.:л.129-134
1378939
  Родненко Л.В. Синтез, исследование строения и свойств 3,5-бидентатных гетарилформазанов и их металл-хелатов : автореф. дис. ... канд. хим. : 02.00.03 / Родненко Людмила Васильевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Свердловск, 1977. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
1378940
  Шапиро З.И. Синтез, исследование структуры и электрофизических свойств сегнетоэлектриков ниобата и танталата лития и твердых растворов на их основе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапиро З.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1967. – 15л.
1378941
  Грошенко Н.А. Синтез, исследование физико-химических свойств и выращивание монокристаллов двойных молибдатов Cu, Zn, Ca, Ba, Pb и редкоземельных элементов / Грошенко Н.А. – Москва, 1980. – 18 л.
1378942
  Фалендыш Е.Р. Синтез, кинетические исследования и применение двуядерных комплексов кобальта в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Фалендыш Е.Р.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1378943
  Егорова С.П. Синтез, конфигурация и конформации в ряду 2,5-иалкил-5-в-алкоксиэтил-1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Егорова С.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 31л.
1378944
  Зелінська М.В. Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних пніктидів у системах Er-{Ni, Pd}-{P, As, Sb} та споріднених з ними : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Зелінська М.В.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1378945
  Пенкова Л. Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(ІІ) з 3-[(1Е)-n-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1Н-піразол-5-карбоновою кислотою / Л. Пенкова, В. Павленко, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-21. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  На основі нового піразолатного ліганду 3-[(1E)-N-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1H-піразол-5-карбонової кислоти (PzOxCA) було синтезовано комплекс [Ni2(PzOxCA-2Н)2(Py)4]·2Н2О, його кристалічна структура була досліджена методом рентгеноструктурного ...
1378946
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо - 2 - ( 4 -метилтиазолил - 2 ) -ацетамидом. / К.В. Домасевич, В.В. Скопенко, Р. Кемпе, А.А. Мохир, И. Силер, Э. Хойер // Журн. неорган. химии, 1998. – №2
1378947
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо -2-(4-метилтиазолил-2)-ацетамидом / В В. Скопенко, В К. Домасевич, Р. Кемпе, А.А. Мохир // Журнал неорган. химии, 1998. – 43 №2, 246
1378948
  Захаров Р.Г. Синтез, кристаллохимические особенности и некоторые свойства окислов шпинельного типа в системе Mn-Fe-Ti-O : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Захаров Р.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердовск, 1971. – 27л.
1378949
  Сомова И.К. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования новых типов хелатов марганца (III) с основаниями Шиффа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сомова И.К.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 23л.
1378950
  Суворов К.М. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования хелатов никеля II, кобальта ІІ, ІІІ, меди ІІ с тридентатными ONO и ONS-азометинами. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Суворов К.М.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 28л.
1378951
  Полубінський В.В. Синтез, механізми утворення та структура шаруватих сполук типу [перовскітоподібні сполуки] / В.В. Полубінський, Ю.О. Тітов // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 28
1378952
   Синтез, модификация и исследование полимерных и координационных соединений. – Кишинев : ШТИИНЦА, 1989. – 174 с.
1378953
  Химеденов Ж.Х. Синтез, некоторые превращения и свойства жирноароматических и ароматических кремнийсодержащих эфиров третичных ацетиленовых и диацетиленовых спиртов циклогексанового и пиранового рядов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Химеденов Ж.Х.; АН Киргизской ССР. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Фрунзе, 1974. – 30л.
1378954
  Скопенко В.В. Синтез, некоторые свойства и строение [Ln(NO3)2(HMPA)4]C(CN)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук // Коорд. химия, 1985. – №9
1378955
  Русин Б.П. Синтез, обробка та розпізнавання складноструктурованих зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Русин Б.П.; Нац. агенство з питань інформ. при Презид. України. Держ. Наук.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 1998. – 33 с.
1378956
  Проскурина Т.С. Синтез, особенности строения и свойства непредльных циклических хлорацеталей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Проскурина Т.С.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 26л.
1378957
   Синтез, особливості поліморфних перетворень та електрофізичні властивості подвійних фосфатів молібдену (III) / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, В.П. Ящук, Р.Н. Кузьмин, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Хімія ; Вип. 37)


  Експериментально досліджено процеси фазоутворення та поліморфні перетворення ряду подвійних ортофосфатів молібдену (ІІІ) складу М[верхній індекс 1, нижній індекс 3]Мо[верхній індекс ІІІ, нижній індекс 2](РО[нижній індекс 4])[нижній індекс 3] (М[верхній ...
1378958
   Синтез, очистка и анализ неорганических материалов. – Новосибирск : Наука, 1971. – 279 с.
1378959
  Сурнина О.К. Синтез, полимеризация и сополимеризация 2-винилпиридина и 2-винилхинолина. : Автореф... канд. хим.наук: / Сурнина О.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Л., 1956. – 9л.
1378960
  Гудзера Сергей Сергеевич Синтез, полимеризация и сополимеризация олигоуретанакрилатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Гудзера Сергей Сергеевич ; АН УССР , Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1974. – 16 с.
1378961
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.06. - Хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1378962
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 157л. – Бібліогр.: л.141-157
1378963
   Синтез, полімеризація та термостабілізуюча дія 4-бензоїламіностиролу / В.В. Загній, В.Г. Сиромятніков, О.І. Клименко, І.В. Лисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-72. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано новий мономер 4-бензоїламіностирол. Вивчено його активність у реакціях полімеризації та кополімеризації зі стиролом. Показано, що одержаний мономер виявляє термостабілізуючу активність.
1378964
   Синтез, природа электронных переходов и спектры поглощения красителя на основе 4-метил-1-{2-[4-(1-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-ил)- фенил]-2-оксоэтил}пиридиния бромида / О.В. Еленич, Р.З. Лытвын, О.В. Скрипская, Х.Е. Питковыч, А.Д. Качковский, М.Д. Обушак, П.И. Ягодинец // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1299-1305. – ISSN 0044-460Х
1378965
  Мосевич И.К. Синтез, реакции, превращения и полимеризация N-метилоламидов и их сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Мосевич И.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соедиений. – Л., 1968. – 21л.
1378966
  Политова Екатерина Дмитриевна Синтез, рентгеноанализ и исследование диэлектрических свойств теллурсодержащих соединений со структурой типа перовскита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Политова Екатерина Дмитриевна ; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – Москва, 1974. – 18 с.
1378967
  Косинський М. Синтез, свойства и анатилическое применение вторичных гем-хлорнитрозосоединений : Автореф... канд. хим.наук: / Косинський М.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 9л.
1378968
  Беликова Н.А. Синтез, свойства и изомерные превращения мостиковых бициклических углеводородов состава С8 и С9 : Автореф... д-ра хим.наук: 082 / Беликова Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 44л.
1378969
  Гарифова Ляйля Харисовна Синтез, свойства и изучение эффективности п-дифениловых эфиров гликолевой кислоты как пластификаторов поливинилхлорида и триацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гарифова Ляйля Харисовна; Казанский хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1975. – 22л.
1378970
   Синтез, свойства и модификация синтетических и природных органических соединений. – Ташкент, 1988. – 106с.
1378971
  Ким И.Н. Синтез, свойства и некоторые пути использования высокозамещенного цианэтилового эфира целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ким И.Н.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 18л.
1378972
  Спиро В.Б. Синтез, свойства и некоторые реакции замещенных -пирролинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Спиро В.Б.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1970. – 24л.
1378973
  Батурина Людила Самуиловна Синтез, свойства и применение некоторых Si-N-содержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Батурина Людила Самуиловна; М-во хим. пром-сти. – М., 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1378974
   Синтез, свойства и применение полимеров на основе N-виниллактамов. – Ташкент, 1990. – 321с.
1378975
   Синтез, свойства и реакционная способность N-окисей 2- и 2,3-замещенных хиноксалина : Автореф... канд. хим.наук: / Цырульникова Л. Г,; Цырульникова Л. Г,; Всес. науч. иссл. хим-.фарм. ин-т. – М., 1965. – 18л.
1378976
  Холодов Л.Е. Синтез, свойства и реакционная способность сиднониминов : Автореф... кандидата хим.наук: / Холодов Л.Е.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1965. – 29л.
1378977
  Танцюра Г.Ф. Синтез, свойства и стереохимия некоторых алкоксисоединений на основе замещенных ацетоуксусных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Танцюра Г.Ф.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 23л.
1378978
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пиривуламинокислот : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 224л. – Бібліогр.:л.196-224
1378979
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пирувиламинокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ. – К., 1990. – 25л.
1378980
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К,, 1982. – 26л.
1378981
  Зуб Юрий Леонидович Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов, включающих трис (диметиламино-фосфиноксид) : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Юрий Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 320л. – Бібліогр.:л.232-267
1378982
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантоноидов, включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К., 1982. – 26л.
1378983
  Воронина Н.М. Синтез, свойства и строение некоторых производных 1,3,4-тиодиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Воронина Н.М.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1955. – 20л.
1378984
  Закирова Н.Д. Синтез, свойства и термические превращения ароматических полимидов с вторичными и третичными аминогруппами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Закирова Н.Д.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
1378985
  Крохина Н.Ф. Синтез, свойства и фармакологическая активность 5-окси- и 5-аминопиразолов. : Автореф... канд. хим.наук: / Крохина Н.Ф.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1968. – 14л.
1378986
   Синтез, спектральна характеристика син- і анти-ізомерних 2-(2-амінотіазол-4-ІЛ)-2-гідроксиімінооцтових кислот і їх комплексних сполук з іонами перехідних металів / С.І. Орисик, Ю.Л. Зборовський, О.О. Жолоб, В.В. Орисик, Л.В. Гарманчук, В.В. Нікуліна, М.В. Кордубан, В.І. Пехньо, М.В. Вовк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 1/2, январь - февраль. – С. 71-84. – ISSN 0041-6045
1378987
  Павліщук Віталій Валентинович Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Павліщук Віталій Валентинович; АН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.Писаржевського. – К., 1995. – 379л. – Бібліогр.:л.336-366
1378988
  Павліщук В.В. Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді. : Автореф... доктор хім.наук: 02.00.01 / Павліщук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 48л.
1378989
   Синтез, спектры и строение комплекса N,N-диметилтиоамидцианоксимата никеля (ІІ) с насыщенным тетрааминным макроциклом [Ni[13]anN4 {ONC(CN)C(S)N(CH3h}]C104 / К.В. Домасевич, В.В. Пономарева, В.В. Скопенко, Г. Цан, И. Силер // Журн. неорган, химии, 1997. – №7
1378990
  Литвинова Л.А. Синтез, стереохимия и изучение зависимости между конфигурацией и некоторыхми физико-химическими костантами в рядах диалкилзамещенных 1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.химнаук: 072 / Литвинова Л.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 32л.
1378991
  Галатин А.И. Синтез, стереохимия и свойстванекоторых функциональных производных гексадиена-2,4 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галатин А.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1378992
  Сарбаев Т.Г. Синтез, стерехимия и превращения N-замещенных 2,5-диметил-4-этилин(этил)-пиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: / Сарбаев Т. Г.; КазахГУ. – Алма-Ата, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1378993
  Ермакова Валентина Дмитриевна Синтез, строение и свойства полимеров на основе диацетиленов с концевыми тройными связями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ермакова Валентина Дмитриевна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 25л.
1378994
   Синтез, строение и химические превращения органических соединений азота. – Л., 1991. – 112с.
1378995
  Григоровская В.А. Синтез, структура и свойства олигоариденов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Григоровская В.А.; АН СССР, Ин-т хим. физи. – М., 1970. – 21л.
1378996
   Синтез, структура и свойства полимеров. – Ленинград : Наука, 1989. – 283 с.
1378997
  Ибрагимова Н.Д. Синтез, структура и химические свойства 3-ацетилзамещенных эпоксикаранов : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ибрагимова Н.Д. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 21с.
1378998
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCu3Oy : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1378999
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCuзОу : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський Іван Леонідович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 128 л. – Бібліогр.: л. 116 - 128
1379000
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
<< На початок(–10)1371137213731374137513761377137813791380(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,