Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>
1231001
  Кульчицький С. "Психологічна залежність від Москви обертається малоросійством" / спілкувався Роман Малко // Український тиждень / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2014. – № 34 (354), 22-28 серпня. – С. 14-17. – ISSN 1996-1561
1231002
  Венгренівська М.А. "Психологічна реалія" як структурний елемент тексту // Мовні і концептуальні картини світу : збірка наукових праць : спецвипуск / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т іноземн. філології. – Київ, 2001. – [Вип. 4] : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва. – С. 60-63. – ISBN 966-7890-03-1
1231003
  Гладишев В.В. "Психологічна реконструкція характеру" головного героя повісті Оноре де Бальзака "Гобсек" / В.В. Гладишев, А.А. Веселкова // Зарубіжна література в школах України / Івано-Франківський обл. ін-т післядипломної педагогічної освіти. – Київ, 2009. – № 1. – С. 20-25.
1231004
  Кобзей Н.В. "Психологічний натуралізм" як вияв еволюції естетичної свідомості В. Винниченка // Славута : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпродзержин. держ. техн. ун-т. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 7. – С. 43-49. – (Серія : Філологія)


  Досліджується процес еволюції характеротворення персонажів В. Винниченка у напрямку від соціально-психологічних типів до суто психологічних, що дало змогу ідентифікувати так званий "психологічний натуралізм" в системі ідейно-естетичних переконань ...
1231005
  Горова О.О. Психологічна адаптація студентів до навчання у закладі вищої освіти // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. ; редкол.: Моляко В.О, Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 26-35. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 33). – ISSN 2072-4772
1231006
   Психологічна адаптація студентів першого курсу до умов навчання у вищому закладі освіти : Збірник наукових статей. – Луцьк : Вежа, 1999. – 91с. – ISBN 966-7294-26-9
1231007
  Федіна А.В. Психологічна адаптація суддівських кадрів // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф., 18-19 жовт. 2018 р., м. Чернівці / М-во освіти і науки України, Чернівец. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. процес. права [та ін. ; редкол.: О.В. Щербанюк (голова), Л.М. Москвич, Л.А. Остафійчук та ін.]. – Чернівці : [б. в.], 2018. – С. 36-37. – ISBN 978-617-7096-97-8
1231008
  Павлов О. Психологічна антропоморфна модель світу в українському фольклорі (на прикладі архетипу світового дерева) // Література. Фольклор. Проблеми поетики : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 30 : Присвячений дослідженню творчої спадщини Л.Ф. Дунаєвської. – С. 197-201.
1231009
  Ткачишина О.Р. Психологічна безпека особистості та явища стереотипізації у сучасному інформаційному середовищі // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 277-281. – ISSN 2518-7503
1231010
  Винославська О.В. Психологічна безпека підприємця в умовах пандемічних обмежень / О.В. Винославська, М.О. Кононець // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 1 (25). – С. 33-41. – ISSN 2411-3190
1231011
  Сахарук І.С. Психологічна безпека працівників: сучасні виклики та тенденції правового регулювання // Правове забезпечення соціальної безпеки в умовах євроінтеграційних процесів : тези доповідей учасників Міжнар. наук.-практ. конф. (22 листоп. 2019 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; за ред.: д-ра юрид. наук, проф., акад. НАПрН України М.І. Іншина, канд. юрид. наук М.Б. Мельник. – Київ : Маслаков, 2019. – С. 85-90. – ISBN 978-617-7625-74-1
1231012
  Апішева А.Ш. Психологічна безпека суб"єктів освітнього середовища вищого навчального закладу // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 55-56. – ISBN 978-617-7528-36-3
1231013
  Харченко А.С. Психологічна беспека особистості викладача вишу // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 433-451. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1231014
  Костюченко О.М. Психологічна беспека у професійній діяльності сучасного журналіста // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С.92-98. – ISBN 978-617-7009-07-7
1231015
  Артьомов В.Л. Психологічна війна в стратегії імперіалізму : [пер. з рос.] / Артьомов В.Л. – Київ : Політвидав України, 1984. – 172 с. – Бібліогр.: с. 168-171
1231016
  Дзюба М.Т. Психологічна війна, як засіб досягнення політичних цілей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 32-35. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  В даній статті розглянуто сутність психологічної війни, як засобу досягнення політичних цілей, види інформаційно-психологічного впливу, моделі органів психологічної війни. The article is devoted the contest of psychological war, as the way wanted ...
1231017
  Виноградова В.Є. Психологічна генеза творчих здібностей видатних діячів науки : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Виноградова Вікторія Євгеніївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр.: 51 назва
1231018
  Карамушка Т.В. Психологічна готовність аспірантів до здійснення професійної кар"єри: зв"язок з креативним потенціалом кафедри // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 108-113. – ISSN 2310-4368
1231019
  Сурмяк Ю.Р. Психологічна готовність викладачів ВНЗ до організації самвиховання студентської молоді / Ю.Р. Сурмяк, Л.Г. Кудрик // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 343-353. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1231020
  Поліщук В.М. Психологічна готовність вчителя до праці в школі // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.8-11
1231021
  Чамата П.Р. Психологічна готовність дітей до праці / П.Р. Чамата. – К, 1960. – 36с.
1231022
  Черняк А.І. Психологічна готовність до діяльності в особливих умовах як предмет психологічного дослідження / А.І. Черняк, В.А. Молотай // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 95-98. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається сутність і структура психологічної готовності військовослужбовців Внутрішніх військ, виходячи зі специфіки їхньої діяльності. The article deals with the essence and structure of psychological preparedness of servicemen in the ...
1231023
  Чудакова В. Психологічна готовність до інноваційної діяльності та конкурентноздатність персоналу - головний ресурс організаційного розвитку // Навчання і виховання обдарованої дитини: теорія та практика : збірник наукових праць / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т обдарованої дитини ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2014. – Вип. 1 (12). – С. 100-127. – ISSN 2310-1598
1231024
  Моляко В.О. Психологічна готовність до творчої праці. / В.О. Моляко. – К., 1989. – 43с.
1231025
  Булатевич Н.М. Психологічна готовність до школи: діагностика та шляхи формування // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 30-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто сучасні підходи до розуміння психологічної готовності до навчання у школі. Визначено головні критерії та запропоновано програму діагностики психологічної готовності до навчання. Наводяться результати апробації діагностичної програми вивчення ...
1231026
  Філь О.А. Психологічна готовність керівників до забеспечення розвитку конкурентоздатності освітніх організацій в умовах змін: когнітивна складова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 294-300. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1231027
  Омельченко Л.М. Психологічна готовність керівників навчальних закладів до інноваційної діяльності // Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. : [м. Київ, Україна, 23-25 трав. 2018 р.] / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. ; відп. за вип. Отченашко В.В.]. – Київ : НУБіП України, 2018. – Т. 4. – С. 222-223


  Особливу увагу звернено на професійну підготовку майбутніх керівників навчальних закладів, адже саме вони визначають основні напрями освітньої діяльності та місію навчальних закладів.
1231028
  Онуфрієва Л.А. Психологічна готовність майбутніх фахівців соціономічних професій до професійно діяльностії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2011. – С. 374-383. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 19). – ISSN 2072-4772
1231029
  Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 208 л. + Додаток: л. 159-193. – Бібліогр.: л. 194-208
1231030
  Козловська Е.В. Психологічна готовність молодого подружжя до гармонізації стосунків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козловська Е.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 16 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1231031
  Добрянський О. Психологічна готовність прокурорів до професійної діяльності в екстремальних умовах // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України, Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2016. – № 8. – С. 43-50
1231032
  Бончук Н.В. Психологічна готовність старшокласників до творчої діяльності : дис. ... д-ра філософії : 19.00.07 / Бончук Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 200 арк. – Додатки: арк. 181-200. – Бібліогр.: арк. 159-180
1231033
  Клибанівська Т.М. Психологічна готовність студента -менеджера до майбутньої діяльності / Т.М. Клибанівська, О.О. Недбалюк // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 68-76. – ISSN 2411-3190
1231034
  Гаврилюк О.Г. Психологічна готовність студентів до професійної діяльності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 15-22. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 29). – ISSN 2072-4772
1231035
  Норкіна І. Психологічна дезадаптація як чинник незадоволеності сексуальним життям // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 52-56. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Представлено погляд на проблему психологічної дезадаптації як чинника незадоволеності сексуальним життям. Виявлено психологічні аспекти пвияву психологічної дезадаптації та сексуальної незадоволеності, проведено емпіричне дослідження взаємозв"язку ...
1231036
  Мельничук О.Б. Психологічна діагностика : [навч. посібник] для студентів ВНЗ / Оксана Богданівна Мельничук. – Київ : Каравела, 2017. – 315, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 312-315. – Бібліогр.: с. 302-311 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-60-8
1231037
  Мельничук О.Б. Психологічна діагностика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Оксана Богданівна Мельничук. – 2-ге вид., стер. – Київ : Каравела, 2019. – 315, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажчик: с. 312-315. – Бібліогр.: с. 302-311 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2229-51-6
1231038
  Неурова А.Б. Психологічна діагностика військовослужбовців та підрозділів : навч.-метод. посібник / А. Неурова, Т. Мацевко. – Львів : НАСВ, 2022. – 340, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с.326-330. – ISBN 978-617-7689-00-2
1231039
  Дегтяренко М. Психологічна діагностика кандидатів на посаду судді та осіб, що претендують на заміщення вакантних посад у суді, як необхідна передумова відбору кваліфікованих судових кадрів // Вісник Вищого адміністративного суду України : офіційне науково-практичне видання / Вищий адміністративний суд України. – Київ, 2015. – № 3. – С. 45-48
1231040
  Гірняк А. Психологічна діагностика міжособистісної взаємодії засобами соціометричного опитування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: А. Крисоватий, А. В. Фурман, С. Болтівець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 3/4 (77/78). – С. 138-147 : табл. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1810-2131
1231041
  Сурнін А.О. Психологічна діагностика професійно значимих якостей суддів // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 41-47.
1231042
  Манова-Томова Психологічна діагностика раннього віку / Манова-Томова. – Київ, 1978. – 167 с.
1231043
  Харченко В.Є. Психологічна діагностика та корекція посттравматичного стресового розладу особистості : метод. посібник / В.Є. Харченко, М.А. Шугай. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 158, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 148-151. – ISBN 978-617-7328-18-5
1231044
  Гулько Г.О. Психологічна діагностика форми мотивації досягнення: авторський інструментарій // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 74-80. – ISSN 2310-4368
1231045
  Осадчук Р.П. Психологічна дія і можливості її синтаксичного вираження : (на прикладі роману М. Пруста) // Вісник Київського університету / Київський державний університет імені Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 87-90. – (Історико-філологічні науки ; Вип. 1). – ISSN 0868-5096


  Досліджені маловивчені проблеми кореляції психологічної дії та відповідні їй мовні виражальні засоби. Об"єкт дослідження - роман Марселя Пруста "У пошуках втраченого часу". Автор статті аналізує основні синтаксичні особливості фрази Пруста.
1231046
  Кабиш-Рибалка Психологічна діяльність волонтерів в умовах карантину // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 234-238. – ISBN 978-617-8016-45-6
1231047
  Вержиховська О.М. Психологічна діяльність як першочерговий компонент психолого-педагогічної підготовки розумово відсталих дітей до навчання у школі // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 103-104
1231048
  Ільченко Н.В. Психологічна допомога дітям в умовах надзвичайних ситуацій // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2016. – № 10, жовтень. – С. 23
1231049
  Бондаренко О.Ф. Психологічна допомога особистості : Hавч.посібник для студ.старш.курсів психолог.фак.та відділень ун-тів / О.Ф. Бондаренко; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Харків : Фоліо, 1996. – 238с. – ISBN 966-03-0011-5
1231050
  Цільмак О.М. Психологічна допомога особистості, яка переживає кризу "хвороба досягнення" // Право і безпека : науковий журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2016. – № 2 (61). – C. 151-156. – ISSN 1727-1584
1231051
  Кісарчук З.Г. Психологічна допомога постраждалим унаслідок стресових, травмівних подій: досвід, узагальнення, висновки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – C. 8-33. – (Консультативна психологія та психотерапія ; т. 3, вип. 11). – ISSN 2072-4772
1231052
  Бондарь В.П. Психологічна допомога та соціальна адаптація військовослужбовців, які беруть участь в антитерористичній операції / В.П. Бондарь, І.І. Ганжук // Український вісник медико-соціальної експертизи : науковий журнал / Держ. установа "Український держ. н.-д. ін-т медико-соціал. проблем інвалідності МОЗ України" ; голов. ред. Ю.І. Коробкін ; редкол.: Аліфанова Т.А., Гондуленко Н.О., Дроздова І.В. [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2017. – № 3/4 (25/26), грудень. – С. 37-44. – ISSN 2224-0454
1231053
  Пархомчук О.І. Психологічна допомога у системі кримінально-процесуальних відносин // Публічне і приватне право: конституційні засади та інноваційні тенденції : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. Інтернет-конференції : тези наукових доповідей, (22 червня 2017 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 111-113. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-58-2
1231054
  Данилюк І.В. Психологічна думка в Західній Україні (остання чверть XIX- перша половина XX століття) // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 93-100. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються різні підходи до вивчення психологічної думки в Західній Україні в останній чверті ХІХ століття та першій половині ХХ століття. Аналіз психологічних ідей ґрунтується на творчості Ольги Кобилянської. Висновок автора полягає в тому, що ...
1231055
   Психологічна експертиза в слідчій практиці. – К., 1993. – 56с.
1231056
   Психологічна енциклопедія. – Київ : Академвидав, 2006. – 424с. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 966-8226-30-5
1231057
  Гірняк А.Н. Психологічна ефективність оргтехнології модульно-розвивальної взаємодії у просторі ЗВО // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Західноукр. нац. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: А. Крисоватий, В. Мовчан, А. В. Фурман [та ін.]. – Тернопіль, 2022. – № 1 (85). – С. 199-238. – ISSN 1810-2131
1231058
  Серьогін С.М. Психологічна залежність публічних службовців як фактор корупційної поведінки / С.М. Серьогін, О.С. Петренко, С.І. Соколовський // Аспекти публічного управління : науковий журнал / Дніпропетр. регіон. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; редкол.: Серьогін С.М., Антонова О., Абельсеітова С. [та ін.]. – Дніпро, 2018. – Т. 6, № 11/12. – С. 102-110. – ISSN 2311-6420
1231059
  Пічурін В.В. Психологічна і психофізична підготовка як фактор зниження особистісної тривожності у студентів // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – № 03. – С. 46-51. – ISSN 1818-9172
1231060
  Гострик Л. Психологічна і семантична основа образів інтимної лірики Дмитра Павличка // Література. Фольклор. Проблеми поетики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 7. – С. 3-11. – Бібліогр.: С.11
1231061
  Барінова Ліна Яківна Психологічна компетентність в структурі особистості сучасного психолога // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 3 (45). – С. 6-12. – Бібліогр.: 3 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1231062
  Любіна Л.А. Психологічна компетентність викладача ВНЗ / Л.А. Любіна, М. Тимофієва // Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – С. 22-23
1231063
  Бакаленко О.А. Психологічна компетентність як ключова компетентність сучасного фахівця // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 132-138. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1231064
  Микитюк Г. Психологічна компетенція викладача як чинник гуманізації педагогічної освіти // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.492-498. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1231065
  Щербан Т.Д. Психологічна концепція підготовки фахівця в умовах інтеграції України в європейський освітній простір // Міжнародний науковий вісник : [збірник наукових праць] / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" [та ін.]. – Ужгород, 2015. – Спецвип. 1 (10). – С. 155-169. – ISSN 2218-5348
1231066
  Білас І. Психологічна концепція права Лева Петражицького // Порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення : підручник : До 75-річчя Ін-ту міжнар. відносин Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка / І.Г. Білас. – Київ : ЮНЕСКО-СОЦІО, 2019. – С. 407-411. – ISBN 966-7251-18-7


  Виникнення психологічних концепцій права пов"язане з процесом становлення психології як самостійної галузі знань. Інтерес суспільствознавців до проблем психологічної науки помітно зріс на межі ХІХ-ХХ ст., коли в ній узяли гору експериментальні методи ...
1231067
  Титарчук О.І. Психологічна концепція часу у вченні Аврелія Августина // Час у дзеркалі науки : I Міжнародна наукова міждисциплінарна конференція (19 березня 2011 р.) : матеріали виступів : (українською та російською мовами) / [співорганізатори конф.: Рос. наук.-освіт. установа Ін-т Ритмології Є. Марченко ; Каф. філософії КНУТШ ; Каф. політології нац. ун-ту "Києво-Могилянська акад." ; Ін-т соц. та політ. психології Нац. акад. пед. наук України]. – Киев : Центр учбової літератури, 2011. – С. 148-151. – (Час у дзеркалі науки). – ISBN 978-611-01-0226-1
1231068
  Волошко Н.І. Психологічна культура здоров"я : навчально-методичний посібник / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-675-545-5
1231069
  Чепелєва Н.В. Психологічна культура майбутнього вчителя / Н.В. Чепелєва. – Київ, 1989. – 32 с.
1231070
  Юрчинська Г.К. Психологічна культура на автотранспортних шляхах як одна із умов беспеки держави в період подолання економічної кризи // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 202-211. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (1))
1231071
  Видра О.Г. Психологічна культура особистості майбутнього вчителя трудового навчання / О.Г. Видра ; Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Чернігівський державний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-7743-70-3
1231072
  Когут О. Психологічна культура особистості у кризовому суспільстві // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 69-74. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню моделей адаптації особистості у кризовому суспільстві в аспекті розвитку психологічної культури особистості. Статья посвящена исследованию моделей адаптации личности в кризисном обществе в аспекте развития психологической ...
1231073
  Пухно С.В. Психологічна культура сучасного керівника навчального закладу: теоретичний аналіз проблеми / С.В. Пухно, А.І. Салтикова // Теорія та практика магістерської підготовки менеджерів освіти : монографія / І.І. Гавриленко, С.С. Дєнєжніков, Г.Г. Довгополова, В.Ф. Живодьор, Д.О. та ін. Козлов. – Суми : Видавництво СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 187-205. – ISBN 978-966-698-252-5
1231074
  Тодоров І.Я. Психологічна мобілізація українського суспільства як чинник відновлення суверенітету України / І.Я. Тодоров, Н.Ю. Тодорова // Україна. Здоров"я нації : науково-практичний журнал / Держ. установа "Україн. ін-т стратегічних дослідж. М-ва охорони здоров"я України" ; Вищ. держ. навч. закл. України "Україн. мед. стоматологічна акад." ; Держ. вищ. навч. закл. "Ужгород. нац. ун-т" ; голов. ред. Лехан В.М. – Київ, 2016. – № 4/1 (41). – С. 24-32. – ISSN 2077-6594
1231075
  Шапран Т. Психологічна модель внутрішнього конфлікту особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 161-164. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті подано синонімічну низку поняття "внутрішньоособистісний конфлікт" у психологічній літературі. Виявлено та описано характеристики протиборчих сил внутрішньоособистісної конфліктної взаємодії. Проаналізовано та класифіковано психологічні ...
1231076
  Сухіна І. Психологічна модель раннього втручання для дітей з аутизмом : [посібник] / [І. Сухіна, І. Риндер, Т. Скрипник] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т спец. педагогіки НАПН України. – Київ ; Чернівці : Букрек, 2017. – 191, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 185-191. – ISBN 978-966-399-930-2
1231077
  Бондаренко Н.Б. Психологічна модель соціальної підтримки осіб з проблемами психічного здоров"я в групах самодопомоги // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 101-113. – ISSN 2411-1449
1231078
  Костюк Г.С. Психологічна наука служить практиці. / Г.С. Костюк. – К., 1967. – 63с.
1231079
   Психологічна наука, вчитель, учень. – Київ, 1979. – 182с.
1231080
  Добржанська О.Л. Психологічна операція США в Афганістані "Непохитна свобода" 2001-2002рр. / О.Л. Добржанська, О. Сидоренко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 83, ч. 1. – С. 347-350
1231081
  Янковчук М.М. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованих дітей // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.68-71
1231082
  Заїка В. Психологічна організація індивідуальної освіти та виховання обдарованних дітей / В. Заїка, С. Мерцалов // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (121). – С.10-16
1231083
  Дуткевич Т. Психологічна організація навчально-пізнавальної співпраці учнів на уроках української літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2008. – № 4. – С. 18-21. – Бібліогр. в кінці ст.
1231084
  Моклиця М.В. Психологічна основа варіативності імпресіоністського стилю // Науковий вісник Волинського державного університету ім. Лесі Українки / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2004. – № 6. – С. 155-161. – ISSN 1729-360Х


  У статті висвітлено різні версії імпресіоністського стилю, відмінність між якими пояснено різними механізмами процесу творчості, внаслідок якого формується твір. Автентичний імпресіоністський опис (пейзаж) сформований на основі інтуітивного процесу ...
1231085
  Корман М. Психологічна оцінка грошей / М. Корман, С. Семенків, О. Ребуха // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2008. – № 4. – С. 52-55


  Аналізується психологія грошей як розділ економічної психології, простежується ставлення особистості до грошей.
1231086
  Корольов Д.К. Психологічна оцінка персоналу : навч. посібник / Д.К. Корольов. – Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 159, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 136-153. – ISBN 978-966-485-248-4
1231087
  Бойко В. Психологічна підготовка військових фахівців у конфліктах сучасності / В. Бойко, Р. Хомчак // Військова освіта : збірник наукових праць / М-во оборони України ; Нац. ун-т оборони України ім. І. Черняховського ; редкол.: Осьодло В.І., Приходько Ю.І., Артемов В.Ю. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – C. 19-27
1231088
  Проскура О.В. Психологічна підготовка вчителя до роботи з першокласниками : Hавчальний посібник / О.В. Проскура; Міжнар.фонд "Відродження",прогр."Трансформація гуманіт.освіти в Укра ні". – Київ : Освіта, 1998. – 199с. – ISBN ISBN 966-04-0294-5
1231089
  Зонь В.В. Психологічна підготовка майбутніх офіцерів до виконання своїх обов"язків за умов миротворчих операцій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 87-89. – Бібліогр.: С. 92 (14 назв). – (Військово-спеціальні науки ; вип. 10/11). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто деякі аспекти психологічної підготовки військовослужбовців до виконання своїх обов"язків в умовах миротворчих операцій The article deals with some aspects of psychological training of future officers to accomplish their duties in ...
1231090
  Ткач Т. Психологічна підготовка молодших бакалаврів дошкільної освіти у закладах фахової передвищої освіти / Т. Ткач, В. Люцина // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 2. – С. 189-208. – ISSN 2786-703X
1231091
  Ситнік В.С. Психологічна підготовка обслуговування персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.07 / Ситнік В.С.; Південнноукраїн.держ.пед.ун-т. – Одеса, 2000. – 18л. – Бібліогр.:с.15
1231092
  Ситнік С.В. Психологічна підготовка обслуговуючого персоналу морського транспорту в системі навчальної діяльності студентів профтехучилища : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.07 / Ситнік С.В.;Південноукраїн.держ.пед.ун-тет ім.К.Д.Ушинського. – Одеса, 2000. – 18с. – Бібліогр.:с.15
1231093
  Креденцер О.В. Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 1 (12). – С. 89-98. – ISSN 2411-3190
1231094
  Лучко М. Психологічна підготовка ревізора як складова його професіоналізму / М. Лучко, Я. Мех // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 2 (60). – С. 129-136. – ISSN 1810-2131
1231095
  Онищенко І.М. Психологічна підготовка спортсмена / І.М. Онищенко. – К, 1969. – 115с.
1231096
  Усик Світлана Психологічна підтримка під час надзвичайної ситуації / Усик Світлана, Богданович Лілія // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2021. – № 12, грудень. – С. 30-31 : фото
1231097
  Грибок А.О. Психологічна підтримка студентів у конкурентному навчальному середовищі (проблеми адаптації) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2 (44). – С. 36-49. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1231098
  Васютинський В.О. Психологічна правда про індивідуалізм і колективізм : монографія / В.О. Васютинський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2016. – 137, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-137. – ISBN 978-966-8063-77-11
1231099
  Щербина Л.Ф. Психологічна практика в світлі постнекласичних наукових теорій // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 10 (187). – C. 1-4
1231100
  Крупельницька Л.Ф. Психологічна практика у постнекласичній парадигмі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 231-240. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772
1231101
  Мурзенкова О.Ю. Психологічна прийнятність як психологічний феномен: історичний аналіз // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 153-158
1231102
  Прахова С.А. Психологічна природа, зміст та структура феномену фрустрації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 207-216. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1231103
  Жебєлєва П.В. Психологічна програма сприяння проектуванню життєвого сценарію студентської молоді // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г. Бевз, І. Бондарчук, О. Брюховецька [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 48-62. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 7 (36)). – ISSN 2522-9931
1231104
  Максимова Н.Ю. Психологічна профілактика вживання підлітками алкоголю та наркотиків / Н.Ю. Максимова. – Киев, 1997. – 208с. – ISBN 966-7038-02-5
1231105
  Ігнатович О. Психологічна профілактика і подолання панічних настроїв під час пандемії // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 213-216. – ISBN 978-617-8016-45-6
1231106
  Титаренко Т.М. Психологічна профілактика стресових перевантажень серед шкільної молоді : Науково-методичний посіб. для практичних психологів, соціальних працівників, учителів та працівників служб у справах неповнолітніх / Академія пед. наук України; Ін-т соціальної та політичної психології; Т.М. Титаренко, Л.А. Лєпіхова. – Київ : Міленіум, 2006. – 204с. – ISBN 966-8063-89-0


  Книжку присвячено особистості, яка повсякденно створює, вибудовує світ, у якому живе.В ній ідеться про просторово-часові виміри життєвого світу особистості,про такі несхожі чоловічі і жіночі світи,про взаємовплив індивідуальної та загальнолюдської іс
1231107
  Рибалка В.В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій в учнівської молоді : Методичні рекомендації / В. В. Рибалка; Академія пед. наук України. Інститут педагогіки і психології професійної освіти; КФ ВМУРоЛ "Україна". – Київ-Кременчук, 2007. – 68с. – ISBN 978-966-8931-21-5
1231108
  Рибалка В. Психологічна профілактика суїцидальних тенденцій проблемної особистості / Валентин Рибалка. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 128 с. – (Бібліотека "Шкільного світу"). – ISBN 978-966-451-000-1


  Систематизовано висвітлюються понад двадцять реконструйованих вітчизняних теорій особистості. Біографічний нарис творчого життя автора кожного з них є органічною частиною логіки викладу розуміння ним структури особистості, її розвитку у зв’язку з ...
1231109
  Лісновська Л. Психологічна реабілітація та ресоціалізація осіб, залежних від вживання психоактивних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 47-49. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  В статті розглядається необхідність створення певного терапевтичного середовища, що являє собою сукупність об"єктивних факторів, об"єднаних у програму і спрямованих на подолання дисфункційних проявів з метою формування соціально прийнятних особистісних ...
1231110
  Гульбс О. Психологічна реабілітація учасників бойових дій / О. Гульбс, О. Кобець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 12-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто теоретичний аналіз психологічної реабілітації учасників бойових дій в Україні та за кордоном. За даними Міністерства у справах ветеранів України, військовослужбовці мають пройти безкоштовну медичну та психологічну реабілітацію у відповідних ...
1231111
  Гошовська Д.Т. Психологічна реінтеграція особистості в умовах глобальних трансформацій: засадничі положення / Д.Т. Гошовська, Я.О. Гошовський // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 134-142. – ISSN 2219-2654
1231112
  Казанжи М. Психологічна ресурсність студентської молоді в умовах карантинних обмежень // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 1 (186). – С. 27-34. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1231113
   Психологічна робота з посттравматичними стресовими розладами у військовослужбовців Збройних Сил України : метод. посібник / М-во оборони України, Наук.-дослід. центр гуманітар. проблем Збройних Сил України. – Київ : НДЦ ГП ЗСУ. – ISBN 978-617-7502-10-3
Ч. 2 : Групові форми психологічної допомоги військовослужбовцям у подоланні наслідків психологічної травматизації : метод. посібник / [С.М. Хорунжий, І.О. Пішко, Н.С. Лозінська]. – 2018. – 83, [1] с. – Авт. частини зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 29-31
1231114
  Маковійчук Р. Психологічна робота з різними категоріями засуджених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито процедуру експериментального дослідження в межах психодіагностичної програми розвитку ефективності ресоціалізації засуджених. Отримані дані свідчать про найбільш поширені психологічні розбіжності серед груп засуджених із подібними ...
1231115
  Телечкун Д.О. Психологічна робота з травмою у дітей із "сірої зони" і зони проведення АТО, та можливі шляхи їх подолання // Матеріали Першої всеукраїнської науково-практичної конференції "Робота з травмами війни. Український досвід" : 28-31 берез. 2018 р. : [збірка тез доп.] / "Робота з травмами війни. Український досвід", всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Інститут соціальної та політичної психології НАПН України [та ін.], 2018. – С. 116-118
1231116
  Рибалка В. Психологічна робота особистості з надмірним стресом по зняттю його патогенного впливу на здоров"я людини // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 192-198. – ISBN 978-617-8016-45-6
1231117
  Леженіна Л.М. Психологічна симптоматика емоційного вигорання у слідчих служби беспеки України // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 153-160. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1231118
  Кеба Д.О. Психологічна складова образу персонажа в романах Ф. Кафки // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 3 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 68-69
1231119
  Озерський І.В. Психологічна складова процедури медіації у цивільному судочинстві // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; шеф-ред. Головач С.Ф. – Київ, 2019. – № 2. – C. 17-22 : табл. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 2409-1944
1231120
  Панок В.Г. Психологічна служба : навч. посібник [для студентів і викладачів] / В.Г. Панок ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Вид. 2-ге, стер. – Кам"янець-Подільський : Рута, 2013. – 325, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2771-21-3
1231121
   Психологічна служба : підручник / [В.Г. Панок та ін.] ; за наук. ред. В.Г. Панка ; Нац. акад. пед. наук України, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; ГО "Всеукр. асоц. практикуючих психологів". – Київ : Ніка-Центр, 2016. – 361, [1] с. : іл., табл. – Тит. арк., зміст, аннот. парал. укр. та англ. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-521-691-9
1231122
  Строяновська О.В. Психологічна служба в системі освіти: практикум з навчального курсу для практичних психологів : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / О.В. Строяновська. – Київ : Каравела, 2010. – 176 с. – Бібліогр.: с. 167-175. – ISBN 978-966-2229-13-4
1231123
  Скоков С.І. Психологічна служба в установах кримінально-виконавчої системи України // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 6. – С.54-58
1231124
  Панок В. Психологічна служба системи освіти і виклики сьогодення // Світогляд : науково-популярний журнал / Нац. акад. наук України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ, 2015. – № 6 (56). – С. 44-51. – ISSN 1819-7329
1231125
   Психологічна спадщина К.Д.Ушинського. – К., 1963. – 234с.
1231126
  Антонова-Турченко Психологічна стабілізація особистості вчителя зони радіологічного контролю : навч. посібник / О.Г. Антонова-Турченко, Л.С. Дробот, М.М. Заброцький ; Ін-т змісту і методів навчання. – Київ : ІЗМН, 1997. – 180 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 178-179
1231127
  Батіщева Валентина Психологічна стійкість під час пандемії // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2020. – № 6, червень. – С. 18 : фото
1231128
  Дмитрієв В.Ю. Психологічна структура архетипу сім"ї у індивідуальній свідомості сучасного подружжя / В.Ю. Дмитрієв, К.Б. Тузов // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 17. – С.38-46. – (Психологічні науки)
1231129
  Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку жінок-жертв домашнього насильства : дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 179 л. + Додатки : л. 173-179. – Бібліогр.: л. 156-172
1231130
  Лонська Є.В. Психологічна структура мотивації до саморозвитку у жінок-жертв домашнього насильства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лонська Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр. : 5 назв.
1231131
  Опанасенко Л.А. Психологічна структура навчального цілепокладання у старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Опанасенко Людмила Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 26 назв
1231132
  Волошко Н.І. Психологічна структура особистісних змін у хворих на гіпертензію // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 54-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1231133
  Лантух І.В. Психологічна структура особистісної надійності суб"єктів підприємницької діяльності : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.01 / Лантух Ігор Валерійович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 43 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 16 назв
1231134
  Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності : Навчальний посібник / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-154-2
Ч.1. – 2000. – 217 с.
1231135
  Семиченко В.А. Психологічна структура педагогічної діяльності : Навчальний посібник / В.А. Семиченко, В.С. Заслуженюк; КНУТШ. – Київ : Київський університет. – ISBN 966-594-154-2
Ч.2. – 2001. – 230 с.
1231136
  Яновська С.Г. Психологічна структура підприємницької активності в малому бізнесі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Яновська Світлана Германівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 20 назв
1231137
  Білоус Р.М. Психологічна структура та ознаки професійного наміру особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 4 (145). – С. 70-75
1231138
  Корабльова Н.С. Психологічна суб"єктивність як оптична метафора в дискурсивній психології // Психологічне консультування і психотерапія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Голов. ред.: О.С. Кочарян ; Редкол.: О.Ф. Іванова, Н.П. Крейдун, В.І. Пономарьов [та ін.]. – Харків, 2016. – Вип. 6, Т. 2. – С. 18-28. – ISSN 2410-1249
1231139
  Зборовский Анатолій Психологічна сумісність пожежних-рятувальних // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2019. – № 9, вересень. – С. 24 : фото
1231140
  Дроздовий Н.Л. Психологічна сутність внутрішнього переконання судді // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 39. – С. 557-559. – ISSN 1563-3349
1231141
  Щербакова І. Психологічна сутність Реформації: революція віри, духовного досвіду та життєвої практики особистості // Протестантська Реформація на Сумщині: історія, сучасність, перспективи : збірник наук. праць / Сум. облдержадм. ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; Укр. євангельська семінарія м. Київ ; [редкол.: В.О. Гура та ін.]. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2017. – С. 44-48. – ISBN 978-966-968-239-4
1231142
  Бут В.П. Психологічна теорія діяльності як методологічна основа підвищення ефективності праці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 38-40. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто основні категорії праці й методологічні принципи дослідження професійної діяльності людини.
1231143
  Прокопов Д.Є. Психологічна теорія права в контексті проблеми співвідношення інтуїтивного та позитивного права (Л. Петражицький) // Держава і право : Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2007. – Вип. 35. – С. 186-194. – ISSN 1563-3349
1231144
  Прокопов Д Психологічна теорія права Л. Петражицького у її відношенні до природного права // Розвиток теорії природного права у вітчизняній і російській правовій думці (середина XIX - початок XX століть) : монографія / Д.Є. Прокопов. – Київ : Логос, 2011. – С. 367-381. – ISBN 978-966-171-358-0
1231145
  Шикер Л.В. Психологічна технологія активізації особистісного саморозвитку вчителя в умовах неформальної освіти // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. І. Дунаєв ; редкол.: Л. Антонова, В. Гошовська, О. Клокар [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 113-126. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 11 (40)). – ISSN 2522-9931
1231146
  Литвиненко О.О. Психологічна типологія читачів літературних текстів, як новітній засіб психодіагностичного інструментарію // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 171-178. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)


  Питання взаємодії читача з літературним текстом стають все більш актуальними для сучасної психологічної науки. Саме тому, нашою метою стало дослідження основних читацьких типів та опис їх особистісних характеристик. Психологічна типологія читачів ...
1231147
  Рябовол Т.А. Психологічна травма - детермінанта порушень у структурі емпатійного механізму // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 228-237. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1231148
  Максимова Н.Ю. Психологічна травма як чинник адиктивної поведінки // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 292-298. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 15). – ISSN 2072-4772
1231149
  Смульсон М.Л. Психологічна характеристика віртуального освітнього простору // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 10 (139). – С. 10-15. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1231150
  Бородінов В.Д. Психологічна характеристика етнонаціональних спільнот / В.Д. Бородінов, Ю.А. Пащенко // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 1. – С. 80-88. – ISSN 1728-3671
1231151
  Березовська Л.І. Психологічна характеристика конкурентоздатності майбутнього фахівця туристичної галузі // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 48-52. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 49). – ISSN 2072-4772
1231152
  Прокопович Є. Психологічна характеристика мікросоціальних чинників інтернет-залежної поведінки підлітків / Є. Прокопович, Н. Пільгук // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 116-120. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Психологічна характеристика мікросоціальних чинників інтернет-залежної поведінки підлітків. У статті представлені результати емпіричного дослідження мікросоціальних (психологічні проблеми, викликані найближчим соціальним оточенням) факторів ...
1231153
  Алексеев Т.В. Психологічна характеристика освітнього середовища як чинника розвитку відповідальності майбутнього фахівця // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 26-37. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 25). – ISSN 2072-4772
1231154
  Александров Д.О. Психологічна характеристика основних рівнів адаптації працівника органів внутрішніх справ до умов професійної діяльності // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1231155
  Рибалко В.В. Психологічна характеристика творчості, творчої особистості та сутність особистісного підходу до вивчення і розвитку творчого потенціалу в наукових працях К.А. Тимірязєва, П.К. Енгельмейєра, Я.О. Пономарьова, І М. Семенова, В.В. Давидова й К.К. Платон // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 3 (144). – С. 1-7
1231156
  Юрченко О. Психологічне "окаменіння" у драмі Івана Франка "Кам"яна душа" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2016. – № 10 (715). – С. 52-54. – ISSN 0130-5263
1231157
  Чуйко О. Психологічне благополуччя дитини: від методології оцінювання до прикладних практик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 62-66. – (Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  Здійснено теоретичний аналіз сучасних досліджень феномену психологічного благополуччя людини, який дав змогу виокремити сутність та особливості дитячого психологічного благополуччя. Показано, що існують різні підходи до його оцінювання (аналіз окремих ...
1231158
  Груб"як О.М. Психологічне благополуччя особистості у період ранньої дорослості : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Груб"як Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 219 арк. – Додатки: арк. 193-219. – Бібліогр.: арк. 173-192
1231159
  Груб"як О.М. Психологічне благополуччя особистості у період ранньої дорослості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Груб"як Оксана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1231160
  Духневич В.М. Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) : автореф. дис. ... канд. психолог. наук : 19.00.01 / Духневич Віталій Миколайович ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 22 с. – Бібліогр.: 5 назв.
1231161
  Духневич Віталій Миколайович Психологічне благополуччя професіонала як умова його ефективної діяльності (на прикладі професії психолога) : Дис...канд.психолог.наук:19.00.01 / Духневич Віталій Миколайович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 197л. + Додатки: л.165-197. – Бібліогр.: л.148-164
1231162
  Павлюк М. Психологічне благополуччя як передумова розвитку особистісної самостійності майбутнього фахівця. / М. Павлюк, О. Шопша, Т. Ткачук // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 1 (166). – C. 149-156. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1231163
  Баєв Б.Ф. Психологічне вивчення учнів / Б.Ф. Баєв. – Київ : Радянська школа, 1977. – 105 с. – (Педагогічна бібліотека)
1231164
  Трофімов Ю.Л. Психологічне дослідження масової музичної культури / Ю.Л. Трофімов, В.В. Пушкар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 61-64. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)


  Показано, що психологічні особливості сприймання музичних творів зумовлено субкультурними, етнопсихічними і типологічно-особистісними чинниками. Субкультурне середовище справляє значний вплив на формування музичного сприймання індивіда.
1231165
   Психологічне дослідження творчого потенціалу особистості : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лабораторія психології творчості ; [ наук. керівник Моляко В.О. ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 208с. – ISBN 978-966-644-119-8
1231166
  Бахмутова Л. Психологічне забезпечення діяльності зимівників українських антарктичних експедицій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 1 (19). – С. 7-15 : табл. – Бібліогр.: 31 назв. – ISSN 2411-3190
1231167
  Дубровинський Г.Р. Психологічне забезпечення діяльності силових структур України : навч. посібник / Г.Р. Дубровинський ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019. – 351, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-337. – ISBN 978-966-933-051-2
1231168
  Калениченко Руслан Арсенович Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.03 / Калениченко Руслан Арсенович; Військовий гуманітарний ін-тут. Нац. академії оборони України. – Київ, 2003. – 261л. + Додатки: л. 188 - 261. – Бібліогр.: л.163 - 188
1231169
  Калениченко Руслан Арсенович Психологічне забезпечення ефективності професійної діяльності підрозділу охорони : Автореф. дис. ... канд. псих. наук: 19.00.03 / Калениченко Р.А.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1231170
  Раєвська Я.М. Психологічне забезпечення міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 053 ; 19.00.05 / Раєвська Яна Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 63 назви
1231171
  Кретчак О.М. Психологічне забезпечення оперативно-розшукової діяльності як фактор підвищення її ефективності в сучасних умовах // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал: спецвипуск / Луганський державний університет внутрішніх справ. – Луганськ, 2007. – № 1, ч. 1 : Удосконалення оперативної розробки об"єктів ОРД оперативними підрозділами орг. внутр. справ у сучасних умовах. – С. 132-136.
1231172
  Недвига О.В. Психологічне забезпечення професійної діяльності військовослужбовців-саперів в особливих умовах діяльності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.09 / Недвига Олег Вячеславович ; М-во оборони України, Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1231173
   Психологічне забезпечення професіогенезу фахівців торгівлі і сфери послуг : монографія / [М.С. Корольчук, В.М. Корольчук, О.В. Полунін та ін.] ; за заг. ред. М.С. Корольчука ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. – Київ : Київський національний торговельно-економічний університет, 2021. – 286, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-918-005-6
1231174
   Психологічне забезпечення психічного і фізичного здоров"я : Монографія / М.С. Корольчук, КрайнюкВ.М, А.Ф. Косенко, Т.І. та ін. Кочергіна; КНУТШ; Київський міжнародний ун-т;Киівський військовий гуманітарний інститут та ін.;За ред.М.С.Корольчука. – Киев : ІНКОС, 2002. – 272с. – ISBN 966-95894-5-2


  Одне з перших навчальних видань, в якому розкрито принципи й особливості соці-альної роботи як громадської категорії в рамках демократичного суспільства.
1231175
  Озерський І.В. Психологічне забезпечення роботи з кадрами в органах прокуратури України : монографія / Озерський І.В. – Полтава : Полтавський літератор, 2009. – 760 с. – ISBN 978-966-192-068-1
1231176
  Титаренко Т.М. Психологічне здоров"я особистості: засоби самодопомоги в умовах тривалої травматизації : монографія / Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціальної та політ. психології. – Кропивницький : Імекс-ЛТД, 2018. – 159, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 150-159. – ISBN 978-966-189-457-9
1231177
  Митник О.Я. Психологічне консультування : навч.-метод. посібник / О.Я. Митник, І.В. Томаржевська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ф-т педагогіки і психології, Каф. практ. психології. – Київ : Слово, 2016. – 123, [5] с. : іл., табл. – Слов. термінів з курсу "Психол. консультування": с. 108-124. – Бібліогр.: с. 104-107. – ISBN 978-966-194-252-2
1231178
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014-. – ISSN 2410-1249
Т. 2, № 1/2. – 2015. – 207 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1231179
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2014-. – ISSN 2410-1249
Т. 1, № 5. – 2016. – 102 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1231180
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; Голов. ред.: О.С. Кочарян ; Редкол.: О.Ф. Іванова, Н.П. Крейдун, В.І. Пономарьов [та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 6, Т. 2. – 2016. – 113 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1231181
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків : Петров В.В., 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 7, Т. 1. – 2017. – 98 с. – Резюме укр., англ., рос. мовами
1231182
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків : [б. в.], 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 9. – 2018. – 88, [1] с. – Резюме укр., англ. мовами
1231183
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Іванова О.Ф., Крейдун Н.П., Пономарьов В.І. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 10. – 2018. – 76, [4] с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231184
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Кочарян О.С. ; редкол.: Дімітріс Аргіропоулос, Бурлачук Л.Ф., Вірна Ж.П. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 11. – 2019. – 75, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231185
   Психологічне консультування і психотерапія = Психологическое консультирование и психотерапия = Psychological counseling and psychotherapy : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Д. Капоцца ; редкол.: Д. Аргіропоулос, Бондаренко О.Ф, Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Харків : Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2014-. – ISSN 2410-1249
Вип. 13. – 2020. – 98, [1] c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231186
  Сняданко І.І. Психологічне консультування студентів університету, які мають самоушкоджуючу поведінку // Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку : тези ХХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. з організаційної та екон. психології (1-3 червня 2017 р., м. Харків) / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.Г. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології [та ін.] ; за наук. ред. С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ ; Харків : Гуманітарний центр, 2017. – С. 102-103. – ISBN 978-617-7528-36-3
1231187
  Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція : Модульно-рейтинговий курс: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / І.М. Цимбалюк; Мін-во освіти і науки України. – Київ : Професіонал, 2005. – 656с. – ISBN 966-8556-83-6
1231188
  Цимбалюк І.М. Психологічне консультування та корекція : Навч. посібник. Модульно-рейтинговий курс / Цимбалюк І.М.; Мін-во освіти і науки України. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Професіонал, 2007. – 544с. – ISBN 966-8556-83-6
1231189
  Афанасьєва Н.Є. Психологічне консультування фахівців екстремального профілю: теорія методологія, практика : монографія / Н.Є. Афанасьєва ; Держ. служба України з надзвичайних ситуацій, Нац. ун-т цив. захисту України. – Харків : НУЦЗУ, 2017. – 315, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 263-294. – ISBN 978-617-7541-03-4
1231190
  Біловол О. Психологічне насильство як вид домашнього насильства // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Бакалінська О.О., Бобрик В.І., Вавженчук С.Я. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (302). – С. 215-221. – ISSN 2663-5313
1231191
  Колодійчук Ю.В. Психологічне насильство як соціально-педагогічна деструкція освітнього середовища вищої школи / Ю.В. Колодійчук, А.М. Семенкова // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського : журнал / Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського. – Одеса, 2020. – № 1 (130). – С. 137-144. – ISSN 2414-5076
1231192
  Бондаренко О.С. Психологічне насильство як форма домашнього насильства // Правові горизонти : науково-практичний юридичний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. ун-т, Навч.-наук. ін-т права ; редкол.: Гаруст Ю.В., Павленко Б.О., Айден Ульвіє [та ін.]. – Суми, 2019. – Вип. 16 (29). – С. 12-17. – ISSN 2519-2353
1231193
  Москалець В.П. Психологічне обгрунтування української національної школи / В.П. Москалець. – Львів, 1994. – 120с.
1231194
  Зеленько А.С. Психологічне обгрунтування утвердження комп"ютера як засобу вираження й оформлення свідомості сучасника (про перспективи розвитку науки) / А.С. Зеленько, О.А. Зеленько // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 29-33
1231195
  Буренко Т.М. Психологічне підгрунтя англомовного вибачення // Філологічні трактати : науковий журнал / Мін. освіти і науки України. – Суми ; Харків, 2011. – Т. 3, № 1. – С. 80-84. – Бібліогр.: Літ.: С. 83-84 ; 13 назв
1231196
  Синякова В.Б. Психологічне підгрунтя соціального супроводу створення та функціонування прийомної сім"ї // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2021. – С. 182-186. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 2 (49)). – ISSN 2524-0609
1231197
  М"ясоїд П.А. Психологічне пізнання : історія, логіка, психологія / П.А. М"ясоїд ; [голов. ред. А.С. Мнишенко]. – Київ : Либідь, 2016. – 558, [2] с. : іл. – Предм. указ.: с. 475-485. - Імен. покажч.: с. 486-494. - Пам"яті видатного укр. вченого, іст. й теорет. психології акад. В.А. Роменця присвяч. – Бібліогр.: с. 495-551. – ISBN 978-966-06-0711-8


  Зміст: Історичний аналіз психологічного пізнання ; Науковозначий аналіз психологічного пізнання ; Методологічний аналіз психологічного пізнання ; Л. С. Виготський: ідея опосередковування вищих форм психіки ; С. Л. Рубінштейн: ідея живої людини в ...
1231198
  М"ясоїд П. Психологічне пізнання як предмет історичного метатеоретичного аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – № 1 (63). – С. 64-90. – ISSN 1810-2131


  “Психологія є системою знань і водночас не є такою системою, і саме тому вона має можливість поступального руху як своєрідна дисципліна”. Володимир Роменець. Про видатного українського психолога, фундатора вітчизняної історико-психологічної науки, ...
1231199
  Надвинична Тетяна Психологічне проектування навчальних задач у контексті особистісно зорієнтованого навчання // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 3 (33). – С. 41-55. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1231200
  Нікітчук У.І. Психологічне тестування : навч.-метод. посіб. до курсу "Психодіагностика" для студентів спец. "Психологія" ф-ту політико-інформ. менеджменту / У.І. Нікітчук ; [Нац. ун-т "Острозька акад."], Каф. психології та педагогіки. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2015. – 119, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 75-77. – ISBN 978-617-7328-15-4
1231201
  Балла Е. Психологічний автопортрет ліричної героїні в поезії Ірини Жиленко // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" ; відп. ред. І.В. Сабадош ; редкол.: В.В. Барчан, Н.П. Бедзір, Л.О. Белей [та ін.]. – Ужгород, 2017. – Вип. 22. – С. 78-82
1231202
  Завадський С. Психологічний аналіз агресивної поведінки засуджених // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті аналізуються агресивна поведінка засуджених в умовах соціальної ізоляції. Розглядається аналіз причин і чинників, що зумовлюють виникнення і прояв агресивної поведінки у засуджених. В статье анализируется агрессивное поведение осужденных в ...
1231203
  Война М. Психологічний аналіз біографічних свідчень Цань Сюе в оповіданні "Хатинка на пагорбі" // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 50. – С. 70-78
1231204
  Малімон Л.Я. Психологічний аналіз взаємозв"язку особистісних якостей та функціональних умінь у структурі управлінської компетентності керівників місцевих органів виконавчої влади // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 241-245. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1231205
  Гулеватий А.А. Психологічний аналіз готовності викладача до організації взаємин між студентами / А.А. Гулеватий, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриваються особливості психологічної готовності викладачів до організації взаємин між студентами. Проводиться аналіз якостей викладача, які сприяють цьому. The specific peculiarities of the psychological readiness of university teachers ...
1231206
  Чайковська О.М. Психологічний аналіз динаміки професійного становлення майбутніх психологів // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2019. – Вип. 18, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2019 року. – С. 137-138
1231207
  Сушко А.І. Психологічний аналіз діяльності юриста в контексті теорії установки // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 168-176. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1231208
  Бриндіков Ю. Психологічний аналіз екстремальних ситуацій у роботі військових водіїв автотранспортних засобів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 29-32. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз екстремальних ситуацій у роботі військових водіїв автотранспортних засобів. The article provides analysis of emergencies that occur in the work of drivers of military vehicles.
1231209
  Арефіна Н.М. Психологічний аналіз емоційного стану особи у справах про відшкодування моральної шкоди, спричиненої смертю близької людини // Криміналістика і судова експертиза : міжвідомчий науково-методичний збірник / Київ. н.-д. ін-т судових експертиз М-ва юстиції України ; редкол.: Д.В. Журавльов, О.Г. Рувін, В.П. Колонюк [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 66. – С. 1005-1011. – ISSN 0130-2655


  Розглянуті особливості переживання особою втрати близької людини. Проаналізована специфіка психологічного дослідження протікання горювання в експертній практиці з урахуванням наявності додаткових психотравмуючих факторів, обумовлених втратою старих ...
1231210
  Трухан О. Психологічний аналіз життєвих цінностей студентів різних професійних напрямків // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 12 (129). – С.52-58
1231211
  Вінтонів М.І. Психологічний аналіз зв"язків когнітивних стилів та вербального інтелекту // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 26-31
1231212
  Гірняк А. Психологічний аналіз і систематика стилів освітньої взаємодії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 118-126. – ISSN 1810-2131


  У статті висвітлюється авторська типологія стилів освітньої взаємодії, котра критеріально розмежовує й систематизує їх 15 основних різновидів (демократичний, ліберальний, авторитарний; фасилітативний, модеративний, інгібітний; діалогічний, ...
1231213
  Підручна І.Б. Психологічний аналіз категорії життєвої перспективи особистості // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 204-213
1231214
  Вагабова А.О. Психологічний аналіз категорії переживання у зарубіжній та вітчизняній психології // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 67-73. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
1231215
  Вознюк А.В. Психологічний аналіз когнітивного компонента психологічної готовності керівників освітніх організацій до управління педагогічними працівниками // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2013. – С. 23-30. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 39). – ISSN 2072-4772
1231216
  Подоляк Л.Г. Психологічний аналіз конфліктів у педагогічній взаємодії, шляхи їх запобігання та стратегії вирішення / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 260-286. – ISBN 978-966-8019-00-8
1231217
  Мединська Ю. Психологічний аналіз кризи ідентичності українського суспільства / Ю. Мединська, Р. Гривул // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 3 (45). – С. С. 6-13. – ISSN 1810-2131
1231218
  Мартенко О. Психологічний аналіз кримінально - правових категорій: предмет та межі // Право України : Юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2004. – № 5. – С.78-83. – ISSN 0132-1331
1231219
  Гуменюк О.Г. Психологічний аналіз лідерства та його функцій в організаціях системи державного управління (теоретичний аспект) / О.Г. Гуменюк, Ю.Л. Бриндіков // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 4 (60). – С. 139-149. – ISSN 2078-9165
1231220
  Крайнікова Т. Психологічний аналіз матеріалів часопису "Життє і слово", редагованого І. Франком / Т. Крайнікова, Е. Крайніков // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2002. – Вип. 2. – С. 174-178. – ISBN 966-594-298-0
1231221
  Поплавська А.П. Психологічний аналіз методів нематеріального стимулювання персоналу / А.П. Поплавська, О.Г. Гамаль // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 97-103. – ISSN 2310-4368
1231222
  Ковальчук З.Я. Психологічний аналіз міжособистісної взаємодії вчителя із старшокласниками : монографія / З.Я. Ковальчук; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Львів, 2008. – 160с.
1231223
  Калашнік В.О. Психологічний аналіз мотиву та мети хуліганства // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 139-147.
1231224
  Малина О.Г. Психологічний аналіз негативних психоемоційних станів у професійній діяльності держслужбовців / О.Г. Малина, Є.О. Іванов // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 119-126. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4368
1231225
  Гринців М. Психологічний аналіз особливостей усвідомленої саморегуляції майбутніх практичних психологів у процесі навчально-професійної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 19-22. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано особливості розвитку усвідомленої саморегуляція у процесі навчально-професійної діяльності. Окреслено найважливіші функціональні ланки структури усвідомленої саморегуляції, а також основні чинники та умови розвитку усвідомленої ...
1231226
  Єфімова О.А. Психологічний аналіз переживання психотравмуючих ситуацій у спортивній діяльності / О.А. Єфімова, Т.С. Кириленко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 48-50. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Робота присвячена дослідженню основних характеристик психотравмуючих впливів у спортивній діяльності, що носить переважно екстремальний характер. У даному дослідженні вивчалися уявлення спортсменів про психотравмуючу ситуацію як про сукупність ...
1231227
  Котляревский Ю.Л. Психологічний аналіз побудови та експлуатації імітаційно-ігрових моделей : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Котляревский Ю.Л.; КУ им. Т.Шевченка. – К., 1992. – 25л.
1231228
  Омелаєнко Ігор Борисович Психологічний аналіз поведінки при різних типах невротичного конфлікту : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.04 / Омелаєнко Ігор Борисович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 252л. – Бібліогр.:л.168-199
1231229
  Абсалямова Л.М. Психологічний аналіз проблем харчової поведінки особистості // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 5-12. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1231230
  Мартенко О. Психологічний аналіз проблеми мотиву злочину // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2010. – № 9 (177). – С. 144-147
1231231
  Заіка Н.Ф. Психологічний аналіз професійної діяльності логістів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 55-58. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Зроблено психологічний аналіз професійної діяльності логістів. Виділено складові для опису технологічної специфіки, а також основні психологічні особливості професійної діяльності логіста. In the given article was made the psychological analysis of ...
1231232
  Платонов В. Психологічний аналіз професійної діяльності піротехнічних підрозділів ДСНС під час військових дій // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 51-61. – ISSN 2786-5541
1231233
  Харченко А.С. Психологічний аналіз професійної спрямованості студентів-педагогів // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2015. – № 1 (130). – С. 177-183. – ISSN 2311-8466


  Обгрунтовується необхідність психологічного вивчення творчо-гуманістичної спрямованості студентів-педагогів у процесі навчання у вищому навчальному закладі
1231234
  Павлюк О.Г. Психологічний аналіз становлення професійної "Я-концепції" майбутніх фахівців // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 110-114. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2310-4368
1231235
  Колісник О.Л. Психологічний аналіз стану дослідженості проблеми дезінформації у міжособистісному спілкуванні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 13-18. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянута у теоретичному аспекті проблема дезінформації як виду брехні в контексті світоглядних, морально-етичних проблем (співвідношення істини, правди, брехні), вона посідає важливе місце в структурі соціально-психологічного знання. ...
1231236
  Андрушко Я.С. Психологічний аналіз статевих особливостей кар"єрних орієнтацій у студентської молоді / Я.С. Андрушко, О.І. Михаць // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 85-95. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1231237
  Власова О.І. Психологічний аналіз структури і чинників розвитку соціальних здібностей за творами Григорія Сковороди // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 63-67. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  У статті шляхом системно структурного аналізу філософської спадщини Г.С. Сковороди доведено, що про соціальна спрямованість і розвинута соціальна перцепція, розроблені механізми самопізнання і саморегуляції, висока працездатність і оптимізм, ...
1231238
  Карамушка М.І. Психологічний аналіз сутності соціальної активності особистості, її основних видів та ролі у життєдіяльності особистості та суспільства / М.І. Карамушка, Т.В. Карамушка // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 78-84. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 57). – ISSN 2072-4772
1231239
  Данило Ю.Є. Психологічний аналіз та вплив екстремальних чинників професійної діяльності прикордонників на компоненти психологічної стійкості // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 72-77
1231240
  Богач О.В. Психологічний аналіз третього етапу процесу прийняття рішень у ситуаціях морального вибору / О.В. Богач, З.І. Висоцька // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 25-33. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1231241
  Тракалюк О.Л. Психологічний аналіз управлінської діяльності офіцера / О.Л. Тракалюк, В.А. Баранець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 93-95. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються сучасний стан управлінської діяльності офіцера. Розкрито вимоги до офіцера-керівника, виділено групи військових фахівців залежно від військово-професійної спрямованості. In the article the modern state of officer work management was ...
1231242
  Подоляк Л.Г. Психологічний аналіз учнів студентів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 156-188. – ISBN 978-966-8019-00-8
1231243
  Іщук В О. Психологічний аналіз уявлень студентів щодо домінуючого типу організаційної культури у вищому навчальному закладі державної форми власності // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Укр. асоц. організац. психологів та психологів праці. – Київ, 2015. – № 1. – С. 60-68
1231244
  Кузнецов О.І. Психологічний аналіз феномену віри у науковому пізнанні // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2017. – № 1 (11). – С. 289-297. – ISSN 2226-4078
1231245
  Скрипаченко Т.В. Психологічний аналіз феномену задоволеності життям // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 124-130. – ISSN 2310-4368
1231246
  Лукасевич О.А. Психологічний аналіз феномену чайлдфрі / О.А. Лукасевич, А.Р. Мітіна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2016. – № 2 (10). – С. 81-86. – ISSN 2310-4368
1231247
  Стеценко А. Психологічний аналіз фрустраціїних ситуацій // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 33 : Педагогіка. Психологія. Філософія. – С. 199-207. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1231248
  Трухан Оксана Психологічний аналіз ціннісного спричиненняполітичних стереотипів студентської молоді // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.137-142. – ISSN 1810-2131
1231249
  Кірєєва Уляна Психологічний аналіз Я-концепції у контексті самосвідомості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.120-130. – ISSN 1810-2131
1231250
  ІсмаіловаЛ.Б Психологічний аспект взаємодії і рівності суб"єктів кримінального судочинства // Вісник Академії адвокатури України : Науковий журнал / Академія адвокатури України. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 118-127.
1231251
  Сазонова Ю.Ф. Психологічний аспект естетичного сприйняття житлового середовища // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2015. – Вип. № 40. – С. 118-124. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2077-3455
1231252
  Прокопів Б. Психологічний аспект професійного відбору на службу в правоохоронні органи // Актуальні проблеми правознавства : збірник наукових праць / Тернопіл. нац. екон. ун-т, Юрид. ф-т ; голов. ред. Гречанюк С.К. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4 (12). – С. 263-267. – ISSN 2524-0129
1231253
  Скорікова Д.В. Психологічний аспект тексту // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2007. – Т. 28. – С. 170-175


  Поняття текст розглядається з точки зору психології того, хто його творить і сприймає. Також ідеться ідеться про саморозмноження текстів як вірусів. Досліджуються наукові погляди на текст як живий організм та продукт інтелектуальної діяльності ...
1231254
  Граб У. Психологічний вимір диригентської діяльності Мирослава Антоновича: за лаштунками тріумфу // Студії мистецтвознавчі / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського ; редкол.: Г.А. Скрипник, Р.В. Забашта, В.В. Кузик [та ін.]. – Київ, 2019. – Число 1 (65) : Театр. Музика. Кіно. – С. 51-57. – ISSN 1728-6875
1231255
  Центелевич Ю. Психологічний вимір діяльності страхового агента // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 50-53. – (Економіка ; вип. 106). – ISSN 1728-3817


  У статі визначається місце та роль страхового агента у страховій діяльності. Автор звертає увагу на необхідність ретельної розробки теоретико-методологічного підґрунтя підбору, розстановки та перепідготовки кадрів страхового бізнесу. The article ...
1231256
  Предко В.В. Психологічний вимір етнонаціональної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 100-107. – (Серія "Психологія" ; вип. 7). – ISSN 2415-7384
1231257
  Война М. Психологічний вимір новелістики Цань Сюе: самоаналіз як пошук істини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 76-85
1231258
  Сухенко Я.В. Психологічний відбір майбутніх психологів під час вступу до вишу // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Г.М. Бевз, Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 116-130. – (Серія "Соціальні та поведінкові науки" ; вип. 3 (32)). – ISSN 2218-7650


  У статті визначено найважливіші професійно-психологічні характеристики психолога. Обгрунтовано доцільність проведення психологічного відбору претендентів на навчання за напрямом підготовки "Психологія" у класичних, педагогічних університетах та ...
1231259
  Мирончак К.В. Психологічний вплив страху смерті на особистість // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 361-371. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1231260
  Бишевець О.В. Психологічний вплив у кримінальному провадженні: теорія і практика : монографія / О.В. Бишевець ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Істина, 2013. – 150, [1] с. – Бібліогр.: с. 140-150. – ISBN 978-966-8909-97-9
1231261
  Олексенко А.В. Психологічний вплив у нетрадиційних релігійних культах: філософсько-релігієзнавчий аспект // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 43. – С. 41-49
1231262
  Гончаренко В.Г. Психологічний вплив як елемент криміналістичної тактики / В.Г. Гончаренко, Ф.М. Сокиран // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 72-76. – (Юридичні науки ; Вип. 28)


  В статье на основе анализа общих понятий общения и общения в условиях уголовного судопроизводства показаны механизм психологического воздействия и его роль в выполнении задач, стоящих перед правоохранительными органами. Психологическое воздействие ...
1231263
  Яновська О.Г. Психологічний вплив як чинник ефективної діяльності прокурора та адвоката в змагальному кримінальному судочинстві // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – № 3. – С. 257-260
1231264
  Борзих Н.Е. Психологічний вплив: дефініція та ефекти // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 30-32. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Аналізується проблема дефініції переконуючого впливу. Визначається коло понять, які можна було б використати при побудові теоретичного апарату теорії впливу. Розглядаються ефекти, які можуть визначити ефективність переконуючого впливу.
1231265
  Мульована Л.І. Психологічний дебрифінг як метод групової психологічної корекції посттравматичних стресових розладів в учасників бойових дій // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 64-69
1231266
  Островська О.І. Психологічний діагноз в клініці параноїдної шизофренії : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Островська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 202л. – Дисертація. – Бібліогр. : л.181-202
1231267
  Островська О.І. Психологічний діагноз в клініці параноїдної шизофренії : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04. / островська О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 5 назв
1231268
  Шаповал О.Г. Психологічний елемент у жанровій структурі роману В. Голдінга "Злодюжка Мартін" // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 1 (113). – С. 223-229
1231269
  Присяжнюк М.М. Психологічний захист від маніпулятивного впливу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються поняття, базові стратегії та механізми психологічного захисту від маніпулятивного впливу. Наводяться способи вчасного виявлення спроби психологічної агресії та розпізнання загроз маніпулятивного впливу, а також пропонуються ...
1231270
  Болюк З.А. Психологічний захист учасників АТО / З.А. Болюк, Н.Б. Левицький // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2018. – № 1, січень. – С. 12-14
1231271
  Самойлов Олександр Психологічний зміст бойової підготовки у контексті діалогу двох логік // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 122-126. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1231272
  Шаптала Н. Психологічний зміст доказування у конституційному судовому процесі // Вісник Конституційного Суду України : загальнодержавне періодичне видання / Конституційний Суд України ; ред. рада: C. Шевчук, П. Стецюк, Ю. Барабаш [та ін.]. – Київ, 2018. – № 6. – С. 103-110. – ISSN 2310-6158
1231273
  Гусєв І.М. Психологічний зміст і можливості корекції особливостей політичної поведінки молоді, що належить до субкультури бідності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 62-70
1231274
  Кухар Т.В. Психологічний зміст комунікативних стратегій поведінки безробітних // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 178-188. – ISBN 978-966-8063-84-3
1231275
  Кузіна В.Д. Психологічний зміст перфекціонізму особистості офіцера // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 65-68
1231276
  Турчак О.М. Психологічний зміст поняття "мовленнєва тривожність" // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 14. – С. 129-139. – ISSN 2309-1797
1231277
  Білошиста А.В. Психологічний зміст прийняття рішень // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 114-116. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1231278
  Величко М. Психологічний зміст та основні причини виникнення мобінгу серед дітей середнього шкільного віку // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 21-24. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є аналіз проблеми виникнення мобінгу серед дітей підліткового віку та встановлення сутності причини його виникнення у шкільному середовищі, основних характеристик поняття, а також пошуку шляхів запобігання мобінгу. The article is an ...
1231279
  Рєзнік Т.І. Психологічний зміст труднощів у навчанні студентів-першокурсників // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.1-3
1231280
  Двойних К.Є. Психологічний інваріант формування техносфери суперетносів в умовах сучасної світової економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 11, листопад. – С. 19-23


  Суперетноси - це етнокультурні простори. "Суч. світова економіка розглядається як всеохоплюючий процес домінування в господар. діяльності семантичної складової над політекономічною". І тут принциповим інваріантом виступають світові етнічні процеси як ...
1231281
  Павлова І.О. Психологічний інструментарій брендингу сільських територій Південного регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України , ДУ "Ін-т регіон. дослід. ім. М.І. Долішнього НАН України" ; голов. ред. Кравців В.С. – Львів, 2017. – № 4 (86). – С. 84-90 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 1562-0905
1231282
   Психологічний інструментарій визначення рівня розвитку обдарованної особистості : метод. рекомендації / Акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [за ред. Р.О. Семенової]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – 160 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 157-159
1231283
  Бігун Н. Психологічний кабінет ділимося досвідом: від теорії до практики // Освіта : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2021. – 2-9 червня (№ 22/24). – С. 4
1231284
  Горобець О.В. Психологічний канон гідного завершення земного буття в тексті "Не плачте за мною ніколи" Марії Матіос // Таїни художнього тексту (до проблем поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – Вип. 14. – С. 53-61. – ISBN 978-966-551-315-5
1231285
  Шакуров Р.Х. Психологічний клімат в учительському колективі / Р.Х. Шакуров. – Киев : Знання, 1974. – 47 с.
1231286
  Шварп Н.В. Психологічний клімат як умова організації підвищення кваліфікації викладачів вищих навчальних закладів / Н.В. Шварп, В.Ю. Фесенко // Вісник післядипломної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. акад. пед. наук України ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т менеджменту освіти" ; голов. ред. В.В. Олійник ; редкол.: Н.М. Бібік, О.І. Бондарчук, Н.Ю. Волянюк [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 129-139. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 2 (31)). – ISSN 2218-7650


  Статтю присвячено проблемі вдосконалення психологічного забезпечення та необхідності підтримки на високому рівні психологічного клімату навчальної групи під час надання освітніх послуг у системі підвищення кваліфікації педагогічних і ...
1231287
  Баранчук В В. Психологічний контакт сутність і проблеми його встановлення на досудовому слідстві // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 252-260. – ISSN 0201-7245
1231288
  Федчун Н.О. Психологічний механізм злочинної поведінки при порушенні правил безпеки мореплавства // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукр. громадська організація "Майбутнє країни" ; Ужгород. нац. ун-т. – Київ, 2016. – № 2 (22). – С. 158-165. – ISSN 2306-9082
1231289
  Жовтянська Валерія Психологічний механізм функціонування метафори // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2009. – № 3 (37). – С.81-90. – ISSN 1810-2131
1231290
  Слободянюк М.А. Психологічний мікроклімат радянського підпілля Києва (1941-1943 рр.) // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта : науковий збірник : scientific collections / М-во освіти і науки України ; Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; голов. ред. С.А. Копилов ; редкол.: Л.В. Баженов, В.П. Газін, О.Є. Лисенко [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2018. – C. 264-270. – (Серія історична ; вип. 14). – ISSN 2309-7086
1231291
  Савицька О.В. Психологічний моніторинг розвитку методологічної компетентності студентів в умовах освітнього процесу закладу вищої освіти // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2021. – Вип. 20, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 2-3 березня 2021 року. – С. 133-134
1231292
  Наєнко М. Психологічний напрям в історичній школі // Українське літературознавство : Школи, напрями, тенденції / М.К. Наєнко. – Київ : Академія, 1997. – С. 109-129. – ISBN 966-580-009-4
1231293
  Колобков В.В. Психологічний напрямок у соціології / В.В. Колобков. – Харків, 1963. – 32с.
1231294
  Стогній Психологічний наратив повісті "Прокажена, або шумовини суспільності" Сильвестра Яричевського / Стогній, (Рибась) // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Баканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 46. – С. 261-272
1231295
  Помиткін Е. Психологічний опір пандемії через розвиток людського потенціалу // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 255-266. – ISBN 978-617-8016-45-6
1231296
  Папенко С.В. Психологічний паралелізм у піснях Наддніпрянщини // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології ; відп. ред. Г.Ф. Семенюк ; редкол.: Н.М. Гаєвська, О.А. Беканідзе, Ж.В. Некрашевич-Коротка [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (55). – С. 138-140
1231297
  Масловська Т.О. Психологічний паралелізм у поезіях В. Симоненка // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету : збірник наукових праць / Міжнародний гуманітарний університет. – Одеса, 2010. – С. 43-50. – (Філологія ; Вип. 1)
1231298
  Лапій М.М. Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та "Молодої Музи" : семантика й поетика / Марія Лапій ; НАН України, Ін-т Івана Франка. – Київ : Наукова думка, 2016. – 274, [2] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Проект "Наукова книга" ; (Молоді вчені)). – ISBN 978-966-00-1560-9
1231299
  Богучарова О.І. Психологічний підхід до вивчення суб"єктивних структур індивідуального досвіду переживання щодо здоров"я // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 100-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Досліджено проблему суб"єктивних структур індивідуального досвіду переживання щодо здоров"я - вірувань. Теоретичний аналіз вірувань показав, що ці утворення мають чіткі параметри в часі (сприятлива-несприятлива перспектива), які на рівні свідомості ...
1231300
  Нор В. Психологічний підхід до тлумачення поняття "моральна шкода" / В. Нор, О. Крикунов // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.523-530. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1231301
  Диса О.В. Психологічний погляд на проблему збереження здоров"я // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 92-99. – (Фізичне виховання, спорт і здоров"я людини ; вип. 6)
1231302
  Рарицький О. Психологічний портрет людини в "триванні на межі" (на матеріалі листів, спогадів, поезії В. Стуса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 33-35. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 12/13)


  Спогади, листи та вірші В.Стуса періоду "Палімпсестів" вимальовують психологічний портрет автора, в основі якого - опір несвободі, протидія внутрішньому поневоленню особистості, несприйняття світу неправди.
1231303
  Нестеренко Г.О. Психологічний портрет майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності / Г.О. Нестеренко, Н.В. Отрох // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2015. – № 3. – С .68-74. – ISSN 2409-9805


  Наведено результати емпіричного дослідження психологічних характеристик студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність"
1231304
  Кругла Т.О. Психологічний портрет сімейного конфлікту // Медсестринство : український науково-практичний журнал. – Тернопіль, 2017. – № 3
1231305
  Николюк Т. Психологічний портрет творчої особистості у повісті Володимира Даниленка "Сонечко моє, чорне й волохате" // Актуальні проблеми української літератури і фольклору : науковий збірник / М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т, Кафедра історії укр. літератури і фольклористики. – Донецьк, 2014. – Вип. 21/22. – С. 27-34. – ISSN 2308-1902
1231306
  Горбань А. Психологічний портрет юриста / А. Горбань, Ю. Задорожний, О. Галиця // Юридична газета. – Київ, 2012. – 18 грудня (№ 51)


  "... Особливості використання юристом у своїй діяльності психологічних прийомів".
1231307
  Бачинська О. Психологічний портрет як складова формування цілісного образу (на матеріалі роману "Квіти для Елджернона" Деніела Кіза) // Сучасні дослідження з лінгвістики, літературознавства і міжкультурної комунікації : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. / Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; [редкол.: О.А. Бігун, Я.Т. Билиця, Я.В. Бистров та ін.]. – Івано-Франківськ : Кушнір Г.М., 2021. – С. 201-204. – ISBN 978-617-7926-22-0


  Деніел Кіз (1927-2014) - американський письменник. Відомий як автор науково-фантастичного роману «Квіти для Елджернона». 2001 року отримав звання «Заслуженого автора фантастики» від «Американського товариства письменників-фантастів».
1231308
  Мацюк В. Психологічний потенціал успішної особистості / В. Мацюк, О.В. Білоус // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 227-228
1231309
  Кобець О.В. Психологічний профіль особистості працівника прокуратури // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 1 (44). – С. 93-98
1231310
  Черенщикова Д.В. Психологічний репертуар програми оптимізації педагогічного спілкування науково-педагогічних працівників у форматі позитивної психотерапії // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2014. – № 4 (38). – С. 143-153. – ISSN 2312-5993
1231311
   Психологічний ресурс простору вищої освіти : збірник наукових праць. – Київ : КИТ, 1997-. – ISBN 978-966-8550-48-5
Вип. 2 : До 10-річчя створення кафедри психології і педагогіки. – 2007. – резюме укр., рос., англ. мовами
1231312
  Бутузова Л.П. Психологічний ретроспективний аналіз уявлень майбутніх педагогів про шкільний булінг // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2018. – Вип. № 3 (37). – С. 3-8
1231313
  Приходько Ю.О. Психологічний словник-довідник : навч. посібник для студентів ВНЗ / Приходько Ю.О., Юрченко В.І. ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ : Каравела, 2016. – 327, [1] с. : портр. – Предм. покажчик: с. 311-327. – Бібліогр.: с. 301-302. – ISBN 978-966-2229-24-0
1231314
   Психологічний словник. – Київ : Вища школа, 1982. – 215с.
1231315
  Степанова Є.І. Психологічний стан дітей, які перебували на карантині з приводу пандемії COVID-19 / Є.І. Степанова, В.А. Позниш, В.Ю. Вдовенко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: M. Poshyvanyk Caubill, С. Вознесенський, Д. Корнєєв [та ін.]. – Київ, 2021. – № 3 (100). – С. 49-55 : рис., фото. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2077-7477
1231316
  Дронова В.Л. Психологічний стан пацієнток у до- та післяопераційному періодах з гінекологічною та хірургічною патологією, методи його визначення (літературний огляд праць) / В.Л. Дронова, О.І. Дронов, Р.С. Теслюк // Перинатологія та педіатрія : науково-практичний журнал / Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т педіатрії , акушерства і гінекології" ; голов. ред. Лук"янова О.М. ; редкол.: Абатуров О.Є., Айсберг Ю.Р., Бережний В.В. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (69). – С. 65-69. – ISSN 1992-5891
1231317
  Баранова М.В. Психологічний стрес як складова посттравматичного розладу // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 108-110. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1231318
  Титова Т.Є. Психологічний супровід адаптації першокурсників до навчання у виші / Т.Є. Титова, К.П. Крикля // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 161-170. – ISSN 2226-4078


  У статті розглядаються питання адаптації до навчання та особистісного адаптаційного потенціалу студентів-першокурсників. Обгрунтовується необхідність здійснення психологічного супроводу адаптації студентів першого року навчання. Описується програма ...
1231319
  Недвига О.В. Психологічний супровід військовослужбовців-саперів під час виконання бойового завдання // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2016. – № 1 (47). – С. 100-107
1231320
   Психологічний супровід інклюзивної освіти : підручник / [М.Г. Буйняк та ін.]. ; за заг. ред. Т.О. Докучиної ; М-во освіти і науки України, Кам"янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський : Кам"янець-Подільський національний укніверситет імені Івана Огієнка, 2020. – 171, [1] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 166-168. - Імен. покажч.: с. 169-170. – Бібліогр.: с. 154-165. – ISBN 978-966-643-093-2
1231321
  Корніяка О.М. Психологічний супровід професійного самоздійснення викладача вищої школи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 18-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються основні способи та засоби психологічного сприяння процесу самоздійснення викладача вищої школи. В статье анализируются способы и средства психологического сопровождения процесса профессионального самоосуществления преподавателя ...
1231322
  Костенко Т.М. Психологічний супровід сімей осіб з інвалідністю по зору // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; за заг. ред.: І.Ф. Прокопенка, С.Т. Золотухіної ; редкол.: Гриньова В.М., Жарновникова О.А., Золотухіна С.Т. [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 63. – С. 92-102. – Бібліогр.: 8 назв. – ISBN 978-617-7384-96-9. – ISSN 2312-2471
1231323
  Балла Е. Психологічний тип наратора в лірико-пейзажних новелах Є.Гуцала "Концентричні кола осені" та "Прелюдія весни" // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства / Мін. освіти і науки України; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2005. – Вип. 9 : Українська література в загальноєвропейському контексті. Матеріали Міжнародної наукової конференції 10-12 жовтня 2005 р.Ужгород. – С. 9-12. – ISBN 966-8110-14-5
1231324
  Дергунова О.І. Психологічний тип праворозуміння: теоретичні основи генезису і трансформацій : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Дергунова Ольга Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1231325
  Шапар В.Б. Психологічний тлумачний словник : Близько 2500 термінів / В.Б. Шапар. – Харків : Прапор, 2004. – 640с. – ISBN 966-7880-85-0
1231326
  Павлик Н. Психологічний тренінг як умова формування педагогом рис власного характеру // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 7/8. – С. 37-47. – ISSN 0130-7037
1231327
   Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISBN 978-966-189-359-6
№ 1 (1). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231328
   Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ. – ISBN 978-966-189-358-9
№ 2 (2). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231329
  Мельник В. Психологічний, пневматологічний і аксіологічні аспекти Берестецької битви // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 47-55
1231330
  Милиця К.М. Психологічні акцентуації у хворих із метаболічним синдромом та ожирінням // Вісник наукових досліджень ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України" : науково-практичний журнал / "Тернопільський державний медичний університет ім. Горбачевського І.Я. МОЗ України" ДВНЗ. – Тернопіль, 2016. – № 3 (84). – С. 21-24. – ISSN 1681-276Х


  "...У роботі відтворено психологічний портрет пацієнтів із метаболічним синдромом та ожирінням на підставі анкетування 212 хворих за коротким опитувальником ВOОЗ для оцінки якості життя (WHOQOL – BREF) методикою Айзенка. Виявлено, що в міру ...
1231331
  Богацький П. Психологічні арабески : новели // Дзвін : щомісячний літературно-мистецький та громадсько-політичний часопис / Нац. спілка письменників України ; голов. ред. Ю. Коваль ; редкол.: С. Антонишин, Р. Горак, Р. Дідула [та ін.]. – Львів, 2018. – № 10 (888), жовтень. – С. 64-95. – ISSN 0868-4790-8
1231332
  Шейко А.О. Психологічні аспекти адаптації студентів-іноземців до навчання в Україні // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 437-443. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 2). – ISSN 2072-4772
1231333
  Давиденко В.М. Психологічні аспекти вживання алкоголю та стулені алкогольного сп"яніння // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 147-149. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Йдеться про вживання алкоголю, про поняття дози вживання алкоголю та ступенів алкогольного сп"яніння.
1231334
   Психологічні аспекти викладання дисципліни анатомії людини в медичних університетах / А.С. Головацький, В.Г. Черкасов, І.В. Дзевульська, І.О. Тимошенко, О.І. Ковальчук // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2015. – C. 162-165. – (Серія " Медицина" ; вип. 2 (52))
1231335
  Авдєєва І. Психологічні аспекти двомовності та двомовної освіти: за і проти / І. Авдєєва, Ж. Слюсар // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 10 (85). – С. 18-23
1231336
  Макаренко Н.Г. Психологічні аспекти девіантної поведінки військовослужбовців // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 47-53. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 1)


  Розглядається поняття "девіантна поведінка військовослужбовця", аналізуються психологічні аспекти цього феномену: соціально-вікові, колективно-біологічні, соціологічний, індивідуально-біологічний та інші, взаємозалежність форм девіантної поведінки та ...
1231337
  Гріньова О.М. Психологічні аспекти дослідження феномена проектування життєвого шляху особистості // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 2 (2). – С. 30-35. – ISBN 978-966-189-358-9
1231338
  Синчук О.В. Психологічні аспекти досудового розслідування злочинів // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : збірник наукових праць / М-во юстиції України; Нац. наук. центр "Ін-т судових експертиз ім. М.С. Бокаріуса" ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; редкол.: О.М. Клюєв, В.Ю. Шепітько, Е.Б. Сімакова-Єфремян [та ін.]. – Харків, 2020. – Вип. 22. – С. 52-59. – ISSN 1993-0917
1231339
  Лисюк Т.В. Психологічні аспекти екскурсійної діяльності / Т.В. Лисюк, Н.О. Козак, Н.В. Прокопчук // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 2. – С. 151-154. – ISBN 978-9934-571-33-6
1231340
  Шийчук А.О. Психологічні аспекти ефективності впливу реклами на людину // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 179-181. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1231341
  Ткаченко Ю.Ю. Психологічні аспекти забезпечення безпеки діяльності у гірському туризмі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 265-267
1231342
  Галецька І. Психологічні аспекти здоров"я // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.428-437. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1231343
  Починок Ю.М. Психологічні аспекти інтегративного підходу інклюзивної освіти у міжнародному контексті // Трансформаційні процеси в освіті та медицині: вітчизняний та зарубіжний контекст : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. (12-13 жовт. 2018 р.) / М-во охорони здоров"я України, ДВНЗ "Тернопіл. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України", Навч.-наук. ін-т моделювання та аналізу патолог. процесів, Каф. інозем. мов [та ін. ; редкол.: М.М. Корда та ін.]. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2018. – С. 177-179
1231344
  Алещенко В. Психологічні аспекти інформаційної війни // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 27-31. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
1231345
  Потапчук Є.М. Психологічні аспекти кадрової роботи з персоналом Державної Прикордонної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 56-58. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 22). – ISSN 1728-3817


  У статті визначені суть, вміст і психологічні особливості кадрової роботи з персоналом в Державної Прикордонної служби України. Психологічні основи кадрової роботи з персоналом виявляються в таких аспектах як: професійний (залучення до служби ...
1231346
  Майорчак Н.М. Психологічні аспекти категорії брехні у роботах українських і зарубіжних учених // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 96-104. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1231347
  Швалб Ю. Психологічні аспекти компетентнісного підходу в освіті // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 1. – С. 31-37. – ISSN 1682-2366
1231348
  Розкошний А.П. Психологічні аспекти конфлікту // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 124-129. – ISBN 966-628-108-8
1231349
  Лозинський О.М. Психологічні аспекти корупційних тенденцій у контексті політичної культури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 353-362. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1231350
  Михида С. Психологічні аспекти креативності // Наукові записки : Studia in honoren. Видається з нагоди 70-річчя від дня народж. д-ра філол. наук, проф. Г.Д. Клочека / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 214-221. – (Серія: Філологічні науки ; вип. 114). – ISBN 966-8089-24-3
1231351
  Опрятний С. Психологічні аспекти мотиваії вивчення іноземної мови державними службовцями / С. Опрятний, В. Протасова // Актуальні проблеми державного управління : Збірник наукових праць / Дніпропетр.регіональний ін-т держ. упр.; НАДУ. – Дніпропетровськ, 2005. – Вип. 2. – С. 238-246
1231352
  Галиця О. Психологічні аспекти навчального процесу у вищих навчальних закладах // Вища школа : науково-практичне видання / МОНМС. – Київ, 2013. – № 1 (103). – С. 48-56. – ISSN 1682-2366
1231353
  Шарманська В. Психологічні аспекти обліко-аналітичної діяльності / В. Шарманська, З. Головко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 27-30. – (Економіка ; Вип. 110). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема психологічної складової обліково-аналітичної і аудиторської видів діяльності з позиції пізнавальної складності обліково-аналітичної інформації, з позиції джерела даних, з позиції користувача інформації, з позиції ...
1231354
  Ковальчук А.М. Психологічні аспекти оцінки соціальної молодіжної реклами з профілактики негативних явищ та пропаганди здорового способу життя // Журнал практикующего психолога / Киевский национальный лингвистический университет. – Київ, 2001. – № 7. – С.108-113
1231355
  Невмержицький В.М. Психологічні аспекти патріотизму в умовах воєнних дій // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 197-202
1231356
  Ставицький О. Психологічні аспекти патріотичного виховання особистості / О. Ставицький, В. Мірошніченко // Домінантні аспекти виховання еліти української нації : колективна монографія / Г.Ф. Пономарьова, А.А. Харківська, Л.О. Петриченко, О.О. Бабакіна, Я.В. та ін. Павлов. – Харків : Бровін О.В., 2021. – С. 318-338. – ISBN 978-617-8009-59-5
1231357
  Онаць О. Психологічні аспекти педагогіки партнерської взаємодії в закладах освіти в підручнику для керівника / О. Онаць, А. Данко // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Арістова Н. [та ін.]. – Київ, 2022. – Вип. 28. – С. 172-184. – ISSN 2411-1309
1231358
  Чугаєва Н.Ю. Психологічні аспекти педагогічної інтеракції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 109-111. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Присвячено психологічним аспектам педагогічної інтеракції викладача та групи студентів як чиннику соціалізації студентів. Аналізуються психологічні особливості діяльності педагога-наставника як складової навчально-виховного процесу студентів. ...
1231359
  Губенко О.В. Психологічні аспекти політичного екстремізму // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 5 (146). – С. 74-80
1231360
  Северинюк В.М. Психологічні аспекти політичного конформізму і нонконформізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 36. – С. 101-115
1231361
  Козирєв М.П. Психологічні аспекти політичного тероризму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – C. 52-62. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1231362
  Мельніченко О. Психологічні аспекти прийняття споживачем інформації в рекламі // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2018. – № 2 (50). – С. 82-86. – ISSN 2617-6858


  "У статті досліджено класифікацію типів людей у ставленні до нововведень, фактори та етапи прийняття нововведень, рівні психологічного впливу реклами, мотиви, що використовуються у рекламних зверненнях, психологічні закономірності прийняття та ...
1231363
  Горошко Л. Психологічні аспекти проблеми активного пошуку роботи безробітними особами // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 16-20
1231364
  Солодовнікова Х.К. Психологічні аспекти проблеми тероризму в працях сучасних науковців // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 284-289


  Дана стаття присвячена дослідженню психологічних особливостей тероризму в працях сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених.
1231365
  Колосович О.С. Психологічні аспекти професійної діяльності молодих офіцерів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 277-285. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1231366
  Федоришин Б.О. Психологічні аспекти профорієнтації учнів / Б.О. Федоришин. – Київ, 1976. – 47 с.
1231367
  Золотухіна В.В. Психологічні аспекти релігійної свідомості // Софія : гуманітарно-релігієзнавчий вісник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Видавничо-полігр. центр "Київський ун-т". – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016. – № 3 (7)


  Запропонована спроба розглянути феномен релігійної свідомості через призму психоаналітичного та феноменологічного підходів. В основі такого розгляду була використана наступна структура свідомості в авторській адаптації: сенсорна властивість, перцепція, ...
1231368
  Андрусишин Ю. Психологічні аспекти розвитку емоційно-вольової стійкості особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 11-14. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (34)). – ISSN 1728-3817


  У представленій статті на основі обґрунтованих теоретичних положень представлено програму розвитку емоційно-вольової стійкості особистості, що включає комплекс тренувальних вправ, розроблений з урахуванням поняття й структури емоційно-вольової ...
1231369
  Бабенко О. Психологічні аспекти розвитку креативних здібностей студентів на заняттях з менеджменту / О. Бабенко, М. Данильченко // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 6 (92). – С. 252-269. – ISSN 2077-1827
1231370
  Рєпнова Т. Психологічні аспекти самореалізації соціально вразливих категорій молоді, економічно постраждалих в умовах карантину через поширення епідемії COVID-19 / Т. Рєпнова, О. Загороднюк, Є. Циганов // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 65-71. – ISBN 978-617-7768-14-1
1231371
  Тітов І.Г. Психологічні аспекти світогляду особистості // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 11 (152). – С. 2-5
1231372
  Мацегора Я.В. Психологічні аспекти скоєння суїцидів військовослужбовцями: систематизація досліджень / Я.В. Мацегора, І.І. Приходько // Честь і закон : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. Нац. гвардії України ; редкол.: Бєлай С.В., Бацамут В.М., Бондаренко О.Г. [та ін.]. – Харків, 2020. – № 4 (75). – С. 86-95. – ISSN 2078-7480
1231373
  Дацишина І.А. Психологічні аспекти смислу життя // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 32-35. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 6)


  Статтю присвячено вічній проблемі - пошуку смислу життя. Акцентується на характеристиці смислу життя як особливої психологічної реальності. Коротко розглянуто питання про смисл життя у розрізі філософсько-етичних проблем, що є необхідним при сучасному ...
1231374
  Максимова Н. Психологічні аспекти соціальної роботи з профілактики насильства в родині // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 77-81. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуто психологічні аспекти соціальної роботи з профілактики насильства в родині. Доведено, що за своєю психологічною сутністю відчуття агресора і жертви є подібними. Виявлено феномен викривлення атрибуції відповідальності за ситуацію ...
1231375
  Уралова Л. Психологічні аспекти спілкування // Страхова справа : науково-практичний журнал / Укр. н-д. ін-т "Права та економічних досліджень". – Київ, 2010. – № 1. – С. 60. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1810-7923
1231376
  Гребенюк М. Психологічні аспекти спілкування охоронця з особами, що перебувають у небезпечних психічних станах // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія" ; голов. ред. Калаур І.Р. ; редкол.: Васильєва В.А., Коструба А.В., Кот О.О. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 12 (298). – С. 207-212. – ISSN 2663-5313
1231377
  Ярема Н.Ю. Психологічні аспекти спілкування працівників поліції з постраждалими від насильства / Н.Ю. Ярема, І.І. Пампура // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 240-246. – ISSN 2072-8670
1231378
  Гоян В. Психологічні аспекти сприймання глядачем екранного персонажа в аудіовізуальній комунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 38-41. – (Журналістика ; вип. 16). – ISSN 1728-3817


  У статті зосереджену увагу на основних аспектах психології сприймання екранної особистості в процесі аудіовізуальної комунікації, розглядається специфіка комунікативного зв"язку між телевізійним персонажем і глядачем, дається визначення поняття ...
1231379
  Кочеткова І. Психологічні аспекти сприйняття міського простору туристом / І. Кочеткова, О. Любіцева // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 121-123. – ISBN 978-617-674-059-9
1231380
  Дячок О.В. Психологічні аспекти сприйняття та переживання самотності підлітками // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 44-46
1231381
  Широбоков Ю.М. Психологічні аспекти творчої діяльності військовополонених в умовах гібридної війни // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 268-278. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1231382
   Психологічні аспекти уявлення про власну жадібність та її оцінка у інших / С. Яновська, П. Севост"янов, Р. Туренко, І. Закутня // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 3 (188). – С. 5-11. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті досліджено особливості зв"язку самооцінки жадібності людини та її оцінки в інших. Використано методи семантичного диференціалу, незавершених речень та методика дослідження семантичного простору поняття "жадібність". Досліджено 148 молодих ...
1231383
  Зарічанський О. Психологічні аспекти формування лідерських якостей у професійній підготовці майбутніх офіцерів-лідерів / О. Зарічанський, О. Голуб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 19-22. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (47)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто лідерство як внутрішній стан особистості, яка спрямована на досягнення успіху, глибоко вмотивована, веде активне діяльнісне життя, упевнена у своїх рішеннях і діях. Установлено, що лідер виконує функції інтеграції та цілеспрямування ...
1231384
  Каменюк Ю. Психологічні аспекти формування моделі патріотичного виховання курсантів в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 28-33. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
1231385
  Луцький М.І. Психологічні аспекти формування професійної культури юристів в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 68-71.
1231386
  Васютинський В.О. Психологічні аспекти ціннісного порозуміння українців в умовах воєнного конфлікту // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 3-14. – ISSN 2411-1449
1231387
  Ковальова У.В. Психологічні аспекти штучного переривання вагітності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 53-56. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 9)


  Наведено огляд досліджень динаміки психічного стану й особливостей особистості жінки в зв"язку із ситуацією штучного аборту. Намічено шляхи дослідження з метою профілактики і корекції психічних змін у різних контингентів пацієнток, які зробили аборт.
1231388
  Абсалямова Л.М. Психологічні аспекти якості життя невротизованої особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д., ; редкол.: Моляко В.О., Балл Г.О., Карамушка Л.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 5-13. – (Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія ; т. 10, вип. 30). – ISSN 2072-4772
1231389
  Висоцька О. Психологічні бар"єри під час вивчення іноземних мов: передумови формування та організація подолання // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – Вип. 128. – С. 285-291. – ISSN 2078-340X
1231390
  Белова А. Психологічні бестселери: лінгвістичний погляд // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; редкол.: Чередниченко О.І., Бєлова А.Д., Карабан В.І. [та ін.]. – Київ, 2004. – Вип. 11, кн. 1. – С. 44-51. – Бібліогр.: Літ.: С. 50-51; 29 назв. – ISBN 966-7825-79-5
1231391
  Вус В.І. Психологічні виміри англомовного освітнього простору в Україні // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дмпломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин" : (Київ, 3 черв. 2016 р.) : зб. наук. праць / "Іноземна мова професійного спрямування як складова підготовки дипломатів та фахівців у сфері зовнішніх зносин", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Дипломатична академія України при МЗС України, 2016. – С. 31-34. – ISBN 978-617-7037-08-7
1231392
  Хайрулін О. Психологічні виміри ігрового моделювання у військовій справі // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. ; редкол.: Я. Бугерко, Л. Журавльова, О. Завгородня [та ін.]. – Тернопіль, 2018. – № 1/2 (71/72). – C. 83-106. – ISSN 1810-2131
1231393
  Заболотна В. Психологічні виміри когнітивних структур організаційної етики // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 30-33. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  Констатація присутності в українському суспільстві масової моральної аномії як негативного явища спрямовує на більш поглиблене вивчення психологічних процесів прийняття людиною ціннісно-нормативних настанов, які обумовлюють наявність соціально-типової ...
1231394
  Осадько О.Ю. Психологічні виміри спілкування як простору саморозвитку особливості // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 32 (35). – С. 174-184
1231395
  Васютинський В.О. Психологічні виміри спільноти : монографія / Вадим Васютинський ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Золоті Ворота, 2010. – 119, [1] с. – Бібліогр.: с. 117-119. – ISBN 978-966-2246-06-3
1231396
  Зіньковський Ю.Ф. Психологічні властивості фахівця як умова його професійної успішності / Ю.Ф. Зіньковський, Г.О. Мірських // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Нац. акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса" ; голов. ред. В.Г. Кремень. – Київ, 2018. – № 2 (99). – С. 53-59. – ISSN 2304-06294
1231397
  Лозинський О.М. Психологічні впливи політичної корупції на історичний розвиток стародавніх Афін і Риму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 41-53. – (Серія психологічна ; Вип. 2)
1231398
  Радчук В.М. Психологічні деремінанти конфліктної поведінки особистості. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.ю01 / Радчук В.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 2000. – 20л.
1231399
  Жовтянська В.В. Психологічні детермінанти амбвівалентних проявів націоналізму та патріотизму // Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2016. – Вип. 9. – С. 72-87
1231400
  Успенський Володимир Психологічні детермінанти відображення індивідуальності людини у портретному мистецтві // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 1 (39). – С.143-150. – ISSN 1810-2131
1231401
   Психологічні детермінанти життєвих цінностей студентської молоді : Звіт про НДР (закл.). – Київ, 2005. – 205с. : 5 рис, 27 таб. – Бібліогр.: 80 дж.


  Предмет дослідження: ціннісно-смислова сфера особистості. Об"єкт дослідження: індивідуально-типологічні детермінанти особистості у студентської молоді. Мета роботи: Дослідження проводиться із метою встановлення індивідуально-типологічних детермінант ...
1231402
  Юрчинська Г.К. Психологічні детермінанти здатності особистості до інтимних стосунків // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 149-154. – ISBN 978-966-651-861-9


  Стаття присвячена визначенню об"ективних та суб"єктивних детермінант цінності інтимності. Наводиться якісний аналіз результатів практики з психодрами.
1231403
  Радчук Валентина Миколаївна Психологічні детермінанти конфліктної поведінки особистості : 19.00.01 : Дис. ... канд. псих. наук / Радчук Валентина Миколаївна. – Київ, 2000. – 207 л. – Бібліогр. : л. 147-167
1231404
  Мельник Я. Психологічні детермінанти міжособистісних конфліктів (по вертикалі) у військовому підрозділі // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 348-349
1231405
  Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" : Дис. ... канд. психолог. наук. Спец. 19.00.03 - психологія праці, інженерна психологія / Кириленко О.А.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 190с. – Бібліогр.: л. 160-173
1231406
  Кириленко О.А. Психологічні детермінанти професійного стресу у представників професії типу "людина - людина" : автореф. дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.03 / Кириленко О.А.; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1231407
  Царькова О. Психологічні детермінанти ресоціалізації засуджених як один із важливих напрямів профілактики рецидивної злочинності / О. Царькова, Г. Варіна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 87-90. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу детермінант успішного становлення і функціонування системи ресоціалізації засуджених. Визначено, що одним із найважливіших аспектів повернення осіб, які відбувають покарання, до повноцінного життя в суспільстві є відтворення у них ...
1231408
  Шевченко Н.Ф. Психологічні детермінанти трансформації особистісного смислу професійної діяльності = Psychological determinants of professional activity"s personal sense transformation : монографія / Н.Ф. Шевченко, С.С. Бабич ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 165, [1] с. : іл., табл. – Другий тит. арк. та зміст парал. англ. – Бібліогр.: с. 149-164. – ISBN 978-966-599-444-2
1231409
  Бех І.Д. Психологічні джерела виховної майстерності : навч. посіб. / І.Д. Бех. – Київ : Академвидав, 2009. – 248 с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-79-3
1231410
  Дарвішов Н. Психологічні диспозиції, що регулюють процес прийняття рішення в осіб із залежністю від психоактивних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 36-40. – (Психологія ; вип. 1 (10)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена дослідженню специфіки вияву особистісних диспозицій, що регулюють процес прийняття рішення у осіб із залежністю від психоактивних речовин. Шляхом порівняння двох груп: залежних від психоактивних речовин та осіб без залежності, згідно ...
1231411
  Буровська І. Психологічні дослідження мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 6-9. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Виокремлено головні напрями дослідження психологічних особливостей осіб, хворих на цукровий діабет. Проведено теоретичний аналіз сучасних психологічних досліджень мотиваційно-смислової сфери у хворих на цукровий діабет. Описано особливості ...
1231412
  Крайніков Е.В. Психологічні дослідження особистості хворих на психосоматози у сучасній психосоматиці // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 123-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1231413
  Занюк Сергій Степанович Психологічні закономірності керування мотивацією учіння студентської молоді : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.07 / Занюк С.С.; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 14 назв.
1231414
   Психологічні закономірності розвитку духовності особистості : монографія / М.Й. Боришевський [та ін. ; за заг. ред. М.Й. Боришевського] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. психології особистості ім. П.Р. Чамати. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 198, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-644-195-2
1231415
  Льовочкіна А.М. Психологічні засади вимірювання екологічної свідомості // Проблеми емпіричних досліджень у психології / Київський нац. ун. ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; редкол.: Маноха І.П., Український Я.І., Бурлачук Л.Ф. [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 3. – С. 36-43
1231416
   Психологічні засади гуманізації загальної середньої освіти : Збірник статей. – Рівне, 1995. – 62с.
1231417
  Примачок Л.Л. Психологічні засади дослідження процесу професійного становлення особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 93-99. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1231418
  Жовтянська В.В. Психологічні засади моделювання як методичного напряму соціальної прогностики // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 48 (51). – С. 9-15. – ISSN 2309-8287
1231419
  Гальцева Т.О. Психологічні засади навчальної самоефективності дорослих в умовах неперервної освіти : дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Гальцева Тетяна Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 487 арк. – Додатки: арк. 449-487. – Бібліогр.: арк. 407-448
1231420
  Гальцева Т.О. Психологічні засади навчальної самоефективності дорослих в умовах неперервної освіти : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Гальцева Тетяна Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 36 с. – Бібліогр.: 33 назви
1231421
  Мась Н.М. Психологічні засади особистісно-орієнтованого навчання майбутніх психологів на основі компетентного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 107-110. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається модель підготовки майбутнього компетентного психолога з урахуванням найбільш повного розкриття потенційних можливостей особистості In the article the model of training of competent future psychologist is examined taking into ...
1231422
  Макаренко Л.П. Психологічні засади політичного лідерства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 42. – С. 125-136
1231423
  Тичина Д.М. Психологічні засади попередження корисливої злочинності неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 127-136.
1231424
  Сафін О. Психологічні засади протидії тероризму в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 12/13). – ISSN 1728-3817


  Обговорюються проблеми створення необхідних психологічних засад протидії тероризму в Україні. Пропонуються першочергові заходи у обраному напрямку. Discussed the problems of creation the psychological basises of counteraction to terrorism in Ukraine. ...
1231425
  Бойко-Бузиль Психологічні засади професійного та особистісного становлення керівників органів і підрозділів МВС України : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.06 / Бойко-Бузиль Юлія Юріївна ; М-во внутр. справ, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 43 с. – Бібліогр.: 53 назви
1231426
  Боднар В.Є. Психологічні засади профілактики насильства в сім"ї // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 223-230.
1231427
  Швалб Ю.М. Психологічні засади соціального благополуччя особистості в зрілому віці // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 314-331. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 47). – ISSN 2072-4772
1231428
  Осьодло В.І. Психологічні засади становлення суб"єкта військово-професійної діяльності : автореф. дис. ... д-ра псих. наук : 19.00.01 / Осьодло Василь Ілліч ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 40 с. – Бібліогр.: 57 назв
1231429
  Антоненко Т.Л. Психологічні засади становлення ціннісно-смислової сфери особистості майбутнього фахівця : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Антоненко Тетяна Леонардівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 41 с. – Бібліогр.: 61 назва
1231430
  Подоляк Л.Г. Психологічні засади управління навчальним процесом у вищій школі / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 129-155. – ISBN 978-966-8019-00-8
1231431
  Товканець О.С. Психологічні засади управлінської культури педагога // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2018. – С. 246-250 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – (Серія "Педагогіка. Соціальна робота" ; вип. 1 (42), ч. 1, ч. 2). – ISSN 2524-0609
1231432
  Камінська О.В. Психологічні засоби профілактики та корекції Інтернет-залежності // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 375-379. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1231433
  Плохіх В. Психологічні захисти в організації часової перспективи студентів в умовах COVID-обмежень / В. Плохіх, Л. Супонєва // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2021. – № 3 (188). – С. 12-21. – (Психологія. Медицина. Педагогіка). – ISSN 2311-8466


  У статті досліджено особливості зв"язку самооцінки жадібності людини та її оцінки в інших. Використано методи семантичного диференціалу, незавершених речень та методика дослідження семантичного простору поняття "жадібність". Досліджено 148 молодих ...
1231434
  Вишньовський В.В. Психологічні знання як необхідна складова професійної підготовки студентів технічних вишів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2015. – С. 59-68. – (Серія психологічна ; вип. 1). – ISSN 2311-8458
1231435
  Кузнєцова О.О. Психологічні і методичні особливості формування навичок самостійної підготовки з іноземної мови у ВНЗ // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2010. – Вип. 13, т. 8 (144). – С. 452-455
1231436
  Самойленко Л.О. Психологічні ідеї в логічних працях викладачів Університету Св. Володимира // Дні науки філософського факультету : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 3. – С. 114-116
1231437
  Богатирьова І.В. Психологічні ідеї в творчості С. Ф. Русової // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т.Г.Шевченка / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка. – Чернігів, 2002. – №11. – С.17-20. – (Психологічні науки)
1231438
  Пухно С. Психологічні ідеї П.Д. Юркевича - представника вітчизняної філософсько-психологічноі думки XIX століття // Світогляд - філософія - релігія : збірник наукових праць / Держ. вищий навч. закл."Українська акад. банківської справи Нац. банку України" ; Ін-т філософіі ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук. – Суми, 2014. – Вип. 6. – С. 119-129. – ISSN 2305-7459
1231439
  Самойленко Л.О. Психологічні ідеї у логічних концепціях О. Новицького та П. Авсенєва // Проблеми викладання логіки та перспективи її розвитку : VI Міжнар. наук.-практ. конф. (15-16 трав. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 104-105
1231440
  Безшейко В.Г. Психологічні інтервенції при посттравматичних стресових розладах із коморбідними психічними порушеннями з акцентом на покращення якості життя // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2016. – Т. 22, № 2 (85). – С. 7-10. – ISSN 2410-7484
1231441
  Максимова Н.Ю. Психологічні критерії екологічності сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 188-196. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1231442
   Психологічні критерії соціальної дезадаптації дитини : колективна монографія / Максимова Н.Ю. [та ін.] ; Національна Академія педагогічних наук України ; Ін-тут психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2010. – 192 с. – Бібліогр.: с. 185-191. – ISBN 978-966-644-166-2
1231443
  Шестопалова К. Психологічні механізми взаємозв"язку антиципування та життєвої компетентності особистості // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 120-128. – ISSN 1810-2131
1231444
  Бігунов Д.О. Психологічні механізми виходу із конфліктних комунікативних ситуацій // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 2 (48). – С. 33-40. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1231445
  Венедіктова Н.В. Психологічні механізми конструювання особистісних смислів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 117-119. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 17/18). – ISSN 1728-3817


  Репрезентовано результати попереднього дослідження, спрямованого на пошук психологічних механізмів конструювання особистісних смислів у системі значущих стосунків "Я-Сім"я-Дружба-Любов" і створення типології конструювання особистісних смислів. Як ...
1231446
  Кузнецова І.А. Психологічні механізми контролю знань // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2018. – Вип. 2 (109), ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 77-82. – ISSN 1995-0519
1231447
  Кудріна Т.С. Психологічні механізми мотивації досягнення / Т.С. Кудріна, О.Ю. Колесніченко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 136-142. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Стаття просвічена одній з найбільш досліджених складових мотиваційної сфери людини - мотивації досягнення. У центрі уваги авторів знаходяться такі поняття, як потреба в досягненнях, мотив досягнення та мотивація досягнення. Відображено психологічну ...
1231448
  Малкова Т.М. Психологічні механізми професійної маргіналізації співробітників органів внутрішніх справ // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.54-59
1231449
  Терлецька Л.Г. Психологічні механізми процесу самоаналізу : Монографія / Л.Г. Терлецька; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2005. – 240с. – ISBN 966-594-666-8
1231450
  Помилуйко В.Ю. Психологічні механізми розвитку ключових компетентностей у дорослому віці // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 225-230. – ISSN 2518-7503
1231451
  Вівчарик Т.П. Психологічні механізми самореалізації жінки (на прикладі жіночої молоді, включеної у творчу професійну діяльність) : 19.00.01:Дис.на здоб.наукового ступеня канд.психологічних наук / Вівчарик Т.П.; Чернівецький держ.ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2000. – 200л. – Бібліогр.: Л.167-186
1231452
  Вівчарик Т.П. Психологічні механізми самореалізації жінки. : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Вівчарик Т.П.; КУ. – К., 2000. – 20л.
1231453
  Максимов М. Психологічні механізми сприймання музичних творів // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 6. – С. 81-89.
1231454
  Венедіктова Н.В. Психологічні механізми суб"єктної взаємодії в системі "Я-Інший" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 34-36. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто психологічні механізми та типологічні особливості суб"єктної взаємодії у системі "Я-Інший". Описано типи суб"єктної взаємодії, з"ясовані за допомогою оригінальної методики "Проективний малюнок ставлень особистості", і на їхній основі - ...
1231455
  Бех І.Д. Психологічні механізми сходження особистості до духовних цінностей // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 2 (71). – С. 37-44
1231456
  Шевчук Марина Володимирівна Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Шевчук М.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 25 с.
1231457
  Шевчук Марина Володимирівна Психологічні механізми трансформації ціннісних орієнтацій студентської молоді : Дис. ...канд.психологічних наук:19.00.01 / Шевчук Марина Володимирівна; КНУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 170л. – Бібліогр.:л.154-170
1231458
  Грись А.М. Психологічні механізми функціонування образу Я у осіб з різними типами характеру // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2015. – С. 22-30. – (Психологія особистості. Психологічна допомога особистості ; т. 11, вип. 13). – ISSN 2072-4772
1231459
  Кунцевська А.В. Психологічні моделі інтраперсональних конфліктів (до проблеми інтраперсональних конфліктів у діяльності соціального працівника) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 99-102. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему внутрішніх суперечливих переживань фахівця в галузі соціальної роботи, а також існуючі психологічні моделі інтраперсональних конфліктів, їх типологію та специфіку.
1231460
  Федоришин О.Б. Психологічні моделі переконуючого впливу / О.Б. Федоришин, Н.Є. Борзих // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 130-136. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються психологічні моделі переконуючого впливу. Аналізуються когнітивна, афективна та конотативна стадії переконуючого впливу, кожна модель описується певним типом впливу, який є домінуючим у моделі. Виділяються типи механізмів, які становлять ...
1231461
  Барко В.І. Психологічні можливості використання структурованого інтерв"ю з метою вивчення керівного персоналу Національної поліції України / В.І. Барко, В.П. Остапович // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Криволапчук В.О., Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (36). – С. 224-232. – ISSN 2072-8670
1231462
   Психологічні наслідки Чорнобиля. Соціальна допомога потерпілим. – Київ; Сан-Франциско : Light Press, 2005. – 238с. – ISBN 966-96338-2-6
1231463
   Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових праць / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ : КиМУ
Вип. 9. – 2016. – 226 с. – Цей збірник є правонаступником "Вісника Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки".- Резюме укр., рос., англ. мовами
1231464
   Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Н.Д. Абрамян, П.П. Горностай [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2522-4093
Вип. (1) 10. – 2017. – 270 с. – Цей збірник є правонаступником "Вісника Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки".- Резюме укр., рос., англ. мовами
1231465
   Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2522-4093
Вип. 1 (11). – 2018. – 320 с. – Цей збірник є правонаступником "Вісника Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки"
1231466
   Психологічні науки: проблеми і здобутки : збірник наукових статей / Київ. міжнар. ун-т, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України ; редкол.: В.О. Татенко, Горностай П.П., Данилюк І.В. [та ін.]. – Київ : КиМУ. – ISSN 2522-4093
Вип. 2 (12). – 2018. – 320 с. – Цей збірник є правонаступником "Вісника Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки"
1231467
  Матвєєв А. Психологічні операції, як метод ведення інформаційних війн у сучасній світовій політиці // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 126-127
1231468
  Макеєва Ірина Психологічні основи використання технічних засобів навчання майбутніх бібліотекарів // В помощь работнику НТБ : экспресс-подборка / Гос. учереждение "Центр. гос. н.-техн. б-ка горно-металлург. комплекса Украины". – Днепропетровск, 2014. – Вып. 2. – С. 73-77
1231469
  Антоненко Т.Л. Психологічні основи впливу ціннісно-смислової сфери на професійне становлення майбутнього фахівця // Педагогіка і психологія : вісник АПН України : науково-теоретичний та інформаційний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С.26-35
1231470
  Льовочкіна А.М. Психологічні основи екологічного рху // Актуальні проблеми психології : збірник наук. праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2014. – С. 232-241. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 36). – ISSN 2072-4772
1231471
  Дзвінчук Д.І. Психологічні основи ефетивного управління : Навч. посібник / Д.І. Дзвінчук. – Київ, 2000. – 280c. – ISBN 966-7317-48-X
1231472
  Рєзнік Я.Б. Психологічні основи навчального процесу / Проф. Я.Б. Рєзнік док. пед. наук. – [Харків] : Радянська школа, 1940. – 140 с.
1231473
  Сітак І.В. Психологічні основи навчання дифереціальних рівнянь майбутніх бакалаврів з інформаційних технологій // Актуальні питання природничо-математичної освіти : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; голов. редкол.:О.С. Чашечникова ; редкол.: В.Г. Бевз, Н.В. Бровка, В. Ватсон [та ін.]. – Суми, 2016. – № 7/8. – С. 235-241. – ISSN 2519-2361
1231474
  Побірченко Н.А. Психологічні основи навчання математики в початкових класах / Н.А. Побірченко. – К., 1985. – 65с.
1231475
  Булах Ірина Сергіївна Психологічні основи особистісного зростання підлітків : Автореф. дис. ... доктора психол. наук: 19.00.07 / Булах І.С.; Нац. пед. ун-тет ім. М.П.Драгоманова. – Київ, 2004. – 44с. – Бібліогр.: 4 назв.
1231476
  Креденцер О.В. Психологічні основи підприємницької активності персоналу освітніх організацій : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.10 / Креденцер Оксана Валеріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 44 с. – Бібліогр.: 35 назв
1231477
  Дирдіп М.Є. Психологічні основи повторності слідчої діяльності / М.Є. Дирдіп, Н.А. Потамська // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 54. – С. 494-499. – ISSN 1563-3349
1231478
  Іванова Н. Психологічні основи професійної підготовки фахівців
1231479
  Іванова Н. Психологічні основи професійної підготовки фахівців // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 18-21. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються ретроспективні аспекти проблеми психологічних основ професійної підготовки особистості. Наводяться основні етапи дослідження цієї проблематики, визначається поняття та зміст психологічних засад підготовки фахівців. Раскрываются ...
1231480
  Коптюк Л.М. Психологічні основи релігійних марновірств, їх пережитки / Л.М. Коптюк. – Київ, 1973. – 47с.
1231481
  Шпак М.М. Психологічні основи розвитку емоційного інтелекту молодших школярів : автореф. дис. ... д-ра психол. наук : 19.00.07 / Шпак Марія Мирославівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 36, [1] с., включ. обкл. – Бібліогр.: 51 назва
1231482
  Темченко В. Психологічні основи теорії та принципи етики працівників міліції // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2002. – № 5. – С.26-30. – ISSN 0132-1331
1231483
  Заболотна В.О. Психологічні основи управління персоналом : навч. посібник / Заболотна В.О. – Київ : Гнозис, 2010. – 248 с. – Бібліогр.: с. 242-246. – (Серія "Навчальний посібник XXI століття"). – ISBN 978-966-8840-86-9
1231484
  Бевзюк І.М. Психологічні основи формування комунікативної компетентності прокурора : монографія / І.М. Бевзюк. – Київ : Національна академія прокуратури України, 2016. – 222, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 194-222. – ISBN 978-617-7220-81-6
1231485
  Нестеренко Л. Психологічні основи формування лідерських рис керівнгика - державного службовця // Збірник наукових праць Національноїої академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2003. – № 2. – С.386-392
1231486
  Блешмут П.П. Психологічні особистості реалізації тренінгу "Психологія підготовки персоналу банківських структур до роботи в команді" // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 14-20. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1231487
  Оніщенко Н. Психологічні особливості "виходу з війни" / Н. Оніщенко, В. Тімченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 20-23. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціально-психологічні особливості повернення до мирного життя радянських солдат і офіцерів - ветеранів Другої світової та Афганської війн, а також учасників локальних військових конфліктів та збройних сутичок, що мали місце на теренах ...
1231488
  Гріньова О.М. Психологічні особливості авторського життєвого вибору в юнацькому віці // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2018. – Т. 23, вип. 1 (47). – С. 43-51. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1231489
  Камінська О.В. Психологічні особливості адаптації першокурсників до умов навчання у закладах вищої освіти // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Міжнар. екон.-гуманітар. ун-т ім. акад. Степана Дем"янчука ; редкол.: Дем"янчук А.С., Борейко В.І., Джунь Й.В. [та ін.]. – Рівне, 2019. – Вип. 1 (21). – С. 44-53. – ISBN 978-966-7359-77-5
1231490
  Корнійчук В. Психологічні особливості акторської діяльності Марії Заньковецької // Мистецькі обрії" 2004 : альманах. науково-теоретичні праці та публіцистика / Академія мистецтв України; Ін-т проблем сучасного мистецтва АМУ. – Київ, 2005. – № 7. – С. 207-214. – ISBN 966-7170-47-0
1231491
  Данилюк І.В. Психологічні особливості акультурації як макрорівня соціалізації / І.В. Данилюк, А.О. Курапов // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 72-76. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1231492
  Закашанська Н.Ю. Психологічні особливості бренд-комунікації // Організаційно-управлінські та психологічні аспекти сучасного ринку праці України : тези доп. VIII Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців (29 жовт. 2019 р., м. Київ) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України ; [упоряд.: Л.Г. Новаш, М.В. Пахомова]. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2019. – С. 235-237
1231493
  Ступницька О.І. Психологічні особливості взаємодії користувачів у віртуальних соціальних мережах, інтернет адикцiя, її симптоми та виявлення // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 59. – C. 195-203. – ISSN 2524-0056
1231494
  Зінченко В.А. Психологічні особливості взаємодій туристичних фірм і споживачів туристичних послуг // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту : збірник наукових праць / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2018. – С. 53-58. – (Економічні науки ; вип. 4 (72)). – ISSN 2310-8185
1231495
  Волошко Н.І. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на артеріальну гіпертензію : монографія / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2009. – 193 с. – ISBN 978-966-675-575-2
1231496
  Ануфрієва О.В. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студенської молоді : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ануфрієва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17 с. – Бібліогр.: 14 назв
1231497
  Ануфрієва О.В. Психологічні особливості впливу засобів масової інформації на структуру ціннісних орієнтацій студентської молоді : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05. / Ануфрієва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 200 л. + Додатки: л. 162-178. – Бібліогр.: л. 179-200
1231498
  Підмайстерець В.Р. Психологічні особливості впливу кольору на споживача // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: А.І. Кузьмінський та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 180-182. – (Серія "Психолого-педагогічні науки" ; ч. 2)
1231499
  Андрущенко І.Г. Психологічні особливості впливу копінг-стратегій на саморозвиток особистості юнацького віку // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 4-8. – (Серія "Психологія" ; вип. 6). – ISSN 2415-7384
1231500
  Калька Н.М. Психологічні особливості впливу чинників професійного середовища на здоров"я педагога // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 285-295. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1231501
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості впровадження тренінгу "Етнопсихологічні чинники організаційного розвитку освітніх організацій" / Л.М. Карамушка, К.В. Терещенко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 3-7. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1231502
  Данилюк І.В. Психологічні особливості гармонізації етнічної самосвідомості українців / І.В. Данилюк, В.В. Гресько // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 122-132. – ISSN 2411-1449
1231503
  Мельник А.П. Психологічні особливості депресивних станів у пацієнтів із віл-позитивним статусом // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2011. – Вип. 18. – С. 168-175
1231504
  Васильєв С. Психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій курсантів в процесі соціалізації / С. Васильєв, А. Андрущенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 18-20. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  Розглядаються психологічні особливості динаміки ціннісно-смислових орієнтацій в процесі соціалізації в умовах навчання в вищому навчальному закладі. Актуалізується визначення смислових пріоритетів як результату рефлексії ціннісно-смислової сфери і ...
1231505
  Лук"яненко Т.Н. Психологічні особливості дискордантної амбівалентності особистості :(шизоїдні, депресивні, істеричні) // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2001. – № 2. – С.26-28
1231506
  Назар М.М. Психологічні особливості дистанційної освіти за допомогою інтеренту // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 124-132
1231507
  Вахоцька І.О. Психологічні особливості дітей з неповних сімей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 4 (21)
1231508
   Психологічні особливості дітей, переміщених із зони збройного конфлікту на південному сході України / Є.І. Степанова, Д.А. Базика, Н.С. Полька, В.А. Позниш, І.Є. Колпаков // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є., Гончарук В.В., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (92). – С. 17-22 : рис., фото. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-7477
1231509
  Тимошенко Ю.П. Психологічні особливості діяльності експерта-криміналіста // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2001. – № 1. – С. 167-173.
1231510
  Скворчевська Є.Л. Психологічні особливості екзаменаційної тривожності у студентів-психологів // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2020. – С. 23-28. – (Серія "Психологія" ; вип. 69). – ISSN 2225-7756
1231511
  Новосядла О.М. Психологічні особливості економічної соціалізації школярів з малозабезпечених сімей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Новосядла Олена Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1231512
  Трофімов А.Ю. Психологічні особливості емоційно-вольової сфери особистості залежно від професійної спрямованості (на прикладі професії актора) / А.Ю. Трофімов, Е.В. Загурська // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ ; Полтава, 2016. – № 1 (9). – С. 264-277. – ISSN 2226-4078
1231513
  Лисенко Л.М. Психологічні особливості емоційного інтелекту студентів / Л.М. Лисенко, К.В. Костіна // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2013. – С. 160-171. – (Психологія ; вип. 46, ч. 2)
1231514
  Діомідова Н.Ю. Психологічні особливості емоційного інтелекту суб"єкта навчальної діяльності у вищій школі // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 61-72. – (Психологія ; вип. 51). – ISSN 2312-1599
1231515
  Тунтуєв С.В. Психологічні особливості жінок, постраждалих від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2009. – № 4. – С.72-75. – ISSN 1817-3764
1231516
  Тиченко М.Є. Психологічні особливості здійснення професійної кар"єри фахівцями у сфері креативних індустрій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 2 (26). – С. 121-130. – ISSN 2411-3190
1231517
  Горлачов О.С. Психологічні особливості здійснення сурдоперекладу в навчальній діяльності та мікросоціумі осіб із вадами слуху // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2014. – № 3/4, липень - грудень. – С. 146-153
1231518
  Шаллан І.В. Психологічні особливості і діагностика посттравматичних стресових станів жертв катастрофічних подій : Автореф. ... кандид. психолог. наук: 19.00.04 / Шаллан І.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с. – Бібліогр.: 17 с.
1231519
  Шаллан Ірина Володимирівна Психологічні особливості і діагностика посттравматичних стресових станів жертв катастрофічних подій : Дис. ... наук.ступеня канд. психологічних наук: 19.00.04 / Шаллан Ірина Володимирівна; КНУ імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 187л. – Бібліогр.: л.154-178
1231520
  Андрющенко М. Психологічні особливості і творення і сприйняття телевізійного контенту // Телерадіоосвіта України: історія однієї кафедри : зб. наук. праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики, Телерадіоклуб ; [ред.-упоряд. О.Я. Гоян ; за заг. ред. В.В. Різуна]. – Київ : Веселка, 2015. – С. 47-51. – ISBN 978-966-01-0468-6
1231521
  Лобанова А.О. Психологічні особливості інтуїції особистості залежно від схильності до ризику : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лобанова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 214 арк. – Бібліогр.: арк. 182-214. – Бібліогр.: арк. 165-181
1231522
  Лобанова А.О. Психологічні особливості інтуїції особистості залежно від схильності до ризику : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Лобанова Аліна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 12 назв
1231523
  Мілютіна К.Л. Психологічні особливості інформального варіанту трудової соціалізації // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 98-102. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 46). – ISSN 2072-4772
1231524
  Скрипаченко Т.В. Психологічні особливості інформаційного стресу // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 153-158. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4368
1231525
  Бондарчук О. Психологічні особливості керівників освітніх організацій в умовах післядипломної педагогічної освіти // Післядипломна освіта в Україні : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ, 2013. – № 1 (22). – С. 79-83
1231526
  Колосович О.С. Психологічні особливості командоутворення та командної взаємодії в середовищі закладу вищої освіти // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 244-252. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1231527
  Полякова В.І. Психологічні особливості комунікативної складової гендерної толерантності вчителів закладів середньої освіти // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 4 (11). – С. 78-85 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-3190
1231528
  Чиркова Т.І. Психологічні особливості консультування міжетнічних подружніх пар : автреф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Чиркова Тетяна Ігорівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1231529
  Семенюк Надія Сергіївна Психологічні особливості конфліктів "робота - сім"я" та "сім"я - робота" у медиків офтальмологічного профілю // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 4 (46). – С. 44-54. – Бібліогр.: 21 назв. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1231530
  Попик І. Психологічні особливості конфліктних стосунків між викладачем і студентом у вузі // Психологічні перспективи / Волинський державний університет ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2001. – Вип. 1. – С.111-120
1231531
  Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально-типологічний підхід : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 20 назв
1231532
  Фрідман О.В. Психологічні особливості концептуалізації особистісного досвіду: індивідуально - типологічний підхід : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Фрідман О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 289 л. + Додатки : л. 199-289. – Бібліогр.: л. 175-198
1231533
  Рудська А.І. Психологічні особливості лідерства в умовах реалізації соціальних проектів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рудська Антоніна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1231534
  Приходько А.М. Психологічні особливості лікарів і та пацієнтів центрів планування сім"ї та медичної генетики як передумова формування ефективної взаємодії // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 135-150. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1231535
  Бабій О.І. Психологічні особливості локусу контролю та суб"єктивого благополуччя осіб із вираженими показниками особистісної безпеки/небезпеки // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 4 (42). – С. 7-14. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1231536
  Федосова Г.Л. Психологічні особливості любовної адикції та шляхи її подолання // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПН України ; ред.: С.Д. Максименко, З.Г. Кісарчук ; редкол.: Чепелєва Н.В., Боришевський М.Й., Балл Г.О. [та ін.]. – Київ, 2008. – С. 145-161. – (Консультативна психологія і психотерапія ; т. 3, вип. 5). – ISBN 978-966-2213-07-2
1231537
  Боровик Л.В. Психологічні особливості людей дорослого віку у контексті вивчення англійської мови / Л.В. Боровик, І.О. Басараба // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2016. – Вип. № 55. – С. 167-174. – ISSN 2524-0056
1231538
  Дубровинський Г.Р. Психологічні особливості міжособистісної взаємодії курсантів вищих військових навчальних закладів / Г.Р. Дубровинський, М.Ю. Куцик // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. № 28. – С. 210-216


  У статті розглядаються основні тенденції конфліктності та причини конфліктів, що виникають у курсантському середовищі, особливості підготовки курсантів у ВВНЗ України, рекомендації командному складу, НПП щодо подолання конфліктних ситуацій в навчальних ...
1231539
  Клименко І.В. Психологічні особливості молодіжних аудиторій різних телевізійних шоу / І.В. Клименко, Д.Ж. Ідоятова // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1. – С. 40-49
1231540
  Чижма Д. Психологічні особливості мотивації досягнення та цілеспрямованості як структурних компонентів особистісної саморегуляції // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 128-131
1231541
  Спиця-Оріщенко Психологічні особливості мотивації професійного самовизначення учнів 9-х класів на допрофільному рівні навчання // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 99-120 : табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2707-0409
1231542
  Тонконог О.С. Психологічні особливості мотивації споживачів на ринку послуг фітнес-закладів // Сучасні виклики розвитку світової економіки : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф. : студентська секція, 19-20 листоп. 2015 р. / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. міжнар. економіки та маркетингу [та ін. ; редкол.: А.О. Старостіна, О.Л. Каніщенко, Т.В. Нагачевська та ін.]. – Київ : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 2015. – С. 176-178. – ISBN 978-617-696-385-1
1231543
  Волобуєва О.Ф. Психологічні особливості навчання аудіюванню персоналу Державної прикордонної служби України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 79-83. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню психологічних особливостей навчання аудіювання персоналу Державної прикордонної служби України, який спілкується іноземною мовою при виконанні професійних завдань в особливих умовах діяльності. Навчання аудіювання ...
1231544
  Костюк О.В. Психологічні особливості невротизації майбутніх лікарів в умовах трилінгвізму : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Костюк Олена Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 25 с., включ. обкл. – Бібліогр.: 10 назв
1231545
  Гуцол С.Ю. Психологічні особливості неоміфологічного наративу як чинника політичної культури сучасного суспільства // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 25 (28). – С. 12-21. – ISBN 978-966-8063-99-62
1231546
  Мартинюк В.М. Психологічні особливості об"єктивації емоційних феноменів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 107-115. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Емоційний феномен розглядається через аналіз взаємозв"язку двох його складових - об"єкта емоції та емоційного переживання. Визначеність та усвідомленість об"єкта емоційного переживання впливають на якість та динаміку емоційних проявів людини. ...
1231547
  Кравчук С.Л. Психологічні особливості образи як негативної емоції особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 24-27. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - психологічні особливості образи як негативної емоції особистості. Наведено результати дослідження особливостей зв"язку образи особистості з її індивідуально-психологічними характеристиками. The ...
1231548
  Терещенко А.М. Психологічні особливості оптимізму у фахівців соціономічних професій // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 400-407. – ISSN 2219-2654
1231549
  Баринова Л.Я. Психологічні особливості організації життя сучасними моряками як основа їх психологічного здоров"я // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 2 (50). – С. 9-19 : табл. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2707-0409
1231550
  Підчасов Є.В. Психологічні особливості організації навчання при застосуванні технологій дистанційного навчання // Дистанційне навчання - старт із сьогодення в майбутнє : зб. наук.-метод. пр. IІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 19 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Укр. асоц. дистанц. освіти [та ін.] ; [редкол.: В.Г. Левчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2016. – С. 42-47. – ISBN 978-966-285-311-7
1231551
   Психологічні особливості організованих злочинних об"єднань : (використання психологічних знань у протидії організованій злочинності) Науково-практичний посібник. – Київ : НАВСУ, 2002. – 436с. – ISBN 966-7474-59-3


  Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів.
1231552
  Бондарчук О. Психологічні особливості орієнтації учнів підліткового віку на лідерство залежно від типу закладу загальної середньої освіти / О. Бондарчук, І. Пустовалов
1231553
  Бондарчук О. Психологічні особливості орієнтації учнів підліткового віку на лідерство залежно від типу закладу загальної середньої освіти / О. Бондарчук, І. Пустовалов // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2020. – № 4 (21). – С. 7-17 : рис., табл. – Бібліогр.: 30 назв. – ISSN 2411-3190
1231554
  Гірняк А.Н. Психологічні особливості освітньої взаємодії осіб з різними суб"єктними характеристиками // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – С. 45-55. – ISSN 2414-0023


  У статті з міждисциплінарних позицій обґрунтовуються особливості налагодження та перебігу освітньої взаємодії в осіб з різними суб"єктними характеристиками. Автором доводяться доволі істотні відмінності перебігу розвивальних взаємин між суб"єктами ...
1231555
  Ізвєкова О.Ю. Психологічні особливості осіб з респіраторними психосоматичними розладами та їх психокорекція // Психологія та соціальна робота : науковий журнал / Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова ; голов. ред. Кононенко О.І. ; редкол.: Дунаєва Л.М., Родіна Н.В., Кіраєва З.О. [та ін.]. – Одеса, 2019. – Вип. 1 (49). – С. 63-73. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2707-0409
1231556
  Морозова В. Психологічні особливості осіб із межовим розладом особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 47-51. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Подано результати емпіричного дослідження психологічних особливостей осіб із ознаками межового розладу особистості. Доведено, що емоційна лабільність (нестійкість емоцій), імпульсивність та самоушкоджувальна поведінка є важливими діагностичними ...
1231557
  Воврик А. Психологічні особливості особистісно-орієнтованого навчання в початковій школі // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.469-474. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1231558
  Бульчик Т.І. Психологічні особливості особистісного та сімейного функціонування учасників АТО / Т.І. Бульчик, М.І. Мушкевич // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 31-36. – ISSN 2518-7503
1231559
  Топоркова І.В. Психологічні особливості особистості засуджених // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 176-183 : табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
1231560
  Гончарова І. Психологічні особливості особистості засуджених / І. Гончарова, М. Садова // Перспективні напрями розвитку наукової думки в XXI столітті : зб. наук. праць за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. до Дня науки України та з нагоди 50-річчя Ін-ту проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України : 15 трав. 2020 р. / ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. Акад. упр. персоналом", Одес. ін-т ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України ; [редкол.: О.Ф. Каракасіді та ін.]. – Одеса : Лерадрук, 2020. – С. 267-172. – ISBN 978-617-7768-14-1
1231561
  Кравчук С.Л. Психологічні особливості особистості, схильної до використання агресії як захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 86-88. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто актуальну та недостатньо розроблену проблему - психологічні особливості захисної функції агресії. Наведено результати дослідження особливостей прийняття особистістю власної агресії як захисту залежно від її індивідуально-психологічних ...
1231562
  Новікова Ж.М. Психологічні особливості особистості, яка є членом деструктивних релігійних рухів // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2019. – С. 27-30. – (Серія "Психологія" ; вип. 8). – ISSN 2415-7384
1231563
  Арамєдова А.І. Психологічні особливості оцінки жінками, хворими на параноїдальну шизофренію, відносин зі своїми дітьми : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Арамєдова Айгозель Ілжанівна ; Київ. ун-т ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1231564
  Авраменко О.І. Психологічні особливості п"ятикласників / О.І. Авраменко ; М-во освіти УРСР, НДІ психології. – Київ : Радянська школа, 1958. – 48 с.
1231565
  Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Коломієць-Левчук А.С.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 188 л. – Додатки: л. 164-188. – Бібліогр.: л.149-163
1231566
  Коломієць-Левчук Психологічні особливості перебігу міжособистісних конфліктів в державних та недержавних організаціях : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 - соціальна психологія, психологія соціальної роботи / Коломієць-Левчук А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 22 с. – Бібліогр. : 4 назв.
1231567
  Кравченко К.О. Психологічні особливості переживання льотчиками втрати бойових товарищів при проведенні антитерористичної операції (АТО) // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – С. 59-69. – (Психологія ; вип. 52). – ISSN 2312-1599
1231568
  Оніщенко О. Психологічні особливості переживання початку війни цивільним населенням м. Харкова // Проблеми екстремальної та кризової психології : науковий журнал / Нац. ун-т цивіл. захисту України ; редкол.: Н.В. Оніщенко, О.В. Тімченко, Alexis Lorenzo Ruiz [та ін.]. – Харків, 2022. – № 1 (3). – С. 84-96. – ISSN 2786-5541
1231569
  Дячок О.В. Психологічні особливості переживання самотності підлітками в умовах освітньої соціалізації : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дячок Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 269 арк. – Додатки : арк. – Бібліогр.: 177-208 арк.
1231570
  Дячок О.В. Психологічні особливості переживання самотності підлітками в умовах освітньої соціалізації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Дячок Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1231571
  Стеценко А.І. Психологічні особливості переживання фрустрації майбутніми психологами : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Стеценко Алла Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельн. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1231572
  Клименко Л.В. Психологічні особливості перекладу метафор у юридичному дискурсі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 100-103. – Бібліогр.: с. 103, Літ.: 10 назв. – (Іноземна філологія ; Вип. 37/38). – ISSN 1728-3817


  Досліджено два типи метафор у французькому юридичному дискурсі - концептуальні та поетичні, а також розглянуто психолінгвістичні особливості їхнього перекладу.
1231573
  Данилюк І.В. Психологічні особливості періоду " відкритої кризи" в контексті психологічної науки / І.В. Данилюк, Д.І. Ларін // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 100-108. – ISBN 978-617-689-193-2
1231574
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості підприємницької діяльності: оцінка підприємцями змісту, основних мотивів, позитивних та негативних сторін підприємницької діяльності / Л.М. Карамушка, Г.В. Гнускіна // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 107-111. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1231575
  Ульянова Г.В. Психологічні особливості плагіату та його зв’язок з творчими здібностями особистості // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Бєдний Г. [та ін.]. – Одеса, 2017. – № 9 (162). – P. 88-93. – (Психологія). – ISSN 2311-8466
1231576
  Хавула Р. Психологічні особливості подружньої сумісності // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих учених Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. І. Франка, Рада молодих учених. – Дрогобич, 2012. – Вип. 3. – С. 258-268. – ISBN 978-966-2763-39-3


  У статті висвітлюється проблема подружньої сумісності. Аналізуються психологічні аспекти подружньої сумісності та провідні дослідження психологів у цій сфері. Вивчається вплив особливостей темпераменту і інших чинників на сумісність подружжя.
1231577
  Ходаківський Ю.С. Психологічні особливості при хронічному больовому синдромі внаслідок захворювань опорно-рухового апарату // Медична психологія : науковий журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Харків. мед. т-во ; голов. ред. М.В. Маркова ; редкол.: Л.Ф. Бурлачук, Б.М. Ворник, В.Л. Гавенко [та ін.]. – Харків, 2019. – Т. 14, № 2 (54). – С. 41-46. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 2308-6300
1231578
  Орищин Л.С. Психологічні особливості прийняття рішень у ситуації ризику // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 46-53. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1231579
  Лефтеров В. Психологічні особливості проведення масових заходів на сучасних спортивних спорудах / В. Лефтеров, О. Сервачак, Алексенцева-Тімченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 26-29. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Присвячена психологічним аспектам проведення масових заходів на сучасних спортивних спорудах. На підставі аналізу сучасної практики організації та проведення європейських та світових чемпіонатів з футболу визначено психологічні особливості проведення ...
1231580
  Олександренко К. Психологічні особливості програми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 16-20. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті викладено результати дослідження психологічних особливостей програми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутніх фахівців з міжнародних відносин. Основним завданням викладача іноземної мови з підготовки майбутніх фахівців з ...
1231581
  Удод М.О. Психологічні особливості професійного відбору фахівців екстреної медичної допомоги та медицини катастроф : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 ; 05 / Удод Максим Олександрович ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1231582
  Корніяка О. Психологічні особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 227-235. – ISSN 2312-1246


  Аналізуються психологічні особливості професійного самоздійснення викладача вищої школи.
1231583
  Туринська О.Є. Психологічні особливості професійного спілкування працівників правоохоронних органів // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 480-491. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1231584
  Ульяніч І.В. Психологічні особливості професійного становлення вчителів // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 10 (151). – С. 14-19
1231585
  Чміль Н.С. Психологічні особливості професійного становлення майбутніх священнослужителів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Чміль Наталія Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Остроз. акад.". – Острог, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 23 назви
1231586
  Антіпов О. Психологічні особливості професійного становлення фахівців // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 67-67
1231587
  Чернявська І.А. Психологічні особливості професійної адаптації персоналу транснаціональних корпорацій // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 267-272. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1231588
  Скворцова Т.О. Психологічні особливості професійної діяльності адвоката // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 66-69. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 14)
1231589
  Сидорова О. Психологічні особливості професійної діяльності спортсмена та їх роль у процесі соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 89-92. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статі розглядаються деякі особливості професійної соціалізації спортсменів, а також роль масового спорту в процесі соціалізації у сучасному суспільстві. Мотивація досягнення розглядається як найважливіший фактор соціалізації та самоствердження ...
1231590
  Маршалок С.І. Психологічні особливості професійної діяльності фахівців юридичної сфери // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С. 179-187. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1231591
  Савчук З. Психологічні особливості професійної ідентичності майбутнього психолога в аспекті його професіоналізації // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2016. – № 5 (59). – С. 175-184. – ISSN 2312-5993
1231592
  Кученко Н. Психологічні особливості професійної мотивації студентів спеціальності психології // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 278-280
1231593
  Возняк Любомира Сидорівна Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управлінської діяльності : Автореф... кандид. психол.наук: 19.00.05 / Возняк Любомира Сидорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 2000. – 19л.
1231594
  Возняк Л.С. Психологічні особливості професійної підготовки майбутніх спеціалістів до управліньскої діяльності : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Возняк Л.С.; Прикарпатський ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 192 л. – Бібліогр.: л. 164-181
1231595
  Баклицький І. Психологічні особливості професійної підготовки студентів-психологів // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 203-214. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1231596
  Мяленко В.В. Психологічні особливості професійної самореалізації сучасних українців // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 171-180. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1231597
  Шломін О.Ю. Психологічні особливості професіогенезу працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції України : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Шломін Олександр Юрійович ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 14 назв
1231598
  Ковальська Н.Л. Психологічні особливості профілактичної діяльності кримінальної міліції у справах неповнолітніх // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 4. – С. 234-240.
1231599
  Макаренко Н.Г. Психологічні особливості процесів адаптації та дезадаптації особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 41-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 3)


  У статті розглядається процес адаптації та її різновиди - біологічна, психічна та соціальна адаптація, їх взаємовплив. Визначається ступінь норми у проходженні адаптаційних процесів, розглядається специфіка нормальної та відхиленої адаптації. ...
1231600
  Клочко Т.П. Психологічні особливості процесу соціалізації студентів-гумористів (КВН-щиків) // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 185-187
1231601
  Данилюк І.В. Психологічні особливості прояву етнічної толерантності української молоді / І.В. Данилюк, В.В. Гресько // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2017. – С. 70-80. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 23). – ISSN 2072-4772
1231602
  Кожанова М. Психологічні особливості прояву когнітивних конфліктів у процесі професійного самовизначення лікарів-хірургів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 46-49. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 2). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу висвітлити особливості вирішення внутрішньо-особистісних конфліктів, особистісно-професійних деформацій в процесі професійного самовизначення лікарів-хірургів. Основна увага зосереджена на причинах емоційного вигорання, ...
1231603
  Дубчак Г. Психологічні особливості прояву стресостійкості студентів на різних етапах навчання у ВНЗ // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 27 квіт. 2017 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т неперерв. освіти ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2018. – С. 97-99


  Представлено результати емпіричного дослідження психологічних особливостей стресових реакцій, які проявляються в навчальній діяльності сучасних українських студентів. Визначено спільні та відмінні особливості стресостійкості сучасних студентів перших ...
1231604
  Кузнєцова О. Психологічні особливості реалізації суспiльно-комунiкативного мовного наміру // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 31-37. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає психологічні особливості реалізації суспiльно-комунiкативного мовного наміру на неспеціальних факультетах, механізми мовотворення з позицій діяльного підходу. В статье рассматриваются психологически особенности реализации ...
1231605
  Косьянова О. Психологічні особливості регуляції діяльності та соціально-психологічної адаптації у менеджерів з різним рівнем невротизації / О. Косьянова, О. Радченко // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Плохіх В., Бабов К. [та ін.]. – Одеса, 2022. – № 1 (190). – С. 13-21. – (Психологія. Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1231606
  Савелюк Н. Психологічні особливості релігійної соціалізації особистості: вікові аспекти // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 64-67. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Теоретично аналізуються поняття "соціалізація" та "релігійна соціалізація"; розкриваються соціологічний, психологічний, педагогічний підходи як базові наукові контексти розгляду; порівнюється роль основних агентів релігійної соціалізації - батьків, ...
1231607
  Балашов Е.М. Психологічні особливості рефлексії в навчальній діяльності студентів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – C. 26-44. – (Методологія і теорія психології ; т. 14, вип. 1). – ISSN 2072-4772
1231608
  Чекстере О.Ю. Психологічні особливості розвитку децентрації в сучасних умовах // Психологічний часопис : збірник наукових праць / Нац.акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – № 1 (1). – С. 102-108. – ISBN 978-966-189-359-6
1231609
  Кравченко С.А. Психологічні особливості розвитку екологічного мислення у студентів : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.01 / Кравченко С.А.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 24л.
1231610
  Науменко О.А. Психологічні особливості розвитку естетичної свідомості студентів соціономічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Науменко Оксана Анатоліївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1231611
  Зеленська З.П. Психологічні особливості розвитку комунікативних умінь учнів основної школи у процесі засвоєння іншомовної лексики : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Зеленська Зоя Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 28 с. – Бібліогр.: 11 назв
1231612
  Розіна І.В. Психологічні особливості розвитку креативних форм мислення в підлітковому віці : автореф. ... канд. психол. наук: 19.00.07 / Розіна І.В.; Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1231613
  Клак В.О. Психологічні особливості розвитку мислення дітей старшого дошкільного віку засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Клак Віталій Олександрович ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Переяслав, 2019. – 27 с. – Бібліогр.: 13 назв
1231614
  Клочко А.В. Психологічні особливості розвитку показників креативного потенціалу менеджерів освітніх організацій // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Україн. Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за наук. ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2022. – № 1 (25). – С. 75-80. – ISSN 2411-3190
1231615
  Волженцева І. Психологічні особливості розвитку просодичного компонента мовлення дітей дошкільного віку // Preschool education: Global Trends / Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav ; ed. board: L. Kalmykova, N. Kharchenko, I. Mysan [et al.]. – Pereiaslav, 2022. – Vol. 1. – C. 7-34
1231616
  Березюк Т.П. Психологічні особливості розвитку професійної компетентності майбутніх менеджерів невиробничої сфери у вищих навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Березюк Тетяна Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 18 назв
1231617
  Кльоц Л.А. Психологічні особливості розвитку професійної самосвідомості практичного психолога // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2009. – № 9 (126). – С.70-74
1231618
  Варіна Г. Психологічні особливості розвитку саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-13. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі визначення особливостей саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога-практика. Актуальність проблеми, що вивчається, визначена умовами оптимізації індивідуальнопрофесійного становлення ...
1231619
  Варіна Г. Психологічні особливості розвитку саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 9-13. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено проблемі визначення особливостей саногенного потенціалу як чинника професійної стійкості особистості майбутнього психолога-практика. Актуальність проблеми, що вивчається, визначена умовами оптимізації індивідуальнопрофесійного становлення ...
1231620
  Періус Н.В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Періус Надія Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 207 арк. – Додатки: арк. 177-207. – Бібліогр.: арк. 151-176
1231621
  Періус Н.В. Психологічні особливості розвитку соціально-психологічної компетентності майбутніх учителів початкових класів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Періус Надія Василівна ; М-во освіти інауки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1231622
  Павлін Д.О. Психологічні особливості розвитку спонтанності особистості у віці ранньої дорослості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Павлін Дар"я Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 17 с. – Бібліогр.: 10 назв
1231623
  Траферсе Т. Психологічні особливості розуміння політичних завдань в умовах зміни цивілізаційної парадигми // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 86-97. – ISSN 2524-0137
1231624
  Шемелюк Ірина Михайлівна Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію : Автореф. дис. ... канд. психол. наук:19.00.04 / Шемелюк І.М.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1231625
  Шемелюк Ірина Михайлівна Психологічні особливості самоактуалізації осіб, хворих на неврастенію : Дис....канд.психолог.наук:19.00.04 / Шемелюк Ірина Михайлівна; Львів.Нац.ун-тет ім.І.Франка. – Київ, 2001. – 228л. + Додатки:л.:194-228. – Бібліогр.:л.:179-194
1231626
  Богач О.В. Психологічні особливості самоактуалізації студентів економічних спеціальностей // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 204-212. – ISSN 2309-8287
1231627
  Какуша Л. Психологічні особливості самовизначення україномовної та російськомовної молоді в етнічному просторі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 61-65. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті представлене емпіричне дослідження психологічних особливостей самовизначення студентської молоді в етнічному просторі залежно від мовного фактору. Проаналізовано складові соціальної ідентичності та визначено місце етнонаціональної ідентичності ...
1231628
  Бараннік Валерій Анатолійович Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01. / Бараннік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 263 л. – Бібліогр.: л. 173-191; Дод.: л. 192-263
1231629
  Бараннік Валерій Анатолійович Психологічні особливості самооцінки військовослужбовців з девіантною та делінквентною поведінкою : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Бараннік В.А.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 10 назв
1231630
  Гуцол С.Ю. Психологічні особливості самопроектування студентської молоді на прикладі "міфосюжету переходу" // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 39-46. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (44)). – ISSN 1683-3309
1231631
  Коропецька О.М. Психологічні особливості самореалізації людини у період середньої дорослості / О.М. Коропецька, Н.Б. Коропецька // Пізнавальний та перетворювальний потенціал історичної психології як науки : зб. ст. ІІІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1 лют. - 1 берез. 2016 р. : історична психологія та мультикультурність / М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України [та ін.] ; [міжнар. редкол.: Л.М. Дунаєва, І.В. Данилюк, О.В. Яремчук та ін.]. – Одеса : ОНУ, 2016. – С. 170-177. – ISBN 978-617-689-193-2
1231632
  Пілецька Л.С. Психологічні особливості самореалізації особистості в умовах шлюбу // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 337-344. – ISSN 2219-2654
1231633
  Тесленко М.М. Психологічні особливості саморегуляції навчально-професійної діяльності студентів / М.М. Тесленко, Н.О. Юдина // Психологія і особистість : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України, Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка ; головні ред. Максименко С.Д., Седих К.В. – Київ ; Полтава, 2018. – № 1 (13). – С. 118-127. – ISSN 2226-4078


  У статті проаналізовано теоретичні підходи до проблеми саморегуляції та ії структури, представлені результати емпіричного дослідження стилю саморегуляції навчально-професійної діяльності.
1231634
  Коваль С.М. Психологічні особливості саморегуляції особистості працівника підрозділу превентивної діяльності Національної поліції України : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Коваль Світлана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1231635
  Власова О.І. Психологічні особливості самосвідомості та цінностей соціально обдарованих осіб // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 83-86. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Наведено аргументацію на основі аналізу емпіричних даних щодо тези про різний потенціал впливу розвитку соціальних й інтелектуальних здібностей на особистісне становлення студентів університету. На прикладі дослідження особливостей їхньої ...
1231636
  Воронюк І.В. Психологічні особливості системи інтегральних методів взаємодії вчителя з учнями // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 11 (164). – С. 38-46
1231637
  Трофімов Ю.Л. Психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій полезалежних/поленезалежних особливостей / Ю.Л. Трофімов, О.Б. Напрасна // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України; Компанія "СОЦИС". – Київ, 2007. – № 2. – С. 3-11.
1231638
  Щербан Т.Д. Психологічні особливості сімейних криз неприйняття дитячої інвалідності / Т.Д. Щербан, А.Б. Качов // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – Вип. № 19 (14). – С. 93-103. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2311-8164
1231639
  Приходько І.І. Психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні Антитерористичної операції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 35-39. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (33)). – ISSN 1728-3817


  Розкрито психологічні особливості службово-бойової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України при проведенні антитерористичної операції. Надані практичні рекомендації для підвищення рівня морально-психологічного стану ...
1231640
  Остапович В.П. Психологічні особливості службової діяльності водія наряду реагування поліції охорони // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 1 (47). – С. 364-378. – ISSN 2072-8670
1231641
  Кравчук С. Психологічні особливості сором"язливості // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 3. – С. 100-107.
1231642
  Аблюкова Н.В. Психологічні особливості соціалізаціі сучасного підлітка. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.05 / Аблюкова Н.В.; КУ ім.Т.Шевченка. – К, 2000. – 16л.
1231643
  Токарева Н. Психологічні особливості соціалізації підлітків у соціокультурному контексті постмодернізму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 128-133. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу характерних тенденцій соціалізації підлітків як необхідної передумови інтерналізації особистісного досвіду в умовах радикальних трансформацій сучасного суспільства. Окреслено соціокультурні концепти епохи постмодернізму, що ...
1231644
  Дейниченко Л. Психологічні особливості соціалізації підлітків, які навчаються в закладах інтернатного типу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 24-27. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розкриті проблеми соціалізації дітей в умовах інтернатного закладу, а також вплив цих умов депривації на психічний розвиток особистості підлітка. Експериментальним дослідженням виявлено, що підліткам з інтернатів властиві такі показники, як ...
1231645
  Абдюкова Н.В. Психологічні особливості соціалізації сучасного підлітка : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Абдюкова Надія Володимирівна ; Прикарпат.ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – 264 л. – Бібліогр.: с. 212-227
1231646
  Сень Г.П. Психологічні особливості соціальної підтримки як феномена особистісно-ситуаційної взаємодії // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1996. – С. 146-152. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 2)
1231647
  Скрипко Л.В. Психологічні особливості спілкування майбутніх офіцерів // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 4. – С.45-46
1231648
  Станіславський Сергій Володимирович Психологічні особливості сприйняття сфер життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.04 / Станіславський Сергій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 181л. + Додатки: л. 179 - 181. – Бібліогр.: л. 149 - 179
1231649
  Станіславський Сергій Володимирович Психологічні особливості сприйняття сфер життєдіяльності хворими на незрощення губи та піднебіння юнацького віку : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Станіславський С.В.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 5 назв
1231650
  Дячок О. Психологічні особливості сприйняття та переживання самотності підлітками // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-55. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статті проаналізовано підходи до визначення поняття "самотність". Розглядається проблема переживання самотності у підлітковому віці. Наводяться результати емпіричного дослідження переживання самотності підлітками, в результаті якого продемонстровано ...
1231651
  Волобуєва О.Ф. Психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 14-17. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті аналізуються психологічні особливості сприйняття та розуміння текстів іноземною мовою суб"єктами навчання у вищому навчальному закладі. Визначено шляхи вдосконалення навчання іноземної мови в цьому аспекті. В статье анализируются ...
1231652
  Паршак О.І. Психологічні особливості ставлення до грошей персоналу комерційних організацій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Паршак Олександр Іванович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 12 назв
1231653
  Караваєва В.А. Психологічні особливості ставлення людини до праці // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2014. – № 2 (6). – С. 70-75. – ISSN 2310-4368
1231654
  Карамушка Л.М. Психологічні особливості ставлення студентської молоді до грошей / Л.М. Карамушка, О.Г. Ходакевич // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 1 (7). – С. 99-105. – ISSN 2310-4368
1231655
  Гудима О.В. Психологічні особливості становлення вольових якостей студентів під час навчання у ВНЗ // Збірник наукових праць молодих вчених Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 5. – С. 29-31
1231656
  Швець В. Психологічні особливості становлення громадянської самореалізації майбутніх офіцерів запасу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 47-48. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 14/15). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати психологічного дослідження становлення громадянської самореалізації майбутніх офіцерів запасу. The article provides results of psychology survey of development of civil self-realization of future reserve officers.
1231657
  Саврасов М.В. Психологічні особливості становлення креативності майбутнього педагога в процесі професійної підготовки // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 220-227. – (Психологія ; вип. 55). – ISSN 2312-1599
1231658
  Гріньова О.М. Психологічні особливості становлення професійної лінії життєвого проекту особистості юнацького віку // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 12-16 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 2310-4368
1231659
  Гусєв І. Психологічні особливості стигматизації інакшості та її виявлення у процесі медіакомунікації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2020. – С. 16-21. – (Психологія ; вип. 2 (12)). – ISSN 1728-3817
1231660
  Лобанова А.О. Психологічні особливості стресостійкості особистості (на прикладі професії вчителя) // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 333-336
1231661
  Харченко А.О. Психологічні особливості структури травматичного емоційного досвіду демобілізованих учасників бойових дій в Україні з постстресовою психологічною дезадаптацією : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Харченко Андрій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2019. – 19 с. – Бібліогр.: 5 назв
1231662
  Сидорова О.С. Психологічні особливості структури цінностей спортсменів // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 257-262
1231663
   Психологічні особливості студентів закладів вищої освіти / Т. Дерека, В. Ляшенко, В. Туманова, О. Гацко // Педагогічний процес: теорія і практика : науковий журнал / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка ; голов. ред. С. Сисоєва. – Київ, 2018. – Вип. 3 (62) : Психологія. – C. 7–15. – ISSN 2078-1687
1231664
  Степанков С.П. Психологічні особливості студентського віку і проблема виховання у вищій школі / С.П. Степанков, В.М. Цимбалістий // Професійно-прикладні дидактики : міжнародний науковий журнал / Поділ. держ. аграрно-техн. ун-т ; ДУ "Науково-метод. центр інформ.-аналіт. забеспечення діяльності ВНЗ "Агросвіта" ; Львів. нац. аграр. ун-т [та ін.]. – Кам"янець-Подільський, 2016. – Вип. 2. – С. 157-164
1231665
  Подоляк Л.Г. Психологічні особливості студентського самоврядування / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 123-128. – ISBN 978-966-8019-00-8
1231666
  Подоляк Л.Г. Психологічні особливості студентської групи та її структура / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 102-106. – ISBN 978-966-8019-00-8
1231667
  Луценко О.Л. Психологічні особливості студентської молоді, що має тютюнову залежність / О.Л. Луценко, О.Є. Габелкова, О.І. Петрік // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 7 (148). – С. 49-54
1231668
  Іванюк Г. Психологічні особливості суб"єктивних семантичних полів майбутніх педагогів з різним типом професійної спрямованості / Г. Іванюк, І. Мельник, Є. Антипін // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, М.А. Бойченко, О.А. Біда [та ін.]. – Суми, 2021. – № 2 (106). – С. 257-268. – ISSN 2312-5993
1231669
  Нікітіна Ірина Всеволодівна Психологічні особливості суб"єктивного самовизначення особистості в період повноліття : Дис... кандид. психолог.наук: 19.00.01 / Нікітіна Ірина Всеволодівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 208л. – Бібліогр.:л.175-192
1231670
  Нікітіна І.В. Психологічні особливості суб"єктного самовизначення особливості в період повноліття : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Нікітіна І. В.; КУ. – К., 2000. – 18л.
1231671
  Тоба М.В. Психологічні особливості та засоби оптимізації політичного самовизначення старшокласників : науково-методичний посібник / Маріанна Тоба; Академія пед. наук України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2007. – 160 с. – ISBN 978-966-428-043-0
1231672
   Психологічні особливості творення наукового тексту : методичні рекомендації / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. В.В. Андрієвської ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 216с. – ISBN 978-966-644-097-9
1231673
  Мельник М.Т. Психологічні особливості тривожних неповнолітніх, що знаходяться в місцях позбавлення волі // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 336-338
1231674
  Яковлева Н.Ю. Психологічні особливості тривожних розладів у хворих на отосклероз : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Яковлева Наталія Юріївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 27 назв
1231675
  Гудима У.В. Психологічні особливості уваги студентів під час дистанційного навчання / У.В. Гудима, О.В. Гудима // Актуальні проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин : матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф., 23 квіт. 2022 р. / Нац. акад. пед. наук України [та ін. ; міжнар. редкол.: С.Д. Максименко, Л.А. Онуфрієва, С. Клімовський та ін.]. – Кам"янець-Подільський ; Київ ; Херсон ; Жешів ; Ченстохова ; Париж : Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2022. – С. 164-166
1231676
  Синєокий О. Психологічні особливості управління міжвідомчими СОГ // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 72-80.
1231677
  Максименко Н.Л. Психологічні особливості управлінського потенціалу особистості IT- фахівця : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Максименко Наталія Леонідівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 5 назв
1231678
  Кочемировська О.О. Психологічні особливості уявлення та переживання насильства молодшими підлітками та юнаками (психосемантичний підхід) : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Кочемировська Олена Олексіївна ; КНУТШ. – Київ, 2002. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв.
1231679
  Дем"янишина С.В. Психологічні особливості формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності / С.В. Дем"янишина, Ю.І. Медвідь // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2020. – С. 105-109. – (Серія "Педагогічні науки" ; вип. 4). – ISSN 2076-586Х
1231680
  Горобець І.А. Психологічні особливості формування екологічно свідомої особистості // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2015. – С. 22-31. – (Психологія обдарованості ; т. 6, вип. 10). – ISSN 2072-4772
1231681
  Ларін Д.І. Психологічні особливості формування індивідуальності практичного психолога в контексті професійної підготовки // Авторський збірник статей з наукової та практичної психології / Д.І. Ларін. – Beau Bassin : LAP LAMBERT Academic Publishing RU, 2018. – С. 25-27. – ISBN 978-613-8-33760-7
1231682
  Сіренко Т.А. Психологічні особливості формування інтимних відносин людини // X Всеукраїнська студентська наукова конференція "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008" : 24-26 квітня 2008 р., Черкаси, Україна / "Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях студентської молоді "Родзинка - 2008", всеукр. студент. наук. конф. – Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2008. – С. 172-173. – (Серія "Психолого-педагогічні науки")
1231683
  Вітюк Н. Психологічні особливості формування комунікативної готовності майбутніх учителів // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.126-133. – ISBN 966-654-025-8
1231684
  Смаль О.А. Психологічні особливості формування концептуальної моделі діяльності майбутнього викладача інформатики як один із етапів проектування // Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2012. – Вип. 20. – С. 241-251. – ISSN 2227-1376
1231685
  Ягупов В.В. Психологічні особливості формування мовленнєвої діяльності курсантів у процесі навчання іноземній мові / В.В. Ягупов, Кузнецова, 0.0. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 60-63. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 4)


  Розглядаються психологічні особливості формування мовленнєвої діяльності студентів у процесі вивчення іноземної мови, звертається увага на активізацію їх навчально-пізнавальної діяльності.
1231686
  Пугачов Д.Л. Психологічні особливості формування образу "Я" комп"ютерно-залежними молодшими підлітками : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Пугачов Дмитро Леонідович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1231687
  Кельнер С.С. Психологічні особливості формування особистісної цілісності в юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Кельнер Світлана Семенівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна. – Київ, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 19 назв
1231688
  Баталіна Л.М. Психологічні особливості формування особистості в підлітків з інтелектуальною недостатністю // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 161-168. – ISBN 978-966-651-861-9


  В сатті розглядають психологічні особливості підлітків з розумовою відсталістю. Також в статті розглядаються основні підходи до проблеми розумової відсталості та її класифікації.
1231689
  Луцький А.І. Психологічні особливості формування правової культури на сучасному етапі державотворення // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 58-62.
1231690
  Жук О.В. Психологічні особливості формування професійної свідомості студентів-медиків ВНЗ / О.В. Жук, О.А. Гульбс, Н.Ф. Меркулова // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2020. – С. 87-98. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 27). – ISSN 2072-4772
1231691
  Педоренко В.М. Психологічні особливості формування суверенних моральних цінностей майбутніх психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Педоренко Валентина Миколаївна ; Нац. ун-т "Острозька акад.". – Острог, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1231692
  Ковальовва І.М. Психологічні особливості хворих депресією непсихотичного рівня та їх значення для проведення лікувально-реабілітаційнихд заходів. : Автореф... Канд.психол.наук: 19.00.04 / Ковальовва І.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1997. – 18л.
1231693
  Крайніков Е.В. Психологічні особливості хворих на ішемію // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 163-168. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Дискутуються психологічні концепції походження та перебігу ішемічної хвороби серця на матеріалі зарубіжних та вітчизняних досліджень. Наводяться результати психологічного тестування 30 пацієнтів з інфарктом міокарда (ІМ) за допомогою опитувальника, ...
1231694
  Крайніков Е.В. Психологічні особливості хворих, які перенесли інфаркт міакардо із зупинкою кровообігу : Автореф... канд. психолог.наук: 19.00.04 / Крайніков Е.В.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 18л.
1231695
  Блохіна І.О. Психологічні особливості ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців з управління навчальними закладами // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2012. – C. 82-85. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (34))
1231696
  Магдисюк Л.І. Психологічні особливості якості життя осіб з серцево-судинними захворюваннями // Психологія: реальність і перспективи : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Рівнен. держ. гуманіт. ун-т ; голов. ред. Павелків Р.В. – Рівне, 2017. – Вип. 8. – C. 180-184. – ISSN 2518-7503
1231697
  Подоляк Л.Г. Психологічні особливості, характеристика студентського колективу / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко // Психологія вищої школи : підручник для студентів ВНЗ / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 5-те вид. – Київ : Каравела, 2018. – С. 106-110. – ISBN 978-966-8019-00-8
1231698
  Лазаренко І. Психологічні передумови аналізу літературного твору // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2010. – № 12. – С. 10-12


  У статті висвітлено літературознавчо-психологічні передумови художнього твору, обгрунтовано необхідність такого підходу, визначено, у якій мірі його складові цікавлять сучасну методичну науку і шкільну практику, намічено напрямки подальшого дослідження ...
1231699
  Парфанович Іванна Психологічні передумови девіантної поведінки дівчат // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2010. – № 2 (40). – С.178-185. – ISSN 1810-2131
1231700
  Сафін О. Психологічні передумови дослідження професійного стресу в особливих умовах діяльності / О. Сафін, О. Сорока // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 39-43. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (45)). – ISSN 1728-3817
1231701
  Швець Г.Д. Психологічні передумови звернення до художнього тексту в навчанні української мови як іноземної // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв"язки : наукові дослідження. Досвід. Пошуки : збірник наукових праць / М-во освіти і науки Украины ; Харків. нац. ун. ім. В.Н. Каразіна ; редкол.: Лупаренко С.Є., Ушакова Н.І., Тростинська О.М. [та ін.]. – Харків, 2019. – Вип. 35. – С. 152-162. – ISSN 2073-4379
1231702
   Психологічні передумови й чинники особистісного та професійного розвитку студентів-медиків : колект. монографія / [А.С. Борисюк та ін.] ; М-во освіти і науки України ; М-во охорони здоров"я, Вищ. держ. навч. закл. України "Буковин. держ. мед. ун-т". – Чернівці : Технодрук, 2016. – 263, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 245-263. – ISBN 978-617-7096-49-7
1231703
  Борейчук І. Психологічні передумови ксенофобних реакцій // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 1. – С. 136-140
1231704
  Семененко Л.Л. Психологічні передумови лінгвістичної категоризації // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 19, т. 4 (184). – С. 98-103


  Для розуміння ментальної моделі світу, вербалізованої в мові, необхідно детально розглянути категоризацію як лінгвокогнітивний процес, позаяк ця психічна операція є основою сприймання й впорядкування знань про дійсність. Саме внаслідок категоризації ...
1231705
  Ситченко А. Психологічні передумови розвивального навчання на уроках літератури // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2006. – № 5. – С.16-21. – Бібліогр.:21 пункт
1231706
  Горбунова Наталія Володимирівна Психологічні передумови та особливості розуміння старшими дошкільниками значення іносказань // Гуманітарні науки : науково-практичний журнал / Держ. вид-во "Педагогічна преса"; Ін-т вищої освіти АПНУ; Кримський держ. гуман. ун-т. – Київ, 2008. – № 1. – С. 163-169. – Бібліогр. в кінці ст.


  Автор статьи определяет психологические предпосылки понимания детьми старшего дошкольного возраста значения иносказаний, подчеркивая тесную взаимосвязь речи и мышления; рассматривает особенности формирования мыслительных операций в связи с пониманием ...
1231707
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 1. – 2001
1231708
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 3. – 2003
1231709
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 5. – 2004. – мова резюме англ., укр.. рос.
1231710
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects. – Луцьк, 2001-
Вип. 6. – 2004. – мова резюме англ., укр., рос.
1231711
   Психологічні перспективи = Psychological Prospects / Волинський державний університет ім.Лесі Українки. – Луцьк, 2001-
Спеціальний випуск. – 2009
1231712
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк
Вип. 17. – 2011. – 287 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231713
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц.та політ. психології АПН України. – Луцьк
Вип. 18. – 2011. – 303 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231714
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 19. – 2012. – 289 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231715
   Психологічні перспективи / Волин. нац. ун-т ім.Лесі Українки ; Ін-т соц. та політ. психології АПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 20. – 2012. – 301 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231716
   Психологічні перспективи = Psychological prospects / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 24. – 2014. – 362 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231717
   Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2001-. – ISSN 2227-1376
Вип. 25. – 2015. – 341 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1231718
  Андрієвська О.О. Психологічні підвалини порядку слів у реченні // 8-а Наукова сесія (Київського держ. університету ім. Т.Г.Шевченка) : Тези доповідей: Секція філології. – Київ, 1951. – С. 36-37
1231719
  Барко В.І. Психологічні підходи до профілактики девіантної поведінки працівників органів внутрішніх справ / В.І. Барко, В.С. Лапчук // Юридичний бюлетень : науковий журнал / М-во внутр.справ України, Одеський держ.ун-т внутр.справ; М-во юстиції України, Головне територіальне управління юстиції у Херсонській області; Асоціація нотаріусів Херсонськоїобласті. – Одеса, 2015. – Вип. 1 (1). – С. 120-128. – ISSN 2414-4207
1231720
  Березюк Т.П. Психологічні підходи до формування професійної компетентності майбутніх менеджерів // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 89-95. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1231721
  Костюк Г.С. Психологічні погляди В.Г. Белінського / Г.С. Костюк. – К., 1949. – 72с.
1231722
  Раєвський О.М. Психологічні погляди Г.В. Плеханова // Наукова сесія, присвячується 100-річчю з дня народження Г. В. Плеханова. – Київ, 1956. – С. 36-40
1231723
  Крамар М. Психологічні погляди Тараса Шевченка // Pagini ale Sevcenkianei din Romania : Editie bilingva / pref. Octavia Nedelcu ; antologare, traduceri: Ioan Rebusapca. – Bucuresti : RCR Editorial, 2017. – Vol. 2. – С. 389-392. – ISBN 978-606-745-014-9


  "В багатій ідейній спадщині великого нашого національного українського поета, широта і вільність його асоціативного мислення є невід’ємною частиною його поетичної та художньої творчості. Вона охоплює різноманітні сторони соціального життя – літератури, ...
1231724
  Романовська Д. Психологічні поради батькам для збереження психічного здоров"я дітей в період // Психопедагогіка і життя : наук.-популярний щорічник : № 1, 2020 р. та № 2, 2021 р. / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ім. Івана Зязюна, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи ; [редкол.: В.В. Рибалка (голов. ред.), Л.Б. Лук"янова, В.Г. Панок та ін.]. – Київ : Талком : ІПООД ім. Івана Зазюна НАПН України : УНМЦППСР НАПН України, 2022. – С. 238-241. – ISBN 978-617-8016-45-6
1231725
  Липка А. Психологічні поради та рекомендації щодо активізації професійної відповідальності психологів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т ; голов. ред. А.В. Фурман ; редкол.: З. Карпенко, Ю. Максименко, В. Москалець [та ін.]. – Тернопіль, 2019. – № 2 (76). – С. 139-146 : рис. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1810-2131
1231726
  Максименко Н. Психологічні предиктори діяльності ІТ-фахівців в умовах переходу організацій до дистанційної роботи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 38-42. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено актуальній проблемі психологічного супроводу переходу офісних працівників до дистанційної роботи. Метою статті є визначення психологічних та соціально-демографічних детермінант діяльності фахівців керівних ланок в умовах переведення ...
1231727
  Маринюк Н. Психологічні причини виникнення та розвитку нервової анорексії (anorexianevrosa) у дівчат-підлітків // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 233-239
1231728
  Рудоміно-Дусятська Психологічні проблеми адаптації та розвитку особистості в міському середовищі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 30-34. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто фактори та умови впливу міського середовища на розвиток особистості. Доведено, що характер такого впливу опосередкований змістом та структурою потреб людини.
1231729
  Мілерян Є.О. Психологічні проблеми добору і підготовки кадрів. / Є.О. Мілерян. – К., 1974. – 48с.
1231730
  Альоша О. Психологічні проблеми інноваційних форм інклюзивної та дистанційної освіти в Україні // Педагогічний часопис Волині : журнал / М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; редкол.: Лякішева А.В., Кузава І.Б., Влосінський Маріан [та ін.]. – Луцьк, 2017. – № 1 (4). – С. 40-48. – ISSN 2415-8143
1231731
  Моляко В.О. Психологічні проблеми конструювання образу світу (загальні положення робочої концепції) // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2018. – С. 5-18. – (Психологія творчості ; т. 12, вип. 24). – ISSN 2072-4772
1231732
   Психологічні проблеми навчання виховання активності та розвитку особистості : Матеріали звіт. наук. сесії 10-11 лютого 1994 р. – Київ, 1995. – 389с.
1231733
  Кириченко О.М. Психологічні проблеми педагогічного спілкування // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 3 (29). – С. 143-151. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1231734
  Москальова А. Психологічні проблеми підготовки керівників загальноосвітніх навчальних закладів до подолання професійних криз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 39-42. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено проблеми, пов"язані з особливостями психологічної підготовки керівників освітніх організацій щодо конструктивного подолання професійних криз. Проаналізовано деякі психологічні аспекти професійних криз та причини, які спонукають їх ...
1231735
  Лазаревська О.М. Психологічні проблеми підготовки студентів (на прикладі підготовки майбутнього вчителя музики) // Практична психологія та соціальна робота : Науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2002. – № 1. – С.3-5
1231736
  Кияшко Л.О. Психологічні проблеми політичної активності сучасної української молоді // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 252-261. – ISBN 978-966-8063-84-3
1231737
  Жизномірська О. Психологічні проблеми соціалізації в процесі утвердження сучасної учнівської молоді // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – C. 48-50. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  Cтаття присвячена вивченню проблеми соціалізації в утвердженні особистості підлітка. Здійснено теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури соціалізації та практичний внесок окремих авторів щодо особистісного прагнення - ...
1231738
  Петрик Н. Психологічні проблеми соціальної міфології ХХ ст. // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2001. – С.498-504. – (Серія філософські науки ; Вип. 3)
1231739
  Лелюх О.М. Психологічні проблеми соціальної саморегуляції поведінки особистості // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 108-120. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Спонукальні та регуляційні аспекти соціальної поведінки особистості постають дуже важливими. Питання про регуляцію соціальної поведінки становить важливу частину психоактиваційної проблеми. Обговоренню в психологічній науці підлягали такі проблеми, що ...
1231740
  Емішянц О. Психологічні проблеми стилю життя особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 55-58. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається стиль життя, як основи людської психіки, який формується в дитинстві. Стиль життя - це прийнята людиною концепція життя, кристалізований патерн поведінки, що впливає на всі сфери життя людини, основна життєва мета людини і його ...
1231741
  Галаган Л.В. Психологічні проблеми та профіль розвитку конкурентоздатності безробітних-майбутніх підприємців // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2012. – С. 92-99. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 35/36). – ISSN 2072-4772
1231742
   Психологічні проблеми, виховання, навчання, активності та розвитку особистості : Матеріали звітної наукової сесії 22 - 24 лютого 1993р. – Киев
Т.1. – 1993. – 125с.
1231743
   Психологічні реалії становлення особистості підлітка: сучасність та перспективи : тези доп. Круглого столу, м. Київ, 14 черв. 2019 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. психології соц. дезадапт. неповнолітніх [та ін. ; ред.: Н.Ю. Максимова та ін.]. – Київ : ЖДУ ім. І. Франка, 2019. – 94, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст.
1231744
  Венгренівська М.А. Психологічні реалії як структурний елемент тексту // Мовні і концептуальні картини світу : Збірка наукових праць. / Гол. ред. Чередниченко О.І.; Темпус-Тасіс, Проект СР-20025-98 "Поширення досвіду в галузі іноземних мов та перекладу". – Київ, 2001. – Спеціальний випуск : Мови, культури та переклад у контексті європейського співробітництва
1231745
  Зубрицький М. Психологічні ремінісценції у творчості Івана Франка // Українське літературознавство : збірник наукових праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – Вип. 79. – С. 74-78. – ISSN 0130-528Х


  Проаналізовано зображення Іваном Франком тонких психологічних картин-образів не лише його сучасників, осмислено глибоку обізнаність письменника з передовими психологічними європейськими досягненнями (В. Вундт, Г. Штейнталь), розглянуто майстерність І. ...
1231746
  Дубініна Д.Е. Психологічні складові екологічної компетентності студентської молоді // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Чепелєва Н.В., Моляко В.О., Балл Г.О. [та ін.]. – Житомир, 2016. – С. 127-134. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 41). – ISSN 2072-4772
1231747
  Чернявська Т.П. Психологічні складові успішності особистості в бізнес-діяльності // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 9 : Психологія. – С. 129-137
1231748
  Мяленко В.В. Психологічні стратегії адаптації сімей учасників АТО до умов і наслідків воєнного конфлікту в процесі опрацювання травматичного досвіду // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 53-61. – ISSN 2411-1449
1231749
  Мельник Ю.В. Психологічні стратегії життєдіяльності в умовах ситуаційної невизначеності : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Мельник Юлія Вікторівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1231750
  Кралюк П. Психологічні студії в Київському університеті // Історія філософії України : навч. посібник / П.М. Кралюк. – Острог : Видавництво Національного університету "Острозька академія", 2013. – С. 525-527. – ISBN 978-966-2254-74-7
1231751
  Кралюк П.М. Психологічні студії в Київському університеті // Історія філософії України : підручник / П.М. Кралюк. – Київ : КНТ, 2019. – С. 522-525. – ISBN 978-966-373-777-5
1231752
  Вовк О.І. Психологічні сюжети у структурі вітчизняних історико-біографічних наративів (на прикладі життєпису Василя Каразіна) // Українська біографістика : зб. наук. пр. Ін-ту біографічних досліджень / Нац. акад. наук України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського ; [редкол.: В.І. Попик,Т.І. Ківшар, С.М. Ляшко та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 13. – С. 125-142
1231753
  Галецька Інна Іванівна Психологічні та електрофізіологічні характеристики стрижневих невротичних радикалів : Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.04 / Галецька Інна Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2000. – 183 л. – Бібліогр.: С.137- 168
1231754
  Галецька І.І. Психологічні та електрофізіологічні характеристики стрижневих невротичних радикалів : Автореф. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Галецька І.І.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с. – Бібліогр.: 15 16 с.
1231755
  Валевська І.А. Психологічні та інформаційні війни в сучасних міжнародних відносинах / І.А. Валевська, А. Удод // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 2. – С. 132-136
1231756
  Колода С. Психологічні та лінгвістичні закономірності багатомовного навчання // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України, Донбас. держ. пед. ун-т. – Слов`янськ, 2013. – Спецвип. № 13, ч. 1. – С. 129-136. – ISSN 2077-1827
1231757
  Кузнєцова О.О. Психологічні та методичні моделі навчання комунікативної компетенції наукового спілкування студентів на неспеціальних факультетах // Збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства" : 11-12 листоп. / "Соціалізація і ресоціалізація особистості в умовах сучасного суспільства", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : Віваріо, 2016. – С. 70-72
1231758
  Кузнєцова О. Психологічні та методичні основи використання іноземної термінології в курсах з ESP // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 61-63. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  Стаття розглядає психологічні та методичні основи зв"язку мовлення з мислення, взаємовiдношення мiж словом i його значенням, поняттям i уявою, основнi закономiрностi практичного використання іноземних слiв і термінів, про особливостi мислення iноземною ...
1231759
  Льовочкіна А.М. Психологічні та методичні особливості формування екологічної культури дітей молодшого шкільного віку / А.М. Льовочкіна, О.В. Волохова, О.Т. Крижановська // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Житомир, 2018. – С. 167-178. – (Екологічна психологія ; т. 7, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1231760
  Любчич Р. Психологічні та педагогічні аспекти професійної компетентності майбутніх офіцерів Національної гвардії України // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; голов. ред. Н. Примаченко ; редкол.: І. Бахов, Н. Бишевець, Г. Білавич [та ін.]. – Дрогобич, 2019. – № 9 (176), вересень. – С. 138-142
1231761
   Психологічні та правові основи профілактики насильства в учнівському середовищі : наук.-практ. посібник / [В.П. Остапович, Л.С. Процик, Ю.Ю. Бойко-Бузиль та ін.] ; за заг. ред. Володимира Криволапчука ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. – Київ : Людмила, 2022. – 155, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Глосарій: с. 148-155. – Бібліогр.: с. 114-121. – ISBN 978-617-555-058-8
1231762
  Кашинцева О. Психологічні та психотерапевтичні методики як об"єкти права інтелектуальної власності / О. Кашинцева, Л. Шатирко // Теорія і практика інтелектуальної власності : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2013. – № 2 (70). – С. 3-10
1231763
   Психологічні та психофізіологічні засади психолого-педагогічного відбору абітурієнтів гуманітарного напрямку у вищі навчальні заклади України : Науково-методичний посібник розроблений на основі Указу Президента України від 04. 07. 2005 р. №1013 " Про невідкладні заходи щодо забеспечення функціонування та розвитку освіти в Україні, для шкіл та приймальних комісій вузів. – Миколаїв : Іліон, 2007. – 32с.
1231764
  Пилатюк Н.І. Психологічні та соціальні аспекти похідних жанрів у музиці (на прикладі українського скрипкового перекладу другої половини XX - початку XXI ст.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Пилатюк Н.І.; Пилюк Назарій Ігорович ; М-во освіти і науки України, Харк. держ. ун-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 6 назв
1231765
  Кифор Г. Психологічні та соціальні кліше в романі Ельфріде Єлінек "Піаністка" // Іноземна філологія : український науковий збірник / Львівський нац.ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2007. – Вип. 118. – С. 100-111
1231766
  Пріб Г. Психологічні та соціальні особливості учасників збройних конфліктів на сході України / Г. Пріб, Т. Лапинська // Роль держави та громадського сектору в соціальній адаптації переміщених осіб із зони агресії РФ та учасників АТО : матеріали доп. круглого столу до Дня захисника України (17 жовт. 2018 р.) / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України [та ін. ; редкол.: Р.В. Войтович, В.І. Токарева, П.В. Ворона та ін.]. – Київ : АртЕк, 2019. – С. 27-29
1231767
  Льовочкіна А. Психологічні та соціальні проблеми формування культури життєдіяльності людей з інвалідністю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2018
1231768
  Трофімов А.Ю. Психологічні та соціально-психологічні фактори, що впливають на процеси формування і розвиток управлінської ланки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 45-48. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Розглядається залежність прояву психологічних, соціально-психологічних факторів, а також трансформація або розвиток значущих професійно важливих якостей керівників, залежно від рівня поставлених перед ними завдань. Social and psychological factors of ...
1231769
  Тичина Д.М. Психологічні та юридичні особливості поведінки неповнолітнього, який вчиняє корисливі злочини // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2009. – № 3 (64). – С. 91-100
1231770
  Криволапчук В.О. Психологічні та юридичні особливості реінтеграції учасників бойових дій / В.О. Криволапчук, Л.С. Процик // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; редкол.: Вербенський М.Г, Музика А.А., Плугатар Т.А. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 2 (48). – С. 295-306. – ISSN 2072-8670
1231771
  Кікалішвілі М.В. Психологічні теорії девіантної поведінки: психодинамічні аспекти // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 6 (60). – С. 4-20. – ISSN 2222-5374
1231772
   Психологічні технології ефективного функціонування та розвитку особистості = Psychological technologies of effective functioning and development of personality : монографія / [Абрамцьов Рафал та ін.] ; за ред. С.Д. Максименка, С.Б. Кузікової, В.Л. Зливкова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Київ ; Суми : СумДПУ імені А.С. Макаренка. – ISBN 978-966-698-275-2
Кн. 3. – 2019. – 538, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Дод. тит. арк. англ. – Бібліогр. в кінці ст.
1231773
  Бабатіна С.І. Психологічні технології розвитку темпоральних характеристик особистості в студентському віці // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2016. – Т. 21, вип. 3 (41). – С. 15-27. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1231774
  Белінська І.А. Психологічні типи відхилень у розвитку особистості підлітків з алкогольно залежної сім"ї : Автореф...канд.психолог.наук:19.00.07 / Белінська І.А.;Ін-тут психології ім.Г.С.Костюка АПН України. – Київ, 2000. – 19с. – Бібліогр.:с.16-17
1231775
  Карамушка Л.М. Психологічні тренінги для підготовки менеджерів та персоналу освітніх організацій : (реалізація технологічного підходу) : навч. посібник / Карамушка Людмила Миколаївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка, Лаб. організаційної та соц. психології, Укр. асоц. організаційних психологів та психологів праці. – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2022. – 143, [1] с. – (Організаційна та економічна психологія). – ISBN 978-617-7745-10-4


  Висвітлено науково-теоретичні засади менеджменту організацій як виду соціального управління, обґрунтовано основні завдання психології освітнього менеджменту.
1231776
  Григоренко І.А. Психологічні умови викладання іноземної мови // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 5 (117). – С. 37-41
1231777
  Тептюк Ю. Психологічні умови виникнення та розвитку стресостійкості у професійній діяльності працівників соціальної сфери // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 45-49. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (37)). – ISSN 1728-3817


  У статті за допомогою теоретичного аналізу наукових праць зарубіжних та українських вчених визначено особливості та психологічні умови виникнення та розвитку стресостійкості у професійній діяльності працівників соціальної сфери. Здійснено опис ...
1231778
  Коваленко А.Б. Психологічні умови гармонізації стосунків підлітків з батьками / А.Б. Коваленко, Н.Ш. Рогаль // Український психологічний журнал : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології ; голов. ред. Данилюк І.В. ; редкол.: Коваленко А.Б., Васютинський В.О., Альфредас Лаурінавічус [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2. – С. 52-61
1231779
  Власова О. Психологічні умови оптимізації розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи / О. Власова, Г. Свіденська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 22-26. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1). – ISSN 1728-3817


  У статті представлені результати дослідження психологічних передумов розвитку самосвідомості особистості в період підліткової кризи. Обгрунтована доцільність використання авторської корекційно-розвивальної програми тренінгу оптимізації становлення ...
1231780
  Заіка І.В. Психологічні умови подолання особистісної напруженості персоналу освітніх організацій : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.10 / Заіка Інна В"ячеславівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 18 назв
1231781
   Психологічні умови поліпшення якості уроку. – К., 1959. – 252с.
1231782
  Калязіна Т.В. Психологічні умови попередження проявів віктимності в інтелектуально обдарованих підлітків : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Калязіна Тетяна Віталіївна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1231783
  Марченко О.С. Психологічні умови професійної самореалізації особистості у спортивній сфері діяльності // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2020. – С. 4-7. – (Серія "Психологія" ; вип. 11). – ISSN 2415-7384
1231784
  Тептюк Ю. Психологічні умови розвитку стресостійкості особистості у дорослому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 44-47. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Обґрунтовано психологічні особливості та чинники, які є психологічними умовами розвитку стресостійкості особистості в дорослому віці. Особливості розвитку стресостійкості особистості в дорослому віці полягають у тому, що дорослість є найбільш ...
1231785
  Грузинська І.М. Психологічні умови розвитку творчої уяви дітей старшого дошкільного віку : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Грузинська Ірина Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20, [1] с. з обкл. – Бібліогр.: 15 назв
1231786
  Янішевський О. Психологічні умови успішності особистості / О. Янішевський, Л.Г. Терлецька // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 254-255
1231787
  Гладкевич М.І. Психологічні умови формування життєвих планів у юнацькому віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Гладкевич Мар"яна Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1231788
  Заушнікова М.Ю. Психологічні умови формування комунікативної компетентності майбутнього логопеда : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Заушнікова Марина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1231789
  Рудоміно-Дусятська Психологічні умови формування усвідомленого ставлення людини до житлового середовища / Рудоміно-Дусятська, В.П. Залізнюк, Т.С. Гавловська // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 116-130. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються психологічні чинники, що визначають екологічно орієнтовану поведінку людей щодо навколишнього середовища. Дослідження виявило, що екологічно орієнтована поведінка дитини є наслідком усвідомленого ставлення людей до житлового середовища. ...
1231790
  Мельман В. Психологічні фактори мотивації навчально-професійної діяльносі студентів // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харківський нац. ун. радіоелектроніки. – Харків, 2009. – № 6 (55). – С. 56-59. – ISSN 1562-529Х
1231791
  Балашов Е.М. Психологічні фактори мотивації навчальної діяльності студентів закладів вищої освіти // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2018. – С. 4-8. – (Серія "Психологія" ; вип. 7). – ISSN 2415-7384
1231792
  Красилова Юнна Вікторівна Психологічні фактори підприємницької активності особистості : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.01 / Красилова Ю.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 3 назв.
1231793
  Ващенко Ю.А. Психологічні фактори психосоматичних розладів : Автореф... канд. псих.наук: 19.00.04 / Ващенко Ю.А.; КУ. – К, 1999. – 19л.
1231794
  Напрасна О.Б. Психологічні фактори розв"язання задач // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 59-60. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Зроблено спробу розглянути індивідуальні характеристики прояву пізнавальних процесів особистості, особливо пов"язаних з прийомом та переробкою інформації, а саме, параметри когнітивного стилю (КС). Розглянуто вплив різниць у способах переробки ...
1231795
  Зінченко Т. Психологічні фактори розвитку творчої особистості студентів у процесі освітньої діяльності когнітивного спрямування // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Терноп. нац. екон. ун-т ; голов. ред. Фурман А.В. – Тернопіль, 2013. – Спецвипуск : Соціально-психологічні виміри прфесійної майстерності особистості в умовах глобалізованого світу /Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 травня 2013 року, м. Тернопіль. – C. 164-165. – ISSN 1810-2131
1231796
  Денісієвська А.Є. Психологічні фактори суб"єктивної якості сну у людей з інтероцептивними відмінностями : дис. ... д-ра філософії : 053, 05 / Денісієвська Анна Євгенівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – 239 арк. – Додатки: арк. 186-239. – Бібліогр.: арк. 166-185
1231797
  Іванчук Д. Психологічні фактори у формуванні позитивного іміджу керівника // Professional education: methodology, theory and technologies : the collection of scientific papers / Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University ; ed. board: O. Zhernovnykova, I. Dobrockok, M. Yevtukh [et al.]. – Pereiaslav-Khmelnytskyi, 2019. – Vol. 9. – С. 103-114. – ISBN 978-617-7747-12-2. – ISSN 2415-3729
1231798
  Макарчук Ю. Психологічні фактори фестивального туризму в державах Західної Європи / Ю. Макарчук, Д. Гринюк // Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – С. 82-85. – ISBN 978-617-674-059-9
1231799
  Бардіна Л.М. Психологічні фактори формування лінгвокультурної компетенції студентів-іноземців під час вивчення російської мови на початковому етапі / Л.М. Бардіна, В.Л. Шепелюк // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 11, т. 4 (116). – С. 286-290
1231800
  Шеховцова Е. Психологічні фактори формування мотивації вчинення злочину / Е. Шеховцова, О. Лавриненко // Юридичний журнал : аналітичні матеріали, коментарі, судова практика / МОН України; НПУ ім. Драгоманова; Ін-т політології та ін. – Київ, 2010. – № 3 (93). – С. 125-127.
1231801
  Бугайова Н.М. Психологічні факторі суіцидабної поведінки : Автореф... канд. психол.наук: 19.00.01 / Бугайова Н. М.; КУ ім. Шевченка. – К., 1997. – 21л.
1231802
  Паливода О. Психологічні характеристики військовослужбовців, що зумовлюють успішність їхньої діяльності в екстремальних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 38-41. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Розкриваються фактори, що визначають екстремальність умов військової служби, а також психологічні характеристики військовослужбовців, які обумовлюють їх професійну придатність, ефективність виконання професійних завдань Раскрываются факторы, ...
1231803
  Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості : Дис. ... канд. психологічних наук.Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Білоус О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 203л. + Додатки л. 168 - 203. – Бібліогр.:л. 147 - 167
1231804
  Білоус О.В. Психологічні характеристики екологічності свідомості особистості : Автореф. ... дис. канд. психолог. наук: Спец. 19.00.01 / Білоус О.В.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1231805
  Широбоков Ю. Психологічні характеристики різноманітних видів військового полону // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – С. 227-233. – (Психологічні науки ; № 1 (17), квітень). – ISSN 2078-2128
1231806
  Малихіна О.А. Психологічні характеристики самоповаги особистості // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 154-160. – ISSN 2310-4368
1231807
  Гулько Г.О. Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гулько Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 19 назв
1231808
  Гулько Г.А. Психологічні чинники актуалізації особистісних властивостей тривожного спектру в ситуації досягнення : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Гулько Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Додатки: арк. 180-249. – Бібліогр.: арк. 161-179
1231809
  Штих І.І. Психологічні чинники акцентуації характеру у підлітків / І.І. Штих, Б.В. Попович // Науковий вісник Мукачівського державного університету : журнал наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2015. – № 18 (13). – С. 62-66. – ISSN 2311-8164
1231810
  Курапов А.О. Психологічні чинники вибору стратегії акультурації особистості : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Курапов Антон Олександрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв.
1231811
  Заболотна Т.В. Психологічні чинники використання особливостей мислення майбутніх учетелів у процесі самостійної роботи над текстами у вивченні іноземної мови / Т.В. Заболотна, С.М. Танана // Психолінгвістика : психологія, мовознавство, соціальні комунікації: збірник наукових праць / ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". – Переяслав-Хмельницький, 2013. – № 12. – С. 71-76. – ISBN 978-617-7009-07-7
1231812
  Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 215 л. – Додатки: л. 180-215. – Бібліогр.: л. 158-179
1231813
  Шевченко М.В. Психологічні чинники виникнення тривожно-фобічних симптомів у дітей молодшого шкільного віку з вадами мовлення в умовах інклюзивної освіти : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Шевченко Марина Василівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 14 назв
1231814
  Педько К.В. Психологічні чинники відновлення соціального капіталу внутрішньо переміщенних осіб : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Педько Катерина Василівна ; Ін-т соц. та політ. психології НАПН України. – Київ, 2019. – 17 с. – Бібліогр.: 11 назв
1231815
  Волуйко О.М. Психологічні чинники готовності поліцейських до інновацій у діяльності національної поліції України : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.06 / Волуйко Оксана Миколаївна ; М-во внутр. справ України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1231816
  Синельников Р.Ю. Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Синельников Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 6 назв
1231817
  Синельников Р.Ю. Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості : дис. … канд. психол. наук : 19.00.01 / Синельников Роман Юрійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 228 арк. – Додатки: арк. 193-228. – Бібліогр.: арк. 173-192
1231818
  Вовк А.О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості : Дис. ...канд. психол. наук.Спец.19.00.01- загальна психологія, історія психології / Анна Олександрівна Вовк; Львівський нац. університет ім.І.Франка. – Львів, 2006. – 252л. – Бібліогр.:л.164-252
1231819
  Вовк А.О. Психологічні чинники екзистенціальної фрустрації особистості : Автореф. дис. ...канд. психол. наук; Спец. 09.00.01 / Анна Олександрівна Вовк; КНУТШ. – Київ, 2006. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1231820
  Паловскі Ю.О. Психологічні чинники емоційного вигорання керівників бізнесу : дис. ... д-ра філософії : 053 ; 05 / Паловскі Юлія Олексіївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 328 арк. – Додатки: арк. 236-328. – Бібліогр.: 205-235
1231821
  Льошенко О.А. Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Льошенко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 273 л. – Додатки: л. 213-273. – Бібліогр.: л. 196-212
1231822
  Льошенко О.А. Психологічні чинники емоційної компетентності осіб з різним рівнем самоактуалізації : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Льошенко Олександра Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1231823
  Чанчиков І.К. Психологічні чинники життєстійкості особистості : дис. ... д-ра філософії : 053 / Чанчиков Ілля Констянтинович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2021. – 235 арк. – Додатки: арк. 187-235. – Бібліогр.: арк. 173-186
1231824
  Шелег Т.В. Психологічні чинники життєтворчості у молодшому шкільному віці : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Шелег Тетяна Володимирівна ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2019. – 222 арк. – Додатки: арк. 185-222. – Бібліогр.: арк. 7-8, 163-184
1231825
  Шелег Т.В. Психологічні чинники життєтворчості у молодшому шкільному віці : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Шелег Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1231826
  Міщенко М.С. Психологічні чинники запобігання синдрому емоційного вигорання у майбутніх практичних психологів : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Міщенко Марина Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1231827
  Турецька Х.І. Психологічні чинники Інтернет-залежності // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 95-104. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1231828
  Іващенко А.С. Психологічні чинники міжособистісних стосунків у молодих сім"ях з різним типом подружньої взаємодії : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Іващенко Анна Сергіївна ; М.во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.:10 назв
1231829
  Житник Олена Володимирівна Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Житник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 5 назв
1231830
  Житник Олена Володимирівна Психологічні чинники мотивації вибору особистістю нової роботи : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01. / Житник О.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 187л. – Бібліогр.: л. 172-187
1231831
  Нікітіна О.П. Психологічні чинники організаційного стресу в ріелторів: попередження та ефективний менеджмент / О.П. Нікітіна, А.А. Резніченко // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2018. – № 3 (14). – С. 73-80 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2411-3190
1231832
  Лозинський О.М. Психологічні чинники політичної корупції у підходах структуралізму // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 35-46. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))
1231833
  Короход Я.Д. Психологічні чинники прийняття рішень // Psychological journal : scientific review / National Academy of Educational Sciences of Ukraine H.S. Kostyuk Institute of Psychology ; ed.-in-chief: Maksymenko Serhiy. – Київ, 2020. – Vol. 6, iss. 3 (35). – С. 164-172. – ISSN 2414-0023
1231834
  Журавльов В.В. Психологічні чинники професійно-управлінської діяльності в контексті прийняття рішень керівниками органів охорони державного кордону // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 14-22 : рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2411-3190
1231835
  Калюжна І.П. Психологічні чинники професійного самовизначення старшокласників : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Калюжна Ірина Петрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1231836
  Шиделко А.В. Психологічні чинники професійної адаптації особистості // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 151-159. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1231837
  Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання : Дис. ... канд. психологічних наук. Спец. : 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 221с. + Додатки : л.194-197. – Бібліогр. : л.198-221
1231838
  Василькевич Я.З. Психологічні чинники процесуальної динаміки пошукової активності в умовах професійного навчання : автореф. дис. ... канд.психологічних наук. Спец. 19.00.01 - загальна психологія, історія психології / Василькевич Я.З.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 18с. – Бібліогр.: 18 назв
1231839
  Губа Н.О. Психологічні чинники рівня задоволеності працею персоналу страхових компаній / Н.О. Губа, В.С. Кондратенко // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2017. – № 2 (12). – С. 17-22. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2310-4368
1231840
  Барко В. Психологічні чинники роботи менеджера з особовим складом Національної поліції України / В. Барко, В. Барко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-15. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 3 (40)). – ISSN 1728-3817


  Присвячена проблемі підготовки керівників підрозділів Національної поліції до здійснення ефективного управління персоналом. Досвід роботи поліцейських менеджерів розвинутих зарубіжних країн свідчить про зростаючу увагу до вивчення психологічних ...
1231841
  Лашко О.В. Психологічні чинники розвитку довіри до викладача у студентів технічного університету : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.07 / Лашко Олена Вікторівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. – Київ, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 15 назв
1231842
  Болтівець С.І. Психологічні чинники розвитку мовної свідомості у науковій спадщині Івана Огієнка // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Академія педагогічних наук України. – Київ, 2010. – № 5 (134). – С.66-71. – Бібліогр.: Літ.: с.71; 7 назв
1231843
  Романюк Людмила Василівна Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студенської молоді : Дис. ... канд. психологічних наук: 19.00.01 / Романюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 247л. + Дод.: л.198-247. – Бібліогр.: л.178-197
1231844
  Романюк Людмила Василівна Психологічні чинники розвитку ціннісних орієнтацій студентської молоді : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.01 / Романюк Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 11 назв.
1231845
  Федорець А.В. Психологічні чинники самоставлення особистості спортсмена : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Федорець Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 218 л. – Додатки: л. 190-218. – Бібліогр.: л. 168-189
1231846
  Федорець А.В. Психологічні чинники самоставлення особистості спортсмена : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.01 / Федорець Антон Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр.: 11 назв
1231847
  Білоконь І. Психологічні чинники сепаратизму в Україні // Збірник наукових праць: філософія, соціологія, психологія / Мін-во освіти і науки України ; ДВНЗ "Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2015. – Вип. 20, ч. 1. – С. 9-16. – ISSN 2312-1246
1231848
   Психологічні чинники соціальної напруженості в освітніх організаціях: основні види та методики дослідження / Л.М. Карамушка, О.В. Креденцер, К.В. Терещенко, В.М. Івкін, В.І. Лагодзінська, О.С. Ковальчук // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інститу психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко ; редкол.: Моляко В.О., Карамушка Л.М., Смульсон М.Л. [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 10-18. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 52). – ISSN 2072-4772
1231849
  Книш Н. Психологічні чинники споживчої поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 23-26. – (Психологія ; вип. 2 (9)). – ISSN 1728-3817


  З метою дослідження поставленої проблеми нами було проведене психодіагностичне дослідження. Вибірку становили 78 підлітків (33 хлопчика та 45 дівчат) у віці 15-16 років. За результатами аналізу було виділено дві групи досліджуваних: підлітки зі ...
1231850
  Швець О.М. Психологічні чинники становлення особистісної гідності в освітньому просторі : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Швець Олег Миколайович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2021. – 24 с. – Бібліогр.: 16 назв
1231851
  Малишева К. Психологічні чинники суб"єктивного благополуччя артистів балету / К. Малишева, Д. Димова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2021. – С. 21-26. – (Психологія ; вип. 2 (14)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено вплив особистісних психологічних чинників на благополуччя артистів балету (n=64). Застосовано як ме- тодики тест САН (опитувальник самопочуття, настрою, активності), вимірювач "Великої п"ятірки" (The Big Five Locator), опитувальник щодо ...
1231852
  Карамушка Л.М. Психологічні чинники та умови забезпечення психологічного здоров"я менеджерів освітніх організацій / Л.М. Карамушка, А.М. Шевченко // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С. 22-29. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті представлено розроблену авторську програму дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня з теми «Забезпечення психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій». Визначено та описано основні методи дослідження, науковий апарат ...
1231853
  Федотова Т.В. Психологічні чинники творення особистістю креативного художнього продукту : дис. ... канд. психологічних наук зі спец. 19.00.01 / Федотова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 213л. + Додатки : л.171-195. – Дисертація. – Бібліогр. : л.196-213
1231854
  Федотова Т.В. Психологічні чинники творення особистістю креативного художнього продукту : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01. / Федотова Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 10 назв
1231855
  Вернудіна І. Психологічні чинники успіху : спроба компаративного аналізу // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2010. – № 2 (35). – С. 44-47
1231856
  Устинова Н.О. Психологічні чинники участі жінок у громадській діяльності // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2012. – № 10 (163). – С. 59-62
1231857
  Бурмака Надія Петрівна Психологічні чинники формування алкогольної адиктивної поведінки у підлітків та юнацтва : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Бурмака Н.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 6 назв
1231858
  Бурмака Надія Петрівна Психологічні чинники формування алкогольної адиктовної поведінки у підлітків та юнацтва : Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.04 / Бурмака Н.П.; ХНУ ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2003. – 207с. + Додатки: л. 184 - 207. – Бібліогр.: л.: 165 - 184
1231859
  Шевченко Ф Н. Психологічні чинники формування відповідальності як загальної компетенції студентів / Ф Н. Шевченко, М.М. Задорожна // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. Максименко С.Д. – Запоріжжя, 2018. – № 1 (13). – С. 196-201. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 2310-4368
1231860
  Байда С. Психологічні чинники формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ВНЗ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 11-13. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (38)). – ISSN 1728-3817


  Наведено результати дослідження психологічних чинників формування позитивного іміджу молодого викладача педагогічного ВНЗ. Імідж викладача ВНЗ трактується як цілеспрямовано сформований образ, який визначає інтерактивну характеристику зовнішнього і ...
1231861
  Кіндрась І. Психологічні, психолінгвістичні та лінгвістичні основи навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2016


  Стаття присвячена дocлiдженню психологічних, психолінгвістичних та лінгвістичних основ навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовлення. Зокрема, проаналізовано психологічну схему породження усного монологічного висловлювання, ...
1231862
  Василевич М.В. Психологічно-правові засади діяльності релігійних організацій (сект) // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Національна академія внутрішніх справ. – Київ, 2011. – № 6 (79). – С. 26-30
1231863
  Романова А.С. Психологічно-правові особливості ресоціалізації засуджених // Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького / Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького. – Івано-Франківськ, 2021. – С. 40-46. – (Серія "Право" ; вип. 11 (23)). – ISSN 2078-6670
1231864
  Олуйко В.М. Психологічно-професійна селекція персоналу органів Антимонопольного комітету України / В.М. Олуйко, Р.Б. Примуш // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2016. – Вип. 3 (59). – C. 79-100. – ISSN 2078-9165
1231865
  Денисюк В. Психологічно-стереотипне сприйняття поляками українців у першій половині XIX ст. // Матеріали Волинської історико-краєзнавчої конференції : 21-22 листоп. 2008 р. / Волинська історико-краєзнавча конференція. – Житомир : Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2008. – С. 47-49. – ISBN 978-966-485-023-7
1231866
  Галата О.С. Психологіччні підходи до визначення сутності завзятості в структурі навчальної діяльності // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : наукове видання / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 52-61. – (Психологія ; вип. 56). – ISSN 2312-1599
1231867
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 4-е вид. – К, 1951. – 200с.
1231868
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 5-е вид. – К, 1952. – 188с.
1231869
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 6-е вид. – К, 1953. – 188с.
1231870
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – 7-е вид. – К, 1954. – 232с.
1231871
  Запорожець О.В. Психологія / О.В. Запорожець. – К., 1954. – 176с.
1231872
  Теплов Б.М. Психологія / Б.М. Теплов. – Вид. 8. – К, 1956. – 232с.
1231873
  Запорожець О.В. Психологія : підручник для дошкільних педагогічних училищ / О.В. Запорожець ; переклад з 3-го російського перероб. і доп. вид. – Вид. 3-тє. – Київ : Радянська школа, 1967. – 222 с. : іл.
1231874
   Психологія : Підручник для педагогічних вузів. – 3-є вид., доп. – Київ : Радянська школа, 1968. – 565с.
1231875
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 7. – 1969. – 151с. – У наук. фонді видання належить до періодики
1231876
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 9. – 1970. – 148с. – У наук.фонді видання належить до періодики
1231877
   Психологія : Респ. наук.-метод. збірник. – Київ : Радянська школа
Вип. 11. – 1972. – 175с. – У наук. фонді видання належить до періодики
1231878
  Гоноболін Ф.Н. Психологія / Ф.Н. Гоноболін. – Київ : Вища школа, 1975. – 262с.
1231879
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Либідь, 1999. – 558с. – ISBN 966-06-0083-6
1231880
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти. – 2-ге видання. – Київ : Либідь, 2000. – 558 с. – ISBN 966-06-0175-1


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1231881
  Трофімов Ю.Л. Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти / За ред. Трофімова Ю.Л. – 3-тє видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2001. – 560 с. – ISBN 966-06-0202-2


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1231882
   Психологія. – Київ, 2001
1231883
  Цимбалюк І.М. Психологія : навчально-методичний посібник для студентів вищих навч. закладів / І.М. Цимбалюк; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2004. – 216 с. – ISBN 966-8556-01-1
1231884
   Психологія : Підручник для студ.вищих закладів освіти / Ю.Л. Трофімов, М.І. Алексєєва, П.А. Гончарук, Т.С. та ін. Кириленко; Автори: Ю.Л. Трофімов, М.І. Алексєєва, П.А. Гончарук, Т.С. Кириленко та ін.; За ред. Ю.Л. Трофімова. – 5-тє видання, стереотип. – Київ : Либідь, 2005. – 560с. – ISBN 966-06-0378-9


  У підручнику розкриваються базові поняття психологічної науки, і насамперед ті, що пов"язані з психологією особистості, її діяльністю та поведінкою, розвитком психіки, соціальними та біологічними передумовами формування психічних властивостей ...
1231885
  Цимбалюк І.М. Психологія : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Цимбалюк І.М.; МОНУ. – 2-е вид., виправл. і доп. – Київ : Професіонал, 2008. – 576с. – ISBN 966-8556-01-1
1231886
  Русинка І.І. Психологія : навчальний посібник / Іван Русинка. – 2-ге вид. переробл. і допов. – Київ : Знання, 2011. – 408 с. – Бібліогр.: с. 403-407. – ISBN 978-966-346-931-7
1231887
   Психологія : навч. посібник / [Л.М. Кудояр та ін.] ; за заг. ред. Л.М. Кудояра. – Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. – 330, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 325-326. – ISBN 978-966-657-319-6
1231888
   Психологія в менеджменті : Навчальний посібник для студ.економ.спец. / С. Комінко, Л. Курант, О. Самборська, Т. Федотюк, С. Ніколенко; Мін-во освіти України. Тернопіль.акад.народного госп-ва. – Тернопіль, 1999. – 400с. – ISBN 5-7763-2488-2
1231889
  Костюк Г.С. Психологія в середній школі. / Г.С. Костюк. – К., 1948. – 83с.
1231890
  Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : Методологія, методи, програми, процедури: Навчальний посібник для вишої школи / С.Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1998. – 224с.
1231891
  Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : методологія, методи, програми, процедури : навч. посібник для вищої школи / С.Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1999. – 216 с. – ISBN 966-00-0105-3
1231892
  Траверсе Т.М. Психологія викладацької роботи : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / Т.М. Траверсе ; КНУТШ, Факультет психології, Каф. соціальної психології. – Київ : Науковий світ, 2009. – 269 с. – ISBN 978-966-675-608-7
1231893
  Джелалі О.В. Психологія вирішення конфліктів : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / В.О. Джелалі. – Київ; Харків : Б.в., 2006. – 320 с. – Авт. вказ. у копірайті та випускних даних. – ISBN 966-8097-10-6


  Розглянуто сучасні психологічні підходи до вирішення конфліктів: міжособистісних, етнічних, релігійних, соціальних, політичних міждержавних.
1231894
  Подоляк Л.Г. Психологія вищої школи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / Л.Г. Подоляк, В.І. Юрченко. – 2-е вид., доп. і переробл. – Київ : Каравела, 2008. – 335 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-00-8
1231895
  Баєв Б.Ф. Психологія внутрішнього мовлення / Баєв Борис Федорович ; Мін-во освіти УРСР , НДІ психології. – Київ : Радянська школа, 1966. – 192 с. – Бібліогр.: с. 184-191 (180 назв)
1231896
  Гуменюк О.Є. Психологія впливу : Монографія / О.Є. Гуменюк. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 304с. – ISBN X966-654-101-7
1231897
  Максимова Н.Ю. Психологія девіантної поведінки : навч. посібник для студ. вищих навч. закладів / Н.Ю. Максимова ; гол. ред. С.В. Головко. – Київ : Либідь, 2011. – 520 с. : табл. – ISBN 978-966-06-0605-0


  Розглядаються психологічні проблеми девіантної поведінки. Розкриваються сутність, причини виникнення та форми прояву поведінки, що відхиляється від соціальних норм. Описано методи діагностики та корекції відхилень відповідно до їх різновидів, в тому ...
1231898
  Москвичов С. Психологія ділового спілкування : навчальний посібник / Святослав Москвичов; Ін-т держ. управління і самоврядування при Каб. Мін. України. – Київ, 1995. – 62с.
1231899
   Психологія діяльності та навчальний менеджмент : навч. посіб. / Артюшина М.В. [та ін.] ; МОНУ, Держ. вищий навч. заклад " Київський нац. економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; за заг. ред. Артюшиної М.В. – Київ : КНЕУ, 2008. – 336 с. – ISBN 978-966-483-032-1
1231900
  Серажим К. Психологія запам"ятовування журналістського тексту // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 59-66. – (Журналістика ; Вип. 5)
1231901
  Осьодло В.І. Психологія і війна: незасвоєні уроки Гюстава Ле Бона : монографія / В.І. Осьодло, Т.М. Траверсе ; Нац. ун-т оборони України ім. Івана Черняховського, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Парламентське видавництво, 2022. – 213, [3] с. – Бібліогр.: с. 48, 188-196. – ISBN 978-966-922-216-9
1231902
  Осьодло В.І. Психологія і війна: незасвоєні уроки Гюстава Ле Бона : монографія / В.І. Осьодло, Т.М. Траверсе ; Нац. ун-т оборони України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 2-ге, допов. і випр. – Київ : Парламентське видавництво, 2023. – 317, [3] с. – ISBN 978-966-922-219-0
1231903
  Елькін Д.Г. Психологія і кібернетика / Д.Г. Елькін. – Київ, 1966. – 39с.
1231904
   Психологія і педагогіка життєтворчості : Навчально-методичний посібник. – Київ, 1996. – 792с. – ISBN 5-7763-8970-4
1231905
  Гордон Л.А. Психологія і педагогіка інтересу / Л.А. Гордон. – К, 1940. – 124с.
1231906
  Елькін Д.Г. Психологія і педагогіка пам"яті / Д.Г. Елькін. – К., 1948. – 64с.
1231907
  Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 1999. – 304с. – ISBN 966-7111-04-0
1231908
  Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення : навч. посiб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2001. – 304 с. – ISBN 966-7111-04-0


  Містить основны теми дисциплін "Загальна психологія" та "Дидактика". Розглядаються механізми психичних явищ і поведінки людини, структура діяльності, формування особистості, типи нервової системи і темпераменту, психічні стани й пізнавательні процеси
1231909
  Ружичка І. Психологія і робота з людьми / І. Ружичка. – К, 1984. – 222 с.
1231910
   Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 2. – 2001
1231911
   Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2000-. – ISBN 966-654-025-8
№ 3. – 2001
1231912
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 4. – 2003
1231913
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-
№ 1. – 2004
1231914
   Психологія і суспільство : Український науково-економічний та соціально- психологічний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2. – 2005
1231915
   Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3. – 2005
1231916
   Психологія і суспільство : Український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4. – 2005
1231917
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1. – 2006
1231918
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3. – 2007
1231919
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4. – 2007
1231920
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (32). – 2008
1231921
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (34). – 2008
1231922
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (35). – 2009
1231923
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 2 (36). – 2009
1231924
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (41). – 2010
1231925
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (42). – 2010
1231926
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (43). – 2011
1231927
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 3 (45). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1231928
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 4 (46). – 2011. – резюме укр., рос., англ. мовами
1231929
   Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2000-. – ISSN 1810-2131
№ 1 (47). – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1231930
  Гуменюк О.Є. Психологія інноваційної освіти: теоретико-методологічний аспект : Монографія / Гуменюк О.Є.; Мін-во освіти і науки України; Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 385с. – ISBN 978-966-654-198-0
1231931
  Аландаренко Н.Ю. Психологія кольору в друкованій рекламі // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2006. – Т. 23. – С. 191-194.


  У статті з наукової точки зору обґрунтовується важливість вибору кольору для друкованої реклами як могутнього (можливо, і прихованого) засобу впливу на психіку людини. Детально розглянуто семантику різних кольорів та їх використання в різних видах ...
1231932
  Долинська Л.В. Психологія конфлікту : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Л.В. Долинська, Л.П. Матяш-Заяц. – Київ : Каравела, 2010. – 303, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-303. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 978-966-2229-14-1
1231933
  Ложкін Г.В. Психологія конфлікту: теорія і сучасна практика : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Г.В. Ложкін, Н.І. Пов"якель ; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2007. – 416 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 404-407. – ISBN 966-370-057-2
1231934
  Янкович О.В. Психологія літературного героя у контексті психології особистості : Компаративне дослідження за творами К.Гамсуна та М.Коцюбинського / О.В. Янкович, І.Д. Ханчук // Українська література в загальноосвітній школі : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 2009. – № 3. – С. 29-34
1231935
  Лебон Г. Психологія людських спільнот / Густав Лебон ; за наук. ред. Григорія Понеділка. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. – 203, [2] с. : портр. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-941-460-1
1231936
  Гадяцький В.І. Психологія мас та вождів на майданах і технологія "постмодерністських революцій" в контексті подолання тоталітаризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 79-85. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються соціально-психологічні аспекти помаранчевого феномену, методи зібрання та консолідації учасників "кольорових революцій" з урахуванням фундаментальних висновків масової психології та постмодерних практик у контексті подолання ...
1231937
   Психологія масової політичної свідомості та поведінки. – Київ : ДОК-К, 1997. – 164с. – ISBN 966-95006-9-9
1231938
  Лозниця В.С. Психологія менеджменту : навч. посіб. / В.С. Лозниця; МОУ ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 1997. – 248 с. – ISBN 966-574-075-Х
1231939
  Лозниця В.С. Психологія менеджменту : теорія і практика : навч. посіб. / В.С. Лозниця. – Київ : ЕксОб, 2001. – 512 с. – ISBN 966-7769-04-3
1231940
  Коломінський Н.Л. Психологія менеджменту в освіті ( соціально-психологічний аспект ) / Н.Л. Коломінський; МАУП. – Київ : МАУП, 2000. – 286с. – ISBN 966-608-029-Х
1231941
  Кудріна Т.С. Психологія мотивації : теорія та експеримент : навч. посібник / Кудріна Т.С. ; КНУТШ, Ін-т післядипломної освіти. – Київ : [Геопринт], 2007. – 214 с. – ISBN 966-7863-61-1
1231942
  Кудріна Т.С. Психологія мотивації : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Кудріна Т.С. ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2008. – 239с. – ISBN 978-966-439-039-9
1231943
  Кудріна Т.С. Психологія мотивації: теорія та експеримент : навчальний посібник / Кудріна Т.С.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 214с. – Шифр дубл.15 Кудр.доп.карт.ст. – ISBN 966-7863-61-1
1231944
  Гончарук П.А. Психологія навчання / П.А. Гончарук. – Київ : Вища школа, 1985. – 143 с.
1231945
  Варій М.Й. Психологія особистості : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.Й. Варій; МОНУ; Львівський держ. ун-т внутрішніх справ. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 592с. – ISBN 978-966-364-562-9
1231946
  Снігур В. Психологія особистості жіночих образів М.Л. Кропивницького та О.П. Довженка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2005. – Вип. 13. – С. 225-229.
1231947
  Синиця І.О. Психологія писемної мови учнів 5-8 класів / І.О. Синиця. – К., 1965. – 316с.
1231948
  Черновський О.К. Психологія підсудного у судовому засіданні // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім.Юрія Федьковича. – Чернівці, 2007. – С. 96-99. – (Правознавство ; Вип. 385)
1231949
  Баклицький І.О. Психологія праці : підучник / І.О. Баклицький. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 655 с. – ISBN 978-966-346-313-1
1231950
  Малхазов О.Р. Психологія праці : навч. посібник для студентів вищих навч. закл. / О.Р. Малхазов. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 208 с. : іл. – ISBN 978-611-01-0043-4
1231951
  Рибалка В.В. Психологія праці особистості : Навчально-методичний посібник / В.В. Рибалка; МОНУ; Академія пед. наук України; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – Київ-Кременчук, 2006. – 76с. – ISBN 966-8931-01-7
1231952
  Максименко С.Д. Психологія проблемного навчання / С.Д. Максименко, Ю.Д. Руденко. – К., 1978. – 48с.
1231953
  Кален Л.М. Психологія професійного життя особистості / Л.М. Кален. – Київ : Знання, 1998. – 25с. – ISBN 966-7537-03-Х
1231954
  Медведєв В.С. Психологія професійної деформації співробітників органів внутрішніх справ : Автореф...док.психол.наук:19.00.06 / Медведєв В.С.;КНУТШ. – Київ, 1999. – 35с. – Бібліогр.:с.30-32
1231955
  Орбан-Лембрик Психологія професійної управлінської діяльності // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 2. – С.91-103. – ISBN 966-654-025-8
1231956
  Алексєєва М.І. Психологія ранньої юності / М.І. Алексєєва. – Київ, 1971. – 48с.
1231957
  Предко О.І. Психологія релігії : підручник / О.І. Предко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Вид. 3-тє, випр. та допов. – Київ : Ліра-К, 2023. – 346, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-520-407-8
1231958
  Предко Олена Іллівна Психологія релігії: формування та утвердження релігієзнавчої парадигми : Дис. ... доктора філософських наук: 09.00.11 / Предко О.І.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 410л. – Бібліогр.: л.369-410
1231959
  Скрипник О. Психологія релігійних змістів К.Г. Юнга // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 79. – (Філософія. Політологія ; Вип. 30)
1231960
  Крайніков Е.В. Психологія розвитку : Словник-довідник / Е.В. Крайніков; Мін-во освіти і науки України; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2004. – 260с. – ISBN 966-8458-12-5


  Присвячений проблемам психології розвитку людини. Викладені класичні та сучасні теорії, що пояснюють феномен психологічного розвитку
1231961
  Братченко І.Г. Психологія розвитку антиципації людини : Монографія / І.Г. Братченко. – Дніпропетровськ : ДДУ, 1996. – 204с.
1231962
  Калмикова Л.О. Психологія розвитку мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку : автореф. дис. ... д-ра психолог. наук : 19.00.07 / Калмикова Л.О. ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2011. – 42 с. – Бібліогр.: 66 назв
1231963
  Кутішенко В.П. Психологія розвитку та вікова психологія : практикум : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / В.П. Кутішенко, С.О. Ставицька. – Київ : Каравела, 2009. – 447, [1] с. : табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Українська книга). – ISBN 978-966-8019-98-2
1231964
  Рибалка В.В. Психологія розвитку творчо обдарованої особистості : наук.-метод. посібник / В.В. Рибалка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. академія пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих, Ін-т обдарованої дитини, Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соц. роботи. – Київ : ІОД ; Інфосистем, 2010. – 442 с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2249-47-7
1231965
  Рибалка В.В. Психологія розвитку творчої особистості / В.В. Рибалка. – К., 1996. – 235с.
1231966
  Ситін Г.М. Психологія самовиховання / Г.М. Ситін. – К., 1973. – 133с.
1231967
  Діденко С.В. Психологія сексуальності : підручник / С.В. Діденко, О.С. Козлова. – Київ : Академвидав, 2009. – 304с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-77-9
1231968
  Діденко С.В. Психологія сексуальності і сексуальних стосунків : Навч. посіб. / С.В. Діденко; Ін-т післядипломної освіти КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2003. – 322с. – ISBN 966-7863-30-1
1231969
  Діденко С.В. Психологія сексуальності та сексуальних стосунків : Навч. посіб. / С.В. Діденко; МОНУ; КНУТШ. – Київ : Арістей, 2003. – 312с. – ISBN 966-84-58-11-7
1231970
   Психологія сімейних взаємин : навчальний посібник [для студентів вищих навчальних закладів] / М.С. Ковальчук [та ін.] ; за ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 294, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці тем, модулів та на с. 287. – ISBN 978-966-521-522-6
1231971
  Андросюк В.Г. Психологія слідчої діяльності : навчальний посібник / Андросюк В.Г. ; МВС України, Українська акад. внутр. справ. – Київ : [б. и.], 1994. – 106 с.
1231972
   Психологія слідчої діяльності : навч. посіб. / Андросюк В.Г. [ та ін. ] ; МОНУ ; Київський нац. ун-т внутрішніх справ ; за ред. Л.І. Казміренко. – Київ : Правова єдність, 2009. – 200 с. – ISBN 978-966-2183-20-7
1231973
   Психологія соціальної роботи : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Швалб Ю.М. ; КНУТШ ; [ за ред Ю.М.Швалб]. – Київ : Київський університет, 2010. – 272 с. – ISBN 978-966-439-150-1
1231974
  Бочелюк В.Й. Психологія спорту : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / В.Й. Бочелюк, О.А. Черепєхіна ; МОН України ; Гуманітарний ін.т "Запоріз. ін-т держ. та муніципал. упр.". – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 208с. – ISBN 966-364-405-2
1231975
   Психологія судового розгляду кримінальних справ : монографія / Михайло Костицький, Віталій Марчак, Олексій Черновський, Аліна Федіна ; МОНУ. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2010. – 400 с. – Бібліогр.: с. 377-399. – ISBN 978-966-423-130-2
1231976
   Психологія суїциду : Посібник. – Київ : Академвидав, 2004. – 288с. – (Альма-матер). – ISBN 966-8226-13-5


  Розкрито психологічний зміст суїцидальності, мотивацію суїцидальної поведінки, біохімічні, соціальні, соціально-психологічні, патопсихологічні, філософсько-світоглядні чинники самогубства
1231977
  Татенко В.О. Психологія сьогодні: автопортрет у інтер"єрі самовизначення // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 16-19. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 5)


  Розглядаються актуальні питання становлення національної психологічної школи в Україні. Така школа формується нині у спілкування з широким психологічним світом, але на власному історико-психологічному ґрунті з залученням багатих традицій вивчення ...
1231978
  Присяжнюк В. Психологія та ментальність правобережного духовенства у XVIII столітті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 69-75. – (Українознавство ; вип. 6)


  Розглянуто питання поведінкових особливостей духовенства Правобережної частини України XVIII ст. Для аналізу взято представників з уніатського та православного єпископату, парафіяльного духовенства та насельників чоловічих і жіночих монастирів. Окрім ...
1231979
   Психологія та туризм : матеріали міжнар. наук-практ. конф., Київ, 27 трав. 2022 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; упоряд.: І. Винниченко, І. Тищук]. – Київ : Геопринт, 2022. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-674-059-9
1231980
  Харісова Т.І. Психологія та фекномен Лідерства // Країна знань : науково-популярний журнал для юнацтва / Громадська орг. "Науково-освітня спілка "Майбутнє". – Київ : "Науково-освітня спілка "Майбутнє", 2011. – № 7 (80)
1231981
  Роменець В.А. Психологія творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець. – 2-е вид., ,доп. – Київ : Либідь, 2001. – 288с. – ISBN 966-06-0191-3
1231982
  Роменець В.А. Психологія творчості : Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В.А. Роменець. – 3-є вид. – Київ : Либідь, 2004. – 288с. – ISBN 966-06-0320-7
1231983
  Шупта-В"язовська Психологія творчості в процесі вивчення теорії літератури // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології ; редкол.: М.К. Наєнко, А.О. Ткаченко, Н.І. Бернадська [та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 91-94
1231984
  Донченко О. Психологія трансперсональних конструктів // Психологія і суспільство. – Тернопіль, 2001. – № 3. – С.44-104. – ISBN 966-654-025-8


  Психокультура соціуму
1231985
  Мельник Л.П. Психологія управління : Курс лекцій / Л.П. Мельник. – Київ : МАУП, 1999. – 176с. – ISBN 966-7312-56-9
1231986
  Ходаківський Є.І. Психологія управління : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Є.І. Ходаківський, Ю.В. Богоявленська, Т.П. Грабар; МОНУ; за ред. Ходаківського Є.І. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008. – 608с. – ISBN 978-966-364-646-6
1231987
  Кулініч І.О. Психологія управління : навчальний посібник / І.О. Кулініч. – Київ : Знання, 2008. – 292с. – ISBN 978-966-346-321-6
1231988
  Цимбалюк І.М. Психологія управління : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / Цимбалюк І.М.; МОНУ. – Київ : Професіонал, 2008. – 624с. – (Майстерня психолога). – ISBN 978-966-370-070-1
1231989
  Орбан-Лембрик Психологія управління : навчальний посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – 2-е вид., допов. – Київ : Академвидав, 2010. – 541, [2] с. : іл. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-8226-89-2


  Узагальнено і систематизовано знання з психології управління: феномен, загальні засади, структура, функції, методологія, історія розвитку і найхарактерніші сучасні тенденції. Для студентів вузів, спеціалістів-практиків
1231990
  Кулініч І.О. Психологія управління : підручник / І.О. Кулініч. – Київ : Знання, 2011. – 416 с. : іл. – Бібліогр.: с. 310-316. – ISBN 978-966-346-807-5
1231991
   Психологія управління в бізнесі : Навчальний посібник для вищих навчальних закладів. – Харків-Київ : НМЦВО, 2003. – 320с. – ISBN 966-7930-05-Х
1231992
  Бочелюк В.Й. Психологія управління спільною трудовою діяльністю // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2010. – Т. 15, вип. 4 : Психологія. – С. 24-32
1231993
  Синиця І.О. Психологія усного мовлення учнів 4-8 класів : (монолог) / І.О. Синиця. – Київ : Радянська школа, 1974. – 207с.
1231994
  Піхманець Р.В. Психологія художньої творчості : (теоретичні та методологічні аспекти) / Р.В. Піхманець ; АН Укр. РСР, Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Наукова думка, 1991. – 161 с. – ISBN 5-12-000996-X
1231995
  Рибалка В.В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічні та аксіологічні аспекти : науково-методичний посібник / В.В. Рибалка ; Нац. академія пед. наук України ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих ; Ін-т обдарованої дитини ; Укр. наук.-метод. центр практ. психології і соціальної роботи. – Київ : ІОД ; ТОВ "Інфосистем", 2011. – 428 с. – Бібліогр.: с. 409-418. – ISBN 978-966-2249-28-6
1231996
  Чепелєва Н.В. Психологія читання тексту студентами вузів / Н.В. Чепелєва. – Київ : Либідь, 1990. – 98с. – ISBN 5-11-001714-Х
1231997
  Гридковець Л.М. Психологія як наука про душу в християнській парадигмі: шлях інтеграції теорії в практику // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2011. – № 12 (153). – С. 70-72
1231998
  Шадських Ю.Г. Психологія. Короткий навчальний словник: терміни і поняття : навчальний посібник / Шадських Ю.Г., Піча В.М. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 276 с. – Бібліогр.: с. 272-275. – (Бібліотека малих словників і довідників). – ISBN 978-966-2025-35-4
1231999
  Кириленко Т.С. Психологія: емоційна сфера особистості : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Т.С. Кириленко. – Київ : Либідь, 2007. – 256с. – ISBN 978-966-06-0440-7
1232000
  Корольчук М.С. Психологія: схеми, опорні конспекти, методики : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / М.С. Корольчук, В.М. Крайнюк, В.М. Марченко ; за заг. ред. М.С. Корольчука. – Київ : Ельга ; Ніка-Центр, 2009. – 320с. – ISBN 966-521-306-7
<< На початок(–10)1231123212331234123512361237123812391240(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,