Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1310001
  Чобанюк М. "Синтез" як художньо-естетичний феномен культури ХХ - ХХІ століття // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: Скотна Н.В., Фкдурко М.Ю., Яремко Я.П. [та ін.]. – Дрогобич, 2018. – С. 176-185. – (Серія "Філологія" ; вип. 42). – ISSN 2522-4557
1310002
  Плетенчук Н. "Синтеза мислення" як основна засада творчості Уласа Самчука // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 71-76. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)
1310003
   Синтез нових метакрилових мономерів на основі 6-гідроксиауронів / Д.О. Мержиєвський, О.Г. Харченко, В.О. Смокал, О.М. Крупка, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 158
1310004
  Савків М.Р. Синтез нових метакрилових мономерів на основі ауронів / М.Р. Савків, О.Ю. Колендо, Н.М. Юхименко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 161
1310005
   Синтез нових метакрилових мономерів на основі фенілтриазолів та фенілімідазолів для термостабілізації ПС / О.О. Оцалюк, М. Черепій, О.Ю. Колендо, Н.М. Юхименко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 159
1310006
   Синтез нових оксоімідазолідинових сульфонамідів з протипухлинною активністю / О.В. Шабликін, Ю.Є. Корній, В.С. Броварець, О.В. Шабликіна, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 1. – C. 79-85. – ISSN 1025-6415
1310007
   Синтез нових фотоактивних стирилхінолінвмісних полімерів / О.Г. Харченко, Д. Коритко, В.О. Смокал, О.М. Крупка, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 168
1310008
   Синтез нової гетероциклічної системи - оксазоло[4,5-c][1,5,2]оксазофосфепін-1-оксидів / О Ю. Шишацька, М.Ю. Бруснаков, О.В. Головченко, О.В. Хиля, В.С. Броварець // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 131
1310009
   Синтез нової гетероциклічної системи 12Н-хромено[3",2":3,4]піроло[1,2-a]піримідин-12-ону / Т. Шокол, І. Несторак, Ю. Воловенко, В. Хиля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-15. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено поведінку 2-піримідилацетонітрилів у реакції Губена-Гьоша, встановлено, що результат реакції залежить від будови вихідного нітрилу. Досліджено взаємодію [alpha]-(4,6-диметил-2-піримідил)-2,4-дигідроксиацетофенонів з хлорацетилхлоридом. В ...
1310010
  Мацота Н.П. Синтез нормальных алифатических кетонов из карбоновых кислот и их эфиров в присутствии марганцевых катализаторов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Мацота Н.П.; Новочеркас. политехн. ин-т им. Серго Орджоникидзе. – Новочеркасск, 1971. – 16л.
1310011
  Тимофеева М.Я. Синтез нуклеиновых кислот в раннем эмбриональном развитии : Автореф... канд. биол.наук: / Тимофеева М. Я.; АН СССР, Ин-т бихим. – М., 1967. – 31л.
1310012
  Кабачник М.М. Синтез нуклеотидов и олигонуклеотидов на полимерных носителях : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Кабачник М.М.; МГУ. – Москва, 1971. – 20л.
1310013
  Савельева Н.И. Синтез О- и С-элементзамещенных произовдных кетоенольных систем на оснвое силид- и гермилкетенов : Автореф... канд. хим.наук: / Савельева Н. И.; МГУ. – М., 1971. – 16л.
1310014
  Голубев В.Е. Синтез О-[индолил-3-ацил (алкил)]-глицеринов : Автореф. дис... канд. хим. наук: / Голубев В.Е.; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1967. – 18с.
1310015
  Потехина М.И. Синтез О-алкил-алкилдитиофосфонатов металлов и исследование их в качестве присадок к минеральным маслам. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Потехина М.И.; Казан. хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1969. – 27л.
1310016
  Вафина М.Г. Синтез О-гликозидов серина и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Вафина М.Г.; Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1965. – 24л.
1310017
  Вафина М.Г. Синтез О-гликозидов серина и исследование их свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Вафина М.Г.; Ин-т химии природных соединений. – М, 1965. – 24л.
1310018
  Козурак М. Синтез оборонного та сакрального будівництва дерев"яних дзвіниць Дрогобиччини // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська національна академія мистецтв. – Львів, 2007. – Вип. 18. – С. 80-88. – ISSN 0236-4832
1310019
  Харченко Андріан Синтез образів в оправі Напрестольного Євангелія // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 247-249


  Розгляд суті й значення кожної образної одиниці Євангелія
1310020
  Гур"єва В. Синтез образності поезії та живопису в ліриці Е.Е. Каммінгса // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 178. – С. 101-109. – (Філологічні науки). – ISSN 2076-5770


  Проаналізовано особливості творчості Е.Е. Каммінгса як поета й художника в контексті американського модернізму. Розкрито питання впливу авангардистських течій живопису, зокрема кубізму й футуризму на лірику Е.Е. Каммінгса
1310021
  Бобух В.А. Синтез обчислювальних структур для обробки відеоінформації у реальному часі : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Бобух В.А.; МОіНУ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 19 назв
1310022
  Щепкина Елена Дмитриевна Синтез одномодовых и маломодовых диэлектрических волноводов на фиксированной частоте : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.04.03 / Щепкина Елена Дмитриевна; Киев. филиал Одесского электротехнич. и-та связи. – Киев, 1991. – 159л. – Бібліогр.:л.146-159
1310023
  Щепкина Е.Д. Синтез одномодовых и маломодовых диэлектрических волноводов на фиксированной частоте : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.03 / Щепкина Е.Д.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 17л.
1310024
  Корольова Я.Ю. Синтез однорідних клітинних мереж із вбудованими засобами тестового діагностування, що реконфігуруються : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Корольова Я.Ю. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 14 назв
1310025
   Синтез окисненої форми дитієно-ТТФ методом електрокристалізації / С. Крикун, І. Левков, Т. Єгорова, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 57-60. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Показано ефективну методику для отримання кристалів окисненої форми, проаналізовано вплив розчинників, температури та підтримуючого електроліту на перебіг процесу. Показано, що сполука дитієно-ТТФ кристалізується у формі солі катіон-радикалу, на ...
1310026
  Доня А.П. Синтез окрашенных мономеров и полимеров на основе аминостиролов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Доня А.П.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1968. – 17л. – Бібліогр.:с.17
1310027
  Исаева Г.М. Синтез оксиалзамещенных порфиринов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Исаева Г.М.; Ин-тут тонкой химической технологии. – М., 1979. – 21л.
1310028
  Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. : 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 154л. + Додатки : л. 124-128. – Бібліогр. : л.129-154
1310029
  Коркач Ю.П. Синтез оксиду азоту в серцево-судинній системі при старінні і експериментальному діабеті та шляхи його корекції : автореф. дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.04 - біохімія / Коркач Ю.П.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1310030
  Москвіна В.С. Синтез оксимів піранонеофлавонів та спіропіранонеофлавонів / В.С. Москвіна, І.В. Красилов, В.П. Хиля // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 10. – С. 79-87. – ISSN 1025-6415
1310031
  Сова В.В. Синтез оксэтанов ацетиленового ряда на основе ацетиленовых В-хлоргидринов : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Сова В.В.; Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 1969. – 23л.
1310032
  Грищенко В.К. Синтез олигодиенов с концевыми гидроксильными группами и полиуретанов на их основе : Дис... канд. хим.наук: / Грищенко В.К.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1970. – 137л. – Бібліогр.:л.20-137
1310033
  Грищенко В.К. Синтез олигодиенов с концевыми гидроксильными группами и полиуретанов на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Грищенко В.К.; Киев. гос. ун-т им. Т.Г.Шевченко. – К., 1971. – 17л.
1310034
  Загданская Н.Е. Синтез олигомерных фотопроводников на основе производных карбазола : Отделение научно-технической информации / Загданская Н.Е. – Киев, 1992
1310035
  Кудренко В.А. Синтез олигомерных фотопроводников на основе фенантрена и нафталина : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кудренко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 129 л. – Библиогр.: л. 116-129
1310036
  Кудренко В.А. Синтез олигомерных фотопроводников на основе фенантрена и нафталина : автореф. дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Кудренко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – 17 с. – Библиогр.: 13 назв.
1310037
  Котомкин В.Я. Синтез олигосилоксангликолей, полисилоксинуретанов и исследование их физико-химических свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Котомкин В.Я.; АН УССР. Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1982. – 16л.
1310038
  Люблинский Р.Н. Синтез оператора оптимального управления непрерывным производством. / Р.Н. Люблинский. – Томск, 1982. – 182с.
1310039
  Гаджиєв М.М. Синтез оптимальних алгоритмів виявлення сигналів при сумісному впливі заважаючих факторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Гаджиєв Матін Магсуд-огли ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 42 назви
1310040
  Костенко О.М. Синтез оптимальних планів експериментів в умовах обмежених матеріальних та часових ресурсів : автореф. дис. … д-ра техн. наук : 01.05.02 / Костенко Олена Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 69 назв
1310041
  Сукретна А. Синтез оптимального керування для хвильового рівняння з дисипацією // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 48-52. – (Математика. Механіка ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Для задачі оптимального керування з напіввизначеним критерієм якості для хвильового процесу з дисипацією отримано умови, при виконанні яких оптимальне керування не виходить на обмеження, та побудовано оптимальний синтез у цьому випадку. Запропоновано ...
1310042
  Мороз А.И. Синтез оптимального по времени управления для линейных систем третьего порядка : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мороз А.И.; АН СССР. Ин-т автоматики и телемеханики (технической кибернетики). – М., 1968. – 15л.
1310043
   Синтез оптимального управления в игровых системах. – Свердловск, 1986. – 125с.
1310044
  Карулина Н.И. Синтез оптимального управления для билинейных систем : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.01.02 / Карулина Н. И.; АН СССР Матем ин-т. – М., 1988. – 14л.
1310045
  Шор Е.И. Синтез оптимального управления для некоторого класса вероятностных объектов. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.09 / Шор Е.И.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1973. – 18л.
1310046
  Эдиберидзе А.Г. Синтез оптимального управления процессом спуска колонных труб при глубоком бурении : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Эдиберидзе А.Г. ; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1967. – 20 с.
1310047
  Капустян Владимир Емельянович Синтез оптимального управления распределенными системами с запаздыванием по времени : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.12 / Капустян Владимир Емельянович ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1982. – 14 с.
1310048
  Капустян Владимир Емельянович Синтез оптимального управления распределенными системами с запаздыванием по времени. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 05.13.02 / Капустян Владимир Емельянович; Мин. путей сообщения СССР, Днепропетровский ин-т инженеров железнодорож. транспорта им. М. – Днепропетровск, 1982. – 140л. – Бібліогр.:л.131-137
1310049
   Синтез оптимального управления системами с распределенными параметрами. – Фрунзе, 1985. – 83с.
1310050
  Масляный А.С. Синтез оптимального управления шахтными подъемными установками. / А.С. Масляный. – Киев, 1977. – 32с.
1310051
  Халімовський О.М. Синтез оптимальної багатомірної САК стрічковим ковейєром з проміжника приводом. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.07 / Халімовський О.М.; КПІ. – К, 1994. – 12л.
1310052
  Горинг Ш. Синтез оптимальной системы автоматического управления с прогнозированием / Ш. Горинг. – М, 1963. – 30с.
1310053
  Григорьев Константин Георгиевич Синтез оптимальноых управлений в задачах стабилизации космическх летательных аппаратов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.01 / Григорьев Константин Георгиевич; Моск. гос. ун-т им. М.В.Ломоносова. Мехн.-мат. фак. – М., 1975. – 8л.
1310054
  Колосов Г.Е. Синтез оптимальных автоматических систем при случайных возмущениях / Г.Е. Колосов. – М., 1984. – 255с.
1310055
  Алиев Ф.А. оглы Синтез оптимальных дискретных систем с обратной связью : Автореф... канд. физ.мат.наук: 01.02.01 / Алиев Ф. А. оглы; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1974. – 11л. – Бібліогр.:с.10-11
1310056
  Кунцевич В.М. Синтез оптимальных и адаптивных систем управления / В.М. Кунцевич, М.М. Лычак. – К, 1985. – 245с.
1310057
  Волгин Л.Н. Синтез оптимальных импульсных систем / Л.Н. Волгин. – Москва, 1963. – 22с.
1310058
  Ларин В.Б. Синтез оптимальных линейных систем с обратной связью / В.Б. Ларин. – Киев, 1973. – 151с.
1310059
  Мамиконов А.Г. Синтез оптимальных модульных систем обработки данных / А.Г. Мамиконов, В.В. Кульба. – Москва, 1986. – 276с.
1310060
  Хамраева Д. Синтез оптимальных неблокирующих систем коммутации для для техники связи и управления. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.05 / Хамраева Д.; Ташк.политехн.ин-т. – Ташкент, 1973. – 22л.
1310061
  Стенин А.А. Синтез оптимальных по расходу топлива алгоритмов управления динамическими системами с запаздыванием. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.01 / Стенин А.А.; Киев.политехн.ин-т. – К, 1980. – 24л.
1310062
  Веремей Е.И. Синтез оптимальных регуляторов с учетом требований реализации : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.02 / Веремей Е.И. ; ЛГУ. – Ленинград, 1979. – 20 с.
1310063
  Петров Ю.П. Синтез оптимальных систем управления неполностью известных возмущающих силах / Ю.П. Петров. – Ленинград, 1987. – 290с.
1310064
  Сакава А.И. Синтез оптимальных систем управления с использованием принципа максимума. / А.И. Сакава, Ч. Хайяси. – М., 1963. – 26с.
1310065
  Малов Д.И. Синтез оптимальных систем управления тиристорными преобразователями частоты / Д.И. Малов, А.В. Лукашенков. – Тула, 1978. – 70 с.
1310066
  Ньюстад Н. Синтез оптимальных управлений. Доклад / Н. Ньюстад, Б. Пайевонский. – Москва, 1963. – 34с.
1310067
  Алеиева Е.Д. Синтез оптически активных полимеров ассиметрическим гидрированием поликетоэфиров и полидикетонов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Алеиева Е.Д. ; АН СССР, Ин-т нефтехим. синтеза. – Москва, 1971. – 28 с.
1310068
  Первак Ю.А. Синтез оптичних багатошарових напівпровідникових та діелектричних структур // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 9 : Радіофізичний факультет. Військовий інститут. – С. 71-77
1310069
  Можаев Г.В. Синтез орбитальных структур спутниковых систем. / Г.В. Можаев. – М, 1989. – 303с.
1310070
  Малкес Л.Я. Синтез органических люминофоров в рядах [омега]-арилвинилзамещенных бензола и 1,8-нафтоилен-1",2"-бензимидазола и разработка на их основе люминесцентных дефектоскопических материалов : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.05 / Малкес Леонид Яковлевич ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1979. – 21 с. – Библиогр.: 113 назв.
1310071
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
1. – 1932. – 270с.
1310072
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
1. – 1932. – 270с.
1310073
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
2. – 1932. – 296с.
1310074
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
2. – 1932. – 296с.
1310075
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
4. – 1936. – 120с.
1310076
   Синтез органических препаратов. – М.-Л.
4. – 1936. – 120с.
1310077
   Синтез органических препаратов. – Москва : Главная редакция химической литературы
Т. 5. – 1938. – 132с. : ил.
1310078
   Синтез органических препаратов. – М, 1949. – 650с.
1310079
  Либ Г. Синтез органических препаратов из малых количеств веществ / Г. Либ, В. Шенигер. – Л., 1957. – 163с.
1310080
  Журавлев В.Е. Синтез органических производных полония ароматического ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Журавлев В. Е.; ЛГУ. – Л., 1965. – 13л.
1310081
   Синтез органических соединений. – Минск, 1970. – 148с.
1310082
   Синтез ортофосфатов церия со структурой монацита и рабдофана из фосфорнокислых растворов в присутствии пероксида водорода / Л.С. Скогарева, Т.О. Шекунова, А.Е. Баранчиков, А.Д. Япрынцев, А.А. Садовников, М.А. Рюмин, Н.А. Минаева, В.К. Иванов // Журнал неорганической химии / Рос. акад. наук. – Москва, 2016. – Т. 61, № 10. – С. 1276-1281. – ISSN 0044-457Х
1310083
  Минакир П.А. Синтез отраслевых и территориальных плановых решений / П.А. Минакир. – Москва : Наука, 1988. – 151с.
1310084
  Сергеев С.Н. Синтез параллельных микропрограммных сруктур. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.13 / Сергеев С.Н.; АНС.Сиб.отдел.ин-т математики. – Новосибирск, 1979. – 14л.
1310085
  Вальковский В.А. Синтез параллельных программ и систем на вычислительных моделях / В.А. Вальковский, В.Э. Малышкин. – Новосибирск : Наука, 1988. – 126с.
1310086
  Надутый В.П. Синтез параметров валковых вибрационных классификаторов / В.П. Надутый, В.А. Остапенко, В.Ф. Ягнюков; НАН Украины; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2006. – 191с. – Проект " Наукова книга". – ISBN 966-00-0607-1
1310087
  Михайлов М.Ю. Синтез пассивных вибраторных антенн. : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Михайлов М.Ю.; КПИ. – К., 1987. – 14л.
1310088
  Гиллемин Э.А. Синтез пассивных цепей / Э.А. Гиллемин. – Москва, 1970. – 720 с.
1310089
  Куваева Е.Б. Синтез пептидной связи в процессе метаморфоза шелкопряда. : Автореф... Канд.биол.наук: / Куваева Е.Б.; Ин-т.биохимии. – М, 1958. – 22л.
1310090
  Шубина Т.Н. Синтез пептидов в водных растворах при помощи воднорастворимого карбодиимида. : Автореф... канд. хим.наук: / Шубина Т.Н.; АН СССР. Сиб. отд. Объед. уч. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1966. – 188л.
1310091
  Махомед Абдала Махомед Эль Маграби Синтез пептидов на основе циотина : Автореф... канд. хим.наук: 0.79 / Махомед Абдала Махомед Эль Маграби; Ленингр. гос. ун-т. – Л., 1969. – 15л.
1310092
  Паулюконис Синтез пептидов сарколизина. содержащих в- и у-аминокислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Паулюконис А.-А.Б.; Вильню.гос.ун-т. – Вильнюс, 1969. – 21л.
1310093
  Дегтярь В.Г. Синтез пептидов, содержащих дисульфидную связь : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Дегтярь В.Г.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – Москва, 1968. – 16л.
1310094
  Гершкович А.А. Синтез пептидов. Реагенты и методы / А.А. Гершкович, В.К. Кибирев. – Киев : Наукова думка, 1987. – 264 с.
1310095
  Цал М.И. Синтез пербораторов первой и второй аналитической группы : Автореф... канд. хим.наук: / Цал М. И.; Ленг. технол. ин-т. – Ленинград, 1957. – 15л.
1310096
  Кибальникова Р.И. Синтез перекисей ацилов в их реакций в галогенами : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кибальникова Р.И.; Горьковский гос. ун-т. – Горький, 1972. – 20л.
1310097
  Кузнецова К.І. Синтез пероксидів та мономерів на основі кисневмісних гетероциклів та їх властивості : автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кузнецова Катерина Ігорівна ; М-во освіти і науки України. Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 26 назв
1310098
  Квасюк Евгений Иванович Синтез пиразольных нуклеозидов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Квасюк Евгений Иванович; АН БССР, Отд-ние хим. и геол. наук, объединенный совет ин-тов физ.-органич. хим., и общей и нео. – Минск, 1975. – 20л.
1310099
  Гранат Д.С. Синтез піразоло [3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гранат Дмитро Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 c. – Бібліогр.: 12 назв
1310100
  Гранат Д.С. Синтез піразоло [3,4-d]-4,5-дигідропіримідинів [5+1] циклізацією : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гранат Дмитро Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 137 арк. – Бібліогр.: арк.118-137
1310101
  Михальчук В.Л. Синтез піролідин-3-сульфонілфторидів та сульфамідів реакцією [3+2]-циклоприєднання / В.Л. Михальчук, В.С. Ярмольчук, А.О. Толмачов // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 105
1310102
  Білик Н.Л. Синтез пластичних мистецтв у інтермедіальному полі роману М. Продановича "Сад у Венеції" // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 253-260. – ISSN 2075-437X


  На матеріалі роману сучасного сербського прозаїка Мілети Продановича "Сад у Венеції" у статті висвітлюється притаманний сербській постмодерністській літературі досвід інтермедійного моделювання смислової активності техніки синтезу пластичних мистецтв у ...
1310103
  Артоболевский И.И. Синтез плоских механизмов / Артоболевский И.И., Левитский Н.И., Черкудинов С.А. – Москва : Физматгиз, 1959. – 1084 с. : черт. – Библиогр.: с. 1069-1078
1310104
  Заіченко О.С. Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопероксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.06 / Заіченко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 39 с. – Бібліогр.: 58 назв
1310105
  Заіченко О.С. Синтез поверхнево-активних олігопероксидів, олігопероксидних металокомплексів для отримання функціональних нано- та мікрокомпозитів : дис. ... д-ра. хім. наук : 02.00.06 / Заіченко Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 347 л. – Додатки: л. 333-347. – Бібліогр.: л. 291-332
1310106
  Эрекаев В.П. Синтез поверхностноактивных, антимикробных четвертичны аммониевых солей : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Эрекаев В.П. ; М-во высш. и сред. спец.образования РСФСР. Моск. ин-т тонкой хим. технол. – Москва, 1959. – 14 с.
1310107
  Швець Т. Синтез поглядів і переконань в автобіографічній літературі Докії Гуменної // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Тараса Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія. – Хмельницький, 2015. – Вип. 1. – С. 67-68
1310108
  Затовський І.В. Синтез подвійних фосфатів, що містять Ti(III) / І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 69-73. – (Хімія ; Вип. 34)


  Здійснено синтез нових подвіних NaTiP[нижній індекс 2]O[нижній індекс 7] та K[нижній індекс 3]Ti[нижній індекс 2](P[нижній індекс 2]O[нижній індекс 7])PO[нижній індекс 3] фосфатів Ti(III) з розтопів M[нижній індекс 2]O : P[нижній індекс 2]O[нижній ...
1310109
   Синтез позиционных систем программного управления. – Л., 1977. – 279с.
1310110
  Шубашвили А.С. Синтез поли- (1,2-диарил) бензимидазолов методом модифицированной восстановительной полигетероциклизации. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шубашвили А.С.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1980. – 28л.
1310111
  Сайденова С.Б. Синтез полиамидов миграционной сополимеризацией незамещенных диимидов ароматических кислот с диаминами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Сайденова С.Б.; АН КССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1974. – 20л.
1310112
  Малышевская К.А. Синтез полиамидов на основе 2,5-фурандикарбоновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Малышевская К.А.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1967. – 16л.
1310113
  Шишкина Наталия Ивановна Синтез поливиниловых эфиров конденсированных углеводородов и их физико-химические свойства : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Шишкина Наталия Ивановна; Харьк. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Харьков, 1975. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1310114
  Панкова Э.С. Синтез полимеризационноспособных олигомеров полимеризацией тетрагидрофурана и исследование свойств сетчатых полимеров на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Панкова Э.С.; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1968. – 18л.
1310115
  Васильев А.А. Синтез полимерных нерастворимых сульфокислот, сульфокислотных ионитов / А.А. Васильев. – Ленинград, 1971. – 300с.
1310116
  Реди Н.С. Синтез полимерных производных антибиотиков на основе сополимеров-винилпирролидона : Автореф... канд. фармацевт.наук: 15.792 / Реди Н.С.; Ленингр. химико-фармац. ин-т. – Л., 1972. – 16л.
1310117
  Яшков В.А. Синтез полимеров винилхлорида, содержащих оловоорганические группировки : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Яшков В.А.; МГУ. Химич. фак-т. – М., 1972. – 16л.
1310118
  Шаглаева Нина Савельевна Синтез полимеров и сополимеров акриламида и исследование их водных растворов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Шаглаева Нина Савельевна ; МГУ. – Москва, 1981. – 22 с.
1310119
  Байбородина Елена Николаевна Синтез полимеров с системой сопряжения путем поликонденсации полихлоруглеводородов в присутствии лития и различных многофункциональных и ненасыщенных соединений : Автореф... канд.хим.наук: 020006 / Байбородина Елена Николаевна; Ирк. гос. ун-т им А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 23л.
1310120
  Петринска В.Б. Синтез полимеров с системой сопряженных связей в макроцепи путем дегалогенирования полигалогенуглеводородов металлическим литием : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Петринска В.Б.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1971. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1310121
  Бодоев Н.В. Синтез полиметилированных ароматических углеводородов и исследование их поведения в кислотных системах : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бодоев Н. В.; АН СССР, Сиб. отд. Новос.ин-т. – Новосибирск, 1980. – 15л.
1310122
  Дхрвар П. Синтез полиосновных пирдинкарбоновых кислот и их производных : Автореф... Канд.хим.наук: / Дхрвар П.; Ун-т дружбы народов. – Москва, 1965. – 14л.
1310123
  Гончаренко Л.М. Синтез полиуретанов на основе хлорсодержащих эфирогликолей и исследование зависимости их свойств от строения эфирогликолей : Дис... канд. хим.наук: / Гончаренко Л.М.; АН УССР, Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – К., 1969. – 118л. – Бібліогр.:л.108-118
1310124
  Гончаренко Л.М. Синтез полиуретанов на основе хлорсодержащих эфирогликолей и исследование зависимости их свойств от строения эфирогликолей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 075 / Гончаренко Л.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1970. – 19 с.
1310125
  Шермергорн И.М. Синтез полифосфитов и исследования их некоторых свойств : Автореф... канд .хим.наук: / Шермергорн И. М.; Казан. хим. технол. ин-т. – Казань, 1964. – 12л.
1310126
  Высоцкий В.И. Синтез полициклических азотсодержащих систем на основе метилен-бис-2.2 - циклогексанона : Автореф... канд. хим.наук: / Высоцкий В.И.; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1964. – 14л.
1310127
  Мукбаниани Омар Васильевич Синтез полициклических органосилоксановых соедиений и блоксополимеров на их основе : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Мукбаниани Омар Васильевич; Тбилисск. гос. ун-т. – Тбилиси, 1977. – 22л.
1310128
  Торгов И.В. Синтез полициклических соединений, родственных стероидам, методом диеновой конденсации : Автореф. дис. ... д-ра хим. наук / Торгов И.В. ; АН СССР, Отд. хим. наук, Ин-т орган. химии. – Москва, 1953. – 16 с.
1310129
   Синтез полімерів метакрилового ряду з стирилхіноліновим фрагментом / О. Харченко, В. Смокал, Д. Гетя, О. Крупка, О. Колендо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 72-75. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено кінетику кополімеризації 8-метакрилоксистирилхінолінів з метилметакрилатом (1:3). Полімеризацію проводили в розчині ДМФА у присутності АІБН як ініціатора в атмосфері аргону. Будову синтезованих кополімерів доведено спектральними методами. ...
1310130
  Рябцева А.О. Синтез полімерних носіїв ліків з поліетиленгліколевими та поліелектролітними бічними ланцюгами на основі епоксидовмісних поліпероксидів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Рябцева Анна Олександрівна ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1310131
  Овсепян Т.Р. Синтез порфиринов, родственных простетическим группам цитохромов : Автореф... кандидата хим.наук: / Овсепян Т.Р.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 12л.
1310132
  Левков І. Синтез похідних 1-аміно-2-оксиалкілізоіндолу та їх взаємодія з N-фенілмалеїнімідом / І. Левков, Т. Єгорова, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 26-28. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Вперше синтезовано похідні 1-аміно-2-оксиалкілізоіндолу: 2-(2-гідроксиетил)-ізоіндоліум бромід, 2-(3-метоксипропіл)-ізоіндоліум бромід та (2-метоксиметил)-ізоіндоліум хлорид. На їх прикладі досліджено реакційну здатність 1-аміно-2-алкілізоіндолів, ...
1310133
  Ляшук О.С. Синтез похідних 2-(4-(диметиламіно)феніл)-3,7-дигідрокси-4H-хромен-4-ону / О.С. Ляшук, В.Л. Михальчук, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 101
1310134
  Соколенко Є.М. Синтез похідних 3-гетера-7-азабіцикло[3.3.0]октанів - аналогів (тіо)морфоліну та піперазину / Є.М. Соколенко, О.О. Григоренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 97
1310135
  Денисенко О.В. Синтез похідних 6-аміно-2-бромо-4-гідроксинікотинальдегіду / О.В. Денисенко, А.В. Твердохлібов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 73
1310136
  Смирнов В.О. Синтез похідних 7-оксабіцикло [2,2,1]-гептану - перспективних будівельних блоків для створення лікарських засобів / В.О. Смирнов, Д.В. Ярмолюк // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 112
1310137
  Шелепюк А.В. Синтез похідних азоло[а]піридинійолатів / А.В. Шелепюк, В.О. Ковтуненко, Л.М. Потіха // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 129
1310138
  Бутин Б.М. Синтез превращения и стереохимии некоторых производных фосфацикла гексанового ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Бутин Б.М. ; АН Казах.ССР. – Алма-Ата, 1977. – 25 с.
1310139
  Чуйкова Т.В. Синтез предшественников, генерация и изучение свойств замещенных октафтор-1-нафталинониевых ионов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чуйкова Т.В.; АН СССР. Сиб. отд-ние Новосиб. ин-т орган. химии. – Новосибирск, 1974. – 20л.
1310140
  Рустамов А.Г. Синтез привитых сополимеров стироали бутилкаучука и их некоторые поллимераналогичные превращения. : Автореф... канд. хим.наук: 082 / Рустамов А.Г.; Совет Азерб. ин-та нефти и химии по присужд. уч. степеней по химии и нефтепереработке. – Баку, 1971. – 16л.
1310141
  Кармазинский А.Н. Синтез принципиальных схем цифровых элементов на МДП-транзисторах / А.Н. Кармазинский. – Москва : Радио и связь, 1983. – 256 с.
1310142
  Савин Б.М. Синтез пририлиевых и пиридировых производных стероидного ряда : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Савин Б. М. ; Ростов. ГУ. – Ростов -на-Дону, 1969. – 18 с.
1310143
  Поляков Володимир Петрович Синтез пристроїв прийому сигналів при апріорній невизначеності : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.12.13 / Поляков В.П.; Одеська національна академія зв"язку. – Одеса, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 25 назв.
1310144
  Русев Г.Д. Синтез проверяющих тестов для дискретных автоматов : Автореф... канд. техн.наук: / Русев Г.Д.; Киев. высш. инж. радиотехн. училище противовоздуш. обороны. – К., 1972. – 27л.
1310145
  Наметкина Л.Н. Синтез производного 6-деметилтетрациклина : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Наметкина Л.Н.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1969. – 20л.
1310146
  Маньо Н.П. Синтез производных 2-амино-, 2-гидрозионоцикло-алкано тиазолина-2 и их некоторые превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Маньо Н.П.; МВ и ССО УССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 21л.
1310147
  Веневцева Н.К. Синтез производных 5-оксибензофурана. : Автореф... канд. хим.наук: / Веневцева Н.К.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т. – Москва, 1963. – 13л.
1310148
  Мильвидене Г. Синтез производных 6-замещенного бензодиоксана - 1,4 : аминокетонов, аминоспиртов, аминов и b - дикетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Мильвидене Г.; Вильнюсский гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1966. – 14л.
1310149
  Ковалев В.В. Синтез производных адамантана : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ковалев Владимир Васильевич ; Моск. Гос. Ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1978. – 25 c. – Библиогр.: 8 назв.
1310150
  Васильев Г.С. Синтез производных бутадиеновой кислоты на основе диацетилена : Автореф... канд. хим.наук: / Васильев Г.С.; Ин-т орган.химии. – М, 1964. – 22л.
1310151
  Абдинова А.Б. Синтез производных мочевины и изучение их действия на стабильность смазочных масел. : Автореф... Канд. хим. наук: / Абдинова А.Б.; Азербайдж. гос. ун-т. им. С.М.Кирова. – Баку, 1958. – 18л.
1310152
  Каган Е.Ш. Синтез производных перидина и хинолина на основе реакции Манниха : Автореф... канд. хим.наук: / Каган Е.Ш.; Ростовский-на-Дону гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1967. – 20л.
1310153
  Карпышев Н.Н. Синтез производных сфингозиновых оснований : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Карпышев Николай Николаевич ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1979. – 21 с. – Библиогр.: 8 назв.
1310154
  Владзимирская Е.В. Синтез производных тиазана и тиазолидина : Автореф... доктора фармацевтич.наук: / Владзимирская Е.В.; Львовский гос. мед. ин-т. – Львов, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1310155
  Пашкевич Ю.М. Синтез производных тиазолидона --4 с бензильными радикалами. : Автореф... канд.фармацевт.наук: / Пашкевич Ю.М.; М-во здравоохранения РСФСР.Ленингр.хим.фармацеврт.ин-т. – Л, 1961. – 12л.
1310156
  Терентьев А.Г. Синтез производных феназина через 5, 10 -- диацетилдигидрофеназин : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Терентьев А. Г.; АН УССР, Ин-т орган. хим. – К., 1974. – 28л.
1310157
  Левитан Г.Е. Синтез производственных разветвленных и кетосахаров по реации реформатского : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Левитан Г. Е.; Рос.ГУ. – Ростов -на-Дону, 1974. – 20л.
1310158
  Красницкая Т.А. Синтез произвольных тиазола и имидазола бромированием непредельных тиокарбамидов. : Автореф... хим.наук: 02.0003 / Красницкая Т.А.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1974. – 19л.
1310159
  Чжу Чунь-хуа. Синтез промежуточных продуктов и красителей, содержащих остаток бета-хлорпропионовой кислоты. : Автореф... канд. хим.наук: / Чжу Чунь-хуа.; МВ и ССО РСФСР. Лен. технол. ин-т. – Л., 1963. – 15л.
1310160
  Павлик Е. Синтез промышленных систем автоматического регулирования при помощи стандартных регуляторов аппроксимирующих оптимальные по быстродействию нелинейные процессы регулирования. / Е. Павлик. – М., 1963. – 24с.
1310161
  Гавриш О.А. Синтез проривних технологій космічної галузі на основі поєднання дослідницької, науково-технічної, виробничої та інвестиційної діяльності / О.А. Гавриш, С.В. Войтко, Ю.В. Бухун // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2015. – № 6 (55), грудень. – С. 3-10. – ISSN 2218-1199
1310162
  Монашко Н.Т. Синтез пространственных шестизвенных рычажных механизмов периодического поворота машин-автоматов пищевой промышленности. : Автореф... канд. техн.наук: 05.021 / Монашко Н.Т.; Одес. технол. ин-т пищевой пром. – Одесса, 1971. – 12л.
1310163
  Раджюнас Л.В. Синтез простых виниловых эфиров аминофеновлов и их превращения. : Автореф... Канд.хим.наук: / Раджюнас Л.В.; Воронежский гос.ун-т. – Воронеж, 1964. – 17л.
1310164
  Сабиров С. Синтез простых моно-, ди- и триэфиров глицеринов ацетиленового и этиленового радов : Автореф... канд. хим.наук: / Сабиров С.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Душанбе, 1967. – 18л.
1310165
  Ибрагимов А. Синтез простых моно-, ди- и триэфиров глицеринов ацетиленового ряда с фенильным радикалом и их химические превращения. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Ибрагимов А.; Тадж. гос. ун-тет им. В.И.Ленина. – Душанбе, 1968. – 26л.
1310166
  Орипов А. Синтез простых моно, -ди и алкоксиаминовых эфиров несимметричных ацетиленовых у-гликолей, их гидрирование. : Автореф... канд.хим.наук: 072 / Орипов А.; Кирг.гос.ун-т. – Фрунзе, 1971. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1310167
  Беззубов А.А. Синтез разветвленных жирных кислот и кислот с несопряженной системой двойных связей с помощью реакции Виттига : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Беззубов А.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1968. – 19л.
1310168
  Мещанов А.С. Синтез разрывных управлений с двумя поверхностями переключений и его применение к стабилизации турбореактивного двигателя. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.02 / Мещанов А.С.; Казан.авиац.ин-т. – Казань, 1977. – 24л.
1310169
  Геворкян Светлана Бениаминовна Синтез растворимых полидиацетиленов методом окислительной дегидрополиконденсации и изучение их свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Геворкян Светлана Бениаминовна; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 24л. – Бібліогр.:с.24
1310170
  Воронин В.Г. Синтез рацемического тубокурариниодида : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Воронин В.Г. ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломносова. Кафедра технологии лекарств. и душистых веществ. – Москва, 1958. – 7 с.
1310171
  Авдеенко А.П. Синтез реакции и применение n-замещенных п-хинониминов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Авдеенко А.П.; МВ и ССО УССР. – Днепропетровск, 1974. – 24л.
1310172
  Шибнев В.А. Синтез регулярных полипептидов и применение их для изучения структуры коллагена : Автореф... д-ра хим.наук: 079 / Шибнев В.А.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1972. – 36л.
1310173
  Александров А.Г. Синтез регуляторов многомерных систем / А.Г. Александров. – Москва : Машиностоение, 1986. – 271 с.
1310174
  Зарецкий В.П. Синтез релейных стохастических систем управления, субоптимальных по быстодействию : Автореф... канд. техн.наук: 198 / Зарецкий В.П.; АН КиргССР. Объедин. учен. совет по физ.-мат. и техн. наукам. – Фрунзе, 1972. – 28л. – Бібліогр.:с.27-28
1310175
  Хомінський С. Синтез релігії та екології у публікаціях "Гуманитарного экологического журнала" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 28-32. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  Досліджується висвітлення синтезу релігії та екології у публікаціях "Гуманитарного экологического журнала". It is investigated the interpretation of religion and ecology synthesis in the publications of "Humanitarian ecological magazine".
1310176
  Тетеря Я.І. Синтез релігії та медицини давніх слов"ян. Втрата сакральності медицини у наш час // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 7. – С. 51-53
1310177
   Синтез рентген-чутливих наночастинок наоснові полістиролу / К.О. Шилова, О.А. Ніколаєва, Л.О. Вретік, В.М. Ящук, М.Ю. Лосицький, А.І. Маринін, Т.Ю. Огульчанський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 189
1310178
  Владимирцева Е.А. Синтез РНК в клетках асцитной карциномы Эрлиха, зараженных вирусом Сендай : Автореф... канд. биол.наук: 091 / Владимирцева Е.А.; АМН СССР. Ин-т вирусологии им. Д.И.Ивановского. – М., 1968. – 17л.
1310179
  Горленко Ж.М. Синтез РНК в клетках Е cоli В во время развития фага Т2 : Автореф... канд. биол.наук: / Горленко Ж. М.; Ин-т биохим. АН СССР, Ин-т атомной энергии. – М., 1967. – 23л.
1310180
  Капралов О.О. Синтез РНК у ядрах та мітохондріях печінки щурів при дії А23187, верапамілу і форбол-миристат ацетату // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 38-40. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; Вип. 3)


  У дослідах на ізольованих ядрах та мітохондріях печінки щурів показано, що кальцієвий іонофор А23187, блокатор кальцієвих каналів верапаміл та активатор протеїнкінази С форбол-12-міристат-13-ацетат впливають на синтез РНК у ядрах, але не в ...
1310181
  Сікора Л.С. Синтез робастних автоматичних систем управління з лазерними спостерігачами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.06 / Сікора Л.С.; Держ. ком. зв"язку та інформатиз. НАН України. Держ. наук.-дослід. ін-т інформат. інфрастр. – Львів, 2000. – 36л.
1310182
  Тавровський І.І. Синтез робастного регулятора заданої структури для процесу кристалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Тавровський І.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1310183
  Буаклін Мохамед Алі Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об"єкту регулювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Буаклін Мохамед Алі ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1310184
  Гераскина Т.В. Синтез робастных динамических и децентрализованных регуляторов гибридных систем. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.13.01 / Гераскина Т.В.; Нижегородск.гос.техн.ун-т. – Н.Новогород, 1998. – 15л.
1310185
  Пєтков О.О. Синтез розрядних кіл ємнісних накопичувачів енергії для формування великих імпульсних струмів з нормованими параметрами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.13 / Пєтков Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 35 с. – Бібліогр.: 42 назви
1310186
  Водолазська Наталія Володимирівна Синтез роторних систем для складання різьбових з"єднань на підставі просторово-функціонального підходу : Автореф. дис. ... техніч. наук: 05.02.08 / Водолазська Н.В.; Донецький нац. технічний ун-тет. – Донецьк, 2004. – 21с. – Бібліогр.: 20 назв
1310187
  Хачатрян Р.М. Синтез ряда замещенных 2-оксо- и 2-тиогидропиримидинов и некоторые их превращения. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Хачатрян Р.М.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1310188
  Акопян Тарон Рубенович Синтез ряда замещенных 2-тро- и 2-имино - 1,3-тиазинов и некоторые их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Акопян Тарон Рубенович; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1974. – 20л.
1310189
  Саакян Л.А. Синтез С-замещенных глутаминовых и --аминоадипиновых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Саакян Л. А.; Ерев.ГУ. – Ереван, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.14-15
1310190
  Дударець В.М. Синтез садово-паркової архітектури і містобудування Лівобережної України // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 28. – С. 135-146
1310191
  Кфимов В.А. Синтез сегмента 36-46 структурного гена тРНК дрожжей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Кфимов В.А.; АН СССР. Ин-т биорганической химии. – М., 1974. – 20л.
1310192
   Синтез сегнетокерамики и комплексное исследование результатов. – Рига : Латвийский государственный университет им. П.Стучки, 1981. – 147 с.
1310193
  Скопенко В.В. Синтез селеноцианатовисмутитов некоторых металлов / В.В. Скопенко, А.Ж. Жумабаев // укр. хим. журн., 1969. – №4
1310194
  Шокол З.И. Синтез семизвенных гетероциклов, производных 1,4-тиазепина и 1,4-диазепина и цианиновых красителей из них : автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шокол З.И. ; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1963. – 28 с.
1310195
  Шокол З.И. Синтез семизвенных гетероциклов, производных 1,4 0 тиазепина и 1,4 - диазепина и цианиновых красителей из них. : Дис... канд. хим.наук: / Шокол З.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 214л. – Бібліогр.:л.200-212
1310196
  Демидович О.И. Синтез сети связи методами линейного программирования / О.И. Демидович, Ю.Е. Малашенко. – М., 1986. – 55 с.
1310197
  Манцивода Г.П. Синтез сетчатых сополимеров малеинового агидрида и простых дивиниловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Манцивода Г.П.; Иркут. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.25
1310198
  Шкуліпа П.А. Синтез сигналів для телекомунікаційних систем з корелятивним кодуванням : автореф. ...канд. техн. наук : 05.12.13 / Шкуліпа П.А. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С.Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв.
1310199
  Седлецкий Р.М. Синтез сигналов по функциям корреляции и неопределенности : Автореф... канд. техн. наук: 05.290 / Седлецкий Р.М.; Моск.авиац.ин-т. – М, 1970. – 20л. – Бібліогр.:с.18-20
1310200
  Белецкий А. Синтез симметричных систем функций золотого сечения / А. Белецкий, В. Лужецкий // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; О. Корченко. – Київ, 2016. – Т. 18, № 4. – С. 283-292. – ISSN 2221-5212
1310201
  Траксел Д. Синтез систем автоматического регулирования / Д. Траксел. – М, 1959. – 614с.
1310202
  Кунцевич В.М. Синтез систем автоматического управления / В.М. Кунцевич, М.М. Лычак. – М, 1977. – 400с.
1310203
  Баховец Б.А. Синтез систем автоматичского управления пуском и торможением электроприводов : Автореф... канд. техн.наук: / Баховец Б.А.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ордена Ленина энергет. ин-т. – М,, 1962. – 20л.
1310204
  Андреєва Наталія Іванівна Синтез систем двозонного оптимального релейного управління електроприводом постійного струму : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.09.03 / Андреєва Н.І.; Донец. держ. техн. ун-тет. – Донецьк, 2001. – 19 с.
1310205
  Тимошенко Андрій Олександрович Синтез систем захисту інформації з використанням логіко-імовірнісних методів : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: 05.13.21 / Тимошенко А.О.; Національний технічний університет України. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1310206
  Борячок Михаил Дмитриевич Синтез систем оптимального децентрализованного управления взаимосвязанными процессами : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.01 / Борячок Михаил Дмитриевич; МО Украины, Харьков. гос. технич. ун-тет радиоэлектроники. – Харьков, 1995. – 29л.
1310207
  Волков А.А. Синтез систем оптимального управления проветриванием шахт : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук / Волков А.А. ; АН УССР Ин-т кибернетики. – Киев, 1968. – 45 . – Бібліогр. : с. 42-45
1310208
  Горовиц А.М. Синтез систем с обратной связью / А.М. Горовиц. – М, 1970. – 600с.
1310209
  Соловей В.А. Синтез систем технического зрения для контроля плоских поверхностей на основе конструируемых локальных окон : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Соловей В.А.; Харьков. ин-т радиоэлектрон. – Харьков, 1993. – 26л.
1310210
  Ванюрихин Г.И. Синтез систем управления движением нестационарных объективов / Г.И. Ванюрихин, В.М. Иванов. – Москва, 1988. – 168 с.
1310211
  Алпатов Ю.Н. Синтез систем управления методом структурных графов / Ю.Н. Алпатов. – Иркутск : Изд-во Иркут. университета, 1988. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 176-181
1310212
  Смирнов И.Н. Синтез систем управления на логических элементах / И.Н. Смирнов. – Л., 1975. – 77с.
1310213
  Загарий Г.И. Синтез систем управления на основе критерия максимальной степени устойчивости / Г.И. Загарий, А.М. Шубладзе. – Москва, 1988. – 100с.
1310214
  Шаршеналиев Ж.Ш. Синтез систем управления с заданными показателями качества / Ж.Ш. Шаршеналиев, Ж.И. Батырканов. – Бишкек, 1991. – 174с.
1310215
  Оболенський О.Ю. Синтез систем управління: теорія та методика / О.Ю. Оболенський, Ю.Г. Королюк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 8. – С. 106-110
1310216
   Синтез системи адаптивної компенсації помилкових пеленгів в пасивних каналах пеленгації джерел активних шумових перешкод / В.П. Долгушин, О.В. Мірошніченко, В.М. Лоза, Ю.Б. Настич // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 22-24


  Синтезується технічно реалізована система адаптивної компенсації активних шумових перешкод, що впливають по бічних пелюстках діаграми спрямованості, інваріантну до тривалості корисного сигналу, що забезпечує її застосування в системах пасивної ...
1310217
  Колесник М.В. Синтез системи керування процесом гранулювання у псевдозрідженому шарі / М.В. Колесник, Л.Р. Ладієва // Автоматизація та комп"ютерно-інтегровані технології : Восьма наук.-практ. конф. студентів : тези. доп., Київ, 3-4 груд. 2014 р. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Інж.-хім. ф-т ; [упоряд., ред., комп"ютер. правка та верстка М.В. Лукінюка]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2014. – С. 53-54
1310218
  Смірнов В.В. Синтез системи керування регульованого електропривода стрілочного перевода як багатомасової електромеханічної системи : автореф. дис ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Смірнов Василь Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1310219
  Войт Сергій Миколайович Синтез системи маркетиногово-орієнтованого управління виробничо-збутовою діяльністю підприємств промисловості : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук:08.06.01 / Войт С.М.; Дніпропетровський університет економіки та права. – Дніпропетровськ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 6 назв
1310220
  Самер Синтез системи мікроконтролерного керування процесом травлення смугової сталі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Самер Абдель-Хамід Лага ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1310221
  Сєріков С.А. Синтез системи обробки інформації стосовно до вимірювань прискорення сили тяжіння в умовах рухомої автомобільної платформи. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Сєріков С.А.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1998. – 19л.
1310222
  Биченков В.В. Синтез системи підтримки прийняття рішень визначення рівня спроможностей Збройних Сил України в ході оборонного планування // Сучасні інформаційні технології у сфері безпеки та оборони : науковий журнал / Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (24). – С. 9-17. – ISSN 2311-7249


  В статті показана загальна схема проведення досліджень стосовно вирішення питання прогнозування стану складної інерційної системи "Збройні Сили України" в залежності від обсягів їх фінансування. При цьому був розроблений комбінаторний метод з обмеженою ...
1310223
  Артюх С.Ф. Синтез системи управління оборотними гідроагрегатами ГАЕС, які працюють зі змінною частотою обертання / С.Ф. Артюх, І.І. Червоненко // Вісник Вінницького політехнічного інституту : науковий журнал / Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2015. – № 3 (120). – С. 86-90. – ISSN 1997-9266


  Запропоновано першу вітчизняну систему управління для оборотних гідроагрегатів, які працюють зі змінною частотою обертання. Така система забезпечує всі необхідні режими роботи ГАЕС, які працюють зі змінними напорами.
1310224
  Райцын Т.М. Синтез системы автоматического управления методом направленных графов : Автореф... канд.техн.наук: / Райцын Т.М.; Ленингр.механ.ин-т. – Л, 1967. – 20л.
1310225
  Караченцев Д.В. Синтез системы автоматической оптимизации режимов ректифицированной установки обезбензоливания : Автореф... канд. техн.наук: / Караченцев Д. В.; АН СССР, Ин-т киберн. – К., 1967. – 25л.
1310226
  Полонский Александр Дмитриевич Синтез системы измерения скорости звука в жидких средах : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.01 / Полонский Александр Дмитриевич; Сумской Гос. университет. – Сумы, 1994. – 18л.
1310227
  Самохвалов Е.А. Синтез системы многоразрядного сумматора на мажоритарных элементах / Е.А. Самохвалов. – Киев, 1963. – 24с.
1310228
  Загоруйко Л.А. Синтез скандинавської і слов"янської міфології у "Повісті врем"яних літ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 92-96
1310229
  Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів : дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 190 л. – Бібліогр.: л. 168-190
1310230
  Теребіленко К.В. Синтез складнооксидних сполук тривалентних металів з лужнофосфатно-молібдатних (вольфраматних) розплавів : автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Теребіленко К.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1310231
  Кулешов В.Н. Синтез следящих систем автоподстройки частоты : Автореф... канд. техн.наук: / Кулешов В.Н.; Военно-воздушная инженерная академия. – М., 1965. – 20л.
1310232
  Зайцев Г.Ф. Синтез следящих систем высокой точности / Г.Ф. Зайцев. – Киев, 1971. – 202с.
1310233
   Синтез слідкувальної системи на основі п"єзоелектричного двигуна / Д.Ю. Шарейко, І.С. Білюк, А.М. Фоменко, О.В. Савченко, О.С. Кириченко // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Миколаїв. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. В.С. Шебанін. – Миколаїв, 2016. – Вип. 4 (92) : Економічні науки. Сільськогосподарські науки. Технічні науки. – С. 154-164 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2313-092X
1310234
  Лимаренко А.Л. Синтез слова й музики у новелах М. Коцюбинського (на матеріалі новел "Intermezzo", "На крилах пісні") // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 107-112. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.14 (111)). – ISSN 2078-2128
1310235
  Цапюк О. Синтез словоформ німецьких дієслів у системі українсько-німецького машинного перекладу // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – Вип. 9. – С. 307-309
1310236
  Визгерт Р.В. Синтез сложных эфиров 4,4-диоксидифенилсульфона и исследование их гидролиза. : Автореф... канд. хим.наук: / Визгерт Р.В.; Львов. гос. ун-т. – Львов, 1953. – 16 с.
1310237
  Кругликова Р.И. Синтез сложных эфиров алифатических и циклических гамма-аминоспиртов. : Автореф... канд. хим.наук: / Кругликова Р.И.; Москов. ин-тут тонкой химич. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1953. – 12 с.
1310238
  Караванов Н.А. Синтез сложных эфиров алкилгликолевых и алкилглиоксалевых кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Караванов Н.А.; Уральск. политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1961. – 11л.
1310239
  Ахмедова А.Х. Синтез сложных эфиров ароматического ряда и изучение их пластифицирующих свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Ахмедова А.Х.; АН АзССР. Ин-т нефтехим. процессов им. Ю.Г.Мамедалиева. – Баку, 1967. – 16л.
1310240
  Бурунова Е.Н. Синтез сложных эфиров некоторых оксикарбоновых кислот, изучение их свойства и пути применения в народном хозяйстве : Автореф... канд. хим.наук: / Бурунова Е. Н.; АН АзССР, Ин-т нефтехим. процессов им. Мамедалиева. – Баку, 1966. – 21л.
1310241
  Алиев Р.М. Синтез сложных эфиров циклогексанового ряда и исследование их ластифицирующих свойств : Автореф... канд. хим.наук: / Алиев Р. М.; АН АзССР, Ин-т нефтефиз. процес. – Баку, 1966. – 17л.
1310242
  Тихонравов Алексанжр Владимирович Синтез слоистых сред / Тихонравов Алексанжр Владимирович. – Москва : Знание, 1987. – 48с.
1310243
  Красовский А.Н. Синтез смешанных стратегий управления / А.Н. Красовский. – Свердловск, 1988. – 151с.
1310244
  Вагабова А.А. Синтез смешанных эфиров фосфористой кислоты на основе различных фенолов и исследование их в качестве присадок к смазочным маслам и стабилизаторов полимерных материалов. : Автореф... Канд.хим.наук: 072 / Вагабова А.А.; АН АзССР. – Баку, 1968. – 27л.
1310245
  Васильев С.А. Синтез смысла при создании и понимании текста / С.А. Васильев. – Київ, 1988. – 237с.
1310246
   Синтез современного научного знания. – М, 1973. – 640с.
1310247
  Верещагина Н.Н. Синтез соединений в области гидразидов с предполагаемыми туберкулостатическими свойствами. : Автореф... канд. хим.наук: / Верещагина Н.Н.; Уральск. политех. ин-т. – Свердловск, 1957. – 15л.
1310248
   Синтез соединений в плазме, содержащей углеводороды. – М., 1985. – 166с.
1310249
  Асанов У.А. Синтез соединений металлов в условиях их электроискрового разрушения в жидких диэлектриках : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.01 / Асанов Усен Асанович ; М-во высш. и сред. спец. образования Казах. ССР, Казах. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Алма-Ата, 1977. – 49, [1] с. – Библиогр.: 90 назв.
1310250
  Минин Валерий Александрович Синтез сополимера формальдегида и 1,3-диоксолана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Минин Валерий Александрович; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1978. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1310251
  Пайкачев Ю.С. Синтез сополимеров акрилонитрила с винилсульфоновым красителями и исследование свойств цветных ПАН и волокон на их основе. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Пайкачев Ю.С.; Иван. хим.-технол. ин-т. – Иваново, 1969. – 30л. – Бібліогр.:с.29-30
1310252
  Полянская Н.Л. Синтез сорбиновой кислоты из кетена и кротонового альдегида : Автореф... канд. техн.наук: / Полянская Н.Л.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1967. – 20л.
1310253
  Приходько П. Синтез соціалістичних та ліберальних ідей у політичних поглядах Михайла Драгоманова // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 215-218


  Описуються та аналізуються основні політичні погляди видатного українського політичного діяча, педагога та історика ХІХ століття Михайла Драгоманова крізь призму тогочасної суспільно-політичної ситуації у світі та в географічних межах сучасної ...
1310254
  Савчук О. Синтез соціального і національного елементів в "суспільній квестії" митрополита Андрея Шептицького / О. Савчук, Н. Скринник // Українське релігієзнавство : булетень Української Асоціації релігієзнавців і Відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / НАН України, Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди, ВІд-ня релігієзнавства ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника [та ін.] ; редкол.: А. Колодний (голов. ред.) [та ін.]. – Київ, 2013. – № 66. – С. 220-238. – (Серія "Україна і Ватикан" ; вип. 5). – ISBN 966-531-199-9. – ISSN 2306-3548
1310255
  Субботина Н.А. Синтез спектроскопические и магнитные свойства некоторых координационных соединений. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Субботина Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 29л.
1310256
  Шаврыгина О.А. Синтез спиртов, кетонов и кислот изопреноидного ряда на основе дивинила и хлоропрена : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Шаврыгина О.А. ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии. – Москва, 1959. – 14 с.
1310257
  Гуляев Б.Б. Синтез сплавов / Б.Б. Гуляев. – Москва, 1984. – 159 с.
1310258
  Влодарчук М.М. Синтез сполук уранілу з біфункціональними 1,2,4-тріазолілкарбоксилатними лігандами / М.М. Влодарчук, А.Б. Лисенко, Г.А. Сенчик // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 46
1310259
  Берлин А.И. Синтез стереоизмерений циклических фосфорорганических соединений. : Автореф... Канд.хим.наук: / Берлин А.И.; М-во здравооранения РСФСР. – Л, 1963. – 17л.
1310260
  Бабичев Ф.С. Синтез стиpилов и цианиновых кpасителей pяда нафто-1,4-тиазина./отдельный оттиск/ / Ф.С. Бабичев; АН УССР. – Киев : Изд. АH Укpаинской ССР, 1950. – 188-198с. – Отдельный оттиск из:Украинский химический журнал т.16, №2
1310261
  Котляров В.О. Синтез стійких електромеханічних систем з від"ємним в"язким тертям та спостерігачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Котляров Володимир Олегович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1310262
  Павлов В.В. Синтез стратегий в человеко-машинных системах / В.В. Павлов. – Киев : Высшая школа, 1989. – 161с.
1310263
  Лівіцька О.В. Синтез стронційвмісних фосфатів методом співосадження та їх дослідження / О.В. Лівіцька, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Арион, А.Г. Белоус [и др.]. – Киев, 2018. – Т. 84, № 5/6, май - июнь. – С. 73-78. – ISSN 0041-6045
1310264
  Орлов С.П. Синтез структур и оптимизация параметров систем обработки информации / С.П. Орлов. – Саратов, 1989. – 149с.
1310265
  Редькин Н.П. Синтез структур из пороговых элементов : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 255 / Редькин Н.П. ; Моск. физ.-техн. ин-т. – Долгопрудный, 1970. – 15 с.
1310266
  Мееров М.В. Синтез структур систем автоматического регулирования высокой точности. / М.В. Мееров. – М, 1959. – 284с.
1310267
  Артамонов Е.И. Синтез структур специализированных средств машинной графики / Е.И. Артамонов, В.М. Хачумов; Ин-т проблем управления; АН СССР. – Москва, 1991. – 144 с.
1310268
  Осіпов В.А. Синтез структур технологічних операцій одноінструментальної обробки деталей : Автореф... канд.техн.наук: 05.02.08 / Осіпов В.А.; Харків.держ.політехн.ін-т. – Харків, 1994. – 23л.
1310269
  Ашраф Синтез структури глобальних комп"ютерних мереж з технологією MPLS : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.13 / Ашраф Абдель-Карім Хілал Абу-Аін; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1310270
  Кільменінов О.А. Синтез структури моделі контрольованого об"єкта системи управління інфокомунікаційними мережами // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2015. – № 4. – С. 99-104. – ISSN 2412-4338
1310271
  Павленко І.І. Синтез структури промислових роботів та аналіз їх механічних систем для верстатних комплексів : Автореф. дис. ... доктор техн. наук : 05.03.01, 05.02.05 / Павленко І.І. ; Нац. техніч. ун-тет України. КПІ. – Київ, 1996. – 32 с.
1310272
  Зайченко О.Ю. Синтез структури регіональних обчислювальних мереж при додаткових умовах / О.Ю. Зайченко, М.К. Печурін // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 157-160. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4)


  Розглянуто задачу синтеза структури обчислювальних мереж за критерієм вартості при обмеженнях на середній час доставки та показники живучості. Запропоновано новий алгоритм синтезу структури та проведено його експериментальні дослідження.
1310273
  Лазарев И.А. Синтез структуры систем электроснабжения летательных аппаратов. / И.А. Лазарев. – М., 1976. – 256с.
1310274
  Анкудинов Г.И. Синтез структуры сложных объектов (логико-комбинаторный подход) / Г.И. Анкудинов ; МВ и ссо РСФСР. – Ленинград : ЛГУ, 1986. – 258 с.
1310275
  Бабій М.В. Синтез сульфамідів з фрагментом 1,4-діоксану / М.В. Бабій, О.В. Добриднєв, Ю.М. Воловенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 91
1310276
   Синтез сульфидов, тиофенов и тиолов типа соединений, встречающихся в нефтях. – М., 1988. – 207с.
1310277
   Синтез суперпрецизионных станков с устройствами информационного управления. Теория. Конструкции. Алгоритмы управления / В.А. Тарасов [и др.] ; под ред. В.А. Тарасова ; [Нац. акад. наук Украины ; М-во образования и науки Украины], Междунар. науч.-учеб. центр информ. технологий и систем. – Киев : Наукова думка, 2014. – 487 с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 476-479. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1351-3
1310278
   Синтез схем на пороговых элементах. – М, 1970. – 368с.
1310279
  Стародубцев Н.А. Синтез схем управления параллельных вычислительных систем / Н.А. Стародубцев. – Ленинград : Наука, 1984. – 191с.
1310280
  Вавилов Е.Н. Синтез схем электронных цифровых машин / Е.Н. Вавилов, Г.П. Портной. – Москва, 1963. – 440с.
1310281
  Марценішко В. Синтез східних і західних релігійно-філософських учень у фантастичній моделі світу Олеся Бердника // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 28. – С. 116-124. – (Філологічні науки)
1310282
  Бобечко Ю.О. Синтез та аналіз нейроконтролера системи керування вентильним реактивним двигуном : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Бобечко Юрій Остапович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1310283
  Сторчак К.П. Синтез та аналіз систем частотного та фазового автопідстроювання з цифровими нечітткими та під-регуляторами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.12.13 - радіотех. пристрої та засоби телекомунікацій / Сторчак К.П. ; Держ. ун-т інформ. комунікац. теехнол. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1310284
   Синтез та антимікробні властивості Cu, Zn-легованих кальцію фосфатів апатитового типу / І.І. Гринюк, Н.Ю. Струтинська, О.М. Василюк, С.В. Прилуцька, О.В. Лівіцька, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2021. – № 5. – С. 75-82. – ISSN 1025-6415
1310285
   Синтез та біохімічні дослідження композитів на основі фулеренів та інших ароматичних поверхонь для розвитку біонанотехнології : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 100с. : 51 рис., 23 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 75 дж.


  Об"єкт дослідження: супрамолекулярні композити на основі фулерену та інших ароматичних поверхонь для біонанотехнології. Мета роботи: розробка теоретичних основ вибору модифікуючих реагентів для синтезу нових неорганічних матеріалів. Методи ...
1310286
   Синтез та будова KInP2O7, одержаного з розплавів K–In–P–Mo–O / Д.В. Кисельов, К.В. Теребіленко, О.В. Петренко, В.М. Баумер, М.С. Слободяник // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2018. – № 5. – C. 91-97. – ISSN 1025-6415
1310287
  Виноградов О.С. Синтез та будова Mn-оксоцентрованих комплексів купруму з піразолами та аміноспиртами : дис. ... д-ра філософії : 102 ; 10 / Виноградов Олександр Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 260 арк. – Додатки: арк. 236-260. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 214-235
1310288
   Синтез та будова комплексів міді(ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1Н-1,2,4-триазолу з додатковими донорними центрами / Ю.П. Петренко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, Р.Д. Лампека // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 63
1310289
  Хоменко Д.М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d- металів з похідними [альфа]-триазолілоцтових кислот : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хоменко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 148 л. + Додатки : л. 136-148. – Бібліогр.: л. 121-135
1310290
  Хоменко Д.М. Синтез та будова координаційних сполук деяких d - металів з похідними a - триазолілоцтових кислот : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Хоменко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 7 назв
1310291
   Синтез та будова молібдатів та фосфатів церію (ІІІ) / К.Є. Климишина, К.В. Теребіленко, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 64
1310292
   Синтез та будова нових потрійних фосфатів на основі дво- та тривалентних металів / М.М. Яцкін, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, І.В. Огородник, В.М. Баумер, Р.М. Кузьмін // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 44
1310293
   Синтез та будова складних фосфатів лангбейнітового типу за участю металів Na-K-Ti-МІІІ / М.Ю. Гаврильченко, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, К.Л. Бичков // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 48
1310294
   Синтез та вивчення властивостей електропровідних матеріалів з поліазометинів та їх металокомплексів / Є.Г. Сівалов, О.А. Голуб, М.Д. Аптекар, О.Г. Овчаренко, С.С. Лосєв, В.В. Антощук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 35-40. – (Хімія ; Вип. 33)


  Здійснений синтез полішифових основ (ПШО) о,п-фталевого альдегіду з різними діамінами. З ПШО отримані молекулярні комплекси з хлоридами Cu, Sn, Hf. Знайдена брутто-формула отриманих сполук, а на основі ІЧ-спектрів та термодесорбції зроблено висновок ...
1310295
  Жерш С.А. Синтез та вивчення вторинної структури пептидоміметиків на основі 2-піролідинметансульфонової кислоти / С.А. Жерш, О.О. Григоренко, А.О. Толмачов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 76
1310296
  Неділько С.А. Синтез та вивчення купратів деяких РЗЕ з частковим заміщенням у підгратці лантоноїду / С.А. Неділько, Г.В. Сокольський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 80-84. – (Хімія ; Вип. 34)


  Проведено синтез, рентгенографічні, резистивні дослідження та знято ІЧ-спектри 10 заміщених купратів РЗЕ. Порівнювали властивості відомих надпровідників Ln[нижній індекс 1,85]Ce[нижній індекс 0,15]CuO[нижній індекс 4], де Ln = Nd, Sm з іншими ...
1310297
   Синтез та вивчення реакційної здатності похідних ізоіндоло[2,1-А]бензімідазолу в умовах реакцій циклоприєднання / О. Корольов, З. Войтенко, І. Левков, Т. Єгорова, О. Туров, О. Шишкін, Р. Зубатюк, Г. Паламарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 25-29. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Вивченно взаємодію похідних ізоіндоло[2,1-а]бензімідазолу з малеїнімідами. Синтезовано ряд аддуктів, які було вивчено за допомогою спектроскопії ЯМР: 1Н, 13С та COSY, рентгеноструктурного дослідження. Reaction of isoindolo[2,1-a]benzimidazoles with ...
1310298
  Кузьменко М.Я. Синтез та використання реакційно здатних олігомерів з термостійким кремнійорганічним блоком. : Автореф... Доктора хім.наук: 02.00.06 / Кузьменко М.Я.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1995. – 47л.
1310299
   Синтез та властивості 3-феноксихромонів і кумаринів = хімія / В.П. Хиля, С.А. Васильєв, М.С. Лукьянчиков, В.І. Кабачний // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 6-13 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 2)
1310300
   Синтез та властивості 5-алкіл-3-галогено-1,2,4-тіадіазолів / Є.С. Малець, О.І. Дмуховський, О.О. Григоренко, О.С. Артамонов, Д.О. Сібгатулін // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 102
1310301
   Синтез та властивості 7-гідрокси-4-метил-6-гетарил-2H-хромен-2-онів / В.Г. Агарков, О.В. Шабликіна, В.В. Іщенко, В.П. Хиля // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 85
1310302
  Щукін Є.О. Синтез та властивості амфіфільних катіонних каліксаренів з реакційноздатними групами / Є.О. Щукін, Р.В. Родік, З.В. Войтенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 126
1310303
  Михальчук В.Л. Синтез та властивості бута-1,3-дієн-1-сульфоніл фториду / В.Л. Михальчук, А.Ю. Черепаха, А.О. Толмачов // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 84
1310304
  Зеленько М.А. Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі талію та рідкісноземельних елементів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Зеленько М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1310305
  Зеленько М.А. Синтез та властивості високотемпературної надпровідної кераміки на основі талію та рідкісноземельних елементів : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Зеленько М.А.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 112л. – Бібліогр.:л. 95-112
1310306
  Пилипенко А.О. Синтез та властивості ВТНП сполук в системі Ln-Ba-Cu-O : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Пилипенко Анастасія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 198 арк. – Бібліогр.: арк. 173-198
1310307
  Пилипенко А.О. Синтез та властивості ВТНП сполук в системі Ln-Ba-Cu-O : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Пилипенко Анастасія Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1310308
  Неділько С.А. Синтез та властивості ВТНП фаз у системах GdLnxBa2-xCu3O7+/-б (Ln-Pr, Sm, Eu) 0< x < 0.5 / С.А. Неділько, Т.А. Войтенко, К.Є. Левицька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 4-5. – (Хімія ; вип. 41). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків ВТНП кераміки складу GdLn[нижній індекс х]Ba[нижній індекс 2-х]Cu[нижній індекс 3]O[нижній індекс 7 +/- дельта] (Ln-Pr, Sm, Eu) 0 [<або=] x [<або=] 0,5. Досліджено залежність параметрів і виду симетрії кристалічної ґратки ...
1310309
  Губрій Зоряна Василівна Синтез та властивості гемінальних дихлоропохідних 1,2- і 1,4-нафтохінонів : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Губрій Зоряна Василівна; Держ. ун-тет "Львівська політехніка". – Львів, 1999. – 18л.
1310310
   Синтез та властивості заміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів / С.Л. Щур, К.Є. Левицька, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 43
1310311
  Наумова Д.Д. Синтез та властивості заміщенної Bi-вмісної надпровідної кераміки : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Наумова Д.Д. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1310312
  Наумова Д.Д. Синтез та властивості заміщеної Bi-вмісної надпровідної кераміки : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Наумова Д.Д. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 140 л. – Бібліогр.: л. 119-140
1310313
  Потіха Людмила Михайлівна Синтез та властивості ізохіно (2,3-а) хіназолінів : Дис... докт. хім.наук: 02.00.03. / Потіха Людмила Михайлівна; КУ. – Киев, 1996. – 157л. – Бібліогр.:л.148-157
1310314
  Потіха Л.М. Синтез та властивості ізохіно (2,3-а) хінозолінів. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.03 / Потіха Л.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 18л.
1310315
   Синтез та властивості карбамідо- формальдегідного пінопласту типу "Екоізол" / О.М. Хацевич, Федорченко, , Т.В. Ляшок, С.А. Курта, В.В. Нетикша // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 195
1310316
  Бондаренко С.П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів : дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 365 арк. – Бібліогр.: арк. 308-365
1310317
  Бондаренко С.П. Синтез та властивості міметиків бензопіронових алкалоїдів : автореф. дис. ... д-ра хім. наук : 02.00.03 / Бондаренко Світлана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 41 с. – Бібліогр.: 28 назв
1310318
  Манченко С.С. Синтез та властивості молібдато-ванадатів рідкісноземельних елементів / С.С. Манченко, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 21
1310319
   Синтез та властивості нанокомпозитів Fe3O4/гідроксоапатит/памідронат/ диетилентриамінпентаоцтова кислота /гадоліній для мультимодальної МРТ / П.О. Підлужний, Ю.О. Зубчук, Є.В. Пилипчук, П.П. Горбик // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 174
1310320
  Кондратюк К.М. Синтез та властивості нових 4-фосфорильованих похідних 5-аміно(меркапто)-1,3-оксазолу / К.М. Кондратюк, О.В. Головченко, В.С. Броварець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 57


  Ряд синтезованих сполук виявили фунгістатичну активність проти культури Candida albicans. Деякі фосфорильні похідні виявились інгібіторами ферментів: фурину, ASK1, CK2 та FGFR.
1310321
  Гайдай О.В. Синтез та властивості нових функціонально заміщених похідних трисгомокубанових вуглеводнів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гайдай Олександр Васильович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1310322
  Паюк О.Л. Синтез та властивості поверхнево-активних блочно-гребенеподібних кополімерів на основі ПЕГ- та фторовмісних метакрилатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Паюк Олена Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 29 назв
1310323
   Синтез та властивості подвійних ортофосфатів лужних металів та кобальту / О.В. Марченко, І.В. Затовський, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 59
1310324
  Мудрак Клавдія Василівна Синтез та властивості поліамідоімідів на основі імідів тртта тетракарбонових кислот : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.06 / Мудрак Клавдія Василівна; НАН України. Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – К., 1996. – 16л.
1310325
  Корнілов М.Ю. Синтез та властивості похідних 1H-ізоіндолу, 1-азаадаманту, камфори. Комп"ютерне дослідження нанокарбонів. Українська хімічна термінологія та словники / М.Ю. Корнілов, І.В. Комаров // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 213-222
1310326
  Гуцул Р.М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2H)-ону та 5,13-дигідро-11H-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 180 арк. – Бібліогр.: арк. 169-180
1310327
  Гуцул Р.М. Синтез та властивості похідних 3-аміноізохінолін-1(2H)-ону та 5,13-дигідро-11H-ізохіно[3,2-b]хіназолін-11-ону : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Гуцул Роман Мирославович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1310328
  Андріашвілі В.А. Синтез та властивості похідних 3-аміноциклобутан-1-сульфонілхлориду та 4-аміноциклогексан-1-сульфонілхлориду / В.А. Андріашвілі, С.А. Жерш, О.О. Григоренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 65
1310329
   Синтез та властивості різних похідних 1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола / А. Магеррамов, М. Мирзоева, В. Гасанов, Н. Садыхова, М. Аллахвердиев, О. Хиля, В. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 55-58. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  При взаємодії 1-гептилтіо-3-хлор-2-пропанола із о-хлорфенолом у лужному середовищі синтезовано1-гептилтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-хлорпропанол, на основі якого одержані карбамати, тіокарбамати, ацил-, алкоксиметили і амінометильні похідні. Була досліджена ...
1310330
   Синтез та властивості різних похідних 1-гептілтіо-3-(о-хлорфенокси)-2-пропанола / Т. Крачко, В. Труш, Т. Слива, Є. Труш, І. Коновалова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 36-38. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано та виділено в кристалічному стані ряд координаційних сполук лантаноїдів (III) на основі диметил-п-толуїлсульфоніламідофосфату складу Na[LnL4], де Ln = La-Lu (окрім Pm); HL = п-CH3(C6H4)SO2N(H)P(O)(OCH3)2 – ...
1310331
  Геращенко О.В. Синтез та властивості ряду етил (1,3-азоліл) оксоацетатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Геращенко Олександр Васильович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 182 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 148-172 арк.
1310332
  Левицька К. Синтез та властивості системи YxYBa2-xCu4O8+\-Д[подано формулу], (0.05<х<0.2) / К. Левицька, Т. Войтенко, С. Неділько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 42-43. – (Хімія ; вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано низку зразків складу YBa2Cu4O8+/-б[подано формулу], тверді розчини складу YxYBa2-xCu4O8+/-б[подано формулу] (0.05<х<0.2) методами спів осадження та керамічним. Досліджено характер зміни параметрів і симетрії кристалічних ґраток ...
1310333
  Воробйова Тетяна Валеріївна Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Воробйова Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 9 назв
1310334
  Воробйова Тетяна Валеріївна Синтез та властивості складних оксинітридофосфатів лужних та полівалентних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / КНУТШ; Воробйова Т.В. – Київ, 2005. – 139л. – Бібліогр.: л.123-139
1310335
  Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неоргічна хімія / Бабарик А.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 171л. – Бібліогр. : л.146-171
1310336
  Бабарик А.А. Синтез та властивості складних фосфатів на основі ніобію та танталу : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Бабарик А.А.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 18с. – Бібліогр.: 8 назв
1310337
  Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Фесич І.В. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1310338
  Фесич І.В. Синтез та властивості складнооксидних сполук на основі Co, Ni, Cu : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.01 / Фесич Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 159 л. – Бібліогр.: л. 137-159
1310339
  Зеленько М. Синтез та властивості сполук складу YBa2-xSrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7 / М. Зеленько, С. Неділько // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – C. 24-25. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу YBa2-xSrxCu3O7 та YBa2-xCaxCu3O7 методом твердофазного синтезу. Розраховано параметри кристалічної гратки та температури переходу до надпровідного стану для синтезованих сполук. Досліджено залежність параметрів та виду ...
1310340
  Вітер Володимир Миколайович Синтез та властивості твердих розчинів заміщення на основі гідратованих фосфатів : Автореф. ... канд. хімичних наук: 02.00.01- неорганічна хімія / Вітер В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 20 назв
1310341
  Вітер Володимир Миколайович Синтез та властивості твердих розчинів заміщення на основі гідратованих фосфатів двовалентних 3-d металів та Mg : Дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Вітер В.М.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 146л. – Бібліогр.: л. 125 - 146
1310342
   Синтез та властивості твердих розчинів на основі ванадатів РЗЕ / К.В. Дегтярьова, Т.А. Войтенко, С.А. Неділько, С.Г. Неділько, О.В. Чукова, В.П. Щербацький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 21
1310343
  Хрипак С.М. Синтез та властивості тієно[2,3-d] піримідинів : монографія / С.М. Хрипак, М.В. Сливка, В.Г. Лендєл ; МОН України ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгородський нац. ун-т". – Ужгород : Патент, 2009. – 134 с. – ISBN 978-966-8760-91-4
1310344
  Лісняк Владислав Владиславович Синтез та властивості фосфатів мобіленду та вольфраму : Дис....канд.хімічних наук:02.00.01 / Лісняк Владислав Владиславович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 135л. + Додатки.:л.135. – Бібліогр.:л.121-135
1310345
  Лісняк Владислав Владиславович Синтез та властивості фосфатів молібдену та вольфраму : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Лісняк В.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с.
1310346
  Сисоєв Д.О. Синтез та властивості фотохромних перемикачів на основі діарилетенів азобензолів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сисоєв Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 122 арк. – Бібліогр.: арк. 108-122
1310347
  Сисоєв Д.О. Синтез та властивості фотохромних перемикачів на основі діарилетенів та азобензенів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сисоєв Дмитро Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1310348
  Мельников К.П. Синтез та властивості функціоналізованих гем-дифлуороциклоалканів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мельников Костянтин Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 182 арк. – Додатки: арк. 181-182. – Бібліогр.: арк. 9-11, 157-180 та в додатках: арк. 181-182
1310349
  Мельников К.П. Синтез та властивості функціоналізованих гем-дифлуороциклоалканів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мельников Костянтин Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1310350
   Синтез та встановлення будови нового класу лігандів фосфорильованих арилсульфоніламідів / В.В. Скопенко, О.В. Мороз, В.О. Труш, Є.А. Труш, В.М. Амірханов // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 10
1310351
  Чжен О.І. Синтез та гіпоглікемічні властивості дисульфонілкарбамідокалікс [4] аренів / О.І. Чжен, Р.В. Родік, З.В. Войтенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 119
1310352
  Вретик Л.О. Синтез та деякі властивості 4-фталімідонафтилметакрилату / Л.О. Вретик, О.Ю. Колендо, В.Г. Сиромятніков // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 74-77. – (Хімія ; Вип. 35)


  Описано синтез 4-фталімідонафтилметакрилату. Його будову доведено за даними ПМР-спектроскопії. Дилатометричним методом вивчено кінетику радикальної термо- та фото ініційованої полімеризації нового мономера в розчині ДМФА, визначено константи швидкості ...
1310353
  Слива Т.Ю. Синтез та дослідження 2-гідроксиімінопропіонатних комплексів деяких лантаноїдів / Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 75-78. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано координаційні сполуки деяких лантаноїдів з 2-гідроксиімінопропіновою кислотою складу LnL[нижній індекс 3]*2Н[нижній індекс 2]О та К LnL[нижній індекс 4], де НL = СН[нижній індекс 3]С(NОН)СООН, Ln = Lа, Се-Eu, Tb-Tm, Lu. Комплекси досліджено ...
1310354
   Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів з N-(біс(аліламіно)фосфорил)-4-метилбензенсульфонамідом / І. Олишевець, Н. Каряка, В. Труш, Т. Слива, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-13. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд сульфонамідофосфатного типу (HL = п-CH3(C6H4)SO2N(H)P(O)(N(H)CH2CH=CH2)2 ) та його натрієву сіль (NaL). На їх основі одержано та виділено в кристалічному стані ряд координаційних сполук складу Na[LnL4], де Ln = La, Nd, Eu, Tb. ...
1310355
  Олишевець І.П. Синтез та дослідження аніонних комплексів лантаноїдів, що містять фосфорильовані сульфаміди (САФ ліганди) / І.П. Олишевець, Н.С. Каряка // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 40
1310356
   Синтез та дослідження біологічно-активних гетероциклічних сполук : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 169с. : 101 рис., 14 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 155 дж.


  Об"єкт дослідження: функціонально модифіковані природні і синтетичні флавоноїди і кумарини; конденсовані гетероциклічні системи на основі азолів та азинів. Мета роботи: Розробка препаративних методів синтезу модифікованих бензопіронів, конденсованих ...
1310357
  Казаков-Кравченко Синтез та дослідження біядерних комплексів купруму(ІІ) на основі похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу / Казаков-Кравченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 16-18. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовоно три нових ліганди похідних 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу. На їх основі отримано біядерні комплекси Cu(II). Структури цих комплексів в кристалічному стані підтверджено методом РСА. Статья посвящена синтезу, исследованию строения и свойств ...
1310358
  Маханькова В. Синтез та дослідження біядерного півалатного Мангану (II) з 1, 10-фенантроліном // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 32-35. – (Хімія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Методом окисного розчинення металу синтезовано біядерний комплекс мангану(ІІ) складу [Mn2(piv)4(phen)2]·H2O, де piv - півалат-аніон (CH3)3CCO2 -, phen - 1,10-фенантролін. Між атомами мангану у димері наявна слабка антиферомагнітна взаємодія. Для оцінки ...
1310359
   Синтез та дослідження будови комплексу паладію (II) на основі 3-(2-піридил)-5пропіл-1, 2, 4-триазолу / Б.В. Захарченко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, Р.Д. Лампека // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 5
1310360
  Волошинець В.А. Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилатних полімерів : Дис. ... доктора хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Волошинець В.А.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 415л. – Бібліогр.: л.380-415
1310361
  Волошинець В.А. Синтез та дослідження властивостей модифікованих багатофункціональних акрилатних полімерів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. хімічн. наук : спец. 02.00.06 - Хімія високомолекулярних сполук / Волошинець В. А. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 37 с. – Бібліогр.: 85 назв
1310362
  Вертік Л.О. Синтез та дослідження властивостей нафталінвмісних мономерів-модифікаторів полімерних матеріалів : Дис... канд. хім.наук: 02.00.06 / Вертік Л. О.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 189л. – Бібліогр.:л.162-189
1310363
  Вретік Людмила Олександрівна Синтез та дослідження властивостей нафталінвмісних мономерів-модифікаторів полімерних матеріалів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Вретік Людмила Олександрівна; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 18 с.
1310364
  Неділько С.А. Синтез та дослідження вольфрамових бронз типу (La,Sr)хWO3 / С.А. Неділько, В.М. Шамеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 84-88. – (Хімія ; Вип. 34)


  Синтезовано ряд вольфрамових бронз лантану та стронцію в інертній атмосфері: La[нижній індекс x]WO[нижній індекс 3] (х = 0,05; 0,1; 0,3); Sr[нижній індекс х]WO[нижній індекс 3] (х = 0,1; 0,2; 0,25; 0,33). Всі одержані сполуки охарактеризовані ...
1310365
   Синтез та дослідження гетерометальних комплексів, що виявляють протипухлинну дію : Звіт про НДР (закл.). – Київ
Том 1. – 2005. – 159с. : 65 рис., 33 таб. – 3 додатки. – Бібліогр.: 76 дж.


  Об"єкт дослiдження: гетерометальні комплекси, що виявляють протипухлинну активність, та процеси їх утворення. Мета дослiдження: розробити методики прямого синтезу гетерометальних комплексів на основі міді. Методи дослідження: хімічні та ...
1310366
  Мохір Андрій Анатолійович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігандів тіазолілоксимного типу : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Мохір Андрій Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченко. – К., 1997. – 23л.
1310367
  Домасевич Костянтин Валентинович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігандів ціаноксимного типу : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01. / Домасевич Костянтин Валентинович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1993. – 205л. – Бібліогр.:л.190-205
1310368
  Домасевич Костянтин Валентинович Синтез та дослідження донорних властивостей нових ацидолігантів ціаноксимного типу : Автореф... канд. хіміч.наук: 02.00.01 / Домасевич Костянтин Валентинович; КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1993. – 25л.
1310369
  Булавко Г.В. Синтез та дослідження електрооптичних властивостей нових металовмісних азополімерів з бічними спейсерами різної довжини / Г.В. Булавко, І.О. Савченко, М.О. Давиденко // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 184
1310370
   Синтез та дослідження заміщених нікелатів неодиму / В.А. Голубцов, І.В. Фесич, О.Г. Дзязько, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 19
1310371
   Синтез та дослідження зразків складу La1-x Eux VO4 та La1-x Cax VO4 (0 / А. Сліпець, Т. Войтенко, С.А. Неділько, С.Г. Неділько, О. Чукова, В. Щербацький // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 122-127. – (Серія хімічна ; вип. 57, ч. 1). – ISSN 2078-5615
1310372
   Синтез та дослідження йодзаміщених похідних антраценвмісних олігомерів / Ю.П. Гетьманчук, І.М. Іцковська, І.Д. Лазнікова, Р.М. Кузьмін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 148-151. – (Хімія ; Вип. 34)


  Розроблено методи синтезу йодзаміщених антраценвмісних мономерів та олігомерів. За допомогою методів ПМР визначена структура йодзаміщених иономерів. Досліджено спектри поглинання та зарядні властивості синтезованих йодзаміщених олігомерів, що містять ...
1310373
  Затовський І.В. Синтез та дослідження комплексів деяких d- та р-металів з 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолатом / І.В. Затовський, В.В. Лісняк, В.О. Павленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 45-48. – (Хімія ; Вип. 35)


  Синтезовано ряд аніоних комплексів 1,3-дитіол-2-тіон-4,5-дитіолатом (dmit) d- та р-металів з тетрапропіламонієвим проти катіоном. Встановлено склад отриманих сполук, а на основі даних ІЧ-електронної та ЕПР-спектроскопії та магнітної сприйнятливості ...
1310374
  Шовкова Г.В. Синтез та дослідження комплексоутворення нового фосфорвмісного комплексону з Зd-металами / Г.В. Шовкова, О.К. Трунова, А.О. Гудима // Украинский химический журнал : научный журнал / НАНУ, Ин-т общей и неорг. химии им.В.И. Вернадского ,КНУТШ. – Киев, 2010. – Т. 76, № 7/8. – С. 79-85. – ISSN 0041-6045


  Вперше синтезовано новий, не описаний у літературі комплексон - фосфонометиламіноянтарну кислоту (phmas) з DL-аспарагінової і йодметилфосфонової кислот. Методом рН-потенціометричного титрування досліджено кислотні властивості комплексону та процеси ...
1310375
  Хоменко Д. Синтез та дослідження комплексу міді з етиловим ефіром 5-(2-піридил)-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти / Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 52-54. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  На основі етилового ефіру 5-(2-піридил)-4H-1,2,4-триазол-a-ілоцтової кислоти (L) синтезовано комплекс міді - Cu(L)Cl2. Отриману сполуку досліджено методами ІЧ- та ЕПР спектроскопії, її молекулярна будова встановлена методом РСА. Ліганд в Cu(L)Cl2 ...
1310376
  Овчинніков Володимир Анатолійович Синтез та дослідження координативних сполук лантаноїдів та деяких 3d-металів з похідними карбацилфосфортриамідів : Дис...канд.хім.наук:02.00.01 / Овчинніков Володимир Анатолійович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 200л. + Додатки:с.157-200. – Бібліогр.:с.142-156
1310377
   Синтез та дослідження координаційних сполук : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 278с. : 154 рис., 57 таб. – 1 додаток. – Бібліогр.: 124 дж.


  Об"єкт дослідження: - комплекси на основі нових лігандних систем: азот-та фосфорвмісних ациклічних полідентатних лігандів, азотвмісних екзо бі та полідентатних лігандів азольного та азинового типів, методи їх синтезу, встановлення молекулярної та ...
1310378
  Карамаш М.Л. Синтез та дослідження координаційних сполук d- та f- металів з лігандами, що містять замісники із зв"язками алільного типу / М.Л. Карамаш, В.А. Овчинніков, В.М. Амірханов // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 29
1310379
   Синтез та дослідження координаційних сполук d-металів з N, N"-дифеніл-N"-трихлорацетилфосфортриамідом / К.А. Ланікіна, Є.А. Труш, Т.Ю. Слива, В.М. Амірханов, О.В. Шишкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 57-58. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано та досліджено нові координаційні сполуки на основі вказаного ліганду H{L} = CCl3C(O)NHP(O)(NHC6H5)2 з: Mn2+, Co2+, Ni2+, Cu2+, Zn2+ із співвідношенням М:{L}=1:2. Комплекси М{L}2 є координаційно ненасиченими, і додатковими лігандами, як ...
1310380
  Ліціс О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ліціс Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорг. хімії. – Київ, 2013. – 161, [38] л. – Додатки: л. 162-199. – Бібліогр.: л. 146-161
1310381
  Ліціс О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів з лігандами карбациламідофосфатного типу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Ліціс Олена Олегівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1310382
  Овчинніков Володимир Анатолійович Синтез та дослідження координаційних сполук лантаноїдів та деяких 3d-металів з прохідними карбацилфосфортиамідів : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Овчинніков В.А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 17 с. – Бібліогр.: 22 назв.
1310383
  Распертова Ілона Володимирівна Синтез та дослідження координаційних сполук металів з аліфатичними та ароматичними нітронами : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Распертова Ілона Володимирівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 142 л. + Додатки: л. 134 - 142. – Бібліогр.: л. 122 - 134
1310384
  Распертова Ілона Володимирівна Синтез та дослідження координаційних сполук металів з алфатичними та ароматичними нітронами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Распертова І.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1310385
  Распертова І.В. Синтез та дослідження координаційних сполук на основі [альфа]-феніл-N-метилнітрону / І.В. Распертова, Р.Д. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 29-30. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано координаційні сполуки [альфа]-феніл-N-метилнітрону (L) з Cu[верхній індекс 2+], Mn[верхній індекс 2+], Ni[верхній індекс 2+], UO[верхній індекс 2+, нижній індекс 2] та La[верхній індекс 3+]. Нові комплекси охарактеризовано за допомогою ІЧ, ...
1310386
  Пономарьова Віра Василівна Синтез та дослідження координаційних сполук на основі бензоілвмісних ацидогруп амідного та метанідного типів : Дис... канд. хім.наук: 02.00.01 / Пономарьова Віра Василівна; КУ. – Київ, 1994. – 205л. – Бібліогр.:л.188-205
1310387
  Пелипенко О.О. Синтез та дослідження координаційних сполук нікелю та кобальту з 4-нітрозо-3,5-диметил-1H-піразолом // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 44
1310388
  Іванова Г.В. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію (іі) на основі естерів 3-(2-піридил)-1,2,4- риазолілкарбонових кислот / Г.В. Іванова, Б.В. Захарченко, Р.Д. Лампека // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 50
1310389
  Захарченко Б.В. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(іі) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазоліл вмісних лігандів / Б.В. Захарченко, Р.Д. Лампека // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 26
1310390
  Захарченко Б. Синтез та дослідження координаційних сполук паладію(ІІ) на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолілвмісних лігандів / Б. Захарченко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 21-23. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано ряд лігандів на основі 3-(2-піридил)-1,2,4-триазолу та їх координаційні сполуки з паладієм (ІІ) в мольних співвідношеннях метал-ліганд 1:1 та 1:2. Встановлено вплив замісників на координаційно-хімічну поведінку лігандів. Отримані сполуки ...
1310391
  Гавриленко О. Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу / О. Гавриленко, Д. Хоменко, Р. Дорощук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – C. 18-21. – (Хімія ; вип. 1 (49)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано ряд координаційних сполук на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу. Отримані сполуки досліджено методом ПМР-спектроскопії. На основі отриманих даних запропонована будова синтезованих комплексів. Статья посвящена синтезу, ...
1310392
  Гавриленко О.В. Синтез та дослідження координаційних сполук ураніл-іону на основі похідних 3-(2-гідроксифеніл)-1,2,4-триазолу / О.В. Гавриленко, Р.О. Дорощук // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 17
1310393
  Мартинес-Гарсія Синтез та дослідження метакрилових мономерів на основі аурону / Мартинес-Гарсія, Н.М. Юхименко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 182
1310394
  Амірханов О.В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Хім. ф-т, Каф. неорганічної хімії. – Київ, 2015. – 193 арк. – Додатки: арк. 187-193. – Бібліогр.: арк. 156-186
1310395
  Амірханов О.В. Синтез та дослідження моно- та гетеробіядерних координаційних сполук на основі N-трихлорацетиламідофосфатів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Амірханов Олексій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1310396
   Синтез та дослідження моноядерного комплексу міді (ІІ) з 3,5-диметил-1Н-піразолом / Ю. Давиденко, В. Павленко, І. Фрицький, І. Іскендеров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-11. – (Хімія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано моноядерний комплекс міді(II) з продуктом приєднання ціанат йону до 3,5-диметил-1Н-піразолу, досліджено його спектральні властивості. За допомогою РСтА встановлено, що сполука має молекулярну будову. У комплексі два аніони ліганду ...
1310397
   Синтез та дослідження надпровідного купрату Y2Ba5Cu7O15,7 / А. Пилипенко, С. Неділько, О. Дзязько, І. Фесич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 12-14. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Методом твердофазного синтезу одержано надпровідну сполуку Y2Ba5Cu7O15,7. Синтез контролювали ІЧ-спектроскопічним аналізом. Фазовий склад сполуки визначали методом рентгенівської порошкової дифракції. Індексування рентгенограм, визначення просторової ...
1310398
   Синтез та дослідження наночастинок CDS в декстран-поліакриламід / Г.І. Грицко, Ю.І. Гарагуц, Н.П. Мельник, Н.В. Куцевол, В.О. Павленко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 179
1310399
  Овденко В.М. Синтез та дослідження нових біс-азометинвмісних метакрилатів для оптоелектроніки : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Овденко Валерія Миколаївна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 19 назв
1310400
   Синтез та дослідження нових метакрилових мономерів на основі піридинвмісних азометинів / Р.К. Бубнова, О.Г. Харченко, Н.М. Юхименко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 139
1310401
  Харченко О.Г. Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06, 102 / Харченко Оксана Георгіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2017. – 133 арк. – Бібліогр.: арк. 4-7, 123-133
1310402
  Харченко О.Г. Синтез та дослідження нових мономерів та полімерів на основі 8-гідроксистирилхіноліну : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Харченко Оксана Георгіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1310403
  Вишневський Д.Г. Синтез та дослідження нових пентазадієнів та їх застосування у модифікації полімерів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Вишневський Дмитро Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 149 арк. – Додатки: 146-149 арк. – Бібліогр.: 129-145 арк.
1310404
  Овденко В.М. Синтез та дослідження нових фоточутливих метакрилових мономерів та полімерів для нелінійної оптики та оптоелектроніки : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Овденко Валерія Миколаївна 4 Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 285 арк. – Додатки: арк. 236-285. – Бібліогр.: арк. 6-8, 204-235
1310405
   Синтез та дослідження нового біс-хелатуючого каф-ліганду та сполук на його основі / І.П. Олишевець, Н.С. Каряка, В.А. Овчинніков, В.В. Дьяконенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 69
1310406
  Баканович Ю.В. Синтез та дослідження пептидів, задіяних у транспорті наночастинок та біологічно активних сполук через ліпідні мембрани : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Баканович Юлія Віталіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т високих технологій. – Київ, 2021. – 131 арк. – Додатки: арк. 130-131. – Бібліогр.: арк. 104-129
1310407
  Петренко Ольга Василівна Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних металів та нікелю і кобальту (ІІ) : Автореф... кандид. хімічнихнаук: 02.00.01 / Петренко Ольга Василівна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1997. – 19л.
1310408
  Лаврик Руслан Володимирович Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d- металів (Mn, Co, Ni) : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01. / Лаврик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 180л. – Бібліогр.: л. 137-155; Дод.: л. 156-180
1310409
  Лаврик Руслан Володимирович Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni) : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Лаврик Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1310410
  Затовський Ігор Вікторович Синтез та дослідження подвійних фосфатів титану (III) та ванадію (III) : Дис... канд. хім. наук : 02.00.01 / Затовський Ігор Вікторович ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 174 л. – Бібліогр.: л. 153-174
1310411
  Затовський Ігор Вікторович Синтез та дослідження подвійних фосфатів титану (ІІІ) та ванадію (ІІІ). : Автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01. / Затовський Ігор Вікторович ; КНУТШ. – Київ, 2000. – 16 с.
1310412
  Бійцева А.В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Бійцева А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1310413
  Бійцева А.В. Синтез та дослідження похідних 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Бійцева А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 161л. + Додатки: л.160-161. – Бібліогр.: л.137-159
1310414
   Синтез та дослідження провідності фосфатів Na5-xM1xTi(Po4)3 (M1-Li, K; x=0,1.0) зі структурою NASICON / Н.Ю. Струтинська, М.О. Бондаренко, Р.М. Кузьмін, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 5/6, май - июнь. – С. 81-86. – ISSN 0041-6045
1310415
  Стругацька М.Б. Синтез та дослідження різнолігандних катіонних комплексів лантаноїдів з лігандом карбациламідофосфатного (каф) типу / М.Б. Стругацька, І.П. Олишевець, В.А. Овчинніков // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 80
1310416
  Шилова А.О. Синтез та дослідження спектральних властивостей фотоактивних азосполук на основі 4-нітроаніліну / А.О. Шилова, В.М. Овденко, О.Ю. Колендо // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 163
1310417
   Синтез та дослідження термостабілізуючої дії на полістирол метакрилових мономерів на основі аурону / Н. Юхименко, О. Харченко, В. Смокал, О. Колендо // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-66. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано 6-гідрокси- і 4"-гідроксиаурон реакцією конденсації 6-гідроксибензофуран-3-ону з бензальдегідом та бензофуран-3-ону з 4-гідроксибензальдегідом. Їхнім ацилюванням хлорангідридом метакрилової кислоти одержано метакрилові мономери - ...
1310418
   Синтез та дослідження тернарного композиту полістирол-полі(N-ізопропілакриламід)-поліанілін / А.В. Шевченко, О.А. Ніколаєва, Ю.В. Носков, І3 А. Маринін, А.А. Пуд, Л.О. Вретік // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 163
1310419
   Синтез та дослідження уранільного комплексу з дианіоном 3,3"-(2,2"-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазолу / О. Ващенко, Д. Хоменко, Р. Дорощук, Р. Лампека // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-13. – (Хімія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий ліганд 3,3"-(2,2"-дигідроксифеніл)-ди-1,2,4-триазол (H4L), на основі якого отримано комплекс з ураніл-йоном складу UO2(H2L). Отримані сполуки були проаналізовані за допомогою ЯМР спектроскопії. Молекулярна та кристалічна будова ...
1310420
   Синтез та дослідження фосфатоборатів кальцію з апатитовим типом структури / Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, Я.Ю. Ковба // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2014. – Т. 80, № 1/2, январь. – С. 11-14. – ISSN 0041-6045
1310421
  Назаренко Н.К. Синтез та дослідження фотоорієнтуючої здатності кополімеру на основі 6-(метакрилоїл-аміно0-гексил-4-(метакрилоїламіно) / Н.К. Назаренко, В.В. Загній, Л.О. Вретік // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 202
1310422
   Синтез та дослідження фотохімічних характеристик нових стирилхінолінвмісних полімерів / В.О. Смокал, О.Г. Харченко, О.М. Крупка, О.Ю. Колендо // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 84, № 7/8, липень - серпень. – С. 98-103. – ISSN 0041-6045
1310423
  Ашуєв А.А. Синтез та дослідження фторвмісної BI2212 надпровідної кераміки / А.А. Ашуєв, О.Г. Зенькович, С.А. Неділько // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 7
1310424
  Котко О.А. Синтез та дослідження хімічно зшитих поліакриламідних гідрогелів / О.А. Котко, О.М. Надтока // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 148
1310425
   Синтез та дослідженя композиту типу провідний полімер - термочутливий наногель / А.В. Шевченко, О.А. Ніколаєва, Ю.В. Носков, А.І. Маринін, О.А. Пуд, Л.О. Вретік // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 188
1310426
   Синтез та електричні властивості (Li, Ca)-заміщених кобальтатів лантану / О. Дзязько, С. Неділько, І. Фесич, Т. Войтенко, М. Зеленько, О. Бондар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 25-27. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  (Li, Сa)-заміщені кобальтати лантану складу La1-3xLixCа2xCoO3-? (0?x?0,33) було синтезовано методом сумісного осадження гідроксокарбонатів. Процеси фазоутворення досліджено з використанням рентгенівської дифракції. Існування твердих розчинів ...
1310427
  Жеглова А.І. Синтез та електричні властивості оксидної кераміки для застосування в електриці : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Жеглова А. І.; КПІ. – К., 1994. – 16л.
1310428
  Мічурін О.М. Синтез та застосування конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну, лізину та орнітину : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мічурін Олег Михайлович ; Ін-т високих технологій, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 172 арк. – Додатки: арк. 170-172. – Бібліогр.: арк. 11-13, 157-169 та в додатках: арк. 170-172
1310429
  Мічурін О.М. Синтез та застосування конформаційно обмежених циклобутановмісних аналогів аргініну, лізину та орнітину : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мічурін Олег Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1310430
  Русанова Юлія Анатоліївна Синтез та кристалічна будова гетероядерних комплексів на основі талію, рубідію та цезію : Дис... канд. хім.наук: / Русанова Юлія Анатоліївна; КУ. – К, 2000. – 185л. – Бібліогр.:л.120-135
1310431
  Русанова Ю.А. Синтез та кристалічна будова гетероядерних комплексів на основі талію, рубідію та цезію з 18-краун-6. : Автореф... канд. хім.наук: 02.00.01 / Русанова Ю.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1310432
  Синиця В.М. Синтез та кристалічна будова нових комплексів мангану з основами Шиффа / В.М. Синиця, М О. Стецюк, С.Р. Петрусенко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 68
1310433
  Виноградов О.С. Синтез та кристалічна будова триядерного піразолвмісного комплексу міді (II) з триетаноламіном / О.С. Виноградов, В.О. Павленко // XII Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів "Хімічні Каразінські читання - 2020" (ХКЧ"20) : 21-23 квіт. 2020 р. : тези доп. / "Хімічні Каразінські читання - 2020" (ХКЧ"20), всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2020. – С. 17-18. – ISBN 978-966-285-637-8
1310434
   Синтез та кристалічна структура ніобатостанату та танталостанату барію / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В Марків, Я, , М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАН України / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 4
1310435
   Синтез та кристалічна структура шаруватих перовськітів Sr3LnBIIISnO8 (BIII - Sc, In) / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, В.Я. Марків, М.С. Слободяник, В.В. Полубінський // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 4
1310436
   Синтез та люмінесцентні властивості твердих розчинів K0,5xBi1-0,5x(MoxV1-x)O4 / К.В. Теребіленко, С.Г. Неділько, О.В. Петренко, М.С. Слободяник, В.П. Чорний // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б, Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 86, № 11/12, листопад - грудень. – C. 3-12. – ISSN 2708-1281
1310437
  Теребіленко А.В. Синтез та люмінесценція Na3Y1-ХEuХ(PO4)2 / А.В. Теребіленко, В.М. Баумер, М Слободяник // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 55
1310438
   Синтез та люмінесценція NaAl1-XCrX(MoO4)2 (X = 0,005 - 0,2) в системі Na-Al-Cr-Mo-O / Н.В. Сухаревська, К.В. Теребіленко, Ю.А. Хижний, С.Г. Неділько, М.С. Слободяник, В Черній // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 54
1310439
  Абдуллаєв Е.Н. Синтез та модифiкацiї похiдних 7-гiдрокси-6-тiазолiлкумаринiв / Е.Н. Абдуллаєв, Т.В. Шокол // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 84
1310440
  Слободяник М.С. Синтез та морфологія кристалів M1FeP2O7, (M1 - NA, K), отриманих з фосфато-молібдатних розчин-розплавів / М.С. Слободяник, К.В. Теребіленко, І.П. Ворона // Біоресурси і природокористування : науковий журнал / Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; М-во аграрн. політики та продовольства України ; М-во охорони навколишн. природн. середовища України. – Київ, 2012. – Т. 4, № 5/6. – С. 32-37. – ISSN 2078-9912
1310441
   Синтез та оптичні властивості нового симетричного піразолвмісного гетеро циклу і перспектива створення голографічних середовищ на його основі / Д. Вишневський, В. Овденко, В. Павлов, О. Мокринська, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 67-70. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом взаємодії симетричного біс-альдегіду з 1-феніл-3-метилпіразолоном-5 отримано новий симетричний барвник, здатний до фотоіндукованої ізомеризації. Створено реєструючі середовища на основі синтезованого барвника та м"якої полімерної матриці. ...
1310442
   Синтез та особливості будови 2-аміно-3-бензтіазоліл-4(5Н)-кетопіролатів цинку / С.О. Нікітін, Р.Д. Лапмека, С.В. Шишкіна, О.В. Шишкін, Т.А. Воловненко, Ю.М. Воловненко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2008. – № 8
1310443
  Струтинська Н.Ю. Синтез та особливості будови фосфатів на основі цезію дво- та тривалентних металів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 161 л. – Бібліогр. : л. 141-161
1310444
  Струтинська Н.Ю. Синтез та особливості будови фосфатів на основі цезію, дво -та тривалентних металів : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Струтинська Н.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв.
1310445
   Синтез та особливості будови шаруватої структури SrLa1–xSmxInO4 / Ю.О. Тітов, Н.М. Білявина, М.С. Слободяник, В.В. Чумак, М.В. Тимошенко, Л.В. Томазенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2019. – № 1. – C. 72-78. – ISSN 1025-6415
1310446
  Слободяник М.С. Синтез та особливості фазоформування складних фосфатів у розчин-розплавах / М.С. Слободяник, П.Г. Нагорний // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 52-64
1310447
  Шевцов М.І. Синтез та перетворення гетероциклічних аналогів неофлавонів / М.І. Шевцов, В.С. Москвіна // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 121
1310448
  Святненко А.Ю. Синтез та полімеризація метакрилових мономерів на основі азобензольних барвників / А.Ю. Святненко, В.М. Овденко, О.Ю. Колендо // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 268
1310449
  Демчук О.П. Синтез та порівняльна характеристика ізомерних 3-піридилциклобутан-1-онів / О.П. Демчук, О.В. Грищук, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 90
1310450
   Синтез та протимікробна активність 4-арилтіо- та 4-алкілтіофункціоналізованих піразоло[1,5-a]піразинів / Є.В. Гринишин, Г.Р. Мусійчук, Комаровська-Порохнявець, О.П. Іськів, Н.І. Москаленко, М.В. Стасевич, Н.М. Цизорик, М.В. Вовк // Український хімічний журнал : науковий журнал / НАН України ; Ін-т загальної та неорганічної хімії ім. В.І. Вернадського ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. В.І. Пехньо ; редкол.: В.П. Антонович, В.Б. Аріон, А.Г. Білоус [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 85, № 1/2, січень. – С. 58-66. – ISSN 0041-6045


  "Взаємодією 4-бромопіразоло[1,5-a]піразинів із тіофенолами та піразоло[1,5-a]піразин-4(5Н)-тіонів із функціоналізованими бромоалканами синтезованo нові 4-арилтіо- та 4-алкіл-тіопіразоло[1,5-a]піразини. В ряду отриманих сполук виявленo речовини із ...
1310451
  Ходаківський П.В. Синтез та реакції 2-трифлуорацетил-1,3-азолів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ходаківський П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 185 л. + Додатки : л. 126-185. – Бібліогр.: л. 106-125
1310452
  Ходаківський П.В. Синтез та реакції 2-трифлуорацетил-1,3-азолів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03. / Ходаківський П.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1310453
   Синтез та реакції крос-сполучення 1,2- дизаміщенних циклопропілтрифторборатів / Є. Юров, О.В. Грищук, О.О. Григоренко, В.О. Ковтуненко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 102
1310454
  Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризації : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 301 арк. – Додатки : арк. 181-301. – Бібліогр.: арк. 160-180
1310455
  Кулай І.В. Синтез та реакційна здатність нових гетероелементвмісних регуляторів для контрольованої радикальної полімеризацї : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Кулай Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1310456
  Бондаренко Світлана Петрівна Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Бондаренко С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 233л. + Додатки: л. 166 - 233. – Бібліогр.: л. 146 - 166
1310457
  Бондаренко Світлана Петрівна Синтез та реакційна здатність природних ізофлавоноїдів та їх аналогів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.03 / Бондаренко С.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 16с. – Бібліогр.: 19 назв
1310458
  Бешлей М.І. Синтез та реалізація інтенційно-орієнтованих інфокомунікаційних мереж для адаптивного надання сервісів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.02 / Бешлей Микола Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2021. – 48 с. – Бібліогр.: 60 назв
1310459
   Синтез та рентгеноструктурний аналiз 7-(дiетиламiно)-2-етокси-3-(4-нiтрофенiл)-2H-бензо[e] [1,2]оксафосфiнiн 2-оксиду / І.В. Кулай, Маллет-Ладейра, В.О. Ковтуненко, З.В. Войтенко // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 12


  Синтезовано новий представник сiмейства 3-арилфосфакумаринiв, шляхом конденсацiї Кновенагеля 4-(дiетиламiно)салiцилового альдегiду з дiетил 4-нiтробензилфосфонатом з подальшою циклiзацiєю. Будова отриманої сполуки доведена методами ЯМР спектроскопiї, ...
1310460
  Арсенов В.Д. Синтез та свойства фотохромых сополимеров индолиноспиропирана : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.06 / Арсенов В.Д.; Арсёнов В.Д. – Москва, 1976. – 15 с.
1310461
  Трало М.Є. Синтез та сорбційні властивості щодо йонів токсичних металів силікагелю та природних глин, in situ модифікованих похідними 8-оксихіноліну / М.Є. Трало, І.О. Савченко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 192
1310462
   Синтез та спектральні властивості комплексів лантаноїдів з новим триподальним трисхелатуючим КАФ лігандом / М. Стругацька, І. Олишевець, В. Овчинніков, В. Амірханов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 35-39. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано новий триподальний трисхелатуючий ліганд карбациламідофосфатного типу H3L = N(CH2CH2N(H)C(O)N(H)P(O)(OCH3)2)3 і на його основі одержано та виділено в кристалічному стані ряд координацій- них сполук складу LnL, де Ln = La, Nd, Eu, Tb. ...
1310463
  Кулініч А.В. Синтез та спектральні властивості мероціанінових барвників на основі малононітрилу та барбітурової кислоти : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.03 / Кулініч А.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1310464
   Синтез та спектрально-люмінесцентні властивості подвійного фосфату K3La0,8Eu0,2(PO4)2 / Д. Кисельов, К. Теребіленко, О. Хоменко, О. Петренко, В. Доценко, М. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 6-8. – (Хімія ; вип. 1 (52)). – ISSN 1728-3817


  Люмінесцентний матеріал складу K3La0,8Eu0,2(PO4)2 одержано методом твердофазної взаємодії при температурі 950С. Фазовий склад та морфологія зразку вивчено методами рентгенофазового аналізу та скануючої електронної мікроскопії. Спектр фотолюмінесценції ...
1310465
  Плутенко М.О. Синтез та структура цинквмісного комплексу з топологією дефектної молекулярної гратки / М.О. Плутенко, Р.Д. Лампека, І.О. Фрицький // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 45
1310466
  Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.04.07 - фізика твердого тіла / Чорнобук С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1310467
  Чорнобук С.В. Синтез та структурна чутливість механічних характеристик композиційної кераміки на основі диборидів перехідних металів : дис. ... канд. фіз.- мат. наук: 01.04.07 / Чорнобук С. В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 140 л. – Бібліогр.: л. 127-140
1310468
  Савченко Д.А. Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (2), цинку, ніколу (2) та кадмію : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Савченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 207 л. – Бібліогр.: л. 184-207
1310469
  Савченко Д.А. Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (2), цинку, ніколу(2) та кадмію : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Савченко Д.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18 с. – Бібліогр.: 16 назв
1310470
   Синтез та термічні перетворення складнозаміщених карбонатвмісних гідроксоапатитів / Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник, А.І. Малишенко, Б.Г. Місчанчук, О.А. Бєда // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 2
1310471
  Абарбарчук Леонід Михайлович Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Абарбарчук Л.М.; Нац. аграрний ун-тет. – Київ, 2004. – 179л. – Бібліогр.: л.163-179
1310472
  Абарбарчук Леонід Михайлович Синтез та термічні перетворення фосфатів стронцію та кадмію : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Абарбарчук Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 15 назв
1310473
  Шафорост Ю.А. Синтез та термогравіметричне дослідження сполук на основі RBa2Cu4O8 / Ю.А. Шафорост, С.А. Неділько, І.В. Фесич // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2014. – С. 50-55. – (Серія "Хімічні науки" ; № 14 (307)). – ISSN 2079-2573
1310474
   Синтез та фазовий склад пірохлорових керамік ряду (Са1—х SrхCe) (Ti2—y Zry) O7 (0 < х <1; 1 < у < 2) / Б.Г. Шабалін, Ю.О. Тітов, В.В. Чумак, О.А. Вишневський // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 22-31. – ISSN 0204-3548
1310475
  Холодна Л.С. Синтез та фізико-хімічна характеристика поверхневого соматичного антигену стафілококів - білка А // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 62-64. – (Біологія ; Вип. 29)


  Розглянуто умови синтезу, структуру та основні фізико-хімічні властивості поверхневого соматичного антигену стафілококів - білка А, що є основним фактором патогенності та відіграє значну роль у формуванні імунної відповіді на антигенні субстанції ...
1310476
  Лісовський Р.П. Синтез та фізико-хімічні властивості електродних матеріалів для гібридних електрохімічних систем : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Лісовський Роман Петрович ; М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. заклад " Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2019. – Бібліогр.: 55 назв
1310477
  Сліпець А.А. Синтез та фізико-хімічні властивості ізоморфнозаміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Сліпець Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 154 арк. – Додатки: арк. 148-154. – Бібліогр.: арк. 59-67, 77, 111-112, 143-145
1310478
  Сліпець А.А. Синтез та фізико-хімічні властивості ізоморфнозаміщених ортованадатів рідкісноземельних елементів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Сліпець Аліна Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1310479
  Фесенко О.В. Синтез та фізико-хімічні властивості нових координаційних сполук золота з сіркувмісними макроциклами. : Автореф... наук: 02.00.01 / Фесенко О.В.; АН України. Ін-т фіз. хімії. – К., 1993. – 16л.
1310480
  Павлюк М.В. Синтез та фізико-хімічні властивості різнометалічних комплексів 3d-металів на основі поліоксованадатів / М.В. Павлюк, В.К. Мішин, В.Г. Маханькова // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42
1310481
  Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію : дис. ... канд. хімі. наук : 02.00.04 / Чепурна І.К. ; НАНУ, Ін-т сорбції та проблем ендоекології. – Київ, 2009. – 171 л. – Бібліогр.: л. 150 - 171
1310482
  Чепурна І.К. Синтез та фізико-хімічні властивості сферично гранульованого гідратованого діоксиду цирконію : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Чепурна І. К. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1310483
  Северіна Г.І. Синтез та фізико-хімічні характеристики ЦНС-агентів серед похідних піримідин-4-ону та піримідин-2(4)-тіону : автореф. дис. ... д-ра фармацевт. наук : 15.00.02 / Северіна Ганна Іванівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків, 2021. – 45 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 32 назви
1310484
   Синтез та фотовольтаїчні властивості симетричних біс-азометинів з акцепторними замісниками у 4,4"-положенні / В. Овденко, Д. Вишневський, С. Студзинський, М. Давиденко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 36-39. – (Хімія ; вип. 1 (56)). – ISSN 1728-3817


  Шляхом конденсації симетричного біс-альдегіду (одержаного реакцією епіхлоргідрину з 4-оксибензальдегідом) з 4-нітроаніліном та 4-хлораніліном було синтезовано два нові симетричні азометинові барвники, здатні до фотоіндукованої ізомеризації. Вихід ...
1310485
  Шишкіна О.О. Синтез та функціоналізація 1H-ізотіохромен-4(3H)-OH-2,2-діоксиду : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шишкіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 138 л. – Додатки: л. 124-138. – Бібліогр.: л. 105-123
1310486
  Шишкіна О.О. Синтез та функціоналізація 1H-ізотіохромен-4(3H)-OH-2,2-діоксиду : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Шишкіна Олена Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1310487
  Павлова Ж.В. Синтез та характеризація CU-вмісних сполук з V/Mo поліоксометалатами / Ж.В. Павлова, Г.І. Бувайло, В.Г. Маханькова // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 70
1310488
  Літвінчук М.Б. Синтез та хімічні перетворення 5-заміщених 2-іліден-1,3-тіазолідинів і їх похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Літвінчук Марія Богданівна ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1310489
  Вітер В.М. Синтез твердого розчину заміщення (Cu1-yCoy)2(OH)P04*хH20, де 0[< або =]Y[< або =]0,10; х=0,1-0,2 / В.М. Вітер, П.Г. Нагорний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 33-35. – (Хімія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  При взаємодії фосфорної кислоти та суміші гідроксокарбонатів Cu і Co синтезовано новий твердий розчин заміщення (Cu1-yCoy)2(OH)PO4*xH2O (0 [< або =] Y [< або =] 0,10; X=0,1-0,2), що ізоструктурний либеніту Cu2(OH)PO4*xH2O. Одержані фосфати були ...
1310490
  Дорфман В.Ф. Синтез твердотельных структур / В.Ф. Дорфман. – Москва : Металлургия, 1986. – 273 с.
1310491
  Демидов І.В. Синтез телекомунікаційних сервісних платформ національного масштабу : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.12.02 / Демидов Іван Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2017. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 40 назв
1310492
  Радзімовський Б.К. Синтез телекомунікаційних сигналів на основі хаотичних коливань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Радзімовський Броніслав Казимирович ; М-во освіти і науки України, Одес. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1310493
  Темкина В.Я. Синтез теории действия и применения комплексокно ароматического ряда : Автореф... докт. хим.наук: / Темкина В. Я.; АН СССР, Ин-т гехим. и аналит. хим. – М., 1969. – 39л. – Бібліогр.:с.35-39
1310494
   Синтез термочутливих наногелей з полістирольним "ядром" / І.Г. Оксак, Л.О. Вретік, О.А. Ніколаєва, А.І. Маринін, Т.Ю. Огульчанський // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 184
1310495
  Бузовский О.В. Синтез тестов для программно-управляемых объектов / О.В. Бузовский, Т.М. Чебаненко // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2016. – № 2. – С. 93-102. – ISSN 2412-4338


  Запропоновано метод синтезу тестів для специфічного класу пристроїв - програмно керованих апаратних компонент комп"ютерних систем, які з точки зору тестового контролю і діагностики мають безліч властивостей, що істотно відрізняються від об"єктів, ...
1310496
  Скопенко В.В. Синтез тетрафосфатов одновалентных металлов и их исследование / В.В. Скопенко, О.В. Емельянов, К.М. Бойко // Укр. хим. журн., 1983. – № 10
1310497
  Шмонина Л.И. Синтез тетрациклических кетонов, родственных стероидам, методом диеновой конденсации. : Автореф... канд. хим.наук: / Шмонина Л.И.; Ин-т органич. химии АН СССР. – Москва, 1953. – 8 с.
1310498
  Басов А.С. Синтез технология и применение алкилдиметилаинов и солей четвертичных аммониевых оснований : Автореф... канд. техн.наук: 370 / Басов А.С.; Харьковский политехн. ин-т. – Х., 1969. – 23л.
1310499
  Бандровська А. Синтез технології і тілесності в літературі модернізму („Камера обскура” Володимира Набокова) // Американські літературні студії в Україні : щорічник / Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України ; відп. ред. Т.Н. Денисова ; редкол.: Жулинський М.Г., Демірей Ж., Ферріс В. [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 5/6 за 2008/2009 : Американський модернізм: контекст, постаті. Післяпостмодерністський погляд. – С. 213-227. – ISBN 978-966-359-360-9
1310500
  Чулєєва О.В. Синтез технологій одержання пожежобезпечних композицій на основі поліолефінів для кабельної продукції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.06 / Чулєєва Олена Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2021. – 41 с. – Бібліогр.: 38 назв
1310501
   Синтез тиазолилгидразонов гликозида растения Stevia rebaudiana стевиолбиозида / Р.Р. Шарипова, Б.Ф. Гарифуллин, О.В. Андреева, И.Ю. Стробыкина, В.Е. Катаев // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1334-1344. – ISSN 0044-460Х
1310502
  Лемішка О. Синтез типів дискурсу у висвітлення пандемії грипу 2009 в Україні англомовними ЗМІ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 39-41. – (Іноземна філологія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто лінгвістичні засоби формування суспільної думки, що використовуються англомовними медіа у висвітленні пандемії грипу в Україні 2009 року. Аналіз базується на теорії соціального відтворення реальності. В статье рассмотрены ...
1310503
  Бійцева А.В. Синтез тіазол-2-ілгідразонів ряду 3-аміно-1Н-ізоіндол-1-ону / А.В. Бійцева, О.В. Гордієнко, М.Ю. Корнілов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 42-44. – (Хімія ; вип. 42). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано похідні 3-аміно-1-іміно-1Н-ізоіндолу, що містять залишки семікарбазиду, тіосемікарбазиду та аміногуанідину. Взаємодією 2-(3-аміно-1H-ізоіндол-1-іліден)-1-гідразинкарботіоаміду з ароматичними та аліфатичними ?-галогенокетонами одержано ...
1310504
  Бондаренко А.А. Синтез топологічної структури мереж доступу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бондаренко Антон Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т телекомунікацій. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1310505
  У Хун Юань Синтез традиций классической китайской поэзии и немецкой Kunstlied в вокальном цикле Хуан Цзы "Три желания розы" // Мистецтвознавчі записки : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – Вип. 28. – С. 65-77. – ISSN 2226-2180


  Установлены функциональные связи между удаленными во времени и пространстве явле-ниями – классической китайской поэзией и немецкой Kunstlied, синтез которых определяет жан-ровую специфику китайской художественной песни ХХ века и созданный на ее основе ...
1310506
  Бродяк Д.А. Синтез традиционного и современного: традиционалистская трансформация правящей верхушки независимой Бирмы/Мьянмы // Сходознавство / Нац. акад. наук України ; Ін-т сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – Київ, 2014. – № 68. – С. 21-32. – ISSN 1682-671Х
1310507
  Анісімова Н. Синтез традиції та модерну в ліриці Василя Голобородька // Гуманітарний вісник Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди : Науково-теоретичний збірник / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – Тернопіль, 2006. – Вип. 8 : Педагогіка. Психологія. Філологія. Філософія. – С. 270-277. – ISBN 966-7053-09-1
1310508
  Романенкова Ю.В. Синтез традицій у творчості німецьких майстрів XV - XVI століття // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 201-208
1310509
  Бердинських С.О. Синтез традиційних та сучасних засобів проектної графіки в художньому формоутворенні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.03 / Бердинських Святослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буді-ва і архітектури. – Київ, 2016. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1310510
  Николаенко Н.С. Синтез транзисторных усилителей и фильтров / Н.С. Николаенко. – Ленинград, 1970. – 239 с.
1310511
  Липковский К.А. Синтез трансформаторно-ключевых исполнительных структур преобразователей переменного напряжения / К.А. Липковский. – Киев, 1983. – 61с.
1310512
  Зыков Ф.Н. Синтез трансформаторных дешифраторов с избыточными кодами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук / Зыков Ф.Н. ; АН УССР , Ин-т кибернетики. – Киев, 1966. – 26 с.
1310513
  Зыков Ф.Н. Синтез трансформаторных схем с избыточным кодированием / Ф.Н. Зыков. – Киев, 1970. – 115с.
1310514
  Шишкина Александра Александровна Синтез трансформированных стероидов ряда 19-нортестостерона : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Шишкина Александра Александровна; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевт. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.20
1310515
   Синтез тригалогенидиых солей тиазолинийпиразоло [4.3-d] пиримидина и особенности их спектров ЯМР / О.В. Свалявин, Н.И. Свалявин, А.Г. Баля, М.Ю. Онисько, А.В. Туров, В.Г. Лендел // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2014. – № 1


  За допомогою реакції галогенциклізації тіостетєрів піразоло/4,3-d] піримідинів, що містять при атомі сірки алільний радикал або його більш складні гомологи, були отримані тригалогенідні солі піразоло [3,4-є] [1,3] тіазоло [3,2-а] піримідинію, які ...
1310516
  Гордеев Е.Н. Синтез триптаминов с применением реакции Джэппа-Клингемана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Гордеев Е.Н.; Моск. хим.-технол. ин-т. – М., 1977. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1310517
  Юодвиршис А.М. Синтез тритепеновых гликозидов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Юодвиршис А.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Объедин. учен. совет по хим. наукам. – Новосибирск, 1968. – 17л.
1310518
  Садрединов Ф.С. Синтез тритречтичных диацетиленовых и предельных трилонов, их простых моно-, ди- и триэфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Садрединов Ф. С.; Ин-т хим. АН Тад.ССР. – Душанбе, 1976. – 32л.
1310519
  Шульгін Д.М. Синтез трифазних нетрадиційних обмоток на базі узагальненої структурної моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Шульгін Д.М. ; Одеськ. нац. політ. ун-т. – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 15 назв.
1310520
  Ярмолюк Д.В. Синтез трифторацетильних піразолів та дослідження їх хімічних властивостей / Д.В. Ярмолюк, П.К. Михайлюк, М.В. Горічко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 132
1310521
  Кулик А.В. Синтез трьох вчень Бо Цзюйі "Лютня" / А.В. Кулик, В.В. Селігей // Філологічні науки : зб. матеріалів підсумкової наук. конф. студентів та викладачів / Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства ; [редкол.: І.С. Попова та ін ; упоряд. О.І. Панченко]. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2015. – Ч. 3. – С. 125-128. – ISBN 978-966-921-000-5
1310522
  Сех О.К. Синтез у маристемах коренів кукурудзи під впливом гіпотермії та фітогормонів. : Автореф... канд. біол.наук: 03.00.12 / Сех О.К.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 24л.
1310523
  Прокопенко О.О. Синтез у частотній області двоканального стежного електропривода з роздільними навантаженнями. : Автореф... канд. техн.наук: 05.09.03 / Прокопенко О.О.; Харків. держ. політ. ун-т. – Харків, 1996. – 19л.
1310524
  Волкова Ольга Ивановна Синтез убихинонов и восстановительные превращения хроменовых форм природных хинонов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Волкова Ольга Ивановна; АН СССР. Ин-т органич. химии. – М., 1973. – 22л.
1310525
  Бабаян В.О. Синтез углеводородов бензатраценового и бензфенатренового рядов с помощью сернокислоного гидролиза и двойной циклизации /3-хлоркротил/- арил-масляных кислот : Автореф... канд.хим.наук: / Бабаян В.О.; АН Арм ССР Хим ин-т. – Ереван, 1952. – 22л.
1310526
  Сторч Г. Синтез углеводородов из окиси углерода и водорода. / Г. Сторч. – М., 1954. – 516с.
1310527
  Лаврищева Л.Н. Синтез углеводородов с четвертичными атомами углерода состава С10-С22 : Автореф. дис. ... канд. хим. наук: / Лаврищева Л.Н.; Моск. хим.-техн. ин-т им. Д.И.Менделеева. – Москва, 1953. – 15 с.
1310528
  Калакура Я. Синтез української історії у працях М. Грушевського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 24-27. – (Історія ; Вип. 91/93). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано внесок М. Грушевського в науковий синтез української історії на засадах позитивізму та методології історичного синтезу, розглянуто синтетичний характер "Історії України-Руси" та інших праць ученого. The article deals with M. ...
1310529
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – Москва, 1970. – 400с.
1310530
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов. / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1978. – 408с.
1310531
  Лазарев В.Г. Синтез управляющих автоматов. / В.Г. Лазарев, Е.И. Пийль. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1989. – 327с.
1310532
  Пашков А.Г. Синтез управляющих воздействий в некоторых задачах оптимального управления и дифференциальных игр. : Автореф... канд.физ-мат.наук: 01.02.01 / Пашков А.Г.; АН СССР.Ин-т проблем механики. – М, 1973. – 14л.
1310533
   Синтез управляющих и вычислительных систем. – Свердловск, 1980. – 160с.
1310534
   Синтез управляющих устройств. – М., 1976. – 111с.
1310535
   Синтез управляющих устройств в однородных средах. – М., 1984. – 166с.
1310536
   Синтез устойчивых структур адаптивных систем угловой селекции на основе матричных ортогональных фильтров за счёт использования уникальных свойств фильтров-проекторов / Р.Ю. Кольцов, К.Ф. Боряк, Є.С. Лєнков, А.В. Малюга // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 36-41


  Рассматриваются возможности синтеза новых вариантов алгоритмических схем систем углового селектора, использующих общую идею метода обработки с помощью ортогональных фильтров-проекторов, за счёт применения процедур декомпозиции и факторизации проектора, ...
1310537
  Волгин Л.И. Синтез устройств для обработки и преобразования информации в элементном базисе реляторов / Л.И. Волгин. – Таллин, 1989. – 179с.
1310538
  Нурдинов Абдукарим Синтез устройств для уравновешивания инерционных нагрузок и выборки зазоров в комбинированных кулачково-рычажных механизмах полиграфических машин : Автореф... канд. техническихнаук: 05.02.15 / Нурдинов Абдукарим; Украинский полиграфический ин-т им. Федорова. – Львов, 1985. – 21л.
1310539
  Усманов А.А. Синтез устройств преобразования сигналов систем передачи непрерывных сообщений / А.А. Усманов, Х.Ю. Ибрагимов. – Ташкент : "Фан" Узбекской ССР, 1987. – 160 с.
1310540
   Синтез устройств СВЧ на неоднородных линиях / В.В. Козловский, В.И. Сошников, В.А. Бычковский, П.М. Баранов, А.В. Згурский; Бычковский В.А. – Киев : Тэхника, 1991. – 155 с.
1310541
  Швец А.Г. Синтез устройств управления на программируемых логических интегральных схемах : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.08 / Швец А. Г.; Дон. гос. техн. ун-т. – Донецк, 1995. – 19л.
1310542
  Кашкараева К.И. Синтез фенилаланина из фенилпировиноградной кислоты у растений : Автореф... канд. биол.наук: / Кашкараева К.И.; АН Киргиз.ССР. Объедин. совет по биол. наукам. – Фрунзе, 1967. – 17л.
1310543
  Івон Є. Синтез фенілацетил MIDA боронатів шляхом окиснювального розщеплення віцинальних діолів / Є. Івон, В. Ле, З. Войтенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 50-54. – (Хімія ; вип. 1 (55)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено синтетичний підхід до отримання ацил(N-метилімінодиацетил)боронатів, виходячи з 1-заміщених алкеніл-боронатів. Проведено порівняння різних методів окиснювального розщеплення ?-борильованого C-C-зв"язку. Виявлено, що процедура ...
1310544
  Тищук Н.В. Синтез фенольних сполук при фітовірусній інфекції / Н.В. Тищук, О.М. Постоєнко, Т.А. Компанець // Тези конференції, присвяченої 50-річчю кафедри вірусології "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє" : Київ, 12 квітня 2012 / "Вірусологія: минуле, сьогодення, майбутнє", конф. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 78
1310545
  Бадалян В.Е. Синтез физиологически активных соединений содержащих альфа-нафтильный радикал : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Бадалян В.Е.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1971. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1310546
  Чередник А.А. Синтез философии и литературы в творчестве Максимилиана Волошина // Гражданин мира Максимилиан Волошин / Д.С. Бураго, М.Н. Громов, С.М. Заяц, Т.В. Игошева, С.А. и др. Кибальник. – Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2017. – С. 203-218. – (Киевомышление). – ISBN 978-966-489-429-3
1310547
  Попович Я.М. Синтез філософії та медицини: виникнення біоетичних проблем у медицині, аналіз філософії та медицини на основі їх співпраці і взаємозбагачення // Медсестринство : український науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" ; голов. ред. Чернишенко Т.І. – Тернопіль, 2018. – № 2. – С. 15-18. – ISSN 2411-1597
1310548
  Бубенцова Л.В. Синтез фільтрів з обмеженими смугами пропускання і затримання : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.17 / Бубенцова Л. В.; Укр. держ. акад. зв"язку ім. Попова. – Одеса, 1996. – 17л.
1310549
  Ашимбаева Д.Г. Синтез флотореагентов на основе нафтеиновых кислот нефти : Автореф... канд.хим.наук: 02.00.03 / Ашимбаева Д.Г.; АН КАзССР Ин-т хим. наук. – Алма Ата, 1975. – 25л.
1310550
  Кримченко Р.Є. Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами - рецепторами аденозин-5"-трифосфату / Р.Є. Кримченко, О.І. Бугера, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 81
1310551
   Синтез флуоресцентних зондів з двома та трьома хромофорами - рецепторами аденозин-5"-трифосфату / Р.Є. Кримченко, О.І. Бугера, Т.А. Новодворська, Линник, О.А. Запорожець, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 108
1310552
  Солоданюк А.А. Синтез флуоресцентних зондів на основі 3-гідрокси-4"-гідроксикарбонілфлавону / А.А. Солоданюк, В.Г. Пивоваренко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 133
1310553
  Куликовский Р.Э. Синтез формирующих четырехполюсников развертки : Автореф... канд. техн.наук: / Куликовский Р.Э.; Моск. электротехн. ин-т связи. – Москва, 1953. – 10л.
1310554
  Колтунова В.И. Синтез фосфорных эфиров тиамина и их производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Колтунова В.И.; Моск. технол. ин-т пищевой пром-сти. – М., 1969. – 27л. – Бібліогр.:с.26-27
1310555
  Рахимов А.И. Синтез фосфорорганических соединений / А.И. Рахимов. – М, 1984. – 247с.
1310556
  Евстафьев Г.И. Синтез фосфорсодержащих полиэфиров реакцией полипереэтирификации. : Автореф... Канд.хим.наук: 075 / Евстафьев Г.И.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1968. – 16л.
1310557
  Стецько Я. Синтез французької поезії кінця ХІХ - початку ХХ століття крізь естетичну призму Івана Франка // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 241-. – (Філологія (літературознавство) ; Вип. 13/14)


  На основі теоретичних висновків, яких дійшов Іван Франко в трактаті "Із секретів поетичної творчості", розглядається французька поезія щодо її омузикальнення та зорового зображення словом. Йдеться про поезію ХІХ - початку ХХ століть, зокрема про ...
1310558
  Ливитская И.Б. Синтез фталазола и нурсульфазоа с участием твердых компонентов : Автореф... канд. хим.наук: / Ливитская И. Б.; МВО УССР, Хар.ГУ. – Х., 1955. – 15л.
1310559
  Ольховая Л.А. Синтез фторида магния и его взаимодействия с трифторидами редкоземельных элементов и иттрия : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Ольховая Л. А.; АН СССР, Сиб. отд. Ин-т неорг. хим. – Новосибирск, 1981. – 18л.
1310560
   Синтез фторованих похідних циклобутанкарбовнової кислоти та аміноциклобутану / О.В. Грищук, Д.С. Радченко, І.В. Комаров, Т.В. Шокол // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 83
1310561
  Дзевицкий Б.Э. Синтез фторосодержащих координационных соединений олова и исследование их методом ядерного гамма-резонанса. : Автореф... Канд.хим.наук: / Дзевицкий Б.Э.; АН СССР. – М, 1967. – 17л.
1310562
   Синтез фторфосфатов щелочных металлов и хрома (ІІІ) / В.В. Скопенко, П.Г. Нагорный, З.И. Корниенко, Н.С. Слободяник // Докл. АН УССР. Сер.Б. : АН УССР, 1987. – № 9
1310563
  Модянова Л.В. Синтез фузариновой кислоты и ее аналогов. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Модянова Л.В.; МГУ. Хим. ф-тет. – М., 1969. – 15л.
1310564
  Мхитрян Г.Р. Синтез функционально-замещенных непредельных систем с кумулированными краткими связями. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.03 / Мхитрян Г.Р.; АН Арм.ССР.Ин-т органич.химии. – Ереван, 1980. – 24л.
1310565
  Попова А.А. Синтез функциональных органических перекисных соединений окислением альдегидов и кетонов перекисью водорода. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Попова А.А.; Горьков. гос. ун-т им. Н.И.Лобачвского. – Горький, 1969. – 18л.
1310566
  Слободянюк Є.Ю. Синтез функціоналізованих 1,3-оксазолів з аліфатичними замісниками : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Слободянюк Євгеній Юрійович ; НАН України, Ін-т орган. хімії. – Київ, 2019. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1310567
  Потурай А.С. Синтез функціоналізованих азолів декорованих дифлуороциклопропаном по N-атому / А.С. Потурай, П.С. Носик // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 91
1310568
  Мілохов Д.С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мілохов Демид Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1310569
  Мілохов Д.С. Синтез функціоналізованих азолів та азинів на основі 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Мілохов Демид Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 175 л. – Додатки: л. 165-175. – Бібліогр.: л. 150-164
1310570
  Митюк А.П. Синтез функціоналізованих анельованих піридинів [3+3] гетероциклізацією a-незаміщених аміногетероциклів як CCN-бінуклеофілів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Митюк Андрій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 128 арк. – Додатки: арк. 127-128. – Бібліогр.: арк. 102-126
1310571
  Воловенко Ю.М. Синтез функціоналізованих гетероциклів на основі а-(w-галогеноцил)гетарилацетонітрилів // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 14 : Хімічний факультет. – С. 182-192
1310572
  Ярмольчук В.С. Синтез функціоналізованих піролідинів за реакцією 1,3-диполярного циклоприєднання азометинових ілідів : дис. … канд. хім. наук : 02.00.03 / Ярмольчук Володимир Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 209 арк. – Додатки: арк. 208-209. – Бібліогр.: арк. 192-207
1310573
  Ярмольчук В.С. Синтез функціоналізованих піролідинів за реакцією 1,3-диполярного циклоприєднання азометинових ілідів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Ярмольчук Володимир Станіславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1310574
  Оліфір О.С. Синтез функціонально заміщених дифлуорспіро[3.3]гептанів / О.С. Оліфір, А.В. Черних, З. Войтенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 122
1310575
  Акопян Рудольф Амазаспович Синтез фуранидил-карбоновых кислот и их аминопроизводных : Автореф... канд. хим.наук: 003 / Акопян Рудольф Амазаспович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1972. – 14л.
1310576
  Поліщук Б.В. Синтез хелатів металів з ацетилпропіоновим альдегідом / Б.В. Поліщук, І.П. Середа, В.П. Михайленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 17-21 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1310577
   Синтез хірального 3-амінометил-3-флуоропіролідину / В.Л. Михальчук, В.С. Ярмольчук, П.К. Михайлюк, М.В. Горічко // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 108
1310578
  Чарская Б.А. Синтез хлорзамещенных фенил- и метилфенил-хлорсиланов каталитическим хлорированием и термической конденсацией. : Автореф... канд. хим.наук: 077 / Чарская Б.А.; Мин. хим. пром. СССР. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1310579
  Мехтиева Ф.А. Синтез хлорпроизводных окислительных хлорированнием метана, этана, этилена и этан-этиленовой фракции в кипящем слое катализатора. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мехтиева Ф.А.; АН АзССР.Ин-т нефтепром.процессов. – Баку, 1966. – 19л.
1310580
  Кондратенко В.И. Синтез хлорсодержащих пестицидов на основе акрилонитрила и его производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Кондратенко В.И.; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1969. – 23л.
1310581
  Соколовська Ю. Синтез художнього й документального в творчості Ірен Роздобудько // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 186-196. – ISSN 2312-6809
1310582
  Гутник Л.М. Синтез художньої літератури і кіномистецтва в українському кіноплакаті (на матеріалах зібрання українського кіноплаката ХХ ст. з фондів Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2014. – Вип. 18. – C. 475-496. – ISSN 2222-4203
1310583
   Синтез цеолитов с разнозарядными катионами. – Тбилиси, 1986. – 109с.
1310584
  Валетдинов Р.К. Синтез цианалкильных эфиров кислот фосфора и их некоторые свойства. : Автореф... Канд.хим.наук: / Валетдинов Р.К.; М-во высш.образования СССР. – Казань, 1958. – 20л.
1310585
  Саникидзе Н.С. Синтез циклических кетонов, углеводородов и аналогов некоторых биологически активных веществ, на основе 2, 4-диокси-3-метилолпентана и 1, 2, 6-гексантриола : Автореф... канд. хим.наук: / Саникидзе Н.С.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1967. – 22л.
1310586
  Щелоков В.И. Синтез циклодепсипептидов методом оксиациального включения в циклические пептиды : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Щелоков В.И. ; АН СССР, Ин-т химии.природных соединений. – Москва, 1965. – 14 с.
1310587
  Краснова С.Г. Синтез циклопентадиенильных соединений редкоземельных элементов подгруппы церия и исследование их некоторых свойств : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Краснова С.Г.; Горьк. гос. ун-т им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1973. – 17л.
1310588
  Кучковська Ю.О. Синтез циклопропанкарбонових кислот з гетероаліфатичними замісниками / Ю.О. Кучковська, О.В. Грищук, О.О. Григоренко // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 82
1310589
  Киладзе С.Х. Синтез циматрен- и ферроценсодержащих гидросиланов и их взаимодействие с ацетиленовыми спиртами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Киладзе С.Х.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1978. – л.
1310590
  Даванкова Л.А. Синтез цистеинсодержащих пептидных производных индолилалкиламинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 072 / Даванкова Л.А. ; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И. Менделеева. – Москва, 1971. – 23 с. – Бібліогр.:с.23
1310591
   Синтез цифрових нечітких регуляторів двомірного об"єкта "випарник + нагрівач парового казана" / В.І. Гостєв, С.Н. Скуртов, В.В. Крайнев, В.А. Іванченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 135-139. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Викладено синтез цифрових регуляторів, що працює на базі нечіткої логіки, для двомірної системи автоматичного управління об"єктом "випарник+нагрівач парового казана". Представлено результати математичного моделювання двомірної системи за умови ...
1310592
  Чупрін Андрій Євгенович Синтез цифрових нечітких регуляторів систем автоматичного керування нестаціонарними об"єктами з чистим запізнюванням : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.07 / Чупрін А.Є.; Мін-во промислової політики України. – Київ, 2003. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1310593
  Мачнєв О.М. Синтез цифрових панорамних зображень в системах магнітооптичної візуалізації : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.12.13 / Мачнєв О.М.; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1310594
  Старостін С.С. Синтез цифрових систем регулювання на базі дискретних математичних моделей електромеханічних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Старостін Сергій Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1310595
  Глушков В.М. Синтез цифровых автоматов / В.М. Глушков. – М., 1962. – 476с.
1310596
  Хо Дак Лок Синтез цифровых регуляторов систем АРВ синхронных генераторов : Автореф... канд. техн.наук: 05.14.02 / Хо Дак Лок; КПИ. – К., 1994. – 18л.
1310597
  Кичак В.М. Синтез частотно-імпульсних елементів цифрової техніки : Монографія / В.М. Кичак; Мін-во освіти і науки України; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ, 2005. – 292с. – ISBN 966-641-137-7
1310598
  Согомонян Раиса Георгиевна Синтез четверных оксидов AIIAIIIBIVBVO7 методом твердофазных реакций и из растворов в расплавах солевых и оксидосолевых растворителей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Согомонян Раиса Георгиевна; Рост. н/Д гос. ун-т. – Ростов н/Д, 1975. – 30л. – Бібліогр.:с.24
1310599
  Фельдштейн А.Л. Синтез четырехполюсников и восьмиполюсников на СВЧ / А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич. – изд. 2-е, перераб. – Москва : Связь, 1971. – 388 с.
1310600
  Бомба А.Я. Синтез числових методів конформних відображень та сумарних зображень при моделюванні ідеальних полів для криволінійних областей / А.Я. Бомба, А.П. Кузьменко, О.М. Гладка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 87-94. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  На основі синтезу числових методів конформних відображень та сумарних зображень розроблено конструктивний підхід до моделювання ідеальних полів для криволінійних областей, обмежених лініями течії і еквіпотенціальними лініями, та обчислювальну ...
1310601
  Кулик Ігор Анатолійович Синтез швидкодіючих алгоритмів стиснення на основі адресно-векторного кодування для інформаційних задач АСУ : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.06 / Кулик Ігор Анатолійович; Харків. держ. техн. ун-тет радіоелектрон. – Х., 1998. – 20л.
1310602
  Чекунова О.М. Синтез швидкодіючих систем фазового автопідстроювання частоти синтезаторів частот для впровадження завадозахищенного режиму засобів радіозв"язку : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец. 05.12.13 / Чекунова О.М.; Мін-во освіти і науки України. Національний аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського " Харківський авіаційний інститут". – Харків, 2008. – 18с. – Бібл.: 12 назв
1310603
  Норавян А.С. Синтез шестичленных гетероциклических кетонов содержащих азот, серу и кислород : Автореф... канд. хим.наук: / Норавян А.С.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1967. – 17л.
1310604
  Корнилов А.М. Синтез эйкозаниодов и их фторосодержащих аналогов : Дис... Канд хим.наук: 02.00.03 / Корнилов А.М.; АНУ . Ин-т биолог. химии и нефтехимии. – Киев, 1991. – 94л. – Бібліогр.:л.88-94
1310605
  Корнилов Андрей Михайлович Синтез эйкозаноидов и их фторсодержащих аналогов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Корнилов Андрей Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 18л.
1310606
  Обуховец Виктор Александрович Синтез экранирующих антенных систем с циклической симметрией : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Обуховец Виктор Александрович; МЭИ. – М., 1975. – 23л.
1310607
  Джапаридзе В.П. Синтез электрических фильтров / В.П. Джапаридзе. – Тбилиси, 1985. – 123 с.
1310608
  Балабанян Н. Синтез электрических цепей / Н. Балабанян ; пер. с англ. В.Н. Истратова и др. ; под ред. Г.И. Атабекова. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1961. – 416 с.
1310609
  Максимович Н.Г. Синтез электрических цепей с многополюсными элементами / Н.Г. Максимович, П.Г. Стахив, Ф.А. Шемуратов. – Киев, 1978. – 45с.
1310610
  Бандман О.Л. Синтез электронных RC-схем / О.Л. Бандман. – М, 1966. – 248с.
1310611
  Калниболотский Ю.М. Синтез электронных схем / Ю.М. Калниболотский, Ю.В. Королев. – Киев, 1979. – 231 с.
1310612
  Рогоза В.С. Синтез электронных схем методом переменных состояния / В.С. Рогоза, Калниболотский. – Киев : УМК ВО, 1988. – 136 с.
1310613
  Кузнецов В.И. Синтез элементов / В.И. Кузнецов. – Москва, 1971. – 48с.
1310614
  Крамаровский Я.М. Синтез элементов во Вселенной / Я.М. Крамаровский, В.П. Чечев. – Москва : Наука, 1987. – 158 с.
1310615
   Синтез элементов и систем автоматики на базе ЭВМ. – К, 1976. – 69с.
1310616
  Рогаческий В.Л. Синтез элементоорганических соединений на основе орто- и пара-хлорбифенилов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Рогаческий В.Л.; М-во хим. пром. – Москва, 1974. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1310617
  Иванова О.Н. Синтез элкетронных схем дискретного действия / О.Н. Иванова. – М, 1964. – 176с.
1310618
  Ефимов Эдуард Михайлович Синтез эмоционально-понятийного в экранном творчестве : Автореф... канд. искусствовед.наук: 17.00.03 / Ефимов Эдуард Михайлович; Всес. научно-исслед. ин-т киноискусства. – М., 1981. – 24л.
1310619
  Рожкова Л.Н. Синтез эпимерных альдегидов циклогексен-3-ового ряда и их конденсации с ацетоном : Автореф... канд. хим.наук: / Рожкова Л. Н.; АН СССР, Ин-т хим. природ. соед.. – М., 1971. – 25л.
1310620
  Алферова И.К. Синтез эпоксидных соединений - стабилизаторов, пластификаторов и мономеров для пластмасс / И.К. Алферова. – Москва, 1965. – 44с.
1310621
  Арутюнов И.А. Синтез этилен -пропиленового каучука в среде жидкого пропилена : Автореф... канд. хим.наук: / Арутюнов И.А.;. – Бакц, 1966. – 20л.
1310622
  Крикуненко Р.И. Синтез эфиров 3- и 4-интрофталевых кислот и исследование их как пластификаторов. : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Крикуненко Р.И.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1968. – 23л.
1310623
  Волкова Л.В. Синтез эфиров бисбензилтетрагидроизохинолиновых оснований (аналогов алкалоида курарина) : Автореф... канд. хим.наук: / Волкова Л.В.; Моск. ин-т тонкой химической технологии им. М.В.Ломоносова. Кафедра технологии тонких органических соедине. – Москва, 1953. – 8 с.
1310624
  Верижников Л.В. Синтез эфиров о,о-бифенилфористой кислоты и стабилизация поливинилхлорида органическими фосфатами. : Автореф... канд. хим.наук: 02.075. / Верижников Л.В.; Казан. хим.-технол. ин-т. – Казань, 1972. – 20л.
1310625
  Попова Л.М. Синтез эфиров пирокатехинфосфористой кислоты и изучение их в качестве стабилизаторов полимеров. : Автореф... канд. техн.наук: / Попова Л.М.; Казан. хим.-технолог. ин-т. – Казань, 1966. – 16л.
1310626
  Старшов И.М. Синтез эфиров фенилалкилмышьяковистых кислот и их взаимодействие с галоидными алкилами. : Автореф... Канд.хим.наук: / Старшов И.М.; Казан.лхим.-технол.ин-т. – Казань, 1954. – 12л.
1310627
  Ярмухаметова Д.Х. Синтез эфиров фосфон и тиофосфонкарбоновых кислот присоединением неполных эфиров кислот фосфора к эфирам непредельных карбоновых кислот : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Ярмухаметова Д.Х. ; Казанский гос. ун-т. – Казань, 1953. – 8 с.
1310628
  Есказина Р.С. Синтез эхтиленовых аминоспиртов каталитической гидрогенизацией ацетиленовых производных : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Есказина Р.С.; АН Каз.ССР. Хим.-металлург. ин-т. – Алма-Ата, 1968. – 19л.
1310629
  Крохина Ю.А. Синтез юридического и экономического образования как фактор конкурентоспособности российских университетов // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 7-11. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305


  Особое значение в свете последствий мирового финансового кризиса приобретают состояние и развитие кадров в области налогообложения. Процесс подготовки специалистов в сфере налогообложения имеет ряд особенностей по сравнению с подготовкой людей других ...
1310630
  Тупик О. Синтез язичницьких і християнських традицій у релігійній культурі українців на сучасному етапі // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 54-58
1310631
   Синтез, oптичні та фотокаталітичні властивості мезопористих нанокристалічних плівок / Т.В. Гриц, І.С. Петрик, Н.П. Смірнова, М.Л. Малишева // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 147
1310632
  Цыбин Ю.С. Синтез, автоокисление и стереохимия гомологов альфа-фенилиндана : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Цыбин Ю. С.; Ворон.ГУ. – Воронеж, 1968. – 31л.
1310633
  Гріщенко Л.М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.04 / Гріщенко Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 16 назв
1310634
  Гріщенко Л.М. Синтез, адсорбційні та каталітичні властивості активованого вугілля з нанесеними кислотними центрами : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.04 - фізична хімія / КНУТШ; Гріщенко Л.М. – Київ, 2007. – 164л. – Бібліогр.: л.143-164
1310635
  Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів : Дис. ... д-ра хім. наук. Спец. 02.00.03 - органічна хімія / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 580л. – Бібліогр.: л. 530-580
1310636
  Пивоваренко В.Г. Синтез, будова і властивості багатоканальних флуоресцентних зондів на основі 1,3-діариліденкетонів, дициклопентано[b,e]піридинів та 3-гідроксихромонів : Автореф. дис. ... д-ра хім. наук: 02.00.03 / Пивоваренко В.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 39с. – Бібліогр.: 62 назви
1310637
  Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу An+1BnO3n+1 та AnBnO3n+1 : дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Краєвська Я. А.; КНУТШ. – Київ, 2010. – 237 л. + Додатки: л. 187-237. – Бібліогр.: л. 163-186
1310638
  Полубінський В.В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Полубінський Віталій Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 224 арк. – Додатки.: арк. 179-224. – Бібліогр.: арк. 151-178
1310639
  Полубінський В.В. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу AnBn-1O3n та An+1BnO3n+1 : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Полубінський Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1310640
  Краєвська Я.А. Синтез, будова і властивості шаруватих оксидних сполук і фаз типу Аn+1ВnO3n+1 та AnBnO3n+1 : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Краєвська Я.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1310641
  Тітов Юрій Олександрович Синтез, будова і властивості шаруватих перовскітоподібних сполук та фаз типу АnBnOзn+2 : Дис. ... доктора хімічних наук: 02.00.01 / Тітов Юрій Олександрович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 282 л. + Додатки: л. 280 - 282. – Бібліогр.: л. 262 - 280
1310642
  Ранський А.П. Синтез, будова і реакції комплексоутворення ароматичних і гетероциклічних тіоамідів : монографія / А.П. Ранський , М.В. Євсєєва ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-641-321-8
1310643
  Нечитайлов М.М. Синтез, будова та властивості екзоедральних металофулеренів з атомами заліза і нікелю : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.03. - Органічна хімія / Нечитайлов М.М. ; НАНУ, Ін-т фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка. – Донецьк, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1310644
  Неділько Сергій Андрійович Синтез, будова та властивості ізо- та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Неділько Сергій Андрійович; МО України, КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 348л. – Бібліогр.:л.293-345
1310645
  Неділько Сергій Андрійович Синтез, будова та властивості ізо-та гетерозаміщених складних оксидів, які містять РЗЕ та перехідні метали : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.01 / Неділько Сергій Андрійович; Мін-во освіти України, КУ ім. Тараса Шевченка. – К., 1994. – 36л.
1310646
  Кандерал О.М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді (2) та (3) : Автореф. ... дис. канд. хім. наук: Спец.08.00.01 / Кандерал О.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1310647
  Кандерал О.М. Синтез, будова та властивості координаційних сполук міді (2) та (3) з тетрадентатними лігандами оксимно-гідразидного типу : Дис. ...канд.хім.наук: Спец. 02.00.01 - неорган. хімія / Ольга Михайлівна Кандерал; КНУТШ. – Київ, 2006. – 189л. – Бібліографія: л.177-189
1310648
  Бойко Р.С. Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію : Дис. ...канд. хім. наук: Спец.02.00.01 - неорганічна хімія / Роман Сергійович Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 147л. – Бібліогр.: л.130-147
1310649
  Бойко Р.С. Синтез, будова та властивості подвійних фосфатів лужних металів, галію та індію : Автореферат дис. ...канд. техн. наук: Спец. 02.00.01 / Роман Сергійович Бойко; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 16 назв
1310650
  Яцкін М.М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на основі лужних, дво- і тривалетних металів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Яцкін Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1310651
  Яцкін М.М. Синтез, будова та властивості різнометалічних фосфатів на основі лужних, дво- і тривалетних металів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Яцкін Михайло Михайлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 163 л. – Додатки: л. 157-163. – Бібліогр.: л. 134-136
1310652
  Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 150 л. – Додатки: л. 125-126. – Бібліогр.: л. 127-150
1310653
  Одинець Є.В. Синтез, будова та властивості складнооксидних каркасних сполук ніобію і танталу : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Одинець Євген Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1310654
  Колісник О.В. Синтез, будова та властивості сполук КВаNb6VO19 та К9CeNb24V4O76 / О.В. Колісник, А.А. Бабарик, М.С. Слободяник // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 55
1310655
   Синтез, будова та властивості фосфатів у системі Na-Fe-МІІ-P-O (MII - Mg, Co, Ni) / А.В. Співак, Н.Ю. Струтинська, М.С. Слободяник, К.Л. Бичков, Р.М. Кузьмін // Тези доповідей XVIII Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 17-19 трав. 2017 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 71
1310656
   Синтез, будова та каталітична активність нового біядерного комплексу кобальту (ii) з основою шиффа на основі цистеаміну / О.Є. Бондаренко, Ю.А. Русанова, Д.С. Нестеров, Роmbеіrо, А.J.L // Тези доповідей XIX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 22-24 трав. 2018 / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2018. – С. 46
1310657
   Синтез, будова та люмінесенція KBi(WO4 )2 :Pr3+ / М.Ю. Мірошніченко, К.В. Теребіленко, М.С. Слободяник, В.М. Баумер // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 37
1310658
  Гончарова Світлана Анатоліївна Синтез, будова та реакції полігалоідних напівхіноідних структур на основі N-рисульфоніл-п-хінонімінів та ефірів п-хінонмонооксимів : Автореф... кандид. хімічн.наук: 02.00.03 / Гончарова Світлана Анатоліївна; Україн. держ. хіміко-технол. ун-тет. – Дніпропетровськ, 1999. – 18л.
1310659
  Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з с-гетерилнітронами : Дис. ... канд. хім. наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 138л. + Додатки: л. 126-138. – Бібліогр.: л. 115-125
1310660
  Дорощук Р.О. Синтез, будова та реакційна здатність координаційних сполук іонів деяких d-металів та ураніл-іону з С-гетерилнітронами : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Дорощук Р.О.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1310661
   Синтез, будова та спектральні властивості комплексу паладію (ІІ) з 3-(2-піридил)-(3,4,5-триметоксифеніл)-1,2,4-триазолом / Б.В. Захарченко, Д.М. Хоменко, Р.О. Дорощук, О.В. Севериновська, В.С. Старова, І.В. Распетрова, Р.Д. Лампека // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2016. – Т. 82 , № 7/8, июль - август. – С. 28-33. – ISSN 0041-6045
1310662
   Синтез, будова та флюоресцентні властивості сполук цинку та кадмію на основі N-метил-C-(2-піридил) нітрону / І.В. Распертова, Д.М. Хоменко, О Р. Дорощук, Р.Д. Лампека // XX Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених до 100-річчя заснування Національної академії наук України : XX UCIC : 17-20 верес. 2018 р. : тези доповідей / Українська конференція з неорганічної хімії за участю закордонних учених. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 48. – ISBN 978-966-981-038-0
1310663
   Синтез, вивчення бактеріостатичної активності координаційних сполук деяких Зd-металів із сульфаніламідними препаратами та їх шиффовими основами саліцилового альдегіду / М.Д. Аптекар, А.Г. Овчаренко, Г.І. Постернак, С.С. Лосев, О.А. Голуб // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 52-56. – (Хімія ; Вип. 35)


  Здійснено синтез шиффових основ (ШО) саліцилового з різними сульфаніламідами. Отримано моно ядерні та біядерні внутрішньо комплексні сполуки Cu, Ni, Co, Zn, Mn з сульфопрепаратами та їх ШО саліцилового альдегіду. Встановлено брутто-формули, а за даними ...
1310664
  Сабадах О.П. Синтез, властивості та біологічна активність триазенів 9,10-антрацендіону і його похідних : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Сабадах Оксана Петрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1310665
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі димерил-N-трихлорацетиламідофосфату : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02..00.01 / Труш В.О.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.:12 назв.
1310666
  Труш Віктор Олександрович Синтез, властивості та будова координаційних сполук на основі диметил-N-трихлорацетиламідофосфату : Дис.... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Труш Віктор Олександрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 222 л. – Бібліогр.: л.141-222
1310667
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ДВНЗ "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 154 л. – Бібліогр.: л. 127-154
1310668
  Бурмістр О.М. Синтез, властивості та застосування полііоненів на основі епоксидованих похідних 1,2-епокси-4,7-діоксононен-8 : автореф. дис. ...канд. хім. наук : 02.00.06 / Бурмістр Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1310669
  Фалалєєва Т.В. Синтез, властивості, технологія та застосування нових люмінесцентних сполук, похідних нафталевого ангідриду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.04 / Фалалєєва Тетяна Василівна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1310670
  Балашов В.А. Синтез, выращивание кристаллов и исследование свойств нормальных и двойных молибдатов и вольфраматов щелочных металлов и скандия. : Автореф... канд. хим.наук: 355 / Балашов В.А.; Моск. хим.-техн. ин-т. – М., 1971. – 22л.
1310671
  Винокуров В.А. Синтез, выращивание кристаллов и некоторые свойства двойных цезий-редкоземельных молибдатов и молибдатов и вольфраматов щелочных металлов с висмутом. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.18 / Винокуров В.А.; Ин-т физики. – Красноярск, 1974. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1310672
   Синтез, дослідження та властивості фосфато-ванадатів лангбейнітового типу на основі калію, стронцію та тривалентних металів / К.С. Романовська, Н.Ю. Струтинська, І.В. Затовський, М.С. Слободяник // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 73
1310673
  Садыков Ф.Т. Синтез, изомеризации и некоторые превращения первично-третичных, дитритичных спиртов и гликолей гетероциклического ряда : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Садыков Ф.Т.; АН Каз.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 25л.
1310674
  Краснобрижий Н.Я. Синтез, изучение свойств и подход к оценке конформации некоторых пептидов, содержащих пролин, орнитин, фенилаланин, лейцин и глицин : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 079 / Краснобрижий Н.Я. ; МГУ , Хим. фак-т. – Москва, 1969. – 17 с.
1310675
  Зенько Р.И. Синтез, изучение свойств и химических превращений углеводородов ряда -ментана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Зенько Р.И.; АН БССР. Ин-т физ.-орган. химии. – Минск, 1978. – 25л.
1310676
  Тауберт Дитер Синтез, изучение свойств некоторых непредельных кислот и возможности получения на их основе макроциклических сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Тауберт Дитер; АН УССР. Физ.-хим. ин-т. – Одесса, 1980. – 20л.
1310677
  Жумадылов Т. Синтез, изучение строения и каталитических свойств гомогенных катализаторо низкотемпературного окисления Н-парафинов : Автореф... канд. хим.наук: / Жумадылов Т.; АН Кирг.ССР, Объед. уч. сов. отд. естеств. и техн. наук. – Фрунзе, 1968. – 20л.
1310678
  Сарыева С.А. Синтез, исследование и изучение пластифицирующих свойств эфиров салициловой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.13 / Сарыева С. А.; Ин-т нефтехим. процес. АН АзССР. – Баку, 1977. – 16л.
1310679
  Нурходжаева Зухра Абджаппаровна Синтез, исследование и применение высокопроницаемых азот- и фосфорсодержащих ионитов на основе макросетчатых сополимеров стирола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Нурходжаева Зухра Абджаппаровна; АН Казах.ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1980. – 17л.
1310680
   Синтез, исследование и строение комплексов оксиматов таллия (I) с 1,10-фенантролином. / В.В. Скопенко, В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, И. Силер, Р. Кемпе, Э.Б. Русанов // Журн. общей химии., 1997. – Вып. 6
1310681
  Клюшин В.В. Синтез, исследование и физиологическая активность соединений, содержащих 3,4,5 - триметоксифенильную группу : дисс. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Клюшин В.В. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1985. – 169 л. – Библиогр.: л. 146-167
1310682
   Синтез, исследование с структура разнолигандных комплексов меди (ІІ) с бензоилцианоксимом / В.В. Пономарева, К.В. Домасевич, Коу Ксиаолан, Н.Н. Герасимчук, К.Н. Дейли, В.В. Скопенко // Журн. неорган, химии, 1997. – №1
1310683
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулянрных соединений. – Казань, 1985. – 159с.
1310684
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1979. – 182с.
1310685
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1981. – 146с.
1310686
   Синтез, исследование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных соединений. – Казань, 1988. – 173с.
1310687
  Казым Мухамед Синтез, исследование свойства и строения 1, 3, 4 - тиадиазоло (3, 2-а) пиримидиновых гетероциклических систем. : Дис... канд. химич.наук: / Казым Мухамед; КГУ. – К., 1971. – 134л. – Бібліогр.:л.129-134
1310688
  Родненко Л.В. Синтез, исследование строения и свойств 3,5-бидентатных гетарилформазанов и их металл-хелатов : автореф. дис. ... канд. хим. : 02.00.03 / Родненко Людмила Васильевна ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР, Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Свердловск, 1977. – 24 с. – Библиогр.: 7 назв.
1310689
  Шапиро З.И. Синтез, исследование структуры и электрофизических свойств сегнетоэлектриков ниобата и танталата лития и твердых растворов на их основе. : Автореф... Канд.хим.наук: / Шапиро З.И.; Науч-исслед.физ-хим.ин-т. – М, 1967. – 15л.
1310690
  Грошенко Н.А. Синтез, исследование физико-химических свойств и выращивание монокристаллов двойных молибдатов Cu, Zn, Ca, Ba, Pb и редкоземельных элементов / Грошенко Н.А. – Москва, 1980. – 18 л.
1310691
  Фалендыш Е.Р. Синтез, кинетические исследования и применение двуядерных комплексов кобальта в анализе. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.02 / Фалендыш Е.Р.; АН УССР. Ин-т общей и неорган. химии. – К., 1975. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1310692
  Егорова С.П. Синтез, конфигурация и конформации в ряду 2,5-иалкил-5-в-алкоксиэтил-1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.072 / Егорова С.П.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1970. – 31л.
1310693
  Зелінська М.В. Синтез, кристалічна структура та властивості тернарних пніктидів у системах Er-{Ni, Pd}-{P, As, Sb} та споріднених з ними : Автореф. дис. ... канд. хім. наук: 02.00.01 / Зелінська М.В.; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1310694
  Пенкова Л. Синтез, кристалічна структура та магнітні властивості біядерного комплексу нікелю(ІІ) з 3-[(1Е)-n-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1Н-піразол-5-карбоновою кислотою / Л. Пенкова, В. Павленко, І. Фрицький // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 18-21. – (Хімія ; вип. 47). – ISSN 1728-3817


  На основі нового піразолатного ліганду 3-[(1E)-N-гідроксиетанімідоіл]-4-метил-1H-піразол-5-карбонової кислоти (PzOxCA) було синтезовано комплекс [Ni2(PzOxCA-2Н)2(Py)4]·2Н2О, його кристалічна структура була досліджена методом рентгеноструктурного ...
1310695
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо - 2 - ( 4 -метилтиазолил - 2 ) -ацетамидом. / К.В. Домасевич, В.В. Скопенко, Р. Кемпе, А.А. Мохир, И. Силер, Э. Хойер // Журн. неорган. химии, 1998. – №2
1310696
   Синтез, кристаллическая и молекулярная структура комплекса тетрафенилсурьмы (V) с 2-изонитрозо -2-(4-метилтиазолил-2)-ацетамидом / В В. Скопенко, В К. Домасевич, Р. Кемпе, А.А. Мохир // Журнал неорган. химии, 1998. – 43 №2, 246
1310697
  Захаров Р.Г. Синтез, кристаллохимические особенности и некоторые свойства окислов шпинельного типа в системе Mn-Fe-Ti-O : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 046 / Захаров Р.Г.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердовск, 1971. – 27л.
1310698
  Сомова И.К. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования новых типов хелатов марганца (III) с основаниями Шиффа. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.04 / Сомова И.К.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1973. – 23л.
1310699
  Суворов К.М. Синтез, магнитные и спектроскопические исследования хелатов никеля II, кобальта ІІ, ІІІ, меди ІІ с тридентатными ONO и ONS-азометинами. : Автореф... канд. хим.наук: 070 / Суворов К.М.; Москов. физ.-техн. ин-т. – М., 1968. – 28л.
1310700
  Полубінський В.В. Синтез, механізми утворення та структура шаруватих сполук типу [перовскітоподібні сполуки] / В.В. Полубінський, Ю.О. Тітов // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 28
1310701
   Синтез, модификация и исследование полимерных и координационных соединений. – Кишинев, 1989. – 174с.
1310702
  Химеденов Ж.Х. Синтез, некоторые превращения и свойства жирноароматических и ароматических кремнийсодержащих эфиров третичных ацетиленовых и диацетиленовых спиртов циклогексанового и пиранового рядов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Химеденов Ж.Х.; АН Киргизской ССР. Объед. учен. совет по хим. наукам. – Фрунзе, 1974. – 30л.
1310703
  Скопенко В.В. Синтез, некоторые свойства и строение [Ln(NO3)2(HMPA)4]C(CN)3 / В.В. Скопенко, А.А. Капшук // Коорд. химия, 1985. – №9
1310704
  Русин Б.П. Синтез, обробка та розпізнавання складноструктурованих зображень : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Русин Б.П.; Нац. агенство з питань інформ. при Презид. України. Держ. Наук.-дослід. ін-т інформ. інфраструктури. – Львів, 1998. – 33 с.
1310705
  Проскурина Т.С. Синтез, особенности строения и свойства непредльных циклических хлорацеталей. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Проскурина Т.С.; МВ и ССО РСФСР. Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1973. – 26л.
1310706
   Синтез, особливості поліморфних перетворень та електрофізичні властивості подвійних фосфатів молібдену (III) / В.В. Лісняк, Н.В. Стусь, В.П. Ящук, Р.Н. Кузьмин, М.С. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 22-26. – (Хімія ; Вип. 37)


  Експериментально досліджено процеси фазоутворення та поліморфні перетворення ряду подвійних ортофосфатів молібдену (ІІІ) складу М[верхній індекс 1, нижній індекс 3]Мо[верхній індекс ІІІ, нижній індекс 2](РО[нижній індекс 4])[нижній індекс 3] (М[верхній ...
1310707
  Сурнина О.К. Синтез, полимеризация и сополимеризация 2-винилпиридина и 2-винилхинолина. : Автореф... канд. хим.наук: / Сурнина О.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соед. – Л., 1956. – 9л.
1310708
  Гудзера Сергей Сергеевич Синтез, полимеризация и сополимеризация олигоуретанакрилатов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Гудзера Сергей Сергеевич ; АН УССР , Ин-т химии высокомолекулярных соединений. – Киев, 1974. – 16 с.
1310709
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. хімічн. наук : спец. 02.00.06. - Хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О. ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1310710
  Смокал В.О. Синтез, полімеризація та властивості нових фенілметакрилатів на основі продуктів конденсації гідроксибензальдегідів : Дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.06 - хімія високомолекулярних сполук / Смокал В.О.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 157л. – Бібліогр.: л.141-157
1310711
   Синтез, полімеризація та термостабілізуюча дія 4-бензоїламіностиролу / В.В. Загній, В.Г. Сиромятніков, О.І. Клименко, І.В. Лисова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 71-72. – (Хімія ; Вип. 37)


  Синтезовано новий мономер 4-бензоїламіностирол. Вивчено його активність у реакціях полімеризації та кополімеризації зі стиролом. Показано, що одержаний мономер виявляє термостабілізуючу активність.
1310712
   Синтез, природа электронных переходов и спектры поглощения красителя на основе 4-метил-1-{2-[4-(1-метил-2-оксо-1,2-дигидрохинолин-3-ил)- фенил]-2-оксоэтил}пиридиния бромида / О.В. Еленич, Р.З. Лытвын, О.В. Скрипская, Х.Е. Питковыч, А.Д. Качковский, М.Д. Обушак, П.И. Ягодинец // Журнал общей химии / Рос. акад. наук, Отд-ние химии и наук о материалах. – Санкт-Петербург, 2016. – Т. 86 (148), вып. 8. – С. 1299-1305. – ISSN 0044-460Х
1310713
  Мосевич И.К. Синтез, реакции, превращения и полимеризация N-метилоламидов и их сложных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Мосевич И.К.; АН СССР. Ин-т высокомолекулярных соедиений. – Л., 1968. – 21л.
1310714
  Политова Екатерина Дмитриевна Синтез, рентгеноанализ и исследование диэлектрических свойств теллурсодержащих соединений со структурой типа перовскита : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.17 / Политова Екатерина Дмитриевна ; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я. Карпова. – Москва, 1974. – 18 с.
1310715
  Косинський М. Синтез, свойства и анатилическое применение вторичных гем-хлорнитрозосоединений : Автореф... канд. хим.наук: / Косинський М.; МГУ, Хим. фак. – М., 1960. – 9л.
1310716
  Беликова Н.А. Синтез, свойства и изомерные превращения мостиковых бициклических углеводородов состава С8 и С9 : Автореф... д-ра хим.наук: 082 / Беликова Н.А.; МГУ. – М., 1970. – 44л.
1310717
  Гарифова Ляйля Харисовна Синтез, свойства и изучение эффективности п-дифениловых эфиров гликолевой кислоты как пластификаторов поливинилхлорида и триацетата целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Гарифова Ляйля Харисовна; Казанский хим.-технол. ин-т им. С.М.Кирова. – Казань, 1975. – 22л.
1310718
   Синтез, свойства и модификация синтетических и природных органических соединений. – Ташкент, 1988. – 106с.
1310719
  Ким И.Н. Синтез, свойства и некоторые пути использования высокозамещенного цианэтилового эфира целлюлозы : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Ким И.Н.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1970. – 18л.
1310720
  Спиро В.Б. Синтез, свойства и некоторые реакции замещенных -пирролинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Спиро В.Б.; ВНИИ хим.-фармацевт. им. С.Орджоникидзе. – М., 1970. – 24л.
1310721
  Батурина Людила Самуиловна Синтез, свойства и применение некоторых Si-N-содержащих соединений : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Батурина Людила Самуиловна; М-во хим. пром-сти. – М., 1975. – 29л. – Бібліогр.:с.28-29
1310722
   Синтез, свойства и применение полимеров на основе N-виниллактамов. – Ташкент, 1990. – 321с.
1310723
   Синтез, свойства и реакционная способность N-окисей 2- и 2,3-замещенных хиноксалина : Автореф... канд. хим.наук: / Цырульникова Л. Г,; Цырульникова Л. Г,; Всес. науч. иссл. хим-.фарм. ин-т. – М., 1965. – 18л.
1310724
  Холодов Л.Е. Синтез, свойства и реакционная способность сиднониминов : Автореф... кандидата хим.наук: / Холодов Л.Е.; Всесоюз. науч.-исслед. хим.-фармацевтич. ин-т им. С.Орджоникидзе. – М., 1965. – 29л.
1310725
  Танцюра Г.Ф. Синтез, свойства и стереохимия некоторых алкоксисоединений на основе замещенных ацетоуксусных эфиров : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Танцюра Г.Ф.; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1970. – 23л.
1310726
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пиривуламинокислот : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 224л. – Бібліогр.:л.196-224
1310727
  Фрицкий Игорь Олегович Синтез, свойства и строение координационных соединений 3d-металлов с оксимами пирувиламинокислот : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Фрицкий Игорь Олегович; КГУ. – К., 1990. – 25л.
1310728
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К,, 1982. – 26л.
1310729
  Зуб Юрий Леонидович Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантаноидов, включающих трис (диметиламино-фосфиноксид) : Дис... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Юрий Леонидович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1982. – 320л. – Бібліогр.:л.232-267
1310730
  Зуб Ю.Л. Синтез, свойства и строение некоторых координационных соединений лантоноидов, включающих трис (диметиламино) фосфиноксид. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.01 / Зуб Ю.Л.; КГУ. – К., 1982. – 26л.
1310731
  Воронина Н.М. Синтез, свойства и строение некоторых производных 1,3,4-тиодиазола : Автореф... канд. хим.наук: / Воронина Н.М.; Уральский политехн. ин-т им. С.М.Кирова. – Свердловск, 1955. – 20л.
1310732
  Закирова Н.Д. Синтез, свойства и термические превращения ароматических полимидов с вторичными и третичными аминогруппами : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.08 / Закирова Н.Д.; Науч.-иссл. физ.-хим. ин-т. – Москва, 1972. – 26л.
1310733
  Крохина Н.Ф. Синтез, свойства и фармакологическая активность 5-окси- и 5-аминопиразолов. : Автореф... канд. хим.наук: / Крохина Н.Ф.; Москов. с.-х. акад. им. К.А.Тимирязева. – М., 1968. – 14л.
1310734
   Синтез, спектральна характеристика син- і анти-ізомерних 2-(2-амінотіазол-4-ІЛ)-2-гідроксиімінооцтових кислот і їх комплексних сполук з іонами перехідних металів / С.І. Орисик, Ю.Л. Зборовський, О.О. Жолоб, В.В. Орисик, Л.В. Гарманчук, В.В. Нікуліна, М.В. Кордубан, В.І. Пехньо, М.В. Вовк // Украинский химический журнал : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т общей и неорг. химии им. В.И. Вернадского, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка. – Киев, 2015. – Т. 81, № 1/2, январь - февраль. – С. 71-84. – ISSN 0041-6045
1310735
  Павліщук Віталій Валентинович Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді : Дис... докт. хім.наук: 02.00.01 / Павліщук Віталій Валентинович; АН України, Ін-т фізичної хімії ім. Л.Писаржевського. – К., 1995. – 379л. – Бібліогр.:л.336-366
1310736
  Павліщук В.В. Синтез, спектральні та редокс-властивості тіоефірвмісних комплексів заліза, нікелю та міді. : Автореф... доктор хім.наук: 02.00.01 / Павліщук В.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 48л.
1310737
   Синтез, спектры и строение комплекса N,N-диметилтиоамидцианоксимата никеля (ІІ) с насыщенным тетрааминным макроциклом [Ni[13]anN4 {ONC(CN)C(S)N(CH3h}]C104 / К.В. Домасевич, В.В. Пономарева, В.В. Скопенко, Г. Цан, И. Силер // Журн. неорган, химии, 1997. – №7
1310738
  Литвинова Л.А. Синтез, стереохимия и изучение зависимости между конфигурацией и некоторыхми физико-химическими костантами в рядах диалкилзамещенных 1,3-диоксанов. : Автореф... Канд.химнаук: 072 / Литвинова Л.А.; Одесск.гос.ун-т. – Одесса, 1971. – 32л.
1310739
  Макарова И.М. Синтез, стереохимия и каталитические превращения метилбицкого (4,3,0) нонанов : Автореф... канд. хим.наук: / Макарова И. М.; АН СССР, Ин-т нефтехим. синт. – М., 1967. – 24л.
1310740
  Пралиев К.Д. Синтез, стереохимия и некоторые превращения пространственных изомеров 2-метил- и 1,2-диметил-4-этинил-4-оксидекагидрохинолина. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Пралиев К.Д.; АН КазССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1970. – 19л.
1310741
  Манатауов Д. Синтез, стереохимия и некоторые превращения стереоизомеров N-алкид-3-метл-4-этинилпиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Манатауов Д.; АН КзахССР. Ин-т химич. наук. – Алма-Ата, 1971. – 22л.
1310742
  Галатин А.И. Синтез, стереохимия и свойстванекоторых функциональных производных гексадиена-2,4 : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Галатин А.И.; Одес. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1310743
  Сарбаев Т.Г. Синтез, стерехимия и превращения N-замещенных 2,5-диметил-4-этилин(этил)-пиперидолов-4 : Автореф... канд. хим.наук: / Сарбаев Т. Г.; КазахГУ. – Алма-Ата, 1963. – 18л. – Бібліогр.:с.17-18
1310744
  Богомолова Л.М. Синтез, строение и биологическая активность N-производных тетрагидро-1, 2-оксазина : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Богомолова Лариса Михайловна ; Всесоюз. науч.-исслед. ин-т хим. средств защиты растений. – Москва, 1979. – 23 с. – Библиогр.: 10 назв.
1310745
  Роговик М.И. Синтез, строение и некоторые реакции N-арилхинальдиниевых солей : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Роговик М.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1967. – 16 с.
1310746
  Черненко Т.А. Синтез, строение и некоторые свойства эфиров бензол-, бета-пиридин- и m-нитробензолтиосульфокислот. (К вопросу электронной аналогии бета-производных пиридина и m-производных нитробензола). : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Черненко Т.А.; Львов. политехн. ин-т. – Львов, 1968. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1310747
  Крайнер З.Я. Синтез, строение и окраска хиноиндотиокарбоцианинов : Автореф... канд. хим.наук: / Крайнер З.Я.; М-во высш. образования СССР. Черновицкий гос. ун-т. – Черновцы, 1950. – 12 с.
1310748
  Гуцуляк Б.М. Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк Б.М. ; М-во высш. и среднего специального образования УРРС ; Ивано-Франк. ин-т нафты и газа. – Ивано-Франковск, 1989. – 672 л. + Прил.: л. 1-552. – Прил. отдельным томом. – Библиогр.: л. 630-672
1310749
  Гуцуляк Синтез, строение и превращение солей хинолиния, замещенных в пиридиновом кольце : автореф. дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Гуцуляк .Б.М. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 48 с. – Библиогр.: 69 назв.
1310750
  Шматкова Н.В. Синтез, строение и свойства комплексов германия (IV) C бензоил-, О-аминобензоилгидразонами 2-гидроксинафтальдегида / Н.В. Шматкова, И.И. Сейфуллина, Т.Г. Вербецкая // Вісник Одеського національного університету : Збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2004. – Том 9, Вип.6/7 : Хімія. – С. 7-14.
1310751
   Синтез, строение и свойства координационного полимера с каркасной структурой [Zn2(DMA)(Atc)] DMA / С.А. Сапченко, Д.Г. Самсоненко, В.П. Федин, И. Болдог, К.В. Домасевич // Координационная химия / Российская академия наук. – Москва, 2013. – Т. 39, № 1, январь. – С. 62-64. – ISSN 0132-344Х
1310752
   Синтез, строение и свойства координационного полимера с каркасной структурой [Zn2(DMA)Atc)] DMA / С.Ф. Сапченко, Г Д. Федин Самсоненко, И. Болдог, К.В. Домасевич // Координационная химия / Рос. акад.наук. – Москва, 2014. – Т. 40, № 1, январь. – С. 61-64. – ISSN 0132-344Х
1310753
  Ермакова Валентина Дмитриевна Синтез, строение и свойства полимеров на основе диацетиленов с концевыми тройными связями : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Ермакова Валентина Дмитриевна; АН СССР. Ин-т хим. физики. – М., 1973. – 25л.
1310754
   Синтез, строение и химические превращения органических соединений азота. – Л., 1991. – 112с.
1310755
  Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент : дисс. ... д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченка, Хим. фак. – Киев, 1988. – 337 л. – Библиогр.: л. 323-337
1310756
  Ковтуненко В.А. Синтез, строение, реакции изоиндолов и конденсированных систем, содержащих изоиндольный фрагмент : автореф. дисс. д-ра хим. наук : 02.00.03 / Ковтуненко В.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 47 с. – Библиогр.: 70 назв.
1310757
  Исмаилов В.М. Синтез, структура и превращения некоторых производных алкоксивинилфосфоновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Исмаилов В.М.; Казан. хим.-технол. ин-тут им. С.М.Кирова. – Казань, 1970. – 15л.
1310758
  Янчевский О.З. Синтез, структура и свойства железо-иттриевых гранатов с совместным замещением алюминием и марганцем / О.З. Янчевский, О.И. Вьюнов, М.А. Попов // Украинский химический журнал : научный журнал / НАН Украины ; Ин-т общей и неорганической химии им. В.И. Вернадского ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченка ; глав. ред. В.И. Пехньо. – Киев, 2017. – Т. 83, № 11/12, ноябрь - декабрь. – С. 76-85. – ISSN 0041-6045
1310759
  Григоровская В.А. Синтез, структура и свойства олигоариденов : Автореф... канд. хим.наук: 075 / Григоровская В.А.; АН СССР, Ин-т хим. физи. – М., 1970. – 21л.
1310760
   Синтез, структура и свойства полимеров. – Ленинград : Наука, 1989. – 283 с.
1310761
  Дорофеева В.Н. Синтез, структура и сорбционные свойства пористых координационных полимеров на основе строительных блоков Fe2MO((CH3)3CCO2)6 // Чотирнадцята Міжнародна конференція студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 15-17 травня 2013 року : зб. тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 23
1310762
  Ибрагимова Н.Д. Синтез, структура и химические свойства 3-ацетилзамещенных эпоксикаранов : Автореф. дис... канд. хим. наук : 02.00.03 / Ибрагимова Н.Д. ; Казан. гос. ун-т. – Казань, 1972. – 21с.
1310763
  Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 232 л. – Додаток: л. 184-232. – Бібліогр.: л. 164-183
1310764
  Павліщук А.В. Синтез, структура і фізико-хімічні властивості екстракоординованих систем на основі металокраунів : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Павліщук Анна Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 10 назв
1310765
  Стецюк О.М. Синтез, структура та властивості гомо- і гетерометалічних комплексів 3d-металів з N- та N,O-донорними лігандами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Стецюк Олег Миколайович ; київ. нац. ун-т ім. Тараса шевченка, М-во освіти і наки України. – Київ, 2018. – 214 с. – Додатки: с. 167-214. – Бібліогр.: с. 8-10, 155-166 та в додатках: с. 211-214
1310766
  Стецюк О.М. Синтез, структура та властивості гомо- і гетерометалічних комплексів 3d-металів з N- та N,O-донорними лігандами : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Стецюк Олег Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1310767
  Домінюк Н.І. Синтез, структура та властивості твердих розчинів p-елементів III-V груп на основі сполук R2T2In (R=La, Ce; T=Ni,Cu) та споріднених до них : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Домінюк Наталія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1310768
  Ковальчук А.І. Синтез, структура та властивості фторованих в ядро ізомерних поліазометинів з азогрупами в своєму складі : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.06 / Ковальчук Андрій Іванович ; НАН України, Ін-т хімії високомолекулярних сполук. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 15 назв
1310769
   Синтез, структура та властивості частково заміщених (La,Ca)VO4: Eu3+, Er3+ / А. Сліпець, Т. Войтенко, С. Неділько, О. Чукова, С. Неділько, Ю. Шафорост // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 29-31. – (Хімія ; вип. 1 (53)). – ISSN 1728-3817


  Синтезовано серію зразків складу Lа1-xErx/4Eux/4Cax/2VO4 (0 <= x <= 0,2) гель-золь методом. Встановлено залежність зміни фазового складу, кристалографічних характеристик, морфологічних особливостей та люмінесцентних властивостей зразків при зміні ...
1310770
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCu3Oy : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський І.Л.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1310771
  Багінський Іван Леонідович Синтез, структура та електрофізичні властивості твердих розчинів Ln1+xBa2-xCuзОу : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Багінський Іван Леонідович; КУ ім.Т. Шевченка. – Київ, 2003. – 128 л. – Бібліогр.: л. 116 - 128
1310772
  Мохнацька Л.В. Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсних оксидів та оксид-гідроксидів заліза : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Мохнацька Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1310773
  Мізілевська М.Г. Синтез, структура та електрохімічні властивості нанодисперсного композиту анатаз/брукіт : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Мізілевська Марина Григорівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 9 назв
1310774
  Кайкан Л.С. Синтез, структура та фізичні властивості нанорозмірних заміщених літієвих феритів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Кайкан Лариса Степанівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1310775
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Т.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18 с. – Бібліогр.: 9 назв
1310776
  Ущапівська Тетяна Іванівна Синтез, структура, властивості фосфатів одно- та полівалентних металів : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Ущапівська Тетяна Іванівна; КНУТШ. – Київ, 2003. – 139 л. – Бібліогр.: л.120 - 139
1310777
  Войтенко Тетяна Анатоліївна Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бісмуту : Дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Войтенко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 123л. – Бібліогр.: л. 109 - 123
1310778
  Войтенко Тетяна Анатоліївна Синтез, структура, електрофізичні властивості та киснева стехіометрія купратів на основі рідкісноземельних елементів та бусмуту : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук: 02.00.01 / Войтенко Т.А.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 13 назв
1310779
   Синтез, структура, оптичні та фотокаталітичні властивості радіяційно-стійких потрійних TiO2/ZrO2/SiО2-золь-гель-плівок та порошків / Н.В. Вітюк, Н.П. Смірнова, Г.М. Єременко, Т.О. Буско, О.П. Дмитренко, М.П. Куліш // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 2015. – Т. 13, вип. 3. – С. 415-431. – ISSN 1816-5230
1310780
  Знов"як К.О. Синтез, структурні та спектральні дослідження комплексу неодиму на основі N-[біс(піролідин-1-іл) фосфорил]-2,2,2-трихлороацетаміду / К.О. Знов"як, В.А. Овчинніков, Т.Ю. Слива // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 1
1310781
  Бойчук В.М. Синтез, структурно-морфологічні та електрохімічні властивості наносистем на основі сполук Ni та Mo і вуглецевих матеріалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.18 / Бойчук Володимира Михайлівна ; М-во освіти і науки України; Держ.вищий навч. заклад "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2019. – Бібліогр.: 47 назв
1310782
  Миришли Ф.А. Синтез, структурное и электрические исследования новых слоистых спонтанно-поляризованных кристаллов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.049 / Миришли Ф.А.; АН АзССР. Физ. ин-т. – Баку, 1971. – 22л.
1310783
   Синтез, термрдесорбційні та каталітичні властивості сірковмісного вуглецевого волокна / Л.М. Гріщенко, Т.М. Безугла, А.В. Вакалюк, О.В. Місчанчук, В.Є. Діюк // Катализ и нефтехимия / НАН Украины ; Ин-т биоорганической химии и нефтехимии и Нац. ун. "Львовская политехника" ; глав. ред. Л.Н. Шкарапута ; редкол.: Е.И. Багрий, М.Н. Братичак, В.В. Брей [и др.]. – Киев, 2018. – № 27. – С. 34-39. – ISSN 2412-4176
1310784
   Синтез, тестирование, верификация и отладка программ. – Рига, 1981. – 236с.
1310785
  Котова В.В. Синтез, технологія та закономірності утворення карбамідоформальдегідних олігомерів з пониженим вмістом вільного формальдегіду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Котова Вікторія Вікторівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Луганськ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв.
1310786
  Пучкова Н.Г. Синтез, физико-химические и биологические свойства N-окисей гетероцепных полиаминов и их производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Пучкова Наталья Григорьевна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1984. – 21с. – Библиогр.: 14 назв.
1310787
  Берестецкая Т.З. Синтез, физико-химические и биологические свойства полиаминоэфиров и их производных : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Берестецкая Татьяна Зальмановна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак-т. – Москва, 1983. – 24 с. – Библиогр.: 12 назв.
1310788
  Різак Г.В. Синтез, фізико-хімічні та біологічні властивості 2,4-діоксо- та 4-іміно-2-оксо-3-феніл-5-R-6-R"-тієно[2,3-d]піримідинів : монографія / Г.В. Різак ; М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т. – Київ : Наукова думка, 2016. – 111, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 90-105. – ISBN 978-966-00-1221-9
1310789
   Синтез, характеристика і адсорбційні власитивості наночасточок низькокористалічних гідроксиапатитів / І.О. Ніколенко, Е.С. Яновська, Н.Ю. Струтинська, А.І. Малишенко, М.С. Слободяник, І.В. Затовський // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 403-406
1310790
  Фадеева М.И. Синтез, химические свойства и пестицидная активность N-карболкокси - N-арилгидроксиламинов.. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Фадеева М.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.21
1310791
  Кнутов В.И. Синтез, химические свойства и строение непредельных карбонильных соединений тиофенового ряда. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Кнутов В.И.; Иркутск. гос. ун-тет им. А.А.Жданова. – Иркутск, 1974. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1310792
  Мельникова И.А. Синтез, химические свойства и физиологическая активность O,N-- гидроксиламиновых производных симмтриазина. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мельникова И.А.; Моск.гос.ун-т. – М, 1966. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1310793
  Ременніков Григорій Якович Синтез, хімічні перетворення та біологічні властивості нітродигідропіримідинів : Автореф... доктора хімічнихнаук: 02.00.03 / Ременніков Григорій Якович; НАН України. Ін-тут органічної хімії. – К., 1998. – 38л.
1310794
  Геворкян Эльмир Цолакович Синтез, циклическая полимеризация и сополимеризация y-хлоркротилакрилатов и ненасыщенных ацеталей : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.06 / Геворкян Эльмир Цолакович; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1975. – 20л.
1310795
  Восканян М.Г. Синтез, циклическая полимеризация и сополимеризация дивинилацеталей : Автореф... канд. хим.наук: / Восканян М.Г.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1965. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1310796
  Кутовой А.И. Синтез, экспериментальное исследование и биохимические основы действия нового антиопухолевого соединения тиотрибласт : Автореф. дис. ... канд. биол. наук / Кутовой А.И. ; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев. – 28 с.
1310797
  Бушков А.Я. Синтез, электронное и пространственное строение диарилтеллуридов и их дигалогенпроизводных. : Автореф... Канд. хим.наук: 02.00.03 / Бушков А.Я.; Ростовский гос.ун-т. – Ростов -на-Дону, 1975. – 24л.
1310798
  Абраменко П.И. Синтез, электронное состояние и свойства полиметиновых красителей производных конденсированных тиазолов и пиридинов : Автореф... Доктора хим.наук: 02.00.03 / Абраменко П.И.; КГУ. – Москва, 1976. – 38л.
1310799
  Абраменко П.И. Синтез, электронное строение и свойства полиметиновых красителей производных конденсированных тиазолов и пиридинов : Дис... д-ра хим. наук: / Абраменко П.И. ; МВиССО УССР, КГУ. – Киев, 1976. – 330 л. – Бібліогр.: л. 307-330
1310800
  Каплаушенко Андрій Григорович Синтез,фізико-хімічні та біологічні властивості S-похідних 5-(2-, 3-, 4-нітрофеніл)-1,2,4-триазол-3-тіонів : Автореф. дис. ... канд. фармацевтичних наук: 15.00.02 / Каплаушенко А.Г.; Мін-во охорони здоров"я України Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика. – Київ, 2006. – 22с. – Бібліогр.: 6 назв
1310801
  Козлов И.А. Синтез.физико-химические свойтва и строение этаноламидов жирных кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Козлов И.А.; Новочеркасск.политехн.ин-т. – Новочеркасск, 1966. – 22л.
1310802
  Брук Ю.М. Синтезатор с дробно рациональной аппроксимацией сетки периодов / Ю.М. Брук. – Харьков, 1976. – 26 с.
1310803
   Синтезаторы : сборник статей. – Москва : Знание, 1983. – 64 с.
1310804
  Кюннап Э.Ю. Синтезаторы речевых сигналов / Э.Ю. Кюннап. – Таллин, 1975. – 67с.
1310805
  Манассевич В. Синтезаторы частот = Frequency Synthesizers : Theory and Design / V. Manassewitsch : Теория и проектирование / В. Манассевич ; пер.с англ. под ред. А.С. Галина. – Москва : Связь, 1979. – 384 с. : ил.
1310806
  Рыжков А.В. Синтезаторы частот в технике радиосвязи / А.В. Рыжков, В.Н. Попов. – Москва : Радио и связь, 1991. – 263 с.
1310807
  Левин В.А. Синтезаторы частот с системой импульсно-фазовой автоподстройки / В.А. Левин, В.Н. Малиновский, С.К. Романов. – Москва : Радио и связь, 1989. – 232 с. – Библиогр.: с. 226-231
1310808
  Зарецкий М.М. Синтезаторы частоты с кольцом фазовой автоподстройки / М.М. Зарецкий, М.Е. Мовшович. – Ленинград, 1974. – 256 с.
1310809
  Горюнова О.В. Синтези и изучение -- гликозидных аналогов противоопухолевых антибиотиков ряда пиразола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.10 / Горюнова О. В.; ВНИИ антибиотиков. – М., 1978. – 23л.
1310810
  Іщенко В.В. Синтези на основі магній- та цинкорганічних сполук : Навчальний посібник для студентів хімічного та біологічного факультетів / Іщенко В.В., Ковтуненко В.О.; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 28с.
1310811
  Шабликін О.В. Синтези похідніх 5-аміно- та 5-гідразино-1,3-оксазолів з потенційними біорегуляторними властивостями : автореф. дис. ... канд. хім: наук : спец.: 02.00.10. - біоорг. хімія / Шабликін О.В. ; НАНУ, Ін-т біоорг. хімії та нафтохімії. – Київ, 2008. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1310812
  Третникова Г.И. Синтезирующие задания по грамматике. / Г.И. Третникова, А.Н. Чеснокова. – Свердловск, 1980. – 92с.
1310813
  Тімуш І. Синтезоване праворозуміння: комунікативно-філософський аспект // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Нац. ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2011. – № 1 (97). – С. 16-22
1310814
  Ковина И.М. Синтезы арилалкилкарбоновых кислот. : Автореф... Канд.хим.наук: / Ковина И.М.; АН УзССР. – Ташкент, 1964. – 14л.
1310815
  Годе Г.К. Синтезы боратов. / Г.К. Годе. – Рига, 1971. – 58с.
1310816
  Годе Г.К. Синтезы боратов. / Г.К. Годе. – Рига, 1972. – 64с.
1310817
  Джон Матью Синтезы гидразидов пиридинкарбоновых кислот, замещенных стальбазолов и 2-азафлуоренов на основе 2,5-диметил-4-арил-пиридинов : Автореф... канд. хим.наук: / Джон Матью К.; Университет дружбы народов. – Москва, 1966. – 18л.
1310818
  Лопатенко А.А. Синтезы дезоксицеллюлоз, ангидроцеллюлз и целлюлозеенов и изучение их свойств. : Автореф... Канд.хим.наук: / Лопатенко А.А.; М-во высш.образования СССР. – Л, 1954. – 12л.
1310819
  Люшина Е.И. Синтезы диастереомеров бипиперидинов и некоторых их производных. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Люшина Е.И.; МВ и ССО СССР. Иркутский гос. ун-тет. – Иркутск, 1975. – 18л.
1310820
  Виденина Р.Ф. Синтезы замещенных анилидов и ундециленовой кислот и исследование зависимости между их химическим строением и биологической активностью. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Виденина Р.Ф.; Харьк. гос. ун-т. – Харьков, 1977. – 19л.
1310821
  Виденина Р.Ф. Синтезы замещенных анилидов каприловой и ундециленовой кислот и исследование зависимости между их химическим строением и биологической активностью : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Виденина Раиса Федоровна ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Харьк. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Харьков, 1977. – 19 с. – Библиогр.: 19 назв.
1310822
  Алибаева Х.А. Синтезы и исследование азот- и кислородосодержащих производных глицирретовой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алибаева Х. А.; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1975. – 20л. – Бібліогр.:с.19
1310823
   Синтезы и исследования функционально-замещенных соединений. – Баку, 1988. – 115с.
1310824
  Кныш Е.Г. Синтезы и превращения в ряду производных 2-меркаптонафт (1,2- ) имидазола. : Автореф... канд. хим.наук: 02.072 / Кныш Е.Г.; Харьков. гос. ун-тет. – Харьков, 1971. – 24л.
1310825
   Синтезы и превращения на основе непредельных соединений. – Баку, 1986. – 126с.
1310826
   Синтезы и превращения на основе непредельных соединений. – Баку, 1986. – 126с.
1310827
   Синтезы и превращения элементоорганических соединений. – Баку, 1987. – 108с.
1310828
  Пономарев А.А. Синтезы и реакции фургановых веществ / А.А. Пономарев. – Саратов, 1960. – 243с.
1310829
  Владимирцев И.Ф. Синтезы и свойства некоторых хинонов нафталинового ряда : Автореф... кандид. химич.наук: / Владимирцев И.Ф.; МВО СССР. Уральский политехнич. ин-т им. С.М.Кирова. Кафедра органической химии. – Свердловск, 1952. – 20 л.
1310830
  Прилепская А.Н. Синтезы на основе 1-ацилхинолиниевых солей. : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Прилепская А.Н.; ДГУ. – Донецк, 1970. – 30л.
1310831
  Вольнова Э.Е. Синтезы на основе 5-метилфурфурова : Автореф... канд. хим.наук: / Вольнова Э.Е.; АН СССР. ин-т орган. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1967. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1310832
  Насакин Олег Евгеньевич Синтезы на основе b-хлорэтиловых эфиров кислот фосфора : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Насакин Олег Евгеньевич; МВ и ССО РСФСР. Пермский гос. ун-т. – Пермь, 1974. – 20л.
1310833
  Ширшова Татьяна Ивановна Синтезы на основе алкалоидов осоки парвской : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ширшова Татьяна Ивановна; Черновиц. гос. ун-т. – Черновцы, 1973. – 20л.
1310834
  Жирнова К.Г. Синтезы на основе кетонов индольного ряда и их оксимов : Автореф... канд .хим.наук: / Жирнова К. Г.; Моск. хим. технол. ин-т. – М., 1972. – 245л.
1310835
  Барам Н.И. Синтезы на основе лимонной и яблочной кислот : Автореф... канд. хим.наук: / Барам Н.И.; Ташк. гос. ун-т. – Ташкент, 1964. – 19л.
1310836
   Синтезы на основе магний- и цинкоорганических соединений. – Пермь, 1980. – 126с.
1310837
  Горячук Н.А. Синтезы на основе некоторых алкоксиалкилмалоновых эфиров : Автореф... канд. химнаук: / Горячук Н. А.; ОГУ. – Одесса, 1965. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1310838
  Фальбе Ю. Синтезы на основе окиси углерода / Ю. Фальбе. – Л, 1971. – 214с.
1310839
  Ян Юн Бин Синтезы на основе оксидов углерода. / Ян Юн Бин, Б.К. Нефедов. – Москва, 1987. – 262с.
1310840
  Вненковская Д.Г. Синтезы на основе Ос-нитрокетонов : Автореф... канд. хим.наук: / Вненковская Д.Г.; Воронежский гос. ун-т. – Воронеж, 1966. – 13л.
1310841
  Юсупов С.А. Синтезы некоторых N-замещенных диметилпиперидолов и их сложных эфиров - новых физиологически активных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 072 / Юсупов С.А.; Каз. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1310842
  Форостян Ю.Н. Синтезы некоторых новых соедиений на основе алкалоидов анабазиса : Автореф... канд. хим.наук: / Форостян Ю.Н.; Кишиневский гос. ун-т. – Кишинев, 1958. – 12л.
1310843
  Алимжанова С.К. Синтезы некоторых пиперидиновых спиртов. 1,8 диаза (оксаза и тиаза) декалонов-4 и их превращения : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Алимжанова С. К.; Каз.ГУ им. Кирова, хим. фак. – Алма-Ата, 1973. – 25л. – Бібліогр.:с.24
1310844
  Назарова В.Д. Синтезы некоторых приозводных хризофановой кислоты. : Автореф... Канд.хим.наук: 02.00.10 / Назарова В.Д.; Казахский гос.ун-т. – Алма-Ата, 1975. – 256л.
1310845
   Синтезы неорганических препаратов. – М, 1953. – 660с.
1310846
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 1. – 1966. – 277 с.
1310847
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 2. – 1967. – 439 с.
1310848
   Синтезы неорганических соединений. – Москва : Мир
Т. 3. – 1970. – 269 с.
1310849
   Синтезы неорганических соединений. – М.
3. – 1970. – 269с.
1310850
  Маканов У. Синтезы новых пестицидов на основе ацетиленовых и диацетиленовых спиртов : Автореф... канд. хим.наук: / Маканов У.; АН Каз.ССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1967. – 21л.
1310851
   Синтезы органических препаратов. – М. – 103с.
1310852
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Гос. изд-во иностр. лит.
Сб. 1. – 1949. – 604 с.
1310853
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 2. – 1949. – 656 с.
1310854
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 3. – 1952. – 582 с.
1310855
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 4. – 1953. – 660 с.
1310856
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 5. – 1954. – 92 с.
1310857
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 6. – 1956. – 111 с. : ил.
1310858
   Синтезы органических препаратов. – М., 1958. – 89с.
1310859
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 8. – 1958. – 89 с.
1310860
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 9. – 1959. – 103 с.
1310861
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 10. – 1960. – 85с.
1310862
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Изд-во иностр. лит.
Сб. 11. – 1961. – 72 с.
1310863
   Синтезы органических препаратов. – М., 1964. – 195с.
1310864
   Синтезы органических препаратов. – Москва : Мир
Сб. 12. – 1964. – 195 с.
1310865
  Садыков А.С. Синтезы органических препаратов пиридинового ряда / А.С. Садыков. – Ташкент, 1974. – 60с.
1310866
  Кульберг Л.М. Синтезы органических реактивов для неорганического анализа / Л.М. Кульберг. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1947. – 163 с.
1310867
   Синтезы органических соединений. – М.-Л., 1950. – 167с.
1310868
   Синтезы органических соединений. – Москва : Издательство АН СССР
Сб. 2. – 1952. – 192 с.
1310869
  Эйдус Я.Т. Синтезы органических соединений на основе окиси углерода. / Я.Т. Эйдус. – М., 1984. – 360с.
1310870
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами водорода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – М., 1961. – 619с.
1310871
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами галоидов, азота, кислорода. фосфора, серы / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – М., 1962. – 480с.
1310872
  Мэррей А. Синтезы органических соединений с изотопами углерода / А. Мэррей, Д.Л. Уильямс. – М., 1962. – 627с.
1310873
  Кравцов В.С. Синтезы полимеров и мономеров на основе хлорпроизводных ксилола : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Кравцов В.С. ; Днепропетровский хим.-техн. ин-т. – Днепропетровск, 1966. – 18 с.
1310874
  Пинегина Л.Ю. Синтезы производных альфа-фенилхинолина : Автореф... канд. хим.наук: / Пинегина Л.Ю.; Горьк. гос. ун-т. – Молотов, 1955. – 6л.
1310875
   Синтезы с помощью магнийорганических соединений. – Горький, 1966. – 12с.
1310876
   Синтезы с помощью магнийорганических соединений. – Горький, 1966. – 12с.
1310877
   Синтезы соединений редкоземельных элементов. – Томск
Ч. 1. – 1983. – 144с.
1310878
   Синтезы соединений редкоземельных элементов. – Томск
2. – 1986. – 160с.
1310879
  Ким Хя Ок Синтезы тритерпеновых азотгетероциклов : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ким Хя Ок; АН Каз. ССР. Ин-т хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1310880
   Синтезы фторорганических соединений. – М., 1973. – 312с.
1310881
   Синтезы фторорганических соединений. – М, 1973. – 312с.
1310882
   Синтезы фторорганических соединений. – М., 1977. – 303с.
1310883
  Kapuscik J. Синтетизм - основная идея русского Серебряного века // Studia litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis. – Krakow, 2013. – 8. – С. 23-37. – ISBN 978-83-233-3787-4. – ISSN 1897-3035


  The article is an attempt at complex apprehension of the synthesis concept existing in Russian literature during the Silver Age. At the turn of the 19th century, Russian authors, endeavoured to unite any forms and aspects of human activity, giving a ...
1310884
  Мартиросян К.Г. Синтетизм в романе И.А. Бунина "Жизнь Арсеньева" // Вестник Московского университета. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 179-188. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1310885
  Штейнберг Б.И. Синтетик витамина В12. : Автореф... канд. биол.наук: 096 / Штейнберг Б.И.; Львов. гос .ун-т. – Львов, 1969. – 22л.
1310886
  Денисов А.А. Синтетика для всех / А.А. Денисов. – М., 1966. – 32с.
1310887
  Демиденко Л.П. Синтетичесеие (морфологические) и аналитические (синтаксические) способы выражения начала глагольного действия в истории русского языка : Автореф... канд филол.наук: / Демиденко Л. П.; Лен. гос. пед. ин-т, рус. яз. – Ленинград, 1964. – 19л.
1310888
  Росляков Синтетическая мочевна (карбамид) и ее использование в кормлении крупного рогатого скота и овец / Росляков, К. – Алма-Ата, 1960. – 40с.
1310889
  Стаканов Р.Д. Синтетическая система региональной миграционной политики: теоретические основы становления // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины ; гл. ред. Геец В.М. ; редкол.: Быстряков И.К., Бородина Е.Н., ГринбергР.С. [и др.]. – Киев, 2018. – № 6 (671). – C. 44-68. – ISSN 2522-9311
1310890
  Ковалев М.П. Синтетическая уксусная кислота / М.П. Ковалев. – Харьков : Кокос і хемія, 1933. – 95 с. : рис., табл.
1310891
   Синтетические алмазы - ключ к техническому прогрессу. – К.
1. – 1977. – 332с.
1310892
   Синтетические алмазы - ключ к техническому прогрессу. – К.
2. – 1977. – 352с.
1310893
   Синтетические алмазы в геологоразведочном бурении. – Киев : Наукова думка, 1978. – 231 с.
1310894
  Верещагин Л.Ф. Синтетические алмазы и гидроэкструзия. / Л.Ф. Верещагин. – Москва, 1982. – 328с.
1310895
  Балицкий В.С. Синтетические аналоги и имитации прородных драгоценных камней / В.С. Балицкий ; Е.Е. Лисицына. – Москва : Недра, 1981. – 158 с. – Библиогр.: с. 148 -157
1310896
  Ротмистров М.Н. и др. Синтетические антимикробные вещества для лечения кожных и полостых микробных заболеваний / М.Н. и др. Ротмистров. – Дебрецен, 1966. – с.
1310897
  Бектуров Е.А. Синтетические водорастворимые полимеры в растворах / Е.А. Бектуров, Х.Х. Бакаурова ; АН КазССР, Ин-т хим. наук. – Алма-Ата : Наука, 1981. – 248 с. : ил.
1310898
   Синтетические волокна. – М., 1969. – 280с.
1310899
   Синтетические волокна. – М, 1969. – 280с.
1310900
  Цветков Л.А. Синтетические высокомолекулярные вещества / Л.А. Цветков. – М., 1959. – 48с.
1310901
  Цветков Л.А. Синтетические высокомолекулярные вещества / Л.А. Цветков. – 3-е изд. – М., 1962. – 79с.
1310902
  Андрианов К.А. Синтетические высокополимеры в электроэнергетике / К.А. Андрианов. – Москва, 1959. – 32с.
1310903
  Марфи К.М. Синтетические высокотемпературные смазочные масла из ароматических кислот и фторированных спиртов. / К.М. Марфи. – Москва : ГОСИНТИ, 1960. – 14с.
1310904
  Коршак В.В. Синтетические гетероцепные полиамиды / В.В. Коршак, Т.М. Фрунзе. – Москва : АН СССР, 1962. – 523 с.
1310905
  Исагулянц В.И. Синтетические душистые вещества / В.И. Исагулянц. – М.-Л, 1936. – 593с.
1310906
  Исагулянц В.И. Синтетические душистые вещества / В.И. Исагулянц. – 2-е перераб. и доп. изд. – Ереван, 1946. – 831с.
1310907
  Шахнович М.И. Синтетические жидкости для электрических аппаратов / М.И. Шахнович. – Москва : Энергия, 1972. – 200 с.
1310908
  Бредихин Александр Александрович Синтетические и конформационные исследования в ряду бицикло-4.1.0-гептана : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Бредихин Александр Александрович; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1977. – 18л.
1310909
   Синтетические и природные соединения и их исследование. – Алма-Ата, 1980. – 175с.
1310910
   Синтетические иммуномодуляторы. – Москва : Наука, 1991. – 197с.
1310911
   Синтетические ингибиторы фибринолиза. – К., 1986. – 172с.
1310912
  Евстигнеева Р.П. Синтетические исследование алкалоидов ипекакуаны. : Автореф... Доктора хим.наук: / Евстигнеева Р.П.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1961. – 23л.
1310913
  Грязнов Александр Павлович Синтетические исследования 1Н-пирроло(2,3-f) и 3Н-пирроло(3,2-f) хинолинов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Грязнов Александр Павлович; МОск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1978. – 16л.
1310914
  Кустова С.Д. Синтетические исследования в области абиетиновой кислоты : Автореф... канд. хим.наук: / Кустова С.Д.; Всесоюз. науч.-иссл. ин-т синтетических и натуральных душистых веществ. – Москва, 1953. – 12 с.
1310915
  Каменский Андрей Борисович Синтетические исследования в области ацетиленовых производных индола : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Каменский Андрей Борисович;. – М., 1978. – 15л.
1310916
  Тарусова Н.Б. Синтетические исследования в области витаминов группы Р : Автореф... кандидата хим.наук: / Тарусова Н.Б.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1965. – 16л.
1310917
  Пятнова Ю.Б. Синтетические исследования в области высшей полиеновых кислот алифатического ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: / Пятнова Ю.Б.; М-во высш.и сред.спец.образования РСФСР. – М, 1963. – 14л.
1310918
  Краевский А.А. Синтетические исследования в области высших полиеновых кислот алифатического ряда : Автореф... канд. хим.наук: / Краевский А.А.; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 16л.
1310919
  Мягкова Г.И. Синтетические исследования в области высших полиненасыщенных кислот алифатического ряда. : Автореф... Канд.хим.наук: / Мягкова Г.И.; Моск.ин-т тонкой хим.технологии. – М, 1964. – 15л.
1310920
  Филиппович Е.И. Синтетические исследования в области дипиррилметенов : Автореф... канд. хим.наук: / Филиппович Е.И.; Моск. хим.-технол. ин-т им. Д.И.Менделеева. – М., 1962. – 10л.
1310921
  Цезин Ю.С. Синтетические исследования в области дифениловых эфиров : Автореф... канд. хим.наук: / Цезин Ю. С.; МЗО СССР Всес. науч. исслед. хим. фармац. ин-т. – М., 1961. – 16л.
1310922
  Дюмаев К.М. Синтетические исследования в области изомерных кокаинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дюмаев К.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва, 1959. – 9 с.
1310923
  Дюмаев К.М. Синтетические исследования в области изомерных кокаинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Дюмаев К.М. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР. – Москва, 1960. – 9 с.
1310924
  Петрова М.К. Синтетические исследования в области липоидных соединений : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Петрова М.К.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 29л.
1310925
  Звонкова Е.Н. Синтетические исследования в области нейтральных липидов : Автореф... канд. хим.наук: / Звонкова Е.Н.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1964. – 17л.
1310926
   Синтетические исследования в области оптических активных инозитфорсфатидов : Автореф... канд. хим.наук: / Желвакова Э. Г,; Желвакова Э. Г,; Моск. ин-т тонк. хим. технол. – М., 1970. – 26л.
1310927
  Радюхин В.А. Синтетические исследования в области пентакоординационных гемопептидных комплексов : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.10 / Радюхин Виктор Алексеевич ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова, Спец. совет К 063.41.05 орган. химии и химии высокомолекуляр. соединений. – Москва, 1978. – 23 с., включ. обл. – Библиогр.: 3 назв.
1310928
  Алябьева Татьяна Михайловна Синтетические исследования в области пирролоакридинов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Алябьева Татьяна Михайловна ; Моск. хим.-технол. ин-т. – Москва, 1979. – 19 с
1310929
  Зотчик Н.В. Синтетические исследования в области порфиновых систем. : Автореф... канд. хим.наук: / Зотчик Н.В.; ВНИХФИ. – М., 1962. – 11л.
1310930
  Миронов А.Ф. Синтетические исследования в области порфиринов : автореф. дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.10 / Миронов Андрей Федорович ; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1980. – 51 с. – Библиогр.: 78 назв.
1310931
  Фаргали А.М. Синтетические исследования в области порфиринов. : Автореф... канд. хим.наук: / Фаргали А.М.; МВ и ССО РСФСР. Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 16л.
1310932
  Беляева Т.А. Синтетические исследования в области соединений порфиринов с пептидами : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Беляева Т.А.; Московский ин-т тонкой хим. технологии. – М., 1969. – 21л.
1310933
  Маркарян Э.А. Синтетические исследования в области тетрациклических индольных алколоидов : Автореф... канд. хим.наук: / Маркарян Э.А.; МВ и ССО РСФСР. Москю ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1962. – 8л.
1310934
  Запесочная Г.Г. Синтетические исследования в области труглицеридов масла бобов какао : Автореф... канд. хим.наук: / Запесочная Г.Г.; Моск. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – Москва, 1963. – 12л.
1310935
  Швец В.И. Синтетические исследования в области фосфолипидных соединений : Автореф... канд. хим.наук: / Швец В. И.; МВССО РСФСР, моск. хим. технол. ин-т. – М., 1962. – 14л.
1310936
  Львова С.Д. Синтетические исследования в области эфиров левулиновых кислот. : Автореф... канд. хим.наук: / Львова С.Д.; Москов. ин-т тонкой хим. технологии им. М.В.Ломоносова. – М., 1966. – 23л.
1310937
  Авидов В.В. Синтетические исследования в ряду 2-замещенных бензтиазолов : Автореф. дис. ... канд. хим. наук / Авидов В.В. ; Всесоюз. науч-исслед.хим. фармацевтич. ин-т. – Москва, 1965. – 15 с.
1310938
  Ярош Александр Владимирович Синтетические исследования в ряду 3-аминоиндолов и 3-индолилизацианатов : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Ярош Александр Владимирович; Моск. химико-технол. ин-т. – М., 1978. – 16л.
1310939
  Чикваидзе И.Ш. Синтетические исследования в ряду 5,5-бис-in-индола, бис(индолил-5)метана и бис(индолил-5)сульфона. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Чикваидзе И.Ш.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1981. – 26л.
1310940
  Симонова Л.Л. Синтетические исследования в ряду кумэстанов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Симонова Л.Л.; Кишинев. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Кишинев, 1973. – 20л. – Бібліогр.:с.19-20
1310941
  Мастафанова Л.И. Синтетические исследования в ряду производных хинуклидина : Автореф... канд. хим.наук: / Мастафанова Л.И.; ВНИХФИ. – М., 1966. – 24л.
1310942
  Аксанова Л.А. Синтетические исследования в ряду тиоаналогов тетрагидро-v-карболинов : Автореф... канд. хим.наук: / Аксанова Л.А.; АН СССР. Ин-т органич. химии им. Н.Д.Зелинского. – М., 1965. – 17л.
1310943
  Сорокина Л.П. Синтетические исследования на основе бетабета-дихлоракролеина. : Автореф... канд. хим.наук: / Сорокина Л.П.; АН СССР. Ин-т элементоорганич. соединений. – М., 1963. – 15л.
1310944
  Мицнер Б.И. Синтетические исследования фосфорсодержащих дигидросфинголипидов. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Мицнер Б.И.; Москов. ин-т тонкой хим. технол. им. М.В.Ломоносова. – М., 1969. – 20л.
1310945
   Синтетические карты населения и экономики. – М, 1972. – 151с.
1310946
   Синтетические карты населения и экономики. – М., 1972. – 151с.
1310947
  Смирнов Н.И. Синтетические каучуки / Н.И. Смирнов. – Л.-М., 1949. – 368с.
1310948
  Смирнов Н.И. Синтетические каучуки / Н.И. Смирнов. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л., 1954. – 456с.
1310949
  Кардашов Д.А. Синтетические клеи / Д.А. Кардашов. – 2-е изд. – Москва, 1968. – 592с.
1310950
  Кардашов Д.А. Синтетические клеи / Д.А. Кардашов. – 3-е изд. – М, 1976. – 503с.
1310951
  Саакян А.С. Синтетические конструкции модального тождества в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Саакян А. С.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1979. – 16л.
1310952
  Самборский Г.И. Синтетические материалы - в промышленность / Г.И. Самборский, В.И. Фомичев. – Москва, 1964. – 32с.
1310953
  Авербух А.Я. Синтетические материалы - источник увеличения производства предметов народного потребления / А. Я. Авербух ; О-во по распространению полит. и науч. знаний РСФСР, Ленингр. отд-ние. – Ленинград : [б. и.], 1959. – 56 с. : ил.
1310954
  Николев Л.А. Синтетические материалы в народном хозяйстве / Л.А. Николев. – М., 1958. – 38с.
1310955
  Фролов С.С. Синтетические материалы в народном хозяйстве. / С.С. Фролов. – Иваново, 1959. – 112с.
1310956
  Зильберминц Л.В. Синтетические материалы и из использование / Л.В. Зильберминц. – Л, 1958. – 35с.
1310957
  Павлов В.И. Синтетические материалы и их будущее / В.И. Павлов. – Москва, 1961. – 32с.
1310958
  Макарова Л.Г. Синтетические методы в области металло-органических соединений ртути / Л.Г. Макарова, А.Н. Несмеянов. – М.-Л., 1945. – 1-148с.
1310959
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 3. – 1945. – 148 с.
1310960
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – Вып. 7. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 7. – 1945. – 180 с.
1310961
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 5. – 1947. – 131 с.
1310962
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – Вып. 8. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 8. – 1947. – 208 с.
1310963
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – Вып. 1., части 1-4. – Москва-Л. : Издательство АН СССР
Вып. 1., части 1-4. – 1949. – 379 с.
1310964
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – М.-Л.
1. – 1950. – с.
1310965
   Синтетические методы в области металлоорганических соединений. – М.-Л.
2. – 1950. – с.
1310966
   Синтетические методы на основе элементоорганических соединений. – Пермь, 1982. – 144с.
1310967
  Костиков Р.Р. Синтетические методы орг. химии: косп. лекций / Р.Р. Костиков. – Л., 1984. – 72с.
1310968
  Мищенко Г.И. Синтетические методы органической химии / Г.И. Мищенко. – М, 1982. – 440с.
1310969
  Неймарк И.Е. Синтетические минеральные адсорбенты и носители катализаторов / И.Е. Неймарк. – Киев, 1982. – 216 с.
1310970
  Штюпель Г. Синтетические моющие и очищающие средства / Г. Штюпель ; под ред. канд. хим. наук А.И. Гершеновича. – Москва : Госхимиздат, 1960. – 672 с. : черт. – Библиогр. в конце глав
1310971
  Котельников Б.П. Синтетические моющие средства. / Б.П. Котельников, В.А. Ющенко. – К, 1989. – 46с.
1310972
   Синтетические олигомеры. – Пермь, 1988. – 89с.
1310973
  Гончарук Н.С. Синтетические пленки в овощеводстве Латвийской ССР / Н.С. Гончарук. – Рига, 1961. – 34 с.
1310974
  Грачева Н.А. Синтетические полимерные аффинные адсорбенты на альбумин и тромбин : автореф. дис. ... канд. хим. наук : 02.00.06 / Грачева Наталья Александровна ; Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Хим. фак. – Москва, 1981. – 24 с. – Библиогр.: 8 назв.
1310975
  Кестинг Р.Е. Синтетические полимерные мембраны / Р.Е. Кестинг. – М., 1991. – 336с.
1310976
   Синтетические полимерные реагенты. – Алма-Ата, 1989. – 108с.
1310977
  Кутнер Э.А. Синтетические полимеры / Э.А. Кутнер, В.С. Королькова. – Рига
2. – 1987. – 65с.
1310978
  Николаев А.Ф. Синтетические полимеры и пластические массы на их основе / А.Ф. Николаев. – 2-е изд. – М.Л., 1966. – 768с.
1310979
   Синтетические полимеры медицинкого назначения. – Ташкент, 1984. – 348с.
1310980
   Синтетические полиэлектролиты и поверхностно-активные вещества. – Алма-Ата, 1986. – 98с.
1310981
  Ирисметов М.П. Синтетические превращения смоляных кислот. : Автореф... канд. хим.наук: 079 / Ирисметов М.П.; АН КазССР. Ин-тут хим. наук. – Алма-Ата, 1968. – 23л.
1310982
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
1. – 1986. – 278с.
1310983
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
2. – 1986. – 262с.
1310984
   Синтетические сверхтвердые материалы. – К
3. – 1986. – 278с.
1310985
  Рафиенко И.И. Синтетические смолы в разведочном бурении / И.И. Рафиенко. – Москва, 1975. – 128 с.
1310986
  Лазарев А.И. Синтетические смолы для лаков. / А.И. Лазарев, М.Ф. Сорокин. – М.-Л., 1953. – 400с.
1310987
  Пауэрс П.О. Синтетические смолы и каучуки / П.О. Пауэрс. – М.-Л., 1948. – 280с.
1310988
  Алиев В.С. Синтетические смолы из нефтяного сырья / В.С. Алиев, Н.Б. Альтман. – Москва-Ленинград, 1965. – 156с.
1310989
  Цымбал В.В. Синтетические спектры М -- звезд : Автореф... канд физ. мат.наук: 01.03.02 / Цымбал В. В.; ОГУ. – Одесса, 1980. – 9л.
1310990
  Привалова И.М. Синтетические субстраты и ингибиторы нейраминидаз. : Автореф... канд. хим.наук: 02.079 / Привалова И.М.; АН СССР. Ин-т химии природных соединений. – М., 1970. – 22л.
1310991
  Федоров В.М. Синтетические тенденции в современном естествознании / В.М. Федоров. – Москва, 1979. – 117с.
1310992
  Кузькин С.Ф. Синтетические флолкулянты в процессах обезвоживания / С.Ф. Кузькин, В.П. Небера. – М, 1963. – 244с.
1310993
   Синтетические цеолиты. Получение, исследование и применение. – М., 1962. – 287с.
1310994
  Безруков Г.Н. Синтетический алмаз / Г.Н. Безруков. – М, 1976. – 120с.
1310995
   Синтетический каучук. – Л.
Кн.4. – 1935. – 220с.
1310996
   Синтетический каучук. – Л
4. – 1935. – 220с.
1310997
  Дэвис Джо Синтетический подход // Искусство / ООО" Журнал "Искусство", Федеральное агентство по культуре и кинематографии РФ. – Москва, 2009. – № 4/5. – С. 70-77


  Американський художник та дослідник Джо Девіс в своїй практиці використовує традиційні художні засоби та новітні технології : оптичні телекомунікації, мікроскопія та ін.
1310998
  Вильямс В.В. Синтетический практикум по органнической химии. / В.В. Вильямс, Н.К. Семенова. – Москва, 1959. – 50с.
1310999
  Сакулин П.Н. Синтетическое построение истории литературы. / П.Н. Сакулин. – Москва, 1925. – 118 с.
1311000
  Вайсбурд М.Л. Синтетическое чтение на английском языке / М.Л. Вайсбурд. – Москва, 1969. – 128 с.
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,