Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>
1309001
  Семенченко С. "Розвиток ситуації на Донбасі найбільше нагадує ланцюгову ядерну реакцію" // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 22 (342). – С. 12-13. – ISSN 1996-1561


  Командир батальону "Донбас" про добровольчий спецназ, чеченський слід і невідворотність терору.
1309002
  Чайковський А.Ф. Розвиток радгоспів Української РСР / А.Ф. Чайковський. – К., 1957. – 55с.
1309003
  Григорчук П. Розвиток радянсько-чехословацьких відносин наприкінці 1930-х рр. у історіографії II половини XX ст. / П. Григорчук, Н. Кузьмінець // Перший президент Чехословацької республіки Т.Г. Масарик: вчений, політик, особистість: до 170-річчя від дня народження : всеукр. наук. конференція (м. Львів, 28 жовтня 2020 р.) / Ген. консульство Чеської Респ. у Львові, Т-во "Чеська Беседа" у Львові ; за ред. Л. Дейнеки. – Львів : Сорока Т.Б., 2020. – С. 64-70. – ISBN 978-617-7593-44-6
1309004
  Бурчак Ф.Г. Розвиток радянського законодавства на сучасному етапі / Ф.Г. Бурчак. – К., 1975. – 64с.
1309005
  Мельник Э.Ф. Розвиток радянського законодавства про винаходи / Э.Ф. Мельник. – Київ, 1971. – 174с.
1309006
  Шовкопляс І.Г. Розвиток радянської археології на Україні. (1917-1966) / І.Г. Шовкопляс. – К., 1969. – 343с.
1309007
  Максименко В.Ф. Розвиток радянської демократії і зміцнення законності / В.Ф. Максименко. – Київ, 1972. – 48с.
1309008
  Макогон С.О. Розвиток радянської державності на Україні / С.О. Макогон. – Київ, 1966. – 146с.
1309009
  Кириловець Д. Розвиток радянської класичної музики в умовах тоталітарної культури 30-х років XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 76-79. – ISBN 978-966-171-783-0
1309010
  Філіппов О.М. Розвиток радянської школи в Українській РСР в період першої післявоенноє п"ятирічки (1946-1950 рр.) : Дис... канд. пед.наук: / Філіппов О.М.; 376-379. – К., 1954. – 379л.
1309011
  Гриценко М.С. Розвиток радянської школи на Україні / М.С. Гриценко. – К, 1958. – 71с.
1309012
  Боримська К.П. Розвиток рахункознавства: історія та перспективи // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 7-19. – (Економічні наки ; Вип. 4). – ISSN 1728-4236
1309013
  Міщенко Дмитро Олексійович Розвиток реалізму в творчості М. Коцюбинського : Дисертація / Міщенко Дмитро Олексійович; КДУ ім.Т.Г.Шевченка. Кафедра історії укр. літератури. – Київ, 1954. – 277л. – Бібліогр.: л.271-276
1309014
  Міщенко Дмитро Розвиток реалізму в творчості М. Коцюбинськогок / Міщенко Дмитро. – Київ : ДЛВ, 1957. – 175с.
1309015
  Ортіна Г.В. Розвиток реального сектору економіки України в системі державного стратегічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 16, серпень. – C. 98-101. – ISSN 2306-6814
1309016
  Даниленко А.І. Розвиток реального сектору економіки України у повоєнному відновленні / А.І. Даниленко, В.В. Венгер // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Білорус О.Г., Вавак Тадеуш [та ін.]. – Київ : [б. в.], 2022. – № 6 (319). – Бібліогр. : 52 назв.
1309017
  Трофимук С.М. Розвиток революційної літератури в Західній Україні (1921-1939) / С.М. Трофимук. – Київ, 1957. – 244 с.
1309018
  Вдовічена О.Г. Розвиток регіональних брендів (практика областей України) / О.Г. Вдовічена, Н.В. Шупрудько, С.В. Вовк // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 11, листопад. – С. 69-74 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2306-6806
1309019
  Константінова Світлана Михайлівна Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку : Дис...канд.економ.наук:08.05.01 / Константінова Світлана Михайлівна; КНУТШ. – Київ, 2001. – 204л. + Додатки:л.184-205. – Бібліогр.:л.173-183
1309020
  Константінова Світлана Михайлівна Розвиток регіональних зовнішньоекономічних відносин при переході до ринку : Автореф. дис. ... канд. економ. наук:08.05.01 / Константінова С.М.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 20 с.
1309021
  Козьменко С. Розвиток регіональних ринків банківського страхування: закордонний досвід / С. Козьменко, К. Багмет // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2011. – № 6 (184 ). – С. 20-26
1309022
  Нагорняк Я.П. Розвиток регіональних ринків природного газу в умовах глобалізації : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Нагорняк Яна Павлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 215 арк. – Бібліогр.: арк. 182-215
1309023
  Луцька Н.І. Розвиток регіональних тенденцій зовнішньоекономічної діяльності України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 1. – С. 32-33.
1309024
  Біланюк О.П. Розвиток регіональних туристичних ринків України та Польщі: компаративний аналіз // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / НАН України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Сторонянська І.З., Шульц С.Л., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2019. – Вип. 1 (135). – С. 38-45. – ISSN 2071-4653
1309025
  Безпарточний М.Г. Розвиток регіонального споживчого ринку в системі ефективного функціонування торговельних підприємств // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2015. – № 4 (78). – С. 43-50. – ISSN 1562-0905
1309026
  Гордієнко Т.М. Розвиток регіональної економіки в контексті економічної кризи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 162-166. – ISSN 1993-6788
1309027
  Капіца Ю.М. Розвиток регіональної охорони прав на найменування походження та географічні зазначення в Європейському Союзі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2016. – Вип. 127, (ч. 2). – C. 82-89. – ISSN 2308-6912


  Розглядаються особливості кодифікації актів з охорони найменувань походження та географічних зазначень в ЄС. Вказується на вищі вимоги щодо охорони найменувань в ЄС у порівнянні з Угодою TRIPS та Лісабонською угодою. Аналізується охорона нових типів ...
1309028
  Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Гук Н.А.; Дрогобицький держ. педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2007. – 228л. + Додатки: л.218-228. – Бібліогр.: л.197-217
1309029
  Гук Н.А. Розвиток регіональної системи міжнародного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Гук Н.А. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309030
  Ланцедова Ю. Розвиток редакції статті КПК України про докази, їхні властивості і джерела та порядок роботи з ними / Ю. Ланцедова, О. Шличек // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 470-475. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1309031
  Звонська Л.Л. Розвиток результативної семантики перфекта у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 1. – С. 34-39. – Бібліогр.: Літ.: с. 39, 18 п.


  Становлення категоріальної семантики перфекта у давньогрецькій мові та процесів перероподілу функціонально-семантичного навантаження його форм і закріплення за ними в класичну добу домінанти результативності. The article focuses on the study of ...
1309032
  Георгієвська В. Розвиток рекламної періодики в Київській губернії на початку ХХ ст. // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 92-96


  У статті досліджено процес становлення та розвитку рекламної періодики в Київській губернії на початку ХХ ст., зокрема проаналізовано газети, що виходили в Радомишлі, Умані, Черкасах. В статье исследуется процесс становления и развития рекламной ...
1309033
  Зубанець А. Розвиток рекламної періодики на теренах Рівненщини у 1990-2000-х рр. // Збірник праць Науково-дослідного інституту пресознавства / Науково-дослідний, інститут пресознавства. – Львів, 2016. – Вип. 6 (24). – С. 348-354. – ISSN 2524-0331
1309034
  Кифяк О.В. Розвиток рекреаційних ринків регіонів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 9. – С. 64-69 : Рис. – Бібліогр.: 9 назв
1309035
  Волкова І. Розвиток рекреаційно-оздоровчого туризму в Україні / І. Волкова, Ю. Науменко // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 50-66. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 40). – ISSN 2078-4333
1309036
  Рипкович М. Розвиток рекреаційно-туристичної сфери в Україні на засадах державно-приватного партнерства // Фінансово-кредитна система: вектор розвитку для України : зб. матеріалів І Міжнар. наук.-практ. конф. (23-25 квіт. 2015 р., м.Ужгород) / М-во освіти і науки України, Каф. фінансів і банк. справи ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Департамент фінансів Закарпат. облдержадмін., Закарпат. регіон. центр соц.-екон. і гуманіт. дослідж. НАН України [та ін. ; редкол.: В.І. Варцаба та ін.]. – Ужгород : Закарпаття, 2015. – С. 149-153. – ISBN 978-966-347-084-9
1309037
  Безручко Л. Розвиток рекреаційної дигресії на території Шацького національного природного парку // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 23-29. – (Серія географічна ; Вип. 36)
1309038
  Лубський В.І. Розвиток релігієзнавчої та богословської думки в університеті імені Тараса Шевченка // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 12 : Філософський факультет. – С. 117-120
1309039
  Казьмирчук М. Розвиток релігійного туризму в Україні: проблеми та перспективи // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 146-149. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Релігійний туризм відіграє велику роль в системі міжнародного і внутрішнього туризму. Люди відправляються в паломницькі та екскурсійні поїздки по святих місцях і релігійних центрах. Вони прагнуть взяти участь в релігійних церемоніях, помолитися, ...
1309040
  Панченко С.А. Розвиток релігійного туризму і сприяння паломництву в Україні (на прикладі християнських маршрутів) // Культура і сучасність : альманах / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1. – С. 27-32. – ISSN 2226-0285
1309041
  Руско Н. Розвиток релігійного туризму на Івано-Франківщині / Н. Руско, С. Відливана // Історія релігій в Україні : науковий щорічник / Ін-т релігієзнавства - філія Львівського музею історії релігії [ та ін.]. – Львів, 2015. – Кн. 2. – С. 518-524
1309042
   Розвиток релігійної філософської думки ХІХ-ХХ століть : Довідникові матеріали до курсу філософії для аспірантів та студентів природничих факультетів. – Київ : Київський університет, 2000. – 51с.
1309043
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу Півдня України у ранньому пліоцені // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Мін. осв. і науки Укр. – Київ, 2013. – Вип. 4 (72). – C. 88-94. – ISSN 0868-6939


  У статті подається характеристика розвитку рельєфу Причорноморсьої монокліналі у ранньому пліоцені. Виділені три типи геоморфогенезу з переважанням морського (субаквального) і підпорядкованим існуванням гумідного та арідного типів. Подана ...
1309044
  Барщевський М.Є. Розвиток рельєфу України в пізньому кайнозої : геоморфологічний базис географічної науки // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 56. – С. 41-49 : Табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0868-6939
1309045
  Мізюк А.І. Розвиток ретроспективного аналізу гідрофізичних полів Чорного моря за допомогою асиміляції в моделях вимірювань температури і солоності : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Мізюк Артем Ігорович ; НАН України ; Морський гідрофізичний ін-т. – Севастополь, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1309046
  Максимов М.В. Розвиток рефлексивних вмінь учнів через творчість / М.В. Максимов, Р.Б. Чаусова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 114-124. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 17). – ISSN 2072-4772
1309047
  Андрющенко О.О. Розвиток рефлексивних умінь учителів початкових класів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Андрющенко Олена Олександрівна ; М-во освіти інауки України, Запоріз. нац. ун-т. – Запоріжжя, 2020. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 19 назв
1309048
  Марусинець М. Розвиток рефлексивної позиції майбутнього вчителя початкової школи в умовах освітніх змін // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 152-168. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1309049
  Максимов М.В. Розвиток рефлексії як чинник попередження девіантної поведінки школярів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2017. – С. 110-120. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 16). – ISSN 2072-4772
1309050
  Батченко Л.В. Розвиток реформування пенсійної системи України та її вплив на формування механізму соціального самозахисту населення / Л.В. Батченко, М.М. Дєліні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 188-193. – ISSN 1993-6788
1309051
  Лук"яненко О.Д. Розвиток рибальства в секторальній структурі економіки ЄС : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Лук"яненко Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309052
  Віленчук О. Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Вип. 4. – С. 141-151. – ISSN 1818-5754
1309053
  Калетник Г.М. Розвиток ринку біопалива у Європі // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 9. – С. 99-102.
1309054
  Стеценко Т.В. Розвиток ринку державних цінних паперів як складова управління державним боргом України // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 2 (67). – С. 136-142
1309055
  Гаврикова А.О. Розвиток ринку електричної енергії в Україні з позиції його національних інтересів в енергетичній сфері // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2015. – Вип. 51. – С. 78-84. – ISSN 2075-4892
1309056
  Ілінська В.Л. Розвиток ринку житлового іпотечного кредитування: проблеми та шляхи їх вирішення // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 426-427. – ISBN 978-966-188-219-4
1309057
  Примостка Л. Розвиток ринку зелених облігацій / Л. Примостка, В. Слєсар // Вісник економіки : науковий журнал / Західноукраїнський нац. ун-т ; голов. ред. Задорожний З.-М. ; редкол.: Борисова Т., Буяк Л., Желюк Т. [та ін.]. – Тернопіль, 2023. – Вип. 3 (109), липень-вересень. – С. 55-67. – ISSN 2786-4537
1309058
   Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація / М.М. Ільчук, І.А. Коновал, О.Д. Барановська, В.Д. Євтушенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (294). – С. 29-38. – ISSN 2221-1055
1309059
  Савчук В.М. Розвиток ринку зерна як запорука економічної безпеки України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: А.Г. Шегда, Г.М. Филюк, Д.О. Баюра [та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 13. – С. 65-71
1309060
  Ніфатова О.М. Розвиток ринку зливань та поглинань в Україні: сучасні тенденції // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 10 (185). – С. 3-7
1309061
  Смик Е. Розвиток ринку капіталу у Польщі : міжнародні фінанси / Е. Смик, Б.М. Мізюк // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 126-134 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1309062
  Бегаль О.В. Розвиток ринку корпоративних облігацій // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 14-15
1309063
  Єлісєєва К. Розвиток ринку культурної продукції в умовах глобалізації // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 141-142
1309064
  Гуцул Т.А. Розвиток ринку молока в Україні // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 89-94. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 3)
1309065
  Шубравська О.В. Розвиток ринку молока і молочної продукції: світові тенденції і вітчизняні перспективи / О.В. Шубравська, Т.В. Сокольська // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 80-93 : рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1605-7988
1309066
  Чехов С.А. Розвиток ринку насіння олійних культур в Україні : монографія / С.А. Чехов. – Дніпро : Формат А+, 2018. – 432 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 381-410. – ISBN 978-966-97734-1-8
1309067
  Хаустов В.К. Розвиток ринку об"єктів промислової власності // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 103-122 : рис. – Бібліогр.: 22 назв. – ISSN 1605-7988
1309068
  Колокольчикова І.В. Розвиток ринку плодово-ягідної продукції Півдня України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Колокольчикова Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 50 назв
1309069
  Романків І.Я. Розвиток ринку послуг в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 11. – С. 38-45 : Рис. – Бібліогр.: 12 назв
1309070
  Ушеренко С.В. Розвиток ринку послуг і двосторонні торговельно-економічні зв"язки України та Франції: маркетингові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 69-73. – (Міжнародні відносини ; Вип. 25/28). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні тенденції міжнародного ринку послуг та причини, що впливають на його розвиток. Досліджено стан та перспективи нарощування двосторонніх торговельно-економічних зв"язків України та Франції у торгівлі послугами, у тому числі за ...
1309071
  Бочко О.Ю. Розвиток ринку праці Закарпатської області в умовах кризової ситуації : демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 180-185 : Рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1309072
  Онікієнко В.В. Розвиток ринку праці України: тенденції та перспективи / Онікієнко В.В., Ткаченко Л.Г., Ємельяненко Л.М.; НАНУ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ : Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України, 2007. – 286с. – ISBN 978-966-02-4703-1
1309073
  Фандєєв М.Ю. Розвиток ринку праці, нові тенденції та виклики для України // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 73-76. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1309074
  Коренєва О.Г. Розвиток ринку страхових послуг України в умовах вступу України до СОТ / О.Г. Коренєва, К.В. Шилікова // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2008. – Вип. 23. – С. 54-61
1309075
  Поліщук Є.А. Розвиток ринку страхування життя України та країн Європи / Є.А. Поліщук, В.В. Маюрченко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – C. 10-18. – ISSN 2306-6814
1309076
  Климчук М.М. Розвиток ринку твердого біопалива в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 2 (129). – С. 143-147


  Виявлено, що залучення іноземних інвестицій в українську альтернативну енергетику є перспективним напрямом як для інвестора, так і для України.
1309077
  Бойко О.В. Розвиток ринку транспортних послуг як чинник прискорення інтеграційних процесів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 32-37. – (Економіка та підприємництво ; № 4 (67)). – ISSN 1814-1161
1309078
  Колодізєва С.О. Розвиток ринку факторингових послуг України в умовах європейської інтеграції // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 1 : Проблеми фінансування установ охорони здоров"я в Україні. – С. 282-287. – ISSN 2222-4459
1309079
  Алексеєнко Л. Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період / Л. Алексеєнко, Н. Савчук // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – Вип. 4. – С. 189-195. – ISSN 1818-5754
1309080
   Розвиток ринку фінансових послуг в умовах становлення цифрової економіки : колект. монографія / [О.В. Попело, А.Г. Самойлович, І.О. Хоменко та ін.] ; за заг. ред. Дубина Максима Вікторовича ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. політехніка". – Чернігів : Чернігівська політехніка, 2022. – 289, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 287-289. – Бібліогр. в кінці підрозд. – ISBN 978-617-7932-38-2
1309081
  Тумарець В. Розвиток ринку фінансових послуг України зі вступом до СОТ // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 47-49. – бібліогр. в кінці ст.


  Ринок фінансових послуг України динамічно розвивається в останнє десятиліття, шо зумовлено нагальними потребами економіки країни ефективно мобілізувати внутрішні та зовніші фінансові ресурси.
1309082
  Капляр К.В. Розвиток ринку цифрових валют центральних банків у висококонкурентному середовищі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 9 (536) : Економічні наслідки відмивання коштів в умовах воєнного стану. – С. 74-81. – ISSN 2222-4459
1309083
  Редзюк Є.В. Розвиток ринку цінних паперів України в умовах глобалізації: виклики та можливості // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 5 (246). – С. 112-126. – ISSN 2305-7645
1309084
  Ранюк О.П. Розвиток риторичних умінь майбутніх філологів у процесі навчання польської мови : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Ранюк Оксана Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1309085
  Сова А. Розвиток риторичної науки в Києво-Могилянської академії / А. Сова, Л. Добровська, О. Домбровський // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. праць за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конференції, 17 листоп. 2022 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Держ. установа "Ін-т ринку і економіко-екол. дослідж. НАН України" ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2022. – С. 157-162. – ISBN 978-617-7768-38-7
1309086
  Чура В. Розвиток робітничої доктрини в СРСР: історико-політологічний дискурс / В. Чура, В. Телішевський // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 2 (92) березень-квітень. – С. 24-28
1309087
  Коваль П.Ф. Розвиток розважального сектору туріндустрії як засіб зміцнення туристичного потенціалу України / П.Ф. Коваль, Н.О. Алєшугіна, Г.П. Андрєєва // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 78-84. – ISSN 1993-6788
1309088
  Пашкевич Г.О. Розвиток рослинності долини р. Снов в голоцені / Г.О. Пашкевич, Л.С. Балашов // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 66-72 : Табл., рис., карта. – Бібліогр.: 12 назв
1309089
  Рогозін Є. Розвиток рослинності півострова Сконе (Південна Швеція) у ранньому і середньому голоцені за палінологічними даними / Є. Рогозін, К. Юнг, А. Брострьом // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: О.М. Адаменко, Д. Верес, М.Д. Гродзинський [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 4/6 (96/98). – С. 21-28. – ISSN 0868-6939
1309090
  Герасименко Н. Розвиток рослинності та процесів грунтоутворення на території Північностепового Придніпров"я впродовж останнього міжзледеніння (розріз Старі Кодаки-північ) / Н. Герасименко, А. Кравець // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 30-32. – ISBN 978-617-7069-38-5
1309091
  Повстян В.Г. Розвиток рослинності України в пізньому плейстоцені та голоцені // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 21-26. – Бібліогр.: 11 назв. – (Географія ; Вип. 42)


  В основу вивчення рослинності пізнього плейстоцену та голоцену України покладена стратиграфічна схема, прийнята Українською міжвідомчою комісією в 1974 р. Аналіз палеоботанічних даних свідчить, що рослинність території України удайського, бузького, ...
1309092
  Олтяну А. Розвиток румунської етнології: історія та сучасність // Народна творчість та етнологія : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 2011. – № 2 (330) : Румунська етнологія - Romanian ethnology. – С. 8-17. – ISSN 0130-6936
1309093
   Розвиток рухових якостей дітей на початковому етапі тренування засобами настільного тенісу / Н. Давидова, О. Пономаренко, Л. Гришко, А. Скачек // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 10 (114). – С. 124-132. – ISSN 2312-5993
1309094
  Ємельяненко К.О. Розвиток самоврядування сільської громади в Україні в ХХ-ХХІ ст. // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 112-127. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1309095
  Мухіна Н.В. Розвиток самодіяльного мистецтва в Народній Республіці Болгарії : (за матеріалами V Республіканського фестивалю художньої самодіяльності 1977-1979 pp.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 37-44. – (Історичні науки ; вип. 23). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье исследуется развитие самодеятельного искусства НРБ по материалам V Республиканского фестиваля художественной самодеятельности, проходившего в Болгарии в 1977-1979 гг. Современное состояние болгарского самодеятельного искусства характеризуется ...
1309096
  Балахтар В.В. Розвиток самоефективності майбутніх працівників соціономічних професій / В.В. Балахтар, Онопрієнко-Капустіна // Інноваційні освітні технології: світовий і вітчизняний досвід використання в системі неперервної освіти : колект. монографія / Нац. авіац. ун-т ; Жешув. ун-т ; [відп. ред.: Л.В. Барановська, Л.І. Морська ; редкол.: Е.В. Лузік, В.А. Семиченко, В.О. Рахманов та ін.]. – Київ ; Жешув : Білоцерківдрук, 2022. – С. 318-331. – ISBN 978-617-8219-05-5
1309097
  Булдакова Л. Розвиток самоосвітньої компетентності вчителів як предмет наукових досліджень у системі підвищення кваліфікації // Інноваційна освітня діяльність: пріоритети розвитку сучасного здобувача освіти : зб. матеріалів Всеукр. студент. наук.-практ. конф. (12 трав. 2022 р.) / Кам"янець-Поділ. ун-т ім. Івана Огієнка, Пед. ф-т, Каф. педагогіки та упр. навч. закл. – Кам"янець-Подільський : Зволейко Д.Г., 2022. – С. 14-17. – ISBN 978-617-620-344-5
1309098
  Середа Л.В. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх бакалаврів з фізичної терапії, ерготерапії у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Середа Любов Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1309099
  Кучерява К.В. Розвиток самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів економіки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кучерява Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1309100
  Малярчук Т.Ю. Розвиток самоосвітньої компетентності офіцерів Збройних сил України засобами комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Малярчук Тамара Юріївна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1309101
  Перевознюк В.В. Розвиток самоосвітньої компетентності у процесі базової підготовки майбутніх учителів англійської мови у Великій Британії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Перевознюк Вікторія Вадимівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309102
  Ротова Н.В. Розвиток самоосвітньої компетенції студентів-іноземців у ході навчання українській мові // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 70. – С. 56-64. – ISSN 2074-8922
1309103
  Крутов В. Розвиток саморегулювання підприємницької та професійної діяльності в Україні як елемент становлення недержавної системи безпеки // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2012. – № 9 (201). – С. 68-71
1309104
  Омельченко А. Розвиток самоставлення підлітків з ООП у міжособистісних відносинах // Наша школа: науково-практичні студії : науковий журнал / Комунал. закл. вищ. освіти "Одес. акад. неперервної освіти Одес. обл. ради" ; редкол.: Задорожна Л.К., Балашенко І.В., Ягоднікова В.В. [та ін.]. – Одеса, 2023. – № 2. – С. 68-74. – ISSN 2786-6947
1309105
  Трачук П.А. Розвиток самостійної роботи студентів як фактор підвищення рейтингу у випускників вищої школи України на міжнародному ринку // Міжнародний науковий вісник "Проблеми розробки національних систем кваліфікацій в європейському просторі вищої освіти" : наук. публікації за матеріалами за XІI-ї Міжнар. наук.-практ. конф. 24-27 жовт. 2006 року Ужгород (Україна) - Сніна (Словаччина) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [упоряд. Олексик Х.М. ; редкол.: Ващук Ф.Г. (голова) та ін.]. – Ужгород : Гражда, 2007. – С. 120-122. – (Міжнародний науковий вісник). – ISBN 978-966-8924-32-3
1309106
  Ларичев Л.С. Розвиток санаторно-курортної справи в Українській РСР / Л.С. Ларичев. – Київ, 1969. – 177с.
1309107
  Боднер Г.Д. Розвиток світових інвестиційних фондів // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського. – Сімферополь, 2013. – № 1 (20). – С. 120-125
1309108
  Леуська А.В. Розвиток світових фондових бірж під впливом глобалізаційних процесів та наслідки таких тенденцій для України // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 125-139


  Дана стаття присвячена розгляду питання консолідації біржової системи та необхідності побудови ефективної системи регулювання біржового ринку з усіма його інструментами як ефективного механізму підвищення конкурентоздатності біржових ринків.
1309109
  Захарова О.В. Розвиток світового авіаційного транстпорту в умовах посилення глобалізаційних процесів // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 112-121. – (Серія: Економіка ; вип. 12). – ISSN 2226-2822
1309110
  Солодкий М.О. Розвиток світового біржового ринку деривативів / М.О. Солодкий, В.О. Гниляк // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 3-8
1309111
  Бондаренко М.І. Розвиток світового інвестиційного ринку в умовах глобальних трансформацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Бондаренко Михайло Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309112
  Апальков С.С. Розвиток світового ринку альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апальков Сергій Сергійович ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Дніпро, 2018. – 225 арк. – Додатки: арк. 211-225. – Бібліогр.: арк. 9-11, 187-210
1309113
  Апальков С.С. Розвиток світового ринку альтернативного фінансування в умовах цифрової економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Апальков Сергій Сергійович ; М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1309114
  Калетник Г.М. Розвиток світового ринку біопалива // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 11. – С. 52-54 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1309115
  Ноздратенко Д.О. Розвиток світового ринку вендингових послуг // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 114-117
1309116
  Сухоребська О.Я. Розвиток світового ринку венчурного капіталу в умовах глобалізації // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 388-393. – ISSN 0321-0499
1309117
  Галенко О.І. Розвиток світового ринку зерна: проблеми і тенденції // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Мельник Л.Ю. – Київ, 2017. – № 10, травень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6792
1309118
  Мазуренко В.П. Розвиток світового ринку нафтопродуктів в умовах глобалізації / В.П. Мазуренко, О.С. Шапран // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 4. – С. 104-108. – ISSN 1729-7036
1309119
  Бунін С.В. Розвиток світового ринку страхових послуг в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.02 / Бунін Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 21, [3] с. – Бібліогр.: 10 назв
1309120
  Моташко Т. Розвиток світового ринку страхування в умовах діджиталізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 18-24. – (Економіка ; вип. 5 (182)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено роль діджиталізації у розвитку страхового ринку, виокремлено переваги використання цифрових технологій для учасників страхового ринку. Проаналізовано основні тенденції розвитку світового ринку страхування, зумовлені його діджиталізацією. ...
1309121
  Овчарова Л.П. Розвиток світового сектора науки: статистичний аналіз // Сучасні проблеми економіки і підприємництво : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехніч. ін-т", Ф-т менеджменту та маркетингу, Каф. економіки і підприємництва ; редкол.: Круш П.В., Гавриш О.А., Ангелов К.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 17. – С. 28-36. – ISSN 2310-5534
1309122
  Приказюк Н. Розвиток світового страхового ринку в посткризовий період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-25. – (Економіка ; вип. 135). – ISSN 1728-3817


  Досліджено стан світового страхового ринку у посткризовий пepіod, здійснено його порівняння з докризовим. Проаналізовано основні тенденції розвитку страхових puнків промислово розвинених країн i країн, що розвиваються. Проведено порівняльний аналіз ...
1309123
  Лизун М. Розвиток світової валютної системи крізь призму її елементів // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2016. – C. 82-94. – (Економічні науки ; вип. 4, жовтень - грудень). – ISSN 1993-0240
1309124
  Солодкий М.О. Розвиток світової електронної біржової торгівлі // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 10. – С. 33-34
1309125
  Бакун Ю.В. Розвиток світової інформаційної системи та особливості обліку запасів у процесі стандартизації системи рахівництва в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 64-67. – (Економіка ; Вип. 54)


  Розглянуто проблеми становлення та розвитку загальноекономічної інформаційної системи, а саме проблематики обліку запасів у період реформування бухгалтерського обліку в Україні. Зроблено стислий огля нововведень щодо обліку запасів на підприємствах ...
1309126
  Левицька Н.М. Розвиток світової та вітчизняної харчової науки у XIX - на початку XX ст.: історичний аспект / Н.М. Левицька, Л.І. Синявська // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2015. – С. 71-80. – (Серія "Історичні науки" ; № 29 (362)). – ISSN 2076-5908
1309127
  Шамрай Б.М. Розвиток світової та української теоретико-правової думки щодо прав і свобод людини та громадянина // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 8. – С. 12-18. – ISSN 2222-5374
1309128
  Науменко С.В. Розвиток світової фінансової системи та особливості формування нової парадигми забезпечення міжнародної фінансової стабільності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 4-7. – (Економіка ; Вип. 90). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто особливості розвитку світової фінансової системи, досліджено основні напрями підходів щодо забезпечення міжнародної фінансової стабільності в сучасних умовах. This article studies the features of the world financial system development; it ...
1309129
  Січень І. Розвиток світової цивілізації як трансформація центрів сили. Новий погляд // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Л. Семенюк [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 23-30
1309130
  Рудоміно-Дусятська Розвиток світоглядних екологічних уявлень і диспозицій студентів-геоекологів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 96-102.
1309131
  Крисаченко В.С. Розвиток світоглядно-натуралістичної думки в Україні в XIX ст. та ії проекція у XX ст. / В.С. Крисаченко, О.В. Дякова // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – C. 7-30
1309132
  Новіков В. Розвиток свободи совісті в демократичному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 7 (245). – С. 183-187
1309133
   Розвиток сектора чорної металургії в Україні : Аналітичний огляд. – Київ : Міленіум, 2004. – 110 с. – В надзаг.:Світовий банк. – ISBN 966-8063-50-3
1309134
  Корнев Ю.Г. Розвиток сектору інформаційно-комунікаційних технологій в Україні в контексті глобальних процесів // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 131-139


  Стаття присвячена проблемі визначення сутності, ролі та тенденціям розвитку сектору інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ). Акцентується на важливості вивчення розроблених підходів в різних країнах щодо оцінки розвитку сектору ІКТ в ...
1309135
  Усик Світлана Петрівна Розвиток сектору меблів: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 7. – С. 58-65. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано основні проблеми розвитку сектору виробництва меблів. Визначено характер конкуренції, напрями модернізації виробничих потужностей і вдосконалення продукції, інтенсивність інвестування виробництва, рівень залучення меблевих ...
1309136
  Піщук Л. Розвиток сектору національної безпеки і оборони в сучасних умовах // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : матеріали III міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю відродження та 450-річчю утворення Нац. ун-ту "Острозька академія", 14 черв. 2019 р., м. Острог / Нац. ун-т "Остроз. академія" [та ін. ; упоряд.: С.О. Дорогих, І.М. Доронін, О.Д. Довгань та ін.]. – Острог : АртЕк, 2019. – C. 277-281. – ISBN 978-617-7814-10-7
1309137
  Шубравська О.В. Розвиток селекційної діяльності та ринку селекційної продукції в Україні та світі // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2012. – № 2. – С. 86-98 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1605-7988
1309138
  Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 200 л. – Бібліогр.: л. 167-200
1309139
  Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 4 назви
1309140
  Штонь О. Розвиток семантики багатозначних відносних прикметників, утворених вiд iменникiв - назв осiб за статтю, вiком, родинними та iншими стосунками // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2018. – С. 86-90. – (Серія: Мовознавство ; № 2 (30)). – ISBN 978-966-7425-97-5
1309141
  Крижко О.А. Розвиток семантики побутової лексики українських літописів кінця ХVII-початку ХVIII століття : (назва їжі, напоїв, продуктів харчування) / О.А. Крижко; МОУ. Бердянський держ. пед. ін-тут ім. П.Д. Осипенка. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 170с. – ISBN 9667535037
1309142
  Патєха Ю.І. Розвиток семантичного значення у фразеологічних одиницях з топонімічним компонентом // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 212-216. – (Бібліотека Інституту філології)
1309143
  Мартинова Ірина Станіславівна Розвиток середньої освіти на Харківщині у другій половині 19 - на початку 20 століття : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Мартинова І.С.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 15с. – Бібліогр.: 6 назв.
1309144
  Павлюк К.В. Розвиток середньострокового бюджетного планування в Україні / К.В. Павлюк, О.О. Шапоренко // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (274). – С. 45-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2305-7645
1309145
  Полякова Г. Розвиток середовищного підходу у вищій освіті в умовах глобальних змін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 4 (78). – C. 186-199. – ISSN 2312-5993
1309146
  Яншина А.М. Розвиток синдикованого кредитування в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 151-157.
1309147
  Заболотна Наталія Валентинівна Розвиток синонімії в українській мові 2 половини 17 - 1 половини 18 століття ( на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) : Дис. ... канд. філолог. наук.: 10.02.01 / Заболотна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 291л. + Додаток: л. 210 - 291. – Бібліогр.: л. 177 - 210
1309148
  Заболотна Наталія Валентинівна Розвиток синонімії в українській мові 2 половини 17 - 1 половини 18 століття (на матеріалі староукраїнської поезії, прози та драматургії) : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук:10.02.01 / Заболотна Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв.
1309149
  Величко О.П. Розвиток систем внутрішнього та зовнішнього забезпечення якості університетської освіти // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 73-75
1309150
  Зюзя О.В. Розвиток систем забезпечення державної безпеки України: організаційно-правовий аспект : дис. ... д-ра філософії у галузі публіч. упр. та адміністрування : 281, 28 / Зюзя Олександр Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2023. – 310 арк. – Додатки: арк. 279-310. – Бібліогр.: арк. 219-278
1309151
  Слободяник Ю.Б. Розвиток систем обліку та контролю в об"єднаннях співвласників багатоквартирних будинків / Ю.Б. Слободяник, Н.А. Сиротенко // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 38-47. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 2). – ISSN 2707-8620
1309152
  Пуховська Л. Розвиток систем професійної освіти і навчання в країнах ЄС у контексті стратегії освіти упродовж життя // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф. 15-16 черв. 2017 р., м. Київ : [збірник доп.] : 25-річчю НАПН України присвяч. / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Педагогічна думка, 2017. – С. 165-166. – ISBN 978-966-644-365-9
1309153
  Матвієнко Ольга Василівна Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Матвієнко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 492л. + Додатки: л. 351 - 482. – Бібліогр.: л. 345 - 351
1309154
  Матвієнко Ольга Василівна Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Матвієнко О.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 39с. – Бібліогр.: 31 назв
1309155
  Крупський Я.В. Розвиток системи Maple у навчанні вищої математики майбутніх інженерів-механіків : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Крупський Ярослав Володимирович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309156
  Пархоменко-Куцевіл Розвиток системи антикорупційних інституцій в Україні // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Серьогін С.М., Хожило І.І., Рудік О.М. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Вип. 3 (38). – С. 33-38. – ISSN 2414-4436
1309157
  Д"яконова І.І. Розвиток системи банківського маркетингу за умови реалізації концепції ризик-орієнтованого нагляду // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2010. – № 1 (28). – С. 41-45
1309158
  Длугопольський О. Розвиток системи вищих навчальних закладів в Україні та її фінансове забезпечення / О. Длугопольський, Г. Чекаловська // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С . 89-96. – ISSN 1818-5754
1309159
  Задунайський В.В. Розвиток системи вищого військового управління Збройних Сил УНР в 1920 р. // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного ; редкол.: Ткачук П., Слюсаренко А., Бураков Ю. [та ін.]. – Львів, 2018. – Вип. 29. – С. 121-133. – ISSN 2313-5603
1309160
  Вітченко А.О. Розвиток системи вищої військової освіти України в контексті сучасних трансформаційних змін / А.О. Вітченко, В.І. Осьодло // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2019. – № 2. – С. 44-50. – ISSN 2618-1614


  "Статтю присвячено дослідженню актуального стану і проблем розвитку системи вищої військової освіти України, визначенню перспектив її подальшого вдосконалення з урахуванням національних інтересів, пріоритетних завдань розбудови вітчизняної вищої ...
1309161
  Полторак С.Т. Розвиток системи вищої військової освіти України та кордоном: державноуправлінські аспекти // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 70-73. – ISSN 2306-6814


  Розглянуто вищу освіту, у т.ч. й військову, як історично сформований соціальний інститут, відповідальний за спадкоємність, нагромадження й відтворення наукових знань.
1309162
  Горпініч Т. Розвиток системи вищої освіти США на тлі соціально-економічного поступу країни (друга половина XX ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 89-93. – ISSN 2308-4634
1309163
  Натрошвілі Г.Р. Розвиток системи вищої освіти України в умовах сучасних соціально-економічних трансформацій // Науковий вісник Полісся : науковий економічний журнал / М-во освіти і науки України ; Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2016. – Вип. 2 (6). – С. 51-55. – ISSN 2410-9576


  У науковій праці проаналізовано стан розвитку системи вищої освіти України. Визначені організаційно-економічні та фінансові умови функціонування системи вищої освіти. Обгрунтовано пропозиції щодо подальшої оптимізації розвитку системи вищої освіти.
1309164
   Розвиток системи вищої та післядипломної освіти в сфері страхування та актуарних наук : збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції, 11-12 вересня 2006 року. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – 156с. – ISBN 966-623-410-6
1309165
  Шедяков Є В. Розвиток системи відносин соціального партнерства як чинник забезпечення високого рівня трудової мотивації // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 4 (142). – С. 33-46. – Бібліогр.: 44 назв. – ISSN 1993-6788
1309166
  Артамощенко В.С. Розвиток системи військової освіти на основі методу DOTMLPFI. Правовий аспект // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 13/14 липень. – С. 79-84. – ISSN 2306-6814
1309167
  Артамощенко В.С. Розвиток системи військової освіти. Розроблення програмного документа Кабінету Міністрів України // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Семон Б.Й. ; редкол.: Бочарніков В.П., Волошенко А.В., Воробйов О.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4. – С. 26-33. – ISSN 2618-1614
1309168
  Михасюк О.К. Розвиток системи громадсько-державного управління в загальноосвітньому навчальному закладі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 ; 011 / Михасюк Оксана Костянтинівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. закл. освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 20 назв
1309169
  Васюк Н.О. Розвиток системи громадського здоров"я в Україні: організаційно-правові засади / Н.О. Васюк, К.С. Голосай, Н.Б. Сокуренко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 1, січень. – C. 83-89. – ISSN 2306-6814
1309170
  Халецька А.А. Розвиток системи державних і недержавних соціальних служб: проблеми соціальної політики : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 80-82. – Бібліогр.: 8 назв
1309171
  Чугунов І.Я. Розвиток системи державного капітального інвестування в Україні / І.Я. Чугунов, В.М. Федосов // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2009. – № 4 (161). – С. 53-64
1309172
  Коцур А. Розвиток системи державного пенсійного страхування: тенденції та шляхи удосконалення // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – Вип. 20. – С. 137-140
1309173
  Коваль О. Розвиток системи державного регулювання зайнятості населення // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 10/12. – С.84-90
1309174
  Бражко О.В. Розвиток системи державного регулювання зайнятості населення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 189-195. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1309175
  Гармашова О.П. Розвиток системи державного регулювання наукової та інноваційної діяльності України // Экономика и управление : науч.-практ. журнал / Нац.ак. природоохранного и курортного строительства. – Симферополь, 2013. – № 1. – С. 86-91
1309176
  Бухаріна Л.М. Розвиток системи державного регулювання туристичної галузі : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 12. – С. 87-88. – Бібліогр.: 7 назв
1309177
  Бутівщенко Станіслав Розвиток системи державного управління середньою професійною освітою в Україні (1917-1926 рр.) // Збірник наукових праць Української академії державного управління при Презідентові України : Київ, 2000
1309178
  Гуслякова О.Ю. Розвиток системи державного управління туристичною сферою // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 152-154. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1309179
  Медвідь Ю. Розвиток системи державного управління у сфері державної безпеки шляхом дослідження готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності / Ю. Медвідь, О. Водчиць // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 197-201
1309180
  Борис О.П. Розвиток системи державного управління у сфері цивільного захисту в період новітньої історії України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 84-89. – ISSN 2306-6814
1309181
  Скрипнюк В.М. Розвиток системи державної влади в Україні : конституційно-правові аспекти : монографія / Валентина Скрипнюк. – Київ : Логос, 2010. – 504 с. – Бібліогр.: с. 453-499 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-354-2
1309182
  Комашенко Т.А. Розвиток системи державної допомоги // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 88-91. – ISSN 2306-6814
1309183
  Галаван З.С. Розвиток системи досудового слідства в Україні // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 1 (5). – С. 108-113
1309184
  Сагайдак Ю. Розвиток системи екологічного менеджменту як засобу модернізації українських підприємств / Ю. Сагайдак, Т. Харченко, Л. Гацька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 52-59. – (Економіка ; вип. 3 (216)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено дослідженню питань розвитку та ефективності функціонування системи екологічного менеджменту підприємства. Визначено, що сучасні системи екологічного менеджменту здатні забезпечити стійкі конкурентні переваги на внутрішньому та зовнішньому ...
1309185
  Варакута Є.Б. Розвиток системи електронного банкінгу та його перспективи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 32-36. – (Міжнародні відносини ; Вип. 20)


  Здійснено порівняльний аналіз впровадження новітніх банківських технологій на світовому та національному рівнях. На думку авторів основою для введення інновацій у світовій банківській сфері став швидкий розвиток мережі Інтернет. Розвиток електронного ...
1309186
   Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформ.-аналіт. огляд / Erasmus+ ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти НАПН України, Нац. Еразмус+ офіс в Україні ; [уклад.: Т. Добко, І. Золотарьова, С. Калашнікова та ін.]. – Київ : Пріоритети, 2015. – 83, [1] с. : іл., табл. – Вид. здійснено в рамках проекту Європейського Союзу "Нац. Еразмус+ офіс в Україні", що реалізується ГО "Ін-т лідерства, інновацій та розвитку". – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7288-01-4
1309187
  Ханова О.В. Розвиток системи залізничних транспортних послуг в Україні за умов її сучасних інтеграційних спрямувань / О.В. Ханова, К.В. Давтян // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 2). – С. 70-76
1309188
  Мандибура В. Розвиток системи захисту прав споживачів як умова зростання якості життя населення України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 8. – С. 3-9.
1309189
  Сохнич О.А. Розвиток системи земельно-кадастрової інформації / О.А. Сохнич, Т.О. Євсюков, М.В. Смолярчук // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.3. – С.184-190. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – ISBN 5-7763-2435-1
1309190
  Курильців Р.М. Розвиток системи земельного адміністрування як основи ефективного управління землекористуванням // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2016. – Вип. 26.6. – С. 168-175. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1309191
  Лоза В. Розвиток системи зовнішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні: минуле, сьогодення та майбутне // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 36-42. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1309192
  Захаренко К. Розвиток системи інформаційної безпеки: досвід зарубіжних країн // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищої освіти НАПН України [та ін.] ; голов. ред.: В. Адрущенко, В. Луговий. – Київ, 2018. – № 3 (70). – С. 71-77. – ISSN 2078-1016
1309193
  Бєлоусов Я.І. Розвиток системи інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу та вплив на нього бізнес-асоціацій / Я.І. Бєлоусов, Л.І. Бєлоусова // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 12. – С. 26-29. – ISSN 2409-1944
1309194
  Шумейко Н.В. Розвиток системи іншомовної університетської підготовки фахівців гуманітарного профілю на землях Словаччини в історичній ретроспективі // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2016. – С. 163-166. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (3)). – ISSN 2413-3329
1309195
  Гуз Р. Розвиток системи кадастру нерухомості в Республіці Молдова / Р. Гуз, В. Радзій, І. Мандрик // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 116-121. – (Серія: Географічні науки ; № 11 (288)). – ISSN 1729-360Х
1309196
  Бунтова Н.В. Розвиток системи кадровогозабезпечення готельного господарства України: методолого-методичні аспекти // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 1. – С. 125-132.
1309197
  Версаль Н.І. Розвиток системи комерційних банків в Україні та Росії в 2000-2006 роках // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 2. – С. 97-104.
1309198
  Печенюк І.С. Розвиток системи комплектування особовим складом військових формувань: історичний аналіз // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2008. – Т. 20. – С. 457-471
1309199
  Шкарлет С.М. Розвиток системи контролінгу в управлінні страховими компаніями на ринку фінансових послуг України : монографія / Шкарлет С.М., Дубина М.В., Тунік М.В. ; М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський національний технологічний університет, 2016. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 297-319. – ISBN 978-966-7496-83-8
1309200
  Барбаш Є.М. Розвиток системи контролю навчальних досягнень учнів з іноземної мови у школах України (60-ті рр. XX ст. - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Барбаш Єлизавета Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. – Житомир, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309201
  Кицак Т.Г. Розвиток системи корпоративних цінностей - передумова ефективної діяльності підприємства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2005. – Вип. 7. – С. 285-290.


  У статті розглянуто вплив розвитку корпоративних цінностей на ефективну діяльність та високу конкурентоспроможність. In the article the influence of enterprise corporate values development on effective activity and high competitiveness in considered.
1309202
  Рунчева Н.В. Розвиток системи корпоративного управління / Н.В. Рунчева, А.С. Бритвєнко // Економіка і менеджмент культури : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Л. Мармуль, В. Бойко, Є. Коваленко [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 21-26
1309203
  Гоменюк М.О. Розвиток системи логістичного обслуговування на засадах клієнтоорієнтованості // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Федоренко В.Г, Кучеренко Г.Б. [ та ін.]. – Київ, 2020. – № 4, квітень. – С. 182-186 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6806
1309204
  Бакай А.Є. Розвиток системи медичного забезпечення сил охорони правопорядку України в контексті її європейської та євроатлантичної інтеграції / А.Є. Бакай, Д.А. Купрієнко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 134-141. – ISSN 2306-6814
1309205
  Павловські Г. Розвиток системи менеджменту підприємства: діагностичний та антисипативний підходи / Павловські Гжегож // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 3 : Оцінювання перспектив модернізації світової енергетики. – С. 380-384. – ISSN 2222-4459
1309206
  Бережнюк І.Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бережнюк І.Г. ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 2010. – 449 л. + Додатки: л. 390-449. – Бібліогр.: л. 351 -389
1309207
  Бережнюк І.Г. Розвиток системи митного регулювання України в умовах розширення міжнародного співробітництва : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.02 / Бережнюк І.Г. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 32 с. – Бібліогр.: 50 назв
1309208
  Барабаш Т.Г. Розвиток системи міжбюджетного регулювання в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – C. 16-22
1309209
  Волков С.С. Розвиток системи міжнародної охорони авторських прав // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 33-37. – (Міжнародні відносини ; Вип. 14)
1309210
  Дяченко С.А. Розвиток системи місцевих фінансів України в контексті децентралізації державного управління : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Дяченко Світлана Анатоліївна ; Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1309211
  Пеклушенко О.М. Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.04 / Пеклушенко Олександр Миколайович ; Класичний приват. ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1309212
  Бородін Є.І. Розвиток системи місцевого самоврядування в Україні / Є.І. Бородін, Т.М. Тарасенко // Аспекти публічного управління / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – Дніпропетровськ, 2015. – № 4 (18). – С. 55-61. – ISSN 2311-6420
1309213
  Карабан А.В. Розвиток системи модифікаторів якісного значення прикметника в англійській мові 18-19 ст. // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 29-34
1309214
  Чорна О.В. Розвиток системи моніторингу якості вищої освіти України: актуальнісь використання досвіду Німеччини // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – С. 209-213. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 37)
1309215
  Лисоченко С.В. Розвиток системи навчання протягом життя в Україні / С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, У. Розен


  У роботі в рамках виконання міжнародного проекту "543839-TEMPUS-SMHES Lifelong Learningin Armenia, Georgia and Ukraine" розглянуто поточний стан навчання протягом життя в Україні.
1309216
  Лисоченко С.В. Розвиток системи навчання протягом життя в Україні / С.В. Лисоченко, Б.Б. Сусь, У. Розен // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 3 (додаток 1) : Тематичний випуск "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті болонського процесу". – С. 127-127. – ISSN 2078-1016


  У роботі в рамках виконання міжнародного проекту "543839-TEMPUS-SMHES Lifelong Learningin Armenia, Georgia and Ukraine" розглянуто поточний стан навчання протягом життя в Україні.
1309217
  Єсімов С. Розвиток системи надання електронних адміністративних послуг: нормативно-правовий аспект // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 861. – C. 263-270. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1309218
  Шкаріна В. Розвиток системи національних метабібліографічних посібників в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: В. Горовий, Л. Дубровіна, Н. Маслакова [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (243). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  У статті розглядаються питання національної метабібліографії як складової національної бібліографії України. Прослідковується розвиток системи національних метабібліографічних посібників, аналізуються інші ґрунтовні метабібліографічні ресурси, зокрема ...
1309219
  Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві : Дис. ... доктора економічних наук Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 478л. + Додатки л. 435-478. – Бібліогр.: л. 404-434
1309220
  Гура Н.О. Розвиток системи обліку в житлово-комунальному господарстві : Автореф. дис. ... доктора економічних наук. Спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Гура Н.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр.: 52 назви
1309221
  Ізмайлов Я.О. Розвиток системи обліку та оподаткування операцій з цінними паперами // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 7 : Сучасні торговельні бар"єри входу на зовнішні ринки. – С. 231-239. – ISSN 2222-4459
1309222
   Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту : теорія, методологія, організація : тези доповідей учасників XV Всеукр. студент. наук. конф., присвяч. пам"яті д. е. н., проф., Заслуж. діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (14.03.1930-15.03.2002), 23 берез. 2017 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: Редько О.Ю. та ін.]. – Київ : НАСОА, 2017. – 313, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-135-4
1309223
   Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: теорія, методологія, організація : тези доп. учасників XIV Всеукр. студент. наук. конф., присвяч. пам"яті д-ра екон. наук, проф., заслуженого діяча науки і техніки України Олексія Сергійовича Бородкіна (15.03.1930-14.03.2002), 24 берез. 2016 р. / Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; [редкол.: О.Ю. Редько (голова) та ін.]. – Київ : НАСОА, 2016. – 367, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., англ., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-571-128-6
1309224
  Піскова Ж.В. Розвиток системи оподаткування природокористування та природоохоронної діяльності в Україні // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 68-80. – (Серія "Економіка" ; № 2 (54)). – ISSN 2310-0672
1309225
  Комарницький В.М. Розвиток системи органів державного управління у сфері природокористування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 2 (69). – С.
1309226
  Мартиненко М.В. Розвиток системи організаційних знань : проф.-освіт. аспект : монографія / Мартиненко М.В. – Харків : ФОП Александрова К.М., 2016. – 342, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 261-308. – ISBN 978-966-2194-42-5
1309227
  Костюкевич О. Розвиток системи освіти в Афганістані у ХХІ столітті // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – C. 58-67. – ISSN 2786-6319
1309228
  Задерейчук І.П. Розвиток системи освіти в німців на півдні України 1789-1938 рр. : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.01 / Задерейчук І.П.; ХНУ ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1309229
  Бідюк Н.М. Розвиток системи освіти дорослих у США (друга половина XX - початок XXI століття) // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 3-10. – ISSN 2312-5993
1309230
  Козарь Т.П. Розвиток системи освіти України на ринку міжнародних освітніх послуг // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 95-99. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1309231
  Плотницька Розвиток системи освіти як запорука соціально-економічного зростання: регіональний аспект / Плотницька, СІ // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 4. – С. 383-387. – (Право. Економіка. Управління)
1309232
  Сорокіна Л.М. Розвиток системи освіти: соціологічне прогнозування // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 76-78. – ISBN 978-966-97734-7-0
1309233
  Чернецький Ю. Розвиток системи основних понять соціології наприкінці XX - на початку XXI століття // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2015. – № 2, квітень - червень. – С. 96-111. – ISSN 1563-3713
1309234
  Золотарьова І. Розвиток системи оцінювання якості вищої освіти у франкофонних країнах Європейського Союзу: досвід Франції та Бельгії / І. Золотарьова, М. Колісник // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2015. – № 4 (59). – С. 74-81. – ISSN 2078-1016
1309235
  Бойко О.В. Розвиток системи партійно-політичної освіти в УРСР (друга половина 1940-х - перша половина 1960-х рр.) / О.В. Бойко, К.О. Дубінська // Проблеми політичної історії України : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. укр. історії та етнополітики. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 9. – С. 208-218. – ISBN 978-966-383-522-8
1309236
  Кабанець М.М. Розвиток системи педагогічної підтримки обдарованих школярів у східноукраїнському регіоні (кінець XX - початок XXI ст.) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кабанець Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 38 назв
1309237
  Рудик В. Розвиток системи пенсійного забезпечення в західноєвропейських країнах : соціальні проблеми в практиці управління // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 10 (599). – С. 72-78 : Табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 0131-775Х
1309238
  Мельніков Сергій Андрійович Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 231-237. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення системи пенсійного страхування в Україні в контексті ініційованих реформ. Здійснено розподіл інформаційних потоків пенсійної системи в демографічний, фінансовий, системний і рекламний блоки, що ...
1309239
  Мельніков Сергій Андрійович Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – С. 231-237. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто питання інформаційного забезпечення системи пенсійного страхування в Україні в контексті ініційованих реформ. Здійснено розподіл інформаційних потоків пенсійної системи в демографічний, фінансовий, системний і рекламний блоки, що ...
1309240
  Мельніков С.А. Розвиток системи пенсійного страхування України в контексті інформаційної економіки // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 5. – C. 231-237. – ISSN 1993-6788
1309241
  Петрощук Н.Р. Розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл в Україні другої половини ХІХ - почітку ХХ століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Петрощук Наталія Романівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309242
  Бабакіна О.О. Розвиток системи підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України в останній чверті ХХ - на початку ХХІ століття - критерії аналізу // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Укр. інженерно-пед. акад. ; редкол.: Коваленко Д.В., Коваленко О.Е., Лазарєва Т.А. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 68. – C. 43-50. – ISSN 2074-8922
1309243
  Петрощук Н.Р. Розвиток системи підвищення кваліфікації учителів в Україні ( II половина Х1Х ст.- 1917р.) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 28. – С. 161-164


  У статті проаналізовано розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів на різних етапах історії України, а саме: з II половини Х1Х ст. до 1917 р.
1309244
  Котова Ольга Геральдівна Розвиток системи підготовки і атестації наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні (1992-1998 рр.) : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління:25.00.05 / Котова О.Г.; Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309245
  Матвієнко О.В. Розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції (друга половина XX - початок XXI століття) : навч. посібник з педагогіки для студентів гуманітарних спец. вищих навч. закл. / О.В. Матвієнко, В.П. Лащихіна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ : УкрІНТЕІ, 2011. – 152, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-152
1309246
  Котляревський О.В. Розвиток системи підприємництва в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 12, грудень. – С. 128-132
1309247
  Грещук Г.І. Розвиток системи планування сталого використання та охорони сільськогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 24, грудень. – С. 23-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2306-6792
1309248
  Гладуняк І.В. Розвиток системи політичного управління в сучасній Україні / І.В. Гладуняк. – Київ : Ін Юре, 2008. – 468 с. – ISBN 978-966-313-4109
1309249
  Мочернюк Я.М. Розвиток системи польського землеволодіння на Київщині після січневого повстання 1863 р. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2014. – Вип. 80 (№ 1). – С. 95-98. – ISSN 2076-1554
1309250
  Капируля М.В. Розвиток системи ПРО Індії // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 78 (№ 11). – С. 301-305. – ISSN 2076-1554
1309251
  Курій Л.О. Розвиток системи професійно-технічної освіти України відповідно до вимог Європейського Союзу // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 207-214. – (Економічні науки ; № 4, т. 2). – ISSN 2226-9150


  У статті розглянуто становлення політики ЄС у сфері регулювання розвитку професійно-технічної освіти. Виявлено детермінанти формування стандартів даного рівня освіти а ЄС. Виокремлено проблеми розвитку професійно-технічної освіти України. Визначено ...
1309252
  Боков О.В. Розвиток системи професійного навчання населення як передумова продуктивної зайнятості // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Ворона П.В., Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (17). – С. 12-19. – (Серія: Державне управління ; № 1 (17)). – ISSN 2617-0515
1309253
  Панченко С.М. Розвиток системи психологічної просвіти у вітчизняній школі .Історичний аспект. // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 8. – С.2-5.
1309254
  Губені Ю. Розвиток системи регулювання аграрного ринку в Чеській Республіці // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 8 (573). – С. 68-77. – ISSN 0131-775Х
1309255
  Клименко О.В. Розвиток системи регулювання ринків небанківських фінансових послуг в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 5 (630). – С. 58-69. – ISSN 0131-775Х
1309256
  Безпалько І.Р. Розвиток системи розподілу електронних видань та її місце у видавничо-поліграфічній діяльності в Україні / І.Р. Безпалько, В.Б. Базилюк // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2016. – С. 15-19. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2226-9150
1309257
  Коцур А. Розвиток системи соціального захисту в Україні // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : науковий журнал / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; редкол.: Качан Є.П., Бандур С.І., Брич В.Я. [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – Вип. 21. – С. 146-151
1309258
  Пасічник Ю. Розвиток системи соціального захисту в Україні у контексті європейського вибору / Ю. Пасічник, О. Сукач // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Сискос Е., Куриляк В. [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – Т. 21, № 4 (83), жовтень - грудень. – С. 457-481. – ISSN 2519-4070
1309259
  Меленюк В.О. Розвиток системи соціального розвитку України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 112-117. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1309260
  Ткаченко Л.Г. Розвиток системи соціального страхування у контексті сучасних тенденцій народжуваності // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2010. – № 1 (13). – С. 63-71. – ISSN 2072-9480
1309261
  Русина Ю.О. Розвиток системи транспортної логістики в Україні: останні тенденції / Ю.О. Русина, Н.О. Бащенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизац. та моделюв. економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 6 (229). – С. 90-97. – ISSN 2522-1620
1309262
  Рубцова М.Ю. Розвиток системи транспортування енергоносіїв через територію України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 71, ч. 1. – С. 101-106. – (Європейські дослідження)
1309263
  Наваліхіна М.О. Розвиток системи управління житлово-комунальним господарством у сільських населених пунктах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 67-69 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2306-6806
1309264
  Олійник О. Розвиток системи управління знаннями на засадах організаційного забезпечення // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 38-43. – ISSN 2411-6912 04
1309265
  Лапко О.О. Розвиток системи управління науково-інноваційною сферою в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 1. – С.55-62. – ISSN 1605-7988
1309266
  Авраменко Н.В. Розвиток системи управління охороною здоров"я // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 5-10. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1309267
  Попович Олександр Розвиток системи фізичної підготовки провідних армій світу // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С. 91-94. – ISSN 1728-9343
1309268
  Бєлєнький П. Розвиток системи фінансових посередників України в умовах посилення глобалізаційних процесів / П. Бєлєнький, О. Другов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 30-33.
1309269
  Плахтій Т.Ф. Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 1/2 (67). – С. 152-159. – ISSN 2309-1533
1309270
  Сіднєва Ж.К. Розвиток системного підходу до управління якістю // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 74-77.
1309271
  Січень І. Розвиток ситуації довкола України та у світі на найближчу і середньострокову перспективу // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (8). – С. 28-35
1309272
  Нагорний П. Розвиток сільского господарства УРСР за 30 років / П. Нагорний. – Київ, 1947. – с.
1309273
  Рябоконь В.П. Розвиток сільських домогосподарств в умовах трансформації аграрного сектору економіки // Економіка АПК : міжнар. науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 9 (227), вересень. – С. 12-19. – ISSN 2221-1055
1309274
  Кузнєцов М.С. Розвиток сільських теорій: проблеми і перспективи // Наука як рушійна сила ефективного розвитку держави : зб. наук. пр. за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. до Дня науки України : 17 трав. 2019 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: Каракасіді О.Ф. та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2019. – С. 43-46. – ISBN 978-617-7768-00-4
1309275
  Малік М.Й. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації влади / М.Й. Малік, Л.В. Забуранна // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 7 (273). – С. 5-14. – ISSN 2221-1055
1309276
  Чубіна А.С. Розвиток сільських територій в умовах децентралізації як специфічний об"єкт публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 20, жовтень. – С. 182-187. – ISSN 2306-6814
1309277
  Талавиря М.П. Розвиток сільських територій на засадах сталості // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 146-150. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1309278
  Россоха В. Розвиток сільських територій України в умовах децентралізації управління: стан, проблеми, перспективи / В. Россоха, М. Плотнікова // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 4. – C. 41-53. – ISSN 2410-0919
1309279
  Франчук В.М. Розвиток сільських територій як запорука формування людського капіталу // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 10 (204). – С. 124-128. – ISSN 2221-1055
1309280
  Шинькович А. Розвиток сільських територій як основа продовольчої безпеки України : стаття англійською мовою // Scientia Fructuosa : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. торговельно-економ. ун-т ; ed. board: Mazaraki A., Prytulska N., Gerasymenko A. [et. all]. – Київ, 2023. – № 6 (152). – С. 18-30. – (Серія. Економічні науки). – ISSN 2786-2978
1309281
  Васильців Т.Г. Розвиток сільських територій як стратегічний пріоритет зміцнення економічної безпеки держави / Т.Г. Васильців, В.В. Бойко // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2015. – № 2 (35). – С. 58-62. – ISSN 2306-5664
1309282
  Газуда С.М. Розвиток сільських територій: досвід Євросоюзу // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С. 250-254. – (Економіка ; Вип. 32)
1309283
  Губені Ю. Розвиток сільських територій:деякі аспекти європейської теорії і практики : Питання розвитку АПК // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 62-70 : Рис. – Бібл. 23 назви. – ISSN 0131-775Х
1309284
  Орлатий М. Розвиток сільського адміністративного району: досвід, проблеми / М. Орлатий, А. Зацарний, А. Тубол // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.240-245. – ISBN 966-73-53-51-Х
1309285
  Орлатий М. Розвиток сільського адміністративного району: досвід, проблеми / М. Орлатий, А. Зацарний, А. Тубол // Вісник Української академії державного управління при Президентові України : Науковий журнал / Українська академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 1. – С.285-294. – ISBN 966-73-53-51-Х
1309286
  Антонюк С.М. Розвиток сільського господарства в народній Польщі / С.М. Антонюк. – Київ, 1960. – 40 с. – (Т-во для поширення політичних і наукових знань УРСР ; Х ; 40-41)
1309287
  Козловська Н.А. Розвиток сільського господарства Київської області у контексті впливу столичного міста // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2015. – № 1 (89). – С. 50-57 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 1561-4980
1309288
  Соловйова Т.М. Розвиток сільського господарства на Правобережній Україні в першій чверті XIX ст. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 61-67. – (Історія ; вип. 36)


  Систематизовано і проаналізовано архівні матеріали про розвиток сільського господарства Правобережної України першої чверті XIX ст., визначено проблеми, які потребують подальшої розробки.
1309289
  Вергунов В.А. Розвиток сільського господарства Полтавщини в період скасування кріпацтва : навчальний посібник для студ. і викладачів сільськогосподарських закладів освіти / В.А. Вергунов, Н.П. Коваленко, О.В. Сайко; під ред. В.А. Вергунова. – Київ : Нора-прінт, 1998. – 144с. – ISBN 966-7010-29-5
1309290
  Колодійчук І.А. Розвиток сільського господарства у гірських регіонах: європейський досвід і пропозиції для України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 139-147 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1562-0905
1309291
  Семенюк І.Д. Розвиток сільського господарства у контексті концепції "зеленої" економіки // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінницький нац. аграрний ун-т. – Вінниця, 2016. – № 1 (5). – С. 72-82
1309292
  Месель-Веселяк Розвиток сільського господарства України (науково-методичне забезпечення) // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 42-55. – ISSN 2221-1055
1309293
  Кондратюк О.І. Розвиток сільського господарства України в умовах продовольчої кризи // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 1 (207). – С. 128-132. – ISSN 2221-1055
1309294
   Розвиток сільського господарства України за п"ятиріччя.. – Х, 1929. – 108с.
1309295
  Васильєва Н.В. Розвиток сільського зеленого туризму в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2008. – № 124. – С. 24-31
1309296
  Матвієнко Н.М. Розвиток сільського зеленого туризму в Хорватії: досвід для України / Н.М. Матвієнко, В.М. Матвієнко, Ю.М. Денисюк // Часопис картографії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 98-109


  Розглянуто історію та державне регулювання розвитку сільського зеленого туризму Хорватії. Охарактеризовано типи сільських домогосподарств. Проаналізовано основні туристичні кластери, що спеціалізуються на сільському туризмі. Рассмотрены история и ...
1309297
  Пилипенко С. Розвиток сільського зеленого туризму І українських селах // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2010. – С.96-102. – (Економічні науки ; Вип. 5)
1309298
  Чабанчук М.А. Розвиток сільського зеленого туризму на Волині / М.А. Чабанчук, В.Ю. Чабанчук // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 308-310
1309299
  Терес Н. Розвиток сільського зеленого туризму та його вплив на збереження етнокультурної самобутності українського народу // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 37. – С. 18-26


  Стаття присвячена проблемам розвитку сільського зеленого туризму в Україні, ролі громадських організацій у популяризації і впровадженні цього виду діяльності, його впливу на відновлення історико-культурної спадщини та збереження етнокультурної ...
1309300
  Графова І.О. Розвиток сільського туризму в Європі // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2007. – № 7. – С. 148-152.
1309301
  Кудла Н. Розвиток сільського туризму Карпатського регіону (за матеріалами опитування депутатів місцевих рад) // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: 5 назв.
1309302
  Кудінова І.П. Розвиток сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 1. – С. 212-215. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586


  Розкрито роль сільськогосподарської обслуговуючої кооперації. Обгрунтовано доцільність створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, надано рекомендації щодо напрямів їх розвитку. Раскрыта роль сельскохозяйственной обслуживающей ...
1309303
  Шубравська О.В. Розвиток сільськогосподарського виробництва України: чинники зростання // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2015. – № 5 (247). – С. 5-11. – ISSN 2221-1055
1309304
  Саяпін С.П. Розвиток сільськогосподарського дорадництва на основі цифрової трансформації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Саяпін Сергій Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 16 назв
1309305
  Беренштейн Б.Л. Розвиток сільськогосподарської кооперації в Україні / Б.Л. Беренштейн, О.М. Третяк // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2009. – № 7 (177). – С. 38-43
1309306
  Наконечна К.В. Розвиток сільськогосподарської кооперації в умовах ринкової трансформації економіки України // Науковий вісник Національного аграрного університету : збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2006. – № 102. – С. 319-325
1309307
  Терлецька У.І. Розвиток сільськогосподарської освіти в Чернігівській губернії (середина XIX - початок XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Терлецька Уляна Іванівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищої освіти. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1309308
   Розвиток сільської громади: крок за кроком : Збірка "захалявних" книжечок сільського депутата: Посібник. – Київ : Купріянова, 2005. – ISBN 966-8668-11-1
1309309
  Яремчишин Б.М. Розвиток сільської електрифікації в західних областях УРСР / Б.М. Яремчишин. – К., 1958. – 76с.
1309310
  Спаський Г.В. Розвиток сімейних фермерських господарств в Україні та зарубіжний досвід їх функціонування // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 7 (297). – С. 73-82. – ISSN 2221-1055
1309311
   Розвиток сімейних фермерських господарств в умовах воєнного часу та перспективи повоєнного відновлення України / Ю. Лупенко, О. Шпикуляк, М. Малік, К. Ксенофонтова, А. Морозова // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. ун-ту природокористування / Львів. нац. ун-т природокористування ; голов. ред. Яців Г. ; редкол.: Агрес О., Барвінська-Малайович А., Брух О. [та ін.]. – Львів, 2023. – Т. 16, № 1/2. – С. 9-22. – ISSN 2313-3627
1309312
  Спаський Г.В. Розвиток сімейних фермерських господарств регіону // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; редкол.: Боднар О.В., Валентинов В.Л., Жук В.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (295). – С. 49-59. – ISSN 2221-1055
1309313
  Швед О. Розвиток скандинавського співробітництва в 1960-х роках на прикладі проекту НОРДЕК // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 139-141. – (Історія ; Вип. 82/84). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему схем скандинавської регіональної співпраці в 1960-х рр. через призму проекту НОРДЕК. The article covers the issue of Scandinavian regional integration schemes in 1960-s through the prism of NORDEK project.
1309314
  Крамар С.Б. Розвиток скорочувального апарату серця та системи його енергетичного забезпечення : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.11 / Крамар С.Б.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – 17 с.
1309315
  Шиян Н.І. Розвиток скотарства в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 9 (263). – С. 38-43. – ISSN 2221-1055
1309316
  Калатур М. Розвиток слідчих підрозділів правоохоронних органів на території України // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 208-212. – ISSN 2663-5313
1309317
  Леньо П. Розвиток словацької етнографії в міжвоєнний період (1918-1939) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2005. – № 3. – С. 110-117. – Бібліогр.: с.117 (44 назви). – ISSN 0130-6936
1309318
  Нечаєнко Т. Розвиток словесної комунікації як виду діяльності спеціалістів культурно-мистецької сфери // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 12. – С. 140-146
1309319
  Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу англійскої мови в 80-ті -- 90-ті роки ХХ століття : Автореф... д-ра філолог.наук: 10.02.04 / Зацний Ю.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 32л.
1309320
  Зацний Юрій Антонович Розвиток словникового складу англійської мови в 80-ті - 90-ті роки ХХ століття : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.04 / Зацний Юрій Антонович; Запорізький держ. ун-тет. – Запоріжжя, 1999. – 403л. – Бібліогр.:л.359-403
1309321
  Зацний Ю.А. Розвиток словникового складу сучасної англійської мови / Ю.А. Зацний. – Запоріжжя : ЗДУ, 1998. – 431с. – ISBN 966-599-003-9
1309322
  Петров О.В. Розвиток словотвірного гнізда з вершиною "аромат" у російській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 48. – С. 345-354


  У статті розглянуто динаміку розвитку словотвірного гнізда з вершиною аромат, відзначено невисокий дериваційний потенціал основи аромат- на фоні скороченої основи арома-. Встановлено продуктивність похідних II ступеня деривації і відзначено колишню ...
1309323
  Коломієць В.Т. Розвиток словотвору слов"янських мов у післявоєнний період / В.Т. Коломієць. – К., 1973. – 31с.
1309324
  Лозицький В. Розвиток сонячної активності у 24-му циклі: сценарій 15-го циклу? / В. Лозицький, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 49-51. – (Астрономія ; вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Для уточнення прогнозу поточного циклу № 24 вивчені особливості наростання сонячної активності у попередніх 23 циклах. Основна увага зверталась на фазу швидкого росту активності, починаючи 20-го місяця циклу. Виявлена досить тісна кореляція між ...
1309325
  Енгельс Ф. Розвиток соціалізму від утопії до науки / Ф. Енгельс. – Київ : Політвидав України, 1970. – 175с.
1309326
  Погорєлов М.С. Розвиток соціалістичної власності та вдосконалення виробничих відносин / М.С. Погорєлов. – Київ, 1971. – 154с.
1309327
  Бершеда Р. Розвиток соціалістичної демократії в період будівництва комунізму // Наукова сесія. – Київ, 1967. – С. 5-13
1309328
   Розвиток соціалістичної демократії і самоврядування народу. – Київ, 1988. – 59 с.
1309329
  Рокитко А.І. Розвиток соціалістичної економічної інтеграції в сільськогосподарському виробництві країн / А.І. Рокитко. – Київ, 1979. – 48 с.
1309330
  Булкін Г.П. Розвиток соціалістичної культури н а Житомирщині за роки Радянської влади. / Г.П. Булкін. – Житомир, 1957. – 40с.
1309331
  Арсентьев М.В. Розвиток соціалістичної промисловості західних областей УРСР (1946-1960 рр.) / Арсентьев М.В. ; Ужгород. держ. ун-т. – Ужгород : [б. и.], 1970. – 60 с. – Бібліогр.: с. 58-59
1309332
  Кондратюк А.П. Розвиток соціалістичної теорії морального виховання молоді / А.П. Кондратюк. – Київ : Вища школа, 1977. – 208 с.
1309333
  Баранник Л.Б. Розвиток соціальних відносин в суспільстві з ринковою економікою // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2006. – № 1. – С. 5-10. – (Економічні науки)
1309334
  Власова О.І. Розвиток соціальних здібностей в умовах первинної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 102-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Подано розроблені та апробовані автором концептуальну, операціональну й емпіричну моделі потенціалу соціальних здібностей людини, простежено динаміку таких властивостей особистості на різних рівнях її первинної соціалізації під впливом провідних для ...
1309335
  Жила Т.В. Розвиток соціальних ідей у працях В.Я. Желєзнова : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 11. – С. 115-116. – Бібліогр.: 3 назви
1309336
  Горова С. Розвиток соціальних комунікацій у контексті задоволення інформаційних потреб особи // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2019. – Вип. 53 : Соціокомунікативні аспекти бібліотечної діяльності в умовах розвитку стратегічних комунікацій. – С. 40-52. – ISSN 2224-9516
1309337
  Рябічев В.Л. Розвиток соціальних медіа в Україні в 2010—2012 рр. / В.Л. Рябічев, Є.О. Каранов, Я.А. Майструк // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2013. – Т. 51, квітень - червень. – С. 156-159


  Розглянуто сучасний стан і основні тенденції розвитку соціальних медіа в Україні за станом на 2012 р. Наведено результати вимірювання інтернет-аудиторії України та Європи й подано їх порівняльний аналіз. The article investigates the present state and ...
1309338
  Рябічев В.Л. Розвиток соціальних медіа в Україні в першій половині 2015 року // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2015. – Т. 59, квітень – червень


  Розглянуто сучасний стан і основні тенденції розвитку соціальних медіа та їх аудиторії в Україні в першій половині 2015 р. Наведено результати вимірювання та проведено порівняльний аналіз відносно аналогічних досліджень 2013-2014 рр., визначено напрями ...
1309339
  Курінна Т. Розвиток соціальних та гуманітарних механізмів державного регулювання благодійності та меценатства в Україні // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 3-4/7-12 (23-24). – С. 63-70.
1309340
  Дейч М.Є. Розвиток соціально-відповідальної регіональної політики як інструменту розвитку держави // Менеджер : вісник Донецького державного університету управління : науковий журнал / Донец. держ. ун-т управління ; редкол.: Марова С.Ф., Балуєва О.В., АмошаО.І. [та ін.]. – Маріуполь, 2017. – № 1 (74). – С. 12-17. – (Серія "Державне управління"). – ISSN 2308-104X
1309341
  Садова У.Я. Розвиток соціально-демографічного потенціалу в контексті другого демографічного переходу / У.Я. Садова, С.О. Цапок, В.Я. Бідак // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 3 (61). – С. 122-130. – ISSN 1562-0905
1309342
  Ступко А.В. Розвиток соціально-економічних відносин малого бізнесу в регіонах // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 154-162. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1309343
  Набока С. Розвиток соціально-економічних процесів в Україні у 1985-1991 рр. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 30-34. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено особливості розвитку соціально-економічних процесів в Україні у другій половині 80-х рр. XX ст. Проаналізовано стан та зміни в соціально-економічній сфері. Визначено закономірності наслідків провалу урядових реформ. In the article ...
1309344
   Розвиток соціально-економічних систем у трансформаційних умовах : матеріали VIII Міжнар. наук.-практ. конф. студентів і молодих учених (м. Бердянськ, 06-07 лют. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, ТОВ "Бердян. ун-т менеджменту і бізнесу" ; [редкол.: Антошкіна Л.І. та ін.]. – Бердянськ ; Київ : Халіков Р.Х., 2019. – 191, [1] с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. та англ. На обкл. зазнач. інші дати проведення конф.: 7-8 лютого 2019 р. м. Бердянськ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7565-36-8
1309345
  Корецька С.О. Розвиток соціально-економічної інфраструктури // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1309346
  Іванова Н. Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації / Н. Іванова, Л. Чуприна // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик ; редкол.: Г. Боряк, О. Василенко, О. Воскобойнікова-Гузєва [та ін.]. – Київ, 2019. – № 6 (254). – С. 59-60. – ISSN 1029-7200


  Міжнародна наукова конференція "Бібліотека. Наука. Комунікація. Актуальні тенденції у цифрову епоху". У її роботі взяли участь провідні фахівці КНУ імені Тараса Шевченка.
1309347
   Розвиток соціально-комунікативної компетентності обдарованих учнів початкової школи : посібник / [Киричук В.О. та ін. ; за заг. ред.: Н.В. Лук"янчук, Н.А. Климової] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 130, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 104-112. – ISBN 978-966-2633-39-9
1309348
  Веретенко І.М. Розвиток соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах України (кінець XX – початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Веретенко Ірина Михайлівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1309349
  Данилов С.О. Розвиток соціально-професійної зрілості майбутнього педагога в процесі магістерської підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Данилов Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309350
  Бабенко Т.В. Розвиток соціально-професійної мобільності студентів засобами проектної діяльності // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 50-53. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1309351
  Марценюк О.О. Розвиток соціально-психологічної компетентності працівників Державної митної служби України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.03 / Марценюк О.О. ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління ; Нац. акад. держ. управління при президентові України. – Дніпропетровськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1309352
  Бандур С.І. Розвиток соціально-трудових відносин як передумова досягнення продуктивної зайнятості населення // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 1 (38). – С. 8-13
1309353
  Шоляк О.Ю. Розвиток соціально-трудових відносин: економічний, правовий та обліковий підходи // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 273-281. – (Економіка ; Вип. 30)
1309354
  Мірошниченко О.В. Розвиток соціально-трудового партнерства в Україні: методологія, методика аналізу, напрямки вдосконалення / О.В. Мірошниченко; Рада по вивченню продуктивних сил України НАНУ; Український ін-т соціальн. досліджень; (Відповід. ред. В.В.Онікієнко). – Київ, 2003. – 187с. – ISBN 966-7865-54-1
1309355
   Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи / [Близнюк В.В. та ін.] ; за ред. І.Л. Петрової, В.В. Близнюк ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України", 2016. – 327, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7901-8
1309356
  Баюра Д. Розвиток соціально відповідального корпоративного управління в контексті узгодження інтересів стейкхолдерів // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2017. – № 4 (12). – С. 39-44. – ISSN 2411-4014
1309357
  Калініченко Л. Розвиток соціальновідповідального бізнесу в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 152-153
1309358
  Більцан А.О. Розвиток соціального захисту населення: історична довідка // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 9-14. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1309359
  Стеблянко І.О. Розвиток соціального інвестування в контексті забезпечення сталого розвитку національної економіки / І.О. Стеблянко, А.О. Карпова // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 299-301
1309360
  Михальчук Н.О. Розвиток соціального інтелекту майбутнього педагога засобами активного навчання / Н.О. Михальчук, Е.З. Івашкевич // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 95-106. – ISBN 978-966-7359-68-3
1309361
  Миронюк Є.В. Розвиток соціального інтелекту як складова у системі професії типу "людина-людина" (на прикладі соціальних працівників) // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 51-57
1309362
  Заяць Т.А. Розвиток соціального капіталу територіальних громад в Україні / Т.А. Заяць, Г.О. Краєвська // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (709). – С. 56-72 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2522-9303
1309363
  Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 21 с. – Бібліогнр.: 22 назви
1309364
  Головко А.Я. Розвиток соціального маркетингу ТНК в умовах трансформації світового господарства : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Головко Анна Ярославівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 224 л. – Додатки: л. 225-257. – Бібліогр.: л. 199-224
1309365
  Хрустальова В.В. Розвиток соціального напряму економічної думки в Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ століття // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 68-71
1309366
  Шедяков В.Є. Розвиток соціального партнерства в контексті постіндустріальних трансформацій трудових відносин // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 10 (611). – С. 80-91. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 0131-775Х
1309367
  Циган В.В. Розвиток соціального партнерства в системі професійної освіти в умовах модернізації освітньої галузі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: О.В. Алейнікова, Н.М. Бібік, Л.А. Гаєвська [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 125-136. – (Серія "Управління та адміністрування" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  Розглядається впровадження інноваційних управлінських та педагогічних технологій в умовах модернізації освітньої галузі завдяки розвитку державно-приватного партнерства та створення навчально-практичних центрів соціального партнерства як основної форми ...
1309368
  Акіліна О.В. Розвиток соціального партнерства в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 10 (77). – С. 116-122.
1309369
  Захарчин Г.М. Розвиток соціального партнерства та організаційної культури між суб"єктами зовнішньоекономічної діяльності // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 769 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 27-32. – ISSN 0321-0499
1309370
  Волкова О.В. Розвиток соціального партнерства як чинник забезпечення економічної безпеки на регіональних ринках праці України // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2007. – № 2. – С. 33-37. – (Економічні науки)
1309371
  Дзюба О.М. Розвиток соціального підприємництва в Україні / О.М. Дзюба, К.Т. Берідзе, Р.В. Ярова // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2020. – № 2 (47). – C. 100-105. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645
1309372
  Толстова А.В. Розвиток соціального підприємництва в Україні: проблеми та можливості / А.В. Толстова, С. Сергієнко // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред. В.Л. Дикань. – Харків, 2018. – Вип. 62 (спецвип.). – C. 384-391. – ISSN 2075-4892
1309373
  Толстова А.В. Розвиток соціального підприємництва: проблеми та перспективи / А.В. Толстова, М.О. Устенко, А.Ю. Лаптєва // Вісник економіки транспорту і промисловості : (збірник науково-практичних статей) / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т залізничного транспорту ; голов. ред. Дикань В.Л. ; редкол.: Ареф"єва О.В., Давидова О.Ю., Дикань В.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 72/73. – С. 204-212. – ISSN 2075-4892
1309374
  Миколаєць А.П. Розвиток соціальної активності і людського потенціалу в системі публічного управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 60-63. – ISSN 2306-6814
1309375
  Максимовська Н.О. Розвиток соціальної активності студентської молоді в процесі анімаційної діяльності // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Державний заклад "Луганський нац. педагог. ун-т ім.Тараса Шевченка". – Луганськ, 2012. – № 4. – С. 31-38. – ISSN 1817-3764


  У статті розглянуто спеціфіку анімаційної діяльності як засобу розвитку соціальної активності студентства. Охарактеризовано основні завдання анімаційної діяльності, виховні сфери, через які виявляється соціальна активність молоді.
1309376
  Харун О.А. Розвиток соціальної відповідальності за умов поглиблення євроінтеграційних процесів / О.А. Харун, Л.А. Грицина // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 225-231. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1309377
  Грунтковський В.Ю. Розвиток соціальної відповідальності закладів вищої освіти // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2018. – Вип. 802. – С. 102-106. – (Економіка). – ISSN 2519-240Х
1309378
  Винославська О.В. Розвиток соціальної відповідальності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в технічному університеті / О.В. Винославська, О.С. Ковальчук // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – С. 87-94. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (35))
1309379
  Алєксєєнко Н.В. Розвиток соціальної відповідальності студентів як важливої складової формування особистості майбутнього фахівця // Підготовка фахівців нової генерації - завдання вищої освіти : тези наук.-метод. конф., каф. ун-ту : (29–30 листоп. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Укр. держ. ун-т залізн. трансп., Навч.-метод. центр ; [редкол.: Шумик Д.В. (відп. ред.) та ін.]. – Харків : Українська державна академія залізничного транспорту, 2017. – С. 3-4
1309380
  Сімахова А.О. Розвиток соціальної економіки в Польщі: досвід для України // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11 (720). – С. 75-84 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
1309381
  Рябоконь В.П. Розвиток соціальної інфраструктури сільських територій / В.П. Рябоконь, Л.А. Рарок // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 4 (258). – С. 56-65. – ISSN 2221-1055
1309382
  Шишова О.М. Розвиток соціальної компетентності дітей за різними програмами дошкільної освіти // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 134-143
1309383
  Рябуха І.М. Розвиток соціальної компетентності ліцеїстів у навчальному процесі : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Рябуха Іван Михайлович ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т педагогіки. – Київ, 2012. – 23 с. – Бібліогр.: 17 назв
1309384
  Шаров С.В. Розвиток соціальної компетентності майбутніх учителів засобами онлайн платформи Prometheus // Наукові записки : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – С. 133-137. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 182). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1309385
  Герман Ольга Розвиток соціальної компетентності педагога в контексті проектної технології // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 10. – С. 32-35
1309386
  Гречка Алла Розвиток соціальної компетентності учнів шляхом застосування технології критичного мислення під час вивчення географії // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 2-6
1309387
  Максимовський М.І. Розвиток соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності в інформаційному суспільстві // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2016. – С. 33-40. – (Педагогічні науки ; № 2 (27))
1309388
  Васюк О.В. Розвиток соціальної педагогіки в новий час // Історія соціальної педагогіки за кордоном / О.В. Васюк. – Київ : НАКККіМ, 2012. – С. 105-144
1309389
  Аваз Заде Камбіз Розвиток соціальної політики по відношенню до жінок Ірану : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня канд. соціол. наук : спец. 22.00.03 - Соціальні структури та соціальні відносини / Аваз Заде Камбіз ; Київський нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – 13 с. – Бібліогр.: 7 назв
1309390
  Гавриш О. Розвиток соціальної роботи у школах Німеччини на початку XXI ст. // Вісник Донбаського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Донбаський державний педагогічний університет. – Слов"янськ, 2013. – С. 106-112. – (Серія: Соціальна педагогіка і соціальна робота ; вип. 1)
1309391
  Остропольська Є.В. Розвиток соціальної сладової інноваційних процесів як чинник соціально-економічного зростання економіки України : економіка та управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 2. – С. 127-136 : Рис. – Бібліогр.: 11 назв
1309392
  Селезньов М. Розвиток соціальної структури суспільства та правовий менталітет українського народу // Про українське право : збірник статей кафедри теорії та історії держави і права / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. теорії та історії держ. та права ; ред. І. Безклубий ; редкол.:М. Бедрій, І. Бойко, Н. Вангородська [та ін.]. – Київ, 2008. – Число 3. – С. 102-118.


  В статті досліджена соціальна структура суспільства, її вплив на формування правової системи держави, як відбиток менталітету нації та інструмент реалізації певних економічних та політичних програм влади. The article touches upon the social ...
1309393
   Розвиток соціальної сфери територіальних громад в умовах адміністративно-фінансової децентралізації : наук. видання / [Шульц С.Л. та ін. ; наук. ред. С.Л. Шульца] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 139, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8474-6
1309394
  Канцур І.Г. Розвиток соціальної сфери у контексті бюджетно-податкової політики [питання теорії і практики] // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 3 (130). – С. 23-28


  Досліджено теоретичні засади розвитку соціальної сфери як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Проаналізовано роль податків та бюджету у розвитку соціальної сфери.
1309395
   Розвиток соціальної сфери України в умовах євроінтеграційних процесів // Модернізація державних фінансів України у контексті європейського вибору : монографія / І.О. Лютий, В.Б. Тропіна, З.С. Варналій, О.Б. Денис, В.М. та ін. Мельник. – Тернопіль : [б. в.], 2019. – С. 275-314. – ISBN 978-617-7571-71-0
1309396
  Багмет К.В. Розвиток соціальної сфери через призму інституційних змін // Економічний вісник Національного гірничого університету : науковий журнал / Нац. техн. ун-т "Дніпровська політехніка" ; голов. ред. Г.М. Пилипенко ; редкол.: А.В. Бардась, І.П. Булєєв, А.Г. Герасименко [та ін.]. – Дніпро, 2019. – № 2 (66). – С. 53-62. – ISSN 2073-9982
1309397
  Полозенко Д.В. Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 10 (179). – С. 15-20
1309398
  Бабарикіна Н.А. Розвиток соціальної та економічної демократії в регіонах України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 7-9. – (Філософія. Політологія ; вип. 62). – ISSN 1728-3817


  Зображено можливість держави стати інструментом реалізації інтересів суспільства в цілому. Розкрито характерні ознаки соціал-демократії. Здійснено аналіз програм економічного та соціального розвитку. Показано специфіку розвитку соціальної та ...
1309399
  Максимовська Н.О. Розвиток соціальної творчості студентської молоді в дистанційному освітньому просторі / Н.О. Максимовська, О.М. Білик // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2023. – № 1 (182). – С. 24-37. – ISSN 2227-2747
1309400
  Максимовська Н.О. Розвиток соціальної творчості студентської молоді: анімаційний підхід // Науковий вісник Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка / Кременецька, гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка обласна. – Кременець, 2016. – C. 89-98. – (Серія: Педагогіка ; вип. 6). – ISSN 2410-2075
1309401
   Розвиток соціогуманітарних досліджень у Національній академії наук України 1999-2003 : До 85-річчя Національної академії наук України / І.Ф. Курас, В.М. Геєць, О.С. Онищенко, І.М. Дзюба; НАНУ; Секція суспільних і гуманітарних наук; Нац. біб-ка України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2003. – 208 с. – ISBN 966-02-3080-Х
1309402
  Марецька Л.П. Розвиток соціокультурної компетентності вчителів української мови в післядипломній освіті : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Марецька Людмила Петрівна ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 25 назв
1309403
  Поляк О. Розвиток соціологічноії освіти в Украіїні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 43-46. – (Педагогіка ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено становлення соціології як науки та навчальної дисципліни, доведено явище значного впливу індивідуальних рис і знань творців соціології на її розвиток на початковій стадії, досліджено причини відмін в еволюції соціології в Західній Європі, ...
1309404
  Костюкова В. Розвиток спеціалізації художньої вишивки і моделювання костюма в академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука: історичний аспект // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 54-62. – ISSN 1682-2366
1309405
  Гідулян А. Розвиток спеціалізованих агропромислових банків в Україні : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2010. – № 1 (167). – С. 18-21 : Табл. – Бібліогр: 2 назви
1309406
  Онацький В.М. Розвиток спеціалізованої освіти для академічно обдарованих учнів в Україні на початку ХХІ століття // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2023. – № 1 (182). – С. 86-96. – ISSN 2227-2747
1309407
   Розвиток спеціальних (фахових) компетентностей як шлях до покращення якості практичної підготовки студентів / О.В. Кривов"яз, Ю.О. Томашевська, О С. Кривов"яз, І.К. Щерба // Медична освіта : науково-практичний журнал / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Шупика ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т ; голов. ред. Вороненко Ю.В. – Тернопіль, 2018. – № 4 (80). – С. 59-63. – ISSN 1681-2751
1309408
  Бобловський О.Ю. Розвиток спеціальних видів туризму в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2017. – Вип. 182. – С. 278-287. – (Економічні науки)
1309409
  Денисов С.Ф. Розвиток спеціального законодавства з питань запобігання злочинності в Україні / С.Ф. Денисов, А.В. Юрасов // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 35-42. – (Право ; № 4). – ISSN 1813-338Х
1309410
  Шевченко В.М. Розвиток спеціальної освіти в Україні на сучасному етапі // Інновації партнерської взаємодії освіти, економіки та соціального захисту в умовах інклюзії та прагматичної реабілітації соціуму : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 квіт. 2018 р. / [М-во освіти і науки України], Поділ. спец. навч.-реабілітац. соц.-екон. коледж, Терноп. нац. екон. ун-т [та ін. ; голов. ред.: М.М. Тріпак ; редкол.: Anetta Zielinska та ін.]. – Кам"янець-Подільський : Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж, 2018. – C. 168-170. – ISBN 978-966-654-490-5
1309411
  Сенченко О. Розвиток співпраці в галузі освіти, науки й інновацій - важливий напрям політики "м"якої сили" Туреччини // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Давидова І. ; редкол.: Сенченко М., Бруй О., Гандзюк В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1 (294), січень. – С. 26-32. – ISSN 2076-9326
1309412
  Подольчак Н.Ю. Розвиток співпраці між вищими навчальними закладами та фінансово-кредитними установами / Н.Ю. Подольчак, В.Я. Гаврилюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 725 : Проблеми економіки та управління. – С. 173-179. – ISSN 0321-0499
1309413
  Весела Н.М. Розвиток співробітництва між країнами Європейського Союзу та Латинської Америки і Карибського басейну у 90-х роках ХХ сторіччя // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 28, ч. 2. – С.20-30
1309414
  Мирошниченко А. Розвиток співробітництва між Україною та країнами МЕРКОСУР у сфері енергетики // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 46-49
1309415
  Мельник Л.Г. Розвиток співробітництва народів СРСР у галузі науки та культури в умовах розвинутого соціалізму : (до 60-річчя утворення СРСР) / Л.Г. Мельник, О.Г. Пилипчук // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 71-75. – (Історичні науки ; вип. 25). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматриваются проблемы развития сотрудничества народов СССР в области науки и культуры в условиях развитого социализма.
1309416
  Золотоверх Л.О. Розвиток співробітництва у сфері міжнародного бізнесу серед країх-членів ЧЕС: перепони та шляхи їх подолання // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2001. – Вип. 29, ч. 4. – С.55-58
1309417
  Шубін В.Ю. Розвиток спільного підприємництва як фактор залучення іноземних інвестицій в економіку Криму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 77-78. – (Економіка ; Вип. 50)


  Аналізується вплив спільного підприємництва на залучення іноземних інвестицій.
1309418
  Волкова Н.І. Розвиток споживчого кредитування в кризових умовах / Н.І. Волкова, Г.В. Статкевич // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Денисенко М.П., Кучеренко Г.Б., Андрющенко К.А. [ та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, листопад. – С. 106-111. – ISSN 2306-6806
1309419
  Карлова І.О. Розвиток споживчого кредитування в сучасних умовах функціонування кредитно-банківської системи України / І.О. Карлова, В.А. Стефанова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 5 (95). – С. 198-205. – ISSN 1993-6788
1309420
  Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв.
1309421
  Шевчук О.В. Розвиток споживчого ринку в трансформаційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 223 л. + Додатки: л. 216-223. – Бібліогр.: л. 196-215
1309422
  Сушко Р.О. Розвиток спортивних ігор в умовах глобалізації (на матеріалі баскетболу) : монографія / Р.О. Сушко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ : Центр учбової літератури, 2017. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-359. – ISBN 978-617-673-686-8


  У пр. № 1727291 напис: З повагою від автора. Підпис
1309423
  Городинський С.І. Розвиток спорту як елемент корпоративної соціальної відповідальності / С.І. Городинський, С.Ю. Чубатенко // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 794. – С. 58-62. – (Економіка ; вип. 794). – ISSN 2519-240Х
1309424
  Клещонок В. Розвиток спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету / В. Клещонок, М. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 44-47. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуті етапи розвитку спостережень покриттів зір Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету. Наведені основні наукові задачі, які можна вирішувати за допомогою таких спостережень. Проаналізовано сучасний стан спостережень ...
1309425
  Рибалко С. Розвиток спрощеної системи оподаткування в аграрній сфері // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 184-188. – ISSN 1818-5754
1309426
  Дорош Н.І. Розвиток стандартизації аудиторських послуг в Україні та зарубіжних країнах // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2006. – С. 24-33. – (Економічні наки ; Вип. 2). – ISSN 1728-4236
1309427
  Семенюк А.Я. Розвиток стандартів інформаційних систем для управління підприємством // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – С. 143-148. – (Економіка ; Вип. 28, Ч. 2)
1309428
  Демчишак Н.Б. Розвиток стартап-екосистеми як основа післявоєнного відновлення України: роль фінансових технологій, інвестицій та інноваційного підприємництва / Н.Б. Демчишак, Р.Р. Юрків, А.В. Кліпіліна // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 17, вересень. – С. 59-65. – ISSN 2306-6814
1309429
  Гусаковська Т.О. Розвиток стартапів в Україні: проблеми та перспективи / Т.О. Гусаковська, Н.Л. Кужель // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 29-37. – ISSN 2222-0712
1309430
  Скорик Г.І. Розвиток стартапів в Україні: проблеми та перспективи / Г.І. Скорик, А.А. Недошитко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 65-69. – (Економічні науки ; № 6, т. 1 (300)). – ISSN 2307-5740
1309431
  Хаустов М.М. Розвиток стартапів у сфері енергетики: світовий досвід і можливості для України // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 4 (54). – С. 13-24. – ISSN 2222-0712
1309432
  Рибак С. Розвиток статистичної бази для оцінювання соціальної ефективності бюджетної політики держави // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 12-19. – ISSN 1605-2005
1309433
  Гарцман Б.М. Розвиток стахановського руху і ріст продуктивності праці у взуттєвій промисловості УРСР / Б.М. Гарцман. – Львов, 1940. – 172с.
1309434
  Гарцман Б.М. Розвиток стахановського руху і ріст продуктивності праці у взуттєвій промисловості УРСР / Б.М. Гарцман. – К., 1941. – 104с.
1309435
  Бейдик О.О. Розвиток стаціонарної рекреації та рекреаційне природокористування в межах Київського Придніпров"я / О.О. Бейдик, А.І. Бочковська, О.В. Єрохіна // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1989. – С. 38-43 : Табл. – (Географія ; Вип. 31)
1309436
  Шкробанець А.А. Розвиток стінок очної ямки у плодовому періоді онтогенезу людини / А.А. Шкробанець, А.О. Лойтра // Клінічна анатомія та оперативна хірургія : науково-практичний медичний журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; голов. ред. Ахтемійчук Ю.Т. ; редкол.: Білоокий В.В., Боднар Б.М., Булик Р.Є. [та ін.]. – Чернівці, 2014. – Т. 13, № 2 (48). – С. 82-84. – ISSN 1727-0847
1309437
   Розвиток столичного міста крізь призму інклюзивності (на прикладі м.Києва) / Є.О. Маруняк, С.А. Лісовський, С.А. Покляцький, А.А. Мозговий, А.О. Петровська, М.В. Румянцева // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 1 (113). – С. 25-33 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1561-4980
1309438
  Вовканич І.І. Розвиток стосунків між Україною та ЄС після розширення Європейського Союзу: роль міжрегіонального співробітництва / І.І. Вовканич, І.І. Устич // Науковий вісник Закарпатського державного університету : міжвузівський науковий журнал / Закарпатський державний університет. – Ужгород, 2007. – С. 56-61. – (Суспільні та гуманітарні дисципліни ; вип. № 1)
1309439
  Татаренко А. Розвиток стратегії гіпертекстуальності у творчості Мілорада Павича (на прикладі роману "Дамаскин") // Проблеми слов"янознавства : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 58. – С. 118-125. – ISSN 0203-9494
1309440
  Січень І. Розвиток стратегії глобального домінування США в контексті геополітичних змін у світі з початку 1990-х років // БІНТЕЛ : журнал геополітичної аналітики / Незалежний аналіт. центр геополітичних досліджень "Борисфен Інтел" ; редкол.: О. Махно, Ю. Ільченко, Ю. Сергєєва [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (9). – С. 30-38
1309441
  Звонська Л.Л. Розвиток стратегії часової параметризації у давньогрецькій мові // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 2. – С. 165--171. – Бібліогр.: Літ. : с. 170-171; 26 назв


  У статті розглядається еволюція мовної стратегії часової параметризації в діапазоні розвитку давньогрецької мови від архаїчної до класичної доби та її кореляції із синтезованим досвідом пізнання носіями мови характеристик часу. The article considers ...
1309442
  Васюткіна Н.В. Розвиток стратегічних підходів в управлінні корпораціями // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 4 (131). – С. 115-120
1309443
  Диба М. Розвиток стратегічного маркетингового управління у банківському секторі / М. Диба, Н. Куць // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 7/8 (127). – С. 73-86. – ISSN 1605-2005
1309444
  Карпенко В.Л. Розвиток стратегічного маркетингу в діяльності підприємства // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 129-135. – ISSN 2309-1533
1309445
  Білега О.В. Розвиток стратегічного управління на підприємствах / О.В. Білега, Т.В. Плаксій // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2009. – № 5 (36). – С. 119-123. – (Економічні науки)
1309446
  Шапран О. Розвиток стратегічної компетентності майбутніх учителів у процесі опанування сучасними стратегіями навчання // Професійна освіта: методологія, теорія та технології : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. заклад "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди М-ва освіти і науки України" ; редкол.: Доброскок І.І, Євтух М.Б., Коцур В.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 7/1. – С. 259-273. – ISBN 978-966-644-413-7. – ISSN 2415-3729
1309447
  Братюк В. Розвиток страхових організацій та страхового ринку України на основі інноваційних підходів // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 2. – С. 200-207. – ISSN 2410-0919
1309448
  Нестерова Д. Розвиток страхового посередництва в розвинутих європейських країнах / Д. Нестерова, Н. Кудрявська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 42-47. – (Економіка ; вип. 3 (180)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто традиційну та багатоканальну моделі продажів страхових продуктів, визначено роль прямих страхових посередників. Розглянуто міжнародний досвід роботи страхових агентів і страхових брокерів, а також проаналізовано діяльність страхових ...
1309449
  Кудрявська Н.В. Розвиток страхового посередництва в Україні // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 233-236. – ISBN 978-617-696-384-4
1309450
  Пікус Р.В. Розвиток страхового ринку в умовах глобалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 15-18. – (Економіка ; Вип. 126). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються тенденції розвитку страхового ринку України в умовах глобалізації, виокремлено позитивні та негативні наслідки такого процесу. Визначено шляхи оптимізації інтеграційних процесів України в світовий страховий простір. В статье ...
1309451
  Торб"як М. Розвиток страхового ринку у національній економіці // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – № 5/6 (125). – С. 26-32 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1605-2005
1309452
  Власенко О.О. Розвиток страхового ринку України // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 8. – С. 140-144
1309453
  Шулєшова І.В. Розвиток страхового ринку України // Вісник Сумського національного аграрного університету : наук.-метод. журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 240-246. – (Серія: Фінанси і кредит ; № 2 (33))
1309454
  Козик В.В. Розвиток страхового ринку України в контексті міжнародної інтеграції / В.В. Козик, А.В. Кравець, О.Б. Іванова // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2007. – № 2. – С. 67-70. – ISSN 1729-7206
1309455
  Козьменко О.В. Розвиток страхового ринку України і перспективи екологічного страхування // Вісник Української академії банківської справи : теоретичний та науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2007. – № 2. – С. 104-109.
1309456
   Розвиток страхового ринку України у 2005-2009 роках // Фінансовий ринок України : інформаційно-аналітичний бюлетень / Українське агентство фінансового розвитку ; Аудиторська фірма "Грант Експерт" ; Акціонерний комерційний банк "Аркада". – Київ, 2009. – № 6 (68). – С. 17-20
1309457
  Приказюк Н.В. Розвиток страхової системи України : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Приказюк Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 535, 2-147 арк. – Додатки: арк. 2-147. - Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: арк. 478-535
1309458
  Приказюк Н.В. Розвиток страхової системи України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Приказюк Наталія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 44 назви
1309459
  Лисяк Л. Розвиток страхування як фактор зміцнення фінансового потенціалу регіонів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 96-98. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Автором розглядаються питання розвитку страхування як одного з факторів зміцнення потенціалу регіонів. Issues of insurance development as one of the factors of regions" potential increasing are observed.
1309460
  Гудзь О.Є. Розвиток страхування: нові інструменти та методи управління ризиками в цифровій економіці // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (29). – С. 4-12. – ISSN 2415-8089
1309461
  Якимчук Б. Розвиток стресостійкості об"єкта навчання в умовах освітнього середовища у контексті його самореалізації // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2022. – № 2 (66). – С. 139-145. – ISSN 2617-6858
1309462
  Тептюк Ю. Розвиток стресостійкості соціальних працівників: від результатів експеременту до методичних рекомендацій // Соціальна робота та соціальна освіта / М-во освіти і науки України ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Коляда Н.М., Кравченко О.О., Албул І.В. [та ін.]. – Умань, 2020. – Вип. 1 (4). – С. 89-96. – ISSN 2618-0715
1309463
  Райко В.В. Розвиток стресостійкості як важливого складника професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників / В.В. Райко, Д.Л. Карасьов // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2023. – № 2 (183). – С. 71-79. – ISSN 2227-2747
1309464
  Мельничук С О. Розвиток структури слов"янського речення / С О. Мельничук, . – Київ, 1966. – 324 с.
1309465
  Нікітіна Ф.О. Розвиток структурно-прикладного мовознавства в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (1960-1980 рр.) // Studia linguistica : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 5, ч. 1. – С. 421-423
1309466
  Васильєва Т. Розвиток структурно-функціонального підходу до аналізу фінансової стійкості в системі банківського нагляду / Т. Васильєва, О. Заруцька // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2013. – № 10 (212). – С. 28-35 : Табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1309467
  Переверзєва В.М. Розвиток студентів-майбутніх психологів психічних якостей особистості / В.М. Переверзєва, О.Л. Пахомова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2005. – С. 181-184. – (Серія 12 : Психологія ; вип. 3 (27))
1309468
  Філіпчук І.В. Розвиток студентського руху в Чехословаччині періоду "Празької весни" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 9 (101), вересень. – С. 154-159. – ISSN 2077-1800
1309469
  Саркісян М. Розвиток студентського самоврядування в контексті КНЕУ / Маріне Саркісян, Ольга Чабанюк // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 76-85. – ISSN 1682-2366
1309470
  Онофрейчук О. Розвиток студентського самоврядування в умовах інноваційних освітніх процесів // Ukrainian Hogwarts: командотворення : зб. тез доп. учасників IV міжнар. науково-практичної конференції органів студент. самоврядування 21-23 жовт. 2022 р. / Студент. парламент Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – С. 28-32
1309471
  Жигалюк К. Розвиток студентського самоврядування за допомогою соціальних мереж // Ukrainian Hogwarts: командотворення : зб. тез доп. учасників IV міжнар. науково-практичної конференції органів студент. самоврядування 21-23 жовт. 2022 р. / Студент. парламент Чернівец. нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 2022. – С. 87-90
1309472
  Кикоть С.М. Розвиток студентського самоврядування у вищих навчальних закладах України // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 12. – C. 79-85. – ISSN 2518-7732
1309473
  Швиданенко Г.О. Розвиток суб"єктів господарювання у контексті інноваційності / Г.О. Швиданенко, Т.Л. Бойко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 5/6 (69). – С. 59-64. – ISSN 2309-1533
1309474
  Мещеряков Д.С. Розвиток суб"єктної активності дорослих користувачів соціальних мереж : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Мещеряков Дмитро Сергійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 13 назв
1309475
  Батюк О.В. Розвиток судово-технічної експертизи документів: історичний аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 211-217
1309476
  Паламарчук О.С. Розвиток судової влади в Україні (теоретико-правові аспекти дослідження) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 76-82. – ISSN 1563-3349
1309477
  Курко М.Н. Розвиток судової системи на території України - історичний аспект (XVIII-XIX) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 35-38
1309478
  Лучаківська І. Розвиток судової системи у Польщі 1929-1939 рр. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 297-305. – ISBN 978-966-02-5080-2
1309479
  Котюк І.І. Розвиток судочинства потребує адекватного наукового забезпечення // Бюлетень Міністерства юстиції України : Офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2006. – № 4. – С. 97-102
1309480
  Мандич О.В. Розвиток суміжних економічних систем в управлінні проєктами / О.В. Мандич, А.В. Микитась // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 231-232. – ISBN 978-617-7149-61-2
1309481
   Розвиток суперкомп"ютерів серії СКІТ, розроблених в Інституті кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України у період з 2002 по 2017 роки / А.Л. Головинський, І.В. Сергієнко, В.Г. Тульчинський, А.Л. Маленко, О.Ю. Бандура, С.О. Горенко, О.Ю. Роганова, О.І. Лаврікова // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 4. – C. 124-129. – ISSN 0023-1274
1309482
  Бондар А.Д. Розвиток суспiльного виховання в Укpаїнськiй РСР (1917-1967). / А.Д. Бондар. – Київ : Київський університет, 1968. – 267с.


  У моногpафії на основi положень класикiв маpксизму-ленiнiзму i постанов паpтії та уpяду пpо освiту, навчання i виховання пiдpостаючого поколiння, викоpистання численних аpхiвних i лiтеpатуpних джеpел показано становлення i pозвиток системи навчання i ...
1309483
  Плавуцька Я.Ю. Розвиток суспільних наук та підготовка наукових кадрів в університетах Російської імперії у другій половині ХІХ – ХХ ст.. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2011. – № 44. – С. 26-30
1309484
  Нагірна В.П. Розвиток суспільно-географічних досліджень в Інституті географії НАН України / В.П. Нагірна, Г.П. Підгрушний // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 2 (102). – С. 3-11. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1561-4980
1309485
  Масловська Л.Ц. Розвиток суспільно-географічних досліджень у Вінницькому регіональному центрі : регіональні суспільно-географічні дослідження в Україні / Л.Ц. Масловська, В.І. Захарченко, Т.В. Панасенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 44-47. – (Географія ; Вип. 43)


  Охарактеризовано історію становлення та головні напрямки суспільно- та економіко-географічних досліджень на Вінниччині.
1309486
  Федюк О.М. Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.13 / Федюк Олексій Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 229 л. – Додаток: л. [2]. – Бібліогр.: л. 207-229
1309487
  Федюк О.М. Розвиток суспільно-географічної думки в Україні у другій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.13 / Федюк Олексій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1309488
  Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. : 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І. ; Харківський нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2009. – 220л. + Додатки : л.181-202. – Бібліогр. : л.203-220
1309489
  Кандиба Ю.І. Розвиток суспільно-географічної думки в Харківському регіоні : автореф. дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.13 - історія географії / Кандиба Ю.І.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 21с. – Бібліогр.: 18 назв
1309490
   Розвиток суспільно-географічної науки в Харківському університеті: особливості та перспективи / Л.М. Нємець, Л.В. Ключко, К.Ю. Сегіда, К.А. Нємець, Ю.І. Кандиба, Н.В. Гусєва, П.А. Вірченко // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 12-16. – ISBN 978-966-285-361-2
1309491
  Кірсанова О.А. Розвиток суспільно-політичної активності трудящих західних областей УРСР у процесі будівницвта основ соціалізму. / О.А. Кірсанова. – К., 1981. – 224с.
1309492
  Панікар Г.Ю. Розвиток суспільно-приватного партнерства як необхідна умова реалізації ефективної політики залучення прямих іноземних інвестицій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 35, ч. 1. – С. 37-40


  Розглянуто істотні зміни, що відбуваються в державній політиці залучення іноземних інвестицій.
1309493
  Бондар А.Д. Розвиток суспільного виховання в Українській РСР (1917-1967) / А.Д. Бондар. – Київ : Київський університет, 1968. – 227 с. : граф. – Бібліогр.: с. 223-225 і в підрядк. приміт.
1309494
  Гірник Є.В. Розвиток суспільного сектора в інноваційній економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01, 08 / Гірник Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 260 арк. – Додатки: арк. 259-260. – Бібліогр.: арк. 238-258
1309495
  Гірник Є.В. Розвиток суспільного сектору в інноваційній економіці : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.01 / Гірник Євгеній Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1309496
  Пістун М.Д. Розвиток суспільної географії в Україні у 20 - на початку 21 сторіччя : монографія / М.Д. Пістун ; Ін-т географії НАНУ ; Відділ суспільно-географічних досліджень. – Київ : Київський університет, 2009. – 112с. – ISBN 978-966-439-186-0
1309497
  Дмитриченко Л. Розвиток суспільної форми праці в світовій економічній системі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 138-142. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1309498
   Розвиток сухомлиністики в освітньо-науковому просторі: досвід і перспективи // Педагогічна газета України. – Київ, 2021. – Березень - квітень (№ 2). – С. 3


  7 квітня 2021 року відбулося засідання Президії Національної академії педагогічних наук України, на якому обговорювалося питання "Діяльність Державної науково-педагогічної бібліотеки України ім. В.О. Сухомлинського щодо розвитку сухомлиністики в ...
1309499
  Шувалова С.І. Розвиток сучасних бібліотек у Великобританії // Історія освіти, науки і техніки в Україні : матеріали ХІV Всеукр. конф. молодих учених та спеціалістів, м. Київ, 17 трав. 2019 р. / Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. с.-г. б-ка, Ін-т історії аграр. науки, освіти і техніки [та ін. ; редкол.: В.А. Вергунов (голова) та ін.]. – Київ : Компринт, 2019. – С. 658-662
1309500
  Боринець С.Я. Розвиток сучасних грошово-валютних відносин (національний і міжнародний аспекти) : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / С.Я. Боринець. – Київ : Педагогіка, 1997. – 160с. – ISBN 5-77638336-6


  На прим.№ 1511748 тит. стор.: Дарчий надпис: Шановному Олегу Васильовичу з повагой і вдячністю - автор (підпис) 22.10.97
1309501
  Олійник Л.В. Розвиток сучасних економічних теорій // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 4-6. – ISBN 978-9934-571-33-6
1309502
  Сіройч З. Розвиток сучасних китайських мегаполісів / З. Сіройч, В.М. Новіков // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; голов. ред. Е.М. Лібанова ; редкол.: О.А. Грішнова, Т.А. Заяць, І.С. Каленюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (41). – С. 59-75. – ISSN 2072-9480
1309503
  Гетьман О.О. Розвиток сучасних маркетингових персонал-технологій у діяльності вітчизняних підприємств / О.О. Гетьман, А.І. Цибулько // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 5-15. – (Економічні науки ; № 2 (22))


  Обгрунтовано значимість маркетингових персонал-технологій при побудові HR-бренду вітчизняних компаній. Для проведення дослідження використано такі теоретичні та емпіричні методи: системний та структурно-функціональний аналіз; ситуативний підхід; ...
1309504
  Косьмій Л.Р. Розвиток сучасних наукових досліджень у сфері процесуального вирішення трудових спорів (1991-2016 рр.) // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 2 (14). – С. 178-185. – (Серія "Право"). – ISSN 2078-6670
1309505
  Мусійчук С.М. Розвиток сучасних підходів до викладання іноземних мов // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 204-211. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1309506
  Мірошник Г.В. Розвиток сучасних супертехнологій: перспективи і ризики // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2011. – № 3 (41). – С. 53-58
1309507
  Лещинський В.П. Розвиток сучасних технологій в реальному секторі економіки на прикладі виробничої сфери: закордонний досвід // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: В.М. Бабаєв, Л.М. Шутенко, М.К. Сухонос [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 141. – С. 22-26. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія : Економічні науки). – ISSN 2522-1809
1309508
  Штерма Т.В. Розвиток сучасного менеджменту як системи управління / Т.В. Штерма, А.В. Лазоряк, А.С. Семіген // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 188-192. – (Економічні науки ; № 2 (5), листопад)
1309509
  Гарнага І. Розвиток сучасного мистецтва: вектори та перспективи // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Нац. акад. мистецтв України ; Ін-т проблем сучасного мистецтва ; редкол. : В.Д. Сидоренко, А.О. Пучков, Л.А. Дрофань та ін. – Київ, 2015. – Вип. 10 : "Молоде мистецтво України". Проблеми реалізації творчого потенціалу випускників мистецьких вишів. – C. 31-36. – ISSN 2309-8406
1309510
  Іванов М.С. Розвиток сучасного профспілкового руху як умова реалізації демократичної стратегії в Україні // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 289-406. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1309511
  Грущинська Н.М. Розвиток сучасного світового господарства у процесах формування нового світового економічноого порядку // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2014. – С. 28-34. – (Серія "Економіка" ; № 2). – ISSN 1817-9215
1309512
  Бобиль В. Розвиток сучасної банківської системи України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 7. – С. 44-49
1309513
  Дубов Д.В. Розвиток сучасної інформаційної інфраструктури як пріоритет державної політики розбудови інформаційного суспільства (на прикладі країн Європейського Союзу) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 113, (ч. 1). – С. 130-134


  Становлення та подальший розвиток інформаційного суспільства не- можливий в умовах невідповідності стану базової інформаційної інфра- структури та суспільних очікувань, що покладаються на широке впровадження інформаційних технологій у повсякденне життя.
1309514
  Мазуренко В.П. Розвиток сучасної концепції маркетингу в мережі Інтернет // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 1). – С. 134-144. – ISSN 2308-6912


  Інтернет на сьогодні є інструментом ведення бізнесу, що задовольняє інформаційні потреби й створює ефективну систему взаємовідносин підприємств зі споживачами, а також усіма елементами зовнішнього бізнес середовища. Означене актуалізує комплексне ...
1309515
  Валлє В. Розвиток сучасної патентної системи ( XIX-XX ст.) // Спадок Джеймса I та королеви Анни: охорона інтелектуальної власності у часі й просторі / В. Валлє. – Київ : Дух і Літера, 2010. – С. 72-80. – ISBN 978-966-378-141-9
1309516
  Заєць О.І. Розвиток сучасної правничої думки про право власності на природні ресурси та комплекси в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 9-13. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Присвячено огляду та аналізу сучасних науково-правових поглядів на поняття, ознаки, особливості, функції та форми права власності на природні ресурси та комплекси в Україні. The article is devoted to the review and analysis of modern scientific and ...
1309517
  Левківський В.М. Розвиток сучасної теорії міжнародної інвестиційної діяльності // Економіка і управління : Науковий журнал / Європейський ун-т; Нац. авіаційний ун-т та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С. 19-33.
1309518
  Ржевська А.В. Розвиток сучасної університетської освіти країн Західної Європи : монографія / А.В. Ржавська ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. закл. "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2011. – 356 с. : табл. – Бібліогр.: с. 316-355. – ISBN 978-966-617-266-5
1309519
  Олійник О.Б. Розвиток сучасної юридичної риторики та шляхи її вдосконалення // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 5. – С. 122-125
1309520
  Чмільова С. Розвиток сфери культури села в незалежній Україні: історіографія питання // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 2 (47). – С. 86-90
1309521
  Довгаль О.В. Розвиток сфери освіти на селі в умовах інтеграції України в європейський простір // Модернізація державного управління та європейська інтеграція України : матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : [у 2 т.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; [редкол.: М.М. Білинська та ін. ; за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка]. – Київ : НАДУ, 2013. – Т. 2. – С. 24-25
1309522
  Шейко Розвиток сфери платних послуг / Шейко, А.Я. Олексюк. – К, 1991. – 122с.
1309523
  Мельник Т.М. Розвиток сфери послуг в економіці України ( / Т.М. Мельник, К.С. Пугачевська // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1 : Реформування системи надання спрощень суб"єктам ЗЕД в Україні. – С. 207-212. – ISSN 2222-4459
1309524
  Вітренко А.О. Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01, 08 / Вітренко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 520 арк. – Додатки: арк. 470-520. – Бібліогр.: арк. 431-469
1309525
  Вітренко А.О. Розвиток сфери послуг в умовах постіндустріальних трансформацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Вітренко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2017. – 40 с. – Бібліогр.: 46 назв
1309526
  Дімоглова О. Розвиток сфери професійних компетенцій майбутніх суднових механіків: міжнародні вимоги і сучасні підходи // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 56. – С. 96-102. – (Серія "Педагогічні науки"). – ISSN 2521-1757
1309527
  Галаченко О.О. Розвиток сфери санаторно-курортних послуг. Регіональний аспект : монографія / О.О. Галаченко ; [наук. ред.: С.В. Васильчак ] ; НАН України, ДУ "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Далішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2017. – 359, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-302. – ISBN 978-966-02-8392-3
1309528
  Якимчук Т.І. Розвиток сфери телекомунікаційних послуг як складова глобалізаційного процесу в міжнародному бізнесі / Т.І. Якимчук, А.Й. Жемба, Ю.В. Красовська // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – С. 417-426. – (Економічні науки ; вип. 2 (102)). – ISSN 2306-5478
1309529
   Розвиток схилових гравітаційних процесів у Закарпатті у відповідності до тектонічної будови регіону / Г.І. Рудько, В.Д. Чебан, Е.Д. Кузьменко, М.В. Петрик // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 2. – С. 66-72 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1309530
  Музичко О. Розвиток сходознавства в Одесі на початку XX ст. (1905-1920 роки): осередки, напрямки, діячі // Східний світ / НАН України, Інститут сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2008. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 1608-0599
1309531
   Розвиток сходознавства в Україні: традиції та перспективи : (До 165-річчя Київського університету імені Тараса Шевченка):Програма наукової конференції. – Київ : Київський університет, 1998. – 13с.
1309532
  Чувпило О.О. Розвиток сходознавства в Харківському університеті (1805-2015 рр.) / О.О. Чувпило, Л.О. Чувпило ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Щедра садиба плюс, 2015. – 530, [2] с. – Текст укр. та рос. - Присвяч. 210-й річниці від Дня засн. Харків. нац. ун-ту ім. В.Н. Каразіна. – Бібліогр.: с. 157-188, 460-504. – ISBN 978-617-7306-01-5
1309533
  Малахова Ю. Розвиток сходознавства у Харкові з першої половини XIX ст. - до початку XX ст. // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – C. 255-263


  У статті досліджено процес розвитку сходознавства у Харкові з першої половини ХІХ ст. до початку ХХ ст. та розглянуто творчу спадщину науковців, які закладали фундамент сходознавчих дисциплін в Україні. В статье рассмотрен процесс развития ...
1309534
  Комарук І.А. Розвиток та актуальні проблеми конвенційної уніфікації норм міжнародного приватного права // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 111, (ч. 1). – С. 242-249


  У цій статті йде мова про необхідність однакового регулювання, яка змушує держави шукати та знаходити взаємоузгоджені рішення та укладати міжнародні уніфікуючі договори, незважаючи на численні дилеми, які виникають на цьому шляху.
1309535
  Печенкін І.В. Розвиток та базові дефініції категоріально-понятійного апарату механізмів оскарження сервісної діяльності органів публічної влади // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11, червень. – С. 126-134. – ISSN 2306-6814
1309536
  Калугін О. Розвиток та викладання археології у Харківському університеті в контексті еволюції радянської археологічної думки (друга половина 40-х - середина 60-х років XX ст. // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: С.Д. Литовченко, Бардола К.Ю., Бережна С.В. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 20. – С. 13-22. – ISSN 2077-7280
1309537
  Миськів Л.П. Розвиток та виробництво альтернативних видів палива в Україні // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 141. – С. 234-239
1309538
  Рубан М.Ю. Розвиток та виробнича діяльність луганських залізничих майстерень у складі "Донецьких залізниць" (1920-1930) // Studies in history and philosophy of science and technology : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Дніпров. нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; ред. рада: М.В. Поляков (голов. ред.), О.О. Дробахін, С.І. Оковитий [та ін.]. – Дніпро, 2019. – Т. 28, № 2. – С. 77-84. – ISSN 2617-1929
1309539
  Удод П.Г. Розвиток та деякі міжнародно-правові проблеми забезпечення безпеки судноплавства в контексті глобальної системи морського зв"язку // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 3. – С. 112-117.
1309540
  Берест І. Розвиток та діяльність загальноміського професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова в 1856-1867 роках // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2017. – № 10 (255). – С. 36-40. – ISSN 2076-9326


  Висвітлено важливість і проблематичність різнобічного вивчення історії виникнення, формування й розвитку професійного Стоваришування взаємодопомоги друкарів Львова, поетапно досліджено історію та діяльність цієї організації
1309541
  Кравець Н.І. Розвиток та економіко-правові заходи щодо підтримки малого та середнього підприємництва Великобританії: можливості запозичення // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана", Юрид. ф-т ; голов. ред. О.В. Солдатенко. – Київ, 2015. – № 15. – С. 250-260. – ISSN 2412-8465
1309542
  Волкотруб Л.В. Розвиток та етапи становлення Збройних Сил України // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 304-315. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 71). – ISSN 1563-3349
1309543
  Гладкий І. Розвиток та ефективне використання інформаційних ресурсів / І. Гладкий, В. Кухаренко, В. Табулович // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2012. – № 4 (69). – С. 23-31. – ISSN 1562-529Х


  Інформаційно-освітній простір університету (ХНДУ).
1309544
  Шевченко О.М. Розвиток та застосування запалювальної зброї у XX - XXI століттях : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 20.02.22 / Шевченко Олексій Миколайович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1309545
  Золотарьова О. Розвиток та інтернаціоналізація освти в Німеччині / О. Золотарьова, А. Зінченко, А. Гаврилюк // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 102-109. – ISBN 978-617-7768-17-2


  Досліджено сучасні тенденції підвищення якості вищої освіти в Німеччині та її інтернаціоналізації.
1309546
  Шегда А. Розвиток та конкурентоспроможність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 111-115. – (Економіка ; вип. 99/100). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується співвідношення та форми прояву таких понять як розвиток, зростання та конкуренто-спроможність. Обґрунтовується положення, що конкурентоспроможність національної економіки визначається конкурентоспроможністю великих ...
1309547
  Міньковська А.В. Розвиток та мотивація трудових ресурсів в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Міньковська Альона Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Дніпров. держ. аграр.-екон. ун-т. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1309548
  Лисенко Вадим Петрович Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу : Дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Лисенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 239л. + Додатки: л. 214 - 239. – Бібліогр.: л. 203 - 214
1309549
  Лисенко Вадим Петрович Розвиток та організація маркетингових досліджень в Україні в умовах глобалізації бізнесу : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.02.03 / Лисенко В.П.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 9 назв
1309550
  Радченко О.П. Розвиток та особливості впливу ТНК на економіку України / О.П. Радченко, О.І. Шавалюк // Ринкова економіка: сучасна теорія і практика управління : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Економіко-правовий ф-т. – Одеса, 2015. – Т. 14, вип. 2 (30). – С. 102-111. – ISSN 2413-9998
1309551
  Хільчевський Валентин Кирилович Розвиток та перспективи гідрологічних і гідрохімічних досліджень в Україні // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 94-99 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
1309552
  Петренко К.В. Розвиток та підтримка депресивних територій України в сучасних умовах // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки України. – Київ, 2010. – № 10 (113). – С. 188-191
1309553
  Цзя-фа Пен Розвиток та проблеми китайської економіки освіти для іноземних студентів : новини зарубіжної науки / Цзя-фа Пен, Цзея Лиу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 12 (114). – С. 231-237 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1309554
  Федоренко Я.А. Розвиток та проблеми функціонування закладів дошкільної та загальної шкільної освіти в українському селі в кінці ХХ – на початку ХХІ століття // Гуманітарний вісник Черкаського державного технологічного університету : всеукраїнський збірник наукових праць / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2018. – Число 28. – C. 45-51. – (Серія: Історичні науки ; вип. 12)
1309555
  Бабій М.Ф. Розвиток та прояв творчості у сучасній школі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 20-26
1309556
  Уніга О.В. Розвиток та регулювання ринку праці прикордонного регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Уніга Олег Вікторович ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309557
  Корбозерова Н.М. Розвиток та реформування синтаксичної системи іспанської літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 190-194. – ISBN 966-7890-03-1
1309558
  Корбозерова М.Н. Розвиток та реформування синтаксичної системи іспансьої літературної мови // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – Бібліогр.: Літ.: С. 194; 5 назв
1309559
  Купалова Г.І. Розвиток та розміщення продуктивних сил регіону: соціально-економічні аспекти : монографія / Г.І. Купалова, А.Б. Клиновський ; Мін-во освіти і науки України; Мін-во фінансів України; Укр. держ. ун-т екон. і фінансів; Тернопільський комерційний ін-т. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2005. – 228 с. – ISBN 966-07-0415-1
1309560
  Куц А.С. Розвиток та розміщення харчової промисловості Української РСР / А.С. Куц, Т.М. Ковалевська // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 3. – С. 70-79 : Табл.
1309561
  Малиновська Т.М. Розвиток та становлення банківської діяльності в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 60-63. – (Право ; № 2 (36)). – ISSN 1813-338Х
1309562
  Плавуцька-Луценко Розвиток та становлення вищої освіти на українських землях у другій половині XVI – на початку ХІХ ст.. // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2012. – № 46. – С. 124-128


  Розглядаються питання побудови системи вищої освіти у США, вивчаються особливості і умови вступу абітурієнтів до коледжів і університетів, сутність загальнонаціональних тестів.
1309563
  Дідовець Ю.С. Розвиток та становлення гідрологічної моделі SWIM як інструменту для оцінки впливу зміни клімату на водні ресурси // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 90-93
1309564
  Ківалов С.В. Розвиток та становлення Одеської школи морського та митного права // Митна справа : Науково-аналітичний журнал з питань митної справи та зовнішньоекономічної діяльності / ОНЮА; ТзОВ " Митна газета". – Львів, 2007. – № 6. – С. 3-7.
1309565
  Сибирка А.А. Розвиток та становлення соціального підприємництва та соціальної відповідальності бізнесу / А.А. Сибирка, О.М. Дмитрієва, К.В. Сироїжко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 22, листопад. – С. 47-53. – ISSN 2306-6814
1309566
  Орлюк О.П. Розвиток та стимулювання інноваційної діяльності (економіка, право, міжнародний досвід) : монографія / Орлюк О.П., Бутнік-Сіверський О.Б., Андрощук Г.О. ; [за наук. ред. Бутнік-Сіверського О.Б.] ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. – Київ : Інтерсервіс, 2014. – 352, [2] с. : іл., табл. – Авт. на обкл. не зазнач. – Бібліогр.: с. 329-353. – ISBN 978-617-696-420-9
1309567
  Савшак Т. Розвиток та структурування навчання історії в Галичині (60-і роки XIX ст. - перша третина XX ст.) у контексті національно-мовної освіти // Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; [голов. ред.: М. Федурко ; редкол.: Н. Клименко та ін.]. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С. 510-521. – ISSN 2411-4758
1309568
  Білокінь І.П. Розвиток та сучасний стан фiзiологiї pослин в Чехословачиннi / І.П. Білокінь. – Київ : АH УРСР, 1959. – 87-98с. – Окр.відбиток:Український ботанічний журнал Т.16, №6. АН УРСР. Інститут ботаніки. – (Сер.Історія науки)
1309569
  Бузько І.Р. Розвиток та трансформація зовнішньоекономічних зв"язків підприємств регіону в умовах глобальних зрушень / І.Р. Бузько, О.А. Сущенко // Вісник Східноукраїнського національного університету : науковий журнал / Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Луганськ, 2010. – № 3 (145). – С. 19-24. – ISSN 1998-7927
1309570
  Джолос О.В. Розвиток та трансформація функцій іномовлення в сучасних умовах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: А.О. Бессараб, В.В. Лизанчук І.Л. Пенчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2019. – С. 27-33. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (38)). – ISSN 2219-8741
1309571
  Ібатулліна А.В. Розвиток та удосконалення системи місцевих податків і зборів в Україні // Науковий вісник Національного аграрного університету : Збірник наукових праць / Національний аграрний університет. – Київ, 2005. – № 86. – С.279-283
1309572
  Корнійчук О.К. Розвиток та удосконалення технологій управління проектами / О.К. Корнійчук, В.В. Морозов // V Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології та взаємодії" : 20-21 листоп. 2018 р. : матеріали доповідей / "Інформаційні технології та взаємодії", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 90-91
1309573
  Радул В. Розвиток та формування якісних характеристик особистості // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 8-12. – ISSN 0131-6788


  У статті здійснено аналіз особливостей соціально-професійного розвитку особистості на основі формування її якісних характеристик. Пропонується розглядати професійну діяльність як особливу диференційовану соціально значущу діяльність, яка потребує від ...
1309574
  Карабан А.В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові 9-19 ст. : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Карабан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 228л. + Додатки : л.191-192. – Дисертація. – Бібліогр. : л.193-228
1309575
  Карабан А.В. Розвиток та функціонування кількісних модифікаторів якісної ознаки в англійській мові 9-19 ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04. / Карабан А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Ббібліогр.: 6 назв
1309576
  Козлова Т.О. Розвиток та функціонування контактних мов в аспекті теорії іконічності // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Вид.-поліграф. центр "Київ. ун-т" ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 55. – С. 161-169


  У статті з"ясовано роль іконічності в еволюції контактних мов. Доведено, що іконічність є звичайною семіотичною стратегією в "ембріонних" формах комунікації, а застосування імітативних ресурсів, апеляція до образності звукозображання, діаграматичності ...
1309577
  Смолій А.В. Розвиток та функціонування митних союзів на європейському континенті // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 81-101. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1309578
  Сербін О. Розвиток таблиць класифікації НБУВ як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності / О. Сербін, С. Галицька // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2012. – № 6 (212). – С. 15-19. – ISSN 1029-7200
1309579
  Савчук М.П. Розвиток тваринних організмів / М.П. Савчук. – Одеса : Одеський державний університет, 1940. – 211 с.
1309580
  Сірий А.В. Розвиток творчих здібностей курсантів вищого військового навчального закладу під час вивчення ними тактичних дисциплін / А.В. Сірий, О.В. Кожедуб // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, імені Івана Черняховського. – Київ, 2013. – № 3 (34). – С. 125-130


  Розглядаються особливості застосування активних методів навчання з метою формування творчих здібностей курсантів ВВНЗ під час вивчення ними тактичних дисциплін.
1309581
  Чижикова О.В. Розвиток творчих здібностей майбутніх правознавців у процесі іншомовної освіти // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 90. – С. 232-234. – (Педагогічні науки)


  У статти розкривається сутність поняття творчості, творчої особистості, творчих здібнотей в процесі іншомовної підготовки майбутнього правознавця.
1309582
  Анохіна Т. Розвиток творчих здібностей молодших підлітків на досвіді роботи педагога-організатора в МДЦ "АРТЕК" // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 252-253
1309583
  Знобєй О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва / О. Знобєй, О. Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 5 (89). – С. 235-246. – ISSN 2312-5993
1309584
  Марченко Н. Розвиток творчих здібностей особистості в рамках неперервної освіти / Н. Марченко, О. Субіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 42-46. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (42)). – ISSN 1728-3817
1309585
  Орос В.М. Розвиток творчих здібностей особистості засобами розвивального навчання у системі математичної освіти / В.М. Орос, В.М. Петечук, Ю.В. Петечук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 305-310. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (48)). – ISSN 2524-0609
1309586
  Дем"янчук Г. Розвиток творчих здібностей особистості у процесі змішаного навчання на основі педагогіки партнерства / Г. Дем"янчук, Н. Станкевич // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Малихін О.В. [та ін.]. – Київ, 2023. – № 1. – С. 43-51. – ISSN 2411-1317
1309587
  Привалова С. Розвиток творчих здібностей старшокласників на уроці української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 11. – С. 14-17


  У статті порушується проблема розвитку творчих літературних здібностей учнів старшої школи під час аналізу мови художнього твору.
1309588
  Горпініч Т.І. Розвиток творчих здібностей студентів медичного профілю в університетах Великої Британії та США // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2015. – C. 131-138. – (Серія: Педагогіка ; № 3). – ISSN 2311-6382
1309589
  Чорняк А. Розвиток творчих здібностей студентів університетів у процесі вивчення іноземних мов (друга половина XX ст.) // Вісник Львівського університету / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 207-217. – (Серія педагогічна ; вип. 30). – ISSN 2078-5526
1309590
  Сушенцева Л. Розвиток творчих здібностей учнів засобами української народної вишивки // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2002. – № 2. – С.46-48. – ISSN 0131-6788
1309591
  Білоус Н. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української літератури // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – С.51-52. – ISSN 0131-6788
1309592
  Єфіменко Л.М. Розвиток творчих здібностей учнів на уроках української мови та літератури // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2009. – № 19/21 (203/205). – С. 18-29
1309593
  Довгий О. Розвиток творчих здібностей учнів початкової школи як актуальне завдання сучасної української школи / О. Довгий, Копчук-Кашецька // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 11/12 (197/198), листопад - грудень. – С. 121-126. – ISSN 2308-4634
1309594
  Сподарик Г. Розвиток творчих здібностей школярів засобами рідного слова // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2009. – № 2. – С. 12-16
1309595
  Пасічник Г.О. Розвиток творчих здібностей школярів шляхом впровадження інтерактивних методів на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2015. – № 3 (157). – С. 14-17 : фото. – Бібліогр.: 7 назв.
1309596
  Чепок Р. Розвиток творчих здібностей, як першочергова психолого-педагогічна мета в роботі викладача закладу професійної освіти // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 7 (111). – С. 158-167. – ISSN 2312-5993
1309597
  Корнієнко Л. Розвиток творчого мислення здобувачів вищої освіти на заняттях з хімії шляхом застосування технології сторітелінг // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Саяпина С.А. (голов. ред.), Сипченко В.І., Панасенко Е.А. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 4 (96). – С. 28-38. – ISSN 2077-1827
1309598
  Ковальчук Т.П. Розвиток творчого мислення здобувачів освіти: паперопластика в сучасному дизайні / Т.П. Ковальчук, Л.Р. Богайчук, І.В. Орос // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2023. – № 2 (143). – С. 19-25. – ISSN 2414-5076
1309599
  Пухно С.В. Розвиток творчого мислення майбутніх вчителів фізики в ході вивчення дисципліни "Психологія" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 187-196. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 29). – ISSN 2072-4772
1309600
  Слухенська Р.В. Розвиток творчого мислення майбутніх лікарів: до історії проблеми / Р.В. Слухенська, А.А. Єрохова // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2017. – С. 55-63. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 1). – ISSN 2412-9208
1309601
  Стеблина А.М. Розвиток творчого мислення на уроках хімії / А.М. Стеблина. – Харків : Основа, 2005. – 96с. – (Бібліотека журналу "Хімія" ; Вип. 8 (32)). – ISBN 966-333-216-6
1309602
  Муха А. Розвиток творчого мислення як компонент формування підприємницької компетентності на уроках фізики // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 4 (88). – С. 307-317. – ISSN 2312-5993
1309603
  Дзекун Ю. Розвиток творчого потенціалу в контексті соціального становлення молоді // Психолого-педагогічні проблеми сучасної школи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини ; редкол.: Совгіра С.В., Чирва Г.М., Коломієць Н.А. [та ін.]. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 29-35. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2706-6258
1309604
  Листопад О.А. Розвиток творчого потенціалу дітей раннього віку: творчі завдання, ігри, забавлянки : навчально-методичний посібник / О.А. Листопад. – Одеса : [Видавець Букаєв В.В.], 2012. – 179 с. – Бібліогр.: с. 174-178. – ISBN 978-966-2070-58-3
1309605
  Голя Н.Г. Розвиток творчого потенціалу керівників професійно-технічних навчальних закладів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Голя Наталія Григорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Чернігів. колегіум" ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1309606
  Шварц Н.В. Розвиток творчого потенціалу майбутніх викладачів вищих навчальних закладів засобами тренінгового навчання // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – Вип. 53. – С. 264-274. – ISBN 978-966-97496-0-4. – ISSN 2312-2471
1309607
  Пісоцька Л.С. Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2019. – С. 199-204. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 5). – ISSN 2522-1477
1309608
  Кайкова М. Розвиток творчого потенціалу майбутніх піаністів-виконавців у педагогічних закладах вищої освіти // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2020. – Вип. 2, ч. 1. – С. 52-57. – ISSN 2307-4906
1309609
  Дудник Н.З. Розвиток творчого потенціалу на основі педагогічних технологій Г. Альтшуллера // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 27. – С. 255-264


  У статті проаналізовано значущість вивчення педагогічної технології Г. Альтшуллера, яка грунтується на засадах динамічного розвитку у дітей творчості. Підкреслено демократичність педагогічної технології, її спрямованість на формування особистості ...
1309610
  Танько Т.П. Розвиток творчого потенціалу педагога в умовах модернізації системи післядипломної педагогічної освіти // Витоки педагогічної майстерності : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2009. – Вип. 6. – С. 146-149. – ISSN 2045-146X
1309611
  Гудзь О.Є. Розвиток творчого потенціалу працівників підприємства / О.Є. Гудзь, Т.Є. Фабричева // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (34). – С. 13-16. – ISSN 2415-8089
1309612
  Воронецька В.В. Розвиток творчого потенціалу учнів гуманітарної гімназії в процесі позакласної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Воронецька Валентина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1309613
  Максимов М.В. Розвиток творчого потенціалу як ресурс позитивної соціалізації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 50-60. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 14). – ISSN 2072-4772
1309614
  Третяк Т. Розвиток творчого сприймання старшокласниками нової наукової інформації // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 12 (984). – С. 16-20. – ISSN 0131-6788


  Ефективність дослідницької еколого-натуралістичної роботи учнів у школах і позашкільних закладах значною мірою залежить від рівня розвитку в них здатності до творчого сприймання нової наукової інформаціїї, що становить основу їх готовності до ...
1309615
  Мельниченко Д.В. Розвиток творчої активності майбутніх вчителів музики в процесі фортепіанної підготовки // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 54-59. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1309616
  Форостюк В. Розвиток творчої активності у ВНЗ України: шляхи вдосконалення навчального процесу // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 92-98. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1309617
  Чжоу Лянлян Розвиток творчої індивідуальності як філософська і психолого-педагогічна проблема // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 31-37. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 24 (29))
1309618
  Мельничук Т. Розвиток творчої особистості в процесі науково-дослідної діяльності // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 4/5 (964/965). – С. 20-23. – ISSN 0131-6788
1309619
   Розвиток творчої особистості в умовах екологічної кризи : Наук.-прогр. метод. посібник. – Київ
Ч. 1 : Результати експериментальних і науково-практичних досліджень. – 1993. – 124с.
1309620
  Шкляєва Г.О. Розвиток творчої особистості дошкільника: теоретико-методичний підхід / Г.О. Шкляєва, Т.В. Яценко // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2023. – С. 140-146. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 3). – ISSN 2076-586Х
1309621
  Гайченко О.В. Розвиток творчої особистості учня на уроці літератури у процесі дослідницької діяльності // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2015. – № 2. – С. 57-58
1309622
  Сарієнко В.В. Розвиток творчої пізнавальної діяльності старшокласників у процесі навчання предметів природничо-математичного циклу : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Сарієнко Володимир Владиславович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1309623
  Юрас І.І. Розвиток творчої пізнавальної самостійності курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів / І.І. Юрас, О.В. Баранов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 97-99. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 18/19). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядаються проблеми розвитку творчої пізнавальної самостійності курсантів та слухачів вищих військових навчальних закладів у процесі вивчення загальновійськових дисциплін. The article deals with the problems of the creative cognitive ...
1309624
  Віннічук І.П. Розвиток творчої уяви молодших школярів на уроках образотворчого мистецтва (засобами психологічного тренінгу карус) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Віннічук Ірина Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 15 назв
1309625
  Бурчак С.О. Розвиток творчості майбутніх учителів математики в зарубіжних країнах // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жерновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 61. – С. 19-30 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1309626
  Давлетшина Ю. Розвиток творчості учнів в новій українській школі // Софія Русова - предтеча нової української школи : зб. наук. праць за матеріалами IV Всеукр. наук.-практ. конф. (Чернігів, 25-26 лют. 2021 р.) / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: І.В. Зайченко та ін.]. – Ріпки : [б. в.], 2021. – С. 78-83. – ISBN 978-617-7932-12-2


  Згадується Софія Русова.
1309627
  Рудавіна І.Г. Розвиток театральних музеїв на громадських засадах у Лівобережній Україні середени 1950-1980 рр. // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 90-98
1309628
  Парахіна М. Розвиток театрального мистецтва в 1990-х - на початку 2000 років: українсько-російський контекст проблеми // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 122-124. – ISSN 2076-1554


  Розглянуто питання розвитку співпраці між Україною та Росією в театральній сфері. Співпраця між українською та російською стороною в галузі театрального мистецтва є досить активною, зацікавленість офіційних державних органів цим питанням піднімає його ...
1309629
  Маслюк О. Розвиток театрального та кінематографічного мистецтва в Києві в 1943 - 1945 рр. // Шевченківська весна: історія : матеріали XV Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2017: Історія" : [м. Київ, 16 берез. 2017 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студентів, Рада молодих вчених ; [редкол.: Є.В. Шатілов (відп. ред.), І.К. Патриляк (голова), І.Г. Адамська (заст. голови) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2017. – С. 22-24. – ISBN 978-966-171-783-9
1309630
  Патряк О.Т. Розвиток телекомунікаційного простору України в контексті формування інформаційного суспільства // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2018. – С. 129-138. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 53). – ISSN 2410-5333


  Досліджено стан та перспективи розвитку ринку телекомунікаційного зв"язку в Україні, визначено співвідношення показників розвитку галузі із загальними тенденціями розвитку економіки України, виокремлено перешкоди, що стримують розбудову інформаційного ...
1309631
  Сосса Р.І. Розвиток тематичного картографування : картографія // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 27-32 : Фото. – Бібліогр.: 4 назви
1309632
  Сенчишин Я. Розвиток теми зла у "Сонячних кларнетах" П. Тичини // Педагогічна думка / Головне управління освіти і науки Львівської облдержадміністрації; Львівський обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2007. – № 1. – С. 38-44.
1309633
  Стасюк Д. Розвиток теми утопічного майбутнього в радянській кінофантастиці 1920-1960-х років // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г.А. Скрипник. – Київ, 2016. – Число 3 (55) : Театр. Музика. Кіно. – С. 72-79. – ISSN 1728-6875
1309634
  Звонська Л.Л. Розвиток темпоральних перифрастичних конструкцій у грецькій мові // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 11. – С. 25-30.


  У статті розглядається розвиток перифрастичних типів часо-видового категоріального значення у широкій діахронії від епохи койне до часів формування новогрецької мови. Невпорядкованість темпоральних перифрастичних конструкцій та їх ...
1309635
  Ярош О.Б. Розвиток тендерної рівності у Республіці Польщі // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 37. – С. 644-647. – ISSN 1563-3349
1309636
  Пасічний В.О. Розвиток теоретико-літературної та естетичної думки у XIX - першій половині XX століття / В.О. Пасічний. – Харків : Вища школа, 1974. – 151с.
1309637
  Васілевський О.М. Розвиток теоретико-методологічних засад метрологічного забезпечення методів і засобів вимірювання обертових параметрів електромоторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Васілевський Олександр Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 38 с. – Бібліогр.: 39 назв
1309638
  Давиденко Р.Д. Розвиток теоретико-правових ідей захисту громадянина у світлі наукового обгрунтування теорій держави та права // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 3-9.
1309639
  Мельник О.Г. Розвиток теоретико-прикладних засад антисипативного менеджменту на вітчизняних підприємствах в умовах Європейської інтеграції / О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, М.Л. Злотнік // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 858. – C. 30-37. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1309640
  Чешко Ф.Ф. Розвиток теоретико-технологічних основ виробництва кам"яновугільного електродного пеку з смол різної піролізованості : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.07 / Чешко Федір Федорович ; М-во пром. політики України, Держ. підприємство "Укр. держ. н.-д. вуглехім. ін-т (УХІН)". – Харків, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 48 назв
1309641
  Озірковський Л.Д. Розвиток теоретичних засад оцінювання показників функціональної безпечності радіоелектронних систем відповідального призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Озірковський Леонід Деонісійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1309642
  Любчик В.Р. Розвиток теоретичних засад підвищення точності радіотехнічних засобів підповерхневого зондування : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Любчик Віталій Романович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1309643
  Ванько В.М. Розвиток теоретичних засад та нормативно-технічного забезпечення оцінювання якості електричної енергії в мережах загального призначення : автореферат дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн.. наук : спец. 05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення / Ванько В. М. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 29 назв
1309644
  Тихан М.О. Розвиток теоретичних засад та принципів побудови тензорезистивних сенсорів тиску нестаціонарних середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Тихан Мирослав Олексійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 41 с. – Бібліогр.: 48 назв
1309645
  Дабло Л.Г. Розвиток теоретичних ідей О.О. Потебні у науковій дільності Д.М. Овсянико-Куликовського // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 106-110. – ISSN 2226-3209


  У статті розглянуто теоретичні ідеї О. О. Потебні у науковій діяльності Д. М. Овсянико-Куликовського. З"ясовано, що праці О.О. Потебні вплинули на творчі пошуки та наукові розробки вченого.
1309646
  Мороз Є.О. Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний капітал" в сучасній соціології : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Мороз Євгенія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 198 л. – Бібліогр.: л. 175-198
1309647
  Мороз Є.О. Розвиток теоретичних інтерпретацій концепту "культурний капітал" в сучасній соціології : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Мороз Євгенія Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1309648
  Богуславський М. Розвиток теоретичних основ змісту загальної освіти у вітчизняній педагогіці // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 1 (55). – С. 2-8.
1309649
  Саф"ян О.М. Розвиток теоретичних основ і реалізація комплексної технології виробництва високоточних штаб вищих категорій площинності : Автореф... докт. техн.наук: 05.03.05 / Саф"ян О. М.; МОУ, Дон. держ. техн. ун-т. – Донецк, 1998. – 34л.
1309650
  Яцишин С.П. Розвиток теоретичних основ та створення методів і алгоритмів мінімізації похибок термоперетворювачів на базі статистичної термодинаміки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.11.04 - прилади та методи вимірювання теплових величин / Яцишин С.П. ;Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1309651
  Вовченко С.Д. Розвиток теоретичних основ функціонування системи захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 10. – С. 141-144. – Бібліогр.: 9 назв
1309652
  Горняк О. Розвиток теоретичних підходів до аналізу взаємозв"язків ринкових структур, конкуренції та концентрації / О. Горняк, В. Філіпович // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 1. – С. 67-80 : рис. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1811-3141
1309653
  Литвиненко Н.О. Розвиток теоретичних та методичних засад бухгалтерського обліку внутрішніх розрахунків // Вісник Львівської комерційної академії : збірник наукових праць. – Львів, 2014. – Вип. 44. – С. 46-50. – Бібліогр.: 11 назв. – (Серія економічна ; Вип. 44)
1309654
  Кондратюк Т.В. Розвиток теоретичних уявлень про механізми державного управління суспільством і сферою сімейних відносин в українській науці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 12. – С. 108-111. – Бібліогр.: 23 назв.
1309655
  Жовтянська В.В. Розвиток теоретичного знання в сучасній українській соціальній психології // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 19-35
1309656
  Ужвенко Н.Я. Розвиток теоретичного обгрунтування мистецтва пантоміми // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 2. – С. 173-178


  Пантоміма (імічний актор) - вид сценічного мистецтва, в якому художній образ створюється за допомогою міміки, жестів, пластики тіла тощо
1309657
  Ільєнко О.В. Розвиток теорії "економічна безпека підприємництва" в країнах з трансформаційної економікою // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 1 (140). – С . 91-97
1309658
  Аврутов В.В. Розвиток теорії автономного визначення навігаційних параметрів рухомих та нерухомих об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.03 / Аврутов Вадим Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 42 с. – Бібліогр.: 49 назв
1309659
  Ковбаса С.М. Розвиток теорії бездавачевого векторного керування електромеханічними системами з асинхронними двигунами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Ковбаса Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 64 назви
1309660
   Розвиток теорії випадкових полів та динамічних систем на алгебраїчних структурах : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 279с. – Бібліогр.: 134 дж.


  Об"єкт дослідження - математичні закономірності та їх застосування в теорії випадкових процесів та полів, статистичні оцінки для параметрів та тести для перевірки статистичних гіпотез про випадкові процеси та поля. Мета роботи - розробка нових методів ...
1309661
  Семенишена Н.В. Розвиток теорії витрат: від класичної економіки до теорії трансакційних витрат // Вісник Сумського національного аграрного університету : науково-методичний журнал / Сумський національний аграрний університет. – Суми, 2012. – С. 318-321. – (Фінанси і кредит ; № 1 (32))
1309662
  Растригіна Алла Миколаївна Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця 19 - першої половини 20 століття : Дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Растригіна А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 488л. + Дод.: л.466-488. – Бібліогр.: л.441-465
1309663
  Растригіна Алла Миколаївна Розвиток теорії вільного виховання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці кінця 19 - першої половини 20 століття : Автореф. дис. ... доктора педагог. наук: 13.00.01 / Растригіна А.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 44с. – Бібліогр.: 35 назв.
1309664
  Крівенко С.В. Розвиток теорії газодинаміки шару агломераційної шихти та інтенсифікація теплових процесів при спіканні : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.16.02 / Крівенко Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Приазов. держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2015. – 35, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 33 назви
1309665
  Рудницька Г.В. Розвиток теорії гейткіпінгу в контексті вивчення процесів фільтрації новинного інформаційного потоку // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 17-20
1309666
  Чухно А.А. Розвиток теорії грошей та практики регулювання грошового обігу / А.А. Чухно. – К, 1994. – 115с.
1309667
  Галушка З. Розвиток теорії добробуту: суперечності чи неможливість прийняття ефективних рішень? // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2008. – № 1. – С. 22-29. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1811-3141
1309668
  Пошивалов В.П. Розвиток теорії довгочастної міцності і випинання елементів конструкцій в умовах позвучості. : Автореф... доктор техн.наук: 01.02.04 / Пошивалов В.П.; КПІ. – К., 1993. – 29л.
1309669
  Сухіна О.М. Розвиток теорії екологічної ренти та її справедливого розподілу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 7 (632). – С. 49-68. – ISSN 0131-775Х
1309670
  Смєсова В.Л. Розвиток теорії економічних інтересів у концепціях старої історичної школи і марксизму // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – С. 50-55. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2313-8114
1309671
  Волков С.Л. Розвиток теорії експертних систем якості технічних об"єктів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02, 152 / Волков Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки України, Одес. держ. акад. техн. регулювання та якості. – Одеса, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 41 назва
1309672
  Турило А. Розвиток теорії ефективності - об"єктивний і закономірний процес пізнання і управління суспільним виробництвом // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 136-140. – (Серія "Економічні науки" ; вип. 37, ч. 1). – ISSN 2306-4420
1309673
  Подкопаєв Сергій Вікторович Розвиток теорії захисних пластів на основі встановлених природних закономірностей деформацій генетичного повернення : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.26.01 / Подкопаєв С.В.; Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – 34с. – Бібліогр.: 39 назв.
1309674
  Круковська В.В. Розвиток теорії зв"язаних процесів стосовно геомеханіки вуглепородного масиву : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.09 / Круковська Вікторія Вікторівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т геотехн. механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 57 назв
1309675
  Брюханов О.М. Розвиток теорії і вдосконалення практики попередження та локалізації вибухів у глибоких шахтах : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.26.01 / Брюханов О.М.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 41 назва
1309676
  Вепрік Ю.М. Розвиток теорії і методів математичного моделювання режимів роботи електричних систем з несиметрією : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.02. / Вепрік Ю.М. ; Держ. вищий навч. заклад " Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2010. – 36 с. – Бібліогр. : 50 назв
1309677
  Ткачук Р.А. Розвиток теорії і методів побудови засобів високоінформативної електроретинографії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.17 / Ткачук Роман Андрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 53 назви
1309678
  Ліщинська Л.Б. Розвиток теорії і методів побудови інформаційних пристроїв на основі однокристальних багатопараметричних узагальнених перетворювачів імітансу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Ліщинська Людмила Броніславівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 42 с. – Бібліогр.: 94 назви
1309679
  Наконечний А.Й. Розвиток теорії і практика математичного моделювання сигналів у часо-частотній області : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 01.05.02 / Наконечний А.Й.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 37с. – Бібліогр.: 28 назв
1309680
  Мотало В.П. Розвиток теорії і практики кваліметричних вимірювань : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Мотало Василь Петрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 40 с. – Бібліогр.: 32 назви
1309681
  Вільчковська Анастасія Едуардівна Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (1980 - 2000 рр.) : Дис. ... канд. педагогічних наук: 13.00.01 / Вільчковська А.Е.; Ін-тут проблем виховання АПНУ. – Київ, 2004. – 208л. – Бібліогр.: л. 167-183; Дод.: л. 184-208
1309682
  Вільчковська Анастасія Едуардівна Розвиток теорії і практики музичного виховання учнів основних шкіл Польщі (1980 - 2000 рр.) : Автореф. дис. ... канд. педагогічних наук:13.00.01 / Вільчковська А.Е.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1309683
  Волинець О.О. Розвиток теорії і практики обліку та контролю зобов"язань у підприємствах ресторанного господарства : бухгалтерський облік, аналіз та аудит // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 186-192 : Табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1309684
  Скачков В.В. Розвиток теорії і практики підвищення якості адаптації інформаційних радіотехнічних систем до зовнішніх завад в умовах внутрішньосистемних збурювань : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Скачков В.В.; Одеська нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 39 назв
1309685
  Омаров Мурад Анвер огли Розвиток теорії і практики проектування електродинамічних пристроїв з розподіленими та квазірозподіленими нелінійними властивостями : Автореф. ... дис. доктора технічних наук: 05.12.13 / Омаров М.А.; ХНУР. – Харків, 2003. – 33 с. – Бібліогр.: 37 назв
1309686
  Волков Володимир Михайлович Розвиток теорії і практики функціонального проектування мікрохвильових засобів вимірювання на ефекті поглинаючої стінки : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.11.08 / Волков В.М.; Харківськ. нац. науковий центр "Ін-т метрології". – Харків, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1309687
  Маренич К.М. Розвиток теорії і принципів побудови засобів захисного знеструмлення сучасних рудникових електротехнічних комплексів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.03 / Маренич Констянтин Миколайович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 35 с. – Бібліогр.: 51 назва
1309688
   Розвиток теорії і програмного забезпечення стохастичних та алгебраїчних систем із застосуванням в економіці, соціології, техніці та освіті : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 382с. : 9 рис., 15 табл. – 3 додатки. – Бібліогр.: 110 дж.


  Об"єкт досліджень - системи масового обслуговування, кульові струк-тури, процес радіоактивного забруднення, засоби дистанційного навчання. Мета роботи - розробити теорію та методи статистичного оцінювання і оптимізації в складних стохастичних ...
1309689
  Підченко С.К. Розвиток теорії і реалізаційних основ інваріантних багаточастотних п"єзорезонансних пристроїв і систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.13 / Підченко Сергій Костянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2014. – 41 с. – Бібліогр.: 63 назви
1309690
  Денисенко Є.Л. Розвиток теорії і розробка методології логічного синтезу НВІС на основі багаторівневих автоматних моделей : Автореф... докт. техн.наук: 05.13.05 / Денисенко Є. Л.; НАНУ, Ін-т кібернетики. – К., 1999. – 32л.
1309691
  Костиря О.О. Розвиток теорії і техніки багатопозиційних пасивних радіотехнічних систем високоточної частотно-часової синхронізації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.12.17 / Костиря Олександр Олексійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 35 с. – Бібліогр.: 50 назв
1309692
  Брусов А.Л. Розвиток теорії і технології розподілу шихти на колошнику доменної печі лотковим завантажувальним пристроєм : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Брусов Андрій Львович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1309693
  Маняк М.О. Розвиток теорії і технології управління властивостями сталі регламентування в ній вмісту домішок та мікродобавок з метою підвищення якості : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 0502.01 / Маняк М.О.; Запорізький держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 1998. – 35 с.
1309694
  Антіпов І.Є. Розвиток теорії і удосконалення радіометеорних систем зв"язку й синхронізації : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.12.17 / Антіпов І.Є.; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 35 назв
1309695
  Захарова О. Розвиток теорії інвестування в людський капітал // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 45-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1309696
  Катигробова О. Розвиток теорії інновацій в контексті інституціоналізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-42. – (Економіка ; вип. 146). – ISSN 1728-3817


  У статті визначено сутність теорії інновацій, класифіковано напрями її розвитку, досліджено особливості еволюції інноваційної теорії в контексті інституціоналізму та розкрито її значення в постіндустріальній теорії. В статье определено сущность теории ...
1309697
  Назаренко М.В. Розвиток теорії інтегрованого управління технологічними комплексами залізорудного гірничо-збагачувального комбінату : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 05.13.07 / Назаренко М.В.; МОіНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 35с. – Бібліогр.: 32 назви
1309698
  Кохановська О.В. Розвиток теорії інформаційного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; Вип. 63/64). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються основні етапи розвитку теорії інформаційного права. Fundamental stages of the development of the theory of the informational law are investigated.
1309699
  Осипюк В. Розвиток теорії ковзання стосовно до опису швидкісних ефектів і повзучості матеріалів. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Осипюк В.; АН Укр.Фіз-мех.інт. – Львів, 1993. – 43л.
1309700
  Бучковська О.Ю. Розвиток теорії комунікації: історіографічний підхід // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2007. – № 4. – С.44-48.
1309701
  Посвятенко Т.І. Розвиток теорії конкурентних переваг // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 260-264. – Бібліогр.: на 17 пунктів. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1309702
  Тарнавська Н. Розвиток теорії конкурентних переваг в умовах експансії нововведень // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 16-27. – ISSN 0131-775Х
1309703
  Шафранська І.Б. Розвиток теорії кооперації в Західній Україні в останній третині ХІХ - першій третині ХХ століття // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 22, листопад. – С. 102-105. – ISSN 2306-6814
1309704
  Ковальський О.Е. Розвиток теорії краплеударної ерозії та створення ефективного протиерозіїного захисту робочих лопаток парових турбін : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.05.16 / Ковальський О.Е.; НАНУ; Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2008. – 36с. – Бібліогр.: 29 назв
1309705
  Гадзало А.Я. Розвиток теорії людського капіталу в економічній науці // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.10. – С. 311-317. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Встановлено, що витоки еволюції людського капіталу сягають праць стародавніх мислителів. Однак, оформлення цієї концепції в окрему теорію відбулося лише в 60-х роках ХХ ст. Представники усіх шкіл і напрямів у економічній науці сходяться на думці, що ...
1309706
  Павленко Л.І. Розвиток теорії людського капіталу під впливом наукових шкіл // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 298-301. – (Економічні науки ; № 6, т. 1). – ISSN 2226-9150
1309707
  Кравцов Ю В. Розвиток теорії масового терору при тоталітарному режимі 1917-1941 рокі (історико-правовий аспект) / Ю В. Кравцов, // Збірник тез доповідей IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Розвиток України в XXI столітті: економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми" : секція 6-8, Тернопіль 30 берез. 2009 / "Розвиток України в ХХІ столітті : економічні, соціальні, екологічні, гуманітарні та правові проблеми", міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. – Тернопіль : [б. в.], 2009. – С. 73-77
1309708
  Должанський Анатолій Михайлович Розвиток теорії мастильної дії при волочінні із застосуванням сухих мастил та удосконалення технології виробництва на цій основі : Автореф... доктора техн.наук: 05.03.05 / Должанський Анатолій Михайлович; Держ. металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1997. – 30л.
1309709
  Лапта С.І. Розвиток теорії математичного моделювання складних гомеостатичних систем : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 01.05.02 / Сергій Іванович Лапта; МОНУ, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 37с. – Бібліогр.: 43 назви
1309710
  Яковлев М.Ю. Розвиток теорії метрологічної надійності засобів вимірювальної техніки військового призначення : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Яковлев М.Ю. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 38 с. – Бібліогр.: 35 назв
1309711
  Кредісов А. Розвиток теорії міжнародних економічних відносин // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 6 (571). – С. 94-95. – ISSN 0131-775Х


  Рецензія на книгу: Філіпенко А.С. Міжнародні економічні відносини: теорія. Підручник для студентів економ. спеціальностей вищих навч. закладі. - Л.: Либідь, 2008. - 408 с.
1309712
  Самойленко Є.А. Розвиток теорії міжнародного річкового права в Російській імперії // Правовий вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська акад. банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2011. – № 2 (5). – С. 128-132
1309713
  Щодро О.Є. Розвиток теорії місцевого розмиву річкових русел у зонах впливу гідротехнічних споруд : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.23.16 / Щодро Олексій Євгенович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водн. госп-ва та природокористування. – Рівне, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 59 назв
1309714
  Чекмишев О.В. Розвиток теорії моніторингових досліджень в Україні та світі / О.В. Чекмишев, Л.А. Ярошенко // Актуальні питання масової комунікації : інформаційний бюлетень / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 9. – С. 9-15.


  Розглядається історія розвитку теоретичних підвалин моніторингових досліджень ЗМК у науковій школі колишнього СРСР (1950-1991), в українській науці (1991-2006) та теорія моніторингу основних зарубіжних наукових шкіл (1950-2006). In the article the ...
1309715
  Бровко О.О. Розвиток теорії новели в українському літературознавстві // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 5 (141). – С. 27-32
1309716
  Демиденко Л.М. Розвиток теорії оподаткування вченими Заходу : податки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 5. – С. 111-117. – Бібліогр.: 8 назв
1309717
  Пархуць Л.Т. Розвиток теорії оптимізації архітектури та технології функціонування захищених інформаційних мереж : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Пархуць Л.Т. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – 36 с. – Бібліогр.: 30 назв.
1309718
  Красножон А.В. Розвиток теорії поверхневого ефекту в феромагнітних тілах на базі ВКБ - методу та рівняння Ріккаті : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Красножон А.В. ; НАН України ; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1309719
  Рябухо О.М. Розвиток теорії подільності для кілець цілих алгебраїчних чисел в працях академіка Дмитра Граве // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 31-38. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 978-966-2142-67-9. – ISSN 1812-5409


  Проведено аналіз праць академіка Дмитpa Граве з алгебраїчної теорії чисел, присвячених проблемі розкладу на множники цілих алгебраїчних чисел в простих розширеннях поля раціональних чисел. Ключові слова: теорія подільності, ідеальні множники, теорія ...
1309720
  Ковальчук О.М. Розвиток теорії права в Київському університеті в 60-ті роки XIX - початку XX століття // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX - початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2009. – С. 76-173. – ISBN 978-966-667-385-8
1309721
  Ковальчук О.М. Розвиток теорії права в Київському університеті в 60-ті роки XIX - початку XX століття // Теорія права у працях вчених Київського університету (XIX – початок XX століття) : монографія / О.М. Ковальчук. – Київ : Юрінком Інтер, 2011. – С. 76-173. – ISBN 978-966-667-385-8
1309722
  Ковальчук Олександр Михайлович Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX - на початку XX століття : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ковальчук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 191 л. – Бібліогр.: л. 174-191
1309723
  Ковальчук Олександр Михайлович Розвиток теорії права у Київському університеті в XIX - на початку XX століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ковальчук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 19 с.
1309724
  Грудницька С. Розвиток теорії правосуб"єктності: господарсько-правове дослідження // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 6 (78). – С. 103-109.
1309725
  Прокопов Д.Є. Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Денис Прокопов ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Логос, 2011. – 544 с. – Бібліогр.: с. 503-541. – ISBN 978-966-171-358-0
1309726
  Чигиринський В.В. Розвиток теорії прокатки, розробка технології та впровадження тонкостінних профілів зниженої металомісткості у промисловість. : Автореф... доктор техн.наук: 05.03.05 / Чигиринський В.В.; Держ. металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1999. – 35л.
1309727
  Трачук Т.А. Розвиток теорії публіцистики в Україні протягом 60-80-х років ХХ століття // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 11-19


  У статті визначено основні напрями наукових пошуків українських теоретиків журналістики протягом 60-80-х років XX століття, показано розробку питань теорії публіцистики в працях Ю. Лазеб-ника, В. Здоровеги, Д. Прилюка, В. Рубана, Д. Григораша, Г. ...
1309728
  П"ятницька Г.Т. Розвиток теорії регіонального управління та компаративний аналіз її основних дефініцій / Г.Т. П"ятницька, О.В. Сініціна // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 93-100. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Визначено чинники, що впливають на сучасний розвиток теорії регіонального управління та уточнено сутність цього поняття.
1309729
  Александрова М.М. Розвиток теорії ризиків в економічній науці: еволюційний підхід // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 217-220. – (Економічні науки ; Вип. 1 (47)). – ISSN 1728-4236
1309730
  Шаповалов Ю.І. Розвиток теорії символьного аналізу лінійних параметричних кіл у частотній області : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.09.05 / Шаповалов Юрій Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012. – 29 с. – Бібліогр.: 31 назва
1309731
  Савченко С.В. Розвиток теорії соціалізації особистості в умовах гібридної війни / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2017. – № 1 (306), лютий, ч. 1 : Педагогічні науки. – С. 57-65. – ISSN 2227-2844
1309732
  Мних М.В. Розвиток теорії страхування у сучасних умовах // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 20-21
1309733
  Чухно А.А. Розвиток теорії суспільно - економічного прогресу // Під прапором ленінізму, 1981. – №17
1309734
  Кальниш Ю.Г. Розвиток теорії суспільної солідарності в сучасній політичній доктрині української соборності // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 1 (80). – С. 12-18. – (Серія "Політичні науки" ; № 1 (80)). – ISSN 2310-2837
1309735
  Петрищев А.С. Розвиток теорії та вдосконалення ресурсозберігаючих технологій отримання з техногенних відходів матеріалів, що містять легуючі тугоплавкі елементи : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Петрищев Артем Станіславович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1309736
  Спиридонов Д.В. Розвиток теорії та вдосконалення технології напівбезперервного розливання міді вогневого рафінування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Спиридонов Дмитро Валерійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309737
  Ільченко Кіра Дмитрівна Розвиток теорії та комплексне визначення теплофізичних властивостей нових матеріалів металургійного виробництва : Автореф... доктора техн.наук: 05.16.02 / Ільченко Кіра Дмитрівна; Мін-во освіти України. Державна металург. Акад. України. – Дніпропетровськ, 1994. – 33л.
1309738
  Захаров І.П. Розвиток теорії та методів оцінювання точності результатів вимірювань з урахуванням концепції невизначеності : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.11.15 / Ігор Петрович Захаров; Держ. ком-т Укр. з питань техн. регулювання та споживчої політики; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2006. – 39с. – Бібліогр.: 27 назв
1309739
  Обшта Анатолій Феліксович Розвиток теорії та методів побудови засобів контролю якості струмопровідних матеріалів : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.11.05 / Обшта А. Ф.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 38 с. – Бібліогр.: 23 назви
1309740
  Куценко В.П. Розвиток теорії та методів побудови мікрохвильових засобів радіометричного неруйнівного контролю ситало-керамічних матеріалів і виробів на їх основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Куценко Володимир Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1309741
  Приступа А.Л. Розвиток теорії та методів розрахунку теслівських процесів щодо передачі енергії без проводів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.09.05 / Приступа А.Л.; Національна академія наук України; Ін-т електродинаміки. – Київ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1309742
  Остапчук Т.П. Розвиток теорії та методології бухгалтерського обліку земельних активів та прав на них : монографія / Т.П. Остапчук ; М-во освіти і науки України, Житомир. держ. технол. ун-т. – Житомир : ЖДТУ, 2018. – 451, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-514-0
1309743
  Літовченко Б. Розвиток теорії та практики менеджменту: метафізика vs фізики // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2012. – Т.11 (№ 4). – С. 391-413. – ISSN 1684-906Х
1309744
  Піпченко О.Д. Розвиток теорії та практики управління ризиками при вирішенні комплексних навігаційних задач : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.13 / Піпченко Олександр Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. морська акад.". – Одеса, 2021. – 47 с. – Бібліогр.: 40 назв
1309745
  Левицький А.С. Розвиток теорії та практична реалізація ємнісного методу вимірювання параметрів дефектів потужних турбо- та гідрогенераторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Левицький Анатолій Станіславович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 55 назв
1309746
  Бучма Ігор Михайлович Розвиток теорії та принципів побудови засобів вимірювання з періодичним порівнянням низькочастотних гармонічних сигналів : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Бучма І.М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2001. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1309747
  Шабатура Ю.В. Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем з часовим предстваленням вимірювальної інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец. 05.13.05 - комп"ют. системи та компоненти / Шабатура Ю.В. ; Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2008. – 38 с. – Бібліогр.: 71 назва
1309748
  Кучерук Володимир Юрійович Розвиток теорії та принципів побудови інформаційно-вимірювальних систем технічного діагностування силових електромеханічних перетворювачів : Автореф. дис. ... д-ра. технічних наук: 05.11.16 / Кучерук В.Ю.; Вінницький нац. технічний ун-т. – Вінниця, 2005. – 35 с. – Бібліогр.: 28 назв
1309749
  Хома Володимир Васильович Розвиток теорії та принципів побудови проблемно-орієнтованих засобів вимірювання імітансу : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 05.11.05 / Хома В.В.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2000. – 37 с. – Бібліогр.: 31 назв.
1309750
  Руженцев М.В. Розвиток теорії та удосконалення радіометричних систем дистанційного зондування навколишнього середовища міліметрового діапазону хвиль : автореф. дис ... д-ра. техн. наук : 05.12.17 / Руженцев Микола Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012. – 36 с. – Бібліогр.: 48 назв
1309751
  Карташов Володимир Михайлович Розвиток теорії та удосконалення систем радіоакустичного і акустичного зондування атмосфери : Автореф. дис. ... доктора технічних наук:05.12.17. / Карташов В.М.; ХНУР. – Харків, 2003. – 35с. – Бібліогр.: 41 назв.
1309752
  Чубін К.І. Розвиток теорії та удосконалення технології десульфурації чавуну вдуванням диспергованого магнію : автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.16.02. - металургія чорних і кольор. металів та спец. сплавів / Чубін К.І. ; Дніпродзер. держ. техн. ун-т. – Дніпродзержинськ, 2008. – 21 с. – Бібліогр. 18 назв
1309753
  Кутний Б.А. Розвиток теорії тепломасообмінних процесів при кристалізації та дисоціації газових гідратів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.14.06 / Кутний Богдан Андрійович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2021. – 34 с. – Бібліогр.: 43 назви
1309754
  Жернаков В.В. Розвиток теорії трудового права: історичний та методологічний аспекти // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 11-17. – ISBN 978-617-7450-09-1
1309755
  Сендряков В. Розвиток теорії управління ресурсами і її застосування в управлінні підприємством // Схід : Аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2007. – № 5. – С. 13-17. – ISSN 1728-9343
1309756
  Юрчук В. Розвиток теорії фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних сил України / В. Юрчук, О. Голота, І. Ткач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 140-143. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто та проведений аналіз розвитку теорії фінансового забезпечення соціальної сфери Збройних Сил України. Analysis of development of social sphere financial providing theory of Armed Forces of Ukraine is considered and conducted.
1309757
  Шелудько В. Розвиток теорії фінансового посередництва у працях українських економістів кінця XVIII - початку XX ст. / В. Шелудько, В. Вірченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 20-22. – Bibliogr.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; вип. 97). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу сутності та специфічних особливостей економічних поглядів представників української економічної думки на роль фінансових інститутів та їх місце в економічній системі країни. Досліджено науковий внесок М.О. Балудянського, І.Я. ...
1309758
  Шульга В.П. Розвиток теорії формування рекордної продуктивності сільськогосподарських тварин у наукових працях професора М.А. Кравченка // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства НАН України ; Українс. т-ва охорони пам"яток історії та культури ; редкол.: Гріффен Л.О., Литвинко А.С., Константинов В.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (42). – С. 40-45. – ISSN 2077-9496
1309759
  Колосов Д.Л. Розвиток теорії шахтних підйомних установок з головними гумотросовими канатами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.05.06 / Колосов Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". – Дніпропетровськ, 2015. – 36 с. – Бібліогр.: 49 назв
1309760
  Гаврилюк Р.О. Розвиток теорій суверенітету держави // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 114-120. – ISSN 1563-3349
1309761
  Самойленко Л.Я. Розвиток територіальних громад у системі місцевого самоврядування та становлення безпосередньої демократії в Україні : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 98-100. – Бібліогр.: 5 назв
1309762
   Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти = Development of territorial communities: legal, economic and social aspects : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – 240 с. : іл., табл. – Додатковий тит. арк. англ. - Ст. укр., англ. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7149-61-2
1309763
  Закропивний О.В. Розвиток територіальної організації судів в Україні до судової реформи 1864 р. (історико-правовий аспект) // Адвокат : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 2012. – № 6 (141). – С. 14-18
1309764
  Рудюк А.В. Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991- 2016 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06, 032, 03 / Рудюк Андрій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 248 арк. – Додатки: арк. 219-248. – Бібліогр.: арк. 175-218
1309765
  Рудюк А.В. Розвиток територіальної та муніципальної геральдики в Україні (1991- 2016 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Рудюк Андрій Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 17 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1309766
  Шебанін В.С. Розвиток територій у системі державної регіональної політики / В.С. Шебанін, В.В. Уманська, Г.О. Решетілов // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2021. – № 3 (101). – С. 28-35. – ISSN 1562-0905
1309767
  Балюта Е.Г. Розвиток термінології сфери екології англійської мови // Наукові праці Кам"янець-Подільського державного університету / Кам"янець-Подільський державний університет. – Кам"янець-Подільський, 2007. – С. 330-335. – (Філологічні науки ; вип. 15, т. 2)
1309768
  Коробченко А. Розвиток термінологічної справи в Україні доби Центральної Ради // Українська Центральна Рада : поступ націєтворення та державобудівництва / КНУТШ; Центр українознавства; Ред.кол.: Баран В.Д., Борисенко В.К., Дунаєвська Л.Ф. та ін.; За заг. ред. В.І. Сергійчука. – Київ : Українська видавнича спілка, 2002. – С. 177-181. – ISBN 966-7060-54-1
1309769
   Розвиток термодинамічних досліджень металічних сплавів на кафедрі фізичної хімії / В. Судавцова, О. Бєлобородова, Н. Котова, Т. Зіневич // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – C. 9-11. – (Хімія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Описано основні результати по термодинамічним властивостям розплавів дво- та багатокомпонентних систем, одержаних учнями та послідовниками професора Г.І.Баталіна, починаючи з 60-х років минулого сторіччя по даний час. Показано, що проводилося постійне ...
1309770
  Григоренко І.В. Розвиток тестових методів підвищення точності електричних компенсаційних вимірювальних перетворювачів у динамічних режимах : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Григоренко І.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2010. – 19 с. – Бібліогр.: 23 назви
1309771
  Гончаренко А.В. Розвиток техніки гомогенізації розупорядкованих середовищ і фотонних кристалів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Гончаренко Анатолій Володимирович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2020. – 40 с. – Бібліогр.: 40 назв
1309772
  Полонський Л.Г. Розвиток техніки тигельного газополуменевого та електродугового напилювання покриттів із найдавніших часів до кінця 20 стю : Автореф. дис. ...д-ра техн. наук: Спец. 05.28.01 / Леонід Григорович Полонський; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2006. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1309773
  Луканська А. Розвиток технічної освіти - питання національної безпеки // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2018. – 13 червня (№ 107)


  Про це йшлося на виїзному засіданні профільного парламентського комітету, де розглядали питання "Про законодавче забезпечення розвитку вищої технічної освіти в Україні". Дискусія відбулася в приміщенні НТУ "Київський політехнічний інститут імені Ігоря ...
1309774
  Головко І.О. Розвиток технічної освіти в Англії (1870-1914 роки) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Головко Ірина Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1309775
  Жорова І.Я. Розвиток технічної освіти в Європі / І.Я. Жорова, Ю.П. Аносова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 306-310. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1309776
  Сірик М.В. Розвиток технологіий як фактор управління основними виробничими засобами поліграфічних підприємств // Економічний вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : зб. наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2018. – № 15. – C. 496-504. – ISSN 2307-5651
1309777
  Юрчук Н.П. Розвиток технологій Big Data в умовах цифрових трансформацій / Н.П. Юрчук, С.С. Кіпоренко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 9/10, травень. – С. 60-68 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2306-6792
1309778
  Черняков Б.И. Розвиток технологій ілюстрування : Методическая разработка по спецкурсу "Основы изобразительной журналистики" / Б.И. Черняков; МВ и ССО УССР.КГУ им.Т.Г.Шевченко.Фак.журналистики. – Київ, 1999
1309779
  Золотарьова Г. Розвиток технологічного підходу в педагогічній освіті Німеччини // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 10 (141), жовтень. – С. 146-151. – ISSN 2308-4634
1309780
  Джурко В.М. Розвиток технополісів в Україні: проблеми та перспективи // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 7. – С. 26-34
1309781
  Тульчинська С.О. Розвиток технополісів та наукових парків у контексті формування інноваційної економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 202-204. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1309782
  Благовірна Н.Б. Розвиток типологічної структури видань кінця XIX – початку XX ст. // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2009. – Вип. 10. – С. 9-13


  Висвітлено видавничі реалії, здобутки та проблеми цієї галузі наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст., показано розвиненість редакційно-видавничих принципів підготовки видань до друку. На основі оригінальних джерел зроблено тематико-типологічний аналіз видавничої ...
1309783
  Предборський В.А. Розвиток тіньового ринку торгівлі людьми як наслідок процесів архаїзації соціально-економічної структури // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 9 (112). – С. 26-31
1309784
  Бусарєва Т.Г. Розвиток тіньового сектору нової економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 14, липень. – С. 27-30. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 2306-6792
1309785
  Фрадинський О. Розвиток тіньової економіки в умовах адміністративно-командної системи // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2008. – Вип. 9 : Економічні науки. – С. 121-127. – ISSN 1818-2682
1309786
  Алексєєв С.В. Розвиток товарних бірж в Україні в умовах становлення ринку (1991-2004 рр.) // Інтелігенція і влада : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – Вип. 31. – С. 45-59. – (Серія: Історія). – ISSN 2311-4932
1309787
  Лазоренко Л.О. Розвиток товарно-грошових відносин і удосконалення методів соціалістчного господарювання (на матеріалах колгоспів УРСР) : Дис... канд. екон.наук: / Лазоренко Л. О.; КДУ, каф. політекономії економ. фак-ту. – К., 1967. – 232л.
1309788
  Гуржій І.О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні / І.О. Гуржій. – Київ, 1962. – 207с.
1309789
  Храмова-Баранова Розвиток товарного знаку: від клейма, знаку, упаковки до сертифікації / Храмова-Баранова, І. Яковець // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 111-116. – ISSN 2226-0285
1309790
  Волощук І.А. Розвиток толерантних якостей майбутніх вчителів в системі фахової підготовки / І.А. Волощук, А.В. Вакуліна // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2020. – С. 20-25. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 7). – ISSN 2522-1477
1309791
  Гусєв А.І. Розвиток толерантності до невизначеності у студентів-психологів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 105-114. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 21). – ISSN 2072-4772
1309792
  Стеценко В. Розвиток томістичної традиції в українській релігійно-філософській і богословській думці першо.ї половини XX ст. ( А.Шептицький, Й.Сліпий) // Духовність. Культура. Нація : збірник наукових статей / Львівський нац. ун. імені Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 5. – С. 284-299. – ISBN 978-966-613-798-5, 978-966-613-799-2
1309793
  Сосса Р. Розвиток топографічного картографування України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 74-78. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
1309794
  Бондаренко О. Розвиток торгівлі в містах Наддніпрянської України в 1785-1917 рр.: сучасна вітчизняна історіографія // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: С. Орлик, В. Куйбіда, О. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав, 2021. – Вип. 11. – С. 75-90. – ISSN 2518-7600
1309795
  Ляшенко Я. Розвиток торгівлі в населення черняхівської культури // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 46-51. – ISBN 978-966-171-90295
1309796
  Кравчук І.В. Розвиток торгівлі лісом в Японії // Регіон - 2017: суспільно-географічні аспекти : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців (м. Харків, 20-21 квіт. 2017 р.) : [зб. наук. праць] / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т. ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; [редкол.: Л.М. Нємець (голова редкол.) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2017. – С. 101-103. – ISBN 978-966-285-399-5
1309797
  Єрмоленко Андрій Розвиток торгівлі на Київщині наприкінці XVIII ст. // Нові дослідження пам"яток козацької доби в Україні : збірка наукових статей / Науково-дослідний центр "Часи козацькі"; Укр. тов-во охорони пам"яток історії та культури; Центр пам"яткознавства НАНУ і УТОПІК. – Київ, 2006. – Вип. 15. – С. 163-166. – ISBN 966-7865-75-4
1309798
  Корженевський Й.І. Розвиток торгівлі Української РСР / Й.І. Корженевський. – Київ, 1958. – 36с.
1309799
  Грабинський І.М. Розвиток торговельних відносин між Польщею та Україною після підписання Угоди про асоціацію / І.М. Грабинський, Р.В. Міхель // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 90-98. – ISSN 2308-6912


  У статті проаналізовано зовнішньоторговельні стосунки між Україною та Польщею. З підписанням Угоди про асоціацію України з ЄС, обидві сторони зобов"язалися лібералізувати торгівлю, як товарами, так і послугами. Поглиблена і всеосяжна зона вільної ...
1309800
  Шнирков О.І. Розвиток торговельних відносин України з Європейським Союзом на сучасному етапі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 53, ч. 2. – С. 203-210.
1309801
  Менкеуліцзі Розвиток торговельно-економічних відносин КНР з Казахстаном і Узбекистаном у 2013–2020 рр.: порівняльний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 40-46. – (Історія ; вип. 1 (148)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлюється розвиток торговельно-економічних відносин Китаю з Казахстаном і Узбекистаном від початку реалізації ініціативи "Один пояс - один шлях" до економічної рецесії 2020 р. Розглядаються основні напрямки співробітництва між цими державами у ...
1309802
  Ольхова Ю.І. Розвиток торговельно-економічних зв"язків між Україною і країнами, в яких проводилися миротворчі операції // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 173-179. – ISSN 2308-135X
1309803
  Вентура Андре Розвиток торговельно-економічного співробітництва африканських країн АКТ з ЄС : Автореф. дис. канд. економічних наук: 08.00.02 / Вентура Андре; КНУТШ. – Київ, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1309804
  Тимченко В.М. Розвиток торговельного мореплавства між північнопричорноморськими регіонами Російської імперії та Туреччиною (1774-1853 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 2 (485). – С. 66-77. – ISSN 0130-5247
1309805
  Шевченко О.В. Розвиток торговельної документації в Україні: документознавчий аспект : монографія / О.В. Шевченко ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Полтава : Копі-центр, 2016. – 304, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 255-304. – ISBN 978-966-96745-8-6
1309806
  Резнікова Н.В. Розвиток торговельної лібералізації в країнах периферії: перспективи економічної інтеграції Йорданії / Н.В. Резнікова, О.А. Іващенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 11. – С. 19-24. – ISSN 2306-6806
1309807
  Лошенюк І. Розвиток торговельної мережі на Буковині: проблеми, шляхи, рішення // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2007. – № 2. – С. 36-39 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1606-3732
1309808
  Ракочий Я.В. Розвиток тоталітаризму в архітектурі Львова XX ст. : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Ракочий Я.В. ; МОНУ ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – 16 с. – Бібліогр. : 6 назв
1309809
  Станіславська К.І. Розвиток традиції інструментального театру у творчості композиторів радянського та пострадянського простору XX–XXI століть // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 147-153
1309810
  Городинська Л. Розвиток традицій та звичаїв українського населення у XVIII - XIX ст.: націєтворчий аспект // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2021. – Вип. 52. – С. 37-47. – (Серія "Історичні науки"). – ISSN 2521-1749
1309811
  Паримський І.С. Розвиток традиційних комунікаційних центрів у інформаційному суспільстві // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 16, липень - грудень. – С. 53-55


  У статті йдеться про інформаційне суспільство, яке передбачає циркулювання всіх видів соціальної інформаціїза будь-якою траєкторією, що дає змогу говорити саме про вільний обмін інформацією. Такий тип розповсюдження даних прийнято йменувати в наукових ...
1309812
  Подп"ятнікова А. Розвиток транзитного потенціалу в Україні: сучасні тенденції // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 2 (25). – С. 199-211
1309813
  Архієреєв С.І. Розвиток трансакцій кредитування та заходи регулювання їх витрат в Україні / С.І. Архієреєв, О.В. Попадинець ; Нац. ін-т стратегічних досліджень, Регіональний філіал в м. Харкові. – Харків : Константа, 2007. – 152 с. – ISBN 966-342-389-7
1309814
  Лимар М. Розвиток трансатлантичних відносин за Адміністрації Джона Кеннеді // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. І. Срібняк ; редкол.: Барсук О., Біаджи П., Буйських А.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2019. – № 4 (28), жовтень - грудень. – С. 150-158. – ISSN 1998-4634
1309815
   Розвиток транскордонного співробітництва : тіньовий сектор в економіці прикордонних територій : наук.-аналіт. доповідь / [Х.М. Притула та ін.] ; НАН України, Держ. установа "Ін-т регіональних дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : [б. в.], 2018. – 65, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на с. 5. – Бібліогр. у підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8524-8
1309816
  Антоненко М.І. Розвиток транскордонного співробітництва в Європі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – С. 61-64. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 68). – ISSN 1563-3349
1309817
  Присяжнюк Ю. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні - запорука вступу до ЄС // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць. Спецвипуск / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2007. – Формування західного вектора інтеграційної політики України в контексті її регіональних та національних інтересів. – С. 250-254. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 21)
1309818
  Кривошєєва С.В. Розвиток транскордонного співробітництва в Україні / С.В. Кривошєєва, І.С. Клименко // Економіка та управління на транспорті : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2016. – Вип. 3. – С. 42-47. – ISSN 2413-0966
1309819
  Дейнеко Л. Розвиток транскордонного співробітництва причорноморського регіону : співробітництво / Л. Дейнеко, І. Іртищева, Є. Бойко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2010. – № 7 (285). – С. 61-63 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1309820
  Хайнас А.А. Розвиток транскордонного співробітництва та створення умов для залучення інвестицій в регіон // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2013. – С. 287-292. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (39), ч. 2). – ISSN 0869-0782
1309821
  Засадко В.В. Розвиток транскордонного співробітництва України в контексті Європейської політики сусудства // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Національний інститут стратегічних досліджень. – Київ, 2010. – № 2 (15). – С. 163-168
1309822
  Сухенко В. Розвиток транскордонного співробітництва як невід"ємна складова державної регіональної політики // Управління сучасним містом : науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 1/4/ 1/12 (29/32). – С. 114-121
1309823
  Шилепницький П.І. Розвиток транскордонного співробітництва як передумова європейської інтеграції України // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-52.
1309824
  Тищенко О.П. Розвиток транскордонного співробітництва: досвід Європи та нові можливості для України // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 1/2 (1). – С. 8-11. – ISSN 1728-6220
1309825
  Гайдуцький І.П. Розвиток транснаціональних корпорацій (ТНК) та їхній вплив на економіку країн // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 53-57.
1309826
  Заярна Н.М. Розвиток транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації економіки / Н.М. Заярна, В.Г. Брунець // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.2. – С. 197-201. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1309827
  Авшенюк Н.М. Розвиток транснаціональної вищої освіти в контексті глобалізації ринків освітніх послуг // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Національний техн. ун. "Харківський політехнічний ін-т"; Харківський нац. пед. ун. ім. Г.С. Сковороди; Українська інж-пед. академія. – Харків, 2011. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 2078-7782
1309828
  Авшенюк Н.М. Розвиток транснаціональної мобільності студентів і викладачів в університетах Австралії, Великої Британії, Канади, США // Вісник Черкаського університету : науковий журнал / Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – С. 3-8. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 1 (254)). – ISSN 2076-586Х
1309829
  Кандиба А.В. Розвиток трансплантології в Україні: проблеми питання законодавчого регулювання // Сучасна цивілістика - 12 років назустріч майбутньому : матеріали XII Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 27-28 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.", Ф-т цивіл. та госп. юстиції ; [відп. за вип.: Д.О. Колодін]. – Одеса : Юридична література, 2017. – С. 65-67. – ISBN 978-966-419-299-3
1309830
  Гречана С.І. Розвиток транспортних зв"язків у міжрегіональному співробітництві / С.І. Гречана, І.А. Попова // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 4 (665). – С. 56-66 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0131-775Х
1309831
  Подвальна Г.В. Розвиток транспортних коридорів в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 706 : Логістика. – С. 134-140. – ISSN 0321-0499
1309832
  Кислий В. Розвиток транспортно-логістичних кластерів в Україні / В. Кислий, Т. Жарик // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 12 (589). – С. 28-37. – ISSN 0131-775Х
1309833
  Костюченко Л. Розвиток транспортно-логістичного обслуговування в умовах глобалізації / Л. Костюченко, М. Матвієнко // Збірник наукових праць Державного економіко-технологічного університету транспорту / Державний економіко-технологічний університет транспорту. – Київ, 2014. – C. 22-28. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 29)
1309834
  Сацький П. Розвиток транспортного сполучення між УРСР і Кримським півостровом у 1951 - 1953 рр. як передумова інтеграції Криму з Україною // Російська окупація і деокупація України: історія, сучасні загрози та виклики сьогодення : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. / [упоряд. П.П. Гай-Нижник]. – Київ : МП Леся, 2016. – С. 107-114. – ISBN 978-966-97599-1-7
1309835
  Гуцол А.А. Розвиток транспортної інфраструктури як передумова формування логістичного комплексу Китаю // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 214-221


  Стаття присвячена питанню розвитку логістичного комплексу Китаю. Особлива увага присвячена потенціалу транспортної мережі та її особливостям. Також подано опис участі КНР в міжнародних проектах з розбудови Евро-Азійських магістралей. The article is ...
1309836
  Цвєтов М. Розвиток транспорту в умовах ринкової трансформації економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогноз. Нац. акад. України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 7 (321). – С. 44-46 : Табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1309837
   Розвиток транспорту з метою відновлення і зростання української економіки : наук. доповідь / [Никифорук О.І. та ін.] ; за ред. Никифорук О.І. ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2018. – 199, [1] с. : іл., табл. – Авт. зщазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8652-8
1309838
  Бундак О.А. Розвиток транспорту на Волині та його роль для економіки краю (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) // Український селянин : збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т історії України НАН України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2010. – Вип. 12. – С. 149-154. – ISBN 966-7686-12-8
1309839
  Корсак Р.В. Розвиток трансформаційних і євроінтеграційних процесів в Україні (1991-1999 рр.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 175-179. – (Історія ; Вип. 25)
1309840
  Кононученко Олег Васильович Розвиток тріщин багатоциклової втоми в металевих матеріалах при термомеханічному навантажуванні : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:01.02.04 / Кононученко О.В.; НАНУ, Ін-т проблем міцності. – Киев, 2000. – 17 с.
1309841
  Головань Т.Г. Розвиток трудового законодавства, що регулює працю за сумісництвом // Актуальні проблеми трудового права та права соціального забезпечення : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю з дня народж. чл.-кор. НАПрН України, акад. Міжнар. кадр. акад., Заслуж. діяча науки України, д-ра юрид. наук, проф. О.І. Процевського (Харків, 5 квіт. 2019 р.) / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, Юрид. ф-т, Каф. цивіл.-прав. дисциплін, госп. та труд. права ; [відп. за випуск О.В. Москаленко]. – Харків : Юрайт, 2019. – С. 161-165. – ISBN 978-617-7450-09-1
1309842
  Чорний Р.С. Розвиток трудового потенціалу міських та сільських поселень через коригування факторного впливу // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 5. – С. 59-62 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1309843
  Кочемировська О.О. Розвиток трудового потенціалу як чинник економічного зростання України : аналіт. доповідь / О.О. Кочемировська ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2014. – 105, [1] с. : табл. – На обкл. авт. не зазнач. - Сер. засн. у 2013 р. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 978-966-554-223-0
1309844
  Николаенко Л.Г. Розвиток тудової активності колективу. / Л.Г. Николаенко. – К, 1989. – 51с.
1309845
  Алі Р. Розвиток турецької мови від середини XIX ст. та початку XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 6-9. – (Східні мови та літератури ; вип. 1 (25)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто розвиток турецької мови від середини ХІХ ст. та початку ХХ ст., коли суспільна думка в Туреччині почала все потужніше схилятися до важливих реформ у мовній політиці держави. Рассматривается развитие турецкого языка с середины XIX ст. и ...
1309846
   Розвиток туризмознавства на географічному факультеті у Львівському національному університеті імені Івана Франка / М. Мальська, А. Манько, М. Рутинський, І. Пандяк // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 1. – С. 176-179. – ISBN 978-617-7069-36-1
1309847
  Герасименко О.В. Розвиток туризму в Канаді // Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму : зб. матеріалів ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 12 трав. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгвіст. ун-т, Ф-т перекладачів, Каф. історії України і туризмознавства, Ін-т Конфуція Київ. нац. лінгвіст. ун-ту ; [редкол.: Терещенко Ю.І. (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КНЛУ, 2017. – С. 120-122
1309848
  Лісовський С.А. Розвиток туризму в контексті реалізації концепції біосферних резерватів: висновки для України / С.А. Лісовський, Є.О. Маруняк // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 242-246
1309849
  Джейхан Б. Розвиток туризму в Туреччині // Актуальні проблеми сучасного управління в соціально-економічних, гуманітарних та технічних системах : зб. наук. пр. за матеріалами XVI Міжнар. наук.-практ. конф., 19 листоп. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 284-287. – ISBN 978-617-7768-17-2
1309850
  Корсак Р.В. Розвиток туризму в Україні (початок ХХІ ст.) / Р.В. Корсак, В.В. Фуртій // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 111 (№ 8). – C. 100-103. – ISSN 2076-1554
1309851
  Ставська Ю.В. Розвиток туризму в Україні в умовах впливу факторів світового ринку // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 2 (18). – С. 42-49. – ISSN 2411-4413
1309852
  Савченко В.Ф. Розвиток туризму в Україні та її регіонах // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2018. – Вип. 284. – С. 119-129. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1309853
   Розвиток туризму в Україні та його класифікації : навч.-метод. посібник / В.М. Ісаєнко, К.Д. Ніколаєв, Г.О. Білявський [та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во ім. М.П. Драгоманова, 2011. – 99, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 96-99. – ISBN 978-966-660-760-0
1309854
  Трохимець Розвиток туризму в Україні та його стратегічне значення для національної економіки / Трохимець, 0.І. // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 62-66. – (Економіка та підприємництво ; № 3 (66)). – ISSN 1814-1161


  Визначено основні чинники, що впливають на формування та функціонування вітчизняного туристичного ринку.
1309855
   Розвиток туризму в Україні. Проблеми і перспективи. – Київ, 1995. – 244с.
1309856
  Гур"єва І. Розвиток туризму в Україні: проблеми й перспективи / І. Гур"єва, С. Хитяник // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Головне контрольно-ревізійне управління України. – Київ, 2011. – № 1 (62). – С. 17-22
1309857
  Калуцький І.Ф. Розвиток туризму в умовах фінансово-економічної нестабільності та воєнно-політичного конфлікту в Україні / І.Ф. Калуцький, Л.В. Ковальська // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 33. – С. 19-28. – Бібліогр.: 21назв.
1309858
  Костащук В.І. Розвиток туризму в Чернівецькій області на початку XXI століття // Туризм і гостинність в Україні: стан, проблеми, тенденції, перспективи розвитку : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (16-17 жовт. 2014 р., м. Черкаси) / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т економіки і права, Каф. туризму і готельно-ресторан. справи ; [відп. за вип.: С.Р. Пасєка, В.І. Новикова]. – Черкаси : Брама-Україна, 2014. – С. 127-132
1309859
  Калуцький І.Ф. Розвиток туризму для неповносправних в Україні / І.Ф. Калуцький, Л.В. Ковальська, П.П. Вичівський // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 38-54. – ISSN 2308-135X
1309860
  Кульчицька Е.А. Розвиток туризму та рекреації як одного з напрямків диверсифікації лісових підприємств / Е.А. Кульчицька, А.М. Вічевич // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 36-43. – ISBN 5-7763-2435-1
1309861
  Кифяк В.Ф. Розвиток туризму у прикордонному регіоні та його сценарне прогнозування // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2016. – С. 67-76. – (Економічні науки ; вип. 3/4 (63/64)). – ISSN 2310-8185
1309862
  Ольшанська О.В. Розвиток туризму як важливий складник державної регіональної політики України / О.В. Ольшанська, К.Ф. Коценко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 12 (175 ). – С. 158-162
1309863
  Рєзгік Н.П. Розвиток туризму як конкурентоспроможного економічного явища // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 11 (66). – С. 96-99
1309864
  Чухно А.А. Розвиток туризму як однієї з форм глобалізації суспільного економічного розвитку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 58-61. – (Економіка ; Вип. 49)


  Показано, що у післявоєнний період відбувається злет туризму, як внутрішнього, так і зовнішнього. У 1996 р. кількість прибуття туристів досягла понад 592 млн. осіб, що перевищило рівень 1950 р. більше, ніж у 20 разів, а надходження коштів понад 423 ...
1309865
  Берест П. Розвиток туристичних дестинацій в контексті участі України в програмі європейських культурних маршрутів // Культура і сучасність : альманах / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; редкол.: Герчанівська П.Е., Вєдєнєєв Д.В., Овчарук О.В. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2. – С. 68-73. – ISSN 2226-0285
1309866
  Кулик О.М. Розвиток туристичних дестинацій з використанням методологій вибору території // Матеріали IV Міжнародної наукової конференції "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації" : 2 груд. 2022 р., м. Івано-Франківськ, Україна / "Науковий простір: актуальні питання, досягнення та інновації", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 24-25. – ISBN 978-617-8126-04-9
1309867
  Цимбала О.С. Розвиток туристично-орієнтованих фермерських господарств Львівщини / О.С. Цимбала, Ю.С. Дорош // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 36-42. – ISSN 2308-135X
1309868
  Трілленберг Г. Розвиток туристично-рекреаційної сфери як здоров"язберігаючий чинник // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – C. 358-366. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240
1309869
  Богашко О.Л. Розвиток туристичного бізнесу в умовах цифрової економіки // Розвиток територіальних громад: правові, економічні та соціальні аспекти : тези доп. учасників II Міжнар. наук.-практ. конф., 9 черв. 2022 р. / М-во освіти і науки України [та ін. ; редкол.: В.С. Шебанін (голов. ред.) та ін.]. – Миколаїв ; с. Коблеве : МНАУ, 2022. – С. 138-140. – ISBN 978-617-7149-61-2
1309870
   Розвиток туристичного бізнесу прифронтових громад в умовах війни: зарубіжний та український досвід / М. Рейманн, О.Г. Корнус, Н.С. Венгерська, В.Д. Холодок, В.С. Пацюк, Х. Паланг // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2023. – № 1 (107). – С. 136-144. – ISSN 1562-0905
1309871
   Розвиток туристичного бізнесу регіону : навч. посібник / І.М. Школа, Т.М. Ореховська, О.П. Корольчук, В.Ф. Кифяк, І.В. та ін. Бутирська; [І.М. Школа, Т.М. Ореховська, О.П. Корольчук та ін.] ; за ред. І.М. Школи ; М-во освіти і науки України, Чернів. торг.-екон. ін-т КНТЕУ. – Чернівці : Книга - XXI, 2007. – 291, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 288-291 та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-8653-92-6
1309872
  Антоненко І.Я. Розвиток туристичного потенціалу чернігівського регіону / І.Я. Антоненко, В.С. Харенко // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2, січень. – С. 24-28. – ISSN 2306-6814
1309873
  Безсмертнюк Т.П. Розвиток туристичної галузі Катару в аспекті проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 / Т.П. Безсмертнюк, М.М. Мельнійчук, Б.М. Ахмедов // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2020. – Т. 25, вип. 2 (37). – С. 140-152. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914


  У статті досліджено розвиток туристичної індустрії Катару в аспекті проведення Чемпіонату світу з футболу 2022 року. Охарактеризовано туристичний потенці­ал міст-організаторів майбутньої світової футбольної першості. Проаналізовано основні існуючі та ...
1309874
  Горбаль Н.І. Розвиток туристичної галузі України в умовах євроінтеграції / Н.І. Горбаль, У.І. Когут, В А. Лілянова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2018. – № 4 : Глобалізація, імпортозаміщення та економічна безпека держави. – С. 139-145. – ISSN 2222-4459
1309875
  Мірошник Р.О. Розвиток туристичної галузі України: особливості та проблеми / Р.О. Мірошник, І.В. Щир // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2013. – № 754 : Проблеми економіки та управління. – С. 41-46. – ISSN 0321-0499
1309876
  Рошко Н.Б. Розвиток туристичної діяльності в Карпатському регіоні // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2009. – С. 223-226. – (Економічні науки ; Вип. 4 (50)). – ISSN 1728-4236
1309877
  Музиченко-Козловська Розвиток туристичної інфраструктури - визначальний чинник туристичної привабливості території // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 229-237. – ISSN 0321-0499
1309878
  Самохвал О. Розвиток туристичної освіти в німецькомовних країнах Західної Європи // Освітологія : українсько-польський науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Сілезький ун-т в Катовіцах ; Вища школа ім. Павла Влодковіца в Плоцьку ; редкол.: О. Александрова, С. Караман, М. Камінська [та ін.]. – Київ ; Варшава, 2018. – № 7. – C. 59-64. – ISSN 2226-3012
1309879
  Любаров Ю.Й. Розвиток туристичної сфери регіону на засадах формування територіально-виробничих інтеграційних структур // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Благун І.С., Бублик М.І., Гечбаия Б.Н. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (46). – С. 106-112. – ISSN 2222-0712
1309880
  Глибовець В. Розвиток туристичної сфери у прикордонних містах на прикладі Страсбурга / В. Глибовець, Н. Сахарчук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 59-61. – (Географія ; вип. 1 (61)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито основні особливості розвитку туристичної сфери у м. Страсбург. Виявлено основні фактори, що вплинули на швидкий, різносторонній та ефективний розвиток туризму у столиці Ельзасу. Особливого значення надано прикордонному положенню міста ...
1309881
  Колодійчук А.В. Розвиток туристичної сфери України через призму світових тенденцій / А.В. Колодійчук, Ф.А. Важинський // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 7/8 (254/255). – C. 108-112. – ISSN 2522-1620
1309882
  Косило М.Ю. Розвиток туристсько-краєзнавчої роботи у позашкільних навчальних закладах України (друга половина XX - початок XXI століття) : монографія / Михайло Косило ; [наук. ред.: Т.К. Завгородня ; передм.: І.Д. Бех] ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Хмельницька гуманіт.-пед. академія. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2018. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 234-274. – ISBN 978-966-428-634-0
1309883
  Попович Сергій Іванович Розвиток туристського краєзнавства в Україні : Дис... канд. істор.наук: 07.00.02 / Попович Сергій Іванович; КУ. – Київ, 1994. – 233л. – Бібліогр.:л.205-233
1309884
  Попович С.І. Розвиток туристського краєзнавства в Україні. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.02 / Попович С.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 19л.
1309885
  Папп В.В. Розвиток туристської праксеологічної науки / В.В. Папп, О.В. Касинець, Г.В. Ольшаковська // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2018. – С. 41-45. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 1 (7)). – ISSN 2413-3329
1309886
  Германюк С.Я. Розвиток тюркології в Україні : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Германюк Світлана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 205 л. – Бібліогр.: л. 180-205
1309887
  Германюк С.Я. Розвиток тюркології в Україні : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Германюк Світлана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр. : 7 назв
1309888
  Халимоненко Г. Розвиток тюркології в Україні в роки Незалежності // Україна - Туреччина: минуле, сучасне та майбутнє : збірник наукових праць / Посольство Туреччини в Україні ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; упоряд. Ф.Г. Туранли. – Київ : Денеб, 2004. – С. 308-312. – ISBN 966-8552-01-6
1309889
  Мельник В. Розвиток тюркологічних студій у Львівському університеті // Uluslararasi Turkiye-Ukrayna iliskileri sempozyumu: Kazak donemi (1500-1800). Bildiriler / ed.: V. Melnik, M. Alpagru, Y. Ozturk [et al.]. – Istanbul : Camlica, 2015. – С. 667-672. – (Camlica Basim Yayin ; 178). – ISBN 978-605-9964-56-2
1309890
  Москалюк Микола Розвиток тютюнової промисловості Наддніпрянщини у другій половині XIX - на початку XX ст. // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 7 (78). – С. 49-52
1309891
  Лісогорова К.М. Розвиток у законодавстві України страхування від вогню в період нової економічної політики (1921-1929 рр.) // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 27-32. – ISSN 0201-7245
1309892
  Черв"якова Н.І. Розвиток у майбутніх учителів початкових класів критичного мислення в процесі вивчення загальних основ педагогіки // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Бутенко Л.Л., Караман О.Л., Юрків Я.І. [та ін.]. – Полтава, 2023. – № 1 (182). – С. 63-77. – ISSN 2227-2747
1309893
  Боковикова Ю. Розвиток у поглядах В.І. Вернадського: міркування за науковими доробками // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (88). – С. 24-26. – ISSN 1562-529Х
1309894
  Грибан Г.В. Розвиток у студентів-філологів умінь образного мовлення шляхом наслідування риторичних текстів // Педагогічна риторика : історія, теорія, практика : монографія / О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман, О.В. та ін. Караман. – Київ : КНТ, 2019. – С. 229-238. – ISBN 978-966-485-103-6
1309895
  Гусакова Н.І. Розвиток у студентів образної режисерської лексики та втілення набутих знань у практичних експериментальних роботах / Н.І. Гусакова, В.П. Пацунов // Міжнародний вісник. Культурологія. Філологія. Музикознавство : збірник наукових праць / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; Одес. нац. музична акад. ім. А.В. Нежданової ; голов. ред. Герчанівська П.Е. – Київ, 2017. – Вип. 1 (8). – C. 66-70. – ISSN 2312-4679
1309896
  Холас І. Розвиток угорської судової системи в Закарпатті від початку угорської державності до 1867 року // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 3. – C. 9-12. – ISSN 2219-5521
1309897
  Грон В.В. Розвиток українознавства в історичних осередках міжвоєнної доби // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 400-413
1309898
  Левусь Д.А. Розвиток українознавчих центрів як магістральний напрям поглиблення української гуманітарної присутності у Придністров"ї // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 467-470
1309899
  Грушевський М. Розвиток українських досліджень у XIX столітті і вияви в них основних питань українознавства // Український історик : журнал історії і українознавства. – Нью-Йорк [ та ін. ], 1990. – Рік 27, N 1/4 (104/107) : У 25-річчя Українського Історичного Товариства: 1965-1990 / ред. Л. Винар. – С. 28-44. – ISSN 0041-6061
1309900
  Нетесаний Ю.В. Розвиток українських інвестиційних фондів: сучасний стан та перспективи // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2012. – № 7/8. – С. 53-56. – ISSN 1728-6220
1309901
  Шумило С.В. Розвиток українсько-афонських духовно-культурних зв"язків у XVII – першій третині XIX ст. : автореф. дис. … канд. іст. наук : 26.00.01 / Шумило Сергій Вікторович ; М-во культури та інформ. політики України, Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2021. – 16 с. – Бібліогр. : 22 назви
1309902
  Гриценко Г. Розвиток українсько-білоруських наукових зв"язків у міжвоєнний період // Проблеми гуманітарних наук : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. І. Франка ; редкол.: Ільницький В., Попп Р., Галів М. [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – С. 139-151. – (Серія "Історія" ; вип. 1/43). – ISSN 2312-2595


  "Як свідчить інформація, що опублікована в жовтні 1928 р. в центральній білоруській пресі під заголовком "БДУ про кандидатури в АН СРСР", після дискусій й позитивних оцінок наукової цінності історичних праць М. Грушевського вирішено, що є всі підстави ...
1309903
  Покровська Ірина Розвиток українсько-британських стосунків на етапі становлення України як суб"єкта міжнародних відносин / Покровська Ірина, Хорошилова Юлія // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 2 : 65 років Кафедрі міжнародних відносин та світової політики. – С. 177-186
1309904
  Балабанов К.В. Розвиток українсько-грецьких відносин в галузі освіти науки та культури (90-ті роки XX — початок XXІ ст.) // Історична і політична наука та суспільна практика в Україні : до 70-річчя акад. НАН України Івана Федоровича Кураса / К.В. Балабанов, Т.А. Бевз, Л.Ю. Беренштейн, М.І. Бушин, В.М. та ін. Вашкевич. – Київ : Парламентське видавництво, 2009. – С. 488-500. – ISBN 978-966-611-701-7
1309905
  Кобзаренко А.М. Розвиток українсько-індійських відносин у контексті пріоритетів зовнішньої політики Республіки Індія // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2014. – № 1 (30). – С. 181-186. – ISSN 2306-5664
1309906
  Нагорний С.С. Розвиток українсько-іранського співробітництва в енергетичній галузі в контексті політики провідних країн світу // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 708-716. – ISSN 1563-3349
1309907
  Федів Р. Розвиток українсько-китайських відносин. Особливості торговельно-економічної співпраці та реалізації спільних проектів у галузях АПК // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2017. – С. 42-54. – (Економіка АПК ; № 24 (1)). – ISSN 2524-0862
1309908
  Балян А.В. Розвиток українсько-угорських торгово-економічних зв"язків : міжнародні економічні звя"зки // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 12. – С. 102-111 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1309909
  Григоревська О. Розвиток українського бібліотечного соціального інституту у ХХ–ХХІ ст. через призму взаємодії науки і практики // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Л.А. Дубровіна ; редкол.: К. Лобузіна, О. Клименко, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2023. – № 2 (270). – С. 93-97. – ISSN 1029-7200


  Рец. на кн.: Взаємодія в українській бібліотечній науці і практиці (1926–2021) : Анотована бібліографія / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; упоряд. О.Л. Сокур, наук. ред. О. З. Клименко, відп. за вип. Т.М. Коваль. Київ, 2022. 214с.
1309910
  Колесников А.Ю. Розвиток українського виробничого сектору: міф чи реальність // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 151-154. – ISBN 978-617-696-385-1
1309911
  Осипов В. Розвиток українського експорту металопродукції до країн Арабського союзу чавуну та сталі : світогосподарські зв"язки: тенденції розвитку / В. Осипов, О. Єрмакова // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 12 (577). – С. 62-68 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1309912
  Шевлюга О.А. Розвиток українського іконостаса X - XVI ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.05 / Шевлюга Олександра Андріївна ; М-во культури України, Нац. акад. образотворчого мистецтва і архітектури. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309913
  Журов Г.В. Розвиток українського кіномистецтва / Г.В. Журов. – К., 1958. – 44с.
1309914
  Терлюк І.Я. Розвиток українського національного (органічного) конституціоналізму: доба ЗУНР - ЗО УНР // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 837. – С. 426-430. – (Серія : Юридичні науки). – ISSN 2415-3818
1309915
  Цицирєв В. Розвиток українського оркестру народних інструментів: соціокультурний та історичний аспекти // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2023. – Вип. 80. – С. 118-125. – ISSN 2410-5325
1309916
  Онишкевич Р. Розвиток українського парламентаризму 1917 - 1921 рр. // Актуальні питання державотворення в Україні : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; Рада молодих вчених ; Наук. т-во студентів ; [уклад.: О.С. Бохан, О.Л. Левчишина, І.С. Сахарук]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 1. – С. 92-96
1309917
   Розвиток українського правопису / Г. Склярова, А. П"ятецька, С. Шульга, Л. Нагаївська // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2016. – № 21/22, листопад. – С. 79-80
1309918
  Власенко О.О. Розвиток українського ринку депозитів для фізичних осіб // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 74-79. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1309919
  Щербина А.В. Розвиток українського ринку М&А в сучасних умовах // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 342-344. – ISBN 978-966-188-219-4
1309920
  Стефанишин О. Розвиток українського ринку праці як передумова реалізації людського інтелектуального потенціалу // Регіональна економіка : Науково-практичний журнал / НАНУ,;Мін.ек.Укр.; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2006. – № 2. – С. 43-49. – ISSN 1562-0905
1309921
  Мосіюк С.І. Розвиток українського села через зелений туризм / С.І. Мосіюк, І.П. Мосіюк, В.І. Мосіюк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 247. – C. 226-232. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2415-7627
1309922
  Отрошко Л. Розвиток українського символотворення в добу П. Калнишевського // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; редкол.: Вабіщевич О.М., Верба І.В., Капелюшний В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – Спецвип. 34 : Спец. вип. присвяч. 325-річчю з дня народж. останнього кошового отамана Запоріз. Січі Петра Калнишевського. – C. 44-51
1309923
  Шилова Л.В. Розвиток українського театрального мистецтва в Криму (40-90-ті рр. 20 ст.) : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Шилова Л.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтва. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв.
1309924
  Шабаліна О. Розвиток українського хореографічного мистецтва на початку XX ст.: джерела та тенденції // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 263-273. – ISSN 0236-4832
1309925
  Гожень Я. Розвиток українського шкільництва в Другій Речі Посполитій та в Генеральному губернаторстві // Науковий вісник Ужгородського університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – C. 75-80. – (Серія: Історія ; вип. 1 (36))
1309926
  Руснак І. Розвиток українського шкільництва в Канаді (кінець ХІХ - ХХ століття) / І. Руснак; ЧДУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : Рута, 2000. – 364с. – ISBN 966-568-293-8
1309927
  Кравченко О.В. Розвиток українського шкільництва у Польщі // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 465-477
1309928
  Варфоломєєва Т.В. Розвиток української адвокатури за міжнародними стандартами: реальність чи примара // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 1. – С.41-45
1309929
  Соколов В. Розвиток української біографістики та стан біобібліографічних досліджень у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2012. – № 10 (195). – С. 14-17. – ISSN 2076-9326
1309930
  Піпченко Н.О. Розвиток української віртуальної дипломатії // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 2. – С. 21-29
1309931
  Шоробура І. Розвиток української географічної науки в XIX столітті // Молодь і ринок : науково-педагогічний журнал / Дрогобицький держ. пед. ун. ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2013. – № 2 (97), лютий. – C. 6-10


  У статті проаналізовано розвиток географічної науки та освіти ХІХ століття в Україні. Закцентовано на розвитку університетської науки, подано внесок українських науковців в розвиток географії. Вагомий внесок у природознавчу історію зробили науковці ...
1309932
   Розвиток української державності й анатомія рашизму / підготував Дмитро Шулікін // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2023. – Вересень (№ 33/34). – С. 4
1309933
  Коць Т.А. Розвиток української дериватології і динаміка словотвірної норми : (на матеріалі лінгводидактичних текстів і словників) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 55-65. – ISSN 0027-2833
1309934
   Розвиток української економіки в контексті концепції сукупного попиту / Т. Шинкоренко, Л. Кузнєцова, О. Білоцерковець, Т. Макушенко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 8 (310). – С. 8-14. – ISSN 1810-3944
1309935
  Пенькова О.Г. Розвиток української економіки в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 4 (83). – С. 58-63.
1309936
  Окольнича Т. Розвиток української етнографії в XIX ст. та ії значення у вивченні світу дитини східних слов"ян // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – Вип. 139. – С. 104-108. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8


  В Києві інтерес до української етнографії розвивався завдяки відкриттю університету (1834) і діяльності його першого ректора Михайла Максимовича.
1309937
  Берковець В.В. Розвиток української інтонології в працях А.Й. Багмут // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 1. – C. 28-32
1309938
  Гапонова Л.Є. Розвиток української криміналістичної термінології доби Козаччини // Вісник Запорізького національного університету / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 220-225. – (Філологічні науки ; № 3 (за 2013 р.))
1309939
   Розвиток української культури за роки радянської влади.. – К, 1967. – 368с.
1309940
  Поважна В.М. Розвиток української літературної критики у 80-90-х роках ХІХ ст : до проблем критеріїв і методу / В.М. Поважна. – Київ : Видавниче об"єднання "Вища школа" видавництво при Київському державному університеті, 1973. – 269 с.
1309941
  Штець Мікулаш Розвиток української літературної мови на Закарпатті і в Східній Словаччині в 1918-1939 рр. : Дис... канд. філолог.наук: / Штець Мікулаш; КДУ. – К., 1964. – 334л. – Бібліогр.:л.318-333
1309942
  Браїлко Ю. Розвиток української літературної топономастики в кінці 1940-х - на початку 1980-х рр. // Філологічні науки : науковий журнал / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: Степаненко М.І., Ніколенко О.М., Баландіна Н.Ф. [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 31. – С. 80-88. – ISSN 2524-2490


  Зазнчається, що І. Огієнко, висвітлюючі проблематику літературної норми, аналізує історію вжитку граматичних форм в Україні/ на Україні на прикладі текстів на тільки Т. Шевченка, але й П. Гулака-Артемовського, Є. Гребінки, О. Стороженка, П. Куліша та ...
1309943
  Денисюк І.А. Розвиток української малої прози 19-поч. 20 ст. / І.А. Денисюк. – К., 1981. – 216с.
1309944
  Денисюк І.О. Розвиток української малої прози XIX - поч. XX ст. / І.О. Денисюк. – Львів : Академічний експрес, 1999. – 276, [3] с. – Бібліогр.: с. 267-277. – ISBN 966-7094-06-5


  У пр. № 1746507 напис: Шановному Михайлові Кузьмовичу з сердечністю /підпис/ Львів, 16 вересня 2001 р.
1309945
  Кузьменко А.О. Розвиток української ментальності та її відмінність від менталітету інших країн // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 384-386. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1309946
  Шумицька Г. Розвиток української мови у 20-30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників Харківської правописної конференції // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 130-135. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1309947
  Шумицька Г. Розвиток української мови у 20-30 роках XX століття: журналістський аспект діяльності учасників харьківської правописної конференції (продовження статті, опублікованої у випуску 23) // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – Присвячується 90-річчю від дня народження Й.О. Дзендзелівського. – С. 228-234. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 24)


  Стаття присвячена огляду головних етапів журналістської діяльності семи членів Всеукраїнської правописної конференції 1927 року: О.І.Бадана-Яворенка, З.Т.Висоцького, М.Д.Гладкого, П.Ю.Дятліва, Є.І.Касяненка, С.В.Пилипенка, А.А.Пісоцького.
1309948
  Майданик Р.А. Розвиток української науки цивільного права // Цивільне право. Загальна частина : підручник [для студ. юрид. фак-ту] / Р.А. Майданик. – Київ : Алерта, 2012. – Т. 1 : Вступ у цивільне право. – С. 262-276. – ISBN 978-617-566-125-3
1309949
  Євсєєва Г. Розвиток української національної ідеї та її мовної складової в радянську добу / Г. Євсєєва, Т. Безверха // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / НАДУ; Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 1 (31). – С. 59-67.
1309950
  Максименко Ю.А. Розвиток української новелістичної прози 30-х років XX ст. в ії обумовленості метафоризацією (Ю. Яновський "Вершники") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 12 (124). – С. 284-287
1309951
  Пелешенко Ю.В. Розвиток української ораторської та агіографічної прози кінця 14 - початку 16 ст. / Ю.В. Пелешенко. – К, 1990. – 142с.
1309952
  Мацько В.П. Розвиток української освіти XIX століття крізь призму ідей Михайла Драгоманова // Педагогічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. – Хмельницький, 2013. – Вип. 15. – С. 445-453. – ISSN 2309-9127
1309953
  Говоровська О.О. Розвиток української освіти в контексті глобальної інформаційної революції // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – С. 345-354. – (Історичні науки ; вип. 7). – ISSN 2309-8074
1309954
  Стрельцов В. Розвиток української політики охорони кіберпростору // NATO - Polska - Ukraina : partnerstwo dla Pokoju. 20 lat pozniej / red. [nauk.]: Dominik Lazarz, Daniel Szeligowski. – Rzeszow : Wyzsza Szkola Informatyki i Zarzadzania, 2014. – С. 307-313. – ISBN 978-83-64286-14-8
1309955
  Кобилянська Л. Розвиток української початкової та середньої освіти на Буковині (ХІХ - початок ХХ ст.) / Л. Кобилянська, І. Петрюк // Матеріали V Буковинської Міжнародної історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, 29 вересня 2005 р. : [у 2 т.] / Буковинська Міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 130-річчю заснування Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. – Чернівці : Книги - XXI, 2005. – Т. 1 : Історія України. Краєзнавство. – С. 368-372. – ISBN 966-8653-41-6
1309956
  Трач Н. Розвиток української правничої термінології у Галичині (на прикладі лексикографії) // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2013. – Т. 22. – С. 477-482. – ISBN 978-966-2705-45-4


  У статті висвітлено засади та тенденції розвитку української юридичної термінології в Галичині на прикладі правничого словникарства.
1309957
  Яковлєв С.О. Розвиток української радянської археографії (1917-1934 рр.) // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 19-26. – (Серія історії ; № 10)
1309958
  Шевченко Л.А. Розвиток української радянської культури в 1959-1965 рр. / Л.А. Шевченко. – Київ : Наукова думка, 1967. – 150 с.
1309959
   Розвиток української радянської новели.. – Ужгород, 1966. – 115с.
1309960
  Золотоверхий І.Д. Розвиток української радянської соціалістичної культуру / І.Д. Золотоверхий. – Київ, 1957
1309961
  Білоусов С.М. Розвиток української соціалістичної нації : стенограма лекції / С.М. Білоусов ; Т-во для поширення пол. та наук. знань УРСР. – Київ : [б. в.], 1953. – 39 с.
1309962
   Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) = Rozwoj ukrainskiej i polskiej oswiaty i mysli pedagogicznej (XIX-XXI w.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка. – ISBN 978-617-10-0283-8
Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – 2016. – 420, [1] с. : табл. – Ст. укр., англ., пол. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1309963
  Романишин Р.І. Розвиток ультразвукового методу діагностування пошкодженості металу на основі реєстрації зворотньо-розсіяного сигналу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.10 / Романишин Ростислав Ігорович ; Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка НАН України. – Львів, 2017. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1309964
   Розвиток умінь та навиків культури здоров"язбереження студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції / О. Мартинів, О. Шукатка, Л. Борисевич, Р. Кушнір // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11, № 3. – С. 18-23. – ISSN 2616-650X
1309965
  Олешко Ф.П. Розвиток умінь, та навичок активного слухання у навчальному діалозі / Ф.П. Олешко, О.В. Єфімова // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 3, березень. – С. 11
1309966
  Романовський О.О. Розвиток університетського підприємництва // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – C. 94-95
1309967
  Горбань Ю.І. Розвиток університетської бібліотеки: комплекс стратегічних рішень // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2019. – № 2. – С. 180-184. – ISSN 2226-3209
1309968
  Остролуцька Л. Розвиток університетської науки - один із пріоритетів МОН // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 9/10). – С. 1


  У залі колегій МОН України про свою наукову та науково-технічну діяльність у 2016 році звітували дев"ять класичних університетів: ХНУ ім. В.Н. Каразіна; КНУ імені Тараса Шевченка; Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова та ін.
1309969
  Сбруєва А.А. Розвиток університетської освіти в Європі та в Україні // Порівняльна педагогіка вищої школи: національний, європейський та глобальний контексти : навч. посібник / А.А. Сбруєва. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2021. – С. 43-56. – ISBN 978-966-698-309-4
1309970
  Заяць Л.І. Розвиток університетської освіти в Нідерландах: стан дослідження проблеми у вітчизняній науці. // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2015. – Вип. 1/2. – C. 125-129. – ISSN 2078-1687


  Здійснено аналіз стану дослідження розвитку університетської освіти у Нідерландах у вітчизняній педагогічній науці, виокремлено невисвітлені раніше аспекти проблеми та окреслено завдання дослідницького пошуку в означеному напрямку. Охарактеризовано ...
1309971
  Терентьєва Н. Розвиток університетської освіти в Україні: історія, сучасність, тенденції : монографія / Наталія Терентьєва ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – Київ : Інтерсервіс, 2015. – 427, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 338-387. – ISBN 978-966-493-859-1
1309972
  Терентьєва Н. Розвиток університетської освіти в Україні: тенденції другої акдемічної революції : монографія / Наталія Терентьєва ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чабаненко Ю.А., 2017. – 408 с. : табл. – Бібліогр.: с. 326-385. – ISBN 978-966-920-182-9
1309973
  Черкашин С.В. Розвиток університетської освіти Німеччини (XX - початок XXI століть) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Черкашин Сергій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороби. – Харків, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 36 назв
1309974
  Радул О. Розвиток університетської освіти у XIX - на початку XX століття // Історія вищої школи Європи (V ст. - середина XX ст.) / О.С. Радул. – Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2011. – С. 243-295. – ISBN 978-966-189-081-6
1309975
  Дурдас А. Розвиток університетської освіти Франції: історичний аспект // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 1/2 (60/61) : Педагогіка. – C. 32-37. – ISSN 2078-1687
1309976
  Фазан В. Розвиток університетської педагогічної освіти у Греції // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2017. – Вип. 70. – C. 70-73. – ISSN 2075-1478
1309977
  Сергієнко А.В. Розвиток університетської юридичної науки у першій половині ХІХ століття // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред. І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної. – Харків, 2017. – Вип. 56. – С. 354-361. – ISBN 978-966-97498-4-0. – ISSN 2312-2471


  Висвітлюється процес становлення юридичної університетської науки у першій половині ХІХ століття на території Лівобережної України. "Політичний внесок в розвиток вищої юридичної освіти ХІХ століття, зробили вчені-практики Київського університету ...
1309978
  Притульська Н.В. Розвиток університету: реалії та перспективи / Н.В. Притульська, С.В. Мельниченко // Міжнародна наукова конференція "Ідея університету: сучасний дискурс" : матеріали конф., 26-27 трав. 2011 р., м. Київ / "Ідея університету: сучасний дискурс", міжнар. наук. конф. – Київ : Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 2011. – С. 24-25
1309979
  Александрова Н. Розвиток управлінських прагнень у майбутніх економістів-міжнародників у процесі вивчення іноземної мови / Н. Александрова, С. Федоренко // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Педагогіка. – C. 21-28. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1309980
  Шатохін О.Г. Розвиток управлінських рішень в умовах ринкової економіки // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1309981
  Буткевич О.Г. Розвиток управлінських функцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 21-25. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  У статті йде мова про розвиток поняття функцій управління. Паралельно досліджується різниця між державним та приватним (коммерческим) управлінням.
1309982
  Купріна Н.М. Розвиток управлінського обліку: історичний та практичний аспект // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Гринчуцький В.І. [та ін.]. – Одеса, 2018. – Т. 10, вип. 1. – С. 87-95. – ISSN 2312-847X
1309983
   Розвиток управлінського персоналу організації за умов економіки знань / М.Д. Ведерніков, Н.П. Базалійська, Волянська-Савчук, М.І. Зелена, О.О. Чернушкіна, О.В. Кошонько // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 41-50. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 2307-5740
1309984
  Волотовська Т.П. Розвиток управлінської компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів у системі післядипломної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Волотовська Т.П.; Володовська Тетяна Павлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Держ. заклад вищ. освіти "Ун-т менеджменту освіти". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1309985
   Розвиток управлінської компетентності керівників підприємств : монографія / Дороніна М.С., Лугова В.М., Сєріков Д.О, Доронін С.А. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2019. – 181, [1] с. : іл., табл. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-617-7801-08-4
1309986
  Мезенцев К. Розвиток урбаністичних досліджень в Україні: внесок вітчизняних вчених / К. Мезенцев, Я. Олійник, М. Пістун // Урбаністична Україна: в епіцентрі просторових змін : колектив. монографія / К. Мезенцев, Я. Олійник, Н. Мезенцева, М. Барановський, О. та ін. Гнатюк. – Київ : Фенікс, 2017. – С. 7-42. – (Суспільна географія XXI століття). – ISBN 978-996-136-446-1
1309987
  Козуб Г. Розвиток усного мовлення іноземних студентів на початковому етапі вивчення мови / Г. Козуб, Т. Лещенко, Т. Тукова // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Ізмаїльський державний гуманітарний університет. – Ізмаїл, 2018. – Вип. 38. – С. 116-119. – (Серія "Філологічні науки")
1309988
  Стельмахович М.Г. Розвиток усного мовлення на уроках української мови в 4-8 класах. / М.Г. Стельмахович. – К., 1976. – 189с.
1309989
  Гамалій А.Т. Розвиток усної і писемної мови учнів у позакласній роботі / А.Т. Гамалій. – Київ : Радянська школа, 1964. – 86 с.
1309990
   Розвиток усної мови при навчанні німецької мови в 7 класі.. – К, 1959. – 64с.
1309991
  Кравчук Д. Розвиток усної та писемної мови учнів 5-8 класів / Д. Кравчук. – Сімферополь, 1966. – 100с.
1309992
  Омельченко Ю.А. Розвиток учбових музеїв / Ю.А. Омельченко. – Київ : Київський університет, 1988. – 187с.
1309993
  Корж-Усенко Розвиток учнівського і студентського самоврядування: досвід А. Макаренка і попередників // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 217-231. – ISBN 978-966-698-257-8
1309994
  Віфлянцев В.В. Розвиток уявлень про біологічний час та їх актуальний філософський статус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 91-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 38/41)


  Проаналізовано розвиток концепції біологічного часу, починаючи з праць середини ХІХ ст. до 90-х рр. ХХ ст. Розглянуто специфіку часових відношень у живих системах, зокрема, основну увагу надано властивостям біологічного часу: векторності, ...
1309995
  Віфлянцев В.В. Розвиток уявлень про біологічний час та їх філософський статус // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 71-72. – (Філософія. Політологія ; Вип. 48)


  Матеріали доповідей на Всеукраїнській науковій конференції "Володимир Винниченко й Українська соціал-демократія" (м. Кіровоград, 16 листопада 2002 року)
1309996
  Микольченко В.С. Розвиток уявлень про героїв і героїзм в міфології // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 92-94
1309997
  Іваницька М.Л. Розвиток уявлень про очуження та одомашнення в європейському перекладознавстві // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: В.Б. Бурбело, І.О. Голубовська, Н.Ю. Жлуктенко [та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 75-82


  У статті подано матеріал про витоки та розвиток перекладознавчих понять "очуження" та "одомашнення", проаналізовані періоди переважного панування цих стратегій, висвітлено погляди сучасних німецьких перекладознавців на "вірність" авторові та цільовому ...
1309998
  Чепурна Г.Л. Розвиток уявлень про перфекціонізм у площині соціогуманітарного знання // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т ; редкол.: Мельник А.І., Сила Т.І., Ємець Н.А. [та ін.]. – Чернігів, 2019. – № 1 (13). – С. 79-86. – ISSN 2412-1185
1309999
  Шехавцов Р.М. Розвиток уявлень про поняття кримінальної процесуальної діяльності // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Севєродонецьк, 2017. – № 4 (80). – С. 279-293. – ISSN 2524-0323
1310000
  Мороз С.А. Розвиток уявлень про походження нафти: історико-методологічні аспекти / С.А. Мороз, В.О. Маркін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 18-27. – (Геологія ; Вип. 12)


  Розглянуто історико-методологічні аспекти розвитку уявлень про походження нафти. Показана необхідність створення універсальної теорії на єдиній концептуальній основі.
<< На початок(–10)1301130213031304130513061307130813091310(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,