Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1229001
  Дергунов Ю.В. "Соціологічний марксизм" у дослідженнях пострадянських політичних трансформацій // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.] : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 9. – С. 16-18
1229002
  Каштанюк І.О. "Соціологія музики" Т. Адорно: проблема всезагального та національного у музиці // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 5. – С. 85-87
1229003
  Зливкова О.О. "Соцмісто". До історії забудови Київського Лівобережжя / О.О. Зливкова, І.В. Шулешко // Праці Науково-дослідного інституту пам"яткоохоронних досліджень : наукове видання / Науково-дослідний інститут пам"яткоохоронних досліджень. – Київ, 2007. – Вип. 3. – С. 219-233. – ISBN 978-966-651-543-1
1229004
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури
1229005
  Ковалів Ю. "Соцреалізм" - глухий кут історії літератури
1229006
  Гончар М.М. Соціо-лінгвальні особливості суспільно-політичної лексики // Матеріали V Міжвузівської студентської науково-практичної конференції "Різдвяні читання" : 22 груд. 2012 р. / "Різдвяні читання", міжвуз. студентська наук.-практ. конф. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – С. 71-73
1229007
  Гірняк С. Соціо-ментальні характеристики української галицької інтелігенції кінця XIX - початку XX ст. як субкультури // Компаративні дослідження австрійсько-українських літературних, мовних та культурних контактів. – Дрогобич : Посвіт, 2015. – Т. 3 : Матеріали Міжнародної конференції "Галичина періоду Першої світової війни у літературі, мистецтві та історії" (Дрогобич, 6-9 квіт. 2014 р.) / ред.-упоряд.: Я. Лопушанський, О. Радченко]. – С. 193-199. – ISBN 978-617-7235-61-2
1229008
   Соціо-психологічна підтримка хворих на туберкульоз для формування прихильності до лікування : навч. посіб. для студентів і лікарів-інтернів ВНМЗ IV рівня акредитації та лікарів / [Л.А. Мельник, О.В. Нечосіна, Ю.В. Пилипас, М.Г. Долинська]. – Київ : Бурнос С.О., 2017. – 111 с. – Авт. зазнач. на с. 3. – Бібліогр.: с. 110–111 та у підрядк. прим. – (Проект USAID "Посилення контролю за туберкульозом в Україні")
1229009
  Чирва А.С. Соціокультурна адаптація міжнародних студентів в університетах України // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. – Суми, 2015. – № 3 (47). – С. 490-495. – ISSN 2312-5993


  У статті здійснено аналіз сучасного забезпечення соціокультурної адаптації міжнародних студентів в університетах України. Висвітлено сутність та особливості процесу. Встановлено три основні рівні соціокультурної адаптації міжнародних студентів в ...
1229010
  Яковенко М. Соціокультурна актуальність екзистенціалізму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 84-91. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1229011
  Лакішик Д.М. Соціокультурна асиметрія американо-європейських відносин // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 84, ч. 1. – С. 74-82
1229012
  Гуменюк В.В. Соціокультурна база як складова туристичного потенціалу Івано-Франківщини // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.85-89
1229013
  Бадан А.А. Соціокультурна глобалізація як фактор універсалізації західних стандартів прав і свобод // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 12-16. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1229014
  Бірюкова Т.Ф. Соціокультурна детермінанта соціалізації молоді у руслі євроінтеграції // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 17-23
1229015
  Ченбай Н.А. Соціокультурна детермінація науково-технічного знання в інформаційну епоху // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 40-49
1229016
  Левцун О.Г. Соціокультурна детермінація підприємницької поведінки : Автореф... канд. соціол.наук: 22.00.04 / Левцун О. Г.; НАН Укр. Ін-т соціол. – К., 1997. – 22л.
1229017
  Зотова В.А. Соціокультурна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка / В.А. Зотова, О.Є. Матвійчук // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 78-83


  Розглянуто загальні тенденції розвитку бібліотек у ВНЗ як соціокультурних центрів.
1229018
  Волков С.М. Соціокультурна динаміка інституалізаційних, інтеграційних та регіоналізаційних процесів в мистецькій освіті України: культурологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра культурології : 26.00.01 / Волков Сергій Михайлович ; М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2013. – 28 с. – Бібліогр.: 23 назви
1229019
  Вишняк О.І. Соціокультурна динаміка політичних регіонів України : соціологічний моніторинг : 1994-2006 / О.І. Вишняк ; НАНУ, Ін-т соціології. – Київ, 2006. – 203 с. – ISBN 978-966-02-4171-2
1229020
  Москвічова Ю.О. Соціокультурна динаміка розвитку Вінниччини періоду незалежності України (1991-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Москвічова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1229021
  Григоренко В.Л. Соціокультурна динаміка суспільства щодо соціального виховання дітей з інвалідністю: шлях до інклюзивної освіти / В.Л. Григоренко, О.І. Рассказова // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – Вип. 48. – С. 190-202. – ISBN 978-617-7225-58-3. – ISSN 2312-2471
1229022
  Антонюк О.В. Соціокультурна динаміка українського соціуму в умовах глобалізації // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 73–82
1229023
  Федорченко Н. Соціокультурна діяльність Богуславської ЦРБ: основні аспекти // Бібліотечна планета : щоквартальний науково-виробничий журнал / Нац. б-ка України ім. Ярослава Мудрого ; голов. ред. Т. Вилегжаніна ; редкол.: С. Ковальчук, О. Білик, В. Загуменна [та ін.]. – Київ, 2018. – №1 (79). – С. 23-25
1229024
  Іскра С.І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля : Автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Іскра С.І. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1229025
  Погасій Л.П. Соціокультурна зумовленість мови // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 163-166. – ISSN 2076-1554
1229026
  Колосок Т.С. Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних зв"язків) : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Колосок Т.С.; Національна музична академія імені П.І.Чайковського. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1229027
  Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань / Лариса Нагорна ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-02-6125-9
1229028
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Слабінська С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198 л. – Бібліогр.: л. 179-198
1229029
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Слабінська С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1229030
  Муратов Д.Є. Соціокультурна інформація та її врахування у перекладі і підготовці перекладачів


  Досліджено соціокультурну інформацію при перекладі, а також комунікативні, культурні та лінгвокогнітивні чинники, які впливають на цей процес.
1229031
  Хоменко Н.В. Соціокультурна компетентність як освітній аспект життєдіяльності особистості // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 87-88
1229032
  Насєдкіна О.О. Соціокультурна компетенція мовної освіти // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – С. 9-14
1229033
  Степанов В.Ю. Соціокультурна концепція еволюції інфомаційного середовища // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 61-67
1229034
  Петрушкевич А.В. Соціокультурна критика свідомого та несвідомого у структурі культуротворення: неофрейдизм // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 3. – С. 120-126. – ISSN 2226-3209
1229035
  Носко А. Соціокультурна модель авторського редагування письменників кінця XIX - початку XX століття: епістолярна парадигма : монографія / Анастасія Носко ; [наук. ред. В.М. Галич]. – Бердянськ : БДПУ, 2017. – 188, [2] с. – Бібліогр.: с. 170-188. – ISBN 978-617-7452-09-5
1229036
  Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : [ монографія ] / Мар"ян Житарюк. – Львів, 2008. – 416с. – ISBN 5-8326-0159-9
1229037
  Хоменко А. Соціокультурна обумовленість виникнення й розвитку концепцій виховання XX століття // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка ; редкол.: А.А. Сбруєва, О.Є. Антонова, Дж. Бішоп [та ін.]. – Суми, 2016. – № 8 (62). – C. 84-95. – ISSN 2312-5993
1229038
  Цвібель А.О. Соціокультурна обумовленість економічної діяльності // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 134-136
1229039
  Пантелєєва І.А. Соціокультурна обумовленість падіння перфомансної декламації Стародавнього світу // Вісник Черкаського університету / Черкаський національний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2009. – С. 149-156. – (Серія "Філософія" ; вип. 154)
1229040
  Цвібель А.О. Соціокультурна обумовленість підприємництва // Філософські проблеми гуманітарних наук : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – № 24. – С. 85-90. – ISBN 966-7943-03-8
1229041
  Горенко Л. Соціокультурна парадигма українознавчої науки XXI століття: історія та перспективи розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 129-133
1229042
  Макаренко Є.А. Соціокультурна політика Ради Європи: перспективи та здобутки Європейського року міжкультурного діалогу / Є.А. Макаренко, О.С. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 9-14
1229043
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 125-132
1229044
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір (Частина 2) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 67-74
1229045
  Щербина А.М. Соціокультурна регуляція у технологіях масової комунікації : монографія / Анатолій Щербина. – Київ : Академвидав, 2013. – 196, [3] с. – Сер. засн. у 2006 р. – Бібліогр.: с. 182-196. – (Серія "Монограф"). – ISBN 978-617-572-058-5
1229046
  Васильєва М.П. Соціокультурна рекреація і саморефлексія культури в проблемно-тематичному вимірі сучасної культурологічної освіти / М.П. Васильєва, О.Ю. Волох // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 75-82
1229047
  Набруско І. Соціокультурна роль грошей у процесі споживання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 147-155. – ISSN 1563-3713
1229048
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні : комунікативний дискурс : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій :спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 8 назв.
1229049
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медія у формуванні громадського суспільства в Україні:комунікативний дискурс : дис. ... канд наук із соціальних комунікацій. Спец 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А.В. ; КНУТШ ; Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 204 л. – Бібліогр.: л. 176 - 204
1229050
  Покляцький С.А. Соціокультурна складова умов життя населення великих міст України // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2014. – Т. 19, вип. 4 (23). – С. 198-209 : рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Серія: Географічні та геологічні науки). – ISSN 2303-9914
1229051
  Ларцев В. Соціокультурна спадщина в ролі фактора синергетичної еволюції людства та особистості // Філософські обрії : науково-теоретичний часопис / Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України; Полтавський ун-т ім. В.Г. Короленка. – Київ, 2002. – Вип. 7. – С.158-165. – ISBN 966-7653-02-8
1229052
  Паламарчук Лариса Соціокультурна спрямованість практичних робіт у курсі "Загальна географія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30. – Бібліогр. 3 назви
1229053
  Фоменко Людмила Костянтинівна Соціокультурна трансформація медичного знання : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Фоменко Людмила Костянтинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1229054
  Ніколаєва Т.М. Соціокультурна характеристика підприємців України (1861-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 95-107. – ISSN 0130-5247
1229055
  Ченбай Н.А. Соціокультурна цінність науково-технічного знання та соціальних технологій в інформаційному суспільстві // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 107-114
1229056
  Сорочук Л. Соціокультурне життя української діаспори як чинник збереження національної культури у Західному світі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 62-65. – (Українознавство ; вип. 1 (17)). – ISSN 1728-3817


  У статті досліджується проблема функціонування та збереження української народної традиції в умовах міграції. Вивчається специфіка українського культуротворення за межами Української держави. В статье исследуется проблема функционирования и сохранения ...
1229057
  Спинка Л.А. Соціокультурне підгрунтя легітимних політичних інститутів в умовах глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури та туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2006. – Вип. 17. – 41-49. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1229058
  Наколонко І.М. Соціокультурне програмування сфери здорового способу життя населення України // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України ; Харків. держ. акад. культури ; редкол.: Шейко В.М., Дяченко М.В., Волков С.М. [та ін.]. – Харків, 2017. – C. 259-267. – (Серія: Культурологія ; вип. 58). – ISSN 2410-5325
1229059
  Ушно І.М. Соціокультурне регулювання ділової активності: український контекст // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 86-95
1229060
  Капіца В.Ф. Соціокультурне регулювання трансформаційних процесів в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 330-334. – ISBN 978-966-177-064-4
1229061
  Чернова К. Соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій, різні наукові підходи до визначення цієї проблеми. Ключову роль у цьому аспекті відведено етнічній ідентичності, виявленню основних її індикаторів у середовищі ...
1229062
  Філіпчук Г. Соціокультурне середовище і лідерство // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 83-95. – ISSN 2616-3241


  "Розглядаються проблеми суспільної значимості формування якісних характеристик лідера у вимірі цивілізаційного й національного розвитку. Аналізуються соціально-педагогічні, політичні, етичні, культурологічні аспекти взаємовпливів середовища, ...
1229063
  Верстюк В.В. Соціокультурне середовище і процес формування світогляду М. Костомарова // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету / Кам"янець-Подільський національний університет ім.Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2011. – На пошану професора О.М. Завальнюка. – С. 52-63. – (Історичні науки ; Т. 21)
1229064
  Капська А.Й. Соціокультурне середовище і ціннісні орієнтації особистості // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 96. – С. 85-87. – (Педагогічні науки)


  У статті розкривається взаємозв"язок і взаємовплив ціннісних орієнтацій особистості; аналізується особистість як культурний об"єкт у певному соціумі.
1229065
  Жорнова О.І. Соціокультурне тло сучасних художніх практик : до ознак позиціонування учасника // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.158-166
1229066
  Килимистий С.М. Соціокультурний аналіз анімації в туризмі // Культура і сучасність : альманах / М-во культури і туризму України ; Нац.акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2011. – № 1. – С. 142-146
1229067
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз гендерних стратегій: особливості сприйняття та викладання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 14-22. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1229068
  Ходаківська Я. Соціокультурний аналіз літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 134-141
1229069
  Малес Л. Соціокультурний аналіз міського простору // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 310-318. – ISBN 978-966-2241-22-8
1229070
  Тягло К.О. Соціокультурний аналіз тенденцій сучасної української літератури // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2009. – Вип. 9. – С. 115-122. – ISBN 978-966-651-760-2


  В статье сделана попытка обобщенного анализа базовых тенденций современного украинского литературного процесса. На основе культурно-аналитического подхода раскрывается роль художественного произведения как объекта репрезентативной культуры. Выделяются ...
1229071
  Русин М.Ю. Соціокультурний аналіз як метод філософсько-естетичних досліджень / М.Ю. Русин, С.В. Руденко // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Метод соціокультурного аналізу посідає важливе місце в системі методологічних засад філософського пізнання. Історично формуючись в межах діалектичного мислення, цей метод розробляється у руслі методологічних проблем історико-філософського пізнання далі ...
1229072
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія в ситуації поліпарадигмальності соціологічного теоретизування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-18. – ISBN 978-966-651-861-9


  Соціокультурний аналіз як нова пізнавальна стратегія прагне віднайти себе в існуючих матрицях соціологічного теоретизування. Проте очевидно, що з часом змінюються і самі їх координати.Тож таке знаходження себе повсякчас потребує перевизначення і тому ...
1229073
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Малес Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 428 л. – Бібліогр.: л. 367-428
1229074
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз: концептуалізація засад : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.01 / Малес Людмила Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 34 назви
1229075
  Литвинов О.О. Соціокультурний аспект англомовних номінацій зорової поведінки мовця // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 432-440


  Стаття присвячена розгляду соціокультурного аспекту номінацій невербального компонента комунікації "зорова поведінка" в сучасній англійській мові. Увага зосереджується на комунікативних функціях та соціокультурних характеристиках досліджуваних ...
1229076
  Ложечкін В. Соціокультурний аспект європейської інтеграції Республіки Польща (1989-2004 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 94-97. – ISSN 1728-9343
1229077
  Кікоть А.А. Соціокультурний аспект кольорової символіки в костюмному сценарії // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 130-137
1229078
  Матюша П.А. Соціокультурний аспект перекладу французьких та румунських назв військових структур українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 210-214.
1229079
  Римар Я.С. Соціокультурний вимір бідності в умовах кризового суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 173-179. – ISSN 2077-1800
1229080
  Мисечко О. Соціокультурний вимір радянських шкільних підручників з англійської мови: ретроспективний аналіз // Іноземні мови в школах України : науково-методичний журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. інформ.-вироб. п-во "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2015. – № 2 (72). – C. 26-34
1229081
  Гранчак Т. Соціокультурний дискурс національних бібліотек України як інструмент формування національної пам"яті // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 6 (236). – С. 7-14. – ISSN 1029-7200


  Проаналізовано соціокультурний дискурс національних бібліотек України, розкрито його специфіку, місце і роль у формуванні національної пам"яті. Наголошується на необхідності вироблення консенсусного підходу до формування концепту національної пам"яті, ...
1229082
  Онопрієнко М.В. Соціокультурний зміст високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 39-43. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1229083
  Веденєєв В.О. Соціокультурний зміст політичного процесу: методологічне підгрунтя дослідження проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 150-154. – ISSN 2077-1800
1229084
  Погрібна В.Л. Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу професійної діяльності юриста / В.Л. Погрібна, І.В. Підкуркова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 74-80. – ISSN 2077-1800
1229085
  Давиденко Г.В. Соціокультурний контекст породження дискурсу німецької казки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 62-66
1229086
  Хорольська Т.А. Соціокультурний контекст ціннісного світовідношення особистості // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 124-131. – ISSN 2076-7382
1229087
  Петранговська Н.Р. Соціокультурний портфель як засіб формування соціокультурної компетенції майбутнього вчителя іноземної мови // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 101. – С. 249-252. – (Серія : Педагогічні науки)
1229088
  Кузнєцова А.С. Соціокультурний простір міста в контексті модернізації українського суспільства // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 8. – С. 25-27
1229089
  Наулко В. Соціокультурний розвиток України на тлі модернізаційних процесів // Українознавство : щоквартальний науково-популярний журнал : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2013. – № 3/4 (48/49). – С. 220-222
1229090
  Юрій М.Ф. Соціокультурний світ України : монографія / М.Ф. Юрій. – 2-е вид. – Київ : Кондор, 2008. – 738 с. – ISBN 966-7982-92-0
1229091
  Балабушевич Т.А. Соціокультурний статус росіян в Україні та проблеми формування національної ідентичності // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2011. – Т. 117 : Історичні науки. – С. 35-40. – ISSN 1996-5931
1229092
  Довбня В.М. Соціокультурний та історико-політичний контексти освітньої та наукової діяльності Г. Ващенка. Ст. 2 Філософсько-освітня рефлексія Г. Ващенка та її суспільно-політичне заломленняе // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 99-107
1229093
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.04 / Чудовська Ірина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 446 л. – Додатки: л. 396-416. – Бібліогр.: л. 417-446
1229094
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Чудовська І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
1229095
  Щербяк Ю.А. Соціокультурний формат світогляду Тараса Шевченка // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Спец. вип. : Тарас Шевченко і сучасна національна освіта: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 5-6 березня 2014 року. – С. 76-78. – ISSN 1810-2131
1229096
  Сащук Г.М. Соціокультурний чинник інформаційної складової національної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 64. – С. 82-91
1229097
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Автореф. дис. ... канд. політ. наук.:23.00.02 / Нагорняк Т.Л.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1229098
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Дис....канд.політ.наук.Спец.23.00.02 / Нагорняк Тетяна Леонтіївна; Донецький нац.університет. – Донецьк, 2000. – 214л. + Додатки:л.196-214. – Бібліогр.:л.172-193
1229099
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору
1229100
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 43-47. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1229101
  Кучерук Т. Соціокультурні аспекти глобалізації економіки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 25-27. – (Економіка ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано соціальні та культурні форми глобалізації економіки. Social and cultural forms of economic globalisation are examined.
1229102
  Позднякова-Кирбят"єва Соціокультурні аспекти диференціації середньої освіти : монографія / Е.Г. Позднякова-Кирбят"єва ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки, молоді та спорту України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2012. – 213, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 199-213. – ISBN 978-966-599-389-6
1229103
  Риндзак О.Т. Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 120-127. – ISSN 1562-0905
1229104
  Голубович О. Соціокультурні аспекти інтеграціних процесів у добу глобалізації // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 7-16. – (Філософсько-політологічні студії ; вип. 5). – ISSN 2307-1664
1229105
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вишої освіти : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Швець Д.Є.; ЗДІА. – Запоріжжя, 2004. – 177л. – Бібліогр.: л. 164-177
1229106
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук:22.00.04 / Швець Д.Є.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1229107
  Ковальова Г.П. Соціокультурні аспекти кризи національної ідентичності в контексті глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 63-71
1229108
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Дис... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Мотузенко Богдан Ігорович; КНУТШ. – Київ, 2002. – 252 л. + Додаток: л. 198-252. – Бібліогр.: л. 176-197
1229109
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук: 22.00.04 / Мотузенко Б.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1229110
   Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – Київ : ЦВП, 1997. – 130с. – ISBN 9667181049
1229111
  Федорів Ярослава Романівна Соціокультурні аспекти просодичної органиізації висловлювань-невдоволень. : 10.02.04. Автореф. дис. ... канд. філолог. наук / Федорів Ярослава Романівна; КДЛУ. – Київ, 2000. – 20 с.
1229112
  Торушанко В.Р. Соціокультурні аспекти розвитку поліетнічного суспільства в межах регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 196-202. – Бібліогр.: 10 назв.
1229113
  Козловський Є.В. Соціокультурні аспекти розвитку туризму в умовах глобалізації // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 20. – С. 59-66. – Бібліогр.: 10 назв.
1229114
  Осипова Н.П. Соціокультурні аспекти становлення особистості: від Сковороди до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 155-161
1229115
  Бакіров В. Соціокультурні бар"єри модернізації української вищої школи // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харк. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2014. – № 1 (75). – С. 8-13. – ISSN 1562-529Х
1229116
  Комарніцький І.О. Соціокультурні виміри гостинного сервісу : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Комарніцький Ігор Олегович ; М-во культури України ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2012. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1229117
  Ліпич І.І. Соціокультурні виміри екологічної діяльності // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 44. – С. 93-96. – ISSN 2072-1692
1229118
  Давидовський К.Ю. Соціокультурні виміри міжнародного фестивального руху: за результатами IV міжнародного музичного фестивалю "Віртуози планети" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 257-265
1229119
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні виміри рекламних практик = The sociocultural dimensions of advertising practices : монографія / Ірина Чудовська-Кандиба. – Київ : КІС ; Студія "Нова сторінка", 2010. – 444, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. та анот. англ. мовою. – Бібліогр.: c. 405-426. – ISBN 978-966-2141-72-6
1229120
  Кравець Л. Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії


  У статті проаналізовано сплив Соціокультурних чинників на зміни метафори в українській поезії ХХ ст.
1229121
  Чернова К.О. Соціокультурні детермінанти модернізації вищої школи // Проблеми розвитку соціологічної теорії : матеріали VI Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 4 грудня 2009 р. (м. Київ) та VII Всеукр. наук.-практ. конф. "Проблеми розвитку соціологічної теорії ...", 20-21 травня 2010 р. (м. Київ) / КНУТШ, Ф-т соціології ; Ін-т соціології НАН України ; Соціолог. асоц. України, Київ. від-ня САУ ; [заг. ред.: Куценко О.Д., Судаков В.І.]. – Київ : Логос, 2010. – С. 341-346. – ISBN 978-966-171-387-0


  У доповіді розглянуті сучасні тенденції розвитку вищой школи. Основна увага приділена соціокультурним детермінантам модернізації вищої школи.
1229122
  Спинка Л.А. Соціокультурні джерела легітимності влади політичних інструментів // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 3. – С. 78-80
1229123
  Владимиренко В.Є. Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Дис... канд. філос.наук: 09.00.11 / Владимиренко В. Є.; МО України, Укр., держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 1994. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
1229124
  Владимиренко Вячеслав Євгенович Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Владимиренко Вячеслав Євгенович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 25 с.
1229125
   Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної наукової конференції, 21-22 листопада 2003 р. – Харків : ХДАК, 2003. – 240 с. – ISBN 966-7352-70-6
1229126
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування концепту іміджу : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вергун Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Центр гуманіт. освіти НАН України. – Київ, 2016. – 187 арк. – Бібліогр.: арк. 172-187
1229127
  Вергун Д.В. Соціокультурні контексти проектування та функціонування концепту іміджу : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Вергун Денис Володимирович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1229128
  Крупко О.І. Соціокультурні концепти життя/смерть у мовній картині світу Ліни Костенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – № 29. – С. 112-125. – ISSN 2413-5593
1229129
  Таранова К. Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-48. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується концепція соціокультурних середовищ (мільо). Розглянуті основні теоретичні засади концепції, що викладені в роботах Міхаеля Фестера та Штефана Граділа. В ході даного огляду уточнено понятійний конструкт "соціокультурні середовища" ...
1229130
  Грабовський С. Соціокультурні норми у вимірах постмодерної доби // Університетська кафедра : альманах / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана", Ін-т прикладної та професійної етики. – Київ, 2014. – № 3. – С. 7-26. – ISSN 2227-1503
1229131
  Набруско І. Соціокультурні особливості споживчої поведінки як категорії соціального аналізу // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 3 (49). – С. 95-100. – ISSN 1810-2131
1229132
  Чернова К. Соціокультурні особливості українців Румунії // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-78.
1229133
  Свириденко Д.Б. Соціокультурні передумови зародження та генези європейських університетів: контекст академічної мобільності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-13. – ISSN 2226-3209
1229134
  Грама Т.Б. Соціокультурні передумови та ідейні засади театру абсурду // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 128-130. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1229135
  Ліснича В.М. Соціокультурні потреби громадян: реалізація та задоволення в умовах плюралістичної сегментації українського суспільства : автореф. дис. ... канд. культурології : 26.00.01 / Ліснича Вікторія Миколаївна ; М-во культури України, Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – 19 с. – Бібліогр.: 8 назв
1229136
  Артімонова Т. Соціокультурні пріоритети молоді: проблема визначення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
1229137
  Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 - х - на початку 30 - х років 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 09.00.12 - українознавство / Вовк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 244л. + Додатки : л.214-217. – Бібліогр. : л.218-244
1229138
  Вовк О.В. Соціокультурні процеси в українському селі Лівобережжя в умовах радянізації у 20 -Х - на початку 30 -Х років 20 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 09.00.12 / Вовк О. В. ; КНУТШ. – Київ, 2009. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв
1229139
  Чернова А.О. Соціокультурні репрезентації у французькому рекламному дискурсі // Мовні і концептуальні картини світу : наукове видання : [збірники] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 42, ч. 2. – С. 404-412


  Стаття присвячена вивченню поняття соціокультурних репрезентацій, а саме їх ролі, функцій та особливостей використання при створенні французького рекламного дискурсу. Відповідно до цих критеріїв у статті представлено класифікацію соціокультурних ...
1229140
  Ушакова Ж.С. Соціокультурні розбіжності Сходу і Заходу України : проблеми збереження національної ідентичності українців у контексті глобалізаційних викликів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 285-292
1229141
  Костенок І.В. Соціокультурні складові державного механізму сприяння інституціоналізації місцевого самоврядування : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. управління : 25.00.02 / Костенок Ігор Володимирович ; М-во освіти і науки України, Донец. держ. ун-т управління. – Донецьк, 2013. – 36 с. – Бібліогр.: 47 назв
1229142
  Дороз В. Соціокультурні стереотипи в контексті крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 72-80
1229143
   Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції", 2-3 квітня 2010 р. / Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред.: А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 508 с.
1229144
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Трухачов О.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1229145
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Трухачов О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 196 л. – Бібліогр.: л. 177-196
1229146
  Шкляр В. Соціокультурні та політичні моделі журналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 5-9. – ISBN 966-294-186-0
1229147
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Дис. ... канд. філософських наук. Спец. 09.00.11 - релігієзнавство / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 182л. – Бібліогр.: л.172-182
1229148
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1229149
  Грабовська І. Соціокультурні типи "української людини" та їх поведінкові виявлення (філософсько-світоглядний аналіз) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 9-14. – ISSN 0130-7037
1229150
  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в сучасній Україні як об"єкт дослідження вітчизняних науковців // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 2 (82), березень - квітень. – C. 4-26. – ISSN 2524-0137
1229151
  Таранюк Г. Соціокультурні трансформації охорони здоров"я в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 95-117. – ISSN 1563-3713
1229152
  Арабаджиев Д.Ю. Соціокультурні тренди та український контекст патріотичного виховання молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 87-90. – ISSN 2077-1800
1229153
  Фадєєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи / Володимир Фадєєв. – Київ : Стилос, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-8009-81-5
1229154
  Афоніна О.С. Соціокультурні умови розвитку музичного мистецтва в Україні кінця XX – початку XXI століть // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 2. – С. 113-118. – ISSN 2226-3209
1229155
  Нападиста В.Г. Соціокультурні умови філософських пошуків в Україні XIX - початку XX століття // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Розгляд соціокультурних умов філософських пошуків на теренах України у XIX - на початку XX ст., свідчить про те, що філософська думка в межах колишньої Російської імперії ніколи не зазнавала сприятливого впливу як з боку політичних інституцій так і з ...
1229156
  Коваленко Г.М. Соціокультурні фактори в номінації ключових понять моди XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 259-268. – ISBN 966-581-481-8
1229157
  Сокурянська Л. Соціокультурні фактори конструювання і трансформації громадянської ідентичності сучасного студентства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 65-70. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  У статті запропоновані результати аналізу чинників конструювання громадянської ідентичності сучасного українського студентства за вісями: інституційна, ресурсна та практична. На основі аналізу таких ресурсів, як культурний капітал та ціннісні ...
1229158
  Подаряща О.І. Соціокультурні функції сучасних мас-медіа України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 123-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1229159
  Божок О. Соціокультурні чинники варіативності корпоративної культури державного управління // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 10-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1229160
  Білоус А. Соціокультурні чинники громадянського суспільства : Центральна Європа та Україна / А. Білоус, Я. Пасько // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.125-128. – ISSN 1728-9343
1229161
  Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації : Дис....канд. соціолог. наук: 22.00.06 / Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 186л. + Додатки: 184-186. – Бібл.:л.:167-184
1229162
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації. : 22.00.06. Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук. / Чудовська-Кандиба І. А.; КНУТШ. – Київ, 2001. – 18 с.
1229163
  Перепелиця Тетяна Григорівна Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : Автореф... кандид. соціолог.наук: 22.00.06 / Перепелиця Тетяна Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1229164
  Перепелиця Т.Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : 22.00.06: Дис. ... канд. соціолог. наук / Перепелиця Т.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 202л. – Бібліогр.:л.175-188
1229165
  Рахманов О.А. Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні : монографія / Олександр Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 179 с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-398-8
1229166
  Яковлев А.О. Соціокультурні чинники націотворення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 170-176. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1229167
  Сидоренко С.І. Соціокультурні чинники процесу аналітизації в історіїї англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2011. – Вип. 34. – С. 208-212
1229168
  Галицький Р. Соціокультурні чинники розвитку натуралістичних тенденцій в образотворчому мистецтві пізнього середньовіччя // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 558-564. – ISSN 1992-5514
1229169
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті обгрунтовані чинники модернізації інтелектуально-освітніх практик ВНЗ, їх адекватність завданням формування гуманістичної професійної культури фахівця сенситивного суспільства.
1229170
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький, національний технічний університет. – Донецьк, 2009. – С. 368-373. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія ; Вип. 5 (155), ч. 1)
1229171
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Бондаренко К.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 202л. – Бібліогр.: л. 176 - 202
1229172
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Автореф. дис. ... канд. політичних наук: спец. 23.00.03 / Бондаренко К.І.; КНУТШ. Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – 19с. – Бібл.: 12 назв
1229173
  Суханова К.Ю. Соціолект Кокні та проблема його перекладу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 68-71. – (Серія : Гуманітарні науки ; № 1 (40)). – ISSN 1813-341X
1229174
  Александрова О. Соціолект молоді як об"єкт дослідження соціолінгвістики та його стилізація в кінодіалозі // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського / Вінницький державний педагогічний університет ім. Михайла Коцюбиньського. – Вінниця, 2015. – С. 181-185. – (Серія: Філологія (мовознавство) ; вип. 22). – ISBN 978-966-2337-89-1
1229175
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як об"єкт лінгвістичних досліджень (на матеріалі англійської мови) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 45-50. – ISBN 966-581-481-8
1229176
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) : Дис. ... канд. філол. наук. Спец. 10.02.04 - германські мови / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 271л. + Додатки: л. 217- 271. – Бібліогр.: л. 188-216
1229177
  Боднар Р.В. Соціолект підлітків як субкультура сучасного лінгвосоціуму (на матеріалі англійської мови 90-х років 20 - початку 21 століття) : Автореф. дис. ... канд. філол. наук: 10.02.04 / Боднар Р.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1229178
  Грицайчук К.М. Соціолінгвальна репрезентація України у французькому медійному дискурсі в 2013 році // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – C. 181-190


  Статтю присвячено дослідженню лексико-стилістичних особливостей та функціонування соціолінгвальної репрезентації України на матеріалі французької преси. У роботі розглянуто поняття соціолінгвальної репрезентації, а також надано характеристику ...
1229179
  Дорда В.О. Соціолінгвальні параметри американського студентського сленгу // Філологічні трактати : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Сумський держ. ун-т ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Суми ; Харків, 2015. – Т. 7, № 1. – С. 20-27. – ISSN 2077-804X
1229180
  Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 306 л. – Додатки: л. 238-306. – Бібліогр.: л. 196-237
1229181
  Стасюк О.С. Соціолінгвальні та функціонально-прагматичні характеристики евфемізмів і дисфемізмів у парламентській комунікації ФРН та Швеції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Стасюк Олександр Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 19 с. – Бібліогр.: 6 назв
1229182
  Шумарова Н.П. Соціолінгвістика : навч. посібник для студентів ВНЗ / Н.П. Шумарова ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2015. – 157, [1] с. : іл. – Покажчики: с. 148-154. – Бібліогр.: с. 146-147 та в кінці розд. – ISBN 978-966-439-854-8
1229183
  Васильєва Л.П. Соціолінгвістика в південнослов"янських країнах // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім. О.О. Потебні ; Україн. мовно-інформ. фонд НАН України ; редкол.: В.Г. Скляренко, О.О. Тараненко, В.А. Широков [та ін.]. – Київ, 2016. – № 6. – С. 37-47. – ISSN 0027-2833
1229184
  Русанівський В.М. Соціолінгвістика і діалектологія // Мовознавство : Науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 3-7. – ISSN 0027-2833
1229185
  Римашевський Ю. Соціолінгвістика і лінгвокультурологія: спільне та відмінне у підходах до вивчення взаємодії мови та культури // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 31-37. – Бібліогр.: С. 36; 12 поз.
1229186
  Шумарова Н.П. Соціолінгвістика і стилістика: система кореляцій // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – Вип. 4. – С. 28-36


  У статті йдеться про загальні предмети соціально-лінгвітичних та стилістичних досліджень, а також специфіку концепцій з огляду методологічних позицій кожної науки. In the article it is considered the common subjects of socio-linguistic and ...
1229187
  Лактіонова А.В. Соціолінгвістика: генеза і розвиток проблематики досліджень // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філософії" ; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (42). – С. 92-102
1229188
  Іванова О.Ю. Соціолінгвістична валоризація: мовний вибір у двомовному середовищі // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 103-113
1229189
  Воїнов В.В. Соціолінгвістична варіативність лексем/freedom та equality в американських соціокультурних контекстах // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 9-16. – (Іноземна філологія ; Вип. 25)


  Досліджуються мало відомі аспекти функціонування лексем liberty та equality з метою встановлення співвідношення в їх змісті універсальних та партикулярних цінностей. У ролі соціолінгвістичної перемінної виступає ціннісна орієнтація різних соціальних та ...
1229190
  Ущина Валентина Антонівна Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ущина Валентина Антонівна; Волинський держ.ун-тет ім.Л.Українки. – Луцьк, 2002. – 208л. – Бібліогр.: л. 183 - 208
1229191
  Ущина Валентина Антонівна Соціолінгвістична категорія домінантності та її реалізація в англомовному політичному дискурсі : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Ущина В.А.; КНУТШ. – Луцьк, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1229192
  Мацюк Г.П. Соціолінгвістична проблематика в історії мовознавства: типологічна перспектива опису // Мова, культура, самоідентичність : [наук. збірник] / НАН України, Ін-т української мови, Від-ня літ., мови та мистецтвознавства ; [відп. ред. Соколова С.О.]. – Київ : КММ, 2013. – С. 242-253. – ISBN 978-966-1673-17-4
1229193
  Кришталь У. Соціолінгвістична ситуація в освітніх навчальних закладах смт. Ширяєве // Філологічні студії : збірник студентських наукових праць / М-во освіти і науки України, Одеський нац. ун-т ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2015. – Вип. 6. – С. 63-68. – ISBN 978-617-689-129-1
1229194
  Белей Л. Соціолінгвістичне висвітлення терміна "мовний ландшафт" // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 36-40. – (Філологія. Соціальні комунікації ; Вип. 23)
1229195
  Велика А. Соціолінгвістичне опитування курсантів та працівників міліції м. Одеси про мовну ситуацію в Україні // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 72-77. – Бібліогр.: С. 76-77; 8 назв
1229196
  Пономаренко Ангеліна Соціолінгвістичний "майстер-клас" у Львівському національному університеті імені Івана Франка // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2008. – № 3. – С. 187-189
1229197
  Клименко О.С. Соціолінгвістичний аспект англо-американских запозичень у сучасній французькій мові новітнього періоду: до питання про нормалізацію англіцизмів. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.05 / Клименко О.С.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1229198
  Опаіц Г.В. Соціолінгвістичний аспект вивчення категорії адресата мовлення // Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство : тези доп. Всеукр. лінгвіст. форуму молодих учених, Київ, 21-23 квіт. 2010 р. / НАН України, Ін-т укр. мови НАН України, Рада молодих учених Ін-ту укр. мови НАНУ [та ін] ; [відп. ред.: В.Л. Іващенко, І.А. Казимирова ; наук. ред. П.Ю. Гриценко ; редкол.: В.В. Німчук та ін.]. – Київ : Спейс-Інформ ; Гудименко, 2010. – С. 190-192. – ISBN 978-966-96911-8-7
1229199
  Павленко В.В. Соціолінгвістичний аспект вивчення медіатекстів // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2010. – Т. 41, жовтень - грудень. – С. 25-27


  Стаття присвячена дослідженню соціолінгвістичного аспекту медіатекстів. На прикладі статей із газет "The Sun" і "The Times" продемонстровано, як використовують мову представники різних соціальних груп. The article deals with the sociolinguistic aspect ...
1229200
  Трифонов Р.А. Соціолінгвістичний аспект інтертекстуальності в листах Василя Симоненка / Р.А. Трифонов, Г.В. Яновська // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1229201
  Оржицький І. Соціолінгвістичний вимір художнього тексту: мовна ситуація в Латинській Америці крізь призму літератури // Збірник Харківського історико-філологічного товариства : наукові розвідки, матеріали та публікації, рецензії / Харківське історико-філологічне товариство. – Харків, 2009. – Т. 13. – С. 151-158. – (Нова серія). – ISBN 978-966-1630-047
1229202
   Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики : Збірник матеріалів / С.Я. Єрмоленко, А.Ю. Пономаренко, С.А. Яременко, Л.В. Любарська, А.В. Гривко, Н.С. Карпенко, Л.М. Кривенко, У.Г. Воліковська; МОНУ; Науково-дослідний ін-т українознавства; Єрмоленко С.Я., Пономаренко А.Ю., Яременко С.А., Любарська Л.В., Гривко А.В., Карпенко Н.С., Кривенко Л.М., Воліковська У.Г.; За ред. А.Ю. Пономаренко. – Київ : НДІУ, 2006. – 96с.
1229203
  Остапчук О.О. Соціолінгвістичний профіль української мови у світлі сучасних славістичних досліджень // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1229204
  Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 232 л. – Додатки: л. 187-194. – Бібліогр.: л. 195-232
1229205
  Бондаренко М.К. Соціолінгвістичний та лінгвокультурологічний аспекти німецькомовної реклами : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бондаренко Мар"яна Костянтинівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1229206
  Марченко Н.В. Соціолінгвістичний чинник минулого і сьогодення у сучасному бутті лужицьких сербів // Компаративні дослідження слов"янських мов і літератур : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 22 : Пам"яті академіка Леоніда Булаховського. – C. 77-88. – ISSN 2075-437X


  У статті розглядається соціолінгвістичний чинник впливу на буття серболужицьких слов"ян як в історичному, так і в сучасному вимірах. Наголошується на тому, гцо демографічний, соціальний, психологічний, політико- економічний, та релігійні чинники ...
1229207
  Зацний Ю.А. Соціолінгвістичні аспекти вивчення словникового складу сучасної аглійської мови : навчальний посібник / Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова, В.Ю. Зацна ; МОНУ, Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя : ЗДУ, 2004. – 284 с. – ISBN 966-599-255-4
1229208
  Ткач Л.О. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови в працях професора Лариси Масенко // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ : Києво-Могилянська академія, 2012. – Т. 137 : Філологічні науки [Мовознавство]
1229209
  Ткач Л. Соціолінгвістичні аспекти дослідження української мови у працях професора Лариси Масенко // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ "Ред. журн. "Дивослово". – Київ, 2012. – № 11 (668). – С. 40-46. – ISSN 0130-5263
1229210
  Сербенська О. Соціолінгвістичні засади Івана Франка
1229211
  Хоменко І.А. Соціолінгвістичні засади редагування драматичних радіосценаріїв / І.А. Хоменко, В.І. Фоменко // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2011. – Т. 42, січень - березень. – С. 9-13


  У дослідженні здійснено спробу сформулювати наукові принципи, що дозволять удосконалити літературний сценарій радіовистави. Проаналізовано відповідність стандартів редагування щодо радіоп"єси, традиційних прийомів виправлення журналістських творів щодо ...
1229212
  Гуйванюк Н. Соціолінгвістичні коментарі у "Граматиці української мови" Василя Сімовича // Мова і суспільство : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – Вип. 1. – С. 78-87. – Бібліогр.: С. 78-87; 7 назв
1229213
  Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 262 л. – Додатки: л. 217-262. – Бібліогр.: л. 185-216
1229214
  Нужна К.А. Соціолінгвістичні особливості молодіжного мовлення Франції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Нужна Катерина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1229215
  Гарлицька Т. Соціолінгвістичні параметри міського мовлення на тлі прозових творів С. Жадана // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2016. – С. 20-25. – (Серія: Мовознавство ; № 1 (25)). – ISBN 978-966-7425-97-56
1229216
  Сафонова Н.А. Соціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов // Англістика та американістика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Дніпропетр. нац. ун-т імені О. Гончара, Ф-т укр. й іноземної філології та мистецтвознавства, Каф. англ. філології ; голов. ред.: А.І. Анісімова, Т.М. Потніцева. – Дніпро, 2017. – Вип. 14. – С. 83-88. – ISSN 2313-500Х


  "Розглянуто соціолінгвістичні принципи навчання іноземних мов у контексті традиційного підходу до викладання іноземних мов. При залученні соціолінгвістичного аспекту до викладання іноземних мов необхідні нові матеріали для навчання, які забезпечують ...
1229217
  Саплін Ю.Ю. Соціолінгвістичні проблеми лексичної антонімії // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 22-25. – (Гуманітарні науки ; № 1). – ISSN 1813-341Х
1229218
  Кирда-Омелян Соціолінгвістичні реалії в мовленнєвому етикеті англійців / Кирда-Омелян, О. Письменна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 51-53. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (36)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлено результати аналізу праць зарубіжних науковців, письменників, літературних критиків, в яких досліджуються різні аспекти культури та суспільної поведінки англійців (негласні правила й норми, що регулюють спілкування у різноманітних ...
1229219
  Потятиник Уляна Олексіївна Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потятиник Уляна Олексіївна; ЛНУ ім. Івана Франка. – Львів, 2002. – 246 л. + Додатки: л. 189 - 246. – Бібліогр.: л. 164 - 189
1229220
  Потятиник Уляна Олексіївна Соціолінгвістичні та прагмастилістичні аспекти функціонування сленгової лексики (на матеріалі періодики США) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Потятиник У.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 21 с. – Бібліогр.: 8 назв
1229221
  Харченко О.В. Соціолінгвістичні та психолінгвістичні особливості мови тележурналістики // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 643-652. – ISBN 966-581-481-8
1229222
  Соплін Ю. Соціолінгвістичні функції українських неофіційних політичних номінацій // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 126-133.


  У статті йдеться про соціально-мовні функції неофіційних іменувань політичних партій та політиків України, зокрема в політичному та медійному дискурсах, які розрізняються cвоїм концептуальним навантаженням. The article deals with sociolinguistic ...
1229223
  Васильєва Т.О. Соціолінгвістичні чинники дискурсу урядових паблік рілейшнз як інституційного // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 11. – С. 79-85. – Бібліогр.: 15 назв. – ISBN 978-966-581-885-4
1229224
  Червінська Т. Соціологи в пошуку // Київський університет. – Київ, 2014. – Квітень (№ 6/7). – С. 2


  Про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт у галузі "Соціологічні науки", що проводив факультет соціології нашого університету. Перші місця здобули студенти провідних соціологічних вишів України. Це: Артемій Дейнека, Анастасія Фітісова та ...
1229225
  Якубський Б. Соціологичний метод у письменстві. – Київ : Слово, 1923. – 64, [3] с. – Підпис В. Данилевича на тит.стор. від 24.04.25 р.
1229226
  Когут В.І. Соціологізація класичних управлінських теорій та їхнє застосування в управлінні громадськими організаціями // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 252-258. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  Проаналізовано особливості управлінських підходів, поширених у різні історичні часи, досліджено погляди основних теоретиків управління, процес соціологізації класичних управлінських теорій, а також їхній вплив на управління в громадських організаціях.
1229227
  Бохан А.В. Соціологізація та екологізація підприємництва — запорука екологічної безпеки суспільства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2008. – № 4. – С. 30-33.
1229228
  Яковенко Ю. Соціологістика: передумови становлення, концептуальний зміст і перспективи розвитку / Ю. Яковенко, О. Коваленко // Соціальна психологія : Український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-20.
1229229
  Ромах О.В. Соціологічна база дослідження відчуття страху та тривожності в мас-медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – C. 28-36. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (22)). – ISSN 2219-8741
1229230
   Соціологічна думка України : навчальний посібник / М.В. Захарченко, В.Ф. Бурлачук, М.О. Молчанов, В.П. Спепаненко; МФ "Відродження". – Київ : Заповіт, 1996. – 424 с. – (Трансформація гуманітарной освіти Україні). – ISBN 5-7707-1076-4
1229231
  Погорілий О.І. Соціологічна думка ХХ століття : Hавч. посiбн. / О.І. Погорілий; Мiжн. фонд "Вiдpодження". – Київ : Либідь, 1996. – 224 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-325-00001-2
1229232
   Соціологічна енциклопедія / ред. кол.: Астахова В.І., Бакіров В.С., Городяненко В.Г. (уклад.) та ін. – Київ : Академвидав, 2008. – 456с. – (Енциклопедія ерудита). – ISBN 978-966-8226-67-0
1229233
  Тарасенко В. Соціологічна епістемологія: проблеми і можливості / В. Тарасенко, І. Майструк // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 162-176. – ISSN 1563-3713
1229234
  Бова А. Соціологічна інтерпретація інфраправа // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 2. – С.17-31
1229235
  Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості : автореф. дис. ... канд. соц. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 7 назв
1229236
  Ненько О.Є. Соціологічна концептуалізація гумористичного дискурсу як прояву політичної свідомості : дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.01 / Ненько О.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 225 л. + Додаток: л. 219-225. – Бібліогр.: л. 198-218
1229237
  Пилипенко Я.С. Соціологічна концептуалізація поняття "глобальний конфлікт" // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 161-171. – (Серія соціологічна ; вип. 10). – ISSN 2078-144X
1229238
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних питань : Дис. ... канд. соціологічних наук. Спец. : 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М. В. ; КНУТШ ; ф-т соціології ; каф. теорії та історії соціології. – Київ, 2008. – 224л. – Бібліогр. : л.197-224
1229239
  Судаков М.В. Соціологічна концептуалізація соціальної нерівності як чинника структурної диференціації соціальних систем : автореф. дис. ... канд.соціологічних наук. Спец. 22.00.01 - теорія та історія соціології / Судаков М.В.; КНУТШ. – Київ, 2009. – 17с. – Бібліогр.: 12 назв
1229240
  Музика І.В. Соціологічна концепція права Ю.С. Гамбарова // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2014. – № 4. – С. 24-27. – ISSN 2219-5521


  Розкриваються погляди вченого на предмет юридичної науки, витоки права, систему джерел права, методи дослідження права.
1229241
   Соціологічна наука в Україні: сучасний стан і світові тренди : матеріали Міжнар. круглого столу (м. Дніпропетровськ, 20 квіт. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Дніпропетр. обл. від-ня соціол. асоц. України ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпропетровськ : Грані, 2016. – 99, [1] с. – Ст. укр., фр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-15-2
1229242
  Яковенко Ю. Соціологічна наука є. А методологічні проблеми де? / Ю. Яковенко, А.В. Фурман // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2015. – № 1 (59). – С. 46-54. – ISSN 1810-2131
1229243
   Соціологічна наука і освіта в Україні : збірник наукових праць. – Київ : МАУП, 2000-. – ISBN 966-608-070-2
Вип. 1 : Концептуальні засади становлення та розвитку соціологічної науки і освіти в Україні. – 2000
1229244
   Соціологічна наука і освіта в Україні : Збірник наукових праць. – Київ : МАУП, 2000-. – ISBN 966-608-070-2; 966-608-284-5
Вип. 2 : Соціологія в контексті сучасних соціальних змін. – 2003
1229245
  Сусська О. Соціологічна наука між Сциллою і Харибдою сучасного меркантилізму і наукового пізнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 47-57. – ISSN 1563-3713
1229246
  Вакуленко С.М. Соціологічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 164-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1229247
  Вакуленко С.М. Соціологічна освіта в Україні в контексті Болонського процесу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С. 164-167. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1229248
  Волович В.І. Соціологічна освіта в Україні та проблеми підготовки фахівців з соціологічних дисциплін // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 3-12. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Розглядаються проблеми статусу соціологічної освіти в Україні. Аналізуються теоретичні та методичні проблеми забезпечення якості викладання соціології для нефахівців та як фахової дисципліни, зокрема, особливості підготовки бакалаврів, спеціалістів та ...
1229249
  Майкова Е. Соціологічна освіта і Болонський процес // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2005. – № 4. – С. 33-39. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1682-2366
1229250
  Шапошникова І.В. Соціологічна оцінка культурного капіталу студентської молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 69-72. – ISSN 2077-1800
1229251
  Лобанолва А. Соціологічна підготовка майбутніх педагогів як чинник ефективної превенції девіантної поведінки підлітків та молоді / А. Лобанолва, Л. Кучерявенко // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 7/8 (967/968). – С. 33-37. – ISSN 0131-6788
1229252
  Мусієздов Олексій Соціологічна проблематика в дослідженнях усної історії // Схід /Захід : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків, 2008. – Вип. 11/12 : Усна історія в сучасних соціально-гуманітарних студіях: теорія і практика досліджень. – С. 83-90. – ISBN 978-966-86-03-42-6
1229253
  Литвин А. Соціологічна рефлексія еволюції та функцій грошей // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 82-87. – ISSN 1810-2131
1229254
  Мельниченко А.А. Соціологічна рефлексія феномену бідності в контексті концепції сталого розвитку / А.А. Мельниченко, С.В. Мельниченко // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 59-69. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 2)
1229255
  Войтко В.І. Соціологічна спадщина В.І. Леніна і сучасність / В.І. Войтко. – Київ, 1969. – 44с.
1229256
  Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 203 л. – Бібліогр.: л. 177-203
1229257
  Кобан О.Г. Соціологічна теорія права Є. Ерліха : автореф. канд. ... юрид. наук : 12.00.01 / Кобан Ольга Геннадіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2014. – 24 с. – Бібліогр.: 13 назв
1229258
  Штепа К. Соціологічна теорія релігії Еміля Дюркгема і школа М. Грушевського : (відбитка з Записок Ін-тів Педагог. Професійної Освіти та Соціального Виховання в Ніжені, кн. XII, 1932 р.) / проф. Костянтин Штепа. – Ніжен : Держдрукарня
I-III. – 1932. – С. 46-74. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1229259
   Соціологічна теорія: традиції та сучасність : курс лекцій / В. Тарасенко, В. Танчер, А. Ручка, В. Бурлачук, Л. та ін. Аза; [ В. Тарасенко, В. Танчер, А. Ручка, В. Бурлачук, Л. Аза та ін. ]; НАНУ; Ін-т соціології НАНУ; Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ; за ред. А. Ручки. – Київ : Вища школа соціології при Інституті соціології НАНУ, 2007. – 364с. – ISBN 966-02-4026-0
1229260
  Кузьмін В.В. Соціологічна характеристика студентів-сирот. як окремої соціальної групи у ВНЗ // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 113-118. – ISSN 2077-1800
1229261
  Церковняк-Городецька Соціологічна школа в контексті розвитку світрової фольклористики. Теоретична концепція Еміля Дюркгейма // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 54-56. – (Літературознавство. Мовознавство. Фольклористика ; Вип. 18). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціологічну концепцію Еміля Дюркгейма та її місце у світовій фольклористиці. Pays attention to sociological conception of Emile Durkheim its influence and place in the word folkloristics.
1229262
  Савчук К. Соціологічна школа міжнародного права В. М. Корецького / К. Савчук, О. Кресін // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 580-583. – ISSN 1026-9932
1229263
  Міхаела Мокану Соціологічне бачення фінансового аудиту // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2011. – № 12 (126). – С. 391-399. – Бібліогр.: 27 назв. – ISSN 1993-6788
1229264
  Мраморнова О.М. Соціологічне дослідження мовленевої взаємодії: метод конверсаційного аналізу // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 42-47. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті в межах дискурсивної традиції дослідження мовленевої взаємодії,розглядається метод конверсаційного аналізу.
1229265
   Соціологічне дослідження правового виховання школярів / І.К. Туркевич, В.О. Котюк, О.В. Катрич, Н.Г. Ткачук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1981. – С. 88-92. – (Юридичні науки ; Вип. 22)


  В статье изложены результаты конкретно-социологических исследований правового воспитания учащихся средних общеобразовательных школ г. Киева. На основании обобщения данных исследований авторы предлагаю отдельные рекомендации по совершенствованию ...
1229266
  Горбов В.В. Соціологічне дослідження як необхідний елемент освітнього аудиту вищого навчального закладу // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2015. – № 5 (121), травень. – С. 23-29. – ISSN 2077-1800


  У статті аналізуються передумови та актуальність виникнення освітнього аудиту в Україні. Наводяться результати емпіричного дослідження якості освітніх послуг у ВНЗ України.
1229267
  Давиденко А.О. Соціологічне забеспечення управління кадровими процесами у сфері державної служби: структура та функції // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (105), січень. – С. 11-18. – ISSN 2077-1800
1229268
  Мусиєздов А. Соціологічне обгрунтування практики конструювання бренду міста // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 76-84. – (Соціологія ; Вип. 3). – ISSN 1728-3817


  В статті розкриті типові помилки у практиці створення бренду міста та запропоновано обґрунтування необхідності використання соціологічних досліджень для посилення якості брендингової діяльності. Сприйняття соціального світу є однією з ключових умов ...
1229269
  Боровик О.Б. Соціологічне опитування на блозі бібліотеки ВДНЗУ "УМСА" - ефективний метод вивчення портеб користувачів // Сучасна бібліотека: філософія, інновації, якість роботи : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 23-26 квіт. 2013 р.) / Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; Наук.-техн. б-ка нац. техн. ун-ту "Львів. політехніка" [та ін.] ; [редкол.: В.С. Бакіров, С.А. Бука, В.О. Оніщенко та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2014. – С. 30-34. – ISBN 978-966-285-103-8
1229270
  Швець Д.Є. Соціологічне опитування як механізм моніторінгу задоволеності студентів станом навчально-виховного процесу / Д.Є. Швець, О.О. Турба // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 237-243. – ISSN 2072-1692
1229271
  Григорович В.Р. Соціологічне опитування як підхід до вивчення механізмівдержавного управління в галузі охорони здоров"я : державне управління // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 4 (76). – С. 115-118 : Табл. – Бібліогр.: 13 назв
1229272
  Караїм О.А. Соціологічне підгрунтя вдосконалення використання ландшафтного потенціалу Західного Полісся на прикладі Шацького національного парку / О.А. Караїм, В.В. Демчук // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 21 (218). – С. 100-105. – (Міжнародні відносини). – ISSN 1729-360Х
1229273
  Боровський О.О. Соціологічний аналіз громадянського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 8-10. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)


  Розглянуто проблеми соціологічного аналізу громадянського суспільства. Виконано верифікацію цього терміна та побудовано типологію об"єктів, завдяки яким можливо адекватно оцінювати стан громадянського суспільства.
1229274
  Нелуп Н.М. Соціологічний аналіз динамічного розвитку релігійно-церковного життя в незалежній Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-44. – (Філософія. Політологія ; Вип. 31)


  Автор аналізує стан релігійно-церковного життя в незалежній Україні, де завдяки демократизації українського суспільства, всілякій підтримці та допомозі держави релігійні організації набули безпрецедентного для нашої історії інтенсивного розвитку, про ...
1229275
  Городецька О.Г. Соціологічний аналіз ефективності використання різних виборчих систем у сучасній Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 1 (93), січень. – С. 91-95. – ISSN 2077-1800
1229276
  Гацков М. Соціологічний аналіз і логос . Експланаторна схема аналітичної соціології // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 4, жовтень - грудень. – С. 143-161. – ISSN 1563-3713
1229277
  Поплінська О.М. Соціологічний аналіз поглядів на природу суїцидальної поведінки особистості / О.М. Поплінська, В.Ж. Богайчук // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2017. – № 1 (48). – С. 189-193
1229278
  Дзядик Ю. Соціологічний аналіз результатів виборів. Глобальні аспекти / Ю. Дзядик, В. Ковтунець // Вибори та демократія : науково-просвітницький правничий журнал / Ін-т виборчого права; Нац. ун-т "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2007. – № 3. – С. 29-35.
1229279
  Горбань Ю.А. Соціологічний аналіз структури української нації в науковому доробку Микити Шаповала (початок XX ст.) // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2010. – С. 49-53. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (5))
1229280
  Мельник В.І. Соціологічний аспект попередження органами поліції злочинів, пов"язаних з торгівлею людьми, в сільській місцевості // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2017. – № 3 (22). – С. 139-146
1229281
  Щербина В.Л. Соціологічний вимір концепції електронно-цифрового суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 72-74. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто концепцію "цифрового суспільства" Д. Тапскотта з погляду соціологічної теорії. Зроблено висновок про те, що Д. Трапскотт розвиває свою концепцію у межах системного підходу.
1229282
  Бакіров В.С. Соціологічний вимір модернізації вищої освіти // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Укр. інженерно-педагогічна акад. – Харків, 2013. – № 3. – С. 44-55. – ISSN 2078-7782


  Класичні університети переживають глибоку трансформацію своєї соціокультурної місії в умовах постіндустріального суспільства.
1229283
  Соболевська О. Соціологічний вимір осмислення самостійної роботи студентів // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2011. – № 4 (46). – С. 88-93. – ISSN 1810-2131
1229284
  Довгаль І.В. Соціологічний вимір поняття "соціальний діалог" // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2 (82). – С. 77-80. – ISSN 2077-1800
1229285
  Костицький В. Соціологічний зміст правового регулювання функцій Національного банку України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 1/2 (12/13). – С. 63-74. – ISSN 2413-6433
1229286
  Шелухін В. Соціологічний круглий стіл "Мислення та свідомість: від абстракцій до полону науки" // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 65. – (Соціологія ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817


  26 листопада 2015 р. на базі філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася ІІ Міжнародна конференція студентів, аспірантів і молодих вчених Philosophed-2015, загальною темою якої була заявлена ...
1229287
  Андрусяк Т. Соціологічний метод в дослідженні української правової думки // Ерліхівський журнал : наукове видання / Чернівецький нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т ; редкол.: М. Никифорак, А. Цибуляк-Кустевич, П. Пацурківський [та ін.]. – Чернівці, 2017. – Вип. 1. – С. 5. – ISSN 2522-4883
1229288
  Зражевська Н.І. Соціологічний метод у теорії літератури 30-х років // Вісник Черкаського університету / Черкаський державний університет ім. Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2001. – Вип. 25. – С. 154-159. – (Серія "Філологічні науки")
1229289
  Мацюк Г.П. Соціологічний напрям у мовознавстві й українська лінгвістична традиція (кінець ХІХ-30-40 рр. ХХ ст.) // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 2. – С. 256-263. – Бібліогр.: Літ. : с.с.262-263;
1229290
  Шкіль Л.Л. Соціологічний нігілізм Еміля Дюркгейма: втеча від життя // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 1. – С. 190-192
1229291
  Олещук К. Соціологічний підхід до розуміння права в спадщині Станіслава Дністрянського // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (2). – С. 21-27. – ISSN 2306-3974
1229292
  Сарковіч Л. Соціологічний підхід у дослідженні культурних змін протягом етапу С II. Екологічні чи ідеологічні зміни (або обидва)? // Міжнародна наукова конференція "Людина та ландшафт" : геогр. підхід в первісній археології, 3-5 лют. 2016, Київ, Україна : тези доп. / "Людина та ландшафт", міжнар. наук. конф. – Київ : Стародавній Світ, 2016. – С. 75. – (Бібліотека Vita Antiqua). – ISBN 978-966-2608-29-8
1229293
  Нельга О. Соціологічний погляд на етнорелігійний чинник формування політичної нації в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 2, квітень - червень. – С. 127-137. – ISSN 1563-3713
1229294
  Чопей В. Соціологічний портрет сучасного студента: досвід українських дослідників // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2010. – № 4. – С. 145-150


  Визначаються місце та роль таких ціннісних орієнтирів сучасних студентів, як досягененя успіху, навчання, створення сім"ї, дозвілля, тощо.
1229295
  Подольська Є. Соціологічний портрет сучасного студента: теоретико-методологічні підходи // Вища школа : науково-практичне видання / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2010. – № 2. – С. 22-33. – ISSN 1682-2366
1229296
  Тарасенко В. Соціологічний портрет сучасної молоді: спроба аналітичного огляду // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; АПНУ, Ін-т вищ. освіти АПНУ. – Київ, 2010. – № 2 (37). – С. 59-67. – ISSN 2078-1016
1229297
  Дзьобань О.П. Соціологічний та аксіологічний напрямки сучасних правових досліджень: загальне бачення / О.П. Дзьобань, В.Л. Яроцький // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 5-13. – ISSN 2616-6798
1229298
  Сердюк О.В. Соціологічний та порівняльно-правовий підходи в дослідженні проблем злочинності // Питання боротьби зі злочинністю : Збірник наукових праць / Академія правових наук України; Ін-т вивчення проблем злочинності. – Харків, 2005. – Вип. 10. – С. 61-73. – ISBN 966-8467-41-8
1229299
  Шаповал В.М. Соціологічні антрнопологічні виміри розвитку філософії права в Україні // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.129-131. – ISBN 966-568-656-9
1229300
  Яцура Е.Г. Соціологічні аспекти формування відкритого суспільства:освітній вимір // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академия України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 248-256. – (Філософія, філософія права, політологія, соціологія ; № 4 (14)). – ISSN 2075-7190
1229301
   Соціологічні дискурси : матеріали міжвуз. наук. конф. молодих учених (м. Дніпро, 13 груд. 2017 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпров. нац. ун-т ім. О. Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2018. – 137, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-28-2
1229302
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 4. – 2004. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1229303
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 5. – 2005. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1229304
   Соціологічні дослідження : Збірник наукових праць. – Луганськ, 2001-
№ 6. – 2006. – резюме - укр., рос., англ. мовами
1229305
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : Інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 8, 10, 11. – 1994
1229306
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : Іінформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 12/15. – 1995
1229307
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 16. – 1996
1229308
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 17/18. – 1996
1229309
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України, 1992-
Вип. 19/20. – 1997
1229310
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України, 1992-
Вип. 22. – 1998
1229311
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ : Нац. парламентська біб-ка України
Вип. 24. – 1999
1229312
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
Вип. 31. – 2005
1229313
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень. – Київ, 1992-
Вип. 32. – 2006
1229314
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України;Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
Вип. 34. – 2008
1229315
   Соціологічні дослідження в бібліотеках : інформаційно-аналітичний бюлетень / Міністерство культ. і туризму України; Нац.парламентська б-ка. – Київ, 1992-
Вип. 35. – 2008
1229316
  Лисогорова Н. Соціологічні дослідження проблем формування та розвитку української громади Латвії / В. Павлюк // Вісник Інституту досліджень діаспори / Інститут досліджень діаспори. – Київ, 2007. – Рік 13, ч. 1. – С.4-6.
1229317
  Щерба Г. Соціологічні дослідження розвитку українсько-польського транскордонного співробітництва // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2007. – Вип. 8. – С. 82-92


  Стаття присвячена перспективам розвитку транскордонного співробітництва на польсько-українському прикордонні. Показано вплив регіонального співробітництва на прискорення національної економічної інтеграції. На основі аналізу результатів соціологічних ...
1229318
  Михайленко О. Соціологічні дослідження щодо засуджених до позбавлення волі / О. Михайленко, Н. Бородовська // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2007. – № 5. – С. 70-76.
1229319
   Соціологічні зрізи українського суспільства : (моніторинг соціально-економічних очікувань населення 2005-2014 рр.) : наукова доп. / [Балакірєва О.М. та ін. ; наук. керівництво О.М. Балакірєвої] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". – Київ : Інститут економіки та прогнозування НАНУкраїни, 2015. – 77, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-7738-0
1229320
  Різун В. Соціологічні методи дослідження в журналістикознавстві / В. Різун, М. Хилько, Т. Скотникова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 22-26. – (Журналістика ; вип. 1 (20)). – ISSN 1728-3817


  Описано використання інтерв?ю й опитування в журналістикознавчих дослідженнях. Рассмотрено использование интервью и опросы в журналистиковедческих исследованиях. The article describes the interview and surveys in journalism researches.
1229321
  Воднік В.Д. Соціологічні методи дослідження злочинності неповнолітніх // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 107. – С. 154-163. – ISSN 0201-7245
1229322
  Сердюк О.В. Соціологічні методи оцінки ефективності діяльності органів кримінального переслідування (методологічні аспекти) // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 42. – С. 49-54. – ISSN 1563-3349
1229323
  Лейн Д. Соціологічні наслідки двадцяти років перетворень: як зближуються Схід і Захід? // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 1 січень - березень. – С.20-42. – ISSN 1563-3713
1229324
  Загарницька І.І. Соціологічні орієнтири осмислення феномену дитинства // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 47. – С. 228-236. – ISSN 2072-1692
1229325
  Глинська Л. Соціологічні підходи до аналізу освіти як методологічна основа її модерації // Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2013. – № 2 (3). – С. 82-89. – ISSN 2306-3974
1229326
  Шинкаренко О.Є. Соціологічні підходи до прогнозування електоральної поведінки та результатів виборів // Вісник Львівського університету : збірник наук. праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – С. 297-302. – (Серія соціологічна ; Вип. 6). – ISSN 2078-144X


  У статті проаналізовано основні підходи прогнозування електоральної поведінки, які вирішують завдання не тільки науки і практичної діяльності політиків, політичних партій безпосередньо в ході проведення виборних кампаній, а й виступають найважливішим ...
1229327
  Лисенко О.Я. Соціологічні погляди Івана Франка / О.Я. Лисенко. – К., 1958. – 156с.
1229328
  Калініченко В.Я. Соціологічні погляди Івана Франка. : Дис... канд. філософ.наук: / Калініченко В.Я.; КДУ ім. Т.Шевченка. Кафедра історії філософії. – К., 1956. – 228, VIIIл. – Бібліогр.:л.I-VIII
1229329
  Іванцов О.Г. Соціологічні проблеми ліквідаторів // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-33. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 1)
1229330
   Соціологічні проблеми радянського суспільства. – К, 1971. – 242с.
1229331
   Соціологічні проблеми сучасного технічного прогресу. – К, 1968. – 202с.
1229332
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1. – 2012. – резюме укр., рос., англ. мовами
1229333
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (2). – 2013. – 112 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229334
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (3). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229335
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (4). – 2014. – 88 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229336
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (5). – 2014. – 75 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229337
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (6). – 2015. – 103 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229338
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (7). – 2015. – 100 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229339
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 1 (8). – 2016. – 110 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229340
   Соціологічні студії : наук.-практ. журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3974
№ 2 (9). – 2016. – 109 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229341
   Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; редкол.: Кондратик Л.Й., Гаврилюк С.В., Арцишевський Р.А. [та ін.]. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2012-. – ISSN 2306-3971
№ 1 (10). – 2017. – 66 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229342
  Кулянда М.І. Соціологічні та психологічні питання ухвалення рішення у суді апеляційної інстанції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 51-57. – ISSN 2413-6433
1229343
  Пашук А.І. Соціологічні та суспільно-політичні погляди С.А. Подолинського / А.І. Пашук. – Львів : Видавництво Львівського університету, 1965. – 219 с.
1229344
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона та теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С.46-49. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорій аномії та теорій соціального контролю і регулювання. Статья посвящена анализу некоторых социологических теорий девиантного поведения, а именно теорий аномии и ...
1229345
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорії аномії Е. Дюркгейма, Р. Мертона та теорії соціального контролю і регулювання Т. Хірши, К. Реклеса) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 22-25. – (Юридичні науки ; вип. 1 (104)). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорій аномії та теорій соціального контролю та регулювання. Посвящено анализу некоторых социологических теорий девиантного поведения, а именно теорий аномии и теорий ...
1229346
  Кікалішвілі М. Соціологічні теорії девіантної поведінки (теорія культурного переносу Г. Тарда, теорія диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорія стигматизації, теорія конфлікту) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 26-30. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена аналізу деяких соціологічних теорій девіантної поведінки, а саме теорії культурного переносу Г. Тарда, теорії диференціальної асоціації Г. Сатерленда, теорії стигматизації і теорії конфлікту. This article analyzes the sociological ...
1229347
  Колобков В.В. Соціологічні теорії Едварда Росса / В.В. Колобков. – Окр. відб. з Збірника наукових праць аспірантів кафедр суспільни, 1959. – 117-128с.
1229348
  Судин Д.Ю. Соціологічні теорії міфу: основні концепції та їхні представники // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 69-76. – (Серія соціологічна ; Вип. 4)
1229349
  Чепак В.В. Соціологічні теорії мотивації та їх використання у процесі управління освітою // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 82-92. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Мотивація - один з найбільш важливих чинників ефективного управління. Автор аналізує деякі сучасні мотиваційні теорії, зокрема такі, як теорія потреб Маслоу, Херцберга, Врума та Локе. У всіх цих теоріях звертається увага на різні аспекти мотивації. Ось ...
1229350
  Марчук В.П. Соціологічні теорії права в Німеччині. Історія і сучасність / В.П. Марчук; МОУ. ЧДУ ім. Ю.Федьковича. – Чернівці : ЧДУ, 1998. – 127с.
1229351
  Дембіцький С. Соціологічні тести: сутність і валідизація // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 140-155. – ISSN 1563-3713
1229352
   Соціологія. – К, 1992. – 177с.
1229353
   Соціологія : Курс лекцій. – Київ : Заповіт, 1996. – 344с. – ISBN 5-7763-2588-9
1229354
  Якуба О.О. Соціологія : навчальний посібник для студентів / О.О. Якуба; МФ "Відродження". – Харків : Константа, 1996. – 192 с. – (Трансформація гуманітарної освіти України). – ISBN 5-7707-9244-2
1229355
  Попова І.М. Соціологія : пропедевтичний курс : підручник для студентів внз / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Киев : Тандем, 1996. – 271 с. – (Трансформація гуманітарної освіти в Україні). – ISBN 5-7707-9423-2
1229356
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.1. – 1996. – 59с.
1229357
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.2. – 1996. – 73с.
1229358
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.3. – 1996. – 59с.
1229359
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.4. – 1996. – 78с.
1229360
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.5. – 1996. – 73с.
1229361
  Черниш Н. Соціологія / Н. Черниш. – Львів
Вип.6. – 1996. – 75с.
1229362
   Соціологія. – Київ, 1997. – 40 с.
1229363
  Попова І.М. Соціологія : Пропедевтичний курс: Підручник для студентів ВНЗ / І.М. Попова; МФ "Відродження". – Київ : Тандем, 1998. – 272с. – ISBN 966-7145-11-5
1229364
  Герасимчук А.А. Соціологія : курс лекций / А.А. Герасимчук, О.М. Шиян; МОУ. УФІМБ. – Київ : Українсько-фінський ін-т менеджменту і бізнесу, 1998. – 88с. – ISBN 966-750810-2
1229365
   Соціологія : короткий енциклопедичний словник. – Київ : Український центр духовної культури, 1998. – 736 с. – ISBN 966-7276-23-6
1229366
   Соціологія : Підручник / В.П. Андрущенко, В.І. Волович, М.І. Горлач, Г.Т. та ін. Головченко; За заг.ред. Андрущенко В.П.,Горлач М.І. – Вид.3-є,переробл.і доп. – Київ; Харків, 1998. – 624с. – ISBN 5-7763-8287-4
1229367
   Соціологія : посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ : Академія, 1999. – 382 с. – (Гаудеамус). – ISBN 966-580-025-6
1229368
  Гіденс Е. Соціологія / Е. Гіденс. – Київ : Основи, 1999. – 726с. – Бібл.:с.687-701. – ISBN 966-500-151-5
1229369
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 1999. – 340 с. – ISBN 966-574-117-9
1229370
   Соціологія : навчальний посібник / С.О. Макеєв, В.П. Чорноволенко, В.Л. Оссовський, І.Е. та ін. Бекешкіна; за ред. С.О. Макеєва. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1999. – 344 с. – ISBN 966-7492-08-7
1229371
  Піча В.М. Соціологія : загальний курс : навчальний посібник для студентів / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 1999. – 248 с. – ISBN 966-95596-0-Х
1229372
  Ліщук-Торчинська Соціологія : Методичні рекомендаціїї до курсу для студ. спец." психологія" / Ліщук-Торчинська, Т.М. Савич; Волинський ДУ. Інститут соціальних наук. – Луцьк : Вежа, 2000. – 109с.
1229373
  Павліченко П.П. Соціологія : Навч. посібник для студентів несоціологічних спеціальностей / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – Київ : Лібра, 2000. – 256с. – ISBN 966-7035-34-4
1229374
  Піча В.М. Соціологія : Загальний курс. Навч. посібник / В.М. Піча. – Київ : Каравела, 2000. – 248с. – ISBN 966-95596-0-Х
1229375
  Гавриленко І.М. Соціологія : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко; КНУТШ. – Київ : ВЦ "Київський університет". – ISBN 966-594-193-9
Кн.2 : Соціальна динаміка. – 2000. – 464с.
1229376
   Соціологія : Посібник для студентів вузів. – 2-ге вид.перероб. доп. – Київ : Академія, 2002. – 560с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5
1229377
  Павліченко П.П. Соціологія : Навчальний посібник для студ. несоціолог. спец. / П.П. Павліченко, Д.А. Литвиненко. – 2-ге видання. – Київ : Лібра, 2002. – 256 с. – ISBN 966-7035-46-8
1229378
  Дворецька Г.В. Соціологія : навч. посібник / Г.В. Дворецька; МОіНУ ; КНЕУ. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : КНЕУ, 2002. – 472 с. – ISBN 966-574-320-1
1229379
   Соціологія : курс лекцій : [навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти] / В.М. Піча, Н.Й. Черниш, А.Г. Хоронжий, Л.М. Герасіна, В.А. [та ін.] Полторак; [В.М. Піча та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр. та допов. – Львів : Новий світ-2000, 2002. – 310, [2] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр. в кінці тем. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-7827-05-4
1229380
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – Київ : [Вид. Паливода А.В.], 2002. – 152 с. – ISBN 966-8037-05-7
1229381
   Соціологія : Підручник. – 2-ге вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2003. – 560 с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5


  2-ге вид., перероб., доп. Соціологія як наука; Суспільство як соціальна система; Основні галузі соціологічного знання; Методика і техніка соціологічного досліджень
1229382
   Соціологія : Підручник. – Київ : Юрінком Інтер, 2003. – 336с. – ISBN 966-667-122-0


  Для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів
1229383
   Соціологія : Курс лекцій: Навчальний посіб. для вищ. закл. освіти. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Новий світ-2000, 2003. – 312с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-05-4
1229384
   Соціологія : навчальний посібник. – 2-ге вид., випр. і доп. – Київ : Знання, 2003. – 455 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-182-8


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1229385
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2004. – 456с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1229386
  Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий; МОіНУ. – Київ : Атіка, 2004. – 479 с. – ISBN 966-8074-95-5


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1229387
  Герасимчук А.А. Соціологія : навч. посібник / А.А. Герасимчук., Ю.І. Палеха, О.М. Шиян; Європейський ун-т. – 4-те вид., випр. й доп. – Київ : Європейський університет, 2004. – 248 с. – ISBN 966-7508-10-2
1229388
   Соціологія : [навч. посібник]. – 3-є вид., стереотип. – Київ : Знання, 2005. – 454 с. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 966-620-238-7
1229389
   Соціологія : Посібник для студентів вузів. – 2-ге вид. перероб. доп. – Київ : Академія, 2005. – 560с. – (Альма-матер). – ISBN 966-580-115-5
1229390
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник / М.Ф. Юрій. – Київ : Дакор, 2005. – 552с. – ISBN 966-8379-02-0
1229391
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 2-е вид., допов. та перероб. – Київ : Паливода А.В., 2005. – 170 с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 966-8037-61-08
1229392
  Барвінський А.О. Соціологія : Курс лекцій для студентів вищ. навч. закл. / А.О. Барвінський. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 328с. – ISBN 966-8365-96-8
1229393
  Жоль К.К. Соціологія : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / К.К. Жоль. – Київ : Либідь, 2005. – 440 с. – ISBN 966-06-0364-9
1229394
  Танчин І. Соціологія : навч. посібник / Ігор Танчин. – Львів : Українська академія друкарства, 2005. – 360 с. – ISBN 966-322-016-3
1229395
   Соціологія : підручник / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. Легеза, Н.А. та ін. Липовська; В.Г. Городяненко [та ін.] ; за ред. В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб., допов. – Київ : Академія, 2006. – 544 с. – Бібліогр.: с. 539-542. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 966-580-215-1
1229396
  Лукашевич М.П. Соціологія : Базовий курс: Підручник для студентів вузів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : Каравела, 2006. – 312с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-37-7
1229397
   Соціологія : словник термінів і понять / Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко; Є.А. Біленький, М.А. Козловець, І.В. Саух, В.О. Федоренко, А.А. Котвицький та ін. ; за ред. Є.А. Біленького, М.А. Козловця. – Київ : Кондор, 2006. – 372 с. – ISBN 966-351-098-6
1229398
   Соціологія : підручник для вищої школи / І В. Волович, Г.Т. Головченко, М.І. Горлач, І.М. Жиленкова, В.Г. [та ін.] Кремень; [Волович В.І. та ін.]. – 5-те вид., переробл. і допов. – Харків : Фактор, 2006. – 768 с. – Бібліографія в кінці кожного розділу. – ISBN 966-312-423-7
1229399
  Лукашевич М.П. Соціологія : підручник для дистанц. навчання студентів ВНЗ / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, А.В. Гринчук ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ : Університет "Україна", 2006. – 336, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 327-336 та наприкінці тем. – (Мережа дистанційного навчання). – ISBN 966-7979-90-3
1229400
  Юрій М.Ф. Соціологія : Підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2007. – 288с. – ISBN 966-8251-91-1
1229401
  Пшеничнюк О.В. Соціологія : Посібник для підготовки до іспитів / О.В. Пшеничнюк, О.В. Романовська. – 3-є вид., випр. – Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2007. – 172с. – (Бібліотечка студента). – ISBN 978-966-437-014-6
1229402
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2007. – 351с. – ISBN 966-346-205-1
1229403
   Соціологія : підручник. – 3-тє вид., стереот. – Львів : Магнолія 2006, 2007. – 278с. – ISBN 966-8340-25-6
1229404
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навч. закладів] / В.Г. Городяненко, О.В. Гілюн, А.В. Демічева, С.В. Легеза та ін.; за ред.: В.Г. Городяненка. – 3-тє вид., перероб., доп. – Київ : Академія, 2008. – 544с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-245-7
1229405
  Танчин І.З. Соціологія : навчальний посібник / І.З. Танчин. – 3-тє вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 351с. – ISBN 978-966-346-479-4
1229406
   Соціологія : навчальний посібник / С.О. Макеєв [ та ін. ] ; за ред. С.О. Макеєва. – 4-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2008. – 566с. – (Вища освіта 21 століття). – ISBN 978-966-620-267-6


  Висвітлюються основні теми курсу соціології, які читаються студентам вищих навчальних закладів України. Для викладачів вузів, а також фахівців (соціологам, викладачам філософії, історії, інших гуманітарних дисциплін)
1229407
   Соціологія : підручник / В.М. Піча [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-тє вид., виправлене. – Львів : Магнолія 2006, 2008. – 296 с. – Бібліогр.: с.290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1229408
   Соціологія : короткий навчальний словник: терміни і поняття / [Піча В.М. та ін.] ; за наук. ред. В.М. Пічі. – 2-е вид., випр., переробл. і допов. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий світ-2000 ; Магнолія 2006, 2008. – 338, [2] с. – Бібліогр.: с. 304-313. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 978-966-2025-32-3
1229409
  Юрій М.Ф. Соціологія : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.Ф. Юрій. – Київ : Кондор, 2009. – 287, [1] с. – Бібліогр.: с. 284-286. – ISBN 966-8251-91-1
1229410
  Сірий Є.В. Соціологія : загальна теорія та методологія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навчальний посібник / Є.В. Сірий ; МОНУ. – Вид. 3-є, виправл. та доп. – Київ : Атіка, 2009. – 492 с. – ISBN 978-966-326-321-2


  Розраховано на студентів всіх спеціальностей, аспірантів, викладачів соціологічних дисциплін
1229411
   Соціологія : підручник [для студентів вищих навчальних закладів] / [В.І. Волович та ін.]. – 6-е вид., перероб. та доп. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 806, [2] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – ISBN 978-966-364-831-6


  Підручник «Соціологія» — систематизований виклад курсу основ соціології. Викладено основні положення про суспільство як соціальну систему. Розглядаються питання соціології політики, соціології особи, механізми соціальної діяльності і поведінки особи, ...
1229412
  Вербець В.В. Соціологія : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2009. – 550с. – ISBN 978-966-351-222-8
1229413
  Черниш Н. Соціологія : підручник за рейтиногово-модульною системою навчання / Н.Й. Черниш. – 5-те вид., перероб. і доп. – Київ : Знання, 2009. – 468с. – ISBN 978-966-346-597-5
1229414
   Соціологія : підручник / Піча В.М. [та ін.] ; за ред. В.М. Пічі. – 4-те вид., випр. – Львів : Магнолія 2006, 2009. – 291, [2] с. : іл. – Авт. зазнач. на с. 293. – Бібліогр.: с. 290-292. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8340-25-6
1229415
  Лукащук В.І. Соціологія : навч. посібник / В.І. Лукащук ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2010. – 287, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 268-271 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-623-676-3
1229416
   Соціологія : підручник для студ. юридичних спец. вищих навч. закладів / [М.П. Требін та ін.] ; за ред. М.П. Требіна ; МОНУ ; Нац. юрид. акад. України ім. Я. Мудрого. – Харків : Право, 2010. – 224 с. – Бібліогр. в кінці кожного розділу. – ISBN 978-966-458-171-1
1229417
   Соціологія : підручник для соціогуманітар. спец. ВНЗ / [В.Б. Євтух та ін.] ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Ін-т соціології, психології та управління. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – 359, [1] с. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 340-359. – ISBN 978-966-660-648-1
1229418
  Кузьменко Т.М. Соціологія : навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів / Т.М. Кузьменко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Центр учбової літератури, 2010. – 320с. – Бібліогр.: с. 274-281. – ISBN 978-611-01-0037-3
1229419
   Соціологія : підручник [для студ. вищих навч. закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2011. – 416, [2] с. : табл., іл. – 350-річчю Львівського національного університету імені Івана Франка присвячується. – Бібліогр.: с. 405-412. – ISBN 978-966-613-897-5
1229420
  Лукашевич М.П. Соціологія : загальний курс : [підручник для студ. вищ. навч. закладів] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-ге вид. – Київ : Каравела, 2011. – 407, [1] с. : іл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 966-8019-33-4
1229421
   Соціологія : відповіді на питання екзаменаційних білетів : навч. посібник / [Н.Й. Черниш та ін.] ; за ред. Н.Й. Черниш. – Київ : Знання, 2012. – 446, [2] с. – Додаток: с. 436-446. – Бібліогр.: с. 430-435. – (Систематизуємо знання). – ISBN 978-966-346-968-3
1229422
  Червінська Т.Г. Соціологія : навч. посібник / Т.Г. Червінська ; Міжрегіон. акад. упр. персоналом. – 2-ге вид., стер. – Київ : Персонал, 2012. – 247, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-608-789-1
1229423
  Вербець В.В. Соціологія : курс лекцій : навч. посібник для студ. ВНЗ / В.В. Вербець, О.А. Субот, Т.А. Христюк. – Київ : Кондор, 2014. – 549, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці лекцій. – ISBN 978-966-351-222-8
1229424
  Дороніна М.С. Соціологія (візуалізація основних положень) : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Дороніна М.С., Сасіна Л.О. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. екон. ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 172 с. : іл., схеми. – Бібліогр.: с. 171. – ISBN 978-966-676-484-6
1229425
  Полтораков О.Ю. Соціологія (національної) безпеки в суспільствознавчому контексті // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [голов. ред.: В.С. Бакіров]. – Харків : Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2015. – Вип. 21 / члени редкол.: В.Л. Арбєніна [та ін.]. – C. 50-54. – ISSN 2073-9591
1229426
  Кутуєв Павло Соціологія : історичні витоки та сучасні трансформації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2009. – № 3. – С.183-206. – ISSN 1563-3713
1229427
  Нестуля О.О. Соціологія [Електронний ресурс] : навч. пос. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля ; МОНУ ; Полтав. ун-т споживчої кооперації України. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 272 с. – ISBN 978-966-364-835-4


  У книзі узагальнено досвід викладання курсу «Соціологія» за кредитно-модульною системою навчання для студентів економічних спеціальностей. До кожної теми пропонується опорний конспект вивчення нового матеріалу, виконаний у схемах і таблицях, додаються ...
1229428
   Соціологія XIX - початку XX століття : хрестоматія : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ; за ред. В.Г. Городяненка ; [уклад.: В.Г. Городяненко, О.В. Гилюн]. – Дніпропетровськ : Вид-во ДНУ, 2008. – 626, 21] с. – Ст. укр. та рос. - В змісті авт.: Сен-Симон А., Милль Дж. Ст., Токвиль А., Конт С., Спенсер Г., Маркс К., Вундт В., Лебон Г., Тард Г., Фройд З., Дюркгейм Э., Теннис Ф., Зиммель Г., Вебер М., Парето В., Кареев Н.И., Мечников Л.И., Южаков С.Н. [та ін.]. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-551-257-8
1229429
  Самбор М.А. Соціологія адміністративно-деліктного права України // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 4. – C. 68-74. – ISSN 2220-1394
1229430
  Яковенко Ю.І. Соціологія армії як альтернатива військовій чи воєнній соціолоігї / Ю.І. Яковенко, А.В. Гринчук // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 67-78. – (Серія соціологічна ; вип. 9). – ISSN 2078-144X
1229431
  Редько О. Соціологія аудиту // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2010. – № 4. – С. 51-56
1229432
  Рєзаєв А. Соціологія в Канаді як наукова та академічна дисципліна / А. Рєзаєв, Г. Сендстром // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 63-68. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  Стаття пропонує результати історико - порівняльного аналізу розвитку соціології в Канаді і розглядає питання про місце і роль канадської соціології в глобальному соціальному пізнанні. Мета дослідження полягає в тому, щоб показати основні контури ...
1229433
  Савельєв Ю. Соціологія в пошуках сутності сучасності: систематизація теорій суспільства модерну і модернізації // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 3 липень - вересень. – С. 45-67. – ISSN 1563-3713
1229434
   Соціологія в ситуації соціальних невизначеностей = Sociology in situation of social ambiguities : тези доповідей / Соціологічна асоціація України ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; [ ред. кол.: Астахова В.І., Бєлова Л.О., Бакіров В.С. та ін. ]. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2009. – 476 с.
1229435
  Яковенко Ю. Соціологія в сучасній Україні: чи є поступ уперед? // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2012. – № 4 (50). – С. 126-139. – ISSN 1810-2131
1229436
  Іващенко О. Соціологія вартості (повсякденного) життя в сучасній Україні: у пошуках джерел // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 3, липень - вересень. – С. 84-112. – ISSN 1563-3713
1229437
  Требін М.П. Соціологія війни П.О. Сорокіна // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 95-107. – (Серія: Соціологія ; № 3 (30)). – ISSN 2075-7190
1229438
  Нельга О.В. Соціологія громадської думки : навчальний посібник / О.В. Нельга ; МОНУ ; Міжнар. Соломонов ун-т. – Київ, 2008. – 186 с. – ISBN 978-966-1536-13-4
1229439
  Цимбалюк Н.М. Соціологія дозвілля : навчальний посібник / Н.М. Цимбалюк; Мін-во культури і мистецтв України; Держ. академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2001. – 180с. – ISBN 966-7435-56-3
1229440
  Лукашевич М.П. Соціологія економіки : Підручник / М.П. Лукашевич. – Київ : Каравела, 2005. – 288с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-40-7
1229441
  Іванов В.Ф. Соціологія журналістики : Навч. посібник для студ.Ін-туту журналістики / В.Ф. Іванов; КНУТШ. – К. : Київський університет, 1998. – 239с. – ISBN 966-594-089-9
1229442
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник для журналістів і не тільки / Ігор Лубкович. – Львів : ПАІС, 2005. – 176 с. – ISBN 966-7651-29-0
1229443
  Лубкович І. Соціологія і журналістика : підручник / Ігор Лубкович. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 232 с. – ISBN 966-7651-29-0
1229444
  Редько О. Соціологія і проблеми регіональної політики України / О. Редько, О. Гонта // Сіверянський літопис : Всеукраїнський науковий журнал. / Чернігівське обласне об"єднання Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2002. – № 1. – С.63-69
1229445
   Соціологія і психологія : [навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / [Пачковський Ю.Ф. та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Київ : Каравела, 2009. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 736-752. – (Українська книга). – ISBN 978-966-2229-01-1
1229446
   Соціологія і психологія : навч. посібник для студентів ВНЗ / [Ю.Ф. Пачковський та ін.] ; за ред. Ю.Ф. Пачковського ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Київ : Каравела, 2012. – 759, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. - Термінол. слов.: с. 701-735. - Імен. покажч.: с. 753-759. – Бібліогр.: с. 736-752 та в кінці розд. – ISBN 978-966-2229-01-1
1229447
  Євтух В.Б. Соціологія і психологія в Київському національному університеті // Київський національний університет у XXI столітті : тези ювілейної науково-теоретичної конференції, присвяченої 170-річчю Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 24 червня 2004 року / КНУТШ ; [оргком.: В.В. Скопенко (голова оргком.) ; заступники: О.В. Третяк, В.П. Гондюл, А.М. Гуржій, А.К. Шидловський та ін.]. – Київ : Київський університет, 2004. – С. 24-26
1229448
   Соціологія і сучасні соціальні трансформації : матеріали 1 Міжнародної конференції студентів та молодих науковців (9-10 жовтня 2008 р.) / КНУТШ, Факультет соціол., Наукове тов-во студ. та аспірантів КНУТШ. – Київ, 2009. – 70 с.
1229449
  Ерліх Є. Соціологія і юриспруденція (1906) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 185-193. – ISSN 1818-992Х
1229450
  Мірошниченко Д.С. Соціологія інтелектуалів та підходи у її дослідженні // Вісник Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди : [наукове видання] / Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2016. – C. 71-81. – (Філософія ; вип. 47, (ч. 1)). – ISSN 2312-1947
1229451
  Танчер В. Соціологія інтимності: секс, еротика і кохання у постмодерній деконструкції // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.89-102. – ISSN 1563-3713
1229452
  Шатохін А.М. Соціологія історії Василя Ключевського: соціологічна спадщина // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 61-64. – (Серія "Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи" ; вип. 37). – ISSN 2227-6521
1229453
  Джунь В. Соціологія конституційного права (до постановки питання) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 11 : "Правоохоронні органи в Україні : актуальні питання реформування". – С. 66-75. – ISSN 0132-1331
1229454
   Соціологія культури : Навчальний посібник для студ. вищ. закл. освіти України. – Київ : Каравела, 2002. – 334с. – ("Новий Світ - 2000"). – ISBN 966-7827-25-3; 966-800700-22


  На засадах і соціології культури вперше систематизовано для навчальних цілей зміст соціокультурної сфери та її основних галузей
1229455
  Юрій М.Ф. Соціологія культури : Навчальний посібник / М.Ф.Юрій. – Київ : Кондор, 2006. – 302с. – ISBN 966-8251-37-7
1229456
  Камбур А.В. Соціологія культури П.Сорокіна // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Юрія Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2003. – С. 160-162. – (Філософія ; Вип. 148/149)
1229457
  Ставнича О. Соціологія літератури: теоретична актуалізація // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 11 : Теорія літератури у вищій школі. – С. 150-159
1229458
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищих навч. закладів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; Гуманітарний ун-тет "Запорізький ін-тут державного та муніцип. управління". – Запоріжжя : ЗІГМУ, 2002. – 292с. – ISBN 966-8227-00-Х
1229459
  Огаренко В.М. Соціологія малих груп : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; МОНУ; Гуманіт. ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 292с. – ISBN 966-364-050-2
1229460
  Бурейчак Т. Соціологія маскулінності : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Тетяна Бурейчак ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Магнолія 2006, 2011. – 134 с. : іл., табл. – Предм.-імен. покажч.: с. 129-133. - Глосарій: с. 121-128. – Бібліогр.: с. 105-117 та наприкінці гл. – ISBN 978-617-574-042-2
1229461
  Іванов В.Ф. Соціологія масової комунікації : Навчальн. посібник / В.Ф. Іванов; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2000. – 210с. – ISBN 966-594-218-2
1229462
  Лукашевич М.П. Соціологія масової комунікації : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – 2-ге вид., перероб. і допов. – Київ : Знання, 2015. – 367 с. – Сер. засн. у 1998 р. – Бібліогр.: с. 364-367 та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-608-8


  Розглянуто основні категорії: об"єкт і предмет соціології масової комунікації та особливості використання соціологічних методів у дослідженні, впливів масової комунікації на життя суспільства. Розглянуто систему управління масовою комунікацією, ...
1229463
  Семашко О.М. Соціологія мистецтва : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.М. Семашко; МОНУ; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – 2-ге вид., випр. і доповн. – Львів : Магнолія плюс, 2006. – 244с. – ISBN 966-8340-48-5
1229464
  Гриб В.І. Соціологія мистецтва в структурі міжпредментних зв"язків : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.04 / Гриб В. І.; КУ ім. Шевченка. – К., 1993. – 16с.
1229465
  Петрова Я.В. Соціологія міграції як галузь соціологічної науки // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 800. – С.60-64. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства: методологія, теорія, методи. ; Вип. 22). – ISSN 0453-8048
1229466
  Головаха Є. Соціологія між художнім вимислом та науковим знанням // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 5-9. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  У статті висвітлюються питання збереження наукового статусу соціології через проникнення в систему соціологічного знання засобів і прийомів, притаманних художній творчості. Обгрунтовується принцип "естетичної нейтральності" для розмежування наукової ...
1229467
  Євтух В. Соціологія міжетнічного конфлікту: теоретичний конфлікт // Політичний менеджмент : Український науковий журнал / Український центр політичного менедженту. Ін-т політики і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 3-17.
1229468
  Пржонська Н.А. Соціологія міжнародних відносин: історична еволюція американської науки та вивчення предмета // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 10-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 4)


  Стаття присвячена історії формування предмета соціології міжнародних відносин на досвіді американської соціології з метою запровадження соціологічних досліджень в цій галузі в Україні. Розглянуто два головні питання. По-перше, подана теоретична ...
1229469
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; Міністерство культури і мистецтв України. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 966-8683-07-2; 966-8683-08-0
Ч.1. – 2004. – 279с.
1229470
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; Міністерство культури і мистецтв України. – Київ : ДАКККіМ. – ISBN 966-8683-07-2; 966-8683-09-9
Ч.2. – 2004. – 172с.
1229471
  Тарабукін Ю.О. Соціологія міста : Тексти лекцій / КНУТШ; Ю.О. Тарабукін. – Київ : Київський університет, 2006. – 348с. – ISBN 966-594-870-9
1229472
   Соціологія міста : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / Малес Л.В. [та ін.] ; МОНУ ; Донецький держ. ун-т управління. – Донецьк : Ноулідж, 2010. – 463 с., [44] с. іл. : іл. – ISBN 978-617-579-094-6
1229473
  Тарабукін Ю.О. Соціологія молоді : Курс лекцій / Ю.О. Тарабукін; КНУТШ;Фак-тет соціолог.та психолог. – Київ : Фітосоціоцентр, 2001. – 376с. – ISBN 966-7938-03-4
1229474
  Головатий М.Ф. Соціологія молоді : Курс лекцій / М.Ф. Головатий; МАУП. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : МАУП, 2006. – 304с. – ISBN 966-608-529-1
1229475
   Соціологія на Україні. – К, 1968. – 200с.
1229476
  Тарасенко В. Соціологія на шляху до нової якості - інтелектуального глобалізму. (Роздуми з приводу двох книжок) // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2012. – № 4 жовтень - грудень. – С. 215-222. – ISSN 1563-3713


  Рец. на кн.:Коллинз Р. Социология философий.Глобальная теория интеллектуальных изменений / Пер. Н.С. Розова, Ю.Б. Вертгейма. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002. - 1281 с.; Ещенко П.С., Арсеенко А.Г. Куда движется глобальная экономика в XXI веке? ...
1229477
  Суровцева І.Ю. Соціологія організацій : навч.-метод. посібник / Суровцева І.Ю. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. держ. ун-т упр. – Донецьк : Технопак, 2012. – 131, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 129-131 та в кінці ст. – ISBN 978-966-2239-76-8
1229478
  Гавриленко І.М. Соціологія освіти : Навч. посіб. / І.М. Гавриленко, О.Л. Скідін; МОУ, Запоріз. держ. унів. – Запоріжжя : ЭТТА-ПРЕСС, 1998. – 464с. – ISBN 966-565-012-2
1229479
  Сидоренко О.Л. Соціологія освіти : Наук.- практ. посіб.: Для працівників системи освіти / О.Л. Сидоренко. – Харків, 2000. – 29с. – ISBN 966-7557-19-7
1229480
  Ліщук-Торчинська Соціологія освіти : Метод. рекомендації до курсу для студентів спеціальності "соціологія" / Ліщук-Торчинська; Волин.держ.ун-ту ім.Лесі Українки. – Луцьк : Вежа, 2000. – 56с.
1229481
   Соціологія освіти : навчальний посібник для студентів вищих навч. закладів / КНУТШ ; Класичний приватний ун-т ; Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України та ін. ; за ред. І.М. Гавриленка, О.Л., Скідіна, Ю.І. Яковенка. – Вид. 2-е, доп. та переробл. – Запоріжжя : КПУ. – ISBN 978-966-414-033-8
Кн. 2. – 2009. – 288 с.
1229482
  Городняк І.В. Соціологія освіти : навч. посібник / І.В. Городняк. – Львів : Новий Світ-2000, 2010. – 264, [4] с. – Бібліогр.: с. 186-189
1229483
  Чернуха Н. Соціологія освіти в структурі освітології // Освітологія : польсько-український щорічник, українсько-польський / Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; Вища пед. школа Спілки польських вчителів. – Варшава ; Київ, 2013. – № 2. – С. 125-131. – ISSN 2226-3012
1229484
  Сірий Є.В. Соціологія підприємництва : крок перший : наук.-навч. посібник / Є.В. Сірий, С.А. Фареник; Ін-т економіки, управління та господарського права :Ін-т філософії НАН України. – Київ : Український центр духовної культури, 2000. – 258с. – ISBN 966-7276-61-9
1229485
  Гусаков В. Соціологія племені (на прикладі племінної організації Беніну) // Народна творчість та етнографія / НАНУ, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського та ін. – Київ, 2007. – № 3/4. – С. 66-69. – ISSN 0130-6936
1229486
  Леш С. Соціологія постмодернізму = Sociology of postmodernism / Скот Леш. – Львів : Кальварія, 2003. – 344с. – ISBN 966-663-106-7


  Постмодернізм став предметом передусім естетичного, морального і політичного дискурсу. Однак він не став предметом серйозного систематичного аналізу, зокрема серйозного соціологічного аналізу. Спокійний соціологічний аналіз і є темою даного досліджен
1229487
   Соціологія права : підручник [для студентів юридичних спеціальностей] / М.І. Панов, Н.П. Осипова, Л.М. Герасіна, Г.П. Клімова, О.В. Сердюк, В.Д. Водник, Ю.І. Золотарьова, В.Д. Бринцев; [Панов М.І. та ін.] ; за ред. Н.П. Осипової ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Київ : ІнЮре, 2003. – 275 с. – ISBN 966-313-063-6
1229488
   Соціологія права : навч. посібник / О.М. Джужа, В.М. Вовк, І.Г. Кириченко, І.Г. Ковальський, С.М. Корецький, Ю.О. Левченко, А.С. Надточій; [Джужа О.М., Вовк В.М., Кириченко І.Г., Ковальський І.Г., Корецький С.М., Левченко Ю.О., Надточій А.С.] ; за заг. ред. О.М. Джужи ; МОіНУ. – Київ : Юрінком Інтер, 2004. – 286 с. – ISBN 966-667-109-3
1229489
   Соціологія права : навчальний посібник / В.Д. Воднік, Ю.І. Золотарьова, Г.П. Клімова, Н.П. Осипова, О.В. Сердюк; Воднік В.Д. [ та ін. ] ; за ред. Н.П. Осипової. – Харків : Право, 2007. – 232 с. – ISBN 978-966-458-024-0
1229490
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юридичний факультет Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – Дрогобич
№ 2/3. – 2012. – 119 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229491
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (12/13). – 2015. – 191 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229492
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (14/15). – 2015. – 510 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229493
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-6433
№ 1/2 (20/21). – 2017. – 120 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229494
   Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ. – ISSN 2413-6433
№ 3/4 (22/23). – 2017. – 147 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229495
  Ерліх Є. Соціологія права (1922) // Проблеми філософії права : Міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2005. – Т. 3, № 1/2. – С. 161-167. – ISSN 1818-992Х
1229496
  Савчук С.В. Соціологія права і юридична соціологія: тотожність чи відмінність предметів // Науковий вісник Чернівецького університету ім. Ю. Федьковича : збірник наукових праць / Чернівецький державний університет ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2001. – С.5-9. – (Правознавство ; Вип. 125). – ISBN 966-568-422-1
1229497
  Яцино К.С. Соціологія права: деякі аспекти методології // Бюлетень Міністерства юстиції України : загальнодержавне науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України. – Київ, 2012. – № 8 (130). – С. 160-168


  У статті проаналізовано різноманітні методи, якими оперує наука соціологія права при дослідженні правових явищ. Наведена класифікація методології соціології права та досліджуються різні підходи до трактування поняття "метод" в правовій соціології.
1229498
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник / В.М. Огаренко; Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т державного та муніципального управління". – Запоріжжя : ЗІДМУ, 2001. – 306с. – ISBN 966-95921-4-3
1229499
  Дворецька Г.В. Соціологія праці : Навч. посібник / Г.В. Дворецька; Мін-во освіти і науки України. КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2001. – 244с. – ISBN 966-574-217-5
1229500
  Боришкевич Л.Д. Соціологія праці : (аналітико-статистична інформація) / Л.Д. Боришкевич; МОНУ. Укр. ін-т науково-технічної і економічної інформації. – Київ : УкрІНТЕІ. – (Інформаційно-ресурсне забезпечення навчального процесу ; Вип. 16)
Вип. 13. – 2002. – 44с.
1229501
  Лукашевич М.П. Соціологія праці : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич. – Київ : Либідь, 2004. – 440с. – ISBN 966-06-0288-Х
1229502
  Огаренко В.М. Соціологія праці : Навчальний посібник для студентів вузів / В.М. Огаренко, Ж.Д. Малахова; МОНУ; Гуманітарний ун-т. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 304с. – ISBN 966-364-049-9
1229503
  Вакуленко С.М. Соціологія праці : навчально-методичний посібник / С.М. Вакуленко. – Київ : Знання, 2008. – 262с. – Ббібліогр.: с. 238-262. – ISBN 978-966-346-338-4
1229504
   Соціологія праці та зайнятості: шляхи інституціоналізації і перспективи розвитку : зб. наук. пр. VI Міжнар. наук.-практ. конф. / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; ред.-координатори: М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – Київ : ІПК ДСЗУ, 2015. – 351, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-617-649-032-6
1229505
  Лисиця Н.М. Соціологія реклами : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Н.М. Лисиця, Ю.В. Бєлікова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т імені В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2012. – 207, [1] с., [4] арк. кольор. іл. : іл., табл. – Предм. покажч.: c. 198-202. - Імен. покажч.: с. 203-207. – Бібліогр.: с. 155-170. – ISBN 978-966-623-904-7
1229506
  Яроцький Л.В. Соціологія релігії : окреми нариси з історії християнства / Л.В. Яроцький. – Житомир : Полісся, 2004. – 188с. – ISBN 966-655-113-6
1229507
  Лукашевич М.П. Соціологія релігії : навчальний посібник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2011. – 224 с. : табл. – (Вища освіта XXI століття). – ISBN 978-966-346-733-7
1229508
  Кутуєв П.В. Соціологія розвитку поміж лібералізмом та державоцентризмом: історико-соціологічний аналіз / П.В. Кутуєв, Д.Л. Герчанівський // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2013. – С. 58-66. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 3 (19)). – ISSN 2308-5053
1229509
  Савельєв Ю.Б. Соціологія світового рівня у периферійній країні: уроки для України // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Україн. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.] ; голов. ред. О.М. Балакірєва. – Київ, 2017. – № 2 (61). – C. 133–139. – ISSN 1681-116Х
1229510
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : Дис. ... доктора соціологічних наук. Спец. 22.00.04 - спеціальні та галузеві соціології / Чигрин В.О.; МОНУ; Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2007. – 497л. – Бібліогр.: л.472-497
1229511
  Чигрин В.О. Соціологія сільської молоді: теоретико-методологічні та методичні основи : автореф. дис. ... д-ра соціол.. наук : спец.: 22.00.04 - спец. та галузеві соціології / Чигрин В.О. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 30 с. – Бібліогр.: 38 назв
1229512
  Лукашевич М.П. Соціологія сім"ї : підручник / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор. – Київ : Знання, 2013. – 223, [1] с. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-741-2
1229513
  Позднякова-Кирбят"єва Соціологія соціально-історичної пам"яті: теоретико-методологічні та емпіричні студії : монографія / Позднякова-Кирбят"єва Елліна Геннадіївна ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2014. – 399, [1] с. : табл. – Бібліог.: с. 365-399. – ISBN 978-966-599-460-2
1229514
  Лукашевич М. Соціологія соціальної роботи / М. Лукашевич, Т. Семгіна // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 1 (55). – С. 107-150. – ISSN 1810-2131
1229515
  Літвинов С. Соціологія соцієтальних просторів суспільства: міркування про концептуальну основу рефлексивної теорії суспільної практики // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 30-38


  Запропоновано бачення соціальної реальності як такої, що розшарована на царини праксису, кожна з них має знайти відображення в загальній соціальній теорії. Розглянуто концептуальні засади рефлексивної картини суспільного праксису як способу соціального ...
1229516
  Недюха М.П. Соціологія способу життя : Матеріали лекції / М.П. Недюха, І.М. Салій. – Київ : "МП Леся", 2002. – 31с. – ISBN 966-957-85-31
1229517
   Соціологія та сучасні соціальні трансформації : матеріали VII Міжнар. конф. студентів та молодих науковців "Соціологія та сучасні соціальні трансформації" (13-14 листоп. 2014 р., м. Київ) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т соціології ; [під ред. О.Д. Куценко]. – Київ : Логос, 2015. – 95, [1] с. : іл., табл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст. – ISBN 978-966-171-811-0
1229518
  Ніколаєвська А.М. Соціологія та українське суспільство: професійно-етичний вимір // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2010. – № 891. – С.9-13. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 26). – ISSN 0453-8048
1229519
  Зімель Г. Соціологія трапези // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2010. – № 4 жовтень - грудень. – С. 187-192. – ISSN 1563-3713
1229520
  Торба В. Соціологія третьої річниці Євромайдану: "без купюр" / В. Торба, І. Бекешкіна, Є. Головаха // День : щоденна українська газета. – Київ, 2016. – 22 листопада (№ 212). – С. 4-5


  Експерт: "Між владою і народом знову відчувається велика прірва, що є дуже тривожним симптомом".
1229521
  Лукашевич М.П. Соціологія туризму : курс лекцій / М.П. Лукашевич, Ф.Ф. Шандор ; МОНУ, Ін-т вищої освіти акад. пед. наук України, Ужгород. нац. ун-т, Київ. ун-т туризму, екон. і права. – Ужгород : Мистецька Лінія, 2008. – 340 с. – ISBN 978-966-8764-81-3
1229522
  Лукашевич Микола Соціологія туризму: проблеми становлення та інституалізації // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2008. – № 17. – С. 25-27. – Бібліогр. в кінці ст.


  Динамічний розвиток туризму у світі та Україні викликав інтерес до його дослідження представниками соціогуманітарних наук, зокрема - соціології. Водночас процеси становлення та інституалізації соціології туризму як окремої галузі соціологічних знань ще ...
1229523
   Соціологія у (пост) сучасності : збірник тез доповідей VIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (15-16 квітня 2010), м. Харків / МОНУ ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразина ; [ред. кол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М. та ін.]. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2010. – 233 с. – ISBN 978-966-623-650-3
1229524
   Соціологія у (пост)сучасності : збірник тез доповідей ІХ Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів : (14-16 квітня 2011), м. Харків / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Соціолог. фак., Студ. наук. т-во ; [редкол.: Сокурянська Л.Г., Хижняк Л.М., Вакуленко С.М. та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 216, [1] с. : іл., табл. – Укр., англ., рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-623-741-8
1229525
  Масальський В.І. Соціологія у конспективному викладі : [навчальний посібник для студентів несоціологічних спеціальностей вищих навчальних закладів] / В.І. Масальський ; М-во освіти і науки молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т, Каф. історії слов"ян Іст. ф-ту, Підрозд. соціології Ф-ту суміж. (додатк.) професій. – 3-є вид., уточн. і допов. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 317, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 285-295 та в кінці тем. – ISBN 978-966-374-609-8
1229526
  Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження / М.Ю. Шаповал. – Київ : Україна, 1994. – 45с. – ISBN 5319012942
1229527
  Димитрова Л.М. Соціологія управління та організацій : Навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Димитрова; МОіНУ; Нац. технічн. ун-тет України "КПІ". – 2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Політехніка. Ліра-К, 2005. – 156с. – ISBN 966-622-176-4
1229528
  Туленков М.В. Соціологія управління як галузь наукового знання: концептуальний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 87-90. – (Соціологія ; Вип. 1/2). – ISSN 1728-3817


  У статті здійснено спробу концептуалізації ключових засад соціології управління як окремого напряму сучасного наукового знання. Зокрема, розглядається ґенеза та етапи розвитку соціології управління, виокремлюються її змістовні чинники, аналізуються ...
1229529
  Нагорний Б. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 2001. – № 4. – С.126-132. – ISSN 1563-3713
1229530
  Добрускін М.О. Соціологія художньо-естетичного виховання ( за матеріалами технічних вузів ) // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2005. – Вип. 15. – С.71-83. – (Мистецтвознавство. Філософія). – ISBN 966-7352-63-3
1229531
  Молованюк В. Соціологія юриспруденції США // Вісник прокуратури : Загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого; КНУТШ. – Київ, 2006. – № 12. – С. 114-124.
1229532
  Познанська К.В. Соціологія як поліпарадигмальне знання про соціальні спільності і соціальні процеси // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 4 (78). – С. 93-97. – ISSN 2077-1800
1229533
   Соціологія, психологія, педагогіка: погляд молодих науковців : Матеріали конференції студентів та аспірантів факультету соціології та психології 27 квітня 2005 року. – Київ : Київський університет, 2005. – 282с.
1229534
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : Підручник для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2006. – 408с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-8019-33-4
1229535
  Лукашевич М.П. Соціологія. Загальний курс : підручник для студентів вищих навч. закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков. – 2-е вид. – Київ : Каравела, 2008. – 408с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-33-4
1229536
  Вебер Макс Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / Вебер Макс; Пер. з нім. О.Погорілий. – Київ : Основи, 1998. – 534с. – ISBN 966-500-091-8
1229537
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2008. – 544с. – (Українська книга). – ISBN 966-8019-37-7
1229538
  Лукашевич М.П. Соціологія. Основи загальної, спеціальних і галузевих теорій : основи загальної, спеціальних та галузевих теорій : [підручник для студ. вищ. навч. закл.] / М.П. Лукашевич, М.В. Туленков, Ю.І. Яковенко. – Київ : Каравела, 2012. – 543, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Українська книга"). – ISBN 966-8019-37-7
1229539
  Полторак В.А. Соціологія. Основи соціології праці та управління: Конспект лекцій для студ. інженерно-технічних спец. / В.А. Полторак. – К., 1992. – 144с.
1229540
  Сірий Є.Е. Соціологія: загальна теорія, історія розвитку, спеціальні та галузеві теорії : навч. посібник / Є.В. Сірий; МОНУ. – 2-ге вид. – Київ : Атіка, 2007. – 480с. – ISBN 966-8074-95-5
1229541
  Нестуля О.О. Соціологія: Практикум. Модульний варіант : навч. посібник для студентів ВНЗ / О.О. Нестуля, С.І. Нестуля, С.Ж. Верезомська ; М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т спожив. кооперації України. – Київ : Центр навчальної літератури, 2009. – 269, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. наприкінці частин. – ISBN 978-966-364-835-4
1229542
   Соціологія: робочі програми для підготовки бакалаврів : за галуззю знань 0301 - соціально-політичні науки напрямом 6.030101 - соціологія : навчально-методичний посібник : [для студ. вищ. навч. закл.] / [Н.В. Коваліско та ін.] ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Іст. ф-т, Каф. історії та теорії соціології. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Ч. 1. – 2011. – 562, [2] с. : табл.
1229543
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1/2. – 1998
1229544
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1998
1229545
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4/5. – 1998
1229546
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 6. – 1998
1229547
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 1. – 1999
1229548
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 2. – 1999
1229549
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 3. – 1999
1229550
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – Київ
№ 4. – 1999
1229551
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2000
1229552
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2000
1229553
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 3. – 2000
1229554
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 4. – 2000
1229555
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 1. – 2001
1229556
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ
№ 2. – 2001
1229557
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-
№ 3. – 2001
1229558
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2001
1229559
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2004
1229560
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2004
1229561
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2004
1229562
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2004
1229563
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2005
1229564
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2006
1229565
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2006
1229566
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2006
1229567
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2006
1229568
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2007
1229569
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2007
1229570
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : Науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2007
1229571
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2007
1229572
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2008
1229573
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2008
1229574
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2008
1229575
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2008
1229576
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1. – 2009
1229577
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2. – 2009
1229578
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3. – 2009
1229579
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4. – 2009. – 204 с.
1229580
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень-березень. – 2010
1229581
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень-червень. – 2010
1229582
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень-вересень. – 2010
1229583
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2010
1229584
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2011. – 200 с. – Резюме укр., англ. мовами
1229585
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2011
1229586
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1229587
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2011. – резюме укр., англ. мовами
1229588
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1 січень - березень. – 2012
1229589
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2 квітень - червень. – 2012
1229590
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3 липень - вересень. – 2012
1229591
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4 жовтень - грудень. – 2012
1229592
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2013
1229593
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2013
1229594
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2013
1229595
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2013
1229596
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2014
1229597
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2014
1229598
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1229599
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2014. – Резюме укр., англ. мовами
1229600
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1229601
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2015. – Резюме укр., англ. мовами
1229602
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2015. – 204 с. – Резюме укр., англ. мовами
1229603
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2015. – 224 с. – Резюме укр., англ. мовами
1229604
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2016. – 172 с. – Резюме укр., англ. мовами
1229605
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2016. – 236 с. – Резюме укр., англ. мовами
1229606
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2016. – 212 с. – Резюме укр., англ. мовами
1229607
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2016. – 240 с. – Резюме укр., англ. мовами
1229608
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2017. – 172 с. – Резюме мовою статті
1229609
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 2, квітень - червень. – 2017. – 224 с. – Резюме мовою статті
1229610
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 3, липень - вересень. – 2017. – 200 с. – Резюме мовою статті
1229611
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; голов. ред.: В. Воронова ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 4, жовтень - грудень. – 2017. – 240 с. – Резюме мовою статті
1229612
   Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України ; ред. В. Воронова [та ін.] ; редкол.: В. Бакіров, О. Вишняк, В. Волович [та ін.]. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
№ 1, січень - березень. – 2018. – 236 с. – Резюме мовою статті
1229613
   Соціологія: Терміни. Поняття. Персоналі : навчальний словник-довідник для студентів. – Київ ; Львів : Каравела ; Новий Світ-2000, 2002. – 480 с. – (Вища освіта в Україні). – ISBN 966-95596-2-6; 966-7827-15-1
1229614
   Соціолого-педагогічний словник. – Київ : ЕксОб, 2004. – 304с. – ISBN 966-7769-33-Х
1229615
   Соціолого-педагогічний словник : [навч.-довідк. вид. для студентів ВНЗ] / [авт.-уклад.: В.В. Радул та ін. ; за заг. ред. В.В. Радула]. – [2-ге вид.]. – Харків : Мачулін, 2015. – 443, [1] с. – ISBN 978-966-8768-83-5
1229616
  Погрібна В.І. Соціолого-правовий аналіз співвідношення цілей і засобів у правозастосовній діяльності // Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2012. – С. 305-310. – (Сер. "Філософія, філософія права, політологія, соціологія" ; № 2 (12)). – ISSN 2075-7190
1229617
  Костицький В.В. Соціолого-правові виміри впливу законодавства на реалізацію антикорупційної політики держави / В.В. Костицький, П.М. Томич // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Шемшученко Ю.С., Костицький В.В., Гриценко І.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3/4 (22/23). – С. 3-9. – ISSN 2413-6433
1229618
  Сердюк Н.А. Соціолого-правові складові проблеми охорони довкілля в Україні // Екологічне право України : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і прав. експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Асоц. укр. правників ; Укр. еколог. спілка ; голов. ред. Костицький В.В. ; редкол.: Андрєйцев В.І., Балюк Г.І., Єрмоленко В.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 1/2. – C. 121-122. – ISSN 2413-7189
1229619
  Яковенко Ю. Соціологя на роздоріжжі: методологія чи емпірія? / Ю. Яковенко, Л. Ніколаєнко, А. Яковенко // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – № 2 (56). – С. 47-65. – ISSN 1810-2131
1229620
  Красноруцький О.О. Соціометрична процедура як соціально-психологічний метод вивчення окремої особистості та колективу в системі управління підприємством / О.О. Красноруцький, О.В. Смігунова // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка / Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків, 2016. – Вип. 172 : Економічні науки. – С. 3-8. – (Економічні науки)
1229621
  Васюк О. Соціометричне дослідження міжособистісних взаємин студентів академічної групи / О. Васюк, С. Виговська // Молодь і ринок : щомісячний науково-педагогічний журнал / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. – Дрогобич, 2016. – № 5 (136), травень. – С. 118-122. – ISSN 2308-4634
1229622
  Кудрейко І. Соціомовний стереотип : теоретичний аспект // Мова і суспільство : збірник наукових праць. – Львів, 2011. – Вип. 2. – С. 17-22. – Бібліогр.: С. 21; 18 назв


  Про основні ознаки та запропоновано авторську дефініцію соціомовного стереотипу. Він постає показником належності мовця до певної соціальної групи. Автор знаходить вияви соціостереотипів у професійному, молодіжному та сімейному мовленні.
1229623
  Строганова Г.О. Соціоморфемні метафори німецького економічного медіадискурсу // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 164-170. – ISSN 2522-493X
1229624
  Сунєгін С.О. Соціонормативні засади соціальної політики: необхідність, системного осмислення // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2016. – С. 31-49. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 72). – ISSN 1563-3349
1229625
  Сунєгін С.О. Соціонормативні засади формування та розвитку громадянського суспільства: системний вимір // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – С. 11-24. – (Серія "Юридичні науки" ; вип. 76). – ISSN 1563-3349
1229626
  Журавльова С. Соціоорієнтована модель виховання особистості Георга Кершенштейнера в освітніх реформах Німеччини (початок 20 ст) // Рідна школа : Науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2006. – № 3. – С.77-80. – ISSN 0131-6788
1229627
  Костенко О.М. Соціопатична особа і концепція ексцесу у кримінології // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАНУ, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАНУ. – Київ, 2008. – № 4. – С. 196-200.
1229628
  Креденець Н.Я. Соціопедагогічна категорія "соціальне партнерство" в міжнародних документах та дослідженнях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 85-90. – (Педагогіка ; № 4)


  Розглянуто сутність соціопедагогічного феномена соціального партнерства, який розвинувся в міжнародному просторі в ході масштабних освітніх реформ 70-х років XX ст. - початку XXI ст. Соціальне партнерство розглянуто як засіб вирішення суперечностей ...
1229629
  Дашкевич Я. Соціополіси в Україні: ефекти та дефекти // Універсум : Журнал політології. футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 2002. – № 3/6. – С.5-9
1229630
  Андрощук І.М. Соціополітична зумовленість політичної структуризації партій і партійної системи в Чехії: від "оксамитової революції" до сьогодення // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 1 (81), січень - лютий. – C. 222-241. – ISSN 2524-0137
1229631
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні передумови семіотизації концептуального простору "Ми Європа" у сучасному іспаномовному дискурсі преси // Проблеми семантики слова, речення та тексту : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2006. – Вип. 16. – С. 258-263
1229632
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 249 л. + Додаток: л. 217-249. – Бібліогр.: л. 174-216
1229633
  Кияк-Редькович Соціопрагматичні та етнокультурні особливості візуально залежних текстів малої форми (на матеріалі сучасної англійської мови) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кияк-Редькович Л.Т. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1229634
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Дис. ... канд. філологічних наук. Спец. 10.02.05 - романські мови / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. + Додатки: л.197-201. – Бібліогр.: л.194-196
1229635
  Шкарбан І.В. Соціопрагматичні та когнітивні аспекти сучасного дискурсу преси Іспанії : Автореф. дис. ... канд. філологічних наук: 10.02.05 / Шкарбан І.В.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 12 назв
1229636
  Кисельов М.М. Соціоприродний підхід в аспекті гуманізації сучасного природознавства // Totallogy - XXI. Постнекласичні дослідження : науковий збірник / Центр гуманітарної освіти НАН України, Лабораторія постнекласичних методологій. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 292-311
1229637
  Чернявська Л.В. Соціопросторові концепти мас-медійного дискурсу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 150-153. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 1/2). – ISSN 2219-8741


  У статті висвітлено поняття соціального простору та мас-медійного дискурсу. Здійснено осмислення історичного становлення термінів, їх сучасної актуалізації. Розглянуто характеристики соціопросторових концептів. В статье рассмотрены понятия социального ...
1229638
  Чернявська Л.В. Соціопросторові критерії дискурсивних практик медіа // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 57, жовтень - грудень. – С. 27-33


  У статті розглянуто соціальний простір як основу дискурсу, визначено особливості медіадискурсу в контексті соціопросторових критеріїв. Концептуалізація соціального простору відбувається в контексті міждисциплінарного підходу до дискурсивних практик, ...
1229639
  Чернявська Л.В. Соціопросторові параметри медіакритики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 42-46. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1229640
  Чернявська Л. Соціопросторові параметри медіакритичного дискурсу // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 7-15


  У дослідженні проаналізовано медіакритичний дискурс в Україні та особливості його розвитку, а також визначено соціопросторові параметри медіакритики. Медіакритика постає в контексті сучасного медійного дискурсу, який набуває трансформацій під час нових ...
1229641
  Латюк І.М. Соціопсихічна специфіка реклами на телебаченні // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 7. – С. 110-111
1229642
  Кучер В.В. Соціопсихологічна модель людини-героя за сюжетом романів-антиутопій // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 13. – С. 72-76. – (Філологічні науки. Літературознавство). – ISSN 1729-360Х
1229643
  Башнянин Г. Соціопсихологічні аспекти контролю і діагностики інтенсивних методів навчання та перспективи їх впровадження у навчальний процес ВНЗ / Г. Башнянин, П. Мисловський // Вища школа : науково-практичне видання / МОНУ. – Київ, 2012. – № 11. – С. 49-63 : рис. – ISSN 1682-2366


  Аналізується семантичний зміст термінів learning outcomes, які нині є системотвірними підвалинами підходу до модернізації вищої освіти. Показано, що вирішення термінологічної проблеми забезпечить семантичну порівнянність означуваних цими термінами у ...
1229644
  Пачковський Ю.Ф. Соціопсихологія підприємницької діяльності і поведінки / Ю.Ф. Пачковський. – Львів : Світ, 2000. – 272с. – ISBN 5-7773-0427-3; 966-7119-15-7
1229645
  Новікова Л. Соціоструктурна диференціація ціннісних орієнтацій студентів університету // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 28-34. – (Соціологія ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Аналізуються особливості ціннісних орієнтацій (в системі матеріалістичних - постматеріалістичних координат, за Р. Інглхартом) студентів одного з передових ВНЗ України та детермінанти їх диференціації. Виявлено, що ціннісна свідомість студентства має ...
1229646
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Литвин Анатолій Пантелійович; КНУТШ. – Київ, 2003. – 183 л. – Бібліогр.: л. 170-183
1229647
  Литвин Анатолій Пантелійович Соціоструктурні чинники електоральної поведінки українських виборців : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук: 22.00.04 / Литвин А.П.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 19с. – Бібліогр.: 4 назв.
1229648
  Колишко Р.А. Соціосфера буття людства: соціальний організм людства та цінність людської особистості / Р.А. Колишко, К.О. Литвиненко // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2012. – Вип. 109, (ч. 2). – С. 10-16


  У статті досліджуються основні проблеми у сфері захисту прав людини, які існують на даний час, а також пропонується модель нового міжнародно- правового регулювання означеної сфери для мети виживання соціального організму Людства.
1229649
  Гулянович І. Соціотопографія приміських селищ одеського градоначальства в середині XIX століття: джерельна база реконструкції // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2014. – С. 262-271. – (Серія філологічна ; вип. 61). – ISSN 2078-5534
1229650
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Даніїл Олександрович; Таврійський нац. ун-тет ім.В.І.Вернадського. – Сімферополь, 2002. – 220 л. + Додатки: л.215 - 220. – Бібліогр.: л. 184 - 213
1229651
  Петренко Даніїл Олександрович Соціофонетична варіативність вимови політичних діячів Німеччини : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.04 / Петренко Д.О.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1229652
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 195л. + Додатки 206 л. – Додатки є окремою одиницею. – Бібліогр.: л.170-195
1229653
  Кулинич Олег Іванович Соціофонетична варіативність голосних сучасної французької мови (експериментальне дослідження на матеріалі швейцарського регіонального варіанта вимови) : Автореф. дис. ... канд. філолог. наук: 10.02.05 / Кулинич О.І.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 19с. – Бібліогр.: 8 назв.
1229654
  Петренко Олександр Дем"янович Соціофонетична варіативність сучасної німецької мови у Німеччині : Автореф. дис. ... д-ра філолог. наук : 10.02.04 / Петренко Олександр Дем"янович; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – 36 с.
1229655
  Кузь О.М. Соціоцентрична релігійність як специфічна форма відчуження // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна : тематичний випуск / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2008. – № 803 : Логіка і мислення в науці і релігії. – С. 84-93. – (Теорія культури і філософія науки ; Вип. 34). – ISSN 0453-8048
1229656
  Носова Г.Ю. Соціум / Г. Носова // Історична наука : термінологічний і понятійний довідник : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / [ред. кол. : В.М. Литвин (голова), В.І. Гусєв (заст. голови), А.Г. Слюсаренко (заст. голови), І.В. Бойченко, С.Ф. Пивовар, А.О. Ручка, Т.І. Ящук]. – Київ : Вища школа, 2002. – С. 346-347. – ISBN 966-642-073-2
1229657
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISBN 978-617-7009-44-3
Вип. 1. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229658
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 2. – 2016. – 294 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229659
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 3. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Сері "Філологічні науки" ; вип. 3)
1229660
   Соціум. Документ. Комунікація : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький. – ISSN 2518-7600
Вип. 3. – 2017. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Сері "Історичні науки" ; вип. 3)
1229661
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 4. – 2017. – 206 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229662
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Філологічні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 4. – 2017. – 192 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229663
   Соціум. Документ. Комунікація. Сері "Історичні науки" = Социум. Документ. Коммуникация = Society. Document. Communication : збірник наукових статей / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди", Каф. документознавства ; редкол.: В.П. Коцур, М.І. Навальна, О.Д. Ісайкіна [та ін.]. – Переяслав-Хмельницький
  вип. 5 (спецвип.). – 2018. – 360 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1229664
  Голобородько Ярослав Соціумний інтер"єр чи психологічний дизайн? (Художні дилеми Марії Матіос)
1229665
  Марченкао А. Соціцокультурний підхід до міських проблем : [Рецензія] // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2011. – № 1, січень - березень. – С. 186-188. – ISSN 1563-3713
1229666
   Соціяльне виховання : Підручн.: Каталог на 1928-1929 рр. – Харків, 1929. – 64с.
1229667
  Козоріс М. Соціяльні моменти в творчості В.Стефаника / М. Козоріс. – Х.К., 1932. – 40с.
1229668
  Запорожець С. Соціяльно-побутові проблеми / Сидір Запорожець. – Торонто : [б. в.], 1956. – 296 с.
1229669
  Привалов Юрий Алексеевич Соцмально-мировоззренческое основание категорий тождество и различие : Дис... канд.филос.наук: 09.00.01 / Привалов Юрий Алексеевич; КГУ. – Киев, 1989. – 163л. – Бібліогр.:л.146-162
1229670
   Соцмедиа в библиотеках: скорее модные, чем нужные? // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО"" ИД Университетская книга". – Москва, 2015. – № 6, июль - август. – С. 57-59. – ISSN 1726-6726


  Не первый год на Крымской конференции эксперты обсуждают эволюцию социальных медиа и присутствие в них библиотечного, издательского, научного сообществ. Речь идет о тенденциях, проектах продвижения книги и чтения, влиянии рекомендательных сервисов на ...
1229671
   Соцмедиа и библиотеки // Университетская книга. Universitas : информационно-аналитический журнал / ООО "ИД Университетская книга". – Москва, 2014. – июль - август. – С. 52-55. – ISSN 1726-6726


  Уже третий год в рамках Крымской конференции проводится круглый стол - мозговой штурм "Социальные медиа и библиотеки". Как наиболее грамотно позиционировать библиотеку в соцмедийном пространстве? Какие ресурсы и по каким критериям выбирать, чтобы найти ...
1229672
  Гелла О.І. Соцмісто в архітектурній та містобудівній практиці на Харьківщині в 1920-1930 рр. / О.І. Гелла, Л.В. Качемцева // Сучасні проблеми архітектури та містобудування : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2016. – Вип. № 45. – С. 230-236. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2077-3455
1229673
   Соцоніка. – Тернопіль, 1991. – 64с.
1229674
  Майзель Евгений Соцреализм с человеческим лицом // Искусство кино / Некоммерческое партнёрство "Редакция журнала "Искусство кино". – Москва, 2010. – № 4. – С. 69-77. – ISSN 0130-6405


  Портрет Вячеслава Тихонова
1229675
  Алиева Кямиля Бахаддин кызы Соцреалистический метод и литературная критика в азербайджанской литературе первой половины 40-х годов ХХ века // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: С.Д. Абрамович, П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 20, т. 4 (189). – С. 205-212. – ISSN 2522-493X
1229676
  Мусій М.М. Соцреалізм і художник: проблема вибору. Львівський досвід 1960-1980-х рр. // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 88 : Теорія та історія культури
1229677
  Ксьондзик Н.В. Соцреалізм крізь призму класицизму // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 98 : Філологічні науки


  У статті досліджуємо феномен соціалістичного реалізму, та презентуємо його крізь призму класицизму, через порівняння цих двох відмінниц літературних стилів. Проаналізовано апелювання до спільних ідеологічних орієнтирів, використання однакових ...
1229678
  Шестопалова Т. Соцреалізм очима сучасної європейської науки // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка : наукове видання / Наукове товариство ім. Шевченка. – Донецьк, 2006. – Т. 11 : Мова. Література. – С. 115-121. – ISSN 1728-9572
1229679
  Хархун В.П. Соцреалізм у постсталінській літературі (українська проекція) // Вісник Одеського національного університету : науковий журнал / Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 1 (5). – С. 190-197. – (Серія: Філологія)
1229680
  Хархун В. Соцреалізм як канонічне мистецтво
1229681
  Сивак Л.М. Соцреалізм як напрям ідеократичної естетики: здобутки та втрати // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 350-356. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1229682
  Тарнашинська Л.Б. Соцреалізм як проекція тоталітаризму: природа художнього мислення // Таїни художнього тексту (до проблеми поетики тексту) : збірник наукових праць / Дніпропетр. нац. ун-т імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2008. – Вип. 8. – С. 120-132


  У статті розглядаються деякі аспекти тоталітарної свідомості, що мали безпосередній вплив на трансформацію художньої свідомості митця, яка протягом першої половини ХХ століття сформувала метод соцреалізму і в силовому полі якої працювали й українські ...
1229683
  Гундорова Тамара Соцреалізм: між модерном і авангардом


  У статті йдеться про зв"язок соціалістичного реалізму, що трактується як естетичний феномен, з досвідом авангардизму й кітчу, лівого мистецтва й неоромантизму. Предмет дискусії - ототожнення соцреалізму з постмодернізмом, а також уніфікація самого ...
1229684
  Гундорова Т. Соцреалізм: між модерном і авангардом
1229685
  Хархун В.П. Соцреалістичний іконостас в українській репродукції // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 367-372. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1229686
  Рудницька О. Соцреалістичний канон і новаторський естетичний пошук у романі Юрія Яновського "Верщники" // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах. Щомісячний науково-методичний журнал / Міністерство освіти і науки України. – Київ, 2011. – № 5 (650). – С. 55-59. – ISSN 0130-5263
1229687
  Волкова М. Соцсети: скрытая угроза : культура // Москва : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Рос. Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 2012. – № 11. – С. 193-195. – ISSN 0131-2332
1229688
  Щербата Г.М. Соцыальний захист населення: теоретико-методологічний аспект соціологічного аналізу // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2009. – № 881. – С. 204-208. – (Соціологічні дослідження сучасного суспільства:методологія,теорія, методи ; Вип. 24). – ISSN 0453-8048
1229689
   Соцыялістычни рух на Беларусы у проклямацыях 1905 году. – Менск, 1927. – 256с.
1229690
  Доунар-Запольски М.В. Соцыяльна-экономичная структура литоуска-беларускае дзяржавы у XVI-XVIII сталецьцях / Митрофан Доунар-Запольски. – Б. м. : б. и. – 66 с. – Экз. без обл. и без данных о изд. и издательсте
1229691
   Сочетаемостные отношения языковых единищ на разных уровнях и их презентация в национальноц аудирории. – Ташкент, 1986. – 138с.
1229692
  Ткаченко Ю.М. Сочетаемость глагола в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Ткаченко Ю.М.; МВ и ССО УССР. Львов. гос. ун-т им. И.Франко. – Львов, 1974. – 24л.
1229693
  Муравьева Лариса Степановна Сочетаемость глаголов движения с другими глаголами в современном русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.01 / Муравьева Лариса Степановна; МГУ. Филол. фак. – М., 1975. – 18л. – Бібліогр.:с.18
1229694
  Хименко Валентина Владимировна Сочетаемость глаголов с инфинитивом в текстах современного английского языка (поверхностная структура и семантика) : Автореф... канд. филолог.наук: 10.02.04 / Хименко Валентина Владимировна; Одесский гос. ун-т. – Одесса, 1985. – 16л.
1229695
  Андреев Сергей Николаевич Сочетаемость глагольных основ с суффиксами -ment и -ion в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Андреев Сергей Николаевич; Минск. гос. пед. ин-т ин. яз. – Минск, 1980. – 16л.
1229696
  Дидковская В.Г. Сочетаемость глагольных фразеологизмов и фразеологических сочетаний со словом : Автореф... Канд.филол.наук: 10.02.01 / Дидковская В.Г.; Ленингр.гос.пед.ин-т. – Ленинград, 1978. – 15л.
1229697
   Сочетаемость и речевая репрезентация языковых единиц. – Новосибирск, 1983. – 73с.
1229698
  Турьева О.В. Сочетаемость и семантическая структура прилагательных, объединенных значениями Right - Wrong в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Турьева О.В.; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И.Герцена. – Л., 1970. – 15л.
1229699
  Копыленко М.М. Сочетаемость лексем в русском языке : пособие для студентов / М.М. Копыленко. – Москва : Просвещение, 1973. – 119с.
1229700
  Полякова Наталья Михайловна Сочетаемость первичных фонологических единиц в английском языке. (На материале английского консонантизма) : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Полякова Наталья Михайловна; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1985. – 17л.
1229701
  Винничук Д.Т. Сочетаемость при подборе в заводском стаде крупного рогатого скота. : Автореф... канд. с.-х.наук: / Винничук Д.Т.; Укр. с.-х. акад. – Киев, 1965. – 23л.
1229702
  Турьева О.В. Сочетаемость прилагательных и их синонимия в современном английском языке / О.В. Турьева. – Л., 1970. – 32с.
1229703
  Нещадин Н.Г. Сочетаемость приставки пере- с глаголами в современном русском языке : Автореф... канд .фиол.наук: 10.02.01 / Нещадин Н.Г.; ДГУ. – Днепропетровск, 1980. – 19л.
1229704
   Сочетаемость синтаксических единиц. – Ростов на Дону, 1984. – 137с.
1229705
   Сочетаемость слов и вопросы обучения русскому языкуиностранцев. – М, 1984. – 167с.
1229706
  Белихова Лариса Ивановна Сочетаемость элементарных предложений в составе сложноподчиненных в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.02.04 / Белихова Лариса Ивановна; Киевск. гос. ун-т. – К., 1978. – 24л.
1229707
   Сочетаемость языковых единиц. – Ростов на Дону, 1968. – 15с.
1229708
   Сочетаемость языковых единиц в германских и романских языках. – Киев, 1983. – 146с.
1229709
  Болдырева М.М. Сочетание to be+ причастие II со значением результативного состояния в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Болдырева М. М.; Моск. гос. пед. ин-т. ин. яз. – М., 1971. – 24л.
1229710
  Дубилей А.Н. Сочетание анализа и изменений стратегии - залог эффективности / А.Н. Дубилей, С.Г. Васильев, Ю.С. Кузнецов // Корпоративные системы : Журнал передовых технологий / ООО "Декабрь". – Киев, 2006. – № 3. – С. 49-53. – ISSN 1605-5470
1229711
  Кутерницкий А.Д. Сочетание браком / А.Д. Кутерницкий. – Ленинград : Советский писатель, 1988. – 256с.
1229712
  Пересекин В.Н. Сочетание видов деятельности в крупном городе // Экономическая география : Республиканский межведомственный сборник. – Киев, 1990. – Вып. 42. – С. 38-41. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1229713
   Сочетание геологических и геофизических методов при изучении известных рудных районов. – М, 1960. – 43с.
1229714
  Бандик А.Н. Сочетание глагола to be co со словами типа up в английском язфке. : Автореф... канд. филол.наук: 10.663 / Бандик А.Н.; Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1970. – 17л.
1229715
  Сирота С. Сочетание глаголов с инфинитивом в современном русском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филол. наук / Сирота С. ; МГУ. – Москва, 1964. – 17 с.
1229716
  Нижечек В.И. Сочетание государственных и общественных начал в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся : Автореф... канд. юр.наук: / Нижечек В. И.; Иркут.ГУ. – Иркутск, 1964. – 25л. – Бібліогр.:с.24=15
1229717
   Сочетание государственных и общественных начал в упрвлении обществом. – М, 1965. – 222с.
1229718
  Таланов А.В. Сочетание государственных и общественных начал в формировании и деятельности органов советского государства : Автореф... канд. юрид.наук: / Таланов А.В.; АН СССР. Ин-т государства и права. – М., 1970. – 16л.
1229719
  Искрова Ц.В. Сочетание групповых видов работ учащихся с фронтальными и индивидуальными как одно из средств обеспечивающих условия для успешной работы каждого ученика. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Искрова Ц.В.; АПН СССР. – М., 1978. – 19л.
1229720
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности ст-ов как средство повышения эффективности обучения : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т. В.; МВиССО УССО. – К., 1985. – 239л. – Бібліогр.:л.190-239
1229721
  Васильева Т.В. Сочетание групповых и индивидуальных форм организации учебной деятельности студентов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01 / Васильева Т.В.; КГУ. – К, 1986. – 23л.
1229722
  Агирбов Иналь Аминович Сочетание интернациональных и национальных интересов при социализме (на опыте культурного строительства народов Северного Кавказа) : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Агирбов Иналь Аминович; АН СССР. Ин-т философии. – Черкесск, 1974. – 22л.
1229723
  Кукушкин М.И. Сочетание интернациональных и национальных моментов в организации и деятельности местных Советов депутатов трудящихся. : Автореф... Канд.юрид.наук: 711 / Кукушкин М.И.; Свердл.юрид.ин-т. – Свердловск, 1969. – 21л.
1229724
  Запорожченко М.Б. Сочетание лейомиомы и эндометроза у женщин репродуктивного возраста / М.Б. Запорожченко, А.В. Сидоренко, Д.Ю. Парубина // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 4 (36). – С. 24-30. – ISSN 2309-4117
1229725
  Мартиросян Э.Р. Сочетание личного и общетсвенного в трудовом праве / Э.Р. Мартиросян. – Новосибирск, 1978. – 96с.
1229726
  Двилявичюс И. Сочетание личных и коллективных материальных интересов в колхозах (На материалах колхозов Литовской ССР) : Автореф... канд. экон.наук: / Двилявичюс И.; Вильнюсский гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 16л.
1229727
  Страуме О.К. Сочетание личных и общественных интересов в дороворе найма жилого помещения. : Автореф... канд.юрид.наук: / Страуме О.К.; Тартус.гос.ун-т. – Тарту, 1971. – 28л.
1229728
  Лисенков В.И. Сочетание личных и общественных интересов как принцип управления социалистическим производством : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Лисенков В.И.; Уральск. гос. ун-т им. А.М.Горького. – Свердловск, 1971. – 22л.
1229729
  Мона Д. Сочетание личных и общественных интересов при социализме. (На метер. Венгрии). : Автореф... канд. филос.наук: / Мона Д.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1962. – 14л.
1229730
  Саков М.П. Сочетание материальных и моральных стимулов в развитии производства / М.П. Саков. – Москва : Мысль, 1966. – 68 с.
1229731
  Овчинников Н.Е. Сочетание материальных и моральных стимулов к труду в процессе строительства комаунизма : Автореф... канд .филос.наук: / Овчинников Н. Е.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1963. – 16л.
1229732
  Головченко В.И. Сочетание метода Ментора с принципом "селекция на точку роста" в селекционной работе с плодовыми : Дис... наук: / Головченко В.И.; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1957. – 308л. – Бібліогр.:л.283-308
1229733
  Татаринов В.В. Сочетание накопления и потребления в колхозах. (На примере колхозов Могилевской обл. БССР) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Татаринов В.В.; Казан. гос. ун-т им. В.И.Ульянова-Ленина. – Казань, 1968. – 22л.
1229734
  Скрипка П.И. Сочетание национального и интернационального в формировании новой личности. : Автореф... канд.филос.наук: 09.00.01 / Скрипка П.И.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1973. – 24л.
1229735
  Агирбов И.А. Сочетание национальных и интернациональных интересов : особености перехода малых народов к социализму / И.А. Агирбов. – Черкесск : Ставропольское книжное издание, 1974. – 331 с.
1229736
  Акбашев Б.Х. Сочетание общенародных и национальных интересов в экономическом строительстве : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 590 / Акбашев Б.Х. ; Моск. гос. пед. ин-т им. В.И. Ленина. – Москва, 1972. – 22 с.
1229737
  Ганев Б. Сочетание общественного и государственного управления духовной культурой при социализме : Автореф... канд. филос.наук: 621 / Ганев Б.; Акад. обществ. наук при ЦК КПСС. Кафедра науч. коммунизма. – М., 1971. – 22л. – Бібліогр.:с.21-22
1229738
  Лаптев И.Д. Сочетание общественного и личного в колхозах. Лекция, прочит. на Совещании редакторов и заведующих отделами сельского хозяйства обл., краев. и респ. газет, состоявшемся в Москве, в ЦК КПСС, 19 ноября / И.Д. Лаптев. – Москва, 1954. – 20с.
1229739
  Алиев М.А. Сочетание общественных и личных интересов в период разворнутого строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: / Алиев М. А.; АзГУ им. Кирова. – Баку, 1964. – 30л.
1229740
  Ануфриев Е.А. Сочетание общественных и личных интересов в процессе строительства социализма : Автореф. дис. ... канд. филос. наук / Ануфриев Е.А. ;. – Москва, 1958. – 19 с.
1229741
  Дикого Л.И. Сочетание общественных и личных интересов в сельскохозяйственной артели : Автореф... Канд.экон.наук: / Дикого Л.И.; М-во высш. и сред.спец.образования УССР. – Киев, 1962. – 29л.
1229742
  Сабикенов С. Сочетание общественных и личных интересов в современном праве : Автореф... канд. юр.наук: / Сабикенов С.; АН СССР, Ин-т гос. и права. – М., 1969. – 16л.
1229743
  Лебедева О.К. Сочетание общественных и личных интересов и всестороннее развитие личности в процессе строительства коммунизма / О.К. Лебедева. – М., 1964. – 60с.
1229744
  Провазник С. Сочетание общественных и личных интересов и его роль в воспитании крестьян при социализме. : Автореф... канд. филос.наук: / Провазник С.; АОН при ЦК КПСС. – М., 1966. – 15л.
1229745
  Лавриненко В.Н. Сочетание общественных и личных интересов как характерный принцип социалистических производственных отношений : Автореф. дис. ... канд. философ. наук / Лавриненко В.Н. ; МГУ им. М.В. Ломоносова. Философ. фак. – Москва, 1964. – 16 с.
1229746
  Целикова О.П. Сочетание общественных и личных интересов при социализме : Автореф... канд. филос.наук: / Целикова О. П.; АН СССР, Ин-т филос. – Москва, 1951. – 18 л.
1229747
  Целикова О.П. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / О.П. Целикова. – М., 1957. – 100с.
1229748
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / А.Д. Гусев. – Минск, 1957. – 43с.
1229749
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме / А.Д. Гусев. – Минск, 1957. – 43с.
1229750
  Гусев А.Д. Сочетание общественных и личных интересов при социализме. : Автореф... Канд.филос.наук: / Гусев А.Д.; М-во высш. образования СССР. – Минск, 1958. – 16л.
1229751
  Иванькова Н.А. Сочетание общественных, коллективных и личных материальных интересов при социализме. (На опыте пром-сти) : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Иванькова Н.А.; Ленингр. фин.-экон. ин-т им. Н.А.Вознесенского. – Л., 1971. – 16л.
1229752
  Гой Семен Михайлович Сочетание оплаты по труду и общественных фондов потребления в колхозах : Автореф. дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гой Семен Михайлович ; МГУ , Экон. фак-т. – Москва, 1975. – 19 с.
1229753
  Аветисян Г.М. Сочетание определения с определяемым в древнеармянском языке. : Автореф... Канд.филол.наук: 661 / Аветисян Г.М.; Ереванский гос. ун-т. – Ереван, 1969. – 21л. – Бібліогр.:с.19-20
1229754
  Бялковская В.С. Сочетание отраслевого и территориального принципов управления экономикой / В.С. Бялковская. – М, 1982. – 40с.
1229755
  Давыдов Л.Д. Сочетание отраслевого и территориального управления / Л.Д. Давыдов. – М, 1986. – 64с.
1229756
   Сочетание отраслевого и территориального управления в СССР и ГДР. – М, 1982. – 160с.
1229757
  Сыч В.А. Сочетание отраслевого и территориального управления и вопросы развития производственной инфраструктуры / В.А. Сыч. – К., 1981. – 44с.
1229758
  Юсупов В.А. Сочетание отраслевого и территориального управления промышленностью СССР / В.А. Юсупов. – Казань, 1973. – 127с.
1229759
   Сочетание отраслевого и территориального управления экономикой союзной республики. – Минск, 1991. – 239с.
1229760
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в винградарских совхозах юга УССР : автореф. дис. ... канд. экон. наук / Гавриш Д.З. ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Одесса, 1955. – 16 с.
1229761
  Гавриш Д.З. Сочетание отраслей в виноградарских совхозах Юга УССР : Дис... канд. эконом.наук: / Гавриш Д.З.; Укр. науч.-иссл. ин-т виноградарства и виноделия им. В.Е.Таирова. – Одесса, 1953. – 237л. – Бібліогр.:л.231-237
1229762
   Сочетание отраслей в колхозах. – Москва, 1941. – 112с.
1229763
  Стеценко М.А. Сочетание отраслей в хлопкосеющих колхозах / М.А. Стеценко. – Ташкент, 1959. – 159с.
1229764
  Осадько С.П. Сочетание отраслей сельского хозяйства в зерновых совхозах. : Автореф... Канд.экон.наук: / Осадько С.П.; Моск.гос.экон.ин-т. – Москва, 1950. – 20 л.
1229765
  Николаев Ф.А. Сочетание поглощения гамма-квантов ядрами F19, Mg24, A27 и Са40 в области дипольного гигантского резонанса : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Николаев Ф. А.; МГУ, НИИ яд. физ. – М., 1965. – 16л.
1229766
  Зеленка Я.П. Сочетание промышленного и сельскохозяйственного труда в совхозах Латвийской ССР и его влияние на равномерность использования рабочей силы : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Зеленка Я.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1972. – 30л.
1229767
  Автономов А. Сочетание публично- правовых и частноправовых начал в Конституции Российской Федерации // Конституционное право: восточноевропейское обозрение. – Москва, 2003. – № 4 Специальный выпуск : Взгляд на российскую конституцию сегодня. – С.79-84. – ISSN 1560-7828
1229768
  Пивнева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияние его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.01 / Пивнева Валентина Семеновна; КГУ. – К., 1979. – 15л.
1229769
  Пивенева Валентина Семеновна Сочетание рабочей силы со средствами производства и влияния его совершенствования на эффективность труда в условиях развитого социализма : Дис... канд. эконом.наук: 08.00.01 / Пивенева Валентина Семеновна; КГУ им. Т. Шевченка. – К, 1979. – 205л.
1229770
  Федосов В.П. Сочетание реального и виртуального в подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлению "Радиотехника" / В.П. Федосов, Ф.А. Цветков // Открытое образование : научно-практический журнал.Тематический выпуск / МЭСИ; МАОО. – Москва, 2009. – № 5 (76) : Информационные технологии в инженерном образовании и научно-технических исследованиях. – С. 6-18


  Обсуждаются характер, проблемы и современные требования к организации и проведению учебного процесса при подготовке бакалавров, специалистов и магистров по направлению "Радиотехника". Отстаивается позиция необходимости разумного сочетания реального ...
1229771
  Бойко А.А. Сочетание с инфинитивом несовершенного вида в современном русском языке. / А.А. Бойко. – Л., 1973. – 136с.
1229772
   Сочетание слова учителя и средств наглядности в обучении. – М, 1958. – 380с.
1229773
  Пупкис А. Сочетание согласных в современном литовском литературном языке : Автореф. дис. ... канд. филолог. наук / Пупкис А. ; Вильнюс. гос. ун-т. – Вильнюс, 1967. – 15 с.
1229774
  Баранович С.Н. Сочетание социалистического патриотизма и интернационализма в коммунистическом воспитании трудящихся : Автореф... канд. филос.наук: 09..621 / Баранович С.Н.; Объед. совет Ин-та философии и Ин-та государства и права. – Киев, 1970. – 24л.
1229775
   Сочетание территориального и отраслевого планирования. Опыт госпланов АССР, краев. и обл. план. комиссий : [ Сб. ст. ]. – Москва : Экономика, 1979. – 111 с.
1229776
   Сочетание торетических и практических занятий по педагогике как условие эффективности формирования учителя в педвузе. – Москва, 1981. – 144с.
1229777
  Ерастов Н.П. Сочетание требований логики и психологии в лекции / Н.П. Ерастов. – Москва : Знание, 1980. – 64 с .


  Ерастов Н.П. Сочетание требований логики и психологии в лекции
1229778
  Городецкий Е.С. Сочетание уровня оплаты труда и общественных фондов потребления в колхозах / Е.С. Городецкий, П.В. Савченко. – М., 1974. – 175с.
1229779
  Тяпкина А.Н. Сочетание усовершенствованной системы наблюдения, обраьотки, скоростной модели и миграции для построения сейсмических изображений в районах с интенсивной соляной тектоникой / А.Н. Тяпкина, Ю.К. Тяпкин, Е.Ю. Тяпкина // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики. – Киев, 2017. – Т. 39, № 2. – С. 3-21 : рис. – Библиогр.: с. 17-21. – ISSN 0203-3100
1229780
  Кныш Л.П. Сочетание фронтальной и индивидуальной работы с учащимися на уроке. : Автореф... канд. пед.наук: / Кныш Л.П.; Одес. гос. ун-тет им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1959. – 16л.
1229781
  Кондратьев Р.И. Сочетание централизованного и локального правового регулирования трудовых отношений / Р.И. Кондратьев. – Львов : Вища школа ; Изд-во при Львов. гос. ун-те, 1977. – 149, [3] c. – Библиогр.: с. 146-150 и в подстроч. примеч.
1229782
  Довгаль Г.В. Сочетание экономической и социальной эффективности объединений предприятий / Г.В. Довгаль, Н.И. Данько // Вчені записки Харківського гуманітарного університету "Народна українська академія" : збірник наукових праць / Харківський гуманітарний університет "Народна українська академія". – Харків, 2007. – Т. 13, кн.2 : Проблеми економіки та філології. – С. 38-49. – ISSN 1993-5560
1229783
  Попова Н.В. Сочетания "Haben + zu + инфинитив" и "Sein + zn + инфинитив" в современном немецком языке и способы их перевода на русский язык. : Автореф... канд. филолог.наук: / Попова Н.В.; 1-й Лен. гос. пед. ин-т ин. языков. – Л., 1954. – 16л.
1229784
  Муршель Е.П. Сочетания "глагол+абстрактное существительное" английского языка и их соответствия в русском языке : Автореф... канд. филол.наук: 10.677 / Муршель Е.П,; МГУ. – Ленинград, 1971. – 26с.
1229785
  Рубенчик И.Ш. Сочетания глагола faire с существительными без предслога в современном французском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Рубенчик И.Ш.; Моск. гор. пед. ин-т им. В.П.Потемкина. – М., 1956. – 13л.
1229786
  Макеенко В.Н. Сочетания глаголов с предложными наречиями в современном английском языке : Автореф... канд. филол.наук: / Макеенко В.Н.;. – Москва, 1951. – 14 с.
1229787
  Прокопович Н.Н. Сочетания наречий с именами прилагательными в современном русском языке. / Н.Н. Прокопович. – М, 1962. – 76с.
1229788
  Уемова Е.А. Сочетания с отложительным падежом в латинском языке 3 в. д.н.э. -- 2 в.н.э. : автореф. дис. ... канд. филол. наук / Уемова Е.А. ; Моск. ордена Ленина гос.ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 16 с.
1229789
  Петровский Николай Сергеевич Сочетания слов в египетском языке : Автореф... д-ра филол.наук: / Петровский Николай Сергеевич; АН СССР. Ин-т народов Азии. – М., 1967. – 40л.
1229790
  Бертагаев Т.А. Сочетания слов и современная терминология / Т.А. Бертагаев. – М, 1971. – 152с.
1229791
  Кулюкина Людмила Александровна Сочетания слов, возникающие в строе предложения современного русского литературного языка (на материале конструкций типа: ходил веселый, стоял задумчивый) : Автореф... канд. фил.наук: 10.02.01 / Кулюкина Людмила Александровна; МП РСФСР. Моск. пед. ин-т им. В.И.Ленина. – М., 1974. – 26л.
1229792
  Белецкий Б.Я. Сочетания типа "глагол" абстрактное существительное французского языка и их соответствия в русском языке : Автореф... наук: 10.02.05 / Белецкий Б.Я.;. – М., 1978. – л.
1229793
  Берлизон С.Б. Сочетания типа make up, make for в современном английском языке / С.Б. Берлизон. – М.-Л, 1964. – 416 с.
1229794
  Гаврилова Л.И. Сочетательные связи французских глаголов / Л.И. Гаврилова, И.А. Шигаревская. – Москва, 1978. – 160с.
1229795
  Антоненко А.С. Сочетоние единочалия и общественных начал в управлении промышленным предприятием в период строительства коммунизма : Автореф... канд. филос.наук: 620 / Антоненко А.С.; Х. гос. ун-тет. – Х, 1970. – 26л.
1229796
  Харламова Татьяна Сочи-2014: впереди - семь лет ожидания : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 7. – С. 10 : Фото
1229797
  Грунин Михаил Сочи-2014: кавказская бесприданница : актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 4. – С. 35-37
1229798
   Сочи - 2014 : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 8. – С. 14 : Фото
1229799
  Даль Г.С. Сочи / Г.С. Даль. – Ростов на /Д, 1935. – 76с.
1229800
   Сочи : Альбом. – Москва, 1936
1229801
   Сочи : Альбом. – Ленинград-Москва : Искусство, 1959
1229802
  Зайев И.Л. Сочи / И.Л. Зайев. – Краснодар, 1962. – 293с.
1229803
  Зайев И.Л. Сочи / И.Л. Зайев. – Краснодар, 1968. – 176с.
1229804
   Сочи : Фотоальбом. – Москва : Планета, 1982
1229805
   Сочи : Путеводитель. – Москва : Советская Россия, 1987. – 224с.
1229806
   Сочи : Фотоальбом. – 2-е изд.,доп. – Москва : Планета, 1987. – 202с. – Текст парал. рос., англ. та нім. мовами. – (Курорты СССР)
1229807
  Богданова Светлана Сочи 14: в ожидании законодательной поддержки : Актуальная тема // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 9. – С. 16 : Фото
1229808
   Сочи Гагра. – М, 1975. – 37с.
1229809
   Сочи продемонстрировал свои возможности : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 3. – С. 72 : Фото
1229810
   Сочи. Красная Поляна // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2015. – № 5 (206), май. – С. 116-117 : фото. – ISSN 1029-5828
1229811
   Сочи: Большой Ахун. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1229812
  Нестеренко Марина Сочи: будни ожидание праздника : Регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 70-71 : Фото
1229813
  Грунин Михаил Сочи: все включено // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 10. – С. 66-67 : Фото
1229814
  Мельникова Евгения Сочи: мифы и реальность : регионы // Туризм: практика, проблемы, перспективы : профессиональный журнал. – Москва, 2009. – № 7/8. – С. 64-67
1229815
   Сочи: Орлиные скалы. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1229816
   Сочи: Пешеходная тропа. – Москва : Курортная газета. – 16с. : Ил.
1229817
  Богомолова Е.И. Сочинение -- рассуждение в старших классах средней школы : Автореф... канд. пед.наук: / Богомолова Е. И.; Моск. обл. пед. ин-т. – М., 1964. – 20л.
1229818
  Тухватуллин Р.Г. Сочинение / Р.Г. Тухватуллин. – Москва : Гослитиздат, 1961. – 20 с.
1229819
  Якименко В.Л. Сочинение / В.Л. Якименко. – М, 1985. – 192с.
1229820
  Радищев А.Н. Сочинение / А.Н. Радищев. – М.-Л., 1988. – 586с.
1229821
  Багирова С.Г. Сочинение "Татимма "Сиван ал-хикма" Ал-Байхаки как образец средневекового энциклопедического справочника / С.Г. Багирова. – Ташкент, 1987. – 138с.
1229822
  Карамазова М.А. Сочинение в 8 классе / М.А. Карамазова. – Л., 1957. – 32 с.
1229823
  Литвинов В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – Москва, 1953. – 88 с.
1229824
  Литвинов В.В. Сочинение в старших классах как самостоятельная работа / В.В. Литвинов. – Изд. 2-е. – Москва, 1957. – 92 с.
1229825
  Гаджиев В.Г. Сочинение И. Гербера "Описание стран и народов между Астраханью и рекою Курой находящихся" как исторический источник по истории народов Кавказа / В.Г. Гаджиев. – Москва, 1979. – 271с.
1229826
  Мусаев Х.М. Сочинение Ибн-Биби "Аль-авамир альалаийя фил-умур аль-алаийя" как источник по истории анатолийских сельджуков : Автореф. дис. ... канд. ист. наук / Мусаев Х.М. ; АН Азебр.ССР , Отд.обществ.наук , Ин-т народов Ближнего и Среднего Востока. – Баку, 1972. – 54 с.
1229827
  Крундышев А.А. Сочинение как вид самостоятельной работы / А.А. Крундышев. – М : Высшая школа, 1987. – 110 с.
1229828
  Курц Б.Г. Сочинение Кильбургера о русской торговле в царствование Алексея Михайловича : [исследование и прил. текст] / Б.Г. Курц. – Киев : Ти п. И.И. Чоколова, 1915. – [4], VIII, 607 с., [1] л. табл. – С. 85-212: Краткое известие о русской торговле, как она производилась в 1674 г. вывозными товарами по всей России / Соч. Иоганном Филиппом Кильбургером ; Экз. в разных тип. переплетах и на разной тип. бумаге. – (Сборник Студенческого историко-этнографического кружка при Императорском университете Св. Владимира / под руководством проф. М. В. Довнар-Запольского ; Вып. 6)


  Кильбургер, Иоганн (1642(?) - 1721)
1229829
  Лахостский К.П. Сочинение на аттестат зрелости / К.П. Лахостский. – Л, 1956. – 34 с .
1229830
  Кудравец А. Сочинение на вольную тему : роман, рассказы, зарубеж. этюды / А. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1986. – 398 с.
1229831
  Кудравец А. Сочинение на вольную тему : роман, повесть, рассказы / А. Кудравец; пер. с белорус. – Москва : Советский писатель, 1989. – 446 с.
1229832
  Воложин С. Сочинение на заданную тему / С. Воложин; Отв.за вып.Л.И.Штекель. – Одесса : Негоциант, 2000. – 128с. – (Книги прошлого ; Кн.6). – ISBN 966-7423-25-5
1229833
  Борисова В.А. Сочинение на литературную тему в старших классах / В.А. Борисова. – Москва : Просвещение, 1978. – 144 с.
1229834
  Бойко М.И. Сочинение на литературную тему логического типа в страших классах средней школы : Автореф. дис. ... канд. пед. наук / Бойко М. И. ; КГПИ. – Киев, 1967. – 29 с.
1229835
  Бурмакин Э.В. Сочинение на незнакомые слова. / Э.В. Бурмакин. – Новосибирск, 1982. – 335с.
1229836
  Переладов В.М. Сочинение на свободную тему: повесть / В.М. Переладов. – Ростов н/Д, 1985. – 159с.
1229837
  Байер, Готлиб Зигфрид Сочинение о варягах автора Феофила Сигефра Беэра, бывшаго профессора восточной истории, и восточных языков, при Имп. Академии наук = Auctoris Theophili Sigefri Beeri, olim professoris orientalis historiae et linguarum orientalium, in Academia Petropolitana Dissertatio de varagis / Переводил с латинского языка Кирияк Кондратовичь. 1747 года, в генваре. – Санктпетербург : При Имп. Акад. наук, 1767. – [11], 56 с. – Загл. на лат. и рус. яз.


  Код - Гр, фсд - задовільний КНУ ім. Тараса Шевченка, Наукова б-ка ім. М. Максимовича Пал. ХVIII ст. - картон
1229838
  Королев А. Сочинение о демонах из архива посольского приказа : к вопросу о культурных контактах России и Европы в последней трети XVII столетия : публикации / А. Королев, И. Майер, С. Шамин // Древняя Русь. Вопросы медиевистики / Ин-т славяноведения РАН. – Москва, 2009. – № 4 (38). – С. 108-121. – ISSN 2071-9574
1229839
  Айзерман Л.С. Сочинение о сочинениях / Л.С. Айзерман. – Москва : Педагогика, 1986. – 160 с. – (Библиотека учителя. Воспитание и обучение)
1229840
  Бекзади И.П. Сочинение Равенди "Рахат-ас-судур ва айат-ас-сурур" как исторический источник. (По истории Азербайджана и сопредельных стран). : Автореф... канд. ист.наук: / Бекзади И.П.; Азербайдж. гос. ун-т им. С.М.Кирова. Акад. наук АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1961. – 20л.
1229841
  Поспелова А.Г. Сочинение разнооформленных синтаксических единиц в современном английском языке. : Автореф... канд. филолог.наук: 10.663 / Поспелова А.Г.; ЛГУ. – Л., 1972. – 22л.
1229842
  Петровский Н.С. Сочинение слов в египетском языке / Н.С. Петровский. – М., 1970. – 316с.
1229843
  Захаров Р.В. Сочинение танца / Р.В. Захаров. – М., 1983. – 224с.
1229844
  Маркарян С.А. Сочинение Халифы ал-Усфури "Тарих" в переводе В.М. Бейлиса и его значение для изучения арабо-хазарских войн // Східний світ / НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Кримського. – Київ, 2013. – № 2/3. – С. 8-15. – ISSN 1608-0599
1229845
  Фарзалиев Ф Ш. Сочинение Хасан-бека Румлу "Ахсан ат-таварих" как источник по истории Азербайджана. : Автореф... канд. ист.наук: 07.00.02 / Фарзалиев Ш.Ф.оглы; АН АзССР. Ин-т истории. – Баку, 1974. – 38л. – Бібліогр.:с.38
1229846
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 1. – 1859. – III, 474, IV с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1229847
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 2. – 1859. – XXXI, 347 с.


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1229848
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 2. – 1859. – XXXI, 347 с. – Конволют. - Пер.: Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева, т. 3


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1229849
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп.
Т. 3. – 1860. – [4], 359 с. – Экз. в разных тип. переплетах


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1229850
  Губер Э.И. Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева. Т. 3 : с портретом и биографией автора : в 3 т. // Сочинение Э.И. Губера, изданные под редакцией А.Г. Тихменева : с портретом и биографией автора : в 3 т. / Э.И. Губер. – 1859-1860. – Санкт-Петербург : Изд. Смирдина сына и комп., 1859. – Т. 2. – [4], 359 с.


  Содерж.: Т. 1. Стихотворения, приготовленные автором к печати в 1835 году и сохранившиеся в процензурованной тетради; Стихотворения, напечатанные в издании 1845 года; Стихотворения, нигде ненапечатанные и написанные в разное время; Переводы; Поэмы. Т. ...
1229851
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 1 : Статьи разнороднаго содержания и по польскому вопросу. – 1877. – X, [2], 402, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229852
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 2 : Крестьянское дело до высочайшаго рескрипта 20 ноября 1857 года. – 1878. – XI, [3], 444, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229853
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 5 : Стефан Яворский и Феофан Прокопович. – 1880. – XCII, 463, [1] с., [1] л. фронт. (портр.)


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229854
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 3 : Крестьянское дело с 20 ноября 1857 по июнь 1859 года. – 1885. – XXXII, 495, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229855
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 6 : Иезуиты и статьи богословско-философского содержания. – 1887. – XI, [I], 562, [1] с., 1 л. фронт. (портр.)


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229856
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 7 : Письма из Риги и история Риги. – 1889. – [2], CXXXV, [I] , 658, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229857
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 8 : Окраины России : [Вып. 1-3]. – 1890. – XXVII, [I] , 622, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229858
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 10 : Окраины России : [Вып. 6]. – 1896. – [8], 480, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229859
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 9 : Окраины России : [Вып. 4-5] : [С биогр. очерком Дмитрия Самарина]. – 1898. – XXXIV, 485, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229860
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – [2-е изд.] ; 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 1 : Статьи разнороднаго содержания и по польскому вопросу. – 1900. – X, [2], 397, [1] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229861
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 4 : Крестьянское дело с июня 1859 по апрель 1864 года. – 1911. – LVI, 559, [2] с. – В т. статья: Что написано Ю. Ф. Самариным во время занятий его в редакционных комиссиях? / Федор Самарин, с. 519-559


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229862
  Самарин Ю.Ф. Сочинение Ю.Ф. Самарина. – 1877-1911. – Москва : Изд. Д. Самарина ; Тип. А.И. Мамонтова
Т. 12 : Письма, 1840-1853. – 1911. – XII, 477, [2] с.


  В т. 1-3, 5-7 и 12 предисл.: Дмитрий Самарин ; в т. 4: Федор Самарин ; в т. 5: прот. А. Иванцов-Платонов ; в т. 12: Петр Самарин Примечание: Место изд. и изд-во т. 4, 12: Москва : Т-во тип. А. И. Мамонтова. Авт. предисл.: Самарин, Дмитрий Федорович, ...
1229863
  Аксаков К.С. Сочинений Константина Сергеевича Аксакова / Аксаков К.С. ; ред. и примеч. Е.А. Ляцкого. – [Петроград] : Изд. "Огни" ; [Тип. Б.М. Фольфа]
Т. 1. – 1915. – [2], 656 с., 1 л. портр.
1229864
  Гоголь Н.В. Сочинений Н.В. Гоголя, избранные проф. Д.Н. Овсянико-Куликовским с биографией, написанной Вл. Н. Ладыженским : [в 2 т.] / обл. проф. В.В. Матэ, с портр. работы И.Е. Репина. – Санкт-Петербург : Тип. т-ва "Обществ. польза", 1909. – [4], IV с., 938 стб., [5] с.


  Овсянико-Куликовский, Дмитрий Николаевич 1853-1920 Ладыженский, Владимир Николаевич 859-1932 Матэ, Василий Васильевич 1856-1917 Репин, Илья Ефимович 1844-1930
1229865
  Помяловский Н.Г. Сочиненич / Н.Г. Помяловский. – М., 1935. – 339с.
1229866
  Ренан Э. Сочинения / Э. Ренан
ХІІ. – 120с.
1229867
  Плеханов Г.С. Сочинения / Г.С. Плеханов. – 3-е изд. – М.
1. – 364с.
1229868
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин
2. – 551с.
1229869
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
Т. 3. – 430 с.
1229870
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
5. – 363с.
1229871
  Плеханов Г.в. Сочинения / Г.в. Плеханов. – М.
6. – 413с.
1229872
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
8. – 411с.
1229873
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
9. – 367с.
1229874
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград
9. – 367с.
1229875
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград
10. – 422с.
1229876
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
14. – 350с.
1229877
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов
24. – 383с.
1229878
  Платонов П.С. Сочинения / П.С. Платонов. – СПб.
1. – 1912. – 515с.
1229879
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов ; Ин-т К. Маркса и Ф. Энгешльса. – Москва ; Петроград : Госиздат
Т. 2. – 1923. – 406 с.
1229880
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 3. – 1923. – 429 с.
1229881
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва
4. – 1923. – 332 с.
1229882
  Островский А.Н. Сочинения / А.Н. Островский. – Москва-Петроград
5. – 1923. – 503с.
1229883
  Островский А.Н. Сочинения / А.Н. Островский. – Москва-Петроград
7. – 1923. – 383с.
1229884
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 7. – 1923. – 331с.
1229885
  Плеханов Г.в. Сочинения / Г.в. Плеханов. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 11. – 1923. – 398 с.
1229886
  Островский А.Н. Сочинения / А.Н. Островский. – Москва-Петроград
9. – 1924. – 476с.
1229887
  Островский А.Н. Сочинения / А.Н. Островский. – Москва-Петроград
10. – 1924. – 603с.
1229888
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 14. – 1925. – 381 с.
1229889
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 18. – 1925. – 335с.
1229890
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 20. – 1925. – 363с.
1229891
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 21. – 1925. – 296с.
1229892
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 22. – 1925. – 364 с.
1229893
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 13. – 1926. – 380 с.
1229894
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л, 1927. – 976с.
1229895
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Ленинград : Госиздат
Т. 19. – 1927. – 268с.
1229896
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград : Госиздат
Т. 8. – 1928. – 411 с.
1229897
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л, 1929. – 1046с.
1229898
  Островский А.Н. Сочинения / А.Н. Островский. – Москва-Ленинград, 1934. – 363с.
1229899
  Мюссе-де А. Сочинения / А. Мюссе-де. – М.-Л., 1934. – 615с.
1229900
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Ленинград, 1935. – 976с.
1229901
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л, 1936. – 976с.
1229902
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – М-Л
3. – 1937. – 711с.
1229903
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л, 1938. – 1001с.
1229904
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Краснодар, 1947. – 133с.
1229905
  Островский Н. Сочинения / Н. Островский. – М., 1947. – 426с.
1229906
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – М., 1949. – 460с.
1229907
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – М, 1949. – 952с.
1229908
  Савчук А.Я. Сочинения / А.Я. Савчук. – Свердловск, 1949. – 336с.
1229909
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М., 1950. – 464с.
1229910
  Михайлов М.Л. Сочинения / М.Л. Михайлов. – Чита
1. – 1950. – 308с.
1229911
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – М-Л, 1951. – 636с.
1229912
  Михайлов М.Л. Сочинения / М.Л. Михайлов. – Чита
2. – 1951. – 248с.
1229913
  Мосолов В.П. Сочинения / В.П. Мосолов. – М
1. – 1952. – 500с.
1229914
  Островский Н. Сочинения / Н. Островский. – М.
1. – 1952. – 320с.
1229915
  Плеханов Г.В. Сочинения / Г.В. Плеханов. – Москва-Петроград
1. – 1952. – 364 с.
1229916
  Островский Н. Сочинения / Н. Островский. – М.
2. – 1952. – 375с.
1229917
  Ожешко Э. Сочинения : В 5 т. / Э. Ожешко. – Москва : Гослитиздат
Т. 1 : Марта. Меир Езофович. – 1953. – 539с.
1229918
  Островский Н. Сочинения / Н. Островский. – М.
1. – 1953. – 320с.
1229919
  Островский Н. Сочинения / Н. Островский. – М.
2. – 1953. – 368с.
1229920
  Мосолов В.П. Сочинения / В.П. Мосолов. – М
2. – 1953. – 488с.
1229921
  Мосолов В.П. Сочинения / В.П. Мосолов. – М
3. – 1953. – 536с.
1229922
  Островский Н.А. Сочинения / Н.А. Островский. – Киев, 1954. – 644с.
1229923
  Михалков С.В. Сочинения / С.В. Михалков. – М.
1. – 1954. – 328с.
1229924
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – Л
1. – 1954. – 640с.
1229925
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – М
1. – 1954. – 512с.
1229926
  Пушкин А.С. Сочинения / А.С. Пушкин. – М
2. – 1954. – 504с.
1229927
  Михалков С.В. Сочинения / С.В. Михалков. – М.
2. – 1954. – 311с.
1229928
  Ожешко Э. Сочинения : в 5 т. / Э. Ожешко. – Москва
Т. 2. – 1954. – 508с.
1229929
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
2. – 1954. – 400с.
1229930
  Некрасов Н.А. Сочинения / Н.А. Некрасов. – М.
3. – 1954. – 472с.
1229931
  Ожешко Э. Сочинения : в 5 т. / Э. Ожешко. – Москва
Т. 3. – 1954. – 536с.
1229932
  Пушкин А.С. Сочинения : в 3 т. / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1954. – 622 с.
1229933
  Ожешко Э. Сочинения : в 5 т. / Э. Ожешко. – Москва
Т. 4. – 1954. – 504с.
1229934
  Мосолов В.П. Сочинения / В.П. Мосолов. – М
4. – 1954. – 568с.
1229935
  Ожешко Э. Сочинения : в 5 т. / Э. Ожешко. – Москва
Т. 5. – 1954. – 529с.
1229936
  Полежаев А.И. Сочинения / А.И. Полежаев. – М., 1955. – 471с.
1229937
  Райнис Я. Сочинения / Я. Райнис. – Рига : Гослитиздат
1. – 1955. – 598 с.
1229938
  Райнис Я. Сочинения / Я. Райнис. – Рига : Гослитиздат
2. – 1955. – 778 с.
1229939
  Мосолов В.П. Сочинения / В.П. Мосолов. – М
5. – 1955. – 767с.
1229940
  Нарежный В.Т. Сочинения : в 2 т. / В.Т. Нарежный ; [подг. текстов и прим. А.М. Жигулева]. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1956. – 616 с.
1229941
  Михайлов М.Л. Сочинения / М.Л. Михайлов. – М.
1. – 1958. – 638с.
1229942
  Михайлов М.Л. Сочинения / М.Л. Михайлов. – М.
2. – 1958. – 567с.
1229943
  Михайлов М.Л. Сочинения / М.Л. Михайлов. – М.
3. – 1958. – 752с.
1229944
  Раевский В.Ф. Сочинения / В.Ф. Раевский. – Ульяновск, 1961. – 292с.
1229945
  Прус Б. Сочинения : в 7 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Государственное издательство художественной литературы
Т.1 : Повести и рассказы. – 1961. – 614 с.
1229946
  Прус Б. Сочинения : в 7 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Художественная литература
Т.2 : Повести и рассказы. – 1962. – 671 с.
1229947
  Прус Б. Сочинения : в 7 т. ; пер. с пол. / Болеслав Прус. – Москва : Художественная литература
Т.3; ч.1 : Кукла. – 1962. – 495 с.
1229948
  Прус Б. Сочинения : в 7-ми томах / Б. Прус. – Москва : Художественная литература
Т. 4. – 1962. – 471 с.
1229949
  Сент-Экзюпери Сочинения / Сент-Экзюпери. – Москва, 1964. – 695с.
1229950
  Налбандян М.Л. Сочинения / М.Л. Налбандян. – Ереван : Изд. АН Арм ССР
1. – 1968. – 492 с.
1229951
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 5 : Лейли и Меджнун. – 1968. – 207 с.
1229952
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 6 : Семь планет. – 1968. – 332 с.
1229953
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 7 : Стена Искандара. – 1968. – 415 с.
1229954
  Налбандян М.Л. Сочинения / М.Л. Налбандян; перевод. – Ереван : Изд. АН Арм ССР
2. – 1970. – 474 с.
1229955
  Навои Алишер Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 8 : Язык птиц. – 1970. – 344 с.
1229956
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 9 : Собрание избранных. Жизнеописание Сайида Хасана Ардашера. Жизнеописание Пахлавана Мухаммада. – 1970. – 221 с.
1229957
  Навои А. Сочинения : в 10 т. ; [пер. з узб.] / Алишер Навои ; АН УзССР. – Ташкент : ФАН
Т. 10 : Возлюбленный сердец. Суждение о двух языках. – 1970. – 198 с.
1229958
  Помяловский Н.Г. Сочинения / Н.Г. Помяловский. – Л., 1980. – 632с.
1229959
  Нуршаихов А. Сочинения : 2-х т. / А. Нуршаихов; пер. с каз. – Алма-Ата : Жазушы
2. – 1982. – 411 с.
1229960
  Нарежный В.Т. Сочинения = в 2-х томах : В.Т. Нарежный / В.Т. Нарежный. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Российский Жилблаз, или Похождения князя Гаврилы Симоновича Чистякова. – 1983. – 623 с. : ил.
1229961
  Крылов И.А. Сочинения : в 2-х томах / И.А. Крылов. – Москва
Т. 1. – 1984. – 464с.
1229962
  Рылеев К.Ф. Сочинения / К.Ф. Рылеев. – Л., 1987. – 412с.
1229963
  Островский А.Н. Сочинения : в 3 т. / А.Н. Островский ; [сост., вст. ст. В.Я. Лакшина]. – Москва : Художественная литература
Т. 1 : Пьесы (1850-1861). – 1987. – 525 с.
1229964
  Островский А.Н. Сочинения : в 3 т. / А.Н. Островский ; [сост., вст. ст. В.Я. Лакшина]. – Москва : Художественная литература
Т. 2 : Пьесы (1862-1874). – 1987. – 495 с.
1229965
  Островский А.Н. Сочинения : в 3 т. / А.Н. Островский ; [сост., вст. ст. В.Я. Лакшина]. – Москва : Художественная литература
Т. 3 : Пьесы (1873-1883). – 1987. – 525 с.
1229966
  Рылеев К.Ф. Сочинения / К.Ф. Рылеев. – М., 1988. – 352с.
1229967
  Салиас Е.А. Сочинения : Историческая проза / Е.А. Салиас. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1991. – 541с.
1229968
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 1. – 1991. – 508с.
1229969
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 2. – 1991. – 508с.
1229970
  Салиас Е.А. Сочинения : На Москве (Из времени чумы 1771г.) : Исторический роман в 4-х частях / Е.А. Салиас. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1991. – 604с.
1229971
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 1. – 1992. – 508с.
1229972
  Мордовцев Д.Л. Сочинения : В 2-х т. / Д.Л. Мордовцев. – Москва
Т. 2. – 1992. – 508с.
1229973
  Сенковский О.И. Сочинения барона Брамбеуса / О.И. Сенковский; сост. В. Кошелева, А.Е. Новикова. – Москва : Советская Россия, 1989. – 490 с. – ISBN 5-268-00084-5
1229974
  Некрасов Н.А. Сочинения в 2-х томах : Стихотворения 1845-1877 / Н.А. Некрасов. – Москва : Художественная литература. – (Библиотечная серия)
Т. 1. – 1976. – 496с.
1229975
  Некрасов Н.А. Сочинения в 2-х томах : Поэмы 1855-1877 / Н.А. Некрасов. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1976. – 384с.
1229976
  Островский Н.А. Сочинения в 3-х томах / Н.А. Островский. – Москва : Правда
Т. 1. – 1969. – 447с.
1229977
  Островский Н.А. Сочинения в 3-х томах / Н.А. Островский. – Москва : Правда
Т. 2. – 1969. – 320с.
1229978
  Островский Н.А. Сочинения в 3-х томах / Н.А. Островский. – Москва : Правда
Т. 3. – 1969. – 480с.
1229979
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Стихотворения 1814-1836гг. Сказки / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1971. – 471с.
1229980
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Поэмы. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1971. – 454с.
1229981
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Евгений Онегин. Романы и повести. Путешествие в Арзрум / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 3. – 1971. – 605с.
1229982
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Стихотворения; Сказки; Руслан и Людмила: Поэма / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 1. – 1985. – 735 с.
1229983
  Пушкин А.С. Сочинения в 3-х томах : Поэмы. Евгений Онегин. Драматические произведения / А.С. Пушкин. – Москва : Художественная литература
Т. 2. – 1986. – 527с.
1229984
  Мичурин И.В. Сочинения в 4-х т. / И.В. Мичурин. – 2-е изд., доп. – Москва : Сельхозиздат
Т. 1. – 1948. – 716с.
1229985
  Мичурин И.В. Сочинения в 4-х т. / И.В. Мичурин. – 2-е изд., доп. – Москва : Сельхозиздат
Т. 2. – 1948. – 620с.
1229986
  Мичурин И.В. Сочинения в 4-х т. / И.В. Мичурин. – 2-е изд., доп. – Москва : Сельхозиздат
Т. 3. – 1948. – 671с.
1229987
  Мичурин И.В. Сочинения в 4-х т. / И.В. Мичурин. – 2-е изд., доп. – Москва : Сельхозиздат
Т. 4. – 1948. – 804с.
1229988
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – М.
2. – 1949. – 492с.
1229989
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – Москва
1. – 1950. – 468с.
1229990
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – М.
3. – 1950. – 376с.
1229991
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – М.
4. – 1950. – 500с.
1229992
  Новиков-Прибой Сочинения в 5 томах / Новиков-Прибой. – М.
5. – 1950. – 344с.
1229993
  Пушкин А.С. Сочинения в письмах / А.С. Пушкин. – Спб. – 544с.
1229994
  Никольский В.А. Сочинения в средней школе. / В.А. Никольский. – М, 1950. – 216с.
1229995
  Никольский В.А. Сочинения в средней школе. / В.А. Никольский. – Минск, 1951. – 216с.
1229996
  Никольский В.А. Сочинения в средней школе. / В.А. Никольский. – 3-е изд. – М, 1955. – 224 с.
1229997
  Морозова Л.Е. Сочинения Зиновия Отенского / Л.Е. Морозова. – М., 1990. – 319с.
1229998
  Пушкин А.С. Сочинения и письма / А.С. Пушкин. – СПб. – 427с.
1229999
  Муравьев А.Н. Сочинения и письма / А.Н. Муравьев. – Иркутск, 1986. – 439с.
1230000
  Максим Грек Сочинения преподобного Максима Грека, изданные при Казанской духовной Академии / Максим Грек. – Изд. 2-е. – Казань
1. – 1894. – 435с.
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,