Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1235001
  Тесля А.А. "Речи к немецкой нации" Фихте: нация, народ и язык // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / АНО "Обществ.-полит. журнал. Журнал полит. философии и социологии политики "Полития. Анализ. Хроника. Прогноз" ; Ин-т науч. информ. по обществ. наукам РАН. – Москва, 2014. – № 1 (72). – С. 80-91. – ISSN 2078-5089
1235002
  Гильен Хорхе "Речка, что качала..." : поэзия: стихотворения / вступление Н. Ванханен // Иностранная литература : литературно-художественный журнал. Спецномер. – Москва, 2011. – № 11 : Бельгия : слова и образы. – С. 163-168. – ISSN 0130-6545
1235003
  Корнєв А.Ю. "Речовий світ" Богдана Хмельницького: мистецтво, історія, символ // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2016. – С. 301-311. – (Серія: Мистецтвознавство ; вип. 53). – ISSN 2410-5325


  Висвітлено символіку історичних артефактів, які пов’язують з Богданом Хмельницьким. Здійснено порівняльний аналіз символіки з творами мистецтва, зокрема живописними зображеннями гетьмана. З’ясовано відповідність між речами Хмельницького, його ...
1235004
  Топорков А. [Речь произнесенная в заседании общества "Свободной Эстетики" в январе 1913] - Лесной царь. [гл.] 2 : посвящаетсЯ графине С. И. Т. // Городок, любимый Гете. – С. 8-18


  На вырезке надпись: Дорогому Сергею Павловичу Боброву от А. Топоркова (?) подпись. 19. IX. 19
1235005
  Васильченко В.В. Рецепція Римського спадкового права в сучасному спадковому праві України : Дис... канд. юридич.наук: 12.00.03 / Васильченко В. В.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1997. – 175л. – Бібліогр.:л.162-175
1235006
  Бойко Т.Б. Рецепція ритму як фактора досягнення катарсису в новелі В. Стейфаника "Сини" (в прекладах на англійську мову К. Візнюка Та Д. Струка) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 85-92
1235007
  Канівець Н. Рецепція Роберта Бернса в комуністичній Польщі // Мандрівець : Всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2006. – № 6. – С. 62-65..
1235008
  Наскідашвілі Н. Рецепція Руставелі у творчості Павла Тичини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 220-224
1235009
  Мозгальова Н.Г. Рецепція сакрального в європейській музичній культурі другої половини XX - початку XXI століття: методологічний аспект / Н.Г. Мозгальова, Н.В. Ліва // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2017. – № 4. – С. 100-105. – ISSN 2226-3209
1235010
  Довгерт А.С. Рецепція світових принципів і норм міжнародного приватного права в Україні // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 18-25. – ISSN 1026-9932


  Процеси акультурації національних законодавств із міжнародного приватного права (МПрП), розширення міжнародної уніфікації конфліктного права, їх взаємний вплив невпинно прокладають шлях до справді інтернаціонального МПрП. Кожна держава, реформуючи ...
1235011
  Павленко О.Е. Рецепція свободи в оптиці екзистенціалізму // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 148-149
1235012
  Щепанський В. Рецепція середньовічної антропології у "Треносі" Мелетія Смотрицького // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 4 (112), липень - серпень. – С. 74-77


  Статтю присвячено філософсько-релігійним поглядам М. Смотрицького про тіло людини та тіло Ісуса Христа.
1235013
  Вавренчук І. Рецепція сецесії в сучасному українському музикознавстві // Сучасні проблеми художньої освіти в Україні : збірник наукових праць / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2009. – Вип. 5 : Музичне мистецтво ХХІ століття (Київ). – С. 27-35
1235014
  Козачук Н.В. Рецепція сімейного права Стародавнього Риму в українське законодавство // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2017. – Вип. 1 (7). – С. 151-154. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2313-0431
1235015
  Блик О.І. Рецепція скандинавських саг у давній українській літературі // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 23-27
1235016
  Шкуратенко Ю.О. Рецепція сміхової культури доби бароко у творчості Павла Глазового // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філол. – Київ : Київський університет, 2015. – Вип. 44, ч. 2


  У статті йдеться про рецепцію сміхової культури доби бароко у творчості Павла Глазового на рівні жанрової специфіки. Значна увага приділяється інтермедії як синкретичному жанру, який акумулював у собі ознаки народної сміхової культури. Автор пропонує ...
1235017
  Ніколаєнко С. Рецепція сонетів Едмунда Спенсера в полемічному діалозі нової критики та критики читацького відгуку // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 26-33. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Присвячено рецепцію сонетарію Едмунда Спенсера "Аморетті і Епіталама" крізь призму полемічного діалогу магістральних літ. течій 20 ст.: "нової критики" та "критики читацького відгуку". Досліджено особливості сприйняття ліричної творчості ...
1235018
  Шуть В.Я. Рецепція соцреалістичної естетики в есеїстичному доробку О.Забужко // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 448-453


  У статті досліджується явище інтерсеміотичності української есеїстики на матеріалі творчості О. Забужко. Проаналізовано особливості перекодування метамови інших мистецтв на мову літератури. В статье исследуется явление интерсемиотичности ...
1235019
  Новакович М. Рецепція стилю Д. Бортнянського в церковних композиціях М. Вербицького // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2016. – Вип. 38/39 : Музикознавчий універсум. – С. 5-16. – ISSN 2310-0583
1235020
  Яблонський М. Рецепція Т. Шевченка у творчості Петра Волиняка 1940-х років // Волинь філологічна: текст і контекст : збірник наукових. праць / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки, Ін-т філології та журналістики. – Луцьк, 2014. – Вип. 18 : Творчість Т. Шевченка: традиції і сучасність. – С. 158-169. – ISSN 2304-9383


  У статті відтворена специфіка рецепції Т. Шевченка у творчості Петра Волиняка 1940-х років.
1235021
  Базик Д. Рецепція та інтерпретація освітньо-просвітницької функції релігії в сучасному релігієзнавстві // Українське релігієзнавство : науковий бюлетень / Укр. асоц. релігієзнавців, Від-ня релігієзнавства Ін-ту філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України ; редкол.: А. Колодний, А. Арістова, Е. Бистрицька [та ін.]. – Київ, 2016. – № 78 : Релігія в проблемах її структури і функціональності. – С. 96-99. – ISSN 2306-3548
1235022
  Лучканин С. Рецепція Тараса Шевченка в творчості та публіцистиці Віктора Баранова й Ольги Страшенко // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, О.М. Сліпушко, В.Ф. Чемес [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20. – С. 101-108


  У статті розглядається відлуння вічного Шевченкового слова в есе Віктора Баранова "Шевченко і ми", в його передмові до видання "Кобзаря" казахською мовою, згадки про Шевченка в романі "Не вір, не бійся, не проси", компаративні зіставлення між Шевченком ...
1235023
  Шестак А. Рецепція Тараса Шевченка й Івана Франка в публіцистиці Олеся Гончара // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2003. – Вип. 6. – С. 190-194
1235024
  Жовтані Р.Я. Рецепція творів Л. Андрєєва у художній спадщині Ю. Клена // Acta Hungarica / Ужгород. нац. ун-т, Каф. угорської філології, Центр гунгарології. – Ужгород, 2010. – 19 - 20-ий рік вид. : Ювілейний збірник на честь 80-річчя від дня народження професора Петра Лизанця. – С. 229-236. – ISBN 978-966-8760-98-3
1235025
  Супронюк О. Рецепція творчого спадку М. Гоголя у працях славістів і дослідників українського зарубіжжя (за матеріалами фонду відділу зарубіжної україніки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; голов. ред. Т. Гранчак ; редкол.: К. Лобузіна, С. Гарагуля, Т. Антонюк [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (258). – С. 45-55. – ISSN 1029-7200
1235026
  Щербина М. Рецепція творчої особистості та літературного спадку Едмунда Спенсера (в аспекті діахронії) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 250-257. – (Серія "Іноземні мови" ; вип. 20, ч. 2). – ISSN 2078-340X


  Розглянуто перший період рецепції творчості Едмунда Спенсера, видатного англ. поета доби Ренесансу, який пов"язаний з появою низки послідовників спенсерової традиції. Поява послідовників Едмунда Спенсера свідчить, що науковий інтерес до літ. спадщини й ...
1235027
  Набитович І. Рецепція творчости Тараса Шевченка Максімом Багдановічем // Шевченків світ : науковий щорічник / Черкас. наук. центр шевченкознавчих дослідж. ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Черкас. обл. держ. адміністрація [та ін.]. – Черкаси, 2015. – Вип. 8. – С. 91-98. – ISBN 978-966-920-044-0
1235028
  Кирильчук О. Рецепція творчості Богдана-Ігоря Антонича в журналах "Дзвони" і "Вісник" у 30-х роках ХХ ст. на Галичині // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 139-142. – ISBN 966-8110-14-5
1235029
  Маркуляк Л. Рецепція творчості Василя Стуса в есеїстиці Євгена Cверстюка // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини : спільний українсько-румунський науковий журнал / Буковин. держ. мед. ун-т ; Сучавський ун-т ім. Штефана Великого ; ed.-in-chief: A. Moysey, S. Purici. – Чернівці ; Сучава, 2020. – № 1 (25). – С. 81-84. – (Серія "Філологічні науки"). – ISSN 2311-9896
1235030
  Саприкіна А. Рецепція творчості Г. Мазуренко: діаспорна і вітчизняна // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С. 216-220. – ISSN 1728-9572
1235031
  Бойченко О.П. Рецепція творчості Генрі Міллера Джеймсом Патріком Донліві // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ужгород. нац. ун-т ; відп. ред. М.П. Фабіан. – Ужгород, 2008. – Вип. 6. – С. 638-644
1235032
  Рихло П.В. Рецепція творчості Генріха Гейне в німецькомовній поезії Буковини // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.10-28. – ISBN 966-568-658-5
1235033
  Девдера К. Рецепція творчості Езри Паунда в літературному доробку Олега Лишеги // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України ; відп. ред. Л. Бербенець ; редкол.: Т. Гундорова, Ю. Ковалів, М. Жулинський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 24. – С. 116-120. – ISSN 2307-2261
1235034
  Яковенко С. Рецепція творчості Зигмунта Красінського і Ципріана Норвіда в польському модернізмі // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 329-336. – ISBN 966-95452-4-3
1235035
  Білик Н.Л. Рецепція творчості Іво Андрича в Україні // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2008. – Вип. 21, ч. 1. – С. 62-70


  Мета запропонованого огляду полягає в окресленні основних якісних рис процесу рецепції творчості Іво Андрича в Україні, визначенні характеру реакції на творчість письменника та її оцінки і визначенні загальних ознак диверсифікації розвитку досліджень ...
1235036
  Васьків М.С. Рецепція творчості Магтимгули Пираги в Україні // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2015. – № 1. – C. 65-83. – ISSN 1608-0599
1235037
  Зайцева А. Рецепція творчості Олени Пчілки в літературно-критичній думці // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2015. – Вип. 22. – С. 44-48. – ISSN 2307-2261
1235038
  Олійник С. Рецепція творчості Ріхарда Вагнера в музичній культурі Львова // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М.В. Лисенка / Львівська національна музична академія ім. М.В. Лисенка. – Львів, 2015. – Вип. 35 : Студії музикознавчі. – С. 102-112. – ISSN 2310-0583
1235039
  Назаренко Н.І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Назаренко Н.І. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011. – 227 л. – Бібліогр.: л. 207-227
1235040
  Назаренко Н.І. Рецепція творчості сестер Бронте в українській літературі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Назаренко Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1235041
  Ковалів Ю. Рецепція творчості Т. Шевченка в радянській літературі та літературознавстві // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; редкол.: Г.Ф. Семенюк, Л.В. Грицик, Л.М. Задорожна [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (22). – С. 168-178


  Висвітлено специфіку літературознавчої й літературної рецепції творчості і постаті Т. Шевченка, що постійно зазнавала смислових спотворень, призначалася адаптації поета до потреб політики компартії, позбавляла його визначальних характеристик ...
1235042
  Стеблина Л.М. Рецепція творчості Т.Г. Шевченка у сербській літературі / Л.М. Стеблина, Т. Гаєв, Л.Є. Петровська // Шевченкознавство в сучасному світі : монографія / Н.Л. Білик, І.П. Бондаренко, Г.Г. Верба, Т. Гаєв, [та ін.] Дзюба-Погребняк. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 87-102. – ISBN 978-966-439-715-2
1235043
  Астаф"єв О. Рецепція творчості Тараса Шевченка на сторінках журналу "BIULETYN POLSKO-UKRAINSKI"


  У статті розглянуто рецепцію творів Тараса Шевченка на сторінках журналу "Biuletyn Polsko-Ukrainski", проаналізовано переклади, велику увагу приділено проблемам шевченкознавства, відгукам на нові видання поета, статтям про його творчість і її значення ...
1235044
  Ур Л. Рецепція творчості Шандора Петефі на Закарпатті / Л. Ур, Л. Маляр // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2012. – С. 129-133. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 27)
1235045
  Зимомря М.М. Рецепція термінів ужиткового мистецтва як засобу відображення етнокультурного середовища у процесі перекладу англійською мовою // Молодий вчений : науковий журнал / редкол.: Базалій В.В., Балашова Г.С., Клименко М.О. [та ін.]. – Херсон, 2020. – № 3.2 (79.2), березень 2020 р., спецвипуск. – С. 30-34. – ISSN 2304-5809
1235046
  Горшина Л.В. Рецепція Томаса Мура у французькій літературі // Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2000. – С. 32-36. – (Серія "Літературознавство" ; вип. 1 (25)). – ISBN 966-7427-54-4
1235047
  Бончик О.А. Рецепція тоталітаризму в малій прозі Володимира Винниченка та Стефана Цвейга: погляд ззовні та зсередини // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 383-386. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1235048
  Іванюха Т. Рецепція традицій класичної поезії на строфічному рівні (на матеріалі лірики неокласиків М. Зерова і М. Драй-Хмари) // Літературознавчі обрії : Праці молодих учених України / Інститут літератури ім. Т. Шевченка. НАНУ. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 33-36. – ISBN 966-02-2953-4
1235049
  Гуцол М.І. Рецепція традиційного сюжету «подорож потойбіччям" сучасною українською драматургією // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2014. – С. 69-72. – (Серія "Філологічні науки (літературознавство)" ; вип. 4.13 (104)). – ISSN 2078-2128
1235050
  Рог Г.В. Рецепція турецького письменства в українській літературі // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2011. – № 1. – С. 195-201. – ISSN 1608-0599
1235051
  Верлос Н. Рецепція у муніципальному праві // Право України : юридичний журнал / голов. ред. В. Рєзнікова ; ред. рада: Р. Стефанчук, В. Рєзнікова, І. Венедіктова [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10. – С. 110-122. – ISSN 1026-9932
1235052
  Слоневська І. Рецепція України в поетичній творчості Р.М. Рільке: філософський аспект // Філологічний дискурс : збірник наукових праць / Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка Нац. акад. наук України ; Хмельницька гуманітарно-педагогічна акад. ; голов. ред. В. Мацько. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4. – С. 147-155. – ISSN 2411-4146
1235053
  Погребняк О.А. Рецепція України у чеській міжвоєнній прозі // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 24 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 379-391. – ISSN 2075-437X


  Стаття присвячена огляду чеської літературно-художньої україніки 20-30х років XX століття, функціонування образу (іміджу) України та українців у чеському літературному каноні та суспільно-історичному контексті того часу. Зроблено спробу проаналізувати ...
1235054
  Зуєнко М. Рецепція українських міст у повісті "Простаки за кордоном або шлях нових паломників" Марка Твена // Філологічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2011. – Вип. 1 (7). – С. 11-15. – ISSN 2075-1486
1235055
  Пилипчук І. Рецепція українського пісенно-думового фольклору в Канаді через переклади Флоренс Рендел Лайвсей // Міфологія і фольклор : загальноукраїнський науково-освітній журнал / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка; ГО "Українське товариство дослідників фольклору та міфології". – Львів, 2011. – № 2 (9). – С. 78-87


  У статті простежено особливості рецепції українського пісенно-думового фольклору в Канаді на матеріалі перекладів Ф.Р. Лайвсей і рецензій та відгуків на них в англомовних виданнях. Відзначено деякі особливості індивідуального стилю перекладача. ...
1235056
  Скибицька Ю.В. Рецепція української драми межі XX-XXI століть: науково-теоретичний аспект // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2007. – Вип. 19, ч. 2. – С. 171-175
1235057
  Бандура Г.О. Рецепція української еміграційної літератури на сторінках журналу "Сучасність". // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол., Каф. полоністики ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАН України ; Міжнародна школа україністики НАН України, Білорус. ун-т ; редкол.: Л. Губерський, О. Астаф"єв, Г. Борковська [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 35. – С. 62-69. – ISSN 2520-2103
1235058
  Астаф"єв О. Рецепція української літератури на cторінках паризького журналу "Kultura" // Українсько-польські літературні взаємини: історія, типологія, рецепція : колект. монографія / О.Г. Астаф"єв, П.В. Михед, Є.К. Нахлік, О.М. Нахлік, Р.П. [та ін.] Радишевський. – Донецьк : Ноулідж, Донецьке відділення, 2010. – С. 7-16. – ISBN 978-617-579-046-5
1235059
  Нестор Н.В. Рецепція української судової експертизи у засобах масової інформації на етапі ії становлення / Н.В. Нестор, Н.М. Баюрко, Т.П. Кривак // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: О.Г. Рувін, Н.В. Нестор, Н.С. Кузнєцова [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 64. – С. 883-892. – ISSN 0130-2655
1235060
  Білик Н.І. Рецепція української християнської культури у творчості Богдана Лепкого // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 113 (№ 10). – C. 126-130. – ISSN 2076-1554
1235061
  Вишинський С. Рецепція університетської філософії в інтегральному традиціоналізмі Рене Генона // Філософія та освіта : тези сьомої студент.-аспірант. міждисциплінар. конф. "Філософія. Нове покоління" , Київ, НаУКМА, 22-23 берез. 2012 р. / Філософія та освіта, студент.-аспірант. міждисциплін. конф. – Київ, 2012. – С. 37-38
1235062
  Ситько О. Рецепція феномена новолатинської української барокової словесності в літературознавчих дослідженнях 1920-х років // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 травня 2007 р. Ужгород. – С. 148-152.
1235063
  Савчук Б. Рецепція феномену педагогічних конфліктів західних науковців у моделюванні професійної підготовки фахівця / Б. Савчук, Н. Салига // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. М. Галій ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2021. – № 5/6 (191/192), травень - червень. – С. 32-41. – ISSN 2308-4634
1235064
  Філь Ю.С. Рецепція філософії Й . Гердера та Й. Фіхте теоретиками індийського націоналізму у кінці XIX - на початку XX ст. // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 231-232
1235065
  Гусак К.О. Рецепція філософсько-педагогічних ідей С. Й. Гессена в сучасний освітній дискурс // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – C. 10-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (37), спец. випуск). – ISSN 1683-3309
1235066
  Звягіна А. Рецепція філософської спадщини Платона // Sententiae : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Вінниц. нац. техн. ун-т ; НАН України, Ін-т філос. ім. Г. Сковороди, Укр. філософ. фонд ; редкол.: Г. Аляєв, А. Бауменко, О. Гьофе [та ін.]. – Вінниця, 2020. – Т. 39, № 2. – С. 192-196. – ISSN 2075-6461
1235067
  Котенко Н. Рецепція формалістичних ідей у колі київських неокласиків
1235068
  Борисюк І.В. Рецепція християнства і буддизму в ліриці Костя Москальця // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 56-60
1235069
  Готич М.І. Рецепція християнського персоналізму Августина в сучасній провославній теології : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.14 / Готич Михайло Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1235070
  Садовенко С.М. Рецепція хронотопу в українських народних казках // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 4. – С. 68-73
1235071
  Горбунов О.О. Рецепція шаманізму в комп"ютерних іграх: філософський аналіз // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 13-15
1235072
  Федунь М. Рецепція Шевченкової поеми "Гамалія" західноукраїнськими мемуаристами першої половини ХХ ст. // Шевченкознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 16. – С. 265-273


  У статті йдеться про рецепцію Шевченкових текстів у мемуарах В. Короліва-Старого, що друкувалися в західноукраїнських джерелах першої половини ХХ століття. Зокрема, робиться акцент на спогадовому портреті некрологійного типу "На могилу достойної ...
1235073
  Дроздовський Д.І. Рецепція Шекспіра (на прикладі творчості Гете, Шеллінга і Новаліса) // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2010. – С. 4-13. – (Гуманітарні науки ; № 3). – ISSN 1813-341Х
1235074
  Радишевський Р.П. Рецепція Ю.І. Крашевського в Україні // Літературознавчі студії : [збірник наукових праць] / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2013. – Вип. 37, ч. 2. – С. 233-242


  Стаття присвячена огляду робіт українських дослідників творчості польського письменника Юзефа Ігнація Крашевського, перекладів його творів, узагальненню різних проявів його української рецепції. Охарактеризовано напрямки і стан вивчення доробку цієї ...
1235075
  Скляренко В.Г. Рецесія наголосу в ряду південно-західних говірок української мови // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. Потебні О.О. ; Укр. мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 18-23. – ISSN 0027-2833
1235076
  Панько К.А. Рецидив в советском уголовном праве: Учеб. пособие. / К.А. Панько. – Воронеж, 1983. – 120с.
1235077
  Шкредова С. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством Росії і України: стан і перспективи розвитку // Правничий часопис Донецького університету : Науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк, 2006. – № 1(15). – С. 32-38.
1235078
  Батиргарєєва В. Рецидив злочинів за кримінальним законодавством України і зарубіжних країн: порівняльний аналіз // Вісник Академії правових наук України : Збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2004. – № 1. – С.147-158
1235079
  Бузынова С.П. Рецидив преступлений / С.П. Бузынова. – Москва, 1980. – 56 с.
1235080
  Зелинский А.Ф. Рецидив преступлений / А.Ф. Зелинский. – Харьков, 1980. – 151 с.
1235081
  Панько К.А. Рецидив преступлений и механизм правового регулирования ответственности рецидивистов : дисс. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Панько К.А. ; М-во высш. и сред. спец. образования РСФСР ; Воронежский гос. ун-т им. Ленинского комсомола. – Воронеж, 1988. – 382 л. + Приложения: л. 352-382. – Библиогр.: л. 324-351
1235082
  Панько К.А. Рецидив преступлений и механизм правового регулирования ответственности рецидивистов : автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Панько К.А. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 41 с. – Библиогр.: 15 назв.
1235083
  Николайченко В.В. Рецидив преступлений: криминалистическая теория и практика // Известия высших учебных заведений. Правоведение : научно-теоретический журнал / Мин. обр. РФ; Межрегиональная ассоциация высших юридических учебных заведений. – Санкт-Петербург, 2011. – № 2 (295). – С. 234-239. – (Правоведение). – ISSN 0131-8039
1235084
  Бытко Ю.И. Рецидив, отдаленный во времени : уголов.-правовые и криминол. исслед. / Ю.И. Бытко ; под ред. д-ра юрид. наук проф. З.А. Астемирова. – Саратов : Издательство Саратовского университета, 1984. – 149, [3] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235085
  Хамедова О. Рецидиви пропагандистського дискурсу в романі Б. Антоненка-Давидовича "За ширмою" // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2008. – Т. 23 : Література. – С.55-67. – ISSN 1728-9572
1235086
  Бажан О.Г. Рецидиви терору в роки хрущовської "відлиги" // Політичний терор і тероризм в Україні : XIX - XX ст. : іст. нариси / Д.В. Архієрейський, О.Г. Бажан, Т.Б. Бикова, С.І. Білокінь, О.Д. та ін. Бойко. – Київ : Наукова думка, 2002. – С. 776-788. – ISBN 966-00-0025-1
1235087
  Воннегут К. Рецидивист : роман / Курт Воннегут ; [пер. с англ. А.М. Зверева]. – Москва : Ермак, 2003. – 317, [2] с. – Сер. осн. в 2000 г. – (Классическая и современная проза). – ISBN 5-9577-0465-2
1235088
  Батиргареєва В.С. Рецидивна злочинність в Україні: до проблеми її запобігання // Питання боротьби зі злочинністю : збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2009. – Вип. 18. – С. 80-101
1235089
  Ефимов М.А. Рецидивная преступность и ее предупреждение / М.А. Ефимов. – М, 1977. – 190 с.
1235090
   Рецидивная преступность: понятие и криминологическая характеристика. – Рига, 1983. – 160 с.
1235091
  Батиргарева В.С. Рецидивні злочинці у ракурсі проблеми визначення феномену особи злочинця // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2007. – Вип. 13. – С. 126-146.
1235092
  Батиргаєва В.С. Рецидивні злочинці: щодо проблеми злочинності осіб із психічними аномаліями // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2007. – Вип. 92. – С. 114-124. – ISSN 0201-7245
1235093
  Білобривка Р.І. Рецидивні форми баланопоститів: сучасні аспекти проблеми / Р.І. Білобривка, І.В. Попов, О.П. Калітчук // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 2. – C. 51-56. – ISSN 1029-4244
1235094
  Токмаджян Г.Г. Рециклизация 1,3-диоксанов в производные ди- и тетрагидропиранов и 5,6-дигидро-1,3-оксазинов. : Автореф... канд. хим.наук: 02.00.03 / Токмаджян Г.Г.; Ереван. гос. ун-т. – Ереван, 1979. – 18л.
1235095
  Кощеєнко В.М. Рециклізації на основі 3-(бензофуран-3-карбоніл)- 2н-хромен-2-онів та вивчення зміни їх біологічної активності за допомогою молекулярного докінгу / В.М. Кощеєнко, В.С. Москвіна, В.В. Іщенко // Тези доповідей XX Міжнародної конференції студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії" : Київ, 15-17 трав. 2019 : [збірка доп.] / "Сучасні проблеми хімії", міжнар. конф. студентів та аспірантів. – Київ : [б. в.], 2019. – С. 107
1235096
   Рециклізація 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрилів під дією біфункціональних нуклеофілів / Д.С. Мілохов, О.В. Хиля, Ю.М. Воловенко, А.І. Вовк, Л.А. Кононець // Тринадцята Всеукраїнська конференція з міжнародною участю студентів та аспірантів "Сучасні проблеми хімії", 25-27 квітня 2012 р. : збірка тез доповідей / "Сучасні проблеми хімії", всеукр. конф. – Київ, 2012. – С. 69


  Дослідження доміно реакцій постійно перебуває в полі зору хіміків-органіків. Цікавим об"єктом даних досліджень є поліфункціональні сполуки 2-гетарил-2-(тетрагідро-2-фураніліден)ацетонітрили 1. Використання нітрилів 1 в реакціях з біфункціональними ...
1235097
   Рециклінг відпрацьованих свинцево-олов"яних акумуляторних батарей. Повідомлення 1. Екологічні і хімічні аспекти / В.П. Дмитриков, А.В. Степова, О.В. Проценко, О.А. Ревак, А.С. Бахарев
1235098
   Рециклінг відпрацьованих свинцево-олов"яних акумуляторних батарей. Повідомлення 1. Екологічні і хімічні аспекти / В.П. Дмитриков, А.В. Степова, О.В. Проценко, О.А. Ревак, А.С. Бахарев // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременч. нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (26). – С. 13-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2073-5057
1235099
  Бойченко С.В. Рециклінг і утилізація авіаційної техніки: світові тенденції та особливості впровадження / С.В. Бойченко, ВІ О. Іванченко, А.В. Яковлєва // Наукоємні технології : науковий журнал / Нац. авіац. ун-т ; голов. ред. О.К. Юбін ; редкол.: В.В. Бараннік, С.В. Бойченко, Ю.В. Білокопитов [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (34). – С. 140-149. – ISSN 2075-0781


  "Дана робота присвячена проблемам утилізації і рециклінгу списаних літальних апаратів та їх компонентів. Розглянуто особливості правильного поводження з транспортними засобами авіаційної галузі, що вийшли з експлуатації. Вивчено проблему поводження з ...
1235100
  Юшкова С.О. Реципрокальні конструкції: українсько-німецькі паралелі // Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 2010. – Вип. 21. – С. 48-58. – ISSN 2075-2970
1235101
  Беритов И.С. Реципрокная иннервация скелетной мускулатуры при локальном стрихнинном отравлении спинного мозга / И.С. Беритов. – Юрьев : Типография К. Маттисена, 1913. – С. 266-327
1235102
  Глущенко О. Реципрокний обмін: діалектика розвитку та форми прояву в умовах інформаційно-мережевого суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України, М-во освіти і науки України, Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 53-66 : рис. – Бібліогр.: 25 назв. – ISSN 1811-3141
1235103
  Оганезов Н.П. Рециркуляционные методы длительновременной задержки сигналов с огнаиченным спектром : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.01 / Оганезов Н. П.; Гор. политехн. ин-т. – Горький, 1981. – 15л.
1235104
  Верещагин Е.М. Рече-поведенческая переинтерпретация четырех строф главы третьей "Евгения Онегина" // Вопросы языкознания / Рос. акад. наук, Отд-ние историко-филолог. наук. – Москва, 2015. – № 2. – C. 7-40. – ISSN 0373-658Х
1235105
  Румянцева Е.В. Рече-поведенческая тактика "просьба" в русском и американском общении // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 89-92. – ISSN 2307-4558
1235106
  Завражина А.В. Речевая агрессия и средства ее выражения в массмедийном политическом дискурсе Украины (на материале русскоязычной газетной коммуникации) : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Завражина А.В.; КНУТШ, Ин-т филологии. – Киев, 2007. – 285л. + Додатки: л.242-285. – Библиогр.: л.196-241
1235107
  Атамурадов М. Речевая аудиометрия на туркменском языке. : Автореф... Канд.мед.наук: / Атамурадов М.; 1-й Ленингр.мед.ин-т. – Л, 1966. – 15л.
1235108
  Иванова К Речевая дискредитация в политическом медиадискурсе: имплицитная форма выражения // Етнічні виміри універсуму: мова, література, культура / КНУТШ ; [редкол. : Семенюк Г.Ф., Бєлова А.Д., Бондаренко І.П., Грицик Л.В., Голубовська І.О., Задорожна Л.М., Івановська О.П., Коломієць Л.В., Корбозерова Н.М., Мережинська Г.Ю., Мойсієнко А.К., Пригодій С.М., Снитко О.С., Шевченко Л.І.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 85-87. – (Бібліотека Інституту філології)
1235109
  Прогожина Ирина Маратовна Речевая инерция в спонтанной устной речи (на материале телеинтервью) : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.02. / Прогожина Ирина Маратовна; КУ. – Киев, 1998. – 253л. – Бібліогр.:л.185-200
1235110
   Речевая информатика: Сб. науч. тр.. – М., 1989. – 138с.
1235111
  Рахимов С. Речевая коммуникация / С. Рахимов. – Ташкент, 1989. – 88с.
1235112
  Клюев Е.В. Речевая коммуникация : успешность речевого взаимодействия / Е.В. Клюев. – Москва : РИПОЛ КЛАССИК, 2002. – 316, [3] с. – Сер. осн. в 2001 г. – Библиогр.: с. 309-314. – (Психологический бестселлер). – ISBN 5-7905-1349-2
1235113
  Касым Б.К. Речевая коммуникация и методы обучения языку / Б.К. Касым, Ф.Ш. Оразбаева // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22 : научный журнал / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2013. – С. 92-96. – (Теория перевода ; № 4). – ISSN 0201-7385


  Авторы статьи обсуждают вопрос о лингвальной коммуникации, ее теоретические аспекты-определение, компоненты и особенности. Кроме того, рассматривается проблема передачи информации и предлагается пересмотренный вариант стадий языковой коммуникации.
1235114
  Барышникова Е.Н. Речевая культура молодого специалиста : учеб. пособ. / Е.Н. Барышникова, Е.В. Клепач, Н.А. Красс. – 3-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2007. – 224 с. – ISBN 978-5-89349-770-0
1235115
  Соколова В.В. Речевая культура школьников / В.В. Соколова. – Горький, 1989. – 143с.
1235116
  Ваняшкин С.Г. Речевая образность в английском газетном тексте. : Автореф... канд.филол.наук: 10.02.04 / Ваняшкин С.Г.; Моск.гос.пед.ин-т.ин.яз. – М, 1985. – 24л.
1235117
  Гукова Л.Н. Речевая объективация когнитивных импликаций топонима в дискурсе А.С. Пушкина / Л.Н. Гукова, Ф Л. Фомина // Мова : науково-теоретичний часопис з мовознавства / М-во освіти і науки України ; Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – № 20 (за 2013) : Присвячено 120-річчю від дня народження Володимира Володимировича Маяковського. – С. 163-167. – ISSN 2307-4558


  Стаття виконана у рамках когнітивної лінгвістики. Топонім розглядається як згорнутий, кодований текст, зміст якого включає великий комплекс компонентів, що виявляються шляхом парадигматичного та синтагматичного моделювання. У складі топоконцепту є як ...
1235118
  Коренева Анастасия Вячеславовна Речевая подготовка студентов-первокурсников: результаты диагностики // Высшее образование сегодня : реформы, нововведения, опыт / ВАК России. – Москва, 2008. – № 4. – С. 88-89. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1726-667Х
1235119
  Слинкин М.Ф. Речевая практика персидского языка : (учебное пособие, 3-й курс) / М.Ф. Слинкин ; М-во образования и науки Украины, Тавр. нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Изд. 2-е, испр. и дополн. – Симферополь : СОНАТ, 2003. – 313, [2] с. – Парал. тит. л. перс. – ISBN 966-8111-19-2
1235120
  Бигунова Н.А. Речевая реализация темпорального значения протяженности в английском дискурсе // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць. – Ужгород, 2009. – Вип. 7. – С. 372-378
1235121
  Николина Н.А. Речевая структура образа автора в овтобиографических повестях о детстве (на матер. повести Л. Н. Толстого "Детсвто" и повести С. Т. Аксакова "Детские годы Багрова-внука" : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Николина Н. А.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1980. – 15л.
1235122
  Шалыгина Неля Речевая тема "Великие украинцы" : урок-презентация. 6 класс // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України : науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2008. – № 5. – С. 62-64


  Коммуникативная направленность курса русского языка в украинской школе предполагает работу на уроке не только с грамматическими, но и речевыми темами. Кроме рекомендованных программой, я практикую и такие речевые темы, которые подсказывает ...
1235123
  Бессмертная Н.В. Речевая форма -- динамическое описание и ее лингвистическая характеристика. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.663 / Бессмертная Н.В.; МП УССР. – К, 1972. – 24л.
1235124
  Голь Н.М. Речевая характеристика / Н.М. Голь. – Л., 1990. – 54с.
1235125
  Чабаненко В.А. Речевая экспрессия и актуальные вопросы украинской лингвостилистики : автореф. дис. ... доктор филолог. наук : 10.02.02 / Чабаненко В.А. ; Ин-т языковедения АН УССР. – Киев, 1984. – 40 с.
1235126
  Яворська О. Речеві права у проекті Цивільного кодексу // Українське право : науково-практичний часопис / Українська Правнича Фундація. – Київ, 1997. – № 3 (8) : Кодифікаційний процес в Україні. – С. 124-125


  Конференція відбулася в м. Києві 18-20 червня 1997 р., організована Міністерством юстиції України, Комітетом Верховної Ради України з питань правової політики та судово-правової реформи, Академією правових наук України, КНУ ім. Тараса Шевченка, ...
1235127
  Иссерс О.С. Речевое воздействие : учебное пособие [для студ. вузов, обучающихся по спец. "Связи с общественностью"] / О.С. Иссерс. – 2-е изд. – Москва : Флинта ; Наука, 2011. – 223, [1] с. : ил., табл. – Библиогр. в конце гл. и на с. 197-204. – ISBN 978-5-9765-0766-1
1235128
   Речевое воздействие в сфере массовой коммуникации.. – Москва : Наука, 1990. – 135с.
1235129
   Речевое воздействие.. – Москва, 1972. – 144с.
1235130
  Копнина Г.А. Речевое манипулирование : учеб. пособие / Г.А. Копнина. – Москва : Флинта, 2007. – 176с. – ISBN 978-5-9765-0060-0
1235131
  Кохтев Н.Н. Речевое мастерство лектора / Н.Н. Кохтев, Д.Э. Розенталь. – М., 1987. – 62с.
1235132
  Чихачев В.П. Речевое мастерство пропагандиста / В.П. Чихачев. – М., 1987. – 140с.
1235133
   Речевое общение в автоматизированных системах.. – М., 1975. – 132с.
1235134
  Обжелян Н.К. Речевое общение в системах "человек-ЭВМ" / Н.К. Обжелян, Трунин-Донской. – Кишинев, 1985. – 176с.
1235135
  Обжелян Н.К. Речевое общение в системах "Человек-ЭВМ" / Н.К. Обжелян, Трунин-Донской. – Кишинев, 1985. – 176с.
1235136
   Речевое общение в условиях языковой неоднородности : [сб. статей]. – Москва : Эдиториал УРСС, 2000. – 221, [2] с. – Библиогр. в конце ст. – ISBN 5-8360-0077-8
1235137
  Звездин В.С. Речевое общение человека и ЭВМ / В.С. Звездин. – М., 1980. – 63с.
1235138
  Тарасова И.П. Речевое общение, толкуемое с юмором, но всерьез / И.П. Тарасова. – Москва : Высшая школа, 1992. – 173с.
1235139
   Речевое общение: проблемы и перспективы: Сб. науч.-аналит. обзоров.. – М., 1983. – 224с.
1235140
  Савельев В.С. Речевое поведение князей "Повести временных лет" в сходных ситуациях // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9 : научный журнал / Московский университет им.М.В.Ломоносова. – Москва, 2010. – С. 9-24. – (Филология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1235141
  Потапова Р.К. Речевое управление роботом / Р.К. Потапова. – Москва : Радио и связь, 1989. – 247 с.
1235142
   Речевое управление. Сб.. – М., 1972. – 188с.
1235143
  Ильина В.Ф. Речевое функционирование залогов русского глагола : Автореф... кандидата филол.наук: / Ильина В.Ф.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1966. – 23л. – Бібліогр.:с.22-23
1235144
  Калинин А.И. Речевое функционирование сложноподчиненных предложений с придаточными определительными в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 660 / Калинин А.И.; Сарат. гос. ун-т им. Н.Г.Чернышевского. – Саратов, 1969. – 22л.
1235145
  Андриенко Т.П. Речевой акт иронии в английском языке : на материале худож. лит. XVI и XX веков / Татьяна Андриенко. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2015. – 214 с. – Библиогр.: с. 188-214. – ISBN 978-3-659-67082-4
1235146
  Фролова И.Е. Речевой акт иронии как средство регулирования отношений коммуникантов // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2002. – № 567 : Лінгвістичні й дидактичні проблеми іншомовної комунікації. – С. 220-226. – (Романо-германська філологія). – ISSN 0453-8048
1235147
  Грищенко Я.С. Речевой акт как базовый структурный элемент английской оды XIX века // Міжнародна науково-практична конференція "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвику" : 27-28 січ. 2017 р. / "Філологічні науки: сучасні тенденції та фактори розвитку", міжнар. наук.-практ. конф. – Одеса : Південноукраїнська організація "Центр філологічних досліджень", 2017. – С. 60-63


  "Ода как канонический жанр лирики постоянно пребывает в кругу научных интересов как литературоведов так и лингвистов. В ХХ веке ода исследовалась в работах М. Л. Гаспарова, В. М. Жирмунского, Л. В. Пумпянского, Ю. Н. Тынянова. С конца ХХ века ...
1235148
  Бигунова Н.А. Речевой акт похвалы как объект лингвистического анализа (на материале современного англоязычного художественного дискурса) // Сучасні дослідження з іноземної філології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Ужгородський нац. ун-т", Ін-т іноземної філології. – Ужгород, 2013. – Вип. 11. – С. 39-49. – ISBN 978-617-7132-02-07
1235149
  Плотников В.Н. Речевой диалог в системах управления / В.Н. Плотников. – Москва : Машиностроение, 1988. – 224с.
1235150
  Синдеева Т.И. Речевой жанр "Газетная рецензия" и его лингво-текстовы характеристики. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Синдеева Т.И.; Москов. гос. пед. ин-т ин. языков. – М., 1984. – 24л.
1235151
  Фоменко Е.Г. Речевой жанр и текстовая категория информативности (на материале рассказов "Дома" А.П. Чехова и "Эвелин" Дж. Джойса) // Вісник Запорізького державного університету : збірник наукових статей / Запорізький державний університет. – Запоріжжя, 2002. – С. 187-190. – (Філологічні науки ; № 4). – ISBN 966-599-222-8
1235152
  Веселов Д.В. Речевой жанр проповеди в русской православной церкви: исторический обзор // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 100-102. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1235153
  Дускаева Л.Р. Речевой облик общественно-политических изданий: стилистико-праксиологический подход // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 30. – С. 17-35. – ISSN 2311-2697
1235154
  Прусенко Г.Е. Речевой портрет Воланда: "Мастер и Маргарита " М.А. Булгакова // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2005. – Вип. 18, кн. 2. – С. 101-104
1235155
  Борников В.И. Речевой портрет СМС-пользователея и проблема фасцинации // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля : науковий журнал / Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 234-239. – (Серія "Філологічні науки" ; № 1 (7)). – ISSN 2226-551X


  Языковая личность, определяемая как совокупность языковых выражений индивида, представляет собой феномен, необходимый современному антропоцентрическому направлению лингвистики. Репрезентацией языковой личности служит речевой портрет, выстраиваемый ...
1235156
  Рамишвили Г.С. Речевой сигнал и индивидуальность голоса. / Г.С. Рамишвили. – Тбилиси, 1976. – 183с.
1235157
  Иванова С.Ф. Речевой слух и культура речи / С.Ф. Иванова. – Москва, 1970. – 96с.
1235158
  Лебедева Н.В. Речевой этикет / Н.В. Лебедева. – М., 1976. – 55с.
1235159
  Формановская Н.И. Речевой этикет / Н.И. Формановская, С.В. Шевцова. – М, 1990. – 94с. – ISBN 5-06-001456-8
1235160
  Формановская Н.И. Речевой этикет и культура общения / Н.И. Формановская. – М, 1989. – 156с.
1235161
  Шэнь Б.Р. Речевой этикет как элемент усадебной дворянской жизни ХІХ века (на материале произведения С.Т. Аксакова "Детские годы Багрова-внука") // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 19, т. 3 (183). – С. 90-94
1235162
  Акишина А.А. Речевой этикет. (В таблицах и упражнениях) / Акишина А.А., Формановская Н.И. – Москва : Изд-во Моск. ун-та, 1973. – 87 с.
1235163
  Формановская Речевой этикет. Русско-английские соответствия : справочник / Н.И. Формановская, С.В. Шевцова. – 2-е изд., испр. – Москва : Высшая школа, 1992. – 80 с.
1235164
  Формановская Речевой этикет. Русско-немецкие соотвествия : справочник / Н.И. Формановская, Х.Р. Соколова. – Москва : Высшая школа, 1989. – 96 с.
1235165
  Формановская Н.И. Речевой этикет. Русско-французкие соответствия / Н.И. Формановская. – Москва : Высшая школа, 1989
1235166
  Прокофьева Т.Н. Речевые группы / Т.Н. Прокофьева, В.Г. Прокофьев // Соционика, ментология и психология личности : международный научный журнал / Международный институт соционики. – Київ, 2020. – № 3/4. – С. 19-23 : фото. – Библиогр.: 6 назв. – ISBN 1680-4325
1235167
  Бортэ Л.В. Речевые закономерности, обусловленные взаимодействием частей речи / Л.В. Бортэ. – Кишинев, 1980. – 88с.
1235168
  Хаперский Н.С. Речевые зарядки и подстановочные таблицы на англ. яз. для V-VII классов / Н.С. Хаперский. – Москва : Просвещение, 1965. – 152 с.
1235169
  Хаперская Н.Я. Речевые зарядки и подстановочные таблицы на французском языке / Н.Я. Хаперская. – Москва, 1966. – 152с.
1235170
  Гребенчук Т.В. Речевые знаки русской культуры в произведениях М. Веллера "Путешествие из Петербурга в Москву" // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2010" : зб. матеріалів ХII Всеукр. студент. наук. конф., 21-22 квіт. 2010, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: А.І. Кузьмінський, Н.А. Тарасенкова, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: С.А. Жаботинська та ін.]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – С. 103-104. – (Серія "Філологічні науки та соціальні комунікації")
1235171
  Холод А.М. Речевые картины мира мужчин и женщин / А.М. Холод. – Днепропетровск : Пороги, 1997. – 229с. – Библ.: с.218-228. – ISBN 966-525-083-3
1235172
  Семенова С.С. Речевые неологизмы и их стилистические функции в современной французской прозе. : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.05 / Семенова С.С.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Л, 1975. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1235173
  Демиденко Л.П. Речевые ошибки / Л.П. Демиденко. – Минск, 1986. – 335с.
1235174
  Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение / С.Н. Цейтлин. – Москва, 1982. – 128с.
1235175
  Сергеев Ф.П. Речевые ошибки и их предупреждение / Ф.П. Сергеев. – Киев, 1988. – 123с.
1235176
  Доброгаев С.М. Речевые рефлексы : Труды лаборатории физиологии речи АН СССР / С.М. Доброгаев; АН СССР. – М.-Л., 1947. – 143с.
1235177
  Алексеенко Л.П. Речевые средства в завершающей фазе английского диалога : Автореф. дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Алексеенко Л. П.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1990. – 15 с.
1235178
  Алексеенко Л.П. Речевые средства в завершающей фазе английского диалога : Дис... канд. филол.наук: 10.02.04 / Алексеенко Л.П.; МВиССО УССР, КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1990. – 143л. – Бібліогр.:л.144
1235179
  Сергунина Татьяна Александровна Речевые средства выражения категории модальности в русском художественном тексте : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Сергунина Татьяна Александровна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 187л. – Бібліогр.:л.163-187
1235180
  Сергунина Т.А. Речевые средства выражения категории модальности в русском художественном тексте. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Сергунина Т.А.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1990. – 18л.
1235181
  Неделяева С.И. Речевые средства иронии в тетралогии Х.К.Лакснесса "Свет мира" : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Неделяева С.И. ; Ленингр. гос. ун-т им. А.А. Жданова. – Ленинград, 1965. – 20 с.
1235182
  Подшивайлова А.М. Речевые средства манипулятивного воздействия в политическом дискурсе (на материале печатных русскоязычных СМИ Украины) : Дисс. ... канд. филологических наук. Спец. 10.02.02 - русский язык / Подшивайлова А.М. ; КНУТШ ; Ин-т филолгии. – Киев, 2009. – 230л. – Библиогр. : л.202-230
1235183
  Черняева В.М. Речевые средства революционно-демократической стихотворной сатиры 60-х годов XIX века. (Добролюбов, Курочкин, Минаев) : автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Черняева В.М. ; Горьков. гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. – Горький, 1963. – 21 с.
1235184
  Колоколова Л.И. Речевые средства сатирического изображения в творчестве А.П. Чехова (на материале рассказов 1880-1886 гг.) // 12-а Наукова сесія (КДУ). – Київ, 1955. – секція філології. – С. 36-38
1235185
  Сиротина В.А. Речевые средства сатиры в "Русских сказках" А.М. Горького // Наукова сесія 11-а, присвячена 300-річчю возз"єднання України з Росією. – Київ, 1954. – С. 35-37
1235186
  Шевченко Л.А. Речевые средства создания комического в творечстве А. П. Чехова : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Шевченко Л.А. ; АН БССР, Ин-т языкознан. – Минск, 1962. – 22 с.
1235187
  Вакуров В.Н. Речевые средства юмора и сатиры в советском фельетоне / В.Н. Вакуров. – Изд. 2-е. – Москва, 1969. – 55с.
1235188
  Божко Галина Павловна Речевые тактики в репертуаре русской языковой личности : Дисс. ... канд. филолог. наук: 10.02.02 / Божко Г.П.; КНУТШ. – Киев, 2003. – 178 л. – Библиогр.: л. 164 - 178
1235189
  Рудая В Н. Речевые тактики коммуникативных стратегий в "Илиаде" // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; відп. ред. А.Д. Бєлова ; редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 56, ч. 2. – С. 166-167. – ISSN 2520-6397


  Проанализированы особенности коммуникативных стратегий и подчинен- ных им тактик на материале древнегреческого эпоса "Илиада" Гомера. Исс- ледуются тактики стратегий "компромисс", "сотрудничество", "манипуля- ция", "соперничество", "игнорирование", ...
1235190
   Речевые тексты и их применение.. – М., 1986. – 98с.
1235191
  Царькова Речевые упражнения как средство развития речевого умения : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Царькова в. Б.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1981. – 16л.
1235192
  Царькова В.Б. Речевые упражнения на немецком языке / В.Б. Царькова. – Москва, 1980. – 144с.
1235193
  Соболев А.С. Речевые упражнения на уроках пения. / А.С. Соболев. – М.-Л., 1965. – 92с.
1235194
  Масленицына Т.А. Речевые упражнения по пьесе Арбузова "Таня". / Т.А. Масленицына, Н.Н. Савинченко. – М., 1973. – 58с.
1235195
  Одинцов В.В. Речевые формы популяризации / В.В. Одинцов. – Москва, 1982. – 79с.
1235196
  Сердобинцева Е.Н. Речевые характеристики профессиональной лексики // Филологические науки : Научные доклады высшей школы / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2006. – № 2. – С. 83-92. – ISSN 0130-9730
1235197
  Гайдабура В. Речей таємна суть (Марія Малиш-Федорець) // Театр, розвіяний по світу. Феномен сцени повоєнної української діаспори (Німеччина, Австрія, Франція, США, Канада, Австралія) / В.М. Гайдабура. – Вид. 2-ге, перероб. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. – С. 191-197. – (Авторський цикл "Українське театральне зарубіжжя"). – ISBN 978-966-518-687-8
1235198
   Речение Ипувера : Лейденский папирус N 344. Социальный переворот в Египте в конце Среднего Царства(около 1750г. до н.э.). – Москва ; Ленинград : Соцэкгиз, 1935. – 56 с.


  (он же «Папирус Ипувера», ранее его имя читали как Ипусер)
1235199
  Марченко Т. Реченнєві конструкції з елімінованими предикатами // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2005. – Т. 7 : Мова, література. – С. 179-186. – Бібліогр.: Літ.: с.186; 14 назв. – ISSN 1728-9572
1235200
  Комашинська Ю.В. Реченнєві структури з оцінним значенням у латинській мові // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2013. – Вип. 46, ч. 2. – С. 176-184


  У статті розглядається категорія оцінки на матеріалі синтаксичної системи латинської мови, аналізуються формальні структурні і функціонально-прагматичні особливості реченнєвих структур з оцінним значенням (на матеріалі "Ab urbe condita" Тіта Лівія, ...
1235201
  Загнітко А.П. Реченнєвокатегорійна інфінітивність


  Досліджено реченнєвокатегорійну інфінітивність у сучасній українській мові, що встановлюється заповненням синтаксичної позиції підмета у двоскладному реченні та синтаксичної позиції головного члена односкладного речення інфінітивом.
1235202
  Федурко О.М. Речення з прислівниками на -о (-е) // -ly: теоретичні засади семантико-синтаксичного розгляду // Studia germanica et romanica: Іноземні мови. Зарубіжна література. Методика викладання : науковий журнал / Донец. нац. ун-т, Ф-т іноземних мов. – Донецьк, 2013. – Т. 10, № 3 (30). – С. 82-92. – ISSN 2075-4205
1235203
  Сухомлин В.В. Речення і висловлення як вербальні одиниці передачі інформації та їхній смисл у письмовому комунікативному процесі // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2013. – Вип. 186, ч. 1. – С. 73-80. – (Серія "Філологічні науки")
1235204
  Кондратьєва Л.В. Речення із суб"єктом у непрямому відмінку в історії англійської мови // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 194-201. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1235205
  Межов О. Речення невласне станової семантики в сучасній українській мові // Типологія та функції мовних одиниць : науковий журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2016. – № 1 (5). – С. 110-121. – ISSN 2311-5165
1235206
  Козловський В.В. Речення непрямої мови з кон"юнктивом і як засіб реалізації стратегії "дистанційність" (на матеріалі сучасної німецької мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 89-92. – ISBN 966-581-295-5
1235207
  Лимаренко О.А. Речення як номінативно-комунікативна категорія // Записки з романо-германської філології : збірник / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Ф-т романо-германської філології. – Одеса, 2013. – Вип. 2 (31). – С. 69-79
1235208
  Фокина О.А. Реченька / О.А. Фокина. – М., 1965. – 95с.
1235209
  Коркина А. Реченька : стихи / А. Коркина. – М., 1985. – 88с.
1235210
  Дядечко Л.П. Речеобразования с "печатью авторства" в терминологической рефлексии // Слово. Символ. Текст : сборник научных трудов, посвященный 80-летию проф. М.А. Карпенко / под общ. ред. Е.С. Снитко, Л.П. Дядечко. Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ. – Киев : Киевский университет, 2006. – С. 63-77. – ISBN 966-8906-05-5
1235211
  Плевако Ф.Н. Речи : в 2 т. / Ф.Н. Плевако ; под ред. и с предисл. Н.К. Муравьева. – 3-е изд.; 1910-1912. – Москва : Изд. М.А. Плевако
Т. 2 : [Речи по делам об имущественных преступлениях]. – 1910. – [6], III, [4], 451 c., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
1235212
  Плевако Ф.Н. Речи : в 2 т. / Ф.Н. Плевако ; под ред. и с предисл. Н.К. Муравьева. – 3-е изд.; 1910-1912. – Москва : Изд. М.А. Плевако
Т. 1 : [Речи по делам о преступлениях против личности, литературным, о крестьянских и рабочих беспорядках. Речи застольные и политические]. – 1912. – [6], IV, [6], 373 с., 1 л. портр.


  Авт. предисл., ред. Муравьев Николай Константинович (1870-1936) Настоящий сборник был подготовлен при непосредственном участии ближайших сотрудников Плевако. Перечень речей, которые он хотел видеть опубликованными еще при своей жизни, Плевако указал ...
1235213
  Володарский Л.М. Речи / Володарский Л.М. – Петроград, 1919. – 72 с.
1235214
  Люксембург Р. Речи / Р. Люксембург. – Москва-Л., 1929. – 124с.
1235215
  Лисий Речи / Лисий. – Ленинград, 1933. – 555с.
1235216
  Демосфен Речи / Демосфен. – М., 1954. – 608с.
1235217
  Цицерон Марк Туллий Речи / Цицерон Марк Туллий. – Москва
1. – 1962. – 443с.
1235218
  Цицерон Марк Туллий Речи / Цицерон Марк Туллий. – Москва
2. – 1962. – 400с.
1235219
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 588451008Х, 5884510055
Т. 1. – 1994. – 608 с.
1235220
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен. – Москва : Памятники исторической мысли. – ISBN 5884510063, 5884510055
Т. 2. – 1994. – 544 с.
1235221
  Демосфен Речи : В 3 т. / Демосфен; Перевод С.И.Радцига. Ответственные редакторы: Е.С.Голубцова, Л.П.Маринович, Э.Д.Фролов. – Москва : Памятники исторической мысли. – (Памятники исторической мысли). – ISBN 5-88451-005-5
Т. 3. – 1996. – 624 с. – Первый полный перевод речей и писем Демосфена на русский язык
1235222
  Карабчевский Н.П. Речи 1832-1902 / Н.П. Карабчевский. – 2- изд. доп. 5 речами. – Санкт-Петербург : [Тип. Спб. т-ва печ. и изд. дела "Труд"], 1902. – VIII, 588 с. – Конволют. - Пер. 2 кн.- Экз. в разных тип. переплетах
1235223
  Барбюс А. Речи борца / А. Барбюс; А. Барбю ; пер. В. Ещенка. – Москва : ГИЗ, 1924. – 219 с. – (Современная иностранная литература)
1235224
  Багалей Д.И. Речи в Харьковской городской думе при избрании и вступлении в должность харьковского городского головы : о научных трудах кандидатов / Д.И. Багалей. – Харьков : [Б. и.], 1915. – 15 с.
1235225
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 2 : Введение и речи: О мире м о делах Херсонесских. – 1893. – [2], IV, [2], XXX, 108 с.
1235226
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – 2-е изд., испр. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 1 : Введение и речи: Первая речь против Филиппа и три Олинейские речи. – 1894. – [2], II, [2], XXX, 156 с.
1235227
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа : в 3 вып. / для учеников гимназии объяснил [с предисл.] Иосиф Добиаш. – 1892-1894. – Нежин : Типо-лит. Е.Ф. Венгера
Вып. 3 : Введение и речи: Вторая и Третья против Филиппа. – 1894. – [2], II, [2], XXX, 134 с.
1235228
  Демосфен Речи Демосфена против Филиппа / Пер. [и предисл.] Иосифа Добиаша. – Нежин : Типо-лит. Венгера, 1896. – [4], XXX, 112 с.
1235229
  Моруа А. Речи доктора О"Грэди : Les discours du docteur O" Grady / А. Моруа. – Москва : Высшая школа, 1970. – 88 с.
1235230
   Речи и биографии С.И. Бардиной, П.А. Алексеева, С.И. Агапова, Г.Ф. Здановича, И.Н. Мышкина : предисловие и биография В.В. Каллаша. – Москва : Изд. В.М. Саблина, 1907. – 199 с., 4 л. портр


  Авт. пред.: Каллаш, Владимир Владимирович (1866-1918)
1235231
  Кастро Ф. Речи и выступления / Ф. Кастро. – М., 1960. – 576с.
1235232
  Кейта М. Речи и выступления / М. Кейта. – Москва, 1964. – 256 с.
1235233
  Бен Белла Ахмед Речи и выступления / Бен Белла Ахмед. – М., 1964. – 178с.
1235234
  Бен Белла Ахмед Речи и выступления / Бен Белла Ахмед. – М., 1964. – 178с.
1235235
  Кастро Ф. Речи и выступления. 1961-1963 гг. / Ф. Кастро. – М., 1963. – 815с.
1235236
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1851 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Об успехах метеорологии : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Михаилом Спасским, орд. проф. физики и физ. географии, д-ром физики и химии, членом Имп. Моск.О-ва испытателей природы. – 1851. – 76, 32 с.


  [De potentia Naturae ejusque salutifera cum Chirurgia in sanandis morbis societate : Oratio, ... habuit Basilius Bassow, med. et chir. doct., chir. prof. extraord. ; Краткий отчет... за 1849-50 и первую половину 1850-51 академического года] Авт.: ...
1235237
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1852 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О современном состонии и значении всеобщей истории : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Тимофеем Грановским, орд. проф. всеобщей истории. – 1852. – [4], 30, 29 с.


  Авт.: Грановский Т. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. отсутствует; в изд. 1830 г. загл.: "Речи и стихи, произнесенные в торжественном собрании Московского университета с приложением краткой годовой ...
1235238
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1857 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Теория средних величин, с приложением ее к составлению таблиц смертности : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та А.авидовым, экстра-орд. проф., докт. мат. и астрономии, л. Имп. Моск. О-ва испытателей природы. – 1857. – [2], 46, 24, 30 с.


  De chloroformii usu : Oratio.., habuit dr. Vladimir Koch ; Краткий отчет о состоянии Московского университета за 1856 гражданский год] Авт.: Давидов А. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. отсутствует; в ...
1235239
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 12 января 1858 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Исторический очерк акклиматизации важнейших в сельском хозяйстве растений и животных : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Яковом Калиновским, орд. проф., магистром сельск. хоз. и лесоводства. – 1858. – 136, 48, 22 с., 7 л. табл.


  De Corporis humani vasis : Oratio... habuit anatomiae corporis humani e. o. prof. Joannes Sokoloff ; Краткий отчет... за 1857 гражданский год] Авт.: Калиновский Яков В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. ...
1235240
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 17 июня 1847 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О древней русской дипломатии : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та В. Лешковым, доктором права, орд. проф. – 1847. – [2], 88, 16, 21 с.


  De Hippocratis praeceptis, nostra aetate valentibus : Oratio,... habuit dr. Nicolaus Anke, pharmacologiae, therapiae generalis et texicologie prof. ordinarius ; Краткий отчет... за 1846-47 академический год Авт.:Лешков Василий Николаевич, ...
1235241
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 25 сентября 1848 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Наука народного хозяйства и ее порицатели : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та А. Чивилевым, орд. проф. – 1848. – [4], 54, 23 с.


  [De Finibus certorum et probabilium in responsis medicorum forensium : Oratio, ... habuit med. publ. prof. ord. Armfeld, D.M. ; Краткий отчет... за 1847-48 академический год] Авт.: Чивилев А. В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, ...
1235242
  Московский университет Речи и отчет, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 30 июня 1849 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О влиянии патологической анатомии на развитие патологии вообще и клинической в особенности : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Иосифом Варвинским, доктором, орд. проф. клинической медицины. – 1849. – [4], 88, 26 с.


  [De eruditione et re litteraria graecorum aetatis byzantinae commentatio... recitavit Arsenius Menstschikow, philos. doct. litter. graec. prof. extraord. ; Краткий отчет... за 1848-49 академический год Авт.: Варвинский Иосиф Васильевич ...
1235243
   Речи и отчеты, читанные в археологическом институте в торжественном его собрании 15 февраля 1881 года. – Санкт-ПЕтербург, 1881. – 35с.
1235244
  Лукьянов С.М. Речи и очерки / С.М. Лукьянов. – С.-Петербург : Типография М. Стасюлевича, 1899. – VIII, 238 с.
1235245
  Давид Ж.-Л. Речи и письма живописца Луи Давида / Ж.-Л. Давид. – М.-Л., 1933. – 278с.
1235246
  Линниченко И.А. Речи и поминки : сборник статей по истории русской литературы и биографических воспоминаний / И.А. Линниченко, проф. – Одесса : Тип. "Техник", 1914. – [4], 319, [3] с.
1235247
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 1 : Политическая экономия ; Статистика ; Народное образование ; Рецензии и некрологи / авт. биогр. очерка Н.А. Каблуков ; ред. и предисл. Н. Сперанский, А.А. Чупров. – 1909. – XLVIII, 548 c.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1235248
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 2 : Крестьянское хозяйство ; Мелкий кредит и кооперация ; Аграрный вопрос. – 1909. – IV, 609 c., [1] л. портр. : портр.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1235249
  Чупров А.И. Речи и статьи : [в 3-х т.] / А.И. Чупров. – Москва : Изд. М. и С. Сабашниковых ; [Типо-литограф. И.Н. Кушнерев и К*]
Т. 3 : Железные дороги ; Торговая политика ; Статьи на разные темы. – 1909. – XLI, 628 с.


  На тит. стр. подпись Ник. Василенко [т. е. - Библиотека Николая Василенко]
1235250
  Ферворн М. Речи и статьи / М. Ферворн. – Москва, 1910. – 329с.
1235251
  Ленин В.И. Речи и статьи / В.И. Ленин. – Москва, 1924. – 605с.
1235252
  Ибаррури Д. Речи и статьи / Д. Ибаррури. – Москва, 1938. – 196 с.
1235253
  Ибаррури Д. Речи и статьи / Д. Ибаррури. – Москва : Госполитиздат, 1938. – 136 с.
1235254
  Максвелл Дж.К. Речи и статьи / Дж.К. Максвелл; Пер. под ред. В.Ф. Миткевича. – Москва; Ленинград, 1940. – 226с.
1235255
  Максуэлль Джемс Клерк Речи и статьи Джемса Клерка Максуэлля / пер. и изд. Н.Н. Маракуева. – Москва : Типо-лит. Т-ва И.Н. Кушнерев и К*, 1901. – [4], 138 с. – Библиогр.: табл.


  Содерж.: О действии на расстоянии; Молекулы; Атом; Притяжение; Эфир
1235256
  Дзержинский Ф.Э. Речи и статьи по вопросам производительности труда / Ф.Э. Дзержинский. – М., 1924. – 54с.
1235257
   Речи известных русских юристов: Сб.. – М., 1985. – 543с.
1235258
  Ленин В.И. Речи Ленина в годовщины Октября / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1929. – 91с.
1235259
  Калинин М.И. Речи М.И.Калинина на Дальнем Востоке / М.И. Калинин. – Чита, 1958. – 138с.
1235260
  Ленин В.И. Речи на 2 и 3 съездах РС-ДРП / В.И. Ленин. – Москва-Ленинград, 1925. – 88с.
1235261
  Ленин В.И. Речи на II и III съездах РСДРП : (период раскола) / В.И. Ленин // О земле и крестьянстве / В.И. Ленин. – Москва : Московский рабочий, 1925. – 88 с. – (Крестьянская ленинская библиотечка)
1235262
  Молотов В.М. Речи на Генеральной ассамблее Организации Объединённых Наций / В.М. Молотов. – Москва, 1947. – 148с.
1235263
  Молотов В.М. Речи на Парижской мирной конференции / В.М. Молотов. – Москва, 1946. – 208с.
1235264
  Молотов В.М. Речи на первой сессии Верховного Совета СССР / В.М. Молотов. – Москва, 1938. – 20с.
1235265
  Молотов В.М. Речи на Первой сессии Верховного Совета СССР / В.М. Молотов, 1938. – с.
1235266
   Речи на собраниях избирателей в Верховный Совет СССР.. – М., 1938. – 120с.
1235267
  Шлейермахер Ф. Речи о религии / Ф. Шлейермахер. – Москва, 1994. – 432с.
1235268
  Максимович И. Речи об уголовных наказаниях в России. – Киев : Тип-я Университета, 1853. – 261с. – Кн.нап.рос.стар.орф.
1235269
   Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – Киев : Тип. С.Г. Слюсаревского, 1908. – [4], VI, 150 с. – Конволют. - Пер. : Ораторы революции / А.Олар, 1907. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)


  ... назв.: Речи и заявления прис. пов. П.А. Андреевского, М.В. Беренштама, М.М. Винавера, О.О. Грузенберга, А.С. Зарудного, С.Е. Кальмановича, Н.П. Карабчевского, М.А. Кроля, Л.А. Куперника, А.Д. Марголина, Н.К. Муравьева, М.Б. Ратнера, Г.Б. ...
1235270
   Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – 2-е изд. – Киев : Изд. Д.Н. Тягая ; Тип. С.Г. Слюсаревского. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)
Вып. 1. – 1909. – [2], VI, 150 с. – Конволют. - Пер. : Речи по погромным делам, вып. 2


  На тит. л. надпись, половина срезана при переплете
1235271
   Речи по погромным делам. Вып. 2 : с предисл. В.К. Короленко // Речи по погромным делам : с предисл. проф. И.В. Лучицкого. – 2-е изд. – Киев : Изд. Д.Н. Тягая ; Тип. С.Г. Слюсаревского, 1909. – Вып. 1. – XX, 146 с. – (К истории европейских погромов и погромных процессов в России)


  На тит. л. надпись, половина срезана при переплете
1235272
  Цицерон Марк Туллий Речи против Катилины // Речи против Катилины : с введением, примечаниями, 7 рисунками, географическими картами и планами Рима и Римскаго форума объяснил И. Нетушил, проф. Императорского Харьковского университета / Цицерон Марк Туллий. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург, 1894. – Ч. 1 : Текст. – С. 104 + 4 карты
1235273
  Цицерон Марк Туллий Речи против Катилины : с введением, примечаниями, 7 рисунками, географическими картами и планами Рима и Римскаго форума объяснил И. Нетушил, проф. Императорского Харьковского университета. – Изд. 2-е. – Санкт-Петербург
Ч. 1 : Текст. – 1894. – 50 с. – У вид. також: Речи против Катилины: Ч. 2: Комментарий / Цицерон Марк Туллий; мова рос-ка стар. орф., С. 104 + 4 карты
1235274
   Речи руководителей партии и правительства перед избирателями. Февраль 1946 г.. – М., 1946. – 102с.
1235275
   Речи советских адвокатов по гражданским делам: Сб.. – Москва, 1976. – 246с.
1235276
   Речи советских адвокатов по уголовным делам.. – М., 1975. – 215с.
1235277
   Речи у памятника Н.В. Гоголя в Нежине, произнесенные при возложении венков 14 апреля 1909Гоголя : [речи ]П.А. Заболотского, В.Н. Дьяконенко, В.Г. Вербицкого, П.Е. Петрова. – Нежин : Типо-лит. насл. В.К. Меленевского, 1902. – 24 с., 1 л. фотогр.
1235278
  Херцог Роман Речи Федерального Президента Германии Романа Херцога / Херцог Роман. – Москва : Посольство ФРГ, 1997. – 68с.
1235279
  Бекетов Н.Н. Речи химика : Общедоступные лекции, статьи, речи и доклады - из области химии и физики. 1862-1903 / [Н.Н. Бекетов, орд. акад. С.-Петерб. акад. наук]. – Санкт-Петербург : Знание, 1908. – [4], 176 с.
1235280
  Го Юй Речи царств / Го Юй. – М., 1987. – 470с.
1235281
  Институт князя Безбородько Речи, произнесенные в день празднования столетия рождения А.С. Пушкина в торжественном собрании Историко-филологического института князя Безбородько и состоящего при нем Историко-филологического общества. – Нежин : Типо-литогр.М.В. Глезера, 1899. – XIV, 61 с., 1 л. портр. (фронт.). – В надз.: 26 мая 1899 года
1235282
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 1. – Москва, 1819. – 388с.
1235283
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 3. – М, 1821. – 388с.
1235284
   Речи, произнесенные в торжеств. собрании имп. Моск. ун-тета русскими порфессорами оного, с краткими жизнеописаниями. – часть 4. – М, 1823. – 398с.
1235285
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 10 июня 1844 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
О проявлении жизни во всех царствах природы : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Алексеем Филомафитским, проф. физиологии и общей патологии. – 1844. – [2], 56, 26, 13 с.


  [De Graeca tragoedia in sacris ponenda... dixit Karolus Hofman ; Краткий отчет... за 1843-44 академический год] Авт.: Филомафитский Алексей Матвеевич (1807-1849); В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, 1844-1846, 1848, 1851, 1853 общ. загл. ...
1235286
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 11 июня 1838 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Об историческом значении Римского права в области наук юридических : речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Никитою Крыловым, д-ром прав, орд. проф.Римского права. – 1838. – [2], 66, 20 с.


  [De elementis medicinae, ex phaenomenis naturae humanae repetendis : Oratio, ... habita ab Alexandro Jowsky, prof. E. et M. doctore ; Краткий отчет о состоянии и действиях Московского университета за 1836/7 и 1837/8 академические годы] Авт.: Никита ...
1235287
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 15 июня 1846 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : В Университетской тип.
Какое общее образование требуется современностью от русского правоведца? : речь, произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Петром Редькиным, д-ром прав, орд. проф. Юрид. энциклопедии и гос. права. – 1846. – [4], 106, 60, 16 с.


  [De arduo medici officio : Oratio, ... habuit Alexander Auvert, med. et chir. dr. clinic. therap. prof. ordinar. ; Краткий отчет... за 1845-46 академический год] Авт.: Редкин, Петр Григорьевич (1808-1891); В изд. 1795-1827; 1838-1839, 1841-1842, ...
1235288
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 17 июня 1841 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : Печ. в Университетской тип.
О влиянии математических наук на развитие умственных способностей : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Николаем Брашманом, орд. проф. – 1841. – [2], 85 с.


  [De Virtute Romanorum antiqua ejusque causis : Commentatio... recitata a Maximiliano Jakubowic], o. prof. Universitatis Mosqouensis ; Краткий отчет... за 1840-1841 академический год] Авт.: Брашман Николай Дмитриевич (1796-1866) В изд. 1795-1827; ...
1235289
  Московский университет Речи, произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского университета 19 июня 1845 года : [за 1840/41–1849/50 гг.]. – Москва : Печ. в Университетской тип.
Теория вероятностей, с приложением преимущественно к смертности и страхованию : речь произнесенная в торжественном собрании Имп. Моск ун-та Николаем Зерновым, орд. проф. мат., докт. философии. – 1845. – 86, 89 с., 1 л. граф.


  De congenita Epidermidis hupertrophia duobus in Speciminibus observata ejusque cum quibusdam morbis cutaneis, ac praecipue cum the porcupine-man anglorum : (Germanis Stachelschweinmenschen) Lambertorum, seu cum hystriciasi atque keratiasi analogia, ...
1235290
   Речи, произнесенные в торжественном юбилейном заседании XIV Археологического Съезда 5 августа 1908 года, в день празднования 1000-летия летописной известности города Чернигова. – Чернигов : Типография Губернского Земства, 1909. – 35 с.
1235291
   Речи, произнесенные в университете Св. Владимира по случаю столетнего юбилея И.А. Крылова / [авт. речей: Н.А. Фаворов, А.И. Селин, А.И. Линниченко, С.С. Гогоцкий]. – Киев : В университетской тип., 1868. – [2], 54 с.
1235292
  Ллойд-Джордж Д. Речи, произнесенные за время войны. Через ужасы к победе! / Д. Ллойд-Джордж ; пер. с англ., под ред. С.И. Цедербаум. – Петроград : Книгоизд-во бывш. М.В. Попова, 1916. – 212 с.
1235293
   Речи, произнесенные на торжественном собрании Императорской Академии наук по случаю трехсотлетия празднования Дома Романовіх. – Петроград, 1915. – [4], 105 с.


  Содерж.: Избрание Михаила Федоровича на царство / М. Дьяконов. Петр Великий, основатель Академии наук в С.-Петербурге / А.С. Лаппо-Данилевский. Академия наук в царствование императора Николая II / Н. Котляревский
1235294
  Тихомиров А.А. Речи, произнесенные при открытии торжественных соединенных заседаний Совета Императорского Московского университета и Общества любителей российской словесности, посвященных памяти Н.В. Гоголя (21 февр. 1902 г.) и В.А. Жуковского (23 апр. 1902 г.). – Москва : Унив. тип., 1902. – 15 с.
1235295
   Речи, произнесенныя в торжественных собраниях императорскаго Московскаго университета русскими профессорами онаго / Изданы Обществом любителей российской словесности. – Москва : В Университетской типографии
Ч. 2. – 1820. – 464 с.


  Код- Гр, фсд- задовіл. КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича. Пал. ХIХст. - картон, шкіра.
1235296
   Речи, читанные на торжественном акте в память Н.В. Гоголя 11 апреля 1909 г. / Полтавская 2-я мужск. гимназия. – Полтава : Электр. типо-лит. Д.Н. Подземского, 1902. – 20 с.


  Содержание: Черты из биографии Н.В. Гоголя Первый период литературной деятельности Н.В. Гоголя / Гр. Олешко Задачи художественно творчества Гоголя / С. Сиротенко На обл. Петр Кудрявцев. (из книг)
1235297
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1937. – 95с.
1235298
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1940. – 135с.
1235299
  Островский Н. Речи. Статьи. Письма / Н. Островский, 1946. – 198с.
1235300
  Прокуров В.Н. Речитатив / В.Н. Прокуров. – Алма-Ата, 1969. – 65с.
1235301
  Полякова Н.М. Речитатив. Книга новых стихов. / Н.М. Полякова. – Л., 1978. – 111с.
1235302
  Балла К. Речитативи / К. Балла. – Київ, 1983. – 80 с.
1235303
  Умецкий Б. Речица / Б. Умецкий. – Минск, 1963. – 72с.
1235304
  Шилов К.К. Речицкая Краснознаменная / К.К. Шилов. – М., 1984. – 157с.
1235305
  Якуша Ю.В. Речі - символи "укладеного союзу" між буттям та небуттям // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2014. – С. 98-102. – (Філософія. Культурологія ; № 1 (19))
1235306
  Перек Ж. Речі : Історія шестидесятих років; повість / Жорж Перек ; З франц. пер. Віктор Омельченко // Мережниця : Роман / П. Лене. – Київ : Молодь, 1979. – С. 81-156
1235307
  Стахівська Ю. Речі : поезія: вірші // Кур"єр Кривбасу : література, культурологія, політика, народознавство / Трудовий колектив товариства "Звезда-4". – Кривий Ріг, 2011. – № 254/255. – С. 174-178
1235308
  Шевченко Р.В. Речі бранні : Фрагменти мовного дослідження / Ростислав Шевченко. – Полтава : Друкарська майстерня, 2004. – 120с. : іл. – Парал. тит. аркуш на рос. мові. – ISBN 966-96206-1-3
1235309
  Телегін Д.Я. Речі говорять / Д.Я. Телегін. – К., 1978. – 104с.
1235310
  Ратушна І. Речі як об"єкти цивільного права // Актуальні питання державотворення в Україні очима молодих учених : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (23-24 квіт. 2009 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [редкол.: І.С. Гриценко, І.А. Безклубий, В.О. Глушков та ін.]. – Київ : [б. в.], 2009. – Ч. 5. – С. 84-85
1235311
  Скрипник В. Речі, обмежені в цивільному обороті, як об"єкти цивільних прав // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Крупчан О.Д. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 1 (263). – С. 36-40. – ISSN 2307-8049
1235312
  Баруздин С.А. Речка Воря : повесть / С.А. Баруздин ; Гл. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Мор. Флота ; ил. М. Буткин. – Москва : Советский воин, 1967. – 47 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" ; № 17 (564))
1235313
  Быков П.А. Речка Дрегиня / П.А. Быков. – Брянск, 1962. – 32с.
1235314
  Перминова Н.И. Речка Лала / Н.И. Перминова. – Киров, 1971. – 40с.
1235315
  Песков В.М. Речка моего детства / В.М. Песков. – Москва, 1978. – 96с.
1235316
  Динере Ц.Р. Речка моя, реченька : повесть / Ц.Р. Динере. – Рига : Латгосиздат, 1962. – 195 с.
1235317
  Фокина О.А. Речка Содонга / О.А. Фокина. – Вологда, 1980. – 111с.
1235318
   Речмедін Іван Остапович // Географи Київського університету : [довідник] : 70 річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, В.О. [та ін.] Гуцал. – Київ : Обрії, 2003. – С. 124
1235319
   Речмедін Іван Остапович // Постаті географічного факультету : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.) та ін. ; передм. Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2013. – С. 231 : фото. – ISBN 978-966-439-696-4
1235320
   Речмедін Іван Остапович // Географи Київського національного університету імені Тараса Шевченка : довідник / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський та ін. ; поперед. слово: Л.В. Губерський]. – Київ : Київський університет, 2018. – С. 240-241. – ISBN 978-966-439-961-3
1235321
   Речмедін Іван Остапович (1922-1987) // Географічний факультет у персоналіях : 75-річчю географічного факультету присвячується / Я.Б. Олійник, С.Ю. Бортник, М.Д. Гродзинський, О.Ю. Дмитрук, О.О. та ін. Любіцева. – Київ : [Обрії], 2008. – С. 125-136. – ISBN 966-95774-3-5
1235322
  Шумков И.Г. Речная аєрогидрометрия / И.Г. Шумков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1982. – 208с.
1235323
  Караушев А.В. Речная гидравлика / А.В. Караушев. – Л., 1969. – 416 с.
1235324
   Речная гидравлика и русловые процессы: Лекции.. – М.
Ч.1. – 1976. – 150с.
1235325
   Речная гидравлика и русловые процессы: Лекции.. – М.
Ч.2. – 1976. – 123с.
1235326
  Попков И.Ф. Речная гидрология / И.Ф. Попков. – Москва, 1949. – 192с.
1235327
  Труфанов А.А. Речная гидрология. Учение о поверхностном стоке. / А.А. Труфанов. – М., 1923. – 84с.
1235328
  Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов / И.Ф. Карасев. – Л, 1980. – 310с.
1235329
  Карасев И.Ф. Речная гидрометрия и учет водных ресурсов / И.Ф. Карасев. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1980. – 310 с.
1235330
  Гринвальд Д.И. Речная турбулентность / Д.И. Гринвальд, В.И. Никора. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1988. – 151 с.
1235331
   Речник-минимум по общонаучна лексика : Български, руски, английски, френски, немски. – София : Софийски университет "Климент Охридски", 1988. – 283 с.
1235332
  Црвенковски Д. Речник англиско-македонски македонско-англиски = Dictionary English-Macedonian Macedonian -English : [над 100 000 збророви, изрази, фрази, синоними и кратка граматика на англискиот jазик ] / Душан Црвенковски, Бранислав Груик. – Скопje : Наша книга, 1988. – 1000, [1] с.
1235333
  Гирич І. Речник консерватизму // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2012. – № 22 (239). – С. 50-53. – ISSN 1996-1561
1235334
  Грковичь М. Речник личних имена код Срба / Милица Грковичь. – Београд : Вук Караджичь, 1977. – 321, [3] с. – Бібліогр.: с. 19-21. – (Библиотека речника / уред.: Джьорджье Трифуновичь, Бранка Тасичь)
1235335
  Пасивенко О. Речник модерного самовиявлення Олександр Бородай // Образотворче мистецтво : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 2007. – № 4. – С.56-57. – ISSN 0130-1799
1235336
   Речник на българската литература.. – София
2. – 1977. – 488с.
1235337
  Геров Н. Речник на българския език / Н. Геров. – Фототипно изд. – София : Български писател
Част. 1 : А - Д. – 1975. – 399 с.
1235338
  Геров Найден Речник на българския език / Геров Найден. – Фототипно изд. – София : Български писател
Част. 2 : Е - К. – 1976. – 448 с.
1235339
  Геров Н. Речник на българския език. / Н. Геров. – София, 1978. – 335с.
1235340
   Речник на българския език.. – София
2. – 1979. – 672с.
1235341
   Речник на българския език.. – София
3. – 1981. – 770с.
1235342
  Армянов Георги Речник на българския жаргон / Армянов Георги. – София : Издат. група 7М + Логис, 1993. – 204с. – ISBN 954-8289-02-04
1235343
  Божков С. Речник на езика на Христо Ботев. / С. Божков, З. Генадиева. – София, 1960. – с.
1235344
   Речник на литературните термини. – София : Народна просвета, 1963. – 477 с.
1235345
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-012-7
1 : A - H. – 1994. – 14, [ 2 ], 510, [ 1 ] c.
1235346
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-013-5
2 : O - П. – 1994. – [ 3 ], 595 c.
1235347
   Речник на македонскиот jазик со српскохрватски толкуваньа. – фототип. изд. – Скопjе : Детска радост. – ISBN 9989-30-014-3
3 : Р - Ш. – 1994. – 602, [ 5 ] c .
1235348
  Димитровски Т. Речник на македонскиот jазил : со српскохрв. толкувања / Institut za makedonski jazik "Крсте Мисирков" ; сост.: Тодор Димитровски ; ред.: Блаже Конески. – Скопjе : Универзитетска печатница, 1966. – 606 с.
1235349
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-125-7
Том 1. – 1999. – 411, [ 4 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1235350
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-164-8
Том 2. – 2002. – 406, [3] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1235351
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 9989-45-125-7
Том 3. – 2004. – 354, [ 3 ] с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1235352
  Пеев К. Речник на македонските говори во jугоисточниот егеjски дел = Dictionary of Macedonian dialects in the South-East Aegean part of Macedonia / Коста Пеев. – Скопjе : Студентски збор. – ISBN 978-9989-2474-2-2
Том 4. – 2006. – 471 с. – Парал. тит. аркуш англ. мовою
1235353
  Петковска Б. Речник на македонските ерминии од 19 век / Благица Петковска. – Скопjе : Феникс, 2005. – 172 с. – (Библиотека "Лексикони" ; коло 1). – ISBN 9989-33-131-6
1235354
  Бонджолова В. Речник на новите думи в съвременния български език / В. Бонджолова, А. Петкова. – Велико Търново : Слово, 1999. – 140 с. – ISBN 954 439 543-1
1235355
   Речник на презиминьата каj Македонците. – Скопjе. – ISBN 9989-640-22-Х
Т. 2 : М - Ш / [обраб.: О. Иванова и др. ; ред.: Траjко Стаматоски]. – 2001. – XIII, 796 c.
1235356
  Мъжлекова М. Речник на старобългарски думи в днешните български говори. / М. Мъжлекова. – София, 1990. – 222 с.
1235357
  Милев А. Речник на чуждите думи в българския език. / А. Милев. – 4-е изд., перераб. и доп. – София, 1978. – 895с.
1235358
  Денисюк І. Речник національної ідеї // Дзвін : літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис Спілки письменників України / Національна Спілка письменників України. – Львів, 2006. – № 8. – С.103-110. – ISSN 0868-4790
1235359
  Груjиh Бранислав Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски : Са кратком граматиком руског jезика / Груjиh Бранислав, Шубин Никола. – Beograd : OBOD, 1979. – 709с.
1235360
  Груjичь Б. Речник руско-српскохрватски српскохрватско-руски са кратком граматиком руског jезика / Б. Груjичь, Н. Шубин ; ред.: М. Радовановичь. – 4 изд. – Београд : Обод, 1978. – 709 с.
1235361
  Довгий С. Речник свободи - Олесь Гончар // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.Г. Астаф"єв, О.А. Баканідзе [та ін.]. – Київ, 2019. – Вип. 1 (54). – С. 12-13. – ISSN 2520-6346


  "Їхні долі – долі майже всіх класиків української літератури радянської доби – складалися трагічно. Монолітом, титаном серед них завжди (тоді і тепер) височів Олесь Терентійович Гончар, автор багатьох і нині актуальних творів, що стали символом та ...
1235362
  Сухобокова О. Речник української демократії. Автор підручників з історії, міністр освіти УНР, член Центральної Ради й аналітик Никифор Григоріїв був першим директором української служби "Голосу Америки" // Україна молода. – Київ, 2019. – 6 серпня (№ 86). – С. 12


  "Никифор Григоріїв був одним із чільних діячів Української революції 1917-1921 років, міністром освіти УНР, одним із лідерів українського еміграційного осередку у Чехословаччині в 1920—30-ті та першим директором української служби «Голосу Америки» ...
1235363
   Речник української культури. Майк Йогансен у спогадах, листах, матераілах. – Київ : Рада, 2003. – 208 с. : іл. – Бібліогр.: с. 182-186. – ISBN 966-7087-55-7
1235364
  Ґолобородько Речник української національної ідеї (До 140-річчя від дня народження Михайла Грушевського) / Я. Голобородько // Вісник Національної академії наук України : Загальнонауковий та громадсько-політичний журнал / Національна академія наук України. – Київ, 2006. – № 9. – С. 44-52. – ISSN 0372-6436
1235365
   Речники в обороне Царицына. 1917-1919. – Волгоград, 1967. – 80с.
1235366
  Чудинов А А. Речники Волги в борьбе за восстановление и дальнейшее развитие водного транспорта в 1946-1965 гг. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Чудинов А.А,; Куйбышевский гос. пед. ин-т. – Куйбышев, 1973. – 30л.
1235367
  Ленч Л.С. Речное кино / Л.С. Ленч. – М, 1973. – 150с.
1235368
  Советов В.С. Речное судоходство и гидрология / В.С. Советов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 56с.
1235369
  Палионене А.И. Речной бобр (Castor fiber L.), его реакллиматизация в Литовской ССР и перспективы хозяйственного использования. : Автореф... канд. биол.наук: / Палионене А.И.; МВ и ССО СССР. Вильнюс. гос. ун-т им. В.Капсукаса. – Вильнюс, 1963. – 15л.
1235370
  Соловьев В.А. Речной бобр европейского Северо-Востока / В.А. Соловьев. – Л., 1991. – 207с.
1235371
  Сержанин И.Н. Речной бобр и его биологические особенности / И.Н. Сержанин. – Минск, 1951. – 36с.
1235372
  Федюшин А.В. Речной бобр, его история, жизнь и опыты по размножению / А.В. Федюшин. – М, 1935. – 359с.
1235373
  Рык Евгений Речной вояж глазами очевидца : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2008. – № 9. – С. 68-70 : Фото
1235374
  Уварова Л.З. Речной жемчуг / Л.З. Уварова. – М, 1983. – 48с.
1235375
  Кораго А.А. Речной жемчуг. / А.А. Кораго. – Л., 1981. – 119с.
1235376
   Речной круиз - неиспользованные возможности // Украинский туризм : Всеукраинское издание для профессионалов туристического бизнеса / ООО" Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2006. – № 2. – С. 54-55 : фото
1235377
  Фомичев Н.И. Речной рак / Н.И. Фомичев. – Ленинград, 1986. – 93с.
1235378
  Соколовский Д.Л. Речной сток : (методы исследований и расчетов) / Д.Л. Соколовский. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1952. – 492с.
1235379
  Соколовский Д.Л. Речной сток / Д.Л. Соколовский. – 2-е испр., и доп. изд. – Л., 1959. – 527с.
1235380
  Соколовский Д.Л. Речной сток : (основы теории и методики расчетов) / Д.Л. Соколовский. – 3-е изд., испр. и доп. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1968. – 540с.
1235381
  Гордеев В.В. Речной сток в океан и черты его геохимии / В.В. Гордеев. – Москва : Наука, 1983. – 160с.
1235382
  Симов В.Г. Речной сток воды в Черное море // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2014. – Вип. 266. – С. 62-69 : рис., табл. – Библиогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-521-246-5
1235383
  Евстигнеев В.М. Речной сток и гидрологические расчеты / В.М. Евстигнеев. – Москва : МГУ, 1990. – 303с.
1235384
   Речной сток Обского бассейна и его использование : Сб. науч. тр. – Новосибирск, 1986. – 135с.
1235385
  Шашков З.А. Речной транспорт в новой сталинской пятилетке / З.А. Шашков. – Москва : Издательство министерства речного флота СССР, 1947. – 144 с.
1235386
   Речной транспорт за 50 лет Советской власти.. – Москва : Транспорт, 1967. – 335с.
1235387
  Корнилов Л. Речной транспорт на новый путь / Л. Корнилов. – М., 1931. – 72с.
1235388
  Нейгольдберг В.Я. Речной транспорт СССР в годы Великой Отечественной войны : Автореф... кандидата ист.наук: / Нейгольдберг В.Я.; АН СССР. Ин-т истории. – М., 1965. – 21л.
1235389
  Немыкин А.Я. Речные бассейны в физико-географическом туре олимпиад по географии для Х-ХІІ классов : Готовимся к олимпиаде // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 55-59 : Табл. – ISSN 0016-7207
1235390
  Скалон В.Н. Речные бобры Северной Азии. / В.Н. Скалон. – М., 1951. – 208с.
1235391
  Михайлов В.Н. Речные дельты : Гидролого-морфологические процессы / В.Н. Михайлов, М.М. Рогов, А.А. Чистяков. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1986. – 279с.
1235392
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань
1. – с.
1235393
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань
2. – с.
1235394
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – М.
1. – 1955. – 500с.
1235395
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – М.
2. – 1955. – 624с.
1235396
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – 2-е изд. – М.
1. – 1959. – 503с.
1235397
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – 2-е изд. – М.
2. – 1959. – 632с.
1235398
  Ши Най-ань Речные заводи / Ши Най-ань. – Л., 1968. – 318с.
1235399
  Доманевский Н.А. Речные и озерные изыскания и исследования / Н.А. Доманевский. – Москва : Водтрансиздат, 1953. – 364с.
1235400
  Белов В.И. Речные излуки / В.И. Белов. – Москва, 1964. – 175с.
1235401
  Чалов Р.С. Речные излучины : додаток 3 / Р.С. Чалов, А.С. Завадський, А.В. Панин // Супутник Київського географічного щорічника : науковий альманах / Укр. геогр. т-во, Київський відділ ; КНУТШ, Географічний ф-т. – Київ, 2004. – Вип. 2 : Подніпров"я в перигляціалі. Ч.1. Зміни водності річок.\Пазинич В.Г.\. – С. 143-153 : Рис. – ISBN 966-340-047-1
1235402
  Горелов В.А. Речные каналы в России : К истории русских каналов в XVIII веке / В.А. Горелов. – Ленинград- Москва : Речиздат, 1953. – 176с.
1235403
   Речные круизы живут не только за счет патриотизма : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2006. – № 6. – С. 50-51 : Рис.
1235404
  Богданова Светлана Речные круизы России: вопрос стоит ребром // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 32-35 : Фото
1235405
  Шамов Г.И. Речные наносы / Г.И. Шамов. – 2-е изд., испр. и доп. – Л., 1959. – 378с.
1235406
  Россинский К.И. Речные наносы / К.И. Россинский, В.К. Дебольский. – М, 1980. – 216с.
1235407
  Власова Л.К. Речные наносы бассейна озера Байкал / Л.К. Власова; Отв. ред.Р.Б.Тарвердиев. – Новосибирск : Наука, 1983. – 132с.
1235408
  Шамов Г.И. Речные наносы. Режим, расчеты и методы измерений : Режим, расчеты и методы измерений / Г.И. Шамов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1954. – 348с.
1235409
  Джаошвили Ш.В. Речные насосы и пляжеобразование на Черноморском побережье Грузии. / Ш.В. Джаошвили. – Тбилиси, 1986. – 155 с.
1235410
  Крылов И.И. Речные перестройки в приводораздельной части бассейнов верхнего течения Колымы и Индигирки. : Автореф... канд. географ.наук: 11.00.04 / Крылов И.И.; МГУ. Географ. ф-тет. – М., 1975. – 20л.
1235411
  Барышников Н.Б. Речные поймы : ( Морфология и гидравлика) / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152 с.
1235412
  Барышников Н.Б. Речные поймы: Морфология и гдравлика / Н.Б. Барышников. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1978. – 152 с. : ил. – Библиогр.: с. 147-151 (125 назв.)
1235413
  Дэвидсон Б. Речные пороги / Б. Дэвидсон. – М, 1960. – 112с.
1235414
  Дэвидсон Б. Речные пороги / Б. Дэвидсон. – М, 1960. – 279с.
1235415
  Будников К.Н. Речные раки и их промысел / К.Н. Будников, Ф.Ф. Третьяков. – Москва : Пищепроиздат, 1952. – 96с.
1235416
  Пак А.И. Речные рассказы / А.И. Пак. – Молотов, 1949. – 180с.
1235417
   Речные системы и мелиорация : Материала XIV пленума Геоморфол. комис. АН СССР. – Новосибирск
Ч.1. – 1977. – 146с.
1235418
   Речные системы и мелиорация : Материала XIV пленума Геоморфол. комис. АН СССР. – Новосибирск
Ч.2. – 1977. – 148с.
1235419
  Карасаев М.С. Речные системы на примере Дальнего Востока / М.С. Карасаев. – Ленинград, 1984. – 143 с.
1235420
  Савельев Владимир Речным круизам кризис не страшен : туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 68-69
1235421
  Єфіменко О.Р. Речове право та їх нотаріальне посвідчення // Sciencia vincemus! Наукою переможемо! : Друга міжнар. наук.-практ. конф. "Нотаріат, адвокатура, суд, виконавче провадження: актуальні проблеми", присвяч. п"ятиріччю створення кафедри нотаріального процесу і адвокатури / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Каф. нотар. та виконавч. процесу і адвокатури ; [упоряд.: Фурса С.Я., Дерій О.О, Нікітюк О.М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук., проф. С.Я. Фурси. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – С. 147-148. – ISBN 978-617-673-442-0
1235422
  Майданик Р.А. Речове право України : підручник / Р.А. Майданик ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Алерта, 2019. – 1101, [1] с. – Алф.-предм. покажч.: с. 1092-1101. – Бібліогр.: с. 1090-1091 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-566-526-8
1235423
  Майданик Р.А. Речове право України в період революції 1917-1921 рр. // Тенденції і перспективи розвитку інститутів права та держави : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. : www.LegalActivity.com.ua. – Тернопіль : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; Економічна думка, 2018. – С. 231-236. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-966-654-488-2
1235424
  Харченко Г.Г. Речовий інтерес у цивільному праві // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 306-312. – ISSN 1563-3349
1235425
  Харченко Г. Речовий інтерес як самостійний об"єкт захисту в цивільному прав і України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 49-52. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається проблематика захисту речового інтересу в цивільному праві України. На підставі проведеного аналізу відзначено, що на сьогодні на нормативному рівні способи захисту цивільних прав та інтересів не розмежовані, внаслідок чого ані в ...
1235426
  Городнюк Н.А. Речовий код роману Миколи Хвильового "Вальдшнепи" в аспекті кросдискурсивності // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2013. – № 1078. – С. 27-33. – (Серія "Філологія" ; вип. 68). – ISSN 2227-1864
1235427
  Єрмоленко С.С. Речовий код у художньому тексто- і світотворенні (деякі зауваги й паралелі до мови і стилю прози Ю. Л. Булаховської). // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 25 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – С. 41-47. – ISSN 2075-437X


  Автор демонструє роль кулінарно-речового коду у конструюванні внутрішньотекстуального світу художньої прози, ілюструючи цю роль прикладами з творів різних літераторів. Стосовно Ю.Л.Булаховської автор пов"язує відповідну топіку із властивою цій ...
1235428
  Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І.А. ; Мін-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2009. – 200л. – Бібліогр.: л. 182 - 200
1235429
  Свідер І.А. Речовий образ у художніх системах західноєвропейських романтиків : автореф. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Свідер І. О. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19 с. – Бібліогр.: 4 назви
1235430
  Огородніков В.І. Речовий склад донних відкладів Київського водосховища / В.І. Огородніков, В.С. Сукач // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – С. 70-74 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – (Хіміко-біологічні науки та науки про землю ; Вип. 5)
1235431
   Речовинний склад Ta-Nb мінералізації в пегматитах та апогранітних метасоматитах Шполяно-Ташлицького рудного району / О.В. Грінченко, С.М. Бондаренко, О.В. Сьомка, Б.Н. Іванов, Л.І. Канунікова // Геохімія та рудоутворення : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2016. – Вип. 36. – С. 47-57. – ISSN 2224-6487
1235432
   Речовинний склад алмазоносних тераспівденно-західної частини Леоно-Ліберійського щита (Сьєрра-Леоне) / О.Б. Бобров, Ю.І. Федоришин, С.Д. Какаранза, С.В. Клочков, Л.М. Степанюк, С.І. Курило, Т.Б. Яськевич // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2019. – Т. 41, № 4. – С. 22-30 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2519-2396
1235433
  Криницька Марія Речовинний склад бурштиноносних відкладів як індикатор умов бурштинонагромадження // Мінералогічний збірник : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; редкол.: О. Матковський, М. Павлунь, Є. Сливко [та ін.]. – Львів, 2018. – № 68, вип. 1. – С. 164-166. – ISSN 2078-6220
1235434
  Гулій В.М. Речовинний склад потоків грязьового вулкана села Колінківці Чернівецької області та особливості його діяльності / В.М. Гулій, Г.М. Петруняк // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 2. – С. 141-149 : фото. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 1682-3591
1235435
  Матвійчук М. Речовинний склад та геохімічні особливості городських пегматитів (Житомирський район) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 24-26. – (Геологія ; вип. 43). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто пегматити в гранітоїдах городського типу житомирського комплексу. Пегматити складені мікрокліном, кварцом, альбіт-олігоклазом, мусковітом, біотитом. У акцесорних кількостях присутні гранат, апатит, циркон та рутил. Досліджено колумбіт, ...
1235436
  Осипенко В.Ю. Речовинний склад та умови утрорення фенітових ореолів масивів нефелінвмісних порід Українського щита (на прикладі Проскурівського та інших подібних масивів) : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Осипенко Вікторія Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 123 арк. – Додатки: арк. 120-123. – Бібліогр.: арк. 98-119
1235437
  Глущенко Л.М. Речовинні іменники на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах / Л.М. Глущенко, С.В. Зубченко // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 38. – C. 141-145


  Здійснено зіставний аналіз речовинних іменників на позначення твердих мінералів у давньогрецькій та новогрецькій мовах, виявлено загальні тенденції розвитку і формування цієї лексико-семантичної групи від часів античної Греції до Греції ...
1235438
  Павлишин В.І. Речовинні науки про землю в Національній академії наук України (до 95-річчя НАН України) // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка. – Київ, 2013. – Т. 35, № 4. – С. 5-11. – ISSN 0204-3548
1235439
   Речовинно-петрофізична оцінка гранітоїдів Волинського мегаблоку Українського щита з визначенням їх придатності для створення сховищ радіоактивних відходів / Н. Костенко, Л. Кузів, М. Толстой, О. Шабатура // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 48-52. – (Геологія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  На основі петрофізичних даних кількісними методами визначено провідні петротипи гранітоїдних порід Волинського мегаблоку Українського щита, придатні для створення сховищ РАВ. З"ясовано, що між фізичними властивостями перспективних порід та їх ...
1235440
  Толстой М.І. Речовинно-фізичні особливості гранітоїдів Чехії й України та їхнє зіставлення : монографія / М.І. Толстой, Н.В. Костенко, О.В. Шабатура ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 206, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 196-206. – ISBN 978-966-933-037-6
1235441
  Гураль О. Речові джерела в контексті створення просопографічного портрета родини Старицьких // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 302-316


  Антропологізація історичної науки потребує актуалізації джерел, що містять просопографічну інформацію, та розвитку методологічних підходів для їхнього дослідження. Все більшої актуальності набуває вивчення ролі особистості в історії, людини в контексті ...
1235442
  Гураль О. Речові джерела в контесті створення просопографічного портрета родини Старицьких // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 302-316
1235443
  Крицька І.О. Речові докази та цифрова інформація: поняття та співвідношення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – № 1. – С. 301-305. – ISSN 2219-5521
1235444
  Крицька І.О. Речові докази у кримінальному провадженні : монографія / І.О. Крицька ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2018. – 276, [3] с. : іл. – Бібліогр.: с. 250-277 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-937-455-4
1235445
  Хахуцяк О.Ю. Речові докази у новому Кримінальному процесуальному кодексі України // Адвокат : загальнодерж. проф. журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія [ та ін.]. – Київ, 2013. – № 6 (153). – С. 46-48
1235446
  Білозерська Є.І. Речові докази у нотаріальному процесі // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 195-199


  Стаття розкриває зміст поняття "речові докази у нотаріальному процесі". За результатами проведеного дослідження внесено пропозиції щодо вдосконалення нотаріального процесуального законодавства.
1235447
  Ляш А.О. Речові докази у чинному КПК України // Вісник Академії адвокатури України : фахове наукове видання : рецензований науково-практичний журнал / Академія, адвокатури України. – Київ, 2017. – Т. 14, № 1 (38). – С. 98-104. – ISSN 2310-9769
1235448
  Калмикова Я.С. Речові докази як засоби доказування в адміністративному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – № 2. – С. 119-125
1235449
  Харченко Г.Г. Речові права : монографія / Г.Г. Харченко. – Київ : Юрінком Інтер, 2015. – 430, [1] с. – Бібліогр.: с. 397-430. – ISBN 978-966-667-646-0
1235450
  Харченко Г.Г. Речові права : монографія / Г.Г. Харченко. – Київ : Правова Єдність : Алерта, 2017. – 554, [1] с. – Бібліогр.: с. 500-554. – ISBN 978-617-566-407-0
1235451
  Спасибо-Фатєєва Речові права за Цивільним і Господарським кодексами України // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 4. – С. 60-68. – ISSN 1026-9932


  Речові права розглядаються в контексті регулювання Цивільним та Господарським кодексами України та правової доктрини, через що виявляються істотні розбіжності не тільки між правом власності та правами на чужі речі, а й між видами останніх. Аналізуються ...
1235452
  Спасибо-Фатєєва Речові права за Цивільним та Господарським кодексами України // Актуальні проблеми приватного права України : зб. статей до ювілею д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України, заслуж. діяча науки і техніки України Наталії Семенівни Кузнєцової / відп. ред.: проф. Р.А. Майданик та проф. О.В. Кохановська. – Київ : Юридична практика, 2014. – С. 411-431. – ISBN 978-966-2578-60-1
1235453
  Литвиненко О. Речові права на державне майно юридичних осіб публічного права // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2011. – № 3 (183). – С. 23-27


  Устатті досліджуються перспективи розвитку правових форм здійснення права державної власності, а також обгрунтовується необхідність удосконалення правового регулювання управління державною власністю на підставі господарського віддання й оперативного ...
1235454
  Іванюта Н.В. Речові права на нерухоме майно: теоретико-практичний аспект / Н.В. Іванюта, А.О. Подстепна // Вісник Маріупольського державного університету : збірник наукових праць / Маріупольський державний університет. – Маріуполь, 2017. – С. 19-26. – (Серія: Право ; вип. 14). – ISSN 2226-3047
1235455
  Підопригора О. Речові права на чуже майно // Українське комерційне право : Науково-практичний журнал / Центр комерційного права. – Київ, 2004. – № 5 : Річові права в Україні. – С. 57-66
1235456
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Науково-практичний посібник / Цюра Вадим Васильович. – Київ : КНТ, 2006. – 136 с. – ISBN 966-373-079-X
1235457
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук; 12. 00. 03 / Цюра В. В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібл.: 12 назв
1235458
  Цюра В.В. Речові права на чуже майно : Дис. ... канд. юрид. наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Цюра В.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 225л. – Бібліогр.: л. 205-225
1235459
  Харченко Г.Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Харченко Георгій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 506 арк. – Додатки: арк. 501-506. – Бібліогр.: арк. 446-500
1235460
  Харченко Г.Г. Речові права у законодавстві, доктрині та судовій практиці України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Харченко Георгій Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 30 с. – Бібліогр.: 40 назв
1235461
  Городнюк Н. Речовість та субстанційність алхімічної символіки у романі Ю. Яновського "Майстер корабля" // Проблеми сучасного літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Філологічний ф-т ; редкол.: Є.М. Черноіваненко, О.В. Александров, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Одеса, 2017. – Вип. 24. – С. 141-146. – ISSN 2312-6809
1235462
  Киевская Духовная академия Речь (проф. Вас.Н. Малинина "О.М. Достоевский") и отчет состоянии Киевской духовной академии за 1905-1906 учебный год, читанные в день годичного акта Киевской духовной академии 26 сентября 1906 г.. – Киев. – С. 545-627. – В оттиске статья: По академическим вопросам / Вл.П. Рыбинский. - Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии
1235463
  Марков А.Я. Речь бойца : стихотворения и поэмы / А.Я. Марков. – Москва : Военное издательство, 1982. – 224 с.
1235464
  Болховитинов Д. Речь в день 1600-летнего юбилея Миланского Эдикта, произнесенная на акте в Прилукской мужской гимназии / [Законоучитель Прилукской мужской гимназии священник Д. Болховитинов] // Отчет о состоянии Прилукской гимназии за 1912-1913 учебный год / И. Якимовский. – Прилуки, 1914. – 20 с.
1235465
  Полуцыганов И.А. Речь в день столетней годовщины Александра Сергеевича Пушкина 26-го мая (1799-1899) : Материалы из архивов и др. малоизвестных источников / И.А. Полуцыганов. – Екатеринослав : Тип. Братства Св. Владимира, 1899. – 15 с.


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Петру Федоровичу Кудрявцеву от автора
1235466
  Леонтьев А.А. Речь в криминалистике и судебной психологии / А.А. Леонтьев. – Москва, 1977. – 62с.
1235467
   Речь в научно-лингвистическом и дидактическом аспектах.. – М., 1991. – 190с.
1235468
  Любимов С.П. Речь В.И. Ленина на 3 съезде Комсомола "Задачи союзов молодёжи" / С.П. Любимов. – М., 1949. – 24с.
1235469
  Ленин В.И. Речь В.И.Ленина "Задачи союзов молодежи". / В.И. Ленин. – Москва, 1978. – 47с.
1235470
  Скадовский Г.Л. Речь Г.Л.Скадовского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 69-79. – Отдельный оттиск
1235471
  Шифман М.Л. Речь государственного обвинятеля / М.Л. Шифман. – М, 1945. – 24с.
1235472
  Беренштам В. Речь защитника о якутскому процессу : Из путевых впечатлений поездки в "Киблые места" - Якутскую область / Владимир Беренштам. – Ростов-на-Дону : Изд. Н. Парамонова "Донская речь", 1906. – 81 с.
1235473
  Савченко А.Н. Речь и искусство / А.Н. Савченко. – Ростов -на-Дону, 1988. – 245с.
1235474
   Речь и историческая записка, написанная для прочтения в торжественном собрании лицея князя Безбородко и Нежинской гимназии бывш. 1846 года, июня в 23-й день. – Киев : Ун-кая тип., 1846. – 128с.
1235475
  Пенфильд В. Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд, Л. Робертс; Под ред. В.Н.Мясищева. – Ленинград : Медицина, 1964. – 264с.
1235476
  Пенфильд В. Речь и мозговые механизмы / В. Пенфильд, Л. Робертс. – Ленинград, 1964. – 264с.
1235477
  Лурия А.Р. Речь и мышление : материалы к курсу лекций по общ. психологии / А.Р. Лурия. – Москва, 1975. – 120 с.
1235478
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва-Ленинград, 1932. – 412с.
1235479
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Москва, 1994. – 528с.
1235480
  Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка / Ж. Пиаже. – Санкт-Петербург : Союз, 1997. – 256с. – ISBN 5-87852-037-0
1235481
  Пиаже Ж. Речь и мышление у ребенка / Ж. Пиаже. – Москва-Ленинград : Учпедгиз, 1932. – 412с.
1235482
  Рубинштейн С.Л. Речь и общение. Функции речи // Загальна психологія : хрестоматія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [упоряд.: О.В. Скрипниченко, Л.В. Долинська, З.Д. Огороднійчук та ін.]. – 4-те вид. – Київ : Каравела, 2019. – С. 518-526. – (Серія "Вища освіта в Україні" ) ( Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-8019-84-9


  "Изучая человеческое сознание и подчеркивая его связь с деятельностью, в которой оно не только проявляется, но и формируется, нельзя отвлечься от того, что человек - общественное существо, его деятельность - общественная деятельность и сознание его- ...
1235483
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Императорской Киевской духовной академии за 1912-1913 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – 122 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235484
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Императорской Киевской духовной академии за 1913-1914 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1914. – 140 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1914. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235485
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1886/7 учебный год : Вера и ее отношение к христианскому знанию, по учению Климента Александрийского : речь, произнесенная на акт Киевской Духовной академии 27 сентября 1887 года экстраординарным проф. К. Поповым. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1887. – 50 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1887, № 12. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235486
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1886/7 учебный год : Вера и ее отношение к христианскому знанию, по учению Климента Александрийского : речь, произнесенная на акт Киевской Духовной академии 27 сентября 1887 года экстраординарным проф. К. Поповым. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1887. – [2], 50 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1887, № 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235487
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1887/8 учебный год : [Ив. Корольков]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1889. – 51с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1889, № 1. - Экз в разных тип. переплетах
1235488
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1896/7 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1897. – 43 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1897, № 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235489
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1897/8 учебный год. – Киев : Тип. Имп. ун-та Св. Владимира, Н.Т. Корчак-Новицкого, 1898. – 76, 47 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1898, кн. 12. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235490
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1898/99 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1899. – 116 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235491
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1899-1900 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1900. – 99 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1900, кн. 11. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235492
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1900-1901 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1901. – 165 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1901. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235493
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1901-1902 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1903. – 133 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1903, № 1. - Экз в разных тип. переплетах. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235494
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1904-1905 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1905. – 107 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1905, № 10. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235495
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1907-1908 учебный год. – Киев : Тип. И.И. Горбунова, 1908. – 50, 37 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235496
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1909-1910 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1910. – 81 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235497
  Киевская Духовная академия Речь и отчет о состоянии Киевской духовной академии за 1911-1912 учебный год. – Киев : Тип. Акц. о-ва "Петр Барский в Киеве", 1913. – 134 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235498
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 42, 57 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1882, декабрь
1235499
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г.. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1883. – 42, 57 с.
1235500
  Киевская Духовная академия Речь и отчет составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1882 г. и в сем собрании читанные в сокращении. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1882. – 140 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1882, декабрь. – Библиогр. в подстроч. примеч.
1235501
   Речь и отчет, составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1882 г. и в сем собрании читанные в сокращении // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 96, 60 с., 1 л. портр. (фронт.)
1235502
   Речь и отчет, составленные к годичному торжественному собранию Киевской духовной академии 28 сентября 1883 г. // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 42, 57 с.
1235503
   Речь и отчет, читанные 11 февраля 1887 года в торжественном собрании Московской частной женской гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной / Московская женская гимназия З.Д.Перепелкиной. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1887. – [3], 69, 78 с.


  На обл. надпись: В библиотеку Киевского реального училища
1235504
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1881 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1881. – 40, 63 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1881. - Экз. в разных тип. переплетах
1235505
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1885 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1885. – 23, 44 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1885. - Экз. в разных тип. переплетах
1235506
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1891 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1891. – 45, 58 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1891
1235507
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1892 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 167, 52 с., 1 л. рис.
1235508
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1892 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1892. – 167, 52 с., 1 л. рис. – На обл. загл. Речь и отчет Киевской духовной академии за 1891-1892 г.
1235509
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 26 сентября 1895 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого, 1895. – 43, 58 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1895
1235510
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской Духовной академии 28-го сентября 1880 года : [с отчетом о состоянии Киевской Духовной академии в учебном 1879-80 году]. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак Новицкого, 1880. – 44, 60 с. – Отд. оттиск: Труды Киевской Духовной академи. 1880, ноябрь
1235511
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 ноября 1878 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 37, 62 с.
1235512
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 ноября 1878 года. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – 37, 62 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1878. - Экз. в разных тип. переплетах
1235513
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1874 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1874. – 94 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1874, октябрь
1235514
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1875 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1875. – 88 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1875, ноябрь
1235515
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 73, 72 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1876. - Конволют. - Пер. с 7 кн.: Речь и отчет...
1235516
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1879 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 19, 60 с.
1235517
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1879 года. – Киев : Тип. Г.Т. Корчак-Новицкого (бывш. Давиденко), 1879. – 19, 60 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1879. - Экз. в разных тип. переплетах
1235518
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1880 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 44, 60 с.
1235519
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1881 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 40, 63 с.
1235520
   Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года // Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 28 сентября 1876 года / Киевская Духовная академия. – Киев : Тип. С.Т. Еремеева, 1876. – 60, 61 с.
1235521
  Киевская Духовная академия Речь и отчет, читанные в торжественном собрании Киевской духовной академии 29 ноября 1877 года. – Киев : Тип. В. Давиденко, 1878. – 60, 61 с. – Отд. оттиск из жур.: Труды Киевской духовной академии, 1878, февраль
1235522
   Речь и отчет, читанные на годичном акте в Университете Св. Владимира 16 января 1897 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1897. – [323 с.]. – В изд. также : Речь и отчет в Университете Св. Владимира 16 января 1898 года ; Речь и отчет, читанные на годичном акте в Университете Св. Владимира 16 января 1899 года ; Речь и отчет, читанные на годичном акте в Императорском Ун...18 января 1900 года
1235523
   Речь и отчет, читанные на годичном акте в Университете Св. Владимира 16 января 1897 года. – Киев : Типография Императорского Университета Св. Владимира, 1897. – 91 с.
1235524
  Лурия А.Р. Речь и развитие психических процессов у ребенка : эксперим. исследование / Лурия А.Р., Юдович Ф.Я. ; Акад. пед. наук РСФСР, Ин-т дефектологии. – Москва : Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1956. – 95 с.
1235525
  Беликов П.Н. Речь и слух / Беликов П.Н. – Москва ; Ленинград : ОГИЗ, 1927. – 107 с. : рис. – (Популярно-научная библиотека)
1235526
   Речь и ЭВМ. – М., 1987. – 62 с.
1235527
   Речь и ЭВМ: Сб.. – М., 1989. – 47с.
1235528
  Гольдин В.Е. Речь и этикет : книга для внекласного чтения учащихся 7-8 классов / В.Е. Гольдин. – Москва : Просвещение, 1983. – 109 с. – Библ.: с. 106-108
1235529
  Сумцов Н.Ф. Речь Ивана Мелешка как литературный памятник / [Соч.] Н.Ф. Сумцова // Профессор Николай Федорович Сумцов : К двадцатипятилетней годовщине его учено-педагогической деятельности. – Харьков, 1900. – [2], 19 с.
1235530
  Жинкин Н.И. Речь как проводник информации / Н.И. Жинкин. – М., 1982. – 159с.
1235531
  Закарян А.С. Речь как устная деятельность при формировании системы неродного языка (на материале начального обучения русскому языку детей-армян) : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.07 / Закарян А.С.; Арямнский гос. пед. ин-т. – Ереван, 1972. – 24л.
1235532
  Ришави Л.А. Речь Л.А. Ришави, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 61-68. – Отдельный оттиск
1235533
  Савкова З.В. Речь лектора / З.В. Савкова. – Л., 1979. – 27с.
1235534
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона в защиту Секста Росция Америйского = M. Tullii Ciceronis pro S. Roscio Amerino oratio / Объясн. Ю. Фелькель. – Москва : Изд. бр. Салаевых, 1871. – XXXVI, 149, XIV с. – В изд.также : Введение (мова : рос-ка стар. орф.) С. 1-36
1235535
  Цицерон М. Туллий Речь М. Туллия Цицерона за Анния Милона / Объясн. Ю. Фелькель. – Москва : Изд. бр. Салаевых ; [Тип. Грачева и К*], 1869. – 218 с. – Парал. тит. лист и текст на лат. яз.
1235536
   Речь Н.И. Лобачевского "О важнейших предметах воспитания" // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2009. – № 2/3 (62)
1235537
  Пирогов Н.И. Речь Н.И. Пирогова перед студентами Университета Св. Владимира // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ, 2004. – № 6 (19). – С. 4-5
1235538
  Пирогов Н.И. Речь Н.И. Пирогова при прощании его со студентами Университета Св. Владимира // З іменем Святого Володимира : Київський університет у документах, матеріалах та спогадах сучасників : у 2 кн. / [упоряд. В. Короткий, В. Ульяновський]. – Київ : Заповіт, 1994. – Кн. 2. – С. 91-92. – ISBN 5-7707-1062-4
1235539
  Ленин В.И. Речь на 1 Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 г. / В.И. Ленин. – Москва, 1987. – 12с.
1235540
  Суслов М.А. Речь на 10 съезде Социалистической единой партии Германии / М.А. Суслов. – Берлин, 1981. – 13с.
1235541
  Суслов М.А. Речь на 14 съезде Французской коммунистической партии 19 июля 1956 года / М.А. Суслов. – Москва, 1956. – 16с.
1235542
  Микоян А.И. Речь на 18 съезде ВКП(б) 13 марта 1939 г. / А.И. Микоян. – Л., 1939. – 24с.
1235543
  Суслов М.А. Речь на 19 съезде / М.А. Суслов. – Дрезден, 1976. – 14с.
1235544
  Суслов М.А. Речь на 20 съезде КПСС / М.А. Суслов. – Москва, 1956. – 32с.
1235545
  Молотов В.М. Речь на 20 съезде КПСС 18 февраля 1956 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1956. – 24с.
1235546
  Ильичев Л.Ф. Речь на 22 съезде КПСС / Л.Ф. Ильичев. – Москва, 1961. – 19с.
1235547
  Ленин, В.И. Речь на 2ом Всероссийском съезде профессиональных союзов. Письмо к рабочим Европы и Америки. – Х., 1919. – 24с.
1235548
  Брежнев Л.И. Речь на V съезде Польской Объединенной Рабочей Партии 12 ноября 1968 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1968. – 24с.
1235549
  Брежнев Л.И. Речь на VIII съезде СЕПГ / Л.И. Брежнев
1235550
  Берия Л.П. Речь на XIX съезде ВКП(б) 7 октября 1952 / Л. Берия. – [Москва] : Госполитиздат, 1953. – 29 с.
1235551
  Кастро Ф. Речь на XV сессии Генеральной Ассамблеи ООН 26 сентября 1960 года / Ф. Кастро. – Москва, 1960. – 63с.
1235552
  Брежнев Л.И. Речь на XV съезде ВЛКСМ. - Приветствие ЦК КПСС XV съезду ВЛКСМ / Л.И. Брежнев. – Москва, 1966. – 24с.
1235553
  Брежнев Л.И. Речь на XVII съезде Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. 23 апр. 1974 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1974. – 16с.
1235554
  Андреев А. Речь на XVIII съезде ВКП (б) : 13 марта 1939 г. / Андреев А. – Ленинград : Госполитиздат, 1939. – 32 с.
1235555
  Ворошилов К.Е. Речь на XVIII съезде ВКП(б) / К.Е. Ворошилов. – Ленинград, 1939. – 39с.
1235556
  Каганович Л.М. Речь на XVIII съезде ВКП(б) 14 марта 1939 г. / Л. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1939. – 60 с., 1 л. портр.
1235557
  Молотов В.М. Речь на XX съезде КПСС / В.М. Молотов. – Москва, 1956. – с.
1235558
  Маленков Г.М. Речь на XX съезде КПСС 17 февраля 1956 г. / Г.М. Маленков. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 32 с., 1 л. портр. : портр.
1235559
  Каганович Л.М. Речь на XX) съезде КПСС 18 февраля 1956 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1956. – 36 с.
1235560
  Шверник Н.М. Речь на Веночередном 21 съезде КПСС. / Н.М. Шверник. – М, 1959. – 16с.
1235561
  Суслов М.А. Речь на Внеочередном 21 съезде КПСС / М.А. Суслов. – Москва, 1959. – 19с.
1235562
  Козлов Ф.Р. Речь на внеочередном 21 съезде КПСС 3 февраля 1959 / Ф.Р. Козлов. – М, 1959. – 20с.
1235563
  Микоян А.И. Речь на Внеочередном 21 съезде КПСС 31 января 1959 г. / А.И. Микоян. – Москва, 1959. – 31с.
1235564
  Игнатов Н.Г. Речь на Внеочередном XXI съезде 2 февр. 1959 г. / Н.Г. Игнатов. – Москва, 1959. – 16с.
1235565
  Аристов А.Б. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС : 31 янв. 1959 г. / А.Б. Аристов. – Москва : Госполитиздат, 1959. – 20 с.
1235566
  Косыгин А.Н. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / А.Н. Косыгин. – Москва, 1959. – 23с.
1235567
  Фурцева Е.А. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС / Е.А. Фурцева. – М, 1959. – 19с.
1235568
  Беляев Н.И. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 28 января 1959 г. / Н.И. Беляев. – Москва, 1959. – 15с.
1235569
  Куусинен О.В. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 3 февраля 1959 года. / О.В. Куусинен. – Москва, 1959. – 16с.
1235570
  Брежнев Л.И. Речь на внеочередном XXI съезде КПСС 30 января 1959 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1959. – 20с.
1235571
  Калнберзин Я.Э. Речь на Внеочередном XXI съезде КПСС. 29 янв. 1959 г. / Я.Э. Калнберзин. – Москва, 1959. – 15с.
1235572
  Подгорный Н.В. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС / Н.В. Подгорный. – Москва, 1959. – 16с.
1235573
  Поспелов П.Н. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС / П.Н. Поспелов. – М, 1959. – 15с.
1235574
  Полянский Д.С. Речь на Внеочередном ХХІ съезде КПСС. / Д.С. Полянский. – М., 1959. – 15с.
1235575
  Жуков Г.К. Речь на Всеармейском совещании отличников / Г.К. Жуков. – Москва, 1957. – 16с.
1235576
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 окт. 1971 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1971. – 23с.
1235577
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 окт. 1971 г. / Л.И. Брежнев. – Москва, 1972. – 15с.
1235578
  Брежнев Л.И. Речь на Всесоюзном слете студентов. 19 октября 1971 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1971. – 16с.
1235579
  Булганин Н.А. Речь на второй сессии Верховного Совета СССР четверного созыва 9 февраля 1955 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Изд. "Правда", 1955. – 16 с.
1235580
  Богданов-Катьков Речь на годовом заседании Совета Курсов Прикладной Зоологии и Фитопатологии 16 октября 1923 г. : Отд. оттиск из "Изв. Курсов Прикл. Зоол. и Фитопат." / Богданов-Катьков. – Ленинград
Вып. 2. – 1924. – 40с.
1235581
  Ворошилов К.Е. Речь на Красной площади в день ХХI годовщины Великой Октябрьской революции в СССР / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1938. – 16с.
1235582
  Андреев А.А. Речь на общегородском митинге избирателей гор. Ашхабада 5 февраля 1946 года / А.А. Андреев. – Пенза : Сталинское Знамя, 1946. – 15 с. – (Библиотечка агитатора и пропагандиста)
1235583
  Богданов-Катьков Речь на открытии Курсов прикладной зоологии и фитопатологии 15 октября 1922 г. / Н.Н. Богданов-Катьков, проф. – Петроград : Тип. им. Геттенберга (аренд. П.П. Сойкин0, 1923. – 10 с.


  На обл. дарств. надпись: Льву Андреевичу Шелюжко в знак уважения от автора 26 III 23
1235584
  Каганович Л.М. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР : [речь тов. Л.М. Кагановича на первой сессии Верховного Совета СССР 24 апреля 1954 г.] / Л.М. Каганович. – Москва : Правда, 1954. – 24 с.
1235585
  Микоян А.И. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР / А.И. Микоян. – Москва, 1954. – 16с.
1235586
  Первухин М.Г. Речь на первой сессии Верховного Совета СССР 24 апреля 1954 г. / М.Г. Первухин. – М, 1954. – 16с.
1235587
  Маленков Г.М. Речь на Первой сессии Верховного Совета СССР Чтвертого созыва 26 апреля 1954 года / Г.М. Маленков. – Москва : Держполитиздат, 1954. – 23 с.
1235588
  Черненко К.У. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС : 23 октября 1984г. / К.У. Черненко. – Москва : Политиздат, 1984. – 15 с.
1235589
  Брежнев Л.И. Речь на Пленуме Центрального Комитета КПСС 25 октября 1976 года / Л.И. Брежнев. – Москва, 1976. – 48с.
1235590
  Жданов А.А. Речь на предвыборном собрании Володарского избирательного округа г. Ленинграда 6 февраля 1946 г. / А.А. Жданов. – Москва, 1946. – 16с.
1235591
  Жданов А.А. Речь на предвыборном собрании избирателей Володарского избирательного округа г. Ленинграда 6 февраля 1946 года / А.А. Жданов. – Саратов, 1946. – 24с.
1235592
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Кировского избирательного округа города Ленинграда 10 марта 1954 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1954. – 16с.
1235593
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1950. – 24с.
1235594
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 марта 1950 года / К.Е. Ворошилов. – Москва, 1951. – 24с.
1235595
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 февраля 1946 года / К.Е. Ворошилов. – Иваново, 1946. – 13с.
1235596
  Ворошилов К.Е. Речь на предвыборном собрании избирателей Минского городского избирательного округа 7 февраля 1946 года / К.Е. Ворошилов. – Пенза, 1946. – 19с.
1235597
  Молотов В.М. Речь на предвыбором собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февр. 1946 г. / В.М. Молотов. – Пенза, 1946. – 20с.
1235598
  Молотов В.М. Речь на предвыбором собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февр. 1946 г. / В.М. Молотов. – Ростов -на-Дону, 1946. – 15с.
1235599
  Маленков Г.М. Речь на Пятой сессии Верховного Совета СССР 8 августа 1953 года / Г.М. Маленков. – Москва : Держполитиздат, 1954. – 72 с., 1 л. портр. : портр.
1235600
  Георгиу-Деж Речь на республиканском совещании / Георгиу-Деж, 1952. – 62с.
1235601
  Молотов В.М. Речь на сессии Верховного Совета СССР 1 августа 1939 г. // Свободная мысль : международный общественный журнал / Центр исследований постиндустриального общ-ва. – Москва, 2009. – № 8 (1603). – С. 153-158. – ISSN 0869-44435
1235602
  Поспелов П.Н. Речь на собрании избирателей / П.Н. Поспелов. – М, 1954. – 12с.
1235603
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей .... / В.М. Молотов. – Москва, 1950. – с.
1235604
  Шаталин Н.Н. Речь на собрании избирателей Александровского избирательного округа Владимирской области 8 марта 1954 года / Н.Н. Шаталин. – Москва, 1954. – 12с.
1235605
  Андреев А.А. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950 г. / А.А. Андреев. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 15 с. : портр.
1235606
  Андреев А.А. Речь на собрании избирателей в городе Ашхабаде 9 марта 1950 г. / А.А. Андреев. – Москва : Госполитиздат, 1951. – 15 с. : ил., портр.
1235607
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей города Свердловска 27 января 1946 года. / Н.М. Шверник. – М, 1946. – 15с.
1235608
  Косыгин А.Н. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 года. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1950. – 20с.
1235609
  Косыгин А.Н. Речь на собрании избирателей Ивановского избирательного округа 7 марта 1950 года. / А.Н. Косыгин. – Москва, 1951. – 20с.
1235610
  Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Лениградского избирательного округа города Москвы 12 марта 1954 года / Г.М. Маленков. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 16 с.
1235611
  Маленков Г.М. Речь на собрании избирателей Лениградского района 9 марта 1950 года / Г.М. Маленков. – [Москва] : Госполитиздат, 1951. – 31 с., 1 л. портр. : портр.
1235612
  Сабуров М.З. Речь на собрании избирателей Минского городского избирательного округа 12 марта 1954 года / М.З. Сабуров. – Москва, 1954. – 16с.
1235613
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 10 марта 1950 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1951. – 30с.
1235614
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1954. – 15с.
1235615
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 11 марта 1954 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1954. – 16с.
1235616
  Молотов В.М. Речь на собрании избирателей Молотовского избирательного округа города Москвы 6 февраля 1946 г. / В.М. Молотов. – Москва, 1946. – 16с.
1235617
  Булганин Н.А. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 10 марта 1954 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 16 с.
1235618
  Булганин Н.А. Речь на собрании избирателей Московского городского избирательного округа 8 марта 1950 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитздат, 1950. – 20 с.
1235619
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 года. / Н.М. Шверник. – М, 1950. – 16с.
1235620
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 1 марта 1950 года. / Н.М. Шверник. – М, 1951. – 16с.
1235621
  Шверник Н.М. Речь на собрании избирателей Свердловского избирательного округа 6 марта 1954 года. / Н.М. Шверник. – М, 1954. – 16с.
1235622
  Каганович Л.М. Речь на собрании избирателей Ташкентского Ленинского избирательного округа 11 марта 1954 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1954. – 16 с.
1235623
  Каганович Л.М. Речь на собрании избирателей Ташкентского Ленинского избирательного округа 9 марта 1950 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Госполитиздат, 1950. – 32 с., 1 л. портр.(фронт.)
1235624
  Берия Л.П. Речь на собрании избирателей Тбилисского-Сталинского избирательного округа 9 марта 1950 года / Л. Берия. – [Москва] : Госполитиздат, 1950. – 24 с., 1 л. портр.
1235625
  Первухин М.Г. Речь на собрании изирателей / М.Г. Первухин. – Москва, 1954. – 16с.
1235626
  Каганович Л.М. Речь на совещании по вопросам строительства 13 декабря 1935 г. / Л.М. Каганович. – Москва : Партиздат ЦК ВКП(б), 1935. – 22 с., 1 л. портр.
1235627
   Речь на сцене.. – Л.-М., 1961. – 64с.
1235628
  Ленин В.И. Речь на съезде работниц. / В.И. Ленин. – Харьков, 1920. – 15с.
1235629
  Георгиу-Деж Речь на съездеучителей РНР 10 апреля 1952 г. / Георгиу-Деж, 1952. – 31с.
1235630
  Молотов В.М. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина на Красной площади 9 марта 1953 г / В.М. Молотов. – Москва, 1953. – 16 с.
1235631
  Берия Л.П. Речь на траурном митинге в день похорон И.В. Сталина. На Красной площади 9 марта 1953 г. / Л. Берия. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 14 с.
1235632
  Маленков Г.М. Речь на траурном митинге в день похорон Иосифа Виссарионовича Сталина на Красной площади 9 марта 1953 г. / Г.М. Маленков. – [Москва] : Госполитиздат, 1953. – 16 с.
1235633
  Куусинен О.В. Речь на февральском (1964 г.) Пленуме ЦК КПСС. / О.В. Куусинен. – Москва, 1964. – 14с.
1235634
  Булганин Н.А. Речь на Х1Х съезде ВКП(б) 8 октября 1952 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1952. – 24 с.
1235635
  Булганин Н.А. Речь на Х1Х съезде ВКП(б) 8 октября 1952 г. / Н.А. Булганин. – Москва : Госполитиздат, 1953. – 24 с.
1235636
  Сталин И.В. Речь на ХІХ съезде партии 14 октября 1952 г. / И.В. Сталин. – Л., 1953. – 8с.
1235637
  Сабуров М. Речь на ХХ съезде КПСС / М. Сабуров. – Москва, 1956. – 24 с.
1235638
  Кириченко А.И. Речь на ХХ съезде КПСС, 15 февраля 1956 г. / А.И. Кириченко. – Москва, 1956. – 24с.
1235639
  Гришин В.В. Речь на ХХІІ съезде КПРС, 21 окт. 1961 р. / В.В. Гришин. – Москва, 1961. – 16с.
1235640
  Шелепин А.Н. Речь на ХХІІ съезде КПСС 26.10. 1961 г. / А.Н. Шелепин. – М., 1961. – 15с.
1235641
  Плеханов Г.В. Речь о Белинском, произнесенная на русских собраниях в Женеве, Цюрихе и Берне / Г. Плеханов. – [Петроград] : Союз коммун Сев. обл., 1919. – 39 с. : портр.
1235642
  Незеленов А.И. Речь о Пушкине произнесенная в Императорском С.-Петербургском университет 29 января 1887 года, А.И. Незеленовым. – Санкт-Петербург : Типо-литогр. А.М. Вольфа, 1887. – [4], VIII, 248 с.
1235643
  Мильтон Джон Речь о свободе печати, [обращенная к английскому парламенту. (1644 г.)] : (Areopagitica) / Мильтон. – Санкт-Петербург : Книгоиздат. "Светоч" ; Тип. т-ва "Общественная польза", 1905. – 52 с. – Пер. также под загл.: Ареопагитика, О свободе печати, О свободе слова. – (Книгоиздательство "Светоч", № 1 : Серия: "Избранные произведения политической литературы" ; № 1)


  На кн. № 95667 фамилия (в печати)
1235644
  Будилович А.С. Речь о славянских первоучителях Кириле и Мефодие, произнесенная на юбилейном акте Императорского Варшавского университета 6 апреля 1885 года / [соч.] Антона Будиловича. – Варшава : [Тип. Ковалевского], 1885. – 22 с.
1235645
  Луначарский А.В. Речь о социальном воспитании / А.В. Луначарский. – Пб, 1918. – 14с.
1235646
  Ленин В.И. Речь об обмане народа лозунгами свободы и равенства 19 мая 1919 года. / В.И. Ленин. – Москва, 1937. – 71с.
1235647
  Милль Д.С. Речь об университетском образовании / Джон Стюарт Милль; Пер. с англ., с предисл. М.А. Антоновича // Новейшее образование, его истинные цели и требования : Сб. ст., в защиту науч. воспитания проф-в Тиндаля, Даубени ... и др. / Э.Л. Юманс. – Санкт-Петербург : Изд. "Русская книжная торговля", 1867. – 70, [1] с.
1235648
  Кулаковский Ю.А. Речь перед защитой диссертации pro venia legendi и две пробные лекции / Соч.] Канд. Моск. ун-та Юлиана Кулаковского. – Киев : В Унив. тип. (И.И. Завадского), 1882. – [2], 8, 20, 17 с. – Отд. оттиск: Университетские известия, 1882


  Содерж.: Армия в Римском государстве: (Речь перед диспутом на звание прив.-доц. 11-го окт. 1881 г.); Светоний и его биографии цезарей: (Первая пробная лекция, чит. на тему от Историко-филол. фак. 16 окт. 1881 г.); Краткий обзор архаизмов у ...
1235649
  Пархоменко В. Речь перед защитой магистерской диссертации: "Очерк истории Переяславско-Бориспольской епархии (1733-1785 г.г.) в связи с общим ходом малороссийской жизни того времени". – [8]с.
1235650
  Богдашевский Д. Речь перед панихидою в сороковый день по кончине профессора В.Ф. Певницкого. – Киев : Тип. Акц. Об-во "Петр Барский в Киеве", 1911. – 5 с. – Отд.отт. из : "Труды Киевской дух. Академии", 1911
1235651
  Молотов В.М. Речь по радио Председателя Совета Народных Комиссаров СССР тов. В. М. Молотова 17 сентября 1939 года / В.М. Молотов. – Москва : ОГИЗ Госполитиздат, 1939. – 8с.
1235652
  Юсупов Ривкат Рашидович Речь Посполитая и русско-турецкие войны второй половины XVIII века : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.03 / Юсупов Ривкат Рашидович; МГУ. – М., 1980. – 22л.
1235653
  Шавельский Г. Речь пред защитой диссертации: «Последнее воссоединение с православной церковью униатов в Белорусской епархии (1833-1839 г.) / [Прот. Г. Шавельский]. – [Б. м.] : [Б. и.], 1910. – 1023-1038 с. – Автор в конце текста. - Без обл. и тит. л.
1235654
  Широкий В. Речь председателя правительства товарища Вильяма Широкого на торжественном заседании Центрального Комитета Коммунистической партии Чехословакии. / В. Широкий. – 19с.
1235655
  Доби И. Речь председателя Президиума ВНР Иштвана Доби / И. Доби. – Будапешт, 1957. – 80с.
1235656
  Нестеров М.В. Речь председателя Торгвой платы Советского Союза на Международном экономическом совещании 5 апреля 1952 г. / М.В. Нестеров, 1952. – 8с.
1235657
  Бугаев Н.В. Речь Президента Московского Математического общества / Н.В. Бугаев. – 7 с.
1235658
  Чаушеску Николае Речь президента Николае Чаушеску в связи с политико-идеологической культурно-воспитательной деятельностью по формирвонию нового человека, сознательного и преданного строителя всестор. развитого соц. / Чаушеску Николае. – Бухарест. – 83с.
1235659
  Заленский В.В. Речь президента Новороссийского Общества Естествоиспытателей В.В.Заленского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского, 1887. – С. 55-60. – Отдельный оттиск
1235660
  Горбачев М.С. Речь Президента СССР М.С.Горбачева на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР, 15 марта 1990 года / М.С. Горбачев. – Москва, 1990. – 16с.
1235661
  Ющенко В. Речь Президента Украины Виктора Ющенко на Майдане [під час інавгурації 23 січня 2005 р.] // Комсомольская правда в Украине, 2005
1235662
  Де-Метц Г.Г. Речь произнесенная при открытии 3-го киевского съезда преподавателей естественных наук 28 декабря 1904 года / Г.Г. Де-Метц, проф. – Киев : Тип. С.В. Кульженко, 1905. – 8 с.
1235663
  Шифман М.Л. Речь прокурора по уголовному делу / М.Л. Шифман. – М, 1960. – 123с.
1235664
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – изд.10--е. без перемен. – Санкт-Петербург : Типография М.Волковича, 1914. – 104 с.
1235665
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – изд.13--е. – Санкт-Петербург : Типография М.Волковича
Ч. 1 : Текст. – 1917. – 115 с.
1235666
  Цицерон Марк Туллий Речь против Катилины / Цицерон Марк Туллий. – Москва, 1947. – 104 с.
1235667
  Григорович В.И. Речь проф. В.И. Григоровича на праздновании тысячелетия Руси / с примеч.: проф. Б.М. Ляпунова и предисл. проф. И.А. Линниченко. – Одесса : Тип. "Техник", 1915. – 8 с.


  На тит. л. фамилия: Полонская, нап. от руки
1235668
  Голубинин Речь проф. Голубинина приоткрытии секции медицины и гигиены // Строение, внешний вид и правильная установка кристаллов / Г.В. Вульф, 1909. – С. 243-244
1235669
  Скворцов И.М. Речь профессора философии и математики Ивана Михайловича Скворцова, сказанная 27 октября 1817 г. при открытии Киевской Духовной семинарии. – [Киев], 1893. – С. 118-124; 199-206. – Отд. оттиск из: Киевские епархиальные ведомости, 1893, № 7, с. 118-124; № 8, с. 199-206. - Оттиск на 2 яз.: на лат. и рус. яз. (из перевода с латинского подлинника)
1235670
  Ходжа Э. Речь тов. Энвера Ходжа на приеме в посольстве Китайской Народной Республики по случаю 11-ой годовщины провозглашения Китайской Народной Республики / Э. Ходжа. – 12с.
1235671
   Речь товарища Махмета Шеху на вечернем заседании генеральной ассамблеии ООН 3 октября 1960 года.. – М., 1960. – с.
1235672
  Цицерон Мак Тулий Речь Цицерона в защиту Секста Росция Америйского / обьяснил Август Гофман, дир. С.-Петерб. седьмой гимназии. – Москва : Изд. кн. маг. Карла Риккера, 1881. – [2], IV, 160, [1] с. – Речь с. 35-160 на латинском языке с комментариями рус. яз. – Библиогр.: "Перечень сочинений, которые служили пособиями при составлении этой книги" (с. 32-34)


  Авт. предисл.: Гофман, Август
1235673
  Ушакова Т.Н. Речь человека в общении / Т.Н. Ушакова. – М, 1989. – 191с.
1235674
  Федотов-Чеховский А.А. Речь читанная в торжественном собрании Императорского университета Св. Владимира 10 октября, и печатана с одобрения Совета Университета Св. Владимира 10 ноября 1848 года. – Киев : Тип. Давиденко, 1884. – [2] с., 34 стб.
1235675
   Речь, произнесенная в торжественном собрании Московской частной гимназии, учрежденной З.Д. Перепелкиной, преподавателем всеобщей истории. : 15 февраля 1889 года / Московская женская гимназия З.Д.Перепелкиной. – Москва : В унив. тип. (М. Катков), 1889. – [3], 78, 29 с. – Надзаг.: Сношения с Востоком в средние века
1235676
  Каравацкий И.В. Речь, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского // Речь Г.Л.Скадовского, произнесенная им 10 октября 1887 года, в экстренном заседании Общества, посвященном памяти Л.С. Ценковского / Г.Л. Скадовский, 1887. – С. 80-84
1235677
  Сокологорский И.Д. Речь, произнесенная на торжественном акте Винницкого реального училища честь столетнего юбилея дня рождения Н.В. Гоголя препод. И.Д. Сокологорским. – Винница : Тип. Балмазия и Ландвигера, 1909. – 16 с.
1235678
  Владимиров В.В. Речь, произнесенная на торжественном акте столетнего юбилея Первой Казанской гимназии 21 января 1868 года составителем Исторической записки Владимировым / [Казанская мужская гимназия] // Историческая записка о 1-й Казанской гимназии : Ч. 1-3 / В.В. Владимиров. – 1867-1868. – Казань : В университетской тип., 1867. – Ч. 1 : XVIII столетие. – 22 с.


  Печать-фам.: П.В. Владимиров
1235679
  Меморский А.А. Речь, произнесенная преподавателем А.А. Меморским на торжественном акте Винницкой Министерской женской гимназии в честь столетнего юбилея дня рождения Н.В. Гоголя : [История душвного развития Н.В. Гоголя]. – Винница : ВинницаТипо-лит. Н. Источника, 1909. – [2], 42 с. – Отд. оттиск: Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук. СПб., 1913, т. XVIII, Кн. 2, [IV], 352 с., ноябрь, с. I-II, 37-78


  На тит. л. дарственная надпись: Глубокоуважаемому Юлиану Андреевичу Яворскому на добрую память. автор
1235680
   Речь, сочиненная для дружеской беседы, на заданный вопрос: отчего успехи нашей словесности, особенно изящной малозначущи?. – 20с.
1235681
  Бекетов П.П. Речь, читанная при открытии первого заседания вновь образованного Общества истории и древностей российских председателей сего общества Платоном Бекетовым, Императорского Московского университета и Императорского Общества испытателей природы ... : ... почетным членом, 1811 года, марта 13 дня / Платон Бекетов. – [Москва] : Печатана... в собственной его Бекетова типографии, 1811. – 21, [1] с.


  На внутренней стороне переплета 2 экслибриса: 1. Bibliotheque du Prince E. Lwoff 2. Библиотека Императорского университета Св. Владимира. Библиотека Ген.-Адъютанта Дмитрия Гавриловича Бибикова, пожертвованная Университету его дочерью, графинею ...
1235682
   Речь. Артикуляция и восприятие.. – Москва-Л., 1965. – 241с.
1235683
   Речь: восприятие и семантика: Сб. ст.. – М., 1988. – 169с.
1235684
   Речь: О значении религии в жизни человеческой : для произн. на акте в Коллегии Павла Галагана 1-го октября 1878 года / сост. законоучителем озн. Коллегияпротоиереем И. Экземплярским // Отчет о состоянии коллегии Павла Галагана с 1-го октября 1875 г. по 1-е окрября 1876 г. / Коллегия Павла Галагана (Киев). – Киев : Тип. М.П. Фрица, 1876. – С. 29-46
1235685
  Ахмедов Дж А. Решад Нури как романист : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Ахмедов А.Дж ; АН АзССР Ин-т востоковедения. – Баку, 1964. – 17 с.
1235686
   Решаем в комплексе: Комплекс. оформ.: опыт и пробл.: Фотоальбом. – Київ, 1989. – 156с.
1235687
   Решаемые модели в квантовой механике : пер. с англ. / С. Альбеверио, Ф. Гестези, Хёэг-Крон, Х. Хольден. – Москва : Мир, 1991. – 566 с.
1235688
  Рындина А.А. Решает женсовет. / А.А. Рындина, В.В. Копейко. – М, 1987. – 133с.
1235689
  Дегтярев Б.И. Решает коллектив / Б.И. Дегтярев, Г.В. Осовый. – Киев, 1988. – 159 с.
1235690
   Решается комплексно : сб. ст. об атеист. воспитании. – Москва, 1984. – 96с.
1235691
   Решан Нури Гюнтекин. Библиограф. указатель. – М., 1965. – 36с.
1235692
  Ефимов Е.И. Решатели интеллектуальных задач / Е.И. Ефимов. – М, 1982. – 316с.
1235693
   Решать дело сегодня: Кн. о В.И.Ленине и Окт. вооруж. восстании в Петрограде: Воспоминания, документы, газ. публик.. – Л., 1987. – 124с.
1235694
  Кичанова И.М. Решать или не решать? / И.М. Кичанова. – Москва, 1974. – 173с.
1235695
   Решающая роль Советского Союза в разгроме фашистской Германии и милитаристской Японии : 30-летие Великой Победы: Аннот. указ. лит. – Москва, 1978. – 237с.
1235696
  Федотовская З.А. Решающая роль Советского Союза в справедливом разрешении территориальных вопросов в Европе и Азии после второй мировой войны. : Автореф... канд. юрид.наук: / Федотовская З.А.; АОН при ЦК ВКП(б). Каф. междунар. права. – Москва, 1951. – 19 л.
1235697
  Гапоненко Л.С. Решающая сила Великого Октября / Л.С. Гапоненко. – Москва, 1977. – 272с.
1235698
  Михеев В.А. Решающая сила перестройки: Взрастание активности советского рабочего класса в ускорении социально-экономического развития страны / В.А. Михеев. – М., 1988. – 252с.
1235699
  Астафьев Т.Д. Решающая схватка / Т.Д. Астафьев. – Воронеж, 1977. – 267с.
1235700
  Чеботарь Д.С. Решающее звено АПК. / Д.С. Чеботарь. – М., 1984. – 64с.
1235701
   Решающее звено партийного руководства (Осуществление кадровой политики КПСС на Украине в период развитого социализма).. – Киев, 1984. – 256с.
1235702
  Березко Г.С. Решающее слово / Г.С. Березко. – М, 1959. – 49с.
1235703
  Янин А.А. Решающее сражение. / А.А. Янин. – М., 1978. – 183с.
1235704
  Болдырев С.Н. Решающие годы / С.Н. Болдырев. – Москва, 1956. – 467с.
1235705
  Косев К. Решающие дни / К. Косев. – М., 1984. – 300с.
1235706
   Решающие победы советского народа над интервентами и белогвардейцами в 1919 г. Сб. ст.. – М., 1960. – 662с.
1235707
  Цой Э.В. Решающие правила задач стохастического программирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.09 / Цой Э. В.; АН СССР, Центр. экон. мат. ин-т. – М., 1974. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1235708
  Тригг Дж. Решающие эксперименты в современной физике. : пер. с англ. / Дж. Тригг. – Москва : Мир, 1974. – 160с.
1235709
  Мандаджиев А. Решающий бросок / А. Мандаджиев. – М, 1959. – 104с.
1235710
  Болотин З. Решающий год в развертывании советской торговли. / З. Болотин. – Москва, 1936. – 92с.
1235711
  Светлов Ф.Ю. Решающий год пятилетки / Ф.Ю. Светлов. – М.Л., 1931. – 152с.
1235712
  Скрыльник А.И. Решающий источник наших побед / А.И. Скрыльник. – Москва, 1983. – 78с.
1235713
  Антонов С.Ф. Решающий момент : рассказы / С.Ф. Антонов ; ил. Н.Н. Жуков ; Гл. полит. упр. Советской Армии и Воен.-Морск. флота]. – Москва : Воениздат, 1959. – 48 с. : ил. – (Библиотечка журнала "Советский воин" ; № 12 (367))
1235714
  Аслан Х.Б. Решающий момент в инвестиционных банках Америки: что будет со служащими? // Банки та банківські системи країн світу : міжнародний науковий журнал ; спецвипуск / Українська академія банківської справи НБУ. – Суми, 2009. – Т. 2, № 1 : Фінансова інтеграція нових країн -членів ЄС до Єврозони. – С. 4-11. – ISSN 1998-6068
1235715
  Сирге Р.Ю. Решающий поворот : повесть / Рудольф Сирге; пер. с эст. Е.Курт и Е.Поздняковой. – Таллин : Эстгостиздат, 1957. – 287 с.
1235716
   Решающий поворот в истории немецкого народа. Материалы науч. конф., посвященной 25-летию образования ГДР.. – Волгоград, 1976. – 145с.
1235717
  Караславов Г. Решающий час / Г. Караславов. – М, 1979. – 415с.
1235718
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг : роман / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1949. – 576 с.
1235719
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг / Б.М. Кербабаев. – Москва, 1950. – 736с.
1235720
  Кербабаев Б.М. Решающий шаг : роман в 3-х кн. / Б.М. Кербабаев; пер. с туркм. А.Мухаммедовой, А.Садовского. – Москва : Художественная литература, 1984. – 751 с.
1235721
  Савицкий В.Д. Решающий шаг : рассказы и повести / В.Д. Савицкий. – Л., 1985. – 496с.
1235722
  Лузиков А.И. Решающий шаг в экономическом соревновании двух систем. / А.И. Лузиков. – Калининград, 1959. – 29с.
1235723
  Морозов Л.Ф. Решающий этап борьбы с нэпманской буржуазией / Л.Ф. Морозов. – М., 1960. – 103с.
1235724
  Алексеев А.М. Решающий этап в выполнении основной экономической задачи СССР / А.М. Алексеев ; Всесоюз. о-во по распространению полит. и науч. знаний. – Москва : Знание, 1959. – 48 с. – (Серия 3. Экономика ; № 17)
1235725
  Алексеев В.Я. Решающий этап ликвидации экономического неравенства автономных республик РСФСР (1926-1940 гг.) : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Алексеев В.Я. ; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС, каф. ист. сов. общ. – Москва, 1967. – 16 с.
1235726
   Решающий этап экономического соревнования двух систем. Материалы теорет. конф. Октябрьского РК КПСС г.Москвы.. – М., 1961. – 166с.
1235727
  Супоницкий С.А. Решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом / С.А. Супоницкий. – М., 1959. – 52с.
1235728
  Фаминский И.П. Решающий этап экономического соревнования социализма с капитализмом / И.П. Фаминский. – М, 1961. – 51с.
1235729
  Леонович В. Решая перспективу и пейзажи // Дружба народов : независимый литературно-художественный и общественно-политический журнал / Трудовой коллектив редакции "ДН". – Москва, 2008. – № 7. – С. 156-158. – ISSN 0012-6756
1235730
  Жогин Н.В. Решая судьбу человека... / Н.В. Жогин. – Казань, 1960. – 164с.
1235731
   Решебник : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / А С. Кругляк, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Кругляк С.А, Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В. ; под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-12-0
Вып.6 : Применение уравнений к решению задач. – 1997. – 350 с.
1235732
  Парполито О.П. Решебник : конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Парполито. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-24-4
Вып.4 : Задачи по планиметрии. Задачи по стереометрии. – 1998. – 544 с.
1235733
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике / К.И. Мазур. – К
Вып. 2. – 1993. – 413с.
1235734
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 1 : Арифметические действия. – 1994. – 590с.
1235735
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 2 : Прогрессии. Алгебраические уравнения. Логарифмы . Показательные и логарифмические уравнения. – 1994. – 412с.
1235736
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып. 3 : Тригонометрические уравнения. Неравенства. – 1994. – 462с.
1235737
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под ред. М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Украинская энциклопедия им. М.П.Бажана. – ISBN 5-88500-063-8
вып.2 : Прогрессии. Алгебраические уравнения. Логарифмы. Показательные и логарифмические уравнения. – 1995. – 416с.
1235738
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
В. 4., Кн. 2 : Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – 1998. – 816 с.
1235739
   Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-23-6; 966-7010-24-4
Вып.4 : Задачи по планиметрии. Задачи по стереометрии. – 1998. – 544с.
1235740
  Мазур К.И. Решебник всех конкурсных задач по математике сборника под редацией М.И.Сканави = Роз"вязник усіх конкурсних задач з математики збірника під ред. М.І. Сканаві / К.И. Мазур. – Київ : Книга пам`яті України. – ISBN 5-88500-063-8
Вып.4.Кн.1 : Задачи по планиметрии.Задачи по стереометрии. – 1998. – 728 с.
1235741
  Дмитриев Н.И. Решебник задач по физике : 342 задачи с подробными решениями / Н.И. Дмитриев; Под ред. Н.А. Брянского. – Ленинград : Образование. – 156с.
1235742
   Решебник конкурсных задач по математике сборника под редакцией М.И.Сканави / О.П. Вакульчик, С.А. Остапчук, С.А. Святский, А.В. Павловский; Авт.: Вакульчик О.П., Остапчук С.А., Святский С.А., Павловский А.В.; Под ред. С.А. Кругляка. – Київ : Нора-Прінт. – ISBN 966-7010-13-9
Вып.5 : Задачи по геометрии с применением тригонометрии. – 1997. – 432с.
1235743
  Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике из сборника М.И.Сканави : Прогрессии. Текстовые задачи. Начала анализа. Стереометрия: Учебное пособие / А.С. Истер. – Киев : А.С.К., 2004. – 576с. – ISBN 966-539-416-9
1235744
  Истер А.С. Решебник основных конкурсных задач по математике из сборника под редакцией М.И.Сканави : Алгебраические преобразования, уравнения, неравенства, системы. Тригонометрия. Логарифмы. Логарифмические и показательные уравнения, неравенства, системы: Учебное пособие / А.С. Истер. – Киев : А.С.К., 2004. – 464с. – ISBN 966-539-409-6
1235745
   Решебник по физике. – Донецьк : БАО, 1999. – 480ис. – (Справочник школьника). – ISBN 966-548-064-2
1235746
  Хлысталов Э.А. Решение / Э.А. Хлысталов. – М, 1983. – 209с.
1235747
   Решение "нестандартных" показательных уравнений. Программированное задание.. – Куйбышев, 1966. – 14с.
1235748
   Решение 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою Кавказа (триас). 1977 г. с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1979. – 35с.
1235749
   Решение 2-го межведомственного регионального стратиграфического совещания по мезозою Кавказа (юра) 1977 г. с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1984. – 47с.
1235750
   Решение 2-го межведомственного стратиграфического совещания по четвертичной системе Восточно-Европейской платформы.. – Л., 1986. – 156с.
1235751
   Решение Amadeus SkySYM by Optym помогает easyLet оптимизировать график полетов // Український туризм : всеукраїнське видання для професіоналів туристичного бізнесу / ООО "Издательство "Зеркало мира". – Киев, 2018. – № 5. – С. 3 (Прилож) : фото. – ISSN 1998-8044
1235752
   Решение III Всесоюзной конф. по проблемам "Закономерности проявления эрозионных и русловых процессов в различных природных условиях".. – М., 1982. – 14с.
1235753
   Решение IV съезда Карпато-Балканской Ассоциации.. – Львов, 1959. – 27с.
1235754
  Крупин Антон Решение Trimble для мониторинга : в фокусе / Крупин Антон, Глущенко Виталий // Геопрофиль : научно-популярный журнал. – Киев, 2010. – № 5 (14)
1235755
  Капелько А.П. Решение XII съезда партии в области хозяйственного развития страны и их значение для укрепления союза рабочего класса с крестьянством (1923-1924 гг.) : Автореф... канд. ист.наук: / Капелько А.П.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра истории КПСС. – М., 1955. – 16л.
1235756
   Решение XXIV съезда КПСС -- в жизнь.. – Махачкала, 1972. – 144с.
1235757
  Шенк Д. Решение абстрактного интегродифференциального уравнения его применение к решению гиперболической задачи Коши и исследованичю спектральных свойст оператора Шредингера в случае сингулярного протенциал : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.01 / Шенк Д.; МГУ. – М., 1977. – 14л.
1235758
  Идальго Арамайо Хосе Решение аграрного вопроса в странах Латинской Америки (Куба. Перу. Боливия) : Автореф... наук: 08.00.01 / Идальго Арамайо Хосе;. – К., 1976. – 23л.
1235759
  Ганшин Герман Сергеевич Решение алгебраических и трансцендентных уравнений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.08 / Ганшин Герман Сергеевич ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 21 с.
1235760
  Беланов А.А. Решение алгебраических уравнений методом Лобачевского / А.А. Беланов. – Москва : Наука, 1989. – 96 с.
1235761
  Шмойлов В.И. Решение алгебраических уравнений при помощи r/[фи]- алгоритма / В.И. Шмойлов ; М-во образования и науки Российской Федерации ; Федерал. гос. автономное образовательное учреждение высш. проф. образования "Южный федеральный ун-т"; Технол. ин-т в г. Таганроге. – Таганрог : ТТИ ЮФУ, 2011. – 332 с. : Библиогр.: с. 263-330
1235762
  Гриндлингер М.Д. Решение алгоритмических проблем для некоторых классов групп : Автореф. дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Гриндлингер М.Д. ; Моск. гос. пед. ин-т. – Москва, 1966. – 12 с. – Бібліогр. : с. 9-12
1235763
  Ховрин Геннадий Витальевич Решение ангармонической задачи в теории колебаний многоатомных молекул методом разложения по гармоническим базисным функциям : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.05 / Ховрин Геннадий Витальевич; МП РСФСР. Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1974. – 21л.
1235764
  Сулейманова Р.А. Решение арифметических задач с учащимися младших классов вспомогательной школы / Р.А. Сулейманова. – Алма-Ата, 1989. – 77с.
1235765
   Решение аффринных геометрических задач векторным методом. – Харьков, 1980. – 76с.
1235766
  Буков В.Н. Решение биленейных матричных уравнений методом каконизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 14-23. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения билинейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах.
1235767
  Буков В.Н. Решение билинейных матричных уравнений методом канонизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 23-32. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 3). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения билинейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах.
1235768
  Шкляр П.Э. Решение больших задач линейного программирования с использованием агрогирования / П.Э. Шкляр. – К., 1978. – 44с.
1235769
  Крылов Б.Л. Решение в конечном виде проблемы Римана для системы Гаусса. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: / Крылов Б.Л.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1952. – 10 л.
1235770
  Кавокин Алексей Александрович Решение в малом некоторых нелинейных краевых задач для уравнений теплопроводности в области с подвижной границей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Кавокин Алексей Александрович; АН КазССР. Ин-т математики и механики. – Алма-Ата, 1977. – 16л.
1235771
  Рылов А.И. Решение вариационной задачи о профилировании сверхзвуковых несимметричных плоских сопел наименьшей длины реализующих заанный равномерный поток на выходе. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Рылов А.И.; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1978. – 13л.
1235772
   Решение вариационных неравенств в механике.. – Москва : Мир, 1986. – 270 с.
1235773
  Гальченко В.В. Решение внутренней задачи расчета линейных вибраторных антенн / В.В. Гальченко. – Киев, 1979. – 14с.
1235774
  Мелешко Сергей Васильевич Решение волновых задач динамики неупругой сплошной среды методом дифференциальных связей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Мелешко Сергей Васильевич; АН СССР. Сиб. отд. Ин-т гидродинамики. – Новосибирск, 1981. – 9л.
1235775
  Шевлягин Е.В. Решение вопросов тектоники складчатых зон по палеомагнитным векторам горных пород (На прим. Добнасса и Сев. Кавк.) : Автореф... канд. геол. минер.наук: 04.00.01 / Шевлягин Е. В.; Рост. ГУ. – Ростов н/Д, 1974. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1235776
   Решение Всесоюзного палинологического совещания по вопросам таксономии и номенклатуры ископаемых спор и пыльцы и методике спорово-пыльцевого анализа (11-15 декабря 1962г.). – Новосибирск, 1963. – 8с.
1235777
   Решение Всесоюзного совещания по биологическим основам рыбохозяйственного освоения водохранилищ, состоявшегося в г.Ленинграде 24-29 ноябя 1958 г.. – М., 1959. – 14с.
1235778
   Решение второй Республиканской конференции по аэрогидромеханике, теплообмену и массообмену, посвященной 100-летию со дня рождения В.И.Ленина. – Киев, 1969. – 15 с.
1235779
  Диденко В.И. Решение гармонических задач теории упругости методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Диденко В.И. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1965. – 10 c.
1235780
  Сенюков Р.В. Решение геологических задач на ЭВМ : учеб. пособие / Р.В. Сенюков. – Москва
Ч. 1. – 1978. – 91с.
1235781
   Решение геолого-прознозных задач с применением ЭВМ. – М., 1988. – 199с.
1235782
  Авдонин В.В. Решение геологоразведочных задач на ЭВМ : учеб. пособие / В.В. Авдонин, Н.Н. Шатагин ; ГУ им. М.В. Ломоносова, Геол. фак. – Москва : Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, 1989. – 144 с. : ил. – Библиогр.: с. 139
1235783
  Готман Э.Г. Решение геометрических задач аналитическим методом / Э.Г. Готман. – М., 1979. – 128 с.
1235784
  Орленко М.И. Решение геометрических задач на построение в курсе математики средней школы / М.И. Орленко. – Минск, 1953. – 264с.
1235785
  Крамаровская И.И. Решение гидродинамических задач на аналоговых приборах / И.И. Крамаровская. – Ташкент, 1975. – 88с.
1235786
  Логинов П.В. Решение государственного арбитража / П.В. Логинов. – Москва, 1964. – 149с.
1235787
  Банцури Р.Д. Решение граничной задачи линейного сопряжения для одного класса функций и его применение в задачах плоской теории упругости : автореф. ... канд. физ.-мат. наук / Банцури Р.Д. ; АН Груз. ССР. – Тбилиси, 1966. – 8 с.
1235788
  Монастырный П.И. Решение граничных задач для дифференциальных уравнений и систем методами инвариантного погружения и редукции к задачам Коши. : Автореф... доктор физ.-мат.наук: 01.01.07 / Монастырный П.И.; АН СССР. Ин-т приклад. матем. – М., 1985. – 45л.
1235789
  Тауфер И. Решение граничных задач для систем линейных дифференциальных уравнений / И. Тауфер. – М., 1981. – 144с.
1235790
  Алексидзе М.А. Решение граничных задач методом разложения по неортогональным функциям / М.А. Алексидзе. – Москва : Наука, 1978. – 351 с. : ил. – Библиогр.: с. 344-348
1235791
  Левицкий И.А. Решение граничных задач теории оболочек для областей с угловыми точками : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Левицкий И. А. ; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 12 с. – Бібліогр.:с.11-12
1235792
   Решение граничных задач теории упругости для многослойных оснований (алгоритмы и программы). – Вып.2. – Днепропетровск, 1978. – 58с.
1235793
  Карандаев И.С. Решение двойственных задач / И.С. Карандаев. – Москва, 1976. – 88с.
1235794
  Увгун Лэмцигейн Решение двумерных задач о собственных значениях с помощью разностных схем повышенной точности : Автореф... канд. физ-мат.наук: 01.01.07 / Увгун Лэмцигейн; Киев. гос. ун-т им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1974. – 10л.
1235795
  Увгун Лэгцэгийн Решение двумерных задач о собственных значениях с помощью разностных схем повышенной точности : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Увгун Лэгцэгийн; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1974. – 122л. – Бібліогр.:л.118-122
1235796
  Гарифуллина Н.Х. Решение двумерных задач подземной газодинамики : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гарифуллина Н.Х.; АН УзССР. Ин-т механики и Вычислительный центр. – Ташкент, 1965. – 24л.
1235797
  Шутовский Олег Михайлович Решение двумерных задач статики ортотропных открытых конических оболочек переменной жесткости на основе сплайн-аппроксимации : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шутовский Олег Михайлович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1992. – 165л. – Бібліогр.:л.131-142
1235798
  Шутовский О.М. Решение двумерных задач статики ортотропных открытых копических оболочек переменной жесткости на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Шутовский О.М.; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 15л.
1235799
  Павилонис А.С. Решение двумерных задач электродинамики методом сингулярных интегральных уравнений : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.04.02 / Павилонис Альгимантас Салезиевич ; Вильнюс. гос. ун-т им. В. Капсукаса. – Вильнюс, 1988. – 12 с. – Библиогр.: 19 названий
1235800
  Паев М.Е. Решение двух античных проблем / М.Е. Паев. – К., 1987. – 217с.
1235801
  Цурков С И. Решение двух замечательных задач. / С И. Цурков. – М., 1991. – 15с.
1235802
  Панченко Борис Евгеньевич Решение двухмерных задач дифракции упругих волн на цилиндрических неоднородностях : Дис... кандидата физико-математическихнаук: 01.02.04 / Панченко Борис Евгеньевич; Сумский Государственный универс. – Сумы, 1996. – 128л. – Бібліогр.:л.117
1235803
  Палюшев Б.Б. Решение дирсперсионных соотношений методом паде-приближений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 041 / Палюшев Б.Б.; МГУ. Физ. ф-тет., 1972. – 10л.
1235804
   Решение дифференциально-алгебраических систем схемотехнического анализа БИС / В.О. Белаш, А.Л. Глебов, Марьяшкин, Е.Э. Овчинников; Шипилин А.В. – Москва : Вычислительный центр АН СССР, 1991. – 27 с.
1235805
  Миролюбов А.А. Решение дифференциально-разностных уравнений с линейными коэффициентами : Автореф... кандид. физ.-мат.наук: / Миролюбов А.А.; Горьковский гос. ун-т. Кафедра теории функций. – Горький, 1952. – 3 с.
1235806
  Бондарчук П.И. Решение дифференциальных уравнений методом цепных дробей : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук: 003 / Бондарчук П.И. ; Львовский гос. ун-т. – Львов, 1969. – 13 с.
1235807
  Бондарчук П.И. Решение дифференциальных уравнений методом цепных дробей : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Бондарчук П.И. ; Львов. ГУ. – Львов, 1969. – 13 с. – Бібліогр.:с.13
1235808
  Орел Г.С. Решение дифференциальных уравнений теории сложных волноводных систем : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 03 / Орел Г.С. ; КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 7 с. – Бібліогр.:с.6-7
1235809
  Галкин Л.М. Решение диффузионных задач методом Монте-Карло / Л.М. Галкин. – Москва : Наука, 1975. – 96с.
1235810
  Румянцева М. Решение для создания электронной библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2013. – июнь. – С. 82-83. – ISSN 1726-6726
1235811
  Зимненко Б.Л. Решение Европейского Суда по правам человека и правовая система Российской Федерации // Государство и право / Российская академия наук; Институт государства и права. – Москва, 2008. – № 7. – С. 32-38. – ISSN 0132-0769
1235812
  Карумидзе Г.В. Решение експериментальных задач методом стохастического поиска на аналоговых вичислительных машинах : Автореф... канд. техн.наук: / Карумидзе Г. В.; Груз. политехн. ин-т. – Тбилиси, 1970. – 17л.
1235813
  Зуйкова Е.М. Решение женского вопроса в СССР и его международное значение / Е.М. Зуйкова, Н.Н. Плаксина. – М., 1976. – 41с.
1235814
  Бильшай В.Л. Решение женского вопроса в СССР. / В.Л. Бильшай. – М., 1956. – 247с.
1235815
  Белова В.С. Решение женского вопроса в СССР. / В.С. Белова. – М., 1975. – 56с.
1235816
  Чирков П.М. Решение женского вопроса в СССР. 1917-1937 гг. / П.М. Чирков. – М., 1978. – 255с.
1235817
  Парфентьева Н. Решение зада по физике / Н. Парфентьева, М. Фомина. – Москва : Мир. – (В помощь поступающим в вузы)
Ч. 2. – 1993. – 206с.
1235818
  Носач В.В. Решение задач аппроксимации с помощью персональных компьютеров / В.В. Носач. – Москва : МИКАП, 1994. – 382с. – ISBN 5-85959-067-9
1235819
   Решение задач в интеллектуальных компьютерных средах : Сб. науч. тр. – К., 1991. – 127с.
1235820
  Чуканцов С.М. Решение задач в курсе алгебры советской общеобразовательной средней школы в связи с осуществлением политехнического обучения : Автореф... канд. пед.наук: / Чуканцов С.М.; Моск. обдл. пед. ин-т им. Н.К.Крупской. – М., 1958. – 15л.
1235821
  Джонс Ж. Решение задач в системе Турбо Паскаль / Ж. Джонс, К. Харроу. – Москва : Финансы и статистика, 1991. – 720с.
1235822
  Сакман Г. Решение задач в системе человек - ЭВМ. / Г. Сакман. – М., 1973. – 352с.
1235823
  Затула Нелли Ивановна Решение задач вязкоупругости кусочно-однородных тел численно-аналитическим методом : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Затула Нелли Ивановна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1993. – 128л. – Бібліогр.:л.117-128
1235824
  Жуков А.А. Решение задач диссипативности и оптимизации на основе метода функций Ляпуно : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Жуков А. А.; МВиССО РСФСР, Моск. ин-т радиотехн., электрон. и автомат. – М., 1983. – 21л.
1235825
  Материкова Людмила Борисовна Решение задач дифракции на диэлектрических телах и системах тел вращения методом интегральных уравнений : Автореф... канд. техн.наук: 05.12.07 / Материкова Людмила Борисовна; МВ и ССО СССР. Моск. энергетич. ин-т. – М., 1973. – 20л.
1235826
  Мартьянова Р.А. Решение задач для обыкновенных дифференциальных уравнений на бесконечном промежутке с помощью осциллирующих функций. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Мартьянова Р.А.; Уральский гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1962. – 8л.
1235827
  Брябрин В.М. Решение задач и обработки информации при помощи ассоциативного запоминающего устройства / В.М. Брябрин. – М., 1964. – 40с.
1235828
  Фридман Ф.Л. Решение задач и структурное программирование на фортране / Ф.Л. Фридман, Э.Б. Коффман. – М., 1983. – 485с.
1235829
  Чекмарев Я.Ф. Решение задач и устные вычисления по арифметике в пед. училищах / Я.Ф. Чекмарев. – М, 1952. – 64с.
1235830
  Петраке Георге Решение задач идентификации большой размерности на основе применения принципов теории самоорганизации и направленного случайного поиска : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.01 / Петраке Георге; Киев. политехн. ин-т им. 50-летия Великой Октябрьской соц. революции. – Киев, 1973. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1235831
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 1 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 8с.
1235832
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 3 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 7с.
1235833
  Павленко Ю.Г. Решение задач контрольной работы № 4 по физике (9 кл.) / Ю.Г. Павленко. – М., 1971. – 6с.
1235834
   Решение задач Коши для обыкновенных дифференциальных уравнений одношаговыми разностными методами: Практикум на ЭВМ по вычислительным методам: метод. разработка для ст. механико-математического факул. – М., 1989. – 84с.
1235835
  Муравьев В.И. Решение задач линейного программирования методом последовательного улучшения с базисом пременного размера : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 009 / Муравьев В.И.; ЛГУ. – Л., 1972. – 9л. – Бібліогр.:с.8
1235836
  Сурин С.С. Решение задач линейного программирования с большим числом ограничений методом последовательного улучшения допустимого плана. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 008 / Сурин С.С.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Л., 1969. – 6л.
1235837
  Дормодихина Н.Ф. Решение задач математической физики : учеб. пособие / Н.Ф. Дормодихина, А.А. Косарев, Л.С. Миловская. – Воронеж : ВГУ, 1980. – 138 с. – Библиогр.: с. 136
1235838
   Решение задач методом "крупных частиц".. – М., 1970. – 70с.
1235839
  Саибов Додуло Алиевич Решение задач миграции и трансформации загрязняющих веществ при взаимодействии поверхностных и подземных вод : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саибов Додуло Алиевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 13л.
1235840
  Саибов Додуло Алиевич Решение задач миграции и трансформации загрязняющих веществ при взаимодействии поверхностных и подземных вод : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Саибов Додуло Алиевич; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1992. – 126л. – Бібліогр.:л.112-126
1235841
  Переверзева Н.А. Решение задач на алгоритмическом языке / Н.А. Переверзева, И.Н. Ревчук. – Минск, 1990. – 112с.
1235842
  Добров Е.В. Решение задач на аналоговой вычислительной машине / Е.В. Добров. – М, 1970. – 151с.
1235843
   Решение задач на внешнем языке ЭЦВМ КВМ-1.. – Чебоксары
Ч.1. – 1976. – 47с.
1235844
   Решение задач на математических моделях предметных областей: Сб. науч. тр.. – К., 1992. – 83с.
1235845
   Решение задач на ЭВМ типа "Проминь".. – Владимир, 1976. – 104с.
1235846
  Трембач В.М. Решение задач непрерывного образования на основе агентно-ориентированного подхода // Открытое образование : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2012. – № 3 (92). – С. 4-11. – ISSN 1818-4243


  Рассматриваются вопросы решения задачи непрерывного образования на основе агентно-ориентированного подхода. Показано использование агентов в интеллектуальной обучающей системе, которая ориентирована на использование учебных об"ектов.
1235847
  Матвеев С.К. Решение задач нестационарного оплавления стекловидных материалов : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Матвеев С.К.; Ленингр. гос. ун-т им. А.А.Жданова. – Л., 1968. – 8л.
1235848
  Абуталиев Ф.Б. Решение задач неустановившейся фильтрации : числ. и аналит. методы / Ф.Б. Абуталиев ; АН УзССР, Ин-т кибернетики с ВЦ. – Ташкент : Фан, 1972. – 207 с. : черт. – Список лит.: с. 201-206
1235849
  Яковлев Б.А. Решение задач нефтяной геологии методами термометрии / Б.А. Яковлев. – Москва : Недра, 1979. – 143с.
1235850
  Бахромова З.Н. Решение задач о деформации гибких длинных некруовых цилиндрических панелей с перемещенными параметрами. : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Бахромова З.Н.; МВ и ССО УССР. КГУ. – К., 1982. – 113л. – Бібліогр.:л.102-113
1235851
  Приходько Е.М. Решение задач об изгибе пластин методом суммарных представлений : Дис... канд.физ-мат.наук: / Приходько Е.М.; КГУ. – Киев, 1964. – 113л.
1235852
  Приходько Е.М. Решение задач об изгибе пластин методом суммарных представлений. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Приходько Е.М.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1964. – 1л.
1235853
   Решение задач обработки данных с помощью ЭВМ: Учеб. пособие для вузов по спец. "Прикл. математика", "Экон. кибернетика".. – Киев : Вища школа, 1978. – 463с.
1235854
  Кучеряев Б.В. Решение задач обработки металлов давлением методами теоргии пластичности / Б.В. Кучеряев, А.А. Федоров. – М., 1978. – 80с.
1235855
  Васильев В.В. Решение задач оптимального планирования на электронных моделях / В.В. Васильев. – Київ, 1966. – 165с.
1235856
  Грачев Н.И. Решение задач оптимального управления в системе ДИСО / Н.И. Грачев, А.Н. Фильков. – Москва, 1986. – 65 с.
1235857
  Ногин Н.В. Решение задач осесимметричной теории потенциала и теории упругости для пространства с одним и двумя сферическими разрезами : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 041 / Ногин Н.В. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1972. – 13 с.
1235858
   Решение задач охраны подземных вод на численных моделях. – Москва : Недра, 1992. – 238с.
1235859
  Креков Г.М. Решение задач переноса пространственно-ограниченных световых пучков методом Монте-Карло. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 044 / Креков Г.М.; Сиб. физ.-техн. ин-тут им. В.Д.Кузнецова при Томской гос. ун-тете. – Томск, 1968. – 14л.
1235860
  Лычагин М.В. Решение задач по бухгалтерскому учёту в режиме диалога с ЭВМ / М.В. Лычагин. – Новосибирск, 1988. – 88с.
1235861
  Спатару К.Г. Решение задач по геометрии с применением тригонометрии в Х классе / К.Г. Спатару. – Кишинев, 1952. – 52с.
1235862
  Тихонова В.Г. Решение задач по кинетике / В.Г. Тихонова, Т.И. Горина. – Москва : Б.и., 1967. – 85с.
1235863
   Решение задач по курсу общей физики. – Томск : Издательство Томского университета, 1974. – 77с.
1235864
  Косарев А.А. Решение задач по методам математической физики / А.А. Косарев. – Воронеж, 1982. – 84с.
1235865
  Очагов Ф.М. Решение задач по механике / Ф.М. Очагов. – Москва, 1965. – 239 с.
1235866
  Равков А.В. Решение задач по механике / А.В. Равков, Г.Х. Палицкий. – Минск, 1981. – 144с.
1235867
  Луцевич А.А. и др. Решение задач по механике и молекулярной физике / А.А. и др. Луцевич. – Минск : Народная асвета, 1989. – 175 с.
1235868
  Очагов Ф.М. Решение задач по молекулярной физике / Ф.М. Очагов. – М., 1971. – 104с.
1235869
  Харитонов В.В. Решение задач по оптике и квантовой физике. : Книга для учителя / В.В. Харитонов. – Минск : Народная асвета, 1991. – 93с.
1235870
  Буланов Э.А. Решение задач по сопротивлению материалов : Учеб. пособие / Э.А. Буланов. – 2-е изд., испр. – Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. – 208с. – ISBN 5-94774-118-0
1235871
  Березкин Е.Н. Решение задач по теоретической механике / Е.Н. Березкин. – М., 1974. – 136 с.
1235872
  Голованевский Б.Т. Решение задач по топографическим картам и планам : учебное пособие / Б.Т. Голованевский; ред. Л.М. Назарьева. – Калинин : Калининский Государственный ун-т, 1977. – 54 с.
1235873
  Айзенштат Я.И. Решение задач по тригонометрии : пособие для учителей / Я.И. Айзенштат, Б.Г. Белоцерковская. – Москва : Учпедгиз, 1960. – 256 с. : черт.
1235874
  Куприн М.Я. Решение задач по физике / М.Я. Куприн. – Челябинск, 1969. – 316с.
1235875
  Савченко Н.Е. Решение задач по физике : пособие для поступающих в вузы / Н.Е. Савченко. – Минск : Вышэйшая школа, 1977. – 239 с.
1235876
  Беликов Б.С. Решение задач по физике : общие методы : [учеб. пособие для вузов] / Беликов Б.С. – Москва : Высшая школа, 1986. – 255, [1] с. : ил.
1235877
  Савченко Н.Е. Решение задач по физике : справ.пос. / Н.Е. Савченко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Минск : Вышэйшая школа, 1988. – 365с.
1235878
  Парфентьева Н.А. Решение задач по физике : Учебное пособие / Н.А. Парфентьева, М.В. Фомина. – 2-е изд., испр. – Москва : Мир. – (В помощь поступающим в ВУЗы)
Ч. 1. – 1993. – 216 с.
1235879
   Решение задач по физике : Учеб. пособие / В.М. Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафронов; В.М. Кириллов, В.А. Давыдов, А.А. Задерновский, В.Е. Зубов, А.Н. Сафронов. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : КомКнига, 2006. – 248с. – ISBN 5-484-00394-6
1235880
  Дегтярев Б.И. и др. Решение задач по физике на программируемых микрокалькуляторах : кн. для учителя: из опыта работы / Б.И. и др. Дегтярев. – Москва : Просвещение, 1991. – 255 с.
1235881
   Решение задач по физике с применением программируемого микрокалькулятора МК-54: Механика : (метод. рекомендации). – Москва : МГИУУ, 1985. – 90с.
1235882
   Решение задач по физике с производственным содержанием.. – М., 1972. – 33с.
1235883
  Парфентьева Н.А. Решение задач по физике. : Учебное пособие / Н.А. Парфентьева, М.В. Фомина. – 2-е изд., испр. – Москва : Мир. – (В помощь поступающим в ВУЗы)
Ч.2. – 1993. – 206 с.
1235884
  Майборода В.Д. Решение задач по химии с использованием программируемых микрокалькуляторов / В.Д. Майборода. – Минск : Университетское, 1988. – 156с.
1235885
  Лабий Ю.М. Решение задач по химии с помощью уравнений и неравенств / Ю.М. Лабий. – М., 1987. – 78с.
1235886
  Зотова И.К. Решение задач по электричеству в курсе общей физики : Уч. пособие / И.К. Зотова, М.А. Фосс. – Воронеж, 1978. – 118 с.
1235887
  Николаенко В.К. Решение задач повышенной сложности по общей и неорганической химии. : пособие для учителя / В.К . Николаенко ; под общ. ред. Г.В. Лисичкина. – Киев : Рад. шк., 1990. – 159 с. : ил. – Библиогр.: с. 154-155
1235888
  Сухарев В.А. Решение задач прикладной механики / В.А. Сухарев, Б.Н. Мужевич. – К., 1990. – 246 с.
1235889
   Решение задач прикладной механики на ЭВМ.. – М., 1978. – 120с.
1235890
  Пропастина Г.С. Решение задач прочности устойчивости и колебаний пластин методом релаксации. / Г.С. Пропастина. – К., 1958. – 24с.
1235891
  Веселовский В.Е. Решение задач размещения объектов социальной инфраструктуры / В.Е. Веселовский, А.В. Потапов. – Москва, 1989. – 25 с.
1235892
  Козачек В.В. Решение задач рассеяния на объектах сложной формы методом парциальных волн : Автореф. дис. ... канд. физ-мат. наук : 01.024 / Козачек В.В. ; ЛГУ. – Ленинград, 1971. – 8 с.
1235893
   Решение задач реактивной теплофизики на ЭВМ. – Москва, 1979. – 144 с.
1235894
   Решение задач с использованием вычислительных клавишных машин.. – Л., 1984. – 80с.
1235895
   Решение задач статики оболочек вращения в 3точненной постановке на ЕС ЭВМ: Метод. разраб.. – К., 1982. – 70с.
1235896
  Голуб Галина Петровна Решение задач статики слоистых ортотропных оболочек вращения переменной жесткости в уточненной постановке : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.04 / Голуб Галина Петровна; Ин-т механики АН УССР. – Киев, 1977. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1235897
  Литвинов М.М. Решение задач стационарной теплопроводности в неоднородной среде методом электрического моделирования. / М.М. Литвинов. – М., 1959. – 11с.
1235898
  Ржаницын Всеволод Александрович Решение задач структурной геологии по данным гравиразведки : Дис... канд. геолог-тинерал.наук: / Ржаницын Всеволод Александрович; КГУ. – К, 1974. – 199л. – Бібліогр.:л.188-199
1235899
  Ржаницын Всеволод Александрович Решение задач структурной геологии по данным гравиразведки (с применением автоматизированной системы интерпретации гравитационных аномалий) : Автореф... канд. геол.-минералогич.наук: 04.00.12 / Ржаницын Всеволод Александрович; МВ ССО УССР. КГУ. – К., 1973. – 24л.
1235900
  Винник И.В. Решение задач теоретической механики на программируемых микрокалькуляторах / И.В. Винник. – Киев, 1990. – 173с.
1235901
  Григоренко Я.М. Решение задач теории оболочек на ЭВМ : Учебное пособие / Я.М. Григоренко, А.П. Мукоед. – Киев : Головное изд."Вища школа", 1979. – 280с. : Ил.88 + Табл.78. – Библ.: 66назв
1235902
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане полгих оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Беренов М.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1988. – 13л.
1235903
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины на основе сплайн-аппроксимации. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Беренов М.Н.; КГУ им.Т.Г.Шевченка. – К, 1988. – 13л.
1235904
  Беренов М.Н. Решение задач теории пластин и прямоугольных в плане пологих оболочек переменной толщины на основе сплайнаппроксимации : Дис... докт. техн.наук: 01.02.04 / Беренов М. Н.; КГУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1988. – 177л. – Бібліогр.:л.159-177
1235905
  Колерова Т.Я. Решение задач теории поверхностного эффекта на ЭЦВМ : Автореф... канд. технич.наук: 276 / Колерова Т.Я.; АН УССР. Ин-т кибернетики. – К., 1969. – 26л.
1235906
  Филатов Виталий Александрович Решение задач теории потенциала, связанных с искусственным подмагничиванием : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Филатов Виталий Александрович; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет секции общей и прикл. физики Объедин. учен. совета по физ.-м. – Новосибирск, 1968. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1235907
  Краснов Я.А. Решение задач теории теплопроводности и потенциала с нелинейными граничными условиями специального вида и их приложения : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Краснов Я.А.; АН КазССР. Ин-т матем. и механики. – Алма-Ата, 1978. – 15л.
1235908
  Коновалов А.Н. Решение задач теории упругости в напряжениях / А.Н. Коновалов. – Новосибирск, 1979. – 94с.
1235909
  Степаненко В.М. Решение задач теории упругости для несжимаемого материала. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Степаненко В.М.; Ин-т гидродинамики СО АН СССР. – Новосибирск, 1980. – 16л.
1235910
  Засько Ю.Н. Решение задач теории фильтрации в неоднородной изотропной среде методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Засько Ю.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1971. – 11с.
1235911
  Лукашевич Д.И. Решение задач теплопроводимости и автоматического управления при помощи инвариантов обыкновенных линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... канд. техн.наук: 274 / Лукашевич Д.И.; Риж. политехн. ин-т. Объед. учен. совет факультетов электроэнерг., автоматики и вычислит. техники. – Рига, 1968. – 26л.
1235912
  Мыльников А.В. Решение задач термоупругости поляризационно-оптическим методом с использованием облучения моделей : дисс. ... канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Мыльников А.В. ; М-во высш. и среднего специального образования УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1977. – 140 л. – Библиогр.: л. 125-140
1235913
   Решение задач управления высшей школой с использованием математических моделей : Сб. науч. тр. – Москва, 1990. – 134с.
1235914
  Цуркан П.Н. Решение задач устойчивости одной системы в случае двух нулевых корней характеристического уравнения : Автореф... канд. физ. мат.наук: 003 / Цуркан П. Н.; Казах.ГУ. – Алма-Ата, 1969. – 10л. – Бібліогр.:с.10
1235915
  Ильин И.А. Решение задач физики на ЭВМ / И.А. Ильин. – Алма-Ата : Издательство Казахского университета, 1980. – 47 с.
1235916
  Лаврик Н.И. Решение задач фильтрации к дренажным устройствам в трехслойной среде : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.02.05 / Лаврик Н.И.; АН УССР. ИН-т гидромеханики. – Киев, 1974. – 16л.
1235917
  Малюга С.М. Решение задач фильтрации под дренированными гидротехническими сооружениями методом суммарных представлений : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.024 / Малюга С.М. ; АН УССР, Ин-т гидромеханики. – Киев, 1970. – 14 с. – Бібліогр.:с.13-14
1235918
  Гашко А.Л. Решение задач фотоупругости без картины изоклин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.023 / Гашко А.Л.; Днепропетр. гос. ун-т им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 1970. – 8л.
1235919
  Хачатуров В.Р. Решение задач целочисленного программирования луч-методом / В.Р. Хачатуров. – М., 1987. – 24 с.
1235920
  Колосов А.Л. Решение задач электрометрии скважин на ЭВМ / А.Л. Колосов. – Киев : Наукова думка, 1977. – 145с.
1235921
  Батсайхан Жанар Решение задачи взаимодействия плоскостного глубинного виброуплотнителя с полупространством бетонной смеси // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 3 (110). – С. 60-66 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1235922
  Золотарева Е.В. Решение задачи Дирихле для некоторых эллиптических систем. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Золотарева Е.В.; АН СССР. Сиб отд. Совет матем. секции Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1964. – 13л. – Бібліогр.:с.12-13
1235923
  Власов В.И. Решение задачи Дирихле дя уравнения Пуассона в некоторых областях сложными границами / В.И. Власов, Д.Б. Волков. – Москва, 1989. – 44с.
1235924
  Кузнецова Л.В. Решение задачи Коши-Ковалевской для некоторых уравнений в частных производных в области сколь-угодно гладких функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Кузнецова Л.В.; Казан.гос.ун-т. – Казань, 1950. – 4 с.
1235925
  Ладыженская О.А. Решение задачи Коши для гиперболических систем методом конечных разностей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Ладыженская О.А.; ЛГУ им. А.А.Жданова. – Ленинград, 1949. – 7 с.
1235926
  Суфиев Т. Решение задачи Коши для некоторых систем дифференциальных уравнений в частных произведениях. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Суфиев Т.; АН УзССР. Объед. учен. совет. Отд. физ.-мат. наук. – Ташкент, 1963. – 15л.
1235927
  Булашева Л.К. Решение задачи Коши для некоторых функциональных уравнений произвольного порядка : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Булашева Л. К.; Ун-т дружбы народов. – М., 1964. – 8л.
1235928
  Назаров Р. Решение задачи Коши для поливолновых уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Назаров Р.; АН Киргиз.ССР.Объед.учен.совет.Отдел.физ-техн.и матем.наук. – Фрунзе, 1965. – 10л.
1235929
  Дикин И.И. Решение задачи линейного программирования и некоторых ее обобщений методом внутренних точек. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Дикин И.И.; Иркут.гос.ун-т. – Иркутск, 1972. – 11л. – Бібліогр.:с.1
1235930
  Сапаговене Д.Й. Решение задачи на собственные значения для эллиптических диффернциальных операторов разностными методами : Автореф... канд. физ. мат.наук: 01.01.07 / Сапаговене Д. Й.; АН БССР, От-ние физ .мат. наук. – Вильнюс, 1975. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1235931
  Власов В.И. Решение задачи о кручении швеллера / В.И. Власов. – Москва, 1989. – 39с.
1235932
  Булгаков Н.А. Решение задачи о намагничивании кольца в однородном магнитном поле : с приложением к некоторым вопросам электротехники и к вопросу о девиации компаса / [соч.] Николая Булгакова. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – [4], 187 с. – Отд. оттиск: Известия Технологического института


  На обл. дарственная надпись: Многоуважаемому Иосифу Иосифовичу Косоногову от автора
1235933
  Булгаков Н.А. Решение задачи о намагничивании эллиптического слоя в однородном магнитном поле / [Н. Булгаков]. – [Санкт-Петербург] : [Тип. Имп. Акад. наук], 1901. – 59 с. – Авт. указан в конце текста. - Без тит. л. и обл. - Отд. оттиск: Записки по гидрографии, изд. Главным гидрографическим управлением. 1901, вып. 23, с. 126-181
1235934
  Лившиц В.Л. Решение задачи о плоско-напряженном состоянии и устойчивости пластин методами ортогонализации и коллокации : Автореф... канд. техн.наук: 01.022 / Лившиц В.Л.; Харьк. инж.-строит. ин-т. – Х., 1970. – 18л.
1235935
  Галкин Л.М. Решение задачи о распределении распадающих примесей в прибрежной области водоемов методом Монте-Карло : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Галкин Л.М.; АН СССР. Сиб. отд-ние. Совет прикл. математики секции. Объедин. учен. совета по физ.-мат. и техн. наукам. – Новосибирск, 1971. – 15л. – Бібліогр.:с.15
1235936
  Олейник Ю.А. Решение задачи о транспортировке на электронной вычислительной машине методом приближения условно-оптимальными планами / Ю.А. Олейник. – М., 1960. – 34с.
1235937
  Ляшко И.И. Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре : Дис... канд. физ.-мат. наук / Ляшко И. И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1955. – 106 л. – Бібліогр.:л.105-106
1235938
  Ляшко И.И. Решение задачи о фильтрации под многошпунтовой плотиной при произвольном криволинейном подземном водоупоре. : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Ляшко И.И. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1955. – 7 с.
1235939
  Токибетов Ж.А. Решение задачи Римана - Гильберта для голоморфного вектора методом Булигана - Жиро / Ж.А. Токибетов, А.С. Сарсекеева, Р.А. Болтирекова // Нелінійні коливання : науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т математики ; голов. ред. А.М. Самойленко ; редкол.: Ravi P. Agarwal, Fikret А. Aliev, Yong Zhou [та ін.]. – Київ, 2018. – Т. 21, № 4. – C. 567-573. – ISSN 1562-3076
1235940
  Коробов В.И. Решение задачи робастного позиционного синтеза для канонической системы // Доповіді Національної академії наук України : математика, природознавство, технічні науки : науково-теоретичний журнал Президії Національної академії наук України / Національна академія наук України. – Київ, 2015. – № 6
1235941
  Гавриляко Владимир Михайлович Решение задачи синтеза с помощью функции управляемости : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Гавриляко Владимир Михайлович; Харьк. гос. ун-т. – Х., 1982. – 18л.
1235942
  Гулиев Ш.М. Решение задачи упругой устойчивости прямых и кривых стержней, пластин и пологих оболочек методом дискретизацип добавочной нагрузки. : Автореф... Канд.техн.наук: 01.02.04 / Гулиев Ш.М.; Харьков.авиацион.ин-т. – Харьков, 1981. – 19л.
1235943
  Мелконян Д.О. Решение задачи устойчивости програмного движения на конечном интервале времени первым методом Ляпунова. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.02 / Мелконян Д.О.; МВ и ССО СССР.Ун-т дружбы народов. – М, 1979. – 11л.
1235944
  Кандидов В.П. Решение и анализ задач линейной теории колебаний : учеб. пособие / В.П. Кандидов. – Москва : Издательство Московского университета, 1976. – 272 с.
1235945
  Гаджиев Ш.А. Решение и исследование некоторых вопросов теории упругого режима : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Гаджиев Ш.А.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. – Баку, 1966. – 14л.
1235946
  Каюпов А.К. Решение и исследование некоторых обыкновенных линейных дифференциальных и интегральных уравнений : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 003 / Каюпов А.К.; АН КазССР. Объедин. учен. совет Отд-ния физ.-мат. наук. – Алма-Ата, 1972. – 19л. – Бібліогр.:с.18-19
1235947
  Лесняк А.Г. Решение и исследование трех основных задач сфероидической геодезии : Автореф... канд. техническихнаук: 05.500 / Лесняк А.Г.; Ленингр. горный ин-т. – Л., 1970. – 23л.
1235948
  Меркулов И В. Решение и исследование уравнений движения вязкой жидкости при больших числах Рейнольдса : Автореф... Доктора физ-мат.наук: / Меркулов В.И,; АН УССР.Ин-т математики. – К, 1966. – 29л.
1235949
  Валеев К.Г. Решение и исследование устойчивости одного класса систем линейных дифференциальных уравнений. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Валеев К.Г.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Л, 1962. – 10л.
1235950
  Паулаускас В.К. Решение инетгральных уравнений функций Лямэ при помощи рядов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Паулаускас В.К.; Вильнюс.гос.ун-т. – Вильнюс, 1950. – 8 с.
1235951
  Касымов С.М. Решение инженерно-геологических задач методами разведочной геофизики: (Для целей сейсмомикрорайонирования) / С.М. Касымов, Р.А. Тиллябаев. – Ташкент, 1985. – 94с.
1235952
   Решение инженерных задач методами математического моделирования: Сб. науч. тр.. – К., 1978. – 156с.
1235953
  Батугин С.А. Решение инженерных задач методами распознавания образов : учеб. пособие для студентов III курса / Батугин С.А. ; Кузбас. политехн. ин-т, Каф. высш. математики. – Кемерово : Кузбас. политехн. ин-т, 1977. – 48 с. : ил. – Список лит.: с. 40-47
1235954
   Решение инженерных задач на аналоговых вычислительных машинах.. – Свердловск, 1976. – 39с.
1235955
  Шуп Т. Решение инженерных задач на ЭВМ = A practical guide to computer methods for engineers : Практ. руководство / Т. Шуп; пер. с англ. Р.А. Хохрякова. – Москва : Мир, 1982. – 238 с.
1235956
  Кампе-Немм Решение инженерных задач на электронных моделирующих машинах / Кампе-Немм. – Л., 1970. – 96с.
1235957
   Решение инженерных и экономических задач на ЭВМ: Учеб. пособие для техн. вузов.. – Киев, 1984. – 248 с.
1235958
  Чаленко П.И. Решение интегральных уравнений методом полос : автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук / Чаленко П.И. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 7 с.
1235959
  Чаленко П.И. Решение интегральных уравнений методом полос : Дис... канд. физ.-мат.наук: / Чаленко П.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1963. – 134л. – Бібліогр.:л.I-VIII
1235960
  Дидык В.Ю. Решение интегральных уравнений проекционно-интернативными методами : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 008 / Дидык В.Ю.; АН УССР. – Киев, 1968. – 16л. – Бібліогр.:с.15-16
1235961
  Сапаговас И.П. Решение квазилинейных эллиптических уравниней с дивергентной главной частью методом конечных разностей : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапаговас И. П.; Уч. сов. Ин-та матем. АН УССР. – К., 1965. – 19л.
1235962
  Гендина Н.И. Решение ключевых задач информационной подготовки граждан и реализация образовательной функции библиотек эпохи Интернета / Н.И. Гендина, Л.Н. Рябцева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 2. – С. 36-41. – ISSN 0869-608Х
1235963
  Гендина Н.И. Решение ключевых задач информационной подготовки граждан и реализация образовательной функции библиотек эпохи Интернета / Н.И. Гендина, Л.Н. Рябцева // Библиотековедение : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 2012. – № 1. – С. 38-42. – ISSN 0869-608Х


  В статье показана возможность обогащения оборазовательной функции современной библиотеки за счет организации информационной подготовки граждан.
1235964
  Горнштейн П.И. Решение конкуpсных задач по геометpии : из сб. под ред. М.И. Сканави / И.П. Горнштейн, Н.Н. Поляк, В.К. Тульчинский. – Киев : Текст ; ОКО, 1992. – 246 с. – ISBN 5-87660-003-2
1235965
  Машевский А.А. Решение конкуpсных задач по стеpеометpии из сбоpника задач по математике под pедакцией М.И.Сканави / А.А. Машевский. – Киев : Факт, 1997. – 41 с. – ISBN 5862480986
1235966
  Басангов Д.А. Решение Конституционного Суда и Верховного Суда РФ в сфере регулирования миграционных отношений // Политика и общество : научный журнал по вопросам социальных наук. – Москва, 2007. – № 10. – С. 51-61. – ISSN 1812-8696
1235967
  Сизько В.Г. Решение контактных задач для областей с круговыми границами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 023 / Сизько В.Г.; ДГУ. – Днепропетровск, 1971. – 10л. – Бібліогр.:с.9-10
1235968
  Положий Г.Н. Решение краевых задач p-аналитических функций с характеристикой p=xk для некоторых канонических областей
1235969
  Лободзинская И.Г. Решение краевых задач для полигармонических уравнений в n-мерном пространстве методом потенциалов. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Лободзинская И.Г.; М-во высш и сред.спец.образования УССР. – Львов, 1963. – 10л.
1235970
  Булавицкий В.М. Решение краевых задач импульсно-гидродинамической теории взырва на выброс в слоистых средах. / В.М. Булавицкий. – Киев, 1978. – 32с.
1235971
   Решение краевых задач методом Монте-Карло. – Новосибирск, 1980. – 174 с.
1235972
  Торбунов С.С. Решение краевых задач сверхзвуковой газовой динамики двумя приближенными методами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 024 / Торбунов С.С.; Томский гос. ун-т им. В.В.Куйбышева. – Томск, 1968. – 8л.
1235973
  Торбунов С.С. Решение краевых задач сверхзвуковой газовой динамики двумя приближенными методами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.024 / Торбунов С.С.; Казан. гос. ун-т. – Новосибирск, 1972. – 11л.
1235974
   Решение краевых задач средствами математического моделирования : Сб. ст. – Киев, 1976. – 192 с.
1235975
   Решение краевых задач средствами математического моделирования : Сб. науч. тр. – Киев, 1979. – 115 с.
1235976
  Мудрак Н.В. Решение краевых задач теории потенциала для половины пространственного слоя с вырезом / Н.В. Мудрак. – К., 1972. – 18с.
1235977
  Угодчиков А.Г. Решение краевых задач теории упругости методами аналитических функций / А.Г. Угодчиков, Н.С. Бунькова; МВиССО РСФСР, Горьковск. гос. ун-т. – Горький
Вып. 1 : Построение конформно отображающих функций. – 1969. – 116с.
1235978
  Гирс В.Н. Решение кревых задач теории упругости методом функций Грин уравнений Лапласа. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.02.04 / Гирс В.Н.; АН СССР. – Новосибирск, 1978. – 14л. – Бібліогр.:с.14
1235979
  Роман В.М. Решение лианеризованных задач суперкавитационного обтекания : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Роман В. М.; АН УССР, Ин-т гидромехан. – К., 1971. – 16л. – Бібліогр.:с.16
1235980
  Солдатов М.А. Решение линейных дифференциально-разностных уравнений с линейными коэффициентами. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Солдатов М.А.; МВО СССР. Москов. энергет. ин-т Каф. высш. матем. – М., 1959. – 7л.
1235981
  Нестерчук А.В. Решение линейных дифференцированных уравнений и их систем с помощью опервтора численного интегрирования : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Нестерчук А. В.; АН УССР, Ин-т матем. – К., 1969. – 11л. – Бібліогр.:с.11
1235982
  Шлепаков Леонард Николаевич Решение линейных и нелинейных интегральных уравнений типа Фредгольма и Вольтерра второго рода с помощью сплайн-функций : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.02 / Шлепаков Леонард Николаевич; АН Украинской ССР. Ин-т математики. – К., 1974. – 10л.
1235983
  Шишкин Геннадий Александрович Решение линейных интегро-дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Шишкин Геннадий Александрович; Иркутский гос. ун-т. – Иркутск, 1972. – 23л.
1235984
   Решение линейных матричных уравнений методом канонизации / В.Н. Буков, В.Н. Рябченко, В.В. Косьянчук, Е.Ю. Зыбин // Вісник Київського університету / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 19-28. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Предлагается метод решения линейных матричных алгебраических уравнений, использующий представление матриц в канонических базисах. Метод сочетает аналитические возможности процедур, основанные на вычислении детерминантов, с вычислительной эффективностью ...
1235985
   Решение литологических задач и прямые поиски нефти в Припятской впадине методами геофизики и геохимии: Сб. науч. тр.. – Минск, 1981. – 182с.
1235986
   Решение литологических задач сейсмическими методами разведки.. – М., 1979. – 224с.
1235987
  Шапиро С.И. Решение логических и игровых задач / С.И. Шапиро. – М., 1984. – 153с.
1235988
  Таутс А. Решение логических уравнений : Автореф... кандидата физ.-мат.наук: / Таутс А.; Тартуский гос. ун-т. – Тарту, 1964. – 7л.
1235989
   Решение массовых геодезических задач на микроЭВМ : Справ. пособие / М.И. Коробочкин, В.С. Бережнов, Н.С. Зайцева, В.С. Красницкий; М.И. Коробочкин, В.С. Бережнов, Н.С. Зайцева, В.С. Красницкий. – Москва : Недра, 1991. – 140 с. – ISBN 5-247-00660-7
1235990
  Дмитриева И.Ю. Решение матричных задач Римана с матрицами подстановочного типа на двулистых поверхностях алгебраических функций. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: 01.01.02 / Дмитриева И.Ю.; Одес.гсо.ун-т. – Одесса, 1985. – 15л.
1235991
   Решение межведомственного стратиграфического совещания по триасу Восточно-Сибирской платформы. (г.Саратов, 1979 г.) с региональными стратиграфическими схемами.. – Л., 1982. – 63с. + карты (схемы)
1235992
   Решение межвузовского регионального стратиграфического совещания по кембрийским отложениям Русской платформы (г.Вильнюс, 1983 г.) с университетской стратиграфической схемой.. – Л., 1986. – 49с.
1235993
   Решение междуведомственного совещания по вопросам учета и хранения материалов аэрофотосъемки, состоявщегося 21-23 февраля 1961 в г. Москве. – 3с.
1235994
  Ралдугин Н.В. Решение местных Советов и их исполкомов / Н.В. Ралдугин. – М., 1979. – 55с.
1235995
  Сапожников В.Д. Решение методами теории потенциала краевых задач для уравнения Лапласа в областях с нерегулярными границами : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Сапожников В. Д.; Лен. гос. пед. ин-т, Каф. матем. анализа. – Л., 1967. – 14л. – Бібліогр.:с.13-14
1235996
  Клабукова Л.С. Решение методом конечных элементов краевых задач теории упругих моментных оболочек / Л.С. Клабукова. – М, 1989. – 40с.
1235997
  Фараго Иштван Решение методом конечных элементов некоторого класса нелинейных уравнений параболического типа : Дис... канд. физ.-мат.наук: 01.01.07 / Фараго Иштван; МВ и ССО УССР. КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 156л. – Бібліогр.:л.149-156
1235998
  Фараго И. Решение методом конечных элементов некоторого класса нелинейных уравнений параболического типа : Автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.07 / Фараго И.; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1986. – 12 с.
1235999
  Демура Виталий Иванович Решение методом машинно-аналитических преобразований краевых задач напряженно-деформированого состояния цилиндрических оболочечных конструкций сложного профиля : Дис... канд. техническихнаук: 05.13.16 / Демура Виталий Иванович; КУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1994. – 164л. – Бібліогр.:л.156-163
1236000
  Жданович В.Ф. Решение методом Фурье несамосопряженных смешанных задач для гиперболических систем на плоскости : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Жданович В. Ф.; БГУ. – Минск, 1959. – 10л.
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,