Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>
1310001
  Павлова Л.П. Роль государственного бюджета СССР в экономическом и социальном развитии страны в условиях повышения эффективности общественного производства / Л.П. Павлова. – М., 1986. – 80с.
1310002
  Андерко Янош Роль государственной поддержки в развитии кооперативов (На материале ВНР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Андерко Янош; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1968. – 5л.
1310003
  Плешивцова М.В. Роль готельної індустрії для розвитку туризму у Східному регіоні України // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 120-128 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв.
1310004
  Бойко Ю.П. Роль градації в листах Іпатія Потія // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 39-42
1310005
   Роль гражданского и семейного законодательства в обеспечении конституционных прав и обязанностей граждан СССР. – Москва : Наука, 1983. – 215 с.
1310006
  Гайнутдинова Л.А. Роль гражданского общества в системе глобального управления // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С.95-109. – (Политические науки ; № 5). – ISSN 0201-7385
1310007
  Чернега Ж.А. Роль грамматики при обучении иностранному языку студентов неязыковых специальностей // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 114-118. – (Державне управління ; № 2 (38)). – ISSN 1813-3401
1310008
  Буданова Г.М. Роль грамматических правил и пути усвоения их при изучении иностранного языка (немецкого). : Дис... канд. пед.наук: / Буданова Г.М.;. – К., 1948. – 381л. – Бібліогр.:л.377-380
1310009
  Болычева Е.М. Роль грамматической информации при описании произносительных явлений // Русистика : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2006. – Вып. 5/6. – С. 74-76. – ISBN 966-594-839-3
1310010
  Нюбина Лариса Михайловна Роль грамматической формы настоящего времени в сюжетно-композиционной структуре художественного текста (на материале произвед. короткого жанра) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Нюбина Лариса Михайловна; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1981. – 17л.
1310011
  Вишневская И.И. Роль гранитизации в формировании кристаллических сланцев докембрия и гранитоидов палеозоя (на примере Центрального Казахстана) : Автореф... д-ра геол.-минерал.наук: 04.127 / Вишневская И.И.; МВ и ССО РСФСР. Московский геологоразведочный ин-т. – М., 1972. – 29л.
1310012
  Петрофанова В.Л. Роль гранулометрических фракций почв в сорбции и десорбции калия // Почвоведение / Российская академия наук. – Москва, 2012. – № 6. – С. 668-681 : табл. – Библиогр.: 42 назв. – ISSN 0032-180Х
1310013
  Шапиро И.А. Роль графита в народоном хозяйстве / И.А. Шапиро. – Москва; Ленинград, 1932. – 52 с.
1310014
  Лысенко В.И. Роль графического материала в формировании знаний и навыков у учащихся при обучении математике в 6-8 классах. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Лысенко В.И.; Киев. гос. пед. ин-т им. А.М.Горького. – К., 1972. – 23л. – Бібліогр.:с.23
1310015
  Томилин Н.А. Роль графического метода при обучении математики // О направлениях в современной математике : Вступительная лекция, прочтенная 2 декабря 1892 года / Л.К. Лахтин. – Б. м. – 41 с. – Библиогр.: с. 41
1310016
  Ситдикова І.В. Роль графостилістики у дослідженні текстів друкованої комунікації // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 20. – С. 439-443


  При дослідженні сучасної друкованої комунікації, виникає необхідність детального вивчення особливостей використання графічних засобів, роль яких неухильно зростає. Це пов"язано із тим, що у сучасній лінгвістиці, з одного боку, формується новий ...
1310017
  Канивец И.И. Роль гриба и корневых систем сахарной свеклы, озимой пшеницы, овса, люпина и клевера в создании почв с прочной структурой / И.И. Канивец. – 36с. – Отд. оттиск
1310018
  Висовень О. Роль громад євангельських християн-баптистів у русі опору радянському тоталітарному режиму та відновленні української державності // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 32-35. – ISSN 2520-2626


  "Стаття присвячена ролі братства Євангельських християн-баптистів (ЄХБ) в русі опору радянському тоталітарному режиму та відновленні державності України. Метою дослідження є вивчення ролі релігійного чинника в українських державотворчих процесах. У ...
1310019
  Максимова Н.Ю. Роль громади у профілактиці правопорушень неповнолітніх // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 176-184. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1310020
  Трюхан Вадим Роль громадських ініціатив у контексті європейської безпеки // Україна - НАТО : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2009. – № 3 (28). – С. 17-19
1310021
   Роль громадських організацій в комуністичному будівництві. – Київ, 1964. – 151, [1] с.
1310022
   Роль громадських організацій в комуністичному вихованні трудящих. – Київ : Видавництво Київського університету, 1971. – 151, [3] c.
1310023
  Чернявська О.В. Роль громадських організацій в консолідації українського суспільства // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.116-121. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1310024
  Клонцак О.І. Роль громадських організацій в організації навчального процесу у системі університетської освіти США // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; наук. рада.: Кремень В.Г., Гриневич Л.М., Гуржій А.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 5-10. – ISSN 2411-1317
1310025
  Глизнер С.В. Роль громадських організацій в утворенні об"єднаних територіальних громад // Прикарпатський вісник НТШ : науковий журнал / Івано-Франк. осередок Наук. т-ва ім. Шевченка ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; Івано-Франк. нац. техн. ун-т нафти і газу [та ін.] ; голов. ред. В.М. Мойсишин. – Івано-Франківськ, 2018. – № 5 (49). – C. 146-153. – (Думка). – ISSN 2304-7410
1310026
  Морозов В. Роль громадських організацій і студентського самоуправління у сучасному педагогічному процесі: європейський досвід та українські реалії навчальному закладі
1310027
  Морозов В. Роль громадських організацій і студентського самоуправління у сучасному педагогічному процесі: європейський досвід та українські реалії навчальному закладі // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – C. 251-260. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1310028
  Барановський Ф.В. Роль громадських організацій та наукового сектору у виборі моделі національної безпеки України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 3-5. – ISSN 1728-6220
1310029
  Ковалко Н.М. Роль громадських організацій та церкви в десегрегації США // Наукові засади об"єктивності і суб"єктивності громадянського суспільства : зб. тез і матеріалів доп. Міжнар. наук. конф., (24-25 квіт. 2017 р.) в рамках "Днів науки філософського факультету - 2017" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Каф. політології, Міжнар. центр громадянської політології ; [голов. ред.: Ф.М. Кирилюк]. – Київ : Міжнародний центр громадянської політології при Київському національному ун-ті ім. Тараса Шевченка, 2017. – С. 34-37
1310030
  Стороженко С. Роль громадських організацій у вирішенні проблем охорони довкілля // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 4 (118). – С. 97-104
1310031
  Бардінова В. Роль громадських організацій у впровадженні ідей гувернерської освіти (19-поч. 20 ст.) / В. Бардінова, А. Бардінов // Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В.Г. Короленка / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2005. – Вип. 7. – С.213-219. – (Педагогічні науки)
1310032
  Лемішко Б.Б. Роль громадських організацій у забезпеченні якості безперервного професійного розвитку фахівців сімейної медицини // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 1 (54). – С. 138-143
1310033
  Мельничук О.Ф. Роль громадських організацій у здійсненні захисту права людини на освіту // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2011. – № 9 (132). – С. 13-16
1310034
  Істоміна К.Ю. Роль громадських організацій у підготовці фахівців-міжнародників у Канаді // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 161-168. – (Серія: педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1310035
  Мазур І. Роль громадських організацій у розвитку підприємництва в АПК України / І. Мазур, О. Піменова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 10-13. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив громадських організацій на розвиток малого бізнесу в аграрному секторі. Визначено основні функції громадських організацій. Обгрунтовано ефективність застосування наукових розробок в практичній діяльності родових поселень, особистих ...
1310036
  Пухкал О.Г. Роль громадських організацій у становленні та розвитку громадського суспільства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 91-93. – Бібліогр.: 6 назв
1310037
  Пухкал О.Г. Роль громадських організацій у становленні та розвитку громадянського суспільства в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 4. – С. 91-93. – Бібліогр.: 6 назв
1310038
  Гарасимів Т.З. Роль громадських організацій у формуванні ідеології модернізації українського суспільства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2019. – С. 10-17. – (Серія : Юридичні науки ; вип. 23). – ISSN 2415-3818
1310039
  Індутна Н.Є. Роль громадських організацій УРСР і Польскої народної республіки у зміцненні радянсько-польскої дружби. (1944-1966 рр.) : Дис... канд. іст.наук: / Індутна Н.Є.; КДУ. – К., 1970. – 277л. – Бібліогр.:л.I-LVII
1310040
  Захаров Є. Роль громадських правозахисних організацій у боротьбі з катуваннями та поганим поводженням // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання, спецвипуск / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 7 : "Європейський Суд з прав людини: проблеми застосування його практики у правовій системі України". – С. 107-110. – ISSN 0132-1331


  Виступ на міжнародній конференції "Проблеми застосування практики Європейського суду з прав людини у правовій системі України", яка відбулася 1 липня 2011 р. у м. Києві за ініціативою журналу "Право України". Тема секції: "Врахування практики ЄСПЛ у ...
1310041
  Сацький П.В. Роль громадських рухів у процесі становлення системи політичного плюралізму в Україні в 90-ті роки XX століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 45-48. – (Історія ; Вип. 65/66). – ISSN 1728-3817


  Досліджено функції громадських організацій у процесі становлення системи політичного плюралізму в Україні на основі публіцистичних та аналітичних праць та статей учасників цього процесу.
1310042
  Надопта А. Роль громадських, наукових організацій та церкви у формуванні та становленні українського етнографічного музейництва Галичини кінця XIX- 30-х рр. XX ст. // Народознавчі зошити : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т народознавства. – Львів, 2012. – № 4 (106), липень - серпень. – С. 758-774. – ISSN 1028-5091
1310043
  Передерій І.Г. Роль громадсько-політичної діяльності В. Липинського у формуванні його науково-історичної концепції // Гілея : науковий вісник.Збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова; Українська Академія Наук. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 31-45


  Аналізується еволюція науково-історичних поглядів В. Липинського, що формувалися та трансформувалися під безпосереднім впливом його громадсько-політичної діяльності. Особлива увага приділяється зв"зку історичного та політичного мислення В. Липинського. ...
1310044
  Грицко О.М. Роль громадського медсестринства в державному управлінні здоров’ям у закладах родинної медицини / О.М. Грицко, З.О. Надюк // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 172-179
1310045
  Кін О.М. Роль громадської діяльності у формуванні національної самосвідомості здобувачів вищої освіти // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 175-178. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1310046
  Гончаров В.І. Роль громадської думки в демократизації суспільних відносин та її вплив на освітній процес // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 65. – С. 177-187


  Громадська думка розглядається як фактор демократизації суспільних відносин і забезпечення якості освіти. Ключові слова: громадська думка, демократизація, освіта. Общественное мнение рассматривается как фактор демократизации общественных отношений и ...
1310047
  Слободянюк А.В. Роль громадської думки у процесі демократизації влади (історико-соціологічний аспект) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 17-20. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 10)


  Розглянуто роль і значення громадської думки як істотного компонента влади. Показано, що звернення до маси, громадської думки характерно не тільки для демократичного правління, а й для деспотичних правителів, які намагалися створити ілюзію легітимної ...
1310048
  Римар Я. Роль громадської ініціативи в утворенні суспільних рухів в Україні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 333-335
1310049
  Левченко І. Роль громадської ініціативи у розширенні мережі початкових навчальних закладів на Лівобережній Україні в 1805-1860 рр. // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 12. – С. 89-104. – ISSN 2518-7600
1310050
  Сенчик М.О. Роль громадськості в запобіганні випадків обкрадання покупців // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 89-93. – (Серія економіки та права ; № 5, вип. 1)


  Успех борьбы с преступлением, предусмотренным ст. 155 УК УССР (обворовывание покупателей), возможен при условии широкого вовлечения в эту борьбу трудящихся. Органы прокуратуры и милиции УССР имеют большой опыт использования помощи трудящихся в ...
1310051
  Ільчук О.С. Роль громадськості в здійсненні радянського правосуддя / О.С. Ільчук. – К., 1960. – 39с.
1310052
  Захарченко О. Роль громадськості в розвитку місцевого самоврядування: теоретичні аспекти // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2002. – Т. 20 : Економічні науки
1310053
  Сенчик М.О. Роль громадськості в розкритті злочинів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1961. – С. 75-80. – (Серія економіки та права ; № 4, вип. 1)


  Руководствуясь решениями XXI съезда КПСС, советские люди все активнее включаются в борьбу за искоренение преступлений в нашей стране. Практическая помощь общественности в раскрытии преступлений выражается в большинстве случаев в таких формах, как ...
1310054
  Федорак Нестор Роль громадськості Галичини в соціальному захисті української молоді (20-30-ті роки XX сторіччя) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С. 21-25. – ISSN 1728-9343
1310055
  Трегубов В.Ф. Роль громадськості у вихованні дітей шкільного віку / В.Ф. Трегубов. – К., 1962. – 44с.
1310056
  Завальнюк О.М. Роль громадськості у наповненні фонду бібліотеки Кам"янець-Подільського державного українського університету: досвід і уроки (1918-1920 рр.) // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : [наукове видання] / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Наукова бібліотека. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 11-18. – (Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство ; вип. 4)
1310057
  Місостов Т.Ю. Роль громадськості у розвитку історичного краєзнавства на Харківщині (кінець XIX - поч. XX ст.) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2003. – № 1/4. – С. 70-73
1310058
  Тесленко М. Роль громадянина у правовій охороні Конституції // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2005. – № 12. – С. 21-24. – ISSN 0132-1331
1310059
  Слюсарчук І. Роль громадянського суспільства в забезпеченні національної безпеки України / І. Слюсарчук, О. Мітенко // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (300). – С. 194-200. – ISSN 2663-5313
1310060
  Смірнова І.І. Роль громадянського суспільства в забезпеченні національної безпеки України та взаємодія з органами місцевого самоврядування // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – Вип. 1 (19). – С. 142-146. – ISSN 2313-0431
1310061
  Радченко О. Роль громадянського суспільства в протидії та запобіганні корупції в Україні / О. Радченко, В. Бульба, С. Задорожний // Збірник наукових праць Донецького державного університету управління / Донецький державний університет управління. – Маріуполь, 2018. – Т. 19, вип. 305 : Сучасні проблеми державного управління в умовах системних змін. – С. 105-117. – (Серія "Державне управління")
1310062
  Тараненко Г.Г. Роль громадянського суспільства у євроінтеграційних процесах // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 135-142. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1310063
  Динник І.П. Роль громадянського суспільства у протидії пандемії COVID-19 // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 131-136. – ISSN 2306-6814
1310064
  Згурська В.Л. Роль громадянського суспільства у процесах демократизації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 57. – С. 316-322


  Проаналізовано основні підходи до визначення ролі громадянського суспільства та його інститутів у процесах демократизації; вказано на методологічне упущення критиків громадянського суспільства. Ключові слова: громадянське суспільство, демократичний ...
1310065
  Згурська В.Л. Роль громадянського суспільства у процесах демократизації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 572-575. – ISSN 1563-3349
1310066
  Маслов Ю. Роль громадянського суспільства у формуванні нової системи влади в країнах Центральної та Східної Європи // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 7 (215). – С. 161-173
1310067
  Опалько Ю.В. Роль громадянського суспільства України у протидії зовнішній агресії // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 3 (36). – С. 25-32. – ISSN 2306-5664
1310068
  Шаранова Ю. Роль громадянської освіти в США у вихованні громадянськості студентів // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф. : 16-17 квіт. 2019 р. : присвяч. 95-тій річниці Сумського держ. пед. ун-ту ім. А. С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2019. – Т. 1. – С. 94-96. – ISBN 978-966-698-271-4


  Оптимізація інноваційної освіти дорослих.
1310069
  Федоренко В.П. Роль громадянської позиції ведучого в авторських програмах // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 53-61. – (Серія "Соціальні комунікації" ; вип. 13). – ISSN 2078-2551
1310070
   Роль грошових заощаджень населення // Формування ринкової економіки в Україні : Науковий збірник / Львівський нац.ун.ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – Спецвипуск 10 : Доходи та заощадження в умовах трансформації економіки України. – С. 9-70. – ISBN 966-7574-01-6
1310071
  Лютий І. Роль грошово-кредитної політики НБУ в стабілізації кредитного ринку : проблеми макроекономіки // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 3. – С. 7-10. – Бібліогр.: 5 назв
1310072
  Мачай О. Роль грузинського контингенту у військах монголів (1220-1265 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 29-32. – (Історія ; вип. 4 (147)). – ISSN 1728-3817
1310073
  Самойленко Л.В. Роль грунтів у розвитку екзогенних геологічних процесів (для правобережного схилу Дніпра в районі Києва) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2007. – № 3. – С. 87-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0367-4290
1310074
  Позняк С.П. Роль грунтів у розвитку суспільства / С.П. Позняк, Н.С. Гавриш // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2019. – № 2 (106). – С. 57-61. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1561-4980
1310075
  Шаменкова О.И. Роль грунтового питания в формировании водного режима водоемов северо-западного Причерноморья (на примере оз.Ялпуг) : гідрологія і океанологія // Метеорологія, кліматологія та гідрологія : Міжвідомчий науковий збірник України / Одеський державний екологічний університет. – Одеса, 2004. – Вип. 48. – С. 455-460 : Рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0130-2914
1310076
  Тітенко Г.В. Роль грунтового покриву в оптимізації соціальної політики України / Г.В. Тітенко, В.В. Медведєв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 14-21 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – (Серія "Екологія" ; вип. 18). – ISSN 1992-4259
1310077
  Полчанов А.Ю. Роль Групи Світового банку та Міжнародного валютного фонду в подоланні наслідків військових конфліктів // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 45-50. – ISSN 2306-6814
1310078
  Сергієнко Антоніна Роль групових технологій у формуванні комунікативних компетенцій старшокласників // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 14-18. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1310079
  Козаченко А. Роль Губернського по земських і міських справах присутствія у діяльності земського самоврядування на Полтавщині (1890-1917 рр // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 3. – С. 31-33.
1310080
  Сластенко Е.Ф. Роль гуманизации и гуманитаризации науки и высшего образования в формировании современного специалиста // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2007. – С. 30-36. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (6))


  В статье исследуется проблема гуманизации и гуманитаризации науки и образования, раскрывается ее роль в формировании современного специалиста.
1310081
  Донець З.Ф. Роль гуманізації вищої освіти в удосконаленні підготовки кадрів ХХІ ст. : з російського досвіду // Проблеми освіти : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2008. – Вип. 54 (Спецвип. 2). – С. 99-103.
1310082
  Свердлова Т.Г. Роль гуманістичних традицій державної системи освіти у функціонуванні громадянського суспільства в Японії // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 43-49


  Проаналізовано головні принципи функціонування японського менеджменту як важливої складової громадянського суспільства. Досліджено історію виникнення та сучасний стан розвитку гуманістичних рис державної системи освіти Японії, а також їх позитивний ...
1310083
  Матицин О.І. Роль гуманістів - представників православних братств у формуванні образу української ікони 16 - початку 17 століть // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1310084
  Груць Г. Роль гуманітарних дисциплін у формуванні духовної культури студентської молоді // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 68-74. – ISSN 2312-1246


  Проаналізовано педагогічні умови, які сприяють духовної культури студентської молоді.
1310085
  Лозовий В. Роль гуманітарної освіти у формуванні національної ідентичності та консолідації суспільства в умовах суспільно-політичної кризи в Україні // Гуманітарна освіта у вищій школі: історичний досвід, проблеми та перспективи : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. / Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка ; [редкол.: С. Копилов (голова, наук. ред.) та ін.]. – Кам"янець-Подільський : К-ПНУ імені Івана Огієнка, 2018. – С. 3-8
1310086
  Алещенко В.І. Роль гуманітарної освіти у формуванні професійної компетентності офіцера // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Вагапов В.Б., Волошенко А.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4. – С. 27-33. – ISSN 2618-1614
1310087
  Шевчук Т. Роль гуманітарної підготовки в технічному ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 70-75. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1310088
  Міщур Т.Л. Роль гуманітарної складової освіти: виклики і перспективи // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 66-73. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1310089
  Носенко Е.Л. Роль гуманності як позитивної цінності як умова благополуччя особистості / Е.Л. Носенко, О.В. Лисенко // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 77-82. – (Серія: Психологія ; вип. 21)


  Доведено провідну роль гуманності як позитивної цінності у психологічному благополуччі особистості. Доведено, що серед обраних для кореляційно-регресійного аналізу дев"яти параметрів найбільшу кількість ознак благополуччя людини має "сильна" риса ...
1310090
  Басняк Т.А. Роль гумористичного пафосу в становленні літературного стилю Грегора фон Реццорі // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.85-89. – ISBN 966-568-658-5
1310091
  Линник П.М. Роль гумусових речовин у водних екосистемах / П.М. Линник, Т.О. Васильчук, Р.П. Линник // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2005. – С. 244-246. – (Біологія ; № 3 ;Спецвип.: Гідроекологія)
1310092
  Басюк К.С. Роль Гурбенського Свято-Воскресенського чоловічого монастиря на Повстанських могилах у збереженні історичної пам"яті українського народу // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 14-15
1310093
  Раковець О.Ю. Роль гурткової роботи в екологічному вихованні молодших школярів // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:Н.А. Тарасенкова ; редкол.: І.А. Акуленко, М. Гарнер, Н.Б. Грицай [та ін.]. – Суми, 2020. – Вип. 1 (15). – С. 64-69. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2519-2361
1310094
  Іванова І. Роль Д.І. Багалія у формуванні Харківського історичного архіву // Студентський науковий вісник / Кіровоградський, державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 11, ч. 1. – С. 253-256
1310095
  Дзюбенко О. Роль Д.М. Гродзинського в розвитку та встановленні радіобіологічної освіти в Україні // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 48-56. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1310096
   Роль Д3-дофамінових рецепторів в патогенезі виразкового коліту / А. Присяжнюк, Н. Дзюбенко, В. Керничний, Т. Червінська, Г. Толстанова // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 44-45
1310097
  Валюх З. Роль давньоболгарських писемних пам"яток в утвердженні християнства у слов"янському світі / З. Валюх, В. Снігуренко // Рідний край : науковий публіцистичний художньо-літературний альманах / Полтав. держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; голов. ред. В. Пащенко ; редкол.: М. Жулинський, П. Хропко, Г. Сивокінь [та ін.]. – Полтава, 2000. – № 1 (2). – С. 117-119. – ISBN 966-7576-12-4
1310098
  Баршинова О.Г. Роль давньоруської традиції в українському мистецтві 1920-х років // Могилянські читання : збірник наукових праць / Нац. Києво-Печерський історико-культурний заповідник ; голов. ред. С.П. Кролевець ; ред. рада: В.М. Колпакова, В.С. Горський, Білокінь С.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – 2003 рік : Пам"ятки Давньої Русі в студіях сучасних вчених: історія, дослідження, збереження. – С. 40-44. – ISBN 966-7671-23-2


  До питання формування творчого методу О.Т. Павленка.
1310099
  Іваненко К.О. Роль дальнодіючих полів напруг в формуванні анізотропії фізичних властивостей металевих листів / К.О. Іваненко, С.Л. Рево // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 368-377. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3)


  Проведено експериментальні дослідження анізотропії термо-ЕРС, границі міцності при розтягненні та основних параметрів амплітудно-залежного внутрішнього тертя в площині листа титанового сплаву марки ВТЗ-1. Показано, що анізотропія основних ...
1310100
  Камінська А.В. Роль даних, що стосуються особи обвинуваченого у забезпеченні його прав // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 553-556. – ISSN 1563-3349
1310101
  Штанова Лідія Яківна Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту : Дис.... канд. біолог.наук: 03.00.13 / Штанова Лідія Яківна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 148 л. – Бібліогр.: л.118-148
1310102
  Штанова Лідія Яківна Роль дванадцятипалої кишки в регуляції функцій шлунково-кишкового тракту : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук:03.00.13 / Штанова Л.Я.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 19 с.
1310103
  Ярбус А.Л. Роль движений глаз в процессе зрения / А.Л. Ярбус. – Москва : Наука, 1965. – 167с.
1310104
  Осин В.Д. Роль движения за коммунистический труд в развитии социалистических производственных отношений. : Автореф... Канд.филос.наук: / Осин В.Д.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1965. – 18л.
1310105
  Сапаев Х. Роль движения за коммунистический труд в формировании коммунистическойх производственных отношнеий : Автореф... канд. филос.наук: / Сапаев Х.; АН УзССР, Ин-т филос. и права. – Ташкент, 1969. – 30л.
1310106
  Мухаммад Р.Х. Роль движения неприсоединения в лиевидации колониальной системы империализма. : Автореф... Канд.ист.наук: 07.00.05 / Мухаммад Р.Х.; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1984. – 24л.
1310107
  Мухаммад Реаул Хак Роль движения неприсоединения в ликвидации колониальной системы империализма : Дис... канд. ист.наук: 07.00.05 / Мухаммад Реаул Хак; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 207л. – Бібліогр.:л.189
1310108
  Насибова Захра Гаджикерим кызы Роль движения солидарности народов Азии и Африки в борьбе против колониализма (1957-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 573 / Насибова Захра Гаджикерим кызы; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1972. – 44л.
1310109
  Цыганков К. Роль двойной бухгалтерии в происхождении капитализма // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Ред. журн. "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2012. – № 5. – C. 101-115. – ISSN 0042-8736
1310110
  Зубанич Л.Л. Роль дворянства Закарпаття в суспільно-політичному житті в XVI - XVII століттях // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – C. 3-9. – (Серія : Історія ; вип. 1 (32))
1310111
  Володько В. Роль дворянського самоуправління в поповненні чиновницького апарату київського намісництва у 80-х - першій половині 90-х років XVIII століття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 9-10. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Доведено, що наприкінці XVIII ст. роль дворянського самоуправління у поповненні бюрократичного апарату київського намісництва була формальною. It is proved, that at the end of XVIII century the role of nobiliary self-management in the updating ...
1310112
  Хохлова Л.К. Роль двостулкових молюсків роду Dreissena у вилученні важких металів з води зрошувальних систем Півдня України : дис. … д-ра філос. наук : 101 / Хохлова Людмила Костянтинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 185 арк. – Додатки: арк. 183-185. – Бібліогр.: арк. 155-182
1310113
  Лукашов Дмитро Володимирович Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.01 / Лукашов Дмитро Володимирович; Лукашев Д.В.;КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 17 с.
1310114
  Лукашов Дмитро Володимирович Роль двостулкових молюсків у міграції радіонуклідів в екосистемі водойми-охолоджувача Чорнобильської АЕС : Дис...канд.біолог.наук:03.00.01 / Лукашов Дмитро Володимирович; КНУТШ. – Київ, 2001. – 156л. – Бібліогр.:л.138-156
1310115
  Калам Ю.И. Роль двухвалентных металлов в формировании генетических и физиологических эффектов гамма-облучения у ячменя : Автореф. дис... канд. биол. наук : 03.103 / Калам Ю.И. ; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 29 c. – Бібліогр.: с. 28-29
1310116
  Чойшнер Г. Роль дегидратазы диоксикислот в биосинтезе валина и изолейцина у растений. : Автореф... канд. биол.наук: / Чойшнер Г.; Москов. технол. ин-т пищевой пром. – М., 1964. – 20л.
1310117
  Москаленко И.П. Роль дезоксирибонуклеаз в лучевом поражении ДНК клеточного ядра : Автореф... канд. биол.наук: / Москаленко И.П.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1966. – 19л.
1310118
  Пилипенко Р.Є. Роль дейксису в реалізації зв"язності німецького економічного тексту // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2005. – Вип. 14. – С. 199-204. – ISBN 966-581-623-3
1310119
  Білецька Т.О. Роль дейктичних елементів у реалізації стратегій впливу на адресата // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 1. – С. 155-163


  Стаття присвячена вивченню комунікативних та прагматичних характеристик дейктичних одиниць у стратегіях і тактиках переконання в інтернет-дискурсі. Дослідження особливостей вживання дейктичних засобів у електронних текстах опису товарів проводиться в ...
1310120
  Шепетис Л. Роль декоративного искусства в духовнгом обогащении советского человека : Автореф... канд. искусств.наук: / Шепетис Л.; АОН при ЦК КПСС, Каф. теор. лит. и искусст. – М., 1963. – 18л.
1310121
  Елатомцева И.М. Роль декоративного искусства в эстетическом воспитании учащихся / И.М. Елатомцева. – Минск, 1965. – 54с.
1310122
  Бушанська В.М. Роль деліберативної складової електронного уряду // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 7-9
1310123
  Хухарева Е.К. Роль деловой игры в обучении сотрудников современной компании // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 85-96. – ISSN 1609-4646
1310124
  Куликова С.В. Роль деловых ресурсов интернет в преподавании экономических дисциплин / С.В. Куликова, Н.А. Каменева // Инновации в образовании / Современная гуманитарная акад. – Москва, 2014. – № 7, июль. – С. 164-174. – ISSN 1609-4646


  Также показана направленность ведения образовательного процесса на формирование у студентов необходимых информационных компетенций.
1310125
  Базилюк І.О. Роль демінутивів у формуванні ментальності українців // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 33-34. – (Філологічні науки ; вип. 8)
1310126
  Запотоцький С.П. Роль демографічної ситуації у формуванні продовольчого ринку Черкаської області // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 72-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISBN 966-7293-90-4
1310127
  Боднарчук Роль демократизації освіти у формуванні духовних якостей працівників пенітенціарної системи / Боднарчук, ОТ // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 339-345. – ISSN 1563-3349
1310128
  Буравченков А.А. Роль демократического офицерства в революции / А.А. Буравченков. – Киев, 1990. – 48 с. – (Серия №1 Время и общество ; №1 ; №8). – ISBN 5-7770-0082-7


  В монографии освещается малоизученная в исторической науке проблема участия демократически настроенного офицерства российской армии в подготовке вооруженных сил революции.
1310129
  Пирожок Т.П. Роль демократичних виборів у становленні Польщі як правової держави // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 131-134. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність")
1310130
  Марминова Г.Г. Роль Демьяна Бедного в развитии ранней пролетарской поэзии (1908-1914) : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Марминова Г.Г. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1956. – 16 с.
1310131
  Хаким М.А. Роль денитрифицирующих бактерий в потери азота удобрений. : Автореф... Канд.биол.наук: / Хаким М.А.; Моск.с-х.акад. – М, 1965. – 18л.
1310132
  Рисін В.В. Роль депозитів населення у формуванні ресурсної бази банку // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 1. – С. 229-236. – ISSN 1562-0905
1310133
  Аврамчук Л.А. Роль депозитної політики комерційних банків у структурі механізму банківського менеджменту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2010. – Вип. 154, ч. 3. – С. 11-18. – (Економіка, аграрний менеджмент та біснес")
1310134
  Марлинский В.В. Роль деполяризации первичных афферентов в межсегментарной координации нейронной активности спинного мозга кошки : Автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.00.13 / Марлинский В.В. ; АН УССР, Ин-т физиологии им. А.А. Богомольца. – Киев, 1982. – 23 с.
1310135
  Ставицька О. Роль депривації у виникненні конфліктів між державою і громадянським суспільством // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2007. – № 1. – С. 236-242. – ISSN 1993-0909
1310136
  Близняк О.А. Роль держав Вишеградської групи у формуванні східної політики Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Близняк Ольга Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1310137
  Драган І. Роль держави в гармонізації еколого-економічних інтересів у системі природокористування // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 113-121
1310138
  Піляєв І.С. Роль держави в генетиці східноазійського " економічного дива": неоструктуралістське бачення // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2021. – № 8 (717). – Бібліогр.: 11 назв
1310139
  Марушевський Г.Б. Роль держави в екологічному управлінні // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екологічна ліга. – Київ, 2010. – № 6 (64). – С. 14-15
1310140
  Жукова Л.М. Роль держави в економічному розвитку: основні теоретичні підходи // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 257-264. – ISSN 2222-0712
1310141
  Цимбалюк С. Роль держави в ефективному використанні фінансових ресурсів ВНЗ / С. Цимбалюк, А. Цимбалюк // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 5. – С. 90-96. – ISSN 1682-2366
1310142
  Данилюк К. Роль держави в забезпеченні доступу до інклюзивної осіб з особливими потребами постраждалих в зоні АТО // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 153-155
1310143
  Криленко В.І. Роль держави в забезпеченні економічної безпеки // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України". – Суми, 2013. – Вип. 37. – С. 103-108. – ISSN 2305-7491
1310144
  Ігнатьева Г. Роль держави в забезпеченні здоров"я населення // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2006. – Вип. 3. – С. 106-115.
1310145
  Шахно А.Ю. Роль держави в забезпеченні процесу розвитку та управління трудовим потенціалом України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 31-39. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1310146
  Чорнодід І.С. Роль держави в забезпеченні соціальної спрямованості конкурентоспроможності країни // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 12 (139). – С. 34-37
1310147
  Луцька Н.І. Роль держави в залученні інвестицій у рамках транскордонного співробітництва // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького : право, економіка / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 12. – С. 217-222. – ISSN 2078-6670
1310148
  Приступлюк В.Л. Роль держави в механізмі захисту прав споживачів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 59-61. – ISSN 2219-5521
1310149
  Письмаченко Л. Роль держави в мінімізації впливу негативних факторів на економічну безпеку в умовах глобалізації // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 165-174.
1310150
  Сімонова В.С. Роль держави в організаційному забезпеченні стратегічних напрямів підвищення конкурентоспроможності регіону / В.С. Сімонова, О.О. Волошина // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 3 (106). – С. 171-176
1310151
  Плеханов Д.О. Роль держави в перехідній економіці // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 7. – С. 71-73.
1310152
  Кругляк А.М. Роль держави в підвищенні ефективності антикризового управління економікою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 73-80. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1310153
  Левченко В. Роль держави в підвищенні захисту прав споживачів небанківських фінансових послуг // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 11-14. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасний стан розвитку ринку небанківських фінансових послуг України, визначено ключові напрямки покращення системи захисту прав споживачів прослуг ринку небанківського фінансового сектора економіки, а також розглянуто світовий ...
1310154
  Манцуров І.Г. Роль держави в покращенні співвідношення між інтенсивними факторами економічного розвитку України ( на базі оцінок світового економічного форуму ) // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 8. – С. 8-11 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1310155
  Гринчук Н. Роль держави в процесі соціалізації економічних відносин // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Нац.ак.держ.упр.при През.Укр.,Дніпропетр. рег.ін-т держ.упр. – Дніпропетровськ, 2004. – № 3. – С. 65-74
1310156
  Красько В.М. Роль держави в процесі структурної перебудови промисловості // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 47. – С.148-153. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1310157
  Максименко І.А. Роль держави в реалізації інноваційної моделі структурної трансформації економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 102-107


  Розглянуто роль держави у здійсненні структурної трансформації вітчизняної економіки на інноваційній основі. Показана необхідність переорієнтації державної інноваційної політики на опосередковані методи впливу, важливість широкого використання ...
1310158
  Ревенко М.М. Роль держави в регулюванні відносин власності на землю // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал. / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2002. – № 5. – С.27-30
1310159
  Головко Н.В. Роль держави в регулюванні відносин по закупівлі сільськогосподарської продукції для державних потреб // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 93. – С. 63-67. – ISSN 0201-7245
1310160
  Бондарук Т. Роль держави в регулюванні розвитку місцевого самоврядування : проблеми реформ // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2009. – № 10 (276). – С. 9-12. – Бібліогр.: 21 назва. – ISSN 1810-3944
1310161
  Притула Н.М. Роль держави в регулюванні якості та безпеки сільськогосодарської продукції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 48-53. – (Серія: Державне управління ; № 4 (44)). – ISSN 1813-3401
1310162
  Бодрецький М.В. Роль держави в розвитку банківської системи України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 47-49
1310163
  Кірєєв Д.Б. Роль держави в розвитку інформаційної економіки // Збірник статей та тез доповідей за матеріалами III Всеукраїнської науково-пракичної конференції з міжнародною участю "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи" / "Розвиток основних напрямів соціогуманітарних наук: проблеми та перспективи", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпродзержинськ : [б. в.], 2016. – С. 120-122
1310164
  Савченко В. Роль держави в розвитку промисловості як фундаменту економіки України / В. Савченко, О. Маклюк // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1/2 (156). – С. 3-19. – ISSN 1605-2005
1310165
  Неліпа Д.В. Роль держави в становленні системи соціального партнерства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 101-105. – Бібліогр.: на 24 пункти. – (Філософія. Політологія ; Вип. 70/72). – ISSN 1728-3817


  В роботі досліджується роль держави у процесі становлення та функціонування соціального партнерства в контексті її взаємодії із громадянським суспільством. In the work it is investigated the role of the country in the process of appearance and ...
1310166
  Подлевський А.А. Роль держави в стимулюванні інвестиційної діяльності в Україні / А.А. Подлевський, Н.В. Волошин // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 132-139. – (Економічні науки ; вип. 4 (100)). – ISSN 2306-5478
1310167
  Ткач О.І. Роль держави в сучасних політичних системах Латинської Америки // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 62, ч. 2. – С. 84-91.
1310168
  Бірюков Олексій Анатолійович Роль держави в трансформації економічних відносин в Україні : Автореф. дис. ... канд.економ. наук: 08.01.01 / Бірюков О.А.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1310169
  Бірюков О.А. Роль держави в трансформації економічних відносин в Україні : Дис. ... канд. економічн. наук: 08.01.01 / Бірюков О.А.; КНУТШ. – Київ : [б. в.], 2001. – 194 л. – Бібліогр.: л. 179-194
1310170
   Роль держави в умовах трансформації правової, економічної та соціальної систем в Україні на сучасному етапі / І.М. Луцький, А.І. Луцький, М.І. Луцький, О.М. Коваленко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 47-48.
1310171
  Тарасова О.В. Роль держави в управлінні банківською системою // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 6 (120). – С. 216-219. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1993-6788
1310172
  Молнар О.С. Роль держави в управлінні інфраструктурними проектами / О.С. Молнар, Н.Ю. Кирлик, Г.І. Костьов"ят // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатиз. та моделюв. економіки ; редкол.: Захарін С.В., Пасічник Ю.В., Ходжаян А.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12 (199). – С. 27-31
1310173
   Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – 214, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1310174
  Стукало Н.В. Роль держави та податкова складова промислової політики України в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 249-254.
1310175
  Смоленський Д.П. Роль держави у боротьбі з груповою корисливою злочинністю неповнолітніх // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 33. – С. 448-452. – ISSN 1563-3349
1310176
  Витвицька О.Д. Роль держави у використанні інноваційних ресурсів / О.Д. Витвицька, О.Б. Сливінська // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 131. – С. 70-74
1310177
  Слюсар А. Роль держави у встановленні мінімальної заробітної плати: досягнення та прорахунки // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2009. – № 3 (58). – С. 169-177. – ISSN 1993-0909
1310178
  Шомпол О.А. Роль держави у забезпеченні еколого-правового статусу людини // Еколого-правовий статус людини і громадянина: ретроспективний та перспективний погляди : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 трав. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т держави і права НАН України ім. В.М. Корецького ; [заг. ред.: М.В. Краснова, Т.О. Коваленко]. – Київ : Кондратьєв А.В., 2019. – С. 239-241. – ISBN 978-966-7957-24-7
1310179
  Петришина Н.В. Роль держави у забезпеченні економічного розвитку // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 13. – С. 244-250.
1310180
  Криленко В.І. Роль держави у забезпеченні економічної безпеки // Економічний аналіз : збірник наукових праць / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2013. – Т. 13. – С. 8-13. – ISSN 1993-0259
1310181
  Біла С.О. Роль держави у забезпеченні інноваційно-інвестиційного типу економічного зростання в Україні // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.61-69. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1310182
  Гражевська Н.І. Роль держави у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в умовах глобалізації // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 15. – С. 178-185


  Статтю присвячено дослідженню дискусійної проблеми трансформації функцій національної держави за умов глобалізації та з"ясуванню її ролі у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки в сучасній світогосподарській системі. The article is ...
1310183
  Варич О. Роль держави у забезпеченні прав людини в умовах бойових дій: ключові вектори // Міжнародна науково-практична конференція "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини" : (м. Київ 16 липня 2022) : зб. наук. праць / "Міжнародно-правова оцінка російської воєнної агресії в Україні та захист фундаментальних прав людини", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Людмила, 2022. – С. 222-225
1310184
  В"юн В.Г. Роль держави у збільшенні обсягів іноземних інвестицій в Україну / В.Г. В"юн, В.О. Крайній // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 5-10. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 5.1 (97)). – ISSN 2078-2128
1310185
  Тодика О.Ю. Роль держави у здійсненні народовладдя // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2005. – № 3. – С. 14-18
1310186
  Кузик О.В. Роль держави у маркетинговій комунікаційній діяльності аграрного сектора України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 177-181 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6806
1310187
  Антонюк В. Роль держави у підвищенні рівня соціальної справедливості стосовно внутрішньо переміщених осіб із зони агресії РФ // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 50-54
1310188
  Ємельянов О.Ю. Роль держави у подоланні бар"єрів на шляху до реалізації заходів з енергозбереження на підприємствах / О.Ю. Ємельянов, Т.О. Петрушка // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 10, жовтень. – С. 24-29 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6806
1310189
  Жовнірчик Я.Ф. Роль держави у подоланні депресивності територій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 98-100
1310190
  Остапенко С.О. Роль держави у процесі відтворення потенціалу сільського господарства України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 131-136. – ISSN 2306-6806
1310191
  Поворозник Р.В. Роль держави у раціональному використанні природних ресурсів та охорони довкілля // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 124-126. – Бібліогр.: 7 назв
1310192
  Шпак Ю.В. Роль держави у регулюванні аграрного сектора економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 3. – С. 107-110
1310193
  Вишнівська Н.В. Роль держави у регулюванні економіки і міжбюджетних відносин // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 74-82 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1310194
  Воронкова О.М. Роль держави у регулюванні податкових відносин: сучасні реалії та перспективи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 4 (155). – С. 3-7
1310195
  Плеханов Д.О. Роль держави у реформуванні відносин власності та господарювання : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 11. – С. 73-75. – Бібліогр.: 7 назв
1310196
  Юхименко П.І. Роль держави у розвитку господарства і формування ринку в умовах трансформації та глобалізації економіки // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2008. – Вип. 41. – С. 3-22. – ISSN 0320-4421
1310197
  Лібіх К. Роль держави у розвитку обов"язкового страхування цивільної відповідальності власників автотранспортних засобів та забезпеченні повноправного членства України в міжнародній системі страхування "Зелена картка" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 44-46. – (Економіка ; вип. 105). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано сучасний стан обов"язкового страхування автоцивільної відповідальності в Україні, охарактеризовано місце і статус України в міжнародній системі автострахування "Зелена картка", визначено роль держави у процесі розвитку даного ...
1310198
  Гаркавенко Н. Роль держави у соціально-економічному розвитку суспільства та вирішенні проблеми бідности / Н. Гаркавенко, В. Вітер, Т. Новосільська // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 30-37 : табл., рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 2411-6912
1310199
  Корнєєва Ю.В. Роль держави у сприянні інвестиціям у розвиток цифрової економіки // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1, січень - березень. – С. 120-134. – ISSN 1605-7988


  "Проаналізовано вплив держави на формування та розвиток інституційного середовища цифрової економіки. Охарактеризовано регулюючу, координуючу та стимулюючу функції державних установ у забезпеченні інституційних перетворень інвестиційної складової ...
1310200
  Кірієнко О. Роль держави у становленні біржового ринку в Україні // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2006. – № 5. – С. 46-49. – ISSN 1728-9343
1310201
  Луговенко Н.В. Роль держави у створенні ефективного механізму захисту пенсійних активів від ризиків пенсійних втрат // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 89-92
1310202
  Боголіб Т.М. Роль держави у створенні університетів світового рівня // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 28/1. – C. 15-26. – ISSN 2306-546X


  Проаналізовано досвід країн світу по розвитку університетської освіти, який свідчить про те, що інвестиції у вищу освіту в короткостроковій і середньостроковій перспективі мають позитивний вплив.
1310203
  Залєвська-Шишак Роль держави у стимулюванні івестиційної активності в Україні // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 4. – С. 170-177. – ISSN 1818-5754
1310204
  Каракай Ю. Роль держави у стимулюванні інноваційної діяльності // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 14-21. – ISSN 0131-775Х
1310205
  Аржевітін С. Роль держави у структурній перебудові економіки // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 3-9.
1310206
  Ткаченко Ю. Роль держави у сфері соціального забезпечення: історичний екскурс // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 128-131. – ISSN 2307-8049
1310207
  Шевченко О.В. Роль держави у трансформації економіки регіонів України : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.01.01. / Шевченко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с. 15-17
1310208
  Шевченко Ольга Валеріївна Роль держави у трансформації економіки регіонів України : Дис...канд.економ.наук:08.01.01 / Шевченко Ольга Валеріївна; КНУТШ. – Київ, 2002. – 168л. + Додатки:л.163-168. – Бібліогр.:л.149-162
1310209
  Урусова З.П. Роль держави у фінансуванні освіти в Україні // Інноваційна економіка : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – № 6 (44). – С. 49-52
1310210
  Степанчук С. Роль держави у фінансуванні освіти: зарубіжний досвід / С. Степанчук, В. Остапчук // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 140-148
1310211
  Гончарова Н.П. Роль держави у формуванні "нової економіки" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 8 (80). – С. 17-19
1310212
  Бортницький В.А. Роль держави у формуванні інноваційної економіки на прикладі Японії // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 11 (138). – С. 95-101
1310213
  Погорєльцева Н. Роль держави у формуванні іпотечного ринку в транзитивній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 81-85. – (Економіка ; Вип. 86/87). – ISSN 1728-3817


  Обгрунтовано доцільність формування в країнах з транзитивною економікою "перехідних" моделей іпотечного ринку. Установлено, що роль держави в "перехідних" моделях полягає в активізації попиту на ринку іпотечних кредитів за рахунок ресурсів державного ...
1310214
  Дименко Р.А. Роль держави у формуванні конкурентних стратегій українських підприємств // Матеріали науково-практичної конференції "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства" : 20 груд. 2016 р. / "Актуальні проблеми управління та економічного розвитку в умовах інформатизації суспільства", наук.-практ. конф. – Київ : Державний університет телекомунікацій, 2016. – С. 99-100
1310215
  Руденко М.В. Роль держави у формуванні підходів до розуміння сутності корпоративної соціальної відповідальності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 39-41 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1310216
  Сухонос В. Роль держави у формуванні постіндустріального суспільства в Україні // Підприємництво, господарство і право / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2001. – № 8. – С.86-89
1310217
  Кириченко О.А. Роль держави у формуванні та реалізації інноваційної моделі розвитку економіки України / О.А. Кириченко, Ю.І. Вигівська // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 5/6. – С. 27-32. – ISSN 1728-6220
1310218
  Гордіюк С.А. Роль держави у формуванні та розвитку духовно-культурних відносин в Україні: конституційно-правові аспекти // Державне будівництво та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т держ. буд-ва та місцевого самоврядування ; редкол.: С.Г. Серьогіна, І.І. Бодрова, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 36. – С. 226-248. – ISSN 1993-0941
1310219
  Шевченко С.Г. Роль держави у формуванні транспортних логістичних потоків // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 295-300. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1310220
  Задорожна М. Роль держави як гаранта захисту від маніпуляцій суспільною свідомістю // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 3. – С. 63-70.
1310221
  Чернелевська О.Л. Роль держави як гаранта захисту добросовісної конкуренції // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 50-58
1310222
  Черичко Т.В. Роль державих витрат у стимулюванні економічного розвитку // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 125-130. – Бібліогр.: на 9 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1310223
  Смук М. Роль державних банків в банківській системі України // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 167-168. – ISBN 978-617-7069-17-0
1310224
  Касич А.О. Роль державних банків у розвитку національної економіки / А.О. Касич, О.О. Підкуйко, І.М. Коротенкова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, лютий. – С. 35-40. – ISSN 2306-6814
1310225
  Росохата Д.І. Роль державних гарантій захисту іноземних інвестицій в національній економіці // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 352-354. – ISBN 978-966-419-299-3
1310226
  Кисарець І.А. Роль державних засобів масової інформації і комунікації у формуванні політичної культури // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 90, ч. 2. – С. 123-130


  Weight of the media in modern political system and their possible impact on society, the course of political, economic, social and cultural causes and processes due to natural aspiration of political circles, financial and industrial groups, public ...
1310227
  Коцан Р.І. Роль державних інститутів у протидії контрабанді в Радянській Україні: досвід 1921-1939 років // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 1. – C. 48-54. – ISSN 2519-2949
1310228
  Варналій З. Роль державних інституцій в удосконаленні державного регулювання у сфері протидії рейдерству / З. Варналій, З. Живко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 9-14. – (Економіка ; вип. 1 (154)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто ефективне вирішення завдань державної політики у сфері протидії рейдерству; зазначено, що державна політика щодо протидії рейдерству має сприяти реформуванню рейдерства у необхідну національній економіці форму активності та ...
1310229
  Пахолок В. Роль державних нагород у процесі формування вітчизняної політичної свідомості та культури // Studia Politologica Ucraino-Polona : щорічний журнал з політичних наук / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького Нац. акад. наук України ; Польська акад. наук і мистецтв ; Польське наукове т-во у Житомирі ; редкол.: В. Горбатенко, І. Ставови-Кавка, А. Кастори [та ін.]. – Житомир ; Київ ; Краків, 2017. – Вип. 7. – C. 245-253. – ISSN 2312-8933
1310230
  Суббот А.І. Роль державних органів по забезпеченню діяльності управління охороною, використанням та відтворенням лісів / А.І. Суббот, Ю.В. Корнєєв // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 154-161. – (Серія "Право" ; вип. 12 (24)). – ISSN 2078-6670
1310231
  Фролов О.О. Роль державних органів у забеспеченні ефективного функціонування місцевого самоврядування в Україні: реалії та перспективи розвитку // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Мін-во юстиції України ; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 6. – С. 226-232. – ISSN 0132-1331
1310232
  Почтариця Ю.Ю. Роль державних секретарів у реформуванні державного управління в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – C. 121-126. – ISSN 2306-6814
1310233
  Кабаченко Н. Роль державних стандартів у розвитку соціальних послуг для бездомних // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2007. – Вип. 1. – С. 251-260.
1310234
  Гафурова О. Роль державних цільових програм у регулюванні відносин соціального розвитку села // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 11 (203). – С. 104-107
1310235
  Ващук Ф.Г. Роль державно-правового партнерства в інноваційних заходах ДонНАБА в наукових дослідженнях та освіті / Ф.Г. Ващук, Ю.М. Височанський, Й.Й. Головач // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 51-53. – ISBN 978-966-600-659-5
1310236
  Чукаєва І.К. Роль державно-приватного партнерства в модернізації виробничої інфраструктури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 6 (145). – С. 3-7
1310237
  Узунов Ф.В. Роль державно-приватного партнерства у побудові соціально орієнтованої економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 15, серпень. – С. 133-135. – ISSN 2306-6814
1310238
  Бондарчук Н.В. Роль державно-приватного партнерства у розвитку системи вищої освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 94-98. – ISSN 2306-6814
1310239
  Гороховська К.В. Роль державно-приватного партнерства у розвитку транспортної інфраструктури транскордонного співробітництва // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 790. – С. 27-30. – (Економіка ; вип. 790). – ISSN 2519-240Х
1310240
  Іголкін І.В. Роль державно-приватного партнерства у формуванні інноваційної політики розвинутих країн // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 114-127
1310241
  Позняков С. Роль державно-управлінських відносин в адміністративно-правовому регцлюванні публічних господарських відносин в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 8 (200). – С. 94-98
1310242
  Журавель П.А. Роль державного апарату в процесі становлення країн "третього світу" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 4, квітень. – С. 134-136. – ISSN 2306-6806
1310243
  Сахаєв В.Г. Роль державного бюджету СРСР в економічній співдружності радянських народів. / В.Г. Сахаєв. – К., 1973. – 48с.
1310244
  Гордей О.Д. Роль державного бюджету у забезпеченні росту добробуту населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 60/61)


  Розглянуто основні напрями зростання суспільного добробуту шляхом використання фінансових ресурсів державного бюджету.
1310245
  Лисяк Л.В. Роль державного бюджету у зміцненні доходів Пенсійного фонду України // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 38-45. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1310246
  Суховий Д.І. Роль державного бюджету України у фінансуванні соціальних гарантій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджено державний бюджет України як джерело фінансування державних соціальних гарантій. Розглянуто динаміку фінансування соціального захисту та забезпечення, а також основні соціальні видатки країни. The state budget as a source of state ...
1310247
  Огородник С.Я. Роль державного бюджету Української РСР у розвитку економіки і культури республіки / С.Я. Огородник. – Київ, 1955. – 39с.
1310248
  Хотинська О. Роль державного виконавця у виконавчому провадженні (порівняльна характеристика законодавства України і Росії) // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 8. – С.91-94. – ISSN 0132-1331
1310249
  Буцко Є.М. Роль державного земельного банку у реформуванні земельних відносин в Україні: історичні співставлення // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський університет;Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2005. – № 4. – С. 100-105.
1310250
  Пелюх О.С. Роль державного комітету фінансового моніторингу України у механізмі запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 119-123. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1310251
  Тильчик О. Роль державного контролю у протидії тінізації економіки // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 865. – С. 332-337. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1310252
  Танасійчук О.О. Роль державного кордону у протидії нелегальній міграції // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 124-131.
1310253
  Ватаманюк-Зелінська Роль державного кредиту в економічному розвитку України / Ватаманюк-Зелінська, О.Т. Огірко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Варченко О.М., Глінковська Беата, Глонті Владімер [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 1/2 (86). – С. 28-33. – ISSN 2309-1533
1310254
  Лєонов С.В. Роль державного регулювання банківської діяльності у забезпеченні економічного зростання / С.В. Лєонов, В.М. Бойченко // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2016. – С. 28-34. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
1310255
  Уманець Т Роль державного регулювання в забезпеченні продовольчої безпеки України: нормативно-законодавча складова / Т Уманець, О. Сидоренко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 7 (309). – С. 31-34 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1810-3944
1310256
  Дідух Д.І. Роль державного регулювання інтелектуальної власності в умовах інноваційної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 15-17. – (Державне управління ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми державного регулювання у сфері інтелектуальної власності в умовах економіки нового типу. Автор проводить аналіз різних підходів до розуміння необхідності втручання держави в процеси, пов"язані із створенням, ...
1310257
  Унинець-Ходаківська Роль державного регулювання на ринку фінансових послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 6 (96). – С. 238-247. – ISSN 1993-6788
1310258
  Паламаренко Я.В. Роль державного регулювання у діяльності спиртової промисловості України // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 19, жовтень. – С. 31-36 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1310259
  Кулаковська Т. Роль державного регулювання у подоланні протиріч між темпами зростання економіки України та розвинутих країн // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 148-157. – (Економічні науки ; Вип. 5-1). – ISSN 1993-0240


  Зазначена роль держави у регулюванні економіки України; визначено напрямки втручання держави в економіку України.
1310260
  Андрієнко В. Роль державного регулювання у процесі забезпечення економічної безпеки ринку страхових послуг України / В. Андрієнко, Р. Кобко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2017. – C. 5-14. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 44, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1310261
  Луцкевич О. Роль державного регулювання у розвитку ринку цінних паперів // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Крисоватий А.І. ; редкол.: Адамик Б.П., Алексеєнко Л.М., Возьний К.З. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – Вип. 4 (61). – С. 135-143. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1818-5754
1310262
  Ортіна Г.В. Роль державного регулювання у структурному розвитку реального сектора економіки України в умовах глобалізаці // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 17, вересень. – С. 45-48. – ISSN 2306-6814
1310263
  Процик О. Роль державного регулювання у сфері поводження з побутовими відходами // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська еколог. ліга ; ТОВ "Центр еколог. освіти та інформації" ; редкол.: Тимочко Т.В., Балюк Г.І., Бех І.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (122), липень - серпень. – С. 29-30 : рис. – Бібліогр.: 2 назв.
1310264
  Пердейчук В.М. Роль державного регулювання у формуванні інформаційних інститутів фінансового ринку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 8. – С. 85-87. – Бібліогр.: 11 назв
1310265
  Соскін О.І. Роль державного регулювання у формуванні сучасної економічної моделі: зміна імператива в умовах хаосу // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 3-7. – ISSN 1728-6220
1310266
  Куліш А.В. Роль державного сектора в боротьбі молодих суверенних країн за економічну незалежність. (На матеріалах Індії, Цейлону та Бірми) : Дис... канд. економ.наук: / Куліш А. В.; КДУ, каф. політ. економ. відділ. – К., 1966. – 271л. – Бібліогр.:л.I-XXXV
1310267
  Куліш А.В. Роль державного сектора в боротьбі слаборозвинутих країн за економічну незалежність / А.В. Куліш. – Київ, 1964. – 32с.
1310268
  Бондаренко Н.В. Роль державного сектора економіки в розвитку держави в умовах глобалізації // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 5. – С.60-63
1310269
  Длугопольський О.В. Роль державного сектора у забезпеченні фінансування освіти // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2007. – С. 33-38. – (Економіа ; Вип. 21)
1310270
  Охотнікова О.М. Роль державного управління в сфері моніторингу земель в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1. – C. 92-98. – ISSN 2219-5521
1310271
  Коротка С.Г. Роль державного управління та регулювання в посиленні конкурентоспроможності зовнішньоторговельного сектору України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 1. – С. 188-190. – Бібліогр.: на 4 пункти
1310272
  Болдуєв М.В. Роль державного управління у забезпеченні інтеграції сільського господарства із промислово-фінансовим сектором регіону // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 2. – С. 71-73 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1310273
  Нахаба М.П. Роль державної амортизаційної політики в оновленні основних засобів підприємств // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 162-168


  в статті розглядається сучасна державна амортизаційна політика в Україні, що знайшла своє відображення у формуванні двох систем амортизації, обумовлених запровадженням податкового та бухгалтерського обліку амортизації. Розкривається їх сутність та ...
1310274
  Канов О. Роль державної власності в забезпеченні економічної та політичної безпеки нації : мексиканський досвід // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2001. – № 3. – С.13-16
1310275
  Шегинський І. Роль державної власності в умовах адміністративно-командної економіки // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 493-497. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1310276
  Залєвська-Шишак Роль державної власності на етапі реформування економіки України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 49-50. – (Економіка ; Вип. 128). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення державної форми власності в ринкових умовах. Розглянуто роль державної власності та державного сектору, виявлено його структурні елементи та чинники підвищення ефективності функціонування. Обгрунтовано тенденції та ...
1310277
  Вакалюк В.А. Роль державної інноваційної політики у економічному розвитку країни // Вісник Житомирського державного технологічного університету : науковий журнал / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2016. – C. 143-151. – (Серія : Економічні науки ; вип. 4 (78)). – ISSN 1728-4236
1310278
  Тригуб О.В. Роль Державної іпотечної установи в організації системи іпотечного кредитування з Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 4 (71). – С. 15-19.
1310279
  Валевський О.Л. Роль державної культурної політики в реалізації реформ в Україні // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; голов.ред. Горбулін В.П. ; редкол.: Бегма В.М., Валевський О.Л., Двігун А.О. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (40). – С. 138-143. – ISSN 2306-5664
1310280
  Євсєєва Г. Роль державної мови в національній інтеграції та зміцненні єдності держави // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Національна академія держ. управління при Президентові України ; Дніпропетровський регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 32-37
1310281
  Пономарів О. Роль державної мови у вихованні молодого покоління // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2015. – 24-30 грудня (№ 51). – С. 4
1310282
  Яценко О.М. Роль Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О. Сухомлинського в інформаційно-аналітичному забеспеченні фахових потреб учених і практиків освітянської галузі держави // Наукові праці науково-педагогічної бібліотеки України імені В.О.Сухомлинського / Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського. – Київ, 2008. – Вип. 1 : Науково-інформаційне забезпечення освітянської галузі України. – С. 149-159. – ISBN 978-966-529-203-6
1310283
  Ібатуллін М.І. Роль державної підтримки в процесі подолання перешкод на етапі адаптації потужностей харчової індустрії до норм ЄС // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2014. – № 3 (25). – С. 40-45. – ISSN 2308-1988
1310284
  Митрофанський С.В. Роль державної політики з екологічної безпеки та її впровадження в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 157-159
1310285
  Кондрашов О.М. Роль державної промислової політики на сучасному етапі // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 112-117. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1310286
  Дмитришин В. Роль державної системи інтелектуальної власності у проведенні наукових досліджень у вищих навчальних закладах // Інтелектуальна власність : науково-практичний журнал / Мін.осв. і науки Укр.; Держ. департам. інтел. власності; НАНУ. – Київ, 2009. – № 7. – С. 9-15. – ISSN 1608-6422
1310287
  Кашуба Я.М. Роль державної служби зайнятості у поверненні внутрішньо переміщених осіб до продуктивної зайнятості // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 4-6
1310288
  Хромов М.І. Роль державної служби зайнятості у формуванні людського капіталу // Економіка та право : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т екон-правових досліджень НАН України ; Держ. вищий навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Донецьк, 2011. – № 1 (29). – С. 107-113. – ISSN 1681-6277
1310289
  Горбик Ю. Роль Державної служби інтелектуальної власності України у захисті прав на об"єкти промислової власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект - 2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2014. – № 3. – С. 61-63. – ISSN 1608-6422
1310290
  Покатаєв П.С. Роль державної соціальної політики у становленні інформаційного суспільства / П.С. Покатаєв, О.А. Матвійчук // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 4, лютий. – С. 94-98. – ISSN 2306-6814
1310291
  Озерчук О.В. Роль державної фінансової політики у стимулюванні розвитку інновацій в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 99-104.
1310292
  Муромцев Л. Роль державної фіскальної служби України у здійсненні контролю за переміщенням небезпечних хімічних речовин / Л. Муромцев, О. Дмитренко // Економіка та митно-правові відносини : науково-практичний журнал / Хмельниц. ун-т управління та права ; Тернопіл. нац. екон. ун-т ; Громадська орг. "Науковий простір" ; редкол.: Крисоватий А.І., Омельчук О.М., Гуцул І.А. [та ін.]. – Хмельницький, 2018. – Вип. 4, квітень 2018, спецвипуск : Матеріали роботи круглого столу на тему "Посилення контролю за транскордонним переміщенням конрольованих та токсичних хімічних речовин" (18-19 квітня 2018 р., м. Хмельницький). – С. 11-16
1310293
  Юшкевич В. Роль Держаного Департаменту США в актуалізації заходів допомоги європейським біженцям на міжнародній арені (1938-1952) // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 4 (24), жовтень - грудень, т. 1. – С. 94-99. – ISSN 1998-4634
1310294
  Гордон В.Б. Роль деривативів на ринках, що розвиваються : фінансовий ринок // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 1. – С. 70-76 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1310295
  Пигарев И.Н. Роль детекторной системы сетчатки в передаче эрительной информации у прозвоночных : Автореф... канд. биол.наук: 102 / Пигарев И.Н.; МГУ. – М., 1970. – 21л.
1310296
  Мазур І.І. Роль детінізації економіки в інвестиційних процесах // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 204-212
1310297
   Роль дефекации в поведении человека и животных / А.В. Калуев, Н.Е. Макарчук, М.А. Дерягина, С.Л. Шишкин. – Київ : КСФ, 2001. – 128с.
1310298
  Білецька В С. Роль дефіциту вітамину D в етіопатогенезі розладів аутистичного спектру / В С. Білецька, Ю.Б. Гречаніна, О.Я. Гречаніна // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2016. – Т. 6, № 3 (21). – C. 72-75. – ISSN 2226-1230
1310299
  Стефанович Л.И. Роль деформационного взаимодействия электронов с дислокациями в гальваномагнитных явлениях и процессах поглощения света. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.04.02 / Стефанович Л.И.; МВ и ССО УССР.Донецк.гос.ун-т. – 15л.
1310300
  Могилевський В.С. Роль децентралізації публічної влади в становленні та розвитку місцевого самоврядування в Україні // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2017. – № 1 (35), квітень. – С. 60-65
1310301
  Чекановський В.П. Роль децентралізації фінансових ресурсів у системі модернізації бюджетної системи України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 17, вересень. – С. 49-53. – ISSN 2306-6814
1310302
  Сіроха Д.І. Роль децентралізованого правового регулювання суспільних відносин в сучасних умовах // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 263-266. – ISBN 978-617-7450-09-1
1310303
  Ісайкова О.С. Роль деяких соціальних чинників у формуванні іконографії сюжету "Благовіщеня" у православній і католицькій традиціях // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 3. – С. 145-148
1310304
  Щукина Г.И. Роль деятельности в учебном процессе / Г.И. Щукина. – Москва, 1986. – 142с.
1310305
  Гаджиев С.З. Роль деятельности директора вечерней (сменной) школы рабочей молодежи в повышении качества учебно-воспитательной работы. (На материале школ рабочей молодежи АзССР) : Автореф... канд. пед.наук: / Гаджиев С.З.; Азербайдж. гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1967. – 35л.
1310306
  Алибейзаде Э.М. Роль Джалила Мамедкулизаде в боробе за чистоту азербайджанского языка : Автореф. дис. ... канд. филол. наук: / Алибейзаде Э. М.; АН Аз.ССР, Ин-т лит. и яз. им. Низами. – Баку, 1953. – 20 с.
1310307
  Алентьева Т. Роль джексоновской модели демократии в становлении американских политических традиций // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-11. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  В статье анализируются те политические новации, которые привнесла в политическую жизнь Америки "джексоновская демократия". Применение специальных избирательных технологий, использование черного "пиара", складывание двухпартийной системы и политического ...
1310308
  Зуев В.Н. Роль диалектико-материалистической методологии в развитии методов обществознания : Дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Зуев В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 155 с. – Бібліогр.:с.135-155
1310309
  Зуев В.Н. Роль диалектико-материалистической методологии в развитии методов обществознания : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / Зуев В.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1980. – 12 с.
1310310
  Зуев В.Н. Роль диалектико-материалистической методологии в развитии методов обществознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Зуев В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1310311
  Шутов А.Г. Роль диалектического и аксиоматического методов в интеграции физического знания // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1982. – Вып. 52 : Диалектико-материалистическая философия как мировоззрение и методология развития основных направлений естественных и технических наук
1310312
  Добронравова И.С. Роль диалектического противоречия в становлении и развитии квантовой электродинамики. : Автореф... Канд.филос.наук: 09.00.08 / Добронравова И.С.; КГУ. – К, 1977. – 20л.
1310313
  Зуев В.Н. Роль диалектно-материалистической методологии в развитии методов обществознания. : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Зуев В.Н.; КГУ. – К., 1980. – 22л.
1310314
  Безносикова Лидия Михайловна Роль диалектной лексики в формировании словарного состава коми литературного языка : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.07 / Безносикова Лидия Михайловна; Тарт. гос. ун-т. – Тарту, 1977. – 20л.
1310315
  Безносикова Л.М. Роль диалектной лексики в формировании словарного состава коми литературного языка / Л.М. Безносикова. – М, 1985. – 111с.
1310316
  Комарова О.С. Роль диапаузы в экологии гвоздевой листовертки : Автореф... кандид. биологич.наук: / Комарова О.С.; Ленинградский гос. ордена Ленина университет имени А.А.Жданова. – Ленинград, 1950. – 10 с.
1310317
  Денисюк Ж.З. Роль дигітального середовища інтернету в актуалізації етнокультурних цінностей суспільства // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 2 (9). – С. 20-25. – ISSN 2312-4679
1310318
  Янковская О.П. Роль дидактических игр природоведческого содержания в закреплении знаний старших дошкольников на занятиях : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Янковская О.П. ; Киевский гос. пед. ин-т. – Киев, 1967. – 18 с.
1310319
  Герасимчук М.Р. Роль дидактичних ігор у процесі вивчення патологічної фізіології // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2014. – № 4 (64). – С. 30-33. – ISSN 1681-2751
1310320
  Кульматова Н.С. Роль дизайну у створенні картографічних творів. Використання кольору при створенні картографічних творів // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 12-21. – ISBN 978-966-455-002-1
1310321
  Кочарли Ш.С. Роль дизъюнктивных нарушений в формировании, сохранении и разрушении залежей нефти и газа в Нижнекуринской впадине : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: / Кочарли Ш.С.; АН АзССР. Ин-т геологии им. И.М.Губкина. – Баку, 1965. – 22л.
1310322
  Хапина О.В. Роль динамического компонента интонации в реализации коммуникативной интенции (на материале англоязычного дискурса ) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 2 (6). – С. 137-143. – (Серія: Філологія)
1310323
  Струколенко В.М. Роль динамического стереотипа высшей нервной деятельности в письменной речи школьника. : Автореф... Канд.пед.наук: / Струколенко В.М.; Одес.гос.ун-т. – Одесса, 1954. – 16л.
1310324
  Хлебникова В.Б. Роль династических связей России и Черногории в выстраивании политического сотрудничества на рубеже XIX - XX веков // Славяноведение / Рос. акад. наук, Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2015. – № 1. – С. 32-41. – ISSN 0132-1366
1310325
  Фурса Є.Є. Роль дипломатичних представництв та консульських установ України у примусовому виконанні рішень судів та інших органів ( посадових осіб): актуальні питання // Цивілістична процесуальна думка : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. нотаріального та виконавчого процесу і адвокатури ; відп. за вип.: Фурса С.Я., Дерій О.О. – Київ, 2018. – № 1. – С. 58-63


  У статті підняті питання про роль дипломатичних представництв та консульських установ України у примусовому виконанні рішень судів та інших органів (посадових осіб), проаналізо- вано проблеми, які виникають у виконавців із примусовим виконанням рішень, ...
1310326
  Матяш І. Роль дипломатичних установ у започаткуванні українсько-болгарських міждержавних відносин (1918-1921 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2018. – № 2 (539), березень - квітень. – C. 53-74. – ISSN 0130-5247
1310327
  Квітка С.А. Роль дисипативних структур у соціальній самоорганізації // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 8 (88). – С. 57-59. – ISSN 2077-1800
1310328
  Ісаєва О. Роль дискусії у розвитку читацької діяльності школярів // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : науково-методичний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 55-56


  Інтерв"ю з актором і режисером Іваном Гаврилюком
1310329
   Роль дискуссии в развитии естествознания : тезисы докл. [совещ.]. – Москва : Наука, 1977. – 119 с.
1310330
  Леоненко А.Н. Роль дискуссий в повышении уровня осознанности знаний по информатике у учащихся филологического профиля // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 2. – С. 30-34. – ISSN 0234-0453
1310331
   Роль дискуссий в развитии естествознания : [сб. ст.]. – Москва : Наука, 1986. – 252,[3] с.
1310332
  Лебединская С.Б. Роль дислокаций в процессах смещения доменных границ в нитевидных кристаллах железа при деформации ратяжением : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.04.11 / Лебединская С. Б.; Иркут.ГУ. – Владивосток, 1976. – 17л. – Бібліогр.:с.16-17
1310333
   Роль дислокаций в упрочнении и разрушении металлов. – Москва : Наука, 1965. – 180 с.
1310334
   Роль дислокационного метаморфизма в эндогенном рудообpазовании в Белозерской зеленокаменной структуре / М. Рузина, О. Терешкова, Н. Билан, И. Жильцова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 82-88. – (Геологія ; вип. 2 (77)). – ISSN 1728-3817


  Цель исследований - определение условий формирования эпигенетических рудных формаций в пределах Белозерской зеленокаменной структуры (БЗКС). Методика исследований состояла в определении состава, строения и взаимоотношений геологических и рудных ...
1310335
  Оболенский Н.В. Роль диссертационных советов в пополнении научных кадров // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт : ежемесячный журнал / Изд. группа "Логос". – Москва, 2015. – № 11. – С. 31-33. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается роль диссертационных советов в пополнении научных кадров. Деятельность диссертационного совета вуза показана на примере Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, работа которого временно прекращена, а ...
1310336
  Хомченко Т.В. Роль дистанционного образования в формировании информационной компетентности / Т.В. Хомченко, Н.И. Крупе, И.Л. Беленок // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2009. – № 2 (27). – С. 70-77. – ISSN 1811-0916


  Вопросы формирования информационной компетентности студентов при заочном и дистанционном обучении.
1310337
  Баніт О.П. Роль дистанційного навчання в розвитку вищої освіти / О.П. Баніт, Н.Ю. Буга // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 4-5
1310338
  Мединська А.В. Роль дистанційної освіти у професійному розвитку вчителів іноземних мов Франції // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 2 (78), лютий 2020 р. – С. 135-138. – ISSN 2304-5809
1310339
  Сивогракова З.А. Роль дисциплін психологічного змісту у розвиткові "soft-skills" компетенцій майбутніх фахівців технічних спеціальностей у процесі підготовки у ЗВО // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О, Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 178-187. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 33). – ISSN 2072-4772
1310340
  Костенко О.Л. Роль дисциплін психолого-педагогічного циклу у процесі культурологічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 3 (85). – C. 40-41. – ISSN 1562-529Х
1310341
   Роль дисципліни "Клінічна практика" у підготовці майбутніх фахівців медичних закладів вищої освіти / Н.М. Середюк, Р.В. Деніна, П.П. Звонар, Н.П. Гайналь, Д.А. Волинський, М.В. Федорченко, Н.І. Барила // Art of Medicine : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України ; Івано-Франків. нац. мед. ун-т ; голов. ред. Чурпій І.К. ; редкол.: Ерстенюк Г.М., Ожоган З.Р., Геник Н.І. [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2021. – № 1 (17), січень - березень 2021 року. – С. 132-136. – ISSN 2521-1455
1310342
  Даценко В. Роль дисципліни "Хімія" у системі вищої технічної освіти / В. Даценко, Б. Диманов // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 64-66


  Аналізуються проблеми викладання непрофільних дисциплін у технічному ВНЗ.
1310343
  Мальцева О.І. Роль дитячих громадських організацій під час гібридної війни // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 40-47. – ISSN 2227-2844
1310344
  Довженко О.В. Роль дитячих журналів у національно-патріотичному та естетичному вихованні особистості // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 184-187


  У статті розглядається питання національно-патріотичного та естетичного виховання підростаючого покоління в медіапросторі. Стаття написана на матеріалі сучасних журналів для дітей, виданих в Україні (Київ, Харків, Донецьк). Ознайомившись із змістом ...
1310345
  Рудзина Т.Н. Роль дифференцированного обучения в повышении качества обученности математики // Вопросы гуманитарных наук / Изд-во "Спутник+". – Москва, 2013. – № 6 (69). – С. 107-113. – ISSN 1684-2618
1310346
  Юсікова О.В. Роль діалектної мови як джерела етимолого-семантичного словника І. І. Огієнка // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – C. 257-262. – (Філологічні науки ; № 1). – ISSN 2414-9594
1310347
  Космій О.М. Роль діалогу в політиці // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 81 (№ 2). – С. 333-336. – ISSN 2076-1554
1310348
  Богуцький Ю.П. Роль діалогу культур у процесі синергетичної динаміки еволюції системи управління сучасною цивілізацією в добу глобалізації / Ю.П. Богуцький, В.М. Шейко // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 4-16
1310349
  Савенко К. Роль діаспори у розбудові української держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 130-132.
1310350
  Савенко К. Роль діаспори у розвитку та розбудові української держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 130-133.
1310351
  Нечитайло А.А. Роль діаспори у формуванні національної пам"яті в умовах глобального інформаційного суспільства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 2 (31). – С. 79-87. – ISSN 2306-5664
1310352
  Намонюк Ч. Роль діаспори у формуванні позитивного іміджу України / Ч. Намонюк, Т. Гумен // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 24-26. – (Міжнародні відносини ; вип. 1/2 (47/48)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу міжнародного іміджу сучасної України, ролі української діаспори в його формуванні та поліпшенні. Розкрито причини та чинники негативного сприйняття України за кордоном. Запропоновано заходи для підвищення інформаційної присутності ...
1310353
  Нудченко О.О. Роль діастолічної дисфункції в розвитку когнітивних порушень у хворих з IXC : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Нудченко Олександр Олегович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. наук. центр "Ін-т кардіології ім. акад. М.Д. Стражевска". – Київ, 2021. – 17 с. – Бібліогр.: 8 назв
1310354
  Кравець О.В. Роль діджиталізації в логістичному бізнесі // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень" : 4 листоп. 2022 р., м. Тернопіль, Україна / "Проблеми та перспективи реалізації та впровадження міждисциплінарних наукових досягнень", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 42-47. – ISBN 978-617-8037-96-3
1310355
  Швидка Н. Роль дієслівного виду в організації інтенціонального значення // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2003. – Т. 4 : Філософія, історія, мова та література. – С. 186-190. – Бібліогр.: Літ.: с. 190; 8 назв. – ISBN 966-7804-53-4
1310356
  Зінич В.М. Роль дільничного інспектора міліції у проведенні індивідуально-профілактичної роботи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 125-130. – (Юридична ; Вип. 2)
1310357
  Пилипенко Р.Є. Роль діяльнісного підходу у вивченні проблем фахової комунікації // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2007. – Вип. 19. – С. 140-143.
1310358
  Каплієнко-Ілюк Роль діяльності А. Норста в дослідженні музичної культури Буковини // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Благоєвич М. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 78. – С. 112-118. – ISSN 2410-5325


  Стаття присвячена проблемі дослідження історії музичного мистецтва Буковини та виявленню ролі окремих особистостей у формуванні музикознавчої думки краю. Розглянуто діяльність Антона Норста — журналіста, письменника та громадського діяча Буковини кінця ...
1310359
  Андрейко В. Роль діяльності єврорегіонів у чесько-словацькому транскордонному Співробітництві // K inovacii slovensko-ukrajinskej cezhranicnej spoluprace : ciastkove vystupy z riesenia projektu CBC 01030 prezentovane na stretnuti riesitel"ov a expertov v Starej Lesnej 16.-17. marca 2017 / [ed. Marian Gajdos, Serhij Ustyc]. – Kosice : Centrum spolocenskych a psychologickych vied SAV, 2017. – С. 49-64. – ISBN 978-80-970850-8-7
1310360
  Линник М.С. Роль діяльності Р.В. Геніки у музичному житті Харкова кінця XIX - початку XX сторіч : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Линник Марія Сергіївна ; М-во культури України, Харків. нац. ун-т мистецтв ім. І.П. Котляревського. – Харків, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 5 назв
1310361
  Молинь В. Роль діячів науки і культури Галичини у справі дослідження пам"яток гуцульського народного мистецтва // Вісник Львівської академії мистецтв / Львівська академія мистецтв. – Львів, 2006. – Вип. 17. – С. 228-242. – ISSN 0236-4832
1310362
  Вигодованець О. Роль діячів українського відродження у становленні нової української літератури // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 32-35. – ISBN 978-966-171-783-0
1310363
  Мацькевич М.М. Роль діячів української греко-католицької церкви у розвитку освіти, культури та державотворчих процесах Галичини з кінця XVIII - до середини XIX століть // Юриспруденція: теорія і практика : науково-практичний журнал / Центр правових досліджень Фурси. – Київ, 2007. – № 11. – С. 22-27.
1310364
  Божук Л. Роль Дмитра Дорошенка у формуванні українського освітнього простору // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 32-35. – (Українознавство ; вип. 12). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто науково-педагогічну діяльність Дмитра Дорошенка та його внесок у формування українського освітнього простору. Dmytro Doroshenho"s scientific and pedagogical activity, his participation in the forming of Ukrainian educational field are ...
1310365
  Марковський А.І. Роль Дніпра у містобудівному каркасі Києва в історичному розрізі // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 112-116. – ISSN 2077-3455
1310366
  Гуляєва О.О. Роль Дністровського гідровузла у формуванні кисневого режиму річки // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 127-133


  Розглянуто вплив створення Дністровського гідровузла на кисневий режим середньої течії річки. Встановлено, що режим його роботи позитивно впливає на якість води буферного водосховища і річкової ділянки нижче греблі ГЕС-2. Рассмотрено влияние создания ...
1310367
  Нікітчина О.В. Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров"я України // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 1 (26). – С. 70-75
1310368
  Журавлева А.А. Роль доверия и организационной культуры как критериев эффективности разделения знаний / А.А. Журавлева, К.Р. Червинская // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2013. – С. 23-29. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 1). – ISSN 1995-0047
1310369
  Большаков В.Н. Роль довідково-інформаційних фондів у правовому забезпеченні моніторингу в АПК України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2009. – № 1. – С. 225-230.
1310370
  Большаков В. Роль довідково інформаційних фондів у правовому забезпеченні моніторингу в АПК України // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 10. – С. 26-29.
1310371
  Яременко О.Л. Роль довіри в розвитку економічних інститутів : монографія / О.Л. Яременко, О.В. Жуковська ; Нар. укр. акад. – Харків : Видавництво НУА, 2015. – 168, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: Біюліогр.: с. 150-162. – ISBN 978-966-8558-84-1
1310372
  Остроухова К.М. Роль довіри у формуванні соціального капіталу // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 131-133. – (Серія "Економічні науки")
1310373
  Грейдін О.І. Роль довірчого управління цінними паперами у фінансово-правових механізмах залучення інвестицій, пов"язаних з управлінням грошовими коштами // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 94. – С. 97-103. – ISSN 0201-7245
1310374
  Мякушко С. Роль договірно-правової бази у становленні та розвитку українсько-грецьких зв"язків // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2002. – № 5. – С.44-51. – ISSN 0372-6436
1310375
   Роль договора в регулировании общественных отношений. – Москва, 1979. – 155 с.
1310376
   Роль договора в регулировании общественных отношений. – М, 1986. – 155с.
1310377
   Роль договора в современных условиях хозяйствования. – М, 1987. – 113с.
1310378
  Торган К.Э. Роль договора поставки в улучшении обеспечения населения товарами народного потребления. : Автореф... канд. юрид.наук: 12.712 / Торган К.Э.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1970. – 34л.
1310379
  Замуравкіна Р.М. Роль договорно-правовых форм осуществления жилищных прав в условиях становления рыночной экономики // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 110. – С. 57-64. – ISSN 0201-7245
1310380
  Осадько А.С. Роль договору лізингу в сільському господарстві України // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 197, ч. 2. – С. 91-95. – (Серія "Право"). – ISSN 2222-5226
1310381
  Цівун Н. Роль додаткових синтаксичних елементів у періоді (на матеріалі творчості Максима Рильського) // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2008. – С. 266-271. – (Філологія ; Вип. 10, Т. 1). – ISBN 9666-2917-01-2
1310382
  Коробчук П.М. Роль дозвільної системи в забезпеченні громадського порядку та громадської безпеки // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 62-67
1310383
  Нор В. Роль доктрини в забезпеченні еволютивної динаміки кримінального процесуального права / В. Нор, О. Капліна // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1 : Правова доктрина як чинник творення та функціонування правової держави: доктрина інститутів і галузей права. – С. 105-130. – ISSN 1026-9932
1310384
  Бондарчук Я.О. Роль документів профспілок у вивченні історії незалежної України, їх квласифікація та аналіз // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 5. – С. 91-98. – ISBN 966-614-021-7
1310385
  Телеп Ю.В. Роль документів, що містять сліди ухилення від сплати податків у кримінальному провадженні // Закарпатські правові читання : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф., (19-21 квіт. 2018 р., м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Ужгород. нац. ун-т, Ін-т законодавства Верх. Ради України [та ін.] ; [редкол.: В.І. Смоланка та ін.]. – Ужгород : РІК-У, 2018. – Т. 1. – С. 362-366. – ISBN 978-617-7404-86-5
1310386
  Резнікова Н.В. Роль долара в сценаріях кризового розвитку міжнародної валютної системи / Н.В. Резнікова, М.М. Відякіна // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 168-173. – ISSN 1729-7036
1310387
  Співак І.В. Роль долара США у просуванні геополітичних інтересів // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – Вип. 32. – С. 50-58
1310388
  Бекиров Р.Э. Роль домашних и диких животных в эпизоологи ларвальных тениидозов и изучение некоторых вопросов патогенеза при экспериментальном эхинкоккозе и цистицеркозе овисном : Автореф... канд. биол.наук: 03.000 / Бекиров Р.Э.; Самкрк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1970. – 32л. – Бібліогр.:с.31-32
1310389
  Костяков В.А. Роль доменной структуры в некоторых высокочастотных эффектах в магнытных пленках с одноосной анизотропией : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Костяков В. А.; АН СССР, Сиб. от-ние, Ин-т физ. – Красноярск, 1969. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1310390
  Шинкар І.П. Роль домислу та вимислу в історичному романі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 545-548. – (Б-ка Ін-ту філології)
1310391
  Бех І.І. Роль домішки оксиду скандію в поліпшенні емісійних властивостей металопористих катодів / І.І. Бех, Ю.А. Лень, О.Є. Лушкін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 16-20. – (Радіофізика та електроніка ; вип. 3)


  Наведено результати дослідження системи, що моделює робочу поверхню скандатного метало пористого катода. Система складалася з монокристала вольфраму, на якому були адсорбовані барієва та скандієва компоненти. За результатами експерименту зроблено ...
1310392
  Литвак М.Л. Роль домогосподарств у ринкових перетвореннях // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 74-75. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Показано, що економічний потенціал домогосподарств складає значну частину національного багатства країни. Розглянуто два рівні аналізу домогосподарств - макроекономічний та мікроекономічний, визначено показники розвитку домогосподарств на двох рівнях ...
1310393
  Зубенко И.Б. Роль донных отложений в самоочищении водохронилищ Днепра // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2001. – Т. 2. – С. 409-414 : Табл. – Бібліогр.: 5. – ISBN 966-521-129-3
1310394
  Викторов-Орлов Роль дополенния в формировании аспектуальной характеристики глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филол.наук: 663 / Викторов-Орлов И.В.; АН УССР. – Киев, 1971. – 25л. – Бібліогр.:с.24-25
1310395
   Роль дополнительного метода исследования - видеобронхоскопа в современной анестезиологической практике / К.О. Чебанов, С.П. Новиков, Ю.А. Площенко, Е.Н. Клигуненко, И.А. Шатковская, А.К. Белозорова, И.А. Бородина, В.М. Дубова // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 5 (84). – С. 117-120. – ISSN 2224-0586
1310396
  Сейтмухаметова М.В. Роль дополнительного образования в повышении компетенций муниципальных служащих // Социология образования : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2011. – № 2. – С. 42-48. – ISSN 1561-2465


  На основе проведенных исследований анализируется система дополнительного профессионального образования муниципальных служащих, ориентированная на повышение их профессионально-квалификационного развития. Система дополнительного профессионального ...
1310397
  Курлянд Б.Е. Роль дополнительной информации в процессе формирования двигательных навыков у учащихся профтехучилищ. / Б.Е. Курлянд. – Москва : Высшая школа, 1977. – 112с.
1310398
   Роль допоміжних речовин трометамолу та меглюміну при формуванні біофармацевтичних властивостей лікарських засобів різних фармакотерапевтичних груп / Т.А. Пальчевська, О.О. Салій, О.П. Баула, К.В. Пальчевський, О.М. Оніщук // Фармацевтичний журнал : науково-практичний рецензований журнал / Нац. фармацевт. ун-т ; ДП "Держ. наук. центр лікар. засобів і мед. продукції" ; ДП "Держ. експертний центр МОЗ України" ; голов. ред. Трохимчук В.В. ; редкол.: Анісімов В.Ю., Бєленічев І.Ф., Бабінцева Л.Ю. [та ін.]. – Київ, 2021. – Т. 76, № 4, липень - серпень. – С. 111. – ISSN 0367-3057
1310399
  Кондратьєва О.О. Роль дорадництва в рекламуванні розвитку агросадиб // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2015. – Вип. 231. – С. 48-52. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1310400
  Орел В.М. Роль дорадчої служби в розвитку сільських територій та ринкової інфраструктури на селі / В.М. Орел, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 177 : Економічні науки. – С. 22-28. – (Економічні науки)
1310401
  Лебідь О.В. Роль дослідження зовнішнього середовища загальноосвітнього навчального закладу в системі стратегічного управління // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2016. – C. 384–390. – (Серія "Педагогіка і психологія" ; № 2 (12) ;Педагогічні науки). – ISSN 2222-5501
1310402
  Василькова Н.В. Роль досліджень задоволеності студентів у підвищенні якості освітніх послуг // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 28. – С. 118-127


  У статті висвітлено основні питання щодо сутності, значення та практичного застосування моніторингу задоволеності студентів для підвищення якості освітніх послуг вищих навчальних закладів.
1310403
  Петрашик В. Роль дослідницьких праць Миколи Бурачека у вивченні історії української художньої культури першої половини ХХ ст. // Мистецтвознавство України : збірник наукових праць / Академія мистецтв України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С.314-321
1310404
  Тотаров О.Ю. Роль досудового провадження в контексті реформування системи кримінальної юстиції в Україні // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2011. – № 4. – С. 132-137
1310405
  Котырло В.К. Роль дошкольного воспитания в формировании личности / В.К. Котырло, канд. психол. наук, Т.М. Титаренко ; О-во "Знание" УССР. – Киев : О-во "Знание" УССР, 1977. – 48 с. – (Серия 6 "Педагогическая" ; № 7)
1310406
  Сментина Н. Роль ДПП у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем / Н. Сментина, Н. Клєвцєвич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Обґрунтовано роль партнерства державного та приватного секторів у забезпеченні збалансованого розвитку територіальних соціально-економічних систем. Розглянуто організацію взаємовідносин органів місцевого самоврядування з приватним партнером в розрізі ...
1310407
  Аманкулов К. Роль дружбы и сотрудничества народов СССР в подъеме экономики ранее слабоосвоенных земель в период коммунистического строительства. (На примере Голодной степи) : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Аманкулов К.; АН УзССР. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1971. – 22л.
1310408
  Гримич М. Роль дружини посла у провадженні культурної дипломатії // Зовнішні справи : науково-публіцистичний журнал / ГС "Ред. журн. "Зовнішні справи", ТОВ "Наукові журнали" ; редкол.: Т.В. Сидорук, Д.В. Вєдєнєєв, В.М. Власенко [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3/4. – С. 52-55. – ISSN 2663-2675
1310409
  Стеценко Н.С. Роль друкованих засобів масової інформації у висвітленні проблемних аспектів судової реформи 1864 року // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 101. – С. 230-239. – ISSN 0201-7245
1310410
  Моренцова А. Роль дуальної форми здобуття вищої освіти у підвищенні конкурентоспроможності випускників лінгвістичних факультетів // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галів ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2023. – № 4 (212), квітень. – С. 139-143. – ISSN 2308-4634
1310411
  Крикун Ю.С. Роль духовенства у збереженні культурних традицій Чорнобильського Полісся // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 3 (20) : Дослідження Київського Полісся. – С. 265-269. – ISSN 2227-4952
1310412
  Чижов О.І. Роль духовенства у розвитку початкової освіти у слобідсько-українській губернії : перша половина ХІХ ст. // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 1. – С. 150-153
1310413
  Микульська Л.О. Роль духовних інтересів особи в подоланні релегійних пержитків. / Л.О. Микульська, С.С. Пхиденко. – Київ, 1982. – 48с.
1310414
  Кравчук С.Л. Роль духовних цінностей та життєстійкості особистості в умовах неперервної освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2019. – Вип. № 1 (39). – С. 28-33
1310415
  Петрів О.О. Роль духовно-релігійної складової в громадянському суспільстві // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 63-67. – ISSN 2413-7189
1310416
  Черевко К. Роль духовно-хорових колективів Галичини у мистецькому житті краю другої половини XIX - початку XXстоліть // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 268-279. – ISSN 2310-0583
1310417
   Роль духовной культуры в активизации человеческого фактора. – М, 1989. – 140с.
1310418
  Галицкий Леонтий Иванович Роль духовной культуры в формировании активной жизненной позиции личности в условиях развитого социализма : Дис... канд. фил.наук: 09.00.02 / Галицкий Леонтий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 183л. – Бібліогр.:л.171-183
1310419
  Галицкий Леонтий Иванович Роль духовной культуры в формировании актривной жизненной позиции личности в условиях развитого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Галицкий Леонтий Иванович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1983. – 23л.
1310420
   Роль духовной культуры и искусства в формировании мировоззрения личности. – Москва, 1986. – 63 с.
1310421
  Санжаровець В.М. Роль духовності в галузі соціальної роботи // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 70-76
1310422
  Середня В.Г. Роль духовності у становленні постнекласичної освіти: філософський аналіз // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 5 (133), травень. – С. 18-22. – ISSN 2077-1800


  Розглянуто проблему кризи змісту освіти, а також способи подолання даної кризи шляхом активної адаптації філософських методов та концепцій до цілей освіти.
1310423
  Пасічник Н. Роль Е. Стівенсона у врегулюванні Кубинської ракетної кризи 1962 р. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 47-48. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  Аналізується вплив постійного представника США в ООН Е. Стівенсона на врегулювання Кубинської ракетної кризи 1962 р. Анализируется влияние постоянного представителя США в ООН Э. Стивенсона на урегулирование Кубинского ракетного кризиса 1962 г. The ...
1310424
  Жадько В. Роль еволюційної концепції про духовність та історичну память у наукових працях Михайла Петровича Драгоманова / Віктор Жадько // Історична пам"ять у розвитку духовності особистості (соціально-філософський аспект) : монографія / В.О. Жадько. – Київ : ПП" Павлушка", 2006. – С. 174-199. – ISBN 966-8567-08
1310425
  Морозов Н.В. Роль Европейского Суда в механизме защиты прав и свобод человека и гражданина // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2011. – № 12 (90). – С. 158-165. – ISSN 1812-8696
1310426
  Бояшов А.С. Роль Европейского суда по правам человека в формировании и воспроизводстве глобальных социальных групп / А.С. Бояшов, А.Е. Кутейников // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 12 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2014. – С. 145-152. – (Психология. Социология. Педагогика ; вып. 3). – ISSN 1995-0047


  В статье обосновывается возможность использования сравнительного метода для изучения глобальных социопрофессиональных групп, вовлеченных в международные отношения и мировую политику.
1310427
  Субботин А.К. Роль Европы в формировании новой финансовой архитектуры мира // Актуальные проблемы Европы : сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 : Евро против доллара: финансовые позиции Европы. – С. 38-60. – ISSN 0235-5620
1310428
  Левко М. Роль евфемізмів у суспільно-політичному дискурсі // Актуальні проблеми романо-германської філології та прикладної лінгвістики : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернівці, 2013. – Вип. 1 (5). – C. 113-120
1310429
  Максимів Л.І. Роль еко-контролінгу у формуванні систем екологічного менеджменту на промислових підприємствах / Л.І. Максимів, І.В. Юсько // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.5. – С. 87-96. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1310430
  Степневська Я.В. Роль екобіотехнології в системі управління безпекою життєдіяльності / Я.В. Степневська, М.М. Плис, В.Т. Сметанін // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2012. – № 12. – С. 38-40. – Бібліогр.: 6 назв
1310431
  Кмець А. Роль екологічних знань у формуванні екологічної свідомості студентів // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2002. – № 4. – С99-103
1310432
  Лободинська О.М. Роль екологічних практик у формуванні екологічної компетентності фахівця з вищою освітою / О.М. Лободинська, І.П. Магазинщикова // Науковий вісник НЛТУ України : збірник наукових праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2018. – Вип. 28, № 2. – С. 167-171. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1310433
  Зуб О.В. Роль екологічних проектів у формуванні екологічної культури майбутніх офіцерів внутрішніх військ / О.В. Зуб, Л.Д. Алфімова // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за загальною ред. В.І. Євдокимова, О.М. Микитюка. – Харків, 2013. – Вип. 40. – С. 69-77
1310434
  Семак Б.Б. Роль екологічного аудиту в інформаційному забезпеченні вітчизняного ринку екотекстилю // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 1. – С. 83-87. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2222-0712
1310435
  Демиденко О.О. Роль екологічного аудиту в підвищенні екологічної ефективності діяльності підприємства // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / М-во економ. розвитку і торгівлі України ; Держ. п-во "Укр. н.-д. і навч. центр проблем стандартизації, сертифікації та якості" (ДП "УкрНДНЦ") ; голов. ред. Лісіна Г.В. ; редкол.: Андрощук В.В., Байцар Р.І., Большаков В.Б. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. № 5 (117). – С. 25-33. – ISSN 2307-4949
1310436
  Бредіхіна В.Л. Роль екологічного законодавства у забезпеченні сприятливого життєвого простору людини // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 89-90. – ISSN 2413-7189
1310437
  Чугунова Т.М. Роль екологічного чинника в розвитку міжнародного туризму в Криму / Т.М. Чугунова, Н.І. Тіхонова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-63. – (Економіка ; Вип. 42)


  Розглянуто роль економічного фактору в розвитку міжнародного туризму в Криму.
1310438
  Смоленніков Д.О. Роль екологічної відповідальності бізнесу на шляху до сталого розвитку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2013. – С. 35-39. – (Серія "Економіка" ; № 4). – ISSN 1817-9215
1310439
  Ілляшенко І.О. Роль екологічної модернізації при вирішенні екологічних проблем міста Києва // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (84). – С. 11-13. – ISSN 0868-6939


  У статті розкрито суть екологічної модернізації. Проаналізовано сучасний стан ризиків і загроз екологічній безпеці міста Києва. Обгрунтовано роль екологічної модернізації у вирішенні екологічних проблем столиці. The article reveals the essence of ...
1310440
  Смірнова К.В. Роль екологічної освіти в забезпеченні сталого розвитку // Публічне управління для сталого розвитку: виклики та перспективи на національному та місцевому рівнях : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. / М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр., Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад." [та ін. ; редкол.: С.Ф. Макарова та ін.]. – Маріуполь ; Київ : Халіков Р.Р., 2019. – С. 188-190. – ISBN 978-617-7565-33-7
1310441
  Боголюбов В.М. Роль екологічної освіти у формуванні переходу суспільства до сталого розвитку // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 61-63


  Про екологізацію вищої освіти в Україні.
1310442
  Кряж І.В. Роль екологічної позиції суб"єкта в подоланні проблем, викликаних глобальними екологічними змінами / І.В. Кряж, К.О. Баєва // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 64-73. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1310443
  Тимощук К.А. Роль екологічної політики серед глобальних проблем сучасності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 59-62. – (Державне управління ; вип. 2 (4)). – ISSN 1728-3817


  Визначено основні завдання екологічної політики з урахуванням останніх тенденцій розвитку національної економіки та глобалізаційних процесів. Обґрунтовано принципи державної політики екологізації та ресурсозбереження. Определены основные задания ...
1310444
  Перга Т. Роль екологічної політики у боротьбі з економічною кризою: досвід Європейського Союзу // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2014. – Вип. 29. – С. 80-85


  У статті досліджено досвід європейських країн (Німеччини, Франції, Швеції, Великобританії, Чехії, Естонії та Словаччини) з включення екологічного чинника до антикризових документів 2008-2009 років. Проаналізовано сутність впроваджених ...
1310445
  Іванова Т.В. Роль екологічної складової в концепціях сталого розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 5. – С. 151-153
1310446
  Бєляєва Г. Роль еколого-економічних аспектів в управлінні підприємством // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 5. – С. 56-58. – ISSN 1993-0259
1310447
  Плахотнік О.В. Роль еколого-економічної освіти в структурі природничого знання // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 19. – С. 237-243


  У статті йдеться про озброєння сучасної студентської та учнівської молоді еколого-економічними знаннями у процесі вивчення природничих дисциплін і набуття систематичних, інтегрованих знань про раціональне природокористування, закономірні взаємозв"язки, ...
1310448
  Олійник Я.Б. Роль екомережі у системі формування та просування національного туристичного продукту / Я.Б. Олійник, О.Ю. Кононенко, А.Л. Мельничук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 7. – С. 39-42


  Розкрито напрями залучення екомережі України до розвитку екотуристичної діяльності.
1310449
  Штуцак В.М. Роль економіко-екологічних інструментів в інтеграційних процесах в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11, червень. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1310450
  Дегтярьова Ю.В. Роль економіко-математичних моделей при прийнятті рішень в умовах ринкової економіки // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 12-15
1310451
  Чубань В.С. Роль економіко-математичного моделювання при дослідженні показників у сфері цивільного захисту / В.С. Чубань, Ю.А. Скоробогатов // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 3. – С. 6-9 : рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2409-1944
1310452
  Стасишин А. Роль економічних суб"єктів у формуванні інвестиційного потенціалу: регіональний аспект / А. Стасишин, Б. Пшик // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – С. 31-35. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Серія економічна ; Вип. 30). – ISSN 0201-758Х
1310453
  Голов С. Роль економічних теорій у подальшому розвитку бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2013. – № 8. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 21 назв.
1310454
  Ігнатов О.М. Роль економічних факторів у детермінації насильницької злочинності працівників міліції // Актуальні проблеми сучасної науки в дослідженнях молодих учених : збірник наукових праць / Національний університет внутрішніх справ. – Сімферополь, 2006. – № 9. – С. 78-83. – ISBN 966-435-028-1
1310455
  Чучко О. Роль економічних циклів і криз у розвитку інновацій світового господарства й економіки Укрпаїни // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 3 (94) : Економіка. – С. 129-131. – ISSN 1728-9343
1310456
  Крайник О.П. Роль економічного аналізу в управління господарською діяльністю підприємства // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2011. – Вип. 3 (36). – С. 101-108. – ISSN 1998-6912
1310457
  Поздишев І В. Роль економічного аналізу в уравлінні промисловим виробництвом / І В. Поздишев, . – К, 1977. – 48с.
1310458
  Петрова Л.О. Роль економічного виховання у підготовці військового керівника: філософсько-освітній аналіз // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 209-223. – (Філософія ; вип. 44)
1310459
  Приходько В.П. Роль економічної безпеки у запобіганні кризовим явищам в економічній системі України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 13, липень. – С. 10-13. – ISSN 2306-6814
1310460
  Барановська В.М. Роль економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності країни // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 2. – С. 24-26. – Бібліогр.: 5 назв
1310461
  Кичкирук Т.В. Роль економічної дипломатії у зовнішньоекономічній діяльності України // Українська дипломатія в добу національно-визвольних змагань (1917-1921 рр.): історія, проблеми, протиріччя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 100-річчю проголошення Акта Злуки Укр. Нар. Республіки і Західноукр. Нар. Республіки / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; НАН України [та ін. ; редкол.: В.Д. Шинкарук (голова), С.О. Білан, С.В. Харченко та ін.]. – Київ : Міленіум, 2019. – С. 132-133
1310462
  Плєшакова О.А. Роль економічної культури у життєдіяльності людини // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2011 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – Ч. 3. – С. 182-184
1310463
  Кондрашова-Діденко Роль економічної культури у розвиткові ринкової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 11-14. – (Економіка ; Вип. 63)


  Аналізуються місце, роль і важливість економічної культури у розвиткові ринкової економіки.
1310464
  Лаврук В.В. Роль економічної модернізації у розвитку тваринництва // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. ; редкол.: Бистряков І.К., Васильєва Н.К., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 13, липень. – С. 9-13 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1310465
  Борейко В.І. Роль економічної освіти в підготовці спеціалістів сучасними ВНЗ України // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Власюк А.П. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (17). – С. 5-10. – ISBN 978-966-7359-77-5


  Згадується декан економічного фак-ту КНУ ім. Т. Шевченка В.Д. Базилевич.
1310466
  Місюра В. Роль економічної освіти у зростанні ресурсного потенціалу України / В. Місюра, Н. Лустюк // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 156-161. – ISBN 966-79-75-57-7
1310467
  Місюра В. Роль економічної освіти у зростанні ресурсного потенціалу України / В. Місюра, Н. Лустюк // Менеджмент : збірник наукових праць / Міжгалузевий інститут управління. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 193-199. – ISBN 966-79-75-57-7
1310468
  Олексенко Р.І. Роль економічної освіти у процесі становлення успішної держави // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 116 (№ 1). – С. 259-262. – ISSN 2076-1554
1310469
  Бондарук Т.Г. Роль економічної політики в соціально-економічному розвитку регіонів / Т.Г. Бондарук, С.І. Мацюра // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 7/8 (74/75). – С. 135-139.
1310470
  Корніяка О.В. Роль економічної співпраці з міжнародними фінансово-кредитними організаціями в контексті включення України до світової господарської системи // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 295-308. – ISSN 0320-4421
1310471
  Гудзинський О.Д. Роль економічної теорії у формуванні професійних знань бухгалтера / О.Д. Гудзинський, Г.Г. Кірейцев, В.К. Савчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 9-12. – (Економіка ; Вип. 53)


  Обґрунтовується необхідність посилення впливу економічної теорії на рівень сформованості адекватних розвитку економіки професійних знань бухгалтера.
1310472
  Олейнюк-Пухняк Роль екофізіографічних досліджень в просторовому плануванні міських ландшафтів // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін. – Київ, 2016. – Вип. № 46. – С. 310-317 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1310473
  Мартинюк А. Роль екофільного чинника в традиційних релігійно- міфологічних уявленнях японців та українців: порівняльна характеристика // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 151-159. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1310474
  Малишена Ю.О. Роль експерта в соціальній епістемології // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Губерський Л.В. ; редкол.: Абсаттаров Р.Б., Андрущенко В.П., Баумейстер А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (29). – С. 9-13. – ISSN 2414-5823


  У статті виділяються головні проблеми витлумачення понять експерт та експертне знання в межах класичної соціальної епістемології. Враховуючи позицію Е. Голдмана, наявна спроба виокремити низку соціо-епістемологічних механізмів. Аналіз сучасного ...
1310475
  Лазько А.Н. Роль експерта у процесі доказування // Правова наукова школа Фурси С.Я. : 55 років / [упоряд. к.ю.н., проф. Фурса Є.І., асп. Нікітюк О.М.]. – Київ : Алерта, 2016. – С. 355-358. – ISBN 978-617-566-402-5
1310476
  Андрощук Г. Роль експертів і консультантів у спеціалізованих судах з інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП ; голов. ред. Абдуліна І.В. – Київ, 2018. – № 1. – С. 22-32. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1608-6422
1310477
  Кот О. Роль експертів у міжнародному арбітражі / О. Кот, С. Корнієнко // Юридична газета. – Київ, 2019. – 17 вересня (№ 38/39). – С. 32-33
1310478
   Роль експертних товариств у сфері політики, охорони довкілля, культури та релігійного життя в Україні та Білорусі : [матеріали спіл. проекту НАН України та Білорусі "Експертні т-ва України та Білорусі в системі соц. менеджменту: теоретико-метод. та інституц. аспекти"] / НАН України, Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди, Держ. фонд фундамент. досліджень ; [редкол.: Л. Филипович (відп. ред.) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2014. – 151, [1] с. : табл. – Частина тексту рос. – Бібліогр.: с. 129-134 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7160-9
1310479
  Александрова Т.И. Роль ектоники и вулканизма в формировании рельефа Курильских островов(На примере о. Итуруп. Большая Курильская гряда) : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.04 / Александрова Т.И. ; ЛГУ им. А. Жданова. – Ленинград, 1973. – 19 с.
1310480
  Гільберг Тетяна Роль елективних курсів (курсів за вибором) в організації допрофільної підготовки і профільного навчання // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 5. – С. 15-18. – Бібліогр.: 8 назв
1310481
  Черненко М.С. Роль електрифікації в створенні матеріально-технічної бази комунізму : Дис... д-ра економ.наук: / Черненко М.С.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. Каф-ра політичної економії. – К., 1963. – 496л. – Бібліогр.:л.I-XIVI
1310482
  Стороженко О.О. Роль електронних грошей у світовій економіці / О.О. Стороженко, О.В. Романова, Д.О. Бесчастна // Матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем" : 16-17 квіт. 2018 р., м. Дніпро : [збірник] / "Сучасний політичний стан в Україні та розвиток статистики й обліку в умовах глобалізації, загострення енергетичних проблем", міжнар. наук.-практ. конф. – Дніпро : Ліра, 2018. – С. 207-209. – ISBN 978-966-981-013-7
1310483
  Скибун Б.О. Роль електронних комунікацій в суспільних процесах в умовах воєнного стану // Матеріали IV Міжнародної студентської наукової конференції "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень" : м. Івано-Франківськ. Україна, 17 черв. 2022 р. / "Наука сьогодення: від досліджень до стратегічних рішень", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 127-128. – ISBN 978-617-8037-71-0
1310484
  Скочинець О. Роль електронних медіа у здійсненні акцій книжкової промоції // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 253-257
1310485
  Катеринчук П.М. Роль електронних медіа у формуванні політичної свідомості громадян України в кінці 2013 - на початку 2014 рр. / П.М. Катеринчук, Я.В. Кибіч // Медіафорум : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Ф-т історії, політології та міжнародних відносин, Каф. міжнародної інформації ; редкол.: Фісанов В.П., Катеринчук П.М., Осабца І.С. [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 5 : Аналітика, прогнози, інформаційний менеджмент. – С. 47-63. – ISSN 2522-4050


  "Стаття присвячена місцю електронних медіа у формуванні політичної свідомості громадян України під час подій «Революції гідності». Події кінця 2013 – початку 2014 рр. засвідчили визначальну роль соціальних медіа та електронних ЗМІ у поваленні режиму ...
1310486
  Ковтун Т.В. Роль електронних ресурсів у процесі формування іміджу університету / Т.В. Ковтун, Г.В. Сухаревська // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 48-49
1310487
  Вербівська Л.В. Роль електронного бізнесу в розвитку національної економіки // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 12 (527) : Теорія політичних ринків та її використання в дослідженнях економічної глобалізації. – С. 66-71. – ISSN 2222-4459
1310488
  Руда М.В. Роль електронного обміну даними у розвитку міжнародної логістики: глобальні тренди / М.В. Руда, Т.О. Боднар // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 863. – C. 168-177. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1310489
   Роль електронної комерції в умовах формування цифрової держави та інформатизації суспільства / Т.В. Капелюшна, В.П. Пильнова, А.С. Полякова, Є.О. Купрієнко // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 68-74. – ISSN 2415-8089
1310490
  Остапчук Ю. Роль електронної комунікації в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 5 (238). – С. 38-40. – ISSN 2076-9326
1310491
  Цимбаленко Я.Ю. Роль елементів антикорупційного менеджменту в становленні бренду закладів вищої освіти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9, травень. – С. 125-130. – ISSN 2306-6814
1310492
  Бирка В.Т. Роль еліпсису дієслова-присудка і підмета в актуальному членуванні окремого речення і тексту в цілому // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 95-98. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 2). – ISSN 0868-5096


  Йдеться про роль еліпсису дієслова-присудка і підмета двоскладових бездієслівних речень (ДБР) із семантикою цілеспрямованого суб"єктного пересування німецької мови в актуальному членуванні цих висловлювань, а також тексту в цілому.
1310493
  Левчук І.І. Роль еліт в становленні соціально-політичного порядку // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 292-309
1310494
   Роль еліт у трансформаційному суспільстві : Матеріали засідання "круглого столу", Київ, 16 квітня 2003. – Київ, 2003. – 99с. – ISBN 966-554-053-Х
1310495
  Гардашук Т. Роль еліт у формуванні екологічної свідомості суспільства (історичний екскурс) / Т. Гардашук, Н. Філяніна // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 22. – С. 93-100. – ISSN 2520-2626


  "Розглядається історична роль еліти (еліт) у формуванні суспільної екологічної свідомості та у розв’язанні екологічних проблем загалом від початку промислової революції 16–17 ст. в Англії, яка спричинила суттєвий сплив на природне довкілля, і до наших ...
1310496
  Копієвська О.Р. Роль еліт у формуванні культурної ідентичності // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 1. – С. 15-21. – ISSN 2226-0285
1310497
  Бондарчук Світлана Дмитрівна Роль еліти як суб"єкта соціального поступу в історіософії Вячеслава Липинського : Автореф... кандид. філософ.наук: 09.00.05 / Бондарчук Світлана Дмитрівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 17л.
1310498
  Бондарук С.Д. Роль еліти як суб"єкта соціального проступу в історіософії Вячеслава Липинського : Дис... канд. філос. наук : 09.00.05 / Бондарук С.Д. ; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 176 л. – Бібліогр.:л.157-176
1310499
  Воробйова Т.Л. Роль елітних у процесі трансформації протестного потенціалу у масову мобілізацію в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 103-113. – (Серія "Питання політології" ; вип. 29). – ISSN 2220-8089
1310500
  Кондратюк В.А. Роль емболізації ворітної вени в підготовці пацієнтів до обширної правобічної резекції печінки // Ендоваскулярна нейрорентгенохірургія : науково-практичний журнал / Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ДУ "Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України" ; Всеукр. громад. орг. "Укр. асоціація ендоваскулярної нейрорентгенохірургії" ; голов. ред. Щеглов Д.В. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 32-37. – ISSN 2304-9359
1310501
  Матюх Т.М. Роль емпатії в "синтетичних" видах мистецтва // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 102-104
1310502
  Фенина О.Я. Роль емпатії в особистісному розвитку // Вісник Київського міжнародного університету : Збірник наукових статей / Київський міжнародний університет. – Київ, 2002. – С.238-242. – (Педагогічні науки. Психологічні науки ; № 2). – ISBN 966-95605-6-Х
1310503
   Роль емпатії в характері реакцій людини на емоційні подразники / М.Ю. Макарчук, В.І. Кравченко, К.М. Максимович, Д.С. Горлов // Психофізіологічні та вісцеральні функції в нормі і патології : V Міжн. наук. конф., присвяч.100-річчю від дня народж. проф. П.Д. Харченка та 65-річчю НДІ фізіології ім. акад. Петра Богача, Україна, Київ, 6-8 жовт. 2010 р. : тези доповідей / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Л.І. Остапченко (відп. ред.) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – С. 119
1310504
  Жук І.В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пшениці : дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.12 / Жук І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 189 л. – Бібліогр.: л. 157-189
1310505
  Жук І.В. Роль ендогенних регуляторних систем в посухостійкості пшениці : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Жук Ірина Вікторівна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 39 назв
1310506
  Комаренко Віктор Іванович Роль ендотелійзалежних факторів у регуляції ворітного кровообігу : Автореф. дис... канд. біол. наук: 03.00.13 / Комаренко В.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1310507
  Комаренко Віктор Іванович Роль ендотелійзалежних факторів у регуляції ворітного кровообігу : Дис. ... канд. біол. наук: 03.00.13 / Комаренко Віктор Іванович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 123л. – Бібліогр.: л. 102-123
1310508
  Русінчук Я.І. Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки : Авторе. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 - фізіол. людини і тварин / Русінчук Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 11 назв
1310509
  Русінчук Я.І. Роль ендотеліну-1 в регуляції кровообігу і тканинного дихання печінки : Дис. ... канд. біологічних наук. Спец. 03.00.13 - фізіологія людини і тварин / Русінчук Я.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 132л. – Бібліогр. : л.112-132
1310510
  Виноградова О.О. Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної вени щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Виноградова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки Укараїни, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 145 арк. – Бібліогр.: арк. 120-145
1310511
  Виноградова О.О. Роль ендотелію у судинорухових реакціях ворітної вени щурів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Виноградова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1310512
  Ващенко Ю.В. Роль енергетичних регуляторів у стимулюванні використання відновлюваних джерел енергії // Альтернативна енергетика і енергетична безпека в міжнародному і національному праві : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. "Роль міжнародного права в розвитку екологічної альтернативи сучасній енергетиці" (Київ, 25 квітня 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Каф. міжнар. права [та ін.] ; [за ред.: О. В. Задорожнього і В. І. Олещенко]. – Київ : Фенікс, 2012. – С. 184-193. – (Бібліотека кафедри міжнародного права). – ISBN 978-966-651-973-6
1310513
  Нікітіна М.Г. Роль енергетичного чинника у формуванні геоекономічної стратегії держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 71, ч. 2. – С. 120-123.
1310514
  Редько І.І. Роль ентеровірусів в патології вагітності, плода та новонародженого // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина : щоквартальний медичний науково-практичний журнал / Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т" ; Всеукраїн. громад. орг. "Асоц. неонатологів України" ; голов. ред.: Бойчук Т.М., Знаменська Т.К. – Київ, 2015. – Т. 5, № 4 (18). – C. 38-41. – ISSN 2226-1230
1310515
  Патика Т.І. Роль ентомопатогенних бактерій Bacillus thuringiensisу у формуванні стійких агроекосистем : Автореф. дис. ...канд сільскогосп. наук: Спец. 03.00.16 / Т.І.Патика; Нац. аграрний ун-т. – Київ, 2001. – 16 с. – Бібліогр.: 15 назв
1310516
  Гончарова Н.П. Роль епістемології у ресурсному використанні еконофізики / Н.П. Гончарова, Б.Б. Коцинський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 12 (115). – С. 46-50
1310517
  Мокроусова О.Г. Роль епістолярію архітекторів у дослідженні об"єктів культурної спадщини Києва // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – Вип. 12. – С. 326-344


  Видатний архітектор П. Ф. Альошин приділяв велику увагу творчості В. І. та О. В. Беретті, досліджував у 1910-х рр. їх творчість у Санкт-Петербурзі за архівними матеріалами, написав кілька статей про роботи архітекторів у Києві. Також зібрав величезну ...
1310518
  Хохель Д. Роль епітетних структур у тексті П. Бріггс "Альфа і омега" // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 52-53
1310519
  Чинь Хоанг Роль естественной пищи в питании сеголетков карпа. : Автореф... канд. биол.наук: 03.100 / Чинь Хоанг Чи.; Калининград. техн. ин-т рыбной пром. и хоз-ва. – Калининград, 1972. – 24л.
1310520
  Дорждагва Тогоочийн (МНР) Роль естественнонаучного знания в формировании мировоззрения // Философские проблемы современного естествознания : республиканский междуведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1986. – Вып. 60 : Мировоззренческие проблемы науки и практики в эпоху НТР
1310521
  Шаменова К.Ш. Роль естественнонаучных знаний в укреплении атеистических убеждений молодежи / К.Ш. Шаменова. – Фрунзе, 1988. – 59с.
1310522
   Роль естественных наук в формировании материалистического мировоззрения молодежи : [Сборник]. – Москва : Знание, 1979. – 92, [3] с. – (В помощь лектору)
1310523
   Роль естественных наук в формировании материалистического мировоззрения учащихся средних профтехучилищ : [Сб. статей]. – Москва : Высшая школа, 1979. – 46 с. – (Профтехобразование . Профпедагогика)
1310524
  Бердибай Утамбетов Роль естественных наук в формировании научно-материалистического мировоззрения у подростающего поколения. (Опыт конкретно-социологич. исслед. в школах Узбекской ССР) : Автореф... канд. философ.наук: 09.00.06 / Бердибай Утамбетов; АН УзССР. Учен. совет по философским наукам. Ин-т философии и права. – Ташкент, 1972. – 27л.
1310525
  Шаниязова Б. Роль естественных наук в формировании научно-материалистического, атеистического мировоззрения у молодежи / Б. Шаниязова. – Ашхабад, 1982. – 155с.
1310526
  Сивоконь П.Е. Роль естествознания в развитии общественных наук / П.Е. Сивоконь, В.М. Леонтьев. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 160 с.
1310527
  Шаниязова Б. Роль естествознания в становлении научно-материалистического мировоззрения / Б. Шаниязова. – Ашхабад, 1988. – 241с.
1310528
  Шаниязова Б. Роль естествознания в становлении научно-материалистического мировоззрения : Автореф... Доктора флос.наук: 09.00.01 / Шаниязова Б.; Акад.Азерб.ССР.Ин-т философии и права. – Баку, 1989. – 39л.
1310529
  Грицяк Н.В. Роль етики і права у побудові демократичної держави // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 10. – С. 67-69
1310530
  Козинцева Ю.О. Роль етичної навички в економічному розвитку (за Ф. Фукуямою) // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 144-145
1310531
  Паронікян А.А. Роль етнічних меншин у розбудові громадянського суспільства в Україні // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 133-137. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1310532
  Грабчак К.К. Роль етнічних цінностей у формуванні англійської політичної нації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 113-116. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена процесам формування політичної нації в Англії. Становлення політичної нації розглядається крізь призму етнічних цінностей. The article is devoted to the process of formation political nation in England. The becoming of political ...
1310533
  Олексіна Ю. Роль етнічної ідентичності (мовний аспект) у взаємодії сучасного студенства // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 103-105
1310534
  Базиль Людмила Роль етнографічної практики в літературознавчій підготовці майбутнього вчителя-словесника // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 12. – С. 34-37. – Бібліогр. в кінці ст.
1310535
  Тарасова О.О. Роль етнодиференціювальних ознак у формуванні італійської музичної ментальності // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : зб. наукових праць / М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв, Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової. – Київ, 2015. – Вип. 1 (4). – С. 134-138. – ISSN 2312-4679
1310536
  Михайлич О. Роль етнонаціонального чинника у формуванні політичного вибору // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2004. – Ч. 3/4. – С. 147-154
1310537
  Джаман М.О. Роль етнополітичного фактору в процесах міжнародної інтеграції та регіоналізації світу / М.О. Джаман, П.В. Шуканов // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 283-293. – Бібліогр.: 12 назв
1310538
  Асланов С.А. Роль етнополітичної стабільності в національній безпеці України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 326-334
1310539
  Ібрагімов Е.Е. Роль ефективності інформаційної підтримки у стратегічному плануванні діяльності // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 11-15
1310540
  Чорноморець О.О. Роль ЄБРР в економічному розвитку України в умовах ринкової трансформації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 31, ч. 2. – С.236-242
1310541
  Машталір Х.В. Роль Євгена Петрушевича у розвитку українського конституціоналізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 47-56. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1310542
  Рудницька Л. Роль єврейського капіталу в процесі формування та розвитку робітничого поселення Рокитного // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 82-84. – ISBN 978-966-171-783-9
1310543
  Дружкова І. Роль єврейського капіталу в становленні кредитно-банківських закладів в Одесі другої половини XIX ст.: банкірська династія Рафаловичів // Південний захід. Одесика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса, 2011. – Вип. 12. – С. 248-255. – ISBN 978-966-389-291-8
1310544
  Нідзельська Ю.М. Роль єврейського народу у формуванні культури Великобританії та США // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 37. – С. 118-122


  Статтю присвячено ролі єврейського народу в культурному середовищі Великобританії та США, визначенню культури, її основних параметрів, зв"язку єврейських та англійських імен, особливостям проникнення єврейських номінацій до культур цих країн. Статья ...
1310545
  Михальчук Р. Роль єврейської власності в динаміці Голокосту в генеральній окрузі "Волинь-Поділля": фокус місцевого неєврейського населення // Проблеми історії Голокосту: український вимір : реферований щорічний журнал / Український ін-т вивчення Голокосту "Ткума" ; голов. ред. Й. Петровська-Штерн ; міжнар. ред. рада : Венгерська В., Вєжбєнєц В., Врадій Є. [та ін.]. – Дніпро, 2021. – Вип. 13. – С. 38-85. – ISSN 2617-9113


  Процес привласнення єврейського майна неєврейським жителями під час Голокосту викликає значний інтерес у науковій літературі. Однак в академічних дослідженнях менше уваги приділяється ролі місцевого населення порівняно з такими ж злочинами, які чинила ...
1310546
  Золотарьова Я. Роль єврейської громади США у формуванні питання радянського єврейства у зовнішній політиці США на початку 70-х рр. XX ст. // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 4. – С. 21-22
1310547
  Терещенко С. Роль євро на міжнародній арені в умовах системної кризи єврозони // Дослідження міжнародної економіки : збірник наукових праць / Ін-т світової економіки і міжнар. відносин Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – Вип. 4 (73). – С. 43-50
1310548
  Насадюк І.Б. Роль євро у валютно-фінансових відносинах країн ЦСЄ і України:порівняльний аналіз // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 43-45
1310549
  Поліщук Є.А. Роль євроінтеграційних процесів у розвитку небанківських фінансових установ в Україні // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 177-184. – (Економічні науки ; № 2 (17)). – ISSN 2074-5362
1310550
  Циганюк Н.Є. Роль єврологістики при формуванні логістичних рекреаційних систем регіонів України // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Нац. акад. природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 2 (11). – С. 96-97
1310551
  Асірян С. Роль Євроомбудсмана в контролі за дотриманням прав і свобод громадян ЄС: аналітичний огляд / С. Асірян, М. Кахнова // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (299). – С. 260-264. – ISSN 2663-5313
1310552
  Шпакович О. Роль європейських інституцій у розвитку європейського права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2011. – № 5. – С. 142-147. – ISSN 0132-1331


  Стаття присвячена історії виникнення та розвитку європейського права. Автор досліджує внесок європейських інституцій у становлення європейського права. Особливу увагу у статті приділено таким європейським інституціям, як Європейський Союз, Рада ...
1310553
  Забавська Д.В. Роль європейських міжнародних урядових організацій у протидії кіберзлочинам // Матеріали II Міжнародної студентської наукової конференції "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації" : м. Чернівці. Україна, 20 трав. 2022 р. / "Розвиток суспільства та науки в умовах цифрової трансформації", міжнар. студент. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 107-108. – ISBN 978-617-8037-69-7
1310554
  Чобан С. Роль Європейських революційних доктрин в політизації українського визвольного руху в XIX столітті // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2012. – Вип. 5, ч. 1. – С. 47-48
1310555
  Олійник О. Роль європейського банківського органу в європейській системі фінансового нагляду // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (144). – С. 16-31. – ISSN 1605-2005
1310556
  Лазебник Л. Роль європейського вектору інтеграції в забезпеченні модернізації економіки України / Л. Лазебник, Н. Андреюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – С. 390-401. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Висвітлено проблему екологізації економіки України. Розглянуто існуючі підходи до ресурсозбереження з метою розробки рекомендацій щодо ресурсо- збереження, оцінено природно-ресурсний потенціал України, проаналізовано екологічні витрати як складовий ...
1310557
  Лазебник Л. Роль європейського вектору інтеграції в забезпеченні модернізації економіки України / Л. Лазебник, Н. Андреюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 390-401. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Наведено приклади країн, яким вдалося здійснити економічну модернізацію. Обгрунтовано роль міжнародної економічної інтеграції як прискорювача економічної модернізації.
1310558
  Шуміленко А. Роль Європейського комітету з питань боротьби зі злочинністю в імплементації норм міжнародного права у сфері боротьби з торгівлею жінками // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць.Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 133-140. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 20)
1310559
  Маринів І.І. Роль Європейського омбудсмена щодо захисту прав громадян ЄС та забезпечення належного управління інституційного механізму Європейського Союзу // Право та інновації : науково-практичний журнал / Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т правового забезпеч. інновац. розвитку ; редкол.: С.В. Глібко, Р.В. Шаповал, В.Ю. Уркевич [та ін.]. – Харків, 2020. – № 3 (31). – С. 38-45. – ISSN 2311-4894
1310560
  Максимович Р.О. Роль європейського суду з прав людини в механізмі захисту соціальних та економічних прав людини // Науковий вісник Академії муніципального управління : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2015. – С. 31-40. – (Серія "Право" ; вип. 1, ч. 1)
1310561
  Ставицький А. Роль європейської інтеграції в забезпеченні економічної безпеки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 53-59. – (Економіка ; вип. 2 (203)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається питання забезпечення рівня економічної безпеки країнами Європи. На основі гравітаційної моделі створена панельна регресія для 49 європейських країн за 1991-2017 роки. Результати дали змогу визначити фактори, що впливають на розповсюдження ...
1310562
  Гультай М. Роль європейськуих стандартів правозахисту у конституційному судочинстві України // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 3 (70). – С. 54-66. – ISSN 1993-0909
1310563
  Гоблик В.В. Роль єврорегіонів у розвитку економічного співробітництва прикордонних регіонів України та країн-членів ЄС // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 14-17. – ISSN 2306-6806
1310564
  Лось Володимир Роль Євхаристії та інших Святих Тайн в житті Церкви // Добрий Пастир : науковий вісник Івано-Франківської теологічної академії. – Івано-Франківськ, 2007. – № 1 : Теологія. Збірник наукових праць. – С. 73-82
1310565
  Мун С.М. Роль єдності наук у формуванні світових моральних орієнтирів // Україна миротворна : Федерація всесвітнього миру. – Кам"янець-Подільський, 2015. – № 1. – С. 7-12. – (Б-ка наукового щорічника "Україна дипломатична"). – ISBN 966-626-020-9
1310566
  Моголівець Ю. Роль Єлизавети I у створенні ефективної системи державного управління // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 325-328. – ISBN 978-966-171-783-0
1310567
  Крушинський В.Ю. Роль ЄС у гібралтарському конфлікті після приєднання до Співтовариства / В.Ю. Крушинський, М.М. Білий // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 352-368. – ISBN 978-966-02-5322-3
1310568
  Стрільчук Л. Роль ЄС у поглибленні українсько-польських міждержавних відносин // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2011. – Число 10. – С. 73-79. – ISSN 2305-9389
1310569
  Макар В.Р. Роль ЄС у формуванні єдиних для Європи правової системи, правопорядку та правового простору // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2011. – № 4 (7). – С. 140-144. – ISSN 2220-1394
1310570
  Козленко М. Роль ЄСПЛ у спорах з питань податків в Україні // Юридична газета. – Київ, 2019. – 5 листопада (№ 45/46). – С. 26-27
1310571
  Бернадський Б. Роль жандармів у забезпеченні наступальних операцій (правозастосовна практика) // Історико-правовий часопис : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Яцишин М.М., Ярмиш О.Н., Усенко І.Б. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 2 (12). – С. 16-21. – ISSN 2409-4544
1310572
  Иоселиани Т.К. Роль желатинозной субстанции в рефлекторной деятельности спинного мозга. : Автореф... канд. биол.наук: / Иоселиани Т.К.; Тбилис. гос. ун-тет им. Сталина. – Тбилиси, 1959. – 11л.
1310573
  Свистун Ю.Д. Роль железа, меди, кобальта и цинка в иммунологической реактивности организма : Автореф... канд. мед.наук: / Свистун Ю. Д.; И. Франк. мед. ин-т. – Ивано-Франковск, 1968. – 25л.
1310574
  Жогова Е.П. Роль железо- и медь-протеидов электронно-транспортной цепи фотосинтеза в зависимости от условий выращивания растений : Автореф... канд .биол.наук: 03.00.12 / Жогова Е. П.; МГУ, Биол. фак. – М., 1973. – 22л.
1310575
  Ганике А.Б. Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологи организма : с 174 рис. / сост. А. Ганике. – Санкт-Петербург : Изд. А. Мюнкса, коммиссионера Имп. Публ. биб-ки и. Гл. Военно-Морского управления, 1869. – VI, 369 с. : ил.
1310576
  Ганиткевич Я.В. Роль желчи и желчных кислот в физиологии и патологи организма / Я.В. Ганиткевич. – Киев : Наукова думка, 1980. – 179с.
1310577
  Гаибова Гюлара Наджаф кызы Роль женщин в развитии науки в Азербайджанской ССР в послевоенный период (1946-1970 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Гаибова Гюлара Наджаф кызы; Азерб гос. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – Баку, 1974. – 21л.
1310578
  Кадырова Э.Г. Роль женщин в развитии промышленности Азербайджанской ССР в период коммунистического строительства (1959-1965 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Кадырова Э.Г.; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1969. – 32л.
1310579
  Лыткина Т.Ф. Роль женщин Коми АССР в социалистическом строительстве (1918-1937 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Лыткина Т.Ф.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1972. – 18л.
1310580
  Сорокина В.В. Роль женщины-крестьянки в общественно-политической и культурной жизни белорусской деревни в восстановительный период (1921-1925 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Сорокина В.В.; АН БССР. Ин-т истории. – Минск, 1958. – 17л.
1310581
  Аверина О.В. Роль женщины в диалоге культур. Опыт Латинской Америки и России // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2009. – № 6. – С. 43-56. – ISSN 044-748Х
1310582
  Алиева С.А. Роль женщины в современной культуре Азербайджана // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 79-84. – ISSN 2304-5809
1310583
   Роль жерців у формуванні традицій давньогрецької та давньоримської дипломатії // Духовна дипломатія : навч. посібник / А.В. Денисенко, В.А. Денисенко, О.Ю. Кийков. – Київ : Дип. акад. України, 2012. – С. 38-51. – (Бібліотека наукового щорічника "Україна дипломатична" ; вип. 5). – ISBN 966-625-020-9; 966-518-338-9
1310584
  Щербина Ю.С. Роль жесту "посмішка" у формуванні іміджу політика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 51. – С. 234-243
1310585
  Кузнецов Н.Я. Роль живого вещества в жизни земной коры / Н.Я. Кузнецов, 1928. – 17с.
1310586
  Кузнецов Н.Я. Роль живого вещества в жизни земной коры / Н.Я. Кузнецов ; Зоологический Музей АН СССР // Компакт - 252335 / Н.Я. Кузнецов. – 142-160 стб.
1310587
  Мизамбеков Р.К. Роль живого труда в повышении эффективности общественного производства. : Автореф... канд.экон.наук: 08.00.01 / Мизамбеков Р.К.; МВ и ССО КазахССР.Казахск.гос.ун-т. – Алма-Ата, 1980. – 22л.
1310588
  Злотин Р.И. Роль животных в биологическом круговороте лесостепных экосистем / Р.И. Злотин, К.С. Ходашова. – Москва : Наука, 1974. – 200 с. : табл., ил. – Библиогр.: 185 назв.
1310589
   Роль животных в жизни леса. – М, 1956. – 304
1310590
  Курчева Г.Ф. Роль животных в почвообразовании / Г.Ф. Курчева. – Москва, 1973. – 64с.
1310591
   Роль животных в функционировании экоситем. – Москва : Наука, 1975. – 220с.
1310592
  Соломин А.Н. Роль живых организмов в формировании чернозема // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 112-114 : рис. – (Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" ; вип. 1)
1310593
  Вітенко А. Роль жінки-археолога у дослідженнях пам"яток трипільської культури // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 224-227. – ISBN 978-966-171-783-9
1310594
  Радиш Я.Ф. Роль жінки в державному управлінні: зарубіжний досвід (за матеріалами літературних джерел) / Я.Ф. Радиш, О.В. Кожухар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 113-118. – ISSN 2306-6814
1310595
  Кулачек О. Роль жінки в державному управлінні: старі образи, нові обрії : Монографія / Ольга Кулачек. – Київ : Основи, 2005. – 301с. – ISBN 966-500-219-8
1310596
  Слюсаренко Н.В. Роль жінки в історії розвитку суспільства: від витоків до сучасності // Розвиток освіти в Україні та зарубіжжі : колект. монографія / Н.В. Слюсаренко, В.В. Кузьменко, О.І. Данилова, О.В. Кохановська, Г.С. та ін. Юзбашева. – Херсон : Херсонська академія неперервної освіти, 2016. – С. 91-110. – ISBN 978-966-2919-93-6
1310597
  Мушинський В. Роль жінки в історії українського суспільства XVI - XVIII ст. // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 10. – С. 6-11
1310598
  Васевич М.Л. Роль жінки в культовій архітектурі: фемінність простору жіночого монастиря XVI-XVII ст. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 19-25. – ISSN 2077-3455
1310599
  Мацько Л. Роль жінки в мовному вихованні / Л. Мацько, О. Мацько // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7 : Український жіночий рух і процеси державотворення. – C. 6-9
1310600
  Бурмага В.П. Роль жінки в організації допомоги фронту в роки Першої світової війни (на матеріалах України) / В.П. Бурмага, К.С. Світич // Вопросы германской истории : сборник научных трудов / М-во образования и науки Украины ; Днепропетр. нац. ун-т им. О. Гончара ; Ин-т культуры и истории немцев в Северо-Восточной Европе. – Днепропетровск, 2015. – [Вып. 41]. – С. 57-64. – ISSN 2313-1993
1310601
  Іванюк Д. Роль жінки у Великій вітчизняній війні: паралелі між минулим і сучасним // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 94-96
1310602
  Осмоловська О. Роль жінки у візантійському суспільстві (VI - X ст.) / О. Осмоловська, М. Міщенко // Історія в рідній школі : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформаційно-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 4 (152), квітень. – С. 42-44
1310603
  Радиш Я.Ф. Роль жінки у формуванні функціонуванні державності: вступ до проблеми (за матеріалами літературних джерел) / Я.Ф. Радиш, О.В. Кожухар // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 13/14, липень. – С. 110-115. – ISSN 2306-6814
1310604
  Штефан Л. Роль жінок-патріоток у розбудові освітньої галузі(Історичний аспект) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2014. – Вип. 60. – C. 121-125. – ISSN 2075-1478


  Розкрито і проаналізовано досвід благодійної діяльності жінок-патріоток кінця ХVІ - початку ХVІІ ст. в освітній галузі з метою його впровадження в сучасних умовах розвитку суспільства.
1310605
  Музиченко Г. Роль жінок в гармонізації політичного процесу: порівняльний аналіз країн ЄС - 28 та пострадянського простору / Г. Музиченко, О. Довиденко // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2014. – № 1 (209). – С. 191-202
1310606
  Петришина Л. Роль жінок у діяльності Української Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 285-293. – ISBN 966-7060-54-1
1310607
  Король В. Роль жінок України, Росії і Білорусії у наближенні перемоги над фашизмом у роки Другої світової війни (1939-1945 рр.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – Київ, 2013. – № 7/8. – С. 1-6
1310608
  Орлова Т. Роль жіноцтва в історії України: історіографічні джерела ХХ - початку ХХІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 38-41. – (Історія ; Вип. 105). – ISSN 1728-3817


  Подано коротку характеристику одинадцяти груп історіографічних джерел з проблеми участи жіноцтва у творенні історії України. The article gives a brief characteristic to eleven groups of historiographic sources dealing with the issue of women"s part in ...
1310609
  Гузь О.О. Роль жіночих образів у долі Жульєна Сореля. (Порівняльна характеристика образів Луїзи де Реналь та Матильди де Ла-Моль) // Всесвітня література та культура в навчальних закладах України : щомісячний всеукраїнський науково-методичний журнал / Івано-Франк. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 5 (161). – С. 10-14
1310610
  Тагиев Р.Г. Роль журнала "Ингилаб ве медениет" ("Революция и культура") в развитии азербайджанской советской литературы (1932-1941 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 642 / Тагиев Р.Г.; АН АзССР. Ин-т лит-ры. – Баку, 1967. – 29л.
1310611
  Новрузов И.А. Роль журнала "Маариф ве медениет" ("Ингилаб ве медениет") в развитии Азербайджанской советской литературы (1923-1932). : Автореф... канд. филолог.наук: / Новрузов И.А.; Азерб. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1968. – 26л.
1310612
  Крюкова А.В. Роль журнала "Метеорологический вестник" в развитии отечественной гидрометеорологии : к 125-летию создания журнала // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 92-95. – ISSN 0130-2906
1310613
  Худайкулов М. Роль журнала "Муштум" в возникновении и развитии узбекской советской сатирической журналистики (1923-1932 гг.) : Автореф... канд. филол.наук: 678 / Худайкулов М.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1968. – 26л.
1310614
  Хилько М.М. Роль журналістів у формуванні сучасної політичної культури населення України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 37. – С. 216-224
1310615
  Іваненко А.М. Роль журналу "Архіви України" в підготовці істориків-архівістів у Київському університеті // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 9-14. – (Історичні науки ; вип. 30). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541
1310616
  Саволоцька А. Роль журналу "Всесвіт" у розвитку вітчизняного перекладознавства // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 258-263


  Наукову розвідку присвячено ролі журналу іноземної літератури "Всесвіт" у формуванні перекладацької думки в Україні. Публікації журналу мають велике культурологічне і суспільне значення і викликають постійний інтерес у читачів та дослідників. У роботі ...
1310617
  Саволоцька А.А. Роль журналу "Всесвіт" у розвитку перекладацького процесу 1960-х років // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті висвітлюється роль українського літературно-мистецького часопису "Всесвіт" у період 1960-х. Особлива увага акцентується на творчому доробку перекладачів-шістдесятників, які співпрацювали з журналом, здійснюючи переклади з англійської на ...
1310618
  Гримич Г.М. Роль журналу "Нова громада" в розвитку української художньої прози // Вісник Київського університету [Електронний ресурс] / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 41-47. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 4). – ISSN 0868-5096


  Розглядаються роль і значення журналу "Нова громада" (1906 р.) у розвитку української художньої прози. Новий, неупереджений погляд на різноманітні явища художньої літератури та преси дає можливість оцінити значення видання, в якому представлені такі ...
1310619
  Запорожець Л. Роль забезпечення позову: огляд судової практики // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2016. – № 3. – С. 26-31. – ISSN 1608-6422
1310620
  Мельник Л.С. Роль заборон та обмежень у правовому регулюванні трудових відносин // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2010. – Вип. 3 (35). – С. 104-110. – (0). – ISSN 2078-9165
1310621
  Линник П.М. Роль завислих речовин у міграції металів у річках басейну Тиси / П.М. Линник, М.П. Скоблей, В.А. Жежеря // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2015. – Т. 4 (39). – С. 13-23. – ISSN 2306-5680


  Розглянуто результати досліджень ролі завислих речовин у міграції Cd, Cu, Pb, Zn, Ni, Cr у річці Тисі та деяких її притоках. Показано, що у складі зависей знаходиться 30,0-88,5% Cdзаг (у середньому 59,9%), 16,3-70,2% Cuзаг (40,3%), 29,8-71,7% Pbзаг ...
1310622
  Гайван Г.С. Роль загальних зборів в корпоративному управлінні // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін.]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 179-180. – (Серія "Економіка, підприємництво, туризм")
1310623
  Пащенко М.О. Роль загального та індивідуального правового регулювання у забезпеченні природних прав людини // Альманах права : [науково-практичний юридичний журнал] / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М., Макаренко Л.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 8 : Людиноцентризм у праві: теоретико-прикладні засади. – C. 240-245. – ISSN 2524-017X
1310624
  Пащенко М.О. Роль загального та індивідуального правового регулювання у забезпеченні природних прав людини : дис. ... д-ра філософії : 081 / Пащенко Марія Олександрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2020. – 259 арк. – Додатки: арк. 258-259. - Надійшла без автореферату (Постанова КМУ від 06.03.19 № 167). – Бібліогр.: арк. 230-257
1310625
  Кононенко В.П. Роль Загальної декларації прав людини в інтерпретації Європейським судом Конвенції 1950 р. // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 99. – С. 212-220. – ISSN 0201-7245
1310626
  Зеленська М.В. Роль загальнообов"язкового державного соціального страхування в державному управлінні / М.В. Зеленська, О.Г. Завада // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 17, вересень. – С. 123-129. – ISSN 2306-6814
1310627
  Росоляк О.Б. Роль загальноправових принципів у правовому регулюванні публічних фінансів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 26-34.
1310628
  Кравченко А.В. Роль загальнотеоретичної науки у формуванні уявлень про правову державу // Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності" : 26 трав. 2017 р. / "Правова доктрина та юридична практика: основні шляхи взаємовпливу та підвищення ефективності", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2017. – С. 206-210. – ISBN 978-966-7166-36-6
1310629
  Міщенко О. Роль заголовків у процесі вивчення драматичних творів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 52-54
1310630
  Загороднева А.М. Роль заготовительных цен в повышении уровня сельскохозяйственного производства : Автореф. дис. ... канд. экон. наук / Загороднева А.М. ; МГУ. – Москва, 1960. – 19 с.
1310631
   Роль задуговых процессов в происхождении субдукционных магм: новые данные по изотопии Sr, Nd и Pb в вулканитах ранних этапов формирования о.Кунашир (Курильская островная дуга) / А.Ю. Мартынов, Ю.А. Мартынов, А.В. Рыбин, Дж.-И. Кимура // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2015. – Т. 56, № 3. – С. 469-487 : рис., табл. – Библиогр.: с. 485-487. – ISSN 0016-7886
1310632
  Мельникова И.П. Роль заимствований в английском языке // Вісник студентського наукового товариства Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов : наукове видання / Мін. освіти і науки України; Горлівський державний пед. ін. іноземних мов. – Горлівка, 2010. – Вип. 25 : Матеріали Міжнар. наук.- практ. конф. "Мовна особистість у лінгвістичному та лінгводидактичному аспектах". – С. 93-95
1310633
  Гольстер И. Роль заимствованной лексики в романе Л. Н. Толстого "Война и мир" // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 24-27. – (Серія : Філологія)
1310634
  Пискач О. Роль закарпатської педагогічної періодики 20-30-х років XX століття в утвердженні української літературної мови // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2000. – Вип. 1. – С. 107-115
1310635
  Сініцький А. Роль закарпатської політичної та духовної еліти у проголошенні "Карпатської України" // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А. [та ін.]. – Миколаїв, 2021. – № 2 (34), квітень - червень. – С. 150-158. – ISSN 1998-4634
1310636
  Борейко В.І. Роль закладів професійно-технічної освіти у підготовці висококваліфікованих кадрів для національної економіки // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2020. – Вип. 2 (24). – С. 4-11. – ISSN 2919-864X
1310637
  Карпіловська Є.А. Роль законів морфотактики в аналізі та синтезі слів на ЕОМ // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1990. – Вип. 17. – С. 20-29


  Обгрунтовуються принципи побудови автоматичних аналізатора та синтезатора українських слів. Вони засновуються на відомостях про морфемну будову слів, про закономірності сполучуваності морфем у структурах різних типів. На прикладі аналізу та синтезу ...
1310638
  Лубська М.В. Роль законів шаріату в сучасному ісламському суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 88-92. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається взаємодія традиційного права зі встановленими нормами Шаріату в контексті розвитку мусульманського суспільства на базі застосування юридично-правової практики класичних релігійно-правових шкіл (мазхабов). In article been ...
1310639
  Шевченко О.О. Роль законодавчого, виконавчого та інших органів і організацій США в формуванні близькосхідної політики : (до десятиріччя дії) // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 77-80. – (Юридичні науки ; Вип. 25)


  В статье исследуются вопросы соотношения роли законодательного и исполнительного органов США в формировании ближневосточной политики Вашингтона, обосновывается, что и конгресс, и президент являются послушным орудием военно-промышленного комплекса, а ...
1310640
  Ткач О.І. Роль законодавчої влади в демократичному суспільстві // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 183-193. – (Міжнародні відносини ; Вип. 6)
1310641
  Сміт Дж. Роль законодавчої влади в ліберально-демократичних суспільствах = The role of the legislature in liberal-democratic societies / Дженіфер Сміт ; [перекл. з англ. Ткачук Р.]. – Харків : Центр освітніх ініціатив, 2001. – 104 с. – Бібліогр.: с. 90-101. – (Демократична освіта / гол. ред. Перлін Дж. ; наук. ред. : Куранін В., Шаповаленко М.). – ISBN 966-7973-09-3; 966-7973-05-0
1310642
  Котов П.П. Роль законодательных актов российской империи в изучении результативности земледелия XVIII-XIX вв. // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2010. – № 22. – С. 12-14. – ISSN 1812-3805


  В статье показано комплексное значение законодательных актов Российской империи для характеристики результативности земледельческого производства XVIII–XIX вв. Уточняется время появления данных о посевах и урожаях хлебов, степени их объективности, ...
1310643
  Лопушанський А Роль законотворчості у підвищенні ефективності правової політики // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 89-93. – ISSN 1563-3349
1310644
  Демків Р. Роль закону в нормативно-правовому регулюванні діяльності міліції в Україні // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 8. – С. 88-91. – ISSN 0132-1331
1310645
  Павлишенко М. Роль закону єдності товарного і грошового обігу в утворенні прибутку : Проблеми економічної теоріі // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 2. – С. 34-42. – Бібліогр. 15 назв. – ISSN 0131-775Х
1310646
  Краснова М.В. Роль Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" у формуванні сучасної екологічної держави // Ефективність регулювання екологічних, природоресурсних та космічних відносин для сталого розвитку: право, інституції, сучасні інформаційні технології : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 12 листоп. 2021 р. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; [редкол.: Н.Р. Малишева та ін.]. – Київ : Наукова Столиця, 2021. – С. 75-79. – ISBN 978-617-7649-48-8
1310647
  Скляренко О. Роль Закону Хелмса-Бартона у політиці США щодо Куби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 58-59. – (Історія ; вип. 1 (114)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується вплив Закону Хелмса-Бартона на політику США щодо Куби. В статье исследуется влияние закона Хелмса-Бартона на политику США в отношении Кубы. Helms-Burton Act"s influence on the US policy towards Cuba is studied in the article.
1310648
  Давыдов А.С. Роль закупок сельскохозяйственных продуктов в экономических отношениях между государством и колхозами : Автореф... канд. экон.наук: / Давыдов А.С.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – Москва, 1967. – 16л.
1310649
  Марцин В.С. Роль залщаджень населення у трансформації економіки // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 4. – С.84-93
1310650
  Третяк К.О. Роль замовників на зведення споруд у забудові Києва наприкінці ХІХ - початку XX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 42-44. – (Історія ; вип. 40)


  На основі архівних документів, економічних видань дореволюційного часу, фотосвідчень і сучасних публікацій аналізується ситуація в історії Києва, коли внаслідок бурхливого розвитку капіталізму і збагачення великої кількості міських бізнесменів мале і ...
1310651
  Гуска М.Б. Роль занять оздоровчим туризмом студентів ВНЗ як засобу фізичної рекреації на формування здорового способу життя / М.Б. Гуска, М.В. Гуска // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2018. – Вип. 17, т. 2 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 4-5 квітня 2018 року. – С. 108-110
1310652
  Вакарюк Л. Роль заохочень та пільг у правовому стимулюванні працівників // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Махінчук В.М. ; редкол.: Бакалінська О.О., Берестова І.Е., Бобрик В.І. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 6 (304). – С. 95-100. – ISSN 2663-5313
1310653
  Шапошников К. Роль заощаджень домогосподарств у розвитку національної економіки / К. Шапошников, Д. Крилов, О. Лозиченко // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 5-14. – ISSN 2409-8892
1310654
  Пасажко Т.С. Роль заощаджень населення в економіці та фінансовий механізм їх активізації // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – Т. 23, № 10/1. – C. 87-93. – (Серія : Економіка ; вип. 9 (2)). – ISSN 2312-6779
1310655
  Ландовська Л.П. Роль заощаджень та інвестицій у ринковій економіці // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал / Дніпропетровський університет економіки та права. Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2008. – № 1. – С. 26-30.
1310656
  Підіпригора Ю. Роль заперечної форми дієслівних перифраз іспанської мови в побудові текстів Нового заповіту: проблеми зіставлення з українськими аналогами // Біблія і культура : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Чернівец. держ. ун-т ім. Ю. Федьковича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Н.-д. центр "Біблія і культура" ; упоряд. і відп. ред. Нямцу А.Є. – Чернівці, 2000. – Вип. 2. – С. 176-180. – ISBN 966-568-301-2
1310657
  Жигадло О. Роль запитань та відповідей на заняттях з професійно орієнтованої іноземної мови // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 2. – С. 340-341
1310658
  Олійник Анатолій Дмитрович Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології : Автореферат...канд.філологічних наук:10.02.01 / А.Д.Олійник;КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.С.17
1310659
  Олійник Анатолій Дмитрович Роль запозичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікроекономічної термінології : Дис.... канд. філолог. наук: 10.02.01 / Олійник Анатолій Дмитрович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 202 л. + Додатки: л.167-202. – Бібліогр.: л. 154-167
1310660
  Лебедєва А. Роль запозичень з англійської мови у формуванні сучасного російського сленгу (на матеріалі лексикографічних джерел) // Південний архів : (збірник наукових праць. Філологічні науки) / Міністерство освіти і науки України. Херсонський державний університет. – Херсон, 2009. – Вип. 46. – С. 111-115. – Бібліогр.: Літ.: в приміт.; 10 назв
1310661
  Губайдуллина Элла Абрамовна Роль заработной платы в повышении производительности труда рабочих. (На материалах пом-сти Башк. АССР) : Автореф... канд. экон.наук: 06.00.01 / Губайдуллина Элла Абрамовна; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1973. – 26л. – Бібліогр.:с.25-26
1310662
  Порало І.В. Роль заряджених і електронейтральних ліпідів у прояві мембранотропної активності оптичних ізомерів суфану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1310663
  Порало І.В. Роль заряджених і електронейтральних ліпідів у прояві мембранотропної активності оптичних ізомерів суфану // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 16-20. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Методом моношарової техніки досліджена взаємодія оптичних ізомерів кардіотонічного суфану з модельними мембранами, сформованими з фосфатидилсерину і фосфатидилхоліну. Встановлнено, що характер взаємоді залежить як від початкової щільності й заряду ...
1310664
  Ведерниоква Е.А. Роль заряженных групп в функционировании натриевых каналов нервных клеток : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Ведерниоква Е.А.; Ин-т цитологии. – Л, 1987. – 21л.
1310665
  Ведерникова Е.А. Роль заряженных групп в функционировании натриевых каналов нервных клеток : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.17 / Ведерникова Е.А.; Ин-т цитологии. – Л, 1987. – 21л.
1310666
  Юсупов В.В. Роль заслуженого професора М.С. Бокаріуса у становленні вітчизняних експертних установ у 1920-1930-х роках // Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 150-річчю з дня народження Засл. проф. М.С. Бокаріуса (Харків, 18-19 квіть. 2019 р.) / М-во юстиції України, Харків. НДІ суд. експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: О.М. Клюєв (голова), О.П. Угровецький, Е.Б. Сімакова-Єфремян та ін.]. – Харків : ХНІДСЕ, 2019. – С. 15-18


  "У 1920–1930-х роках Україна переживала складні часи. Правоохоронні органи республіки зазнавали численних трансформацій. Відбувалося налагодження взаємодії між підрозділами карного розшуку, судово-слідчими органами, експертними установами під час ...
1310667
  Афенченко Г.В. Роль засобів комунікації в подоланні соціальних конфліктів // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2012. – Вип. 37. – С. 196-204


  Розглядається можливість адаптації до соціальних змін і подолання соціальних конфліктів через відкриті колективні обговорення із застосуванням сучасних комунікаційних технологій.
1310668
  Вільгушинський М.Й. Роль засобів криміналістичної тактики // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 17. – С. 319-325
1310669
  Атаманчук П. Роль засобів мас-медиа в дієвій підготовці майбутніх вчителів фізики / П. Атаманчук, Є. Дінділевич // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 108, ч. 1. – С. 170-174. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  В даній статі розглядається можливість застосування засобів мас-медіа у дієвій підготовці майбутніх вчителів фізики. Наведені приклади застосування. Описані теоретичні та практичні можливості створення і використання мас-медіа засобів.
1310670
  Білоус А.В. Роль засобів масової інформації в географічному країнознавстві // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 49-53. – Бібліогр.: 7 назв
1310671
  Калініченко Б.М. Роль засобів масової інформації в інформаційній війні: політичні детермінанти впливу та протидії : автореф. дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.02 / Калініченко Богдан Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2021. – 36 с. – Бібліогр.: 32 назви
1310672
  Костирєв Андрій Геннадійович Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства : Дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Костирєв Андрій Геннадійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 205 л. – Бібліогр.: л. 193 - 205
1310673
  Костирєв Андрій Геннадійович Роль засобів масової інформації в процесі демократичного розвитку суспільства : Автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.02 / Костирєв А.Г.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1310674
  Костиря І. Роль засобів масової інформації в сучасній соціальній комунікації // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики та міжнародних відносин. – Київ, 2013. – Число 1, ч. 2. – С. 48-55


  Проаналізовано роль і місце ЗМІ в сучасній соціальній комунікації як тенденцію формування «суспільства спектаклю». Доведено, що у суспільстві спектаклю діє принцип товарного фетишизму, який проектує чуттєвий світ вже не на сам товар, а на його образ, ...
1310675
   Роль засобів масової інформації та інших джерел у формуванні здорового способу життя молоді. – Київ, 2000. – 111с. – ISBN 966-95717-5-8
1310676
  Король В. Роль засобів масової інформації у виборчому процесі // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2007. – № 2. – С. 23-27.


  Інтерв"ю з головою Комітету Верховної Ради України V скликання з питань свободи слова та інформації Шевченко А.В.
1310677
  Романова Л.Я. Роль засобів масової інформації у вихованні толерантності в молоді // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 38, січень - березень. – С. 94-96


  У статті розкривається роль засобів масової інформації у вихованні толерантності в молоді. Автор розглядає питання формування "екології суспільства". The article reveals the role of the mass media in breeding of tolerance among the youth. The author ...
1310678
  Шидей Н.В. Роль засобів масової інформації у впровадженні євроінтеграційного курсу України / Н.В. Шидей, Н.В. Оксентюк // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2019. – № 12.1 (76.1), грудень 2019 р., спецвипуск. – С. 74-77. – ISSN 2304-5809
1310679
  Паньків Роль засобів масової інформації у громадському вихованні гімназистів / Паньків, , Галина. // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2008. – № 2. – С. 15-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1310680
  Дуцик Діана Ростиславівна Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному суспільстві : Дис. ... канд. філологічних наук: 10.01.08. / Дуцик Д.Р.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 192л. – Бібліогр.: л. 181-192
1310681
  Дуцик Діана Ростиславівна Роль засобів масової інформації у забезпеченні політичних прав та свобод громадян у демократичному суспільстві : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Дуцик Д.Р.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1310682
  Лазаренко Я. Роль засобів масової інформації у запобіганні порушенням природоохоронного законодавства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 1. – С. 67-73. – ISSN 0132-1331
1310683
  Бєлоусова Н.Б. Роль засобів масової інформації у конструюванні політичної реальності у 2008-2009 роках / Н.Б. Бєлоусова, М.О. Клюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 206-209
1310684
  Кандагура К.С. Роль засобів масової інформації у побудові взаємовідносин влади з громадськістю // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 336-340
1310685
  Омельчук О.М. Роль засобів масової інформації у профілактиці злочинів // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2014. – Вип. 4 (52). – С. 163-170. – (0). – ISSN 2078-9165
1310686
  Бульба І.В. Роль засобів масової інформації у становленні громадянського суспільства (кримінологічний аспект) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2016. – № 2 (13). – С. 199-210. – ISSN 2304-4556
1310687
  Хлівнюк Т.П. Роль засобів масової інформації у сучасному виборчому процесі // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 708-716. – ISSN 1563-3349
1310688
  Чубенко І.В. Роль засобів масової інформації у формуванні антикорупційної свідомості громадян України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 52
1310689
  Хомич І. Роль засобів масової інформації у формуванні іміджу прокуратури / І. Хомич, М. Зубарєва // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – № 8 (146). – С. 152-158
1310690
  Черниш О.А. Роль засобів масової інформації у формуванні медіаграмотності особистості в контексті інформаційної війни // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 3 (175). – C. 11-19. – ISSN 2227-2747
1310691
  Мучник А. Роль засобів масової інформації у формуванні політичної системи (управлінський аспект механізму впливу громадськості на публічну владу) // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 3. – С. 197-201
1310692
  Минькович-Слободяник Роль засобів масової інформації у формуванні правової і політичної культури // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 66. – C. 19-27. – ISSN 1563-3349
1310693
  Щербина К. Роль засобів масової інформації у функціонуванні громадського суспільства // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009
1310694
  Фалько О.С. Роль засобів масової інформації як транслятора культури в гуманітаризації освіти // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 79 : Гуманізація науково-технічного прогресу
1310695
  Шалабай А. Роль засобів масової інформації як чинника формування правосвідомості населення в умовах формування правової держави в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 36-38
1310696
  Щербина К.Ю. Роль засобів масової інформаціїу функціонуванні громадянського суспільства // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С.353-356. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 2)
1310697
  Ваганова Ольга Вікторівна Роль засобів масової комунікаії у процесі глобалізації : Автореф. дис. ... канд. політичних наук:23.00.03 / Ваганова О.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 14 с. – Бібліогр.: 5 назв
1310698
  Литвиненко О. Роль засобів масової комунікації в консолідації українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядається проблема консолідації українського суспільства в контексті забезпечення інформаційної безпеки держави. The author considers the problem of consolidation of Ukrainian society in the context of implementation of information ...
1310699
  Козубенко Л. Роль засобів масової комунікації в процесах суспільної інтеграції та національної ідентичності // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д., Доброскок І.І., Дроздова І.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – С. 33-40. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 28). – ISSN 2309-1517
1310700
  Краснокутська Ю.С. Роль засобів масової комунікації у процесах конструювання політичного поля: функціональний аспект // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2012. – Вип. 57 (№ 2). – С. 584-587. – ISSN 2076-1554
1310701
  Ваганова Ольга Вікторівна Роль засобів масової комунікації у процесі глобалізації : Дис... канд. політичних наук: 23.00.03. / Ваганова Ольга Вікторівна; КНУТШ; Ін-тут міжнародних відносин. – Київ, 2002. – 210 л. + Додатки: л. 180-210. – Бібліогр.: л. 154-179
1310702
  Голубова Г. Роль засобів навчання у формуванні навчального середовища вищого освітнього закладу // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – Вип. 108, ч. 2. – С. 176-181. – (Педагогічні науки). – ISBN 978-966-7406-57-8


  У статті розглядається сутність та структурна характеристика навчального середовища освітнього закладу, з"ясовується роль засобів навчання у навчально-виховному процесі.
1310703
  Плетнев Е.А. Роль засоленных водоемов Серахсского района в эпидемиологии малярии // [Медицина]. – [Б. м., 1937. – С. 203-209
1310704
  Нетудихата С.Л. Роль застосування антидемпінгового механізму в світі та в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 36-40. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Стаття охоплює різні проблеми формування національної антидемпінгової політики України. Головними джерелами для майбутньої концепції стануть наведений світовий досвід та деякі приклади розслідувань офіційних українських органів. This article covers ...
1310705
  Власюк В. Роль захисника у доказовій діяльності // Друга міжнародна науково-практична конференція "Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність", присвячена світлій пам"яті вчених-процесуалістів Київської школи, 25-26 листопада 2010 р. / Проблеми процесуальної науки: історія та сучасність. – Київ, 2010. – С. 514-516
1310706
  Ібрагім Каплан Роль захисту даних в інформаційному менеджменті на підприємствах країн Європейського Союзу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.02.03 / Ібрагім Каплан; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1310707
  Ібрагім Каплан Роль захисту даних в інформаційному менеджменті на підприємствах країн Європейського Союзу : Дис...канд. економ. наук.:08.02.03 / Ібрагім Каплан; КУ ім.Т.Шевченка. Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2001. – 221л. + Додатки.:л.171-221. – Бібліогр.:л.:143-171
1310708
  Макаревич О.В. Роль захисту прав інтелектуальної власності підприємств в системі економічної безпеки // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2017. – C. 96-104. – (Серія "Економічні науки" ; № 1). – ISSN 2076-5843
1310709
  Грянка Г.В. Роль заходів адміністративного примусу в забезпеченні провадження у справах про адміністративні правопорушення // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 3. – С. 36-39.
1310710
  Бойков А.Д. Роль защитника в предупреждении преступлений / А.Д. Бойков ; Всесоюз. ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности. – Москва : Юридическая литература, 1971. – 112 с.
1310711
  Годлевська В.Ю. Роль збройних сил Іспанії в перехідному процесі до демократії // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 175-180. – ISBN 966-614-021-7
1310712
  Демченко В. Роль збройного насилля в екстраординарних умовах суспільно-політичної системи держави // Розвиток політичної науки: європейські практики та національні перспективи : матеріали ХIІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Чернівці, 28 черв. 2022 р.) / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича [та ін. ; редкол.: А.М. Круглашов та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2022. – С. 124-126. – ISBN 978-617-8034-37-5
1310713
  Рихлік В.А. Роль зв"язків з громадськістю у виборчих кампаніях // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 124-125
1310714
  Пекарчук В.М. Роль зв"язків з етнічною батьківщиною та міжкультурного діалогу у відродженні та розвитку культур етноменшин: зміни 1990-2000-х років // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 130-136. – ISSN 2077-1800
1310715
  Літвінов О. Роль зварювання в розбудові економіки України в перше післявоєнне десятиріччя // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди," Кафедра історії та культури України. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 35. – С. 235-239
1310716
  Кушинська Роль звичаю у сучасному міжнародному праві / Кушинська, ЛЛ // Другі юридичні читання : Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції, 18 травня; До 170-річчя НПУ ім. М. П. Драгоманова / Юридичні читання. – Київ : НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2005. – C. 642-645. – ISBN 966-660-151-6
1310717
  Озель В.І. Роль звичаю як джерела права в Україні // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 124-129
1310718
  Білецька Т. Роль ЗВО у соціально-психологічній адаптації першокурсників до нового освітнього середовища // Проблеми дидактики історії : збірник наукових праць / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; редкол.: С. Копилов, І. Кучинська, В. Дубінський [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2022. – Вип. 13. – С. 200-207
1310719
  Лимонова Л.О. Роль зворотних зв"язків у системі корпоративного управління // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 11. – С.126-130
1310720
  Никольский И.Д. Роль звуковых сигналов в регуляции группового защитного поведения птиц : Автореф... канд. био.наук: 03.00.08 / Никольский И. Д.; МГУ. – М., 1978. – л.
1310721
  Газов-Гинзберг Роль звукоизобразительных истоков в образовании семитского запаса корней : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Газов-Гинзберг А.М. ; Акад. наук СССР, Ин-т народов Азии. – Ленинград, 1963. – 19 с.
1310722
  Мостіпака Т.П. Роль здоров’язберігаючої компетентності педагога в умовах сучасного освітнього простору // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – C. 32-38. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 3). – ISSN 2412-9208
1310723
  Леви Э.Б. Роль здоровых и больных почек в выделении гормонов коры надпочечников и оценке ее функции : Автореф... канд. биол.наук: / Леви Э. Б.; АН СССР, Ин-т физиол. – Ленинград, 1966. – 16л.
1310724
  Белоусова А.А. Роль здравоохранения в становлении и обеспечении права на здоровье // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 76-83. – ISSN 2308-6912


  Стаття присвячена історії розвитку охорони здоров’я та його ролі у за- безпеченні права на здоров’я в міжнародному праві. Дослідження засноване на аналізі одного з факторів, завдяки яким право на здоров’я опинилося в центрі нового підходу до розуміння ...
1310725
  Войко Н.Ю. Роль зелених насаджень в організації комфортного міського середовища / Н.Ю. Войко, О.Ю. Добровольская // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури ; відп. ред. М.М. Дьомін [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 47. – С. 231-237. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2077-3455
1310726
  Ільницький В.В. Роль зеленої логістики в розвитку сталого ланцюга поставок / В.В. Ільницький, К.С. Озарко, А.І. Юрчик // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2023. – № 6 (545) : Сучасні тенденції фінансування сфери психічного здоров"я у світі. – С. 33-39. – ISSN 2222-4459
1310727
  Земзюліна Н.І. Роль земельних комітетів в організації селянського руху в 1917 р. (історіографічний аспект) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 27. – С. 94-101. – (Серія "Історичні науки")
1310728
  Сидор В.Д. Роль земельного законодавства у формуванні й реалізації земельної політики України // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 457-462. – ISSN 1563-3349
1310729
  Шкуратов О. Роль земельної іпотеки в кредитування сільськогосподарських товаровиробників // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2011. – № 10 (300). – С. 12-13 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-3944
1310730
   Роль землевпорядників в удосконаленні системи управління земельними ресурсами та землекористуванням / А.М. Третяк, В.М. Третяк, Р.А. Третяк, Н.А. Третяк // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 13, липень. – С. 3-10. – ISSN 2306-6792
1310731
  Чумаченок О.М. Роль землекористування у забезпеченні екологічної та продовольчої безпеки Європи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (235). – С. 100-109. – ISSN 2522-1620
1310732
  Глузман А.В. Роль земств в развитии системы образования в Крыму в XIX ст. / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский // Образование и педагогическая мысль Крыма (ХІХ - начало ХХ столетия) : монография / А.В. Глузман, Л.И. Редькина, С.А. Вишневский, М.А. Канишева, Д.А. и др. Прохоров. – Киев : Знания Украины, 2007. – С. 266-275. – ISBN 978-966-316-179-2


  Количественный состав студентов на факультетах университетов Российской империи в конце ХІХ в. (по данным на 01.01.18 г.).
1310733
  Кузьменко Н. Роль земств у організації жіночої педагогічної освіти на Чернігівщині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 38-42. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено становлення педагогічної освіти для жінок на Чернігівщині в кінці ХІХ - на початку ХХ століття. Вивчено обговорення проблеми кадрового забезпечення губернії педагогічними кадрами на засіданнях земської управи. Детально проаналізовано статут ...
1310734
  Андріяка Г.О. Роль земств у становленні та розвитку медико-санітарного обслуговування населення Київської губернії (1904-1917 роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Андріяка Ганна Олександрівна ; НАН України, Ін-т історії України. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1310735
  Обметко О.М. Роль земств у сфері охорони здоров"я населення українських губурній в останній чверті XIX ст. // Історико-політичні студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; Ін-т історії укр. суспільства. – Київ, 2015. – № 1 (3). – С. 55-63. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2312-217Х


  Розглядаються питання діяльності земств у сфері охорони здоров’я населення як прояв ліберальних перетворень епохи імператора Олександра ІІ протягом 1860—1870-х рр. Проаналізовано діяльність шести земств у губерніях Лівобережної та Південної України по ...
1310736
  Дмитренко О. Роль земства у розвитку селянської кооперації на Чернігівщині (1865-1917 рр.) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 1999. – № 5. – С.45-52
1310737
  Старушенко О. Роль земських та міських органів самоврядування у становленні громадянського суспільства на українських землях у другій половині ХІХ ст. / О. Старушенко, О. Кравцов // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 4. – С. 259-266.
1310738
  Власюк І. Роль земських установ у проведенні столипінської аграрної реформи на Правобережній Україні (1906-1914 рр.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2005. – Ч. 2. – С. 133-136
1310739
  Козаченко А. Роль земського свмоврядування у процесі проведення Столипінської аграрної реформи та після її згортання (1906-1916) // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Національної акад. правових наук України. – Харків, 2012. – № 2 (69). – С. 84-93. – ISSN 1993-0909
1310740
  Пак Т. Роль зимизации в повышении продуктивности сельскохозяйственного производства Узбекистана / Т. Пак, В.Н. Маленин. – Ташкент, 1975. – 72с.
1310741
  Македон В.В. Роль злиттів та поглинань у розвитку світової економіки // Європейський вектор економічного розвитку : Збірник наукових праць / Дніпропетровський університет економіки і права. – Дніпропетровськ, 2007. – Вип. 1. – С. 57-63. – ISBN 978-966-434-012-7
1310742
  Сокіл В. Роль зменшено-пестливих слів у формуванні чуттєво-образної системи голодоморної тематики // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 38 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 257-264


  У статті з’ясовується роль зменшено-пестливих слів як одного із засобів вираження експресії в наративах про голодомор. Ідеться про емоційні характеристики назв спорідненості, людського тіла, найменування їжі, у тому числі й сурогатної, предметів тощо. ...
1310743
  Гетьман А.О. Роль ЗМІ в легітимізації світового тероризму // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 6. – С. 15-19.
1310744
  Хаджі М.Х. Роль ЗМІ в об’єднанні нації країни у перехідний період (на прикладі преси України та Іракського Курдистану) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 190-193


  У статті дається порівняльний аналіз творів друкованої періодики України та Іракського Курдистану перших років становлення державності з метою ілюстрації можливостей їх упливу на формування націо нальної самосвідомості та об"єднання нації. The article ...
1310745
   Роль ЗМІ в процесах державотворення. – Київ, 1998. – 144с. – ISBN 966-7181-049
1310746
   Роль ЗМІ в процесах державотворення. – Київ : ЦВП, 1998. – 144с. – ISBN 9667181154
1310747
  Шаферс Л. Роль ЗМІ в толерантному суспільстві // Толерантність на кордонах Європи: вимір для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" (Україна) ; Мюнхен. ун-т Людвіга Максиміліана (Німеччина) ; [упоряд. І. Вегеш, М. Колодій]. – Ужгород : Наумченко Н.В., 2019. – С. 49-53
1310748
  Зуб Я.О. Роль ЗМІ та глобальних інформаційних мереж у міжнародній політиці / Я.О. Зуб, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 30. – С. 176-186 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1310749
  Слєпцова К.О. Роль ЗМІ та соціальних медіа в публічній дипломатії ЄС // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 102-104
1310750
  Давид О. Роль ЗМІ у виникненні кризових ситуацій: у контексті професійних стандартів журналістики // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 101-106. – (Серія журналістика ; Вип. 29)
1310751
  Путила В. Роль ЗМІ у війнах і революціях // КОМА, кореспонденція міжнародної аналітики : журнал студентів факультету міжнародних відносин СНУ ім. Лесі Українки / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – Т. 2, № 1. – С. 24-27. – ISSN 2312-9808


  Сучасні ЗМІ тісно пов"язані з різними конфліктними ситуаціями та є потужною психологічною зброєю, тому сьогодні поняття "інформаційна війна" набуває все більшої ваги.
1310752
  Черняхівська В.В. Роль ЗМІ у популяризації поезії українського літературного покоління "двотисячників" (на матеріалі публікацій про антологію "Дві тонни" // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 61-63. – (Серія "Філологічні науки")
1310753
  Радзієвський В. Роль ЗМІ у становленні української України // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 138-144


  У роботі досліджені питання важливості засобів масової інформації та засобів масової комунікації для культури. Зокрема, описані проблеми, які пов’язані з сучасними реаліями і необхідністю захисту засобами ЗМІ української культури та українізації ...
1310754
  Ридван М. Роль ЗМІ у формуванні в настрою тривоги в свідомості аудиторії // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 224-225
1310755
  Холод О.М. Роль ЗМІ у формуванні парадигми психолінгвістичного інструментарію при іміджуванні політиків // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2004. – Т. 17. – С. 74-86


  Стаття присвячена аналізу ролі ЗМІ у формуванні психолінгвістичного інструментарію при утворенні іміджу політиків.
1310756
  Кіслов Д.В. Роль ЗМІ у формуванні політичного дискурсу як засіб державного маркетингу // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 133-137. – ISSN 2220-1394
1310757
  Білоус А.В. Роль ЗМІ у формуванні туристичного іміджу дестинації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 168-172. – Бібліогр.: 8 назв
1310758
  Ємельянов Володимир Ігорович Роль змін внутрішньоклітинної концентрації Ca2+ в індукції хітиназної активності та накопиченні калози в клітинах томатів (Lycopersicon esculentum L.) : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.12 / Ємельянов В.І.; Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. – Київ, 2004. – 143л. – Бібліогр.: л.124-143
1310759
  Ємельянов Володимир Ігорович Роль змін внутрішньоклітинної концентрації Ca2+ в індукції хітиназної активності та накопиченні калози в клітинах томатів (Lycopersicon esculentum L.) : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.12 / Ємельянов В.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 9 назв.
1310760
  Бондарук Л.В. та ін. Роль змісту вихідного тексту для адекватної передачі його основної інформації засобами цільової мови // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 6 : Філологічні науки. Мовознавство. – С. 387-390. – ISSN 1729-360Х
1310761
  Попович В.М. Роль змісту навчання в інноваційних процесах підготовки сучасного фахівця-юриста // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2010. – Вип. 1(20) : Збірник науков. доповідей за матеріалами 20 міжн. наук.-практ. конф. "Міжнародне співробітництво у впровадженні інноваційних технологій навчання у вищій школі", 11-14 травня 2010 року. – С. 129-135. – ISSN 2218-5348
1310762
  Даниско О. Роль змішаного навчання в трансформації сучасної вищої освіти // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 4 (63) : Педагогіка. – C. 18-24. – ISSN 2078-1687
1310763
  Різун В.В. Роль ЗМК в демократичному суспільстві / За ред. проф. В.І. Шкляра // Публіцистика і політика, 2001
1310764
  Литвиненко О. Роль ЗМК у період постколоніального розвитку України // Українознавчий альманах / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Філос. ф-т, Центр українознавства ; відп. ред. М. Обушний ; редкол.: М.І. Обушний, С.Р. Кагамлик, К.А. Кобченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 21. – С. 57-62. – ISSN 2520-2626


  "Інформаційно-пропагандистська діяльність Російської Федерації у постколоніальний період належить до маловивчених і актуальних проблем. Автор визначає особливості інформаційно-пропагандистської кампанії РФ в Україні у постколоніальний період. Ці ...
1310765
  Шумарова Н.П. Роль ЗМК у розвитку мовної ситуації // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2003. – Т. 11. – С. 132-135


  У статті розкрито роль засобів мовної комунікації у становленні і розвитку мовної ситуації в багатонаціональній і багатомовній державі. Описано функції мас-медіа, що сприяють збереженню більш слабких з функціонального погляду мов. In the article it ...
1310766
  Макшеева Ольга Серафимовна Роль знаков в процессе отражения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Макшеева Ольга Серафимовна; МГУ. Филос. фак. – Москва, 1974. – 21л.
1310767
  Кравченко Ф.Е. Роль знаков и знаковых систем в военной теории и практике : Автореф... канд. философ.наук: 090001 / Кравченко Ф.Е.; АН ССР. Ин-т философии. Сектор теории отражения и современного научного познания. – М., 1972. – 22л.
1310768
  Харитонова И.Я. Роль знаменательных частей речи немецкого языка (существительного, глагола, прилагательного) при установлении связи межлу самостоятельными предложениями : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Харитонова И.Я. ; 1-й Моск. пед. ин-т иностр. яз. – Москва, 1965. – 23 с.
1310769
  Карцева С.А. Роль знаний в развитии музыкального восприятия младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: / Карцева С.А.; Лен. гос.пед. инзт. – Л., 1969. – 19л.
1310770
  Щураковская Л.А. Роль знаний в формировании двигательных навыков у первоклассников : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 260 / Щураковская Л.А. ; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Ленинград, 1970. – 19 с.
1310771
  Тундыков Ю.Н. Роль знаний в формировании нравственного сознания личности : Автореф... канд. философ.наук: 09.624 / Тундыков Ю.Н.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1970. – 22л.
1310772
  Панасенко Г.И. Роль знаний об общественных явлениях в формировании положительного отношения к окружающему у детей 5-7 лет. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Панасенко Г.И.; Мин. Просвещ. РСФСР. Лен. гос. пед. ин. – Л., 1973. – 16л.
1310773
  Давидова І.О. Роль знання в процесі організації бібліотечної діяльності // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 39-48. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Обґрунтовано зростаючу роль знання в процесі організації бібліотечної діяльності, що дозволило визначити останню як когнітивну працю. Значну увагу приділено розкриттю феномену когнітивної праці в бібліотечно-інформаційній сфері діяльності. Акцентовано ...
1310774
  Штока Є.Т. Роль знань у сучасній економіці // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 2 (61). – C. 127-135. – ISSN 2313-4569
1310775
  Прушківська Е. Роль знань у формуванні постіндустріального суспільства: національний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 60-63. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню ролі знань в процесі формування постіндустріального суспільства. Доведено, що в основі його формування в національній економіці повинні бути знання. З"ясована роль знань та інформації в постіндустріальному суспільстві, що ...
1310776
  Удра І.Х. Роль значних водних пертурбацій у змінах природи в антропогені // Київський географічний щорічник : Науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2005. – Вип. 5. – С. 34-52. – Бібліогр.: 41 назва
1310777
  Дорош О.О. Роль зовнішніх елементів комунікативної взаємодії у діалогічному мовленні персонажів (на матеріалі романів М. Дюрас) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 17. – С. 106-110.
1310778
  Лубенченко О.Е. Роль зовнішнього аудиту в залученні іноземних інвестицій та виході вітчизняних компаній на ринок ІРО // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 89-94. – ISSN 2222-4459
1310779
  Ставицький А.В. Роль зовнішнього впливу на трансмісійний механізм України // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 2 (51). – С. 87-93


  Досліджено вплив на рівень споживання та цін в Україні зовнішніх факторів із застосуванням інструментарію векторних авторегресій. Доведено, що на трансмісійному механізмі суттєво позначається базова ставка ФРС.
1310780
  Конотоп Г.О. Роль зовнішнього фінансування у задоволенні потреб визначених груп економічних агентів в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; загальна ред.: Вергун В.А., Расшивалов Д.П. – Київ, 2016. – Спец. випуск : Міжнародний бізнес. – С. 102-112. – ISSN 2308-6912
1310781
  Савчук І. Роль зовнішньоекономічних зв"язків у формуванні метрополітенських регіонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-29. – (Географія ; вип. 2 (71)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито роль зовнішньоекономічних зв"язків у формуванні метрополітенських регіонів. Розглянуто основні існуючі теоретико-методологічні підходи до їх вивчення в рамках провідних національних географічних шкіл різних країн світу, наведено існуючі в ...
1310782
  Кузнєцов С.Г. Роль золота в сучасній світовій економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – Бібліогр.: на 8 пунктів. – (Економіка ; вип. 72). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання статусу та ролі золота в сучасній світовій економіці. Проаналізовано, які сфери світового господарства використовують золото у своїй діяльності, обсяги та розподіл споживання золота. Наведено основні переваги використання золота як ...
1310783
  Рябініна Л. Роль золота і сучасних грошей в економічному розвитку країни // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 6 (208). – С. 12-17 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1310784
  Козюк В. Роль золота у валютних резервах країн сировинних експортерів // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 2 (77), квітень - червень. – С. 219-240. – ISSN 2519-4070
1310785
  Кузнєцов С. Роль золотих запасів як складової золотовалютних резервів у підвищенні конкурентоспроможності національної економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається питання необхідності золота у складі золотовалютних резервів центральних банків та міжнародних організацій. Досліджується теперішній стан золотих запасів та зміни, які відбулись у недавньому минулому та значно вплинули на статус ...
1310786
  Крючкова Н.М. Роль зоопланктона в процессах самоочищения водоемов. : Автореф... канд. биол.наук: / Крючкова Н.М.; БГУ им. В.И.Ленина. – Минск, 1968. – 25л.
1310787
  Бережная Е.К. Роль зрительного аппарата в организации движений руки : Автореф... канд. биол.наук: / Бережная Е.К.; АН СССР. Ин-т физиологии. – Л., 1968. – 26л.
1310788
  Бабич А.Д. Роль зрошувального лісового оазису в меліорації клімату посушливого південного степу (на прикладі Асканії-Нової) // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1975. – Вип. 13. – С. 40-49 : Рис.,табл. – Бібліогр.: 11 назв
1310789
  Колин К. Роль и задачи библиотек в инновационном развитии России // Библиотечное дело / Агентство Информ- Планета. – Санкт-Петербург, 2009. – № 17 (107). – С. 33 - 36. – ISSN 1727-4893
1310790
  Коробейников Б.В. Роль и задачи правоохранительных органов в предупреждении преступности / Б.В. Коробейников. – М, 1980. – 32с.
1310791
  Аюпов Мирза Роль и задачи профсоюзов Узбекистана в борьбе за выполнение плана хлопководства первой пятилетки (1928-1933 гг) : Автореф... канд. ист.наук: / Аюпов Мирза; Высшая школа профдвижения ВУСПС Кафедра истории профдвижения в СССР. – М, 1950. – 25л.
1310792
   Роль и задачи советской адвакатуры. – М, 1972. – 214с.
1310793
  Исаев Р. Роль и значение Азербайджана в системе глобальной энергетической безопасности // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 11 (289). – С. 53-55. – ISSN 1810-3944
1310794
  Эссин Т.А. Роль и значение библиотек Севастополя в сохранении и развитии руского языка // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 3. – С. 24-27


  О задаче библиотек Севастополя - предоставить своим читателям максимальные возможостидля чтения и получения информации на русском языке.
1310795
  Пайчадзе Т.Н. Роль и значение внешней торговли республик Закавказья в социалистическом преобразовании экономики края. : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.03 / Пайчадзе Т.Н.; АН ГрузССР. Ин-т экономики и права. – Тбилиси, 1973. – 32л.
1310796
  Мустаев Ш.А. Роль и значение государственного бюджета в развитии экономики и культуры Татарской АССР. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.10 / Мустаев Ш.А.; Всесоюз.заоч.фин-экон.ин-т. – М, 1976. – 20л.
1310797
  Зенин С.С. Роль и значение Земского Собора 1613 г. // История государства и права : научно-правовое издание : федеральный журнал / Изд. группа "Юрист". – Москва, 2013. – № 3. – С. 9-13. – ISSN 1812-3805
1310798
   Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации = Rola i znaczenie jezykow obcych w komunikacji miedzynarodowej // Zeszyty naukowe / Wszechnica Polska Szkoly wyzszej Towarzystwa wiedzy powszechnej w Warszawie. – Warszawa, 2008. – N 2 : Роль и значение иностранных языков в международной коммуникации. – (Neofilologia). – ISSN 1898-1577
1310799
  Лукин В.И. Роль и значение института омбудсмена в деле защиты прав человека (на примере Российской Федерации) // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2009. – № 22. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Можно с полным основанием сказать, что сама идея прав человека возникла и взращена на российской почве и имеет глубокие национальные корни, будучи вместе с тем идеей общечеловеческой.
1310800
  Киреенко Н.В. Роль и значение коммерческого посредничества при продвижении сельскохозяйственного сырья и продовольствия на внешние рынки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 120-125. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1310801
  Гуцуляк В.Н. Роль и значение Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. в становлении и развитии международного морского права // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права" : 16-17 квіт. 2015 р. / "Актуальні проблеми сучасного розвитку цивільного, міжнародного морського і транспортного права", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : КДАВТ, 2015. – С. 18-24
1310802
  Крамар С.Б. Роль и значение латинского языка в подготовке успешного специалиста в медицинском ЗВО / С.Б. Крамар, Д.И. Назарова, В.В. Филипенко // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; голов. ред. Чернозуб А.А. – Миколаїв, 2019. – Т. 4, № 2 (18). – С. 246-250. – ISSN 2415-3060
1310803
  Шаповал В.М. та інш. Роль и значение малого бизнеса в национальной экономике // Академічний огляд. Економіка та підприємництво : науково-практичний журнал. – Дніпропетровськ, 2002. – № 1. – С.59-65
1310804
  Курченко С.В. Роль и значение международных неправительственных организаций в становлении и развитии мирового гражданского общества // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 599-605. – ISSN 1563-3349
1310805
  Шушунова З.Р. Роль и значение мизансцены в культурно-семиотическом пространстве театра // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2010. – № 2. – С. 61-64. – ISSN 2073-9702


  Автор актуализирует вопросы, связанные с семиозисом культурно-семиотического пространства на примере театра. Исследование театральной морфологии профессионалом-режиссёром с теоретических позиций приводит к объяснению многих позиций, связанных с ...
1310806
  Ахмеев Гурий Николаевич Роль и значение неделимых фондов колхозов в сближении двух форм социалистической собственности : Автореф... канд. экон.наук: / Ахмеев Гурий Николаевич; Моск. обл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1961. – 22л.
1310807
  Лушина Н.Л. Роль и значение общественных фондов потребления при социализме : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук / Лушина Н.Л. ; МВ и ССО РСФСР, Москов. экон.-стат. ин-т. Каф. полит. экономии. – Москва, 1962. – 20 с.
1310808
  Лушина Н.Л. Роль и значение общественных фондов потребления при социализме. / Н.Л. Лушина. – М., 1962. – 99с.
1310809
  Рябоконь К.В. Роль и значение омбудсмена в современной Украине // Верховенство права очима правників-початківців : матеріали Всеукр. наук. конф. студентів та аспірантів, 3 груд. 2016 р., м. Одеса : у 2 т. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Студент. наук. т-во ; [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – Одеса : Юридична література, 2016. – Т. 1 : / [відп. ред.: Г.О. Ульянова]. – С. 28-30. – ISBN 978-966-419-279-5
1310810
  Судакова З.В. Роль и значение осины в растительном покрове. : Автореф... канд. биол.наук: / Судакова З.В.; МП РСФСР. Москов. обл. пед.ин-т. – М., 1954. – 15л.
1310811
  Арипов К.Ш. Роль и значение периодической печати в становлении и развитии узбекской советской литературы : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Арипов К.Ш. ; Самарк. гос. ун-т им. Алишера Навои. – Самарканд, 1966. – 25 с.
1310812
   Роль и значение помощи международного коммунистического движения в становлении и развитии МНРП. – Москва : Политиздат, 1978. – 263 с.
1310813
  Цитульский В.Ф. Роль и значение понятий "работники" и "работодатель" сквозь призму социального партнерства // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 6. – С. 41-47. – ISSN 0132-0769
1310814
  Рвфес П.М. Роль и значение растительноядных насекомых в лесу / П.М. Рвфес. – Москва, 1968. – 234с.
1310815
  Смоловик Р.Ф. Роль и значение руководителя научно-исследовательского коллектива / Р.Ф. Смоловик, Н.И. Жорник // Вчені записки Харківського гуманітарного інституту "Народна українська академія" : Збірник наукових праць / Харківський гуманітарний інститут "Народна українська академія". – Харків, 2002. – Том 8. – С.165-172.
1310816
  Яковенко Владимир Петрович Роль и значение советской военной печати в борьбе с буржуазной идеологией (1981-1987) : Автореф... канд. историческихнаук: 07.00.10 / Яковенко Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 18л.
1310817
  Яковенко Владимир Петрович Роль и значение советской военной печати в борьбе с буржуазной идеологией (на опыте деятельности окружных газет за 1981-1987 гг.) : Дис... канд. ист.наук: 07.00.10 / Яковенко Владимир Петрович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1988. – 200л. – Бібліогр.:л.187-200
1310818
  Котова Л.В. Роль и значение современного украинского государства в правовом регулировании наемного труда // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС України. Спецвипуск : Науково-теоретичний журнал / Луганська академія внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України. – Луганськ, 2004. – Спецвипуск (у п"яти частинах), : Ідея правової держави: історія і сучасність; ч.4. – С.142-146
1310819
  Воробей Е. Роль и значение специальных налоговых режимов в формировании доходов регионального и местного бюджетов / Е. Воробей, Волкова-Гончарова, С. Сивкова // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 163-169. – ISSN 1818-5754
1310820
  Дуняева М.М. Роль и значение средств массовой коммуникации в современных политических процессах // Политика и общество : научный журнал / Рос. акад. наук, Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2014. – № 10 (118). – С. 1252-1257. – ISSN 1812-8696
1310821
  Раилян П. Роль и значение судебной власти в системе разделение властей // Закон и жизнь : международный научно-практический правовой журнал / Министерство юстиции Республики Молдова. – Кишинёв, 2010. – № 11 (229). – С. 15-24. – ISSN 1810-3081
1310822
  Пахратдинов А. Роль и значение творчества народных шаиров в становлении и развитии каракалпакской советской литературы / А. Пахратдинов. – Нукус, 1978. – 286с.
1310823
  Лепин С. Роль и значение христианской мысли в формировании темы личности // Веснік Беларускага дзяржаунага універсітэта. Серыя 3 : Навукова-тэарэтычны часопіс / Беларускі дзяржауны універсітэт. – Мінск, 2006. – С. 72-78. – (Гісторыя. Філасофія. Псіхалогія. Паліталогія. Сацыялогія. Эканоміка. Права ; № 1). – ISSN 0321-0359
1310824
  Климакова Е.В. Роль и мес преподавателя в современном образовательном процессе: личность как основа образовательной парадигмы // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2010. – № 3 (32). – С. 237-241. – ISSN 1811-0916
1310825
  Вереин А.В. Роль и место *корпуса мира* в политике американского неоколониазма в 1961-1971гг. : Автореф... канд. ист.наук: 005 / Вереин А.В.; АН СССР. – М., 1972. – 25л.
1310826
  Черний В.И. Роль и место альбумина в современной инфузионно-трансфузионной терапии // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 23-31. – ISSN 2224-0586
1310827
  Муминов И.М. Роль и место Амира Тимура в истории средней Азии в свете данных письменных источников / И.М. Муминов. – Ташкент, 1968. – 47с.
1310828
  Выходец Ю.С. Роль и место бизнес-модели в управлении проектами / Ю.С. Выходец, Н.Ю. Ровинская // Авиационно-космическая техника и технология : научно-технический журнал / М-во образования и науки Украины ; Нац. аэрокосмический ун-т им. Н.Е. Жуковского "Харьк. авиационный ин-т". – Харьков, 2016. – 3 (130), май - июнь. – С. 103-111. – ISSN 1727-7337
1310829
   Роль и место вуза в современной экономической, национальной и региональной инновационных системах / К.И. Сафонова, В.Г. Белкин, С.А. Ерышева, Ю.Ю. Чмырь // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2011. – № 3. – С. 49-59. – ISSN 1609-4646


  Выстроен понятийный аппарат с целью обеспечения объективности в толковании сущности, функций, взаимосвязи национальной, региональной и внутривузовской инновационных систем. Определено место и роль вуза в системе хозяйствующих субъектов экономики после ...
1310830
  Нгуен З Т.К. Роль и место вузовских библиотек в деятельности высших учебных заведений Социалистической Республики Вьетнам // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2016. – № 4. – С. 16-24. – ISSN 0130-9765
1310831
  Жиряков И.Г. Роль и место идей о постоянном нейтралитете в восстановлении полного суверенитета австрийского государства // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2007. – № 22. – С. 38-40. – ISSN 1812-3805
1310832
  Кислова О.Н. Роль и место интеллектуального анализа данных в развитии эмпирической социологии // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 844. – С.87-93. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 23). – ISSN 0453-8048
1310833
  Матыцина И.В. Роль и место клише в стереотипных ситуациях общения (на материале интервью, проведенных шведским этнологом К. Эрикссон) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В.Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 41-56. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1310834
  Закордонец А.А. Роль и место конвекций в научном познании : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Закордонец А.А.; В надзаг.: АН СССР. Ин-т философии. – Киев, 1979. – 24л.
1310835
  Дмитриева Т.В. Роль и место курса "основы системного анализа" в профессиональной подготовке студентов // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 9. – С. 56-59. – ISSN 1726-667Х
1310836
  Тажиева А.У. Роль и место модульной технологии в обучении согласованию времен английских глаголов // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 7. – С. 81-83. – ISSN 1726-667Х
1310837
  Асадуллин Ф.А. Роль и место мусульманской общины в историческом развитии московского социума ( историография и методология проблемы) // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность / РАН, Ин-т востоковедения; Ин-т Африки. – Москва, 2010. – № 3. – С. 175-183. – ISSN 0869-1908
1310838
  Чабиева М. Роль и место Муфтията - высшего религиозного органа мусульман Ингушетии // Дні науки історичного факультету - 2011 : матеріали IV Міжнар. наук. конф. молодих учених, присвяч. 20-річчю Незалежності України, (28-29 квіт. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред. І.В. Семеніст]. – Київ : [б. в.], 2011. – Вип. 4, ч. 5. – С. 61-62
1310839
  Станчик С.С. Роль и место народных масс в "цветных революциях" // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2012. – № 9 (99). – С. 14-20. – ISSN 1812-8696
1310840
  Бузуев В.М. Роль и место науки в строительстве коммунизма в СССР : Автореф... докт. экон.наук: / Бузуев В. М.; Моск. фин. ин-т. – М., 1966. – 34л.
1310841
  Калинин Юрий Анатольевич Роль и место научно-атеистического воспитания в формировании коммунистического мировоззрения : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Калинин Юрий Анатольевич; МВ и ССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1978. – 22л.
1310842
  Калинин Ю.А. Роль и место научно-атеистического воспитания в формировании коммунистического мировоззрения. : Дис... канд. философ.наук: / Калинин Ю.А.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1978. – 168л.
1310843
  Довгань А.В. Роль и место общения в работе вузовской библиотеки образовательного учреждения сферы культуры: постановка проблемы / А.В. Довгань, А.В. Скабодина // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2016. – № 2. – С. 8-14. – ISSN 2409-9805
1310844
  Иванов В.Н. Роль и место общественных начал в процессе формирования коммунистических приозводственных отношений. : Автореф... канд. философ.наук: / Иванов В.Н.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1967. – 22л.
1310845
  Сафикулиев Ш.А. Роль и место письменных упражнений в развитии речевых умений по английскому языку : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сафикулиев Ш.А. ; Азерб.ГУ , Филол. фак-т. – Баку, 1973. – 53 с. – Бібліогр.:с.52-53
1310846
  Гончаров В.В. Роль и место политических партий в формировании, функционировании и развитии системы исполнительной власти в Российской Федерации // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 24. – С. 7-9. – ISSN 1812-3805
1310847
  Босенко Евгения Валерьяновна Роль и место практики в диалектическом освоении действительности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Босенко Евгения Валерьяновна; АН УССР. Ин-т философии. – К., 1982. – 23л.
1310848
  Кочетков Г.Б. Роль и место предпринимательства в инновационной экономике // США - Канада. Экономика, политика, культура : Научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва, 2006. – № 2. – С. 31-44. – ISSN 0321-2068
1310849
  Волошин А.И. Роль и место приватизационных процессов в экономике Украины // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 138-143.
1310850
   Роль и место программированного обучения в системе средств и методов обучения. – Москва, 1974. – 314 с.
1310851
   Роль и место программированного обучения в учебном процессе. – Москва, 1969. – 251 с.
1310852
  Стрелковский Г.М. Роль и место производительного труда в коммунистическом воспитании учащихся средних общеобразовательных школ : Автореф. дис... канд. пед. наук: / Стрелковский Г.М.; 1-й Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Москва, 1964. – 22с.
1310853
  Елизаров А.Б. Роль и место прокурорского надзора в триаде властей // История государства и права : Научно-правовое издание. – Москва, 2003. – № 6. – С.24-27
1310854
  Маргулов А.Х. Роль и место религии в процессе этнической консолидации ассирийского населения Украины // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 139-144. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье была сделана попытка исследовать влияние православной религии ассирийского населения Украины как фактора, который влияет на уровень консолидации его в обществе. Рассматриваются вопросы по истории становления Ассирийской Церкви Востока и ее ...
1310855
  Рафиенко Александр Викторович Роль и место рецептивных упражнений в процессе формирования репродуктивных грамматических навыков : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Рафиенко Александр Викторович; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1987. – 23л.
1310856
  Антонян Л. Роль и место риск-мнеджмента в управлении компанией // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2008. – № 2. – С. 100-115. – ISSN 0207-3676
1310857
  Ластовская Г.И. Роль и место сельских культурно-просветительских учреждений в системе атеистического воспитания трудящихся : Дис... канд. ист. наук: 09.00.02 / Ластовская Г. И.; Киевск. гос. ин-т культ. – Киев, 1979. – 188л.
1310858
  Ластовская Г.И. Роль и место сельских культурно-просетительных учреждений в системе атеистического воспитания трудящихся (на матер. зап. обл. УССР 1939-1975 гг.) : Автореф... канд. ист. наук: 09.00.02 / Ластовская Г. И.; Ластоская Г. И.; КГУ. – К., 1979. – 20с.
1310859
  Жуков Н.И. Роль и место системного и кибернетического подходов в структуре методологии современной науки // Философские проблемы современного естествознания : межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1977. – Вып. 42
1310860
   Роль и место словообразования в процессе преподавания иностранных языков в высшей школе : сборник статей. – Горький, 1976. – 126 с.
1310861
  Корицкий С.А. Роль и место Сулеймана Демиреля в формировании политической системы Турции на начальном этапе периода Третьей Республики (1980-е гг.) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 13 : научный жырнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2011. – С. 3-13. – (Востоковедение ; № 3). – ISSN 0201-7385
1310862
  Нога М. Роль и место сферы услуг в социально-экономическом развитии социалистического общества. (На прим. Польской Нар. Респ.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Нога М.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1975. – 20л.
1310863
  Тищенко Ю. Роль и место таможенных режимов в общем процессе хозяйственной деятельности // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 201-202
1310864
  Опалло М. Роль и место территориального планирования в социально-экономическом планировании / М. Опалло. – М, 1978. – 64с.
1310865
  Косухин В. Роль и место тестирования в деятельности вуза / В. Косухин, Г. Логинова, И. Логинова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2008. – № 1. – С. 94-97. – ISSN 0869-3617


  О перспективности тестовой технологии оценки качества знаний студентов
1310866
  Тимонина И. Роль и место технополисов в совершенствовании военно-экономического потенциала Японии // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1989. – № 5 (262). – С. 120-185
1310867
  Пенькова И.В. Роль и место Украины в мировом технологическом обмене / И.В. Пенькова, В.И. Душков // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 84. – С. 47-51. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1310868
  Гарш Артур Леонгардович Роль и место упражнений в развитии самостоятельного мышления учащихся : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гарш Артур Леонгардович; Туркм. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Душанбе, 1975. – 21л.
1310869
  Ханбиков Я.И. Роль и место школьной биоблиотеки в учебно-воспитательной работе средней школы. : Автореф... Канд.пед.наук: / Ханбиков Я.И.; Ереван.гос.ун-т. – Ереван, 1954. – 20л.
1310870
  Даргвайнис Мечисловас Иполито Роль и место экономиста совхоза в организации экономической работы (напримере совхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Даргвайнис Мечисловас Иполито; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1972. – 28л.
1310871
  Яковлева Р.Я. Роль и методика применения наглядных средств (образца предмета и чертежа) в трудовом обучении младших школьников : Автореф... канд. пед.наук: 13.730 / Яковлева Р.Я.; Ленингр. гос. пед. ин-т. – Л., 1970. – 25л.
1310872
  Амбарцумян З.Н. Роль и назначение каталогов советских библиотек / З.Н. Амбарцумян ; Моск. гос. библ. ин-т им. В.М. Молотова. – Москва : Госкультпросветиздат, 1951. – 20 с. – (Лекции для студентов-заочников по курсу "Библиотечные каталоги")
1310873
  Акрамов А.А. Роль и назначение общественных фондов колхозов на современном этапе (на материалах хлопкосеющих колхозов Таджикистана). : Автореф... канд. экон.наук: к / Акрамов А.А.; Таджикский гос. ун-т. – Сталинабад, 1960. – 23л.
1310874
  Куршубадзе Ц.В. Роль и назначение проекционного черчения в обучении инженерной графики / Ц.В. Куршубадзе, И.Ш. Дидманидзе // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 139-141. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 978-966-2142-53-2. – ISSN 1812-5409


  Обучение инженерной графики способствует развитию пространственного мышления, формирует способность видения, сравнения, наблюдения, анализа и синтеза. Одной из основных тем в обучении инженерной графики является проекционное черчение. Указанную тему ...
1310875
  Шульга А.П. Роль и образ автора в литературной биографии Э. Берджесса "Уильям Шекспир. Гений и его эпоха" // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Київ ; Харків, 2014. – С. 210-219. – (Літературознавство ; вип. 2 (78), ч. 1). – ISSN 2312-1068
1310876
  Гончаренко Элла Роль и образ Норы в творчестве Джеймса Джойса // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 3. – С. 78-86. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматривается влияние жены Джеймса Джойса - Норы Барнакл на творчество известного писателя.
1310877
  Селюкова Е.А. Роль и общение педагога как показатель качественности дидактического процесса // Образование. Наука. Научные кадры : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва, 2011. – № 3. – С. 102-104. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
1310878
  Студенко Т.С. Роль и перспективы мотивного анализа в системе целостной интерпретации романа Э. Золя «Рим». // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 79-92. – (Филология ; № 1). – ISSN 0201-7385
1310879
  Андреев А.А. Роль и проблемы преподавателя в среде e-Learning // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 8/9. – С. 41-45. – ISSN 0869-3617


  Обсуждаются роли и компетенции преподавателей вузов в образовательной среде, насыщенной средствами информационных и коммуникационных технологий.
1310880
  Шкляр Светлана Николаевна Роль и пути совершенствования работы клубных учреждений по формированию активной жизненной позиции сельской молодежи (на мат-лах УССР) : Дис... канд. филос.наук: 09.00.02 / Шкляр Светлана Николаевна; Мин-во культуры УССР, Киев. гос. ин-тут культуры им. А.Е.Корнейчука. – К., 1989. – 195л. – Бібліогр.:л.175-195
1310881
  Шкляр Светлана Николаевна Роль и пути совершенствования работы клубных учреждений по формированию активной жизненной позиции сельской молодежи (На материалах УССР) : Автореф. дис. ... канд. философ. наук : 09.00.02 / Шкляр Светлана Николаевна; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1989. – 16 с.
1310882
  Поплужный В.Л. Роль и развитие интеллектуальных чувств в познавательной деятельности личности : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 731 / Поплужный В.Л. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1969. – 17 с.
1310883
  Поплужный В.Л. Роль и развитие интеллектуальных чувств в познавательной деятельности личности : Дис... канд. психол.наук: / Поплужный В.Л.; КГУ. – К, 1969. – 263л. – Бібліогр.:л.256-264
1310884
  Стриженко А.А. Роль и средства социально ориентированного общения в буржуазной пропаганде / А.А. Стриженко. – Барнаул, 1982. – 102с.
1310885
  Бедный Б.И. Роль и структура образовательной подготовки в аспирантуре нового типа // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2013. – № 12. – С. 78-89. – ISSN 0869-3617


  Проанализированы основные тенденции развития докторского образования в рамках Болонского процесса. Представлен практический опыт модернизации системы подготовки научных кадров в аспирантуре Нижегородского государственного университета им. Н.И. ...
1310886
  Алиев Э.А. Роль и участие ООН в развитии транспортных правоотношений государств // Международное право : научный журнал / Российская ассоциация международного права; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2008. – № 4 (36). – С. 121-131. – ISSN 1560-2893
1310887
  Нагорная М.А. Роль и формы организационного планирования в деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Нагорная М.А.; МГУ. – М, 1973. – 26л.
1310888
  Майстрович Т.В. Роль и функции специализированного сайта по методической поддержке библиотечной деятельности // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2013. – № 4. – С. 46-48. – ISSN 1815-3186


  Изложены теоретико-методологические основания разработки проблемно-ориентированного сайта по методической поддержке библиотечной деятельности. На примере сайта Российской ассоциации электронных библиотек рассматривается его структура, целевое ...
1310889
  Фогль В. Роль и функция Экспертного совета по оценке экономического развития Западной Германии в системе государственно-монополитсического капитализма ФРГ : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Фогль В.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра экон. наук. – М., 1969. – 18л.
1310890
  Гребенщиков Г.Ф. Роль и эффективность применения технических средств в качественной подготовке молодых специалистов (На материалах вузов ТССР) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Гребенщиков Г. Ф.; Туркм. ГУ. – Ашхабад, 1975. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1310891
  Аветисян К.М. Роль И. Дицгена в развитии материалистической гносеологии : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.620 / Аветисян К.М. ; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1970. – 22 с.
1310892
  Вески А. Роль И.В.Вески в истории развития эстонской терминалогии. : Автореф... канд. филол.наук: / Вески А.; Тартут. гос. ун-т. – Тарту, 1956. – 25л.
1310893
  Далматов М.К. Роль И.П. Павлова в развитии иммунологии / М.К. Далматов. – Москва, 1954. – 88 с.
1310894
  Спиридонова Л.Ф. Роль И.Х.Аделунга в установлении орфографических и грамматических норм немецкого национального литературного языка. : Автореф... канд. филолог.наук: / Спиридонова Л.Ф.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1963. – 16л.
1310895
  Лукьянов А.Т. Роль идей В.И. Ленина в борьбе за сознательно-диалектическое естествознание // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Вища школа, 1980. – Вып. 48 : В.И. Ленин и актуальные философские проблемы естествознания
1310896
  Фомин Д.В. Роль идей научного коммунизма в условиях постепенного перехода от социализма к коммунизму : Автореф... канд. филос.наук: / Фомин Д.В.; МГУ. Ин-т повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – М., 1955. – 16л.
1310897
  Мшвениерадзе В.В. Роль идеологии в жизни общества / В.В. Мшвениерадзе. – Москва, 1969. – 48с.
1310898
  Трифонов С.С. Роль идеологий в пространственной экспансии цивилизаций: история, современность и перспективы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 99-104. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1310899
  Токмань В.И. Роль идеологической работы в развитии социальной активности молодежи на современном этапе коммунистического строительства : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.621 / Токмань В.И. ; ХГУ. – Харьков, 1970. – 20 с.
1310900
  Добрина В.А. Роль издержек социалистического производства в формировании прибыли промышленных предприятий на современном этапе. : Автореф... Канд.экон.наук: 08.00.01 / Добрина В.А.; МВ и ССО РСФСР. – Саратов, 1975. – 26л.
1310901
  Шумилин А.И. Роль израильского фактора в ближневосточной политике Вашингтона // США - Канада. Экономика, политика, культура : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва, 2015. – № 2 (542). – С. 32-47. – ISSN 0321-2068


  Механизмы формирования ближневосточной политики США. Роль еврейских организаций и произраильских лоббистских структур в данном процессе.
1310902
  Аракелов Г.Г. Роль изучения простых систем в создании Е.Н. Соколовым модели концептуальной рефлекторной дуги // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 14 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 57-62. – (Психология ; № 4). – ISSN 0201-7385
1310903
  Дворянчикова С. Роль имен собственных в модели комического, высмеивающего несовершенства // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 16, т. 6 (168). – С. 43-49
1310904
  Киркач В.Н. Роль имени в этнической культуре / В.Н. Киркач, Э.Н. Левченко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 2. – С. 251-259. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  В статье рассмотрено имя в многоплановом аспекте. Особое внимание уделено его роли в конкретной этнической культуре. Критически проанализированы существующие подходы к числовому коду имени и его трактовке в языковой структуре расширенного славянского ...
1310905
  Хижный Э.К. Роль иммиграции в формировании трудовых ресурсов стран Западной Екропы в конце ХХ - начале ХХI века // Актуальные проблемы Европы : Сборник научных трудов / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2005. – № 1 : Западная Европа перед вызовом иммиграции. – С. 69-87. – Bibliogr.: на 34 пунктів. – (Европа: 21 век). – ISSN 0235-5620
1310906
  Шульгина Н.С. Роль иммунологических реакций в развитии патологического процесса в роговой оболочке при ожоге глаз : автореф. дис. ... доктор биол. наук / Шульгина Н.С. ; ОГУ им. И.И. Мечникова. – Одесса, 1965. – 34 с.
1310907
  Михайлов А. Роль импорта в развитии экономики России в условиях ее членства в ВТО // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2013. – № 12 : Финско-российское сотрудничество. – С. 45-49. – ISSN 2074-6040
1310908
  Шевченко С.А. Роль инвестиций в повышении конкурентоспособности хозяйственной организации // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / Изд-во "Спутник +". – Москва, 2012. – № 6 (68). – С. 31-33. – ISSN 1680-2721
1310909
  Бекмухамедов О. Роль инвестиций и международного движения капитала в процессе развития экономики // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 8-11
1310910
  Алиев Р.М. Роль инвестиционно-строительного комплекса в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики : новини зарубіжної науки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 3 (105). – С. 275-280 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1310911
  Бабаев Т. Роль инвестиционного фактора в развитии азербайджанской экономики: основные направления и перспективы // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 10-14. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1310912
  Буряк С.Б. Роль инвестиционной политики империалистических государств в укреплении колониально-расистских режимов на Юге Африки (60-е - первая половина 70-х гг.) // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 24-30. – (Международные отношения и международное право ; № 14)
1310913
  Кононенко А.А. Роль индивидуального имиджа в социальных коммуникациях // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 101-107
1310914
  Резвицкий И.И. Роль индивидуального субъекта в современном научном познании // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2014. – № 6. – С. 72-80. – ISSN 0235-1188
1310915
  Гиясов Т. Роль Индии в укреплении мира на Ближнем и Среднем Востоке. (1950-1967). / Т. Гиясов. – Ташкент, 1970. – 120с.
1310916
  Мезенцева О.В. Роль индуизма в идеологической борьбе современной Индии / О.В. Мезенцева. – М., 1985. – 175с.
1310917
  Ярмолович О.И. Роль индуктивного метода в обучении грамматике английского языка студентов факультета экономики и менеджмента / О.И. Ярмолович, Л.И. Алексеева, С.И. Катрич // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2013. – С. 110-116. – (Серія: Філологія ; вип. 7)
1310918
  Неделькина Светлана Викторовна Роль индукции и торможения микросомальных ферментов печени крыс в превращениях чужеродных и эндогенных соединений : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Неделькина Светлана Викторовна; АН СССР. Сибир. отд. Объед. учен. совет по биолог. наукам. – Новосибирск, 1975. – 31л.
1310919
  Яковлева Е. Роль индустриализации в строительстве социализма в Польше : Автореф... канд.экон.наук / Яковлева Е. – Москва, 1950. – 19 л.
1310920
  Волов А.Б. Роль индустриальных процессов в развитии природно-хозяйственных систем бассейнового типа Северо-Запада России : География // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 8. – С. 24-29 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7207
1310921
  Кузюков Ф.Ф. Роль индустрии Урала и создании материально-технической базы коммунизма / Ф.Ф. Кузюков, В.Н. Черепанов. – Челябинск, 1964. – 219с.
1310922
   Роль инженерно-геологических факторов в развитии процессов деформации надугольных толщ на Ахалцихсокм буроугольном месторождении : Автореф... канд .геол. минер.наук: 04.00.07 / Лапиашвили М. Ш,; Лапиашвили М. Ш,; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1976. – 21л.
1310923
  Модель Б.С. Роль инженерно-механических работников промышленных предприятий в развитии социалистической культуры. : Автореф... канд.наук: / Модель Б.С.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1977. – 24л.
1310924
   Роль инженерно-технических работников в создании материально-технической базы коммунизма. – Воронеж : Издательство Воронежского университета, 1974. – 213 с.
1310925
  Аношина А.С. Роль инженерно-технического труда в повышении эффективности промышленного производства (на примере предприятий химич. промышленности за 1959-1970 гг.) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Аношина А.С.; Всесоюз. заочный финансово-экономич. ин-т. – М., 1972. – 22л.
1310926
  Кривега Л.Д. Роль инженерного труда в социально-экономическом прогрессе социалистического общества (Филос.-социолог. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кривега Л.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1310927
  Кривега Л.Д. Роль инженерного труда в социально-экономическом прогрессе социалистического общества (Филос.-социолог. анализ) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.01 / Кривега Л.Д.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1989. – 17л.
1310928
  Кривега Людмила Дмитриевна Роль инженерного труда в социально-экономическом прогрессе социалистического общества (философско-социологический анализ) : Дис... канд. философ.наук: 09.00.01 / Кривега Людмила Дмитриевна; КГУ им Т.Г.Шеченко. – К, 1988. – 166л. – Бібліогр.:л.149-167
1310929
  Бровкова Е.Г. Роль инноваций в организационном развитии предприятий в условиях глобализации / Е.Г. Бровкова, Е.В. Бровкова, Т.И. Адырова // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 12. – С. 68-70
1310930
  Доровских А.И. Роль инноваций в развитии вертикально интегрированных нефтяных компаний // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 89-101. – (Экономика ; № 1). – ISSN 0201-7385
1310931
  Ясин Е. Роль инноваций в развитии мировой экономики / Е. Ясин, М. Снеговая // Вопросы экономики : Ордена Трудового Красного Знамени ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики"; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2009. – № 9. – С. 15-31. – ISSN 0042-8736
1310932
  Латуха О.А. Роль инновационной деятельности в развитии вуза // Вестник педагогических инноваций : научно-практический журнал / Новосибирский гос. пед. университет. – Новосибирск, 2008. – № 4. – С. 14-24. – ISSN 1812-9463
1310933
  Богашко А.Л. Роль инновационной деятельности общества в процессе эволюции экономической системы мира // Економічні горизонти : науковий журнал / Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; голов. ред. Чирва О.Г. ; редкол.: Байрамов Е.А., Білошкурська Н.В.,Бондарук І.С. [та ін.]. – Умань, 2017. – № 2. – C. 4-7. – ISSN 2522-9273
1310934
  Чупрунов Е.В. Роль инновационных университетов в реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" / Е.В. Чупрунов, А.О. Грудзинский, И.В. Геребенев // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2011. – № 5 (июнь). – С. 11-17. – ISSN 0321-0383


  Статья написана по материалам научной конференции «Роль инновационных университетов в реализации национальной образовательной инициативы "Наша новая школа"» (Нижний Новгород, ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 15-16 марта 2011 г.), на которой обсуждались ...
1310935
  Шевакина О.А. Роль иностранного капитала в Мексике // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2008. – № 12. – С. 19-31. – ISSN 044-748Х
1310936
  Суховцева О.И. Роль иностранного частного капитала в социально-экономическом развитии развивающихся стран. (Опыт независимой Индии). : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Суховцева О.И.; МГУ им. М.В.Ломоносова. – М., 1977. – 27л.
1310937
  Краснощекова Г.А. Роль иностранного языка в процессе становления и развития профессионализма специалиста // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 4 (81). – С. 29-32 . – ISSN 1818-4243


  В статье рассматривается дисциплина «Иностранный язык» как неотъемлемый компонент профессиональной подготовки специалиста любого профиля. Иностранный язык обеспечивает в той или иной степени решение задач подготовки истинного профессионала. Именно ...
1310938
  Долгалева М.А. Роль иностранных банков в Украине в условиях кризиса // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2009. – Вип. 27. – С. 29-32
1310939
  Гусарова С.А. Роль иностранных инвестиций в модернизации экономик стран БРИКС / С.А. Гусарова, И.В. Гусаров // Международная экономика : международный научно-практический журнал / ООО "ИНДЕПЕНДЕНТ МАСС МЕДИА". – Москва, 2014. – № 9. – С. 53-64. – ISSN 2074-6040
1310940
  Яхьяева А.Ю. Роль иностранных инвестиций в экономике Азербайджана // Вопросы экономических наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 1 (34). – С. 84-90. – ISSN 1728-8878
1310941
  Лобанова В.В. Роль института монархии в Болгарии в начальный период царствования Бориса III (1918-1923) // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 8 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 97-109. – (История ; № 1). – ISSN 0201-7385
1310942
  Курилов А.Г. Роль института царской власти в военной деятельности дорийских общин архаического периода // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2010. – С. 14-24. – (История ; Вып. 1). – ISSN 1812-9323
1310943
  Волох В.А. Роль институтов гражданского общества при формировании государственной политики в сфере миграции населения: новые тенденции // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2010. – № 12 (78). – С. 4-12. – ISSN 1812-8696
1310944
  Эзрох Ю. Роль институтов сертификации кадров и качества работы банков в повышении конкурентности среды // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Междунар. ассоциация акад. наук. – Москва, 2014. – № 10. – С. 162-171. – ISSN 0207-3676
1310945
  Самсонадзе Г.А. Роль инструктажа в выработке навыков : Автореф... канд. психол.наук: 960 / Самсонадзе Г.А.; Тбил. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.22
1310946
  Германюк Я.Л. Роль инсулина в биосинтезе нуклеотидов, нуклеиновых кислот и белков / Я.Л. Германюк. – Киев : Здоров"я, 1973. – 198с.
1310947
  Коновалова Елена Олеговна Роль инсулина в регуляции некоторых цитоплазматических надф-зависимых дегидрогеназ печени крыс в постнатальном онтогенезе : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.04 / Коновалова Елена Олеговна; Харьковский гос. университет им. А.М.Горького. – Харьков, 1985. – 16л.
1310948
  Гулая Н.М. Роль инсулина и гидрокортизона в регуляции пентозного цикла в келеточных органеллах тканей животных : Автореф. дис. ... д-ра биол. наук : 03.00.04 / Гулая Н.М. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1975. – 45 с.
1310949
  Гулая Надежда Максимовна Роль инсулина и гидрокортизона в регуляции пентозного цикла в клеточных органеллах тканей животных : Дис... д-ра биол.наук: / Гулая Надежда Максимовна; Мин-во здравоохранения УССР. Киевс. научно-исслед. ин-т эндокринологии и обмена веществ. – К., 1975. – 269л. – Бібліогр.:л.211-269
1310950
  Федорова Э.И. Роль интеграции естественно-научных дисциплин при изучении некоторых разделов органической химии // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 11-17. – ISSN 1609-4646
1310951
  Бальде Альфа Ахмаду Роль интеграционных процессов в решении продовольственной проблемы в развивающихся странах : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Бальде Альфа Ахмаду ; М-во высш. и сред. спец. образования УССР, Киев. гос. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 197 л. – Бібліогр.: л. 182-197
1310952
  Бальде А.А. Роль интеграционных процессов в решении продовольственной проблемы в развивающихся странах : автореф. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Бальде Альфа Ахмаду ; киев. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 1992. – 23 с.
1310953
   Роль интеллегенции в построении и дальнейшем развитии. – Ленинград
Вып. 1. – 1976
1310954
   Роль интеллегенции в построении и дальнейшем развитии. – Ленинград
Вып. 2. – 1978
1310955
   Роль интеллегенции в построении и дальнейшем развитии. – Ленинград
Вып. 3. – 1979
1310956
  Стреля М.И. Роль интеллектуальной собственности в развитии зкономической системы Украины // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 414-422. – ISSN 1563-3349
1310957
  Кузнецов П.И. Роль интеллигенции в борьбе за технический прогресс / П.И. Кузнецов, Я М. Ратгаузер, . – Л., 1961. – 66с.
1310958
  Реука Г. Роль интеллигенции в борьбе за технический прогресс в промышленности Узбекистана в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: 571 / Реука Г.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. – Ташкент, 1969. – 18л.
1310959
  Аскеров Б.М. Роль интеллигенции в подъеме культурно-технического уровня рабочего класса Азербайджана (195-1965 гг.) : Автореф. дис. ... наук / Аскеров Б.М. ; Азерб. гос. ун-т им. С.М. Кирова. – Баку, 1969. – 28 с.
1310960
  Процько М.А. Роль интеллигенции в строительстве коммунистического общества / М.А. Процько. – М, 1962. – 76с.
1310961
  Горбань А.В. Роль интеллигенции в формировании духовности среднего класса // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2011. – № 5 (травень). – С. 118-126
1310962
  Ивенс Г. Роль интересов в мировой политике // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1983. – С. 68-72. – (Международные отношения и международное право ; № 16)
1310963
  Цибуля Н.Б. Роль интонации в структурировании текста (на мате. англ. радопьес) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Цибуля Н. Б.; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. – М., 1982. – 24л.
1310964
  Галочкина Ирина Евгеньевна Роль интонации в формировании прагматических видов высказываний (на материале английского языка) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Галочкина Ирина Евгеньевна; Моск. гос. пед. ин-т ин. яз. им. Мориса Тореза. – М., 1985. – 22л.
1310965
  Пыж Е.М. Роль интонации в формировании смысла высказывания: методическое пособие / Е.М. Пыж. – Саратов, 1987. – 29с.
1310966
  Коваль Н.А. Роль интонации и других языковых средств в создании имиджа оратора // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 78-87
1310967
  Кирей Л.Л. Роль интонационных и синтаксических средств в организации английской спонтанной диологической речи : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Кирей Л.Л.; Моск. ин-т ин. яз. им. М.Тореза. – М., 1988. – 21л.
1310968
  Рогожина С.М. Роль интонационных конструкций как маркеров изменений в аттенциональном состоянии // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2012. – С. 121-127. – (Филология ; № 3). – ISSN 0201-7385


  Многочисленные исследования дискурсивной интонации демонстрируют эффективность междисциплинарного подхода к исследованию сверхсегментных явлений и учета когнитивных факторов при анализе интонационного оформле- ния речевого произведения. Данная статья ...
1310969
  Дубенко О.Е. Роль интракраниального атеросклероза в развитии ишемического инсульта: сравнительное состояние проблемы // Міжнародний неврологічний журнал : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти, Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького ; голов. ред. С.К. Євтушенко ; редкол.: Бучакчийська Н.М., Волошин П.В., Головченко Ю.І. [та ін.]. – Донецьк, 2017. – № 2 (88). – C. 25-30. – ISSN 2224-0713
1310970
   Роль интродукции в сохранении генофонда редких и исчезающих видов растений. – Москва : Наука, 1984. – 200 с.
1310971
  Майборода Д. Роль интуиции в математике : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Майборода Д. ; АН УССР, Ин-т филос. – Киев, 1967. – 13 с.
1310972
  Левчук Л.Т. Роль интуиции в процессе художественного творчества : Дис... канд. филос.наук: / Левчук Л. Т.; КГУ, каф. этики, эстетики и логики. – К., 1969. – 260л. – Бібліогр.:л.1-11
1310973
  Иваненко Г.И. Роль интуиции в формировании эстетического вкуса : Дис... канд. филос.наук: / Иваненко Г.И.; МВ и ССО СССР. Моск. гос. ун-т. – Москва, 1977. – 161л.
1310974
  Иваненко Г.И. Роль интуиции в формировании эстетического вкуса : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 09.00.04 / Иваненко Г.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1978. – 23 с.
1310975
  Козыренко В.П. Роль информатизации в становлении непрерывного образования. (Опыт интегрированного научно-образовательного комплекса ХГУ "НУА") / В.П. Козыренко, О.В. Лазаренко // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.1 : Актуальні проблеми освіти. – С. 44-52. – ISSN 1993-5560
1310976
  Арефьева Н.Т. Роль информации в развитии глобализационных процессов // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – с.125-128. – ISSN 1684-2618
1310977
  Лейбин В.М. Роль информационно-коммуникационных технологий в изменении отношений между воображаемым, символическим и реальным // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2011. – № 6. – С. 93-102. – ISSN 0042-8744
1310978
  Оганова О. Роль информационного обеспечения в патентной деятельности научных организаций / О. Оганова, Т. Кузнецова // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность : научно-практический журнал / ООО "Изд. Дом "Интеллектуальная собственность". – Москва, 2015. – № 9. – С. 28-35. – ISSN 0201-7067


  В статье рассматриваются основные направления информационной поддержки Центральной научной библиотеки УрО РАН по патентно-информационному обеспечению фундаментальных и прикладных исследований научных учреждений Уральского отделения Российской академии ...
1310979
  Шарафутдинова Э.Я. Роль информационного фактора в формировании имиджа государства на международной арене // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 6 : научно-теоретический журнал / Санкт-Петербургский университет. – Санкт-Петербург, 2011. – С. 46-51. – (Философия. Культурология. Политология. Право. Международные отношения ; Вып. 1). – ISSN 1560-1390
1310980
  Шкарлет С.Н. Роль информационной компоненты в формировании национальной стратегии развития Украины // Экономика Украины : научный журнал / М-во экономического развития и торговли Украины ; М-во финансов Украины ; Нац. акад. наук Украины. – Киев, 2015. – № 5 (634). – С. 17-28. – ISSN 0131-7741
1310981
  Зиядова Л.В. Роль информационной структуры текста в достижении эквивалентности при переводе // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2009. – № 2 (40). – С. 164-167. – ISSN 1684-2618
1310982
  Кинелев В.Г. Роль информационных и коммуникационных технологий в обеспечении качества и доступности высшего образования // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2010. – № 3 (80). – С. 76-81. – ISSN 1818-4243


  Статья о новых подходах и концепциях высшего образования в условиях информационного общества. Дано определение качества образования, сформулированы новые требования к образовательному процессу.
1310983
  Пфаненштиль И.А. Роль информационных технологий в преодолении трансформационных процессов в российском образовании / И.А. Пфаненштиль, И.Г. Борисенко // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 59-67. – ISSN 1811-0916


  В статье исследуются общие основные черты бюрократии в современном буржуазном государстве, а также особенности ее проявления в российской высшей школе (и, в часности, в России) на эмпирическом примере подготовки одного из необходимых рабочих документов ...
1310984
  Скопичева В.И. Роль ионов в регуляции транспорта и утилизации сахаров в мышечной ткани. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.17 / Скопичева В.И.; Ин-т цитологии АН СССР. – Л, 1975. – 24л.
1310985
  Бурый В Роль ионов натрия и кальция в электрогенезе гладкомышечных клеток мочеточника : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.02 / Бурый В А.; АН УССР, Ин-т физиологии им. Богомольца. – Киев, 1973. – 20л.
1310986
  Иокша А.С. Роль Иордании в управлении святыми местами в Восточном Иерусалиме после 1967 г. // Сходознавство / Інститут сходознавства ім.А. Кримського НАН України. – Київ, 2009. – № 48. – С. 70-91. – ISSN 1682-671Х
1310987
  Рогов С.М. Роль Ирана в политике США на Ближнем Востоке // Азия и Африка сегодня : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 2012. – № 8 (661). – С. 8-9. – ISSN 0321-5075
1310988
  Инструментов К.С. Роль иррациональных факторов в формировании стратегий участников мирового фондового рынка // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 27-37. – (Экономика ; № 2). – ISSN 0201-7385
1310989
  Даирбаев М. Роль ирригационной системы в жизни промысловых рыб равнинного течения реки Сыр-Дарьи : Автореф... канд. биол.наук: / Даирбаев М.; Акад. наук Казах. ССР. Ин-т зоологии. – Алма-Ата, 1955. – 8л.
1310990
  Золотарева Н.И. Роль искусства в атеистическом воспитании. : Автореф... канд. философ.наук: / Золотарева Н.И.; АН СССР. Ин-тут философии. – М., 1967. – 20л.
1310991
   Роль искусства в коммунистическом воспитании школьников. – Москва, 1979. – 173 с.
1310992
  Алиев А.Г. Роль искусства в преодолении религиозных пережитков : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев А. Г.; Аз.ГУ им. Кирова, каф. эстетики и этики. – Баку, 1967. – 17л.
1310993
   Роль искусства в развитии способностей школьников. – Москва : Педагогика, 1985. – 142 с.
1310994
   Роль искусства в развитии способностей школьников. – М, 1985. – 132с.
1310995
  Угринович Д.М. Роль искусства в формировании атеистического мировоззрения / Д.М. Угринович. – М, 1983. – 63с.
1310996
   Роль искусства в формировании и развитии советского образа жизни. – Минск : Наука и Техника, 1979. – 206, [2] с.
1310997
  Ивасишин Виктор Андреевич Роль искусства в формировании человеческой чувственности. : Дис... канд. филос.наук: / Ивасишин Виктор Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 205л. – Бібліогр.:л.171-190
1310998
  Ивасишин Виктор Андреевич Роль искусства в формировании человеческой чувствительности : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Ивасишин Виктор Андреевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1987. – 17л.
1310999
  Блецкан М.И. Роль искусства социалистического реализма в формировании коммунистического эстетического идеала : Автореф. дис. ... канд. филос. наук : 623 / Блецкан М.И. ; АН УССР. – Киев, 1968. – 18 с.
1311000
  Борисов А.Б. Роль ислама во внутренней и внешней политике Египта (ХХ в.) / А.Б. Борисов. – Москва : Наука, 1991. – 215 с. – Библиогр. в примеч.: с. 194-212. – ISBN 5-02-017183-2
<< На початок(–10)1311131213131314131513161317131813191320(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,