Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1288001
  Губені Ю. Розвиток і адаптація аграрної політики Чеської Республіки до івнтеграційних вимог Європейського Союзу // Економіка України : Політико- економічний ж-л / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2002. – № 7. – С.78-82. – ISSN 0131-775Х
1288002
  Клименко Олег Миколайович Розвиток і будова тимуса в представників різних таксономічних груп хребетних тварин : Дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.11 / Клименко Олег Миколайович; Ін-тут епізоотології УААН. – Рівне, 2003. – 411 л. + Додатки: л. 302 - 411. – Бібліогр.: л. 302 - 380
1288003
  Клименко Олег Миколайович Розвиток і будова тимуса в представників різних таксономічних груп хребетних тварин : Автореф. дис. ... доктора біолог. наук: 03.00.11 / Клименко О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 28 с. – Бібліогр.: 40 назв
1288004
  Пилипенко А.Я. Розвиток і вдосконалення будівельного законодавства в СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 52-58. – (Юридичні науки ; Вип. 24)


  В статье рассмотрены условия формирования, тенденции развития, отдельные формы совершенствования строительного законодательства. Поддержана идея кодифицировать эту подотрасль хозяйственного законодательства в форме комплексного предметно-отраслевого ...
1288005
  Згурська І К. Розвиток і вдосконалення законодавства Української РСР. / І К. Згурська, . – К, 1960. – 40с.
1288006
  Горбоватий М.Д. Розвиток і вдосконалення організаційних форм управління соціалістичною промисловістю / М.Д. Горбоватий. – К, 1975. – 160с.
1288007
   Розвиток і взаємовідношення жанрів слов"янського фольклору.. – Київ : Наукова думка, 1973. – 151 с.
1288008
  Козерод О.В. Розвиток і взаємодія єврейських громад країн Європи. Специфіка Великої Британії // Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / М.І. Михальченко, А.Ю. Подольський, О.В. Заремба, О.В. Козерод, І.В. та ін. Туров. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – С. 73-181. – ISBN 978-966-02-8321-3
1288009
   Розвиток і взаємодія єврейських громад на європейському просторі / [М.І. Михальченко та ін.] ; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса, 2017. – 463, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці частин та у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-8321-3
1288010
  Охріменко П.П. Розвиток і взаємозв"язки східнослов"янського бароко / П.П. Охріменко, О.Г. Охріменко // Українське літературне бароко : зб. наук. праць / відп. ред. О.В. Мишанич. – Київ : Наукова думка, 1987. – С. 19-45
1288011
   Розвиток і використання дистанційної форми навчання в системі вищої та післядипломної освіти . Рекомендаційний бібліографічний список / АПН України, Держ.наук.-пед. біб-ка України ім. В.О. Сухомлинського // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2006. – № 2. – С.107-126. – ISSN 1682-2366
1288012
  Михайличенко С.Ю. Розвиток і застосування методів регулювання грошовго та валютного ринків України в 2003 р. / С.Ю. Михайличенко, М.С. Михайличенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : КМ Академія, 2004. – Т. 30 : Економічні науки
1288013
  Козачук З.Я. Розвиток і зближення радянських національних художніх культур в умовах комуністичного будівництва : Дис... канд. філолог.наук: 09.00.02 / Козачук З.Я.; КДУ. Кафедра наук. комунізму. – К, 1973. – 196л. – Бібліогр.:л.1-16
1288014
  Тараненко В.М. Розвиток і зміцнення дружби між російським та українським народами в післявоєнний період (1945-1955 рр.) : Дис... канд. історич.наук: / Тараненко В.М.; КДУ ім. Т.Г.Шевченка. – К., 1956. – 393, XXXVIл. – Бібліогр.:л.I-XXXVI
1288015
  Слаута Г. Розвиток і класифікація законодавства про карантин тварин в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 11 (297). – С. 86-91. – ISSN 2663-5313
1288016
  Кочубей Ю.М. Розвиток і кодифікація міжнародного права як один з пріоритетів у діяльності ООН // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 58, ч. 2. – С. 94-96.


  [Виступ на на міжнародній конференції "60-річчя ООН: осмислення звершень та шляхи посилення ефективності в ХХІ столітті", яка пройшла в Ін-ті міжнар. відносин КНУТШ]
1288017
  Терлецька О.В. Розвиток і конструктивно-географічна визначеність меж промислового міста на прикладі м. Дрогобич // Фізична географія та геоморфологія : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 3 (79). – С. 53-59. – ISSN 0868-6939


  Висвітлено основні підходи до визначеності і оптимального підтримання меж промислового міста на конструктивно-ландшафтознавчій основі. Встановлено основні принципи ландшафтної організації міських меж та моніторингового контролю за їх станом і ...
1288018
  Прокопенко І.Ф. Розвиток і модернізація ринку послуг вищої освіти в України // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський, педагогічний університет імені Сковороди Г.С. національний. – Харків, 2013. – С. 5-14. – (Економіка ; вип. 13)
1288019
  Шлапак О.В. Розвиток і можливості захисту вітчизняного м"ясного скотарства в умовах СОТ // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 1. – С. 97-108 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1605-7988
1288020
   Розвиток і оновлення видів і жанрів та мовностилістичних засобів художнього зображення в радянській літературі. – Одеса, 1968. – 220 с.
1288021
  Горностай Н.І. Розвиток і перспективи ІКТ в світі та Україні // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 3/4 (69/70). – С. 28-34
1288022
  Кожолянко Георгій Розвиток і практика впровадження в життя української національної ідеї : (рецензія на книгу П.П. Кононенка "Національна ідея, нація, націоналізм". - К.: Міленіум, 2006. - 358 с.) // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 364-367
1288023
  Рассказов Андрій Олександрович Розвиток і прикладення зсувної теорії та методів розрахунку анізотропних шаруватих пластин та оболонок : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Рассказов Андрій Олександрович; Нац. техн. ун-тет України. "КПІ". – К., 1999. – 17л.
1288024
  Польщікова Н.В. Розвиток і принципи становлення східнослов"янської архітектури (від пізнього палеоліту до епохи Київської Русі) : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.01 / Польщікова Надія Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Донбас. нац. акад. буд-ва і архітектури. – Макіївка, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1288025
  Сендецька Ю.С. Розвиток і проблеми анімаційної справи на базі готелів Єгипту // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття : матеріали всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 18-19 квіт. 2019 р. / М-во освіти і науки України ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури [та ін. ; редкол.: В.М. Шейко та ін.]. – Харків : ХДАК, 2019. – С. 367-368. – ISBN 978-966-8308-26-0
1288026
  Сергієнко В.І. Розвиток і регулювання інвестиційних процесів у аграрній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сергієнко Володимир Іванович ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграрна акад. – Полтава, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1288027
  Салогуб І.І. Розвиток і регулювання фінансово-кредитних відносин в аграрній сфері : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Салогуб Ірина Іванівна ; М-во освіти і науки України, Полтав. держ. аграр. акад. – Полтава, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1288028
  Кутиркін О.А. Розвиток і регулювання фондового ринку промислового регіону (на прикладі підприємств Донбасу) : Автореф... канд. економ.наук: 08.06.01 / Кутиркін О.А.; НАН України. Ин-тут економіки промисловості. – Донецк, 1998. – 24л.
1288029
  Ковалевська Т.М. Розвиток і розміщення молочної промисловості Української РСР / Т.М. Ковалевська, М.О. Петрига // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1971. – Вип. 10. – С. 111-117. – Бібліогр.: 9 назв
1288030
  Давиденко О.П. Розвиток і розміщення основних галузей промисловості будівельних матеріалів Української РСР / О.П. Давиденко. – К., 1972. – 218с.
1288031
  Ковалевська Т.М. Розвиток і розміщення текстильної промисловості Української РСР / Т.М. Ковалевська, А.С. Куц // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1967. – Вип. 2. – С. 82-91
1288032
  Вронська Г.О. Розвиток і становлення інституту конституційного контролю в Європі // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 33-38. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1288033
  Луханіна К.А. Розвиток і становлення інтегрованого інтернет-маркетингу в умовах цифрової економіки // Науковий вісник Льотної академії : збірник наукових праць / Льотна академія Національного авіаційного університету. – Кропивницький, 2022. – С. 78-85. – (Серія: Економіка, менеджмент та право ; вип. 7). – ISSN 2707-8620
1288034
   Розвиток і становлення наукових поглядів у теоретичній спадщині Ю.М. Грошевого (до 85-річчя з дня народження) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 234-254. – ISSN 1993-0909
1288035
  Шовковий В. Розвиток і сучасний стан методики навчання класичних мов // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 129-136.
1288036
  Горьовий В. Розвиток і сучасний стан функціонування фермерських господарств регіону // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2007. – № 12. – С. 61-67. – ISSN 0131-775Х
1288037
  Бурмаченко К.Ю. Розвиток і трансформації німецького експресіонізму // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1288038
  Анацький О. Розвиток і трансформація ярів і яружних систем на правобережжі Дніпра в Києві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 44-47. – (Геологія ; вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання впливу міста на природні фізико-геологічні явища; окремо виділені ерозійно-гравітаційні процеси на правому березі Дніпра в Києві. Геолого-геоморфологічні умови території Києва сприятливі для такого роду процесів як річна ерозія, ...
1288039
  Жуковський І. Розвиток ідеї арабського націоналізму в працях Саті аль-Хусрі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 14-17. – (Історія ; вип. 4 (143)). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано праці та погляди одного з найвпливовіших теоретиків панарабізму та арабського націоналізму, арабського вченого Саті аль-Хусрі, та їх вплив на розвиток арабського націоналізму в країнах Близького Сходу. Виявлено велику кількість праць ...
1288040
  Градова В.Г. Розвиток ідеї верховенства права в правовому розвитку сучасної України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 50-52
1288041
  Житник М.М. Розвиток ідеї громадянського суспільства у філософській репрезентації: актуальність для України // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 114 (№ 11). – C. 184-189. – ISSN 2076-1554
1288042
  Моряк-Протопопова Розвиток ідеї гуманізму в українському праві (на прикладі Кодексу 1743 р.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2019 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2019. – Ч. 1. – С. 63-66
1288043
  Олексін Ю. Розвиток ідеї диференціації навчання школярів у радянській педагогічній науці ( 30 - 70-ті роки XX ст.) // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 8/9 (992/993). – С. 71-76. – ISSN 0131-6788


  У статті висвітлено процес розвитку ідеї диференціації навчання у педагогічній науці та практиці радянської школи в 30-70-х роках XX ст..Здійснено узагальнену характеристику чотирьох етапів на шляху її реалізації впродовж досліджуваного періоду.
1288044
  Хмельницька О.С. Розвиток ідеї компетентнісного підходу в сучасній освіті // Теоретична і дидактична філологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди" ; редкол.: Ваджибов М.Д. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – C. 234-240. – (Серія "Педагогіка" ; вип. 24). – ISSN 2309-1517
1288045
  Теслюк С.С. Розвиток ідеї матеріальності в фізиці. : Дис... канд. філос.наук: / Теслюк С.С.; КДУ. Каф. філософії природничих ф-тів. – К., 1971. – 171л. – Бібліогр.:л.167-171
1288046
  Сасін В. Розвиток ідеї народного суверенітету за доби Середньовіччя: державний та церковний виміри // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 3, № 1/2, січень - червень. – С. 116-128. – ISSN 2520-2553
1288047
  Мічурін Є. Розвиток ідеї обгрунтованості обмежень майнових прав фізичних осіб // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 5. – С. 62-66.
1288048
  Новосад В. Розвиток ідеї пансофічної освіти в контексті історії педагогічної думки XVII- XVIII ст. // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський М. [та ін.]. – Луцьк, 2018. – № 3 (10). – С.53-57. – ISSN 2415-8143
1288049
  Семеновська Л. Розвиток ідеї політехнізму в сучасному інформаційно-освітньому просторі // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко (голов. ред.), О. Гнізділова, Р. Андерсоне [та ін.]. – Полтава, 2019. – Вип. 73. – С. 94-100. – ISSN 2524-2474
1288050
  Семеновська Л. Розвиток ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті (1984-1990 рр.) // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський держ. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 2. – С. 97-104. – ISSN 2075-1478


  Висвітлено особливості розвитку ідеї політехнізму у вітчизняній шкільній освіті 1984-1990 рр.. Охарактеризовано законодавчо-нормативні, загальнодидактичні й організаційно-педагогічні основи реалізації політехнічної освіти школярів у єдності її основних ...
1288051
  Козакевич І.О. Розвиток ідеї постматеріальних цінностей у творчості Еріха Фромма // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 255-267
1288052
  Чернега А.П. Розвиток ідеї правової держави у поглядах українських мислителів ХІХ- ХХ ст. // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 58-61. – ISBN 978-966-301-169-1
1288053
  Новосад В.П. Розвиток ідеї про пансофічну освіту Яна Амоса Коменського у сучасній педагогіці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Новосад Віра Петрівна ; М-во освіти і науки України, Мукачів. держ. ун-т. – Мукачево, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1288054
  Пшеничнюк Д. Розвиток ідеї тісного та реального зв"язку в англійському міжнародному приватному праві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 82-87. – (Юридичні науки ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена розвитку ідеї тісного та реального зв"язку в англійському колізійному праві. У статті аналізується колізійна доктрина домислюваного наміру сторін, демонструються основні недоліки цієї доктрини та її еволюція у принцип реального та ...
1288055
  Мотуз Т.В. Розвиток ідеї толерантності учнівської молоді у вітчизняній педагогічній думці (друга половина ХХ - початок ХХІ століть): проблема періодизації // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / Криворіз. нац. ун-т ; голов. ред. Дороніна Т.О. ; редкол.: Бакум З.П., Гаманюк В.А., Дубенко Н.Г. [та ін.]. – Кривий Ріг, 2017. – Вип. 1 (50). – C. 210-222. – ISSN 2304-4470
1288056
  Салтовський О.І. Розвиток ідеї української державності у вітчизняній політичній думці: розробленість проблеми та пошук закономірностей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 47-51. – (Філософія. Політологія ; Вип. 59/61). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються питання розробленості проблеми дослідження становлення ідеї української державності в історії вітчизняної політичної думки.
1288057
  Гладій Ю.В. Розвиток ідеї федералізму у політико-правовій думці на західноукраїнських землях у ХІХ - поч. ХХ ст. // Правовий розвиток суспільства і держави: традиції та новації : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. (7 груд. 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип.: Смеречинська Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 13-15. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-94-0
1288058
  Дічек Н.П. Розвиток ідей А.С. Макаренка в сучасній освітній практиці: міжнародний аспект // Творча спадщина А.С. Макаренка в контексті інноваційного розвитку освіти XXI століття : II Міжнар. наук.-практ. конф., 15–16 берез. 2018 р., [м. Суми : збірник матеріалів конф.] / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва (голов. ред.) та ін.]. – Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2018. – С. 269-273. – ISBN 978-966-698-257-8
1288059
  Наумко І.М. Розвиток ідей академіка В.І. Вернадського у монографії Петра Білоніжки "Геохімія біосфери" // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 2. – С. 100-102. – ISSN 2519-2396
1288060
  Лавріщева К.М. Розвиток ідей академіка В.М. Глушкова з питань технології програмування // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2013. – № 9. – С. 66-83. – ISSN 0372-6436


  У 1969 р. В.М. Глушков створив у Київському ун-ті факультет кібернетики, заснував кафедри з теорії кібернетики, обчислень, програмування тощо, які очолювали його учні В.Н. Редько, А.В. Анісімов, О.К. Закусило та інші. За концепції збирального конвеєра ...
1288061
  Лавріщева Є.М. Розвиток ідей академіка В.М. Глушкова з технології комп"ютерів, систем та програм // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України. – Київ, 2013. – № 4 (82). – С. 69-81. – ISSN 0374-3896


  Стаття, присвячена 90-річчю з дня народження акад. В.М. Глушкова.
1288062
  Паранько І. Розвиток ідей В. Вернадського в геології / І. Паранько, М. Павлунь, А. Сіворонов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 17-21. – (Геологія ; вип. 3 (62)). – ISSN 1728-3817


  Враховуючи суттєвий вплив діяльності людини на геологічні процеси й об"єкти пропонується вирізнення в геології наукового напряму – антропогенної геології, мета якої полягає у вивченні властивостей, будови, складу та закономірностей розвитку ...
1288063
  Січкар А.Д. Розвиток ідей діяльнісного підходу у дошкільному вихованні України (кінець XIX - перша третина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Січкар Алла Дмитрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1288064
  Мацієвська В. Розвиток ідей Климента Квітки у сучасній комплексно-апробаційній та когнітивній методиці дослідження інструментальної музичної традиції // Проблеми етномузикології : науково-методичний збірник / М-во культури України, Нац. муз. акад. ім. П.І. Чайковського, Каф. історії української музики та музичної фольклористики. – Київ, 2014. – Вип. 9. – С. 218-225


  Розглядається комплексно-апробаційний метод дослідження інструментальної культури гуцулів через власну (автора статті) виконавську апробацію муз. матеріалу та всебічні професійні і людські контакти з традиційними музикантами. Об’єктом пізнання в такий ...
1288065
  Ковальчук В. Розвиток ідей маржиналізму у дослідженнях українських економістів / В. Ковальчук, М. Сарай // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 123-131. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1288066
  Пєтухова І. Розвиток ідей про тестування у вітчизняній педагогіці кінця ХІХ - початку ХХ ст. // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 46-51.
1288067
  Рабінович П. Розвиток ідей професора Герша Лаутерпахта щодо відповідальності за вчинення злочинів проти людяності у сучасному міжнародному кримінальному праві (до 75-річчя перемоги над нацистським режимом у другій світовій війн / П. Рабінович, А. Держипільська // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8. – С. 212-223. – ISSN 1026-9932
1288068
  Хома Н.М. Розвиток ідей соціальної державності в Україні (у творчості українських мислителів ІІ половини ХХст.) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 32. – С. 470-477. – ISSN 1563-3349
1288069
  Клим М. Розвиток ідей соціальної педагогіки у Німеччині (1895 – 1933 рр.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 8 (139), серпень. – C. 82-86. – ISSN 2308-4634
1288070
  Громенко Ю. Розвиток ідей та уявлень про предмет цивільного права в дореволюційний час і радянський період // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2002. – № 4. – С.31-33. – Бібліогр.: 8 н.
1288071
  Жаданова О.М. Розвиток ідей Ушинського стосовно духовно-морального виховання у вітчизняній педагогічній думці (1857-1917 рр): історико-педагогічний огляд // Наукова скарбниця освіти Донеччини : науково-методичний журнал / Донец. обл. ін-т післядипл. пед. освіти ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2014. – № 1 (18). – С. 10-15


  Проведено науковий аналіз внеску українських педагогів середини ХІХ - початку ХХІ століття у розвиток ідей К. Д. Ушинського стосовно духовно-морального виховання. Зокрема, розглянуто такі основоположні напрямки, як народність, національний характер ...
1288072
  Пузанов І.І. Розвиток ІЕ-індустрії як фактор становлення інформаційного суспільства в Україні / І.І. Пузанов, А.Є. Литвин // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 2. – С. 294-300. – ISSN 1811-9824


  Проаналізовано перешкоди для розвитку вітчизняної галузі інформаційних технологій, розглянуто основні законодавчі акти, які регулюють суспільні відносини щодо розбудови інформаційного суспільства, запропоновано інструменти для стратегії розвитку ...
1288073
  Леві Ш. Розвиток ізраїльського театру - короткий огляд // Всесвіт : журнал іноземної літератури : незалежний літературно-мистецький та громадсько-політичний журнал / ТОВ "Журнал "Всесвіт" ; голов. ред. Д. Дроздовський ; редкол.: Б. Акунін, М. Гош, П. Естергазі, [та ін.]. – Київ, 2021. – № 7/8 (1111/1112). – С. 148-161. – ISSN 0320-8370
1288074
  Подліняєва О.О. Розвиток ІКТ-компетентності вчителів у міжкурсовий період: практичний аспект // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 45 : Педагогические науки. – С. 61-65
1288075
  Коваль Т.І. Розвиток ІКТ-компетентності магістрів - майбутніх перекладачів у процесі професійної підготовки з використанням систем машинного перекладу / Т.І. Коваль, П.Г. Асоянц // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : збірник наукових праць / Київ. нац. лінгвістичний ун-т ; редкол.: Матвієнко О.В., Євтух М.Б., Михайличенко О.В. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 54. – С. 81-84. – ISSN 2411-5983
1288076
  Ткачук В.В. Розвиток ІКТ-компетентності майбутніх інженерів-педагогів у ВНЗ України // Педагогіка вищої та середньої школи : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 41. – С. 285-291. – ISSN 2304-4470
1288077
  Апшай Ф.В. Розвиток ІКТ-компетентності майбутніх фахівців галузі "Культура і мистецтво" // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2021. – С. 105-111. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2). – ISSN 2076-586Х
1288078
  Назарова Л.В. Розвиток інвестиційних процесів в АПК України: стан, проблеми, перспективи // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2011. – № 1 (10). – С. 71-75
1288079
  Черкасова С.В. Розвиток інвестиційних стратегій інституційних інвесторів небанківського типу // Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту : науковий журнал / Східноєвропейський університет економіки і менеджменту. – Черкаси, 2014. – С. 87-98. – (Серія : Економіка і менеджмент ; № 2 (17)). – ISSN 2078-1628
1288080
  Другов О.О. Розвиток інвестиційного забезпечення інтелектуалізації як передумова економічного зростання України // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАН України. – Львів, 2010. – № 3 (57). – С. 79-84. – ISSN 1562-0905


  Основні положення проекту, публікація основних положень якого запрошує до дискусії у розвитку транскордонного співробітництва.
1288081
  Латинін М.А. Розвиток інвестиційного потенціалу регіону як об"єкт державного управління // Право та державне управління : збірник наукових праць / Класичний приватний ун-т; Запорізька торгово-промислова палата. – Запоріжжя, 2010. – № 1. – С. 130-134
1288082
  Крамаренко І.С. Розвиток інвестиційного потенціалу України: особливості та завдання управління // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 19/20, жовтень. – С. 7-10. – ISSN 2306-6814
1288083
  Сасько Н. Розвиток інвестиційного процесу в Східноєвропейському регіоні // Шевченківська весна : матеріали VIII Міжнар. міждисциплінарної наук.-практ. конф. молодих вчених : [22-26 берез. 2010 р. : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – Київ : [Логос], 2010. – С. 181-183
1288084
  Назарчук О.М. Розвиток інвестиційної діяльності акціонерних товариств в умовах валютної лібералізації: правовий аспект // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 133-137. – ISSN 2219-5521
1288085
  Червен І. Розвиток інвестиційної діяльності в Миколаївському регіоні, проблеми та основні напрями їх вирішення / І. Червен, М. Кареба // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 14-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1288086
  Моторнюк У.І. Розвиток інвестиційної діяльності в Україні в контексті євроінтеграційних процесів / У.І. Моторнюк, М.І. Теребух // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 434-441. – ISSN 0321-0499
1288087
  Бурлака Н.І. Розвиток інвестиційної діяльності підприємств України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8, квітень. – С. 37-44. – ISSN 2306-6814
1288088
  Кузьмін О.Є. Розвиток інвестиційної привабливості підприємств в умовах антикризового управління / О.Є. Кузьмін, О.В. Юринець, О.Ю. Ємельянов // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 10, травень. – С. 5-12. – ISSN 2306-6814
1288089
  Пампура О.І. Розвиток інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фін. та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 1 (66). – С. 89-92
1288090
  Лаврук В.В. Розвиток інвестуваня сільськогосподарського виробництва України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 2 (184). – С. 88-95
1288091
  Павлюк А. Розвиток індустріальних парків в Україні: проблеми та напрями політики стимулювання // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2016. – № 1 (351), січень. – С. 25-28. – ISSN 1810-3944
1288092
  Посохов І.С. Розвиток індустрії туризму Німеччини: досвід для України / І.С. Посохов, Е.В. Артем"єв // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1086. – С. 175-179. – (Серія " Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 2). – ISSN 2310-9513
1288093
  Онопченко С.В. Розвиток інженерно-педагогічної освіти в Україні (друга половина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Онопченко С.В. ; Держ. заклад. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганськ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1288094
  Швець Є.Я. Розвиток інженерної діяльності в сучасних умовах в контексті наукового дискурсу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2014. – Вип. № 56. – С. 5-14. – ISSN 2072-1692
1288095
  Ліскович О.В. Розвиток ініціативності та підприємливості учнів у процесі розв"язування фізичних задач // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3 (79), березень 2020 р. – С. 114-117. – ISSN 2304-5809
1288096
  Шевченко В. Розвиток інклюзивних та інтеграційних процесів у Польщі на сучасному етапі // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2019. – № 8 (92). – С. 33-42. – ISSN 2312-5993
1288097
  Левицька Л.В. Розвиток інклюзивної компетентності в закладі вищої освіти // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2019. – № 17. – C. 74-77
1288098
  П"ятакова Т. Розвиток інклюзивної компетентності вчителя: швейцарський досвід // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 1 (11), січень - березень. – С. 93-98
1288099
  Степанова Т. Розвиток інклюзивної освіти в закладах дошкільної освіти України в ХХІ столітті / Т. Степанова, О. Коноз, А. Банді // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 2. – С. 139-160. – ISSN 2786-703X
1288100
  Токарук Л. Розвиток інклюзії в Україні за принципом європейського освітнього простору (італійський досвід) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 77-81. – (Педагогіка ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Інклюзивна освіта в Україні проходить етапи індивідуального становлення та професійного розвитку новітніх принципів наукового менеджменту за зразком європейських освітніх програм і практикою впровадження італійських реформаторських ідей в педагогічне ...
1288101
  Ісаєнко О.О. Розвиток інновацийних технологій документовидачі з фондів провідних бібліотек України // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009. – № 4. – С. 49 - 57
1288102
  Когут М. Розвиток інновацій та технологій в умовах глобалізації: світовий досвід та Україна / Мар"яна Когут // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 92-100. – (Серія міжнародні відносини ; вип. 36, ч. 1). – ISSN 2078-4333
1288103
  Слава С.С. Розвиток інноваційних концепцій в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8 (681). – С. 50-61 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2522-9303
1288104
  Єфімцева Л.О. Розвиток інноваційних процесів в економіці: теоретико-еволюційний аспект // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 8 (214). – С. 87-92. – ISSN 2221-1055
1288105
  Крамаренко В.І. Розвиток інноваційних процесів в охороні здоров"я / В.І. Крамаренко, О.О. Каменських // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2005. – Вип. 51, ч. 2. – С. 20-23. – Бібліогр.: на 6 пунктів
1288106
  Шнирков О.І. Розвиток інноваційних процесів у країнах - членах ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 86, ч. 1. – С. 159-172
1288107
  Мельник О.Г. Розвиток інноваційних систем як об"єкта державного регулювання // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 9 : Напрями активізації експортної діяльності України. – С. 73-79. – ISSN 2222-4459
1288108
  Півняк Г.Г. Розвиток інноваційних структур в університетах та роль органів влади в їх становленні // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2008. – Т. 4, № 1. – С. 63-67. – ISSN 1815-2066
1288109
  Ільченко М.Ю. Розвиток інноваційних структур на базі дослідницького університету / М.Ю. Ільченко, В.А. Барбаш // Збірник наукових праць Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки" : 4-5 жовт. 2013 р. / "Науковий парк та інноваційна інфраструктура університету як основа розвитку освіти та науки", міжнар. наук.-практ. конф. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2013. – С. 79-82. – ISBN 978-966-600-659-5


  Досвід створення і функціонування першого в Україні наукового парку "Київська політехніка" - інноваційного середовища на базі дослідницького університету.
1288110
  Романишина Л.М. Розвиток інноваційних технологій в педагогічній освіті України // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 169-172. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 33)
1288111
  Авраменко К.Б. Розвиток інноваційних технологій у педагогічних навчальних закладах України (1957-1970 рр.) // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 163-166. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
1288112
  Сукало Алевтина Миколаївна Розвиток інноваційних технологій у формуванні інформаційних архівних ресурсів України (1991-2003 рр.) : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.10 / Сукало А.М.; НАНУ; Нац. біб-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2005. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1288113
  Сукало А.В. Розвиток інноваційних технологій у формуванні інформаційних архівних ресурсів України (1991-2003 рр.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.10 - документознавство, архівознавство / Сукало А.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 252л. + Додатки: л.240-252. – Бібліогр.: л.200-239
1288114
  Навроцька Н.А. Розвиток інноваційно-інвестиційних процесів в умовах глобалізації // Вісник Академії митної служби України : науковий журнал / Академія, митної служби України. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 74-81. – (Серія "Економіка" ; № 2 (50)). – ISSN 2310-0672
1288115
  Можайкіна Н.В. Розвиток інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні / Н.В. Можайкіна, К.О. Напольських // II international scientific conference "Economy and management: modern transformation in the age of globalization" : March 23, 2018 : proceeding of the conf. / "Economy and management: modern transformation in the age of globalization", intern. sci. conf. – Klaipeda : Klaipeda Univtrsity, 2018. – С. 25-28. – ISBN 978-9934-571-24-4
1288116
  Швиданенко Г.О. Розвиток інноваційного бізнесу в умовах становлення економіки знань / Г.О. Швиданенко, М.А. Теплюк, С.О. Бесараб // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2018. – № 11, червень. – C. 43-48. – ISSN 2306-6814
1288117
  Сіренко Н.М. Розвиток інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки України : монографія / Н.М. Сіренко, О.І. Мельник ; М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв : Миколаївський національний аграрний університет, 2016. – 242, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 164-175. – ISBN 978-617-7149-22-3
1288118
  Зянько В.В. Розвиток інноваційного підприємництва в транзитивній економіці : Дис. ... д-ра економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Зянько В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 452л. + Додатки: л. 433 - 452. – Бібліогр.: л. 403 - 432
1288119
  Зозуля Н.М. Розвиток інноваційного підприємництва в Україні // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць студентів, аспірантів та молодих вчених економічного факультету спеціальності "Економіка підприємства" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 8. – С. 59-61
1288120
  Солов"янчик А.В. Розвиток інноваційного підприємництва на ринку туристичних послуг // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 3 (14), т. 2. – С. 55-61. – ISSN 2226-8820
1288121
  Прилуцька І.А. Розвиток інноваційного підприємництва як чинник забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 117-120. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена дослідженню теоретичних засад розвитку інноваційного підприємництва як чинника забезпечення конкурентоспроможності економіки України та оцінки практичного досвіду його зародження і становлення в Україні.
1288122
  Зянько В.В. Розвиток інноваційного підприємства в транзитивній економіці : Автореф. дис. ... доктора економічних наук: 08.00.01 / Зянько В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 36с. – Бібліогр.: 53 назв.
1288123
  Зось-Кіор Розвиток інноваційного потенціалу аграрних суб"єктів підприємницької діяльності / Зось-Кіор, О.О. Мірошниченко // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 5, березень. – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1288124
  Богдан О.Д. Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки України : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03, 08 / Богдан Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 236 арк. – Додатки: арк. 199-236. – Бібліогр.: арк. 177-198
1288125
  Богдан О.Д. Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектора економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Богдан Ольга Дмитрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 28 назв
1288126
  Нікітін Ю.О. Розвиток інноваційного потенціалу наукової організації Україні як результат участі у проекті 7 Рамкової програми Європейського Союзу / Ю.О. Нікітін, Рукас-Пасічнюк // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Т. 11, № 1. – С. 22-25. – ISSN 1815-2066


  Розглянуто успішний досвід участі Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України.
1288127
  Лохман Н.В. Розвиток інноваційного потенціалу туристичних підприємств: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Лохман Наталя Володимирівна ; ВНЗ "Ун-т ім. Альфреда Нобеля". – Дніпро, 2019. – 40, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 58 назв
1288128
  Смоляр Л.Г. Розвиток інноваційного потенціалу як фактор забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 9. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1288129
  Петрухно Ю. Розвиток інноваційного суспільства в Україні та основні завдання бібліотеки в його становленні // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика : науковий, інформаційний щоквартальний журнал / Фіз. особа Башун О.В. ; голов. ред. О. Башун. – Київ, 2018. – № 1 (11). – С. 5-6. – ISSN 2518-7341


  Розглядається трансформація суспільства в Україні - від інформаційного до інноваційного, їх основні складові. Аналізується роль університетських бібліотек у розвитку інноваційного суспільства в Україні.
1288130
  Раєвнєва О. Розвиток інноваційноі діяльності ВНЗ: формування сучасних фахівців на засадах державно-приватного партнерства // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 37-49. – ISSN 1682-2366
1288131
  Костюк Р.В. Розвиток інноваційної діяльності біотехнологічних підприємств у сучасних умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 8 (98). – С. 79-84. – ISSN 1993-6788
1288132
  Коваленко А.С. Розвиток інноваційної діяльності в агропромисловому виробництві України // Актуальні проблеми розвитку підприємницької діяльності в Україні : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: О.А. Грішкова, Д.О. Баюра, Ю.І. Єхануков [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (19). – С. 116-118
1288133
  Баранова Л.Г. Розвиток інноваційної діяльності в Київській області // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 247-252. – Бібліогр.: 4 назви
1288134
  Джеппарова З.Р. Розвиток інноваційної діяльності в Україні // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета / Крымский инженерно-педагогический университет. – Симферополь, 2014. – Вып. 44 : Экономические науки. – С. 20-25
1288135
  Нежиборець В. Розвиток інноваційної діяльності в Україні як умова забезпечення конкурентоспроможності економіки // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 48-53
1288136
  Чернякова Р.А. Розвиток інноваційної діяльності на підприємствах харчової промисловості // Економіка харчової промисловості : щоквартальний науковий журнал / Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України ; Одес. нац. акад. харчових технологій ; голов. ред. Буркинський Б.В. ; редкол.: Бутенко А.І., Вержбєнєць В., Дейнеко Л.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – Т. 8, вип. 1. – С. 62-66 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2312-847X
1288137
  Бажал Ю.М. Розвиток інноваційної діяльності у знаннєвому трикутнику "держава - університети - промисловість" // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 1. – С. 76-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1605-7988
1288138
  Максименко І.А. Розвиток інноваційної економічної діяльностів умовах становлення постіндустріального суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 213-219
1288139
  Бочарова Н. Розвиток інноваційної і науково-технічної політики Європейського Союзу в умовах реалізації нового циклу Лісабонської стратегії економічного зростання і зайнятості // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 1 (45). – С. 46-60
1288140
  Яншина А.М. Розвиток інноваційної і сталої інфраструктури: досвід Європейського Союзу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 819 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 353-358. – ISSN 0321-0499
1288141
  Жилінська О.І. Розвиток інноваційної інфраструктури / О.І. Жилінська, Д.В. Чеберкус // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 57-67
1288142
  Козаченко О.А. Розвиток інноваційної інфраструктури в аграрній сфері України // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 3 (209). – С. 107-112. – ISSN 2221-1055
1288143
  Ткач С.М. Розвиток інноваційної інфраструктури в Україні та Польщі // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2016. – Вип. 3 (119). – С. 92-96. – ISSN 2071-4653
1288144
  Циганов С.А. Розвиток інноваційної інфраструктури глобального ринку платіжних послуг / С.А. Циганов, В.В. Апалькова // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 2 (243). – C. 99-110. – ISSN 2305-7645
1288145
  Буторіна В.Б. Розвиток інноваційної інфраструктури НІС України // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – Вип. 6. – С. 3-4
1288146
  Лазарєв Г.Ю. Розвиток інноваційної інфраструктури ОТГ: теоретичний та практичний аспекти // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Новак-Каляєва Л.М., Бєльська Т.В., Плисенко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 2 (18). – С. 26-33. – (Серія: Державне управління ; № 2 (18)). – ISSN 2617-0515
1288147
  Стояновський А.Р. Розвиток інноваційної інфраструктури по регіонах України // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2012. – № 727 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 373-380. – ISSN 0321-0499
1288148
  Урбан М. Розвиток інноваційної інфраструктури у Казахстані: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 108-110. – (Економіка ; Вип. 121/122). – ISSN 1728-3817


  Досліджено особливості формування та регулювання інноваційної інфраструктури у Республіці Казахстан. Проведено аналіз рівня ефективності функціонування об"єктів інноваційної інфраструктури. Запропоновано низку заходів, спрямованих на активізацію ...
1288149
  Ревуцький С.Ф. Розвиток інноваційної інфраструктури як підсистеми національної інноваційної системи у високорозвинених країнах Європи та в Україні // Питання інтелектуальної власності : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Н.-д. ін-т інтелектуальної власності. – Київ, 2014. – Вип. 11 (за 2013р.). – С. 96-104. – ISBN 978-617-696-422-3. – ISSN 2308-0353
1288150
  Прокопенко Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст. / Прокопенко, // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 1. – С. 48-55. – ISSN 2078-7782
1288151
  Федулова Л. Розвиток інноваційної системи України / Л. Федулова, М. Пашута // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 35-47 : Табл. – Бібліогр. 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1288152
  Паламарчук Д. Розвиток інноваційної теорії та фактор інновацій в економічному відтворенні // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету / Черкаський державний технологічний університет. – Черкаси, 2014. – С. 126-133. – (Серія: "Економічні науки" ; вип. 38, ч. 2). – ISSN 2306-4420
1288153
  Шпикуляк О.Г. Розвиток інститутів інноваційної діяльності у формуванні інтелектуального капіталу: теоретичний аспект / О.Г. Шпикуляк, О.Ю. Лузан // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 7 (225), липень. – С. 92-98. – ISSN 2221-1055
1288154
  Мамчур В.А. Розвиток інститутів інфраструктури ринку інновацій в аграрній сфері // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 8 (202). – C. 114-117. – ISSN 2221-1055
1288155
  Рожко О. Розвиток інститутів парабанківської системи України: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 35-37. – (Економіка ; вип. 101). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються суперечності розвитку фінансового сектора України у контексті його інтеграції у сучасний фінансовий ринок європейських країн. Досліджуються проблеми функціонування парабанківської системи України. Акцентується увага на необхідності ...
1288156
  Смоляр Ю.О. Розвиток інститутів спільного інвестування // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 1 (54). – С. 140-147
1288157
  Перконос П.П. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Перконос Павло Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 248 л. – Додатки: л. 213-248. – Бібліогр.: л. 212-236
1288158
  Перконос П.П. Розвиток інститутів спільного інвестування в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Перконос Павло Петрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1288159
  Демінський С.А. Розвиток інститутів як умова і фактор якісного зростання в перехідних економіках : монографія / С.А. Демінський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ін-т світ. економ. і міжнар. відносин НАН України. – Ніжин : Аспект-Поліграф, 2013. – 183, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 170-182. – ISBN 978-966-340-500-1
1288160
  Мороз А. Розвиток інституту архітектурно-будівельного контролю (1917–1991 роки) // Вісник Національної академії прокуратури України / Національна академія прокуратури України. – Київ, 2019. – № 4 (62) : Детермінанти злочиннсті. – С. 108-122. – ISSN 2311-6676
1288161
  Боброва Д.В. Розвиток інституту безвиновної відповідальності в радянському деліктному законодавстві / Д.В. Боброва, Г.В. Журба // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 51-54. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье освещаются основные случаи безвиновной ответственности в советском деликтном законодательстве. Предлагается расширение сферы действия безвиновной ответственности.
1288162
  Пасемко Г.П. Розвиток інституту власності на землю // Сучасні перетворення міжнародного бізнесу : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. (16 квіт. 2019 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Ф-т міжнар. екон. відносин та туристичного бізнесу, Каф. міжнар. бізнесу та екон. теорії ; [за заг. ред. С.І. Архієреєва, І.О. Дерід, В.І. Сідорова]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019. – С. 160-163. – ISBN 978-966-285-568-5
1288163
  Головатенко В.І. Розвиток інституту глави держави в конституційній теорії та практиці України 1917 – 1921 рр. // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2009. – С. 10-15. – (Правознавство ; Вип. 492)


  Предметом дослідження є аналіз еволюції інституту глави держави в українському конституціоналізмі протягом 1917-1921 р.р. Автор досліджує ключові риси статусу глави Української держави під кутом їх розвитку в період Центральної Ради, Гетьманату і ...
1288164
  Какауліна Л.М. Розвиток інституту державних символів у контексті формування національних традицій конституціоналізму // 20-річчя Конституції України: національна традиція та європейські стандарти конституціоналізму : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. 22 черв. 2016 р. / Ін-т законодавства Верхов. Ради України. – Київ : Інститут законодавства Верховної Ради України, 2016. – С. 256-258. – ISBN 978-966-7166-35-9
1288165
  Крилов М.А. Розвиток інституту дипломатичного захисту фізичних та юридичний осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Крилов Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". – Одеса, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1288166
  Безрук Л.О. Розвиток інституту іпотеки в Стародавньому Римі // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2009. – № 5. – С. 34-37.
1288167
  Доманська А. Розвиток інституту конституційної скарги: західно-європейський та польський досвід / А. Доманська, К. Екхартд // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2006. – № 2. – С. 60-65.
1288168
  Баюра Д. Розвиток Інституту корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 26, ч. 1. – С. 25-29. – ISSN 2078-5860


  Досліджено стан та визначено основні тенденції розвитку та оцінювання корпоративної соціальної відповідальності.
1288169
  Великий В.І. Розвиток інституту ліцензування // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 172-180
1288170
  Крюков М.М. Розвиток інституту механіки ім. С.П. Тимошенко НАН України (1941-1968) / М.М. Крюков, О.В. Ляшко // Історія науки і техніки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. ун-т інфраструктури та технологій ; редкол.: Пилипчук О.Я., Стрелко О.Г., Пилипчук О.О. [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 8, вип. 2 (13). – С. 319-327. – ISSN 2415-7422
1288171
  Чорней С.В. Розвиток інституту осудності в кримінальному законодавстві України // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 7 (129). – С. 122-128
1288172
  Щедрова Г.П. Розвиток інституту парламентаризму в контексті модернізації політичної системи України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 159-168
1288173
  Жилінська О.І. Розвиток інституту патентування в моделі "відкритих інновацій" // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 12 : Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України. – С. 12-23. – ISSN 2222-4459
1288174
  Жилінська О.І. Розвиток інституту патентування у моделі "Відкритих інновацій" // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики" : присвяч. видатному вченому-економісту О.Г. Ліберману : 17-18 листоп. 2016 р., м. Харків, Україна / "Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики", міжнар. наук.-практ. конф. – Харків : Лібуркіна Л.М., 2016. – С. 30-41. – ISBN 978-966-8177-75-0
1288175
  Ночовкіна О.В. Розвиток інституту позички: період Римської імперії до сучасності // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого". – Харків, 2013. – Вип. 121. – С. 208-214. – ISSN 2224-9281
1288176
  Бойко І.Й. Розвиток інституту покарання у кримінальному законодавстві Радянської України (1917-1991 рр.) // Кримінальні покарання в Україні (IX-XX ст.) : навч. посіб. / І.Й. Бойко. – Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – C. 338-383. – ISBN 978-617-10-0004-9
1288177
  Зражевська Н.О. Розвиток інституту попереднього розгляду справи у кримінальному судочинстві // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 163-173.
1288178
  Мірзоян А.А. Розвиток інституту послуг // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2006. – Вип. 31. – С. 242-248. – ISSN 1563-3349
1288179
  Петреченко С.А. Розвиток інституту права власності на українських землях у складі російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петреченко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1288180
  Петреченко С.А. Розвиток інституту права власності на українських землях у складі Російської імперії наприкінці XVIII - на початку XIX століття : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Петреченко Світлана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 196 л. – Бібліогр.: л. 176-196
1288181
  Гіль Г. Розвиток інституту представництва прокуротурою інтересів дітей у суді // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 10 (124). – С. 49-54
1288182
  Мартинишин Г. Розвиток інституту призначення покарання за сукупністю вироків в історії вітчизняного кримінального законодавства // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 364-371. – (Серія юридична ; Вип. 51). – ISSN 0136-8168


  У статті проаналызоано історичний розвитку інституту призначення покарання за сукупністю вироків у вітчизняному кримінальному законодавстві: проаналізовано нормативно-правові акти, які діяли на території України, у різні періоди з X століття і до ...
1288183
  Жук І.В. Розвиток інституту примусових заходів медичного характеру та примусового лікування у кримінальному праві України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 120-130.


  Досліджено особливості історичного розвитку інституту примусових заходів медичного характеру та примусового лікування. Акцентовано увагу на найбільш вагомих етапах генезису цього інституту. Зроблено важливі науково-теоретичні висновки. The article ...
1288184
  Самсін І. Розвиток інституту санкцій у сучасному міжнародному праві // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2012. – № 2 (6). – С. 170-176
1288185
  Волков Е.К. Розвиток інституту спадкування земельних ділянок в Україні // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 231-235. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1288186
  Ященко О. Розвиток інституту співучасті в деяких "державних злочинах" у період від "руської правди" до Литовських статутів // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Н-д ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України. – Київ, 2011. – № 9 (189). – С. 135-138
1288187
  Шамрай О. Розвиток інституту судового адміністрування: український та зарубіжний досвід // Слово Національної школи суддів України : фахове загальнодержавне науково-практичне та науково-методичне юридичне видання / Національна школа суддів України. – Київ, 2015. – № 3 (12). – С. 37-43
1288188
  Самойленко В.В. Розвиток інституту судового контролю в кримінальному процесі України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 125-128. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1288189
  Самойленко В. Розвиток інституту судового контролю у кримінальному процесі України у перші роки радянської влади // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2009. – № 6 (162). – С. 24-27.
1288190
  Лапішко З.Я. Розвиток інституту фінансового посередництва як елемент становлення регіонального ринку цінних паперів в Україні // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2007. – № 4. – С. 177-181. – ISSN 1562-0905
1288191
  Письменний В. Розвиток інституту цільових фондів органів місцевого самоврядування в Україні // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: С.М. Панчишин, Р.В. Михайлишин, В.Б. Буняк [та ін.]. – Львів, 2017. – Вип. 37, ч. 2. – С. 84-94. – ISSN 2078-5860


  Вивчено основні аспекти розвитку інституту цільових фондів органів місцевого самоврядування: від входження в систему місцевих фінансів у вигляді позабюджетних ресурсів до становлення як окремої складової доходів спеціального фонду місцевих бюджетів. ...
1288192
  Жилінкова І. Розвиток інституту шлюбного договору // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2002. – № 1. – С.60-68
1288193
  Тімуш І.С. Розвиток інституту шлюбного договору в правовій системі України // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2013. – № 4 (138). – С. 37-43
1288194
  Саблук П.Т. Розвиток інституцій удосконалення механізму реформування аграрного сектору економіки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 10 (192). – С. 3-10
1288195
  Поштар Є.Л. Розвиток інституцій фінансової інтеграції Європейського Союзу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Поштар Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 234 л. – Додатки: л. 235-249. – Бібліогр.: л. 201-234
1288196
  Поштар Є.Л. Розвиток інституцій фінансової інтеграції Європейського Союзу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Поштар Євгенія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1288197
  Михайленко С.В. Розвиток інституційних засад бюджетного менеджменту // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. 2 (55). – С. 65-73
1288198
  Єфименко Т.І. Розвиток інституційних засад взаємодії фіскальної та монетарної політик України // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України ; голов. ред. Геєць В.М. – Київ, 2017. – № 12 (673). – С. 13-33 : рис. – Бібліогр.: 34 назв. – ISSN 2522-9303
1288199
  Болдуєв М.В. Розвиток інституційних основ продовольчої безпеки регіону // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 29-34. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1288200
  Литвинова О.М. Розвиток інституційно-правового середовища ринку зерна як чинник підприємницької активності в аграрному секторі / О.М. Литвинова, А.І. Литвинов, Т.Ю. Білоусько // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 132-137. – (Серія "Міжнародні відносини. Економіка. Країнознавство. Туризм" ; вип. 8). – ISSN 2310-9513
1288201
  Ватаманюк З.Г. Розвиток інституційного інвестування в Україні : інвестиції / З.Г. Ватаманюк, Т.М. Кушнір // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 3. – С. 124-131 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1288202
  Прокопенко Л.Л. Розвиток інституційної основи співробітництва України та ЄС / Л.Л. Прокопенко, О.В. Ракша // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 3. – C. 56-62. – ISSN 2311-6420
1288203
  Невідомий В.І. Розвиток інституційної спроможності Рахункової палати України як незалежної державної аудиторської установи // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2016. – № 1 (242). – C. 116-125. – ISSN 2305-7645
1288204
  Гаража О.П. Розвиток інституціоналізму в системі управління // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; редкол.: О.Г. Булавка, М.Я. Дем"яненко, В.М. Жук [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (268). – C. 54-61. – ISSN 2221-1055
1288205
  Злупко С. Розвиток інституціональних засад у монетарній теорії О.М. Миклашевського = З історії економічної науки / С. Злупко, В. Небрат // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 12. – С. 73-81. – ISSN 0131-775Х
1288206
  Попрозман О.І. Розвиток інституціональної економіки та її вплив на соціальну інфраструктуру // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (178). – С. 31-35
1288207
  Крук М. Розвиток інструментів фондового ринку // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 176-177. – ISBN 978-617-7069-14-9
1288208
  Паляничко Н. Розвиток інструменту страхування ризиків сільськогосподарського землекористування // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – C. 37-47. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1288209
  Богосваятська А.І. Розвиток інтегративного мислення учнів засобами мистецтва художнього слова // Зарубіжна література в школах України : Науково-методичний журнал / Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника ; ТОВ "Антросвіт" ; МОНУ. – Київ, 2012. – № 9. – С. 19-24
1288210
  Узун В.В. Розвиток інтеграційних відносин в умовах глобалізації та регіоналізації світового господарства // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наук. праць / Маріупольський, державний університет. – Маріуполь, 2016. – С. 110-117. – (Серія: Економіка ; вип. 11). – ISSN 2226-2822
1288211
  Шинкаренко О.М. Розвиток інтеграційних об"єднань як основа вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11.
1288212
  Шинкаренко О.М. Розвиток інтеграційних об’єднань як основа вдосконалення економічних взаємовідносин в АПК // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання: коментарі та поради. Інформаційно-аналітичний бюлетень. / АФ "Аналітик"; Академія муніципального управління. – Київ, 2008. – № 9. – С. 6-11. – Бібліогр. в кінці ст.
1288213
  Мохамед Абдула Хассан Яхлеф Розвиток інтеграційних процесів в арабському світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 67-71. – (Міжнародні відносини ; Вип. 15)


  Досліджено проблеми розвитку інтеграційних процесів в арабському світі, історія створення арабського загального ринку. Особливу увагу приділено діяльності Ліги Арабських держав (ЛАД). The article deals with the issues of building Arabic common market; ...
1288214
  Фатуллаєва А. Розвиток інтеграційних процесів в умовах посилення глобалізації // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2009. – Вип. 12 : Економічні науки. – С. 98-100. – ISSN 1818-2682
1288215
  Українська Л.О. Розвиток інтеграційних процесів і специфіка міжнародної кооперації / Л.О. Українська, В.М. Соболєв // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 99, ч. 2. – С. 177-182


  Узагальнено взаємозв"язок розвитку інтеграційних процесів та особливостей міжнародної кооперації, визначено параметри оцінки і обгрунтування вибору форм коопераційного співробітництва у міжнародних економічних відносинах.
1288216
  Ямпольська Л.М. Розвиток інтеграційних теорій у зарубіжній історіографії другої половини XX - початку XXI ст. // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012. – Вип. 5. – С. 50-53. – ISBN 966-2980-20-2
1288217
  Якуненко К.В. Розвиток інтеграційної взаємодії України з європейським Енергетичним Співтовариством (на прикладі вугільної електроенергетики) : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Якуненко Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". – Київ, 2015. – 250 арк. – Додатки: арк. 216-250. – Бібліогр.: арк. 182-215
1288218
  Якуненко К.В. Розвиток інтеграційної взаємодії України з європейським Енергетичним Співтовариством (на прикладі вугільної електроенергетики) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Якуненко Костянтин Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 21 с. – Бібліогр.: 12 назв
1288219
  Рибак С.О. Розвиток інтеграційної стратегії України : теорія фінансів // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 30-33
1288220
  Ярема Л.В. Розвиток інтегрованих агропромислових формувань та економічна ефективність їхнього функціонування : економіка і управління АПК // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 5. – С. 103-109 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1288221
  Горбачевська О.В. Розвиток інтегрованих підприємницьких структур в економічній системі України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5 (155). – С. 165-170. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1288222
  Карпенко А.В. Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу в національній інноваційній системі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Карпенко Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 83 назви
1288223
  Жарінова Л.Г. Розвиток інтелектуальних здібностей персоналу як основа стратегічної орієнтації на посилення конкурентних переваг підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 38-46. – ISSN 1993-6788
1288224
  П"ятницька Г.Т. Розвиток інтелектуального капіталу в процесі реалізації національної інноваційної стратегії // Науковий вісник Академії муніципального управління : Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу і аспірантів / Академія муніципального управління. – Київ, 2005. – С. 179-187. – Бібліогр.: на14 пунктів. – (Економіка ; Вип. 1)
1288225
  Столбуненко Н.М. Розвиток інтелектуального капіталу як запорука кардинальних змін в Україні // Матеріали 71-ї наукової конференції професорсько-викладацького складу економіко-правового факультету Одеського національного університету імені І.І. Мечникова : 23-25 листоп. 2016 р., м. Одеса / Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова. Економіко-правовий факультет. Наукова конференція професорсько-викладацького складу. – Одеса : Астропринт, 2016. – С. 214-216. – ISBN 978-966-927-199-0
1288226
  Вірченко В.В. Розвиток інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 ; 08 / Вірченко Володимир Віталійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 587 арк. – Додатки: арк. 506-587. – Бібліогр.: арк. 12-22, 441-505 та в додатках: арк. 506-510
1288227
  Вірченко В.В. Розвиток інтелектуальної власності в глобальному економічному середовищі : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Вірченко Володимир Віталійович : М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 40 с. – Бібліогр.: 70 назв
1288228
  Карпенко О.М. Розвиток інтервальних методів та підвищення точності оцінки результатів вимірювань з використанням концепції невизначенності : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Карпенко О.М. ; Нац. авіац. ун-т України. – Київ, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1288229
  Золотарьова І. Розвиток інтернаціоналізації університету у співпраці з європейським простором вищої освіти / І. Золотарьова, Шоша, Жан-Юг // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 9/10 (135). – С. 70-79. – ISSN 1682-2366


  Підготовка професійних кадрів, здатних ефективно працювати у змінених умовах глобального ринку.
1288230
  Рябічев В.Л. Розвиток інтернет-аудиторії (2000-2011) / В.Л. Рябічев, Г.В. Станкевич, Є.О. Каранов // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 45, жовтень - грудень. – С. 85-88


  У статті наведено результати вимірювання інтернет-аудиторії, проаналізовано основні тенденції розвитку мережевих ЗМІ. The results of measuring the Internet audience are obtained. The main directions of the development of net media publications are ...
1288231
  Рябічев В.Л. Розвиток інтернет-аудиторії в Україні (друга пол. 2012 р. — перша пол. 2013 р.) / В.Л. Рябічев, Є.О. Каранов, О.В. Рябічева // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 247-251


  У статті розглянуто сучасне становище й основні тенденції розвитку інтернет-аудиторії України станом на 2013 р. Наведено результати спеціального вимірювання та проведено порівняльний аналіз з аналогічними дослідженнями 2012 р., здійснено розподіл ...
1288232
  Чуб О.О. Розвиток інтернет-банкінгу в глобальному середовищі // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2009. – № 1 (26). – С. 62-67
1288233
  Колотуха С. Розвиток інтернет-банкінгу в Україні: проблеми, переваги та перспективи розвитку / С. Колотуха, К. Мельник // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; голов. ред. В.Д. Базилевич ; редкол.: В.Д. Базилевич, В.А. Гладкий, В.П. Розумний [та ін.]. – Київ : Знання, 2019. – № 2 (150). – Бібліогр.: 5 назв
1288234
  Сабатін О.С. Розвиток інтернет-комерції в Україні // Міжнародна науково-практична конференція "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі" : 13 квітня 2017 р. : зб. тез / "Національні економічні стратегії розвитку в глобальному середовищі", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : НАУ, 2017. – С. 128-130
1288235
  Дучинська Н.І. Розвиток інтернет-комунікацій в Україні: особливості та перспективи / Н.І. Дучинська, К.В. Гуляєва // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпро, 2016. – Т. 24, № 10/1. – С. 71-77. – (Серія : Економіка ; вип. 10 (2)). – ISSN 2312-6779
1288236
  Кузнєцова Н. Розвиток Інтернет-маркетингу в Україні: проблеми та перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 63-65. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджені проблеми та перспективи розвитку Інтернет-маркетингу в українському секторі Всесвітньої Мережі, виявлено специфіку та параметри маркетингових комунікацій, здійснюваних онлайн. В статье исследуются проблемы и перспективы развития ...
1288237
  Валькова Н.В. Розвиток Інтернет-торгівлі в Україні: динаміка та вплив факторів // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2014. – С. 39-42. – (Серія : Економіка ; вип. 2 (43)). – ISSN 0869-0782
1288238
  Черничко С.Ф. Розвиток інфляційних процесів та їх вплив на економічні реформи в постсоціалістичних країнах // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : Збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2005. – Вип. 15.2. – С. 211-216. – ISBN 5-7763-2435-1
1288239
  Дорошенко І.В. Розвиток інфляційних процесів та їх глобалізаційна складова // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 6 (41). – С. 10-16. – Бібліогр. в кінці ст.


  Здійснено аналіз сучасних концепцій інфляції з урахуванням специфіки економіки країни. Виявлені переваги та недоліки основних показників інфляції. З"ясовані та описані тенденції інфляції, основні фактори впливу на індекс споживчих цін. Визначено роль ...
1288240
  Добуш Ю.Д. Розвиток інфокомунікаційної мережної інфраструктури для систем електронного урядування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Добуш Юрій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1288241
  Закусило О.К. Розвиток інформатики в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка / О.К. Закусило, Д.Б. Буй // Педагогічна і психологічна науки в Україні / Академія педагогічних наук України ; [ред. рада. : Кремень В.Г., Мадзігон В.М., Савченко О.Я. та ін. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2007. – Т. 2 : Дидактика, методика, інформаційні технології / [редкол. тому : Бібік Н.М. та ін.]. – С. 325-334. – ISBN 978-966-644-059-7
1288242
  Ріжняк Р. Розвиток інформатики як навчальної дисципліни у вищих педагогічних навчальних закладах України в другій половині ХХ століття // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 149-155. – ISSN 2309-9356


  В статті розкриті особливості розвитку інформатики як навчальної дисципліни у педагогічних інститутах та університетах нашої держави протягом 1960-2000 років у контексті еволюції мети вивчення дисципліни, зміни її структури, змістовного наповнення, ...
1288243
  Богач А. Розвиток інформаційних систем промислових підприємств на принципах аналітико-логістичної інформації / А. Богач, В. Мельник // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 247-251. – ISSN 1815-3232
1288244
  Урум Н.С. Розвиток інформаційних систем рішення основних завдань морехідної астрономії / Н.С. Урум, В.М. Федунов, В.І. Чебан // Новітні технології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Приватний вищ. навч. заклад "Університет новітніх технологій" ; редкол.: В.І. Богом"я, В.О. Боровий, В.Г. Бурачек [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. № 1 (11). – С. 112-117 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2524-0102
1288245
  Деньга Світлана Миколаївна Розвиток інформаційних систем управління за бюджетами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 10. – С. 41-48. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано ринок систем управління за бюджетами. Виявлено їхні основні недоліки та напрями розвитку.
1288246
  Кононов М.В. Розвиток інформаційних та телекомунікаційних технологій для роботи з метою діагностичною інформацією / М.В. Кононов, О.О. Судаков // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 88-89
1288247
  Трусова Т.В. Розвиток інформаційних технологій в управлінні освітою : інформаційні технології в економіці та управлінні // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 10. – С. 209-213. – Бібліогр.: 12 назв
1288248
  Недільніченко В.Д. Розвиток інформаційних технологій і національна безпека України // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2009. – № 3 (22). – С. 43-57.
1288249
  Кучеренко К. Розвиток інформаційних технологій та їх запровадження у діяльність підприємств туристичної сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 31-35. – (Економіка ; вип. 10 (163)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто потенційні можливості інформаційних технологій в управлінні реалізації туристичного продукту, визначення переваг використання інтернет-ресурсів як для туристичних фірм, так і для їх клієнтів. Проведено аналіз розвитку та запровадження ...
1288250
  Рахматуллаєв М. Розвиток інформаційних технологій у бібіліотеках Узбекистану. Реформи та їх результати // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАНУ; Нац. бібліотека України ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-25. – ISSN 1029-7200
1288251
  Ромін Д.О. Розвиток інформаційних технологій як ключова компетенція становлення суспільства знань // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 256-263


  Стрімкий розвиток ІТ - технологій характеризується становленням інформаційного суспільства, в якому все більшого значення набувають способи передачі, обробки та зберігання інформації. В умовах глобалізаії інформаційних потоків дане питання стає більш ...
1288252
  Ковтунець В. Розвиток інформаційно-аналітичного забезпечення управління освітою // Освітня аналітика України : науково-практичний журнал / ДНУ "Ін-т освітньої аналітики" ; редкол.: Лондар С.Л., Бахрушин В.Є., Гриневич Л.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. № 1 (2). – С. 127
1288253
  Сусська О.О. Розвиток інформаційно-комунікативних теорій мас-медіа та вивчення впливу інформаційного простору на особистість людини // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 211-226. – ISBN 966-8906-05-5
1288254
  Воронкін О. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України у 90-х роках XX ст. - на початку XXI ст. // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсонський держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. – Херсон, 2014. – Вип. 20. – С. 99-116. – Бібліогр.: 101 назв. – ISSN 1998-6939


  У статті на основі широкого кола джерел і матеріалів здійснено спробу визначити і охарактеризувати основні віхи еволюції інформаційно-комунікаційних технологій навчання студентів вищих навчальних закладів України з 90-х років XX ст. до сьогодення. ...
1288255
  Городецька І. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційне домінування // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 5-8


  Стаття розкриває, яким чином інформаційне домінування пов"язане з розвитком інформаційних і комунікаційних технологій, і показує, що саме можливості використання сучасних інформаційних та комунікаційних технологій визначають місце й роль суб"єктів та ...
1288256
  Михайловська О.В. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій та їх роль у "новій" економіці ХХІ століття // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 10. – С. 159-169
1288257
  Каїді В. Розвиток інформаційно-комунікаційної інфраструктури у глобальному електронному просторі // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 11 (244). – С. 23-25. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто основні особливості розвитку інформаційно-комунікаційної інфраструктури у глобальному електронному просторі на сучасному етапі його розвитку.
1288258
  Сороко Н.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічної спеціальності в умовах комп"ютерно орієнтованого середовища : автореф. дис ... канд. пед. наук : 13.00.10 / Сороко Наталія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інфом. технол. і засобів навчання. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1288259
  Стрельченко Л.В. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх викладачів англійської мови у Великій Британії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 126-132. – ISSN 2312-5993


  Актуалізовано проблему професійної підготовки викладачів англійської мови як іноземної в британських університетах на основі інтеграції інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний процес і формування інформаційно комунікаційної компетентності ...
1288260
  Тітова А.В. Розвиток інформаційно-освітнього середовища медичних закладів вищої освіти як одна з педагогічних умов формування професійної компетентності майбутніх сімейних лікарів // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н. Бібік, М. Євтух, М. Кириченко [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 98-113. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2218-7650
1288261
  Купалова Г.І. Розвиток інформаційно-статистичної бази економічного аналізу лізингової діяльності / Г.І. Купалова, Ю.С. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2006. – № 12 (67). – С. 162-166
1288262
  Колеснік В.І. Розвиток інформаційно-телекомунікаційної системи органів державної статистики України / В.І. Колеснік, О.О. Пузанова // Статистика України : науково-інформаційний журнал / Держ. ком. статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2009. – № 3 (46). – С. 4-12 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1288263
  Чернікова Л.А. Розвиток інформаційно-технологічної компетентності вчителів у системі післядипломної педагогічної освіти : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Чернікова Людмила Антонівна ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1288264
  Кириченко М.О. Розвиток інформаційно-технологічної сфери та її вплив на формування цифрового світогляду та цифрової ідеології сучасної людини // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2019. – Вип. 77 : Філософія. – С. 35-46. – ISSN 2072-1692


  Мета статті – концептуалізація впливу інформаційно-технологічної сфери на цифровий світогляд та ідеологію сучасної людини, яке ми представляємо як системне діджиталізоване мислення. Результати дослідження. Доведено, що розвиток ...
1288265
  Даніч В.М. Розвиток інформаційно-управлінських архітектур вищих навчальних закладів в умовах дезінтеграції / В.М. Даніч, С.М. Шевченко // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – C. 58-66. – (Серія "Економічна" ; вип. 92). – ISSN 2311-2379


  Стаття висвітлює фактологію, особливості та засади функціонування вищих навчальних закладів, в першу чергу Луганської та Донецької областей, в умовах бойових дій і дезінтеграції територій.
1288266
  Садовий М.І. Розвиток інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп"ютерних технологій при розв"язанні фізико-технічних задач / М.І. Садовий, О.В. Рєзіна, О.М. Трифонова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2019. – Вип. 183. – С. 29-38. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988


  Окреслення елементів методики розвитку ІЦК майбутніх фахівців КТ під час роз"язання задач із ФТД за допомогою моделювання фізичних процесів і систем із використанням комп"ютерних програм, створених мовою програмування Python.
1288267
  Кучмій О.П. Розвиток інформаційного бізнесу в Китайській Народній Республіці / О.П. Кучмій, Є. Морозюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 1. – С. 41-43
1288268
  Прокудін Г.С. Розвиток інформаційного забезпечення контролю за переміщенням товарів через митний кордон України / Г.С. Прокудін, О.А. Чупайленко, А.М. Дмитриченко // Інформаційні процеси, технології та системи на транспорті : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. транспортний ун-т. – Київ, 2014. – № 2. – С. 3-12
1288269
  Балашова А. Розвиток інформаційного сектору України в умовах глобальної економічної трансформації // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження: спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 11 : Одеський державний економічний університет. – С. 54-57. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944


  На основі кореляційно-регресійного методу здійснено аналіз стану і перспектив розвитку інформаційного сектору економіки України. Пропонується загальна структура індикаторів, адаптована для оцінки розвитку інформаційного сектору. Обгрунтовується ...
1288270
   Розвиток інформаційного суспільства : колектив. монографія : [в 10 т.] / ВНЗ "Ун-т економіки та права "КРОК". – Київ : Університет економіки та права "КРОК". – ISBN 978-966-7735-89-0
Т. 10 : Інформаційно-комунікаційні аспекти міжнародної та націоналної безпеки / [Ткач Д.І., Картунов О.В., Кравченко Ю.В. та ін. ; наук. ред. Ткач Д.І.]. – 2013. – 341, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці глав
1288271
  Згуровський М.З. Розвиток інформаційного суспільства в Україні : Правове регулювання у сфері інформаційних відносин / М.З. Згуровський, М.К. Родіонов, І.Б. Жиляєв ; МОНУ, Нац. техн. ун-т України "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2006. – 544 с. – ISBN 966-622-214-0
1288272
  Корепанов О.С. Розвиток інформаційного суспільства в Україні: iсторичний аспект статистики інформаційно-комунікаційних технологій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 1. – C. 95-100. – ISSN 2222-0712
1288273
  Сіленко А. Розвиток інформаційного суспільства в Україні: позитиви та ризики // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2007. – Вип. 10. – С. 197-207. – ISBN 966-8878-07-8. – ISSN 1810-5270
1288274
  Іваницький І. Розвиток інформаційного суспільства і освіта // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2018. – С. 48-55. – (Економіка АПК ; № 25). – ISSN 2524-0862
1288275
  Яременко Ю.А. Розвиток інформаційного суспільства та його вплив на комунікативний простір освітнього дискурсу // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 353-355. – ISBN 966-638-142-7
1288276
  Чорногор Я. Розвиток інформаційного суспільства у Скандинавських країнах / Я. Чорногор, Т. Михайдюк // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 20-22.
1288277
  Піскорська Г.А. Розвиток інформаційного суспільства у Франції / Г.А. Піскорська, Є.В. Шкуров // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 212-217
1288278
  Піскорська Розвиток інформаційного суспільства Франції / Піскорська, Є.В. Шкуров // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2013. – Вип. 117, (ч. 2). – С. 16-22. – ISSN 2308-6912


  У статті досліджується політика Франції в сфері розбудови інформа- ційного суспільства. Аналізуються проекти PAGSI ("Програма дій з переходу Франції в інформаційне суспільство"), "Administration Electronique 2004/2007" ("Електронний уряд 2004/2007"), ...
1288279
  Зеліско І.М. Розвиток інформаційного суспільства як домінанта інноваційного зростання / І.М. Зеліско, О.О. Сосновська, Ху Сунцзе // Економіка. Менеджмент. Бізнес : збірник наукових праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (27). – C. 33-39. – ISSN 2415-8089
1288280
  Пушкар М.Р. Розвиток інформаційної бази для сучасного бізнесу // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / ПП "Ін-т економіки, технологій і п-ва " [та ін.] ; голов. ред. Клапків Ю.М. ; редкол.: Белінська Л.В., Варченко О.М., Глінковська Беата [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – № 7/8 (89). – С. 110-118. – ISSN 2309-1533
1288281
  Онищенко О. Розвиток інформаційної грамотності - неодмінне завдання бібліотек (Вступ) // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / НАН Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоц. акад. наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров ; редкол.: А. Онищенко, А. Аслитдинова, И. Беляева [и др.]. – Киев, 2020. – Вып. 18. – С. 7-12. – ISSN 2224-1825
1288282
  Скибун О.Ж. Розвиток інформаційної інфраструктури в Україні: практичний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2015. – Вип. 4 (56). – С. 141-148. – ISSN 2078-9165
1288283
  Кириченко В.В. Розвиток інформаційної компетентності у процесі підготовки студентів ЗВО // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 110-117. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1288284
  Пушкарьова Т. Розвиток інформаційної компетентності учнів і вчителів у процесі впровадження нових моделей навчання // Післядипломна освіта в Україні / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2011. – № 2 (19). – С. 11-13
1288285
   Розвиток інформаційної культури як умова єдності українського суспільства = Develohment of informational culture as a condition of ukrainian society"unity / [О. Онищенко, В. Горовий, Л. Галаган та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського, 2017. – 248, [4] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр.: с. 223-249. – ISBN 978-966-02-8372-5
1288286
  Разіцький В. Розвиток інформаційної політики США в умовах поширення арабського націоналізму в країнах району Перської Затоки наприкінці Другої світової війни // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квітня 2008 р.) / КНУТШ, Історичний фак. Наукове т-во студентів та аспірантів ; [ред. кол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 1, ч. 2. – С. 95-97
1288287
   Розвиток інформаційної та видавничої справи України у першому кварталі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-4
1288288
   Розвиток інформаційної та видавничої справи України у першому кварталі 2008 року // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 5. – С. 3-4
1288289
  Мартинчик О.А. Розвиток інфраструктури аграрного ринку як напрям підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 117-120


  У статті здійснено історичний генезис створення та функціонування оптових ринків сільськогосподарської продукції в розвинутих країнах. Вказано на необхідність створення та проблемні аспекти, що стримують формування і функціонування інфраструктури ринку ...
1288290
  Кірєєв О.І. Розвиток інфраструктури банківського сектора: європейський досвід / О.І. Кірєєв, Р.М. Набок // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України : Збірник наукових праць / Українська академія банківської справи Нац. банку України. – Суми, 2005. – Т. 12. – С. 9-15. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – ISBN 966-566-281-3
1288291
   Розвиток Інфраструктури Ботанічного Саду ім. О.В. Фоміна / [підсумок: О.П. Олійник, С.М. Кудревич]. – [Київ] : [б. в.], 2016. – 11 арк.
1288292
  Верхоглядова Н.І. Розвиток інфраструктури внутрішнього ринку // International labour review. – Geneva, 2011. – Vol.150, N 3/4. – С. 10-19. – ISSN 0020-7780
1288293
  Редька К. Розвиток інфраструктури інфокомунікацій і становлення суспільства України // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко. – Київ, 2018. – № 7 (264), липень. – С. 36-39. – ISSN 2076-9326


  Розглянуто проблему впливу інфокомунікацій на становлення інформаційного суспільства. Наведено характеристику сучасних інформаційних мереж в Україні, на основі якої запропоновано юридично-правові механізми їх становлення та розвитку
1288294
  Олійник Н. Розвиток інфраструктури ринку житла в Україні: актуальні проблеми та напрями державного регулювання // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2011. – № 1. – С. 131-138
1288295
  Бабовал Н.Р. Розвиток інфраструктури ринку освітніх послуг вищої школи в Україні // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. – Хмельницький, 2017. – № 2 (35). – С. 138-144. – ISSN 2308-1988
1288296
  Горун М.В. Розвиток інфраструктури у Гусятинському рекреаційному центрі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 192-197. – Бібліогр.: 7 назв.
1288297
  Желіхівська А.М. Розвиток інфраструктури фондового ринку України в умовах глобалізації // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 7/8 ( 98/99). – С. 48-52
1288298
  Бобух І.М. Розвиток інфраструктури як структурна реформа в Україні: інвестиційні аспекти, міжнародний досвід та аудит / І.М. Бобух, О.А. Герасімова // Економіка України : науковий журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: О.І. Амоша, О.М. Балакірєва, О.Г. Білорус [та ін.]. – Київ, 2020. – № 8 (705). – С. 24-39. – ISSN 2522-9303
1288299
  Єжов С.В. Розвиток інфраструктурних об"єктів на основі нових архітектурно-конструктивних систем // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 383-387. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-3455
1288300
  Омельченко В.Я. Розвиток інфраструктурного забезпечення світового ринку електронної логістики / В.Я. Омельченко, Г.П. Омельченко // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2021. – С. 228-231. – (Економічні науки ; № 5, т. 1). – ISSN 2307-5740
1288301
  Гусєва М.О. Розвиток інфраструктурного забезпечення транскордонних ринків // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 1 (71). – С. 42-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1562-0905
1288302
  Вереітіна І.А. Розвиток іншомовленнєвих комунікативних навичок в умовах інтерактивного освітнього середовища / І.А. Вереітіна, О.В. Попель, Н.Л. Добровольська // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2018. – Вип. 2 (35). – С. 27-39. – ISSN 1998-6939


  "У статті розглянуто дидактичні питання розробки інтерактивних навчальних середовищ до вивчення дисципліни "Іноземна мова (за професійним спрямуванням)" у віртуальній чи доповненій реальності."
1288303
  Лукановська А. Розвиток іншомовних здібностей студентів нефахових спеціальностей у контексті вимог сучасності // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 117-124. – (Серія педагогічна ; Вип. 26)
1288304
  Михайленко Л. Розвиток іншомовної компетентності лікарів у системі післядипломної освіти (зарубіжний досвід) // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конференції 7-8 черв. 2018 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізованому світі,міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2018. – С. 207-210
1288305
  Субота Л.А. Розвиток іншомовної комунікативної компетентності іноземних студентів у процесі оволодіння мовою навчання : монографія / Л.А. Субота ; М-во науки та освіти України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків : Майдан, 2020. – 303, [1] с. – Бібліогр.: с. 279-303. – ISBN 978-966-372-762-2
1288306
  Лесневська К.В. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції у контексті рекомендацій Ради Європи з мовної освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2016. – С. 196-198. – (Серія "Філологічна" ; вип. 62). – ISSN 2519-2558
1288307
  Корж О.Ю. Розвиток іншомовної комунікативної компетенції як важливої складової майбутнього професійно-ділового спілкування студентів немовних спеціальностей / О.Ю. Корж, О.А. Ціхонька // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 7 (321), жовтень : Філологічні науки. – С. 180-187. – ISSN 2227-2844
1288308
  Оніщук І.І. Розвиток іншомовної освіти вчителів гуманітарних спеціальностей у педагогічних університетах України (середина XX - початок XXI cтоліття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Оніщук Ірина Ігорівна ; М-во освіи і науки України, Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2019. – 21 с. – Бібліогр.: 34 назви
1288309
  Євтушенко Н.М. Розвиток іпотечного кредитування в посткризовий період в Україні // Економічний вісник університету : зб. наук. праць учених та аспірантів / державний педагогічний університет ім. Сковороди Г. Переяслав-Хмельницький. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 20/1. – С. 142-148. – ISSN 2306-546X
1288310
  Войтюк А.В. Розвиток іпотечного кредитування в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 6. – С. 101-105.
1288311
  Іванова С.В. Розвиток іпотечного кредитування в Україні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 78-83. – ISSN 2221-1055
1288312
  Кривенко В.Г. Розвиток іпотечного кредитування у контексті забезпечення конкурентоспроможності економіки України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2009. – Вип. 18. – С. 317-323


  В статті досліджено особливості та напрями впливу іпотечного кредитування на конкурентоспроможність національної економіки. Виявлено проблеми та перешкоди розвитку іпотечного кредитування. Розроблено пропозиції щодо основних напрямів розвитку ...
1288313
  Янковська Т.В. Розвиток іранської ядерної програми в контексті радянсько-американського протистояння // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 73. – С. 565-574
1288314
  Мазуренко А.В. Розвиток ІРО в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 8. – С. 61-63
1288315
  Стамбол І. Розвиток історико-біографічної славістики в Україні у 90-х роках XX ст. // Слов"янські обрії : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Укр. комітет славістів, ; Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського ; редкол.: О. Онищенко, Л. Дубровіна, Л. Вахніна [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 9 : XVІ Міжнародний з"їзд славістів. – С. 356-366
1288316
  Назарчук Т. Розвиток історико-краєзнавчої бібліографії в Криму (20-30-ті роки XX століття) // Краєзнавство : науковий журнал / Національна спілка краєзнавців України; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2009. – № 3/4. – С. 103-110
1288317
  Терес Н.В. Розвиток історико-культурного туризму в Азербайджані // Азербайджан крізь призму минулого й сьогодення : програма та матеріали Міжнар. наук. конф. (27 трав. 2020 р.) / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. нової та новіт. історії зарубіж. країн ; Ін-т історії ім. А.А. Бакіханова НАН Азербайджану ; [упоряд.: О.Р. Купчик]. – Київ : [б. в.], 2020. – С. 89-93
1288318
  Терес Н. Розвиток історико-культурного туризму в Україні на сучасному етапі // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 30-35. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "Активне просування історико-культурного туристичного продукту є важливою характерною рисою сучасного світового туризму. Базовим маркером історико-культурного туризму є відвідування головних об"єктів, які характеризують історичний процес та культурні ...
1288319
  Юнгер К. Розвиток історико-культурного туризму в Фінляндії // Історико-культурний туризм: український та світовий досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук. конф. [Київ, 5 квіт. 2019 р.] / Іст. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка, Каф. етнології та краєзнавства ; Нац. спілка краєзнавців України, Київ. міська орг. ; [упоряд.: Н.В. Терес, О.П. Гончаров ; редкол.: О.П. Реєнт (голова) та ін.]. – Київ : Фоліант, 2019. – С. 91-95. – ISBN 978-617-7399-29-1


  "У XXI столітті проблеми історії, розвитку і відродження народної культури набувають все більшої актуальності. Саме туризм є найкращим способом знайомства з іншою культурою. Культурне надбання народів усіх країн входить до спільної спадщини людства, ...
1288320
  Юрчук В.І. Розвиток історико-партійної науки в республіці на сучасному етапі // Український історичний журнал : орган Інституту історіїАкадемії наук Української РСР, Інституту історії партії при ЦК компартії України - філіалу Інституту марксизму - ленінізму при ЦК КПРС. – Київ, 1975. – № 2 (167), лютий. – С. 19-29
1288321
  Гоцуляк В.В. Розвиток історичних знань у другій половині XVIII ст. і Григорій Сковорода // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 116-118. – ISBN 978-966-493-676-4
1288322
  Місостов Т.Ю. Розвиток історичного краєзнавства на Лівобережній Украні ( друга половина 19- початок 20 ст.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец. 07.00.01 / Тотраз Юрійович Місостов; Харк. нац. ун-ь ім. В.Н.Каразіна,. – Харків, 2006. – 21с. – Бібліогр.: 7 назв
1288323
  Бесєдіна Н.В. Розвиток історичного краєзнавства на Полтавщині (кінець 50-х - 80-і рр. 20 ст.) : Автореф. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Бесєдіна Н.В.; Харків. нац. ун-тет ім.В.Н.Каразіна. – Київ, 2002. – 17 с. – Бібліогр.: с.15
1288324
  Ігнатенко Марина Миколаївна Розвиток історичного краєзнавства на Чернігівщині у другій половині 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. істор. наук: 07.00.01 / Ігнатенко М.М.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв.
1288325
  Ігнатенко М.М. Розвиток історичного краєзнавства у вищих навчальних закладах Чернігівщини другої половини XX ст. // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 33-37. – ISSN 2077-1800
1288326
  Алєксєєнко А. Розвиток історичного краєзнавства у вищій школі в радянську добу : основні напрямки діяльності ВНЗ Харкова (1950-і - 1980-і рр.) // Краєзнавство : науковий журнал / Всеукраїнська спілка краєзнавців; Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2008. – № 1/4. – С. 28-35.
1288327
  Бєсєдіна Ю. Розвиток історичного принципу моделювання світу у "Повісті врем"яних літ" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 19-25
1288328
  Сосса Р.І. Розвиток історичної картографії в Україні // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2020. – № 2 (110). – С. 57-64. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1561-4980
1288329
  Ремех Т.О. Розвиток історичної компетентності десятикласників засобами підручника історії України // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 23. – С. 244-258. – ISBN 978-966-644-526-4. – ISSN 2411-1309
1288330
  Лавров П.А. Розвиток історичної науки в Київському університеті за 50 років // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1967. – С. 17-35. – (Серія історії ; № 9)
1288331
  Дядиченко В.А. Розвиток історичної науки в Українській РСР / В.А. Дядиченко, Ф.Є. Лось, В.Г. Сарбей ; АНУ РСР, Ін-т історії. – Київ : Наукова думка, 1970. – 80с.
1288332
   Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади.. – К, 1973. – 254с.
1288333
  Погребна О. Розвиток історичної освіти в умовах суспільно-політичного розвитку УРСР (40-60-ті рр. XX ст.) // Дні науки історичного факультету - 2008 : матеріали міжнар. наук. конф. студ, аспірантів та молодих учених, присвяченої 90-річчю Гетьманату Павла Скоропадського (23-24 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. фак., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін.]. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів, 2008. – Вип. 1, ч. 1. – С. 104-106
1288334
  Буряк С.А. Розвиток історичної освіти та науки в Київському державному педагогічному інституті імені О.М. Горького у повоєнний період (1944-1956 рр.) // Вісник аграрної історії : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Нац. ун-т біоресурсів і природокорист. України ; Держ. наук. с.-г. б-ка Нац. акад. агр. наук. – Київ, 2012. – Вип. 3. – С. 117-122
1288335
  Терзі О.С. Розвиток історії ідеї правової держави // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 1. – С. 148-152. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті досліджується процес розвитку і становлення поглядів на правову державу, починаючи з найдавніших часів і закінчуючи сучаною українською правовою думкою. Автор робить висновок про те, що розвиток ідеї правової держави продовжувався ...
1288336
  Трачук Т.А. Розвиток історії української преси к працях науковців початку XX ст. // Українське журналістикознавство : щорічний науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; Науково-метод. комісія з журналістики при М-ві освіти і науки України. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 5-8


  У статті розглянуто історико-журналістські праці В. Щурата, В. Ігнатієнка, І. Кревецького (початок ХХ століття), зроблено порівняльну характеристику запропонованих ними періодизацій розвитку друкованих видань в Україні. Trachuk Tetyana. Development of ...
1288337
  Виноградова О.В. Розвиток ІТ-маркетингу як інструменту просування продукції на ринок / О.В. Виноградова, Н.П. Недопако, Є.Є. Чуприна // Економіка. Менеджмент. Бізнес : науковий журнал : зб. наукових. праць / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Гудзь О.Є. ; редкол.: Апарова О.В., Беркман Л.Н., Боняр С.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (38). – С. 22-31. – ISSN 2415-8089
1288338
  Кемарська Л. Розвиток ІТ-сектору в Україні: перспективи та ризики, особливості оподаткування та обліку // Економічний вісник Дніпровського державного технічного університету : науковий журнал / Дніпров. держ. техн. ун-т ; редкол.: Будько О.В., Коренюк П.І., Плахотнік О.О. [та ін.]. – Кам"янське, 2020. – № 1 (1). – С. 104-114. – ISSN 2709-2879
1288339
  Ізвалов О. Розвиток ІТ-спільноти шляхом проведення міжнародного хакатону Global Game Jam / О. Ізвалов, В. Неділько, С. Неділько // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 5 (142). – С. 49-56. – ISSN 1682-2366
1288340
  Царенко Т.М. Розвиток ішемічного інсульту у пацієнтів з діабетом 2 типу : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Царенко Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 196 арк. – Бібліогр.: арк. 10-12, 165-196
1288341
  Царенко Т.М. Розвиток ішемічного інсульту у пацієнтів з діабетом 2 типу : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.04 / Царенко Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 21 с. з обкл. – Бібліогр.: 12 назв
1288342
  Дейч Д. Розвиток кадрового потенціалу бібліотеки як невіддільний складник її успішної діяльності // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал: щомісячник / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. М. Сенченко ; редкол.: Сенченко М., Давидова І., Асєєв Г. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 7 (288), липень. – С. 19-24. – ISSN 2076-9326
1288343
  Фостікова В.В. Розвиток кадрового потенціалу в органах місцевого самоврядування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 43-47. – (Державне управління ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Розроблено соціальні механізми розвитку кадрового потенціалу органів місцевого самоврядування в Україні. Розкрито зміст концепту "кадровий потенціал органів місцевого самоврядування", розроблено змістовну комплексну модель кадрового потенціалу органів ...
1288344
  Чернишова Є. Розвиток кадрового потенціалу навчальних закладів системи вищої освіти: зарубіжний досвід // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Дічек Н.П. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 2 (12), квітень - червень. – С. 68-80
1288345
  Хірівський Р. Розвиток кадрового потенціалу об"єднаних територіальних громад у контексті здійснення адміністративно-територіальної реформи в Україні // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 75-82 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 82. – ISSN 2313-3627
1288346
  Павлюк К.В. Розвиток казначейської системи виконання державного бюджету : бюджет // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 2. – С.78-90. – Бібліогр.: 13 назв
1288347
  Паробецький М.М. Розвиток Калузько-Долинського економічного вузла // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1969. – Вип. 6. – С. 160-167 : Табл.
1288348
  Смирнов І. Розвиток Кам"янця на Поділлі як комплексної туристичної дестинації: ресурси культурно-пізнавального, національно-патріотичного, містичного та меморіального туризму / І. Смирнов, О. Любіцева // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 47-54. – (Географія ; вип. 3/4 (80/81)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито особливості ресурсної бази для комплексного розвитку туризму у м. Кам"янці-Подільському, зокрема культурно-пізнавального, національно-патріотичного, містичного й меморіального різновидів туризму. Ресурси культурно-пізнавального та містичного ...
1288349
  Панасюк Р.П. Розвиток камерального права в Україні (теоретико-методологічний аспект) // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (46). – C. 21-27. – ISSN 2413-1342
1288350
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін. – Харків, 1930. – 601с.
1288351
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін, 1933. – 476с.
1288352
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1948. – 468с.
1288353
  Ленін В.І. Розвиток капіталізму в Росії / В.І. Ленін. – Київ, 1953. – 572с.
1288354
  Пономарьов О.М. Розвиток капіталістичних відносин у промисловості України XVIII ст. / О.М. Пономарьов. – Львів, 1971. – 183с.
1288355
  Нестеренко О.О. Розвиток капіталістичної промисловості і формування пролеаріату на Україні в кінці 19 і на початку 20 ст. / О.О. Нестеренко. – К., 1952. – 180с.
1288356
   Розвиток кар"єри молодих науковців та їхня роль у розробці інновацій // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (177). – С. 4-5. – ISSN 1682-2366


  Делегація Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України взяла участь у науковій конференції Eurodoc (Євродок). Тема конференції: "Зайнятість докторів філософії: валоризуйте свої навички та досягайте повного потенціалу!". Вчені обговорили ...
1288357
  Щотка О.П. Розвиток кар"єрної орієнтації "менеджмент" у магістранток // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 91-97 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2411-3190
1288358
  Руденко Л.Г. Розвиток картографічного напряму досліджень в Інституті географії НАН України / Л.Г. Руденко, А.І. Бочковська // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2018. – № 1 (101). – С. 3-10 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1561-4980
1288359
  Даценко Л.М. Розвиток картографічної складової шкільної географічної освіти (до 40-х років XX ст.) // Часопис картографії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка, Географічний ф-т. – Київ, 2012. – Вип. 4. – С. 123-136


  Вивчення основ картографії як складової шкільних курсів географії залишається незмінним упродовж усього часу вивчення географії у школі. У статті здійснено історичний огляд змісту підручників, виданих у різні періоди, за якими можна простежити зміни у ...
1288360
  Палієнко Л.О. Розвиток картографування лікувально-рекреаційних і туристичних ресурсів на кафедрі геодезії та картографії Київського національного університету імені Тараса Шевченка // Вісник геодезії та картографії : Виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 13-15. – Бібліогр.: 10 назв
1288361
  Савченко М. Розвиток категоріального базису "економічна стійкість" // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя ; голов. ред. Білоус О.С. ; редкол.: Павликівська О.І., Кіляр О.Р., Рогатинський Р.В. [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (57). – С. 5-17. – ISSN 2409-8892
1288362
  Рижов С.М. Розвиток кафедри археології та музеєзнавства за роки незалежності України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 40-42. – (Історія ; Вип. 73). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто результати роботи кафедри археології та музеєзнавства Київського національного університету ім. Тараса Шевченка за останні 10 років. This article considers the basic results of work the department archaeology and muzeology Taras ...
1288363
  Катрич О.О. Розвиток кваліметричних методів оцінювання процесів систем управління якістю підприємств відповідно до вимог міжнародних стандартів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Катрич Олег Олександрович ; М-во освіти і науки України, Укр. інж.-пед. акад. – Харків, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 16 назв
1288364
  Свєшнікова Л.В. Розвиток квантової медицини в Україні / Л.В. Свєшнікова, М.П. Стародуб // Фізика живого (Біофізика і далі) : теоретичне і науково-практичне видання. – Київ, 1997. – Т. 5, № 1. – С. 123-127. – ISSN 1023-2427
1288365
  Шамборовський Г.О. Розвиток кейнсіанства та відродження лібералізму в ХХ ст. // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 16, серпень. – С. 36-39. – ISSN 2306-6814
1288366
  Орлів М.С. Розвиток керівних кадрів федеральних агентств у США: досвід для України // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2017. – № 2 (85). – С. 87-94. – (Серія "Державне управління" ; № 2 (85)). – ISSN 2310-2837
1288367
  Черевко І.А. Розвиток Києва і його вплив на природне середовище // Київський географічний щорічник : науковий збірник / Українське географічне товариство Київський відділ; Київський нац.. ун. ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 120-128. – Бібліогр.: 8 назв
1288368
  Бошицький Ю.Л. Розвиток Київського університету права Національної академії наук України у 2018/2019 навчальному році: кроки до створення університету світового класу / Ю.Л. Бошицький, Н.В. Загрішева // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3. – С. 4-9. – ISSN 2219-5521
1288369
  Лі Фень Розвиток Китайсько-українського економічного співробітництва в сучасних умовах : Автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.05.01 / Лі Фень ; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут міжнар. відносин. – Київ, 1998. – 16 с.
1288370
  Бойко А.М. Розвиток китайського естрадно-вокального мистецтва в 1970–1990-х рр.: культурно-історичні та жанрово-стильові особливості // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Алфьорова З.І., Бистрова Т.Ю., Здоровець І.В. [та ін.]. – Харків, 2018. – C. 90-100. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 59). – ISSN 2410-5325
1288371
  Величко В.В. Розвиток китайської економічної дипломатії: наукові підходи, досягнення та проблеми // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2010. – Вип. 16 : Зовнішня політика, світова дипломатія і світовий порядок: зміст, закономірності, механізми розвитку. – С. 111-120. – ISBN 966-7196-06-2 (В16)
1288372
  Красілов А.Д. Розвиток кінезіологічної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і спорту на засадах диференційованого підходу : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Красілов Андрій Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1288373
  Бачинська О.М. Розвиток кінопрокату в Україні за гетьманату П. Скоропадського // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 15, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 15-16 березня 2016 року. – С. 3-4
1288374
  Курляк І.Є. Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (ХІХ - перша половина ХХ ст.) : 13.00.01:Дис.на здоб.наукового ступеня доктора педагогічних наук / Курляк І.Є.; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – Київ, 2000. – 473л. – Бібліогр.: С.389-436
1288375
  Курляк Ірина Євгенівна Розвиток класичної освіти на західноукраїнських землях (ХІХ - перша половина ХХ століття) : Автореф... доктора педагогічнихнаук: 13.00.01 / Курляк Ірина Євгенівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 44л.
1288376
  Мицюк С. Розвиток кластерів в національній економіці як ефективний механізм підвищення конкурентоспроможності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-50. – (Економіка ; Вип. 123). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто питання кластеризації економіки, як ефективного механізму підвищення конкурентоспроможності. Досліджуються проблеми створення кластерів і їх розвитку. Рассматриваются вопросы кластеризации экономики, как эффективного механизма повышения ...
1288377
  Середюк В.Н. Розвиток клінічного мислення у внутрішній медицині (за моделлю СBCR) на прикладі клінічного випадку: первинна легенева гіпертензія // Вісник проблем біології і медицини : український науково-практичний журнал / Українська акад. наук ; Вищ. держ. навч. закл. України "Українська мед. стоматологічна акад." ; редкол.: Ждан В.М., Проніна О.М., Чайковський Ю.Б. [та ін.]. – Полтава, 2018. – Вип. 3 (145). – C. 226-229. – ISSN 2077-4214
1288378
  Діденко С.В. Розвиток клінічної психології в США // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 115-117. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1288379
  Новак О.М. Розвиток ключових компетентностей майбутніх педагогів професійного навчання у процесі вивчення дисципліни "Педагогіка вищої школи" // Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – C. 316-331. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 5 (спецвип.)). – ISSN 2518-7600
1288380
  Літінська О. Розвиток ключових компетентностей молодших бакалаврів гуманітарних спеціальностей у параметрах особистісно-зорієнтованої освітньої парадигми // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 28-35. – ISSN 2414-5076
1288381
  Васюк Н.О. Розвиток ключових компетенцій при підготовці керівних кадрів за спеціальністю "державне управління у сфері охорони здоров"я" // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 99-102. – Бібліогр.: 16 назв
1288382
  Фіть Л. Розвиток книговидавничої справи м.Черкаси кінця ХІХ – початку ХХ століть // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 9, ч. 1. – С. 111-118
1288383
  Бабич О.І. Розвиток книжкової справи Києво-Печерського монастиря в домонгольську добу // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 27. – С. 23-30


  Стаття присвячена історії книжкової справи Києво-Печерського монастиря домонгольської доби: її започаткованню, розвитку, книгозбиранню, долі книжкових зібрань монастиря в післямонгольську добу, ролі книги в житті києво-печерських ченців.
1288384
  Коца Р.О. Розвиток книжкової традиції на Закарпатті // Українська мова : науково-теоретичний журнал / НАН України, Ін-т укр. мови ; редкол.: А. Даниленко, П. Гриценко, К. Городенська [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (80). – С. 93-108. – ISSN 1682-3540


  Характкристика творів, написаних церковнослов"янською мовою на Закарпатті в XIV-XV ст.
1288385
  Копанєва В. Розвиток когнітивної концепції наукової комунікації // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. В. Попик. – Київ, 2017. – № 6 (242). – С. 3-9. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано лінгвістичні та нейрофізіологічні витоки когнітивних наук, розкриті у бібліопсихологічній теорії М. Рубакіна.
1288386
  Байоль О.В. Розвиток когнітивної моделі надломлення особистості (на матеріалі ранніх творів Теннессі Вільямса) // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 21-37
1288387
  Музичко О. Розвиток козакознавчих студій у Миколаєві та Херсоні наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. // Чорноморська Минувшина : записки Відділу історії козацтва на Півдні України / Н.-д. ін-т козацтва, Ін-т історії України НАН України, Від. історії козацтва на Півдні України, Іст. ф-т Одес. нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова ; редкол.: Смолій В.А., Бачинська О.А., Вінцковський Т.С. [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 12. – C. 142-160. – ISSN 2519-2523
1288388
  Сапко М.О. Розвиток колажних прийомів у європейському мистецтві ХХ століття. "Новий реалізм" - поворот до об"єктивних художніх форм // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – Т. 75 : Теорія та історія культури
1288389
  Ивасюта М.К. Розвиток колгоспного ладу в західних областях Української РСР / М.К. Ивасюта. – Київ, 1960. – 40с.
1288390
  Овчаренко Ф.Д. Розвиток колоїдної хімії на Україні / Ф.Д. Овчаренко. – Київ : АН УРСР, 1955. – 32 с.
1288391
  Мещеряк І.Є. Розвиток колоніального управління у Південній Родезії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 72-78. – (Серія права ; № 12)


  В статье освещены вопросы британского колониального управления в Южной Родезии и раскрыты исторические предпосылки возникновения расизма в этой стране.
1288392
  Грищенко І.М. Розвиток комерційної діяльності підприємств гуртової торгівлі : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 2. – С. 4-8 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1288393
  Постолатій Віталій Володимирович Розвиток комерційної освіти в Україні : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Постолатій Віталій Володимирович; КУ. – Київ, 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.155-180
1288394
  Постолатій В.В. Розвиток комерційної освіти в Україні (1804-1920 рр.) : Автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Постолатій В.В.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – 25 с.
1288395
  Бондаренко В.В. Розвиток комерційної реклами на сторінках періодики Східної України середини ХІХ — початку ХХ століття // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 7. – С. 62-64
1288396
  Ріжняк Р. Розвиток комп"ютерних мереж та розподілених комп"ютерних середовищ у вищій школі України в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття: історіографія проблеми // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 44. – С. 166-173. – ISSN 2309-9356


  У статті досліджуються історіографічні напрямки та етапи розвитку наукової думки про історію розвитку комп"ютерних мереж та розподілених програмно-апаратних комп"ютерних середовищ у ВНЗ України протягом другої половини ХХ на початку ХХІ століття. ...
1288397
  Стахов Є.О. Розвиток комп"ютерних технологій у ДНВП "Картографія" на базі програмного продукту MikroStstion : геоінформатика і кадастр // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2009. – № 3. – С. 52-55 : Схема. – Бібліогр.: 8 назв
1288398
  Ситар М.І. Розвиток компаративістики в Німеччині у XIX - ХХ століттях // Правова держава : щорічник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, Н.М. Пархоменко, О.Ф. Андрійко [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 33. – С. 593-601. – ISSN 0869-2491
1288399
  Смольницька О.О. Розвиток компаративного дискурсу Шекспіра, Лесі Українки й американської "сповідальної поезії" в "Коді української літератури" Ніли Зборовської // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2016. – C. 107-116. – (Серія "Філологічні науки" ; вип. 1, т. 2). – ISSN 2076-5770
1288400
  Локшина О. Розвиток компетентнісного підходу в освіті Європейського Союзу // Шлях освіти : Науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2007. – № 1. – С. 16-21.
1288401
  Марценюк О.О. Розвиток компетентнісного підходу в публічному управлінні // Публічне управління та митне адміністрування : (правонаступник наукового збірника "Вісник Академії митної служби України. Серія: "Державне управління") / Ун-т митної справи та фінансів. – Дніпро, 2016. – № 1 (14). – С. 116-121
1288402
  Прокопишин-Рашкевич Розвиток компетентностей менеджера завдяки застосуванню коучингу в організаціях / Прокопишин-Рашкевич, Я.В. Демків, .Блинда // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2018. – № 897. – С. 77-85. – (Серія: Проблеми економіки та управління ; вип. 2). – ISSN 0321-0499
1288403
  Гараба Н.П. Розвиток компетентностей учнів на уроках географії // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 2 (120). – С. 24-29 : табл., фото. – Бібліогр.: 4 назви
1288404
  Коваль Л.В. Розвиток компетенції органів територіального управління // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1971. – С. 11-16. – (Серія права ; № 12)


  В статье на основе анализа нормативного материала и на примере Советов Министров союзной республики показаны направления расширения компетенции территориальных органов управления в области планирования капитального строительства, финансирования, ...
1288405
  Бригідир І. Розвиток компетенцій персоналу в контексті забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Наука молода : збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету / ТНЕУ. – Тернопіль, 2010. – Вип. 14 : Економічні науки. До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – С. 11-14. – ISSN 1818-2682
1288406
  Рудич Л. Розвиток компетенцій як інструмент забезпечення ефективного управління соціальними проектами / Л. Рудич, В. Стеценко, В. Шаповалов // Galician economic journal : scientific journal / Ternopil Ivan Puluj National Technical University ; ed. board: Pavlukivska О.І., Kilyar O.R., Мarunenko N.Yu. [et al.]. – Ternopil, 2022. – № 3 (76). – С. 23-29. – ISSN 2409-8892
1288407
  Коломійчук В.С. Розвиток комплексу "Виробництво-споживання" приміського району в умовах ринкових відносин : Автореф... канд. економічнихнаук: 08.10.02 / Коломійчук В.С.; НАН України. Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 1995. – 17л.
1288408
  Верля Н.Й. Розвиток комунікативних здібностей майбутніх інженерів як актуальна проблема вищої освіти / Н.Й. Верля, Т.Л. Шкундя, О.М. Джежула // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 197-202. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1288409
  Голобокова О. Розвиток комунікативних компетентностей // Зарубіжна література : газета для вчителів та методистів зарубіжної літератури. – Київ, 2022. – Cічень - лютий (№ 1/2) : Тонкощі японської літератури. – С. 62-93


  Методика. Занаяття для учнів і учениць старших класів.
1288410
  Жукова А. Розвиток комунікативної активності при використанні інформаційних технологій // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 48-49
1288411
  Манжос Е.О. Розвиток комунікативної діяльності студентів у навчальному процесі // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2016. – С. 55-58. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 27 (37)). – ISSN 2411-2135
1288412
  Безрук В.М. Розвиток комунікативної компетентності державних службовців : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Безрук В"ячеслав Миколайович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1288413
  Попова О.В. Розвиток комунікативної компетентності з української мови учнів середньої школи в навчальній дискусії з використанням методичного зразка ситуативно-комунікативних завдань // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2019. – С. 100-108. – (Серія: педагогіка ; № 1). – ISSN 2311-6382
1288414
  Кукло О. Розвиток комунікативної компетентності курсантів під час навчання у ВНЗ як складова успішної майбутньої професійної діяльності // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 122-128. – ISSN 2312-1246
1288415
  Березка С. Розвиток комунікативної компетентності майбутніх практичних психологів засобами тренінгової діяльності / С. Березка, А. Кузнецова // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Хижняк І.А. (голов. ред.), Топольник Я.В., Гаврілова Л.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 1 (99). – С. 343-350. – ISSN 2077-1827
1288416
  Котелевська Л. Розвиток комунікативної компетентності студентів на заняттях української мови - запорука їх успішної соціалізації // Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" : [27 жовт. 2017 р.] / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – C. 73-76
1288417
  Насмінчук І.А. Розвиток комунікативної компетентності студентів на основі роботи з текстом // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 37-38
1288418
  Мейтарчан С.Ю. Розвиток комунікативної компетентності у ході професійної соціалізації майбутніх менеджерів // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – C. 136-139. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (30))
1288419
  Сердега Н.О. Розвиток комунікативної компетенції майбутніх медичних працівників через призму студентських іншомовних науково-практичних конференцій // Магістр медсестринства : український науково-практичний журнал / Житомир. медичний ін-т Житомир. облради ; голов. ред. В.Й. Шатило ; редкол.: І.Ю. Андрієвський, О.В. Антонов, К.В. Балабанова [та ін.]. – Житомир, 2019. – № 2 (22). – С. 100-105. – ISSN 2618-1592
1288420
  Артеменко Т.М. Розвиток комунікативної компетенції у процесі викладання іноземних мов / Т.М. Артеменко, І.П. Липко // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки. Збірник наук. праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту Украины ; Харк. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2012. – Вип. 21. – С. 8-17. – ISSN 2073-4379
1288421
  Пищик О. Розвиток комунікативної культури керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах адаптивного управління // Український педагогічний журнал : фахове періодичне видання : науковий журнал / Ін-т педагогіки НАПН України ; редкол.: Топузов О.М., Малихін О.В., Акірі І.К. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3. – С. 78-85. – ISSN 2411-1317
1288422
  Кудлай В.О. Розвиток комунікативної культури співробітництва Україна - НАТО / В.О. Кудлай, С.О. Цебро // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2020. – С. 48-54. – (Серія: Філософія, культурологія, соціологія ; вип. 19). – ISSN 2226-2849
1288423
  Присяжнюк О.М. Розвиток комунікативної толерантності як професійно важливої здатності соціального працівника : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Присяжнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 16с. – Бібліогр.: 7 назв
1288424
  Присяжнюк О.М. Розвиток комунікативної толерантності як професійно важливої здатності соціального працівника : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Присяжнюк О.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 206 л. + Додатки : л. 191-206. – Бібліогр.: л. 170-190
1288425
  Дунас Н.В. Розвиток комунікаційних стратегій маркетингу електронних банківських послуг для фізичних осіб // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1. – С. 344-350. – ISSN 2222-0712
1288426
  Пилипчук В.П. Розвиток комунікаційної моделі маркетингу туристичних послуг / В.П. Пилипчук, О.Д. Лендєл // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – С. 87-92. – (Серія "Економіка" ; вип. 2 (4), ч. 2). – ISSN 2313-8114
1288427
  Наконечний С.Т. Розвиток комуністичної праці на селі / С.Т. Наконечний. – Львів, 1970. – 127с.
1288428
  Баран О. Розвиток конвективних структур у сонячній фотосфері / О. Баран, М. Стоділка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  На основі моделей фотосферної конвекції, отриманих з використанням даних VTT шляхом розв"язку оберненої задачі нерівноважного переносу випромінювання, проведено дослідження розвитку конвективних структур у сонячній фотосфері. Для цього проаналізовано, ...
1288429
  Олексюк В.В. Розвиток конвективних течій та трансформація вихрових структур у потоці неоднорідної рідини : Автореф...канд. техн.наук: 01.02.05 / Олексюк В.В.; НАНУ. – Київ, 2000. – 16 с. – Бібліогр.:с.13-14
1288430
  Фединяк Г.С. Розвиток конвенцій з питань сімейних правовідносин // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 485-494. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1288431
  Ходаков М.Б. Розвиток конвенційних норм міжнародного права, що регулюють виробництво, розповсюдження та застосування наркотичних засобів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1968. – С. 119-125. – (Серія права ; № 9)


  В статье анализируются этапы развития конвенционных норм международного права, которые в целях борьбы с наркоманией регулируют производство, распространение и потребление наркотических средств. Рассматриваются практические и юридические аспекты борьбы ...
1288432
  Гражевська Н.І. Розвиток конкурентних засад внутрішнього ринку в трансформаційній економіці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 18-19. – (Економіка ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано проблеми розвитку конкурентних засад функціонування внутрішнього ринку як важливого чинника інноваційного орієнтованого економічного зростання.
1288433
  Бутовченко К. Розвиток конкурентного законодавства в Україні. Досвід міжнародний, стратегія вітчизняна // Юридична газета. – Київ, 2013. – 12 лютого (№ 7). – С. 15
1288434
  Медведєв А. Розвиток конкурентного законодавства в умовах трансформації України / А. Медведєв, К. Ярчевська // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України; КНУТШ; Київський нац. торг-економічний ун-т. – Київ, 2009. – № 2 (33). – С. 43-47


  Конкурентне право справедливо можна віднести до окремої, незалежної галузі права України насамперед через те, що на сьогодні воно має свій чітко визначений предмет, методи і суб"єкти, які не можна віднести до якоїсь однієї галузі права (будь-то ...
1288435
  Кирчата І.М. Розвиток конкурентного потенціалу як основа забезпечення конкурентоспроможності підприємства // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (10), т. 1. – С. 21-27. – ISSN 2226-8820
1288436
  Філь О.А. Розвиток конкурентноздатності освітніх організацій у контексті організаційного розвитку // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 7-13. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1288437
  Куліш Л.П. Розвиток конкурентоспроможного органічного виробництва в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1, січень. – С. 42-46. – ISSN 2306-6814
1288438
  Базелюк В.Г. Розвиток конкурентоспроможного фахівця в коледжі // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: І. Андрощук, Н. Бібік, М. Євтух [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-23. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 8 (37)). – ISSN 2218-7650
1288439
  Аптекар С. Розвиток конкуренції в Україні / С. Аптекар, О. Жамойда // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 7 (572). – С. 13-21. – ISSN 0131-775Х
1288440
  Лозова Г. Розвиток конкуренції на страховому ринку України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка [Електронний ресурс] / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 24-26. – (Економіка ; Вип. 81/82). – ISSN 1728-3817


  Робота присвячена аналізу розвитку конкурентних відносин на страховому ринку України, порівнянню їх із загальносвітовими тенденціями в цій сфері, а також обгрунтуванню заходів щодо посилення конкурентних позицій національних страхових компаній на ...
1288441
   Розвиток конкуренції та формування конкурентного середовища в Україні : зб. тез доп. Всеукр. наук.-практ. конф. : [19-20 листоп. 2015 р.] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ [та ін.] ; [редкол.: К.Д. Гурова (голова), Н.Ю. Олійник, О.М. Гавриш та ін.]. – Харків : КНТЕУ ; ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – 179, [1] с. : табл. – Ст. укр., англ., пол., рос. – Бібліогр. в кінці ст. та у підрядк. прим.
1288442
  Дідківська Л.І. Розвиток конкуренції у сфері товарного обігу : економіка та управління національним господарством // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 25-31. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1288443
  Смирнова К. Розвиток конкуренційного права України під впливом Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, О. Святоцький, О. Посикалюк [та ін.]. – Київ, 2021. – № 11. – С. 41-51. – ISSN 1026-9932
1288444
  Радзивілюк В. Розвиток конкурсного процесу (процедури банкрутства) в Україні у 2000-х роках / В. Радзивілюк, Р. Поляков // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 38-43. – (Юридичні науки ; вип. 3 (114)). – ISSN 1728-3817
1288445
  Бойко З. та інш. Розвиток консалтингу в Україні в контексті становлення "нової економіки" // Вісник Тернопільської академії народного господарства / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2002. – № 8, ч. 2. – С.61-65. – ISBN 966-654-102-5
1288446
  Грішнова О.А. Розвиток консалтингу в Україні під впливом змін у соціально-трудовій сфері / О.А. Грішнова, О.Г. Брінцева // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2012. – Вип. 27, т. 1. – С. 87-94


  Розглянуто взаємозв"язок і взаємовплив змін у соціально-трудовій сфері та розвитку консалтингових послуг з управління персоналом.
1288447
  Погібко Розвиток конституційних засад про оборону Української держави / Погібко, 0. // Юридический вестник / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2011. – № 2. – С. 43-48. – ISSN 1561-4999


  До 15-ї річниці Конституції України.
1288448
  Пухтинський М.О. Розвиток конституційно-правових засад врядування в організації публічної влади // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Баштанник В.В., Бобровська О.Ю. [та ін.]. – Дніпро, 2017. – Т. 5, № 7. – С. 5-14. – ISSN 2311-6420
1288449
  Єфремова Н.В. Розвиток конституційно-правових ідей у Речі Посполитій у ХVІ-ХVIII ст. // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 71-79. – ISSN 1563-3349
1288450
  Белашова Т.В. Розвиток конституційно-правового регулювання статусу депутатів місцевих рад в Україн // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2009. – Вип. 103. – С. 47-55. – ISSN 0201-7245
1288451
  Кузнєцова В.Ф. Розвиток конституційного законодавства про статус народних депутатів у СРСР // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 11-16. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье анализируются конституционные основы правового положения народных депутатов в СССР. Показано его развитие в нормативных актах Союза ССР и Украинской ССР после принятия Конституции СССР 1977 г.
1288452
  Батанов О. Розвиток конституційного законодавства про статус територіальних громад в Україні:доктринальні та прикладні аспекти // Віче : громадсько-політичний і теоретичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2015. – № 12 (392). – С. 18-22. – ISSN 2313-559X
1288453
  Пижик А. Розвиток конституційної думки в добу Директорії УНР: сучасна історіографія // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 68-76. – (Історія ; вип. 1 (43)). – ISSN 2414-9012
1288454
  Наливайко Л. Розвиток конституціоналізму та конституційна модернізація в Україні / Л. Наливайко, Чепік-Трегубенко // Міжнародна науково-практична конференція "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення" : (м.Київ, 23 черв. 2021 р.) : тези доп. / "Конституція України: ціннісний вимір 25-річного досвіду державотворення та правоведення", Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2021. – С. 315-319
1288455
  Бабенко К. Розвиток конституціоналізму як елемент сучасної правової культури в Україні // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 99-106
1288456
  Смірнова Л. Розвиток конструктивізму в сучасній педагогічній думці Болгарії // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – Вип. 121, ч. 2. – С. 151-154. – (Серія: Педагогічні науки)
1288457
  Берлач Н.А. Розвиток консультаційної та освітньої системи в процесі становлення органічного сільського господарства в Україні та за кордоном // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 253-257. – ISSN 1563-3349
1288458
  Папінко В. Розвиток контролінгу як об"єктивна необхідність вдосконалення управління // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 297-299. – ISSN 1815-3232
1288459
  Моцовкіна О.В. Розвиток конфесійних навчальних закладів Криму в XIX - першій половині XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Моцовкіна О.В. ; Держ. закл. "Південноукраїнський нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". – Одеса, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1288460
  Браніцька Т. Розвиток конфліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічної сфери (на прикладі Сполучених Штатів Америки) // Освітній простір України : науковий журнал / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2014. – Вип. 4. – С. 64-70


  У статті проаналізовані умови успішної трансформації вищої освіти України на шляху її входження до світового освітнього простору: удосконалення змісту програм, наповнення навчальних дисциплін матеріалами, в яких розкрито особливості ...
1288461
  Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. : Дис. ... доктора філологічних наук. Спец. 10.02.01 - українська мова / Вільчинська Т.П. ; КНУТШ, ін-т філології. – Київ, 2009. – 520л. + Додатки : л.446-456. – Бібліогр. : л.457-520
1288462
  Вільчинська Т.П. Розвиток концептосфери сакрального в українській поетичній мові 17-20 ст. : автореф. дис. ... док-ра філол. наук : 10.02.01 / Вільчинська Т. П. ; КНУТШ , Ін-т філол. – Київ, 2009. – 40с. – Бібліогр. : 44 назв.
1288463
  Пожуєв В.І. Розвиток концептуальних засад інформатизації сучасного українського суспільства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 4-17. – ISSN 2072-1692
1288464
  Маляренко О.С. Розвиток концептуальних підвалин моделювання регіональної екологічної мережі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т. ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Юрків Л.Я., Кокозій О.Є.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Ч. 3 : Географія, вип. 12. – С. 49-52
1288465
  Самойленко В.М. Розвиток концептуальних підвалин моделювання регіональної екологічної мережі / В.М. Самойленко, О.С. Маляренко // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2014. – Т. 1 (32). – С. 8-22. – ISSN 2306-5680
1288466
  Лазаришина І. Розвиток концептуальних підходів в обліку та економічному аналізі як реалізація потреб теорії і практики управління // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 98-101. – Бібліогр.: на 4 пункта. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 1684-9949
1288467
  Шитікова Л.В. Розвиток концептуальних підходів до управління трудовими ресурсами з метою підвищення продуктивності підприємства // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 126-130. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1288468
  Крамарьов О.С. Розвиток концептуальних підходів щодо оподаткування в контексті ефективного використання сільськогосподарських земель // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6, березень. – С. 58-61 : табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2306-6792
1288469
  Вєдєнєєв Д.В. Розвиток концептуальних та науково-практичних поглядів на сутність неконвенційної ("гібридної") конфліктності : монографія / Д.В. Вєдєнєєв, О.Г. Семенюк ; Міжвідомчий наук.-дослід. центр з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді нац. безпеки і оборони України. – Київ : АртЕк, 2021. – 227, [1] с. – Бібліогр.: с. 208-227 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-8043-29-2
1288470
  Будько О.В. Розвиток концептуальної основи побудови інтегрованої звітності підприємства // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3. – С. 157-163. – ISSN 2222-0712
1288471
  Кулікова Н.Т. Розвиток концептуальної понятійної моделі діяльності підприємства як основи формування бухгалтерської управлінської звітності // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 7, липень. – С. 87-91 : рис. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 2306-6806
1288472
  Косенкова А. Розвиток концепції бенефіціального власника при імплементації плану BEPS в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. ; редкол.: Беляневич О.А., Бобрик В.І., Бичкова С.С. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 8 (282). – С. 128-133. – ISSN 2663-5313
1288473
  Афанасьєва Розвиток концепції вільних джерел як нова реальність сучасного медійного простору / Афанасьєва, (Горська) // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 36-45. – ISSN 2312-5160


  Інтернет став оптимальним середовищем для зародження та популяризації концепції вільних джерел. Аналіз концепції та оцінка її впливу на медіасферу, зроблені в цьому дослідженні, підтвердили, що галузь засобів масової комунікації в умовах глобалізації ...
1288474
  Левченко О.Г. Розвиток концепції внутрішньої форми як шлях до глибинної семіотики // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження / Центр гуманітарної освіти Нац. акад. наук України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2012. – Вип. 28. – С. 38-49. – ISSN 2077-8309
1288475
  Тимошенко О. Розвиток концепції громадянського суспільства у вітчизняній політико-правовій думці XIX - початку XX ст. // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 7. – С. 33. – ISSN 0132-1331
1288476
  Городецька М.О. Розвиток концепції економічної політики // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2015. – Вип. № 2 (27). – С. 13-15
1288477
  Ковальчук О. Розвиток концепції ефективного лідерства в теорії управління західноєвропейською школою // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 3 (13), липень - вересень. – С. 117-125
1288478
  Мушак Н. Розвиток концепції європейської солідарності у праві Європейського Союзу // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9 (295). – С. 254-258. – ISSN 2663-5313
1288479
  Бірюков О.М. Розвиток концепції законодавства про банкрутство в Україні на зламі віків // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2012. – Вип. 105, (ч. 1). – С. 15-21


  Стаття присвячена важливому аспекту реформи законодавства про банкрутство - перегляду концепції нового закону. Автор стаття проаналізував концептуальні засади закону про банкрутство в редакції 1992 і 1999 років, що дало повне уявлення про стан ...
1288480
  Білоусов О.С. Розвиток концепції інформаційного суспільства: від формування теорії постіндустріалізму до сучасності // Актуальні проблеми політики : збірник наукових праць / Нац. ун-т "Одеська юрид. акад." ; Південноукр. центр гендерних проблем. – Одеса, 2013. – Вип. 49. – С. 60-68
1288481
  Андрушків Б.М. Розвиток концепції контролінгу соціально відповідальної діяльності в процесі генерування стратегічної інформації / Б.М. Андрушків, О.І. Павликівська // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2018. – C. 17-25. – (Економічні науки ; № 1 (37)). – ISSN 2414-0287
1288482
  Оржеховська А.О. Розвиток концепції особистих немайнових прав у цивільному праві // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих вчених "Родзинка - 2011" : зб. матеріалів ХIIІ Всеукр. наук. конф. молодих вчених, 14-15 квіт. 2011, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.Т. Комзюк та ін. ]. – Черкаси : Брама, 2011. – С. 53-54. – (Серія "Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Державне управління і соціально-політичні науки")
1288483
  Стоян Ф.В. Розвиток концепції поняття "українська книга" вченими ВБУ в 20-х роках // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 1998. – Вип. 1 : Бібліотека. Наука. Культура. Інформація. – С. 46-54. – ISBN 966-02-0832-4
1288484
  Руднєва О.М. Розвиток концепції прав людини під впливом глобалізаційних та інтеграційних процесів // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 11 (листопад). – С. 30-37
1288485
  Ковальов В. Розвиток концепції соціально-трудових відносин у світлі вчення академіка В. Вернадського // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 3-10 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1288486
  Ковальов В. Розвиток концепції соціально-трудових відносин у світлі вчення академіка В.І. Вернадського // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 5. – С. 12-19
1288487
  Павликівська О. Розвиток концепції управлінського обліку // Наукові записки Тернопільського державного економічного університету : Збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський державний економічний університет. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 293-296. – ISSN 1815-3232
1288488
  Александрова Г. Розвиток концепцій Франка-компаративіста: Михайло Грушевський // Літературознавчі студії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відповід. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, А.Б. Гуляк, Л.В. Грицик [та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 18. – С. 5-9
1288489
  Малік М.Й. Розвиток кооперативних відносин в аграрній сфері економіки / М.Й. Малік, О.Г. Шпикуляк, В.А. Пехов // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький, 2015. – № 3 (28). – С. 5-11. – ISSN 2308-1988
1288490
  Свиноус І.В. Розвиток кооперативних зв"язків при виробництві і збуту продукції особистими селянськими господарствами / І.В. Свиноус, М.І. Ібатуллін // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 3 (58). – С. 180-184. – ISSN 2309-1533
1288491
  Левчук Олена Миколаївна Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці 19 - першій третині 20 ст. (на прикладі Всеукраїнського кооперативного книговидавничого і книготорговельного товариства "Книгоспілка") : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Левчук О.М.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 22 с. – Бібліогр.: 9 назв
1288492
  Левчук Олена Миколаївна Розвиток кооперативного книговидання в Україні в кінці 19 - першої третині 20 ст. (на прикладі Всеукраїнського кооперативного книговидавничого і книготорговельного товариства "КНИГОСПІЛКА") : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08. / Левчук Олена Миколаївна; Націон. технічний ун-тет України "Київський політехнічний ін-тут". – Київ, 2003. – 229 л. + Додатки: л. 203-229. – Бібліогр.: л. 185-202
1288493
  Гуляща О. Розвиток кооперативного кредиту та кооперативних банків Німеччини: минуле і сучасність // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 6. – С.53-56. – ISSN 1605-2005
1288494
  Стадник А.А. Розвиток кооперативного руху в Україні : банківська справа // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 7. – С. 104-109 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1288495
  Медвідь О. Розвиток кооперативного руху на Дрогобиччині у міжвоєнний період // Дрогобицький краєзнавчий збірник / М-во освіти і науки України ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; Дрогоб. осередок укр. іст. т-ва ім. М. Грушевського ; голов. ред. Л. Тимошенко [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – Спецвипуск 3. – С. 227-232. – ISBN 978-617-7235-56-8
1288496
  Дмитренко О. Розвиток кооперативного руху на Чернігівщині // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 3. – С.101-108
1288497
  Малік М.Й. Розвиток кооперативної ідеї в контексті наукових доробок І.І Лукінова // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 2 (196). – С. 167-169. – ISSN 2221-1055
1288498
  Шебанін В.С. Розвиток кооперації в АПК: проблеми та напрями їх подолання / В.С. Шебанін, Т.В. Шевченко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки (ННЦ "ІАЕ"). – Київ, 2013. – № 2 (220), лютий. – С. 9-12. – ISSN 2221-1055
1288499
  Молдаван Л.В. Розвиток кооперації в системі кредитного забезпечення сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-63.
1288500
  Зубар І.В. Розвиток кооперації малих фермерських господарств на основі світового досвіду // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 54-60. – ISSN 2309-1533
1288501
  Мороховський Ю.П. Розвиток кооперування селянства в Німецькиій Демократичній Республіці / Ю.П. Мороховський. – Вінниця, 1959. – 32с.
1288502
  Доценко О.М. Розвиток координаційних здібностей студенток спеціальної медичної групи в процесі фізичного виховання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Доценко О.М. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр. : 14 назв
1288503
  Срібняк І. Розвиток корейських ЗМІ в умовах японської військово-політичної присутності (1905-1945 рр.) // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2014. – Вип. 49. – С. 290-294


  У статті аналізується процес виникнення перших періодичних видань сучасного типу в Кореї, реконструйовано основні тенденції розвитку газетної періодики в умовах японської військово-політичної присутності у 1905-1945 рр., розглянуто обмежувальні заходи ...
1288504
  Чепурна Л.Г. Розвиток корекційної складової змісту підручників для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – C. 135-141. – (Серія 19 : Корекційна педагогіка та психологія ; вип. 37). – ISSN 2310-0893
1288505
  Меньшова В.О. Розвиток кореневої системи ехінацеї вузьколистої (Echinacea angustifolia DC. var. angustifolia) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 49-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Викладено результати вивчення розвитку кореневої системи ехінацеї вузьколистої (Echinacea angustifolia DC.) в умовах культури.
1288506
  Мар"їна О. Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 1 (162). – С. 22 - 25. – ISSN 2076-9326
1288507
  Євтушевська О.В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці : автореф. дис. ... канд. економ. наук : 08.00.01 / Євтушевська О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1288508
  Євтушевська О.В. Розвиток корпоративних відносин в ринковій економіці : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Євтушевська О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 244л. + Додаток : л.211-244. – Бібліогр. : л.193-210
1288509
  Пішпек С.І. Розвиток корпоративних відносин як пріоритетний напрямок трансформаційної політики держави // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 67-69. – (Економіка ; Вип. 48)


  Досліджено актуальні проблеми розвитку корпоративних відносин в економіках перехідного типу.
1288510
  Уманців Ю.М. Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Уманців Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 75 назв
1288511
  Уманців Ю.М. Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Уманців Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 459 л. – Додатки: л. 439-459. – Бібліогр.: л. 388-438
1288512
  Ходзицька В.В. Розвиток корпоративних структур: генезис наукових підходів // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 1 (278). – С. 111-123 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 2305-7645
1288513
  Качан О.І. Розвиток корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Качан Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т водного госп-ва та природокористування, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 232 арк. – Додатки: арк. 209-232. – Бібліогр.: арк. 188-208
1288514
  Качан О.І. Розвиток корпоративних форм міжнародного інформаційного бізнесу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Качан Олена Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1288515
  Баюра Д. Розвиток корпоративного нагляду і контролінгу в Україні: ближче до міжнародних стандартів // Фінансовий контроль : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. п-во "Держ. упр. комплексного забезпечення" ; редкол.: Корж А.Ф., Шкуропат О.Г., Солянік Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7/8 (138/139), липень - серпень. – С. 28-37
1288516
  Семенюк В.П. Розвиток корпоративного сектора економіки та корпоративного управління в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 78-88 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1605-7988
1288517
  Білик М.Д. Розвиток корпоративного сектору в Україні : монографія / М.Д. Білик, В.К. Хлівний, О.Ю. Клементьєва ; за наук. ред. М.Д. Білик ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2013. – 414, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 380-390. – ISBN 978-966-483-735-1
1288518
  Лазоренко Ю. Розвиток корпоративної взаємодії сільськогосподарських бібліотек територіальних об’єднань в Україні // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / НАН України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2011. – № 4. – С. 32-37. – ISSN 1029-7200
1288519
  Матукова Г.І. Розвиток корпоративної культури організацій: сучасний стан й актуальні проблеми // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 96-99. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1288520
  Бобровська О.Ю. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності - дієвий інструмент підвищення якості і ефективності місцевого самоврядування // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 239-247
1288521
  Буковинський М.П. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрн. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2012. – № 9 (215). – С. 47-51. – ISSN 2221-1055
1288522
  Дмитрів Б.Ю. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності // Сталий розвиток економіки : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерків. нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" ; голов. ред. Даниленко А.С. ; редкол.: Баланюк І.Ф., Борщовецька В.Д., Іващук Н.Л. [та ін.]. – Хмельницький, 2019. – № 4 (45). – С. 96-104. – ISSN 2308-1988
1288523
  Івасів І.Б. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в банках України // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2014. – № 1 (36). – С. 3-6. – ISSN 2077-6330
1288524
  Супрун Н.А. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в контексті вимог євроінтеграційного процесу // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, Р.С. Грінберг [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – C. 118-131. – ISSN 1605-7988
1288525
  Царик І.М. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 5 (84). – С. 49-52.
1288526
  Бурковська А.В. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в Україні / А.В. Бурковська, Т.І. Лункіна // Вісник аграрної науки Причорномор"я : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Миколаїв. нац. аграр. ун-т. – Миколаїв, 2015. – Вип. 4 (87). – С. 38-43. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-092X
1288527
  Гражевська Н. Розвиток корпоративної соціальної відповідальності в умовах загострення глобальних проблем сучасності / Н. Гражевська, А. Мостепанюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 12-17. – (Економіка ; вип. 12 (177)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль та значення корпоративної соціальної відповідальності як важливого механізму подолання кризи держави загального добробуту та пом"якшення соціальних проблем, спричинених світовими глобалізаційними процесами. Проаналізовано досвід ...
1288528
   Розвиток корпоратизму і корпоративних відносин в економіці України. – Київ, 2003. – 304 с. – ISBN 966-02-1588-6
1288529
  Анисенко О.В. Розвиток космічної галузі в Україні / О.В. Анисенко, Д.О. Бабіна // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 11, червень. – С. 55-59. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2306-6792
1288530
  Кошова С.П. Розвиток космічної галузі в Україні // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Ємельянов В.М. ; редкол.: Бартош Г., Беглиця В.П., Гармідер Л.Д. [та ін.]. – Київ, 2022. – № 3, лютий. – С. 81-87. – ISSN 2306-6814
1288531
  Сінягіна Е. Розвиток космологічних уявлень Г.А. Гамова його учнями і послідовниками // Питання історії науки і техніки / Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Укр. т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ, 2016. – № 2 (38). – С. 3-6. – ISSN 2077-9496
1288532
  Матвійчук М.М. Розвиток КПРС марксистсько-ленінського вчення про партію в сучасних умовах / М.М. Матвійчук. – Київ, 1980. – 48 с.
1288533
  Грінченко О. Розвиток краєзнавчої освіти у Харьківському регіоні / О. Грінченко, С. Губіна // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 242-245. – (Педагогічні науки ; № 3 (54), вересень). – ISSN 2078-2128
1288534
  Заваріка Г. Розвиток країн у постконфліктних ситуаціях // Галицький економічний вісник : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2015. – № 2 (49). – С. 106-112. – ISSN 2409-8892
1288535
  Бушовська Л.Б. Розвиток крауд-технології та іі застосування в діяльності підприємства // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2020. – С. 58-61. – (Економічні науки ; № 4. т. 1). – ISSN 2307-5740
1288536
  Балабан О. Розвиток креативних індустрій та управління у сфері мистецтва (АРТ-менеджменту) / О. Балабан, М. Юр, О. Опанасик // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України ; голов. ред. К.М. Левківський ; редкол.: К.С. Абдієв, В.П. Андрущенко, В.Д. Базилевич [та ін.]. – Київ, 2019. – № 5 (178). – С. 70-77. – ISSN 1682-2366
1288537
  Жулід-Христенко Розвиток креативних індустрій у Європейському Соузі // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2016. – № 2 (13), т. 1. – С. 11-15. – ISSN 2226-8820
1288538
  Уліщенко А. Розвиток креативних якостей педагога в системі підвищення кваліфікації. // Освіта і управління : науково-практичний журнал / Президія АН вищої школи України. – Київ, 2009. – Т. 12, ч. 1. – С. 126-130.
1288539
  Дідух О.В. Розвиток креативно-активних студентів на шляху до формування персоналу всіх сфер економіки / О.В. Дідух, О.М. Чубка, Чушак-Голобородько // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2021. – № 1 (516) : Стратегічні аспекти економіко-енергетичної політики України в контексті сталого розвитку. – С. 145-150. – ISSN 2222-4459
1288540
  Тодорова І.С. Розвиток креативно-інноваційного потенціалу майбутніх менеджерів / І.С. Тодорова, Д.В. Бульченко // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 258-267. – ISSN 2226-4078
1288541
  Швець М.О. Розвиток креативного мислення учнів і краєзнавча робота на уроках географії та у позакласній роботі // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2020. – № 10 (224). – С. 18-20 : табл.
1288542
  Бутенко О.Т. Розвиток креативного мислення учнів на уроках географії // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2014. – № 3 (145). – С. 6-9. – Бібліогр.: 11 назв
1288543
  Карасьова Н.А. Розвиток креативної економіки в умовах децентралізації // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 10. – С. 13-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2409-1944
1288544
  Вахович І.М. Розвиток креативної економіки в умовах транскордонного співробітництва / І.М. Вахович, О.М. Чуль // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 3. – С. 182-186 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2222-0712
1288545
  Яворська С. Розвиток креативної особистості в історії методики навчання української мови (XVI ст. - 20-і рокм XX ст.) // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов"янськ, 2015. – Спецвип. 15, ч. 1. – С. 139-147. – ISSN 2077-1827
1288546
  Шубіна В.Б. Розвиток креативності майбутнього вчителя музики в процесі ескізного вивчення музичних творів під час ансамблевої гри // Актуальні питання мистецької педагогіки : збірник наукових праць / Хмельн. гуманіт.-пед. акад. ; редкол.: Шоробура І.М., Галус О.М., Слободянюк П.Я. [та ін.]. – Хмельницький, 2014. – Вип. 3. – С. 135-138. – ISSN 2413-5402
1288547
  Семенюк В. Розвиток креативності студентів - майбутніх соціальних працівників з допомогою навчальних творчих професійних задач // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – C. 117-118. – ISSN 1810-2131
1288548
  Басюк Л. Розвиток креативності як необхідна умова професійної підготовки майбутніх фахівців сфери обслуговування / Л. Басюк, І. Доброскок // Humanitarium / М-во освіти і науки України ; Дер. вищ. навч. заклад "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; голов. ред. Коцур В.П. ; редкол.: Андерсоне Р., Вашуленко М.С., Волков Л.В. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Т. 39, вип. 2 : Педагогіка. – C. 7-15. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1288549
  Гончаренко В.В. Розвиток кредитних спілок України в умовах фінансової кризи // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 3 (42). – С. 71-78. – (Економічні науки)
1288550
  Венгерська Вікторія Олдексіївна Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. : Автореф... канд. іст.наук: 07.00.01 / Венгерська Вікторія Олдексіївна; Ку. – К., 1998. – 19л.
1288551
  Венгерська В.О. Розвиток кредитно-банківської системи на Правобережній Україні у другій половині XIX ст. : Дис... канд. іст.наук: 07.00.01 / Венгерська В. О.; Житомирський інженерно-технологіч. ін-т. – Житомир, 1998. – 195л. – Бібліогр.:л.178-196
1288552
  Макаренко Ю.П. Розвиток кредитного скорингу позичальників банку // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 2 (32). – С. 65-73 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1288553
  Сороківська З. Розвиток кредитування населення комерційними банками в Україні : історія банківської справи // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 5. – С. 78-79. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1605-2005
1288554
  Науменкова С. Розвиток кредитування у посткризових умовах / С. Науменкова, С. Міщенко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журн. "Банківська справа". – Київ, 2013. – № 1 (109). – С. 3-19 : табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-2005
1288555
  Корнієнко В.В. Розвиток криміналістичних знань про економічну злочинність у сфері банківської діяльності // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2017. – № 2 (77). – С. 63-73. – ISSN 1999-5717
1288556
  Яра О.С. Розвиток кримінально-правової охорони права інтелектуальної власності: первісний етап // Судова апеляція : науково-практичний журнал / Апеляційний суд м. Києва ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Головачов Я.В., Кресіна І.О., Тимченко Г.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (47). – С. 73-80. – ISSN 2413-1342
1288557
  Бабаніна В.В. Розвиток кримінального законодавства в період роздробленості Київської Русі (ХІІ – ХІІІ ст.) // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – C. 241-247. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1288558
  Дякур М.Д. Розвиток кримінального законодавства про замах на злочин в України // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2006. – С. 117-123. – (Правознавство ; Вип.333)
1288559
  Пушкар О.А. Розвиток кримінального законодавства щодо змішаної форми вини // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 4. – С. 310-314. – ISSN 2219-5521
1288560
  Остапенко Я.С. Розвиток кримінального законодавства, що передбачає відповідальність за службове підроблення: історико-правовий аналіз (I століття до н. е. - початок XX століття) // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України. – Харків, 2015. – № 3 (11). – С. 199-208. – ISSN 2304-4556
1288561
  Єрофеєв М.І. Розвиток кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння транспортними засобами // Діяльність підрозділів карного розшуку Національної поліції України щодо протидії незаконному заволодінню транспортними засобами : зб. матеріалів постійно діючого семінару "Діяльність підрозділів кримін. поліції щодо попередження, припинення та розслідування злочинів у сучасних умовах" (31 трав.-2 черв. 2018 р.) / М-во внутр. справ України, Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка ; [упоряд.: О.В. Бочковий, М.В. Кривонос]. – Сєвєродонецьк : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2019. – С. 65-71. – ISBN 978-617-616-090-8
1288562
  Виговський Д.Л. Розвиток кримінальної субкультури: історичний аспект // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : Часопис / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2005. – Вип. 1/2. – С. 210-217. – (Право. Економіка. Управління)
1288563
  Ескрідж К. Розвиток кримінології як науки: міждисциплінарний підхід / К. Ескрідж, А. Бутирський // Право України : юридичний журнал / голов. ред. О. Святоцький ; ред. рада: Р. Стефанчук, І. Венедіктова, О. Посикалюк [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 9. – С. 215-226. – ISSN 1026-9932
1288564
  Мошак Г.Г. Розвиток кримінологічної думки у ФРН і в Україні : (за матеріалами досліджень науковців Інституту вивчення проблем злочинності НАПрН України) : монографія / Г.Г. Мошак ; НДІ вивчення пробл. злочинності ім. акад. В.В. Сташиса Нац. акад. прав. наук України. – Київ ; Харків : Ред. журналу "Право України" ; Право, 2013. – 69, [1] с. – Присвячується 20-річчю Національної академії правових наук України. – Бібліогр.: с. 60-69 та в підрядк. прим. – (Науковий збірник "Академічні правові дослідження" : додаток до журналу "Право України" ; вип. 19). – ISBN 978-966-458-498-9
1288565
  Сотник В.В. Розвиток критичних технологій - важливий крок у майбутнє України / В.В. Сотник, А.В. Купчин // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (107). – С. 34-48. – ISSN 1560-4926
1288566
  Лопатюк О.В. Розвиток критичного мислення майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 141-144. – (Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики ; вип. 30 (40)). – ISSN 2411-2135
1288567
  Лопатюк О.В. Розвиток критичного мислення майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом у фаховій підготовці // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2018. – С. 141-144. – (Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи ; вип. 64). – ISSN 2311-5491
1288568
  Цьома Н.С. Розвиток критичного мислення майбутніх кваліфікованих робітників у процесі вивчення інформатичних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Цьома Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1288569
  Бараненкова Н.А. Розвиток критичного мислення на заняттях з іноземної мови за професійним спрямуванням засобами методу проектів / Н.А. Бараненкова, Ю.В. Шевченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Старобільськ, 2018. – № 2 (316), квітень : Філологічні науки. – С. 246-254. – ISSN 2227-2844


  "Розглядається питання використання методу проектів у навчанні іншомовної професійно орієнтованої комунікації студентів немовних вищих навчальних закладів, аналізуються переваги та недоліки проектної методики, з‘ясовуються роль та завдання викладача в ...
1288570
  Димарчук Тетяна Розвиток критичного мислення на уроках економіки // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2009. – № 6. – С. 2-3. – Бібліогр.: 13 назв
1288571
  Щимон Ю. Розвиток критичного мислення на уроках правознавства // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. Н. Харківська. – Харків, 2018. – № 9 (505), березень 2018 р. – C. 8-16
1288572
  Скоморовська Н. Розвиток критичного мислення учнів під час вивчення творів Т. Шевченка // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 2. – С.5-7
1288573
  Сальник І. Розвиток критичного мислення учнів у процесі вивчення сучасних питань фізики / І. Сальник, Г. Томашевська // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Центральноукраїнський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 129-136. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 12, ч. 3). – ISSN 2519-254X
1288574
  Векслер С.І. Розвиток критичного мислення учнів у процесі навчання / С.І. Векслер. – Київ, 1971. – 60с.
1288575
  Іванчук Г. Розвиток критичного мислення школярів у контексті поглядів американських та українських дослідників // Гуманізація навчально-виховного процесу : науково-методичний збірник / Мін.освіти і науки Ураїни; Слов"янський державний педагогічний університет. – Слов`янськ, 2010. – (Спецвипуск 5) ч. 2 : Матеріали 5 Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку освіти в Україні та за кордоном". – С. 201-209. – ISSN 2077-1827
1288576
  Харбом Лотта Розвиток крупних збройних конфліктів у 1999-2008 рр. / Харбом Лотта, Валленштайн Петер // Щорічник СІПРІ 2009: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольмський міжнародний інститут дослідження миру. – Київ, 2010. – Вип. 40. – С. 65-89. – ISBN 978-966-7272-95-1
1288577
  Темнер Лотта Розвиток крупних збройних конфліктів у 2001-2010 рр. / Темнер Лотта, П. Валленштейн // Щорічник СІПРІ 2011: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Стокгольм. міжнар. ін-т дослідження миру ; Укр. центр екон. і політ. дослідж. ім. О. Разумкова. – Київ, 2012. – Вип. 42. – С. 59-74. – ISBN 978-966-7272-99-9
1288578
  Безклубенко С.Д. Розвиток культури в Українській РСР / С.Д. Безклубенко. – Київ : Політвидав України, 1981. – 120 с.
1288579
  Пекарчук В.М. Розвиток культури етносів України у вимірі базових положень світової та європейської культурної політики (1990-2000-і роки) // Наука. Релігія. Суспільство / Ін-т проблем штучного інтелекту М-ва освіти і науки України і Нац. акад. наук України ; Головне упр. взаємодії з громадськістю та у справах національностей і релігій Донецької обл. держ. адмін. – Донецьк, 2013. – № 3 (55). – С. 18-23. – ISSN 1728-3671
1288580
  Стряпко І. Розвиток культури Закарпаття через призму діяльності товариства "Просвіта" (1920-1925 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 64-67. – ISSN 1728-9343
1288581
  Глоба А. Розвиток культури і освіти як наслідок законотворчої діяльності урядів УНР та Української Держави: порівняльно–правовий аналіз // Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 18 трав. 2018 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених [та ін.] ; [уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, Н.С. Бадьора та ін.]. – Київ : [б. в.], 2018. – Т. 1. – С. 161-162
1288582
  Захарчук-Дуке Розвиток культури мовлення майбутніх учителів української мови і літератури з використанням інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Захарчук-Дуке Ольга Олександрівна ; Київ. у-нт ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1288583
  Буркало І.Ф. Розвиток культури на Закарпатті за роки Радянської влади (1945-1965 рр.) : Дис. ... канд. іст. наук / Буркало І.Ф. ; КДУ. – Київ, 1968. – 263 л.
1288584
  Коляда Ігор Розвиток культури на українських землях наприкінці XVIII ст. - у першій половині ХІХ ст. : (історія України, 9 клас) / Коляда Ігор, Шеремета Зоя // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 1. – С. 24-30
1288585
  Іванов Андрій Розвиток культури у 20-30 рр. ХХ ст. : (Всесвітня історія, 10 кл.) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2008. – № 7/8. – С. 41-45
1288586
  Кожолянко Г. Розвиток культури українців Канади з 70-х рр. XX ст. // Міграційні рухи з Західної України до Західної Канади : [матеріали спільних конф.] / ред. О. Макар, Р. Білаш. – Едмонтон : Канадський центр української культури та етнографії, Альбертский університет [та ін.], 2002. – С. 146-150. – ISBN 1-55195-156-8
1288587
  Савченко В. Розвиток культурно-мистецьких традицій в Сокиринській садибі Галаганів в другій половині XVIII - початку XX століття // Формоутворення культурно-побутового середовища палацово-паркових комплексів другої половини XVIII - початку XX століття : матеріали міжнар. наук. конф. : 175-річчю від дня народження В.В. Тарновського-молодшого присвячується, 1-2 серп. 2012 р. / М-во культури України, Департамент культур. спадщини та культур. цінностей, Нац. іст.-культур. заповідник "Качанівка" ; [відп. за вип.: Буренко В.Б. та ін. ; літ. редагування, коректура Шевченко І.М.]. – Чернігів : Лозовий В.М., 2012. – С. 160-169. – (Качанівські читання). – ISBN 978-966-2765-35-9
1288588
  Уліганець С. Розвиток культурно-пізнавального туризму в Україні: м. Кам"янець-Подільський / С. Уліганець, О. Аріон, Д. Боль // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 77-81. – (Географія ; вип. 3 (72)). – ISSN 1728-3817


  Описано особливості розвитку культурно-пізнавального туризму як такого, що набуває все більшої популярності серед туристів; охарактеризовано його розвиток в м. Кам"янці-Подільському як в одному із туристичних центрів, які мають потужний ...
1288589
  Сидоренко Т.В. Розвиток культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України в 20-30-і роки ХХ століття // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С. 6-14. – ISSN 2409-9805


  У статті аналізується особливість культурно-просвітницької діяльності бібліотек Півдня України у 20-30-і рр. ХХ ст. Визанчені форми культурно-просвітницької роботи бібліотек, дана соціокультурна характеристика означеного періоду
1288590
  Бейдик О.О. Розвиток культурно-розважального туризму в Україні (на прикладі фестивального туризму) / О.О. Бейдик, А.О. Гончарук // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 45-49
1288591
  Дичковський С.І. Розвиток культурного туризму в епоху постіндустріального суспільства // Географія та туризм : науковий збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Запотоцький С.П. ; редкол.: Антоненко В.С., Антонюк Н.В., Бабушко С.Р. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 58. – С. 11-18. – ISSN 2308-135X
1288592
  Мацькевич М. Розвиток культурної функції держави як умова демократичних трансформацій українського суспільства // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 8. – С. 210-217. – ISSN 1026-9932
1288593
  Чередніченко С.В. Розвиток культурологічної складової змісту дошкільної освіти (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Чередніченко Світлана Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. – Київ, 2022. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1288594
  Замотаєва Н. Розвиток культуротворчої компетентності викладачів гуманітарних дисциплін вищих військових навчальних закладів: психолого-педагогічні умови // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1/2 (50/51). – C. 50-56. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1288595
  Наджат Серушт Розвиток курдської національної свідомості в умовах збройного конфлікту в Сирії // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса; редкол.: Нагорняк Т.Л., Польовий М.А., Скопова О.І. [та ін.]. – Вінниця, 2018. – № 3. – C. 114-119. – ISSN 2519-2949
1288596
  Перга Т. Розвиток кустарних промислів серед єврейського населення Київщини наприкінці 1920-х – на початку 1930–х рр. / Т. Перга, Ю. Перга // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 57-61. – (Історія ; вип. 1 (148)). – ISSN 1728-3817


  Розглядається становище єврейських ремісників і кустарів Київщини наприкінці 1920-х рр. - у період, коли курс радянської влади на індустріалізацію прискорив згортання НЕПу. Розкрита діяльність Київського комітету ОРТ, який прагнув віднайти місце цій ...
1288597
  Малишев Олександр Володимирович Розвиток кустарної промисловості в Харківській губернії у другій половині 19 - на початку 20 ст. : Автореф. дис. ... канд. історічних наук: 07.00.01 / Малишев О.В.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2005. – 17с. – Бібліогр.: 6 назв
1288598
  Іваніченко Л. Розвиток легкої промисловості Одеси у XIX ст. // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред.: О. Тригуб ; редкол.: А.В. Буйський, Н.А. Гаврилюк, Ю.С. Гребенніков [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 1 (17), січень - березень, т. 1. – С. 47-54. – ISSN 1998-4634
1288599
  Коломієць В.Т. Розвиток лексики слов"янських мов у післявоєнний період / В.Т. Коломієць. – К., 1973. – 304с.
1288600
  Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в 60-70-х роках ХІХ ст. (До постановки питання) // Українське мовознавство : міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1979. – Вип. 7. – С. 69-78
1288601
  Муромцева О.Г. Розвиток лексики української літературної мови в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. / О.Г. Муромцева. – Х., 1985. – 152с.
1288602
  Тимошенко П.Д. Розвиток лексичного складу української літературної мови другої пол. ХІХ - початку ХХ ст. // 13-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1956. – секція філології. – С. 13-15
1288603
  Підопригора О.А. Розвиток ленінських ідей про науково-технічний прогрес у радянському законодавстві // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1978. – С. 61-67. – (Юридичні науки ; Вип. 19)


  В статье рассматриваются важнейшие идеи В.И. Ленина о научно-техническом прогрессе, в частности положения о необходимости систематического перевооружения новейшей техникой всех отраслей народного хозяйства, о связи науки с производством, о массовости ...
1288604
  Фролов Ю.О. Розвиток ленінських принципів організації та діяльності радянського суду в Конституції СРСР 1977 року // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 10-17. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье дана характеристика ленинских принципов социалистического правосудия и дальнейшего развития и углубления их демократической сущности в Конституции СССР.
1288605
  Цалюк М.Я. Розвиток ленінської теорії соціалістичної революції в Програмі КПРС. / М.Я. Цалюк, І.Х. Сас. – Київ, 1965. – 71с.
1288606
  Безсмертна В. Розвиток лідерства у діяльності центрів гендерної освіти при вищих навчальних закладах // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 22-24


  Здійснено аналіз факторів сензитивності студентського віку до впровадження гендерних ідей у системі вищої освіти України; розвитку лідерських якостей студентської молоді на прикладі діяльності активісток та активістів Центру гендерної освіти ...
1288607
  Чорний А.В. Розвиток лідерських компетентностей персоналу ІТ- підприємств : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чорний Антон Валерійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 267 арк. – Бібліогр.: арк. 220-267. – Бібліогр.: арк. 8-10, 193-219
1288608
  Чорний А.В. Розвиток лідерських компетентностей персоналу ІТ- підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Чорний Антон Валерійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1288609
  Вітченко А.О. Розвиток лідерських якостей майбутніх військових магістрів з використанням кейс-технологій // Наука і оборона : щоквартальний науково-теоретичний та науково-практичний журнал / голов. ред. Б. Семон ; редкол.: В. Бочарніков, В. Вагапов, О. Воробйов [та ін.]. – Київ, 2018. – № 4. – С. 35-42
1288610
  Мачинська Н. Розвиток лідерських якостей у студентів у процесі професійної підготовки // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2017. – Вип. 3/4 (52/53). – C. 32-38. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1288611
  Шихненко К. Розвиток лідерського потенціалу вчителів в умовах змін: досвід реформування шкільної освіти в США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2018. – № 9 (83). – C. 69-79. – ISSN 2312-5993
1288612
  Волківська Д.А. Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в унівеситетському середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Волківська Діана Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1288613
  Делас У.С. Розвиток лізингових операцій в Україні // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 226-232.
1288614
  Душило А.А. Розвиток лізингових операцій за кордоном // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 77-81. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1288615
  Якушева І.Є. Розвиток лізингових послуг як інструмент інвестування аграрного сектора // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – C. 397-403. – (Економічні науки ; № 1 (21), т. 1)
1288616
  Дєгтяр О.А. Розвиток лізингових форм фінансування як напрям державної підтримки малого підприємництва // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 3. – С. 81-83.
1288617
  Писаренко М.М. Розвиток лізингу в контекcті європейських тенденцій / М.М. Писаренко, К.Л. Нетудихата // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 58-61. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161
1288618
  Онищук Я.В. Розвиток лізингу в Україні // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 7. – С. 106-113
1288619
  Купалова Г.І. Розвиток лізингу в Україні: обліково-аналітичні та фінансово-економічні аспекти / Г.І. Купалова, Ю.С. Гринчук // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 1 (68). – С. 120-126.
1288620
  Козубенко Ю.Л. Розвиток лікувальної фізичної культури та спортивної медицини на Київщині в другій половині XX - на початку XXI ст. / Ю.Л. Козубенко, С.І. Горденко, М.А. Буц // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 14. – C. 127-133. – ISSN 2518-7732
1288621
  Марченко Г.В. Розвиток лінгвістичної освіти в Україні до XVIII століття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2011. – Вип. № 30. – С. 235-243
1288622
  Лазаренко Я. Розвиток лісового законодавства України // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 2. – С.131-135. – ISSN 0132-1331
1288623
  Шаблій О.І. Розвиток лісохімічної промисловості Українських Карпат у дорадянський період // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1972. – Вип. 12. – С. 86-92. – Бібліогр.: 4 назви
1288624
  Смирнов І.Г. Розвиток логістики в країнах НАФТА // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 5. – С. 120-148
1288625
  Бублик М.І. Розвиток логістики в сучасних умовах функціонування ринку / М.І. Бублик, Т.І. Бабій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.6. – С. 138-141. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1288626
  Починок П.М. Розвиток логістики туризму в Алжирі // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 19. – С. 191-197 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1288627
  Махова Г.В. Розвиток логістичних підприємств України: проблеми та перспективи / Г.В. Махова, П.Е. Алакозова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 240-245. – ISSN 2222-4459
1288628
  Струтинська І.В. Розвиток логістичних центрів як чинник економічної безпеки держави // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 12. – С. 54-56. – (Економічні науки). – ISSN 1729-360Х
1288629
  Климова І.Г. Розвиток логістичного управління на промислових підприємствах // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2006. – № 9. – С. 49-51
1288630
  Крючкова І.В. Розвиток логістичного управління підприємством // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 7. – С. 80-81 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1288631
  Полякова О.М. Розвиток логістичної інфраструктури в транспортному комплексі України // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізничного транспорту. – Харків, 2016. – Вип. 54, спецвип. : Тези доповідей за матеріалами одинадцятої науково-практичної міжнародної конференції "Міжнародні транспортні коридори та корпоративна логістика", (2-4 червня 2016 р., м. Харків). – С. 17-18. – ISSN 2075-4892
1288632
  Пильнова В.П. Розвиток логістичної інфраструктури у водному господарстві // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1, січень. – С. 29-36 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2306-6792
1288633
  Мазаракі А.А. Розвиток логістичної системи України: екологічні виклики / А.А. Мазаракі, Л.Г. Харсун // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Бистряков І.К., Бородіна О.М., Грінберг Р.С. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 9 (682). – С. 3-12 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2522-9303
1288634
  Піонтковська Т.В. Розвиток логічних ідей у Києво-Могилянській академії (др.пол. XVII - поч. XVIII ст.) // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 2. – С. 43-44
1288635
  Скрипкін І.М. Розвиток логічного мислення учнів на уроках історії та суспільствознавства / І.М. Скрипкін. – К., 1977. – 104с.
1288636
  Стрільчик А.К. Розвиток логічного мислення учнів при вивченні хімії / А.К. Стрільчик. – Київ : Радянська школа, 1984. – 80 с.
1288637
  Христофорова Н.А. Розвиток логічного мислення учнів у рамках курсу "Вступ до історії" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал. – Харків, 2010. – № 32 (240). – С. 8-12
1288638
   Розвиток логічної компетентності у здобувачів медичних закладів вищої освіти під час розв’язування логічних задач / О. Сілкова, О. Макаренко, В. Макаренко, О. Хміль // Освіта. Інноватика. Практика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; ред. рада: Боряк О.В., Воскоглу М., Петриченко Л.О. [та ін.]. – Суми, 2023. – Т. 11 № 2. – С. 49-53. – ISSN 2616-650X
1288639
  Євтушенко О.Н. Розвиток локальної організації влади в умовах децентралізації: європейський досвід та українські реалії / О.Н. Євтушенко, Т.В. Лушагіна // Проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київський міжнародний ун-т ; Ін-т світової економіки та міжнародних відносин НАН України ; голов. ред: Некряч А.І. ; члени редкол.: Абакумова В.І., Барановський Ф.В., Бєльська Т.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 12. – С. 352-369. – (Серія: Політичні науки). – ISSN 2221-5719
1288640
  Ройко Михайло Миколайович Розвиток людини в процесі взаємодії факторів виробництва : Дис... канд. екон.наук: 08.00.01 / Ройко Михайло Миколайович; КУ. – К, 1993. – 160л. – Бібліогр.:л.154-160
1288641
  Ройко М.М. Розвиток людини в процесі взаємодії фаткорів виробництва : Автореф... канд. екон.наук: 08.00.01 / Ройко М. М.; КУ. – К., 1993. – 20л.
1288642
  Доценко О.Ю. Розвиток людини та міграційні потоки в XXI ст. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Укр. Акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 221-226. – ISSN 2076-1554
1288643
  Войтович М.С. Розвиток людини як економічне явище // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2003. – № 7. – С. 25-29. – Бібліогр.: на 10 пунктів
1288644
   Розвиток людського капіталу // Сучасна освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2019. – 15 квітня (№ 15). – С. 1, 6-7. – ISSN 2219-5793


  Про парламентські слухання на тему: "Збалансований розвиток людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки".
1288645
  Ларіна Я.С. Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації : монографія / Ярослава Ларіна, Олена Брацлавська. – Київ : Академія, 2012. – 244, [4] с. : табл. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 221-244. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-966-580-402-4
1288646
  Сіденко С.В. Розвиток людського капіталу в умовах формування інформаційного суспільства / С.В. Сіденко, О.І. Стадник // Стратегія розвитку України : економіка, соціологія, право: науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 3. – С. 158-160. – ISSN 1729-7036
1288647
  Горовий Д.А. Розвиток людського капіталу сучасної держави // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. автомобільно-дорожній ун-т. – Харків, 2015. – № 2 (9). – С. 144-150. – ISSN 2226-8820
1288648
  Лапшина І.А. Розвиток людського капіталу України в процесі євроінтеграції = Human capital development in Ukraine in the process of european integration : монографія / І.А. Лапшина; Національний ін-т стратегічних досліджень. – Львів : НІСД, 2008. – 332с. – ISBN 978-966-7255-34-4
1288649
  Сагалович З.М. Розвиток людського капіталу як фактор конкурентоспроможності країни // Вісник Київського славістичного університету : збірник наукових праць / Київський славістичний університет. – Київ, 2006. – С. 34-46. – (Економіка ; Вип. 30). – ISBN 966-7486-32-X
1288650
   Розвиток людського капіталу: на шляху до якісних реформ : реформа сфери охорони здоров"я, освіта, стан розвитку науки, міграція, соціальна політика, людський та соціальний капітал, Україна між Європою та Азією / [О. Пищуліна та ін.] ; Центр Разумкова. – Київ : Заповіт, 2018. – 367, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Бібліотека Центру Разумкова). – ISBN 978-966-2050-17-2
1288651
  Стефанишин О. Розвиток людського потенціалу в контексті утвердження інноваційної економіки України // Вісник Тернопільської академії народного господарства : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – С. 86-96. – (Економічні науки ; № 4). – ISSN 1684-9949
1288652
  Степура Т.М. Розвиток людського потенціалу в умовах квалітизації економіки України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Степура Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т ім. Василя Стуса. – Вінниця, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 59 назв
1288653
  Лісогор Л.С. Розвиток людського потенціалу країни у контексті реалізації інтелектуальних чинників конкурентоспроможності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2008. – Вип. 16. – С. 27-35
1288654
  Ревіна О.М. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економ. ін-т Міністерства економ. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2013. – № 4 (143). – С. 250-254
1288655
  Курій Л.О. Розвиток людського потенціалу як фактор економічного зростання БРІКС // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 3 (75). – С. 37-49. – ISSN 1683-1942
1288656
  Скляренко О. Розвиток лялькової традиції шляхом неформальної освіти (на прикладі гімназії імені О.М. Бойченка) // Традиційна культура України як складова культурної політики: сучасний стан, загрози, перспективи : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю : 2 листоп. 2017 р. / М-во культури України, Укр. центр культурних досліджень ; [упоряд. З.О. Босик ; редкол.: Ю.О. Федів (голов. ред.) та ін. ; відп. ред. В.В. Телеуця). – Київ : УЦКД, 2017. – С. 106-109. – ISBN 978-966-452-250-8
1288657
  Добровольська Т. Розвиток Львівського національного театру імені Марії Заньковецької у 50-70-х роках XX століття: художні процеси та історичний контекст // Українське мистецтвознавство: матеріали, дослідження, рецензії : збірник наукових праць / Нац.акад. наук України ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; голов. ред. Г. Скрипник. – Київ, 2016. – Вип. 16. – C. 127-139. – ISSN 2413-4767
1288658
  Дубина В. Розвиток Львова за Генеральним планом (2011-2025) // Історія української географії : всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Тернопіл. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка ; Українське географічне т-во, Географічна комісія наук. т-ва ім. Шевченка ; редкол.: Шаблій О.І., Заставецька О.В., Дітчук І.Л. [та ін.]. – Тернопіль, 2013. – Вип. 27. – С. 53-55
1288659
  Капраль М. Розвиток Львова та Кракова у XIII-XVIII століттях: порівняльний історико-урбаністичний аналіз // Вісник Львівського університету : [збірник наукових праць] / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 31-48. – (Серія історична ; Спеціальний випуск ; т. 10, ч. 1 : Львів / Lwow / Lemberg як міські простори : уявлення, досвід, практики). – ISSN 2078-6107
1288660
  Липчук В. Розвиток льонарства в Україні / В. Липчук, О. Домінська // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2013. – Т. 6, № 1/2. – С. 80-83 : табл. – Бібліогр.: 5 назв.
1288661
  Жлуденко М. Розвиток М. Пироговим педагогіки вищої школи // Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студ. наук. конф. 25-26 квіт. 2014 р. : 180-річчю Київ. ун-ту присвячується / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А.А. Марушкевич]. – Київ ; Ніжин : Лисенко М.М., 2014. – С. 218-226. – ISBN 978-617-640-146-9
1288662
  Спіцин Є. Розвиток М.Д. Касьяненком теорії педагогіки співробітництва в закладах вищої освіти // Педагогічна освіта в класичних університетах : наук. збірник / А. Марушкевич, О. Плахотнік, М. Жиленко, О. Поляк, Л. та ін. Левицька. – Київ : Ямчинський О.В., 2021. – С. 87-94. – ISBN 978-617-7986-82-8


  Охарактеризовано життєвий шлях та педагогічна діяльність М.К. Касьяненка, проаналізована головна його праця - навчальний посібник "Педагогіка співробітництва", визначено можливості використання його наукового доробку в сучасних умовах.
1288663
  Батечко Н. Розвиток магістратури в Україні на засадах міждисциплінарності / Н. Батечко, І. Титаренко // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2016. – Вип. 3/4 (48/49). – C. 17-22. – (Серія: Педагогічні науки). – ISSN 1609-8595
1288664
  Потапенко С.І. Розвиток макроструктури англомовних часописів новин у контексті глобалізації // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – С. 48-52. – ISBN 966-594-420-7
1288665
  Нерета О. Розвиток малих міст: світовий та вітчизняний досвід // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2006. – № 1-2/1-6. – С. 262-268.
1288666
  Бицюра Юрій Розвиток малих підприємств в Україні : Економіка країни // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2007. – № 7. – С. 7-11 : Діагр., табл. – Бібліогр.: 4 назви
1288667
  Драган І.О. Розвиток малих підприємств у системі ринкової економіки України // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2005. – С. 33-38. – Бібліогр.: на 6 пунктів. – (Державне управління ; № 1). – ISSN 1813-3401
1288668
  Вдовенко Л.О. Розвиток малих підприємств у сільському господарстві / Л.О. Вдовенко, О.Г. Шпикуляк // Економіка АПК : Міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2005. – № 7. – С. 38-42
1288669
  Зубар І.В. Розвиток малих форм господарювання в регіоні // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2014. – № 11 ( 241) листопад 2014. – С. 106-114. – ISSN 2221-1055


  Розглянуто сучасний стан аграрного виробництва Вінницької обл. Особлива увага приділена функціонуванню малих форм господарювання, а саме особистих селянських і фермерських господарств. Проаналізовано канали збуту продукції даними суб"єктами та виявлено ...
1288670
  Кирилов Ю.Є. Розвиток малих форм господарювання на селі в умовах глобалізації / Ю.Є. Кирилов, І.В. Осадчук // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2010. – № 7 (189). – С. 91-97
1288671
  Єременко Д.В. Розвиток малих форм господарювання: проблеми і перспективи в регіональному АПК / Д.В. Єременко, А.В. Збарська // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2016. – № 2 (31). – С. 105-111. – (Економічні науки ; № 2 (31))
1288672
  Трубчанінов М.А. Розвиток малих форм селянського промислового підприємництва в селах Європейської Росії в дорадянську епоху // Збірник наукових праць / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2020. – С. 89-99. – (Серія "Історія та географія" ; вип. 58). – ISSN 2312-1866
1288673
  Єрмаков О.Ю. Розвиток малого аграрного підприємництва в Україні / О.Ю. Єрмаков, Д.О. Грабовський, В.В. Вакараш // Наукові праці Південного філіалу Національного університету біоресурсів і природокористування України "Кримський агротехнологічний університет" : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України Південний філіал "Кримський агротехнологічний університет". – Сімферополь, 2009. – Вип. 121 : Економічні науки. – С. 7-13
1288674
  Прінц О.М. Розвиток малого бізнесу в Україні // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2001. – Вип. 11.3. – С. 208-211. – ISBN 5-7763-2435-1
1288675
  Дикань О.В. Розвиток малого бізнесу в Україні: проблеми та шляхи забезпечення // Вісник економіки транспорту і промисловості : збірник науково-практичних статей / М-во освіти і науки України ; Україн. держ. акад. залізничного транспорту ; голов. ред.: В.Л. Дикань. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 58-66. – ISSN 2075-4892
1288676
  Кобель У.С. Розвиток малого бізнесу як фактор забезпечення зайнятості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 62-65. – (Економіка ; вип. 44)


  Упродовж останніх років мале підприємництво набуває дедалі більшого як економічного, так і соціального зростання. Зростання економічного потенціалу України пов"язано насамперд з підвищенням трудової активності населення шляхом розвитку малого ...
1288677
  Орлова В.О. Розвиток малого бізнесу: сучасні реалії та нові напрями державної політики // Економічний часопис - XXI : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2013. – № 5/6 (1). – С. 18-21. – ISSN 1728-6220
1288678
  Черніна О.В. Розвиток малого і середнього бізнесу в умовах європейської інтеграції: досвід республіки Польща // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 52-57
1288679
  Плетньов М.В. Розвиток малого і середнього підприємництва в регіоні: виробничий аспект // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 42-47. – ISSN 2306-6792
1288680
  Наумова Л.Ю. Розвиток малого і середнього підприємництва як фактор фінансової стабілізації // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2001. – № 11. – С.24-30
1288681
  Васільєва Л.М. Розвиток малого підприємництва в зарубіжних країнах // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 56-60. – (Економіка та підприємництво ; № 7). – ISSN 1814-1161
1288682
  Шпак В.І. Розвиток малого підприємництва в Україні : (на прикладі Української видавничо-поліграфічної компанії "Експрес-Об"ява") / В.І. Шпак; МАУП. – 2-ге вид., доп., і перероб. – Київ : МАУП, 2003. – 128с. – ISBN 966-608-285-3
1288683
  Трегубов О. Розвиток малого підприємництва в Україні: сучасні тенденції та перспективи // Збірник наукових праць Державного університету інфраструктури та технологій : науково-практичне видання / Державний університет інфраструктури та технологій. – Київ, 2019. – С. 109-117. – (Серія "Економіка і управління" ; вип. 46). – ISSN 2664-2964
1288684
  Баранова Л.Г. Розвиток малого підприємництва та інфраструктури його підтримки в Київській області: тенденції та перспективи розвитку // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 79-83. – ISBN 978-966-455-002-1
1288685
  Бабіна Н.І. Розвиток малого підприємництва туристичної сфери в курортному місті // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 4-6. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1288686
  Наумова Л. Розвиток малого підприємництва у контексті прийняття Податкового кодексу України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 87-89. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто вплив прийняття Податкового кодексу на розвиток малого бізнесу в Україні. Ключові слова: податковий кодекс, малий бізнес. In the article influences of acceptance of Tax code are considered on development of small enterprise in ...
1288687
  Хмелевська Любов Петрівна Розвиток малого підприємництва у сфері побутового обслуговування населення України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.01.01 / Хмелевська Л.П.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 20 с.
1288688
  Терюханова. І. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні - погляд держави та роботодавців на проблеми та пошук шляхів їх вирішення / І. Терюханова., Т. Тимошек, О. Терещук // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 21-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 9 назв
1288689
  Іванова А.М. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні // Матеріали міжвузівської студентської наукової конференції "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні" : 21 листоп. 2012 р. / "Актуальні проблеми фінансово-економічних відносин в Україні", міжвуз. студент. наук. конф. – Ірпінь : Національний університет ДПС України, 2012. – С. 23-24
1288690
  Паливода О.М. Розвиток малого та середнього бізнесу в Україні в контексті європейської економічної інтеграції / О.М. Паливода, Ю.А. Теміндарова // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 267-271. – ISSN 2222-4459
1288691
  Іващенко А.І. Розвиток малого та середнього бізнесу: національний та регіональний аспекти : монографія / А.І. Іващенко ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2020. – 323, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 275-285. – ISBN 978-617-7571-96-3
1288692
  Мамонова Г.В. Розвиток малого та середнього підприємництва як основа забезпечення стабільності економіки України в умовах кризи / Г.В. Мамонова, О.І. Піжук, Г.П. Ляшенко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 9 ( 100). – С. 32-35
1288693
  Бобиль В. Розвиток малого та середнього підприємництва як складова соціально-економічної стабільності сучасної України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 35-38.
1288694
  Жегус О.В. Розвиток маркетингового інструментарію дослідження інтересів ключових стейкхолдерів на ринку продуктів вищої освіти / О.В. Жегус, Н.Л. Савицька // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків : ФОП Лібуркіна Л.М., 2019. – № 9 : Циклічні коливання та тенденції еміграції з України
1288695
  Родіонов С.О. Розвиток маркетингової діяльності підприємств на засадах впровадження інтернет-технологій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Родіонов Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2019. – 21 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 17 назв
1288696
  Швець А. Розвиток маркетингу як сфери прикладної економіки // Формування ринкової економіки в Україні : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 28. – С. 174-177. – ISSN 2078-5860
1288697
  Шуляк Світлана Розвиток масових форм обслуговування читачів дитячих бібліотек (20 - 30-ті роки XX століття) // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2008. – № 4. – С. 34-36. – Бібліогр. в кінці ст.
1288698
  Литвин Н. Розвиток масового туризму у Польщі у XIX - першій половвині XX ст. // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність : збірник наукових праць / НАН України, Інститут українознавства ім.І Крип"якевича. – Львів, 2008. – Вип. 17 : Українсько-польсько-білоруське сусідство: XX століття. – С. 88-93. – ISBN 978-966-02-5080-2
1288699
  Сотник А. Розвиток масової культури тоталітарного типу у ретроспективі Німеччини і України в 1930-1940-і роки // МІСТ: Мистецтво, історія, сучасність, теорія : збірник наукових праць з мистецтвознавства і культурології / Ін-т проблем сучасного мист-ва Нац. акад. мист-в України ; редкол.: В.Д. Сидоренко,О.О. Роготченко, А.О. Пучков [та ін.]. – Київ, 2010. – № 7. – C. 375-382
1288700
  Грацианская Л.М. Розвиток математики в Київському університеті за 50 років радянської влади // Некоторые работы по истории математики / Л.М. Грацианская. – Киев ; Москва. – 42 с. – Бібліогр.: 25 пунктів
1288701
  Граціанська Л.М. Розвиток математики в Київському університеті за 50 років Радянської влади / Л.М. Граціанська. – Київ, 1967. – 5-42с.
1288702
  Копанєва В.О. Розвиток математичних засад соціальних комунікацій / В.О. Копанєва, Л.Й. Костенко, Т.В. Симоненко // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2021. – № 1. – С. 42-49. – ISSN 2409-9805
1288703
  Семенець С.П. Розвиток математичних здібностей старшокласників у навчанні алгебри і початків аналізу: реалізація задачного підходу / С.П. Семенець, О.В. Чугунова // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2019. – С. 169-173 : рис. – Бібліогр.: с. 172. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (44)). – ISSN 2524-0609
1288704
   Розвиток математичних ідей Михайла Кравчука = Development of the mathematical ideas of Mykhailo Kravchuk (Krawtchouk). – Київ-Нью-Йорк, 2004. – 779 с. – ISBN 0-88054-141-5
1288705
  Клочко В. Розвиток математичної компоненти інженерно-професійних здібностей студентів ЗВТО / В. Клочко, З. Бондаренко, С. Кирилащук // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету / Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини. – Умань, 2019. – Вип. 2. – С. 54-61. – ISSN 2307-4906
1288706
  Нікітчин О. Розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX - поч. XX ст) // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 222-227. – ISBN 978-617-7009-20-6


  У статті викладено розвиток математичної освіти в Україні (кінець XIX - поч. XX ст), проводиться аналіз діяльності вчених України по створенню наукової бази для навчальних закладів, які б відповідали змісту освіти, вимогам науки і життя того часу.
1288707
  Донець Г.П. Розвиток матеріалізму та його боротьба проти ідеалізму в період виникнення капіталістичних відносин в Європі 15-16 ст. / Г.П. Донець. – Чернівці, 1968. – 28с.
1288708
  Пясковський Б.В. Розвиток матеріалістичних традицій в математиці на Україні у дожовтневий період // Нариси з історії природознавства і техніки : республіканський міжвідомчий збірник. – Київ, 1971. – Вип. 13. – С. 22-28
1288709
  Острянин Д.Х. Розвиток матеріалістичної філософії на Україні / Д.Х. Острянин. – Київ : Вища школа, 1971. – 326 с.
1288710
  Михайлов М.Г. Розвиток матеріально-технічної бази аграрних підприємств // Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка : міжнародний науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Поділ.держ. аграрно-техн. ун-т ; голов. ред. Іванишин В.В. ; редкол.: Бахмат М.І., Бахмат О.М., Гараш О.С. [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2017. – Вип. 26, ч. 2 : Технічні науки. Економічні науки. – С. 191-197 : рис., табл. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2410-1125
1288711
  Карасевич О. Розвиток матеріально-технічної бази сільського господарства у добу відлиги у працях вітчизняних істориків доби незалежності // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Господаренко О.В. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 3 (23), липень - вересень, т. 1. – С. 128-134. – ISSN 1998-4634
1288712
  Ступницький І.С. Розвиток матеріального виробництва в процесі розширеного соціального відтворення. / І.С. Ступницький. – К., 1965. – 235с.
1288713
  Романенко В.А. Розвиток машинобудування в Україні: системний підхід // Економіка України : науковий журнал / М-во економічного розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (623). – С. 56-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1288714
  Чернюк Л.Г. Розвиток машинобудування формування виробничих комплексів міст УРСР // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ, 1972. – Вип. 13. – С. 70-76. – Бібліогр. 3 назви
1288715
  Zasupko M. Розвиток медицини в Гетьманщині в першій половині 18-го ст. // Галичина : науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпатс. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Фак. історії, політології і міжнародних відностн ; голов. ред. М. Кугутяк. – Івано-Франківськ, 2016. – № 28. – P. 42-45. – ISSN 2312-1165


  У першій половині XVIII ст. медицина в Гетьманщині перейшла на новий, вищий щабель розвитку. Почали працювати перші дипломовані лікарі, які отримували знання і досвід роботи закордоном. Поява лікарів, в свою чергу, привела до створення і відкриття ...
1288716
  Хухліна О. Розвиток медицини на території Буковини протягом ХIX ст. зародження, становлення / О. Хухліна, В. Смандич // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковинський держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого. – Чернівці ; Сучава, 2016. – № 3 (11). – C. 88-91. – ISSN 2311-9896
1288717
  Потимко О. Розвиток медицини у Львові в XIV-XVIII ст.: література, проблеми, дискусії / Оксана Потимко. – Львів : [б. в.], 2012. – 214 с. – Бібліогр.: с. 165-197 та в підрядк. прим. – (Серія "Львівські історичні праці. Дослідження" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-02-6500-4
1288718
  Терованесов А. Розвиток медичного права на землях Західної України на початку XX ст. (аспект страхування) // Аннали юридичної історії : міждисциплінарний науковий журнал / Міжнар. центр громад. політології при Київ. нац. ун-ті ім. Т. Шевченка ; Львів медієвістичний клуб при Львів. нац. нац. ун-ті ім. І. Франка ; голов. ред. В.М. Мельник ; редкол.: М.Р. Арпентьєва, О.А. Бакалець, О.О. Белов [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 4, № 2, квітень - червень : Історико-правовий дискурс: від географії до економіки. – С. 56-75. – ISSN 2520-2553
1288719
  Рисінович-Сунара Розвиток медичного права у Хорватії / Рисінович-Сунара, М. Тадіч // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" та ін. – Київ, 2011. – № 11/12. – С. 45-52. – ISSN 0132-1331


  Медичне право: загальнотеоретичні питання.
1288720
  Федорова Н.О. Розвиток медичного страхування в системі державного регулювання страхової діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Федорова Ніна Олегівна ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1288721
  Шубенко І.А. Розвиток медичного страхування в системі особистого страхування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 89-92. – (Економіка та підприємництво ; № 5). – ISSN 1814-1161
1288722
  Рись Ю.С. Розвиток медичного страхування в Україні // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 358-362. – (Економіка та підприємництво ; № 2). – ISSN 1814-1161
1288723
  Кочнова І.В. Розвиток медичного страхування в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 26-30. – (Серія : Економіка та підприємництво ; № 6 (81)). – ISSN 1814-1161


  У статті розглянуто актуальні питання щодо розвитку медичного страхування в Україні. Науково обґрунтовано пропозиції, що сприятимуть ефективному запровадженню медичного страхування в систему охорони здоров"я України. Галузь охорони здоров"я потребує ...
1288724
  Гучко О. Розвиток медичної освіти на території Північної Буковини у 20-30-ті роки XX ст. // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича / Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2017. – С. 45-50. – (Історія ; вип. 1 (45)). – ISSN 2414-9012
1288725
  Драч О.О. Розвиток медичної освіти черкащини як справа життя: І.Я. Губенко - ректор Черкаської медичної академії / О.О. Драч, Н.М. Борисенко // Персоналістичний вимір історії Черкащини : матеріали Першої регіон. іст.-краєзнавчої конф., присвяч. 80-річчю з дня народж. д-ра іст. наук, проф., засл. працівника освіти України Бушина Миколи Івановича, 12 берез. 2018 р., м. Черкаси / Черкас. держ. технол. ун-т, Упр. освіти і науки Чекас. облдержадмін., Департамент культури та взаємозв"язків з громадськістю [та ін. ; упоряд.: В.М. Лазуренко, І.Ю. Стадник, О.О. Яшан ; відп. ред. В.М. Лазуренко]. – Черкаси : ЧДТУ : Гордієнко Є.І., 2018. – С. 118-122
1288726
  Рибіна Ю.О. Розвиток медіаграмотності учнів у процесі створення шкільного медіа // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Херсон. держ. ун-т ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т інформ. технологій і засобів навчання ; голов. ред. Співаковський О.В. ; редкол.: Андрієвський Б.М., Биков В.Ю., Богомолов С. [та ін.]. – Херсон, 2017. – Вип. 2 (31). – C. 109-128. – ISSN 1998-6939
1288727
  Волошина О. Розвиток медіакомпетентності здобувачів дошкільної освіти: європейський досвід / О. Волошина, К. Колеснік // Порівняльна професійна педагогіка : науковий журнал = англо-українське видання / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. І. Зязюна ; Хмельниц. нац. ун-т ; Центр порівняльної проф. педагогіки ; редкол.: Бідюк Н.М., Авшенюк Н.М., Садовець О.В. [та ін.]. – Київ ; Хмельницький, 2022. – Т. 12, вип. 2. – С. 74-81. – ISSN 2308-4081
1288728
  Головченко Г. Розвиток медіакомпетентності на робочому місці у США та Канаді // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету : збірник наукових праць / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2020. – C. 39-49. – (Серія : Педагогічні науки ; вип. 2). – ISSN 2412-9208
1288729
  Онкович Г.В. Розвиток медіакомпетентності як сучасна педагогічна стратегія / Г.В. Онкович, В.С. Білецький // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 22, т. 1 (196). – С. 294-301. – ISSN 2522-493Х


  Стаття присвячена важливості залучення до навчального процесу, формування професійної компетентності, саморозвитку вчителя, практичного досвіду викладачів на прикладі їхніх блогів, веб-сторінок в соціальній мережі тощо. Дослідники висвітлюють ...
1288730
  Пискун О.М. Розвиток медіакульткри майбутніх учителів технологій // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 100. – С. 300-302. – (Серія : Педагогічні науки)
1288731
  Наумук И. Розвиток медіаосвіти в Україні: сучасний стан та вимога сьогодення // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2015. – № 3 (122), березень. – С. 162-166. – ISSN 2308-4634
1288732
  Кузьма І.І. Розвиток медіаосвіти дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (1959-2018 рр.) // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2020. – С. 64-69. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (46), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1288733
  Приходькіна Н. Розвиток медіаосвіти у закладах середньої освіти США: вплив освітніх організацій // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф.: 30 трав. 2019 р., м. Київ : [збірник тез доп.] / Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта - 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації, міжнар. наук.-практ. конф. – Київ ; Дрогобич : Трек-ЛТД, 2019. – С. 166-167. – ISBN 978-617-7263-79-0
1288734
  Маркіна В.О. Розвиток медієвістики / В.О. Маркіна, Т.П. Брянцева, О.П. Крижанівський // Вісник Київського університету / Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1984. – С. 86-97. – (Історичні науки ; вип. 26). – ISSN 0201-7601 ; 0203-6541


  В статье рассматривается вклад ученых Киевского университета в изучение истории стран Западной и Восточной Европы, а также Правобережной Украины в средние века.
1288735
  Клименко Л.О. Розвиток мембранології в Україні у зв"язку з впровадженням мікроелектродної техніки. Фомування школи П.Г. Костюка (60-70 рр. ХХ ст.) // Історія формування і розвитку київських фізіологічних шкіл (кінець XIX-XX ст.) / Л.О. Клименко. – Київ : Фітосоціоцентр, 2017. – С. 95-102. – ISBN 978-966-306-190-8
1288736
  Кузнєцов Е.А. Розвиток менеджмент-освіти в Одеському університеті // Ювілейна збірка наукових праць : присвячена 150-річчю Одеського нац. ун-ту ім. І.І. Мечникова / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; [голов. ред. І.М. Коваль ; редкол.: В.О. Іваниця, В.М. Хмарський]. – Одеса : ОНУ, 2015. – C. 356-364. – ISBN 978-617-689-150-5
1288737
  Сухарєв О. Розвиток ментальності вищих прошарків руського суспільства від кінця X до XVII століття // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 3 (53). – С. 39-58. – ISSN 1810-2131
1288738
  Самойленко А.О. Розвиток мережевої економіки у контексті глобалізаційних процесів / А.О. Самойленко, Ю.Д. Богдан // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Федоренко С.В., Саввов І.А. [ та ін.]. – Київ, 2019. – № 10, жовтень. – С. 93-97. – ISSN 2306-6806
1288739
  Попович О.М. Розвиток мереживих підприємств в умовах нової економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 20-22. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Досліджуються мережі підприємств в умовах нової економіки. Представлено три типи організації бізнес-інкубаторів: центри підтримки бізнесу, бізнес-інкубатори для економічного розвитку та технопарки.
1288740
  Ленін Д. Розвиток мережі відділень банку як чинник впливу на його економічний потенціал // Банківська справа : науково-практичне видання / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – № 11/12 (119). – С. 96-111 : табл., рис. – Бібліогр. : 34 назв. – ISSN 1605-2005
1288741
   Розвиток мережі закладів ресторанного господарства Столичного регіону України / В.Ф. Доценко, О.В. Арпуль, Н.П. Бондар, Т.В. Ємчук, О.О. Дудкіна // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 64-70 : табл. – Бібліогр.: 6 назв.
1288742
  Ляшуга І.Ю. Розвиток мережі метрологічних установ України на початку XX ст. // Двадцять перша всеукраїнська наукова конференція молодих істориків науки, техніки і освіти та спеціалістів за темою: "Модернізація науково-технологічної політики України" : 15 квіт. 2016 р., Київ / "Модернізація науково-технологічної політики України", всеукр. наук. конф. – Київ : Українське товариство істориків науки [та ін.], 2016. – С. 109-112
1288743
  Луцан І. Розвиток мережі релігійних організацій у Чернівецькій області та загострення міжконфесійних конфліктів (кін. ХХ - поч. ХХІ ст.) // Богословський вісник : науковий журнал / Богословське від-ня Київ. православ. богослов. акад. при філософсько-теолог. ф-ті Чернівец. нац. ун-ту ім. Ю. Федьковича ; редкол.: митрополит Епіфаній (Думенко), протоієрей М. Щербань, протоієрей М. Марусяк [та ін.]. – Чернівці, 2017. – № 15. – С. 51-70. – ISSN 2310-0923
1288744
  Бутко М .П. Розвиток мережі шляхів автомобільного сполучення та її роль у зміцненні туристичного потенціалу України / М .П. Бутко, Н.О. Алєшугіна // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 23-33. – ISSN 1562-0905
1288745
  Перетокін А.Г. Розвиток металургійної промисловості в Катеринославі наприкінці XIX - на початку XX ст. // Придніпров"я: історико-краєзнавчі дослідження : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Історич. ф-т ; Дніпропетр. обл. центр з охорони іст.-культ. цінностей ; Ін-т суспільних досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – C. 20-28. – ISSN 2409-4137
1288746
  Большаков В.І. Розвиток металургійної промисловості в Наддніпрянській Україні на початку XX ст. (1900-1917) / В.І. Большаков, Г.П. Євсєєва, А.Г. Перетокін // Металознавство та термічна обробка металів : науковий та інформаційний журнал / М-во освіти та науки України ; ДВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2016. – № 1 (72). – С. 38-46. – ISSN 2413-7405
1288747
  Амоша О.І. Розвиток металургійної смарт-промисловості: світовий досвід та уроки для України / О.І. Амоша, В.А. Нікіфорова // Економіка України : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. Геєць В.М. ; редкол.: Амоша О.І., Балакірєва О.М., Білорус О.Г. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 9/10 (694/695), вересень - жовтень. – С. 3-23 : табл., рис. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2522-9303
1288748
  Корольов С. Розвиток методики викладання механіки як боротьба варіативного та ньютонівського підходів // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.А. Біда, Ю.А. Бондаренко [та ін.]. – Суми, 2020. – № 2 (96). – С. 99-110. – ISSN 2312-5993
1288749
  Височан Л. Розвиток методики викладання природознавства в початковій школі України за радянського періоду (20-80-ті рр. ХХ ст.) // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2020. – № 6/7 (185/186), листопад - грудень. – С. 128-132. – ISSN 2308-4634
1288750
  Путій Т.М. Розвиток методики викладання російської мови в Україні в лінгводидактичній спадщині Л.А. Булаховського (1888-1961 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Путій Тетяна Миколаївна ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1288751
  Туркевич О. Розвиток методики викладання української мови як іноземної // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 11/12 (110/111). – С. 40-45
1288752
  Пархоменко В. Розвиток методики економічного аналізу якості продукції: ретроспективний вимір // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2009. – № 5. – С. 50-55
1288753
  Шкурєєв К. Розвиток методики і концепції спортивних бальних танців в умовах дистанційного навчання в Україні у 2010 - на початку 2020-х років // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури та інформ. політики України ; Харків. держ. акад. культури ; голов. ред. Шейко В.М. ; редкол.: Басюл Е., Бенч О., Бертелсен О. [та ін.]. – Харків, 2022. – Вип. 76. – С. 150-155. – ISSN 2410-5325


  Стаття присвячена попередньому аналізу проєкту з продовження тренувального процесу зі спортивних бальних танців у формі дистанційного інтерактивного навчання. Виявлено визначальну роль соціалізуючої функції бальної хореографії також у її спортивному ...
1288754
  Грицай Н.Б. Розвиток методики проведення екскурсій з біології у 20-х роках XX століття // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / Міжнародний економіко-гуманітарний ун-т ім. ак. Степана Дем"янчука. – Рівне, 2013. – Вип. 1 (9). – С. 27-36. – ISBN 978-966-7359-68-3
1288755
  Худик О.Б. Розвиток методики стратегічного аналізу фінансової безпеки підприємства // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2017. – Вип. 790. – С. 31-37. – (Економіка ; вип. 790). – ISSN 2519-240Х
1288756
  Гаргін В.В. Розвиток методики трудового навчання в Україні як галузі педагогічної науки (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гаргін Володимир Владиславович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1288757
  Скавронський Павло Розвиток методики формування картознавчих знань, навичок та вмінь учнів у радянській школі (1919-1990 рр.) // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 10. – С. 24-29. – Бібліогр.: 64 назв
1288758
  Корчемна І. Розвиток методичних засад комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського (1940-1980-ті роки) // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 636-646. – ISSN 2224-9516


  Розглянуто історію формування науково-методичних засад, розроблення нових та оновлення частини застарілих інструктивно-нормативних документів щодо комплектування та обліку особових архівних фондів Інституту рукопису НБУВ.
1288759
  Ткаченко Н.В. Розвиток методичних засад рейтингування недержавних пенсійних фондів за рівнем інвестиційного потенціалу / Н.В. Ткаченко, О.В. Шабанова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 2 (176). – С. 450-458. – ISSN 1993-6788
1288760
  Педченко Н.С. Розвиток методичних підходів до оцінки рівня фінансової безпеки банківської системи України / Н.С. Педченко, С.М. Дячек // Економіка, управління та адміністрування : науковий журнал / Державний університет "Житомирська політехніка". – Житомир, 2020. – Вип. 1 (91). – С. 133-145. – (Економіка, управління та адміністрування ; вип. 1 (91)). – ISSN 2664-245X
1288761
  Д"яконова І.І. Розвиток методичних підходів до оцінювання незалежності органів банківського нагляду // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 63-67 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1288762
  Кузхнєцова А. Розвиток методичних підходів щодо формування комплексної системи управління ризиками лізингових операцій в Україні / А. Кузхнєцова, О. Левченко // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2017. – С. 49-63. – (Економічні науки ; вип. 3, липень - вересень). – ISSN 1993-0240
1288763
  Леонов Б.Д. Розвиток методичного забезпечення антитерористичної захищеності об"єктів критичної інфраструктури (на прикладі США) / Б.Д. Леонов, Р.М. Шостак, В.С. Серьогін // Інформація і право : науковий фаховий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; редкол.: Буханевич О.М., Довгань О.Д., Брижко .В.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3 (34). – С. 88-95. – ISSN 2616-6798
1288764
  Болдуєв М.В. Розвиток методичного забезпечення проведення комп"ютерного аудиту // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 35-39. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 3 (90)). – ISSN 1814-1161
1288765
  Барановський О.І. Розвиток методичного інструментарію підвищення дієвості методів державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг України / О.І. Барановський, В.П. Левченко // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2016. – № 11/12 (66). – С. 25-32. – ISSN 2309-1533
1288766
  Головко М. Розвиток методичної думки з фізики у Східній Галичині наприкінці XIX - на початку XX ст. // II Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі" : присвяч. 120-річчю від дня народж. [Ігоря Євгеновича Тамма, академіка, Героя Соц. праці, Лауреата Нобел. премії : зб. матеріалів, м. Кіровоград], 15-16 жовт. 2015 р. / "Сучасні тенденції навчання фізики у загальноосвітній та вищій школі", міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. – С. 16-19
1288767
  Лазаренко І. Розвиток методичної думки про формування учнівських умінь аналізувати художній твір // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 7-10
1288768
  Тиховод С.М. Розвиток методів аналізу електромагнітних процесів в трансформаторах з вентильним навантаженням (на основі магнітоелектричних заступних схем) : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.05 / Тиховод Сергій Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехн.". – Львів, 2014. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1288769
  Мельничук Г.В. Розвиток методів аналізу стаціонарних режимів роботи електротехнічних Smart-комплексів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Мельничук Григорій Валерійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1288770
  Бухан Д.Ю. Розвиток методів аналізу та синтезу сигналів з компактним спектром : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Бухан Дмитро Юрійович ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одесса, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1288771
  Уаід С.Р. Розвиток методів аналізу тонкопроводових антен з нелінійними властивостями поверхневого імпедансу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.07 / Сальман Рашід Уаід ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1288772
  Скляров В.В. Розвиток методів вимірювань характеристик складних механічних і теплофізичних систем на основі комп"ютерного моделювання : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Скляров Володимир Васильович ; М-во розвитку економіки, торгівлі та сільського госп-ва України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2020. – 36 с. – Бібліогр.: 54 назви
1288773
  Гребченко М.В. Розвиток методів захисту та діагностування вузлів електричних систем з двигунами : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук; 05. 14. 02 / Гребченко М. В.; Держ. вищ. навч. заклад "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2007. – 36с. – Бібл.: 50 назв
1288774
  Балашова Р.І. Розвиток методів і напрямів підвищення ефективності туристичної діяльності // Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України / Полтавський університет споживчої кооперації України. – Полтава, 2010. – № 1 (40). – С. 116-122. – (Економічні науки)
1288775
   Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем : монографія / Ф.Г. Гаращенко, О.Ф. Волошин, М.Ф. Кириченко, Ю.В. Крак, В.В. Пічкур та ін. ; КНУТШ ; [ за ред. : Ф.Г. Гаращенка, І.А. Куценка, І.І. Харченка ]. – Київ : Сталь, 2009. – 668 с. – ISBN 978-966-1555-27-2
1288776
  Гаращенко Ф.Г. Розвиток методів математичного моделювання, аналізу та оптимізації динамічних систем / Ф.Г. Гаращенко, Ю.В. Крак, В.А. Стоян // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 7 : Факультет кібернетики. – С. 154-191
1288777
  Шелковєнков Д.О. Розвиток методів мережної супутникової диференціальної навігації : Автореф. дис. ...канд. технічних наук. Спец. 05.12.17 - радіотехнічні та телевізійні системи / Шелковєнков Д.О.; Мін-во освіти і науки України; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 21 назва
1288778
  Гільова О.О. Розвиток методів обробки інформації при неруйнівному контролі композиційних матеріалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Гільова Оксана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1288779
  Дацько Ю.М. Розвиток методів осаджувального розкислення розплаву для одержання монокристалів йодиду цезію з покращеними сцинтиляційними параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Дацько Юрій Миколайович ; Нац. акад. наук України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр: 21 назва
1288780
  Мохамед Хассан Хессайн Алі Розвиток методів оцінки спотворень зображення у відеотрактах цифрового телебачення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Мохамед Хассан Хессайн Алі ; Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформації України ; Адмін. держ. служби спец. зв"язку та захисту інформації України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1288781
  Андрейко В.М. Розвиток методів оцінки якості програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки під час сертифікаційних випробувань : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Андрейко Віталія Миколаївна ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1288782
  Чабан О.П. Розвиток методів оцінювання якості продукції і послуг за одиничними та узагальненими показниками : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Чабан О.П. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1288783
  Кутовий Т.В. Розвиток методів первинного публічного розміщення акцій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 115, (ч. 1). – С. 190-196. – ISSN 2308-6912


  У статті розглянуто поширені у світовій практиці методи первинного розміщення акцій, їх переваги, недоліки та особливості в процесі залучення компанією ресурсів на зовнішніх ринках. In the article the worldwide methods of the initial public ...
1288784
  Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн Розвиток методів підвищення захищеності Wi-Fi каналів зв"язку на фізичному рівні : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Мухаммед Кадім Абдул-Хуссейн ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1288785
  Маковеєнко Д.О. Розвиток методів побудови мереж наземної радіомовленнєвої служби : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Маковеєнко Д.О. ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1288786
  Бублик Б.М. Розвиток методів практичної стійкості та їх використання для аналізу, оцінки і оптимізації динаміки пучків / Б.М. Бублик, Ф.Г. Гаращенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 4-17. – (Кібернетика ; Вип. 1)


  Розглянуто комплекс питань пов"язаних з аналізом, оцінкою та структурно-параметричною оптимізацією динамічних систем. Підкреслюється зв"язок таких задач з проблемами керування пучками траєкторій. Особливу увагу зосереджено на огляді та оцінці ...
1288787
  Бейко І.В. Розвиток методів розв"язуючих та асимптотично-розв"язуючих операторів для побудови оптимальних та асимптотично-оптимальних математичних моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 10-15. – (Кібернетика ; вип. 3)


  Розглянуто методи теорії розв"язуючих та асимптотичних-розв"язуючих операторів для побудови оптимальних і асимптотично-оптимальних моделей керованих та ієрархічно-керованих систем в умовах невизначеності, неповних знань та неповних даних.
1288788
  Чернов Д.В. Розвиток методів розрахунку і побудови активних пристроїв класу Е на польових транзисторах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Чернов Д.В. ; Хмельницкий нац. ун-т. – Хмельницький, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1288789
  Бурлига М.Б. Розвиток методів розрахунку та вибір раціональних схем двопотокових безступінчастих гідрооб"ємно-механічних трансмісій колісних тракторів. : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.02 / Бурлига Михайло Борисович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2018. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1288790
  Діцький І.В. Розвиток методів та алгоритмів розв"язання неоднозначності та усунення стрибків фазових вимірювань у задачах точного позиціонування по сигналах глобальних навігаційних супутникових систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Діцький Ігор Володимирович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 22 назви
1288791
  Бондаренко М.О. Розвиток методів та засобів атомно-силової мікроскопії для неруйнівного контролю характеристик компонентів мікросистемної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.13 / Бондаренко Максим Олексійович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2019. – 42 с. – Бібліогр.: 59 назв
1288792
  Воскобойнікова-Гузєва Розвиток методології бібліотекознавчих досліджень: традиції та новації // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 3. – C. 26-31. – ISSN 2409-9805


  Мета роботи полягає у проведенні аналізу методологічного інструментарію, який використовувався дослідниками в галузі соціальних комунікацій у ході проведення дисертаційних досліджень на здобуття ступеня кандидата наук із соціальних комунікацій за ...
1288793
  Ричаківська В. Розвиток методології бухгалтерського обліку в банках України // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал. Спецвипуск / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 11. – С. 32-42 : табл.
1288794
  Єнальєв М.М. Розвиток методології використання інструментарію теорії корисності в економічних розрахунках // Проблеми землеустрою : науковий журнал Львівського національного аграрного університету / Редкол.: Андріїв В., Будзяк В., Вагонова О. [та ін.]. – Львів, 2015. – № 1. – С. 97-100 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-397-204-6. – ISSN 2308-9377
1288795
  Передерко А.Л. Розвиток методології вібровипробувань та удосконалення засобів вимірювань вібрації об"єктів складної техніки : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.01 / Передерко Анатолій Леонтійович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т інтелект. технологій і зв"язку. – Одеса, 2021. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 29 назв
1288796
  Сметанко О.В. Розвиток методології внутрішнього аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 4 (166). – С. 389-398. – ISSN 1993-6788
1288797
  Ізмайлов Я.О. Розвиток методології економічного аналізу господарської діяльності підприємств у постіндустріальній економіці // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 3. – C. 165-174. – ISSN 2222-0712
1288798
  Костирко Р.О. Розвиток методології контролю економічного потенціалу підприємств в ринкових умовах // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 9 (123). – С. 145-154 : табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788
1288799
  Корягін М. Розвиток методології облікового відображення справедливої оцінки запасів // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2012. – № 11. – С. 18-26 : табл. – Бібліогр.: 23 назв.
1288800
  Кресін О. Розвиток методології порівняльного правознавства: історичний аспект // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2006. – № 2. – С. 128-131. – ISSN 0132-1331
1288801
  Шевчук С.М. Розвиток методології суспільної географії в Україні у першій половині ХХ століття : Теорія, методологія, методика // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 27-37
1288802
  Нєізвєсний С.І. Розвиток методологій управління проектами із застосуванням механізмів конвергенції : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.22 / Нєізвєсний Сергій Іванович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ, 2013. – 39 с. – Бібліогр.: 45 назв
1288803
  Сич Т.В. Розвиток методологічних засад дослідження питань управління освітою як наукова проблема // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2015. – № 6 (295), жовтень : Педагогічні науки. – С. 241-247. – ISSN 2227-2844
1288804
  Раджаб Заде Мортеза Розвиток методологічних основ розробки інтегрованих систем управління на базі міжнародних стандартів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Раджаб Заде Мортеза ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
1288805
  Шевчук С.М. Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у 20 столітті : Дис. ... канд. географічних наук. Спец. 11.00.13 - історія географії / Шевчук С.М.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 220л. + Додатки: л.202-204. – Бібліогр.: л.205-220
1288806
  Шевчук С.М. Розвиток методологічних основ суспільної географії в Україні у 20 столітті : автореф. дис. ... канд. геогр. наук: спец.: 11.00.13 -і ст. географії / Шевчук С.М. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 21 с. – Бібліогр.: 13 назв
1288807
  Крижний А.В. Розвиток методологічних основ теорії функціональної стійкості систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння / А.В. Крижний, П.В. Опенько, О.М. Борзак // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 39. – С. 62-70


  У статті наведені методологічні основи вирішення задачі забезпечення функціональної стійкості систем (комплексів) зенітного ракетного озброєння при технічній експлуатації за станом. В статье представлены методологические основы решения задачи ...
1288808
  Сухіна О.М. Розвиток методологічних підходів до економічної оцінки мінерально-сировинних ресурсів / О.М. Сухіна, О.П. Лобасов, М.І. Жишко // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2013. – № 2 (615). – С. 67-80 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0131-775Х
1288809
  Руснак І.С. Розвиток методологічних положень обгрунтування заходів організаційного будівництва (реформування) Повітряних Сил Збройних Сил України / І.С. Руснак, О.М. Загорка // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 6-12.
1288810
   Розвиток методологічного підходу до техногенно-екологічної оцінки рівня небезпеки функціонування локальних територій України / В.В. Тютюнник, В.М. Стрілець, В.Д. Калугін, Ю.В. Захарченко // Техногенно-екологічна безпека : науково-технічний журнал / Держ. служба України з надзвичайних ситуацій ; Нац. ун-т цивільного захисту України ; редкол.: В.П. Садковий, В.А. Андронов, В.В. Вамболь [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 3 (1/2018). – С. 91-101 : рис., табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2522-1892
1288811
  Лаврентьєва О. Розвиток методологічної культури вчителя в системі післядипломної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Ун-т менеджменту освіти Нац. акад. пед. наук України ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: В.П. Андрущенко, В.Ю. Биков, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1. – С. 20-25
1288812
  Дубасенюк О.А. Розвиток методологічної культури майбутніх докторів філософії в процесі їх наукового становлення [досвід Житомирського державного університету імені Івана Франка] // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний, європейський та національний виміри змін : матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф. : 23-24 квіт. 2020 р. : до 90-тої річниці каф. педагогіки Сумського держ. пед. ун-ту ім. А.С. Макаренка / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка, Департамент освіти Сум. облдержадмін. [та ін. ; редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2020. – Т. 1. – С. 69-73. – ISBN 978-966-698-290-5
1288813
  Самохвалов Ю.Я. Розвиток методу аналізу ієрархій в умовах колективного прийняття рішень на основі агрегованих матриць парних порівнянь // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2022. – Т. 58, № 5, вересень - жовтень. – С. 98-104. – ISSN 1019-5262
1288814
  Юзв"як М.Й. Розвиток методу безпосереднього інтегрування у задачах теорії пружності та термопружності для тіл з плоскими та циліндричними поверхнями : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Юзв"як Микола Йосипович ; НАН України, Ін-т прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача. – Львів, 2022. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1288815
  Філіппов Д.М. Розвиток методу вторинних джерел для моделювання плоскопаралельного магнітного поля електромагнітних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Філіппов Дмитро Максимович ; Нац. акад. наук України, Наук.-техн. центр магнетизму техн. об"єктів. – Харків, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1288816
  Мікуліч О.А. Розвиток методу граничних інтегральних рівнянь до динамічних задач неоднорідних та структурно-неоднорідних середовищ у континуумі Коссера : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Мікуліч Олена Аркадіївна ; М-во освіти і науки України, Луцький нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 43 назви
1288817
  Сорокін Д.С. Розвиток методу інтегральних рівнянь для розрахунку нестаціонарних електродинамічних процесів в системах з осьовою симетрією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Сорокін Дмитро Сергійович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1288818
  Шиляєва О.Л. Розвиток методу оцінювання впливу тропосфери на характеристики радіотехнічних систем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Шиляєва Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1288819
  Гармаш О.В. Розвиток методу пуассонівських спектрів для дослідження шумових діагностичних сигналів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Гармаш Оксана Вікторівна ; НАН України , Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 22 назви
1288820
  Коноводов Д.В. Розвиток методу розрахунку контактних напружень з урахуванням кінематики осередку деформації для удосконалення режимів обтисків при холодній прокатці : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.03.05 / Коноводов Д.В.; Нац. металургійна акад. України. – Дніпропетровськ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1288821
  Згурський В.О. Розвиток методу розрахунку радіаційного теплообміну в низькоемісійних топках : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.14.06 / Згурський В.О.; НАНУ; Ін-т газу. – Київ, 2007. – 24с. – Бібліогр.: 16 назв
1288822
  Бобух О.С. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму деформації при холодній пільгерній прокатці котельних труб з урахуванням несиметричності формозміни металу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Бобух Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1288823
  Ремез О.А. Розвиток методу розрахунку раціонального режиму прокатки сталей, схильних до підвищенного розширення, в витяжних калібрах безперервних станів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.05 / Ремез Олег Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. металург. акад. України. – Дніпропетровськ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 10 назв
1288824
  Герасим М.Р. Розвиток метрологічного забезпечення вимірювання електрофізичних параметрів об"єктів кваліметрії неелектричної природи : автореф. дис. … канд. техн. наук : 05.01.02 / Герасим Марта Романівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1288825
  Кузь М.В. Розвиток метрологічного забезпечення експлуатації засобів вимірювань об"єму та витрати газу : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Кузь Микола Васильович ; М-во екон. розвитку і торгівлі України, Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2015. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1288826
  Піщенко О. Розвиток механізації сільськогосподарського виробництва в Україні у 50-х рр. ХХ ст. // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України. – Київ, 2011. – Вип. 83. – С. 128-136
1288827
  Євграфов О.Є. Розвиток механізмів державного управління земельними ресурсами в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 8. – С. 83-86.
1288828
  Авраменко Н.В. Розвиток механізмів державного управління охороною здоров"я в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – C. 38-43. – (Державне управління ; № 4). – ISSN 1813-3401
1288829
  Макаренко П.М. Розвиток механізмів державної підтримки особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 45-49. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1288830
  Котляревський Я.В. Розвиток механізмів закупівлі соціальних послуг в умовах децентралізації в Україні / Я.В. Котляревський, К.В. Павлюк, О.В. Степанова // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. 4 (73). – С. 42-55. – ISSN 2414-3499
1288831
  Єрфорт О.Ю. Розвиток механізмів кредитування здобуття вищої освіти в Україні / О.Ю. Єрфорт, І.Ю. Єрфорт // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінансового управ." ; редкол.: Єфименко Т.І., Гасанов С.С., Соколовська А.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (268 ). – С. 67-79 : табл. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 2305-7645
1288832
  Стадник В.А. Розвиток механізмів особистісної корекції емоційної напруженості при діяльності в екстремальних умовах (на прикл. спортивної діяльності) : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.03 / Стадник В.А.; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – 19 с.
1288833
  Стадник Володимир Анатолійович Розвиток механізмів особистісної корекції емоційної напруженості при діяльності в екстремальних умовах (на прикладі спортивної діяльності) : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.03 / Стадник Володимир Анатолійович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 217л. – Бібліогр.:л.171-195
1288834
  Короткевич О.В. Розвиток механізмів податкової підтримки малого підприємництва // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 10 (173). – С. 10-15
1288835
  Болдуєва О.В. Розвиток механізмів регулювання ринку цінних паперів в умовах економічної кризи // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 193-198. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1288836
  Корх В.М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Корх Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1288837
  Корх В.М. Розвиток механізмів соціальної перцепції в підлітковому та юнацькому віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Корх Віра Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 280 л. – Додатки: л. 177-280. – Бібліогр.: л. 162-176
1288838
  Бесчастний В.М. Розвиток механізмів фінансування навчальних закладів в Україні // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 54-56
1288839
  Миколаєць О.О. Розвиток механізмів формування та реалізації державної соціальної політики в Україні : автореф. дис. … канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Миколаєць Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Держ. ун-т "Житомир. політехніка". – Житомир, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 7 назв
1288840
  Ярошенко Г. Розвиток механізму взаємодії ринку праці і професійної освіти України / Г. Ярошенко, І. Заюков // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2007. – № 6. – С. 25-29 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв


  Нові видання
1288841
  Лісютін А.І. Розвиток механізму державного регулювання легкої промисловості в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр.: 25.00.02 / Лісютін Антон Ігорович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т упр. – Маріуполь, 2019. – 20, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 14 назв
1288842
  Косянчук Т.О. Розвиток механізму державного управління у сфері іноземного інвестування // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2011. – С. 4-12. – (Право та державне управління ; № 4 (4))
1288843
  Нагорський Ю.А. Розвиток механізму економічної мотивації трудової діяльності // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2006. – № 1. – С. 39-40. – Бібліогр: 6 пунктів. – ISSN 1683-1942
1288844
  Полторак А.С. Розвиток механізму кредитування для здобуття вищої освіти як напрям зміцнення рівня фінансової безпеки держави / А.С. Полторак, В.Ю. Паламарчук, Т.А. Манукян // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморс. держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. ; редкол.: Антонова Л.В., Бакуменко В.Д., Бистряков І.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 23, грудень. – С. 44-49. – ISSN 2306-6814


  "Проаналізовано економічну сутність кредитування для здобуття вищої освіти та його основні функції у сучасних умовах".
1288845
  Поважний О.С. Розвиток механізму реалізації державної інвестиційної політики України / О.С. Поважний, В.П. Пшенична // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2009. – С. 54-58. – (Державне управління ; № 3). – ISSN 1813-3401
1288846
  Васюков Г.Г. Розвиток механізму фінансування місцевого самоврядування в контексті реформування адміністративно-територіального устрою України : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 105-107 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв
1288847
  Нерода Ф.О. Розвиток мислення і мови на предметних уроках / Ф.О. Нерода. – Київ : Радянська школа, 1963. – 49 с.
1288848
  Хіврич С. Розвиток мислення і мовлення учнів на уроках української літератури: основні напрями роботи, технологічні методи і прийоми // Українська мова та література : газета для вчителів української мови та літератури. – Київ, 2015. – № 7/8, квітень. – С. 69-86
1288849
  Хіврич С. Розвиток мислення і мовлення учнів у процесі вивчення шкільного курсу української мови // Українська мова й література в сучасній школі : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10 (120). – С. 24-33
1288850
  Терно Сергій Олександрович Розвиток мислення учнів під час вивчення шкільного громадянознавчого курсу : (робота над поняттями) // Історія в школах України : науково-методичний журнал / Мін. освіти і науки Укр; АПНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 11-17. – Бібліогр. в кінці ст.
1288851
  Кузьмін О.Є. Розвиток митного регулювання експортно-імпортної діяльності в умовах використання інноваційної ємності підприємств / О.Є. Кузьмін, О.Ю. Жигало // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (507) : Реіндустріалізація України як передумова економічного зростання. – С. 28-34. – ISSN 2222-4459
1288852
  Іванець А.О. Розвиток міграційних процесів в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 274-279. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1288853
  Кириленко О.М. Розвиток міграційних процесів в Україні / О.М. Кириленко, В.О. Ільєнко // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 37. – С. 70-75. – ISSN 2306-5834
1288854
  Малиновська О.А. Розвиток міграційних процесів в умовах фінансово економічної кризи: деякі можливі наслідки для України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 1. – С. 60-68. – Бібліогр.: 14 назв.
1288855
  Тиндик Н.П. Розвиток міграційного законодавства в Україні: історичний аспект // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 82-93. – (Юридична ; Вип. 2)
1288856
  Стаканов Р.Д. Розвиток міграційного регулювання в Китаї: від обмеженої еміграції до імміграційного центру // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2013. – Вип. 112, (ч. 2). – С. 168-173


  Стаття присвячена аналізу міграційних тенденцій та розвитку міграційної політики в Китаї в XIX - XXI ст., досліджується трансформація міграційної ролі Китаю на світовій арені.
1288857
  Дракохруст Т. Розвиток міграційної політики України під впливом євроінтеграцйних процесів // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 1 (9). – С. 23-25. – ISSN 2524-0129
1288858
  Кузьменко С. Розвиток міжбюджетних відносин на базі оцінки фінансового потенціалу регіонів / С. Кузьменко, В. Боронос, О. Пластун // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 16-20 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 1810-3944
1288859
  Еш С.М. Розвиток міжбюджетних відносин у сучасних умовах господарювання / С.М. Еш, В.М. Ляховецька // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. економічний ін-т ; редкол.: Сігайов А.О., Ходжаян А.О., Беседін В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (179). – С. 93-97
1288860
  Данкевич Є.М. Розвиток міжгалузевої інтеграції у сільському господарстві Житомирської області // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет, факультет економіки та бізнесу. – Мелітополь, 2013. – С. 100-108. – (Економічні науки ; № 2 (22), т. 5)
1288861
  Парахіна М.Б. Розвиток міждержавних відносин України та Росії у бібліотечній галузі // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2013. – № 2. – С. 181-185. – ISSN 2226-3209


  Проаналізовано проблему розвитку бібліотечної співпраці між Україною та Росією, що є актуальними для всієї бібліотечної системи.
1288862
  Скрипнікова В. Розвиток міжкультурної компетенції у психолого-педагогічній теорії і практиці (зарубіжний досвід) // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Рахманов В.О., Горбачевський С.К. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (42). – С. 282-292. – ISSN 2617-1775
1288863
  Куценок Н.М. Розвиток міжкультурної комунікації та порівняльна характеристика навчання у вищих навчальних заколадах України та Польщі // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури" : 7-8 квіт. 2017 р. / "Сучасні наукові дослідження представників філологічних наук та їхній вплив на розвиток мови та літератури", міжнар. наук-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 63-65
1288864
  Хмара О.П. Розвиток міжнародних виробничих мереж оборонно-промислових комплексів індустріально розвинених країн : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Хмара Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Киев, 2021. – 221, [46] арк. – Додатки: арк. 221, [46]. – Бібліогр.: арк. 200-220
1288865
  Хмара О.П. Розвиток міжнародних виробничих мереж оборонно-промислових комплексів індустріально розвинених країн : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Хмара Олександр Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1288866
  Гозуватенко Г.О. Розвиток міжнародних відносин України - пріоритетний напрям створення українського професійного війська // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 693 : Держава та армія. – С. 257-263. – ISSN 0321-0499
1288867
  Яремович П.П. Розвиток міжнародних господарських логістичних комплексів в Україні : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Яремович Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. екон. ін-т менеджменту. – Київ, 2012. – 261 л. – Додатки: л. 224-261. – Бібліогр.: л. 188-223
1288868
  Яремович П.П. Розвиток міжнародних господарських логістичних комплексів в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Яремович Петро Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 20 назв
1288869
  Горін Н.О. Розвиток міжнародних економічних зв’язків Західної України в другій половині XIX – на початку XX ст. // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; голов. ред. В.В. Небрат ; редкол.: Вербова О.С., Голубка С.М., Єлісєєва Л.В. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 52. – С. 155-177. – ISSN 0320-4421


  Охарактеризовано основні форми та канали міжнародних економічних зв"язків західноукраїнських земель під час перебування у складі Австро-Угорщини. З"ясовано роль урядової політики в залученні іноземних інвестицій в розвиток господарства ...
1288870
  Забара І. Розвиток міжнародних інформаційних правовідносин в період 1970 - 1990 років: ретроспективний аналіз концепцій і практики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 70-74. – (Міжнародні відносини ; вип. 1 (43)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються питання розвитку міжнародних інформаційних правовідносин. Автор розглядає вплив різних концепцій на становлення і розвиток міжнародно-правового регулювання і стан впорядкованості міжнародних інформаційних відносин в період 1970 - ...
1288871
  Лук"янов В. Розвиток міжнародних платіжно-розрахункових відносин та їх вплив на платіжні системи в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2010. – № 2/3 (92/93). – С. 86-94. – ISSN 1605-2005
1288872
  Денісова Г. Розвиток міжнародних стандартів незалежності судової влади у європейському праві // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 1. – С. 66-72.
1288873
  Денісова М.М. Розвиток міжнародних стандартів реалізації права на мирні збори // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 168-175. – ISSN 1563-3349
1288874
   Розвиток міжнародних трудових комунікацій в глобальній економіці: теоретико-методологічний аспект : (монографія) / С.П. Калініна [та ін.] ; за заг. ред. С.П. Калініної ; М-во освіти і науки України, Донбас. держ. машинобудівна акад. (м. Краматорськ). – Вінниця : "Нілан-ЛТД", 2015. – 286, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 245-286. – ISBN 978-966-924-049-1
1288875
  Заблоцька Р.О. Розвиток міжнародних туристичних послуг в сучасних умовах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 24-27.
1288876
  Циганов С.А. Розвиток міжнародних туристичних послуг як важлива домінанта економічного зростання / С.А. Циганов, Н.В. Бунтова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин ; редкол.: Копійка В.В., Дорошко М.С., Хмара М.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 139. – С. 80-92. – ISSN 2308-6912


  У статті туризм представлено як суспільне явище та одну з найбільш сталих складових світової економіки. Розглядаються структура і особливості світового ринку туристичних послуг, поняття туристичної послуги як об"єкта купівлі- продажу на світовому ...
1288877
  Камінська Наталія В"ячеславівна Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку : Дис.... канд. економ. наук: 08.05.01 / Камінська Наталія В"ячеславівна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 220 л. + Додатки: л.207-226. – Бібліогр.: л.187-206
1288878
  Камінська Н.В. Розвиток міжнародних фінансових відносин комерційних банків при переході до ринку : Автореф. дис... канд. економічних наук: 08.05.01. / Камінська Н.В.; КНУТШ. – Київ, 2002. – 20 с. – Бібліогр.: с.17
1288879
  Кот С. Розвиток міжнародно-правових засад реституції культурних цінностей у 1943 - 1947 роках // Пам"ятки України : науковий альманах / М-во культури і туризму України ; вид. А. Сєриков ; голов. ред. О. Рибалко [та ін.]. – Київ, 2009. – № 1. – С. 94-108
1288880
  Доді К.В. Розвиток міжнародно-правових норм, що стосуються збройних конфліктів неміжнародного характеру : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Доді К.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 21 с. – Бібліогр.: 17 назв
1288881
  Діденко Н.А. Розвиток міжнародно-правового поняття "біженці" на сучасному етапі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 4. – С. 379-382
1288882
  Маслов О. Розвиток міжнародно-правового регулювання боротьби з піратством (ситуація в Сомалі) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 96, ч. 2. – С. 133-136


  В цій роботі йдеться про проблему морського піратства та її роль в геополітичному просторі двадцять першого століття. Окремо розглянуті питання правового регулювання цієї проблеми у правових джерелах ООН, таких як Конвенція 1982 та останні законодавчі ...
1288883
  Миркєєв Я.Ю. Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у контексті прав людини // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 299-309. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 82). – ISSN 1563-3349
1288884
  Герасимов Р. Розвиток міжнародно-правової відповідальності держави перед міждержавною організацією у сфері убезпечення цивільної авіації // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2007. – № 10. – С. 131-136. – ISSN 0132-1331
1288885
  Юрковська Л. Розвиток міжнародного арбітражу в Україні. В Києві презентовано Українську Арбітражну Асоціацію // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології. – Київ, 2012. – № 11 (125). – С. 18-21
1288886
  Ніколенко О.В. Розвиток міжнародного аутсорсингу в контексті посткризових процесів // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч. 2). – С. 167-169
1288887
  Ткаленко С.І. Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобалізації: злиття та поглинання // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун. "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2009. – Вип. 35 : Економічні студії. – С. 44-46
1288888
  Фрасинюк А.М. Розвиток міжнародного банківського бізнесу під впливом інновацій // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 87, ч. 2. – С. 225-229


  The brief review of the most considerable innovations which entailed transformation of international banking is given in the article. Attention concentrated on the role of innovative financial instruments and technological changes in development of ...
1288889
  Гуцалюк О.М. Розвиток міжнародного бізнесу в контексті міжнародного менеджменту / О.М. Гуцалюк, В.А. Череватенко // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 8-13. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (87)). – ISSN 1814-1161
1288890
  Вишняк Л. Розвиток міжнародного бізнесу в Україні в умовах глобальної фінансової кризи // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 98, ч. 2. – С. 78-79


  В Україні необхідно модернізувати державну інноваційну політику і сконцентрувати її на розвиток високих технологій і наукомістких галузей економіки.
1288891
  Тіптюк Н.М. Розвиток міжнародного валютного фонду і його стратегії фінансування // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2002. – Вип. 38, ч. 1. – С. 187-189
1288892
  Кунець О.Д. Розвиток міжнародного гуманітарного права в університеті Святого Володимира в другій чверті XIX століття // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2006. – Вип. № 3. – С. 202-205.
1288893
  Козак Л.С. Розвиток міжнародного економічного співробітництва в системі національної фінансової безпеки / Л.С. Козак, Є.В. Бондаренко, О.В. Федорук // Вісник Національного транспортного університету : науково-технічний збірник / Національний транспортний університет. – Київ, 2014. – № 30, ч. 2. – С. 90-103. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2308-6645


  У статті досліджено механізм міжнародного фінансового і технічного співробітництва України з державами та міжнародними організаціями, проаналізовано стратегічні напрями співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями й залучення міжнародної ...
1288894
  Селівон М. Розвиток міжнародного комерційного арбітражу як необхідна складова успішності судової реформи в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 7. – С. 44-55. – ISSN 1026-9932
1288895
  Ржевська В. Розвиток міжнародного права в 2002 році // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2002. – № 4. – С. 101-120


  Цей огляд підготовлений як суто інформаційний матеріал - огляд подій, що мали суттєве значення для розвитку міжнародного права, міжнародних відносин, а також як добірка цікавих коментарів до них у наукових виданнях, періодиці, інтернет-публікаціях. ...
1288896
  Ржевська В. Розвиток міжнародного права в 2003 році // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал. Міжнародне право. Порівняльне правознавство / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2004. – № 1. – С. 84-100


  Цей огляд підготовлений як суто інформаційний матеріал - хроніка подій, що мали суттєве значення для розвитку міжнародного права, міжнародних відносин а також як добірка цікавих коментарів до них у наукових виданнях, періодиці інтернет-публікаціях. ...
1288897
  Довгерт А. Розвиток міжнародного приватного права України за роки її незалежності // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2003. – № 2/3 : Актуальні проблеми юридичної науки в Україні. – С.437-455
1288898
  Калініна С.П. Розвиток міжнародного ринку праці: глобалізаційний аспект : (монографія) / Калініна С.П., Гетьманенко Ю.О., Давидюк Л.П. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.П. Калініної ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). – Вінниця : Нілан-ЛТД, 2016. – 238, [2] с. : іл., табл. – Анот. укр., рос., англ. – Бібліогр.: с. 206-225. – ISBN 978-966-924-313-3
1288899
  Гуменюк Ю.П. Розвиток міжнародного руху робочої сили в індустріальних та постіндустріальних суспільствах // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 479-486. – ISSN 0321-0499
1288900
  Приходько В.П. Розвиток міжнародного співробітництва у стратегічних перспективах сталого просторового розвитку карпатського єврорегіону / В.П. Приходько, В.О. Бобрик // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 24, грудень. – С. 22-28. – ISSN 2306-6792
1288901
  Балабанов Г.В. Розвиток міжнародного співробітництва у сфері підготовки кадрів для туризму в Національному авіаційному університеті // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 9-14
1288902
  Станіславський Т.В. Розвиток міжнародного співробітництва України у сфері кібербезпеки // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 150-153
1288903
  Заячковська Г. Розвиток міжнародного туризму в аспекті формування нового світового економічного порядку // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – С. 71-76. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1288904
  Подвірна Х.Є. Розвиток міжнародного туризму в Карпатському регіоні: сучасні аспекти // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 20 (245). – С. 88-97. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1288905
  Атаманчук З.А. Розвиток міжнародного туризму в умовах пандемії СOVID-19: тенденції та очікування // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 5 (508) : Креативна економіка: світовий досвід та виклики для України. – С. 94-99. – ISSN 2222-4459
1288906
  Котляревський Я.В. Розвиток міжнародного фінансування проектів сталого розвитку та вирішення глобальних екологічних проблем / Я.В. Котляревський, Т.В. Троцький, М.О. Дяченко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 15-23. – ISSN 2222-0712
1288907
  Черняк Ю.В. Розвиток міжнародної договірної підсудності та проблеми її правового регулювання в Україні (в аспекті сімейно-правових спорів) // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 310-312. – ISBN 978-617-673-442-0
1288908
  Кривенко Н. Розвиток міжнародної економічної інтеграції // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2018. – № 1 (13). – C. 41-48. – ISSN 2411-4014
1288909
  Кудрявцев К.О. Розвиток міжнародної економічної співпраці України та Греції в умовах кризи єврозони // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнар. торгівлі. – Київ, 2013. – № 5/6 (70/71). – С. 40-46
1288910
  Зубко А. Розвиток міжнародної метричної системи в XVIII - початку XXI ст. // Дні науки історичного факультету : матеріали VIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Г.Д. Казьмирчук, В.П. Капелюшний, В.Ф. Колесник та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 88-91. – ISBN 978-966-171-90295
1288911
  Чайка-Петегирич Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні : Дис. ... канд. економічних наук. Спец. 08.00.02 - Світове господарство і міжнародні економічні відносини / Чайка-Петегирич Л.Б.; Дрогобицький державний педагогічний ун-т ім. Івана Франка. – Київ, 2008. – 198л. + Додатки: л.184-198. – Бібліогр.: л.166-183
1288912
  Чайка-Петегирич Розвиток міжнародної міграції трудових ресурсів в Україні : автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец. 08.00.02 - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Чайка-Петегирич Л.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1288913
  Грачев О.О. Розвиток міжнародної науково-технічної співпраці НАН України / О.О. Грачев, Л.П. Овчарова // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т досліджень науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Попович О.С., Ісакова Н.Б., Велентейчик Т.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (108). – С. 28-53. – ISSN 1560-4926
1288914
  Кийков О.Ю. Розвиток міжнародної освіти в епоху Відродження і Нового часу // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 70. – С. 119-126. – ISSN 2072-1692


  "Здійснена концептуалізація розвитку міжнародної освіти в епоху Відродження та Нового часу, з якого розпочинається формування сучасної парадигми освіти."
1288915
  Синковець Н.І. Розвиток міжнародної регуляторної кооперації на регіональних ринках робочої сили в сучасних умовах : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Синковець Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 249 арк. – Додатки: арк. 230-249. – Бібліогр.: арк. 200-229
1288916
  Синковець Н.І. Розвиток міжнародної регуляторної кооперації на регіональних ринках робочої сили в сучасних умовах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Синковець Наталія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1288917
  Прейгер Д.К. Розвиток міжнародної системи транспортування вуглеводнів в умовах глобального та регіонального перерозподілу контролю за їх видобуванням і постачанням // Стратегічна панорама : Науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України. – Київ, 2004. – № 1. – С.105-116
1288918
  Буличева Н.А. Розвиток міжнародної співпраці України у сфері медіації / Н.А. Буличева, А.О. Буличев, Л.М. Доля // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (46). – С. 371-380. – ISSN 2072-8670
1288919
  Глушан О.В. Розвиток міжнародної стандартизації керування документаційними процесами: оновлення ISO 15489 // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 123 (№ 8). – C. 113-117. – ISSN 2076-1554
1288920
  Сазонець О.М. Розвиток міжнародної торгівлі за допомогою інформаційних послуг // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 1 (139). – С. 51-57 : табл., рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 1993-6788
1288921
  Перегудова Т. Розвиток міжрегіональних кластерів за соціальними принципами як засіб відродження Донбасу // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 30-36 : табл. – Бібліогр.: 12 назв
1288922
  Морочковський С.Ф. Розвиток мікології і фітопатології на Україні за 40 років радянськї влади / С.Ф. Морочковський, 1957. – 20-26с.
1288923
  Левченко І. Розвиток мікробіології в Україні зусиллями членів київських об"єднань лікарів // Переяславський літопис : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди", Каф. історії та культури України ; редкол.: Коцур В.П., Демуз І.О., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 11. – C. 100-106. – ISSN 2518-7732


  "Київська школа мікробіологів формувалася відомими вченими Київського університету, членами Київського товариства лікарів" Г.М. Мінхом, В.К. Високовичем, В.В. Підвисоцьким, Д.К. Заболотним, О.Д. Павловським та ін."
1288924
  Палієнко Е.Т. Розвиток мінерально-сировинних ресурсів і охорона надр і навколишнього середовища / Е.Т. Палієнко. – К, 1981. – 17с.
1288925
  Дем"янюк О.Й. Розвиток мінно-загороджувальної справи на Чорному морі під час Першої світової війни // Військово-науковий вісник / М-во оборони України ; Нац. акад. сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного. – Львів, 2016. – Вип. 26. – С. 95-107. – ISSN 2313-5603
1288926
  Пітюренко Ю.І. Розвиток міст і міське розселення в Українській РСР / Ю.І. Пітюренко. – Київ, 1972. – 187с.
1288927
  Глотов Б. Розвиток міст у добу Гетьманщини // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць / Дніпропетровський регіональний інститут державного управління. – Дніпропетровськ, 2002. – № 3. – С.247-255. – ISBN 966-7800-16-4
1288928
   Розвиток міст шляхом євроінтеграції: досвід країн Вишеградської групи для України // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2008. – № 3/4. – С. 52-54. – ISSN 1728-6220
1288929
  Колибенко О.В. Розвиток містобудівельної структури Переяславля Руського у світлі археологічних досліджень // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 18-20. – (Історія ; вип. 40)


  Розглядається історичний розвиток містобудівельної структури Переяславля Руського. Виділено його два основні етапи: кінець X - початок XIII ст.; 30-ті рр. XII ст. - перша половина XIII ст.
1288930
  Усков І.В. Розвиток місцевих фінансів в умовах проведення бюджетно-податкових реформ // Економіка. Фінанси. Право : проблемні питання, коментарі та поради : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудиторська фірма "Аналітик" ; Акад. муніципального управління. – Київ, 2014. – № 5. – С. 3-7
1288931
  Студінська С.Ю. Розвиток місцевого самоврядування в постсоціалістичних країнах // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 212-216. – (Державне управління ; № 2). – ISSN 1813-3401
1288932
   Розвиток місцевого самоврядування в Україні : Посібник новообранних депутатів місцевих рад. – Київ : Молодіжна альтернатива, 2002. – 108с. – (Основи місцевого самоврядування)
1288933
  Бобловський О.Ю. Розвиток місцевого самоврядування в Україні // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 174 : Економічні науки. – С. 101-108. – (Економічні науки)
1288934
  Карлова В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі реформування: проблеми та пріоритети // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 132-138.
1288935
  Беспалий В.В. Розвиток місцевого самоврядування в Україні: проблеми та пріоритети // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2015. – № 2 (18). – С. 58-67. – ISSN 2306-9082
1288936
  Самойленко Л.Я. Розвиток місцевого самоврядування в умовах саморозгортання демократії як головний концепт дослідження : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 10. – С. 96-98. – Бібліогр.: 5 назв
1288937
  Сірик З.О. Розвиток місцевого самоврядування у процесі реформування адміністративно-територіального устрою України // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцева А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 1/2 (46/47), ч. 1 : Державне управління. – С. 248-256
1288938
  Колишко Р.А. Розвиток місцевого самоврядування через децентралізацію державної влади в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 18, ч. 2. – С. 45-50
1288939
  Любченко П.М. Розвиток місцевого самоврядування як інституту громадянського суспільства // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 80. – С. 38-45. – ISSN 0201-7245
1288940
  Войцехівська Н.В. Розвиток місцевої демократії в рамках децентралізації влади // Права людини та публічне врядування : матеріали ІІ всеукр. правн. форуму, 15 трав. 2019 р., м. Чернівці / Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Каф. публ. права ; [уклад.: І.В. Ковбас, А.М. Худик, П.І. Крайній]. – Чернівці : Технодрук, 2019. – С. 101-104. – ISBN 978-617-7611-44-7
1288941
  Ярков С. Розвиток мішаних за субстратом 20-40- річних відвальних ландшафтів Криворіжжя // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2013. – С. 23-30 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Серія: Географія ; № 2 (вип. 35)). – ISSN 2311-3383
1288942
  Погорілко М. Розвиток млинарства Львова XVII ст. в контексті європейського // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 329-331. – ISBN 978-966-171-893-6
1288943
  Білодід І.К. Розвиток мов соціалістичник націй СРСР / І.К. Білодід ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ : Наукова думка, 1967. – 287 с. – Бібліогр.: с. 276-286 та в підрядк. приміт.
1288944
  Білодід І.К. Розвиток мов соціалістичних націй СРСР / І.К. Білодід ; АН УРСР, Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні. – Київ, 1963. – 94 с. – Бібліогр.: с. 93. – (Товариство для поширення політичних і наукових знань УРСР)
1288945
  Кучеренко Є.М. Розвиток мови на уроках української літератури в 4-5 класах / Є.М. Кучеренко. – Київ, 1976. – 114с.
1288946
  Кучеренко Є.М. Розвиток мови на уроках української літератури в 5 класі / Є.М. Кучеренко. – К., 1965. – 137с.
1288947
  Мороз Л.В. Розвиток мовленнєвої культури психолога : практикум / Л.В. Мороз ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 159, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 153-157
1288948
  Конопляста С.Ю. Розвиток мовлення дітей із вродженими незрощеннями губи та піднебіння як психолого-педагогічна проблема // Педагогіка і психологія : вісник АПН України. Науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 82-88


  Проанализированы причины актуальности проблемы речевого развития детей из НВГН и определены условия, способствующие решению этой проблемы.
1288949
  Хорошковська О.Н. Розвиток мовлення молодших школярів / О.Н. Хорошковська. – К, 1985. – 96с.
1288950
  Кондратенко О. Розвиток мовлення. Порівняльна характеристика образів Наталки Полтавки та Марусі - героїнь однойменних творів // Українська мова і література в школах України : щомісячний науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки України ; ДІВП Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. С. Караман ; редкол.: А. Архангельська, З. Бакум, М. Барахтян [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (215), липень - серпень 2021. – С. 47-49
1288951
  Назимко О.В. Розвиток мовної компетентності студентів на основі реальних дій, спрямованих на сприйняття та породження мовного висловлювання // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 163-170. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1288952
   Розвиток мовознавства в УРСР 1967-1977.. – К, 1980. – 248с.
1288953
  Руда Н.В. Розвиток мовознавства у XIX ст. // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 31-32. – ISBN 978-966-439-983-5
1288954
  Руда Н.В. Розвиток мовознавчої думки у східних слов"ян // Основи мовознавства : підручник / І.О. Голубовська, С.М. Лучканин, Ф.М. Чемес, А.М. Безпаленко, Л.М. та ін. Запорожець. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 27-28. – ISBN 978-966-439-983-5
1288955
  Баран Р.Я. Розвиток моделей електронної комерції та її проблеми на сучасному етапі // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : науковий журнал / М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; редкол.: І.Г. Ткачук, З.М. Криховецька, Е. Янтонь-Дроздовська [та ін.]. – Івано-Франківськ, 2017. – Вип. 13, Т. 1. – С. 77-88. – ISSN 2313-8246
1288956
  Галахов Є.М. Розвиток моделей кібератак у площині інформаційної безпеки підприємства / Є.М. Галахов, В.В. Собчук // Телекомунікаційні та інформаційні технології : науковий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; голов. ред. Барабаш О.В. ; редкол.: Бойко Ю.М., Гудзь О.Є., Лунтовський А.О. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (65). – С. 12-24. – ISSN 2412-4338
1288957
  Виноградський М.Д. Розвиток моделей корпоративного управління / М.Д. Виноградський, Нашинець-Наумова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 8. – С. 172-178
1288958
  Станкевич І.В. Розвиток моделей управління ІТ-проєктами банку на інноваційних засадах / І.В. Станкевич, Є.Г. Борисевич, С.Д. Клікіч // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Абуселідзе Г., Алєксєєв І.В., Биков О.О. [та ін.]. – Харків, 2022. – № 2 (529) : Кластери екологічної дипломатії в міжнародній співпраці. – С. 117-125. – ISSN 2222-4459
1288959
  Ушкаренко О.О. Розвиток моделей, методів та засобів автоматизованого керування автономними електроенергетичними системами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.07 / Ушкаренко Олександр Олегович ; М-во освіти і науки України, Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2019. – 41 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 60 назв
1288960
  Демін Чжун Розвиток моделі циркулярної економіки: приклад Китаю // Журнал європейської економіки : науковий економічний журнал / Західноукр. нац. ун-т ; редкол.: Савельєв Є., Куриляк В., Шаров О. [та ін.]. – Тернопіль, 2021. – Т. 20, № 2 (77), квітень - червень. – С. 291-314. – ISSN 2519-4070
1288961
  Гаврилюк А. Розвиток модернізації класичних університетів Німеччини // Гірська школа Українських Карпат : наукове фахове видання з педагогічних наук / Держ. вищий навч. закл. "Прикарпатський нац. ун-т імені Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – № 12/13. – C. 77-79. – ISSN 1994-4845


  У статті розглядаються особливості розвитку модернізації класичних університетів Німеччини в другій половині XX - на початку XXI ст. У статті розкрито поняття класичного університету, модернізації університетів, освітніх реформ.
1288962
  Колінько О. Розвиток модерністських тенденцій та становлення жанру новели в українській та російській малій прозі кінця XIX - початку XX століття // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Ін-т філології ; редкол.: М.К.Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13 : Що таке історія літератури?. – С. 121-127. – ISBN 978-966-171-312-2
1288963
  Цимбалюк С. Розвиток модерністського дискурсу XX ст. в західній соціології // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 63-66. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано генезу модерністських теорій соціального розвитку з використанням широкого кола теоретичних монографічних, дисертаційних досліджень, матеріалів, наведених у фахових виданнях. Окреслено хронологічні періоди конституювання модерністського ...
1288964
  Ільїч Л. Розвиток молодіжного ринку праці: сучасний стан, тенденції та перспективи // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2011. – № 8. – С. 12-20
1288965
  Князевич Д.О. Розвиток молодіжного руху в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті роки) : дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Князевич Д.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – 236 л. – Бібліогр.: л. 197-236
1288966
  Князевич Д.О. Розвиток молодіжного руху в Україні (друга половина 1980-х - 1990-ті роки) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Князевич Дар"я Олексіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1288967
  Пестушко Валерій Розвиток молодіжного туризму в Україні : Географічне краєзнавство і туризм // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 6. – С. 52-53 : Фото. – Бібліогр.: 8 назв
1288968
  Іщук С.І. Розвиток молокопереробних виробництв у регіонах України: сировинний аспект / С.І. Іщук, О.В. Ляховська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього ; редкол.: Кравців В.С., Мельник М.І., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2020. – № 1 (95). – С. 42-51 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1562-0905
1288969
  Сало І.В. Розвиток монетарної політики Національного Банку України // Вісник Української академії банківської справи : Теоретичний та науково-практичний журнал. Ювілейний випуск / Українська академія банківської справи. – Суми, 2006. – № 1 : Банківській академії 10 років. – С. 9-16
1288970
  Огняник М.С. Розвиток моніторингових досліджень у зв"язку із забрудненням підземних вод нафтопродуктами / М.С. Огняник, А.Л. Брикс, Р.Б. Гаврилюк // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 1. – С. 37-46. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 0367-4290
1288971
  Анисенко О.В. Розвиток моніторингу в системі управління земельними ресурсами / О.В. Анисенко, О.С. Хапун // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Вініченко І.І. ; редкол.: Безус Р.М., Бистряков І.К., Васильєва Н.К. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 8, квітень. – С. 22-25 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1288972
  Чекаловець В. Розвиток морських торгових портів України у конкурентному середовищі : Управління економікою: теорія і практика / В. Чекаловець, С. Крижановський // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 1. – С.32-39 : Табл, рис. – Бібліогр. 14 назв. – ISSN 0131-775Х
1288973
  Черняк А. Розвиток мотивації курсантів до навчання та ефективної професійної діяльності / А. Черняк, Н. Скулиш // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 166-172.
1288974
  Панасенко Е.А. Розвиток мотивації лінгвопрофесійної підготовки здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання / Е.А. Панасенко, А.І. Внукова // Education and pedagogical sciences / Держ. закл. "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Жучок А.В., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2020. – № 3 (175). – C. 31-40. – ISSN 2227-2747
1288975
  Адарюкова Л.Б. Розвиток мотиваційно-ціннісного відношення студентів до самоосвітньої діяльності як умова формування самоосвітньої компетентності // Духовність особистості: методологія, теорія і практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля ; Науково-дослідний ін-т духовн. розвитку людини [та ін.] ; редкол.: Шевченко Г.П., Алфімов В.М., Бех І.Д. [та ін.]. – Сєвєродонецьк, 2017. – Вип. 6 (81). – С. 6-13. – ISSN 2220-6310


  Стаття присвячена аналізу проблеми мотиваційно-ціннісного відношення майбутніх інженерів-програмістів до самоосвітньої діяльності як умови формування самоосвітньої компетентності. Стаття висвітлює точки зору освітян на поняття "мотив" та "мотивація". ...
1288976
  Бородієнко О.В. Розвиток мотиваційно-ціннісного та особистісного компонентів професійної компетентності керівників структурних підрозділів підприємств сфери зв"язку // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2017. – С. 38-41 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (41)). – ISSN 2524-0609
1288977
  Удовиченко Н. Розвиток мотиваційно-ціннісної сфери німецьких учителів // Порівняльно-педагогічні студії : науково-педагогічний журнал / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогики, М-во освіти і науки України, молоді та спорту України, Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини ; редкол.: Бріт Н.М. [та ін.]. – Умань, 2012. – № 4 (14), жовтень - грудень. – С. 82-88. – ISSN 2306-5532
1288978
  Демидова М.М. Розвиток мотиваційного менеджменту в аграрних підприємствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Демидова Марія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Кам"янець-Подільський, 2019. – 22 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 23 назви
1288979
  Батечко Н.Г. Розвиток мотиваційної сфери майбутніх викладачів вищої школи в умовах магістратури // Неперервна професійна освіта: теорія і практика : науково-методичний журнал / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2013. – № 1/2. – С. 41-47. – ISSN 1609-8595


  У статті розкрито особливості формування мотиваційної сфери майбутніх викладачів ВНЗ на етапі навчання в магістратурі. На акмесинергетичному підгрунті представлено методологічну основу розвитку мотиваційної сфери майбутнього педагога. Прослідковано ...
1288980
  Журавель О.В. Розвиток мотиваційної теорії та її адаптація до умов ринкової конкуренції / О.В. Журавель, М.О. Міхляєв // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків), Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред.: В.С. Пономаренко ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2019. – № 1 : Вплив глобальних викликів на функціонування ринку праці. – С. 15-20
1288981
  Дейкун М.П. Розвиток моторики учениць старших класів загальноосвітніх навчальних закладів / М.П. Дейкун, М.О. Носко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 61-66. – (Педагогічні науки)


  У статті подано особливості розвитку моторики учениць старших класів загальноосвітніх навчальних закладів. А саме: особливості антропометричних показників та періоди статевого дозрівання та їх вплив на навчально-тренувальний процес.
1288982
  Кепін Д.В. Розвиток музеєзнавчих досліджень у Білорусі // Треті Зарембівські читання : матеріали Третіх Всеукр. Зарембів. наук. читань "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", присвяч. 20-річчю Центру пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, м. Київ, 23 трав. 2011 р. : [зб. наук. праць] / "Українське пам"яткознавство: сучасні проблеми та тенденції", всеукраїнські Зарембівські наукові читання. – Київ : Центр пам"яткознавства НАН України і УТОПІК, 2011. – С. 162-173. – ISBN 978-966-8999-37-6
1288983
  Грабовська Л. Розвиток музеїв при навчальних закладах міста Луцька / Л. Грабовська, Л. Хмелярська // Літопис Волині : всеукраїнський науковий часопис / Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Коцан І.Я., Цьось А.В., Радчук С. [та ін.]. – Луцьк, 2011. – Число 9. – С. 36-41. – ISSN 2305-9389
1288984
  Кшановська К. Розвиток музейного туризму та його перспективи в Україні // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції студентів і аспірантів "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень" : (14-15 трав. 2013 р.) / "Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень", міжнар. наук.-практ. конф. студудентів і аспірантів. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – Т. 1. – С. 89-91. – ISBN 978-966-600-645-8
1288985
  Наулко В.І. Розвиток Музею народної архітектури та побуту України // Віче : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф., першого ректора Київ. славіст. ун-ту Юрія Миколайовича Алексєєва з нагоди його 70-річчя / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Укр. держ. славіст. центр НАН України, Київ. славіст. ун-т ; [редкол.: В.І. Гусев, Б.Б. Драмарецький, В.І. Наулко (голова) та ін.]. – Київ : Експрес-Поліграф, 2011. – С. 59-61. – ISBN 978-966-2530-21-6
1288986
  Бугаєва О. Розвиток музично-біографічної довідкової справи в Україні // Пам"ять століть. Планета : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 2012. – № 5 (99). – С. 246-257. – ISSN 0869-3595
1288987
  Кривозуб В. Розвиток музично-педагогічної думки в Україні у період національного відродження // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 154-165


  У статті представлені пріоритетні напрямки розвитку музично-педагогічної думки та дослідження науковців у галузі музично-педагогічної освіти в Україні у 90-х роках ХХ-го століття. Основна увага зосереджена на фаховій проблематиці наукових досліджень, ...
1288988
  Кривозуб В.Ф. Розвиток музично-педагогічної освіти в центральному та північному регіонах України (історичний аспект) // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова : збірник наукових праць / Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова. – Київ, 2006. – С. 27-31. – (Серія 14 : Теорія і методика мистецької освіти ; вип. 3 (8))
1288989
  Мазур О.Л. Розвиток музичного радіомовлення у контексті еволюції засобів аудіозапису (до 1970-х років) // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури та інформ. політики України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Добровольська. – Київ, 2020. – № 4. – С. 55-62. – ISSN 2409-9805
1288990
  Ляшенко Т.В. Розвиток музичної культури Чернігівщини у рамках функціонування громадських товариств (перша третина ХХ століття) // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 35 : Філологія, історія та культура Полісся на перетині думок. – С. 263-267
1288991
  Бойчук О. Розвиток музичної освіти на Тернопільщині в умовах полікультурного середовища // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 255-260. – (Серія мистецтвознавство ; вип. 16, ч. 1). – ISSN 2078-6794


  На основі комплексного аналізу архівних документів та матеріалів преси панорамно висвітлено розвиток музичної освіти на Тернопільщині. З’ясовано, що однією із детермінант професіоналізації мистецтва у краї був полікультурний склад населення. ...
1288992
  Субота М.В. Розвиток музичної психології як науки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 288-295. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 22). – ISSN 2072-4772
1288993
  Купчик Я. Розвиток муніципальних підприємств в Києві (1917-1919 рр.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-28. – (Історія ; вип. 5 (123)). – ISSN 1728-3817


  На основі архівних документів і матеріалів періодичних видань охарактеризовано стан муніципального господарства м. Києва в роки української революції. Визначено основні причини занепаду комунальних підприємств та заходи міської думи, спрямовані на їх ...
1288994
  Голікова Т.В. Розвиток муніципального корпоратизму в Україні // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.70-81. – ISSN 1605-7988
1288995
  Ковбасюк Ю. Розвиток муніципальної інфраструктури та система міжбюджетних відносин в Україні і світі // Управління сучасним містом : Науково-практичний журнал / Нац. ак. державного управління при Президентові України. – Київ, 2002. – № 1/3. – С.137-141
1288996
  Нипорко Ю.І. Розвиток науки міжнародного права у 70 - 80 роках XIX ст. у відділі міжнародного права та порівняльного правознавства Інституту держави і права НАН України // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 29 квіт.- 1 трав. 2010 р., м. Алушта (АРК) / НАН України, Київ. ун-т права ; [редкол.: Ю.С. Шемшученко, Ю.Л. Бошицький, С.В. Бобровник та ін.]. – Київ : Видавництво Європейського університету, 2010. – С. 445-447. – ISBN 978-966-301-169-1
1288997
  Бричка С.Я. Розвиток наукових основ створення функціональних матеріалів з нанотрубками : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Бричка Сергій Якович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. – Київ, 2018. – 41 с. – Бібліогр.: 76 назв
1288998
  Постригань Т. Розвиток наукових парків на базі університетів США: історико-правовий аспект // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Нац. акад. правових наук України ; ред.: Орлюк О.П., Петренко С.А., Мацкевич О.О. [ та ін.]. – Київ, 2017. – № 3 (95). – С. 32-37. – ISSN 2308-0361


  Стаття розкриває важливі історико-правові аспекти створення та діяльності наукових парків у США.
1288999
  Мельник В.Г. Розвиток наукової бази і принципів побудови імітансометричних каналів та сенсорних систем на їх основі : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.11.05 / Мельник Володимир Григорович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2017. – 37 с. – Бібліогр.: 52 назви
1289000
  Петренко Т. Розвиток некласичного вірша у творчості Євгена Маланюка й Олекси Стефановича // Українська версифікація: питання історії та теорії : зб. праць Всеукр. наук. конф., присвяч. ювілеєві д-ра філол. наук, проф. Наталії Василівни Костенко / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича ; [упоряд.: Б.І. Бунчук, Р.В. Пазюк]. – Чернівці : Чернівецький національний університет, 2017. – С. 238-246
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,