Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>
1362001
  Газизова А.А. "Синтез живого со смыслом" / А.А. Газизова. – М. : Знание, 1990. – 47 с.
1362002
  Степаненко М.І. Синтаксична і семантична валентність відносних прикметників у сучасній українській мові : монографія / Микола Степаненко, Ірина Кірічек ; М-во освіти і науки України, Полтав. нац. пед. ун-т імені В.Г. Короленка. – Полтава : Астрая, 2018. – 235, [1] с. – Бібліогр.: с. 196-235. – ISBN 978-966-97714-7-6
1362003
  Файфер Н.В. Синтаксична організація англійського речення // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 14, т. 5 (151). – С. 208-214
1362004
  Сердега Р.Л. Синтаксична організація виражених простим реченням повір"їв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 181-185. – (Серія "Філологія" ; вип. 78). – ISSN 2227-1864
1362005
  Берегова О.А. Синтаксична організація іспанської народної загадки // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 37-44
1362006
  Алєксєєва О.О. Синтаксична організація ключових словообразів оповідання М. Вінграновського "Скриня" // Лінгвістичні дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – Вип. 38. – С. 75-82. – ISSN 2312-0665
1362007
  Філоненко Н.Г. Синтаксична організація сучасного французького художнього прозового тексту / Н.Г. Філоненко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ : КНЛУ, 2016. – 295, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 260-295. – ISBN 978-966-638-311-5
1362008
  Хайдер Є.М. Синтаксична організація творів як ідіостильова текстотворча стратегія Г.Гессе в світлі транслатології // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 27. – С. 438-448
1362009
  Запорожець Л.М. Синтаксична система мови. Об"єкт і предмет синтаксису. Синтаксема // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 471-496. – ISBN 978-966-439-983-5


  Словосполучення як мінімальна синтаксична одиниця. Структура словосполучення. Типологія словосполучень. Різновиди підрядного зв"язку у словосполученні. Логічні відношення у словосполученні. Речення як основна синтаксична одиниця. Ознаки речення. ...
1362010
  Фарина Н. Синтаксична структура художнього тексту Івана Франка: зі спостережень над ідіостилем // Іван Франко: "Я єсть пролог..." : матеріали Міжнар. наук. конгресу до 160-річчя від дня народж. Івана Франка, (Львів, 22-24 верес. 2016 р.) : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [відп. ред.: В. Мельник, М. Жулинський ; редкол.: Ф. Бацевич та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2019. – Т. 2. – С. 591-599
1362011
  Філоненко Н.Г. Синтаксична структура часткових питальних речень французької мови як об"єкт когнітивних досліджень (на матеріалі творів Ф. Бегбеде) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 153-156. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті зроблено спробу окреслити когнітивний статус синтаксичної структури часткових питальних речень французької мови, досліджено особливості їхної граматичної структури. Обгрунтовано потребу розвитку синтаксичних досліджень у ...
1362012
  Мелещенко К.С. Синтаксичний зворот Ablativus absolutus як утворення античної мовної системи // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання: збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2010. – Вип. 32. – С. 414-418


  У статті розглядається питання функціонування та розвитку синтаксичного звороту Ablativus absolutus у латинській мові. Особливу увагу було приділено визначенню граматичної природи синтаксичного звороту Ablativus absolutus
1362013
  Новоскльцева І.В. Синтаксичний концепт як складова частина лінгвального гештальту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 61. – С. 65-68
1362014
  Діброва В.А. Синтаксичний рівень реалізації заперечення: not/не (ні) в англійській та українській мовах // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2011. – С. 82-88. – (Серія 9 : Сучасні тенденції розвитку мов ; вип. 5)
1362015
  Кокора М.О. Синтаксичний статус вокативних речень у сучасному мовознавстві // Вісник Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2015. – С. 94-99. – (Серія : Філологія ; т. 18, № 2). – ISSN 2311-0821
1362016
  Чолан В.Я. Синтаксичні відмінності військового документа // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2008. – № 2 : Філологічні науки. – С. 131-135. – Бібліогр.: Літ.: с. 135; 10 п. – ISSN 1729-360Х
1362017
  Шпелик Х. Синтаксичні засоби актуалізації діалогів у трагедії Софокла "Антигона" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 122. – С. 154-160. – ISSN 2078-340X
1362018
  Пархонюк Л. Синтаксичні засоби актуалізації у газетних заголовках (українська газета 1997–1998 рр.) // Українська філологія: школи, постаті, проблеми : зб. наук. праць Міжнар. конф., присвяч. 150-річчю від дня заснування каф. укр. словесності у Львів. ун-ті (Львів, 23-25 жовт. 1998 р.) / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [редкол.: Т. Салига (відп. ред.) та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Ч. 2. – С. 323-328. – ISBN 966-603-098-5
1362019
  Шмілик І.Д. Синтаксичні засоби в мовленні реклами // Український смисл : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр історії та розвитку укр. мови. – Дніпропетровськ, 2016. – 2016. – С. 242-253. – ISSN 2313-4437
1362020
  Семенова В.І. Синтаксичні засоби когезії у романі Е. Хеменгуея "За рікою, в затінку дерев" ("Across the river and into the trees") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 10 (122). – С. 290-293
1362021
  Ніколайчук А. Синтаксичні зв"язки складного речення в концепціях учених Лейпцизької лінгвістичної школи // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т ; редкол.: Глущенко В.А., Біличенко О.Л., Бріцин В.М. [та ін.]. – Слов"янськ, 2018. – Вип. 6. – C. 59-64. – ISSN 2411-6548
1362022
  Косіцька О.М. Синтаксичні звороти ACCUSATIVUS CUM INFINITIVO та NOMINATIVUS CUM INFINITIVO в латинськомовній документації греко-католицької церкви кінця XVI-XVII ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 299-305


  Стаття присвячена вивченню синтаксичних зворотів аccusativus cum infinitivо та nominativus cum infinitivо в латинськомовній документації Греко-католицької церкви. Визначено характерні риси даних конструкцій у мові досліджених документів та проведено ...
1362023
  Плясун О.М. Синтаксичні інструменти творення іміджу України в медійному просторі // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика : зб. наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л.І. Шевченко ; редкол.: Б.М. Ажнюк, Ф.С. Бацевич, Л.П. Гнатюк [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 40. – С. 71-85. – ISSN 2311-2697
1362024
  Аксьонова І. Синтаксичні конкретизатори зі сполучником "тобто" в українських засобах масової комунікації // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2017. – С. 122-129. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 25). – ISBN 978-966-2337-89-1
1362025
  Межов О. Синтаксичні конструкції порівняльної модальності в поетичних творах Тараса Шевченка // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 297-308. – ISSN 2304-9383
1362026
  Котенко В.Л. Синтаксичні маркери експресивності у іспанськомовному спортивному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 50, ч. 1. – С. 405-412


  Статтю присвячено аналізу головних засобів досягнення експресії у спортивному дискурсі на синтаксичному рівні тексту. Як авторська колонка публіцистичного стилю, так і книги, написані самими спортсменами у художньо-публіцистичному стилі, рельєфно ...
1362027
  Ходаковська Н.Г. Синтаксичні норми німецьких віршованих текстів Середньовіччя (ХІІ-ХІІІ ст.) // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2017. – С. 134-138. – (Філологія. Педагогіка. Психологія ; вип. 35). – ISSN 2411-5991
1362028
  Сахно Б.Ю. Синтаксичні одиниці експресивного вираження в українському прозовому тексті (ідіостилістичний аспект) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сахно Богдана Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1362029
  Мудринич С.Ю. Синтаксичні ознаки слів категорії стану в українській та англійській мовах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 289-297


  У статті розглядається питання про сполучуваність слів семантики стану, їхньої валентності та дистрибуції в обох мовах з подальшим порівняльним аналізом показників реалізації видів валентності. Аналізується поняття валентності та рівні валентності ...
1362030
  Кощій Ю. Синтаксичні особливості італійського перекладу з іспанської діалогів трагедії Ф.Г. Лорка "Криваве весілля" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 28-31. – (Іноземна філологія ; вип. 1 (48)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються синтаксичні особливості італійського перекладу іспанського розмовного діалогічного мовлення. Аналізується переклад "рваного синтаксису" іспанського та італійського мовлення, а саме: еліптичних та незакінчених речень, різного роду ...
1362031
  Лазер-Паньків Синтаксичні особливості мови твору Арріана "Анабасис Олександра" як відображення архаїзаторських тенденцій у грецькій мові II-III ст. // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ф-т іноземної філології. – Ужгород, 2012. – Вип. 10. – С. 175-184. – ISBN 978-966-2668-24-7


  В українській елліністиці існує низка досліджень, у яких комплексно розглядаються питання історичного розвитку грецької мови. Особливості грецької мови елліністично-римського періоду також неодноразово виступали об"єктом вивчення вітчизняних і ...
1362032
  Столярова А.А. Синтаксичні особливості новогрецьких законодавчих текстів (на прикладі чинного Кримінально-процесуального кодексу Греції) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 197-202
1362033
  Каптюрова В.В. Синтаксичні особливості повідомлень у Twitter // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 36. – С. 397-403


  У статті розглядаються синтаксичні особливості повідомлень у соціальній мережі Twitter, які можна поділити на дві групи: особливості, виникнення яких пов"язано із компресією, та особливості, пов"язані з письмового-усним характером віртуальних ...
1362034
  Сьоміна О.І. Синтаксичні особливості східноподільських говірок : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Сьоміна Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1362035
  Тоцька Н.І. Синтаксичні особливості творів Панаса Мирного. : Дис... канд. філолог.наук: / Тоцька Н.І.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1953. – 348л. – Бібліогр.:л.I-VIII
1362036
  Чернова А.В. Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень та особливості їх перекладу з російської мови українською (на сторінках преси) // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 114-117. – (Серія : Філологія)
1362037
  Плетенецька Ю.М. Синтаксичні перетворення на рівні словосполучень у дубльованому перекладі американського художнього фільму " PIRATES OF THE CARIBBEAN: ON STRANGER TIDES " // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 43, ч. 3. – С. 236-242


  У статті описано синтаксичні перетворення на рівні словосполучення, а також проаналізовано прийоми відтворення одиниць малого синтаксису в дубльованому перекладі американського фільму,окреслено низку питань, що потребують подальшого детального ...
1362038
  Смольська А.К. Синтаксичні проблеми маскулінізації в сучасній сербохорватській мові // "Людиною бути - це мистецтво". Збірник пам"яті доктора філологічних наук, професора Аделаїди Костянтинівни Смольської / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філол. ф-т ; [редкол.: Н.П. Тропініна.та ін. ; відп. ред.: Є.М. Черноіваненко]. – Одеса : ОНУ, 2014. – С. 184-189. – ISBN 978-617-689-100-0
1362039
  Сафонов Н. Синтаксичні репрезентанти суб"єктивно-модальних значень у дискурсі реплік // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: А.К. Мойсієнко, Н.П. Плющ, Л.А. Алексієнко [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 29-30. – С. 182-186. – ISSN 0320-3077
1362040
  Гайсенюк О. Синтаксичні трансформації при перекладі англійських пісень українською мовою // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – С. 21-27
1362041
  Орлов В.В. Синтаксичні трансформації при перекладі художнього текста // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 330-334. – ISBN 966-7890-03-1
1362042
  Михайленко О.О. Синтаксичні трансформації у перекладі наукової статті // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. О.І. Ніка ; редкол.: Р. Бальсис, І.В. Кононенко, І.О. Голубовська [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 1 (67). – С. 68-80. – ISSN 2520-6397


  Статтю присвячено особливостям застосування граматичних синтаксичних трансформацій як засобу досягнення адекватності у перекладі українськомовних наукових статей із журналів, що входять до міжнародних наукометричних баз. Publishing the research ...
1362043
  Філоненко Н.Г. Синтаксичні трансформації фокусної інверсії в українському перекладі роману М. Уельбека La carte et le territoire // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка ; голов. ред. Корбозерова Н.М. : редкол.: Акінсі М.А., Буає Генрі, Волкова С.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 40. – С. 168-177. – ISSN 2413-5593
1362044
  Півторак М.Д. Синтаксичні фігури у романі Г. Гарсіа Маркеса "Осінь патріарха" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 155-162


  У статті розглянуто особливості вживання синтаксичних фігур у прозі. Досліджено різноманітність функцій та експресивних можливостей деяких синтаксичних фігур на основі роману Г. Гарсіа Маркеса "Осінь патріарха".
1362045
  Ситар Г.В. Синтаксичні фразеологізми в українській мові: структурно-семантичний, прагматичний і прикладний виміри : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.21 / Ситар Ганна Василівна ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Вінниця, 2017. – 516 арк. – Додатки: арк. 474-516. – Бібліогр.: арк. 9-17, 414-457 та в додатках: арк. 505-516
1362046
  Ситар Г.В. Синтаксичні фразеологізми в українській мові: структурно-семантичний, прагматичний і прикладний виміри : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01, 10.02.21 / Ситар Ганна Василівна ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 38 с. – Бібліогр.: 49 назв
1362047
  Швець І.Р. Синтаксичні функції інфінітива в сучасній українській літературній мові. / І.Р. Швець. – Одеса, 1972. – 59с.
1362048
  Шуляк І. Синтаксично-стилістичні репрезентативи комунікативної інтенції мовця в романі Патріка Вайта "The Eye of the Storm" / І. Шуляк, І. Томчук // Актуальні питання іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ф-т іноземної філології ; редкол.: Біскуб І.П., Андрейчук Н.І., Бахов І.С. [та ін.]. – Луцьк, 2020. – № 12. – С. 210-215. – ISSN 2410-0927
1362049
  Павленко Л. Синтаксично нерозкладні словосполучення як фрагмент номінативної деривації (на матеріалі наукової, публіцистичної й епістолярної спадщини Лесі Українки) // Лінгвостилістичні студії : науковий журнал / Східноєвропейський нац. ун-т імені Лесі Українки ; Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 1. – С. 162-168. – ISSN 2413-0923
1362050
  Дуринова Н.Н. Синтаксияческие разговорные конструкции в авторской речи. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Дуринова Н.Н.; Моск.гос.пед.ин-т.иностр.яз. – М, 1984. – 20л.
1362051
   Синтаксомония и динамика антропогенной растительности. – Уфа, 1986. – 164с.
1362052
   Синтаксономия и динамика антропогенной растительности. – Межвузовский научный сборник. – Уфа, 1986. – 164с.
1362053
   Синтаксономия и симфитосоциология растительности аласов Центральной Якутии. – Иркутск, 1987. – 176с.
1362054
   Синтаксономия, экология и динамика рудеральных сообществ Башкирии. – Уфа, 1988. – 161с.
1362055
  Возьняк А. Синтаксономічна оцінка угруповань бур"янів у агроценозах зернових / А. Возьняк, М. Сорока // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 52-60 : рис., табл. – Бібліогр.: 28 назв. – ISSN 1991-606X
1362056
  Чоха О.В. Синтаксономія рослинності газонів м. Києва. Класи Chenopodietea та Artemisietea vulgaris // Проблемы экологии и охраны природы техногенного региона : Межведомственный сборник научных робот / Донецкий национальный университет. – Донецк, 2004. – Вып.4. – С. 81-96.
1362057
  Конограй В. Синтаксономія рослинності класу Lemneteа Кременчуцького водосховища // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 41-46. – (Біологія ; вип. 1 (66)). – ISSN 1728-3817


  Проведені дослідження рослинності класу Lemneteа, яка на території Кременчуцького водосховища представлена 5 асоціаціями. Розроблена синтаксономічна схема за флористичною системою Браун-Бланке, проведений ценотичний аналіз та особливості поширення ...
1362058
  Крамарець В.О. Синтаксономія спонтанної рослинності Мелітопольського регіону / В.О. Крамарець, Ю.Л. Бредіхіна // Наукові праці Лісівничої академії наук України : збірник наукових праць / Лісівнича академія наук України. – Львів, 2014. – Вип. 12. – С. 38-43 : рис. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1991-606X
1362059
  Балявичене Ю. Синтаксономо-фитогеографическая структура растительности Литвы / Ю. Балявичене. – Вильнюс : Мокслас, 1991. – 218с.
1362060
  Газизова Р.Ф. Синтактика частей речи / Р.Ф. Газизова. – Уфа, 1984. – 85с.
1362061
   Синтактико-архитектоническое и сюжетно-композиционное членение художественного текста. – Ашхабад, 1983. – 50с.
1362062
  Гандзюк Святослав Петрович Синтактико-семантическая природа именного сказуемого в современном немецком языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Гандзюк Святослав Петрович; Киев. гос. пед. ин-т иностр. яз. – Киев, 1975. – 29л.
1362063
  Исенбаева Г.И. Синтактико-семантические пределы функциональной синонимии (на матер. форм выражения обстоятельственного знач. в соврем. франц. яз.) : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук : 10.02.05 / Исенбаева Г.И.; Москов. гос. пед. ин-т иностр. языков. – Москва, 1985. – 23 с.
1362064
  Кудрявцева Н.Б. Синтактико-семантическое описание противительных конструкций в современном французском языке. : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.05 / Кудрявцева Н.Б.; МВ и ССО СССР. – Москва, 1987. – 24 с.
1362065
  Мотеяус Синтактико-стилистическая характеристика диалогической речи произведений Томаса Манна. (На материалах романа "Волшебная гора" и новеллы "Обманутая") : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Мотеяус Мария-Эгле Паяуене; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1974. – 25л.
1362066
  Байрамов Г.Г. Синтактико-стилистические вопросы перевода прозы с английского языка на азербайджанский язык. : Автореф... канд. филол.наук: / Байрамов Г.Г.; Азерб.гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1971. – 27л.
1362067
  Овсянников Валентин Васильевич Синтактико-стилистические особенности новелл С.Цвейга : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Овсянников Валентин Васильевич; Одесский гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1982. – 22л.
1362068
  Марченко Л.Г. Синтактико-стилистические особенности простого предложения в романах Л.Франка. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Марченко Л.Г.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1972. – 24л.
1362069
  Зубченко С.В. Синтактико-стилістичні засоби аргументації в "Історії" Геродота : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Зубченко Святослав Віталійович ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2023. – 20 с. – Бібліогр.: 11
1362070
  Паров"як І.І. Синтактико-стилістичні маркери німецькомовного постмодерністського художнього тексту // Нова філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Запоріз. держ. ун-т. – Запоріжжя, 2014. – № 60. – С. 138-142
1362071
  Мовчанюк А.О. Синтактико-стилістичні особливості ідіолекту Барака Обами // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 3. – С. 24-31


  У статті проаналізовано синтактико-стилістичні особливості ідіолекту Барака Обами на матеріалі публічних промов американського президента (протягом 2006–2012 рр.). Визначення характерних рис мовлення політика світового масштабу дає можливість дослідити ...
1362072
  Архіпова І.М. Синтактико-стилістичні характеристики авторських відступів в англомовних художніх прозових текстах XIX-XX ст. // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2014. – Вип. 2 (33). – C. 3-9. – ISSN 2307-4604
1362073
  Овсянико-Куликовский Д.Н. Синтактические наблюдения. – Санкт-Петербург : Тип-фия В.С.Балашев и К
Вып. 1. – 1899. – 127 с.
1362074
  Бояджян Ж.Г. Синтез -алкил -амино -валеролактонов и производных циклических тионамидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Бояджян Ж.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 11л.
1362075
  Аракелян С.В. Синтез -замещенных окси-лактонов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / С.В. Аракелян ; Ком. Совета Министров Арм. ССР. – Ереван, 1961. – 24 с.
1362076
  Фульга Л. Синтез / Л. Фульга. – Бухарест, 1972. – 40с.
1362077
   Синтез (z)-6-ариліден-2-метил-2,3-дигідро- імідазо[2,1-b][1,3]тіазол-5(6н)-онів та їх протизапальна активність / Н.В. Мазурик, Л.М. Салієва, С.М. Голота, Н.Ю. Сливка // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 117
1362078
  Бороненко П Т. Синтез [омега]-арилпроизводных-винилбензолов, их исследование и применение : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 05.17.05 / Бороненко Татьяна Петровна ; Науч.-исслед. ин-т орган. полупроводников и красителей (НИОПиК). – Москва, 1980. – 21, [1] с. – Библиогр.: 14 назв.
1362079
  Чеботарев А.Н. Синтез [сигма]-автоматов, специфицированных в логических языках LP и LF первого порядка // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 54, № 4, липень - серпень. – С. 16-31. – ISSN 1019-5262
1362080
   Синтез [хімічна формула] з молібдатних розчинів-розплавів / А.В. Теребіленко, В.М. Баумер, А.А. Бабарик, М.С. Слободяник // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 36
1362081
  Токарев Б.В. Синтез 1- и 2-С 14-альфа-аминокислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Токарев Б.В.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1960. – 14л.
1362082
   Синтез 1-(триетилсиліл)-3-[4-гетарил)феніл]-5-(триметилсиліл)пента-1,4-діїн-3-олів / Я.В. Баглай, В. Мараваль, З.В. Войтенко, Ю.М. Воловенко, Р. Шовен // Журнал органічної та фармацевтичної хімії / Нац. акад. наук України, Ін-т органіч. хімії НАН України ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. фармацевтичний ун-т. – Харків, 2013. – Т. 11, вип. 3 (43). – С. 68-71. – ISSN 2308-8303


  Розроблено метод синтезу 1-(триетилсиліл)-3-[4-гетарил)феніл]-5-(триметилсиліл)пента-1,4-діїн-3-олів, що базується на взаємодії літієвих похідних 1-(4-бромофеніл)-1Н-індолу та 9-(4-бромофеніл)-9Н-карбазолу з ...
1362083
  Дургарян А.А. Синтез 1-арил-3-хлорбутенов-2 и их свойства : Автореф... Канд.хим.наук: / Дургарян А.А.; М-во образования СССР. – Ереван, 1957. – 15л.
1362084
  Чернюк И.Н. Синтез 1-архилхинальдиниевых солей, превращение их в стириловые красители и исследование их спектров поглощения. : Автореф... канд. хим.наук: / Чернюк И.Н.; МВ и ССО УССР. ХГУ им. А.М.Горького. – Харьков, 1962. – 16л.
1362085
  Френкель Б.Е. Синтез 1-фенил-2-амино-пропана и его некоторых производных : Автореф... канд.наук: / Френкель Б.Е.; Френель Б.Е.; ХГУ. – Харьков, 1949. – 7 с.
1362086
  Хухрянский В.Г. Синтез 1,1,2-три-(п-анизил)-2-хлорэтилена (хлортрианизена), его аналогов и некоторых производных три-/оксифенидэтиленов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Хухрянский В.Г.; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1968. – 19л.
1362087
  Гюльбудагян Л.В. Синтез 1,2-диметил-3-диалеиламинопропиловых эфиров пара-алкоксибензойных кислот (новые анестетики) : Автореф... кандид. химич.наук: / Гюльбудагян Л.В.; Министерство высш. образования СССР. Ереванский гос. университет им. В.М.Молотова. Химический факульте. – Ереван, 1951. – 15 с.
1362088
  Кочетков А.О. Синтез 1,2-тіазинан-5-он-1,1-діоксидів / А.О. Кочетков, Д.С. Мілохов // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 106
1362089
  Бульда Т.С. Синтез 1,2,8-триазаспіро[4.5]дека-2,6,9-трієнів на основі похідних 1-піридин-4-ілбутан-1,3-діону / Т.С. Бульда, Л.М. Потіха, В.О. Ковтуненко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 73
1362090
  Стасевич Г.З. Синтез 1,3-диоксоланов на основе ацилоксиранов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Стасевич Г.З.; Белорус.гос.ун-т. – Минск, 1976. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1362091
  Лукьянова Р.С. Синтез 1,3-доксоланов и 1,3-диоксанов спиранового ряда на основе альфа, бета и бета, гамма-спиртоокисей алициклического ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Лукьянова Р.С.; МВ и ССО БССР. Белорус. гос. ун-тет. – Минск, 1974. – 20л.
1362092
  Кельин Александр Владимирович Синтез 1,3 и 1,4-дикарбонильных соединений на основе продуктов альдольной конденсации бромкетонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кельин Александр Владимирович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1996. – 25л.
1362093
  Ржезников В.М. Синтез 19-нор-D-гомостероидов на основе 6-метокситетралона : Автореф... кандидата хим.наук: / Ржезников В.М.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 22л.
1362094
   Синтез 2-ароїл- та (2-оксо-2Н-4-хроменіл)-фуро[3,2-g]неофлавонів / Є.К. Глібов, В.С. Москвіна, Т.В. Шокол, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 11. – С. 66-72. – ISSN 1025-6415
1362095
  Кулешова О.О. Синтез 2-гетарил-2(тетрагідро-1H-2-піроліліден) ацетонітрилів та їх реакції з нуклеофілами / О.О. Кулешова, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 60
1362096
  Півень О.В. Синтез 2-метил-6-(3-арилаліліден)-2,3- дигідроімідазо[2,1-b][1,3]тіазол-5(6н)-онів / О.В. Півень, Л.М. Салієва, С.М. Голота // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 126
1362097
  Дегутис И. Синтез 2-хлорэтиламинов ароматического ряда, содержащих амидные связи и их превращения : Автореф... канд. хим.наук: / Дегутис И.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса Хим. фак. – Вильнюс, 1958. – 16л.
1362098
  Куценко Л.М. Синтез 2, 4-ди (п-оксифенил)-3-этилгексана (октэстрола) и некоторых его производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Куценко Л.М. ; М-во высш. образования УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – 12 с.
1362099
  Цзи Ч.-чжун Синтез 2,6-дизамещенных пиримидиновых производных (посик противоопухолевых препаратов) : Автореф... канд. хим.наук: / Цзи Ч.-чжун; МЗО РСФСР, Лен. хим. фармац. ин-т. – Л., 1960. – 15л.
1362100
  Кучеренко Т.Т. Синтез 2Н-изоиндолов из фталимидинов. Изучение реакций Дильса-Альдера в ряду 1,2-дизамещенных изоиндолов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кучеренко Т.Т. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – 189 л. – Библиолр.: л. 172-189
1362101
  Кучеренко Т.Т. Синтез 2Н-изоиндолов из фталимидинов. Изучение реакций Дильса-Альдера в ряду 1,2-дизамещенных изоиндолов : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кучеренко Т.Т. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 19 с. – Библиогр.: 10 назв.
1362102
   Синтез 3-(2-піридил)-N-метил-1,2,4-триазолів та координаційних сполук Pd(II) на їх основі / Ю. Огороднік, Б. Захарченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 21-23. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Алкілюванням 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу йодистим метилом було отримано два ліганди 3-(2-піридил)-N1-метил-1,2,4-триазол (L1) і 3-(2-піридил)-N2-метил-1,2,4-триазол (L2) та комплекси паладію(ІІ) складу PdLCl2 на їх основі. Будову отриманих комплексів ...
1362103
  Давиденко М.О. Синтез 3-аміно-3-карбоксидіамантану / М.О. Давиденко, Т.В. Шамота // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 100
1362104
   Синтез 3-арилізокумаринів із сульфамідними групами / О. Шабликіна, С. Чумаченко, В. Іщенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 56-58. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено взаємодію 3-арилізокумаринів із хлоросульфоновою кислотою та запропоновано метод введення в молекулу 3-арилізокумарину фармакофорного фрагменту сульфаміду. Исследовано взаимодействие 3-арилизокумаринов с хлорсульфоновой кислотой и предложен ...
1362105
  Павленко А.Ф. Синтез 3-производных гидразона тиазолидиндиона-2,4 : Автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук / Павленко А.Ф. ; Мин. здравоохран. УССР, Львов. мед. ин-т. – Ленинград, 1960. – 14 с.
1362106
  Гомон А.А. Синтез 3,4-етано-[...]проліну та його похідних / А.А. Гомон, О.В. Грищук, В І. Комаров // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 72
1362107
   Синтез 4"-алкил-8азаспиро[бицикло[3.2.1.]октан-3,2"-морфолин]-5"-онов / А.Ю. Манджуло, Н.А. Мельничук, В.Н. Фетюхин, М.В. Вовк // Журнал органической химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 52, вып. 1. – С. 94-98. – ISSN 0514-7492
1362108
  Мынка А.Ф. Синтез 5-алкилпроизводных тиазолидона-4 : Автореф... канд.фармацевт.наук: / Мынка А.Ф.; Ленинагр.хим.-фармацевт.ин-т. – Ленинград, 1964. – 15л.
1362109
  Добриднєв О.В. Синтез 5-аміно-3(2H)-піролінонів та 5-аміно-3(2H)-тіофенонів на основі a-функціоналізованих карбонових кислот : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Добриднєв Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 202 л. – Бібліогр.: л. 165-202
1362110
  Добриднєв О.В. Синтез 5-аміно-3(2H)-піролінонів та 5-аміно-3(2H)-тіофенонів на основі a-функціоналізованих карбонових кислот : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Добриднєв Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1362111
  Казаков-Кравченко Синтез 5-метил-1,2,4-триазол-3-карбонової кислоти та комплексу міді(II) на її основі / Казаков-Кравченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-15. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд 5-метил-1,2,4-триазол-3-карбонова кислота. На його основі синтезовано моноядерний комплекс міді(ІІ). Структуру комплексу досліджено методом рентгеноструктурного аналізу. Встановлено, що у кристалі молекули зв"язані між собою ...
1362112
  Ярышев Николай Георгиевич Синтез 7-азатриптаминов и некоторых родственных систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ярышев Николай Георгиевич; Моск. с.-х. академия. – М., 1972. – 20с.
1362113
  Шокол Т. Синтез 7-гідрокси-2,8-диметил-4-оксо-3-фенокси-4Н-6-хроменкарбальдегіду / Т. Шокол, Н. Горбуленко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 54-57. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено метод синтезу 7-гідрокси-6-формілхромонів на основі 7-гідрокси-6-діалкіламінометилхромонів та гексамети-лентетраміну за умов реакції Даффа на прикладі синтезу 7-гідрокси-2,8-диметил-4-оксо-3-фенокси-4Н-6-хроменкарбальдегіду з ...
1362114
  Нгуен Ван Тонг Синтез b-стирилакриловых кислот и их производных, их стереохимия, реакционная способность и физиологическая активность : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Нгуен Ван Тонг; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1972. – 24л.
1362115
   Синтез Cu-вмісних сполук зі змішанометалічними Mo/V поліоксоаніонами / О.Т. Заремба, Г.І. Бувайло, В.Г. Маханькова, В.М. Кокозей // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 52
1362116
  Кошоев К.К. Синтез d, 1-эстрона и d, 1-19-нортестерона на основе 6-метокситетралона : Автореф... канд. хим.наук: / Кошоев К.К.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1965. – 23л.
1362117
  Холодковская К.Б. Синтез D, L-3-индолилглицерина и родственных соединений : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Холодковская К.Б. ; ВНИХФИ. – Москва, 1963. – 16 с.
1362118
  Вигдорчик М.М. Синтез I-гликозилингдолов-аналогов нуклезидов и нуклеотидов : Автореф... канд. хим.наук: / Вигдорчик М.М.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – Москва, 1968. – 22л.
1362119
  Зуева Н.Н. Синтез L-аспарагиновой кислоты с помощью аспартазы в гетерогенных биокаталитических системах. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.15 / Зуева Н.Н.; МВ И ССО РСФСР. – М., 1982. – 18л.
1362120
  Верховцева М.И. Синтез L-триптофана из антраниловой кислоты, индола и его производных при помощи микроорганизмов. : Автореф... канд. хим.наук: / Верховцева М.И.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1967. – 27л.
1362121
  Балтрушис Р. Синтез N-арил-бета-аминокислот и их превращения. : Автореф... канд. хим.наук: / Балтрушис Р.; Акад. наук Литов.ССР. – Вильнюс, 1954. – 5л.
1362122
  Ильина М.К. Синтез N-замещенных бис-(аминометил)-фосфиновых кислот и полимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Ильина М.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 17л.
1362123
  Минлибаева А.Н. Синтез N-замещенных хлорацетамидов на основе кетена и монохлоруксусной кислоты : Автореф... кандидата хим.наук: / Минлибаева А.Н.; Казан. гос. ун-т им. Ульянова-Ленина. Хим. фак. – Казань, 1965. – 15л.
1362124
   Синтез N-метил 3-алкіл-ізотіфзолідин-1, 1-діоксо-3-метилкарбоксилатів за внутрішньомолекулярною реакцією Міхаеля / В.В. Іжик, О.В. Добриднєв, М.В. Попова, Ю.М. Воловенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2022. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 1025-6415
1362125
  Кадыров А. Синтез N-тиолов пиперидинов и испытание их в качестве ускорителей вулканизации каучуков : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Кадыров А.; Ташкентский полит. ин-т. – Ташкент, 1969. – 20л.
1362126
  Хабиев У. Синтез N-фурфурил (и алкенил) -2,5 диметилпиперидонов -4 и некоторые их преваращения. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Хабиев У.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1973. – 34л.
1362127
  Пирджанов Левон Шаваршович Синтез N - алкиламкиноалкил, - ариалкил- замещенных производных сальсолидина и их разомкнутых аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Пирджанов Левон Шаваршович; Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 22л.
1362128
  Мохамед Аттия Хассан Салех Синтез N - глюкозидов аминоиндолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мохамед Аттия Хассан Салех; МХТИ им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1987. – 16л.
1362129
   Синтез Nа3 Еu (РО4)2 з молібдатних розчинів-розплавів / К.В. Терєбіленко, А Теребіленко, , І.І. Токмепко, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 5
1362130
  Ионкин П.А. Синтез RC-схем с активными невзаимными элементами / П.А. Ионкин, В.Г. Миронов. – Москва, 1976. – 240 с.
1362131
  Нарницкая М.А. Синтез а-гликолей и карбинолов винил- и изопропенилацетиленового рядов и изучение их в реакции полимеризации и сополимеризации с дивинилом : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Нарницкая М.А.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1970. – 19л.
1362132
  Месропян Э.Г. Синтез а-замещенных -- у -- хрор (бром) -- уб пентеновых кислот и а-земещенных -- у -- хлор -- б -- окиси -- у -- валеролактонов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Месропян Э.Г.; Ереван.гсо.ун-т. – Ереван, 1964. – 13л.
1362133
  Малашко П.М. Синтез а-кетосульфидов реакций альфа,бета-эпоксикетонов с тиоспиртами и тиофенолами : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Малашко П.М.; Белорус. гос. ун-т. – Минск, 1970. – 19л.
1362134
  Восканян Л.А. Синтез а-хлордикарбоновых кислот с основной углеродной цепью С7-С10 и их превращение в а-аминодикарбоновые кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Восканян Л.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 12л.
1362135
  Полякова С.Г. Синтез а, w -диолов и макроциклических лактонов из w-хлоркарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Полякова С.Г.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1362136
  Чан Занг ЛЮ Синтез автоматизованих систем управління теплоенергетичними установками на основі квазістатичних математичних моделей процесів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Чан Занг ЛЮ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 8 назв
1362137
  Березюк І.А. Синтез автоматизованої системи керування обробкою деревини за результатами структурної ідентифікації стрічкопилкового верстата : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Березюк І.А. ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1362138
  Сидоренко Г.Ю. Синтез автоматизованої системи управління якістю механічної обробки поверхні на основі статистичної оцінки параметрів шорсткості : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Сидоренко Г.Ю.; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1362139
   Синтез автоматов и управление на сетях связи. – М., 1973. – 135с.
1362140
  Скляров В.А. Синтез автоматов на матричных БИС. / В.А. Скляров. – Минск, 1984. – 287с.
1362141
  Кликушин А.Г. Синтез автоматов, управляющих перемещением. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Кликушин А.Г.; АН БелССР. Ин-тут матем. – Минск, 1978. – 16л.
1362142
  Тонкаль В.Е. Синтез автономных инверторов модуляционного типа / В.Е. Тонкаль. – Киев : Наукова думка, 1979. – 206 с.
1362143
  Драгомирецька О. Синтез авторського індивідуального виразу і національної основи в обробках слов"янських пісень Анатолія Авдієвського // Львівсько-Ряшівські наукові зошити / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т культури і мистецтв ; Ряшівський ун-т, Ф-т педагогіки і мистецтва. – Львів ; Ряшів, 2013. – № 1. – С. 240-246
1362144
  Шурухина С.И. Синтез агрининсодержащих пептидов. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Шурухина С.И.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 16л.
1362145
  Тімофєєв В.О. Синтез адаптивних критичних систем керування за умов невизначенності : Автореф. дис. ...д-ра. техн. наук; Спец. 05.13.03 / Володимир Олександрович Тімофєєв; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 32с. – Бібліогр.: 47 назв
1362146
  Лісін Д.О. Синтез адаптивних методів моделювання теплових процесів з використанням R-функцій і атомарних функцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук. 01.05.02 / Лісін Денис Олександрович ; Нац. акад. наук України, Ін-т пробл. машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2013. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1362147
  Жиров Г.Б. Синтез адаптивних систем управління нелінійними динамічними об"єктами // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 50
1362148
  Опанасенко В.Н. Синтез адаптивных логических сетей на основе полинома Жегалкина / В.Н. Опанасенко, С.Л. Крывый // Кибернетика и системный анализ : международный научно-теоретический журнал / Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова НАН Украины. – Киев, 2015. – Т. 51, № 6. – С. 151-159. – ISSN 0023-1274
1362149
  Ли В.М. Синтез аза-диарилэтиленов для молекулярных фотопереключателей и логических устройств : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ли В.М. ; [Ин-т проблем химической физики РАН]. – Черноголовка, 2011. – 22 с. – Библиогр.: 22 назв.
1362150
  Немазаный А.Г. Синтез азагетаренопиридинов с узловым атомом азота путем внутримолекулярного (гет) арилирования : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Немазаный А.Г. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 150 л. + Приложение: л. 142-150. – Библиогр.: л. 130-141
1362151
  Немазаный Алексей Георгиевич Синтез азагетаренопиридинов с узловым атомом азота путем внутримолекулярного (ГЕТ) арилирования : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Немазаный Алексей Георгиевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 18л.
1362152
   Синтез азепінових систем на основі 3-(5-аміно-4- гетарил-3-азоліл)-1-пропанолів / Я.Є. Рожньова, А.О. Кременецький, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 93
1362153
   Синтез азидів та алкінів на основі каркасу [1.1.1] біциклопентану / С.О. Кохан, А.В. Тимцунік, О.О. Григоренко, В І. Комаров // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 94
1362154
  Тарасенко В.В. Синтез азоестерів метакрилової кислоти та полімерів на їх основі для інформаційних технологій : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06, 102 / Тарасенко Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 229 арк. – Бібліогр.: 201-229 арк.
1362155
  Тарасенко В.В. Синтез азоестерів метакрилової кислоти та полімерів на їх основі для інформаційних технологій : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Тарасенко Віталій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1362156
   Синтез азометинів, гідразонів та їх комплексів з міддю, іммобілізованих на полісахаридній матриці / М.Д. Аптекар, С.С. Лосєв, О.А. Голуб, О.Г. Овчаренко, Г.І. Постернак, В.П. Богуславський, В.М. Поляков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 57-62. – (Хімія ; Вип. 35)


  Синтезовано гідра зони, азометани та комплекси міді (ІІ), іммобілізовані на полісахаридній матриці ДАЦ-10 (діальдегід целюлози). Запропоновано методи визначення якості матриці, модифікованої альдегідними групами. Досліджено бактеріостатичну активність, ...
1362157
  Костычев С. Синтез азотистых веществ после автолиза дрожжей / С. Костычев, В. Бриллиант. – Петроград : Тип. Имп.Акад.Наук, 1916. – С. 953-970. – Отд. оттиск из: Известия Императорской Академии наук, 1916 г.
1362158
  Попа Д.П. Синтез азотистых производных дитерпенов на основе склареола. : Автореф... канд. хим.наук: / Попа Д.П.; КВ и ССО Сов. Мин. МССР. Кишинев. гос. ун-т. – Кишинев, 1962. – 14л.
1362159
  Драч Б.С. Синтез азотосодержащих гетероциклических соединений на основе амидоалкилирующих агентов / Б.С. Драч. – К., 1992. – 174с.
1362160
  Матюшов В.Ф. Синтез азотсодержащих олигомеров и трехмерных полимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Матюшов В.Ф.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1972. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1362161
  Романенко В.И. Синтез аинов ферроцена и распад триалкилферроцениламмониевых солей под действием света : Автореф... канд. хим.наук: / Романенко В. И.; Хим. фак. МГУ. – М., 1965. – 10л.
1362162
  Бекіров У. Синтез академізму, кримськотатарського фольклору та джазових традицій у збірці "Етюди для фортепіано" // Культура і мистецтво: сучасний науковий вимір : матеріали IV міжнар. наук. конф. молодих вчених, аспірантів та магістрантів, 3-4 листоп. 2020 р. / М-во культури України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Наук. т-во студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; [редкол.: С.В. Іванов та ін.]. – Київ : НАККіМ, 2020. – С. 100


  Як і в кожного композитора-піаніста цикл фортепіанних п"єс автора публікації є втіленням його головних музично-творчих інтересів. У збірці "Етюди для фортепіано" яскраво виділяються три стилістичні вектори, що в тій чи іншій мірі звучать в кожній з ...
1362163
  Супрун К. Синтез акрилатных азомономеров и их характеристика. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.04 / Супрун К.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1985. – 18л.
1362164
   Синтез активных RC-цепей : Современное состояние и проблемы / Ю.П. Галямичев, А.А. Ланнэ, В.З. Лундин, В.А. Петраков; Ланнэ А.А. – Москва : Связь, 1975. – 296 с.
1362165
   Синтез активных RC-цепей. – М, 1975. – 296с.
1362166
  Озолинь Р.К. Синтез аланина и аспарагоиновой кислоты микроогранизмами : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Озолинь Р. К. ; АН СССР , Ин-т микробиологии. – Москва, 1965. – 20 с.
1362167
  Руденко Д.О. Синтез алгоритмів адаптивного керування квазістаціонарними стохастичними процесами : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Руденко Д.О.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1996. – 18л.
1362168
  Панченко Н.М. Синтез алгоритмів керування на основі подільних перетворень. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Панченко Н.М.; КПІ. – К., 1994. – 24л.
1362169
  Онанчекно Є.Л. Синтез алгоритмів комбінаторного кодування на основі багатозначних біномінальних систем числення : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.04 / Онанчекно Є. Л.; Сум.ДУ. – Суми, 1996. – 18л.
1362170
  Хюбенталь Франк Синтез алгоритмів параметричної оптимізації цифрових систем керування : Автореф... кандид. техн.наук: 05.13.03 / Хюбенталь Франк; Мін-во освіти України. Херсон. держ. техн. ун-тет. – Херсон, 1999. – 19л.
1362171
   Синтез алгоритмов сложных систем. – Таганрог
Вып. 2. – 1976
1362172
   Синтез алгоритмов сложных систем. – Таганрог
Вып. 3. – 1977
1362173
  Покидько Л.М. Синтез алгоритму керування вимірювальною роботизованою системою контролю геометричних розмірів авійційних деталей / Л.М. Покидько, В.П. Квасніков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 70-74
1362174
  Карпенко Б.О. Синтез алгороитмів просторово-часової обробки сигналів для просторової режекції перешкод в антенних системах з широкою характеристикою направленності / Б.О. Карпенко, Є.А. Якорнов, Г.Л. Авдєєнко // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 34-43


  У статті проведено синтез алгоритмів просторово-часової обробки сигналів, дискретизованих як у просторовій, так і в часовій областях, у антенних системах з широкою характеристикою направленості за відомими критеріями: мінімуму середньоквадратичного ...
1362175
  Клигер Г.А. Синтез алифатических аминов из окиси углерода, водорода и аммиака. : Автореф... канд. хим.наук: / Клигер Г.А.; АН СССР. Ин-тут нефти. – М., 1957. – 11л.
1362176
  Закров Н.С. Синтез алифатических нитилов из спиртов и аммика наплавленных железных катализаторах : Автореф... канд. хим.наук: / Закров Н.С.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В. Топчиева. – Москва, 1966. – 17л.
1362177
  Малков К.М. Синтез алкалоида ареколина и его гомологов : Автореф... канд. хим.наук: / Малков К.М.; Военная Академия хим. защиты им. К.Е.Ворошилова. – М., 1958. – 8л.
1362178
  Чэнь Синтез алкалоида цинхонамина : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Чэнь Чан-Бай ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. Кафедра технологии лекарств и душистых веществ. – Москва, 1959. – 7с.
1362179
  Чернышев И.А. Синтез алкенилнатриевых соединений из высших Н-моноолефинов по реакции Шорыгина в присутствии триэтиламина. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Чернышев И.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1362180
  Войцеховская А.Л. Синтез алкилзамещиенных б-лактонов и исследование их превращения в алкилцикленоны : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Войцеховская А.Л.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1969. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1362181
  Мустафаев Л.С. Синтез алкилхлорсиланов и превращение их в смазочные масла и антипенные добавки : Автореф... канд. хим.наук: / Мустафаев Л.С. – Баку, 1952. – 11 с.
1362182
  Барабанов В.И. Синтез алкильных аналогов хлорофоса и изуччение их свойств. : Автореф... канд. хим.наук: / Барабанов В.И.; Казан. хим. -техн. ин-т. – Казань, 1966. – 26л.
1362183
  Колесник А.А. Синтез алкоксиалкилзамещенных 1,3-диолов и 1,3,2-диоксафосфоринанов и изучение их свойств и стереохимии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Колесник А.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 27 с. – Бібліогр. :с. 26-27
1362184
  Ибрагимова Д М. Синтез аллил- и глицидиловых эфиров п-изопропенилфенола и исследование их соолигомеризации со стиролом и малеиновым ангидридом : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.13 / Ибрагимова М.Д. кызы ; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процессов. – Баку, 1977. – 21 с. – Бібліогр.:с.21
1362185
  Дерягин Б.В. Синтез алмаза из газовой фазы / Б.В. Дерягин, Д.В. Федосеев. – Москва : Знание, 1973. – 60 с.
1362186
   Синтез алмазов. – К., 1987. – 158с.
1362187
  Буслаев Г.С. Синтез альдегидных каучуков статистической и радиационно-привитой сополимеризацией и последующая модификация сополимеров : Автореф... канд. хим.наук: / Буслаев Г. С.; ЛГУ. – Л., 1967. – 12л.
1362188
  Соловьев А.С. Синтез альфа-нитро-альфа-арилметиленфталидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Соловьев А.С.; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 1971. – 40л.
1362189
  Гатинская Лидия Георгиевна Синтез амидов олигодезоксиаденилатов и их комплементационные свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Гатинская Лидия Георгиевна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 21л.
1362190
  Молодцов Н.В. Синтез аминоациальных производных углеводов с амидной связью. : Автореф... канд. хим.наук: / Молодцов Н.В.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1963. – 23л.
1362191
  Мушкало Л.К. Синтез аминов в ряду тиазола / Л.К. Мушкало, 1949
1362192
  Сверчкова Т.И. Синтез аминов и аминоэфиров первично-дитретичных, тритретичных диацетиленовых глицеринов и их некоторые превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Сверчкова Т. И.; Ин-т хим. АН Тад.ССР. – Душанбе, 1977. – 24л.
1362193
  Гюльназарян А.Х. Синтез аминов и аммониевых соединений на базе 1,3 диенов и их превращения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Гюльназарян А.Х.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1973. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1362194
  Агбалян С.Г. Синтез аминоэфиров и аминоамидов тиодикарбоновых и дигликолевой кисловт. (Новые вещества курареподобного действия). : Автореф... канд. хим.наук: / Агбалян С.Г.; Акад. наук Арм. ССР. Хим. ин-т. – Ереван, 1956. – 14л.
1362195
  Диванян Н.М. Синтез аминоэфиров и гидразидов 5-алкилмеркаптометилфран-2 карбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Диванян Н.М.; Ленингр.хим.-фармацевт.ин-т. – Л, 1964. – 25л.
1362196
  Пикунайте Л. Синтез аминоэфиров ряда бензодиоксана - 1,4 и их бензольных аналогов : Автореф... канд. хим.наук: / Пикунайте Л.; Вильнюсск. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1965. – 14л.
1362197
  Вальтер Є.Б. Синтез амідів 2-(2-арил-2-оксоетил)бензойних кислот та їх взаємодія з нуклеофілами / Є.Б. Вальтер, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 75
1362198
  Коваленко Н.В. Синтез амінів у ряді похідних імідазо[1,2-a]піридину, імідазо[1,2-a]піримідину й імідазо[2,1-b]тіазолу / Н.В. Коваленко, Г.П. Кутров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 54-56. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Відновленням азидів і фосфазенів синтезовані нові амінометильні похідні імідазо[1,2-a]піридину, -[1,2-a]піримідину і -[2,1-b]тіазолу. Досліджено взаємодію 2-бромометилзаміщених вищевказаних гетероциклів з піперидином, морфоліном, N-фенілпіперазином, ...
1362199
  Рябченко А.А. Синтез амінокислотних похідних ізокумаринів / А.А. Рябченко, О.В. Шабликіна, С.В. Шилін // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 94
1362200
   Синтез амінокислотних похідних піранонеофлавонів / І.В. Красилов, С.В. Шилін, В.С. Москвіна, В.П. Хиля // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 79
1362201
  Маляревский В.И. Синтез аммиака / В.И. Маляревский, В.Н. Голованов. – Харьков : Техкнига, 1929. – 246 с.
1362202
  Штралер Ф. Синтез аммиака / Ф. Штралер. – Х, 1932. – 48с.
1362203
  Ганз С.Н. Синтез аммиака / С.Н. Ганз. – Киев, 1983. – 280с.
1362204
  Фокин Л.Ф. Синтез аммиака и органических продуктов из кокосового и водяного газов / Л.Ф. Фокин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Ленинград : Госхимтехиздат, 1932. – 680 с.
1362205
  Назаров Н.Н. Синтез аммиака по способу Казале / Н.Н. Назаров : Госхимтехиздат, 1934. – 56 с.
1362206
   Синтез амфіфільних катіонних каліксаренів з альдегідними та гідразидними групами / М.М. Побережник, Родік, А.С. Климченко, В.І. Кальченко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 124
1362207
  Болесов И.Г. Синтез аналога антибиотока деметилтетрациклина : Автореф... канд. хим.наук: / Болесов И. Г.; АН СССР, Ин-т химии природ. соед. – М., 1963. – 16л.
1362208
  Небылов А.В. Синтез аналого-цифровых радиотехнических следящих систем. / А.В. Небылов. – Л., 1977. – 116с.
1362209
  Гроховский Сергей Львович Синтез аналогов дистамицина А и исследование их взаимодействия с ДНК : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Гроховский Сергей Львович; МГУ. – М., 1977. – 16л.
1362210
  Морозов В.Б. Синтез аналогов окситоцина с L-паранитрофенилаланином и L и D ортонитротирозином во втором положении : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Морозов В.Б.; ЛГУ. – Л., 1970. – 16л.
1362211
  Арлозоров Д.Г. Синтез аналогов фтивазида и исследование механизма их антибактериального действия : Автореф... канд. хим.наук: / Арлозоров Д.Г.; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Х., 1956. – 15л.
1362212
  Коробко В.Г. Синтез ангидротетрациклинов : Автореф... канд. хим.наук: / Коробко В. Г.; АН СССР, Ин-т хим. природных соединен. – М., 1966. – 20л.
1362213
  Серикбаева С.М. Синтез анионообменных мембран эпоксидного типа. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Серикбаева С.М.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1362214
  Татарченко М.О. Синтез анізотропійних регуляторів багатомасових електромеханічних систем із параметричною невизначеністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Татарченко Максим Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1362215
   Синтез антенн по амплитудной диаграмме направленности = Численные методы и алгоритмы : Численные методы и алгоритмы / М.И. Андрийчук, Н.Н. Войтович, П.А. Савенко, В.П. Ткачук. – Киев : Наукова думка, 1993. – 256 с.
1362216
  Дымский В.Н. Синтез антенн по векторной диаграмме направленности. : Автореф... Канд.техн.наук: / Дымский В.Н.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1964. – 11л.
1362217
  Маторин А.В. Синтез антенных решеток вращающейся поляризации и решеток с пассивными элементами : Автореф... канд. техн.наук: 295 / Маторин А.В.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1971. – 19л.
1362218
  Щербаков Г.И. Синтез антенных систем при различных органичениях на функцию распределения источников и диаграмму направленности. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.295 / Щербаков Г.И.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1970. – 14л.
1362219
  Ицковская И.Н. Синтез антраценсодержащих олигомеров для бессеребряной фотографии : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ицковская И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 139 л. + Приложение: л. 139. – Библиогр.: л. 125-138
1362220
  Ицковская И.Н. Синтез антраценсодержащих олигомеров для бессеребряной фотографии : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ицковская И.Н. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1987. – 21 с. – Библиогр.: 15 назв.
1362221
  Ареф’єва А.Ю. Синтез антрепризи, продюсерства та режисури у творчості Сергія Дягілєва // Вісник Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого : збірник наукових праць / Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. – Харків, 2022. – № 1 (52). – С. 159-168. – (Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія). – ISSN 2075-7190
1362222
  Ковалев В.П. Синтез арил-производных иминотиоуразола из алкил-производных гидроаходитиодикар-бонамида и ариламинов : Дис... канд. хим.наук: / Ковалев В.П.; КГУ. Химический факультет. – 170л. – Бібліогр.:л.164-170
1362223
  Филатов С.Ф. Синтез арилгидразонов замещенной пировиноградной кислоты и превращение их в эфиры индолил-2-карбоновых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Филатов С.Ф. ; Моск. хим-технол. ин-тут. им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1951. – 6 с.
1362224
  Джапаридзе З.Ш. Синтез ароматических полибезонксазолов методом восстановительной полигетероциклизации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Джапаридзе З. Ш.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 28л.
1362225
  Севастьян А.П. Синтез ароматических соединений с непридельными серфторированными мастиками и исследование передачи электронных влияний и этих систем : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Севастьян А. П.; АН УССР, ин-т орган. хим. – К., 1977. – 20л.
1362226
  Бушак С. Синтез архітектурного пейзажу та портрета у творчості Володимира Слєпченка // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2019. – Вересень (№ 36/39). – С. 12. – ISSN 2519-4429
1362227
  Якубайтис Э.А. Синтез асинхронных конечных автоматов / Э.А. Якубайтис. – Рига, 1970. – 322с.
1362228
  Яшвили Нина Михайловна Синтез ацетиленовых тииранов и изучение их некоторых превращений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Яшвили Нина Михайловна; Тбилисский гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
1362229
  Залинян М.Г. Синтез б-хлор-y, б-гексановых кислот и а-замещенных y-ацетилбутиролактонов : Автореф... канд. хим.наук: / Залинян М.Г.; Объедин. учен. совет по присуждению учен. степеней по хим. наукам при Ереванск. гос. ун-т. – Ереван, 1963. – 27л.
1362230
  Матвієнко В. Синтез багатовимірних модальних регуляторів / В. Матвієнко, Є. Іванов // XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)", intern. conference. – Київ : [s. n.], 2015. – С. 113. – ISBN 978-966-8725-10-4
1362231
  Матвієнко В.Т. Синтез багатомірних модальних регуляторів // XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)", intern. conference. – Київ : Освіта України, 2014. – С. 132-133. – ISBN 978-966-8725-10-4
1362232
  Первак Ю.О. Синтез багатошарових дзеркал з максимально високою дисперсією / Ю.О. Первак, В.Ю. Первак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 226-229. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  Дисперсійні багатошарові покриття представляють інтерес як компактні, доступні за ціною пристрої для компенсації часової дисперсії і багатоканальної частотної селекції, їх ефектишність залежить від повної групової затримки і просторового зсуву, які ...
1362233
  Первак Ю.О. Синтез багатошарових структур з високою часовою і просторовою дисперсією / Ю.О. Первак, В.М. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 197-200. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Створення багатошарових структур з високою часовою і просторовою дисперсією відкриває шлях до компактних пристроїв багатоканальної частотної селекції, а також управління пучками світла та пристроїв керування дисперсією. Синтезовано структуру, в якій ...
1362234
  Мацько В. Синтез белетристичного й документального модусів як особливість художньої практики Віри Вовк // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2018. – Вип. 7. – С. 109-117. – ISSN 2411-4146
1362235
  Петрашкайте С.К. Синтез белка в больших цитоплазматических гранулах, выделенных из клеток печени : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Петрашкайте С.К. ; Каунасский мед. ин-т. – Каунас, 1965. – 20 с.
1362236
  Авраменко В.Г. Синтез бета-4-окси-3, 5-дииодфенилбета-ланина : Автореф. ... дис. канд. хим. наук / Авраменко В.Г. ; Моск. ордена Ленина хим. технлог. ин-т. – Москва, 1952. – 10 с.
1362237
  Виткус И.В. Синтез бета-аминокислот антрахиноного ряда и их превращения. : Автореф... канд. хим.наук: / Виткус И.В.; Акад. наук Литов. ССР. Ин-т химии и хим. технологий. – Вильнюс, 1955. – 8л.
1362238
  Бухарева В.А. Синтез бета-хлорзамещенных спиртов и их превращения : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Бухарева В.А. ; М-во высш. образования СССР. – Ярославль, 1958. – 11 с.
1362239
  Пономаренко Н.К. Синтез биологически активных производных индола, меченных изотопами водорода. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Пономаренко Н.К.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1991. – 16л.
1362240
  Вангниц Е.В. Синтез бис-силилпроизводных ароматических углеводородов : Автореф... Канд.хим.наук: / Вангниц Е.В.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1963. – 12л.
1362241
  Кондауров Геннадий Николаевич Синтез бис (2-хлорэтил) аминов на основе производных ацетилена : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.03 / Кондауров Геннадий Николаевич; АН Казах.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1976. – 20с.
1362242
   Синтез бис(пентафторофенил)азометинсодержащих мономеров с перфторированными моно- и бифениленовыми центральными ядрами / Я.Л. Кобзарь, И.М. Ткаченко, О Шекера, В.В. Шевченко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 4
1362243
  Лымар О.Ф. Синтез бициклических и трициклических псевдотиогидантоинов : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Лымар О.Ф.; Мин. здравоохран. РСФСР. Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1963. – 19л.
1362244
  Герасимчук М.В. Синтез білдінг-блоків на основі гем-дифторциклогептанів / М.В. Герасимчук, К.П. Мельников, С.В. Рябухін // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 103
1362245
  Сех Олена Костянтинівна Синтез білків у меристемах коренів кукурудзи під впливом гіпетермії та фітогормонів : Дис... канд. біолог.наук: 03.00.12 / Сех Олена Костянтинівна; Львівський держ. ун-тет ім. І.Франка. – Львів, 1997. – 167л. – Бібліогр.:л.139-169
1362246
  Оленин А.В. Синтез блок- и привитых сополимеров методом безобрывной радиакальной полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Оленин А. В.; МГУ, Хим. фак. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1362247
  Степаннікова К.О. Синтез бромопіридин сульфофторидів та дослідження їх в умовах реакцій Сузукі та Негіші / К.О. Степаннікова, А.Ю. Черепаха, М.В. Горічко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 114
1362248
  Герасимчук М.В. Синтез будівельних блоків на основі ГЕМ-дифтороциклопентанів/гексанів / М.В. Герасимчук, К.П. Мельников // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 71
1362249
  Тітов Юрій Олександрович Синтез будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу AnBnOзn+2 : Автореф. дис. ... доктора хімічних наук:02.00.01 / Тітов Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 35 с. – Бібліогр.: 44 назв.
1362250
  Шаповалова А.Н. Синтез бутин -2-диола-1,4 и получение некоторых производных на его основе. : Автореф... Канд.техн.наук: 343 / Шаповалова А.Н.; Моск.хим.технол.ин-т. – М, 1968. – 25л.
1362251
  Клюев А.С. Синтез быстродействующих регуляторов для объектов с запаздыванием / А.С. Клюев, В.С. Карпов. – М., 1990. – 175с.
1362252
  Андриевский В.Н. Синтез В-фенилэтиленмолочной кислоты / Андриевский В.Н. – Киев : Тип. И.И. Чоколова, 1909. – 2 с. – Отд. оттиск
1362253
  Курбанов Т.М. Синтез в-хлорэтилфенилкетона и в-оксиэтилфенилкетона реакцией хлорметелирования и оксиметилирования ацетофенона и некоторые их химические превращения. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Курбанов Т. М.; АН ТуркСССр, Совет по присуждению ученых степеней при ин-те химии. – Ашхабад, 1972. – 27л.
1362254
  Дуров С.А. Синтез в гидрохимии. Происхождение солевого состава природных вод / С.А. Дуров. – Ростов-на-Дону, 1961. – 248с.
1362255
   Синтез в картографии : сборник. – Москва : изд-во МГУ, 1976. – 191 с.
1362256
   Синтез в низкотемпературной плазме. – Москва : Наука, 1980. – 215 с.
1362257
  Семенова С.Н. Синтез В, У-эпоксиалкилмалоновых эфиров и их перегруппировка. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова С.Н.; Ленингр.гос.ун-т. – Л, 1966. – 17л.
1362258
  Малиновська М.Ю. Синтез важкої води / М.Ю. Малиновська. – Київ, 1967. – 122с.
1362259
  Крисько І. Синтез вербальних та невербальних засобів у текстах малої форми присвячених COVID-19 // Scientia est potentia: молодіжний науковий вісник інституту іноземної філології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Волин.. нац. ун-т ім. Л. Українки, Наукове т-во аспірантів і студентів фак. інозем. філології ; редкол.: Станіслав О.В., Біскуб І.П., Зубач О.А. [та ін.]. – Луцьк, 2022. – № 9. – С. 84-88. – ISSN 2410-2202
1362260
  Гребнева П.И. Синтез виниловых эфиров азо - и дизамонофенолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.0.03 / Гребнева П. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1362261
  Ким Д.Г. Синтез винилсульфидов пиридинового и хинолинового ряда и их превращения : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ким Дмитрий Гымнанович ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Иркут. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Иркутск, 1977. – 24 с., включ. обл. – Библиогр.: 15 назв.
1362262
  Гамага Л.И. Синтез винилциклогексановых мономеров на основе реакции Дильса-Альдера : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гамага Л.И.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1972. – 27л. – Бібліогр.:с.25-26
1362263
  Колесников Г.С. Синтез винильных производных ароматических и гетероциклических соединений / Г.С. Колесников. – Москва : АН СССР, 1960. – 304 с.
1362264
  Галаган Юлія Олександрівна Синтез високотемпературних надпровідних сполук та стабілізація їх властивостей : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Галаган Юлія Олександрівна; КУ ім.Т.Шевченкка. – Київ, 2002. – 146 л. + Додаток: л.: 141 - 146. – Бібліогр.: л.: 123 141
1362265
  Галаган Ю.О. Синтез високотемпературних надпровідних сполук та стабілізація їх властивостей : Автореф. дис. ... канд. хім. наук:02.00.01 / Галаган Ю.О.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1362266
  Полоневич А.П. Синтез високоточних систем фазової автопідстройки частоти : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.12.13 / Полоневич Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1362267
  Беэр А.А. Синтез витаминов : [учеб. пособие для технол. специальностей вузов] / А.А. Беэр, И.А. Рубцов. – Москва : Пищепромиздат, 1956. – 258 с. – Библиогр. в конце глав
1362268
  Клюшникова Т.М. Синтез витаминов группы В азотобактером в условиях глубинного культивирования. : Автореф... канд. биол.наук: / Клюшникова Т.М.; АН УССР. Ин-тут микробиологии и вирусологии им. акад. Д.К.Заболотного. – К., 1966. – 21л.
1362269
  Сліпушко О. Синтез візантійської та руської традицій в образі автора-агіографа // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 362-372


  Дослідження особливостей категорії "образ автора-агіографа", синтезу в його світогляді двох традицій - біблійної та руської.
1362270
  Трошкіна О.А. Синтез візуальних видів мистецтва: архітектура, фотографія, кіноматограф // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 43, ч. 1. – С. 325-331 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-3455
1362271
  Акімова А.О. Синтез візуального та вербального у китайській драматургії XX століття : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04, 03, 035 / Акімова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 274 арк. – Додатки: арк. 241-274. – Бібліогр.: арк. 218-240
1362272
  Акімова А.О. Синтез візуального та вербального у китайській драматургії XX століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Акімова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 21 с. – Бібліогр.: 15 назв
1362273
   Синтез властивості нанокомпозитів магнетит/...-амінопропілсилоксан/ диеттилентриамінпентаоцтова кислота /гадоліній / С.В. Пилипчук, М.П. Турелик, Ю.О. Зубчук, А.Л. Петрановська, Л.П. Олексенко, П.П. Горбик // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 119
1362274
   Синтез внутрішньохіральних калікс[4]аренів методом послідовного дебензилювання / О.О. Трибрат, О.А. Єсипенко, С.В. Шишкіна, З.В. Войтенко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 98
1362275
  Приходько Н.Е. Синтез водных силикатов, содержащих простые и комплексные катионы тяжелых металлов. : Автореф... канд. хим.наук: / Приходько Н.Е.; АН СССР. Ин-т химии силикатов. – Л., 1955. – 18л.
1362276
  Титкова Е.Г. Синтез водорастворимых производных монотерпеновых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Титкова Е. Г.; ЛГУ, Хим. фак. – Л., 1971. – 21л.
1362277
  Кесарев О.В. Синтез возможны продуктов молекулярной эволюции нейрогипофизарных гормонов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Кесарев О.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
1362278
  Кесарев О.В. Синтез возможны продуктов молекулярной эволюции нейрогипофизарных гормонов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Кесарев О.В.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 17л.
1362279
  Попова А.Б. Синтез вокальних манер у сучасних українських джазових проектах // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 163-166. – ISSN 2312-4679
1362280
  Вагнер Е. Синтез вторичных спиртов и их окисление : Представлено в физико-математическом фак-те Имп. СПб ун-та получения степени магистра химии / исследование Е. Вагнера // Сборник статей по химии. – [Б.гб]. – IV, [2], 72, 72, [2] с.
1362281
   Синтез вуглецевих нано-структур з використанням властивостей ближнього оптичного поля / В.І. Григорук, В.М. Огенко, Л.С. Волковинська, О.В. Голдун, О.М. Коломієць // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 285-290. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропоновано отримання вуглецевих наноструктур методом ближньопольового оптичного хімічного осадження з газової фази молекул тетрахлористого вуглецю ССl4. В даному випадку процес фотодисоціації може відбуватися при нерезонансних умовах завдяки ...
1362282
  Богданов Р.В. Синтез вуглецевих наноматеріалів у магнетронній плазмі : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Богданов Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 192 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 149-165 арк.
1362283
  Богданов Р.В. Синтез вуглецевих наноматеріалів у магнетронній плазмі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.08 / Богданов Роман Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1362284
  Серов В.А. Синтез высокомолекулярных -непредельных карбоновых кислот по реакции металлирования -олефинов натрийорганическими соединениями. : Автореф... канд. хим.наук: / Серов В.А.; Лен. технол. ин-т. – Л., 1967. – 15л.
1362285
  Малыш Г.Н. Синтез высокомолекулярных антиоксидантов путем химической модификации полидиенов вторичными ароматическими аминами и изучение их эффективности при ингибированном термоокислении каучуков : Автореф... канд. хим.наук: / Малыш Г. Н.; ЛГУ. Хим. фак. – Л., 1972. – 16л.
1362286
   Синтез высокоточных систем частотной автоподстройки / Г.Ф. Зайцев [и др.] ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т электродинамики, М-во образования и науки, Гос. ун-т телекоммуникаций. – Киев : Институт электродинамики НАН Украины, 2015. – 121, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 115-117. – ISBN 978-966-02-7760-1
1362287
  Потарин М.М. Синтез высших алифатических кетонов методом окисления молекулярным кислородом. : Автореф... канд. хим.наук: / Потарин М.М.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1961. – 12л.
1362288
  Багатченко Галина Семеновна Синтез высших спиртов взаимодествием натрий органических соединений с альдегидами и кислородом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Багатченко Галина Семеновна; АН УССР Ин-т физико-органич. химии и углехимии. – К, 1980. – 26л.
1362289
  Юрченко Валентин Владимирович Синтез вычислительных алгоритмов для моделей с переменной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Юрченко Валентин Владимирович; АН СССР. Всес. научно-исслед. ин-т систем. исслед. – М., 1981. – 19л.
1362290
   Синтез вычислительных алгоритмов управления и контроля. – К., 1975. – 247с.
1362291
  Корженевич Ю.В. Синтез вычислительных структур / Ю.В. Корженевич, А.С. Кобайло. – Минск : Наука и Техника, 1989. – 214 с.
1362292
  Леонтьева Л.И. Синтез гексадекапептида последовательности 15-30 в -цепи инсулина человека : Автореф... канд. хим.наук: 010 / Леонтьева Л.И.; Ленингр. гос. ун-т. Химич. фак-т. – Л., 1972. – 16л.
1362293
  Мавров М.В. Синтез гем-замещенных диенов и их поведение в реакции диенового синтеза : Автореф... канд. хим.наук: / Мавров М. В.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1958. – 14л.
1362294
  Круліковський О.В. Синтез генераторів псевдовипадкових послідовностей на основі багатовимірних нелінійних динамічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Круліковський Олег Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1362295
   Синтез гетеровалентно заміщених шаруватих перовськітів Sr2-хLnxBIV1-xBxIIIO4 (BIV = Sn, Ti, BIII = Sc, In) / Ю.О. Тітов, М.С. Слободяник, В.В. Чумак, М.В. Тимошенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 1. – С. 77-83. – ISSN 1025-6415
1362296
  Буяков А.А. Синтез гетероциклических и линейных систем с атомами кремния и германия, разделенными углеводородными мостиками. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.08 / Буяков А.А.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1973. – 22л.
1362297
  Смушкевич Юрий Исаевич Синтез гетероциклических соединений (азолов, азинов и др.), содержащих индольный фрагмент : Автореф... д-ра хим.наук: 02.70.03 / Смушкевич Юрий Исаевич; КГУ. – М., 1972. – 50л.
1362298
  Кузмичева Л.К. Синтез гетероциклических соединений содержащих адамантильный радикал. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Кузмичева Л.К.; Моск.ИНГП. – М, 1975. – 24л.
1362299
  Воловенко Юліан Михайлович Синтез гетероциклічних [бета]-енамінокетонів та конденсованих азинів на основі заміщених ацетонітрилів : Автореф. дис... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Воловенко Юліан Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1998. – 32c.
1362300
  Воловенко Ю.М. Синтез гетероциклічних [бета]-енамінокетонів та конденсованих азинів на основі заміщених ацетонітрилів : Дис... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Воловенко Ю. М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1998. – 308л. – Бібліогр.:л.254-273
1362301
  Жидкова А.М. Синтез гетероциклов на осове ацеталей лактамов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Жидкова А. М.; Всес. н.и. фих. фарм. инзт. – Москва, 1975. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1362302
  Чаповская Н.К. Синтез гетероциклов ряда тетразола и триазола по схеме внутримолекулярного 1,3-диполярного циклоприсоединения. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Чаповская Н.К.; МГУ. – М., 1970. – 12л.
1362303
  Оразсахатов Б. Синтез гетероядерных серусодержащих кастеров на основе антиферромагнитного комплекса хрома со связью металл-металл : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Оразсахатов Б.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – М., 1981. – 21л.
1362304
  Григорьева К.С. Синтез гидроперекисей ряда 1,1-дифенилэтана с применением хроматографического метода их выделения : Автореф... канд. хим.наук: / Григорьева К.С.; Львовский гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1955. – 15л.
1362305
  Акопян Л.А. Синтез глицидиловых эфиров ацетиленовых спиртов и гликолей и полимеров на их основе : Автореф... хим.наук: 072 / Акопян Л.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1968. – 16л.
1362306
  Гурвич П. Синтез глюкоз и современное воззрение на строение этих соединений / П. Гурвич. – Казань : Тип. Императорского университета, 1893. – 130 с.
1362307
  Танаев В.С. Синтез граф-схем алгоритмов выбора решений. / В.С. Танаев, М.П. Поварич. – Минск, 1974. – 112с.
1362308
  Слуцький В.І. Синтез да деякі властивості біциклічних галогеновмісних похідних тіолан -1,1-диоскиду. : Автореф... Канд.хім.наук: 02.00.13 / Слуцький В.І.; АН Укр.Ін-т біоорганіч.хімії і нафтохімії. – К, 1994. – 16л.
1362309
  Онищенко Мария Константиновна Синтез двойных соединений и кристаллизация их из систем Na+, Ce3-, II Cl-, NO3 - A2O; Cs+, Ni2+, Ce3+(Pr3+) II SO4.2- - H2O при 25-27 С : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Онищенко Мария Константиновна; Полтавский инженерно-строительный институт, институт общей и неорганической химии им. Н.С. – Полтава, 1984. – 169л. – Бібліогр.:л.145-165
1362310
  Ассуіров Дмитро Олександрович Синтез двоканальніх інтераційніх систем керування джерелами постійного струму з поліпшенними показниками якості вихідної енергії : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.12 / Ассуіров Дмитро Олександрович; Харків. держ. політ. ун-тет. – Харків, 1999. – 20л.
1362311
  Седельникова Л.Г. Синтез двоканальных електроприводів оптимального управління механізмами обмотувальних машин : Автореф... канд. техн. наук: 05.09.03 / Седельникова Л.Г.; Харків.держ.політ.ун-т. – Харків, 1999. – 18л.
1362312
  Кушнір Андрій Петрович Синтез двомасових електромеханічних систем переміщення електродів дугових сталеплавильних печей : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Кушнір А.П.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1362313
  Кардаков Олександр Юрійович Синтез двомірних систем керування основними параметрами двороторного газотурбінного двигуна : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.07 / Кардаков О.Ю.; Мін-во промислової політики України Науково-виробнича корпорація "Київський інститут автоматики". – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 14 назв
1362314
  Онищенко М.К. Синтез двохных соединений и кристаллизация их из систем Na+, Ce3, + IICl-? NO3- - H2O; Cs+, Ni2+,Ce3+ (Pr3+) IISO4 2- - H2O при 25-27оС : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Онищенко М. К.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1984. – 23л.
1362315
  Жилавская И.В. Синтез двух систем. Коммуникационный подход к медиаобразованию // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ - Планета". – Санкт-Петербург, 2015. – № 8 (242). – С. 2-4. – ISSN 1727-4893


  Весь мир состоит из медиа и информации, с помощью которых осуществляется коммуникация всего со всеми. Эта простая мысль лежит в основе современного медиа-информационного образования или МИ-образования, как его можно называть коротко. В данной статье ...
1362316
  Денисенко В.П. Синтез двучетвертичных аммониевых солей производных гексамитилен -- и этилендиамина и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Денисенко В. П.; МВССО УССР, Черн. ГУ. – Черновцы, 1961. – 14л.
1362317
  Чахмачева О.Г. Синтез декадезоксирибонуклеотида, гомологичного 5"концевому сегменту тРНК . : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Чахмачева О.Г.; АН СССР. Ин-т биоорган. химии им. М.М.шемякина. – М., 1974. – 20л.
1362318
  Вакуленко М.О. Синтез дескриптивного та прескриптивного підходів у сучасній кодифікації українського наукового термінолексикону : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.21 / Вакуленко Максим Олегович ; М-во освіти і накуи України, Нац. пед. ун-т ім.М.П. Драгоманова. – Київ, 2020. – 31 с. – Бібліогр.: 60 назв
1362319
  Жигадло Є.Ю. Синтез ди- та поліфункціонально заміщених каркасних вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Жигадло Євгенія Юріївна ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1362320
  Горяшко А.П. Синтез диагнозируемых схем вычислительных устройств / А.П. Горяшко. – М, 1987. – 287с.
1362321
  Каприолли Л. Синтез диаграммы направленности на конечном расстоянии / Л. Каприолли, Рончи Абозо, 1962. – 68 с.
1362322
  Миронов А.Ф. Синтез диацетилдейтеропорфирина IX : Автореф... кандидата хим.наук: / Миронов А.Ф.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 14л.
1362323
  Поляченко Людмила Николаевна Синтез дигидроретиноевой кислоты и других аналогов природных биорегуляторов изопреноидного строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Поляченко Людмила Николаевна; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармац. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1362324
  Мамедова Э.С. Синтез диметакриловых эфиров олигоэтилен- и диэтиленгликольформалей и исследование свойств сетчатых полимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Мамедова Э.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 18л.
1362325
  Маслов А.А. Синтез диодных функциональных преобразователей. / А.А. Маслов, О.Н. Сахаров. – М., 1976. – 168с.
1362326
  Кожухов В.И. Синтез диольных фиосфолипидов и изучение их свойств. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Кожухов В.И.; АН СССР. – М, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1362327
  Бурмістров С.В. Синтез дискретних пристроїв на основі оптимізації булевих функцій в ортогональній формі представлення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Бурмістров Сергій Владиславович ; М-во освіти і науки України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 32 назви
1362328
   Синтез дискретных автоматов и управляющих устройств. – М., 1968. – 185с.
1362329
  Мизгайлов В.Н. Синтез дискретных антенных систем и неоднородных линий для широкополосного согласования с использованием экспериментальных данных / В.Н. Мизгайлов. – Гомель
Ч. 1. – 1978. – 65 с.
1362330
  Мизгайлов В.Н. Синтез дискретных антенных систем по заданной диаграмме направленности с использованием экспериментальных данных : Автореф... Канд.техн.наук: 05.295 / Мизгайлов В.Н.; Казан.авиацион.ин-т. – Казань, 1971. – 20л.
1362331
  Джала В.Р. Синтез дискретных макромоделей нелінійних динамічних компонентів радіоелектронних кіл : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.05 / Джала В. Р.; МО України, Держ ун-т "Львіська політехн.". – Львів, 1997. – 18л.
1362332
  Елумеев В.И. Синтез дискретных систем излучетелей по заданной диаграмме направленности : Автореф... канд. техн.наук: / Елумеев В.И.; Казан. авиац. ин-т. – Казань, 1967. – 15л.
1362333
  Бакан Геннадий Михайлович Синтез дискретных систем управления технологическими процессами в условиях неопределенности : Автореф... докт. техннаук: 05.13.01 / Бакан Геннадий Михайлович; АН УССР. – К, 1980. – 32л.
1362334
  Василенко Ю.А. Синтез дискретных структур / Ю.А. Василенко. – Ужгород, 1973. – 146с.
1362335
  Песлякас Синтез диссимметрических сорбентов с нейтральными и гидроксилсодержащими аминокислотными группировками и их применение для лигандной хроматографии рацематов : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Песлякас Ионас-Генрикас Ионо; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 20л.
1362336
  Малащук А.С. Синтез діамінопохідних спіро[2.3]гексанів / А.С. Малащук, А.В. Черних, О.О. Григоренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 115
1362337
  Корнберг Артур Синтез ДНК / Корнберг Артур; Под ред. Г.П. Георгиева. – Москва : Мир, 1977. – 359 с. : табл.
1362338
  Заварзин А.А. Синтез ДНК и кинетика клеточных популяций в онтогенезе млекопитающих / А.А. Заварзин. – Ленинград : Наука, 1967. – 194с.
1362339
  Коро Антич Роза Мария Синтез ДНК и митотическая активность клеток миокарда молодых животных при повреждении и гепертрофии мышц сердца : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Коро Антич Роза Мария; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1985. – 26л.
1362340
  Ерохина И.Л. Синтез ДНК и пролиферация клеточных элементов развивающегося миокарда мыши : Автореф... канд. биол.наук: 104 / Ерохина И.Л.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л., 1971. – 23л.
1362341
  Димент А.В. Синтез ДНК и пролиферация однослойных плоских эпителиев у крыс. : Автореф... Канд.биол.наук: 104 / Димент А.В.; Ин-т.цитологии АН СССР. – Л, 1970. – 16л.
1362342
  Богданов Ю.Ф. Синтез ДНК и состав клеточной популяции в зародышах семян в связи с типами хромосомных мутаций : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Богданов Ю.Ф. ; АН СССР , Сиб. отд-ие , Объед. уч. совет по биол. наукам. – Новосибирск, 1967. – 25 с.
1362343
  Данильчук О.М. Синтез документального і белетристичного модусів як осробливість художньої манери Артура Хейлі // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 72-75. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 4.12 (96)). – ISSN 2078-2128
1362344
  Петренко О.В. Синтез дослідження подвійних фосфатів лужних металів та нікелю і кобальту (II) : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Петренко О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 176л. – Бібліогр.:л.157-176
1362345
  Мостовяк Данило Іванович Синтез електричних кіл коригуючих пристроїв з активним східним опором : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Мостовяк Данило Іванович; НАНУ. Ін-тут електродинаміки. – Київ, 2000. – 20л.
1362346
  Алексієвський Д.Г. Синтез електромеханічних систем вітроенергетичних установок з аеродинамічним мультиплікуванням : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 ; 14 / Алексієвський Дмитро Геннадійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2020. – 38 с. – Бібліогр.: 41 назва
1362347
  Полянська І.С. Синтез електромеханічних систем з квазінейрорегулятором при фрикційному навантажені : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.03 / Полянська І.С.; Нац. техн. ун-т " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1362348
  Обруч І.В. Синтез електромеханічних систем з нейронною мережею та фрикційним навантаженням : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Обруч Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1362349
  Шеремет О.І. Синтез електромеханічних систем на базі дискретного часового еквалайзера : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Шеремет Олексій Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 33 назви
1362350
  Колотило В.І. Синтез електромеханічних систем постійного струму підвищеної точності з спостерігачами стану : Автореф...канд.техн.наук:05.09.03 / Колотило В.І.;ХДПУ. – Харків, 2000. – 20с. – Бібліогр.:с.15-17
1362351
  Меркулов М. Синтез елементів античної і християнської культури у творчости Григорія Сковороди (на матеріалі збірки "Сад божественних пісень") // Переяславські Сковородинівські студії : збірник наукових праць учасників Міжнар. конф. "XXI Сковородинівські читання", приурочених до 300-річчя від дня народження Г. Сковороди / М-во освіти і науки України ; Ун-т Г. Сковороди в Переяславі, Центр Сковородинознавства ; голов. ред. В.П. Коцур. – Ніжин, 2022. – Вип. 9. – С. 90-97. – (Філологія. Філософія. Педагогіка). – ISSN 2409-1146
1362352
  Томчук О. Синтез епічного та ліричного начал у творчості М. Драй-Хмари // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 182-191. – ISBN 966-7773-70-1
1362353
  Дига Н. Синтез жанрів утопії та антиутопії в романі "Сонячна машина" Володимира Винниченка / Н. Дига, І. Юхименко // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 6/7. – С. 54-57


  Авторами пропонується факультативне заняття з вивчення понять "утопія" та "антиутопія" за романом В.Винниченка "Сонячна машина". Визначаються шляхи дослідження старшокласниками жанрових особлдивостей твору через аналіз літературно-критичних праць.
1362354
  Лісевич В.В. Синтез жанрових елементів у художній структурі роману Філіпа Рота "Людське тавро" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 7-8
1362355
  Климчук О. Синтез жанровых форм в современной мемуарно-автобиографической прозе (А. Найман "Славный конец бесславных поколений") // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2007. – Вип. 36. – С. 35-40.
1362356
  Тетерюк-Кінч Синтез живопису з музичним мистецтвом: В. Микита та Й. Базел - грані творчої співдружності // Вісник Закарпатської академії мистецтв : збірник наукових праць / Закарпатська академія мистецтв. – Ужгород, 2018. – Вип. 10. – С. 62-64. – ISSN 2520-6419


  "У статті досліджується взаємозв’язок образотворчого мистецтва та музики, взаємодія звуку і кольору. Розглянуто творчість відомих музикантів та художників, проведено аналіз їх творчості".
1362357
  Цысковский В.К. Синтез жирных кислот и спиртов окислением жидкого парафина / В.К. Цысковский. – Ленинград : Госхимиздат, 1960. – 144 с.
1362358
  Шандиба О.В. Синтез загальної структури інноваційної методичної системи післядипломного навчання технічним дисциплінам інженерних кадрів. - // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2015. – Вип. 1 : Педагогічні науки. – C. 313-316


  Психолого-педагогічні основи виховання моральності у вітчизняній педагогічній думці другої половини ХХ ст. представлено в наукових роботах В. Білоусової, А. Борисова, Л. Виготського, І. Кон, В. Коцур, І. Краснобаєва, Е. Погребняк, В. Сухомлинського, А. ...
1362359
  Резников М.И. Синтез заградительных акустических полей посредством дискретного набора периодических N-волн // Сучасний захист інформації : науково-технічний журнал / Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2013. – № 2. – С. 100-103


  В статье рассмиотрена внутренняя противоречивость использования искусственно наведенных шумовых акустических полей как способа защиты информации, передаваемой акустическими каналами.
1362360
  Марков С.Е. Синтез замедляющих систем резонаторного типа : Автореф... канд. техн.наук: 290 / Марков С.Е.; Одес. электротехн. ин-т связи им. А.С.Попова. – Одесса, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16
1362361
  Алиханова О.Л. Синтез замешанных 8-тиабицикло (4,3,0) нонанов и 3-тиабицикло (4,4,0) деканов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алиханова О. Л.;. – Москва, 1987. – 23 с.
1362362
  Балаян Р.С. Синтез замещенных N-арилалкил-, N-арилалкенил-3-арилалкенил- и диарилалкиламинов сердечно-сосудистого действия : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Балаян Розалия Сергеевна ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 17 c. – Библиогр.: 8 назв.
1362363
  Широян Ф.Р. Синтез замещенных октагидроиндоло-(2,3-а)-хинолизинов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Широян Ф.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 18л.
1362364
  Зегельман Л.А. Синтез замещенных Тиабициклоалканов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зегельман Л.А.; АН СССР. Ин-т нефтехимического синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1986. – 22л.
1362365
   Синтез знания и проблема управления. – Москва, 1978. – 200с.
1362366
   Синтез знания и проблема управления. – М, 1978. – 200с.
1362367
  Шмырина А.Я. Синтез и 13С ЯМР - спектроскопия некоторых производных 1,6-ангидро-гексопираноз. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шмырина А.Я.; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М., 1981. – 22л.
1362368
  Писаненко Д.А. Синтез и автоокисление диалкилдифенилметанов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Писаненко Д.А.; Киевск. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1968. – 19л.
1362369
  Хунядвари Ласло Синтез и анализ R-нечетких автоматов с переменной структурой : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Хунядвари Ласло; ЛГУ. – Л., 1981. – 22л.
1362370
  Костов К.Л. Синтез и анализ автоматов, функционирующих в случайных средах : Автореф... канд. техн.наук: / Костов К. Л.; Киев. высш. инж. радиотехн. учил. противовоз. обороны. – К., 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.24-26
1362371
  Куликов С.В. Синтез и анализ импульсных измерительных преобразователей информационно-измерительных систем / С.В. Куликов. – М., 1982. – 359с.
1362372
  Толокняненко В.А. Синтез и анализ систем управления со скользящим интервалом оптимизации. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Толокняненко В.А.; Киев. политехн. ин-т. – К., 1975. – 30л.
1362373
  Елисеева О.П. Синтез и аналитическое применение хелатных смол-азозамещенных полистирола. : Автореф... Канд.хим.наук: 071 / Елисеева О.П.; АН СССР. – М, 1969. – 21л.
1362374
   Синтез и арилирующие свойства активированных производных сульфокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шейко С. Г,; Шейко С. Г,; АН УССР, Ин-т физ. орган. хим. и углехим. – Донецк, 1980. – 22л.
1362375
  Геворгян Гюльнара Артаваздовна Синтез и биологическая активность b- и y- аминокетонов жирноароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Геворгян Гюльнара Артаваздовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 22л.
1362376
  Нифантьева Л.В. Синтез и биологическая активность N-ацилированных n-родананилинов : Автореф... канд. хим.наук: / Нифантьева Л. В.; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1968. – 17л.
1362377
  Беленькая Р.С. Синтез и биологическая активность гидразидов 2-замещенных цинхониновых кислот и их производных, содержащих тиофеновую и битиофеновою группировки : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Беленькая Раиса Семеновна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Сарат. гос. ун-т им. Н.Г. Чернышевского. – Саратов, 1978. – 24 c. – Библиогр.: 8 назв.
1362378
  Быкова И.В. Синтез и биологическая активность некоторых производных дитиокислот фосфора. : Автореф... канд.хим.наук: 077 / Быкова И.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1971. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1362379
   Синтез и биологическая активность органнических соединений. – Ташкент, 1985. – 84с.
1362380
  Писков В.Б. Синтез и биологическая активность соедиений с метиленовой группировкой : Автореф... канд. хим.наук: / Писков В.Б.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 14л.
1362381
  Мкртчян А.П. Синтез и биологическая активность тиено /2,3-d/-пиримидинов и тиено /2,3-e/-1,4-диазепинов, конденсированных с тетрагидропирановым (тиопирановым) и пиперидиновым кольцами : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Мкртчян Айказун Паруйрович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 21 с. – Библиогр.: 9 назв.
1362382
  Михайлов Ю.Д. Синтез и биологические свойства некоторых новых аналогов окситоцина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Михайлов Ю.Д.; ЛГУ. Хим. ф-тет. – Л., 1972. – 18л.
1362383
  Федосеев В.М. Синтез и биологические свойства некоторых новых производных тиомочевины : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Федосеев В.М. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Хим. ф-тет. – Москва, 1964. – 15 с. – Бібліогр.:с.14-15
1362384
  Саркисян Э.С. Синтез и биологические свойства некоторых производных замещенных тетрагидропиранов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Саркисян Э. С.; Ерев. ГУ. – Ереван, 1975. – 18л.
1362385
  Пароникян Е.Г. Синтез и биологические свойства новых циклических и нециклических краун-эфиров, содержащих фурановые и пиридазиновые кольца : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Пароникян Ерванд Гарникович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1980. – 22 с. – Библиогр.: 11 назв.
1362386
  Васильев С.А. Синтез и биологическое действие 3 - арилоксихролеонов и 3 - фелокол - 4 - гидроксикумаринов / Васильев С.А. – Киев, 1992. – .
1362387
  Григорян А.А. Синтез и взаимодействие со щельчью некоторых галоидалкилсодержащих аминов и их иодометилатов : Автореф... канд. хим.наук: / Григорян А.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1960. – 16л.
1362388
  Скопенко В.В. Синтез и вопросы строения некоторых селеноцианатов ртути / В.В. Скопенко, Р.М. Аласания, Г.В. Цинцдзе // Труды Грузин. политехн. ин-та, 1967. – №7 (119)
1362389
   Синтез и выращивание оптических кристаллов и ювелирных камней. – Новосибирск, 1981. – 76с.
1362390
   Синтез и выращивание оптических кристаллов и ювелирных камней. – Новосибирск, 1981. – 76с.
1362391
  Поляков В.К. Синтез и галохромия ароматических a,b-ненасыщенных гликолей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Поляков В.К. ; Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1971. – 20 с.
1362392
  Марченко Н.Б. Синтез и гетероциклизация некоторых амидинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Марченко Н.Б.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1362393
  Влад Л.А. Синтез и гидролиз , б и е -оксиацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Влад Л.А.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1972. – 19л.
1362394
   Синтез и динамика механизмов. – Алма-Ата, 1988. – 160с.
1362395
  Попов Ю.Л. Синтез и дифференциально-термическое исследование некоторых комплексов кобальта (III) с 1,10-фенантролином. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Попов Ю.Л.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 24л.
1362396
  Грунский И.С. Синтез и идентификация автоматов : Монография / И.С. Грунский, В.А. Козловский; НАНУ; Ин-т прикладной математики и механики. – Киев : Наукова думка, 2004. – 246с. – ISBN 966-00-0325-0
1362397
  Столярова Т.Ю. Синтез и изолмеризация некоторых в-диэтиламиноалкиловых эфиров карбоновыох кислот. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Столярова Т.Ю.; Ленингр.хим.фармац.ин-т. – Л, 1969. – 23л.
1362398
  Газуко И.В. Синтез и изомеризация непредельных углеводородов со структурами бицикло (2,2,1) гептана и бицикло (2,2,2) - октана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Газуко И.В.; МГУ. – М., 1973. – 20л.
1362399
  Гамаюрова В.С. Синтез и изомеризация эфиров арсиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Гамаюрова В.С.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 14л.
1362400
  Петров А.Д. Синтез и изомерные превращения алифатических углеводородов / А.Д. Петров. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1947. – 298 с.
1362401
  Дмитриева З.Т. Синтез и изомерные превращения ацетиленовых аминоспиртов и их виниловых эффиров : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Дмитриева З.Т. ; ЛГУ. – Ленинград, 1969. – 24 с.
1362402
  Коваленко Л.И. Синтез и изомерные превращения диметилбицикло (2,2,1) гептанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 082 / Коваленко Л.И. ; МГУ , Хим. фак. – Москва, 1968. – 21 с.
1362403
  Стуканова Л.Н. Синтез и изомерные превращения углеводородов ряда дициклопентила. : Автореф... Канд.хим.наук: / Стуканова Л.Н.; АН СССР.Ин-т нефтехим.синтеза. – М, 1965. – 18л.
1362404
  Щеголев В.А. Синтез и изучение альфа-распада изотопов элемента 103 С массовыми числами 256 и 257. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Щеголев В.А.; Объед.ин-т ядерн.исслед. – Дубна, 1969. – 20л.
1362405
  Каткевич Р.И. Синтез и изучение биологических свойств некоторых высоконасыщеных карбонилсодержещих соединений фуранового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: / Каткевич Р. И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск., 1967. – 21л.
1362406
  Яшина Ольга Георгиевна Синтез и изучение биологических свойств некоторых функциональнозамещенных ацетиленовых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Яшина Ольга Георгиевна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1362407
  Сулатнова Р.Б. Синтез и изучение взаимодействия некоторых эфиров арилтрихлорметилфосфиновых кислот и окисей диарилтрихлорметилфосфинов с аминами. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сулатнова Р.Б.; Кзан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1968. – 23л.
1362408
  Ефимова В.Д. Синтез и изучение взаимодействия с четыреххлористым углеродом эфиров алкил(арил) - фосфонистых и фосфинистых кислот : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Ефимова Вера Дмитриевна ; Казан. химико-технол. ин-т им. С.М. Кирова. – Казань, 1979. – 14 с. – Библиогр.: 11 назв.
1362409
  Миникер Татьяна Давидовна Синтез и изучение гликозидов систем содержащих пирольный цикл : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Миникер Татьяна Давидовна; Мин-во мед. промышлен. Всесоюзный н.-и. ин-т антибиотиков. – М., 1979. – 22л.
1362410
  Шепель Е.Н. Синтез и изучение грамицида А и его аналогов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Шепель Е.Н. ; АН СССР , Ин-т биоорган. химии. – Москва, 1976. – 28 с. – Бібліогр.:с.28
1362411
  Донец Е.Д. Синтез и изучение закономерностей образования изотопов трансурановых элементов с Z >> 100 в ядерных реакциях с многозарядными ионами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 2919 / Донец Е.Д.; Объедин. ин-т ядерных исследований. Лаборатория ядерных реакций. – Дубна, 1966. – 18л. – Бібліогр.:с.14-15
1362412
  Моиз Симо Сипеу Синтез и изучение замещенных пиридиновых оснований 2-азафлуоренов и бензо(g)-хинолинов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Моиз Симо Сипеу; Ун-т дружбы народов. – М,, 1970. – 14л.
1362413
  Соболева С.Г. Синтез и изучение конфигурации и конформации 4,5-замещенных формалей и ацетоналей 1,3-диксанового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 03.072 / Соболева С.Г.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1971. – 31л.
1362414
  Алиев Н.А. Синтез и изучение некоторых новых гербицидных и фунгидицидных ариламидов карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Алиев Н. А.; Моск. ин-т тонк. хим. технологии им. Ломоносова. – М., 1967. – 19л.
1362415
  Сухомлинов Ф.К. Синтез и изучение некоторых производных ароматических кислот и этилендиамина, обладающих биологической активностью. : Автореф... канд. хим.наук: / Сухомлинов Ф.К.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1964. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1362416
  Кост М.Е. Синтез и изучение некоторых свойств гидридов церия : Автореф... канд. хим.наук: / Кост М. Е.; АН СССР, Ин-т общей и неорган. хим. – М., 1958. – 14л.
1362417
  Исупов В.К. Синтез и изучение некоторых свойств кислородосодержащих соединений ксенома : Автореф... канд. хим.наук: 02.084 / Исупов В.К.; Лен. гос. ун-тет. – Ленинград, 1970. – 17л.
1362418
  Левченко А.В. Синтез и изучение некоторых свойств фенилксенониевыех производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Левченко А. В. ; ЛГУ , Хим. фак. – Ленинград, 1968. – 14 с.
1362419
  Скульская Н.Я. Синтез и изучение некоторых свойств этилениминопроизводных кислот фосфора. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Скульская Н.Я.; Ленингр.хим.фармацевт.ин-т. – Л, 1969. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1362420
  Абдель-Гани Синтез и изучение непредельных кремний-производных цимантрана и ферроцена. : Автореф... Канд.хим. наук: 02.00.03 / Абдель-Гани, Али Эль-Агами.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 22л.
1362421
  Бланко Ф.Ф. Синтез и изучение нуклеозидов конденсированных пиразольных гетероциклов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Бланко Ф.Ф.; Моск.хим-технол.ин-т. – М, 1977. – 16л.
1362422
  Хлебников Валерий Николаевич Синтез и изучение нуклеофильности производных феноксарсина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Хлебников Валерий Николаевич; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1975. – 17л.
1362423
  Мехтиева Ф.А. Синтез и изучение пластифицирующих свойств эфиров этиленгликоля. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Мехтиева Ф.А.; АН АзССР.Ин-т нефтехим.процессов. – Баку, 1969. – 20л.
1362424
  Алиев Р.С. Синтез и изучение пластифицирующих совйств сложных эфиров циклогексоксиэтанолов : Автореф... канд. хим.наук: / Алиев Р. С.; АН АзССР, Совет секц. "Хим. и технол. орган. синтеза и нефтехим. процессов"... – Баку, 1971. – 28л.
1362425
  Портнягин Ю.М. Синтез и изучение превращений ацетиленовых бета-гликолей. : Автореф... канд. хим.наук: / Портнягин Ю.М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1963. – 21л.
1362426
  Разумова Н.А. Синтез и изучение пропиленгликольфосфористой кислоты и ее производных. : Автореф... Канд.хим.наук: / Разумова Н.А.; М-во культуры СССР.Казан.хим.-технол.ин-т. – Казань, 1954. – 18л.
1362427
  Простаков Н.С. Синтез и изучение пространственного строения физиологически активных веществ, производных 2,5-диметилпиперидина и 2,5-диметилпиридина. : Автореф... доктор хим.наук: / Простаков Н.С.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 50л. – Бібліогр.:с.49-50
1362428
  Жамкочян Г.А. Синтез и изучение радикальной полимеризации 4-функциональнозамещенных стиролов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Жамкочян Г.А.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 19л.
1362429
  Понасенкова Татьяна Федоровна Синтез и изучение реакционной способности IН-ПИРРОЛО 2,3 - изохинолина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Понасенкова Татьяна Федоровна; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1985. – 15л.
1362430
  Савичев Г.А. Синтез и изучение реакционной способности фосфорилированных ацеталей и альдегидов : Автореф... канд. хим.наук: / Савичев Г.А.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1965. – 15л.
1362431
  Лукавская Л.Е. Синтез и изучение свойств азокрасителей с сульфонэфирными группами в дазосоставляющей. : Автореф... канд. техн.наук: / Лукавская Л.Е.; МВО УССР. Львов. политехн. ин-тут. – Львов, 1956. – 15л.
1362432
  Шевченко М.Л. Синтез и изучение свойств азокрасителей с хромафорами, разобщенными полисульфонамидными связями : Автореф... канд. техн.наук: / Шевченко М.Л.; МВО УССР, Льв. политехн. ин-т. – Львов, 1958. – 17л.
1362433
  Жилина З.И. Синтез и изучение свойств векторных производных1,2-дигидро-3Н-1,4-бенздиазепина : Автореф... канд. хим.наук: / Жилина З. И.; ОГУ. – Одесса, 1972. – 22л.
1362434
  Дружина З.С. Синтез и изучение свойств диалкиламидов гликольфосфористых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Дружина З.С.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 16л.
1362435
  Крахмалец И.А. Синтез и изучение свойств ионитов и сорбентов на основе сополимеров моновиниловых мономеров и дивинилсулдьфида : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Крахмалец Иван Афанасьевич ; Акад. наук Каз. ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1980. – 24 с. – Библиогр.: 19 назв.
1362436
  Базаитова Л.В. Синтез и изучение свойств некоторых пептидов глутаминовой кислоты и серина - аналогов окисленного пептидного фрагмента антибиотика альбомицина : Автореф... канд. хим. наук: 02079 / Базаитова Л.В.; МГУ. – Москва, 1970. – 16 с.
1362437
  Шабалин Борис Григорьевич Синтез и изучение свойств некоторых редких минералов из классов силикатов и оксидов : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.20 / Шабалин Борис Григорьевич; КГУ. – К., 1986. – 17л.
1362438
  Шабалин Борис Григорьевич Синтез и изучение свойств некоторых редких минералов из классов силикатов и оксидов (04.00.20) : Дис... канд. геолого-минералог.наук: / Шабалин Борис Григорьевич; АН УССР. Ин-т геохимии и физики минералов. – К., 1986. – 158л. – Бібліогр.:л.158-170
1362439
  Антохина Л.А. Синтез и изучение свойств некоторых эфиров кислот фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антохина Л.А. – Казань, 1968. – 20 с.
1362440
  Антохина Л.А. Синтез и изучение свойств некоторых эфиров кислот фосфора : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Антохина Л.А. – Казань, 1970. – 17 с.
1362441
  Удовицкая В.В. Синтез и изучение свойств новых биологически активных соединений в области четвертичных аммониевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Удовицкая В.В.; Черновицк. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 17л.
1362442
  Ступень Л.В. Синтез и изучение свойств орто-оксиазокрасителей, производных 2-антрола. : Автореф... канд.техн.наук: / Ступень Л.В.; Харьк.политехн.ин-т. – Харьков, 1952. – 10 с.
1362443
  Прасмицкене Синтез и изучение свойств п-/Ди/2-хлорпропил/амино/-фенилалкановых кислот и их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Прасмицкене М.-Г.И.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1975. – 27л.
1362444
  Сулайманов А. Синтез и изучение свойств производных бета-алкоксиалкенилфосфоновых и тиофосфоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сулайманов А.; АН КиргССР. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Фрунзе, 1971. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1362445
  Руденская Г.Н. Синтез и изучение свойств ряда N-метилированных серусодержащих производных урацила и цитозина. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Руденская Г.Н.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1972. – 16л.
1362446
  Фомина Вера Николаевна Синтез и изучение свойств С-гетерин-замещенных углеводов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Фомина Вера Николаевна; Рост. гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 24л.
1362447
  Хаяси Т. Синтез и изучение свойств селенатоскандиатов щелочных металлов и аммония. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Хаяси Т.; Ун-т дружбы народов. – М, 1971. – 28л.
1362448
  Губайдуллин М.Г. Синтез и изучение свойств смешанных амидов сульфоновых и фосфористых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Губайдуллин М.Г.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1967. – 16л.
1362449
  Аесенов Владилен Иванович Синтез и изучение свойств фосфор-функциональных призводных фосфаоксадигидрофенантрена и дбензолфосфола : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Аесенов Владилен Иванович; Моск. хим.-технологич. ин-т. – М., 1972. – 26л.
1362450
  Вренцена Наталия Богдановна Синтез и изучение свойств цианисных комплексов молибдена в гомолитических реакциях : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Вренцена Наталия Богдановна; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1362451
  Ястребова Г.Е. Синтез и изучение свойств эфиров непредельных фосфиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Ястребова Г.Е.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 18л.
1362452
  Щирова Н.А. Синтез и изучение свойства перхлоратов трех- и четырехвалентного церия. : Автореф... Канд.хим.наук: / Щирова Н.А.; Воронеж.гос.ун-т. – Воронеж, 1961. – 13л.
1362453
  Герега В.Ф. Синтез и изучение свойтв оловоорганических карбодиимидов и изоцианатов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Герега В.Ф.; Горьк.политехн.ин-т. – Горький, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1362454
  Лобанов Ю.В. Синтез и изучение спонтанного деления изотопов 102,103 и 104-го элементов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 055 / Лобанов Ю.В.; ОИЯИ. – Дубляны, 1970. – 21л.
1362455
  Троеглазова Синтез и изучение стереохимии некоторых 2-замещенных 5-алкил-5 а-алкоксиэтил1,3-диоксанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Троеглазова (Гарковик) Н.Л. ; ОГУ. – Одесса, 1966. – 23 с.
1362456
  Воскресенская О.В. Синтез и изучение структуры трициклического трифосфита на основе D-манита : Автореф... канд. хим.наук: 02.077 / Воскресенская О.В.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 19л.
1362457
  Рубцов Евгений Михайлович Синтез и изучение физико-химических свойств летучих дипивалоилментанатов некоторых актиноидов, лантаноидов, циркония и гафния : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.14 / Рубцов Евгений Михайлович; Радиевый ин-т. – Ленинград, 1981. – 22л.
1362458
  Латышева Е.И. Синтез и изучение физико-химических свойств перекисных соединений магния : Автореф... канд. хим.наук: / Латышева Е. И.; АН СССР, Ин-т общ. и неорган. хим. – М., 1969. – 18л.
1362459
  Круглова Н.А. Синтез и изучение физико-химических свойств сополимеров 2-метил-5-винилпиридина и акриловой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Круглова Н.А.; МГУ. – М., 1979. – 17л.
1362460
  Черных С.М. Синтез и изучение физико-химических свойств халькоген-галогенидов элементов III группы. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.02 / Черных С.М.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1977. – 23л.
1362461
   Синтез и изучение физиологически активных веществ. – Вильнюс, 1980. – 127с.
1362462
  Чумаченко Т.К. Синтез и изучение химических свойств алкил-а-метоксибутилмалоновых эфиров : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Чумаченко Т.К. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 31 с.
1362463
  Балашов Н.Н. Синтез и изучение химического строения некоторых -ментадиентов и - ментенов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Балашов Н.Н.; АН БССР. – Минск, 1968. – 29л.
1362464
  Саакян А.А. Синтез и изучение циклической полимеризации аналогов дивинилацеталей : Автореф... канд. хим.наук: / Саакян А. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1970. – 14л.
1362465
  Султанов К. Синтез и изучение циклической полимеризации диеновых ацеталей: дивинил-, аллилвинил- и диаллилацеталей. : Автореф... канд. хим.наук: / Султанов К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Л., 1963. – 16л.
1362466
  Ешибметов Жалмаганбет Синтез и изыскание новых пестицидов в ряду ариламидов карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ешибметов Жалмаганбет; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1972. – 22л.
1362467
  Шаженов Абат Аметович Синтез и изыскание физиологически активных соедиений среди производных бензимидизола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шаженов Абат Аметович; АН УзССР. Ин-т химии растительных веществ. – Ташкент, 1973. – 24л.
1362468
  Абраменко В.Л. Синтез и ИК-спектроскопическое исследование молекулярных комплексов WOCL4 и WО2CL2 с о-оксиазометинами / В.Л. Абраменко, Л.А. Красносельська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. ЗО-31. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Оптимизированы условия и осуществлен синтез комплексных соединений молекулярного типа WOCl4 и WO2Cl2 с оксиазометинами. По результатам ИК-спектроскопических исследований определено, что комплексы имеют цисоктаэдрическое строение, а лиганды ...
1362469
  Скопенко В.В. Синтез и ИК-спектры поглощения селеноцианатов хрома (III) / В.В. Скопенко, А.И. Брусиловец, Г.В. Цинцадзе // Журн. неорг. химии, 1969. – №2
1362470
  Скопенко В.В. Синтез и инфракрасные спектры поглощения некоторых селеноцианатов ванадия / В.В. Скопенко, Е.И. Иванова, Г.В. Цинцадзе // Укр. хим. журн., 1968. – №10
1362471
  Скопенко В.В. Синтез и инфракрасные спектры поглощения селеноцианатов индия (III) / В.В. Скопенко, В.Ф. Микитченко, Г.В. Цинцадзе // Журн. неорг. химии, 1969. – №7
1362472
  Ораздурдыева Г. Синтез и исследование --арилоксиэтиловых эфиров алициклических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ораздурдыева Г.; АН ТССР,Сов. по присужд. уч. степ. при Ин-те хим. – Ашхабад, 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1362473
  Шачкус А.А. Синтез и исследование 1, 2, 3, 9а-тетрагидро-9H-имидазо-[1, 2-а] индол-2-онов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шачкус Альгирдас Альгирдович ; Каунас. политехн. ин-т им. Антанаса Снечкуса. – Каунас, 1981. – 21 с. – Библиогр.: 10 назв.
1362474
  Кобылянский Е.В. Синтез и исследование 1,2-биокси-3,4,5-триалкоксикарбонил - 2,5 цикл пентадиенов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Кобылянский Е.В. ; Киев. политехн. ин-т. – Киев, 1979. – 24 с.
1362475
  Гусейнов И.И. Синтез и исследование 1,3,4-гетерозамещенных бутадиенов-1,3. : Автореф... Доктора хим.наук: / Гусейнов И.И.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 30л.
1362476
   Синтез и исследование 5-(2-гидроксифенил)-1,2,4-триазолилацетата уранила / Д.Н. Хоменко, Р.А. Дорощук, А.В. Ващенко, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 83-86. – ISSN 0041-6045
1362477
  Зданавичюс И.И. Синтез и исследование 7, 8-бензохинолина и его производных : Автореф... канд. хим.наук: / Зданавичюс И.И.; М-во высш. и сред. спец. образования СССР. Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1961. – 14л.
1362478
  Махно Любовь Петровна Синтез и исследование N-винилтриазолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Махно Любовь Петровна; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1362479
  Воложин А.И. Синтез и исследование N-замещенных карбаминовых эфиров (уретанов) целлюлозы : Автореф... кандидата хим.наук: / Воложин А.И.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1965. – 8л.
1362480
  Скродская Т.С. Синтез и исследование а-окисей ацетиленового ряда с этинильной группировкой. : Автореф... канд.хим.наук: / Скродская Т.С.; Совет.Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1966. – 24л.
1362481
  Гутник С.Б. Синтез и исследование А,В-индольных аналогов стероидных агликонов : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.03 / Гутник С.Б.; Моск. химич.-технологич. ин-т. – Москва, 1985. – 17 с.
1362482
  Ольшевская И.А. Синтез и исследование азидов ряда бензтиазола и бензимидазола и триазолов на их основе : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ольшевская И. А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 23 с.
1362483
  Кикоть Г.С. Синтез и исследование азокрасителей на основе поли-п-нитрофенилацетилена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кикоть Г.С.; АН СССР. Ин-т химической физики. – М., 1979. – 23л.
1362484
  Каримов Х. Синтез и исследование алкил -- и арилтио -1-тианданов и их 1,1-диоксидоа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Каримов Х.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 32л.
1362485
  Скрипник Л.И. Синтез и исследование алкил(арил)- гетерилтриазенов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Скрипник Л.И. ; КГУ. – Киев, 1969. – 24 с.
1362486
  Скрипник Л.И. Синтез и исследование алкил(арил)- гетерилтриазенов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Скрипник Л.И.; КГУ. – К, 1969. – 28л.
1362487
  Богуш Б.К. Синтез и исследование алкилфенилзамщенных глицидолов и их эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Богуш Б. К.; БГУ. – Минск, 1968. – 29л.
1362488
  Кумок С.Т. Синтез и исследование альфа-метилбензилфенолов-стабилизаторов полимерных материалов : Автореф... канд. техн.наук: 344 / Кумок С.Т.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1972. – 34л.
1362489
  Чан Куок Шон. Синтез и исследование альфа,бета-ненасыщенных кетонов - производных хинолина : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Чан Куок Шон. ; ХГУ им. А.М. Горького. – Харьков, 1965. – 18 с.
1362490
  Исламова Д.В. Синтез и исследование аминометильных производных карбазола и его -дитиокарбаматов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Исламова Д.В. ; Ташкентский политехн. ин-т. – Ташкент, 1979. – 23 с.
1362491
  Амирова Эльмира Джамилевна Синтез и исследование аминопроизводных 2-меркаптобензтиазола и 2-меркаптоимидазолина : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Амирова Эльмира Джамилевна; МВ и ССО УзССР. Ташкентск. политехнический ин-т. – Ташкент, 1979. – 29л.
1362492
  Лесене Й.В. Синтез и исследование аминопроизводных целлюлозы : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Лесене Йоланта Владимировна ; Каунас. политехн. ин-т им. Антанаса Снечкуса. – Каунас, 1979. – 24 с. – Библиогр.: 9 назв.
1362493
  Писков Вячеслав Борисович Синтез и исследование аналогов биологически ативных амидинов, М-денитробензамидов и кетонов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.03 / Писков Вячеслав Борисович; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1985. – 32л.
1362494
  Назирова Р.А. Синтез и исследование анионитов на основе фурфурола и их применение. : Автореф... Канд.хим.наук: / Назирова Р.А.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1966. – 23л.
1362495
   Синтез и исследование анионных комплексов лантаноидов с диизопропиловым эфиром бензоиламидо-фосфорной кислоты / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, В.С. Драдрах, В.А. и др. Труш // Журн. неорган. химии, 2000. – №2
1362496
  Егидис Ф.М. Синтез и исследование антиоксидантов ряда пространственно-затрудненных фенолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Егидис Ф.М.; Науч-исслед.ин-т. – М, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.21-24
1362497
  Шмидт Е.В. Синтез и исследование антипираламидов карбоновых кислот. (К изысканию новых противовоспалит. средств). : Автореф... канд. хим.наук: / Шмидт Е.В.; Объед. межвуз. совет по присужд. уч. степеней по хим. наукам и технологи при Томской гос. ун-т. – Томск, 1967. – 16л.
1362498
  Лузан В.И. Синтез и исследование антистатических свойств некоторых производных п- и м-нимтрофениллхлор метилкарбинола и этилендиамина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Лузан В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 20 с. – Бібліогр. : с. 20
1362499
  Лузан В.И. Синтез и исследование антистатических свойств некоторых производственных П.- и М- нитрофпенилхлорметилкарбинола и этилендиамина. : Дис... Канд. хим. наук: / Лузан В.И.; АН УССР. – К, 1966. – 128л. – Бібліогр.:л.1-15
1362500
  Ланцман С.Б. Синтез и исследование антрахинонтиадиазолов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ланцман С.Б.; Науч.-исслед. ин-т орган. полупродуктов и красителей. – М., 1969. – 19л.
1362501
  Сардарова С.А. Синтез и исследование арил-алкилтиотетралолов и их S-замещенных производных : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сардарова С.А. ; Азерб. ГУ. – Баку, 1967. – 28 с.
1362502
  Борисевич А.Н. Синтез и исследование ариламидов замещенной тионуксусной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Борисевич А.Н.; АН УССР. Ин-т органической химии. – К., 1967. – 20л.
1362503
  Ляшенко Л.А. Синтез и исследование ароматических и гетероциклических производных 5-пиразолона. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ляшенко Л.А.; МВ и ССО УССР. Харьков. гос. ун-т. – Харьков, 1981. – 18л.
1362504
  Стасюк Анатолий Петрович Синтез и исследование ароматических и непредельных соединений через илиды фосфора : Дис... канд. химическихнаук: 02.00.03 / Стасюк Анатолий Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 131л. – Бібліогр.:л.112-131
1362505
  Стасюк А.П. Синтез и исследование ароматических и непредельных соединений через илиды фосфора. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Стасюк А.П.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1990. – 20л.
1362506
  Кутателодзе М.К. Синтез и исследование ароматических простых полиэфиров с полициклическими группировками норборнанового типа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Кутателодзе М.К.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси. – 23л.
1362507
  Магда В.И. Синтез и исследование аценофтенона и его галогенпроизводных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Магда В. И.; МВССО УССР, Хар. ГУ. – Х., 1980. – 18л.
1362508
  Ким Д.Г. Синтез и исследование ацетиленовых сульфамидных соединений ароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Ким Д.Г.; АН Каз. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1969. – 19л.
1362509
  Степнова Г.М. Синтез и исследование ацилпроизводных аминоантипирина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Степнова Г.М.; М-во высш.образования СССР.Томск.ордена Труд.Красного Знамени политехн.ин-т. – Томск, 1955. – 15л.
1362510
  Загурская Л.М. Синтез и исследование ацилфосфинов : Автореф... канд. хим.наук: 020003 / Загурская Л.М.;. – М, 1974. – 26л.
1362511
  Романов Н.М. Синтез и исследование бензогуанаминоформальдегидных олигомеров и разработка технологии получения аминопласта на их основе : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Романов Николай Михайлович ; Науч.-исслед. ин-т пласт. масс, НПО "Пластмассы". – Москва, 1979. – 24 с. – Библиогр.: 6 назв.
1362512
  Цуркан А.А. Синтез и исследование бета-хлоржтил-аминопроизводных в ряду 1, 3, 4-тиадиазола : Автореф... канд .хим.наук: / Цуркан А. А.; Лен. хим. фарм. ин-т. – Л., 1967. – 18л.
1362513
   Синтез и исследование биологически активных соединений. – Рига, 1981. – 195с.
1362514
   Синтез и исследование биологически активных соединений. – Рига, 1987. – 119 с.
1362515
  Зубов В.А. Синтез и исследование биостойких оловоорганических полимеров : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Зубов Виктор Анатольевич ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1982. – 21 с. – Библиогр.: 19 назв.
1362516
  Тодрес И.М. Синтез и исследование бифункциональных анионитов на основе аминозамещенных винилпиридина : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Тодрес Ирина Михайловна ; НИИ пластических масс, НПО "Пластмассы". – Москва, 1978. – 21 c. – Библиогр.: 8 назв.
1362517
  Климашевский Л.М. Синтез и исследование боратных стекол, содержащих пятиокись ванадия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Климашевский Л.М.; Ин-тут общей и неорганич. химии. – М., 1981. – 26л.
1362518
  Хадорченко В.В. Синтез и исследование боратов меди. : Автореф... Канд.хим.наук: / Хадорченко В.В.;, 1953. – 12 с.
1362519
  Ковредов А.И. Синтез и исследование борациклоалканов и родственных соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 077 / Ковредов А.И.; АН СССР. – М, 1968. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1362520
  Миркамилова М. Синтез и исследование в области координационных полимеров : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Миркамилова М.; АН Уз.ССР. – Ташкент, 1967. – 10л.
1362521
  Дудикова Э.Д. Синтез и исследование в области полимерных оловоорагнических соединений : Автореф... канд. техн.наук: / Дудикова Э.Д.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М, 1963. – 12л.
1362522
  Кутров Г.П. Синтез и исследование в области производных пиролло (1,2-а) бензимидазола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Кутров Г.П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 24 с.
1362523
  Кутровой Г.П. Синтез и исследование в области производственных пирроло (1,2-а) бензимидазола : Дис... канд. хим.наук: / Кутровой Г. П.; КГУ. – К., 1971. – 151л. – Бібліогр.:л.146-151
1362524
  Коновалова Л.В. Синтез и исследование в ряду 2-С-замещенных дитиол-малонового эфира : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Коновалова Л.В.; Ленингр. хим.-фармац. ин-т. – Л., 1971. – 21л.
1362525
  Житарь Б.Е. Синтез и исследование в ряду 2,3-дизамещенных 4-тионтиазолидинов : Автореф... канд. хим.наук: / Житарь Б. Е.; Дон.ГУ. – Донецк, 1970. – 26л.
1362526
  Шершуков В.М. Синтез и исследование в ряду 2,5-диарилоксазолов, содержащих электроноакцепторные заместители : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Шершуков Виктор Михайлович ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1981. – 23 с. – Библиогр.: 17 назв.
1362527
  Буткус Э.П. Синтез и исследование в ряду 2,6 производных бицикло/3.3.1/ нонан. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Буткус Э.П.; Каунасский политехн.ин-т. – Каунас, 1979. – 22л.
1362528
  Староверов В.М. Синтез и исследование в ряду метадихалконов и продуктов их восстановления. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Староверов В.М.; Харьков. гос. ун-т. – Х., 1976. – 23л.
1362529
  Самолетов М.М. Синтез и исследование в ряду пиразоло-(1,5-а)-пиримидиндионов-5,7 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Самолетов М.М.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1969. – 15л.
1362530
  Кононенко Виктор Ефимович Синтез и исследование в ряду селена - золидинов и их аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кононенко Виктор Ефимович; АН УССР. Ин-т физ.-орган. химии и углехимии. – Донецк, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1362531
  Бейноравичюс Мечиславас Антано Синтез и исследование водорастворимых сополимеров со значительным содержанием акрилонитрила : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бейноравичюс Мечиславас Антано; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1362532
  Шакирова П.А. Синтез и исследование возможностей применения резорциаль-аминов для люминесцентного определения алюминия, галлия, индия, берллия, и цинка. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Шакирова П.А.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1975. – 22л.
1362533
  Сушко Р.В. Синтез и исследование высокодисперсных сложных окислов кремния и титана. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сушко Р.В.; АН УССР. Ин-т физ. хим. им. Л.В.Писаржевского. – К., 1982. – 17л.
1362534
  Пшежицкий В.С. Синтез и исследование высокомолекулярных катализаторов-функциональных аналогов окислительно-восстановительных и протеалитических ферментов. : Автореф... Доктора хим.наук: / Пшежицкий В.С.; МГУ. – М, 1978. – 39л.
1362535
  Коршак В.В. Синтез и исследование высокомолекулярных соединений / В.В. Коршак, С.Р. Рафиков. – Москва-Ленинград : АН СССР, 1949. – 447 с.
1362536
  Багрий Е.И. Синтез и исследование высокомолекулярных циклических углеводороов : Автореф... канд.хим.наук: / Багрий Е.И.; АН СССР Ин-т нефтехим. синтеза им А.В.Топчиева. – М, 1963. – 20л.
1362537
  Роберман А.И. Синтез и исследование высокополяризованных ароматических 2-пиразолинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Роберман А. И. ; МВ и ССО УССР , ХГУ. – Харьков, 1981. – 18 с.
1362538
   Синтез и исследование высокотемпературной теплоемкости ортованадата эрбия / Л.Т. Денисова, Л.Г. Чумилина, Ю.Ф. Каргин, Н.В. Белоусова, В.М. Денисов // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 11. – С. 1515-1518. – ISSN 0044-457Х
1362539
  Золотова-Золотухина Синтез и исследование гетероциклических систем, содержащих 2, 1, 3-тиадиазольный цикл. : Автореф... канд. хим.наук: / Золотова-Золотухина Л.В.; Ленингр. хим.-фармацевтич. ин-тут. – Л., 1965. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1362540
  Короткая Е.Д. Синтез и исследование гетиреларил (алкил)-N-окситеразенов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Короткая Е.Д. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 16 с.
1362541
  Федорченко Е.И. Синтез и исследование гидрокислосодержащих моно- и полиоксазолидонов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Федорченко Е.И.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соед. – К., 1973. – 25л.
1362542
  Хлебова Светлана Васильевна Синтез и исследование глицидиловых эфиров на основе ксилитана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Хлебова Светлана Васильевна; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1362543
  Моисеенко В.М. Синтез и исследование гребнеобразных полимеров с боковыми группами, моделирующими смектический тип жидких кристаллов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Моисеенко В.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Хим. ф-тет. – М., 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1362544
  Стусь Н.В. Синтез и исследование двойных фосфатов на основе КПОРО : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Стусь Н.В.; МВ и ССО УССР; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1991. – 16 с.
1362545
  Стусь Наталия Викторовна Синтез и исследование двойных фосфатов на основе КТiОРО4 : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Стусь Наталия Викторовна; КГУ. – Киев, 1991. – 159л. – Бібліогр.:л.141-159
1362546
  Зайцева С.Д. Синтез и исследование двузамещенных триазенов ряда тиазола, бензтиазола и пиримидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Зайцева С.Д. ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР , КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1963. – 16 с.
1362547
  Абдуллаев А.Г. Синтез и исследование депрессорных присадок к смазочным маслам. : Автореф... Канд.хим. наук: / Абдуллаев А.Г.; Совет Азербайдж.ин-т.нефти и химии. – Баку, 1967. – 25л.
1362548
  Абиюров Б.Д. Синтез и исследование диалекилфосфоновых и тиофосфоновых производных пиранового, тиопиранового и диоперидинового рядов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Абиюров Б.Д.; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1970. – 21л.
1362549
  Идрисов Таваккал Чупанович Синтез и исследование димерных антиферромагнитных карбоксилатов переходных элементов первого периода : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Идрисов Таваккал Чупанович; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1362550
  Ухова Л.И. Синтез и исследование зависимости между строением (стереохимией) и биологическим действием в ряду производных декагидрохинолина : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ухова Людмила Иосифовна ; Акад. наук БССР, Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1977. – 45, [1] с. – Библиогр.: 7 назв.
1362551
  Мирошниченко Н.С. Синтез и исследование замещенных имидазопиридинов и их гликозидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Мирошниченко Н.С. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1973. – 23 с.
1362552
  Гирева Н.Н. Синтез и исследование индолилимидазолидинов и индолилимидазолов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Гирева Н.Н.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1972. – 20л.
1362553
  Ягубский Эдуард Борисович Синтез и исследование ион-радикальных солей 7,7,8,8-тетрацианохинодиметана с органическими красителями и металлоорганическими катионами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ягубский Эдуард Борисович; АН СССР. Отд-ние Ин-та хим. физики. – Черноголовка, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1362554
  Турсунов Т. Синтез и исследование ионообменных полимеров полученных путем химического превращения продуктов поликонденсации фурфурола и галогенбензилов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Турсунов Тулкун ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1987. – 19 с. – Библиогр.: 18 назв.
1362555
  Зейналова Ф.А. Синтез и исследование катализаторов на основе кристаллических и аморфных силикатов и окислов для реакции олефинообразования бензиновой фракции карачухурской нефти : Автореф. дис... канд. хим. наук: 02.00.04 / Зейналова Ф.А.;. – Баку, 1973. – л.
1362556
  Чекрий И.С. Синтез и исследование каталитических свойств комплексов родия в реакциях гидрирования и гидросилилирования. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чекрий И.С.; МП РСФСР. Москов. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 24л.
1362557
  Аптекарь М.Д. Синтез и исследование каталитической и биологической активности азометинов и образованный ими внутрикомплексных соединений некоторых переходны х металлов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Аптекарь М.Д. ;. – Москва, 1974. – 24 с.
1362558
  Цвешко Г.С. Синтез и исследование катионообменных смол на основе продуктов поликонденсации фурфурола с ароматическими соединениями, содержащими ионогенные группы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Цвешко Г. С.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1362559
  Солоп К.А. Синтез и исследование кинетики полимеризации винилалкиловых эфиров дикарбоновых кислот и виниловых эфиров мононитрилов дикарбоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Солоп К.А.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1969. – 15л.
1362560
  Сергеева В.П. Синтез и исследование кинетики превращения некоторых фосфорорганических перекисных соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 073 / Сергеева В.П.; Горьк.гос.ун-т. – Горький, 1972. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1362561
  Касымов Шовкат Каримович Синтез и исследование кинетики холинэстеразного гидролиза субстратов на основе гетероциклических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02. 00.10. / Касымов Шовкат Каримович; АН Уз. ССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технол. – Ташкент, 1975. – 22л.
1362562
   Синтез и исследование кислород-, серу-, азот-, галоид-, фосфорсодержащих органических соединений. – Баку, 1985. – 116с.
1362563
  Ле М.К. Синтез и исследование комплексных соединений галогенидов цинка с фенилгидразином и его производными : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ле М. К. ; Харьков. ГУ. – Харьков, 1967. – 15 с.
1362564
  Диканская Л.Д. Синтез и исследование комплексных соединений с некоторыми и -- аминосислотами и исследование кинетики реакций замыкания аминокислотных циклов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.01 / Диканская Л.Д.; АН СССР. – Новосибирск, 1975. – 23л.
1362565
  Баранов Олег Матвеевич Синтез и исследование комплексов алюминийорганических соединений с полидентальными лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Баранов Олег Матвеевич; Белорус. гос. ин-т. – Минск., 1977. – 25л.
1362566
  Скопенко В.В. Синтез и исследование комплексов железа (II) с ацидолигандами метанидного, амидного типов / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, Польшин // Коорд. химия, 1984. – №12
1362567
   Синтез и исследование комплексообразующих ионитов. – Алма-Ата, 1984. – 103с.
1362568
  Скопенко В.В. Синтез и исследование координационных соединений лантаноидов с тетраизотиоцианатоцинкат-анионом / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, А.В. Синев // Докл. АН УССР : АН УССР, 1991. – №1
1362569
   Синтез и исследование координационных соединений лантаноидов содержащих N, N"-тетраэтил - N"" - трихлорацетил фосфортриамид и 2,2"-дипиридил. Структура трис (N,N"-тетраэтил-N""трихлорацетилтрифос ... / В.В. Скопенко, В.А. Овчинников, В.М. Амирханов, К.В. Домасевич // Журнал неорганической химии. – Москва, 2001. – Т. 46, № 4. – С. 615-622. – ISSN 0044-457Х
1362570
   Синтез и исследование координационных соединений нитратов РЗЭ с ди-(диэтиламидо)-трихлорацетиламидофосфорной кислотой / В.М. Амирханов, А В. Овчинников, А.В. Туров, В.В. Скопенко // Коорд. химия, 1997. – №2
1362571
   Синтез и исследование координационных соединений РЗЭ с бис-(диэтилдамидо)-трихлорацетиламидофосфорной кислотой / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, А В. Овчинников, А.В. Туров // Журн. неоган. химии, 1996. – №4
1362572
   Синтез и исследование координационных соединений РЗЭ состава {LnCl(ТДМФО)5} (BPh4)2 и {InCl2(ТДМФО)4} BPh4 / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, Ю.Л. Зуб, С.М. Галицкая // Укр. хим. журн., 1986. – №12
1362573
  Чиковани О.Н. Синтез и исследование координационных соединений трехбромистого бора с некоторыми азотосодержащими веществами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Чиковани О.Н. ; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1969. – 23 с.
1362574
  Чиковани О.Н. Синтез и исследование координационных соединений тригалогенидов бора и алюминия с амбидентными азотосодержащими лигандами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Чиковани О.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1362575
  Федченко В.С. Синтез и исследование красителей-стабилизаторов для полимеров. : Автореф... канд. техн.наук: 345 / Федченко В.С.; Харьков. политехн. ин-т. – Харьков, 1969. – 24л.
1362576
  Кривошеева Н.Г. Синтез и исследование кремнийсодержащих альфа-окисей ацетиленового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Кривошеева Н.Г. ; Днепропетр. гос. ун-т. – Днепропетровск, 1971. – 27 с. – Бібліогр.:с.25-26
1362577
  Шологин И.М. Синтез и исследование кремнийсодержащих производніх циклопентадиена. : Автореф... хим.наук: 02.072 / Шологин И.М.; Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1969. – 19л.
1362578
  Ле З. Синтез и исследование крупнопористых адсорбентов для газовой хроматографии : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ле З. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1971. – 17 с.
1362579
  Гмиро В.Е. Синтез и исследование лекарственных веществ с дисульфидной связью : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Гмиро В.Е.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 24л.
1362580
  Болтаев С.С. Синтез и исследование лигнино-фурановых ионообменных адсорбентов : Автореф... канд. хим.наук: / Болтаев С. С.; АН КазССР, Ин-т хим. наук, Ташк.политехн. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 22л.
1362581
  Голубев Анатолий Васильевич Синтез и исследование линейных гидроксилсодержащих поли- -арилуретанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Голубев Анатолий Васильевич; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1972. – 26л.
1362582
  Степаненко Л.В. Синтез и исследование линейных полимеров с изоциануратными кольцами в основной цепи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Степаненко Л.В. ; МВ и ССО УССР. КГУ. – Киев, 1970. – 19 с.
1362583
  Абдуллаева Л.Б. Синтез и исследование медэлементо-силикантых катализаторов. : Автореф... Канд.хими.наукнаук: 02.00.04 / Абдуллаева Л.Б.; АН Азер.ССР. – Баку, 1975. – 22л.
1362584
  Скопенко В.В. Синтез и исследование металлсодержащих аэросилов / В.В. Скопенко, Л.В. Глущенко, А.К. и др. Трофимчук // Укр. хим. журн., 1978. – №1
1362585
  Ливанова Л.Д. Синтез и исследование методами ЭПР и оптической спектроскопии симметрии точечных дефектов в ряду флюорита и молибдата : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Ливанова Л.Д.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 9л. – Бібліогр.:с.8-9
1362586
  Вишневский Владислав Борисович Синтез и исследование методом инфракрасной спектроскопии координационных соединений германия (IV) с кислородосодержащими лигандами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Вишневский Владислав Борисович; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1362587
  Малышева Т.Г. Синтез и исследование механизма моющего действия некоторых зольных присадок : Автореф... канд. техн.наук: 082 / Малышева Т.Г.; Северо-Западный заочный политехн. ин-т. – Л., 1969. – 17л.
1362588
  Попова В.В. Синтез и исследование модифированных олигоэфирмалеинатов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Попова В.В.; Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1982. – 25л.
1362589
  Галышева Т.А. Синтез и исследование моноалкилзамещенных a,b- и b,y-спиртоокисей : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Галышева Т.А.; Белорус. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Минск, 1970. – 24л.
1362590
  Цой Л.А. Синтез и исследование монофталоилпроизводных карбазола : Автореф... канд. хим.наук: / Цой Л. А.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1963. – 20л.
1362591
  Сагдуллаева П.Л. Синтез и исследование мочевинно-формальдегидных полимеров, модифицированных некоторыми производными фурана : Автореф... канд. хим.наук: / Сагдуллаева П. Л.; АН УзССР, Объед. уч. сов. по хим. и хим. технологии. – Ташкент, 1967. – 16л.
1362592
   Синтез и исследование нанесенных на активные угли Pd/C-катализаторов в модельной реакции окисления водорода / Ю.А. Тарасенко, Н.А. Болдырева, И.П. Герасимюк, В.Ф. Лапко, В.К. Яцимирский // Катализ и нефтехимия / Нац. акад. наук Украины ; Институт биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 2003. – № 11. – С. 51-55


  Методом восстановительной сорбции синтезированы нанесенные на активные угли СКН и КАУ палладиевые катализаторы, изучены их физико-химические характеристики. Исследованы каталитические свойства полученных катализаторов, нанесенных на углеродные сорбенты ...
1362593
  Лю Мын-инь. Синтез и исследование некоторых -арилоксизамещенных алкиловых эфиров. : Автореф... канд. хим.наук: / Лю Мын-инь.; Иркутский гос. ун-тет. Каф. высокомолекулярных соед. – Иркутск, 1964. – 16л.
1362594
  Махтеева Галина Андреевна Синтез и исследование некоторых 1-алкил, 1-арил - гексагидрогиримидинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Махтеева Галина Андреевна; Каунасский гос. ун-т. – Каунас, 1977. – л.
1362595
  Добычина Н.С. Синтез и исследование некоторых N-замещенных мочевины. : Автореф... Канд.хим.наук: / Добычина Н.С.; Объед.межвузов.Совет по присуждению ученых степеней по хим.наукам и технологии. при Томском гос.ун-т. – Томск, 1966. – 14л.
1362596
  Гаджибалаев А.А. Синтез и исследование некоторых арилалкилфенолов и их производных : Автореф... канд. хим.наук: / Гаджибалаев А.А.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1362597
  Гасанов Ф.И. Синтез и исследование некоторых ароматических сульфидов и дисульфидов в качестве добавок к различным материалам : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Гасанов Ф.И.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1968. – 26л.
1362598
  Чейка А.А. Синтез и исследование некоторых ацетиленовых аминов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Чейка А.А.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1970. – 20л.
1362599
  Купятис Г.К. Синтез и исследование некоторых ацетиленовых соедиений дельта 3-циклогексенового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Купятис Г.К.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 20л.
1362600
  Скопенко В.В. Синтез и исследование некоторых гетероциклических цианоксимов и координационных соединений на их основе / В.В. Скопенко, Н.Н. Герасимчук, К.В. Домасевич // Укр.хим.журн., 1992. – №11
1362601
  Мозолис В.В. Синтез и исследование некоторых кетонов и ацетиленовых спиртов циклогексенового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Мозолис В.В.; Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1960. – 14л.
1362602
  Кристалев П.В. Синтез и исследование некоторых нитрозамещенных тиоэфиров. : Автореф... канд. хим.наук: / Кристалев П.В.; Томский политехн. ин-тут им. С.М.Кирова. – Томск, 1954. – 13л.
1362603
  Темкина В.Я. Синтез и исследование некоторых новых комплексонов : Автореф... канд. хим.наук: / Темкина В. Я.; АН СССР, Ин-т гехим. и налит. хим. – М., 1960. – 10л.
1362604
  Торемуратов К. Синтез и исследование некоторых новых производных лупинина, анабазина и W(beta-оксиэтил)-анабазина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Торемуратов К.; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 23л.
1362605
  Корбелайнен Э.С. Синтез и исследование некоторых пиримидогетероциклических систем : Автореф... канд. хим.наук: / Корбелайнен Э.С.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1966. – 14л.
1362606
  Заславская Р.Г. Синтез и исследование некоторых поверхностноактивных и пленкообразующих веществ для применения в фармацевтической промышленности : Автореф... канд. техн.наук: 05.344 / Заславская Р.Г.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1970. – 21л.
1362607
  Саржевская В.П. Синтез и исследование некоторых полиамидов с гетероциклами в основной цепи : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Саржевская В. П. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1966. – 13 с.
1362608
  Урбонас А.А. Синтез и исследование некоторых производных 2-тиоурацила : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Урбонас А.А.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1970. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1362609
  Ткаченко М.Л. Синтез и исследование некоторых производных 5,7-диоксо-1,2,3,5,6,7-гексагидропиразоло(1,5а)пиримидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Ткаченко М.Л. ; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1972. – 22 с.
1362610
  Штучная В.П. Синтез и исследование некоторых производных I-аминонафталина. : Автореф... канд. фармацевт.наук: / Штучная В.П.; Харьков. гос. фармацевт. ин-т. – Харьков, 1966. – 19л.
1362611
  Касымов Т.К. Синтез и исследование некоторых производных лупинина. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Касымов Т. К.; Ташк. гос. ун-т им. В. И. Ленина. – Ташкент, 1971. – 17л.
1362612
  Печенюк В.. Синтез и исследование некоторых производных малоновой и дитиомалоновой кислот на базе недокиси углерода : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Печенюк В..; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1968. – 11л.
1362613
  Новикова Е.С. Синтез и исследование некоторых производных метаиодбензойной кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Новикова Е.С.; МВО. Томский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Томск, 1956. – 15л.
1362614
  Тимофеев В.Е. Синтез и исследование некоторых свойст эфиров 1,2 эпоксиалкалфосфиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Тимофеев В. Е.; ЛГУ. – Л., 1966. – 23л.
1362615
  Дорожкин В.П. Синтез и исследование некоторых свойств блок-уретановых эластомеров на основе сложных полиэфиров : Автореф... канд. техн.наук: 05.351 / Дорожкин В.П.; Казанский хим.-технологический ин-т. – Казань, 1972. – 20л.
1362616
  Мирзабаев Э.А. Синтез и исследование некоторых свойств диацетиленовых диэфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Мирзабаев Э.А.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 27л. – Бібліогр.:с.26
1362617
  Пронь Г.Ф. Синтез и исследование некоторых свойств теллуритов и теллуридов цинка, кадмия и ртути : Автореф... канд. хим.наук: / Пронь Г.Ф.; Гос. ин-т прикл. химии. – Л., 1968. – 25л.
1362618
  Зюзина Л.Ф. Синтез и исследование некоторых свойств циклопентадиенильных соединений редкоземельных элементов подгруппы иттрия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зюзина Л.Ф.; Горьков. гос. ун-тет им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1974. – 15л.
1362619
  Сипачев В.А. Синтез и исследование некоторых соединений бериллия методом колебательной спектроскопии. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Сипачев В.А.; МГУ. – М, 1971. – 24л.
1362620
  Кудрявцев А.С. Синтез и исследование некоторых физико-химических свойств внутрикомплексных соединений, образованных шиффровыми основаниями. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кудрявцев А.С.; Моск.гос.ун-т. – М, 1964. – 18л.
1362621
  Шакиров Х.А. Синтез и исследование некоторых фосфоросодержащих целлюлозных катионитов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Шакиров Хикматбек Абдусамадович ; Акад. наук Узбек. ССР, Объед. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1974. – 24 с. – Библиогр.: 17 назв.
1362622
  Горак Р.Д. Синтез и исследование некоторых химических свойств эфиров диселенофосфорных и триселенофосфорных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Горак Р. Д.; Льв.ГУ. – Львов, 1972. – 18л.
1362623
  Гуров А.А. Синтез и исследование некоторых хинонсодержащих полимеров. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гуров А.А.; Ан СССР. – М, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1362624
  Устинова А.М. Синтез и исследование некоторых циклосодержащих непредельных перекисных соединений и их эпоксипроизводных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Устинова А.М.; МВ и ССО УССР. Донецкий гос. ун-т. – Донецк, 1974. – 23л.
1362625
  Родионов Р.А. Синтез и исследование некторых фторосодержащих боразотных соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Родионов Р.А. ; МГУ, Каф. неорган. хим. Хим. фак. – Москва, 1965. – 8 с.
1362626
  Ибраев М. Синтез и исследование ненасыщенных окси-, оксо- и карбоксипроизводных карборанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ибраев М.; Ташкент. гос. ун-тет. – Ташкент, 1977. – 27л.
1362627
   Синтез и исследование ненасыщенных поливинилацитилей на основе кротонового альдегида : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.06 / Деревянко Р. Ш,; Деревянко Р. Ш,; МВиССО, Моск. ихм. технол. ни-т. – М., 1975. – 23л.
1362628
  Карасева Т.А. Синтез и исследование неорганических ионообменников на основе фосфата циркония : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Карасева Т. А.; АН УССР, Ин-т общей и неорган. хим. – К., 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1362629
  Нефедова Г З Синтез и исследование нерастворимых полимерных комплексонов и карбоксилсодержащих катионитов : Автореф... канд. химт.наук: / Нефедова Г З; АН СССР, Ин-т высокомолек. соед. – Л., 1964. – 19л.
1362630
  Ставицкий В.В. Синтез и исследование нитрофенилгидразиновых производных периодатнооксиленных нуклеозидов и тРНК. : Автореф... канд. хим.наук: 03.00.03 / Ставицкий В.В.; АН УССР. Ин-т молекуляр. биологии и генетики. – К., 1981. – 18л.
1362631
  Тухтаев Шааброр Шасаидович Синтез и исследование новых метиламиновых и аммиачных комплексных соединений кобальта (III) и их сравнительное изучение с применением радиоактивных изотопов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Тухтаев Шааброр Шасаидович; Ташкент. гос. ун-т. – Ташкент, 1973. – 16л.
1362632
  Ярошенко Г.Ф. Синтез и исследование новых флоуресцирующих комплексонов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ярошенко Г.Ф.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1968. – 26л.
1362633
  Ергожин Е.Е. Синтез и исследование окислительно-восстановитеьлных полимеров на основе сополимера и дивинилбензола : Автореф... канд. хим.наук: / Ергожин Е.Е.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
1362634
  Закиров Т.Ш. Синтез и исследование окси- и метоксизамещенных полиариленов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Закиров Т.Ш.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – 25л.
1362635
  Расулова М.А. Синтез и исследование оксиалкилбензилариламинов и их производных как присадок к смазочным маслам : Автореф... канд. хим.наук: / Расулова М.А.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1966. – 24л.
1362636
  Кочуровская Г.Г. Синтез и исследование оксиэтилированных эфиров пентаэритрита с целью их использования в медицинской и химической промышленности : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.05 / Кочуровская Г.Г.; Мин-во мед. пром-ти Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1974. – 24л.
1362637
  Казанцев Александр Васильевич Синтез и исследование органических и элементоорганических производных карборанов : Автореф... д-ра хим.наук: 02.00.08 / Казанцев Александр Васильевич; Казанский гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1980. – 53л.
1362638
  Остис Л.Л. Синтез и исследование органических люминофоров в ряду производных нафталимида и 1,8-нафтоилен-1,2-бензимидазола. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Остис Л.Л.; МВ и ССО УССР.ХГУ. – Харьков, 1980. – 23л.
1362639
  Переяслова Д.Г. Синтез и исследование органических люминофоров, люминесцентных композиций и дневных флуоресцентных пигментов на их основе : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.05 / Переяслова Дия Георгиевна ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Харьков, 1979. – 47 с. – Библиогр.: 69 назв.
1362640
  Калинина Г.Р. Синтез и исследование основности ацетиленовых аминов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Калинина Г.Р.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 26л.
1362641
  Титов В.С. Синтез и исследование основных свойств ионитовых мембран и некоторых полупродуктов для них : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Титов В.С. ; МВ и ССО РСФСР ; МХТИ. – Москва, 1961. – 25 с. – Бібліогр.: с. 23-24
1362642
  Селиванова М.Н. Синтез и исследование перекисных соединений лантана, самария, эрбия, лютеция. : Автореф... канд.хим.наук: 070 / Селиванова М.Н.; Моск.обл.пед.ин-т. – М, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1362643
  Батог А.Е. Синтез и исследование перекисных соединений на основе оксиметил-трет.-алкилперекисей : автореф. дис.. канд. хим. наук : 072 / Батог А.Е. ; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 17 с.
1362644
  Братычак Михаил Николаевич Синтез и исследование перксидных олигомеров на основе некоторых поликонденсационных смол : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Братычак Михаил Николаевич; Днепропетровск. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1980. – 16л.
1362645
  Гаркушенко Т.Л. Синтез и исследование пероксидов скандия и иттрия : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 070 / Гаркушенко Т.Л. ; Моск. хим.-техн. ин-т. – Москва, 1969. – 18 с.
1362646
  Сморгонская Галина Леонидовна Синтез и исследование пероксооксимолибдатов калия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сморгонская Галина Леонидовна; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1975. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1362647
  Извеков В.П. Синтез и исследование пиррольных аналогов халконов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Извеков В.П. ; Харьковский гос. ун-т. – Харьков, 1968. – 18 с.
1362648
  Резник Е.А. Синтез и исследование пластифицирующей способности сложных эфиров а-(1,1,1-трихлорметил)-бензилового спирта : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Резник Е.А.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1971. – 26л.
1362649
  Керимов П.М. Синтез и исследование пластифицирующих свойств гидроксил-, хлорсодержащих эфиров этиленгликоля : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Керимов П.М.; АН АзССР. Объ. совет. при Ин-те нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1971. – 24л. – Бібліогр.:с.20
1362650
  Черницына М.А. Синтез и исследование поли- и монокристаллов селенохромита меди. : Автореф... канд. хим..наук: 02.00.01 / Черницына М.А.; АН СССР. Ин-т общ. и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1978. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1362651
  Коршак Ю.В. Синтез и исследование полиазина : Автореф... канд. хим.наук: / Коршак Ю. В.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – М., 1964. – 16л.
1362652
  Ергебеков М.Е. Синтез и исследование полиалкиленфосфиновых кислот и полиалкиленфосфонатов : Автореф... канд. хим.наук: / Ергебеков М.Е.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1965. – 11л.
1362653
  Золотарь Г.Я. Синтез и исследование полиалюмоорганосилоксанов. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Золотарь Г.Я.; Дальневосточ. гос. ун-тет. – Владивосток, 1968. – 22л.
1362654
  Цискаришвили Р.П. Синтез и исследование полиамидоарилатов на основе полициклических биофенолов нореорнатового типра : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Цискаришвили Р. П.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1362655
  Родивилова Л.А. Синтез и исследование полиамидов с повышенными адгезионными свойствами : Автореф... канд. техн.наук: / Родивилова Л. А.; МВО СССР, Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1960. – 16л.
1362656
  Машкевич С.А. Синтез и исследование полиамидоимидов на основе ангидрида тримеллитовой кислоты и диаминов : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Машкевич С.А.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 16л.
1362657
  Леонова М.Б. Синтез и исследование полиамидоимидов на основе диимидодикарбоновых кислот и различных диаминов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Леонова М.Б.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 16л.
1362658
  Рухина Л.Б. Синтез и исследование полиамидоимидов на основе хлорангидрида тримеллитового ангидрида и различных диаминов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Рухина Л.Б.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1362659
  Янголь Г.А. Синтез и исследование полиамидоуретанов и полиэфирамидоуретанов на основе N, N -- диалкололамидов некоторых двухосновных кислот и диизоцианатов : Дис... канд. хим.наук: / Янголь Г.А.; АН УССР. Ин-ти химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1967. – 157л.
1362660
  Янголь Г.А. Синтез и исследование полиамидоуретанов и полиэфирамидоуретанов на основе N,N"-диалкилоламидов некоторых двухосновных кислот и диизоцианатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Янголь Г.А. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1968. – 15 с.
1362661
  Рагимов А.В. Синтез и исследование полиариленхинонов : Автореф... Канд.хим.наук: / Рагимов А.В.; АН СССР.Ин-т хим.физики. – Москва, 1965. – 13л.
1362662
  Любченко Н.П. Синтез и исследование полибензимидозолимидов на основе диангидридов алициклических тетракарбоновых кислот и ароматических тетрааминов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Любченко Н.П.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 12л.
1362663
  Бессонова В.И. Синтез и исследование поливанадийорграносилоксанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 0.70 / Бессонова В.И.; Дальневосточный гос.ун-т. – Владивосток, 1972. – 25л.
1362664
  Майкова Т.П. Синтез и исследование полигетероариленов на основе дигидразидов кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Майкова Т. П.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 21л.
1362665
  Кулагина Т.Г. Синтез и исследование полимеризации -алкилолакриламидов и их сополимеризации с виниловыми мономерами : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Кулагина Т.Г.; Объедин. учен. совет по хим. и хим. технологии. – Ташкент, 1970. – 24л.
1362666
  Илхамов М.Х. Синтез и исследование полимеризации пропаргиловых эфиров акриловых и итаконовых кислот и их сополимеризации с акрилонитрилом : Автореф... канд. техн.наук: 02.075 / Илхамов М.Х.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1970. – 16л.
1362667
  Макарова С.Б. Синтез и исследование полимерных нерастворимых ониевых соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова С. Б.; АН СССР, Ин-т высокомолекул. соед. – Л., 1963. – 17л.
1362668
  Марковская Р.Ф. Синтез и исследование полимерных перикисей двухосновных алифатических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Марковская Р.Ф.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1969. – 15л. – Бібліогр.:с.14
1362669
  Фарзалиев В.М. Синтез и исследование полимерных присадок к смазочным маслам. : Автореф... канд. хим.наук: / Фарзалиев В.М.; АН АзССР. Совет секции "орган. синтез", Объед. совета по присужд. учен. степеней при Ин-те нефтехим. про. – Баку, 1968. – 26л.
1362670
  Шерле А.И. Синтез и исследование полимерных соединений тетрацианэлилена : Автореф... канд. хим.наук: / Шерле А. И.; АН СССР, Ин-т хим. физ. – М., 1965. – 15л.
1362671
  Толстогузов В.Б. Синтез и исследование полимерных фосфонитрилхлоридов и их производных. : Автореф... канд. техн.наук: / Толстогузов В.Б.; МВ и ССО РСФСР. Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1362672
  Аскаров М.А. Синтез и исследование полимеров и сополимеров эфиров акриловой, метакриловой и итаконовой кислот. : Автореф... наук: / Аскаров М.А.; АН АзССР. Объед. учен. совет по химии и хим. технол. – Ташкент, 1966. – 41л. – Бібліогр.:с.40-41
1362673
  Гуцалюк Е.В. Синтез и исследование полимеров на оносве англидридов три-и гемимеллитовой кислот и различных диаминов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Гуцалюк Е.В.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 18л.
1362674
  Кисилица П.П. Синтез и исследование полимеров на основе арил- и алкилацетиленов : Автореф... канд. хим.наук: / Кисилица П.П.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1967. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1362675
  Пек Ман Су Синтез и исследование полимеров на основе непредельных производных 5-аминотетразола : Дис... канд. хим.наук: 02.00.06 / Пек Ман Су; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 235л. – Бібліогр.:л.220-235
1362676
  Пек М.С. Синтез и исследование полимеров на основе непредельных производных 5-аминотетразола. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.06 / Пек М.С.; КГУ. – К, 1985. – 20л.
1362677
  Чаусер М.Г. Синтез и исследование полимеров на основе производных диацетилена. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Чаусер М.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 16л.
1362678
   Синтез и исследование полимеров с активными функциональными группами. – Ташкент, 1982. – 82с.
1362679
  Пилецкий Сергей Анатольевич Синтез и исследование полимеров с рецепторной структурой для компонентов нуклеиновых кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Пилецкий Сергей Анатольевич; АН УССР. Ин-т биоорганической химии и нефтехимии. – Киев, 1991. – 18 с.
1362680
  Зеленецкий А.Н. Синтез и исследование полимеров со структурой кубового красителя в качестве элементарного звена: полиндиго и политионидного : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Зеленецкий А.Н.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1970. – 24л.
1362681
  Сиденко З.С. Синтез и исследование полиметиленовых и гетероароматических бисчетвертичных аммониевых солей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Сиденко З.С.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1970. – 21л.
1362682
  Новаков И.А. Синтез и исследование полимидов на оснвое производных адамантана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Новаков И. А.; АН СССР, Ин-т элементоорган. соед. – Москва, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1362683
  Алмабеков О.А. Синтез и исследование полимидов на основе диангидридов алициклических тетракарбоновых кислот с различными дидиаминами : Автореф... канд. хим.наук: / Алмабеков О. А.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 15л.
1362684
  Аимбетов Жомарт Утегенович Синтез и исследование полимидоэфиров на основе хлорангидридов диимидодикарбоновых кислот и различных бисфенолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Аимбетов Жомарт Утегенович; АН КасССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1362685
  Петрашко Ю.К. Синтез и исследование полиорганосилоксанов для нагревостойких электроизоляционных лаков : Автореф... канд. техн.наук: 231 / Петрашко Ю.К.; Всесоюз. электротехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Москва, 1969. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1362686
  Булатникова Э Синтез и исследование полипропилена, полученного на модифицированном окисно-хромовом катализаторе : Автореф... канд. хим.наук: / Булатникова Э Л.; Сов. Аз. Ин-та нефти и химии им. Азизбекова по присуждению учен. степ. по хим. и нефтепереаб. – Баку, 1968. – 21л.
1362687
  Яковенко Александра Григорьевна Синтез и исследование полиуретановых иономеров с гидразинным фрагментами в макроцепи : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Яковенко Александра Григорьевна; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1983. – 16л.
1362688
  Попов Ю.А. Синтез и исследование полишиффовых оснований. : Автореф... канд. хим.наук: / Попов Ю.А.; АН СССР. Ин-т нефтехим. синтеза им. А.В.Топчиева. – М., 1963. – 13л.
1362689
  Тюрина Татьяна Григорьевна Синтез и исследование полиэлектролитов катионного типа на основе дитретичных аминов и дигалогенидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Тюрина Татьяна Григорьевна; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1981. – 16л.
1362690
  Саркисян А.Г. Синтез и исследование полупроводниковых фаз на основе монокристаллов 3d переходных металлов : Автореф... канд. техн.наук: / Саркисян А. Г.; МВССО СССР, Моск. ин-т стали и сплавов. – М., 1971. – 21л.
1362691
  Латыпов Т. Синтез и исследование привитых сополимеров на основе поливинлфторида : Автореф... канд. хим.наук: / Латыпов Т.; Ташк.ГУ. – Ташкент, 1971. – 19л.
1362692
  Цзэн Х.-мин Синтез и исследование привитых сополимеров упорядоченной структуры : Автореф... канд. хим.наук: / Цзэн Х.-мин; АН СССР, Ин-т электроорган. соед. – М., 1960. – 16л.
1362693
  Страту З. Синтез и исследование привитых сополимеров целлюлозы с виниловыми полимерами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Страту З. ; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1967. – 19 с.
1362694
  Байрамова А.Г. Синтез и исследование присадок к трансмиссионным маслам на основе алкил-м-диоксантов и продуктов коненсации алкибензолов и алкилфенолов с хлоралем. : Автореф... канд. хим.наук: / Байрамова А.Г.; АН АзССР. Ин-т химии присадок. – Баку, 1967. – 20л.
1362695
  Юсупбеков А.Х. Синтез и исследование продуктов взаимодействия целлюлозы Са, b-дихлорпропиновой кислотой : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Юсупбеков А.Х.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1967. – 15л.
1362696
  Присяжнюк П.В. Синтез и исследование продуктов конденсации трикарбонильных соединений с производными альфа и гамма метилхинолиния. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Присяжнюк П.В.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1975. – 22л.
1362697
  Дэн Ж-с. Синтез и исследование производных 1,2-дифенил-3,5-диоксопиразолидина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дэн Ж-с.; М-во здравоохранения СССР. – Л, 1957. – 19л.
1362698
  Вербовская Т.М. Синтез и исследование производных 1,4-бензотиазина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Вербовская Т.М. ; КГУ. – Киев, 1962. – 18 с.
1362699
  Мекушкене Гедруте Данелевна Синтез и исследование производных 2-пиримидинкарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мекушкене Гедруте Данелевна; Каунасский гос. ун-т. – Каунас, 1977. – 16л.
1362700
  Гапуров Аскар Синтез и исследование производных бициклических, алкиламиноацетиленовых эфиров замещенных фенолов и нафтолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гапуров Аскар; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1975. – 26л. – Бібліогр.:с.26
1362701
  Аданин В.М. Синтез и исследование производных глицирретовой кислоты : Автореф... канд. фармацевтнаук: 792 / Аданин В.М.; Ленингр. хим.-фармацевт. ина-т. – Москва, 1969. – 12л.
1362702
  Юрченко С.А. Синтез и исследование производных дифенилуксусной кислоты с гетероциклическими остатками : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Юрченко С.А.; АН УССР. Ин-т орган. химии. – К., 1968. – 21л.
1362703
  Юрженко С.А. Синтез и исследование производных дифенилуксусной кислоты с гетероцилическими остатками : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Юрженко С.А.;. – К., 1968. – л.
1362704
  Кулиева Х.Н. Синтез и исследование производных тиокарбамида и уретанов как присадок к смазочным маслам : Автореф... канд. хим.наук: / Кулиева Х.Н.; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1964. – 20л.
1362705
  Мовсум-заде М.М. Синтез и исследование производных, эфиров альфа-монохлоргидрина глицерина как присадок к маслам и стабилизаторов к полимерным материалам. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мовсум-заде М.М.; АН АзССР. Совет секции "Орган. синтез", Объед. совета. по присужд. учен. степ. при Ин-те нефтехим. про. – Баку, 1968. – 25л.
1362706
  Веровская Т.М. Синтез и исследование производственных 1,4-бензотиазина : Дис... канд. хим.наук: / Веровская Т. М.; АН УССР, Ин-т органической химии. – К., 1962. – 129л. – Бібліогр.:л.127
1362707
  Щербинин В.А. Синтез и исследование промежуточных перекиссных соединений, образующихся в процессе разложения перекиси водорода молибдатом натрия современно с солями кальция, стронция и кобальта : Автореф... Канд.хим.наук: / Щербинин В.А.; М-во высш. и сред.спец.образования РСФСР.Моск.ин-т тонкой хим.технологии. – Москва, 1960. – 12л.
1362708
   Синтез и исследование простагландинов. – Рига, 1982. – 131с.
1362709
  Абдуллаев Г.К. Синтез и исследование простых непредельных эфиров метеленгликоля. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абдуллаев Г.К.; Мин-во высшего образования СССР. – Баку, 1950. – 14 с.
1362710
  Бейсабаев Мизанбек жуасович Синтез и исследование простых эфиров и сложных полиэфиров ксилитана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бейсабаев Мизанбек жуасович; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1976. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1362711
  Мамедов Ф.А. Синтез и исследование различных эфиров тиофосфористой кислоты на основе алкилтиофенолов в качестве присадок к смазочным маслам и стабилизаторов полимерных материалов : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедов Ф.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 23л.
1362712
   Синтез и исследование разнолигандных комплексов редкоземельных элементов., содержащих NN<-тетраэтил-Т"(трихлорацетилфосфотриамид и гексаметилфосфотриамид) / В.В. Скопенко, В.М. Амирханов, А В. Овчинников, А.Н. и др. Рехта // Координационная химия, 1998. – 24 №5,368
1362713
  Азимова З.Х. Синтез и исследование растворимиых полигетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Азимова З.Х.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. фак. – Алма-Ата, 1974. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1362714
  Данилейко Джемма Александровна Синтез и исследование реакций 1-аренсульфонилазиридинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Данилейко Джемма Александровна; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1973. – 24л. – Бібліогр.:с.22-23
1362715
  Лихтеров В.Р. Синтез и исследование реакций некоторых несимметричных сульфонильных перекисей. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лихтеров В.Р.; МВ и ССО РСФСР. – Горький, 1962. – 12л.
1362716
  Гресль Х. Синтез и исследование реакционной способности 2-фурилацетонитрилов : Автореф... канд. хим.наук: / Гресль Х.; МГУ, Хим. фак. – М., 1968. – 17л.
1362717
  Фомина О.С. Синтез и исследование реакционной способности алкенилциклопропанов в реакциях свободно-радикального присоединения : Автореф... канд. хим.наук: / Фомина О.С.; ЛГУ. Хим. фак. – Л., 1970. – 22л.
1362718
  Прокопович В.П. Синтез и исследование реакционной способности альфа,бета-ненасыщенных гамма-нитрокетонов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Прокопович В.П.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1362719
  Вдовин В.А. Синтез и исследование реакционной способности бензоселенофена : Автореф... канд. химнаук: 072 / Вдовин В.А.; МГУ. – М, 1972. – 16л.
1362720
  Николаев Г.М. Синтез и исследование реакционной способности и стерехимических особенностей функциональных производных -циклогенкскна и --окталина : Автореф... канд. хим.наук: / Николаев Г. М.; АН СССР, ин-т хим. природ. соед. – М., 1969. – 24л.
1362721
  Уварова Л.Р. Синтез и исследование реакционной способности олигомерных пероксидных соединений, содержащих диацильные пероксидные и перэфирные группы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Уварова Л.Р.; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1981. – 22л.
1362722
  Бузулуков В.И. Синтез и исследование реакционной способности отитъорганических перекисных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Бузулуков В. И.; Горьк.ГУ. – Горький, 1976. – 15л.
1362723
  Ниязи Ф.Ф. Синтез и исследование рестворимых полимидов на основе поли (-о-амино-о-карбокси)-амидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Ниязи Ф.Ф. ; АН Каз.ССР , Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1973. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1362724
  Губенко Е.И. Синтез и исследование самонастраивающейстя системы автоматического управления нажимным механизмом обжимного стана : Автореф... канд. техн.наук: / Губенко Е.И.; Киевский политехн. ин-т. – К., 1965. – 20л.
1362725
  Юрина Ольга Демидовна Синтез и исследование светочувствительных материалов с циклами в главной цепи : Автореф... канд. химич.наук: 02.00.06 / Юрина Ольга Демидовна; Каунасский политехнич. ин-т им. Антанаса Снечкуса. – Каунас, 1981. – 19л.
1362726
  Мякина Н.И. Синтез и исследование свободных радикалов типа трифенилметила, содержащих кратные и ординарные связи в заместителях. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мякина Н.И.; АН СССР.Сиб.отдел.Учен.совет.Новосиб.ин-та орган.хим. – Новосибирск, 1974. – 19л.
1362727
  Баберкина Елена Петровна Синтез и исследование свойств 3Н-пиролло /3,2-с/фенантридина : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Баберкина Елена Петровна; МХТИ им Д.И.Менделеева. – М, 1990. – 16л.
1362728
  Сружко В.Л. Синтез и исследование свойств No смешанных адсорбентов цеолит-алюмоге. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.04 / Сружко В.Л.; АН УССР.Ин-т физической химии. – К, 1974. – 22л.
1362729
  Зволинский Владимир Иванович Синтез и исследование свойств алифатических нитросоединений ферроценового ряда : Автореф. дис. ... канд. химич. наук : 02.00.03 / Зволинский Владимир Иванович; АН СССР Ин-т нефтехимического синтеза. – Москва, 1985. – 22 с.
1362730
  Цаликова З.М. Синтез и исследование свойств ацетиленовых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Цаликова З. М.; Сов. по присужд. уч. степ. хим. технол. фак. Аз. ин-та нефти и хим. – Баку, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.31
1362731
  Кожевов А.Г. Синтез и исследование свойств геометрических изомеров некоторых диизоцианатов алициклического ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: 343 / Кожевов А.Г.; Гос.науч-иссл.и проект.ин-т. – М, 1972. – 24л.
1362732
  Демтрашвили М.М. Синтез и исследование свойств германатов переходных металло : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Демтрашвили М. М.; МВиССО Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1974. – 24л.
1362733
  Чиковани Е.И. Синтез и исследование свойств германийорганических соединений с сопряженными связями. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чиковани Е.И.; ТГУ. – Тбилиси, 1979. – 24л.
1362734
  Хохлов Андрей Владимирович Синтез и исследование свойств и строения би- и трехядерных кластеров меди (II) и никеля (II) на о снове оксиазометринов и диоксигидразонов -кетальдегидов : Автореф... канд. хим.наук: / Хохлов Андрей Владимирович; МВ и ССО РСФСР. РГУ. – Ростов-на-Дону, 1979. – 24л.
1362735
  Эшибмеков С. Синтез и исследование свойств ионитов, содержащих комплексообразующие функциональные группы. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Эшибмеков С.; Киргиз. гос. ун-т. – Фрунзе, 1968. – 20л.
1362736
  Мендлигазиев Е.Ж. Синтез и исследование свойств каучукоподобных сополимеров на основе тетрагидрофурана, вулканизующихся серой. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Мендлигазиев Е.Ж.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1970. – 22л.
1362737
  Иванов М.Г. Синтез и исследование свойств координационных соединений некоторых оІ-металлов с карбогидразидом. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Иванов М.Г.; Уральский политехн. ин-тут. – Свердловск, 1982. – 21л.
1362738
  Семенова Т.С. Синтез и исследование свойств красителей с акрилоильными группами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова Т.С.; Иван.хим.-технол.ин-т. – Иваново, 1967. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1362739
  Кузнецова И.К. Синтез и исследование свойств кремний- и титанфосфорорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Кузнецова И.К.; Моск.ин-т.тонкой хим.технологии. – М, 1966. – 27л.
1362740
  Одинец В.А. Синтез и исследование свойств кремнийорганических мономеров и олигомеров с заместителями в фенильном редикале : Автореф... канд. хим.наук: / Одинец В. А.; АН СССР, Ин-т электроорган. сеод. АН СССР. – М., 1963. – 14л.
1362741
  Макарова Л.И. Синтез и исследование свойств кремнийорганических монометров и полимеров, содержащих эфирные группы в органических радикалах : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова Л. И.; МВССО РСФСР, Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1962. – 15л.
1362742
  Карпова И.В. Синтез и исследование свойств кремнийорганических олигомеров с карбоариленовыми фрагментами : Автореф... канд. хим.наук: / Карпова И. В.; АН СССР, Ин-т элемеоноорган. соед. – М., 1972. – 24л. – Бібліогр.:с.23
1362743
  Бородин Леонгард Ильич Синтез и исследование свойств лестничных полимеров с системой сопряженных связей на основе винилацетиленовых соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Бородин Леонгард Ильич; Томский гос. ун-т. – Томск, 1975. – 23л.
1362744
  Суворова О.М. Синтез и исследование свойств металлорганических производных железа содержащих В-диктонатные группировки. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Суворова О.М.; Горьков. гос. ун-т. – Горький, 1970. – 33л.
1362745
  Переш Е.Ю. Синтез и исследование свойств метатио- и метаселеновисмутитов щелочных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Переш Е.Ю.; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1971. – 16л.
1362746
  Абдуллаев А.М. Синтез и исследование свойств нафтенатов никеля, марганца и меди. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абдуллаев А.М.; Азербайдж.гос. ун-т. – Баку, 1967. – 27л.
1362747
  Абдуллаев А.М. Синтез и исследование свойств нафтенатов никеля, марганца и меди. : Автореф... Канд.хим.наук: / Абдуллаев А.М.; Азербайдж.гос. ун-т. – Баку, 1967. – 27л.
1362748
  Рамазанзаде З.М. Синтез и исследование свойств некоторых алкиларилкарбоновых кислот и их солей. : Автореф... канд.хим.наук: / Рамазанзаде З.М.; Совет.Азерб.ин-та нефти и химии. – Баку, 1965. – 30л.
1362749
  Маковецкий М.И. Синтез и исследование свойств некоторых новых катионитов и водорастворимых полиэликтролизов анионного и катионного типа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Маковецкий М.И.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1979. – 28л.
1362750
  Смирнова М.Ф. Синтез и исследование свойств некоторых производных поликремневой кислоты, полученных на основе силикагеля : Автореф... канд. хим.наук: / Смирнова М.Ф.; Ленингр. технол. ин-т им. Ленсовета. – Л., 1966. – 13л.
1362751
  Мельник Я.И. Синтез и исследование свойств ненасыщенных эфиров тиофосфорных кислот. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Мельник Я.И.; Львовский гос.ун-т. – Львов, 1970. – 22л.
1362752
  Архипов И.А. Синтез и исследование свойств новых азотсодержащих кремнийорганических мономеров и полимеров на их основе. : Автореф... наук: 075 / Архипов И.А.; Моск. инст. тонкой хим. технол. им.М.В.ЛОмоносова. – М., 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1362753
  Овчинников В.А. Синтез и исследование свойств новых кремний-органических теплоносителей : Автореф... канд. техн.наук: / Овчинников В. А.; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1969. – 20л.
1362754
  Титов Ю.А. Синтез и исследование свойств оксидных сегнетоэлектриков со слоистой перовскитоподобной структурой : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Титов Ю. А.; МВССО УССР, КГУ. – К., 1983. – 20л.
1362755
  Титов Юрий Александрович Синтез и исследование свойств оксидных сегнетоэлектриков со слоистой перовскитоподобной структурой. : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Титов Юрий Александрович; МВ и ССО УССР. КГУ им Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 202л. – Бібліогр.:л.179-202
1362756
  Гриценко Ф.Р. Синтез и исследование свойств олигодиендигидразидов и полимеров на их основе : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Гриценко Фаина Романовна ; Акад. наук Укр. ССР, Ин-т химии высокомолекуляр. соединений. – Киев, 1981. – 16 с. – Библиогр.: 14 назв.
1362757
  Меладзе Сергей Михайлович Синтез и исследование свойств органосилоксановых олигомеров и полимеров циклолиненого и спироциклического строения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Меладзе Сергей Михайлович; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1362758
  Мамедов Саяр Мамерали оглы Синтез и исследование свойств органоэполсистаннанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мамедов Саяр Мамерали оглы; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – л.
1362759
  Борисова Н.Н. Синтез и исследование свойств перекисных соединений фуранового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Борисова Н.Н.; Ростовский гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1971. – 22л.
1362760
  Навроцкий В.А. Синтез и исследование свойств перексиацеталей. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Навроцкий В.А.; Донецк.гос.ун-т. – Донецк, 1974. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1362761
  Семенова Л.Н. Синтез и исследование свойств полимеров некоторых итаконатов и сополимеров их с акрилонитрилом. : Автореф... Канд.хим.наук: / Семенова Л.Н.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по хим.наукам Отдел.хим-технол.и биол.наук. – Ташкент, 1966. – 16л.
1362762
  Макарова Н.Н. Синтез и исследование свойств полимеров с циклолинейными силоксановыми главными цепями молекул : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова Н. Н.; АН СССР, Ин-т элементороган. соед. – М., 1971. – 20л.
1362763
  Шакирова Э.Н. Синтез и исследование свойств привитых сополимеров поливинилхлорида со стабилизирующими виниловыми моментами : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Шакирова Э.Н. ; АН УзССР , Ин-т химии. – Ташкент, 1972. – 25 с.
1362764
  Абзамов А. Синтез и исследование свойств привитых сополимеров технических целлюлозных материалов с виниловыми полмерами. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Абзамов А.; Ташкентский поли. ин-т. – Ташкент, 1970. – 18л.
1362765
  Кибирев В.К. Синтез и исследование свойств производных пирроло (2,1-в) тиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Кибирев В.К.; АН УССР. Ин-т органич. химии. – К., 1964. – 15л.
1362766
  Йокубайтите С.П. Синтез и исследование свойств производных тио-, дитио- и бензотриазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Йокубайтите С.П.; Вильнюс. гос. ун-тет. – 22л.
1362767
  Насриддинов Т.Ю. Синтез и исследование свойств пропаргилового эфира п-ферроцинелифенола : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Насриддинов Т.Ю.; АН УзССР. Ученый совет ин-та химии растительных веществ. – Ташкент, 1971. – 32л.
1362768
  Джафаров Д.С. оглы Синтез и исследование свойств ряда гетероатомсодержащих алкинилароматический соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Джафаров Д. С. оглы; Сов. по присужд. уч. степ. хим.-технол. фак. Аз. ин-та нефти и хим. – Баку, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1362769
  Усманова Манзура Махмудовна Синтез и исследование свойств сополимеров акрилонитрила и их комплексов с переходными металлами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Усманова Манзура Махмудовна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1976. – 21л.
1362770
  Таиракберова Д.М. Синтез и исследование свойств сополимеров на основе солей непредельных дикарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Таиракберова Д.М.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 19л.
1362771
  Бондарев Евгений Константинович Синтез и исследование свойств стеклокристаллических материалов для связок абразивного инструмента : Автореф... канд. техн.наук: 03.350 / Бондарев Евгений Константинович; МВ и ССО УССР. КПИ. – К., 1973. – 24л.
1362772
  Хасанов М.Х. Синтез и исследование свойств фосфорсодержащихс полиуретанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.075 / Хасанов М.Х.; Казан.хим.-технол.ин-тю. – Казань, 1972. – 22л.
1362773
  Москалев П.Н. Синтез и исследование свойств фталоцианинов редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Москалев П.Н.; ЛГУ. – Л., 1967. – 19л.
1362774
  Тихонова В.С. Синтез и исследование свойств щелочных гексанитроникелетатов редкоземельных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Тихонова В. С.; Лен. техн. ин-т. – Л., 1967. – 16л.
1362775
  Белоус Г.Ф. Синтез и исследование свойств эфиров тетратиофосфорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Белоус Г.Ф.; Львов. гос. ун-т им. Ив. Франко. – Львов, 1972. – 13л. – Бібліогр.:с.13
1362776
  Ишмаева Э.А. Синтез и исследование свойств эфиров фосфиновых кислот, содержащих диеновую группировку. : Автореф... канд. хим.наук: / Ишмаева Э.А.; Казан. гос. ун-тет им. Ульянова-Ленина. – Казань, 1966. – 18л.
1362777
  Земскова З.Г. Синтез и исследование свойства -бис (4-метакрилоксиэтилкарбаматтолуилен-2-карбаминовых) эфиров олигоэтиленгликолей и сетчатых полимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Земскова З.Г.; АН СССР. Ин-т хим. физ. – М., 1973. – 26л.
1362778
  Финкельштейн Я.Г. Синтез и исследование свойства тройных полупроводниковых соедиений типа : Автореф... канд. хим.наук: / Финкельштейн Я.Г.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии. – М., 1969. – 17л.
1362779
  Монкевичюте Г.Л. Синтез и исследование силенополитионатов диматилгликоимаминкобальт. : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Монкевичюте Г.Л.; Каунас. политехн. ин-т. – Каунас, 1970. – 17л.
1362780
  Соколова В.И. Синтез и исследование сложных полупроводниковых фосфидов : Автореф... канд. хим.наук: 073 / Соколова В.И.; АН СССР. Физ.-тех. ин-т. – Л., 1969. – 17л.
1362781
  Гарбуз В.В. Синтез и исследование сложных свинецсодержащих стибатов состава PbA III B IV SbO 7 : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.01 / Гарбуз В.В. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1983. – 18 с. – Библиогр.: 13 назв.
1362782
  Фидлер Х.Н. Синтез и исследование совмещенных смол из тунгового жмыха, фенола, формальдегида, а также прессматериалов на их основе. : Автореф... канд. техн.наук: / Фидлер Х.Н.; Гос. ком. высш. и ССО Сов. Мин. ГрузССР. Грузин. политехн. ин-т им. В.И.Ленина. – Тбилиси, 1962. – 23л.
1362783
  Колесников И.В. Синтез и исследование солей амида хлорной кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Колесников И.В.; АН СССР. Ин-т общей и неорган. химии им. Н.С.Курнакова. – М., 1969. – 18л.
1362784
  Шестакова Н.А. Синтез и исследование солей олова со смешанными анионами. : Автореф... канд. хим.наук: / Шестакова Н.А.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1967. – 9л.
1362785
  Зубакова Л.Б. Синтез и исследование сополимеров 2-метил-5-винилпиридина с диенами и продуктов их химических превращений. : Автореф... канд. техн.наук: / Зубакова Л.Б.; М-во высш. и сред. спец. образов. РСФСР. Моск. хим.-технол. ин-тут им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1362786
  Аввакумова Н.И. Синтез и исследование сополимеров 2-метил-5-винилпиридина с кислотами и эфирами акрилового ряда. : автореф. ... канд. хим. наук: 02.075 / Н.И. Аввакумова ; Казанский хим.- технол. ин-т. – Казань, 1970. – 20 с.
1362787
  Курбанов А. Синтез и исследование сополимеров a-фенилвинилфосфоновой к-ты с некоторыми диеновыми соединениями и фосфоросодержащих ионообменных материалов на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Курбанов А.; Ташкент. политехн. ин-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
1362788
  Хамдамова Д.К. Синтез и исследование сополимеров а-фенил-винилфосфоновой кислоты со стиролом и азотсодержащими винильными мономерами. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Хамдамова Д.К.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1362789
  аль-Хашими Джаляль Джавад Синтез и исследование сополимеров азотсодержащих виниловых мономеров с диалкилитаконатами : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / аль-Хашими Джаляль Джавад; Ташкентский политехнич. ин-т. – Ташкент, 1971. – 17л.
1362790
  Подвальная Елена Константиновна Синтез и исследование сополимеров винилпирролидона с винилацетатом : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Подвальная Елена Константиновна; Охтинское научно-иссл. производственное объединение "Пластполимер". – Л., 1980. – 22л.
1362791
  Бугакова Л.П. Синтез и исследование стабилизирующих совйств гетероциклических и гетероцепных аналогов и производных оксибензофенона : Автореф... канд. хим.наук: / Бугакова Л. П.; НИИ органических полупродуктов и красителей. – М., 1971. – 25л.
1362792
  Дулеба М.Т. Синтез и исследование стекол, устойчивых в среде твердеющего портландцемента : Автореф... Канд.техн.наук: 05.17.11 / Дулеба М.Т.; КПИ. – Киев, 1973. – 20л.
1362793
  Никифоров Л.Р. Синтез и исследование структуры и диэлектрических свойств новых анион-дефицитных пирохлоров и перовскитов : Автореф... канд. хим.наук: / Никифоров Л. Р.; Науч. иссл. физ. хим. ин-т. – М., 1969. – 22л.
1362794
  Висков А.С. Синтез и исследование структуры и свойств новых сегнетоэлектриков и сегнетомагнитных твердых растворов. : Автореф... канд. хим.наук: / Висков А.С.; Науч.-=исслед. физ.-хим. ин-т. – М, 1966. – 14л.
1362795
  Донец Галина Ивановна Синтез и исследование термической устойчивости метил-2-гидроперксии-2-метилпропаноата : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Донец Галина Ивановна; МВ и ССО УССР. Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1982. – 21л.
1362796
  Сарнавская Т.И. Синтез и исследование термоокислительной стабильности базовых компонентов синтетических масел, антиокислительных присадок и их композиций : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Сарнавская Т. И.; Ин-т хим. высокомолекул. соед. АН УССР,. – К., 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1362797
  Ермолаев Владимир Ильич Синтез и исследование термораспада циклопентадиенильных соединений железа, кобальта и никеля : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ермолаев Владимир Ильич; Горьк. гос. ун-т. – Горький, 1973. – 18л.
1362798
  Букачук О.М. Синтез и исследование тетраарилфосфониевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.037 / Букачук О. М.; МВиССО гос. у-т. – Ч., 1982. – 19л.
1362799
  Сахарова Ю.Г. Синтез и исследование тиомочевинных комплексных соединений редкоземельных элементов цериевой группы : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Сахарова Ю.Г. ; Саратов. ГУ. – Саратов, 1969. – 18 с. – Бібліогр.:с.17-18
1362800
  Шамбуров В.А. Синтез и исследование точности плоских шарнирных пантографов методом комплексного переменного. : Автореф... канд.техн.наук: / Шамбуров В.А.; Акад.наук Союза ССР.Ин-т машиноведения. – М, 1950. – Мл.
1362801
  Мамедова Р.К. Синтез и исследование триалкилдитиофосфатов и солей диалкенилдитиофосфиновых кислот в качестве присадок к смазочным маслам : Автореф... канд. хим.наук: / Мамедова Р.К.; АН АзСССР, Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1964. – 24л.
1362802
  Самбетов Ширимбай Синтез и исследование фенилацетиленовых и фенилдиацетиленовых соединений 2,6-дифенилпиперидинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Самбетов Ширимбай; АН Каз.ССР. Ин-т химических наук. – Алма-Ата, 1972. – 24л.
1362803
  Вовк Дмитрий Николаевич Синтез и исследование физико-химических свойств комплексов стабильных свободных радикалов с ионами металлов : Автореф... канд. химическихнаук: 02.00.04 / Вовк Дмитрий Николаевич; АН УССР. Ин-т физической химии им. Л.В.Писаржевского. – К., 1985. – 20л.
1362804
  Кокаровцева И.Г. Синтез и исследование физико-химических свойств метаферратов (4) бария и стронция. : Автореф... Канд.хим.наук: 070 / Кокаровцева И.Г.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1969. – 21л.
1362805
  Мухина Н.А. Синтез и исследование физико-химических свойств некоторых азопроизводных салициловой и а-оксинафтойной кислт. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мухина Н.А.; Том.гос.ун-т. – Томск, 1973. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1362806
  Хиджази Риад Синтез и исследование физико-химических свойств нитротриаминокомплексов платины : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Хиджази Риад; МГУ. Хим. фак. – М., 1972. – 18л.
1362807
  Камалов Зайнидин Синтез и исследование физико-химических свойств пирофосфатов кальция, магния и их аммонийных производных : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Камалов Зайнидин; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1976. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1362808
  Назиров Б. Синтез и исследование физико-химических свойств полимеров на основе d-глюкозы. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Назиров Б.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1972. – 18л.
1362809
  Карабаев А.Ш. Синтез и исследование физико-химических свойств статистических и привитых сополимеров на основе поливинилового спирта : Автореф... канд. хим.наук: 006 / Карабаев А.Ш.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1972. – 20л.
1362810
  Евстифеев Е.Н. Синтез и исследование физико-химических свойств четверных оксидных пирохлоров PbA3B4B5O7. : Автореф... Канд хим.наук: 02.00.01 / Евстифеев Е.Н.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 31л.
1362811
  Новрузов Ш.М. Синтез и исследование фосфор- и серусодержащих производных алкилциклогксанов как присадок к смазочным маслам и стабилизатор полимерных материалов. : Автореф... канд. хим.наук: / Новрузов Ш.М.; Совет Азерб. ин-та нефти и газа им. М.Азизбекова по присужд. учен. степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1967. – 28л.
1362812
  Мухамедова М. Синтез и исследование фосфорнокислых катионитов на основе фурановых смол : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Мухамедова Мукаддам ; Ташкент. политехн. ин-т им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент, 1979. – 22 с. – Библиогр.: 9 назв.
1362813
   Синтез и исследование фосфорорганических производных карборанов : Автореф... канд. хим.наук: / Жубекова М. Н,; Жубекова М. Н,; АН Каз. ССР,Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1972. – 36л.
1362814
  Муратова У.М. Синтез и исследование фосфорсодержащих дезоксипроизводных целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Муратова У.М.; Ташк. политехн. ин-т. – Ташкент, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1362815
  Садыкова Эльвира Масгутовна Синтез и исследование фторсодержащих борфосфорных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Садыкова Эльвира Масгутовна; МГУ. – М., 1974. – 13л.
1362816
   Синтез и исследование функционально замещенных ненасыщенных соединений. – Караганда, 1986. – 161с.
1362817
  Дончак Владимир Андреевич Синтез и исследование функциональных перекисных эфиров многоосновных ароматических кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Дончак Владимир Андреевич; Львовский политехнический ин-т. – Львов, 1982. – 30л.
1362818
   Синтез и исследование халькокаллатов и халькоиндатов некотрых редкоземельных элементов : Автореф... докт. хим.наук: / Караев З. Ш,; Караев З. Ш,; АН АзССР, Ин-т неорган. и физ. химии. – Баку, 1966. – 38л.
1362819
  Полотнюк И.А. Синтез и исследование химии поверхности адсорбционных и хемосорбционных свойств высокодисперсной двуокиси титана : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Полотнюк И.А. ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Хим. фак. – Москва, 1967. – 12 с.
1362820
  Сафаров Синтез и исследование химических превращений циклоалкилвинилкетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Сафаров Г. И; Аз. ин-т нефти и хим. – Баку, 1965. – 21л.
1362821
  Федорова Л.Н. Синтез и исследование химических свойств и фотографической активности триазенов и гетероциклических азосоединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Федорова Л.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 25 с. – Бібліогр.:с.25
1362822
  Федорова Л.Н. Синтез и исследование химических свойств и фотографической активности триазенов и гетероциклических азосоединений : Дис... канд. хим.наук: / Федорова Л.Н.; КГУ. – К., 1969. – 146л. – Бібліогр.:л.136-146
1362823
  Федорова Л.Н. Синтез и исследование химических свойств и фотографической активности триазенов и гетероциклических азосоединений. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Федорова Л.Н.; КГУ. – К., 1969. – 25л.
1362824
  Стаднийчук Р.Ф. Синтез и исследование хинокарбоцианиновых красителей с заместителями в полиметиновом хромофоре. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Стаднийчук Р.Ф.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1978. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1362825
  Крутько Э.Т. Синтез и исследование циклоалифатических полимидов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Крутько Э.Т.; АН УССР. Ин-тут химии высокомолекулярных соединений. – К., 1979. – 17л.
1362826
  Алтыев Х. Синтез и исследование циклогексилоксиарилкетонов и из производынх : Автореф... канд. хим.наук: / Алтыев Х.; АН Турк.ССР Сов. по присужд. уч. степ. при Ин-те хим. – Ашхабад, 1972. – 32л.
1362827
  Притыцкая Т.С. Синтез и исследование циклогексильных соединений алюминия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Притыцкая Т.С.; БГУ. – Минск, 1979. – 21л.
1362828
  Гризик А.А. Синтез и исследование цирконатов и гафнатов щелочных элементов : Автореф... канд. хим.наук: / Гризик А.А.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 22л.
1362829
  Травушкина Л.Ф. Синтез и исследование четвертичных аммониевых солей производных 4,2-замещенных бензойных кислот. : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.00.03 / Травушкина Л.Ф.; Лен. хим.-фармацевт. ин-т. – Л., 1972. – 21л.
1362830
  Зибарев А.В. Синтез и исследование электронной структуры полифторароматических соединений, содержащих теодинамидную группу : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зибарев А.В.; АН СССР. Сиб. отд. Новосиб. ин-т орг. химии. – Новосибирск, 1981. – 15л.
1362831
  Кузьмин В.И. Синтез и исследование электрофильного замещения 2-арил-3-икосипиридинов : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Кузьмин В.И.; Науч-исслед.ин-т.орган.полупровдуктов и красителей. – Москва, 1971. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1362832
  Бочкарева Г.П. Синтез и исследование эпоксиорганосилоксановых олигомеров и их превращение в полимеры : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Бочкарева Г.П.; Всесоюз. электротехн. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1968. – 19л.
1362833
  Лиорбер Б.Г. Синтез и исследование эфиров аллилфосфинистой кислоты и некоторых ее производных : Автореф... кандидата хим.наук: / Лиорбер Б.Г.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1965. – 18л.
1362834
  Шукелене Д. Синтез и исследования амидных и имидных производных цитостатических кислот ароматического ряда. : Автореф... канд. хим.наук: / Шукелене Д.; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1964. – 22л.
1362835
  Фидлер Ж.Н. Синтез и исследования ацилированных 1,2,4-триазолов и 3(5)-амино-1,2,4-триазолов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Фидлер Ж.Н.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 24л.
1362836
  Чиликин Л.Г. Синтез и исследования в ряду 3,5-Бис-IH-индола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чиликин Л.Г.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1979. – 16л.
1362837
  Горбунова В.П. Синтез и исследования индолилзамещенных паразолинов и пиразолов : Автореф... канд. хим.наук: / Горбунова В. П.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1970. – 21л.
1362838
  Верещагина Т.Н. Синтез и исследования карбоновых кислот ряда 1,2,4-триазола : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.343 / Верещагина Т.Н. ; Сев.-зап. заоч. политех. ин-т. – Ленинград, 1970. – 24 с.
1362839
  Запутряев Б.А. Синтез и исследования некоторых производсных циклопентанона : Автореф... канд. хим.наук: / Запутряев Б.А.; Ленингр. хим.-фармацевт. ин-т. – Ленинград, 1956. – 11л.
1362840
  Архангельский В.И. Синтез и исследования систем автоматического управления реверсивными электроприводвами. : Автореф... наук: 232 / Архангельский В.И.; Киевск. полит. инст. им.50-летия Вел. ОКт. соц. рев. – Киев, 1969. – 65л. – Бібліогр.:с.61-64
1362841
  Дохтуришвили Нора Самсоновна Синтез и исследования эпоксидных полимеров на основе полициклических биофенолов нореорнанового типа : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Дохтуришвили Нора Самсоновна; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 26л.
1362842
  Бурыкина Л.К. Синтез и исследовнаие полимерных перекисей, полученных на основе сополиметров стирола и п-формилстирола : Автореф... канд. хим.наук: / Бурыкина Л. К.; БГУ. – Минск, 1972. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1362843
  Паскаль П. Синтез и катализ в основной химической промышленности = Производство серной кислоты, соляной кислоты и хлора / П. Паскаль. – Москва : ГОНТИ, 1938. – 239 с.
1362844
  Данилова Т.А. Синтез и каталитические превращения на алюмосиликатном катализаторе сернистых производных тетралина : Автореф... канд. хим.наук: / Данилова Т.А.; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Хим. фак. – М., 1956. – 11л.
1362845
  Камалов Г.Л. Синтез и каталитические превращения некоторых эфиров и ацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Камалов Г.Л.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 29л.
1362846
  Тиль З.В. Синтез и каталитические превращения творичных и третичных фурановых спиртов и их дериватов : Автореф... канд. хим.наук: / Тиль З.В.; МВО СССР, СаратГУ. – Саратов, 1957. – 19л.
1362847
  Шляпова А.Н. Синтез и каталитические свойства фталоцианинов металлов платиновой группы : Автореф... канд. хим.наук: 071 / Шляпова А.Н.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1971. – 28л. – Бібліогр.:с.28
1362848
  Дашкевич Н С. Синтез и кольчато-цепная таутомерия структурных аналогов физовенина : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Дашкевич С.Н; Моск. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – Москва, 1970. – 18л.
1362849
  Левина Р.Я. Синтез и контактные превращения непредельных углеводородов / Р.Я. Левина. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1949. – 254 с.
1362850
  Белов П.Н. Синтез и конфигурационная устойчивость триазолинов и азиридинов : Автореф. дис ... канд. хим. наук: 02.00.03 / Белов Павел Николаевич ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1985. – 16 с.
1362851
  Корякина Н.И. Синтез и конформационные исследования фрагментов гистона Н4(F2al) и их аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Корякина Н. И.; АН Тад. ССР,Ин-т хим. – Душанбе, 1976. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1362852
  Волкова Людмила Ивановна Синтез и конформационные особенности средних депсипептидных циклов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Волкова Людмила Ивановна; АН СССР. Ин-т химии природных соединений им. М.М.Шемякина. – М., 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1362853
  Берзин В.Б. Синтез и конформационный анализ циклогексенкарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Берзин В.Б.; АН СССР. – М, 1971. – 26л.
1362854
  Тимощук В.А. Синтез и конформационных анализ нуклеозилов уроновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тимощук В. А.; АН БССР, От-ние хим. и геол. наук, Объед. сов..ин-тов физ. орган. хим. и общей и неорган. хим. – Минск, 1975. – 22л.
1362855
  Домасевич В К. Синтез и кристаллическая структура комплекса (4-метилселеназолил-2)цианоксимата таллия(1) с цис-анти-цис-дициклогексано-18-краун-б / В К. Домасевич, В.В. Скопенко, Э.Б. Русанов // Журн. неорган, химии, 1997. – №6
1362856
  Скопенко В.В. Синтез и кристаллическая структура комплекса (4-метилселенназолил-2) цианоксимата таллия (I) с цис-анти-цис-дициклогексано-18-краун-6 / В.В. Скопенко, К.В. Домасевич, Э.Б. Русанов // Журн. неорган. химии., 1997. – Т. 42, № 6
1362857
  Васильева О.Ю. Синтез и кристаллическое строение тиоционатного комплекса меди (II) с моноэтаноламином / О.Ю. Васильева, В.Н. Кокозей, В.В. Скопенко // Укр. хим. журн., 1994. – №3-4
1362858
  Успенская С.И. Синтез и кристаллохимическое исследование сульфидов неодима и лантана : Автореф... канд. хим.наук: 355 / Успенская С.И.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1970. – 33л.
1362859
  Муратов Д.Г. Синтез и магнитные свойства нанокомпозитов FeCo/C на основе полиакрилонитрила / Д.Г. Муратов, Л.В. Кожитов, А.В. Попкова // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1365-1374. – ISSN 0044-457Х
1362860
  Ростовцева Л.И. Синтез и масс-спектрометрическое изучение пептидов LB-лизина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ростовцева Л.И.; АН СССР. Ин-т химии природных соедиений им. М.М.Шемякина. – М., 1970. – 24л.
1362861
  Карпов И.И. Синтез и моделирование на ЭВМ систем информационного обеспечения движения шагающеого аппарата : Автореф... канд. физ. мат.наук: 05.13.02 / Карпов И.И.; Моск. физ. техн. ин-т. – М., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.22-25
1362862
  Метакса И.П. Синтез и модифицирование полициклогексеноксида. : Автореф... Канд.хим.наук: 082 / Метакса И.П.; Совет по присуждению учен.степеней хим-техн.фак-та Азерб.ин-т нефти и химии. – Баку, 1972. – 22л.
1362863
  Кузьменко Г.И. Синтез и некоторые вопросы стереохимии в ряду 2-замещенных-5-алкил-5-алкоксиметил-1,3-диоксанов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Кузьменко Г.И. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1969. – 32 с.
1362864
  Тищенко В.Г. Синтез и некоторые оптические исследования функциональных производных 1,3,5-трифенилпиразолина-2 : Автореф. дис. .. канд. хим. наук : 072 / Тищенко В.Г. ; ХГУ. – Харьков, 1968. – 22 с.
1362865
  Буачидзе М.А. Синтез и некоторые правращения кремний-и германийсодержащих этиленовых и германийсодержащих винилацетиловых гликолей : Автореф... канд. хим.наук: / Буачидзе М. А.; Тбил. ГУ. – Тбилиси, 1865. – 15л.
1362866
  Роман В.К. Синтез и некоторые превращения - и -кремнийорганических кетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Роман В. К.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1968. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1362867
  Васильева В.К. Синтез и некоторые превращения 2-амино-3-карбоэтокситиофенов : Автореф... канд. хим.наук: / Васильева В.К.; ВНИХФИ. – М, 1967. – 13л.
1362868
  Алексеев В.В. Синтез и некоторые превращения 2-ариол-3алкилиндолов : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алексеев В.В. ; Всес. науч.-иссл. хим.-фарм. ин-т им. С. Орджоникидзе. – Москва, 1969. – 20 с.
1362869
  Муханова Т.И. Синтез и некоторые превращения 3-ацил-5-оксибензофуранов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Муханова Т.И.; Науч-иссл.хим.-фармац.ин-т. – М, 1971. – 16л.
1362870
  Ерофеев Юрий Владимирович Синтез и некоторые превращения 3-индолил-нитроалканов и -нитроалкенов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ерофеев Юрий Владимирович; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1981. – 17л.
1362871
  Гуторов Л.А. Синтез и некоторые превращения 3,7-диметилоксопуринов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Гуторов Л.А.; Всесоюзн.науч-исслед.хим.-фармац.ин-т. – М, 1971. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1362872
  Сагателян Ш.А. Синтез и некоторые превращения Bz-защитных3-( --дихлораллил)--хинельдинолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: / Сагателян Ш. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1972. – 16л.
1362873
  Ртвелиашвили Н.А. Синтез и некоторые превращения а-гликолей винилацетиленового ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Ртвелиашвили Н.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1965. – 30л.
1362874
  Гасанов А.Г. Синтез и некоторые превращения алкенил- и циклоалкенил-замещенных цикланонов : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Гасанов А.Г.; АН АзССР..... – Баку, 1972. – 24л.
1362875
  Эфендиев З.Б. Синтез и некоторые превращения арилалкиловых эфиров, содержащих функциональные группы (--N=CH--; --NH-- и OH). : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Эфендиев З.Б.; Москов. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1968. – 21л.
1362876
  Крон Е.М. Синтез и некоторые превращения ароксинорборненов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Крон Е.М.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1969. – 18л.
1362877
  Бабурина Анна Ивановна Синтез и некоторые превращения ароматических и гетероароматических бета, альфа-непредельных кетонов : Автореф... канд. хиим.наук: 02.00.03 / Бабурина Анна Ивановна; БГУ. – Минск, 1973. – 20л.
1362878
  Мисюнас В.К. Синтез и некоторые превращения ацетиленовых оловоорганических соединений : Автореф... кандидата хим.наук: / Мисюнас В.К.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1965. – 19л.
1362879
  Шамис Е.М. Синтез и некоторые превращения ацил-ароматических соединений : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Шамис Е.М. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1968. – 17 с. – Бібліогр.:с.16-17
1362880
  Шебалдова А.Д. Синтез и некоторые превращения в ряду 1,6-диоксаспиро (4,4) нонанов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Шебалдова А. Д.; Сарат.ГУ. – Саратов, 1969. – 18л.
1362881
  Комарова Лидия Иннокентьевна Синтез и некоторые превращения виниловых эфиров ненасыщенных кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Комарова Лидия Иннокентьевна; МВ и ССО РСФСР. Воронежский гос. ун-т им. Ленинского Комсомола. – Воронеж, 1975. – 29л.
1362882
  Калаиджян Аршавир Ервандович Синтез и некоторые превращения галоидпроизводных акрилонитрила : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Калаиджян Аршавир Ервандович;. – Ереван, 1977. – 20л.
1362883
  Ретинский А.А. Синтез и некоторые превращения гемдигалоциклопропиловных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ретинский А.А.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1974. – 27л.
1362884
  Хачатрян Н.Х. Синтез и некоторые превращения гидразино-симм-триазинов. : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Хачатрян Н.Х.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 20л.
1362885
  Гунцадзе Т.П. Синтез и некоторые превращения диеновых германийсодежащих карбинолов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Гунцадзе Т.П.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1964. – 13л.
1362886
  Акопян Сурик Мартиросович Синтез и некоторые превращения замещенных y-лактонов и пирролидонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Акопян Сурик Мартиросович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1362887
  Мирзоян Размик Симонович Синтез и некоторые превращения замещенных оксатиазолов и тиадиазолов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мирзоян Размик Симонович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1362888
  Султанова Ш М. Синтез и некоторые превращения моно- и диэпоксиорганосиланов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Султанова М.Ш.кызы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1362889
  Барамидзе Л.В. Синтез и некоторые превращения непредельных кремний- и германийорганических соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Барамидзе Л.В.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1968. – 16л.
1362890
  Мецбурян Д.А. Синтез и некоторые превращения новых серосодержащих производных симм-триазина. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мецбурян Д.А.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1977. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1362891
  Исмайлова Ф.Г. Синтез и некоторые превращения окиси триметилэтилена. : Автореф... канд. хим.наук: / Исмайлова Ф.Г.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии им. М.Азизбекова по присужд. степеней по хим. и нефтеперераб. – Баку, 1965. – 19л.
1362892
  Хасанов С.А. Синтез и некоторые превращения оксиэтилариламинов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Хасанов С.А.; АН УзССР.Объед.учен.совет.по хим.и хим.технологии. – Ташкент, 1968. – 14л.
1362893
  Медведева Синтез и некоторые превращения первично-третичных ацетиленовых б-гликолей : Автореф... канд. хим.наук: / Медведева (Ложеницына) А.С.; ЛГУ. Хим. фак-т. – Л., 1966. – 17л.
1362894
  Ахметова Надежда Евгеньевна Синтез и некоторые превращения полифторированных хлор- и борм-циклогексадиенонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ахметова Надежда Евгеньевна; АН СССР. Сиб. отд-ние. Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1362895
  Курило Г.Н. Синтез и некоторые превращения производных 2-арил-, 2- и 3-бензилиндола : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Курило Г.Н.; Научно-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – М., 1970. – 18л.
1362896
  Петличная Л.И. Синтез и некоторые превращения производных 3-аминотиазолидона-4 : Автореф... канд. хим.наук: / Петличная Л.И.; Львовский гос. ун-т им. Ивана Франко. – Львов, 1967. – 19л.
1362897
  Палей Р.М. Синтез и некоторые превращения производных пирроло (1,2-а) бензимидазола. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Палей Р.М.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1969. – 27л.
1362898
  Эдиберидзе Д.А. Синтез и некоторые превращения силафлуоренсодержащих ацетиленовых соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Эдиберидзе Д.А.; Тбил.гос.ун-т. – Тбилиси, 1977. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1362899
  Зурабишвили Д.С. Синтез и некоторые превращения ферроцен-кремний- и германийсодержащих производных ацетиленового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зурабишвили Д.С.; Тбилиский гос. ун-тет. – Тбилиси, 1976. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1362900
  Дубова Р.И. Синтез и некоторые превращения функциональнозамещенных эфиров глицерина : Автореф... канд. химич.наук: / Дубова Р.И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1968. – 20л.
1362901
  Амбарцумян Э.Н. Синтез и некоторые превращения цианалкиламидов и цианалкиловых эфиров карбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Амбарцумян Э.Н.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 23л.
1362902
  Ольховская Л.И. Синтез и некоторые превращения этинилорганохлорсиланов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ольховская Л.И.; Краснодар. политехн. ин-т. – Краснодар, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1362903
  Ярош О.Г. Синтез и некоторые превращения этинилсиланов : Автореф... канд. хим.наук: / Ярош О.Г.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1362904
  Мальцева Светлана Петровна Синтез и некоторые применения 4-карбонильных производных ряда пиразола : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Мальцева Светлана Петровна; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1974. – 20л.
1362905
  Степанова Г.П. Синтез и некоторые применения w-замещенных непредельных альдегидов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Степанова Г.П.; Моск.хим.-технол.ин-т. – М, 1970. – 22л.
1362906
  Исаев Г Ш. Синтез и некоторые применения амино- и диаминопроизводных пиразола. : Автореф... канд. хим.наук: 05.17.05 / Исаев Ш.Г.оглы; Моск. хим.-технол. ин-тут. – М., 1982. – 20л.
1362907
  Шейман Б.М. Синтез и некоторые реакции 3,4-дигидрокумаринов : Автореф... канд. хим.наук: / Шейман Б. М.; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1962. – 12л.
1362908
  Пронский Л.Ф. Синтез и некоторые реакции N-арсенсульфонил-N -арихлорформамидинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Пронский Л.Ф.; МВ и ССО УССР. Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1975. – 21л.
1362909
  Кучеренко А.П. Синтез и некоторые реакции N-ацилбензохинолиниевых солей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кучеренко А.П.; Донецк. гос. ун-т. – Донецк, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1362910
  Сагитуллин Р.С. Синтез и некоторые реакции ацил- и алкилгидразинов : Автореф... канд. хим.наук: / Сагитуллин Р. С.; ВНИИ хим. фармац. ин-т. – М., 1962. – 12л.
1362911
  Павлюченко А.И. Синтез и некоторые реакции меркурированных индолов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Павлюченко А.И.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1971. – 18л.
1362912
  Прудченко А.Т. Синтез и некоторые реакции полифторароматических бета-кетоэфиров. : Автореф... канд. хим.наук: / Прудченко А.Т.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 17л.
1362913
  Осадчий С.А. Синтез и некоторые реакции полифторароматических в-дикетонов. : Автореф... Канд.хим.наук: / Осадчий С.А.; АН СССР.Сиб.отдел. – Новосибирск, 1970. – 30л.
1362914
  Васянина М.А. Синтез и некоторые реакции хлорангидридов арил- и алкилоксифосфинистых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Васянина М.А.; Казанск. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1967. – 15л.
1362915
  Куликова А.Е. Синтез и некоторые реакции хлоргидриатов амидов и иминоэфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Куликова А.Е.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1960. – 11л.
1362916
  Турчина Раиса Петровна Синтез и некоторые свойства N-глюкозидов биологически важных индолилалкиламинов и родственных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Турчина Раиса Петровна; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1976. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1362917
  Безменова Т.Э. Синтез и некоторые свойства алкилсульфоланов : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Безменова Т.Э.; АН УССР, Ин-т органич. химии. – К., 1964. – 13с.
1362918
  Лукьянова М.М. Синтез и некоторые свойства аминонитросоединений. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Лукьянова М.М.; АН БСССР. Отд. хим и геол. наук. Объед. совет ин-тов физ.-орган. химии, общей и неорган. химии и Ин-та т. – Минск, 1971. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1362919
  Дульнев П.Г. Синтез и некоторые свойства арил (алкил) аминосульфолатов и сульфоленов : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Дульнев П.Г.; АН УССР. – Киев, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1362920
  Беляева Л.Е. Синтез и некоторые свойства бензазол : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Беляева Л.Е.; МВ и ССО РСФСР. Ленингр. технологич. ин-т. – Л., 1973. – 17л.
1362921
  Мансуров Ю.А. Синтез и некоторые свойства виниловых эфиров кислот фуранового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Мансуров Ю.А.; МВ и ССО РСФСР, Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 28л.
1362922
  Соломко А.П. Синтез и некоторые свойства вирусспецифических РНК при ядерном полиэдрозе большой вощинной моли : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.14 / Соломко А.П. ; АН УССР , Ин-т биохимии им. А.В. Палладина. – Киев, 1975. – 27 с.
1362923
  Кирпичев В.П. Синтез и некоторые свойства высокомолекулярных антиоксидантов аминного типа : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Кирпичев В.П.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 21л.
1362924
  Гамкрелидзе Роза Вениаминовна Синтез и некоторые свойства галлатов и тиогаллатов редкоземельных металлов : Автореф... канд. хим.наук: 02.070 / Гамкрелидзе Роза Вениаминовна; Груз. политехн. ин-т им. В.И. Ленина. – Тбилиси, 1973. – 23л. – Бібліогр.:с.22
1362925
  Дайнеко Зоя Геннадиевна Синтез и некоторые свойства диалкиламидопроизводных кислот пятивалентного мышьяка : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Дайнеко Зоя Геннадиевна; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1977. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1362926
  Хасанов А.С. Синтез и некоторые свойства диалкилнафтилфосфитов и их производных. : Автореф... канд.хим.наук: / Хасанов А.С.; АН Каз.ССР.Ин-т хим.наук. – Алма-Ата, 1966. – 16л.
1362927
  Магдеев И.М. Синтез и некоторые свойства дифункциональных фосфорографических соединений и полимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: / Магдеев И. М.; Казан.ГУ. – Казань, 1971. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1362928
  Богатская Л.Г. Синтез и некоторые свойства замещенных-а-фурилэтиленов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Богатская Л. Г.; Одеск. ГУ. – Одесса, 1978. – 24л. – Бібліогр.:с.22-24
1362929
  Скопенко В.В. Синтез и некоторые свойства комплексов меди (ІІ) и никеля (ІІ) с бензоилцианамидом / В.В. Скопенко, В.В. Гриценко, Н.Н. Герасимчук // Докл. АН УССР. Сер.Б : АН УССР, 1988. – № 4
1362930
  Колобова Н.Е. Синтез и некоторые свойства комплексов со связями переходный металл - элемент IV группы : Автореф... д-ра хим.наук: 077 / Колобова Н.Е.; АН СССР. Ин-т элементоорган. соединений. – М., 1971. – 44л.
1362931
  Гельфонд С А. Синтез и некоторые свойства окисей арилдиалкиларсинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Гельфонд А.С. ; Казан. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1969. – 16 с.
1362932
  Андриевский В.Н. Синтез и некоторые свойства полиацетиленов ароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Андриевский В.Н.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 26л.
1362933
  Сычкова Л.Д. Синтез и некоторые свойства тетра- и гексагидропиридазинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Сычкова Л.Д. ; МГУ , Химич. фак-т , Каф. орган. химии. – Москва, 1972. – 18 с.
1362934
  Москва В.В. Синтез и некоторые свойства фосфорилированных ацеталей и альдегидов : Автореф... канд. хим.наук: / Москва В.В.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1964. – 11л.
1362935
  Домбровский Владимир Андреевич Синтез и некоторые свойства функционально замещенных циклопропанов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Домбровский Владимир Андреевич; АН СССР. Ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1973. – 19л.
1362936
  Зубкова И.Ю. Синтез и некоторые свойства этинилзамещенных производных окиси этилена. : Автореф... канд. хим.наук: 02-072 / Зубкова И.Ю.; Каз. гос. ун-тет им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1970. – 16л.
1362937
  Елин Е.С. Синтез и некоторые свойства эфиров -- арилзамещенных аминофосфиновых кислот : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Елин Е.С.; Уральск.филиал АН СССР. – Свердловск, 1971. – 21л.
1362938
  Батуева И.Ю. Синтез и некоторые совйства в-нитрозамещенных карбонильных соединений алифатического и алициклического рядов : Автореф... канд. хим.наук: / Батуева И.Ю.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1966. – 16л.
1362939
  Вартанян Н.Г. Синтез и некоторые химические превращения аминоацетиленовых соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Вартанян Н.Г.; Ереванский зоовет. ин-т. – Ереван, 1956. – 16л.
1362940
  Джанджапанян А.Н. Синтез и некоторые химические превращения функционально замещенных 2-бутен-4-олидов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Джанджапанян Ашот Норайрович ; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1977. – 21, [1] с. – Библиогр.: 15 назв.
1362941
  Нехаев А.И. Синтез и некторіе свойства диннжелезотрикарбонильніх комплексов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Нехаев А.И.; АН СССР, Ин-т нефтехим синтеза. – М., 1974. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1362942
  Чмиленко Т.С. Синтез и нитрование дигидро - 1,5-бензодиазепинонов-2. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чмиленко Т.С.; ДГУ. – Днепропетровск, 1976. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1362943
  Гамаюрова В.С. Синтез и нуклеофильная реакционная способность производных кислот пятивалентного мышьяка. Ретроарбузовская реакция : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.08 / Гамаюрова Валентина Семеновна ; Казан. гос. ун-т им. В.И. Ульянова-Ленина. – Казань, 1982. – 32, [1] с. – Библиогр.: 64 назв.
1362944
  Починок В.Я. Синтез и определение строения триазен-спиритов : Дис... канд.хим.наук: / Починок В.Я.; КГУ. – Киев, 1947. – 136л.
1362945
   Синтез и оптические свойства фторированного в ядро азосодержащего бис-гидроксибензальдегида / А.И. Ковальчук, Я.Л. Кобзарь, И.М. Ткаченко, В.В. Шекера // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2018. – Т. 84, № 1/2, январь - февраль. – С. 120-128. – ISSN 0041-6045
1362946
  Богданов Г.Н. Синтез и особенности реакций радикального замещения в ряду пространственно-затрудненных фенолов : Автореф... канд. хим.наук: / Богданов Г. Н.; АН СССР, Ин-т хим. физики. – М., 1965. – 13л.
1362947
  Черкасов В.Н. Синтез и особенности строения полиэтинилстаннанов и их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Черкасов В.Н.; Лен. технолог. ин-т. – Л., 1981. – 29л.
1362948
  Сирота А.Г. Синтез и отверждение феноло-формальдегидных смол в присутсвии дикарбоновых кислот. : Автореф... канд.техн.наук: / Сирота А.Г.; М-во высш. образования СССР.Моск.ордена Ленина хим.-технол.ин-т. – М, 1960. – 16л.
1362949
  Киселев Л.А. Синтез и пестицидная активность алкиларилзамещенных гуанидинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Киселев Л.А.; ВНИИ хим. средств защиты растений. – М., 1978. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1362950
  Абрамова Г.Л. Синтез и пестицидные свойства эфироамидов дитио-фосфорной кислоты, разработка технологии фосбутила : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Абрамова Г.Л. ; Моск. ин-т. тонкой хим. технлогии. – Москва, 1973. – 16 с. – Бібліогр.:с.16
1362951
  Гунар М.И. Синтез и поиск корреляционных связей между биологической активностью и химическим строением в ряду некоторых ациларилдиаалкилфосфатов и тиофосфатов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Гунар М.И.; Ростов н./Д гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1362952
  Цомая Н.И. Синтез и поликонденсация разветвленных олигомеров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Цомая Н. И.; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1968. – 20л.
1362953
  Иоаннидис О.К. Синтез и полимераналогичные превращения гомо- и смешанных эфиров целлюлозы и высших непредельных жирных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Иоаннидис О.К.; Ташк. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1965. – 17л.
1362954
  Сутягин В.М. Синтез и полимеризация 9-винил-3-замещенных карбазолов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075 / Сутягин В.М.; Иркутский гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1970. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1362955
  Лапин М.С. Синтез и полимеризация акриолвых и некоторых а-замещенных акриловых производных окиси тривенилфосфина : Автореф... канд. хим.наук: / Лапин М. С.; Казан. ГУ. – Казань, 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1362956
  Дуброва Л.Н. Синтез и полимеризация аллиловых эфиров некоторых N-метилоламидов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дуброва Л.Н. ; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1965. – 12 с.
1362957
  Махмудян Азиз Хатоевич Синтез и полимеризация винилзамещенных пиразолинов и оксазолинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Махмудян Азиз Хатоевич; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1976. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1362958
  Погосян Г.М. Синтез и полимеризация замещенных в ядре стиролов / Г.М. Погосян, С.Г. Мацоян. – Ереван, 1983. – 200с.
1362959
  Акопян Лаура Месроповна Синтез и полимеризация некоторых функциональнозамещенных стирилов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Акопян Лаура Месроповна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1362960
  Киселева Т.М. Синтез и полимеризация непредельных соединений -- ртути, олова, свинца и сурьмы : Автореф... канд. хим.наук: / Киселева Т.М.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соединений. – Л., 1966. – 15л.
1362961
  Колендо А.Ю. Синтез и полимеризация новых (мет) акриловых мономеров с гетероциклическими остатками : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Колендо А.Ю. ; КНУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с. – Библиогр.: 8 назв.
1362962
  Колендо А.Ю. Синтез и полимеризация новых (мет) акриловых мономеров с гетероциклическими остатками : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Колендо А.Ю. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 170 л. – Библиогр.: л. 151-170
1362963
   Синтез и полимеризация П-бутил и П-бутирофинел-метакриловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Женевская М. Г,; Женевская М. Г,; АН СССР, Ин-т высокомлекул. соедин. – Л., 1957. – 12л.
1362964
  Стальнова Л.К. Синтез и полимеризация простых виниловых эфиров оксипроизводных пирена. : Автореф... канд. техн.наук: 343 / Стальнова Л.К.; Сев.-Зап. заоч. политехн. ин-т. – Л., 1968. – 20л.
1362965
  Рахимова Саида Рахматулловна Синтез и полимеризация эфиров изопренкарбоновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Рахимова Саида Рахматулловна; АН УзССР. Объедин. учен. совет по химии и хим. технологии. – Ташкент, 1973. – 23л.
1362966
  Ткаченко В.В. Синтез и преварщение солей 4-этоксибензопирилия. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ткаченко В.В.; Ростов. гос. ун-т. – Ростов -на-Дону, 1973. – 29л. – Бібліогр.:с.29
1362967
  Рослая Г.И. Синтез и превращение оско- и тиопроизводных 1,3 тиазана : Автореф... канд. хим.наук: / Рослая Г. И.; Лен. хим. фармац. ин-т. – Ленинград, 1969. – 20л.
1362968
  Болотов В.В. Синтез и превращение эфиров бензолактамкарбоновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Болотов В. В.; Харьк. гос. фармац. ин-т. – Х., 1973. – 27л. – Бібліогр.:с.27
1362969
  Воловенко Ю.М. Синтез и превращения - ацилметилазагетероциклов : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Воловенко Ю.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 149 л. – Библиогр.: л. 133-149
1362970
  Тосунян А.О. Синтез и превращения 1,3-дихлор-5-алкоксиалкенов-2. : Автореф... канд. хим.наук: / Тосунян А.О.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1959. – 21л.
1362971
  Козырев В.Г. Синтез и превращения 2-арокси-3,4-дигидропиранов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Козырев В.Г.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1362972
  Ткаченко С.Е. Синтез и превращения 2-фурил-1,3диоксацикланов в реакциях гидрогенизации и изомеризации. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ткаченко С.Е.; Краснодар. политехн. ин-т. – Краснодар, 1978. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1362973
  Родионов Е.С. Синтез и превращения 2,5-дисилапиперазинов и линейных N-и и С-силилалкаламинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.08 / Родионов Е.С. ; М-во хим. пром-ти. – Москва, 1973. – 26 с.
1362974
  Тараканова Алла Васильевна Синтез и превращения 7-Метиленбицикло (4.1.0) гепт-2-ена : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тараканова Алла Васильевна; Московский гос. ун-т. – М., 1974. – 16л.
1362975
  Перова Т.В. Синтез и превращения азокрасителей азолидинового ряда : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Перова Т.В.; МВ и ССО УССР. Днепропетровский гос. ун-т. – Днепропетровск, 1968. – 18л.
1362976
   Синтез и превращения алкилароматических соединений. – Иркутск, 1979. – 183с.
1362977
  Яценко Е.А. Синтез и превращения алкоксиметилалкилмалоновых эфиров : Автореф. дис. ... кандид. хим. наук / Яценко Е.А. ; Одес. гос. ун-т. – Одесса, 1965. – 19 с.
1362978
  Аракелян Э.М. Синтез и превращения аммониевых соединений на базе дигалогенидов 1,3-диенов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Аракелян Э.М. ; Ин-т орган. химии АН АрмССР. – Ереван, 1978. – 15 с. – Библиогр.: с. 14-15
1362979
  Модникова Г.А. Синтез и превращения арилфуранов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Модникова Г.А.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1362980
  Скиба Г.Ф. Синтез и превращения ацетиленовых L-окисей. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Скиба Г.Ф.; Казах.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1972. – 23л.
1362981
  Васильев Г.С. Синтез и превращения бутадиенов-1,3 содержащих гетероатомы : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Г.С.; Ин-т орган.химии. – Москва, 1963. – 20л.
1362982
  Бархударян Мелсон Рубенович Синтез и превращения бутатриеновых аминов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бархударян Мелсон Рубенович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1973. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1362983
  Повстяной М.В. Синтез и превращения в ряду 2,3-дизамещенных нафт (1,2-d) имидазола : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Повстяной М.В.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1970. – 25л.
1362984
  Хиля В.П. Синтез и превращения в ряду пиридиновых аналогов изофлавонов / В.П. Хиля, Н.В. Горбуленко // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред.: С.В. Волков. – Киев, 2017. – Т. 83, № 1/2, январь - февраль. – С. 43-55. – ISSN 0041-6045
1362985
  Григорян Э.А. Синтез и превращения В,y-непредельных аминов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Григорян Э.А.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 16л.
1362986
  Вавер В.А. Синтез и превращения диарилборных кислот : автореф. дис. ... кант. хим. наук / Вавер В.А. ; Акад. наук СССР. – Москва, 1956. – 10 с.
1362987
  Царик Л.Я. Синтез и превращения дивинилариловых эфиров и продуктов их полимеризации : Автореф... канд. хим.наук: / Царик Л. Я.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1967. – 22л.
1362988
  Жамагорцян В.Н. Синтез и превращения метил-в-алкокси-этилвинилацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Жамагорцян В.Н.; Хим. ин-т. – Ереван, 1953. – 12л.
1362989
  Ибрагимова М.Б. Синтез и превращения некоторых аминов ряда тиофена. : автореф. дис... канд. хим. наук / Ибрагимова М.Б. ; АН СССР, Ин-т органич. химии. – Москва, 1963. – 14 с.
1362990
  Багдасарян М.Р. Синтез и превращения некоторых новых 4,4 -- функционально-замещенных тетрагидропиранов, тетрагидротиопиранов и пиперидинов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Багдасарян М.Р.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1981. – 21л.
1362991
  Попова Р.Я. Синтез и превращения некоторых новых производных бета-дикарбонильных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Попова Р.Я.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1975. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1362992
  Никольская А.Н. Синтез и превращения некоторых производных виниловых и этинилвиниловых эфиров и тиоэфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Никольская А. Н.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1965. – 17л.
1362993
  Грищук А.П. Синтез и превращения некоторых производных тиазолидина : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Грищук А.П. ; Днепропетр. хим.-технол. ин-т. – Днепропетровск, 1963. – 16 с.
1362994
  Смирнов Б.П. Синтез и превращения полихлорбензилхлоридов : Автореф... канд. хим. наук / Смирнов Б.П. ; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1965. – 18 с.
1362995
  Сидоренко В.К. Синтез и превращения трехатомных спиртов ацетиленового ряда с фенильным радикалом. : Автореф... канд. хим.наук: / Сидоренко В.К.; Казах. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Хим. ф-тет. – Душанбе, 1967. – 23л.
1362996
  Торгомян А.М. Синтез и превращения четвертичных фосфониевых солей с альфа-алкоксивинильной или альфа-алкоси бета-бромэтильной группой. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Торгомян А.М.; АН АрмССР. Ин-т орган. химии. – Ереван, 1980. – 19л.
1362997
  Кострома Т.В. Синтез и превращения эфиров арилхлорборных кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Кострома Т. В.; АН СССР, Ин-т орган. хим. – М., 1958. – 10л.
1362998
  Лагидзе Р Синтез и превращиния замещенных дибензопенталанов и аралкилгалогенидов. / Р Лагидзе. – Тбилиси, 1984. – 289с.
1362999
  Фельдблюм В.Ш. Синтез и применение непрердельных циклических углеводородов / В.Ш. Фельдблюм. – Москва, 1982. – 207с.
1363000
  Кучерявый В.И. Синтез и прменение карбамида / В.И. Кучерявый, В.В. Лебедев. – Л., 1970. – 448с.
<< На початок(–10)1361136213631364136513661367136813691370(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,