Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1228001
  Соколов Б. "Провокація" Навального // День : щоденна українська газета. – Київ, 2017. – 28 березня (№ 53)


  Неважливо, за що або проти чого виступили демонстранти, важливо, що виросло покоління, яке вимагає змін.
1228002
   "Прогноз-2013" // Київський університет. – Київ, 2013. – Вересень (№ 14/15). – С. 4


  На факультеті кібернетики відбулися чергові змагання із розробки прогнозів розвитку одного із секторів економіки України. Учаників змагань привітали: декан факультету А.В. Анісімов та організатор змагань - Л.Ф. Гуляницький.
1228003
  Колотило О. Провокація вчинення корупційного злочину: актуальні аспекти та судова практика // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне офіційне видання / Генеральна прокуратура України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Л. Сарган. – Київ, 2017. – № 10. – С. 22-27
1228004
  Зубрицька М.В. Провокація злочину у правових позиціях Європейського суду з прав людини та у національній судовій системі // Альманах права : науково-практичний юридичний журнал / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Малишева Н.Р., Шемшученко Ю.С., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – Вип. 11 : Роль правової доктрини у забезпеченні прав людини. – С. 334-339. – ISSN 2524-017X
1228005
  Хайдер Т. Провокація та експеримент у творчості Едварда Редлінського // Київські полоністичні студії : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа україністики. – Київ, 2012. – Т. 19. – С. 383-389. – ISBN 978-966-3888-379-3
1228006
  Баганець О. Провокування підкупу: справи про які мовчать // Юридичний вісник України : все про закони - в одній газеті: загальнонаціональна правова газета. – Київ, 2018. – 2-8 лютого (№ 5). – С. 6-7. – ISSN 1992-9277
1228007
  Черепанов А.И. Проволочники Западной Сибири /определитель/ / А.И. Черепанов. – Москва, 1965. – 196с.
1228008
  Жданкнин Ф.А. Проволочники на орошаемых землях Молдавии и меры борьбы с ними на овощных культурах : Автореф... канд. биол.наук: 03.00.09 / Жданкнин Ф. А.; МСХ УССР, Укр. с. х. акад. – Киев, 1974. – 22л.
1228009
  Заневский Ю.В. Проволочные детекторы элементарных частиц / Ю.В. Заневский. – М, 1978. – 168с.
1228010
  Левицкий М.Я. Проволочные потенциометры / М.Я. Левицкий. – М, 1961. – 116с.
1228011
  Туричин А.М. Проволочные преобразователи и их техническое применение. / А.М. Туричин, П.В. Новицкий. – М.-Л., 1957. – 171с.
1228012
  Півненко В. Провопохоронна система України: визначення і функціонування // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання. – Київ, 2003. – № 2. – С.39-46
1228013
   Провотар Олександр Іванович // Професори Київського університету : біогр. довідник : [уміщує 1710 ст., присвяч. унів. професорам] / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: С.Ю. Алтухова, К.В. Бойко, І.В. Ващенко та ін. ; ред. рада: Л.В. Губерський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – С. 395. – ISBN 978-966-439-754-1
1228014
  Кобзар В.Ф. Провулок Гвардійський / В.Ф. Кобзар. – Сімферополь, 1980. – 168с.
1228015
   ПроГазон // Ландшафт і архітектура. – Київ, 2021. – № 4. – С. 13 : фото
1228016
  Водянніков О. Прогалина в праві як предмет конституційної скарги // Право України : юридичний журнал / Видавничий Дім "Ін Юре" ; голов. ред. О. Святоцький. – Київ, 2018. – № 12. – С. 128-147. – ISSN 1026-9932
1228017
  Майданюк А.М. Прогалини в законодавстві та шляхи їх усунення на сучасному етапі розвитку права // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ;Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2012. – № 3, ч.1. – С. 45-50
1228018
  Коваленко Т.О. Прогалини в земельному праві України: поняття та сутність // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 54-59. – (Юридичні науки ; вип. 85). – ISSN 1728-3817


  Досліджено сучасний стан та причини виникнення прогалин правового регулювання земельних відносин як одного з видів юридичних дефектів в земельному праві України, що суттєво знижує ефективність земельно-правового впливу. Виявлено специфічні ознаки та ...
1228019
  Запасна І.С. Прогалини в кримінальному законодавстві щодо відповідальності за незаконний обіг основних складових частин та компонентів вогнепальної зброї // Діяльність підрозділів карного розшуку щодо протидії злочинному обігу вогнепальної зброї в Україні у сучасних умовах : матеріали постійно діючого метод. семінару (м. Миколаїв, 3-4 черв. 2016 р.) / Луган. держ. ун-т внутр. справ ім. Е.О. Дідоренка, Департамент карного розшуку Нац. поліції України ; [упоряд. Б.І. Бараненко]. – Суми : РВВ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2016. – С. 23-29. – ISBN 978-617-616-070-0
1228020
  Тарануха В. Прогалини в праві: поняття, сутність, способи їх усунення та подолання // Юридична Україна : правовий часопис / Київський регіональний центр Ак. правових наук України; СП "Юрінком Інтер". – Київ, 2009. – № 2 (74). – С. 15-19.
1228021
  Цуркану С. Прогалини в правовому регулюванні договору про утримання від вчинення конкурентних дій // Зобов"язальні відносини в аспекті рекодифікації Цивільного кодексу України: перспективи правового регулювання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ 22 листопада 2021 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького, Відділ проблем цивіл., труд. та підприємн. права ; [за заг. ред. О.В. Скрипнюка та ін.]. – Київ : Інтерсервіс, 2022. – С. 51-55. – ISBN 978-966-999-248-2
1228022
  Несімов О. Прогалини в практиці // Вісник Національної асоціації адвокатів України / Національна асоціація адвокатів України. – Київ, 2018. – № 6 (44), червень. – С. 40-43
1228023
  Гусєв Є.В. Прогалини в регулюванні правовідносин з міжнародним елементом в ЦПК УРСР та шляхи їх усунення // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1991. – С. 88-93. – (Суспільно-політичні науки ; Вип. 1)


  Аналізуються основні доктринальні концепції про предмет міжнародного цивільного процесуального права та його місце в національній правовій системі. Обґрунтовується наявність прогалин у правовому регулюванні цивільного обороту із зарубіжними країнами на ...
1228024
  Івашін Є.В. Прогалини законодавства про банкрутство, що дають зацікавленим особам можливість вчиняти протиправні дії // Вісник господарського судочинства / Вищий господарський суд України. – Київ, 2010. – № 4. – С. 160-163
1228025
  Курило Т.В. Прогалини законодавства України щодо захисту авторського права в інтернеті / Т.В. Курило, Н.В. Вербова // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2008. – С. 119-124. – (Юридична ; Вип. 1)
1228026
  Туз Н.Д. Прогалини законодавчої бази як чинник неефективної діяльності патрульної поліції України // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2018. – С. 189-198. – (Серія юридична ; вип. 1). – ISSN 2311-8040
1228027
  Нелін О.І. Прогалини законодавчої регламентації визначення мети і завдання нотаріату України // Юридична Україна : щомісячний науковий журнал / Київ. регіон. центр Нац. акад. правових наук України ; Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. акад. Ф.Г. Бурчака Нац. акад. правових наук ; ТОВ "Юрінком Інтер" ; редкол. : О.Д. Крупчан, В.В. Коваленко, В.С. Ковальський [та ін.]. – Київ, 2017. – № 5/6 (173/174). – С. 111-115. – ISSN 2308-9636
1228028
  Дудар В. Прогалини і протиріччя у міжнародному праві стосовно утримання і розповсюдження ядерної зброї // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 73, ч. 2. – С. 51-53.
1228029
  Регнер Г. Прогалини інституту юридичної відповідальності в земельному законодавстві за незаконну діяльність на землях водного фонду // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – С. 335-337. – ISBN 978-617-7069-14-9
1228030
  Березюк В.П. Прогалини навчального процесу з тактики прикордоної служби // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Бориса Грінченка ; Благодійний фонд ім. Антона Макаренка. – Київ, 2014. – Вип. 2. – С. 36-40. – ISSN 2078-1687
1228031
  Желіховський В. Прогалини правового регулювання електронної комерції в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – С. 270-272. – ISBN 978-617-7069-28-6
1228032
  Когут Н.Д. Прогалини та аномалії в праві інтелектуальної власності // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2015. – № 1. – C. 208-212. – ISSN 2219-5521
1228033
  Шруб І. Прогалини у законодавчому регулюванні адміністративного судочинства // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2008. – № 6. – С. 57-62. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 0132-1331
1228034
  Гоменюк А. Прогалини у праві: спроби їх усунення та подолання // Актуальні питання державотворення в Україні : зб. наук. праць міжнар. наук.-практ. конф. (24-25 квіт. 2008 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т. – Київ : Обрії, 2008. – Ч. 1 : (теорія та історія держави та права ; конституційне право ; адміністративне право ; фінансове право) / [редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – С. 12-13
1228035
  Голосніченко І. Прогалини у правовому регулюванні порушення провадження в справі про адміністративне правопорушення // Право України : юридичний журнал / М-во юстиції України, Конституційний Суд України, Верховний Суд України [та ін.]. – Київ, 2003. – № 7. – С.73-77. – ISSN 0132-1331
1228036
  Берченко С. Прогалини чинного Закону України "Про державну службу" та новації законопроекту "Про державну службу" щодо трудової діяльності // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (21 квіт. 2011 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: І.С. Гриценко та ін.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 212-213
1228037
   Прогама спецкурсу "Історико-філософський аспект "філософських зошитів". – К, 1972. – 6с.
1228038
   Прогама школи основ марксизму - леінізму. – К, 1975. – 96с.
1228039
   Прогаммы курдских политических партий // Специальный бюллетень / Акад. наук СССР ; Ин-т востоковедения. – Москва, 1988. – № 3 (254). – С. 102-212
1228040
  Щур Едуард Прогаяв рік - відстав на п"ять! // Науковий світ : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 2009. – № 6 (131). – С. 29
1228041
   Прогблемы региональной геологии Прибалтики и Белоруссии. – Рига, 1973. – 338с.
1228042
  Гриценко В.П. ПроГео-Європейська асоціація з охорони геологічної спадщини / В.П. Гриценко, Н.П. Герасименко, А.А. Іщенко // Геологічний журнал. – Київ, 2002. – № 1. – С. 139-142 : рис. – Бібліогр.: 6 назв
1228043
  Зыгмунт М. Прогестерон - новый взгляд на давно известное лекарство / М. Зыгмунт, Я. Сапа // Репродуктивная ендокринологія : науково-практичний медичний журнал / МОЗ України ; ДУ "ІПАГ НАМН України" ; редкол.: Авраменко Т.В., Бенюк В.О., Березенко В.С. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (33). – С. 17-25. – ISSN 2309-4117
1228044
  Павличко Д. Проглас Константина Філософа // Warszawskie zeszyty ukrainoznawscze : spotkania polsko-ukrainskie : Studia Ucrainica / Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego ; Polskie Towarzystwo Ukrainoznawcze ; Towarzystwo Naukowe im. Szewczenki ; pod red. S. Kozaka. – Warszawa : Tyrsa, 2001. – 11-12. – С. 30-38. – ISBN 83-903449-6-3


  “Проглас“ - перший слов"янський письмовий поетичний твір, приписуваний святому Кирилу, одному з творців слов"янської азбуки. Він був створений у Великій Моравії в IX столітті.
1228045
  Кроум Р.Л. Проглатывание инородных тел // Екстрена медицина: від науки до практики : міжнародний науково-практичний журнал / ДЗ "Укр. науково-практичний центр екстреної мед. допомоги та медицини катастроф МОЗ України" ; Нац. мед. акад. післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика ; ТОВ "Професійні видання Східна Європа" ; голов. ред. Юрченко В.Д. – Київ, 2016. – № 4 (20). – С. 64-68. – ISSN 2312-7104
1228046
  Финогина Татьяна Степановна Прогматические особенности сослагательного наклонения в современном английском языке : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.047 / Финогина Татьяна Степановна; Мин-во образования Украины, КУ им. Т. Шевченко. – К., 1992. – 147л. – Бібліогр.:л.143-147
1228047
  Чехет Т.Е. Прогматичні особливості різнорівневих одиниць з пасивним значенням в сучасній англійській мові. : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.04 / Чехет Т.Е.; МНО України. КУ. ім. Т.Шевченка. – К., 1992. – 16л.
1228048
  Катаєв С.Л. Прогногностичний потенціал соціосистемологічної концепції Ю. Романенка // Збірка матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні проблеми соціальної прогностики" : (м. Дніпро, 19 квіт. 2019 р.) / "Актуальні проблеми соціальної прогностики", всеукр. наук.-практ. конф. – Дніпро : Формат А+, 2019. – С. 15-16. – ISBN 978-966-97734-7-0
1228049
  Романчук П.Р. Прогноз 22-26 циклов солнечной активности / П.Р. Романчук, Т.И. Редюк. – К., 1974. – 5с.
1228050
  Улицький О.А. Прогноз активізації деформацій гірничного масиву над старими гірничими роботами при затопленні шахт : Автореф... канд. техн.наук: 05.15.11 / Улицький О.А.; НАН України. Мін-во вугільн. промисловості та інш. – Донецьк, 2000. – 20л.
1228051
  Чорная О.Е. Прогноз безработицы в США на основе системной динамической связи с финансовым сектором // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський, національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – С. 18-26. – (Серія "Економічні науки" ; № 4 (253)). – ISSN 1729-360Х
1228052
   Прогноз биологического режима Каховского водохранилища и низовьев Днепра. – К, 1953. – 191с.
1228053
  Драховская М. Прогноз в защите растений / М. Драховская. – Москва, 1962. – 352 с.
1228054
   Прогноз в защите растений от вредителей и болезней. – Рига, 1964. – 272с.
1228055
   Прогноз в речевой деятельности. – М, 1974. – 239с.
1228056
  Григорьев В.В. Прогноз в управлении. / В.В. Григорьев. – Москва, 1985. – 64с.
1228057
  Рожко М.Д. Прогноз вертикальних зрушень земної поверхні при збільшенні глибини розробки вугільних пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Рожко М.Д. ; Держ. вищий навч. закл. "Донецький нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1228058
  Богданова Е.Л. Прогноз весеннего притока воды к Волховской гидроэлектростнации : Автореф... канд. техн.наук: / Богданова Е. Л.; .Центр. ин-т прогнозов. – М., 1955. – 10л.
1228059
  Шатунова М.В. Прогноз видимости 16-18 февраля 2014 г. в районе проведения Олимпийских игр в Сочи с помощью модели COSMO-Ru1 / М.В. Шатунова, Г.С. Ривин, И.А. Розинкина // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 8. – С. 45-55 : рис., табл. – Библиогр.: 13 назв. – ISSN 0130-2906
1228060
  Панин Б.Д. Прогноз влажности, облачности и осадков: Консп. лекц. / Б.Д. Панин, Р.П. Репинская. – Л., 1982. – 47с.
1228061
  Балуч М.И. Прогноз влияния глубины залегания горных пород на их фильтрационные свойства (на примере Индского (Пакистан), и Днепровско-Донецкого (Украина) артезианских бассейнов. : Дис... канд. геолог.наук: 04.00.06 / Балуч М.И.; КУ им.Т.Шевченко. – К., 1997. – 225л. – Бібліогр.:л.151-174
1228062
  Лиманцева О.А. Прогноз влияния кислотного дренажа на изменение гидрогеохимической обстановки в районах сульфидсодержащих месторождений / О.А. Лиманцева, Б.Н. Рыженко, Е.В. Черкасова // Геохимия / Российская академия наук. – Москва, 2015. – № 10. – С. 945-960 : рис., табл. – Библиогр.: с. 960. – ISSN 0016-7525
1228063
   Прогноз влияния осушения на режим грунтовых вод Нечерноземной зоны запада европейской части СССР. – Москва, 1983. – 112 с.
1228064
  Фиалко А.И. Прогноз влияния пруда-накопителя шахтных вод на изменение химического состава подземных и поверхностных вод / А.И. Фиалко, Н.И. Шайдюк, Л.В. Дубицкая // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1990. – С. 84-89. – (Геология ; № 9)
1228065
   Прогноз влияния равнинных водохранилищ на подпор, ресурсы и запасы подземных вод. – М, 1984. – 157с.
1228066
  Купріков І.В. Прогноз водності правобережних притоків Прип"яті (на території України) на найближчу перспективу в умовах кліматичних змін) // Фізична географія та геоморфологія : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Київ. нац ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. Н.П. Герасименко ; редкол.: Шищенко П.Г., Адаменко О.М., Бортник С.Ю. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 4 (92). – С. 56-61. – ISSN 0868-6939
1228067
  Купріков І. Прогноз водності річок басейну Верхньої Тиси на найближчу і середню перспективу в умовах кліматичних змін / І. Купріков, С. Сніжко // Українська географія: сучасні виклики : [зб. наук. праць у 3 т.] / Укр. геогр. товариство ; [редкол.: Я.Б. Олійник (відп. ред.), Г.В. Балабанов, С.Ю. Бортник та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2016. – Т. 3. – С. 86-88. – ISBN 978-617-7069-38-5
1228068
  Бабушкин В.Д. и др. Прогноз водопритоков в горные выработки и водозаборы подземных вод в трещиноватых и закарстованных породах / В.Д. Бабушкин. – Москва, 1972. – 196 с.
1228069
  Аксьом Н.М. Прогноз впливу атмосферних опадів на стійкість схилів з використанням ГІС- технологій : Дис. ... канд. геологічних наук. Спец. 04.00.05 - геоінформатика / Аксьом Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 202л. – Бібліогр.: л.189-202
1228070
  Балуч Мухамад Ібрагім Прогноз впливу глубини залягання гірських порід на фільтраційні властивості : Автореф... канд. геолог.наук: 04.00.06. / Балуч Мухамад Ібрагім; Ку ім. Т.Шевченка. – К., 1997. – 25л.
1228071
  Волошин І. Прогноз впливу кредитного ризику на ліквідність і процентні надходження банку : банки України // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 26-29 : Табл., рис. – Бібліогр.: 14 назв
1228072
  Ляпіна К. Прогноз впливу норм Податкового кодексу України на розвиток малого підприємництва / К. Ляпіна, Д. Ляпін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 29-31. – (Економіка ; Вип. 124/125). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджено окремі аспекти функціонування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб"єктів малого підприємництва в реаліях набуття чинності Податкового кодексу України. Ключові слова: державне регулювання підприємництва, ...
1228073
  Донцова Д.А. Прогноз гадостей на завтра : Роман / Д.А. Донцова. – Москва : Эксмо-Пресс, 2001. – 416 с. – (Иронический детектив). – ISBN 5-04-008234-7
1228074
  Савусін М.П. Прогноз географічної ситуації в Україні на базі системних параметрів. На допомогу керівникам географічних секцій Малої академії наук України / М.П. Савусін, С.М. Пеняєв, О.В. Радченко // Географія та економіка в сучасній школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2013. – № 9 (139). – С. 34-36. – Бібліогр.: 4 назв
1228075
   Прогноз гидрометеорологических условий Колхидской низменности после осушения. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1983. – 247с.
1228076
  Дружинин И.П. Прогноз гидрометеорологических элементов (с годовой заблаговременностью) / И.П. Дружинин, Н.В. Хамьянова, Ю.А. Лобановская. – Новосибирск : Наука, 1977. – 165с.
1228077
  Омельчук А.Ю. Прогноз гідрогеологічних процесів методами математичного моделювання (на прикладі Західного Донбасу) // Тези доповідей III Міжнародного форуму студентів, аспірантів і молодих учених / Міжнародний форум студентів, аспірантів і молодих учених. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2015. – С. 433-435
1228078
  Козінцева Л.М. Прогноз гідрографів весняної повені р. Прип"ять біля м. Мозир // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1962. – С. 83-88 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Геології та географії ; № 5, вип 2)
1228079
   Прогноз горючих сланцев европейской части СССР. – Таллин, 1974. – 71с.
1228080
  Глушкова Н.И. Прогноз града : Автореф... канд. физ.-мат.наук: / Глушкова Н.И.; Кабард.-Балкар. гос. ун-т. – Нальчик, 1966. – 16л.
1228081
  Сулаквелидзе Г.К. Прогноз града, гроз и ливневых осадков / Г.К. Сулаквелидзе. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1970. – 188с.
1228082
  Беленцова В.А. Прогноз гроз в условиях Северного Кавказа : Автореф... канд. геогр.наук: 698 / Беленцова В.А.; Саратовский гос. ун-т. – Саратов, 1972. – 9л.
1228083
  Седлецкий В.М. Прогноз гроз, града и значительных фронтальных осадков : Автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.09 / Седлецкий В.М. ; МВ и ССО УССР , КГУ им.Тараса Шевченко. – Киев, 1974. – 22 с.
1228084
  Воздвиженский В.М. Прогноз двойных диаграмм состояния / В.М. Воздвиженский. – Москва : Металлургия, 1975. – 223 с.
1228085
  Лібанова Е.М. Прогноз демографічного розвитку України на період до 2050 року // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ, Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2007. – № 2. – С. 260-268.
1228086
   Прогноз Державного бюджету України на 2013-2014 роки (круглий стіл у Міністерстві фінансів України) // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 1 (194). – С. 3-17
1228087
  Большаков Д. Прогноз динамики ВВП США и Китая / Д. Большаков, Г. Козлов, В. Меньшиков // Мировая экономика и международные отношения / РАН, Институт мировой экономики и международных отношений. – Москва, 2011. – № 4. – С. 105-107. – ISSN 0131-2227
1228088
  Козінцева Л.М. Прогноз добового стоку дощових паводків у басейні р. Сірет / Л.М. Козінцева, В.І. Кулініч // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1975. – С. 38-44 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв. – (Географії ; Вип. 17)
1228089
  Бугайова М. Прогноз економічних наслідків прийняття нового Податкового кодексу України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 27-29
1228090
  Курносов К.М. Прогноз жизнеспособности новорожденных животных по последу. / К.М. Курносов. – М., 1976. – 32с.
1228091
   Прогноз життєздатності сосни звичайної і дуба звичайного у разі зміни клімату в рівнинній частині України / І.Ф. Букша, М.А. Бондарук, О.Г. Целіщев, Т.С. Пивовар, М.І. Букша, В.П. Пастернак // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 130. – С. 146-158. – ISSN 0459-1216
1228092
   Прогноз загальноекономічних показників країни за прибутками окремих галузей (за даними країн, що розвиваються) : новини зарубіжної науки / Ян Гуо, Вень Жоу Кью, Удомсак Вонг Чоті, Феі Ву // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2011. – № 7 (121). – С. 355-366 : Табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1993-6788
1228093
  Евграшкина Г.П. Прогноз загрязнения подземных вод на территории, прилегающей к хвостохранилищу северного горно-обогатительного комбината (Кривбасс) / Г.П. Евграшкина, Н.П. Шерстюк, И.А. Власова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2007. – № 6. – С. 36-39 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1726-5428
1228094
  Костаков В.Г. Прогноз занятости населения / В.Г. Костаков. – Москва, 1979. – 183с.
1228095
   Прогноз землетрясений. – Душанбе
№ 1. – 1982
1228096
   Прогноз землетрясений. – Душанбе
№ 2. – 1982
1228097
  Нестеренко Г.В. Прогноз золотого оруденения по россыпям / Г.В. Нестеренко. – Новосибирск, 1991. – 191с.
1228098
   Прогноз зон нефтегазонакопления и локальных объектов на Сибирской платформе : сборник научных трудов. – Ленинград : ВНИИГРИ, 1988. – 192с.
1228099
  Трапезникова Н.А. Прогноз и интерпретация динамики сейсмических волн : Линейно-неупругие тонкослоистые геологические среды / Н.А. Трапезникова. – Москва : Наука, 1985. – 112с. + схема
1228100
  Коноплянцев А.А. Прогноз и картирование режима грунтовых вод / А.А. Коноплянцев, С.М. Семенов. – Москва : Недра, 1974. – 214с.
1228101
  Исаев В.В. Прогноз и картографирование сорняков / В.В. Исаев. – М, 1990. – 192с.
1228102
  Хесин Б.Э. Прогноз и локализация скрытого оруденения в горных областях по геофизическим данным / Б.Э. Хесин. – Москва : Недра, 1976. – 205с.
1228103
  Пирожников П.Л. Прогноз и основные мероприятия по рыбохозяйственному освоению Сталинградского водохранилища / П.Л. Пирожников, 1954. – С. 230-267
1228104
   Прогноз и оценка нефтегазоносности недр на больших глубинах. – Ленинград : Недра, 1986. – 248с.
1228105
  Кирпаль Г.Р. Прогноз и поиски месторождений бокситов / Г.Р. Кирпаль. – Москва : Недра, 1980. – 271с.
1228106
   Прогноз и поиски месторождений горнорудного и мынерально-строительного сырья. – М, 1990. – 70с.
1228107
   Прогноз и поиски месторождений фосфатного и горнохимического сырья. – М, 1990. – 107с.
1228108
  Мороз В.К. Прогноз и профилактика фацидиоза и шютте сосны в питомниках и культурах Карельской АССР : Автореф... канд. биол.наук: / Мороз В.К.; Ленингр. лесотехн. акад. им. С.М.Кирова. – Л., 1965. – 17л.
1228109
  Дарман З.И. Прогноз и расчет весеннего половодья р.Днепра у Каховской ГЭС : Автореф... канд. техн.наук: / Дарман З.И.; М-во сел. хоз. СССР. Глав. упр. гидрометеорол. службы. Центр. ин-т прогнозов. – М., 1954. – 12л.
1228110
  Берлянд М.Е. Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы / М.Е. Берлянд. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1985. – 272 с. : ил. – Библиогр.: с. 247-266
1228111
  Минеев С.П. Прогноз и способы борьбы с газодинамическими явлениями на шахтах Украины : конспект лекций для обучения шахт. специалистов по курсу "Прогноз и способы борьбы с газодинамич. явлениями на шахтах Украины" / С.П. Минеев ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т геотехн. механики им. Н.С. Полякова. – Днепропетровск : Восточный издательский дом, 2016. – 258, [1] с. : ил., табл. – ISBN 978-966-317-281-4
1228112
   Прогноз изменений инженерно-геологических условий при строительстве. – М, 1990. – 117с.
1228113
  Втюрин Г.М. Прогноз изменений почвенного покрова при уменьшении стока р.Печоры / Г.М. Втюрин; Рощевский М.П. – Сыктывкар, 1981. – 38с. – (Научные доклады ; 65)
1228114
  Шилов Ю.С. Прогноз изменения гидрогеологических условий в ходе разработки месторождений газа Западной Сибири / Ю.С. Шилов. – М., 1976. – 52с.
1228115
   Прогноз изменения гидрогеологических условий под влиянием водохозяйственных мероприятий. – Москва : Недра, 1987. – 204с.
1228116
  Булатов Р.В. Прогноз изменения гидродинамических условий под влиянием крупного отбора подземных вод : Автореф... канд геол. минер.наук: / Булатов Р. В.; Аз. ин-т нефти и химии. – Баку, 1970. – 24л.
1228117
   Прогноз изменения природных условий Западной Сибири. – Москва, 1988. – 232с.
1228118
  Романика Л.И. Прогноз изменения режима подземных вод : (Подземные воды Приволжского артезианского бассейна в связи с гидротехническим строительством) / Л.И. Романика. – Москва : Госстройиздат, 1963. – 131с.
1228119
  Лебедев А.В. Прогноз изменения уровня грунтовых вод на орошаемых территориях / А.В. Лебедев. – Москва, 1957. – 176с.
1228120
  Кондиріна А .Г. Прогноз індексу людського розвитку в Україні до 2015 року // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 201-205
1228121
  Ян Ю. Прогноз качества воды в озере Наньси после возведения новой ветви Великого канала Пекин - Ханчжоу / Ю. Ян, Й. Гао // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2016. – № 12. – С. 83-91 : табл. – Библиогр: 18 назв. – ISSN 0130-2906
1228122
  Родзиллер И.Д. Прогноз качества воды водоемов - приемников сточных вод. / И.Д. Родзиллер. – М., 1984. – 263с.
1228123
   Прогноз качества поздемных вод в связи с их охраной от загрязнения. – Москва : Наука, 1978. – 207с.
1228124
  Донг Ван Ньи Прогноз качества руды и оценка его достоверности на южном участке Качарского месторождения : автореф... канд. геол.-минерал.наук: 04.133, 04.00.14 / Донг Ван Ньи ; МВ и ССО РСФСР, Ленингр. горный ин-т. – Ленинград, 1974. – 18 л.
1228125
   Прогноз климата Молдовы на начало ХХI века. – Кишинев, 1993. – 117с.
1228126
  Безродна І.М. Прогноз колекторських властивостей теригенних порід-колекторів за результатами акустичних досліджень в умовах змінного тиску (на прикладі Володимирської площі Волино-Поділля) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1128. – С. 21-25. – (Серія "Геологія - географія - екологія" ; вип. 41). – ISSN 0153-1826


  Вивчено закономірності зміни петроакустичних властивостей кембрійських теригенних порід Володимирської площі Волино-Поділля в залежності від прикладеного тиску. При аналізі результатів петрофізичних досліджень (швидкості повздовжніх хвиль, коефіцієнт ...
1228127
  Залізовський А. Прогноз космічної погоди з Антарктиди / підготувала Світлана Галата // Світ : всеукраїнська газета для науковців та освітян. – Київ, 2022. – Червень (№ 23/24)


  Про стан і перспективи геокосмічних досліджень України в Антарктиці під час засідання Президії НАН України розповів завідувач відділу радіофізики геокосмосу Радіоастрономічного інституту Андрій Залізовський.
1228128
  Петров В.С. Прогноз криогенных процессов при инженерно-геокриологических исследованиях / В.С. Петров. – Чита, 1989. – 101с.
1228129
  Кобзистий П.І. Прогноз літніх опадів на території України / П.І. Кобзистий, В.В. Ковальчук // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 96-104. – (Географія ; Вип. 41)


  Розглядається структура алгоритму методики прогнозу літніх опадів для території України у літній період року із завчасністю 2-3 дні на прикладі виходу південного циклону.
1228130
  Леви Л.З. Прогноз максимальных водопритоков в горные выработки вероятностно-статистическими методами / Л.З. Леви. – М., 1973. – 95с.
1228131
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных применимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1973. – 376с.
1228132
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных применимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1975. – 382с.
1228133
  Чернышев О.В. Прогноз максимальных прменимых частот / О.В. Чернышев, Т.Н. Васильева. – Москва, 1973. – 386с.
1228134
  Пишкало Н.И. Прогноз максимума 24-го цикла солнечной активности // Космічна наука і технологія : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук, Національне космічне агенство України. – Київ, 2010. – Т. 16, № 3. – С. 32-38. – ISSN 1561-8889
1228135
   Прогноз месторождений нефти и газа. – Москва : Недра, 1981. – 350с.
1228136
   Прогноз месторождений полезных ископаемых в осадочных формациях Украины. – Киев : Наукова думка, 1974. – 175с.
1228137
  Новская А.И. Прогноз месячных аномалий температуры воздуха в прибрежных районах Дальнего Востока. : Автореф... канд. географ.наук: / Новская А.И.; Дальневосточ. гос. ун-т. – Владивосток, 1968. – 21л. – Бібліогр.:с.20-21
1228138
  Лазарук О.В. Прогноз метастазів протокового раку грудної залози за патоморфологічними характеристиками пухлини та перитуморозних тканин : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.03.02 / Лазарук Олександр Володимирович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 25 назв
1228139
  Полетаєва Л.М. Прогноз метеорологічних умов забруднення повітряного басейну Києва // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2016. – С. 53-57. – (Серія "Екологія" ; вип. 14). – ISSN 1992-4250
1228140
  Тер-Мартиросян Прогноз механических процессов в массивах многофазных грунтов / Тер-Мартиросян. – Москва : Недра, 1986. – 292с.
1228141
  Топилин А. Прогноз миграции населения Росстата и национальные интересы России // Международная экономика : Научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2006. – № 3. – С. 72-82
1228142
  Ромась М.І. Прогноз мінералізації води у водних об"єктах Південно-Українського енергокоплексу при пуску Ташлицької ГАЕС / М.І. Ромась, О.В. Дезірон, О.В. Чунарьов // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2005. – Т. 8. – С. 17-24.
1228143
  Крючков И.А. Прогноз мощности некоторых рабочих пластов угля свиты С.5 2 Должанско-Садкинской синклинали Донбасса методом палеогеографического анализа. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.127 / Крючков И.А.; Новочеркасский политехн. ин-тут. – Новочеркасск, 1970. – 23л.
1228144
  Баталин А.Г. Прогноз на послезавтра : очерки об иркут. науке / А.Г. Баталин. – Иркутстк : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1990. – 127, [1] с. : ил.
1228145
   Прогноз наводнений в Санкт-Петербурге и восточной части Финского залива в условиях работы комплекса защитных сооружений / К.А. Клеванный, А.М. Колесов, Мостаманди, М.-С.В // Метеорология и гидрология : научно-технический журнал. – Москва, 2015. – № 2. – С. 61-70 : рис., табл. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 0130-2906
1228146
   Прогноз наименьших применимых частот для лет низкой и средней солнечной активности. – Москва, 1966. – 108с.
1228147
   Прогноз наименьших применимых частот при различной солнечной активности. – Москва, 1961. – 346с.
1228148
   Прогноз наименьших применных частот для лет высокой солнечной активности. – Москва, 1968. – 114с.
1228149
  Шевчук П.Є. Прогноз народжуваності для України: орієнтири демографічної політики // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 4. – С. 140-149 : рис. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 1605-7988
1228150
   Прогноз науково-технологічного та інноваційного розвитку України (попередній варіант). – Київ : Фенікс, 2006. – 160с. – ISBN 966-651-307-2
1228151
  Кохан Оксана Прогноз нафтогазоперспективних об"єктів у відкладах середнього майкопу Північно-кримського регіону // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2018. – № 1/2 (174/175). – С. 89-91. – Бібліогр.: с. 91. – ISSN 0869-0774
1228152
  Ранькова Э.Я. Прогноз некоторых элементов метеорологического режима на основе вероятностной логики. : Автореф... Канд.физ-мат.наук: / Ранькова Э.Я.; Ташк.гос.ун-т. – Ташкент, 1968. – 12л.
1228153
  Родкин Михаил Прогноз непредсказуемых катастроф : наука // Вокруг света : украинское издание. Ежемесячный научно-популярный журнал / ООО "Издательство "Вокруг света". – Киев, 2008. – № 6. – С. 64-73 : Фото, карта
1228154
   Прогноз нефтегазоносности и направлений геологоразведочных работ на основе геолого-геофизических методов. – М, 1990. – 174с.
1228155
   Прогноз нефтегазоносности и направления поисков нефтяных месторождений в Припятском прогибе. – Минск, 1976. – 213с.
1228156
   Прогноз нефтегазоносности структурно-формационных комплексов палеозоя Прикаспийской впадины. – Москва, 1989. – 144 с.
1228157
   Прогноз нефтегазоносности структурно-формационных копмплексов подсолевого палеозоя Прикаспийской впадины. – М, 1989. – 144с.
1228158
   Прогноз нефтегазоносности Тимано-Печорской провинции. – Сыктывкар, 1981. – 48с.
1228159
  Лопатин Н.В. Прогноз нефтегазоностности глубоко залегающих палеозойских отложений Волгоградского Поволжья. : Автореф... Канд.геол-минерал.наук: 136 / Лопатин Н.В.; Моск.гос.ун-т. – М, 1968. – 22л.
1228160
  Троцюк В.Я. Прогноз нефтегазосносности акваторий. / В.Я. Троцюк. – М., 1982. – 201с.
1228161
  Шнюков Е.Ф. Прогноз новых железорудных проявлений в структурах Андреевского и Малотарханского грязевых вулканов / Е.Ф. Шнюков, Н.О. Грищенко, М.А. Деяк // Геология и полезные ископаемые мирового океана : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Отд-ние морской геологии и осадочного рудообразования. – Киев, 2016. – № 1 (43). – С. 57-60 : рис. – Библиогр.: 6 назв. – ISSN 1999-7566
1228162
  Давитая Ф.Ф. Прогноз обеспеченности теплом и некоторые проблемы сезонного развития природы / Ф.Ф. Давитая. – Москва : Гидрометеоиздат, 1964. – 132с.
1228163
  Чернявский С. Прогноз объемов рекламы в прессе в 2009 году // Маркетинг и реклама : международный профессиональный журнал / НВФ "Студцентр". – Харьков, 2009. – № 1 (149). – С. 50-53
1228164
   Прогноз ожидаемого развития главнейших вредителей и болезней. – Л, 1935. – 148с.
1228165
  Гладкая Е.В. Прогноз опасности внезапных выдавливаний угля по физическим свойствам и вещественному составу углевмещающих песчаников // Геотехнічна механіка : міжвідомчий збірник наукових праць / НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова ; голов. ред.: А.Ф. Булат ; редкол.: В.А. Баранов, К.А. Безручко, Б.О. Блюсс [та ін.]. – Дніпропетровськ, 2016. – Вип. 127. – С. 177-185 : рис. – Библиогр.: 8 назв. – ISSN 1607-4556
1228166
  Демьянович Н.И. Прогноз оползней на ангарских водохранилищах / Н.И. Демьянович. – Новосибирск : Наука, 1976. – 80 с.
1228167
  Сугавара М. Прогноз паводков посредством модели с рядом аккумулирующих емкостей. / М. Сугавара. – Л., 1967. – 6с.
1228168
  Христофоров А.В. Прогноз паводкового стока рек Черноморского побережья Кавказа с заблаговременностью одни сутки / А.В. Христофоров, Н.М. Юмина, П.А. Белякова // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 5 / Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова. – Москва, 2015. – С. 50-57 : рис., табл. – Библиогр.: с. 56-57. – (География ; № 3). – ISSN 0201-7385
1228169
  Воронков Л.Г. Прогноз пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю та систолічною дисфункцією лівого шлуночка залежно від даних неінвазивних методів обстеження / Л.Г. Воронков, М.Р. Ільницька, П.М. Бабич // Український терапевтичний журнал : спеціалізоване науково-практичне видання терапевтів і сімейних лікарів / Нац. акад. мед. наук України, Нац. ін-т терапії ім. Л.Т. Малої ; ПП "ІНПОЛ ЛТМ" ; голов. ред. Г.Д. Фадєєнко [та ін.]. – Київ, 2015. – № 1. – С. 24-31. – ISSN 1605-7295
1228170
  Лужная Н.П. Прогноз перемещения антициклонов. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Лужная Н.П.; Глав.упр.Сев.Мор.пути М-ва мор.флота СССР. – М, 1961. – 11л.
1228171
  Липманович Я.Р. Прогноз перемещения осей полярнофронтовых струйных течений методом аналогов над территорией Западной Сибири и Казахстана с помощью электронных вычислительных машин : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 051 / Липманович Я.Р.; Ташк. гос. ун-т им. В.И.Ленина. Кафедра физики атмосферы. – Ташкент, 1968. – 18л.
1228172
  Лисогор С.М. Прогноз Переформування берегів водосховищ з врахуванням вздовжберегового потоку наносів // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1970. – С. 33-36 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географії ; Вип. 11)
1228173
  Лисогор С.М. Прогноз переформування берегів водосховищ і рівняння деформації берега / С.М. Лисогор, В.Л. Максимчук // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. держ. ун-т ім. Т.Г. Шевченка ; М-во освіти і науки УРСР. – Київ, 1971. – Вип. 6. – С. 48-55 : Табл., рис. – Бібліогр.: 4 назви
1228174
   Прогноз перспективы нефтегазоносности Бакинского архипелага по типам газов грязевых вулканов / Н. Нариманов, К. Каграманов, М. Бабаев, С. Шпырко, Г. Насибова, Х. Мухтарова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2019


  Грязевые вулканы являются индикатором нефтегазогенерационных процессов и нефтегазоносности осложненных ими локальных поднятий. Изучая количественное содержание и возраст газовых выбросов вулканов, можно определить зоны газогенерации и перспективы ...
1228175
  Храбков Ю.Б. Прогноз погоды / Ю.Б. Храбков. – Москва : Знание, 1974. – 64с.
1228176
  Храбров Ю.Б. Прогноз погоды / Ю.Б. Храбров. – М., 1974. – 64с.
1228177
  Джордж Д.Дж. Прогноз погоды для авиации / Д.Дж. Джордж. – Ленинград, 1966. – 519с.
1228178
  Земцова Юлия Прогноз погоды для астрономов : сфера // GEO : непознанный мир: Земля / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2009. – № 6 : Черный аист. – С. 42-44 : Фото. – ISSN 1029-5828
1228179
  Монин А.С. Прогноз погоды как задача физики / А.С. Монин. – Москва, 1969. – 184с.
1228180
  Свинухов Г.В. Прогноз погоды с помощью разложения метеорологических полей в ряды по некоторым ортогональным функциям / Г.В. Свинухов. – Владивосток, 1988. – 76с.
1228181
  Ковальчук Віталіна Володимирівна Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів : Дис... канд. геогр.наук: 11.00.09 / Ковальчук Віталіна Володимирівна; КУ ім Т.Шевченка. – Київ, 1996. – 285л. – Бібліогр.:л.148-183
1228182
  Ковальчук В.В. Прогноз поля опадів для території України в теплий період року на основі застосування теорії розпізнавання і класифікації образів. : Автореф... Канд.геогр.наук: 11.00.09 / Ковальчук В.В.;. – К, 1996. – 22л.
1228183
   Прогноз популярности туроператоров в сезоне 2007-2008 гг. : Туроперейтинг // Туризм: практика, проблемы, перспективы : Профессиональный журнал. – Москва, 2007. – № 11. – С. 46-47 : Рис.
1228184
  Решетов И.К. Прогноз поступления растворенных нефтепродуктов в грунтовый водоносный горизонт с использованием величины инфильтрационного питания / И.К. Решетов, В.А. Петик // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2003. – № 4. – С. 58-62 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1726-5428
1228185
   Прогноз появления и учет вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. – Москва, 1958. – 626с.
1228186
  Безродна І.М. Прогноз продуктивності порід-колекторів нафти і газу за результатами інверсії акустичних даних ГДС або петрофізики // Матеріали Міжнародної наукової конференції "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи" : 27-29 листоп. 2013 р. / "Нетрадиційні джерела вуглеводнів в Україні: пошуки, розвідка, перспективи", міжнар. наук. конф. – Київ : Юнімпекс Трейд, 2013. – С. 83-85
1228187
  Епишин В.К. Прогноз процесса формирования берегов водохранилищ / В.К. Епишин, В.Н. Экзарьян. – Москва : Энергия, 1979. – 113 с.
1228188
  Лемешев М.Я. Прогноз развития аграрно-промышленного комплекса в СССР. / М.Я. Лемешев. – М., 1972. – 23с.
1228189
  Унтон Н.А. Прогноз развития валютного рынка Республики Беларусь / Н.А. Унтон, В.П. Герасенко // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2018. – Вип. 36/1. – C. 313-318. – ISSN 2306-546X
1228190
  Поляков И.Я. Прогноз развития вредителей и болезней сельскохозяйственных культур (с практикумом) / И.Я. Поляков. – Л., 1984. – 318с.
1228191
   Прогноз развития вредителей сельскохозяйственных растений. – Л, 1975. – 240с.
1228192
   Прогноз развития главнейших вредителей и болезней. – Л.-Л, 1934. – 48с.
1228193
   Прогноз развития тематического картографирования в СССР. – Москва : МФГО СССР, 1989. – 144 с.
1228194
  Панюков Н.В. Прогноз развития экономики электротехнической промышленности США на 1971-1975 гг. / Н.В. Панюков. – М., 1972. – 95с.
1228195
  Стус В. Прогноз развития языков в Украине в XXI веке // Журналіст України / Нац. спілка журн. України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – № 7. – С. 38-40


  Языковый вопрос в Украине стал спекулятивным.Научный метод уступил место современной пропаганде и PR.
1228196
  Перельман Ф.М. Прогноз растворимости в водно-солевых системах / Ф.М. Перельман. – Москва : Знание, 1972. – 31 с.
1228197
  Мезенцев К. Прогноз регіонального розвитку України з використанням синергетичного підходу // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 39-43. – (Географія ; Вип. 52). – ISSN 1728-3817


  Розкрито окремі аспекти методичних засад використання синергетичного підходу до прогнозування регіонального розвитку. Зроблено спробу розробки методики аналізу та прогнозування процесів територіальної концентрації поширення соціальних негараздів з її ...
1228198
  Барон В.А. Прогноз режима грунтовых вод в орошаемых районах / В.А. Барон. – Москва : Недра, 1981. – 247 с.
1228199
  Тимошенко М.М. Прогноз розвитку демографічної ситуації у сільській місцевості України // II international scientific conference "Economy and society: a modern vectors of development" : April 27, 2018 : proceeding of the conference / "Economy and society: a modern vectors of development", intern. sci. conf. – Leipzig : Leipzig University, 2018. – P. 1. – С. 69-72. – ISBN 978-9934-571-33-6
1228200
  Афоніна О.О. Прогноз розвитку і територіальної організації розселення в Чернігівській області : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 57-65
1228201
  Борейко В.І. Прогноз розвитку національної економіки на найближчі роки та заходи із його стимулювання // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2012. – № 1 (21). – С. 27-30. – ISSN 1729-7206
1228202
  Малікова І.Ю. Прогноз розвитку особистих селянських господарств // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2008. – С. 171-174. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1228203
  Колишкіна Н.І. Прогноз розвитку спеціалізації сільськогосподарських підприємств // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С.166-169. – (Економіка та підприємництво ; № 4). – ISSN 1814-1161
1228204
  Корнілова Н.В. Прогноз розвитку туризму в Україні на найближче десятиліття / Н.В. Корнілова, В.В. Корнілова // Підприємництво та інновації : науковий журнал з питань економіки та бізнесу / Міжнародний ун-т фінансів ; голов. ред. Смоляр Л.Г. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 74-82. – ISSN 2415-3583
1228205
  Сокол М. Прогноз рынка новых автомобилей в Украине на 2013 год на основе анализа макроэкономических факторов // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 4-12 : табл., рис. – ISSN 1606-3732
1228206
  Овсянников Г. Прогноз рынка новых легковых автомобилей Украины на 2013 г // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2012. – № 5 (74). – С. 17-20 : фото. – ISSN 1606-3732
1228207
  Андрющенко С.А. Прогноз сбалансированного развития регионального АПК : прогр. аспект / С.А. Андрющенко ; отв. ред. В.Н. Крючков ; АН СССР, Ин-т соц.-экон. пробл. развития АПК. – Москва : Наука, 1990. – 152, [3] с. : ил.
1228208
  Кузьменко Татьяна Владимировна Прогноз семейно-демографической ситуации в России // Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 18 / Московский университет им. М.В. Ломоносова. – Москва, 2008. – С. 133-145. – (Социология и политология ; № 2). – ISSN 0201-7385
1228209
  Афанасьева В.Б. Прогноз синоптических схем, основанный на преемственности ультраполярных и меридиональных процессов : Автореф... канд. геогр.наук: / Афанасьева В.Б.; Глав. упр. гидрометеорол. службы при Совете Минстров СССР. Глав. геофиз. обсрватория им. А.И.Воейкова. – Л., 1959. – 8л.
1228210
   Прогноз сланценосности Европейского Севера СССР. – Сыктывкар, 1981. – 35с.
1228211
  Лозицький В. Прогноз сонячної активності у 24-му циклі з врахуванням немонотонності його фази росту / В. Лозицький, В. Єфіменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 30-32. – (Астрономія ; вип. 1 (50)). – ISSN 1728-3817


  Розвиток активності у 24-му циклі виявив його суттєву особливість - немонотонність фази росту, яка зустрічається лише в 1/3 вивчених циклів. Для прогнозу максимального числа плям у цьому циклі застосовано модифікований метод Вальдмайера, який пов"язує ...
1228212
  Аксьом Н.М. Прогноз стійкості схилів з урахуванням впливу атмосферних опадів (на основі ГІС-технологій) : Автореф. дис. ... канд. геологічних наук: 04.00.05 / Аксьом Н.М.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 20с. – Бібліогр.: 19 назв
1228213
  Несмашний Є.О. Прогноз стійнкості та оптимізація параметрів відкритих гірничих виробок з урахуванням їх деформованого стану : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.15.03 / Несмашний Є. О.; МО Укр., Кирворіз. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1998. – 36 с.
1228214
  Чистілін Д. Прогноз структури світової економіки на основі чисельного експерименту // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 9 (574). – С. 57-66. – ISSN 0131-775Х
1228215
   Прогноз та попередження розвитку небезпечних геологічних процесів на військових полігонах / О.І. Лисенко, І.В. Чеканова, С.М. Чумаченко, О.Г. Моложанова // Екологія довкілля та безпека життєдіяльності : Науково-технічний журнал / Т-во "Знання"; НАНУ; Мін.осв. і науки Укр; Мін екології та природних ресурсів Укр. – Київ, 2002. – № 5/6. – С. 26-30 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1726-5428
1228216
  Фельдман Г.М. Прогноз температурного режима грунтов и развития криогенных процессов / Г.М. Фельдман. – Новосибирск : Наука, 1977. – 191с.
1228217
  Глаголева М.Г. Прогноз температуры воды в океане / М.Г. Глаголева, Л.И. Скриптунова. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1979. – 168с.
1228218
  Шапкина В.Ф. Прогноз температуры воды в районах Куро-Сио, Цусимского и Приморского течений. : Автореф... Канд.геогр.наук: / Шапкина В.Ф.; Глав.упр.гидрометеорол.службы при Совете Мин.СССР.Центр.ин-т прогнозов. – М, 1959. – 9л.
1228219
  Броцко Петер Прогноз тенденций развития микровычислительной техники в странах Восточной Европы применительно к Венгрии. Методология и процедура : Автореф... канд. технич.наук: 05.13.16 / Броцко Петер; АНУ, Ин-т кибернетики. – К., 1993. – 16л.
1228220
  Сморыгин Г.И. Прогноз теплового режима мерзлых горных пород под естественными и искусственными покровами / Г.И. Сморыгин. – Новосибирск, 1980. – 189с.
1228221
  Джеймс Р. Прогноз термической структуры океана. / Р. Джеймс. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1971. – 160с.
1228222
   Прогноз фаз динамики популяций вредной черепашки, планирования объемов защитных обработок, сигнализации сроков их проведения. – Л, 1987. – 34с.
1228223
   Прогноз фаз динамики популяций лугового мотылька и сигнализации сроков борьбы с ними. – Л, 1987. – 40с.
1228224
  Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження - фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 8. – С. 16-18 : рис., табл.
1228225
  Стеблюк М.І. Прогноз хімічного зараження - фактор безпеки життєдіяльності // Безпека життєдіяльності : Науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності. Вид-во "Основа". – Київ, 2006. – № 7. – С. 34-35 : табл.
1228226
  Будкіна Л.Г. Прогноз щоденних витрат води Дніпра біля Дорогобужа за моделлю Гідрометцентру СРСР / Л.Г. Будкіна, Л.В. Козінцева, О.В. Базельчук // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1986. – С. 42-46 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви. – (Географія ; Вип. 28)
1228227
  Зенченко Н.С. Прогноз, план, реализация / Н.С. Зенченко. – Москва, 1980. – 64 с.
1228228
   Прогноз, поиски и разведка месторождений кварцевого сырья. – М, 1985. – 136с.
1228229
  Аксенов А.А. Прогноз, поиски и разведка погребённых нефтегазоносных структур / Аксенов А.А., Новиков А.А. – Москва : Недра, 1983. – 161 с.
1228230
  Захарченко А. Прогнози в українських медіа як засіб маніпуляції та мірило відповідальності редакцій // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2019. – С. 67-75. – (Серія "Журналістика" ; вип. 46). – ISSN 2078-7324
1228231
  Косенко О. Прогнози і рейтинги // Демократична Україна : всеукраїнський громадсько-політичний тижневик. – Київ, 2019. – 15 листопада (№ 46). – С. 7


  Нещодавно МВФ визначив перспективи розвитку світової економіки й економіки окремих країн.
1228232
  Дзвінчук Д.І. Прогнози майбутнього вищої освіти України / Д.І. Дзвінчук, В.П. Петренко // Ukraine - EU. Modern technology, buziness and law : April 3-8, 2017, Slovak -Austria-Hungary / Min. of education and science of Ukraine, Chernihiv nat. univ. of technology, Ptoukha inst. for demography a. social studies of the Nat. acad. of sciences of Ukraine [etc.] ; [chief ed. A. Shevtsov]. – Chernigiv : CNUT, 2017. – Pt. 2 : Current issues of legal science and practice management and public administration innovation in education environmental protection engineering and technologies. – С. 129-132. – ISBN 978-966-7496-99-9
1228233
  Кабишев Б.П. Прогнози нафтогазоносності Дніпровсько-Донецької западини в дослідженнях П.Ф. Шпака (До 70-річчя з дня народження) // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 3. – С. 24-29. – Бібліогр.: 13 назв.
1228234
   Прогнози про загадкову планету позбавленні логики // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2012. – 15 листопада (№ 216)


  Цитування статті "Нібіру - космічна баба яга" на сайті www.mao.kiev.ua кандидата фізико-математичних наук Анатолія Казанцева з астрономічної обсерваторії КНУ імені Тараса Шевченка.
1228235
  Візерський С.Ю. Прогнози та перспективи розвитку готельного господарства // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2010. – № 2 (105). – С. 110-116
1228236
  Мадяр Р.О. Прогнози та сучасні трансформації світової економіки в умовах глобальної нестабільності // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2014. – № 3, лютий. – С. 76-79. – ISSN 2306-6814
1228237
  Савченко М.М. Прогнози. / М.М. Савченко. – К., 1962. – 51с.
1228238
   Прогнозиование в социологических исследованиях. – М, 1978. – 272с.
1228239
  Марьенко А.Ф. Прогнозирование - оценка возможностей развития по моделям / А.Ф. Марьенко. – Иркутск, 1984. – 56с.
1228240
  Кимштене Н. Прогнозирование : Библиографический указатель / Н. Кимштене. – Вильнюс, 1972. – 206 с.
1228241
  Гулиев С А. Прогнозирование абсолютных звездных величин периодических комет / С А. Гулиев, А.Ш. Байрамов // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1989. – С. 71-74. – (Астрономия ; вып. 31). – ISSN 0201-7601


  Для 35 периодических комет, наблюдавшихся в не менее четырех появлениях, посчитаны вероятные значения Н10 для будущих появлений до 2000 г. При прогнозировании учтены элонгация перигелия кометных орбит и скорость векового падения значений ...
1228242
  Яшин А.Н. Прогнозирование банкротства и разработка антикризисной программы предприятия // Антикризисное и внешнее управление : Информационно-аналитический журнал. – Москва, 2007. – № 2. – 74с.
1228243
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркасск, 1987. – 136с.
1228244
   Прогнозирование в гидрогеологии и инженерной геологии. – Новочеркаск, 1987. – 137с.
1228245
   Прогнозирование в зарубежной энергетике. – М, 1979. – 88с.
1228246
  Стрижельчик Г.Г. Прогнозирование в инженерной геологии : Учеб. пособие / Г.Г. Стрижельчик, А.В. Жиров; МОНУ. ХНУ им.В.Н. Каразина. – Харьков, 2001. – 78с.
1228247
   Прогнозирование в материально-техническом снабжении. – Донецк, 1978. – 175с.
1228248
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1975. – 97с.
1228249
   Прогнозирование в науке и технике. – К, 1976. – 119с.
1228250
  Максименко В.И. Прогнозирование в науке и технике / В.И. Максименко, Д. Эртель. – М., 1982. – 238с.
1228251
  Гончаренко Александр Николаевич Прогнозирование в системе "Национальной безопасности" и внешнеполитической практике США (Становление и эволюция в 60-80 гг.) : Автореф... доктора историческихнаук: 07.00.05 / Гончаренко Александр Николаевич; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – К., 1988. – 35л.
1228252
  Гончаренко Александр Николаевич Прогнозирование в системе "Национальной безопасности" и внешнеполитической практике США. (Становление и эволюция в 60-80-е годы) : Дис... д-ра истор.наук: 07.00.05 / Гончаренко Александр Николаевич; АН УССР, Ин-т социальных и экономич. проблем зарубеж. стран АН УССР. – К., 1988. – 576л. – Бібліогр.:л.498-576
1228253
  Баландин В.И. Прогнозирование в спорте / В.И. Баландин. – М, 1986. – 191с.
1228254
  Клебанов А.И. Прогнозирование в управлении предпроектными исследованиями. / А.И. Клебанов. – Москва, 1985. – 112 с.
1228255
  Ветлугаев Г.Д. Прогнозирование в управлении социально-экономическими процессами при социализме. : Автореф... канд. экон.наук: 590 / Ветлугаев Г.Д.; Уральск. гос. ун-т. – Свердловск, 1971. – 20л.
1228256
   Прогнозирование в учении о периодичности. – Москва : Наука, 1976. – 260 с.
1228257
   Прогнозирование в экономической географии : учеб. пособ. – Казань : Казанский ун-т, 1990. – 104 с. – ISBN 5-7464-0203-6
1228258
  Рябухин С.В. Прогнозирование взаимосвязанных производств пищевой промышленности : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Рябухин С. В.; Ин-т экон. АН УССР. – К., 1984. – 23л.
1228259
  Тодосийчук А.В. Прогнозирование влияния науки и инноваций на промышленный рост // Науковедение : научный журнал. – Москва, 2002. – № 2. – С.8-30. – ISSN 1607-2979
1228260
   Прогнозирование влияния эксплуатации подземных вод на гидрогеологические условия. – Минск : Наука и Техника, 1985. – 296с.
1228261
  Киселева Н.Н. Прогнозирование возможности образования химических соединений с применением кибернетических методов : Автореф... наук: 02.00.01 / Киселева Н.Н.; МГУ. – М., 1975. – 17л.
1228262
  Трипольский А.А. Прогнозирование возможных сейсмогенных зон в Днепровско-Донецком палеорифте / А.А. Трипольский, Л.Т. Калюжная, Е.А. Трипольская // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 1. – С. 95-104 : рис. – Библиогр.: с. 102-104. – ISSN 0203-3100
1228263
  Семак А.Е. Прогнозирование возникновения мозговых инсультов. : Автореф... Доктора мед.наук: 05.13.09.,14.00.13 / Семак А.Е.; Ин-т киберн. – К, 1985. – 32л.
1228264
  Новикова А.В. Прогнозирование вторичного засоления почв при орошении : (Оценка пригодности территории под орошение на примере юга Украинской ССР) / А.В. Новикова. – Киев : Урожай, 1975. – 184с.
1228265
  Куликов А.П. Прогнозирование выбросоопасности угольных пластов по геологическим факторам. / А.П. Куликов, Б.И. Иванов. – М., 1975. – 37с.
1228266
   Прогнозирование геологического разреза в Прикаспийской впадине. – Саратов, 1987. – 175с.
1228267
   Прогнозирование геологического разреза и поиски сложноэкранированных ловушек. – М, 1986. – 191с.
1228268
   Прогнозирование геолого-экономического качества ресурсов нефти и газа. – М, 1985. – 168с.
1228269
  Волобуев Г.П. Прогнозирование гидрогеологических обстановок в нефтегазодобывающих районах / Г.П. Волобуев. – Москва : Недра, 1986. – 192с.
1228270
  Хлопушина Светлана Ивановна Прогнозирование гидрофизических процессов на основе стохастических моделей : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.04.12 / Хлопушина Светлана Ивановна; АН УССР. Мор. гидрофиз. ин-т. – Севастополь, 1978. – 15л. – Бібліогр.:с.14-15
1228271
  Эпух Е.Е. Прогнозирование глубины месторождения полезных ископаемых путем корреляции плотности с гравитационным полем, пересчитанным вниз / Е.Е. Эпух, Дж.Б. Олейлайе, О.Г. Омогунлоуйе // Геофизический журнал : международный журнал / НАН Украины, Ин-т геофизики ; глав. ред. В.И. Старостенко ; редкол.: В.Г. Бахмутов, Т.А. Белый, А.Б. Бобров [и др.]. – Киев, 2016. – Т. 38, № 5. – С. 137-145 : рис. – Библиогр.: с. 144-145. – ISSN 0203-3100
1228272
  Гольдман А.Я. Прогнозирование деформационно-прочностных свойств полимерных и композиционных материалов / А.Я. Гольдман. – Ленинград : Химия, 1988. – 272 с.
1228273
  Геец В.М. Прогнозирование динамики и структуры ощественного производства союзной республики / В.М. Геец. – Киев : Наукова думка, 1987. – 161 с.
1228274
  Платонова Т.Ф. Прогнозирование динамики урожайности сельскохозяйственных культур / Т.Ф. Платонова. – Кишинев, 1983. – 86с.
1228275
  Тескин О.И. Прогнозирование доверительных границ и планирование испытаний на контроле параметрической надежности / О.И. Тескин. – М, 1985. – 100с.
1228276
  Бефани Н.Ф. Прогнозирование дождевых паводков на основе территориально общих зависимостей / Н.Ф. Бефани. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1977. – 182 с. : ил. – Библиогр.: с. 157-161 (100 назв.)
1228277
  Курт-Умеров Прогнозирование допусковых отказов автоматических устройств в процессе эксплуатации : Автореф... кандидата техн.наук: / Курт-Умеров В.О.; Львовский политехн. ин-т. – Львов, 1965. – 24л. – Бібліогр.:с.23-24
1228278
  Куликов С.Г. Прогнозирование доходной части бюджета производственных единиц ОКП "Донецктеплокоммунэнерго" : економіка та управління підприємствами // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 2 (104). – С. 129-140 : Табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1228279
  Ковпак В.И. Прогнозирование жаропрочности металлических материалов / В.И. Ковпак. – К., 1981. – 240с.
1228280
   Прогнозирование зависимости "структура - свойство" новых органических соединений на основе искусственных иммунных систем / Г.А. Самигулина, З.И. Самигулина, В. Вуйцик, Ю.В. Крак // Проблемы управления и информатики : международный научно-технический журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т кибернетики им. В.М. Глушкова, Ин-т космич. исследований. – Киев, 2015. – № 2, март - апрель. – С. 81-88. – ISSN 0572-2691
1228281
   Прогнозирование загрязнения атмосферы. – Л, 1984. – 168с.
1228282
  Зубаков В.Д. Прогнозирование затрат на создание технических систем / В.Д. Зубаков, Л.А. Протопопов. – Москва : Советское радио, 1980. – 64 с.
1228283
  Левандовский В.И. Прогнозирование значений финансовых коэффициентов в антикризисном управлении предприятием // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2008. – С. 271-274. – (Економічні науки ; Вип. 2 (44)). – ISSN 1728-4236
1228284
   Прогнозирование и долгосрочное планирование экономическог развития региона. – Кишинев, 1986. – 248с.
1228285
  Кульбовская Н.К. Прогнозирование и измерение научно-технического прогресса / Н.К. Кульбовская. – М., 1976. – 120с.
1228286
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 55с.
1228287
   Прогнозирование и качество научной продукции. – Рига, 1989. – 45с.
1228288
   Прогнозирование и метод поисково месторождений никеля, олова и алмазов в Советской Арктике. – Л, 1968. – 96с.
1228289
  Ковальчук П.И. Прогнозирование и оптимизация санитарного состояния окружающей среды / П.И. Ковальчук, Е.С. Лахно. – Киев : Высшая школа, 1988. – 187с.
1228290
  Крюков Ю.Г. Прогнозирование и оптимизация серийноспособности микроэлектронных усилительных устройств / Ю.Г. Крюков. – Воронеж, 1988. – 141 с.
1228291
  Алехин А.Б. Прогнозирование и оптимизация экономико-экологических систем / А.Б. Алехин ; АН Украины, Ин-т проблем рынка и экон.-эколог. исслед. – Киев : Наукова думка, 1993. – 149 с.
1228292
  Аванесов Г.А. Прогнозирование и организация борьбы с преступностью / Аванесов Г.А., Вицин С.Е. – Москва : Знание, 1972. – 32 с.
1228293
   Прогнозирование и оценка карбонаттов сборник научных статей. – М, 1989. – 158с.
1228294
   Прогнозирование и оценка месторождений бокситов. – М, 1985. – 148с.
1228295
   Прогнозирование и оценка научно-технического нововведений. – К, 1989. – 276с.
1228296
  Финаров Д.П. Прогнозирование и оценка экологических последствий антропогенного воздействия : Методика и опыт // География в школе : Теоретический и научно-методический журнал. – Москва, 2003. – № 3. – С. 54-56 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 0016-7207
1228297
  Васильев Ю.Н. Прогнозирование и перспективное планирование в промышленности / Ю.Н. Васильев. – Ленинград, 1973. – 195с.
1228298
  Музыченко Петр Павлович Прогнозирование и планирование в системе управления качеством окружающей среды. (государственно-правовые аспекты) : Автореф... канд. юрид.наук: 12.00.02 / Музыченко Петр Павлович; Одесск. гос. ун-т им. И.И.Мечникова. – Одесса, 1981. – 24л.
1228299
   Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие для студ.вузов,обуч.по эконом.спец. – Москва : ЮНИТИ, 2000. – 318с. – ISBN 5-238-00102-9
1228300
  Басовский Л.Е. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие / Л.Е. Басовский. – Москва : ИНФРА-М, 2001. – 260с. – (Высшее образование). – ISBN 5-16-000641-9
1228301
  Владимирова Л.П. Прогнозирование и планирование в условиях рынка : Учебное пособие / Л.П. Владимирова. – 2-е изд..перераб. и доп. – Москва : Дашков и К, 2001. – 308с. – ISBN 5-8316-0022-Х
1228302
   Прогнозирование и планирование качеств продукции и технического уровня производства. – Л, 1987. – 146с.
1228303
  Брагинский О.Б. Прогнозирование и планирование комплекса отраслей химической и нефтехимической промышленности / О.Б. Брагинский, И.Е. Кричевский, Е.П. Щукин. – Москва : Химия, 1988. – 192 с.
1228304
  Невелев А.М. Прогнозирование и планирование материальных ресурсов. / А.М. Невелев, М.А. Гольберц. – К., 1975. – 183с.
1228305
   Прогнозирование и планирование подготовки рабочеих кадров в системе профтехобразования в сете решений 26 съезда КПСС. – Красноярск, 1981. – 137 с.
1228306
   Прогнозирование и планирование экономики : Учебное пособие для студ. экономич. специальностей высш. учеб. заведений. – 2-е изд., перераб. – Минск : Интерпрессервис; Экоперспектива, 2001. – 380с. – ISBN 985-6656-04-4
1228307
  Герасенко В.П. Прогнозирование и планирование экономики. Практикум. : Учебное пособие / В.П. Герасенко. – Минск : Новое знание, 2001. – 192с. – (Экономическое образование). – ISBN 985-6516-54-4
1228308
   Прогнозирование и поиски месторождений горнотехнического сырья. – Москва : Недра, 1991. – 223с.
1228309
   Прогнозирование и поиски местрождений горно-химического сырья. – Москва : Недра, 1990. – 221с.
1228310
   Прогнозирование и поиски местрождений строительных материалов. – Москва : Недра, 1991. – 175с.
1228311
  Коробейников А.Ф. Прогнозирование и поиски скрытого оруднения / А.Ф. Коробейников. – Томск, 1987. – 96с.
1228312
   Прогнозирование и поиски эндогенных месторождений при глубинном геологическом картировании. – Л, 1980. – 43с.
1228313
  Кокошин А.А. Прогнозирование и политика / А.А. Кокошин. – М, 1975. – 176с.
1228314
  Гончаренко А.Н. Прогнозирование и политика / А.Н. Гончаренко. – Киев, 1993. – 132 с.
1228315
  Кузнецов М.С. Прогнозирование и предупреждение эрозии и дефляйии почв / М.С. Кузнецов. – М., 1989. – 104с.
1228316
   Прогнозирование и разведка сложнопостроенных месторождений нефти и газа. – Тюмень, 1988. – 132с.
1228317
   Прогнозирование и ранняя диагностика когнитивных нарушений у пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типов путем определения факторов риска и методы их коррекции : (метод. рекомендации) / [Н.Н. Жердева и др.] ; Гос. науч. учреждение "Центр инновац. мед. технологий НАН Украины" ; Респ. специализир. науч.-практ. центр им. Е.Х. Таракулова Респ. Узбекистан. – Киев : [б. и.], 2020. – 30 с. : ил., табл. – Авт. указ. на с. 2. - На обл. место изд.: Ташкент. – Библиогр.: с. 26-27
1228318
   Прогнозирование и распознавание образов. – Москва, 1980. – 72 с.
1228319
  Дарвиш Хассан Прогнозирование и регулирование режимов электропотребления промышленных объектов : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.07 / Дарвиш Хассан; КПИ. – К., 1993. – 16л.
1228320
  Эделинг Г. Прогнозирование и социализм. / Г. Эделинг. – М,, 1970. – 262с.
1228321
   Прогнозирование и управление в науке. – К, 1973. – 108с.
1228322
  Бобровников Г.Н. Прогнозирование и управление техническим уровнем и качеством продукции : [учеб. пособие для акад. и ин-тов управления народ. хоз-вом] / Г.Н. Бобровников, А.И. Клебанов. – Москва : Издательство стандартов, 1984. – 232 с. : ил. – Библиогр.: с. 229-231 (80 назв.)
1228323
  Миханков Ю.М. Прогнозирование изменений геоморфологических систем при техногенном воздействии. / Ю.М. Миханков, Б.Г. Федоров. – Ленинград : Ленинградский университет, 1984. – 143с.
1228324
  Панасенко Б.Д. Прогнозирование изменения водопроницаемости орошаемых почв с помощью корреляционно-регрессионного анализа : вопросы теории и проблемы оросительных мелиораций // Физическая география и геоморфология : Республиканский межведомственный научный сборник. – Киев, 1987. – Вип.34. – С. 30-33. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 0201-4122
1228325
  Войтенко А.В. Прогнозирование изменения пространственного положения геодезических пунктов, вызванного глобальными геотектоническими процессами // Геодезия и картография : научно-технический и производственный журнал. – Москва, 2013. – № 10. – С. 8-12 : рис., табл. – Библиогр.: 5 назв. – ISSN 0016-7126
1228326
  Андренко Е.А. Прогнозирование инвестиционных рисков в условиях неопределенности / Е.А. Андренко, А.С. Мордовцев, С.М. Мордовцев // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 113-118. – ISSN 2222-4459
1228327
   Прогнозирование иносферных, магнитосферных возмущений и солнечной активности. – М, 1987. – 197с.
1228328
  Ступкин В.В. Прогнозирование информационно-потребительской ситуации в качестве функционирования систем библиотечно-информационного обеспечения // Научные и технические библиотеки : научно-практический журнал для специалистов библиотечно-информационной и смежных отраслей / ГПНТБ. – Москва, 2009. – № 3. – С. 87-90. – ISSN 0130-9765


  Рассмотрены основные причины, значительно снижающие уровень библиотечно-информационного обслуживания специалистов. Изложены результаты анализа влияния избытка информации на уровень деловой активности пользователей. Сформулированы основные подходы к ...
1228329
   Прогнозирование ионосферы и условий распространения радиоволн. – Москва : Наука, 1985. – 222с.
1228330
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Северного Кавказа и Нижнего Поволжья. – Ростов -на-Дону, 1974. – 200с.
1228331
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 220с.
1228332
   Прогнозирование использования земельных ресурсов Украинской ССР и Молдавской ССР. – К, 1971. – 221с.
1228333
   Прогнозирование использования минеральных ресурсов региона. – Алма-Ата : "Наука" Казахской ССР, 1976. – 129 с.
1228334
   Прогнозирование капиталистической экономики. – М, 1970. – 448с.
1228335
  Луканина У Е. Прогнозирование капитальных вложений в сельское хозяйство. / У Е. Луканина, . – М. – 192с.
1228336
   Прогнозирование качества изделий машиностроения на стадии проектирования. – Свердловск, 1990. – 115с.
1228337
  Ухов Н.Н. Прогнозирование качества продукции / Н.Н. Ухов. – Л, 1980. – 127с.
1228338
  Прохоренко В.А. Прогнозирование качества систем / В.А. Прохоренко. – Минск, 1976. – 199с.
1228339
  Раевнева Е.В. Прогнозирование количества абитуриентов вузов в зависимости от демографических изменений и привлекательности высшего образования / Е.В. Раевнева, И.В. Аксенова // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2015. – № 3. – С. 322-335. – ISSN 2222-0712
1228340
  Чуев Ю.В. Прогнозирование колличественных характеристик процессов / Ю.В. Чуев. – М, 1975. – 398с.
1228341
  Усова С.В. Прогнозирование коэффициентов поглощения и систематических погрешностей при ИК-фотометрическом определении суммарного содержания углеводородов в природных и сточных водах / С.В. Усова, М.А. Федорова, В.И. Вершинин // Методи та об"єкти хімічного аналізу : науково-практичний журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Т. 8, № 3/4. – С. 186-193. – ISSN 1991-0290


  Удельные коэффициенты поглощения (Кi) полихроматического ИК-излучения в области 3,3-3,5 мкм С-Н связями метильных и метиленовых групп можно прогнозировать по числу таких связей в молекуле. Значения Кi углеводородов и их смесей определяются с ...
1228342
   Прогнозирование максимального извлечения нефти из природных резервуаров Западной Сибири. – М, 1989. – 259с.
1228343
  Евграшкина Г.П. Прогнозирование массопереноса в условиях орошения с применением ЭВМ / Г.П. Евграшкина. – Днепропетровск, 1988. – 76с.
1228344
  Мукиенко И.Н. Прогнозирование международно-правового регулирования межгосударственных морских отношений: проблемы теоретического обоснования // Международное публичное и частное право : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2008. – № 2. – С. 25-30. – ISSN 1812-3910
1228345
  Коляда М.Г. Прогнозирование межотраслевого баланса с использованием табличного процессора Excel // Вісник Донецького інституту соціальної освіти : Науковий журнал / Донецький інститут соціальної освіти. – Донецьк, 2005. – С. 25-40. – (Економіка ; Т. 1, № 1). – ISSN 1992-2558
1228346
   Прогнозирование мест землетрясений в регионах умеренной сейсмичности. – М, 1988. – 175с.
1228347
   Прогнозирование месторождений бокситов. – М, 1984. – 193с.
1228348
  Тишабаева М.Х. Прогнозирование месторождений методами распознавания образов / Муборак Хакимовна Тишабаева, Торехон Марипович Марипов. – Ташкент : Фан, 1982. – 84 с.
1228349
   Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР. – Львов, 1986. – 102с.
1228350
   Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР. – Львов, 1986. – 98с.
1228351
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых на Кольском полуострове. – Апатиты, 1985. – 118с.
1228352
   Прогнозирование месторождений полезных ископаемых при региональных геолгических исследованиях. – Л, 1973. – с.
1228353
  Куракин В.К. Прогнозирование метрологических характеристик и оптимизация параметров атомнолучевых трубок : Автореф... канд. техн.наук: 01.04.03 / Куракин В.К.; Всес. научно-исслед. ин-т физ.-техн. и радиотехн. измерений. – М., 1974. – 21л.
1228354
  Инамов Э. Прогнозирование минерализации грунтовых вод на примере Ферганской впадины. : Автореф... канд. геол.-минералог.наук: 04.00.06 / Инамов Э.; Ин-тут гидрогеологии и инж. геологии. – Ташкент, 1977. – 13л.
1228355
  Кривенцов М.И. Прогнозирование минерализации и содержания главных ионов в воде водохранилищ / М.И. Кривенцов, М.Н. Тарасов. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1976. – 112с.
1228356
   Прогнозирование надежности и стоимости эксплуатации сложных объуктов радиоэлектронной техники с учетом их технического обслуживания и ремонта / С.В. Ленков, В.Н. Цыцарев, В.О. Браун, Ю.А. Царев, Ю.В. Березовская // Радіоелектронні і комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ; Нац. аерокосмічний ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіаційний ін-т". – Харків, 2014. – № 2 (66), квітень - червень. – С. 29-37. – ISSN 1814-4225


  Для прогнозирования показателей надежности и стоимости эксплуатации сложных объектов радиоэлектронной техники (РЭТ) с учетом их технического обслуживания и ремонта предлагается использовать имитационную статистическую модель.
1228357
  Васильев Б.В. Прогнозирование надежности и эффективности радиоэлектронных устройств / Б.В. Васильев. – Москва : Советское радио, 1970. – 335 с.
1228358
  Кейджян Г.А. Прогнозирование надежности микроэлектронной аппаратуры на основе БИС / Г.А. Кейджян. – Москва, 1987. – 150 с.
1228359
   Прогнозирование надежности полупроводниковых лавинных диодов / Р.В. Конакова, П. Кордош, Ю.А. Тхорик, В.И. Файнберг, Ф. Штофаник; АН УССР. Институт полупроводников; Словацкая Академия наук; Электротехнический институт; под общ. ред. Ю.А. Тхорика. – Киев : Наукова думка, 1986. – 188 с.
1228360
  Кудрицкий В.Д. Прогнозирование надежности радиоэлекронных устройств / В.Д. Кудрицкий. – Киев, 1973. – 156 с.
1228361
  Креденцер Б.П. Прогнозирование надежности систем с временной избыточностью / Б.П. Креденцер. – Киев : Наукова думка, 1978. – 240с. : Ил. 52. – Библ.: 232-235
1228362
  Курганов Р.А. Прогнозирование наклонного рассеивания радиоволн метеорными ионизациями / Р.А. Курганов. – Казань, 1973. – 184 с.
1228363
   Прогнозирование народнохозяйственного динамики и структуры. – М, 1984. – 200с.
1228364
  Добров Г.М. Прогнозирование науки и техники / Г.М. Добров. – 2-е изд., доп. – М, 1977. – 209с.
1228365
   Прогнозирование научно-технического прогресса. – М, 1968. – 48с.
1228366
  Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – М., 1970. – 568с.
1228367
  Азерская Н.Я. Прогнозирование научно-технического прогресса : рек. указатель литературы в помощь лектору / Н.Я. Азерская ; Всесоюз. о-во "Знание", Центр. политехн. б-ка. – Москва : Знание, 1970. – 20 с. – (Навстречу XXIV съезду КПСС)
1228368
  Ямпольский С.М. Прогнозирование научно-технического прогресса / С.М. Ямпольский, В.А. Лисичкин. – М., 1974. – 207с.
1228369
  Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса / Э. Янч. – Изд. 2-е, доп. – М., 1974. – 586с.
1228370
  Александров В.А. Прогнозирование научно-технического прогресса : учебное пособи для слушателей спецфакультета переподготовки кадров "Экономическое прогнозирование и перспективное планирование" / В.А. Александров ; МВ и ССО СССР, Моск. ин-т упавления им. С. Орджоникидзе. – Москва, 1979. – 88 с.
1228371
  Фесенко Р.А. Прогнозирование научно-технического прогресса на основе переработки научно-технической информации / Р.А. Фесенко, В.А. Лисичкин. – М., 1968. – 204с.
1228372
   Прогнозирование неметаллических полезных ископаемых на Северном Кавказе / Н.И. Бойко, Седлецкий, , Б.В. Талпа; Н.И. Бойко, В.И. Седлецкий, Б.В. Талпа ; под ред.А.Н. Резников ; Сев.-Кавк. науч. центр высш. шк. – Ростов -на-Дону : Издательство Ростовского университета, 1986. – 254, [2] с. : ил. – Библиогр.: с. 254-255
1228373
  Савицкий Е.М. Прогнозирование неорганических соединений с помощью ЭВМ / Е.М. Савицкий, В.Б. Грибуля. – Москва : Наука, 1977. – 193 с.
1228374
   Прогнозирование нефтегазноносности недр. – М, 1982. – 105с.
1228375
   Прогнозирование нефтегазоносности на акваториях. – Москва : Недра, 1988. – 170с.
1228376
  Бойко Г.Е. Прогнозирование нефтегазоносности по генетическим показателям / Г.Е. Бойко ; отв.ред.Э.Б.Чекалюк ; АН УССР, Ин-т геологии и геохимии горючих ископаемых. – Киев : Наукова думка, 1982. – 250 с. – Библиогр.: с. 228-248 (392 назв.)
1228377
   Прогнозирование нефтегазоностности на акваториях. – М, 1988. – 168с.
1228378
   Прогнозирование нефтеотдачи разведанных месторождений. – М, 1986. – 164с.
1228379
  Башин М.Л. Прогнозирование нучно-технического прогресса / М.Л. Башин. – М, 1970. – 148с.
1228380
  Черныш А.А. Прогнозирование окончательной формы заготовки в зоне свободного изгиба // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : [науковий журнал] / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 1 (96). – С. 64-68 : рис., табл. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1228381
  Атаев С.В. Прогнозирование опасных ледовых явлений
1228382
  Атаев С.В. Прогнозирование опасных ледовых явлений в нижних бьефах русловых малых гидроэлектростанций // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. М. Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк ; редкол.: Адаменко Я.О., Азаров С.І., Бездєнєжних Л.А. [та ін.]. – Кременчук, 2017. – Вип. 1 (23). – С. 40-45 : рис. – Бібліогр.: Бибиіогр.: 8 назв. – ISSN 2073-5057
1228383
  Гулакян К.А. Прогнозирование оползневых процессов. / К.А. Гулакян. – М., 1977. – 129-134с.
1228384
  Савранский Л.И. Прогнозирование оптических свойст органических реагентов, применяемых в фотометрическом анализе : Автореф... канд. хим.наук: 032.00.02 / Савранский Л. И.; КГУ. – К., 1981. – 24л.
1228385
  Савранский Леонид Исаакович Прогнозирование оптических свойств органических реагентов, применяемых в фотометрическом анализе : Дис... канд. хим.наук: 02.00.02 / Савранский Леонид Исаакович; КГУ им. Т.Г.Шевченко. – Киев, 1981. – 183л. – Бібліогр.:л.157-183
1228386
  Данилов Александр Дмитриевич Прогнозирование основных показателей развития строительной индустрии в условиях ОАСУ (на примере Украинского межколхозного объединений по строительству) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Данилов Александр Дмитриевич; Киевск. ин-т нар. хоз. им. Д.С.Коротченко. – Киев, 1981. – л.
1228387
  Бопієва Ж.К. Прогнозирование отдельных параметров модернизации экономики республики Казахстан на основе показателей межотраслевого баланса // Економіка і прогнозування : Науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 136-152 : табл., рис. – Библиогр.: 15 назв. – ISSN 1605-7988
1228388
  Пряников В.С. Прогнозирование отказов полупроводниковых приборов / Пряников В.С. – Москва : Энергия, 1978. – 112 с. – Библиогр.: с. 105-110
1228389
  Миронов В.Н. Прогнозирование переноса ионизирующего излучения методами фотометрии / В.Н. Миронов, Е.А. Панов. – Москва : Атомиздат, 1979. – 112 с.
1228390
  Наглюк И.С. Прогнозирование периодичности замены моторного масла в дизельных двигателях. : Автореф... Канд.техн.наук: 05.22.10 / Наглюк И.С.; МО Укр.Харьк.гос.автомоб.-дорож.техн.ун-т. – Харьков, 1994. – 26л.
1228391
   Прогнозирование поведения пестицидов в окружающей среде. – Л, 1984. – 306с.
1228392
   Прогнозирование поиски и оценка редко метальных месторождений. – М, 1989. – 165с.
1228393
   Прогнозирование показателей надежности и стоимости эксплуатации объектов радиоэлектронной техники методом имитационного статистического моделирования / Є.В. Ленков, К.Ф. Боряк, С.А. Пашков, В.Н. Цыцарев // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2015. – Вип. № 52. – С. 54-63. – ISSN 2524-0056
1228394
  Геец В.М. Прогнозирование показателей развития экономики / В.М. Геец. – К, 1975. – 108с.
1228395
  Рэилян В.Н. Прогнозирование показателей развития экономики республики / В.Н. Рэилян, С.В. Максимилиан, Е.И. Фтомов; Отв. ред. П.С. Солтан. – Кишинев : Штиинца, 1980. – 108 с.
1228396
  Шеремет Е.М. Прогнозирование полезных ископаемых в докембрии на основе создания геолого-геофизических моделей шовных зон Украинского щита / Е.М. Шеремет, С.Н. Кулик, Т.К. Бурахович // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2012. – Т. 34, № 4. – С. 273-281 : рис. – Библиогр.: с. 280-281. – ISSN 0203-3100
1228397
  Ромасько В.С. Прогнозирование ползучести упруговязкопластических элементов конструкций : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Ромасько В. С.; ХАИ. – Х., 1981. – 24л.
1228398
  Спирина В.С. Прогнозирование посещаемости торговой недвижимости на основе оценки ее потребительской привлекательности / В.С. Спирина, А.О. Алексеев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 513-526 : табл., рис. – Библиогр.: 25 назв. – ISSN 1993-6788
1228399
  Охтень А.А. Прогнозирование поступлений налога на добавочную стоимость в бюджет / А.А. Охтень, Д.А. Волков // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАНУ; Ак. економічних наук України. – Донецьк, 2008. – № 2 (14). – С. 123-129. – ISSN 1729-7206
1228400
  Жариков В.Д. Прогнозирование потребности объединений в оборудовании / В.Д. Жариков. – Москва, 1986. – 112с.
1228401
  Терентьев В.Г. Прогнозирование преобразований организационных структур производства / В.Г. Терентьев. – М., 1990. – 140с.
1228402
  Френкель А.А. Прогнозирование производственности труда: методы и модели / А.А. Френкель. – Москва : Экономика, 1989. – 213 с.
1228403
  Сергиевский В.Н. Прогнозирование производственных потребностей / В.Н. Сергиевский. – М., 1974. – 143с.
1228404
  Генкин А.А. Прогнозирование психофизиологических состояний. / А.А. Генкин, В.И. Медведев. – Л, 1973. – 143с.
1228405
  Тимофеев Б.Н. Прогнозирование радиоактивного заражения / Б.Н. Тимофеев, Ю.К. Несытов. – М. : Воениздат, 1969. – 104 с.
1228406
   Прогнозирование развития библиотечного дела в СССР.. – М
в.1. – 1972. – 185 с.
1228407
   Прогнозирование развития библиотечного дела в СССР.. – М
в.2. – 1973. – 158 с.
1228408
  Саркисян С.А. Прогнозирование развития больших систем / С.А. Саркисян. – М., 1975. – 192с.
1228409
   Прогнозирование развития городов и городских районов. – Новосибирск, 1990. – 173 с.
1228410
  Задирака И.Н. Прогнозирование развития и размещения комплекса взаимосвязанных отраслей : Автореф. дис. ... канд. эконом. наук : 08.00.13 / Задирака И.Н. ; КГУ им. Тараса Шевченко. – Киев, 1984. – 24 с.
1228411
  Москвин Б.В. Прогнозирование развития и размещения производительных сил экономического района / АН СССР ; Географическое общество СССР ; Б.В. Москвин ; [под ред. Н.Т. Агафонова]. – Ленинград : Наука, 1981. – 108 с.
1228412
  Зелинский Н.Е. Прогнозирование развития личности в условиях зрелого социализма : Автореф... канд. филос.наук: 09.00.02 / Зелинский Н.Е.; КГУ. – К., 1982. – 24л.
1228413
  Романов В.Н. Прогнозирование развития метрологи / В.Н. Романов. – Москва : Издательство стандартов, 1989. – 176 с. – ISBN 5-7050-0024-3
1228414
  Чабровский В.А. Прогнозирование развития науки и техники / В.А. Чабровский. – М, 1983. – 151с.
1228415
  Чабровский В.А. Прогнозирование развития науки, техники экономики / В.А. Чабровский. – Рига, 1988. – 92с.
1228416
   Прогнозирование развития научных исследований в области профессионально-технического образования. – Л, 1990. – 55с.
1228417
   Прогнозирование развития общеобразовательной школы. – М, 1988. – 142с.
1228418
   Прогнозирование развития отраслей химической промышленности. – М, 1976. – 152с.
1228419
  Термечиков А.Д. Прогнозирование развития промышленности в Киргизии / А.Д. Термечиков. – Фрунзе, 1978. – 71с.
1228420
   Прогнозирование развития региональных продовольственных комплексов. – Москва : Московский университет, 1989. – 151с.
1228421
  Гавриков М.С. Прогнозирование развития сельского хозяйства в агропромышленном комплексе / М.С. Гавриков. – Саратов, 1986. – 14с.
1228422
  Савельев А.Я. Прогнозирование развития системы образования в условиях нестабильности (кризиса) // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 11. – С. 119-131. – ISSN 0869-3617


  В статье представлены методологические подходы к прогнозированию кадровых потребностей, описан процесс разработки прогностических моделей, выделены факторы, влияющие на прогнозные оценки, дается представление о методике долгосрочного прогнозирования ...
1228423
  Васерманис Э.К. Прогнозирование развития сферы услуг / Э.К. Васерманис. – Рига, 1990. – 166с.
1228424
   Прогнозирование развития территориально-производственных комплексов. – Донецк, 1986. – 165с.
1228425
  Андронов А.М. Прогнозирование развития транспортной системы региона / А.М. Андронов, А.Н. Кисиленко, Е.В. Мостивенко ; Рос. акад. наук ; Урал. отд-ние Коми науч. центр. – Сыктыквар : [б. и.], 1991. – 177 с.
1228426
  Никитенко Г.Г. Прогнозирование развития швейной и трикотажной промышленности / Г.Г. Никитенко. – М, 1990. – 110с.
1228427
  Мотричкин К.В. Прогнозирование развития экономики региона в словиях неполноты информации / К.В. Мотричкин, А.В. Степанов // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 11 (137). – С. 412-417. – Библиогр.: 12 назв. – ISSN 1993-6788


  Ця модель аукціону довела свої переваги не лише для покупців, але й для продавців, забезпечивши надійніший спосіб досягнення ефективності.
1228428
  Мансуров В.А. Прогнозирование разрушения горных пород / В.А. Мансуров. – Фрунзе, 1990. – 238с.
1228429
  Алимов Ю.И. Прогнозирование распределений вероятностей : учеб. пособие для студ. радиотехн. фак. / Ю.И. Алимов ; Урал. политехн. ин-т им. С.М. Кирова. – Сверловск, 1986. – 87 с. : ил. – Библиогр.: с. 87-88
1228430
  Кудельский А.В. Прогнозирование региональной йодоносности подземных вод. / А.В. Кудельский. – Минск, 1978. – 119с.
1228431
   Прогнозирование региональной потребности в специалистах. – Ростов -на-Дону, 1986. – 122с.
1228432
   Прогнозирование региональной экономики. – Кишинев, 1988. – 129 с.
1228433
   Прогнозирование рентабельности производства. – Ярославль, 1976. – 80с.
1228434
  Клецковская Ирина Прогнозирование ресторанной и гостиничной деятельности // Гостиничный и ресторанный бизнес : отели, курорты, рестораны, транспорт, индустрия развлечений. – Киев, 2012. – № 2. – С. 50-53 : фото
1228435
  Мартыненко Л.И. Прогнозирование ресурса рабочих лопаток турбомашин : Автореф... канд. техн.наук: 05.214 / Мартыненко Л.И.; Риж. ин-т инженеров граж. авиации им. Ленинского комсомола. – Рига, 1973. – 19л. – Бібліогр.:с.19
1228436
  Анчишкин А.И. Прогнозирование роста социалистической экономики / Анчишкин А.И. – Москва : Экономика, 1973. – 294 с.
1228437
  Фарфель Л.С. Прогнозирование рудных месторождений / Л.С. Фарфель. – Москва : Недра, 1988. – 150с.
1228438
   Прогнозирование рудоносных площадей. – М, 1976. – 275с.
1228439
  Тарасов А.В. Прогнозирование свинцово-цинкового оруденения на основе генетической связи двух пар элементов. / А.В. Тарасов. – Ташкент, 1986. – 142с.
1228440
  Кругляк Ю.А. Прогнозирование свойств молекулярных веществ. Критические свойства фреонов и их Si- и Ge-аналогов : озонобезопасные фреоны и механизмы истощения озонового слоя Земли / Ю.А. Кругляк. – Одесса : ТЭС, 2018. – 170, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 161-170. – ISBN 978-617-7711-03-1


  У пр. № 1721895 напис: В дар библиотеке Максимовича. 13.10.18. Подпись.
1228441
  Чернобыльская А.М. Прогнозирование скоростных резервов и их использование для интерпретации сейсмических материалов на примере припятской впадины. : Автореф... канд. геол.-мин.наук: 04.00.12 / Чернобыльская А.М.; МГУ. – М., 1974. – 23л.
1228442
   Прогнозирование скрытого оруденения на основе зональности гидротермальных месторождений. – Москва : Наука, 1976. – 287с.
1228443
  Сохадзе Г.А. Прогнозирование случайных величин, описываемых нелинейными уравнениями математической физики. : Автореф... канд. физ.-мат.наук: 01.01.05 / Сохадзе Г.А.; АН УССР. Ин-т математики. – К., 1980. – 19л.
1228444
  Гершунский Б.С. Прогнозирование содержания обучение в техникумах / Б.С. Гершунский. – Москва, 1980. – 144с.
1228445
  Романчук П.Р. Прогнозирование солнечной активности / П.Р. Романчук, В.Н. Криводубский // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1984. – С. 25-32. – (Астрономия ; Вып. 26). – ISSN 0203-7319


  Описаны методы и приведены некоторые результаты прогнозирования в Астрономической обсерватории Киевского университета относительных чисел Вольфа, вспышечной активности, развития активных центров и продолжительности существования групп пятен за период ...
1228446
   Прогнозирование солнечных вспышек с заблаговремепностьюот одного до семи дней в Астрономической обсерватории Киевского университета в 1976-1980 гг. / П.Р. Романчук, И.Ю. Изотова, В.Н. Криводубский, А.С. Адаменко, В.П. Бабий // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1982. – С. 50-56. – (Астрономия ; Вып. 24). – ISSN 0203-7319


  Изучены зависимости среднесуточного числа вспышек баллов < 1 в группах солнечных пятен от среднего числа центров в группе за время ее прохождения по диску Солнца и значения общей площади пятен в максимуме развития группы. Приведены результаты ...
1228447
  Михеев С.И. Прогнозирование состава и свойств горных пород по сейсмическим данным / С.И. Михеев. – Саратов, 1989. – 145с.
1228448
  Иванов-Холодный Прогнозирование состояния ионосферы. / Иванов-Холодный, А.В. Михайлов. – Л, 1980. – 190с.
1228449
  Абрамов О.В. Прогнозирование состояния технических систем / О.В. Абрамов, А.Н. Розенбаум ; отв. ред. В.П. Чипулис ; АН СССР, Дальневост. отд-ние, Ин-т автоматики и процессов управления. – Москва : Наука, 1990. – 125, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 122-124
1228450
  Цыгичко В.Н. Прогнозирование социально-экономических процессов / В.Н. Цыгичко. – М., 1986. – 205с.
1228451
  Петров А.Н. Прогнозирование социально-экономического развития в условиях радикальной экономической реформы / А.Н. Петров. – Л., 1989. – 96с.
1228452
   Прогнозирование социально-экономического развития региона : тезисы докладов межреспубликанской конференции. – Таллин : АН Эстонской ССР
Ч. 1. – 1980. – 225 с.
1228453
   Прогнозирование социально-экономического развития региона : тезисы докладов межреспубликанской конференции. – Таллин : АН Эстонской ССР
Ч. 2. – 1980. – 329 с.
1228454
   Прогнозирование социально-экономического развития региона. – М, 1981. – 178с.
1228455
  Белов Е.А. Прогнозирование социального развития отрасли : учеб. пособие / Е.В. Белов ; МВ и ССО Казан. ССР, Алма-Атинский ин-т народного хоз-ва. – Алма-Ата : [б. и.], 1984. – 86 с.
1228456
   Прогнозирование социальных потребностей. – М, 1976. – 208с.
1228457
   Прогнозирование социальных потребностей молодежи. – М, 1978. – 207с.
1228458
   Прогнозирование социальных процессов. – М, 1981. – 118с.
1228459
  Аванесов Ю.А. Прогнозирование спроса в розничной торговле / Аванесов Ю.А. – Москва : Экономика, 1975. – 103 с. – Библиогр.: с. 102
1228460
  Левин А.И. Прогнозирование спроса населения / А.И. Левин. – М., 1977. – 144с.
1228461
  Байков Г.Д. Прогнозирование спроса населения и управление товарными рынками / Байков Г.Д., Радько А.В., Степанов В.А. – Киев : Вища школа, Издательство при Киевском университете, 1977. – 183 с. : ил. – Библиогр.: с. 180-182
1228462
  Батырмурзаева В Л. Прогнозирование спроса населения на продукцию аграрно-промышленного комплекса / В Л. Батырмурзаева; Батырмурзаев Л.В. ; АН МССР, Ин-т математики с ВЦ. – Кишинев : Ин-т математики с ВЦ, 1983. – 28 с.
1228463
  Спасская Н.В. Прогнозирование средней доходности на рынке инвестирования средств пенсионных накоплений в Российской Федерации на 2015 год / Н.В. Спасская, А.В. Стеценко, Е.В. Такмакова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 6 (168). – C. 464-468. – ISSN 1993-6788
1228464
  Пампуро В.И. Прогнозирование стабильности и оценка серийнопригодности радиоэлектронной аппаратуры / В.И. Пампуро. – Москва, 1976. – 135 с.
1228465
  Пампуро В.И. Прогнозирование стабильности информационных устройств / В.И. Пампуро. – Киев : Техніка, 1978. – 248 с.
1228466
  Бусел И.А. Прогнозирование строительных свойств грунтов / И.А. Бусел. – Минск, 1989. – 245с.
1228467
   Прогнозирование структур осадочного чехла на основекомплексной интерпретации и обработки на ЭВМ аэрокосмических и геолого-геофизических данных. – М, 1990. – 167с.
1228468
  Раскатов Г.И. Прогнозирование тектонических структур фундамента и чехла древних платформ и форм погребного рельефа средствами голого-геоморфологического анализа. / Г.И. Раскатов. – Воронеж, 1972. – 108с.
1228469
   Прогнозирование территориальной структуры хозяйства в условиях интенсификации производства : монография. – Москва : Наука, 1987. – 175 с.
1228470
   Прогнозирование технико-экономических параметров новой техники. – К, 1982. – 175с.
1228471
  Гаскаров Д.В. Прогнозирование технического состояния и надежности радиоэлектронной аппаратуры / Д.В. Гаскаров, Т.А. Голинкевич, А.В. Мозгалевский. – Москва, 1974. – 223 с.
1228472
   Прогнозирование техногенных гидрогеологических процессов. – Алма-Ата, 1988. – 139с.
1228473
  Миклашевич Игорь Александрович Прогнозирование траектории трещин и границы соединения неоднородных материалов : Автореф... канд. физико-математ.наук: 01.02.04 / Миклашевич Игорь Александрович; Белорусск. гос. политехнич. Академия. – Минск, 1994. – 21л.
1228474
  Климчик Мариуш Прогнозирование тренировочных эффектов на основе соматических характеристик и спортивного результата / Климчик Мариуш, Климчик Агата // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наукове видання / Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Єрмаков С.С., Цеслицка М., Єрмакова Т.С. [та ін.]. – Харків, 2015. – № 06. – С. 48-55 : табл. – Библиогр.: 17 назв. – ISSN 1818-9172
1228475
  Михайлова А.В. Прогнозирование трещиноватости и тектонических структур в условиях Кадиевского района Донбасса. : Автореф... канд. техн.наук: / Михайлова А.В.; Москов. ин-т радиоэлектроники и горной электромеханики. – М., 1964. – 16л.
1228476
  Буряковский Л.А. Прогнозирование физических свойств коллекторов и покрышек нефти и газа / Л.А. Буряковский. – Москва : Недра, 1982. – 200с.
1228477
   Прогнозирование физических свойств солевых флюидоупоров Днепровско-Донецкой впадины статистическими методами : прикладные петрофизические исследования / В.М. Лахнюк, В.Ф. Индутный, В.И. Николаенко, Г.И. Овсеенко // Вестник Киевского университета / Киевский государственный университет им. Т.Г. Шевченка. – Киев, 1988. – С. 102-109 : Табл. – Бібліогр.: 3 назви. – (Прикладная геохимия и петрофизика ; Вып. 15). – ISSN 0203-7319
1228478
  Федорова Е. Прогнозирование финансовых кризисов с помощью индикаторов: особенности развивающихся стран / Е. Федорова, И. Лукасевич // Вопросы экономики : ежемесячный журнал / НП "Редакция журнала "Вопросы экономики" ; Ин-т экономики РАН. – Москва, 2011. – № 12. – С. 35-45. – ISSN 0042-8736
1228479
   Прогнозирование фондоотдачи. – К, 1977. – 190с.
1228480
  Аралова Н.И. Прогнозирование функционального состояния системы дыхания при гипоксии вызванной физиологической нагрузкой : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.09 / Аралова Н.И. ; АН УССР . Ин-т кибернетики им.В.М.Глушкова. – Киев, 1991. – 12 с.
1228481
   Прогнозирование характеристик движения грунта, вызванного подземными ядерными взрывами. – Москва, 1976. – 67с.
1228482
  Бессонов А.А. Прогнозирование характеристик надежности автоматических систем / А.А. Бессонов. – Ленинград : "Энергия" : Ленинград отд-ние, 1971. – 151 с. : черт. – Библиогр.: с. 148-149 (50 назв.)
1228483
   Прогнозирование химического взаимодействия в системах из многих компонентов. – М, 1984. – 215с.
1228484
  Петров В.М. Прогнозирование художественной культуры / В.М. Петров. – М., 1991. – 151с.
1228485
  Брусиловский П.М. Прогнозирование численности попуцляций / П.М. Брусиловский. – Москва : Знание, 1989. – 63 с. : ил. – (Новое в жизни, науке, технике. Биология ; № 8/1989). – ISBN 5-07-000156-6
1228486
  Семенов А.А. Прогнозирование численности студентов в вузах России / А.А. Семенов, В.А. Гуртов // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2010. – № 6. – С. 73-78. – ISSN 0869-3617


  Проведен расчет динамики численности студентов в вузах России до 2015 г. с учетом особенностей поведения объясняющих факторов. Показано, что, несмотря на резкий спад рождаемости в начале 90-х гг., численность студентов вузов не будет уменьшаться столь ...
1228487
   Прогнозирование экологических процессов. – Новосибирск : Наука, 1986. – 214 с.
1228488
   Прогнозирование экологических процессов. – Новосибирск, 1986. – 216с.
1228489
  Головань Светлана Ивановна Прогнозирование экономических показателей развития отраслей промышленности области. (На примере Ростовской области) : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.05 / Головань Светлана Ивановна; МВ и ССО РСФСР. Ростовский ордена Труд. Крас. Знамени гос. ун-т. – Ростов-на-Дону, 1975. – 22л.
1228490
   Прогнозирование экономического развития УССР. – К, 1990. – 185с.
1228491
  Шелест В Прогнозирование экономического роста в машиностроительных отрослях промышленности УССР : Автореф... канд. экон.наук: 08.00.13 / Шелест В А.; КИНХ. – К., 1979. – 19л.
1228492
  Молотков А.П. Прогнозирование эксплуатационных свойств полимерных материалов / А.П. Молотков. – Минск, 1982. – 192с.
1228493
  Раясалу Т.А. Прогнозирование эффективного развития товарообмена союзной республики / Т.А. Раясалу. – Таллин, 1976. – 84с.
1228494
  Козловский В.Н. Прогнозирование эффективности мероприятий, направленных на повышение удовлетворенности потребителей автомобилей в эксплуатации / В.Н. Козловский, Д.И. Панюков, С.А. Дементьев // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 10 (160). – С. 466-474 : табл., рис. – Библиогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1228495
  Холод Н.И. Прогнозирование эффективности сельскохозяйственного производства / Н.И. Холод. – Минск, 1980. – 126с.
1228496
  Иванова Т.И. Прогнозирование эффективности удобрений с использованием математических моделей / Т.И. Иванова; ВАСХНИЛ; ВНИИ удобрений и агропочвоведения. – Москва : Агропромиздат, 1989. – 233с. – ISBN 5-10-001379-6
1228497
  Хорошун Л.П. Прогнозирование эффективных свойств пьезоактивных композитных материалов / Л.П. Хорошун, Б.П. Маслов, П.В. Лещенко. – Киев : Наукова думка, 1989. – 206с. – ISBN 5-12-000545-4
1228498
   Прогнозирование, поиски и оценка месторождений пьезооптического и каменесамоцветного сырья. – М, 1985. – 128с.
1228499
   Прогнозирование, поиски и оценка месторождений пьезооптического минерального сырья. – М, 1975. – 149с.
1228500
   Прогнозирование, поиски и разведка месторождений. – М, 1975. – 103с.
1228501
  Каждан А.Б. Прогнозирование, поиски и разведка месторождений урана / А.Б. Каждан. – М, 1983. – 232с.
1228502
  Мельникова Е.Н. Прогнозированиек в управлении научно-техническим прогрессом / Е.Н. Мельникова. – М., 1988. – 62с.
1228503
  Скрипченко Н.С. Прогнозированние месторождений цветных металлов в осадочных породах / Н.С. Скрипченко. – Москва : Недра, 1989. – 207с.
1228504
  Лисичкин В.А. Прогнозировнаие в науке и технике / В.А. Лисичкин. – М, 1968. – 108с.
1228505
  Кудрицкий В.Д. Прогнозирующий контроль радиоэлекронных устройств / В.Д. Кудрицкий. – Киев, 1982. – 168 с.
1228506
  Аксьом О. Прогнозна геоінформаційна модель підтоплення території Херсонської області // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 48-50. – Бібліогр.: 5 назв. – (Геологія ; Вип. 40). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто методичні підходи щодо створення геоінформаційної моделі для прогнозування розвитку підтоплення території Херсонської області. Наведено методику інтеграції даних у середовище ГІС для проведення просторового аналізу. The article discusses ...
1228507
  Бурлай Т. Прогнозна економетрична модель для оцінки змін реального ВВП України з урахуванням потенціальних шокових впливів / Т. Бурлай, О. Білоцерківець // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 62-69. – ISSN 0131-775Х
1228508
  Бондарчук А.С. Прогнозна енергетична, економічна та екологічна ефективність запровадження мережевих сонячних електростанцій в ринкових умовах // Електротехнічні та комп"ютерні системи : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України. – Одеса, 2015. – № 20 (96). – С. 51-55. – ISSN 2221-3805
1228509
  Олеськів Р. Прогнозна модель вертикальних рухів земної поверхні / Р. Олеськів, В. Сай // Геодезія, картографія і аерофотознімання : міжвідомчий науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2015. – Вип. 81. – С. 82-89 : рис. – Бібліогр.: с.87-88. – ISSN 0130-1039
1228510
  Іванова Н.С. Прогнозна модель економічної безпеки регіональних кластерів національної економіки // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 2 (81). – С. 72-81 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 2519-1853
1228511
  Фролов С.М. Прогнозна модель зовнішньоекономічної діяльності як складова фінансового потеціалу / С.М. Фролов, О.І. Савицька, В.Г. Шестопалов // Управління розвитком : збірник наукових праць / Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; Вид. Дім. "Інжек". – Харків, 2015. – № 4 (182). – С. 61-71. – ISSN 2413-9610
1228512
  Дребот О.І. Прогнозна модель розрахунку економічного механізму для земель сільськогосподарського призначення на прикладі Рівненської області / О.І. Дребот, М.Я. Височанська // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпров. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Васильєва Н.К. ; редкол.: Андрющенко К.А., Безус Р.М., Гончаренко О.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 9, травень. – С. 20-26 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2306-6792
1228513
  Соколова Прогнозна оцінка диверсифікації українського експорту до країн Західної Африки / Соколова, 3. // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 4 (593). – С. 67-76. – ISSN 0131-775Х
1228514
  Фалько В.В. Прогнозна оцінка екологічного ризику від точкового джерела викидів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Фалько Віра Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1228515
  Стецюк С.С. Прогнозна оцінка можливості та доцільності створення офшорних зон в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-70.
1228516
  Стецюк С.С. Прогнозна оцінка можливості та доцільності створення офшорних зон в Україні // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 1. – С. 64-70. – Бібліогр. в кінці ст.


  Проаналізовано можливість створення на території Україна офшорної зони та розглянутото можливі наслідки такого рішення і розроблено відповідні рекомендації.
1228517
  Колодій Іванна Прогнозна оцінка нафтогазоносності нижньокрейдових відкладів Каркінітсько-Північнокримського прогину (за газогідрогеохімічними показниками) / Колодій Іванна, Медвідь Галина // Геологія і геохімія горючих копалин : науковий журнал / НАН України ; Ін-т геолог. і геохім. горючих копалин ; Україн. нафтогаз. акад. ; голов. ред.: М. Павлюк. – Львів, 2019. – № 3 (180). – С. 90-99 : табл. – Бібліогр.: с. 98. – ISSN 0869-0774
1228518
  Дмитрів Ольга Петрівна Прогнозна оцінка розвитку територій атомних електричних станцій та зон спостережень ( на прикладі Рівненської АЕС) : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.24.04 / Дмитрів О.П.; Нац. ун-тет "Львів. політехн.". – Львів, 2004. – 16с. – Бібліогр.: 6 назв.
1228519
  Лукінов В.В. Прогнозна оцінка статичного метанового потенціалу вугільних шахт / В.В. Лукінов, А.М. Чернорай // Уголь Украины : ежемесячный научно-технический, производственный и экономический журнал / М-во энергетики и угольной пром-сти Украины, Союз горных специалистов Украины ; ГП "Ин-т "УКРНИИПРОЕКТ" ; глав. ред. Радченко В.В. – Киев, 2017. – № 5/6 (725/726). – С. 21-25. – ISSN 0041-5804
1228520
  Пляцук Д.Л. Прогнозна оцінка техногенного навантаження на атмосферне повітря в промислових регіонах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Пляцук Дмитро Леонідович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2015. – 22 с. – Бібліогр.: 11 назв
1228521
  Дяконенко О. Прогнозна оцінка формування продуктивної зайнятості населення України // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 1. – С. 145-149. – ISSN 1993-0259
1228522
  Качаунов Прогнозната дейност в науката / Качаунов, СтИ. – София, 1982. – 188с.
1228523
  Гусейнов И.А. Прогнозная оценка внешнторгового оборота между Азербайджаном и Германией // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 7. – С. 118-123. – ISSN 2306-6806
1228524
  Гайдин А.М. Прогнозная оценка инженерно-геологических условий разработки месторождений твердых полезных ископаемых / А.М. Гайдин. – М., 1983. – 310с.
1228525
   Прогнозная оценка рудоносности вулканогенных формаций. – Москва : Недра, 1977. – 296с.
1228526
  Еделев А.В. Прогнозная оценка состава дренажных вод, взаимодействующих с сульфидсодержащим веществом // Геология и геофизика : научный журнал / Сибирское отд. РАН. – Новосибирск, 2013. – Т. 54, № 1. – С. 144-157 : табл. – Библиогр.: с. 155-157. – ISSN 0016-7886
1228527
  Дистанов У.Г. Прогнозная оценка территории СССР на кремнистое сырье. Обзор / У.Г. Дистанов, Т.А. Гузнецова. – Москва : ВИЭМС, 1974. – 32с.
1228528
   Прогнозная оценнка изменения компонентов геологической среды под влиянием разработки месторожждений полезных ископаемых. – М, 1989. – 101с.
1228529
   Прогнозне гідродинамічне моделювання притоку води до затоки о. Великий з метою влаштування водозабору / М.М. Кризський, Б.М. Мандрик, О.С. Аксьом, Н.М. Аксьом // Екологія і ресурси : збірник наукових праць / Рада національної безпеки і оборони України; Ін-т проблем національної безпеки. – Київ, 2008. – Вип. 18. – С. 59-66.
1228530
  Гуцайлюк З. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку // Бухгалтерський облік і аудит : Науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг". – Київ, 2006. – № 2. – С. 14-19. – Бібліогр.: 22 назв.
1228531
  Городянська Л.В. Прогнозний аналіз відтворюваних економічних ресурсів // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 7 (145). – С. 8-15 : рис. – Бібліогр.: 35 назв. – ISSN 1993-6788
1228532
  Малинкович В. Прогнозний сценарій виборчого процесу 2006 року: його результати та громадянське суспільство // Євроатлантикінформ : Науково-аналітичний бюлетень Нац центру з питань євроатлантичної інтеграції України. – Київ, 2006. – № 2. – С. 47-50.
1228533
  Черняк С. Прогнозний фон у системі педагогічної освіти: ретроспективний аналіз // Наука і освіта : науково-практичний журнал / Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського ; редкол.: Чебикін О., Давидович Н., Абдюлкадир К. [та ін.]. – Одеса, 2018. – № 11/12 (176/177). – С. 5-10. – (Педагогіка). – ISSN 2311-8466
1228534
  Лазебник Л.Л. Прогнозні дослідження економічного ровитку сучасного суспільства // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 82-93.
1228535
  Василенко А.П. Прогнозні критерії та пошукові ознаки рідкіснометалевого зруднення в пегматитах Північно-Західної та Центральної частини Українського щита / А.П. Василенко, Л.В. Ісаков // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2019. – № 1/2. – С. 32-41 : рис. – Бібліогр.; 10 назв. – ISSN 1682-3591
1228536
  Лобань О.В. Прогнозні моделі та методи в логістиці // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2007. – С. 199-202. – (Економіка та підприємництво ; № 1). – ISSN 1814-1161
1228537
  Іщук С.О. Прогнозні моделі управління розвитком економіки регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 4 (62). – С. 21-29. – ISSN 1562-0905
1228538
   Прогнозні оцінки водного стоку річок України на основі стохастичних закономірностей його багаторічних коливань / О.І. Лук"янець, О.Г. Ободовський, В.В. Гребінь, С.О. Москаленко // Український географічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України, Інститут географії; Українське географічне товариство. – Київ, 2021. – № 4 (116). – С. 18-29 : рис., табл. – Бібліогр.: 24 назв. – ISSN 1561-4980
1228539
  Попович О.С. Прогнозні оцінки еволюції вікової структури і чисельності дослідників в Україні на найближче десятиріччя / О.С. Попович, О.П. Костриця // Наука та наукознавство : міжнародний науковий журнал / НАН України, ДУ "Ін-т досліджень наук.-техн. потенціалу та іст. науки ім. Г.М. Доброва НАН України" ; редкол.: Б.А. Маліцький, О.О. Грачев, П. Джозефсо [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (95). – С. 48-59. – ISSN 0374-3896
1228540
  Шинкарук Л.В. Прогнозні оцінки розвитку національної економіки в умовах створення ЗВТ з ЄС / Л.В. Шинкарук, І.В. Барановська, О.А. Герасімова // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 3. – С. 38-58 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1228541
  Рублевська В.В. Прогнозні ризики для здоров"я міського населення від споживання питної водопровідної води, що містить підвищені рівні хлороформу // Український журнал медицини, біології та спорту : український науково-практичний журнал / Чорномор. нац. ун-т ім. Петра Могили ; Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; Херсон. держ. ун-т ; Львів. держ. ун-т фіз. культури ; редкол.: Чернозуб А.А., Хвисюк О.М., Приступа Є.Н. [та ін.]. – Миколаїв, 2018. – Т. 3, № 5 (14). – С. 187-190. – ISSN 2415-3060
1228542
  Каніщенко О.Л. Прогнозні сценарії інтернаціоналізації інноваційного розвитку в умовах глобалізації / О.Л. Каніщенко, А.І. Козлова // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 21-30. – ISSN 2308-6912


  Дослідження інноваційного забезпечення пріоритетних сфер економік країн та вибір найперспективнішого прогнозного сценарії, як головного чинника конкурентоспроможності країн на міжнародній арені економічних відносин сприяють макроекономічній ...
1228543
  Никитюк Ю. Прогнозні сценарії розвитку ринку лікарської рослинної сировини // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2018. – Вип. 3. – С. 52-60. – ISSN 2410-0919
1228544
  Бесєдін В.Ф. Прогнозні траєкторії економічного розвитку України на фоні світової економіки / В.Ф. Бесєдін, О.М. Сергієнко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 6. – С. 4-7 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1228545
   Прогнозно-географический анализ территории административного района. – Москва : Наука, 1984. – 256с.
1228546
  Адирим И.Г. Прогнозно-плановые модели экономики республики / И.Г. Адирим ; АН ЛатвССР, Ин-т экономики. – Рига : Зинатне, 1977. – 255 с. – Список лит.: с. 241-248
1228547
  Дорош Й. Прогнозно-планувальні функції землеустрою та перспективи розвитку територій // Землевпорядний вісник : науково-виробничий журнал / Держ. ком. України по земельних ресурсах. – Київ, 2011. – № 12. – С. 20-27
1228548
   Прогнозно-поисковые комплексы геолого-промышленных типов неметаллических полезных ископаемых. – М, 1989. – 201с.
1228549
  Драгомирецкий А.В. Прогнозно-поисковый алгоритм при анализе золоторудных объектов Украинского щита / А.В. Драгомирецкий, В.Н. Кадурин // Збірник наукових праць УкрДГРІ : науковий журнал / Український, державний геологорозвідувальний інститут. – Київ, 2015. – № 4. – С. 65-76 : рис. – Библиогр.: 3 назв. – ISSN 1682-3591
1228550
  Киселев А.Н. Прогнозное биогеографическое картографирование : региональный аспект / А.Н. Киселев; отв. ред. Ю.Г. Пузаченко. – Москва : Наука, 1985. – 104 с.
1228551
  Алексеев Г.Н. Прогнозное ориентирование развития энергоустановок / Г.Н. Алексеев ; АН СССР, Всесоюз. ин-т науч. и техн. информации. – Москва : Наука, 1978. – 200 с., [1] л. схем. : ил. – Библиогр.: с. 195-198
1228552
   Прогнозное социальное проектирование. – Москва : Наука, 1989. – 255с.
1228553
   Прогнозное социальное проектирование в условиях ускороения научно-технического прогресса. – М, 1987. – 165с.
1228554
   Прогнозное социальное проектирование в условиях ускороения научно-технического прогресса. – М, 1987. – 298с.
1228555
  Железнова Н.Г. Прогнозные запасы и новые направления использования углей в США / Н.Г. Железнова, Н.И. Погребнов. – Москва, 1971. – 16с.
1228556
  Пирожкова С.В. Прогнозные и футурологические исследования: к вопросу разграничения компетенций // Философские науки : научный образовательный просветительский журнал / М-во образования и науки РФ ; Акад. гуманитарных исследований. – Москва, 2016. – № 8. – С. 100-113. – ISSN 0235-1188
1228557
   Прогнозные карты на уголь. – Ленинград, 1983. – 116с.
1228558
   Прогнозные оценки экономического роста в странах мира в 2006-2007 годах // Вопросы статистики : Научно-информационный журнал / Федеральная служба гос. статистики. – Москва, 2006. – № 11. – С. 50-53. – ISSN 0320-8168
1228559
   Прогнозные ресурсы полезных ископаемых Прибалтики. – Рига, 1988. – 230с.
1228560
   Прогнозные ресурсы полезных ископаемых Прибалтики. – Рига, 1988. – 230с.
1228561
  Тимошин Ю.В. Прогнозный обзор сейсмических методов разведки / Ю.В. Тимошин, Г.Е. Семиходский. – М. : ВНИИОЭНГ, 1975. – 32с
1228562
   Прогнозовані оцінки кількості ВІЛ-позитивних дітей та дітей-сиріт внаслідок ВІЛ/СНІДу в Україні. – Київ, 2005. – 12с.
1228563
  Каплуненко Володимир Георгійович Прогнозуання характеристик тріщиностійкості теплостійких сталей з урахуванням впливу розмірів зраків : Автореф... канд. техн.наук: 01.02.04 / Каплуненко Володимир Георгійович; НАН України. Ін-т проблем міцності. – К, 1994. – 51л.
1228564
  Полторак А.С. Прогнозуванна розмірів валового прибутку на 1 гектар с/г угідь у землекористуванні на підприємствах АПК України із застосуванням методу кореляційно-регресійного аналізу / А.С. Полторак, О.М. Потапенко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 2, лютий. – С. 69-72 : табл. – Бібліогр.: 10 назв
1228565
  Іванюра І.О. Прогнозування адаптаційних можливостей організму дітей і підлітків до тривалих фізичних навантажень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВЦ "Київський університет", 2000
1228566
  Іванюра І.О. Прогнозування адаптаційних можливостей організму дітей і підлітків до тривалих фізичних навантажень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 51-55. – (Фізіологія. Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 6)


  Досліджували функціональний стан нервової, серцево-судинної та дихальної системи дітей і підлітків 11-15 років під впливом тривалих фізичних навантажень. Показано, що в більшості учнів підтримується оптимальна реактивність серцево-судинної та дихальної ...
1228567
   Прогнозування активностей компонентів у розплавах бінарних систем CaF2-Al2O3(SiO2) / В.С. Судавцова, І.О. Гончаров, В.І. Галініч, Н.Г. Кобилінська // Труды Института проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины / Институт проблем материаловедения им. И.Н. Францевича НАН Украины. – Киев, 2016. – С. 148-150. – (Серия " Физико-химические основы технологии порошковых материалов" ; вып. 25)
1228568
  Кизим М.О. Прогнозування акцизних надходжень до державного бюджжету: теоретичний і економіко-математичний аспекти / М.О. Кизим, О.В. Раєвнєва // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 2012. – № 11 (204). – С. 31-43 : табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1228569
  Оконська О. Прогнозування банківської ліквідності та особливості застосування методів коригування // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 70-78. – ISSN 1818-5754
1228570
  Транченко О.М. Прогнозування банкрутства в контексті забезпечення конкурентоспроможності сільського господарства // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 12. – С. 44-46 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2306-6806
1228571
  Бойко В. Прогнозування безпеки атмосферного повітря у великих містах України // Економіка природокористування і охорони довкілля : збірник наукових праць / Держ. установа "Ін-т економіки природокористув. та сталого розвитку Нац. акад. наук України". – Київ, 2014. – [2014]. – С. 49-51. – ISSN 1818-4170
1228572
   Прогнозування безпосередніх та віддалених результатів гастректомій при раку шлунка / Ю.В. Думанський, О.М. Заїка, Ю.Є. Лях, В.Г. Гур"янов, Г.Г. Псарас // Acta Medica Leopoliensia / М-во охорони здоров"я України ; Львів. нац. мед. ун-т ім. Данила Галицького ; редкол.: Лукавецький О.В., Луцик О.Д., Білинський Б.Т. [та ін.]. – Львів, 2014. – Т. 20, № 3/4. – C. 26-33. – ISSN 1029-4244
1228573
  Азаров С.І. Прогнозування біосферних процесів за допомогою синергетики / С.І. Азаров, О.С. Задунай // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освітиі науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАН України ; Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору ; голов. ред.: О.С. Волошкіна, О.М. Трофимчук. – Київ, 2018. – вип. 4 (28), жовтень - грудень 2018 р. – С. 56-64 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2411-4049
1228574
  Омеляненко М.О. Прогнозування боргової безпеки України на середньострокову перспективу // Чернігівський науковий часопис : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; редкол.: О.І. Гонта, Л.О. Коваленко, І.С. Каленюк [та ін.]. – Чернігів, 2016. – C. 33-42. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (7)). – ISSN 2223-1633
1228575
  Іляшенко А.Х. Прогнозування бюджетних показників на середньострокову перспективу // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 174-180. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (65)). – ISSN 1814-1161
1228576
  Юдіна Л. Прогнозування в геоінформаційних системах для вирішення задач геопросторової підтримки в інтересах Збройних Сил України / Л. Юдіна, Н. Левінськова, Р. Писаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 114-119. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 2 (50)). – ISSN 1728-3817
1228577
  Нагребельний В Прогнозування в законодавчій діяльності // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 13 (274). – С. 22-24
1228578
  Дєгтяр А. Прогнозування в системі аналітичного забезпечення державно- управлінських рішень // Актуальні проблеми державного управління : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ, 2003. – № 1. – С.49-57. – ISBN 966-7800-03-2
1228579
  Соловйова Н.І. Прогнозування в системі управління фінансами підприємств АПК // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 12. – С. 138-150.
1228580
  Діденко М.О. Прогнозування в умовах неповної геомеханічної інформації проявів гірського тиску при проведенні виробки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.04 / Діденко Михайло Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донбаський держ. техн. ун-т. – Алчевськ, 2012. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв.
1228581
  Приходько К.Р. Прогнозування валового внутрішнього продукта за допомогою авторегресійних моделей // Статистика XXI століття : нові виклики, нові можливості : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Каф. статистики та демографії ; [редкол.: Базилевич В.Д. та ін.]. – Київ : КНУ ім. Тараса Шевченка, 2011. – С. 68-69
1228582
   Прогнозування валютних курсів / В.П. Мазуренко, С.М. Калінчук, П.В. Напрієнко, А.В. Шерстюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 42-51. – (Міжнародні відносини ; вип. 17)


  Розглянуто комплексну модель довгострокового прогнозування валютного курсу, яка основана на аналізі фундаментальних економічних залежностей (на основі моделі Манделла-Флемінга, моделі нерівноважних цін Вальро), а також синтезі існуючих теорій валютного ...
1228583
  Журавка Ф.О. Прогнозування валютного курсу як один з інструментів хеджування валютного ризику / Ф.О. Журавка, І.С. Русаненко // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 9. – С. 49-58 : табл.
1228584
  Хом"як В.Р. Прогнозування валютної кризи на основі індексу валютного тиску // Шевченківська весна: економіка : матеріали X Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2012. – Т. 1. – С. 335-337. – ISBN 978-966-188-293-4
1228585
  Рибачук Ю.О. Прогнозування вартості інструментів фінансового ринку з використанням періодичної кількісно-вартісної моделі // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2015. – № 11 : Вплив балджу молоді на економічну безпеку країни. – С. 366-372. – ISSN 2222-4459
1228586
  Зомчак Л.М. Прогнозування ВВП України на основі даних різної частоти / Л.М. Зомчак, В.Т. Марусіна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 278-283. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1228587
  Янковой О.Г. Прогнозування взаємопов"язаних показників соціально-економічного розвитку України / О.Г. Янковой, О.І. Яшкіна // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2006. – № 3. – С. 61-65 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1228588
  Горошкова Л. Прогнозування видобування та використання нерудних корисних копалин для будівництва в умовах повоєнного відновлення України / Л. Горошкова, О. Меньшов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 101-110. – (Геологія ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Проведено моделювання з метою формування системи управління раціональним видобуванням та використанням міне- рально-сировинних ресурсів України на прикладі нерудних корисних копалин для будівництва і забезпечення умов повоєнного відновлення країни. ...
1228589
  Санчес Мяседо Гунтер Прогнозування високотемпературної повзучості елементів конструкцій з вогнетривких матеріалів при циклічному навантаженні : Автореф... кандид. техн.наук: 01.02.04 / Санчес Мяседо Гунтер; Запорізьский держ. техн. ун-тет. – Запоріжжя, 1997. – 18л.
1228590
  Гребняк М.П. Прогнозування впливу атмосферного забруднення на захворюваність населення індустріального міста / М.П. Гребняк, Р.А. Федорченко // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 30-34. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2077-7477
1228591
  Єременко І.Ф. Прогнозування впливу змін клімату та природного катастрофізму на економіку України та світового суспільства // Держава та регіони : Науково-виробничий журнал / Гуманітарний університет "Запорізький інститут державного та муніципального управління". – Запоріжжя, 2006. – С. 105-109. – (Економіка та підприємництво ; № 3). – ISSN 1814-1161
1228592
  Горєв Л.М. Прогнозування впливу зрошування на сольовий склад річкових вод методом математичного моделювання // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1983. – С. 39-46 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – (Географія ; Вип. 25)
1228593
  Александрова В.П. Прогнозування впливу інноваційних факторів на розвиток економіки України / В.П. Александрова, М.І. Скрипниченко, Л.І. Федулова // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 9-26 : табл. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-7988
1228594
  Хруник С.Я. Прогнозування впливу на довкілля використання твердого альтернативного палива в цементній промисловості // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 14. – С. 107-115 : рис., табл. – Бібліогр.: 17 назв. – ISBN 978-966-2633-24-5
1228595
  Аверкина М.Ф. Прогнозування впливу потенціалу працівника ІТ-сектору на його заробітну плату / М.Ф. Аверкина, О.А. Дубровик // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : науковий журнал / Національний університет "Острозька академія". – Острог, 2021. – С. 82-87. – (Серія "Економіка" ; вип. 22 (50)). – ISSN 2311-5149
1228596
  Коваленко М.А. Прогнозування впливу розвитку малого бізнесу на ВВП України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (73). – С. 21-26
1228597
  Проскурнін О.А. Прогнозування впливу техногенного забруднення на довкілля методом непараметричного регресійного аналізу : Автореф. дис. ... канд. технічних наук: 21.06.01 / Проскурнін О.А.; Український н.-д. ін-т екологічних проблем. – Харків, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 12 назв
1228598
   Прогнозування впливу техногенного забруднення на якісний стан водної екосистеми річки Дніпро / Р.В. Пономаренко, Л.Д. Пляцук, М.М. Шерстюк, О.В. Третьякова, В.М. Штепа // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2020. – Вип. 2 (121). – С. 73-78. – ISSN 1995-0519
1228599
  Слободяник М.П. Прогнозування врожайності сільськогосподарських культур за матеріалами ДЗЗ та вегетаційними індексами // Вісник геодезії та картографії : виробничий і науково-технічний журнал. – Київ, 2014. – № 6 (93). – С. 16-20 : мал. – Бібліогр.: 12 назв. – ISSN 2311-9780
1228600
  Мисник А.В. Прогнозування втрат пакетів у телекомунікаційних каналах за флуктуацією затримки для різних методів регулювання трафіку / А.В. Мисник, М.В. Кононов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 172-175. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 978-966-2142-40-2


  Запропонована раніше модель аналізу характеристик телекомунікаційних каналів досліджується з використанням різних механізмів регулювання потоків даних і перевіряється кореляція головних параметрів якості обслуговування в цих механізмах. Показано, що ...
1228601
  Мисник А.В. Прогнозування втрат пакетів у телекомунікаційній інфраструктурі за флуктуацією затримки / А.В. Мисник, М.В. Кононов // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 277-280. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 2). – ISBN 966-76-52-00-9


  В статті запропоновано модель для аналізу параметрів, що описують якість телекомунікаційних з"єднань і введено кореляційну функцію для головних параметрів якості обслуговування. Показано, що параметри каналів зв"язку, які пов"язані зі смугою ...
1228602
  Багрій І.Д. Прогнозування вуглеводневих покладів на континентальному схилі Західно-Чорноморської западини (за атмогеохімічними та температурними даними) // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 1. – С. 66-76 : рис. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0367-4290
1228603
  Глущенко Н.М. Прогнозування генетичного ризику виникнення злоякісних новоутворень за умов агрегації пухлинної патології в родоводах хворих на рак ендометрію та яєчника : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 14.01.07 / Глущенко Надія Миколаївна ; НАН України, Ін-т експерим. патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького. – Київ, 2020. – 24 с. – Бібліогр.: 20 назв
1228604
  Колісніченко В. Прогнозування геоакустичних характеристик розрізів нафтогазових свердловин ДДЗ за відсутності вимірів акустичного каротажу / В. Колісніченко, Г. Кашуба, Е. Солодкий // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 82-87. – (Геологія ; вип. 3 (66)). – ISSN 1728-3817


  Метою статті є : - оцінка можливостей побудови геоакустичної моделі досліджуваного розрізу гірських порід Дніпровсько-Донецької западини залежно від наявного комплексу геофізичних досліджень свердловин ; - аналіз існуючих способів і методик ...
1228605
  Іванов С.М. Прогнозування геомагнітного Кр індексу за допомогою дискретної білінійної моделі / С.М. Іванов, В.О. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016


  Пропонується використати дискретну білінійну модель для прогнозування динаміки Кр індексу за наявними супутниковими даними. За допомогою кореляційної матриці були обрані такі вхідні дані: погодинна швидкість сонячного вітру та південна компонента ...
1228606
  Козбур Г.В. Прогнозування граничного стану елементів конструкцій за пластичного деформування двовісним розтягом : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Козбур Галина Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Тернопіл. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назва
1228607
  Кукуш О.Г. Прогнозування демографічних показників з допомогою сплайнів / О.Г. Кукуш, А.А. Мелекесцева, Н.В. Гунько // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2021. – № 4 (95). – С. 76-86 : Рис., табл. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 2519-1853
1228608
  Ященко Л.О. Прогнозування державного боргу на основі доходів та видатків державного бюджету України // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журнал / Держ. служба статистики України ; НТК статистичних досліджень ; НАСОА ; НАДУ при Президентові України. – Київ, 2014. – № 2 (65). – С. 14-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1228609
  Рейкін В.С. Прогнозування детінізації економіки України: моделювання методом Сугено / В.С. Рейкін, О.В. Макара // Економіка. Фінанси. Право : щомісячний інформаційно-аналітичний журнал / Аудит. фірма "Аналітик" ; Таврійський нац. ун-т ім. В.І. Вернадського ; Нац. акад. внутрішніх справ України ; редкол.: Бондар В.П., Величко О.Г., Вініченко І.І. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 11/3. – С. 39-44. – ISSN 2409-1944
1228610
  Лєнков С.В. Прогнозування дефектів кремнієвих фотоелектричних перетворювачів для систем енергозабезпечення резо / С.В. Лєнков, Д.В. Лукомський, О.В. Сєлюков // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2009. – Вип. № 20. – С. 82-87


  Розглянуто основні дефекти конструкції, що мають місце в кремнієвих фотоелектричних перетворювачах. На підставі вимірювання вольтамперної характеристики та аналізу її| параметрів запропоновано методику визначення найбільш вірогідних дефектів за ...
1228611
  Клебан Ю.В. Прогнозування дефолту підприємств із застосуванням алгоритму нечіткого логічного висновку Сугено // Економічний аналіз : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України,Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 153-160. – ISSN 1993-0259


  Описано методологічний підхід та експеримент з оцінки неплатоспроможності компаній на базі нечіткого логічного висновку за алгоритмом Сугено. До початку прикладного експерименту опрацьовано результати наук. досліджень відповідно до обраної тематики. ...
1228612
  Попівняк О.М. Прогнозування джерел фінансового забезпечення розвитку депресивних територій // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.18. – С. 241-250. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1228613
  Семененко Т.О. Прогнозування динаміки макроекономічних показників / Т.О. Семененко, В.М. Домрачев // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2019. – С. 110-116. – (Серія "Економіка" ; № 3). – ISSN 1817-9215
1228614
  Свєтлова О.Д. Прогнозування динаміки патологічної ураженості дітей: перші результати // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 3 (74). – С. 61-63 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 2077-7477
1228615
  Наконечний О.Г. Прогнозування динамічних процесів в умовах невизначеності // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 26-31
1228616
  Єлісєєва О.К. Прогнозування діяльності підприємства в сучасних умовах // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 69. – С. 147-156. – Бібліогр.: на 7 пунктів. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1228617
  Бородій М.В. Прогнозування довговічності металевих матеріалів за непропорційного малоциклового навантаження : Автореф. дис. ... д-ра технічних наук: 01.02.04 / Бородій М.В.; Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка; НАНУ. – Київ, 2007. – 35с. – Бібліогр.: 34 назви
1228618
  Березовенко С.М. Прогнозування довгострокових тенденцій світового ринку нафти // Науковий вісник Київського гуманітарного інституту : науково-методичний часопис / Київський гуманітарний інститут. – Київ, 2007. – С. 15-23. – (Економічні науки ; № 1)
1228619
  Маслов Б. Прогнозування довготривалої міцності гірського масиву у геологічних середовищах складної структури / Б. Маслов, Я. Ляшенко, О. Максименко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – С. 57-61. – (Геологія ; Вип. 47). – ISSN 1728-3817


  Розглядається нелінійна модель багатокомпонентного геологічного середовища, поведінка якого є залежною від наявності трищінуватості та флюїдонасиченості. Проведено геоінформаційний аналіз параметрів в"язкопружного поля біля концентраторів деформацій ...
1228620
  Волошин І. Прогнозування дострокового погашення роздрібних строкових вкладів / І. Волошин, М. Волошин // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 26-28
1228621
  Орловська Н.О. Прогнозування дохідної частини державного бюджету // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – C. 531-533. – ISBN 978-966-188-219-4
1228622
  Фаріон А.І. Прогнозування доходів і видатків державного секору економіки // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2011. – С.276-284. – (Економіка ; Вип. 33, ч. 2). – ISSN 0869-0782
1228623
  Зайчикова В.В. Прогнозування доходів місцевих бюджетів у процесі міжбюджетного регулювання // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2007. – № 6. – С. 64-68.
1228624
  Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті на основі моделювання процесів їх формування : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Москаленко Станіслав Олексійович ; М-во надзвичайн. ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. наук.-дослід. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013. – 204 л. – Додатки: л. 150-204. – Бібліогр.: л. 138-149
1228625
  Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті на основі моделювання процесів їх формування : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Москаленко Станіслав Олексійович ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 23 с. – Бібліогр. : 9 назв
1228626
  Москаленко С.О. Прогнозування дощових паводків на річках Правобережжя Прип"яті: науково-методична база та технологічні рішення // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології. – Київ, 2013. – Т. 2 (29). – С. 19-29. – ISSN 2306-5680
1228627
  Хецеліус О.Ю. Прогнозування еволюційної динаміки хаотичних систем на основі методів нелінійного аналізу і нейронних мереж: застосування до динаміки забруднення гідроекологічних систем // Вісник Одеського державного екологічного університету : науковий журнал / Одеський, державний екологічний університет. – Одеса, 2015. – Вип. 19. – С. 30-34. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 2311-0899
1228628
  Кривенко Галина Мирославівна Прогнозування екологічного та технічного ризиків при експлуатації магістральних нафтопроводів з пересіченим профілем траси : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 21.06.01 / Кривенко Г.М.; Івано-Франківськ. нац. техн. ун-тет нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2005. – 19с. – Бібліогр.: 12 назв.
1228629
  Карпенко І.В. Прогнозування екологоорієнтованого розвитку регіону в умовах циклічних економічних змін // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2014. – С. 191-195. – (Економічні науки ; № 1). – ISSN 2226-9150
1228630
   Прогнозування економічних і фінансових процесів на основі нейронечітких технологій : фінансовий механізм / Н.Є. Бойцун, О.М. Кісельова, О.М. Кисельова, О.М. Притоманова // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2005. – № 5. – С.79-93 : Рис. – Бібліогр.: 7 назв
1228631
  Хемич Ю.Б. Прогнозування економічних процесів за допомогою PAR моделей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 91-92. – (Економіка ; Вип. 77/78). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються деякі проблеми застосування PAR моделей для прогнозування економічних процесів. Побудована PAR модель для прогнозу реального ВВП України. Some problems of applying PAR models for economics process forecasting are reviewed. It was made ...
1228632
  Литвиненко С.Л. Прогнозування економічного ефекту від використання інформаційних систем "solidworks" вантажними авіаперевізниками України // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 170-175 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1993-6788
1228633
  Буга Н.Ю. Прогнозування економічного розвитку проблемних регіонів : розвиток продуктивних сил і регіональна економіка // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 7. – С. 121-127 : Табл. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1993-6788
1228634
  Залізнюк В. Прогнозування експортних можливостей українських підприємств на основі аналізу світових ринків продукції сільського господарства // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2015. – № 2, березень - квітень. – С. 46-53 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1606-3732
1228635
  Янишин Я. Прогнозування експортного потенціалу аграрних підприємств Львівської області та визначення напрямів його розвитку / Я. Янишин, І. Лаврів, М. Сторинський // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 3/4. – С. 141-148 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 147-148. – ISSN 2313-3627
1228636
  Дружиніна В.В. Прогнозування експортного потенціалу машинобудівних підприємств з метою підвищення їхньої конкурентноспроможності : математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці / В.В. Дружиніна, Л.В. Різніченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 7 (109). – С. 246-252 : Табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788
1228637
  Шмирко С.В. Прогнозування екстремальних ситуацій кримінального характеру / С.В. Шмирко, В.І. Добрянський // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2010. – № 11. – С. 31-36. – Бібліогр.: 9 назв
1228638
  Позняк О.В. Прогнозування етнічного складу населення України / О.В. Позняк, Л.Я. Шишкіна, В.В. Свінціцький // Демографія та соціальна економіка : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НАНУ; Ін-т демографії та соціальних досліджень. – Київ, 2008. – № 1 (9). – С. 132-140
1228639
  Овчаренко І.А. Прогнозування ефективності лікування мультирезистентного туберкульозу легень шляхом оцінки динаміки тканинних факторів розпаду та фіброзоутворення : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.26 / Овчаренко Ірина Анатоліївна ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Нац. ін-т фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1228640
  Новаківський В.В. Прогнозування ефективності та оптимізація лікування анемії еритропоез стимулюючими засобами тривалої дії у хворих, які лікуються методом гемодіалізу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.37 / Новаківський Володимир Валерійович ; Нац. акад. мед. наук України, Держ. установа "Ін-т нефрології НАМН України". – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 17 назв
1228641
  Кучеренко В.П. Прогнозування жаростійкості зернових культур пероксидазним способом (методична розробка) / В.П. Кучеренко, А.В. Капустян // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 39-40. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; вип. 6). – ISSN 1728-3817


  Розроблено експериментальний метод прогнозування жаростійкості зернових культур, що базується на співвідношенні активності пероксидази за температури 55 С до активності за оптимальної температури.
1228642
  Кучеренко В. Прогнозування жаростійкості сортів райграсу (Lollium Perenne L.) за показниками активності пероксидази (1.11.1.7) / В. Кучеренко, О. Біда // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 36-38. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 10). – ISSN 1728-3817


  Застосовано експериментальний метод прогнозування жаростійкості сортів Lollium perenne L., який базується на співвідношенні активності пероксидази за температури 55 С[градусів] до активності за оптимальної температури. The experimental of ...
1228643
  Кіріченко П.С. Прогнозування забруднення акваторії Чорного моря при скиді зворотних вод : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 21.06.01 / Кіріченко Павло Сергійович ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архіт.". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1228644
  Русакова Т.І. Прогнозування забруднення атмосферного повітря викидами від автотранспорту в умовах міської забудови : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Русакова Тетяна Іванівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2014. – 20 с. – Біблііогр.: 26 назв
1228645
  Гунько О.Ю. Прогнозування забруднення повітряного середовища в умовах забудови при техногенних аваріях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Гунько Олена Юріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Держ. вищ. навч. закл. "Придніпров. держ. акад. буд-ва та архітектури". – Дніпропетровськ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 30 назв
1228646
  Дружиніна В.В. Прогнозування зайнятості населення в системі регулювання соціально-економічного розвитку міста // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2014. – С. 133-140 : табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв. – (Серія "Економічні науки" ; № 1 (3)). – ISSN 1995-0519
1228647
  Толубко В.Б. Прогнозування залишкового ресурсу інформаційних систем з використанням інтелектуальної системи діагностування / В.Б. Толубко, В.В. Вишнівський, С.І. Глухов // Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку : науковий журнал / Український науково-дослідний інститут зв"язку. – Київ, 2019. – № 3 (55). – С. 5-11. – ISSN 2518-7678
1228648
  Рудницька О.П. Прогнозування захворюваності дітей старшого дошкільного віку, що проживають в умовах великого міста / О.П. Рудницька, О.В. Бердник, О.В. Добрянська // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2016. – № 2 (78). – С. 51-54 : рис., фото. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 2077-7477
1228649
  Кучеренко В.П. Прогнозування зимостійкості деревних рослин пероксидазним способом та фактичні наслідки перезимівлі / В.П. Кучеренко, О.М. Колесниченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 67-70. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 5)


  Застосовано експериментальний спосіб прогнозування зимостійкості деревних рослин, що базується на відношенні активності пероксидази за низької позитивної температури до активності за оптимальної температури. Одержані результати з прогнозуванням ...
1228650
  Іванова І. Прогнозування зимостійкості інтродукованих видів роду Ефедра (Ephedra L.) / І. Іванова, В. Кучеренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 50-51. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Застосовано експерементальний метод прогнозування зимостійкості представників роду Ephedra L., що базується на співвідношенні активності пероксидази за низької позитивної температури до активності за оптимальної температури. The experimental method of ...
1228651
  Кучеренко В. Прогнозування зимостійкості інтродукованих жимолостей (Lonicera L.) / В. Кучеренко, З. Бонюк, С. Файд // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 53-55. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 28). – ISSN 1728-3817


  Застосовано експериментальний метод прогнозування зимостійкості представників роду Lonicera L., що базується на співвідношенні активності пероксидази за низької позитивної температури до активності за оптимальної температури. Наведено порівняльну ...
1228652
  Кучеренко В.П. Прогнозування зимостійкості озимих зернових за показниками активності пероксидази / В.П. Кучеренко, А.В. Капустян, Л.М. Шередеко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 72-73. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 2)


  Пропонується спосіб прогнозування зимостійкості озимих зернових щодо активності пероксидази при низькій позитивній температурі до активності при оптимальній температурі.
1228653
  Кучеренко В.П. Прогнозування зимостійкості таволг (Spiraea L.) за показниками фенологічних спостережень та пероксидазним способом / В.П. Кучеренко, З.Г. Бонюк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 63-66. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 3)


  Застосовано експериментальний метод прогнозування зимостійкості таволг (Spiraea L.), що базується на співвідношенні активності пероксидази за низької позитивної температури до активності за оптимальної температури. Наведено порівняльну характеристику ...
1228654
  Бауліна Т. Прогнозування змін економічних чинників розвитку інтелектуального потенціалу реального сектора української економіки // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2010. – № 4. – С. 24-27
1228655
  Кулик В.В. Прогнозування змін міжгалузевих зв"язків у моделі "витрати-випуск" / В.В. Кулик, Г.І. Кудін // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. Кизим М.О. ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2018. – № 3 (37). – С. 45-55. – ISSN 2222-0712
1228656
  П"ятка Н.С. Прогнозування зміни антропогенних ландшафтів в Україні / Н.С. П"ятка, Т.Ю. Лужанська, Г.Ф. Ільтьо // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2023. – С. 153-164. – (Економічні науки ; вип. 1 (101)). – ISSN 2306-5478
1228657
  Шевченко В.Ю. Прогнозування зовнішніх фінансових ризиків для трансформаційних економік // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 17-19. – (Економіка ; Вип. 70). – ISSN 1728-3817


  Розглядається зміст зовнішніх фінансових ризиків в умовах глобальної фінансової нестабільності та їх вплив на трансформаційні економіки та Україну. The content of external financial risks under conditions of the global financial instability and their ...
1228658
   Прогнозування зовнішньої стійкості економіки України : аналіт. доповідь / [Тищук Т.А. та ін. ; за ред. Я.А. Жаліла] ; Нац. ін-т стратег. досліджень. – Київ : НІСД, 2013. – 43, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 40-42. – (Серія "Економіка" ; вип. 4). – ISBN 978-966-554-198-1
1228659
   Прогнозування зон підвищеної пористості у глинистих породах Сходу України / С. Вижва, І. Соловйов, В. Круглик, Г. Лісний // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – C. 33-39. – (Геологія ; вип. 1 (80)). – ISSN 1728-3817


  Запропоновано новий підхід до диференціації глинистих порід за величиною пористості. Він оснований на аналізі значень коефіцієнта кореляції між акустичним імпедансом та вмістом глини. Для глин або глинистих гірських порід із малими значеннями ...
1228660
   Прогнозування зсувів : монографія / [Е.Д. Кузьменко та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, проф. Е.Д. Кузьменка ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2016. – 601, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 581-601. – ISBN 978-966-694-248-0
1228661
   Прогнозування зсувної небезпеки та оцінка впливу на суспільство: головні підходи, принципи, методи / О. Іванік, В. Шевчук, Д. Кравченко, К. Гадяцька // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2023. – С. 5-14. – (Геологія ; вип. 1 (100)). – ISSN 1728-3817


  Проблема прогнозування зсувної небезпеки є пріоритетним напрямом досліджень у сфері оцінки георизиків та катаст- роф природного характеру, яка, незважаючи на вибір тих чи інших підходів щодо її розв"язання, вимагає всебічного поглиб- леного аналізу ...
1228662
  Павлюченко О.Г. Прогнозування і мінімаксне оцінювання розв"язків диференціальних рівнянь з частинними похідними за неповної інформації // International conference Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), September 11-14, 2001 : abstracts / Prediction and decision making under uncertainties (PDMU-2001), intern. conference. – Київ : Київ. ун-т, 2001. – С. 109-110
1228663
  Турута О.В. Прогнозування і нейтралізація негативних наслідків використання інформаційних технологій в житті людини і суспільства / О.В. Турута, О.О. Жидкова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2018. – С. 24-28. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 58). – ISSN 2306-6687
1228664
  Кізима А.Я. Прогнозування і планування надходжень податку на додану вартість: теорія і практика / А.Я. Кізима, І.А. Крисоватий // Наукові записки Національного університету "Острозька академія" : збірник наукових праць / Національний, університет "Острозька академія". – Острог, 2011. – С. 51-57. – (Серія "Економіка" ; вип. 16). – ISBN 966-7631-55-9
1228665
  Добровольська В. Прогнозування і планування як засоби державного регулювання господарської діяльності // Право України : юридичний журнал / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України та ін. – Київ, 2009. – № 8. – С. 94-98. – ISSN 0132-1331
1228666
  Тернавська В.М. Прогнозування і планування як засоби формування конституційно-правової політики // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Ю.С. Шемшученко, І.О. Кресіна, О.В. Скрипник [та ін.]. – Київ, 2019. – С. 97-107. – (Серія "Юридичні і політичні науки" ; вип. 85). – ISSN 1563-3349
1228667
  Радіонов Ю.Д. Прогнозування і планування як інструмент ефективного управління та використання бюджетних коштів // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. розвитку і торгівлі України ; М-во фінансів України ; Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 4 (629). – С. 40-54. – ISSN 0131-775Х
1228668
  Соловйова Н. Прогнозування і планування: ідеологічний конфлікт конвергенції "плану" і "ринку" в координатах постіндустріальної економіки // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2009. – № 10 (575). – С. 15-26. – ISSN 0131-775Х
1228669
  Остафійчук С.О. Прогнозування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності : автореф. дис. … д-ра мед. наук : 14.01.01 / Остафійчук Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П. Л. Шупика. – Київ, 2021. – 40 с. – Бібліогр. : 31 назва
1228670
   Прогнозування і розробка програм : методичні рекомендації. – Київ : Науковий світ, 2000. – 468с. – ISBN 966-7820-00-9
1228671
  Кравченко М.В. Прогнозування інвестиційно-інноваційного забезпечення та конкурентноспроможності економічної безпеки аграрного сектора в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Держ. н.-д. ін-т інформатизації та моделювювання економіки ; редкол.: Студінська Г.Я., Ходжаян А.О., Пасічник Ю.В. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 10 (233). – С. 131-139. – ISSN 2522-1620
1228672
  Черкасова С.В. Прогнозування інвестиційного потенціалу вітчизняних недержавних пенсійних фондів / С.В. Черкасова, М.В. Сороківська // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2013. – № 4 (70). – С. 71-79. – ISSN 1562-0905
1228673
  Харазішвілі Ю. Прогнозування індексів інфляції в економіці : слово практикам // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 52-60 : Табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1605-2005
1228674
  Федулова Л.І. Прогнозування інноваційно- технологічного розвитку економіки як складова вибору стратегії виходу з кризи // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2009. – № 3. – С. 5-17 : рис. – Бібліогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1228675
   Прогнозування інноваційного розвитку сфери освіти / [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва] // Вступ до освітології : навч. посібник / М-во освіти і науки України, Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка ; [упоряд.: В.О. Огнев"юк, С.О. Сисоєва]. – Київ : Едельвейс, 2017. – С. 350-355. – ISBN 978-966-2748-97-0
1228676
  Наконечний О.Г. Прогнозування інтенсивності забруднення по неповним даним / О.Г. Наконечний, С.В. Демиденко // International Ukrainian-Polish workshop Problems of stochastic and discrete optimization, May 10-15, 2005 : abstracts / Problems of stochastic and discrete optimization, intern. Ukrainian-Polish workshop. – [S. l : s. n], 2005. – С. 88-89
1228677
  Петрик О. Прогнозування інфляції споживчих цін в Україні : аналізують фахівці НБУ / О. Петрик, Ю. Половньов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 4. – С. 29-32 : Рис. – ISSN 1605-2005
1228678
  Руденко Л. Прогнозування ймовірності банкрутства потенційних реципієнтів капіталів транснаціональних корпоративних структур // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2005. – № 5. – С. 16-32. – Бібліогр.: на 16 пунктів. – ISSN 1605-2005
1228679
  Науменкова С.В. Прогнозування капіталізації банківських установ в Україні / С.В. Науменкова, І.В. Доманецький // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2014. – Вип. 2 (17). – С. 57-64. – ISSN 2306-4994


  У статті поглиблено основні підходи до оцінювання капіталізації банку та запропоновано застосування оновленого інструментарію для прогнозування капіталізації українських банків з використанням методів економіко-математичного моделювання.
1228680
  Корцова О.Л. Прогнозування кількості автомобілів із працюючими ДВЗ залежно від наповненості автостоянки торговельного центру // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 136-141 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISSN 2073-5057
1228681
  Грищенко І.М. Прогнозування комерційного підприємництва на локальному ринку : економіка та управління підприємством / І.М. Грищенко, Ю.В. Білан // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2007. – № 5. – С. 95-98 : Табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1993-6788
1228682
  Кушнір Л.М. Прогнозування комплексно-пропорційного розвитку регіону / Л.М. Кушнір, Л.Л. Кушнір // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 37-39. – ISBN 0201-8683
1228683
  Олефір В.К. Прогнозування кон"юнктурних змін і ділових циклів // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 2. – С. 94-111 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 1605-7988
1228684
  Мащенко О.М. Прогнозування конекурентоспроможності й економічного ризику реалізації інвестиційного проекту / О.М. Мащенко, О.М. Федякін // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 2 (69). – С. 44-49.
1228685
  Семенів О.В. Прогнозування космічної погоди на основі адаптивної процедури статистичного навчання / О.В. Семенів, С.О. Черемних, В.О. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 233-238. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  У роботі викладено новий метод прогнозування геомагнітних подій (магнітних бурь) для оперативного оцінювання стану навколоземного космічного простору. Запропоновано використання ряду інформативних ознак та процедури навчання для побудови моделі ...
1228686
  Хом"як В.Р. Прогнозування кризи платіжного балансу за допомогою сигнального і модельного підходів // Вісник Університету банківської справи Національного банку України : збірник наукових праць / Університет банківської справи Національного банку України. – Київ, 2014. – № 2 (20). – С. 231-236. – ISSN 2221-755X
1228687
  Антонюк О.О. Прогнозування кризових явищ на підприємстві через призму показників ліквідності та платоспроможності // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Гуманітарний ун-т "Запорізький ін-т держ. та муніципального управління". – Запоріжжя, 2011. – С. 121-126. – (Економіка та підприємництво ; № 6). – ISSN 1814-1161


  Досліджено проблеми діагностики кризових явищ у національній економіці в умовах глибоких ринкових трансформацій. Розглянуто сутність категорії "Криза ліквідності".
1228688
  Бойко А.С. Прогнозування кризових явищ на товарному ринку за допомогою аналізу вейвлет-ентропм // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 4 (119). – С. 43-45
1228689
  Чорноус Г.О. Прогнозування курсів акцій на основе даних із соціальних мереж / Г.О. Чорноус, Ю.А. Ярмоленко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов. ред. В.С. Пономаренко [та ін.]. – Харків, 2016. – № 12 : Вплив міжнародної трудової міграції на економіку України. – С. 222-228. – ISSN 2222-4459
1228690
  Матвійчик А.В. Прогнозування курсів цінних паперів та аналіз отриманих результатів // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 58-61. – (Економіка ; вип. 64/65). – ISSN 1728-3817


  Проведено аналіз результатів прогнозування курсу цінних паперів при використанні методів нейронних мереж шляхом перевірки похибок прогнозу на корельованість та відповідність їх нормальному розподілу з метою визначення найкращих для вирішення даної ...
1228691
  Кононова К.Ю. Прогнозування курсу акцій з урахуванням показників популярності пошукових запитів / К.Ю. Кононова, А.С. Усачова // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 112-118. – (Серія "Економічна" ; вип. 93). – ISSN 2311-2379
1228692
  Матвійчук Я. Прогнозування курсу валют методом макромоделювання / Я. Матвійчук, В. Паучок // Банківська справа : Науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2004. – № 5/6. – С. 73-78. – ISSN 1605-2005
1228693
  Нанавов А.С. Прогнозування курсу валютної пари "долар США - фунт стерлінгів" на основі технічного аналізу рівня волатильності // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 82, ч. 2. – С. 172-179. – Бібліогр.: 15 назв.


  This acticle is about the assessment of the exchange rate pound/dollar under current financial crises. The model of assessment and forecasting is presented.
1228694
   Прогнозування макроекономічних показників вартості робочої сили за вибірковими обстеженнями підприємств малого та середнього бізнесу України / Н.М. Товмаченко, О.Ю. Богачов, І.м. Січкар, О.А. Вакулович // International workshop Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), May 14-20, 2002 : abstracts / Problems of decision making and control under uncertainties (PDMU-2002), intern. workshop. – Київ : Київ. ун-т, 2002. – С. 102-104
1228695
  Микитенко М.Т. Прогнозування макроекономічних показників методом фільтра Калмана з урахуванням суб"єктивності кон"юктурних даних / М.Т. Микитенко, Н.І. Недашківська // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 3. – С. 104-107 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1228696
   Прогнозування макроекономічних показників структури економіки за вибірковими обстеженнями підприємств малого та середнього бізнесу України / Н.М. Товмаченко, О.Ю. Богачов, О.А. Вакулович, І.М. Січкар // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 210-215. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Робота присвячена методам побудови оцінок макроекономічних показників структури економіки на базі математичного апарату теорії вибіркових досліджень. Отримані результати мають не тільки теоретичний, але й практичний інтерес для прогнозування вкладу ...
1228697
  Шакірзанова Ж.Р. Прогнозування максимальних витрат води весняного водопілля в басейні Дніпра з використанням автоматизованих програмних комплексів // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 4 (25). – С. 48-55
1228698
  Корній С.А. Прогнозування механізмів взаємодії металевих систем з корозивним середовищем методами квантової хімії : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.17.14 / Корній Сергій Андрійович ; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – Львів, 2018. – 40 с. – Бібліогр.: 47 назв
1228699
  Дорош В. Прогнозування міжбюджетних трансфертів: зарубіжний та український досвід прогнозування // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т екон. та прогнозування НАН України ; ЧП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 5 (307). – С. 21-23 : табл. – Бібліогр.: 3 назв. – ISSN 1810-3944
1228700
  Макаренко Є.А. Прогнозування міжнародних відносин у глобальних тенденціях розвитку людства ( на прикладі США, ЄС та Російської Федерації) // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 78, ч. 1. – С. 45-55
1228701
   Прогнозування мікроелементного статусу грунтової системи для ефективної ремедіації і використання / В.Л. Самохвалова, В.І. Лопушняк, А.І. Фатєєв, В.М. Горякіна, В.В. Шимель // Агрохімія і грунтознавство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. акад. аграрних наук ; Нац. науковий центр ; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського. – Харків, 2015. – Вип. 84. – С. 55-63 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 0587-2596
1228702
  Шерстюк Н.П. Прогнозування мінералізації та вмісту головних іонів у воді водойми хвостосховища Північного гірничо-збагачувального комбінату (Кривбас) // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний ф-т. Кафедра гідрології і гідрохімії. – Київ, 2011. – Т. 1 (22). – C. 111-119


  Розглянуті основні принципи складання гідрохімічного прогнозу техногенних водойм на основі рівнянь водно-сольового балансу. Складений прогноз вмісту головних іонів та мінералізації у воді ставка хвостосховища Північного гірничо-збагачувального ...
1228703
  Черненко Г.А. Прогнозування мовного конфлікту як соціолінгвістичне завдання (на прикладі мовної ситуації в Україні) // Мовознавство : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ, 2011. – № 2. – С. 47-56. – Бібліогр.: літ.: 39 поз. в примітк. – ISSN 0027-2833
1228704
  Міхно О.Г. Прогнозування можливості застосування військової техніки методами ГІС-аналізу місцевості / О.Г. Міхно, В.А. Рябов // Картографія та вища школа : Збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Географічний факультет. – Київ, 2006. – Вип. 11. – С. 92-95. – ISBN 966-7650-87-1
1228705
  Забродский А В. Прогнозування на підприємстві. / А В. Забродский, В.В. Христиановский. – К, 1975. – 48с.
1228706
  Пешко О. Прогнозування на ринку цінних паперів : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1999. – № 4. – С. 52-57 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1228707
  Богдан І.В. Прогнозування нагромадження основного капіталу / І.В. Богдан ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Академія фінансового управління", 2011. – 198, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2380-31-6
1228708
   Прогнозування надійності складних об"єктів радіоелектронної техніки та оптимізація параметрів їх технічної експлуатації з використанням імітаційних статистичних моделей : монографія / Лєнков С.В. [та ін.] ; під ред. С.В. Лєнкова. – Одеса : ВМВ, 2014. – 247, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 236-242. – ISBN 978-966-413-477-1


  У пр. №1705201 напис: Вельмишановному Леоніду Васильовичу від колективу авторів з подякою і найкращими побажаннями. Підписи авторів
1228709
  Костіна Н. Прогнозування надходження готівкових грошей до установи комерційного банку : теорія і практика / Н. Костіна, П. Черняховська // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2000. – № 1. – С. 17-20 : Табл. – Бібліогр.: 2 назви
1228710
  Матвійчук А.В. Прогнозування надходжень податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-78. – Бібліогр.: с. 68-69, 75, 78


  Побудовано економіко-математичні моделі прогнозування надходжень податку на додану вартість, що грунтуються на економетричному інструментарії, нейронних мережах та нечіткій логіці. Проведено порівняльний аналіз результатів експериментів з прогнозування ...
1228711
  Матвійчук А.В. Прогнозування надходжень податку на додану вартість // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 68-78.
1228712
  Зварич О.В. Прогнозування надходжень податку на прибуток підприємств // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 24-32
1228713
  Лук"яненко І.Г. Прогнозування наслідків економічної політики за допомогою моделі загальної рівноваги / І.Г. Лук"яненко, Р.Б. Семко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2012. – № 1 (127). – С. 303-319 : табл., рис. – Бібліогр.: 24 назви. – ISSN 1993-6788
1228714
  Харазішвілі Ю.М. Прогнозування наслідків запровадження загальнообов"язкової накопичувальної пенсійної системи для економіки України у довгостроковій перспективі (до 2050 р.) / Ю.М. Харазішвілі, О.П. Коваль // Стратегічні пріоритети : науково-аналітичний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ, 2012. – № 3 (24). – С. 26-37
1228715
  Зеленко Ю.М. Прогнозування нафтогазогенераційного потенціалу палеозойського осадового комплексу південно-східної частини ДДЗ за геолого-геофізичними даними для пошуків перспективних об"єктів на вуглеводні : дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Зеленко Юрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, М-во освіти і науки України. – Київ, 2018. – 208 арк. – Додатки: арк. 189-208. – Бібліогр.: арк. 7-9, 172-188
1228716
  Зеленко Ю.М. Прогнозування нафтогазогенераційного потенціалу палеозойського осадового комплексу південно-східної частини ДДЗ за геолого-геофізичними даними для пошуків перспективних об"єктів на вуглеводні : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.22 / Зеленко Юрій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1228717
   Прогнозування нафтогазоносності Оболонської імпактної структури комплексом приповерхневих методів / П.Ф. Гожик, І.Д. Багрій, В.В. Гладун, Є.П. Гуров // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2010. – № 3. – С. 7-16 : табл., рис. – Бібліогр.: 21 назв. – ISSN 0367-4290
1228718
   Прогнозування нафтогазоносності прикерченського шельфу Чорного моря за результатами структурно-термоатмогеохімічних досліджень / І.Д. Багрій, З.Я. Войцицький, М.Ю. Грига, С.Д. Аксьом, І.Є. Мамишев // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2014. – № 1. – С. 33-42 : рис. – Бібліогр.: с. 41-42. – ISSN 0367-4290
1228719
  Харазішвілі Ю. Прогнозування наявної та оптимальної частки фонду оплати праці у ВВП / Ю. Харазішвілі, Н. Дмитренко // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2009. – № 3 (87). – С. 32-45. – ISSN 1605-2005
1228720
  Конкін В.В. Прогнозування небезпечних гідрометеорологічних явищ з використанням сучасних інформаційних технологій // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2005. – Вип. № 1. – С. 187-190


  Розглянуті небезпечні гідрометеорологічні явища досі практично не піддаются надійному прогнозуванню, тому розробки технологій цівільного та військового використання є важливою частиною підготовки військових метеорологів. Рассмотрены опасные ...
1228721
  Стефанишин Д.В. Прогнозування небезпечної ситуації на земляній греблі водосховища-охолоджувача Хмельницької АЕС внаслідок надмірно швидкого спрацювання верхнього б"єфа // Екологічна безпека та природокористування : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури ; НАНУ, Ін-т телекомунікацій і глобального інформ. простору. – Київ, 2014. – Вип. 16. – С. 102-110 : рис. – Бібліогр.: 4 назв. – ISBN 978-966-2633-26-9
1228722
  Давиденко Н.В. Прогнозування невиношування вагітності у жінок з генетично обумовленою тромбофілією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.01 / Давиденко Наталія Василівна ; М-во охорони здоров"я України, Дніпров. держ. мед. ун-т. – Дніпро, 2021. – 20 с. – Бібліогр.: 16 назв
1228723
  Волошин О.Ф. Прогнозування нестабільних процесів на основі методу дерева рішень з використанням для аналізу експертної інформації методу попарних порівнянь / О.Ф. Волошин, М.В. Панченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 15-17. – (Кібернетика ; Вип. 2)


  Запропоновано та вивчено можливість прогнозування нестабільних процесів на основі дерева рішень з використанням для аналізу експертної інформації методу попарних порівнянь.
1228724
  Чепенко Т.Є. Прогнозування нестаціонарних часових рядів на основі штучних нейронних мереж з елементами часової затримки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Чепенко Тетяна Євгеніївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 17 назв
1228725
  Пономаренко Г.С. Прогнозування нетрадиційних пасток нафти і газу на основі палеогеоморфологічних реконструкцій / Г.С. Пономаренко, Т.Ф. Пономарчук // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 1. – С. 17-23 : рис. – Бібліогр.: 8 назв
1228726
  Мінаєв Ю.М. Прогнозування нечітких часових рядів на підставі концепції найближчих нечітких множин і тензорних моделей / Ю.М. Мінаєв, О.Ю. Філімонова, Ю.І. Мінаєва // Кібернетика та системний аналіз : міжнародний науково-теоретичний журнал / Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України ; голов. ред. І.В. Сергієнко ; редкол.: О.М. Хіміч, Н.Б. Шишкіна, П.І. Андон [та ін.]. – Київ, 2023. – Т. 59, № 1, січень - лютий. – C. 191–204. – ISSN 1019-5262
1228727
  Дудник Іван Миколайович Прогнозування низових суспільно-географічних систем. Теоретико-методологічний підхід : Дис... доктора географічнихнаук: 11.00.02 / Дудник Іван Миколайович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 369л. – Бібліогр.:л.347-369
1228728
  Дудник І.М. Прогнозування низових суспільно-географічних систем: теоретико-методологічний підхід. : Автореф... Доктора геогр.наук: 11.00.02 / Дудник І.М.; КГУ им.Т.Г.Шевченко. – К, 1998. – 32л.
1228729
  Власюк В.С. Прогнозування обсягів внутрішнього ринку готового прокату чорних металів / В.С. Власюк, В.В. Шпирко, І.О. Крехівський // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2005. – № 2. – С. 50-56 : табл., рис. – Бібліогр.: 4 назв.
1228730
  Хомутенко А. Прогнозування обсягу надходжень податку на прибуток підприємств до державного бюджету України методом кореляційно-регресійного аналізу / А. Хомутенко, Ю. Бзова // Науковий вісник Одеського національного економічного університету : збірник наукових праць / Одеський національний економічний університет. – Одеса, 2017. – № 1/2 (243/244). – С. 133-144. – ISSN 2409-9260
1228731
  Юринець З.В. Прогнозування обсягу реалізованої інноваційної продукції із застосуванням екстраполяційних методів та експертних оцінок / З.В. Юринець, Р.В. Юринець // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2014. – Вип. 23/1. – С. 34-40. – ISSN 2306-546X


  Предметом дослідження є аналіз результатів інноваційної діяльності вітчизняних підприємств. Метою роботи є здійснення прогнозування показника, що відображає обсяг реалізованої інноваційної продукції в Україні. Завдання дослідження - отримання ...
1228732
  Лудан І. Прогнозування обсягу фінансування деяких видів соціальної допомоги у 2021-2022 рр. / І. Лудан, І. Ільченко, О. Василенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2020. – № 3. – С. 21-27. – ISSN 2411-6912 03
1228733
  Лудан І. Прогнозування обсягу фінансування соціальної допомоги у 2021-2023 рр. в умовах змін у законодавстві / І. Лудан, О. Василенко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформ.-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; редкол.: О.В. Терещенко, В.Е. Адаменко, В.В. Іванкевич [та ін.]. – Київ, 2021. – № 1. – С. 36-45. – ISSN 2411-6912 04
1228734
  Бомба А.Я. Прогнозування оптимального використання фiльтруючих матерiалiв у швидких багатошарових фiльтрах iз кусково-однорiдними пористими завантаженнями / А.Я. Бомба, Ю.Є. Климюк // Журнал обчислювальної та прикладної математики / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; голов. ред. С.І. Ляшко ; редкол.: В.М. Булавацький, М.М. Войтович, І.П. Гаврилюк [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1 (124). – С. 3-14. – ISSN 0868-6912


  Abstract. In this paper, we consider a variational inequalities with Lipschitz continuous pseudo-monotone operators. Quite a number of operational research problems in applications can be stated in this form. We propose new variant of mirror descent ...
1228735
  Прокопчук С.І. Прогнозування основних показників діяльності зхаводів залізобетонних виробів і конструкцій методом згладжування проміжних тенденцій динамічних рядів : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 7 (79). – С. 55-62 : Табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1228736
  Ставицький Андрій Володимирович Прогнозування основних статей платіжного балансу України : Автореф. дис. ... канд. економ. наук: 08.03.02 / Ставицький А.В.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2001. – 19 с.
1228737
  Ставицький Андрій Володимирович Прогнозування основних статей платіжного балансу України : Дис....канд.економ.наук:08.03.02 / Ставицький Андрій Володимирович; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 196л. + Додатки:л.191-196. – Бібліогр.: л.174-191
1228738
  Несіна Н.І. Прогнозування палеорусел у карбоні південно-східної частини Дніпровсько-Донецької западини (за результатами сейсмофаціального аналізу) / Н.І. Несіна, Г.Г. Маркова // Геоінформатика : науковий журнал / Нац. акад. наук України ; Центр менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю Ін-ту геолог. наук НАН України. – Київ, 2016. – № 3 (59). – С. 14-19 : рис. – Бібліогр.: 13 назв. – ISSN 1684-2189
1228739
  Філатьєв М.В. Прогнозування параметрів процесів зрушення підроблених породного масиву та земної поверхні після відпрацювання антрацитових пластів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.01 / Філатьєв Михайло Володимирович ; М-во освіти та науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2013. – 19 с. – Бібліогр.: 22 назви
1228740
  Завада М.І. Прогнозування перебігу адаптації першокурсників до навчання у загальноосвітніх школах-інтернатах // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / Держ. установа "Ін-т гігієни та медичної екології ім. О.М. Марзєєва НАМН України". – Київ, 2015. – № 1 (72). – С. 50-52 : рис. – Бібліогр.: 8 назв. – ISSN 2077-7477
1228741
  Букулова Н.Ю. Прогнозування перебігу виразкового коліту в дітей на стаціонарному етапі // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (42). – С. 69-74. – ISSN 2308-3220
1228742
  Марченко О.Г. Прогнозування перебігу ВІЛ-інфекції у пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії із урахуванням клініко-імунологічних характеристик : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.13 ; 222 / Марченко Олена Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. мед. акад. післядипломної освіти. – Харків, 2020. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1228743
  Висоцька К.Ю. Прогнозування перебігу серцевої недостатності у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Висоцька Катерина Юріївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2020. – 25 с. – Бібліогр.: 10 назв
1228744
  Лях С.І. Прогнозування перебігу симптомних аневризм черевної аорти при їх хірургічному лікуванні : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.03 / Лях Сергій Ігорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 10 назв
1228745
  Лозинський С.Е. Прогнозування перебігу та ефективності вторинної профілактики гіпертонічної хвороби у мешканців Поділля шляхом розвитку концепції гіпертензивного серця, з урахуванням поліморфізму гену рецепторів ангіотензину-II першого типу : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 14.01.11 / Лозинський Сергій Едуардович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 23 с. – Бібліогр.: 29 назв
1228746
  Басюк Т.О. Прогнозування переформування берегів Брацлавського водосховища за умови підвищення рівня води // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 18. – С. 294-301 : рис., табл. – Бібліогр.: 13 назв.
1228747
  Басюк Т.О. Прогнозування переформування берегів Чернятського водосховища за умови підвищення рівня води // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 255-263 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1228748
  Потапчук Є.М. Прогнозування персональних службових просувань військовослужбовців як елемент механізму формування кадрового потенціалу / Є.М. Потапчук, А.І. Черняк // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 93-96. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 26). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядаються проблеми формування кадрового потенціалу у військових частинах та правоохоронних підрозділах, обгрунтовуються механізми його вдосконалення. The article deals with the problems of human resources forming in military units and law ...
1228749
  Бондаренко О.О. Прогнозування питомої ваги джерел фінансування інвестицій в основний капітал // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 11 (90). – С. 7-9
1228750
  Корнієнко Є.С. Прогнозування платіжного балансу України: загальні положення та методи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 57-60. – (Економіка ; Вип. 63)


  Запропоновано загальні положення прогнозування платіжного балансу України. Наведено обмеження та труднощі, які можуть виникнути при прогнозуванні платіжного балансу в країнах з перехідною економікою та запропоновано шляхи їх вирішення. Побудовано ...
1228751
  Синєокий О. Прогнозування поведінки злочинця // Прокуратура. Людина. Держава / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2004. – № 4. – С.65-69
1228752
  Воробйов Ю.М. Прогнозування податкових надходжень в контексті податкового кодексу України / Ю.М. Воробйов, Л.З. Сітшаєва // Науковий вісник: фінанси, банки, інвестиції : науково-практичний журнал / Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь, 2010. – № 4 (9). – С. 13-27
1228753
   Прогнозування податкових надходжень в перехідній економіці: проблеми методології та організації / В.П. Бочарніков, К.В. Захаров, В.С. Лоба, А.М. Леміш; В.П.Бочарніков, К.В.Захаров, В.С.Лоба, А.М.Леміш НДІ фінанс. права в стукт. Нац.акад. держ. подпд. служби Укр.; Під ред. В.П. Ніколаєва. – Ірпінь, 2006. – 320с. – ISBN 966-8126-77-7
1228754
   Прогнозування податкових надходжень: теорія, методологія, практика : зб. наук. пр. за результатами наук.-комунікат. заходів у межах виконання н.-д. роботи "Методи прогнозування доходів бюджету: зарубіжний досвід та можливість його адаптації в Україні та в роботі Міністерства доходів і зборів України" / М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, НДІ фінанс. права ; [редкол. : Тарангул Л.Л. та ін.]. – Київ : Алерта, 2014. – 79, [1] с. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-566-318-9
1228755
  Тимченко О.М. Прогнозування податкового боргу на основі абсолютної та відносної оцінки податкових ризиків : податкова політика / О.М. Тимченко, Ю.В. Сибірянська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2010. – № 8 (177). – С. 34-43 : Табл., рис. – Бібліогр.: 6 назв
1228756
  Мельник Є.Є. Прогнозування пожежної небезпеки за умовами погоди в лісах зеленої зони міста Харків // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 131-140 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 138-140. – ISSN 0459-1216
1228757
  Павлюк К.В. Прогнозування показників балансу фінансових ресурсів : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2003. – № 4. – С. 60-70 : Табл.
1228758
  Кондрат І.Ю. Прогнозування показників державного боргу як фактора економічної безпеки України / І.Ю. Кондрат, С.Я. Фаріон // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2011. – Вип. 21.9. – С. 209-215. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1228759
  Крихівський М.В. Прогнозування показників екологічної безпеки міст за результатами моніторингу навколишнього середовища (на прикладі Івано-Франківська) : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Крихівський Михайло Васильович ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1228760
  Повгородній Володимир Олегович Прогнозування показників надійності механічних конструкцій бортової апаратури : Автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.02.09 / Повгородній В.О.; НАНУ; Ін-тут проблем машинобудування ім. А.М.Підгорного. – Харків, 2003. – 18с. – Бібліогр.: 9 назв.
1228761
  Колесник О.О. Прогнозування показників ринку туристичних послуг на основі трендових моделей // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2011. – Вип. 3 (16). – С. 46-48
1228762
  Азімов О. Прогнозування покладів вуглеводнів з використанням комплексу атмогеохімічних і дистанційних методів / О. Азімов, І. Багрій, В. Дубосарський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2022. – С. 104-109. – (Геологія ; вип. 3 (98)). – ISSN 1728-3817


  (Представлено членом редакційної колегії д - ром тех . наук , проф . В . І . Зацерковним ) Застосовуючи технологію структурно - термо - атмогеохімічних досліджень у межах П " ятигорівської площі Дніпровсько - Донецької западини , виконано ...
1228763
  Глонь В.А. Прогнозування покладів вуглеводнів у районі Срібнянської депресії за структурно-термо-атмогеохімічними дослідженнями // Геологічний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т геологічних наук ; голов. ред. Гожик П.Ф. ; редкол.: Андрєєва-Григорович А.С., Веліканов В.Я., Гінтов О.Б. [та ін.]. – Київ, 2018. – № 3 (364). – С. 111-120 : рис. – Бібліогр.: с.120. – ISSN 1025-6814
1228764
  Ржевська Н.Ф. Прогнозування політичне та стратегічне:критерії визначення і здійснення // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 9 (89). – С. 99-102. – ISSN 2077-1800
1228765
  Распутна Л. Прогнозування попиту на кредитні ресурси комерційного банку на основі аналізу часових рядів : слово практикам / Л. Распутна, В. Журавльов // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1998. – № 2. – С. 16-23 : Табл., рис. – Бібліогр.: 3 назви
1228766
  Мензатов Л.Ш. Прогнозування попиту та пропозиції на ринку телекомунікаційних послуг / Л.Ш. Мензатов, Є.О. Лебєдєв // International workshop Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), September 22-27, 2008 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2008), intern. workshop. – [S. l. : s. n.], 2008. – С. 92-93
1228767
   Прогнозування потенційно-рудоносних вузлів методами інтегрального оброблення геолого-геофізичних і дистанційних даних / А.Я. Буніна, А.Т. Азімов, С.А. Станкевич, В.С. Чепурний // Геологічний журнал : науковий журнал. – Київ, 2017. – № 4. – С. 67-76 : рис. – Бібліогр.: 20 назв. – ISSN 0367-4290
1228768
  Ярощук О. Прогнозування потреби акціонерних товариств в додаткових фінансових ресурсах // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 304-320. – ISSN 1993-0259
1228769
  Борисенко О.І. Прогнозування поширення пожеж та осередків шкідливих комах у соснових лісах засобами ГІС : монографія / О.І. Борисенко, В.Л. Мєшкова ; Держ. агентство ліс. ресурсів України, НАН України, Укр. ордена "Знак Пошани" НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького. – Харків : Планета-Прінт, 2021. – 148, [2] с. : іл., табл. – Резюме англ. – Бібліогр.: с. 127-145. – ISBN 978-617-7897-67-4
1228770
  Коваль В.Б. Прогнозування пошуків уранового зруденіння в південно-західній частині Українського щита на основі водно-гелієвих зйомок / В.Б. Коваль, Г.Х. Димитров, М.М. Макаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 67-69. – (Геологія ; Вип. 31/32). – ISSN 1728-3817


  Проаналізовано результати водно-гелієвих зйомок, проведених у південно-західній частині Українського щита. Установлено просторовий збіг підвищеної концентрації гелію із зонами уранової мінералізації та ділянками золоторудних проявів. Вивчення ...
1228771
  Бодюк А.В. Прогнозування прибуткового податку з громадян // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 10. – С. 14-18 : табл. – Бібліогр.: 4 назв
1228772
  Григоров А.В. Прогнозування прибутковості цінних паперів за допомогою динамічних багатофакторних моделей / А.В. Григоров, Б.В. Дідковська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 150-158. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 1). – ISBN 966-76-52-00-9


  Розглядається задача прогнозування економічних факторів та прибутковості акцій із застосуванням багатофакторних моделей та рекурентних алгоритмів оцінювання параметрів лінійних динамічних систем. Запропоновано математичний алгоритм розв"язку задачі та ...
1228773
  Пересєкін В.М. Прогнозування природно-ресурсного потенціалу низового адміністративного району / В.М. Пересєкін, Н.М. Гранчак // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 15-18. – ISBN 0201-8683
1228774
  Бобровник М.Д. Прогнозування продуктивності відкладів через петрографічний експрес-аналіз характеру флюїдів, які насичують породи : монографія / Бобровник М.Д., Іванишин В.А. ; М-во освіти і науки України, Чернігів. нац. технол. ун-т. – Чернігів : ЧНТУ, 2017. – 85, [1] с. – Бібліогр.: с. 85. – ISBN 978-966-2188-97-4
1228775
  Кружилко О.Э. Прогнозування професійної захворюваності зварників залежно від умов праці / О.Э. Кружилко, Я.Б. Сторож, В.С. Гуць // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2017. – Вип. 6 (107), ч .1. – С. 129-135 : рис., табл. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1995-0519
1228776
  Чорноус Г. та інш. Прогнозування процесів міграції населення в Україні // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2002. – № 4. – С.28-34. – ISSN 1605-2005
1228777
  Рибальченко Т.В. Прогнозування процесів споживання електроенегрії на основі штучних нейро-фаззі мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Рибальченко Т.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2011. – 18 с. – Бібліогр.: 12 назв
1228778
  Скакальська Л.В. Прогнозування пружних характеристик та нафтогазоводонасиченості порід у розрізах свердловин за даними акустичного каротажу і кернових досліджень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Скакальська Людмила Василівна ; НАН України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. – Київ, 2021. – 21 с. – Бібліогр.: 14 назв
1228779
  Олійник Ярослав Богданович Прогнозування регіонального розвитку як конструктивна функція суспільної географії // Наукові записки Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – Т. 3 : Географічний факультет. Геологічний факультет. – С. 4-12 : Фото
1228780
  Ковшун Н.Е. Прогнозування результативності інноваційних проєктів / Н.Е. Ковшун, А.О. Радько, В.А. Шпак // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування : збірник наукових праць / Національний університет водного господарства та природокористування. – Рівне, 2022. – С. 65-73. – (Економічні науки ; вип. 2 (98)). – ISSN 2306-5478
1228781
  Міфтахов Б.Г. Прогнозування результатів виборів до Бундестагу у Федеративній Республіці Німеччина на основі місцевих виборів 2017 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 121 (№ 6). – C. 217-218. – ISSN 2076-1554
1228782
  Титаренко В. Прогнозування релігійних процесів як складова державно церковних відносин // Державно-церковна політика в Україні як фактор формування громадянського суспільства : зб. доп. та повідомлень наук.-практ. конф., 26-27 листоп. 2008 р., м. Київ / Держ. ком. України у справах національностей та релігій [та ін. ; редкол.: А.М. Колодний, О.Н. Саган, О.І. Уткін та ін.]. – Київ : Світ Знань, 2008. – С. 57-60
1228783
  Гринько О. Прогнозування ресурсів банківських установ : банки України / О. Гринько, В. Хохлов // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 8. – С. 30-36 : Табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв
1228784
  Агаї Аг Гаміш Ові Нафас Прогнозування ризику банкрутства в промисловій та банківській сфері з використанням нечітких моделей та алгоритмів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Агаї Аг Гаміш Ові Нафас ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2016. – 20 с. – Бібліогр.: 12 назв
1228785
   Прогнозування рівня безпеки несанкціонованого сміттєзвалища з використанням імітаційного моделювання / С.О. Вамболь, В.В. Вамболь, В.Ю. Колосков, Ю.Ф. Деркач // Екологічна безпека : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Кременчуцький нац. ун-т ім. Михайла Остроградського ; голов. ред. М.В. Загірняк [та ін.]. – Кременчук, 2016. – Вип. 2 (22). – С. 51-57 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2073-5057
1228786
  Васильєв О. Прогнозування рівня безробіття в Україні // Економіка України : науковий журнал / М-во екон. України ; М-во фінансів України ; НАН України. – Київ, 2012. – № 4 (605). – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 0131-775Х
1228787
  Корчевська Лілія Олександрівна Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено прогноз рівня використання трудового потенціалу України на основі побудови економіко-математичної моделі.
1228788
  Корчевська Л.О. Прогнозування рівня використання трудового потенціалу України як складова управління його розвитком // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 3. – С. 136-140. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті здійснено прогноз рівня використання трудового потенціалу України на основі побудови економіко-математичної моделі.
1228789
  Маслак О.І. Прогнозування рівня економічного потенціалу підприємства за допомогою методу сингулярного спектрального аналізу / О.І. Маслак, О.О. Безручко // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2013. – № 9. – С. 18-25 : табл., рис. – Бібліогр.: 10 назв
1228790
  Сибірянська Ю.В. Прогнозування рівня податкової заборгованості в Україні // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2010. – Вип. 1 (50). – С. 151-162
1228791
  Стариченко Є.М. Прогнозування рівня продовольчої безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Стариченко Євгеній Михайлович ; М-во освіти і науки України, Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Біла Церква, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 11 назв
1228792
  Грищук Н.В. Прогнозування розв"язків параболічних рівнянь за допомогою інтегральних операторів спостереження, визначених на скінченній системі поверхонь при невідомих початкових умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 188-195. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; вип. 4). – ISBN 966-76-52-00-9


  Доведені теореми про загальний вигляд мінімаксних прогнозних оцінок функціоналів від розв"зків початково-крайових задач для лінійних диференціальних рівнянь параболічного типу.
1228793
  Гребенюк Т.В. Прогнозування розвитку впливу радіоактивних відходів на забруднення підземних вод за двома сценаріями / Т.В. Гребенюк, Л.А. Сербінова // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського : науковий журнал / Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. – Кременчук, 2016. – Вип. 5 (100). – С. 100-107 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1995-0519
1228794
  Ващенко В.В. Прогнозування розвитку державного резерву в довгостроковому періоді : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ващенко Валентин Васильович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2020. – 27 с. – Бібліогр.: 23 назви
1228795
  Науменкова С.В. Прогнозування розвитку іпотечного кредитування в Україні / С.В. Науменкова, С.В. Саранчук, О.І. Манзюк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики : збірник наукових праць / Харк. ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи НБУ. – Харків, 2013. – Вип. 2 (15). – С. 51-58. – ISSN 2306-4994
1228796
  Стаднік С.М. Прогнозування розвитку когнітивних розладів у пацієнтів з персистуючою формою фібріляції передсердь // Ліки України : науково-практичний журнал для лікарів та провізорів / ТОВ "Медікс Груп" ; Нац. мед. акад. післядиплом. освіти ім. П.Л. Щупика МОЗ України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця ; голов. ред. Чайковський Ю.Б. – Київ, 2017. – № 6 (212). – С. 43-45. – ISSN 1997-9894
1228797
  Никифоренко В. Прогнозування розвитку людського потенціалу в контексті світових тенденцій // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2012. – № 1. – С. 14-19 : табл., рис. – Бібліогр.: 3 назв.
1228798
  Потятиник Б. Прогнозування розвитку мас-медій: нові підходи // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2012. – Вип. 11. – С. 65-68. – ISSN 2078-1911
1228799
  Лапшин В.І. Прогнозування розвитку підприємницької діяльності в Україні // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця. – Харків, 2016. – № 10 : Переорієнтація економіки України на європейський ринок: реалії та ризики. – C. 150-154. – ISSN 2222-4459
1228800
  Яловенко М.І. Прогнозування розвитку постійної форми фібриляції передсердь та госпіталізацій хворих з ішемічною хворобою серця у поєднанні з артеріальною гіпертензією : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Яловенко Марія Ігорівна ; Держ. закл. "Дніпропетров. мед. акад. М-ва охорони здоров"я України" ; Держ. установа "Ін-т гастроентерології Нац. акад. мед. наук України". – Дніпро, 2020. – 20 с. – Бібліогр.: 14 назв
1228801
  Денисик Г.І. Прогнозування розвитку природничої географії та ландшафтознавства // Фізична географія та геоморфологія : міжвідомчий науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; М-во освіти і науки України. – Київ, 2008. – Вип. 54. – С. 19-22. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 0868-6939
1228802
  Заставний Ф.Д. Прогнозування розвитку промислових комплексів в Українській РСР / Ф.Д. Заставний. – Київ : Товариство "Знання", 1980. – 48 с. – (Наука і практика управління ; XII, 2)
1228803
  Морозова О. Прогнозування розвитку ринку праці молодих фахівців в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний ж-л / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 2002. – № 3. – С.8-12
1228804
  Бондарук О.В. Прогнозування розвитку ринку праці: досвід МВФ та США // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2014. – № 2 (39). – С. 19-21
1228805
  Третяк Д.Д. Прогнозування розвитку сектору медичного страхування в Україні / Д.Д. Третяк, Ю.О. Мінадзе // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2014. – Вип. 3 (68). – С. 111-120


  Розглянуто сучасний стан і перспективи розвитку медичного страхування як складової фінан. забезпечення закладів охорони здоров’я в Україні. Проаналізовано діяльність вітчизн. страхових компаній у розрізі добровільного медичного страхування. Здійснено ...
1228806
  Ковальчук В.І. Прогнозування розвитку системи освіти // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 112-120. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624
1228807
  Пивоваров О.В. Прогнозування розвитку та особливостей поєднаного перебігу артеріальної гіпертензії та цукрового діабету 2 типу : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Пивоваров Олександр Васильович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 16 с. – Бібліогр.: 14 назв
1228808
   Прогнозування розвитку територій. Бенчмаркінг : навч. посібник / [К.М. Бліщук та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ ; Проект РЕОП ; К.І.С., 2014. – 117, [1] с. : табл. + 1 CD. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 92-97. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-080-0
1228809
   Прогнозування розвитку територій. Бюджетне прогнозування : навч. посібник / [Н.І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : К.І.С., 2014. – 198, [2] с. : іл., табл. + CD-ROM. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 139-141. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-086-2
1228810
   Прогнозування розвитку територій. Економічне прогнозування : навч. посібник / [Н.І. Балдич та ін. ; за заг. наук. ред. М.М. Білинської] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – Київ : НАДУ ; Проект РЕОП ; К.І.С., 2014. – 127, [1] с. : іл., табл. + 1 CD. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм. покажч.: с. 149-152. – Бібліогр.: с. 139-141. – (Розбудова спроможності до економічного обгрунтованого планування розвитку областей і міст України. Проект міжнародної технічної допомоги). – ISBN 978-617-684-081-7
1228811
  Шкуліпа Л. Прогнозування розвитку технології Blockchain в економіці: точка зору обліковця // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2019. – С. 37-44. – (Економіка ; вип. 6 (207)). – ISSN 1728-3817


  Досліджено позитивні та негативні наслідки технології blockchain на фінансовий сектор та бухгалтерський облік. Розглянуто blockchain у циклі ажіотажу як феномену, який проходять усі нові технології перед становленням або зникненням. Структуровано ...
1228812
  Кошова Б.Р. Прогнозування розвитку туристичної інфраструктури // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2017. – № 875. – С. 431-439. – (Серія: Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку). – ISSN 0321-0499
1228813
  Матвійчук А.В. Прогнозування розвитку фінансових показників із використанням апарату нечіткої логіки // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2006. – № 1. – С. 107-115
1228814
  Єрмоленко Г.Г. Прогнозування розвитку фінансово-економічної діяльності підприємств гуртової торгівлі рекреаційного комплексу : економіка та управління національним господарством / Г.Г. Єрмоленко, В.О. Данильченко // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2009. – № 4 (94). – С. 24-32 : Рис. – Бібліогр.: 23 назв. – ISSN 1993-6788
1228815
  Арістов М.В. Прогнозування розломів та структурних вузлів Поділля за даними інтерпретації космічних знімків різного рівня генералізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 28-30 : Табл. – Бібліогр.: 4 назви. – (Географія ; Вип. 47)


  Здійснено апробацію морфоструктурного дешифрування і лінеаментного аналізу зображень з високою роздільною здатністю для виявлення розломів на Поділлі. Розломи було виділено завдяки геоморфологічним індикаторам. Найбільш інформативними серед них ...
1228816
  Приходченко О.Ю. Прогнозування розміру індивідуальної пенсії і умовах невизначеності // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2012. – № 6 (132). – С. 318-327 : табл., рис. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 1993-6788
1228817
  Піжук О.І. Прогнозування росту жіночого безробіття в умовах фінансово-економічної кризи на основі економетричних моделей : економічна наука // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2009. – № 9 (81). – С. 35-36 : Табл. – Бібліогр.: 5 назв
1228818
  Загородній Ю.В. Прогнозування росту культурних рослин як систем що розвиваються / Ю.В. Загородній, Т.В. Коробко, І.О. Клімова // International conference Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), September 18-23, 2006 : abstracts / Problems of decision making under uncertainties (PDMU-2006), intern. conference. – [S. l. : s. n.], 2006. – С. 103-105
1228819
   Прогнозування рудопроявів у Південно-Східній частині України / І.Ю. Ніколаєв, Є.М. Шеремет, С.Г. Кривдік, С.М. Стрекозов, Л.Д. Сєтая // Мінералогічний журнал : науково-теоретичний журнал / НАН України ; Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М.П. Семененка ; редкол.: О.М. Пономаренко, Б. Багінські, А. Беккер [та ін.]. – Київ, 2020. – Т. 42, № 3. – С. 69-86 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2519-2396
1228820
  Каїра З.С. Прогнозування сезонного попиту в логістиці та маркетингу // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : Збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2006. – № 554 : Проблеми економіки та управління. – С.134-138. – ISSN 0321-0499
1228821
  Крайчук С.О. Прогнозування сейсмостійкості наземних споруд під час вибухів циліндричних зарядів із застосуванням комп"ютерних технологій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Крайчук Сергій Олександрович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1228822
  Кузьменко Е.Д. Прогнозування селевих процесів : монографія / Е.Д. Кузьменко, Т.Б. Чепурна ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 253, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 232-253. – ISBN 978-966-694-206-0
1228823
  Христюк Б.Ф. Прогнозування середніх, максимальних та мінімальних за декаду витрат води на Верхньому Дунаї // Наукові праці Українського науково-дослідного гідрометеорологічного інституту / Український, науково-дослідний гідрометеорологічний інститут. – Київ, 2012. – Вип. 262. – С. 102-109 : рис., табл. – Бібліогр.: 10 назв. – ISBN 978-966-136-092-0
1228824
  Лєнков Є.С. Прогнозування складу та ресурсу угрупування об"єктів військової техніки та аналіз його варіантів // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2021. – Вип. № 73. – С. 39-51. – ISSN 2524-0056
1228825
  Кулявець В.О. Прогнозування соціально-економічних процесів : навчальний посібник для студ. вищих навчальних закладів / В.О. Кулявець. – Київ : Кондор, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-351-221-1
1228826
  Школа Ігор Миколайович Прогнозування соціально-економічних процесів за методологією фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі / Школа Ігор Миколайович, Виклюк Ярослав Іванович // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 2. – С. 240-250. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  Запропонована методологія аплікації методів фрактального росту кристалів у нечіткому потенціальному полі атрактивності для прогнозування соціально-економічних процесів. Розглянута методика побудови нечіткого потенціального поля привабливості. ...
1228827
  Солов"ян І.Ю. Прогнозування соціально-економічного розвитку адміністративних територій // Матеріали IІІ Міжнародної наукової конференції "Наукові тренди постіндустріального суспільства" : 21 жовт. 2022 р., м. Дніпро, Україна / "Наукові тренди постіндустріального суспільства", міжнар. наук. конф. – Вінниця : Європейська наукова платформа, 2022. – С. 19-20. – ISBN 978-617-8037-94-9
1228828
  Мезенцев К.В. Прогнозування соціально-економічного розвитку і суспільна географія // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – Вип. 50. – С. 12-20. – ISBN 966-521-126-9
1228829
  Метошоп І. Прогнозування соціально-економічного розвитку міста на прикладі Івано-Франківська // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; голов. ред. В.М. Геєць ; редкол.: Ю.М. Бажал, О.М. Бородіна, А.А. Гриценко [та ін.]. – Київ, 2022. – № 2, квітень - червень. – С. 74-92. – ISSN 1605-7988
1228830
  Лозова О.В. Прогнозування соціально-економічного розвитку як інструмент державного регулювання соціальних процесів в Україні / О.В. Лозова, С.С. Ніколенко // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : наук. журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2012. – № 4 (56). – С. 28-35. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1228831
  Манілов Ігор Феліксович Прогнозування сприйнятливості до психотерапевтичного сугестивного впливу у підлітків : Автореф. дис. ... канд. психолог. наук:19.00.04 / Манілов Ігор Феліксович; Матвієнко Н.М.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 2000. – 20 с.
1228832
  Манілов Ігор Феліксович Прогнозування сприйнятливості до психотерапевтичного сугестивного впливу у підлітків : Дис....канд.психологічних наук:19.00.04 / Манілов Ігор Феліксович; КНУ ім.Т.Г.Шевченка. – Київ, 2000. – 188л. + Додатки:л.186-188. – Бібліогр.:л.170-186
1228833
  Мєшкова В.Л. Прогнозування спричиненого короїдами всихання соснових лісів / В.Л. Мєшкова, О.І. Борисенко // Лісівництво і агролісомеліорація : збірник наукових праць / Н.-д. ін-т лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького ; голов. ред. В.П. Ткач ; редкол.: І.Ф. Букша, Н.Ю. Висоцька, В.П. Ворон [та ін.]. – Харків, 2018. – Вип. 132. – С. 155-161 : рис., табл. – Бібліогр.: с. 159-160. – ISSN 0459-1216
1228834
  Пашко А.О. Прогнозування станів здоров"я людини на основі марковських ланцюгів / А.О. Пашко, Ковальчук-Хилюк, А.Д. Кравченко // Прикладна математика та комп"ютинг. ПМК 2017 : дев"ята наук. конф. магістрантів та аспірантів, Київ, 19-21 квіт. 2017 р. : збірник тез. доп. / М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. Ігоря Сікорського", Ф-т прикладної математики ; [редкол.: Дичка І.А. та ін. ; голов. ред. Сирота С.В.]. – Київ : Просвіта, 2017. – С. 255-259. – ISBN 978-617-7010-12-7
1228835
  Чікіна Н.О. Прогнозування станів систем, що розвиваються, з дискретним часом в умовах апріорної невизначенності. : Автореф... канд. техн.наук: 05.13.03 / Чікіна Н.О.; МО України. Харків. держ. техн. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 1996. – 22л.
1228836
  Комарова Л.О. Прогнозування стану зброї і військової техніки методом імітаційного моделювання по Форрестеру // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ : ВІКНУ, 2011. – Вип. № 33


  Розглянута методика імітаційного моделювання стану основного ресурсу бойових систем – зброї і військової техніки що дозволяє коректно прогнозувати динаміку чисельності «розрахункових одиниць» (комплексів) систем зброї і військової техніки (ЗіВТ)в ...
1228837
  Пєнська І.О. Прогнозування стану зовнішньоекономічної безпеки України / І.О. Пєнська, О.Є. Дахнова // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / ВНЗ "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 8 (182). – С. 430-438. – ISSN 1993-6788
1228838
  Гончаренко О.М. Прогнозування стійкого розвитку підприємства // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 691 : Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. – С. 130-134. – ISSN 0321-0499
1228839
  Доматенко Ю.В. Прогнозування стоку води за кривими спаду на р. Тиса в м. Вилок // Шевченківська весна. Географія : зб. наук. праць XI міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 18-22 берез. 2013 р.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т.; Наук. т-во студ. та аспірантів ; [уклад.: К. Самсонюк та ін.]. – Київ : Обрії, 2013. – Вип. 11. – С. 93-96
1228840
  Василевський В.В. Прогнозування строку служби силового трансформатора за допомогою комплексної моделі технічного стану целюлозної ізоляції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.01 / Василевський Володимир Валентинович ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2019. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1228841
  Циганюк А.В. Прогнозування структури ВВП на довгострокову перспективу методичні підходи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 3 (118). – С. 20-24
1228842
  Гірняк О.М. Прогнозування та аналіз господарських рішень (ГР) / О.М. Гірняк, П.П. Лазановський // Наукові записки Української академії друкарства : науково-технічний збірник / Українська академія друкарства. – Львів, 2017. – Вип. 1 (54). – С. 133-140. – ISSN 1998-6912
1228843
  Герасимчук З.В. Прогнозування та антициклічне регулювання кон"юнктури ринку молочних продуктів України : монографія / З.В. Герасимчук, О.В. Кощій ; [М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т]. – Луцьк, 2010. – 634, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 612-634. – ISBN 978-966-1532-41-9
1228844
  Климко Г.Н. Прогнозування та запобігання впливу міжнародних фінансових криз / Г.Н. Климко, А.П. Румянцев, А.Я. Новак // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 14-17. – (Економіка ; вип. 44)


  Характеризуються процеси глобалізації світової економіки, позитивні та негативні боки цього явища, акцентується увага на одному зі слабких місць - можливості розгортання міжнародних фінансових криз, доводяться неохбідність прогнозування і запобігання ...
1228845
  Кеньо Галина Володимирівна Прогнозування та контроль параметрів і характеристик приладів на основі структур кремній -на-ізоляторі : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.27.01 / Кеньо Галина Володимирівна; Держ. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 1995. – 16 с.
1228846
  Пашута М.Т. Прогнозування та макроекономічне планування : Навч.посібн. / М.Т. Пашута, А.В. Калина. – Київ : МАУП, 1998. – 182с. – ISBN 966-7312-32-1
1228847
  Панкевич І.М. Прогнозування та модифікація лазерним випромінюванням властивостей шаріполікремнію в структурах "Кремній-На-Діелектрику". : Автореф... канд. техн.наук: 05.27.01 / Панкевич І.М.; Держ. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 1996. – 22л.
1228848
  Дячук О.А. Прогнозування та оцінка викидів парникових газів прямої дії з використанням моделі "Times-Україна " // Економіка і прогнозування : науковий журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2013. – № 2. – С. 116-127 : табл., рис. – Бібліогр.: 26 назв. – ISSN 1605-7988
1228849
  Плис М. Прогнозування та оцінки хімічної обстановки, що виникає внаслідок аварій з виливом (викидом) небезпечних хімічних речовин / М. Плис, М. Рогальов // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2013. – № 3
1228850
  Семененко О.Г. Прогнозування та планування дохідної частини бюджету міста / О.Г. Семененко, С.С. Зелик, М.А. Боголіб // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2017. – Вип. 32/1. – С. 223-236. – ISSN 2306-546X
1228851
  Абдулфатах Ахмед Моаллім Прогнозування та попередження розвитку ранніх післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції простати у хворих на доброякісну гіперплазію передміхурової залози : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.06 / Абдулфатах Ахмед Моаллім ; Держ. установа "Ін-т урології Нац. акад. мед. наук України". – Київ, 2019. – 26 с. – Бібліогр.: 7 назв
1228852
  Пашута М.Т. Прогнозування та програмування економічного і соціального розвитку : Навчальний посібник / М.Т. Пашута. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 408с. – ISBN 966-364-111-8
1228853
  Чувасова Н.О. Прогнозування та проектування процесу розвитку творчого потенціалу майбутніх учителів хімії та біології у процесі фахової підготовки // Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького / Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Черкаси, 2019. – С. 205-211. – (Серія "Педагогічні науки" ; № 3). – ISSN 2076-586Х
1228854
   Прогнозування та хеджування фінансових ризиків : колект. монографія / [Л.О. Примостка та ін.] ; за ред. проф. Л.О. Примостки ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2014. – 421, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 392-405. – ISBN 978-966-483-903-4
1228855
   Прогнозування температур у контейнері з відпрацьованим ядерним паливом / С.В. Альохіна, О.М. Дибач, А.О. Костіков, Д.О. Дімітрієва // Ядерна та радіаційна безпека : науково-технічний журнал / Держ. наук.-техн. центр з ядерної та радіаційної безпеки (ДНТЦ ЯРБ) ; Одес. нац. політехн. ун-т (ОНПУ) ; голов. ред. Дибач О.М. – Київ, 2018. – Вип. 2 (78). – С. 31-35. – ISSN 2073-6231
1228856
  Щеглов О.А. Прогнозування температури повітря та опадів із місячною завчасністю на основі ансамблю аналогів атмосферних процесів / О.А. Щеглов, В.Ф. Мартазінова // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 170-172. – ISSN 2306-5680
1228857
  Бунда В.В. Прогнозування тенденцій розвитку ринку освітніх послуг із врахуванням фактору старіння інформації / В.В. Бунда, С.О. Бунда // Міжнародний науковий вісник / Мін. освіти і науки України; Закарпатський держ. ун.; Нац. ак. пед. наук України. ; Ін-т вищої освіти. – Ужгород, 2011. – Вип. 3 (22), ч. 1. – С. 145-149. – ISSN 2218-5348
1228858
  Кравець Р.А. Прогнозування тенденцій світових фондових ринків та їхній вплив на розвиток реального сектора економіки України // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 12 : Перспективи розвитку атомної енергетики та радіаційних технологій в Україні. – С. 75-84. – ISSN 2222-4459
1228859
  Стретович О.М. Прогнозування тенденцій світового ринку страхування в умовах фінансової нестабільності // Наукові праці студентів економічного факультету / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: Базилевич В.Д. (голова) та ін.]. – Київ : [б. в.], 2013. – С. 176-183


  У статті розглянуто сутність та передумови становлення та розвитку світового ринку страхування; оцінено вплив глобалізації на економіку світового ринку страхування; проаналізовано динаміку розвитку світового ринку страхування за період 2007-2011 рр.
1228860
  Нікуліна А.С. Прогнозування теплофізичних властивостей мультикомпонентних розчинів невизначеного складу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Нікуліна Анастасія Станславівна ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. акад. харч. технологій. – Одеса, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 12 назв
1228861
  Тілікіна Н.В. Прогнозування територіальної мобільності молоді в Україні // Демографія та соціальна економіка : науковий журнал / НАН України ; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи ; редкол.: Е.М. Лібанова, С.І. Пирожков, О.В. Макарова [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (37). – С. 30-46. – ISSN 2072-9480
1228862
  Мізіна О.В. Прогнозування техніко-економічних параметрів на основі застосування бета-розподілу // Наукові праці Донецького національного технічного університету / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2004. – Вип. 87. – С.125-134. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1228863
  Глухов С.І. Прогнозування технічного стану радіоелектронної техніки на основі результатів форсованих випробувань з використанням методів фізичного діагностування // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2018. – Вип. № 62. – С. 28-34. – ISSN 2524-0056
1228864
  Попова Маргарита Іванівна Прогнозування технологічних характеристик та інтенсифікація процесу розмірної обробки електричною дугою складнопрофільних отворів : Автореф. дис. ... канд. техн. наук:05.03.07 / Попова М.І.; МО і НУ "КПІ". – Київ, 2002. – 20 с.
1228865
  Федулова Л.І. Прогнозування технологічного розвитку галузей промисловості // Економіка і прогнозування : науково-аналітичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 9-28 : табл., рис. – Бібліогр.: Бібілогр.: 11 назв. – ISSN 1605-7988
1228866
  Сенчик М.О. Прогнозування трансформації злочинів у торгівлі // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1973. – С. 42-46. – (Серія права ; № 14)


  В статье подчеркивается, что укрепление научной основы стратегии и тактики борьбы с преступлениями требует конкретного и объективного анализа не только современного состояния преступности и борьбы с ней, но и прогнозирования его на будущее. Автор ...
1228867
  Кириченко Н.М. Прогнозування трудоресурсного потенціалу низового адміністративного району (на прикладі Васильківського району) // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 63-66. – ISBN 0201-8683
1228868
  Крістейнсен Г. Прогнозування у визначенні майбутнього рівня інфляції (на прикладі Нової Зеландії) : зарубіжний досвід // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 1997. – № 5. – С. 35-38 : Табл.
1228869
  Медведєв В.В. Прогнозування у грунтознавстві / В.В. Медведєв, І.В. Пліско ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н. Соколовського". – Харків : Стильна типографія, 2018. – 169, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 158-169. – ISBN 978-617-7602-42-1
1228870
  Нагребельний В.П. Прогнозування у законодавчій діяльності // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 45. – С. 13-20. – ISSN 1563-3349
1228871
  Хекало П.І. Прогнозування фізичних і колекторських властивостей гірських порід за теоретико-емпіричними залежностями // Геофизический журнал : международный журнал. – Киев, 2008. – Т. 30, № 6. – С. 151-160 : Рис., табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 0203-3100
1228872
  Хекало П.І. Прогнозування фізичних і колекторських властивостей порід-колекторів та оцінка їх нафтогазонасиченості за сейсмоакустичними даними : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 04.00.22 / Хекало П.І. ; НАН України, Ін-т геофізик. ім. С.І. Субботіна. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1228873
  Скакальська Л. Прогнозування фізичних та колекторських властивостей порід-колекторів у геологічних структурах із нетрадиційним газом // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 35-40. – (Геологія ; вип. 1 (64)). – ISSN 1728-3817


  (Рекомендовано членом редакційної колегії д-ром фіз.-мат. наук, проф. Г.Т.Продайводою) Оскільки ефективність досліджень поведінки швидкостей пружних хвиль в газоносних тонкошаруватих геологічних структурах залежить від вибору геофізичної та ...
1228874
  Антонюк В.В. Прогнозування фільтраційно-ємнісних властивостей та класифікація порід-колекторів за комплексом каротажних та петрофізичних даних (на прикладі відкладів верхнього та середнього карбону приосьової зони Дніпровсько-Донецької западини) : дис. ... д-ра філософії : 103, 10 / Антонюк Віталій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, ННІ "Ін-т геології". – Київ, 2023. – 174 арк. – Додатки: арк. 172-174. – Бібліогр.: арк. 152-171
1228875
  Растяпін А. Прогнозування фінансових показників діяльності комерційного банку : пошуки молодих науковців // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2001. – № 1. – С. 55-58 : Табл., рис. – ISSN 1605-2005
1228876
  Приймак В.І. Прогнозування фінансових потоків компанії зі страхування життя на основі методів імітаційного моделювання / В.І. Приймак, О.І. Карчевська // Фінанси України : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / М-во фінансів України. – Київ, 2011. – № 9 (190). – С. 82-94 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв
1228877
  Некрасова Н.І. Прогнозування фінансових результатів діяльності комерційного банку : банківська справа // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 121-129 : Табл. – Бібліогр.: 7 назв
1228878
  Пластун О.Л. Прогнозування фінансових ринків: сучасні концепції та нові підходи : монографія / О.Л. Пластун. – Суми : УАБС НБУ, 2014. – 401, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 308-352. – ISBN 978-966-8958-95-3
1228879
  Кот О. Прогнозування фінансового стану банків з метою попередження їх банкрутства : нагляд, аудит, контроль // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2008. – № 3. – С. 34-39 : Табл., рис. – Бібліогр.: 8 назв
1228880
  Момотюк Л.Є. Прогнозування фінансової нестабільності в Україні за допомогою попереджувальних сигнальних індикаторів // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна : економічні науки / Держ. служба статистики України ; НДІ статистичних досліджень ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту ; НАДУ при Президентові України ; редкол.: Осацленко О.Г., Момотюк Л.Є., Білинська М.М. [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (70). – C. 27-31
1228881
  Бобко А.М. Прогнозування фіскальних платежів за землю при здійсненні лісівництва // Власність, ресурси, казна, інновації, управління : наукове-виробниче видання з питань економіки, бізнесу / МПП "Прогрес". – Київ, 2010. – № 1 (7). – С. 9-12. – ISBN 978-966-2660-18-0
1228882
  Хецеліус О.Ю. Прогнозування хаотичних процесів в гідроекологічних системах на основі концепції аттрактора і нейромережевого підходу: Застосування // Український гідрометеорологічний журнал : науковий журнал / М-во освіти і науки України, Одес. держ. еколог. ун-т. – Одеса, 2014. – № 15. – С. 16-21 : рис. – Бібліогр.: 19 назв. – ISSN 2311-0902
1228883
  Кондратьєв А.В. Прогнозування характеристик міцності композита на основі преформ в елементах будівельних конструкцій / А.В. Кондратьєв, О.В. Андрєєв // Комунальне господарство міст : науково-технічний збірник / Харків. нац. ун-т міського господарства ім. О.М. Бекетова ; редкол.: Бабаєв В.М., Сухонос М.К., Дядін Д.В. [та ін.]. – Харків, 2020. – Т. 6, вип. 159. – С. 2-9 : рис. – Бібліогр.: 26 назв. – (Серія : Технічні науки та архітектура). – ISSN 2522-1809
1228884
  Верес К.О. Прогнозування хімічного синтезу / К.О. Верес, М.М. Верес, Є.О. Демківський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017


  Хіміки-органіки мають справу з великими молекулами. У зв"язку з чим виникають складності під час їх синтезу. Навіть добре теоретично спланована послідовність дій часто дає помилки внаслідок чого доводиться повертатись до планування синтезу бажаної ...
1228885
  Закревський Д.В. Прогнозування хімічного складу грунтових вод на осушувальних системах в залежності від режиму рівнів / Д.В. Закревський, К.П. Терещенко, В.М. Бурдан // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1987. – С. 54-60 : табл. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; Вип. 29)
1228886
  Дем"яненко Федір Петрович Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням біологічних властивостей патогенів та використанням комп"ютерних баз даних : Дис. ... канд. біологічних наук: 03.00.06. / Дем"яненко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 175л. – Бібліогр.: л. 107-122; Дод.: л. 123-175
1228887
  Дем"яненко Федір Петрович Прогнозування циркуляції та розвитку фітовірусних інфекцій з урахуванням біологічних властивостей патогенів та використанням комп"ютерних баз даних : Автореф. дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.06 / Дем"яненко Ф.П.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1228888
  Шаповалова В.О. Прогнозування цін на нерухомість з урахуванням тенденцій ділових циклів // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2015. – № 9. – С. 37-41. – ISSN 2306-6806
1228889
  Бурбело О.А. Прогнозування цін на сировину у сільському господарстві / О.А. Бурбело, С.О. Бурбело // Економіка та право : науковий журнал / НАН України ; Ін-т екон.-правових досліджень НАН України ; Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т" М-ва освіти і науки України ; редкол.: В.К. Мамутов, В.А. Устименко, І.В. Заблодська [та ін.]. – Київ, 2016. – № 2 (44). – C. 105-111. – (Серія "Економіка"). – ISSN 1681-6277
1228890
  Дяченко Ю.А. Прогнозування цін на сільськогосподарську продукцію інструментами біржового ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Дяченко Юлія Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2019. – 22 с. – Бібліогр.: 14 назв
1228891
  Четверик О.В. Прогнозування ціни цукру для підприємств цукрової галузі з врахуванням тенденцій внутрішнього та світового ринків // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2015. – № 4 (59). – С. 232-237. – ISSN 2309-1533
1228892
  Кравець Т.В. Прогнозування цінової динаміки світового ринку зернових методом сингулярного спектрального аналізу / Т.В. Кравець, М.В. Петрик // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 83-87. – (Економіка та підприємництво ; № 2 (72)). – ISSN 1814-1161
1228893
  Андрієцький Б.Р. Прогнозування часових послідовностей з елементами невизначеності на основі нейромережевого спектрального аналізу : автореф. дис. ... канд. техн наук :05.13.23 / Андрієцький Богдан Романович; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т ”Львів. політехніка”. – Львів, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1228894
  Бондарець І.М. Прогнозування часових рядів на прикладі курсів валют за допомогою нейронних мереж // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 99-102. – (Серія "Фізико-математичні науки" ; Вип. 3). – ISBN 978-617-571-036-4. – ISSN 1812-5409


  В статті описано розроблену напівавтоматичну систему прогнозування часових рядів Neyro та розглядаються її застосування для прогнозування курсів валют на ринку Forex. The developed forecasting semi-automatic system of time series Neyro is described. ...
1228895
  Ковач Т.Ю. Прогнозування чисельності населення за допомогою показників механічного та природного руху населення . / Т.Ю. Ковач, Б Ю. Кушнір // Науковий вісник Ужгородського національного університету : збірник наукових праць. Спецвипуск / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 70-73. – (Економіка ; Вип. 31)
1228896
  Голубник О. Прогнозування чисельності населення регіонів України з врахуванням міжрегіональної міграції // Формування ринкової економіки в Україні : науковий збірник / Львівський нац.ун.ім.Івана Франка. – Львів, 2008. – Вип. 18 : Проблеми економічної кібернетики. – С. 57-62. – ISSN 0201-758Х
1228897
  Волошин І. Прогнозування чисельності роздрібних вкладників банку : слово практикам // Банківська справа : науково-практичне видання / Журнал "Банківська справа". – Київ, 2008. – № 4. – С. 63-67 : Рис. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 1605-2005
1228898
  Мохначук С.С. Прогнозування чисельності та складу населення локальних демогеографічних систем / С.С. Мохначук, С.Д. Проценко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1992. – Вип. 44. – С. 14-17. – ISBN 0868-6965
1228899
  Кикош Ю.В. Прогнозування чисельності учнів, слухачів і студентів навчальних закладів України за міжнародною стандартною класифікацією освіти (МСКО) // Моделювання та інформаційні системи в економіці : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. економ. ун-т ім. В. Гетьмана" ; голов. ред. Галіцин В.К. ; редкол.: О.Д. Шарапов, І.В. Луняк, І.С. Благун [та ін]. – Київ, 2016. – № 92. – С. 206-213
1228900
  Краснов Ю.М. Прогнозування чисельності фахівців і підготовки кваліфікованих кадрів // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 6 (85). – С. 132-135.
1228901
  Білик Т.О. Прогнозування чистого прибутку малих підприємств: класифікація та методи // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2009. – № 5 (96). – С. 142-146
1228902
  Самчук І.М. Прогнозування шлейфів соляних штоків з допомогою карт ізопахіт // Мінеральні ресурси України (МРУ) : науковий журнал / Мін. екол. та прир. ресур. Укр. Укр. держ. геологорозвід. ін-т. – Київ, 2016. – № 2. – С. 42-44 : рис., табл. – Бібліогр.: 5 назв. – ISSN 1682-721Х
1228903
  Семенова Ю. Прогнозування як інструмент управління інфляцією в Україні // Підприємництво, господарство і право : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2008. – № 11. – С. 179-183.
1228904
  Булах П.Є. Прогнозування як обов"язковий етап інтродукційної роботи // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 34-35. – (Інтродукція та збереження рослинного різноманіття ; Вип. 1)


  Інтродукційний прогноз розглянуто як самостійний науковий напрямок досліджень. Запропоновано два кількісних методи визначення інтродукційної здатності рослин.
1228905
  Дяченко Н.П. Прогнозування як складова аналітичної діяльності органів державної влади // Ефективність державного управління : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: Загорський В.С., Ліпенцев А.В., Каляєв А.О. [та ін.]. – Львів, 2016. – Вип. 4 (49). – С. 92-100
1228906
  Гаврилишин О.Б. Прогнозування якості процесу оцифровування стародруків засобами нечіткої логіки / О.Б. Гаврилишин, В.Б. Репета, І.З. Миклушка // Поліграфія і видавнича справа : науково-технічний збірник / М-во освіти і науки України ; Укр. акад. друкарства ; голов. ред. Дурняк Б.В. – Львів, 2020. – № 1 (79). – С. 11-19. – ISSN 0554-4866


  На основі встановлення таких пріоритетних факторів якості процесу оцифровування стародруків, як стан стародруку, особливість скануючого обладнання та функціональність програмного забезпечення, сформовано базу знань із виконанням умови «якщо – то» та ...
1228907
  Фролов А.В. Прогнозування, діагностика, індентифікація і надійність монокристалічних кремнієвих фотоперетворювачів із структурою n+-p-p+ : автореф. ... канд. техн. наук : 05.27.06 / Фролов А.В. ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв
1228908
  Сольона О.Я. Прогнозування, моніторинг і попередження виникнення джерел загоряння горючого матеріалу в електрифікованих приміщеннях : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.26.01 / Сольона Оксана Ярославівна ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2014. – 22 с. – Бібліогр.: 29 назв
1228909
  Пастух К.В. Прогнозування, програмування, планування у публічному управлінні // Університетські наукові записки Хмельницького університету управління та права : часопис Хмельницького університету управління та права : право, економіка, управління / Хмельницький університет управління та права. – Хмельницький, 2020. – № 2 (74). – С. 123-130. – ISSN 2078-9165
1228910
  Марушкевич А.А. Прогнозування, проектування, планування роботи навчального закладу / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин // Педагогіка вищої школи : підручник / А.А. Марушкевич, Є.С. Спіцин. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 115-116. – ISBN 978-966-439-865-4
1228911
  Снитюк В.Є. Прогнозування. Моделі. Методи. Алгоритми : навчальний посібник [для студентів вищих навч. закл.] / В.Є. Снитюк. – Київ : Маклаут, 2008. – 364 с. – ISBN 978-966-2200-09-6
1228912
  Беганська І.Ю. Прогнозуваня параметрів ринку послуг професійної освіти України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2012. – С. 244-248. – (Економіка та підприємництво ; № 5 (68)). – ISSN 1814-1161
1228913
  Кіяшко Б.О. Прогнозуюче управління випрямлячем, що навантажений двигуном постійного струму : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кіяшко Б.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009. – 21 с. – Бібліогр.: 7 назв
1228914
   Прогнозы будущего : Виды на будущее. Прогнозы // GEO : непознанный мир: Земля. Юбилейный номер / Грунер+Яр ЗАО. – Москва, 2008. – № 4 : 10 лет в России. – С. 58-74 : Фото. – ISSN 1029-5828
1228915
  Кедров Б.М. Прогнозы Д.И. Менделеева в атомистике / Б.М. Кедров. – Москва : Атомиздат
1 : Неизвестные элементы. – 1977. – 264 с.
1228916
  Кедров Б.М. Прогнозы Д.И. Менделеева в атомистике / Б.М. Кедров. – Москва : Атомиздат
2 : Атомные веса и периодичность. – 1977. – 199 с.
1228917
  Кедров Б.М. Прогнозы Д.И. Менделеева в атомистике / Б.М. Кедров. – М, 1979. – 184с.
1228918
  Кабышев Б.П. Прогнозы нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины в исследованиях Н.Ф. Балуховского // Геологічний журнал. – Київ, 2001. – № 4. – С. 142-146. – Библиогр.: 8 назв.
1228919
  Кац А.Л. Прогнозы погоды малой заблаговременности / А.Л. Кац. – Ленинград : Гидрометеоиздат, 1950. – 76с.
1228920
   Прогнозы развития природных явлений. – Новосибирск : Наука, 1982. – 157с.
1228921
  Сокол М. Прогнозы развития рынка легковых автомобилей в 2013 году // Маркетинг в Україні / Українська Асоціація Маркетингу. – Київ, 2013. – № 1, січень - лютий. – С. 19-22 : рис. – ISSN 1606-3732
1228922
   Прогнозы расселения и планировки новых городов Крайнего Севера. – с.
1228923
   Прогнозы расселения и пранировки новых городов Крайнего Севера. – Ленинград : Стройиздат, 1974. – 198 с.
1228924
  Витинский Ю.И. Прогнозы солнечной активности / Ю.И. Витинский. – Москва, Ленинград : Издательство АН СССР, 1963. – 152 с.
1228925
   Прогнозы солнечной активности и наблюдения солнечных активных явлений. – Ленинград : Наука, 1987. – 65 с.
1228926
  Сапожников В.И. Прогнозы стока рек в бассейне Волги по русловым запасам воды и притоку в речную сеть / В.И. Сапожников. – М., 1960. – 290с.
1228927
  Гвишиани Д.М. Прогностика / Д.М. Гвишиани, В.А. Лисичкин. – М., 1968. – 91с.
1228928
  Янков Я. Прогностика / Я. Янков. – София, 1993. – 288с.
1228929
  Матвієнко В.Я. Прогностика : Прогнозування соціальних та економічних процесів. Теорія. Методика. Практика: Навчальний посібник для студентів вузів / В.Я. Матвієнко. – Київ : Українські пропілеї, 2000. – 484 с. – ISBN 966-7015-36-Х
1228930
  Рябушин А.В. Прогностика в архитектуре и градостроительстве / А.В. Рябушин, Дворжак Камил. – Москва : Стройиздат, 1983. – 184 с.
1228931
  Мартьянов В.С. Прогностика дальнего прицела: в поисках будущего для России и мира // Полития. Анализ. Хроника. Прогноз : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 2009. – № 4 (55). – С. 61-74
1228932
  Арутюнов В.Х. Прогностика як наука / Арутюнов В.Х., Каравченко В.О. – Киев : Т-во "Знання" УРСР, 1976. – 46 с. – Список лит.: с. 44-45. – (Серия 7. В лаб. учених. / Т-во "Знання" УРСР ; № 12)
1228933
  Кліменко В. Прогностика як системна складова навчальних технічних дисциплін // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки України. – Київ, 2016. – № 2 (139). – С.102-107. – ISSN 1682-2366
1228934
  Бетяев С.К. Прогностика: первые шаги науки // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / РАН. – Москва, 2003. – № 4. – С.3-14. – ISSN 0042-8744
1228935
  Карманчиков А.И. Прогностическая культура как ресурс личностного развития и профессионального самоопределения // Наукові студії - XXI (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча, 2013. – Вип. 2, А. – С. 394-402. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
1228936
  Самура Б.Б. Прогностическая роль циркулирующего N-терминального фрагмента промозгового натрийуретического пептида у пациентов после лечения множественной миеломы // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 6 (85). – С. 57-61. – ISSN 2224-0586
1228937
   Прогностическая функция марксистско-ленинской философии. – Свердловск, 1990. – 133с.
1228938
  Миррахимов М.М. Прогностические аспекты трудовой деятельности в условиях высокогорья / М.М. Миррахимов, А.А. Айдаралиев, А.Л. Максимов. – Фрунзе : Илим, 1983. – 161с.
1228939
  Гершунский Б.С. Прогностические методы в педагогике / Б.С. Гершунский. – К., 1974. – 208с.
1228940
  Гражданников Е.Д. Прогностические модели социально-демографических процессов / Е.Д. Гражданников; Отв. ред. В.Н. Турченко. – Новосибирск : Наука, 1974. – 112 с.
1228941
  Самборская Ирина Николаевна Прогностические особенности внутренней формы производного слова (на материале производных имен существительных с общим значением "носитель звукового признака") : Дис... канд. филолог.наук: 10.02.01 / Самборская Ирина Николаевна; КУ им. Т.Шевченко. – К., 1994. – 170л. – Бібліогр.:л.153-170
1228942
  Асеева И.А. Прогностические подходы и этические основания техно-социальной экспертизы / И.А. Асеева, С.В. Пирожкова // Вопросы философии : научно-теоретический журнал / Рос. акад. наук. – Москва, 2015. – № 12. – С. 65-76. – ISSN 0042-8744
1228943
   Прогностические схемы для некоторых метеоэлементов и численных эксперимент. – Ташкент, 1968. – 72с.
1228944
  Боруха С.Ю. Прогностический подход к разработке комплексной программы развития вуза / С.Ю. Боруха, С.А. Ряднова, Ю.В. Бовкунова // Высшее образование в России : научно-педагогический журнал Министерства образования и науки РФ / Министерство образования и науки РФ. – Москва, 2012. – № 2. – С. 63-69. – ISSN 0869-3617


  Решение проблемы прогнозирования развития образовательного учреждения является одним из условий эффективного управления образовательной деятельностью вуза социокультурной сферы. Предложенная в статье технология прогнозирования апробирована, в том ...
1228945
  Дагхар Самауиль Прогностическое значение уровня галектина-3 у больных гипертрофической кардиомиопатией // Медицина неотложных состояний : спеціалізований рецензований науково-практичний журнал / Держ. установа "Ін-т загальної та невідкладної хірургії Нац. акад. мед. наук України", Харків. мед. акад. післядиплом. освіти, Харків. міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної допомоги [та ін.] ; голов. ред. Ніконов В.В. – Київ, 2017. – № 1 (80). – С. 151-158. – ISSN 2224-0586
1228946
  Емчик Любовь Федоровна Прогностическое обоснование содержания обучения физике для медицинских вузов : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.02 / Емчик Любовь Федоровна; НИИ педагогики УССР. – К., 1986. – 23л.
1228947
  Пугачова К.А. Прогностична значимість 25-гідроксивітаміну D та кателецидину LL37 у перебігу реактивних артритів у дітей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.10 / Пугачова Катерина Андріївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 20 с. – Бібліогр.: 19 назв
1228948
  Ватага В.В. Прогностична значимість додаткових факторів ризику ішемічної хвороби серця у осіб з нормальними показниками ліпідного обміну // Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика / Національна, академія післядипломної освіти імені Шупика П.Л. медична. – Київ, 2016. – Вип. 25. – C. 45-51. – ISSN 2227-7404
1228949
  Гільова Я.В. Прогностична значимість кардіального фактора фіброзу супресора туморогенезу 2 у хворих з гострим інфарктом міокарда : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.11 / Гільова Ярослава Вікторівна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2019. – 23 с. – Бібліогр.: 24 назви
1228950
  Коцур Н. Прогностична модель підготовки майбутніх учителів до здоров"язбережувальної діяльності в університетському освітньому середовищі / Н. Коцур, В. Горбачевська // Scientia et societus : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Ун-т Григорія Сковороди в Переяславі ; редкол.: Коцур Н.І., Дзюбенко О.В., Товкун Л.П. [та ін.]. – Переяслав, 2022. – Вип. 2. – C. 34-43. – ISSN 2786-6319
1228951
  Юрчинська Г.К. Прогностична модель психологічного дослідження діяльності з налагоджування програм для ЕОМ // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 149-155. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Показано, що діяльність "налагоджування програм для ЕОМ" - це така діяльність, вивчення якої лежить на перетині технічних, природничих наук та наук про людину. Прогностична модель психологічного дослідження вказаної діяльності - це комплекс факторів, ...
1228952
  Сергета І.В. Прогностична оцінка особистостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації учнів і студентів сучасних закладів освіти у контексті здійснення комплексної оцінки якості життя / І.В. Сергета, О.В. Тимощук // Довкілля та здоров"я : науковий журнал з проблем медичної екології, гігієни, охорони здоров"я та екологічної безпеки / ДУ "Ін-т громадського здоров"я ім. О.М. Марзєєва НАМН України" ; шеф-ред. А. Сердюк ; редкол.: Булич Є.Г., Вознесенський С.О., Григорчук Д. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 4 (93). – С. 18-24 : фото. – Бібліогр.: 15 назв. – ISSN 2077-7477
1228953
  Приходько П. Прогностична оцінка подальшої долі Кримського півострова крізь призму передумов та причин окупації Криму Російською Федерацією // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : збірник наукових праць Рівненського держ. гуманітарного ун-ту / М-во освіти і науки України ; Рівненський держ. гуманітарний ун-т ; редкол.: Постоловський Р., Шелюк Л., Шеретюк В. [та ін.]. – Рівне, 2017. – Вип. 29. – С. 93-98. – ISSN 2519-1942
1228954
  Зубатюк О.В. Прогностична оцінка порушень соціального функціонування хворих з депресивно-параноїдною симптоматикою : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.16 / Зубатюк Оксана Вікторівна ; М-во охорони здоров"я України, Держ. установа "НДІ психіатрії М-ва охорони здоров"я України". – Київ, 2021. – 22 с. – Бібліогр.: 8 назв
1228955
  Максимов М. Прогностична роль музичного сприймання у визначенні степеню адаптивності людини // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  Стаття присвячена вивченню проблеми прогностичної ролі музичного сприймання у визначенні ступеню адаптивності людини. Показано, що існує зв"язок між ступенем здатності людини до адаптації та її музичними уподобаннями. Доведено, що психокорекційні ...
1228956
  Кондратюк О.А. Прогностична функція права та проблеми її реалізації // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2008. – Вип. 40. – С. 33-39. – ISSN 1563-3349
1228957
  Ієрусалимов І.О. Прогностична функція теорії криміналістичного забезпечення слідчої діяльності // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2007. – № 4. – С. 72-77.
1228958
  Гаєвська О.Б. Прогностичне бачення організаційної еволюції управління Україною // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2011. – Вип. № 45. – С. 51-58. – ISSN 2072-1692
1228959
  Золотарьова Т.В. Прогностичне значення катетерної абляції фібриляції передсердь на когнітивні функції у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (42). – С. 75-81. – ISSN 2308-3220
1228960
  Войнаровська Г.П. Прогностичне значення коморбідних станів і зниженої стійкості до гіпоксії у хворих на ішемічну хворобу серця похилого та старечого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Войнаровська Галина Петрівна ; М-во охорони здоров"я України, Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 18 назв
1228961
  Оврах Т.Г. Прогностичне значення реактивності тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця та цукровий діабет 2 типу в динаміці лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Оврах Тамара Геннадіївна ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2018. – 21 с. – Бібліогр.: 21 назва
1228962
  Левчук О. Прогностичне начало в українському дитячому фольклорі "Чи йтиме дощик над нашою пашницею? // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т політ. та етнонац. дослід. НАН України ; редкол.: Курас І.Ф., Слюсаренко А.Г., Гладких М.І. [та ін.]. – Київ, 1999. – [Вип. 1] : Традиційна етнічна культура слов"ян. – С. 74-76
1228963
  Левчук О. Прогностичне начало в українському дитячому фольклорі "Чи йтиме дощик над нашою пашницею?" // Етнічна історія народів Європи : Традиційна етнічна культура слов"ян. Зб. наук. праць / КУ ім. Т. Шевченка. Ін-тут політичних і етнонаціональних досліджень НАНУ. – Київ : Стилос, 1999. – [Вип. 2]. – C. 74-76. – ISBN 966-7321-42-8
1228964
  Залізняк Богдан Васильович Прогностичне спрямування проблем духовного і політичного самоздійснення нації у публіцистиці часопису "Листи до приятелів" : Автореф... канд. філол.наук: 10.01.08 / Залізняк Богдан Васильович; КУ ім. Т.Шевченка. Ін-тут журналістики. – Київ, 1997. – 15л.
1228965
  Залізняк Богдан Васильович Прогностичне спрямування проблем духовного і політичного самоздійснення нації у публіцистиці часопису "Листи до Приятелів" : Дис... кандид. філолог.наук: 10.01.08 / Залізняк Богдан Васильович; Мін-во освіти України. Львівський держ. ун-тет ім. Івана Франка. – Львів, 1997. – 180л. – Бібліогр.:л.154-180
1228966
  Фареник С.А. Прогностичне управління як форма зв"язку теоретичних моделей і практичних рішень // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 35-41. – (Філософія. Політологія ; вип. 42/45)


  Йдеться про сутність та роль прогностичних дій в управлінській діяльності.
1228967
  Акбаш К.С. Прогностичний аналіз публікаційної активності науковців університетів України у контексті їх входження до рейтингу QS Word University Rankings / К.С. Акбаш, Н.О. Пасічник, Р.Я. Ріжняк // Статистика України : щоквартальний науково-інформаційний журна / Держ. служба статистики України ; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту (НАСОА) ; Нац. акад. держ. управл. (НАДУ) при Президентові України ; редкол.: Осауленко О.Г., Момотюк Л.Є., Алькархі Аббас Ф.М. [та ін.]. – Київ, 2020. – № 4 (91). – С. 61-71 : табл., рис. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2519-1853
1228968
  Вороненко О.С. Прогностичний вплив цукрового діабету 2-го типу на перебіг та лікування хронічної серцевої недостатності у пацієнтів після імплантації постійного електрокардіостимулятора : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Вороненко Олена Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2021. – 23 с. – Бібліогр.: 10 назв
1228969
  Шакірзанова Ж.Р. Прогностичний моніторинг строків проходження весняних водопіль річок в сучасних кліматичних умовах / Ж.Р. Шакірзанова, А.О. Докус, Н.М. Швець // Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія : періодичний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Геогр. ф-т, Каф. гідрології та гідроекології ; редкол.: Хільчевський В.К., Гребінь В.В., Гандзюра В.П. [та ін.]. – Київ, 2019. – № 3 (54). – С. 88-89. – ISSN 2306-5680
1228970
  Льовкіна О.Г. Прогностичний потенціал вчення О.О. Богданова // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 204-210
1228971
  Жегестовська Д.В. Прогностичний потенціал лейкоцитарних показників у контексті госпітальної смертності серед пацієнтів із гострим інфарктом міокарда / Д.В. Жегестовська, М.В. Гребеник // Проблеми безперервної медичної освіти та науки : щоквартальний науково-практичний журнал / Харків. мед. акад. післядипломної освіти ; редкол.: О.М. Корж, О.П. Волосовець, Ю.В. Вороненко [та ін.]. – Харків, 2021. – № 2 (42). – С. 22-27. – ISSN 2308-3220
1228972
  Суший О.В. Прогностичний потенціал соціально-психологічних досліджень: від теорії до практики // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: В.І. Вус, О.Є. Блинова, М. Левицька [та ін.]. – Київ, 2021. – Вип. 47 (50). – С. 19-31. – ISSN 2309-8287
1228973
  Ніколаєску І. Прогностичні вектори діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти щодо професійно- педагогічної самореалізації викладача в умовах інформаційно-комунікаційного простору // Гуманізація навчально-виховного процесу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Днрж. вищ. навч. закл. "Донбас. держ. пед. ун-т" ; редкол.: Сипченко В.І., Кузьміна О.В., Омельченко С.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 3 (83). – С. 56-66. – ISSN 2077-1827
1228974
  Мушка О.В. Прогностичні моделі розвитку загальної середньої освіти, розроблені в незалежній Україні в змісті посібника з педагогічного прогнозування для вчителя // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки Нац. акад. пед. наук України ; редкол.: Топузов О.М., Головко М.В., Засєкіна Т.М. [та ін.]. – Київ, 2018. – Вип. 21. – C. 271-283. – ISBN 978-966-544-404-5
1228975
   Прогностичні моделі фінансового регулювання бюджетів територіальних громад / Л.А. Горошкова, В.П. Волков, Є.В. Хлобистов, В.В. Кутик // Економічний вісник університету : збірник наукових праць учених та аспірантів / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2019. – Вип. 42. – С. 179-190. – ISSN 2306-546X
1228976
  Вербицький В. Прогностичні орієнтири інноваційного розвитку позашкільного закладу еколого-натуралістичного спрямування // Рідна школа : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 2009. – № 8/9 (956/957). – С. 28-32. – ISSN 0131-6788
1228977
  Самборська Ірина Миколаївна Прогностичні особливості внутрішньої форми похідного слова : Автореф... канд. філолог.наук: 10.02.01 / Самборська Ірина Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 26л.
1228978
  Губіна О. Прогностичні рекомендації британського досвіду використання елементів відкритої освіти в університетах сучасної України // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2016. – С. 216-220. – (Педагогічні науки ; № 2 (53), травень). – ISSN 2078-2128
1228979
  Ільченко О. Прогностичні тенденції розвитку жіночої благодійності минулого в освіті ХХІ століття // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 3 (59). – С. 123-135. – ISSN 2075-1478


  Проаналізовано стан сучасної благодійності жінок в освіті України; обґрунтовано головні тенденцій розвитку жіночої благодійності минулого в освіті ХХІ століття; розроблено комплекс умов, які сприятимуть ефективному і результативному функціонуванню ...
1228980
   Прогностичні фактори відповіді на терапію інгібіторами тирозинкіназ в українській когорті пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією / І. Дмитренко, І. Дягіль, Ж. Мінченко, З. Мартіна, В. Федоренко, Т. Шляхтиченко, В. Шолойко, О. Дмитренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2018. – С. 17-23. – (Проблеми регуляції фізіологічних функцій ; вип. 1 (24)). – ISSN 1728-3817


  Порівняно динаміку редукції BCR/ABL-позитивного клону у пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією (ХМЛ) при тривалій терапії іматинібом (ІМ) і нілотинібом (НІ) і сформовано комплекс ініціальних прогностичних факторів, що впливають на редукцію ...
1228981
  Ткаченко Л. Прогностичність філософії людиноцентризму Василя Кременя. До 75-річчя з дня народження // Педагогічна газета України. – Київ, 2022. – Березень - червень (№ 2-3)
1228982
  Терешкін К.І. Прогностично-діагностичне значення апеліну-13 та поліморфізму генів LCT, FDPS та VDR в розвитку остеоартроза на тлі ожиріння у осіб молодого віку : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / Терешкін Костянтин Ігорович ; М-во охорони здоров"я України, Харків. нац. мед. ун-т. – Харків, 2017. – 23 с. – Бібліогр.: 23 назви
1228983
  Оніка С.Г. Прогнроз та керування сейсмікою массових вибухів на залізорудних кар"єрах при їх наближенні до охороняємих об"єктів : Автореф... докт. техн.наук: 05.15.03 / Оніка С. Г.; МО Укр., Криворізк. техн. ун-т. – Кривий Ріг, 1996. – 41л.
1228984
  Наєнко М. Проголосував би й сам Шевченко... Микола Томенко // Вітер. Літературна критика і рух художнього слова / М.К. Наєнко. – Київ : Освіта України, 2017. – С. 348-356. – ISBN 978-617-7480-77-7
1228985
  Вітович І. Проголосували достроково. За тиждень до офіційних виборів президента США свій голос уже віддали 60 мільйонів американців // Україна молода. – Київ, 2020. – 28 жовтня (№ 104). – С. 5


  Нинішні цифри попереднього голосування американців є рикордом і можуть бути передвісниками найвищої явки виборців за останні сто років, повідомляє агенція "Рейтер" із посиланням на американський портал U.S. Tiections Project ("Американський проект ...
1228986
  Мазурак О. Проголошення автономії Української Православної Церкви єпископатом Екзархату на Соборі єпископів в Почаївській Лаврі 18 серпня 1941 р. Екзарх України - митр. Олексій (Громадський) // Історія та сучасність Православ"я на Волині : матеріали ІІ наук.-практ. конф. 22-23 листоп. 2011 р. / Укр. Православ. Церква, Волин. єпархія, Волин. духов. семінарія. – Луцьк : Видавничий відділ Волинської єпархії УПЦ : Волинська духовна семінарія, 2012. – С. 133-138
1228987
  Панасюк О.П. Проголошення Білоруської Народної Республіки: передумови, причини та особливості // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 360-362. – ISBN 978-966-493-676-4
1228988
  Новіков А. Проголошення доктрини Монро // Дні науки історичного факультету - 2012 : матеріали V Міжнар. наук. конф. молодих учених, (12-13 квіт. 2012 р.) / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: Б.М. Гончар та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – Київ : [б.в.], 2012. – Вип. 5, ч. 3. – С. 33-34
1228989
  Реєнт Олександр Проголошення ЗУНР: проблема легітимації // Історія. Філософія. Релігієзнавство : науковий журнал / Житомирський державний університет імені Івана Франка; Вид-во "Антросвіт". – Київ, 2009. – № 1. – С. 23-28. – ISSN 1999-4966
1228990
  Реєнт О.П. Проголошення ЗУНР: проблема легітимації // Український історичний журнал : науковий журнал / НАНУ, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 2009. – № 1 (484). – С. 4-11. – ISSN 0130-5247
1228991
  Верстюк В. Проголошення назалежності УНР: історичне значення // Українська революція 1917-1921 рр.: подвиг героїв Крут : матеріали наукових читань / Український ін-т національної пам"яті; Ін-т історії України НАНУ; Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя; [ відп. ред. В.Ф. Верстюк ]. – Київ : Видавництво ім. Олени Теліги, 2008. – С. 8-20. – ISBN 978-966-355-019-0
1228992
   Проголошення незалежності Карпатської України // Український історичний календар : науково-популярний та літературний альманах Історичного товариства Нестора-літописця / за ред. П.П. Толочка ; упоряд.: А.В. Денисенко, В.Д. Туркевич. – Київ, 1995. – Вип. 2 (на 1996). – С. 79-80. – ISSN 0869-3595
1228993
  Шевчук В.П. Проголошення незалежності Карпатської України // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – До 10-річчя проголошення незалежності України. – С. 49-53. – (Історія ; вип. 52)


  Висвітлюється складний процес надання Закарпаттю автономії та проголошення незалежності Карпатської України.
1228994
  Вегеш М. Проголошення незалежності Карпатської України / М. Вегеш, М. Токар // Срібна земля : закарпатська обласна газета. – Ужгород, 2018. – 15 березня (№ 8). – С. 10
1228995
  Сабадан О.О. Проголошення незалежності Тайваню як виклик регіональній безпеці // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 70. – С. 446-454


  Надається опис внутрішньополітичного та зовнішньополітичного становища Тайваню та впливу останнього на перебіг Тайванської проблеми. Аналізуються основні виклики безпеці Тайваню за умови проголошення незалежності. Ключові слова: проголошення ...
1228996
  Рум"янцев В.О. Проголошення незалежності Української Народної Республіки (до 100-річчя четвертого Універсалу) // Вісник Національної академії правових наук України : збірник наукових праць / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; відп. за вип. О.В. Петришин. – Харків, 2017. – № 4 (91). – С. 143-155. – ISSN 1993-0909
1228997
  Усмонов А. Проголошення незалежності Хорватії // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т., Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян]. – Київ : Логос, 2014. – Т. 2. – С. 262-264. – ISBN 978-966-171-793-9
1228998
  Тищик Б.Й. Проголошення та державний устрій Західноукраїнської Народної Республіки (до 100-річчя утворення та діяльності) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2018. – С. 3-13. – (Серія юридична ; вип. 67). – ISSN 0136-8168
1228999
  Шніцер Ігор Проголошення та узаконення автономії Словаччини у жовтні-листопаді 1938 р. // Університет : історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 5 (25). – С. 63-72. – Бібліогр. в кінці ст.


  В статье рассматриваются и анализируются внутренние и внешние причины провозглашения автономии Словакии в октябре 1938 г. Исследованы место и роль в этом процессе Глинковской словацкой людовой партии. Доказано, что процесс провозглашения автономии ...
1229000
  Лила Л.В. Проголошення Української Народної Республіки. Історія України. 10 клас // Історія та правознавство : науково-методичний журнал / Вид. група Основа. – Харків, 2012. – № 22/23 (302/303). – С. 24-26
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,