Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>
1284001
  Савояров Никита "Технология путешествий": в 25-й раз на ІТВ : Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 5. – С. 34-35 : Фото
1284002
  Піддубна Л.І. "Технологізація" конкурентоспроможності: теоретико-методологічні аспекти / Л.І. Піддубна, О.Л. Шестакова // Економіка розвитку : науковий журнал / Харківський національний економічний університет. – Харків, 2012. – № 1 (61). – С. 6-11. – ISSN 1683-1942
1284003
  Ступницький О.І. "Технологізація" та продуктивність: три погляди на проблему економічного росту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 262-267. – (Міжнародні відносини ; Вип. 21/24)


  Проаналізовано вплив "технологізації" на продуктивність та економічне зростання на макро- та мікрорівнях.
1284004
   "Технології дистанційної освіти" як дисципліна фундаментальної підготовки для студентів-магістрів класичного університету / Г.М. Тимченко, О.О. Горова, О.В. Рибалко, А.М. Варавін, Я.М. Метіль // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 52-55. – ISBN 978-966-285-311-7
1284005
  Ступницький О.І. "Технологічний ренесанс" економічної діяльності в умовах практики екологічної взаємозалежності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 49-51. – (Міжнародні відносини ; Вип. 19)


  Розглянуто питання економічної глобалізації, технологічних змін та проблеми екології в умовах ускладнення сучасних світо господарських зв"язків. "Екологічну індустрію" світового господарства розглянуто у контексті міжнародних технологічних та ...
1284006
  Машаровська С. "Технологічною помилкою мітингів опозиції є саме їхня видима штучність..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 21 травня (№ 84). – С. 4


  Розмову з політологом С. Машаровською вела студентка КНУТШ Ю. Лучик.
1284007
  Чаплыгин Ю.П. "Технотворные иллюзии" / Ю.П. Чаплыгин. – Москва, 1972. – 64с.
1284008
  Бесков С.Д. Техно-химические расчеты. / С.Д. Бесков. – М.-Л., 1950. – 11с.
1284009
  Бесков С.Д. Техно-химические расчеты. / С.Д. Бесков. – 3-е изд., испр. – Москва, 1962. – 468с.
1284010
  Будников П.П. Техно-химический анализ. / П.П. Будников. – 2-е изд. – М, 1923. – 151с.
1284011
  Попов К.М. Техно-экономическая база Японии. / К.М. Попов. – М.-Л.
ч. 1. – 1934. – 232с.
1284012
  Сект П.Е. Техно-экономические основы обогащения коксующихся углей. / П.Е. Сект, А.М. Беликов. – М-Харьков, 1953. – 183с.
1284013
   Техно-экономические показатели электрификации основных процессов сельскохозяйственного производства. – Днепропетровск, 1936. – 39с.
1284014
  Чарновский Н.Ф. Техно-экономические принципы в металлопромышленности / Н.Ф. Чарновский. – Москва, 1927. – 247 с.
1284015
  Золотарев Т.Л. Техно-экономические расчеты по энергетике / Т.Л. Золотарев. – Москва-Ленинград, 1936. – 74с.
1284016
  Базилевич К.В. Техно-экономическое основы районирования городских телефонных сетей / К.В. Базилевич. – М., 1933. – 131с.
1284017
  Суханов М.Б. Технология case study как способ реализации индивидуального подхода в обучении программированию // Информатика и образование : научно-методический журнал / Российская Академия образования; Из-во "Образование и Информатика". – Москва, 2011. – № 9 (227). – С. 63-65. – ISSN 0234-0453
1284018
  Гаврилов А.Н. Технология авиационного электрооборудования / А.Н. Гаврилов, Н.Н. Ушаков, Н.М. Цветков. – Москва, 1963. – 523с.
1284019
  Радченко В.Т. Технология автоматизированной обработки данных и организаций работы ВЦ / В.Т. Радченко, Г.М. Островская. – М., 1985. – 280с.
1284020
  Атрощенко В.И. Технология азотной кислоты / В.И. Атрощенко, С.И. Каргин. – Москва, 1962. – 523с.
1284021
  Ершов П.М. Технология актерского искусства / П.М. Ершов. – Москва, 1959. – 308 с.
1284022
   Технология алмазного бурения скважин на коренных месторождениях золота Северо-Востока: метод. рекоменд.. – Л., 1978. – 43с.
1284023
   Технология альтернативных топлив : конспект лекций для студентов спец. 7.091605 "Химическая технология высокомолекулярных соединений" / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Сумский гос. ун-т ; Шосткинский ин-т ; [сост. М.Ф. Буллер]. – Сумы : Сумский государственный университет, 2011. – 151 с. : табл. – Библиогр.: с. 150
1284024
  Дубовицкий А.М. Технология аммиачной селитры / А.М. Дубовицкий, Я.И. Кильман. – М, 1949. – 240с.
1284025
  Когановский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ / М.Р. Когановский. – Москва : Финансы и статистика, 1992. – 223с.
1284026
  Григорьев П.Г. Технология белковых пластических масс. / П.Г. Григорьев. – М, 1935. – 219с.
1284027
  Андреева О.Д. Технология бизнеса. Маркетинг : Учебное пособие межвузовским учебно-методическим объединением по образованию в обл.коммерц., маркетинга и рекламы / О.Д. Андреева; Академия народного хазяйства при Правительстве РФ. – Москва : Дело, 2000. – 224с. – ISBN 5-7749-0196-3
1284028
   Технология брожения.. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1932. – 232с.
1284029
  Трубникова Г.Г. Технология брошюровочно-переплетных процессов. Уч. пособие / Г.Г. Трубникова. – М.
ч. 2. – 1972. – 208с.
1284030
  Анатольевский П.А. и др. Технология бурения в энергетическом строительстве / П.А. и др. Анатольевский. – М.-Л., 1962. – 406с.
1284031
  Сулакшин С.С. Технология бурения геологоразведочных скважин / С.С. Сулакшин. – М., 1973. – 319с.
1284032
  Винниченко В.М. Технология бурения геологоразведочных скважин : Справочник бурильщика / В.М. Винниченко, Н.Н. Максименко. – Москва : Недра, 1988. – 148с.
1284033
   Технология бурения геологоразведочных скважин с использованием прогрессивных методов : сб. науч. трудов. – М., 1983. – 87с.
1284034
   Технология бурения глубоких скважин на нефть и газ в сложных геологических условиях.. – М., 1970. – 100с.
1284035
  Маккрей А.У. и Коле Ф.У. Технология бурения нефтяных скважин / А.У. и Коле Ф.У. Маккрей. – М., 1963. – 419с.
1284036
   Технология бурения скважин снарядами со съемными керноприемниками ССК-59 (метод. указ.). – Л., 1976. – 54с.
1284037
   Технология быстродействующих силовых полупроводниковых приборов. – Таллин : Валгус, 1984. – 195 с.
1284038
  Галустян О.В. Технология в образовательном процессе // Инновации в образовании / Современная гуманитарная академия. – Москва, 2013. – № 5, май. – С. 126-133. – ISSN 1609-4646


  В статье приводятся достоинства и недостатки технологии E-Learning, рассматриваются виды и компоненты электронного обучения. В качестве примеров приводятся вузы РФ, реализующие данную технологию как дополнение к заочному образованию; на базе данных ...
1284039
   Технология важнейших отраслей промышленности. – М
1. – 1959. – 272с.
1284040
   Технология важнейших отраслей промышленности. – М
2. – 1959. – 379с.
1284041
   Технология важнейших отраслей промышленности. – Минск
1. – 1977. – 374с.
1284042
   Технология важнейших отраслей промышленности. – Минск
2. – 1977. – 238с.
1284043
   Технология важнейших отраслей промышленности. – М, 1985. – 496с.
1284044
  Емельянов В.И. Технология важнейших отраслей промышленности. / В.И. Емельянов. – Ростов -на-Дону, 1963. – 360с.
1284045
  Емельянов В.И. Технология важнейших отраслей промышленности. / В.И. Емельянов. – Ростов -на-Дону, 1969. – 396с.
1284046
  Лянной А.Д. Технология возделывания винограда на орошаемых землях южной степи Украины. : Автореф... доктор сельскохоз.наук: 06.01.08 / Лянной А.Д.; УА АН Ин-т винограда и вина "МАГАРАЧ". – Ялта, 1993. – 56л.
1284047
   Технология возделывания зерновых, технических и кормовых культур в Центральной Черноземной зоне. – Воронеж, 1985. – 235с.
1284048
  Левкин А.В. Технология выбора параметров системы лазерного деления эмбриона крупного рогатого скота / А.В. Левкин, Д.А. Левкин, Я.Н. Котко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 40-44 : рис. – Библиогр.: 23 назв. – ISSN 2311-1828
1284049
  Большаков В.И. Технология высокоэффективной энергосберегающей доменной плавки / В.И. Большаков; НАНУ; Ин-т черной металлургии им. З.И. Некрасова. – Киев : Наукова думка, 2007. – 412с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-0614-0
1284050
   Технология вычислительного эксперимента. – Новосибирск, 1988. – 124с.
1284051
   Технология вяжущих веществ. – М, 1952. – 600с.
1284052
   Технология геонавигации бурового инструмента в слоистой среде нефтегазового коллектора / М.И. Эпов, В.Л. Миронов, К.В. Музалевский, И.Н. Ельцов, Ю.П. Саломатов // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 9. – С. 1404-1410 : рис. – Библиогр.: с. 1410. – ISSN 0016-7886
1284053
  Килячков А.П. Технология горного производства : Учебн. для вузов / А.П. Килячков. – 4-е изд., перераб и доп. – Москва : Недра, 1992. – 4514с.
1284054
  Ерошевский М.И. Технология городского строительства / М.И. Ерошевский. – М., 1974. – 568с.
1284055
  Сыромятникова И.С. Технология грима / И.С. Сыромятникова. – М., 1991. – 173с.
1284056
  Бирюков И.В. Технология гуммирования химической аппаратуры / И.В. Бирюков. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – М,, 1967. – 1967с.
1284057
  Кротов Е.Г. Технология дерева / Е.Г. Кротов. – М.-Л, 1932. – 368с.
1284058
  Гроссман И. и др. Технология дерева / И. и др. Гроссман. – М.-Л.
3. – 1932. – 72с.
1284059
  Гроссман И. и др. Технология дерева / И. и др. Гроссман. – М.-Л., 1933. – 375с.
1284060
   Технология деталей радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Радио и связь, 1986. – 256 с.
1284061
   Технология добычи, обогащения и металлургии руд цветных металлов и продуктов их переработки. – Ташкент, 1983. – 139 с.
1284062
  Семенов С.А. Технология древнейших производств. / С.А. Семенов, Г.Ф. Коробкова. – Л., 1983. – 255с.
1284063
  Юрьев Ф.Ф. Технология животных жиров. / Ф.Ф. Юрьев. – М.-Л., 1939. – 272с.
1284064
  Кейнер Б.Р. Технология жидкофазных сорбционных прощессов / Б.Р. Кейнер. – Л, 1979. – 79с.
1284065
  Тарасов В.К. Технология жизни: книга для героев. / В.К. Тарасов. – СПб., 1992. – 57с.
1284066
  Спасский Н.А. Технология жиров / Н.А. Спасский. – М-Л, 1927. – 148с.
1284067
  Спасский Н.А. Технология жиров / Н.А. Спасский. – М-Л, 1932. – 145с.
1284068
  Тютюнников Ю.Н. Технология жиров / Ю.Н. Тютюнников, А.Л. Маркман. – М.-Л.
1. – 1932. – 318с.
1284069
   Технология заводского производства крупнопанельных зданий. – Москва, 1967. – 84 с.
1284070
   Технология и автоматизация производства радиоэлектронной аппаратуры. – Москва : Радио и связь, 1989. – 623 с.
1284071
   Технология и аппаратура газовой эпитаксии кремния и германия. – Москва : Энергия, 1978. – 135 с.
1284072
   Технология и комплексная механизация возведения крупнопанельных зданий. – Москва, 1967. – 60 с.
1284073
  Зимина Е.А. Технология и комплексная механизация проведения горных выработок / Е.А. Зимина. – Л, 1972. – 47с.
1284074
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 1. – 2007
1284075
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 2. – 2007
1284076
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 3. – 2007
1284077
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 4. – 2007
1284078
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 5. – 2007
1284079
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 6. – 2007
1284080
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 1. – 2008
1284081
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 2. – 2008
1284082
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 3. – 2008
1284083
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 4. – 2008
1284084
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 5. – 2008
1284085
   Технология и конструирование в электронной аппаратуре. – Одесса
№ 6. – 2008
1284086
  Городко И.П. Технология и методика формирования аналитико-библиографического сегмента электронного каталога академической библиотеки / И.П. Городко, Е.В. Коротышевская // Библиотеки национальных академий наук: проблемы функционирования, тенденции развития : научно-практический и теоретический сборник / Нац. акад. наук Украины ; Нац. б-ка Украины им. В.И. Вернадского ; Междунар. ассоциация академий наук ; Совет директоров науч. б-тек и информ. центров. – Киев, 2016. – Вып. 13. – С. 119-125. – ISSN 2224-1825


  Раскрывается потенциал аналитико-библиографической составляющей электронного каталога Центральной научной библиотеки НАН Беларуси и ее значение для актуализации технологически взаимосвязанных информационных ресурсов.
1284087
   Технология и методы решения задач прикладной математики. – К, 1991. – 132с.
1284088
  Михайлов Ю.И. и др. Технология и механизация добычи пильного камня подземным способом / Ю.И. и др. Михайлов. – М., 1986. – 167с.
1284089
  Шевченко А.Ф. Технология и оборудование десульфурации чугуна магнием в большегрузных ковшах / А.Ф. Шевченко, В.И. Большаков, А.М. Башмаков ; НАНУ, Ин-т черной металлургии им. З.И. Некрасова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 208 с. : илЛ., табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 194-205. – ISBN 978-966-00-1070-3
1284090
   Технология и оборудование для нанесения полимерных покрытий в электрическом поле. – М, 1990. – 237с.
1284091
   Технология и оборудование для производства силикатных бетонов. – Таллин, 1984. – 153с.
1284092
  Ушаков Н.Н. Технология и оборудование производства ЭВМ: уч. для сред. спец. уч. завед. / Н.Н. Ушаков. – М., 1979. – 311с.
1284093
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. – Москва, 1973. – 221 с.
1284094
  Буловский П.И. Технология и оборудование производства электроизмерительных приборов / П.И. Буловский, А.Н. Лукичев. – 2-е изд. доп. – Москва, 1983. – 280 с.
1284095
   Технология и оборудование производства электронной аппаратуры. – Саранск : Саранский университет, 1988. – 171 с.
1284096
  Масленченков Ю.С. Технология и организация работы банка: теория и практика / Ю.С. Масленченков. – Москва : ДеКА, 1998. – 432с. – ISBN 5-89645-003-6
1284097
   Технология и природа. – М, 1987. – 69с.
1284098
   Технология и средства моделирования радиосистем. – Новосибирск, 1987. – 188 с.
1284099
   Технология и техника разведочного бурения. – М, 1966. – 524с.
1284100
   Технология и техника разведочного бурения. – изд. 2-е, перераб. и доп. – М, 1973. – 495с.
1284101
   Технология и техника разведочного бурения. – М, 1983. – 565с.
1284102
  Ошкордин О.В. Технология и технические средства бурения с отбором ориентированного керна : Учебн. пособие / О.В. Ошкордин, А.А. Мецгер; МВ и ССО РСФСР, Свердл. горн. ин-т ; Ред. Е.Г. Трубицина. – Свердловск, 1988. – 89 с.
1284103
   Технология и технические средства для внесения органических удобрений. – М, 1991. – 190с.
1284104
   Технология и экономика использования углей. – Днепропетровск. – 294с.
1284105
  Беридзе Г.И. Технология и энобиохимическая характеристика качественных вин Грузии. : Автореф... Доктора биол.наук: / Беридзе Г.И.; Ин-т.биохимии. – Тбилиси, 1954. – 72л.
1284106
  Парчевский В.С. Технология изготовления "бумпластмассы УНИИП" и оформление ею полиграфпродукции / В.С. Парчевский, С.В. Воеца. – К., 1940. – 104с.
1284107
  Дверницкий В.П. Технология изготовления антибиотического препарата 10-этилфеназинон-1 (саназин) : Автореф... канд. техн.наук: / Дверницкий В.П.; Днепропетр. хим.-технол. ин-т им. Ф.Э.Дзержинского. – Днепропетровск, 1958. – 13л.
1284108
  Тихонов Юрий Николаевич Технология изготовления германиевых и кремниевых диодов и триодов / Тихонов Юрий Николаевич. – Москва : Энергия, 1964. – 240с.
1284109
  Буловский П.И. Технология изготовления деталей и узлов электроизмерительных приборов. / П.И. Буловский, А.В. Поваляев. – Москва-Ленинград, 1952. – 238 с.
1284110
  Снежко А.А. Технология изготовления и прочностные свойства литых коленчатых валов мотоциклетных двигателей : Автореф... канд. техн.наук: 323 / Снежко А.А.; Киевский политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1968. – 24л.
1284111
  Винокуров В.М. Технология изготовления некоторых оптических деталей из кристаллов / В.М. Винокуров, Т.И. Коган, 1960. – 84с.
1284112
   Технология изготовления окисного топлива для современных реакторов. – М, 1977. – 39с.
1284113
  Алексеев М.В. Технология изготовления теплоизоляционных изделий микроячеистой структуры из полимерных смол : автореф. дис. ... канд. техн. наук / Алексеев М. В. ; КИСИ. – Киев, 1965. – 35 с. – Бібліогр.:с.29-35
1284114
  Фигнер А.И. Технология изготовления электровакуумных приборов / А.И. Фигнер. – М., 1964. – 28с.
1284115
  Радченко Л.А. Технология изготовления элементов электронных приборов / Л.А. Радченко. – Ленинград : СЗПИ, 1979. – 80 с.
1284116
  Пуськов В.В. Технология издания карт : учебник для ин-тов инженеров геодезии, аэрофотосъемки и картографии / В.В. Пуськов ; [отв. ред. Д.П. Татиев]. – Москва : Геодезиздат
Ч. 2. – 1946. – 235 с.
1284117
  Пуськов В.В. Технология издания карт : учеб. пособ. для спец. "картография" / В.В. Пуськов. – Москва : Геодезиздат, 1954. – 374 с.
1284118
  Эдельштейн А.В. Технология издания карт и атласов : краткое справочное пособие / А.В. Эдельштейн. – Москва : Геодезиздат, 1962. – 256 с.
1284119
  Эдельштейн А.В. Технология издания карт и атласов : краткое справочное пособие / А.В. Эдельштейн. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1971. – 206 с.
1284120
  Достанко А.П. Технология интегральных схем / А.П. Достанко. – Минск : Вышэйшая школа, 1982. – 206 с.
1284121
  Лукина М.М. Технология интервью : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. "Журналистика" / Мария Лукина. – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 191 с. – ISBN 5-7567-0283-0
1284122
  Лукина М.М. Технология интервью : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений / Мария Лукина. – 2-е изд., доп. – Москва : Аспект Пресс, 2005. – 192с. – ISBN 5-7567-0371-3
1284123
  Лукина М.М. Технология интервью : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. "Журналистика" / Мария Лукина. – 2-е изд., доп. – Москва : Аспект Пресс, 2008. – 192с. – ISBN 978-5-7567-0371-9
1284124
   Технология информационной поддержки инновационного управления учебной деятельностью вуза / В.Н. Чудинов, М.А. Соловьев, А И. Ботыгин, К.А. Каликин // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х
1284125
   Технология информационной поддержки инновационного управления учебной деятельностью вуза / Чудинов Владимир Николаевич, Соловьев Михаил Александрович, Ботыгин Игорь Александрович, Каликин Кирилл Александрович // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 7. – С. 8-10. – ISSN 1726-667Х
1284126
   Технология ионного легирования. – Москва : Советское радио, 1974. – 160 с.
1284127
  Ряузов А.Н. Технология искусственных волокон / А.Н. Ряузов. – 2-е изд. испр. и доп. – М, 1952. – 496с.
1284128
  Вайндорф-Сысоева Технология исполнения и оформление научно-исследовательской работы : учебно-методическое пособие / М.Е. Вайндорф-Сысоева. – Москва : ЦГЛ, 2006. – 96с. – ISBN 5-94916-067-3
1284129
  Глудкин О.П. Технология испытания микроэлементов радиоэлектронной аппаратуры и интегральных микрросхем / О.П. Глудкин, В.Н. Черняев. – Москва : Энергия, 1980. – 360 с.
1284130
  Миндрин А. Технология как предмет системного анализа // АПК: экономика, управление : теоретический и научно-практический журнал / Мин. сельск. хоз-ва РФ; Росс.ак.сельскохоз. наук; Всеросс. н-и. ин-т экономики сельск. хоз-ва. – Москва, 2010. – № 2. – С. 26-33. – ISSN 0235-2443
1284131
  Князев В.Н. Технология как предмет социально-философского исследования. : Автореф... доктор филос.наук: 09.00.01 / Князев В.Н.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1991. – 32л.
1284132
  Князев В.Н. Технология как предмет социально-философскогоо исследования : Дис... докт. философ.наук: 09.00.01 / Князев В.Н.; МВи ССО УССР КГУ им Т.Г.Шевченко. – К, 1991. – 279л. – Бібліогр.:л.262-279
1284133
  Ищенко И.И. Технология каменных и монтажных работ: уч. пособие / И.И. Ищенко. – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 368с.
1284134
  Билей П.В. Технология камерной сушки твердых лиственных пород. : Автореф... Доктора техн.наук: 05.17.08.,05.21.05 / Билей П.В.; Львовский политехн.ин-т. – Львов, 1993. – 36л.
1284135
   Технология катализаторов. – Л, 1974. – 325с.
1284136
   Технология катализаторов. – изд. 2-е, перераб. – Л, 1979. – 328с.
1284137
   Технология катализаторов. – Л, 1989. – 271с.
1284138
   Технология колонкового разведочного бурения. – Свердловск, 1964. – 96с.
1284139
  Журавлева Л.В. Технология коммуникативного иноязычного образования как эффективное средство получения образовательного продукта в Институте диалога культур // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 2. – С. 86-88. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается понятие «технология образования». Автор приводит свое определение этого термина после анализа его трактовки другими учеными. Анализируется тезис о том, что технология разрабатывается под конкретный образовательный продукт, и ...
1284140
   Технология конструкционных материалов и материаловедение. – изд. 2-е. – Москва : Высшая школа, 1978. – 70 с.
1284141
  Атаханов Ш.Н. Технология концентированых полуфабрикатов соусов -паст повышенной пищевой ценности : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Атаханов Ш.Н.; М-во внешнеэконом. связей и торговли Укр. – Харьков, 1992. – 18 с.
1284142
   Технология крахмало-паточного производства. – М, 1950. – 424с.
1284143
  Карпунина Л .И. Технология кулинарных изделий на основе молочного белка : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.16 / Карпунина Л .И.; Хар. гос. акад. технол. и организ. питания. – Х., 1994. – 17л.
1284144
  Жарков А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности библиотеки : учебно-методическое пособие / А.Д. Жарков. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 240с. – (Библиотекарь и время. XXI век : 100 выпусков / отв. ред О.Р. Бородин ; № 82). – ISBN 5-85129-175-3
1284145
  Коган Г.Я. Технология лекарственных форм / Г.Я. Коган. – Л., 1952. – 384с.
1284146
  Шубин С.Ф. Технология лекарственных форм. / С.Ф. Шубин. – 2-е изд. – М., 1948. – 262с.
1284147
   Технология лесохимических производств. – М, 1987. – 349с.
1284148
  Турянская О.Ф. Технология личностно-ориентированного обучения : научно-методические основы и педагогический опыт Многопрофильного лицея г. Луганска / О.Ф. Турянская, Т.Т. Анпилогова; Луганский госуд. педагог. ун-тет им. Тараса Шевченко. – Луганск : Альма-Матер, 2001. – 59с.
1284149
   Технология математического моделирования. – Новосибирск, 1989. – 131с.
1284150
  Чертков В.Г. Технология материалов / В.Г. Чертков, 1939. – 435с.
1284151
  Комаров А А. Технология материалов стенописи. / А А. Комаров, . – М., 1989. – 238с.
1284152
   Технология материалов электронной техники. – Красноярск : Красноярское книжное издательство, 1970. – 179 с.
1284153
   Технология материалов электронной техники. – Красноярск : Красноярское книжное издательство
Вып. 2. – 1972. – 194 с.
1284154
   Технология машинного проектирования и испытания программных средств ИАСУ. – М, 1985. – 118с.
1284155
   Технология машинной обработки информации на микроЭВМ. – М, 1988. – 90с.
1284156
   Технология машиностроения. – М, 1965. – 590с.
1284157
   Технология металлов. – М, 1952. – 710с.
1284158
   Технология металлов. – М, 1954. – 624с.
1284159
   Технология металлов. – изд. 2-е. – М, 1956. – 551с.
1284160
   Технология металлов. – М, 1958. – 768с.
1284161
  Архипов В.В. Технология металлов / В.В. Архипов. – Москва, 1958. – с.
1284162
  Буталов В.А. Технология металлов / В.А. Буталов. – Изд.2-е, испр. и доп. – М., 1959. – 502с.
1284163
   Технология металлов. – изд. 2-е, перераб. – М, 1964. – 564с.
1284164
  Архипов В.В. Технология металлов / В.В. Архипов. – Изд. 2-е перераб. – Москва, 1964. – 564с.
1284165
  Гелин Ф.Д. Технология металлов / Ф.Д. Гелин. – Минск, 1968. – 304с.
1284166
  Гелин Ф.Д. Технология металлов / Ф.Д. Гелин. – Минск, 1970. – 320с.
1284167
   Технология металлов. – М, 1974. – 647с.
1284168
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – Минск, 1968. – 492с.
1284169
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – К, 1968. – 168с.
1284170
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – изд. 3-е, перераб. и испр. – М, 1968. – 520с.
1284171
   Технология металлов и других конструкционных материалов. – изд. 2-е перераб. и доп. – М, 1969. – 704с.
1284172
  Жадан В.Т. Технология металлов и других конструкционных материалов / В.Т. Жадан. – Москва, 1970. – 704 с.
1284173
  Казаков Н.Ф. Технология металлов и других конструкционных материалов / Н.Ф. Казаков. – М, 1975. – 688с.
1284174
  Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы : учебник для учащихся средних спец. учеб. заведений / В.М. Никифоров. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Высшая школа, 1980. – 360 с.
1284175
   Технология металлов и материаловедение. – М, 1987. – 800с.
1284176
  Малышев А.И. и др. Технология металлов. /Учеб. пособие для техн. училищ/. / А.И. и др. Малышев. – М., 1959. – 372с.
1284177
  Фортуна В.И. Технология механизированных сельскохозяйственных работ / В.И. Фортуна, С.К. Миронюк. – М., 1986. – 304с.
1284178
   Технология микробного синтеза. – Рига, 1978. – 191с.
1284179
  Калинин Ф.Л. Технология микроклонального размножения растений / Ф.Л. Калинин, Г.П. Кушнир, В.В. Сарнацкая; АНУ. Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев : Наукова думка, 1992. – 232с. – ISBN 5-12-002424-6
1284180
  Иванов-Есипович Технология микросхем / Иванов-Есипович. – Москва, 1972. – 256 с.
1284181
  Парфенов О.Д. Технология микросхем : учебное пособие / О.Д. Парфенов. – Москва : Высшая школа, 1977. – 256 с.
1284182
  Парфенов О.Д. Технология микросхем / О.Д. Парфенов. – Москва : Высшая школа, 1986. – 318 с.
1284183
  Савицкий И.В. Технология микроэлектроники и прогресс общества // Философские проблемы современного естествознания : республиканский межведомственный научный сборник / М-во высшего и среднего специального образования УССР ; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев : Выща школа, 1989. – Вып. 71 : Философские проблемы технических наук
1284184
  Позин М.Е. Технология минеральных солей. / М.Е. Позин. – Л, 1961. – 1008с.
1284185
  Позин М.Е. Технология минеральных солей. / М.Е. Позин. – Л, 1974. – 791с.
1284186
  Позин М.Е. Технология минеральных удобрений и солей. / М.Е. Позин. – Л, 1957. – 352с.
1284187
  Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. / М.Е. Позин. – Л-М, 1965. – 432с.
1284188
  Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. / М.Е. Позин. – 4-е изд. – Л, 1974. – 375с.
1284189
  Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. / М.Е. Позин. – Л, 1989. – 352с.
1284190
   Технология многослойных печатных плат. – Москва : Радио и связь, 1990. – 208 с.
1284191
  Коваленко М.С. Технология молочных консервов / М.С. Коваленко. – М.-Л, 1940. – 276с.
1284192
  Анищенко В.В. Технология мониторинга и оценки природных рисков на водных обьектах Беларуси : новини зарубіжної науки / В.В. Анищенко, В.Е. Левкевич, В.А. Мильман // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 10 (112). – С. 307-314 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1284193
  Калмыкова О.В. Технология мониторинга смерчеопасных ситуаций на российской акватории Черного моря / О.В. Калмыкова, В.М. Шершаков // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 10. – С. 93-102 : рис. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1284194
  Бутовский Я. Технология монтажа кинофильмов / Я. Бутовский, И. Вигдорчик. – М., 1968. – 128с.
1284195
  Нижниковский Г.С. Технология монтажа металлических конструкций / Г.С. Нижниковский, П.Т. Резниченко. – К., 1981. – 236с.
1284196
  Бутенко Л.А. Технология мучных кулинарных и кондитерских изделий / Л.А. Бутенко. – 2-е изд., стер. – К., 1986. – 165с.
1284197
   Технология мяса и мясопродуктов. – М - Л
1. – 1940. – 404с.
1284198
  Байер В. Технология на производството на електрически уредби / В. Байер, В. Льошнер, К. Бьодекер; Перевел от немски език Л.Михайлов. – София : Техника, 1989. – 384с.
1284199
  Шульмейстер М.В. Технология набора на монотипе / М.В. Шульмейстер. – М., 1957. – 464с.
1284200
  Волкова Л.А. Технология наборного производства / Л.А. Волкова. – Москва, 1979. – 312с.
1284201
  Валиуллина Н.Р. Технология найма как основа эффективного управления персоналом библиотеки // Вестник Московского государственного университета культуры и искусства : научный журнал / Московский государственный университет культуры и искусства. – Химки, 2008. – № 2. – С. 147-150. – ISSN 1997-0803
1284202
  Данатаров Агахан Технология нарезки аэрационного дренажа и эффективность его работы в условиях аридной зоны : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Данатаров Агахан; Укр. акад. аграрных наук, Ин-т гидротехники и мелиорации. – К., 1994. – 21л.
1284203
  Печковский В.В. Технология неорганических веществ. / В.В. Печковский. – Минск, 1976. – 264с.
1284204
   Технология неправды. – М, 1968. – 240с.
1284205
  Обрядчиков С.Н. Технология нефти / С.Н. Обрядчиков. – М-Л
2. – 1952. – 408с.
1284206
  Черножуков Н.И. Технология нефти / Н.И. Черножуков. – Изд. 3-е, доп. и испр. – М.-Л.
3. – 1952. – 336с.
1284207
  Алдер Г. Технология НЛП = NLP. The new art and science of getting what you want / Гарри Алдер ; [гл. ред.Е. Строганова ; пер. с англ. О. Чумичева]. – 8-е междунар. изд. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 222, [2] с. : ил. – Парал. тит. л. англ. – (Серия "Сам себе психолог"). – ISBN 5-318-00178-5
1284208
  Лобузин И.В. Технология обеспечения жизненного цикла цифровых ресурсов научной библиотеки // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2015. – № 9. – С. 3-10. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены технологические звенья жизненного цикла библиотечных цифровых ресурсов. Обоснованы состав и последовательность технологических процессов оцифровки библиотечных документов на основе опыта Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского; ...
1284209
  Стандровский Ю.С. Технология облицовки поверхностей синтетическими материалами. / Ю.С. Стандровский, Г.В. Северинов. – М., 1987. – 221с.
1284210
   Технология обработки данных в автоматизированных системах управления. – Киев, 1974. – 142с.
1284211
   Технология обработки данных в АСУ. – Киев, 1982. – 160 с.
1284212
  Тимофеев Б.Б. Технология обработки данных в АСУП / Б.Б. Тимофеев, В.А. Литвинов. – К. : Техніка, 1978. – 175 с.
1284213
  Тимофеев Б.Б. Технология обработки данных в АСУП. / Б.Б. Тимофеев, В.А. Литвинов. – К., 1978. – 175с.
1284214
  Зайцев Н.Г. Технология обработки данных в языковой форме / Н.Г. Зайцев. – Киев : Тэхника, 1989. – 183с.
1284215
  Новацкая Т.А. Технология обработки кинопленок: Уч. пособие по проведению лаб. работ. / Т.А. Новацкая. – Л., 1979. – 92с.
1284216
  Блюмберг И.Б. Технология обработки кинофотоматериалов / И.Б. Блюмберг. – 2-е изд. – М, 1967. – 411с.
1284217
   Технология обработки осадков природных и сточных вод. – М, 1990. – 126с.
1284218
  Полтавцев Ю.Г. Технология обработки поверхностей в микроэлектронике / Ю. Г. Полтавцев, А. С. Князев. – Киев : Тэхника, 1990. – 206 с. : граф. – Библиогр.: с. 197-204. – ISBN 5-335-00572-6
1284219
  Буданов А.Г. Технология обработки страховой информации попроекту АСУ-инспекция. / А.Г. Буданов. – Москва, 1986. – 126с.
1284220
  Шнайдерман И.Б. Технология обработки экономической информации / И.Б. Шнайдерман. – М., 1966. – 203с.
1284221
  Янушкевич Ф. Технология обучения в системе высшего образования / Ф. Янушкевич. – Москва, 1986. – 133с.
1284222
  Чернилевский Д.В. Технология обучения в средней специальной школе / Д.В. Чернилевский. – Киев, 1990. – 197с.
1284223
  Змеев С.И. Технология обучения взрослых : учеб. пособ. для студ. вузов / С.И. Змеев. – Москва : Академия, 2002. – 128 с. – (Высшее образование). – ISBN 5-7695-0856-6
1284224
  Жукова Т.А. Технология обучения как условие повышения качества подготовки специалистов в системе университетского образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2007. – № 11. – С. 107-117. – ISSN 1609-4646
1284225
  Клюйков А.А. Технология определения параметров гравитационного поля Земли по градиентометрическим измерениям. 1. Данные проекта GOCE и стратегия их обрабртки // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2014. – № 8. – С. 6-12 : табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0016-7126
1284226
  Клюйков А.А. Технология определения параметров гравитационного поля Земли по градиентометрическим измерениям. 2. Системы координат и времени в спутниковой градиентометрии // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 1. – С. 4-11 : рис. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 0016-7126
1284227
  Клюйков А.А. Технология определения параметров гравитационного поля Земли по градиентометрическим измерениям. 3. Уравнение поправок градиентометрических измерений // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 7-11 : табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1284228
   Технология оптических деталей : учебник для студентов оптических спец. вузов / М.Н. Семибратов, В.Г. Зубаков, С.К. Штандель, С.М. Кузнецов; Семибратов М.Н., Зубаков В.Г., Штандель С.К., Кузнецов С.М.; под ред. М.Н. Семибратова. – Москва : Машиностроение, 1978. – 416 с.
1284229
  Зубаков В.Г. Технология оптических деталей : учебник для студентов оптических спец. вузов / В.Г. Зубаков, М.Н. Семибратов, С.К. Штандель; под ред. М.Н. Семибратова. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Машиностроение, 1985. – 368 с. – (Для вузов)
1284230
  Батыршина Альфия Робертовна Технология организации самостоятельной работы студентов на опыте изучения курса истории психологии // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 9. – С. 82-84. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1284231
  Чекалин М.А. Технология органических красителей и промежуточных продуктов. / М.А. Чекалин. – 2-е изд., перера. – Л., 1980. – 471с.
1284232
  Пэйн Г.Ф. Технология органических покрытий / Г.Ф. Пэйн. – Ленинград
2. – 1963. – 776 с.
1284233
  Юкельсон И.И. Технология основного органического синтеза / И.И. Юкельсон. – М., 1968. – 847с.
1284234
  Брагинский Г.И. Технология основы кинофотопленок / Г.И. Брагинский, С.К. Кудрина. – Л., 1967. – 132с.
1284235
  Брагинский Г.И. Технология основы кинофотопленок и магнитных лент / Г.И. Брагинский, В.П. Романенко. – Л., 1978. – 88с.
1284236
  Буктуков Н.С. Технология отрытой разработки глубоких горизонтов. / Н.С. Буктуков. – Алма-Ата, 1992. – 190с.
1284237
  Беккерман Я.И. Технология оформительских работ / Я.И. Беккерман. – Москва, 1991. – 128с.
1284238
  Якимчик А.И. Технология оцифровки карт фактического материала на основе программного обеспечения MapInfo Professional и CorelDRAW // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2010. – Т. 32, № 3. – С. 112-124 : Рис., табл. – Бібліогр.: с. 123-124. – ISSN 0203-3100
1284239
  Баева Н.В. Технология оцифровки тематических электронных коллекций редкой книги фонда Информационно-библиотечного центра Тюменского государственного университета / Наталья Витальевна Баева // Медиатека и мир : научно-практический журнал; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2011. – № 4. – С. 32-35
1284240
  Федоров В.С. Технология первичной обработки хлопка / В.С. Федоров. – М.-Л., 1937. – 688с.
1284241
  Асатиани Т.Э. Технология переработки винограда методом микровиноделия и разроботка требований к оборудованию. : Автореф... наук: 05.18.07 / Асатиани Т.Э.; Укр. акад. аграр.наук. Инст. виноград. и вина "Магарач". – Ялта, 1994. – 23л.
1284242
  Швецов Г.А. Технология переработки пластических масс. / Г.А. Швецов. – М, 1988. – 512с.
1284243
  Берадзе Илья Джондоевич Технология переработки сладкой виноградной выжимки для производства крепких напитков : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.07 / Берадзе Илья Джондоевич; Укр. академия аграрных наук, Ин-т винограда и вина "Магарач". – Ялта, 1994. – 27л.
1284244
   Технология печатных процессов. – М, 1989. – 432с.
1284245
  Беленький Е.Ф. Технология пигментов и лаков / Е.Ф. Беленький. – Ленинград, 1938. – 259с.
1284246
   Технология пластических масс. – М, 1972. – 615с.
1284247
   Технология пластических масс. – изд. 3-е, перераб. и доп. – М, 1985. – 560с.
1284248
  Ищук Ю.Л. Технология пластичных смазок / Ищук Ю.Л. ; АН УССР, Ин-т физ.-орган. химии и углехимии, Отд-ние нефтехимии, Всесоюз. н.-и. и проект.-конструкт. ин-т нефтеперераб. и нефтехим. пром-сти. – Киев : Наукова думка, 1986. – 146, [1] с. – Библиогр. в конце глав
1284249
  Брацыхин Е.А. Технология пластческих масс / Е.А. Брацыхин. – Л., 1963. – 400с.
1284250
  Толкачев О.Э. Технология подачи жидкого азота в атмосферу горных выработок для инертизации пожарного участка : Автореф... канд. техн.наук: 05.26.01 / Толкачев О.Э.; Макеевский НИИ. – Макеевка-Донбасс, 1993. – 19л.
1284251
  Поляков Валерий Технология подбора кадров : Как определить хочет ли кандидат хорошо работать. Практика // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2005. – № 11. – С. 56-57 : Фото
1284252
   Технология подземной разработки месторождений. – Свердловск, 1985. – 71с.
1284253
  Потапов О.А. Технология полевых сейсморазведочных работ / О.А. Потапов. – Москва : Недра, 1987. – 308с.
1284254
  Фишман М.А. Технология полезных ископаемых / М.А. Фишман. – М, 1949. – 592с.
1284255
  Фишман М.А. Технология полезных ископаемых / М.А. Фишман. – 2-е изд., перераб. – Москва : Металургиздат, 1955. – 736с.
1284256
   Технология полиграфического производства. – М
1. – 1963. – 488с.
1284257
   Технология полиграфического производства. – М
2. – 1964. – 324с.
1284258
   Технология полиграфического производства. – М, 1986. – 368с.
1284259
  Воробьев В.А. Технология полимеров / В.А. Воробьев, Р.А. Андрианов. – Москва, 1971. – 360с.
1284260
  Реньян В.Р. Технология полупроводникового кремния / В.Р. Реньян. – Москва : Металлургия, 1969. – 336 с.
1284261
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов / Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков. – Москва : Высшая школа, 1983. – 271 с.
1284262
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов / Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков. – Москва : Высшая школа, 1990. – 423 с.
1284263
  Таиров Ю.М. Технология полупроводниковых и диэлектрических материалов : учебник для вузов / Ю.М. Таиров, В.Ф. Цветков. – 3-е изд., стереотип. – Санкт-Петербург : Лань, 2002. – 424 с. – (Учебники для вузов. Специальная литература). – ISBN 5-8114-0438-7
1284264
   Технология полупроводниковых материалов. – Москва : Оборонгизд, 1961. – 314 с.
1284265
  Нашельский А.Я. Технология полупроводниковых материалов / А.Я. Нашельский. – Москва, 1972. – 432 с.
1284266
  Нашельский А.Я. Технология полупроводниковых материалов / А.Я. Нашельский. – Москва : Металлургия, 1987. – 334 с.
1284267
   Технология полупроводниковых соединений / Нашельский А.Я. – Москва : Металлургия, 1967. – 262 с.
1284268
   Технология полупроводниковых соединений : сборник научных трудов. – Москва : МИЭТа, 1982. – 126 с.
1284269
  Абашин Г.И. Технология получения вольфрама и молибдена / Абашин Г.И., Погосли Г.М. – Москва : Металлургиздат, 1960. – 260 с. : ил.
1284270
  Чернов А.В. Технология получения жидкого и сухого фосфоробактерина. : Автореф... канд. биол.наук: / Чернов А.В.; ВНИИ фитопатологии. – М., 1964. – 20л.
1284271
   Технология получения и электрические свойства соединений А3В5. – Л, 1981. – 195с.
1284272
  Гуревич В.М. Технология получения полупроводниковых приборов из карбида кремния / В.М. Гуревич. – М., 1962. – 19с.
1284273
  Майоров А.А. Технология получения порошков керамической двуокиси урана / А.А. Майоров, Т.Б. Браверман. – Москва : Энергоатомиздат, 1985. – 127 с. : ил. – Библиогр.: с. 122-125
1284274
  Нифонтова Т.Ю. Технология портфолио в формировании профессиональных компетенций студентов // Преподаватель XXI век : общероссийский научный журнал о мире образования / Федеральное гос. бюджетное образовательное учреждение высшего проф. обр. "Московский пед гос. ун-т". – Москва, 2011. – № 3, ч. 1. – С. 17-21. – ISSN 2073-9613


  В данной статье рассмотрено использование студентами технического вуза технологии портфолио, позволяющей учесть не только результаты, достигнутые в учебной деятельности, но и уровень сформированности профессиональных компетенций. Дано краткое описание ...
1284275
  Герценова К.Н. Технология построения плановых сетей на мультиплексе и редуцирования их / К.Н. Герценова; ред. М.В. Абрамова. – Москва : Геодезиздат, 1957. – 28 с. – (для карты м. 1 : 10000)
1284276
   Технология построения САПР СБИС : сборник научных трудов. – Минск, 1989. – 131 с.
1284277
  Бабий Е.В. Технология предобогащения железных руд в глубоких карьерах / Е.В. Бабий ; НАН Украины ; Ин-т геотехнической механики им. Н.С. Полякова. – Киев : Наукова думка, 2011. – 184 с. : илл., табл. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – Библиогр.: с. 177-180. – ISBN 978-966-00-1125-0
1284278
  Матвеев Б.И. Технология прессования профилей переменного и периодического сечений из легких сплавов / Б.И. Матвеев, Ф.В. Журавлев. – Москва, 1959. – 128с.
1284279
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2012. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1284280
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2013. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1284281
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
Спец. выпуск : Сборник научных работ участников всеукраинской научно-практической конференции студентов и молодых ученых "Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии в дорожно-строительной области". – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1284282
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1284283
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1284284
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 3. – 2014. – Резюме на укр., рус., англ. яз.
1284285
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьк. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец ; редкол.: А.П. Верещак, А.В. Горбенко, Ю.Е. Гордиенко. – Харьков, 1994-
№ 2. – 2015. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284286
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2016. – 64 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284287
   Технология приборостроения : научно-технический журнал / ГП НИТИП ; Харьков. нац. ун-т радиоэлектроники ; глав. ред. Н.В. Замирец. – Харьков, 1994-
№ 1. – 2017. – 60 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284288
   Технология приготовления и применения полимерных и полимер-бентонитовых промывочных жидкостей. – Л, 1979. – 46с.
1284289
  Малявко А.А. Технология приготовления первых, вторых и сладких блюд. / А.А. Малявко. – К., 1987. – 183с.
1284290
  Малявко А.А. Технология приготовления первых, вторых и сладких блюд. / А.А. Малявко. – 2-е изд. – К., 1988. – 184с.
1284291
  Ховикова Ж.А. Технология приготовления пищи. Блюда из мяса / Ж.А. Ховикова, А.И. Вересюк. – Киев : Вища школа, 1985. – с.
1284292
  Ховикова Ж.А. Технология приготовления пищи. Блюда из овощей / Ж.А. Ховикова, А.И. Вересюк. – Киев : Вища школа, 1985. – с.
1284293
  Диденко В.Е. Технология приготовления угольных шихт для коксования / В.Е. Диденко. – Киев, 1989. – 286 с.
1284294
  Малявко А.М. Технология приготовления холодных блюд, закусок, мучных и кондитервских изделий / А.М. Малявко. – Киев, 1990. – 204 с.
1284295
  Велецкий И.Н. Технология применения гербицидов / И.Н. Велецкий. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Ленинград : ВО "Агропромиздат", Ленинградское отделение, 1989. – 176с.
1284296
   Технология программирования. – Киев, 1980. – 74с.
1284297
   Технология программирования. – Ростов -на-Дону, 1983. – 142с.
1284298
  Вельбицкий И.В. Технология программирования / И.В. Вельбицкий. – Київ : Техніка, 1984. – 279с.
1284299
   Технология программирования : Информационные материалы и тезисы пленарных докладов. – Киев, 1985. – 135с.
1284300
   Технология программирования : Тезисы докладов. – Киев
1. – 1985. – 256с.
1284301
   Технология программирования : Тезисы докладов. – Киев
2. – 1985. – 256с.
1284302
  Давиденко К.Я. Технология программирования АСУ ТП / К.Я. Давиденко. – М., 1986. – 183с.
1284303
  Литвиненко Н.А. Технология программирования на С++ : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 654600 "Информатика и вычислит. техника" / Н.А. Литвиненко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. – 288 с. – ISBN 5-94157-655-2
1284304
  Литвиненко Н.А. Технология программирования на С++ : начальный курс : учеб. пособие для студ. ВНЗ, обучающихся по напр. 654600 "Информатика и вычислит. техника" / Н.А. Литвиненко ; [гл. ред.: Екатерина Кондукова]. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2012. – 288 с. : ил., табл. – Предм. указ.: с. 284-288. – Библиогр.: с. 283. – ISBN 978-5-94157-655-5
1284305
   Технология программирования: методы и средства. – Ростов -на-Дону, 1992. – 297с.
1284306
   Технология программно-целевого управления. – Киев, 1985. – 206с.
1284307
  Чучалин А.И. Технология проектирования инженерных программ на основе международных критериев аккредитации / А.И. Чучалин, А.А. Криушова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2011. – № 6. – С. 30-42. – ISSN 0869-3617


  В статье представлена технология проектирования инженерных образовательных программ, разработанная с учетом современных мировых тенденций развития высшего образования. В основе предложенной технологии проектирования программ лежит использование ...
1284308
   Технология проектирования интеллектуальных систем. – М, 1989. – 151с.
1284309
   Технология проектирования комплексов программ АСУ. – М, 1983. – 263с.
1284310
   Технология проектирования СМОД в среде персональных ЭВМ. – М, 1988. – 116с.
1284311
  Семенова Л.С. Технология производства библиотечных продуктов и услуг при внедрении в работу автоматизированных библиотечных систем (АБИС) / Лилиада Семенова // Библиотечное дело / ООО "Агентство Информ- Планета". – Санкт-Петербург, 2013. – № 23 (209). – С. 31-40. – ISSN 1727-4893
1284312
   Технология производства в эпоху палеолита. – Л, 1983. – 208с.
1284313
  Корохина А.В. Технология производства древней керамики в археологии Восточной Европы: к современному состоянию проблемы // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін-т археології НАН України ; редкол.: Скорий С.А., Горбаненко С.А., Болтрик Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 3 (24) : Матеріали та дослідження Археологічного музею ІА НАН України. – С. 78-84. – ISSN 2227-4952
1284314
  Ведмидский А.М. Технология производства измерительных приборов / А.М. Ведмидский. – Москва, 1953. – 364с.
1284315
  Черняев В.Н. Технология производства интегральных микросхем : Учеб. пособие для студентов вузов, обуч. по спец. "Конструирование и производство радиоаппаратуры" / В.Н. Черняев. – Москва : Энергия, 1977. – 376с.
1284316
  Черняев В.Н. Технология производства интегральных микросхем и микропроцессоров / В.Н. Черняев. – изд. 2-е, перераб. доп. – Москва : Радио и связь, 1987. – 463 с.
1284317
  Новацкая Т.А. Технология производства кинофильма / Т.А. Новацкая. – Л., 1974. – 50с.
1284318
  Новацкая Т.А. Технология производства кинофильма. / Т.А. Новацкая. – Л., 1973. – 47с.
1284319
  Новацкая Т.А. Технология производства кинофильма. / Т.А. Новацкая. – Л., 1973. – 48с.
1284320
  Гницевич Виктория Альбертовна Технология производства кулинарных изделий на основе молочного сырья, полученного методом ультрафильтрации : Автореф... канд. техн.наук: 05.18.16 / Гницевич Виктория Альбертовна; Мин-во внешнеэкономических связей и торговли Украины, Харьковский ин-т общественного пита. – Харьков, 1992. – 17л.
1284321
   Технология производства летательных аппаратов. – М, 1981. – 232с.
1284322
  Фельдман Б.А. Технология производства массовых иллюстрированных журналов / Б.А. Фельдман. – М., 1956. – 296с.
1284323
  Байков А.И. Технология производства ниобия и его сплавов / А.И. Байков. – М., 1966. – с.
1284324
  Гаврилов Р.А. Технология производства полупроводниковых приборов / Р.А. Гаврилов, А.М. Скворцов. – Ленинград, 1968. – 240 с.
1284325
  Алимов Д.Н. Технология производства продукции растениеводства / Д.Н. Алимов, Ю.В. Шелестов. – Киев : Вища школа, 1988. – 320с. – ISBN 5-11-000255-Х
1284326
   Технология производства продукции растениеводства. – М, 1989. – 431с.
1284327
  Гусев В.П. Технология производства радиоэлектронной аппаратуры / В.П. Гусев. – Москва, 1961. – 388 с.
1284328
  Ханке Х.-И. Технология производства радиоэлектронной аппаратуры / Х.-И. Ханке, Х. Фабиан. – Москва : Энергия, 1980. – 464 с.
1284329
  Мартюшов К.И. Технология производства резисторов / К.И. Мартюшов, Ю.В. Зайцев. – Москва, 1972. – 312 с.
1284330
  Новацкая Т.А. Технология производства фильма. / Т.А. Новацкая. – Л.
1. – 1972. – 42с.
1284331
   Технология производства химических волокон. – М, 1965. – 516с.
1284332
  Ушаков Н.Н. Технология производства ЭВМ: уч. для вузов / Н.Н. Ушаков. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Вышэйшая школа, 1991. – 415с.
1284333
   Технология производства элементов автоматических устройств. – М, 1976. – 166с.
1284334
  Коровин В.М. Технология профессионально ориентированного обучения в высшем учебном заведении // Вестник Воронежского государственного университета : научный журнал / Воронежский государственный университет. – Воронеж, 2007. – С. 97-100. – (Проблемы высшего образования ; № 1). – ISSN 0234-5439


  Воронежский гос. ун-т
1284335
  Дригайло В.Г. Технология работы библиотеки : научно-практическое пособие / В.Г. Дригайло. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2009. – 544с. – (Библиотекарь и время. XXI век / отв. ред. серии О.Р. Бородин ; № 104). – ISBN 978-5-8167-0012-2
1284336
   Технология работы постоянных постоянных комиссий : в помощь депутату. – Москва : Известия, 1970. – 128 с.
1284337
  Резниченко Иван Захарович Технология радиационной очистки электролитического хлора от водорода : Автореф... канд. техн.наук: 05.17.08 / Резниченко Иван Захарович; Науч.-исслед. физ.-хим. ин-т им. Л.Я.Карпова. – М., 1975. – 33л. – Бібліогр.:с.32-33
1284338
  Гусев В.П. Технология радиоаппаратостроения / В.П. Гусев. – Москва, 1972. – 494 с.
1284339
  Тимошенко И.В. Технология радиочастотной идентификации в ГПНТБ России / И.В. Тимошенко, А.И. Бродовский // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; ГПНТБ России. – Москва, 2011. – № 11. – С. 88-98. – ISSN 0130-9765
1284340
  Волынкина Н.В. Технология развития интеллектуально-творческих способностей учащейся молодежи в высшей школе // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / Мин. обр.и науки РФ; Росс. ак. образования;. Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2011. – № 2 (42). – С. 124-138. – ISSN 2073-8536
1284341
  Лукина И.Н. Технология развития критического мышления как средство реализации профессиональной компетентности // Философия образования / Н-иссл. ин-т философии образования Новосибирского гос. пед. ун-та; Ин-т философии и права СО РАН. – Новосибирск, 2012. – № 4 (43). – С. 29-34. – ISSN 1811-0916
1284342
  Новосельский Андрей Владимирович Технология развития организационно-управленческих умений будущих военных летчиков // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 10. – С. 42-43. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1284343
   Технология размерной обработки полупроводниковых материалов / А.Н. Комов, А.И. Колпаков, Б.Д. Рафаевич, Л.Л. Дорофеева. – Куйбышев, 1976. – 84 с.
1284344
  Шпортько В.П. Технология разработки вскрышных уступов с обеспечением устойчивости отвалов в сложных горногеологических условиях эксплуатации пологих рудных залежей. : Автореф... доктор техн.наук: 05.15.03 / Шпортько В.П.; Днепропетр. горный ин-т. – Днепропетровск, 1993. – 33л.
1284345
  Федотова Д.Э. Технология разработки и отладки программ: уч. пособие. / Д.Э. Федотова. – М., 1987. – 80с.
1284346
   Технология разработки и САПР программного обеспечения. – Рига, 1990. – 96с.
1284347
  Чиаев Технология разработки месторождений цементного сырья / Чиаев, Н.а. Таранухин. – М., 1980. – 304с.
1284348
   Технология разработки морских месторождений нефти и газа. – Рига, 1985. – 91 с.
1284349
   Технология разработки рудных месторождений и проблема освоения больших глубин. – Ленинград : Наука, 1980. – 198 с.
1284350
   Технология разработки экспертных систем. – Кишинев, 1987. – 162с.
1284351
   Технология растительного каучука и гуттаперчи. – М, 1944. – 240с.
1284352
  Фридман Р.А. Технология расщепления жиров. Получение сырого глицерина и жирных кислот для мыловарения / Р.А. Фридман. – М.-Л., 1934. – 96с.
1284353
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1972. – 56с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 55-56
1284354
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 2 : Технология реакторов. – 1972. – 108 с. : табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 107-108
1284355
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1972. – 88 с. : ил., табл. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 64-69
1284356
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 4. – 1972. – 56 с. : табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 52-54
1284357
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 5. – 1973. – 91 с. : ил., табл. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 89-90
1284358
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 6. – 1973. – 124 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 116-121
1284359
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 7. – 1973. – 64 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 57-63
1284360
   Технология реакторов. – Москва : Атомиздат
Вып. 8. – 1974. – 112 с. : ил., табл.. – Сокр. перевод с англ. – Библиогр.: с. 105-109
1284361
  Корсаков В.С. ; Выговский В.Ф. ; Михан В.И. Технология реакторостроения / В.С. ; Выговский В.Ф. ; Михан В.И. Корсаков. – Москва : Атомиздат, 1977. – 272с.
1284362
  Ульева Л.А. Технология реализации Интернет-акций в Волгоградской области / Людмила Александровна Ульева // Медиатека и мир : научно-практический журнал ; журнал о новых информационно-коммуникационных технологиях в библиотеках / РГБ; Центр библиотечных инновационных технологий РГБ. – Москва, 2013. – № 3. – С. 13-17
1284363
  Иванищева Н.А. Технология реализации социально-андрагогической парадигмы в системе многоуровневого высшего образования // Мир образования - образование в мире : научно-методический журнал / М-во образования и науки РФ ; Росс. акад. образования ; Московский психолого-социальный ин-т. – Москва, 2012. – № 4 (48). – С. 37-47. – ISSN 2073-8536


  В статье представлена разработанная автором технология реализации социально-андрагогической парадигмы в системе многоуровневого высшего образования, успешно апробированная в рамках проведенного исследования. Насыщение социокультурной образовательной ...
1284364
  Белозеров Н.В. Технология резины / Н.В. Белозеров. – М.Л., 1964. – 660с.
1284365
   Технология ремонта кинооборудования. – Л, 1972. – 42с.
1284366
  Авдеев М.В. Технология ремонта машин и оборудования : [по спец. 1509 "Механизация сел. хоз-ва"] / М.В. Авдеев, Е.Л. Воловик, И.Е. Ульман. – Москва : Агропромиздат, 1986. – 247 с. – Библиогр.: с. 243. – (Учебники и учебные пособия для вузов)
1284367
   Технология ремонта электронных измерительных приборов. – Москва : Энергия, 1980. – 239 с.
1284368
  Геращенко А.Н. Технология реставрации книг лазерным лучом / А.Н. Геращенко, М.Д. Геращенко, В.А. Парфенов // Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии : научно-практический журнал / Библиотечная Ассамблея Евразии; Российская гос. б-ка. – Москва, 2013. – № 2. – С. 68-73
1284369
  Агибалов Г.П. Технология решения комбинаторно-логических задач методом сокращённого обхода дерева поиска / Г.П. Агибалов, В.А. Беляев. – Томск, 1981. – 125 с.
1284370
  Тимошенко В.И. Технология решения на ЭВМ задач газовой динамики / В.И. Тимошенко, А.В. Лиманский. – К. : Наук. думка, 1985. – 231с.
1284371
  Титчмарш Алан Технология садоводства / Титчмарш Алан. – М. : Мир, 1988. – 198с.
1284372
   Технология СБИС / К. Пирс, А. Адамс, Л. Кац, Дж. Цай, Т. Сейдел, Д. Макгиллис; С. Зи. – Москва : Мир
Кн. 1. – 1986. – 404 с.
1284373
   Технология СБИС / К. Могэб, Д. Фрейзер, У. Паррильо Фитчнер, Р. и др. Маркус; Зи С. – Москва : Мир
Кн. 2. – 1986. – 453 с.
1284374
  Дуболазов В.А. Технология сборки интегральных микросхем / В.А. Дуболазов, Ю.С. Синекоп, Л.В. Томашпольский. – Киев, 1987. – 120 с.
1284375
   Технология связанного азота. – Москва, 1961. – 623 с.
1284376
   Технология серной кислоты. – Москва, 1932. – 65 с.
1284377
   Технология серной кислоты. – М - Л, 1950. – 573с.
1284378
  Амелин А.Г. Технология серной кислоты / А.Г. Амелин. – Москва, 1971. – 495с.
1284379
  Стародубцев В.А. Технология сетевого курса повышения квалификации / В.А. Стародубцев, А.А. Киселева // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 1. – С. 98-103. – ISSN 0869-3617


  Рассмотрены модели процесса формального и неформального профессионального роста преподавателей вузов и организации сетевого курса повышения их квалификации с участием кураторов контента образовательного процесса. Показана необходимость создания ...
1284380
  Соломенник А.И. Технология синтеза речи: история и методология исследования // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 149-162. – (Филология ; № 6). – ISSN 0201-7385
1284381
   Технология синтетического метанола. – Москва, 1984. – 240 с.
1284382
   Технология системного моделирования. – Москва, 1988. – 519 с.
1284383
  Чуич Г В. Технология системного проектирования управляющих комплексов / Г В. Чуич, А А. Лямкин, . – Л, 1979. – 104с.
1284384
  Шокин И.Н. Технология соды. Уч. пособие. / И.Н. Шокин. – М., 1975. – 287с.
1284385
   Технология соединений бора. – Л, 1974. – 117с.
1284386
  Ведерников М.И. Технология соединений связанного азота / М.И. Ведерников, В.С. Кобозев, И.В. Рудой. – Москва : Высшая школа, 1967. – 424 с.
1284387
  Авербух Т.Д. Технология соединений хрома / Авербух Т.Д., Павлов П.Г. – Ленинград : Химия, 1967. – 376 с. : ил. – Библиогр.: с. 351-372
1284388
  Радченко Л.А. Технология соединений элементов электронных приборов / Л.А. Радченко, А.А. Климов. – Ленинград : СЗПИ, 1977. – 81 с.
1284389
  Уфимцева О.Г. Технология создания виртуальных выставок с помощью системы ИРБИС: новые возможности и перспективы // Научные и технические библиотеки : ежемесячный научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / М-во образования и науки РФ ; Гос. публичная научно-технич. б-ка России. – Москва, 2014. – № 6. – С. 30-33. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены особенности и основные этапы создания виртуальных выставок с помощью Системы автоматизации библиотек ИРБИС. Опыт Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края. Ключевые слова: Государственная универсальная научная ...
1284390
  Ким М.Н. Технология создания журналистского произведения / Ким М.Н. – Санкт-Петербург : Изд-во Михайлова В.А., 2001. – 320с. – ISBN 5-8016-0137-6
1284391
  Мариненко О.П. Технология создания поддерживающей образовательной среды на предвузовском этапе подготовки иностранных студентов // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2010. – № 1. – С. 99-106. – ISSN 1609-4646


  В статье актуализируется необходимость оказания дополнительной поддержки иностранным студентам во время обучения за границей. Рассматривая средовой подход как основу научного моделирования, автор описывает технологию создания поддерживающей ...
1284392
  Шабанов А.В. Технология создания полнотекстовой базы данных "Рукописи из собрания академика М.Н. Тихомирова" // Библиосфера : ежеквартальный науч. журнал / Федеральное гос. бюджет.учреждение науки ; Гос. публичная научно-техническая б-ка Сибирского отделения Рос. акад. наук (ГПНТБ СО РАН). – Новосибирск, 2014. – № 3. – С. 73-76. – ISSN 1815-3186


  Представлены итоги работы по созданию цифровых копий рукописей из собрания академика М.Н. Тихомирова.
1284393
  Зеленина Г.Н. Технология создания сводного каталога подписки участников проекта МАРС / Г.Н. Зеленина, А.В. Данилов, П.А. Вотинцев // Научные и технические библиотеки : Ежемесячный сборник по вопросам теории и практики библ. дела / ГПНТБ. – Москва, 2006. – № 10. – С. 39-44. – ISSN 0130-9765


  Освещены вопросы организационной и программно-технической реализации процесса создания сводного каталога периодических изданий, выписываемых библиотеками России - участницами проекта МАРС ("Межригеональная аналитическая роспись статей").
1284394
  Шолахова А. Технология составления компьютерных текстов / А. Шолахова, Э. Еркебекова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2014. – Вип. 128. – С. 515-518. – (Серія: Філологічні науки (мовознавство))
1284395
  Фирсов М.В. Технология социальной работы : учеб. пособие для вузов / М.В. Фирсов ; Московский гос. областной ун-т. – Москва : Академический Проект, 2007. – 432 с. – (Gaudeamus). – ISBN 5-8291-0782-1
1284396
  Панина Н.В. Технология социологического исследования / Н.В. Панина ; Ин-т социологии НАН Украины. – Киев : Ин-т социологии НАН Украины, 1998. – 270, [10] с. : табл. – Библиогр.: с. 259-270. – ISBN 966-02-0316-0
1284397
  Панина Н.В. Технология социологического исследования : 1990-2000 : [курс лекций] / Н.В. Панина ; НАН Украины ; Ин-т социологии. – (2-е изд.). – Киев : Институт социологии НАН Украины, 2001. – 277 с. – Библиогр.: с. 261-270. – ISBN 966-02-0316-0
1284398
  Фукс А.А. Технология спиртового производства / А.А. Фукс. – М, 1951. – 584с.
1284399
  Китайгородский И.И. Технология стекла / И.И. Китайгородский. – М.-Л.
II. – 1939. – с.
1284400
   Технология стекла : Специальный курс. – Москва ; Ленинград : Госиздат Легпром
Т. 1 : Технология стекломассы. – 1939. – 583 с. – Библиогр. в конце глав
1284401
  Школьников Я.А. Технология стекольного производства / Я.А. Школьников. – М., 1952. – 220с.
1284402
   Технология строительного производства. – М, 1987. – 375с.
1284403
   Технология строительства скважин в сложных условиях Прикаспийского региона. – М, 1990. – 105с.
1284404
  Толмачев В.Б. Технология съемки телевизионных фильмов / В.Б. Толмачев. – Москва, 1965. – 166 с.
1284405
   Технология термоядерных реакторов : [информ. бюллетень по материалам зарубеж. печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 1. – 1976. – 37, [3] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1284406
   Технология термоядерных реакторов : [информ. бюллетень по материалам зарубеж. печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 2. – 1976. – 55, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце ст.
1284407
   Технология термоядерных реакторов : [информац. бюлетень по материалам зарубеж. печати]. – Москва : Атомиздат
Вып. 3. – 1976. – 57, [3] с. : табл., ил. – Библиогр. в конце ст.
1284408
  Чесноков Ф.А. Технология терпентина / Ф.А. Чесноков. – Архангельск, 1932. – 216с.
1284409
  Хамер Д. Технология толстопленочных гибридных интегральных схем / Д. Хамер, Дж. Биггерс. – Москва : Мир, 1975. – 496 с.
1284410
   Технология толстых и тонких пленок. – Москва : Мир, 1972. – 176 с.
1284411
   Технология тонких пленок : справочник. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1977. – 664 с.
1284412
   Технология тонких пленок : справочник. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1977. – 766 с.
1284413
   Технология топографического картографирования шельфа : сборник научных трудов центрального ордена "Знак почета" научно-исследовательского ин-та геодезии, аэросъемки и картографии им. Ф.Н. Красовского. – Москва : ЦНИИГАиК ГУГК СССР, 1988. – 187 с.
1284414
  Ачкасов Н.А. Технология точного приборостроения. / Н.А. Ачкасов, В.С. Терган. – Москва, 1973. – 336с.
1284415
  Касьянов В.Н. Технология трансляции / В.Н. Касьянов, И.В. Поттосин. – Новосибирск, 1979. – 92с.
1284416
  Смит Рофф Технология трехмерной печати. Дом в один клик / Смит Рофф, Кларк Роберт // National geographic. Россия : официальное издание национального географического общества. – Москва, 2014. – Декабрь, № 135. – С. 116-131 : фото
1284417
   Технология турбостроения. – Л, 1980. – 720с.
1284418
   Технология уборки, консервирования и хранения кормов. – М, 1985. – 143с.
1284419
  Широкова М.В. Технология управления качеством подготовки выпускников педагогических вузов в США // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 11. – С. 5-7. – ISSN 1726-667Х
1284420
  Мещерякова М. Технология управления качеством профессиональной подготовки в вузе / М. Мещеряков // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2006. – № 1. – С. 9-13. – ISSN 0321-0383
1284421
  Русинов Ф.М. Технология управления производством / Ф.М. Русинов. – Москва : Московский рабочий, 1976. – 200 с.
1284422
  Полищук А.Н. Технология управления сельскохозяйственным производством / А.Н. Полищук. – Х., 1986. – 172с.
1284423
  Болдырев П.А. Технология управления электронными ресурсами библиотеки в информационно-образовательной среде вуза // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2014. – № 4. – С. 36-40


  Накопленный объем внутренних и внешних электронных ресурсов в вузах требует разработки системы оперативного управления по сбору данных и информированию научных и учебных подразделений вуза о существующих информационных ресурсах. В статье ...
1284424
   Технология урана. – М, 1964. – 310с.
1284425
  Гурангов В. Технология успеха : курс начинающего волшебника / В. Гурангов, В. Долохов. – Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2002. – 181, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 176. – (Серия "Сам себе психолог"). – ISBN 5-272-00105-2
1284426
  Стоменский С.Н. Технология устройств автоматики и телемеханики / С.Н. Стоменский. – Чебоксары, 1987. – 52с.
1284427
  Созонтов В.И. Технология утилизации меланжей / В.И. Созонтов, В.В. Казаков, Г.И. Гринь; ЗАО "Северодонецкое обьединение Азот"; Нац. технический ун-т "Харьковский политехнический ун-т". – Северодонецк, 2006. – 176с.
1284428
  Карякин Ю. Технология учебного процесса как продукт теории и практики образования // Alma mater : ежемесячный научный журнал / Министерство образования и науки РФ и др. – Москва, 2007. – № 2. – С. 15-17. – ISSN 0321-0383
1284429
  Шерман Я.О. Технология фарфоро-фаянсового производства / Я.О. Шерман. – Х, 1934. – 308с.
1284430
  Шерман Я.О. Технология фарфоро-фаянсового производства / Я.О. Шерман. – К, 1938. – 496с.
1284431
  Грачева И.М. Технология ферментных препаратов / И.М. Грачева. – 2-е изд. перераб. и доп. – М., 1987. – 335с.
1284432
  Рабкин Л.И. Технология ферритов / Л.И. Рабкин, С.А. Соскин, Б.Ш. Эпштейн. – Москва-Леинград : Государственное энергетическое издательство, 1962. – 359 с.
1284433
  Стружевская О.Н. Технология формирования профессионального сознания будущих психологов в процессе получения второго высшего образования // Инновации в образовании / Современный гуманитарный университет. – Москва, 2009. – № 10. – С. 4-10. – ISSN 1609-4646
1284434
  Носков В.И. Технология формирования творческой самостоятельности личности студента / В.И. Носков, Е.М. Левченко // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.8-19
1284435
   Технология фосфора. – Л, 1979. – 336с.
1284436
   Технология фосфорных и комплексных удобрений. – М, 1987. – 464с.
1284437
  Зайниев Р.М. Технология фундирования в инженерно-техническом образовании // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 4. – С. 50-53. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается технология фундирования математических знаний в системе непрерывного инженерно-технического образования «школа - колледж - вуз» через механизмы фундирования базовых учебных элементов школьной математики и дополнительные математические ...
1284438
  Волосков Н.И. Технология функционирования систем управления данными / Н.И. Волосков. – Москва
1. – 1979. – 85с.
1284439
  Келер Г. Технология цианистых соединений / Г. Келер. – Х.-К, 1934. – 215с.
1284440
  Никитин А.А. Технология цифрового полевого топографического дешифрования // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 53-56 : рис. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1284441
   Технология экстрактового производства. – М - Л, 1935. – 606с.
1284442
  Сахаров П.В. Технология электроаппаратостроения / П.В. Сахаров. – 3-е изд., перераб. – Москва-Ленинград : Энергия, 1965. – 512 с.
1284443
  Эспе В. Технология электровакуумных материалов / В. Эспе; Пер. с нем. под общ. ред. Р.А. Нилендера, А.А. Котляра. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1 : Металлы и материалы с металлической проводимостью. – 1962. – 631 с.
1284444
  Эспе В. Технология электровакуумных материалов / В. Эспе; Пер. с нем. под общ. ред. Р.А. Нилендера, А.А. Котляра. – Москва : Энергия
Т. 2 : Силикатные материалы. – 1968. – 448 с.
1284445
  Эспе В. Технология электровакуумных материалов / В. Эспе. – Москва : Энергия
Т. 3 : Вспомогательные материалы. – 1969. – 368 с.
1284446
  Штегер Г. Технология электроизолирующих материалов / Г. Штегер. – М.-Л., 1934. – 328с.
1284447
   Технология электроприборостроения. – М - Л, 1959. – 592с.
1284448
   Технология электрорадиоматериалов. – М, 1964. – 23с.
1284449
  Тихомиров В.Н. Технология электротехнических материалов / В.Н. Тихомиров. – Москва : Новая Москва, 1927. – 192 с. – (Библиотека Москпрофобра ; Учебники и учебные пособия)
1284450
  Хомяков В.Г. Технология электрохимических производств / В.Г. Хомяков, В.П. Машовец, Л.Л. Кузьмин. – Москва-Ленинград : Госхимиздат, 1949. – 677с.
1284451
  Ушаков Н.Н. Технология элементов вычислительных машин: уч. для вузов. / Н.Н. Ушаков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., 1976. – 413с.
1284452
  Андрианов К.А. Технология элементоорганических мономеров и полимеров / К.А. Андрианов. – Москва, 1973. – 400с.
1284453
  Хананашвили Л.М. Технология элементоорганических мономеров и полимеров / Л.М. Хананашвили, К.А. Андрианов. – 2-е изд., перераб. – М., 1983. – 413с.
1284454
   Технология эмали и эмалирования металлов. – М, 1958. – 399с.
1284455
  Максименко К.С. Технология эмпирического исследования возможностей личностно-ориентированной психотерапии в клинике заболеваний гастроэнтерологической группы // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 24. – С. 216-227. – ISSN 2227-1376


  В статье идет речь о построении технологических конструктов, с помощью которых можно совершить эмпирическое изучение возможностей личностно-ориентированной психотерапии в клинике заболеваний гастроэнтерологической группы.
1284456
  Черняев В.Н. Технология эпитаксиальных слоев арсенида галлия и приборы на их основе / В.Н. Черняев, Л.В. Кожитов. – Москва : Энергия, 1974. – 231 с.
1284457
  Сергиенко И.В. Технология ядра для решения задач дискретной оптимизации / И.В. Сергиенко, В.П. Шило // Кибернетика и системный анализ : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: І.М. Коваленко, О.А. Летичевський, Н.Б. Шишкіна [та ін.]. – Киев, 2017. – Т. 53, № 6. – C. 73-83. – ISSN 0023-1274
1284458
   Технология, исследование и хранение произведений станковой и настенной живописи. – М, 1987. – 346с.
1284459
   Технология, механизация и метрологическое обеспечение работ нулевого цикла. – Уфа, 1988. – 90с.
1284460
  Фомин А.В. Технология, надежность и автоматизация производства БГИС и микросборок / А.В. Фомин, Ю.И. Боченков, В.А. Сорокопуд. – Москва : Радио и связь, 1981. – 351 с.
1284461
  Лімонт А.С. Технологізація збирання рощенцевої льонотрести // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка. – Харків, 2016. – № 1 (5). – С. 40-47 : рис., табл. – Бібліогр.: 37 назв. – ISSN 2311-1828
1284462
  Шапран О.І. Технологізація інноваційних освітніх процесів у вищій школі / О. І. Шапран, А. Л. Сембрат // Проблеми освіти : Науково-методичний збірник / Мін. освіти і науки України. Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 2005. – Вип. 42. – С. 37-47. – ISBN 966-597-072-0
1284463
  Білогуб В.Д. Технологізація науки в гуманістичному вимирі // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / М-во освіти України ; Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Либідь, 1992. – Вип. 80 : Методологічні розробки нових технологій
1284464
  Синенко Л.О. Технологізація осввти: витоки актуальності // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : наукове видання / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2009. – Вип. 143. – С. 329-333. – (Педагогіка. Психологія. Філософія)
1284465
  Старовойт С. Технологізація освітнього процесу в Україні // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 54-56. – ISSN 0131-6788
1284466
  Руденко А.Ф. Технологізація політичного поля // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 9. – С. 109-112
1284467
  Орлов В.Ф. Технологізація професійного становлення і розвитку майбутнього педагога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 84-88. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Автор статті звертає увагу на особливості розробки технології та методики професійного виховання майбутніх вчителів. В роботі пропонуються шляхи їх упровадження в педагогічну практику.
1284468
  Козаченко Г.В. Технологізація управлінської діяльності: зміст та призначення // Економіка і регіон : науковий вісник / Полтавський нац. техніч. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2016. – № 3 (58). – C. 37-40. – ISSN 2218-1199
1284469
  Літвінова М.Б. Технологізація як адаптаційний підхід до сучасного навчання у вишах // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – С. 161-168. – (Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 11, ч. 1). – ISSN 2519-254X
1284470
  Ненашева О.Ю. Технологізм у мистецтвознавчих дослідженнях Іполита Моргілевського в історико-культурному контексті : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Ненашева Олена Юріївна ; Нац. акад. мистецтв України, Ін-т проблем сучасного мистецтва. – Київ, 2015. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1284471
  Пометун О. Технології - це відповідь. А про що ми запитуємо ? // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 8/9 (980/981). – С. 23-27. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто актуальні питання, пов"язані із впровадженням в освітній процес вищого педагогічного навчального закладу технологічного підходу. Визначено різновиди та охарактеризовано структуру педагогічних технологій, з"ясовано умови їх ...
1284472
  Запорожець О.Ю. Технології "кольорових революцій" // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 59, ч. 2. – С. 60-68.
1284473
  Разважаєв А. Технології "хмарного" обчислення для застосування в інформаційних центрах / А. Разважаєв, О. Соловйов // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського : Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; Асоціація б-тек України / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – Вип. 40. – С. 226-236. – ISSN 2224-9516
1284474
  Колесник І.Г. Технології XML в електронних бібліотеках // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2005. – Вип. 16. – С. 176-182. – ISBN 966-7352-66-8


  Визначено перспективні напрями застосування XML-технологій в електронних бібліотеках.
1284475
  Гусинін А.В. Технології автоматичної ідентифікації у практичній охороні здоров"я : навч. посібник / А.В. Гусинін, Г.О. Селезнева, С.Л. Букацела ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : НТУУ "КПІ", 2010. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 243-253. – ISBN 978-966-622-369-5
1284476
  Стрілець Н.О. Технології архівного збереження електронних бібліотечних ресурсів у мережевому комунікаційному просторі : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.03 / Стрілець Наталія Олександрівна ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1284477
  Кігель Наталя Федорівна Технології бактеріальних препаратів для функціональних продуктів і біологічно активних добавок : Автореф. дис. ... доктора техн. наук: 03.00.20 / Кігель Н.Ф.; Нац. ун-тет харчових технологій. – Київ, 2003. – 41с. – Бібліогр.: 52 назв.
1284478
  Гончаров В. Технології блочно-модульного навчання у підготовці нового вчителя // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : зб. наук. праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28, т. 2 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 54-57. – ISBN 978-617-7009-20-6
1284479
  Фунікова О. Технології в криміналістиці: поняття та особливості використання // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Акад. правових наук України. – Харків, 2011. – № 3 (66). – С. 261-267. – ISSN 1993-0909
1284480
  Буркова Л. Технології в освіті // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 2. – ISSN 0131-6788
1284481
  Ярошенко Т.О. Технології Веб 2.0 для бібліотек і користувачів: нові можливості розвитку бібліотечного середовища : посіб. для бібліотекарів за програмою підвищ. кваліфікації / Т.О. Ярошенко, Т.О. Якушко ; Укр. бібл. асоц. Нац. акад. кер. кадрів культури і мистецтв, Центр бесперервної інформ.-бібл. освіти, Голов. тренінговий центр для бібліотекарів. – Київ : Самміт-книга, 2013. – 104, [2] с. : іл., табл. + CD. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-617-661-057-1
1284482
  Коваль Ю.О. Технології ведення інформаційно-психологічних воєн // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 2007. – № 11/12. – С. 34-35. – ISSN 0868-8117
1284483
  Калініченко Б. Технології вибору в умовах політичної нестабільності // Інформаційне суспільство / Київський нац ун-т ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2005. – Вип. 2/3. – С. 74-77


  У статті розглянуто політичні технології, які застосовувалися на президентських виборах 2004 р. Просте-жено як сучасні політичні баталії впливають на сприйняття виборчого процесу пересічними громадянами. This article runs about political ...
1284484
  Гурмак М. Технології виготовлення медалей - від міфу до історії // Вісник Львівської національної академії мистецтв / Львівська, національна академія мистецтв. – Львів, 2016. – Вип. 28. – С. 189-204. – ISSN 0236-4832
1284485
   Технології виявлення об"єктів різної природи з використанням терагерцового 3-D радара / Ф.Г. Гаращенко, П А. Верченко, В.В. Пічкур, М.А. Косовець // Науково-технологічне забезпечення оборонно-промислового комплексу України : матеріали інформ.-комунікат. заходу :14 жовт. 2014 р. / М-во освіти і науки України, НАН України, Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка ; [редкол.: М.В. Стріха (відп. ред.) та ін.]. – Київ : КиївЕкспоПлаза, 2014. – С. 51-52
1284486
  Назарчук З.Т. Технології відбору та опрацювання низькоенергетичних діагностичних сигналів / З.Т. Назарчук, В.Р. Скальський, Є.П. Почапський ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Київ : Наукова думка, 2014. – 302, [2] с. : іл. – Бібліогр.: с. 265-301. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1440-4
1284487
   Технології відкритої розробки корисних копалин : навч. посібник для студентів ВНЗ / З.Р. Маланчук, В.С. Гавриш, В.А. Стріха, І.М. Киричик ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Рівне : Національний університет водного господарства та природокористування, 2013. – 285, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 279-281. – ISBN 978-966-327-250-4
1284488
  Кубовська Т. Технології візуалізації алгоритмів і структур даних / Т. Кубовська, С. Сєйтвелієва // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 3 (105). – С. 80-89 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1682-2366


  У статті викладено один із можливих підходів до вивчення технологій візуалізації алгоритмів студентами у рамках дисципліни "Алгоритми і структури даних на основі сучасних мов програмування.
1284489
  Іванов М.Є. Технології візуалізації та збереження формалізованих документів / М.Є. Іванов, В.М. Волохов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 286-291. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  У статті розглядається підхід до зберігання формалізованих документів, адміністрування доступу до їх розділів та створення результуючого тексту. Ключові слова: формалізований документ, структури даних, адміністрування, візуалізація. This article ...
1284490
  Ануфрієва О.В. Технології впливу засобів масової інформації на ціннісні орієнтації молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 105-107. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Здійснено теоретичний аналіз технологій комунікативного впливу на ціннісні орієнтації молоді. Розглянуто особливості впливу на побудову образів світу, на емотивну та регулятивну складову ціннісних орієнтацій.
1284491
  Сидоров В.І. Технології гідро- та вітроенергетики / В.І. Сидоров. – Черкаси : Вертикаль, 2016. – 165, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 163-164. – ISBN 978-966-2783-88-9
1284492
  Свердан Р. Технології голосування на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки: еволюція, типи, особливості використання // Вісник Центральної виборчої комісії : загальнодержавне офіційне, нормативно-правове, інформаційне видання / Центральна виборча комісія. – Київ, 2016. – № 2 (34), грудень. – С. 92-95
1284493
  Сбруєв М.Г. Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 139-153. – ISSN 2312-5993


  У статті доведено необхідність вивчення світового досвіду диверсифікації фінансування університетських досліджень і розробок. Висвітлено проблеми української науки в складних військових і економічних умовах, коли недолік бюджетного фінансування та ...
1284494
  Сбруєв М.Г. Технології грантового супроводу науково-дослідних проектів в університетах США // Інноваційний розвиток вищої освіти: глобальний та національний виміри змін : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. : 26-27 берез. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т імені А.С. Макаренка, Сум. облдержадмін. [та ін.] ; [редкол.: А.А. Сбруєва та ін.]. – Суми : Видавництво СумДПУ імені А.С. Макаренка, 2015. – Т. 1. – С. 162-166. – ISBN 978-966-698-191-5
1284495
  Вінник О.М. Технології державно-приватного партнерства (правові аспекти) // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2012. – № 1 (17). – С. 110-119. – ISSN 2072-9480


  Стаття присвячена проблемам правого регулювання відносин державно-приватного партнерства в Україні. Проаналізовано стан актів законодавства, що регулюють відносини такого партнерства.
1284496
  Кутузова О. Технології державного брендінгу у світі // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 74, ч. 2. – С. 189-191.
1284497
  Шамбір К. Технології державного брендінгу у формуванні міжнародного іміджу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 150-151
1284498
  Стрельчук О.Я. Технології дистанційного навчання - резерв в підвищенні якості підготовки сучасних фахівців / О.Я. Стрельчук, М.М. Борис, В.П. Грубий // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 173-178
1284499
  Сорока В. Технології для безпеки та економіки // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2017. – 18 вересня (№ 36). – С. 5. – ISSN 2219-5793


  У березні цього року спільними наказами МОН і Міноборони було затверджено Положення про Комісію з питань співробітницітва в освітній, науково-технічній та оборонно-промисловій галузях і водночас склад цієї комісії, до якої увійшли представники МОН і ...
1284500
  Бессараб А.О. Технології доповненої реальності як новий тренд у формуванні культури читання // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голова ред. ради А.О. Монаєнко ; голов. ред. О.В. Богуславський ; редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2016. – С. 4-8. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 4 (28)). – ISSN 2219-8741
1284501
  Косинський В.І. Технології електронного документообігу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя : Гум. ун-т "ЗІДМУ", 2008
1284502
  Волобуєва С.В. Технології життєвого проектування випускника вищої школи у контексті нової освітньої парадигми // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 31-34


  Сьогодні, як ніколи, гостро постає завдання створення нової філософії освіти. Від того, як освітня галузь допоможе своїм вихованцям спроектувати їхню життєву траєкторію, залежить, на нашу думку, успішність та міра реалізованості молодого покоління у ...
1284503
  Лисий Р.Ю. Технології забезпечення безпеки систем управління базами даних // Зв"язок : загальногалузевий науково-виробничий журнал / Держ. ун-т телекомунікацій ; редкол.: Козелков С.В., Степанов М.М., Сторчак К.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. № 3 (127). – С. 27-29. – ISSN 2412-9070
1284504
  Бандровська О. Технології замість гільотини: влада і людина в романі Олдоса Гакслі "Чудовий новий світ" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 11-18. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 1). – ISSN 2078-340X


  Проаналізовано проблему "людина-влада" в романі Олдоса Гакслі "Чудовий новий світ". Показано, що інтерпретація влади О. Гакслі вирізняється з-поміж ін. худ. аналітик системним баченням історії цивілізації, історії влади, історії взаємостосунків людини ...
1284505
  Брикайло Р.В. Технології захисту устаткування ТЕС з енергоблоками 150 МВт та з поперечними зв"язками і методи розрахунку витрат енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Брикайло Роман Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1284506
  Неліпа Д.В. Технології збору первинних даних при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 86-89. – (Філософія. Політологія ; Вип. 106). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено головні технології збору первинних даних в рамках підготовчого етапу при проведенні системного аналізу політичних явищ та процесів. Виокремлено кілька груп технологій та розкрито алгоритм їх практичного застосування. Освещены основные ...
1284507
  Фролов П.Д. Технології і методики прогнозування наслідків інформаційного впливу на політичні настанови старшокласників : методичний посібник / П.Д. Фролов ; Інститут соціальної та політичної психології АПН України. – Київ : Міленіум, 2008. – 96 с. – ISBN 966-8063-14-37
1284508
  Березуцький В.В. Технології і обладання очистки, знешкоджування і використання маслоемульсійних стічних вод. : Автореф... Доктора техн.наук: 21.00.08 / Березуцький В.В.; Укр.наук-досл.ін-т. – Харків, 1997. – 33л.
1284509
  Добко Т.В. Технології і пріоритети довідково-бібліографічного обслуговування у наукових бібліотеках // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 481-485. – ISBN 978-966-02-7337-5
1284510
  Липова Л. та ін. Технології індивідуалізованого навчання // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2001. – № 8. – С.16-18. – ISSN 0131-6788
1284511
  Лобузін І.В. Технології інтеграції міжнародних та національних бібліотечних цифрових ресурсів // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – C. 66-78. – ISSN 2409-9805
1284512
  Сафонова Т.А. Технології інформаційного суспільства як фактор інноваційного розвитку бібліотек // Короленківські читання 2015 "Бібліотеки, архіви, музеї: інноваційні моделі розвитку" : матеріали XVІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 8 жовт. 2015 р.) : у 2 ч. / М-во культури України, Харків. держ. наук. б-ка ім. В.Г. Короленка, Харків. держ. акад. культури [та ін.] ; [уклад.: О.П. Куніч ; редкол.: В.Д. Ракитянська (голова) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2016. – Ч. 2. – С. 3-6
1284513
  Чувакова О.О. Технології інформаційної безпеки в системі соціальних комунікацій : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Чувакова Олександрівна Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 158 л. – Бібліогр.: л. 145-158
1284514
  Чувакова О.О. Технології інформаційної безпеки в системі соціальних комунікацій : автореф. дис. ... канд. наук із соціал. комунікацій : 27.00.06 / Чувакова Олександра Олегівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 21 с. – Бібліогр.: 5 назв
1284515
  Басіста О.М. Технології кислотного розчинення лангбейнітового концентрату з переробленням розчинів у калімагнезію і діамофос : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Басіста Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1284516
  Романенко Ю.В. Технології когнітивно-комунікативної акультурації в соціалізації // Аналітика і влада : журнал експертно-аналітичних матеріалів і наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Ін-т проблем держ. управління та місцевого самоврядування. – Київ, 2011. – № 3. – С. 127-133


  Статтю присвячено дослідженню технологій когнітивно-комунікативної акультурації, а також аналізу їх впливу на соціалізацію. Визначено основні характеристики зазначених технологій та концептуалізовано можливі напрями їх застосування у різних сферах ...
1284517
  Лавріщева К.М. Технології комп"ютерів, систем і програм від академіка Глушкова // Інженерія програмного забезпечення : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – № 2 (14). – С. 6-17. – ISSN 2306-6512


  Стаття присвячується 90-річчю від дня народження академіка НАНУ України і СРСР Віктора Михайловича Глушкова, його внеску в розробку технології ЕОМ, комп"ютерних систем. З ініціативи В.М. Глушкова, в 1969 році на базі Київського університету імені ...
1284518
  Мушак А.Я. Технології композиційно-структурного моделювання дистанційного навчання // Інформатика та математичні методи в моделюванні / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013. – Т. 3, № 4. – С. 299-306. – ISSN 2223-5744
1284519
  Овчар І. Технології легітимації влади: правові механізми та суспільні можливості // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 120-130
1284520
  Корсак Костянтин Технології майбутнього, або Четверта хвиля // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 10 (147). – С. 8-10 : Фото
1284521
  Дрозда В.Ф. Технології масового лабораторного вирощування ентомофагів, що забезпечують одержання високожиттєздатних стартових популяцій / В.Ф. Дрозда, М.О. Кочерга // Екологічний вісник : науково-популярний екологічний журнал / Всеукраїнська екол. ліга ; ТОВ "Центр екол. освіти та інформації". – Київ, 2012. – № 3 (72), травень - червень. – С. 22-23 : фото. – Бібліогр.: 4 назв.
1284522
  Кучерук Оксана Технології мовленнєвого розвитку школярів // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 10. – С. 3-7. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0130-5263
1284523
  Ковалець І.В. Технології моделювання метеорологічних процесів із засвоєнням даних вимірювань для систем підтримки прийняття рішень : автореф. дис. ...д-ра техн. наук : 05.13.06 / Ковалець І.В. ; НАН України ; Ін-т проблем математичних машин і систем. – Київ, 2011. – 40 с. – Бібліогр. : 54 назв.
1284524
  Білоус В.І. Технології мультимедіа як інструмент креативної освіти при вивченні іноземної мови у ВНЗ // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 16-29. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1284525
  Гудзь П. Технології муніципального управління на основі якості // Вісник Тернопільського національного економічного університету : Науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 38-45. – (Економічні науки ; № 3). – ISSN 1993-0240
1284526
  Козаєва Н. Технології на сторожі нотаріальної безпеки // Мала енциклопедія нотаріуса : науково-практичний журнал / Юридично-видавниче приватне п-во "СТРАЙД" ; ред. рада.: В. Марченко, Н. Парфьонова, В. Бринцев [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (93). – С. 72-75
1284527
  Бахтіярова Х.Ш. Технології навчання в системі вищої освіти / Х.Ш. Бахтіярова, С.М. Старовойт // Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.В. Волобуєва, С.М. Старовойт, В.В. та ін. Ципко. – Київ : НТУ, 2016. – С. 5-19. – ISBN 978-966-632-261-9
1284528
  Париш Н.М. Технології навчання в системі інженерно-педагогічної освіти // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 1/2. – С. 44-53
1284529
  Архипенко Л. Технології навчання в співпраці на заняттях з української мови для іноземних студентів-економістів // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукр. наук.-практ. конф. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. – С. 240-242
1284530
  Назаренко О.І. Технології навчання публічного виступу з презентацією студентів телекомунікаційних спеціальностей // Вісник Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" : збірник наук. праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 128-136. – (Серія: Філологія. Педагогіка ; вип. 1). – ISSN 2307-1591
1284531
  Манькусь І.В. Технології навчання фізики: інваріанти навчальної діяльності // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 109-112. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
1284532
  Лішавський В.Г. Технології навчання: традиційні чи інноваційні? / В.Г. Лішавський, М.П. Власко // Наука і оборона : науково-теоретичний та науково-практичний журнал / Міністерство оборони України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 39-42.
1284533
  Назарук В. Технології обміну даними дистанційних електронних виборів / В. Назарук, О. Хоменчук // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О. Корченко. – Київ, 2017. – Т. 19, № 1. – С. 10-15. – ISSN 2221-5212
1284534
  Шевченко О. Технології оздоровчого призначення // Світ. – Київ, 2017. – Березень (№ 11/12). – С. 3


  Пріоритетні напрями наукових інтересів Національного університету харчових технологій.
1284535
  Гайдамашко І.А. Технології оптимізації взаємовідносин в учнівському колективі // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 80-83. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (38)). – ISSN 2524-0609
1284536
  Лобузіна К. Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній діяльності = Technologies for knowledge resources organization in library and information activities = Технологии организации знаниевых ресурсов в библиотечно-информационной деятельности : монографія / Катерина Лобузіна ; [відп. ред. О.С. Онищенко ; ред. : Н. Автономова. Т. Дубас, Л. Степченко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2012. – 249, [3] с. : іл. – Парал. тит. арк. англ., рос. та укр. мовами. – Бібліогр.: с. 221-249. – ISBN 978-966-02-6423-6
1284537
  Ткаченко В.В. Технології особистісно-орієнтованого навчання та їх застосування у вищому навчальному закладі // Україна: поступ у майбутнє : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю від дня Незалежності України, 22 квітня 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. трансп. ун-т, Каф. філософії та педагогіки ; [редкол.: І.В. Богачевська та ін. ; відп. ред. вип.: С.В. Волобуєва]. – Київ : НТУ, 2016. – С. 102-103


  До технології особистісно-орієнтованого навчання можна віднести створення умов для розвитку гармонійної, морально досконалої, професійно компетентної, спроможної до саморозвитку особистості.
1284538
  Космина М.Б. Технології отримання оксидних монокристалів і елементів для лазерної, сцинтиляційної техніки і пристроїв оптичного запису інформації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.27.06 / Космина М.Б. ; НАНУ ; Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2011. – 33 с. – Бібліогр.: 48 назв
1284539
  Ковпік С. Технології п"єс-рімейків М. Старицького // Наукові записки : Вип. присвяч. 130-річчю укр. проф. театру / Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 77-82. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 113). – ISBN 966-8089-24-3
1284540
  Досенко А.К. Технології паблік рилейншз як ключовий фактор соціальних комунікацій // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації : збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 16. – С. 301-308. – ISSN 2309-1797
1284541
  Кошулько О.А. Технології паралельних обчислень в методі групового урахування аргументів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 01.05.02 / Кошулько О.А.; НАНУ; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 7 назв
1284542
  Сиротюк М.В. Технології персоніфікації в системі медіа-освіти // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 24. – С. 271-275


  Стаття присвячена актуальності використання інноваційно-інформаційних технологій в системі вищої професійної освіти, які базуються на персоніфікованих та інтерактивних концепціях. Акцентується увага на основі риси та особливості процесу персоніфікації ...
1284543
  Лещенко Марія Петрівна Технології підготовки вчителів до естетичного виховання за рубежем (на матеріалах Великобританії, Канади, США) : Автореф... доктора педагог.наук: 13.00.04 / Лещенко Марія Петрівна; Ін-т педагогіки і психології професійної освіти Академії педагог. наук України. – К., 1997. – 53л.
1284544
  Володченко О.М. Технології побудови іміджу України як туристичної країни : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Володченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – 234 л. – Додатки: л. 225-234. – Бібліогр.: л. 193-224
1284545
  Володченко О.М. Технології побудови іміджу України як туристичної країни : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Володченко Ольга Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1284546
  Фомовський Ф.В. Технології покращення деградаційної стійкості кристалів GaAs, Si та структур і приладів на їх основі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Фомовський Фелікс Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч.нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1284547
  Житнікова Т.О. Технології політичного маніпулювання: українські реалії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 101-102
1284548
  Лукач К. Технології політичної комунікації як засіб підвищення ефективності державного управління // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 13-17. – (Журналістика ; вип. 2 (23)). – ISSN 1728-3817


  Визначено термінологічну базу, проаналізовано роль політичної комунікації як цілеспрямованої соціальної діяльності для підвищення ефективності державного управління. Мета дослідження - узагальнити різні погляди, що стосуються ролі політичної ...
1284549
  Гиріна Т.С. Технології презентації системи сучасного радіомовлення // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – C. 61-64. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (30)). – ISSN 2219-8741
1284550
  Приймак В. Технології прийняття управлінських рішень / В. Приймак, Л. Анісімова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 11-14. – Бібліогр.: Біліогр.: 14 назв. – (Економіка ; Вип. 97). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується удосконалення механізмів прийняття управлінських рішень відповідно до нових бізнес-орієнтирів економічного розвитку. The article deals with modernization of mechanisms of decision making according to new business-ways of ...
1284551
  Богосвятська А.І. Технології прилучення учнів до читання // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника ; ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2014. – № 4. – С. 2-9
1284552
  Головенко А.Д. Технології прогнозування аераційних процесів для підтримки прийняття рішень при будівництві промислових зон, висотних та спортивних споруд / А.Д. Головенко, С.О. Голубев, Д.І. Черній // XVI international conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), October 4-8, 2010 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2010), intern. conference. – Київ : Освіта України, 2010. – С. 49-50. – ISBN 978-966-188-165-4
1284553
  Гоян О.Я. Технології програмування комерційного радіомовлення: добова верстка і формат // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 12-18.


  У статті йдеться про основні технології, завдяки яким здійснюється програмування комерційного радіоефіру, визначаються їхні характерні особливості, складові компоненти, специфіка застосування для отримання радіостанцією прибутку. The basic ...
1284554
  Моргуновський Д.З. Технології продажу миттєвих кредитів кредитними спілками в Україні та банками "Русский Стандарт", ХКФБ ("Home credit") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 83). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються особливості технології продажу миттєвих кредитів в на прикладі діяльності українських кредитних спілок та найбільш впливових суб"єктів ринку миттєвого кредитування в Росії. In the article the author analyses the peculiarities of ...
1284555
  Слюсарчук Ю.М. Технології проектного навчання під час підготовки ІТ-фахівців / Ю.М. Слюсарчук, Л.Л. Джавала // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.5. – С. 369-374. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Для вирішення проблем формування компетенцій під час реалізації освітнього процесу підготовки ІТ-фахівців та створення необхідної траєкторії підготовки запропоновано широко використовувати технології проектно-орієнтованого навчання. Розроблена модель ...
1284556
  Мартинюк І.А. Технології проектного навчання у підготовці агента з організації туризму // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 196-204. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1284557
  Биконя О.П. Технології професійно-орієнтованого навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 92. – С. 34-36. – (Педагогічні науки)


  викладання іноземних мов
1284558
  Завацька Л.М. Технології професійної діяльності соціального педагога : навчальний посібник / Л.М. Завацька ; МОНУ. – Київ : Слово, 2008. – 240с. – ISBN 978-966-8407-98-7
1284559
   Технології професійної орієнтації населення в умовах ринку праці : монографія / [Побірченко Н.А. та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 255, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 246-255. – ISBN 978-966-644-196-9
1284560
  Зоренко Я.В. Технології репродукування плоским офсетним друком : монографія / Ярослав Зоренко ; за заг. ред. Величко О.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Київський університет, 2015. – 174, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-159. – ISBN 978-966-439-596-7
1284561
  Брутман А.Б. Технології роботи з медіатекстом у контексті формування вторинної мовної особистості в процесі викладання іноземної мови професійного спілкування // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 30-35. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1284562
   Технології розв"язання конфліктів у педагогічній взаємодії : Навчально-методичний посібник / Г.В. Ложкін, М.О. Коць, Т.В. Петровська, І.Ю. Зубкова; Академія педагог.наук України.Ін-тут психолог.АПН України. – Київ-Луцьк : Вежа, 2000. – 152с. – ISBN 966-600-022-9
1284563
  Бірюкова М.В. Технології саєнтифікації навчального процесу в контексті сучасних освітніх стратегій // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2008. – Т. 14. – С. 44-51. – ISSN 1993-5560
1284564
   Технології свободи // Міжнародний туризм : журнал про мандрівки та відпочинок / ТОВ "Ред. журн. "Міжнародний туризм". – Київ, 2016. – № 1 (127), лютий - березень. – С. 61 : фото
1284565
   Технології соціально-педагогічної діяльності : навч. посібник для студ. напряму підгот. "Соціальна педагогіка" / [Заверико Н.В. та ін.] ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 278, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 263-266 та наприкінці тем. – ISBN 978-966-599-463-3
1284566
   Технології соціально-педагогічної роботи з сім"ями : навч.-метод. посібник / А.Й. Капська, І.В. Пєша, О.Ю. Міхеєва, М.Г. Соляник ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соц. роботи та управління. – Київ : Слово, 2015. – 323, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 312-324. – ISBN 978-966-194-213-3
1284567
  Шахрай В.М. Технології соціальної роботи : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.М. Шахрай ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. ін-т економіки та упр. відкритого міжнар. ун-ту розвитку людини "Україна". – Київ : Центр навч. л-ри, 2006. – 466, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 458-461. – ISBN 966-364-288-2
1284568
  Капська А.Й. Технології соціальної роботи в зарубіжних країнах : навч. посібник / А.Й. Капська, Л.М. Завацька, С.В. Грищенко ; [відп. за вип. Кальченко Н.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Слово, 2011. – 244, [4] с. – Бібліогр.: с. 220-237. – ISBN 978-966-194-096-2
1284569
  Тихомирова Є.Б. Технології спіндокторства в контексті інформаційної безпеки держави // Актуальні проблеми міжнародних відносин : Збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 64, ч. 1. – С. 26-29.
1284570
  Шевченко О.В. Технології створення бренду країни / О.В. Шевченко, Ю. Ткачова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 190-195
1284571
  Лікарчук Н.В. Технології створення політичного іміджу лідера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 71-75. – (Філософія. Політологія ; Вип. 38/41)


  Йдеться про трансформацію політичної системи та створення політичного іміджу.
1284572
  Кравцов Г.М. Технології створення та методика використання інтерактивної довідки в системі дистанційного навчання " Херсонський віртуальний університет " / Г.М. Кравцов, Є.О. Козловський, В.В. Лякутін // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць / Херсонський держ. ун-т. – Херсон, 2010. – Вип. 6. – С. 113-117. – ISSN 1998-6939
1284573
  Піронкова О.Ф. Технології стигматизації та інклюзії як альтернативні соціальні практики взаємодії з психічнохворими в сучасному суспільстві : монографія / Піронкова Оксана Феліксовна. – Харків : Око, 2016. – 398, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 341-399. – ISBN 978-966-526-217-6
1284574
  Безчотнікова С.В. Технології сучасного комерційного радіомовлення: функціональний тип, формат, контент // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2011. – Вип. 13, січень - червень. – С. 5-9


  Розглянуто інтеграційні процеси в сучасних медіа на прикладі діяльності регіональної станції "Європа Плюс" (Маріуполь, 104 ФМ). Проаналізовано досвід найбільш рейтингових радіопроектів у зазначеному сегменті радіоринку за певними критеріями. Комплексна ...
1284575
  Ус М.Ф. Технології та ефективність електронної підтримки навчання в університеті : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / М.Ф. Ус, Г.О. Ус, О.М. Аблязова // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 10. – С. 212-219 : Рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1993-6788
1284576
  Затока Л.П. Технології та матеріали наукової реставрації сьогодення // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / НАНУ; Національна бібліотека України ім.Вернадського В.І., Ін-т рукопису. – Київ, 2010. – Вип. 14. – C. 391-403. – ISSN 2222-4203
1284577
  Курбан О.В. Технології та методи оцінки ефективності роботи в соціальних мережах (за матеріалами комплексного SMM-аудиту Київського міського центру зайнятості) // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 52-56


  Подається прикладна методика SMM-аудиту, проілюстрована на практичному прикладі - дослідженні ефективності розповсюдження в українській зоні інтернету інформації про діяльність Київського міського центру зайнятості. In the article it is provided the ...
1284578
  Сивоконь З.М. Технології та методи промоції мистецьких проектів (на прикладі рекламної кампанії І Міжнародного конкурсу виконавців на дерев"яних духових інструментах ім. В. С. Антонова) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ : Інститут журналістики, 2013. – Т. 53 : жовтень — грудень


  Стаття присвячена аналізу технологій та методів промоції мистецьких проектів на прикладі рекламної кампанії І Міжнародного конкурсу виконавців на дерев"яних духових інструментах ім. В. С. Антонова. Автор розглядає технології та методи промоції конкурсу ...
1284579
  Холод Д.В. Технології та методи розробки систем електронного навчання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 216-222. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Стаття розглядає методи розробки систем електронного навчання. Пропонується архітектура системи, платформа та інструментарії. Ключові слова: .Net, Framework, Html, XML, Web-служби, Uml, проектування, взаємодія, сервісно орієнтовані системи. The ...
1284580
  Трушевський В.М. Технології та мови програмування для штучного інтелекту / В.М. Трушевський; МОНУ; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І.Франка. – (Дискретний аналіз та штучний інтелект)
Ч. 1 : Основи програмування мовою Prolog. – 2006. – 120с.
1284581
  Лисюк Н. Технології творення в українських космогонічних колядках та легендах // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 34 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 245-252


  У статті зроблено спробу опису представлених в українських космогонічних колядках та легендах стратегій творення світу й людини у їхньому зв"язку зі специфікою освоєння етносом довкілля й історією розвитку первісного суспільства та встановлення їх ...
1284582
  Лисюк Н.А. Технології творення в українських космогонічних колядках та легендах // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 26. – С. 350-357. – (Б-ка Ін-ту філології)
1284583
  Недопитанський М.І. Технології теленовин // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 22. – С. 35-39.
1284584
  Анісімова Л. Технології управління знаннями при впровадженні систем менеджменту якості / Л. Анісімова, В. Приймак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-20. – (Економіка ; вип. 7 (172)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджуються актуальні проблеми розвитку міжнародних стандартів якості в управлінні сучасними українськими підприємствами. Розглянуто особливості використання технології управління знаннями при впровадженні концепції загального управління ...
1284585
  Набока О.Г. Технології формування готовності до інноваційної діяльності майбутніх керівників навчальних закладів засобами компетентнісного підходу // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 4 (48). – С. 347-355. – ISSN 2312-5993
1284586
  Курчина Т. Технології формування громадської думки через ЗМІ // Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : (Київ, 5 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики ; [за наук. ред. В. Різуна ; упорядкув. Т. Скотникової ]. – Київ : Київський університет, 2012. – С. 100-104
1284587
  Курчина Т.О. Технології формування громадської думки через ЗМІ // Українське журналістикознавство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 36-39


  У статті розглянуто інформаційні технології, які передбачають використання засобів масової інформації з метою маніпуляції громадською думкою. The article deals with information techniques that stipulate the use of mass media with the aim of ...
1284588
  Гурицька М.С. Технології формування іміджу політика // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 340-349
1284589
  Гуменюк А.В. Технології формування іміджу політичного діяча // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 9. – С. 18-19
1284590
  Кочубей Л. Технології формування солідаризму у громадській думці: світовий досвід для України // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2012. – № 6 (62), листопад - грудень. – С. 366-381
1284591
  Петров П.Г. Технології формування та підтримки зовнішньополітичного іміджу держави // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2016. – № 3 (131), березень. – С. 91-95. – ISSN 2077-1800


  У статі аналізуються особливості технологій формування зовнішньополітичного іміджу держави, висвітлюються узагальнюючі фактори, які представляють декілька груп соціологічних, політичних географічних, економічних, наукових та інших особливостей, що ...
1284592
  Волобуєва С.В. Технології формування творчої особистості / С.В. Волобуєва, К.І. Алєксєєва // Інноваційні технології навчання : навч. посібник / Х.Ш. Бахтіярова, А.В. Арістова, С.В. Волобуєва, С.М. Старовойт, В.В. та ін. Ципко. – Київ : НТУ, 2016. – С. 117-150. – ISBN 978-966-632-261-9
1284593
  Темченко В.П. Технології формування функціональних шарів виробів електронної техніки та обладнання для їх реалізації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Темченко Володимир Павлович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кременч. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013. – 21 с. – Бібліогр.: 32 назви
1284594
  Мурр П"єр Технології широкополосного ортогонального кодування для автоматизованих систем обміну даними : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мурр П"єр. ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1284595
  Голіян Н.Б. Технології як фактор економічного зростання в Україні // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 72, ч. 2. – С. 218-222.
1284596
  Скиба О.П. Технології як фактор становлення інформаційного суспільства: соціально-філософський аналіз // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2017. – С. 77-80. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (25)). – ISSN 2411-5606
1284597
  Костенко Г. Технологічна безпека: конкурентоспроможність і виклик / Г. Костенко, Є. Котух // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / М-во закордонних справ України ; Дипломатична акад. України при М-ві закордонних справ України ; Держ. п-во "Журнал М-ва закордонних справ України "Політика і час". – Київ, 2011. – № 10. – С. 33-35
1284598
  Гордієнко І.В. Технологічна взаємодія видів транспорту при організації доставки вантажів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 5 (120). – С. 126-130
1284599
  Федулова Л. Технологічна готовність економіки України до нових викликів в умовах відсутності технологічної політики // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2010. – № 9 (586). – С. 12-25. – ISSN 0131-775Х
1284600
  Козаченко І.В. Технологічна готовність учителя іноземної мови (англійської) до професійної діяльності // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 1 (45). – С. 146-154. – ISSN 2312-5993
1284601
  Михальчук І. Технологічна детермінанта конкурентоспроможності України: стратегія подолання кризових явиш // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2007. – С. 285-290. – (Економічні науки ; № 5). – ISSN 1993-0240
1284602
  Панкратова О.М. Технологічна і педагогічна складові нового освітнього середовища // Сучасні освітні технології дистанційного та електронного навчання : зб. тез доп. Всеукр. наук.-метод. семінару з елементами вебінару / М-во освіти і науки України, Київ. нац. торг.-екон. ун-т, Харків. торг.-екон. ін-т КНТЕУ, Каф. вищ. математики та інформатики ; [редкол.: Олійник Н.Ю. та ін.]. – Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2017. – С. 56-57
1284603
  Серченко К. Технологічна компетентність державних службовців: поняття та сутність // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 4 (23). – С. 170-180
1284604
  Покришка Д.С. Технологічна конкурентоспроможність економіки України на світовому ринку // Стратегічна панорама : науково-практичний журнал Ради національної безпеки і оборони України / Рада національної безпеки і оборони України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 83-91.
1284605
  Федулова Л. Технологічна конкурентоспроможність економіки: виклики та шляхи для України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 12. – С. 30-33. – ISSN 1810-3944
1284606
  Матюшенко І.Ю. Технологічна конкурентоспроможність України в умовах нової промислової революції і розвитку конвергентних технологій // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2016. – № 1. – С. 108-120. – ISSN 2222-0712
1284607
  Островерхова Н.М. Технологічна культура аналізу якості уроку // Професійна освіта: проблеми і перспективи : збірник наукових праць / Ін-т проф.-техн. освіти НАПН України; Республіканський вищий навчальний заклад "Кримський інженерно-педагогічний університет". – Київ ; Сімферополь, 2011. – Вип. 2. – С. 34-45


  Технологічна культура аналізу якості уроку базується на авторській концепції, з позиції якої урок розглядається як педагогічна система; її градація на підсистеми на засадах системно-диференційованого та синергетичного підходів; можливість і педагогічна ...
1284608
  Шебанін В.С. Технологічна лінія передпосівної обробки насіння зернових в полі високочастотного коронного розряду / В.С. Шебанін, Д.Л. Кошкін, Д.О. Захаров // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2016. – № 2 (6). – С. 38-43 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2311-1828
1284609
  Манжула С. Технологічна модель економічної системи з трудовими ресурсами двох категорій // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2015. – № 11 (231). – С. 149-162. – ISSN 2409-9260
1284610
  Шуляр В. Технологічна модель уроку вивчення літературного процесу в освітніх закладах різних типів // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 10-13
1284611
  Дука А. Технологічна модернізація економіки у контексті теорії економічного розвитку Й. Шумпетера // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 10-12. – (Економіка ; вип. 144). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано основоположні ідеї теорії економічного розвитку Й. Шумпетера, що дозволяють обґрунтувати витоки технологічної модернізації на основі інноваційної концепції. В статье проанализированы фундаментальные идеи теории экономического развития ...
1284612
  Филюк Г.М. Технологічна модернізація підприємств промисловості в Україні як основа їх економічної безпеки // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. економіки підприємства ; Ін-т конкурентного суспільства ; редкол.: В.Д. Базилевич, Г.М. Филюк, А.В. Шегда [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 2 (31). – С. 4-10


  Розкрито сутність понять "економічна безпека підприємства" та "технологічна модернізація". Обґрунтована необхідність технологічної модернізації вітчизняних підприємств в сучасних економічних умовах. Сформульовано пропозиції щодо активізації процесів ...
1284613
  Ориняк І. Технологічна наука: щоб бути попереду, треба швидше йти // Дзеркало тижня : інформаційно-аналітичний тижневик. – Київ, 2017. – 24-30 червня (№ 24). – С. 17
1284614
  Гуменюк О. Технологічна організація спілкування за модульно-розвивальної системи // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.145-159. – ISBN 966-654-025-8
1284615
  Кулініч М.Т. Технологічна оцінка рекреаційної придатності аквально-терральних комплексів Середнього Подніпров"я // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / їв. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2016. – Т. 2 (41). – С. 124-130. – ISSN 2306-5680


  У статті представлено технологічну оцінку рекреаційної придатності Приканівського та Приудайського аквально-терральних комплексів (АТК). Технологічна оцінка рекреаційної придатності АТК об"єднала в собі дві шкали - оцінка придатності АТК для ...
1284616
  Ободовський О.Г. Технологічна парадигма розвитку малої гідроенергетики на річках Карпатського регіону / О.Г. Ободовський, В.В. Онищук, Ю.О. Ободовський // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 51-60. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1284617
   Технологічна підсистема // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 23-30 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Про сучасні інформаційні та освітні комунікаційні технології Київського національного університету технологій та дизайну.
1284618
  Федулова Л.І. Технологічна політика в системі стратегії економічного розвитку // Економіка і прогнозування : науковий журнал / "Ін-т економіки та прогнозування Нац. акад. наук України". – Київ, 2010. – № 1, січень - березень. – С. 20-38. – ISSN 1605-7988
1284619
  Герасимова Е.М. Технологічна реальність масових комунікацій як ресурсна можливість розвитку освіти постмодерну // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2015. – C. 10-15. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (21))
1284620
  Федулова Л. Технологічна структура економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-33. – ISSN 1810-3944
1284621
  Федулова Любов Технологічна структура економіки України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 5. – С. 28-33. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-3944
1284622
  Пилипенко Ю.І. Технологічна структура національної економіки України та стратегія її реформування : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 12. – С. 22-24 : Рис. – Бібліогр.: 4 назви
1284623
  Єгоров С.О. Технологічне брокерство / С.О. Єгоров, Я.В. Лук"яненко // Винахідник і раціоналізатор : науково-популярний, науковий журнал / Українська академія наук. – Київ, 2009. – № 8 (94). – С. 10-11.
1284624
  Череп А.Ю. Технологічне забезпечення виробничої потужності марганцевих кар"єрів при змінному попиті на рудну сировину : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.15.03 - відкрита розробка родовищ корисних копалин / Череп А.Ю. ; Мін-во освіти і науки України. Національний гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв
1284625
  Назар І.Р. Технологічне забезпечення відновлення дисків сошників зернових сівалок : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.05.11 / Назар І.Б.; Тернопільский держ. технічний ун-т ім. І. Пулюя. – Тернопіль, 2005. – 21с. – Бібліогр.: 6 назв
1284626
  Несхозієвський А.В. Технологічне забезпечення експлуатаційних властивостей поліграфічного обладнання на основі систем контролю виробництва : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Несхозієвський А.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політ. ін-т". – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 9 назв
1284627
  Разумов-Фризюк Технологічне забезпечення електричного контролю багатошарових комутаційних плат в електронній техніці : автореф. дис. ... канд. технічних наук. : 05.27.06 / Разумов-Фризюк Є.А. ; Харківський нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010. – 18 с. – Бібліогр.: 15 назв
1284628
  Несхозієвська Т.М. Технологічне забезпечення зносостійкості деталей аркушепровідних систем друкарських машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Несхозієвська Тетяна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1284629
   Технологічне забезпечення контролю експлуатаційної безпеки транспортних засобів Національної гвардії України / І.К. Шаша, Р.О. Гончар, В.О. Темніков, В.В. Єманов // Збірник наукових праць Національної академії Національної гвардії України / Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2016. – Вип. 2 (28). – С. 62-66. – ISSN 2409-7470
1284630
  Сахно О.Г. Технологічне забезпечення несучої здатності дисків компресовра з жароміцних сплавів : Автореф... канд. техн.наук: 05.00.01 / Сахно О. Г.; Запор. держ. техн. ун-т. – Запоріжжя, 1998. – 25л.
1284631
  Цимбалюк Н.М. Технологічне забезпечення освітньої діяльності у сфері соціології // Социальные технологии: актуальные проблемы теории и практики : международный межвузовский сборник научных работ; спец. выпуск / КНУТШ ; Московский гос. социальный ун-т ; Одесский нац. ун-т им. И.И. Мечникова ; Классический приватный ун-т [и др.]. – Киев ; Москва ; Одесса ; Запорожье, 2008. – Вып. 37 : Изданию - 10 лет. – С. 427-431
1284632
  Жаровський Андрій Мирославович Технологічне забезпечення точності циліндричних зубчастих коліс на операції зубофрезерування шнековими фрезами : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.08 / Жаровський А. М.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1284633
  Зигуля С.М. Технологічне забезпечення якості та експлуатаційних властивостей контактувальних пар аркушевих офсетних машин : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Зигуля Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політех. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1284634
  Матлак О.О. Технологічне оновлення економіки як пріоритетне завдання структурної політики України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 12-14. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Запропоновано визначити пріорітети структурної політики виходячи із загальносвітових тенденцій структурних зрушень та особливостей існуючої структури національної економіки.
1284635
  Згуровський М.З. Технологічне передбачення економіки України на середньостроковому (до 2020 р.) і довгостроковому (до 2030 р.) часових горизонтах (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 4 листопада 2015 р.) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 57-68. – ISSN 1027-3239


  Розглянуто комплекс виконаних робіт з технологічного передбачення (форсайту) розвитку майбутньої економіки України на середньостроковому (2015—2020 рр.) і довгостроковому (2020—2030 рр.) часових горизонтах. З використанням методу Дельфі виявлено ...
1284636
  Федулова Л.І. Технологічне прогнозування в системі інноваційної економіки // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 20-31 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1284637
  Манькусь І. Технологічний аспект підготовки викладачів фізики / І. Манькусь, Л. Недбаєвська // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С. 79-87. – ISSN 1682-2366
1284638
  Чернецька Ю.І. Технологічний аспект ресоціалізації наркозалежної молоді / Ю.І. Чернецька, О.П. Бурик // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 8. – С. 131-135. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х
1284639
  Шегда А.В. Технологічний аспект розвитку суспільного виробництва / А.В. Шегда, А.Л. Шестаков // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка,; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 3. – С. 5-16


  Розглядається вплив нових технологій на основні параметри суспільного виробництва. Аналізуються теоретичні підходи дослідження процесу становлення "нової економіки".
1284640
  Бондаренко В.І. Технологічний аспект функціонування віртуальної виставки в бібліотечному середовищі // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 1. – С. 225-227. – ISBN 978-966-02-7706-9
1284641
   Технологічний аудит як метод оцінювання інноваційної спрямованості наукових досліджень і розробок / В.М. Колодяжний, Т.К. Куранда, В.М. Євтушенко, М.О. Цибинога // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науково-практичний інформаційний журнал / Мін. освіти і науки України; УкрІНТЕЛ. – Київ, 2011. – № 3 (49). – С. 9-14
1284642
  Коломієць Л.В. Технологічний детерменізм в системі політичних поглядів Зб. Бжезинського: концепт "технотронного суспільства" // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка ; за загальною ред.: Ф.М. Кирилюка, М.І. Хилька. – Київ, 2014. – Вип. 75. – С. 265-275
1284643
   Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України / [Федулова Л.І. та ін. ; за ред. Л.І. Федулової] ; НАН України ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ : Ін-т економіки та прогнозування України, 2011. – 656 с. : іл., табл. – Додатки: с. 608-655. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5986-7
1284644
  Відякіна М.М. Технологічний капітал як результат коеволюції традиційних чинників виробництва // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 1). – С. 209-211
1284645
  Довгаль І.В. Технологічний контекст поняття "соціальний діалог" // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 276-281. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті розглянуто теоретичний аспект поняття соціальний діалог, здійснено спробу розгляду соціального діалогу як соціальної технології. Розглянуто можливості застосування соціального діалогу як соціальної технології у межах соціологічного дискурсу.
1284646
  Іванова В.В. Технологічний механізм інформаційного забезпечення економіки, заснованої на знаннях // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 5 (77). – С. 39-41
1284647
  Середа І. Технологічний підхід у підготовці філологів-магістрів // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 295-298. – (Педагогічні науки ; вип. 1 (52), лютий). – ISSN 2078-2128
1284648
  Симоненко Т. Технологічний підхід, до формування лінгвокультурологічної компетенції учнів на уроках рідної мови // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 10 (982). – С. 39-41. – ISSN 0131-6788


  У статті розглянуто актуальну проблему лінгводидактики середньої школи, а саме питання про основні принципи та дидактичні умови розроблення перспективних технологій, які можуть бути ефективними у процесі реалізації лінгвокультурологічного підходу до ...
1284649
  Атамась Г.М. Технологічний процес отримання цинкового купоросу із цинковмісних шламів стічних вод : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Атамась Г.М. ; Нац. техн. ун-т України, "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011. – 23 с. – Бібліогр.: 22 назви
1284650
  Загрішева Н. Технологічний процес: правова охорона та бухгалтерський облік // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2010. – № 1 (51). – С. 99-109.


  Історія налічує безліч випадків підробки творів мистецтва відомих художників, таких як Ван Гог, Поль Гоген, Крокував, Пікассо, Боттічеллі і інших. Інтерес до великого мистецтва у наш час залишається величезним, тому підробка картин також актуальна. У ...
1284651
  Федулова Л. Технологічний розвиток економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 4-11. – ISSN 0131-775Х
1284652
  Федулова Л. Технологічний розвиток економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2006. – № 5. – С. 4-10. – ISSN 0131-775Х
1284653
  Салига П. Технологічний розвиток мережевих електронних журналів // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 2. – С. 176-182


  Стаття присвячена технологічному розвитку мережевих електронних журналів. У статті описано початок мережевої видавничої справи в США 80-х років ХХ століття. Автором подано історію створення нових засобів масової комунікації та проаналізовано контент і ...
1284654
  Вакарчук Т.С. Технологічний розвиток суспільства з урахуванням людського капіталу при дослідженні моделей економічного зростання // Європейський вектор економічного розвитку : науковий журнал / Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 7-18. – (Економічні науки ; № 1 (16)). – ISSN 2074-5362
1284655
  Войтко С.В. Технологічний чинник економічного зростання в умовах сталого розвитку // Наукові вісті Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : міжнародний науково-технічний журнал / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – № 5. – С. 5-9. – ISSN 1810-0546
1284656
  Малашевский О.С. Технологічні аспекти виробництва ліпної кераміки Черняхівської культури // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / Ін- т археології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 2 (13) : Археологія: можливості реконструкцій. – С. 84-89. – ISSN 2227-4952
1284657
  Омельченко М.М. Технологічні аспекти з консервації бібліотечних документів нестандартних форматів // Бібліотека. Наука. Комунікація : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 6-8 жовт. 2015 р.) : в 2 ч. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів академій наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2015. – Ч. 2. – С. 231-234. – ISBN 978-966-02-7337-5
1284658
  Рубанова Т. Технологічні аспекти обслуговування банківських платіжних карток : нові банківські технології // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 2. – С. 47-50. – Бібліогр.: 4 назви
1284659
   Технологічні аспекти реалізації автоматизованих систем машинного перекладу / БалабінВ.В, С.В. Ленков, І.В. Замаруєва, І.В. Пампуха // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 26. – С. 55-64


  У статті розроблено технологічні аспекти щодо автоматизації машинного перекладу, сформульовано функціональні та технічні вимоги до програчного забезпечення, що використовуються для побудови запропонованої моделі перекладу текстів. А також вказані ...
1284660
  Кирик В.Л. Технологічні аспекти реалізації екологічної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 339-361
1284661
  Рабулець О. Технологічні аспекти створення електронного видання "Словники України" // Друкарство : Науково-практичний часопис. – Київ, 2002. – № 1. – С.24-26
1284662
  Куценко Ю.М. Технологічні аспекти та технічні засоби виробництва біогазу // Праці Таврійського державного агротехнологічного університету / Таврійський державний агротехнологічний університет. – Наукове фахове вид. – Мелітополь, 2014. – Вип. 14, т. 3 : Технічні науки. – С. 165-173. – ISSN 2078-0877
1284663
  Лукінюк М.В. Технологічні вимірювання та прилади : Навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М.В. Лукінюк; МОНУ; НТУУ "КПІ". – Київ : НТУУ "КПІ", 2007. – 436с. – ISBN 978-966-622-247-6


  У книзі зібрані статті, в яких висвітлені окремі аспекти творчості та трагічні долі українських письменників, які змушені були жити й творити в умовах більшовицького тоталітарного режиму або емігрувати за кордон: Олени Теліги, Лариси Мурович, Юрія ...
1284664
  Грищенко О.М. Технологічні закономірності синтезу кополімерів на основі полівінілпіролідон-олігомерних композицій в присутності йонів металів змінної валентності : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.17.06 / О.М.Грищенко; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2002. – 20с. – Бібліогр.: 13 назв
1284665
  Благодір О.Л. Технологічні закономірності фарбоперенесення системами з анілоксовими валиками флексографічного друку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.01 / Благодір Ольга Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського". – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1284666
  Фененко В.І. Технологічні засади підвищення якості гірничотехнічної рекультивації земель, порушених марганцевими кар"єрами : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.15.03 / Фененко В.І.; МОНУ; Нац. гірничий ун-т. – Дніпропетровськ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 18 назв
1284667
  Вощевська О. Технологічні засади підготовки інженерів-аграрників у США / Ольга Вощевська // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2007. – № 6. – С. 47-51
1284668
  Літвінов Ю.І. Технологічні засади розробки горизонтального родовища при внутрішньому розміщенні тимчасових траншей // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; члени редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 126. – С. 81-91 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1607-4556
1284669
  Баркова О.В. Технологічні засади формування інформаційних ресурсів універсальної електронної бібліотеки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Баркова Ольга Валентинівна ; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2013. – 25 с. – Бібліогр.: 40 назв
1284670
  Козлова А. Технологічні імперативи впливу глобалізації на міжнародний аграрний сектор економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 58-63. – (Економіка ; вип. 9 (162)). – ISSN 1728-3817


  В статті визначені чинники впливу глобалізації на міжнародний аграрний сектор економіки. Досліджено основні технологічні імперативи агросектору в системі міжнародних економічних відносин. Проаналізовано стратегічні пріоритети міжнародного аграрного ...
1284671
  Водолазька С.А. Технологічні інновації як мотиватор радикальних змін у видавничій галузі // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 55, квітень - червень. – С. 76-79


  У статті проаналізовано технологічні інновації як важливий мотиватор змін у видавничій галузі. Здійснено їх типологічну класифікацію та наведено визначення терміна. Встановлено основні напрями, де вони можуть використовуватися. The paper analyzes the ...
1284672
  Водолазька С.А. Технологічні інновації як прогресивний фактор розвитку сучасного видавничого ринку // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київ. міжнар. ун-т ; Донец. нац. ун-т ; Класичний приват. ун-т. – Київ, 2013. – Т. 9. – С. 88-90. – ISSN 2307-6194
1284673
   Технологічні карти механічногопрактикуму. – Ужгород, 1979. – 115с.
1284674
   Технологічні карти оптичного практикуму. – Ужгород : УжДУ, 1979. – 84с.
1284675
   Технологічні комплекси = Technological complexes : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Луцький НТУ, 2010-. – ISSN 2304-4519
№ 1 (9). – 2014. – Резюме мовою статті
1284676
   Технологічні комплекси = Technological complexes : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. – Луцьк : Луцький НТУ, 2010-. – ISSN 2304-4519
№ 2 (10). – 2014. – Резюме мовою статті
1284677
  Кодра Ю.В. Технологічні машини. Розрахунок і конструювання : навч. посібник для студентів ВНЗ / Ю.В. Кодра, З.А. Стоцько ; [за ред. З.А. Стоцька] ; М-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти М-ва освіти і науки України. – Вид. 2-ге, допов. – Львів : Бескид Біт, 2004. – 465, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 459-462. – ISBN 966-8450-09-4
1284678
  Лебедь О.М. Технологічні методи керування структурою епітаксійних шарів і монокристалів GAAS : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Лебедь О.М. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 16 назв.
1284679
  Іоргачов Д.В. Технологічні можливості підвищення довговічності інструменту для виробництва волокно-оптичних кабелів. : Автореф... канд. техн.наук: 05.02.08 / Іоргачов Д.В.; Одеський держ. політехн. ун-тет. – Одеса, 1999. – 18с.
1284680
  Гонтарь Р.Л. Технологічні основи автоматизованого керування властивостями ядерного палива АЕС з ВВЕР-1000 : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.14 / Гонтарь Роман Леонідович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 11 назв
1284681
  Канашевич Г.В. Технологічні основи керування якістю поверхневого шару оптичних матеріалів при електронно-променевій мікрообробці : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.03.07 / Канашевич Г.В. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010. – 40 с. – Бібліогр.: 45 назв
1284682
  Головко Леонід Федорович Технологічні основи керування якістю поверхневого шару при лазерній зміцнюючій обробці матеріалів : Автореф... доктора техн.наук: 05.03.07 / Головко Леонід Федорович; КПІ. – К., 1994. – 32л.
1284683
  Тарнавський А Технологічні основи модифікації термопластів полівінілпіролідоном у в"язкотекучому стані : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.06 / Тарнавський А.Б.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1284684
  Склабінський В.І. Технологічні основи нафто- та газопереробки : [навчальний посібник] / В.І. Склабінський, О.О. Ляпощенко, А.Є. Артюхов ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 186, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 176-178. – ISBN 978-966-657-346-2
1284685
  Симоненко Володимир Іванович Технологічні основи розробки нерудних родовищ з внутрішньокар"єрним складуванням відходів гірничого виробництва : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.15.03 / Симоненко В.І.; Мін-во освіти і науки України; Націон. гірничий університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 35с. – Бібліогр.: 33 назв.
1284686
  Скиба В.М. Технологічні основи тиражної стабільності друкарських форм : монографія / Василь Скиба ; за заг. ред. О.М. Величко ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : Київський університет, 2015. – 147, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 130-144. – ISBN 978-966-439-597-4
1284687
  Рижова О.О. Технологічні особливості живопису ікон XVIII ст. київського походження // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 157-161. – ISSN 2226-3209


  У статті розглядаються сучасні скульптурні пам"ятники як соціокультурне та історичне явище, що виступає як об"єкт суспільної пам"яті. За допомогою аналізу репертуару сучасних пам"ятників з"ясовуються характерні для сучасності соціокультурні цінності та ...
1284688
  Сарапулова О.О. Технологічні особливості нанесення нанофотонних елементів паковань трафаретним способом друку / О.О. Сарапулова, В.П. Шерстюк // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 3 (41). – С. 18-26. – ISSN 2077-7264
1284689
  Коцюба Є.Ю. Технологічні особливості оцифрування цінних та унікальних документів наукової бібліотеки // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 140-141. – ISBN 978-966-02-7337-5
1284690
  Гуйтор М. Технологічні особливості парламентських виборів 2012 р. у Чернівецькій області // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 93-102. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 7). – ISSN 2307-1664
1284691
  Устинова Н. Технологічні особливості розвитку творчого потенціалу вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2008. – № 1 (12). – С. 37-45.
1284692
  Лікарчук Д.С. Технологічні особливості сучасних політичних комунікацій // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 15. – С. 123-130


  В статті аналізуються технологічні особливості сучасних політичних комуні- кацій. Характеризуються різноманітні сучасні засоби політичних комунікацій, розк- ривається місце політичної діяльності в комунікативному просторі. The article analyzes the ...
1284693
  Атаманова Ю. Технологічні парки в Україні: аналіз концептуально-правового підгрунтя та законодавчої досконалості // Теорія і практика інтелектуальної власності : Науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2006. – № 5. – С. 11-21.
1284694
   Технологічні парки України, 2002. – 184 с. – На обкл. і тит. листі укр., рос. англ. мовами
1284695
  Семиноженко В. Технологічні парки України: перший досвід формування інноваційної економіки // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 1. – С. 16-21 : табл. – Бібліогр.: 1 назв. – ISSN 0131-775Х
1284696
  Мазур А.А. Технологічні парки України: цифри, факти, проблеми / А.А. Мазур, С.В. Пустовойт // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2013. – Т. 9, № 3. – С. 59-72. – ISSN 1815-2066


  Проаналізовано результати інноваційної діяльності технологічних парків України за 2000-2012 рр.
1284697
  Фомічова Н.В. Технологічні переваги участі нових індустріальних країн у міжнародному поділі праці (на прикладі Сінгапура) / Н.В. Фомічова, А.О. Лук’яненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 110, (ч.1). – С. 128-134
1284698
  Ліфанова Я.В. Технологічні питання удосконалення роботи організації сучасними засобами реінжинірингу // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 164-168. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1284699
  Карлюк Г.В. Технологічні платформи як інструмент науково-технічної та інноваційної політики // III Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства" : матеріали / "Проблеми розвитку інформаційного суспільства", міжнар. форум. – Київ : УкрІНТЕІ, 2012. – Ч. 2 : 20-23 листопада 2012 р., м. Київ. – С. 81-86. – ISBN 978-966-479-052-6
1284700
  Федулова Л.І. Технологічні платформи як механізм інтеграції освіти, науки та виробництва // Наукові праці Чорноморського державного університету : науково-методичний журнал / Чорноморський державний університет ім. Петра Могили. – Миколаїв, 2011. – Вип. 149, т. 161. – С. 82-87. – (Економіка, правознавство). – ISSN 1609-7742


  Розкрито сутність технологічних платформ як механізму взаємодії освіти, науки та бізнесу у напрямі реалізації інноваційної моделі розвитку економіки. Визначено та обгрунтовано передумови участі освітніх установ (університетів) у формуванні та ...
1284701
  Гратило О.Д. Технологічні прийоми вирощування ярих злако-бобових сумішок на зерносінаж в умовах зрошення на півдні України : Автореф... канд. с. г.наук: 06.01.09 / Гратило О. Д.; Укр. арар. акад. наук, Ін-т зернового гос-ва. – Дніпропетровськ, 1997. – 12л.
1284702
  Соловко І.Т. Технологічні процеси одержання моно- та армованих ливарних пінополістиролових моделей з використанням фізичних методів їх теплової обробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.16.04 / Соловко Ірина Тимофіївна ; НАН України, Фіз.-технол. ін-т металів та сплавів. – Київ, 2014. – 25 с. – Бібліогр.: 14 назв
1284703
  Бутенко Л.Л. Технологічні ракурси методологізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх педагогічних та науково-педагогічних працівників // Education and pedagogical sciences / Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка" ; редкол.: Курило В.С., Савченко С.В., Бутенко Л.Л. [та ін.]. – Старобільськ, 2017. – № 1 (166). – C. 5-13. – ISSN 2227-2747
1284704
  Мицюк С.В. Технологічні та економічні чинники забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2007. – Вип. 66, ч. 1. – С. 210-212.
1284705
  Цареградська Т.Л. Технологічні та експериментальні дослідження процесу аморфізації металевих стекол : Автореф... канд. из. мат.наук: 01.04.07 / Цареградська Т. Л.; КУ. – Київ, 1994. – 25л.
1284706
  Демківський Є.О. Технологічні та методологічні аспекти розвитку електронного навчання / Є.О. Демківський, В.П. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 119-123. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-966-2142-62-4. – ISSN 1812-5409


  В статті аналізується стан розвитку електронної освіти в Україні та закордоном. Перша форма електронної освіти - дистанційне навчання - з розвитком методологій викладання та технічних умов трансформується у змішане навчання, яке поєднує всі можливі ...
1284707
  Сопіга В.Б. Технологічні та педагогічні практики як компонент підготовки вчителів технологій у другій половині 1950-х років // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – C. 95-102. – (Серія: педагогіка ; № 2). – ISSN 2311-6382
1284708
  Котов Б.І. Технологічні та теплоенергетичні основи підвищення ефективності і сушіння рослинної сировини : Автореф... д-ра техн.наук: 05.20.01 / Котов Б.І.; Ін-т механізації та електрифікації аграрн. наук. – Глеваха, 1994. – 40л.
1284709
  Названова Л. Технологічні фактори менеджменту організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 34-37. – (Економіка ; Вип. 41)


  Розглядаються технологічні фактори менеджменту організації, особливості сучасних технологій та методичний підхід практичного використання технологічних факторів у діяльності підприємства.
1284710
  Косович В.М. Технологічно-юридичні недоліки нормативно-правових актів України // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1137. – C. 38-42. – (Серія "Право"). – ISSN 2075-1834
1284711
  Мигаль В.П. Технологічно успадковані стани кристалів А"В" : Автореф. дис. ... докт. техн. наук:05.02.01 / Мигаль В.П.; НАНУ, Ін-тут монокристалів. – Харків, 2002. – 32 с.
1284712
  Сорока В. Технологію "підгледіли" у природи // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 25 квітня (№ 16). – С. 10. – ISSN 2219-5793


  Вероніка Жукова та Катерина Щурська - автори біотехнології очищення стічних вод з одночасним отриманням водню ввійшли до числа освітян, котрі отримали премію Верховної Ради.
1284713
  Твердохліб Іван Петрович Технологія "data mining" як інструментальний засіб удосконалення методології прогнозування соціально-економічних процесів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 12. – С. 247-258. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті обгрунтовано модель пошуку в базі даних моніторингів точності прогнозів прихованих залежностей якості соціально-економічних прогнозів від чинників, які характеризують процес передбачення. Описано результати аналізу такої бази даних засобами ...
1284714
  Ліфтон Р.Дж. Технологія "промивки мізків" : психологія тоталітаризму : [пер. з англ.] / Роберт Джей Ліфтон. – Харків : Vivat, 2016. – 414, [2] с. – Пер. за вид.: Thought reform and the psychology of totalitarism: a study of "brainwashing" in China / Robert Jay Lifton. – ISBN 978-617-7269-94-5


  Поки ми спимо, їмо і ходимо на роботу, нами керують. Ми рідко замислюємося про те, що наші думки — це не внутрішні імпульси, а результат застосування тоталітарної технології «промивки мозку». Де вперше почали застосовувати блюзнірську технологію ...
1284715
  Вецнер Ю.І. Технологія NPCa-добрив з використанням карбаміду та фосфоритів з низьким вмістом фосфору (V) оксиду : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Вецнер Юлана Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 29 назв
1284716
  Бутирська І.В. Технологія QR-коду як інструмент підвищення ефективності функціонування сервісних систем / І.В. Бутирська, А.В. Мангул // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2015. – С. 165-171. – (Економічні науки ; вип. 1 (57)). – ISSN 2310-8185
1284717
  Антонов В.М. Технологія автоматизованого формування без даних довідково-бібліографічної інформації / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі // Гібридні акмеологічні бібліотеки в Україні. Інноваційні технології та застосування : монографія / В.М. Антонов, В.Г. Нестеренко, Антонова-Рафі. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 42-44
1284718
  Білогур І.С. Технологія азотно-фосфорних добрив із фосфат-глауконітового концентрату : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Білогур І.С.; Національний технічний ун-т "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 18 назв
1284719
  Клименко Р.М. Технологія азотно-фосфорних сірковмісних добрив на основі сірійського фосфориту : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Клименко Р.М. ; Нац. техн. ун-т "Харківський політехнічний ін-т". – Харків, 2010. – 20 с. – Бібліогр. : 12 назв
1284720
  Крак Ю.В. Технологія аналізу емоційних станів обличчя людини для правильного розуміння жестової мови / Ю.В. Крак, Г.М. Єфімов, А.С. Тернов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 140-143. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  Розглянуто задачу аналізу мімічних проявів в контексті задачі аналізу жестової мови. Запропоновано інформаційну технологію для автоматичного визначення довільного емоційного стану конкретної людини, як опуклої комбінації деяких базових станів. The ...
1284721
  Полунєєв Ю.В. Технологія антикризового управління як основа сучасного прискореного розвитку країни // Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право : науковий журнал / М-во фінансів України ; Укр. держ. ун-т фінансів та міжнародної торгівлі. – Київ, 2010. – № 6 (53). – С. 66-69
1284722
  Лебедик М.П. Технологія атестації цілісного розвитку особистості на основі оцінок соціальної зрілості учасників педагогічного процесу : Монографія / М.П. Лебедик; УКООПСПІЛКА; Полтавський ун-т споживчої кооперації України. – Полтава : ПУСКУ, 2003. – 305с. – ISBN 966-7971-01-05
1284723
   Технологія багатофункціональної обробки і передачі інформації в моніторингових мережах : монографія / Б.М. Шевчук, В.К. Задірака, Л.О. Гнатів, С.В.Фраєр ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ : Наукова думка, 2010. – 376 с. – (Проект "Наукова книга"). – ISBN 978-966-00-1010-9
1284724
  Карпець М.В. Технологія безхлоридного калійно-магнієвого добрива конверсією вторинного лангбейніту у шеніт : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Карпець М.В.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1284725
  Окландер М. Технологія брендінгу страхової компанії / М. Окландер, Л. Новошинська, О. Чукурна // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 11 (313). – С. 39-42 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1810-3944
1284726
  Криштальова В.С. Технологія в"язання дитячих виробів / В.С. Криштальова. – Київ, 1981. – 200с.
1284727
  Єфіменко В.М. Технологія веб-квест на уроках // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа" ; голов. ред. О. Любченко. – Харків, 2017. – № 7/8 (521/522), березень. – С. 8-15


  "З настанням XXI століття визначився новий етап розвитку освіти. Інформаційний бум, активне формування ринкових відносин у країні, складні економічні й соціальні умови вимагають підготовки випускників освітніх закладів до готовності самостійно ...
1284728
  Зубко Є.І. Технологія виготовлення контактних систем монокристалічних кремнієвих сонячних елементів на пористому кремнії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Зубко Євгенія Іванівна ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 23 с. – Бібліогр.: 12 назв
1284729
  Єфіменко К.Г. Технологія видання фізико-географічних карт / К.Г. Єфіменко, А.М. Краснова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 375-376
1284730
  Шульц Р.В. Технологія визначення деформацій опор резервуарів за даними наземного лазерного сканування / Р.В. Шульц, Б.Р. Сосса // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2012. – № 5 (80). – С. 14-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв
1284731
  Тарасова С.М. Технологія викладання біологічних дисциплін у ВНЗ // Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В.О. Сухомлинського : Педагогічна освіта: історія, технології, педагогічна майстерність, професіоналізм : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2013. – С. 99-102. – (Серія: Педагогічні науки ; вип. 1.40 (92)). – ISSN 2078-2128
1284732
  Рева Ю.В. Технологія використання гумору на уроках фізики як форма створення позитивного мікроклімату та активізації навчального процесу // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 18 (3"2008). – С. 127-134. – ISBN 966-594-1230-1
1284733
  Олещук П.М. Технологія використання інтернет-форумів у політичній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 47-50. – (Філософія. Політологія ; Вип. 99). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджені перспективи Інтернет-форумів для організації політичної комунікації. Показано основні напрямки використання форумів для реалізації політичних завдань: просування політичних проектів, робота з цільовими аудиторіями. Визначено засоби ...
1284734
  Триус Ю.В. Технологія використання рейтингової системи оцінювання навчальної діяльності студентів // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 26. – С. 141-151. – (Серія: Педагогічні науки)
1284735
  Пололій Наталія Михайлівна Технологія вилучення золота і срібла з промислових відходів та рудних концентратів активованими ціанистими розчинами : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Пололій Наталія Михайлівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 19л.
1284736
  Поморцева Олена Євгенівна Технологія вилучення металів платинової групи з промислових шламів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Поморцева Олена Євгенівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1998. – 17л.
1284737
  Поморцева Олена Євгенівна Технологія вилучення металів платинової групи з промислових шламів : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Поморцева Олена Євгенівна; Харк. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1999. – 18л.
1284738
  Козуб С.М. Технологія вилучення сполук кадмію із відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Козуб С.М. ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1284739
  Шабатура Ю.В. Технологія вимірювання на основі представлення значень вимірююваних величин часовими інтервалами : монографія / Ю.В. Шаьатура ; МОН України ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2010. – 324 с. – ISBN 978-966-641-333-1
1284740
  Проценко М.А. Технологія виробництва детекторних модулів радіаційного випромінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Проценко Максим Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2017. – 24 с. – Бібліогр.: 46 назв
1284741
  Лукашов В.К. Технологія виробництва нітратів целюлози : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.К. Лукашов ; [ред. Т.Г. Чернишова]. – Суми : Сумский державний університет, 2012. – 228, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 213-228. – Бібліогр.: с. 212. – ISBN 979-966-657-409-4
1284742
  Булат А.Г. Технологія вирощування стандартних сіянців сосни звичайної в умовах закритого грунту / А.Г. Булат, О.П. Трунов // Вісник Харківського національного аграрного університету імені В.В. Докучаєва : збірник наукових праць / Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва. – Харків, 2016. – С. 198-205 : табл. – Бібліогр.: с. 205. – (Серія "Грунтознавство, агрохімія, землеробство, лісове господарство, екологія грунтів" ; № 1). – ISSN 2225-8701
1284743
  Нікітіна Ж.В. Технологія високоволокнитсих біологічно активних добавок з антиоксидантною та ліполітичною активностями : Автореф... канд. техн.наук: 03.00.20 / Нікітіна Ж. В.; Одес. держ. акад. харч. тегнол. – Одеса, 1999. – 17с.
1284744
  Семенюк О.А. Технологія виховання сміхом від Андрія Крижанівського (або роль гумористичного твору в навчанні і вихованні учнів) // Вивчаємо українську мову та літературу : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2010. – № 2 (222). – С. 5-8
1284745
  Нісімчук А.С. Технологія виховання студентів факультетів фізичної культури: теорія і практика / А.С. Нісімчук. – Луцьк : Вежа, 2000. – 239с. – Бібліогр.: с.226-238. – ISBN 966-7294-91-9
1284746
  Дмитрик І.С. Технологія виховного процесу. / І.С. Дмитрик, Я.І. Бурлака. – К., 1991. – 70с.
1284747
  Ситніченко В. Технологія виходу на ринок ЄС / В. Ситніченко, Я. Козловський, І. Чеглатонєв // Стандартизація, сертифікація, якість : науково-технічний журнал / Держспоживстандарт України з питань технічн. регулювання та споживчої політики. – Харків, 2008. – № 5. – С. 57-61.
1284748
  Дем"яненко І.В. Технологія виявлення і локалізації біогенних магнітних наночастинок та передумови їх утворення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Дем"яненко Ірина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 24 с. – Бібліогр.: 32 назви
1284749
  Василенко Г.Л. Технологія відбору текстів для читання з метою навчання української мови як іноземної / Г.Л. Василенко, О.В. Рябоконь, Л.Ф. Слободянюк // Наукові записки Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2013. – С. 30-36. – (Серія "Соціально-гуманітарні науки" ; вип. 2). – ISBN 978-966-2337-65-5
1284750
  Самодрин А.П. Технологія відбору учнів до профілів навчання в умовах профільно-диференційованої школи (формування профілів 5-11(12), 5-9 класів гімназії, 8-11(12) класів ліцею) / А.П. Самодрин, Н.М. Куліш, О.В. Забєліна; Ін-т економіки та нових технологій. – Кременчук : ІЕНТ, 2001. – 78с. – ISBN 966-7454-27-4
1284751
  Погорілий С.Д. Технологія віртуалізації. Динамічна ре конфігурація ресурсів обчислювального кластера / С.Д. Погорілий, І.В. Білокінь, Ю.В. Бойко // Математичні машини і системи : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т проблем математичних машин і систем Нац. акад. наук України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 3-18. – ISSN 1028-9763
1284752
  Білоконь І.В. Технологія віртуалізації. Засоби динамічної реконфігурації обчислювального кластера / І.В. Білоконь, С.Д. Погорілий // Математичні машини і системи : науковий журнал / Ін-т проблем математичних машин і систем НАН України. – Київ, 2013. – № 3. – C. 54-66. – ISSN 1028-9763


  Наведено організаційну структуру динамічно реконфігурованої кластерної обчислювальної системи з вузлами у вигляді віртуальних машин та проаналізовано особливості функціонування її компонент. Запропоновано концепцію побудови автоматичної системи ...
1284753
  Пшеничний Г В. Терещенко Технологія внутрішнього відвалоутворення з формуванням тимчасового внутрішнього відвалу при відпрацюванні мульдоподібних покладів // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; редкол.: А.Ф. Булат, О.І. Волошин, О.П. Круковський [та ін.]. – Дніпро, 2016. – Вип. 129. – С. 106-114 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1607-4556
1284754
  Ніколайчук В Технологія водорегулювання для суміщенних систем на дернових гнрунтах західного Полісся : Автореф... канд. техн.наук: 06.01.02 / Ніколайчук В А.; Укр. акад. аграр. наук, Ін-т гідротехн. і меліор. – К., 1993. – 19л.
1284755
  Мозгова Л. Технологія гендерної літературної освіти // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 3 (636). – С. 6-10. – ISSN 0130-5263
1284756
  Філатова О.С. Технологія гри в іронічному дискурсі автора - "трикстера" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 2. – С. 243-250
1284757
  Кучугуренко П.В. Технологія дерева / П.В. Кучугуренко. – Х-К, 1933. – 291с.
1284758
  Алієв Х.М. Технологія дистанційного навчання студентів педагогічного університету в процесі фахової підготовки: теоретичний аспект // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 57. – C. 11-20. – ISBN 978-966-97498-2-6. – ISSN 2312-2471
1284759
  Корольсий В. Технологія диференційованого навчання математики в основній школі / В. Корольсий, А. Капіносов, І. Лов"янова // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 51-56. – ISSN 0131-6788
1284760
  Єфімов Г.М. Технологія для моделювання і розпізнавання емоцій на обличчі людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 107-109. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В даній статті розглядається інформаційна технологія для автоматичного визначення і розпізнавання довільного емоційного стану обличчя людини як випуклої комбінації деяких базисних емоційних станів. The information technology for the automatic defining ...
1284761
   Технологія домашнього консервування. – вид. 2-те. – К, 1976. – 144с.
1284762
   Технологія домашнього консервування. – вид. 3-те. – К, 1977. – 144с.
1284763
   Технологія домашнього консервування. – вид. 4-те. – К, 1979. – 144с.
1284764
   Технологія домашнього консервування. – 6-те вид., випр. і доп. – К, 1986. – 134с.
1284765
   Технологія домашнього консервування. – 6-е вид.,виправл. і доп. – Київ : Техніка, 1986. – 135с.
1284766
  Гарбар Г. Технологія дослідження гостинності як соціального явища // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / МОНУ ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2011. – № 3 ( 42). – С. 82-89. – ISSN 2078-1016
1284767
  Безродний Д. Технологія дослідження пружної анізотропії гірських порід для вирішення геологічних задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 17-21. – (Геологія ; Вип. 56). – ISSN 1728-3817


  Наводиться технологія акустичного текстурного аналізу, що базується на петроакустичних дослідженнях і включає в себе 2 блоки: експериментальні вимірювання швидкостей квазіповздовжніх і квазіпоперечних хвиль та обробка і інтерпретація результатів. ...
1284768
  Каніщенко О.Л. Технологія досліджень зарубіжних ринків // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 2. – С. 26-31.
1284769
  Шаблій І.В. Технологія друкарських процесів : Навчальний посібник для поліграфічних спеціальностей вищих навчальних закладів / І.В. Шаблій. – Львів : Оріяна-Нова, 2003. – 208с. – ISBN 5-8326-0111-4


  Розглянуто конструкції різноманітного поліграфічного друкарського облад-нання, технологічні характеристики основних вузлів та особливості засобів керування ними.
1284770
  Моїсєєв О. Технологія експертної профілактики // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – № 2 (20). – С. 46-52
1284771
  Матюхов Д.В. Технологія екстрагування соняшникової олії ступінчатим зрошуванням етиловим спиртом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Матюхов Дмитро Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1284772
  Купрін О.В. Технологія енергонасичених емульсійних систем на основі амоній нітрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Купрін О.В. ; Держ. вищий навч. закл. "Український держ. хіміко-технологічний ун-т". – Дніпропетровськ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 20 назв
1284773
  Ісаєва Ганна Технологія ефективної лекції на уроках географії у старшій школі : Методика, практика, досвід // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2008. – № 1. – С. 13-15 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1284774
  Нищета В.А. Технологія життєтворчих проектів на уроках української мови та літератури / В.А. Нищета. – Харків : Основа, 2009. – 160 с. – (Бібліотека журналу "Вивчаємо українську мову та літературу" ; 4(65)). – ISBN 978-611-00-0104-5
1284775
  Дмитренко В.С. Технологія завадостійкого кодування для систем автоматизованого управління мобільними об"єктами : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец. 05.13.06 / Василь Степанович Дмитренко;Одеський нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2006. – 19 с. – Бібліогр.: 17 назв
1284776
  Міщенко Н. Технологія законотворчості у Федеративній Республиці Німеччина // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2009. – № 24 (261). – С. 13-14.
1284777
  Клименко В.І. Технологія захисту грунтів від негативного впливу автомобільного транспорту // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2013. – Вип. 12. – С. 23-32 : рис., табл. – Бібліогр.: 11 назв. – ISBN 978-966-2735-44-4
1284778
  Клименко В.І. Технологія захисту грунтів від негативного впливу автомобільного транспорту
1284779
  Пікус Р.В. Технологія збуту страхових продуктів через мережі банків в Україні / Р.В. Пікус, Г.І. Олійник // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 57-59 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1284780
   Технологія зв"язаного азоту : підруч. для студ. хім. ф-тів вищ. навч. закл. / Л.Л. Товажнянський, О.Я. Лобойко, Г.І. Гринь, І.О. Слабун, М.І. [та ін.] Ворожбіян; [Л.Л. Товажнянський та ін.] ; за ред. О.Я. Лобойка ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т". – Харків : НТУ "ХПІ", 2007. – 535, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 528-532. – ISBN 978-966-384-070-3
1284781
  Барцицька А.А. Технологія злочинної діяльності як елемент криміналістичної характеристики окремих категорій злочинів // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 121-124. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1284782
  Крикун В.Д. Технологія змішанного навчання: теорія і практика формування іншомовної компетентності : навч.-метод. посіб. / [В.Д. Крикун]. – Київ : НУОУ ім. Івана Черняховського, 2017. – 171, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.121-127 та в кінці частин
1284783
  Балик Н. Технологія змішаного навчання у процесі вивчення сучасних інформаційних технологій студентами хіміко-біологічних факультетів педагогічних університетів / Н. Балик, Г. Шмигер // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 9-17. – (Педагогіка ; № 1)


  Проаналізовано сучасні підходи до визначення технології змішаного навчання. Розглянуто іннова-ційний підхід до організації навчального процесу, заснований на поєднанні традиційного навчання із на-вчанням у режимі on-line на прикладі курсу «Сучасні ...
1284784
  Рябошлик В. Технологія і криза: історична ретроспектива кількісного опису // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 4-11 : рис. – Бібліогр.: 36 назв. – ISSN 1810-3944
1284785
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (35). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284786
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (36). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284787
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (37). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284788
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (38). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284789
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (39). – 2013. – Резюме рос., англ. мовами
1284790
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (40). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284791
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (41). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284792
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (42). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284793
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (43). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284794
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ". – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (44). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284795
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (45). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284796
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (46). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284797
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (47). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284798
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (48). – 2015. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284799
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (49). – 2015. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284800
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 4 (50). – 2015. – 155 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284801
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 1 (51). – 2016. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284802
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 2 (52). – 2016. – 121 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284803
   Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ : НТУУ "КПІ", 2003-. – ISSN 2077-7264
Вип. 3 (53). – 2016. – 151 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1284804
  Кузьмінський А.І. Технологія і техніка шкільного уроку : навчальні посібники / А.І.Кузьмінський, С.В. Омельяненко. – Київ : Знання, 2010. – 335, [1] с. – Бібліогр.: c. 316-335 та в підрядк. приміт. – ISBN 978-966-346-844-0
1284805
  Новохацька Н.А. Технологія інвентаризації місць видалення відходів методами дистанційного зондування Землі / Н.А. Новохацька, О.М. Трофимчук // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 31-40 : рис., табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1284806
  Нісімчук А.С. Технологія інноваційної освіти : монографія / Андрій Нісімчук, Олег Падалка, Ін-т пед. технологій. – Луцьк : Твердиня, 2013. – 452, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 433-451. – ISBN 978-617-517-173-8
1284807
  Вітер М.Б. Технологія інтеграції електронних інформаційних ресурсів державних органів на основі WEB-серверів // Науково-технічна інформація. (НТІ) : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Укр. ін-т науково-техніч. і екон. інформації (УкрІНТЕІ) ; Міжнар. науково-навч. центр інформ. технологій та систем Нац. акад.наук України та М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – № 3 (65). – C. 47-50. – Бібліогр.: 11 назв.
1284808
  Стрельніков В. Технологія інтенсивного електронного навчання: вітчизняний та зарубіжний досвід // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; редкол.: М. Степаненко, А. Бойко, Й. Гінек [та ін.]. – Полтава, 2016. – Вип. 66/67. – C. 19-24. – ISSN 2075-1478
1284809
  П"ятакова Г. Технологія інтерактивного навчання у вищій школі : навчально-методичний посібник для студентів вищої школи / П"ятакова Г.П. ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2008. – 119, [1] с. : іл., табл. – На обкл. прізвище авт.: Пятакова. – Бібліогр.: с. 117-118. – ISBN 978-966-613-627-8
1284810
  Задонцев Ю.В. Технологія інформаційної підтримки процесів професійного навчання фахівців промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Задонцев Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв
1284811
  Шигаль Д.А. Технологія історико-порівняльного методу М.М. Ковалевського // Людина, суспільство і держава в умовах реформ та інновацій : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доп. : (25 лют. 2016 р.), www.LegalActivity.com.ua. / [відп. за вип. Зварич Н.І.]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2016. – С. 41-45. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-32-2
1284812
  Панчева Г.М. Технологія кадмійвмісних багатошарових покриттів з фотоелектричними властивостями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Панчева Ганна Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1284813
  Панасенко В.В. Технологія карбонатних солей калію з хлориду калію і діетиламіну : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Панасенко Володимир Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ін-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 24 назви
1284814
  Крельштейн П.Д. Технологія картографування і моніторингу з використанням легких літальних апаратів : автореф. ... канд. техн. наук: 05.24.01 / Крельштейн П. Д.; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2009. – 16 с. – Бібліогр.: 7 назв
1284815
  Гармаш Б.К. Технологія каталізатора середньотемпературної конверсії карбон (II) оксиду водяною парою : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Гармаш Богдан Констянтинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1284816
  Альамі Давид Абдель Мутталеб Технологія каталітичного знешкодження рідких формальдегідвмісних відходів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Альамі Давид Абдель Мутталеб ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 18 с. – Бібліогр.: 17 назв
1284817
  Денисова Світлана Павлівна Технологія категорій семантики : Дис... доктора філолог.наук: 10.02.15, 10.02.02. / Денисова Світлана Павлівна; Київ. держ. лінгвістич. універ-тет. – К., 1996. – 500л. – Бібліогр.:л.406-450
1284818
  Готра В.В. Технологія кластеризацїі підприємств туристично-рекреаційної галузі Закарпаття: етапи та переваги // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 168-171.
1284819
  Вітер М.Б. Технологія кластерного моделювання інформаційної взаємодії учасників бюджетного процесу в Україні / М.Б. Вітер, Х.О. Засадна, О.В. Тищенко // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.7. – С. 263-268. – (Серія економічна). – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1284820
  Виноградська А.М. Технологія комерційного підприємництва : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / А.М. Виноградська; МОНУ; ЕКОМЕН. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 780с. – ISBN 966-364-197-5
1284821
  Іванченко Л.В. Технологія комплексного перероблення полімінеральних руд Прикарпаття методом сульфатного вилуговування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Іванченко Лілія Василівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 26 с. – Бібліогр.: 15 назв
1284822
  Копитова Л.С. Технологія комунікативної діяльності політичного лідера // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 410-421
1284823
  Лемак В. Технологія конституційної реформи: основні вимоги європейського досвіду для України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 44-51. – ISSN 1026-9932
1284824
  Васьківська С.В. Технологія консультативної взаємодії // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / компанія "СОЦИС-ПРЕС;Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. – Київ, 2008. – № 6. – С. 1-21.
1284825
  Рева Ю.В. Технологія концентрованого навчання - одна із найважливіших основ цілісного інтегрального освітнього простору / Ю.В. Рева, С.В. Пивовар // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 155-163. – ISBN 966-594-258-3
1284826
  Рященко В.П. Технологія координації реінжинірингу бізнес-процесів і системи управління персоналом // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 160-165. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1284827
  Тарасов В.О. Технологія корекції неплощиності поверхні лінійної напрямної / В.О. Тарасов, Т.М. Назаренко, Л.О. Злочевська // Наука, технології, інновації : науковий журнал / ДНУ "Укр. ін-т науково-техн. експертизи та інформації ; ДУ "Ін-т дослід. науково-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України ; ДВНЗ "Укр. держ. хіміко-технолог. ун-т" МОН України ; голов. ред. Пархоменко В.Д. – Київ, 2017. – № 2 (2). – С. 70-74. – ISSN 2520-6524
1284828
  Супрун-Крестова Олена Юріївна Технологія кормових добавок з використанням нетрадиційної сировини : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.18.02 / Супрун-Крестова О. Ю.; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв
1284829
  Міщенко Тетяна Технологія критичного мислення і урок літератури // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 11/12. – С. 27-29. – Бібліогр. в кінці ст.
1284830
  Головніна М.В. Технологія крою та шиття / М.В. Головніна, В.М. Михайлець. – 3-е вид. – К., 1980. – 294с.
1284831
  Головніна М.В. Технологія крою та шиття / М.В. Головніна, В.М. Михайлець. – К., 1985. – 266с.
1284832
   Технологія лабораторних досліджень часових змін петроелектричних параметрів гірських порід / С. Вижва, В. Онищук, М. Рева, І. Онищук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядаються особливості методики петроелектричних досліджень гірських порід, яка застосовується в лабораторії петрофізики ННІ "Інститут геології" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Наведені та проаналізовані ...
1284833
  Тірон-Воробйова Технологія лізоцимовмісних біополімерних комплексів рослинного походження : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Тірон-Воробйова Наталія Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 27 назв
1284834
  Щербак М.В. Технологія ліквідації нафтових забруднень для безпеки водних екосистем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Щербак М.В. ; М-во екології та природних ресурсів України, Держ. еколог. акад. післядипломної освіти та управління. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр. : 17 назв.
1284835
  Копусь О.А. Технологія лінгводидактичної підготовки майбутніх магістрів-філологів засобами дистанційного навчання // Збірник наукових праць Бердянського державного педагогічного університету / Бердянський державний педагогічний університет. – Бердянськ, 2012. – С. 141-147. – (Педагогічні науки ; № 4)


  У статті визначено найефективніші власне методичні принципи дистанційного навчання; описано "кейс"-технологію, TV-технологію, мережеву та змішану технології дистанційного навчання; описано комплекс взаємопов"язаних підходів до побудови моделі ...
1284836
  Рамадан О.І. Технологія лобіювання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 88-90. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1284837
  Петік І.П. Технологія лужної нейтралізації жирів в системі вода-гліцерин-етанол : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Петік Ігор Павлович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1284838
  Арутюнян Т.В. Технологія маргарину та майонезу з використанням пророщених злаків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Арутюнян Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1284839
  Добровольський В.І. Технологія матеріалів / В.І. Добровольський, М.Г. Чумаг. – К, 1962. – 280с.
1284840
  Якубовська Малгожата Брунонівна Технологія матеріалів та товстоплівкових структур високої теплопровідності на основі C-BN : Автореф. дис. ... доктора технічних наук: 05.27.06 / Якубовська М.Б.; НУ "Львівська політехніка". – Львів, 2005. – 36с. – Бібліогр.: 46 назв
1284841
  Нікіфоров В.М. Технологія металів / В.М. Нікіфоров. – К., 1953. – 400с.
1284842
  Черпак В.В. Технологія мікроелектронних електрогенераційних пристроїв на основі органічних напівпровідникових бар"єрних структур : автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.27.06 - технологія, обладнання та виробництво електронної техніки / Черпак В.В.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 36с. – Бібліогр.: 71 назв.
1284843
  Куниця К.В. Технологія модифікованих жирів на основі соняшникової олії насиченого типу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Куниця Катерина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1284844
  Волинюк Д.Ю. Технологія напівпровідникових гетероструктур на основі органічних та неорганічних матеріалів для електрооптичних елементів мікроелектроніки : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.27.06 / Волинюк Д.Ю.; Національн. університет "Львівська політехніка". – Львів, 2008. – 20с. – Бібліогр.: 23 назв.
1284845
  Карханіна Н.Я. Технологія напівпровідникових матеріалів / Н.Я. Карханіна. – Київ : Державне видавництво технічної літератури, 1961. – 328 с.
1284846
  Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці : навчальний посібник для студентів усіх форм навчання економічних спеціальностей вищих навчальних закладів / Оспіщев В.І., Кривошей В.В. ; МОНУ ; Харківський державний ун-т харчування та торгівлі. – Київ : Освіта України, 2009. – 256 с. – ISBN 978-966-188-025-1
1284847
  Оспіщев В.І. Технологія наукових досліджень в економіці : навч. посібник / В.І. Оспіщев, В.В. Кривошей. – Київ : Знання, 2013. – 255, [1] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 242-253. - Сер. засн. в 1998 р. – Бібліогр.: с. 254-255. – (Серія "Вища освіта ХХІ століття"). – ISBN 978-966-346-971-3
1284848
  Клименюк О.В. Технологія наукового дослідження : авторський підручник / Олександр Клименюк. – Київ; Ніжин : Аспект-Поліграф, 2006. – 308с. – ISBN 966-340-173-7
1284849
  Балагура І.В. Технологія наукометричного аналізу мереж співавторів на основі екстракції термінів із реферативної бази даних : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 10.02.21 / Балагура Ірина Валеріївна ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1284850
  Клименко Н.С. Технологія націоналізації підприємств // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 1 (128). – С. 140-144


  Виявлено цілі націоналізації та розглянуто технологію її як підсистему організації, яка залучає такі складові: фізичні об"єкти, технологічні процеси, ноу-хау - знання, інформацію, які необхідні для здійснення технологічних процесів.
1284851
  Павлов Б.А. Технологія неорганічних речовин / Б.А. Павлов, Г.С. Соловйов. – К., 1955. – 156с.
1284852
  Меншун В. Технологія оббріхування та методи її формування // Трибуна : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал / Т-во "Знання" України ; Нац. спілка журналістів України. – Київ, 2017. – № 1/2. – С. 8-9. – ISSN 0868-8117


  "Йдеться про Київський національний університет ім. Тараса Шевченка та його ректора, Героя України, академіка НАНУ Л.В. Губерського".
1284853
  Нестеровський В.А. Технологія обробки бурштину у давньоруський час / В.А. Нестеровський, О.Ю. Журухіна // Археологія і давня історія України : наукова серія з проблем археології та давньої історії / НАН України, Ін-т археології ; редкол.: Толочко П.П., Скорий С.А., Горбаненко С.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (22) : Археологія: дослідження, експерименти, реконструкції. – С. 310-316. – ISSN 2227-4952
1284854
  Бурбело С.М. Технологія обробки даних інформаційних систем із змінними структурою та параметрами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бурбело Сергій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013. – 24, [1] с. – Бібліогр.: 32 назви
1284855
  Поперенко Л.В. Технологія обробки оптичних поверхонь : Навчальний посібник для студ. фізичного факультету / Л.В. Поперенко, Ю.Д. Філатов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2004. – 166с. – ISBN 966-594-564-5
1284856
  Іноземцев Г.Б. Технологія обробки рослин в тепличному овочівництві / Г.Б. Іноземцев, О.В. Окушко // Інженерія природокористування : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Харк. нац. техн. ун-т с.-г. ім. П. Василенка ; редкол.: Мельник В.І., Лук"яненко В.М., Чигрина С.А. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 1 (7). – С. 36-39 : рис., табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2311-1828
1284857
  Перепелиця О.П. Технологія обробки фотокіноматеріалів / О.П. Перепелиця, Н.Г. Грезіна. – К., 1992. – 528с.
1284858
  Підлісецька І. Технологія оброблення даних дистанційного зондування для потреб гляціології / І. Підлісецька, О. Томченко, Г. Сільвейстров // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 52-57. – (Географія ; вип. 2 (65)). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз методів дистанційного зондування Землі (ДЗЗ) для потреб гляціології та тенденцій сучасних досліджень цього напряму. Дистанційні методи не тільки прискорюють процес дослідження природних ресурсів, але й дають принципово нову інформацію ...
1284859
  Кондрашов О. Технологія огляду та опису об"єктів експертного дослідження // Правничий часопис Донецького університету : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – № 1 (23). – С. 119-124
1284860
  Нікітішин Є.Ю. Технологія одержання епоксидних олігомерів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.04 / Нікітішин Є.Ю.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв
1284861
  Ніконов А.Ю. Технологія одержання кремнієвих приладових структур підвищеної якості з використанням високоенергетичних джерел випромінювання і відновлюваних термообробок : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Ніконов Андрій Юрійович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1284862
  Магорівська Галина Ярославівна Технологія одержання нафтополімерних смол з використанням кремнійорганічних пероксидів : Автореф. ... дис. канд. технічних наук: 05.17.04. / Магорівська Г. Я.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2003. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1284863
  Столярова І.В. Технологія одержання та застосування технічних мийних засобів поліфункціональної дії : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: Спец.05.17.01 / І.В.Столярова; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2002. – 18 с. – Бібліогр.: 10 назв
1284864
  Нестерович В. Технологія опосередкованого лобіювання тенденції розвитку // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-35.
1284865
  Ємельянова Т. Технологія організації математичної підготовки іноземних студентів в технічному університеті / Тетяна Ємельянова // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 128-131. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  Підготовка іноземних студентів є одним із стратегічних факторів розвитку суспільства в галузі освітніх послуг. Труднощі навчання, які іспитують студенти іноземних держав, потребують детального дослідження технології підготовки іноземних студентів. ...
1284866
  Войтович І. Технологія організації учнівського проектування з історії (з досвіду роботи) // Історія в школі : науково-методичний журнал для вчителів / Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2010. – № 3. – С. 32-36
1284867
  Юкельсон І.І. Технологія основного органічного синтезу / І.І. Юкельсон. – К., 1960. – 510с.
1284868
  Короленко О.В. Технологія отримання захисних матеріалів від електромагітного випромінювання на основі барієво-боратного піноскла : Автореф. дис. ...канд.техн. наук: Спец. 05.27.06 / Олександр Валентинович Короленко; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2006. – 23с. – Бібліогр.:11 назв
1284869
  Бальних В.Д. Технологія отримання йодиду натрію особливої чистоти для монокристалів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бальних Валентина Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. заклад "Український держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2012. – 24 с. – Бібліогр.: 19 назв
1284870
  Клименко А.В. Технологія отримання композиційних покриттів на основі фенілону для виробів триботехнічного призначення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.06 / Клименко Антон Володимирович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1284871
  Булавін Л.А. Технологія отримання плівок полі-N-епоксіпропілбензолу / Л.А. Булавін, Т.П. Танцюра // Фізика конденсованих високомолекулярних систем, 1997. – Вип.3
1284872
   Технологія отримання плівок полі-N-епоксіпропілкарбозолу з підвищеною концентрацією донорно-акцепторних комплексів. Вип. 3 / Л.А. Булавін, Н.Я. Танцюра, Т.П. Танцюра, Ю.І. Шуліка // Фізика конденсованих високомолекул.систем, 1997
1284873
  Дробоног Н.М. Технологія отримання сполук ванадію та молібдену з відпрацьованних каталізаторів : Автореф. дис. ...канд. техн. наук: 05.17.11 / Наталія Миколаївна Дробоног; Нац. техн. ун-т України " Харківський політехн. ін-т". – Харків, 2006. – 20с. – Бібліогр.:13 назв
1284874
  Кузьмін О.Є. Технологія оцінювання коучингової діяльності підприємств / О.Є. Кузьмін, О.І. Бала, Р.Д. Бала // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2011. – № 714 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 15-21. – ISSN 0321-0499


  У ході аналізу встановлено недосколість та недоліки існуючих способів оцінювання та на основі цього запропоновано технологію оцінювання коучингової діяльності підприємств.
1284875
  Курилець Оксана Григорівна Технологія очищення газів від сірководню цинковмісними розчинами : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Курилець Оксана Григорівна; Держ. ун-тет "Львівська політехн.". – Львів, 1998. – 18л.
1284876
  Автомонов П.П. Технологія педагогічного успіху : Навч. посібник / П.П. Автомонов; КНУТШ; Факультет соціології та психології. – Київ : Київський університет, 2002. – 180с. – ISBN 966-594-304-9
1284877
   Технологія переробки біологічних відходів у біогазових установках з обертовими реакторами : наук.-метод. рекомендації / [Голуб Г.А. та ін.] ; за ред. Г.А. Голуба ; Каб. Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : НУБіП України, 2014. – 105, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 85-96. – ISBN 978-617-7189-11-3


  наук.-метод. рек.
1284878
  Горностай О.Б. Технологія перероблення нікельвмісних розчинів цементацією магнієм : автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.17.01 - технологія неорганічних речовин / Горностай О.Б.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1284879
  Хацевич Ольга Мирославівна Технологія перероблення полімінеральної калійної руди з конверсією важкорозчинних мінералів у каїніт : Автореф. дис. ... канд. технічних наук; 05.17.01 / Хацевич О.Л.; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2007. – 20с. – Бібл.: 11 назв
1284880
  Басараб О.К. Технологія підвищення ефективності функціонування інформаційно-телекомунікаційних систем державної прикордонної служби України : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Басараб Олександр Корнійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1284881
  Рябий М.О. Технологія підвищення рівня стиснення цифрових зображень на основі сплайн-моделі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рябий Мирослав Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1284882
  Москальов М. Технологія підготовки майбутніх практичних психологів до управління змінами в організації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 36-39. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  В статті розкрито необхідність підготовки майбутніх психологів до управління змінами в організації. Обгрунтовано використання технологічного підходу та інтерактивних методів навчання в учбовому процесі вищих навчальних закладів. In clause opened the ...
1284883
  Полубоярина І.І. Технологія підготовки студентів-музикантів до роботи з музично обдарованими дітьми та молоддю // Професійна мистецька освіта і художня культура: виклики XXI століття : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квітня 2016 р., м. Київ / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Благодійний фонд сприяння розвитку освіти ім. Бориса Грінченка [та ін.] ; [за заг. ред. В.О. Огнев"юка ; редкол.: В.О. Огнев"юк та ін.]. – Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. – С. 258-269
1284884
  Трояновська Т.І. Технологія підтримки інформаційних процесів доставки контенту у системі комп"ютеризованої підготовки спеціалістів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Трояновська Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1284885
  Сергєєва Ольга В"ячеславівна Технологія плазмохімічного вилучення іонів полівалентних металів з відходів гальванічних та травильних виробництв : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Сергєєва О.В.; Український держ. хіміко-технологічний університет. – Дніпропетровськ, 2004. – 22с. – Бібліогр.: 35 назв.
1284886
  Мельников О.В. Технологія плоского офсетного друку : Підручник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Мельников; МОНУ; Ін-т інноваційних технологій та змісту освіти; Поліграфічний технікум Української академії друкарства; За ред. Е.Т. Лазаренка. – 2-е вид., випр. – Львів : УАД, 2007. – 388с. – ISBN 966-322-072-4


  Для молодших спеціалістів та студентам вищих навчальних закладів
1284887
  Павлов А.В. Технологія побудови регресійних моделей на основі ітераційного алгоритму з рекурентними обчисленнями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Павлов Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем. – Київ, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1284888
  Юдін О.К. Технологія побудови та захисту українського сегмента дерева ідентифікаторів державних інформаційних ресурсів на основі ризик-менеджменту / О.К. Юдін, С.С. Бучик // Захист інформації / Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2016. – Т. 18, № 2. – С. 107-114. – ISSN 2221-5212
1284889
  Рябоконь Д.І. Технологія побудови тривимірних моделей неперервних поверхонь за стереопарами зображень : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.13.23 / Рябоконь Д.І.; НАНУ; МОНУ: Міжнародний науково-навчальний центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 9 назв
1284890
  Ігнатенко О.В. Технологія подкастів як засіб навчання у вищих навчальних закладах // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 88. – С. 77-79. – (Педагогічні науки)
1284891
  Азарян Володимир Альбертович Технологія попереднього збагачення марганцевих руд : Автореф. ... дис. канд. технічних наук:05.15.08 / Азарян В.А.; Мін-во освіти і науки України; КТУ. – Кривий Ріг, 2003. – 16 с. – Бібліогр.: 16 назв
1284892
  Шевцова Т.К. Технологія пошиття одягу. Альбом для 5-го класу / Т.К. Шевцова. – Київ : Радянська школа
Ч. 2. – 80 с.
1284893
  Шевцова Т.К. Технологія пошиття одягу. Альбом для 5-го класу / Т.К. Шевцова. – Київ : Радянська школа
Ч. 1 : Трудове навчання. – 1988. – 78 с.
1284894
  Климанська Л.Д. Технологія проблематизації складних соціальних обставин як фактор політичного процесу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 2 (94), лютий. – С. 73-78. – ISSN 2077-1800
1284895
  Дончук С.В. Технологія проблемно-орієнтованого геоінформаційного картографування (теоретичні аспекти) / С.В. Дончук, Н.А. Овсяннікова // Картографія та вища школа : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 97-100. – ISBN 978-966-455-002-1
1284896
  Зварич І. Технологія проблемного навчання в розвитку професійної самоосвітньої компетентності майбутніх викладачів в умовах магістратури // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2014. – № 12 (119), грудень. – С. 116-121. – ISSN 2308-4634


  Стаття присвячена питанню підготовки майбутніх викладачів вищої школи, а саме технології проблемного навчання в розвитку їх професійної самоосвітньої компетентності, що в сучасних умовах організації навчально- виховного процесу магістратури зі ...
1284897
  Богосвятська А.І. Технологія проблемного навчання і мислення на уроках літератури // Зарубіжна література в школах України / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника та ТОВ "Антросвіт". – Київ, 2013. – № 6. – С. 28-32
1284898
  Шкіль О. Технологія проведення експертизи електронних навчальних матеріалів для дистанційного навчання / Олександр Шкіль, Віктор Каук, Костянтин Пуголовок // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 831. – С. 16-22. – (Серія: Інформатизація вищого навчального закладу). – ISSN 0321-0499


  У роботі викладено наявну технологію проведення експертизи якості матеріалів для дистанційного електронного навчання. Наведені правила та механізми, що дають змогу скоротити витрати часу під час проведення експертиз.
1284899
  Бєгун А.В. Технологія програмування: об"єктно-орієнтований підхід : Навч.-метод.посібник для самост.вивч.дисц. / А.В. Бєгун; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2000. – 200с. – ISBN 966-574-138-1
1284900
  Гоян О.Я. Технологія продажу в комерційному радіоефірі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2005. – Т. 19. – С. 38-42


  У статті йдеться про технологію продажу рекламного часу в комерційному радіоефірі, оскільки вона є визначальною для функціонування комерційного радіомовлення і складовою теорії комерційного радіо. Важливою в цьому контексті є роль радіомовлення у ...
1284901
  Кучерявий А.О. Технологія проектування дистанційних навчальних курсів у військовій освіті // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Альохін І.О. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (35). – С. 108-114


  Окремими складовими технології проектування дистанційних курсів є чотири етапи. На етапі створення програми дистанційного навчального курсу визначаються його загальні цілі, теми, цілі вивчення окремих тем та їх зміст. Етап структурування курсу за ...
1284902
  Цеслів О.В. Технологія проектування й адміністрування баз даних і сховищ даних : навч. посібник для студентів екон. спеціальностей / О.В. Цеслів, А.С. Коломієць ; [відп. ред. В.О. Капустян] ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 281, [3] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 280-281
1284903
  Капустян А.І. Технологія протеаз, іммобілізованих в хітозан-пектиновий комплекс : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Капустян Антоніна Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одеська нац. акад. харчових технологій. – Одеса, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 16 назв
1284904
   Технологія професійного відбору майбутніх педагогів : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів]. – Київ : Міленіум, 2006. – 78с. – ISBN 966-8063-05-X
1284905
  Торбенко І. Технологія реалізації педагогічних умов формування соціально-професійної позиції студента юридичної спеціальності // Наукові записки / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2012. – С. 333-341. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 112). – ISBN 978-966-7406-57-8


  Стаття присвячена питанню розробки освітньої технології реалізації педагогічних умов формування соціально-професійної позиції студента юридичної спеціальності. Автором визначено етапи технології, мету та її основні завдання.
1284906
  Кряжева Марія Володимирівна Технологія регенерації нанесених срібних каталізаторів окиснення метанолу : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.17.01 / Кряжева М.В.; Нац. техніч. ун-тет "ХПІ". – Харків, 2004. – 20с. – Бібліогр: 25 назв
1284907
  Тимошик М.С. Технологія редагування і техніка правки: теоретичні та практичні аспекти / Микола Тимошик ; Київ. нац. ун-т культури та мистецтв, Каф. журналістики та видавничої справи. – Київ : КНУКІМ, 2012. – 32 с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Теорія та історія видавничої справи і редагування" ; вип. 5)
1284908
  Начинка С.Г. Технологія розв"язання винахідницьких завдань // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2012. – № 10 (128). – С. 15-18
1284909
  Гравс О.І. Технологія розвитку критичного мислення під час роботи з обдарованими учнями // Географія та економіка в рідній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2016. – № 7/8 (173/174). – С. 3-8
1284910
  Синицька Г.М. Технологія розділення алмазографітової суміші у виробництві синтетичних алмазів : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: спец.05.17.01 / Синицька Г.М.; Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008. – 20с. – Бібл.: 15 назв
1284911
  Никитюк М.Г. Технологія розкриття викидонебезпечних вугільних пластів прохідницькими комбайнами виробничої дії : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.02 / Никитюк М. Г.; НАНУ, М-во вугільн. про. – Донецьк, 2000. – 20л.
1284912
  Кухарський В. Технологія розробки програмного продукту типової підсистеми інтегрованої інформаційної системи управління університетом / В. Кухарський, І. Урсул // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 108-118. – (Серія прикладна математика та інформатика ; вип. 23). – ISSN 2078-5097
1284913
  Копак П.І. Технологія ручного складання тексту. / П.І. Копак. – Львів, 1986. – 255с.
1284914
  Самчук Л.М. Технологія самопоширюваного високотемпературного синтезу системи Ti-С-ШХ15 з використанням відходів металообробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Самчук Людмила Михайлівна ; Луцьк. нац. техн. ун-т. – Луцьк, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1284915
  Рева Ю.В. Технологія сегментарного навчання як засіб формування вміння мислити, говорити, діяти / Ю.В. Рева, І.І. Кавун // Вісник Міжнародного дослідного центру "Людина: мова, культура, пізнання" : науковий журнал / КНУТШ,Ін-т журналістики; Одеська нац. юр. ак.; Криворізький навч. центр. – Київ, 2008. – Т. 16. – С. 129-137. – ISBN 966-594-258-3
1284916
  Юрченко Г.О. Технологія селективного вилучення нікелю та його сполук з вторинної твердофазної сировини : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Юрченко Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1284917
  Дмитрук Л.А. Технологія ситуаційного навчання у підготовці майбутніх учителів іноземної мови // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кропивницький, 2017. – Вип. 150. – C. 30-35. – (Серія: Педагогічні науки). – ISBN 978-7406-57-8. – ISSN 2415-7988
1284918
   Технологія скла : у 3 ч. : підруч. для студентів ВНЗ. – Львів : Бескид Біт. – ISBN 966-8450-08-6
Ч. 2 : Основи технології скляної маси / Ящишин Й М., Жеплинський Т.Б., Дяківський С.І ; за ред. проф. Й.М. Ящишина. – 2004. – 249, [1] с. : іл., табл. – На обкл. зазнач. лише прізвище 1-го авт. – Бібліогр.: с. 245-247
1284919
   Технологія скла : у 3 ч. : підруч. для студентів ВНЗ / М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти М-ва освіти і науки України. – Львів : Бескид Біт. – ISBN 966-8450-30-2
Ч. 1 : Фізика і хімія скла / Й.М. Ящишин. – 2008. – 202, [2] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 190-199. – Бібліогр.: с. 187-189
1284920
  Краснова Н.П. Технологія соціально-педагогічного консультування з приводу подружніх проблем // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 37-48. – ISSN 1817-3764
1284921
  Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження : курс лекцій / Н.В. Паніна; МФ "Відродження". – Київ : Наукова думка, 1996. – 232 с. – (Програма "Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-12-004800-5
1284922
  Паніна Н.В. Технологія соціологічного дослідження : курс лекцій / Н.В. Паніна; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології. – 2-е вид., доп. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 320с. – ISBN 978-966-02-4520-4
1284923
  Гуглич С.І. Технологія співполімеризації сірки з дициклопентадієном : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 05.17.01 / Гуглич С.І.; Нац. техн. ун-т України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2007. – 19с. – Бібліогр.: 10 назв
1284924
  Гуржій А.М. Технологія створення аудіовізуальних електронних засобів / А.М. Гуржій, В.П. Волинський, Л.П. Ткачова // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Нац. акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 2 (79). – С. 66-72
1284925
  Розенберг О.А. Технологія створення інтерактивної 3D моделі друкарського устаткування / О.А. Розенберг, Р.А. Хохлова // Технологія і техніка друкарства : збірник наукових праць / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Видавничо-поліграфічний ін-т. – Київ, 2013. – Вип. 2 (40). – С. 17-26. – ISSN 2077-7264
1284926
  Бурмака Марія Вікторівна Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бурмака М.В.; КНУТШ. Ін-тут журналістики. – Київ, 2004. – 244 л. + Додатки: л. 198 - 244. – Бібліогр.: л. 164 - 198
1284927
  Бурмака Марія Вікторівна Технологія створення контактної телевізійної програми в контексті українського телебачення : Автореф. дис. ...канд. філолог. наук: 10.01.08 / Бурмака М.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 4 назв.
1284928
  Лотоцька Ю.М. Технологія створення мотивуючого до розвитку віртуального середовища // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 115-124
1284929
  Вахнюк С.В. Технологія створення програмних та інтелектуальних систем : навчальний посібник для студ. денної форми навчання освітньо-профес. програми підготов. за напрямом 6.030501 "Економічна кібернетика" / С.В. Вахнюк ; Держ. вищ. навч. закл. "Українська акад. банківської справи Нац. банку України", Каф. економічної кібернетики. – Суми : УАБС НБУ, 2011. – 254 с. : іл. – Бібліогр.: с. 233-235. – ISBN 978-966-8958-69-4
1284930
  Четверіков Б.В. Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі ансамблю оборонних споруд "Цитадель" (м. Львів) / Б.В. Четверіков, Х.І. Бідюк // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2014. – Вип. 80. – С. 111-119 : рис. – Бібліогр.: с.117-118. – ISSN 0130-1039
1284931
  Четверіков Б. Технологія створення цифрової моделі місцевості на прикладі Сирецького району м. Києва з використанням архівних даних / Б. Четверіков, В. Михайлюк, А. Согор // Сучасні досягнення геодезичної науки та виробництва : збірник наукових праць / Західне геодезичне т-во Українського т-ва геодезії і картографії ; Нац. ун-т "Львів. політехніка" ; голов.ред. І.С. Тревого. – Львів, 2017. – Вип. 1(33). – С. 116-119. – ISSN 1819-1339
1284932
  Хотинська-Нор Технологія судової реформи: теоретичний аспект // Вісник господарського судочинства : офіційний друкований орган Вищого господарського суду України / Вищий господарський суд України. – Київ, 2015. – № 5
1284933
  Бердо Р.В. Технологія сумісного виробництва нітратної кислоти та нітрату кальцію тетрагідрату : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Бердо Ріта Валентинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1284934
  Остапенко Н.М. Технологія сучасного уроку рідної мови : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / Н.М. Остапенко, Т.В. Симоненко, В.М. Руденко. – Київ : Академія, 2011. – 245, [3] с. – Бібліогр. наприкінці тем та с. 240-245. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-354-6
1284935
  Булах Т.Д. Технологія та методика бібліотечної селекції документів у сучасних умовах // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2004. – Вип. 14. – С. 228-238. – ISBN 966-7352-66-8


  Розглядається технологія бібліотечної селекції документів в контексті технології як такої, бібліотечної технології та технології формування бібліотечних фондів.
1284936
  Хазан Е.М. Технологія та обробка деталей в"язаних виробів / Е.М. Хазан. – К, 1976. – 232с.
1284937
  Хазан Е.М. Технологія та обробка деталей в"язаних виробів / Е.М. Хазан. – Вид.2-ге, доп. – Київ, 1984. – 176с.
1284938
  Полупанов Федір Петрович Технологія та організація багатономенклатурного виробництва по відновленню деталей : Автореф... канд. техн.наук: 05.20.03 / Полупанов Федір Петрович; Укр. держ. аграрний ун-тет. – К., 1994. – 19л.
1284939
  Тхорик Ю.О. Технологія та параметри імпульсних напівпровідникових діодів / Ю.О. Тхорик. – Київ : Техніка, 1968. – 164 с.
1284940
  Павленко Л.Г. Технологія та принципи програмування ефіру Всесвітньої служби радіомовлення України // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 35, квітень - червень. – С. 147-152


  У статті досліджуються особливості програмування ефіру Всесвітньої служби радіомовлення України, розглядаються різні програмні технології та можливості застосування їх у процесі формування розкладу передач українського іномовлення. A subject of this ...
1284941
   Технологія та устаткування деревообробних підприємств // Науковий вісник Українського державного лісотехнічного університету : Збірник науково-технічних праць / Український державний лісотехнічний університет. – Львів, 2002. – Вип. 12.2. – С.102-180. – ISBN 5-7763-2435-1
1284942
  Проценко І.Ю. Технологія та фізика тонких металевих плівок : навчальний посібник для студ.фіз.-техн. фак-тів ун-тів / І.Ю. Проценко ; МОНУ. Сумський держ. ун-тет. – Суми : Сумський державний університет, 2000. – 148 с. – ISBN 966-7668-41-Х
1284943
  Підлісна Олена Анатоліївна Технологія та фізико-механічні властивності пресованого цементного каменя : автореф. дис ... канд. техн.наук: 05.17.11 / Підлісна Олена Анатоліївна; КПІ. – К., 1994. – 13л.
1284944
  Надобенко Н.М. Технологія телевізійної реклами // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 32-35. – (Економіка ; Вип. 55/57)


  Розглянуто головні суб"єкти, які беруть участь у рекламному процесі. Проаналізовано сучасний стан телевізійної реклами в Україні: витрати рекламодавців на розміщення реклами на телебаченні, кошти залучені телеканалами від розміщення реклами та ...
1284945
  Макаренко М.В. Технологія управління міжнародною конкурентноспроможністю підприємства : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 4 (106). – С. 114-119. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1284946
  Мальцева І. Технологія управління персоналом торговельного підприємства // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 49-53. – ISSN 1728-9343
1284947
  Шкарлет С.М. Технологія управління та впровадження системно-універсальних детермінант розбудови економіки інформаційного типу // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – № 7 (644). – С. 29-40 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0131-775Х
1284948
  Пономарьов В.О. Технологія утилізації розчинів на основі концентрованої нітратної кислоти : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.01 / Пономарьов Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 31 назва
1284949
  Казаков Валентин Васильович Технологія утилізації фторвмісних меланжів на основі азотної кислоти : Автореф... кандид. техн.наук: 05.17.01 / Казаков Валентин Васильович; Харків. держ. політехн. ун-тет. – Харків, 1997. – 16л.
1284950
  Дехтяр Н.А. Технологія фінансової діяльності кредитних спілок в Україні // Вісник Української академії банківської справи : науково-практичний журнал / Українська академія банківської справи. – Суми, 2008. – № 1. – С. 105-111.
1284951
  Гоян О.Я. Технологія форматування радіоефіру // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 118-122
1284952
  Бобро О. Технологія формування зацікавленності у предметах медико-біологічного профілю у студентів ВНЗ / О. Бобро, С. Бондарчук, К. Павлиш // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумс. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.Є. Антонова [та ін.]. – Суми, 2017. – № 4 (68). – С. 13-24. – ISSN 2312-5993
1284953
  Лунгу Л.В. Технологія формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 37. – C. 80-85. – ISSN 2312-0657


  Висвітлено результати аналізу вітчизняних наукових джерел. Схарактеризовано етапи формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів-філологів: мотиваційно-цільовий (активізація інтересу до пізнавальної діяльності, формування цінності пізнання, ...
1284954
  Батюк А.Є. Технологія формування інформаційного простору в системі електронного урядування України / А.Є. Батюк, М.Б. Вітер, Г.Б. Лоїк // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2015. – Вип. 25.2. – С. 317-324. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1284955
  Терно С.О. Технологія формування історичних понять в учнів 9-го класу загальноосвітньої школи : Посібник / С.О. Терно; Всеукраїнська спілка викладачів суспільних дисциплін та громадянської освіти. – 2-е вид. – Запоріжжя : Просвіта, 2002. – 72с. – ISBN 966-653-051-1
1284956
  Корольова Н.В. Технологія формування компетентності з проектування методик навчання електроенергетичних дисциплін // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Українська інженерно-пед. акад. – Харків, 2013. – № 38/39. – С. 258-265. – ISSN 2074-8922
1284957
  Базиль Л. Технологія формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів-словесників у системі фахових практик // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2012. – № 3 (97). – С. 40-45


  У статті запропоновано авторський підхід до формування літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури у системі фахових практик. Серед системоутворювальних факторів технології - літературознавча праця ...
1284958
  Гевко І. Технологія формування основ і розвитку професіоналізму майбутніх учителів технологій у процесі фахової підготовки // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: Н. Скотна, Ф. Андрушкевич, М. Дубина [та ін.]. – Дрогобич, 2017. – № 9 (152), вересень. – С. 82-86. – ISSN 2308-4634
1284959
  Масляніцин В.І. Технологія формування професійних вмінь співробітників міліції у фаховій підготовці // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 271-276
1284960
  Рідкозубова С.О. Технологія формування професійних комунікативних умінь іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів // Теорія та методика навчання та виховання : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 38. – С. 116-124. – ISSN 2312-0657
1284961
  Каракай Ю.В. Технологія формування стратегічного менеджменту // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 3-7.
1284962
  Литюга Ю.В. Технологія формування та розвитку інвестиційного потенціалу підприємства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 10 (89). – С. 76-83.
1284963
  Плахотна Ю.М. Технологія функціональних жирових емульсій на основі неповних ацилгліцеринів та структурованих ліпідів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.18.06 / Плахотна Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т". – Харків, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв.
1284964
  Глушкова М.О. Технологія функціональних покриттів сплавами срібла : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.17.03 / Глушкова Марина Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 26 назв
1284965
  Царьова Т. Технологія як економічна категорія / Т. Царьова, О. Зозульов // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 11. – С. 92-103. – ISSN 1682-2366
1284966
  Саполович Є.Є. Технологія як інструмент політичного панування в концепції Г. Маркузе // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 51-53
1284967
  Падучак Б. Технологія як об"єкт цивільно-правових відносин // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2009. – № 5 (49). – С. 54-59
1284968
  Тарасов К.В. Технолого-економічні бар"єри нагромадження капіталу в країнах, що розвиваються // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 10. – С. 97-101. – ISSN 2306-6806
1284969
  Позин М.Е. Технолология минеральных солей. / М.Е. Позин. – ЛМ, 1949. – 688с.
1284970
  Горохов В.Г. Технонаука - новый этап в развитии современной науки и техники // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал / Моск. гос. ун-т печати им. Ивана Федорова ; Ассоциация техн. ун-тов. – Москва, 2014. – № 11. – С. 37-47. – ISSN 0869-3617


  В статье рассматривается феномен современной науки и техники - технонаука как комбинация естественно-научной и технической теорий, а также как новый способ стыковки науки с обществом и политикой. Проанализирована междисциплинарность технонауки и роль ...
1284971
  Шкуров Є.В. Технооптимізм та технопесимізм у науковій фантастиці // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2015. – Вип. 43, ч. 2. – С. 341-347
1284972
  Порохняк К Технопарк - освітній комплекс нового типу // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 18 - 25 січня (№ 3/4)


  Створення юннатівських технопарків - один із аспектів проекту Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді "Механізм інтеграції позашкільних навчальних закладів у систему допрофільної підготовки та профільного навчання"
1284973
  Куракова Елена Технопарк в зимнем саду // Библиотека : Массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2007. – № 5. – С. 32-34. – ISSN 0869-4915
1284974
  Мазур А.А. Технопарк Института электросварки им. Е.О. Патона НАНУ : результаты и перспективы // Наука та інновації : український оглядовий журнал майбутнього. Науково-практичний журнал / НАН України. – Київ, 2008. – Т. 4, № 1. – С. 74-80. – ISSN 1815-2066
1284975
  Кульнєва Г.М. Технопарк і кластер як моделі розвитку регіонів / Г.М. Кульнєва, Р.Г. Бобровникова, Т.М. Тіховська // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 148-152. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1284976
  Стулов О.В. Технопарк как форма научно-технической модернизации экономики / О.В. Стулов, Н.Е. Чевычелова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 6 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 100-119. – (Экономика ; № 3). – ISSN 0201-7385
1284977
  Сметанов А.Ю. Технопарк на базе предприятия военно-промышленного комплекса: теория и практика внедрения инноваций // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2009. – № 12. – С. 18-21. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания инновационных инкубаторов (технопарков). Показано, что в условиях современной России наиболее реальным является их создание на базе предприятий военно-промышленного комплекса. Описывается практический пример реализации ...
1284978
  Луганов О.В. Технопарки в програмно-цільовій стратегії держави // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2007. – № 6. – С. 93-98.
1284979
  Прокопьева И.П. Технопарки как инструмент повышения эффективности малого и среднего инновационного предпринемательства // Высшее образование сегодня : рецензируемое издание ВАК России в области психологии, педагогики и социологии; реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2011. – № 10. – С. 2-5. – ISSN 1726-667Х


  Рассматривается проблема создания структур поддержки наукоемкого бизнеса и их классификации. Представляются конкретные примеры вновь созданных структур поддержки инновационного предпринимательства. Анализируется состояние развития технопарков в России.
1284980
  Косміна Л. Технопарки та ПДВ / Л. Косміна, Л. Терлецька // Вісник податкової служби України : журнал державної податкової адміністрації. – Київ, 2001. – № 12. – С.
1284981
  Мєдвєдкова Н.С. Технопарки як інструмент залучення інвестицій до економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2010. – № 6. – С. 68-69
1284982
  Ільїна А. Технопарки як стимулюючий фактор інноваційно-інвестиційного розвитку в Україні // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2013. – № 10 (324). – С. 31-34 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1810-3944
1284983
  Чорний Р.С. Технополіси як ефективна просторова форма інноваційного розвитку трудового потенціалу в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2015. – № 15, серпень. – С. 15-19. – ISSN 2306-6792
1284984
  Чудаєва І.Б. Технополіси: економічна суть, причини створення та японський досвід // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т суспільної трансформації. – Київ, 2010. – № 11/12. – С. 55-59. – ISSN 1728-6220


  Проаналізовано сутність та організаційно-економічний механізм функціонування технополісів у Японії. Виявлено основні чинники, що сприяють створенню і ефективному функціонуванню технополісів, внесено пропозиції стосовно доцільності їх створення в Україні.
1284985
  Дрозд І.П. Техносфера України: актуальні питання підвищення безпеки / І.П. Дрозд, С.П. Іванюта // Національна безпека: український вимір : щоквартальний науковий збірник / Рада нац. безпеки і оборони України; Ін-т проблем нац безпеки. – Київ, 2008. – № 1/2 (20/21). – С. 106-111.
1284986
  Матат Д. Технотренди й освіта // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 31 серпня (№ 35). – С. 10-11. – ISSN 2219-5793


  Про Міжнародну науково-практичну конференцію "Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету", яка відбулася у Київському університеті імені Бориса Грінченка.
1284987
  Бевзюк-Волошина Технофасцинація = Новітні експерименти у сценографічному просторі // Український театр : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 2012. – № 3. – С. 42-45. – ISSN 0207-7159
1284988
  Пивоваров Г.Я. Технохимические процессы электровакуумного производства / Г.Я. Пивоваров. – Москва-Ленинград : Энергия, 1964. – 304 с.
1284989
  Пивоваров Г.Я. Технохимические процессы электровакуумного производства / Г.Я. Пивоваров. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергия, 1975. – 304 с.
1284990
   Техноэкономические показатели по новым и реконструированным заводам машиностроения и металлообработки. – М
1. – 1930. – 71с.
1284991
  Трусь А.И. Технческая школа в условиях упрочения социализма ( 1938-1958 ) / А.И. Трусь. – Москва : Прометей, 1989. – 221 с.
1284992
  Ковалевский А.М. Техпромфинплан в новых условиях / А.М. Ковалевский. – М, 1968. – 247с.
1284993
   Техпромфинплан и анализ хозяйственной деятельности леспромхоза. – М, 1969. – 287с.
1284994
   Техпромфинплан лесопильно-деревообрабатывающего предприятия. – М, 1940. – 308с.
1284995
  Юрьев Н.М. Техпромфинплан машиностроительного завода. / Н.М. Юрьев, И.А. Кириллов. – М., 1957. – 232с.
1284996
   Техпромфинплан предприятий при новой системе планирования. – Минск, 1971. – 190с.
1284997
  Иванов Н.И. Техпромфинплан предприятия - одна из важнейших социалистических форм организации высокопроизводительной и рентабельной работы. : Автореф... канд. эконом.наук: / Иванов Н.И.; Моск. гос. эконом. ин-тут. – Москва, 1950. – 49 л.
1284998
  Тихонов Владимир Иванович Техпромфинплан предприятия и методика его разработки в условиях хозяйственной реформы / Тихонов Владимир Иванович. – Куйбышев
Часть 1. – 1971. – 125с.
1284999
  Конторович В.Г. Техпромфинплан промышленного предприятия / В.Г. Конторович. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1953. – 404с.
1285000
  Апанович М.М. Техпромфинплан промышленного предприятия / М.М. Апанович. – Х, 1967. – 128с.
<< На початок(–10)1281128212831284128512861287128812891290(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,