Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>
1321001
  Фукуяма Френсіс "Становлення демократії - складний і тривалий процес, адже він потребує появи відповідних інституцій, що ускладнено багатьма чинниками" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2013. – № 38 (306). – С. 22-24. – ISSN 1996-1561


  Ексклюзивне інтерв"ю американського політичного філософа Френсіса Фукуями для Тижня.
1321002
  Орищенко І.О. "Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст." : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Орищенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 240 л. – На тит. арк. помилково: Становлнення та розвиток... – Бібліогр.: л. 199-240
1321003
  Петрова Г.В. "Стану буйства я жизни живым отголоском" (В.Я. Брюсов и А.А. Фет) // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2011. – Вып. 11. – С. 64-69. – Бібліогр.: Лит.: С. 69; 16 поз. – ISBN 978-966-439-400-7


  У ліриці Брюсова виділяється величезна кількість цитат, алюзій і різного роду перифраз з пейзажів Фета. Наводяться приклади різноманіття фетовських вкраплень в текст віршів Брюсова. В лирике Брюсова выделяется огромное количество цитат, аллюзий и ...
1321004
  Токмань Г. "Станція Ворожба" Галини Гордасевич: мотиви і магічно-сугестивна поетика ліричного циклу
1321005
   "Стань донором - врятуй життя" // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 7


  В університеті відбулася акція "Стань донором - врятуй життя", яку організувала Координаційна рада КНУ. Співробітники Київського міського центру крові та представники Асоціації молодих донорів України. розповіли, хто такі донори і провели первинний ...
1321006
  Кац Б.А. "Стань музыкою, слово!" / Б.А. Кац. – Л., 1983. – 151с.
1321007
   "Стапель". – Одесса, 1969. – 143с.
1321008
  Дяченко В. "Стара Волинь і Волинське Полісся" - класична праця з волинезнавства // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 563-566. – ISBN 978-966-171-795-3


  Олександр Цинкаловський - представник краєзнавчої еліти дослідників Волині та Полісся.
1321009
  Секистов В.А. "Старанная война" в Западной Европе и в бассейне Средиземного моря. / В.А. Секистов. – М, 1958. – 419с.
1321010
  Гуртовенко В.А. Становлення : поезії / В.А. Гуртовенко. – Київ : Дніпро, 1976. – 191 с.
1321011
  Даннетт Д. Становлення : Роман // Всесвіт : Журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2005. – № 11/12. – С. 74-195. – ISSN 0320 - 8370
1321012
  Бондаренко С. Становлення "сучасного читача" (1789-1989 рр.): вітчизняний контекст / Станіслав Бондаренко // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2015. – № 10 (231)


  Висвітлено проблему "конструювання" сучасного читача; запропоновано розглядати історію читача як історію зміни парадигм читання, що дає змогу відрізняти уявлення про читача від його історичної особистості.
1321013
  Варивончик А.В. Становлення "Укрхудожпрому" в контексті розвитку традиційних народних мистецтв // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 79-89. – ISSN 2226-2180
1321014
  Горбатова Н.О. Становлення dance medicine & science у вищій хореографічній освіті // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 114-124. – ISSN 2225-7586
1321015
  Шимченко Л. Становлення E-урядування в Україні: реалії сьогодення // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Демуз І.О., Орлик С.В., Ісайкіна О.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 248-267. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 6). – ISSN 2518-7600
1321016
  Григоренко В.Л. Становлення iнклюзивної освiти в країнах пострадянського простору: передумови та мiжнародне нормативно-правове підґрунтя // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 84-96. – ISSN 2227-2844
1321017
  Березенко В.В. Становлення PR як самостійної соціально-комунікативної наукової дисципліни: український досвід // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 128-132


  У статті розглянуто основні проблеми становлення PR як самостійної соціально-комунікативної наукової дисципліни в Україні. Визначення та вивчення ознак зв"язків із громадськістю є однією з актуальних проблем сучасної теорії соціальних комунікацій. The ...
1321018
  Маньгора Т.В. Становлення А.І. Яковліва як юриста та історика права // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 67-72
1321019
  Когутяк Надія Становлення автентичності особистості в період життєвої кризи: концептуальна модель // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 1 (31). – С. 115-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1321020
  Чередник В. Становлення автономії школи як процесу децентралізації середньої освіти: переваги і недоліки // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 127-134. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1321021
  Кобилецький М. Становлення адміністративного судочинства в країнах Європи у XIX ст. // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIIІ звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2017 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2017. – Ч. 2. – С. 87-90
1321022
  Стефанюк В.С. Становлення адміністративного судочинства в Україні: плани та реалії // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2003. – № 4. – С.32-39
1321023
  Бабак М.А. Становлення адміністративного судочинства Української Народної Республіки (Період Української Центральної Ради) // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 341-344. – ISBN 978-617-7293-17-9
1321024
  Сівков І.В. Становлення адміністративної лексики в Єгипті (кін. XVIII - поч. XIX ст.) (на базі історіографічних трактатів Абдуррахмана аль-Джабарті) // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2010. – № 49/50. – С. 161- 169. – ISSN 1682-671Х
1321025
  Пасенюк О. Становлення адміністративної юстиції в Україні та адміністративне право // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 7. – С. 8-11. – ISSN 0132-1331
1321026
  Кикоть С. Становлення академіка С.Г. Навашина як науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 164-167. – Бібліогр. : 13 назв. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 15/17). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено перші етапи наукового зростання акад. С.Г. Навашина, та вплив різних факторів на цей процес.
1321027
  Жулинський М.Г. Становлення академічної гуманітаристики / М.Г. Жулинський, К.С. Буркут // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 12. – C. 26-35. – ISSN 1027-3239


  Згадується М. Максимович, В. Антонович, М. Драгоманов та ін.
1321028
  Вовк О. Становлення аконодавчої техніки в нормотворчості Великого князівства литовського кінець XIV - початок XVI ст. // Про українське право : часопис кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юридичний ф-т. – Київ, 2007. – № 2. – С. 187-210.


  В статті досліджуються загальні та особливі прийоми і засоби, що використовувалися суб"єктами нормотворчості Великого князівства Литовського в період кінця XIV- початку XVI століть, коли здійснювалась трансформація привілеїв в загальнодержавні акти і ...
1321029
  Буруковська Н.В. Становлення аксіологічного аспекту філософії освіти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 19-21. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті розглядаються особливості станоілення та усвідомлення аксіологічних проблем сучасної філософії освіти. Автор звертає увагу на вплив загальної постмодерністської тенденції, яка, охопивши сферу гуманітарного та природничого знання, породжує нові ...
1321030
  Тищик Б. Становлення американського конституціоналізму: прийняття Декларації незалежності Сполучених Штатів Америки 1776 р. (до 240-річчя проголошення) / Б. Тищик, М. Сирко // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 157-166. – ISSN 1026-9932
1321031
  Горова С. Становлення аналітичної роботи бібліотек в умовах інформації // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 173-181
1321032
  Марисюк К. Становлення англійської прогресивної пенітенціарної (в’язничної) систем // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – C. 256-259. – (Серія юридична ; вип. 60). – ISSN 0136-8168
1321033
  Килимистий С.М. Становлення анімації як напряму туристичного дозвілля // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афоніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 33. – С. 47-54. – ISSN 2226-2180


  "Туристичним дозвіллям є різновид туристичної діяльності у вільний від регламентованого програмою туру час, мотивованою індивідуальними потребами туриста, обраною за власним бажанням у місці його перебування і спрямованою на задоволення рекреаційних, ...
1321034
  Лопацька Н.М. Становлення антиунійної опозиції на Волині і князь В.-К. Острозький (кінець XVI - перша половина XVIIст.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 332-345. – (Історичні науки ; Т. 21)
1321035
  Михайлина Л.П. Становлення археологічної школи на Буковині (до 100-річчя від дня народження Б.О. Тимощука) / Л.П. Михайлина, С.В. Пивоваров // Археологія : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології НАН України ; голов. ред. Чабай В.П. ; редкол.: Болтрик Ю.В., Бороффка Н., Браунд Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 134-143. – ISSN 0235-3490
1321036
  Кравченко М. Становлення архівного законодавства у II Речі Посполитій: Декрет про організацію державних архівів та опіку над архівними матеріалами 7 лютого 1919 року // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 40-41
1321037
  Ніколаєць К. Становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 80-х років ХХ століття: історіографія // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 96). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано наукові дослідження, присвячені висвітленню становлення багатопартійності в УРСР у другій половині 1980-х років. The author is analyses scientific researches about rise of political parties of Ukraine during two half of 1980s.
1321038
  Малець О.О. Становлення багатопартійності на Наддніпрянщині на етапі проголошення Української державності (березень - квітень 1917 р.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 53-56. – ISSN 2076-1554
1321039
  Халіна О.В. Становлення багатополярності як альтернативи однополярній моделі світу в умовах формування нових центрів впливу // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 5 : Маніпулятивний вплив мас-медіа: механізм, наслідки, протидія. – C. 8-13. – ISSN 2222-4459
1321040
  Кульчицька Л.Я. Становлення бібліографії в Україні та її значення як однієї зі складових культури // Поліграфія і видавнича справа : Науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2002. – № 39. – С. 145-149. – ISBN 5-87322-048-9
1321041
  Кравець А.Ю. Становлення біополітики як самостійної наукової дисципліни в межах сучасної політичної науки // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 105 (№ 2)
1321042
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 21 с. – Бібліогр. : 21 назва
1321043
  Булкот О.В. Становлення біполярності світового валютного ринку як фактор валютної політики України : дис. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Булкот О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 205л. + Додаток : л.206-230. – Бібліогр. : л.184-205
1321044
  Коваленко О.І. Становлення бірж в Україні та Японії: розвиток та правове регулювання // Сучасні проблеми правової системи України : зб. матеріалів VІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 26 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т права НАН України ; [редкол.: Бошицький Ю.Л. та ін. ; за заг. ред. Ю.Л. Бошицького та ін.]. – Київ : Галицька видавнича спілка, 2015. – Вип. 7. – С. 125-126. – ISBN 978-617-7363-7-0
1321045
  Чугунов І.Я. Становлення бюджетної системи і механізму бюджетного регулювання в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки
1321046
  Халімон Д.В. Становлення бюджетної системи України та проблеми розвитку на даному етапі // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 86-87
1321047
  Кокуріна І.В. Становлення Бюджету участі у Маріуполі через розвиток конкурентних умов проведення закупівель у місті // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 136-139. – ISBN 978-617-7565-33-7


  "Бюджет участі (громадський бюджет) - механізм взаємодії органів місцевого самоврядування з громадськістю, спрямова ний на залучення громадян до участі в бюджетному процесі, зо крема шляхом прямої демократії, через визначення пріоритетів бюджетних ...
1321048
  Олеськів І. Становлення в Україні інституту президенства // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 3. – С. 23-27
1321049
  Стефанюк В. Становлення в Україні корпоративного права (з науково-практичної конференції) // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 11. – С. 162-171. – ISSN 0132-1331


  26 - 27 вересня 2003 року в Юридичному інституті Прикарпатського університету ім. В. Стефаника проведено міжрегіональну науково-практичну конференцію "Становлення та розвиток корпоративного права в Україні". "...На деяких питаннях правочинів у ...
1321050
  Чеботарев В. Становлення в Україні національної системи охорони авторського права і суміжних прав // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2001. – № 1/2. – С.28-32. – ISSN 1608-6422


  Інтерв"ю з колишнім президентом СРСР М.Горбачовим стосовно закриття ЧАЕС
1321051
  Головко А.Ю. Становлення в Українській Народній Республиці законодавства про соціальний захист // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Соборність України: правовий вимір", присвяченої 100-річчю Акту Злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р. : 29 листоп. 2018 р., м. Київ / "Соборність України: правовий вимір", наук.-практ. конф. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 225-227. – ISBN 978-617-7777-14-3
1321052
  Савуляк І.М. Становлення вексельного ринку в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.14-21
1321053
  Лютий Т.В. Становлення великих груп: від натовпу та публіки до владно-видовищних масових рухів // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" : науковий журнал / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2018. – Т. 2 : Філософія та релігієзнавство. – C. 3-16. – ISSN 2617-1678
1321054
  Лягуша А. Становлення взаємовідносин між Чеською Республікою та Європейським Союзом у 1933-1998 рр.: політико-історичний дискурс // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 1 (121). – С. 101-106. – ISSN 1728-9343
1321055
  Грановський Б. Становлення видавничої діяльності УАН - ВУАН (1918 - 1928) // Україна в минулому / [НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України, Львів. від-ня ; редкол.: Я. Дашкевич та ін.]. – Київ ; Львів : [б. в.], 1996. – Вип. 9. – С. 140-152. – ISBN 5-7702-0810-4
1321056
  Романюк Н.С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII- початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Романюк Наталя Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1321057
  Романюк Н.С. Становлення видавничої справи Єлисаветграда і прилеглих територій (кінець XVIII- початок XX ст.) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.05 / Романюк Наталя Сергіївна ; М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2016. – 186, [61] арк. – Додатки: [61] арк. – Бібліогр.: арк. 157-186
1321058
  Поліщук Г.В. Становлення вимовної норми американського варіанту англійської мови: соціально-історичний аспект // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 368-372. – ISBN 966-7890-03-1
1321059
  Гай-Нижник Становлення вищих державних органів влади в Українській Народій Республіці (1917-1918 рр.) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 82-99. – ISBN 978-966-02-5322-3
1321060
  Остапенко Н.І. Становлення вищої музично-педагогічної освіти в Україні (історичний аспект) // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 109-114
1321061
  Ніколаєнко І.І. Становлення відносин України з Росією: проблеми і перспективи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 3-9
1321062
  Ященко О.Г. Становлення відповідальності за терористичну діяльність в деяких зарубіжних державах // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 264-268
1321063
  Чередниченко А.М. Становлення візантологічних студій в Україні (1926-1930 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т інозем. філології. – Київ, 2002. – Вип. 6, кн. 2 : До 90-річчя професора, д-ра філол. наук А.О. Білецького. – С. 277-283. – ISBN 966-581-295-6
1321064
  Павлова О.Ю. Становлення візуальних практик художнього поля Модерну: соціокультурні передумови // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 1. – C. 3-7. – ISSN 2226-0285
1321065
  Петренко І.Є. Становлення військово-політичних відносин України з Кубанню в 1917 році // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 79 (№ 12). – С. 28-31. – ISSN 2076-1554


  На основі документальних і архівних джерел проаналізовано процес становлення військово-політичних зв"язків між національно-демократичними силами України і Кубані в 1917 році.
1321066
  Сущенко О.А. Становлення віртуального туризму як напряму розвитку інформатизації діяльності туристичного підприємства / О.А. Сущенко, В.В. Кравченко // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 140. – С. 19-24 : табл. – Бібліогр.: 16 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1321067
  Дроб"язко В. Становлення Всесвітньої конвенції про авторське право // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 5 (97). – С. 17-21. – ISSN 2308-0361
1321068
  Сопельняк А. Становлення вченого та громадянина: дитячі та юнацькі роки Ярослава Дашкевича / А. Сопельняк, О.М. Богдашина // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2018. – С. 41-46. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 55). – ISSN 2312-1866
1321069
  Костенко О.Б. Становлення гегелевського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф. Гегеля до "Філософії права") : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.15.11 / Костенко О.Б.; НАНУ мін. вугільн. промисл. , ін-тут ім. О.О.Галкіна. – Київ, 2002. – 22 с.
1321070
  Костенко Олександр Борисович Становлення гегелівського розуміння діалектики громадянського суспільства та держави (шлях Г.В.Ф.Гегеля до "Філософії права") : Дис...канд.юрид.наук:12.00.01 / Костенко Олександр Борисович; Мін-во освіти України; КНУТШ. – Київ, 2002. – 202л. – Бібліогр.:л.192-204
1321071
  Пархоменко В. Становлення гетьманату Павла Скоропадського в історико-мемуарній літературі


  У статті на підставі спогадів представників різних політичних сил доби Української революції проаналізовано проблему становлення Гетьманату Павла Скоропадського в історико-мемуарній літературі.
1321072
  Січова О.В. Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2007. – Вип. 12. – C. 124-134. – ISBN 978-966-02-4451-1; 966-02-2780-9 (сер.)
1321073
  Приходько А.В. Становлення глобальних механізмів вирішення проблеми статусу та прав корінних народів у системі ООН (кінець ХХ ст.) // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 4. – C. 103-109. – ISSN 2220-1394
1321074
  Гальчинський А.С. Становлення глобального суспільства та перспективи глобального інформаційно-мережевого суспільства // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 62-72. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1321075
  Козловський К. Становлення глобальної монополії під впливом транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 1. – С. 111-112


  У 1997 р. ЮНІСЕФ відкрив постійне представництво в Україні
1321076
  Епштейн А. Становлення гомосексуальної ідентичності та формування стіни відчуження між дорослими дітьми та їхніми батьками // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 187-197. – ISSN 1563-3713
1321077
  Коломієць Н. Становлення господарського зобов"язання як правової категорії // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 4. – С. 48-52. – ISSN 0132-1331
1321078
  Василенко М.Д. Становлення господарського правопорядку в інноваційній сфері: до визначення пріоритетів // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 193-197


  У статтірозглядається розвиток плюралістичної та корпоративної концепцій політичної системи суспільства на прикладі досліджень, здійснених професором Саутгемптонського університету (Великобританія) Д. Дж. Гелігеном, порівняння з політичною теорією М. ...
1321079
  Захаренко О.А. Становлення громадянина / О.А. Захаренко, С.М. Мазурик. – Київ, 1976. – 31с.
1321080
  Корнач А.С. Становлення громадянського суспільства в Україні // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1321081
  Бондаренко Н. Становлення громадянського суспільства в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / Київ. нац. торговельно-екон. ун-т ; редкол.: Мазаракі А.А., Притульська Н.В., Мельниченко С.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (97). – C. 16-22. – (Серія. Юридичні науки). – ISSN 1028-7507
1321082
  Стельмах С. Становлення громадянського суспільства і публічне використання історії в Україні // Історія та історіографія в Європі : національні історичні культури та історіографії в Європі / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. історії Центральної і Східної Європи ; ред.: С. Стельмах, Г. Хаусманн. – Київ, 2016. – Вип. 5 : Україна в XX-XXI століттях: на шляху гідності і свободи. – С. 5-11
1321083
  Мазак А. Становлення громадянського суспільства та завдання удосконалення діяльності місцевих органів управління освітою // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1. – С.189-200. – ISBN 966-73-53-51-Х
1321084
  Мацюк А.А. Становлення громадянського суспільства як соціальної основи народовладдя // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 3 (19). – C. 113-120. – ISSN 2306-9082
1321085
  Бутов А.М. Становлення грошових систем в умовах ринкових трансформацій / А.М. Бутов, І.Є. Колодій, Г.Є. Шпиргало // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.4. – С. 140-146. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1321086
  Латиш Ю.В. Становлення декабристознавчих студій у Київському університеті (кінець XIX ст.- перша половина 1930-х рр.) // Університетська decembriana : дослідження руху декабристів у Київському університеті / Ю.В. Латиш. – Київ : СПД Цимбаленко Є.С., 2008. – С. 43-76. – ISBN 978-966-96992-2-0
1321087
  Телешун С.О. Становлення демократичних інституцій в Україні в умовах кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 1. – С. 8-16
1321088
  Дрок Г. Становлення демократичної судової влади як гаранта розвитку української держави: конституційно-правові аспекти // Юридичний вісник / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса, 2015. – № 4. – С. 249-256. – ISSN 1561-4999
1321089
  Кругляк М.І. Становлення деонтичної логіки та її парадокси // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 73-74. – (Філософія. Політологія ; вип. 32)
1321090
  Васецький В.Ю. Становлення державних і правових інституцій в Україні в контексті ідеологічно-правового прогресу на європейському континенті в часи Середньовіччя // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 7 : Право і прогрес: складові забезпечення в сучасних умовах. – C. 120-124. – ISSN 2524-017X
1321091
  Хмирова А.О. Становлення державно-управлінських аспектів удосконалення виховного простору вищого навчального закладу // Вісник Національного університету цивільного захисту України : збірник наукових праць / Національний університет цивільного захисту України. – Харків, 2017. – C. 75-81. – (Державне управління ; вип. 1 (6)). – ISSN 2414-5858
1321092
  Сафонова В. Становлення державного аудиту в Україні // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 7-11. – ISBN 966-79-75-57-7
1321093
  Дрешпак В. Становлення державної інформаційної політики України : зміст і хронологічні межі основних періодів // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 4 (19). – С. 3-13
1321094
  Сушко Н.І. Становлення Державної казначейської служби України як складової модернізації управління державними фінансами // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового упр." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 6 (259). – Бібліогр.: 25 назв
1321095
  Кризина Н.П. Становлення державної політики охорони здоров"я в Україні // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 2. – С. 64-67.
1321096
  Серватюк Л.В. Становлення державної прикордонної служби як правоохоронного органу // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 184-194.
1321097
  Корецька С.О. Становлення державної регіональної політики в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 138-142. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1321098
  Ковтач І. Становлення державної середньої жіночої освіти в місті Києві у XIX столітті // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 147-151
1321099
  Подмазін С. Становлення державності України як фактор розвитку соціального інституту освіти // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.179-189. – ISBN 966-7653-02-8
1321100
  Цогла О.О. Становлення диверсифікаційних процесів у діяльності підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 147-151. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1321101
  Іщенко А.І. Становлення дикторської моделі в телеефірі: український досвід // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук, Л.Г. Пономаренко [та ін.]. – Запоріжжя, 2018. – С. 51-57. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (36)). – ISSN 2219-8741
1321102
  Гнатюк М.М. Становлення дипломатичної служби Європейського Союзу: делегації Європрейської комісії // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2012. – Вип. 46 : Політичні студії. – С. 60-64
1321103
  Сергійчук В.І. Становлення дипломатичної служби українського козацтва // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – С. 116-133. – (Міжнародні відносини ; Вип. 1)
1321104
  Колесса Я. Становлення диригентського виконавства в наддніпрянській Україні (друга половина XIX - 20-ті роки XX ст.) як передумова виникнення національної диригентської школи // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 13-27. – ISSN 2310-0583
1321105
  Тараненко Р.К. Становлення дистанційної освіти в Україні та світі // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 50-51. – ISBN 978-966-285-311-7
1321106
  Котова А.В. Становлення дистанційної освіти у закладах вищої освіти Канади / А.В. Котова, В.М. Сердюк // Наукові записки кафедри педагогіки : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Комунальний закл. "Харк. гуманіт.-пед. акад." Харк. обл. ради ; редкол.: Пасинок В.Г., Пономарьова Г.Ф., Степанець І.О. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 44. – C. 151-158. – ISSN 2074-8167
1321107
  Блинова О.Є. Становлення до самореалізації за кордоном студентів різних регіонов України // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 19. – С. 38-48. – ISSN 2227-1376
1321108
  Ксьондзик К.В. Становлення договірних та інституційних засад міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ксьондзик Катерина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 204 арк. – Бібліогр.: арк. 179-183
1321109
  Ксьондзик К.В. Становлення договірних та інституційних засад міжнародно-правового захисту соматичних та репродуктивних прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Ксьондзик Катерина Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1321110
  Морозова О.О. Становлення досліджень масовокомунікативного впливу в СРСР (на прикладі діяльності Інституту громадської думки "Комсомольської правди") // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 12-15


  У статті розглянуто діяльність Інституту громадської думки молодіжної газети "Комсомольська правда" - першого дослідного центру в СРСР, який почав вивчати аудиторію ЗМІ та проводити масові опи- тування радянського населення. The article is devoted to ...
1321111
  Черкашина О.В. Становлення духовної освіти на Поділлі (ХVІІІ-ХІХ ст.) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 48. – С. 39-42. – ISSN 2076-8982
1321112
  Харченко Л. Становлення духовної цілісності особистості в процесі саморозгортання людини // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 3 : Філософія. – С. 147-156. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126


  Згадується Л. Губерський.
1321113
   Становлення едукології (educology) у 50-60 рр.р. та її розвиток в кін. XX ст. на поч. XXI ст. (Л. Хардінг, Е. Стейнер, Дж. Біггс, В. Брезінка, Дж. Массія, Дж. Уолтон, А. Моншоувер, Дж. Фішер, Дж. Крістенсен) / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 9-14. – ISBN 978-966-2748-97-0
1321114
  Федуник У.П. Становлення екологічного аудиту в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2004. – Вип. 14.4. – С. 230-234. – ISBN 5-7763-2435-1
1321115
  Небильцова В.М. Становлення екологічного аудиту в Україні з врахуванням світового досвіду / В.М. Небильцова, Н.В. Остапенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 60-63. – Бібліогр.: 7 назв
1321116
  Луцишин Г.М. Становлення екологічного страхування // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2010. – Вип. 20.14. – С. 99-103. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1321117
  Кульчицький Я.В. Становлення еколого-економічної системи україни: цивілізаційний вимір // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 7-8. – ISBN 5-7763-2435-1
1321118
  Грицишен Д.О. Становлення економік арабських країн: сучасний стан та вплив на розвиток бухгалтерського обліку // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 48-55. – (Економічні науки ; Вип. 4 (46)). – ISSN 1728-4236
1321119
  Іляш О.І. Становлення економіки миробудівництва у системі економічної безпеки держави / О.І. Іляш, П.В. Блохін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 (40). – С. 45-52. – ISSN 2222-0712
1321120
  Ерфан В. Становлення економічної власності в незалежній Україні // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації : історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти / Є.В. Бевзюк, І.І. Богданович, В.А. Вергун, Ю.Л. Виноградов, В.В. та ін. Гарагонич. – Ужгород : Видавництво ЗакДУ, 2010. – С. 228-235. – ISBN 978-966-2075-05-2
1321121
  Пірникоза А.В. Становлення екстренної медичної допомоги на Вінниччині: від витоків до сучасності / А.В. Пірникоза, О.В. Сідак // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (23). – С. 109-123. – ISSN 2312-7104
1321122
  Міхровська М.С. Становлення електронної демократії в Україні // Адміністративне право і процес : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред. рада: Гриценко І.С., Бевзенко В.М., Мельник Р.С. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (18). – С. 26-31. – ISSN 2227-796X


  The article is devoted to the aspects of electronic democracy and its elements. The word democracy is one of the most used terms of the political vocabulary, therefore, e-democracy has no lack of attention from the side of politicians, scientists, ...
1321123
  Міхровська М.С. Становлення електронної демократії в Україні // Історія вітчизняного та європейського адміністративного права і процесу : I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 6 жовт. 2016 р, м. Львів, 11 листоп. 2016 р. : тези виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; [за ред. В.М. Бевзенка]. – Харків : Панов А.М., 2017. – С. 191-195. – ISBN 978-617-7293-17-9
1321124
  Леоненко А.В. Становлення еліт країн пострадянського простору на прикладі Росії, України та Білорусі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 66. – С. 171-179
1321125
  Рагузіна Л. Становлення естетичних принципів бітництва // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 261-266
1321126
  Данилюк І.В. Становлення етнічної психології як галузі наукового знання: історико-теоретичний вимір : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Данилюк І.В. ; Нац. академія педагогічних наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 30 назв
1321127
  Петровський П.М. Становлення ефективного суб"єкта публічного управління місцевим та регіональним розвитком: теоретико-методологічний аспект // Публічне управління: ціннісні орієнтири, стандарти якості та оцінка ефективності : наук. записки : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 26 трав. 2017 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [Фонд Ганса Зайделя, Представництво в Україні] ; за заг. ред. В.С. Куйбіди, А.П. Савкова, С.В. Загороднюка. – Київ : НАДУ, 2017. – С. 41-44. – ISBN 978-966-619-370-7
1321128
  Мацюк І.І. Становлення європейських професійних армій: Бартоломео Коллеоні // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2015. – Вип. 24. – С. 139-150. – ISSN 2313-5603
1321129
  Єрьоміна Є.О. Становлення Європейського валютного союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-50. – Бібліогр. в кінці ст.


  Узагальнено основні стратегії і тактики формування Європейського валютного союзу та наводяться оцінки його впливу на світову економіку.
1321130
  Єрьоміна Є.О. Становлення Європейського валютного союзу // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 3. – С. 45-50.
1321131
  Лапко В.В. Становлення жанру "мюзикл" як результат інтеграції та заємопроникнення культур // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Чернець В.Г., Овчарук О.В., Станіславська К.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 40. – С. 327-333. – ISSN 2225-7586


  "Наукова новизна полягає у вивченні формування жанру мюзикл у поєднанні культурною інтеграцією, акультурацією, психологічною адаптацією та соціалізацією на культурному полі США у період між Першою та Другою світовими війнами. Музично-театральна форма ...
1321132
  Чемелюх М.А. Становлення жанру епіграми від витоків до класичного періоду грецької літератури // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 31. – С. 413-417. – (Б-ка Ін-ту філології)


  Стаття присвячена еволюції грецької епіграми від найдавніших написів до класичного періоду. Автор досліджує різні теорії походження написів та вказує основні риси епіграм, які сформували їх як літературний жанр в елліністичний період
1321133
  Субота І. Становлення жанру новели в Катарі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-67. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  У статті коротко розглянуто становлення жанру новели у Катарі, названо основоположників даного жанру, виокремлено особливості їх творчості та визначено основні теми катарської новелістики на етапі становлення та розвитку. Детально розглянуто деякі ...
1321134
  Плоткіна А.І. Становлення жанру української інструментальної мініатюри доби "модерну" // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 29. – С. 248-258
1321135
  Ландар Н.І. Становлення жанру щоденника: російсько-українська парадигма // Актуальні проблеми слов"янської філології : лінгвістика і літературознавство; міжвузівський збірник наукових статей. – Київ, 2008. – Вип. 19. – С. 380-385. – ISBN 978-966-188-046-6
1321136
  Совєтна О.В. Становлення жіночого "я" в романах Ани Кастілпо "Так далеко від Бога" і Сільвн Лопес-Медіни "Кантора" // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.136-140. – ISBN 966-568-658-5
1321137
  Власова А.Ю. Становлення жіночого руху Франції у шістдесяті роки XX ст. // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 37. – С. 227-231. – ISSN 2076-8982
1321138
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953) : [монографія] / Т.А. Вовк, В.В. Різун ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 223, [1] с. : табл. – ISBN 978-966-439-394-9
1321139
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 20-25


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської осві пи на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Г.Г.Шевченка (1947-1953). The research is devoted to study ...
1321140
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 36-62


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1947–1953). Згадуються викладачі КУ: ...
1321141
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.) / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 38-58


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1947–1953).Згадуються викладачі КДУ: Іщук А.О., ...
1321142
  Вовк Т.А. Становлення журналістської освіти в КНУ імені Тараса Шевченка. Відділення журналістики в документах і матеріалах (1947-1953 рр.). Частина друга: 1947-1948 навчальний рік / Т.А. Вовк, В.В. Різун // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 50-63


  Дослідження присвячено вивченню умов становлення та особливостей розвитку журналістської освіти на відділенні журналістики філологічного факультету Київського державного університету імені Т.Г. Шевченка (1947–1953). Згадуються викладачі: Білецький ...
1321143
  Осьмук Н. Становлення загально-теоретичних основ педагогічної типології в українській науковій думці першої третини XX століття.. // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 6 (70). – C. 193-201. – ISSN 2312-5993


  Кейс-менеджмент (ведення випадку) як технологія майбутнього у вищій школі.
1321144
  Шандра Р. Становлення законодавства про авторське право в Сполучених Штатах Америки // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXI звітної наук.-практ. конф., 12-13 лют. 2015 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: А.М. Бойко (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 2015. – Ч. 1. – С. 135-138
1321145
  Осташевська С. Становлення законодавства про охорону авторських прав в Англії 18–19 ст. // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 224-226
1321146
  Котляревська Г.М. Становлення законодавства України про звернення громадян до органів влади // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 205-210. – ISSN 1563-3349
1321147
  Макаренко О.Ю. Становлення законодавства щодо використання надр та надання для цієї мети земель // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України. – Київ, 2011. – № 11 (134). – С. 38-41
1321148
  Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Західно-Української Народної Республіки // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2005. – Т. 38 : Юридичні науки. – С. 28-32.
1321149
  Дзейко Ж.О. Становлення законодавчої техніки у нормотворчості Української Народної Республіки періоду Директорії // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2005. – № 10. – С. 24-35
1321150
  Француз І. Становлення засад правового регулювання суб"єктів примусового виконання судових рішень в УКраїні: від витоків до 1917 року // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – С. 12-18. – ISSN 2220-1394
1321151
  Карпусь О. Становлення здоров"язбережувального виховання як самостійного курсу в загальноосвітніх школах Фінляндії // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 115-116. – ISBN 978-617-7263-79-0
1321152
  Обметко О.М. Становлення земств в Україні та їх прагнення до об"єднання (1864-1894) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 38-44. – (Історія ; вип. 53)


  Дано аналіз правової бази утворення земств в Україні та причини прагнення земств до об"єднання своїх сил.
1321153
  Дацьків І. Становлення зовнішньої політики УСРР і діяльність радянських спецслужб на території інозеиних держав (1930-1923 рр.) // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 45-53
1321154
  Цирфа Ю.А. Становлення зовнішньополітичної ідентичності держави в рамках сучасної системи міжнародних відносин: теоретичний аспект // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2014. – Вип. 21, ч. 2 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 97-104. – (Серія "Політичні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В21-2)
1321155
  Радович Р. Становлення зрубної техніки будівництва на теренах Полісся // Народна творчість та етнологія / Нац. акад. наук України ; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; Міжнар. асоціація укр. етнологів ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2017. – № 6 (370), листопад - грудень. – С. 22-32. – ISSN 0130-6936
1321156
  Поляруш Світлана Іванівна Становлення і діяльність органів державної опіки та громадської благодійності на лівобережній Україні (1775-1918 рр.) : Автореф... кандид. історичн.наук: 07.00.01 / Поляруш Світлана Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
1321157
  Звонкова Г.Л. Становлення і здобутки Інституту геотехнічної механіки ім. М. С. Полякова Академії наук Української РСР: короткий історичний нарис (1967–1980 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 174-181. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1321158
  Климків С. Становлення і механізми діяльності чернечої інквізиції на півдні Франції: спроба реконструкції історичних реалій // Історична панорама : збірник наукових статей ЧНУ / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. історії нового та новітнього часу ; редкол.: Сич О.І., Добржанський О.В., Марусик Т.В. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 24 : Спеціальність "Історія". – С. 20-36. – ISSN 2521-1587
1321159
  Жилінська О. Становлення і періодизація державної науково-технічної політики в розвинених країнах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 29-33. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Виявлено передумови та виокремлено періоди формування державної науково-технічної політики в розвинених країнах, розкрито особливості сучасного періоду її формування. The article is dedicated to find out the reasons and periods of formation of state ...
1321160
  Сітарчук Р.А. Становлення і перші роки діяльності Дзензелівської громади адвентистів // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. держ. пед.ун.; Полтав. регіон. осередок Ін-ту укр. археограф. та джерелознав. та інш. – Полтава, 2008. – № 2. – С. 128-135
1321161
  Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії : Автореферат дис. ... какнд. пед.наук: спец. 13.00.01-"Загальна педагогіка та історія педагогіки" / Кучер Ю.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. + Додатки : л.171-176. – Бібл.:10 назв
1321162
  Кучер Ю.А. Становлення і реформування середньої і вищої освіти Ірландії : Дис. ... канд. педагогічних наук. Спец. 13.00.01 - загальна педагогіка та історія педагогіки / Кучер Ю.А. ; МОНУ ; Ніжинський державний ун-т імені Миколи Гоголя. – Ніжин, 2008. – 191л. + Додатки : л.171-176. – Бібліогр. : л.177-191
1321163
  Бешлей О. Становлення і розвиток аграрного сектора України: історичний аспект // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.103-108. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1321164
  Щирба Н. Становлення і розвиток бібліотеки Волинського ліцею та входження ії до складу бібліотеки св. Володимира // Українознавство : календар-щорічник / КНУТШ, Центр українознавства. – Київ, 2008. – [на 2009 рік]. – С. 153-156. – ISBN 978-966-439-138-9


  Істріографія питання включає в себе дослідження В. Шульгина, В. Владимирського-Буданова, Є. Руссова, І. Савченка, M. Rolle. Окреми аспекти історіїї бібліотеки вивчачали С. Маслов, О. Оглоблін, О. Балабанов, Н. Недоступ, Б. Зданевич, Є. Колесник.
1321165
   Становлення і розвиток біржового ринку України / Р. Дудяк, Р. Курило, О. Дадак, Р. Грабовський // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 151-156. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1321166
  Чеберяко О.В. Становлення і розвиток бюджетної системи СРСР у 1923-1929 рр. // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2012. – На пошану професора М.Б. Петрова. – С. 350-362. – (Історичні науки ; Вип. 5)
1321167
  Щербак С.В. Становлення і розвиток виконавчого процесу в Україні // Проблеми теорії і практики виконання рішень судів та інших органів : зб. наук. праць [за результатами Третьої міжнар. наук.-практ. конференції (м. Хмельницький, 14-15 червня 2012 р.)] / Держ. виконавча служба України ; Хмельниц. ун-т управл. та права ; Гол. управл. юстиції у Хмельницькій обл. ; Євразійська асоц. правничих шкіл та правників ; [відп. за вип. та заг. наук. ред. Ю.В. Білоусов]. – Хмельницький : Хмельницький університет управління та права, 2012. – С. 77-86. – ISBN 978-966-8823-76-3
1321168
  Плисюк Н.М. Становлення і розвиток вітчизняного кримінального законодавства про вбивство // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2018. – Вип. 1 (65). – C. 79-88. – ISSN 2078-9165
1321169
  Федорук А.П. Становлення і розвиток внутрішнього аудиту в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 7, квітень. – С. 136-140. – ISSN 2306-6814
1321170
  Ткач О.І. Становлення і розвиток волонтерства як інституту громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-38. – (Політологія ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні засади правового регулювання процесів створення та функціонування інститутів громадянського суспільства. Окрему увагу приділено питанню правового регулювання таких інститутів, як політичні партії, громадські організації, професійні ...
1321171
  Родік Т.П. Становлення і розвиток дендрологічних парків на території України в період з XI ст. до початку XX ст. (історико-правовий аспект) // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 264. – С. 138-146. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1321172
  Міхеєва Становлення і розвиток децентралізованої моделі судового конституційного контролю: правові доктрини / Міхеєва, ТЛ // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 217-225. – ISSN 1563-3349
1321173
  Даньків Й.Я. Становлення і розвиток економіки, управління, права та обліку в Україні-Русі у IX-XIV ст. / Й.Я. Даньків, М.Я. Остапюк, Н.М. Шостаківська // Друга міжнародна науково-практична конференція "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці" : м. Ужгород, 21-22 квіт. 2015 р. : [тези виступів] : До 70-річчя ДВНЗ "Ужгородський національний університет" / "Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності у сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці", міжнар. наук.-практ. конф. – Ужгород : ДВНЗ УжНУ, 2015. – С. 75-77. – ISBN 978-611-01-0721-1
1321174
  Леоненко П.М. Становлення і розвиток економічної науки та освіти в Київському університеті // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 24-31. – (Економіка ; Вип. 40)


  Присвячено розкриттю процесу становлення та розвитку економічної науки та освіти в Київському університеті в ХІХ-ХХ ст. Виявлено основні тенденції та особливості вивчення і викладання економічних наук (політичної економії, історії економічних вчень, ...
1321175
  Варивода К. Становлення і розвиток електрофізіології в Київському університеті (кінець ХІХ - перша половина ХХ століття) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 40. – С. 153-158. – ISSN 2309-9356


  Висвітлюється історія становлення і розвитку електрофізіології в Університет Св. Володимира. Проаналізовано основні експериментальні дослідження вчених фізіологів, як В.Ю. Чаговець, В.В. Првдич-Немінський, Д.С. Воронцов, П.М. Сєрков, П.Г. Костюк, С.І. ...
1321176
  Бойко А.М. Становлення і розвиток естрадно-вокального мистецтва в Китаї в 1910–60рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Алфьорова З.І. [та ін.]. – Харків, 2017. – С. 223-231. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 57). – ISSN 2410-5325


  "Розглянуто особливості становлення та розвитку естрадно-вокального мистецтва в Китаї впродовж 1910–60 рр. Визначено головні передумови, що суттєво вплинули на його формування. Надано загальну характеристику основних періодів зазначеного процесу. ...
1321177
  Кожушко С.І. Становлення і розвиток законодавства про дисципліну праці України // Право і безпека : Науковий журнал / Національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Том 4, № 3. – С. 117-120. – ISSN 1727-1584
1321178
  Курило Тетяна Вячеславівна Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Курило Тетяна Вячеславівна; ЛНУ ім.І.Франка. – Львів, 2003. – 222л. – Бібліогр.: л.187 - 222
1321179
  Курило Тетяна Вячеславівна Становлення і розвиток законодавства про охорону культурної спадщини в Україні: історико-правове дослідження : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Курило Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1321180
  Матвійчук В.К. Становлення і розвиток законодавства щодо кримінальної відповідальності свідка, потерпілого, оцінювача, експерта та перекладача // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол. : Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. та ін. – Київ, 2017. – № 1 (67). – С. 17-31. – ISSN 2222-5374
1321181
  Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій / Тимчишин О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 215л. – Бібліогр. : л.185-215
1321182
  Тимчишин О.І. Становлення і розвиток західноукраїнської молодіжної преси 1900-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Тимчишин О. І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр. : 15 назв.
1321183
   Становлення і розвиток земельного законодавства України у XX - на початку XXI століття : наук.-практ. посіб. для суддів та кандидатів на посаду судді / [П. Кулинич, А. Потапенко, В. Семенюк, О. Тиханський ; Нац. шк. суддів України]. – Київ : Національна школа суддів України ; Клименко Ю.Я., 2018. – 141, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - На тит. арк.: Canada - проект підтримки судової реформи; USAID - from the American peopl. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2717-28-0
1321184
  Стойловський В.П. Становлення і розвиток зоологічних досліджень в Одеському університеті / В.П. Стойловський, Д.А. Ківганов, В.О. Лобков // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 270-277. – ISBN 978-617-689-150-5
1321185
  Дякова О.В. Становлення і розвиток іммігшраційного законодавства США і Канади та його вплив на українську еміграцію // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 456-482
1321186
  Зарицький В.О. Становлення і розвиток інститута президентства / В.О. Зарицький, Т.П. Ткач // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 60-62
1321187
  Клімов О.О. Становлення і розвиток інституту прокуратури в Україні // Наше право : Науково-практичний журнал з проблем конституційного, цивільного. кримінального, екологічного та ін. галузей права / Київський міжнародний ун-т, Західно-регіональна ассоціація клубів ЮНЕСКО та ін. – Київ : Соціо, 2006. – № 2
1321188
  Ярошенко Л.В. Становлення і розвиток інформаційної особистості: освітні трансформації // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 115-116
1321189
  Кондратюк С.Я. Становлення і розвиток казначейської системи в Україні : бюджет / С.Я. Кондратюк, В.М. Борисенко // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 7. – С. 17-26
1321190
  Ігнатюк О.В. Становлення і розвиток категорії "судове провадження" в кримінальному процесі України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2012. – № 6. – С. 100-104. – ISSN 2220-1394
1321191
  Бірюков О.М. Становлення і розвиток конкурсного права в сучасній Україні // Нариси з міжнародного приватного права / за ред. проф. А.С. Довгерта і проф. О.М. Бірюкова. – Київ : Правова єдність, 2016. – Вип. 4 : / [О.М. Бірюков, І.А. Діковська, С.М. Задорожна та ін.]. – С. 7-17. – ISBN 978-617-566-401-8
1321192
  Нестор Я.В. Становлення і розвиток конституційних принципів судочинства в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 1. – C. 41-47. – ISSN 2220-1394
1321193
  Мяловицька Н.А. Становлення і розвиток конституційного правосуддя // Верховенство права: історія, теорія, практика : збірник наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (22 груд. 2010 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Андрушко, І.А. Безлуклубий та ін.]. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 54-56
1321194
  Нелін О. Становлення і розвиток контролю і нагляду у сфері нотаріату України і Росії у дореволюційний період: історико-правовий аналіз // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2014. – № 11 (143). – С. 4-9. – ISSN 2308-9636
1321195
  Сірко А.В. Становлення і розвиток корпоративного сектора в перехідній економіці : Дис.... д-ра екон. наук : 08.01.01- економічна теорія / Сірко Анатолій Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2005. – 425 л. – Додатки: л. 413-425. – Бібліогр.: л. 391-413
1321196
  Цибульський А. Становлення і розвиток кримінальної відповідальності за порушення правил дорожнього руху в Україні // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 4. – С. 107-115. – ISSN 0132-1331
1321197
  Зайченко Н.Ф. Становлення і розвиток лінгводидактики української мови як іноземної в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філоглогії ; голов. ред. Паламарчук О.Л. ; редкол.: Астаф"єв О.Г., Баландіна Н.Ф., Гасіл Ї. [та ін.]. – Київ, 2017. – Ювілейний випуск : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 54-63. – ISSN 2075-437X
1321198
   Становлення і розвиток масового атеїзму в західних областях Української РСР. – Київ, 1981. – 256с.
1321199
  Забара І. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання обміну інформацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 62-66. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (40)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання, пов"язані із становленням і розвитком міжнародно-правового регулювання обміну інформацією. Автор аналізує тенденції у формуванні міжнародно-правових основ обміну інформацією, що склалися на межі 70-80 років ХХ сторіччя, ...
1321200
  Смолій А.В. Становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання торгівлі сільськогосподарськими товарами // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т; Ін-т світової економіки та міжнар. відносин НАН України ; наук. ред. Канцелярук Б.І. – Київ, 2015. – Вип. 10/11. – С. 464-478. – ISSN 2221-5719
1321201
  Буткевич Ольга Володимирівна Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період : Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Буткевич Ольга Володимирівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 209 л. – Бібліогр.: л.183-209
1321202
  Буткевич Ольга Володимирівна Становлення і розвиток міжнародного права в стародавній період : Автореф. дис. ...канд. юрид. наук: 12.00.11 / Буткевич О.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1321203
  Марусик Т. Становлення і розвиток міжнародного співробітництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (до 40-річчя від часу започаткування) // Історико-політичні проблеми сучасного світу : збірник накових статей / М-во освіти і науки України ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнар. відносин, Каф. міжнар. відносин ; редкол.: Макар Ю.І., Струтинський В.Є., Коврик-Токар Л.І. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 35/36. – С. 24-41. – ISSN 2519-4518
1321204
   Становлення і розвиток місцевого самоврядування в суверенній українській правовій державі, 1991. – 163с.
1321205
  Малиновський В.Я. Становлення і розвиток місцевого самоврядування у Волинській області (1990-2010 рр.) : монографія / В.Я. Малиновський. – Луцьк : Ініціал, 2013. – 349, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7501-45-7


  У прим. № 1693700 напис: Науковій бібліотеці Київського національного університету імені Т. Шевченка від автора! Підпис. 12.12.14.
1321206
  Холявкіна В.Ю. Становлення і розвиток муніципальної міліції в Україні // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 290-296. – ISSN 1563-3349
1321207
  Кобилецький М. Становлення і розвиток науки адміністративного права в Австрії та Австро-Угорщини // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 2. – С. 64-68
1321208
  Гриценко І.С. Становлення і розвиток наукових поглядів на основні інститути вітчизняного адміністративного права : монографія / І.С. Гриценко; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 336с. – ISBN 966-594-944-6
1321209
  Бойко Світлана Миколаївна Становлення і розвиток національної самосвідомості українського народу: ціннісний вимір : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.12 / Бойко С.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1321210
  Липинський В.В. Становлення і розвиток нової системи освіти в УСРР у 20-і роки / В.В. Липинський; МОНУ; ДонДТУ. – Донецьк : РВА ДонДТУ, 2000. – 247с. – ISBN 966-7559-18-1
1321211
  Пустовіт Р.Ф. Становлення і розвиток оборонно-промислового комплексу Ізраїлю як провідного фактора ізраїльської інноваційної економіки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – С. 83-90. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 48). – ISSN 2306-4420
1321212
  Котович В. Становлення і розвиток ойконімії Самбірщини // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 97-112. – ISSN 2411-4758
1321213
  Журавльов С.А. Становлення і розвиток освітянської діяльності Сергія Федоровича Грушевського у другій половині XIX ст. // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 191-196. – (Історія та географія ; вип. 48)


  С.Ф. Грушевський - український професор, педагог, організатор народної освіти, публіцист, дійсний статський радник (рос. статский советник), меценат, батько Грушевського Михайла Сергійовича.
1321214
  Ярошенко Л.В. Становлення і розвиток особистості інформаційного суспільства у контексті філософії освіти // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2015. – Т. 21. – С. 141-150. – ISSN 1993-5560


  Означено випереджальний розвиток суспільного інтелекту та системи освіти у інформаційному суспільстві. Проаналізовані проблеми становлення особистості у інформаційному суспільстві крізь призму філософії освіти. Переосмислено фундаментальні філософські ...
1321215
  Богуш А.М. Становлення і розвиток педагогічної системи К.Д. Ушинського // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2017. – С. 7-12. – (Педагогічні науки ; № 1 (114)). – ISSN 2414-5076
1321216
  Коцур Н. Становлення і розвиток педіатрії та дитячої гігієни в Україні (друга половина XIX - початок XX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – C. 152-165. – ISSN 2518-7732


  В 1889 році в Університеті Св. Володимира вперши в Україні була створена кафедра дитячих хвороб. Показана вагома значимість наукових розробок в галузі педіатрії і дитячої гігієни вітчизняних учених-лікарів - В.І. Троїцького, В.Є. Чернова, О.Л. ...
1321217
  Коханко Октавіан Михайлович Становлення і розвиток підготовки кваліфікованих робітничих кадрів з середньою освітою в Україні (1969-19994 рр) : Дис... канд.пед.наук: 13.00.01 / Коханко Октавіан Михайлович; Ін-т педагогіки і психології профосвіти АПН України. – К, 1995. – 299л. – Бібліогр.:л.216-251
1321218
  Шульга В.П. Становлення і розвиток племінної справи в тваринництві УСРР/УРСР в 30-х - першій половині 80-х рр. XX ст. в інтелектуальному просторі професора М.А. Кравченка : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.07 / Шульга Володимир Петрович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка. – Київ, 2019. – 44 с. – Бібліогр.: 42 назви
1321219
  Щетина Т.П. Становлення і розвиток початкової освіти в Херсонській губернії (1803-1917рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Щетина Тетяна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1321220
  Ярошевська Т. Становлення і розвиток прав людини в Україні та в окремих іноземних країнах // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 84-89. – ISSN 0132-1331
1321221
  Федущак-Паславська Становлення і розвиток правових конструкцій у Давньому Римі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 120-126. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1321222
   Становлення і розвиток правових основ та системи захисту персональних даних в Україні : монографія / Пилипчук В.Г. [та ін.] ; НДІ інформатики і права Нац. акад. прав. наук України. – Київ : АртЕк, 2017. – 225, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 117-123. – ISBN 978-617-7264-95-7
1321223
  Сабецький Борис Вікторович Становлення і розвиток правового регулювання трудових відносин у США : Дис....канд. юрид. наук: 12.00.01 / Сабецький Борис Вікторович; МОНУ; КНУ ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2001. – 187. – Бібліограф.: л.180-187
1321224
  Волобуєва А.М. Становлення і розвиток преси Києва (1835-1917): типологія, проблематика, національна спрямованість : Дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій. Спец. 27.00.04 - теорія та історія журналістики / Волобуєва А.М.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 231л. + Додатки: л.228-231. – Бібліогр.: л.191-227
1321225
  Волобуєва А.М. Становлення і розвиток преси Києва (1835-1917): типологія, проблематика, національна спрямованість : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.04 - теорія та іст. журналістики / Волобуєва А.М. ; КНУТШ, Ін-т жуурналістики. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1321226
  Кожанов А. Становлення і розвиток преси українських націонал-демократичних сил (1989 - 1991 рр.) // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 34-37


  Проаналізовано та вивчено специфіку процесу заснування друкованих періодичних видань Української Гельсінської спілки (далі – Української республіканської партії), Народного Руху України впродовж 1989–1991 рр.
1321227
  Михасюк І. Становлення і розвиток приватних агроформувань / І. Михасюк, А. Герасимчук; Мін-во освіти і науки України. Львів.нац.ун-тет ім.І.Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка, 2000. – 206с. – ISBN 966-613-107-2
1321228
  Бурдейна-Публіка Становлення і розвиток професійних форм музичного життя Вінниччини як складової культури Подільського краю : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01. / Бурдейна-Публіка Т.В. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1321229
  Кордун Г.Г. Становлення і розвиток радянської фізики / Г.Г. Кордун. – Київ : Вища школа, 1977. – 223с.
1321230
  Ніценко В.С. Становлення і розвиток ринку агроконсалтингових послуг з питань реструктуризації // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 2. – С.197-203. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1321231
  Вертій О. Становлення і розвиток світоглядно-духовних та художньо-естетичних підстав народної пісенності українців румунької провінції Банат // Міфологія і фольклор : загальноукр. наук.-освіт. журнал / М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка ; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2013. – № 2/3 (14). – С. 33-43. – ISSN 2225-5095


  На основі родинно-побутових, соціально-побутових, баладних та інших пісень у записах відомих фольклористів І. Хланти, І. Ребошапки, І. Лібера у статті досліджено діалектику становлення і розвитку жанрів старої пісенної верстви в репертуарі українців ...
1321232
  Дмитрієнко Ю.М. Становлення і розвиток синергетики української правосвідомості-нового прогресивного напряму досліджень актуальних проблем теорії та історії держави і права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 18-28. – ISSN 1563-3349
1321233
  Самандас Н.В. Становлення і розвиток системи державних органів управління освітою в Україні (1917-1941 рр.) : Автореф...канд.наук з держ.управління:25.00.05 / Самандас Н.В.;УАДУ при президентові України. – Київ, 2001. – 20с. – Бібліогр.:с.17
1321234
  Лагутін В.Д. Становлення і розвиток системи іпотечного кредитування : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 1. – С. 75-82. – Бібліогр.: 13 назв
1321235
  Рокіцьа Н. Становлення і розвиток системи професійної педагогічної освіти в Німеччині в загальноєвропейському контексті // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 118-127. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1321236
  Русакієв С. Становлення і розвиток соціалістичного реалізму в національних літературах / С. Русакієв, Є. Шабліовський. – Київ, 1968. – 32с.
1321237
  Розвадовський К.О. Становлення і розвиток соціалістичної праці на селі / К.О. Розвадовський. – Київ, 1971. – 48с.
1321238
  Заіка Ю.О. Становлення і розвиток спадкового права в Україні : Автореф. дис. ... д-ра юридичних наук: 12.00.03 / Заіка Ю.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 33с. – Бібліогр.: 24 назви
1321239
  Фурса С.Я. Становлення і розвиток спадкування в Україні // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 28-43.
1321240
  Комаха В.О. Становлення і розвиток судової експертизи та судово-експертних установ на Півдні України : За матеріалами перших двох етапів становлення і розвитку Одеського науково-дослідного інституту судових експертиз 1914-1941 рр. / В.О. Комаха; МОіНУ; Одеська нац. юридична академія. – Одеса : Юридична література, 2002. – 512с. – ISBN 966-7694-98-4
1321241
  Назарова І.В. Становлення і розвиток сучасних концепцій реалізації принципу добросовісності в праві // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (53). – С. 17-25. – ISSN 2413-1342
1321242
  Бобирєва О.В. Становлення і розвиток сфери рекреаційних послуг як напрям інтеграції до сітового господарства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 190-192. – (Економіка ; вип. 55/57)


  Розглянуто місце і значення сфери відпочинку і розваг, культури і спорту в рамках теорії постіндустріалізму в глобальному та державному контексті. Висвітлено специфічне значення цієї сфери у соціально-економічній еволюції українського суспільства.
1321243
  Гетьманцева Н.Д. Становлення і розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних засад // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182). – С. 66-73. – ISSN 2308-9636
1321244
  Коробка М. Становлення і розвиток українських товариств "Просвіта" як осередків національно-культурного відродження (друга половина ХІХ – перша половина ХХ ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 142-148. – ISSN 2309-9356


  У статті розкриваються основні етапи просвітницького руху в Україні, передумови до виникнення громадсько-культурних товариств " Просвіта" у другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст. та їх діяльність у справі національно-культурного відродження. В ...
1321245
  Вернигора Н.М. Становлення і розвиток українського книговидання для дітей у першій половині ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2012. – Т. 48, липень - вересень. – С. 78-87


  У статті йдеться про особливості розвитку українського книговидання для дітей у першій половині ХХ ст., які автор розглядає у контексті суспільно-історичних подій означеного періоду. The article concerns the peculiarities of development of the ...
1321246
  Міхелі С.В. Становлення і розвиток українського ландшафтознавства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.01 / Міхелі Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1321247
  Бондар Є.П. Становлення і розвиток українського радянського нарису / Є.П. Бондар. – Київ, 1962. – 80с.
1321248
  Нагачевська Зіновія Іванівна Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині (1869-1939 роки) : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська Зіновія Іванівна; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1995. – 193л. – Бібліогр.:л.178-193
1321249
  Нагачевська З.І. Становлення і розвиток українського суспільного дошкільного виховання в Східній Галичині. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Нагачевська З.І.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 23л.
1321250
  Благовірна Н.Б. Становлення і розвиток української видавничої справи Галичини після російської революції 1905 р. (на прикладі "Українсько-руської Видавничої Спілки") // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 21. – С. 74-80.
1321251
   Становлення і розвиток української державності : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Київ, МАУП, 27 жовтня 2006 р. / МАУП ; [ відп. ред. В.М. Чирков ]. – Київ : Видавничий дім "Персонал", 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-608-972-7
1321252
   Становлення і розвиток української державності : [збірник наукових праць] / МАУП. – Київ : ДП "Видавничий дім "Персонал", 2008-
Вип. 2 : Матеріали 2 Всеукраїнської наук.-практ. конференції "Державне управління і місцеве самоврядування в Україні : пріоритети і перспективи", м. Київ, 2 листоп. 2007 р. – 2010
1321253
  Омельченко В.Ю. Становлення і розвиток філософсько-правових вчень в Університеті св. Володимира : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Омельченко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 202 арк. – Бібліогр.: арк. 180-202
1321254
  Леоненко П.М. Становлення і розвиток фінансової науки у світлі історії економічної думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 6. – С. 36-43. – Бібліогр.: 17 назв
1321255
  Газізова О. Становлення і розвиток центрів українознавства в умовах поліетнічного середовища Криму кінця XX - початку XXI ст. // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5. – С. 19-22
1321256
  Воропаєва Т. Становлення і розвиток цивілізаційної ідентичності громадян України // Сучасне українство: цивілізаційні виклики та відповіді : монографія / Н.М. Авер"янова, Т.С. Воропаєва, І.М. Грабовська, К.А. Кобченко, О.І. та ін. Мостяєв. – Київ : Україна, 2015. – С. 63-85. – ISBN 978-966-524-388-5
1321257
  Храмова-Баранова Становлення і розвиток цифрового мистецтва: перспективи напряму / Храмова-Баранова, Н.О. Горбатова // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 35. – С. 127-133. – ISSN 2225-7586


  У статті на основі аналізу документальних матеріалів та їх узагальнення висвітлюється значення цифрового мистецтва в проектуванні візуального художнього образу. На сьогодні використання цифрових комп’ютерних технологій дозволило образотворчому ...
1321258
  Авер"янова Н. Становлення і розвиток цілісної особистості в контексті сучасних трансформацій українського суспільства / Н. Авер"янова, Т. Воропаєва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 47-51. – (Українознавство ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  На матеріалі сучасних суспільних трансформацій в Україні проаналізовано становлення цілісної особистості. The development of whole personality is analyzed on the materials of the transformation ukrainian society.
1321259
  Брусиловська О.І. Становлення і розвиток школи політологів-міжнародників в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 365-378. – ISBN 978-617-689-150-5
1321260
  Шестеренко І.В. Становлення і розквіт Віталія Кирейка - 1940-1960 рр. // Науковий вісник Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : збірник статей / Національна музична академія України імені П.І. Чайковського. – Київ, 2016. – Вип. 114 : Композитори і музикознавці Київської консерваторії у 1941 - 2010-х роках. – С. 182-196. – ISSN 2522-4190


  "Розглянуто роки навчання Віталія Кирейка в Київській держконсерваторії ім. П.І.Чайковського та розквіту творчості композитора, а також досліджено перші яскраві твори митця різних жанрів, що стали його кульмінаційним злетом. Мета статті – розкрити ...
1321261
  Сокол Т.Г. Становлення і сучасний стан професійної підготовки кадрів для сфери туризму в Болгарії // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 209-216. – ISSN 2227-2844


  Розкриваються етапи становлення вищої освіти в туристичній сфері країни; надається загальна характеристика сучасного стану туристичної освіти в Республиці Болгарія.
1321262
  Орлова Н.В. Становлення і формування української журналістикознавчої думки кінця XIX - початку XXI ст. (за матеріалами термінології журналістикознавства) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Орлова Наталя Василівна ; М-во освіти і науки України, Херсон. держ. ун-т. – Херсон, 2014. – 256 л. – Додатки: л. 224-256. – Бібліогр.: л. 199-223
1321263
   Становлення і функції радянських обрядів та свят. – Київ : Наукова думка, 1983. – 152 с.
1321264
  Марушкевич А.А. Становлення Івана Огієнка як педагога та науковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – Бібліогр.: с. 36. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Розгляноту процес становлення Івана Огієнка як педагога і науковця за рідкісними архівними та іншими джерелами. Висвітлено основні етапи його науково-педагогічної діяльності.
1321265
  Шульженко Ф.П. Становлення ідеї демократичної, правової державності в політичному процесі англійського суспільства XVII століття / Ф.П. Шульженко, М.В. Маркарян // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.С. Ковальський, А.Б. Гриняк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (198). – С. 9-15. – ISSN 2308-9636
1321266
  Валігура К. Становлення ідеї моральності в сучасному цивільному праві // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 18-19
1321267
  Репешко О.П. Становлення ідеї правової держави // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 495-499. – ISBN 978-966-438-135-9
1321268
  Кучинська І.О. Становлення ідей громадського виховання у контексті історико-виховної ситуації другої половини XIX століття // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2013. – № 1 (7). – С. 131-134
1321269
  Іванюк І. Становлення ідентичності особистості в контексті зарубіжної психології // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 112-116
1321270
   Становлення ідентичності фахівця : монографія / [Балл Г.О. та ін.] ; за ред. В.Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ ; Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2014. – 259, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на с. 259. – Бібліогр.: в кінці розд. – ISBN 978-966-189-341-1
1321271
  Галайко Б.М. Становлення ідеології українського націоналізму та соціально-економічні питання ( на підставі видання ОУН "Розбудова нації) // Економічний націоналізм : матеріали VIII всеукр. наук. конф. з міжнар. участю, Івано-Франківськ, 12-13 жовт. 2018 р. : [збірник праць] / Ін-т наук. студій націоналізму [та ін. ; наук. ред. О.М. Сич]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2018. – С. 54-62
1321272
  Ситник О.М. Становлення ідеологічних форм в Україні періоду раннього Середньовіччя // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 145-147. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті аналізується процес становлення ранніх ідеологічних форм в Україні на етапі формування ранньосередньовічної держави. Досліджується заміщення язичництва християнством, робиться акцент на своєрідному поєднанні старих і нових форм ідеологічних ...
1321273
  Федотова О. Становлення ідеологічного контролю над творами друку в УСРР у 1919-1924 рр. // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Горовий, Л. Дубровіна [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (237). – С. 27-31. – ISSN 1029-7200


  Статтю присвячено започаткуванню в Україні радянської цензури творів друку. Автор досліджує процес розгортання ідеологічного контролю друкованого слова на початку 1920-х рр. Особливу увагу приділено обмеженню друкованої продукції у бібліотечній та ...
1321274
  Пугачова Д.В. Становлення ініціативи Європейського Союзу "Північний вимір" // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 140-148. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Аналізується процес становлення та початковий період функціонування ініціативи Європейського Союзу «Північний вимір». Визначено основні підходи до вивчення даної проблематики науковцями з країн Європи, РФ і вітчизняними авторами. Пояснено особливість ...
1321275
  Краус Н.М. Становлення інноваційної економіки в умовах інституціональних змін : монографія / Наталія Миколаївна Краус ; М-во фінансів України, Держ. наук.-навч. установа "Акад. фін. управління", Н.-д. фінансовий ін-т. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 595, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 545-594. – ISBN 978-617-673-407-9
1321276
  Ридчик Володимир Становлення інституту адвокатури в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 4 (172). – С. 158-161
1321277
  Вершиніна Д. Становлення інституту адвокатури в українських губерніях Російської імперії у другій половині XIX століття // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 54-55
1321278
  Березовська І.А. Становлення інституту асоціації в практиці Європейського Союзу // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 1. – С.169-177
1321279
  Жидков В.Л. Становлення інституту детектива Національного антикорупційного бюро у кримінальному процесуальному законодавстві України // Правовий часопис Донбасу : збірник наукових праць / М-во внутрішніх справ України ; Донец. юрид. ін-т ; редкол.: Бесчастний В.М., Зозуля Є.В., Іванов І.В. [та ін.]. – Кривий Ріг ; Маріуполь, 2017. – № 2 (60), ювілейний випуск. – С. 161-168. – ISSN 2524-0064
1321280
  Великорода О. Становлення інституту довічного утримання // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 12. – С.122-125. – ISSN 0132-1331
1321281
  Кравченко Т.А. Становлення інституту дорадництва в Україні : історичний аспект та зарубіжний досвід : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 10. – С. 73-76 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1321282
  Ясь А.О. Становлення інституту кримінальної відповідальності за порушення виборчих прав на території України протягом 1917-1991 років // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 134-138. – ISSN 1563-3349
1321283
  Левченко В.Ю. Становлення інституту кураторства у вітчизняній педагогічній думці // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 122-128


  У статті зазначено, що перші приклади кураторства, попечительства посідали чільне місце у роботі Московського університету. Попечительство і кураторство передбачало конструктивну взаємодію учасників педагогічного процесу й представників вищої влади. ...
1321284
  Тарнавська А. Становлення інституту медіації в умовах євроінтеграційних процесів України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 1 (17). – С. 211-218. – ISSN 2306-9082
1321285
  Бондарук Т.Г. Становлення інституту місцевих фінансів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 208-212
1321286
  Алещенко І.О. Становлення інституту опіки і піклування чад неповнолітніми дітьми в Україні (кінець XVIII - XIX ст. за матеріалами сирітських гудів та дворянських опік Сумщини) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 152-157. – ISSN 1563-3349
1321287
  Стецюк Х.П. Становлення інституту офіційної назви сучасної української держави // Університетські наукові записки. Часопис Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького : науковий журнал / Івано-Франківський університет права ім. Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 10. – С. 154-160. – ISSN 2078-6743


  Висвітлюються питання передумов виникнення та особливостей встановлення у 1991 р. офіційної назви сучасної української держави, аналізуються положення низки політико-правових документів першої пол. 90-тих років минулого століття в частині визначення ...
1321288
  Люба О.О. Становлення інституту парламентаризму на постюгославському просторі // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 111-121. – (Серія "Питання політології" ; вип. 31). – ISSN 2220-8089
1321289
  Гедіков В.В. Становлення інституту приватних виконавців в Україні / В.В. Гедіков, Т.В. Звєрєва // Сучасна цивілістика в умовах євроінтеграції : матеріали XIV Міжнар. наук.- практ. конф., 11-12 квіт. 2019 р., м. Одеса / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивільної та госп. юстиції ; [відп. за вип. Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2019. – С. 356-358. – (1st!). – ISBN 978-966-419-362-4
1321290
  Кирпа С. Становлення інституту прокуратури в УСРР // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 66-69
1321291
  Кравчик М. Становлення інституту сім"ї як правової категорії // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 166-169
1321292
  Строцяк О.І. Становлення інституту співучасті в українському кримінальному праві // Актуальні проблеми теорії та історіїї прав людини, права і держави : матеріали Міжнар. наук. конф. молодих науковців, аспірантів і студентів, присвяч. пам"яті видатних вчених-юристів П.О. Недбайла, О.В. Сурілова, В.В. Копєйчикова, 21-22 листоп. 2008 р. / М-во освіти і науки України, Одес. нац. юрид. акад., Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка [та ін. ; за заг. ред. Ю.М. Оборотова]. – Одеса ; Львів : Фенікс, 2008. – С. 490-494. – ISBN 978-966-438-135-9
1321293
  Ващук Д. Становлення інституту юридичного захисту в Україні в XIII - першій половині XIV ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 16-19. – ISSN 2519-1942
1321294
  Юхименко П. Становлення інституційних складових розвитку ринкової економіки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-62. – ISSN 1682-2366
1321295
  Юхименко Петро Становлення інституціональних складових розвитку ринкової економіки України // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 53-62. – Бібліогр.: с. 53-58, 60-61. – ISSN 1682-2366


  Здійснено теоретичний аналіз формування нової інституціональної структури економіки України. Обгрутовано необхідність формування умов позитивного інституціонального оточення відповідно до економічних реалій, розкрито проблеми становлення системи ...
1321296
  Ріжняк Р. Становлення інформатики я навчального предмету в педагогічних вишах України (друга половина XX століття) // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 55-56
1321297
  Медведєва В. Становлення інформаційно-комунікаційних технологій у діяльності інформаційно-аналітичних служб бібліотек (на прикладі Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ) : монографія / Валентина Медведєва ; Нац. акад. наук Укараїни імені В.І. Вернадського. – Київ : Національна академія наук України, Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2013. – 176, [1] с. – Бібліогр.: с. 151-176. – ISBN 978-966-02-7008-4
1321298
  Дмитренко М. Становлення інформаційного суспільства // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 136-143
1321299
  Горошко О.І. Становлення інформаційного суспільства як фактор трансформації гендерного дискурсу // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. Ювілейний випуск / Міжнародний Слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 6-11. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 1). – ISSN 1562-9961
1321300
  Приймак В. Становлення інформаційної економіки в Україні та світі // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 9-15. – (Серія економічна ; вип. 51). – ISSN 2078-6115
1321301
  Онопрієнко М.В. Становлення інформаційної епістемології як новий етап методологічних пошуків // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 76-77
1321302
  Стельмах С.П. Становлення історичної науки в Україні у першій половині ХІХ століття // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2001. – Т. 19 : Історичні науки
1321303
  Денисова М.М. Становлення й забезпечення права на мирні збори в Україні // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 209-215. – ISSN 1563-3349
1321304
  Ярошевич І. Становлення й кодифікація українськоїморфологічної термінології
1321305
  Трохименко О.М. Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – 441, [1] с. : іл., фот., табл. – Алф. покажч. імен : 427-435. - Авт. висловлюють щиру подяку компанії "АЛСІ-ХРОМ" за сприяння виданню цієї книги. – Бібліогр.: с. 436-440. – ISBN 978-617-696-811-5
1321306
  Запорожець О.А. Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті: спроба узагальнення / О.А. Запорожець, О.М. Трохименко // Тези доповідей Київської Конференції з аналітичної хімії "Сучасні Тенденції 2018" : 17-20 жовт. 2018, Київ / "Сучасні Тенденції 2018", Київ. конф. з аналіт. хімії. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 5
1321307
  Терещенко Г.М. Становлення й розвиток бюро кредитних історій в Україні / Г.М. Терещенко, Ю.В. Топчій // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 65-72
1321308
  Шилова А. Становлення й розвиток відносин України з країнами колишньої СФРЮ як фактор зміцнення стабільності на Балканах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-51. – (Історія ; Вип. 103). – ISSN 1728-3817


  Досліджено економічні й політичні інтереси України в Балканському регіоні, пов"язані з необхідністю розвитку регіонального економічного співробітництва, підтримання дружніх і добросусідських відносин. The economic and political interests of Ukraine in ...
1321309
  Маслова К.С. Становлення й розвиток казначейської системи в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 311-315. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1321310
  Сторчай О.В. Становлення й розвиток мистецької освіти у Київському університеті (1834-1924 рр.) : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Сторчай Оксана Вікторівна ; НАН України. Ін-т мистецтвознав. фольклористики та етнології ім.М.Т.Рильського НАН України. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 25 назв.
1321311
  Дем"яненко Б. Становлення й розвиток педагогічного ВНЗ у Переяславі-Хмельницькому (від філіалу до університету): історичний нарис до 30-річного ювілею // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 269-277. – ISSN 2518-7732
1321312
  Коміренко Ю.А. Становлення й розвиток системи виховання в кадетських корпусах України у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 211
1321313
  Дубасенюк О.А. Становлення й розвиток університетів Центрально-Східної Європи як культурно-освітніх та наукових осередків / О.А. Дубасенюк, О.Є. Антонова // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2015. – C. 3-10. – (Серія: Педагогіка ; вип. 5). – ISSN 2410-2075
1321314
  Княжева І.А. Становлення й розвиток університетської освіти в ХІ – ХVІІІ століттях та її роль у підготовці майбутніх викладачів вищої школи // Education and pedagogical sciences : Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 1 (156). – С. 48-55. – ISSN 2227-2747


  Стаття присвячена з"ясуванню основних тенденцій розвитку університетської освіти від моменту її виникнення до XVIII ст. і визначенню її ролі в підготовці викладачів вищої школи. Автором розкрито проблемні аспекти виникнення із зазначенням перших вищих ...
1321315
  Швидкий С.М. Становлення й функціонування державної системи охорони здоров’я в Україні (20–30 рр. ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 118 (№ 3). – С. 49-53. – ISSN 2076-1554
1321316
  Петрова Ю.І. Становлення йорданської діалектної макросистеми // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2012. – № 2. – С. 85-91. – ISSN 1608-0599
1321317
  Гутів Б. Становлення канонічного права як одного з основних джерел права держави-міста Ватикан // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 88-96. – (Серія юридична ; вип. 68). – ISSN 0136-8168
1321318
  Богуш Л. Становлення кар"єри майбутнього фахівця з міжнародної інформації у процесі професійної підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 2 (157), лютий. – С. 117-122. – ISSN 2308-4634


  У статті розглядаються проблеми та специфіка розвитку кар"єри магістрів з міжнародної інформації у процесі професійної підготовки. Особлива увага приділяється етапу професійного навчання. Пропонується варіант процессуально-змістовної моделі ...
1321319
  Куціпак О.В. Становлення категорії "правового життя" через призму категорії "правова система" // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 62-65
1321320
  Великанова М.М. Становлення категорії ризику у правовій доктрині // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2. – С. 24-28. – ISSN 2219-5521
1321321
   Становлення кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров"я Буковинського державного медичного університету / М. Грицюк, Мандрик-Мельничук, В. Чебан, В. Таралло, І. Навчук // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; presiden: T. Boychuk. – Чернівці ; Сучава, 2019. – № 3 (23), 4(24). – С. 12-15. – ISSN 2311-9896
1321322
  Сидоренко Н.В. Становлення клубів національних меншин Північно-Східної України у 20-30-х роках ХХ століття як освітньо-культурних закладів // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 46-49. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1321323
  Боковня В.М. Становлення Комітету державної безпеки СРСР / УРСР (1953-1964 рр.): історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 41-43. – ISBN 966-2980-20-2
1321324
  Шпиталевська Г. Становлення компонентів готовності майбутніх учителів початкових класів до формування в молодших школярів загальнокультурної компетентності // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 111-116. – (Серія: Педагогічні науки)
1321325
  Горянська А.М. Становлення комунікативної толерантності студентів: суб"єктивний підхід / А.М. Горянська, В.П. Пісоцький // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г. Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (17). – С. 208-219. – ISSN 2411-1449
1321326
  Унтмоале Ю.В. Становлення конкурентного порядку як передумова модернізації економіки України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 52-58


  Розглянуто проблеми модернізації існуючої соціально-економічної системи України. Надано характеристику планової та ринкової економік.
1321327
  Заробна Надія Пилипівна Становлення конкуренції при переході до ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.01.01 / Заробна Надія Пилипівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 173л. – Бібліогр.:л.163-173
1321328
  Бірюков О.М. Становлення конкурсного права в Російській Федерації (конкурсне право Росії у ХХ столітті) // Юриспруденція: теорія і практика : Науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2006. – № 11. – С. 2-8.
1321329
  Ковальчук В.Б. Становлення конституційно-правових засад Національної безпеки України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 363-367. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 77). – ISSN 1563-3349
1321330
  Булкат Л.М. Становлення конституційно-правових засад соціального захисту в Україні // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 5-11. – ISSN 2220-1394


  Стаття присвячена визначенню основних закономірностей розвитку правових засад соціального захисту населення в Україні до початку ХVІІІ ст. Встановлені характерні ознаки та особливості правового регулювання надання соціальної допомоги у різні історичні ...
1321331
  Закоморна К.О. Становлення конституційно-правової моделі місцевого управління в Австралійському Союзі // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування. – Харків, 2016. – Вип. 31. – С. 75-86. – ISSN 1993-0941
1321332
  Копча В. Становлення Конституційного Суду України (1991-1997): від концепції до конституційної моделі / В. Копча, В. Лемак // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. С.Г. Стеценко. – Київ, 2018. – № 3 (31). – С. 59-68. – ISSN 2306-9082
1321333
  Савчин М.В. Становлення конституціоналізму та відповідальне парламентське правління в Україні. Криза представницької демократії чи "тиранія" парламентської більшості? // Держава і право : збірник наукових праць: юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 36. – С. 528-536. – ISSN 1563-3349
1321334
  Руденко В.П. Становлення конструктивно-географічних напрямів раціонального природокористування в Україні у першій половині 20 ст. : [ монографія ] / В.П. Руденко, О.І. Чернюх; МОНУ; Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2004. – 216с. – ISBN 966-568-726-3
1321335
  Чупрій Л.В. Становлення концепту "національна ідея" в контексті розвитку українознавства // Вісник Національного авіаційного університету : науковий журнал / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 100-105. – (Соціологія. Політологія ; № 2)
1321336
  Старосуд І.М. Становлення концепції екологічної освіти і виховання в міжнародних правових актах // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 101-106. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1321337
  Гусєва Н.В. Становлення концепції світових міст: суспільно-географічні аспекти / Н.В. Гусєва, Г.О. Кученява, О.С. Суптело // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 91-100 : табл. – Бібліогр.: 35 назв. – (Серія "Геологія. Географія. Екологія" ; вип. 47). – ISSN 2410-7360
1321338
  Смолінська О. Становлення концепції українського університету // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2014. – № 9 (122). – С. 22-31. – ISSN 1682-2366


  М. Х. Бунге, поклавши в основу розробки університетського статуту ідеї В. фон Гумбольдта про свободу навчання і викладання в університеті та розуміючи роль інтелектуального капіталу та інтелектуальної власності, накреслив для Київського університету ...
1321339
  Пантелеймоненко А.О. Становлення кооперації в українському селі: історико-економічні аспекти : монографія / А.О. Пантелеймоненко; УКООПСПІЛКА; Полтавськ. ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра кооперації. – Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2006. – 227с. – 140-річчю споживчої кооперації України присвячується. – ISBN 966-7971-38-4
1321340
  Заєць Т.О. Становлення корпоративного управління в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 7. – С. 57-59
1321341
  Земський Ю. Становлення краєзнавчого туризму в Україні ХІХ ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 3. – С. 53-58. – ISSN 1998-4634


  Зародження краєзнавчого туризму в Україні . У Наддніпрянщині це були хлопомани , на чолі з Володимиром Антоновичем. (С. 54)
1321342
  Миськів Г.В. Становлення кредитного ринку України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2012. – № 10. – С. 28-32
1321343
  Лисюк М.О. Становлення культури охорони праці в Україні // Інформаційний бюлетень з охорони праці / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду. ННДІПБОП. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 5-10
1321344
  Лихолат С.М. Становлення лізингових відносин в АПК України / С.М. Лихолат, І.І. Кондратьева // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.5. – С. 352-354. – ISBN 5-7763-2435-1
1321345
  Лук"яненко С.С. Становлення лінгвістичної інноватики: понятійно-термінологічний та концептуальний чинники // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках : материалы VII Междунар. науч. конф. 2-4 апр. 2015 г. / М-во образования и науки Украины, Укр. ассоц. преподавателей рус. яз. и л-ры, Днепропетр. нац. ун-т им. Олеся Гончара, Центр каф. общего и славян. языкознания ; [сост. Т.С. Пристайко]. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2015. – С. 85-88
1321346
  Шикида І.Г. Становлення лінгвокультурних концептів wessi і ossi у сучасній німецькій мові // Функциональная лингвистика : научный журнал / Крымский республиканский ин-т последипломного педагогического образования. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 315-317. – ISSN 2219-4290
1321347
  Субота І.О. Становлення літературної критики в арабських країнах Перської затоки // Сходознавство / Ін-т сходознавства ім. А. Кримського НАН України. – Київ, 2012. – № 57/58. – С. 118-126. – ISSN 1682-671Х
1321348
  Туранли Ф.Г. Становлення літописних традицій і розвиток класичної турецької мови // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; редкол.: Лучик В.В., Буніятова І.Р., Демська О.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 66 : Мовознавчі студії. – С. 82-88. – ISSN 1996-9872
1321349
  Бамбуляк А.В. Становлення лобових пазух та суміжних структур у дитячому віці // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2013. – Т. 12, № 2 (44). – С. 36-39. – ISSN 1727-0847
1321350
  Мокрій Р. Становлення Львівської державної хореографічної школи // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 203-208. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794
1321351
  Примак А.Ф. Становлення М. Ф. Біляшівського як вченого і дослідника мінувшини // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : збірник статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ-Донецьк, 2001. – Вип. 17. – С. 74-77. – ISBN 966-02-0598-8
1321352
  Шипко Л.В. Становлення М.М. Бережкова як особистості та науковця (1850-1878 роки) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2009. – Вип. 13. – C. 315-331. – ISBN 978-966-02-5499-2; 966-02-2780-9 (сер.)
1321353
  Пономарьов І.Ф. та інш. Становлення малого бізнесу в Донецькій області // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2001. – Вип. 37. – С.157-161. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1321354
  Саблук Віталій Петрович Становлення маркетингу в системі управління сільськогосподарськими підприємствами : Дис... канд. економічнихнаук: 08.01.02 / Саблук Віталій Петрович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1996. – 137л. – Бібліогр.:л.127-137
1321355
  Антонюк О.П. Становлення математичної школи в Луцькому педагогічному інституті // Матеріали Вісімнадцятої міжнародної наукової конференції імені академіка Михайла Кравчука : 7-10 жовт. 2017 р., Луцьк-Київ / Міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука. – Київ : НТУУ "КПІ", 2017. – Т. 2. – С. 171-174. – ISBN 978-617-7021-58-1
1321356
  Двірська О.В. Становлення медичного права в Україні // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 35-37
1321357
  Романець О.В. Становлення медичної генетики в Україні в 30-х роках ХХ ст. // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2008. – № 3 (61). – С. 90-106. – Бібліогр. : 41 наз. – ISSN 0374-3896


  Згадується Київський університет, професора : В.К. Ліндеман, І.І. Шмальгаузен.
1321358
  Козій В. Становлення медичної освіти в Києві (друга половина XIX – початок XX ст.) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 42. – С. 113-116. – ISSN 2309-9356


  У статті здійснено історичний аналіз розвитку медичної освіти в місті Києві на прикладі Першого Київського медичного коледжу. "...У 1834 р. було засновано Університет Св. Володимира у Києві, у якому через шість років був відкритий медичний факультет. ...
1321359
  Сопілко І.М. Становлення мережевого суспільства та питання кібербезпеки // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – C. 79-86. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 1(38)). – ISSN 2307-9061
1321360
  Сергієнко В.Г. Становлення мережі православних церковних братств Лівобрежної України в другій половині XIX - на початку XX ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 219-222. – ISBN 978-966-493-676-4


  У статті аналізуються суспільно-політичні, культурні та законодавчі передумови створення православних церковних братств у другій половині XIX -на початку XX ст. Висвітлюються питання становлення структури братств Лівобережноъ України та причини, які ...
1321361
  Промська Олександра Становлення метабібліографії в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 6. – С. 14-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті висвітлено етап зародження метабібліографії (бібліографії бібліографії) в Україні. Зроблено спробу поглибити "традиційну" межу становлення цього підрозділу вітчизняної бібліографії з другої половини XIX ст. до другої половини XX ст. ...
1321362
  Гутник М.В. Становлення металургійної галузі у Харківському практичному технологічному інституті наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна. – Київ, 2016. – Вип. 8. – C. 5-12. – ISSN 2415-7422
1321363
  Потапенко М.В. Становлення методики дизайн-освіти на початку XX століття в Німеччині (Баухауз). // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 31-35. – (Педагогічні науки ; № 1 (30)). – ISSN 2522-4360
1321364
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 221 л. – Бібліогр.: л. 179-221
1321365
  Дубов Г.О. Становлення методології юридичних досліджень: особливості радянського та сучасного етапів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дубов Геннадій Олексійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 16 с. – Бібліогр.: 10 назв
1321366
  Козлов В.П. Становлення механізму взаємодії промислових підприємств і банків в Україні / В.П. Козлов, Р.В. Руденко // Фінанси. Облік. Банки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: Іонін Є.Є., Безпалова А.Г., Вишневський В.П. [та ін.]. – Винница, 2017. – Вип. № 1 (22). – С. 111-117. – ISSN 2307-2296
1321367
  Галиця І.О. Становлення механізму соціальної безпеки: наукова детермінація / І.О. Галиця, О.О. Гетьман // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 2 (84). – С. 62-72. – ISSN 1562-0905
1321368
  Дьомін Ю. Становлення митного законодавства триває // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.36-39
1321369
  Буткевич О. Становлення міжнародно-правових поглядів у стародавній період // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 2. – С. 33-41


  У статті аналізуються основні етапи розвитку міжнародно-правових поглядів у стародавній період: міфологічного, ідеологічного, правового та міжнародно-правового. Кожен з них характеризується особливим розумінням міжнародно-правової дійсності, що згодом ...
1321370
  Глущенко К.В. Становлення міжнародно-правового співробітництва держав у сфері вищої освіти в рамках ЮНЕСКО // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 310-314. – ISSN 2219-5521
1321371
  Земан І.В. Становлення міжнародно-правової науки у Львівському університеті у період класичного міжнародного права // Наука міжнародного права у Львівському університеті : монографія / І.В. Земан. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2015. – С. 13-87. – ISBN 978-617-10-0224-1
1321372
  Гнатюк М.М. Становлення міжнародного виміру внутрішніх політик Європейського Союзу (на прикладі внутрішнього ринку) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 17-23


  У статті розглянуто спроможність Європейського Союзу діяти на міжнародній арені з питань, що установчими угодами визначені як його внутрішні компетенції. Особливу увагу звернуто на розвиток доктрини імпліцитних повноважень та принципу паралелізму.
1321373
  Аль-Анні Становлення Міжнародного жіночого дня на українських землях // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 417-419. – ISBN 978-966-171-783-0
1321374
  Зайцева О.К. Становлення міжнародної політики регулювання Інтернет-середовища // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 131-132
1321375
  Руда С.П. Становлення мікробіології як наукової дисципліни (до 100-річчя від дня смерті І. І. Мечникова) // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. економіко-технолог. ун-т транспорту ; Центр досліджень з іст. науки і техніки ім. О.П. Бородіна ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Бердниченко Ю.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 10. – С. 204-209. – ISSN 2415-7422
1321376
  Батрименко В.І. Становлення місцевого самоврядування в Україні // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 10. – С. 150-151
1321377
  Антонишин А. Становлення місцевої адміністрації на Поділлі в добу Гетьманату П. Скоропадського // Шевченківська весна : матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених, присвяченої 90-річчю Української революції 1917-1920 рр. / КНУТШ, Історичний факультет, Наукове т-во студентів та аспірантів ; [за заг. ред. В.Ф. Колесника]. – Київ : [б. в.], 2007. – Вип. 5, ч. 3 : Історія. – С. 19-21
1321378
  Микитюк О.Р. Становлення мовної норми в Україні // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1. – С. 71-79


  Проаналізовано формування мовної норми на основі дівніх писемних пам"яток, виокремлено критерії становлення мовної норми, показано послідовність етапів вибору, кодифікації, упровадження та вдосконалення мовної норми
1321379
  Старинський М.В. Становлення моделей взаємодії права та економіки у політико-правовій думці України // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 9-14.
1321380
  Куцак С.А. Становлення моделі масового свята в тоталітарному суспільстві // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Афніна О.С., Станіславська К.І., Зосім О.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 34. – С. 60-70. – ISSN 2226-2180
1321381
  Басюга І.О. Становлення молодого науковця та роль студентського наукового гуртка // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Укр. акад. наук ; Укр. мед. стоматологічна акад. ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Білаш С.М. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 2, т. 1 (150). – C. 221-223. – ISSN 2077-4214
1321382
  Коломієць А.Є. Становлення моральної відповідальності в українській сучасній політичній діяльності // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 189-194. – ISSN 2076-1554
1321383
  Фрадинський О. Становлення морської митної варти в Російській імперії (ХVIII-XX ст.) / О. Фрадинський, А. Машко // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Вип. 4. – С. 240-244. – ISSN 1818-5754
1321384
  Романова О. Становлення музейної єгиптології України: лист С.В.Доніча до П.П.Курінного // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. наук. ред. В.А. Смолій ; редкол.: Г.В. Боряк, В.Ф. Верстюк, С.В. Віднянський [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2 (545), березень - квітень. – С. 161-171. – ISSN 0130-5247
1321385
  Товтин Н. Становлення музичної культури Закарпаття XX століття (джерелознавчі аспекти) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 45-52. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 17). – ISSN 2078-6794
1321386
  Карлович А.В. Становлення напівпрезидентської форми правління у республіці Польща // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Дніпропетровськ, 2010. – № 4. – С. 73-78. – ISSN 2078-3736
1321387
  Арістова І.В. Становлення науки "інформаційне право": питання методології (частина 2) // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 3 (23). – C. 102-110. – ISSN 2306-9082
1321388
  Онопрієнко В.І. Становлення науки в середньовічній Європі / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко // Історія, філософія, соціологія науки і технологій : навч. посібник для магістрантів та аспірантів / В.І. Онопрієнко, М.В. Онопрієнко. – Київ : Інформаційно-аналітичне агентство, 2014. – С. 40-42. – ISBN 978-617-571-105-7
1321389
  Довгерт А.С. Становлення науки міжнародного приватного права на теренах України (остання чверть XIX ст. - початок XX ст.) // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1 (41). – С. 211-216. – (0). – ISSN 2078-9165
1321390
  Копайгора І. Становлення науки трудового права // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 2. – С.111-115
1321391
  Бенера В.Є. Становлення наукових шкіл у вищих закладах освіти : друга половина XIX ст. - початок XX ст. // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. педагогічних наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 58-64


  Визначено особливості становлення наукової педагогічної школи Університету Св. Володимира, надано характеристики продуктивності наукових шкіл.
1321392
  Коцур Н. Становлення науково-організаційних засад соціальної гігієни в Україні (початок - 30-ті рр. XIX ст.) // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Каф. історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 6. – С. 248-258


  Про формування наукових основ гігієни на теренах України. Про засновників і корифеїв української соціальної гігієни О.В. Корчак-Чепурківського та С.С. Кагана (Університет Св. Володимира), С.А. Томіліна, М.С. Уварова, З.Г. Френкеля та ін.
1321393
  Стаднійчук Р. Становлення наукового напрямку досліджень кафедри медичної та фармацевтичної хімії : (до 105 річчя з дня народження А. В. Домбровського) / Р. Стаднійчук, М. Братенко, О. Перепелиця // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; редкол.: Т. Бойчук, Ш. Пуріч, А. Мойсей [та ін.]. – Чернівці ; Сучава, 2017. – № 2 (14). – С. 25-28. – ISSN 2311-9896
1321394
  Бондар С.В. Становлення наукового пізнання в період середньовіччя // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 3 (49). – С. 150-157
1321395
  Терентьєва Н.О. Становлення наукової вузівської інтелігенції в Україні у 20-х роках XX сторіччя // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 137-141. – (Серія: Педагогічні науки)
1321396
  Шевченко В. Становлення наукової думки щодо мови візуальної комунікації // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 2014. – № 9 (216), вересень. – С. 6-10. – ISSN 2076-9326


  В українському журналістикознавстві найбільший внесок у розвиток зображальної журналістики зробив професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка Б. Черняков.
1321397
  Петрущенков С.П. Становлення наукової культури: до питання про методологію дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 165-168. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу методологічних можливостей дослідження процесу формування наукової і методологічної культури в сучасних умовах. The article reviews methodological approaches that can be deployed to research the development of contemporary ...
1321398
  Шкуров Є.В. Становлення наукової фантастики у ХІХ столітті // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 346-352
1321399
  Матвієнко К.О. Становлення науковця-правознавця П. П. Михайленка // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 97-101
1321400
  Копанєва В. Становлення наукометрії як навчальної дисципліни // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 6 (251). – С. 29-31. – ISSN 2076-9326


  Викладено основні положення робочої програми вступного курсу з наукометрії, в якому представлено педагогічно адаптовану систему уявлень про її сутність, а також основні бібліометричні бази даних і наукометричні системи
1321401
   Становлення національних грошових систем. Із досвіду Словенії та Хорватії. – Київ : Сівера, 1993. – 201с.
1321402
  Мельник О. Становлення національних органів влади за доби Центральної Ради // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 66-82. – ISBN 978-966-02-5322-3
1321403
  Солов’яненко А.А. Становлення національних форм оперної режисури. К синтезу театральних традицій: київська сцена // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 2. – С. 177-181


  Дореволюційний період.
1321404
  Буткевич О. Становлення національних шкіл міжнародного права в середньовічній Європі // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 1. – С. 219-230. – ISSN 1993-0909
1321405
  Ткаченко А.О. Становлення національного банківського права у період державотворення в УкраїнІ (1917-1920 рр.) // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2008. – № 1 (1). – С. 3-8.
1321406
  Заставна З. Становлення Національного банку України як головного суб"єкта грошово-кредитного регулювання // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 162-166. – ISSN 1562-0905
1321407
  Нестеряк Ю.В. Становлення національного інформаційного простору України (період 1989-1993 років) // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2018. – № 1 (88). – С. 11-17. – (Серія "Державне управління" ; № 1 (88)). – ISSN 2310-2837
1321408
  Буденюк А.А. Становлення національного ринку дорогоцінних металів // Збірник тез студентів, аспірантів та здобувачів - учасників 70-ї звітної конференції, присвяченої 149-й річниці створення Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : Секція екон.-прав. наук : 25 квіт. 2014 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Звітна студентська наукова конференція. – Одеса : Астропринт, 2014. – С. 16-18. – ISBN 978-966-190-861-0
1321409
  Федорченко І. Становлення національного характеру українського народу: теоретико-методологічні засади // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 17-20. – (Українознавство ; Вип. 11). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано засади становлення національного характеру українського народу. Висвітлено проблему походження етнотипової поведінки людей. The development of national character of the ukrainians is analyzed. The problem of origins of ethnotypical ...
1321410
  Джой Чидінма Отуоньє Становлення національної бібліотечної системи Нігерії: 60-90-ті роки XX століття // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 183-186
1321411
  Соскін Олег Становлення національної буржуазії та середнього класу в Україні // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 21 (258). – С. 9-12
1321412
  Чупрій Л. Становлення національної ідеї в умовах сучасних викликів // Трансформація української національної ідеї : [збірка] / [Нац. Форум трансформації України, Центр дослідж. політ. цінностей] ; упоряд. Олесь Доній. – Київ : Наш формат, 2019. – С. 172-194. – ISBN 978-617-7730-77-3
1321413
  Багрій М. Становлення національної ідентичності та виховання національно-свідомої особистості у Західній Україні кінця XVIII ст. – 1939 р. // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Євтух [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – № 4 (159), квітень. – C. 35-40. – ISSN 2308-4634
1321414
  Бевзюк Є.В. Становлення національної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. : дис... д-ра. іст. наук: 07.00.02, 032 / Бевзюк Євген Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 579, 580-708 арк. – Додатки: арк. 580-708. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 434-579
1321415
  Бевзюк Є.В. Становлення національної ідентичності чехів, словаків і лужицьких сербів наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст. : автореф. дис... д-ра. іст. наук: 07.00.02 / Бевзюк Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 38 с. + Додатки. – Бібліогр.: 58 назв
1321416
  Бакальчук В.О. Становлення національної ідентичності як складової європейського культурного простору: можливості копродукції // Стратегічна панорама : науковий журнал / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов. ред. Горбулін В.П. ; члени редкол.: Бегма В.М., Двігун А.О., Дубов Д.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2. – С. 47-52. – ISSN 2616-9460
1321417
  Тацій В.Я. Становлення національної правової держави і правового суспільства: виклики й рішення // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 3-9. – ISSN 0201-7245
1321418
  Гаврилова О.А. Становлення національної самосвідомості: філософсько-політологічний аналіз // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2002. – № 8. – С.216-218. – ISBN 966-7101-37-1
1321419
  Сопілко І.М. Становлення національної свідомості майбутніх юристів у Національному авіаційному університеті (НАУ) // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2018. – С. 203-210. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 3 (48)). – ISSN 2307-9061
1321420
  Миколаєнко І.І. Становлення національної системи освіти в Україні за доби Центральної Ради (за матеріалами періодичної преси) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-36. – (Історія ; вип. 68/70). – ISSN 1728-3817


  Досліджено ставлення Центральної Ради до розвитку системи освіти в Україні на основі матеріалів періодичної преси.
1321421
  Ковальов А.Н. Становлення національної школи в добу Центральної Ради // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 55-56. – (Історія ; вип. 63/64)


  Зосереджується увага на проблемах становлення освітньої системи в добу Центральної Ради.
1321422
  Штанденко У. Становлення нацональних літературних мов // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: В. Німчук, П. Гриценко, О. Присяжнюк [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1 (57). – С. 120-124. – ISSN 1682-3540
1321423
  Корнієнко Т.Н. Становлення недержавного пенсійного забезпечення / Т.Н. Корнієнко, С.А. Корнієнко // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2005. – № 2. – С. 22-30. – (Економічні науки)
1321424
  Гайдай Д.Ю. Становлення незалежної Чорногорії: у пошуках ідентичності // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 4/5 (72/73), липень - жовтень. – С. 377-392
1321425
  Козачинська В.В. Становлення некласичної суб"єктивності: антропологічний негативізм // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 4. – С. 30-33
1321426
  Кілочицька Т.В. Становлення нелінійної механіки в Україні (30-ті роки ХХ ст.) // Наука та наукознавство : Міжнародний науковий журнал / НАН України; Мін. осв. і науки України; Центр досл. наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М.Доброва НАН України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 102-107. – ISSN 0374-3896
1321427
  Майор О. Становлення німецького федералізму: політико- правові та історичні аспекти // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 79-85. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
1321428
  Шегда А.В. Становлення нових форм виробничих об"єднань в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 171-172
1321429
  Бондар В. Становлення нової вітчизняної парадигми освіти: off-line освіта oяк система VS on-line освіта як мережа // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2016. – № 3 (62). – С. 42-49. – ISSN 2078-1016
1321430
  Сушинський О. Становлення нової доктрини Конституції України // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 4. – С. 25-29.
1321431
  Штонь Г.М. Становлення нової людини і літературний процес / Г.М. Штонь. – Київ, 1978. – 147с.
1321432
  Штельма Н.О. Становлення нової парадигми економічної теорії в умовах інформаційної економіки // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – С. 105-106. – ISBN 978-966-654-490-5
1321433
   Становлення нової соціокультурної дійсності в Україні : колектив. монографія / [А.Карась та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В.П. Мельника ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2017. – 306, [2] с. – Назва обкл.: Формування нової соціокультурної дійсності в Україні. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-10-0327-9
1321434
  Хропко П.П. Становлення нової української літератури / П.П. Хропко. – К, 1988. – 190с.
1321435
  Дяченко С. Становлення нової української школи: яким реформам бути? // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2017. – № 1/2, січень. – С. 49-52
1321436
  Дяченко С. Становлення нової української школи: якими повинні бути сучасні реформи освітньої галузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 20-23. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; вип. 1 (28)). – ISSN 1728-3817


  Ідеться про реформування сучасної освітньої галузі, зокрема і про зміни, які відбувалися в літературній освіті в різні часи її становлення. Зосереджено увагу на ключових моментах в історії розвитку літературної освіти, аби на сучасному етапі засоби ...
1321437
  Скорейко Г. Становлення Новоросійського генерал-губернаторства і роль князя Григорія Потьомкіна у його розбудові // Питання історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; редкол.: Баженов Л.В., Ботушанський В.М., Гальчак Б. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Т. 19. – С. 7-14
1321438
  Михайленко Г.М. Становлення О. Лотоцького як інтелектуала-гуманітарія // Література та культура Полісся : збірник наукових праць / Ніжин. держ. ун-т ім. М. Гоголя ; Г.В. Самойленко, М.К. Бойко, О.Д. Бойко [та ін.]. – Ніжин, 2014. – Вип. 76. – C. 322-333. – (Серія "Історичні науки" ; № 2)
1321439
  Сафонова Л.Д. Становлення обліку і звітності про виконання Державного бюджету України за видатками / Л.Д. Сафонова, Н.І. Степанюк // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 4 (105). – С. 110-117 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1995-0519
1321440
  Кульчій О.О. Становлення обов"язкового договірного страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 173-177
1321441
  Бондар М. Становлення образу "нової людини" в українському письменстві 60-70-х років XIX ст.: художні рішення І. Нечуя-Левицького // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 20-36. – (Серія "Філологічні науки" ; № 20 (273)). – ISSN 2076-5770
1321442
  Безлуцька О.П. Становлення Олександра Олександровича Браунера як особистості та науковця // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 10-12


  Праці Браунера присвячені переважно вивченню ссавців, птахів, риб та комах України, історії формування фауни степів, раціональному використанню і охороні природних ресурсів.
1321443
  Сітшаєва Л.З. Становлення оподаткування підприємств будівельного комплексу України // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2013. – № 1. – С. 66-67. – Бібліогр.: 5 назв
1321444
  Костриця Микола Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 39-42. – Бібліогр. 23 назви
1321445
  Костриця Микола Становлення організаційних форм українського географічного краєзнавства // Географія та основи економіки в школі : Науково-методиччний журнал. – Київ, 2005. – № 7. – С. 42-45. – Бібліогр. 45 назв
1321446
  Берлач Н. Становлення органічного сільського господарства в Україні: адміністративно-правовий аспект // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 314-320. – ISSN 0132-1331
1321447
  Яковенко М.К. Становлення освітніх просторів та перспективи розвитку кампусів архітектурної школи // Проблемы теории и истории архитектуры Украины : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Одесс. гос. акад. строительства и архитектуры ; Архитектурно-художественный ин-т ; редколл.: А.В. Ковров, А.Б. Василенко, В.П. Уренев [и др.]. – Одесса, 2018. – Вып. 18. – С. 246-253. – ISSN 2519-4208
1321448
  Глущенко Б.О. Становлення освітніх традицій у менонітських колоніях Нідерландів у кінці XVII - середині XIX ст. // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2016. – Т. 24, № 1. – С. 73-76. – (Серія : Історія та археологія ; вип. 24). – ISSN 2412-5334
1321449
  Синявська О.О. Становлення освітянських традицій в Одесі в період герцога А.-Е. Рішельє // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т ; голов. ред. Г.І. Гончарук ; редкол.: О.А. Бачинська, В. Вежбенец, Т.Г. Гончарук [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 34. – С. 49-59. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1321450
  Безклубий О. Становлення особистих немайнових відносин в Україні від найдавніших часів до сьогодення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 75-77. – (Юридичні науки ; Вип. 91). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються особливості становлення особистих немайнових відносин в Україні від найдавніших часів до сьогодення. Исследуются особенности эволюции личных неимущественных отношений в Украине от древности до наших дней. This article is a research of ...
1321451
  Кичкирук Т.В. Становлення особистості в інтерпретації нелінійної концепції мислення // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 1. – С. 59-66. – (Серія "Гуманітарні студії")
1321452
  Жердецька Л. Становлення особистості студента: конфлікти та шляхи їх подолання // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 19, ч. 2. – С. 37-44. – ISSN 2312-1246
1321453
  Чіп Р. Становлення особистості сучасного підлітка в умовах соціокультурних змін: гендерний аспект // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 142-150. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1321454
  Притолюк С. Становлення особистості та процес самоідентифікації в романі К.Е. Францоза "Мошко з Парми" // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський, національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – (Літературознавство ; № 37). – ISBN 9-7425-09-6
1321455
  Гарасимів Т. Становлення особистості у філософії класичного раціоналізму / Т. Гарасимів, Т. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 173-176. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1321456
  Гарасимів Т.З. Становлення особистості: історико-філософський огляд / Т.З. Гарасимів, Т.І. Іванишин // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 845. – С. 345-349. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1321457
  Надурак Н. Становлення ОУН в українських зарубіжних дослідженнях: історіографічний огляд // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 273-287. – (Серія історична ; Вип. 46). – ISSN 2078-6107
1321458
  Фунікова Т.В. Становлення парадигми давального, орудного та місцевого відмінків іменників чоловічого роду в українській літературній мові XVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – С. 99-104. – (Серія "Філологія" ; вип. 73). – ISSN 2227-1864
1321459
  Фунікова Т.В. Становлення парадигми називного та знахідного відмінків множини іменників чоловічого роду в українській літературній мові ХVII ст. (на матеріалі "Синопсису" та "Хроніки" Ф. Софоновича) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 216-219. – (Серія "Філологія" ; вип. 79). – ISSN 2227-1864
1321460
  Сердюк К.О. Становлення парадигми осмислення смерті в епоху тероризму // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 455-456
1321461
  Звонська Л.Л. Становлення парадигми темпоральності в давньогрецькій мові : Автореф. дис. ... д-ра філол. наук: 10.02.14 / Звонська Л.Л.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 32с. – Бібліогр.: 31 назва
1321462
  Пахаренко В. Становлення парадигми філософського шевченкознавства // Збірник праць Всеукраїнської XXXVII наукової шевченківської конференції : 22-24 квіт. 2009 р. / Всеукраїнська наукова шевченківська конференція. – Черкаси : Чабаненко Ю. А., 2009. – С. 29-40. – ISBN 978-966-493-285-8
1321463
  Коваль В Становлення парламентаризму в Європейському Союзі // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 2. – С.143-147. – Бібліогр.: 5 н. – ISSN 0132-1331
1321464
  Кравченко В.І. Становлення парламентаризму України в контексті журналістських досліджень // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – Число 27. – С. 129-146. – (Серія : Історичні науки ; вип. 11)
1321465
  Гончар В. Становлення парламентаризму: досвід Великобританії для України // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Вип. 3 (34). – С. 12-16. – ISSN 2414-4436
1321466
  Лутаєва Т.В. Становлення педагогічної й громадсько-просвітницької діяльності науковців Слобожанщини - фундаторів вітчизняної вищої медичної та фармацевтичної освіти (1804 - 1834) // Педагогічна та громадсько-просвітницька діяльність фундаторів вищої медичної та фармацевтичної освіти: регіональний історико-педагогічний аспект : монографія / Т.В. Лутаєва. – Харків : Видавництво Іванченка І.С., 2019. – С. 72-133. – ISBN 978-617-7675-69-2
1321467
  Шумто М.М. Становлення пенсійного забезпечення в часи входження українських земель до складу // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 280-290. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1321468
  Скоробагатько А.В. Становлення пенсійного забезпечення на землях України в умовах феодального суспільства // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 22 : Правознавство. – С. 95-102
1321469
  Шинкарюк О.В. Становлення передумов впровадження державного регулювання регіонального людського розвитку в Україні (від цілей людського розвитку до завдань сталого розвитку) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 8. – С. 70-78. – ISSN 2306-6806
1321470
  Кузіна Н. Становлення першотравневого свята на українських землях / Н. Кузіна, Аль-Анні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013


  У статті проаналізовано особливості становлення і розвитку першотравневого свята на українських землях наприкінці ХІХ століття. В статье проанализированы особенности становления и развития первомайского праздника на украинских землях в конце XIX ...
1321471
  Распутная М.В. Становлення поглядів Джона Дьюї в американському суспільстві XIX століття та німецька класична філософія // Грані : науково-теоретичний альманах / Дніпропетров. нац. ун-т ім. О. Гончара ; ГО "Центр соц.-політ. досліджень" ; голов. ред. Квітка С.А. ; редкол.: Іваненко В.В., Аяган Б.Г., Венгер Н.В. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 20, № 9 (149). – С. 13-17. – ISSN 2077-1800
1321472
  Теремецька Т.В. Становлення поглядів М.Д. Іванишева у контексті вивчення історії слов"янського права та історії України XIII - початку XVII століття // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 43-46. – ISSN 2076-1554
1321473
  Витичак У. Становлення поетики вака // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 166-171


  У статті досліджено процес становлення поетики вака. Розглянуто класифікацію жанрів японської поезії М. Конрада, перші поетичні антології та перший трактат з теорії японської поезії - Передмову Кі-но Цураюкі до "Кокінвакашю". В статье исследован ...
1321474
  Год Б.В. Становлення політехнічної моделі вищої освіти в країнах Західної Європи // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 9 (53). – С. 81-90. – ISSN 2312-5993
1321475
  Ликова А. Становлення політики Росії в Чорноморському регіоні // Зовнішні справи : науковий журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України. – Київ, 2013. – № 12. – С. 56-59. – (Історичні науки)
1321476
  Харченко Л. Становлення політико-управлінської еліти в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 62. – С. 200-209
1321477
  Макаренко Л.П. Становлення політичних інститутів громадянського суспільства в Україні як важелів комунікативного впливу на державу // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 124 (№ 9). – C. 277-284. – ISSN 2076-1554
1321478
  Ващенко К.О. Становлення політичного аналізу і прогнозування як специфічної сфери професійної діяльності у державах перехідного періоду // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2010. – Вип. 46
1321479
  Яровенко Л. Становлення політичного права: загальнотеоретичний аналіз // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2010. – № 1. – С. 4-7. – ISSN 1561-4999
1321480
  Степанков В.В. Становлення політичної еліти Гетьманщини в період революції XVII ст.: особливості, суперечності, деструктивні процеси // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2016. – № 6 (531), листопад - грудень. – С. 87-112. – ISSN 0130-5247


  Фахівці XIX - перших десятиліть XXI ст. : В. Антонович, М. Грушевський, М. Костомаров, М. Максимович та ін. зробили вагомий внесок у вивчення діяльності й політичних поглядів державних діячив козацької України.
1321481
  Мельник В.І. Становлення політичної журналістики в Україні в період 1999-2007 рр. // Інформаційне суспільство : наукове видання / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 6. – С. 5-7
1321482
  Чубур Н.В. Становлення політичної культури України на сучасному етапі // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 86. – С. 138-145
1321483
  Радей А.С. Становлення політичної нації : український проект // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 92-98. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1321484
  Дідух М.Л. Становлення політичної свідомості молоді в умовах суспільної нестабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 44-49. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Присвячено становленню політичної свідомості молоді в умовах суспільної нестабільності. Встановлено, що політична свідомість є необхідною складовою свідомості особистості як такої, її існування зумовлюється самим фактом соціального життя людини. ...
1321485
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х- в першій половині 1990-х років : Дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 186с. – Бібліогр.: л. 171- 186
1321486
  Сацький Павло Вікторович Становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х - в першій половині 1990-х років : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Сацький П.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 16с. – Бібліогр.: Ббліогр.: 4 назв.
1321487
  Сацький П.В. Становлення політичної системи в Україні: проблеми та перспективи дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 57-59. – (Історія ; Вип. 71/72). – ISSN 1728-3817


  Досліджено основні та найбільш актуальні проблеми процесу становлення політичної системи в Україні наприкінці 1980-х у 1990-х рр., визначено перспективні напрямки досліджень. In clause the basic and most urgent problems of process of formation of ...
1321488
  Бебик В. Становлення політології міжнародних відносин: політична наука про міжнародний процес // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2013. – № 14 (347). – С. 6-7
1321489
  Гриценко І.С. Становлення поліцейського права на українських землях // Загальне адміністративне право : підручник / І.С. Гриценко, Р.С. Мельник, А.А. Пухтецька, Н.Ю. Задирака, В.М. та ін. Бевзенко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – С. 11-14. – ISBN 978-966-667-624-8
1321490
  Ковтуненко О. Становлення полоністичних студій в російській історіографії у першій третині XIX ст. // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 13. – С. 99-108. – ISSN 2518-7732
1321491
  Щербина В.В. Становлення понятійно-термінологічного апарату постмодерністської соціології // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 97-104
1321492
  Коваленко О. Становлення поняття "педагогічна технологія" в освітній системі США // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 180-185. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1321493
  Дурманенко О. Становлення поняття онтологічної безпеки особистості: від Р. Лейнга до Е. Гідденса // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 40-44. – ISSN 2306-3974
1321494
  Садовий М. Становлення понять компетенція та компетентність / М. Садовий, О. Трифонова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 141, ч. 1. – С. 11-14. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Погляди дослідників на проблему понять компетенції та компетентність та окреслити основні напрямки їх розвитку на майбутнє.
1321495
  Кременовська І.В. Становлення правових засад регулювання діяльності суб"єктів надання послуг зі страхування майна фізичних осіб в Україні / І.В. Кременовська, Є.Є. Ільєнко // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 1 (135). – С. 59-66
1321496
  Цвігун І. Становлення правового регулювання іпотеки земельних ділянок на території України // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 3 (11). – С. 135-140. – ISSN 2524-0129
1321497
  Гутів Б. Становлення правового статусу глави міста-держави Ватикан // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 43-46
1321498
  Артем"єва Н. Становлення правової допомоги в цивільному процесі на теренах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Досліджується становлення та розвиток інституту правової допомоги в цивільному процесі України. У результаті проведеного аналізу автором виділяється та характеризується кожен з історичних етапів. Особлива увага приділяється слабким і сильним ...
1321499
  Ломачинська І.М. Становлення православного друкарства в Україні: пошук духовної ідентичності // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т" ; голов. ред. Харьковщенко Є.А. – Київ, 2018. – № 1 (10). – С. 70-71
1321500
  Волобуєва А. Становлення преси Київської губернії XIX - початку XX ст. // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 89-100


  У статті подано основні відомості про формування періодики Київської губернії від 1886 до 1917 pp., а також наведено дані про місця зберігання газет і журналів як у бібліотеках та архівах України, так і інших країн світу. Basic information about ...
1321501
  Сегеда С. Становлення преси Української Повстанської Армії // Україна у Другій світовій війні: джерела та інтерпретації (до 65-річчя Великої Перемоги) : матеріали міжнар. наук. конф., [27 квіт. 2010 р.] / М-во культури України ; М-во оборони України, Держ. ком. архівів України [та ін.; редкол.: Легасова Л.В. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Меморіальний комплекс "Національний музей історії ВВВ 1941-1945 років", 2011. – С. 661-665. – ISBN 978-966-97201-1-5
1321502
  Борисова Т. Становлення принципів міжнародної договірної політики України // Український часопис міжнародного права : журнал для науковців та підприємців / Юридична фірма "Проксен". – Київ, 1993. – № 1 (2). – С. 21-37


  Принципи міжнародної договірної політики УРСР.
1321503
  Дашковська О. Становлення принципу гендерної рівності і та його закріплення в законодавстві США XIX - XX ст. // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 183-191. – ISSN 1993-0909
1321504
  Корнійчук Є. Становлення принципу імунітету держав у міжнародному праві // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2003. – № 2. – С. 44-49


  У статті розглядається розвиток принципу юрисдикційного імунітету держав у міжнародному праві. Автором проаналізовано судову практику та доктрину провідних держав Заходу визначено основні етапи формування принципу імунітету та винятків з нього. На ...
1321505
  Худояр Л.В. Становлення принципу рівності в міському праві України-Гетьманщини (кінець XVII - перша половина XVIII ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 84-88
1321506
  Шведова М.О. Становлення присвійного займенника третьої особи множини в українській літературній мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 40-53. – ISSN 0027-2833
1321507
  Пасічник Д.С. Становлення проєвропейської історіософської концепції Ях"я Кемаля Беятли // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 140-148


  В статті авторка звертається до питання генези історіософського начала у творчості національного турецького письменника Я.К. Беятли. В статье автор обращается к вопросу генезиса историософического начала в творчестве национального турецкого писателя ...
1321508
  Олексенко В. Становлення професійно та соціально значущих рис характеру у студентів // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (174). – С. 16-25. – ISSN 1682-2366
1321509
  Хоменко А.Б. Становлення професійного музичного мистецтва в Чернігові та Ніжині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 268-277
1321510
  Лялюк Г.М. Становлення професійної ідентичності майбутніх педагогів як психолого-педагогічна проблема // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 145-153. – ISSN 2227-1376
1321511
  Коняєва Л. Становлення професійної ідентичності студентів в процесі соціалізації у вищому навчальному закладі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 15-19. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовані уявлення сучасних дослідників щодо змісту професійної ідентичності, загальних закономірностей і механізмів її формування. Визначені основні характеристики та психологічні особливості профідентичності студентів, основні етапи, ...
1321512
  Бугрій В. Становлення професійної історичної освіти у Сумському державному педагогічному університеті імені А.С. Макаренка // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 7 (81). – C. 81-90. – ISSN 2312-5993
1321513
  Рябець І.В. Становлення професійної підготовки фахівців із зв’язків з громадськістю в Україні: перший етап (друга половина ХХ ст. – 1993 р.) // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2017. – Т. 199 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. – C. 43-48. – ISSN 1996-5931
1321514
  Олійник О.Б. Становлення професійної риторики прокурора в античні часи // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2008. – № 3 (41). – С. 2-8.
1321515
  Музика О.Л. Становлення професійної самооцінки студентів медичних ВНЗ / О.Л. Музика, М.М. Чекрижова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 213-231. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1321516
  Хазратова Н.В. Становлення професіоналізму студентів-психологів у процесі оволодіння дисциплінами соціально-психологічного циклу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2015. – Вип. 35 (38). – С. 195-205
1321517
  Буткевич В. Становлення професора О.В. Задорожнього як вченого і педагога // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал : міжнародне право, порівняльне правознавство / Україн. асоц. міжнар. права ; Ін-т міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Всеукраїнська громад. орг. "Українська асоц. міжнар. права" ; голов. ред. О.В. Буткевич ; редкол.: Л.Р. Кузьменко, М.О. Баймуратов, У.Е. Батлер [та ін.]. – Київ, 2017. – Спецвип. : Прсвячений пам"яті професора О.В. Задорожнього. – С. 10-42. – ISSN 1814-3385
1321518
  Кизименко І.О. Становлення профспілкового руху України 90–х рр. ХХ ст. у вітчизняній історіографії // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 122 (№ 7). – C. 93-96. – ISSN 2076-1554
1321519
  Ровчак Л.В. Становлення профспілкової молодіжної політики // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : Науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 34-44. – ISBN 966-614-021-7
1321520
  Грищенко І. Становлення процесу дослідження міжетнічного полілогу в українській фольклористиці XIX ст. // Міжетнічна фольклорна комунікація в народній прозі : монографія / І.В. Грищенко. – Київ : VADEX, 2015. – С. 99-117. – ISBN 978-966-9725-24-0
1321521
  Посвістак О.А. Становлення психології сім"ї як галузі наукових знань у XIX-XX століттях : дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Посвістак Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Хмельниц. нац. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Хмельницький, 2017. – 504 арк. – Додатки: арк. 479-504. – Бібліогр.: арк. 393-478
1321522
  Посвістак О.А. Становлення психології сім"ї як галузі наукових знань у XIX-XX століттях : автореф. дис. … д-ра психол. наук : 19.00.01 / Посвістак Олеся Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 34 с. – Бібліогр.: 42 назви
1321523
  Данилюк І.В. Становлення психологічної думки вітчизняної української психології XX століття в структурі: інтеріоризація - катарсис - екстаз / І.В. Данилюк, Д.І. Ларін // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 1 (43). – С. 145-151. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609


  Подано теоретичний аналіз психологічних проблем особистості в контексті вчинкової парадигми В.А. Роменця.
1321524
  Пагор В.В. Становлення психоневрологічної освіти в Україні // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 250-252. – ISBN 978-966-654-490-5
1321525
  Краснов В.П. Становлення радіоекології лісових екосистем в Україні / В.П. Краснов, В.П. Ландін, В.А. Захарчук // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 76-82. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2077-4893
1321526
  Кравчук М. Становлення радянської влади в Україні у 1917-1921 рр. та її законодавче оформлення // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2007. – № 2. – С. 122-129.
1321527
  Зусько Д.М. Становлення радянської пенітенціаристики: події й особистості / Д.М. Зусько, О.В. Сокальська // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 62-64
1321528
  Черняков Б.І. Становлення ранньої ілюстрованої періодики // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 61-65. – (Журналістика ; Вип. 7)


  Показано розвиток ілюстрування вітчизняних і зарубіжних періодичних видань від ХVІІ до середини ХІХ ст. як складової зародження і формування зображальної журналістики, вплив соціокультурних факторів на типологію періодики. Розглянуто еволюцію та ...
1321529
  Степовик Д.В. Становлення реалізму в образотворчому мистецтві слов"янськх народів як проблема історії славістики / Д.В. Степовик, О.К. Федорук. – Київ : Наукова думка, 1983. – [26] с. – Окр. відбиток
1321530
  Верменич Я. Становлення регіонального напряму в українській історіографії: від М. Костомарова до М. Грушевського // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 2 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О.Замлинського. – С. 344-363. – ISBN 966-02-2067-7
1321531
  Корнілова Ірина Миколаївна Становлення ринку науково-технічної продукції : Автореф... кандид. економ.наук: 08.01.01 / Корнілова Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 16л.
1321532
  Ягірська Ольга Валентинівна Становлення ринку праці молоді в трансформаційній економіці : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Ягірська О. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1321533
  Голуб Н. Становлення риторики як науки і навчальної дисципліни
1321534
  Колпаков В.К. Становлення розвиток законодавства про адміністративну відповідальність // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1321535
  Рютин В. Становлення розвідувальної служби військового відомства Росіської імперії в Китаї (1848-1881 рр.) / В. Рютин, С. Фалько // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1321536
  Красовський Я. Становлення самосвідомості українського селянина пореформеної доби на Поділлі // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 1 : Український образ світу: особливість у світовому контексті. – С. 49-52. – ISBN 978-966-439-147-1
1321537
  Ціборовський О.М. Становлення санітарно-протиепідемічної роботи на Київщині у ХІХ столітті (1835-1886 рр.) / О.М. Ціборовський, В.М. Сорока // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Слабкий Г.О. – Київ, 2018. – № 1 (47). – C. 149-157. – ISSN 2077-6594
1321538
  Короткова Д.О. Становлення світової регулятивної системи в контексті глобалізації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 47-51. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1321539
  Гончаренко Владислав Васильович Становлення світової системи кредитної кооперації: теорія, методологія, практика : Автореф. дис. ... докт. екон. наук:08.05.01 / Гончаренко В.В.;КНУТШ. – Київ, 2002. – 35 с. – Бібліогр.:48 назв.
1321540
  Чайка І.Ю. Становлення світової спільноти як соціосистемного утворення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 49-52. – ISSN 2077-1800
1321541
  Казєва О.О. Становлення світоглядних орієнтирів Михайла Драгоманова в умовах суспільної полікультурності II половини XIX // Єдність навчання і наукових досліджень - головний принцип університету : зб. наук. пр. звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2010 р. : Київ, 9-10 лют. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; [уклад.: Г.І. Волинка та ін. ; ред. рада: В.П. Андрущенко (голова) та ін.]. – Київ : Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, 2011. – С. 133-134
1321542
  Левицька О. Становлення сексуальності головного героя у романі Морі Оґай "Віта сексуаліс"


  Досліджується проблема становлення сексуального життя головного героя повісті Морі Оґай "Віта сексуаліс" Канаї Шідзука крізь призму літературної ситуації в Японії кінця ХІХ - початку ХХ сторіччя. Исследуется проблема становления сексуальной жизни ...
1321543
  Верховцева І.Г. Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В.П. Мещерським) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Вип. 29. – С. 109-118. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1321544
  Сминтина В.А. Становлення сенсорики в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 231-236. – ISBN 978-617-689-150-5
1321545
  Дмитрієв В.С. Становлення сербсько-українських зв"язків у першій половині XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 10-13. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему розвитку зв"язків між Україною і Сербією на початку XVIII ст. Визначено передумови та форми взаємодії між двома народами. The article deals with the development of the relations between Ukraine and Serbia in the beginning of the ...
1321546
  Чернік С. Становлення сербської державності після Берлінського конгресу 1878 р. // Наукові записки [Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка] / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – C. 133-138. – (Серія: Право ; вип. 2). – ISBN 978-617-7365-03-6
1321547
  Жорнова О.І. Становлення середнього класу в Україні: до внеску вищої школи у соціально-політичну розбудову українського суспільства // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 20. – С. 211-220
1321548
  Сердюк Ж.М. Становлення середньої жіночої освіти в Одесі (XIX - початок XX ст.) // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 147-149. – ISBN 978-966-493-676-4
1321549
  Костенко Д.В. Становлення систем запобігання та боротьби з корупцією провідних країн світу // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Войтович Р.В., Ворона П.В., Рачинський А.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 28-32. – (Серія державне управління)
1321550
  Маслун О А. Становлення системи агіонімів у сучасних українській і білоруській літературних мовах // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 1. – С. 437-444. – ISSN 2520-6397


  Досліджується система агіонімів у білоруській та українській мовах, їхня варіативність залежно від конфесійної належності. Исследуется система агионимов в украинском и белорусском языках, их вариативность в зависимости от конфессиональной ...
1321551
  Марченко Ю.В. Становлення системи безпеки підприємництва незалежної української держави // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1321552
  Козенко А.О. Становлення системи вертикального фінансового вирівнювання в Україні / А.О. Козенко, П.В. Дроща, Т.А. Данюк // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин : науково-практичний журнал / Український ін-т експертизи сортів рослин. – Київ, 2013. – № 2 (19). – С. 78-81


  Проаналізовано проблематику формування та розвитку вертикального фінансового вирівнювання в контексті процесів, що розпочалися після набуття Україною суверенітету. Виявлено основні етапи і тенденції розвитку вертикального фінансового вирівнювання в ...
1321553
  Даценко О.М. Становлення системи вишколу та виховання у збройних силах Директорії УНР // Воєнно-історичний вісник : збірник наукових праць / Національний університет оборони України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 29-32
1321554
  Гусак Ю. Становлення системи воєнно-наукових досліджень у незалежній Україні: 1991-2013 роки / Ю. Гусак, М. Кліщевський // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал М-ва оборони України / М-во оборони України. – Київ, 2013. – № 4. – С. 33-41
1321555
  Жирна Ж.А. Становлення системи державного аудиту в Україні // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць: спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці. – С. 232-235. – (Економіка ; Вип. 29, ч. 2)
1321556
  Франчук І.А. Становлення системи ефективного регулювання енергетичного ринку в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 73-74.
1321557
  Стрижак Н. Становлення системи інституційного забезпечення процесу європейської інтеграції України // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С.11-19.
1321558
  Магєррамова Ю. Становлення системи колективної безпеки регіону Перської затоки // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 40-51. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 3). – ISSN 2078-4333
1321559
  Куліш С. Становлення системи контролю за якістю знань студентів в Харківському імператорському університеті (ХІХ – початку ХХ ст.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 125. – C. 88-93. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  Мета статті – проаналізувати діяльність професорсько-викладацького корпусу, адміністрації Харківського університету в пошуках технології потрібного контролю за якістю знань студентів в ХІХ – початку ХХ ст. як у галузі методики викладання предметів так ...
1321560
  Уманців Ю.М. Становлення системи корпоративного управління в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : Збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 8. – С. 112-117. – ISBN 966-7131-74-2 "Вікар"
1321561
  Місержи С.Д. Становлення системи місцевих органів виконавчої влади України у 1991-2005 рр. // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2015. – Вип. 77. – С. 258-267
1321562
  Ляшуга І.Ю. Становлення системи національної метрологічної служби України // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – Вип. 47. – С. 336-341. – ISSN 2076-8982
1321563
  Синчак В.П. Становлення системи оподаткування в сільському господарстві: вітчизняний досвід // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 341-346. – (Право. Економіка. Управління)
1321564
  Милько В. Становлення системи освіти в Україні XIX ст.: до історії створення Харківського, Одеського та Київського навчальних округів (1803-1839) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2013. – № 3. – С. 15-18
1321565
  Ходченко О.Є. Становлення системи освіти менонітів у Північній Америці (1874-1929 рр.) // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2009. – Т. 17, № 1/1. – С. 131-139. – (Історія та археологія ; вип. 17). – ISSN 9125-0912
1321566
  Луговий І В. Становлення системи основних понять і категорій компетентністного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті / І В. Луговий, О.М. Слюсаренко, Ж.В. Таланова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 2 (83). – С. 14-24. – ISSN 2304-06294
1321567
  Яценко В.В. Становлення системи підготовки дошкільних працівників до професійної діяльності (1930-1941 рр.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2013. – С. 60-69. – (Педагогічні науки ; № 3 (21))
1321568
  Трибулькевич К. Становлення системи студентського самоврядування у 1980-ті роки // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 175-181. – (Серія: Педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382


  "...Проаналізовано розвиток студентського самоврядування упродовж 1980-х років. Виявлено і класифіковно основні суперечності розвитку студентського самоврядування."
1321569
  Дуднікова І.Г. Становлення системи та предмету екологічного менеджменту / І.Г. Дуднікова, С.П. Пушкін // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2007. – № 28. – С. 134-142.
1321570
  Мишко С.А. Становлення системи тестування у сфері освіти США в ХХ столітті // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 81-85. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1321571
  Бельтюков Є. Становлення системи управління знаннями як пріоритет інноваційного розвитку підприємств : економіка підприємств / Є. Бельтюков, Т. Черкасова // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 10 (288) : Спецвипуск журналу від економістів Одещини. – С. 52-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1321572
  Пампура С. Становлення системного підходу в етимологічних дослідженнях XIX ст. - початку XX ст. // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2016. – Вип. 3 : Присвячено 20-річному ювілею філологічного факультету. – С. 37-43. – ISSN 2411-6548
1321573
  Моісєєва Н.І. Становлення системної методології досліджень соціальної комунікації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 88-95. – ISSN 2409-9805
1321574
  Гудков І.М. Становлення сільськогосподарської радіоекології в Україні: етапи розвитку, досягнення, проблеми, перспективи // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 2. – С. 58-66. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2077-4893
1321575
  Пігач Ярослав Михайлович Становлення сімейного законодаства Української РСР (1917-1926) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.01 / Пігач Ярослав Михайлович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 21л.
1321576
  Гуйванюк М. Становлення січового руху на Буковині // Вісник центру буковинознавства : збірник наукових праць / Науково-дослідний, центр буковинознавства Чернівецького, національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Т. 1. – С. 57-60
1321577
  Бевзюк Є.В. Становлення словацької національної ідентичності (перша половина XIX ст.) // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 98-104. – (Серія : Історія ; вип. 2 (31))
1321578
  Корчова Г.Л. Становлення служби пробації в Україні // Сучасний стан та перспективи розвитку кримінально-виконавчої інспекції : матеріали круглого столу (19 лют. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: Г.О. Фрейман, В.А. Кирилюк]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 80-83
1321579
  Загороднюк В.Є. Становлення соціально-комунікаційної технології "ед"ютейнмент" та перспективи її впровадження на українському телебаченні : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Загороднюк Владислава Євгенівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Каф. телебачення та радіомовлення. – Київ, 2015. – 287 арк. – Додатки: арк. 213-287. – Бібліогр.: арк. 174-212
1321580
  Руда М.В. Становлення соціально відповідального бізнесу у сучасному інформаційному суспільстві / М.В. Руда, П.М. Сухорольський, Т.О. Боднар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 851. – C. 100-109. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1321581
  Мельник С. Становлення соціально орієнтованого бізнесу в Україні як складова державної соціальної політики // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 5. – С. 32-36
1321582
  Токарський Т Становлення соціальної держави в Україні в контексті соціальних принципів Європейського Союзу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. О. Варецька. – Київ, 2017. – № 4. – С. 46-50. – ISSN 2411-6912 04
1321583
  Олійник С.В. Становлення соціальної держави на пострадянському просторі (приклад України) // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 61. – С. 232-242
1321584
  Ширяєв Ю.І. Становлення соціальної однорідності радянського суспільства. / Ю.І. Ширяєв. – К., 1973. – 183с.
1321585
  Кондратик Л.Й. Становлення соціологічних студій у Харківському університеті / Л.Й. Кондратик, Л.Л. Ляшук // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.10-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1321586
  Сітарчук Р.А. Становлення союзів протестантів на початку радянської влади в Україні // Держава і церква в новітній історії України : зб. наук. ст. за матеріалами V Всеукр. наук. конф. "Держава і церква в новітній історії України" (19-20 листоп. 2015 р.) / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка, Полтав. облдержадмін., Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України, Укр. асоц. релігієзнавців ; [редкол.: Степаненко М.І. (голов. ред.) та ін.]. – Полтава : АСМІ, 2015. – С. 171-178. – ISBN 978-966-182-372-2
1321587
  Баланчук І.С. Становлення стартапів у світі та Україні // IV Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2013. – Ч. 1 : 26-29 листопада 2013 р., м. Київ. – С. 13-23. – ISBN 978-966-479-065-6
1321588
  Гарванко А.І. Становлення страхової діяльності в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 40-46
1321589
  Потильчак О.І. Становлення суддівського самоврядування в Україні: досвід зарубіжних держав для України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – С. 257-260. – ISSN 2219-5521
1321590
  Бережанський Г.І. Становлення судової влади за доби української революції // Збірник матеріалів науково-практичного круглого столу "Концепція та методологія історії українського права", присвяченого пам"яті професора Олександра Шевченка : 28 квіт. 2017 р. / "Концепція та методологія історії українського права", наук.-практ. круглий стіл. – Київ : StreamLine ; День Печати, 2017. – С. 152-153. – ISBN 978-966-97457-5-0
1321591
  Драч Т.Л. Становлення суміжних з модерном напрямів хореографії в Україні // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Зборовець І.В. [та ін.]. – Харків, 2019. – C. 144-151. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 63). – ISSN 2410-5325
1321592
  Гальчинський А.С. Становлення суспільства пост-формаійної цивілізації / А.С. Гальчинський. – К, 1993. – 107с.
1321593
  Іваночко К.М. Становлення суфіксальної акцентуації дієслів першого структурного класу в південно-західних говорах української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2018. – № 5. – С. 43-58. – ISSN 0027-2833
1321594
  Петровський В.В. Становлення сучасних Збройних сил України і позиція Росії (погляди аналітиків Заходу) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 68-72. – (Історія ; вип. 56)


  У статті аналізується становлення сучасних Збройних Сил України і позиція Росії та погляди західних аналітиків на ці питання.
1321595
  Валлє В. Становлення сучасного авторського права: Велика Британія і Сполучені Штати Америки (XVIII-XIX ст.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 33-42. – ISBN 978-966-378-141-9
1321596
  Лисенко Х. Становлення сучасного правового механізму захисту прав дитини у міжнародному усиновленні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 3. – С. 22-26. – ISSN 0132-1331
1321597
  Глухова Д.А. Становлення сучасної парадигми інформаційного суспільства: соціально-економічний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 54-61. – ISSN 2308-6912
1321598
  Бибик С.П. Становлення сучасної політичної дискурсології // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (71). – С. 139-143. – ISSN 1682-3540
1321599
  Бойко С.І. Становлення сучасної системи управління підприємством: світовий досвід і реалії України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-43. – (Економіка ; Вип. 48)


  Розглядається світовий досвід управління підприємством та можливості його використання в Україні.
1321600
  Бочарова Наталія Становлення сучасної стратегії Європейського Союзу у боротьбі з інтелектуальним піратством і контрафакцією (1998-2006) // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 2 (52). – С. 47-55
1321601
  Ухач В. Становлення та генезис інституту опіки на українських землях в період IX–XVIII ст.: історико-правовий дискурс / В. Ухач, Л. Калаур // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 55-60. – ISSN 2524-0129
1321602
  Литвиненко К.О. Становлення та динаміка поширення сепаратистських рухів в окремих регіонах України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 384-389. – ISSN 2076-1554
1321603
  Біленький Г.Г. Становлення та діяльність / Г.Г. Біленький; Громадська організація "Движение Чернобыль-ТМ". – Київ, 1993. – 68с.
1321604
  Гаращук Т. Становлення та діяльність Волинського дворянського депутатського зібрання: діловодний аспект (кін. XVIII – поч. ХХ ст.) // Студії з архівної справи та документознавства / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2015. – Т. 22/23. – С. 59-67. – ISSN 2306-4323
1321605
  Різник Ю. Становлення та діяльність залізничної пошти Правобережної України другої половини XIX - початку XX століття // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38. – С. 57-63
1321606
  Набока С.В. Становлення та діяльність інституту мирових посередників на Правобережній Україні (1861-1914 рр.) / Набока С.В. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – 257, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 194-242. – ISBN 978-617-7107-05-6
1321607
  Коцур А.П. Становлення та діяльність Київського товариства грамотності (1882-1908 рр.) / А.П. Коцур, О.В. Гордійчук ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Київ. міська організація Нац. спілки краєзнавців України. – Київ : Корзун Д.Ю., 2011. – 195, [1] с. – Бібліогр.: с. 166-195. – ISBN 947-916-8301-12-9
1321608
  Проценко В.В. Становлення та діяльність освітянської профспілки в Українській СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Проценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1321609
  Проценко В.В. Становлення та діяльність освітянської профспілки в Українській СРР у 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01, 032, 03 / Проценко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 265 арк. – Додатки: арк. 227-265. – Бібліогр.: арк. 176-226
1321610
  Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 290 л. – Додатки: л. 241-290. – Бібліогр.: л. 201-240
1321611
  Зелений Володимир Миколайович Становлення та діяльність товариств "Просвіта" Катеринославської губернії у 1905-1922 рр. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Зелений В.М.; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв
1321612
  Кагамлик С. Становлення та діяльність української православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко, І.В. Верба [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 18. – С. 156-160


  У статті досліджується проблема становлення та діяльності української православної ієрархії ранньомодерного часу в цивілізаційному контексті. Автор аналізує її у двох напрямках: європейські впливи на становлення української православної ієрархії та ...
1321613
  Гарат Р.М. Становлення та еволюція основних інститутів Співдружності Незалежних Держав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 645-652. – ISSN 1563-3349
1321614
  Шевченко А.Є. Становлення та еволюція режимної системи в радянській Україні (1917-1953 рр.) / Шевченко А.Є., Пащенко Д.А. – Вінниця : ТВОРИ, 2019. – 319, [1] с. – Слов. спец. термінів: с. 260-318. – Бібліогр.: с. 226-255 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-949-103-9
1321615
  Крижевський А.В. Становлення та еволюція школи західноруського права в Університеті св. Володимира (ІІ пол. ХІХ – початок ХХ ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 2219-5521
1321616
  Кравець К.І. Становлення та застосування телемедицини у світі та в Україні // Дерматологія та венерологія : фаховий журнал / Нац. акад. мед. наук України ; ДУ "Ін-т дерматології та венерології НАМН" ; голов. ред. Я.Ф. Кутасевич. – Харків, 2017. – № 4 (78). – C. 94-98. – ISSN 2308-1066
1321617
  Левчишина О.Л. Становлення та необхідність розвитку професійного саморегулівного об"єднання в медичній сфері // II Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів" : 3 листоп. 2016 р., м. Київ : зб. матеріалів / "Розвиток медичного права України в контексті євроінтеграційних та глобалізаційних процесів", наук.-практ. конф. – Київ : Дакор, 2016. – С. 55-56
1321618
  Задорожній О.В. Становлення та нормативний зміст принципу територіальної цілісності держав як основного принципу міжнародного права // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1 (53). – С. 231-248. – ISSN 2078-9165


  Розглянуто становлення і нормативний зміст основного принципу міжнародного права - принципу територіальної цілісності держав у його взаємозв"язку з принципом рівноправності та самовизначення народів.
1321619
  Пиріг М. Становлення та організаційні принципи діяльності "Українського селянсько-робітничого соціалістичного об"єднання" ("Сельроб") у 1926-1928 роках // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2013. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 31-37
1321620
  Мошик І.В. Становлення та організація влади більшовиків у Глухівському повіті у період Української революції 1917-1920 рр. (за документами ЦДАГО) // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: І.В. Мошик, О.М. Титова, В.І. Абакумова [та ін.]. – Київ ; Глухів, 2019. – Вип. 12. – С. 293-296. – ISSN 2218-4805


  У статті на базі архівних джерел досліджуються проблеми формування місцевої владної структури – Глухівського повітового партійного комітету – у період Української революції 1917–1921 рр. Аналізуються матеріали, що констатують стиль роботи партійних ...
1321621
  Волошкевич Г. Становлення та основні риси європейського кооперативного законодавства ( XIX ст.) // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2007. – № 1. – С. 62-67. – ISSN 1561-4999
1321622
  Береза О.Д. Становлення та особливості інституційної основи антикорупційної політики України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2014. – № 4. – C. 116-122. – ISSN 2220-1394
1321623
  Опанасюк Віталій Віталійович Становлення та особливості розвитку венчурного капіталу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук за спец. 08.00.01 / Опанасюк В.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1321624
  Бойко І.Й. Становлення та особливості розвитку інституту покарання у кримінальному праві Української козацької держави (середина XVI-XVIII ст. ) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посібник / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 170-235. – ISBN 978-617-10-0004-9
1321625
  Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-34.
1321626
  Карасьова Н.А. Становлення та особливості розвитку лізингу в зарубіжних країнах // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 31-34. – Бібліогр. в кінці ст.


  У статті розглянуто етапи розвитку та особливості становлення лізингового бізнесу. Проаналізовано міжнародний досвід та відмінності в організації лізингу в різних країнах світу.
1321627
  Скопцова Олена Михайлівна Становлення та особливості розвитку народного хорового виконавства в Україні (кінець 19-20 століття) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства: 17.00.01 / Скопцова О.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1321628
  Боярунець А.В. Становлення та перспективи партійної системи в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-31. – (Філософія. Політологія ; Вип. 37)
1321629
  Мілімко Л.В. Становлення та перспективи розвитку земельних відносин в Україні // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 462-467. – ISSN 1563-3349
1321630
  Чотарі В. Становлення та перспективи розвитку середнього класу в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – Вип. 12. – С. 145-148.
1321631
  Синявська Л. Становлення та перспективи функціонування прямого оподаткування сільськогосподарських підприємств / Л. Синявська, С. Онисько, Г. Марків // Аграрна економіка : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2018. – Т. 11, № 1/2. – С. 37-44 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 43-44. – ISSN 2313-3627
1321632
  Левицька Н.М. Становлення та поступ бібліотек в українських гуманітарних вишах (ХІХ – початок ХХ ст.) // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська Акад. Наук. – Київ, 2015. – Вип. 93, (№ 2). – С. 25-30. – ISSN 2076-1554


  На основі архівних матеріалів та літературних джерел аналізуються передумови створення та методи роботи бібліотек вищих навчальних закладів. Наголошується на важливості підбору наукових та навчальних видань як необхідної складової забезпечення ...
1321633
  Космеда Т. Становлення та поступ познанської україністики (1991 - 2016 рр.) // Граматичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т ; наук. ред. А.П. Загнітко. – Вінниця, 2016. – Вип. 2. – С. 119-128. – ISSN 2415-8208
1321634
  Силкіна Ю.Я. Становлення та пріоритетні напрями розвитку підприємництва в Україні / Ю.Я. Силкіна, Т.О. Мельник // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 2 (152). – С. 106-110. – ISSN 1993-6788
1321635
  Олексенко Р.І. Становлення та розвиток "homo economicus" в умовах глобалізації та інформаційної революції // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 159-162. – ISSN 2076-1554
1321636
  Глухова Д.А. Становлення та розвиток NBIC - технологій: глобальний вимір // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 145-150


  В умовах стрімкого розвитку науково-технічного прогресу відбувається трансформація всіх сфер життєдіяльності людства на основі синтезу та дихотономії, поєднання протилежних компонентів та поділ найменших частинок. В результаті створюються нові не ...
1321637
  Ємельянова І. Становлення та розвиток адміністративної юстиції в Україні: правове регулювання // Міжнародна науково-практична конференція "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права" : збірник матеріалів конф., м. Київ, 29-30 листопада 2012 року : до 10-ї річниці утворення Вищого адміністративного суду України / "Роль і вплив практики адміністративного судочинства на розвиток публічного права", [міжнар. наук.-практ. конф.]. – Київ : Істина, 2012. – С. 36-41. – ISBN 978-966-8909-91-7
1321638
  Гавриленко О.А. Становлення та розвиток античних держав і права у Північному Причорномор"ї (кінець VII ст. до н.е. - перша половина VI ст. н.е.) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук :12.00.01 / Гавриленко О.А. ; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2010. – 40 с. – Бібліогр. : 32 назви
1321639
  Павко Я. Становлення та розвиток арктичного права // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 83-85
1321640
  Шоханова Г. Становлення та розвиток архівної справи в США у першій половині XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 7. – С. 53-54
1321641
  Савочка А. Становлення та розвиток благодійних товариств загального типу Таврійської губернії (сер. ХІХ - поч. ХХ ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 78-84
1321642
  Шилова А.В. Становлення та розвиток Боснії і Герцеговини як самостійної держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 50-53. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості становлення та розвитку Боснії та Герцеговини як самостійної держави, а також проаналізовано хід виконання Дейтонських угод. The article deals with the peculiarities of establishment and development of the Bosnia and Herzegovina ...
1321643
  Андрущенко Г.С. Становлення та розвиток бюджетного законодавства України : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрущенко Галина Сергіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 230 арк. – Додатки: арк. 224-230. – Бібліогр.: арк. 10-11, 199-223 та в додатках: арк. 224-225
1321644
  Андрущенко Г.С. Становлення та розвиток бюджетного законодавства України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрущенко Галина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1321645
  Мискін Ю.І. Становлення та розвиток бюджетної політики: гносеологія трансформацій // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 91-96. – (Економічні науки ; вип. 1/2 (69/70)). – ISSN 2310-8185
1321646
  Головко О. Становлення та розвиток виборчого законодавства в Україні / О. Головко, В. Мойсієнко // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 1. – С. 45-55.
1321647
  Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Н.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 264 л. + Додатки: л. 191-264. – Бібліогр.: л. 171-190
1321648
  Паславська О. Становлення та розвиток волонтерського руху в Україні (історико-правове дослідження) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 22-28
1321649
  Майдич І.І. Становлення та розвиток вчення про фінансову безпеку у вітчизняній науці // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Т. 21, № 4. – С. 178-183. – (Серія : Економіка ; вип. 7 (4)). – ISSN 9125-0912
1321650
  Сватковський С.О. Становлення та розвиток гончарських традицій у Лівобережній Україні // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С. 109-115. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1321651
  Петришина Н.В. Становлення та розвиток державного підприємництва в економіці України // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2008. – Вип. 3 (1), спецвипуск. – С. 225-227. – (Право. Економіка. Управління)
1321652
  Миколаєць І.В. Становлення та розвиток державного регулювання надання медичних послуг // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 23, грудень. – C. 113-116. – ISSN 2306-6814
1321653
  Падалка О. Становлення та розвиток діяльності органів поліції Польської Республіки // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. – Київ, 2018. – № 6 (268). – С. 187-190. – ISSN 2307-8049
1321654
  Байдак Л.А. Становлення та розвиток Дніпропетровської гідробіологічної школи: дослідження техногенно-трансформованих екосистем Дніпровського водосховища (1927–1941 рр.) / Л.А. Байдак, А.І. Дворецький // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 111-121. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912


  Розглянуто діяльність наукового колективу дніпропетровських гідробіологів з вивчення техногенно-трансформованих екосистем новоствореного Дніпровського водосховища у період 1927 - 1941 рр. Висвітлено головні напрями експедиційних досліджень та їх ...
1321655
  Паньонко І.М. Становлення та розвиток договору зберігання на українських землях від X до XIX ст. / І.М. Паньонко, В.А. Коваль // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 202-205. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1321656
  Кузьменко Н.О. Становлення та розвиток досліджень геокосмосу в Харківському політехнічному інституті: історіографія проблеми // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 26-36. – ISSN 2077-9496
1321657
  Вергунов В.А. Становлення та розвиток екологічних аспектів хімічної взаємодії рослин в Україні (до 80-річчя від дня народження доктора сільськогосподарських наук Л.Д. Юрчак) / В.А. Вергунов, Е.В. Юрчак // Агроекологічний журнал : науково-теоретичний журнал / Ін-т агроекології і природокористування Нац. акад. аграрних наук України ; Держ. установа "Ін-т охорони грунтів України" ; голов. ред. Фурдичко О.І. – Київ, 2017. – № 4. – С. 123-130. – ISSN 2077-4893
1321658
  Макєєв С.П. Становлення та розвиток економічних відносин України та Республіки Білорусь (1991-1998 рр.) // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди] / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 56-64. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 47)
1321659
  Кикоть М. Становлення та розвиток економічної географії в Україні у другій половині XIX - на початку XX століть // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 34. – С. 126-131
1321660
  Литвинчук І.Л. Становлення та розвиток економічної теорії інтелектуальної власності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; редкол.: Пономаренко В.С., Афанасьєв М.В., Внукова Н.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – C. 5-13. – ISSN 1683-1942
1321661
  Петрик Н.А. Становлення та розвиток етнічного туризму (на прикладі міграційних процесів Лемківщини в середині ХХ століття) / Н.А. Петрик, О.С. Чубрей // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2013. – Вип. 672/673 : Географія. – С. 151-155 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-9276
1321662
  Ходаківський М.Д. Становлення та розвиток етнокультурної автономії в балтійських країнах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Батанов О.В. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 157-171. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1321663
  Марковська З.І. Становлення та розвиток єврейського музичного мистецтва: історико-культурологічне дослідження // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 88-98
1321664
  Святненко А.Б. Становлення та розвиток жіночих духовних училищ на Правобережній Україні: друга половина XIX - початок XX ст. // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 3. – С. 170-176. – ISSN 2226-3209
1321665
  Ніколіна І. Становлення та розвиток загальноосвітньої школи України в 20-х - на початку 30-х рр. XX ст.: огляд архівних джерел // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2012. – Т. 13. – С. 245-250. – ISSN 2306-4250
1321666
  Пристай Т.М. Становлення та розвиток законодавства – основи правового становища суб"єктів зовнішньоекономічної діяльності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 191-15. – ISSN 2219-5521
1321667
  Дунаєвська Л.Г. Становлення та розвиток законодавства в сфері медицини / Л.Г. Дунаєвська, Р.В. Дунаєвський // Актуальні проблеми юридичних наук у дослідженнях учених : науково-практичний збірник / Міністерство внутрішніх справ України. – Київ, 2010. – № 94. – С. 3-6
1321668
  Ревуцький Т.І. Становлення та розвиток законодавства про матеріальну відповідальність в Україні // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 120-126. – ISSN 2078-6670
1321669
  Тулянцева І.В. Становлення та розвиток законодавства України про переміщення культурних цінностей через митний кордон // Митна справа : науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2008. – № 6. – С. 41-47.
1321670
  Крот В. Становлення та розвиток земської медицини у Кременчуцькому повіті у другій половині XIX століття / В. Крот, О. Матета // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 45-50. – ISSN 1998-4634


  "У 1864 році царський уряд розпочав реформу місцевого самоврядування, яка передбачала створення земських установ у губерніях і повітах. На них покладалося завдання опікуватися здоров’ям населення. Актуальність даного дослідження зумовлена, насамперед, ...
1321671
  Штелик С. Становлення та розвиток інстанційності в судовій системі Франції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 11 (107). – С. 97-102
1321672
  Погорецький М. Становлення та розвиток інституту гарантій адвокатської таємниці в Україні // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіонал. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватн. права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук України ; ТОВ "Юрінком Інтер". – Київ, 2015. – № 4/5 (148/149). – С.124-129
1321673
  Пономарьова О.О. Становлення та розвиток інституту касації в господарському судочинстві // Актуальні проблеми правоохоронної діяльності : зб. матеріалів Всеукр. наук.- практ. Інтернет конф. (23 груд. 2016 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: В.С. Бондар, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О.Дідоренка, 2017. – С. 264-266. – ISBN 978-617-616-075-5
1321674
  Федотова Г.В. Становлення та розвиток інституту оскарження у кримінальному процесі України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 127-134.
1321675
  Татаров О.Ю. Становлення та розвиток інституту перегляду судових рішень за нововиявленими обставинами: історико-правовий аспект // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 175-183.
1321676
  Ткач Д. Становлення та розвиток інституту прем"єр-міністра Угорщини новітньої доби (соціально-психологічний аспект) // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 1 (63), січень - лютий. – С. 75-93
1321677
  Коваль А.М. Становлення та розвиток інституту примирення у вітчизняному кримінальному процесі // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 9/10 (177/178). – С. 59-68. – ISSN 2308-9636
1321678
  Авторгов А.М. Становлення та розвиток інституту примусового виконання рішень державних органів та посадових осіб // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 59-67.
1321679
  Кузьменко А.І. Становлення та розвиток інституту третіх осіб у процесуальних галузях права // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 2220-1394
1321680
  Курпас Юлія Володимирівна Становлення та розвиток інституту управління майном в Україні : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03 / Курпас Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1321681
  Кучерук К.І. Становлення та розвиток інституту усиновлення / К.І. Кучерук, І.С. Крижко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 28-33. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1321682
  Ковальчук І. Становлення та розвиток інституту усиновлення у Візантії // Юридичний журнал : Аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2006. – № 9. – С. 29-31
1321683
  Петик М. Становлення та розвиток інституту центрального банку / М. Петик, Р. Михайлишин, Н. Жмурко // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 35, ч. 2. – С. 79-85. – ISSN 2078-5860


  Розглянуто процес становлення інституту центрального банку у світі. Визначено передумови виникнення та сутнісні особливості функціонування центрального банку як головного інституту макроекономічного регулювання та забезпечення фінансової стійкості. ...
1321684
  Ріжняк Р. Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 43. – С. 142-149. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ - на початку ХХІ століття. Визначені два історіографічні етапи, до ...
1321685
  Ріжняк Р. Становлення та розвиток інформатики та кібернетики в Україні в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію становлення та розвитку кібернетики та інформатики в Україні протягом другої половини ХХ - на початку ХХІ століття. Визначені два історіографічні етапи, до ...
1321686
  Дацків І. Становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності в Україні: міжнародний досвід / І. Дацків, А. Целюх // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України. – Київ ; Миколаїв, 2016. – № 1 (13), т. 3, січень - березень. – С. 115-120. – ISSN 1998-4634


  У статті охарактеризовано становлення та розвиток інформаційного забезпечення управлінської діяльності України, залучаючи світовий досвід. Згадується професор Л.В. Губерський.
1321687
  Бойко І. Становлення та розвиток історико-правової школи на юридичному факультеті Львівського університету / І. Бойко, В. Кахнич // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 87-108. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1321688
  Яровий В.І. Становлення та розвиток історичного слов"янознавства в Київському університеті імені Тараса Шевченка // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 3-6. – (Історія ; вип. 37)
1321689
  Тарасенко О. Становлення та розвиток історичної освіти і науки у Київському університеті у 1834-1884 рр. / Ольга Тарасенко. – Київ : Логос, 1995. – 274 с. – ISBN 5-87534-250-1
1321690
  Рогач О.Я. Становлення та розвиток категорії зловживання правом у законодавстві Німеччини (XVIII.XIX ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 35-39
1321691
  Діковська І.А. Становлення та розвиток кафедр римського, цивільного та торгового права у дореволюційний період / І. Діковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 37-39. – (Юридичні науки ; Вип. 80). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюються становлення та розвиток кафедр римського, цивільного та торгового права у дореволюційний період. The article deals with the establishment and development of roman, civil and trade law in pre-revolutionary period.
1321692
  Гураль П. Становлення та розвиток кафедри конституційного права на юридичному факультеті Львівського університету / П. Гураль, І. Бойко // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвропейський нац. ун-т ім. Л. Українки ; Редкол.: М.М. Яцишин, О.Н. Ярмиш, І.Б. Усенко [та ін.]. – Луцьк, 2016. – № 2 (8). – C. 10-16. – ISSN 2409-4544
1321693
  Вергун В.А. Становлення та розвиток кафедри міжнародного бізнесу за 25 років / В.А. Вергун, А.І. Кредісов // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 9-13. – ISSN 2308-6912
1321694
  Бойко І. Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету / І. Бойко, В. Коссак // Wroclawsko-Lwowskie zeszyty prawnicze / Wydz. Prawa, Administracji i Ekonomii Uniw. Wroclawskiego ; Юрид. ф-т Львів. нац. ун-ту ім. Івана Франка. – Wroclaw, 2016. – 7. – С. 37-56. – ISSN 2082-4939
1321695
  Міхневич Л.В. Становлення та розвиток Київського комерційного інституту як вищого навчального закладу // Розвиток юридичної науки і освіти в Київському комерційному інституті - Київському інституті народного господарства (1906-1930 рр.) : монографія / Л.В. Міхневич. – Київ : КНЕУ, 2011. – С. 31-54. – ISBN 978-966-483-563-0
1321696
  Пильгун Н.В. Становлення та розвиток конституційного права в рішеннях Верховного Суду США (історико-правовий аспект) : Дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.01 - теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень / Пильгун Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 183л. – Бібліогр.: л. 168 - 183
1321697
  Бутенко Н.В. Становлення та розвиток концепції екологічного маркетингу // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 461-467. – ISSN 1811-9824


  Розкрито засади становлення та розвитку концепції екологічного маркетингу, а саме висвітлено цілі екологізації діяльності суб"єктів ринку, розглянуто передумови становлення та основні функції екологічного маркетингу, мотиви споживання екологічної ...
1321698
  Нідзельська І.А. Становлення та розвиток кооперативної кредитної системи в аграрному комплексі України // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 97. – С. 224-226.
1321699
  Бульба Т.С. Становлення та розвиток краєзнавчої бібліографії Поділля (друга половина ХІХ-ХХ ст. : Автореф... канд. іст.наук: 05.25.03 / Бульба Т. С.; Київ. держ. ін-т культ. – К., 1995. – 22л.
1321700
   Становлення та розвиток Кримської АСРР (20-30-і роки) / Г.В. Касьянов, В.І. Марочко, О.Н. Мовчан, Л.І. Ткачова // Минуле України: відновлені сторінки. / Хворостяний І.М. – Київ : Наукова думка, 1991. – С. 122-134
1321701
  Субота І.О. Становлення та розвиток кувейтської новели // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті подано короткий огляд культурних процесів в Кувейті в І пол. ХХ ст., які вплинули на зародження новели, названо основоположників даного жанру, виокремлено особливості їх новелістики та визначено проблемнотематичні аспекти кувейтської новели на ...
1321702
  Орищенко І.О. Становлення та розвиток медієвістики в Київському університеті Св. Володимира в 30-х роках XIX - на початку XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Орищенко Ірина Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1321703
  Кузьмінський П.Й. Становлення та розвиток медсестринства у світі та в Україні (за матеріалами літературних джерел) // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 135-136. – Бібліогр.: 5 назв
1321704
  Ярошовець Н.В. Становлення та розвиток методології обліку в Україні (XVI-XIXст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-70. – (Економіка ; вип. 52)


  Проаналізовано стан бухгалтерського обліку як науки, його місце і роль у суспільстві, а також методологічний та організаційний стан бухгалтерського обліку в Україні в період XVI-XIX ст. Автор мала на меті пояснити хід історії філософськими принципами і ...
1321705
  Монаєнко А.О. Становлення та розвиток міжбюджетних відносин в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 144-152. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1321706
  Богатирьов І.І. Становлення та розвиток міжнародних фінансів: генезис етапів // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 11-18. – ISSN 2313-4569
1321707
  Сахарук І.С. Становлення та розвиток міжнародно-правових стандартів рівності та недискримінації у сфері праці // Соціальне право : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Центр проблем імплементації Європ. соц. права ; редкол.: Іншин М.І., Щербина В.І., Сахарук І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 2. – С. 78-90. – ISBN 978-966-2740-96-7


  Стаття присвячена дослідженню витоків та нормативних основ рівності та недопущення дискримінації, починаючи від античних часів і до сучасності. Здійснено аналіз нормативно-правових актів окремих держав та міжнародних організацій в різні історичні ...
1321708
  Рибій О.В. Становлення та розвиток міжнародно-правового захисту іноземних інвестицій // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2007. – № 8. – С. 122-132.
1321709
  Кориневич А.О. Становлення та розвиток міжнародно-правового регулювання використання енергетичних ресурсів // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 50. – С. 69-79
1321710
  Кульчицький С.П. Становлення та розвиток міжнародного повітряного права в Україні // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 40-48
1321711
  Зозуля Є.В. Становлення та розвиток міжнародного співробітництва МВС України у сфері протидії тероризму та екстремізму // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 79-85. – ISSN 1728-3671
1321712
  Фролов О. Становлення та розвиток місцевого самоврядування в Польщі // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2011. – № 14 (299). – С. 19-23
1321713
  Котенко Т. Становлення та розвиток місцевого самоврядування м. Києва (ІХ-ХІХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 103-107. – (Юридичні науки ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуті основні етапи історичного розвитку інституту самоврядування м. Києва ІХ-ХІХ ст.ст. Визначені роль та значення магдебурзького права, як одного з основних етапів у формуванні місцевого самоврядування. The article cals with the main ...
1321714
  Пронько Л.М. Становлення та розвиток місцевої влади в Україні // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 3 (7). – С. 88-96. – ISSN 2411-4413
1321715
  Лазаренко В. Становлення та розвиток нагородної системи України:Почесна Відзнака Президента України - від відзнаки до державної нагороди (1992 - 2002 рр.) // Нумізматика і фалеристика : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 2008. – № 2. – С. 26-29. – ISSN 1811-542X
1321716
  Лавренчук А. Становлення та розвиток наднаціональних механізмів управлівння євроінтеграційними процесами (1952-2002 рр.) // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.96-106. – ISBN 966-7800-03-2
1321717
   Становлення та розвиток науки європейського права в Україні = Formation and development of European law science in Ukraine : Liber Amicorum до 70-річчя проф. В. Муравйова / [A. Szmyt та ін.] ; за заг. ред. К. Смирнової. – Київ ; Одеса : Фенікс, 2017. – 502, [2] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ. - Текст укр., частк. англ. – Бібліогр.: с. 13-26 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-928-190-6
1321718
  Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України : (історико-педагогічний аспект) / О.М. Микитюк; Мін-во освіти і науки України; Харк. держ. педагог. ун-тет ім.Г.С.Сковороди. – 2-е вид., випр., доп. – Харків : ОВС, 2003. – 272с. – ISBN 966-7858-34-0


  У монографії на основі аналізу широкої джерельної бази розкрито становлення і розвиток науки у вищій школі в Україні,зміст і напрями реалізації завдань науково-дослідної роботи у вищих навчальних закладах на різних етапах її розв
1321719
  Мошенський С.З. Становлення та розвиток недержавних пенсійних фондів в Україні як інституційних інвесторів // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 295-303. – (Економічні науки ; Вип. 3 (45)). – ISSN 1728-4236
1321720
  Крутов В.В. Становлення та розвиток недержавної системи безпеки підприємництва / В.В. Крутов ; Ін-т економіки та прогнозування Національної академії наук України, ВНЗ "Ун-т економіки та права "Крок". – Київ : Фенікс, 2008. – 408 с. – ISBN 978-966-651-641-4
1321721
  Фурса Становлення та розвиток нових процесуальних галузей правової науки в Україні / Фурса, СЯ // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 11-14
1321722
  Джужа О.М. Становлення та розвиток оперативно-розшукової віктимології / О.М. Джужа, В.В. Матвійчук // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 3-8
1321723
  Тищик Б. Становлення та розвиток органів судочинства у Галичині (Х-ХХ ст.) / Б. Тищик, І. Бойко // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2011. – С. 110-119. – (Серія юридична ; Вип. 52). – ISSN 0136-8168
1321724
  Зайцева І.О. Становлення та розвиток організаційно-правового забезпечення національної моделі місцевого самоврядування // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 114-118
1321725
  Богунов С. Становлення та розвиток педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу: основні структурні складові / С. Богунов, О. Мітягін, І. Казак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (37). – С. 27-34. – ISSN 2617-1775


  "У статті розглянуто поняття "педагогічна майстерність" та визначені складові структури педагогічної майстерності викладача вищого військового навчального закладу".
1321726
  Лисенко О.І. Становлення та розвиток педагогічної практики у ВНЗ України (1917-1940 рр.) // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 57. – С. 36-43. – ISBN 966-8847-12-1
1321727
  Кнодель Л.В. Становлення та розвиток пенітенціарних систем // Науковий вісник Інституту кримінально-виконавчої служби : науковий журнал / Держ. пенітенціарна служба України ; Ін-т кримінально-виконавч. служби. – Київ, 2015. – № 2 (10). – С. 71-84
1321728
  Буцик І.М. Становлення та розвиток підготовки інженерів аграрного профілю до дослідницької діяльності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2017. – Вип. 267. – C. 25-33. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1321729
  Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрв в Україні (1917-1995 рр.) : Дис... докт. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Крисюк С. В.; Укр. ін-т підвищ. квал. керівн. кадрів освіти. – К., 1996. – 429л. – Бібліогр.:л.406-422
1321730
  Крисюк С.В. Становлення та розвиток післядипломної освіти педагогічних кадрів в Україні (1917-1995 рр.) : Автореф... доктор пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Крисюк С.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 48л.
1321731
  Старинський М. Становлення та розвиток повноважень Національного банку України як головного фінансового органу держави // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 53-57
1321732
  Кудряченко А.І. Становлення та розвиток політики "подолання минулого" в національній пам"яті ФРН // Проблеми всесвітньої історії : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т всесвітньої історії Нац. акад. наук України" ; редкол.: Кудряченко А.І., Ткаченко В.М., Лакішик Д.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (5). – С. 96-121
1321733
  Толстов С.В. Становлення та розвиток політики ЄС у східноєвропейському регіоні / С.В. Толстов, В.М. Якушик // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2015. – Т. 173 : Політичні науки. – C. 72-82. – ISSN 1996-5931
1321734
  Балюн Оксана Олександрівна Становлення та розвиток політичних і економічних відносин між Україною та державою Ізраїль в 90-х роках 20 століття : Автореф. дис. ... канд. іст. наук:07.00.02 / Балюн О.О.; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2002. – 18 с.
1321735
  Ракітянська Л. Становлення та розвиток поняття "емоційний інтелект": історико-філософський аналіз // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3/4(56/57). – C. 36-42. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1321736
  Летуновська І.В. Становлення та розвиток поняття "маньєризм" у літературознавстві та історії літератури XX століття // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2004. – Вип. 7. – С. 174-184. – ISBN 966-7825-78-7
1321737
  Чирко С. Становлення та розвиток правового регулювання орендних земельних відносин // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 139-141
1321738
  Ващук Д.П. Становлення та розвиток правової системи Великого князівства Литовського у другій половині ХVІ ст.: на прикладі Київщини й Волині // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2015. – № 2 (521), березень - квітень. – С.98-112. – ISSN 0130-5247
1321739
  Стрєльцова О. Становлення та розвиток принципу основних прав людини як джерела права Європейського Союзу // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 11. – С. 158-161. – ISSN 0132-1331
1321740
  Стасів Н. Становлення та розвиток провадження за заявами про видачу виконавчого листа на рішення третейського суду // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 315-323. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1321741
  Мелешко І. Становлення та розвиток провайдерської мережі неформальної освіти дорослих у Фінляндії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 5 (79). – C. 46-56. – ISSN 2312-5993
1321742
  Соколов В. Становлення та розвиток провідних публічних бібліотек губернських міст в Україні у ХІХ ст.: особливі еволюції губернських бібіліотек // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 45-52. – ISSN 2518-7341
1321743
  Миколенко В.А. Становлення та розвиток прокуратури України на шляху до європейської моделі // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2014. – С. 172-180. – (Серія: Право ; вип. 8). – ISSN 2226-3047
1321744
  Микуланинець Л.М. Становлення та розвиток професійного музичного мистецтва Закарпаття другої половини ХХ століття: етнокультурні аспекти : автореф. дис. ... канд. мистецтознавства : 26.00.01 / Микуланинець Л.М. ; Нац. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1321745
  Махмурова-Дишлюк Становлення та розвиток процесу забезпечення безпеки судноплавства в період збройних конфліктів // Наукові праці Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний, авіаційний університет. – Київ, 2016. – С. 19-24. – (Юридичний вісник "Повітряне і космічне право" ; № 2 (39)). – ISSN 2307-9061
1321746
  Георгієвська В.В. Становлення та розвиток рекламно-довідкової преси на території Східної України 19 - початку 20 століть : автореф. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.04 / Георгієвська В.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1321747
  Олійник Н. Становлення та розвиток ринку житла в умовах суспільно-економічних трансформацій в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2009. – № 1. – С. 52-59
1321748
  Прудко А. Становлення та розвиток ринку ф"ючерсних контрактів у світовій практиці та в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2006. – Т. 53 : Юридичні науки. – С. 93-96.
1321749
  Канівець О.М. Становлення та розвиток системи Британської вищої ветеринаної освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 130-134. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1321750
  Андрєєв П. Становлення та розвиток системи державного внутрішнього фінансового контролю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 6-9. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються основні підходи до визначення ролі державного внутрішнього фінансового контролю в процесі управління державними фінансами та європейські моделі побудови системи контролю. Розглянуто сучасні тенденції та перспективи реформування ...
1321751
   Становлення та розвиток системи захисту інформації в імовах форомування тоталітарної системи в СРСР / В.Ю. Артемов, А.С. Пашков, Н.І. Литвиненко, Є.С. Лєнков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 135-139


  Розглядаються основні етапи становлення системи захисту інформації в умовах формування тоталітарної системи в СРСР. Аналізуються норми, що регулюють правовідносини в сфері захисту інформації з обмеженим доступом. В радянські часи в умовах ...
1321752
  Гоголь Т.А. Становлення та розвиток системи обліку, оподаткування та звітності суб"єктів малого підприємництва Франції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 11 (126). – С. 139-145
1321753
  Жабенко О.В. Становлення та розвиток системи підготовки й атестації науково-педагогічних і наукових кадрів з державного управління : державне управління / О.В. Жабенко, Л.І. Лисенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 5. – С. 70-74 : Табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв
1321754
  Гудима О.В. Становлення та розвиток системи податкового адміністрування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 100-103. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1321755
  Таможська І. Становлення та розвиток системи приват-доцентури в університетах Європи (XIX - початок XX століття) // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2017. – С. 13-17. – (Серія: Педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1321756
  Крук Микола Зенонович Становлення та розвиток системи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл України (1917-1941 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01. / Крук М.З.; Мін-во освіти і науки України; ЖДПУ ім. І.Франка. – Житомир, 2004. – 231л. + Дод.: л. 199-231. – Бібліогр.: л. 184-198
1321757
  Сіромський Р. Становлення та розвиток славістичних студій у Канаді (1945–1954) / Р. Сіромський, Г. Сіромська // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: А. Татаренко, Л. Зашкільняк, І. Шпик [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 65. – С. 65-76. – ISSN 0203-9494


  "У статті висвітлюються інституційне становлення та розвиток славістичних студій у повоєнній Канаді. Аналізуються обставини та причини актуалізації слов’янознавчих досліджень, зумовлених новою хвилею імміґрації та прибуттям за океан авторитетних ...
1321758
  Слюсаренко А. Становлення та розвиток спеціальних операцій сухопутних військ збройних сил Німеччини // Наукові зошити історичного факультету Львівського університету : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Б.З. Якимович, І.І. Федик, Р.В. Масик [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 18. – С. 70-82. – ISSN 2078-6077
1321759
  Музика Геннадій Олександрович Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської республіки : Дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Музика Геннадій Олександрович; КУ ім.Т.Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2003. – 202л. – Бібліогр.: л. 185 - 200
1321760
  Музика Геннадій Олександрович Становлення та розвиток співробітництва України та Південно-Африканської республіки : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: 23.00.04 / Музика Г.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв
1321761
  Буряк Л.Д. Становлення та розвиток спрощеної системи оподаткування суб"єктів малого підприємництва / Л.Д. Буряк, А.М. Павліковський, Н.Л. Кремпова // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 17-23
1321762
  Олійник Ю. Становлення та розвиток судової системи Другої Речі Посполитої (1918–1939 рр.) // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. ; редкол.: Крупчан О.Д., Галянтич М.К., Галай А.О. [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4 (16). – С. 5-12. – ISSN 2524-0129
1321763
  Сташків Н.М. Становлення та розвиток судової системи Української Народної Республіки періоду Центральної Ради // Правозастосування: теорія, методологія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : матеріали круглого столу "Українська Центральна Рада - світоч національного державотворення: іст.-правові уроки та сучасні реалії" : тези наук. доп. : (13 квіт. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua. – Київ ; Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2017. – С. 276-280. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-458-5
1321764
  Лукашевич Ю. Становлення та розвиток суспільної агрономії: історіографія питання // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Орлик В.М., Коцур А.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 44. – С. 143-151. – ISSN 2415-3567


  Метою є вивчення та науковий аналіз історіографічного доробку зі становлення та розвитку суспільної агрономії. Важливими шляхами розв"язання завдань даного дослідження є застосування принципів історизму, науковості, об"єктивності, комплексності джерел ...
1321765
  Бойко О.В. Становлення та розвиток сучасних концепцій місцевого самоврядування в Україні та країнах - членах ЄС // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 49. – С. 169-175. – ISSN 1563-3349
1321766
  Бобиль В. Становлення та розвиток сучасного управлінського обліку у банківській діяльності // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 5. – С. 20-28. – ISSN 1605-2005
1321767
  Вернигора С.М. Становлення та розвиток телебачення Франції: історичний аспект // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 43, квітень - червень. – С. 52-58
1321768
  Закрепа А.В. Становлення та розвиток теоретико-методологічного забезпечення економічної безпеки // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. 4 (65). – С. 123-131
1321769
  Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 451 л. – Додатки: л. 444-451. – Бібліогр.: л. 411-443
1321770
  Маслов А.О. Становлення та розвиток теорії інформаційної економіки у другій половині XX ст. - на початку XXI ст. : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Маслов Анатолій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 43 с. – Бібліогр.: 51 назва
1321771
  Дідух Л.В. Становлення та розвиток технократизму як напряму політичної думки XX століття : дис. … канд. політ. наук : 23.00.01 / Дідух Лілія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 201 арк. – Бібліогр.: арк. 177-199
1321772
  Дідух Л.В. Становлення та розвиток технократизму як напряму політичної думки XX століття : автореф. дис. … канд. політ. наук : 23.00.01 / Дідух Лілія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1321773
  Сіман О.М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Сіман О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 194 л. + Додатки : л. 174-194. – Бібліогр. : л. 148-173
1321774
  Сіман О.М. Становлення та розвиток толерантності в етноконфесійних відносинах сучасної України : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Сіман О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1321775
  Мартинюк О.В. Становлення та розвиток торгового права у Київській Русі // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса ; редкол.: А.Г. Бобкова, А.М. Захарченко, Р.Ф. Гринюк [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 1/2 (34). – С. 64-72. – ISSN 2518-7953
1321776
  Притика Ю.Д. Становлення та розвиток третейських інституцій на теренах вітчизняної правової системи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 73-77. – (Юридичні науки ; Вип. 56/59). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні етапи становлення та розвитку третейського суду в межах вітчизняної правової системи. В історико-порівняльному плані аналізуються джерела правового регулювання третейського розгляду суперечок Давньої Русі, Російської імперії, ...
1321777
  Гетьманцева Н. Становлення та розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних начал // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н.-д. ін-т інтелектуальної власності Нац. акад. правових наук України ; редкол.: Мироненко Н.М., Дорошенко О.Ф., Андрощук Г.О. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 4 (102). – С. 83-92. – ISSN 2308-0361
1321778
  Степаненко В.О. Становлення та розвиток туристичної діяльності в Україні: проблеми та напрямки вдосконалення // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 5 : Фінансові піраміди та їх вплив на розвиток фінансового ринку України. – C. 151-155. – ISSN 2222-4459
1321779
  Нагірняк Остап Русланович Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) : Дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Нагірняк О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 218л. – Бібліогр.: л. 186 - 218
1321780
  Нагірняк Остап Русланович Становлення та розвиток українознавчих досліджень у системі університетських центрів і провідних наукових організацій Наддніпрянської України (остання чверть 19 ст. - 1917 р.) : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 09.00.12 / Нагірняк О.Р.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1321781
  Антонюк О.С. Становлення та розвиток українсько-польських відносин (1991-2003) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-7. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Досліджено українсько-польські відносини в 1991-2003 рр. Розкрито актуальні питання політичного, економічного та культурного співробітництва між Україною та Польщею. The article is devoted to Ukrainian-Polish relations during 1991-2003 and discovers ...
1321782
  Анісімов В.Ю. Становлення та розвиток фармацевтичної освіти в південному регіоні / В.Ю. Анісімов, Л.М. Унгурян, Н.А. Прилипко // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 11-13. – ISSN 1681-2751
1321783
  Герасимчук Н. Становлення та розвиток фейлетону в київській пресі кінця ХІХ ст. (на матеріалі газети "Заря") // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 76-84


  В статье идет речь о становлении и развитии фельетона как газетного отдела и жанровой разновидности в украинской прессе. На материале киевской газеты «Заря» (1880—1886) рассмотрено форми- рование жанровых признаков фельетона. Ключевые слова: ...
1321784
  Савка М.В. Становлення та розвиток фермерських господарств // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 107-112. – ISSN 2309-1533
1321785
  Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 389л. – Бібліогр. : л.349-389
1321786
  Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) : автореф. дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 44 с. – Бібліогр. : 53 назви
1321787
  П"ятаченко Г.О. Становлення та розвиток фінансів України. 1917-2003 / П"ятаченко Г.О., Кухарець Л.В. ; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. – Київ : НДФІ, 2005. – 784 с. – ISBN 966-7675-26-2
1321788
  Зозуля Є. Становлення та розвиток форм міжнародного співробітництва органів внутрішніх справ України у сфері протидії тероризму // Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін. ; над матеріалами працювали: Дьордійчук О.Д., Зелінська Л.Ю., Курінна Л.А.]. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – С. 118-120. – ISBN 978-617-7220-78-6
1321789
  Федунь Ю. Становлення та розвиток франчайзингової стратегії ведення бізнесу у світовій економіці / Ю. Федунь, С. Огінок // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2013. – С. 293-299. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 33). – ISSN 2078-4333
1321790
  Оленіна О.Ю. Становлення та розвиток художніх ринків Європи в XVII-XIX ст. // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 31. – С. 143-155
1321791
  Пивоваров Віталій Становлення та розвиток чоловічої гімназійної освіти в Житомирі у XIX ст. // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (48). – C. 61-69
1321792
  Литвинов О.М. Становлення та розвиток ювенальної пенальної політики Республіки Польща (кримінально-правове дослідження) : монографія / О.М. Литвинов, Є.С. Назимко, Т.І. Пономарьова ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О.М. Литвинова ; Кримінол. асоц. України. – Київ : Дакор, 2015. – 127, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-127 та у підрядк. прим. – ISBN 978-617-7020-50-8
1321793
  Марків С. Становлення та роль служби пробації в Україні // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (7). – C. 78-82
1321794
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 265 арк. – Додатки: арк. 222-265. – Бібліогр.: арк. 181-221
1321795
  Антоненко В.В. Становлення та соціально-економічні основи функціонування міських бюджетів Української СРР у 1920-ті рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Антоненко Вікторія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1321796
  Марцеляк О.В. Становлення та статус інституту наднаціональних омбудсманів у Європі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С.43-48
1321797
  Качур В. Становлення та суть сенйоріальної системи землеволодіння у Канаді в період французького колоніального панування (середина XVI ст.-1763р.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С.142-145. – Bibliogr.: 6 н. – (Серія юридична ; Вип. 36)
1321798
  Ніколаєва С.О. Становлення та сучасний стан небанківських фінансових інститутів в Україні / С.О. Ніколаєва, І.С. Каракулова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2007. – Т. 19. – С. 288-297. – ISBN 966-8958-08-3
1321799
  Ткачук Т. Становлення та сучаснийстан міжнародних фінансових організацій, їх роль у регулюванні світових економічних процесів // Вісник Національного банку України : Науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 56-61
1321800
  Горбаль Н.І. Становлення та сучасні особливості конкурентної політики в Україні / Н.І. Горбаль, С.Б. Романишин, П.І. Ціхоцький // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 2 : Виклики та загрози четвертої промислової революції: наслідки для України. – C. 72-77. – ISSN 2222-4459
1321801
  Слюсаренко А. Становлення та трансформація інституту президента в Україні в 1990-і роки: аналіз історіографії проблеми / А. Слюсаренко, О. Чернишевич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 102-104. – (Історія ; Вип. 85/86). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано історіографію становлення та функціонування інституту Президента в Україні. Особливу увагу приділено відмінностям підходів до проблеми становлення інституту Президента в Україні фахівців історичних та інших спеціальностей. In the ...
1321802
  Дмитрасевич Н.О. Становлення та функціонування органів представницької влади в УСРР (1919-1922 рр.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 44-49
1321803
  Сушко Олександр Олександрович Становлення та функціонування приватного підприємництва в Україні періоду НЕПу (1921-1928 рр.): історико-теоретичний аспект : Дис. ... доктора історичних наук: 07.00.01. / Сушко О.О.; Нац. педагогічний ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 503л. – Бібліогр.: л. 444-503
1321804
  Сохацька О.М. Становлення та функціонування товарних бірж. : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Сохацька О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 24л.
1321805
  Донцов О.О. Становлення творчої особистості студентів туристичного фаху через індивідуальні та колективні форми навчання // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: В.А. Пересадько, О.О. Жемеров, А.П. Голіков [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 25. – С. 28-31. – ISSN 2075-1893
1321806
  Нікітін Ю. Становлення теоретичних засад безпеки // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 10. – С. 124-128.
1321807
   Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII - першій третині XIX століття : (за підсумками презентації однойменної монографії Олексія Кресіна, Київ, 13 травня 2019 року) // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2019. – № 5. – С. 179-184. – ISSN 1026-9932
1321808
  Кресін О.В. Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII - першій третині XIX століття: компаративна концептуалізація : монографія / О.В. Кресін ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ : Логос, 2017. – 679, [1] с. – Бібліогр.: с. 623-671 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7442-447
1321809
  Романова А. Становлення теорії юридичної аргументації у період античності та римського права / А. Романова, О. Чорнобай // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 894. – С. 45-50. – (Серія: Юридичні науки ; вип. 18). – ISSN 0321-0499
1321810
  Цимбалій В.В. Становлення територіальних інституцій Римо-Католицької Церкви в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 180-183. – (Філософія. Політологія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються основні етапи і тенденції розвитку інституцій Римо-Католицької Церкви в незалежній Україні. In the article the main stages and tendencies of the development of the Roman-Catholic Church institutions in the independent Ukraine ...
1321811
  Чуєшкова О. Становлення терміносистеми гендерної лінгвістики // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 842. – С. 161-164. – (Серія: Проблеми української термінології). – ISSN 0321-0499
1321812
  Сокур Ю. Становлення торговельного права в Україні (історико - правовий аспект) // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2004. – № 5. – С.53-57
1321813
  Лупаренко Г.В. Становлення тракторобудування в Україні / Г.В. Лупаренко ; Держ. політехн. музей при Нац. техн. ун-ті України "Київ. політехн. ін-т" ; Центр пам"яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Ніжин : Лисенко М.М., 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-171. – ISBN 978-617-640-193-3
1321814
  Леонов В. Становлення третього світу реальності // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, А.В. Бабічев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4 (90). – С. 58-66. – ISSN 1562-529Х
1321815
  Шандор Ф.Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 183-189 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1321816
  Шандор Ф.Ф. Становлення туристичної галузі в Закарпатті: історичний аспект // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 183-189. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1321817
  Моряк-Протопопова Становлення у Галичині органів місцевої влади і самоврядування у 1772-1918 роках // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2017. – С. 64-78. – (Серія юридична ; вип. 64). – ISSN 0136-8168
1321818
  Чук О.В. Становлення України як постіндустріального суспільства // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 2 (4). – С. 120-127. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглянуто шляхи та фактори становлення України як постіндустріального суспільства. Визначено можливі типи постіндустріалього розвитку України — як поступовий розвиток економіки, шокова терапія економіки, постіндустріальний стрибок. З’ясовано коло ...
1321819
  Тодоров І.Я. Становлення україно-англійських відносин в гуманітарній сфері. / І.Я. Тодоров, О.О. Мазур // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 107-111. – ISSN 1728-3671
1321820
  Ємець Т. Становлення українознавства як вияв процесу націєтворення // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 3. – С. 39-44
1321821
  Божук Л. Становлення українознавчої освіти за межами України: історичний контекст // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 52-55. – (Українознавство ; вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються проблеми становлення та основні етапи розвитку українознавчої освіти за кордоном. Робиться висновок про залежність розвитку освіти українського зарубіжжя від процесів державотворення в самій Україні. М. Драгоманов. - С. ...
1321822
  Різун В. Становлення українських журналістикознавчих досліджень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 4-6. – (Журналістика ; вип. 1 (21)). – ISSN 1728-3817


  Автор розглядає українську журналістику як складник світового інформаційного простору. Звертає увагу на особливості журналістської освіти в нашій державі. Характеризує засади, на яких сформувалась українська наукова школа журналістикознавства з-поміж ...
1321823
  Шамраєва Валентина Становлення українсько-американських відносин: шлях до стратегічного партнерства // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 80-86. – Бібліогр. в кінці ст.
1321824
  Воропаєва Т. Становлення українського "Ми" // Українство у світі : традиційність культури та спільнотні взаємини / КНУТШ; Центр українознавства; За заг. ред. В.І Сергійчука. – Київ : ЗАТ Нічлава, 2004. – С. 7-46. – ISBN 966-7317-93-5
1321825
  Гордійчук Я.М. Становлення українського музичного театру і критика (Київ, 20-30-ті рр.) / Я.М. Гордійчук. – К, 1990. – 142с.
1321826
  Терлюк І. Становлення українського національного інституту громадянства у добу революції (1917–1921 рр.): законодавчий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 876. – С. 26-31. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1321827
  Поліщук Ярослав Становлення українського читача
1321828
  Буняк О. Становлення української автокефальної православної церкви в роки Другої світової війни (за матеріалами НИІУ та ЦДАВО України) // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т українс. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевсього НАН України ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; КЗ ЛОР "Львів. музей іст. релігії" ; голов. ред.: М.М. Капраль. – Львів, 2017. – Вип. 27. – С. 373-383
1321829
  Матвєєва Леся Василівна Становлення Української академії наук (1918-1928 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2008. – № 6. – С. 4-26. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5247


  У статті відтворено важливий період у створенні Української академії наук. Залучено значну кількість документальних джерел, що відкривають правдиву історію академії наук, один з етапів її формування. Водночас відзначено важливу роль першого складу ...
1321830
  Пашкевич М.Ю. Становлення української видовищної культури у XX столітті // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; редкол.: Герчанівська П.Е., Самойленко О.І., Кравченко А.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 2 (11). – С. 29-34. – ISSN 2312-4679
1321831
  Томазов В. Становлення української генеалогії як наукової дисципліни. Початковий етап // Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики : збірка наукових праць та спогадів / Ін-т історії України НАНУ. – Київ, 2001. – № 6, ч. 1 : Пам"яті відомого вченого - історика, доктора історичних наук, професора В.О. Замлинського. – С. 96-104. – ISBN 966-02-2067-7
1321832
  Юшкевич В. Становлення української греко-католицької преси в Канаді в першій пол. XX ст., її просвітницька діяльність і значення // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 100-107


  Досліджується заснування в Канаді української греко-католицької преси, з"ясовуються її головні завдання в загальній просвітницькій акції УГКЦ Канади.
1321833
  Тищик Б. Становлення української державності на західноукраїнських землях на передодні і в роки Другої світової війни (1937-1945 рр.) / Борис Тищик. – Львів : Тріада плюс, 2006. – 92с. – ISBN 966-7596-67-2
1321834
   Становлення української державності та фактор ядерної зброї // Ядерна безпека: міжнародний та національний вимір : монографія / С.В. Адамович, О.А. Грицан, О.Б. Загурський, В.В. Книш, В.Й. та ін. Климончук. – Київ : КНТ, 2017. – С. 7-37. – ISBN 978-966-373-833-8
1321835
  Попик В. Становлення української довідкової біографіки: від Козацької доби до витоків національного відродження // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 33-42. – ISSN 1029-7200


  У статті проаналізовано розвиток основних форм збирання і систематизації ресурсів історико-біографічної інформації в Україні від часів Козацької доби до витоків національного відродження.
1321836
  Палієнко М. Становлення української етнології – сучасне бачення. Рецензія на моно¬графію Ростислава Конти "Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892–1940): історіографія". – К.: "ВАДЕКС", 2014. – 455 с. // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 159-161. – ISSN 2309-9356
1321837
  Губар А. Становлення української ієрархії. 1942 р. // Український церковно-історичний календар. – Київ, 2002. – На 2002 рік, № 2. – С. 225-226
1321838
  Масненко В. Становлення української історичної науки в еміграції (міжвоєнний період) // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2005. – Мат. міжн. наук. конф. "Українська діаспора: проблеми дослідження" (23-24 вересня 2004 р.). – С. 31-50. – (Іісторичні науки ; №5). – ISBN 966-7631-62-1
1321839
  Петрова Н. Становлення Української книжкової палати // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М.І., Давидова І.О., Асєєв Г.Г. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11 (268), листопад. – С. 4-10. – ISSN 2076-9326
1321840
  Вачевська Н. Становлення української кредитної кооперації // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2012. – № 11 (94), листопад. – С. 110-114
1321841
  Сенченко В.І. Становлення української моделі корпоративного управління та міжнародна конкурентоспроможність вітчизняних підприємств / В.І. Сенченко, Т.В. Адамчук // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 13-17.
1321842
  Авраменко В. Становлення української навчальної термінолексики (1920-ті - початок 1930 рр.) // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2002. – № 2. – С.51-55
1321843
  Брижицька С. Становлення української національної ідентичності в період Центральної Ради (за записами "Книги відвідувачів Шевченкової могили 1917-1921 рр.") // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 331-345. – ISBN 966-7060-54-1
1321844
  Єрошенко О.В. Становлення української опери в контексті національно-культурного руху в другій половині XIX - на початку XX ст. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 34. – С. 233-242
1321845
  Задунайський В. Становлення української піхоти в Чорноморському та Азовському козацьких військах (кінець 18 - 60-х рр. XIX ст.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 4 (104). – С. 80-83. – ISSN 1728-9343
1321846
  Кузякіна Н.Б. Становлення української радянської драматургії (1917-1934 рр.) : Дис... канд. філ.наук: / Кузякіна Н. Б.; КДУ ім. Т.Шевченка. – К., 1951. – 382л. – Бібліогр.:л.361-382
1321847
  Золотоверхий І.Д. Становлення української радянської культури (1917-1920 рр.) / І.Д. Золотоверхий. – К., 1961. – 424с.
1321848
  Орленко М.І. Становлення української реставраційної школи // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 87-97. – ISSN 2077-3455
1321849
  Радчик Р.В. Становлення Уласа Самчука як письменника та журналіста // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 84-92


  Досліджується мадовідомий пласт творчості Уласа Самчука як журналіста і редактора газети "Волинь". Простежується еволюція поглядів автора на тлі доби. An unknown fact of Ulas Samchuk"s creativity as a journalist anil a newspaper"s " Volyn " editor ...
1321850
  Деркач О. Становлення університетської автономії в Польщі (кінець ХХ - початок ХХІ століття) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 25-28. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто тлумачення сутності університетської автономії, проведено огляд досвіду становлення університетської автономії, а також зроблено оцінку й порівняння становлення університетської автономії в Польщі та в Україні. Обґрунтовано необхідність ...
1321851
  Якуба А.О. Становлення фармацевтичної освіти на Харківщині у другій половині XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 33-36. – ISSN 2076-1554
1321852
  Томченко М.А. Становлення феміністичної критики в Україні та світоглядна еволюція Н. Зборовської // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 176-180. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1321853
  Самчук О.О. Становлення феномену наративної ідентичності особистості в історико-філософських парадигмах // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2014. – № 4 (54). – С. 140-145
1321854
  Костюк В.В. Становлення феномену національного виховання в історико-педагогічній думці України ХІХ століття // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-23. – (Педагогічні науки ; № 1 (22))


  Становлення і розвиток поняття "національне виховання" у позаминулому столітті відбувалося в складних умовах розділення українських земель між тогочасними імперіями. Однак, погляди та практичні кроки І. Котляревського, Т. Шевченка, М. Костомарова, І. ...
1321855
  Ковальчук О. Становлення філософії права у Київському університеті в 1835-1920 рр. // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 269-275. – ISSN 2306-9082


  Досліджено внесок вчених Київського університету в філософію права (1835-1920 рр.), здійснено теоретико-правову характеристику праць для формування вітчизняної правової думки.
1321856
  Бондаревич І.М. Становлення філософського статусу поняття "духовність" // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 64 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 37-45
1321857
  Лепетюк Б.Д. Становлення фотограмметричного приладобудування в Україні : економіка та організація виробництва / Б.Д. Лепетюк, В.П. Муравлев // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 1. – С. 38-42 : Фото
1321858
  Грушицька І. Становлення фотометричних досліджень штучних супутників Землі в Україні // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 2 (22), квітень - червень, т. 2. – С. 143-148. – ISSN 1998-4634
1321859
  Школяренко В.І. Становлення фразеологічної системи німецької мови (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) : дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Школяренко В.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 426 л. – Бібліогр. : л. 389-426
1321860
  Лазарева О. Становлення Харківського державного педагогічного інституту під керівництвом його першого директора Й.Г. Подольського (1931-1934 pp.) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А.Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 9 (63). – C. 73-85. – ISSN 2312-5993
1321861
  Трохименко О.М. Становлення хімії в головному навчальному корпусі університету (до 1873 р.) / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко // Становлення й розвиток аналітичної хімії в Київському університеті / О.М. Трохименко, О.А. Запорожець, А.Ю. Трохименко. – Київ : Інтерсервіс, 2018. – С. 5-10 : фото (1847, 1915 рр.). – ISBN 978-617-696-811-5
1321862
   Становлення хімії у Харківських практичному технологічному та технологічному інститутах (1885-1920 рр.) // Розвиток хімічної науки у Харківських практичному технологічному, технологічному та хіміко-технологічному інститутах / І.М. Шульга. – Харків : Рожко С.Г., 2016. – С. 25-67. – ISBN 978-966-97495-3-6
1321863
  Черкашина О.В. Становлення хорового виконавства на Поділлі у міжвоєнний період // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 129-136
1321864
  Іванов О.Ю. Становлення централізованої державності в Японії (І–VІІ ст. ст.): історико-правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 32-36. – ISSN 2219-5521
1321865
  Шаталова Л.М. Становлення центральних органів публічної адміністрації у сфері освіти і науки: історичний аспект // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 179-192. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1321866
  Копанєва В. Становлення цифрової гуманітаристики // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 6 (263), червень. – С. 42-45. – ISSN 2076-9326
1321867
  Плескач В. Становлення цифрової економіки в Україні у контексті інтеграції з єдиним цифровим ринком Європейського Союзу / В. Плескач, Л. Олексюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (149). – С. 88-102 : рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1605-2005
1321868
  Авер"янова Н. Становлення цілісної особистості в контексті гендерного виховання // Українознавчий альманах : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філософський ф-т, Центр українозавства ; Мелітопольський держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Мелітополь, 2010. – Вип. 4 : "Гендерна освіта в Україні: досвід, проблеми, перспективи" (на виконання Наказу МОН № 839 "Про впровадження принципів гендерної рівності в освіту" ). – С. 13-16. – ISBN 978-966-8428-52-4
1321869
  Резнік Г. Становлення ювенальної юстиції в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 133-136
1321870
  Потапенко Н. Становлення юридичних клінік у контексті реформування і розвитку правової освіти в Україні // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2008. – № 4 (55). – С. 222-227. – ISSN 1993-0909
1321871
  Олійник О.Б. Становлення юридичної риторики як теоретико-прикладної спеціально-юридичної науки // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 22-26
1321872
  Куц М.Р. Становлення, мотивації та особливості діяльності соціальних підприємців в Україні // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 187 : Соціологічні науки. – C. 28-39. – ISSN 1996-5931
1321873
  Перестюк М.М. Становлення, розвиток вищої школи та її вплив на суспільно-політичне життя держави та окремих визначних осіб в XVI-XVII ст. / М.М. Перестюк, О.В. Шкуратенко // Пенітенціарна система України: актуальні проблеми підготовки кадрів : зб. матеріалів наук.-теорет. конф. курсантів (Київ, 11 квіт. 2014 р.) / Держ. пенітенціарна служба України, Ін-т кримін.-викон. служби ; [відп. ред.: І.М. Копотун, С.Г. Стеценко]. – Київ : Інститут кримінально-виконавчої служби, 2014. – С. 87-91
1321874
  Воровка В.П. Становлення, розвиток і зміст поняття "парадинамічна ландшафтна система" в географії // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 4-9. – (Серія: Географія ; № 1 (вип. 40)). – ISSN 2311-3383
1321875
  Пасічна М. Становлення, розвиток і перспективи ринку прав на шкідливі викиди парникових газів : економічні проблеми природокористування // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 10 (587). – С. 82-90 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 0131-775Х
1321876
  Сторожук М. Становлення, розвиток і сутність інституту закриття кримінальної справи при недоведеності участі обвинуваченого у вчиненні злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 1 (193). – С. 146-150
1321877
  Титаренко Л. Становлення, розвиток та перспективи соціально орієнтованої держави в Україні // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 132-140. – ISSN 2072-1692
1321878
  Кіреєва З.О. Становлення, розвиток та сучасність наукової школи "психології часу" // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 278-283. – ISBN 978-617-689-150-5
1321879
  Журик Ю. Становлення, формування та сучасний стан законодавства України про захист економічної конкуренції // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 93-95
1321880
  Нікуленко С.І. Становлерння вищої мистецької школі в Україні (1917-1934 гг.) : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Нікуленко Світлана Івановна ; М-во культури України ; Укр. акад. мистецтва. – Киев, 1997. – 20 с.
1321881
  Кассиль Л.А. Становой хребет / Л.А. Кассиль. – Москва, 1939. – 47с.
1321882
  Сергеев Ю.В. Становой хребет / Ю.В. Сергеев. – М., 1987. – 475с.
1321883
  Кравченко С.А. Становящаяся сложная социальная реальность: проблемы новых уязвимостей // Социологические исследования : научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук. – Москва, 2013. – № 5 (337). – С. 3-13. – ISSN 0132-1625
1321884
  Донникова Становящееся индивидуальное бытие как формообразование культуры / Донникова, и.А. // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 43. – С. 98-108. – ISSN 2072-1692
1321885
  Годлевська В.Ю. Станолення нового іспанського кіно в поставторитарний період // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 106-109. – ISSN 2076-1554
1321886
  Сауті Роберт Станси, написані в бібліотеці : поезії // Всесвіт : журнал іноземної літератури. Незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний місячник. / ТОВ Видавничий дім "Всесвіт" та Нац. Спілка письменників України. – Київ, 2010. – № 7/8 (979/980). – С. 21-33. – ISSN 0320 - 8370
1321887
  Арабей Л.Л. Стану песней... : докум. повесть / Лидия Арабей ; авториз. пер. с белорус. Т. Горбачевой. – Москва : Советский писатель, 1982. – 239 с. : портр.
1321888
  Арбатова Н. Станут ли страны СНГ "яблоком раздора" в отношениях России и ЕС? // Мировая экономика и международные отношения / РАН. Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2006. – № 6. – С. 15-20. – ISSN 0131-2227
1321889
  Рожков В.А. Станут мальчишки рабочими / В.А. Рожков. – М, 1979. – 64с.
1321890
   Станции в космосе. – М., 1960. – 445с.
1321891
  Соколов А.М. Станции Ленинградского метро / А.М. Соколов. – Ленинград, 1957. – 60 с.
1321892
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 1. – 1964. – 176 с.
1321893
   Станции управления. – Москва : ВНИИЭМ
Вып. 2. – 1965. – 160 с.
1321894
  Ламтев Н.Н. Станционарные аккумуляторные установки / Н.Н. Ламтев. – изд. 3-е, перераб. – Москва-Ленинград, 1939. – 184 с.
1321895
  Элашвили А.Г. Станционарные подалгебры точек общего положеиня для полупростых линейных групп Ли. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.004 / Элашвили А.Г.; МГУ. – М, 1971. – 9л.
1321896
  Прокопенко А.Г. Станционарные, переменные и пусковые режимы энергоблоков ТЭС. / А.Г. Прокопенко, И.С. Мысак. – М, 1990. – 315с.
1321897
  Мнацаканян С. Станционная ветка : стихи / С. Мнацаканян. – Москва : Молодая гвардия, 1975. – 32 с.
1321898
  Глухенький Т.Е. Станционные трубопроводы , их изготовление и монтаж / Т.Е. Глухенький. – 2-е изд. перераб. – М, 1977. – 414с.
1321899
   Станционные устройства вещания по проводам : [учеб. пособие для электротехникумов связи] / Л Н. Безладнов, С.Е. Гликман, Б.Г. Поздеев, Н.А. Савина; [Н.Л. Безладнов и др. ; под общ. ред. Н.Л. Безладнова]. – Москва : Связьиздат, 1955. – 492 с., [3] л. схем : ил.
1321900
  Пушкин А.С. Станционный смотритель / А.С. Пушкин. – Ленинград. – 16 с.
1321901
  Ваншенкин К. Станция / К. Ваншенкин. – Москва, 1970. – 144с.
1321902
  Яковлев Ю.Я. Станция "Мальчики" / Ю.Я. Яковлев. – М., 1961. – 120с.
1321903
  Дудинцев В.Д. Станция "Нина" / В.Д. Дудинцев. – М., 1952. – 56с.
1321904
   Станция "Северный полюс". – М., 1938. – 88с.
1321905
   Станция "Северный полюс". Жизнь папанинцев на дрейфующей льдине. – Москва : Молодая гвардия, 1938. – 88с.
1321906
   Станция № 46. Камэяма // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 3. – С. 22-24
1321907
   Станция № 49. Цутияма // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 6. – С. 17-19
1321908
   Станция № 50. Минакути // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 7. – С. 24-26
1321909
  Цветков С. Станция № 52 Кусацу // Япония сегодня. – Москва, 2009. – № 9. – С. 11-13
1321910
   Станция №42 Кувана // Япония сегодня. – Москва, 2008. – № 12. – С. 10-12
1321911
  Максимов А.Н. Станция Алонка: новеллы о строителях БАМа. / А.Н. Максимов. – М., 1978. – 127с.
1321912
  Ляпунов Б.В. Станция вне Земли. / Б.В. Ляпунов. – М., 1963. – 151с.
1321913
  Калинин Ю.Н. Станция детства / Ю.Н. Калинин. – Симферополь : таврия, 1986. – 87 с.
1321914
  Решетов А.Л. Станция Жизнь: Стихи. / А.Л. Решетов. – Свердловск, 1990. – 285с.
1321915
  Шевченко О.Ф. Станция Журавлиха / О.Ф. Шевченко. – М, 1981. – 79с.
1321916
  Савинов Е.Ф. Станция любовь. / Е.Ф. Савинов. – М., 1967. – 119с.
1321917
  Тельпугов В.П. Станция Люся / В.П. Тельпугов. – М., 1976. – 48с.
1321918
  Кривенко Е.И. Станция Мечта. Лирика. / Е.И. Кривенко. – Киев, 1961. – 112с.
1321919
  Кабо Р.Ф. Станция назначения - жизнь. / Р.Ф. Кабо. – М., 1964. – 215с.
1321920
  Кларов Ю.М. Станция назначения - Харьков / Ю.М. Кларов. – Москва, 1986. – 336 с.
1321921
  Руссков В.А. Станция назначения. / В.А. Руссков. – Хабаровск, 1974. – 207с.
1321922
  Минчковский А.М. Станция назначения: Рассказы и очерки. / А.М. Минчковский. – Л., 1979. – 312с.
1321923
  Симкин С.Х. Станция отправления / С.Х. Симкин. – Калининград, 1966. – 63с.
1321924
   Станция отправления. – Ставрополь, 1977. – 143с.
1321925
  Дариенко П. Станция отправления : стихи и поэмы / Петря Дариенко; пер. с молд. Ф.Чуева. – Москва : Современник, 1977. – 78 с.
1321926
  Амлинский В.И. Станция первой любви : рассказы / В.И. Амлинский ; [ил.: Н.Н. Поливанов]. – Москва : Советская Россия, 1961. – 144 с. : ил.
1321927
  Перепелинская Е. Станция прогрес // Юридическая практика : газета украинских юристов. – Киев, 2017. – 30 мая (№ 22). – С. 19. – ISSN 1563-6755


  Президентский и парламентский законопроекты содержат прогрессивные положения о судебном контроле и содействии в отношении международного арбитража, а недоработки вполне исправимы.
1321928
  Алексеев В.А. Станция Свеча : стихи / В.А. Алексеев. – Иркутск : Восточно-Сибирское издательство, 1981. – 46 с.
1321929
  Подлеснов Н. Станция счастья / Н. Подлеснов. – Ташкент, 1982. – 31с.
1321930
  Симанович Д.Г. Станция тревоги и любви / Д.Г. Симанович. – Минск, 1972. – 110с.
1321931
  Котовская Р.Н. Станция формирования. / Р.Н. Котовская. – М., 1981. – 47с.
1321932
  Пушкін О.С. Станційний доглядач / О.С. Пушкін. – К, 1937. – 24с.
1321933
  Пушкін О.С. Станційний доглядач / О.С. Пушкін. – К, 1948. – 20с.
1321934
  Гусейнов Г.Д. Станційні пасторалі : Сповідь дитинства / Г.Д. Гусейнов. – Кривий Ріг : Видавничий дім, 1999. – 264с. – ISBN 966-7388-27-1
1321935
  Гусейнов Григорій Станційні пасторалі : Сповідь дитинства / Гусейнов Григорій. – 2-е вид., доповнене : Акта, 2005. – 540 с. – ISBN 966-7021-92-0
1321936
  Харчук Б.М. Станція Настуся : повісті та оповідання / Борис Харчук. – Київ : Веселка, 1965. – 151 с.
1321937
  Грищук Б.А. Станція Сподівань : роман / Б.А. Грищук. – Київ, 1984. – 255 с.
1321938
  Остоич Д. Станчев / Д. Остоич. – М., 1957. – 46с.
1321939
  Гусев Г.М. Стань другом подростков / Г.М. Гусев. – М, 1964. – 32с.
1321940
  Роузен Х.У. Стань миллионером. / Х.У. Роузен. – М, 1992. – 96с.
1321941
  Чопра Ю Д. Стань моложе, живи дольше = Grow younger, live longer. 10 sters to reverse aging : 10 шагов к омоложению / Дипак Чопра, Дэвид Саймон. – Киев; Москва : София; ИД "Гелиос", 2003. – 368с. – ISBN 5-344-00315-3
1321942
  Кузьменко Ю. Стань письменником! // Сві-й-танок : студентський літературний альманах / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. за вип. М.К. Наєнко ; упоряд.: Л. Дядченко, М. Єщенко. – Київ, 2019. – Вип. 11. – С. 283-285


  27 березня 2019 р. Ін-т філології приймав учасників щорічного Всеукраїнського конкурсу літературної творчості "Стань письменником!". Конкурс проводить кафедра історії української літератури, теорії літератури та літературної творчості сред талановитих ...
1321943
  Бальмина Рита Стань раком : Стихи,поэмы / Бальмина Рита; Илл.автора. – Тель-Авив, 1998. – 144 с. : ил. – ISBN 9657094038
1321944
  Залесский М.З. Стань сильным / М.З. Залесский. – М, 1991. – 110с.
1321945
  Мушкетик Ю. Станьмо патріотами // Дивосвіт : всеукраїнський науково-популярний журнал / ТОВ "Редакція журналу "Дивосвіт". – Київ, 2010. – № 3 (35). – С. 2-3
1321946
  Матат Д. Станьте ініціаторами якісних змін! // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 20 лютого (№ 6). – С. 8-9. – ISSN 2219-5793


  "...У МОН України закликають громадськість стати ініціаторами якісних змін - не зволікати та долучатися до оновлення навчальних програм для учнів 5-9 класів".
1321947
  Кадкин О.К. Стапеля над Невой / О.К. Кадкин. – Л. : Советский писатель, 1979. – 94 с.
1321948
  Бондар Н.П. Стапропечатные книги библиотеки Н.С. Маклакова в собрании Национальной библиотеки Украины имени В.И. Вернадского // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 169-183. – ISSN 2224-1825


  В статье проанализирован состав богатого давними раритетными изданиями книжного собрания купца, предпринимателя, уроженца Путивля Н.С. Маклакова, подаренного им по завещанию родному городу.
1321949
  Горышин Г.А. Стар и млад / Г.А. Горышин. – Москва : Современник, 1978. – 447 с.
1321950
  Лукас Едвард Стара-нова холодна війна / спілкувався Богдан Цюпин // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 13 (333). – С. 6-7. – ISSN 1996-1561


  "Нова холодна війна пов"язана з російськими грішми для перекуповування слабших на Заході та використання енергії як зброї".
1321951
  Кръстев К. Стара българска живопис / К. Кръстев, В. Захариев. – София : Из-во "Български художник", 1960. – 212 с. : илл.
1321952
  Константинов Г. Стара българска литература : Отъ Св. Св. Кирилъ и Методий до Пансий Хилендарски / Г. Константинов. – София, 1943. – 185 с.
1321953
  Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and Volynian Polissia : (краєзнавчий словник - від найдавніших часів до 1914 р.) / проф. Олександер Цинкаловський. – Вінніпег : Волинь. – (Інститут дослідів Волині, ISSN Research Institute of Volyn ; ч. 52)
Т. 1. – 1984. – 600 с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 9-16 та в передм.
1321954
  Цинкаловський О. Стара Волинь і Волинське Полісся = Ancient Volyn and Volynian Polissia : (краєзнавчий словник - від найдавніших часів до 1914 р.) / проф. Олександер Цинкаловський. – Вінніпег : Волинь. – (Інститут дослідів Волині = Research Institute of Volyn ; ч. 55)
Т. 2. – 1986. – 578, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ.
1321955
  Фіцич Наталка Стара добоа Англія // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2018. – № 2 (140), квітень - травень. – С. 56-65 : фото
1321956
  Жулавський Ю. Стара земля / Ю. Жулавський. – Київ, 1928. – 280 с.
1321957
  Во І. Стара історія : оповідання // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал : спеціальний польський номер / ТОВ Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д.Дроздовський ; редкол.: Ю. Андрухович, І. Бондаренко, Н. Висоцька [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1/2 (1069/1070). – С. 69-90. – ISSN 0320-8370
1321958
  Гуцал С. Стара коаліція, новий уряд // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2018. – 17-23 березня (№ 10). – С. 5


  "Обрання Ангели Меркель федеральним канцлером і призначення 14 березня уряду нарешті завершило майже піврічний марафон формування владної коаліції в Німеччині. Четвертий строк Ангели Меркель на посаді канцлера збігся з четвертим у повоєнній історії ФРН ...
1321959
  Лукас Едвард Стара модель журналістики як бізнесу зазнала краху / розмову вів Микола Сірук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 17-18 червня (№ 106/107). – С. 25, 28


  Редактор тижневика The Economist, старший віце-президент Центру аналізу європейської політики Едвард Лукас - про відповідальність медіа за розвиток громадської думки.
1321960
   Стара Одеса. – Одеса, 1927. – 56 с.
1321961
  Сукманова О. Стара пісня про нову судову реформу // Юридична газета. – Київ, 2020. – 25 лютого (№ 4). – С. 8-9
1321962
  Троян С.С. Стара політика в новому прочитанні: сучасна польська національна візія німецького "Drang nach osten" // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2012. – Вип. 19 : Зовнішня політика і дипломатія: досвід, моделі, традиції. (До 95-річниці дипломатичної служби України). – С. 309-310. – ISBN 966-7196-06-2 (В19)
1321963
  Рева І. Стара Самар / І. Рева, О. Репан // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 28 (193). – С. 42-45. – ISSN 1996-1561


  На околицях Дніпропетровська збереглися рештки фортеці, збудованої Іваном Мазепою на місці давнішого козацького поселення.
1321964
  Лялька Я. Стара Сіль / Ярослав Лялька, Павло Романюк // Літопис нескореної України / Науково-дослід. центр історії нац.-визвольних змагань України. – Львів : Каменяр, 2002. – Кн. 3 : Стара Сіль/Я. Лялька, П. Романюк. – 308 с. – ISBN 5-7745-0935-4
1321965
  Терзичь С. Стара Србиjа : (XIX-XX век) : драма jедне цивилизациjе : Рашка, Косово и Метохиja, Cкопско-Тетовска област / Славенко Терзичь ; Православна реч, Ист. ин-т Београд ; уред.: Зоран Гутовичь, Срджьан Рудичь. – Нови Сад ; Београд : Православна реч ; Историjски институт, 2012. – 662, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 578-596. – ISBN 978-86-83903-58-0


  Літери сербського алфавіту, які не мають відповідників в українському та російському алфавітах, наведені згідно з їх вимовою
1321966
  Руднєв Є. Стара табірна миска // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2019. – 26 квітня - 10 травня (№ 16). – С. 1, 15


  8 травня у всьому світі відзначається День перемоги над нацистською Німеччиною.
1321967
  Возняк М.С. Стара українська драма і новійші дослїди над нею : Наукова хроніка: [рец. на кн.]: В.И. Рязанов - Из истории русской драмы. М., 1910 ; Н.И. Петров - Очерки из истории украинской литературы XVII и XVIII веков. К., 1911. – [У Львові [Львів]] : [З Друк. Наук. Т-ва ім. Шевченка], 1912. – 53 с. – Окр. відб.: Записки Наук. Т-ва ім. Шевченка. Наук. часоп., присв. перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяці під ред. Михайла Грушевського. Львів, т.112, с. 139-191


  Записки Наукового Товариства імени Шевченка: Наукова часопись, присвячена перед усїм українській історії, фільольогії й етнографії / Виходить у Львові що два місяцї під редакцією Михайла Грушевського. - Львів: Накладом Наук. Т-ва ім. Шевченка. Друк. ...
1321968
  Адріанова-Перетц В.П. Стара українська етимологія слова "горілка" / Варвара Адріянова-Перетц, 1928. – [5] с. – Окрем. відбиток: с. 197-201
1321969
  Бєляєв В.П. Стара фортеця / В.П. Бєляєв. – Львів : Вільна Україна, 1947. – 248 с.
1321970
  Бєляєв В.П. Стара фортеця / В.П. Бєляєв. – К., 1953. – 792с.
1321971
  Айні С. Стара школа : повість та оповідання. Для середнього шкільного віку / С. Айні. – Київ : Веселка, 1985. – 94, [2] с.
1321972
  Айні С. Стара школа : повість та оповідання : для серед. шк. віку / Садріддін Айні ; [пер. з тадж. О. Шокала] ; худож. Є. Котляр. – Київ : Веселка, 1985. – 96 с. : іл.
1321973
   Стара Юзовка. 1869-1905. – К., 1937. – 319с.
1321974
  Седина А.М. Стараницы из истории рабочего движения на Кубани. / А.М. Седина. – Карснодар, 1961. – 100с.
1321975
  Стоянов Б.Й. Старата родопска архитектура / Б.Й. Стоянов. – София, 1964. – 116с.
1321976
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Л., 1950. – 303с.
1321977
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Чита, 1950. – 172с.
1321978
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Челябинск, 1958. – 255с.
1321979
  Ганибесов В.П. Старатели / В.П. Ганибесов. – Челябинск, 1984. – 407с.
1321980
  Дерюгин Ю.Н. Старательская добыча золота в Гвинее = Artisanal gold mining in Guinea / Ю.Н. Дерюгин. – Москва : Акварель, 2015. – 240, [1] с., включ. обл. : ил., табл. – Текст парал. рус., англ. – Библиогр.: с. 233-234. – ISBN 978-5-904787-43-1
1321981
   Старательські способи видобутку бурштину в Українському Поліссі / С.О. Волненко, Г.В. Мельничук, Я.С. Курепа, С.В. Мамчур // Вісті Донецького гірничого інституту : всеукраїнський науково-технічний журнал гірничого профілю / Донецький національний технічний університет. Гірничий інститут. – Покровськ, 2017. – № 1 (40). – С. 118-122. – ISSN 1999-981Х
1321982
  Бланк М.И. Старатиграфическое значение фораминифер и история геологического развития восточной части Днепровско-Донецкой впадины и северо-западной окрины Донбасса в юрский период. : Автореф... Канд.геол.-минерал.наук: / Бланк М.И.; Харьк.гос.ун-т. – Харьков, 1967. – 20л.
1321983
  Колосов М.М. Старая акация / М.М. Колосов. – Москва, 1975. – 48с.
1321984
  Ланн Е. Старая Англия / Е. Ланн. – М., 1943. – 462с.
1321985
  Пермяк Е.А. Старая ведьма / Е.А. Пермяк. – Москва, 1961. – 191с.
1321986
  Петри Б.Э. Старая вера / Б.Э. Петри. – Иркутск, 1928. – 78 с.
1321987
  Чапек Карел Старая веселая Англия. / Чапек Карел. – МоскваЛ., 1927. – 96с.
1321988
  Варакин И.Н. Старая Вологда. / И.Н. Варакин, Н.П. Дмитриевский. – Вологда, 1922. – 31с.
1321989
  Кервуд Старая дорога / Кервуд. – Волгоград. – 252 с.
1321990
  Шадрин А.И. Старая дорога / А.И. Шадрин. – М., 1985. – 368с.
1321991
  Новиков Н.Г. Старая дружба / Н.Г. Новиков. – М., 1986. – 95с.
1321992
  Чаянов А. Старая западная гравюра : Краткое руководство для музейной работы / А. Чаянов. – Москва : М. и С. Сабашниковых, 1926. – 81 с., [15] с.
1321993
  Каназов М. Старая зимовка : повести / Молдахмет Каназов; пер. с каз. Г.Мурзахметовой. – Алма-Ата : Жалын, 1985. – 320 с.
1321994
  Игнатьева П.С. Старая и новая Даниловка. Рассказы рабоч. фаб-ки им. М.В. Фрунзе. / П.С. Игнатьева, 1940. – 223с.
1321995
  Шуваев К.М. Старая и новая деревня. / К.М. Шуваев. – М., 1937. – 357с.
1321996
  Астахова А.М. Старая и новая Карелия в частушке / А.М. Астахова, Н.П. Колпакова. – Петрозаводск, 1937. – 160с.
1321997
  Никулин Л. Старая и новая Москва в литературе / Л. Никулин. – Москва, 1947
1321998
  Корниль Л.Л. Старая и новая техника в стекольном производстве / Л.Л. Корниль. – 79с.
1321999
  Голобородько И.И. Старая и новая Турция / И.И. Голобородько. – Москва : Типо-литогр. Русского Товарищества печатн. и издательского дела, 1908. – 282, [6] с. – Научно-популярная библиотека. Серія 2, № 1-2
1322000
  Познаньска К. Старая и новая Турция / К. Познаньска. – Москва, 1974. – 191с.
<< На початок(–10)1321132213231324132513261327132813291330(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,