Головна сторiнка
eng
UNDP in Ukraine

<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>
1228001
  Форкош С.М. "Соціодинаміка культури" А. Моля у контексті сучаcних зрушень методологічних досліджень культури // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 61-72. – (Серія філософські науки ; вип. 17). – ISSN 2078-6999
1228002
  Карпінський І.Ю. Соціально-­психологічні фактори боротьби з корупцією в Україні / І.Ю. Карпінський, П.І. Карпінська // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 1 (81). – С. 71-75. – ISSN 2077-1800
1228003
  Сухонос В. Соціально- економічна основа державної влади в постіндустріальному суспільстві // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і п-ва АПрН України. – Київ, 2003. – № 10. – С.68-70
1228004
  Бойко І. Соціально- правове становище вірменської громади міста Золочева (XVI-XVIII ст.) // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2003. – С.63-68. – (Серія юридична ; Вип. 38)
1228005
  Біла Ю Соціально- психологічний аспект особистості у злочинній групі // Підприємництво, господарство і право : Науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 2004. – № 2. – С.88-91
1228006
  Тиха О.В. Соціально- філософський аспектпроблеми особистісного буття сучасної людини // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2010. – Вип. 93. – С. 46-54
1228007
  Максимюк М.Д. Соціально- філософські засади невідворотності кримінальної відповідальності неповнолітніх // Проблеми філософії права : міжнародний часопис / Міжнар. ас. філософії права та соціальної філософії та інш. – Київ, 2003. – Т. 1. – С.107-111. – ISBN 966-568-656-9
1228008
  Логвин М.М. Соціально-адаптовані захворювання: суспільно-географічний пошук першопричин // Економічна та соціальна географія : науковий збірник / Міністерство освіти і науки України; Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – Вип. 57. – С. 71-79. – Бібліогр.: 10 назв
1228009
  Сажиена А.В. Соціально-аксіологічний сенс рекламного жанру // Питання літературознавства : Науковий збірник / Мін. осв. і науки України. Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України. – Чернівці, 2004. – Вип. 11 (68). – С.117-121. – ISBN 966-568-658-5
1228010
  Калениченко Н.Л. Соціально-активна особистість в українській демократичній літературі кінця XIX - початку XX ст. / Н.Л. Калениченко. – Київ, 1979. – 232с.
1228011
  Жукова А.Є. Соціально-активний герой в українському радянському кіно / А.Є. Жукова. – К., 1984. – 31с.
1228012
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; НАН України, Центр гуманітар. освіти. – Київ, 2016. – 211 арк. – Бібліогр.: арк. 191-211
1228013
  Москальчук М.М. Соціально-антропологічний вимір у сучасному світському гуманізмі : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.04 / Москальчук Марина Миколаївна ; М-во освіти і науки України,Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 11 назв
1228014
  Василенко К.І. Соціально-виховна робота в системі основних засобів виправлення і ресоціалізації засуджених у виправних колоніях україни середнього рівня безпеки : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Василенко Катерина Ігорівна ; М-во внутр. справ України, Нац. акад. внутр. справ. – Київ, 2017. – 19 с. – Бібліогр.: 13 назв
1228015
  Скиць А.В. Соціально-виховна робота з неповнолітніми засудженими у виховних колоніях // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2011. – С. 124-129. – (Педагогіка ; № 2)
1228016
  Бараш Є.Ю. Соціально-виховна робота із засудженими до довічного позбавлення волі: правові та організаційні проблеми // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2010. – № 8. – С. 136-141. – ISSN 0132-1331
1228017
  Шеплякова І.О. Соціально-виховне середовище вищого навчального закладу як чинник формування деонтологічної культури майбутнього соціального працівника // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 189-198. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1228018
  Філіппович В. Соціально-виховні чинники зародження громадівського руху // Педагогічні науки : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка. – Полтава, 2010. – Вип. 2. – С. 151-156. – ISSN 2075-1478
1228019
  Ковальчук Н.В. Соціально-відповідальний маркетинг // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів: у 2-х ч. / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2015. – № 34/35, ч. 1. – С. 219-228


  У статті розглянуто поняття "соціально відповідального маркетингу", його значення для підприємств і суспільства, вплив недобросовісної реклами на суспільство, впровадження соціально відповідального маркетингу в Україні.
1228020
  Спіріна А. Соціально-відповідальний маркетинг як нова концепція сучасного маркетингу // Шевченківська весна : матеріали Десятої міжнар. наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молод. вчених, 22 берез. 2012 р., Київ / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів та аспірантів ; [оргком.: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, 2012. – Ч. 2. – С. 72-74
1228021
  Леонова С.В. Соціально-відповідальний маркетинг: реалії та перспективи впровадження / С.В. Леонова, Л.Ю. Шевців // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – № 833. – С. 153-159. – (Серія: Логістика). – ISSN 0321-0499
1228022
  Дяковський Д.А. Соціально-відповідальні інвестиції як перспективний напрям інвестиційної діяльності: сутність і тенденції // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська академія" / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Київ, 2016. – Т. 1, вип. 1 : Економічні науки. – С. 62-68. – ISSN 1996-5931
1228023
  Страчкова Н.В. Соціально-географічна оцінка ступеня задоволення рекреантів відпочинком у Криму // Економічна та соціальна географія : міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 49. – С. 187-193. – ISBN 966-7293-90-4
1228024
  Омельченко Н. Соціально-географічна урбаністика: досвід та історіографія // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 157-164. – ISSN 2076-1333
1228025
  Нємець Людмила Миколаївна Соціально-географічні основи стратегії переходу України на модель стійкого розвитку : Автореф. дис. ... доктора географ. наук: 11.00.02 / Нємець Л.М.; КНУТШ. – Київ, 2004. – 33с. – Бібліогр.: 37 назв.
1228026
  Єремія Ганна Соціально-географічні студії румуномовними вченими на Буковині (початок ХХ ст.) // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 256-262. – Бібліогр.: 7 назв. – (Географія ; вип. 775/776). – ISSN 2311-9276
1228027
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 42/45)
1228028
  Прядко Н.А. Соціально-гуманістичний аспект філософії Інокентія Гізеля // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 82. – (Філософія. Політологія ; Вип. 66/67). – ISSN 1728-3817
1228029
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.1. – 1997. – 213с.
1228030
   Соціально-гуманітарна освіта України та шляхи її разбудови : Матеріали Всеукранїнської наради завідуючих кафедр соціально-гуманітарних дисциплин. – Київ : Генеза
Ч.3. – 1997. – 283с.
1228031
  Лесик Г.В. Соціально-гуманітарна підготовка у вищій школі України як основа міжкультурної комунікації: початок ХХІ століття // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 253. – C. 162-168. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія")
1228032
  Айтов С.Ш. Соціально-гуманітарні виміри когнітивної динаміки сучасної філософія історії // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпро, 2017. – Т. 25. – С. 24-37. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 25). – ISSN 2313-8823
1228033
  Алєксєенко І.Г. Соціально-гуманітарні дослідження форми правління: парадигмальний контекст // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 6-8. – ISSN 1728-6220
1228034
   Соціально-гуманітарні рецепції українського суспільсьтва: виклики сучасності : матеріали студент. регіон. наук.-практ. конф. (м. Дніпро, 16 груд. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Соціол. асоц. України, Дніпропетр. обл. від-ня ; [відп. за вип. В.В. Кривошеїн]. – Дніпро : Грані, 2016. – 168 с. – Ст. укр. та рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-617-7351-19-0
1228035
  Король В.М. Соціально-дезадаптована поведінка як шлях до адиктивної поведінки неповнолітніх // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Луганський національний педагогічний університет ім.Тараса Шевченка. – Луганськ, 2011. – № 2. – С. 96-100. – ISSN 1817-3764
1228036
   Соціально-демографічна та клініко-психопатологічна характеристика вживання психоактивних речовин, коморбідного з посттравматичним стресовим розладом, в учасників бойових дій антитерористичної операції в Україні / С.І. Табачніков, О.С. Осуховська, Є.М. Харченко, О.В. Кіосєва, Я.В. Орловська, Т.В. Синіцька, А.М. Чепурна // Архів психіатрії : науково-практичний журнал / Український н.-д. ін-т соціальної і судової психіатрії та наркології М-ва охорони здоров"я України. – Київ, 2015. – Т. 21, № 3/4 (82/83). – С. 3-6. – ISSN 2410-7484
1228037
  Прикидбко О.М. Соціально-демографічна характеристика аудиторії новинного Інтернет-телебачення в Україні // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т ; голов. ред. О.В. Богуславський, редкол.: Т.С. Гиріна, В.Ф. Іванов, В.В. Лизанчук [та ін.]. – Запоріжжя, 2017. – С. 110-114. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 1 (29)). – ISSN 2219-8741
1228038
  Козлюк Л.Г. Соціально-демографічна характеристика злочинців, які вчинили статевий злочин щодо неповнолітнього // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 3. – С. 245-249
1228039
  Негодченко О.В. Соціально-демографічна характеристика осіб, які вчиняють злочини проти інтелектуальної власності / О.В. Негодченко, А.А. Хрідочкіна // Вісник Академії митної служби України : науковий збірник / Академія митної служби України. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 151-155. – (Серія "Право" ; № 2 (13)). – ISSN 2310-4708
1228040
  Маркова С.В. Соціально-демографічна характеристика українського соціуму у 1924 - 1925 рр. // Наукові праці Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 12, т. 1 : Збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів, 5-6 березня 2013 року. – С. 32-33
1228041
  Гетьман О.О. Соціально-демографічний моніторинг ринку праці регіону та визначення перспектив його розвитку / О.О. Гетьман, Л.В. Лежньова // Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії : науково-теоретичний журнал / Дніпропетровська державна фінансова академія. – Дніпропетровськ, 2014. – № 1 (31). – С. 39-50 : табл., рис. – Бібліогр.: 19 назв. – (Економічні науки). – ISSN 2077-7310
1228042
  Рахманов О. Соціально-демографічний портрет керівників великого бізнесу в Украіні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2014. – № 3, липень - вересень. – С. 168-177. – ISSN 1563-3713
1228043
  Крупін В.Є. Соціально-демографічний потенціал сільських територій Західного регіону: проблеми формування та шляхи реалізації / В.Є. Крупін, А.О. Максименко, Ю.Р. Злидник // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2014. – № 3 (73). – С. 181-191 : табл. – Бібліогр.: 9 назв. – ISSN 1562-0905
1228044
  Крупа В. Соціально-демографічні аспекти використання потенціалу сільських територій / В. Крупа, О. Крупа // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2016. – Т. 9, № 1/2. – С. 9-18. – ISSN 2313-3627
1228045
  Бєлікова М. Соціально-демографічні аспекти життя менонітських колоній півдня України: історія повсякденності // Наукові записки інституту української археографії та джерелознавства : збірник праць молодих вчених та аспірантів / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2013. – Т. 26. – С. 194-211


  Менонітські колонії, які з кінця 18 ст. засновуються на Півдні України, упродовж століть стають важливою складовою поліетнічної структури регіону, відіграють значну роль в економічних і культурно-освітніх процесах. Непростий історичний шлях спільноти, ...
1228046
  Заплотинський Г.С. Соціально-демографічні зміни в Україні ХХІ ст. і їх вплив на стан вищої освіти // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2010. – Вип. 2 (12). – С. 108-111
1228047
  Беспаль О.Л. Соціально-демографічні ознаки осіб, які вчинили сімейне насильство щодо дітей // Інформація і право : науковий журнал / Н.-д. ін-т інформатики і права Нац. акад. правових наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського Нац. акад. наук України ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна" ; голов. ред. Пилипчук В.Г. – Київ, 2018. – № 1 (24). – С. 159-163. – ISSN 2616-6798
1228048
  Рудник В. Соціально-демографічні проблеми застосування позбавлення волі в Україні // Економіка. Фінанси. Право : Київ, 2000


  Англичане в Америке в XVI-XVII вв.
1228049
  Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) : Дис...канд.іст. наук.Спец. 07.00.01 / Гринь Дмитро Костянтинович; Чернігівський державний пед.ун-тет Т.Шевченка. – Чернігів, 2000. – 225л. + Додатки:л.226-252. – Бібліогр.:л.191-225
1228050
  Гринь Дмитро Костянтинович Соціально-демографічні процеси в містах України (1920-1930-і рр.) : Автореф. дис. ... канд. історичн. наук:07.00.01 / Гринь Д.К.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 19 с.
1228051
  Баранецька А. Соціально-демографічні характеристики аудиторії як чинник рецепції емоційного змісту медіатексту // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 157-166


  Йдеться про емоційний компонент у медіатексті, автор наголошує на значущості емоційного наповнення газетних публікацій як вагомого чинника сприймання змісту журналістського повідомлення. Охарактеризовано специфіку встановлення комунікативного контакту ...
1228052
  Рябчук О.С. Соціально-демографічні, кримінально-правові й морально-психологічні ознаки особистості злочинця, який учинив злочин, передбачений ст. 153 КК України // Проблеми законності : академічний збірник наукових праць / Мін.освіти і науки Укр. ; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2010. – Вип. 112. – С. 144-153. – ISSN 0201-7245
1228053
  Баяновська Марія Романівна Соціально-едагогічна діяльність самодіяльніх дитячих і молодіхних об`єднань (на матеріалах Закарпаття) : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05, 13.00.01 / Баяновська Марія Романівна; КНУ. – К., 1996. – 23л.
1228054
  Приварникова І.Ю. Соціально-екологічна та ресурснозберігаюча спрямованість управління інноваційним розвитком: досвід Японії // Вісник Хмельницького національного університету : науковий журнал / Хмельницький національний університет. – Хмельницький, 2015. – С. 122-131. – (Економічні науки ; № 2, т. 1). – ISSN 2226-9150
1228055
  Гукалова І.В. Соціально-екологічний контекст урбанізації в Україні : Географія населення та розселення // Економічна та соціальна географія : Науковий збірник / Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 56. – С. 65-72 : Табл., рис. – Бібліогр.: 12 назв
1228056
  Гончаренко М.М. Соціально-екологічні відносини як принцип організації суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 10. – С. 239-245. – ISBN 966-628-197-5
1228057
  Білявський Г.О. Соціально-екологічні дослідження в агросфері та їхня роль у формуванні екологічної культури сільського насклення України / Г.О. Білявський, О.М. Нагорнюк, О.В. Мудрак // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2008. – № 1/2. – С. 10-14 : рис. – Бібліогр.: 5 назв
1228058
  Фенно І.М. Соціально-екологічні питання у сучасній католицькій теології // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 5/6
1228059
  Молчанов В. Соціально-економічі й політичні умови життя міської еліти Правобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : Науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2002. – № 4. – С.39-45. – ISSN 0869-3595
1228060
  Ходченко О.Є. Соціально-економічна адаптація менонітів у Північній Америці у 1874-1880 рр. // Вопросы германской истории : сб. науч. тр. / МОНУ ; Днепропетровский нац. ун. им. Олеся Гончара; Ин-т украинско-немецких исследований. – Днепропетровск, 2009. – [Вып. 35]. – С. 114-132
1228061
   Соціально-економічна географія світу: Загальна частина / О.І. Шаблій, С.П. Кузик, Н.К. Книш, Г.М. Анісімова; За ред. С.П. Кузика. – Вид.2-ге, перероб. і доп. – Тернопіль : Підручники & посібники, 1998. – 256с. – ISBN 966-562-176-9
1228062
   Соціально-економічна географія України : посібник. – Львів : Світ, 1994. – 608 с. – ISBN 5-7773-0230-0
1228063
   Соціально-економічна географія України : навч. посібник. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Львів : Світ, 2000. – 680 с. – ISBN 5-7773-0230-0
1228064
  Закотнюк О.Л. Соціально-економічна географія України : навч. посібник / Закотнюк О.Л., Попова Ю.М. ; М-во освіти і науки України. – Київ : АртЕк, 2016. – 241, [1] с., [4] арк. кольор. фотоіл. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 187-194 та в кінці тем. – ISBN 978-617-7264-21-6
1228065
  Круглик Лідія Соціально-економічна географія України. Навчальна програма курсу за вибором для учнів 10-11 класів (34 год, 1 год на тиждень протягом року, 2 год у межах одного семестру) : програми і підручники // Географія та основи економіки в школі : науково-методичний журнал. – Київ, 2011. – № 5. – С. 15-20. – Бібліогр.: 32 назви
1228066
  Обметко Оксана Миколаївна Соціально-економічна діяльність земств в Україні (середина 60-х-90-х років ХІХст.) : Автореф. дис. ... істор. наук:07.00.01 / Обметко О.М.; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 2002. – 17 с.
1228067
  Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.01 - історія України / Горохов С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2008. – 16 с. – Бібліогр.: 8 назв
1228068
  Горохов С.В. Соціально-економічна діяльність земств Харківської та Чернігівської губерній наприкінці 19 - на початку 20 століття : Дис. ... канд. історичних наук. Спец. 07.00.01 - історія України / Горохов С.В.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 248л. + Додатки: л.200-218. – Бібліогр.: л.219-248
1228069
  Колесник В.Ф. Соціально-економічна діяльність українських земств в історіографічних джерелах радянської доби / В.Ф. Колесник, Т.О. Хоменко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2004. – С. 144-146. – (Історія ; Вип. 74/76). – ISSN 1728-3817


  Присвячено історичним публікаціям радянської доби, що дають оцінку соціально-економічній діяльності органів місцевого самоврядування. Проаналізовано праці радянських дослідників, що характеризують роботу земств у цілому та окремі напрями їхньої ...
1228070
  Смолка А.О. Соціально-економічна думка та політика в Україні 17 - початку 18 ст. / А.О. Смолка. – 2-е доп. вид. – Київ : Задруга, 2007. – 224 с. – ISBN 966-95019-4-6
1228071
  Качмала Вікторія Соціально-економічна еволюція населення Лівобережної України на початку ХХ ст. // Київська старовина : науковий історико-філологічний журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2008. – № 4 (382). – С. 20-26. – ISSN 0869-3595
1228072
  Кротюк В.Л. Соціально-економічна ефективність діяльності небанківських фінансових інститутів та методи її оцінки / В.Л. Кротюк, А.С. Криклій, І.С. Караулова // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 3. – С. 8-10.
1228073
  Шамбровський Г. Соціально-економічна ефективність європейської економічної інтеграції: концепційні засади дослідження // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2006. – С. 169-174. – (Серія міжнародні відносини ; Вип. 16)
1228074
  Трохимченко М.В. Соціально-економічна ефективність інвестування в регіональний розвиток // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2008. – № 9 (88). – С. 161-166.
1228075
  Качмарик Я.Д. Соціально-економічна ефективність матеріального стимулювання працівників / Я.Д. Качмарик, Н.В. Петришин // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2007. – Вип. 17.1. – С. 214-217. – ISBN 5-7763-2435-1
1228076
  Подольчак Н.Ю. Соціально-економічна ефективність систем менеджменту підприємств // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2013. – № 2 (140). – С. 47-56 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 1993-6788


  У статті розглянуто нові класифікаційні підходи до визначення видів фінансових методів у регулюванні економічного розвитку національного господарства будь-якої країни світу. Оптимізовано класифікацію фінансових методів управління національною ...
1228077
  Кучер С.П. Соціально-економічна ефективність створення корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 9 ( 160 ). – С. 187-190


  Обгрунтовано соціально-економічну ефективність створення та функціонування корпоративних пенсійних фондів як ефект накопичувальної економіки на основі реалізації корпоративно-галузевої моделі забезпечення пайової участі працівників.
1228078
  Туманова С.В. Соціально-економічна ефективність та безпека регіонального розвитку ринку робочої сили в післякризовий період // Наукові праці НДФІ : науковий збірник / Науково-дослідний фінансовий інститут. – Київ, 2012. – Вип. 4 (61). – С. 54-61
1228079
  Жупанський Я.І. Соціально-економічна картографія : підручник для студ. географічних, топографо-геодезичних, економічних спеціальностей вищ. і сер. навч. закладів / Я.І. Жупанський, П.О. Сухий. – 2-ге вид. – Тернопіль, 1997. – 274 с. – ISBN 966-568-030-7
1228080
  Борщевський В.В. Соціально-економічна конвергенція людського потенціалу в контексті розвитку транскордонного регіону / В.В. Борщевський, Куцаб-Бонк // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 2 (80). – С. 174-180. – ISSN 1562-0905
1228081
  Куцаб-Бонк Соціально-економічна конвергенція у транскордонному просторі між Україною та ЄС: тенденції, виклики, завдання / Куцаб-Бонк Катажина ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України. – Львів : [б. в.], 2016. – 242, [2] с. : іл., табл. – Текст. укр., пол. – Бібліогр.: с. 232-242 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-8181-3
1228082
  Яременко О. Соціально-економічна криза в Україні: причини, зміст та перспективи виходу (досвід міждисциплінарного дослідження) // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 114-118. – ISSN 1811-3141
1228083
  Прокопенко О.В. Соціально-економічна мотивація екологізації інноваційної діяльності : монографія / О.В. Прокопенко ; М-во освіти і науки України, Сум. держ. ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 394, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 355-394. – ISBN 978-966-657-297-7
1228084
  Коваль Н.В. Соціально-економічна нерівність в Україні та світі: проблеми оцінювання та шляхи їх вирішення // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 2. – С. 46-50. – ISSN 2306-6806
1228085
  Савельєва Є. Соціально-економічна орієнтація валютно-курсової політики України: плаваючий валютний курс, офіційна доларизація чи валютна рада / Є. Савельєва, В. Куриляк // Світ фінансів : науковий журнал / Тернопільський нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3. – С. 149-165 : табл. – Бібліогр.: 32 назв. – ISSN 1818-5754
1228086
  Сірий Ю.М. Соціально-економічна оцінка надання послуг на ринку праці // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 10. – С. 127-128. – Бібліогр.: 5 назв
1228087
  Ніколаєва О. Соціально-економічна оцінка негативних явищ у системі вищої освіти / О. Ніколаєва, В. Шамаєв // Схід : аналітично-інформаційний журнал. Спецвипуск / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 3 (87). – С. 59-65. – ISSN 1728-9343


  Стаття присвячена дослідженню природи та механізмів прояву корупції в системі вищої школи.
1228088
  Акмаєв А.І. Соціально-економічна оцінка співпраці малого бізнесу і місцевого самоврядування / А.І. Акмаєв, О.В. Ульяницька // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2003. – Вип. 2. – С. 225-232.


  Досліджено вплив малого бізнесу на соціально-економічний розвиток адміністративних одиниць та надана методика кількісної оцінки вартості внеску малого підприємництва в благоустрій населених пунктів. In was investigated the small business influence on ...
1228089
  Пахомов Ю.М. Соціально-економічна політика в контексті соціал-демократичних цінностей // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 22-23
1228090
  Власенко С. Соціально-економічна політика нацистської Німеччини на окупованій території України в 1941-1944 рр.: огляд документів Центрального державного архіву громадських об"єднань України // Пам"ятки : археографічний щорічник / Держ. архів. служба України, Укр. н.-д. ін-т архівної справи та документознавства. – Київ, 2013. – Т. 14. – С. 31-41. – ISSN 2306-4250
1228091
  Гриневич В.А. Соціально-економічна політика радянської влади в оцінках українського населення // Магістеріум / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2015. – Вип. 54 : Історичні студії. – С. 56-66. – ISSN 1996-9872
1228092
  Рябека О.Г. Соціально-економічна політика України в забезпеченні економічної безпеки держави // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 9 : Транскордонне співробітництво: "Think Global, ACT Local". – С. 48-52. – ISSN 2222-4459
1228093
  Терещенко Ю. Соціально-економічна політика урядів УНР доби Центральної Ради // Студії з історії української революції 1917-1921 років : зб. наук. праць на пошану д-ра іст. наук, проф. Р.Я. Пирога з нагоди 70-річчя з дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / НАН України, Ін-т історії України ; [редкол.: Г. Боряк (голова) та ін.]. – Київ : Інститут історії України, 2011. – С. 21-35. – ISBN 978-966-02-6038-2
1228094
  Бовсунівська І. Соціально-економічна природа комунальної власності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 37-43. – (Економіка ; Вип. 119). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджується сутність і природа комунальної власності, аналізується її співвідношення з іншими формами власності, виділяються основні критерії класифікації об"єктів і суб"єктів комунальної форми власності. Essence and nature of community ...
1228095
  Корягін М.В. Соціально-економічна природа та функції податків / М.В. Корягін, І.В. Гончарук, С.С. Гринкевич // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2009. – Вип. 19.9. – С. 132-137. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1228096
  Агафонов О.К. Соціально-економічна природа товарно-грошових відносин при соціалізмі / О.К. Агафонов. – Київ : Наукова думка, 1973. – 208 с.
1228097
  Жученко В.С. Соціально-економічна програма революційного народництва на Україні / В.С. Жученко. – Київ, 1969. – 184с.
1228098
  Логвиненко В.К. Соціально-економічна рівність у період будівництва комунізму / В.К. Логвиненко, В.Г. Леус. – Київ, 1973. – 48 с.
1228099
  Клепікова О. Соціально-економічна роль транспорту як теоретична передумова визначення транспортної системи і транспортної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 48-54. – (Юридичні науки ; вип. 3 (97)). – ISSN 1728-3817


  В статті з"ясовується соціально-економічна роль транспорту як галузі господарювання та основні теоретичні категорії, що опосередковують визначення транспортної діяльності: транспортна система, інфраструктура транспорту, система транспорту. В статье ...
1228100
  Осійчук М.С. Соціально-економічна роль трудових відносин вУкраїні й інших державах з перехідними економіками // Наше гасло : Всеукраїнський науково-теоретичний часопис / Соціал-демократична партія України (об"єднана). – Київ, 2004. – № 1-2. – С. 167-171
1228101
  Саричев В.І. Соціально-економічна солідарність як парадигма прискорення людського розвитку // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 38-46. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (3)). – ISSN 2312-6779
1228102
  Льовочкін М.О. Соціально-економічна специфіка публічно-приватного партнерства в сфері державної інфраструктури // Економіка та держава : науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; редкол.: Федоренко В.Г., Кучеренко Г.Б., Амоша О.І. [ та ін.]. – Київ, 2018. – № 3, березень. – C. 118-122. – ISSN 2306-6806
1228103
  Романюк Д.М. Соціально-економічна структура населення України: оцінка з позицій забезпечення людського розвитку // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харк. нац. екон. ун-т. – Харків, 2014. – № 6 : Фінансова залежність України від кредитів міжнародних організацій. – С. 207-211. – ISSN 2222-4459
1228104
  Рябоконь В.П. Соціально-економічна сутність аграрної політики та шляхи її реалізації // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 6 (200). – С. 3-8. – ISSN 2221-1055
1228105
  Жибак М. Соціально-економічна сутність зайнятості, її структура та основні функції // Економічний аналіз : збірник наукових праць кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3 (19). – С. 35-36. – ISSN 1993-0259
1228106
  Калина А.В. Соціально-економічна сутність заробітної плати // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2003. – № 4(23). – С.81-85
1228107
  Богашко О.Л. Соціально-економічна сутність інтелектуального капіталу та його роль в забезпеченні інноваційного розвитку національгої економіки // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2014. – № 9, вересень. – С. 20-22. – ISSN 2306-6806
1228108
  Нікіфоров П.О. Соціально-економічна сутність міжнародної регіональної інтеграції та методологічні засади інтеграційної стратегії України / П.О. Нікіфоров, Н.А. Чемісова // Економічна теорія : Науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2006. – № 2. – С. 74-86. – ISSN 1811-3141
1228109
  Костишина Т.А. Соціально-економічна сутність оплати праці в контексті нової ідеології функціональності середнього класу в Україні // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : збірник / Полтавський, економіки і торгівлі університет. – Полтава, 2015. – № 2 (71). – С. 9-16. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2409-6873
1228110
  Тельнов А.С. Соціально-економічна сутність поняття "інноваційний потенціал" / А.С. Тельнов, С.А. Попель // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2012. – № 7/8 (134/135). – С. 69-76


  Сформульовано визначення поняття "інноваційний потенціал" з урахуванням значення трудового потенціалу підприємства та розвитку сучасних технологій.
1228111
  Коденська М.Ю. Соціально-економічна сутність праці в умовах глобалізаційних трансформацій // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науковий збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2014. – № 3/4 (71). – С. 50-58
1228112
  Лобова О.М. Соціально-економічна сутність страхового захисту підприємницької діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 35-38. – (Економіка ; Вип. 120). – ISSN 1728-3817


  В статті розглянуто визначення категорії "страховий захист" різних авторів. Розкрито економічний зміст даної категорії через функції які вона виконує в економіці країни в цілому та для господарюючих суб"єктів зокрема. Determination of category ...
1228113
  Тринько Р.І. Соціально-економічна сутність та основні шляхи реалізації продовольчої безпеки в Україні // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : Збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2006. – С. 245-261. – (Економічна ; Вип. 1)
1228114
  Трубич С.Ю. Соціально-економічна сутність та особливості формування людського потенціалу / С.Ю. Трубич, З.М. Пушкар // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2006. – № 4. – С. 186-192
1228115
  Зварич Р. Соціально-економічна трансформація в Україні як перспектива конвергенції з Європейським Союзом // Журнал європейської економіки : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – Т. 7, № (3). – С. 162-184. – ISSN 1684-906Х
1228116
   Соціально-економічна трансформація суспільства в умовах глобалізації / А.А. Ткач, О.Г. Волков, Т.В. Ткач, М.М. Радєва, Н.М. Севастьянович. – Запоріжжя : Просвіта, 2003. – 136с. – ISBN 966-653-108-9
1228117
  Ніщета І.М. Соціально-економічна характеристика і правове бюджетної сфери // Збірник наукових праць Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2007. – С. 167-180. – (Юридичні науки ; Вип. 2). – ISBN 978-966-8256-85-1
1228118
  Купчик О.Р. Соціально-економічне життя СРСР (перша половина 1980-х рр.) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2008. – Вип. 3. – С. 105-110. – ISBN 978-966-581-772-1
1228119
  Купчик О.Р. Соціально-економічне життя УРСР (перша половина 1980-х років) // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2009. – Вип. 5. – С. 67-77. – ISBN 978-966-171-154-8
1228120
  Мироненко М.Ю. Соціально-економічне значення біоенергетики та перспективи інноваційного прориву / М.Ю. Мироненко, О.Л. Польова // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 7, квітень. – С. 24-29. – ISSN 2306-6814
1228121
  Мануілова К.В. Соціально-економічне значення децентралізації публічної влади // Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України / Інститут, законодавства Верховної Ради України. – Київ, 2017. – № 2. – C. 168-173. – ISSN 2220-1394
1228122
  Кравець К.В. Соціально-економічне значення розвитку особистих сільських домогосподарств // Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 10/1. – С. 54-58. – (Серія : Економіка ; вип. 8 (2)). – ISSN 9125-0912
1228123
  Богадьорова Л.М. Соціально-економічне значення сільського туризму в контексті розвитку сільських територій України // Науковий вісник Херсонського державного університету : наукове видання / Херсонський, державний університет. – Херсон, 2014. – С. 79-83. – Бібліогр.: 5 назв. – (Серія: Географічні науки ; Вип. 1). – ISSN 2413-7391
1228124
  Вітренко А. Соціально-економічне значення сучасної реклами та рекламної діяльності // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 56-59. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  У статті розкрито сутність і значення реклами на сучасному етапі розвитку соціально-економічної системи, визначено наслідки впливу реклами на мікро- та макрорівнях. В статье рассматриваются суть и роль рекламы на современном этапе развития ...
1228125
  Москаленко Н.В. Соціально-економічне і політичне значення фінансового моніторингу // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2010. – № 6 (108). – С. 235-238. – ISSN 1993-6788
1228126
  Зінченко В. Соціально-економічне несвідоме в ідеологемах політичної влади і девіаціях суспільного розвитку // Економічний часопис - 21 : науковий журнал / Ін-т трансформації суспільства. – Київ, 2009. – № 9/10. – С. 50-53. – ISSN 1728-6220
1228127
  Зварич Р. Соціально-економічне позиціонування України в сучасній Європі // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 102-113. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Досліджено соціально-економічний розвиток Європи та напрацьовано його пріоритні напрями для України.
1228128
  Шевченко Г.С. та ін. Соціально-економічне прогнозування : Навч. посібник / Г.С. та ін. Шевченко, Данілова Валентина Костянтинівна, Якуба Мирослава Михайлівна. – Львів : ІЗМH, 1998. – 88с. – ISBN 5-7763-2645-6
1228129
  Яцура В.В. Соціально-економічне прогнозування : навчальний посібник / В.В. Яцура, О.С. Сенишин, М.О. Горинь ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2010. – 410, [1] с. : табл. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-613-750-3
1228130
  Доценко В. Соціально-економічне становище єврейської громади Волинської губернії (кінець XIX - початок XX ст.) / Віктор Доценко // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2007. – № 2. – С. 99-102
1228131
  Орлова Тетяна Соціально-економічне становище жіноцтва в СРСР: радянська історіографія і реалії минулого // Історичний журнал : наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2008. – № 6. – С. 32-43. – Бібліогр. в кінці ст.
1228132
  Чура В.І. Соціально-економічне становище Закарпатської області станом на 1988 р. // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2010. – С. 169-175. – (Історія ; Вип. 25)
1228133
  Шульга І.Г. Соціально-економічне становище Закарпаття в другій половині XVIII ст. / І.Г. Шульга. – Ужгород, 1962. – 183с.
1228134
  Руденко Р.Г. Соціально-економічне становище і Великий голод 1932-1933 рр. в Україні : монографія / Руденко Р.Г. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 79 с. – Бібліогр.: с. 74-77. – ISBN 978-966-676-443-3
1228135
   Соціально-економічне становище країн Співдружності Незалежних Держав (СНД) у січні-травні 2008 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження. Спецвипуск / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 7 : Статистика України та стран СНД. – С. 42-46. – ISSN 1810-3944
1228136
  Любич О. Соціально-економічне становище малоросійського козацтва через призму історіографічно- джерелознавчого аналізу // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2018. – № 1 (21), січень - березень, т. 2. – С. 94-97. – ISSN 1998-4634
1228137
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17- друга половина 18-ст.) : Дис. ... канд. історичних наук. Спец.: 07.00.01- історія України / Кісіль І.М.; Кисиль І.М.; КНУТШ. – Київ, 2006. – 222с. + Додатки :л. 45. – Бібліогр.: л. 186-212
1228138
  Кісіль І.М. Соціально-економічне становище міщан Гетьманщини (друга половина 17 - друга половина 18 ст.) : Автореф. дис. ...канд. іст. наук: Спец.:07.00.01 / Іван Миколайович Кісіль; КНУТШ. – Київ, 2006. – 19с. – Бібліогр.: 4 назви
1228139
  Калетнік Г.М. Соціально-економічне становище населення та його вплив на формування продовольчої безпеки / Г.М. Калетнік, Г.О. Пчелянська // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 36-41. – ISSN 2221-1055
1228140
  Буткалюк В. Соціально-економічне становище населення України // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 250-258. – ISSN 2409-1103
1228141
  Дзюба І.В. Соціально-економічне становище населення: ранжування регіонів України // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. України. – Київ, 2004. – № 4. – С. 72-76 : табл., рис. – Бібліогр.: 5 назв
1228142
  Бочаров В.В. Соціально-економічне становище селянства України на початку XX ст. // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1728-3671
1228143
  Липинський В.В. Соціально-економічне становище студенства України у 20-х роках ХХ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 25-27. – (Історія ; Вип. 50)


  Аналізується соціально-економічне становище всіх категорій студентської молоді: студенів вузів, денних, а також вечірніх робітничих технікумів.
1228144
   Соціально-економічне становище України за 2001 рік // Статистика України : Науково-інформаційний журнал / Державний комітет статистики України; НТК статистичних досліджень; ДАСОА, НАДУ при Презид. У. – Київ, 2002. – № 1. – С.67-77
1228145
   Соціально-економічне становище України за 2007 рік // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944


  Згадується КНУТШ, що у 2007 році кількість абітурієнтів, бажаючих стати фізиками, радіофізиками. механіками та математиками, вперше за роки існування ун-ту була меншою за кількість студентських вакансій. Дається порівняльний аналіз стану науки в Україні
1228146
  Державний Соціально-економічне становище України за 2007 рік / Державний, комітет статистики України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 1. – С. 6-11. – ISSN 1810-3944
1228147
   Соціально-економічне становище України за січень-березень 2008 року / Держкомстат України // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2008. – № 4. – С. 6-20. – ISSN 1810-3944
1228148
   Соціально-економічне становище України за січень-грудень 2005 року // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика і дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2005. – № 11. – С. 6-13. – ISSN 1810-3944
1228149
   Соціально-економічне становище України за січень-жовтень 2007 року : статистика // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Науково-дослідний центр інновацій та конкурентоспроможності. – Київ, 2007. – № 11. – С. 6-11 : Рис. – ISSN 1810-3944
1228150
   Соціально-економічне становище України за січень-лютий 2017 року // Урядовий кур"єр : газета Верховної Ради України. – Київ, 2017. – 11 квітня (№ 68)
1228151
  Акісімов Б.В. Соціально-економічне становище українських земель у XIV - XV ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – До 10-річчя проголошення Незалежності України. – С. 92-93. – (Історія ; Вип. 63/64)


  Розкривається соціально-економічне становище українських земель у XIV-XV ст.
1228152
  Тороповська Т.М. Соціально-економічне становище українського селянства в добу "Великого перелому" (історіографія) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 70-74. – (Історія ; Вип. 59/60)


  Аналізується дослідження в історичні йнауці стану сільського господарства України та соціально-економічного становища українського селянства наприкінці 1920 - початку 1930-х рр.
1228153
  Акунін О. Соціально-економічне та політичне становище Великобританії (1714-1832 рр.) // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 37-43. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1228154
  Бабяк Н.Д. Соціально-економічний аналіз витрат і вигод проектів державно-приватного партнерства / Н.Д. Бабяк, Є.О. Нагорний // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.]. – Тернопіль, 2016. – № 7/8 (64). – С. 114-119. – ISSN 2309-1533
1228155
  Гавриленко Наталія Вікторівна Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні // Актуальні проблеми економіки : науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2008. – № 2. – С. 148-155. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1993-6788


  У статті проаналізовано становлення і розвиток підприємств малого бізнесу в Миколаївському регіоні, визначена перспективи його розширення; досліджено вплив нормативно-правового забезпечення на розвиток джерел фінансування, виявлено вплив регіональної ...
1228156
  Васюріна А.О. Соціально-економічний аналіз масової музичної культури : Дис... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А. О.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1996. – 183л. – Бібліогр.:л.172-183
1228157
  Дубовіч І.А. Соціально-економічний аналіз ринку екологічного страхування в Україні / І.А. Дубовіч, Х.Р. Василишин, Ю.І. Куцька // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2014. – Вип. 24.10. – С. 174-180. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1228158
  Шевченко О.О. Соціально-економічний аспект концепції сучасної української національної ідеї / О. Шевченко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 9-14. – (Юридичні науки ; Вип. 85). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються соціально-економічні аспекти концепції сучасної української національної ідеї та правовий механізм її реалізації. В статье раскрываются социально-экономические аспекты концепции современной украинской национальной идеи и ...
1228159
  Шевченко О.Л. Соціально-економічний вектор розвитку брендів у суспільстві споживання // Економіка та підприємництво : збірник наукових праць молодих учених та аспірантів / М-во освіти і науки України ; Держ.вищий навч. заклад "Київський нац. економ. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2013. – № 31. – С. 95-105
1228160
  Разумовський С.О. Соціально-економічний вектор розвитку постіндустріального суспільства // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 4 (34). – С.93-99
1228161
  Ятін Є.А. Соціально-економічний вимір асиметрії глобального розвитку // Шевченківська весна: економіка : матеріали IX Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [у 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Екон. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Д. Базилевич (голова) та ін.]. – Київ : Освіта України, 2011. – Т. 1. – С. 132-134. – ISBN 978-966-188-219-4
1228162
  Колот А. Соціально-економічний вимір гідної праці в координатах нової економіки / А. Колот, О. Герасименко // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінсоцполітики і НАН України ; ТОВ "Інформаційно-консультаційна фірма "Праця" ; ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2016. – № 3/4. – С. 10-24. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 2411-6912
1228163
  Романюк І.П. Соціально-економічний вплив гендерної нерівності на якість життя населення // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень" : [10-11 листоп. 2015] / "Об"єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень", Всеукр. наук.-практ. конф. – Київ : Київський університет, 2015. – С. 98-99
1228164
  Дудзяк О.А. Соціально-економічний ефект лідерства для розвитку сільських територій // Інноваційна економіка : науково-виробничий журнал / Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ПВНЗ "Хмельницький економ. ун-т" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва" [та ін.] ; голов. ред. Стельмащук А.М. – Тернопіль, 2017. – № 3/4 (68). – С. 39-42. – ISSN 2309-1533
1228165
  Демчак Р.Є. Соціально-економічний захист населення: теоретичний аспект // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2011. – Вип. 25. – С. 144-150


  Соціальний захист розглядається у контексті соціальної політики та державного управління в цій сфері, що дозволяє розробляти пропозиції та конкретні заходи стосовно удосконалення як складових підсистем і окремих їх елементів, так і самої системи в ...
1228166
  Великий Ю. Соціально-економічний зміст інноваційної діяльності: еволюція поглядів на її роль у розвитку країни / Ю. Великий, Є. Юрін // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2013. – № 5 (125). – С. 21-27. – ISSN 1728-9343
1228167
  Заставецька Ольга Володимирівна Соціально-економічний комплекс обласного регіону: теоретико-методологічні основи розвитку і територіальної організації : Дис... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Заставецька Ольга Володимирівна ; Львівський держ. ун-т ім. І.Я. Франка. – Львів, 1997. – 370 л. – Бібліогр.: л. 348-370
1228168
  Гош О. Соціально-економічний лад реформованої України: основні необхідні інновації // Економіка України : науковий журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 3 (592). – С. 78-88. – ISSN 0131-775Х
1228169
  Галушка З.І. Соціально-економічний механізм функціонування ринкового розподілу доходів : монографія / Зоя Галушка, Анна Дутчак. – Чернівці : Технодрук, 2016. – 219, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 179-199. – ISBN 978-617-7096-65-7
1228170
  Шулікін Д. Соціально-економічний портрет студента // Освіта України : офіційне видання М-ва освіти і науки України. – Київ, 2016. – 13 червня (№ 23). – С. 13. – ISSN 2219-5793


  Що мотивує студентів обирати певний виш і спеціальність, чи вистачає їм стипендії на першочергові потреби, який матеріальний стан їхніх родин - на ці та багато інших питань можна знайти відповіді у загальнонаціональному дослдіженні , яке днями ...
1228171
  Дякова О. Соціально-економічний поступ українців на території США І Канади та вплив на нього законодавства цих країн // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 216-222
1228172
  Долинська О.О. Соціально-економічний потенціал Хмельницької області // Молоді науковці - географічній науці : зб. наук. праць X Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, [20-21 листоп. 2014, Київ] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевчека, Геогр. ф-т, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [уклад.: Панченко В.В., Самсонюк К.О., Шелемеха Д.В.]. – Київ : Прінт Сервіс, 2014. – Вип. 10. – С. 126-129
1228173
  Горбачук В.М. Соціально-економічний розвиток XX сто річчя: цілі, моделі, дані, стратегії, міри ефективності / В.М. Горбачук, О.О. Любіч // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 3-27
1228174
   Соціально-економічний розвиток аграрного сектора в інтересах суспільства // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 4. – С. 4-20. – ISSN 0131-775Х
1228175
  Алексєєв В. Соціально-економічний розвиток держави: проблеми та перспективи // Державне управління та місцеве самоврядування : збірник наукових праць / Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Дніпропетр. регіональний ін-т держ. управління. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 1 (24). – С. 57-69
1228176
  Давидович С. Соціально-економічний розвиток Івано-Франківщини (1965-1980-ті рр.) в історіографії // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 4 (111). – С. 92-97. – ISSN 1728-9343
1228177
  Михайлик А.О. Соціально-економічний розвиток Кам"янця-Подільського в XIX - на початку XX ст. у тогочасній історіографії // Краєзнавець Хмельниччини : науково-краєзнавчий збірник / Кам"янець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка ; Хмельницька обл. орг. Нац. спілки краєзнавців України ; Центр дослідження історії Поділля. – Кам"янець-Подільський, 2013. – Вип. 5. – С. 31-36
1228178
  Чернега О.Б. Соціально-економічний розвиток країн Ближнього Сходу в умовах глобалізації / О.Б. Чернега, Гхаит Сари // Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. Михайла Туган-Барановського : науковий журнал / Донецький національний університет економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк, 2015. – № 1 (62). – С. 73-81. – (Серія "Економічні науки"). – ISSN 2079-4819
1228179
  Климко Г.Н. Соціально-економічний розвиток країн соціалістичної орієнтації / Г.Н. Климко. – Київ, 1985. – 48 с.
1228180
  Костьов"ят Г.І. Соціально-економічний розвиток країни в умовах децентралізації // Науковий вісник Ужгородського університету : збірник наукових праць / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2016. – С. 95-98. – (Серія "Економіка" ; вип. 1 (47), т. 2). – ISSN 2409-6857
1228181
  Борисенко В.Й. Соціально-економічний розвиток Лівобережної України в другій половині XVII ст. : монографія / В.Й. Борисенко. – Київ : Наукова думка, 1986. – 263с.
1228182
  Жмака В. Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України у 1920-ті роки: джерельна база питання // Емінак : науковий щоквартальник / Н.-д. центр "Лукомор"є" Ін-ту археології НАН України ; голов. ред. О. Тригуб ; редкол.: Буйських А.В., Гаврилюк Н.О., Гребенніков Ю.С. [та ін.]. – Київ ; Миколаїв, 2017. – № 2 (18), квітень - червень, т. 1. – С. 105-111. – ISSN 1998-4634
1228183
  Черкасов А.В. Соціально-економічний розвиток окремих районів Донецької та Луганської областей України: сучасний стан, загрози, перспективи // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2016. – № 7. – С. 16-22. – ISSN 2306-6806
1228184
  Пірко В. Соціально-економічний розвиток Півдня України XVI - XVIII ст. у творчій спадщині А.О. Скальковського // Наукові записки / Національний університет "Острозька академія". – Острог; Торонто; Нью-йорк, 2006. – C. 281-292. – (Серія "Історичні науки" ; вип. 7). – ISBN 966-7631-62-1
1228185
  Казьмирчук Г.Д. Соціально-економічний розвиток Правобережної України в першій чверті 19 століття / Г.Д. Казьмирчук, Т.М. Соловйова. – Київ : Міжнародна фінансова агенція, 1998. – 176с. – Бібліогр.: с.142-152. – ISBN 9667436438
1228186
  Соловйова Тетяна Миколаївна Соціально-економічний розвиток правобережної України в першій чверті ХІХ століття : Дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Соловйова Тетяна Миколаївна ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 215 л. – Бібліогр.: л. 184-196
1228187
  Соловйова Т.М. Соціально-економічний розвиток правобережної України в першій чверті ХІХ століття : Автореф. дис. ... канд. іст.наук : 07.00.01 / Соловйова Т.М. ; КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – 27 с.
1228188
  Осадча А.Ю. Соціально-економічний розвиток регіонів України в післякризовий період 2010-2012 років // Магістеріум : магістерські програми / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2014. – Вип. 56 : Економічні студії. – С. 85-89. – ISSN 1996-9872
1228189
  Власюк О.С. Соціально-економічний розвиток регіонів України в умовах децентралізації влади: виклики, загрози, нові механізми // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 5-9. – ISSN 1562-0905
1228190
  Телебєнєва Євгения Соціально-економічний розвиток регіону як об"єкт суспільно-географічного дослідження / Телебєнєва Євгения, Барило Ірина // Часопис соціально-економічної географії : міжрегіональний збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – Вип. 19 (2). – С. 152-156 : табл. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 2076-1333
1228191
  Казьмирчук Г. Соціально-економічний розвиток села Кальника у другій половині ХVІ - на початку ХVІІ ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – С. 16-19. – (Історія ; Вип. 101). – ISSN 1728-3817


  На основі нових архівних та мало відомих опублікованих матеріалів розкривається соціально-економічний розвиток с. Кальника у цей період. Аналізується затята боротьба власників за свої маєтності у цьому селі. On the basis of new archiv materials and ...
1228192
  Комарницький В. Соціально-економічний розвиток села Комарники Турківського району Львівської області в XIX- XX ст. // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету ім. Івана Франка : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім.Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 10. – С. 36-44
1228193
  Притула Х. Соціально-економічний розвиток сільських територій: регіональний вимір : монографія / Христина Притула ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М.І. Долішнього НАН України". – Львів : Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України, 2015. – 354, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 313-329 та в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-7566-9
1228194
  Лебедєва Л. Соціально-економічний розвиток та способи його виміру // Конкуренція : вісник Антимонопольного комітету України / Антимонопольний комітет України ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (48). – С. 54-59
1228195
  Кір"ян Т. Соціально-економічний розвиток України в роки незалежності / Т. Кір"ян, М. Шаповал // Вісник економічної науки України : науковий журнал / Ін-т економіки промисловості НАН України ; Акад. економічних наук України. – Донецьк, 2014. – № 1 (25). – С. 41-45. – ISSN 1729-7206
1228196
  Рябоконь О.О. Соціально-економічний розвиток України в умовах бюджетної децентралізації економіки // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 3, лютий. – С. 29-33. – ISSN 2306-6792
1228197
  Вожняк М.Г. Соціально-економічний розвиток України в умовах глобальних викликів // Міжнародна економічна політика : науковий журнал / М-во освіти і науки України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана" ; голов. ред. Д. Лук"яненко. – Київ, 2016. – № 1 (24). – C. 7-28. – ISSN 1811-9824
1228198
  Степаненко А. Соціально-економічний розвиток України у вимірах стратегічних ризиків / А. Степаненко, А. Омельченко // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження : науковий та громадсько-політичний журнал / Ін-т економіки та прогнозування НАН України ; ПП "Колегіум". – Київ, 2014. – № 8 (334), серпень. – С. 8-11. – ISSN 1810-3944
1228199
  Голець О.Я. Соціально-економічний розвиток як зміна соціокультурних характеристик: релігійний аспект (на прикладі країн буддистського ареалу) // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 20-22
1228200
  Тиква В.М. Соціально-економічний стан на міграції населення як чинник розвитку господарського комплексу Сумської області // Матеріали X Міжнародної наукової міждисциплінарної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених "Шевченківська весна" : [Київ, 19-23 берез. 2012 р.] / "Шевченківська весна", міжнар. наук. міждисциплінар. конф. – Київ : [Логос], 2012. – Ч. 2 : Геологія. Географія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика / [упоряд.: Пилипенко Д. та ін. ; редкол.: Провотар О.Ш. та ін.]. – С. 177-179
1228201
  Гончаренко І. Соціально-економічний стан сільського населення Миколаївської області / І. Гончаренко, Т. Мороз // Економіст : літопис подій, особистості, ідеї, аналітика й дослідження / Ін-т економіки та прогнозування НАН України; ПП "Колегіум". – Київ, 2012. – № 2 (304). – С. 52-53 : табл. – Бібліогр.: 2 назв. – ISSN 1810-3944
1228202
  Федорук А.П. Соціально-економічний та культурний розвиток Київщини (перспектива, план дій, необхідність) // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ ун-т ім. Петра Могили; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2013. – № 9, травень. – С. 153-156. – ISSN 2306-6814


  Стаття присвячена написанню плану дій подальшого розвитку села, селища, міста, області, а саме Програмі соціально-економічного та культурного розвитку. Представлені прогнозні показники соціально-економічного та культурного розвитку Київської області на ...
1228203
  Волинська М. Соціально-економічний та професійний портрет українського викладача. Який він? // Світ. – Київ, 2013. – вересень (№ 33/34). – С. 3


  Три основні його характеристики - низька заробітна плата, дуже високе аудиторне навантаження і майже повна міжнародна ізольованість.
1228204
  Макаренко Н.Ю. Соціально-економічний фактор в процесі регіоналізації України // Соціальна історія : науковий збірник / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Кафедра історії гуманітарних факультетів. – Київ, 2010. – Вип. 6. – С. 78-88. – ISBN 978-966-171-277-4
1228205
  Будкін В.С. Соціально-економічний фактор у системі ставлення ЄС до України // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Копійка В. В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 97, ч. 1. – С. 9-10
1228206
  Прохорова М.Е. Соціально-економічні аспекти аналізу природно-екологічних проблем США та України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 53-59. – (Міжнародні відносини ; Вип. 7, ч. 3)
1228207
  Шевченко Н. Соціально-економічні аспекти англійської історії XVII століття у творчості М.М. Ковалевського // Історія та історіографія в Європі. – Київ, 2003. – № 1/2. – С. 94-101. – ISBN 966-95788-6-8
1228208
  Бандерич В. Соціально-економічні аспекти використання потенціалу лісогосподарських земель // Аграрна економіка : науковий журнал Львів. нац. аграр. ун-ту / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2017. – Т. 10, № 1/2. – С. 105-113 : рис. – Бібліогр.: 10 назв. – ISSN 2313-3627
1228209
  Петенко І.В. Соціально-економічні аспекти забезпечення енергобезпеки країни / І.В. Петенко, В.О. Амоша // Моделювання та інформатизація соціально-економічного розвитку України : збірник наукових праць / НАН України; Мін.екон. України; ДНДІІМЕ. – Київ, 2010. – Вип. 11. – С. 160-172
1228210
  Гавкалова Н.Л. Соціально-економічні аспекти забезпечення ефективності кадрового менеджменту : монографія / Гавкалова Н.Л., Кайнова Т.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 236 с. : іл. + Додаток: с. 203-234. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-236-1
1228211
  Фрадинський О. Соціально-економічні аспекти корупції в Україні // Світ фінансів : Науковий журнал / Тернопільська академія народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2. – С. 165-176. – ISBN 966-654-157-2
1228212
  Морозова Н.Г. Соціально-економічні аспекти оплати праці та ії реформа в Україні // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 171-173
1228213
  Бугайов С.Г. Соціально-економічні аспекти організації надання онкологічної допомого населенню України (досвід роботи онкологічної служби Одеського регіону) : державне управління // Економіка та держава : Міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 8. – С. 76-78 : Рис. – Бібліогр.: 8 назв
1228214
  Гарбар Ж. Соціально-економічні аспекти реалізації податкової політики в Україні / Ж. Гарбар, В. Гарнбар, А. Нікітішин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 28-30. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається вплив податкової системи на соціально-економічний розвиток України. Акцентується увага на основних цілях податкової політики. Пропонується перелік заходів, покликаних сприяти реалізації стимулюючої фіскальної політики. В статье ...
1228215
  Гуцан Т.Г. Соціально-економічні аспекти регулювання охорони здоров"я в сучасних умовах / Т.Г. Гуцан, Н.Г. Костюк // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2015. – С. 132-141. – (Економіка ; вип. 15). – ISSN 2312-2404
1228216
  Курило Л.І. Соціально-економічні аспекти розвитку біопалива в Україні // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету / Вінницький національний аграрний університет. – Вінниця, 2010. – Вип. 42, т. 1 : Матеріали міжнародної науково-технічної конференції "Земля України - потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави". – С. 60-66
1228217
  Попушняк Г.С. Соціально-економічні аспекти розвитку вищої освіти України // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2015. – № 3 (166). – С. 184-189
1228218
  Савіцька Н. Соціально-економічні аспекти розвитку екотуризму в Україні // Вісник Львівського національного аграрного університету / Львівський національний аграрний університет. – Львів, 2015. – С. 236-241. – (Економіка АПК ; № 22 (1))
1228219
  Кравчук І. Соціально-економічні аспекти розвитку сільського соціуму в умовах глобалізації: тенденції та перспективи // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2012. – С. 40-45. – (Економічні науки ; Вип. 5-2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано сучасні аспекти глобалізації аграрних ринків та чинники адаптації аграрного сектору.
1228220
   Соціально-економічні аспекти управління фінансами в умовах розвитку ринкових відносин : колективна монографія / [Андросова О.Ф. та ін.] ; за ред. О.Г. Череп ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Нікоп. ф-т. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2013. – 282 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. у змісті. – Бібліогр.: с. 252-266. – ISBN 978-966-599-442-8
1228221
  Єлісєєва Л. Соціально-економічні виклики постаріння населення для національної економіки // Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2015. – № 4. – С. 15-21. – ISSN 2411-4014
1228222
  Сіденко С.В. Соціально-економічні виміри глобалізації // Стратегія розвитку України : науковий журнал. Економіка. Соціологія. Право. / М-во. науки і освіти ; Нац.авіац. ун-т. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-6. – ISSN 1729-7036
1228223
  Сокол О.І. Соціально-економічні витоки і передумови глобальної кризи сільського господарства // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 242-245. – Бібліогр.: на 5 пунктів. – (Економічні науки ; № 38/50). – ISBN 966-8310-12-8
1228224
  Шульга І.Г. Соціально-економічні відносини і класова боротьба на Закарпатті в кінці XVIII- першій половині ХІХ ст. / І.Г. Шульга. – Львів, 1965. – 267с.
1228225
  Васюта І.К. Соціально-економічні відносини на селі Західної України до возз"єднання (1918-1939 рр.) / І.К. Васюта. – Львів, 1978. – 191с.
1228226
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії активізації інвестицій в "людський капітал" // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2006. – Вип. 9. – С. 300-307
1228227
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Дис. ... канд економічних наук. Спец. 08.00.01 - економічна теорія та історія економічної думки / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 201л. – Бібліогр. л. 187 - 202
1228228
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії в умовах ринкової трансформації : Автореф. дис. ... канд. економічних наук: 08.00.01 / Батажок С.Г.; КНУТШ. – Київ, 2007. – 22с. – Бібліогр.: 10 назв
1228229
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як умова забезпечення суспільної стабільності // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2007. – Вип. 12. – С. 396-404.
1228230
  Батажок С.Г. Соціально-економічні гарантії як чинник зростання споживчого попиту малозабезпечених верств населення України // Теоретичні та прикладні питання економіки : збірник наукових праць / МОНУ; КНУ імені Тараса Шевченка; Ін-т конкурентного суспільства. – Київ, 2004. – Вип. 5 : 170-річчя Київ. нац ун-ту імені Тараса Шевченка: 60-річчя економічного факультету. – С. 120-125


  В статті розкрито зміст соціально-економічних гарантій як суспільно необхідної та конкретно визначеної бази формування купівельного фонду і споживчого попиту малозабезпечених верств населення. Основна увага приділена аналізу особливостей дїї ...
1228231
  Кичко І.І. Соціально-економічні детермінанти особистих потреб : монографія / І.І. Кичко ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. технол. ун-т. – Чернігів : Чернігівський державний технологічний університет, 2013. – 333, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 317-333 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-7496-37-1
1228232
  Красота О. Соціально-економічні детермінанти пенсійної реформи в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 45-49. – (Економіка ; Вип. 137). – ISSN 1728-3817


  Розглядаються основні новації пенсійної реформи в Україні 2011 року, економічні та соціальні детермінанти, що спричинили реформу пенсійної системи в Україні. Рассматриваются основные новации пенсионной реформы в Украине 2011 года, экономические и ...
1228233
  Головня О.М. Соціально-економічні джерела розбудови освітнього простору України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2011. – № 4. – С. 31-33
1228234
   Соціально-економічні дослідження в перехідний період : збірник наукових праць. – Львів ; Луцьк
№ 15. – 2000
1228235
  Фещенко В.М. Соціально-економічні дослідження Івана Франка: сучасний погляд / В.М. Фещенко, Н.О. Тимочко // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАН України, Держ. установа " Ін-т економіки і прогнозування" ; голов. ред.: В.В. Набрат. – Київ, 2016. – Вип. 49. – C. 343-367. – ISSN 0320-4421
1228236
  Ніколаєць К.М. Соціально-економічні ефекти державного регулювання працевлаштування внутрішньо переміщених осіб в Україні у 2014—2016 рр. // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава" ; голов. ред.Федоренко В.Г. – Київ, 2017. – № 7, липень. – C. 9-13. – ISSN 2306-6806
1228237
  Яремко Л Соціально-економічні ефекти регіонального господарювання та зовнішньоекономічна безпека регіону // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2011. – № 2 (60). – С. 44-50. – ISSN 1562-0905
1228238
  Кушлакова Н.М. Соціально-економічні засади виникнення Харківського відділення імператорського Російського технічного товариства та законодавчі основи його діяльності // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет. – Дніпропетровськ, 2014. – Т. 22, № 1/2. – C. 181-191. – (Серія: Історія і філософія науки і техніки ; вип. 22). – ISSN 9125-0912
1228239
  Назарова Г.В. Соціально-економічні засади ефективності найманої праці в Україні : монографія / Назарова Г.В., Мащенко М.А. – Харків : ХНЕУ, 2011. – 231, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 147-160. – ISBN 978-966-676-468-6
1228240
  Філатов В.М. Соціально-економічні засади мотивації управлінського персоналу : монографія / Філатов В.М., Черкашина Т.С. – Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. – 218, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 186-202. – ISBN 978-966-676-520-1
1228241
  Богуш Л.Г. Соціально-економічні засади реалізації європейських орієнтирів України // Міжнародна наукова конференція "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" : матеріали конф., 8-9 листоп. 2012 р., м. Київ / "Економічні пріоритети в угоді про асоціацію між Україною та Європейським Союзом", міжнар. наук. конф. – Київ, 2012. – С. 13-14
1228242
  Будзяк В.М. Соціально-економічні заходи сталого несільськогосподарського землекористування / В.М. Будзяк, О.С. Будзяк // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 200, ч. 2. – C. 41-47. – (Серія "Економіка, аграрний менеджмент, бізнес"). – ISSN 2222-8586
1228243
  Дякова О.В. Соціально-економічні здобутки українців у західноєвропейських країнах (Великобританія, Німеччина. Франція) // Збірник наукових праць Національного науково-дослідного інституту українознавства та всесвітньої історії / Національний науково-дослідний інститут українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2011. – Т. 27. – С. 403-420
1228244
  Купрій М.І. Соціально-економічні зміни в колгоспному селі / М.І. Купрій. – Київ, 1981. – 155с.
1228245
  Боєчко В.Ф. Соціально-економічні зміни в Польській Республіці у 1918–1923 рр. / В.Ф. Боєчко, Г.В. Боєчко // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; редкол.: В.А. Смолій, С.В. Корновенко, А.Г. Морозов [та ін.]. – Черкаси, 2017. – Вип. 12. – C. 165-171. – ISBN 978-966-353-452-7
1228246
  Шевчук В.О. Соціально-економічні ідеї Сергія Андрійовича Подолинського (1850-1891) і глобальна місія України: засідання круглого столу / В.О. Шевчук, О.Ю. Гулевич // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту : щоквартальний збірник наукових праць / Національна, академія статистики, обліку та аудиту. – Київ, 2013. – № 4 (39). – С. 119-120


  20.11.2013 р. в Нац. академії статистики, обліку та аудиту відбувся Круглий стіл "Соціально-економічні ідеї С.А. Подолинського і глобальная місія України". Від КНУ імені Тараса Шевченка виступили: проф. П.М. Леоненко, проф. І.Ф. Надольний.
1228247
  Школа І.М. Соціально-економічні індикатори розвитку технологічної сингулярнорсті в Україні / І.М. Школа, Г.В. Лабінська, А.В. Шевчук // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту / Чернівецький торговельно-економічний інститут. – Чернівці, 2014. – С. 77-86. – (Економічні науки ; вип. 4 (56)). – ISSN 2310-8185
1228248
   Соціально-економічні інституції економічної системи України / Ю.В. Ущаповський [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту, Житомир. держ. технол. ун-т, Міжнар. асоц. інституціон. дослідж., Спілка економістів України, Каф. екон. теорії. – Житомир : Житомир. держ. технол. ун-т, 2011. – 225, [5] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці гл. та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-683-290-3
1228249
  Стужна Н.В. Соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 8. – С. 79-85


  У статті розглядаються соціально-економічні корені вчення ісламу про нерівність чоловіка і жінки.
1228250
   Соціально-економічні наслідки безробіття в Україні та шляхи його запобігання / О.М. Дрозд, В.В. Онікієнко, В.Т. Пухлій, Л.А. Страхолєс; НАНУ. Рада по вивченню продуктивних сил України. – Київ, 1999. – 54с. – ISBN 966-02-1323-9
1228251
  Ангелко І. Соціально-економічні наслідки впливу міжнародної міграції робочої сили на добробут населення України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2014. – С. 65-73. – (Економічні науки ; вип. 2, квітень - червень). – ISSN 1993-0240
1228252
  Бочаров С. Соціально-економічні наслідки вступу Польщі до ЄС (2004-2007 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2008. – № 5 (89). – С. 79-80. – ISSN 1728-9343
1228253
  Тополь О.В. Соціально-економічні наслідки демографічного старіння населення // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електронний збірник наукових праць / Чернігівський державний інститут економіки і управління. – Чернігів, 2015. – C. 5-10. – (Серія 1 "Економіка і управління" ; Вип. 1 (6)). – ISSN 2223-1633
1228254
  Петренко М.О. Соціально-економічні наслідки застосування митних пільг в Україні : фінансовий механізм // Фінанси України : Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2004. – № 8. – С. 84-90 : Табл. – Бібліогр.: 6 назв
1228255
  Попов В.Ю. Соціально-економічні наслідки інвестиційної політики в Україні // Формування ринкових відносин в Україні : Збірник наукових праць / Науково-дослідний економічний інститут Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2007. – № 9 (76). – С. 88-93.
1228256
  Филюк Г. Соціально-економічні наслідки монополії: теоретичний і практичний аспекти // Економіка України : політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2008. – № 1. – С. 30-41. – Бібліогр.: с. 30-41. – ISSN 0131-775Х


  Комплексно розглянуто основні позитивні результати та негативні наслідки діяльності монополістичних структур в економічній системі, проаналізовано особливості функціонування монополій у вітчизняній економіці, зроблено висновки щодо вдосконалення ...
1228257
  Волик В.Ф. Соціально-економічні наслідки науково-технічного прогресу на селі / В.Ф. Волик. – Київ : Політвидав України, 1973. – 157 с.
1228258
  Чичкало-Кондрацька Соціально-економічні наслідки поглиблення інтеграційних процесів між Україною та ЄС // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 119, (ч. 2). – С. 31-40. – ISSN 2308-6912


  У зв’язку з підписанням політичної частини Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, а також підготовкою до підписання економічної частини угоди для нашої країни відкриваються нові можливості для модернізації економіки, розвитку зовнішньої торгівлі, ...
1228259
  Крайніков І.М. Соціально-економічні наслідки проведення чемпіонату Європи з футболу 2012 року в Україні // Вісник Сумського державного університету : науковий журнал / Сумський державний університет. – Суми, 2011. – С. 175-183. – (Економіка ; № 4). – ISSN 1817-9215
1228260
  Суховерхий В.В. Соціально-економічні наслідки реформування власності на селі // Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету / Луганський національний аграрний університет. – Луганськ, 2004. – С. 93-96. – (Економічні науки ; № 33/45). – ISBN 966-8310-08-Х
1228261
  Підгребельна М. Соціально-економічні наслідки розвитку великотоварного виробництва у сільському господарстві // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т. – Львів, 2014. – Т. 7, № 3/4. – С. 24-28. – Бібліогр.: 12 назв.
1228262
  Балакірєва О.М. Соціально-економічні наслідки фінансової кризи та девальвації гривні / О.М. Балакірєва, Д.А. Дмитрук // Український соціум : науковий журнал / Держ. установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Укр. ін-т соц. досліджень ім. О. Яременка ; Ін-т демографії та соц. досліджень ім. М.В. Птухи НАН України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 3 (58). – C. 100-109. – ISSN 1681-116Х
1228263
  Дякова О.В. Соціально-економічні організації української діаспори у демократичних країнах - історіографічно-бібліографічне дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 25. – С. 489-505
1228264
  Кашенко О.Л. Соціально-економічні основи страхування : Навч. посібник / О.Л. Кашенко, В.А. Борисова. – Суми : Університетська книга, 1999. – 252с. – ISBN 966-7550-15-Х
1228265
  Мостяєв О. Соціально-економічні особливості модернізації підросійської та радянської України в колоніальних умовах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 24-31. – (Українознавство ; Вип. 15). – ISSN 1728-3817


  У статті розкриваються соціально-економічні особливості модернізації України у ХVІІІ-ХХ ст. Показано колоніальний характер цього процесу. The socio-economic specificities of modernization of Ukraine in the 18th - 20th centuries are described in the ...
1228266
   Соціально-економічні особливості ринкового обігу сільськогосподарських земель: вітчизняний та європейський досвід / Т.О. Зінчук, В.Є. Данкевич, Н.М. Куцмус, О.Д. Ковальчук // Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики : всеукраїнський науково-виробничий журнал / Вінниц. нац. аграрний ун-т ; редкол.: Г.М. Калетнік, Е.А. Кірєєва, В.І. Авдійський [та ін.]. – Вінниця, 2017. – № 7 (23). – С. 49-62. – ISSN 2411-4413
1228267
  Мармуль Л.О. Соціально-економічні особливості розвитку сільських територій / Л.О. Мармуль, М.М. Ігнатенко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Мін. аграрн. політики України; Ін-т аграрної економіки УААН. – Київ, 2011. – № 7 (201). – С. 122-129. – ISSN 2221-1055
1228268
  Кудлай В. Соціально-економічні особливості розвитку трудових ресурсів аграрної сфери регіону // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України. – Київ, 2013. – № 2. – С. 3-9 : табл. – Бібліогр.: 24 назв.
1228269
  Коломойцев В.Е. Соціально-економічні параметри розвитку промислового комплексу України / В.Е. Коломойцев. – Київ : Українська енциклопедія ім. М.П. Бажана, 1997. – 27с. – ISBN 588500-052-2
1228270
  Медяник А.М. Соціально-економічні передумови і можливості розвитку дитячих санаторно-курортних та оздоровчих закладів на Закарпатті // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 62-70 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1228271
  Гончаренко Л.Л. Соціально-економічні передумови колоніальної політики Німеччини: 1871-1884 рр. // Сумський історико-архівний журнал : науковий журнал з історії та архівознавства України / Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського НАН України ; Сумський держ. ун-т ; Держ. архів Сумської області. – Суми, 2013. – № 20. – С. 96-100. – ISSN 2227-183Х
1228272
  Барна М. Соціально-економічні передумови лідерства на підприємствах ресторанного господарства / М. Барна, О. Бабенко // Економічний дискурс : міжнародний науковий журнал / Львів. торговельно-екон. ун-т ; Подільський держ. аграрно-техн. ун-т ; ГО "Науковий клуб "СОФУС" ; голов. ред. Башнянин Г.І. – Тернопіль, 2017. – Вип. 4. – С. 57-66. – ISSN 2410-0919
1228273
  Паньків Н.М. Соціально-економічні передумови малих історичних міст Івано-Франківської області як чинник туристичного розвитку поселень // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 22. – С. 147-161 : рис., табл. – Бібліогр.: 15 назв.
1228274
  Забуранна Л.В. Соціально-економічні передумови розвитку аграрного виробництва в Україні / Л.В. Забуранна, Ю.О. Ярмоленко // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграрної політики України ; Ін-т аграрної екон. УААН ; Компанія "Брати Карич" ; голов. ред. Лупенко Ю.О. – Київ, 2017. – № 12 (278). – С. 64-68. – ISSN 2221-1055
1228275
  Семініхина Н.М. Соціально-економічні передумови розвитку вищої педагогічної освіти Австралії на початку ХХІ століття // Науковий вісник Мукачівського державного університету : збірник наукових праць / Мукачівський державний університет. – Мукачево, 2017. – C. 214-216. – (Серія "Педагогіка та психологія" ; вип. 2 (6)). – ISSN 2413-3329
1228276
  Атаманюк Я.Д. Соціально-економічні передумови розвитку рекреаційно-туристичної індустрії в Івано-Франківській області // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 122-130 : рис., табл. – Бібліогр.: 4 назв.
1228277
  Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 20 с. – Бібліогр.: 20 назв
1228278
  Венгер Т.А. Соціально-економічні передумови та наслідки боргової залежності держави : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Венгер Тарас Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 202 л. – Бібліогр.: л. 191-202. – Бібліогр.: л. 163-190
1228279
  Гринкевич С. Соціально-економічні передумови формування міжнародної трудової міграції / С. Гринкевич, О. Булик // Аграрна економіка : науковий журнал / Львів. нац. аграр. ун-т ; голов. ред. Черевко Г. ; редкол.: Апопій В., Баланюк І., Гринів Л. [та ін.]. – Львів, 2016. – Т. 9, № 3/4. – С. 45-52. – ISSN 2313-3627
1228280
  Міняйло Н. Соціально-економічні передумови формування організованої злочинності в Україні // Підприємництво, господарство і право : щомісячний науково-практичний юридичний журнал / Н.-д. ін-т приватного права і підприємництва ім. академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 2016. – № 8 (246). – C. 155-159
1228281
  Свінцов О.М. Соціально-економічні передумови формування ринку в системі освітнього комплексу // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2008. – Вип. 18.10. – С. 302-307. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836


  Висвітлено основні ознаки ринкових механізмів та інституцій, а також їх історичну еволюцію і становлення у сфері освіти та перетворення освіти у власне освітній комплекс економіки.
1228282
  Богиня Д.П. Соціально-економічні перетворення в Китаї на рубежі ХХ-ХХІ століть / Д.П. Богиня, Г.С. Волинський // Історія народного господарства та економічної думки України : збірник наукових праць / НАНУ, Державна установа " Інститут економіки і прогнозування". – Київ, 2005. – Вип. 37/38. – С. 76-86. – ISSN 0320-4421
1228283
  Климко Г.Н. Соціально-економічні перетворення в країнах соціалістичної орієнтації / Г.Н. Климко. – Київ, 1972. – 192с.
1228284
  Івченко О.О. Соціально-економічні перетворення в українському селі 1953-1959 рр.: сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 53-55. – ISBN 978-966-493-676-4
1228285
  Антонишин А. Соціально-економічні перетворення на Поділлі за гетьманату П. Скоропадського // Історичний журнал : Наукове громадсько-політичне видання / Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАНУ. – Київ, 2007. – № 3. – С. 46-53
1228286
  Табачкова Н.А. Соціально-економічні перетворення та політика зайнятості населення в Україні // Наукові праці Донецького державного технічного університету / Донецький державний технічний університет. – Донецьк, 2002. – Вип 53. – С.186-194. – (Економічна). – ISSN 1680-0044
1228287
  Дякова О.В. Соціально-економічні підвалини збереження ідентичності української діаспори - концептуальні та теоретико-методологічні основи дослідження // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 445-457
1228288
  Андрусишин Б. Соціально-економічні погляди С. Петлюри // Центральна Рада і український державотворчий процес (до 80-річчя створення Центральної Ради) : матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. : (у 2-х частинах) / НАНУ, Ін-т історії України ; [відп. ред. В.А. Смолій]. – Київ, 1997. – [Ч. 2]. – С. 347-364. – ISBN 966-02-0276-8
1228289
  Кукурудза І. Соціально-економічні погляди Т.Г. Шевченка і сучасна українська дійсність = До 200-річчя з дня народження великого кобзаря // Киевский вестник : всеукраинская утренняя газета. – Киев, 2014. – 25 января (№ 8)


  Тарас Григорович Шевченко великий тим, що ідеї, кинуті ним у безмежний Космос, уже понад півтора століття бентежать серця та розуми землян. Читаючи або ж перечитуючи вкотре його твори, люди, незалежно від того, в якій частині світу і в якому ...
1228290
  Нужненко К. Соціально-економічні позиції української освіти в європейському просторі / Катерина Нужненко // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 4. – С. 25-32. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1228291
  Лемак В. Соціально-економічні права людини в контексті верховенства права: вітчизняний досвід закріплення та застосування // Вісник Академії правових наук України : збірник наукових праць / Президія Академії правових наук України. – Харків, 2010. – № 1 (60). – С. 40-48. – ISSN 1993-0909
1228292
  Шаров О.М. Соціально-економічні причини європейської фінансової інтеграції // Науковий вісник Дипломатичної академії України / Дипломатична академія України. – Київ, 2015. – Вип. 22, ч. 3 : Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. – С. 129-146. – (Серія "Економічні науки"). – ISBN 966-7196-06-2 (В22-3)
1228293
  Кравчук І. Соціально-економічні пріоритети реформування аграрного сектору економіки України // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 384-389. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Проаналізовано сучасний стан інституційного забезпечення аграрних реформ в Україні.
1228294
  Чорна В.О. Соціально-економічні проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 121-127. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896
1228295
   Соціально-економічні проблеми дитинства в сучасному українському селі / Л.С. Волинець, А.Г. Зінченко, І.Б. Іванова, Н.М. та ін. Комарова; Міністерство України у справах сім"ї та молоді; Ред. кол.: Довженко В.І., Биковський В.Т., Балакірєв. – Київ, 1998. – 136c. – ISBN 966-95031-8-3
1228296
  Мних М.В. Соціально-економічні проблеми ефективності функціонування особистого страхування в Україні // Агросвіт : науково-практичний журнал / Дніпропетр. держ. аграрно-екон. ун-т ; ТОВ "ДКС Центр". – Київ, 2016. – № 17, вересень. – С. 14-21. – ISSN 2306-6792
1228297
   Соціально-економічні проблеми європейських країн в умовах виходу з кризи / О. Савчук, Н. Савчук, С. Уманец, Оксана Західна // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 241-248. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1228298
  Найдич Наталія Миколаївна Соціально-економічні проблеми зайнятості в умовах становлення ринкової економіки : Дис... канд. економ.наук: 08.00.01 / Найдич Наталія Миколаївна; КУ ім. Т.Шевченка. – Київ, 1994. – 190л. – Бібліогр.:л.172-187
1228299
  Орищин Т.М. Соціально-економічні проблеми зайнятості на бурових підприемствахд прикарпаття. : Автореф... канд.екон.наук: 08.09.02 / Орищин Т.М.; НАН Укр.Ін-т регіон.досліджень. – Львів, 1995. – 23л.
1228300
  Лесько О.Й. Соціально-економічні проблеми зайнятості професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями / О.Й. Лесько; Мін-во освіти і науки України; Вінницьк. нац. технічний ун-т. – Вінниця : УНІВЕРСУМ-Вінниця, 2004. – 244 с. – ISBN 966-641-091-5
1228301
  Щетініна Л.В. Соціально-економічні проблеми залучення людей з інвалідністю до трудової діяльності в Україні / Л.В. Щетініна, С.Г. Рудакова, А.Ю. Юрченко // Бізнес Інформ : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Харків) ; Харків. нац. екон. ун-т ім. С. Кузнеця ; голов ред. В.С. Пономаренко. – Харків, 2017. – № 4 : Загрози національній економічній безпеці україни на сучасному етапі. – С. 235-239. – ISSN 2222-4459
1228302
   Соціально-економічні проблеми НТР : Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко, О.М. Комяков, Н.Я. та ін. Проскуріна; О.О. Бєляєв, М.І. Диба, В.І. Кириленко та ін.; МОНУ; КНЕУ. – Київ : КНЕУ, 2004. – 86с. – На обкл.: До 100-річчя Київського національного економічного університету. – ISBN 966-574-632-4
1228303
  Хвестик Ю.М. Соціально-економічні проблеми раціонального землекористування // Землеробство : міжвідомчий тематичний науковий збірник / Нац. наук. центр "Ін-т землеробства Нац. акад. аграр. наук України ; редкол.: В.Ф. Камінський, В.Ф. Сайко, Ю.О. Соколюк [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 1 (92). – С. 22-25. – ISSN 0372-8498
1228304
   Соціально-економічні проблеми регіонального розвитку : збірник наукових праць : матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції 11-12 грудня 2008 р. / Павлоградська міська рада ; Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти ; Західнодонбаський інститут економіки і управління ; Зеленогурський університет (Польща) ; [ редкол. : Ковальчук К.Ф., Яцков В.С., Ковальов В.М. та ін. ]. – Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2008. – 440 с. – ISBN 978-966-331-242-2
1228305
  Новаковський Л.Я. Соціально-економічні проблеми сучасного землекористування / Л.Я. Новаковський, М.А. Олещенко. – 2-е вид., доп. – Київ : Урожай, 2009. – 276 с. – ISBN 966-05-0086-6
1228306
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (106) : Соціально-економічні аспекти транскордонної співпраці України та Польщі. – 2014. – 312 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228307
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (107) : Регіональна політика в Україні: сучасний стан та шляхи активізації. – 2014. – 571 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228308
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (108) : Механізм ефективного розвитку прикордонних територій. – 2014. – 380 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228309
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; Ін-т регіональних досліджень. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (109) : Механізм регулювання регіонального розвитку в Україні. – 2014. – 577 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228310
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (111). – 2015. – 155 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228311
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (112). – 2015. – 137 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228312
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (113). – 2015. – 111 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228313
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (114). – 2015. – 110 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228314
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (115). – 2015. – 107 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228315
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 6 (116). – 2015. – 152 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228316
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (117). – 2016. – 149 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228317
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (118). – 2016. – 160 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228318
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього". – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (119). – 2016. – 148 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228319
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (120). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228320
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 5 (121). – 2016. – 142 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228321
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 1 (123). – 2017. – 130 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228322
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 2 (124). – 2017. – 150 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228323
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Пелехатий А.О. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 3 (125). – 2017. – 195 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228324
   Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України ; ДУ "Ін-т регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього" ; редкол.: Кравців В.С., Сторонянська І.З., Попадинець Н.М. [та ін.]. – Львів, 2007-. – ISSN 2071-4653
Вип. 4 (126). – 2017. – 88 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228325
  Свистун Л.А. Соціально-економічні проблеми та переваги інтеграції України до Європейського Союзу / Л.А. Свистун, Л.І. Шевченко // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Н.-д. екон. ін-т М-ва екон. розвитку і торгівлі України. – Київ, 2014. – № 6 (157). – С. 211-216
1228326
  Коваль С. Соціально-економічні проблеми якості зайнятості населення на ринку праці України // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАН України, Фірма "Праця". – Київ, 2012. – № 2. – С. 20-25 : табл. – Бібліогр.: 3 назв.
1228327
  Малярчук О.М. Соціально-економічні процеси в західному регіоні Української РСР (1964-1991) / Олег Малярчук ; М-во освіти і науки України, Ін-т українознавства ім. І. Крип"кевича НАН України. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2015. – 547, [1] с. : табл. – Покажч. ім.: 536-547. – Бібліогр.: с.436-521. – ISBN 978-966-286-077-1
1228328
  Кудінов І.О. Соціально-економічні процеси на Донбасі в першій половині 1920 року // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2015. – Вип. 101 (№ 10). – С. 29-33. – ISSN 2076-1554
1228329
  Лазарчук М.О. Соціально-економічні реформи в Китаї: генезис та чинники // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал. – Харків, 2013. – С. 117-124. – (Серія "Економічні науки" ; т. 16, № 1/2, ювіл. вип.). – ISSN 1562-9961
1228330
  Ткач О.І. Соціально-економічні реформи і можливості досягнення сталого політичного розвитку Венесуели // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2008. – Вип. 81, ч. 2. – С. 28-32
1228331
  Шульга О. Соціально-економічні суперечності в системі аграрних відносин та проблеми методології їх аналізу // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. установа " Ін-т економіки та прогнозування НАН України" [ та ін.] ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2018. – № 1. – С. 59-78. – Бібліогр.: 14 назв. – ISSN 1811-3141
1228332
  Бичков О.О. Соціально-економічні та екологічні проблеми забезпечення стійкого розвитку машинобудівних підприємств // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 3. – С. 98-102 : табл., рис. – Бібліогр.: 11 назв
1228333
  Федака С.Д. Соціально-економічні та етнокультурні аспекти розвитку українцв Закарпаття у першій половині XIX століття // Науковий вісник Ужгородського національного університету / Ужгородський національний університет. – Ужгород, 2009. – Присвячується 70-річчю від дня народження доктора історичних наук. професора В.Є Задорожного. – С. 33-36. – (Історія ; Вип. 22)
1228334
  Калашнюк Є.О. Соціально-економічні та науково-технологічні детермінанти формування інформаційної політики в умовах глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2006. – Вип. 65, ч. 1. – С. 155-159.
1228335
  Базелюк В.В. Соціально-економічні та нормативні фактори встановлення кримінальної відповідальності за посягання на культурні цінності / В.В. Базелюк, О.С. Витвіцька // Проблеми законності : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого ; редкол.: В.Я. Тацій, А.П. Гетьман, Ю.Г. Барабаш [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 137. – С. 123-131. – ISSN 2224-9281
1228336
   Соціально-економічні та політико-правові аспекти державного управління в контексті процесів глобалізації : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів : (15-17 квітня 2009 року, м. Ужгород) / М-во освіти і науки України, Закарпат. держ. ун-т ; [редкол.: Ващук Ф.Г. та ін.]. – Ужгород, 2009. – 308 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці ст. та в підрядк. прим.
1228337
  Грибоєдов С.В. Соціально-економічні та політичні передумови приходу до влади П. Скоропадського // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 166-172. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 5/7). – ISSN 1728-3817


  Зроблено спробу концептуально дослідити проблему передумов приходу до влади гетьмана П. Скоропадського в 1918 році на основі мемуарних, архівних і монографічних матеріалів. Розглянуто допущені Центральною Радою помилки під час усього періоду її ...
1228338
  Шабуніна В.В. Соціально-економічні та політичні передумови формування і розвитку західноєвропейського приватного права // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 25-30. – ISSN 1563-3349


  Досліджено соціальні, економічні, політичні, правові та культурні чинники формування приватного права країн Західної Європи з часів раннього середньовіччя до XX ст. Підкреслюється особлива роль торгівлі та ремесел, а також церкви у формуванні системи ...
1228339
  Пендзей І. Соціально-економічні та політичні перетворення в Угорщині (1988-1990 рр.) // Вісник Прикарпатського університету / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009. – С. 74-81. – (Історія ; Вип. 16)
1228340
  Зузяк Т. Соціально-економічні та політичні чинники розвитку педагогічної освіти Західного Поділля (сер. XVIII - ХІХ.) / Тетяна Зузяк // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2015. – С. 68-72. – (Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти ; вип. 7, ч. 1). – ISBN 978-966-7406-67-7


  В статті аналізуються історія та розвиток педагогічної освіти на території Західного Поділля другої половини XVIII-XIX століть, які прямим чином залежали від реформаційних процесів, здійснених Австрією у зазначений період. Розглянуті освітні реформи в ...
1228341
  Могильний О.М. Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс / О.М. Могильний, М.В. Судаков // Ринок праці та зайнятість населення : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2015. – № 1 (42). – С. 65-68


  Публікація презентує узагальнені матеріали круглого столу "Соціально-економічні та правові аспекти мінімізації ризиків у сфері зайнятості України: євроінтеграційний дискурс", проведеного кафедрою соціології і соціально-гуманітарних дисциплін та ...
1228342
  Дюба Г.М. Соціально-економічні та правові передумови формування і розвитку ринку азартних ігор в Україні // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 48. – С. 383-388. – ISSN 1563-3349
1228343
  Федоренко Я.А. Соціально-економічні та суспільно-політичні перетворення в українському селі періоду незалежності: історіографія проблеми // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 55-56. – ISBN 978-966-493-676-4
1228344
  Зуб Я.О. Соціально-економічні та фінансові проблеми зони євро: географічний вимір / Я.О. Зуб, І.Г. Смирнов // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 23. – С. 243-250 : рис., табл. – Бібліогр.: 9 назв.
1228345
  Крушельницький М.В. Соціально-економічні тенденції розвитку аграрного сектора економіки України // Облік і фінанси : науково-виробничий журнал / Федерація аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України ; Нац. наук. центр "Ін-т аграрної економіки" ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України [та ін.]. – Київ, 2015. – № 3 (69). – С. 153-158. – ISSN 2307-9878
1228346
  Ушакова Н.Г. Соціально-економічні типи країн : Навчальний посібник для студ. економ. фак-тів вищ. навч. закл. / Н.Г. Ушакова, І.І. Помінова. – Київ : Професіонал, видавничий дім, 2004. – 304с. – ISBN 966-8556-00-3
1228347
  Латиш Ю.В. Соціально-економічні трансформації в незалежній Україні // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 79-82. – ISSN 2076-1554


  Увага акцентується на мало вивчених аспектах соціально-економічних перетворень в Україні за період незалежності. Метою є аналіз впливу на суспільство переходу до ринкової економіки та перерозподілу власності в ході приватизації.
1228348
  Григорович М.В. Соціально-економічні умови виникнення і розвитку міських поселень Житомирщини (Дореволюційний період // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, 1968. – Вип. 4. – Бібліогр.: 23 назви
1228349
  Малецька О.М. Соціально-економічні умови розвитку міст Польщі в XVI - першій половині XVII ст. // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 65-71. – (Історичні науки ; Вип. 30)
1228350
  Коваленко Г.М. Соціально-економічні умови розвитку міських поселень Київської області і зміни їх економіко-географічного положення // Економічна географія : Міжвідомчий науковий збірник. – Київ : Київський університет, 1968. – Вип. 5. – С. 25-34. – Бібліогр.: 9 назв
1228351
  Підгорний А.З. Соціально-економічні умови та чинники необхідності оптимізації сучасної мережі вищих навчальних закладів в Україні / А.З. Підгорний, Т.С. Корольова // Вісник соціально-економічних досліджень : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Одеський нац. екон. ун-т ; голов. ред. Звєряков М.І. – Одеса, 2016. – № 1 (60). – C. 77-85. – ISSN 2313-4569


  У статті досліджено вплив чинників на формування сучасної мережі ВНЗ в Україні, визначено об"єктивні та суб"єктивні чинники. Узагальнено думку фахівців щодо перебудови мережі ВНЗ в Україні і визначено, що більшість авторів характеризують сучасну мережу ...
1228352
  Мишко Д.І. Соціально-економічні умови формування українскьої народності. (Становище селян і антифеодальні рухи на Україні в XV -- першій половині XVI ст.) / Д.І. Мишко. – К., 1963. – 292с.
1228353
  Косенко Г. Соціально-економічні фактори забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 14-17. – (Економіка ; Вип. 93). – ISSN 1728-3817


  Присвячено аналізу сутності, особливостей та механізму забезпечення ефективної зайнятості в приміських районах в умовах перехідної економіки. Досліджено систему факторів, які сприяють реалізації ефективної зайнятості в приміських районах, а також ...
1228354
  Кібальник Л.О. Соціально-економічні фактори сучасного геоекономічного розвитку // Міжнародна економічна політика : науковий журнал : спецвипуск / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". – Київ, 2012. – Ч. 1. – С. 116-122. – ISSN 1811-9824


  Визначено перелік факторів, що впливають на розвиток геоекономіки. Виокремлено групи рушійних сил: економічні, техніко-технологічні, політичні, інституційні, соціальні. Обгрунтовано важливе значення соціально-економічних чинників та показано їх вплив ...
1228355
  Перегуда Ю.А. Соціально-економічні фактори та їх вплив на формування середнього класу // Регіон - 2016: стратегія оптимального розвитку : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 10-11 листоп. 2016 р.) / М-во освіти і науки України, Харків. обл. від. Укр. геогр. т-ва, Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка [та ін. ; редкол.: В.С. Бакіров (голова) та ін.]. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. – С. 149-151. – ISBN 978-966-285-361-2


  "На формування середнього класу в регіональному розрізі впливають різні фактори, в той час соціально-економічні є досить значними, тому, що відображають ефективність функціонування економіки, фінансових ринків, ринку праці, землі, інвестицій і ...
1228356
  Вахненко Т. Соціально-економічні фактори формування зовнішньої заборгованості // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2004. – № 3. – С. 18-27 : табл. – Бібліогр.: 18 назв. – ISSN 0131-775Х
1228357
  Орлова Т.В. Соціально-економічні формації та цивілізації в системі антропосфери


  Проводиться аналіз кореляції фундаментальних історичних категорій - формації, цивілізації, антропосфери.
1228358
  Плеханов Д.О. Соціально-економічні функції держави на сучасному етапі її розвитку // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2007. – № 10. – С. 89-91. – Бібліогр.:7 назв
1228359
  Подлєсна В. Соціально-економічні цикли у плановій економіці // Економічна теорія : науковий журнал / НАН України ; М-во освіти і науки України ; Держ. Установа "Ін-т економіки та прогнозування НАН України" ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана ; голов. ред. А.А. Гриценко. – Київ, 2014. – № 1. – С. 61-75 : табл., рис. – Бібліогр.: 16 назв. – ISSN 1811-3141
1228360
  Досяк О. Соціально-економічні чинники в процесі формування кадрового потенціалу підприємства // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління / Львівський державний інститут новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів, 2011. – С. 119-127. – (Економічні науки ; Вип. 6)
1228361
  Владійчук К.В. Соціально-економічні чинники розвитку сільського туризму в Українських Карпатах // Науковий вісник Чернівецького університету : збірник наукових праць / Чернівецький національний університет ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2015. – С. 112-116. – (Географія ; вип. 744/745). – ISSN 2311-9276
1228362
  Галушка З. Соціально-економічні чинники стратифікації трансформаційного суспільства // Економічна теорія : науковий журнал / НАНУ, Мін.осв.і науки України, Ін-т економіки та прогнозування НАНУ та інш. – Київ, 2009. – № 3. – С. 50-59 : рис. – Бібліогр.: 17 назв. – ISSN 1811-3141
1228363
  Комлєв О.О. Соціально-економічні чинники техногенного забруднення мезозой-кайнозойського осадочного чохла Правобережжя Середнього Придніпров"я / О.О. Комлєв, Ю.М. Філоненко // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – Вип. 52. – С. 80-85. – Бібліогр.: 7 назв. – ISBN 966-95774-3-8
1228364
  Гнатенко Н.Г. Соціально-економічні чинники участі груп інтересів у законотворчому процесі // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 107-116. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1228365
  Ільченко В.І. Соціально-експресивні конотації імен у ЗМІ // Наукові записки Інституту журналістики / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2002. – Т. 9. – С. 145-150
1228366
  Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (в дошкільному дитинстві) : Навч.посібн. для вищ.закл.освіти / О.Л. Кононко. – Київ : Освіта, 1998. – 256с. – ISBN 966-04-0254-6
1228367
  Панченко М.П. Соціально-еокномічні відносини в радянському суспільстві й антикомунізм / М.П. Панченко, А.І. Ісай. – Київ, 1971. – 191с.
1228368
  Васюріна А.О. Соціально-естетичний аналіз масової музичної культури : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Васюріна А.О.; КУ. – К, 1996. – 20л.
1228369
  Брацкі А. Соціально-естетичний контекст фольклорної пісні // Київські полоністичні студії : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ, Міжнар. школа українистики. – Київ, 2003. – Т. 5 : Романтизм:між Україною та Польщею. – С. 343-350. – ISBN 966-95452-4-3
1228370
  Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012. – 168 л. – Бібліогр.: л. 153-168
1228371
  Якимець Н.Р. Соціально-етичний вимір філософії Кароля Войтили : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Якимець Наталія Романівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 9 назв
1228372
  Вернигора С.М. Соціально-етичний маркетинг. Покажчик змісту // Актуальні питання масової комунікації : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 144-145. – ISSN 2312-5160


  Монографія "Соціально-етичний маркетинг" вийшла друком наприкінці 2013 р. Це колективна праця науковців і викладачів Київського національного торговельно-економічного університету. The monograph "Social and ethical marketing" was published at the end ...
1228373
  Самборська Я. Соціально-етнічна характеристика українців Киргизстану (за матеріалами соціологічного дослідження) // Украинцы в Кыргызстане : Статьи. Исследования. Материалы / Кыргызско-Российский Славянский ун-тет; НИИ регион. славяноведения; Ред.-сост. Г.Н. Хлыпенко. – Бишкек, 2003. – Вып. 1. – С. 69-77. – ISBN 9967-05-037-3
1228374
  Пшиченко В.О. Соціально-етнічний аспект трудових відносин на сучасному ринку праці // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров.нац.ун-т ім. Олеся Гончара; Центр соціально-політичн .досліджень. – Дніпропетровськ, 2011. – № 2 (76). – С. 116-118. – ISSN 2077-1800
1228375
  Мурашевич К. Соціально-етнічні особливості взаємовпливу китайської мови та культури


  У статті розглянуто аспект взаємодії мови та культури на прикладі деяких китайських побутових та мовних традицій. Висвітлюється питання мовної картини світу китайців, розглядається поняття мови як суспільного явища. In the article the aspect of ...
1228376
  Білас А.А. Соціально-ідентифікаційна прагматика розмовних одиниць у художньому тексті // Мова і культура : наукове видання / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Видавничий дім Дмитра Бураго ; голов. ред. Д.С. Бураго ; редкол.: П.П. Алексєєв, В.М. Бріцин, Ю.Л. Булаховська [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 18, т. 4 (179). – С. 95-102
1228377
  Івашина С.Ю. Соціально-інституціональні аспекти еономічної трансформації / С.Ю. Івашина, О.Ф. Івашина // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України. – Харків, 2014. – № 2. – С. 309-314. – ISSN 2222-0712
1228378
  Лук"яненко О.М. Соціально-інформаційна політика Української держави в сучасних умовах // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 23. – С. 67-74
1228379
  Марушкевич І.М. Соціально-історична зумовленість варіативного напиання слів іншомовного походження // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 12, ч. 2. – С. 42-47
1228380
  Позднякова-Кирбят"єва Соціально-історична пам"ять про радянське минуле: емпіричне дослідження // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 8 (112), серпень. – С.64-69. – ISSN 2077-1800
1228381
  Овдіенко Л.Н. Соціально-історична сутність освіти: сучасний світ // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С. 56-64. – ISSN 2304-06294
1228382
  Княжева І.А. Соціально-історичний досвід підготовки викладачів для вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 91-96. – (Педагогічні науки ; № 3 (50), вересень). – ISSN 2078-2128


  У 1834 р. розпочав свою роботу Університет Св. Володимира, до викладацького складу якого входили польські, німецькі, російські і вітчизняні викладачі. Автор згадує В.Б. Антоновича, Д.І. Багалія, М.П. Драгоманова, М.В. Довнар-Запольського та ін.
1228383
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Дис... канд. филос.наук: 09.00.11 / Кушерець Т. В.; МО Укр., КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1993. – 144л. – Бібліогр.:л.133-144
1228384
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; МОУ, КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 16 с.
1228385
  Кушерець Т.В. Соціально-історичний суб"єкт: Сутність, структура, типологія : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Кушерець Т.В.; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1993. – 14 с.
1228386
  Домніч Ілля Соціально-історичні передумови ідей сучасних течій інтерпретативної соціології // Віче : теоретичний і громадсько-політичний журнал / Верховна Рада України. – Київ, 2010. – № 17 (278). – С. 28-29
1228387
  Кючюк Д. Соціально-історичні передумови реформ в системі вищої освіти Республіки Туреччини (друга пол. XX - поч. XXI ст.) // Тези доповідей X Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє" : 21 листоп. 2014 р. / "Військова освіта і наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2014. – С. 396-397
1228388
  Алоян А.Е. Соціально-історичні умови виникнення соціального капіталу // Держава і право : збірник наукових праць : юридичні і політичні науки / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2012. – Вип. 57. – С. 578-582. – ISSN 1563-3349


  Проаналізовано реалізацію функцій та рівнів соціального капіталу в умовах сучасного суспільства.
1228389
  Маркова С. Соціально-класова диференціація українського села в 1920-х роках // Історія України. – Київ, 2013. – лютий (№ 4). – С. 10-14
1228390
   Соціально-класові відносини у розвинутому саціалістичному суспільстві. – Львів, 1981. – 174с.
1228391
   Соціально-класові відносини у розвинутому саціалістичному суспільстві. – Львів, 1981. – 174с.
1228392
  Резван О.О. Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; редкол.: Золотухіна С.Т., Белозеров Є.П., Вихрущ В.О. [та ін.]. – Харків, 2017. – Вип. 58. – C. 149-156. – ISBN 978-617-7384-83-9. – ISSN 2312-2471
1228393
  Лебедєва-Гулей Соціально-комунікативна парадигма публіцистики Віталія Карпенка : автореф. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Лебедєва-Гулей О.З. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 17 с. – Бібліогр.: 12 назв
1228394
  Стасюк Т. Соціально-комунікативна природа терміна


  У статті проаналізовано мовно-комунікативні параметри терміна, лінгвосоціальну його природу; подано моделі мовного кодування спеціальної інформації та схеми передавання термінологічної інформації у професійному мовленні.
1228395
  Ганкіна М.С. Соціально-комунікативна функція туристичних підприємств на основі розвитку програм міжнародного освітнього туризму // Інвестиції: практика та досвід : науково-практичний журнал / Чорноморський держ. ун-т ім. Петра Могили ; ТОВ "ДКС Центр" ; голов. ред. Клименко Л.П. – Київ, 2017. – № 10, травень. – C. 64-66. – ISSN 2306-6814
1228396
  Вінічук І.М. Соціально-комунікативні аспекти в інформаційних технологіях // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал. – Київ, 2012. – № 3/4. – С. 59-69


  Розглянуто трансформаційні процеси словниково-термінологічного забезпечення в умовах переходу від індустріального суспільства до суспільства знань, обґрунтовано доцільність використовування у бібліотечно-інформаційній діяльності елементів ринкових ...
1228397
  Шевченко О.В. Соціально-комунікативні параметри теледизайну // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний університет. – Запоріжжя, 2010. – С. 95-99. – (Соціальні комунікації ; № 4). – ISSN 2219-8741
1228398
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні стратегії збереження національної ідентичності представниками закордонного українства // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 20, (липень - грудень). – С. 117-120


  Статтю присвячено аналізу соціально-комунікативних стратегій збереження національної ідентичності представниками української діаспори, зазначенню недоліків та перспектив їхньої діяльності і поданню рекомендацій щодо спрощення процедурних аспектів ...
1228399
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2016. – 218 арк. – Бібліогр.: арк. 177-218
1228400
  Лалак О.А. Соціально-комунікативні технології міжкультурної взаємодії системи місцевого самоврядування та інститутів громадянського суспільства (на прикладі Львова) : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.06 / Лалак Ольга Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 9 назв
1228401
  Чигрина Н.В. Соціально-комунікативні функції читання : автореф. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / Чигрина Н.В. ; Класич. приват. ун-т. – Запоріжжя, 2010. – 16 с. – Бібліогр.: 11 назв.
1228402
  Давидова І. Соціально-комунікаційна теорія бібліотечної діяльності: становлення та шляхи розвитку / Ірина Давидова // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 6 (224). – С. 8-12. – ISSN 1029-7200


  У статті аналізується процес розгортання соціально-комунікаційної теорії бібліотечної діяльності, визначені напрями її подальшого розвитку. Інформаційна діяльність бібліотек розглядається як феноменологічна ознака, що дає змогу більш глибоко осмислити ...
1228403
  Вінічук І.М. Соціально-комунікаційний аспект створення єдиної системи стандартизації у сфері інформаційних технологій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2014. – № 1. – С. 59-65


  Одним із важливіших та першоступеневих питань для словниково-термінологічної бази даних є застосування стандартів. Світовий досвід свідчить, що лише на основі стандартів досягнутого рівня культури може бути подальший динамічний її розвиток.
1228404
  Хилько М.М. Соціально-комунікаційні дослідження в Україні: сучасний стан // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 2. – С. 177-179
1228405
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : дис. ... канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Маріуп. держ. ун-т. – Маріуполь, 2014. – 280 л. – Додатки: л. 233-280. – Бібліогр.: л. 205-232
1228406
  Ятчук О.М. Соціально-комунікаційні моделі та технології інтерактивного телебачення : автореф. дис. … канд. наук. із соц. комунікацій : 27.00.01 / Ятчук Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – 15 с. – Бібліогр.: 14 назв
1228407
  Бессараб А.О. Соціально-комунікаційні технології формування інтересу до української книги у Франції // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 3-6. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 2 (26)). – ISSN 2219-8741
1228408
  Сафонова Т. Соціально-комунікаційні технології: диверсифікація в інформаційному суспільстві // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова" ; Харк. держ. акад. культури. – Київ, 2016. – № 10 (243). – С.40-44. – ISSN 2076-9326
1228409
  Сич О.М. Соціально-консервативний націоналізм: фактори становлення // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 257-270. – ISBN 978-966-668-405-2
1228410
  Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013. – 200 л. – Бібліогр.: л. 187-200
1228411
  Машкін В.В. Соціально-критичний потенціал дискурсивної етики в контексті трансформації нормативності : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.07 / Машкін Володимир Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 15 с. – Бібліогр.: 7 назв
1228412
  Год Н.В. Соціально-критичні течії у країнах Європи та США в період становлення індустріальної цивілізації (перша половина XIX століття) // Історична пам"ять : науковий збірник / Полтав. нац. пед. ун-т ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 2013. – Вип. 29. – С. 104-113. – ISSN 2075-1451
1228413
  Гелецька А. Соціально-культурна адаптація іноземних студентів у процесі вивчення української мови // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини / М-во охорони здоров"я України, Буковинський держ. мед. ун-т. – Чернівці, 2015. – № 1 (5). – С. 58-63. – ISSN 2311-9896
1228414
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна визначеність і комунікативний вимір процесів міжнародного спілкування // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 27-38
1228415
  Марчук В.П. Соціально-культурна визначеність нормативних засад міжнародної комунікації : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Марчук В.П. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 208 л. – Бібліогр. : л. 189-208
1228416
  Шашкова Л.О. Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки / Л.О. Шашкова, Д.С. Ніколаєва // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 60. – С. 99-111
1228417
  Яремко І.В. Соціально-культурна зумовленість наукового знання і проблема соціальності науки // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 4. – С. 86-88
1228418
  Ковальчук Т.І. Соціально-культурна роль музею у формуванні особистості // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 142-149. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624
1228419
  Лук"янова Н.Л. Соціально-культурна ситуація в новітній Україні як детермінанта моделювання та реалізації державної соціальної політики // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : [журнал наукових праць] / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2009. – Вип. 89. – С. 111-117
1228420
  Козловський В.В. Соціально-культурний аспект німецького кон"юктива // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2003. – [Вип. 8]. – C. 82-86. – ISBN 966-594-420-7
1228421
  Юрківський В.М. Соціально-культурний потенціал столиці і обласних центрів України // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – С. 28-32. – (Географія ; Вип. 41)


  Зроблено спробу кількісної оцінки соціально-культурного потенціалу 25 міст України з метою їх порівняння за цим показником.
1228422
  Омельчук С. Соціально-культурний простір викладання української мови за модульно-розвивальною системою в школах з російською мовою навчання // Українська мова і література в школі : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 2001. – № 1. – С.23-26
1228423
  Петрова І.В. Соціально-культурні аспекти співпраці державних органів влади та закладів дозвілля // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 189-197
1228424
   Соціально-культурні бар"єри на шляху муніципальної реформи. Перспективи подолання / Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; О. Бойко-Бойчук, І. Мейжис, І. Федів, А. Хорунжий; Центр соціально-економічного розвитку Українського Причорномор"я. – Миколаїв : Атол, 2000. – 256с. – ISBN 966-7726-11-8
1228425
  Петрушкова О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі // Шлях освіти : науково-методичний журнал / Мін.освіти і науки України; АПНУ; Асоціація працівників гімназій і ліцеїв України. – Київ, 2010. – № 2 (56). – С. 19-24
1228426
  Янковський С. Соціально-культурні світи за доби глобалізації: українська візія світотворення // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал / Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад." ; Вид-во "Мандрівець". – Тернопіль, 2014. – № 1 (109), січень - лютий. – С. 62-66


  Опрацювання специфіки сприймання глобалізму в соціальних дискурсах та перформансах сучасного суспільства становить один з актуальних напрямів аналізу в сучасній українській філософії. Тому важливим складником цієї розвідки є концепція світотворення ...
1228427
  Прохоренко Т.Г. Соціально-культурні цінності молоді в умовах трансформації суспільства / Т.Г. Прохоренко, О.П. Зборовська, Г.А. Носирєва // Вісник Міжнародного Слов"янського університету : український науково-теоретичний журнал / Міжнародний слов"янський університет. – Харків, 2008. – С. 12-16. – (Соціологічні науки ; Т. 11, № 2). – ISSN 1562-9961
1228428
  Сащук Г.М. Соціально-культурні чинники формування інформаційного суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 72. – С. 236-245
1228429
  Супруненко О. Соціально-мережевий аналіз: методи й застосування (нотатки з Міжнародної літньої школи у Санкт-Петербурзі) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 91. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  22-23 червнч 2012 р. у м. Санкт-Петербург на базі Науково-навчальної лабораторі соціології освіти та науки Національного Дослідницького Університету "Вища Школа Економіки" відбулася Міжнародна літня школа аналізу соіальних мереж.
1228430
  Володін С.А. Соціально-методологічне підгрунтя інноваційного провайдингу : економіка і управління інноваціями // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 9. – С. 147-154 : Табл. – Бібліогр.: 10 назв
1228431
  Євграфова А.О. Соціально-мовна концептуальність української національної ідеї в сучасних публіцистичних текстах // Стиль і текст : наукове видання / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ін-т журналістики. – Київ, 2006. – Вип. 7. – С. 7-15
1228432
  Бондар С.В. Соціально-національний вимір доби Хмельницького в контексті історіософських поглядів І.Лисяка-Рудницького // Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету - 2005" : (26-27 квіт. 2005 р.) : матеріали доп. та виступів / "Дні науки філософського факультету - 2005", міжнар. наук. конф. – Київ : Київський університет, 2005. – Ч. 1. – С. 85-86
1228433
  Васильчук Є.О. Соціально-нігілістичні аспекти ідейного базису панк-субкультури // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2012. – № 3. – С. 255-258. – ISSN 2226-3209
1228434
  Гарькавець С.О. Соціально-нормативна активність індивіда та її психологічні референти : монографія / С.О. Гарькавець ; Департамент освіти і науки Луган. облдержадмін., Луган. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти. – Харків : Друкарня Мадрид, 2016. – 155, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-155. – (Psychology). – ISBN 978-617-7470-04-4
1228435
  Де Лонг Соціально-онтологічна визначеність сучасної західної філософії світоглядними засадами ідеалістичного атеїзму та християнського персоналізму // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2012. – № 3 (45). – С. 66-70
1228436
  Черноног Р.А. Соціально-онтологічні та політико-лравові засади процесу міграції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 166-169. – (Філософія. Політологія ; Вип. 81/83). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена соціально-філософському осягненню місця та ролі міграції в процесі розвитку структур громадянського суспільства. The article is dedicated to the social and philosophical understanding of the place and role of mobility (flexibility) ...
1228437
  Безверхий К. Соціально-орієнтована звітність підприємства // Бухгалтерський облік і аудит : науково-практичний журнал / ТОВ "Екаунтинг" ; ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2015. – № 2/3. – С. 70-77 : табл..рис. – Бібліогр.: 39 назв
1228438
  Воронкова В.Г. Соціально-орієнтоване державне управління : монографія / В.Г. Воронкова, О.О. Фурсін, Н.В. Сапа ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – 256, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 238-256. – ISBN 978-966-8462-59-7
1228439
  Химиця Н.О. Соціально-орієнтовані інтернет-джерела дослідження єврореволюції 2013–2014 рр. в Україні // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2014. – № 784 : Держава та армія. – С. 214-223. – ISSN 0321-0499
1228440
  Капріцин І.І. Соціально-оціночна рефлексія релігійного реформаторства князя Володимира // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 7. – С. 104-106
1228441
  Воїнов В.В. Соціально-оціночні номінації у контексті культурі США. / В.В. Воїнов. – Київ, 1994. – 142с.
1228442
  Орешко А. Соціально-педагогічна діагностика рівня сформованості професійної мотивації студентів старшокурсників // Збірник наукових праць студентів, аспірантів і молодих вчених "Молода наука - 2014" / Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України, Н.-д. частина, Наук. т-во студентів та аспірантів. – Запоріжжя : ЗНУ, 2014. – Т. 4 : "Біологічні науки", "Педагогічні науки", "Соціальна педагогіка", "Психологія", "Фізичні науки" / [редкол.: Фролов М.О. та ін.]. – С. 242-245
1228443
  Максимовська Н.О. Соціально-педагогічна діяльність зі студентською молоддю у сфері дозвілля: анімаційний підхід : монографія / Максимовська Н.О.; Харків. держ. акад. культури. – Харків : Тім Пабліш Груп, 2015. – 366, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 288-356. – ISBN 978-966-2741-33-9
1228444
  Баяновська М.Р. Соціально-педагогічна діяльність самодіяльних дитячих і молодіжних об"єднань. : Дис... канд пед.наук: 13.00.05 / Баяновська М.Р.; КУ ім.Т.Шевченка. – К., 1996. – 210л. – Бібліогр.:л.190-201
1228445
  Мачинська Н. Соціально-педагогічна освіта у приватному навчальному закладі: досвід та інновації (на прикладі ВНЗ Український католицький університет") // Розвиток української та польської освіти і педагогічної думки (XIX-XXI ст.) : зб. наук. праць / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка ; Вроцлав. ун-т. – Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. – Т. 6 : Приватна освіта в Україні і Польщі: історико-педагогічні аспекти становлення, сучасний стан і перспективи розвитку / за ред. Дмитра Герцюка, Ірини Мищишин. – С. 282-295. – ISBN 978-617-10-0283-8
1228446
  Пігіда В.М. Соціально-педагогічна підтримка осіб, які тимчасово замінюють батьків дітям трудових мігрантів // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2013. – № 3/4. – С. 58-67
1228447
  Заверико Н.В. Соціально-педагогічна практика: зміст та оцінювання її результатів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 2. – С. 72-80. – ISSN 1817-3764
1228448
  Іванова Ірина Борисівна Соціально-педагогічна робота з дітьми-інвалідами в системі соціальних служб для молоді. : Дис... канд. педагог.наук: 13.00.05 / Іванова Ірина Борисівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 200л. – Бібліогр.:л.155-175
1228449
  Звєрєва І.Д. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю в Україні : Теорія і практика / І.Д. Звєрєва. – Київ : Правда Ярославичів, 1998. – 333с. – ISBN 966-7526-06-2
1228450
  Ковальчук Т. Соціально-педагогічна робота з дошкільниками неблагополучних родин / Т. Ковальчук, М. Яценко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 34-39. – (Педагогіка ; вип. 1 (5)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено роль соціального педагога у вирішенні проблем соціально-педагогічної роботи з дітьми із неблагополучних родин, схарактеризовано існуючі підходи до їхнього вирішення (на прикладі дошкільного навчального закладу "Яблучко" Києво-Святошинського ...
1228451
  Сільвеструк Л.Ф. Соціально-педагогічна робота з переміщеними особами, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2016. – Вип. 233. – С. 237-244. – (Серія "Педагогіка, психологія, філософія"). – ISSN 2222-8624


  У статті обґрунтовано особливості та напрями соціальнопедагогічної роботи з вимушеними переселенцями та їхніми сім’ями зі сходу України, які постраждали внаслідок воєнного конфлікту, а також ефективності її проведення.
1228452
  Голова Н.І. Соціально-педагогічна робота працівників соціальної сфери з дистантними сім"ями // Вісник Львівського державного університету безпеки життєдіяльності : збірник наукових праць / Львівський, державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів, 2016. – № 13. – С. 162-167. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2078-4643
1228453
  Ковальчук Т. Соціально-педагогічна робота у сфері дозвілля старшокласників / Т. Ковальчук, Д. Короткова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 33-39. – (Педагогіка ; вип. 2 (6)). – ISSN 1728-3817


  Висвітлено теоретичні аспекти організації соціально-педагогічної роботи у сфері дозвілля старшокласників. Досліджено проблему залучення старшокласників до змістовного пізнавального дозвілля та чинники, що впливають на проведення дозвілля у школі. ...
1228454
   Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості учня в системі навчально-виховного процесу : посібник / [Киричук В.О. та ін. ; за заг. ред. В.О. Киричука] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т обдарованої дитини. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2014. – 190, [2] с. : табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2633-37-5
1228455
  Житинська М.О. Соціально-педагогічне середовище університету третього віку як чинник формування життєдіяльності людей похилого віку // Соціальна робота в Україні: теорія і практика : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ, 2016. – № 1/2. – С. 131-139
1228456
  Савченко О.О. Соціально-педагогічний вимір мовної освіти // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2016. – С. 132-138. – (Серія: Філософія ; № 4 (31)). – ISSN 2075-7190
1228457
  Токарук Л. Соціально-педагогічний наратив Василії Глібовицької у дискурсі освіти для сиріт у західній Україні (кінець ХIХ - перша половина ХХ ст.) // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-71. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Соціально-педагогічний наратив (narrative) Василії Глібовицької - розповідання (як продукт і як процес, об"єкт та акт, структура і структуралізація) однієї чи більше дійсних або фіктивних подій, які повідомляються одним, двома чи кількома (більш чи ...
1228458
  Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості : Дис... канд.пед.наук: 13.00.05; 13.00.01 / Майборода Г.Я.; Черкаський держ.ун-т ім.Б.Хмельницького. – Черкаси, 1996. – 185л. – Бібліогр.:л.167-184
1228459
  Майборода Г.Я. Соціально-педагогічний потенціал українських народних обрядів у системі формування морально-духовних цінностей особистості : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.05; 13.00.01 / Майборода Г. Я.; КГУ. – К., 1996. – 23л.
1228460
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти інклюзивної освіти та підготовки фахівців у вищій школі // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Військовий інститут. – Київ, 2013. – Вип. № 42. – С. 192-197


  У статті висвітлюються сутність та особливості інклюзії в соціально-педагогічному контексті. Розглядаються актуальні питання, що стоять перед вищою школою в галузі реалізації ідеї інклюзивної освіти. Обгрунтовується необхідність включення ...
1228461
  Савченко С.В. Соціально-педагогічні аспекти інформаційної війни на Донбасі / С.В. Савченко, О.Л. Караман // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка : збірник наукових праць / Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. – Луганськ, 2017. – № 8 (313), листопад, ч. 2 : Педагогічні науки. – С. 279-288. – ISSN 2227-2844
1228462
  Суховєєва Н.М. Соціально-педагогічні аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених в умовах виховної колонії // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 139-144. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті проаналізовано соціально-педагогічні аспекти ресоціалізаціїї неповнолітніх засуджених в умовах виховних колоній. Висвітлено досвід роботи Прилуцької виховної колонії. Значну увагу приділено питанню доцільності уведення в штатний розпис ...
1228463
  Петрочко Ж.В. Соціально-педагогічні виховні технології у викликах часу // Педагогіка і психологія : вісник НАПН України : науково-теоретичний та інформаційний вісник / Національна акад. пед. наук України ; Держ. інформ.-виробниче підприємство "Вид-во "Педагогічна преса". – Київ, 2014. – № 1 (82). – С.17-24. – ISSN 2304-06294
1228464
  Балахтар В. Соціально-педагогічні засади реалізації державної молодіжної політики в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розкрито сутність понять "молодіжна політика", "державна молодіжна політика". Проаналізовано вплив державної молодіжної політики на соціальне становлення і соціалізацію молоді, що виразно демонструє тенденції демократизації і гуманізації ...
1228465
  Грігоренко В.Л. Соціально-педагогічні засоби запобігання професійному вигорянню лікарів // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 9-14. – ISSN 1817-3764
1228466
  Ковальова Н.О. Соціально-педагогічні ідеї Миколи Неплюєва // Сіверщина в історії України : збірник наукових праць / Національний заповідник "Глухів" ; Центр пам"яткознавства Нац. акад. наук України і Українського т-ва охорони пам"яток історії та культури. – Київ ; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 172-175. – ISSN 2218-4805
1228467
  Гордієвський М.І. Соціально-педагогічні ідеї Песталоцці в освітленні його філософії / М.І. Гордієвський. – Одеса, 1927. – 22с.
1228468
  Остролуцька Л. Соціально-педагогічні компетенції спеціалістів соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю та їх сім"ями // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 57-63. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  У статті піднято питання щодо спеціалізації в соціальній роботі, а саме: соціальної роботи з особами з інвалідністю. Розглянуто критерії соціально-педагогічних компетенцій і компетентнісного підходу та актуальних потреб практикуючих спеціалістів, їх ...
1228469
  Біленька О.Б. Соціально-педагогічні конфлікти у вищому навчальному закладі - причини виникнення та шляхи розв"язання / О.Б. Біленька, Т.В. Чайківський // Науковий вісник НЛТУ України : збірник науково-технічних праць / Національний лісотехнічний університет України. – Львів, 2013. – Вип. 23.12. – С. 385-389. – ISBN 5-7763-2435-1. – ISSN 1994-7836
1228470
  Гапон Юрій Антонович Соціально-педагогічні основи процесу виховання особистості / Гапон Юрій Антонович; Академія педагогічних наук України. Ін-т проблем виховання. Лабораторія педагогіч. соціології. – Запоріжжя, 1998. – 217с. – Бібліогр.: с.181-200. – ISBN 966-7340-090
1228471
  Тимошко Г.М. Соціально-педагогічні основи розвитку організаційної культури в системі управління школою // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2011. – № 17. – С. 93-98. – (Педагогічні науки). – ISSN 1729-360Х


  У статті акцентовано увагу на тому, що процес творення якісної освіти в загальноосвітньому навчальному закладі має бути керований та прогнозований на ефективний результат. Особлива роль у творенні ефективного управління школою відводиться ...
1228472
  Дряпіка Володимир Іванович Соціально-педагогічні основи формування орієнтацій студентської молоді на цінності музичної культури : Дис... доктора педагог.наук: 13.00.01., 13.00.05 / Дряпіка Володимир Іванович; Акад. педагог. наук України. Ін-т педагогіки. Ін-т проблем виховання. – К., 1997. – 399л. – Бібліогр.:л.350-399
1228473
  Химинець Олексій Васильович Соціально-педагогічні особливості екологічної освіти в школах Закарпаття. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.05 / Химинець Олексій Васильович; Мін-во освіти України. Закарпат. ін-т метод. навч. і вих., підвищ. кваліф.пед. кадр. – Ужгород, 1997. – 160л. – Бібліогр.:л.145-156
1228474
  Босенко Маріанна Іванівна Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процессу в гімназії гуманітарного спрямування : Автореф... кандид. педагог.наук: 13.00.05 / Босенко Маріанна Іванівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 24л.
1228475
  Босенко М.І. Соціально-педагогічні особливості організації навчально-виховного процесу в гімназії гуманітарного спрямування. : Дис... канд. пед.наук: 13.00.05 / Босенко М.І.; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1998. – 176л. – Бібліогр.:л.157-177
1228476
  Автомонов П.П. Соціально-педагогічні передумови аналізу та систематизації передового педагогічного досвіду / П.П. Автомонов, О.О. Автомонова // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1997. – С. 188-194. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 3)


  Досліджуються передумови систематизації передового педагогічного досвіду. З"ясовуючи структуру педагогічного досвіду вчителя як діяльності, автори пропонують власне визначення передового педагогічного досвіду як результату творчої діяльності педагогів.
1228477
  Мірошник О. Соціально-педагогічні передумови політичної толерантності студенської молоді // Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації : український науковий журнал / Ун-т "Україна" ; Всеукр. асоціація політичних наук. – Київ, 2009. – № 4. – С. 172-177
1228478
  Цюпак Тетяна Євгеніївна Соціально-педагогічні умови поліпшення фізичного виховання учнів загальноосвітньої школи : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01, 13.00.04 / Цюпак Тетяна Євгеніївна; Волин. держ. ун-тет ім. Лесі Українки. – Київ, 1996. – 186л. – Бібліогр.:л.147-164
1228479
  Сівак Н.А. Соціально-педагогічні умови соціалізації студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Педагогічний процес: теорія і практика : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ, 2013. – Вип. 3. – С. 146-154. – ISSN 2078-1687
1228480
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичних рис у сраших підлітків : Дис... канд. пед.наук: 13.00.01 / Куренда Л. Д.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1995. – 175л. – Бібліогр.:л.130-144
1228481
  Куренда Л.Д. Соціально-педагогічні фактори виховання гуманістичнихрис у підлітків. : Автореф... канд. пед.наук: 13.00.01. / Куренда Л. Д.; КДУ им. Т. Г. Шевченко. – К., 1995. – 22л.
1228482
  Сафін О.Д. Соціально-перцептивні механізми розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця / О.Д. Сафін, К.В. Олександренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – С. 99-104. – Бібліогр.: С. 103-104. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 20/21). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті результати експериментального дослідження соціально-перцептивних механізмів розвитку іншомовної комунікативної компетентності майбутнього фахівця. Встановлено, що дія соціально-перцептивних механізмів, їхнє місце у системі ...
1228483
   Соціально-побутова казка. – К. : Дніпро, 1987. – 281с.
1228484
  Мельник Н.Г. Соціально-побутова коломийка: традиційне осмислення суспільної дійсності // Філологічні студії : науковий вісник Криворізького національного університету : збірник наукових праць / ДВНЗ "Криворізький нац. ун-т". – Кривий Ріг, 2014. – Вип. 10. – С. 204-210. – ISSN 2305-3852
1228485
  Цебро О.В. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 - 1945 рр.) : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цебро Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 209 л. – Бібліогр.: л. 186-209
1228486
  Цебро О.В. Соціально-побутове забезпечення населення міста Києва (1943 - 1945 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Цебро Оксана Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – 17 с. – Бібліогр.: 16 назв
1228487
  Мельник Н.Г. Соціально-побутовий фольклор XX століття як спротив системі тоталітаризму // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка / Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка. – Тернопіль, 2014. – С. 507-511. – (Серія "Літературознавство" ; № 39). – ISBN 9-7425-09-6
1228488
   Соціально-побутові пісні. – К. : Дніпро, 1985. – 331с.
1228489
  Бородін В.С. Соціально-побутові поеми Т.Г. Шевченка періоду "трьох літ" (1843-1845 рр.) / В.С. Бородін. – Київ, 1958. – 48с.
1228490
  Лук"янець О. Соціально-побутові умови життя міського населення Української РСР у 1951-1955 рр.: система громадського та індивідуального харчування // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2010. – Вип. 18. – С. 69-75
1228491
  Ковпак Л.В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000рр.) / Л.В. Ковпак; НАНУ. Інститут історії України. – Київ, 2003. – 250с. – ISBN 966-02-2873-2
1228492
  Соболєва О. Соціально-побутові умови перших етапів репатріації кримських татар // Українознавство : науковий журнал / Н-д. ін-т українознавства ; редкол.: Б. Галайко, Баран В.Д., Борисенко В.К. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (62/63). – C. 109-118. – ISSN 2413-7065
1228493
  Свиридов К.О. Соціально-політична активність студентів у контексті державної політики // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2014. – № 2 (70), березень - квітень. – С. 344-352


  Aналізується сутність та головні напрями державної молодіжної політики, її роль у розвитку політичної активності студентської молоді; на багатому соціологічному матеріалі автор доводить, що активність молоді є могутнім чинником прогресу; на жаль, в ...
1228494
  Обушний М.І. Соціально-політична зумовленість націологічного знання // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – Вип. 6. – С. 74-79. – ISBN 966-628-108-8
1228495
  Яблонська Д.Р. Соціально-політична криза в Японії середини XIX ст. // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2014. – Вип. 8. – С. 67-68
1228496
  Філіпович М.А. Соціально-політична модель Полоччини в складі Великого князівства Литовського (на матеріалі полоцьких актів кінця XІV - початку XVІ ст. ) // Рукописна та книжкова спадщина України : археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів / Нац. акад. наук України ; Національна б-ка України ім. В.І. Вернадського, Ін-т рукопису. – Київ, 2013. – Вип. 17. – C. 221-238. – ISSN 2222-4203
1228497
  Панасюк Ю.В. Соціально-політична проблематика в сучасній аналітичній філософії // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки молоді та спорту України; Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний університет". – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 13. – С. 173-183. – ISSN 2076-7382
1228498
  Дубровинський Г.Р. Соціально-політична реальність та міфи // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний, університет оборони України, Черняховського І. ім. – Київ, 2013. – № 1 (32). – С. 337-339


  У статті розглядається можливість підходу стосовно розуміння соціально-політичної реальності та політичного міфотворення у свідомості людини, особливо в ситуації сліжбової діяльності
1228499
  Шаповал В.М. Соціально-політична роль каральних органів та їх місце в державному механізмі в Північній Ірландії // Вісник Київського університету / Київський університет ім. Т.Г. Шевченка. – Київ, 1988. – С. 89-93. – (Юридичні науки ; Вип. 29)


  В статье рассматривается социально-политическая роль карательных органов и их место в государственном механизме в Северной Ирландии. Автор приходит к выводу о значительном возрастании функций карательно-репрессивного аппарата, который занимает ...
1228500
  Уткін О.І. Соціально-політична стабільність у регіоні: етнополітичні та міжконфесійні чинники : Монографія / О.І. Уткін; Рада нац. безпеки і оборони України. Нац. ін-тут стратегічних досліджень. – Київ, 1998. – 132с. – (Регіональний розвиток ; Вип.3). – ISBN 966-554-017-3
1228501
  Ткач О.І. Соціально-політична структура демократичного транзиту // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 2 (81). – С. 96-102. – (Серія "Політичні науки"). – ISSN 2310-2837


  Аналізуються механізми політичного транзиту, шляхи реформування, подано порівняльний аналіз процесів переходу до демократії в посткомуністичному світі та переходів в інших некомуністичних країнах "третьої хвилі". Системні, структурні, а також почасти ...
1228502
  Балакішиєв У. Соціально-політична суть мовної політики держави // Гілея : науковий вісник : історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Українська Акад. Наук. – Київ, 2013. – Вип. 75 (№ 8). – С. 328-330. – ISSN 2076-1554
1228503
  Сирцов М.Г. Соціально-політичне відносини розвинутого соціалістичного суспільства / М.Г. Сирцов. – К, 1976. – 47с.
1228504
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // Наукові записки з української історії : збірник наукових статей / Держ. вищ. навч. закл. "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди, Кафедра історії та культури України. – Переялав-Хмельницький, 2008. – Вип. 21. – С. 353-361. – ISBN 978-966-308-311-5


  Розкриваються найважливіші етапи становлення наукової історичної школи професора, завідувача кафедри історії та культури України, ректора ДВНЗ В.П. Коцура та проаналізовано соціально-політичне життя України 1920-193--х рр. у науковій проблематиці ...
1228505
  Коцур А. Соціально-політичне життя України 1920-1930-х рр. у науковій проблематиці кафедри історії та культури України ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" // У творчих пошуках і світлих задумах / Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди" ; [упоряд.: В.П. Коцур., Н.І. Коцур]. – Корсунь-Шевченківський : В.М. Гавришенко, 2013. – С. 307-323. – ISBN 978-966-2464-25-2
1228506
  Сирцов М.Г. Соціально-політичне значення економічної реформи / М.Г. Сирцов. – К, 1968. – 46с.
1228507
  Святуха І.А. Соціально-політичне значення опійного маку в Афганістані // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2014. – № 1091. – С. 145-151. – (Серія "Питання політології" ; вип. 25). – ISSN 2220-8089
1228508
  Шульга М.А. Соціально-політичне управління : навч. посібник для студ. ВНЗ, які навч. за спец. "Політологія" / М.А. Шульга ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2008. – 247, [1] с. : табл. – Ім. покажч.: с. 246-247. - Глосарій: с. 225-241. – Бібліогр.: с. 242-245 та наприкінці розд. – ISBN 978-966-364-706-7
1228509
  Вознюк Є.В. Соціально-політичний аналіз європейського досвіду з впровадження гендерної політики // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 52. – С. 256-264
1228510
  Ялі М.Х. Соціально-політичний вимір глобалізації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2015. – Вип. 123, (ч. 2). – С. 31-43. – ISSN 2308-6912


  В статті досліджується генеза інформаційно-технологічної революції починаючи з другої половини ХХ століття і по теперішній час, яка є рушійною силою сучасної глобалізації. Нові інформаційні технології об"єднали розвинуті країни світу в єдину ...
1228511
  Присяжннюк О.С. Соціально-політичний вимір крос-культурних комунікацій в міжнародних відносинах // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 103, (ч. 1). – С. 201-208


  У статті розглядається роль соціальних медіа у формуванні мультикультурного суспільства за допомогою PR-технологій, брендінгу, реклами. У сучасних умовах крос-культурні комунікації можуть створити міжнародні конкурентні переваги для підключення ...
1228512
  Куценко Є. Соціально-політичний поділ сучасного політичного простору України: регіональний аспект // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2013. – № 6 (68), листопад - грудень. – С. 187-197
1228513
  Рій Г. Соціально-політичний портрет членів Українського Державного Правління // Шевченківська весна: історія : матеріали XII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2014 : Історія" : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : Логос, 2014. – [Ч. 4] : Історія / [редкол.: Є.С. Брайлян (відп. ред.) та ін.]. – С. 139-145. – ISBN 978-966-171-783-0
1228514
   Соціально-політичний словник-довідник : Навчально-методичний посібник для вищих навчальних закладів. – Черкаси-Київ : Відлуння, 1999. – 304с. – ISBN 966-7331-26-1
1228515
  Корзова Л.Ю. Соціально-політичний театр А.Б. Вальєхо : [монографія] / Л.Ю. Корзова. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2007. – 150 с. – Бібліогр.: с. 137-149. – ISBN 966-8188-71-3
1228516
  Кириченко М. Соціально-політичний устрій Запоріжжя (XVIII сторіччя). / М. Кириченко. – Х.-Дніпропетровськ, 1931. – 178с.
1228517
  Мірошниченко Є. Соціально-політичні аспекти формування інформаційного суспільства в Російській Федерації // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2011. – Вип. 95, ч. 2. – С. 154-156


  Високий рівень розвитку нових комунікаційних технологій та їх активне залучення у всі сфери людського життя сприяє формуванню інформаційного суспільства. Так становлення інформаційного суспільства є однією з актуальних задач Російської Федерації. В ...
1228518
  Перов Д. Соціально-політичні виклики сучасності. Проблема правосвідомості // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. Дню науки юрид. ф-ту 20 трав. 2016 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [редкол.: І.С. Гриценко та ін. ; уклад.: І.С. Сахарук, А.О. Левченко, А.В. Дідилівський]. – Київ : Київський університет, 2016. – Т. 1. – С. 53-55
1228519
  Лукашенко А. Соціально-політичні витоки неонацизму в Західній Німеччині (1945 - сер. 1960 рр.) // Дні науки історичного факультету - 2007 : міжнар. наук. конф. (18-19 квіт. 2007 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів, Іст. ф-т. – Київ : Наук. т-во студ. та аспірантів іст. ф-ту, 2007. – Вип. 1 : Секція "Нова та новітня історія зарубіжних країн" / [редкол. : В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред.: І.В. Семеніст]. – С. 50-52
1228520
  Грицюк О. Соціально-політичні графіті Революції гідності (на матеріалах Києва) // Етнічна історія народів Європи : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – Вип. 45. – С. 130-136. – ISSN 2309-9356


  У статті розглядається Революція гідності крізь призму соціально-політичних графіті, у яких слова і малюнки створювалися з великим емоційним підтекстом і часто сповнені сакрального значення. Розглянуті особливості графітійного діалогу на теренах ...
1228521
  Горбатенко І.А. Соціально-політичні детермінанти осмислення ефективності державного управління // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 50. – С. 216-224
1228522
  Гриценко Т.В. Соціально-політичні детермінанти та передумови виникнення мультикультурної освіти в США // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2012. – Вип. № 51. – С. 280-285. – ISSN 2072-1692


  Аналізуються основні соціально-політичні історичні умови, що вплинули на зародження ідей мультикультуризму в системі освіти Сполучених Штатів. Висвітлюється динаміка змін в освітній політиці, пов"язаної з питаннями раси і соціальної справедливості на ...
1228523
  Федірко І.П. Соціально-політичні конфлікти як об"єкт дослідження // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 63-65. – (Філософія. Політологія ; Вип. 73/75). – ISSN 1728-3817


  Автор аналізує зміст і основні чинники соціально-політичних конфліктів, їх прояви у сучасному українському суспільстві. The author analyses the sense and main factors of social and political conflicts, their process in the modern Ukrainian society.
1228524
  Горовський Ф.Я. Соціально-політичні основи розквіту та зближення соціалістичних націй в СРСР / Ф.Я. Горовський. – Київ : Київський університет, 1968. – 215 с.
1228525
  Горовський Ф.Я. Соціально-політичні основи розквіту та зближення соціалістичнних націй в СРСР : Дис... док. іст.наук: 621 / Горовський Ф.Я.;. – К., 1970. – 523л. – Бібліогр.:л.1-46
1228526
  Вілков В.Ю. Соціально-політичні передумови концепцій етнічності як нової парадигми етнополітології другої половини XX сторіччя // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 26-30. – (Філософія. Політологія ; Вип. 46)


  У статті проаналізовано соціальні й політичні передумови й чинники формування концепцій етнічності як нової парадигми в етнополітології ХХ ст.
1228527
  Олійник Ю. Соціально-політичні передумови утворення і діяльності Львівського апеляційного суду (1919-1939 рр.) // Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : матеріали XXIV звіт. наук.-практ. конф., 7-8 лют. 2018 р. / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т ; [редкол.: В.М. Бурдін (голова) та ін.]. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 2018. – Ч. 1. – С. 73-78
1228528
  Пиртко М.С. Соціально-політичні передумови формування централізованої держави в Австрії (ІХ–ХVІІ ст.) // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 3. – С. 54-58. – ISSN 2219-5521
1228529
  Марченко Ю.В. Соціально-політичні перспективи розвитку системи безпеки великих підприємств в Україні // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1228530
  Майнина М.С. Соціально-політичні погляди Томаса Пейна // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 8. – С. 9-11
1228531
  Гусак Т.П. Соціально-політичні причини та умови масових заворушень у сучасній Україні // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка : науково-теоретичний журнал / Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка. – Луганськ, 2014. – № 2 (67). – С. 43-54
1228532
  Климанська Л. Соціально-політичні проекти у вирішенні проблем суспільства // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : збірник наукових праць / НАН України, Ін-т народознавства, Ін-т українознавства ім. Івана Крип"якевича; Нац. ун. "Львівська політехніка". – Львів, 2010. – № 22. – С. 54-60
1228533
  Литвин В. Соціально-політичні реалії для права // Голос України : газета Верховної Ради України. – Київ, 2013. – 25 жовтня (№ 200). – С. 4


  "... З виступу на Загальних зборах Національної академії правових наук України."
1228534
  Резнік М. Соціально-політичні та економічні передумови для формування прошарку гоплітів на межі архаїчної епохи // Шевченківська весна: історія : матеріали XIII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Шевченківська весна - 2015 : історія" : [Київ, 1-3 квіт. 2015 р.] / Київ. нац. ун-т, Іст. ф-т ; Наук. т-во студентів та аспірантів ; [редкол.: І.К. Патриляк (голова), Б.М. Гончар, Г.Д. Казьмирчук та ін.]. – Київ : Логос, 2015. – С. 31-33. – ISBN 978-966-171-893-6
1228535
  Ларцев В.С. Соціально-політичні та економічні чинники формування української моделі приватизації в 1991-1995 рр. // Державний інформаційний бюлетень про приватизацію / Фонд державного майна України. – Київ, 2001. – № 3. – С.59-68
1228536
  Козарь Т.П. Соціально-політичні та політико-економічні особливості реалізації державної освітньої політики // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2015. – С. 21-24. – (Серія: Державне управління ; № 1 (49)). – ISSN 1813-3401
1228537
  Подашевська Т.Л. Соціально-політичні технології в мас-медіа // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2014. – С. 17-21. – (Серія "Соціальні комунікації" ; № 3 (19)). – ISSN 2219-8741
1228538
  Яковенко Н.Л. Соціально-політичні трансформації посткомуністичного простору / Н.Л. Яковенко, Н.В. Шпакова // Сучасна українська політика : політики і політологи про неї : наукове видання; спецвипуск / Українська академія політичних наук; Український центр політичного менеджменту та інш. – Київ, 2009. – спецвипуск : Європейська перспектива. – С. 157-166. – ISBN 978-966-8878-17-4. – ISSN 1810-5270
1228539
  Прокопенко В. Соціально-політичні уявлення у свідомості індивіда // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2006. – Вип. 5. – С. 102-108


  Розглянуто психологічні підходи до вивчення соціальних уявлень, а також зв "язки соціальних уявлень індивідів і груп із соціально-політичними. This article reflects some views on the social representations of a human being in terms of psychological ...
1228540
  Нагорняк Т.Л. Соціально-політичні чинники і наслідки міграційних процесів в Україні 2014-2016 рр. // Політичне життя : науковий журнал / Донец. нац. ун-т ; редкол.: Нагорняк Т.Л., Примуш М.В., Неприцька Т.І. [та ін.]. – Вінниця, 2016. – № 3. – С. 32-45. – ISSN 2519-2949
1228541
  Будкін В.С. Соціально-політичні чинники підвищення стійкості економіки європейських країн СНД // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2014. – Вип. 118, (ч. 2). – С. 4-10. – ISSN 2308-6912


  У статті розглядається вплив позаекономічних чинників на стійкість національних економік України, Росії, Білорусі та Молдови. Три перші з цих країн вступили до періоду незалежного розвитку як найбільш економічно розвинуті частини колишнього СРСР і за ...
1228542
  Шевченко С.О. Соціально-політичні чинники формування публічної сфери в Україні / С.О. Шевченко, Г.Д. Голубчик // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – Вип. 2. – С. 193-224
1228543
  Шульженко Ф.П. Соціально-правова держава в Україні : проблеми становленія та модернізації : монографія / Ф.П. Шульженко ; Держ. вищ. навч. заклад "Київський нац. економ. університет ім. Вадима Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 392 с. – ISBN 966-574-999-4
1228544
  Абакумова В Ю. Соціально-правова зумовленість встановлення звільнення від кримінальної відповідальності у зв"язку з дійовим каяттям у сучасному кримінальному законодавстві України / В Ю. Абакумова, В.Л. Гамбург // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2011. – С. 79-83. – (Право ; № 2). – ISSN 1813-338Х
1228545
  Ольховенко О.І. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов"язків // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 11. – С. 87-104. – ISSN 2222-5374
1228546
  Матвійчук О.В. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діянні, передбаченого ст. 253 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 109-133. – ISSN 2222-5374
1228547
  Олійник В.П. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони діяння, передбаченого ст. 243 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 7 (73). – С. 38-63. – ISSN 2222-5374
1228548
  Зубець Ю.Г. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої ст.136 КК України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2015. – № 2. – С. 67-84. – ISSN 2222-5374
1228549
  Матвійчук В.К. Соціально-правова обумовленість кримінально-правової заборони, передбаченої статтею 236 Кримінального кодексу України // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління" ; редкол.: Матвійчук В.К., Харь І.О., Баранівський В.Ф. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 2 (68). – C. 44-67. – ISSN 2222-5374
1228550
  Олєйнічук О.М. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за безпідставну невиплату заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат (принципи криміналізації та декриміналізації) // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2016. – № 10 (64). – С. 134-146. – ISSN 2222-5374
1228551
  Вітрова Д.В. Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за сепаратизм // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; голов. ред.: Шемшученко Ю.С. ; редкол.: Андрійко О.Ф., Батанов О.В., Горбатенко В.П. [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4. – С. 332-336. – ISSN 2219-5521
1228552
  Анатольєва О.І. Соціально-правова охорона дитинства: історичний досвід // Право і суспільство : науковий журнал / Нац. академія внутрішніх справ України. – Київ, 2008. – № 2/3. – С. 103-110.
1228553
  Благодарська О.О. Соціально-правова природа адміністрування податків, як способу реалізації фіскальної функції органами ДФС України // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 12-17. – ISSN 2413-6433
1228554
  Коструба А.В. Соціально-правова природа держави в суспільстві // Сьомі юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є. В. Васьковського : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., Одеса, 26 трав. 2017 р. / Юридичні диспути з актуальних проблем приватного права, присвячені пам"яті Є.В. Васьковського. – Одеса : Астропринт, 2017. – С. 4-8. – ISBN 978-966-927-257-7
1228555
  Давиденко Н.В. Соціально-правова термінологія латинського походження у творах українських авторів // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Б-ка ін-ту філології ; Відп. ред.: А.Д. Бєлова ; Редкол.: Ш.Т. Апрідонідзе, Р. Бальсис, А.І. Бєльський [та ін.]. – Київ, 2015. – Вип. 1 (52). – С. 210-219


  Стаття присвячена дослідженню рідковживаних соціально-правових термінів латинського походження у творах українських авторів. Матеріалом для історичного та лінгвістичного аналізу соціально-правової термінології стали прозові твори І. Франка. Результати ...
1228556
  Бандурка І.О. Соціально-правове забезпечення як передумова кримінально-правового захисту дітей // Наше право : науково-практичний журнал / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінологічна асоціація України ; Київський міжнар ун-т; МАУП;Західно-регіональна асоціація клубів ЮНЕСКО. – Дрогобич, 2015. – № 5. – С. 94-97
1228557
  Тищенко О. Соціально-правове становище бездомних громадян України // Публічне право : науково-практичний юридичний журнал / Всеукраїнська громад. орг. "Майбутнє країни" ; Ужгородський нац. ун-т. – Київ, 2013. – № 1 (9). – С. 238-246. – ISSN 2306-9082


  У статті розглядаються проблеми соціально-правового становища бездомних громадян України, досліджуються причини бездомності. Акцентується увага на діяльності соціальних закладів для бездомних осіб.
1228558
  Черепанов А. Соціально-правове становище купецтва Правобережної України у першій чверті XIX ст. // Часопис української історії / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. української історії та етнополітики. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 10-13
1228559
  Вітенко М. Соціально-правове становище поденних наймитів та двірських слуг у Галичині (кінець ХІХ - початок ХХ ст.) // Галичина : Всеукраїнський науковий і культурно-просвітній краєзнавчий часопис / Прикарпатський нац. ун. ім. Василя Стефаника. Ін-т історії і політології. – Івано-Франківськ, 2005. – № 11. – С. 299-306
1228560
  Черепанов А.І. Соціально-правове та економічне становище селян Правобережної України напередодні відміни кріпосного права у працях радянських істориків // Проблеми історії та історіографії України : програма і матеріали наук.-практ. конф. ["День науки історичного факультету - 2013"] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка ; [наук. ред. Г.Д. Казьмирчук]. – Київ : УкрСІЧ, 2013. – С. 71-73. – (День науки історичного факультету ;Секція кафедри історії для гуманітарних факультетів). – ISBN 978-966-8126-90-1
1228561
  Житков О. Соціально-правовий аналіз земельного законодавства Центральної Ради в новітній українській історіографії // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 11-16. – (Історія ; вип. 3 (126)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі аналізу значного історіографічного матеріалу висвітлено потрактування аграрних реформ Української Центральної ради у вітчизняній історіографії перехідного періоду 1990-х - 2000-х років. Історіографічна ситуація розглядається автором ...
1228562
  Рогульський С.С. Соціально-правовий аналіз поняття корупції і корупційних діянь // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2000. – Вип. 24, ч. 2. – С. 153-164
1228563
  Ярошенко О. Соціально-правовий вимір держави Україна в умовах євроінтеграції // Право України : юридичний журнал : науково-практичне фахове видання / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Нац. юрид. ун-т ім. Я. Мудрого ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 2016. – № 8. – C. 9-16. – ISSN 1026-9932
1228564
  Дергільова О.Г. Соціально-правовий вимір нотаріату як особливого інститутуту правозахисної системи // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2015. – С. 45-50. – (Юридичні науки ; № 4 (2))
1228565
  Тищенко О.В. Соціально-правовий захист вразливих верств населення України : науково-практичний посібник / О.В. Тищенко. – Київ : Обрії, 2011. – 336 с. – ISBN 978-966-22-78-08-8
1228566
  Сіньова Л. Соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань в міжнародних актах та за законодавством України: порівняльний аспект // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 106-109. – (Юридичні науки ; вип. 1 (99)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається соціально-правовий захист жертв нацистських переслідувань (остарбайтерів) у міжнародних та вітчизняних актах, аналізується чинне законодавство та його перспективи. В статье рассматривается социально-правовой защита жертв ...
1228567
  Лісовець О. Соціально-правовий захист у практиці соціальної роботи: теоретичний аналіз // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 17-19. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Подано аналіз поняття "соціально-правовий захист" у контексті професійної діяльності соціальних працівників. Визначено сутність і зміст соціально-правового захисту у практиці соціальної роботи. Актуалізується питання соціально-правової компетентності ...
1228568
  Лук"янчиков О.М. Соціально-правовий зміст гарантійної функції матеріальної відповідальності / О.М. Лук"янчиков, Д.О. Новіков // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди / Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – С. 32-38. – ("Право" ; вип. 26). – ISSN 2312-1661
1228569
  Бандурка О.М. Соціально-правовий механізм протидії злочинності / О.М. Бандурка, О.М. Литвинов // Вісник Кримінологічної асоціації України : збірник наукових праць / Харк. нац. ун-т внутрішніх справ ; Кримінолог. асоціація України ; редкол.: О.М. Бандурка, О.М. Литвинов, А.В. Байлов [та ін.]. – Харків, 2017. – № 2 (16). – С. 29-35. – ISSN 2304-4556
1228570
  Яременко І.О. Соціально-правовий статус земського вчителя Російської імперії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Гілея : науковий вісник: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова ; Укр. акад. наук. – Київ, 2013. – Вип. 77 (№ 10). – С. 36-39. – ISSN 2076-1554
1228571
  Левицька Н.М. Соціально-правовий статус і матеріальне становище викладачів гуманітарних вищих навчальних закладів наддніпрянської України (ІІ пол. ХІХ-поч. ХХ ст.) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2007. – Т. 18. – С. 96-108.


  Історія Київського університету
1228572
  Ніколаєнко Т.Б. Соціально-правовий статус княжої дружини періоду київської русі // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 1 (94). – С. 278-284. – ISSN 2410-3594
1228573
  Бондаренко О.В. Соціально-правовий статус купецтва Російської імперії в 1775-1870 рр.:сучасна історіографія // Гуржіївські історичні читання : збірник наукових праць / Нац. акад. наук України, Ін-т історії України НАН України ; Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2013. – Вип. 6. – С. 42-45. – ISBN 978-966-493-676-4
1228574
  Денисюк С.Ф. Соціально-правовий статус судових експертів як конституційна гарантія держави / С.Ф. Денисюк, Є.М. Попович // Ароцкерівські читання : зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 90-річчю від дня народження видатного вченого-криміналіста, д-ра юрид. наук., проф. Л.Ю. Ароцкера / М-во юстиції України, Харків. НДІ судових експертиз ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса ; [редкол.: Клюєв О.М. та ін. ; відп. за вип. О.Ф. Дьяченко]. – Харків : Право, 2017. – С. 44-46. – ISBN 978-966-937-203-1
1228575
  Позняк Е.В. Соціально-правові аспекти екологічної культури в Україні // Часопис Київського університету права : український науково-теоретичний часопис / Київський ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. – Київ, 2010. – № 4 : До 15-річчя Київського університету права НАН України. – С. 250-255
1228576
  Юрків Я.І. Соціально-правові аспекти захисту дітей від насильства в сім"ї // Соціальна педагогіка: теорія та практика / Держ. заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка". – Луганськ, 2013. – № 4. – С. 80-89. – ISSN 1817-3764
1228577
  Тищенко О.В. Соціально-правові аспекти реалізації пенсійної реформи в Україні та країнах Європейського Союзу : монографія / О.В. Тищенко, Є.Ф. Томін. – Київ : Обрії, 2009. – 186 с. – ISBN 978-966-95774-9-8
1228578
  Желай О. Соціально-правові аспекти розвитку інтернет-ресурсів в інформаційному просторі України // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І.Вернадського. – Київ, 2007. – Вип. 18. – С. 58-63. – ISBN 978-966-02-4455-9
1228579
  Липитчук О. Соціально-правові аспекти статусу суддів в міжвоєнній Польщі (1918-1939 рр.) // Вісник Львівського університету : збірник наукових праць / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2015. – С. 151-162. – (Серія юридична ; вип. 61). – ISSN 0136-8168
1228580
  Огаренко Т.О. Соціально-правові відносини як чинник стабілізації суспільства // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 104-108. – ISBN 978-966-651-861-9


  У статті розкривається зміст соціально-правових відносин як особливого різновиду соціальних відносин.
1228581
  Єфремова О. Соціально-правові засади протидії торгівлі дітьми // Актуальні проблеми в системі освіти: "Загальноосвітній навчальний заклад - доуніверситетська підготовка - вищий навчальний заклад" : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 25 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т, Ін-т доунів. підготовки ; [редкол.: Н.П. Муранова (голова) та ін.]. – Київ : НАУ, 2016. – С. 84-86
1228582
  Паламарчук В.О. Соціально-правові й еколого-економічні аспекти управління реалізацією інвестиційних проектів : інвестиції // Фінанси України : Науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2002. – № 1. – С. 75-85. – Бібліогр.: 1 назва
1228583
  Ряшко О.В. Соціально-правові концепції в теоретичній і практичній діяльності Г.В.Лейбніца ( до 300-річчя від дня смерті) / О.В. Ряшко, Л.О. Остапенко // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2016. – С. 60-69. – (Серія юридична ; вип. 4). – ISSN 2311-8040
1228584
  Лисенко О.М. Соціально-правові особливості реалізації права на доступ до інформації в умовах ведення інформаційної війни // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.]. – Дрогобич, 2015. – № 3/4 (14/15). – С. 168-171. – ISSN 2413-6433
1228585
  Цимбалюк І.Л. Соціально-правові підстави екологічної безпеки України // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – Вип. 14. – С. 284--293. – ISBN 966-628-197-5
1228586
  Сіньова Л. Соціально-правові проблеми дискримінації громадян похилого віку як вразливої версти населення // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 31-35. – (Юридичні науки ; вип. 2 (103)). – ISSN 1728-3817


  В статті досліджуються проблеми соціально-правового становища громадян похилого віку як вразливої версти населення в Україні, аналізується протиправне явище дискримінації за ознакою віку (ейджизм), розглядаються окремі аспекти практичної реалізації ...
1228587
  Неживець О.М. Соціально-правові проблеми праці засуджених та їх працевлаштування після звільнення // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : Науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2006. – № 6. – С. 44-51.
1228588
  Цигульський С. Соціально-правові реалії малоросійського козацтва як нової інтегрованої групи станового суспільства Російської імперії кінця XVIII - початку XIX ст. // Наукові записки Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка : збірник наукових праць / Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка. – Кіровоград, 2013. – С. 80-89. – (Серія: Історичні науки ; вип. 18)
1228589
  Рабінович П. Соціально-природна правова система суспільства (спроба загальнотеоретичної характеристики) // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 64-76. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
1228590
   Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу / С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. та ін. Міненок; МОНУ; НПУ ім. М.П. Драгоманова; С.В. Страшко, Л.А. Животовська, О.Д. Гречишкіна, А.О. Міненок та ін.; За ред С.В. Страшка;. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта України, 2006. – 260с. – +CD ROM. – ISBN 966-8847-15-6
1228591
  Шатохін А. Соціально-професійна кар"ера випускників Уманського національного університету садівництва: досягнення на рубежі епох / А. Шатохін, М. Вуйченко // Український соціологічний журнал : наукове, інформаційне видання / Соціологічна асоціація України ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна ; голов. ред. Бакіров В.С. ; редкол.: Гаспаріні А., Герпфер К., Головаха Є.І. [та ін.]. – Харків, 2014. – № 1/2 (вип. 11/12). – C. 79-84. – ISSN 2077-5105


  "...викладено результати соціологічного моніторингу соціально-про- фесійної кар’єри випускників Уманського національного університету садів- ництва 1950-2010 років. Визначено відмінності в професійній самореалізації випускників університету ...
1228592
  Алексєєва О.А. Соціально-професійні орієнтації студентства Київського університету імені Тараса Шевченка : (результати соціологічного дослідження) / О.А. Алексєєва, Г.І. Кишенко // Вісник Київського університету імені Тараса Шевченка / Київський університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 1999. – С. 11-17. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 7)


  Наведено результати соціологічного дослідження щодо соціально-професійної орієнтації студентів Київського університету імені Тараса Шевченка. Зроблено акцент на низькій орієнтації студентів на соціально-політичну та громадську діяльність. ...
1228593
  Числіцька О.В. Соціально-психологічна адаптація військовослужбовців, що приймали участь у бойових діях (антитерористичній операції) // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 338-343
1228594
  Бугера І.О. Соціально-психологічна адаптація курсантів першого курсу до умов навчання ВВНЗ / І.О. Бугера, С.П. Балашова // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 185-186
1228595
  Василенко М.М. Соціально-психологічна адаптація майбутніх юристів у вищих навчальних закладах МВС України // Науковий вісник Київського національного університету внутрішніх справ : науково-теоретичний журнал / Київський національний університет внутрішніх справ. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 195-202


  Розглянуто питання соціально-психологічної адаптації студентів-юристів до навчання у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ України. Розкрито суть поняття "соціально-психологічна адаптація", специфіку юридичної діяльності., визначено ...
1228596
  Лисенко О.П. Соціально-психологічна адаптація першокурсників до студентського життя та її корекція методом сфокусованої терапії / О.П. Лисенко, Н.С. Кавацюк // Наукові записки Національного університету "Києво-Могилянська Академія" / Національний університет "Києво-Могилянська Академія". – Київ, 2009. – Т. 97 : Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота
1228597
  Бабак І.М. Соціально-психологічна адаптація студентів у ВНЗ: проблеми і перспективи / І.М. Бабак, В.С. Черевик // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2008. – № 3. – С. 156-160. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1728-3671


  У статті розкриваються деякі аспекти соціально-психологічної адаптації студентів у ВНЗ на прикладі соціологічних досліджень в ІП "Стратегія". Особлива увага приділена індивідуально-психологічним чинникам поведінки студентів в колективі, які головним ...
1228598
  Прядко Т.П. Соціально-психологічна взаємообумовленість абсентеїзму і популізму // Держава і право : збірник наукових праць / Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; редкол.: Шемшученко Ю.С., Кресіна І.О., Акуленко В.І. [та ін.]. – Київ, 2016. – С. 14-24. – (Серія "Політичні науки" ; вип. 74). – ISSN 1563-3349
1228599
  Валова Л.М. Соціально-психологічна діагностика суїцидальної поведінки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 124-127. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Статтю присвячено проблемі превенції суїцидальної поведінки. Розглянуто методологічну та методичну основу діагностики суїцидальної поведінки як наслідку соціально-психологічної дезадаптації особистості.
1228600
  Яковенко С.І. Соціально-психологічна допомога при надзвичайних ситуаціях та критичних інцидентах : Монографія / С.І. Яковенко, В.І. Лисенко; Мін-во України зпитань надзвичайн. ситуацій та у справах захисту насел. від наслідків Чорноб.катастр. – Київ, 1999. – 226с. – Бібліогр.: с.185-224. – ISBN 966-02-1470-7
1228601
  Чередніченко О.В. Соціально-психологічна єдність малої групи із зовнішнім статусом / О.В. Чередніченко, М.В. Деркач // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна" / Хмельницький інститут соціальних технологій університету "Україна". – Хмельницький, 2014. – № 1 (9). – С. 133-136
1228602
  Черняк А.І. Соціально-психологічна методика формування здорового способу життя у курсантів вищих військових навчальних закладів / А.І. Черняк, В.І. Слободяник // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 122-125. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 16/17). – ISSN 1728-3817


  У статті розглядається структура соціально-психологічної методики формування здорового способу життя курсантів у вищих військових навчальних закладах, завдяки якій забезпечуються конструктивні (продуктивні) суб"єкт-об"єктні відносини з курсантом та ...
1228603
  Найдьонова Л.А. Соціально-психологічна модель медіаосвіти: особливості реалізації // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2012. – Вип. 30 (33). – С. 269-283
1228604
  Яремчук О.В. Соціально-психологічна модель національного міфу // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 29 (32). – C. 76-88


  Розглядається соціально-психологічна модель національного міфу з огляду на перспективність мовних аналогій у соціально-психологічному моделюванні. Згадуються професори КУ - Грушевський М., Кримський С.Б., Яковенко Н.М.
1228605
  Васютинський В. Соціально-психологічна природа бідності: чому бідні? // Світогляд : науково-популярний журнал / НАН України ; Головна астрономічна обсерваторія НАН України ; голов. ред. Я.С. Яцків ; редкол.: С.Й. Вовчанич, Б.В. Гриньов, І.М. Дзюба [та ін.]. – Київ, 2016. – № 4 (60). – С. 19-23. – ISSN 1819-7329
1228606
  Боровинська І.Є. Соціально-психологічна природа стратегій життєвої успішності внутрішньо переміщених осіб // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2017. – Вип. 5 (19). – С. 62-72. – ISSN 2411-1449
1228607
  Пономарьов О. Соціально-психологічна природа феномену лідерства // Лідер. Еліта. Суспільство : філософія, управління, педагогіка, психологія, соціологія : щоквартальний науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; Ін-т інформ. технол. та засобів навчання ; Нац. акад. пед. наук України [та ін.] ; голов. ред. Романовський О.Г. – Харків, 2017. – № 1. – С. 38-47. – ISSN 2616-3241


  "Суперечлива природа феномену лідерства зумовлена поєднанням у ньому індивідуального характеру особистості лідера та суспільного характеру його прояву. Водночас природа лідерства має соціально-психологічний характер, оскільки вплив лідера на інших ...
1228608
   Соціально-психологічна профілактика порушень адаптації молоді до повсякденного стресу : метод. рекомендації / за наук. ред. Т.М. Титаренко ; Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології. – Київ : Міленіум, 2010. – 84 с. – Бібліогр.: с. 80-83. – ISBN 978-966-8063-90-10
1228609
  Казміренко Вячеслав Петрович Соціально-психологічна регуляція діяльності організацій : Автореф... докт. психологічнихнаук: 19.00.05 / Казміренко Вячеслав Петрович; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 42л.
1228610
  Крикун В. Соціально-психологічна складова маркетингових комунікацій // Шевченківська весна : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених : 2 квіт. 2015 року : [збірник ст.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнар. відносин, Наук. т-во студентів і аспірантів ; [орг. комітет: Копійка В.В. (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет ; Інститут міжнародних відносин, 2015. – Ч. 2. – С. 97-99
1228611
  Удовенко Ю. Соціально-психологічна характеристика процесу адаптації дитини в установі соціального захисту // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті охарактеризовано процес адаптації в рамках міждисциплінарного підходу. Проаналізовано процес адаптації дитини в установі соціального захисту на підставі двох взаємопов"язаних видів адаптації: психофізіологічної та соціально-психологічної. ...
1228612
  Сірий А.В. Соціально-психологічне забезпечення ефективності управлінської діяльності офіцерів // Тези доповідей VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє" : 23 листоп. 2012 р. / "Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє", міжнар. наук.-практ. конф. – Київ : ВІКНУ, 2012. – С. 240
1228613
  Козоріз К.І. Соціально-психологічне забезпечення оптимізації формування готовності військовослужбовців до виконання завдань вартової служби // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 86-89. – (Військово-спеціальні науки ; Вип. 8/9). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто первинну ланку соціально-психологічного забезпечення професійної діяльності еійськовослужбовця-вартового. Визначено найбільш значущу складову психологічної готовності військовослужбовців до виконання завдань вартової служби та розглядається ...
1228614
  Александров Д. Соціально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності як напрям попередження небойових втрат у зоні проведення АТО // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Стаття присвячена дослідженню причин небойових втрат військовослужбовців у зоні проведення антитерористичної операції. Аналізуються соціальні та психологічні чинники небойових втрат. З"ясовуються детермінанти порушення адаптивної поведінки, які ...
1228615
  Резнік В.С. Соціально-психологічне моделювання поведінки покупців у процесі маркетингової діяльності / В.С. Резнік; Подільська держ.аграрно-технічна академія. – Кам"янець-Подільський : "Абетка-НОВА", 2001. – 220с. – ISBN 966-7988-62-7
1228616
  Циганенко Г.В. Соціально-психологічне осмислення конфліктів між цивільними і військовими в ході групової взаємодії / Г.В. Циганенко, О.Ю. Кухарук // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 24-39. – ISSN 2411-1449
1228617
  Гулай В.В. Соціально-психологічне підгрунтя та актуальні політико-правові проблеми ментальної амбівалентності населення сучасної України (на прикладі Галичини) // Вісник Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого" : збірник наукових праць / Національний університет "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого". – Харків, 2017. – С. 258-261. – (Серія: Політологія ; № 2 (33)). – ISSN 2075-7190
1228618
  Пілецький В. Соціально-психологічне розуміння суб"єктивного благополуччя особистості в шлюбі // Збірник наукових праць: психологія / М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника" ; [редкол.: Л.Д. Заграй, О.А. Ліщинська, І.М. Гоян та ін.]. – Івано-Франківськ, 2016. – Вип. 21. – С. 112-119. – ISSN 2312-1246
1228619
  Лещенко С.В. Соціально-психологічне та політико-економічне розуміння соціалізації у вивченні політичного аспекту становлення особистості // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Поняття "соціалізація" означає формування особистості під впливом соціального середовища. Політична соціалізація показує зв"язки між людиною і політикою. Проте, досліджуючи політичну соціалізацію, автор статті перш за все, аналізує наявну ...
1228620
  Коробка Л.М. Соціально-психологічний аналіз проблеми бідності як способу життя // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 223-231. – ISBN 978-966-8063-99-45
1228621
  Савчук О.В. Соціально-психологічний аналіз факторів вживання неповнолітніми психотропних речовин // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 51-54. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 14)
1228622
  Варій М.Й. Соціально-психологічний аспект взаємовідносин у військовому підрозділі : Науково-методичний посібник / Відділення військової підготовки Держ. ун-ту "Львівська політехніка"М.Й.Варій,В.О.Букреєв. – Львів : ВВП ДУ "ЛП", 1996. – 52с.
1228623
  Литва Л.А. Соціально-психологічний аспект проблеми гендеру в єврейській релігійній традиції // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – С. 39-42. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 9)


  Аналізується розробка гендерної проблематики в текстах Старого Заповіту та єврейській релігійній літературі після біблійного періоду, виникнення і розвиток гендерних стосунків, гендерних ролей, інституту сім"і і становлення до них єврейської релігійної ...
1228624
  Максимова Н.Ю. Соціально-психологічний аспект профілактики адиктивної поведінки підлітків та молоді / Н.Ю. Максимова, С.В. Толстоухова. – Київ, 2000. – 200с. – ISBN 966-7815-06-4
1228625
  Валідуда О. Соціально-психологічний аспект світогляду людини та його вплив на розвиток особистісного та соціального управління // Вісник Київського інституту бізнесу та технологій : збірник наукових статей / Київський інститут бізнесу та технологій. – Київ, 2016. – Вип. № 2 (30). – С. 73-74
1228626
  Завадський Й.С. Соціально-психологічний аспект управління виробництвом. / Й.С. Завадський. – К., 1972. – 32с.
1228627
  Супрун Л. Соціально-психологічний і ментальний портрет журналіста // Журналістика : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – Вип. 8 (33). – С. 59-68


  Здійснено спробу репрезентації соціально-психологічного та ментального портрета українського журналіста. Окреслені шляхи його професійного вдосконалення й розвитку. The attempt of describing the social, psychological and mental portrait of Ukrainian ...
1228628
  Шульга М.О. Соціально-психологічний клімат трудового колективу / М.О. Шульга. – К., 1983. – 49с.
1228629
  Грединарова О.М. Соціально-психологічний механізм створення іміджу освітньої установи // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 2. – С. 53-58
1228630
  Чапка М. Соціально-психологічний словник / Мирослав Чапка, Уршула Контни ; Гурносльоньська вища шк. пед. ім. кардинала А. Хлонда в Мисловіцах. – Мисловіце : Гурносльоньська вища шк. пед. ім. кардинала А. Хлонда, 2010. – 518, [1] с. – Бібліогр. : с. 517-518. – ISBN 978-83-89032-54-6
1228631
  Загороднюк Т. Соціально-психологічний стан населення під час кардинальної зміни вектора становлення соціального порядку в українському суспільстві // Українське суспільство: моніторинг соціальних змін : збірник наукових праць / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2014. – Вип. 1 (15), т. 1. – С. 402-409. – ISSN 2409-1103
1228632
  Ткаченко Ю.М. Соціально-психологічний тренінг - важливий метод підготовки фахівців у навчальних закладах сфери цивільного захисту // Безпека життєдіяльності : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ, 2017. – № 5, травень. – С. 25-26. – Бібліогр.: 4 назв.
1228633
  Євдокимова Н.О. Соціально-психологічний тренінг як технологія розвитку особистості студента // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2014. – № 4 (41). – С. 211-217
1228634
  Саблук Г.І. Соціально-психологічний фактор у житті сільської жінки // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / М-во аграр. політики України ; Ін-т аграрної економіки УААН ; Компанія "Брати Карич". – Київ, 2016. – № 3 (257). – С. 66-73. – ISSN 2221-1055
1228635
  Сергєєнкова О.П. Соціально-психологічні акценти у професіоналізації сучасної молоді // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2009. – С. 54-57. – (Педагогіка. Психологія ; вип. 1)


  У статті проаналізовано основні соціальні та психологічні особливості сучасної системи професійної підготовки фахівців у вищій школі.
1228636
  Алєксєєва Т.І. Соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у приватному вузі // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2001. – С. 72-76. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 11)


  Розглянуто соціально-психологічні аспекти адаптації студентів до навчання у приватному ВНЗ. Представлено рівні адаптації щодо вивчення навчальної діяльності. Виділено аспекти обумовленості адаптаційного процесу студентів. Унаслідок проведеного ...
1228637
  Крупка І. Соціально-психологічні аспекти активізації інвестиційної діяльності в умовах ринкової трансформації економіки України // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка : Збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 2005. – С. 617-629. – (Серія економічна ; Вип. 34). – ISSN 0201-758Х
1228638
   Соціально-психологічні аспекти виявлення і попередження корупції та інших правопорушень серед працівників міліції : монографія / [В.О. Криволапчук, М.Т. Бондарчук, С.М. Злепко, О.В. Шаповалов, Л.Г. Коваль] ; М-во внутріш. справ України, Департамент кадр. забезпечення, Держ. наук.-дослід. ін-т МВС України ; М-во освіти і науки України, Вінницький нац. техн. ун-т. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 133, [1] с. : іл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. та в кінці кн. – Бібліогр.: с. 123-131. – ISBN 978-966-641-324-9
1228639
  Потятиник Борис Володимирович Соціально-психологічні аспекти впливцу ЗМІ на аудиторію : Дис... канд.філол..наук: 10.01 / Потятиник Борис Володимирович;. – 162л. – Бібліогр.:л.154-162
1228640
  Вієвська М. Соціально-психологічні аспекти діяльності в системі вищої економічної школи / М. Вієвська, Л. Красовська // Вища школа : Науково-практичне видання / Товариство "Знання" України; КОО. – Київ, 2002. – № 2/3. – С.53-65. – ISSN 1682-2366
1228641
  Лугова В.М. Соціально-психологічні аспекти мотивації підприємницької діяльності / В.М. Лугова, О.А. Єрмоленко // Проблеми економіки : науковий журнал / Н.-д. центр індустріальних проблем розвитку НАН України ; голов. ред. М.О. Кизим ; редкол.: Алєксєєв І.В., Амосов О.Ю., Благун І.С. [та ін.]. – Харків, 2017. – № 4. – C. 296-301. – ISSN 2222-0712
1228642
  Стрюк Л. Соціально-психологічні аспекти особистості в оповіданнях В. Винниченка та Б. Грінченка // Літературознавчі студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філол. – Київ, 2001. – [Вип. 1]. – С. 225-234. – ISBN 966-594-246-8
1228643
  Недибалюк О.С. Соціально-психологічні аспекти підготовки неповнолітніх засуджених до звільнення в місцях позбавлення волі // Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи досліджень : XIII Міжнар. наук. конф. молодих науковців : збірник тез : 13-15 квіт. 2011 р. / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ф-т психології ; [ред. рада: Бурлачук Л.Ф., Головко Б.А.]. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 54-55
1228644
  Губенко О.В. Соціально-психологічні аспекти проблеми виникнення протиріч у процесі соціальних перетворень // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 20-31
1228645
  Савчук О. Соціально-психологічні аспекти профілактики поширення нарковживання // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 38-41. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено пошуку шляхів профілактики адиктивної поведінки. Розглянуто соціально-психологічні умови виникнення психологічної готовності до вживання психотропних речовин; виходячи із цього, розроблено концептуальні підходи до профілактичної ...
1228646
  Обіход С.В. Соціально-психологічні аспекти регулювання демографічних процесів в умовах нестабільності // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Житомирський державний технологічний університет. – Житомир, 2010. – С. 337-341. – (Економічні науки ; Вип. 3 (53) ч. 1). – ISSN 1728-4236
1228647
  Черновський О.К. Соціально-психологічні аспекти судової діяльності // Сучасні виклики та актуальні проблеми судової реформи в Україні : матеріали міжнар. наук. конф. (26-27 жовт. 2017 р., м. Чернівці) / М-во освіти і науки України, Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича, Юрид. ф-т, Каф. правосуддя ; [редкол.: Щербанюк О.В. та ін.]. – Чернівці : Технодрук, 2017. – С. 67-69. – ISBN 978-617-7096-97-8
1228648
  Солодовнікова К.К. Соціально-психологічні аспекти тероризму // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – С. 36-39. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 22/23). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто проблему тероризму з позиції соціальної психології. Досліджено й психологічно обґрунтовано дії людей, які наважуються вчинити терористичні акти. The article studies the problem of terrorism from the point of view of social psychology as ...
1228649
  Устінова Н. Соціально-психологічні аспекти участі жінок у діяльності жіночих громадських об"єднань // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2010. – С. 227-233. – (Серія філософські науки ; Вип. 13)
1228650
  Хоружий Г. Соціально-психологічні аспекти фінансової кризи // Вісник Національного банку України : науково-практичний журнал Національного банку України. – Київ, 2009. – № 7 (161). – С. 14-16
1228651
  Семиченко В.А. Соціально-психологічні виклики в педагогічній майстерності викладачів вищої школи // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : Педагогічна майстерність: теорія і технології : зб. наук. праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2012. – Т. 1. – С. 28-34. – (Серія: Педагогічні науки ; Вип. 36)


  В статті розкривається проблема педагогічної майстерності викладача вищої школи в умовах трансформації суспільства. Наголошується на необхідності активізації виховної складової діяльності викладача.
1228652
  Толстоухов А.В. Соціально-психологічні виміри глобалізаційних тенденцій в мистецтві сучасності / А.В. Толстоухов, С.П. Стоян // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 32-38
1228653
  Хараджи М. Соціально-психологічні виміри міжетнічної толерантності // Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди" : збірник наукових праць / Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди. – Переяслав-Хмельницький, 2016. – Вип. 38 : Психологія. – С. 134-141. – ISBN 978-617-7009-28-2. – ISSN 2308-5126
1228654
  Корольов Д.К. Соціально-психологічні вимоги до рекрутингового інтерв"ю // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2003. – С. 35-38. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 15/16)


  Запропоновано психологічний аналіз умов ефективної взаємодії особи, яка проводить відбір персоналу, з претендентом на робоче місце. Розглянуто закономірності, етапи та можливі помилки у бесіді з імовірним майбутнім працівником. Сформульовані ...
1228655
  Гарькавець С. Соціально-психологічні впливи та процес соціалізації особистості в умовах трансформаційних змін // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 27-31. – (Психологія ; вип. 1 (1))


  У статті аналізуються можливості використання видів і засобів соціально-психологічного впливу та з"ясовуються, які з них є найбільш ефективними щодо виконання молоддю певних вимог суспільства в умовах трансформаційних змін. Наводяться результати ...
1228656
  Терещенко К.В. Соціально-психологічні детермінанти толерантності персоналу організацій у контексті розвитку організаційної культури // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 20-25. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1228657
  Лук"яненко Н.М. Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лук"яненко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 171 л. – Додатки: л. 150-159. – Бібліогр.: л. 160-171
1228658
  Лук"яненко Н.М. Соціально-психологічні детермінанти усвідомлення подружжям прийомного батьківства : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Лук"яненко Наталія Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 20 с. – Бібліогр.: 10 назв
1228659
  Жорнова О.І. Соціально-психологічні ефекти вищої освіти в загальній поліфонії благополуччя українців // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2014. – № 2 (179). – С. 49-53
1228660
  Бублик П. Соціально-психологічні засновки сучасної психотерапії // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопіл. нац. екон. ун-т. – Тернопіль, 2013. – № 4 (54). – С. 147-154. – ISSN 1810-2131
1228661
   Соціально-психологічні знання: актуальність теорії і практики : Збірник наукових статей. – Київ : Український центр духовної культури, 1997. – 144с. – ISBN 966-72-05-8
1228662
  Нікітін Ю.В. Соціально-психологічні і моральні фактори впливу на забезпечення внутрішньої безпеки українського суспільства // Юридична наука : науковий юридичний журнал / Вищий навч. закл. "Нац. акад. управління". – Київ, 2014. – № 5. – С. 66-74. – ISSN 2222-5374
1228663
  Мойсієнко Я.В. Соціально-психологічні ідеї та технології в педагогічній спадщині А.С. Макаренка // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології ; редкол.: Т.М.Титаренко, Л.М. Коробка, О.С. Блинова [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 38 (41). – С. 255-264. – ISSN 2309-8287
1228664
  Мартинюк Ольга Соціально-психологічні концепції сім"ї як теоретична основа її емпіричного вивчення // Психологія і суспільство : український теоретико-методологічний соціогуманітарний часопис / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2008. – № 4 (34). – С. 104-115. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1810-2131
1228665
  Бесчастна М.В. Соціально-психологічні методи в державному управлінні сільським господарством // Зовнішня торгівля: право та економіка : науковий журнал / Мін. економіки України; Українська академія зовнішньої торгівлі. – Київ, 2008. – № 2. – С. 117-120. – Бібліогр. в кінці ст.


  Розкрито суть та класифікацію соціально-психологічних методів державного управління в сільському господарстві.
1228666
  Макеєва І. Соціально-психологічні методи як інструмент у системі підвищення кваліфікації бібліотекарів вищої школи / Ірина Макеєва // Вісник Книжкової палати : науково-практичний журнал / Книжкова палата України ім. Івана Федорова. – Київ, 2010. – № 9 (170). – С. 22-24. – ISSN 2076-9326


  Проаналізовано поняття "соціально-психологічний тренінг". Представлено досвід його застосування в системі підвищення кваліфікації співробітників Наукової бібліотеки Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
1228667
  Гомольска Л. Соціально-психологічні механізми впливу бренд-комунікацій на сприйняття споживача // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 35-40. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  У статі наведено результати дослідження образу бренда в сприйнятті споживачів, що формується у процесі бренд-комунікації під впливом відповідних соціально-психологічних механізмів. Показано, що бренд-комунікація являє собою комплекс певних дій у ...
1228668
  Лазаренко В. Соціально-психологічні механізми впливу реклами на мотиви споживчої поведінки підлітків // Шевченківська весна - 2014 : зб. наук. праць XII міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студентів, аспірантів та молодих вчених : [Київ, 25-28 берез. 2014] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Наук. т-во студ. і аспірантів ; [уклад.: Мацюк В. та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – Вип. 12, [ч. 1] : Гуманітарні науки. – С. 214-218
1228669
  Бондарчук О.І. Соціально-психологічні механізми особистісного розвитку дорослої людини // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2013. – С. 347-352. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 38/39). – ISSN 2072-4772
1228670
  Духневич В.М. Соціально-психологічні механізми формування взаєморозуміння під час вирішення задач спільної діяльності // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 164-178. – ISBN 978-966-8063-84-3
1228671
  Зінченко Т.П. Соціально-психологічні механізми формування стереотипів зовнішності чоловіків і жінок // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Держ. вищ. навч. закл. "Запорізький нац. ун-т" ; Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Запоріжжя, 2015. – № 2 (8). – С. 86-91. – ISSN 2310-4368
1228672
  Стась О.С. Соціально-психологічні орієнтири дослідження соціальних здібностей в дорослому віці // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2007. – С. 102-106. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 27/28). – ISSN 1728-3817


  Представлено модель соціально-психологічних орієнтирів дослідження соціальних здібностей особистості. Особливу увагу приділено етапам психосоціального розвитку дорослого і соціально-психологічним факторам, що впливають на процес формування і реалізації ...
1228673
  Бочелюк В.Й. Соціально-психологічні основи автономності сучасних закладів освіти // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського : збірник наукових праць / Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2015. – С. 5-10. – (Психологічні науки ; № 1 (14), травень). – ISSN 2078-2128
1228674
  Солодовнікова Х.К. Соціально-психологічні основи аналізу історичного розвитку тероризму : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Солодовнікова Христина Кшиштофівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ, 2015. – 20 с. – Бібліогр.: 18 назв
1228675
  Фомічова В.М. Соціально-психологічні основи аналізу масової поведінки людей // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2004. – Вип. 2 : До 170-річчя заснування Киівського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка та юбілею створення каф. соціальної психології. – С. 34-60.
1228676
  Білик І.С. Соціально-психологічні основи спілкування: "етика відносин" та "інтуіція здібностей" // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2010. – № 3. – С. 7-13. – ISSN 1728-3671
1228677
  Крушельницька Я.В. Соціально-психологічні основи управління / Я.В. Крушельницька. – К., 1979. – 119с.
1228678
  Кіфа А. Соціально-психологічні особливості булінгу в позаформальних підліткових групах // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 66-69. – (Психологія ; вип. 1 (6)/2 (7)). – ISSN 1728-3817


  Прогресуюча відчуженість, підвищена тривожність, духовне спустошення підлітків призводить сучасну молодь до цинізму, надмірної жорстокості та агресивності. Досить часто піднімається питання булінгу в шкільному середовищі, з кожним роком кількість ...
1228679
  Терлецька Л.Г. Соціально-психологічні особливості взаємодії адвоката та інших учасників юридичнго конфлікту // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2012. – С. 87-95. – (Серія психологічна ; Вип. 2 (2))


  В статті надано характеристику психологічних особливостей діяльності адвоката, специфіка якої полягає у вирішенні юридичних конфліктів.
1228680
  Браславський Р.Б. Соціально-психологічні особливості взаємодії малих соціальних груп при здійсненні спільних заходів // Держава і право : збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки / Інститут держави і права ім.Корецького В.М. НАН України. – Київ, 2009. – Вип. 44. – С. 298-302. – ISSN 1563-3349
1228681
  Курапов А.О. Соціально-психологічні особливості взаємозв"язку лідерства та політичного статусу керівників молодіжних організацій // Шевченківська весна : матеріали XI Міжнар. наук. міждисциплінарної конф. студ., аспірантів та молодих вчених, [Київ, 18-22 берез. 2013 р. : збірник) / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Наук. т-во студ. та аспірантів. – Київ : [Логос], 2013. – Ч. 2 : Геологія. Соціологія та сучасні соціальні зміни. Психологія. Філософія. Журналістика. Філологія. Військові науки / [упоряд.: Панченко М. та ін. ; редкол.: Провотар О.І. та ін.]. – С. 176-181
1228682
  Кульчицька А.В. Соціально-психологічні особливості взаємозв"язку ціннісних орієнтацій та довіри до реклами // Психологічні перспективи / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України. – Луцьк, 2014. – Вип. 23. – С. 159-168. – ISSN 2227-1376
1228683
  Ткалич М.Г. Соціально-психологічні особливості гендерної взаємодії в організації // Проблеми сучасної психології : збірник наукових праць / Ін-т психологїї ім. Г.С. Костюка НАПН України ; Держ. вищ. закл. "Запорізький національний університет". – Запоріжжя, 2012. – № 1. – С.46-53
1228684
  Позняк Е. Соціально-психологічні особливості екологічного мислення студентів-правників в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 33-36. – (Юридичні науки ; вип. 2 (101)). – ISSN 1728-3817


  Статтю присвячено дослідженню правових та соціально-психологічних особливостей екологічного мислення студентів - майбутніх правників, екологічна культура, свідомість, світогляд яких формуються під впливом правових норм, у процесі освіти й виховання. ...
1228685
  Некіпєлова А. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації особистості в пубертатний період // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 65-68. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У статті розглянуті основні підходи до розуміння процесу економічної соціалізації особистості в пубертатний період, а також соціально-психологічні детермінанти входження підлітка у світ економіки. В статье рассмотрены основные подходы к пониманию ...
1228686
  Москаленко В. Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації та економічної культури особистості // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 84-87. – (Психологія ; вип. 1 (3)). – ISSN 1728-3817


  В статті розглядається проблема економічної культури як результату економічної соціалізації особистості. Основну увагу приділено деяким теоретичним концептам, які виступають методологічними принципами дослідження. Зокрема, наголошується на важливості ...
1228687
  Боинова О.Є. Соціально-психологічні особливості етнічної ідентифікації студентів України // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 1. – С. 18-22. – (Серія : Психологічні науки)
1228688
  Сафулліна Ю.В. Соціально-психологічні особливості зв"язку професійних установок з відповідальністю особистості // Вісник Одеського національного університету : збірник наукових праць / Одеський національний університет ім.І.І.Мечникова. – Одеса, 2013. – Т. 18, вип. 4 (30). – С. 270-277. – (Серія: Психологія). – ISSN 2304-1609
1228689
  Траверсе Т.М. Соціально-психологічні особливості інформації в політиці: генеза і функції // Проблеми політичної психології та її роль у становленні громадянина Української держави : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України. Ін-т соціальної та політичної психології України. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 262-270. – ISBN 978-966-8063-99-46
1228690
  Василець О.і. Соціально-психологічні особливості людей похилого віку та питання соціальної роботи із ними у сучасній Україні // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2008. – с. 17-27. – (Політологія. Соціологія. Право ; № 1 (1))
1228691
  Плетка О.Т. Соціально-психологічні особливості образу школи в педагогічних та учнівських колективах загальноосвітніх шкіл // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 198-207. – ISBN 978-966-8063-84-3
1228692
  Петренко А. Соціально-психологічні особливості організаційної лояльності та фактори її формування // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 101-102
1228693
  Іваницька А.О. Соціально-психологічні особливості особистості трендсеттера в молодіжному середовищі // Матеріали 7-ї Міжнародної міждисциплінарної конференції молодих вчених "Шевченківська весна 2009" : 23-26 берез. 2009 р. / "Шевченківська весна 2009", міжнар. міждисциплінар. конф. – Київ : Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, 2009. – С. 96-97
1228694
  Фунікова О.В. Соціально-психологічні особливості пенітенціарного середовища // Справедливість у юриспруденції: теорія та практика : зб. матеріалів Міжнар. юрид. наук.-практ. конф. : тези наук. доповідей (23 лютого 2016 р.) : www.LegalActivity.com.ua / [відп. за вип. Н.І. Смеречинська]. – Київ : МЮНІПК "Актуальна юриспруденція" ; АртЕк, 2017. – С. 139-143. – (Міжнародні юридичні науково-практичні конференції "Актуальна юриспруденція"). – ISBN 978-617-7264-37-7
1228695
  Шкуро В.П. Соціально-психологічні особливості проектної діяльності менеджерів соціальної роботи (на матеріалі діяльності громадських організацій) : дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Шкуро Валентина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 162, [38] л. – Додатки: Л. [1-38]. – Бібліогр.: л. 150-162
1228696
  Шкуро В.П. Соціально-психологічні особливості проектної діяльності менеджерів соціальної роботи (на матеріалі діяльності громадських організацій) : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Шкуро Валентина Петрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 11 назв
1228697
  Кривохижа Л.В. Соціально-психологічні особливості професійної взаємодії службовців підрозділів МНС України // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2011. – Вип. 27 (30). – С. 50-57. – ISBN 978-966-8063-99-51
1228698
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери : матеріали всеукраїн. науково-практич. конференції, 17-18 травня 2007 року. – Мелітополь, 2007. – 172с. – Укр. та рос. мовою
1228699
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: виклики сьогодення : (матеріали VII всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю), м. Мелітополь, 27-29 трав. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін.] ; [редкол.: Л.А. Найдьонова, О.В. Федорова, В.І. Лисенко ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : Україна, 2016. – 97, [1] с. : табл. – Ст. укр., часково рос. – Бібліогр. в кінці ст.
1228700
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: криза як ресурс : (матеріали IV всеукр. наук.-практ. конференції з міжнар. участю), 27-29 трав. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. пед. акад. України, Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Лисенко В.І. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т.]. – Київ ; Мелітополь, 2011. – 60, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1228701
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: обсерваторія душі : (матеріали V всеукр. наук.-практ. конференції з міжнар. участю), 25-27 трав. 2012 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соціал. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Найдьонова Л.А., Федорова О.В., Брустінов В.М. ; упоряд. вип.: Плетка О.Т.]. – Київ ; Мелітополь, 2012. – 57, [1] с. – Ст. укр. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст.
1228702
   Соціально-психологічні особливості професійної діяльності працівників соціальної сфери: соціальні виміри сучасності : (матеріали VI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю) : 22-24 трав. 2014 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. пед. наук України, Ін-т соц. та політ. психології НАПН України [та ін. ; редкол.: Л.А. Найдьонова та ін. ; упоряд. вип.: О.Т. Плетка]. – Київ ; Мелітополь : [б. в.], 2014. – 106 с. : іл. – Текст укр., рос., англ. – Бібліогр. наприкінці ст.
1228703
  Ломакін Г. Соціально-психологічні особливості процесу ресоціалізації учасників бойових дій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – С. 49-52. – (Психологія ; вип. 2 (2))


  У даній роботі проаналізовані та розглянуті соціально-психологічні особливості та основні підходи до соціалізації у сучасному суспільстві людей, що приймали участь у бойових діях; визначені основні напрямки соціально-психологічної роботи з означеною ...
1228704
  Михайлишин У.Б. Соціально-психологічні особливості системи ціннісних орієнтацій студентської молоді: до постановки проблеми // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 133-136. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1228705
  Каськов І.В. Соціально-психологічні особливості соціалізації особистості в сучасних умовах // Вісник Національного університету оборони України : збірник наукових праць / Національний університет оборони України ім. І. Черняховського. – Київ, 2015. – № 3 (46). – С. 118-122
1228706
  Люта Л. Соціально-психологічні особливості спортивної соціалізації // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 67-69. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; Вип. 4). – ISSN 1728-3817


  Соціалізація є однією з соціальних функцій спорту. Сутність спортивної соціалізації полягає у том, що ми можемо зафіксувати два процеси - "соціалізація у спорті" і "соціалізація через спорт". Стаття присвячена аналізу змісту та специфіки цих ...
1228707
  Павлова О.В. Соціально-психологічні особливості спотворення інформації для здобуття соціального схвалення в юнацькому віці // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка. – Чернігів, 2012. – Вип. 103, т. 2. – С. 48-52. – (Серія : Психологічні науки)


  У статті розглянуто особливості інформації особами юнацького віку для здобуття соціального схвалення. Виокремлено типи неправди залежно від того, що саме респондент бажає продемонструвати з метою створення позитивного обазу себе.
1228708
  Скорікова Д.В. Соціально-психологічні особливості сприйняття реклами та її вплив на людину // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 188-194


  На основі аналізу спеціальної літератури, рекламних матеріалів і досліджень виявлені основні чинники, що впливають на процес сприйняття реклами. Визначається міра дії реклами на споживачів. Доводиться, що соціально-психологічний підхід до рекламної ...
1228709
   Соціально-психологічні особливості ставлення батьків до дитини як чинник успішності їх взаємодії / І.В. Ващенко, І.Є. Жигаренко, Н.Є. Завацька, К.В. Кравченко // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 97-104. – ISSN 2219-2654
1228710
  Свинаренко Р. Соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів / Р. Свинаренко, А. Рудська // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : ВПЦ "Київський університет", 2016


  У статті розглядаються ключові соціально-психологічні особливості темпорального потенціалу лідерів соціальних проектів. Показано, що різним типам лідерства в соціальних проектах (спрямованим на дію, взаємодію і розвиток) імпліцитно притаманний ...
1228711
  Безаров О.Т. Соціально-психологічні особливості формування ліворадикального екстремізму Л.Д. Троцького // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – C. 414-427. – (Історичні науки ; вип. 10). – ISSN 2309-8074
1228712
  Конюшенко Ю.В. Соціально-психологічні особливості формування організаційної культури наукових бібліотек // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2011. – С. 128-131. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 3 (33))
1228713
  Солдатова О. Соціально-психологічні особливості якості життя багатодітних сімей // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – С. 24-27. – (Соціальна робота ; вип. 1 (1)). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена визначенню соціально-психологічних особливостей якості життя багатодітних сімей в Україні. Проведено емпіричне дослідження суб"єктивної задоволеності якості життям багатодітних сімей, у результаті якого виявлено основні показники, на ...
1228714
  Головченко Д.І. Соціально-психологічні передумови стану психологічного благополуччя у внутрішньо переміщених осіб в Україні // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 75-88. – ISSN 2411-1449
1228715
  Федоренко В.М. Соціально-психологічні передумови стійкості особистості до вербального впливу / В.М. Федоренко, Т.В. Мазур // Проблеми соціальної роботи : філософія, психологія, соціологія : збірник / М-во освіти і науки України, Черніг. нац. технол. ун-т. – Чернігів, 2014. – № 1 (4). – С. 48-51
1228716
  Денисюк Л.М. Соціально-психологічні передумови функціонування системи професійних цінностей студентської молоді // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : [наукове видання : збірник] / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 199, ч. 2. – C. 89-94. – (Серія "Педагогіка. Психологія. Філософія"). – ISSN 2222-8624


  Розглянуто особливості розвитку особистості у період юнацького віку в умовах вищої освіти. Зокрема увага приділяється соціально-психологічним чинникам формування та функціонування системи професійних цінностей студентської молоді.
1228717
  Неймер Ю.Л. Соціально-психологічні проблеми виробничого колективу / Ю.Л. Неймер, М.О. Сакада. – К., 1974. – 48с.
1228718
  Іванова І.Б. Соціально-психологічні проблеми дітей-інвалідів / І.Б. Іванова; Український ін-т соц.досліджень.Ін-т дитинства. – Київ : Логос, 2000. – 86с. – ISBN 966-581-160-6
1228719
  Льовочкіна А.М. Соціально-психологічні проблеми організації волонтерської діяльності / А.М. Льовочкіна, Г.М. Стоколос // Організаційна психологія. Економічна психологія : науковий журнал / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; Нац. акад. пед. наук України ; Українська Асоц. орг. психологів та психологів праці ; за науковою ред.: С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки. – Київ, 2017. – № 1 (8). – С. 45-52. – ISSN 2411-3190
1228720
  Шульга В.В. Соціально-психологічні проблеми особистості менеджера в XXI ст. // Соціологічні студії : науково-практичний журнал / Волинський нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – № 1. – С. 44-50. – ISSN 2306-3974
1228721
  Полякова В.І. Соціально-психологічні проблеми розвитку гендерної толерантності педагогічних працівників // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ ; Алчевськ, 2014. – С. 156-160. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т.1, вип. 40). – ISSN 2072-4772
1228722
  Лебединська Г.О. Соціально-психологічні риси тоталітарної свідомості громадянського суспільства // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1228723
  Семенюк Г.С. Соціально-психологічні субкультурні феномени Інтернету // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 38-42. – ISSN 2307-6194
1228724
  Кузьмін В.В. Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України / В.В. Кузьмін, О.К. Яковенко, М.А. Солоха // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2016. – № 1 (67). – С. 49-66. – (Серія: соціологія). – ISSN 2310-2896


  "Статтю присвячено розгляду соціально-психологічних та нормативно-правових аспектів адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України. Проаналізовано основні соціально-психологічні та фізіологічні особливості сиріт та їх вплив на показники ...
1228725
  Кулянда М. Соціально-психологічні та соціального-правові особливості судового провадження в суді апеляційної інстанції // Соціологія права : науково-практичний журнал / Ін-т законодавчих передбачень і правової експертизи ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького ; Юрид. ф-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка [та ін.] ; ред. рада: Гриценко І.С., Костицький В.В., Оніщенко Н.М. [та ін.]. – Київ, 2017. – № 1/2 (20/21). – С. 42-49. – ISSN 2413-6433
1228726
  Васютинський В.О. Соціально-психологічні тенденції колективного самовизначення російськомовної спільноти // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2010. – Вип. 24 (27). – С. 76-84. – ISBN 978-966-8063-90-11
1228727
  Крайлюк А.І. Соціально-психологічні умови оптимізації сімейних стосунків // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Київ, 2016. – С. 116-119. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 45). – ISSN 2072-4772
1228728
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 19 с. – Бібліогр.: 14 назв
1228729
  Полівко Л.Ю. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Полівко Лариса Юріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 223 арк. – Додатки: арк. 180-223. – Бібліогр.: арк. 160-179
1228730
  Полівко Л. Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2017


  Висвітлено теоретичні знання про структурні компоненти інклюзивного навчання та обґрунтовано складові соціальної роботи, спрямованої на підтримку родини в організації освітнього простору дитини з обмеженими функціональними можливостями. Определена ...
1228731
  Рудик М.М. Соціально-психологічні фактори в детермінації молодіжної злочинності в Україні // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ : науковий журнал / Національна академія внутрішніх справ України. – Київ, 2015. – № 2 (95). – C. 78-88. – ISSN 2410-3594
1228732
  Пашукова Т.І. Соціально-психологічні фактори егоцентризму в підлітків // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – С. 48-52. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 12/13)


  Підтверджено справедливість думки вчених про посилення егоцентризму як властивості особистості у підлітковому віці. Емпірично виявлено різницю у динаміці егоцентризму у підлітків-дівчаток та підлітків-хлопчиків.
1228733
  Кулик О.Г. Соціально-психологічні фактори злочинності // Наука і правоохорона : науковий журнал / Держ. н.-д. ін-т М-ва внутрішніх справ України ; наукова рада: М.Г. Верберський, В.Г. Гончаренко, В.М. Геєць [та ін.] ; голов. ред.: В.О. Криволапчук. – Київ, 2016. – № 3 (33). – С. 198-205. – ISSN 2072-8670
1228734
  Гуменюк Л.Й. Соціально-психологічні фактори Інтерне-адикції // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2013. – С.11-21. – (Серія психологічна ; Вип. 1 (1))
1228735
  Шепітько В.Ю. Соціально-психологічні характеристики особи злочинця в криміналістиці: проблемивикористання типології та можливостей моделювання // Теорія та практика судової експертизи і криміналістики : Збірник науково-практичних матеріалів / Мін. юст. України; Харк. н-д. ін-т судових експертиз; Нац. юр. ак. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2005. – Вип.5. – С. 5-12. – ISBN 966-8467-20-5
1228736
  Лозинський О.М. Соціально-психологічні чинники відтворення корупціогенної політичної культури // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : збірник наукових праць / Львівський державний університет внутрішніх справ. – Львів, 2014. – С. 208-220. – (Серія психологічна ; вип. 2). – ISSN 2311-8458
1228737
  Пустовий О.М. Соціально-психологічні чинники групової взаємодії військовослужбовців: теоретична модель // Актуальні проблеми психології : збірник наукових праць Ін-ту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України / Ін-т психології ім. Г.С. Костюка НАПН України ; голов. ред. С.Д. Максименко. – Київ, 2017. – С.108-112. – (Організаційна психологія. Економічна психологія. Соціальна психологія ; т. 1, вип. 47). – ISSN 2072-4772


  "У статті акцентовано увагу на визначенні соціально-психологічних чинників, що впливають на групову взаємодію військовослужбовців. Обгрунтована актуальність вивчення військових колективів у сучасних умовах. Пояснена необхідність збільшення показників ...
1228738
  Завацька Н.Є. Соціально-психологічні чинники деструктивних особистісних проявів в системі політичного мислення / Н.Є. Завацька, О.І. Донець, А.М. Журба // Теоретичні і прикладні проблеми психології : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України, Східноукраїнський нац. ун-т ім. Володимира Даля. – Сєвєродонецьк, 2015. – № 3 (38). – С. 174-183. – ISSN 2219-2654
1228739
  Гавриленко Я.А. Соціально-психологічні чинники міжособистісної залежності в ранній юності : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Гавриленко Я.А. ; Ін-т соціальної та політ. психології НАПН України. – Київ, 2011. – 20 с. – Бібліогр.: 8 назв
1228740
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – 260 акр. – Додатки: арк.: 210-260. – Бібліогр.: арк.188-209
1228741
  Ганкевич О.В. Соціально-психологічні чинники подружньої дезадаптації в молодій сім"ї : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.05 / Ганкевич Олександра Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 18 с. – Бібліогр.: 13 назв
1228742
  Мельничук Т. Соціально-психологічні чинники порушення процесу соціалізації при усиновленні в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 70-74. – (Психологія. Педагогіка. Соціальна робота ; вип. 1 (7)). – ISSN 1728-3817
1228743
   Соціально-психологічні чинники порушення стресостійкості дітей, що проживають у буферній зоні воєнного конфлікту на сході України / С.О. Богданов, А.М. Гірник, Б.П. Лазоренко, В.В. Савінов // Проблеми політичної психології : збірник наукових праць / Асоціація політичних психологів України ; Ін-т соціальної та політичної психології НАПН України ; редкол.: Л.А. Найдьонова, Л.Г.Чорна, І.Г. Батраченко [та ін.]. – Київ, 2016. – Вип. 4 (18). – С. 40-51. – ISSN 2411-1449
1228744
  Титаренко Т.М. Соціально-психологічні чинники постановки особистістю життєвих завдань // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / АПН України; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2009. – Вип. 23 (26). – С. 97-105. – ISBN 978-966-8063-84-3
1228745
   Соціально-психологічні чинники престижності масових професій та їх урахування в профорієнтаційній роботі з молоддю : навчальна програма спецкурсу для підвищення кваліфікації педагогів, психологів, соц. працівників, які безпосередньо залучені до профорієнтац. роботи з молоддю, працівників держ. служби зайнятості / Акад. пед. наук України ; Ін-т соц. та політ. психології ; укладачі : М.І. Найдьонов, Л.В. Григоровська, О.І. Хоріна. – Київ : Міленіум, 2009. – 36 с. – Бібліогр.: с. 32-35
1228746
  Рябчич Я.Є. Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Рябчич Ярослав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 208 л. – Додатки: л. 182-208. – Бібліогр.: л. 157-181
1228747
  Рябчич Я.Є. Соціально-психологічні чинники пресуїцидальної поведінки підлітків : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 / Рябчич Ярослав Євгенович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – 18 с. – Бібліогр.: 8 назв
1228748
  Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова Ольга Андріївна ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 220 л. – Додатки: л. 177-204. – Бібліогр.: л. 205-220
1228749
  Трубнікова О.А. Соціально-психологічні чинники розвитку волонтерства у локальній спільноті : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Трубнікова О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с. – Бібліогр. : 7 назв.
1228750
   Соціально-психологічні чинники розуміння та інтерпретації особистого досвіду : монографія / АПН України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка ; [ за ред. Н.В. Чепелєвої ]. – Київ : Педагогічна думка, 2008. – 256с. – ISBN 978-966-644-117-4
1228751
  Яворський М.В. Соціально-психологічні чинники сприйняття об"єкта довіри в молодіжному інтернет-середовищі // Наукові студії із соціальної та політичної психології : збірник статей / Нац. акад. пед. наук України ; Ін-т соціальної та політичної психології. – Київ, 2013. – Вип. 33 (36). – С. 165-172
1228752
  Овчарова А.О. Соціально-психологічні чинники суспільної консолідації // Практична психологія та соціальна робота : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 2013. – № 10 (175). – С. 77-80
1228753
  Приліпко О.Ф. Соціально-психологічні чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2015. – С. 36-40. – (Військово-спеціальні науки ; вип. 1 (32)). – ISSN 1728-3817


  У статті виділені і проаналізовані чинники формування авторитету військовослужбовця Військової служби правопорядку ЗСУ. В статье выделены и проанализированы составляющие формирования авторитета военнослужащего Военной службы правопорядка ВСУ. The ...
1228754
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 20 с. – Бібліогр.: 21 назв.
1228755
  Карамушка Т.В. Соціально-психологічні чинники формування готовності аспірантів до здійснення професійної кар"єри : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Карамушка Тарас Вікторович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – 249 арк. – Додатки: арк. 206-249. – Бібліогр.: арк. 176-205
1228756
  Трофімов А. Соціально-психологічні чинники функціонування керівної ланки // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 99-101. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто залежність вияву психологічних особливостей керівників різного рівня, трансформацію або розвиток значущих професійно важливих якостей залежно від рівня поставлених перед ними завдань. Article gives a view on dependence of psychological ...
1228757
  Бєлих О.Є. Соціально-реабілітаційна робота з неповнолітніми девіантами = Право и безопасность=Law and safety : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ // Право і безпека : науковий журнал / Харківський національний університет внутрішніх справ. – Харків, 2012. – № 4 (46). – С. 309-313. – ISSN 1727-1584
1228758
  Казьмирчук М. Соціально-регіональні аспекти системи вербування робітників у Київській губернії наприкінці XIX - на початку XX ст. // Регіональна історія України : збірник наукових статей / Ін-т історії України НАН України. – Київ, 2010. – Вип. 4. – С. 261-270
1228759
  Каховська О.В. Соціально-ринковий варіант соціалізації національної економіки // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком : матеріали VIII Регіон. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Дніпропетровськ, 28 листоп. 2014 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр., Каф. філософії, соціології держ. упр. ; [редкол.: А.В. Решетніченко та ін.]. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2014. – С. 99-101
1228760
  Рій Г.Є. Соціально-справедлива держава і український націоналізм (Ярослав Стецько "за зміст державного життя") // Ідеологія українського націоналізму на сучасному етапі розбудови української держави : матеріали VII всеукр. наук. конф., присвяч. 75-й річниці УПА "Соціальна політика в теорії і практиці українського націоналізму: історія і сьогодення", Івано-Франківськ, 19-20 трав. 2017 р. : [зб. праць] / Ін-т наук. студій націоналізму ВО "Свобода" ; НДІ українознавства МОН України ; Ін-т гуманітар. підготовки та держ. управління ІФНТУНГ [та ін.]. – Івано-Франківськ : Лілея НВ, 2017. – С. 217-228. – ISBN 978-966-668-405-2
1228761
  Бородін Д. Соціально-статистичний аналіз керівного складу органів держбезпеки УСРР - УРСР 1920-х - 1930-х років // Дні науки історичного факультету, присвячені 180 - річчю заснування Київського університету : матеріали VII Міжнар. наук. конф. студентів, аспірантів та молодих учених "Дні науки історичного факультету" / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Іст. ф-т, Наук. т-во студ. та аспірантів ; [редкол.: В.Ф. Колесник (голова) та ін. ; відп. ред. Є.С. Брайлян. – Київ : Логос, 2014. – Т. 1. – С. 153-156. – ISBN 978-966-171-795-3
1228762
  Довгань І.В. Соціально-територіальний розвиток та майбутнє соціального діалогу в Україні // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетров .нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2013. – № 7 (99), липень. – С. 115-119. – ISSN 2077-1800
1228763
  Монастирська Г.В. Соціально-трудова сфера України: характеристика на основі порівняльного аналізу // Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2014. – № 2 (8). – С. 274-280
1228764
  Пасєка С.Р. Соціально-трудовий потенціал регіону: теорія і практика розвитку : монографія / С.Р. Пасєка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. акад. природоохоронного та курорт. буд-ва. – Черкаси : ІнтролігаТОР, 2012. – 606, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 562-594 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2545-42-5
1228765
  Крамаренко В.І. Соціально-трудовий потенціал суспільства: трансформація ціннісних орієнтацій // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету : збірник наукових праць / Кіровоградський національний технічний університет. – Кіровоград, 2012. – С. 24-28. – (Економічні науки ; вип. 22, ч. 2)


  Висвітлено сутність категорії "соціально-трудовий потенціал". Розкрито значимість морально-етичної складової соціально-трудового потенціалу. Проаналізовано трансформаціїї ціннісних орієнтацій. Розроблено пропозиції щодо корегування розвитку ...
1228766
  Пасєка С.Р. Соціально-трудовий потенціал як економічна категорія // Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління : електр. зб. наук. праць / Чернігівський, інститут економіки і управління державний. – Чернігів, 2011. – С. 125-131. – (Серія: Економіка і управління ; Вип. 2 (2)). – ISSN 2223-1633
1228767
  Мортіков В. Соціально-трудові виграші та втрати організації в результаті змін у зовнішньому середовищі її функціонування // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 1. – С. 17-21 : табл. – Бібліогр.: 5 назв
1228768
  Феофанова І.В. Соціально-трудові відносини в перехідній економіці України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 26-30. – (Економіка та підприємництво ; № 1 (70)). – ISSN 1814-1161
1228769
  Богоявленська Ю.В. Соціально-трудові відносини в Україні та Польщі: формування, функціонування, перспективи розвитку // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України : науково-практичний збірник / Академія праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – Київ, 2009. – № 2 (49). – С. 51-57. – ISBN 966-614-021-7
1228770
  Шаульська Л.В. Соціально-трудові відносини як чинник розвитку трудового потенціалу : економіка та соціальна політика // Актуальні проблеми економіки : Науковий економічний журнал / Національна академія управління. – Київ, 2005. – № 6. – С. 136-143 : Рис. – Бібліогр.: 10 назв
1228771
  Турба О.О. Соціально-трудові відносини: структурно-елементний та суб"єктний виміри // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2013. – С. 76-81. – (Серія: Економіка та підприємництво ; № 6 (75)). – ISSN 1814-1161
1228772
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. закл. "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ, 2011-
№ 1 (3). – 2012. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228773
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць. – Київ, 2011-
№ 1 (5). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228774
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-
№ 1 (7). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228775
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-
№ 2 (8). – 2014. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228776
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (9). – 2015. – 302 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228777
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 2 (10). – 2015. – 259 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228778
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голов. ред. кол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 1 (11). – 2016. – 332 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228779
   Соціально-трудові відносини: теорія та практика = Социально-трудовые отношения: теория и практика = Social and labour relations: theory and practice : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Держ. вищий навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; Ін-т соціально-трудових відносин ; голова редкол. А.М. Колот. – Київ, 2011-. – ISSN 2410-4752
№ 2 (12). – 2016. – 320 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
1228780
  Герасименко О. Соціально-трудові домінанти інноваційної економіки: сучасний стан та тенденції розвитку в Україні // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2014. – № 6. – С. 38-45 : табл., рис. – Бібліогр.: 13 назв
1228781
  Кирилюк В. Соціально-трудові чинники соціальної згуртованості в інноваційній економіці // Україна: аспекти праці : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення Мінпраці та НАН України ; Фірма "Праця". – Київ, 2015. – № 2. – С. 41-46 : табл., рис. – Бібліогр.: 7 назв
1228782
  Вітер Д.В. Соціально-філософська інтерпретація фундаменталістської парадигми сучасного православного богослов’я // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв : науковий журнал / Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 14-19
1228783
  Вітер Д.В. Соціально-філософська парадигма сучасної католицької теології: суперечності теоретичних пошуків // Культура і сучасність : альманах / Міністерство культури і мистецтв України; Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2010. – № 1. – С. 29-33
1228784
  Сила В.Г. Соціально-філософська проблематика досліджень місцевої спільноти у західноєвропейській традиції // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ВАДЕКС, 2013. – Вип. 70
1228785
  Стецюра К.О. Соціально-філософська рефлексія феномену медіакультури та медіаосвіти // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2009. – С. 138-142. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 2 (26))
1228786
  Бондарчук С.В. Соціально-філософська традиція концептуалізації громадського суспільства від класики до сучасності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2005. – Вип. 20. – С. 16-25. – ISBN 966-628-134-1
1228787
  Боринштейн Є.Р. Соціально-філософський аналіз економічної сфери життя суспільства / Є.Р. Боринштейн, С.А. Єфіменко // Перспективи : соціально-політичний журнал / Держ. закл. "Південноукраїн. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського" ; редкол.: Борінштейн Є.Р., Наумкіна С.М., Балашенко І.В. [та ін.]. – Одеса, 2015. – № 1 (63). – С. 38-44. – (Серія: філософія, політологія, соціологія). – ISSN 2310-2896
1228788
  Романенко Ю.В. Соціально-філософський аналіз контраверсій правової держави : Дис... канд.філос.наук: 09.00.03 / Романенко Ю.В.; КУ. – К, 2000. – 183л. – Бібліогр.:л.178-194
1228789
  Романенко Ю.В. Соціально-філософський аналіз контраверсій соціальної правової держави (на матеріалах німецької філософії права) : 09.00.03:Дис.на здобуття наукового ступеня канд.філософських наук / Романенко Ю.В.; КУ ім.Тараса Шевченка. – Київ, 2000. – 183л. – Бібліогр.: С.178-183
1228790
  Бабіна О.І. Соціально-філософський аналіз проблеми насильства / О.І. Бабіна, Ю.М. Величко // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. Ф-т соціології та психології. – Київ, 2005. – Вип. 3. – С. 120-126.
1228791
  Коваль Т. Соціально-філософський аналіз страху старості: феміінінний аспект // Мандрівець : всеукраїнський науковий журнал гуманітарних студій / Національний університет "Києво-Могилянська академія". – Тернопіль, 2011. – № 3 ( 93 ) травень-червень. – С. 75-78
1228792
  Костюк О.В. Соціально-філософський аналіз феномену розбудови ідеологічної системи (за працею С. Туркменбаші "Рухнама") // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 26-29. – (Філософія. Політологія ; Вип. 102). – ISSN 1728-3817


  Стаття присвячена соціально-філософському аналізу феномену розбудови ідеологічної системи. Розглядаються світоглядні засади туркменської нації в контексті розбудови тотальної ідеологічної системи. З"ясовуються засоби державної ідеологічної ...
1228793
  Азнакаєва Е.М. Соціально-філософський аспект дослідження ролі бібліотеки в інформаціонному суспільстві // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 131-135. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1228794
  Ярошенко Людмила В"ячеславівна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Дис. ... канд. філософ. наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; Переяслав-Хмельн. держ. педагог. ун-тет ім. Г.Сковороди. – Київ, 2005. – 188л. – Бібліогр.: л. 171 - 188
1228795
  Ярошенко Людмила В"ячеславовна Соціально-філософський вимір формування етнонаціональної свідомості в Україні : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.03 / Ярошенко Л.В.; КНУТШ. – Київ, 2005. – 20с. – Бібліогр.: 7 назв
1228796
  Бліхар В. Соціально-філософський дискурс формування громадянського суспільства в Україні: науково-творчий доробок Андрея Шептицького // Записки Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника : збірник наукових праць / Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника. – Львів, 2015. – Вип. 7 (23). – C. 3-20. – ISSN 2524-0315
1228797
  Козловець М.А. Соціально-філософський дискурс як осмислення екзистенційної буттєвості українців // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 3. – С. 65-69
1228798
  Павлова Т. Соціально-філософський зміст обов"язку у філософії Гегеля // Вісник Дніпропетровського університету : науковий журнал / Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2015. – C. 58-64. – (Серія: Філософія. Соціологія. Політологія ; № 3 (25)). – ISSN 2312-2714
1228799
  Приятельчук А.О. Соціально-філософський конструкт суспільства ризику / А.О. Приятельчук, О.М. Іщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – С. 23-27. – (Філософія. Політологія ; Вип. 104). – ISSN 1728-3817


  Поняття "суспільство ризику" активно використовується у соціологічних, економічних, політичних та інших дослідженнях. Втім, його визначення залишається серйозною проблемою через неоднозначність тлумачень феномену "ризик". Дана стаття є спробою певного ...
1228800
  Коноваленко-Монзолевська Соціально-філософський підхід до співвідношення політичних свобод і державних повноважень // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р.) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 5. – С. 74-76
1228801
  Вітер Д.В. Соціально-філософський ревізіонізм марксизму в сучасній християнській теології // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Держ. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2009. – Вип. 23. – С. 32-41
1228802
  Ковальський Г.Є. Соціально-філософські аспекти націократичної теоріїС.152- // Наука. Релігія. Суспільство / Донецький держ. ін-т штучного інтелекту та інш. – Донецьк, 2009. – № 2. – 152-156. – ISSN 1728-3671
1228803
  Цимбал Т.В. Соціально-філософські аспекти проблеми рееміграції українців // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства / Науково-дослідний інститут українознавства. – Київ, 2009. – Т. 26. – С. 428-438
1228804
  Білецький В. Соціально-філософські аспекти у творах Григорія Сковороди // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАНУ ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАНУ ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2011. – № 3 (110). – С. 132-134. – ISSN 1728-9343
1228805
  Греков О.М. Соціально-філософські виміри національних ознак господарського життя // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2010. – № 2 (36). – С. 166-173
1228806
  Алексєєв В.Ю. Соціально-філософські ідеї : проблема персонифікації та реалізації (за матеріалами творів Ф.М. Достоєвського : Автореф... канд .филос.наук: 09.00.03 / Алексєєв В. Ю.; КУ ім. Т. Шевченка. – К., 1999. – 18 л.
1228807
  Толстов І.В. Соціально-філософські ідеї твору Дж. Сантаяни "Панування і влада" // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 147-149
1228808
  Пінчук Є.А. Соціально-філософські підстави необхідності реформування освіти в сучасному суспільстві // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ. – Київ, 2009. – № 2 (32). – С.211-217
1228809
  Мудрак В.І. Соціально-філософські підходи до реалізаціїї фахової компетентності в системі вищої освіти // Філософія і політологія в контексті сучасної культури : науковий журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 6 (4). – C. 20-24


  Сучасні підходи до розвитку співвідношення "особистість-інформація" в глобальному інформаційно-пізнавальному просторі розгортаються в системі інформаційного забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти. Це передбачає напрацювання новітніх ...
1228810
  Кримець Л.В. Соціально-філософські погляди на проблему суїциду // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2017. – Вип. № 69 (1). – С. 125-129. – ISSN 2072-1692
1228811
  Лисенко О.Я. Соціально-філософські проблеми науково-технічної революції / О.Я. Лисенко. – К., 1974. – 62с.
1228812
  Симон Ю.С. Соціально-філософські проблеми розвитку суб"єкта виробництва в умовах українського державотворення. : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.11 / Симон Ю.С.; МО України. КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1994. – 16л.
1228813
  Романенко О. Соціально-філософські та антропологічні засади визначення умов передбачення майбутнього // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2016. – С. 118-126. – (Серія філософські науки ; вип. 18). – ISSN 2078-6999
1228814
  Васильчук Є.О. Соціально-філософські та соціологічні підходи до явища молодіжного політичного радикалізму та екстремізму // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 69. – С. 125-139
1228815
  Мудрак В.І. Соціально-філософські тенденції забезпечення фахової компетентності в системі вищої освіти в контексте співвідношення "Особистість-інформація" // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України : збірник наукових праць / Національний університет біоресурсів і природокористування України. – Київ, 2014. – Вип. 203, ч. 2. – С. 159-166. – (Серія "Гуманітарні студії")
1228816
  Бегаль О.М. Соціально-філософській зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 22. – С. 20-28


  У статті визначений соціально-філософський зміст понять "діяльність", "робота", "праця", "соціальна робота", "соціальний працівник" та з"ясовано, що ці поняття мають суттєві відмінності і особливості прояву. Особливістю людського способу існування є ...
1228817
  Дзюбак Н.М. Соціально-характеристичні експресеми як засіб суб"єктивізації висловлення (на матеріалі творчості Оксани Забужко) // Збірник наукових праць студентів та магістрантів Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2017. – С. 75-77. – (Філологічні науки ; вип. 10)
1228818
  Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини : дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.03 / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 180л. – Бібліогр. : л.167-180
1228819
  Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03. / Амінова О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 17с. – Бібліогр.: 9 назв
1228820
  Еллинекъ Г. Соціально-этическое значеніе права, неправды и наказанія / Георгъ Еллинекъ ; пер. И.И. Власова, под ред. А.А. Рождественскаго съ пред. П.И. Новгородцева. – Москва : Клочков Н.Н., 1910. – 148 с.
1228821
  Петришин О.В. Соціально-юридична природа права // Проблеми законності : республіканський міжвідомчий науковий збірник / Мін.освіти і науки Укр.; Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. – Харків, 2008. – Вип. 96. – С. 3-17. – ISSN 0201-7245
1228822
  Петришин О. Соціально-юридична природа права // Право України : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 2012. – № 1/2. – С. 15-29. – ISSN 0132-1331


  Методологічні проблеми дослідження правової системи суспільства.
1228823
  Олексійчук Л.В. Соціально-юридична характеристика церковного права // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – C. 12-14. – (Філософія. Політологія ; Вип. 98). – ISSN 1728-3817


  Подана соціально-юридична характеристику церковного права. Однією з особливостей церковного права є його зв"язок з християнським віровченням, що робить неможливим розгляд канонічного права окремо від його богословських засад. Церковне право, його ...
1228824
  Олексійчук Л.В. Соціально-юридична характеристика церковного права // Ідеологія в сучасному світі : наук.-практ. конференція (19-20 жовт. 2011 р., Київ) : матеріали доп. та виступів / [редкол. : Л.В. Губерський (голова) та ін.] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 50-51
1228825
  Відьменко М.О. Соціально­філософський аналіз теорій девіантної поведінки // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соц.-політ. досліджень. – Дніпропетровськ, 2012. – № 7 (87). – С. 53-56. – ISSN 2077-1800
1228826
  Васильчук Є.О. Соціально–економічні чинники появи і діяльності незаконних воєнізованих і збройних формувань в Україні // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 314-321. – ISSN 2076-1554
1228827
  Стовпець О.В. Соціально–філософська проблематика охорони інтелектуальної власності в умовах глобального інформаційного обміну // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 110 (№ 7). – C. 211-216. – ISSN 2076-1554
1228828
  Джалілова О.М. Соціально–філософський аналіз поняття комунікація в теорії суспільства Н. Лумана // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук. – Київ, 2016. – Вип. 112 (№ 9). – С. 116-119. – ISSN 2076-1554
1228829
  Павлова Т.С. Соціально–філософський контекст позитивного і інтуїтивного в праві // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. Вашкевич В.М. – Київ, 2017. – Вип. 119 (№ 4). – С. 249-252. – ISSN 2076-1554
1228830
  Малюга Л. Соціальної безпека як пріоритетний напрям євроінтеграційної політики в Україні // Актуальні питання державотворення в Україні : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяч. Дню науки юрид. ф-ту, 19 трав. 2017 р. : [в 2 т.] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих вчених, Наук. т-во студентів ; [уклад.: А.В. Іваницький, І.С. Сахарук, Л.В. Слива]. – Київ : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Т. 2. – C. 50-51
1228831
  Дубняк К.А. Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Дубняк Катерина Андріївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1228832
  Дубняк К.А. Соціальнокомунікаційний вимір інформаційної безпеки держави : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Дубняк Катерина Андріївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – 205 арк. – Бібліогр.: арк. 193-205
1228833
  Хоменко І. Соціальнокомунікаційний і соціолінгвістичний аспекти прогностичного потенціалу радіодрами // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2014. – Вип. 15. – С. 29-40


  Дослідження присвячене радіодрамі як складникові соціальнокомунікаційної системи. Досліджена специфіка радіоп"єси, цього засобу соціального прогнозування. Проблему вивчено в контексті політичної ситуації в Україні. Практична мета роботи пов"язана з ...
1228834
  Корнєєв В.М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корнєєв Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 422, [29] арк. – Додатки: арк. [29]. – Бібліогр.: арк. 317-422
1228835
  Корнєєв В.М. Соціальнокомунікаційний підхід в українській науці : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Корнєєв Віталій Михайлович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2017. – 31 с. – Бібліогр.: 30 назв
1228836
  Каралкіна Н. Соціальнокомунікаційні особливості регіональних телеканалів на Закарпатті // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – C. 42-45. – (Журналістика ; вип. 1 (22)). – ISSN 1728-3817


  У науковій статті наведено актуальні проблеми регіональної тележурналістики на прикладі діяльності державного телеканалу "Тиса-1", а також приватних телеканалів. Здійснено порівняння мас-медійної продукції, яку вони виготовляють. У висновковій частині ...
1228837
  Бондаренко І.С. Соціальнокомунікаційні техніки та ресурси у війнах нового покоління // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 13-17. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1228838
  Присяжнюк В. Соціальному захисту громадян - постійну увагу прокуратури // Вісник прокуратури : загальнодержавне фахове юридичне видання / Генеральна прокуратура України. – Київ, 2003. – № 10. – С.7-13
1228839
  Кінах А. Соціальну політику не можна робити заручницею політичного популізму // Соціальна політика, 2003


  [Інтерв"ю президента Українського Союзу промисловців та підприємців
1228840
  Ігнатова Л.Р. Соцільна структура українського суспільства у Російській імперії пореформеного періоду (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) / Л.Р. Ігнатова, Ш.Ш. Рамзанов // Сторінки історії : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Каф. історії ; Асоціація істориків вищої школи України. – Київ, 2009. – Вип. 28. – С. 27-37
1228841
  Рудешко Александр Иванович Соцімально-паолитическое развитие освободившихся государств Карибского Бассейна : Дис... канд. ист.наук: 07.00.03 / Рудешко Александр Иванович; КГУ. – Київ, 1991. – 154л. – Бібліогр.:л.150-165
1228842
   Соцінтерн в епоху глобалізації : Матеріали Нью-Йоркського (1996) та Паризького (1999) конгресів. – Київ : Основні цінності, 2000. – 236c. – (Сучасна думка ; Кн. 8). – ISBN 966-7856-03-8
1228843
  Шепель Ю.О. Соціо- та психолінгвістичні методи сучасних досліджень // Український смисл : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2012. – № 2. – С. 166-173
1228844
  Ярошовець В.І. Соціо-гуманітарний дискурс сучасної парадигми філософії освіти // Дні науки філософського факультету - 2015 : міжнар. наук. конф. (21–22 квіт. 2015 р.] : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т ; редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2015. – Ч. 6. – С. 107-109
1228845
  Маценко О.М. Соціо-еколого-економічні індикатори сталого водокористування / О.М. Маценко, О.І. Маценко, С.О. Кальченко // Механізм регулювання економіки : міжнародний науковий журнал / Cум. держ. ун-т (СумДУ) ; Центр екон. досліджень (ЦЕД) ; Сум. обл. громад. орг. "Акад. підприємництва і менеджменту України" (СОГО АПМУ) [та ін.]. – Суми, 2016. – № 3 (73). – С. 19-30. – ISSN 1726-8699
1228846
  Бакалінський М.Л. Соціо-етнолект the Mobspeak як джерело поповнення вокабуляру сучасної англійської мови // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2008. – Вип. 24, ч. 1. – С. 40-45. – Bibliogr.: Літ.: С. 44-45; 16 поз.
1228847
  Коломієць О.Г. Соціо-культурний аспект упередження агресивності // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ті ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 58. – С. 250-257
1228848
  Мельник В. Соціоантропологічні запити та виміри науково-технічного поступу // Філософська думка : український науково-теоретичний часопис / НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 2012. – № 2 : (Само)свідомість. – С. 84-97. – ISSN 0235-7941
1228849
  Пацюк В.С. Соціогеографічний аналіз ставлення мешканців Криворіжжя до розвитку індустріального туризму // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 11. – С. 58-63 : рис.
1228850
  Безпальчий В.Ф. Соціоглогічні аспекти праці / В.Ф. Безпальчий. – К, 1975. – 46с.
1228851
  Середа Г.В. Соціографія релігії як напрямок емпіричної соціології релігії // Дні науки філософського факультету - 2014 : міжнар. наук. конф. (15–16 квіт. 2014 р) : матеріали доп. та виступів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2014. – Ч. 7. – С. 83-84
1228852
  Вовканич Степан Йосипович Соціогуманістична парадигма інтеграційної стратегії розвитку України та її регіонів // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / НАНУ; Мін.ек.Укр; Ін-т регіональних досліджень НАНУ та ін. – Львів, 2008. – № 3. – С. 7-22. – Бібліогр. в кінці ст. – ISSN 1562-0905


  В умовах глобалізаційних викликів та впливів досліджуються роль і значення запропонованої соціогуманістичної парадигми для розробки інтеграційної стратегії розвитку України (її регіонів) як універсальної концепції гармонізації процесів ...
1228853
  Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 2. – С. 53-57. – Бібліогр. 7 назв. – ISSN 0131-775Х
1228854
  Вовканич С. Соціогуманістичний контекст наукомісткої економіки інноваційного суспільства : Проблеми економічної теорії // Економіка України : Політико-економічний журнал / Мін. економіки України; Мін. фінансів України та НАНУ. – Київ, 2005. – № 3. – С. 42-48. – Бібліогр.18 назв. – ISSN 0131-775Х
1228855
  Горбатюк С.Є. Соціогуманітарна безпека як об"єкт державної політики і управління // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : науковий журнал / Національна академія державного управління при Президентові України. – Київ, 2016. – № 3 (82). – С. 91-98. – (Серія "Державне управління" ; № 3 (82)). – ISSN 2310-2837
1228856
  Андрущенко В.Л. Соціогуманітарна доктрина західної фінансової думки : теорія фінансів // Фінанси України : науково- теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 2000. – № 7. – С. 3-10. – Бібліогр.: 16 назв
1228857
  Надибська О.Я. Соціогуманітарне пізнання у контексті визначення цінностей та пріоритетів розвитку соціуму // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії : збірник наукових праць / Запорізька державна інженерна академія. – Запоріжжя, 2010. – Вип. № 41. – С. 83-94. – ISSN 2072-1692
1228858
  Солошенко О.І. Соціогуманітарний вектор освітнього процесу в технічних вишах як запорука підготовки конкурентоздатних фахівців // Новий колегіум : науковий інформаційний журнал : проблеми вищої освіти / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; ред. рада: О.А. Андрущенко, В.І. Астахова, В.С. Бакіров [та ін.]. – Харків, 2016. – № 4 (86). – C. 40-45. – ISSN 1562-529Х
1228859
  Усатенко Т. Соціогуманітарний простір концепту "ідентичність" / Т. Усатенко, Г. Усатенко


  Ідентичність (особистісна і соціальна) розглядається як індивідуалізація через соціалізацію з визначенням історичних етапів її становлення і знаходження нових смислів у різних культурно-історичних періодах в єдності внутрішніх та зовнішніх соціальних і ...
1228860
  Петренко К.В. Соціогуманітарний розвиток регіонів України: оцінка та напрями зменшення диспропорцій // Формування ринкових відносин в Україні : збірник наукових праць / Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 2011. – № 12 (127). – С. 174-177
1228861
  Куценко В. Соціогуманітарний розвиток у контексті реформування економіки та забезпечення високої якості життя // Вісник Тернопільського національного економічного університету : науковий журнал / Тернопільський національний економічний університет. – Тернопіль, 2011. – C. 183-191. – (Економічні науки ; Вип. 5/2). – ISSN 1993-0240


  Розкрито роль соціогуманітарної сфери та її роль к забезпеченні реформування економіки, високої якості життя, обгрунтовано шляхи регулювання економіки та зростання добробуту населення.
1228862
  Генсіцький Ю.Д. Соціогуманітарний функціонал NBICS-медіатнехнічного середовища // Дні науки філософського факультету - 2016 : міжнар. наук. конф. (20-21 квіт. 2016 р.) : матеріали доп. та виступів / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, [Філос. ф-т] ; [редкол.: А.Є. Конверський (голова) та ін.]. – Київ : Київський університет, 2016. – Ч. 3. – С. 33-35
1228863
   Соціогуманітарні дослідження у національній Академії наук України. 2004-2008 : звіт Секції суспільних і гуманітарних наук НАНУ до 90-річчя Національної академії наук України / НАНУ, Секція суспільних і гуманітарних наук, Національна біб-ка України ім. В.І. Вернадського ; [ редкол. : В.М. Литвин (голова), О.С. Онищенко та ін ]. – Київ : НБУВ, 2008. – 372 с. – ISBN 978-966-02-5093-2
1228864
  Павко А.І. Соціогуманітарні науки в Україні: стан‚ проблеми‚ перспективи // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 46-50. – (Філософія. Політологія ; вип. 2 (121)). – ISSN 1728-3817


  У статті на основі творчого‚ конструктивно-критичного використання новітніх нормативно-правових документів‚ в освітній та соціальній царині різноманітних соціогуманітарних джерел та видань здійснено спробу проаналізувати реальний стан соціогуманітарних ...
1228865
   Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів. – ISSN 2307-0463
№ 7. – 2013. – Резюме укр., англ. мовами
1228866
   Соціогуманітарні проблеми людини / Нац. акад. наук України ; М-во освіти і науки України ; Західний наук. центр ; Ін-т соціогуманітарних проблем людини. – Львів. – ISSN 2307-0463
№ 8. – 2015. – 141 с. – Резюме укр., англ. мовами
1228867
  Пожуєва І.С. Соціодинамічна економіко-математична модель дослідження комплексних міграційних феноменів / І.С. Пожуєва, О.В. Коротунова, Т.І. Левицька // Вісник Запорізького національного університету : збірник наукових праць / Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2014. – С. 107-115. – (Економічні науки ; № 2 (22))
1228868
  Третяк Ю.Ю. Соціодискурсивні параметри визначення ідентичності респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв"ю // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 21. – С. 474-483


  Статтю присвячено дослідженню і спробі категоризації ідентифікаційних ознак респондента в жанрі французького газетно-журнального інтерв’ю. Статья посвящается исследованию и попытке категоризации идентификационных признаков респондента в жанре ...
1228869
  Гацька Л. Соціоекологічні ризики кризового та посткризового розвитку ринку праці в Україні // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – С. 30-32. – (Економіка ; Вип. 139). – ISSN 1728-3817


  У статті розглянуті інституційні та соціоекологічні фактори формування легітимних і нелегітимних відносин між суб"єктами ринку праці в Україні в умовах фінансово-економічної кризи та післякризового розвитку. В статье рассмотрены институциональные и ...
1228870
  Волос С.В. Соціоекологія - інтегральна наука сучасності // Економічна та соціальна географія : Міжвідомчий науковий збірник / Міністерство освіти України, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1995. – Вип. 47. – С. 126-129. – Бібліогр.: 2 назви. – ISBN 0201-8683
1228871
  Назарук М.М. Соціоекологія. Словник-довідник / М.М. Назарук. – Львів : ВНТЛ, 1998. – 172с. – ISBN 966-7148-17-3
1228872
  Ксьонова О.В. Соціоекономіка як основа стратегії розвитку сільського господарства // Економіка АПК : міжнародний науково-виробничий журнал / Нац. науковий центр " Ін-т аграрної економіки (ННЦ "IAE") ; Луган. нац. аграрний ун-т ; Миколаїв. нац. аграрний ун-т та ін. – Київ, 2013. – № 6 (224), червень. – С. 103-106. – ISSN 2221-1055
1228873
   Соціоекономічна модернізація аграрного сектору України (концептуальні положення) / В. Геєць, В. Юрчишин, О. Бородіна, І. Прокопа // Економіка України : науковий журнал / М-во економіки України ; М-во фінансів України та НАН України. – Київ, 2011. – № 12 (601). – С. 4-13. – Бібліогр.: 1 назва. – ISSN 0131-775Х
1228874
  Руженський М.М. Соціоекономічні передумови інноваційного розвитку економіки України // Економіка та держава : міжнародний науково-практичний журнал / Ін-т підготовки кадрів держ. служби зайнятості України ; "ТОВ "Ред. журн. "Економіка та держава". – Київ, 2012. – № 4. – С. 23-24. – Бібліогр.: 8 назв
1228875
  Стасюк Т.В. Соціокогнітивний підхід до вивчення терміна: аналіз визначень лінгвістів-когнітологів // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 24. – С. 50-62
1228876
  Бистров Я.В. Соціокогнітивні параметри рекурентності лексичних повторів (на матеріалі англомовної прози) // Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки / Волинський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2012. – С. 13-16. – (Серія : Філологічні науки ; № 23 (248) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х


  У статті визначено парадигму лексичних повторів (ключових слів) у тексті, які виступають важливим літературним заосбом підвищення соціопрагматичної ефективності художнього тексту. Актуалізовані одиниці ментального лексикону головної героїні ...
1228877
  Кондрико А.А. Соціокодова система українських мас-медіа : монографія / А.А. Кондрико. – Запоріжжя : Інтер-м, 2015. – 235, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 138-160, 233-235. – ISBN 978-966-2672-22-0
1228878
  Олтаржевський Д.О. Соціокомунікативна ефективність внутрішнього корпоративного мас-медіа як один із чинників розвитку бізнесу (на прикладі корпоративного видання компанії IDS Group "Акваторія") // Інформаційне суспільство : науковий журнал / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2008. – Вип. 8, липень - грудень. – С. 22-25


  У статті досліджується ефективність корпоративних видань та їх уплив на розвиток бізнесу. In the article it is researched the efficiency of corporative editions and their impact on development of business. Keywords: corporate edition, PR, ...
1228879
  Кондратська В.Л. Соціокомунікативна специфіка етнічної преси Криму // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 37, жовтень - грудень. – С. 28-31


  Кримський інформаційний простір унікальний і багатовимірний. Зростання національної самосвідомості і міжетнічної напруженості задають журналістиці межі і параметри висвітлення національної проблематики, мета яких - інформаційне врегулювання стосунків ...
1228880
  Стехіна В.М. Соціокомунікативний аспект досліджень масмедійного дискурсу // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2009. – Т. 36, липень - вересень. – С. 6-10


  Розглянуто соціальні и комунікативні компоненти в медіадослідженнях, соціолінгвістичні проблеми інтержаргону, суржику, мови політики. The article deals with social and communication components in media research, social and linguistic problems of ...
1228881
  Матвієнко О. Соціокомунікативний вимір досліджень сфери громадського харчування / О. Матвієнко, М. Цивін // Український інформаційний простір : науковий журнал / Київський нац. ун-т культури і мистецтв, Ін-т журналістики і міжнародних відносин. – Київ, 2014. – Число 3. – С. 228-232


  У статті запропоновано підхід до вивченння сфери громадського харчування як соціокомунікативної системи. Виявлено комунікативні функції сфери громадського харчування. Показано зв’язки сучасних соціокомунікативних функцій у історичному зв’язку. В ...
1228882
  Косачова О.О. Соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2014. – Вип. 44. – С. 167-177


  Досліджено сучасний стан та базові проблеми використання можливостей телевізійної журналістики провідними бібліотеками Харкова. Визначено соціокомунікативний потенціал тележурналістики у формуванні іміджу бібліотеки.
1228883
  Жук О. Соціокомунікативні моделі "Я+Я" і "Я+ВІН" на регіональному телебаченні (творча особистість тележурналіста) // Теле- та радіожурналістика : збірник наукових праць / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів, 2011. – Вип. 10. – С. 231-238. – Бібліогр.: Літ.: С. 237; 13 поз. – ISSN 2078-1911
1228884
  Садівничий В.Ю. Соціокомунікативні параметри медичної преси підросійської України (середина ХІХ – початок ХХ ст.) // Наукові записки Інституту журналістики : щоквартальний науковий збірник / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Інститут журналістики. – Київ, 2014. – Т. 56, липень - вересень. – С. 377-383


  Аналізуються спеціалізовані медичні періодичні, продовжувані та серіальні видання. Протягом 1860-1919 рр. у дев"яти губерніях України їх видавалося понад 180 назв. У ролі видавців, засновників та редакторів виступили більш ніж 170 осіб: науковці, ...
1228885
  Хітрова Т. Соціокомунікативні технології формування історичної пам"яті в радянському комунікативному середовищі // Образ : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т іім.Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013. – Вип. 14. – С. 25-33


  У статті проаналізовано медійну модель формування змісту й трансляції «історичної пам’яті» у межах радянського комунікативного середовища. Визначено специфіку використання маніпуляційних комунікативних стратегій у реалізації радянської «політики пам’я ...
1228886
  Воскобойнікова-Гузєва Соціокомунікаційна діяльність провідних бібліотек України в новітніх умовах // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – № 1 (231). – C. 12-17. – ISSN 1029-7200


  Спираючись на моніторинг сайтів вітчизняних бібліотек та їхніх сторінок у соціальних мережах, автор розкриває особливий зріз національного інформаційного простору, який транслює світові позицію держави, громадянського суспільства, окремо взятого ...
1228887
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: об"єкт, предмет і методи дослідження / Н.Е. Кунанець, В.В. Пасічник, А.А. Федонюк // Вісник Національного університету "Львівська політехніка" : збірник наукових праць / Національний університет "Львівська політехніка". – Львів, 2015. – С. 374-389. – (Серія : Інформаційні системи та мережі ; № 829). – ISSN 0321-0499
1228888
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційна інженерія: системна відповідь на виклики інформаційного суспільства / Н.Е. Кунанець, Г.І. Липак, В.В. Пасічник // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2017. – № 1. – С. 96-100. – ISSN 2409-9805
1228889
  Стехіна В. Соціокомунікаційний аспект дискурсу сучасних суспільних протестних рухів // Стиль і текст : щорічний науковий збірник / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2012. – Вип. 13. – С. 22-31


  У статті розглянуто особливості неформальних мовленнєвих спільнот в рамках соціокомунікаційних дискурсів, перераховано риси основних комунікаторів, визначено перспективи вивчення лідерів дискурсів суспільних протестних рухів на матеріалі ...
1228890
  Пастушенко О.В. Соціокомунікаційний аспект сучасних досліджень періодики як частини інформаційних ресурсів бібліотек // Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного простору : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) / НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського, Асоц. б-к України, Рада директорів наук. б-к та інформ. центрів акад. наук - членів МААН ; [редкол.: В.І. Попик та ін.]. – Київ : Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадського, 2014. – С. 26-28. – ISBN 978-966-02-7337-5
1228891
  Воронова Л.М. Соціокомунікаційний вимір діяльності установ культури України в 1970–1980-ті рр. ХХ ст. / Л.М. Воронова, Н.С. Мартем"янова // Вісник Харківської державної академії культури : збірник наукових праць / Харківська державна академія культури. – Харків, 2015. – С. 14-23. – (Серія: Соціальні комунікації ; вип. 47). – ISSN 2410-5333


  Розглянуто діяльність установ культури України в 1970-1980-ті рр. ХХ ст. в контексті реалізації ними соціально-комунікаційної функції. Виявлено, що в культурно-освітній роботі домінували адміністрування, надмірна централізація, чітка регламентація ...
1228892
  Кіслов Д.В. Соціокомунікаційний маркетинг як механзм державного управління:основні принципи // Світ соціальних комунікацій : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ, 2013. – Т. 10. – С. 26-30. – ISSN 2307-6194
1228893
  Кунанець Н.Е. Соціокомунікаційний підхід у бібліотекознавстві:інновація чи відновлення традицій // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв ; голов. ред. Литвин С.Х. – Київ, 2014. – № 3. – C. 11-18


  Розглянуто особливості подання теоретичних засад соціальних комунікацій
1228894
  Кропочева Н. Соціокомунікаційні аспекти діяльності галузевих бібліотек: спроба дискурсу // Наукові праці Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського / Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського. – Київ, 2016. – Вип. 44. – С. 34-43. – ISSN 2224-9516


  На прикладі функціонування Державної науково-педагогічної бібліотеки ім. В.О. Сухомлинського зроблено аспектний аналіз формування комунікаційних моделей галузевих бібліотек. Виокремлено базові терміни і концепти комунікаційної сфери книгозбірень цього ...
1228895
  Кунанець Н. Соціокомунікаційні канали передавання інформації в електронних бібліотеках / Наталія Кунанець, Антоній Ржеуський // Бібліотечний вісник : науково-теоретичний та практичний журнал / Нац. акад. наук України ; Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ, 2014. – № 5 (223). – С. 3-7. – ISSN 1029-7200


  Наведено дискурс формування соціокомунікаційних процесів у бібліотеках як вагомий складник трансляції соціальних знань. Запропоновано концепцію дослідження електронного репозитарію як соціокомунікаційного каналу передавання повідомлень з метою ...
1228896
  Яковенко М. Соціокультурна актуальність екзистенціалізму // Вища школа : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2012. – № 10. – С. 84-91. – Бібліогр.: 7 назв. – ISSN 1682-2366
1228897
  Гуменюк В.В. Соціокультурна база як складова туристичного потенціалу Івано-Франківщини // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону : Науковий збірник / Прикарпатський нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. 1. – С.85-89
1228898
  Бадан А.А. Соціокультурна глобалізація як фактор універсалізації західних стандартів прав і свобод // Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна / Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна. – Харків, 2004. – № 615. – С. 12-16. – (Теорія культури і філософія науки). – ISSN 0453-8048
1228899
  Бірюкова Т.Ф. Соціокультурна детермінанта соціалізації молоді у руслі євроінтеграції // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 17-23
1228900
  Гурова О.М. Соціокультурна детермінація називання осіб зі значенням "вік людини" в українській мові (діти і старі) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2015. – № 1152. – С. 13-16. – (Серія "Філологія" ; вип. 72). – ISSN 2227-1864
1228901
  Зотова В.А. Соціокультурна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка / В.А. Зотова, О.Є. Матвійчук // Інтегровані комунікації : [науковий журнал] / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2016. – Вип. 1. – С. 78-83


  Розглянуто загальні тенденції розвитку бібліотек у ВНЗ як соціокультурних центрів.
1228902
  Москвічова Ю.О. Соціокультурна динаміка розвитку Вінниччини періоду незалежності України (1991-2014 рр.) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Москвічова Юлія Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". – Івано-Франківськ, 2015. – 16 с. – Бібліогр.: 6 назв
1228903
  Антонюк О.В. Соціокультурна динаміка українського соціуму в умовах глобалізації // Часопис Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського : науковий журнал / М-во культури України ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Антонюк О.В., Апатський В.М. [та ін.]. – Київ, 2013. – № 1 (18). – C. 73–82
1228904
  Іскра С.І. Соціокультурна діяльність Римо-католицької Церкви у контексті духовної культури Поділля : Автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Іскра С.І. ; Львів. нац. муз. акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 13 назв.
1228905
  Погасій Л.П. Соціокультурна зумовленість мови // Гілея : науковий вісник: збірник наукових праць: історичні науки, філософські науки, політичні науки / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; ВГО Українська акад. наук ; голов. ред. В.М. Вашкевич. – Київ, 2017. – Вип. 120 (№ 5). – С. 163-166. – ISSN 2076-1554
1228906
  Колосок Т.С. Соціокультурна ідентичність в умовах європейської інтеграції (на прикладі україно-чеських культурних зв"язків) : автореф. дис. ... канд. культурології. Спец. 26.00.01 - теорія та історія культури / Колосок Т.С.; Національна музична академія імені П.І.Чайковського. – Київ, 2009. – 20с. – Бібліогр.: 15 назв
1228907
  Нагорна Л.П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань / Лариса Нагорна ; НАН України ; Ін-т політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ : ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 272 с. – ISBN 978-966-02-6125-9
1228908
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Слабінська С.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 198 л. – Бібліогр.: л. 179-198
1228909
  Слабінська С.В. Соціокультурна інтегрція та адаптація мігрантів у сучасній Україні : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Слабінська С.В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20с. – Бібліогр.: 6 назв
1228910
  Харламова Л.С. Соціокультурна компетентність майбутніх менеджерів : метод. рекомендації з вивч. навч. дисциплін "Укр. мова за проф. спрямуванням", "Інозем. мова за проф. спрямуванням", "Друга інозем. мова за проф. спрямуванням" / Л.С. Харламова ; М-во освіти і науки України, Кіровогр. льотна акад. Нац. авіац. ун-ту. – Кіровоград : [б. в.], 2014. – 118, [1] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в підрядк. прим.
1228911
  Насєдкіна О.О. Соціокультурна компетенція мовної освіти // Англійська мова та література : науково-методичний журнал / Видавнича група "Основа". – Харків, 2015. – № 4/5 (446/447). – С. 9-14
1228912
  Степанов В.Ю. Соціокультурна концепція еволюції інфомаційного середовища // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 61-67
1228913
  Житарюк М.Г. Соціокультурна модель журналістики: традиції і новаторство : [ монографія ] / Мар"ян Житарюк. – Львів, 2008. – 416с. – ISBN 5-8326-0159-9
1228914
  Горенко Л. Соціокультурна парадигма українознавчої науки XXI століття: історія та перспективи розвитку // Українознавство : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2011. – № 2 (39). – С. 129-133
1228915
  Макаренко Є.А. Соціокультурна політика Ради Європи: перспективи та здобутки Європейського року міжкультурного діалогу / Є.А. Макаренко, О.С. Присяжнюк // Актуальні проблеми міжнародних відносин : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т міжнародних відносин ; [ред. кол.: Губерський Л.В. (гол. ред.) та ін.]. – Київ, 2009. – Вип. 85, ч. 2. – С. 9-14
1228916
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 3 (37). – С. 125-132
1228917
  Горлинський В.В. Соціокультурна регуляція процесів сталого розвитку і безпеки суспільства: гносеологічний вимір (Частина 2) // Практична філософія : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2010. – № 4 (38). – С. 67-74
1228918
  Васильєва М.П. Соціокультурна рекреація і саморефлексія культури в проблемно-тематичному вимірі сучасної культурологічної освіти / М.П. Васильєва, О.Ю. Волох // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2011. – Вип. 33. – С. 75-82
1228919
  Матюшина А.В. Соціокультурна роль мас-медіа у формуванні громадянського суспільства в Україні : комунікативний дискурс : автореф. дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій :спец. 27.00.01 - теорія та історія соціальних комунікацій / Матюшина А. В. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009. – 15с. – Бібліогр. : 8 назв.
1228920
  Паламарчук Лариса Соціокультурна спрямованість практичних робіт у курсі "Загальна географія" // Географія та основи економіки в школі : Науково-методичний журнал. – Київ, 2006. – № 5. – С. 27-30. – Бібліогр. 3 назви
1228921
  Фоменко Людмила Костянтинівна Соціокультурна трансформація медичного знання : Автореф... канд. філос.наук: 09.00.08 / Фоменко Людмила Костянтинівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1995. – 24л.
1228922
  Ніколаєва Т.М. Соціокультурна характеристика підприємців України (1861-1914 рр.) // Український історичний журнал : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2011. – № 3 (498). – С. 95-107. – ISSN 0130-5247
1228923
  Ушно І.М. Соціокультурне регулювання ділової активності: український контекст // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2010. – Вип. 30. – С. 86-95
1228924
  Капіца В.Ф. Соціокультурне регулювання трансформаційних процесів в сучасному суспільстві // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2009. – Вип. 10. – С. 330-334. – ISBN 978-966-177-064-4
1228925
  Чернова К. Соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – С. 22-25. – (Соціологія. Психологія. Педагогіка ; Вип. 24/25). – ISSN 1728-3817


  Розглянуто соціокультурне середовище діаспори як простір ідентичностей та ідентифікацій, різні наукові підходи до визначення цієї проблеми. Ключову роль у цьому аспекті відведено етнічній ідентичності, виявленню основних її індикаторів у середовищі ...
1228926
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз гендерних стратегій: особливості сприйняття та викладання // Вісник Львівського університету ім. Івана Франка / Львівський університет ім. Івана Франка. – Львів, 2009. – С. 14-22. – (Серія соціологічна ; Вип. 3)
1228927
  Ходаківська Я. Соціокультурний аналіз літературознавства // Філологічні семінари / Київський національний університет ім.Тараса Шевченка, Інститут фіології. – Київ, 2004. – Вип. 7 : Літературознавчі методології: практика і теорія. Присв. наук. кер. філ. сем. пр. М.К.Наєнку з наг. 65-ліття. – С. 134-141
1228928
  Малес Л. Соціокультурний аналіз міського простору // Методологічні проблеми культурної антропології та етнокультурології : зб. наук. праць / [Ін-т культурології Нац. акад. мистецтв України ; редкол.: Богуцький Ю. П. (голова) та ін.]. – Київ : Інститут культурології НАМ України, 2011. – С. 310-318. – ISBN 978-966-2241-22-8
1228929
  Бугров В.А. Соціокультурний аналіз як метод філософських досліджень / В.А. Бугров, М.Ю. Русин // Філософія та політологія у структурі сучасного соціогуманітарного знання (теоретичні та методологічні аспекти) : монографія / Л.В. Губерський, А.Є. Конверський, В.А. Бугров, Г.Є. Аляєв, Т.М. [та ін.] Білоус. – Київ : Київський університет, 2011. – С. 241-260. – ISBN 978-966-439-469-4
1228930
  Русин М.Ю. Соціокультурний аналіз як метод філософсько-естетичних досліджень / М.Ю. Русин, С.В. Руденко // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Метод соціокультурного аналізу посідає важливе місце в системі методологічних засад філософського пізнання. Історично формуючись в межах діалектичного мислення, цей метод розробляється у руслі методологічних проблем історико-філософського пізнання далі ...
1228931
  Малес Л.В. Соціокультурний аналіз як пізнавальна стратегія в ситуації поліпарадигмальності соціологічного теоретизування // Актуальні проблеми соціології, психології, педагогіки : збірник наукових праць / Київський національний університет ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 12. – С. 13-18. – ISBN 978-966-651-861-9


  Соціокультурний аналіз як нова пізнавальна стратегія прагне віднайти себе в існуючих матрицях соціологічного теоретизування. Проте очевидно, що з часом змінюються і самі їх координати.Тож таке знаходження себе повсякчас потребує перевизначення і тому ...
1228932
  Литвинов О.О. Соціокультурний аспект англомовних номінацій зорової поведінки мовця // Мовні і концептуальні картини світу : [наукове видання : збірник] / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2012. – Вип. 41, ч. 2. – С. 432-440


  Стаття присвячена розгляду соціокультурного аспекту номінацій невербального компонента комунікації "зорова поведінка" в сучасній англійській мові. Увага зосереджується на комунікативних функціях та соціокультурних характеристиках досліджуваних ...
1228933
  Ложечкін В. Соціокультурний аспект європейської інтеграції Республіки Польща (1989-2004 рр.) // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – № 5 (105). – С. 94-97. – ISSN 1728-9343
1228934
  Кікоть А.А. Соціокультурний аспект кольорової символіки в костюмному сценарії // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 130-137
1228935
  Матюша П.А. Соціокультурний аспект перекладу французьких та румунських назв військових структур українською мовою // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 10. – С. 210-214.
1228936
  Римар Я.С. Соціокультурний вимір бідності в умовах кризового суспільства // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпро, 2016. – № 8 (136), серпень. – C. 173-179. – ISSN 2077-1800
1228937
  Онопрієнко М.В. Соціокультурний зміст високих технологій // Вісник Національного авіаційного університету : збірник наукових праць / Національний авіаційний університет. – Київ, 2011. – C. 39-43. – (Філософія. Культурологія ; № 2 (14))
1228938
  Веденєєв В.О. Соціокультурний зміст політичного процесу: методологічне підгрунтя дослідження проблеми // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 150-154. – ISSN 2077-1800
1228939
  Погрібна В.Л. Соціокультурний контекст акмеологічного аналізу професійної діяльності юриста / В.Л. Погрібна, І.В. Підкуркова // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 10 (114), жовтень. – С. 74-80. – ISSN 2077-1800
1228940
  Давиденко Г.В. Соціокультурний контекст породження дискурсу німецької казки // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2007. – Вип. 22, ч. 1. – С. 62-66
1228941
  Хорольська Т.А. Соціокультурний контекст ціннісного світовідношення особистості // Актуальні проблеми духовності : збірка наукових праць / Мін. осв. і науки України; Криворізький держ. пед. ун-т. – Кривий Ріг, 2010. – Вип. 11. – С. 124-131. – ISSN 2076-7382
1228942
  Довбня В.М. Соціокультурний та історико-політичний контексти освітньої та наукової діяльності Г. Ващенка. Ст. 2 Філософсько-освітня рефлексія Г. Ващенка та її суспільно-політичне заломленняе // Практична філософія : науковий журнал / Благодійна орг. "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 2013. – № 1 (47). – С. 99-107
1228943
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.04 / Чудовська Ірина Анатоліївна ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 446 л. – Додатки: л. 396-416. – Бібліогр.: л. 417-446
1228944
  Чудовська І.А. Соціокультурний та комунікативний статус реклами як соціальної технології : автореф. дис. ... д-ра соціол. наук : 22.00.04 / Чудовська І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2012. – 31 с. – Бібліогр.: 39 назв
1228945
  Нагорняк Тетяна Леонтіївна Соціокультурний чинник політичної трансформації в Україні : Автореф. дис. ... канд. політ. наук.:23.00.02 / Нагорняк Т.Л.; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2000. – 18 с.
1228946
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору
1228947
  Пірська Х. Соціокультурні аспекти впливу гендеру на метафору // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки. – Луцьк, 2014. – С. 43-47. – (Серія: Філологічні науки ; № 5 (282) ;Мовознавство). – ISSN 1729-360Х
1228948
  Риндзак О.Т. Соціокультурні аспекти інтеграції внутрішньо переміщених осіб у регіональному вимірі // Регіональна економіка : науково-практичний журнал / Нац. акад. наук України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 2016. – № 3 (81). – С. 120-127. – ISSN 1562-0905
1228949
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вишої освіти : Дис. ... канд. соціологічних наук: 22.00.04. / Швець Д.Є.; ЗДІА. – Запоріжжя, 2004. – 177л. – Бібліогр.: л. 164-177
1228950
  Швець Дмитро Євгенійович Соціокультурні аспекти інформатизації вищої освіти : Автореф. дис. ... канд. соціолог. наук:22.00.04 / Швець Д.Є.; КНУТШ. – Запоріжжя, 2004. – 18с. – Бібліогр.: 5 назв
1228951
  Ковальова Г.П. Соціокультурні аспекти кризи національної ідентичності в контексті глобалізації // Культура України : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009. – Вип. 27 : До 80-річчя Харківської державної академії культури. – С. 63-71
1228952
  Мотузенко Богдан Ігорович Соціокультурні аспекти маніпулятивного впливу : Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата соціологічних наук: 22.00.04 / Мотузенко Б.І.; КНУТШ. – Київ, 2003. – 17 с. – Бібліогр.: 4 назви
1228953
   Соціокультурні аспекти права на комунікацію. – Київ : ЦВП, 1997. – 130с. – ISBN 9667181049
1228954
  Торушанко В.Р. Соціокультурні аспекти розвитку поліетнічного суспільства в межах регіону // Географія та туризм : науковий збірник / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 26. – С. 196-202. – Бібліогр.: 10 назв.
1228955
  Скорик А. Соціокультурні аспекти розвитку радянського телебачення 60-х років ХХ ст. / Андріана Скорик // Музикознавчі студії : збірник наук. праць / М-во освіти і науки України ; М-во культури України ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Л. Українки ; Нац. муз. акад. України ім. П.І. Чайковського ; редкол.: Рожок В.І., Посвалюк В.Т., Черкашина-Губаренко М.Р. [та ін.]. – Луцьк, 2012. – Вип. 9. – С. 294-311
1228956
  Осипова Н.П. Соціокультурні аспекти становлення особистості: від Сковороди до сучасності // Культура України : збірник наукових праць / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2012. – Вип. 39. – С. 155-161
1228957
  Константінова В. Соціокультурні аспекти урбанізаційних процесів на Півдні України (друга половина XIX - початок XX століття) / Вікторія Константінова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського, Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького. – Запоріжжя : ЗНТН, 2011. – 99, [1] с. – На обкл. авт. не зазнач. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-5931-7
1228958
  Удод О.А. Соціокультурні аспекти формування української нації в XIX ст. / О.А. Удод, М.Ф. Юрій // Наддніпрянська Україна: історичні процеси, події, постаті : збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара, Каф. історії України. – Дніпропетровськ, 2015. – Вип. 13. – 189-202. – ISSN 2312-2587
1228959
  Давидовський К.Ю. Соціокультурні виміри міжнародного фестивального руху: за результатами IV міжнародного музичного фестивалю "Віртуози планети" // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ, 2011. – Вип. 26. – С. 257-265
1228960
  Савельєв Ю. Соціокультурні виміри модернізації та економічний розвиток європейських суспільств: Україна в координатах цінностей та ідентичності // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 2016. – № 3, липень - вересень. – С. 18-37. – ISSN 1563-3713
1228961
  Чудовська-Кандиба Соціокультурні виміри рекламних практик = The sociocultural dimensions of advertising practices : монографія / Ірина Чудовська-Кандиба. – Київ : КІС ; Студія "Нова сторінка", 2010. – 444, [4] с. : іл. – Парал. тит. арк. та анот. англ. мовою. – Бібліогр.: c. 405-426. – ISBN 978-966-2141-72-6
1228962
  Кравець Л. Соціокультурні детермінанти динаміки метафори в мові української поезії


  У статті проаналізовано сплив Соціокультурних чинників на зміни метафори в українській поезії ХХ ст.
1228963
  Владимиренко Вячеслав Євгенович Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.11 / Владимиренко Вячеслав Євгенович; Мін-во освіти України. КУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 1994. – 25 с.
1228964
  Владимиренко В.Є. Соціокультурні засади та еволюція типів раціональності : Дис... канд. філос.наук: 09.00.11 / Владимиренко В. Є.; МО України, Укр., держ. пед. ун-т ім. М. Драгоманова. – К., 1994. – 203л. – Бібліогр.:л.181-203
1228965
   Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві : матеріали міжнародної наукової конференції, 21-22 листопада 2003 р. – Харків : ХДАК, 2003. – 240 с. – ISBN 966-7352-70-6
1228966
   Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх маніпуляцій свідомістю населення України = Sociocultural factors in building Ukraine population" mental immunity to foreign manipulations of consciousness = Социокультурные механизмы формирования ментального иммунитета против внешних манипуляций сознанием населения Украины / [В. Горовий, В. Попик, О. Онищенко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В.І. Вернадського. – Київ : [б. в.], 2015. – 226, [2] с. – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-02-7723-6
1228967
  Таранова К. Соціокультурні мільо в класовій структурі українського суспільства // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – С. 41-48. – (Соціологія ; вип. 1 (4)). – ISSN 1728-3817


  В статті аналізується концепція соціокультурних середовищ (мільо). Розглянуті основні теоретичні засади концепції, що викладені в роботах Міхаеля Фестера та Штефана Граділа. В ході даного огляду уточнено понятійний конструкт "соціокультурні середовища" ...
1228968
  Лозовий В.С. Соціокультурні особливості українського народу і державотворчі процеси в добу революції (1917 - 1921 рр.) // Вісник Кам"янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка : наукове видання / Кам"янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Кам"янець-Подільський, 2013. – С. 340-350. – (Історичні науки ; вип. 6). – ISSN 2309-8074
1228969
  Чернова К. Соціокультурні особливості українців Румунії // Соціальна психологія : український науковий журнал / Укр. центр політичного менеджменту, Нац. пед. ун. ім. М.Драгоманова. – Київ, 2007. – № 1. – С. 70-78.
1228970
  Свириденко Д.Б. Соціокультурні передумови зародження та генези європейських університетів: контекст академічної мобільності // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв : щоквартальний науковий журнал / Національна, керівних кадрів культури і мистецтв академія. – Київ, 2014. – № 2. – С. 9-13. – ISSN 2226-3209
1228971
  Кудря І.Г. Соціокультурні передумови російскої моделі модернізації // Політологічний вісник : збірник наукових праць / Політологічний центр при Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ : ІНТАС, 2012. – Вип. 63
1228972
  Грама Т.Б. Соціокультурні передумови та ідейні засади театру абсурду // Актуальні проблеми природничих та гуманітарних наук у дослідженнях молодих учених "Родзинка - 2015" : зб. матеріалів ХVII Всеукр. наук. конф. молодих учених, 24 квіт. 2015, Черкаси, Україна / М-во освіти і науки України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького ; [редкол.: О.В. Черевко (голова), С.В. Корновенко, О.О. Богатирьов та ін. ; ред. рада: М.П. Іщенко та ін.]. – Черкаси : ЧНУ імені Б. Хмельницького, 2015. – С. 128-130. – (Серія "Історія. Філософія. Юридичні науки. Інтелектуальна власність. Економіка, підприємництво, туризм. Державне управління і соціально-політичні науки")
1228973
  Держко І.З. Соціокультурні передумови формування класичної метафізики // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара ; Дніпропетр. регіонал. ін-т держ. управління Нац. акад. держ. управління при Президентові України ; Центр соціально-політичн. досліджень. – Дніпропетровськ, 2014. – № 11 (115), листопад. – С. 6-10. – ISSN 2077-1800
1228974
  Артімонова Т. Соціокультурні пріоритети молоді: проблема визначення // Вища освіта України : теоретичний та науково-методичний часопис / Мін. освіти і науки Укр.; НАПНУ, Ін-т вищ. освіти НАПН України. – Київ, 2010. – № 4 (39). – С. 109-116. – ISSN 2078-1016
1228975
  Ушакова Ж.С. Соціокультурні розбіжності Сходу і Заходу України : проблеми збереження національної ідентичності українців у контексті глобалізаційних викликів // Нова парадигма : журнал наукових праць / НПУ ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 65, ч. 2 : Філософія. Політологія. Соціологія. – С. 285-292
1228976
  Дороз В. Соціокультурні стереотипи в контексті крос-культурного навчання учнів-білінгвів української мови // Теорія і практика викладання української мови як іноземної : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський національний університет імені Івана Франка. – Львів, 2009. – Вип. 4. – С. 72-80
1228977
   Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції : матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Соціокультурні та етнолінгвістичні проблеми галузевого перекладу в парадигмі євроінтеграції", 2-3 квітня 2010 р. / Нац. авіац. ун-т ; [за заг. ред.: А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2010. – 508 с.
1228978
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Трухачов О.І. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010. – 20 с. – Бібліогр.: 9 назв
1228979
  Трухачов О.І. Соціокультурні та ідейно-політичні аспекти впливу державно-виконавчих установ на засоби масової комунікації : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03. / Трухачов О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010. – 196 л. – Бібліогр.: л. 177-196
1228980
  Шкляр В. Соціокультурні та політичні моделі журналістики // Українська журналістика в контексті світової : збірник наукових праць / КНУТШ; Ін-т журналістики. – Київ, 2001. – Вип. 5. – С. 5-9. – ISBN 966-294-186-0
1228981
  Іванченко А.С. Соціокультурні та психологічні аспекти релігійної свідомості : Автореф. дис. ... канд. філософських наук: 09.00.11 / Іванченко А.С.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 17с. – Бібліогр.: 7 назв
1228982
  Грабовська І. Соціокультурні типи "української людини" та їх поведінкові виявлення (філософсько-світоглядний аналіз) // Наука і суспільство : науково-популярний і літературно-художній ілюстрований журнал / Український центр духовної культури. – Київ, 2011. – № 1/2. – С. 9-14. – ISSN 0130-7037
1228983
  Поліщук Ю. Соціокультурні трансформації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України / Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса. – Київ, 2016. – № 3/4 (83/84), травень - серпень. – С. 391-408. – ISSN 2524-0137
1228984
  Таранюк Г. Соціокультурні трансформації охорони здоров"я в Україні // Соціологія: теорія, методи, маркетинг : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 2013. – № 1, січень - березень. – С. 95-117. – ISSN 1563-3713
1228985
  Арабаджиев Д.Ю. Соціокультурні тренди та український контекст патріотичного виховання молоді // Грані : науково-теоретичний і громадсько-політичний альманах / Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара ; Центр соціально-політичних дослідж. – Дніпропетровськ, 2011. – № 3 (77). – С. 87-90. – ISSN 2077-1800
1228986
  Фадєєв В. Соціокультурні тренди та українські перспективи / Володимир Фадєєв. – Київ : Стилос, 2009. – 194с. – ISBN 978-966-8009-81-5
1228987
  Нападиста В.Г. Соціокультурні умови філософських пошуків в Україні XIX - початку XX століття // Гуманітарні студії : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 3


  Розгляд соціокультурних умов філософських пошуків на теренах України у XIX - на початку XX ст., свідчить про те, що філософська думка в межах колишньої Російської імперії ніколи не зазнавала сприятливого впливу як з боку політичних інституцій так і з ...
1228988
  Коваленко Г.М. Соціокультурні фактори в номінації ключових понять моди XX століття // Мовні і концептуальні картини світу : збірник наукових праць / Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т філології, Б-ка ін-ту філології. – Київ, 2004. – Вип. 10. – С. 259-268. – ISBN 966-581-481-8
1228989
  Подаряща О.І. Соціокультурні функції сучасних мас-медіа України // Держава та регіони : науково-виробничий журнал / Класичний приватний ун-т. – Запоріжжя, 2016. – С. 123-126. – (Серія: Соціальні комунікації ; № 3 (27)). – ISSN 2219-8741
1228990
  Божок О. Соціокультурні чинники варіативності корпоративної культури державного управління // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" : збірник наукових праць / Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут". – Київ, 2014. – С. 10-16. – (Філософія. Психологія. Педагогіка ; № 1 (40)). – ISSN 1683-3309
1228991
  Білоус А. Соціокультурні чинники громадянського суспільства : Центральна Європа та Україна / А. Білоус, Я. Пасько // Схід : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 2009. – № 8 (99). – С.125-128. – ISSN 1728-9343
1228992
  Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна Соціокультурні чинники ефективності соціальної комунікації : Дис....канд. соціолог. наук: 22.00.06 / Чудовська-Кандиба Ірина Анатоліїївна; КУ ім.Т.Шевченка. – Київ, 2001. – 186л. + Додатки: 184-186. – Бібл.:л.:167-184
1228993
  Перепелиця Тетяна Григорівна Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : Автореф... кандид. соціолог.наук: 22.00.06 / Перепелиця Тетяна Григорівна; КУ ім. Т.Шевченка. – К., 1999. – 19л.
1228994
  Перепелиця Т.Г. Соціокультурні чинники злочинної поведінки підлітків : 22.00.06: Дис. ... канд. соціолог. наук / Перепелиця Т.Г.; КУ ім. Т. Шевченка. – Київ, 1999. – 202л. – Бібліогр.:л.175-188
1228995
  Рахманов О.А. Соціокультурні чинники інституціоналізації підприємництва в Україні : монографія / Олександр Рахманов ; М-во освіти і науки України, Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2010. – 179 с. : табл. – Бібліогр.: с. 172-179 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-483-398-8
1228996
  Нестеренко Г.О. Соціокультурні чинники національної самоідентифікації українців // Нова парадигма : філософія, політологія, соціологія : журнал наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Творче об"єднання "Нова парадигма". – Київ, 2007. – Вип. 68. – С. 55-69
1228997
  Яковлев А.О. Соціокультурні чинники націотворення // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна : збірник наукових праць / Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. – Харків, 2017. – С. 170-176. – (Серія: "Теорія культури і філософія науки" ; вип. 57). – ISSN 2306-6687
1228998
  Галицький Р. Соціокультурні чинники розвитку натуралістичних тенденцій в образотворчому мистецтві пізнього середньовіччя // Художня культура. Актуальні проблеми : науковий вісник / Акад. мистец. України ; Ін-т проблем сучасного мистец. – Київ, 2008. – Вип. 5. – С. 558-564. – ISSN 1992-5514
1228999
  Павченко В.М. Соціокультурні чинники сучасних освітньо-виховних студій вищого навчального закладу // Наукові праці / Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2009


  У статті обгрунтовані чинники модернізації інтелектуально-освітніх практик ВНЗ, їх адекватність завданням формування гуманістичної професійної культури фахівця сенситивного суспільства.
1229000
  Бондаренко К.І. Соціокультурні чинники формування міграційної політики в суспільстві, що трансформується : Дис. ... канд. політичних наук. Спец. 23.00.03 - політична культура та ідеологія / Бондаренко К.І.; КНУТШ. – Київ, 2008. – 202л. – Бібліогр.: л. 176 - 202
<< На початок(–10)1221122212231224122512261227122812291230(+10)В кінець >>

Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,