Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>
1257001
  Андрощук Г. " Справа Сальвадора Далі " й право слідування: роз"яснення Директиви ЄС // Інтелектуальна власність в Україні : науково-практичний журнал / ТОВ "Аспект-2003" ; Всеукр. Асоціація представників у справах інтелект. власності (патентних повірених) - ВААП. – Київ, 2015. – № 4. – С. 11-15. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1708-7422
1257002
  Райхель Ю. "Спотворення історії", або Як Путін у Пекіні погодився з применшенням ролі Червоної армії в поразці імперіалістичної Японії // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 10 вересня (№ 163). – С. 3
1257003
  Бережнюк О. "Спочатку - наука, а від неї - освіта..." // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 23 липня (№ 129). – С. 2


  Ректорові "Львівської політехніки" Юрію Бобалу - 70!
1257004
  Гаухман М.В. "Справа Бейліса" (1911–1913 рр.): версії сучасників і причини фабрикації (до сторіччя судового процесу) // Український історичний журнал : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України, Ін-т політ. етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (513), листопад - грудень. – С. 112-128. – ISSN 0130-5247


  "Справа Бейліса" — судовий процес у Києві, у вересні—жовтні 1913 року проти єврея Менахема Менделя Бейліса, звинуваченого в убивстві з ритуальною метою християнського хлопчика Андрія Ющинського. Справа набула розголосу не тільки в Києві та Україні, але ...
1257005
  Капсамун І. "Справа Гонгадзе - Подольського": 17 років / І. Капсамун, В. Торба // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 15-16 вересня (№ 163/164). – С. 4-5
1257006
  Журжа І. "Справа Грушевського" // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2016. – 29 вересня (№ 185). – С. 20
1257007
  Богдан С. "Справа ірландської мови" Франсіса Фегі й українська соціолінгвістика початку XX cтоліття // Українська мова : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т укр. мови ; редкол.: П. Гриценко, К. Городенська, О. Яцевська [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (65). – С. 74-88. – ISSN 1682-3540


  Розглянуто погляди мовознавців про час зародження української соціолінгвістики, висловлено міркування про ймовірні передумови її формування й джерельну основу, однією з яких можна вважати переклад праці Френсіса Фегі "Справа ірландської мови" Лесею ...
1257008
  Година А.О. "Справа Мазепи" у політично-правових поглядах Пилипа Орлика (на прикладі "Пактів і Конституції законів і вольностей Війська Запорозького) // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 124-126
1257009
   "Справа Манафорта": висновки для України / І. Капсамун, Н. Пушкарук, О. Цвєтков, А. Гетьманчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 листопада (№ 195). – С. 4-5


  "Ця ситуація не завдасть репутаційної шкоди, якщо нам вдалося переконати американців, що Україна раніше і сьогодні - це дві різні країни". Пол Джон Манафорт-молодший — американський юрист, лобіст і політичний консультант. З червня по серпень 2016 року ...
1257010
  Чижевський Р. "Справа не в тому, я приховую в Польщі своє коріння, просто мені ніяково цим хвалитися" / розмову вела Катерина Семчук // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2018. – 18 березня (№ 11). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Інтерв"ю з Робертом Чижевським, польським істориком, вчителем та головою Фонду "Свобода і демократія".
1257011
  Верба І. "Справа Сташевського" та Київський університет // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 1 (341). – С. 28-34. – ISSN 0869-3595


  Так звана "справа Сташевського" є однією з головних у біографії знаного російського і українського історика, професора Київського університету Євгена Дмитровича Сташевського (1884-1938).
1257012
  Капсамун І. "Справа Шеремета": контекст і підтекст // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 12-13 травня (№ 78/79). – С. 5


  Про враження від представленого в Києві фільму "Вбивство Павла".
1257013
  Голуб А.І. "Справа" дніпропетровської "філії СВУ" та Д.І. Яворницький // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : Збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 3. – С. 74-79. – ISBN 966-551-178-5
1257014
  Михайличенко Д. "Справа" О.Г. Либермана: 1938-1939 рр. // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 88-90. – ISSN 2076-1554


  Розглядається проваджування органами НКВС у 1938-1939 рр. "справи О.Г. Лібермана" - харківського економіста, майбутнього автора концепції економічної реформи 1965 року.
1257015
  Татарин А. "Справдешній художник!" : до 90-річчя від дня народження В.І. Штернберга, українського живописця, друга Тараса Шевченка // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2008. – № 2. – С. 9-11. – ISSN 0130-1799
1257016
  Григорьев С.И. "Справедливость же состоит в...". / С.И. Григорьев, Г.Я. Иньшин. – Барнаул, 1990. – 230с.
1257017
  Бугай Д.В. "Справедливость" в платоновских диалогах: "Апология Сократа" и "Критон" // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2013. – № 1. – С. 123-134. – ISSN 0042-8744
1257018
   "Справжні скарби нашої мови ..." : (До 100-річчя з виходу у світ "Словаря української мови" Б.Д.Грінченка // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2009. – № 1. – С. 2.
1257019
  Наєнко М. "Справжній державний муж...". Академік Сергій Єфремов і текст про вбивство Симона Петлюри. // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2018. – 29 листопада (№ 43/44). – С. 20-21


  "Щоденники" С. Єфремова.
1257020
  Шелест П.Ю. "Справжній суд історії ще попереду" : Спогади, щоденники, документи, матеріали / П.Ю. Шелест; НАНУ. Ін-тут політ. і етнонац. досліджень Центр. істор. політології; Пер. Г. Аркушина та ін.; За ред.:П.Ю.Шаповала. – Київ : Генеза, 2004. – 808с. – Тит. лист. на англ. мові. – ISBN 966-504-341-2
1257021
  Яровий О. "Справжня література веде вперед і вгору" / Розмову записала Анастасія Пєтушкова // Українська літературна газета. – Вишгород, 2013. – 17 травня (№ 10). – С. 12-13
1257022
  Булига О. "Справи давнини нашої..." Микола Гоголь - історик України // Сила м"якого знака, або Повернення Руської правди / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. – Вид. 2-ге, стер. – Київ : Українська прес-група, 2011. – С. 634-645. – (Бібліотека газети "День"). – ISBN 978-966-8152-22-1


  Мрія М. Гоголя про отримання посади на кафедрі всесвітньої історії Київського університету. Переписка з М. Максимовичем. Робота над написанням історії України.
1257023
  Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе / В.М. Горшенев. – М., 1972. – 256с.
1257024
  Горшене В.М. Способы и организационные формы правого регулирования в современный период коммунистического строительства : Автореф... докт. юр.наук: / Горшене В. М.; Урал. ГУ. – Свердловск, 1969. – 40л. – Бібліогр.:с.39-40
1257025
  Анастасова П Л. и др. Способы и приемы контроля знаний , умений и навыков по курсу общей биологии / П Л. и др. Анастасова. – Москва : Высшая школа, 1986. – 72с.
1257026
  Михайличенко Г.С. Способы и средства выражения в таджикском языке русских падежных отношений / Михайличенко Г.С. ; под ред. доцентов Таджиева Д.Т. и Власова А.К. ; М-во высш. образ. СССР, Тадж. гос. ун-т имени В.И. Ленина. – Сталинбад : [б. и.]
Ч. 1. – 1959. – 248 с.
1257027
  Кодухов В.И. Способы и средства выражения грамматических значений / В.И. Кодухов. – Л., 1959. – 40с.
1257028
  Хамед А С.М. Способы и средства оптимизации нагрузки в корпоративных компьютерных сетях. : Автореф... канд.техн.наук: 05.13.08 / Хамед С.М.А.-Б.; Нац.техн.ун-т Украины КПИ. – К, 1996. – 16л.
1257029
  Лахиани С. Способы и средства повышения эффективности задач оперативной диспетчеризации в параллельных притягательных системах : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.08 / Лахиани С.; КПИ. – Київ, 1995. – 16 с.
1257030
  Бесман И.И. Способы и сроки посева красного клевера и тимофеевки на сено и семена в условиях БССР. : Автореф... Канд.сельскохоз.наук: / Бесман И.И.; АН БССР. – Минск, 1953. – 16 с.
1257031
  Хруслова Т.Н. Способы и техника полива плодоносящих задерненных садов в Степи УССР : Автореф... кандидата с.-х.наук: / Хруслова Т.Н.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1966. – 17л.
1257032
  Маслов А.В. Способы и точность определения площадей / А.В. Маслов. – Москва : Геодезиздат, 1955. – 227 с.
1257033
  Бацманова Е.Г. Способы и устройства механизированной очистки оконных и фонарных остеклений зданий промышленных предприятий / Е.Г. Бацманова. – К, 1971. – 29с.
1257034
  Кравцов Н.Ю. Способы и формы защиты в гражданском праве // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2007. – № 3. – С. 187-190. – ISSN 1684-2618
1257035
  Лидин Г.Д. Способы извлечения и утилизация метана угольных месторождений за рубежом / Г.Д. Лидин. – М., 1957. – 87с.
1257036
  Каврайский В.В. Способы изображения земного шара на плоскости (картографич. проекции) / В.В. Каврайский. – Б.м. – 1 карта
1257037
  Козлова Е.И. Способы классификации электронных изданий в системе обязательного экземпляра документов // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 28-32. – ISSN 0869-608Х
1257038
   Способы компенсации некоторых погрешностей емкостного преобразователя в быстродействующих высокоточных мостовых измерителях перемещений. / Ф.Б. Гриневич, М.Н. Сурду, Г.И. Войченко, З.А. Зацеркивный. – Киев, 1979. – 23 с.
1257039
   Способы коррекции гипоксии в тканях: межвуз. сб. науч. тр.. – Нальчик, 1990. – 150с.
1257040
  Левшин Н. Способы маркировки экспрессивной лексики на страницах современных художественных произведений // Вопросы литературы : журнал критики и литературоведения / РОФ "Литературная критика" ; Ред. журн. критики и литературоведения "Вопросы литературы". – Москва, 2014. – № 4, июль - август. – С. 348-359. – ISSN 0042-8795
1257041
  Беккерт М. Способы металлографического травления / М. Беккерт, Х. Клемм. – Москва, 1988. – 400 с.
1257042
   Способы номинации в современном русском языке. – Москва, 1982. – 296с.
1257043
  Проценко И.Ю. Способы номинации возраста человека в испанском и украинском языках (на материале лексико-семантической группы "ребенок") // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2008. – Вип.18. – С. 18-30
1257044
  Журавлева Ирина Александровна Способы номинации и лексико-семантические процессы в современной французской геологической терминологии : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.05 / Журавлева Ирина Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1991. – 240л. – Бібліогр.:л.187-207
1257045
  Журавлева И.А. Способы номинации и лексико-семантические процессы в современной французской геологической терминоолгии : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Журавлева И. А.; КГУ. – Киев, 1991. – 24л.
1257046
  Смирнов М.П. Способы обезвисмучивания свинца / М.П. Смирнов, Л.Н. Кудряшова. – М., 1958. – 27с.
1257047
  Сорокина С.Я. Способы обеспечения исполнения гражданско-правовых обязательств между социалистическими организациями / С.Я. Сорокина. – Красноярск, 1989. – 97с.
1257048
  Леонова Г.Б. Способы обеспечения исполнения договора купли-продажи товаров, возникающие в силу закона // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 11 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2001. – С.16-35. – (Право ; № 2). – ISSN 0201-7385
1257049
  Буркова А. Способы обеспечения исполнения обязательства по английскому праву и их создание // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 5. – С. 37-42. – ISSN 1812-3910
1257050
  Монахов П.Ф. Способы обозначения направленного движения в современном немецком языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Монахов П.Ф. ; МВ и ССО РСФСР, 1-й Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – Москва, 1961. – 19 с.
1257051
  Баженова Ирина Сергеевна Способы обозначения эмоций и их роль в структуре художественного текста (на материале немецкоязычной художественной прозы) : Автореф... канд. филол.наук: 100204 / Баженова Ирина Сергеевна; Моск. ин-т иност. языков им Мориса Тореза. – М, 1990. – 32л.
1257052
  Малюк Антон Казимирович Способы образования и стилистическое функционирование амоциональной лексики полесского фольклора : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Малюк Антон Казимирович; Белорусск. гос. ун-т. – Минск, 1980. – 16л.
1257053
  Никитина Т.Н. Способы образования сложноподчиненных предложений в древнекитайском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Никитина Т. Н.; ЛГУ. – Л., 1958. – 19л.
1257054
  Фасеев Ф.С. Способы образования терминов в татарском литературном языке. : Автореф... канд. филолог.наук: / Фасеев Ф.С.; АН СССР. Ин-т языкознания. – М., 1961. – 40л. – Бібліогр.:с.37-38
1257055
  Акиев А.Ш. Способы образования форм множественного числа имен в лакском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Акиев А.Ш.; АН Груз. ССР. Ин-т языкознания. – Махачкала, 1964. – 19л.
1257056
  Карсонов В.А. Способы организации самостоятельной работы учащихся на уроках труда. / В.А. Карсонов. – Челябинск, 1988. – 67с.
1257057
  Терновский Способы отлова норки / Терновский, Ю.Г. Терновская. – Новосибирск, 1952. – 24 с.
1257058
  Финогина Л.Н. Способы отражения понятия пространства в некоторых типах традиционно безличных предложениях // Мова і культура : Наукове видання / Ін-т філології Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка ; Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні НАН України ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України. – Київ, 2005. – Вип. 8, т. 5, ч. 2 : Національні мови і культури в їх специфіці та взаємодії. – С. 294-297. – (Філологія)
1257059
  Злочевский С.Е. Способы оценки научной информации / С.Е. Злочевский, А.Н. Половинчик. – К., 1970. – 22с.
1257060
  Коконашвили Г.Н. Способы очистки и изучение свойств глюкоамилазы и а-амилазы плесневых грибов Aspergillus awamori и Aspergillus oryzal. : Автореф... Канд.биол.наук: 03.00.04 / Коконашвили Г.Н.; АН ГССР. – Тбилиси, 1977. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1257061
  Гапанович Л.В. Способы перевода IT-терминов // Збірник праць молодих учених Народної української академії / [редкол.: В.І. Астахова (голов. ред.) та ін.]. – Харків : Видавництво НУА, 2016. – С. 85-90. – ISBN 1993-5560
1257062
  Лаврентьева Е.С. Способы перевода метафорических моделей в поливекторном дискурсе // Вестник Московского университета. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2016. – С. 69-80. – (Теория перевода ; № 1). – ISSN 0201-7385


  "В статье рассматриваются возможности стратегий форенизации и доместикации для сохранения в переводе воздействующего потенциала метафорических моделей. На основе материалов британского издания The Economist методом сплошной выборки выявлены наиболее ...
1257063
  Победимова К.А. Способы перевода русских односоставных и неполных предложений на английский язык : Автореф... канд. филологич.наук: / Победимова К.А.; Первый Ленинградский гос. пед. ин-т иностр. яз. – Л., 1953. – 18л.
1257064
  Жиденко Л.А. Способы перевода фразеологизмов в художественном произведении через призму контекста (на материале романа Д. Кьюсак "Скажи смерти нет" // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 229-235. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1257065
  Вьюгова Б Т. Способы передачи значения совершенного вида русских глаголов с префиксом посредствами французского языка / Б Т. Вьюгова, . – Тула, 1968. – 48с.
1257066
  Вачнадзе Н.С. Способы передачи некоторых русских приставочных глаголов на грузинском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Вачнадзе Н.С.; Ин-т языковедения. – Тбилиси, 1972. – 32л.
1257067
  Топуриа Н.В. Способы передачи русского инфинитива на грузинский язык. : Автореф... канд. филолог.наук: 660 / Топуриа Н.В.; Тбилис. гос. ун-т. – Тбилиси, 1971. – 26л.
1257068
  Чудовская Т.С. Способы передачи французских антропозтонимов на русский и украинский языки (на материале романа О. Бальзака "Шуаны, или Бретань в 1799 году") // Східнослов"янська філологія : збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Горлівський держ. пед. ін. іноземних мов; Донецький національний ун-т. – Горлівка, 2010. – С. 336-341. – (Мовознавство ; Вип. 18). – ISSN 1992-9196
1257069
  Горленко О.А. Способы передачи чужой речи в народных говорах : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.02 / Горленко О. А.; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1972. – 23л.
1257070
  Лапатухин В.С. Способы печати. Проблемы классификации и развития. / В.С. Лапатухин. – М., 1976. – 272с.
1257071
  Гуревич Б.Н. Способы повышения геологической эффективности сейсмических исследований при прослеживании горизонтов нижнего кембрия на юге Сибирской платформы. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 131 / Гуревич Б.Н.; Иркут гос.ун-т. – Иркутск, 1971. – 22л.
1257072
  Хоу Цзюньшэн Способы повышения надежности информации в анкетном опросе : Автореф... канд. социологическихнаук: 22.00.02 / Хоу Цзюньшэн; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 17л.
1257073
  Скрипченко А.Ф. Способы повышения продуктивности лугов и пастбищ в Приморском крае / А.Ф. Скрипченко. – Владивосток
4. – 1960. – 23 с.
1257074
  Крутенко Е.Г. Способы повышения урожайности качеств семян гречихи в условиях юга Украины. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Крутенко Е.Г.; Всесоюз. селекционно-генет. ин-тут им. Т.Д.Лысенко. – Одесса, 1955. – 15л.
1257075
   Способы подбора коэффициентов в химических уравнениях.. – Казань, 1959. – 148с.
1257076
  Колодзейская М.В. Способы получения высоочищенных препаратов некоторых протеолитических ферментов и исследование их гетерогенности : Автореф... канд. биол.наук: / Колодзейская М.В.; АН УССР. Ин-т биохимии. – К., 1967. – 19л.
1257077
  Теплов М.Н. Способы получения цветных электрических искр / М.Н. Теплов. – 9 с.
1257078
  Карпович А.Е. Способы построения словарных дефиниций (на матер. имени прилагательного и английских толковых словарей учебного типа) : Автореф... канд. филол.наук: / Карпович А.Е.; Лен. гос. пед. ин-т. – Л., 1971. – 17л.
1257079
  Кореневский Д.Г. Способы построения функционалов автономного инерциального управления движением, не требующи бортовых интегригующих счетно-решающих устройств. / Д.Г. Кореневский, Ю.А. Карпачев. – К., 1976. – 76с.
1257080
   Способы применения и лечебное действие антибиотиков и синтетических препаратов. Сб. Ст.. – М., 1951. – 215с.
1257081
  Умников С.Д. Способы размещения клубней при квадратно-гнездовой посадке картофеля. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Умников С.Д.; М-во сел. хоз-ва РСФСР. Ленингард. с.-х. ин-т. – Ленинград-Пушкин, 1960. – 16л.
1257082
  Левина Р.Е. Способы распростронения плодов и семян / Р.Е. Левина. – М, 1957. – 357с.
1257083
   Способы расслоения орошаемых земель.. – К., 1990. – 103с.
1257084
  Иванов В.Х. Способы расчета и прогноза основных метеорологических характеристик и явлений погоды. / В.Х. Иванов. – М., 1978. – 364с.
1257085
  Толбаева Г.К. Способы реализации онтологических свойств английской письменной речи (На матер. науч. статьи, эссе и короткого рассказа ХХ в.) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Толбаева Г.К.; Москов. ин-т ин. яз. им. М. Тореза. – М., 1989. – 23л.
1257086
  Волхонский Андрей Способы рекламы сайта в интернете // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 3. – С. 58-61 : фото
1257087
  Полубоярова Л.А. Способы репрезентации адресата в тексте дневника // Вопросы гуманитарных наук / Издательство "Компания Спутник+". – Москва, 2005. – № 2. – С.129-136. – Библиогр.: 7 назв. – ISSN 1684-2626
1257088
  Коваль Н.С. Способы руководства самостоятельной работой поискового характера в начальных классах. : Автореф... Канд.пед.наук: 13.00.01 / Коваль Н.С.; Науч-исслед.ин-т.пед.УССР. – К, 1980. – 24л.
1257089
  Немченко В.Н. Способы русского словообразования (диахронический аспект): уч. пособие / В.Н. Немченко. – Горький, 1979. – 84с.
1257090
  Яковлева Ю.А. Способы самоопределения нетрадиционных религий // Человек : иллюстрированный научно-популярный журнал / Российская академия наук. Президиум. – Москва, 2008. – № 6. – С. 88-93. – ISSN 0236-2007
1257091
  Сагирова Л.В. Способы самопрезентации врача на медицинских интернет-блогах // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 151-156. – ISSN 2522-493X
1257092
  Таджиев Д.Т. Способы связи определени я с определяемым в современном таджикском литературном языке. / Д.Т. Таджиев. – Сталинабад, 1955. – 72с.
1257093
  Сергунина Т.А. Способы семантизации слов в "Толковом словаре живого великорусского языка" В.И. Даля // Міжнародна науково-практична конференція "Сучасний вимір філологічних наук" : 21-22 лип. 2017 р. / "Сучасний вимір філологічних наук", міжнар. наук.-практ. конф. – Львів : Логос, 2017. – С. 92-96
1257094
  Гучапшева Э.Т. Способы семантического согласования адъективно-субстаниивных словосочетаний в современном английсокм языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.04 / Гучапшева Э.Т.; Моск.гос.лингвист.ун-т. – М, 1990. – 20л.
1257095
  Халилов Р.Ю. Способы синтаксической связи слов в современном азербайджанском языке. : Автореф... Канд.филолнаук: / Халилов Р.Ю.; Ком-т высш. и сред.спец.образования Совета Мин.Аз.ССР. – Баку, 1960. – 21л.
1257096
  Шумович А. Способы снизить риск невозврата кредита // Антикризисный менеджмент : научно-практическое издание / Компания "МЕНЕДЖМЕНТ-21". – Киев, 2009. – № 10. – С. 30-39
1257097
  Иванов Л.И. Способы совершенствования метода общей глубинной точки при поисках нефтегазоносных структур. : Автореф... канд. геол.наук: 01.04.12 / Иванов Л.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-тут геологии и геофиз. – Новосибирск, 1974. – 28л.
1257098
  Мицко В.Ю. Способы совместного выращивания кукурузы с зернобобовыми культурами на силос в лесостепной зоне Львовской области. : Автореф... канд. с.-х.наук: 06.538 / Мицко В.Ю.; Львов. с.-х. ин-т. – Львов, 1970. – 19л.
1257099
   Способы согласования акустических пьезопреобразователей с фидерной линией.. – Х., 1976. – 31с.
1257100
  Рочняк А.М. Способы соедиения макросинтагматических конструкций в тексте : Автореф... канд. филол.наук: 10.664 / Рочняк А.М.; Львовск. гос .ун-т. – Львов, 1972. – 20л.
1257101
  Харитонович Ф.Н. Способы создания защитных лесных полос / Ф.Н. Харитонович. – М.Л., 1949. – 60с.
1257102
  Белобородов Василий Михайлович Способы создания лесных культур дуба в южной части Молдавской ССР : Автореф... канд. с.-х.наук: 560 / Белобородов Василий Михайлович; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1969. – 22л.
1257103
  Юркин С.Н. Способы создания полезащитных лесных полос и их эффективность в лесостепи Горьковской области : Автореф... канд. сельскохоз.наук: / Юркин С.Н.; Горьковский сельскохоз. ин-т. – М., 1967. – 23л.
1257104
  Рубанов В.С. Способы создания поляризационно-частотной невзаимности в кольцевых ОКГ / В.С. Рубанов, Л.Н. Орлов. – Минск, 1971. – 80 с.
1257105
  Даньшин М.В. Способы сокрытия преступлений террористической направленности // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 85. – С. 144-150. – ISSN 0201-7245
1257106
  Протасов В.Р. Способы сохранения ихтиофауны при различных видах подводных работ. / В.Р. Протасов. – М., 1982. – 88с.
1257107
  Абдуллаев И.Н. Способы сравнения в азербайджанском языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Абдуллаев И.Н. ; Азерб. гос. ун-т. – Баку, 1974. – 29 с.
1257108
  Чечет Р.Г. Способы стилизации разговорной речи в прозе А.И.Куприна. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Чечет Р.Г.; АН УССР. Ин-т языковедения им. А.А.Потебни. – К., 1989. – 22л.
1257109
  Кудряшова И.В. Способы трансляции народного зодчества в архитектуре модернизма. Ле Корбюзье / И.В. Кудряшова, А.С. Мартыненко // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 64-74 : рис. – Библиогр.: 16 назв. – ISSN 2077-3455
1257110
  Сулакшин С.С. Способы удаления продуктов разрушения и их теоретические основы / С.С. Сулакшин, П.С. Чубик. – Томск, 1980. – 89с.
1257111
  Костенецкий О.Н. Способы улучшения качества конвертерной стали. / О.Н. Костенецкий. – Днепропетровск, 1961. – 42с.
1257112
  Гаинцев Ю.В. Способы уменьшения погрешностей при определении моментов и пускового тока асинхронных двигателей / Ю.В. Гаинцев. – М., 1963. – 12с.
1257113
  Рутманис Л.А. Способы управления преобразователями частоты с непосредственной связью и искусственной коммутацией / Л.А. Рутманис, Я.П. Дрейманис, О.И. Аржаник. – Рига : Зинатне, 1976. – 158 с.
1257114
  Лэй Е. Способы управления собеседником // Актуальные проблемы современной науки : информационно-аналитический журнал / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам. – Москва, 2009. – № 1 (45). – С.69-71. – ISSN 1680-2721
1257115
  Олейник В.Ф. Способы усвоения значения слов и пути их формирования у учащихся : Автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Олейник В. Ф. ; НИИ психологии УССР. – Киев, 1977. – 25 с.
1257116
  Гордин В.М. Способы учета влияния рельефа местности при высокоточных гравиметрических измерениях / В.М. Гордин. – М, 1974. – 89с.
1257117
  Верлань Д.А. Способы формирования интегральных динамических моделей нелинейных систем регулирования / Д.А. Верлань, К.С. Чевская // Математичне та комп"ютерне моделювання : збірник наукових праць / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2015. – С. 24-36. – (Технічні науки ; Вип. 12). – ISSN 2308-5916
1257118
  Юзефяк С. Способы формирования педагогической компетенции студентов-русистов Краковского педагогического университета в свете антропоцентрического подхода // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 22. – С. 272-276. – ISSN 2307-4558


  У статті йдеться про теоретико-практичну підготовку студентів російської філології Педагогічного університету в Кракові щодо проведення уроків російської мови в початкових і середніх школах. Автор, посилаючись на дослідження у глотодидактиці, ...
1257119
   Способы форсированного прохождения горных выработок.. – Х., 1932. – 59с.
1257120
  Брега Викторика Михайловна Способы характеристики человека и предмета по их "неотчуждаемой собственности" во французском и молдавском языках : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.05 / Брега Викторика Михайловна; ЛГУ. – Л., 1980. – 21л.
1257121
  Удовиченко С.А. Способы хищений в банковских структурах // Проблеми законності : Республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2006. – Вип. 82. – С. 202-208. – ISSN 0201-7245
1257122
  Савин М.Г. Способы электромагнитного мониторинга очага землетрясений / М.Г. Савин, И.И. Рокитянский // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2011. – Т. 33, № 3. – С. 140-143. – Бібліогр.: с. 143. – ISSN 0203-3100
1257123
  Вагерич Ф.Ю. Способы эффективного использования карбамида в кормлении коров и молодняка. : Автореф... Канд.с-х.наук: 551 / Вагерич Ф.Ю.; Львовский зоовет.ин-т. – Львов, 1969. – 23л.
1257124
  Кондратюк А. Спостереження : оповідання // Харків LIT : літературно-художній та громадсько-політичний журнал / Нац. спілка письменників Україн ; Харків. орг. нац. спілки письменників України ; голов. ред. Л. Тома ; редкол.: М. Славинський, В. Брюгген, А. Тимченко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 6. – С. 50-59
1257125
  Лозицький В.Г. Спостереження аномально вузьких емісій спектральних ліній у сонячних спалахах / В.Г. Лозицький, Н.Й. Лозицька, М.Ю. Гордовський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 17-21. – (Астрономія ; вип. 35)


  Дослідження І+-V [подано формулу] профілів спектральних ліній FeI 5434.5 та 5446.9 A у двох сонячних спалахах балів SB та 2B показано, що в деякі моменти півширина центральних емісійних піків менша 10 mA, що відповідає практично нульовим турбулентним ...
1257126
  Самокиш І. Спостереження астрономів-волонтерів сколихнуло світ. Уперше наука всерйоз розглядає гіпотезу про існування позаземної цивілізації. Що про це думають українські дослідники? // День : щоденна українська газета. – Київ, 2015. – 20 жовтня (№ 189). – С. 3


  Свою думку висловив професор Київського національного університету імені Т. Шевченка та директор Київського планетарію Клим Чурюмов.
1257127
  Максимюк П.О. Спостереження в"язкості границь зерен в Al - Cu - Ni сплавах методом внутрішнього тертя / П.О. Максимюк, 1958. – С. 85-88
1257128
  Братійчук М.В. Спостереження геостаціонарних об"єктів в Ужгороді / М.В. Братійчук, В.П. Єпішев, І.І. Мотрунич // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 126-133. – (Астрономія ; вип. 33)


  Аналізуються результати багаторічних спостережень геостаціонарних супутників (ГСС) на фотокамері СБГ (D = 425 мм, F = 775 мм) в Ужгороді. Описана методика спостережень ГСС та їх обробки. Даються оцінки точності визначення координат ГСС.
1257129
  Корнієнко М.Є. Спостереження граткових мод рідкого CS2 в області сумарних коливальних смуг ІЧ поглинання / М.Є. Корнієнко, О.В. Круть // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 345-357. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Запропонована і реалізована ідея спостереження граткових мод рідин у високочастотній області складених коливальних смуг. На прикладі дослідження спектрів ІЧ поглинання CS2 при кімнатній температурі встановлені нові квантові закономірності рідкого стану ...
1257130
   Спостереження дотичних покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету та електронний секундомір для реєстрації моментів цих явищ / С.М. Окулов, Ф.Є. Хлистун, О.К. Осипов, О.А. Чешков, М.І. Буромський, В.Й. Мазур, С.С. Тряшин, І.Г. Тарасов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 120-126. – (Астрономія ; вип. 33)


  Наводяться результати спостережень двох дотичних покриттів зірок Місяцем 7 липня 1991 р. та 20 серпня 1992 р. Описується конструкція електронного секундоміра із запам"ятовуючим пристроєм для реєстрації моментів явищ при спостереженнях дотичних покриттів.
1257131
   Спостереження дотичних покриттів зірок Місяцем у 2004-2005 рр. / В. Клещонок, М. Буромський, Б. Скорітченко, І. Хатько, С. Камінський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 56-58. – (Астрономія ; Вип. 44). – ISSN 1728-3817


  Представлено опис експедицій Астрономічної обсерваторії Київського національного університету імеш Тараса Шевченка по спостереженню дотичних покритів зірок Місяцем в період 2004-2005 pp. Для успішних спостережень наведені таблиці моментів покриттів та ...
1257132
   Спостереження дотичного покриття зірки 104 m Тauri Місяцем / О.К. Осипов, М.І. Буромський, В.Й. Мазур, С.С. Тряшин, І.Г. Тарасов // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наводяться результати спостереження дотичного покриття зірки 104 m Тauri Місяцем 19 - 20 серпня 1995 р.
1257133
  Тетерський Т.Б. Спостереження за видимим рухом Сонця у зв""язку з вивченням географії в школі / Т.Б. Тетерський. – Київ : Радянська школа, 1960. – 76 с.
1257134
  Прилюк Д.М. Спостереження і дослідження фактів журналістом / Д.М. Прилюк. – Київ, 1974. – 132с.
1257135
   Спостереження іон-фосфатних коливань макромолекули ДНК / Л.А. Булавін, С.Н. Волков, С.Ю. Кутовий, С.М. Перепелиця // Доповіді Національної академії наук України : Математика. Природознавство.Технічні науки. Науково-теоретичний журнал Президії НАНУ / Національна академія наук України. – Київ, 2007. – № 10
1257136
  Сіжук А.С. Спостереження когерентного перевипромінювання пару HF у багато прохідній комірці Уайта // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  У роботі продемонстровано інфрачервоний Фур"є спектр пару фторводню (формула HF) при кімнатній температурі та тискові порядку 1 Па. Була спостережена група відносно щільно розташованих ліній поглинання та перевипромінювання біля резонансного ...
1257137
  Крашенінніков С.М. Спостереження над будовою яредного апарата Chilodonella cyprini та Blepharisma sp. / С.М. Крашенінніков. – К., 1936. – 177-200с.
1257138
  Неводовський Г.С. Спостереження над грибковими хворобами польових рослин за час вегетації 1925 року. / Г.С. Неводовський. – К., 1925. – 16с.
1257139
  Сербенська О. Спостереження над деякими засадами мовної практики Івана Франка // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2016. – 6-12 жовтня (№ 40). – С. 10-11
1257140
  Галас Б. Спостереження над лексикографічними нотатками М. Павлика // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2015. – Вип. 20. – C. 44-49
1257141
  Холодний М.Г. Спостереження над мікрофлорою сірчаних та залізистих вод Кавказу / М.Г. Холодний. – 13-31с.
1257142
  Криворучко Н.В. Спостереження над модифікацією образу Мальви Кожушної в романі В. Земляка "Лебедина зграя" і фільмі "Вавілон-XX" І. Миколайчука / Н.В. Криворучко, Н.П. Олійник // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики художнього тексту) : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2014. – Вип. 17. – С. 94-101. – ISBN 978-966-383-565-5. – ISSN 2313-1802
1257143
  Пащенко В.М. Спостереження над специфікою вокалізму східнополіської системи діалектних мікросистем / В.М. Пащенко, В.М. Бережняк // Література та культура Полісся : наукове видання / Ніжинський держ. університет ім.Миколи Гоголя. – Ніжин, 2007. – Вип. 34 : Проблеми історії, філології та культури в сучасних дослідженнях. – С. 8-18
1257144
  Лучканин С Спостереження над сучасним румунським шевченкознавством (після грудня 1989): нові здобутки і наявні проблеми // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 275-283


  У статті досліджується стан сучасного шевченкознавства в Румунії, досягнення та проблеми, зокрема останнього десятиріччя
1257145
  Демчишин М.Г. Спостереження передзсувних деформацій і прогноз стійкості схилів / М.Г. Демчишин, І.І. Колтунов // Геологічний журнал : Науковий журнал. – Київ, 2005. – № 3. – С. 23-29 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0367-4290
1257146
   Спостереження Персеїд у 1992 році / В.Г. Кручиненко, О.М. Шайдо, Ю.Г. Тарануха, О.О. Рожило, С.С. Єрьомін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 84-88. – (Астрономія ; вип. 33)


  Описана фотографічна та телевізійна апаратура, що використана під час спостережень потоку Персеїд-92. Вперше в практиці метеорних спостережень використані телевізійні установки разом зі спеціальною апаратурою та програмним забезпеченням для цифрової ...
1257147
   Спостереження пилових джетів в кометі 81Р/Вільд / К. Чурюмов, В. Клещонок, О. Баранський, В. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 59-62. – (Астрономія ; Вип. 48). – ISSN 1728-3817


  На основі власних спостережень 27-28.03.2010 р. структури коми в кометі 81Р/Вільд виявлені дві активних ділянки на поверхні ядра. Вісь обертання ядра комети на момент спостережень мала позиційний кут в картинній площині [приблизно дорівнює] 127 [+ або ...
1257148
   Спостереження повного затемнення сонця 29 березня 2006 року експедицією Київського національного університету імені Тараса Шевченка / В. Івченко, В. Єфіменко, М. Буромський, В. Данилевський, Г. Кіліч, В. Клещонок, В. Лозицький, Ю. Тарануха, А. Сухоруков, К. Чурюмов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 54-57. – (Астрономія ; Вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Наведено основні завдання та попередні результати наукової експедиції Київського національного університету імені Тараса Шевченка зі спостережень повного сонячного затемнення 26 березня 2006 р. в Анталії (Туреччина), а також короткий опис використаного ...
1257149
   Спостереження повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року науковою експедицією Київського університету / Тельнюк-Адамчук, В.М. Єфіменко, В.О. Данилевський, М.І. Дзюбенко, Л.М. Курочка, К.І. Чурюмов, М.І. Буромський, В.Н. Криводубський, І.П. Крячко, М.Д. Курмей, О.А. Молотай, Ю.Г. Тарануха // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 41-47. – (Астрономія ; вип. 36)


  Подано основні завдання та попередні результати наукової експедиції Київського університету зі спостереження повного сонячного затемнення 11 серпня 1999 року.
1257150
  Кравцов Ф. Спостереження покриттів зір астероїдами методом розгортки їхніх зображень у 2008-2011 рр. / Ф. Кравцов, І. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 52-54. – (Астрономія ; Вип. 49). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати спостережень покриттів зірок астероїдами методом часової розгортки їхніх зображень за допомогою телескопа АЗТ-8 на спостережній станції в с. Лісники у 2008-2011 рр. Results of observations of asteroid occultation by the method of ...
1257151
  Кравцов Ф. Спостереження покриттів зірок астероїдами за допомогою ПЗЗ-камери у 2005-2007 роках / Ф. Кравцов, І. Лук"яник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 52-57. – (Астрономія ; Вип. 45). – ISSN 1728-3817


  Наведені результати спостережень зірок астероїдами методом часової розгортки їхніх зображень за допомогою телескопа АЗТ-8 з ПЗЗ-камерою ST-8 MXE на спостережній станції в с. Лісники у 2005-2007 рр. Надані рекомендації по спостереженню покриттів зірок ...
1257152
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1996-1997 pp. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 69-71. – (Астрономія ; вип. 35)


  Наводяться результати спостережень покриттів 79 зірок Місяцем.
1257153
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету у 1998 р. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 55-61. – (Астрономія ; вип. 37)


  Наводяться результати спостережень покриттів 62 зірок Місяцем та відомості про їх попередні редукції.
1257154
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Київського університету у 1999 р. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 30-35. – (Астрономія ; Вип. 38)


  Наведено результати візуальних спостережень покриттів 58 зірок Місяцем та відомості про їх редукції за методом Бесселя.
1257155
  Павленко П.П. Спостереження покриттів зірок Місяцем в Астрономічній обсерваторії Харківського університету в 1993-1995 рр. // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 90-91. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Публікуються результати 47 спостережень моментів покриттів зірок Місяцем, виконаних на Астрономічній обсерваторії Харківського державного університету в 1993-1995 рр.
1257156
   Спостереження покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2000-2002 роках / О.К. Осипов, М.І. Буромський, Л.В. Казанцева, Ю.Г. Бабенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 31-34. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  Наведено 124 зареєстрованих моментів покриттів зірок Місяцем за візуальними та ПЗЗ-спостереженнями на Астрономічній обсерваторії Київського університету у 2000-2002 роках.
1257157
   Спостереження покриттів зірок Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету та її спостережній станції в с. Лісники в 1990 р. / О.К. Осипов, Ф.І. Кравцов, В.Й. Мазур, М.І. Буромський, А.О. Житецький, Л.В. Казанцева // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 72-76. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Повідомляються результати спостережень покриттів Місяцем 65 зір.
1257158
   Спостереження покриттів зірок та планет Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1991-1992 рр. / О.К. Осипов, М.І. Буромський, Л.В. Казанцева, В.Й. Мазур // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – С. 113-119. – (Астрономія ; вип. 33)


  Повідомляються результати спостережень покриття 115 зірок та планети Марс Місяцем.
1257159
  Осипов О.К. Спостереження покриттів зірок та планет Місяцем на Астрономічній обсерваторії Київського університету в 1993-1995 рр. / О.К. Осипов, М.І. Буромський // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 82-89. – (Астрономія ; Вип. 34)


  Повідомляються результати спостережень покриттів 167 зірок та планети Венери Місяцем.
1257160
  Євтушевський О.М. Спостереження полярних сяйв поблизу Києва у 2001 році // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 44-46. – (Астрономія ; Вип. 39/40). – ISSN 1728-3817


  За даними візуальних спостережень середньоширотних полярних сяйв під час двох потужних магнітних бур одержано оцінки їх основних просторових характеристик. Розрахунки зроблено з використанням спостереженої кутової висоти над горизонтом нижнього краю ...
1257161
   Спостереження природних явищ у Східних Карпатах : що і як спостерігати для книги "Літопис природи"? : (порадник для робітників лісової охорони заповідників та національних природних парків) / Луговой О.Є. [ та ін.]. – Ужгород, 2009. – 120 с.
1257162
  Маслійчук В. Спостереження про вбрання підлітка в Харківському намісництві (1780-ті - 1790-ті рр.) // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2010. – № 5 (345). – С. 29-34. – ISSN 0869-3595
1257163
  Дзюбенко М.І. Спостереження сонячного затемнення 11 липня 1991 р. експедицією Київського університету / М.І. Дзюбенко, Л.М. Курочка, Тельнюк-Адамчук // Вісник Київського університету / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 100-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 6)


  Подано інформацію про участь астрономів Київського університету в експедиції, яка здійснювалась з метою спостереження повного сонячного затемнення, що відбулося 11.07.91 р. в Бразилії (дослідження структури та динаміки сонячної корони) та в Мексиці ...
1257164
  Шевченко В.М. Спостереження як один із основних оперативно-розшукових заходів при розслідуванні та розкритті корупційних діянь в органах судової влади України // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 325-328
1257165
  Зуєв Ю.І. Спостереження як система / Ю.І. Зуєв, В.В. Бородкін // Філософські проблеми сучасного природознавства : міжвідомчий науковий збірник / [Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка]. – Київ : Вид-во Київ. ун-ту, 1972. – Вип. 27
1257166
  Хміль С. Спостережні обмеження на космологічну сталу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 29-33. – (Астрономія ; Вип. 46). – ISSN 1728-3817


  Подано короткий огляд основних методів визначення космологічної сталої ? із спостережень. A short rewiev of the principal methods for determination of the cosmological constant ? is given.
1257167
  Баран О. Спостережувана еволюція конвективних потоків у сонячній фотосфері (поле швидкостей) / О. Баран, М. Стоділка // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 25-27. – (Астрономія ; вип. 1 (51)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено еволюцію поля вертикальних швидкостей фотосферної конвекції Сонця шляхом розв"язку нерівноважної інверсної задачі переносу випромінювання за спостережуваними профілями лінії нейтрального заліза ?? 639,3 нм. Профілі отримані з високою ...
1257168
  Шкіря Г.Ю. Спостерігачі від громадських організацій як суб"єкти виборчого процесу // Правове регулювання економіки : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Держ. вищий навч. заклад "Київський нац. економіч. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2009. – № 9. – С. 160-169
1257169
  Тимошенко Ю. Спостерігачі матимуть усе, що треба. Ліхтарики й навіть протигази, якщо газами труїтимуть // Дзеркало тижня. – 200з. - 27 грудня


  [Бесіда з лідером БЮТ стосовно шляхів реалізації її ідеї про запрошення спостерігачами на виборах Президента України 2004 р. представників діаспори]
1257170
  Атаманчук В. Спотворення духовних цінностей у трагікомедіях Миколи Куліша "Народний Малахій" та Володимира Винниченка "Пророк" // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Хмельн. гуманітарно-пед. акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2017. – Вип. 6. – C. 9-19. – ISSN 2411-4146
1257171
  Басюк О.В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Басюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 17 с. – Бібліогр.: 6 назв
1257172
  Басюк О.В. Спотворення інформації в процесі спілкування як засіб здобуття соціального схвалення в юнацькому віці : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Басюк Оксана Валеріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 192 л. – Додатки: л. 179-192. – Бібліогр.: л. 163-178
1257173
  Фарина У.О. Спотворення образу пуританина Ефраїма Кебота ("Desire Under the Elms" Юджина О"Ніла) у перекладах, здійснених у радянську добу // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 465-468. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1257174
  Боронь О. Спотворення Шевченкових текстів // Слово Просвіти : всеукраїнський культурологічний тижневик. – Київ, 2018. – 20-26 вересня (№ 38). – С. 10-11
1257175
  Берзин А.А. Спотсменам об органах чувств / А.А. Берзин. – Изд. 2-е. – М, 1967. – 64с.
1257176
  Павличко Д. Спочатку : поезії / Дмитро Павличко. – Київ : Основи, 2009. – 128 с. – ISBN 978-966-500-304-5
1257177
  Кіт Л. Спочатку був майдан // Київський університет. – Київ, 2014. – Листопад (№ 16/17). – С. 3 : фото


  Як розпочинався Євромайдан рік тому.
1257178
  Замаровський В. Спочатку був Шумер / В. Замаровський. – Київ : Веселка, 1983. – 207с.
1257179
  Коваль А.П. Спочатку було Слово : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – Київ : Либідь, 2001. – 312с. – ISBN 966-06-0184-0
1257180
  Коваль А.П. Спочатку було Слово. Крилаті вислови біблійного походження в українській мові : Крилаті вислови біблійного походження в українській мові / А.П. Коваль. – Вид. 2-ге. – Київ : Либідь, 2012. – 311, [1] с. : портр., іл. – На пошанування пам"яті проф. Алли Петрівни Коваль - до 90-ліття від дня народж. - Короткий слов.: с. 296-302. - Алфавіт. покажч.: с. 303-309. – ISBN 978-966-06-0623-4
1257181
  Ярмоленко Н. Спочатку було слово... : (проблема походження паремійної прози) // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2003. – Вип. 47. – С. 140-148. – (Філологічні науки)
1257182
  Голованенко Володимир Спочатку він возив із Криму // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2010. – № 8 (145). – С. 6 : Фото
1257183
  Слюсаренко Ю.Т. Спочатку небо, потім Майдан : (роман) / Юрій Слюсаренко. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2017. – 445, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим.


  У пр. № 1712697 напис: Науковій бібліотеці ім. М. Максимовича від автора. 14.06.2017 р. Підпис.
1257184
  Алексєєв Ю.М. Спочатку побудувати школи... / Ю.М. Алексєєв. – Київ : Експрес-об"ява, 1998. – 95с. : іл. – ISBN 966-7111-11-3
1257185
  Райхель Ю. Спочатку ракетний, тепер ядерний шантаж, або Чому північнокорейські військові виступають проти реформ // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 15). – С. 9
1257186
  Акіменко В.В. СППР з оптимального керування процесами підтоплення територій / В.В. Акіменко, С.О. Митрохін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 65-68. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 4). – ISBN 978-617-571-003-6. – ISSN 1812-5409


  Побудовано модель СППР з оптимального керування процесам підтоплення територій. Розроблено алгоритм функціонування системи та підтримки прийняття управлінських рішень. Ключові слова: прийняття рішення, оптимальне керування, процес підтоплення ...
1257187
   Справа : беларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск : Смэлтак. – ISBN 978-985-6998-56-3
Вип. 1. – 2015. – Текст укр. та білорус.
1257188
   Справа : еларус.-укр. альманах Т-ва укр. літаратуры пры Саюзе беларус. пісьменнікау. – Мінск : Смэлтак. – ISBN 978-985-6998-70-9
Вип. 2. – 2015. – Текст укр. та білорус.
1257189
  Лиховид І. Справа "ГПУ проти ЗНО" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 30 березня (№ 55). – С. 11


  "...Затягування слідства щодо фальсифікації результатів зовнішнього незалежного оцінювання негативно позначається на вступній кампанії, переконані експерти".
1257190
  Жолоб М.П. Справа "Польської організації військової" та репресії проти поляків України упродовж 1930-х років // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 43-46. – ISSN 2076-1554
1257191
  Білокінь С. Справа "Спілки визволення України" й перспективи її дальшого вивчення // Історіографічні дослідження в Україні / НАН України ; Ін-т історії України ; голов. ред. В.А. Смолій. – Київ, 2012. – Вип. 22 : "Інститут історії України на зламі епох, у світлі традицій та перетворень. 75 років інституціонального буття.": Доповіді та матеріали: Міжнар. наук. конференції 20-21 жовтня 2011 року. – C. 385-443
1257192
  Пристайко В. Справа "Спілки Визволення України. Невідомі документи і факти / Володимир Пристайко, Юрий Шаповал. – Київ : Інтел, 1995. – 448с. – Парал. тит. арк. англ. мовою. – ISBN 5-7702-1073-9
1257193
  Кучер О. Справа Lubanga: практичні питання притягнення до індивідуальної кримінальної відповідальності // Тези наукових студентських доповідей з актуальних проблем міжнародного права на науковій конференції студентів, аспірантів, молодих вчених "Шевченківська весна 2013" : cпец. випуск Київ. студент. журн. міжнар. права Jus Gentium / "Шевченківська весна 2013", наук. конф. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 88-91
1257194
  Морозов О. Справа академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – № 4. – С.55-56
1257195
   Справа Академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 1. – С. 71-87
1257196
   Справа Академіка К.В. Харламповича // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С. 63-73
1257197
  Герасименко Н.О. Справа Андрія Безбородька у висвітленні Олександра Лазаревського // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2010. – № 3 (492). – С. 166-174. – ISSN 0130-5247
1257198
  Огаркова Т. Справа Антонена Арто // Критика. – Київ, 2012. – Листопад - Грудень, (число 11/12). – С. 35-36. – ISSN 1563-6461
1257199
   Справа Бейліса: погляд із сьогодення = The Beylis" trial: current perspectives : тези міжнар. наук. конф. до 80-річчя закінчення процесу у справі Бейліса : Київ, 28-29 жовт. 1993 р. – Київ : Інститут національних відносин і політології НАН України, 1994. – 112, [1] с., включ. обкл. – Парал. тит. арк англ. - Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 5-7702-0792-2
1257200
  Рогатюк І. Справа боротьби зі злочинністю / І. Рогатюк, Ю. Мірошник // Прокуратура. Людина. Держава : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 10-17
1257201
   Справа в Русі // Український юрист : журнал сучасного правника / ПрАТ "Юридична практика" ; голов. ред. М. Сисоєнко. – Київ, 2018. – № 1/2 (181/182), січень - лютий. – С. 22-24. – ISSN 1726-3077


  Законодавство Київської Русі відрізнялось винятковим гуманізмом, відсутністю смертної кари та розгалуженою системою штрафних санкцій.
1257202
  Мох Р. Справа в селе Клекотине, 1849
1257203
   Справа варта результатів // Київський університет. – Київ, 2017. – Травень (№ 5). – С. 5


  Один із найкращих результатів за всю історію участі України у найпрестижнішому студентському змаганні з міжнародного права - судових дебатів імені Філіпа Джессапа - показала команда Ін-ту міжнародних відносин КНУ, яка днями повернулася з Вашингтона. ...
1257204
  Коломійченко І.І. Справа Великого Жовтня в трудових звершеннях народу / І.І. Коломійченко. – Київ, 1977. – 48с.
1257205
  Сторожук О.О. Справа всенародна / О.О. Сторожук. – Киев, 1983. – 94с.
1257206
   Справа всієї партії, всього народу. Бібліогр. покажчик. – Київ, 1962. – 64с.
1257207
   Справа всіх і кожного. – Дніпропетровськ, 1984. – 86с.
1257208
  Дрозд В.В. Справа всього життя / В.В. Дрозд. – К., 1980. – 133с.
1257209
  Василевський О.М. Справа всього життя / О.М. Василевський. – Київ, 1989. – 588с.
1257210
   Справа всього життя // Молодь України. – Київ, 2014. – 14 лютого (№ 3/4). – С. 6


  Розповідь про людину, яка здобула і відкрила пам"ятник Тарасу Шевченку у Києві.
1257211
  Селіванов А. Справа всього життя професора Леоніда Юзькова // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України. – Київ, 2013. – № 1. – С. 105-106
1257212
  Селіванов А. Справа всього життя професора Леоніда Юзькова (до 75-річчя видатного вченого-конституціоналіста) // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 29 січня (№ 18). – С. 5
1257213
  Поперенко Л. Справа вченого у надійних руках // Київський університет. – Київ, 2018. – Січень (№ 1). – С. 5


  "У минулому році відбувся перший випуск бакалаврів із числа тих студентів, які прийшли на 2-й курс фізичного факультету КНУ після закінчення Київського оптико-механічного коледжу. Він став підрозділом нашого університету ще в 2012 році, коли ...
1257214
   Справа вчителя живе в учнях // Київський університет. – Київ : Київський університет, 2012. – Грудень (№ 18/19)


  "Колектив університету вшанував пам"ять Михайла Ульяновича Білого - член-кор. НАНУ, ректора університету (1970-1985), заслуженого діяча науки, заслуженого професора університету, учасника бойових дій ВВВ. На фізичному ф-ті з нагоди 90-річчя від дня ...
1257215
  Леп"явко С. Справа Гамберіні (про початки козацької дипломатії) // Сіверянський літопис : всеукраїнський науковий журнал / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2000. – № 2. – С.17-22
1257216
  Панькевич Марта Справа ЕПЛ до Держгеонадр про оскарження Переліку відомостей, що становлять службову інформацію // Екологія. Право. Людина / Міжнар. благодійна орг. "Екологія - Право - Людина". – Львів, 2015. – № 23/24 (63/64). – С. 86-91. – Бібліогр.: 10 назв
1257217
  Кредісов А.І. Справа життя / Анатолій Кредісов. – Київ : Знання України, 2011. – 140 с., [32] с. фотоіл. – Бібліогр.: с. 134-139. – ISBN 978-966-316-294-2
1257218
  Королюк В. Справа життя професора Юзькова (до 75-річчя з дня народження першого голови Конституційного Суду України Леоніда Юзькова) // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України ; НПУ ім. Драгоманова ; Ін-т політології. – Київ, 2013. – № 2 (128). – С. 113-115
1257219
  Ткаченко О.А. Справа життя: умова розвитку зрілої особистості : монографія / Олександр Ткаченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Компринт, 2018. – 329, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 251-277. – ISBN 978-966-929-765-5
1257220
  Рафаель Д. Справа Жулинських // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 11 (124). – С. 42-44. – ISSN 1996-1561


  Вклади творчої еліти осіли в кишенях міністерських функціонерів
1257221
  Лаврик А. Справа Жулинських / А. Лаврик, Д. Рафаель // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2010. – № 8 (121). – С. 26-29. – ISSN 1996-1561


  Творчу еліту країни втягнули в аферу з кредитною спілкою
1257222
  Пелікан Я. Справа і бізнес університету // Дух і літера / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2008. – № 19, спец. вип. : Університетська автономія. – С. 137-144
1257223
  Мордвінцев В.М. Справа Ієремії та Єпіфанія // Людина і світ, 1978. – № 2
1257224
   Справа Іспанії - не приватна справа іспанців.. – К., 1938. – 99с.
1257225
  Максименко С. Справа йго життя:/Йосип Дмитрович Стадник / // Просценіум : театрознавчий журнал / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2001. – № 1. – С.20-35


  Третій рік працює у Львівському Національному унівеситеті ім І.Франка кеафедра театрознавства та акторської майстерності. Беседа з ректором ЛНУ І.Вакарчуком
1257226
   Справа Кирило-Мефодіївського товариства // Україна: антологія пам"яток державотворення X-XX ст. : у 10 т. : дорога до себе / [редкол.: І.М. Дзюба [та ін.]]. – Київ : Основи, 2009. – Т. 5 : Романтики національного відродження (1800-1863 роки) / упоряд., передм. та прим. І. Дзюби. – С. 174-194. – ISBN 978-966-500-300-7


  Відозва написана М. Костомаровим, вилучена у М. Гулака під час обшуку в Олексіївському равеліні 2 квітня 1847 р.
1257227
  Росоховатський І.М. Справа командора / І.М. Росоховатський. – Київ, 1967. – 139с.
1257228
  Лоза П. Справа Купріяновича: як розвивалися події? // Наше слово : український тижневик. – Варшава : Nasze slowo, 2018. – 28 жовтня (№ 43)


  "Провиною" Г. Купріяновича стало те, що він "мав сміливість" сказати, хто був жертвою, а хто здійснив злочин, тобто ще раз озвучив давно відомі факти, які досі нікому навіть на думку не спадало заперечувати.
1257229
  Брежнєв Л.І. Справа Леніна живе і перемагає / Л.І. Брежнєв. – Київ, 1970. – 64с.
1257230
  Задоя К. Справа МН17 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 16-22 лютого (№ 7). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277
1257231
  Задоя К. Справа МН17 // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 23 лютого - 1 березня (№ 8). – С. 12-13. – ISSN 1992-9277


  Міжнародне співробітництво між Україною та Нідерландами стосовно розслідування злочинів, пов"язаних зі збиттям літака рейсу МН17: чи є оптимальним обраний механізм?
1257232
  Задоя К. Справа МН17. Міжнародне співробітництво між Україною та Нідерландами стосовно розслідування злочинів, пов"язаних зі збиттям літака рейсу МН17: чи є оптимальний механізм? // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 9-15 лютого (№ 6)
1257233
  Глибовець М.М. Справа мого життя - факультет інформатики НаУКМА / Микола Глибовець. – Київ : НаУКМА, 2017. – 148, [4] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 142-148. – ISBN 978-966-2410-80-8
1257234
  Мальц А. Справа Моррісона. / А. Мальц. – Київ, 1953. – 72 с.
1257235
  Ткач А. Справа на вимогу // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2011. – № 36 (201). – С. 18-19. – ISSN 1996-1561
1257236
  Карнась Ю. Справа на мільйон. Позови до контролерів неплатоспроможних банків // Юридична газета. – Київ, 2017. – 28 лютого (№ 9). – С. 18-19
1257237
  Вольвач П. Справа національної ваги / П. Вольвач, М. Ковальчук // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 19-20 травня (№ 83/84). – С. 12


  Чи буде належно пошановано родину і науковий спадок Симиренків?
1257238
  Митрофаненко Ю.С. Справа отамана Волинця // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2011. – Вип. 9. – С. 206-213. – ISBN 978-966-551-327-8


  Ананій Гаврилович Волинець) — один з керівників протибільшовицького збройного опору на Гайсинщині, командир 61-го і 13-го полків Армії УНР, командир Гайсинсько-Брацлавської бригади.
1257239
  Піховшек В. Справа Погружальського // Главред : суспільно-політичний тижневик / ТОВ "Главред-Медіа". – Київ, 2010. – № 36 (189). – С. 30-31
1257240
  Вахек Еміл Справа про 19 роялів / Вахек Еміл. – Київ, 1972. – 364с.
1257241
   Справа про банкрутство // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 98-105.
1257242
  Сердюк В.А. Справа про будівництво Свято-Покровської церкви в с. Боковій // Інгульський степ : історія, краєзнавство, родовід, джерела, спадщина: альманах / упоряд. Сердюк В.А. – Львів, 2017. – Вип. 2. – С. 50-117
1257243
   Справа про виконання рішень третейських судів // Судоустрій і судочинство в Україні : Юридичний науково-практичний журнал / Концерн "Видавничий Дім"Ін Юре". – Київ, 2006. – № 3/4. – С. 72-77.
1257244
  Котнюк Ю. Справа про закордонний паспорт. За лаштунками української контррозвідки // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2017. – 20-26 жовтня (№ 42). – С. 10. – ISSN 1992-9277
1257245
  Скляренко В.М. Справа про"порохову змову" // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 6 (394), лютий. – С. 24-26


  Порохова змова — невдала спроба групи англійських католиків підірвати будівлю парламенту з метою знищення прихильного до протестантів короля Якова I, що почав низку репресій щодо католиків. Вибух планувалося здійснити 5 листопада 1605 року, під час ...
1257246
  Собко В. Справа прокурора Малахова : Повість / В. Собко. – Київ : Радянський письменник, 1959. – 320с.
1257247
  Собко В. Справа прокурора Малахова : Повість; Нам спокій тільки сниться: Роман / В. Собко. – Київ : ДЛВ, 1960. – 528 с.
1257248
  Собко В.М. Справа прокурора Малахова : Повість; Нам спокій тільки сниться: РОман / В.М. Собко. – Київ : Держлітвидав УРСР, 1963. – 498с.
1257249
  Черних Ю. Справа Рьорен-унд Пумпенверк Бауер ГмбХ - додатковий аргумент щодо реформування українського процесуального законодавства // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2014. – № 12. – С. 44-49. – ISSN 1026-9932
1257250
  Сіменон Ж. Справа Сен-Ф"якрів -- (Порт у тумані. -- Тюрма) / Ж. Сіменон. – Київ, 1969. – 360 с.
1257251
  Лозинський А. Справа Сенцова має загальнолюдський характер // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 8-9 червня (№ 100/101). – С. 12
1257252
  Верба І. Справа Сташевського: до взаємин учителя та учня київської наукової соціально-економічної школи Митрофана Довнар-Заполського // Хроніка - 2000 : український культурологічний альманах / Колектив ред. "Хроніка - 2000". – Київ, 2012. – Вип. 1 (91) : Україна - Білорусь Книга 2. – С. 355-363. – ISBN 978-966-579-271-0; 978-966-7015-58-9
1257253
  Ватсон Д. Справа трьох брехунів // У світі математики / Видавництво "ТВіМС", Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – Т. 2, № 4. – С. 23-25. – ISSN 1029-4171
1257254
  Казмірчук Ігор Справа у відсотках // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 10. – С. 28-29. – ISSN 0130-5212
1257255
  Грушевський М.С. Справа українсько-руського університету в Львові / Observator [псевд.]. – Львів : Дpук. Hаук. Т-ва ім. Шевченка, під заpядом К. Беднаpського, 1899. – 35 с.
1257256
  Observator Справа українсько-руського університету у Львові // Хроніка - 2000 : Український культурологічний альманах / Колектив редакції "Хроніка - 2000". – Київ, 2007. – Вип. 71 : Україна освітня : історія. персоналії.поступ. – С. 635-667.
1257257
   Справа усього життя // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2018. – 2 квітня (№ 13). – С. 4. – ISSN 2219-5793


  Колектив газети "Освіта України вітає Ярослава Яковича Болюбаш (помічник проректора КНУ імені Тараса Шевченка з науково-педагогічної роботи і відповідальний секретар Спілки ректорів вищих навчальних закладів України) з ювілеєм.
1257258
  Розумний М. Справа честі / М. Розумний. – Київ : Смолоскип, 1995. – 74с. – Шифр дубл. – ISBN 0-914834-39-8
1257259
  Нельга О.В. Справа честі кожного / О.В. Нельга. – К., 1986. – 47с.
1257260
   Справа честі кожного.. – Львів, 1986. – 127с.
1257261
  Олдрідж Д. Справа честі та інші оповідання = Signed with their honour and other novels / Джемс Олдрідж. – Київ : Радянська школа, 1954. – 210, [2] с. – На обкл. кн.: Signed with their honour and other novels by James Aldridge. - Текст англ. мовою. – (Бібліотека учня)
1257262
  Розенберг А.Я. Справа честі шкільної комсомолії / А.Я. Розенберг. – Київ : Знання, 1976. – 48 с.
1257263
  Кінах А. Справа честі: Анатолій Кінах: "Мої перші укази будуть присвячені кадровій політиці, яка грунтується на принципі - перед законом усі рівні" // Голос України, 2004


  Бесіда з кандидатом на пост Президента України
1257264
  Герман Ю.П. Справа, якій ти себе присвятив / Ю.П. Герман. – Київ, 1966. – 370с.
1257265
  Слабошпицький М. Справді в однині // Літературна Україна : газета письменників України. – Київ, 2014. – 10 квітня (№ 15). – С. 10


  Роздуми над говою збіркою поезій Валерія Гужви "Апостроф".
1257266
  Нитка Василь Справді, унікальна біографія // Україна : громадсько-політичний, літературно-художній часопис / Трудовий колектив ЗАТ "Редакція журналу "Україна" та ЗАТ "Редакція журналу "Україна". – Київ, 2008. – № 3. – С. 84-87. – ISSN 0130-5212
1257267
  Травінська С. Справедлива вартість - доcтовірний та правдивий метод оцінки зобов"язань на підприємстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 103-111. – (Економіка ; вип. 12 (153)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено сутність категорії "оцінка" в науковій літературі та нормативно-правових документах; розглянуто види оцінок у вітчизняній та міжнародній практиці; визначено сутність та необхідність застосування оцінки за справедливою вартістю щодо ...
1257268
  Гончаренко Н. Справедлива вартість біологічних активів: методичні засади та напрями вдосконалення // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2011. – № 3. – С. 30-34


  Досліджено актуальну проблему вдосконалення теоретико-методологічних засад оцінки біологічних активів за справедливою вартістю. Розкрито методичні й організаційні проблеми визначення справедливої вартості довгострокових біологічних активів на основі ...
1257269
  Бурденко І. Справедлива вартість в оцінці фінансових інструментів: вимоги Міжнародних стандартів фінансової звітності / І. Бурденко, І. Макаренко // Вісник Національного банку України : щомісячний науково-практичний журнал Національного банку України / Нац. банк України. – Київ, 2014. – № 2 (216). – С. 44-50 : рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 2310-2624
1257270
  Голов С. Справедлива вартість та її місце в системі оцінок бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2007. – № 4. – С. 3-18 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв
1257271
  Павлова Е.Б. Справедлива ли демократия? // Латинская Америка : научный и общественно-политический журнал / Институт Латинской Америки РАН. – Москва, 2011. – № 3. – С. 13-22. – ISSN 044-748Х


  Анализ латиноамериканского опыта.
1257272
  Горська С. Справедлива оцінка: мотиватор успіху // Освіта : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 14-21 вересня (№ 38/39). – С. 4


  Про науково-методичний семінар "Запровадження якісного оцінювання до університетської іншомовної освіти", який відбувся 10-13 вересня на базі інституту післядипломної освіти КНУ імені Тараса Шевченка. Організатором семінару виступила Всеукраїнська ...
1257273
  Шевченко Ю. Справедлива сатисфакція для українців. Бути чи ні? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 5 грудня (№ 49). – С. 36
1257274
   Справедлива, але недостатня критика : [Третя профспілкова конференція КДУ] // За радянські кадри : орган партбюро, ректорату, комітету ЛКСМУ, місцевкому та профкому Київського держ. ун-ту ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1946. – 31 жовтня (№ 32). – С. 3


  На третій профспілковій конференції нашого університету, яка провадила свою роботу 26-27 жовтня цього року, були піддані справедливій і різккій критиці недоліки в роботі профкому за звітний період.
1257275
  Кондратенко В.А. Справедливая мировая финансовая архитектура, как результат системной формализации и решения важнейших проблемных задач в мировой экономике : (сборник статей автора) / Кондратенко В.А. – Киев : Алефа, 2009. – 120 с. – ISBN 978-966-8034-05-3
1257276
  Демченко С.Ф. Справедливе законодавство — передумова справедливого судочинства / С.Ф. Демченко, С.М. Грудницька // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 68-71
1257277
  Гопко Ганна Справедливе подорожчання сигарет відповідно до рівня інфляції може зменшити поширеність тютюнокуріння в Україні та дати Державному бюджету додаткові 10 мільярдів гривень / Гопко Ганна, Торопова Наталія // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 2. – С. 72-73. – ISSN 1810-3944
1257278
  Рудниченко В. Справедливе судочинство - об"єктивна нереальність? // Юридична газета. – Київ, 2017. – 3 жовтня (№ 40). – С. 9, 16-17
1257279
  Чижик Г. Справедливий судовий розгляд кримінальних справ в Україні: фікція чи реальність? // Студентський юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012. – № 2. – С. 96-101
1257280
  Бойко В. Справедливий, незалежний і неупереджений. Європейські стандарти демократичного судочинства та судово - правова реформа в Україні // Політика і час : Україна в міжнародних відносинах: суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С.21-28. – ISSN 0868-8273
1257281
  Нікулова І. Справедливі санкції, або Чому несплачені страхові внески все ж треба відшкодовувати // Вісник Пенсійного фонду України : загальнодержавне інформаційно-аналітичне видання / Пенсійний фонд України. – Київ, 2013. – № 7 (133). – С. 24
1257282
  Клюкало М. Справедливі стандарти праці як складова соціальної політики адміністрації Ф. Рузвельта в 30-х рр. XX ст. // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 473-476. – ISBN 978-966-171-893-6
1257283
  Пазенок В.С. Справедливість -- мрія і реальність / В.С. Пазенок. – Київ, 1967. – 106с.
1257284
  Кашин В.Л. Справедливість - моє ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Київ
1. – 1983. – 604 с.
1257285
  Кашин В. Справедливість - моє реместло : романи / В. Кашин. – Київ : Дніпро, 1985. – 651с.
1257286
  Жигилій В. Справедливість - наше ремесло слово - не горобець // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 11 : Присвячено 70-літтю від дня народження В.Я Миронченка 25 квітня 2007 р. – С. 70-88


  Зустріч автора статті з викладачем Київського національного університета імені Тараса Шевченка - В.Я Миронченко спогади про спильну працю.
1257287
  Бабенко М.М. Справедливість / М.М. Бабенко, М.Г. Ішкова. – К, 1977. – 85с.
1257288
   Справедливість (fairness) системи вступу до ВНЗ на основі ЗНО.Додаток 2. // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті : спецвипуск / Центр тестових технологій і моніторингу якості освіти, видавництво "Факт". – Харків, 2010. – № 4/5 : Світовий досвід : політика та процедури прийому до ВНЗ . Звіт про моніторингове дослідження системи вступу до ВНЗ. – С. 42-46
1257289
  Мала Катерина Справедливість і масова культура в сучасному суспільстві // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 7 (98). – С.111-114. – ISSN 1728-9343
1257290
  Гаспарян А. Справедливість і право // Філософія і право : тези доп. ІV міжвуз. студент. наук. конф., (груд. 2009 р.) / М-во освіти і науки України, Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого, Каф. філософії ; [редкол.: А.П. Гетьман (голова) та ін.]. – Харків : Національна юридична академія України, 2009. – С. 25-26
1257291
  Абсаттаров Г.Р. Справедливість і правова культура в Казахстані: політологічні аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 94-96. – (Філософія. Політологія ; вип. 1 (119)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються актуальні політологічні проблеми справедливості та правової культури в Казахстані та їх взаємодія, які в науковій літературі ще недостатньо вивчені. Разом з тим приділено увагу і дискусійним питанням. В статье рассматриваются ...
1257292
  Кірюхін Д.І. Справедливість і проблема інтеграції посткомуністичних суспільств // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 56-58
1257293
  Гьофе О. Справедливість і субсидіарність : Виступи в Україні / Отфрід Гьофе. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 144с. – ISBN 966-542-240-5; 966-542-241-3
1257294
  Прийма С.В. Справедливість при тлумаченні права: огляд аспектів // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. акад. правових наук України, Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол. : О.В. Петришин, Ю.Є. Атаманова, Г.І. Балюк [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (87). – С. 66-76. – ISSN 1993-0909
1257295
  Шевчук О. Справедливість розподілу доходів та порочне коло бідності // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 7. – С. 13-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1257296
  Ясинок Д.М. Справедливість судового рішення в цивільному процесі // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 329-331. – ISBN 978-617-7096-97-8
1257297
  Крикунов В.В. Справедливість судочинства та визначення допустимості доказів і їх джерел у кримінальному процесі Англії // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 133-135. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1257298
  Бірюков І.А. Справедливість та їїмісце в цивільному судочинстві // Бюлетень Міністерства юстиції України : офіційне видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2010. – № 10 (жовтень). – С. 93-98
1257299
  Марущак Н. Справедливість у кримінальному судочинстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2005. – № 12. – С. 174-178
1257300
  Гетманцев О.В. Справедливість у системі завдань цивільного судочинства // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 73-76. – (Правознавство ; Вип. 375)
1257301
  Подковенко Т. Справедливість у системі цінностей права // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2016. – Вип. 4 (8). – C. 10-14
1257302
  Зеленський С.М. Справедливість у творчій спадщині Є.В. Спекторського і сучасному кримінальному правосудді // Юридичний факультет Університету Святого Володимира в персоналіях його викладачів та вчених : зб. матеріалів Першої Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 140-річчю від дня народж. ректора Ун-ту Святого Володимира Є.В. Спекторського, м. Київ, 27 листоп. 2015 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: І.С. Гриценко, П.П. Захарченко, І.А. Мацелюх]. – Київ : Талком, 2015. – С. 90-93. – ISBN 978-617-7133-95-6
1257303
  Добош З. Справедливість у філософсько-правовій думці нового часу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2016. – № 855. – С. 389-397. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1257304
   Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – 154, [1] с. : табл. – У надзаг.: Legal Activity. - Текст укр., англ., рос., пол. – Бібліогр. в кінці ст. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1257305
  Сюндюков І. Справедливість через правду і пам"ять // День : щоденна українська газета. – Київ, 2013. – 18 квітня (№ 71). – С. 4


  У КНУ ініверситеті імені Тараса Шевчена відбулася публічна лекція американського громадського діяча, дослідника Голокосту Ендрю Бейкера.
1257306
  Кириченко М.С. Справедливість як "загальне правило": тлумачення теорії справедливості Д. Юма Ж. Дельозом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 105. – (Філософія. Політологія ; Вип. 54/55). – ISSN 1728-3817
1257307
  Васильчук В.О. Справедливість як визнання суб"єктивного права // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 7-10. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1257308
  Васильчук В.О. Справедливість як духовна основа права // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 5-10. – (Правознавство ; Вип. 273)
1257309
  Феделеш Е.М. Справедливість як моральний принцип права // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 56. – С. 99-103. – ISSN 1563-3349


  Досліджуються фундаментальні основи справедливості як загальнолюдскої й правової цінності. Визначається етимологія поняття "справедливість", концепція справедливості, її соціальне підгрунття, а також співвідношення моралі та права в контексті ...
1257310
  Грень Н.М. Справедливість як основа права на справедливий суд // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 824. – С. 233-237. – (Серія: Юридичні науки). – ISSN 0321-0499
1257311
  Фальковська Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження / Фальковська, л.М. // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 290-299. – ISBN 978-966-8063-99-45
1257312
  Фальковська Л.М. Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 7 (160). – С. 74-76
1257313
  Фальковська Л.М. Справедливість як предмет соціально-психологічного дослідження // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 6 (159). – С. 79-80
1257314
  Зуєва А.М. Справедливість як принцип українського звичаєвого права (філософсько-правовий аналіз) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 46. – С. 111-114. – ISSN 1563-3349
1257315
  Горбатенко В.П. Справедливість як соціально- правова цінність // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.150-154. – ISBN 966-568-656-9
1257316
  Максимюк О.Д. Справедливість як філософсько-етична основа реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : Збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2005. – С. 10-14. – (Правознавство ; Вип. 273)
1257317
  Сабадуха М.В. Справедливість як фундаментальне підгрунтя суспільного буття // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 132-134
1257318
  Головченко О. Справедливість як фундаментальний принцип права у практичній площині // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верхов. Рада України. – Київ, 2012. – № 20 (329). – С. 5-7
1257319
  Меркулова Т. Справедливість, нерівність і економічна ефективність: аналіз та моделювання взаємозв"язків // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 77-86 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1811-3141


  Згадуються українські вчені-економісти М. Бунге, О. Миклашевський, М. Туган-Барановський.
1257320
  Мороз С.П. Справедливість, як сутність прав людини в історії політико-правової думки України // Право і суспільство : Науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 188-195.
1257321
  Кінько Т. Справедливість. Пітьма. І свічечка Конфуція // Дніпро : Літературно-художній та суспільно-політичний журнал / Благодійний фонд сприяння розвитку науки, освіти і культури "ВІК"-президент та інш. – Київ, 2006. – № 9/10. – С. 112-135. – ISSN 0130-321Х
1257322
  Федякин А.В. Справедливое и сильное государство в образе России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 12 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2009. – С. 28-36. – (Политические науки ; № 3). – ISSN 0201-7385
1257323
  Селезнев И.В. Справедливости ради / И.В. Селезнев. – М, 1991. – 143с.
1257324
  Езова С. Справедливости ради... / Светлана Езова // Библиотека : общероссийский массовый профессиональный иллюстрированный журнал. – Москва, 2012. – № 3. – С. 25-26. – ISSN 0869-4915


  Справедливость - понятие о должном, содержащее в себе требование соответствия деяния и воздаяния, в частности прав и обязанностей, труда и вознаграждения, заслуг и их признания, преступления и наказания, роли различных социальных слоев, групп и ...
1257325
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
2. – 1984. – 542 с.
1257326
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : романы / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
Кн. 1. – 1987. – 555 с.
1257327
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло : роман / В.Л. Кашин. – Москва : Советский писатель
Кн. 2. – 1987. – 538 с.
1257328
  Кашин В.Л. Справедливость - мое ремесло / В.Л. Кашин. – Москва : Советская энциклопедия
Кн. 3. – 1991. – 416с.
1257329
  Крутова О.Н. Справедливость / О.Н. Крутова. – М., 1963. – 48с.
1257330
  Новиков С.Н. Справедливость / С.Н. Новиков. – М., 1966. – 159с.
1257331
  Доценко С.И. Справедливость в задаче оптимального выбора / С.И. Доценко, В.В. Семёнов // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : ТВіМС, 2016. – № 3 (123)


  Статья посвящена нахождению оптимальных решений в задачах оптимального выбора по критериям эгалитаризма (справедливости) и утилитаризма (эффективности). В частности, получены явные стратегии в задаче оптимального выбора с последовательным просмотром ...
1257332
  Тарасишина О. Справедливость в судебной деятельности // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 152-154
1257333
  Карпенко Е.И. Справедливость и забота как измерения экологической идентификации // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 50-54. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1257334
  Пономарева Г.М. Справедливость и переходность: проблемы совместимости // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 73-82. – ISSN 1606-951Х
1257335
   Справедливость и право: межвуз. сб. науч. тр.. – Свердловск, 1989. – 135с.
1257336
  Экимов А.И. Справедливость и социалистическое право / А.И. Экимов. – М, 1980. – 120с.
1257337
  Князев Ю. Справедливость и экономика // Общество и экономика : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва, 2012. – № 1. – С. 33-62. – ISSN 0207-3676
1257338
  Марков К.А. Справедливость и юридическая ответственность // Актуальні проблеми вітчизняної юриспруденції : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Юрид. ф-т. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 6. – С. 85-96. – ISSN 2408-9257
1257339
  Левкина Л.М. Справедливость изучения морфолого-физиологических особенностей паразитных и сапрофидных видов р.Cladosporimum Lk. ex Fr. : Автореф... канд. биол.наук: / Левкина Л. М.; МГУ. – М., 1971. – 24л.
1257340
  Занусси К. Справедливость как "инородное тело" / беседу вела А. Волчик // Шо : смотреть, слушать, читать : журнал о современной культуре / ООО "Изд. Дом "ЧИЛИ" ; глав. ред. А. Кабанов. – Киев, 2017. – № 9/10 (143/144). – С. 62-67
1257341
  Кирюхин Д.И. Справедливость как aequitas и justitia в философско-правовой мысли Древнего Рима // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 7 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 63-77. – (Философия ; № 3). – ISSN 0201-7385
1257342
  Орехов А.М. Справедливость как базисный принцип устройства общества: путь к очевидности // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2010. – № 9. – С. 60-73. – ISSN 0042-8744
1257343
  Агошков А.В. Справедливость как высший закон? Социо-гуманитарно-экономические этюды из истории культуры России // Вопросы культурологии : научно-практический и методический журнал / Некоммерческое партнерство Изд. Дом "Просвещение". – Москва, 2011. – № 3. – С. 85-92. – ISSN 2073-9702


  Автор рассматривает тему социальной справедливости в широком временном интервале. Анализ научных, художественных, фольклорных материалов позволяет сделать вывод о наличии в общественном сознании русского этноса определенной рефлексии относительно ...
1257344
  Пазенок В.С. Справедливость как категория марксистской этики. : Автореф... канд. филос.наук: / Пазенок В.С.; АОН при ЦК КПСС. Каф. философии. – М., 1967. – 16л.
1257345
  Хайруллин В.И. Справедливость как комплексная ценность // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2010. – № 3. – С. 100-103. – ISSN 0132-0769
1257346
  Тарасишина О. Справедливость как правовая ценность // Юридический вестник. : Наукове видання / Одесская национальная юридическая академия. – Одесса, 2002. – № 3. – С.114-118. – ISSN 1561-4999
1257347
  Филимонов В.Д. Справедливость как принцип права // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2009. – № 9. – С. 5-13. – ISSN 0132-0769
1257348
  Бербешкина З.А. Справедливость как социально-философская категория / З.А. Бербешкина. – М, 1983. – 203с.
1257349
  Лемонджава Р.Р. Справедливость как ценность права // История государства и права : научно-правовое издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2011. – № 11. – С. 2-5. – ISSN 1812-3805


  Автор рассматривает проблему справедливости права. При этом учитываются разные концепции правопонимания. Так, рассуждая о справедливости с точки зрения естественно-правового подхода (юснатурализма), автор считает, что в своей высшей точке право и есть ...
1257350
  Сулин Ю.И. Справедливость как явление в общественной жизни и как понятие марксистской этики. : Автореф... канд. филос.наук: / Сулин Ю.И.; Томский гос. ун-т. – Томск, 1968. – 16л.
1257351
  Колесников С.В. Справедливость социализма. / С.В. Колесников, И В. Усанов, . – М., 1986. – 175с.
1257352
  Джавадов Х.А. Справедливость судебного разбирательства как критерий оптимального гражданского судопроизводства // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016
1257353
  Дзялошинский И.М. Справедливость: семантика и прагматика // Личность. Культура. Общество : международный журнал социальных и гуманитарных наук / РАН; НАН Беларуси; НАНУ. – Москва, 2010. – Т. 12, вып. 4 (59/60). – С. 58-72. – ISSN 1606-951Х
1257354
  Курносенко В.В. Справедливые дни: Рассказы. / В.В. Курносенко. – М., 1983. – 144с.
1257355
  Шиян А.І. Справжне щастя / А.І. Шиян. – Київ : Молодь, 1948. – 24 с.
1257356
  Шиян А.І. Справжне щастя / А.І. Шиян. – Київ, 1948. – 390 с.
1257357
  Левченко Г. Справжнє кохання. Нухим : (Оповідання) / Гаврило Левченко. – [Київ] : Вид. Е.В. Пустовойта ; [Дpук. 1-ї Київ. Друк. Спілки], 1914. – 32 с.
1257358
  Серажим К. Справжнє навчання не закінчується за межами аудиторії / бесіду вела Даніела Морозова // Освіта України : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2011. – 5 грудня (№ 93/94)


  Катерина Степанівна Серажим - професор Інституту журналістики КНУТШ, доктор філологічних наук. Нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня. Провідний в Україні фахівець в галузі дискурсознавства, текстознавства й літературного редагування.
1257359
  Коваль А. Справжні герої серед нас // Київський університет. – Київ, 2013. – Січень (№ 1/2). – С. 6


  На історичному факультеті відбулася зустріч з дисидентом Василем Овсієнком (випускник ун-ту 1972 р.) та Раїсою Левтеровою, колишньою дружиною дисидента Валентина Мороза. Інформація про них.
1257360
   Справжні і міфічні визволителі України : Матеріали науково-практичної конференції 9 квітня 1993 р.: До 50-річчя визволення України від німецько-фашистських загарбників. – Київ, 1993. – 101с. – На титул. аркуші: Радянським воїнам, партизанам, підпільникам і трудівникам тилу - учасникам битв на Україні в роки Великої Вітчизняної війни присвячується. – ISBN 5-7702-0632-2
1257361
  Барбюс А. Справжні історії / А. Барбюс. – Х., 1928. – 96с.
1257362
  Левицький М. Справжні масштаби кремлівського злочину // Наше слово : український тижневик. – Варшава, 2016. – 20 березня (№ 14). – С. 9. – ISSN 0027-8254


  Росіяни від першого дня, коли вже не можна було замовчувати факту сталінського Голодомору в Україні (та на українських етнічних територіях, які не входили до складу УРСР), намагаються заперечувати його геноцидний характер і до мінімуму звести кількість ...
1257363
  Тинченко Я. Справжні сліди // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень" ; голов. ред. Д. Крапивенко. – Київ, 2018. – № 39 (567), 28.09-4.10.2018. – С. 18-19. – ISSN 1996-1561


  Російські війська під Іловайськом у серпні 2014 року.
1257364
  Ситнік О.І. Справжні ящірки (Lacertidae) в умовах центрального лісостепу України : Популяційний аналіз: Монографія / О.І.Ситнік; МОН України; КНУТШ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Київський університет, 2004. – 125с. – ISBN 966-594-458-4
1257365
  Плахта Д. Справжній "Міф" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 7 лютого (№ 21)


  Документальний фільм, присвячений Василеві Сліпаку.
1257366
  Кулик Н. Справжній ботанік // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2015. – 7 грудня (№ 49). – С. 14-15. – ISSN 2219-5793


  Про видатного українського агронома і ботаніка Олександра Алоїзовича Янату. Упродовж усього життя Олександр Яната розробляв методику викладання біологічних дисциплін, упроваджував в освітній процес українську природничу термінологію.
1257367
  Кіслова Альона Справжній відпочинок - це риболовля. (Інтерв"ю з розробником вудилищ "Фаворит" Іваном Самойловим) // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 1, січень. – С. 37-38 : фото
1257368
  Ласков М.Р. Справжній друг / М.Р. Ласков. – Запоріжжя, 1960. – 80с.
1257369
  Дзюба С. Справжній друг України // Культура і життя : загальнодержавна українська газета. – Київ, 2018. – 30 березня (№ 13). – С. 11. – ISSN 2519-4429


  Всесвітньо відомий казахський поет, державний і громадський діяч Олжас Сулейменов побував у нашій країні та отримав премію імені Миколи Гоголя "Тріумф".
1257370
  Білоцерківська А.С. Справжній керманич // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2009. – Вип. 15. – С. 72


  Присвячено 50-річному ювілею українського вченого-історика, історіографа, педагога, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента АПН України, ректора ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" ...
1257371
  Стоєцький Валентин Справжній полковник // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 39-40 : фото
1257372
  Сергійчук М. Справжній полковник / Микола Сергійчук. – Вишгород : Сергійчук М.І., 2017. – 320 с., [8] арк. кольор. фотоіл. : іл. – Імен. покажч.: с. 314-319. – ISBN 978-966-2911-83-1


  В пр. №1711811 напис: Академіку від початківця. 10.05.17 р. Підпис.
1257373
  Осташко Т. Справжній полковник // День : щоденна українська газета. – Київ, 2018. – 23-24 лютого (№ 33/34)


  Бойовий офіцер Петро Болбочан насамперед прагнув розбудови незалежної Української держави з міцною професійною армією, здатною захищати національні інтереси.
1257374
  Петровський Г.І. Справжній смисл біблійних заповідей / Г.І. Петровський. – Київ, 1969. – 111с.
1257375
  Рудько С. Справжній тріумф професіоналів / С. Рудько, В. Сокол // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – 7 - 14 березня (№ 11/12)


  1 березня 2012 року у Виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза" відбулося урочисте відкриття Третьої Міжнародної виставки "Сучасні заклади освіти-2012". Міністр освіти Д. Табачник вручив нагороди переможцям рейтингового виставочного конкурсу-ВНЗ III-IV ...
1257376
  Бойко А. Справжній український інтелігент // Наукові читання Інституту журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський нац.ун-т ім.Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 12 : Присвячено 60-літтю від дня народження О.Ф. Коновця 5 травня 2007 р. – С. 91-92
1257377
  Кралюк П. Справжній український філософ // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 лютого (№ 4). – С. 6


  Пам"яті Мирослава Поповича.
1257378
  Болбут Лада Справжня Азія з перших рук! // Украинский туризм : всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2013. – № 5, вересень - жовтень. – С. 70-71 : фото. – ISSN 1998-8044
1257379
  Варналіс К. Справжня апологія Сократа / К. Варналіс. – Київ, 1984. – 264с.
1257380
   Справжня Бірма : М"янма / спецрепортаж // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2011. – № 3 (57). – С. 74-80 : Фото
1257381
  Казанський Д. Справжня декомунізація: чи спроможна Україна подолати наслідки радянської урбанізації // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2017. – 16 листопада (№ 35). – С. 3
1257382
  Толдоренко Галина Справжня ЖАКОханість : ділова розмова / Толдоренко Галина, Крамський Влад // Mandry. Navigator : український туристичний журнал. – Київ, 2009. – № 7 (47), листопад - грудень. – С. 68-69 : Фото
1257383
  Чухно А.А. Справжня інфляція залишилась непоміченою // День, 1998. – 2 липня
1257384
   Справжня історія // Київський університет. Дайджест : дайджест. – Київ, 2017. – Вересень (№ 7). – С. 2


  "До розкриття нових сторінок правдивої історії Голодомору-геноциду українського народу 1932-33 рр. активно долучились і університетські науковці. Сьогодні професор В. Сергійчук та його однодумці довели, що кількість жертв цієї трагедії була значно ...
1257385
  Лу Сінь Справжня історія А-К"ю / Лу Сінь. – К., 1958. – 139с.
1257386
  Проляка О.О. Справжня історія філософії з погляду Р.Дж. Колінгвуда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 80-81. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1257387
  Вергеліс О. Справжня леді вітчизняної сцени // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2018. – 20 липня (№ 29). – С. 14


  90 років від дня народження Юлії Семенівни Ткаченко, української актриси.
1257388
  Очеретний О.Д. Справжня любов / О.Д. Очеретний. – К, 1967. – 159с.
1257389
  Гончаров С.В. Справжня магія науки (Дні науки. Весна — 2016) // Вісник Національної академії наук України : щомісячний загальнонауковий журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2016. – № 6. – C. 9-11. – ISSN 1027-3239


  "Дні науки" - це волонтерський проект з популяризації науки в українському суспільстві, організований молодими вченими Національної академії наук України. 14-15 травня 2016 р., напередодні офіційного професійного свята українських науковців, у багатьох ...
1257390
  Пугачова Д. Справжня особистість // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 25 : На пошану доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка Коцура Анатолія Петровича з нагоди його 50-річчя. – C. 122


  Присвячено 50-річному ювілею українського історика, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри української історії та етнополітики Київського національного університету імені Тараса Шевченка А.П. Коцуру.
1257391
  Немирович І.О. Справжня посада : сатира і гумор / І.О. Немирович. – Київ : Дніпро, 1964. – 155 с.
1257392
   Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі : погляд крізь призму прав людини / [Д. Казанський та ін. ; фото: Д. Казанський та ін. ; Східноукр. центр громад. ініціатив ; Коаліція громад. орг. та ініціатив "Справедливість заради миру на Донбасі" ; Представництво Фонду ім. Гейнріха Бьолля в Україні]. – Київ : АРТ КНИГА, 2017. – 140 с. : іл., карт. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-617-7242-28-3
1257393
   Справи зі спорів у сфері корпоративних правовідносин // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 3. – С. 91-92.
1257394
   Справи зі спорів, пов"язаних їз майновим наймом (орендою) // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2008. – № 4. – С. 98-102.
1257395
   Справи зі спорів, що виникають із договорів зберігання // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 8. – С. 107-108.
1257396
  Сліпченко О. Справи посольські // Зовнішні справи : суспільно-політичний журнал / Міністерство закордонних справ України. – Київ, 2010. – № 9/10. – С. 48-51
1257397
  Попелюшко В. Справи приватного обвинувачення: актуальні проблеми, законодавчі парадокси // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2003. – № 4. – С.98-101. – ISSN 0132-1331
1257398
   Справи про банкрутство // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2006. – № 9. – С. 102-104
1257399
   Справи про банкрутство // Юридична Україна : Правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2007. – № 7. – С. 109-110.
1257400
  Беляневич В.Е. Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України : Автореф...канд.юрид.наук:12.00.04 / Беляневич В.Е.;КНУТШ. – Київ, 2001. – 17с. – Бібліогр.:с.15
1257401
  Беляневич Вадим Едуардович Справи про визнання недійсними актів державних та інших органів в практиці арбітражних судів України. : Дис....канд.юридичних наук.:12.00.04 / Беляневич Вадим Едуардович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 216 л. – Бібліогр.: л.:186-216
1257402
  Круковес В.В. Справи про встановлення факту проживання однією сім"єю чоловіка та жінки без шлюбу: історичний аспект // Актуальні проблеми держави і права : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одес. нац. юрид. акад." ; редкол.: В.В. Завальнюк, М.В. Афанасьєва, С.С. Андрейченко [та ін.]. – Одеса, 2016. – Вип. 76. – C. 92-99. – ISSN 2309-818X
1257403
  Вільям Справи про затриманих чужинців та законодавче реагування: боротьба Президента і Конгресу проти Верховного Суду в рамках балансу влад у США (англійською) / Вільям, Сломансон // Український часопис міжнародного права : науково-практичний журнал; спецвипуск / Ін-т міжнародних відносин Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка; Всеукраїнська громадська організація "Українська асоціація міжнародного права"; Юридична фірма "Проксен". – Київ, 2006. – № 2 : Міжнародне гуманітарне право. – С. 23-30. – ISSN 1814-3385


  В цій статті професора Сломансона наведено основні положення його виступу під час Конференції, присвяченій 100-річчю з дня народження Г.І. Тункіна. В статті досліджуються актуальні проблеми, пов"язані із вирішенням долі осіб, ув"язнених під час воєнних ...
1257404
  Тіщенко В. Справи про корисливо - насильницькі злочини. Деякі методи встановлення злочинця // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.104-108
1257405
  Соболєв В. Справи про селянські заворушення в практиці Київського військово-окружного суду // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 140-145


  В статті проаналізована проблема розгляду справ про селянські заворушення військово-судовими установами Російської імперії. Розглянуто державну політику застосування щодо селянських справ матеріальних та формальних норм військово-кримінального ...
1257406
  Коташевська Т. Справи про соціальні гарантії громадян // Юридичний радник : Журнал юристів України / Юридично-видавниче приватне підприємство "Страйд". – Харків, 2007. – № 4. – С. 91-94.
1257407
  Гальченко В.О. Справи прокурора Карамаша / В.О. Гальченко, Є.І. Снєгірьов. – Київ : Молодь, 1972. – 160с.
1257408
  Сюндюков І. Справи рук "катів однокласових" // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 1 серпня (№ 132). – С. 4


  До 80-річчя початку Великого Терору в СРСР і Україні.
1257409
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 1 (229). – 2017. – 38 с.
1257410
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 5 (242). – 2017. – 38 с.
1257411
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 7 (244). – 2017. – 38 с.
1257412
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 8 (245). – 2017. – 38 с.
1257413
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 9 (246). – 2017. – 38 с.
1257414
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 10 (247). – 2017. – 38 с.
1257415
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 11 (248). – 2017. – 40 с.
1257416
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-
№ 12 (249). – 2017. – 40 с.
1257417
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 1 (250). – 2018. – 38 с.
1257418
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 2 (251). – 2018. – 40 с.
1257419
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 3 (252). – 2018. – 40 с.
1257420
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 4 (253). – 2018. – 40 с.
1257421
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 5 (254). – 2018. – 40 с.
1257422
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 6 (255). – 2018. – 40 с.
1257423
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 7 (256). – 2018. – 40 с.
1257424
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 8 (257). – 2018. – 40 с.
1257425
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 9 (258). – 2018. – 40 с.
1257426
   Справи сімейні : загальнодержавна газета. – Київ : Справи сімейні, 1994-. – ISSN 2308-8095
№ 10 (259). – 2018. – 40 с.
1257427
  Воронюк О. Справи спадкові / О. Воронюк, В. Петровський // Юридична газета. – Київ, 2018. – 6 листопада (№ 45). – С. 10-11
1257428
   Справи студентські: Новий виток старої спіралі / Бесіду провела Т. Власенко // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Квітень (№ 4)


  Про роботу Студентського парламенту та Ради студентів та аспірантів, про студентське самоврядування розповідає голова СП і РСА Руслан Синельников. На фото: "Робочий момент сесії. На трибуні студентський лідер Р. Синельников.
1257429
  Заграйчук Ю. Справи фестивальні // Київський університет / [редкол. : О. Пономарів (відп. ред.), А. Бойко, Н. Бородюк, Л. Іванова (ред.), П. Кононенко, А. Москаленко, В. Радчук, В. Сергійчук, О. Чекмишев]. – Київ : Київський університет, 1998. – Жовтень (№ 8)


  Інформація про подорож української делегації до Португалії, участь у фестивалі на Кубі, подорож по Європі.
1257430
  Буркацький Л.К. Справи, що розглядаються відповідно до вимог глави 31-А ЦПК України. Особливості оскарження неправомірних дій або бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування. // Адвокат : загальнодержавне періодичне видання / Спілка адвокатів України; Академія адвокатури України. – Київ, 2002. – № 6. – С.104-105
1257431
  Мірошниченко А.М. Справи, яких не повинно було бути: щодо адекватності обраного способу захисту прав на землю // Сучасні проблеми систематизації екологічного, земельного та аграрного законодавства України : зб. наук. праць Круглого столу (18 берез. 2011 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. трудового, земельного і екол. права ; [редкол.: Балюк Г.І. та ін.]. – Київ : Обрії, 2011. – C. 126-130
1257432
  Янклевич О. Справи: еколого-правова практика реалізація доступу до екологічної інформації // Екологія. Право. Людина. – Львів, 2006. – № 1(31). – С. 31-33.
1257433
   Справі революції відданий: зб. спогадів. – Ужгород, 1987. – 198с.
1257434
  Фридман Л.А. Справка англицизмов для перевода литературы по специальности / Л.А. Фридман. – Владимир, 1973. – 77с.
1257435
   Справка о деятельности Оргкомитета Союза художников РСФСР по подготовке к первому учредительному съезду художников РСФСР за период с 3 сент. 1957 года по июнь 1960 года.. – М., 1960. – 51с.
1257436
   Справка о деятельности Художественного фонда РСФСР.. – М., 1968. – 40с.
1257437
   Справка о законодательстве военного времени о торговле и промышленности (19 июля 1914 г. - 20 мая 1915 г.) / Девятый Очеред. съезд представителей пром-сти и торговли. – Петроград : Тип. П.П. Гершунина, 1915. – 40 с. – Экз. деф., отсутств. с. 39-40
1257438
   Справка о Ленинградском электротехническом институте имени В.И.Ульянова (Ленина), 1964. – 20с.
1257439
   Справка о применении норм налогового законодательства в части предоставления льгот образовательным учреждениям : [Брошюра] // Материалы VII Съезда Российского Союза ректоров. 5-6 декабря 2002 г., г. Москва : Высокое качество, эффективность и общедоступность - приоритетные цели развития образования / Российский Союз ректоров. Съезд. – Москва, 2002. – 11 с.
1257440
   Справка о работе Молдавского республиканского студенческого отряда летом 1973 года. – Кишинев, 1973. – 13с.
1257441
   Справка о работе правления, ревизионной комиссии Московской организации Союза художников РСФСР и Московской городской организации Художественного фонад РСФСР с мая 1981 года - по май 1986 года.. – М., 1986. – 229с.
1257442
   Справка о сотрудничестве с Китайской Народной Республикой в сфере туризма // Туризм: право и экономика : федеральный научно-практический журнал / ИГ "Юрист". – Москва, 2012. – № 3. – С. 21-31. – ISSN 1813-1212
1257443
   Справка об институте и правила приема. – Харьков, 1968. – 24с.
1257444
   Справка об институте.. – М., 1966. – 18с.
1257445
  Жилин А.А. Справка. "Записка об ответственности министров" / А.А. Жилин, проф. гос. права. – [Петроград] : [Главное управление Уделов], 1916. – 31 с.


  На тит. стр. дарственная подпись от автора
1257446
  Середницька І.А. Справляння державного мита в цивільному судочинстві: зарубіжний досвід / І.А. Середницька, М.М. Ульяник // Південноукраїнський правничий часопис : науковий журнал / Одес. держ. ун-т внутрішніх справ. – Одеса, 2015. – № 1. – С. 58-61
1257447
  Мороз З. Справляння державного мита за вчинення актів громадського стану // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2002. – № 22. – С.13-15
1257448
  Покатаєва О.В. Справляння податку на додану вартість у контексті податкового кодексу України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2011. – С. 48-53. – (Право ; № 1). – ISSN 1813-338Х
1257449
  Коваленко Ю. Справляння прибуткового податку в селянських (фермерських) господарствах // Вісник податкової служби України : Журнал державної податкової адміністрації України. – Київ, 2003. – № 3. – С.21-22
1257450
  Осипчук Н. Справляти враження чи вражати? // Освіта : офіційне видання Мін. освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2013. – 24 квітня-1 травня (№ 21). – С. 7


  Інноваційні технології у побутовому обслуговуванні, новий курс іміджмейкерів та багато інших "родзинок" чекають на майбутніх студентів Київського національного університету технологій і дизайну.
1257451
  Куцевалов В.М. Справнительные свойства асинхронной машины с массивным ротором / В.М. Куцевалов. – Рига, 1961. – 20с.
1257452
   Справоздання головної книжної палати в Київі.. – К., 1919. – 12с.
1257453
   Справоздання Ради Товариства шкільної освіти з дня 26-го вересня 1919 р. по 1-е січня 1920 р.. – Київ : Вид. Т-ва Шкільної Освіти,, 1920. – 24, [5] с. : табл.
1257454
  Осипов О.А. Справочкик по дипольным моментам / О.А. Осипов. – М, 1971. – 415с.
1257455
   Справочная книга "Весь Киев" на 1926 год. – Киев, 1926. – 426с.
1257456
  Боровский Б.Е. Справочная книга автомобилиста / Б.Е Боровский., М.Д. Попов, М.Я. Пронштейн ; Под ред. Я.И. Бронштейна. – Изд. 3-е, переработ. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1967. – 656 с.
1257457
  Боровский Б.Е. Справочная книга автомобилиста / Б.Е. Боровский, М.Д. Попов, М.Я. Пронштейн ; под ред. Д.А. Белова. – Изд. 5-е, перераб. и доп. – Ленинград : Лениздат, 1979. – 335 с.
1257458
   Справочная книга геофизика-разведчика. – вып. 4. – Ленинград;Москва;Новосибирск, 1934. – 199с.
1257459
   Справочная книга геофизика-разведчика. – вып. 4. – Ленинград-Москва, 1935. – 376с.
1257460
   Справочная книга директора совхоза. – М.
Ч. 1. – 1956. – 952с.
1257461
   Справочная книга директора совхоза. – М.
Ч. 2. – 1956. – 1016с.
1257462
   Справочная книга для проектирования электрического освещения. – Ленинград : Энергия, 1976. – 384 с.
1257463
  Штреккер К. Справочная книга для электротехников / К. Штреккер. – 2-е рус. изд-е. – Санкт-Петербург, 1911. – 1067с.
1257464
  Анедерег Г.Ф. Справочная книга кинолюбителя / Г.Ф. Анедерег. – Ленинград, 1977. – 386с.
1257465
  Былинский К.И. Справочная книга корректора / К.И. Былинский, А.Н. Эилин. – М, 1960. – 544с.
1257466
   Справочная книга корректора и редактора. – Москва, 1974. – 416с.
1257467
  Тамарин Н.И. Справочная книга мастера производственного обучения / Н.И. Тамарин, М.С. Шафаренко. – М, 1988. – 206с.
1257468
   Справочная книга о профессиональных союзах СССР. – Москва, 1965. – 445с.
1257469
   Справочная книга о профсоюзах. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1968. – 519с.
1257470
  Гефер Г. Справочная книга по горному делу / Г. Гефер. – Берлин
2. – 1921. – 1240с.
1257471
   Справочная книга по животноводству для колхозов Пермской области. – 2-е изд., испр. доп. – Пермь, 1959. – 448с.
1257472
  Дэлл Раймонд Справочная книга по математике для инженеров и студенстов ВТУЗов / Дэлл Раймонд. – Л.-М, 1934. – 996с.
1257473
   Справочная книга по математической логике : В 4 ч. – Москва : Наука
Ч. 1. – 1982. – 392 с.
1257474
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 2. – 1982. – 375 с.
1257475
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 3. – 1982. – 360 с.
1257476
   Справочная книга по математической логике : В 4-х ч. – Москва : Наука
Ч. 4. – 1983. – 391 с.
1257477
  Кочетков В.П. Справочная книга по минеральным и подсобным удобрениям / В.П. Кочетков, П.А. Марков, П.В. Ростовцев. – Москва-Ленинград : Сельхозгиз, 1931. – 226с.
1257478
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по наладке и регулировке киноустановок / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1976. – 256с.
1257479
  Невский Б.А. Справочная книга по номографии / Б.А. Невский. – Москва; Ленинград, 1951. – 376с.
1257480
  Глиняный В.Г. Справочная книга по нормированию труда в сельском хозяйстве : (Основные методы нормирования, принципы расчета, обоснования и внедрения норм труда в производстве) / В.Г. Глиняный, А.И. Хлуденев, А.Е. Шавлохов. – Москва : Колос, 1974. – 431 с.
1257481
  Закладной В.С. Справочная книга по оплате труда в совхозах и колхозах / В.С. Закладной, К.Т. Кондратьев. – М, 1968. – 343с.
1257482
   Справочная книга по организации ремонта машин в сельском хозяйстве. – Москва, 1976. – 463с.
1257483
   Справочная книга по орошаемому земледелию. – Кишинев, 1990. – 322с.
1257484
  Рахманов А.И. Справочная книга по охране и разведению птиц / А.И. Рахманов. – К, 1983. – 247с.
1257485
  Рахманов А.И. Справочная книга по охране и разведению птиц / А.И. Рахманов. – К, 1990. – 201с.
1257486
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 1. – 1956. – 471 с.
1257487
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Издательство АН СССР
Т. 2. – 1958. – 454 с.
1257488
   Справочная книга по светотехнике. – Москва : Энергоатомиздат, 1983. – 471с.
1257489
   Справочная книга по светотехнике. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1995. – 528 с.
1257490
   Справочная книга по собаководству. – Москва; Ленинград, 1960. – 320с.
1257491
   Справочная книга по технике автоматического регулирования. – Москва; Ленинград, 1962. – 784с.
1257492
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике кинопоказа / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1972. – 799с.
1257493
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике киноустановок / Г.Ф. Андерег, С.Р. Барбанель. – Ленинград, 1964. – 479с.
1257494
  Андерег Г.Ф. Справочная книга по технике сельских киноустановок / Г.Ф. Андерег. – Ленинград, 1967. – 328с.
1257495
   Справочная книга по угольному делу. – Москва; Ленинград, 1939. – 768с.
1257496
  Копелиович П. Справочная книга по физико-механическому и химическому испытанию кожзаменителей / П. Копелиович, Шапиро-Пятецкий. – Москва; Ленинград, 1935. – 120с.
1257497
  Крылов В.И. Справочная книга по численному гармоническому анализу / В.И. Крылов, Л.Г. Кругликова. – Минск, 1968. – 166с.
1257498
  Крылов В.И. Справочная книга по численному интегрированию / В.И. Крылов, Л.Т. Шульгина. – Москва : Наука, 1966. – 370 с.
1257499
  Крылов В.И. Справочная книга по численному обращению преобразования Лапласа / В.И. Крылов, Н.С. Скобля. – Минск, 1968. – 296с.
1257500
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора / А.А. Бокуняев, Н.М. Борисов, Р.Г. Варламов, Г.П. Вересов, Е.Б. и др. Гумеля; Чистяков Н.И. – Москва : Радио и связь, 1990. – 623 с.
1257501
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора. – Москва : Радио и связь
Ч. 1. – 1993. – 336 с.
1257502
   Справочная книга радиолюбителя-конструктора. – Москва
Ч. 2. – 1993. – 336 с.
1257503
  Абрамов В.А. Справочная книга редактора и корректора : ред.-техн. оформ. / [В.А. Абрамов и др.] ; сост. и общ. ред. А.Э. Мильчина. – 2-е изд., перераб. – Москва : Книга, 1985. – 579 с. : рис.
1257504
   Справочная книга сельского киномеханика. – Москва, 1961. – 448с.
1257505
   Справочная книга сельского киномеханика. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1972. – 637с.
1257506
  Скворцов Н.Н. Справочная книга экономиста-плановика / Н.Н. Скворцов. – 2-е изд. – Киев : Вища школа, 1979. – 255 с.
1257507
  Скворцов Н.Н. Справочная книга экономиста-плановика : Экономика, организация, планирование производства и научных исследований / Н.Н. Скворцов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1984. – 287 с.
1257508
   Справочная книга электромонтера. – Москва-Ленинград : Энергоиздат, 1934. – 815 с.
1257509
   Справочная книжка азотчика. – Москва, 1944. – 174с.
1257510
  Геннинг В.П. Справочная книжка и указатель русского правописания / В.П. Геннинг. – Санкт-Петербург : Типография М.М. Стасюлевича, 1879. – 80 с.
1257511
   Справочная книжка по восточному институту в г. Владивостоке на 1909 год. – Владивосток : Тип.восточн.ин-та, 1909. – 84 с.
1257512
  Новиков Н. Справочная книжка по физике : Для учеников гимназий, реал. и пром. уч-щ / сост. Н. Новиков. – Киев : Изд. книгопродавца-изд. Ф.А. Иогансен ; [Типо-лит. Высоч. утв. Т-ва И.Н. Кушнерев и К* в Москве], 1891. – 88 с. : ил.
1257513
  Лаппо С.Д. Справочная книжка полярника / С.Д. Лаппо. – Москва, 1945. – 423с.
1257514
   Справочная книжка теплотехника. – Москва; Ленинград, 1960. – 136с.
1257515
   Справочная книжка теплотехника. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва; Ленингард, 1964. – 288с.
1257516
   Справочная книжка торфяника. – Москва; Ленингард, 1955. – 285с.
1257517
  Каган В.Л. Справочная книжка французских неправильных глаголов / В.Л. Каган. – Вильна, 1901. – 96 с.
1257518
  Каган В.Л. Справочная книжка французских неправильных глаголов / В.Л. Каган. – Вильна, 1907. – 95 с.
1257519
   Справочная книжка электромонтажника. – Москва, 1950. – 111с.
1257520
   Справочная книжка энергетика. – Москва, 1968. – 304с.
1257521
   Справочная книжка энергетика. – 2-е изд., пересмотр. и доп. – Москва, 1972. – 424с.
1257522
  Смирнов Д А. Справочная книжка энергетика / Д А. Смирнов, К.М. Антипов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1984. – 440с.
1257523
   Справочная книжка энергетика на 1951 год. – Москва; Ленинград, 1951. – 240с.
1257524
   Справочная литература по музыке. Словари. Сб. биографий. Календари. Хроники. Памятные книжки. Путевод. Сб. либретто. Сб. цитат. Указ. изданий на рус. яз. 1773-1962. – Москва : Книга, 1964. – 250 с.
1257525
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – Л.
кн. 1. – 1991. – 411с.
1257526
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – Л.
Кн. 2. – 1991. – 406с.
1257527
   Справочная литература по странам Азии и Африки. – ч.. 2. – Л.
кн. 2. – 1991. – 272с.
1257528
   Справочная литература по странам Азии и Африки.. – Л., 1972. – 534с.
1257529
  Безуглов П.Т. Справочная таблица огнеопасных веществ / П.Т. Безуглов. – М, 1946. – 33с.
1257530
  Безуглов П.Т. Справочная таблица огнеопасных веществ / П.Т. Безуглов. – 3-е изд. – М, 1950. – 108с.
1257531
  Темникова Т.И. Справочная химическая литература по органической химии и пользование ею. / Т.И. Темникова. – Л, 1946. – 44с.
1257532
  Дмитриев Б.А. Справочние по пунктуации / Б.А. Дмитриев. – Омск, 1962. – 58с.
1257533
  Егорова А.Т. Справочние руководство по использованию интегрированного пакета Framework 3 на персональном компьютере IBM РС / А.Т. Егорова. – М., 1991. – 40с.
1257534
  Берль-Лунге Справочниек по основной химической промышленности / Берль-Лунге. – Ленинград, 1933. – 412с.
1257535
  Данилов Н.В. Справочник-задачник по физиологии человека и животных / Н.В. Данилов. – Ростовск, 1970. – 124с.
1257536
  Спиридонов А.И. Справочник-каталог геодезических приборов / А.И. Спиридонов, Ю.Н. Кулагин, Г.С. Крюков. – Москва : Недра, 1984. – 239 с.
1257537
  Качалова К.Н. Справочник-ключ к учебнику "Грамматика английского языка" / К.Н. Качалова. – М., 1964. – 130с.
1257538
  Качалова К.Н. Справочник-ключ к учебнику "Практическая грамматика английского языка" / К.Н. Качалова. – М., 1959. – 159с.
1257539
   Справочник-ценник. – Изд. 2-е. /перераб. и доп./. – Х., 1935. – 1005с.
1257540
   Справочник - юрист для фабрично-заводстких и местных комитетом и Горсоветов. – М., 1927. – 576с.
1257541
   Справочник 1У Менделеевского съезда по чистой и прикладной химии. – М. – 27с.
1257542
  Иоффе М.М. Справочник авиационного метеоролога / М.М. Иоффе, М.Г. Приходьдко. – Москва : Воениздат, 1977. – 304с.
1257543
  Уилкинсон Дж.Х. и Райнш С. Справочник алгоритмов на языке АЛГОЛ : Ленейная алгебра / Дж.Х. и Райнш С. Уилкинсон; Пенр. с англ. С.П. Забродина, В.Г. потемкина, П.И. Рудакова; Под ред. Ю.И. Топчеева. – Москва : Машиностроение, 1976. – 391 с.
1257544
  Волох Д.С. Справочник аналогов лекарственных средств / Д.С. Волох, Л.Г. Москаленко. – Киев, 1987. – 205с.
1257545
   Справочник афоризмов и изречений для школьников. – Ростов-на-Дону : Феникс, 1995. – 640с. – ISBN 5858802524
1257546
   Справочник библиотекаря. – Санкт-Петербург : Профессия, 2000. – 432с. – (Библиотека). – ISBN 5-86457-187-3
1257547
  Кудинов А.И. Справочник бригадира-строителя. / А.И. Кудинов. – М, 1968. – 240с.
1257548
  Кувалов Б.Г. Справочник взрывника : открытые горные работы / Б.Г. Кувалов. – Москва : госиздать литературы по строительным материалам, 1957. – 168 с.
1257549
  Гущин В.И. Справочник взрывника на карьере / В.И. Гущин. – М., 1963. – 203с.
1257550
  Бахвалов Г.Т. Справочник гальваностега / Г.Т. Бахвалов. – М., 1948. – 511 с.
1257551
  Бахвалов Г.Т. Справочник гальваностега / Г.Т. Бахвалов , А.В. Турковская. – Изд. 2-е. перераб. и доп. – М, 1954. – 651 с.
1257552
  Гончаренко К.С. Справочник гальванотехника / К.С. Гончаренко, Н.А. Козлов. – Москва, 1948. – 231 с.
1257553
  Бучнев В.К. Справочник горного инженера / В.К. Бучнев. – М., 1950. – 595ёс.
1257554
  Лопушанский В.Е. Справочник горного мастера / В.Е. Лопушанский, А.Ф. Платонов ; под общ. ред. П.Е. Николаенко и Е.П. Звягинцева. – Харьков ; Москва : Металлургиздат, 1951. – 411с. : ил., карт. – Библиогр.: с. 402-403
1257555
  Старосельский А.Л. Справочник для вычисления на логарифмической линейке комбинированным методом / А.Л. Старосельский. – Москва, 1964. – 20 с.
1257556
  Курилова В.И. Справочник для начинающего туриста. / В.И. Курилова, Б.В. Сермеев. – Одесса, 1990. – 181с.
1257557
  Курилова В.И. Справочник для начинающего туриста. / В.И. Курилова, Б.В. Сермеев. – Одесса, 1990. – 181с.
1257558
  Борковский Б.П. Справочник для ориентирования в некоторых грамматических формах при чтении немецких текстов / Б.П. Борковский. – Минск, 1970. – 112с.
1257559
   Справочник для постуающих в ВУЗы БССР в 1969 г.. – Минск, 1969. – 114с.
1257560
   Справочник для постуающих в ВУЗы БССР в 1975 г.. – Минск, 1975. – 104с.
1257561
   Справочник для поступающих в 9-е классы средних общеобразовательных трудовых политехнических школ с производственным обучением.. – М,, 1963. – 39с.
1257562
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Министерства просвещения РСФСР в 1946 году. – Москва, 1946. – 76с.
1257563
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Министерства просвещения РСФСР в 1947 году. – Москва, 1947. – 80с.
1257564
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Министерства просвещения РСФСР в 1948 году. – Москва, 1948. – 88с.
1257565
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Министерства просвещения РСФСР в 1950 году. – Москва, 1950. – 139с.
1257566
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Министерства просвещения РСФСР в 1951 году. – Москва, 1951. – 139с.
1257567
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Москвы и Московской области в 1961 году. – Москва, 1961. – 153с.
1257568
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1938 году. – Москва, 1938. – 112с.
1257569
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1939 году. – Москва, 1939. – 189с.
1257570
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1943 году. – Москва, 1943. – 88с.
1257571
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1944 году. – Москва, 1944. – 134с.
1257572
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1945 году. – Москва, 1945. – 183с.
1257573
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1946 году. – Москва, 1946. – 190с.
1257574
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1947 году. – Москва, 1947. – 206с.
1257575
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1948 году. – Москва, 1948. – 207с.
1257576
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1949 году. – Москва, 1949. – 248с.
1257577
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1950 году. – Москва, 1950. – 295с.
1257578
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1951 году. – Москва, 1951. – 304с.
1257579
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1952 году. – Москва, 1952. – 299с.
1257580
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1954 году. – Москва, 1954. – 268с.
1257581
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1955 году. – Москва, 1955. – 254с.
1257582
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1956 году. – Москва, 1956. – 248с.
1257583
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1957 году. – Москва, 1957. – 235с.
1257584
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения Союза ССР в 1958 году. – Москва, 1958. – 272с.
1257585
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1959 году. – Москва, 1959. – 303с.
1257586
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1960 году. – Москва, 1960. – 264с.
1257587
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1961 году. – Москва, 1961. – 300с.
1257588
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1962 году. – Москва, 1962. – 139с.
1257589
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1963 году. – Москва, 1963. – 144с.
1257590
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1964 году. – Москва, 1964. – 286с.
1257591
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1965 году. – Москва, 1965. – 351с.
1257592
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1966 году. – Москва, 1966. – 352с.
1257593
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1967 году. – Москва, 1967. – 366с.
1257594
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1968 году. – Москва, 1968. – 384с.
1257595
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1969 году. – Москва, 1969. – 328с.
1257596
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1971 году. – Москва, 1971. – 343с.
1257597
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1972 году. – Москва, 1972. – 336с.
1257598
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1974 году. – Москва, 1974. – 341с.
1257599
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1975 году. – Москва, 1975. – 342с.
1257600
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1976 году. – Москва, 1976. – 336с.
1257601
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1977 году. – Москва, 1977. – 343с.
1257602
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1978 году. – Москва, 1978. – 343с.
1257603
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1979 году. – Москва, 1979. – 344с.
1257604
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1981 году. – Москва, 1981. – 352с.
1257605
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1982 году. – Москва, 1982. – 304с.
1257606
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1983 году. – Москва, 1983. – 319с.
1257607
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1984 году. – Москва, 1984. – 381с.
1257608
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1985 году. – Москва, 1985. – 401с.
1257609
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1986 году. – Москва, 1986. – 424с.
1257610
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1987 году. – Москва, 1987. – 430с.
1257611
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1988 году. – Москва : Высшая школа, 1988. – 447 с.
1257612
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1989 году. – Москва, 1989. – 542с.
1257613
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1990 году. – Москва : Высшая школа, 1990. – 479с.
1257614
   Справочник для поступающих в высшие учебные заведения СССР в 1991 году. – Москва, 1991. – 492с.
1257615
   Справочник для поступающих в геологоразведочные техникумы М-ва геологии СССР.. – М.-Л., 1948. – 27с.
1257616
   Справочник для поступающих в городские профессионально-технические учебные заведения.. – М., 1975. – 383с.
1257617
   Справочник для поступающих в городские профессионально-технические учебные заведения.. – М., 1982. – 303с.
1257618
   Справочник для поступающих в Горьковский государственный университет им. Н.И.Лобачевского. – Горький, 1971. – 71с.
1257619
   Справочник для поступающих в Ивановский Гос. пед. ин-тут имени Д.А.Фурманова.. – Иваново, 1968. – 18с.
1257620
   Справочник для поступающих в Ивановский энергетический институт в 1938 г.. – Иваново, 1938. – 44с.
1257621
   Справочник для поступающих в институт.. – М., 1968. – 18с.
1257622
  Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования элетрического освещения / Г.М. Кнорринг. – 5-е изд., перераб. доп. – Ленинград, 1960. – 342 с.
1257623
  Кнорринг Г.М. Справочник для проектирования элетрического освещения / Г.М. Кнорринг. – 6-е изд., перераб. – Ленинград, 1968. – 391 с.
1257624
  Значко-Яворская Справочник для чтения математических текстов по -французски / Значко-Яворская. – Москва, 1971. – 103с.
1257625
  Иванчиков С.С. Справочник домашнего мастера / С.С. Иванчиков. – Донецк, 1985. – 232 с.
1257626
  Богданов Н.Г. Справочник журналиста / Н.Г. Богданов, Б. Вяземский. – Л, 1961. – 672с.
1257627
  Богданов Н.Г. Справочник журналиста / Н.Г. Богданов, Б.А. Вяземский. – Ленинград, 1971. – 688с.
1257628
  Гительман А.М. Справочник инспектора по штатам / А.М. Гительман. – М., 1946. – 184с.
1257629
  Гузенков П.Г. Справочник к расчетам деталей машин / П.Г. Гузенков. – 2-е перераб. – М, 1960. – 228с.
1257630
  Гузенков П.Г. Справочник к расчетам деталей машин / П.Г. Гузенков. – 3-е. – М, 1961. – 235с.
1257631
  Кремпольский В.Ф. Справочник картографа / В.Ф. Кремпольский, М.М. Меклер, Г.А. Гинзбург. – Москва : Госгеолтехиздат, 1963. – 417 с.
1257632
  Гордийчук И.Б. Справочник кинооператора / И.Б. Гордийчук, В.Г. Пелль. – М, 1979. – 439с.
1257633
  Анурьев В.И. Справочник конструктора - машеностроителя / В.И. Анурьев. – 2-е перераб. изд. – Москва, 1962. – 688с.
1257634
  Былинский К.И. Справочник корректора / К.И. Былинский, М. Уаров. – М.-Л, 1944. – 116с.
1257635
  Былинский К.И. Справочник корректора / К.И. Былинский, Л.И. Служивов. – М, 1950. – 388с.
1257636
  Артемьев Ф.А. Справочник медицинского работника / Ф.А. Артемьев. – Москва, 1949. – 544 с.
1257637
  Кокорев А.С. Справочник молодого обмотчика электрических машин / Кокорев А.С., Наумов И.Н. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Высш. школа, 1964. – 399 с. : черт. – Библиогр.: с. 394
1257638
  Войленко Е. Справочник молодого специалиста. Трудовые права и обязанности. / Е. Войленко, Ю. Орловский. – Москва, 1969. – 176с.
1257639
  Добрев Д. Справочник на семиотичните термини / Д. Добрев, Е. Добрева. – Шумен, 1992. – 160 с.
1257640
  Гроссман Ю.М. Справочник научного работника : архивы, документы, исследователь / Ю.М. Гроссман, В.Н. Кутик. – Львов : Изд-во при Львов. гос. ун-те издат. объединения "Вища школа", 1979. – 335 с.
1257641
  Гроссман Ю.М. Справочник научного работника : архивы, документы, исследования / Ю.М. Гроссман, В.Н. Кутик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Львов : Изд-во при Львов. гос. ун-те издат. объединения "Вища школа", 1983. – 500 с.
1257642
  Вербов Г.Д. Справочник нормативных документов по бухгалтерскому учету / Г.Д. Вербов, Н.И. Петрухин. – Москва
1. – 1978. – 479с.
1257643
  Вербов Г.Д. Справочник нормативных документов по бухгалтерскому учету / Г.Д. Вербов, Н.И. Петрухин. – Москва
2. – 1979. – 476с.
1257644
  Вербов Г.Д. Справочник нормативных документов по бухгалтерскому учету / Г.Д. Вербов, Н.И. Петрухин. – Москва
3. – 1980. – 528 с.
1257645
  Волохов С.Г. Справочник нормировщика в сельском хозяйстве / С.Г. Волохов, З.В. Сергеева. – 2-е доп. изд. – Москва, 1968. – 452с.
1257646
  Кречет Н.А. Справочник нотариуса / Н.А. Кречет. – Ростов -на-Дону : Феникс, 1999. – 416с. – ISBN 5-22-00765-0
1257647
  Кривцов Г.Ф. Справочник о льготах военнослужащим срочной и сверхсрочной службы и их семьям / Г.Ф. Кривцов, М.Я. Паршин. – М., 1967. – 231с.
1257648
  Малишевский В. Справочник Органам дознания и дознавателям о порядке производства дознаний в Красной Армии. / В. Малишевский. – 2-е изд, испр. и доп., 1945. – 267с.
1257649
  Колибернов Е.С. Справочник офицера инженерных войск / Е.С. Колибернов. – Москва, 1989. – 432с.
1257650
  Синев Р.В. Справочник пассажира-военнослужащего / Р.В. Синев. – 2-е, перераб. и доп. – М., 1983. – 279с.
1257651
  Андрашков Б.И. Справочник по автоматизации производства шин и РТИ / Б.И. Андрашков. – Москва, 1981. – 295с.
1257652
  Джонсон Д. Справочник по активным фильтрам / Д. Джонсон, Дж. Джонсон, Г. Мур. – Москва, 1983. – 128 с.
1257653
  Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии / Ю.Ю. Лурье. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1979. – 480с.
1257654
  Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. / Ю.Ю. Лурье. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва, 1971. – 454с.
1257655
  Лурье Ю.Ю. Справочник по аналитической химии. / Ю.Ю. Лурье. – 6-е изд., перераб. и доп. – Москва : Химия, 1989. – 446с. – ISBN 5-7245-0000-0
1257656
  Уэст М. Справочник по английской орфографии, пунктуации, грамматике / М. Уэст, П. Кимбер. – Л, 1963. – 192с.
1257657
  Антонов В.В. Справочник по арбитражному процессу / В.В. Антонов. – Москва, 1999. – 768с. – ISBN 5-86750-124-8
1257658
  Имбрицкий М.И. Справочник по арматуре и трубопроводам химических цехов электростанций / М.И. Имбрицкий. – Изд. 2-е, перераб. – М., 1985. – 166с.
1257659
  Имбрицкий М.И. Справочник по арматуре тепловых электростанций / М.И. Имбрицкий. – Москва, 1981. – 304с.
1257660
  Карвовский Справочник по асинхронным двигателям и пускорегулирующей аппаратуре / Карвовский Г.А., Окороков С.П. – Москва ; Ленинград : Госэнергоиздат, 1962. – 208 с. – Библиогр.: с. 207-208
1257661
   Справочник по аудиту. – Москва : Тандем; Экмос, 1999. – 432с. – ISBN 5-88124-016-2
1257662
   Справочник по библиотекам и органам научно-технической информации. – Москва : Изд-во стандартов, 1979. – 6 с.
1257663
  Калинин Ф.Л. и др. Справочник по биохимии / Ф.Л. и др. Калинин; АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1971. – 1015 с.
1257664
  Алексеенко Ф.М. Справочник по болезням и вредителям пчел / Ф.М. Алексеенко. – Изд. 2-е, перераб. и дополн. – Київ : Урожай, 1991. – 238с.
1257665
  Белов И.Ф. Справочник по бытовой приемно-усилительной радиоаппаратуре / И.Ф. Белов. – Москва, 1980. – 615 с.
1257666
  Белов И.Ф. Справочник по бытовой приемо-усилительной радиоаппаратуре / И.Ф. Белов, В.И. Белов. – Москва : Радио и связь, 1984. – 360 с.
1257667
  Сберегаев Н.А. Справочник по внешнеэкономической деятельности предприятий / Н.А. Сберегаев. – Калининград : Янтарный сказ, 1997. – 224с. – ISBN 5-7406-0122-3
1257668
  Ганстон Р М.А. Справочник по волновым сопротивлениям фидерных линий СВЧ / Р М.А. Ганстон. – Москва : Связь, 1976. – 150 с.
1257669
  Сингх Дж. Справочник по вооруженным силам Индии / Дж. Сингх. – М., 1958. – 368с.
1257670
  Воловик Е.Л. Справочник по восстановлению деталей / Е.Л. Воловик. – Москва, 1981. – 352с.
1257671
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 2-е, испр. – Москва, 1957. – 793 с.
1257672
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 3-е, стереотип. – Москва, 1958. – 783 с.
1257673
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 4-е, стереотип. – Москва, 1959. – 783 с.
1257674
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 6-е, доп. и испр. – Москва, 1962. – 870 с.
1257675
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 6-е, доп. и испр. – Москва, 1963. – 870 с.
1257676
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 7-е. – Москва, 1964. – 870 с.
1257677
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 8-е. – Москва : Наука, 1966. – 870 с.
1257678
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 9-е. – Москва : Наука, 1969. – 870 с.
1257679
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 10-е, стереотип. – Москва : Наука, 1972. – 870 с.
1257680
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 10-е, стереотип. – Москва, 1973. – 870 с.
1257681
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 11-е, стереотип. – Москва, 1975. – 871 с.
1257682
  Выгодский М.Я. Справочник по высшей математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 12-е, стереотип. – Москва : Главная редакция физико-математической литературы, 1977. – 871 с.
1257683
  Коцев Н. Справочник по газовой хроматографии / Н. Коцев. – М., 1976. – 200с.
1257684
  Горяев М.И. Справочник по газожидкостной хроматографии органических кислот / М.И. Горяев, Н.А. Евдакова. – Алма-Ата, 1977. – 552с.
1257685
  Каданер Л.И. Справочник по гальваностегии / Л.И. Каданер. – Киев, 1976. – 254 с.
1257686
  Слоним И.Я. Справочник по географии для учителей начальной школы / И.Я. Слоним. – Москва-Л., 1936. – 240с.
1257687
  Слоним И.Я. Справочник по географии для учителей начальной школы / И.Я. Слоним. – 2-е изд., перераб. – М.-Л., 1951. – 260с.
1257688
  Сироткин М.П. Справочник по геодезии для строителей / М.П. Сироткин. – Москва : Недра, 1968. – 328 с.
1257689
  Сироткин М.П. Справочник по геодезии для строителей / М.П. Сироткин, В.С. Сытник. – 5-е изд., перераб. и доп. – Москва : Недра, 1987. – 334 с.
1257690
  Казьмин В.С. Справочник по геологоразведочному бурению на нефть и газ. / В.С. Казьмин. – М., 1962. – 507с.
1257691
  Киселев П.Г. Справочник по гидравлическим расчетам / П.Г. Киселев. – 2-е изд. – Москва ; Ленинград, 1957. – 352 с.
1257692
  Азарх М.Р. Справочник по государственным доходам : предметно-алфавитный указ. / М.Р. Азарх. – Москва : Госфиниздат, 1951. – 260 с.
1257693
  Азарх М.Р. Справочник по государственным доходам : предм.-алф. указ. / М.Р. Азарх ; под общ. ред. С.М. Мирощенко. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы, 1979. – 256 с.
1257694
  Канонич И С. Справочник по грамматике испанского языка / И С. Канонич, . – Москва, 1972. – 160с.
1257695
  Грабарь-Пассек Справочник по грамматике немецкого языка : для вузов общего типа / Грабарь-Пассек М.Е., Кирзнер В.М. – Москва : Изд-во лит. на иностр. яз., 1957. – 207 с.
1257696
  Соколова Справочник по грамматике немецкого языка. / Соколова, И.Д. Молчанова. – М., 1989. – 304с.
1257697
  Жукова Н.Б. Справочник по грамматике французского языка. / Н.Б. Жукова, К.Н. Дауэ. – М., 1963. – 288с.
1257698
  Камке Э. Справочник по дифференциальным уравнениям в частных производных первого порядка / Э. Камке. – Москва : Наука, 1966. – 260 с.
1257699
  Лисниченко Т.Н. Справочник по жилищно-строительному и жилищному законодательству / Т.Н. Лисниченко, И.Т. Хламов. – К., 1985. – 191с.
1257700
  Бахчисарайев Х.Э. Справочник по законодательству для работников в государственной промышленности СССР. / Х.Э. Бахчисарайев. – М, 1951. – 632с.
1257701
  Андреевский И.Н. Справочник по законодательству для работников жилищно - коммунального хозяйства / И.Н. Андреевский. – Москва, 1964. – 587с.
1257702
  Данилевич В.Г. Справочник по заработной плате / В.Г. Данилевич. – Минск, 1966. – 503с.
1257703
  Бергельсон Б.Р. Справочник по защите от излучения протяженных источников / Б.Р. Бергельсон, Г.А. Зорикоев. – Москва, 1965. – 176 с.
1257704
  Вудсон У. Справочник по инженерной психологии для инженеров и художников-конструкторов / У. Вудсон, Д. Коновер. – Москва, 1968. – 519с.
1257705
  Гурлев С Д. Справочник по ионным приборам / С Д. Гурлев, . – Киев, 1970. – 177 с.
1257706
   Справочник по истории дореволюционной России : Библиогр. указ. – Изд. 2-е, пересм. и доп. – Москва, 1978. – 639с.
1257707
  Коннолли Э.Т. Справочник по каротажу эксплуатационных скважин / Э.Т. Коннолли. – М., 1969. – 104с.
1257708
  Бокша В.Г. Справочник по климатотерапии / В.Г. Бокша. – Киев : Здоровья, 1989. – 203с.
1257709
  Соколов С.Я. Справочник по лекарственным растениям / С.Я. Соколов, И.П. Замотаев. – 3-е изд., стер. – М., 1990. – 462с.
1257710
  Виноградов Н.А. Справочник по льготам военнослужащим и военнообязанным и их семьям / Н.А. Виноградов. – Москва, 1933. – 112с.
1257711
  Иоффе С.Т. Справочник по магнийорганическим соединениям / С.Т. Иоффе, А.Н. Несмеянов. – М.-Л
1. – 1950. – 712с.
1257712
  Курбатов Н.В. Справочник по магнитофонам / Н.В. Курбатов, Е.Б. Яновский. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва-Ленинград, 1966. – 112 с.
1257713
  Курбатов Н.В. Справочник по магнитофонам. / Н.В. Курбатов, Е.Б. Яновский. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1970. – 176с.
1257714
  Иоффе С.Т. Справочник по макнийорганическим соединениям / С.Т. Иоффе, А.Н. Несмеянов. – М.-Л
2. – 1950. – 664с.
1257715
  Васичкин В.И. Справочник по массажу / В.И. Васичкин. – Ленинград, 1990. – 174с.
1257716
  Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров : Определения, теоремы, формулы / Г. Корн, Т. Корн. – Москва : Наука, 1968. – 720 с.
1257717
  Корн Г.А. Справочник по математике для научных работников и инженеров : определения, теоремы, формулы / Г.А. Корн, Т.М. Корн. – Москва : Наука, 1973. – 831 с.
1257718
  Корн Г.А. Справочник по математике для научных работников и инженеров : Определения, теоремы, формулы / Г.А. Корн. – Изд. 4-е. – Москва, 1977. – 831 с.
1257719
  Корн Г.А. Справочник по математике для научных работников и инженеров / Г.А. Корн, Т.М. Корн. – Изд. 5-е. – Москва, 1984. – 831 с.
1257720
  Корн Г. Справочник по математике для научных работников и инженеров. / Г. Корн, Т. Корн. – Изд. 2-е. – Москва, 1970. – 720 с.
1257721
  Бурунова Н.М. Справочник по математическим таблицам / Н.М. Бурунова. – Москва, 1959. – 183 с.
1257722
  Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. – 3-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1953. – 192с.
1257723
  Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. – 7-е изд., испр. и доп. – М.-Л., 1963. – 280с.
1257724
  Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. – 10-е изд., испр. и доп. – Л., 1972. – 303с.
1257725
  Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. – 14-е изд., перераб. и доп. – Ленинград, 1982. – 416 с.
1257726
  Федоренко В.А. Справочник по машиностроительному черчению / В.А. Федоренко, А.И. Шошин. – 14-е изд., перераб. и доп. – Л., 1983. – 416с.
1257727
  Бурдун Г.Д. Справочник по Международной системе единиц / Г.Д. Бурдун. – 3-е изд., доп. – Москва : Издательство стандартов, 1980. – 232 с.
1257728
  Беккерт М. Справочник по металлографическому травлению / М. Беккерт , Х. Клемм. – Москва, 1979. – 336 с.
1257729
  Данилов С.И. Справочник по минеральным удобрениям / С.И. Данилов. – Москва; Ленинград : Сельколхозгиз, 1932. – 142 с.
1257730
  Забокрицкий Е.И. Справочник по наладке электроустановок и электроавтоматики / Е.И. Забокрицкий, Б.А. Холодовский, А.И. Митченко. – Киев, 1985. – 704 с.
1257731
  Лидин Р.А. Справочник по неорганической химии / Р.А. Лидин. – М., 1987. – 318с.
1257732
  Андреев В.П. Справочник по обслуживанию и регуулировкам специальных комбайнов / В.П. Андреев. – Москва : Высшая школа, 1984. – 208с.
1257733
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – Изд. 4-е, испр. – Москва, 1971. – 476 с.
1257734
  Камке Э. Справочник по обыкновенным дифференциальным уравнениям / Э. Камке. – Москва, 1976. – 576 с.
1257735
  Диткин В.А. Справочник по операционному исчислению / В.А. Диткин, А.П. Прудников. – Москва : Высшая школа, 1965. – 466 с.
1257736
  Борисович В.Т. Справочник по организации и техническому нормированию труда на геологоразведочных работах / В.Т. Борисович, В.В. Клименков. – Москва : Недра, 1979. – 184с.
1257737
  Серрей А. Справочник по органическим реакциям. / А. Серрей. – М, 1962. – 299с.
1257738
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Изд. 2-е, перераб. – М, 1952. – 312с.
1257739
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Изд 3-е, перераб. – М, 1957. – 336с.
1257740
  Былинский К.И. Справочник по орфографии и пунктуации для работников печати / К.И. Былинский, Н.Н. Никольский. – Москва, 1970. – 344с.
1257741
  Кладницкий Д.А. Справочник по осветительной аппаратуре / Д.А. Кладницкий, С.И. Чубатый. – Киев, 1986. – 152 с.
1257742
  Криксунов Л.З. Справочник по основам инфракрасной техники / Л.З. Криксунов. – Москва : Советское радио, 1978. – 400 с.
1257743
   Справочник по охране геологической среды. В 2-х томах. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5858801315
Т.1. – 1996. – 448с
1257744
   Справочник по охране геологической среды. В 2-х томах. – Ростов-на-Дону : Феникс. – ISBN 5858801315
Т.2. – 1996. – 512с
1257745
  Котляр А.И. Справочник по пенсиям для военнослужащих / А.И. Котляр, С.Г. Боченков. – Москва, 1980. – 336с.
1257746
  Котляр А.И. Справочник по пенсиям для военнослужащих. / А.И. Котляр. – Москва, 1976. – 334с.
1257747
  Котляр А.И. Справочник по пенсиям и льготам для военнослужащих / А.И. Котляр, С.Г. Боченков. – 2-е изд. – Москва, 1972. – 376с.
1257748
  Корнеевская Р.М. Справочник по переводу английских текстов / Р.М. Корнеевская. – Пермь, 1975. – 41с.
1257749
  Белов И.Ф. Справочник по переносным и автомобильным радиоприемникам и магнитолам / И.Ф. Белов. – Москва, 1992. – 270 с.
1257750
  Ахундов А.Р. Справочник по подземным водам нефтегазовых и газоконденсатных месторождений Азербайджана / А.Р. Ахундов. – Баку, 1976. – 327с.
1257751
  Войленко Е.И. Справочник по правовым вопросам высшей школы / Е.И. Войленко. – 2-е изд. – Киев : Вища школа, 1984. – 328 с.
1257752
  Захаревич Г.П. Справочник по правовым вопросам для с редних специальных учебных заведений / Г.П. Захаревич, Г.Н. Жарков. – 2-е изд. доп. – К., 1984. – 216с.
1257753
  Захаревич Г.П. Справочник по правовым вопросам для средних специальных учебных заведений / Г.П. Захаревич, Г.Н. Жарков. – 2-е изд., доп. – К., 1984. – 216с.
1257754
  Захаревич Г.П. Справочник по правовым вопросам для средних специальных учебных заведений / Г.П. Захаревич, Г.Н. Жарков. – 3-е изд., перераб. и доп. – К., 1989. – 248с.
1257755
  Добротворский М.М. Справочник по приемке и испытанию формовочных материалов и смесей / М.М. Добротворский, М.С. Разумова. – Москва-Свердловск, 1953. – 136с.
1257756
  Епанечников В.А. Справочник по прикладным программам для микрокалькуляторов. / В.А. Епанечников, А.Н. Цветков. – Москва : Финансы и статистика, 1988. – 320с.
1257757
  Ефимов А.Л. Справочник по применению ядов для борьбы с вредителями и болезнями растений / А.Л. Ефимов. – 3-е изд. – Москва, 1948. – 272 с.
1257758
  Ефимов А.Л. Справочник по применению ядов для борьбы с вредителями и болезнями растений / А.Л. Ефимов. – 5-е изд. испр. и доп. – М., 1953. – 336 с.
1257759
  Ефимов А.Л. Справочник по применению ядов для борьбы с вредителями и болезнями растений / А.Л. Ефимов. – 6-е изд. – М., 1956. – 4361с.
1257760
  Алексеев К.А. Справочник по промышленному телевидению / К.А. Алексеев. – Київ, 1978. – 95 с.
1257761
  Буренин Н.Л. Справочник по пчеловодству / Н.Л. Буренин , Г.Н. Котова. – 2-е изд., перераб и доп. – Москва, 1984. – 309 с.
1257762
  Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов, Ю.С. Трошкин. – Москва, 1967. – 276с.
1257763
  Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1987. – 191 с.
1257764
  Козлов В.Ф. Справочник по радиационной безопасности / В.Ф. Козлов. – 4-е изд., перераб. и доп. – Москва : Энергоатомиздат, 1991. – 351с.
1257765
   Справочник по радиоавтоматике / Т.В. Бурсова, Н.В. Градобоева, Н.В. Захарченко, Г.Д. Созонник, В.К. Стеклов, Р.В. Уваров, С.Г. Воробъев; Т.В.Бурсова. – Київ : Техніка, 1992. – 246 с.
1257766
   Справочник по радиовещанию / А.В. Выходец, В.М. Захарин, Е.М. Рудый, В.И. Денисов; А.В.Выходец. – Киев : Техніка, 1981. – 263 с.
1257767
  Ломанович В.А. Справочник по радиодеталям / В.А. Ломанович. – Москва, 1965. – 64 с.
1257768
   Справочник по радиоизмерительным приборам / Ю.С. Гаврилов, А.С. Еременкео, Л.Ю. Зубилевич, А.В. Келин, В.М. Коневских, Б.Н. Лозицкий, И.И. Мельниченко, А.Н. Стельмашенко; Ю.С.Гаврилов. – Москва : Энергия, 1976. – 622 с.
1257769
   Справочник по радиоизмерительным приборам. – Москва : Советское радио
Т. 1. – 1976. – 231 с.
1257770
   Справочник по радиоизмерительным приборам. – Москва : Советское радио
Т. 2. – 1977. – 271 с.
1257771
   Справочник по радиоизмерительным приборам / Л.А. Анисимов, Е.Н. Буторин, Г.А. Гончаров, В.М. Горячев, М.И. и др. Грязнов; В.С.Насонов. – Москва : Советское радио
Т. 3 : Измерение электромагнитных полей. Анализ спектра. Осциллография. Импульсные измерения. – 1979. – 423 с.
1257772
  Коротков Л.И. Справочник по радиоизотопным приборам для контроля и автоматизации технологических процессов / Л.И. Коротков. – М., 1963. – 235с.
1257773
  Коников В.Л. Справочник по радиолампам / В.Л. Коников. – Москва-Ленинград : Главная редакция энергетической литературы, 1934. – 116 с.
1257774
   Справочник по радиолокации : пер. с англ. : в 4 т. – Москва : Советское радио
Т. 1 : Основы радиолокации / под ред. Я.С. Ицхоки. – 1976. – 456 с.
1257775
   Справочник по радиолокации : в 4-х т. – Москва : Советское радио
Т. 4 : Радиолокационные станции и системы / под ред. Н.Н. Вейсбейна. – 1978. – 375 с.
1257776
   Справочник по радиолокации : в 4-х т. – Москва : Советское радио
Т. 3 : Радиолокационные устройства и системы / под ред. А.С. Виницкого. – 1979. – 527 с.
1257777
   Справочник по радиометрии. – Москва : Госгеолтехиздат, 1957. – 199с.
1257778
   Справочник по радиорелейной связи. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Радио и связь, 1981. – 415 с.
1257779
  Гельперин И.И. Справочник по разделению газовых смесей методом глубокого охлаждения / И.И. Гельперин. – М.-Л., 1953. – 391с.
1257780
   Справочник по расплавленным солям. – Ленинград
Т. 3. – 1974. – 237с.
1257781
   Справочник по растворимости. – М.-Л.
1. – 1962. – 1960с.
1257782
   Справочник по растворимости. – М.-Л.
2. – 1963. – 944с.
1257783
   Справочник по растворимости. – Л.
3. – 1969. – 944с.
1257784
   Справочник по растворимости. – Л.
3. – 1969. – 1171с.
1257785
  Бейдеман И.Н. Справочник по расходу воді растениями в природніх зонах СССР / И.Н. Бейдеман. – Новосибирск : Наука, 1983. – 257с.
1257786
  Мазаев Ю.И. Справочник по расчету марша и расхода горючего / Ю.И. Мазаев. – Изд. 2-е, пспр. и доп. – М, 1970. – 104с.
1257787
  Козлов Б.А. Справочник по расчету надежности аппаратуры радиоэлектроники и автоматики / Б.А. Козлов, И.А. Ушаков. – Москва, 1975. – 472 с.
1257788
  Ананьев И.В. Справочник по расчету собственных колебаний упругих систем / И.В. Ананьев. – Москва ; Ленинград : Гостехиздат тип. им. Евг. Соколовой, 1946. – 223 с.
1257789
  Альбац М.Е. Справочник по расчету фильтров и линий задержки / М.Е. Альбац. – Москва-Ленинрад, 1963. – 200 с.
1257790
  Максименко С.С. Справочник по русскому глаголу / С.С. Максименко. – Москва, 1963. – 116с.
1257791
  Суханов П.Г. Справочник по русскому языку / П.Г. Суханов. – М., 1975. – 111с.
1257792
  Гуревич С.М. Справочник по сварке цветных металлов / С.М. Гуревич. – 2-е изд., перераб. и доп. – К., 1990. – 510с.
1257793
  Игловский И.Г. Справочник по слаботочным электрическим реле / И.Г. Игловский, Г.В. Владимиров. – 3-е изд., перераб. и доп. – Л., 1990. – 559с.
1257794
  Любошиц М.И. Справочник по сопротивлению материалов / М.И. Любошиц, Г.М. Ицкович. – Минск, 1965. – 343 с.
1257795
  Любошиц М.И. Справочник по сопротивлению материалов / М.И. Любошиц, Г.М. Ицкович. – Минск, 1969. – 464 с.
1257796
  Захаренко С.Е. Справочник по тепловым сетям / С.Е. Захаренко. – М.-Л., 1958. – 519с.
1257797
  Кириллов П.Л. Справочник по теплогидравлическим расчета( ядер.реакторы, теплообменники, парогенераторы). / П.Л. Кириллов. – М., 1984. – 296с.
1257798
  Кириллов П.Л. Справочник по теплогидравлическим расчетам (ядерные реакторы, теплообменники, парогенераторы) / П.Л. Кириллов. – 2-е изд., испр. идоп. – М., 1990. – 358с.
1257799
  Варгафтик Н.Б. Справочник по теплофизическим свойствам газов и жидкостей / Н.Б. Варгафтик. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва : Наука, 1972. – 720 с.
1257800
  Левенштейн Ю.М. Справочник по термоизоляции / Ю.М. Левенштейн. – Л.-М., 1935. – 186с.
1257801
  Готра З.Ю. Справочник по технологии микроэлектронных устройств / З.Ю. Готра. – Львов : Каменяр, 1986. – 287 с.
1257802
  Закутинский Д.И. Справочник по токсикологии радиоактивных изотопов / Д.И. Закутинский, др. и. – М, 1962. – 118с.
1257803
  Белов И.Ф. Справочник по тразисторным радиоприемникам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1973. – 767с.
1257804
  Белов И.Ф. Справочник по тразисторынм радиоприемникам, радиолам и электрофонам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Москва
2. – 1979. – 320 с.
1257805
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Изд. 2-е, испр. и доп. – Москва, 1974. – 767 с.
1257806
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам / И.Ф. Белов. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 335 с.
1257807
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и электрофонам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Москва
Ч. 1. – 1979. – 336 с.
1257808
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам и элетрофонам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Москва, 1977. – 320 с.
1257809
  Белов И.Ф. Справочник по транзисторным радиоприемникам, радиолам иэлектрофонам / И.Ф. Белов, Е.В. Дрызго. – Москва
Ч. 1. – 1976. – 331 с.
1257810
  Имбрицкий М.И. Справочник по трубопроводам и арматуре для тепловых электрических станций / М.И. Имбрицкий, А.П. Никитин. – М.-Л., 1962. – 287с.
1257811
  Киселев Я.Л. Справочник по трудовому законодательству для инспекторов труда и партактива / Я.Л. Киселев. – М, 1938. – 292с.
1257812
  Балакшин А.С. Справочник по усилительным устройствам звукового кино / А.С. Балакшин. – 3- е перераб .изд. – М, 1953. – 748с.
1257813
  Ковалкин И.П. Справочник по учету труда и заработной платы / И.П. Ковалкин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1981. – 205с.
1257814
  Енохович А.С. Справочник по физике / А.С. Енохович. – Москва : Просвещение, 1978. – 416 с.
1257815
  Кухлинг Х. Справочник по физике : пер. с нем. / Х. Кухлинг. – Москва : Мир, 1982. – 520 с.
1257816
  Кухлинг Х. Справочник по физике : пер. с нем. / Х. Кухлинг. – 2-е изд. – Москва : Мир, 1985. – 520 с.
1257817
  Енохович А.С. Справочник по физике / А.С. Енохович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1990. – 384 с. – ISBN 5-09-001833-2
1257818
  Енохович А.С. Справочник по физике и технике : учеб. пособие для учащихся / А.С. Енохович. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1983. – 255с.
1257819
  Енохович А.С. Справочник по физике и технике : учеб. пособие для учащихся / А.С. Енохович. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Просвещение, 1989. – 223 с.
1257820
  Трегер Ю.А. Справочник по физико-химическим свойствам хлоралифатических соединений С1-С5 / Ю.А. Трегер. – Л., 1973. – 184с.
1257821
  Ильчик В.И. Справочник по финансированию и кредитованию колхозов и совхозов / В.И. Ильчик, Г.Г. Гольдман. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск, 1987. – 303с.
1257822
  Усанов В.Н. Справочник по финансированию общего среднего образования / В.Н. Усанов. – М., 1983. – 360с.
1257823
  Усанов В.Н. Справочник по финансированию просвещения / В.Н. Усанов, М.И. Капитонова, В.И. Ерошин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Финансы и статистика, 1987. – 318, [1] с.
1257824
  Барун М.А. Справочник по финансово-экономическим расчетам / М.А. Барун. – М., 1966. – 487с.
1257825
  Барун М.А. Справочник по финансово-экономическим расчетам / М.А. Барун. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 503с.
1257826
  Вальтер С.Б. Справочник по финансово-экономическим расчетам в сельскохозяйственных предприятиях / С.Б. Вальтер, С.И. Кованов. – Москва, 1982. – 413с.
1257827
  Вальтер С.Б. Справочник по финансово-экономическим расчетам в сельскохозяйственных предприятиях / С.Б. Вальтер, С.И. Кованов. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва, 1988. – 336с.
1257828
  Гураль Л.Л. Справочник по фонетике английского языка. / Л.Л. Гураль, А.Л. Лев. – Х., 1960. – 60с.
1257829
  Гурлев Д.С. Справочник по фотографии / Д.С. Гурлев. – К., 1986. – 367с.
1257830
  Гурлев С Д. Справочник по фотографии / С Д. Гурлев, . – К., 1993. – 400с.
1257831
  Гурлев Д Справочник по фотографии ( фотосъемка) / Д Гурлев. – Киев : Техніка, 1989. – 318с.
1257832
  Гончаров Справочник по химии / Гончаров, М.Ю. Корнилов. – изд.2, допол. – Киев : Вища школа, 1977. – 308с.
1257833
  Гончаров Справочник по химии / Гончаров, М.Ю. Корнилов. – Киев : Вища школа, 1978. – 304с.
1257834
  Зубчук В.И. Справочник по цифровой схемотехнике / В.И. Зубчук, В.П. Сигорский, А.Н. Шкуро. – Киев : Тэхника, 1990. – 448 с.
1257835
  Годик Е.И. Справочник по черчению. / Е.И. Годик. – К, 1953. – 464с.
1257836
  Загускин В.Л. Справочник по численным методам решения алгебраических и трансцендентных уравнений / В.Л. Загускин. – Москва, 1960. – 216 с.
1257837
  Крушевский А.В. Справочник по экономико-математическим моделям и методам / А.В. Крушевский. – К., 1982. – 208с.
1257838
  Терешин А.И. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов / А.И. Терешин, В.А. Софронов. – Киев : Гостехиздат УССР, 1960. – 319 с.
1257839
  Терешин А.И. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов / А.И. Терешин, В.А. Софронов. – 3-е изд., испр. и доп. – Киев : Техніка, 1969. – 452 с.
1257840
  Терешин А.И. Справочник по эксплуатации радиоизмерительных приборов / А.И. Терешин, В.А. Софронов. – изд. 4-е, испр. и доп. – Киев : Техніка, 1973. – 498 с.
1257841
  Антышев Н.М. Справочник по эксплуатации тракторов / Н.М. Антышев, Н.И. Бычков. – Москва : Россельхозиздат, 1985. – 336с.
1257842
  Мазуренко Е.А. Справочник по экстракции / Е.А. Мазуренко. – Киев : Техніка, 1972. – 448 с.
1257843
  Гарлинская Е.И. Справочник по электрическим кабелям и проводам / Е.И. Гарлинская. – М., 1964. – 200с.
1257844
  Гарлинская Е.И. Справочник по электрическим кабелям и проводам / Е.И. Гарлинская. – М., 1964. – 200с.
1257845
  Бройде М А. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам / М А. Бройде, . – М.Л., 1957. – 96с.
1257846
  Бройде М А. Справочник по электровакуумным и полупроводниковым приборам / М А. Бройде, Ф.И. Тарасов. – М.Л,, 1962. – 256с.
1257847
  Булычев А.Л. Справочник по электровакуумным приборам / А.Л. Булычев, В.И. Галкин, В.А. Прохоренко. – Минск, 1982. – 384 с.
1257848
  Игловский И.Г. Справочник по электромагнитным реле / И.Г. Игловский. – Л., 1975. – 479с.
1257849
  Мардин В.В. Справочник по электронным измерительным приборам / В.В. Мардин, А.И. Кривоносов. – Москва : Связь, 1978. – 416 с.
1257850
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам / Д.С. Гурлев. – изд. 5-е, испр. и доп. – Киев : Техніка, 1974. – 511 с.
1257851
  Гурлев Д.С. Справочник по электронным приборам / Д.С. Гурлев. – Киев, 1979. – 462 с.
1257852
  Фауль Ф. Справочник по электротехнике / Ф. Фауль. – Москва : Московское Акционерное Издательское Общество
Т. 1. – 1928. – 512 с.
1257853
  Фауль Ф. Справочник по электротехнике : в 6 выпусках / Ф. Фауль. – Москва : Московское Акционерное Издательское Общество
Т. 2. – 1929. – 736 с.
1257854
  Иванов А.А. Справочник по электротехнике / А.А. Иванов. – 2-е изд. – Киев, 1973. – 224 с.
1257855
  Иванов А.А. Справочник по электротехнике / А.А. Иванов. – 5-е изд., перераб. и доп. – Киев : Вища школа, 1984. – 303 с.
1257856
  Фельдштейн А.Л. Справочник по элементам волноводной техники / А.Л. Фельдштейн, Л.Р. Явич, В.П. Смирнов. – изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Советское радио, 1967. – 651 с.
1257857
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Москва ; Ленинград, 1941. – 340 с.
1257858
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 3-е стереотип. – Москва ; Ленинград, 1949. – 280 с.
1257859
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 4-е, испр.и доп. – Москва, 1950. – 412 с.
1257860
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 10-е стереотип. – Москва, 1957. – 412 с.
1257861
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 12-е, стереотип. – Москва, 1959. – 412 с.
1257862
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 16-е. – Москва, 1963. – 420 с.
1257863
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 19-е. – Москва, 1968. – 416 с.
1257864
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 21-е. – Москва, 1971. – 416 с.
1257865
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – 22-е изд. – Москва, 1972. – 416 с.
1257866
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 23-е. – Москва, 1975. – 416 с.
1257867
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 25-е. – Москва, 1978. – 335 с.
1257868
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – 26-е изд. – Москва, 1982. – 335 с.
1257869
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике / М.Я. Выгодский. – Изд. 27-е, испр. – Москва : Наука, 1986. – 317 с.
1257870
  Выгодский М.Я. Справочник по элементарной математике. Таблицы, арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, функции и графики / М.Я. Выгодский. – 24-е изд. – Москва : Наука, 1976. – 335 с.
1257871
  Федосов И.А. Справочник подсчета лесоматериала по шахтам / И.А. Федосов. – Х, 1932. – 32с.
1257872
  Ворожейкин Е.М. Справочник председателя и члена товарищеского суда / Е.М. Ворожейкин. – Москва, 1977. – 96с.
1257873
  Джордейн Р. Справочник программиста персональных компьютеров типа IBM PC, ХТ и АГ / Р. Джордейн. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 543с. – ISBN 5-279-00611-4
1257874
  Дворников И.С. Справочник профсоюзного работника / И.С. Дворников, В.С. Джеломанов. – Москва : Профиздат, 1964. – 560с.
1257875
  Левитин Е.А. Справочник радиовещательным приемникам / Е.А. Левитин. – М, 1961. – 288с.
1257876
  Левитин Е.А. Справочник радиовещательным приемникам / Е.А. Левитин. – М, 1961. – 288с.
1257877
  Лэнди Р. Справочник радиоинженера / Р. Лэнди, Д. Дэвис, А. Албрехт. – Москва-Ленинград, 1961. – 704 с.
1257878
  Бродский М.А. Справочник радиомеханика / М.А. Бродский. – Минск, 1974. – 320 с.
1257879
  Ситников Г Г. Справочник радиослушателя / Г Г. Ситников. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат, 1949. – 136 с.
1257880
  Готра З.Ю. Справочник регулировщика радиоэлектронной аппаратуры / З.Ю. Готра, В.И. Матвиив, П.П. Паскур. – 2-е изд. – Львов : Каменяр, 1987. – 183 с.
1257881
  Какуевицкий Л.И. Справочник реле защиты и автоматики / Л.И. Какуевицкий. – М.-Л., 1962. – 191с.
1257882
  Какуевицкий Л.И. Справочник реле защиты и автоматики / Л.И. Какуевицкий, Смирнова, т.В. – Москва, 1972. – 344 с.
1257883
  Марков Г.Н. Справочник руководителя / Г.Н. Марков. – Санкт-Петербург : Альфа, 2000. – 224с. – ISBN 5-87062-071-6
1257884
  Васюта В.М. Справочник садовода / В.М. Васюта, Г.М. Рыбак, С.В. Клименко; Лебеда А.Ф. – Киев : Наукова думка, 1990. – 352с.
1257885
  Аликин П.Г. Справочник сельского электрика / П.Г. Аликин, Б.П. Аликин. – Пермь : Книжное издательство, 1971. – 455 с. : ил. – Библиогр.: с. 448-449
1257886
  Усманов У.А. Справочник следователя / [Усманов У.А. (авт.-сост.)]. – Москва : Приор, 1999. – 256 с. – ISBN 5-7990-0047-1
1257887
  Беляев Г. Справочник спортсмена / Г. Беляев, Б. Гарт. – Л., 1949. – 559с.
1257888
  Бернстейн А. Справочник статистических решений / А. Бернстейн. – Москва, 1968. – 163с.
1257889
  Масликов И.С. Справочник судьи и адвоката. Судебная практика / И.С. Масликов. – Ростов -на-Дону : Феникс, 2000. – 416с. – (Справочник). – ISBN 5-22-01039-2
1257890
  Третьяков Н.В. Справочник таксатора / Н.В. Третьяков. – М.-Л., 1952. – 855с.
1257891
  Солодухин М.А. Справочник техника-геолога по инженерно-геологическим и гидрогеологическим работам / М.А. Солодухин, И.В. Архангельский. – Москва : Недра, 1982. – 288с.
1257892
  Гуревич И.В. Справочник технического редактора-картографа / И.В. Гуревич; ред. А.В. Эдельштейн. – Москва : Недра, 1967. – 232 с.
1257893
  Гуревич И.В. Справочник технического редактора-картографа / И.В. Гуревич; рец. А.Я. Симонович. – Изд. 2-е, перераб. и доп. – Москва : Недра, 1981. – 184 с.
1257894
  Гиленсон П.Г. Справочник технического редактора / П.Г. Гиленсон. – М., 1972. – 310с.
1257895
  Гиленсон П.Г. Справочник технического редактора / П.Г. Гиленсон. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1978. – 366с.
1257896
  Колесников А.И. Справочник ультракоротковолновика / А.И. Колесников. – Москва, 1966. – 221 с.
1257897
  Зубченко Н.Е. Справочник учащегося по правилам дорожного движения / Н.Е. Зубченко, В.А. Татаринцев. – К., 1977. – 94с.
1257898
   Справочник фельдшера. – М.
1. – 1990. – 490с.
1257899
  Кэй Д. Справочник физика-экспериментатора / Д. Кэй, Т. Лэви. – Москва, 1949. – 302 с.
1257900
   Справочник финансиста. – Москва : Тандем; Экмос, 1998. – 496с. – ISBN 5-88124-016-2
1257901
   Справочник финансиста производственного объединения (предприятия). – 3-е изд., перераб. и доп. – М., 1979. – 527с.
1257902
   Справочник финансиста производственногообъединения (предприятия). – 4-е изд., перераб. и доп. – М., 1984. – 492с.
1257903
   Справочник финансиста строительной организации. – Киев, 1983. – 224с.
1257904
  Журавлев А. Справочник фотографа-любителя / А. Журавлев, Ю. Кайдалов. – Новосибирск, 1958. – 200с.
1257905
   Справочник фотографа. – М., 1989. – 288с.
1257906
   Справочник фотографа. – М., 1990. – 287с.
1257907
   Справочник фотографа. – Новосибирск, 1991. – 190с.
1257908
   Справочник фотолюбителя. – М., 1960. – 416с.
1257909
   Справочник фотолюбителя. – М., 1961. – 532с.
1257910
   Справочник фотолюбителя. – Изд. 2-е, испр. и доп. – М., 1964. – 472с.
1257911
   Справочник химика-аналитика. – М., 1976. – 184с.
1257912
   Справочник химика-кожевника. – М., 1930. – 316с.
1257913
   Справочник химика-энергетика. – М.-Л.
3. – 1957. – 248с.
1257914
   Справочник химика-энергетика. – М.-Л.
1. – 1960. – 327с.
1257915
   Справочник химика-энергетика. – 2-е, перераб. и доп. – М.
2. – 1972. – 280с.
1257916
   Справочник химика-энергетика : В 3-х томах. – 2-е, перераб. и доп. изд. – Москва : Энергия
Т. 3 : Энергетическое топливо (характеристика и контроль качества) / И.И. Матвеева. – 1972. – 215 с.
1257917
   Справочник химика. – Л.-М.
Т. 1. – 1951. – 896с.
1257918
   Справочник химика. – Л.-М.
Т. 2. – 1951. – 1148с.
1257919
   Справочник химика. – 2-е изд., переработ. и доп. – Л.-М.
1. – 1962. – 1071с.
1257920
   Справочник химика. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.-М.
Том 1. – 1963. – 1072с.
1257921
   Справочник химика. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.-Л.
Т. 2. – 1965. – 1168с.
1257922
   Справочник химика. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.-Л.
3. – 1965. – 1005с.
1257923
   Справочник химика. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.-Л.
4. – 1965. – 919с.
1257924
   Справочник химика. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л.
1. – 1966. – 1072с.
1257925
   Справочник химика. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.-Л.
5. – 1966. – 974с.
1257926
   Справочник химика. – 2-е изд. перераб. и доп. – Л., 1967. – 1010с.
1257927
   Справочник химика. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л.
4. – 1967. – 919с.
1257928
   Справочник химика. – Л., 1968. – 507с.
1257929
   Справочник химика. – 2-е изд., переработ. и доп. – М.-Л.
5. – 1968. – 974с.
1257930
   Справочник химика. – Изд. 3-еиспр. – Л.
2. – 1971. – 1168с.
1257931
   Справочник хозяйственника и юрисконсульта предприятия. – Красноярск, 1968. – 461с.
1257932
   Справочник хозяйственного руководителя. – Киев, 1979. – 495с.
1257933
  Гиленсон П.Г. Справочник художественного и технического редакторов / П.Г. Гиленсон. – Москва : книга, 1988. – 526с.
1257934
   Справочник цветовода-любителя юга Украины. – 2-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1990. – 200с.
1257935
   Справочник цен на строительные материалы и оборудование, действующих с 1 июля 1955. – М.
Ч1. – 1956. – 944с.
1257936
   Справочник цен на строительные материалы и оборудование, действующих с 1 июля 1955 г.. – М.
Ч2. – 1956. – 1134с.
1257937
   Справочник цен на строительные материалы и оборудование, действующих с 1 июля 1955 г.. – М.
Ч3. – 1956. – 768с.
1257938
   Справочник цен на строительные материалы и оборудование, утвержденных в период с 1 июля 1955 г. по 1 января 1958 г.. – М.
Ч4. – 1958. – 1184с.
1257939
   Справочник цехового экономиста. – 3-е изд., перераб. и доп. – Одесса, 1990. – 367с.
1257940
   Справочник чехословацкой внешней торговли. – Прага, 1983. – 205с.
1257941
   Справочник чехословацкой внешней торговли. – Прага, 1985. – 236с.
1257942
   Справочник чехословацкой внешней торговли. – Прага, 1987. – 242с.
1257943
   Справочник чехословацкой внешней торговли. – Прага, 1988. – 254с.
1257944
   Справочник Чехословацкой внешней торговли. – Прага, 1981. – 204с.
1257945
   Справочник Чехословацкой внешней торговли, 1989. – 172с.
1257946
  Клюев А.А. Справочник члена комиссии по трудовым спорам / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 1967. – 287с.
1257947
  Клюев А.А. Справочник члена комиссии по трудовым спорам / А.А. Клюев, А.В. Маврин. – 3-е изд., испр. и доп. – М., 1971. – 272с.
1257948
   Справочник членов и кандидатов в члены Союза художников СССР. По состоянию на 1 июня 1967 г.. – М., 1968. – 953с.
1257949
   Справочник членов союза художников СССР по состоянию на 1 января 1977 г.. – М., 1979. – 644с.
1257950
   Справочник членов Союза художников СССР по состоянию на 1 января 1977 г.. – М., 1979. – 655с.
1257951
   Справочник членов Союза художников СССР по состоянию на 29 марта 1982 года. – М.
1. – 1982. – 798с.
1257952
   Справочник членов Союза художников СССР по состоянию на 29 марта 1982 года. – М.
2. – 1982. – 774с.
1257953
  Дворкович В.Я. Справочник шахматиста / В.Я. Дворкович. – М., 1983. – 126с.
1257954
  Бердоносов С.С. Справочник школьника по неорганической химии : Учеб. пособие / С.С. Бердоносов, А.И. Жиров. – Москва : Аквариум, 1997. – 272с. – ISBN 5-85684-213-8
1257955
  Бердоносов С.С. Справочник школьника по общей химии : Учеб. пособие / С.С. Бердоносов. – Москва : Аквариум, 1997. – 271с. – ISBN 5-85684-126-3
1257956
  Лазаревич К.С. Справочник школьника. География. 6-10 классы / К.С. Лазаревич, Ю.Н. Лазаревич. – Москва : Дрофа, 1997. – 368с. – ISBN 5-7107-1323-6
1257957
   Справочник экономиста-аграрника. – К., 1991. – 520с.
1257958
   Справочник экономиста-бумажника. – Москва, 1967. – 248 с.
1257959
   Справочник экономиста-международника. – Київ : Политиздат, 1990. – 399с. – ISBN 5-319-00539-3
1257960
   Справочник экономиста. – М., 1978. – 286с.
1257961
   Справочник экономиста (по планированию в колхозах и совхозах). – Кишинев : Картя молдовеняскэ, 1967. – 272 с.
1257962
   Справочник экономиста в строительстве. – К., 1987. – 462с.
1257963
   Справочник экономиста деревообрабатывающей промышленности. – М., 1968. – 540с.
1257964
   Справочник экономиста деревообрабатывающей промышленности. – Изд. 3-е, перераб. – М., 1988. – 400с.
1257965
   Справочник экономиста колхоза и совхоза. – М., 1970. – 791с.
1257966
   Справочник экономиста лесной промышленности. – М., 1980. – 343с.
1257967
   Справочник экономиста пищевой промышленности. – М., 1987. – с.
1257968
  Борисов В.А. Справочник экономиста по труду / В.А. Борисов. – М., 1986. – 286с.
1257969
   Справочник экономиста промышленного предприятия. – М., 1974. – 663с.
1257970
   Справочник экономиста сельского хозяйства. – К., 1985. – 528с.
1257971
   Справочник экономиста: (организация финансов и кредита в колхозах и межхозяйственных предприятиях (организациях)). – Изд. 2-е, доп. и перераб. – М., 1982. – 272с.
1257972
   Справочник экономиста: Организация финансов и кредита в совхозах. – Изд. 2-е перераб. и доп. – М., 1982. – 336с.
1257973
   Справочник экспериментальных данных по расворимости солевых систем. – Л.
3. – 1961. – 1273-2226с.
1257974
   Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем. – Л.-М.
1. – 1953. – 672с.
1257975
   Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем. – Л.
2. – 1954. – 675-1272с.
1257976
   Справочник экспериментальных данных по растворимости солевых систем. – Л.
4. – 1963. – 2231-2880с.
1257977
   Справочник электрика. – Саратов : Саратовское книжное издательство, 1963. – 459 с.
1257978
   Справочник электрика предприятий черной металлургии. – М., 1952. – 1168с.
1257979
  Воропаев Е.Г. Справочник электромантера / Е.Г. Воропаев. – Тула, 1961. – 158с.
1257980
   Справочник электромонтера. – 2-е перераб. и доп. изд. – М.-Л., 1951. – 232с.
1257981
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1952. – 192с.
1257982
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1952. – 192с.
1257983
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1953. – 456с.
1257984
   Справочник электромонтера. – 3-е изд., переработ. и доп. – М.-Л., 1957. – 192с.
1257985
   Справочник электромонтера. – М.-Л., 1957. – 272с.
1257986
  Горенштейн М.Д. Справочник электромонтера / М.Д. Горенштейн. – Новосибирск, 1958. – 372 с.
1257987
  Воропаев Е.Г. Справочник электромонтера / Е.Г. Воропаев. – Тула, 1961. – 158 с.
1257988
   Справочник электромонтера. – Изд. 2-е , переработ. и доп. – М.-Л., 1961. – 432с.
1257989
  Львов А.П. Справочник электромонтёра / А.П. Львов. – Киев, 1980. – 375 с.
1257990
   Справочник электромонтера. Техника безопасности. – М.-Л., 1952. – с.
1257991
   Справочник электротехника. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1. – 1962. – 479 с.
1257992
   Справочник электротехника. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 2, Вып. 4 : Аппаратура низкого напряжения. – 1964. – 424 с.
1257993
   Справочник электротехника. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 2, Вып. 3 : Реле защиты и автоматики. – 1965. – 240 с.
1257994
   Справочник энергетика промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 1 : Электроснабжение. – 1961. – 840 с.
1257995
   Справочник энергетика промышленных предприятий. – 2-е изд., переработ. и доп. – Москва-Ленинград : Госэнергоиздат
Т. 2 : Электроснабжение (окончание), приемники электроэнергии и электрооборудование некоторых отраслей промышленности. – 1963. – 880 с.
1257996
   Справочник энергетика промышленных предприятий. – Москва-Ленинград : Энергия
Т. 3 : Теплоэнергетика. – 1965. – 512 с.
1257997
   Справочник энергетика хозяйств и предприятий АПК. – Минск, 1987. – 256с.
1257998
   Справочник юрисконсульта. – Минск, 1973. – 303с.
1257999
   Справочник юрисконсульта сельскохозяйственных предприятий. – М., 1982. – 254с.
1258000
  Князев П.В. Справочники по обложению кустарей, ремесленников и их объединений. / П.В. Князев. – М., 1931. – 124с.
<< На початок(–10)1251125212531254125512561257125812591260(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,