Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>
134001
   "...You have to bear to be measure" = "...Ви маєте витерпіти те, що ви - міра" / B. Cassin, V. Khoma, A. Kheluf, D.-A. Kolomiet, O. Simoroz // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінницький нац. техн. ун-т ; НАН України , Ін-т філософії ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: А. Бауменко, О. Гьофе, Д. Декот [та ін.]. – Вінниця, 2019. – Т. 38, № 2. – С. 151-164. – ISSN 2075-6461


  Це інтерв"ю організоване і здійснене членами Студентського товариства усної історії філософії. Воно відулося 24 травня 2019 року на кафедрі історії філософії Київського національного університету імені Тараса Шевченка під час візиту Барбари Касен до ...
134002
  Ставнюк В. "XXI століття, попри інформаційність, схильність до практичних, прикладних наук, буде гуманітарним" / спілкувалася Ганна Трегуб // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2015. – № 49 (421) 11-17 .12.2015. – С. 44-46. – ISSN 1996-1561


  Український фахівець з античної історії, доктор історичних наук, завідувач кафедри історії стародавнього світу та середніх віків історичного факультету КНУТШ Віктор Ставнюк розповів про те, що Україна втратить, якщо позбудеться власної фундаментальної ...
134003
  Василікос В. [Z. Фантастична хроніка одного вбивства / Василіс Василікос. – Афіни : Неа Сінора - Лівані, 1996. – 423 с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-236-638-9
134004
   XV-th International Astronautical Congress.. – Warszawa
1. – 1965. – 818с.
134005
  Nurk Tiina XV-XVI sajandi saksa puuloikeid Tartu riikliku ulikooli teaduslikust raamatukogust / Nurk Tiina. – Tallinn, 1988. – 127с.
134006
  Яковлева Л.А. XVI-й съезд КПСС о классовой структуре социалистического общества и основных тенденциях ее развития / Л.А. Яковлева. – Москва, 1972. – 32 с.
134007
   XVII (Siedemodzota) konferencja WKP(b): w pytaniach i odpowiedziach. – Moskwa, 1932. – 168с.
134008
   XVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010)" = XVII Міжнародна конференція "Прийняття рішень в умовах невизначенності (PDMU - 2011)" : May 23-27, 2011 : abstracts / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc.]. – Київ : Освіта України, 2011. – 192, [1] p. : il. – Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-188-227-9
134009
   XVII Internationaler Kongress fur reine und angewandte Chemie. Munchen 30 August - 6 September 1959. – 3. Rundschreben. – Munchen, 1959. – 102с.
134010
   XVII Olympische Sommerspiele in Rom 1960. – Berl., 1960. – 320с.
134011
   XVII zjazd Komunistycznej Partii stanow zjednoczonych. 10-12 grudnia 1959. – Warszawa, 1960. – 100с.
134012
   XVII век в мировом литературном развитии. – Москва : Наука, 1969. – 503 с.
134013
   XVII Великий збір українських націоналістів // Розбудова держави : Незалежний аналітичний науково-практичний часопис. / Вид-во ім. Олени Теліги. – Київ, 2006. – № 7/12. – С. 3-112


  Підбірка статей про Збір ОУН
134014
   XVII Всесоюзной Конференции ВКП(б) Рапорт электропромышленности СССР О выполнении пятилетки., 1932. – 96 с.
134015
  Черкаська Л. XVII Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії // Історія України. – Київ, 2012. – серпень (№ 29/30)


  XVII Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії відбулася 26-30 березня 2012 р. в м. Івано-Франківську.
134016
  Корольков О.І. XVII з"їзд ортопедів-травматологів України // Ортопедия, травматология и протезирование : ежеквартальный научно-практический журнал / Нац. акад. мед. наук Украины ГУ "Ин-т патологии позвоночника и суставов им. проф. М.И. Ситенко НАМН Украины" ; ВОО "Украинская Ассоциация ортопедов-травматологов" ; редкол.: Н.А. Корж, С.Д. Шевченко, В.А. Филиппенко [и др.]. – Харьков, 2016. – № 4 (605), октябрь - декабрь. – C. 143-145. – ISSN 0030-5987


  "5–7 жовтня 2016 року у Києві відбувся XVІІ з"їзд ортопедів-травматологів України. У роботі з"їзду взяли участь науковці, представники практичної охорони здоров"я, викладачі медичних учбових закладів, а також фахівці інших спеціальностей, із якими ...
134017
   XVII з"їзд ортопедів травматологів України (Київ, 5-7 жовтня 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 446-447. – ISSN 2413-7944
134018
  Постишев П.П. XVII з"їзд партії і завдання більшовиків Укарїни / П.П. Постишев, 1934. – 32с.
134019
   XVII Конгресс социалистического Интернационала: Лима 20-23 июня 1986 г.. – М., 1987. – 250с.
134020
   XVII конференция Всесоюзной Коммунистической Партии (б). – Москва : Партиздат, 1932. – [5], 296 с.
134021
   XVII Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти" (Geoinformatics 2018) 14-17 травня // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 83-87 : фото. – ISSN 1684-2189
134022
   XVII Міжнародна наукова конференція "Актуальні питання сучасної медицини", присвячена 215-річчю заснування медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : тези доп. : (26-27 берез. 2020 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [редкол.: І.В. Белозьоров, О.І. Цівенко, Є.Я. Ніколенко]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – 366, [2] с. – Тит. арк., зміст парал. укр., англ. - Деякі ст. рос., англ. - Назва обкл.: Актуальні питання сучасної медицини", присвячена 215-річчю заснування медичного факультету Каразінського університету: тези доповідей 26-27 березня 2020 р. – ISBN 978-966-285-624-8
134023
  Яковець Наталія XVII Міжнародна науково-методична конференція "Безпека життя і діяльності людини - освіта, наука, практика" // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 6, червень. – С. 15-16 : фото
134024
   XVII Міжнародна науково-практична конференція "Ідеї академіка В.І. Вернадського та проблеми сталого розвитку освіти і науки" = ХVІІ International scientific-practical conference "Ideas of academician Vernadskyi and problems of sustainable development of education and science" : матеріали конф., Кременчук, 01-03 черв. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка НАНУ [та ін. ; відп. за вип. Троцко О.В.]. – Кременчук : КрНУ, 2017. – 176 с. – Посвідчення про рестрацію УкрІНТЕІ № 749 від 14.12.16). - Ст. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.
134025
  Купченко В.П. XVII Міжнародний конгрес архівів: виклики та зміни / В.П. Купченко, Н.В. Маковська // Архіви України : науково-практичний ж-л / Держ. ком. архівів України; Ін-т укр. археографії та джерелозн. ім. М.С.Грушевського; НАН України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 173-184. – ISSN 0320-9466


  20-24 серпня 2012 р. у м. Брісбен (Австралія).
134026
  Карацуба М.Ю. XVII Міжнародні славістичні читання, присвячені пам"яті академіка Л.А. Булаховського // Дриновський збірник : [зб. статей за матеріалами XIII Дриновских читань] / Болг. акад. наук ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна [та ін. ; редкол.: М.Г. Станчев (голова) та ін.]. – Харків ; Софія : Видавництво БАН імені проф. Марина Дринова, 2017. – Т. 10 : [Збірник статей за матеріалами XIII Дриновских читань (2016) / ред. С. Філчева]. – С. 523-524. – ISSN 2218-0567


  На пленарному засіданні з доповідями виступили: М.К. Наєнко, Г.М. Наєнко та Т.О. Черниш.
134027
   XVII Национальный съезд Коммунистической партии Канады. : Торонто 19-21 января. 1962 г. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 152 с. – (Документы и материалы зарубеж. ком. и рабочих партий)
134028
   XVII Национальный съезд Коммунистической партии США : (10-13 дек. 1959 года). – Москва : Госполитиздат, 1961. – 240 с. – (Документы и материалы зарубеж. ком. и рабочих партий)
134029
   XVII національний конгрес кардіологів України (Київ, 21-23 вересня 2016 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 3/4. – C. 441-445. – ISSN 2413-7944
134030
  Олещук Ф.Н. XVII партконференция и задачи антирелигиозной работы / Ф.Н. Олещук. – Москва, 1932. – 40с.
134031
   XVII первенство СССР по шахматам. Сб. партий.. – М., 1952. – 316с.
134032
  Щербина І. XVII років Червоної армії / І. Щербина. – Київ, 1935. – 128с.
134033
  ВЛКСМ Съезд XVII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 23-27 апреля 1974 года : Стенографический отчет / ВЛКСМ Съезд, 17-й Москва, 1975. – Москва : Молодая гвардия
[Т.] 1. – 1975. – 416 с. : ил.
134034
  ВЛКСМ Съезд XVII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 23-27 апреля 1974 года : Стенографический отчет / ВЛКСМ Съезд, 17-й Москва, 1975. – Москва : Молодая гвардия
[Т.] 2. – 1975. – 400 с. : ил.
134035
   XVII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (б) 26 января-10 февраля 1934 г. : стеногр. отчет. – Москва : Партиздат, 1934. – 719 с.
134036
   XVII съезд и конференция 1958 года Коммунистической партии Австрии. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 184 с. – (Документы и материалы зарубеж. ком. и рабочих партий)
134037
   XVII съезд Коммунистической партии (большевиков) Украины 23-27 сентября 1952 г. : мат. съезда. – Киев : Укрполиграфиздат, 1953. – 232 с.
134038
  Коммунистическая XVII съезд Коммунистической партии Израиля : Тель-Авив-Яффа, 21-24 июня 1972 г. / Коммунистическая, партия Израиля. – Москва : Политиздат, 1973. – 231 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134039
  Коммунистическая XVII съезд Коммунистической партии Чехословакии : Прага, 24-28 марта 1986 г. / Коммунистическая, партия Чехословакии. – Прага : Орбис, 1986. – 342 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134040
  Коммунистическая XVII съезд Коммунистической партии Чехословакии : Прага, 24-28 марта 1986 г. / Коммунистическая, партия Чехословакии. – Москва : Политиздат, 1987. – 335 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134041
  КП Эстонии. Съезд XVII съезд Коммунистической партии Эстонии, 28-30 января 1976 г. : [Материалы] / Эстонии. Съезд КП. – Таллин : Ээсти раамат, 1976. – 131 с.
134042
  Титаренко М. XVII съезд КПК "Перспективы светлые, но путь извилистый" / М. Титаренко, акад. // Международная жизнь : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 2007. – № 12. – С. 60-75. – ISSN 0130-9625
134043
  Лабинская И. XVII съезд КПК: смысл и последствия / материал подгот.: И. Гришин, И. Лабинская // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2008. – № 5. – С. 103-111. – ISSN 0131-2227


  В декабре 2007 г. в Институте мировой экономики и международных отношений РАН совместно с редакцией журнала "МЭ и МО" был проведен Круглый стол под председательством зам. директора ИМЭМО РАН, чл.-корр. РАН Г.И. Чуфрина и зав. сектором экономики и ...
134044
   XVII съезд КПЧ - стратегия ускорения социально-экономического развития. – Москва : Прогресс, 1989. – 206 с.
134045
  Монгольская XVII съезд Монгольской народно-революционной партии : Улан-Батор, 14-18 июня 1976 г. / Монгольская, партия. Съезд народно-революционная, ; 1976 ; Улан-Батор) (17. – Москва : Политиздат, 1977. – 175 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134046
  Шелкопляс В.Н. XVII украинско-польский семинар "Гляциал и перигляциал Украинского Предкарпатья" // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2011. – № 4. – С. 101-102 : фото. – ISSN 0367-4290
134047
  Lagarde Andre XVIII-e siecle. Les grands auteurs francais du programme. 4. / Lagarde Andre, Michard Laurent. – Paris, 1969. – 416с.
134048
   XVIII-th International Congress of pure and applied chemistry. – Montreal, 1961. – 40с.
134049
   XVIII век : сборник. – Санкт-Петербург
№ 17. – 1991
134050
  Корсаков С.Н. XVIII Всемирный философский конгресс ( Брайтон, 1988 ) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 6. – С.139-151. – ISSN 0235-1188
134051
  Корсаков С.Н. XVIII Всемирный философский конгресс (Брайтон, 1988) в истории отечественной философии // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва, 2009. – № 5. – С.146-158. – ISSN 0235-1188
134052
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 1. – 1988. – С.1-248
134053
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 2. – 1988. – С. 249-538
134054
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 3. – 1988. – С. 523-794
134055
   XVIII Всесоюзная конференция по физике магнитных явлений : Калинин, 3-6 октября 1988: Тезисы докладов. – Калинин
Ч. 4. – 1988. – С. 778-1095
134056
  Лі Жень Інь XVIII з"їзд Комуністичної партії Китаю та проблеми розвитку зовнішньої політики КНР // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 115-118. – ISSN 2076-1554
134057
   XVIII з"їзд Комуністичної партії України 23-26 березня 1954 р. : мат. з"їзду. – Київ : Держполітвидав, 1954. – 214 с.
134058
   XVIII конференция молодых ученых Молдавии. – Кишинев, 1972. – 304с.
134059
   XVIII Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов : Тезисы докладов / Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов; РАН; МОНУ РФ ; редколл.: А.И. Холкин, В.В. Белова, Л.Д. Большакова. – Москва
Ч. 1. – 2006. – 252 с.
134060
   XVIII Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов : Тезисы докладов / Международная Черняевская конференция по химии, аналитике и технологии платиновых металлов; РАН; МОНУ РФ ; редколл.: Т.М. Буслаева, А.М. Орлов, Л.П. Житенко, О.В. Чернышова. – Москва
Ч. 2. – 2006. – 278 с.
134061
   XVIII Международный психологический конгресс : тезисы сообщений. – Москва
Ч. 2 : Проблемы общей писхологии. – 1966. – 511 с.
134062
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 2 : Кибернетические аспекты интегральной деятельности мозга. – 1966. – 220с.
134063
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 3 : Целостные формы условно-рефлекторной деятельности. – 1966. – 158с.
134064
   XVIII Международный психологический конгресс : Тезисы сообщений. – Москва
3 : Проблемы психического развитий и социальной психологии. – 1966. – 476с.
134065
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 4 : Классические и инструментальные условные рефлексы. – 1966. – 188с.
134066
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 5 : Ориентировочный рефлекс и внимание. – 1966. – 144с.
134067
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 6 : Электрофизические корреляты поведения. – 1966. – 110с.
134068
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 8 : Психофармакология и регуляция поведения. – 1966. – 150с.
134069
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 9 : Физические основы индивидуальных психических различий. – 1966. – 200с.
134070
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 10 : Лобные доли и регуляция поведения. – 1966. – 244с.
134071
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 12 : Математическое моделирования психических процессов. – 1966. – 112с.
134072
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 13 : Мотивы и сознание в поведении человека. – 1966. – 104с.
134073
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 17 : Теория информации и восприятие. – 1966. – 100с.
134074
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 18 : Переработка информации человеком. – 1966. – 99с.
134075
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 20 : Биологические основы следов памяти. – 1966. – 100с.
134076
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 22 : Память и деятельность. – 1966. – 280с.
134077
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 24 : Психология формирования понятий и умственных действий. – 1966. – 228с.
134078
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 25 : Эвристические процессы в мыслительной деятельности. – 1966. – 120с.
134079
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 26 : Патопсихология в исследовании психических процессов. – 1966. – 210с.
134080
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 28 : Психологические проблемы человека в космосе. – 1966. – 156с.
134081
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 29 : Изучение хода психического развития ребенка. – 1966. – 180с.
134082
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 30 : Восприятие и действие. – 1966. – 208с.
134083
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 31 : Речь и психическое развитие ребенка. – 1966. – 137с.
134084
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 32 : Обучение и умственное развитие. – 1966. – 204с.
134085
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 34 : Теоретические и методические проблемы социальной психологии. – 1966. – 136с.
134086
   XVIII Международный психологический конгресс. – Москва
Симпозиум 35 : Формирование личности в коллективе. – 1966. – 268с.
134087
   XVIII Международный психологический конгресс = Cross-cultural studies in personality development = Developpement de la personnalite au sein de diverses cultures. – Москва
Симпозиум 36 : Развитие личности в условиях различных культур. – 1966. – 209 с. – Текст на рус., англ. и фр. яз.
134088
   XVIII Международный психологический конгресс : 4-11 августа 1966 года. – Москва, 1969. – 212с.
134089
   XVIII Міжнародна конференція "Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти" (13-16 травня 2019 р., Київ, Україна) // Геоінформатика : науковий журнал / НАН України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю, Ін-ту геолог. наук НАН України ; редкол.: М.А. Якимчук, В.М. Єремєєв, І.М. Корчагін [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (70), квітень - червень. – С. 84-85. – ISSN 1684-2189


  Науковий форум вже шостий раз проходив у стінах КНУ імені Тараса Шевченка.
134090
   XVIII Міжнародний науково-методичний семінар : Інформуємо читачів // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 10. – С. 55
134091
   XVIII наукова сесія, присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Г. Шевченка 14-18 березня 1961 року. – Київ : Київський університет, 1961. – 19 с.
134092
   XVIII наукова студентська конференція, присвячена 100-річчю з дня смерті Т.Г.Шевченка. – Київ, 1961. – 24 с.
134093
   XVIII национальный съезд Коммунистической партии Австралии. Сидней, 4-7 апреля 1958 г. : [Пер. с англ.]. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 200 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134094
  Хижняков С.С. XVIII партконференция: время, проблемы, решения / С.С. Хижняков, О.В. Хлевнюк. – Москва, 1990. – 110 с.
134095
  Ніка О.І. XVIII ст. в українському лінгвістичному джерелознавстві та археографії // Українська мова на осі часу : Василеві Васильовичу Німчукові / НАН України, Ін-т укр. мови ; [упоряд.: Г.В. Воронич, Н.В. Пуряєва ; редкол.: П.Ю. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : КММ, 2017. – С. 324-331. – (Не все сплива рікою часу...). – ISBN 978-966-1673-37-2
134096
  Зеньковський В. XVIII століття. Злам у церковній свідомості. Філософія Г.С. Сковороди // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: П. Аснер, В. Брюховецький, П. Валлієр [та ін.]. – Київ, 2010. – № 21. – С. 228-253
134097
   XVIII съезд ВКП(б) : альбом наглядных пособий. – Москва, 1939
134098
  ВЛКСМ Съезд XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 25-28 апреля 1978 года : Стенографический отчет / ВЛКСМ Съезд, 18-й Москва, 1978. – Москва : Молодая гвардия
[Т.] 1. – 1978. – 431 с. : ил.
134099
  ВЛКСМ Съезд XVIII съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 25-28 апреля 1978 года : Стенографический отчет / ВЛКСМ Съезд, 18-й Москва, 1978. – Москва : Молодая гвардия
[Т.] 2. – 1978. – 400 с. : ил.
134100
   XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической Партии(б) : 10-21 марта 1939 г. : Стеногр. отчет. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 742 с.
134101
  Коммунистическая XVIII съезд Итальянской Коммунистической партии : Рим, 18-22 марта 1989 г. / Коммунистическая, партия Италии. – Москва : Политиздат, 1990. – 62 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134102
   XVIII съезд Коммунистической партии Австрии (Вена, 1-3 апреля 1961 г.). – Москва : Госполитиздат, 1961. – 107 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134103
  Коммунистическая XVIII съезд Коммунистической партии Израиля : Хайфа, 15-18 декабря 1976 г. / Коммунистическая, партия Израиля. – Москва : Политиздат, 1977. – 135 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134104
  Злобин В.И. XVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза / В.И. Злобин. – Москва, 1957. – 43 с.
134105
   XVIII съезд Коммунистической партии Швеции (Стокгольм, 28-31 декабря 1957 года) : [Пер. с швед.]. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 144 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134106
  Буров В.Г. XVIII съезд КПК и стратегия развития Китая // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2013. – № 3. – С. 23-41. – ISSN 0130-3864
134107
  Смирнов Д.А. XVIII съезд КПК: подтверждение стратегии "научного развития" // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2013. – № 4 (669). – С. 2-11. – ISSN 0321-5075
134108
  Монгольская XVIII съезд Монгольской народно-революционной партии : Улан-Батор, 26-30 мая 1981 г. / Монгольская, партия. Съезд народно-революционная. – Москва : Политиздат, 1982. – 168 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134109
   XVIII съезд Французской Коммунистической партии (Леваллуа-Перре, 4-8 января 1967 г.). – Москва : Политиздат, 1967. – 208 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134110
   XVIII. Olympische Sommerspiele Tokio 1964. – Berlin : Sportverlag, 1965. – 320 S. : Fot.
134111
   XVIth international conference on animal blood groups and biochemical polymorphism : Abstracts. – USSR, Leningrad, 1978. – 204S. – August 14-18, 1978
134112
   XVth International Conference on high energy physics.. – Kiev
1. – 1970. – 419с.
134113
   XVth International Conference on high energy physics.. – Kiev
2. – 1970. – 421-862с.
134114
  Зуб Н.М. XVІІ Сходознавчі читання А. Кримського: Тюркський світ у цивілізаційних просторах Євразії (Інститут сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Київ, 16–18 жовтня 2013 р. ) / Н.М. Зуб, В.А. Мусійчук // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2014. – № 1. – С. 189-190. – ISSN 1608-0599


  На секції "Іслам і тюркський світ" з доповіддю виступила І. Покровська.
134115
   XVІІІ Всеукраїнська учнівська олімпіада з економіки // Київський університет. – Київ, 2015. – Квітень (№ 4/5). – С. 2


  За активної участі викладачів економічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка та співробітників Українського гуманітарного ліцею відбувся IV етап XVIII Всеукраїнської учнівської олімпіади з економіки. Учасниками цьогорічного фінального туру змагань ...
134116
   XX-XXI століття: жанрово-стильові й лінгвістичні метаморфози в українській мові та літературі / [О. Тищенко та ін. ] ; проф. Алла Архангельська, д.ф.н. (голов. ред.). – Оломоуць : Університет ім Ф. Палацького в Оломоуці, 2016. – 550, [1] с. – Бібліогр.: с. 498-538 та в підрядк. прим. – ISBN 978-80-244-4968-5
134117
   XX-летие отделения церкви от государства.. – М., 1938. – 96с.
134118
  Шишкин А.Ф. XX век и моральные ценности человечества / А.Ф. Шишкин, К.А. Шварцман. – Москва : Мысль, 1968. – 271 с.
134119
  Бовин А.Е. XX век как жизнь : воспоминания / Александр Бовин. – Москва : Захаров, 2003. – 773, [2] с., [12] л. ил. : ил. – Указатель имен: с. 765-773. – ISBN 5-8159-0351-5
134120
  Чубарьян А.О. XX век. Взгляд историка = 20th Century. A View of Historian / Чубарьян А.О. ; РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 2009. – 563 с. – ISBN 978-5-02-036998
134121
   XX век. Многообразие, противоречивость, целостность / РАН. Ин-тут всеобщей истории; Отв.ред.А.О.Чубарьян; Ред.колл.: А.О.Чубарьян, Д.Г.Наджафов, М.М.Наринский. – Москва : Наука, 1996. – 271с. – ISBN 5-02-009600-8
134122
  Фортунатов В.В. XX век: история и современность / В.В. Фортунатов. – Л.
Ч.1. – 1990. – 119с.
134123
  Євтушенко Р. XX Всеукраїнська учнівська олімпіада з правознавства // Історія України. – Київ, 2012. – липень (№ 28) : Правознавство та інші суспільні науки (№ 7)


  IV етап Всеукраїнської учнівської олімпіади з правознавства відбувся 26-30 березня 2012 р. у м. Чернівцях.
134124
   XX з"їзд ЛКСМ України.. – Київ, 1966. – 331с.
134125
  Нуруллин В.Н. XX йез балы татар Эдэбияты / В.Н. Нуруллин. – Казань, 1964. – 119с.
134126
   XX лет института физической химии им.Л.В. Писаржевского Академии наук Украинской ССР. – К., 1950. – 183с.
134127
   XX лет Кубинской революции. – М., 1980. – 384с.
134128
  Ворошилов К.Е. XX лет рабоче-крестьянской Красной Армии и Военно-Морского флота / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1938. – 23с.
134129
   XX лет советской геодезии и картографии 1919-1939 : сборник статей. – Москва : Редбюро ГУГК при СНК СССР
Т. 2. – 1939. – 244 с.
134130
   XX Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика: нагородження переможців // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (194). – С. 3-4. – ISSN 1682-2366
134131
  Остряков С. XX років ВЛКСМ. Історична довідка / С. Остряков. – Київ, 1938. – 132с.
134132
  Капелюшний Валерій XX століття в долі поляків України : [рецензія] // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 302-304
134133
  Горкіна Л.П. XX століття в історії української економічної думки : коротка ретроспектива ; монографія / Л.П. Горкіна, М.Г. Чумаченко ; під заг. ред. О.О. Шубіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки промисловості НАН України. – Донецьк : ДонНУЕТ, 2011. – 141, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 137-140. – (Коротка ретроспектива). – ISBN 978-966-385-227-0
134134
   XX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи 15-18 апреля 1987 года : Стеногр. отчет. / ВЛКСМ Съезд, (20, 1987, Москва). – Москва : Молодая гвардия
[Т.] 1. – 1987. – 382, [1] с.
134135
   XX съезд Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, 15-18 апреля 1987 года : Стенографический отчет / ВЛКСМ Съезд, (20, 1987, Москва). – Москва : Молодая гвардия
[Т.] 2. – 1987. – 415 с.
134136
  Бурлацкий Ф.М. XX съезд и возвращение призрака? // Международные процессы : Журнал теории международных отношений и мировой политики / Научно-образовательный форум по международным отношениям. – Москва, 2006. – Т. 4, № 2. – С. 70-93. – ISSN 1728-2756
134137
   XX съезд Коммунистической партии Дании. Копенгаген, 31 октября - 2 ноября 1958 года. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 104 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134138
  Коммунистическая XX съезд Коммунистической партии Израиля : Хайфа и Назарет 4-7 декабря 1985 г. / Коммунистическая, партия Израиля. – Москва : Политиздат, 1989. – 208 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134139
   XX съезд Коммунистической партии Советского Союза 14-25 февраля 1956 года : Стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат
Т. 1. – 1956. – 640 с.
134140
   XX съезд Коммунистической партии Советского Союза 14-25 февраля 1956 года : Стеног. отчет. – Москва : Госполитиздат
Т. 2. – 1956. – 560 с.
134141
  Аксютин Ю.В. XX съезд КПСС : номации и догмы / Ю.В. Аксютин, О.В. Волобуев. – Москва, 1991. – 222 с. – (Политическая история XX в. : История политических партий)
134142
  Стыкалин А.С. XX съезд КПСС и Восточная Европа. Размышления по итогам конференции // Славяноведение / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва, 2008. – № 1. – С. 58-73. – ISSN 0132-1366


  В лютому 2006 р. відмічали 50-річчя з"їзду КПРС, який мав важливе значення для історії Радянського Союзу і міжнар. комуністичний рух
134143
  Барсуков Н.А. XX съезд КПСС и его исторические реальности / [Н.А. Барсуков, Р.А. Белоусов, В.П. Бокарев и др. ; под общ. ред. В.В. Журавлева] ; Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. – Москва : Политиздат, 1991. – 415, [1] с. – ISBN 5-250-00917-4
134144
  Улунян А.А. XX съезд КПСС: "Греческое измерение" // Славяноведение / РАН. Ин-т славяноведения. – Москва, 2007. – № 3. – С. 25-38. – ISSN 0132-1366
134145
  Дубинин А.С. XX съезд КСПП о дальнейшем укреплении и развитии советского общественного и государственного строя : Лекция по курсу "История КПСС" / А.С. Дубинин; Всесоюз. заоч. политехн. ин-т. Кафедра истории КПСС. – Москва : Б. и., 1959. – 64 с. – Библиогр.: с. 62-63
134146
  Французская XX съезд Французской Коммунистической партии : Сент-Уэн, 13-17 дек. 1972 г. / Французская, коммунистичекая партия. – Москва : Политиздат, 1973. – 168 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134147
  Коваль Л. XX українська конференція з неорганічної хімії // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 9/10, вересень - жовтень. – С. 57-62. – ISSN 0041-6045


  На конференції з доповіддю виступив проф. КНУ імені Тараса Шевченка І.О. Фрицький.
134148
   XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / М-во освіти і науки України, НАН України, Наук. рада з проблем "Неорганічна хімія" [та ін. ; ред.: В.І. Пехньо, О.В. Штеменко]. – Дніпро : Ліра, 2018. – 235, [1] с. : іл., табл. – Ст. англ., укр., рос. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-981-038-0
134149
  Скавронський Павло XX Харківський, ювілейний // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 43-45 : фото
134150
   XX. Sjezd Komunisticke Strany Sovetskeho Svazu. Resoluce XX. Sjezdu KSSS ke zprave o cinnosti Ustredniho Vyboru KSSS. Smernice XX Sjezdu KSSS ke sestemu petiletemu planu rozvoje narodniho hospodarst. – Praha, 1956. – 88с.
134151
   XX. Sjezd Komunisticke Strany Sovetskeho Svazu. Zprava o cinnosti UV KSSS XX. Sjezdu Strany. Referat prvniho tajemnika UV KSSS soudruha N.S. Chrusceva. – Praha, 1956. – 124с.
134152
  Корсак Костянтин XXI - епоха освітніх доктрин і форсайтів / Корсак Костянтин, Поляк Ольга // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 2 (139). – С. 4-6
134153
   XXI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2013)" : May 13-17, 2013 : abstracts : Skhidnytsia / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc.]. – Київ : [б. в.], 2013. – 212, [1] p. : ill., tab. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8725-08-1
134154
   XXI nadzwyczajny zjazd Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. 27.I-5.II. 1959 r.. – Warszawa, 1959. – 884с.
134155
  Береславская М.В. XXI век - время креативного библиотекаря: на примере проекта создания Центральной библиотеки Хельсинки // Матэрыялы міжнароднага кангрэса "500 гадоу беларускага кнігадрукавання" : у 2 ч. / "500 гадоу беларускага кнігадрукавання", міжнар. кангр. – Мінск : Нацыянальная бібліятэка Беларусі, 2017. – Ч. 2 : XIII Міжнародныя кнігазнаучыя чытанні : Мінск, 14-15 верас. 2017 г. – С. 191-195. – ISBN 978-985-7125-33-3
134156
  Косолапов В.В. XXI век в зеркале футурологии / В.В. Косолапов, А.Н. Гончаренко. – Москва : Мысль, 1987. – 238 с.
134157
  Французская XXI внеочередной съезд Французской коммунистической партии : Витри, 24-27 октября 1974 г / Французская, коммунистичекая партия Съезд, ; 1974 ; Витри) (21. – Москва : Политиздат, 1974. – 128 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134158
   XXI гасыр - Казакстаннын жулдызды гасыры / [курастырушылар : Касымбеков М.Б., Майлыбаев Б.А. ; редакциялык-шыгармашылык топ : Кыдыралиев Д.К., Кыдырма А.А., Кабош Б.А. и др.]. – Астана : Деловой мир Астана, 2010. – 336 бет. : фото. – (Сериясы "Жана Казакстан"). – ISBN 978-601-80044-8-3
134159
   XXI з"їзд Комуністичної партії України 16-19 лютого 1960 року : мат. з"їзду. – Київ : Держполітвидав, 1960. – 248 с.
134160
  Хвостенко С.П. XXI з"їзд КПРС про завдання комуністичного виховання трудящих / С.П. Хвостенко. – Дніпропетровськ, 1959. – 60с.
134161
  Кравцев І.Є. XXI з"їзд КПРС про поєднання національних та інтернаціональних завдань робітничого класу / І.Є. Кравцев. – К., 1959. – 92с.
134162
  Оксюзов Б.В. XXI з"їзд КПРС про політичну організацію суспільства / Б.В. Оксюзов, В.С. Семенов. – Київ, 1960. – 42с.
134163
  Макогон Є С. XXI з"їзд КПРС про розвиток і зміцнення соціалістичної держави / Є С. Макогон. – К, 1960. – 40 с.
134164
  Литвинов І.Д. XXI з"їзд КПРС про шляхи підвищення життєвого рівня трудящих / І.Д. Литвинов. – Київ, 1960. – 40с.
134165
   XXI з"їзд ЛКСМ України.. – Київ, 1970. – 425,7с.
134166
   XXI изложба удруженьа ликовних уметника Србиjе 30 априла до 15 маjа и од 17 до 31 маjа 1956. – Београд : Уметнички павильон, 1956. – 23 с.
134167
  Бибиков М.В. XXI Международный конгресс исторических наук в Амстердаме // Новая и новейшая история / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва, 2011. – № 1. – С. 115-120. – ISSN 0130-3864
134168
   XXI международный юношеский день. – М., 1935. – 48с.
134169
  Бакіров В.С. XXI Міжнародна конференція у Харкові // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 46
134170
   XXI Міжнародний київський симпозіум з наукознавства та науково-технічного прогнозування: прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід : рекомендації симпозіуму та проведених в його рамках круглих столів з тематичних напрямів Державної програми прогнозування наукого-технологічного та інноваційного розвитку України / Прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку: державна програма України та світовий досвід; НАНУ ; МОНУ ; під ред. Маліцького Б.А., Поповича О.С. – Киев : Фенікс, 2006. – 55 с.
134171
  Середа О.В. XXI Міжнародний конгрес істориків // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 6 (495). – С. 224-225. – ISSN 0130-5247
134172
   XXI Московська міжнародна книжкова виставка-ярмарок: очікування та підсумки / інформація Книжкової палати України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 9. – С. 50
134173
  Лосєв І. XXI ст.: новітня бездержавність українців // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 2. – С. 33-36. – ISBN 978-966-439-357-4
134174
  Корсак К. XXI століття - епоха четвертої цивілізаційної хвилі // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2012. – № 1 (44). – С. 31-37. – ISSN 2078-1016


  У статті пропонується для оцінки сучасності і прогнозів майбутнього використовувати групу нових термінів: ноотехнології, ноосуспільство, ноорозвиток, форсайт та ін. Доведено, що обгрунтовані сподівання людства на сталий розвиток пов"язані з побудовою ...
134175
  Кримський С. XXI століття - й нова філософія ролі жінки // Екстракт +200 : у 2 ч. : [зб. статей] / за заг. ред., [вступ, ідея] Лариси Івшиної ; упоряд. Надія Тисячна та ін.]. – Київ : Українська прес-група, 2010. – [4] : [упоряд.: Надія Тисячна [та ін.]. – С. 368-371. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-20-7
134176
  Корсак К. XXI століття : перспективи шляху до наносуспільства // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 19-23.
134177
  Коваленко О. XXI століття. Декомерціалізація режисури як повернення до класичного ідіостилю? (net-огляд) // Курбасівські читання : науковий вісник / Національний центр театрального мистецтва імені Леся Курбаса. – Київ, 2010. – № 5 : Театральна режисура XXI ст.: метаморфози професії. – С. 53-77. – ISSN 1997-8642
134178
  Корсак К.В. XXI століття: ноорозвиток людства і порятунок від колапсу на базі ноотехнологій // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 2 (40). – С.55-63
134179
  Корсак К. XXI століття: освіта і виховання в умовах переходу людства до ноотехнологій // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2011. – № 1 (59). – С. 20-25
134180
  Корсак Костянтин XXI столяття: множинність наноекономік // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2011. – № 5 (154). – С. 2-3
134181
   XXI съезд Коммунистической партии Дании. – Москва : Госполитиздат, 1963. – 112 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134182
   XXI съезд Коммунистической партии Украины 16-19 февраля 1960 г. : мат. съезда. – Киев : Госполитиздат, 1960. – 259 с.
134183
  Алешкин Д.И. XXI съезд КПСС и задачи коммунистического воспитания / Д.И. Алешкин. – Белгород : Книжное ихдательство, 1959. – 84 с.
134184
   XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал. – Донецк, 2007-
декабрь. – 2007
134185
   XXI Украина : всеукраинский общественно-политический журнал / ООО "Квадро". – Донецк, 2007-
сентябрь. – 2011. – Редакційна передплата
134186
   XXI. Colloquium Scientificum Facultatis Medicae Universitatis Carolinae : XIX. Congressus morphologicus symposia. – Praha : Univerzita Karlova, 1978. – 674S.
134187
   XXII sjezd Komunisticke Strany Sovetskeho Svazu. Zprava o cinnosti UV KSSS XXII sjezdu Komunisticke strany Sovetskeho Svazu. Referat scudruha N.S. Chruscova. – Praha, 1961. – 374с.
134188
   XXII zjazd Komunistycznej Partii Zwiazku Radzieckiego. Referaty i uchwaly 17.X-31.X.1961 r.. – Warszawa, 1961. – 694с.
134189
   XXII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу : стенографічний звіт. – Київ : Держполітвидав
Т. 2. – 1962. – 576 с.
134190
   XXII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 17-31 жовтня 1961 року : стенографічний звіт. – Київ : Держполітвидав
Т. 1. – 1962. – 576 с.
134191
   XXII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 17-31 жовтня 1961 року. – Київ
Т. 3. – 1962. – 560с.
134192
   XXII з"їзд Комуністичної партії України 27-30 вересня 1961 року. – Київ : Держполітвидав України, 1962. – 296 с.
134193
  Черненко М.С. XXII з"їзд КПРС про комплексну механізацію і електрифікацію сільського господарства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 30-35. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 2)


  Выполнение заданий программы КПСС по обеспечению обилия сельскохозяйственных продуктов требует дальнейшего неуклонного повышения производительности труда, за счет чего будет достигнута большая часть прироста сельскохозяйственной продукции. Важнейшей ...
134194
   XXII з"їзд КПРС. Нова програма партії : матеріали до вивчення XIX теми курсу "Історії КПРС". – Київ : Київський університет, 1962. – 152 с.
134195
  Прокофьев Н. XXII международный юношеский / Н. Прокофьев. – М., 1936. – .
134196
   XXII научная конференция 21-25 января 1958 г. : Тезисы докладов. – Уральск, 1958. – [5] с.
134197
   XXII Национальный съезд Коммунистической партии США 23-26 авгecnf 1979 года / Коммунистическая, партия США Национальный, съезд, Детройт. 22-й., 1979. – Москва : Политиздат, 1982. – 280 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134198
  Сосса Р.І. XXII сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанційного зондування землі держав-учасниць СНД // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 50-51
134199
   XXII список семян, предлагаемых в порядке обмена Ботаническим садом Академии наук Туркменской ССР. – Ашхабад, 1962. – 34с.
134200
  Коммунистическая XXII съезд Коммунистической партии Австрии : (Вена, 18-20 января 1974 года) / Коммунистическая, партия Австрии. – Москва : Политиздат, 1975. – 119 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134201
   XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза 17-31 октября 1961 г. : стенографический отчет. – Москва : Госполитиздат
Т. 3. – 1962. – 592 с.
134202
   XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза 17-31 октября 1961 года : стенографический отчет. – Москва : Госполитиздат
Т. 2. – 1962. – 608 с.
134203
   XXII съезд КПСС и вопросы государства и права : (сб. ст.). – Свердловск, 1962. – 542 с.
134204
   XXII съезд КПСС и вопросы идеологической работы : Материалы Всесоюз. совещания по вопросам идеол. работы. 25-28 дек. 1961 г. – Москва : Госполитиздат, 1962. – 463 с.
134205
  Азаров Н.И. XXII съезд КПСС о перерастании социалистических общественных отношений в коммунистические / Н.И. Азаров ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Науч.-метод. совет по пропаганде филос. знаний. – Москва : [б. и.], 1963. – 40 с. – Библиогр.: с. 40
134206
  Гольнев Н.С. XXII съезд КПСС. Принятие новой Программы партии. / Н.С. Гольнев; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК общ.наук. – Киев, 1968. – 40с.
134207
  Prendel R. XXII. Einige Betrachtungen uber Polymorphie und Mimesie / von R. Prendel in Odessa // О новом выходе юрских отложений в Рязанской губернии Г.Г. Петца : (Сообщение, сделанное в заседании Отделения Геологии и Минералогии С.-Петербургского Об-ва Естествоиспытателей 15 дек. 1890г.) / Г.Г. фон Петц. – [Санкт-Петербург] : Тип. Н.А. Лебедева, 1910. – 4 c.
134208
   XXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2014)" : May 12-16, 2014 : abstracts : Mukachevo, Ukraine / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc.]. – Київ : Освіта України, 2014. – 196 p. : ill., tab. – Ст. англ., укр. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8725-10-4
134209
   XXIII Всеукраїнська наукова конференція аспірантів і студентів "Охорона навколишнього середовища та раціональне використання природних ресурсів" : 16-18 квіт. 2013 р. : зб. доповідей / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Донец. нац. техн. ун-т", Держ. ВНЗ "Донец. нац. ун-т", Держ. упр. охорони навколиш. природ. середовища в Донец. обл., Держ. екол. інспекція в Донец. обл. ; [редкол.: Є.О. Башков (відп. ред.) та ін.]. – Донецьк : ДонНТУ ; ДонНУ
Т. 1. – 2013. – 217, [1] с. : іл., табл. – Присвячується 150-річчю з дня народження В.І. Вернадського та Дню Довкілля. – Бібліогр. в кінці ст.
134210
   XXIII Всеукраїнська учнівська олімпіада з історії // Історія України : всеукраїнська газета для вчителів історії та правознавства. – Київ, 2018. – Червень (№ 12). – С. 4-10
134211
   XXIII Герценовские чтения : Межвузовская конференция: Теоретическая физика и астрономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1970. – 38 с.
134212
  Чомко Д. XXIII з"їзд Євразійської Асоціації профспілок університетів // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2010. – Жовтень (№ 10/11)


  XXIII з"їзд Євразійської Асоціації профспілок університетів відбувся на базі нашого університету, а саме в ОСК "Берегове". В його роботі взяли участь близько 40 делегатів із 25 університетів Азербайджану, Білорусії, Росії, України, Придністровскої ...
134213
   XXIII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня - 8 квітня 1966 р.. – К.
т.1. – 1966
134214
   XXIII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня - 8 квітня 1966 р. : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1967. – 644 с.
134215
   XXIII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 29 березня. – Київ, 1966. – 612с.
134216
   XXIII з"їзд Комуністичнох партії України 15-18 березня 1966 року : мат. з"їзду. – Київ : Політвидав України, 1967. – 239 с.
134217
   XXIII з"їзд КПРС : (матеріали до вивчення XXIII з"їзду). – Київ : Київський університет, 1967. – 140 с.
134218
  Заворотько П.П. XXIII з"їзд КПРС і проблеми правознавства // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 3-8. – (Серія права ; № 7)
134219
  Бершеда Р.В. XXIII з"їзд КПРС про дальше зміцнення Радянської держави / Р.В. Бершеда. – Київ, 1966. – 19с.
134220
   XXIII з"їзд хіругів України (Київ 21-23 жовтня 2015 р.) // Журнал Національної академії медичних наук України : науковий журнал Президії НАМН України / Національна, академія медичних наук України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4. – C. 424-428. – ISSN 2413-7944
134221
   XXIII Конгрес Міжнародної асоціації філософії права і соціальної філософії "Право и правові культури у 21-му столітті: відмінності та єдність" // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 4. – С. 271-282. – ISSN 1993-0909
134222
   XXIII наукова студенська конференція : Програма. – Київ. – 23 c.
134223
   XXIII Наукова студентська конференція.. – Київ : КДУ, 1966. – 24 с.
134224
  Коммунистическая XXIII Национальный съезд Коммунистической партии США : 10-13 нояб. 1983 г. / Коммунистическая, партия США. – Москва : Политиздат, 1985. – 291 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134225
   XXIII роковини Великої Жовтневої соціалістиіної революції.. – К., 1940. – 48с.
134226
   XXIII съезд венгерских профсоюзов. – М., 1976. – 152с.
134227
  Воронкова С.В. XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза / С.В. Воронкова, И.Д. Кабанова, И.М. Москаленко; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. Кафедра истории КПСС гуманитарных фак. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1969. – 188 с.
134228
   XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 29 марта - 8 апреля 1966 года : Стеног. отчет. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1966. – 640 с.
134229
   XXIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 29 марта - 8 апреля 1966 года : Стеног. отчет. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1966. – 672 с.
134230
   XXIII съезд Коммунистической партии Украины 15-18 марта 1966 г. : мат. съезда. – Киев : Политиздат Украины, 1967. – 256 с.
134231
   XXIII съезд КПСС и вопросы государственного строитеьства. – Москва : Мысль, 1968. – 284 с.
134232
  Гольнев Н.С. XXIII съезд КПСС и его решения / Н.С. Гольнев. – Киев, 1967. – 40с.
134233
   XXIII съезд КПСС и некоторые вопросы философии и социологии : (Материалы науч.-теорет. конференции). – Москва : Издательство Московского университета
Ч. 2. – 1967. – 147 с.
134234
  Медведев М.В. XXIII съезд КПСС о международном положении и внешняя политика СССР : (Методическое пособие в помощь лектору) / М.В. Медведев; О-во "Знание" РСФСР. – Ленинград : Б. и., 1966. – 20 с.
134235
   XXIII съезд КПСС приветствия и трудовые рапорты. – Москва : Правда, 1966. – 471 с.
134236
   XXIInd International congress of psychology = XXIIe congres international de psychologie : Abstract guide. – Leipzig
Vol.1. – 1980
134237
   XXIInd International congress of psychology = XXIIe congres international de psychologie : Abstract guide. – Leipzig
Vol.2. – 1980. – 691
134238
   XXIV Герценовские чтения : Вопросы научного коммунизма. Краткое содержание докладов. Апрель 1971 г. – Ленинград, 1971. – 85 с.
134239
   XXIV Герценовские чтения : Вопросы философии и социальной психологии. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 202 с.
134240
   XXIV Герценовские чтения : Дошкольное воспитание. Программа и краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 38 с.
134241
   XXIV Герценовские чтения : Методика преподавания физики в средней школе. Программа и краткое содержание докладов. 4-6 мая 1971 г. – Ленинград, 1971. – 107 с.
134242
   XXIV Герценовские чтения : Научный атеизм, этика, эстетика. Программа и краткое содержание докладов. 13-28 апреля 1971 г. – Ленинград, 1971. – 107 с.
134243
   XXIV Герценовские чтения : Педагогика. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 64 с.
134244
   XXIV Герценовские чтения : Педагогика начального обучения. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 58 с.
134245
   XXIV Герценовские чтения : Политическая экономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 35 с.
134246
   XXIV Герценовские чтения : Теоретическая физика и астрономия. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1971. – 95 с.
134247
   XXIV Герценовские чтения : Художественное образование. Программа и краткое содержание докладов. 5-12 марта 1971 г. – Ленинград, 1971. – 36 с.
134248
   XXIV Герценовские чтения : Исторические науки. Краткое содержание докладов. 1971 г. – Ленинград, 1971. – 204 с.
134249
   XXIV Герценовские чтения : Филологические науки. Краткое содержание докладов. 23 марта-23 апреля 1971 г. – Ленинград, 1971. – 230 с.
134250
   XXIV Герценовские чтения : Химия. Краткое содержание докладов. 1972 г. – Ленинград, 1972. – 112 с.
134251
   XXIV Герценовские чтения : Биология. Краткое содержание докладов. – Ленинград, 1972. – 163 с.
134252
   XXIV Герценовские чтения : В. И. Ленин - партия - просвещение - молодежь. Краткое содержание докладов. – Ленинград
вып. 2. – 1972. – 67 с.
134253
   XXIV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня - 9 квітня 1971 року. : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1972. – 568 с.
134254
   XXIV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 30 березня - 9 квітня 1971 року. : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1972. – 564, [4] с.
134255
   XXIV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу та його рішення : /матеріли до лекції/. – Київ, 1971. – 119 с.
134256
   XXIV з"їзд Комуністичної партії України 17-20 березня 1971 року : стенографічний звіт. – Київ : Політвидав України, 1972. – 377 с.
134257
   XXIV з"їзд Комуністичної партії України і його рішення : Матеріли до лекції. – Київ, 1971. – 38с.
134258
  Калакура Я.С. XXIV з"їзд КПРС - визначна віха на шляху до комунізму / Я.С. Калакура. – Київ, 1971. – 91 с.
134259
   XXIV з"їзд КПРС і розвиток марксистсько-ленінської теорії. – Київ, 1972. – 168с.
134260
  Копєйчиков В.В. XXIV з"їзд КПРС про державне управління та його ефективність // Проблеми правознавства : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 23. – С. 59-65
134261
  Черноскулов В.І. XXIV з"їзд КПРС про міжнародне становище СРСР і зовнішньополітичну діяльність партії / Черноскулов В.І. – Київ, 1971. – 29 с.
134262
  Колобков В.В. XXIV з"їзд КПРС про соціально-політичний розвиток радянського суспільства / В.В. Колобков. – Київ, 1971. – 28с.
134263
  Миронець Н.І. XXIV з"їзд КПРС про чергові завдання комуністичного будівництва / Н.І. Миронець. – Київ, 1971. – 18с.
134264
  Жмудський О.З. XXIV з’їзд КПРС про досягнення і перспективи розвитку природних наук і завдання їх пропаганди / О.З. Жмудський. – К, 1971. – 24с.
134265
   XXIV Мiжнародна олiмпiада з математики для студентiв унiверситетiв // У світі математики : український математичний журнал для школярів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Г.М. Шевченко ; редкол.: О.В. Антонюк, Д.С. Басов, О.О. Безущак [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 66-68. – ISSN 1029-4171


  У період з 31 липня по 6 серпня 2017 року у місті Благоєвград, Болгарія, відбулася XXIV Мiжнародна олiмпiада з математики для студентiв унiверситетiв. Україну цього року представляла лише команда КНУ імен Тараса Шевченка. До складу команди входили Д. ...
134266
   XXIV Международный Юношеский День, 1938. – 88с.
134267
   XXIV Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 26–27 травня 2016 р.) / І. Шпик, А. Татаренко, Н. Хороз, О. Лазор // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 263-268. – ISSN 0203-9494


  "26–27 травня 2016 р. Інститут славістики Львівського національного університету імені Івана Франка спільно з кафедрою славістики Белградського університету (Сербія) та Філологічно-мистецьким факультетом Крагуєвацького університету (Сербія) провів ...
134268
   XXIV наукова студентська конференція // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 79-80. – (Серія права ; № 12)
134269
  Коммунистическая XXIV Национальный съезд Коммунистической партии США : 13-16 авг. 1987 г. / Коммунистическая, партия США. – Москва : Политиздат, 1989. – 277 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134270
  Базилєв Б. XXIV студентська наукова конференція / Б. Базилєв, Г. Запорожець // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1969. – С. 92-93. – (Серія права ; № 10)


  В статье освещается робота конференции и доклады, которые были на ней прочитаны и обсуждены, а также деятельность подсекций конференции.
134271
  Александров В.С. XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза : (В помощь преподавателям вузов) / В.С. Александров, С.С. Хромов. – Москва : "Высшая школа", 1972. – 144 с.
134272
   XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза 30 матра-9 апреля 1971 года : стенографический отчет. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1971. – 592 с.
134273
   XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза 30 матра-9 апреля 1971 года : стенографический отчет. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1972. – 598 с.
134274
   XXIV съезд Коммунистической партии Украины : стенографический отчет. – Киев : Политиздат Украины, 1972. – 399 с.
134275
  Климушев В.Я. XXIV съезд КПСС / В.Я. Климушев. – Москва : Политиздат, 1974. – 96 с. – (Консультации по истории КПСС)
134276
   XXIV съезд КПСС и актуальные проблемы мировой политики. – Москва : Политиздат, 1974. – 255 с.
134277
  Авакьян С.А. XXIV съезд КПСС и дальнейшее развитие местных органов власти в Советском государстве / С.А. Авакьян. – Москва : Изд-во Московского университета, 1972. – 63 с.
134278
  Давыдова Н.Д. XXIV съезд КПСС и его решения : Материалы к лекции / Н.Д. Давыдова; КГУ им.Т.Г.Шевченко. ИПК общественных наук. – Киев : Киевский университет, 1972. – 30с.
134279
   XXIV съезд КПСС и история, перспективы развития производительных сил Дальнего Востока. – Владивосток, 1973. – 230 с.
134280
   XXIV съезд КПСС и проблемы идеологической борьбы. – Москва, 1975. – 288 с.
134281
   XXIV съезд КПСС о социалистическом государстве и демократии. – Иркутск, 1972. – 44 с.
134282
  Попов А.И. XXIV съезд КПСС об объективной необходимости повышения эффективности общественного производства. / А.И. Попов; Отд. пропаганды и агитации Ом. обкома КПСС. – Омск : [Б. и.], 1972. – 34 с.
134283
   XXIV съезд КПСС об укреплении Советского государства и развитии социалистической демократии. – Москва : Мысль, 1973. – 276 с.
134284
  Амвросов А.А. XXIV съезд КПСС об укреплении социального единства советского общества / А.А. Амвросов. – Москва : Знание, 1972. – 32 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "Философия" ; 10)
134285
   XXIV съезд КПСС: единство теории и практики. – Москва : Политиздат
Вып. 1. – 1973. – 479 с.
134286
   XXIV съезд КПСС: единство теории и практики. – Москва : Политиздат
Вып. 3. – 1976. – 479 с.
134287
  Французская XXIV съезд Французской коммунистической партии : Сент-Уэн, 3-7 февр. 1982 г. / Французская, коммунистичекая партия. – Москва : Политиздат, 1982. – 184 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134288
  Коммунистическая XXIV съезд Французской Коммунистической партии : Сент-Уэн, 3-7 февраля 1982 г. / Коммунистическая, партия Франции. – Москва : Политиздат, 1982. – 184 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134289
  Андреев П.П. XXIV сьезд КПСС о развитии социалистических общественных отношений : науч.-метод. совет по пропаганде истории КПСС и истории СССР / Андреев П.П. – Москва : [б. и.], 1972. – 55 с. – Список лит.: с. 53-54. – (В помощь лектору / О-во "Знание" РСФСР)
134290
  Щербак О.І. XXIX студентська наукова конференція / О.І. Щербак, Н. Нижник // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 86-88. – (Серія права ; № 14)
134291
   XXV (чрезвычайный) съезд Коммунистической партии Великобритании. – Москва : Госполитиздат, 1958. – 188 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134292
   XXV international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : May 11-15, 2015 : abstracts : Skhidnytsia / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc.]. – Київ : [s. n.], 2015. – 152 p. : ill. – Ст. укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8725-10-4
134293
   XXV lat Akademii medycznej im J. Marchlewskiego w Bialymstoku. – Bialystok, 1975. – 78с.
134294
  Максимов С. XXV Всесвітній конгрес із філософії права і соціальної філософії "Право, наука, технологія" / С. Максимов, О. Стовба // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / М-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 391-398. – ISSN 0132-1331


  Про конгрес , який відбувся 15-20 серпня 2011 р. у Франк-фурті-на-Майні (Німнччина).
134295
   XXV Герценовские чтения : Физическая и полупроводниковая электроника: Краткое содерж. докл. – Ленинград, 1972. – 132 с.
134296
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу. – М
1. – 1976. – 472с.
134297
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 24 лютого-5 березня 1976 року : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1976. – 343 с.
134298
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 24 лютого-5 березня 1976 року : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1976. – 565 с.
134299
   XXV з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 24 лютого-5 березня 1976 року : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1977. – 298 с.
134300
   XXV з"їзд Комуністичної партії України 10-13 лютого 1976 року : стенографічний звіт. – Київ : Політвидав України, 1976. – 469, [4] с.
134301
  Гринюк П.Ф. XXV з"їзд КПРС і актуальні питання світового революційного процесу / П.Ф. Гринюк. – Київ, 1976. – 48с.
134302
  Доценко А.П. XXV з"їзд КПРС і вдосконалення планування народного господарства / А.П. Доценко. – К, 1978. – 47с.
134303
   XXV з"їзд КПРС і методологічні проблеми мистецтвознавства. – Київ, 1979. – 235с.
134304
  Данченко М.І. XXV з"їзд КПРС і підвищення ролі громадських організацій / М.І. Данченко. – Київ, 1976. – 46с.
134305
  Кравчук А.М. XXV з"їзд КПРС про актуальні питання аграрної політики партії. / А.М. Кравчук. – Київ, 1976. – 48с.
134306
  Назаренко Є.В. XXV з"їзд КПРС про зміцнення правової основи державного і громадського життя радянського народу / Є.В. Назаренко. – К., 1977. – 47с.
134307
  Юзьков Л.П. XXV з"їзд КПРС про зростання ролі держави і права в умовах розвинутого соціалізму / Л.П. Юзьков. – Київ, 1976. – 65с.
134308
  Літовченко В.П. XXV з"їзд КПРС про зростання суспільної активності робітників / В.П. Літовченко. – Київ, 1978. – 47с.
134309
  Кравченко А.М. XXV з"їзд КПРС про історичні успіхи світу соціалізму / А.М. Кравченко. – Київ, 1977. – 48с.
134310
  Забарко Б.М. XXV з"їзд КПРС про розвиток світового революційного процесу. / Б.М. Забарко. – Київ, 1977. – 80с.
134311
  Лукеренко В.Л. XXV з"їзд КПРС про розвиток соціалістичного способбу життя / В.Л. Лукеренко. – Київ, 1978. – 48с.
134312
  Гаєва Н.П. XXV з"їзд КПРС про співробітництво комуністичних і робітничих партій соціалістичних країн // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1977. – С. 70-73. – (Юридичні науки ; Вип. 18)


  В статье на основе Материалов ХХV съезда КПСС показаны формы сотрудничества и взаимосвязи коммунистических и рабочих партий социалистических стран, принципы, на которых зиждется единство марксистско-ленинских партий. Обращается внимание на ...
134313
  Надольний І.Ф. XXV з"їзд КПРС про формування і утвердження комуністичної моралі / І.Ф. Надольний. – Київ, 1976. – 48с.
134314
  Попович О.С. XXV Киевский международный симпозиум по науковедению и истории науки "Творческое наследие В. И. Вернадского в исследовании науки и ее организации: из прошлого через настоящее — в будущее" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України ; МОНУ ; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (78). – С. 147-148. – ISSN 0374-3896


  Цель симпозиума – освещение научного наследия В.И. Вернадского в области истории, философии и организации науки с целью его использования в современных исследованиях и применения к развитию науки. С докладом "В.И. Вернадский о роли университетов и ...
134315
  Михайлов Н.А. XXV лет ВЛКСМ / Н.А. Михайлов. – Москва, 1944. – 24с.
134316
  Общество для пособия нуждающимся литераторам и ученым XXV лет. 1859-1884 : сборник, изданный Комитетом общества для пособия нужд. литераторов и ученых. – Санкт-Петербург : [Печ. в тип. газеты "Новое время"], 1884. – [2], II, 592 с., 6 л. портр.
134317
   XXV Міжнародний Юнацький День.. – К., 1939. – 77с.
134318
   XXV студенческая научная конференци. – Тбилиси, 1963. – 12с.
134319
  Коммунистическая XXV съезд Коммунистической партии Дании : Копенгаген, 23-26 сентября 1976 г. / Коммунистическая, партия Дании. – Москва : Политиздат, 1978. – 159 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134320
  Коммунистическая XXV съезд Коммунистической партии Канады : 13-15 февр. 1982 г. / Коммунистическая, Канады. партия. – Москва : Политиздат, 1983. – 128 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134321
   XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза 24 февраля-5 марта 1976 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1976. – 472 с.
134322
   XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза 24 февраля-5 марта 1976 года. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1976. – 599 с.
134323
   XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза 24 февраля-5 марта 1976 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1976. – 311с.
134324
  Голуб В.Н. XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза о дальнейшем укреплении дружбы и сотрудничества с социалистическими странами : Метод.разработка / В.Н. Голуб; МВ и ССО УССР. КГУ им.Т.Г.Шевченко. Каф.ист. МО и внеш.пол.СССР. – Київ, 1977. – 65с.
134325
   XXV съезд Коммунистической партии Украины 10-13 февраля 1976 года : стенографический отчет. – Киев : Политиздат Украины, 1976. – 494 с.
134326
   XXV съезд КПСС и актуальные проблемы коммунистического воспитания молодежи : По материалам всесоюз. науч.-практ. конф. в Минске (июня 1976 г.). – Москва : Молодая гвардия, 1976. – 398 с.
134327
  Ковешников Е.М. XXV съезд КПСС и вопросы государства развитого социализма / Е.М. Ковешников. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни науке и технике / О-во "Знание" ; 6 ; Государство и право)
134328
   XXV съезд КПСС и вопросы партийного руководства государственными и общественными организациями. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 248 с.
134329
   XXV съезд КПСС и его решения : (В помощь преподавателям и студентам вузов УССР). – Киев
Вып. 1. – 1976. – 75с.
134330
   XXV съезд КПСС и его решения : (в помощь преподав. и стуб вузов УССР). – Киев
Вып.2. – 1976. – 74с.
134331
   XXV съезд КПСС и задачи изучения истории исторической науки. – Калинин
Ч. 1. – 1978. – 147 с.
134332
   XXV съезд КПСС и задачи кафедр общественных наук. – Москва : Политиздат, 1977. – 142 с.
134333
   XXV съезд КПСС и задачи критики буржуазной идеологии, реформизма и ревизионизма в курсах общественных наук : Рекомендательній.указаказатель литературы в помощь преподавателям общественніх наук. – Киев, 1978. – 68 с.
134334
  Хватков Г.Н. XXV съезд КПСС и проблемы идеологической борьбы / Г.Н. Хватков, д-р филос. наук. – Москва : Знание, 1977. – 64 с. – (Новое в жизни, науке, технике . Серия "Научный коммунизм" ; № 7)
134335
   XXV съезд КПСС и проблемы идеологической борьбы в странах Азии и Африки. – Москва : Наука, 1979. – 286 с.
134336
  Морарь А.Г. XXV съезд КПСС о борьбе с буржуазной и ревизионистской идеологией на современном этапе / А.Г. Морарь, Н.Н. Мумжи. – Кишинев : Картя Молдовеняскэ, 1976. – 84 с.
134337
  Цветков Г.Н. XXV съезд КПСС о положении в мире и международной деятельности партии / Г.Н. Цветков, д. ист. наук ; О-во "Знание" УССР. – Киев : [Б. и.], 1976. – 41 с. – (Библиотечка в помощь лектору "Решения XXV съезда КПСС - в жизнь")
134338
   XXV съезд КПСС о развитии социалистической демократии, законодательства и управления. – Киев : Наукова думка, 1977. – 407ис.
134339
  Щербицкий В.В. XXV съезд КПСС о совершенствовании социалистического образа жизни и формировании нового человека / В.В. Щербицкий. – Москва : Политиздат, 1977. – 255 с.
134340
   XXV съезд КПСС: единство теории и практики. – Москва : Политиздат
Вып. 7. – 1981. – 376 с.
134341
  Французская XXV съезд Французской коммунистической партии : Сент-Уэн, 6-10 февр. 1985 г / Французская, коммунистичекая партия. – Москва : Политиздат, 1985. – 175 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134342
  Загородній Ю. XXV ювілейна міжнародна наукова конференція PDMU - 2015 / Ю. Загородній, П. Зінько // Київський університет. – Київ, 2015. – червень (№ 9/10). – С. 2


  У травні на базі ЛНУ імені І.Франка в смт. Східниця відбулася 25 ювілейна конференція PDMU – 2015. Організатори форуму – факультет кібернетики КНУ імені Тараса Шевченка (кафедри прикладної статистики, дослідження операцій, системного аналізу та теорії ...
134343
   XXV. zjazd Komunistickej Strany Sovietskeho Zvazu. Dokumenty a materialy. – Bratislava, 1976. – 215с.
134344
   XXVeme anniversaire de la creation des services de transfusion sanguine de la croix-rouge de belgique. – Liege : Universite de Liege, 1961. – 43S. – Communications et Conferences Scientifiques: Les transfusions massives
134345
  Сырцов Н.Г. XXVI-й съезд КПСС о становлении социальной однородности советского общества / Н.Г. Сырцов. – Киев, 1982. – 48 с.
134346
   XXVI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2015)" : August 24-28, 2015 : abstracts : Odessa, Ukraine / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, Fac. of cybernetics [etc.]. – Київ : [s. n.], 2015. – 156 p. : ill. – Ст. англ., укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-8725-10-4
134347
   XXVI International conference on charged particle accelerators : abstracts : Sept. 23-27, 2019, Ukraine, Kharkov / Nat. acad. of sciences of Ukraine ; Min. of education a. science of Ukraine, Nat. science center "Kharkov Inst. of physics and technology". – Kharkov : [s. n.], 2019. – 93, [1] p. – Текст укр., англ.
134348
   XXVI Герценовские чтения : Методика преподавания физики в средней школе. Науч. докл. – Ленинград, 1973. – 152 с.
134349
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 23 лютого-3 березня 1981 року : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1981. – 362 с.
134350
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 23 лютого-3 березня 1981 року : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1981. – 252 с.
134351
   XXVI з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 23 лютого-3 березня 1981 року : стеног. звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 3. – 1982. – 516 с.
134352
   XXVI з"їзд Комуністичної партії України 10-12 лютого 1981 року : стенографічний звіт. – Київ : Політвидав України, 1981. – 360 с.
134353
  Юрчук В.І. XXVI з"їзд КПРС - важлива віха на шляху до комунізму. / В.І. Юрчук. – Київ, 1977. – 68с.
134354
  Селіванов А.О. XXVI з"їзд КПРС і здійснення місцевими Радами народних депутатів конституційних обов"язків у зміцненні соціалістичної законності // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 17-20. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье показана роль местных Советов в укреплении социалистической законности, выдвигается ряд важных предложений по совершенствованию форм и методов организаторской работы местных Советов и законодательства, регулирующего их полномочия в этой сфере.
134355
  Назаренко Є.В. XXVI з"їзд КПРС про дальше зміцнення правової основи державного і громадського життя // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье рассматриваются главные положения разработанной КПСС концепции правовой основы государственной и общественной жизни советского общества, раскрывается понятие правовой основы, структура и формы ее укрепления. Особое внимание уделяется ...
134356
  Хижняк В.П. XXVI з"їзд КПРС про зміцнення соціально-політичної єдності радянського суспільства / В.П. Хижняк. – Київ, 1982. – 48с.
134357
   XXVI з"їзд КПРС: нові рубежі комуністичного творення. – Київ : Вища школа, 1981. – 224 с.
134358
  Білик М.В. XXVI з`їзд КПРСС пpо пiдвищення pолi pобiтничого класу в iнтенсифiкацiї суспiльного виpобництва / М.В. Білик, Н.Ю. Костриця. – Київ : Знання, 1982. – 48с. – (Т-во "Знання" ; 1 ; 6 : Історія, теорія і політика КПРС)


  Hа основi маpксистсько-ленiнського вчення, piшень XXVI з`їзду КПРС i XXVI з`їзду Компаpтiї Укpаїни, iнших паpтiйних документiв pозкpивається дiяльнiсть Комунiстичної паpтiї Укpаїни, пеpвинних паpтiйних оpганiзацiй по пiдвищенню загально-освiтнього i ...
134359
   XXVI национальный съезд Коммунистической партии Великобритании. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 116 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134360
  Сущинська І.Ю. XXVI с"їзд КПРС про дальше поглиблення співробітництва соціалістичних країн / І.Ю. Сущинська, В.О. Голубєв. – К., 1981. – 48с.
134361
  Тарарухін С.А. XXVI студентська наукова конференція / С.А. Тарарухін, А.К. Юрчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 86-87. – (Серія права ; № 11)
134362
  Коммунистическая XXVI съезд Коммунистической партии Канады : 5-8 апр. 1985 г. / Коммунистическая, партия Канады. – Москва : Политиздат, 1986. – 133 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134363
   XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза 23 февраля - 3 марта 1981 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1981. – 536 с.
134364
   XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза 23 февраля - 3 марта 1981 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1981. – 264 с.
134365
   XXVI съезд Коммунистической партии Советского Союза 23 февраля - 3 марта 1981 года : стеног. отчет. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1981. – 536 с.
134366
   XXVI съезд Коммунистической партии Украины 10-12 февраля 1981 года : стенографический отчет. – Киев : Политиздат Украины, 1981. – 374 с.
134367
  Краснов Ю.К. XXVI съезд КПСС : мифы советологов и реальность / Ю.К. Краснов, А В. Пшеничнов, . – Москва : О-во "Знание" РСФСР, 1982. – 48 с. – Библиогр.: с. 47
134368
  Ненашев М.Ф. XXVI съезд КПСС / М.Ф. Ненашев, К.К. Яцкевич. – Москва : Политиздат, 1983. – 112 с. – (Консультации по истории КПСС)
134369
   XXVI съезд КПСС и актуальные проблемы научного коммунизма. – Киев : Вища школа при КГУ, 1982. – 280с.
134370
   XXVI съезд КПСС и актуальные проблемы развитого социализма. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 188 с.
134371
   XXVI съезд КПСС и актуальные проблемы советского государственного управления. – Киев : Наукова думка, 1984. – 341 с.
134372
   XXVI съезд КПСС и актуальные проблемы формирования у молодежи классового подхода к явлениям общественной жизни : Материалы науч.-практ. конф., Москва, 14-15 сент. 1982 г. – Москва : ВКШ, 1983. – 394 с.
134373
  Степин А.П. XXVI съезд КПСС и вопросы внутрипартийной жизни / А.П. Степин ; Академия общественных наук при ЦК КПСС. – Москва : Мысль, 1982. – 76 с. – Библиогр.: с. 74-75. – (Актуальные проблемы марксистско-ленинской теории)
134374
   XXVI съезд КПСС и вопросы развития государственного права, советского строительства и управления. – Москва, 1982. – 262 с.
134375
   XXVI съезд КПСС и задачи в области развития культуры и коммунистического воспитания трудящихся : сб. нау. тр. – Свердловск, 1983. – 144 с.
134376
  Хмельницкий Н.С. XXVI съезд КПСС и мировой революционный процесс / Н.С. Хмельницкий, А.М. Левищенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 19-25. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
134377
   XXVI съезд КПСС и некоторые проблемы развития социалистической демократии. – Саратов : Саратовский университет, 1983. – 140 с.
134378
   XXVI съезд КПСС и проблемы теории государства и права : [Сб. статей]. – Москва : Ин-т государства и права, 1982. – 194 с.
134379
   XXVI съезд КПСС и развитие народного образования в СССР. – Москва : Педагогика, 1982. – 255 с.
134380
   XXVI съезд КПСС и совершенствование аппарата управления местных Советов народных депутатов. – Киев : Наукова думка, 1983. – 222 с.
134381
   XXVI съезд КПСС о достижениях социальной однородности советского общества. – Москва, 1983. – 172 с.
134382
   XXVI съезд КПСС о мировом революционном процессе. – Минск : Изд-во БГУ, 1982. – 190 с.
134383
   XXVI съезд КПСС о рабочем классе как движущей силе общественного прогресса : Материалы науч.-теорет. конф. – Иваново : ИвГУ, 1982. – 357 с.
134384
  Пащук В.В. XXVI съезд КПСС о развитии мировой социалистической системы, сотрудничестве стран социализма / В.В. Пащук, Д.Г. Довгополый // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1981. – С. 3-12. – (Международные отношения и международное право ; № 13)
134385
  Акопов М.А. XXVI съезд КПСС об идеологической борьбе на современном этапе.- Теория и практика научного коммунизма / М.А. Акопов; Об-во "Знание" УССР, с.ІІ Теория и практика научного коммунизма, №1. – Киев, 1982. – 48 с. – (,Теория и практика научного коммунизма. Сер. 2 / О-во "Знание" УССР ; №1)
134386
   XXVI съезд КПСС об идеологической работе партии на современном этапе. – Киев : Вища школа, 1982. – 190 с.
134387
   XXVI съезд КПСС: актуальные проблемы коммунистического строительства. – Киев : Вища школа при КГУ, 1983. – 283 с.
134388
   XXVI съезд КПСС: диалоги в пресс-центре. – Москва, 1981. – 148 с.
134389
   XXVI съезд КПСС: единство теории и практики. – Москва : Политиздат
Вып. 1. – 1982. – 558 с.
134390
   XXVI съезд КПСС: единство теории и практики. – Москва : Политиздат
Вып. 2. – 1982. – 512 с.
134391
   XXVI съезд КПСС: единство теории и практики. – Москва : Политиздат
Вып. 3. – 1983. – 624 с.
134392
   XXVI съезд КПСС: единство теории и практики. – Москва : Политиздат
Вып. 4. – 1984. – 704 с.
134393
   XXVI съезд КПСС: единство теории и практики. – Москва : Политиздат
Вып. 5. – 1985. – 751 с.
134394
   XXVI съезд КПСС: экономическое и социальное развитие СССР на современном этапе. – Киев : Вища школа, Изд. при КГУ, 1982. – 200 с.
134395
  Французская XXVI съезд Французской коммунистической партии, : Сент-Уэн, 2-6 декабря 1987 г / Французская, коммунистичекая партия. – Москва : Политиздат, 1987. – 246 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134396
   XXVI съезда Коммунистической партии Советского Союза 23 февраля - 3 марта 1981 года. – М
1. – 1981. – 384с.
134397
   XXVII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : dedicated to 70-th anniversary of Professor O. Nakonechnyi : May 23-27, 2016 : abstracts : Tbilisi-Batumi, Georgia / T. Shevchenko nat. univ. of Kyiv, (Fac. of cybernetics) [etc.]. – Київ : [s. n.], 2016. – 179, [1] p. : ill. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7166-39-7
134398
   XXVII International conference on charged particle accelerators : abstracts : Sept. 21-24, 2021, Ukraine, Kharkіv / Nat. Acad. of Sciences of Ukraine ; Min. of Education a. Science of Ukraine, Nat. Science Center "Kharkov Inst. of Physics and Technology". – Kharkov : ННЦ ХФТІ, 2021. – 106, [1] p. – Ст. укр., англ.
134399
   XXVII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 25 лютого-6 березня 1986 року : Стенографічний звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 1. – 1986. – 623 с.
134400
   XXVII з"їзд Комуністичної партії Радянського Союзу 25 лютого-6 березня 1986 року : Стенографічний звіт. – Київ : Політвидав України
Т. 2. – 1986. – 318 с.
134401
  Савельєв В.Л. XXVII з"їзд Комуністичної партії України / В.Л. Савельєв. – К., 1987. – 173с.
134402
   XXVII з"їзд Комуністичної партії України 6-8 лютого 1986 року : Стеногр. звіт. – Київ : Політвидав, 1986. – 259 с.
134403
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 1. – 1986
134404
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 2. – 1986
134405
   XXVII з"їзд КПРС : Стенографічний звіт. – Київ
Т. 3. – 1986
134406
   XXVII з"їзд КПРС про зростання корівної ролі партії у радянському суспільстві. – Київ, 1986. – с.
134407
  Тихонова Є.А. XXVII з"їзд КПРС про розвиток політичної системи радянського суспільства, більш повне здійснення соціалістичного самоврядування народу // Вісник Київського університету : Міністерство вищої і середньої спеціальної освіти УРСР ; Київський університет ім. Т.Г. Шевченка / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 3-10. – (Юридичні науки ; Вип. 27)


  В статье раскрывается понятие социалистического самоуправления народа. Показана его связь с функционированием советской демократии, политической системы социализма. Подчеркивается, что основу социалистического самоуправления народа составляют Советы и ...
134408
   XXVII Київський міжнародний симпозіум з наукознавства та історії науки "наукознавство та історія науки: минуле, теперішнє, майбутнє" — "добровські читання" // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (96). – С. 143-159. – ISSN 0374-3896
134409
   XXVII национальный съезд Коммунистической партии Великобритании. – Москва : Госполитиздат, 1961. – 124 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134410
  Коммунистическая XXVII съезд Коммунистической партии Канады : 20-24 мая 1988 г. / Коммунистическая, партия Канады. – Москва : Политиздат, 1989. – 190 с. – (Документы и материалы зарубежных коммунистических и рабочих партий)
134411
   XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля - 6 марта 1986 года : Стенографический отчет. – Москва : Политиздат
Т. 1. – 1986. – 654 с.
134412
   XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля - 6 марта 1986 года : Стенографический отчет. – Москва : Политиздат
Т. 2. – 1986. – 320 с.
134413
   XXVII съезд Коммунистической партии Советского Союза 25 февраля - 6 марта 1986 года : Стенографический отчет. – Москва : Политиздат
Т. 3. – 1986. – 589 с.
134414
  КП Украины XXVII съезд Коммунистической партии Украины 6-8 февраля 1986 : Стенографический отчёт / КП Украины. – Киев : Политиздат Украины, 1986. – 375 с.
134415
  Маслов Н.Н. XXVII съезд КПСС : консультации по истории КПСС / Н.Н. Маслов. – Москва : Политиздат, 1987. – 93 с.
134416
   XXVII съезд КПСС и актуальные проблемы культурного строительства на современном этапе : Сборник научных трудов. – Москва : МГИК, 1987. – 152 с.
134417
   XXVII съезд КПСС и вопросы активизации человеческого фактора : Сб. науч. тр. – Ташкент : ТашГУ, 1987. – 136 с.
134418
   XXVII съезд КПСС и вопросы дальнейшего совершенствования политической системы советского общества : Сб. науч. тр. – Ташкент : ТашГУ, 1989. – 88 с.
134419
   XXVII съезд КПСС и задачи дальнейшего развития общественных наук : Материалы совмест. науч. сес. секции обществ. наук президиума АН СССР и секции обществ. наук АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1988. – 158 с.
134420
   XXVII съезд КПСС и задачи кафедр общественных наук. – Москва : Политиздат, 1987. – 267с.
134421
  Пышков Б.М. XXVII съезд КПСС и мировой революционный процесс / Б.М. Пышков. – Москва : Знание, 1986. – 62, [2] с. – (Новое в жизни, науке, технике . Научный коммунизм ; № 12)
134422
  Шаповал Ю.И. XXVII съезд КПСС и мифы антикоммунизма / Ю.И. Шаповал. – Киев : Высшая школа, 1987. – 107, [2] с. – Библиогр. в примеч.: с. 104-108
134423
  Шпак В.Ю. XXVII съезд КПСС и некоторые проблемы теории научного коммунизма / В.Ю. Шпак, В.И. Филоненко ; Отв. ред. В.Е. Давидович ; Рост. гос. ун-т им. М.А. Суслова. – Ростов -на-Дону : Изд-во Рост. ун-та, 1988. – 139, [2] с. – Библиогр.: с. 138-140
134424
  Сорокин В.Д. XXVII съезд КПСС и основные направления работы местных Советов : Опыт. Проблемы. Рекомендации / В.Д. Сорокин, Р.В. Панов. – Ленинград : Лениздат, 1986. – 302, [1] с. – Библиогр.: с. 301
134425
  Загладин В.В. XXVII съезд КПСС и соотношение сил на международной арене / В.В. Загладин. – Москва : Знание, 1986. – 63, [1] с. – Библиогр.: с. 63-64. – (Библиотечка "Социализм и мир неразделимы")
134426
   XXVII съезд КПСС о международной политике партии. – Киев : Вища школа при КГУ, 1986. – 88с.
134427
   XXVII съезд КПСС о руководящей роли партии в ускорении развития страны. – Москва : Московский университет, 1988. – 149 с.
134428
   XXVII съезд КПСС о совершенствовании социализма. – Москва : Московский университет, 1987. – 55 с.
134429
   XXVII съезд КПСС о советской военной доктрине, Боевое содружество братских соц. стран : [ Пособие ]. В помощь Маркс.-лен. подгот. офицеров. – Москва : Военное издательство, 1987. – 62 с. – Библиогр. в конце кн.
134430
   XXVII съезд КПСС о социально-политическом и духовном развитии советского общества. – Киев : Вища школа, 1986. – 93 с.
134431
   XXVII съезд КПСС о социально-экономической политике партии. – Киев : Вища школа при КГУ, 1986. – 87с.
134432
  Бабосов Е.М. XXVII съезд КПСС о стратегии ускорения социально-экономического развития страны / Е.М. Бабосов ; АН БССР, Ин-т философии и права. – Минск : Наука и Техника, 1987. – 124, [2] с.
134433
   XXVII съезд КПСС об идейно-воспитальной работе партии. – Киев, 1986. – 21с.
134434
   XXVII съезд КПСС об экономической стратегии партии. – Киев, 1986. – 24с.
134435
   XXVII съезд КПСС: актуальные проблемы теории и практики совершенствования социализма. – Киев : Вища школа при КГУ, 1987. – 323с.
134436
   XXVII съезд КПСС: курсом коммунистического созидания и мира. – Минск : Университетское, 1987. – 182 с.
134437
   XXVII съезд КПСС: мировоззрение и практика совершенствования социализма : М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Петрозавод. гос. ун-т им. О.В. Куусинена. – Петрозаводск : ПГУ, 1988. – 99 с.
134438
   XXVII съезд КПСС: творческий вклад в марксистско-ленинскую теорию. – Москва : Политиздат, 1986. – 192 с.
134439
  Wunder W. XXVII.Untersuchungen uber die Besiedlung des Teichbodens mit Nahrungstieren des Karpfens / W. Wunder. – s.l.
1 : Herbstproben. – S.455-484
134440
   XXVIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2016)" : August 25-30, 2016 : Brno, Czech Rehublic : abstracts : dedicated to 70-th anniversary of Professor Jaroslav Michalek / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv [etc.]. – Київ : [б. в.], 2016. – 135, [1] p. : ill., tab. – Текст англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-7166-38-0
134441
   XXVIII наукова конференція професорсько-викладацького складу юридичного факультету // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 98-100. – (Серія права ; № 13)
134442
  Котюк В.О. XXVIII наукова студентська конференція на юридичному факультеті / В.О. Котюк, В.В. Хірсін // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1972. – С. 89-92. – (Серія права ; № 13)
134443
   XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза 2-13 июля 1990 г. : Стеногр. отчет / КПСС Съезд, (28, 1990, Москва); Ин-т теории и истории социализма ЦК КПСС. – Москва : Политиздат
[Т.] 1. – 1991. – 638 с.
134444
  Калакура Я.С. XXVІ з"їзд Комуністичної партії України / Я.С. Калакура, І.П. Кожукало. – Київ, 1982. – 152с.
134445
   XXX-тие научной, педагогической и общественной деятельности профессора И.П. Осипова : [Крат. биогр. очерк и торжеств. заседание о-ва физ.-хим. наук 1 дек. 1907 г.] / О-во физ.-хим. наук при Харьк. ун-те. – Харьков : Тип. "Печ. дело", 1910. – 39 с., 1 л. портр.
134446
   XXX international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2017)" : August 14-15, 2017 Vilnius, Lithuania : abstracts : dedicfted to 80-th anniversary of Professor Yurii Yermoliev / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv [etc.]. – Київ : [б. в.], 2017. – 139, [1] p. : ill., tab. – Текст англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7530-07-6
134447
   XXX lat akademii Medycznej im. J. Marchlewskiego w Bialymstoku. – Bialystok, 1980. – 87с.
134448
   XXX Герценовские чтения : Геология. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 46 с.
134449
   XXX Герценовские чтения : Исторические науки. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 125 с.
134450
   XXX Герценовские чтения : История КПСС. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 82 с.
134451
   XXX Герценовские чтения : Литературоведение. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 103 с.
134452
   XXX Герценовские чтения : Научный атеизм, этика, эстетика. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 52 с.
134453
   XXX Герценовские чтения : Научный коммунизм. Науч. докл. – Ленинград, 1977. – 74 с.
134454
   XXX студентська наукова конференція. – Київ : КДУ, 1973. – 62 с.
134455
  Лавріненко І.С. XXX студентська наукова конференція на юридичному факультеті // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1974. – С. 96-99. – (Серія права ; № 15)
134456
   XXXI international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2018)" : July 3-8, 2018 : Lankaran-Baku, Republic of Azerbaijan : abstracts / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv [etc.]. – Київ : [б. в.], 2018. – 143, [1] p. : ill., tab. – Текст англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7530-10-6
134457
   XXXI International Conference Problems of Decision Making Under Uncertainties August 14-19, 2017 Vilnius, Lithuania // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  XXXI міжнародна конференція PDMU-2018 була організована Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна) та Ленкоранським університетом (Азербайджанська Республіка).
134458
   XXXI Герценовские чтения. Проблемы художественного метода и жанра : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 96 с.
134459
   XXXI Герценовские чтения. Система языка и речевая реализация его категорий : Сб. науч. тр. – Ленинград, 1978. – 112 с.
134460
  Уварова Юлія XXXI Міжнародний географічний конгрес у Тунісі : В Українському географічному товаристві // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 39-41
134461
   XXXI Міжнародний геологічний конгрес у Ріо-де-Жанейро // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 133-136
134462
   XXXII науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конференції : 09-10 січ. 2013 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова ; [оргком.: В.Ф. Євдокимов та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова, 2013. – 55, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим.
134463
   XXXIII international conference "Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2019)" : January 24 - February 1, 2019 : Hurgada, Egypt : abstracts : dedicated to 30th anniversary of the department of system analysis and decision making theory / Taras Shevchenko nat. univ. of Kyiv [etc.]. – Київ : [б. в.], 2019. – 99, [1] p. : ill., tab. – Текст англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7638-48-2
134464
   XXXIII науково-технічна конференція "Моделювання" : тези конференції, 15-16 січ. 2014 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є.Пухова ; [оргкомітет: В.Ф. Євдокимов та ін.]. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2014. – 53, [1] c. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст.
134465
  Цокало С.Л. XXXIV сесія Міждержавної ради з геодезії, картографії, кадастру та дистанціійного зондування Землі країн-учасниць СНД // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 6 (81). – С. 52-53 : фото
134466
   XXXV науково-технічна конференція " Моделювання" : тези конф., 12–13 січ. 2016 р. / НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ : Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, 2016. – 57, [1] с. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в підрядк. прим.
134467
   XXXV Українська олімпіада юних математиків / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Радченко // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 1. – С. 49-65. – ISSN 1029-4171
134468
   XXXVI Українська олімпіада юних математиків / О. Ганюшкін, В. Мазорчук, В. Некрашевич, В. Ясінський // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 3. – С. 62-76. – ISSN 1029-4171
134469
  Тревого І.С. XXXVII з"їзд Польського геодезичного товариства : інформація / І.С. Тревого, О.М. Іванчук, В.В. Задорожний // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2010. – № 4. – С. 52-54 : Фото
134470
   XXXVII Московская математическая олимпиада. Сборник подготовительных задач. – М., 1974. – 16с.
134471
   XXXXII Пленарная сессия Комитета Международного бюро по виноградарству и виноделию. – Москва, 1962. – 28 с.
134472
  Greguss Pal Xylotomische Bestimmung der heute Lebenden Gymnospermen / Greguss Pal. – Budapest, 1955. – 308с.
134473
  Щетиніна Г.С. Xвірус хости - небезпечний рослинний патоген / Г.С. Щетиніна, Ю.А. Косенко, І.Г. Будзанівська // Карантин і захист рослин : науково-виробничий журнал / Ін-т захисту рослин НААН України ; Управління захисту рослин Департаменту фітосан. безпеки України при Держ. ветеринарній та фітосанітарній службі України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (233), січень. – С. 17-20


  Наведено дані розповсюдження Х-вірусу хости у світі. Описано характер прояву інфекції на рослинах Hosta spp., морфологічні та молекулярні характеристики збудника. Представлено результати діагностики колекції Національного саду ім. Гришка НАНУ та ...
134474
  Дуніч А.А. Y-вірус картоплі на рослинах томатів в Україні / А.А. Дуніч, О.І. Данілова // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 32-33
134475
  Jarousseau Cyril Y a-t-il un citoyen dans la salle? : [Comedie a sketches] / Jarousseau Cyril. – Paris : Art et comedie, 2001. – 93p. – (Collection Cote scene). – ISBN 2-84422-187-4
134476
  Nogueras Luis Rogelio Y si muero manana / Nogueras Luis Rogelio. – La Habana, 1984. – 174с.
134477
  Cofino Manuel Y un dia el sol es juez. / Cofino Manuel. – La Habana, 1976. – 141с.
134478
  Савченко Г.Б. Y2-- корректность нелокальных краевых задач в бесконечном слое для вистем уравнений в частных производных : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.02 / Савченко Г. Б.; ХГУ. – Х., 1972. – 12л.
134479
   Yabanci diller egitim bolumu dergisi (YDEB). – Istanbul
2. – 1998
134480
  Bodrogi T. Yabim drums in the Biro collection / T. Bodrogi. – Separatum ex: Folia Ethnographica. 1, 1949, nr 2-4. – Budapest, 1950. – 205-222с.
134481
  Pierson George Wilson Yale college. An educational history 1871-1921 / Pierson George Wilson. – New Haven, 1952. – 774с.
134482
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 00440078
94. – 1998


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
134483
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 95. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
134484
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 96. – 1999


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
134485
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 97. – 2000
134486
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 98. – 2000
134487
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 99. – 2001
134488
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 100. – 2001
134489
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 101. – 2001


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
134490
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 102. – 2002
134491
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 103. – 2003


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
134492
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 104. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
134493
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 105. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
134494
   Yale French studies. – New Haven. – ISSN 0044-0078
N 106. – 2004


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
134495
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 107. – 2005
134496
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 108 : Crime fictions. – 2005
134497
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 109 : Surrealism and its others. – 2006
134498
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 110 : Meaning and its objects: material culture in medieval and renaissance France. – 2006
134499
   Yale French studies. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 111 : Myth and Modernity. – 2007
134500
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 113 : French education: fifty years later. – 2008
134501
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 114 : Writing and the image today. – 2008
134502
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
N 115 : New spaces for french and francophone cinema. – 2009
134503
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 116 / 117 : Turns to the right?. – 2009
134504
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 118 / 119 : Noeuds de memoire: multidirectional memory in postwar French and francophone culture. – 2010
134505
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 120 : Francophone Sub-Saharan African literature in global contexts. – 2011
134506
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 0044-0078
Nr. 121 : Literature and history: around suite francaise and les bienveillantes. – 2012
134507
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 044-0078
Nr. 122 : Out of sight: political censorship of the visual arts in nineteenth-century France. – 2012
134508
   Yale French studies / Yale university. – New Haven : Yale university press. – ISSN 044-0078
Nr. 123 : Rethinking Claude Levi-Strauss (1908-2009). – 2013
134509
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale universty; Yale university. – New Haven
N 46. – 1997. – (Monograph series)
134510
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 47. – 1998. – (Monograph series)
134511
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 48. – 1999. – (Monograph series ; N 48)
134512
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 49. – 1999. – (Monograph series)
134513
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 50. – 2000. – (Monograph series)
134514
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 51. – 2001. – + карта. – (Monograph series ; N 51)


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
134515
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 52 : Founders" cults in Southeast Asia: ancestors, polity, and identity. – 2003. – (Monograph series)


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
134516
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 53 : Seeds of knowledge: the beginning of integrated pest management in Java / Yunita Triwardani Winarto. – 2004. – (Monograph series)


  1997. Vol. 275, N 5306 (P. 1533-1704), N 5307 (P.1705-1844), 5308 (P.1845-2000); vol. 276, N 5309 (P.1-164) - 5312 (P. 497-644), N 5313 (P. 645-864) - 5316(1161-1300), N 5317 (P.1301-1464), 5319 (P. 1613-1756) -5321 (P. 1937-2092); vol. 277, N 5322 (P. ...
134517
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 54 : Conserving nature in culture. Case studies from Southeast Asia /Michael R. Dove, Percy E. Sajise, Amity A. Doolittle. – 2005. – (Monograph series)
134518
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 55 : Beyond suspicion? The Singapore judiciary /Francis T. Seow. – 2006. – (Monograph series)
134519
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 56 : Fine description: Ethnographic and linguistic essays / H.C. Conklin. – 2007. – (Monograph series)
134520
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university; Yale university. – New Haven
N 57 : Hoa Lo/Hanoi Hilton stories /Nguyen Chi Thien. – 2007. – (Monograph series)
134521
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 58 : Contested democracy and the left in the Philippines after Marcos /Nathan Gilbert Quimpo. – 2008. – (Monograph series)
134522
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 59 : Renunciation and power: the quest for sainthood in contemporary Burma / Guillaume Rozenberg. – 2010. – (Monograph series)
134523
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 60 : Anarchic solidarity autonomy, equality and fellowship in Southeast Asia / T. Gibson, K. Sillander. – 2011. – (Monograph series)
134524
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 61 : Allegories of the Vietnamese past. Unification and the production of a modern historical identity / W. Wilcox. – 2011. – Повна назва серії: Yale Southeast Asia monograph series. – (Monograph series)
134525
   Yale Southeast Asia studies : [monographs] / Yale university. – New Haven
N 62 : The entangled state sorcery, state control, and Violence in Indonesia / N. Herriman. – 2012. – Повна назва серії: Yale Southeast Asia monograph series. – (Monograph series)
134526
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 00843539
1998. – 1998


  1998, V.33 N 1
134527
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
1999. – 1999


  1998, V.33 N 1
134528
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2000. – 2000


  1998, V.33 N 1
134529
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2001. – 2001


  1998, V.33 N 1
134530
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2003. – 2003


  1998, V.33 N 1
134531
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2004. – 2004


  1998, V.33 N 1
134532
   Yale university Art gallery bulletin. / University named Yale. – New Haven. – ISSN 0084-3539
2005. – 2005
134533
  Pierson George Wilson Yale: The University College. 1921-1937 / Pierson George Wilson. – New Haven, 1955. – 740с.
134534
  Bilousov M. Yalta and Ukraine: a new look from the historical perspective // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 39-51
134535
  Ferro M. Yalta comme la base du depart: Europe et Yalta / Marc Ferro // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 20, ч. 1. – P. 33-38
134536
  Soroka Yu. Yalta Conference. Ukraine as a UNO Foundation in 1945 // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 148-149. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
134537
  Ponomarenko K. Yalta. A short guide / K. Ponomarenko. – Simferopol, 1966. – 76с.
134538
  Szekspir William Yamlet / Szekspir William. – Krakow, 1925. – 264 s. – (Biblioteka narodowa ; 2)
134539
   Yanina studio. Твоє Відродження // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 5 (131), жовтень - листопад. – С. 120-125 : фото
134540
  Biocca Ettore Yanoama:opowiesc kobiety porwanej przez indian / Biocca Ettore; Sieroszewska B. – Warszawa, 1974. – 409с.
134541
  Soroka Yu. Yarema Vyshnevetskyi and His Victories in Smolensk War (1632 - 1634) // 100 key events in Ukraian history / Y. Soroka. – Kharkiv : Folio, 2018. – P. 58-59. – (True History Series). – ISBN 978-966-03-8514-6
134542
   Yarmarok : Ukrainian writing in Canada since the Second World War. – Edmonton : Canadian inst. of Ukrainian studies; University of Alberta, 1987. – 352 p. – ISBN 0920862527
134543
  Kocherha Ivan Yaroslav the wise / Kocherha Ivan. – Kiev, 1982. – 128с.
134544
  Razoumovski Felix Yaroslavl : Guide / Razoumovski Felix. – Moscou, 1988. – 256 p. : il.
134545
  Razumovsky Felix Yaroslavl: A Guide : A Guide / Razumovsky Felix. – Moscow, 1987. – 256с.
134546
  Ilhan Attila Yasak sevismek / Ilhan Attila. – Istanbul : Bilgi yayinevi, 1991. – 126s. – (Butun siirleri ; 6 ; 192 : Attila Ilhan Butun Siirleri). – ISBN 975-494-219-6
134547
   Yassine en France : d"apres un feuilleton radiophonique de Odette Petit et Michel de Villers. – Paris : ADPF-CLE International, 1976. – 47 p. : ill. – (Les aventures de Yassine)
134548
   Yassine et la flute enchantee : d"apres un feuilleton radiophonique de Odette Petit et Michel de Villers. – Paris : ADPF-CLE International, 1974. – 47 p. : ill. – (Les aventures de Yassine)
134549
   Yatsymyrs"kyi Vitalii // Академіки Академії наук вищої школи України : довідник / [редкол.: Стріха В.І. (голова) та ін. ; відп. ред. М.І. Дубина]. – Київ : [б. в.], 1994. – С. 306
134550
  Arguedas Jose Maria Yawar fiesta. / Arguedas Jose Maria. – Krakow, 1975. – 168с.
134551
   Yazoo river, Miss : Letter from the Secretary of war. – Washington : Government, 1934. – XI, 195 p.
134552
  Konev I. Year of victory / I. Konev. – M., 1984. – 248с.
134553
   Yearbook commercial arbitrarion / Intern. council for commercial arbitration ; gen. ed. Albert Jan van den Berg , with the ass. of the Permanent Court of Arbitration, Peace Palace, The Hague. – Alphen aan den Rijn : Wolters Kluwer Law & Business, Kluwer law international. – ISBN 978-90-411-4906-0
Vol. 38 (2013). – 2014. – XXIV, 673 p.
134554
   Yearbook of Finnish foreign policy 1992. – Helsinki : Finnish institute of international affairs, 1992. – 97 p. – ISBN 951-769-043-6. – ISSN 0355-0079
134555
   Yearbook of international organizations : 1992 /1993. – 29th ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : Saur
Vol. 1 : Organization descriptions and cross-references. – 1992. – XII, 1780 p.
134556
   Yearbook of international organizations : 1992 /1993. – 10th ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : Saur
Vol. 3 : Subject Volume. Global Action Networks; classified directory by subject and region. – 1992. – [8], 1576 p.
134557
   Yearbook of international organizations : 1992 /1993. – 10th ed. – Munchen ; New York ; London ; Paris : Saur
Vol. 2 : Geographic Volume.International rganization Participation; country directory of secretariats and membership. – 1993. – VIII, 1656 p.
134558
   Yearbook of private intemational law / founding ed.: P. Sarcevic, P. Volken ; ed.: A. Bonomi, G.P. Romano ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne -. – Munich : Sellier european law publishers. – ISBN 978-3-86653-189-5
Vol. 12 (2010). – 2011. – XII, 680, [1] р. – Index: p. 675-680. – Бібліогр. в підрядк. прим.
134559
   Yearbook of private international law. – Hague; London; Boston : Kluwer law international; Swiss institute of comparative law. – ISBN 90-411-1520-X
Vol.2 (2000). – 2000. – 8,[2],385p.
134560
   Yearbook of private international law. – The Hague a. o. : Kluwer law international. – ISBN 90-411-1738-5
Vol.3 (2001). – 2001. – 10,435p.
134561
   Yearbook of private international law / founding ed. P. Sarcevic ; ed. A. Bonomi, P. Volken ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne. – Munich : Sellier. elp. – ISBN 978-3-86653-114-7
Vol.10 (2008). – 2009. – XIII, [1], 743 р. – Index: p. 734-743. – Бібліогр. в підрядк. прим.
134562
   Yearbook of private international law / founding ed. P. Sarcevic ; ed. A. Bonomi, P. Volken ; publ. in assoc. with Swiss inst. of comparative law, Lausanne. – Munich : Sellier. elp. – ISBN 978-3-86653-160-4
Vol. 11 (2009). – 2010. – IX, [2], 634 р. – Index: p. 627-634. – Бібліогр. в підрядк. прим.
134563
   Yearbook of the Institute of East-Central Europe = Rocznik Instytutu Europy Srodkowo-Wschodniej. – Lublin : IESW, 2003-. – ISSN 1732-1395
Vol. 16, iss. 5 : Central Europe: issues, developments, policies. – 2018
134564
   Yearbook of the International law commission 1993. – New York; Geneva : United Nations. – ISBN 92-1-133483-7
Vol. 2, part 2 : Report of the Commission to the General Assembly on the work of its forty-fifth session. – 1995. – 3,134p.
134565
   Yearbook on private international law. – The Hague; London; Boston : Kluwer law international; Swiss institute of comparative la. – ISBN 90-411-1026-7
Vol.1 - 1999. – 1999. – 374p.
134566
   Yearbook. Fiscal Year 1993 / U.S.Geological Survey : United States Government Printing Office
At Work Across the Nation. – 1994. – fig.


  1997. N 2044, 2094-A, 2143, 2144, 2159,
134567
   Yearbook. Fiscal Year 1994 / U.S.Geological Survey : United States Government Printing Office
Touching the Lives of Every Citizen, Every Day. – 1995. – fig.


  1997. N 2044, 2094-A, 2143, 2144, 2159,
134568
   Yearbook. Fiscal Year 1995 / U.S.Geological Survey : United States Government Printing Office
Understanding the Earth. – 1996. – fig.


  1997. N 2044, 2094-A, 2143, 2144, 2159,
134569
  Bogza Geo Years of darkness / Bogza Geo. – Bucharest, 1955. – 332с.
134570
  Krastoshevsky R. Yelena Ovchinnikova / Rita Krastoshevsky. – [S. l.] : [s. n.]
Part 1 : The Crystal Goblet. – 149, [5] c. – Текст парал. на русск. и англ. языках


  В данном документе представлено творчество известного укр. художника Елены Овчинниковой, с 2001 года живущей в США. Творчество художника отмечается яркой индивидуальностью взгляда и почерка, щедрой амплитудой жанров (станковая графика, живопись, ...
134571
  Lysenko V. Yellow boots : a novel / V. Lysenko; introduction by A.Kryvoruchka. – Edmonton : NeWest press ; Canad. institute of Ukr. stud. press, 1992. – 355 p. – ISBN 0920897924
134572
  Gow Kathleen Yes Virginia, there is right and wrong! : Values education survival kit / Gow Kathleen. – Toronto a.o. : Wiley, 1980. – [7],248p. – ISBN 0-471-79954-8
134573
  Lapenna Ivo Yes, esperanto is the answer to the world language problem / Lapenna Ivo. – Rotterdam
4. – 1964. – 14 с.
134574
  Kellermann Bernhard Yester und Li. Das Meer. / Kellermann Bernhard. – Berlin, 1958. – 496с.
134575
  Kellermann B. Yester und Li. Das Meer. / B. Kellermann. – Berlin, 1973. – 487с.
134576
  Gloete Stuart Yesterday is dead. / Gloete Stuart. – New York, 1940. – 267с.
134577
  Gelinas Gratien Yesterday the children were dancing. / Gelinas Gratien. – Toronto, Vancouver, 1967. – 76с.
134578
   Yesterday, today, tomorrow : the Ukrainian community in Canada : proceedings. – Winnipeg : Ukrainian Academy of Arts and Sciences in Canada, 2004. – 157 p. – ISBN 0-9732814-0-5
134579
  Malyshev O.V. Yet another definition of the concept "information" // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – S. 33-40. – ISSN 1993-6788


  Дається визначення поняттю "інформація", в якому враховано інтуїтивне уявлення про інформацію, а також аспекти феномену, що розглядається.
134580
  Panova V. Yevdokia / V. Panova. – M. – 144с.
134581
   Yevgeniy Fedorovich Shnyukov (On the eighty-year-old Jubilee) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 2. – С. 118-119. – ISSN 0367-4290
134582
  Boulware Lemuel Yhe truth about Boulwarism: trying to do right voluntarity / Boulware Lemuel. – Washington, 1969. – 180с.
134583
  Vukasojevic Sandra Yielding or Maintaining the Floor: The Role of Intonational Morphemes in the Turn-taking System in Montenegrin // Revue roumaine de linguistique / Academie romaine. – Bucuresti, 2017. – T. 62, № 1, Janvier-Mars. – P. 39-58. – ISSN 0035-3957
134584
  Heyne Isolde Yildiz heisst Stern / Heyne Isolde. – Berlin : Langenscheidt, 1994. – 118S. – ISBN 3-468-49695-8
134585
  Faust Bernhard Yilgarn und Meeri. / Faust Bernhard. – Berlin, 1957. – 212с.
134586
  Airas Pentti Yksilo ja hahen suhteensa yhteisoon J.V.Snellmanin historianfilosofiassa. / Airas Pentti. – Jyzaskyla, 1956. – 172с.
134587
  Rolnikaite Maria Yo debo contarlo / Rolnikaite Maria. – M., 1967. – 244с.
134588
  Roa Bastos Yo el supremo / Roa Bastos. – Madrid, 1987
134589
  Torrente Ballester Yo no soy yo, evidentemente / Torrente Ballester. – Barcelona : Plaza & Janes Editores, 1993. – 311, [4] p.
134590
  Vallejo-Nagera Yo, el Intruso / Vallejo-Nagera. – Barcelona : Planeta, 1993. – 223 p.
134591
  Adidevananda S. Yoga as a Therapeutic Fact. Special Lectures / S. Adidevananda. – Mysore : University of Mysore, 1966. – 56c.
134592
  Wiedenmanna B. Yoga, tajemna wiedza Indyi / Bapt. Wiedenmanna , prz. St. Womela. – Lwow : Wyd-wo "Kultura i sztuka" ; Herman Stachel. – 120 s.
134593
  Castle Dennis You-as a public speaker / Castle Dennis. – London, 1974. – 203с.
134594
  Berrill M.J. You and the universe / M.J. Berrill. – Greenwich, 1959. – 175 p.
134595
  Lowen Walter You and your job / Lowen Walter. – New, revis. ed. – New York, 1962. – 256с.
134596
  Свердлова І.О. You and your life = Людина та світ довкола : навч. посібник / І.О. Свердлова, А.С. Птушка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – ISBN 978-966-623-781-4
Ч. 1. – 2011. – 149, [1] с. : іл., табл.
134597
  Martin Paul You are what you do: health and behaviour in the lucky country : An inaugural public lecture delivered at the Armidale town hall, New South Wales, 22 September 1999 / Martin Paul. – Armidale : The University of New England, 1999. – 29p. – (The 1999 lecture series). – ISBN 1 86389 628 7
134598
  Szkutnik Leon Leszek You can learn English / Szkutnik Leon Leszek. – Warszawa, 1985. – 368с.
134599
  Browne H. You can profit from a monetary crisis / H. Browne. – New York : Macmillan, 1974. – 397 р. – ISBN 0-02-517460-6
134600
  Browne Harry You can profit from a monetary crisis / Browne Harry. – Revis. ed. – Toronto, 1975. – 419с.
134601
  Arnold D.E. You of nature. / D.E. Arnold. – New York, 1967. – 172с.
134602
  Ryabchenko O. Young people mobilizing for participation in communistic transformations in rural areas during the years of the collectivization and Holodomor // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (546), травень - червень. – С. 74-92. – ISSN 0130-5247
134603
   Your body and its care. – Rockville Centre : Zenith books, 1959. – 159 p. – (A guide to health and beauty)
134604
  Levy Susan Your body can talk : How to use simple muscle testing to learn what your body knows and needs: The art and application of clinical kinesiology / Levy Susan, Lehr Carol. – Prescott : Hohm, 1996. – 16,368p. – ISBN 0-934252-68-8
134605
  Osborn Alex Your creative power: how to use imagination / Osborn Alex. – New York, 1961. – 382с.
134606
  Matveyev A.F. Your first steps in English / A.F. Matveyev. – M., 1977. – 232с.
134607
  Rowat Donald Your local government. A sketch of the municipal system in Canada / Rowat Donald. – Toronto, 1962. – 148с.
134608
  Pilpel Harriet Your marriage and the law / Pilpel Harriet, Zavin Theodora. – New, revis. ed. – New York, 1964. – 352с.
134609
  Bunker M.N. Your memory. / M.N. Bunker. – Springfield., 1958. – 65с.
134610
  Moysey Joann Your move! / Moysey Joann. – Toronto, 1977. – 118с.
134611
  Hulme William Your pastor"s problems: a guide for ministers and laymen / Hulme William. – Garden City, 1966. – 165с.
134612
  Kerbs John Your people problems : A brief study in human relations for the Christian / Kerbs John. – Mountain View; Omaha : Paciific press publ. assoc., 1967. – 10,125p. : portr.
134613
   Your rooster от hahn air // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2011. – № 3. – С. 7 (прилож) : Фото. – ISSN 1998-8044
134614
  Durova Natalia Your turn! / Durova Natalia. – M., 1980. – 220с.
134615
  Greene G. Yours etc. : letters to the press / G. Greene. – London : Penguin books, 1991. – 270 p. – ISBN 0-14-012372-5
134616
  Buck Tim Yours in the struggle : Reminiscences of Tim Buck / Buck Tim; Edited by W.Beeching, P.Clarke, Foreword by T.McEwen. – Toronto : NC press, 1977. – 15,414p. – ISBN 0-919600-71-9
134617
  Conrad Joseph Youth and Gaspar Ruiz. / Conrad Joseph. – London, 1957. – 189с.
134618
  Azimova Dinora Youth and the Cultural Revolution in Soviet Central Asian Republics / Azimova Dinora. – Moscow, 1988. – 134с.
134619
  Conrad Joseph Youth and two other stories. / Conrad Joseph. – Garden City, 1922. – 339с.
134620
   Youth civic participation in the South Baltic Region : example of Lithuania, Poland and Sweden / Krystyna Gomolka, Izabela Borucinska, Rimantas Stasys, Remigijus Civinskas. – Warsaw : Poltext, 2020. – 288 p. : ill., tab. – Bibliogr.: p. 267-282. – ISBN 978-83-8175-133-9
134621
  Ayhan F. Youth unemployment as a growing global threat // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 7 (181). – Р. 262-269. – ISSN 1993-6788


  The aim of this paper is to explain the importance, causes and consequences of youth unemployment and policies to fight it. Global economic crisis made it clear that youth unemployment is more sensitive than adult unemployment. Since youth unemployment ...
134622
  Kovalenko A.B. Youth"s imagery features of their own future and future of Ukraine / A.B. Kovalenko, O.L. Roketa // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – P. 50-62
134623
  Czako M. Youth, School and Democracy in Hungary // Central European political science review (CEPSR) : quarterly of Central European political science alliance / Central European political science association. – Budapest, 2011. – Vol. 12, Nr 44, Summer : The qualities of democracies. – P. 117-144. – ISSN 1586-4197
134624
  Conrad Joseph Youth: a narrative / Conrad Joseph. – Edinburgh; Toronto : Blackwood; Clark co. – 48p. – В книзі немає точних даних про дату видання, приблизно: 20е сторіччя
134625
  Conrad Joseph Youth: The end of the tether. / Conrad Joseph. – Harmondsworth, 1976. – 173с.
134626
  Orlov V. Yritystoiminta venajalla : Yleiset oikeudelliset olosuhteet suomalaisen yrityksen kannalta / V.Orlov. – Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1996. – 366s. – ISBN 9516409237
134627
  Varlet Agnes Yseult & Tristan / Varlet Agnes. – Paris : Harmattan, 1978. – 130 p.
134628
  Le Clerc N.G. Yu le grand et Confucius, Histoire chinoise / Par M. Le Clerc, ancien Medecin des Armees du Roi, de l"Hetman des Cosaques... – A Soissons (Soissons) : De l"imprimerie de Ponce Courtois
P. 1. – 1769
134629
   Yugoslav journal of operations research. – Belgrade, 1997. – ISSN 03540243


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
134630
   Yugoslav journal of operations research. – Beograd. – ISSN 0354-0243
Vol. 7, Num. 2. – 1997. – 165 - 323 C.
134631
   Yugoslav journal of operations research. – Beograd. – ISSN 0354-0243
Vol. 8, Num. 1. – 1998. – 1 - 186 C.
134632
   Yugoslav journal of operations research: An international journal dealing with theoretical and computational aspects of operations research, systems science and management scisnce. – Beograd, 1998. – ISSN 03540243


  1997. Vol.4, N 46, 47; vol.5, N 49
134633
   Yugoslavia - one long summer. – Beograd : Publishers "Jugoslavija", 1965. – XXI, 96 p. : photoill. – Cover: woman from Macedonia
134634
  Auty Phyllis Yugoslavia / Auty Phyllis. – New York : Walker, 1965. – 255 p. : with 95 illustr. and 2 maps
134635
  Hoffman George Yugoslavia and the new communism / Hoffman George, Neal Fred Warner. – New York, 1962. – 546с.
134636
  Popovic Nenad Yugoslavia: the new class in crisis / Popovic Nenad. – Syracuse, 1968. – 240с.
134637
   Yunnan eternal Shangri-la / [foreword Chen Hao]. – [S. l : s. n.], 2015. – [13] , 304 p. : ill., phot. – Видання китайською мовою, текст парал. англ. – ISBN 978-7-222-13780-6
134638
  Celik Osman Yunus emre (Hayat Hikayesi) / Celik Osman. – Istanbul : M.E.B, 2001. – 464s. – (Turk edebiyati dizisi ; 1). – ISBN 975.11.0895.0
134639
  Ozbay Huseyin Yunus Emre ile ilgili makalelerden secmeler / Ozbay Huseyin, Tatci Mustafa. – Ankara : M.E.B, 2001. – 452s. – (Turk edebiyati dizisi ; 106). – ISBN 975.11.0796.2
134640
  Birman M.E. Yuri Gagarin - pioneer in space / M.E. Birman. – M., 1976. – 110с.
134641
   Yuri Gagarin: To mark the 25th anniversary of the first manned space flight. – Moscow : Social Sciences Today, 1986. – 269 с.
134642
   Yuriy Kalyuzhnyi"s lifetime in Science // Condensed matter physics / The Institute for condensed matter physics of the National academy of sciences of Ukraine ; ed. in chief I. Yukhnovskii ; ed.: B.Berche, A. Ciach, D.di Caprio [et al.]. – Lviv, 2021. – Vol. 24, n. 3. – С. 30101-1-30101-3. – ISSN 1607-324Х


  Статті в цьому спеціальному випуску "Фізики конденсованих середовищ" подано з присвятою професору д-ру Юрію Калюжному з нагоди його 70-річчя. Професор Юрій Калюжний відомий як один із провідних вчених у галузі фізики конденсованих матерія. Його роботи ...
134643
   Yuyan Wenzi Guifan Shouce = Нормативний довідник китайських ієрогліфів. – Пекін : Yuwen chubanshe, 1991. – 348, 128с. – ISBN 7-80006-354-2
134644
  Petersen Jan Yvonne. Erzahlung / Petersen Jan. – Berlin, 1958. – 86с.
134645
  Hess D. yziologie roslin / D. Hess. – Praha : Academia Ved, 1979. – 341s.
134646
  Dubrowski Jerzy Z "Mazowszem" w krajach Azji / Dubrowski Jerzy. – Warszawa, 1961. – 244с.
134647
  Tuwim Julian Z "tresci gorejacej" / Tuwim Julian. – Warszawa, 1974. – 41с.
134648
  Turgieniew I.S. Z "Zapisek mysliwego" / I.S. Turgieniew. – Warszawa. – 144 p.
134649
  Krasinski Zdzislaw Z 75-letnich dziejow Akademii ekonomicznej w Posnaniu 1926-2001 / Krasinski Zdzislaw. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej w Poznaniu, 2002. – ISBN 83-88760-53-Х
134650
  Dabrowski Jan Z Anglikami na codzien. / Dabrowski Jan. – Krakow, 1958. – 428с.
134651
   Z archiwum oddzialu Instytutu Pamieci Narodowej w Poznaniu : studia nad zasobem / red. Rafal Koscianski, Rafal Leskiewicz ; Instytut pamieci narodowej,. – Warszawa ; Poznan : IPN, 2008. – 264 s. – (Studia i materialy ; Tom 13). – ISBN 978-83-60464-71-7
134652
  Ingarden Roman Z badan nad filozofia wspolczesna / Ingarden Roman. – Warszawa, 1963. – 664с.
134653
   Z badan nad wspolczesna problematyka panstw Europy Srodkowej i Wschodniej / Pod red. Janusza Albina, J.M. Kupczaka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2261 : Z badan nad wspolczesna problematyka panstw Europy Srodkowej i Wschodniej. – S.1-377 : il. – ISSN 0239-6661
134654
   Z badan nad wykorzystaniem rafinacji informacji sieciowej. Wybory prezydenckie i parlamentarne 2015 / W. Gogolek, D. Jaruga, K. Kowalik, P. Celinski // Studia medioznawcze / Instytut dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego. – Warszawa, 2015. – Nr 3 (62). – S. 31-41. – ISSN 1641-0920
134655
  Matuszkiewicz W. Z badan nad zmiennoscia Erophila verna DC : Przyczynek do znajomosci chwastow / W. Matuszkiewicz. – Lublin : Uniwersytetu Marii Curie-Sklodowskiej, 1948. – 18 s. – Annales universitatis Marie Curie-Sklodowska, v. 3, 1, Sectio E, 1948
134656
  Hviezdoslav P.O. Z basni / P.O. Hviezdoslav. – Bratislava, 1952. – 141с.
134657
  Husak G. Z boju o dnesek. 1944-1950 / G. Husak. – Praha, 1973. – 592с.
134658
  Husak G. Z boju o dnesek. 1944-1950 / G. Husak. – Praha, 1973. – 592с.
134659
  Svoboda Ludvik Z Buzuluku do Prahy / Svoboda Ludvik. – Praha, 1960. – 312с.
134660
  Teichman Josef Z ceskych luhu do sveta. Prukopnici ceske hudby / Teichman Josef. – Praha, 1959. – 256с.
134661
  Marek Jiri Z cihel a usmevu / Marek Jiri. – Praha, 1953. – 200с.
134662
  Moore Brian Z cukru byl krol... / Moore Brian; Z angielskiego przelozyla E. Konig-Krasinska. – Warszawa : Instytut wydaw. "PAX", 1972. – 223s.
134663
  Mantel-Niecko ta in. Z czarnego ladu / ta in. Mantel-Niecko. – Warszawa, 1967. – 200с.
134664
  Grzeszczyk M.E. Z czasu i przestrzeni : Aforyzmy 1 / M.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 62 s. – ISBN 83-901525-5-K
134665
  Grzeszczyk M.E. Z czasu i przestrzeni : (wiersze - primo) / M.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 62 s. – ISBN 83-901525-5-K
134666
  Grzeszczyk M.E. Z czasu i przestrzeni : (wiersze-due) / M.Grzeszczyk. – Olsztyn : Grzeszczykowie, 1997. – 62 s. – ISBN 83-901525-5-K
134667
  Bratkowski Stefan Z czym do niesmiertelnosci. / Bratkowski Stefan. – Katowice, 1977. – 442с.
134668
  Socha Tadeusz Z dala od miasta / Socha Tadeusz. – Krakow, 1977. – 145с.
134669
  Szczypiorski Andrzej Z daleka i z bliska / Szczypiorski Andrzej. – Warszawa, 1957. – 208с.
134670
  Krafta J. Z dalekeho vychodu. / J. Krafta. – Martin, 1972. – 232с.
134671
  Bieniarzowna Janina Z dawnego Krakowa / Bieniarzowna Janina. – Krakow, 1957. – 232с.
134672
  Trapl Miloslav Z dejin ceskeho delnickeho hnuti / Trapl Miloslav. – Praha
2. – 1952. – 24с.
134673
  Kutnar Frantisek Z dejin ceskeho delnickeho hnuti. / Kutnar Frantisek. – Praha
1. – 1952. – 24с.
134674
  Bartos F.M. Z dejin hesla "Pravda vitezi" / F.M. Bartos. – Praha, 1947. – 23с.
134675
  Hamanova Pavlina Z dejin knizni vazby. / Hamanova Pavlina. – Praha, 1959. – 276с.
134676
  Stepanek Vladimir Z dejin obrozenske literatury / Stepanek Vladimir. – Praha, 1988. – 217 с.
134677
  Dovzenko Alexandr Z deniku / Dovzenko Alexandr. – Praha, 1964. – 133с.
134678
  Gebik W. Z diablami na ty. / W. Gebik. – Gdansk, 1972. – 334с.
134679
  Gellner Frantisek Z dila Frantiska Gellnera. / Gellner Frantisek. – Praha, 1952. – 208с.
134680
  Hamman Joe Z divokeho zapadu na Monmartre. / Hamman Joe. – Bratislava, 1970. – 195с.
134681
  Makowiecka W. Z doswiadczen nauczycieli matematyki. Odczyty Pedagogiczne W. Mackowiecka, A. Paszke / W. Makowiecka, A. Paszke; Pod. red. J. Gorskiej. – Warszawa : Panstwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1955. – 48 s. – (Instytut pedagogiki. Z przodujacych doswiadczen pedagogicznych)
134682
   Z ducha Orfeusza : studia o polskiej poezji lat 2010-2016 / Muzeum im. Konstantego Ildefonsa Galczynskiego w Praniu, Katedra Badan Filologicznych "Wschod-Zachod", Wydzial Filologiczny Uniwersytetu w Bialystoku ; red.: Wojciech Kass i Jaroslaw Lawski. – Bialystok ; Pranie : PRYMAT, Mariusz Sliwowski, 2018. – 574, [2] s. : il. – Бібліогр.: с. 497-506 та у підрядк. прим. – ISBN 978-83-7657-259-8
134683
  Hawryluk Jerzy Z dziejow cerkwi prawoslawnej na Podlasiu w 10-17 wieku / Hawryluk Jerzy; Zarzad glowny zwiazku ukraincow Podlasia. – Bielsk Podlaski : Osnowy, 1993. – 224s. : il.
134684
  Hawryluk J. Z dziejow cerkwi prawoslawnej na Podlasiu w X-XVII wieku / Jerzy Hawryluk. – Bielsk : Zaklad Glowny Zwiazku Ukraincow Podlasia, 1993. – 224 s. : il. – Бібліогр. в підрядк. прим.
134685
  Bakradze Konstanty Z dziejow filozofii wspolczesnej. / Bakradze Konstanty. – Warszawa, 1964. – 400с.
134686
  Pulaski Michal Z dziejow genezy "Europy wersalskiej" / Pulaski Michal. – Wroclaw, 1974. – 139с.
134687
  Babinger Franz Z dziejow imperium Osmanow. / Babinger Franz. – Warszawa, 1977. – 567с.
134688
  Ostrowska Ewa Z dziejow jezyka polskiego i jego piekna. Studia i szkice / Ostrowska Ewa. – Krakow, 1978. – 417с.
134689
  Gorska Hanna Z dziejow karykatury polskiej / Gorska Hanna. – Warszawa, 1977. – 367с.
134690
  Pawlowicz Jerzy Z dziejow konspiracyjnej KRN. 1943-1944 / Pawlowicz Jerzy. – Warszawa, 1961. – 256с.
134691
   Z dziejow kultury fizycznej w Polsce i wsrod polakow na obczyznie w latach 1918-1939. – Czestochowa : Wydawnictwo Wyzszej szkoly pedagogicznej, 2001. – 119s. – ISBN 83-7098-464-9
134692
   Z dziejow kultury muzycznej Poznania. – Poznan : Ars nova, 1996. – 184s. – ISBN 83-85409-40-8
134693
  Jablonski Witold Z dziejow literatury chinskiej / Jablonski Witold. – Warszawa, 1956. – 200с.
134694
  Ranicki Marceli Z dziejow literatury niemieckiej. 1871-1954 / Ranicki Marceli. – Warszawa, 1955. – 370с.
134695
  Halicz B. Z dziejow mysli ewolucyjnej / B. Halicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1959. – 215s.
134696
  Topolski Jerzy Z dziejow narzedzi pracy. Od motyki do kombajnu / Topolski Jerzy. – Warszawa, 1956. – 210с.
134697
  Hera Janina Z dziejow pantomimy, ozyli Palac zaczarowany. / Hera Janina. – Warszawa, 1975. – 409с.
134698
   Z dziejow Polecia prawa w naukach biologicznych. – Warszawa : PWN, 1967. – 126 s.
134699
   Z dziejow polskiej mysli filozoficznej i spolecznej. – Warszawa : Wiedza
T. 2 : Wiek XVIII-oswiecenie / red. nauk. B. Suchodolski. – 1956. – 364 s.
134700
  Dynak Wladyslaw Z dziejow polskiej piesni lowieckiej / Dynak Wladyslaw. – Wroclaw, 1991. – 275с.
134701
  Budzilo Jerzy Z dziejow postepu. / Budzilo Jerzy, Dybowski Stefan. – Warszawa, 1960. – 464с.
134702
  Halaba Ryszard Z dziejow PPR w wojewodztwie Bydgoskim. (1945-1947). / Halaba Ryszard, Kolomejczyk Norbert. – Bydgoszczy, 1962. – 124с.
134703
  Kozanski Tadeusz Z dziejow studenckich walk 1932-1939 / Kozanski Tadeusz. – Warszawa, 1955. – 176с.
134704
  Olszewski Wojciech Z dziejow wedkarstwa polskiego od konca wieku XIX do czasow wspolczesnych / Olszewski Wojciech. – Torun, 1993. – 202с.
134705
  Bauman Z. Z dzielow demokratycznego idealu / Z. Bauman. – Warszawa : Iskry, 1960. – 189 s.
134706
  Karpowicz W. Z ewolucji swiata roslin : Szkice / W. Karpowicz. – Wyd. 2. – Warszawa : Pan-we wydawnictw szkolnych, 1958. – 139s.
134707
  Remiszewska Teresa Z goryczy soli moja radosc : Opowiesc o samotnym rejsie Komodorem przez Atlantyk / Remiszewska Teresa. – Krakow : Wyd-wo literackie, 1979. – 299s. : 16k.il. – ISBN 83-08-00086-X
134708
  Lepecki Mieczyslaw Z gwiazdy na gwiazde. Podroz z Brazylii do Polski. / Lepecki Mieczyslaw. – Warszawa, 1960. – 296с.
134709
  Zaruski M. Z harcerzami na ``Zawiszy czarnym`` / Mariusz Zaruski. – 3-ie wyd. powojenne. – Warszawa : Sport i turystyka, 1970. – 133 s. : fot.
134710
  Zelinka Milan Z havranieho dvora / Zelinka Milan. – Plzen : Slovensky spisovatel, 1988. – 357 s.
134711
  Szaynok B. Z historia i Moskwa w tle : Polska a Izrael 1944 - 1968 / Bozena Szaynok; Instytut pamieci narodowej, komisja scigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu; Uniwersytet Wroclawski, wydzial nauk historycznych i pedagogicznych, Instytut historyczny. – Warszawa, 2007. – 504 s. – (Monografie ; tom 36). – ISBN 978-83-60464-49-6
134712
  Sedlacek Jiri Z historie Svazu ceskoslovensko-sovetskeho pratelstvi / Sedlacek Jiri. – Praha, 1955. – 64с.
134713
  Sikora Jan Z historii chemii.. / Sikora Jan. – Warszawa, 1977. – 320с.
134714
  Gorski Konrad Z historii i teorii literatury / Gorski Konrad. – Warszawa
2. – 1964. – 416с.
134715
   Z historii i teorii pedagogiki XX wieku // Acta Universitatis Lodziensis / Uniwersytet Lodzki. – Lodz, 1999. – 214 s. – (Folia paedagogica ; N 2). – ISSN 1427-9703
134716
  Capkova Bela Z jabkenicke myslivny / Capkova Bela. – Praha, 1976. – 121с.
134717
  Orzeszkowa E. i in. Z jednego strumienia / E. i in. Orzeszkowa. – Warszawa, 1960. – 386с.
134718
  Bidwell George Z kapitanem Cookiem przez Pacyfik / Z oryginalu angielskiego tlum. A.Bidwell. – Gdynia : Wyd-wo morskie, 1961. – 239s. : 1 mapa
134719
  Okonski Karol Z karabinem na bakier / Okonski Karol. – Katowice, 1962. – 232с.
134720
  Gomulka W. Z kart naszej historii. / W. Gomulka. – Warszawa, 1968. – 427с.
134721
  Broszkiewicz Stanislaw Z Kobusem do gwiazd. / Broszkiewicz Stanislaw. – Krakow, 1981. – 237с.
134722
  Pigon Stanislaw Z Komborni w swiat / Pigon Stanislaw. – Wyd. 4. rozszerzone. – Krakow, 1957. – 292с.
134723
  Tchorz Czeslaw Z kowala - "Kowal". Wspomnienia z lat 1930-1944 / Tchorz Czeslaw. – Warszawa, 1974. – 283с.
134724
  Orkan Wladyslaw Z krainy gorcow / Orkan Wladyslaw. – Krakow, 1975. – 282с.
134725
  Orkan W. Z krainy gorcow : Nowele i obrajki / F. Orkan. – Krakow : literackie, 1975. – 282 s.
134726
  Stepowski Tadeusz Z kraju dalekiego dziecinstwa / Stepowski Tadeusz. – Lodz, 1967. – 178с.
134727
  Zukrowski Wojciech Z kraju milczenia / Zukrowski Wojciech. – Warszawa : Czytelnik, 1968. – 421 s.
134728
  Kotanski Wieslaw ta in. Z krancow Azii / Wieslaw ta in. Kotanski. – Warszawa, 1967. – 200с.
134729
  Olszewski Kazimierz Z kronik teatralnych Zaglebia i Slaska / Olszewski Kazimierz. – Krakow, 1960. – 516с.
134730
  Klubowna Anna Z lat dalekich i bliskich. / Klubowna Anna, St. Kazmierczyk. – Warszawa, 1966. – 544с.
134731
  Sedlak Jaroslav Z lavice za katedru. Z pameti ucitele / Sedlak Jaroslav. – Praha, 1960. – 280с.
134732
  Povazan Michal Z literarnych studii a clankov / Povazan Michal. – Bratislava, 1953. – 194с.
134733
  Dunarowski Wladyslaw Z malego okna / Dunarowski Wladyslaw. – Warszawa, 1979. – 265с.
134734
  Pfleger-Moravsky Gustav Z maleho sveta / Pfleger-Moravsky Gustav. – Praha, 1962. – 400с.
134735
  Lasak Oldrich Z malirova zapisniku / Lasak Oldrich. – Praha, 1959. – 124с.
134736
  Ptasinski Jan Z mazowieckich pol / Ptasinski Jan. – Warszawa, 1959. – 344с.
134737
  Mallek Karol Z Mazur do Verdun. Wspomnienia 1890-1919 / Mallek Karol. – Warszawa, 1967. – 284с.
134738
  Kostrzewski Josef Z mego zycia : Pamietnik / Kostrzewski Josef. – Wroclaw; Warzsawa; Krakow : Zaklad narodowy im. Ossolinskich-, 1970. – 366s. : il.
134739
  Sova Antonin Z meho kraje. Soucit i vzdor / Sova Antonin. – Praha, 1962. – 263с.
134740
  Dynak W. Z Mickiewiczem na lowach // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3115 : Z Mickiewiczem na lowach / W. Dynak. – S. 1-278. – ISSN 0239-6661
134741
  Swirko Stanislaw Z Mickiewiczem pod reke: Czyli zycie i tworczosc Jana Czeczota / Swirko Stanislaw. – Warszawa, 1989. – 326с.
134742
  Hrusovsky I. Z minulosti a sucasnosti filozofie / I. Hrusovsky. – Bratislava : Vyd-vo Slovenskej Akademie vied, 1961. – 348 s.
134743
  Gromov V.I. Z minulosti zeme / V.I. Gromov. – Martin : Osveta, 1953. – 53 s.
134744
  Gromov V.I. Z minulosti zeme / V.I. Gromov. – Martin : Osveta, 1953. – 59s.
134745
  Iwicki Jozef Z mysla o Niepodleglej... Listy polaka, zolnierza armii niemieckiej, z okopow I wojny swiatowej (1914-1918) / Iwicki Jozef; Juzwenko A. (wybor, wstep, oprac.). – Wroaclaw i i., 1978. – 303с.
134746
  Stabinska Jadwiga Z nadmiaru milosci: Zycie wewnetrzne Anieli Salawy / Stabinska Jadwiga. – Warszawa, 1987. – 188с.
134747
  Osmanczyk Edmund Z notatnika reportera / Osmanczyk Edmund. – Warszawa, 1955. – 388с.
134748
   Z novsich vytvarnych dejin slovenska : subor studii a materialov. – Bratislava : Vydavatel"stvo slovenskej akademii vied, 1962. – 551 s. : il.
134749
  Pigon Stanislaw Z ogniw zycia i literatury / Pigon Stanislaw. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1961. – 480с.
134750
  Karsai Elek Z Orlieho hniezda v Berchtesgadene po Berlinsky bunker. / Karsai Elek. – Praha, 1967. – 512с.
134751
   Z osiagniec nauczycieli jezykow obcych : odczyty pedagogiczne z R.SZK. 1956 / 57. – Warszawa : Panstwowe zaklady wyd-w szkolnych, 1959. – 135 s.
134752
  Leszczynski Jerzy Z pamietnika aktora. / Leszczynski Jerzy. – Warszawa, 1958. – 272с.
134753
  Smiechowski K. Z perspektywy stolicy : Lodz okiem warszawskich tygodnikow spoleczno-kulturalnych (1881-1905) / Kamil Smiechowski. – Lodz : Ibidem, 2012. – 228 s. : il. – На обкл. та корінці відомості щодо назви: Obraz Lodzi w warszawskich tygodnikach spoleczno-kulturalnych (1881-1905). – Bibliogr.: s. 214-220. – ISBN 978-83-62331-17-8
134754
  Lidman Sara Z piecioma brylantami / Lidman Sara; Przelozyla M.Olszanska. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1968. – 273s.
134755
  Kedziorzyna Maria Z piekla rodem. Polskie basnie ludowe. / Kedziorzyna Maria. – Krakow, 1971. – 144с.
134756
  Passendorfer Artur Z pobojowiska "Bledow jezykowych" / Passendorfer Artur. – Wroclaw-Warszawa-Krakow, 1964. – 48с.
134757
  Jakobiec Jan Z Poleskiej krainy / Jakobiec Jan. – Warszawa, 1989. – 176с.
134758
   Z politologiczno-historycznych badan nad najnowszymi dziejami Dolnego Slaska po II wojnie swiatowej / Pod red.Cz.Lewandowskiego, B.Rogowskiej // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – 2194. – 175 s. – (Politologia ; N 27). – ISSN 0867-7409
134759
  Moric Rudo Z polovnickej kapsy / Moric Rudo. – Bratislava, 1957. – 134с.
134760
  Grala Maria Z polskim na co dzien / Grala Maria. – Warszawa, 1978. – 253с.
134761
  Grala Maria Z polskim na co dzien / Grala Maria. – Warszawa, 1978. – 253с.
134762
  Koprowski Jan Z poludnia i polnocy / Koprowski Jan. – Katowice, 1963. – 172с.
134763
   Z praktyki nauczania matematyki w szkole ogolnoksztalcacej. – Warszawa : Pastwowe zakl. wyd-ctw szkolnych, 1962. – 148 s.
134764
  Paszkiewisz Anna Z problematyki ekspresjonizmu w literaturze rosyjskiej : Od L. Andriejewa do W.Wiszniewskiego // Acta Universitatis Wratislaviensis. / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – N 2126. – 113. – (Slavica Wratislaviensia ; 104). – ISSN 0137-1150
134765
  Fiszman Samuel Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji. / Fiszman Samuel. – Warszawa, 1956. – 92с.
134766
   Z problematyki teorii edukacji : Materialy z dzialalnosci PTP w Toruniu. – Warszawa; Torun : Polskie towarzystwo pedagogiczne, 1995. – 109 s.
134767
  Suska Dorota Z problemow stylizacji jezykowej w opowiadaniach Marka Hlaski / Suska Dorota; Wyzsza szkola pedagogiczna w Czestochowie. – Czestochowa : Wyd-wo WSP, 2000. – 194s. – ISBN 83-7098-59994-7
134768
  Kuzma Erazm Z problemow swiadomosci literackiej i artystycznej ekspresjonizmu w Polsce. / Kuzma Erazm. – Wroclaw, 1976. – 179с.
134769
  Sedlmayerova Anna Z prvnich rad / Sedlmayerova Anna. – Praha, 1953. – 272с.
134770
  Antoni J. Z Przeszlosci Polesia Kijowskiego : Opowiadanie historyczne / J. Antoni. – (Wydanie redakcyi biblioteki Warszawskiej). – Warszawa : Nakiad Gebethnera i Wolffa, 1882. – 88с.
134771
  Ciechanowicz Jan Z rodu polskiego / Ciechanowicz Jan. – Rzeszow : Wyd-wo WSP. – ISBN 83-87288-68-3
Tom 1. – 1999. – 294s. : Il.
134772
  Ciechanowicz Jan Z rodu polskiego / Ciechanowicz Jan. – Rzeszow : Wyd-wo WSP. – ISBN 83-87288-04-7
Tom 2. – 1999. – 288s. : Il.
134773
  Bodnicki Wladyslaw Z rodu tytanow: upadly aniol; Miedzy niebiem a pieklem: Wyzwolony / Bodnicki Wladyslaw. – Lodz, 1985. – 544с.
134774
  Natanson Wojciech Z roza czerwona przes Parys / Natanson Wojciech. – [ Krakow ] : Wyd-wo literackie, 1975. – 246s.
134775
  Illakowiczowna Kazimiera Z rozbitego fotoplastikonu / Illakowiczowna Kazimiera. – Warszawa, 1957. – 80с.
134776
  Mraz Andrej Z ruskej literatury a jej ohlasov u Slovakov. / Mraz Andrej, 1955. – 214с.
134777
  Stanislav Jan Z rusko-slovenskych kulturnych stykov v casoch Jana Holleho a Ludovita Stura / Stanislav Jan. – Bratislava, 1957. – 132с.
134778
  Benese-Trebizskeho Z ruznych dob : historicke povidky / Benese-Trebizskeho. – Praze, 1907. – 435 p. – (Spisy sebrane ; XVI)
134779
  Benese-Trebizskeho Z ruznych dob : historicke povidky / Benese-Trebizskeho. – Praze, 1907. – 411 p. – (Spisy sebrane ; X)
134780
  Benese-Trebizskeho Z ruznych dob : historicke povidky / Benese-Trebizskeho. – Praze, 1907. – 432 p. – (Spisy sebrane ; V)
134781
  Benese-Trebizskeho Z ruznych dob : historicke povidky / Benese-Trebizskeho. – Praze, 1908. – 329 p. – (Spisy sebrane ; XV)
134782
  Benese-Trebizskeho Z ruznych dob : historicke povidky / Benese-Trebizskeho. – Praze, 1908. – 435 p. – (Spisy sebrane ; XII)
134783
  Kraszewski Jozef Ignacy Z siedmioletniej wojny. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1965. – 314с.
134784
  Kraszewski Jozef Ignacy Z siedmioletniej wojny. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1974. – 397с.
134785
  Kraszewski Jozef Ignacy Z siedmioletniej wojny. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1974. – 392с.
134786
  Znamierowski Cz. Z socjologii rozkazu // Przeglad socjologiczny / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 2010. – T. 59, N 1. – S. 25-42. – ISSN 0033-2356


  Wybor z przedwojennych tomow "Przegladu sociologicznego". Tom 1.
134787
  Drozdowski Bohdan Z Szekspirem... / Drozdowski Bohdan. – Lodz, 1977. – 324с.
134788
  Winczakiewicz Jan Z szuflady emigranta / Winczakiewicz Jan; Uniwersytet Mikolaja Kopernika. – Torun : Biblioteka Uniwersytecka, 2001. – 167s. – ISBN 83-231-1313-0
134789
  Mineyko Z. Z tajgi pod Akropol : Wspomnienia z lat 1848-1866 / Zygmunt Mineyko. – Warszawa : Instytut wydawniczy "PAX", 1971. – 552s. : il.
134790
  Tarnowski Janusz Z tajnikow naszego "ja": Typologia osobowosci wg. R. Le Senne"a / Tarnowski Janusz. – Poznan, 1987. – 368с.
134791
  Macdonald Ross Z tamtej strony dolara / Macdonald Ross; Przelozyla K.Wojciechowska. – Warszawa : Iskry, 1978. – 315s. – (Klub srebrnego klucza)
134792
  Wroblewski Zbignew Z tarcza i na tarczy / Wroblewski Zbignew. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1971. – 280 s.
134793
  Kasprowicz Jan Z Tatr. / Kasprowicz Jan. – Krakow, 1976. – 106с.
134794
  Krasicki Jerzy Z tej samej gliny. / Krasicki Jerzy. – Warszawa, 1961. – 260с.
134795
   Z teorii i doswiadczen pedagogicznych. – Lodz : Wydawnictwo Uniwersytetu Lodzkiego, 2007. – 264 s. – (Lodzkie studia pedagogiczne ; 1). – ISBN 978-83-7525-130-2
134796
  Lam Andrzej Z teorii i praktyki awangardyzmu / Lam Andrzej. – Warszawa, 1976. – 127с.
134797
  Ladyka Stanislaw Z teorii integracji gospodarczej : Teoretyczhe aspekty korzysci z miedzynarodowej regionalnej integracji gospodarczej / Ladyka Stanislaw. – 2e wyd. – Warszawa : Katedra integracji europ.im.J.Monneta; Koleg.gospod.swiat.; Szkola glowna handl., 2001. – 206s. – ISBN 83-7225-124-X
134798
  Pagaczewski Stanislaw Z tobolkiem za Krakow / Pagaczewski Stanislaw. – Krakow, 1979. – 167с.
134799
  Slesicki Wladyslaw Z Tomkiem i Monika w pustyni i w puszczy / Slesicki Wladyslaw. – Warszawa, 1978. – 156с.
134800
  Kisielewski Wladyslaw Z Torunia do Londynu podroz z przeszkodami. / Kisielewski Wladyslaw. – Warszawa, 1956. – 212с.
134801
   Z tradic slovanske kultury v cechach : sazava a Emauzy v dejinach ceske kultury. – Praha : Universita Karlova, 1975. – 244 s., [14] pl. ill. : photo
134802
  Wawrzykowska-Wierciochowa Z umilowania / Wawrzykowska-Wierciochowa. – Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1973. – 568 s.
134803
  Hviezdoslav Pavol Orszagh Z uprimnosti duse / Hviezdoslav Pavol Orszagh. – Martin : Matica slovenska, 1999. – 175,[8]s. – ISBN 80-7090-521-2
134804
  Macek Antonin Z vychodu zari nam jas / Macek Antonin. – Praha, 1952. – 144с.
134805
   Z vyvoje bibliografie : Katalog vystavy usporadane u prilezitosti 2. – Brno, 1981. – 33с.
134806
  Putrament Jerzy Z wedka przez trzy kontynenty / Putrament Jerzy. – Poznan, 1968. – 144с.
134807
  Salmonowicz Stanislaw Z wieku Oswiecenia : Studia z dziejow prawa i polityki XVIII wieku / Salmonowicz Stanislaw. – Torun : Wydawnictwo Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2001. – 121S. – ISBN 83-231-1331-9
134808
  Gustawicz B. Z wszechswiata / B. Gustawicz, E. Wyrobek. – Lodz ; Warszawa : Ludwika Fiszera. – 238 s. : Z licznemi illustr.
134809
  Czerniewski W. Z zagadnien dydaktyki jezyka polskiego w klasach licealnych / W. Czerniewski, Wl. Slodkowski. – Warszawa, 1960. – 172с.
134810
  Lukasiewicz Jan Z zagadnien logiki i filozofii. Pisma wybrane / Lukasiewicz Jan; Slupecki J. – Warszawa, 1961. – 310с.
134811
  Kubiak Stanislaw Z zagadnien rozwoju i dzialalnosci PPR w Wielkopolsce i na ziemi Lubusskiej 1945-1946. / Kubiak Stanislaw. – Poznan, 1964. – 196с.
134812
  Mielczarek Alfred Z zagadnien slownictwa wojskowego / Mielczarek Alfred. – Warszawa, 1976. – 119с.
134813
   Z zagadnien teorii i filozofii prawa : lokalny a uniwersalny charakter interpretacji prawniczej / pod red. Przemyslawa Kaczmarka // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2009. – N 3164 : Z zagadnien teorii i filozofii prawa / pod red. P. Kaczmarka. – S. 1-288. – ISBN 978-83-229-3037-3. – ISSN 0239-6661
134814
   Z zagadnien teorii i filozofii prawa: Konstytucja // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 1999. – 2015. – ISSN 0239-6661
134815
  Furmanik Stanislaw Z zagadnien wersyfikacji polskiej / Furmanik Stanislaw. – Warszawa, 1956. – 318с.
134816
  Bauman Z. Z zagadnien wspolczesnej socjologh amerykanskiej / Zygmunt Bauman. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1961. – 242 s.
134817
  Fucik Julius Z zemi milovane. Reportaze ze Sovetskeho svazu / Fucik Julius. – Praha, 1949. – 546с.
134818
  Capote Truman Z zimna krwia : Prawdziwa relacja o zbiorowym morderstwie i jego nastepstwach / Capote Truman; Tlumaczyl B. Zielinski. – Warczawa : Czytelnik, 1968. – 576s.
134819
  Berg B. Z zorawiami do Afryki / B. Berg. – Charkow ; Kijow : Narodowosciowych, 1932. – 95 s.
134820
  Kraszewski Jozef Ignacy Z zycia awanturnika. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Krakow, 1959. – 260с.
134821
  Dobrzanscy Janina i Jan Z zycia mrowek / Janina i Jan Dobrzanscy. – Warszawa : Szkolnych, 1958. – 68s.
134822
  Zabinski Jan Z zycia zwierzat / Zabinski Jan. – Warszawa : Iskry, 1964. – 392S.
134823
  Rolicki Janusz Z zyciem pod pache / Rolicki Janusz. – Warszawa : Iskry, 1968. – 237s.
134824
  Blumowna Helena Z. Pronaszko / Blumowna Helena. – Warszawa, 1958. – 80с.
134825
  Matuska Alexander Za a proti / Matuska Alexander. – Bratislava, 1975. – 493с.
134826
  Lenz Siegfried Za burta / Lenz Siegfried; Przelozyla T.Jatkiewicz. – Warszawa : Panstwowy instytut wydawniczy, 1967. – 170s.
134827
  Sienkiewicz Henryk Za chlebem / Sienkiewicz Henryk. – Warszawa, 1960. – 88с.
134828
  Kabatc E. Za duzo slonca / Eugeniusz Kabatc. – Lodz : Wyd-wo Lodzkie, 1959. – 168 s.
134829
  Lysakowski Jan Za gorami, za lasami... / Lysakowski Jan. – Warszawa, 1963. – 196с.
134830
  Jagiello Michal Za grania gran / Jagiello Michal. – Warszawa : Iskry, 1998. – 167s. – ISBN 83-207-1572-5
134831
  Rommel Juliusz Za honor i ojczyzne. Wspomnienia dowodcy armii "Lodz" i "Warszawa" / Rommel Juliusz. – Warszawa, 1958. – 420с.
134832
  Salinski Stanislaw Maria Za jeden twoj usmiech Joanno / Salinski Stanislaw Maria. – Wyd.2. – Lublin : Wyd.Lubelskie, 1990. – 388s. – ISBN 83-222-0620-8
134833
  Soloma Antoni Za kazda cene. Niemiecki kler katolicki wobec ludnosci polskiej na Warmii, Mazurach i Powislu w latach 1919-1939 / Soloma Antoni. – Warszawa, 1976. – 394с.
134834
  Ofierski Jerzy Za Kierdziolkowa miedza / Ofierski Jerzy; Ilustrowal J.Flisak. – Warszawa : Czytelnik, 1970. – 143s. – (Biblioteka satyry)
134835
  Sieciechowiczowa Lucyna Za Krakowska Brama / Sieciechowiczowa Lucyna. – Warszawa, 1960. – 370с.
134836
  Hanzelka Jiri Za lovci lebek. / Hanzelka Jiri, Zikmund Miroslav. – Praha, 1958. – 268с.
134837
  Drewnicki Leon Za moich czasow / Drewnicki Leon. – Warszawa, 1971. – 287с.
134838
  Szczypiorski Andrzej Za murami Sodomy / Szczypiorski Andrzej. – Warszawa, 1963. – 230с.
134839
  Chorvath Michal Za nove obzory: Studie literarno-kriticke / Chorvath Michal. – Bratislava, 1953. – 262с.
134840
  Uminski Z. Za pozno, za daleko / Zdzislaw Uminski. – Warszawa : Ksiazka i Wiedza, 1989. – 167 s.
134841
  Smilovsky Alois Vojtech Za rannich cervanku a jine povidky / Smilovsky Alois Vojtech. – Praha, 1953. – 306с.
134842
  Kraszewski Jozef Ignacy Za Sasow. / Kraszewski Jozef Ignacy. – Warszawa, 1958. – 338с.
134843
  Lipowczan Halina Za siedmoma haldami / Lipowczan Halina. – Katowice, 1965. – 172с.
134844
  Rudnicka Halina Za siodmym progiem / Rudnicka Halina. – Warszawa, 1959. – 272с.
134845
  Janka Otto Za Sklenencu horu. Iranem a iranskym balucistanem / Janka Otto. – Praha, 1977. – 142с.
134846
  Schanilec Josef Za Slavou. Cteni o ceskych hudebnich v Pusku. Zvlaste od druhe poloviny XVIII do pocatku XX stoleti / Schanilec Josef. – Praha, 1961. – 230с.
134847
  Skultety Jozef Za slovensky zivot / Skultety Jozef. – Martin : Matica slovenska, 1998. – 416 s. – (Ed."Kniznica Matice slovenskej", zv.7). – ISBN 8070904895
134848
  Kutik Vincent Za socialisticky zivot kniznic. / Kutik Vincent. – Bratislava, 1979. – 243с.
134849
  Jakes Petr Za sopkami Pacifiku / Jakes Petr. – Praha, 1975. – 188с.
134850
  Siroky Viliam Za stastne Slovensko v socialistickem Ceskoslovensku / Siroky Viliam. – Praha, 1953. – 352с.
134851
  Siroky Viliam Za stastne Sovensko v socialistickom Ceskoslovensku / Siroky Viliam. – Bratislava, 1952. – 307с.
134852
  Jaburkova Jozka Za stesti lidu / Jaburkova Jozka. – Praha, 1953. – 422с.
134853
  Novak Vaclav Za svobodne Ceskeslovensko / Novak Vaclav. – Praha, 1977. – 276с.
134854
   Za szkolna brama. – Warszawa : Panstwowe zaklady wydawnictw szkolnych, 1962. – 291s.
134855
  Marek Jiri Za tebou stin / Marek Jiri. – Praha, 1962. – 344с.
134856
  Iwaszkiewicz Joanna Za tyle pieknych dni / Iwaszkiewicz Joanna. – Warszawa, 1984. – 242с.
134857
  Benka Martin Za umenim / Benka Martin. – Bratislava, 1958. – 388с.
134858
  Czerminski Adrian Za wrotami Bab-El-Mandeb / Czerminski Adrian. – Poznan, 1963. – 188с.
134859
  Думанська О. Za Wulf : проза: жіночий роман // Дніпро : популярний літературно-художній журнал / Ред. журн. "Дніпро". – Київ, 2012. – № 5. – С. 32-49. – ISSN 0130-321Х
134860
  Tolstoj Alexej Za zviratky do pohadky / Tolstoj Alexej. – Praha, 1968. – 206с.
134861
  Anderman Janusz Zabava w gluchy telefon. / Anderman Janusz. – Warszawa, 1976. – 95с.
134862
  Novovesky S. Zabavna matematika : 300+3 zabavnych matematickych uloch / S.Novovesky, K. Krisalkovic, T. Lesko. – Bratislava : Slov.ped. nakl., 1975. – 315s.
134863
  Novovesky S. Zabavna matematika / S.Novovesky, K. Krizalkovic, I. Lecko. – Praha : Slov.ped. nakl., 1975. – 323s.
134864
  Rudnicki Adolf Zabawa ludowa. Niebieskie kartki / Rudnicki Adolf. – Warszawa, 1979. – 184с.
134865
  Stern Anatol Zabawa w pieklo / Stern Anatol. – Warszawa, 1959. – 340с.
134866
  Minkowski Aleksander Zabawa z diablem / Minkowski Aleksander. – Warszawa, 1966. – 222с.
134867
  Karwacki Wladyslaw Lech Zabawy na bielanach. / Karwacki Wladyslaw Lech. – Warszawa, 1978. – 162с.
134868
  Srogosz T. Zabezpieczenie militarne aneksji Krymu przez Rosje w 1783 roku na Prawobrzeznej Ukrainie // Гілея : науковий вісник : збірник наукових праць : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 97 (№ 6). – C. 24-30. – ISSN 2076-1554


  Мілітарний аспект анексій Криму Росією у 1783 р. на Правобережній Україні.
134869
  Lee Harper Zabic drozda / Harper Lee; Przelozyla Z.Kierszys. – 4-e wyd. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1973. – 392s.
134870
  Filipowicz Kornel Zabic jelenia! / Filipowicz Kornel. – Krakow, 1978. – 68с.
134871
  Ostrowska Ewa Zabic ptaka / Ostrowska Ewa. – Warszawa : Agencia Wyd.Interster, 1990. – 205с. – ISBN 83-85059-16-4
134872
  Auderska Halina Zabic strach / Auderska Halina. – Warszawa : Ksiazka i wiedza, 1985. – 159s. – ISBN 83-05-11330-2
134873
  Momot Adolf Zabieg / Momot Adolf. – Olsztyn, 1981. – 216с. – ISBN 83-7002-067-4
134874
  Loebl Bogdan Zabij ja i wyjedz z tego miasta / Loebl Bogdan. – Warszawa, 1979. – 130с.
134875
  Wojcik Zygmunt Zabijanie koni / Wojcik Zygmunt. – Warszawa : Ludowa Spoldzielnia wyd-cza, 1973. – 197 s.
134876
  Klys Ryszard Zabijcie czarna owec. / Klys Ryszard. – Warszawa, 1972. – 334с.
134877
  Grodzienska Stefania Zabka / Grodzienska Stefania. – Warszawa, 1961. – 172с.
134878
  Danielsson Bengt Zabudnute ostrovy. / Danielsson Bengt. – Bratislava, 1974. – 139с.
134879
  Pilch Jozef Zabytki architektury Dolnego Slaska / Pilch Jozef. – Wroclaw, 1978. – 376 s.
134880
  Nikitin N. Zacalo to v kokandu / N. Nikitin. – Praha, 1956. – 575s.
134881
  Tenu Augustin Zacamintele de ape hipertetermale din nord-vestul Romaniei / Tenu Augustin. – Bucuresti, 1981. – 192с.
134882
  Franko Ivan Zachar Berkut / Franko Ivan. – Praha, 1956. – 170 с.
134883
  Krupinski Wladyslaw Zachlannosc mordercy. / Krupinski Wladyslaw. – Warszawa, 1976. – 126с.
134884
  Czernik Stanislaw Zachod slonca / Czernik Stanislaw. – Warszawa, 1965. – 228с.
134885
  Kruk Miroslaw Piotr Zachodnioruskie ikony Matki Boskiej z dzieciatkiem w wieku 15 i 16 / Kruk Miroslaw Piotr. – Krakow : Wyd-wo Uniw. Jagiellonskiego, 2000. – 350s. – ISBN 83-233-1411-X
134886
  Siatkowska Ewa Zachodnioslowianskie zawolania na zwierzenta. (Stan obecny, funkcje historyczne, stosunek do systemu jezykowego) / Siatkowska Ewa. – Warszawa, 1976. – 215с.
134887
  Smyczek Slawomir Zachowania konsumentow na rynku uslug bankowych / Smyczek Slawomir. – Katowice : Wyd-wo uczelniane Akademii ekonomicznej im.Karola Adamieckiego w Katowicach, 2001. – 218s. – (Prace naukowe / Akademia ekonomiczna im.Karola Adamieckiego w Katowicach). – ISBN 83-7346--037-X
134888
  Gorynia Marian Zachowania przedsiebiorstw w okresie transformacji : Mikroekonomia przejjscia / Gorynia Marian; Akademia ekonomiczna w Poznaniu. – Poznan : Wydawnictwo Akademii ekonomicznej, 2000. – 312s. – ISBN 83-88222-04-X
134889
  Sowa Izabela Zachowania rynkowe mlodych konsumentow : Reklama jako determinanta zachowan / Sowa Izabela. – Katowice, 2001. – 156s. – (Prace naukowe / Akademia ekonom. w Katowicach). – ISBN 83-7246-030-2
134890
  Borecka-Biernat Danuta Zachowanie mlodziezy w sytuacji kontaktu spolecznego / Borecka-Biernat Danuta, , Weglowska-Rzepa Krystyna // Acta Universitatis Wratislaviensis / Uniwersytet Wroclawski. – Wroclaw, 2000. – N 2166 : Zachowanie mlodziezy w sytuacji kontaktu spolecznego / D.Borecka-Biernat, K. Weglowska-Rzepa. – S.1-213. – ISSN 0239-6661
134891
  Stehlik Miloslav Zaciname zit / Stehlik Miloslav. – Praha, 1952. – 71с.
134892
  Tiendriakow Wlodzimierz Zacmienie / Tiendriakow Wlodzimierz. – Warszawa, 1982. – 275с.
134893
  Kumicic Evgenij Zacudeni svatovi. / Kumicic Evgenij. – 7 izd. – Zagreb
1. – 1973. – 103с.
134894
  Kumicic Evgenij Zacudeni svatovi. / Kumicic Evgenij. – 7 izd. – Zagreb
2. – 1973. – 123с.
134895
  Kumicic Eugen Zacudeni svatovi. / Kumicic Eugen. – 6 izd. – Zagreb, 1974. – 214с.
134896
  Dowzenko Zaczarowana Desna : i inne opowiesci filmowe / Aleksander Dowzenko; Przel. z ukr. S.E.Bury. – Warszawa : Ludowa spoldzielnia wydawnicza, 1976. – 434,[2]s.
134897
  Babinicz Waldemar Zaczarowane laski / Babinicz Waldemar. – Warszawa : Wyd-wo Lodzkie, 1968. – 180s.
134898
  Huszcza Jan Zaczarowany banknot / Huszcza Jan. – Warszawa, 1963. – 120с.
134899
  Henriksen Vera Zaczarowany kamien / Henriksen Vera; Przelozyla B. Hlasko. – Warszawa : Instytut wydawniczy PAX, 1976. – 198s.
134900
  Bieganski Witold Zaczelo sie w Coetquidan / Bieganski Witold. – Warszawa, 1977. – 364с.
134901
  Majewski Adam Zaczelo sie w Tobruku / Majewski Adam. – Lublin, 1973. – 436с.
134902
  Coriolan Krysztof Zaczepy i brania. / Coriolan Krysztof. – Krakow, 1986. – 119с.
134903
  Sitarska B. Zadania dydaktyczne z pedagogiki w procesie ksztalcenia i doskonalenia nauczycieli / B.Sitarska; Panstwowy uniw. ped. im. I.Franka w Drohobyczu; Acad. Podlaska w Siedlcach. – Drohobycz, Siedlce : Wyd-wo Akademii Podlaskiej, 2003. – 380 s. – ISSN 0860-4371
134904
  Bierut B. Zadania partii w walce o czujnosc rewolucyjna na tle sytuacji obecnej : referat i przemowienie koncowe wygloszone na trzecim plenum KC PZPR w dniach 11-13 listopada 1949 roku / B. Bierut. – Warszawa : "Ksiazka i wiedza", 1949. – 93 s.
134905
  Bazanska T. Zadania z matematyki : Podrecznik dla studiow ekonomicznych / T. Bazanska, I. Karwacka, M. Nykowska. – 2 wyd. – Warszawa : PWN, 1977. – 410 s.
134906
  Gdowski B. Zadania z rachunku wektorowego i geometrii analitycznej / B. Gdowski, E. Plucinski. – Wyd. 4. – Warszawa : PWN, 1972. – 287 s.
134907
  Lysakowski Jan Zadanie na jedna noc / Lysakowski Jan. – Lodz, Kielce : Wyd-wo Lodzkie, 1987. – 336s. – ISBN 83-218-0550-7
134908
  Sierecki Slawomir Zadanie specjalne / Sierecki Slawomir. – Warszawa, 1978. – 208с.
134909
  Wierzbicki W. Zadanie z teorii naprezen, wyboczenia i drgan / W. Wierzbicki. – W. 2. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1958. – 168 с.
134910
  Voltaire Zadig ou la destinee. Micromegas / Voltaire. – Moscou : Editions en lagues etrangeres, 1947. – 117 p.
134911
  Meissner J. Zadlo Genowefy / J. Meissner. – Warzsawa, 1958. – 416с.
134912
  Meissner J. Zadlo Genowefy / J. Meissner. – Warzsawa, 1973. – 218с.
134913
  Banaszak Jozef Zadlowki i uzadlenia : Poradnik dla kazdego / Banaszak Jozef, Nadolski Jerzy. – Bydgoszcz : Wyd-wo Akademii Bydgoskiej im. K.Wielkiego, 2001. – 90s. – ISBN 83-70996-396-X
134914
  Druon Maurice Zadza zycia / Druon Maurice. – Krakow, 1985. – 225с.
134915
  Manzano Juan Francisco Zafira / Manzano Juan Francisco. – La Habana, 1962. – 134с.
134916
  Zabinski Jan Zagadka ewolucjonizmu / Zabinski Jan. – Warszawa : Nasza Ksiegarnia, 1968. – 424S.
134917
  Kostecki Tadeusz (Wand Krystyn T.) Zagadka jednej nocy / Tadeusz (Wand Krystyn T.) Kostecki. – Katowice : Slask, 1958. – 381s.
134918
  Urbanek A. Zagadka najstarszych sladow zycia na Ziemi / A. Urbanek. – Warszawa : Wyd-wa Geologiczne, 1966. – 80s.
134919
   Zagadki chinskiego sukcesu = Riddles of Chinese success / Wyzsza Szkola Menedzerska w Warszawie ; Europejsko-Chinski Inst. Nauk.-Edukacyjny ; red. nauk.: prof. dr hab. Wojciech Pomykalo. – Warszawa : Graf : Wydawnictwo im. Prof. Leska J. Krzyzanowskiego, 2019. – 220, [2] s. – Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-83-7520-241-0
134920
  Tricart Jean Zagadnienia geomorfologiczne / Tricart Jean. – Warszawa : Pastwowe wyd-wo naukowe, 1960. – 236s.
134921
  Jozwiak K. Zagadnienia hydrogeologii stosowanej w projektowaniu plytkich odwodnien metodami analitycznymi / Krzysztof Jozwiak. – Chernivtsi : Tehnodruk, 2015. – 338, [1] s. : il., таb. – Bibliogr.: s. 325-330. – ISBN 978-617-7096-46-6
134922
  Gardocki Lech Zagadnienia internacjonalizacji odpowiedzialnosci karnej za przestepstwa popelnione za granica. / Gardocki Lech. – Warszawa, 1979. – 180с.
134923
   Zagadnienia interpretacji dziela filmowego. – Wroclaw, 1986. – 257 s.
134924
  Kulesza M. Zagadnienia morfogenezy i rozplanowania miast sredniowiecznych w Polsce / Mariusz Kulesza ; [oprac. red. i sklad A. Araszkiewicz]. – Lodz : Ibidem, 2011. – 359, [1] s. : il. – Bibliogr.: s. 333-351. – ISBN 978-83-62331-11-6
134925
  Gwizdz A. Zagadnienia parlamentaryzmu w Polsce Ludowej / A. Gwizdz. – Warszawa, 1972. – 296с.
134926
  Wiatr J.J. Zagadnienia rasowe w socjologii amerykanskiej / Jerzy J.Wiatr. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1959. – 296 s.
134927
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz, 1998. – ISSN 0084-4446


  1997. N 73
134928
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.42, N 1/2 (83-84). – 1999


  1997. N 73
134929
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров =Lles problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.43, N 1/2 (85/86). – 2000
134930
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.44, N 1/2 (87/88). – 2001
134931
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.45, N 1/2 (89/90). – 2002
134932
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.46, z. 1/2 (91-92). – 2003


  1997. N 73
134933
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.47, z. 1/2 (93/94). – 2004


  1997. N 73
134934
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.48, z. 1/2 (95/96). – 2005
134935
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.49, z. 1/2 (97/98). – 2006
134936
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires / Lodzkie Towarzystwo Naukowe. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т.50, z.1/2 (99/100). – 2007
134937
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 51, z.1/2 (101/102). – 2008
134938
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 52, z.1/2 (103/104). – 2009
134939
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 53, z.1/2 (105/106). – 2010
134940
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 54, z. 1 (107). – 2011
134941
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 54, z. 2 (108). – 2011
134942
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 55, z. 1 (109). – 2012
134943
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 55, z. 2 (110). – 2012
134944
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 56, z. 1 (111). – 2013
134945
   Zagadnienia rodzajow literackich = Вопросы литературных жанров = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 56, z. 2 (112). – 2013
134946
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 57, z. 1 (113). – 2014
134947
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 57, z. 2 (114). – 2014
134948
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 58, z. 1 (115). – 2015
134949
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 58, z. 2 (116). – 2015
134950
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 1 (117). – 2016
134951
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 2 (118). – 2016
134952
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 3 (119). – 2016
134953
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 59, z. 4 (120). – 2016
134954
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 60, z. 4 (124). – 2017
134955
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 60, z. 1 (121). – 2017
134956
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 60, z. 2 (122). – 2017
134957
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 60, z. 3 (123). – 2017
134958
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 61, z. 1 (125). – 2018
134959
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 61, z. 2 (126). – 2018
134960
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 61, z. 3 (127). – 2018
134961
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 61, z. 4 (128). – 2018
134962
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 62, z. 1 (129). – 2019
134963
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 62, z. 2 (130). – 2019
134964
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 62, z. 3 (131). – 2019
134965
   Zagadnienia rodzajow literackich = Les problemes des genres litteraires = The problems of literary genres. – Lodz. – ISSN 0084-4446
Т. 62, z. 4 (132). – 2019
134966
  Karolak S. Zagadnienia skladni ogolnej. / S. Karolak. – Warszawa, 1972. – 182с.
134967
  Szczepanski Jan Zagadnienia socjologii wspolczesnej / Szczepanski Jan. – Warszawa, 1965. – 132с.
134968
  MIsztal Bronislaw Zagadnienia spolecznego uczestnictwa i wspoldzialania / MIsztal Bronislaw. – Wroclaw i i., 1977. – 277с.
134969
  Tunkin G.I. Zagadnienia teorii prawa miedzynarodowego / G.I. Tunkin. – Warszawa, 1964. – 412с.
134970
  Harasimowicz Jerzy Zagadnienia uchwalania budzetu socjalistycznego. / Harasimowicz Jerzy. – Warszawa, 1965. – 152с.
134971
  Lowmianski Henryk Zagadnienie roli Normanow w genezie panstw slowianskich / Lowmianski Henryk. – Warszawa, 1957. – 204с.
134972
  Gierulanka Danuta Zagadnienie swoistosci poznania matematycznego / Gierulanka Danuta. – Warszawa : Panstwowe wyd-wo naukowe, 1962. – 190 s.
134973
  Burzka-Janik Zagadnienie zla u Slowackiego Anny Dziembowskiej. Przyczynek do eksplikacji okrucienstwa w Krolu-Duchu // Bibliotekarz Podlaski : ogolnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne. – Bialystok, 2017. – R. 18, nr. 4 (37). – S. 55-79. – ISSN 1640-7806
134974
  Kastner Erich Zaginiona miniatura, czyli przygody wrazliwego rzeznika. / Kastner Erich. – Warszawa, 1957. – 222с.
134975
  Binkowski Ryszard Zaginiony / Binkowski Ryszard. – Lodz, 1984. – 192с.
134976
  Robertson K. Zaginiony brat / K. Robertson. – Warszawa, 1973. – 158с.
134977
  Kozminski Karol Zaglebie Staropolskie w Kielecckiem / Kozminski Karol. – Warszawa, 1955. – 112с.
134978
  Korabiewicz Waclaw Zaglem do jogow / Korabiewicz Waclaw. – Warszawa, 1960. – 388с.
134979
  Bobruk Albin Zagony rososzy / Bobruk Albin. – Warszawa, 1984. – 109с.
134980
   Zagorsk State Museum - preserve of history and art : an illustrated guide book. – M, 1988. – 160 p.
134981
  Ilyin M.A. Zagorsk. Trinity-Sergius Monastery / M.A. Ilyin. – M., 1967. – 132с.
134982
  Babik Wieslaw Zagraniczne bazy danych w krakowskich placowkach informacji naukowej / Babik Wieslaw; Uniw. Jagellonski, Instytut filol. polskiej, Katedra bibliotekoznawstwa i informacji naukowej. – Krakow, 1995. – 40s. – (Materialy edukacyjne bibliotekoznawstwa i informacji naukowej ; Nr.1). – ISBN 83-901577-4-8
134983
  Raos Ivan Zagreb / Raos Ivan. – Zagreb, 1956. – 176с.
134984
  Pavic Milan Zagreb / Pavic Milan. – Zagreb, 1959. – 100с.
134985
   Zagreb. – Zagreb : Matica Hrvatska, 1961. – 85, [99] s. : ill.
134986
  Senoa August Zagrebulje i drugi feljtoni / Senoa August. – Zagreb, 1978. – 351с.
134987
  Ciejpa-Znamirowski Krzysztof Zagrozenia i perspektywy rozwoju polskiego rynku kapitalowego / Ciejpa-Znamirowski Krzysztof. – Lublin : Wyd-wo Katol. uniw. Lubelskiego, 2002. – 274s. – (Rozprawa habilitacyjna / Katol. uniw. Lubelski). – ISBN 83-228-0821-6
134988
  Stelmaszuk W. Zagrozenia terrorystyczne w XXI wieku / Wieslaw Stelmaszuk, Anneta Stanislawska ; Fundacja INTERGLOB. – Bialystok : Fundacja INTERGLOB, 2004. – 96 p. – (Terrorism ; 2). – ISBN 83-89633-02-7
134989
   Zagrozenia,ochrona i ksztaltowanie srodowiska przyrodniczo-rolniczego. – 3 wyd., zmien i rozsz. – Wroclaw : Wyd-wo akademii rolniczej we Wroclawiu, 1999. – 532s. – ISBN 83-87866-X
134990
  Panas Henryk Zagubieni w lesie / Panas Henryk. – Olsztyn, 1978. – 231с.
134991
  Borun K. Zagubiona przyszlosc / K. Borun, A. Trepka. – Warszawa, 1954. – 592с.
134992
  Borun Krzysztof Zagubiona przyszlosc / Borun Krzysztof, Trepka Andrzej. – Warszawa, 1986. – 303с.
134993
  Proskova Hana Zahada obri cise / Proskova Hana. – Praha, 1983. – 247с.
134994
  Merrien Jean Zahagny Krystof Kolumbus / Merrien Jean. – praha, 1972. – 225с.
134995
  Draeger Max Zahl, Funktion und Gruppe / Draeger Max. – Leipzig - Jena : Urania Verl., 1955. – 124 S. : 49 Abb., 8 Tabellen. – (Wissenschaft und Technik verstandlich dargestellt 61. Reihe Technik)
134996
  Kindelberger Albert Zahlen zeigen den Aufstieg der Deutschen Demokratischen Republik. / Kindelberger Albert. – Berl., 1956. – 131с.
134997
  Hums Manfred Zahlen, Masse und Mengen / Hums Manfred. – Leipzig, 1992. – 291с.
134998
  Holzer Ludwig Zahlentheorie / Holzer Ludwig. – Leipzig : Teubner. – (Mathematisch-Naturwissenschaftliche Bibliothek ; 14)
Teil 2. – 1959. – 127 S.
134999
  Hasse Helmut Zahlentheorie / Hasse Helmut. – 2. erw. Aufl. – Berlin : Akademie-Verl., 1963. – 16, 610 S. : 49 Abb.
135000
  Landolt-Bornstein Zahlenwerte und funktionen aus physik, chemie, astronomie, geophysik und technik / Landolt-Bornstein; A. Eucken. – 6 aufl. – Berlin, Gottingen, Heidelberg : Springer-Verlag
B. 1, t. 1 : Atome und ionen. – 1950. – 441 s.
<< На початок(–10)131132133134135136137138139140(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,