Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>
1333001
  Фельдман Д. "Успели доказать на деле свою честность и преданность..." // Восточная коллекция : журнал для всех, кому интересен Восток / Российская государственная библиотека. – Москва, 2009. – № 4 (39) : зима. – С. 101-109. – ISSN 1681-7559


  Історія караїмів Криму.
1333002
   "Успенский собор", музей. Москва.. – Москва, 1977. – 14с.
1333003
  Пальмер Г.Е. Усний метод навчання іноземних мов / Г.Е. Пальмер. – К, 1964. – 159с.
1333004
  Баранник Д.Х. Усний монолог / Д.Х. Баранник. – Дніпропетровськ, 1969. – 144с.
1333005
  Максименко О.В. Усний переклад в умовах міжкультурної комунікації // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 1. – С. 30-37


  У статті розглядаються виклики усному перекладу в Україні в контексті проблем багатомовної і міжкультурної комунікації в глобалізованому світі. В статье рассматриваются вызовы устному переводу в Украине в контексте проблем многоязычной и межкультурной ...
1333006
  Верба Г.Г. Усний переклад з іспанської мови українською = Curso de interpretacion del espanol al ucraniano : посібник з перекладу для старших курсів переклад. відділень / Г.Г. Верба, З.О. Гетьман, Ф.Х. Лопес Тапіа. – Вінниця : Нова книга, 2007. – 472с. – ISBN 978-966-382-075-0
1333007
  Верба Г.Г. Усний переклад з іспанської мови українською (загальнополітична та суспільна тематика) : Навчальний посібник / Г.Г. Верба, З.О. Гетьман; КНУТШ; Інститут філології. – Київ : Київський університет, 2003. – 155с. – ISBN 966-594-426-6
1333008
  Максименко О. Усний переклад мовою "В" у контексті глобалізації і розширення Європейського Союзу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 12-14. – (Іноземна філологія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Стаття заторкує проблему посилення тенденції до усного перекладу мовою "В", який сьогодні є затребуваною послугою на світовому ринку перекладу, а також особливості навчання усному перекладу чужоземною мовою. Статья посвящена проблеме усиления ...
1333009
  Максименко О.В. Усний переклад: теорія, вправи, тексти (французька мова) : навчальний посібник для студентів старших курсів / О.В. Максименко; МОНУ; КНУТШ, Ін-т філології, Кафедра теорії і практики перекладу романських мов. – Вінниця : Нова Книга, 2008. – 168с. – ISBN 978-966-382-136-8
1333010
  Кузьміна К.А. Усний та письмовий переклад англомовних суспільно-політичних та військово-політичних текстів : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Кузьміна К.А. – Київ : Освіта України, 2010. – 229 с. – Бібліогр.: с. 194-195. – ISBN 978-966-8847-54-7
1333011
  Стеріополо О.І. Усний текст, його різновиди та комунікативно-прагматичні категорії // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : збірник наукових праць / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2016. – С. 150-160. – (Лінгвістичні науки ; № 22)
1333012
  Раухман А.С. Усні вправи з геометрії / А.С. Раухман. – К, 1989. – 157с.
1333013
  Самодурова З.С. Усні вправи з математики у восьмирічній школі / З.С. Самодурова, А.А. Балко. – Київ, 1964. – 298 с.
1333014
  Кирієнко Галина Усні джерела Галицько-Волинського літопису // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2008. – № 1. – С. 75-79. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-6936
1333015
  Соловей М. Усні історії як джерела з вивчення повсякденності вихованців дитячих будинків Донбасу (1945-1965 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 113-116
1333016
  Дідківська М. Усні меморати чехів села Малинівка на Житомирщині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 24-26. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  У статті зроблено спробу аналізу усних наративів - меморатів, зафіксованих від чехів села Малинівка Малинського району. фольклорні тексти демонструють залишки світоглядних уявлень та традицій чеського народу, а також несуть інформацію про культурні ...
1333017
  Мишанич С.В. Усні народні оповідання : питання поетики / С.В. Мишанич; Академія наук Української РСР, Ін-т мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М.Т. Рильського. – Київ : Наукова думка, 1986. – 327 с.
1333018
  Халюк Л. Усні народні оповідання українців-переселенців Лемківщини, Холмщини, Підляшшя та Надсяння: жанрово-тематична специфіка, художні особливості : монографія / Леся Халюк ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, 2013. – 215, [1] с. – Бібліогр.: с. 177-211. – ISBN 978-966-02-7122-7
1333019
  Халюк Л. Усні оповідання про переселення 1947 року як явище фольклору: тематика, поетика // Матеріали до української етнології : щорічник: збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоц. укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 15 (18). – С. 175-182. – ISSN 2313-8505
1333020
  Росовецький С. Усні оповідання Т. Шевченка, записані сучасниками // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 65-71


  У статті значно розширено репертуар усних оповідань, записаних від Тараса Шевченка його сучасниками. Вони класифікуються за ознаками літературності та ступенем близькості до реальних усних наративів поета. Використовується літературознавчий, ...
1333021
  Колісник Ю. Усно-народна творчість як складова інформпростору радянської України // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 30-36
1333022
  Шиманський А. Усноісторичні проекти в діяльності Меморіального музею "Територія терору" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-57. – (Історія ; Вип. 111). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються особливості реалізації усноісторичних проектів у діяльності Меморіального музею "Територія терору" та залучення отриманих матеріалів в науковий обіг та для створення експозиції. The peculiarities of the implementation of oral history ...
1333023
  Ефимов В.В. Усовершенстванание детекторного приемнике "Комсомолец" / В.В. Ефимов. – М.-Л, 1955. – 16с.
1333024
  Гатауллин Рашид Мануллович Усовершенствование алгоритма и некоторые применения метода самосогласованного поля : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.041 / Гатауллин Рашид Мануллович; АН УзССР. Объедин. учен. совет по физике отделения физ.-мат. наук. – Ташкент, 1972. – 9л.
1333025
  Зверев С.М. Усовершенствование аппаратуры и методики морской сейсмической разведки : Автореф... канд. геол.-минерал.наук: / Зверев С.М.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1954. – 11л.
1333026
  Кязимов Иосиф Бабаш оглы Усовершенствование биотехники разведения куринского лосося : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.10 / Кязимов Иосиф Бабаш оглы; АН АзССР. Ин-т зоологии. – Баку, 1974. – 31л. – Бібліогр.:с.30-31
1333027
  Мамаков Аркадий Степанович Усовершенствование гелиометра Репсольда Селенодезическая опорная сеть по гелиометрическим набллюдениям Луны в АОЭ : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.03.01 / Мамаков Аркадий Степанович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1978. – 18л.
1333028
  Мантулин Н.Г. Усовершенствование гидрометаллургического способа разеделения кобальта и никеля : Автореф... канд. техн.наук: / Мантулин Н.Г.; МВ и ССО РСФСР. Краснояр. ин-т цвет. металлов им. Калинина. – М., 1960. – 11л.
1333029
  Говоров А.М. Усовершенствование диагностики и разработка мер профилактики и оздоровления от туберкулеза стад крупного рогатого скота и свиней в Украинской ССР : Автореф. дис. ... д-ра вет. наук : 16.803 / Говоров А.М. ; Харьковский зоовет. ин-т. – Харьков, 1970. – 82 с.
1333030
   Усовершенствование и автоматизация промышленных электроприводов и электроустановок. – Ярославль, 1965. – 128 с.
1333031
  Флоринский В.М. Усовершенствование и вырождение человеческого рода / В.М. Флоринский. – 2-е изд. – Вологда, 1926. – 166с.
1333032
   Усовершенствование и применение библиотечно-библиографической классификации. – Л., 1978. – 151с.
1333033
  Руденко Н.М. Усовершенствование и разработка бактериоулавливающих устройств и применение их для санитарно-бактериологического анализа воздуха. : Автореф... канд. мед.наук: 096 / Руденко Н.М.; Военно-мед. академия. – Ленинград, 1968. – 24л.
1333034
  Королев В.А. Усовершенствование и разработка полевого и лабораторного методов определения предельной полевой влагоемкости почвы : Автореф... канд. биол.наук: / Королев В. А.; МГУ. – М., 1966. – 13л.
1333035
   Усовершенствование конструкций и эксплуатации турбинных установок. – М.-Л., 1959. – 302с.
1333036
  Бушер Р. Усовершенствование контрольной аппаратуры, используемой при пуске блоков высокого давления / Р. Бушер. – М., 1965. – 24с.
1333037
  Кузьмин С.Б. Усовершенствование метода выделения ярусов рельефа на основе его цифровых моделей и характера древесной растительности на примере Западного Прибайкалья / С.Б. Кузьмин, С.И. Шаманова // Известия Российской академии наук / Российская академия наук /РАН/. – Москва, 2012. – С. 83-92 : рис., табл. – Библиогр.: 39 назв. – (Географическая ; № 4). – ISSN 0373-2444
1333038
  Тиксиер М.Р. Усовершенствование методики индукционного и акустического каротажа / М.Р. Тиксиер. – М, 1960. – 34с.
1333039
  Мохаммад Кхир Фалах щ Алькайдех Усовершенствование методики расчета надбавок специалистам строительных предприятий за счет регламентации их трудовых процессов // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, Ю.І. Єхануров [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 2 (33). – С. 190-196


  В статье рассмотрены теоретические основы организации и нормирования труда специалистов в работах отечественных и зарубежных авторов. Также основные виды материальной и нематериальной мотивации труда специалистов, выявлены наиболее эффективные ...
1333040
  Суворов Э.В. Усовершенствование методики рентгеноструктурных исследований и испольлзование ее при уточнении строения nn-диметил аа-дифторстильбена. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Суворов Э.В.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Физ. ф-тет. – Черноголовка, 1974. – 20л.
1333041
  Новикова О.И. Усовершенствование методов аэродинамического расчета турбомашин и разработка алгоритмов для их программирования на электронные вычислительные машинцы (ЭЦВМ). : Автореф... канд. техн.наук: / Новикова О.И.; ЦНИИ и ПК ктлотурбинный им. И.И.Ползунова. – Л,, 1965. – 16л.
1333042
   Усовершенствование методов изготовления, контроль качество и стандартизация бактериальных препаратов. – М., 1988. – 166с.
1333043
  Разумихина К.В. Усовершенствование методов измерения и расчета транспорта взвешенных наносов равнинных рек. : Автореф... канд.техн.наук: 278 / Разумихина К.В.; Гос.гидрологич.ин-т. – Л, 1970. – 23л.
1333044
  Лапачева К.Д. Усовершенствование методов конструирования и его влияние на потребительные свойства верхней одежды : Автореф... канд. техн.наук: 05.19.08 / Лапачева К. Д.; Тбил.ГУ. – Тбилиси, 1975. – 50л.
1333045
  Бакулич Елена Александровна Усовершенствование методов разработки схем организации дорожного движения с учетом уровня экологических характеристик : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01. / Бакулич Елена Александровна; Киев. автодорож. ин-т. – Київ, 1994. – 22 с.
1333046
  Блавацкая Н.Н. Усовершенствование методов сжатия смешанной информации : дисс. ... канд. технических наук. Спец. 05.13.06 - информационные технологии / Блавацкая Н.Н. ; КНУТШ. Военный институт. – Киев, 2009. – 134л. – Приложения л. 113 -118. – Библиогр.: л. 123 - 134
1333047
  Стратан А. Усовершенствование налогового администрирования: налоговые процедуры / А. Стратан, В. Врагалева // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 216-217. – ISBN 978-966-188-293-4
1333048
  Михайлик И.Ю. Усовершенствование преобразователя аналог-код / И.Ю. Михайлик, К.В. Петренко // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 176-178 : рис. – Библиогр.: с.178. – ISSN 0203-3100
1333049
  Дагаев Галеангиин Усовершенствование преподавания геометрии в неполной средней школе Монгольской Народной Республики : Автореф... канд. пед.наук: 13.731 / Дагаев Галеангиин; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1971. – 20л.
1333050
   Усовершенствование работы двигателей внутреннего сгорания промышленной энергетики. – М., 1963. – 44с.
1333051
  Серебренников В.В. Усовершенствование схемы автоматизации проходнического водоотлива / В.В. Серебренников, В.В. Быков. – Х, 1960. – 8с.
1333052
  Векслер В.С. Усовершенствование сцинтилляционного варианта радиоуглеродного метода и его применение для датирования : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Векслер В.С.; Иркут.гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 23л.
1333053
  Лийва А.А. Усовершенствование сцинтилляционного варианта радиоуглеродного метода и его применение для изучения хронологии развития материальной культуры и природы Прибалтики : Автореф... канд. хим.наук: / Лийва А.А.; АН Эст.ССР. – Таллин, 1967. – 21л.
1333054
  Алексеев Б.Г. Усовершенствование теплового режима и узлов автоматики регенеративных нагревательных колодцев : Автореф... канд. техн.наук: / Алексеев Б. Г.; Днепропетр. метал. ин-т. – Днепропетровск, 1965. – 21л.
1333055
  Кузнецов Л.А. Усовершенствование теплоомена некоторых элементов газотурбинных утановок. : Автореф... Доктора техн.наук: / Кузнецов Л.А.; Ленингр.политехн.ин-т. – Л, 1962. – 16л.
1333056
   Усовершенствование теплосиловых установок. – М., 1963. – 37с.
1333057
   Усовершенствование техники внесения удобрений. – К., 1955. – 257с.
1333058
  Чирков В.А. Усовершенствование техники искусственного осеменения коров с применением полимерных материалов. : Автореф... канд. биол.наук: / Чирков В.А.; Лен. с.-х. ин-т. – Л., 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1333059
  Литвак И.М. Усовершенствование технологии производства спирта из картофеля путем применения кислотного гидролиза : Автореф... д-ра технич.наук: / Литвак И.М.; МВО СССР. Киевский технологический институт пищевой промышленности им. А.И.Микояна. – Киев, 1951. – 18 с.
1333060
  Громова Л.И. Усовершенствование химии сцинтиляционного варианта измерения естественного С14 и повышение надежности определения абсолютного возраста радиоуглеродным методом : Автореф... канд. хим.наук: 02.084 / Громова Л.И.; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1970. – 18л.
1333061
  Жиров Г.Б. Усовершенствованная имитационная модель процесса технического обслуживания и ремонта сложного технического объекта / Г.Б. Жиров, Е.С. Ленков // Системи обробки інформації : щоквартальне наукове видання / М-во оборони України ; Харків. нац. ун-т повітряних сил ім. І. Кожедуба ; редкол.: Тимочко О.І., Сухаревський О.І., Байрамов А.А.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 3 (149). – C. 14-18. – ISSN 1681-7710
1333062
  Ир Джон Усовершенствованная модель расчета вертикальных скоростей и ее применение для количественных оценок по данным ПГЭП (на прим. КНДР) : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.09 / Ир Джон; Одес. гидромет. ин-тут. – Одесса, 1986. – 17л.
1333063
  Никулин С.Е. Усовершенствованная система оборотного водоснабжения станов горячей прокатки : Автореф... канд. техн.наук: 05.2304 / Никулин С. Е.; Хар. инж. строит. ин-т. – Х., 1994. – 20л.
1333064
  Зайцев И.В. Усовершенствованная торфоэлеваторная установка / И.В. Зайцев. – Изд. 2-е. – Москва-Ленинград, 1932. – 44с.
1333065
  Тяпкина А.М. Усовершенствованные методы построения сейсмических изображений при картировании ловушек углеводородов, связанных с соляными куполами / А.М. Тяпкина, Ю.К. Тяпкин, А.И. Окрепкий // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2014. – Т. 36, № 3. – C. 86-104 : рис., табл. – Библиогр.: с. 99-104. – ISSN 0203-3100
1333066
  Гахович Сергей Викторович Усовершенствованный метод диагностирования цифровых устройств с использованием параметров энергодинамического процесса при восстановлении их роботоспособности в войсковых ремонтных органах : Дисс. ... канд. техн. наук: 20.02.14 / Гахович С.В.; КНУТШ. Военный ин-тут. – Киев, 2004. – 180л. – Приложение: л. 173 - 180. – Библиогр.: л. 165 - 173
1333067
  Бабушкин Л.Н. Усовершенствованный прибор для суммарных измерений фотосинтеза и дыхания / Л.Н. Бабушкин. – Кишинев, 1963. – 12с.
1333068
  Дубонос Е. Усовершенствованы процедуры учета налогоплательщиков / Е. Дубонос, Л. Бондарь // Вестник. Право знать все о налогах и сборах / Гос. фискальная служба Украины. – Киев, 2015. – № 40 (848), октябрь. – С. 31-32
1333069
  Березанская С.С. Усово озеро. Поселение срубной культуры на Северном Донце / С.С. Березанская. – К, 1990. – 152с.
1333070
   Усольцева Олена Сергіївна // Радіофізичний факультет: 60 років : довідник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [за заг. ред. Анісімова І.О., Нечипорука О.Ю.]. – Київ : Видавнича лабораторія радіофізичного ф-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, 2012. – С. 392-393 : фото
1333071
  Зевина Г.Б. Усоногие раки подотряда... / Г.Б. Зевина. – Л.
1. – 1981. – 406с.
1333072
  Безруков В.Ф. Успадковуваність морфологічних ознак білого амура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 26-28. – (Біологія ; Вип. 32)


  Наведено рівняння для оцінки успадковуваності з використанням генетичних маркерів. Обчислено показники успадковуваності екстер"єрних ознак у чотириліток білого амура. Найбільш перспективним напрямком селекції білого амура можна вважати добір, ...
1333073
  Бутовченко К. Успадкування автомобіля // Юридична газета. – Київ, 2012. – 17 січня (№ 1/2)


  "...Законодавчі перешкоди та колізії норм права, що виникають у конкретних випадках спадкування автомобіля".
1333074
  Сакс К.Я. Успеваемость учеников-переростков в школе и их положение в классном коллективе : Автореф... канд. пед.наук: / Сакс К.Я.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1967. – 23л.
1333075
  Ширшов Б.В. Успевай, человек! / Б.В. Ширшов. – Пермь, 1976. – 93с.
1333076
  Петрухин В.Я. Успение Владимира Святославича и славянская традиция // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 4. – С. 60-63. – ISSN 0132-1366


  В статье рассматривается смысл погребальной церемонии, описанной в Начальной летописи по 1015 г., когда скончавшегося Владимира Святославича выносили из терема через пролом в стене (обычай, связанный с похоронами колдуна или вампира). Этот обычай ...
1333077
  Дзюндзи К. Успение лягушки / К. Дзюндзи. – М., 1958. – 172с.
1333078
   Успенский сборник XII-XIII вв.. – М., 1971. – 754с.
1333079
  Качалова И. Успенский собор / И. Качалова. – Москва, 1970. – 12 с.
1333080
   Успенский собор Киево-Печерской лавры // Регионал / ОО "Центр эффективного управления". – Киев, 2007. – № 2. – С. 38-39.
1333081
   Успенский собор Московского Кремля.. – М., 1985. – 263с.
1333082
   Успенський собор / [Л. Михайлина та ін. ; відп. ред. Ю. Ференцева]. – Київ : Балтія-Друк, 2015. – 199, [1] с. : фотоіл. – Текст укр., частково англ. – ISBN 978-966-8137-96-9
1333083
   Успенський собор давнього Галича: історія вивчення, проблеми збереження та консервації / М. Бевз, В. Бевз, Ю. Лукомський, В. Петрик // Пам"ятки України: історія та культура : науковий часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.30-35 : Фото. – ISSN 0131-2685
1333084
  Нікітенко М. Успенський собор Києво-Печерської лаври в контексті ієротопічного бачення // Просемінарій : Медієвистика. Історія Церкви, науки і культури. – Київ, 2008. – Вип. 7 : До ювілею професора Василія Іринарховича Ульяновського. – С. 454-487. – ISBN 978-966-8846-19-9
1333085
  Орленко М.І. Успенський собор Києво-Печерської Лаври: історико-архівні і бібліографічні дослідження // Містобудування та територіальне планування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. 58. – С. 322-329. – ISSN 2076-815X
1333086
  Климович Л.М. Успеть до боя / Л.М. Климович. – Москва, 1984. – 344с.
1333087
  Бойко И.Н. Успеть до заката / И.Н. Бойко. – Краснодар, 1982. – 352с.
1333088
   Успех - дело техники. Секрет чемпиона : столпы культуры // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2009. – № 5 (2824). – С. 101 : Фото
1333089
  Фейхтвангер Л. Успех / Л. Фейхтвангер. – Ленинград
Т. 1. – 1935. – 574 с.
1333090
  Фейхтвангер Л. Успех / Л. Фейхтвангер. – 2-е. – Л.
2. – 1935. – 366с.
1333091
  Фейхтвангер Л. Успех / Л. Фейхтвангер. – Л., 1937. – 796с.
1333092
  Фейхтвангер Л. Успех / Л. Фейхтвангер. – Москва : Художественная литература, 1958. – 826с.
1333093
  Фейхтвангер Л. Успех / Л. Фейхтвангер. – М., 1970. – 858с.
1333094
  Фейхтвангер Л. Успех / Л. Фейхтвангер. – М., 1972. – 858с.
1333095
  Фейхтвангер Л. Успех / Л. Фейхтвангер. – М., 1973. – 751с.
1333096
  Фейхтвангер Л. Успех / Л. Фейхтвангер. – Кишинев, 1974. – 858с.
1333097
  Варшавский Я.Л. Успех / Я.Л. Варшавский. – Москва, 1974. – 176с.
1333098
  Гребнев А.Б. Успех / А.Б. Гребнев. – М., 1987. – 79с.
1333099
  Таций В.Я. Успех ВУЗа - результат работы сплоченной команды // Вибрані статті, виступи, інтерв"ю (2009-2014) : [до 50-річчя наук.-пед. і громад. діяльності] / В.Я. Тацій. – Харків : Право, 2015. – С. 577-579. – ISBN 978-966-458-725-6
1333100
   Успех делает умнее : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2010. – № 2. – С. 30 : Фото. – ISSN 1029-5828
1333101
  Супоницкая И.М. Успех и удача: отношение к труду в американском и российском обществе // Вопросы философии : Научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 5. – С.44-56. – ISSN 0042-8744
1333102
  Бранд Е. Успех коллектива / Е. Бранд. – М., 1956. – 80с.
1333103
   Успех обеспечивается самим учителем.. – М., 1963. – 22с.
1333104
   Успех перестройки - в руках народа : сб. материалов о поездке М.С. Горбачева в Узбекистан 6-8 апреля 1988 г. – Москва : Политиздат, 1988. – 32 с.
1333105
  Чичкина Светлана Успех принесут только уникальные решения : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 4. – С. 30 : Фото
1333106
  Мендкович Н. Успехи ISAFв борьбе с афганской вооруженной оппозицией // Вестник аналитики : журнал аналитических материалов / Ин-т стратегических оценок и анализа. – Москва, 2011. – № 3 (45). – С. 56-65


  Международные силы содействия безопасности (ISAF) .
1333107
  Тренделенбург Ф. Успехи акустики и электроакустики / Ф. Тренделенбург. – Москва ; Ленинград, 1932. – 68 с.
1333108
  Гурвич М.Н. Успехи американской прикладной химии / М.Н. Гурвич. – Ленинград
1. – 1932. – 67с.
1333109
  Герке Ф.К. Успехи аналитической химии / Ф.К. Герке. – М, 1929. – 28с.
1333110
  Воронцов-Вельяминов Успехи астрономии в СССР / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1946. – 52с.
1333111
  Воронцов-Вельяминов Успехи астрономии в СССР / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Воениздат, 1949. – 52 с.
1333112
   Успехи биологических наук в СССР за 25 лет.. – 13-66с.
1333113
   Успехи биоорганического катализа.. – М., 1979. – 286с.
1333114
  Завадский В. Успехи болгарского народа в строительстве основ социализма / В. Завадский. – Москва, 1951. – 32с.
1333115
   Успехи в изучении главнейших осадочных полезных ископаемых в СССР. – Москва : Наука, 1967. – 300с.
1333116
   Успехи в изучении микроорганизмов мезо-кайнозоя Украины : сборник. – Киев : Наукова думка, 1971. – 238с.
1333117
   Успехи в изучении океанических глубин биология и геология.. – М., 1959. – 319с.
1333118
   Успехи в изучении рака.. – М.
4. – 1958. – 430с.
1333119
   Успехи в изучении рака.. – М.
5. – 1960. – 480с.
1333120
   Успехи в изучении рака.. – М.
6. – 1964. – 535с.
1333121
  Уайт Д. Успехи в методике и технике геофизической разрядки / Д. Уайт, Ф. Пресс. – М, 1961. – 20с.
1333122
   Успехи в области борьбы с вредителями растений.. – М., 1960. – 682с.
1333123
   Успехи в области изучения пестицидов.. – М., 1962. – 236с.
1333124
   Успехи в области синтеза элеменоорганических полимеров.. – М., 1966. – 248с.
1333125
   Успехи в области синтеза элеменоорганических полимеров.. – М., 1980. – 275с.
1333126
   Успехи в области синтеза элементоорганических полимеров.. – М., 1988. – 320с.
1333127
   Успехи в области ядерной энергии. – Москва, 1958. – 434 с.
1333128
  Орлов Н.Н. Успехи в облсти красителей и полупроводников / Н.Н. Орлов. – Х.-К, 1936. – 796с.
1333129
   Успехи в развитии осадочно-миграционной теории нефтегазообразования.. – М., 1983. – 255с.
1333130
   Успехи газовой хроматографии.. – Казань
1. – 1968. – 116с.
1333131
   Успехи газовой хроматографии.. – Казань
5. – 1978. – 241с.
1333132
  Покровский Г.И. Успехи газодинамики / Г.И. Покровский. – М., 1974. – 64с.
1333133
  Карпеченко Г.Д. Успехи генетики в области формообразования / Г.Д. Карпеченко. – Ленинград, 1929. – 86 с.
1333134
   Успехи геологии и развитие минерально-сырьевой базы СССР.. – М., 1969. – 78с.
1333135
   Успехи геолого-географических наук в СССР за 25 лет.. – М.-Л., 1943. – 199с.
1333136
  Лазарев П.П. Успехи геофизики за последние годы. / П.П. Лазарев. – Л., 1928. – 15с.
1333137
  Быховский А. Успехи Германской Демократической Республики в борьбе за единую демократическую миролюбивую Германию / А. Быховский. – М, 1951. – 30с.
1333138
   Успехи гетерогенного катализа в химии гетероциклических соединений. – Рига, 1984. – 175с.
1333139
  Смородинский Я.А. Успехи голографии / Я.А. Смородинский, Л.М. Сороко. – М., 1970. – 48с.
1333140
  Горшков П.М. Успехи гравиметрии / П.М. Горшков; отв. ред. С.И. Вавилов. – Москва; Ленинград : АН СССР, 1936. – 122 с. – (Научно-популярная)
1333141
  Берзинь И.А. Успехи животноводов Латвийской ССР / И.А. Берзинь. – М, 1959. – 24с.
1333142
  Куренцов А.И. Успехи зоогеографияеских исследований Дальнего Востока за советский период. / А.И. Куренцов. – 221-240с.
1333143
  Гуселетов Б.П. Успехи и неудачи Социнтерна в Центральной и Восточной Европе // Современная Европа : журнал общественно-политических исследований / Ин-т Европы Российской акад. наук. – Москва, 2011. – № 2 (46). – С. 37-44. – ISSN 0201-7083
1333144
  Торхауг Й. Успехи и неудачи цифровых (электронных) библиотечных сервисов: десятилетний опыт Дании / Й. Торхауг, Э.Т. Йепсен // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки Рос. Федирации ; Гос. публичная науч.-техн. б-ка России. – Москва, 2012. – № 4. – С. 38-51. – ISSN 0130-9765


  Доклад на заседании Секции справочно-информационного обслуживания ИФЛА в ходе 77-й Генеральной конференции ИФЛА.
1333145
  Куценко В.И. Успехи и перспективы развития народного образования / В.И. Куценко. – К., 1976. – 39с.
1333146
   Успехи и перспективы развития полярографического метода.. – Кишинев, 1972. – 190с.
1333147
  Стырикович М.А. Успехи и перспективы развития советского котлостроения. / М.А. Стырикович. – М., 1955. – 24с.
1333148
  Красинский В.В. Успехи и проблемы "левых" на выборах в Германии // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 6. – С. 93-100. – ISSN 0132-0769
1333149
  Демяшева О.П. Успехи и трудности Боливарианского альянса // Латинская Америка : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Рос. акад. наук, Ин-т Латинской Америки. – Москва, 2015. – № 2. – С. 37-47. – ISSN 0044-748Х
1333150
   Успехи иммунологии.. – М., 1977. – 236с.
1333151
   Успехи интродукции растений.. – Москва, 1973. – 334с.
1333152
  Кабанов В.А. Успехи использования полимеров в иммугологии. / В.А. Кабанов. – М, 1986. – 45с.
1333153
   Успехи квантовой химии и квантовой биологии. – Киев
1. – 1980. – 515с.
1333154
   Успехи квантовой химии и квантовой биологии. – Киев
2. – 1980. – 484с.
1333155
  Аварин В.Я. Успехи Китайской народной республики : стенограмма публичной лекции... / В. Я. Аварин ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва, 1950. – 32 с.
1333156
   Успехи Китайской Народной Республики : Рекомендательный указатель литературы. – Москва, 1952. – 77с.
1333157
  Соловьева К. Успехи Китайской Народной Республики в борьбе за мир, демократию и социализм : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Соловьева К. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Хмельницкий, 1954. – 18 с.
1333158
  Болдырев Б.Г. Успехи Китайской Народной Республики в строительстве новой денежной системы. / Б.Г. Болдырев. – М, 1952. – 40с.
1333159
  Гельбрас В. Успехи КНР и их цена в условиях глобализации // Азия и Африка сегодня : Научный и общественно-политический журнал / РАН; Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2007. – № 7. – С. 20-29. – ISSN 0321-5075
1333160
   Успехи коллоидной химии. – Л., 1991. – 398с.
1333161
   Успехи коллоидной химии.. – М., 1973. – 362с.
1333162
   Успехи коллоидной химии.. – Киев, 1983. – 256с.
1333163
   Успехи коллоидной химии.. – Киев, 1983. – 256с.
1333164
   Успехи коллоидной химии.. – Ташкент, 1987. – 338с.
1333165
   Успехи космической биофизики.. – Пущино, 1978. – 88с.
1333166
  Сирота Н.И. Успехи культурной революции на Советской Буковине. : Автореф... канд.ист.наук: / Сирота Н.И.; Акад.наук УССР,Ин-т истории. – К, 1962. – 21л.
1333167
   Успехи масс-спектрометрии : пер.с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 732 с.
1333168
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 50, № 2. – 1995
1333169
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 50, № 3. – 1995
1333170
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 50, № 4. – 1995
1333171
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 50, № 5. – 1995
1333172
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 50, № 6. – 1995
1333173
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 50, № 1. – 1995
1333174
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 51, № 1. – 1996
1333175
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 51, № 2. – 1996
1333176
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 51, № 3. – 1996
1333177
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 51, № 4. – 1996
1333178
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 51, № 5. – 1996
1333179
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 51, № 6. – 1996
1333180
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 52, № 2. – 1997
1333181
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 52, № 3. – 1997
1333182
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 52, № 4. – 1997
1333183
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 52, № 5. – 1997
1333184
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 52, № 6. – 1997
1333185
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 52, № 1. – 1997
1333186
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 53, № 1. – 1998
1333187
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 53, № 3. – 1998
1333188
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 53, № 2. – 1998
1333189
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 53, № 4. – 1998
1333190
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 53, № 5. – 1998
1333191
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 53, № 6. – 1998
1333192
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 54, № 2. – 1999
1333193
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 54, № 3. – 1999
1333194
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 54, № 4. – 1999
1333195
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 54, № 5. – 1999
1333196
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 54, № 6. – 1999
1333197
   Успехи математических наук. – Москва : Наука, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 54, № 1. – 1999
1333198
   Успехи математических наук. – Москва, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 69, № 4. – 2014
1333199
   Успехи математических наук. – Москва, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 69, № 3. – 2014
1333200
   Успехи математических наук. – Москва, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 69, № 5. – 2014
1333201
   Успехи математических наук. – Москва, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 69, № 6. – 2014
1333202
   Успехи математических наук. – Москва, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 69, № 1. – 2014
1333203
   Успехи математических наук. – Москва, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 69, № 2. – 2014
1333204
   Успехи математических наук. – Москва, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 70, № 1. – 2015
1333205
   Успехи математических наук. – Москва, 1936-. – ISSN 0042-1316
Т. 70, № 2. – 2015
1333206
   Успехи метеоритики : тезисы докладов 12 метеоритн.конференции (1966: Новосибирск). – Новосибирск : Издательство СО АН СССР, 1966. – 29 с.
1333207
   Успехи механики деформируемых сред.. – М., 1975. – 575с.
1333208
  Шаумян В.А. Успехи мичуринской биологии в молочном животноводстве. / В.А. Шаумян. – М., 1950. – 24с.
1333209
  Васильев А.С. Успехи мичуринской биологической науки на Урале / А.С. Васильев. – Свердловск, 1952. – 48с.
1333210
  Королев Ф.Ф. Успехи народного образования в СССР за 40 лет / Ф.Ф. Королев. – Москва, 1957. – 47с.
1333211
  Викентьев А.И. Успехи народного хозяйства СССР / А.И. Викентьев. – Москва, 1957. – 62с.
1333212
  Барьяхтар В.Г. Успехи науки в изучении твердого тела / В.Г. Барьяхтар, В.В. Тарасенко. – Киев : Знание, 1982. – 48 с.
1333213
  Ержанов А. Успехи национальной политики КПСС в Казахстане (1946-1958 гг.) / А. Ержанов. – Алма-Ата, 1969. – 251с.
1333214
  Шварц Р. Успехи неорганической химии. / Р. Шварц. – Л., 1931. – 234с.
1333215
  Краюшкин А В. Клочко Успехи нефтегазового поиска на материковом склоне Африки / А В. Клочко Краюшкин, Н.Н. Черниенко, Э.Е. Гусева // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2013. – № 1. – С. 38-56. – Библиогр.: с. 56. – ISSN 0367-4290
1333216
  Гожик П.Ф. Успехи нефтегазоразведки на материковои склоне Австралазии и Австралии / П.Ф. Гожик, В.А. Краюшкин, В.П. Клочко // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2004. – № 3. – С. 23-28 : рис. – Библиогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1333217
  Краюшкин В.А. Успехи нефтеразведки на северном склоне Гвианского щита / В.А. Краюшкин, Э.Е. Гусева // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2015. – № 1. – С. 69-76 : рис. – Библиогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1333218
  Глесстон С. Успехи общей химии / С. Глесстон. – М.-Л., 1941. – 282с.
1333219
  Гирш Ю. Успехи организации американского хозяйства / Ю. Гирш. – Л., 1926. – 216с.
1333220
  Шорыгин П.П. Успехи органической химии / П.П. Шорыгин. – М - Л, 1928. – 304с.
1333221
  Шорыгин П.П. Успехи органической химии / П.П. Шорыгин. – изд. 2-е. – М - Л, 1932. – 306с.
1333222
   Успехи органической химии.. – М.
1. – 1963. – 397с.
1333223
  Прокопович А.Е. Успехи отечественного станкостроения. / А.Е. Прокопович. – М, 1954. – 64с.
1333224
  Левинсон-Лессинг Успехи петрографии в России / Левинсон-Лессинг. – Петербург, 1923. – 408с.
1333225
   Успехи планового хозяйства народной Польши.. – М., 1952. – 279с.
1333226
   Успехи полиплоидии.. – К., 1977. – 232с.
1333227
   Успехи почвоведения.. – М., 1927. – 259с.
1333228
   Успехи прикладной механики.. – Москва : Мир, 1986. – 283 с.
1333229
   Успехи протозоологии.. – Л., 1969. – 424с.
1333230
  Эфрусси П.О. Успехи психологии в России / П.О. Эфрусси. – Птгр., 1923. – 37с.
1333231
  Пановкин Б.Н. Успехи радиоастрономии / Б.Н. Пановкин. – Москва : Знание, 1966. – 48 с.
1333232
  Коваль М.К. Успехи развития сельского хозяйства Украины к концу восстановительного периода. : Автореф... Канд.ист.наук: / Коваль М.К.; Киев.гос.пед.ин-т. – Киев, 1951. – 19 с.
1333233
   Успехи реологии полимеров.. – М., 1970. – 294с.
1333234
  Слепян С.Г. Успехи румынского народа в социалистическом строительстве / С.Г. Слепян. – Москва, 1953. – 32с.
1333235
  Сикорский И.А. Успехи русского художественного творчества : Альбом двадцатипятилетия товарищества передвижных художественных выставок 1872-1879, XXV. Изд. Фишера (под непосредственным наблюдением коммиссии товарищества), Моква, Кузнецкий мост № 11. 1899 / [соч.] И.А. Сикорского, проф. – Киев : Лито-тип. Т-ва И.Н. Кушнерев и К°, Киевск. отд-ние, 1900. – 60 с. : ил. – Отд. оттиск: Вопросы нервно-психической медицины, т. 5
1333236
  Черняев П.Н. Успехи русской литературы в Западной Европе за последнее время / сост. П. Черняев. – Казань : Изд. книгопрод. А.А. Дубровина ; Тип. Имп. ун-та, 1885. – 35 с.
1333237
   Успехи Советского Союза в исследовании космического пространства. 2-е космическое десятилетие.1967-1977.. – М., 1978. – 752с.
1333238
  Окладников А.П. Успехи советской археологии / А.П. Окладников. – Л., 1950. – 60с.
1333239
  Воронцов-Вельяминов Успехи советской астрономии / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1947. – 31с.
1333240
  Воронцов-Вельяминов Успехи советской астрономии / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1947. – 31с.
1333241
  Воронцов-Вельяминов Успехи советской астрономии : стенограмма лекции / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Правда, 1947. – 31с.
1333242
  Воронцов-Вельяминов Успехи советской астрономии / Воронцов-Вельяминов. – Москва, 1967. – 32с.
1333243
  Воронцов-Вельяминов Успехи советской астрономии (1917-1967) / Воронцов-Вельяминов. – Москва : Знание, 1967. – 32 с.
1333244
   Успехи советской гляциологии.. – Фрунзе, 1968. – 432с.
1333245
  Сергиев П.Г. Успехи советской медицины в борьбе с малярией / П.Г. Сергиев. – М., 1953. – 30с.
1333246
  Байков А.А. Успехи советской металлургии / А.А. Байков. – Москва-Ленинград, 1946. – 16с.
1333247
   Успехи Советской Молдавии и мифы антикоммунизма.. – Кишинев, 1976. – 184с.
1333248
  Зенкевич Л.А. Успехи советской науки в изучении больших глубин океанов / Л.А. Зенкевич. – Москва : Знание, 1954. – 31с.
1333249
  Цицин Н.В. Успехи советской науки в области отдаленной гибридизации / Н.В. Цицин. – Москва, 1957. – 20 с.
1333250
   Успехи советской науки. Беседы томских ученых.. – Томск, 1957. – 64с.
1333251
   Успехи советской океанологии : Материалы Первого съезда советских океанологов. – Москва : Наука, 1979. – 167с.
1333252
   Успехи советской программы мира.. – М., 1976. – 228с.
1333253
  Эдельштейн А.О. Успехи советской психиатрии. / А.О. Эдельштейн. – М., 1950. – 16с.
1333254
  Ананьев Б.Г. Успехи советской психологии. Стенограмма публичн. лекции, прочит.12 декабря 1947г.в Ленинграде. / Б.Г. Ананьев. – Ленинград, 1948. – 24с.
1333255
  Артоболевский И.И. Успехи советской теории механизмов и машин / И.И. Артоболевский. – Москва, 1948. – 19с.
1333256
  Рохлин Я.Г. Успехи советской шахматной культуры. / Я.Г. Рохлин. – М, 1954. – 55с.
1333257
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 115, № 2. – 1995
1333258
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 115, № 3. – 1995
1333259
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 115, № 4. – 1995
1333260
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 115, № 5. – 1995
1333261
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 115, № 6. – 1995
1333262
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 115, № 1. – 1995
1333263
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 116, № 1. – 1996
1333264
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 116, № 2. – 1996
1333265
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 116, № 3. – 1996
1333266
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 116, № 4. – 1996
1333267
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 116, № 5. – 1996
1333268
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 116, № 6. – 1996
1333269
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 117, № 2. – 1997
1333270
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 117, № 3. – 1997
1333271
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 117, № 4. – 1997
1333272
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 117, № 5. – 1997
1333273
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 117, № 6. – 1997
1333274
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 117, № 1. – 1997
1333275
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 118, № 1. – 1998
1333276
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 118, № 2. – 1998
1333277
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 118, № 3. – 1998
1333278
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 118, № 4. – 1998
1333279
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 118, № 5. – 1998
1333280
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 118, № 6. – 1998
1333281
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 119, № 1. – 1999
1333282
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 119, № 2. – 1999
1333283
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 119, № 3. – 1999
1333284
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 119, № 4. – 1999
1333285
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 119, № 5. – 1999
1333286
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 119, № 6. – 1999
1333287
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука. – ISSN 0042-1324
Т. 120, № 1. – 2000
1333288
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука. – ISSN 0042-1324
Т. 120, № 2. – 2000
1333289
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука. – ISSN 0042-1324
Т. 120, № 3. – 2000
1333290
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука. – ISSN 0042-1324
Т. 120, № 4. – 2000
1333291
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука. – ISSN 0042-1324
Т. 120, № 5. – 2000
1333292
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука. – ISSN 0042-1324
Т. 120, № 6. – 2000
1333293
   Успехи современной биологии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 121, № 4. – 2001
1333294
   Успехи современной биологии. – Москва. – ISSN 0042-1324
Т. 121, № 3. – 2001
1333295
   Успехи современной биологии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 121, № 5. – 2001
1333296
   Успехи современной биологии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 121, № 6. – 2001
1333297
   Успехи современной биологии. – Москва. – ISSN 0042-1324
Т. 121, № 2. – 2001
1333298
   Успехи современной биологии. – Москва. – ISSN 0042-1324
Т. 121, № 1. – 2001
1333299
   Успехи современной биологии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 122, № 1. – 2002
1333300
   Успехи современной биологии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 122, № 2. – 2002
1333301
   Успехи современной биологии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 122, № 3. – 2002
1333302
   Успехи современной биологии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 122, № 4. – 2002
1333303
   Успехи современной биологии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 122, № 6. – 2002
1333304
   Успехи современной биологии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 122, № 5. – 2002
1333305
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 123, № 1. – 2003
1333306
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 123, № 2. – 2003
1333307
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Том 123, № 3. – 2003
1333308
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Том 123, № 6. – 2003
1333309
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 123, № 4. – 2003
1333310
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Том 123, № 5. – 2003
1333311
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Том 124, № 6. – 2004
1333312
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Том 124, № 4. – 2004
1333313
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 124, № 5. – 2004
1333314
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Том 124, № 1. – 2004
1333315
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Том 124, № 2. – 2004
1333316
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Том 124, № 3. – 2004
1333317
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 125, № 1. – 2005
1333318
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 125, № 2. – 2005
1333319
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 125, № 3. – 2005
1333320
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 125, № 4. – 2005
1333321
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 125, № 5. – 2005
1333322
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 125, № 6. – 2005
1333323
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 126, № 6. – 2006
1333324
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 126, № 1. – 2006
1333325
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 126, № 2. – 2006
1333326
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 126, № 3. – 2006
1333327
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 126, № 4. – 2006
1333328
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 126, № 5. – 2006
1333329
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 127, № 1. – 2007
1333330
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 127, № 2. – 2007
1333331
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 127, № 3. – 2007
1333332
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 127, № 4. – 2007
1333333
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 127, № 5. – 2007
1333334
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 127, № 6. – 2007
1333335
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 128, № 1. – 2008
1333336
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 128, № 5. – 2008
1333337
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 128, № 6. – 2008
1333338
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 128, № 2. – 2008
1333339
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 128, № 3. – 2008
1333340
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 128, № 4. – 2008
1333341
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 129, № 2. – 2009
1333342
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 129, № 1. – 2009
1333343
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 129, № 3. – 2009
1333344
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 129, № 4. – 2009
1333345
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 129, № 5. – 2009
1333346
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 129, № 6. – 2009
1333347
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 130, № 4. – 2010
1333348
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 130, № 1. – 2010
1333349
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 130, № 2. – 2010
1333350
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 130, № 3. – 2010
1333351
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 130, № 5. – 2010
1333352
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 130, № 6. – 2010
1333353
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 131, № 2. – 2011
1333354
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 131, № 1. – 2011
1333355
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 131, № 3. – 2011
1333356
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 131, № 4. – 2011
1333357
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 131, № 5. – 2011
1333358
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 131, № 6. – 2011
1333359
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 132, № 1. – 2012
1333360
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 132, № 2. – 2012
1333361
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 132, № 3. – 2012
1333362
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 132, № 4. – 2012
1333363
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 132, № 5. – 2012
1333364
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 132, № 6. – 2012
1333365
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 133, № 4. – 2013
1333366
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 133, № 1. – 2013
1333367
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 133, № 2. – 2013
1333368
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 133, № 3. – 2013
1333369
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 133, № 6. – 2013
1333370
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 133, № 5. – 2013
1333371
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 134, № 2. – 2014
1333372
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 134, № 5. – 2014
1333373
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 134, № 6. – 2014
1333374
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 134, № 4. – 2014
1333375
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 134, № 3. – 2014
1333376
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 135, № 1. – 2015
1333377
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 135, № 2. – 2015
1333378
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 135, № 3. – 2015
1333379
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 135, № 4. – 2015
1333380
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 135, № 5. – 2015
1333381
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 135, № 6. – 2015
1333382
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 136, № 1. – 2016
1333383
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 136, № 2. – 2016
1333384
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 136, № 3. – 2016
1333385
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 136, № 4. – 2016
1333386
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 136, № 5. – 2016
1333387
   Успехи современной биологии. – Москва : Наука, 1932-. – ISSN 0042-1324
Т. 136, № 6. – 2016
1333388
   Успехи современной биохимии.. – М.
1. – 1947. – 310с.
1333389
   Успехи современной генетики. – Москва : Наука
1. – 1967. – 279с.
1333390
   Успехи современной генетики. – Москва : Наука
2. – 1969. – 255с.
1333391
   Успехи современной генетики. – Москва : Наука
3. – 1971. – 302с.
1333392
   Успехи современной генетики. – Москва : Наука
4. – 1972. – 179с.
1333393
  Гайдуков Н.М. Успехи современной микроскопии / Н. Гайдуков. – Харьков : Тип. "Мирный труд", 1910. – 30, [1] с. ил. – Экз. деф., без обл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1333394
   Успехи современной науки и религия.. – М., 1961. – 166с.
1333395
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333396
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333397
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333398
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333399
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333400
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333401
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333402
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333403
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333404
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333405
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333406
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2003. – резюме - рос., англ. мовами
1333407
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
1333408
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
1333409
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
1333410
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
1333411
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5/6 : 40 лет ф-ту физической и квантовой электроники МФТИ. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
1333412
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9/10. – 2004. – резюме - рос., англ. мовами
1333413
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
1333414
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2005. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333415
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2005. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333416
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2005. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333417
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2005. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333418
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2005. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333419
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2005. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333420
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2005. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333421
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2005. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333422
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2005. – резюме - рос., англ. мовами
1333423
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2005. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333424
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2005. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333425
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333426
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333427
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333428
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333429
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333430
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333431
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333432
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333433
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333434
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333435
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333436
   Успехи современной радиоэлектроники. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2006. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"
1333437
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333438
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333439
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333440
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333441
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333442
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333443
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333444
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333445
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333446
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333447
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333448
   Успехи современной радиоэлектроники : Научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2007. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333449
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333450
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333451
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333452
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333453
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333454
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333455
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333456
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333457
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333458
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333459
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333460
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2008. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333461
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1/2. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333462
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333463
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333464
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333465
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333466
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333467
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333468
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333469
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333470
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333471
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2009. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333472
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333473
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333474
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333475
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333476
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333477
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333478
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333479
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333480
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333481
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333482
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333483
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2010. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333484
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333485
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333486
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333487
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333488
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333489
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333490
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333491
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333492
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333493
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333494
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333495
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2011. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333496
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333497
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333498
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333499
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333500
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333501
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333502
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333503
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333504
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333505
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333506
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333507
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2012. – до 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме - рос., англ. мовами
1333508
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333509
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333510
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333511
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333512
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333513
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333514
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333515
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333516
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333517
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333518
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333519
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2013. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333520
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 1. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333521
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 2. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333522
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 3. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333523
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 4. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333524
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 5. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333525
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 6. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333526
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 7. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333527
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 8. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333528
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 9. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333529
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 10. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333530
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 11. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333531
   Успехи современной радиоэлектроники : научно-техничесикй журнал. – Москва, 1947-. – ISSN 0373-2428
№ 12. – 2014. – До 2003р."Зарубежная радиоэлектроника"; резюме на рус., англ. яз.
1333532
   Успехи современной териологии.. – М., 1977. – 296с.
1333533
   Успехи современной физики. – Москва, 1959. – 31 с.
1333534
  Фрид Я.Е. Успехи современной электротехники : в помощь самообразованию; основы техники сильных токов и электрификации; 115 чертежей и рисунков / Я.Е. Фрид. – Москва-Ленинград : Молодая гвардия, 1927. – 199 c. – (Современная наука)
1333535
  Вельтов Н. Успехи социализма в СССР / Н. Вельтов. – Москва, 1971. – 216с.
1333536
  Петрачков М.Я. Успехи социалистического строительства в ГДР / М.Я. Петрачков. – Київ, 1958. – 27с.
1333537
  Даниялов Успехи социалистического строительства в Дагестане / Даниялов, Гаджи-Али. – Махачкала, 1960. – 76с.
1333538
  Овчаров В.И. Успехи социалистического строительства в Польской Народной Республике / В.И. Овчаров. – М., 1955. – 40с.
1333539
   Успехи социалистической демократии и кризис современного антикоммунизма.. – М., 1978. – 99с.
1333540
   Успехи спектроскопии : пер.с англ. – Москва : Иностранная литература, 1963. – 444 с.
1333541
   Успехи СССР в исследовании космического пространства. Первое космическое десятилетие. 1957-1967.. – М., 1968. – 559с.
1333542
   Успехи строительства коммунизма в СССР и углубление общего кризиса капитализма. – М.
2. – 1974. – 300с.
1333543
   Успехи строительства коммунизма в СССР и углубление общего кризиса капитализма.. – М., 1975. – 229с.
1333544
  Крайс П. Успехи текстильной химии / П. Крайс. – Л., 1926. – 183с.
1333545
   Успехи теоретической и прикладной генетики. – Новосибирск, 1982. – 254с.
1333546
   Успехи теплопередачи. : пер.с англ. – Москва : Мир, 1970. – 359с.
1333547
  Горшков А.С. Успехи теплофикации в СССР / А.С. Горшков. – Москва, 1950. – 20с.
1333548
  Хвольсон О.Д. Успехи физики в 1908 / О.Д. Хвольсон. – Спб. : Тип.В.Ф. Киршбаума, 1909. – 25 с. – Отд. оттиск из: Журнал Русского физико-химического общества. Физический отдел, вып. 4, 1909 г.
1333549
   Успехи физики металлов : сб.статей/пер.с англ. – Москва : Металлургиздат
Т. 1. – 1956. – 456 с.
1333550
   Успехи физики металлов : сб.статей/пер.с англ. – Москва : Металлургиздат
Т. 2. – 1958. – 462 с.
1333551
   Успехи физики металлов : сб.статей/пер.с англ. – Москва : Металлургиздат
Т. 3. – 1960. – 416с.
1333552
   Успехи физики металлов : сб.статей/пер. с англ. – Москва : Металлургиздат
Т. 4. – 1961. – 456 с.
1333553
   Успехи физики металлов : сб.статей/пер. с англ. – Москва : Металлургиздат
Т. 5. – 1963. – 372 с.
1333554
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ. – ISSN 1608-1021
№ 1. – 2001. – резюме укр., рос., англ. мовами
1333555
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ. – ISSN 1608-1021
№ 2. – 2001. – резюме укр., рос., англ. мовами
1333556
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ. – ISSN 1608-1021
№ 3. – 2001. – резюме укр., рос., англ. мовами
1333557
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ. – ISSN 1608-1021
№ 4. – 2001. – резюме укр., рос., англ. мовами
1333558
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 3, № 1. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333559
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 3, № 2. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333560
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 3, № 3. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333561
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 3, № 4. – 2002. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333562
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 4, № 1. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333563
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 4, № 2. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333564
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 4, № 3. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333565
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 4, № 4. – 2003. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333566
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 5, № 1. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333567
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 5, № 2. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333568
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 5, № 3. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333569
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 5, № 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333570
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 6, № 2. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333571
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 6, № 3. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333572
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 6, № 4. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333573
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 6, № 1. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333574
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 7, № 2. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333575
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 7, № 3. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333576
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 7, № 4. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333577
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 7, № 1. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333578
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 8, № 1. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333579
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 8, № 2. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333580
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 8, № 3. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333581
   Успехи физики металлов : Науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 8, № 4. – 2007. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333582
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 9, № 2. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333583
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 9, № 3. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333584
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 9, № 1. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333585
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 9, № 4. – 2008. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333586
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 10, № 1. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333587
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 10, № 2. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333588
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 10, № 4. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333589
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 10, № 3. – 2009. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333590
   Успехи физики металлов = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 11, № 1, січень - березень. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1333591
   Успехи физики металлов = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 11, № 2, квітень - червень. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1333592
   Успехи физики металлов = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 11, № 3, липень - вересень. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1333593
   Успехи физики металлов = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 11, № 4, жовтень - грудень. – 2010. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1333594
   Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 12, № 1 : січень - березень. – 2011. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1333595
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 12, № 3. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333596
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 12, № 2. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333597
   Успехи физики металлов : науковий журнал. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 12, № 4. – 2011. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333598
   Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 13, № 2. – 2012. – VIII с., С. 107-228. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1333599
   Успехи физики металлов : науковий журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 13, № 3. – 2012. – VIII с., С. 225-344. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333600
   Успехи физики металлов : науковий журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 13, № 1. – 2012. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1333601
   Успехи физики металлов = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Киев, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 13, № 4. – 2012. – VIII с., С. 345-452. – Резюме рос., укр., англ. мовами
1333602
   Успехи физики металлов : науковий журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 14, № 2. – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1333603
   Успехи физики металлов : науковий журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 14, № 1. – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1333604
   Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 14, № 4. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1333605
   Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 14, № 3. – 2013. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1333606
   Успехи физики металлов : науковий журнал / НАН України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 15, № 1. – 2014. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1333607
   Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 15, № 3. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333608
   Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 15, № 4. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333609
   Успехи физики металлов : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 15, № 2. – 2014. – Резюме: укр., рос., англ. мовами
1333610
   Успехи физики металлов = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 16, № 1, січень - березень. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333611
   Успехи физики металлов = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 16, № 2, квітень - червень. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333612
   Успехи физики металлов = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 16, № 3, липень - вересень. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333613
   Успехи физики металлов = Progress in physics of metals : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 16, № 4, жовтень - грудень. – 2015. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333614
   Успехи физики металлов = Uspehi fiziki metallov : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 17, № 1, січень - березень. – 2016. – X, 88 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333615
   Успехи физики металлов = Uspehi fiziki metallov : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 17, № 4, жовтень - грудень. – 2016. – X, С. 303-406. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333616
   Успехи физики металлов = Uspehi fiziki metallov : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 17, № 2, квітень - травень. – 2016. – X, С. 89-208. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333617
   Успехи физики металлов = Uspehi fiziki metallov : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 17, № 3, липень - вересень. – 2016. – X, С. 209-302. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333618
   Успехи физики металлов = Uspehi fiziki metallov : науковий журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: О.М. Ивасишин, ДЖ.Е. Айс, А.С. Бакай [и др.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 18, № 2, квітень - червень. – 2017. – X, 111-204 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333619
   Успехи физики металлов = Uspehi fiziki metallov : науковий журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: О.М. Ивасишин, ДЖ.Е. Айс, А.С. Бакай [и др.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 18, № 3, липень - вересень. – 2017. – X, 205-294 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333620
   Успехи физики металлов = Uspehi fiziki metallov : науковий журнал / НАН України ; Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова ; редкол.: О.М. Ивасишин, ДЖ.Е. Айс, А.С. Бакай [и др.]. – Київ, 2000-. – ISSN 1608-1021
Т. 18, № 1, січень - березень. – 2017. – X, 110 с. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1333621
   Успехи физиологических наук. – Москва. – ISSN 0301-1798
Т. 26, № 1. – 1995
1333622
   Успехи физиологических наук. – Москва. – ISSN 0301-1798
Т. 26, № 3. – 1995
1333623
   Успехи физиологических наук. – Москва. – ISSN 0301-1798
Т. 26, № 4. – 1995
1333624
   Успехи физиологических наук. – Москва. – ISSN 0301-1798
Т. 26, № 2. – 1995
1333625
   Успехи физиологических наук. – Москва. – ISSN 0301-1798
Т. 27, № 1. – 1996
1333626
   Успехи физиологических наук. – Москва. – ISSN 0301-1798
Т. 27, № 2. – 1996
1333627
   Успехи физиологических наук. – Москва. – ISSN 0301-1798
Т. 27, № 3. – 1996
1333628
   Успехи физиологических наук. – Москва. – ISSN 0301-1798
Т. 27, № 4. – 1996
1333629
   Успехи физиологических наук. – Москва. – ISSN 0301-1798
Т. 28, № 2. – 1997
1333630
   Успехи физиологических наук. – Москва. – ISSN 0301-1798
Т. 28, № 1. – 1997
1333631
   Успехи физических наук. – Москва, 1965. – 32 с.
1333632
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 1. – 1995
1333633
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 2. – 1995
1333634
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 3. – 1995
1333635
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 4. – 1995
1333636
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 5. – 1995
1333637
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 6. – 1995
1333638
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 7. – 1995
1333639
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 8. – 1995
1333640
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 9. – 1995
1333641
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 10. – 1995
1333642
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 11. – 1995
1333643
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 165, № 12. – 1995
1333644
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 3. – 1996
1333645
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 4. – 1996
1333646
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 5. – 1996
1333647
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 6. – 1996
1333648
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 7. – 1996
1333649
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 8. – 1996
1333650
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 9. – 1996
1333651
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 10. – 1996
1333652
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 11. – 1996
1333653
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 12. – 1996
1333654
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 166, № 1. – 1996
1333655
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 1. – 1997
1333656
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 2. – 1997
1333657
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 3. – 1997
1333658
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 4. – 1997
1333659
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 5. – 1997
1333660
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 6. – 1997
1333661
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 8. – 1997
1333662
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 9. – 1997
1333663
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 10. – 1997
1333664
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 11. – 1997
1333665
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 167, № 12. – 1997
1333666
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 1. – 1998
1333667
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 3. – 1998
1333668
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 4. – 1998
1333669
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 5. – 1998
1333670
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 6. – 1998
1333671
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 7. – 1998
1333672
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 8. – 1998
1333673
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 9. – 1998
1333674
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 10. – 1998
1333675
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 11. – 1998
1333676
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 168, № 12. – 1998
1333677
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 2. – 1999
1333678
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 3. – 1999
1333679
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 4. – 1999
1333680
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 5. – 1999
1333681
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 6. – 1999
1333682
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 7. – 1999
1333683
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 8. – 1999
1333684
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 9. – 1999
1333685
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 10. – 1999
1333686
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 11. – 1999
1333687
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 12. – 1999
1333688
   Успехи физических наук. – Москва. – ISSN 0042-1294
Т. 169, № 1. – 1999
1333689
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 1. – 2000
1333690
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 2. – 2000
1333691
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 3. – 2000
1333692
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 4. – 2000
1333693
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 5. – 2000
1333694
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 6. – 2000
1333695
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 7. – 2000
1333696
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 8. – 2000
1333697
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 9. – 2000
1333698
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 10. – 2000
1333699
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 11. – 2000
1333700
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 170, № 12. – 2000
1333701
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
приложение к № 10 : Chernogolovka 2000: Mesoscopic and Strongly Correlated Electron Systems. Proceedings of the International conference,Chernogolovka,9-16 july 2000. – 2001
1333702
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 11. – 2001
1333703
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 9. – 2001
1333704
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 10. – 2001
1333705
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 12. – 2001
1333706
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т..171, № 7. – 2001
1333707
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 6. – 2001
1333708
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 8. – 2001
1333709
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 5. – 2001
1333710
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 1. – 2001
1333711
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 2. – 2001
1333712
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 3. – 2001
1333713
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 171, № 4. – 2001
1333714
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 8. – 2002
1333715
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 5. – 2002
1333716
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 6. – 2002
1333717
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 7. – 2002
1333718
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 3. – 2002
1333719
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 4. – 2002
1333720
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 1. – 2002
1333721
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 2. – 2002
1333722
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 12. – 2002
1333723
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 9. – 2002
1333724
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 10. – 2002
1333725
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 172, № 11. – 2002
1333726
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 173, № 3. – 2003
1333727
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 173, № 4. – 2003
1333728
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 173, № 2. – 2003
1333729
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 173, № 1. – 2003
1333730
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 173, № 9. – 2003
1333731
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 173, № 8. – 2003
1333732
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 173, № 5. – 2003
1333733
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 173, № 6. – 2003
1333734
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 173, № 7. – 2003
1333735
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 173, № 10. – 2003
1333736
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 173, № 11. – 2003
1333737
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 173, № 12. – 2003
1333738
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 1. – 2004
1333739
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 2. – 2004
1333740
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 3. – 2004
1333741
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 4. – 2004
1333742
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 174, № 5. – 2004
1333743
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 6. – 2004
1333744
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 11. – 2004
1333745
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 7. – 2004
1333746
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 8. – 2004
1333747
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 9. – 2004
1333748
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 10. – 2004
1333749
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 174, № 12. – 2004
1333750
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 175, № 9. – 2005
1333751
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 175, № 8. – 2005
1333752
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 175, № 5. – 2005
1333753
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 175, № 6. – 2005
1333754
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 175, № 7. – 2005
1333755
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 175, № 12. – 2005
1333756
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 175, № 10. – 2005
1333757
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 175, № 11. – 2005
1333758
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 175, № 4. – 2005
1333759
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 175, № 1. – 2005
1333760
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 175, № 2. – 2005
1333761
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Том 175, № 3. – 2005
1333762
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 2. – 2006
1333763
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 3. – 2006
1333764
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 4. – 2006
1333765
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 5. – 2006
1333766
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 6. – 2006
1333767
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 7. – 2006
1333768
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 8. – 2006
1333769
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 9. – 2006
1333770
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 10. – 2006
1333771
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 11. – 2006
1333772
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 12. – 2006
1333773
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 176, № 1. – 2006
1333774
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 1. – 2007
1333775
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 2. – 2007
1333776
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 3. – 2007
1333777
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 6. – 2007
1333778
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 7. – 2007
1333779
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 4. – 2007
1333780
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 5. – 2007
1333781
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 8. – 2007
1333782
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 9. – 2007
1333783
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 10. – 2007
1333784
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 11. – 2007
1333785
   Успехи физических наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 177, № 12. – 2007
1333786
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 2. – 2008
1333787
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 3. – 2008
1333788
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 1. – 2008
1333789
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 5. – 2008
1333790
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 10. – 2008
1333791
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 11. – 2008
1333792
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 4. – 2008
1333793
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 12. – 2008
1333794
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 6. – 2008
1333795
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 8. – 2008
1333796
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 178, № 9. – 2008
1333797
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 1. – 2009
1333798
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 2. – 2009
1333799
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 10. – 2009
1333800
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 11. – 2009
1333801
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 9. – 2009
1333802
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 3. – 2009
1333803
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 4. – 2009
1333804
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 5. – 2009
1333805
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 6. – 2009
1333806
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 7. – 2009
1333807
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 8. – 2009
1333808
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 179, № 12. – 2009
1333809
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 1. – 2010
1333810
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 9. – 2010
1333811
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 10. – 2010
1333812
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 2. – 2010
1333813
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 3. – 2010
1333814
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 4. – 2010
1333815
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 5. – 2010
1333816
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 6. – 2010
1333817
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 7. – 2010
1333818
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 8. – 2010
1333819
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 11. – 2010
1333820
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 180, № 12. – 2010
1333821
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 1. – 2011
1333822
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 2. – 2011
1333823
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 3. – 2011
1333824
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 4. – 2011
1333825
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 5. – 2011
1333826
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 6. – 2011
1333827
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 7. – 2011
1333828
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 8. – 2011
1333829
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 9. – 2011
1333830
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 10. – 2011
1333831
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 11. – 2011
1333832
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 181, № 12. – 2011
1333833
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 6. – 2012
1333834
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 7. – 2012
1333835
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 8. – 2012
1333836
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 9. – 2012
1333837
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 5. – 2012
1333838
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 1. – 2012
1333839
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 2. – 2012
1333840
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 3. – 2012
1333841
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 4. – 2012
1333842
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 10. – 2012
1333843
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 11. – 2012
1333844
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 182, № 12. – 2012
1333845
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 1. – 2013
1333846
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 4. – 2013
1333847
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 5. – 2013
1333848
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 6. – 2013
1333849
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 7. – 2013
1333850
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 2. – 2013
1333851
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 3. – 2013
1333852
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 8. – 2013
1333853
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 9. – 2013
1333854
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 10. – 2013
1333855
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 11. – 2013
1333856
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 183, № 12. – 2013
1333857
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 1. – 2014
1333858
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 2. – 2014
1333859
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 5. – 2014
1333860
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 3. – 2014
1333861
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 4. – 2014
1333862
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 12. – 2014
1333863
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 7. – 2014
1333864
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 8. – 2014
1333865
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 6. – 2014
1333866
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 9. – 2014
1333867
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 10. – 2014
1333868
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 184, № 11. – 2014
1333869
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 185, № 9. – 2015
1333870
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 185, № 10. – 2015
1333871
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 185, № 3. – 2015
1333872
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 185, № 4. – 2015
1333873
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 185, № 5. – 2015
1333874
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 185, № 7. – 2015
1333875
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 185, № 6. – 2015
1333876
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 185, № 8. – 2015
1333877
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 185, № 1. – 2015
1333878
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 185, № 2. – 2015
1333879
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 186, № 6. – 2016
1333880
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 186, № 5. – 2016
1333881
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 186, № 4. – 2016
1333882
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 186, № 3. – 2016
1333883
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 186, № 1. – 2016
1333884
   Успехи физических наук / Российскя академия наук. – Москва, 1918-. – ISSN 0042-1294
Т. 186, № 2. – 2016
1333885
  Глесстон С. Успехи физической химии / С. Глесстон. – М.-Л., 1934. – 340с.
1333886
  Глесстон С. Успехи физической химии / С. Глесстон. – Изд. 2-е. – М, 1936. – 448с.
1333887
   Успехи фотоники. – Ленинград : Издательство Ленинградского университета
сборник 2. – 1971. – 120 с.
1333888
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 2. – 1995
1333889
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 3. – 1995
1333890
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 4. – 1995
1333891
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 5. – 1995
1333892
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 6. – 1995
1333893
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 7. – 1995
1333894
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 8. – 1995
1333895
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 9. – 1995
1333896
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 10. – 1995
1333897
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 11. – 1995
1333898
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 64, № 12. – 1995
1333899
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 65, № 2. – 1996
1333900
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 65, № 3. – 1996
1333901
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 65, № 4. – 1996
1333902
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 65, № 5. – 1996
1333903
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 65, № 6. – 1996
1333904
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 65, № 7. – 1996
1333905
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 65, № 9. – 1996
1333906
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 65, № 10. – 1996
1333907
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 65, № 11. – 1996
1333908
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 2. – 1997
1333909
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 3. – 1997
1333910
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 4. – 1997
1333911
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 5. – 1997
1333912
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 6. – 1997
1333913
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 7. – 1997
1333914
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 8. – 1997
1333915
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 9. – 1997
1333916
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 10. – 1997
1333917
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 11. – 1997
1333918
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва. – ISSN 0042-1308
Т. 66, № 12. – 1997
1333919
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-
Т. 70, № 7. – 2001
1333920
   Успехи химии : обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-
Т. 70, № 8. – 2001
1333921
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 72, № 11. – 2003
1333922
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 73, № 2. – 2004
1333923
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 73, № 12. – 2004
1333924
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 73, № 11. – 2004
1333925
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 73, № 7. – 2004
1333926
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 73, № 8. – 2004
1333927
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 73, № 3. – 2004
1333928
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 74, № 3. – 2005
1333929
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 74, № 4. – 2005
1333930
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 74, № 6. – 2005
1333931
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 74, № 7. – 2005
1333932
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 74, № 9. – 2005
1333933
   Успехи химии : Обзорный журнал по химии. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 76, № 3. – 2007
1333934
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 77, № 2. – 2008
1333935
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 77, № 3. – 2008
1333936
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 77, № 12. – 2008
1333937
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 77, № 4. – 2008
1333938
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 77, № 5. – 2008
1333939
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 77, № 6. – 2008
1333940
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 77, № 7. – 2008
1333941
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 77, № 8. – 2008
1333942
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 77, № 9. – 2008
1333943
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 78, № 1. – 2009
1333944
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 78, № 2. – 2009
1333945
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 78, № 3. – 2009
1333946
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 78, № 4. – 2009
1333947
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 78, № 5. – 2009
1333948
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 78, № 6. – 2009
1333949
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 78, № 7. – 2009
1333950
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 79, № 1. – 2010
1333951
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 79, № 2. – 2010
1333952
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 79, № 3. – 2010
1333953
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 79, № 4. – 2010
1333954
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 79, № 5. – 2010
1333955
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 79, № 6. – 2010
1333956
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 79, № 7. – 2010
1333957
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 79, № 8. – 2010
1333958
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 79, № 9. – 2010
1333959
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 80, № 7. – 2011
1333960
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 80, № 8. – 2011
1333961
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 80, № 9. – 2011
1333962
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 80, № 10. – 2011
1333963
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 80, № 11. – 2011
1333964
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 80, № 12. – 2011
1333965
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 80, № 3. – 2011
1333966
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 80, № 4. – 2011
1333967
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 80, № 5. – 2011
1333968
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 80, № 6. – 2011
1333969
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 81, № 8. – 2012
1333970
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 81, № 9. – 2012
1333971
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 81, № 6. – 2012
1333972
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 81, № 5. – 2012
1333973
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 81, № 7. – 2012
1333974
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 82, № 10. – 2013
1333975
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 82, № 11. – 2013
1333976
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 82, № 12. – 2013
1333977
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 82, № 8. – 2013
1333978
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 82, № 9. – 2013
1333979
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 82, № 1. – 2013
1333980
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 82, № 2. – 2013
1333981
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 82, № 3. – 2013
1333982
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 82, № 4. – 2013
1333983
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 83, № 1. – 2014
1333984
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 83, № 2. – 2014
1333985
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 83, № 3. – 2014
1333986
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 83, № 4. – 2014
1333987
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 83, № 5. – 2014
1333988
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 83, № 6. – 2014
1333989
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Российская академия наук. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 83, № 7. – 2014
1333990
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 84, № 4. – 2015. – С. 335-454. – Резюме на рус., англ. яз.
1333991
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 84, № 5. – 2015. – С. 455-554. – Резюме на рус., англ. яз.
1333992
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 84, № 6. – 2015. – С. 555-664. – Резюме на рус., англ. яз.
1333993
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 84, № 9. – 2015. – С. 891-999. – Резюме на рус., англ. яз.
1333994
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 84, № 11. – 2015. – С. 1077-1189. – Резюме на рус., англ. яз.
1333995
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 84, № 12. – 2015. – С. 1191-1315. – Резюме на рус., англ. яз.
1333996
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 84, № 7. – 2015. – С. 665-785. – Резюме на рус., англ. яз.
1333997
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 85, № 1. – 2016. – С. 1-98
1333998
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 85, № 4. – 2016. – С. 333-444. – Резюме на рус., англ. яз.
1333999
   Успехи химии : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
Т. 85, № 6. – 2016. – С. 557-665
1334000
  Русанов А.Л. Успехи химии полигетероариленов. / А.Л. Русанов. – Тбилиси, 1988. – 182с.
<< На початок(–10)1331133213331334133513361337133813391340(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,